T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
SPOR
HAPKİDO (SARI KUŞAK)
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2014
ANKARA
ÖN SÖZ
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha
karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de
geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların
buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Spor alanında yapılan programlarda, Hapkido Mücadele Federasyonu
Türk Milli Takım Antrenörleri ve Uluslar arası Hakemleri program çalışmalarına
doğrudan katkı sağlamışlardır
Spor alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli
güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel
meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.
Spor alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde
standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler
kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.
Öğretim
programında
ayrılan
bireyin
kazandığı
yeterlikler
belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
1
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ .......................................................................................................................................... 1
HAPKİDO (SARI KUŞAK) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ..................................................... 3
TANIM ........................................................................................................................................... 3
GİRİŞ KOŞULLARI ........................................................................................................................... 3
İSTİHDAM ALANLARI ..................................................................................................................... 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ....................................................................... 3
EĞİTİMCİLER .................................................................................................................................. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................................................... 3
BELGELENDİRME ........................................................................................................................... 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER............................................................................................................. 4
EĞİTİM SÜRESİ............................................................................................................................... 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ............................................................................................... 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ........................................................................... 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI ............................................................................................... 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ................................................................................................... 4
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ...................................................................................................... 4
MODÜL VE İÇERİKLERİ ................................................................................................................... 5
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU ..................................................................................................... 6
SARI PALDING VE APÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI ..................................................... 7
SARI DOLLYOÇAGİ VE YOPÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI ............................................. 8
SARI DUİTÇAGİ VE HURYOÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI............................................. 9
SARI PUŞE VE NERYOÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI................................................... 10
SARI BANDALÇAGİ VE BANDEDOLLYOÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI ........................ 11
SARI MU, MU İ JANG 1 - 18 ARASI TEKNİKLER MODÜL BİLGİ SAYFASI ....................................... 12
2
HAPKİDO (SARI KUŞAK) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN
: SPOR
MESLEK
:
MESLEK SEVİYESİ
:
TANIM
Sarı kuşağın paldıng ve apçagi, Dollyoçagi ve yopçagi , Duitçagi ve
Huryoçagi , Puşe ve Neryoçagi, Bandalçagi ve Bandedollyoçagi , mu, İ Jang
tekniklerini ulusal ve uluslararası Hapkido kurallarına uygun olarak yapabilen
kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandırdığı yeterlikler
doğrultusunda,
1. Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde, Spor İhtisas, Gençlik ve Spor
Kulüpleri,
2. Milli Takımda uluslar arası yarışmalar için çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim
verilmektedir,
2. Programın uygulanabilmesi için spor ile ilgili standart donanımlar ve
mesleğin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında spor alanında eğitim almış olan alan
öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin veya
Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonundan antrenörlük belgesini almış
olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak üst programı tamamlayabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Programının toplam eğitim süresi 240/160 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve
federasyonlar ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda öğrenci/kursiyer;
1. Hapkido sporunun temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Hapkido sporunun gerektirdiği işleri yapabilecektir.
3. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
4
KAZANDIRILAN YETERLİKLER
1
2
3
4
5
6
7
8
DERSİN MODÜLLERİ
Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve
sürdürmek
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda
bilgi ve veri toplamak
Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler
üretmek
Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve
planlamak
İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili
faaliyetleri yürütmek
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak
Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak
Kendini geliştirerek karşılaştığı
problemleri çözmek
SÜRE
İletişim
40/8
Bilgiye Ulaşma ve Veri
Toplama
40/8
Girişimci Fikirler Üretme
40/8
Girişimci Fikri Geliştirme
40/8
İş Kurma ve Geliştirme
40/16
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
40/24
Çevre Koruma
40/8
Problem Çözme
40/8
MODÜL VE İÇERİKLERİ
 Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24,
40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
 Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
 Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar
yapılabilir.
 Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
 Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Hapkido (Sarı Kuşak) programı yeterlikler tablosu ve modülleri
aşağıda verilmiştir.
