Saðlýk Ocaklarýmýzdan
6 Nolu Saðlýk Ocaðý/Van
Dr. Seyithan Özaydýn
6 Nolu Saðlýk Ocaðýmýz, Van'ýn Ýstasyon
Mahallesi’nde bulunmakta ve 2 doktor, 3
hemþire, 7 ebe, 2 idari memur ve 1 iþçisiyle
32 bin nüfuslu bölgeye birinci basamak saðlýk
hizmetleri sunmaktadýr.
Saðlýk ocaðýmýzda, son iki yýl için, bazen
kendi olanaklarýmýzla bazen diðer kuruluþlarýn
yardýmýyla yaptýklarýmýzý þöyle bir sýralayacak
olursak: Yeni bir danýþma odasý yaptýk. Çok
önemli alt yapý sorunumuz olan kanalizasyon
sistemi sorununu çözüp foseptik çukurlarýnýn
neden olduðu sýkýntýlarýndan kurtulduk. Daha
sonra çevre düzenlemesi ve yeþillendirmeye
giriþtik. Bunun için zemini etüd edip Van
Belediyesi'nin getirdiði 15 kamyon toprakla
çim ektik. Ayrýca 700'e yakýn çam, söðüt,
kavak ve akasya gibi çeþitli aðaçlar diktik.
Yerimizin uygun olduðundan bahçemizin bir
bölümünü de voleybol sahasý olarak
düzenledik. Bu saha çok çekiþmeli, keyifli ve
bol baklavalý maçlara sahne olmakta. Son
olarak daha sonra ayrýntýlý olarak söz
edeceðimiz Willons Foondation kuruluþu
tarafýndan ocaðýmýza verilen "Dost Saðlýk
Kurumu" ödülü ile birlikte 1 milyarlýk para ve
Saðlýk Müdürlüðü’nün bir miktar yardýmýyla
da kat kaloriferimizi döþedik.
2001 Temmuz itibariyle diðer çalýþma sonuçlarýmýz
(Ocak-Temmuz 2001).
DBT Polio 1
DBT Polio 2
DBT Polio 3
Kýzamýk
BCG
Hepatit 1
Hepatit 2
Hepatit 3
T1
T2
Sevk oraný
Hastanede yapýlan doðum oraný
Saðlýk pers. yardýmýyla yap. doð. oraný
Etkili yöntem kull.
Etkisiz yöntem kull.
Yöntem kullanmayan
Gebelik+Emzikli
%118
%98
%75
%90
%80
%96
%89
%43
%57
%57
%16
%34
%44
%40
%28
%16
%16
Laboratuvar çalýþmalarýmýz saðlýk
memurumuzun olmayýþýndan aksamalara
uðradýysa da kan grubu, tam idrar incelemesi,
Hb ve gebelik testi yapmaktayýz. Ocaðýmýzda
her hafta tüm çalýþanlarýmýzýn katýlýmýyla
güncel saðlýk konularýnda hizmet içi eðitimler
yapýlmakta ve ayrýca az olmakla birlikte bazý
dönemlerde halk eðitimleri de yapýlmaktadýr.
Kendimizden böyle kýsacýk (!) söz ettikten
sonra asýl anlatacaðýmýz önemli ve farklý
konulara geçelim.
Birincisi yukarýda da söz ettiðimiz Willons F.
Vakfý. Bu vakýf, merkezi Ýstanbul'da olmak
üzere toplam 22 ilde ve o illerin pilot
bölgelerinde topluma dayalý üreme saðlýðý, aile
planlamasý eðitim ve saðlýk hizmetleri projesini
gönüllü dýþarýdan iyi kredilerle destekli ve sivil
bir kuruluþ olarak yürütülmektedir. Bunun için,
projeyi yürüttükleri pilot bölgenin halkýndan
lise ve dengi okul mezunu genç kýzlarý belli bir
eðitim verildikten sonra baþlarýnda bir doktor
ile çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Düþük bir
aylýkla çalýþan bu kýzlar, o bölgenin tüm evli
15-49 yaþ kadýnlarýna ulaþarak bir ön bilgi
sunup daha sonra o bölgeye bakan saðlýk
kuruluþuna yönlendirmektedirler. Kendilerine
verilen bu formla saðlýk ocaðýmýza baþvuran
kadýna, aile planlamasýnda sorumlu çalýþanýmýz
tarafýndan iyi bir danýþmanlýk verildikten sonra
gönderilme nedenine göre gerekli izlemler
yapýlarak formun arka yüzüne iþlenmektedir.
sted 2001 • cilt 10 • sayý 9 • 352
Bu formlar daha sonra toplanarak Vakfýn saha
elemanlarý denetimcilerinin haftalýk
ziyaretlerinde kendilerine teslim edilmektedir.
Ayrýca tüm bilgiler tarafýmýzdan da
kaydedilmektedir.
Bu çalýþmalar bölgemizde yaþanan personel
eksikliði yoðun personel hareketliliði ve bölge
çalýþma koþullarýnýn zorluðundan kaynaklanan
hizmet eksikliklerini gidermek açýsýndan son
derece yararlý olmaktadýr.
Birlikte yaptýðýmýz bu çalýþmalarýmýz,
Willons F. Vakfý tarafýndan "Dost Saðlýk
Kurumu Ödülü" ve "1 milyarlýk para" ile
ödüllendirildi.
Ýkinci anlatacaðýmýz konu: rasyonel (akýlcý)
ilaç kullanýmý. Bildiðimiz gibi ülkemizde de ne
yazýkki akýlcý olmayan çok yoðun ilaç tüketimi
belki de daha önemlisi akýlcý olmayan biraz da
etik dýþý olan ilaç reçetelemeleri olmaktadýr.
Bu baðlamda Ýl Müdürlüðümüzün
görevlendirmesiyle iki doktor arkadaþ,
aldýðýmýz 15 günlük eðitim doðrultusunda
Ankara'da, akýlcý ilaç kullanýmý konusunda
bilgilendik.
Evet bizden bu kadar ancak bazý
eksiklerimizin olduðunun farkýndayýz, özellikle
baðýþýklama, laboratuvar ve halk eðitimleri gibi
konular. Ancak biraz daha özveride bulunursak
baþaracaðýmýzý da biliyoruz.
Yeni ve daha iyi çalýþmalarla yeniden
görüþmek üzere ýþýk ve sevgiyle kalýn.
Bizce
Van merkezinde 15 kiþi ile 32 bin nüfusa
hizmet vermeye çalýþan ve hizmetin sunumu
sýrasýnda diðer kurum ve kuruluþlarla temasa
geçerek hizmeti daha iyiye götürmeye çalýþan
saðlýk personeline, çalýþmalarýný ülkedeki diðer
saðlýk ocaðý çalýþanlarýyla paylaþmak
istemelerinden dolayý teþekkür ederiz.
Özellikle bir proje ile aile planlamasý
hizmeti sunulmasýný geliþtirmeye yönelik
çalýþmalarý çok önemlidir. Aile planlamasý
yöntemi kullanma oranýnýn düþük olduðu bu
ilimizde bu çalýþmalarla daha çok kiþiye
ulaþmak mümkün olacaktýr. Ayrýca bu
çalýþmalarýndan dolayý ödül almalarý da
sevindiricidir.
Buna karþýn, aile planlmasý konusunda
hiçbir yöntem kullanmayanlarýn oranýnýn %16
gibi yüksek bir oranda olmasý bu konudaki
hassasiyetin ayný titizlikle sürdürülmesini
gerektirmektedir. Ayrýca saðlýk personeli
yardým almadan gerçekleþen doðum oraný
%22 ile yüksektir.
Sevk oranýnýn %4-10 arasýnda olmasý
gerekirken %16 gibi yüksek görünmesine
karþýn bölgedeki çalýþma koþullarý ve olanaklar
gözönüne alýndýðýnda kabul edilebilir bir deðer
olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Ayný þekilde DBT/Polio 1 ile DBT/Polio 3
arasýndaki fark da bu baðlamda
deðerlendirilmelidir. Ancak bu oranlar
arasýndaki farkýn azaltýlmasýna yönelik
planlama yapýlmasý gerekmektedir.
Çalýþmalarýný içtenlikle bize aktaran Van 6
Nolu saðlýk ocaðý çalýþanlarýna teþekkür
ederek, baþarýlar dileriz.
Bilimsel ve dostça kalýn.
sted 2001 • cilt 10 • sayý 9 • 353
Download

Sağlık Ocaklarımızdan