"CHP korku ve yasaklar partisidir"
eleþtirisine Yýldýrým'dan cevap
AÖF
dersleri
baþlýyor
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, Türkiye'de asýl
korku ve yasaklar partisinin AK Parti olduðunu söyledi.
CHP'nin en genç milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, geçtiðimiz hafta
sonu CHP Ýl Binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýyla adaylýðýný resmen
açýkladý. Toplantýda isim vermeden bir süre önce yaptýðý bir açýklamaFA
da CHP'yi korku ve yasaklar partisi' olmakla itham eden AK Parti SA0Y’DA
1
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya yanýt veren
Ulaþ Yýldýrým, CHP'yi korku ve yasaklar partisi olmakla itham eden...
02 MART
www.yildizhaber.com
2015 PAZARTESÝ
Yeni Otobüs
Terminali hizmette
A
SAYF
5’De
Önce
açýlýþ sonra
konser
Sayfa 9’DA
AK Ocaklar Çorum
Þubesi açýldý
40 KURUÞ
Anadolu
Üniversitesi
Açýköðretim
Fakültesi akademik
danýþmanlýk 2014-2015
bahar dönemi dersleri
baþlýyor.Anadolu
Üniversitesi
Açýköðretim Fakültesi
Ýl Koordinatörü Doç.
Dr. Habib Akdoðan
konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada, "Anadolu
Üniversitesi
Açýköðretim, Ýktisat ve
Ýþletme Fakülteleri
öðrencilerine yönelik
yüz yüze olarak düzenlenen Akademik
Danýþmanlýk dersleri,
2014 - 2015 öðretim
yýlý Bahar Dönemi 7
Mart 2015 Cumartesi
günü baþlayacak ve 22
Mayýs 2015 Cuma
akþamýna kadar
kesintisiz
A
SAYF
olarak devam
2’dE
edecektir.
E þ i 4 a y ö c e ka n s e r e y a ka l a n a n 5 k ý z ç o c u k l u a n n e n i n f e r y a d ý :
Gerçek ihtiyaç sahibi
arýyorsanýz biz buradayýz
CHP'de
12 bin üye oy
kullanacak
Cumhuriyet
Halk Partisi Ýl
Baþkaný Gürsel Yýldýrým,
29 Mart'ta partiye kayýtlý 12
bin 095 üyenin katýlýmýyla
gerçekleþtirilecek önseçimde kullanýlacak oy pusulasýndaki aday
adayý sýralamasýnýn parti genel
merkezinde yapýlan kura ile belirlendiðini bildirdi. Yýldýrým, sýralamanýn soyismine göre T harfinden
baþlayacaðýný kaydetti. Gürsel Yýldýrým
konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
partisinde yapýlacak önseçimin
bayrak ve hizmet yarýþý olduðunu,
bu nedenle de seçimin kaybedenikazananý olmayan bir seçim
olduðunu, tek
kazananýn CHP
A
SAYF
olacaðýný söyledi. 7’DE
Genel Baþkanlýðýný Hakan Yiðit'in yaptýðý ve bütün
Türkiye'de örgütlenme çalýþmalarýný sürdüren Ak
Ocaklar Çorum Þubesi hafta sonu düzenlenen törenle
açýldý. Osmancýk Caddesi No:14'te hizmete giren
Ak Ocaklar'ýn açýlýþýna Ak Ocaklar Genel Baþkaný
Hakan Yiðit, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
A
Turhan Candan, Ak Ocaklar Çorum Þube SAYFE
4’D
Baþkaný Oðuzhan Þengül, AK Parti eski
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse...
5 Çocuklu aileden 15
yaþýndaki kardeþleri de iþ
için evden gittiðinden
objektifde yer alamadý
Eþi Özel sektörde çalýþýrken, bodrum
katta olsa da kira yerine kredi ödeyelim
düþüncesi ile Gülabibey semtinde ev
aldýlar. En küçüðü 3 en büyüðü 17 olmak
üzere 5 kýz evlad edindiler. 4 Ay önce
amansýz kanser hastalýðý sonucunda
omuzunda küçük bir ur ile baþlayan ve 4
ayda bebek kafasý kadar büyüyen ur ile
B.Ömer Yücel
yataða baðlý olarak yaþamaya baþlayan 38
yaþýndaki Abdullah Üzüm için
Cumhurbaþkaný Erdoaðan'a mektup
yazdýðýný ve cevap alamadýðýný
belirten Aysel Üzüm," Bakan Fadime
A
SAYF
Þahine'e mektup yazdým gelen
3’DE
cevap da ise, ' Sosyal hizmetler
Müdürlüðüne baþvur' dendi.
AK Parti'de temayül
heyecaný sona erdi
Gürsel Yýldýrým
AK Parti Çorum Teþkilatýnda teþkilat temayül yoklamasý geçtiðimiz hafta
sonu yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Teþkilat temayül yoklamasý cumartesi günü saat 10.00'da baþlayýp 16.00'da sona erdi.
7 Haziran da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi aday adaylýðý için müracaat eden 39 kiþiden 36'sý temayül yoklamasýFA
na katýldý. Temayül yoklamasýna Genel Merkezden Tanýtým ve Medya S3A’YDE
Baþkan Yardýmcýsý Osman Can ile Asuman Erdoðan, Emine Ergül, Ahmet Furkan Akýn'dan oluþan komisyon üyeleri de katýldý.
Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý
(SP) Necmettin Erbaka'nýn
ölümünün 4. yýlý münasebetiyle Anitta Otelde "Erbakaný Anma ve Anlatma" gecesi düzenledi. Anma gecesine yoðun bir
katýlým oldu. Anma gecesine
Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk
Cýdýk, Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz,
Saadet Partisi Kadýn Kollarý
Baþkaný Rüveyda Doðan,
Genel Ýdare Kurulu üyesi
Nihat Altýparmak ve SAYFA
7’de
partililer katýldý
"Geçmiþte takvim
yapraklarýmýz
çok kirletildi"
AK Parti Genel Merkez Tanýtým ve
Medya Baþkan Yardýmcýsý Osman Can, Türk
milletinin bugüne kadar her ne þartta AYFA
S
olursa olsun demokrasiye sahip çýktýðýný 3’DE
belirterek, 28 Þubat gibi tarihin kara bir
gününde Çorum'dan en güzel...
"Yaþar Kemal'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþýyoruz"
SAYFA 2’DE
SP Necmettin
Erbakan'ý andý
Çorum Akýncýlar'dan Arif Ersoy açýklamasý
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
02 MART
HABER
2015 PAZARTESÝ
AÖF dersleri
baþlýyor
Anadolu Üniversitesi
Açýköðretim
Fakültesi
akademik
danýþmanlýk
2014-2015 bahar dönemi
dersleri baþlýyor.
Anadolu Üniversitesi
Açýköðretim Fakültesi Ýl
Koordinatörü Doç. Dr.
Habib Akdoðan konu
hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Anadolu Üniversitesi Açýköðretim, Ýktisat
ve Ýþletme Fakülteleri
öðrencilerine yönelik yüz
yüze olarak düzenlenen
Akademik Danýþmanlýk
dersleri, 2014 - 2015 öðre-
tim yýlý Bahar Dönemi 7
Mart 2015 Cumartesi günü
baþlayacak ve 22 Mayýs
2015 Cuma akþamýna
kadar kesintisiz olarak
devam edecektir. Dersler
ara sýnavlarýn yapýldýðý
günler ile Bakanlar Kurulu
tarafýndan
gerekli
görülerek ilan edilebilecek
tatil günleri, resmi tatil
günlerinde (23 Nisan, 1
Mayýs, 19 Mayýs günleri
gibi)
yapýlmayacaktýr.
2014 - 2015 öðretim yýlý
bahar dönemi ara sýnavlarý
18 - 19 Nisan 2015, dönem
sonu sýnavlarý ise 23 - 24
Mayýs 2015 tarihlerinde
yapýlacaktýr. Dersler Hitit
Üniversitesi
Meslek
Yüksek Okulu A Blok dersliklerinde
verilecektir.
Öðrenciler daha geniþ bilgiyi
AÖF
Çorum
Bürosundan alabilecekler"
dedi.
Haber Servisi
YÜZME DERSÝ
VERÝLÝR
Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik
gruplara profesyonel bayan öðretmen
eþliðinde yüzme dersi verilir
EKOL SPOR SALONU
Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK.
NO:66 ÇORUM TEL:(0364) 213 2110)
2
"Yaþar Kemal'i
kaybetmenin
derin üzüntüsünü
yaþýyoruz"
Dinçer Solmaz
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday
adayý Av. Dinçer Solmaz, Türkiye'nin
yetiþtirdiði en büyük romancý Yaþar Kemal'i
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþadýklarýný
söyledi.
Kendine özgü dili ve anlatýmýyla dünya edebiyatýnda yer edinmiþ, büyük usta Yaþar Kemal'i
asla unutmayacaklarýný ifade eden Solmaz açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"Yaþar Kemal, bir top ateþ oldu, gökyüzüne
uçtu. 'Çakýrdikeni' bir kez daha yandý. 'Fýrat
Suyu' bu kez dondu. 'Karýncalar' aðýt yakýyor su
içtikleri yerde. 'Tanyeri Horozlarý' sustu. 'Çakýrcalý' dostunu bekliyor öte dünyada. 'Aðacýn
Çürüðü', Baldaki Tuz', 'Küsen Deniz' hepsi ama
hepsi öksüz kaldý.
'Demirciler Çarþýsý'nda cinayeti sorgulayan
kalmadý artýk. 'Gökyüzü' bu kez mavi kalmadý,
bir top ateþle kýzýla boyandý. 'Aðrý Daðý
Efsanesi'ne de 'Binboðalar Efsanesi'ne de bir
isim daha katýldý. 'Al Gözüm Seyreyle' ey
Türkiye. Bulutlar ateþ topuyla kaynamaya
baþladý. 'Sarý Sýcak' artýk soðuk. 'Teneke' ses
vermiyor. Yer Demir Gök Yaþar Kemal oldu.
'Ýnce Memed' de öldü. 'Ölmez Otu' da öldü
ama Yaþar Kemal ölmedi. Yapýtlarýyla hep
aramýzda olacak. Ülkemizin baþý sað olsun."
Haber Servisi
Çorum Akýncýlar'dan
Arif Ersoy açýklamasý
Çorum Akýncýlar Derneðinden yapýlan
açýklamada Arif Ersoy'a tepkilerinin olduðu
þeklindeki haberlerin gerçeði yansýtmadýðý
ifade edildi.
Akýncýlardan konu hakkýnda yapýlan
açýklamada þu ifadeler yer aldý:
"Ýlmiyle ve birikimiyle Çorum halkýnýn
ve tüm Türkiye'de örnek olmuþ sayýn
Prof.Dr. Arif Ersoy hocamýzý herzaman
görüþlerine ve deneyimlerine güvenen bir
teþkilat olduk. Arif Ersoy hocamýza tepkimizin olduðu gibi asýlsýz veya yanlýþ anlamadan ileri gelen bu tür haberlerin doðru
olmadýðýný inþallah Arif Ersoy hocamýzý
mecliste ve Bakan olarak görmek istediðimizi
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:41
06:07
12:00
15:05
17:40
18:59
02.03.2015
Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin
baðýmsýzlýðý (1992) - Yeþilay
Haftasý - Muhasebeciler Günü
Bir kimse, dilini tutarsa, Allahü teâlâ onun
utanacak þeylerini örter. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
Nazlý Çiçek
Ben bir deli rüzgar sen nazlý çiçek
Her sabah busemle yoklarým seni
Gerçek kadar rüya düþ kadar gerçek
Bir anýn içinde koklarým seni
Kalbime gel eþiðinde dur desem
Kapýyý bul el sürmeden vur desem
En sonunda gel içeri gir desem
Gelme git, bir ömür beklerim seni
Tam giderken vuslat bana ar desem
Yar mý aþktýr aþk mý daha yar desem
Çözen gelmez aþka dair sýr desem
Çözüp gel sinemde saklarým seni
Çek yeter kalbimden ellerini çek,
Terk edip gitmezsem bu aþk bitecek
Hani bir sýr vardý ey nazlý çiçek
Fýrtýnan olursam haklarým seni
Serdar Tuncer
kamu oyuna duyururuz." Haber Servisi
Umreciler Kutsal
Topraklara uðurlandý
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,4563
2,7981
STERLiN 3,7808
JPY YENi 2,0678
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 2015 yýlý Umre
Organizasyonu kapsamýnda 328 kiþi kutsal toprak
gitti. Umreciler 28 Þubat Cumartesi gecesi kutsal
topraklara dualarla yolcu edildiler.Ýl Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç'ýn kafile baþkanlýðýný yaptýðý
grupta, Alaca Müftülüðü Merkez Kýz Kur'an Kursu Öðreticisi Dilek Güneþ, Han Cami Ýmam-Hatibi Hüseyin Erci, Çakýr Cami Ýmam-Hatibi Abdulhamit Çýplak, Azapahmet Cami Müezzin-Kayyýmý Fahri Yaðlý, Ilýca Mescidi Ýmam-Hatibi Adem
Demir, Bahçelievler Cami Ýmam-Hatibi Ýsmail
Ozünel, Ýmam Hatip Lisesi Tatbikat Cami ÝmamHatibi Abdulkadir Tural, Ortaköy Ýlçesi Karahacip
Köyü Merkez Cami Ýmam-Hatibi Þerif Aksoy, Ýskilip Ýlçesi Kibritçi Cami Müezzin Kayyýmý Hasan
Ergün, Kadir Efendi Cami Ýmam-Hatibi Ahmet
Çitil ve Ýskilip Yeni Tokatlý Cami Ýmam-Hatibi
Halil Örk din görevlisi olarak bulunuyorlar.Çok
sayýda vatandaþýn katýlýðý uðurlama töreninde Ýl
Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Hac ve Umre Þefi Erdal Bulut ve çok sayýda Müftülük çalýþaný ve din görevlisi hazýr bulundu. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun yaptýðý duanýn ardýndan umreciler yola çýktýlar. Haber Servisi
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesine kayýtlý
15850-15901 nolu 1 cilt faturamý
kaybettim.Hükümsüzdür.Yusuf Aksu
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 10 Sayý: 3020 02 MART PAZARTESÝ 2015
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
2,4619
2,8022
3,7889
2,0728
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
02 MART
2015 PAZARTESÝ
HABER
3
E þ i 4 a y ö c e ka n s e r e y a ka l a n a n 5 k ý z ç o c u k l u a n n e n i n f e r y a d ý :
Gerçek ihtiyaç sahibi
arýyorsanýz biz buradayýz
lere duyurmak adýna Tek Yýldýz gazetesine
baþvurdum. Belediyeden Mustafa Ercan
beyi telefondan aradýlar saðolsunlar önce
gýda yardýmý sonrasýnda uygun gördükleri
için Fýrýnlý soba da getirdiler. Tekrar kimse
Yokmu derneði aradý Gýda yardýmý ve
çocuklara meyvesine kadar gönderdiler.
Yine göndereceklerini söylediler. Eþim
hastalanmadan önce çocuklarým için küçük
bir Televizyon ve 2 kanepe ve bir kaç parça
eþya almýþtýk. 4 Bin TL. Civarýnda borcumuz
var ödeyemiyoruz. Her ay eþimi Ankara ya
götürmek zorundayýz. Saðolsunlar eski iþ
5 Çocuklu aileden 15
yerindeki arkadaþlarý kendi aralarýnda
yaþýndaki kardeþleri de iþ
topladýklarý ile Ankaraya gidip gelmeye
için evden gittiðinden
çalýþýyoruz. Çocuklarýmýn yaþlarý küçük
olduðu için Babalarýný hep birlikte tedaviye
objektifde yer alamadý
götürmek zorunda kalýyoruz. Ayda 460 TL
Eþi Özel sektörde çalýþýrken, bodrum katta olsa da kira evimizin kredisinin ödenmesi gerekiyor. Ödeyemez
yerine kredi ödeyelim düþüncesi ile Gülabibey semtinde olduk. Evimize lise 1. Sýnýfda okumakta iken okuldan
ev aldýlar. En küçüðü 3 en büyüðü 17
ayrýlarak özel bir þirkette iþe yeni giren
olmak üzere 5 kýz evlad edindiler. 4 Ay
17 yaþýnda ki kýzýmýn getirdiði ücretle
önce amansýz kanser hastalýðý sonucunfaturalarý ödemeye çalýþýyoruz. Kimse
da omuzunda küçük bir ur ile baþlayan
Yok Mu derneði, Belediye ve aþ ev
ve 4 ayda bebek kafasý kadar büyüyen
inden Allah razý olsun ancak lütfen siz
ur ile yataða baðlý olarak yaþamaya
taktir edin kendi ihtiyaçlarýnýzla
baþlayan 38 yaþýndaki Abdullah Üzüm
mukayese edin yaþam geçimi sadece
için Cumhurbaþkaný Erdoaðan'a mektbunlardan ibaret deðil. Ev kredi taksitup yazdýðýný ve cevap alamadýðýný
leri ödenmeyince evimizden de olabelirten Aysel Üzüm," Bakan Fadime
caðýz. Gerek devletimiz gerekse hayýrÞahine'e mektup yazdým gelen cevap
sever vatandaþlarýmýz gerçek ihtiyaç
da ise, ' Sosyal hizmetler Müdürlüðüne
sahibi arýyorlarsa biz burdayýz. Allah
baþvur' dendi. Aþ evinden 2 yoðurt kabý
var gam yok. Ona sýðýndýk. Sizin
ile yemek ekmek veriliyor. Aþevinden
38 Yaþýndaki Abdullah
kapýnýzý çaldýk. Sizde geldiniz bizim
yemek alýnýyor diye Belediyeden önce
kapýmýzý çaldýnýz. Ve gerçekleri burada
Uzun için 4 ay önce
Gýda gelmedi. Kimse Yok mu derneðine
omuzunda çýkan Timör'e gördünüz. Yardým eden etmeyen aracý
baþvurmuþtum. Ordan Elbise, Gýda,
olan olmayan herkesten Allah razý
kanser teþhisi konmuþ
kýrtasiye ve Nakit para yardýmýnda
olsun" þeklinde konuþtu. Bahadýr
bulundular. Önceki gün sesimi yetkililere ve hayýrsever- Ömer Yücel
Aile nin durumu için aranan Eðitim ve Kültür
müdürü Mustafa Ercan belediye ekiplerini
göndererek tespit sonrasýn gýda ve Fýrýnlý soba
yardýmý yapýldý
Kimse yok mu Derneði ve belediyeden
gönderilen gýda dahi çocuklarýn
yüzündeki tebessüme neden oldu.