5
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER
1
2
3
4
5
6
MODÜLLER
Sarı paldıng ve apçagi tekniklerini
uygulamak
Sarı dollyoçagi ve yopçagi
tekniklerini uygulamak
Sarı duitçagi ve huryoçagi
tekniklerini uygulamak
Sarı puşe ve neryoçagi tekniklerini
uygulamak
Sarı bandalçagi ve bandedollyoçagi
tekniklerini uygulamak
Sarı mu, mu il, i jang 1-18
tekniklerini uygulamak
Sarı Paldıng ve Apçagi
teknikleri
Sarı Dollyoçagi ve Yopçagi
Teknikleri
Sarı Duitçagi ve Huryoçagi
Teknikleri
Sarı Puşe ve Neryoçagi
Teknikleri
Sarı Bandalçagi ve
Bandedollyoçagi Teknikleri
Sarı Mu, Mu, İ Jang 1-18
teknikleri
TOPLAM
SÜRE
40/24
40/24
40/24
40/24
40/32
40/32
240/160
6
SARI PALDING VE APÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
MODUL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
GENEL AMAÇ
: SPOR
: SARI PALDING VE APÇAGİ TEKNİKLERİ
:
: 40/24
:Bu modülün ön koşulu yoktur.
: Öğrenci/Kursiyerin sarı kuşak paldıng, apçagi tekniklerini
incelemesi sağlanmalıdır.
:Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında paldıng,
apçagi, nakbop, hoşinsul tekniklerini ulusal ve uluslararası
Hapkido kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.
:
AMAÇLAR
Öğrenci/Kursiyer:
1. Hapkidonon temel
uygulayabilecektir.
2. Hapkidonun temel
uygulayabilecektir.
3. Hapkidonun temel
uygulayabilecektir.
4. Hapkidonun temel
uygulayabilecektir.
kurallarına
uygun
paldıng
tekniklerini
kurallarına
uygun
apçagi
tekniklerini
kurallarına
uygun
nakbop
tekniklerini
kurallarına
uygun
hoşinsul
tekniklerini
İÇERİK
A. PALDING (AYAK ÜSTÜ İLE ORTA SEVİYE VURUŞ)
1. Paldıng (Boşa paldıng tekniği)
2. Adım alarak paldıng tekniğ)
3. Steps yaparak paldıng tekniği
4. İki adım alarak paldıng tekniği
5. Geriye steps alarak paldıng tekniği
6. Geriye bir adım alarak paldıng tekniği
B. APÇAGİ (YUKARI SEVİYE VURUŞ)
1. Durarak apçagi tekniği
2. Adım alarak apçagi tekniği
3. Çift adım alarak apçagi tekniği
C. NAKBOP (DÜŞÜŞLER)
1. Öne düşüş,
2. Düz takla,
3. Ters takla,
4. Parande,
5. Yerde yan takla
D. HOŞİNSUL (SAVUNMA, SALDIRMA)
1. Savunma
2. Korunma
3. Saldırma
7
SARI DOLLYOÇAGİ VE YOPÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
MODUL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
: SPOR
: SARI DOLLYOÇAGİ VE YOPÇAGİ TEKNİKLERİ
:
:40/24
:Bu modülün ön koşulu yoktur.
:Öğrenci/Kursiyerin sarı kuşak dollyoçagi ve yopçagi ile
yapılan teknikleri incelemesi sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
:Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında dollyoçagi ve
yopçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası Hapkido
kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Hapkidonun temel kurallarına uygun dollyoçagi tekniklerini
uygulayabilecektir.
2. Hapkidonun temel kurallarına uygun yopçagi tekniklerini
uygulayabilecektir.
İÇERİK
A. DOLLYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE VURUŞ)
1. Durarak boşa dollyoçagi tekniği
2. İleriye steps yaparak dollyoçagi tekniği
3. Adım alarak dollyoçagi tekniği
4. Bir adım geri dollyoçagi tekniği
B. YOPÇAGİ (ORTA VE YUKARI SEVİYE VURUŞ)
1. Durarak boşa yopçagi tekniği
2. İleriye steps yaparak yopçagi tekniği
3. İleriye kayarak yopçagi tekniği
4. Adım alarak yopçagi tekniği
8
SARI DUİTÇAGİ VE HURYOÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
MODUL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
: SPOR
: SARI DUİTÇAGİ VE HURYOÇAGİ TEKNİKLERİ
:
:40/24
:Bu modülün ön koşulu yoktur.
:Öğrenci/Kursiyerin sarı kuşak duitçagi ve huryoçagi ile
yapılan teknikleri incelemesi sağlanmalıdır
GENEL AMAÇ
:Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında duitçagi
ve huryoçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası hapkido
kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Hapkidonun temel kurallarına uygun duitçagi tekniklerini
yapabilecektir.
2. Hapkidonun temel kurallarına uygun huryoçagi tekniklerini
yapabilecektir.
İÇERİK
A. DUİTÇAGİ (ORTA SEVİYE GERİDEN VURUŞ)
1. Durarak boşa duitçagi tekniği
2. İleri steps yaparak duitçagi tekniği
3. İleri adım alarak duitçagi tekniği
4. Geriye adım alarak duitçagi tekniği.
B. HURYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE VURUŞ)
1. Duraral boşa huryoçagi tekniği
2. İleri steps yaparak huryoçagi tekniği
3. İleri adım alarak huryoçagi tekniği.
9
SARI PUŞE VE NERYOÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
MODÜL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
: SPOR
: SARI PUŞE VE NERYOÇAGİ TEKNİKLERİ
:
: 40/24
:Bu modülün ön koşulu yoktur.
:Öğrenci/Kursiyerin sarı kuşak puşe ve neryoçagi ile
yapılan teknikleri incelemesi sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
:Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında puşe ve
neryoçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası Hapkido
kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Hapkidonun temel kurallarına uygun puşe tekniklerini
uygulayabilecektir.
2. Hapkidonun temel kurallarına uygun neryoçagi tekniklerini
uygulayabilecektir.
İÇERİK
A. PUŞE (ORTA SEVİYE YAPILAN VURUŞ)
1. Durarak boşa puşe tekniği
2. Steps yaparak puşe tekniği
3. İleri adım alarak puşe tekniği
4. Ön ayak puşe tekniğini tekniği
B. NERYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE VURUŞ)
1. Durarak boşa neryoçagi tekniği
2. Steps yaparak neryoçagi tekniği
3. İleri adım alarak neryoçagi tekniği
4. Ön ayak neryoçagi tekniği
10
SARI BANDALÇAGİ VE BANDEDOLLYOÇAGİ TEKNİKLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
MODUL
: SPOR
:SARI
BANDALÇAGİ
VE
BANDEDOLLYOÇAGİ
TEKNİKLERİ
KODU
:
SÜRE
:40/32
ÖN KOŞUL
:Bu modülün ön koşulu yoktur.
AÇIKLAMA
:Öğrenci/Kursiyerin
sarı
kuşak
bandalçagi
ve
bandedollyoçagi
ile
yapılan
teknikleri
incelemesi
sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
:Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında bandalçagi
ve bandedollyoçagi tekniklerini ulusal ve uluslararası
Hapkido kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Hapkidonun temel kurallarına uygun bandalçagi tekniklerini
uygulayabilecektir.
2. Hapkidonun temel kurallarına uygun
bandedollyoçagi
tekniklerini uygulayabilecektir.
İÇERİK
A. BANDALÇAGİ (YUKARI SEVİYE YAPILAN VURUŞ)
1. Durarak boşa bandalçagi tekniği
2. Steps yaparak bandalçagi tekniği
3. İleri adım alarak bandalçagi tekniği
B. BANDEDOLLYOÇAGİ (YUKARI SEVİYE YAPILAN VURUŞ)
1. Durarak boşa bandedollyoçagi tekniği
2. Steps yaparak bandedollyoçagi tekniği
3. İleri adım alarak bandedollyoçagi tekniği
11
SARI MU, MU İ JANG 1 - 18 ARASI TEKNİKLER MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
MODÜL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
: SPOR
: SARI MU, MU İ JANG 1 - 18 ARASI TEKNİKLER
:
: 40/32
: Bu modülün ön koşulu yoktur.