"Geçmiþte takvim
yapraklarýmýz çok kirletildi"
AK Parti Genel Merkez Tanýtým ve Medya Baþkan
Yardýmcýsý Osman Can, Türk milletinin bugüne kadar her ne þartta
olursa olsun demokrasiye sahip çýktýðýný belirterek, 28 Þubat gibi tarihin
kara bir gününde Çorum'dan en güzel
demokrasi örneði verildiðini söyledi.
AK Parti Çorum Teþkilatýnýn 25.
Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri
öncesi milletvekili aday adaylarýnýn
katýldýðý teþkilat temayül yoklamasýný
yapmak üzere Çorum'a gelen Osman
Can, oy kullanma iþlemleri baþla- Osman Can
madan önce aday adaylarýna ve teþkilat mensuplarýna seslendi. 28 Þubat gibi tarihin kara günlerinden birinde AK Parti'nin temayül yoklamasýnýn
yapýldýðýna dikkati çeken Osman Can, "Geçmiþ dönemlerde takvim yapraklarýmýz çok kirletildi. Tarihin kara
günlerinden biri de 28 Þubat'týr. Türk milleti demokrasi
mücadelesinde önemli bedeller ödemiþtir. Buna raðmen
sabýrla, güçlü bir inançla beklemeye devam ediyoruz.
Hiçbir giriþim bizleri demokrasi mücadelesinden alýkoymadý" dedi.
Can, yapýlan darbelere ve muhtýralara
karþý milletin isyan etmeden, taþkýnlýk yapmadan, yakýp yýkmadan, bu memleketin
sahibi olduðu duygusuyla, durmadan
mücadelesine devam ettiðini ifade etti.
Milletin 28 Þubat ve 27 Mayýs kararlarýný
yaþadýðýný sözlerine ekleyen Can, "Çorumlunun iyi bildiði Çorum olaylarý ve buna benzer Maraþ olaylarý, 12 Eylüller gibi birçok olay
yaþadýk ama bunlarýn hepsi bizi demokrasi
mücadelemizden alýkoymadý. Hiç bir zaman
haksýzlýk yapýlýyor diye sokaklarý ateþe vermedik, isyan etmedik, memleket ekonomisini alt üst etmedik, sandýk için bekledik
"sandýk namusumuzdur" dedik. Demokrasiyi engellemeye çalýþan, demokrasiye
ara verip ara rejimi yapmaya çalýþan bütün
iradelere karþý gerekli
dersi sandýk baþýnda, her
defasýnda verdik. Millet
hiçbir zaman sandýktan
þaþmadý. Çorumlu da
bundan þaþmadý iradesi
çok net oldu, her zaman
güçlü oldu ve içerisinde
demokrasi kahramanlarý
çýkardý" diye konuþtu.
Teþkilat temayül yoklamasýnýn nasýl yapýlacaðý ve
uyulmasý gereken kurallar hakkýnda aday adaylarýný ve
teþkilat mensuplarýný bilgilendiren Osman Can, temayül
sonuçlarýnýn genel merkezde komisyonlar tarafýndan
deðerlendirileceðini açýkladý
. Bahadýr YÜCEL
AK Parti'de temayül
heyecaný sona erdi
AK Parti Çorum Teþkilatýnda teþkilat temayül yoklamasý geçtiðimiz hafta sonu yoðun
bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Teþkilat temayül yoklamasý cumartesi günü saat
10.00'da
baþlayýp
16.00'da sona erdi.
7 Haziran da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi aday
adaylýðý için müracaat
eden 39 kiþiden 36'sý
temayül yoklamasýna
katýldý. Temayül yoklamasýna Genel Merkezden Tanýtým ve
Medya Baþkan Yardýmcýsý Osman Can
ile Asuman Erdoðan,
Emine Ergül, Ahmet
Furkan Akýn'dan oluþan komisyon üyeleri
de katýldý. Atatürk
Spor Salonu'nda yapýlan temayül yoklamasýnda Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez
Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu. Oy
kullanma iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan oylar Genel Merkeze götürüldü. Oylamanýn sonuçlarýyla ilgili deðerlendirmeyi
Genel Merkez yapacak. Oylama öncesinde
açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, temayül yoklamasýnda Çorum
merkez ve 13 ilçeden genel merkez tarafýndan belirlenen 2 bin 056 kiþinin oy kullanacaðýný açýkladý. Temayül yoklamasýna
katýlacak tüm aday adaylarýna baþarýlar dileyen Rumi Bekiroðlu þöyle dedi:
"Temayül yoklamasýnda üyeliði
devam eden AK Parti Kurucular Kurulu Üyeleri (ikamet ettiði seçim çevresinde), Ýl Yönetim Kurulu Baþkan ve
Üyeleri, Ýl Gençlik ve Kadýn Kollarý
Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri, Ýl
Demokrasi Hakem Kurulu Baþkan ve
Üyeleri, Ýl Disiplin Kurulu Baþkan ve
Üyeleri, Ýlçe Yönetim Kurulu Baþkan
ve Üyeleri, Ýlçe Gençlik ve Kadýn Kollarý Baþkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Parti Üyesi Ýl ve Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Parti Üyesi Ýl ve Ýlçe Belediye
Meclisi Üyeleri ve Ýl Genel Meclisi Üyeleri,
Belde Yönetim
Kurulu Baþkan ve
Üyeleri,
Belde
Gençlik ve Kadýn
Kollarý Yönetim
Kurulu Baþkan ve
Üyeleri,
Parti
Üyesi Belde Belediye Baþkaný ve
Meclis Üyeleri,
Köy ve Mahalle
Baþkanlarý, Temsilcileri,
Parti
üyeliði
devam
eden ve aday
adayý olmayan
Eski Ýl Baþkanlarý
(Ýkamet ettiði seçim çevresinde)
Parti üyesi, 22.
23. ve 24. Dönem,
aday adayý olmayan, milletvekilleri (ikamet ettiði seçim çevresinde) teþkilat
temayül yoklamasýnda oy kullanacaktýr. Ýlimiz, merkez ilçemizle birlikte 13 ilçeden oluþmakta olup Genel Merkezimizin belirlemiþ
olduðu takriben 2056 kiþi teþkilat temayül
yoklamasýnda oy kullanacaktýr. Bütün adaylarýmýza baþarýlar diliyorum." Bahadýr YÜCEL
"Darbeci zihniyet hiçbir þekilde bu düþüncesinden vazgeçmedi"
Çorum'da bir grup sivil toplum örgütü dü- lardan, Adl-i ilahide sorumsuz, vurdum duyzenledikleri eylemle "28 Þubat post-modern maz davrananlardan þikayetçiyiz" dedi.
darbesini" yýldönümünde protesto ettiler. BaDarbeci zihniyetin hiçbir þekilde bu düsýn açýklamasýnda 28 Þubat tutuklularýnýn da þüncesinden vazgeçmediðini vurgulayarak
serbest býrakýlmasý istendi.
sözlerine baþlayan Ömer Kýlýç ise, o günden
Hukuksuzluk, zorbalýk ve zulüm süreci sonra da defalarca darbe giriþiminde bulunulolan 28 Þubat darbesini yýldönümünde pro- duðunu, planlar yapýldýðýný ama baþarýlamatesto etmek ve hala kanayan bir yara olan tu- dýðýný yakinen biliyoruz dedi.
tuklulara özgürlük talebinde bulunmak için
"Bugün 28 Þubat'ýn bütün izleri silinmiþtoplandýklarýný belirten Murat
tir" diyenlere "Keþke öyle olsaydý deÝslam, darbeciler yargýlanýrken
mek durumundayýz" diyen Kýlýç, "17
sürecin maðdurlarýnýn haklarýgün boyunca iþkence edilerek imzanýn yerine getirilmemesi ve tulatýlan sözde itiraflarýna dayanýlarak
tuklu Müslümanlarýn tahliye
20 yýldýr cezaevinde tutulan Fikri
edilmemesinin bir çeliþki olduBoylu'nun 19 yaþýndaki felçli çocuðu
ðunu söyledi.Ýster askeri olsun,
Yahya'ya verecek bir cevap bulmalýister yargý veya bürokrasi olsun
yýz. 14 yaþýnda tutuklanýp idamla
darbe baðýmlýsý bir sistemle ve
yargýlanarak 9 yýl yattýktan sonra 23
darbe söylentileri ile yaþamak
yaþýnda cezaevinden çýkan, daha
istemediklerini hatýrlatarak, bu- Murat Ýslam
sonra Yargýtay tarafýndan onanan cegün hale darbeci zihniyetin yezasýnýn geri kalanýný çekmek üzere
ni cepheler açarak tekrar aktif hale gelmesi- bundan bir ay önce tekrar cezaevine gönderinin en önemli sebebinin 28 Þubat ile yeterin- len Yakup Köse'nin küçük çocuklarýna diyece hesaplaþýlmamýþ olmasý olduðunu belirtti. cek hiçbir sözümüz olmaz" dedi.28 Þubat süArdýndan söz alan Eðitim Bir Sen Çorum recinde hukuk dýþý yöntemlerle haklarýnda
Þube Baþkaný Tahir Eþkil ise Nietzsche "Böy- açýlmýþ soruþturma ve yargýlamalar neticesinle Buyurdu Zerdüþt" adlý kitabýndan bir anek- de maðduriyetleri hala sürmekte olan kiþilerdot anlatarak, 28 Þubat darbesinin Müslü- le ilgili olarak acilen yeniden yargýlanma yomanlara daha çok yapacaklarý çok iþlerinin ol- lunun açýlmasýný gerektiðini söyledi.
duðunu ve eksiklikleri ve yetersizlikleri gösBasýn açýklamasýnda katýlýmcýlar "müslüterdiðini vurgulayarak, STK ve tüm siyasi ak- man zulme sessiz kalmaz","paralel devlet
törlerden darbelere ve darbecilere karþý daha yargýlansýn", "darbeciye deðil maðdura tahlifazla duyarlý olmalarýný ve mücadele etmeleri ye", "zalim cunta hesap verecek" sloganlarý
gerektiðini ifade etti.
attýlar.
Davasýndan vazgeçenlere, þikâyetinden ve
Basýn açýklamasýna Çorum ÝHH, Ýlke-Der,
müdahil olmaktan vazgeçen siyasilere sitem Özgür Der, Eðitim Bir Sen ile Büro Memur
eden Eþkil, "Davasýný onurluca savunmayan- Sen'de destek verdi. Uður ÇINAR
TEK
YILDIZ
2
02 MART
2015 PAZARTESÝ
HABER
"28 Þubat'ýn medya, mafya, sermaye, siyaset,
bürokrasi ve STK ayaðý üzerinde de durulmalý"
Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Tapan, 28 Þu- ihanete ortak oldular! Tüm çalýþanlarýn ve emeklilerin maaþlarýný her ay
bat post-modern darbesinin yýldönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada 28 enflasyon oranýna göre otomatik artýran Eþel Mobil sistemini yasallaþtýÞubat davasýnýn tüm hatlarýyla ele alýnmasý gerektiðini söyledi.
rýlýrdý. ANASOLM hükümetine derhal kaldýrttýlar. Çýkarýlan yasayla ku1953 yýlýnda açlýk ve sefalet toplumunun yaþadýðý
mar ve kumarhaneler tüm Türkiye'de yasak edildi. DevÝran'da yabancý petrol þirketlerini kovup, petrollerini
let ihalelerine tüm milletin izleyebileceði þeffaflýk getirilmillileþtirdiði gece Baþbakan Musaddýk Hükümeti'nin
di. Canlý yayýnlarla ihale dönemini baþlatýldý! ANASOLM
askeri darbeyle devrildiðini hatýrlatarak açýklamasýna
iktidarý gelir gelmez ihaleyi alanlar teminat mektuplarýný
baþlayan Ahmet Tapan, "Musaddýk idamla yargýlandýðý
kasten yaktýlar! Ve ayný bankayý devletten aldýklarý kredimahkemede "þimdi anladým ki, emperyalist ülkelerin
lerle 155 milyon dolar hortumladýlar! Doktorlarýn hastasömürdüðü üçüncü dünyanýn köle halklarý kendi ordulara fazla ilaç yazmasýný yasaklayarak, hastalarýmýzýn ilaç
larýnýn iþgali altýndadýr" sözüyle ihtilallerin sebebini
firmalarýnýn kobayý olmasýný önlendi. Hem de devletin
açýklýyordu! Niçin asýrlardýr ABD'de ve Avrupa ülkeleilaç tüketim soygununa son verdirildi! ANASOLM hükürinde ihtilal yoktur. Bu ülkelerin çok güçlü silahlara sameti gelince derhal ilaç mafyasýnýn eski ihanet uygulahip ordularý niçin siyasete müdahale etmez ve edemez!
malarýný baþlattý! Özel Bankalarýn Devletimizi Faiz oyuPost-modern darbe dediðimiz ihtilaller, dýþ güçler talinuyla soyma ihanetine son verildi! CHP destekli ANAmatýyla içimizdeki sivil ve silahlý satýlmýþ piyonlar eliyle
SOL-M (Anavatan-DSP-MHP) Hükümeti gelir gelmez
sadece geri kalmýþ ülkeler ile kalkýnmakta olan ülkeleryeniden ülkemizi bu banka ve medya patronlarýna peþde yaptýrtýlýr! Ve satýlmýþ medyanýn sütü bozuk kalemkeþ çekmeye devam ettiler! 28 Þubat davasý bugün çok
leri, kirli sermaye ve emrindeki uþaklarý yargý ve siyasidar anlamda sürüyor. Ýþin medya, mafya, sermaye, siyaler bu ihtilal ihanetlerinde baþroldedirler! Ýþte 28 Þubat,
set, bürokrasi ve STK ayaðý üzerinde bir çalýþma yok. Yarbu þeytan dörtgeni Bermuda Çetesi Grubu tarafýndan
gý dostlar alýþveriþte görsün misali yargýlama yapmak yeülkemizin kalkýnmasýna ve halkýmýzýn refahýna indirtirine tüm hatlarýyla bu dosyaya el atmalýdýr. Son olarak 27
len alçakça bir darbedir. Büyük Birlik Partisi ve Alpeþubatta hakka yürüyen mücadelesinden yýlmayan Necrenler olarak o dönem kurulmasýnda büyük rol oynadý- Ahmet Tapan
mettin Erbakan Hocayý ve 28 þubat sürecinde darbecileðýmýz Refah-Yol Hükümetinin dýþ ve iç hainleri kudurrin tehditlerine boyun eðmeyen , kendi tabiri ile "Namtan suçlarý þunlardý; Ýçinde deli dana ve köpek mamalarý için hazýrlanan lusunu Milletine Çeviren Tanka Selam Durmayan" Þehit Liderimiz
hormonlu etlerin bulunduðu Yabancý Et ithalatýný yasaklandý! ANA- Muhsin Yazýcýoðlu'nu rahmetle ve özlemle anýyoruz" dedi. Haber ServiSOLM Hükümeti yabancý et ithalatýný sýfýr gümrükle serbest býrakacak si
AK Ocaklar Çorum Þubesi açýldý
Genel Baþkanlýðýný Hakan Yiðit'in yaptýðý ve bütün Türkiye'de
örgütlenme çalýþmalarýný sürdüren Ak Ocaklar Çorum Þubesi hafta sonu
düzenlenen törenle açýldý.
Osmancýk Caddesi No:14'te hizmete giren Ak
Ocaklar'ýn açýlýþýna Ak Ocaklar Genel Baþkaný
Hakan Yiðit, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan, Ak Ocaklar Çorum Þube Baþkaný
Oðuzhan Þengül, AK Parti eski Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse ve vatandaþlar katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile
baþlayan programda Ak Ocaklar Genel Baþkaný
Hakan Yiðit, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan, Ak Ocaklar Çorum Þube Baþkaný
Oðuzhan Þengül birer konuþma yaptý.
Açýlýþ konuþmasýnýn yapan Ak Ocaklar Çorum
Þube Baþkaný Oðuzhan Þengül, Ak Ocaklarýn milli
ve manevi deðerlere önem veren, yüreði Türkiye
sevdasý ile yanan bir Sivil Toplum Kuruluþu olduðunu söyledi.
Ak Ocaklarýn ortak hedef ve gayesi temel hak ve özgürlüklerine
saygýlý, devletin bölünmez bütünlüðünü savunan, ahlaki ve evrensel
deðerlere sahip üstün vasýflý nesil yetiþtirmek üzere tüm Türkiye sevdalýlarýnýn refah seviyesinin, yükselmesine katkýda bulunma için kurulduðunu ifade eden Þengül, ahde vefa ile çýktýklarý bu kutlu sevda ve
dava yolunda yaptýklarý ve yapacaklarý sosyal, kültürel ve eðitim alanlarýnda ki projelerin kararlýlýkla devam edeceðini söyledi.
Ak Ocaklarý'nýn felsefesinin Mevlana'nýn 'Ne olursan ol yine gel'
anlayýþý olduðunu dile getiren Þengül, açýlýþa katýlan herkese teþekkür
etti.
Ak Ocaklarýn 30 Eylül 2014 tarihinde kurulduðunu belirten Hakan
Yiðit, 30 Eylül tarihinden bu yana Türkiye'nin bir çok yerinde
örgütlendiklerini ve örgütlenme çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi.
Yiðit, konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Ak Ocaklar Derneði baðýmsýz bir sivil toplum kuruluþu olarak
hedef 2023 yolunda milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlü büyük
Türkiye sevdasý güden bir sivil toplum kuruluþu olarak ,milli ve manevi
deðerler üzerine hayýrlý ve faydalý çalýþmalara imza atacaktýr. Milli ve
manevi deðerlere önem veren ve hedef güçlü büyük kalkýnmýþ Türkiye
sevdasý taþýyan bir gönüllü kurumudur.
Ortak hedef ve gayesi kalbinde iman,
dilinde kuran, bayrak, vatan, ezan ve
Türkiye sevdasýdýr. Hiç bir siyasi partinin
organý deðildir. Resmi olarak baðýmsýz bir
sivil toplum kuruluþudur. Gönülden ve
yürekten Ak sevdalýdýr. Onun içindir ki
hayallerimiz, rüyalarýmýz vardýr ve sevdamýz, davamýz vardýr.Ve diyoruz ki ;Bir iþ
için sevdalandýysanýz,o rüyanýz olur ,hayaliniz olur ve gerçekleþinceye kadar baþka
türlü davranamazsýnýz.Gönüllü ve duyarlý
çýktýðýmýz bu kutlu yolda, sevdamýz Ak,
davamýz Ak, ocaðýmýz Ak,liderimiz
Ak'týr."
Konuþmalarýn ardýndan Ak Ocaklar binasýnýn açýlýþý gerçekleþtirildi.
Açýlýþ sonrasý davetliler binayý gezdi. Yýlmaz MERT
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan
açýklamada bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ile bazý
ilçelerde elektrik kesintisi yapýlacaðý ifade edildi. Açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecekler yerler þöyle:"02.03.2015
tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasýnda: Kargý ilçesi Fatih
Mahallesi,Mihrihatun Mahallesi, Ýmambey Mahallesi, Bahcelievler
Mahallesi, Yeni Mahalle ve Orta Mahalle.
03.03.2015 tarihinde 09.00-16. 00 saatleri arasýnda: Kargý ilçesi
Bademce köyü, Dere köyü, Hacýhamza köyü ve Halýlar köyü.
04.03.2015 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasýnda: Kargý ilçesi Örencik Köyü, Maksutlu Köyü, Baðözü Köyü, Küre Köyü.
03.03.2015 tarihlerinde 09.00 -15.00 saatleri arasýnda: Osmancýk Ýlçesine baðlý Yeni Mahalle Cezaevi Sokak, Namýk Kemal Caddesi ve Org.
Ahmet Çörekçi Caddesinin bir kýsmý.03.03.2015 tarihlerinde 10.00 -14.00
saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Yatukçu Mahallesi Çorum Caddesi.
03.03.2015 tarihlerinde 14.00 -16.00 saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý
Yeni Mahalle Çankýrý Caddesi, Mezarlýk Sokak ve Küme Evler.03.03.2015
tarihlerinde 14.00 -16.00 saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Yeni
Mahalle Çankýrý Caddesi, Mezarlýk Sokak ve Küme Evler. 02-03.03.2015
tarihlerinde 08.30 -16.30 saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý
Akþemseddin, Farabi ve Ýskilip Caddeleri.04-05-06.03.2015 tarihlerinde
08.30 -16.30 saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Kunduzhan Caddesi,
Ölçek 4., 5., 6., 8.Sokaklar, Çamdeðirmeni 14., 8., Sokaklar ve
Akþemseddin Caddesi bir kýsmý.03.03.2015 tarihlerinde 08.30 -12.30 saatleri arasýnda: Çorum- Ýskilip yolu sað tarafa ve Selin Tuðla, Özkent
Kiremit, Ömür Kýremýt, Fýrat Toprak, Hýlal Blok, Yenidoðan Kaðýtsan,
Kömürcü Toprak San A.Þ., Eser Toprak, Bayat Linyit.03.03.2015 tarihlerinde 13.00 -16.00 saatleri arasýnda: Çorum -Ýskilip yolu sol tarafa ve
Yený Yýldýz Toprak, Ceritoðlu Toprak, Adýl Saraçoglu Tavuk Çýft,
T.Sahýn.N.Kaya Akaryakýt, Özkoç Isýtan Tuðla, Yeni Azim Kiremit Tuðla,
Doðuþ Çelik."
Haber Servisi
4
Atamasý yapýlmayan
öðretmenlerden
Türk Eðitim Sen'e ziyaret
Atamasý yapýlmayan öðretmenlerden bir grup üniversite
mezunu Türk Eðitim Sen Çorum Þubesini ziyaret ederek bir
rapor sundular. Mart -nisan gibi yapmayý düþündükleri büyük
eylem için destek istediler.
Ziyarette konuþan Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim
Aydýn, Türk Eðitim-Sen'in yýllardýr atamasý yapýlmayan öðretmenlerin mücadelesine destek verdiðini ifade ederek, "Atamasý
yapýlmayan öðretmenler ile birlikte yaptýðýmýz eylemleri bunun
en güzel örneðidir.Türk Eðitim Sen olarak dün ve bugün olduðu
gibi yarýnda atamasý yapýlmayan öðretmenlerin yanlarýnda olacaðýmýzý özellikle belirtmek istiyoruz.
Dün 'inþallah biz hükümetimizi kurduðumuzda bütün
öðretmenleri göreve baþlatacaðýz ve öncelikli olarak eðitim
sorununu çözeceðiz' diyenler bugün de güvercinlerin yem beklediði gibi iþ bekliyorsunuz diye atanamayan öðretmenlere
sesleniyorlar. 12 yýldýr eðitim çalýþanlarýný sevmediler, sevmek
de istemediler. Atamasý yapýlmayan öðretmen sayýsý 350 binlere
ulaþtý. Atamasý yapýlmayan, iþsiz geçen gençlerimizin sorununun çözümü için bu iþe kafa yoran insanlara ihtiyaç bulunmaktadýr. Biz Türk Eðitim Sen olarak bunu sürekli gündemde
tutmaya çalýþtýk.40 bin atama talebiniz için yapacaðýnýz
eylemde Türk Eðitim Sen yanýnýzda olacaktýr" dedi. Haber
Servisi
"Körler ve
Kelebekler"
oyunu ilgi çekti
Canik Baþarý Üniversitesi Saðlýklý Yaþam Kulübünün, Altý
Nokta Körler Derneðiyle organize ettiði "Körler ve Kelebekler"
adlý tiyatro oyunu Fehmi Yýldýz Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda sahnelendi.
En iyi arkadaþlarýnýn çocuðunun ameliyatý için gerekli olan
250 bin lirayý bulamayan görme engelli bir grup vatandaþýn macerasýný anlatan oyun izleyicilerden tam not aldý. Dostlarýnýn çaresizliði karþýsýnda ona yardým edebilmek için çýrpýnan görme engellilerin, yaþadýklarý karmaþayý anlatan trajikomik oyunda oyuncularýn performansý izleyenleri bir yandan duygulandýrýrken diðer
yandan da tebessüm ettirdi.
Oyunun ardýndan konuyla ilgili olarak konuþan müzik öðretmeni Selen Uysal, "Sempatik Tiyatro Grubu bundan iki yýl önce
kuruldu. Küçük skeçlerle sanat hayatýna baþlayan tiyatro gurubu
'Körler ve Kelebekler' oyununu sahnelere kazandýrmýþ bulunmakta. Bundan sonraki tiyatro oyunumuz 'Göremeyo ve Juliet'
üzerinde çalýþmaktayýz. Yirmi beþ arkadaþla çalýþmalarýna devam
eden gurubumuz içinde yüzde yüz, yüzde yetmiþ, yüzde elli görme engeli olan arkadaþlarýmýz var. Oyuncularýmýza tiyatro eðitimini öðrenci, memur, akademisyen gibi çeþitli meslek guruplarýndan gönüllüler vermekte. Çalýþmalara yardýmda bulunan bilgisayar öðretmeni Züleyha Mangan ise, " Yaratýcý drama dersinde
tamamen amatör bir þekilde konuþma ve rahat hareket etme yeteneklerimizi geliþtirirken arkadaþlarýmýzýn kabiliyetli olduklarýný,
Sedat Çevik arkadaþýmýzýn da skeç yazma konusunda becerili olduðunu keþfettik ve bu þekilde sahne hayatýna baþladýk. Önce
dernek içerisinde tiyatro oyunlarý sahneledik. Sonrasýnda ise zamanla bu çalýþmalarýmýz geliþti ve AKM' de görme engelliler korosunu hayata geçirdik. Diðer herkes neden tiyatro oyunu sergiliyorsa biz de onun için sergiliyoruz. En önemlisi de bedensel engellerden ziyade bir çok þeyi bizler engellediðimizi fark ettik ve
bir farkýndalýk oluþturmak istedik. Bize destek veren Canik Baþarý Üniversitesine ve öðrencilerine teþekkür ederiz" þeklinde konuþtu.
Program sonunda Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yunus Bekdemir emeði geçen herkese teþekkür etti.
TEK
YILDIZ
2
02 MART
2015 PAZARTESÝ
HABER
Yeni Otobüs
Terminali
hizmette
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminaline gece 00.00 saatlerinde
giriþ yapan Ankara-Trabzon seferini yapan otobüsü
terminalde karþýladý.
Çorum Belediyesi tarafýndan inþa edilen Yeni
Otobüs Terminalinde ilk otobüs seferinin yapýlmasý
esnasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yaný sýra, AK Parti Milletvekili aday adayý Faruk Özkader, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan,
belediye meclis üyeleri Ýsmail
Akgöz, Necmettin Durmuþbaþ,
Abdullah Gözübüyüklü, Ekrem
Demirten, Abdülaziz Layýk, birim müdürleri, belediye personeli, çok sayýda vatandaþ ve yeni terminalde faaliyet gösteren
esnaf katýldý.
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, terminalden gerçekleþtirilen ilk seferini yapan otobüse binerek yolcularý selamladý.
Yolculara, Çorum leblebisi ikram eden Baþkan Külcü, hayýrlý yolculuklar temennisinde bulundu.
Daha sonra Yeni Terminalde faaliyet gösteren
esnafý tek tek ziyaret ederek sohbet eden Baþkan
Külcü, yeni terminalden seyahat etmek amacýyla ilk
otobüs biletini alan Leyla Ahýska'ya biletini takdim
etti. Ýki yýlý aþkýn süreden beri çalýþmalarýný sürdür-
dükleri terminale ilk seferini yapan otobüsü karþýlamanýn gururunu yaþadýklarýný ifade eden Baþkan
Külcü, "Terminalimizin inþaat sürecinde gayet saðlýklý bir çalýþma dönemi geçirdik. Ýnþallah, uzun yýllar boyunca þehrimize, hemþehrilerimize hizmet
edecek bir terminale kavuþtuk. Burada faaliyet gösteren esnafýmýza hayýrlý kazançlar diliyorum. Allah,
yolcularýmýza da saðlýklý sýhhatli yolculuklar nasip
eylesin. Bizlere de terminalimizi güzellikler içerisinde iþletmeyi nasip
eylesin" dedi.
Yaptýklarý çalýþmalarla son 6 yýldan
beri Çorum'un büyük bir deðiþim yaþadýðýný, yeni otobüs
terminalinin de deðiþimin önemli göstergelerinden sadece
birisi olduðunun altýný çizen Baþkan
Külcü, "Yeni terminalimiz Çorum'un yükselen hizmet standardýný göstermesi açýsýndan da son derece
önemli bir yatýrýmdýr. Yeni Otogarýmýz deðiþen Çorum'un vitrini olacak. Yeni terminalle birlikte Çorum, transit araçlar için de önemli bir uðrak yeri olacak. Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde hem
esnafýmýz kazanacak hem de þehrimiz kazanacak.
Eski otobüs terminalimizle mukayese edilemeyecek
kadar büyük ve fonksiyonel bir tesis kazandýrdýk
þehrimize. Biz Çorum Belediyesi olarak bütün hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Ýki ayrý nizamiye ile hizmet vereceðiz. Her iki kapýda da plaka kontrol sistemi olacak. Türkiye'nin en modern terminallerinde
uygulanan otomasyon sistemi ve güvenlik sistemi
bizim terminalimizde de kullanýlacak. Gelen yolcu
ile giden yolcu peronlarý farklý noktada bulunacak.
Transit yolcular kendi alanlarýnda indir-bindir yapacaklar. Ýlçelere giden otobüsler için ilçe terminalinden kalkacak ayrý bir nizamiye kullanýlacak. Zabýta ve polis noktalarýnda 24 saat görevli bulunacak.
Sosyal alanlarý, mescitleri, bekleme salonlarý ile yolcularýn rahat etmesi için her türlü tedbirleri aldýk.
Engelliler için de standartlara uygun düzenlemeler
yaptýk. Böyle tesiste iþletmecilik de birinci sýnýf olacaktýr" ifadelerini kullandý.Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, simsarlýða, korsan iþletmeciliðe otogar dýþýnda yolcu indirip bindirmeye, seyyar satýcýlýða kesinlikle müsaade etmeyeceklerini de vurgulayarak
"Artýk esnafýmýzýn buraya taþýnmasýna engel kalmamýþtýr. Ýhalenin yürütmenin durdurulmasý ve iptali için açýlan davada karar çýkmýþ ve dava reddedilmiþtir. Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalimiz
þehrimize, ulaþtýrma camiasýna ve otogar esnafýmýza hayýrlý olsun" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
Düvenci Belediyesi'nden
örnek uygulama
Arif Ersoy, Erbakan'ý anlattý
Arif Ersoy
Ýlim Yayma Cemiyeti, Ensar
Vakfý ve Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn birlikte organize ettiði "Çýðýr Açan
Lider Prof. Dr. Necmettin
Erbakan" konferansý yapýldý.
Eski Baþbakanlardan, Milli
Görüþün lideri merhum Prof. Dr.
Necmettin Erbakan, vefatýnýn 4.
yýldönümünde Çorum'da da anýldý.
Erbakan için Çaðrý Eðitim Vakfý,
Ensar Vakfý ve Ýlim Yayma
Cemiyeti Çorum Þubesi tarafýndan
"Çýðýr Açan Lider Prof. Dr.
Necmettin Erbakan" konulu konferans düzenlendi.
Ýlim Yayma Cemiyeti konferans
salonunda gerçekleþtirilen programa Erbakan Vakfý Ýlim Meclisi
Baþkaný ve AK Parti Çorum
Milletvekili aday adayý Prof. Dr.
Arif Ersoy konuþmacý olarak
katýldý. Haber Servisi
Düvenci Belediye Baþkaný
Necmettin Yalçýn, belediye
yönetiminde örnek bir adým attý.
Belde sakinleri ile birlikte
gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýnda, beldenin sorunlarý ve
çözüm yollarý masaya yatýrýlarak,
yol haritasý oluþturuldu.
Belediye binasý önünde gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýna, mahalle
muhtarlarý ve belde sakinleri katýldý.
Ortak akla her zaman deðer verdiðini
ifade eden Belediye Baþkaný Yalçýn,
beldede yaþayan herkesin söz
söyleme ve görüþünü belirtme hakkýna sahip olduðuna inandýðýný ve bunu
da belediye yönetiminde temel esas
olarak kabul ettiðini vurguladý.
Baþkan Yalçýn, göreve geldikten
sonra yaptýðý hizmetleri belde sakinleri ile
paylaþtýðý toplantýda,
"Burada bir araya
geldik. Bundan sonra
daha çok bir araya
geleceðiz, belediyemizin
sorunlarýný
beraber
aþacaðýz"
dedi.
Belde sakinlerinin
sorularýný da cevap-
layan Yalçýn, "Sizlerle birlikte sorunlarý tespit edip, çözüm üreteceðiz.
Gücümüzü sizden aldýk, sizin bu
desteðinize layýk olmak için var
gücümüzle çalýþýyoruz" derken,
muhtarlar ve belde sakinleri de
istiþare uygulamasýndan duyduklarý
memnuniyeti aktararak, her zaman
belediyenin yanýnda olduklarýný ve
Düvenci'nin daha yaþanabilir bir
belde olmasý için katký vermekten
gurur duyacaklarýný dile getirdiler.
Haber Servisi
5
Mikroskop
ÝKÝ
KADIN
Gülsün Mert
Cansu-yu
Ýki kadýn hastanenin kadýn doðum bölümünde
doktor sýrasýný beklerken sohbete dalmýþlardý. Biri
öbürüne ne iþ yaptýðýný sordu:
-Ýki ay öncesine kadar çaðrý merkezlerinde çalýþýyordum, hamile kalýnca iþten ayrýldým,
-Desene oturarak para kazanýyorsun, maaþý yüksek olmalý,
-Maaþý fena deðil ama insanlarla uðraþmasý zor,
Nuh diyorlar peygamber demiyorlar. Bazen yarým
günümü harcadýðým insanlar oluyor.
-Bazen haklý oluyorlar ama.
-Bizi aradýklarýna göre haksýzlardýr.
-Nasýl yani?
-Müþterilere imzalatýlan küçük harflerle yazýlmýþ
sözleþmelerde firma kendini saðlama alýyor. Yani
müþteri hizmet satýn alýrken her türlü olumsuzluðu
kabul etmiþ oluyor. Tüm firmalar bunu yapar. Daha
sonra kandýrýldýðýný düþünen müþteri bizi arýyor ama
kanunen haksýz durumda.
-Adamlarýn sözleþmeyi imzalamadan hizmet almasý mümkün olmadýðýna göre, firmalar istediði gibi
at koþturuyor yani.
-Aynen öyle.
-Etik mi bu peki ?
-Ben sadece bir çalýþaným, patron deðil.
-Her gün seni çaresiz insanlar arýyor, belli ki maðdurlar, böyle bir firmada çalýþtýðýn için rahatsýz olmuyor musun?
-Ben de ayný zamanda bir müþterim, kredi kartý
alýrken, eve internet baðlatýrken ayný kazýðý ben de
yiyorum. Ýþin yasal olduðunu unutmamak lazým. Ayrýca benim yapabileceðim bir þey yok bu konuda, ben
sadece emir kuluyum.
-Peki sitem etmiyorlar mý müþteriler ?
-Sitem edenler var, küfredenler var hatta beddua
edenler bile var.
-Eee, bunlara aldýrmýyor musun ?
-Niye aldýracaðým ki, kötü söz sahibine aittir, bana iþlemez kimsenin bedduasý.
-Bence zulüm çarkýnýn herhangi bir diþlisi olmak
doðru deðil.
-Bir þekilde para kazanmak lazým, sonuçta çalmýyorum çýrpmýyorum ! Hem müþteri kendi isteði ile
imzalýyor sözleþmeyi, beðenmezse mahkemeye gider, tüketici heyetine gider. Bana beddua eden zavallýlara acýyorum doðrusu. Mesai bitince tüm yaþadýklarýmý unutuyorum, her sabah güne sil baþtan baþlýyorum.
Bu sýrada sýra doktor sýrasý kadýna gelmiþti.
Test sonuçlarýný inceleyen doktorun yüzü düþtü:
-Bu zamana kadar neden fark edemediðimize þaþýyorum. Sanýrým bebeðinizde bir sorun var. Bu saatten sonra onu alamayýz da!
-Ne demek istiyorsunuz doktor bey? Neden çocuðumu aldýracaðým ki ?
-Bebeðinizin geliþiminde bir problem var, sanýrým
engelli doðacak çocuðunuz.
-Engelli mý ? Ama bana daha önce böyle bir þey
söylememiþtiniz?
-Demek ki önceki kontrollerinizde bir bulguya
rastlanmamýþ.
-Çocuk beþ aylýk oldu doktor bey nasýl anlaþýlmaz? Sizi dava edeceðim.
-Elbette ki yasal haklarýnýzý kullanacaksýnýz.
-Nasýl bu kadar rahat olabiliyorsunuz ?
-Rahat olduðumu düþünmeyin. Bu hata nedeniyle ömür boyu engelli bir insanla yaþayacaksýnýz. Bu
sizin için zor olacak. Ama inanýn ki daha önceden
fark etseydim, önlemini alabilirdik.
-Sizin gibiler nasýl doktor olabiliyor anlamýyorum.
Mahkemelerde sürüm sürüneceksiniz.
-Beni dava etmekte serbestsiniz.
Doktor üzülmüþ gibi yapsa da her hastanýn haline
üzülmeyecek kadar profesyoneldi. Hatta hiçbir hastaya acýmamasý profesyonelliðinin gereðiydi. Hata
yapmak istemezdi ama bazen bu tip hatalar oluyordu. Hatta kendisini mahkemeye veren, Saðlýk Bakanlýðýna þikayet eden de oluyordu. Hepsinden aklanmýþtý doktor. Çünkü engelli bebeklerin sorumlusunun o olduðunu kanýtlayacak belge sunamýyorlardý
þikayetçiler. Yasalar önünde doktor gayet masumdu.
Kadýn doktorun yanýndan çýkmadan önce beddua
etmeyi ihmal etmedi:
-Ýnþallah senin de baþýna gelir!
Kadýn o gün hamile haliyle baþ hekime, savcýya,
polise koþuþturdu. Hepsi "hani belgen" diyorlardý.
Umudunu yitirdi. Zaten doktor cezalandýrýlsa dahi bu
hayatýna engelli bir bebeðin gireceði gerçeðini deðiþtirmeyecekti. Annelik güdüsüyle yavrusunu baðrýna
basacaktý ama zor bir yaþam onu bekliyordu.
Aniden bir þey hatýrladý. Bir internet firmasýnýn
çaðrý merkezindeyken müþterinin kendisine yaptýðý
bedduaydý bu:
"Ýnþallah engelli bebek dünyaya getirirsin. Ýþte o
zaman beni hatýrla, nasýl çaresiz olduðumu hatýrla!"
Müþteri oldukça insafsýzdý. Beþ kuruþluk zararý
için birinin hayatýnýn kararmasýný isteyecek kadar da
acýmasýz. Beddua etmeden önce þöyle demiþti müþteri:- Ben haklýyým ama, kaðýt üzerinde haksýzým. Þirketiniz politikasýný bunun üzerine kurmuþ, iþi kitabýna uydurarak haram yolla para kazanýyor. Senin de
umurunda deðil, nasýlsa aybaþýnda maaþýný alýyorsun.
Ýnþallah engelli bebek dünyaya getirirsin. Ýþte o zaman beni hatýrla, nasýl çaresiz olduðumu hatýrla!
TEK
YILDIZ
2
02 MART
2015 PAZARTESÝ
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
Anadolu basýn derneklerini
sevindiren karar
Basýn Ýlan Kurumu (BÝK)'nun, Basýn Derneklerine
Yardým Fonu'ndan her yýl yapmakta olduðu yardýmýn
kapsamý tüm Anadolu'ya geniþletildi.
BÝK Genel Kurulu'nda alýnan kararla daha önce Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi illere saðlanan yardýmýn tüm
Türkiye'ye sathýna yapýlabilmesinin önü açýldý.
BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri
Temsilcileri Þevket Erzen, M. Nuri Kolaylý ve Mustafa
Arslan, yaptýklarý ortak açýklama ile alýnan kararý deðerlendirdiler.
Konuyla ilgili bilgi veren
Mustafa Arslan, "50 yýl boyunca Kurum karýnýn yüzde
5'inden az olmamak kaydý ile
Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir aðýrlýklý olarak yapýlan yardýmlar
konusunda 2011 yýlýnda bir
adým atýlmýþ ve kurum þubesi bulunan illerdeki
cemiyetlere de cüzi de olsa yardým yapýlmasý saðlanmýþtý.
Bu defa alýnan kararla, tüm Türkiye'ye yardýmýn yapýlabilmesinin önü açýlmýþ oldu" dedi.
Alýnan karar nedeniyle Genel Kurul'a teþekkür eden
Arslan, "Göreve geldiðimiz günden bu yana üzerinde
çalýþtýðýmýz bu karar bir devrim niteliðinde bir adým teþkil
ediyor. BÝK mevzuatý açýsýndan Ýstanbul, Ankara ve
Ýzmir'in her sahadaki tek taraflý üstünlüðü, mesleðin
gereklerini yerine getirme adýna düzelmeye baþladý.
Perþembe günü Genel Kurulumuz'un aldýðý karar bu
anlamda dönüm noktasý niteliðinde. Adýnýn baþýnda
Türkiye yazan, ancak Türkiye'yi merkezden ibaret sayan
Cemiyet ve Federasyonlarýn muhalefetine raðmen, Genel
Kurulumuz aklý selimle, hakkaniyet ve adalete göre
hareket etti ve Anadolu'daki cemiyetlerimizi sevince
boðan karara imza attý" diye konuþtu.Düzenlemeye göre,
kamu yararýna ihtisas derneklerine ayrýlan yüzde 5'lik
payýn dýþýndaki yüzde 95'lik kýsmýn objektif kriterlere göre
her yýl, Mart ayýnda yapýlacak müracaatla Nisan ayýnda
daðýtýlacaðýný hatýrlatan Arslan, açýklamasýný þöyle
sürdürdü:"Yapýlan düzenlemeye göre, kurum þubesi olsun
olmasýn, tüm illerimizdeki gazeteciler cemiyetlerinden en
fazla sarý basýn kartý sahibi ve sarý basýn kartýna müracaat
etmiþ üyesi olanlara Basýn Derneklerine
Yardým Fonu'ndan kaynak saðlanacak.
Fonda iller için ayrýlan kaynaðýn yüzde
40'ý eþit olarak, geriye kalan kýsmý ise
sarý basýn kartlý ve müracaat etmiþ üye
sayýsýnca
daðýtýlacak.
Böylece,
Anadolu'daki cemiyetlerin sivil toplum
örgütleri, bürokrasi, mahalli idareler, iþ
damlarýnýn desteklerine muhtaçlýklarý
biraz olsun ortadan kaldýrýldý, bir personel çalýþtýrabilecek, kiralarýný ödeyebilecek hale
gelmeleri hedeflendi. Cemiyetleri kurumsallaþtýrma sonucunu doðuracaðýna inandýðýmýz bu düzenleme, umulur ki
bir ildeki çok sayýda cemiyetin birleþmesi sonucunu doðurur."Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak kendisinin, Nuri Kolaylý ve Þevket Erzen'in bu anlamdaki
çalýþmalarýna kararlýlýkla devam edeceklerine vurgu yapan
Arslan, "Anadolu Basýný, bu ülkenin birlik beraberliði,
demokrasisi, doðru haber alabilmesi için vazgeçilmez
noktada yer alýyor. Bizim hedefimiz bu mecranýn, yerellikle küreselliðin birbirine girdiði çaðýmýzda daha da güçlenmesi ve ülkeye hizmet etmesidir" dedi.
BÝK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Arslan, Genel
Kurul'un son toplantýsýnda Kýrýkkale ve Isparta illerinde
de þube kurulmasý yönünde karar aldýðýný da sözlerine
ekledi. Haber Servisis
BÝK Genel Kurulu toplandý
Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) 27. Dönem 9. Genel Kurul
Toplantýsý, 24-26 Þubat 2015 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da
yapýldý.
BÝK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum
Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen'in de katýldýðý
toplantýda basýn sektörüyle ilgili konular ele alýnarak
karara baðlandý.
Basýn Ýlan Kurumu'nun Cevizlibað'daki Genel
Müdürlük binasý genel kurul toplantý salonunda salý günü
baþlayan oturumda açýlýþ, yoklama ve Baþkanlýk Divaný
seçiminin ardýndan Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Adnan
Ertem tarafýndan 2014 yýlýný kapsayan Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu'nun özeti okundu.
Daha sonra Denetçiler Kurulu tarafýndan hazýrlanan
Kurum çalýþma ve harcamalarýna iliþkin Denetçiler
Raporu Genel Kurul Üyesi Ahmet Özdemir tarafýndan
sunuldu. Ayrýca Yönetim Kurulu Baþkaný, Genel Kurul'a
sunulan Yönetim Kurulu Teklifleri hakkýnda bilgi verdi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçiler raporu ile
Yönetim Kurulu tekliflerinin sunulmasýný müteakip
Yönetim Kurulu tekliflerinden oluþan Genel Kurul gündemindeki konularýn görüþülerek karar tasarýlarýnýn oluþturulmasýný teminen üyeler arasýndan Hukuk, Ýlan ve Mali
Ýþler Komisyonlarý oluþturuldu.
Komisyonlarýn oluþturulmasýyla birlikte komisyon
üyeleri baþkan ve kâtiplerini seçerek Genel Kurul gündeminde yer alan konularla ilgili çalýþmalarýna baþladý. Çalýþmalarýn sonuçlarý, bir rapor halinde 26 Þubat 2015
Perþembe günü toplanan
Genel Kurul'un son oturumuna sunuldu.
Genel Kurulun son oturumunda yapýlan görüþmelerde
Genel
Kurul'a
sunulan
komisyon raporlarý da göz
önünde bulundurularak gündemde yer alan konularla ilgili
alýnacak kararlara nihai þekli
verildi.
Genel Kurul toplantýsý, söz
almak isteyen üyelerin dilek ve
temennilerini dile getirdikleri
kapanýþ oturumuyla son buldu.
Toplantýnýn ardýndan iki yýl
boyunca görev yapan üyelere, basýn hayatýna yaptýklarý
katkýlardan dolayý þükran beratý takdim edildi. Toplantý,
toplu fotoðraf çekimiyle sona erdi. Bu toplantý ile birlikte
27. Dönem Genel Kurulu'nun iki yýllýk görev süresi sona
ermiþ oldu.
Kasým 2014 Genel Kurul toplantýsýnda alýnan karar
uyarýnca 27 Þubat 2015 Cuma günü yapýlmasý planlanan
28'inci Dönem Birinci Genel Kurul toplantýsý, Hükümet
grubu üyelerinin görevlendirilmesine dair Bakanlar
Kurulu kararýnýn Resmi Gazete'de henüz yayýnlanmamasýndan dolayý ertelendi. Söz konusu Bakanlar Kurulu
Kararý'nýn Resmi Gazete'de yayýnlanmasýný müteakip, 28.
Dönem Basýn Ýlan Kurumu Birinci Genel Kurul
Toplantýsý'nýn tarihi, yeri ve saatinin ayrýca bildirileceði
belirtildi. Haber Servisi
Cengiz Atlas, Arif Ersoy'a
baþarýlar diledi
7 Haziran'da yapýlacak
olan genel seçimler için
CHP'den Çorum Milletvekili
aday adayý olan Cengiz Atlas,
29 Mart'ta yapýlacak olan ön
seçim için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor.
Atlas, Oðuzlar ve Dodurga
ilçelerine çýkarma yaparken,
ayrýca Obruk ve Gökgözler
köylerini ziyaret etmeyi ihmal
etmedi.
Dodurga ziyareti sýrasýnda
AK
Parti'den
Çorum
Milletvekili aday adayý olan Prof. Dr. Arif
Ersoy'la karþýlaþan Cengiz Atlas, Ersoy'la
ayaküstü sohbet ederken, aday adaylýðý
sürecinde Arif Ersoy'a baþarýlar diledi.
"Emeðin sesi, halkýn nefesi" ve "25 yýllýk
emeðin adý" sloganlarýyla yola çýkan Cengiz
Atlas, 2015 seçimlerinin Türkiye için bir
dönüm noktasý olduðunu belirterek,
Türkiye'nin CHP iktidarýna her zamankinden
daha fazla ihtiyacýnýn olduðunu yineledi.
Ziyaret ettiði her yerde Çorum'un hizmete
susamýþ bir il olduðunun altýný çizen Cengiz
Atlas, Çorum merkez baþta olmak üzere ilçe
ve köylerinin Ankara'dan hak ettiði payý CHP
iktidarý ile alacaðýný söyledi.
CHP iktidarýnda demokrasi, özgürlük ve
eþitliðin ülkenin her yanýna yayýlacaðýný ifade
eden Atlas, bilim ve akla dayalý çaðdaþ yönetim anlayýþý ile ülke sorunlarýnýn bir bir
çözüleceðini kaydetti. Türkiye ile birlikte böl-
gemizin de barýþ ve huzura kavuþacaðýný vurgulayan Cengiz Atlas, þöyle konuþtu:
"Bugün 25 yýllýk siyaset hayatýmda
edindiðim tüm birikimlerimi yine partimin
önderliðinde sizler için kullanmak istiyorum.
Ýþten çýkarýlanlarýn sorunlarýný, atanamayan
öðretmenlerin sorunlarýný, esnaf ve sanatkarlarýmýzýn sorunlarýný, çiftçimizin sorunlarýný,
emeklinin sorunlarýný iyi biliyorum.
Hýrsýzlýða, yolsuzluða, talana son vermek için,
emeðin hak ettiði deðeri fazlasýyla almasý için,
hukukun üstün olduðu, herkesin adil yaþadýðý
bir ülke için hep birlikte CHP'yi iktidara
taþýyalým."
Uzun yýllardan bu yana partinin içerisinde
olduðunu anlatan Atlas, "Ýl Baþkanlýðý dahil
bir çok çeþitli görevlerde bulundum. 29
Mart'ta yapýlacak olan ön seçimde üyelerimize güveniyorum. Ýnþallah hakkýmýzda hayýrlýsý olur" dedi. Haber Servisi
Bu sefer çocuklarý yaptý aileleri yedi
Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde (Otelcilik ve Turizm Lisesi ) Okul Veli Ýþbirliði projesi kapsamýnda öðretmenler,
veliler ve öðrenciler buluþtu.
Okul -Veli Ýþbirliði projesi kapsamýnda veliler çocuklarýnýn mutfakta aldýðý eðitimi yerinde görerek yaptýklarý pasta ve yemekleri hep
beraber afiyetle yediler.
Okul -Veli Ýþbirliðini Geliþtirme
Komisyon
Baþkaný
Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Oðuz, bu proje
ile velilerin çocuklarýnýn baþarýlarýný
görmeleri ayný zamanda öðrencilerinde yeteneklerini artýrmalarý
bakýmýndan önemli olduðunu ve
yapýlan
çalýþmalarýn
iþbirliði
içerisinde devam edeceðini belirterek çalýþmalarda görev alan öðretmenlere, velilere ve
öðrencilere teþekkür etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
02 MART
2015 PAZARTESÝ
HABER
7
"Kadýna yönelik þiddete
son vermek için el ele verelim"
SP Necmettin Erbakan'ý andý
týný alacak kimisi de buna engel olmaya
çalýþacak, cezasýný çekecek. Ama, hakça,
insanca bir düzen için çalýþmanýn þerefi
bambaþka" þeklinde konuþtu.
Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk
ise "Eðer bugün yeryüzünde Ýslam birliðinden bahsediliyorsa. Bunu dile getiren
ilk lider Mücahit Erbakan'dýr. Ýslam ortak
pazarý diye bir söz varsa onu ilk dile getiren Mücahit Erbakan'dýr. Ýslam dinarý diye
bir kelime varsa ondan ilham alarak dolar
karþýsýnda Avrupa'nýn euroya geçtiði. Bir
vaka varsa o Ýslam dinarýnýn ilk ifadesi
Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý (SP) Necmettin
Mücahit
Erbakan'ýndýr. Siyonist Birleþmiþ MilErbaka'nýn ölümünün 4. yýlý münasebetiyle
Anitta Otelde "Erbakaný Anma ve Anlatma" letler karþýsýnda Ýslam devletlerini kurtarmak
için bir araya getirmek için Ýslam birleþmiþ milgecesi düzenledi.
Anma gecesine yoðun bir katýlým oldu. An- letleri diye bir söz bir kavram varsa D8'le onu
ma gecesine Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cý- fiilen gerçekleþtiren hemde hükümetten istifa
etme durumundayken gerçekdýk, Saadet Partisi Merkez Ýlçe
leþtiren lider Mücahit ErbaBaþkaný Orhan Sakýnmaz, Saadet
kan'dýr. Biz bugün burada ErPartisi Kadýn Kollarý Baþkaný Rübakan Hocamýzý anmýyoruz.
veyda Doðan, Genel Ýdare Kurulu
Bugün burada Erbakan anlaüyesi Nihat Altýparmak ve partilimaya ve onun yarým asýrlýk
ler katýldý. Program Cihat Özmücadelesini kavrayýp hayatýkan'ýn okuduðu Kuran-ý Kerim Timýzý ona göre dizayn etmeye
laveti ile baþladý. Daha sonra Saaçalýþýyoruz. Erbakan hocamýz
det Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orasla kendisini anmamýzý istehan Sakýnmaz açýlýþ konuþmasý
mezdi. 40 yýl yanýnda olduðuyaptý. Saadet Partisi Kadýn Kollarý
Baþkaný Rüveyda Doðan, Saadet Cihat Özkan Kur'an-ý nu söyleyenlerin bugün býrakýp
gitmesinin en büyük sebebi
Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve Kerim tilaveti yaptý
onu sadece anmalarý deðimli.
GÝK üyesi Nihat Altýparmak birer
Anmak anlamak deðildir. Öyle
konuþma yaptýlar.
demiyor
muydu.
Hocamýz yahu Allah aþkýna
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan
bir
kere
de
beni
þu
Yahudi'den önce siz anlayýn
Sakýnmaz, gün gelecek tarih bu þanlý mücadeinsanlýk
kan
aðlýyor,
Ýslam coðrafyasý kan aðlýleyi yazacaktýr dedi. Sakýnmaz, "Tâlût'un orduyor.
Yer
yüzünde
mazlumlarýn
hepsi kan içinsundakiler, bedirdekiler, Uhut'takiler gibi az
de,
bu
zulümleri
durdurmanýn
tek yolu Erbakaldýlar. Ama asla davalarýndan vazgeçmediler.
Ýslâm Birliði davasýndan, faizsiz ekonomik sis- kan Hocamýzý anlamaktan ve zulme karþý tek
tem davasýndan asla vazgeçmediler. Allah'a yürek olup mücadele etmekten geçer. Þimdi
birlik zamaný Ýslam
verdikleri sözden asla
birliði için tüm
dönmediler. Az da kalmüslümanlarýn
salar, bir de kalsalar, biz
canla ve baþla müAllah yolundan vazgeçcadele etme zamameyiz, dediler. Hiçbir
ný. Siz kýymetli
mal, makam, mevki, tiMilli Görüþçülerin
caret onlarý Allah yoduruþu mücadelesi
lundan
alýkoymadý.
ve varlýðý zalimleMeclis kürsüsünden barin
korkusudur.
na ne Amerika'dan diSizler
kendi gücüyebildiler. Gün gelecek, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk
nüzün
farkýna vaÝsrail'e öyle bir tokat
rýp
birlik
olarak
atacaðýz ki, bütün haMilli
Görüþün
tek
temsilcisi
Saadet
Partisi
çatýyatlarý önlerinden Gazze þeridi gibi geçecek,
dediler. Tarih bunlarý da yazacak. Hep öncü ol- sý altýnda çalýþmaya baþladýðýnýzda. Yani alýn
dular. Baþörtüsü mücadelesi, Ýmam Hatip mü- teri ile gözyaþýnýzý birleþtirmeden Allah in yarcadelesi nedir, gösterdiler. Ýlk Ýslâmî gazete, ilk dýmý gelmez" dedi. Yýlmaz MERT
Ýslâmî dergi, ilk Ýslâmî TV, ilk Ýslâmî yardým
kuruluþu, ilk vakýf, ilk dernek nasýl kurulur,
gösterdiler.
Ýnsanlar koskoca bahar ve yaz aylarýnýn
güzelliðini fark edemiyor da, kýþ ortasýndaki
güneþli bir günü yazdan kalma bir gün diyerek çok kýymet veriyorlar. Hak ve hakikat
üzerine kurulmuþ Millî Görüþ hareketi ile
bâtýl zihniyetler arasýnda yaz ve kýþ kadar farký vardýr. Bu dünya bir imtihan alaný kimisi
Saadet Partisi Merkez Ýlçe
hak ve hakikat mücadelesi verecek, mükâfa-
Rumi Bekiroðlu
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, kadýna yönelik þiddete ortak olmayacaklarýný ve seyirci
kalmayacaklarýný söyledi.
AK Partili kadýnlar ve teþkilat mensuplarý, cumartesi
sabahý temayül yoklamasýnýn yapýldýðý Atatürk Spor
Salonu önünde kadýna yönelik þiddetin önlenmesi için
basýn açýklamasý düzenledi.
Basýn açýklamasýnýn sonunda ise imza kampanyasý
baþlatýldý. Milletvekili aday adaylarý ve parti üyeleri imza
kampanyasýna destek vererek, kadýna yönelik þiddetin
sona ermesi dileðinde bulundu. AK Parti Çorum
Teþkilatý adýna bir açýklama yapan Ýl Baþkaný Rumi
CHP'de 12 bin üye
oy kullanacak
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl
Baþkaný Gürsel Yýldýrým, 29 Mart'ta
partiye kayýtlý 12 bin 095 üyenin
katýlýmýyla
gerçekleþtirilecek
önseçimde kullanýlacak oy pusulasýndaki aday adayý sýralamasýnýn
parti genel merkezinde yapýlan kura
ile belirlendiðini bildirdi. Yýldýrým,
sýralamanýn soyismine göre T
harfinden baþlayacaðýný kaydetti.
Gürsel Yýldýrým konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, partisinde yapýlacak
önseçimin bayrak ve hizmet yarýþý
olduðunu, bu nedenle de seçimin
kaybedeni-kazananý olmayan bir
seçim olduðunu, tek kazananýn
CHP olacaðýný söyledi.
29 Mart'ta yapýlacak önseçimde
kullanýlacak oy pusulasýndaki aday
adaylýðý sýralamasýnýn parti genel
merkezinde yapýlan kura ile belirlendiðini, soyismine göre T harfinden baþlayacaðýný açýklayan Yýldýrým,
önseçimde parti üyelerinin en az 2,
en fazla 4 adaya oy verebileceðini,
bunun dýþýndaki oy pusulalarýnýn
geçersiz sayýlacaðýný söyledi. Bahadýr
YÜCEL
AK Partili kadýnlar Sivil Savunma
Gününde tatbikat yaptýlar
Sivil Savunma Günü nedeniyle AFAD'a
ziyaret gerçekleþtiren AK Parti Çorum Kadýn
Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan ve yönetim
kurulu üyeleri yangýn söndürme tatbikatý yaptýlar. Tatbikat sonrasýnda AFAD Ýl Müdürü
Elvan Kaya doðal afetler ve bunlarýn dýþýnda
Gürsel Yýldýrým
Þekerbank'tan 'Kapýmýz
Esnafa Açýk' protokolü
Baþkaný Orhan Sakýnmaz
insan kaynaklý nedenlerle oluþan kazalar için
tatbikatlarýn çok önemli olduðunu dile getirdi.
Ayrýca yapýlan bu tatbikatlarýn basit
olmadýðýný hepsinin hayat kurtarmak için
önemli olduðunu söyledi.
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek
Pehlivan aldýklarý bilgilerden dolayý Elvan
Kaya'ya teþekkür etti.
Bu tür ziyaretlerin devamlý olacaðýný ve
afetlere karþý mücadelenin her zaman insanlara öðretilmesi gerektiðini kaydeden
Pehlivan, "Biz burada yaptýðýmýz görev neticesinde herkese daha rahat ulaþma imkanýmýz
olduðundan dolayý insanlarý bilgilendirmek
bizim için daha kolay olmaktadýr. Afetler için
alýnacak eðitimler ile insanlara daha çok
yardýmcý olunabilir" dedi
. Haber Servisi
Bekiroðlu, "Kadýna yönelik þiddete son vermek
için el ele verelim. Kadýna karþý þiddetle
mücadelede, toplumun bütün bireyleri olarak
üzerimize düþen görevi yapmak üzere kararlýyýz,
biz de varýz" dedi.
Bekiroðlu, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
"Kadýna yönelik hertürlü þiddetin; acý ve
ýzdýrap veren, yaþam hakkýný tehdit eden, temel bir
insan hakký ihlali olduðuna, toplumu derinden
yaralayýp zayýflattýðýna, aile birliðini zedeleyip,
anne ve çocuk saðlýðýný bozan son derece önemli
bir halk saðlýðý sorunu olduðuna, kadýna yönelik
þiddetin katý töre, gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla
meþrulaþtýrýlamayacaðýna
inanýyoruz.
Hayat
arkadaþlarýmýz, kardeþlerimiz, annemiz, geleceðimizi
emanet ettiðimiz evlatlarýmýz. kadýnlar, bu toplumun
yarýsýný oluþturan erkeklerle ayný haklara sahip
bireylerdir. Bu nedenle; kadýna yönelik þiddete ortak
olmayacaðýz, seyirci kalmayacaðýz. Kadýna yönelik þiddete son vermek için el ele verelim. Kadýna karþý þiddetle mücadelede, toplumun bütün bireyleri olarak üzerimize düþen görevi yapmak üzere kararlýyýz, biz de
varýz." Açýklamasýnýn sonunda Ýl Baþkaný Bekiroðlu,
kadýnlara karanfil daðýttý. Uður Çýnar
ÇESOB ile Þekerbank arasýnda 'Kapýmýz Esnafa
Açýk' protokolü imzalandý.
Ýmza töreninde konuþan Þekerbank Karadeniz Bölge
Müdürü Süleyman Kutlu, esnafýn mahalle kültürü ve
toplumsal deðerlerin devamlýlýðýndaki rolüne vurgu
yaparak, 450 bine yakýn esnafý kucaklayan Þekerbank'ýn
2013 yýlýnda baþlattýðý 'Kapýmýz Esnafa Açýk' platformu
kapsamýnda her ayýn 15'ini 'Esnaf Günü' ilan ettiklerini
söyledi. Kutlu, "Esnafýmýzýn kapýsý hep açýk kalsýn diye
tüm kamuoyuna bir çaðrýda bulunuyoruz. Her ayýn
15'inde mahallenizin esnafýndan alýþveriþ yapýn diyoruz" dedi.
Þekerbank ile ÇESOB arasýnda düzenlenen törenle
'Kapýmýz Esnafa Açýk' protokolü imzalandý. Çorum
Þubesi'ni kapsayacak protokol, Þekerbank Karadeniz
Bölge Müdürü Süleyman Kutlu ile
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç
arasýnda imzalanýrken 'Kapýmýz
Esnafa Açýk' platformu ile tüketiciler her ayýn 15'inde esnaftan
alýþveriþ yapmaya yönlendirilecekler. Böylece esnafýn iþ
hacminin artmasý, kapýlarýnýn hep
açýk kalmasý, üretimin ve
beraberinde ülke ekonomisinin
canlanmasýna katký saðlanmasý
hedefleniyor.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
yapýlan protokolün esnaf açýsýndan önemli olduðunu ifade
ederek,esnafýn yüzünü güldürecek olan bu protokole
katký ve desteklerinden dolayý banka yetkililerine
teþekkür etti.
Þekerbank, 'Kapýmýz Esnafa Açýk' platformu ile dev
markalarý da biraraya getiriyor. Özel sektör, kamu, sivil
toplum kuruluþlarý ile tüketicileri esnafla buluþturan ve
esnafa fayda saðlayacak birçok proje ve iþbirliðini içeren
'Açýk' platformu kapsamýna önemli markalar her ayýn
15'i Esnaf Günü'ne özel hem esnafa hem de tüketiciye
özel kampanyalar düzenleyecek.
Ayrýca Þekerbank ile ÇESOB arasýnda 'Üreten Kart'
protokolü de imzalanýrken, 'Üreten Kart' sahibi odalara
kayýtlý üyelerin odaya 2015 yýlýnda ödeyecekleri yýllýk
üyelik aidatlarýnýn yarýsýný da Þekerbank karþýlayacak.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Kutup Ayýsý
Soðuk bir kutup gecesinde
yavru kutup ayýsý annesine yaklaþarak; - Anneeee, ben kutup
ayýsý mýyým? - Evet oðlum. - Peki
anneee sen de kutup ayýsý mýsýn?
- Evet oðlum. - Peki anneee
babam da kutup ayýsý mý? - Tabii
ki oðlum. - Peki anneee dedem,
dedemin dedeleri falan hepsi
2
02 MART
2015 PAZARTESÝ
kutup ayýsý mýydý? - Evet oðlum
hepsi kutup ayýsýydý..
- Yani sülalemizde bi karýþýklýk falan yok di mi anne?
- Yok tabi oðlum hepimiz
kutup ayýsýydýk, niye soruyorsun?
- Üþüyorummmm anasýný
satýyým... Üþüyorummmmm!..
YAÞAM
Aileler, baðýmlý genci 2 yýl
Sonra fark edebiliyor!
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Baþta alkol, sigara olmak üzere her türlü
baðýmlýlýðýn aslýnda tedavisi mümkün olan
bir beyin hastalýðý olduðunu belirten Yrd.
Doç.Dr. Onur Noyan, özellikle gençlerde
özenti ile baþlayan baðýmlýlýðý ailelerin
ancak 2 yýl sonra fark edebildiklerini söyledi.
Her türlü madde baðýmlýlýðýnýn tedavisi
mümkün olan bir beyin hastalýðý olduðunu
belirten
Üsküdar
Üniversitesi
NPÝSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi
AMATEM Birimi’nden Yrd. Doç. Dr. Onur
Noyan, madde baðýmlýsý kiþilerin mantýklý
düþünme ve davranýþlarýný kontrol etme
özelliðini
kaybettiklerini
söyledi.Tekrarlayan bir beyin hastalýðýdýr!
“Baðýmlýlýk kiþinin irade eksikliði, kiþilik
bozukluðu sebebiyle ortaya çýkan bir durum
deðildir. Baðýmlýlýk zarar verici sonuçlara
raðmen, zorlantýlý bir þekilde madde/alkol
kullanma ile karakterize uzun soluklu ve
tekrarlayýcý bir beyin hastalýðýdýr. Madde
kullanan kiþilerin mantýklý düþünme ve
davranýþlarýný kontrol etme yetileri bozulmaktadýr. Baðýmlýlýk, uzun zamanda ortaya
çýkan, büyük ölçüde davranýþlarý etkileyen
bir beyin hastalýðýdýr. Beynin temel ‘haz’
maddesi olan ‘dopamin’in dengesinin
bozulmasý sonucu ortaya çýkmaktadýr.
Beynin ödül ve ceza merkezinde yapýsal
bozukluklar meydana gelmesi ile baðýmlý
olan bireyler anlýk olarak alacaklarý hazza
odaklanmakta, uzun dönemde ortaya çýkabilecek zararlarý deðerlendirememektedir.
Bu durumu kýsaca ‘gelecek körlüðü’ olarak
tanýmlayabiliriz.” Sürekli solaryuma girmek
de baðýmlýlýk Baðýmlýlýðý sadece madde ve
alkol kullanýmý ile sýnýrlandýrmamak gerekli, son dönemlerde tekrarlayýcý davranýþ
bozukluklarý ile giden kumar, internet, dijital oyun, alýþveriþ, cinsellik, egzersiz,
solaryum, aþýrý çalýþma, akýllý telefon baðýmlýðý gibi ödül sistemini uyaran yineleyici ve
kompulsif davranýþ örüntüleri ile ilerleyen
durumlar davranýþsal baðýmlýlýklar altýnda
incelenmeye baþlamýþtýr.”
Baðýmlýlýk nasýl oluþuyor?
Kiþilerin genellikle ilk denemelerini
merak nedeniyle yaptýklarýný belirten Yrd.
Doç.Dr. Noyan, baðýmlýlýða giden süreci
þöyle anlattý:“Kimse baðýmlý olacaðýný
düþünerek madde kullanmaya baþlamaz.
Belirli risk faktörleri zemininde temelde
‘merak’ duygusu ile ilk deneme yapýlýr. Bu
dönemde hem merak hem de korku vardýr.
Merak duygusunun aðýr bastýðý noktada ‘bir
kereden hiçbir þey olmaz’ düþüncesi ile
madde
kullanýlýr.
Korkunun
yenilmesi,
baðýmlýlýk
fitilini
ateþlemiþtir. Artýk baðýmlýlýk kýsýr döngüsü baþlar.
Sonra birkaç deneme
daha olur. Maddenin
‘keyif
verici’
etkileri
deneyimlenir.
Kýsa
dönemde bir zararýný hissetmez. ‘Bu son kullanýmým’ diyerek kullanýmlar sýklaþýr. ‘Bir daha
asla kullanmayacaðým’
þeklindeki söylemler hep
‘son’ kullanýmý baþlatýr.
Hep ‘bu son’ denir ama bu sonlar hiç
bitmez!Ama o son kullanýmlar hiç gelmez.
Ben baðýmlý deðilim, kendimi kontrol ediyorum dendiði anda, madde arayýþlarý, daha
yüksek dozda madde ihtiyacý ile artýk
‘baðýmlýlýk’ baþlamýþ, iþ iþten geçmiþtir.
‘Gelecek körlüðü’ baþlamýþtýr artýk. Uzun bir
süre sonra kiþi maddenin zararlarýný görmeye baþlar. Fakat maddeden alýnan keyif,
kiþinin algýladýðý zararlarýn önüne geçmiþtir.
Maddeyi býrakma arzusu ve bunu becerebileceðine karþý inancý kaybolur ve kiþi kendisini güçsüz hissetmektedir. ‘Bu meret
býrakýlmaz ki‘ düþüncesi ile kullaným artarak
devam eder.Bu dönemde algýlanan zararlar
artarsa kiþide madde kullanýmýndan kurtulma isteði doðabilir. Maddeyi býrakma isteði
maddeyi alma hissinden daha kuvvetli
olduðu için kiþinin bu aþamada desteklenmesi ve umut verilmesi onun "becerebilirim" inancýný destekler. Sonunda bir süre
býrakýr. Olumsuz durumlar unutulur. Keyif
verici etkileri aklýndadýr. Kiþinin kendine
güveni gelir. ‘Ben kendimi kontrol edebiliyorum, bir kereden bir þey olmaz’ düþüncesi
ile paragrafýn ilk cümlesine geri dönülür.
Kýsýr döngüye tekrar girilir. “Merakla baþlýyor, baðýmlýlýða dönüþüyor Davranýþsal
baðýmlýlýklarýn
temelinde
yineleyici
davranýþlarýn yer aldýðýna dikkat çeken Yrd.
Doç.Dr. Onur Noyan, þunlarý söyledi:
“Bireylere haz veren davranýþlara devam
edilmesi halinde bu bir süre sonra alýþkanlýk
durumuna dönüþür. Belirli bir davranýþla
fazla uðraþma kiþinin gerçek dünyadan uzaklaþmasýna, kendisini iyi hissettirmesine
neden olurken, bu davranýþlarýn yinelenmesini beraberinde getirmektedir. Bu
davranýþlarý
tekrarlamasý
ile
kiþi
davranýþlarýný zamanla kontrol etmede zorluk, tekrarý engellenince gerginlik, öfke,
huzursuzluk gibi yoksunluk bulgularý yaþamaktadýr. Bireylerin iþlevselliði bozan
davranýþlarýnýn giderek artan bir þiddette
sürmesi ile iþlevselliðin bozulmasýna neden
olmaktadýr.”
Baðýmlýlýkla nasýl mücadele edilir?
“Baðýmlýlýk tedavisi olan bir beyin
hastalýðýdýr. Baðýmlýlýkla mücadele öncelikle
baðýmlýlýðýn ortaya çýkmasýna engel olmakla
baþlamalýdýr. Baðýmlýlýk oluþtuktan sonra
tedavi süreçleri, maddelerin vücuttan temizlenmesi, kiþide baðýmlýlýkla ilgili farkýndalýk oluþturulmasý, maddenin býrakýlmasý,
madde kullanmamanýn sürdürülmesi,
tekrar baþlamanýn engellenmesi ve rehabilitasyon kýsmýdýr.”
KÜRDAN
TATLI
Mehmet Ali Erbil
Tiyatro ve sinema sanatçýsý
Saadettin Erbil'in oðlu olarak 8
Þubat 1957'de Ýstanbul’da doðdu.
1835 yýlýnda Erbil'de doðmuþ ve
sonradan Ýstanbul'a göç etmiþ
dedesi Kürt Þeyh Es’edê Erbîlî'nin
Menemen olaylarýna karýþtýðý için
idam edildiðine dair araþtýrma
konusunu yeni öðrendiðini söyleyen
Mehmet Ali, Yani Kürt kökenlisiniz
sorusuna Evet. Ama kimlik olarak alt
mýyým yoksa üst müyüm doðrusu
bilmiyorum. diye yanýtladý.[2] Ýlk ve
orta öðrenimini Ýstanbul, Ankara ve
Balýkesir'de yaptý. 1970 yýlýnda
Ankara
Devlet
Konservatuarý
Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatýlý
olarak girdi ve bu dönemde Devlet
Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak
baþ rolde En Ýyi Tiyatrocu Ödülü’nü
kazandý. Buradan mezun olduktan
sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalýþmaya baþlayan sanatçý, Baþta
‘Küheylan’ olmak üzere birçok
oyunda oynadý ve daha sonra tek
kanallý yayýn döneminde TRT’de
‘Metronom’ adlý eðlence programýnda Derya Baykal 'la, 1984 yýlýnda da
Çiðdem Tunç 'la bir ikili oluþturdular. Özel kanallarýn açýlmasýyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiþ
yaptý. Daha sonra InterStar ve
ATV’de dizi, Show TV ’ de de program yaptý. 1985'de Ýlyas Salman ile
birlikte oynadýðý Uyanýklar Dünyasý
adlý
filmle
büyük
beðeni
topladý.ATV'de canlý yayýnlanan Ya
Þundadýr Ya Bunda adlý programý
sunarken yaptýðý RTÜK yasasýna
uygun olmayan hareketinin ardýndan televizyon programlarýna ara
vermiþtir. Daha önce Emel Sayýn'la
birlikte Aþkým Aþkým adlý dizide
oynamýþtýr.Kanal D’de yayýnlanan
yarýþma programý Çarkýfelek ve
ATV’de uzun bir süre yayýnlanan
Tatlý Kaçýklar dizisiyle zirveye çýkan
baþarýlý þovmen, Harakiri ve
Hababam Sýnýfý Güle Güle adlý filmlerle tekrardan beyazperdeye geçti.
8
Malzemeler
1 adet yufka
1 paket kürdan
1 bardak sývý yað
1 su bardaðý þeker
1 su bardaðý su
Çeyrek limon (suyu)
1 fiske vanilya
Yemeðin Tarifi
Þekeri ve suyu kaynatýn. Þerbet kývamýný
alýnca içine limon suyunu
ilave edin. Bir dakika daha
kaynatýn. Ateþten alýp
vanilyayý ilave edin. soðumaya býrakýn.Bir yufkayý
ortadan ikiye bölün.
Yuvarlak tarafýndan baþlayarak gevþekçe rulo halinda sarýn. 3 cm geniþliðinde
kesin. Her bir ruloya birer
kürdan batýrýn. Kýzdýrýlmýþ
çiçek yaðýnda
kýzartýn.Hemen iyice
soðutulmuþ þerbete atýn.
3-5 dakika beklettikten
sonra servis tabagýna alýp
servise sunun.
Not : Þerbetin soðuk
olmasý tatlýnýn çýtýr
olmasýný saðlar. Yufkanýn
gevþek sarýlmasý tatlýnýn
hamur olmasýný engeller.
Dünyaya geldiðimiz gün bir yandan yaþamaya,
Bir yandan ölmeye baþlarýz.
Michel de Montaigne
19:55
Sinema
Shrek
Shrek, bataklýkta yaþayan yeþil bir devdir. Ancak
onun sýradan yaþamý masal kahramanlarý
pamuk prenses ve yedi cüceler, pinokyo ve kýrmýzý baþlýklý kýzýn bataða sürgün edilmesiyle
deðiþir. Bu kahramanlarý sürgün eden kiþi kötü
kalpli Lord Farquaad'týr. Shrek, masal kahramanlarýný kurtarmak için Farquaad'la anlaþma
yapar. Buna göre Farquaad'ýn evleneceði kýz
olan prenses Fiona'yý ejderhadan kurtarmasý
gerekmektedir. Shrek yola çýkar. Yol boyu ona
bir eþek de eþlik eder. Shrek, prensesi bulur ama
daha büyük sorunlarla karþý karþýya kalýr.
20:00
Eðlence
Güldür Güldür
Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir
bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür
Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir
dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka,
þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða,
birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý
yaklaþýmlarý ve çözümleriyle
sergiliyor.Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul,
Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu
Yönetmen : Meltem Bozoflu
19:45
Sinema
Vatansever
Benjamin Martin, Fransýz-Yerli savaþýnýn kahramanýdýr. Eþini kaybetmiþ ve altý çocuðu ile birlikte
kendi çiftliklerinde yaþamaktadýr. Benjamin,
ailesinin huzurlu ve barýþ içinde yaþayabilmesi için
savaþmayacaðýna dair yeminlidir. Fakat Ýngilizler
Amerika’ya savaþ ilan etmiþ, Benjamin ise bu
savaþtan elinden geldiðince ailesini uzak tutmuþtur. Diðer yandan büyük oðlu Gabriel savaþa katýlma yanlýsýdýr. Benjamin için artýk kaçýnýlmaz
gerçekleþmiþtir. Ailesini ve ulusunun özgürlüðünü
korumak için Ýngilizler’e karþý savaþmak zorundadýr.
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor Bülteni
19:45 Vatansever
Sinema
23:00 The Walking Dead
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:45 Þangay Þövalyeleri
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
Yerli Dizi
20:45 En Büyük Þaban
22:30 Hayat Dediðin
23:30 Gündüz Gece
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Beþ Kardeþ
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Shrek
21:40 Yedi Güzel Adam
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Ötesiz Ýnsanlar
23:00 Tv Filmi
TEK
YILDIZ
2
02 MART
2015 PAZARTESÝ
HABER
9
"Ýhtiyacýmýz olan demiryolu
ve havaalaný için sonsuza
kadar mücadele edeceðim"
CHP milletvekili aday adayý oldum" ifadesini kullandý.
Halis Durkaya, konuþmasýnda þu konulara deðindi:
"Ben öðretmenim. 9 yýl Çorum'da öðretmenlik
yaptýktan sonra istifa edip ticarete baþladým. Çorum
Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Genel Baþkanýyým.
Evli 2 çocuk babasýyým. Öncelikle 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerin ülkemiz için çok çok önemli
olduðunu hatýrlatmak isterim. Bizlere emanet edilen
vatan topraðýný, hiç bir ayrým yapmadan, milletimizin
bütünlüðünü düþünerek, ayyýldýzlý bayraðýmýzýn, sonsuza dek dalgalanmasý için bir vatandaþ olarak var
gücümle çalýþacaðým. Çocuklarýmýzýn, torunlarýmýzýn,
geleceðini korumak, köy, kasaba, þehir merkezi,
demeden, yýlmadan, yorulmadan, Çorum halký için ne
yapmam gerekiyorsa, yapacaðým ve hemþerilerimin
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili aday her zaman yanýnda olacaðým. Benim köyüm burada, burada
adayý Halis Durkaya, Çorum'un sorunlarýný çok iyi bildiðini, doðdum, burada okudum, burada çalýþtým, burada kapýsý
Çorum'u kalkýndýrmak, halkýn refahýný artýrmak, þehri gele- açýk bir evim oldu. Ruhumda sürekli bir Çorum aþký var.
ceðe hazýrlamak için çaba göstereceðini söyledi.
Baþka bir ilden milletvekili adayý olmayý hiç düþünmedim.
Durkaya, "Çorum göç veren deðil, göç alan þehir Seçilerek meclise girmek istedim. Çorum'un sorunlarýný çok
olmalýdýr. Çorum büyük þehir statüsüne
iyi biliyorum. Çorum göç veren deðil,
girmelidir. Zorunlu ihtiyacýmýz olan demir
göç alan þehir olmalýdýr. Çorum
yolu ve havaalaný için sonsuza kadar
büyük þehir statüsüne girmelidir.
mücadelem olacaktýr" dedi.
Zorunlu ihtiyacýmýz olan demir yolu
CHP Milletvekili aday adayý Halis
ve havaalaný için sonsuza kadar
Durkaya, geçtiðimiz hafta sonu parti
mücadelem olacaktýr. Ülkemizin
binasýnda düzenlediði basýn toplantýsý ile
önemli sorunlarýndan bir diðeri olan
birlikte adaylýðýný kamuoyu ile paylaþtý.
kadýn, çocuk, yaþlý cinayetlerine ve
Basýn toplantýsýna Ýl Baþkaný Gürsel
tacizlerine dikkat çekmek istiyorum,
Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza
onlarýn sokakta güvenli yürümeleri
Suludere, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim
için eðitilmiþ bir toplum amaçlamakKurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadýn Kollarý
tayým. Üniversitede okuyan öðrenciile çok sayýda partili katýldý. Toplantýnýn
lerimize branþlarý doðrultusunda,
açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Baþkaný
Çorum'da staj yapmalarýný saðlamak
Gürsel Yýldýrým, CHP'den herhangi bir
için Çorumlu iþ adamlarý ile birlikte
görev için aday olmanýn þeref olduðunu
gerekli çalýþmalarý yapýyorum. Ev
söyledi.
Halis
Durkaya'ya
aday
hanýmlarýna
aylýk
baðlanarak,
adaylýðýnýn hayýrlý-uðurlu olmasýný
bütçelerine katký saðlamak olmazsa
dileyen Yýldýrým, "Allah yolunuzu açýk
olmazýmýzdýr. Bu konuya dair
Halis Durkaya
etsin. Baþarýlar diliyorum" dedi. CHP'de
meclisten yasa çýkartýlmadýr. Çiftçiönseçimin 29 Mart'ta 12 bin 95 üyenin
lerimizin; mazot; gübre ve banka
katýlýmý ile yapýlacaðýný hatýrlatan Yýldýrým, CHP'de mil- borçlarýný, uzun vade de ödeme kolaylýðý saðlanmalýdýr.
letvekili adaylarýnýn birilerinin iki dudaðý arasýnda deðil, Dünya bankasýndan alýnacak fon kaynaklý kredilerle,
demokratik bir ortamda partili üyelerce belirleneceðini, Çorum'umuza kanser hastanesi, kalp hastanesi ve göz hastabanýn sesini genel merkeze ileteceklerini açýkladý. CHP tanesi kazandýrýlarak, hem hastalarýmýza, saðlýk hem de iþsiMilletvekili aday adayý Halis Durkaya ise özgeçmiþi hakkýn- zlerimize, iþ imkâný saðlanacaktýr. Çorum'a, saðlýklý, mutlu,
da kýsa bir bilgi verdikten sonra Çorum için yapmayý plan- birlik, beraberlik içinde ekonomik anlamda da refah saðlaladýðý çalýþmalardan ve projelerden bahsetti. Durkaya, mak için çalýþacaðým. Bu nedenle CHP milletvekili aday
"Çorum'a, saðlýklý, mutlu, birlik, beraberlik içinde ekonomik adayý oldum. Desteklerinizi bekliyorum."
anlamda da refah saðlamak için çalýþacaðým. Bu nedenle
Yýlmaz MERT
Türk Ocaklarý'na
yeni yönetim
Türk Ocaklarý Derneðinin 6. olaðan genel
kurulu cumartesi günü yapýldý.
Dernek bürosunda gerçekleþtirilen genel
kurulda saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan
divan
heyeti
oluþturuldu.
Divan
Baþkanlýðýna Av.Fahri Azkur, katip üyelikle
ise Ferit Erkün ve Necati Gül getirildi.
Yönetim ve denetim kurulu raporlarý ile
2015 yýlý tahmini bütçesi Þube Sekreteri
Yaþar Türk okunarak ibra edildi.
Verilen tek liste ile yeni yönetim, denetim kurulu ve genel merkez delegeleri seçildi.
Buna göre yönetim kurulunda þu isimler
yer
aldý:
Prof.Dr.Ýrfan
Çaðlar,
Yrd.Doç.Dr.S.Oðuzhan Kývrak, Ýhya Çataldað, Þerif Arslan, Yaþar Türk, Erkan Çifçi,
Yavuz Ünlü.
Denetim kurulu: Abdullah Ateþ, Ahmet
Güngör, Av. Özgür Öztekin.
Genel Merkez Delegeleri: Prof.Dr.Ýrfan
Çaðlar, Prof.Dr.Hilmi Demir ve Alparslan
Bilgin.
Dilek ve temenniler kýsmýnda söz alan
Prof.Dr.Hilmi Demir 10 yýldýr Türk Ocaklarý
Þube Baþkanlýðýný yürüttüðünü ifade ederek
artýk deðiþmesi gerektiðini belirtti ve
kendisine yardýmcý olan herkese
teþekkür etti.
Demir, Türkiye ve Ortadoðu'nun son
günlerde sýkýntýlý süreçten geçtiðini dile
getirerek Türklüðün bir kale görevi yaptýðýný
ifade etti.
Divan Baþkaný Av Fahri Azkur ise
Türklük ve Türklüðün geçmiþi ve son olaylar
hakkýnda görüþ düþüncelerini aktardýktan
sonra toplantýyý bitirdi. Haber Servisi
"Yaþar Kemal memleketin
herhangi bir yerinde yaþanan
öyküleri anlattý bize"
Önce açýlýþ sonra konser
Çorumlu sanatçýlar Aþýk Gülabi ile Canan
Baþkaya Çorum'da cumartesi günü halk
konseri verdiler. CHP Çorum Milletvekili
aday adayý Halis Durkaya'ya destek amacýyla düzenlenen Halk konserine ilgi yüksek
oldu. Cumartesi günü CHP Çorum
Milletvekili aday adayý Halis Durkaya'nýn
adaylýðýný açýklamasýnýn ardýndan saat 13.00
de Halis Durkaya'nýn Seçim Koordinasyon
Merkezi'nin açýlýþý yapýldý. Açýlýþ kurdelesini
Çorumlu sanatçýlar Aþýk Gülabi ile Canan
Baþkaya'nýn yaný sýra CHP Ýl Baþkaný Gürsel
Yýldýrým birlikte kesti. Açýlýþýn ardýndan
Çorumlu sanatçýlar Aþýk Gülabi ile Canan
Baþkaya Milönü kavþaðýnda Çorumlulara
konser verdiler. Konsere ilgi yüksek oldu.
Haber Servisi
Ünlü
edebiyatçýn
Yaþar
Kemal'in vefatý nedeniyle basýn
açýklamasý yapan KESK Çorum
Þubeler Platformu Baþkaný Merter
Kocatüfek,
"Yaþar
Kemal'in,
Kafkaslardan baþlayýp Çukurova'ya
uzanan olaðanüstü yaþam öyküsü
Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi'nde
sona
erdi.
Edebiyatýmýzýn 'Aðrý Daðý' Yaþar
Kemal tedavi gördüðü Ýstanbul'da
hayata gözlerini yumdu. Sadece biz
deðil, dünya halklarý bir halk
ozanýný, bilgesini yitirdi. Hepimizin
baþý sað olsun. En az yapýtlarý kadar
yaþamý ve kiþiliði ile hepimize çok
þey katan 'Toros yürekli' Yaþar
Kemal yüzlerce kez anlatýlmýþ,
hatta belki de þu anda bile memleketin herhangi bir yerinde yaþanmakta olan öyküler anlattý bize"
dedi.
Osmaniye'nin Hemite köyünde Merter
baþlayan bu efsanevi yaþam
öyküsünün bir buçuk aydýr yoðun bakýmda
kaldýðý Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi'nde noktalandýðýný dile getiren
Kocatüfek, "Sadece edebiyatýmýzýn deðil,
barýþýn, kardeþliðin, eþitliðin ve adaletin yýlmaz savaþçýsý bir ulu çýnarý kaybettik.
Gölgesi altýndakileri daima korumaya
devam edecek bu ulu çýnarý, "insanlar
dünyaya geldikten sonra, ellerinden alýnamaz ya da alýnmamasý gereken bir takým
haklara sahip olurlar. Yaþama hakký, yeme
Kocatüfek
hakký, doyma hakký, baþýný sokacak bir yer
bulma hakký, iþkence edilmeme, tutsak
olmama, sömürülmeme hakký, eðlenme,
dinlenme, gülebilme hakký... Bunlarýn hepsi
insanlarýn insanca yaþamasýný saðlarlar.
Bunlardan bir tanesi olmazsa insanoðlunun
onuru zedelenir, yaþamasýnýn tadý tuzu
kalmaz. Þu yaþanasý dünya aðý kesilir
insanýn baþýna" sözleri ile özetlediði insanlýðýn öz deðerlerine sonuna kadar sahip
çýkarak yaþatmaya devam edeceðiz"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
02 MART
2015 PAZARTESÝ
HABER
"CHP korku ve yasaklar partisidir"
eleþtirisine Yýldýrým'dan cevap
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Ulaþ
Yýldýrým, Türkiye'de asýl korku ve yasaklar partisinin
AK Parti olduðunu söyledi.
CHP'nin en genç milletvekili aday adayý Ulaþ
Yýldýrým, geçtiðimiz hafta sonu CHP Ýl Binasýnda
düzenlediði basýn toplantýsýyla adaylýðýný resmen
açýkladý.
Toplantýda isim vermeden bir süre önce yaptýðý bir
açýklamada CHP'yi korku
ve yasaklar partisi' olmakla
itham eden AK Parti
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'ya yanýt veren Ulaþ
Yýldýrým, CHP'yi korku ve
yasaklar partisi olmakla
itham eden o milletvekiline
cevap vermek istiyorum,
Gezi olaylarýnda halka
kurþun ve biber gazý sýkan
hükümet siz deðil misiniz?
Gezi olaylarýnda Berkin
Elvan'ýn,
Ethem
Sarýsülük'ün
polis
kurþunuyla öldürülmesinden siz sorumlu deðil
misiniz? CHP'yi korku ve
yasaklar partisi diye itham
etmeden önce bunlarýn Ulaþ Yýldýrým
hesabýný vermeniz gerekmez mi? CHP her zaman zalimden deðil, ezilenden
yana olmuþtur ve olmaya da devam edecektir.
Türkiye'de asýl korku ve yasaklar partisi AK
Parti'nin kendisidir" dedi.
CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe
Baþkaný Ali Rýza Suludere, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný
Firdevs Yalçýn, CHP Çorum eski Milletvekili Feridun
Ayvazoðlu ile birlikte çok sayýda partilinin katýldýðý
toplantýda konuþan Ulaþ Yýldýrým, Türkiye'nin 7
Haziran'da önemli bir seçime gireceðini belirterek,
CHP'nin en genç milletvekili aday adayý olarak kendisinin de bu yarýþta yar olduðunu ifade etti.
CHP olarak seçim süreci boyunca 13 yýldýr iktidarda bulunan AK Parti'nin insanlarý ne kadar maðdur ettiðini anlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Yýldýrým, "Ancak burada bizim için AK
Parti'nin yaptýklarý kadar, CHP'nin neler yapacaðýný
anlatmak çok daha büyük önem taþýmaktadýr" dedi.
Ulaþ Yýldýrým konuþmasýnda þunlarý kaydetti:
"Geçtiðimiz günlerde AK Partili bir milletvekili
CHP'nin 'korku ve yasaklar' partisi olduðu yönünde
bir açýklamada bulundu. Buradan o milletvekiline
cevap vermek istiyorum, Gezi olaylarýnda halka
kurþun ve biber gazý sýkan hükümet siz deðil
misiniz? Gezi olaylarýnda Berkin Elvan'ýn, Ethem
Sarýsülük'ün polis kurþunuyla öldürülmesinden siz
sorumlu deðil misiniz? CHP'yi korku ve yasaklar
partisi diye itham etmeden önce bunlarýn hesabýný
vermeniz gerekmez mi? CHP her zaman zalimden
deðil, ezilenden yana olmuþtur
ve olmaya da devam edecektir.
Türkiye'de asýl korku ve yasaklar
partisi AK Parti'nin kendisidir.
AK Parti kurulduðu günden bu
tarafa halkýn gözünün içine baka
baka yalan söylemeyi bir meslek
haline getirmiþtir. CHP'nin en
genç milletvekili aday adayý
olarak Cumhuriyet deðerlerine
sonuna kadar sahip çýkacaðýma
söz veriyorum. CHP'de þu anda
9 kiþi milletvekili aday adaylýðý
için resmi baþvuruda bulundu.
Tüm aday adaylarýnýn 29
Mart'tan sonra da tüm enerjileriyle CHP'nin baþarýsý için
çalýþacaklarýna inanýyorum. Ben
Ulaþ Yýldýrým olarak Çorum için,
CHP'nin çalýþacaklarýna inanýyorum. Ben Ulaþ Yýldýrým olarak
Çorum için, CHP'nin baþarýsý
için mücadele etmeye devam
edeceðimi buradan bir kez daha
açýklýyorum. Seçmenler arasýnda bir partinin baþarýlý
olmasý için parti genel merkezinin bir rüzgar
estirmesi gerektiði konusunda bir düþünce vardýr.
-"CUMHURÝYETÝN DEÐERLERÝNE
SONUNA KADAR SAHÝP ÇIKACAÐIM"Bence bu seçim öncesinde rüzgar CHP Genel
Merkezi tarafýndan alýnan önseçim kararýdýr. CHP
olarak partimizin temel felsefesini oluþturan 'Altý
Ok' ekseninde siyaset yapýyoruz. Ulaþ Yýldýrým
olarak hiçbir þart ve koþulda CHP'nin Altý Okundan
vazgeçmeyeceðimi ilan ediyorum, CHP'de baþarýlý
için gerekli olan tek þey 'ben' deðil, 'biz' olarak
düþünmektir. Bu nedenle bizler CHP etrafýnda tek
yumruk olmalýyýz. Biz CHP'nin adayýyýz."
CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise Milletvekili
aday adayý Ulaþ Yýldýrým'a çýktýðý yolda baþarýlar
dileyerek, uydunuz açýk olsun" dedi.
Gürsel Yýldýrým, CHP'nin milletvekili adaylarýnýn
önseçimle belirleneceðini, bu seçimde kazananýn
CHP olacaðýný belirterek, "Ku seçimin kazananýkaybedeni yoktur. Kazanan CHP olacaktýr.
CHP'den aday olmak bir onurdur, bir þereftir" diye
konuþtu. Yýlmaz MERT
10
PARK YAPTIRILACAKTIR
CORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Ulukavak, Üçtutlar ve Buharaevler Mahalleleri Park Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2015/22922 1-Ýdarenin
a) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810-1455 - 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde bulunan Üçtutlar Mah. Muratevler
6. Sokakta 5286 m 2 , Binevler 1 Cadde de 2055 m 2, Ulukavak Mah. Özgürevler 2.
Sokakta 3072 m 2 ve Köprübaþý 31. Sokakta 3010 m 2 olmak üzere toplam 13.423 m 2 alana park
yapým iþ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Üçtutlar Mah. Muratevler 6. Sokak - Binevler 1 Cadde Ulukavak Mah. Özgürevler 2. Sokak ve Köprübaþý 31. Sokak
c) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý
Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati
:17.03.2015-14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve
sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda
alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýnlamaz. Ýstekliler, ihale konusu yapým iþinde alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi
odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da
serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayýlý Resmi Gazete yayýmlanan Yapýný Ýþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin A/X VIII. grup iþler benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya
Peyzaj Mimarlýðý diplomalarýdýr.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Man. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol
Mah. Gazi Cad.
No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla
da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için
teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,20
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý
teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn No:34157
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Bakanlýðýn çalýþmasý hastalarý maðdur etti
Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Baþkaný
Ecz. Nurten Saydan, yazýlý deðerlendirmesinde,
eczacýlarýn zor durumda kaldýðýný belirtti.
"Kamuoyunun da bildiði üzere, Eczaneler 7 gün 24
saat vatandaþlara hizmet vermektedir. 52 saat süreceði tahmin edilen bu kesinti için
vatandaþlarýmýza bir açýklama
yapýlmamýþ olmasý eczanelerimizi güç durumda ve çaresiz
býrakmýþtýr." diyen Saydan,
duyuruda söylenen yedek
sunucularýn yeterli olmadýðýný,
yedek sunucular üzerinden
hizmet alýnamadýðýný belirtti.
"ECZANELER REÇETE SÝLME ÝÞLEMÝ YAPAMAMAKTADIR"
Saydan, konuyla ilgili þöyle devam etti: "77
milyona hizmet veren SGK Medula eczane sistemi,
Ýlaç Takip Sistemindeki bakým çalýþmasý yüzünden
"reçete silmemize " izin vermemektedir. Hasta
vatandaþlarýmýz eczanelerimize reçeteleri ile
geldiklerinde, üzerlerinde muayene ücreti, reçete
parasý, ilaç katký payý vs için yeterli para bulunmaz
veya ilaçlarýný almak istemezlerse reçetelerini silip,
kendilerine geri veremiyoruz.
Vatandaþlarýmýzýn reçetelerindeki ilaçlarýný
alma hakký olduðu kadar,
almamaya (veya alamayacak
durumda olanlarýn) hakký
bulunmaktadýr. 52 saat az bir
süre deðildir, cuma gecesi
veya
cumartesi
günü
reçetelerini nöbetçi eczanelerden sisteme girdiren fakat alamayan vatandaþlarýmýz, pazar
günü baþka bir nöbet tutan
eczaneden ilaçlarýna ulaþamamaktadýr. Çünkü,
müracaat ettikleri ilk eczane elinde olmayan, kendisinden kaynaklanmayan sebeple reçeteyi silememiþtir, yani reçete ilk sisteme giren eczanede
baðlý kalmýþtýr. Vatandaþlarýmýz bu ilaçlarýný ancak
pazartesi günü aldýklarý eczane reçetelerini
silebilirse alabilecekler. Elbette bakým çalýþmasý 2
mart pazartesi günü biterse ve Ýlaç Takip Sistemi
çalýþýrsa alabilecekler."
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
02 MART
SPOR
2015 PAZARTESÝ
11
Çorum 3.Hattuþa Türkiye
Hapkido Þampiyonasý Sona Erdi
maç sonunda soyunma
odalarýnýn önünde kavga çýktý
Uluakvakspor eriyor: 1-3
kalesinde gördüðü 3 gol ile sahadan maðlup
ayrýldý. Geçtiðimiz hafta Ulukavakspor deplasmanda ladik belediyespor ile karþý karþýya
gelmiþ bu maçtan da maðlup ayrýlarak Çorum'a
dönmüþtü. Ulukavakspor- Fatsaspor maçýný
,Fatsa dan yaklaþýk 50 kiþilik bir taraftar topluluðu Çorum'a gelerek alýnan galibiyette büyük
rol oynadýlar. Ulukavakspor da uzun süredir
kadro dýþý kalan Bülent ise, Fatsa karþýsýnda
takým kaptaný olarak sahada görev yaptý.
Ulukavakspor yeni yönetimi de dün ki karþýlaþmayý birlikte izledi.
Emniyet güçleri
olaylara müdahale
ederek büyümesini
önlediler
Biber gazlý müdahale
Bölgesele amatör lig (BAL) da mücadele eden
Ulukavakspor, dün sahasýn da konuk ettiði Fatsa belediyespor'a 1-3 yenilerek haftayý puansýz kapattý. Karþýlaþmanýn
ilk yarýsýný 1-0 önde kapatan Ulukavakspor ikinci yarýda
Maç sonunda ise, her iki takým oyuncularý
soyunma odasýna giderlerken bir birleri ile
kavga etmeye baþlayýnca güvenlik güçleri olaylara biber gazý ile müdahalede bulundu. Daha
sonra Ulukavaksporlu futbolcular ile Fatsa
taraftarlarý arasýnda gerginlik yaþandý. Emniyet
kuvvetleri olaylarýn daha fazla büyümesini
önleyerek Ulukavaksporlu taraftarlarý saha dýþýna alýrken fatsa taraftarlarý tribünde bir süre
bekletildi
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Sertaç Uzun, Erhan Tuna,
Ekrem Koç. 4.HAKEM: Murat Ortanca.
ULUKAVAKSPOR: Ömer, Arif, Bülent,
Emre, Fatih (Sedat), Mehmet, Yusuf Demir,
Yusuf Cihan, Abdullah, Oðuzhan, Onur (Ümit)
FATSA BELEDÝYESPOR: Doðan, Rýfat
(Mustafa), Emre, Burak, Muhammed, Ýbrahim,
Özgür, Murat, Polat, Sercan, Kamil (Eren).
GOLLER: Dk. 34 Onur (Ulukavakspor), Dk.
63 ve 76 Sercan, Dk. 86 Polat (Fatsa Belediye)
Türkiye Hapkido Mücadele Sanatlarý
Federasyonu'nun faaliyet programýnda
yer alan Hapkido Türkiye Þampiyonasý
Çorum'da 27-28 Þubat ve 1 Mart tarihleri arasýnda Baþlayan Þampiyona
sporcularýn genel tartýsý ve ardýndan kura
çekimi ve Dünya Uyuþturucuyla
Mücadele Eden Sporcular Federasyonu
ve Hapkido Mücadele Sanatlarý
Federasyonu Baþkaný Kaya Muzaffer
Ilýcak'ýnda katýldýðý basýn toplantýsýnýn
ardýndan 3 Hattuþa Hapkido Türkiye
Þampiyonasýný yönetecek hakemlere teknik
bilgilerin verilmesi sonrasýnda Ýstiklal marþý
ve Saygý duruþu ile baþladý.
Türkiye Hapkido Mücadele Sanatlarý
Federasyonu'nun 2015 yýlýnýn ilk organizasyonu 6 ilin sporcularýnýn katýlýmý gerçekleþti. Çorum Hapkido Mücadele Sanatlarý
Federasyonu Ýl baþkaný Kenan Biçer ve
Hapkido Mücadele Sanatlarý Federasyonu
Teknik Direktörü Fehmi Özdemir ve Teknik
Komýte üyesi Ahmet Rasim Yýlmaz ýn yönetiminde gerçekleþti
Buhara evler Mahallesi'ndeki 19 Mayýs
Ortaokulu Spor Salonu'nda Minik-YýldýzGenç büyük Erkek ve Bayan kategorisi
sabah 9.00 da baþladý
Edirne Bölgesinden Cem Akman, Muðla
Bodrum Bölgesinden Fikriye Yalýnýz Adana
Bölgesinden
Metin
Ufuk
Çorum
Bölgesinden Mustafa Güven Ýstanbul
Bölgesinden Sinan Karademir, Ankara
Bölgesinden
Ýhsan
Aygün
Tokat
Bölgesinden Metin Yaþar Kontrollerinde
gelen 75 sporcunun katýldýðý þampiyonada
gençler, jüriden en iyi puaný almak için
yarýþtý. Þampiyona
Ýsmail Döngel, Abdullah Ýþcan, Mahmut
Çaðlar, Sinan Duman, Oguzhan Çaðlar,
Gökcen Avcu, Cem Akman,Ýhsan Aygün
hakemleriizin gözetmine gerçekleþti.
Dereceye giren sporcular Þöyle: Büyük
Bayanlar : 46kg 1 Þeyma Durmuþ Ýstanbul,
53kg 1 Ferda Tatlý Çorum, + 73 1 Aylin
Pelin Güngör Ýstanbul
Büyük Erkekler: 58 kg 1 Murat Taþ
Çorum, 63 kg 1 Edip Yýlmaz Ýstanbul 2
Çaðrý Tunç Alp Edirne, 68kg 1 Furkan
Gedik, 2 Sezgin Tutukuran, 80kg,1 Yasin
Karaçam Çorum, 87 kg 1 Medet Þehbaz
Çorum, 2 Coþkun Diren Bodrum, +87, 1
Hidayet Akýn Ýstanbul, 2 Yunus Emre Kaya
Tokat, 3 Ahmet Topaç Edirne
Genç Erkekler
45 kg, 1 . Volkan Sönmez Çorum, 48
kg, 1 Onur Altan Ýstanbul, 2 Ferhat
Candemir Çorum, 51kg 1 Akýn Can Ufuk
Adana, 55 kg, 1 Burhan Damar Çorum, 2
Ýbrahim Can Selviotu Tokat, 3 Adem Burak
Karakaya Tokat, 3 Osman Alperen
Türkmen Çorum, 59 kg, 1.Ferhat
Yüksekyayla Adana, 63kg 1 M.Cihat
Erdoðdu Ýstanbul, 2 Ali Birsel Çorum, 3
M.Furkan Kýr Çorum, 3 Sinan Sarp Edirne,
68 kg
1 Nedim Can Yaþar Tokat + 1, 2 Gökhan
Güneþ Tokat + 2, 73 kg 1 .Ali Þahin Çorum,
2. Hamdi Damar Çorum 78 kg 1 M. Akýn
Yýldýz Çorum 2 Kubilay Aygün Çorum
Genç Bayanlar 52kg 1 Asiye Tuna
Çorum 55 kg 1 Büþra Akyürek Ýstanbul 2
Rabia Tatlý Çorum, 59 1 Rukiye Rümeysa
Kaya Tokat 2 Senanur Aydýn Ýstanbul 63kg
1 Gizem Alyürek Edirne + 68 kg 1 Sümeyye
Bulut
Yýldýz Bayanlar: 51 kg 1 F.Ýkrimenur
Topaç Edirne, 59 kg 1 A.Ýlayda Erþen Edirne
55kg 1 Mediha Gül Gökgüney Çorum
Yýldýz Erkekler: 33 kg 1 Muhammet
Sarýaslan Çorum 37 kg 1 Mustafa Tuncer 2
Furkan Çoban
41 kg 1 Ýsa Demir Ezen Adana 2 Yakup
Uysal Çorum 57kg 1 Batuhan Türkmen
Çorum 61 kg 1 Furkan Salýþ Bodrum 49 kg
1 Ýhsan Alp Çýnar Bodrum
Minik Erkekler: 27 kg 1 Taha Türk
Bodrum 2 Mert Yalnýz Bodrum 30 kg 1
Niyazi Gezen Edirne 36 kg 1 Berkcan Yalnýz
Bodrum 2 Mert Mustafa Gürses Bodrum 40
kg 1 Ege Samet Sisam Bodrum 57 kg 1 Esat
Hüdai Topaç Edirne (Yasin Yücel)
Zonguldak'da Darýca
hazýrlýklarý baþladý
3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Zonguldak
Kömürspor, ligin 24. haftasýnda karþýlaþacaðý
Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýna
baþladý. Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmý
Zonguldak Kömürspor, ligin 24. haftasýnda
Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýna
baþladý. Trabzon Akçaabat Kulübü'nün ligden
çekilmesi üzerine 23. haftayý bay geçiren
Kömürspor, 24. haftada Darýca Gençlerbirliði
ile karþýlaþacak. Karaelmas Kemal Köksal
Stadý'nda sürdürdüðü antrenmanla hazýrlýklarýna devam eden Kömürspor, 41 puanla ligde
üçüncülüðünü sürdürüyor.
Zonguldak Kömürspor'un Antrenörü Cahit
Terzi, "Bu hafta Akçaabat ligden çekildiði için
boþ geçeceðiz. Bu arada hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Ligde
oynanacak olan maçlarý takip
edeceðiz. Yardýmcý hocalarý
deplasmanda oynayacaðýmýz
takýmlarý izlemeye yollayacaðýz.
Þuan ikinci devreye iyi baþlamadýk. Beraberlikler, bir galibiyet ve bir de maðlubiyetimiz
var. Bu hafta alacaðýmýz 3 puan
var. Önümüzdeki hafta da
Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðýz. O maçla bir çýkýþ yakalamak istiyoruz. Ýlk devrenin
baþlangýcýndaki o çýkýþý lider ile
yapmak istiyoruz. Ýnþallah
Darýca Gençlerbirliði'ni yenerek güzel bir çýkýþ
yapacaðýmýza inanýyorum" dedi.
Terzi, Serkan ve Okan'ýn sarý kart cezalýsý
olduðunu ve ayrýca Kadir'in de sakat olduðunu
sözlerine ekledi. Teknik direktör Cahit Terzi,
"Taraftarýn desteði hep büyüdü. Ýki senedir ben
bu takýmýn baþýndayým. Gerçekten onlarýn
hakkýný ödeyemeyiz. Takýma iyi destek oldular.
Takýmý iyi motive ettiler. Stadý doldurdular ve
bu bizi çok mutlu ediyor. Ýki üç maçta beraberliklerle bir düþüþ yakaladýk. Burada kimse pes
etmesin. Taraftarlar da yanýmýzda bize destek
versinler" açýklamalarýnda bulundu. (Yasin
Yücel)
Petrol'ün play- oof inadý
Batman Petrol, deplasmanda Ankara Adliyespor'la
karþýlaþtý, Petrolspor, rakibini rahat geçti. Batman
Petrolspor, Ankara Adliye deplasmanýndan 3 puan
çýkartarak, 'play-off' yarýþýndan kopmadý. Petrol'ün golleri Sabahattin ve Gökhan'dan geldi.
KRÝTÝK 3 PUAN
Geçen hafta sahasýnda Ýstanbulspor'a yenilerek playoff yolunda yara alan Batman Petrolspor, deplasmanda
Ankara Adliyespor'a devirerek, 'play-off'ta ben de
varým' dedi. Ankara'daki bazý Batmanlýlarýn da izlediði
maçta Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez ve
Asbaþkanlar da takýmý yalnýz býrakmadý. Maça iyi
baþlayan Kýrmýzý-beyazlýlar, ilk yarýnýn son dakikalarýnda Sabahattin Usta'nýn attýðý golle devreyi önde kapattý.
Ýkinci yarýya da iyi baþlayan ekip Petrolspor'du. Oyun
üstünlüðünü elinde bulunduran Kýrmýzý-beyazlýlar, 56.
Dakikada Gökhan'la farký ikiye çýkardý. Maçýn son
bölümünde ise Petrol, golcü Reha'yla yakaladýðý gol fýrsatlarýný deðerlendiremedi. Maçýn uzatma dakikalarýnda
taraflar skoru deðiþtiremedi ve Kýrmýzý-beyazlýlar önemli bir galibiyet elde etti.
(Yasin Yücel)
Ýstanbulspor maçý Cumartesi günü
02 MART
2015 PAZARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Çorum belediyespor, mart ayý içinde 3 lig karþýlaþmasýný hafta
içinde yapacak. Bunlardan ilki bu hafta sonu Cumartesi günü saat
13;30 da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýn da Ýstanbulspor'u konuk
edecek. Ýstanbulspor maçý sonrasýn da ise, 11 mart 2015 Çarþamba günü
Baþkent deplasmanýna çýkacak olan Kýrmýzý siyahlýlar Adliyespor'a konuk
olacak. 17 mart 2015 Salý günü ise, Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda
Niðde belediyespor2u konuk edecek olan kýrmýzý siyahlýlar hafta içi maç
programýný tamamlamýþ olacak.
Ligini ilk yarýsýnda Çorum belediyespor Ýstanbuspor ile deplasmanda
karþýlaþtý ve maç 1-1 sona ermiþti. Adliyespor ile ligin ilk yarýsýnda çorum
da karþýlaþan Belediyespor bu maçtan 2-0 önde götürdüðü maçtan 2-2
beraberlik ile ayrýlan Belediyespor rakibine 1 puan ikram etmiþti. Niðde
Blspor deplasmanýndan ise, maçta gol sesi çýkmadan golsüz sona
ermiþti. (Yasin Yücel)
Bu takým ne atar, ne yer, adamý fýtýk eder!
Çorum belediyespor ikinci yarý maçlarýnýn baþlamasý ile birlikte galibiyette hasret kaldý. Ýkinci yarýda
oynadýðý 5 maçtan da beraberlik ile ayrýlan kýrmýzý
siyahlýlar geçtiðimiz cumartesi günü Antalya temsilcisi Manavgat Evrenseki maçýnda da beraberlik ile
ayrýlarak gol orucunu bozamadý. Rakibi karþýsýnda
bulduðu
pozisyonlarý
deðerlendirmeyen
Belediyespor, galibiyet hasretini Manavgat maçý
sonrasýn da sürdürdü.
Teknik direktör Ýncedal,
Kýrýkhanspor maçýnda görev
verdiði Sefa Akýn'ýn yerine
Murathan Buruþ ve sakat olan
Ýmam'ýn yerinde Mehmet Akif'e
þans verdi. Belediyespor kalecisi
Fatih, zamanýnda çýkýþlarý ve kritik hamleleri ile ev sahibi ekip
forvetlerine gol þansý vermedi.
Belediyespor Buðra ile iki net gol
pozisyonundan
yararlanamazken, bazý isimlerin þahsi
oynamalarý gol yollarýndaki
sýkýntýyý had safhaya çýkarttý.
Çorum belediyespor, Manavgat
karþýsýnda aldýðý beraberlik ile
þampiyonluk
umutlarýný
bitirirken, play off þansýnýda az
da olsa sürdürmeye devam ediyor. Þayet belediyespor bundan sonraki oynayacaðý
maçlarda gol atamama beceriksizliðini sürdürmeye
devam eder ise, belediyespor için play off da hayal
olur. Belediyespor, Manavgat karþýsýnda aldýðý
beraberlik ile puanýný 38,e çýkarttý.
Geçtiðimiz hafta oynanan maçlarda Zonguldak
Kömürspor ve Niðde belediyespor haftayý maç yapmadan 3 puan ile kapatan takýmlar oldular. Grubun
derbi özelliði taþýyan maçta ise, Darýca gençlerbirliði
sahasýnda Tuzlaspor'u konuk etti. Konuk ekip
Tuzlaspor maçýn ilk yarýsýnda penaltýdan bulduðu
gol ile ilk yarýyý 1-0 önde kapattý. 2. Yarýda beraberliði saðlayan ev sahibi Darýca, Tuzlaspor ile 1-1
berabere kalarak puanlarý paylaþan takýmlar oldular.
Deplasmandan galip dönene 3 takým ise, Batman
petrolspor, Bursa Nilüferspor ve Kýzýlcabölük takýmlarý deplasmandan 3 puan alan takýmlar oldu. Bu
hafta sonu Çorum'a gelecek olan Ýstanbulspor ise,
sahasýnda gazi osmanpaþaspor'u 3-0 maðlup ederek
Belediyespor'un bir basamak üzerine çýktý.
Belediyespor ise, puan cetvelinde 5. Basmakda yer
aldý. (Yasin Yücel)
Maçtan dakikalar
Dk 5: Manavgat orta alanýndan Belediyespor
savunmasý arkasýna atýlan topla buluþan fatih Arat,
kaleci fatih ile karþý karþýya kaldý. Fatih kalesini
zamanýnda terk ederek mutlak bir golü önledi.
Dk 6: Buðra sað kanattan topla süratle
hareketlendi. Ceza alan ýsað çaprazýndan kaleye sert
þut çýkardý. Manavagt savunmasý araya girerek topu
kornere çeldi.
Dk 12: Belediyespor savunmasýndan Akýn, kafa
ile topu buðra'nýn koþu yoluna gönderdi. Buðra
topla ceza alanýna kadar süratle indi. Buðra topu
pas verme yerine kaleye þut attý top yandan az farkla auta çýktý.
Dk 15: Belediyespor ceza atýþý kullandý. Topun
baþýna Murathan geçti, Murathan topu barajýn
üzerinden kaleye gönderdi. Kaleci Hüsyin iyi yer
tutarak mutlaka golü önledi.
Dk 21: Manavgatspor serbest atýþ kazandý.
Topun baþýna Oðuz geçti. Oðuz 'un sert þutu kaleci
fatih'in göðsünden döndü. Fatih, iki Manavgatlý
oyuncunun ayaklarýna kapanarak mutlak golü önledi.
Dk 28: Murathan, soldan top ile birlikte rakiplerini çalýmlar ile geçerek sað tarafýnda bulunan
Buðra'ya pasýný aktardý. Buðra,
elveriþli pozisiyonda topu kale
yerine
kaleci
Hüseyin'in
kucaðýna niþanladý.
Dk 30: Manavgat tehlikeli
geldi.
Bu
dakikada
Belediyespor ceza alaný içine
yapýlan ortaya kaleci Fatih,
manavgat forvetlerinden önce
kalesini terk ederek yumruklarý
ile gol pozisyonu önledi.
Dk 34: Çorum Belediyespor
ataðýnda Burak'ýn ortasýn da
Buðra topla buluþtu. Buðra'nýn
vuruþu direkten döndü. Buðra
direkten dönen topa ikinci kez
vurdu . Manavgat savunmasý
topun önüne atlayarak mutlak
bir golü önledi.
Ýkinci yarý
Dk 55: Recep, ile Belediyepor Manavgat kalesine
tehlikeli geldi. Recep, yan tarafýnda bulunan
Buðra'ya pasýný aktardý. Buðra topa yetiþmekte geç
kalýnca kaleci Hüseyin, kalesini terk ederek mutlak
golü önleyen isim oldu.
Dk 65: Manavgatspor köþe atýþý kullandý. Gelen
topu kaptan Nedim, kafa ile uzaklaþtýrmak istedi.
Nedim'in kafa vuruþu kýsa düþtü. Topu önünde
bulan Anýl, sert vurdu top üst direkten az fark ile
auta gitti.
Dk 80: Manavgat tehlikeli geldi. Ani geliþen
atakda ceza alaný yayý üzerinde topla buluþan Baran,
topu düzeltti topa vurmak isterken kaleci Fatih
kalesini terk ederek Baran'ýn ayaklarýna yatarak
mutlak bir golü önledi.
Dk 83: Manavgatspor, belediyespor savunmasýný az adamla yakaladý. Ceza alaný yayý üzerinde
topla buluþan Oðuz topu düzelti ve plase vuruþ ile
topu kaleye gönderdi. Top üstten çok az fark ile auta
çýktý. Maçta baþka pozisiyon olmayýnca karþýlaþma
baþladýðý skor ile bitti. 0-0
Saha: Manavgat Evrenseki
Hakemler: Gürel Uzuner *** Mehmet Sinan
Akgül *** Hulusi Akýrþan ***
Manavgat Evrenseki: Hüseyin ** Aykut ** Burak
** Þerif ** Onur ** Oðuz ** Feyyaz ** Deniz ** Anýl
** (Dk 84 Halil *), Enes, (Dk 61 Baran *), Fatih **
(Dk 70 Emrah *)
Çorum Bldspor: Fatih *** Osman *** Burak**
(Dk 71 Muhammet Fatih **), Akif ** (Dk 70 Emrah
**) Berat ** Recep ** Nedim *** Buðra ** Oðuzhan
** (Dk46 Furkan **), Akýn *** Murathan ***
Sarý Kartlar: Murathan, Recep, Buðra, Furkan
(Çorum Bldspor) Anýl, Onur, Aykut (Manavgat)
Gol: Yok
TOPLU SONUÇLAR
Manavgatspor-Çorum Belediye: 0-0
Tire 1922spor-Kýzýlcabölükspor: 0-1
Darýca G.B.-Tuzlaspor: 1-1
Ýstanbulspor-Gaziosmanpaþa: 3-0
Ankara Adliyespor-Batman Petrol: 0-2
Zonguldak-Akçaabat Sebat: 3-0 (Hük.)
Kýrkhanspor-Bursa Nilüferspor: 1-2
Çatalcaspor-Þekerspor: 1-0
Niðde Belediye-Bozöyükspor: 3-0 (Hük.)
PUAN DURUMU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
O G B M A Y
23 13 9 1 33 12
Darýca G.B.
23 12 10 1 43 21
Tuzlaspor
Zonguldakspor 23 10 11 2 30 14
23 11 6 6 33 16
Ýstanbulspor
Çorum Belediye 23 9 11 3 26 18
22 10 5 7 36 23
Tire 1922 spor
23 9 8 6 31 22
Niðde Bldspor
22 7 13 2 26 15
Bursa Nilüfer
Kýzýlcabölükspor 23 9 7 7 29 21
Batman Petrol 23 9 6 8 26 26
Kýrýkhanspor
23 8 8 7 30 23
Manavgatspor
23 9 5 9 27 20
Ankara Adliye
23 8 8 7 33 27
Çatalcaspor
23 7 6 10 21 25
Gaziosmanpaþa 23 3 6 14 19 33
Tutap Þekespor 23 2 0 14 13 46
Akçaabat Sebat Projespor ve Bozöyükspor
ligden çekildi.
HAFTANIN MAÇLARI
06 Mart 2015 Cumartesi
Çorum Belediye-Ýstanbulspor
07 Mart 2015 Pazar
Gaziosmanpaþa-Adliyespor
Batman Petrolspor-Niðde Belediye
Þekerspor-Tuzlaspor
Zonguldakspor-Darýca G.B.
Bursa Nilüferspoor-Manavgatspor
Kýzýlcabölükspor-Kýrýkhanspor
Akaçaabat Sebat-Tire 1922spor
Bozöyükspor-Çatalcaspor
P
48
46
41
39
38
35
35
34
34
33
32
32
32
27
15
13
Download

YILDIZ - Yıldız Haber