:Öğrenci/kursiyerin sarı kuşak mu, mu i 1 – 18 arası
tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
:Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında mu, mu il,
i jang tekniklerini ulusal ve uluslararası Hapkido
kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Hapkido
temel
kurallarına
uygun
mu
tekniklerini
uygulayabilecektir.
2. Hapkido temel kurallarına uygun mu, mu İ jang 1 – 18 arası
tekniklerini uygulayabilecektir.
İÇERİK
A. MU TEKNİKLERİ
1. Hapki hyong, hapki i mu
2. İ mu Sulgi:Yangyop kuri çigi ve seo çirıgi yakadan tutuşa karşı
savunma tekniğidir.
B. MU, MU İ JANG (1 - 18 ARASI TEKNİKLER)
1. Sağ ayakla geri giderek Geri duruşta açık ellerle hazır konum (duit
kubi kung gyok case çumbi )
2. Sağ ayakla sağa yan tekme (yop çagi)
3. Sağa doğru on kırık duruşta; sol el açık önde iken sağ açık elle ters
üst seviye dairesel vuruş (apkubi sonnal obo çigi)
a. Sağ el açık önde iken sol açık elle düz orta seviye vuruş (apkubi
sonnal cirıgi)
4. Sol ayakla ayni yönde yan tekme (yop çagi)
5. Ayni yönde sol ayak on kırık duruşta; sağ el açık önde sol açık elle
ters üst seviye dairesel vuruş (apkubi sonnal obo chigi)
a. Sol el açık önde iken sağ açık elle düz orta seviye vuruş (apkubi
sonnal cirıgi)
6. Sağdan geriye 180 derece dönerek sağ ön kırık duruşta; sol el açık
önde sağ açık elle ters üst seviye dairesel vuruş (apkubi sonnal obo
çigi)
a. Sağ el açık önde sol açık elle düz orta seviye vuruş (apkubi sonnal
cirıgi)
7. Ayni yönde sol ayakla yan tekme (yop chagi)
8. Ayni yönde sol ön kırık duruşta ; sağ el açık önde sol açık elle ters üst
seviye dairesel vuruş (apkubi sonnal obo chigi)
a. Sol el açık önde sağ açık elle düz orta seviye vuruş (apkubi sonnal
cirıgi)
9. Sağa dönerken sağ ayağı çekerek toplanış ve dancon nefes veriş
10. Ayni duruşta elleri yumruk haline getirerek hazırlama
12
11. Sol ayakla öne giderek çapraz duruşta iki elin yumruklarıyla
kaburgaya vuruş (koa sogi yang yop kuri chigi)
12. Sol ayakla on kırık duruşta sağ el açık önde sol elle düz yumruk
vuruşu (apkubi son seo myong çirıgi)
13. Öne sol omuzdan sağ hızlı düşüş (hecon orın çık bang nakbop)
14. Ayağa kalkıp soldan 180 derece geriye dönüşten sonra geri duruşta
açık eller hazır konumda ( duit kubi kung gyok şase çumbi)
15. Sağ ayakla öne giderek çapraz duruşta iki elin yumruklarıyla
sıkıştırma (koa sogi yang yop kuri chigi)
16. Sag ayakla on kırık duruşta sol el açık önde sağ elle düz yumruk
vurusu (apkubi seo çirıgi)
17. Öne sağ omuzdan sol hızlı düşüş (hecon nakbop)
18. Ayağa kalkıp sağ ayakla öne adimin ardından soldan 180 derece
donusten sonra geri duruşta açık eller hazır konumda (dikubi kung
gyok case çumbi)
13
Download

Sarı Kuşak - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü