Hattuþa Enerji devler liginde
Çorum Hattuþa Enerji,
Türkiye'nin en büyük
500 þirketi arasýna
girdi.
ÇorumGaz,
SürmeliGaz, KarGaz,
Hattuþa ve ÇEDAÞ gibi
þirketleri bünyesinde
bulunduran Hattuþa
Enerji Gaz Ýthalat
Sanayi ve Ticaret A.Þ.,
484 milyon TL’lik net
satýþýyla devler liginde
261. sýrada yer aldý.
* HABERÝ 10’DA
Hattuþa Enerji, Türkiye'nin en büyük 500 þirketi arasýnda 261. sýrada yer aldý.
ÇORUM
5 TEMMUZ 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Sanatçý Hasan Saðýndýk Türkmenler'e yardým için kurulan standý ziyaret etti.
Hasan Saðýndýk’tan
Türkmenler’e destek
Ramazan Sokaðý'nda sahne alan özgün müziðin güçlü
sesi Hasan Saðýndýk, konserden sonra Düvenci Beldesi
Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn ile birlikte
Türkmenler'e yardým için kurulan standý ziyaret etti.
* HABERÝ 5’DE
Çöpler evlerde ayrýþacak
Evsel atýklarýn cinsine göre
toplanmasýnda yeni bir döneme
giriliyor. Belediye tarafýndan pilot
bölge seçilen Kale, Buhara ve Mimar
Sinan Mahalleleri’nde daðýtýmý
yapýlacak olan poþetlere cam, kaðýt,
metal ve plastik atýklar ayrý ayrý
konulacak.
* HABERÝ 7’DE
Ýþçilere güzel
haber Uslu’dan
AK Parti
Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare
Amiri Salim
Uslu, Toplum
Yararýna
Çalýþma
Programý'nda
çalýþanlarýn
süresinin 3
ay
uzatýldýðýný
bildirdi.
Salim Uslu
* HABERÝ 9’DA
‘Ýnternetle Hayat Kolay’
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, CHP’nin eleþtirilerine cevap verdi
Yöntem tartýþmasý
Belediye
Baþkaný
Muzaffer
Külcü,
CHP
Belediye
Meclisi
Gurup
Baþkaný
Ayhan
Þamlý'ya
yol
gösterdi.
Çorum’da bin
311 cami var
Türkiye’de cami sayýsý 85 bin
412’ye yükseldi. Son on yýlda 8
bin 261 yeni cami yapýldý.
Çorum’da ise bin 311 cami
bulunuyor.
* HABERÝ 12’DE
DP Merkez Ýlçe
yönetimi istifa etti
Demokrat Parti
Merkez Ýlçe
yönetimi görevinden
istifa etti.
* HABERÝ 6’DA
Hýfzýsýhha Meclisi
sele karþý önlem aldý
Ýl Umumi
Hýfzýsýhha
Meclisi,
Vali
Yardýmcýsý
Sait
Topoðlu
baþkanlýðýnda
toplandý.
* HABERÝ
6’DA
Sait Topoðlu
Sýklýk Tabiat Parký giriþ ücretleri ile ilgili madde geri çekildi.
* HABERÝ
7’DE
Özgür Kýlýç önerdi teklif geri çekildi
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tarife Komisyonu tarafýndan hazýrlanan
Sýklýk Tabiat Parký giriþ ücretleri ile ilgili maddeyi geri çekti.
* HABERÝ 7’DE
Gazi ve Ýnönü refüjleri bakýmda
Tel çiti bile dinlemediler
Gazi
ve
Ýnönü
Caddesi
refüjlerindeki
yeþil
kuþaðý
korumak
amacýyla
yapýlan tel
çitlerin tahrip
edildiði
bildirildi.
* HABERÝ
11’DE
Birleþmiþ
Milletler Türkiye
Mukim
Koordinatörü
Kamal
Malhotra,
"Ýnternetle
Hayat Kolay"
sosyal
sorumluluk
projesinin yeni
dönemi
üzerinde görüþ
Abdullah Orkun Kaya
alýþveriþinde
bulunmak üzere TTNET Genel
Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun
Kaya'yý ziyaret etti. * HABERÝ 3’DE
Silmkent sakinleri, YEDAÞ’la ilgili yaþadýklarý maruzatý
Silmkent’in sorunu
kaliteli enerji
Silmkent’te ikamet eden
vatandaþlar, YEDAÞ’ýn sunduðu
enerjinin kalitesinin artacaðý
günü hasretle bekliyorlar.
* HABERÝ 2’DE
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði’nin (YHKB) Temmuz ayý
Encümen Toplantýsý Tokat Valilik Toplantý Salonunda yapýldý.
Bölgesel kalkýnma hedefi
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
(OKA) Yönetim Kurulu Temmuz
ayý olaðan toplantýsý Tokat Valisi
Cevdet Can’ýn baþkanlýðýnda ve
ev sahipliðinde yapýldý.
Ýnönü Caddesi’ndeki tel çitlerin tahrip edildiði belirtildi.
* HABERÝ 2’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
Silmkent’in sorunu kaliteli enerji
Mustafa Demirer
Silmkent’te ikamet eden vatandaþlar,
YEDAÞ’ýn sunduðu
enerjinin kalitesinin artacaðý günü hasretle
bekliyorlar.
YEDAÞ’la ilgili
yaþadýklarý maruzatý
aktaran Silmkent sakinleri, elektrik akýmýnýn düzensiz ve fazla
gelmesinden dolayý
elektrikle çalýþan alet-
lerin bozulduðunu, YEDAÞ’ýn zararý uzun süren bir prosedürün ardýndan karþýladýðýný
ifade ediyor.
Silmkent sakinleri
þikayetlerini
þöyle
özetledi;
“Bu senenin baþýndan itibaren Silmkent’te ikamet ediyoruz. Burada elektrik
akýmýnýn zaman zaman
düzensiz ve fazla gel-
mesinden mütevellit,
aletler sürekli arýza yapýyor. Bu arýzadan dolayý hemen hemen her
evin en az bir elektrikli
aleti kullanýlamaz hale
geldi. Elektrikli aletin
tutanak, sigorta, fatura
iþleminden sonra YEDAÞ bunun zararýný
ödüyor; ancak bu durum bir hayli prosedür
yaþamamýza ve kurumdan parayý hayli sonra
almamýza sebep olu-
Silmkent sakinleri, YEDAÞ’la ilgili yaþadýklarý maruzatý aktardýlar.
yor.
Kýsaca durum þu;
voltaj yükseliyor-elektrikli ev aleti yanýyor.
YEDAÞ çaðýrýlýyor, tutanak
tutturuluyor.
Elektrikli alet yeniden
alýnýyor. Ödemesi tarafýmýzdan
yapýlýyor.
YEDAÞ’a dilekçe yazýlýyor.
Dilekçenin
olumlu cevabýyla ödeme birimi ile prosedür
baþlýyor. Ödeme alýnýyor. Bunun yanýnda
yüksek ve orantýsýz
voltajýn yangýn çýkarma ihtimali aslýnda iþin
en önemli tarafý.
YEDAÞ’a aylýk
ödediðimiz fatura, sadece
harcadýðýmýz
elektriðin ödemesi deðil aslýnda, ayný zamanda almamýz gereken hizmetin bedeli.
Ýþin özü biz þu anda düzensiz voltajla gelen elektriðin parasýný
öderken, almamýz gereken hizmeti alamýyoruz.”
Çatalhavuz asfaltlanýyor
Çorum Belediyesi, Ramazan ayýnda da asfalt çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor.
Çorum
Belediyesi, Ramazan
ayýnda da asfalt
çalýþmalarýna hýz
kesmeden devam
ediyor. Ýhtiyaç
duyulan bölgeleri
program dahilinde
belirleyen Belediye,
bu bölgelerde asfalt
çalýþmasý yapýyor.
Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Alper Zahir, Fen
Ýþleri Müdürlüðü'ne
baðlý asfalt
ekiplerinin zorlu
þartlarda çalýþma
yaptýklarýný,
Ramazan ayý
içerisinde
bulunmalarýna
raðmen ekiplerin
büyük bir özveri ile
çalýþtýklarýný
belirterek
"Belirlediðimiz
program
çerçevesinde ihtiyaç
duyulan bölgelerde
asfalt çalýþmalarýmýzý
aksatmadan
sürdürüyoruz.
Çatalhavuz 16., 18.,
20.,021., 22., 23. ve
24. Sokaklarda asfalt
Bölgesel kalkýnma hedefi
Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu
Temmuz ayý olaðan toplantýsý Tokat Valisi Cevdet Can’ýn baþkanlýðýnda ve ev sahipliðinde yapýldý.
Tokat Valiliði Toplantý Salonunda yapýlan toplantýya Çorum
Valisi Sabri Baþköy, Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, Amasya Valisi
Ý.Halil Çomaktekin, Tokat Valisi
Cevdet Can, Tokat Belediye Baþkaný Eyüp Eroðlu, Tokat Ýl Genel
Meclis Baþkaný Adem Dizer, Çorum Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya ve yönetim kurulu
üyeleri katýldý.
Tokat Valisi ve OKA Yönetim
Kurulu Baþkaný Cevdet Can, toplantýda yaptýðý konuþmada, Tokat’ta göreve baþladýðý üç haftalýk
dönem içerisinde iki defa OKA
toplantýsýna katýldýðýný belirterek,
“Artýk anladým ki Orta Karadeniz’de il ayrýmý ortadan kalkmýþ.
Samsun, Çorum, Amasya, Tokat,
iþlerini birlikte yapýyor. Ýnþallah
buradan memleketimiz, illerimiz
kazanýr “ dedi.
Geçen aydan itibaren baþlamýþ olduðu Tokat Valiliði görevinin yanýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurul dönem baþkanlýðý görevini de üstlendiðini belirten Vali Cevdet Can,
konuþmasýnda þunlarý ifade etti.
“OKA tarafýndan bölgemizde
baþta kamu kurumlarýmýz, yerel
yönetimlerimiz, üniversitelerimiz,
sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirerek
bölgemizin geliþmesini saðlamak
ve bu geliþimi sürdürmek amacýyla
çalýþmalar yürütülmektedir. Ýlimizde gerçekleþtireceðimiz Temmuz
ayý Yönetim Kurulu toplantýsý vesilesiyle Yönetim Kurulumuzun
üyelerini burada misafir etmekten
dolayý memnuniyetimi ifade ederken ayný zamanda toplantýmýzýn da
ilimize ve bölgemize hayýrlý olmasýný diliyorum.
Bilindiði üzere, kalkýnma
Ajansýmýz tarafýndan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden
oluþan bölgemizin sosyo-ekonomik geliþmesine katkýda bulunmak
ve sürekli deðiþmekte olan ulusal
ve uluslararasý rekabet koþullarýna
bölgemizin uyum saðlama imkân
ve kabiliyetlerinin geliþtirilmesine
katký saðlamak üzere çeþitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir.
2009 yýlýnda kurulduðundan
günümüze kadar Ajansýmýz aracýlýðýyla veya saðlanan mali desteklerle özel sektörün KOBÝ projeleri ile
desteklenmesi, belediyelerin ve il
özel idarelerinin turizm ve çevre
altyapýsýnýn geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn da çeþitli altyapý
projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve
dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme projeleri gibi çeþitli konularýndaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi uygulamalarý devam
ediyor.
Son olarak 2013 yýlý Aralýk
ayýnda ilan edilen “KOBÝ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali
Destek Programý” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý”nýn idari, teknik ve mali deðerlendirilmesi tamamlanmýþ olup deðerlendirme sonucu oluþan baþarýlý
proje listeleri programlar bazýnda
Ajansýmýz internet sitesinde açýklanmýþtýr. KOBÝ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek
Programý için toplam 77 proje sahibi ve Yenilenebilir Enerji Mali
destek Programý için toplam 16
proje sahibi sözleþmeye davet edilmiþ olup, geçtiðimiz 2 hafta içinde
kamu ve özel sektör kurum ve ku-
ruluþlarýnýn arasýnda bulunduðu ve
sözleþme imzalamaya hak kazanan
baþvuru sahipleri ile dört ilimizde
sözleþmeler imzalanmýþ ve projelerin uygulanmasýna baþlanýlmýþtýr.
Uygulamaya konulan projelerin
ilimizin ve bölgemizin geliþmesine
olumlu katkýlar saðlayacaðýna inanýyor ve proje sahiplerine baþarýlar
diliyorum.
Bugün bu toplantýmýzda her
ay olduðu üzere Ajansýn bölgemizin ve yönetim kurulumuzun gündeminde bulunan konulara iliþkin
deðerlendirmeler yapýlacaktýr.
Son olarak bu toplantý vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantýmýza
katýlan Sayýn Valilerimize, Belediye Baþkanlarýmýza, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarýmýza ve Ticaret ve Sanayi Odasý baþkanlarýmýza, yönetim kurulu toplantýmýza ve Tokat
ilimize bir kez daha hoþ geldiniz
derken, Kalkýnma Ajansý Yönetim
Kurulu toplantýmýzýn bölgemiz
için hayýrlý olmasýný ve baþarýlý çalýþmalara vesile olmasýný diliyoruz.”
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma
Birliði’nin (YHKB) Temmuz ayý
Encümen Toplantýsý Tokat Valilik
Toplantý Salonunda yapýldý.
Toplantýda Haziran ayýna ait
YHKB aylýk cetvelleri tetkik edildi. Birlik çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi.
Toplantýya Amasya Valisi
Birlik Baþkaný Halil Çomaktekin,
Çorum Valisi Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat
Valisi Cevdet Can, Amasya Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Çittýr
ve Ýl Genel Meclis Üyesi Yücel
Gümüþ, Tokat Ýl Genel Meclis üyesi Salih yýldýrým ve Birlik Müdürü
Yelgin Mesci ve personelleri katýldý.
Yeþilýrmak
Havzasý Kalkýnma
Birliði’nin (YHKB)
Temmuz ayý
Encümen Toplantýsý
Tokat Valilik Toplantý
Salonunda yapýldý.
Toplantýda
Haziran ayýna ait
YHKB aylýk
cetvelleri tetkik
edildi. Birlik
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verildi.
Toplantýya
Amasya Valisi Birlik
Baþkaný Halil
Çomaktekin, Çorum
Valisi Sabri Baþköy,
Haber Merkezi
Samsun Valisi
Hüseyin
Aksoy,
Tokat Valisi
Cevdet Can,
Amasya Ýl
Genel
Meclis
Baþkaný
Mustafa
Çittýr ve Ýl
Genel
Meclis
Üyesi Yücel
Gümüþ,
Çorba
Tatlý
Tokat Ýl
Salata
Meyve
Genel
Mantý
Meþrubat
Meclis üyesi
Ýlkemiz; Hizmet, Güleryüz,
Salih
Ana yemek
Su
Kalite ve Güven...
yýldýrým ve
Pilav
Çay
Birlik
FÝX MENÜ KÝÞÝ BAÞI FÝYATI Müdürü
Yelgin
Mesci ve
personelleri
katýldý.
ÝNCÝ RESTAURANT
Hergün deðiþken 3 çeþit ana
yemek, kýrmýzý ve beyaz et pilav
püre, yemek sonrasý çay ikramý,
tasavvuf müziði eþliðinde her
akþam iftar yemeðine bekliyoruz.
Rezervasyon Tel: 0 530 321 17 19
(Haber Merkezi)
Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler çalýþýyor.
YHKB encümeni toplandý
ÇORUM’UN ÝNCÝSÝ
KURULUÞUMUZUN 6. YILINDA RAMAZAN AYI BOYUNCA
AÇIK BÜFE ÝFTAR YEMEKLERÝNE BEKLÝYORUZ
RAMAZAN AYI
ÝFTAR PROGRAMI
ÝFTARLIK
Zengin Salata Büfesi
Zengin Zeytinyaðlý Büfesi
Zengin Tatlý Büfesi
Zengin Meyve Büfesi
Günün Çorbasý
Çorum Mantýsý
Ýhtiyaç duyulan bölgelerde asfalt çalýþmasý yapýlýyor.
çalýþmalarýmýz
baþladý. Ekiplerimiz
bu bölgede asfalt
serimine devam
ediyor." dedi.
Çatalhavuz
sokaklarda toplam 10
bin m2'lik alanda
asfalt çalýþmasý
yapacaklarýný dile
getiren Zahir, bu
çalýþmalarda
yaklaþýk 3.000 ton
sýcak asfalt
kullanacaklarýný
kaydetti.
GRUP YEMEKLERÝNDE
FÝX MENÜ UYGULANIR
25.00 ¨
Binevler Mevkii Mehmetçik Parký ÇORUM Tel: 0 364 227 05 15 Faks: 226 63 31 www.coruminci.com
Haber
Merkezi
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði’nin (YHKB) Temmuz ayý
Encümen Toplantýsý Tokat Valilik Toplantý Salonunda yapýldý.
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
BM Türkiye Koordinatörü’nden
TTNET’e ziyaret
Birleþmiþ Milletler
Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra,
"Ýnternetle Hayat Kolay"
sosyal sorumluluk projesinin yeni dönemi üzerinde görüþ alýþveriþinde
bulunmak üzere TTNET
Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun
Kaya'yý ziyaret etti.
TTNET açýklamasýna göre, ziyarette, þirketin Türkiye'nin kalkýnmasýna ve dijital dönüþümüne verdiði destek ve
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri görüþüldü.
Birleþmiþ Milletler
Türkiye Mukim Koordinatörü Malhotra, görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada Birleþmiþ Milletler'in bu yüzyýlýn baþýnda
"Kalkýnma Ýçin Bilgi ve
Ýletiþim Teknolojileri"ni
(BT) küresel bir öncelik
olarak belirlediklerini
kaydetti.
Malhotra, "Birleþmiþ Milletler Kalkýnma
Programý (UNDP) Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði ve TTNET
iþbirliðiyle Türkiye'nin
her yerinde herkes için
TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya
hýzlý bir dijital dönüþüm
ti.
bilgi ve iletiþim teknoloyaþandýðýný dile getirejileri olanaklarý yarataDijital ekosistemi
rek, "Günümüzde ülkerak sayýsal uçurumu kabüyütmek için birçok
lerin en önemli geliþmiþpatmayý ve nüfusun en
platformda çalýþmalar
lik göstergelerinden biri
çok mahrum býrakýlmýþ
yürütüyoruz"
de internet kullanýmýnýn
ve kenara itilmiþ kesimTTNET Genel Müyaygýnlýðýdýr. Biz de
lerini küresel bilgi topludürü Abdullah Orkun
Türkiye'nin lider internet
munun nimetlerinden
Kaya ise Birleþmiþ Milþirketi olarak ülkemizde
faydalandýrmayý amaçlaletler Kalkýnma Prograinternet kullanýmýný armaktadýr" ifadelerini
mý ile Habitat Kalkýnma
týrmak, dijital dönüþümü
kullandý.
ve Yönetiþim Derneði iþdaha da hýzlandýrmak
Kamal Malhotra,
birliðiyle yürüttükleri
için çalýþýyoruz. Dijital
hedeflerinin bilgi ve ileprojeyle, bilgiye eriþimekosistemi büyütmek
tiþim teknolojileri imde eþit fýrsat sunmayý heiçin birçok platformda
kanlarýndan yararlanarak
deflediklerini belirtti.
çalýþmalar yürütüyoruz.
herkes için daha güçlü,
Kaya, yeni dönemÝnternetin sunduðu avandaha adil ve daha mürefde projenin özellikle 35
tajlardan herkesin yararfeh bir geleceðe sýçrama
yaþ üstü kadýnlarý hedeflanabilmesi için bugüne
yapmak olduðunu belirtlediðini ve Türkiye'de
kadar olduðu gibi bundan sonra da bu alandaki
çabalarýmýzý hýz kesmeden sürdüreceðiz" deðerlendirmesinde bulundu.
Bu yýl 12 bin kiþi
daha internet kullanmayý
öðrenecek
"Ýnternetle Hayat
Kolay" projesi Türkiye'de internet okuryazarlýðý oranýnýn arttýrýlmasýný, kamu ve özel sektörün sunduðu e-hizmetlerin kullanýmý için kapasite geliþimi desteði vermeyi, yeni medya araçlarýnýn bilinçli kullanýmý
konusunda farkýndalýk
saðlanmasýný ve güvenli
internet konusunda toplumun bilgilendirilmesini hedefliyor.
2012 yýlýnda baþlatýlan proje ile bu yýl,
Mersin, Kahramanmaraþ, Karaman, Yozgat,
Ordu, Çorum, Artvin,
Amasya, Bayburt, Bartýn, Manisa, Çanakkale,
Batman, Þanlýurfa, Mardin, Þýrnak, Erzincan,
Bingöl, Erzurum ve
Hakkari'den oluþan 20 ilde toplam 12 bin kiþinin
dijital dünya ile tanýþtýrýlmasý
amaçlanýyor.
Bakan Avcý’dan önemli açýklama
Milli Eðitim Bakaný Nabi
Bakan Avcý TEOG’un iptalinin
söz konusu olmadýðýný söyledi.
Milli Eðitim Bakaný Nabi
Avcý, yargýya taþýnan TEOG ile
ilgili velilere seslenerek “Biz bu
konuda bir üst mahkemede,
Bölge Ýdare Mahkemesi’ne
itiraz ettik. Þimdi yargýnýn
sonucunu bekliyoruz. Ona göre
de hiç bir öðrencimizi ve hiç bir
velimizi maðdur etmeyecek bir
biçimde bu meseleyi izliyoruz.
Velilerimiz rahat olsunlar,
öðrencilerimiz rahat olsunlar.
Sýnavýn tümden iptali, yeniden
yapýlmasý gibi bir þey söz
konusu deðildir” dedi.(AA)
Nabi Avcý
3
Prof. Dr. Hikmet Yýlmaz, unutkanlýk hastalýðýnýn giderek arttýðýný nedeninin ise
akýllý telefonlar olduðunu söyledi.
Cep telefonu
unutkanlýðý tetikliyor
Prof. Dr.
Hikmet Yýlmaz,
unutkanlýk
hastalýðýnýn giderek
arttýðýný nedeninin
ise akýllý telefonlar
olduðunu söyledi.
Manisa Celal
Bayar Üniversitesi
Hafsa Sultan
Hastanesi Nöroloji
Bölümü Öðretim
Üyesi Prof. Dr.
Hikmet Yýlmaz,
unutkanlýk
hastalýðýnýn giderek
arttýðýný belirterek,
kullanýmý giderek
artan akýllý
telefonlarýn bu artýþa
neden olduðunu
söyledi.
Akýllý telefonlar
nedeniyle bazý
bilgilerin hafýzalara
kaydedilmediðini,
öðrenmek için çaba
harcanmadýðýný ve
beynin öðrenmediði
bilgileri
kaydetmeyeceðini
söyleyen Prof. Dr.
Yýlmaz, “Bilgiyi
tekrarladýkça
öðreniyoruz. Akýllý
telefonlarda ise bir
þeyleri hatýrlamaya
çalýþmýyoruz.
Telefonlarýn bazý
fonksiyonlarý ile
erken unutuyoruz.
Bilgiyi
depolamazsak ve
öðrenmek için çaba
sarf etmezsek beyin
giderek köreliyor.
Akýlý telefonlar
bizim algýda seçici
olmamýza, daha az
bilgi kaydetmemize
neden oldu” diye
konuþtu.
Yeni bilgilerin
öðrenilmesi ve
kullanýlmasýnda
sorun olmasýnýn
tehlikeli olduðunu
kaydeden Prof. Dr.
Yýlmaz, bu tarz
yakýnmasý olan
hastalarda müdahale
edilmesi gereken bir
durumla karþý
karþýya kaldýklarýný
söyledi.
Kadýnlarýn
unutkanlýk
hastalýðýna daha
yatkýn olduðuna
dikkat çeken Prof.
Dr. Yýlmaz, sigara
kullanýmý, þeker
hastalýðý, obezite,
stres, depresyon,
alkol kullanýmý,
kalp hastalýklarýnýn
bunama riskini
arttýrdýðýný kaydetti.
Bazý gýdalarýn
unutkanlýða
yatkýnlýðý azalttýðýný
dile getiren Prof. Dr.
Yýlmaz, zeytinyaðý,
ceviz, yer fýstýðý,
domates, beyaz et,
bol sebze ve bol
meyve ile bu
hastalýktan uzak
durulabileceðini
söyledi.
(Yaygýn basýn)
MUTLU PETROL’DEN
HALK GÜNÜ KAMPANYASI
HER PAZAR
Tüm Akaryakýt
Ürünlerinde
MALÝYETÝNE
Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr
Ankara Yolu 1 km. (Citroen karþýsý)
Tel: 0 364 254 00 50 - Faks: 0 364 254 00 54
OTO YIKAMA
1¨
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
Milletvekili Köse, Çorum
Olaylarý’ný gündeme getirdi
Hayrettin
Karaman
Oruç-duâ
iliþkisi
Enise Aðbal
Emeklilere halý
yýkamada indirim
Emre Kut
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile Baharým Halý Yýkama
Fabrikasý arasýnda indirim anlaþmasý
yapýldý.
Albayrak Caddesi'ndeki Baharým Halý Yýkama Fabrikasý Merkez
Þubesinde yapýlan imza törenine
Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu
üyeleri ile Baharým Halý Yýkama
Fabrikasý Sahibi Nuri Þengül katýldý.
Anlaþma kapsamýnda Emekliler Derneði üyeleri kartlarýný gösterdikleri
zaman Baharým Halý Yýkama Fabrikasý emeklilerin halýlarýný metresi 2
TL'dan yýkayacak.
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý,
tüm emeklilerin üye kartlarýný gösterdikleri zaman indirimden yararlanacaklarýný söyledi.
Baharým Halý Yýkama Fabrikasý
Sahibi Nuri Þengül ise Çorumlulara
daha iyi hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtirken, Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Baharým Halý Yýkama Fabrikasý Sahibi Nuri Þengül, emeklilere indirim yapacak.
Milli Eðitim Müdürü
emeklileri ziyaret etti
Emre Kut
Milli Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý'ya iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette konuþan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum'daki emekli insanlarý bir ara-
ya toplayarak onlar için çalýþtýklarý ve hizmet ettikleri için Hýdýr Kýnýklý'yý tebrik etti.
Emekliler Derneði Çorum
Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, görevi devraldýklarý 2011 yýlýndan bu zamana kadar
çok yol kat ettiklerini belirtti.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük Emekliler
Derneði Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
Ziyaret sohbet ortamýnda geçti.
CHP Çorum
Milletvekili Tufan Köse,
TBMM’de Çorum
olaylarý ce
Cumhurbaþkanlýðý
seçimi ile ilgili konuþtu.
Konuþmasýnda AK
Partili Milletvekillerinin
sözlü müdahalesiyle
karþýlaþan Köse, þunlarý
söyledi: “Bundan otuz
dört yýl önce Çorum'da,
Anadolu'nun çok güzel
bir coðrafyasýnda, bir
parçasýnda büyük acýlar,
kýyýmlar ve iþkenceler
yaþandý, acýyla ölüm kol
kola gezdi. Mayýs
sonunda baþlayýp 4
Temmuz’a kadar devam
eden yaklaþýk kýrk
günlük olaylar sürecinde
Aleviler’in inanç
önderleri diri diri
fýrýnlarda yakýldý,
aralarýnda hamile
kadýnlarýn olduðu,
engellilerin olduðu,
çocuklarýn da olduðu 57
kiþi katledildi. Olaylarýn
zirve yaptýðý yani otuz
dört yýl önce yarýn, 4
Temmuz günü, yalnýzca
4 Temmuz günü 17 kiþi
katledildi. Acýlarýnýn
önünde, anýlarýnýn
önünde saygýyla
eðiliyorum.
Fakat bütün bu
acýlara karþýn Aleviler
baðýrlarýna taþ bastý, bir
gün olsun öç almak için
ayaða kalkmadýlar, acýyý
bal eylediler, acýlarýný
bilince dönüþtürdüler.
Peki, Aleviler acýyý bal
eylediler, acýlarýný
bilince dönüþtürdüler de
ne oldu? Otuz dört yýl
geçmesine karþýn
Çorum'da yapýlan
katliamdan dolayý
kendilerinden bir kez
olsun özür mü dilendi?
Hayýr. Gerçek katiller
bulunup cezalandýrýldý
mý? O da hayýr. Aleviler,
memleketimizde
inançlarýný özgürce
yaþayabilen eþit
yurttaþlýk haklarýný mý
alabildiler bu süreç
içerisinde? Onu da
alamadýlar.
Peki Çorum,
Maraþ, Sivas
katliamlarýna ortam
hazýrlayan siyasal
söylem ve yapýda bir
deðiþiklik oldu mu?
Elbette onda da bir
deðiþiklik olmadý, hatta
daha da beter oldu.
Tufan Köse
Þimdi,
Cumhurbaþkaný adayý da
olan Baþbakan, miting
meydanlarýnda,
Baþbakanlýðý da
býrakmadan
Cumhurbaþkaný adayý
olan Baþbakan,
Cumhuriyet Halk
Partisinin Genel
Baþkanýný mezhebinden
dolayý "Önemli olan boy
deðil, soy, soy, soy!"
diye, böyle güçlü
vurgularla, miting
meydanýndaki insanlara
yuhalattý. Siyasal
söylem hiç deðiþmemiþ,
tahrik söylemi hiç
deðiþmemiþ. 14 yaþýnda
ölen bir çocuðu miting
meydanlarýnda yuhalattý.
Yani ülkeyi böldü ve
gelecek yüzyýllara
sirayet edecek þekilde
böldü.
Peki, olmayan bir
olayý "Camide içki
içildi" yalanýný defalarca
söyledi mi? Söyledi.
"Baþörtülü bacým
saldýrýya uðradý" dedi mi
hiç olmayan bir þeyi,
"Görüntüleri var" dedi
mi? Dedi.
Cumhurbaþkaný olmak
istiyor þu anda, yani
Türkiye
Cumhuriyeti'nin,
milletin birliðinin ve
beraberliðinin temsil
edileceði makama
gelmek istiyor. Yakýþýyor
mu bu söylemler
Cumhurbaþkanýna?
Yakýþýyor mu?
2002'de öldürülen
kadýn sayýsý 66 iken,
2013'te öldürülen kadýn
sayýsýný bin yaptý diye
mi Cumhurbaþkaný mý
olacak Baþbakanýmýz?
Öyle mi? 2002'de 1.963
Amerikan Dolarý olan
dýþ borcumuzu 5.105
dolar yaptý diye mi biz
bunu Cumhurbaþkaný
yapacaðýz? Onun için mi
yapacaðýz? Dünyada
gelir daðýlýmýnýn en
bozuk olduðu 2'nci ülke
olduk diye mi biz Sayýn
Baþbakaný
Cumhurbaþkaný
yapacaðýz acaba? Yoksa
iftar çadýrlarýnda verdiði
yemek sayýsýný
artýrdýðýndan dolayý
övündüðü için mi
Cumhurbaþkaný
yapacaðýz? Biz isteriz ki
herkes kendi evinde ya
da dostlarýnýn evinde
iftar yapsýn.
Böyle bir adayý,
"Hem laik hem
Müslüman olunmaz"
diyen bir adayý,
"Demokrasi bir
tramvaydýr. Gideceði
yere kadar gidilir, orada
inilir." diyen bir adayý
mý biz Cumhurbaþkaný
mý yapacaðýz?
2012'de "Mütareke
döneminde sayýsý çok
artan hayat kadýnlarýnýn
sayýsý 120 binin üzerine
çýktý" diyen Baþbakaný
mý Cumhurbaþkaný
yapacaðýz? Soruyorum
size. Ya da asgari ücretin
800 lira olduðu
memlekette, 700 bin
liralýk rüþvet saatini
koluna takan bir adamý
sekiz yýl milletvekili,
bakan yaptý diye mi
Cumhurbaþkaný
yapacaðýz bu
Baþbakaný? Soruyorum
size.
Bu millet ocaðýn
altýný fazla açtý, siz
dibinize tuttunuz, siz
dibinize tuttunuz. Þimdi,
ocaðýn altýný kýstý.
Ekmeleddin Bey,
Türkiye
Cumhuriyeti'nin, Türk
milletinin varlýðýný ve
birliðini temsil etmek
üzere Cumhurbaþkaný
olacaktýr.”
Oruç ibadeti anlatýlýrken Allah-kul
iliþkisini çok canlý ve sýcak bir üslûpla ele alan
âyete (2/186) yer verilmesinin bize göre birden
fazla sebebi vardýr:
a) Bir önceki âyetin sonlarýnda Allah'ýn
eþsiz ve benzersiz büyüklüðü, ululuðu
hatýrlatýlýp kullarýn da bunu dile getirmeleri
istenmiþtir. Tekbir akla þu soruyu
getirmektedir: Bu kadar büyük bu kadar yüce
bir varlýkla küçük, âciz, baþý ve sonu belli, fâni,
varlýðýna kendisi hâkim bulunmayan zavallý bir
insanýn nasýl bir iliþkisi olabilir? Onun kulluðu,
þükrü ve duasý bu büyüklüðe nasýl ulaþýr? Âyet,
o keyfiyetsiz ve akýl almaz büyüklüðün sahibi
bulunan Rabbin kullarýna yakýn olduðunu, her
an ve her yerde hazýr ve nâzýr bulunduðunu,
fizik ve matematik ötesi büyüklüðün mesafe
olarak uzaklýðý gerektirmediðini ifade ederek
kullara, þuurlu ve canlý bir ibadetin yollarýný
açmaktadýr. Bu yakýnlýk baþka âyetlerde 'Biz
ona (ölüm halindeki insana) sizden daha
yakýnýz' (Vâkýa 56/85), 'Biz ona (insana) þah
damarýndan daha yakýnýz' (Kaf 50/16), 'Allah
kiþi ile kalbinin arasýna girer' (Enfâl 8/24)
þekillerinde de ifade edilmiþtir.
b) Kulun Allah'a yakýnlýðýný þuur halinde
yaþamasý ve hissetmesine mani olan þeyler
arasýnda yeme, içme, cinsel iliþki gibi beden
zevkleri de vardýr. Ýnsanlar bu zevklerle haþir
neþir olduklarý sürece fizik ötesi âlemlere ve
varlýklara açýlan pencerelerinin farkýnda
olamazlar ve buradan baþka âlemleri
seyredemez, onlarý düþünemez, onlarla içli
dýþlý olamaz ve bütün bunlarýn insana vereceði
emsalsiz zevki yaþayamaz, ilhamý alamazlar.
Belli bir süre bedenî zevklere açýlan
pencereleri kapatan oruç, diðerlerinin açýlmasý
için insana önemli bir fýrsat sunmaktadýr. Kul
bu fýrsattan hakkýyla yararlandýðý takdirde
Allah'ýn yakýnlýðýný ve beraberliðini (huzuru),
yiyip içtiði günlerdekinden daha þuurlu ve
canlý yaþama imkânýný bulacaktýr. Âyet
oruçluya bunu hatýrlatmakta, onu bu fýrsatý
deðerlendirmeye çaðýrmaktadýr.
Hem insanlarla ve dünya ile hem de Allah
ile iliþkide doðru yolu bulmak, doðru hareket
edebilmek için (rüþd için) baðlantýlarý doðru
kurmaya ihtiyaç vardýr. Kâmil insanlýðýn þartý
Allah'ý tanýmak, O'nunla ibadet yoluyla ve
ibadet þuuruyla iliþki kurmaktýr. Âyet bunu
'Allah'ýn çaðrýsýna katýlmak, davetini kabul
etmek' þeklinde ifade ediyor.
Ýbadetin bir þekli ve çeþidi de duadýr.
Kulun Rabbi ile en yakýn ve sýcak iliþkisi
namazda secde halinde ve içten gelerek yapýlan
dua ve niyaz halinde kurulan iliþkidir. Allah'ýn
çaðrýsýna kulak veren, O'nun dinine giren bir
kimse bundan üç önemli kazanç elde
etmektedir: 1. O'nun yakýnlýðýný bilmek ve
yaþamak. 2. Doðru düþünme, doðru yerde ve
konumda olma imkânýný elde etmek. 3. O'ndan
istediðini almak (duasýnýn kabul edilmesi).
Þu iki hadis, her dua edenin nasýl mutlaka
sonuç aldýðýný anlamamýza yardýmcý
olmaktadýr: 'Acele etmedikçe her birinizin
duasý kabul edilir. Bu sebeple (acelecilik
yüzünden) insan, dua ettim de kabul olunmadý
der'; 'Hiçbir dua eden yoktur ki, þu üç sonuç
arasýnda olmasýn: 'Ya istediði hemen verilir ya
lehine ertelenip saklanýr yahut da dua bir
günahýna kefâret olur' (el-Muvatta', 'Kur'ân',
29, 36).
SMS yöntemiyle baðýþ yok
Cumhurbaþkaný
adayýna internet sitesi
ve SMS yöntemiyle baðýþta bulunulamayacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaþkaný adaylarýna denetiminde zorluk yaþanabileceðinden internet
sitesi aracýlýðýyla veya
SMS yöntemiyle baðýþ
ve yardýmda bulunulamayacaðýna karar verdi.
Resmi Gazete'de
yer alan YSK kararýnda, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Eþ
Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ tarafýndan
YSK'ya gönderilen dilekçede; baðýþ veya
mali yardým toplanmasý
amacýyla GSM operatörleri aracýlýðýyla kiþilerin numaralarýna mesaj göndermek ve mesaja bin TL'nin altýnda
herhangi bir miktar yazarak cevaplandýrýlmasý
þeklinde baðýþ veya
yardým toplanmasýnýn,
tespit edilen kurallar
dairesinde olup olmadýðý, partilerin adaylarýna
iliþkin, kiþilerin cep telefonlarýna mesaj gön-
dermek biçiminde baðýþta bulunup bulunamayacaðý, soruldu.
Dilekçede, internet
siteleri ve internet bankacýlýðý aracýlýðýyla baðýþ toplanýp toplanamayacaðý; þayet toplanýrsa
yurt dýþýnda ikamet
eden hem Türkiye hem
de yabancý ülke vatandaþlýðýnda veya çifte
vatandaþlýk statüsünde
bulunan kiþilerin baðýþta bulunup bulunamayacaðý, internet bankacýlýðý ve GSM operatörleri aracýlýðýyla toplanan baðýþlarýn belgelendirilmesi yöntemlerinin nasýl olacaðý, ko-
nularýnda bir karar verilmesi istendi.
SMS YÖNTEMÝYLE BAÐIÞ YOK
Ýlgili kanuna göre,
adaylarýn, yabancý devletlerden, uluslararasý
kuruluþlardan, tüzel kiþilerden ve Türk uyrukluðunda olmayan gerçek kiþilerden baðýþ ve
yardým alamayacaklarý
kaydedilen kararda, þu
ifadelere yer verildi:
"Adaylar sadece
nakdi yardým alabilecek olup, ayni yardým
kabul edemezler. Bir
kiþinin her bir adaya
yapabileceði nakdi yar-
dým miktarý, her bir tur
için en yüksek devlet
memuruna mali haklar
kapsamýnda fiilen yapýlmakta olan her türlü
ödemelerin bir aylýk
brüt tutarýný (9 bin 82 lira 51 kuruþ) geçemez.
Alýnan baðýþ ve yardýmlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadýr. Adaylar ödünç
niteliðinde para kabul
edemez. Adaylar bin liraya kadar olan nakdi
yardýmlarý makbuz karþýlýðýnda ve ayný gün
seçim hesabýna yatýrmak üzere alabilirler.
Bin liranýn üzerindeki
nakdi yardýmlar ise
adaylarýn 'Seçim hesabý' olarak açtýrdýklarý ve
YSK'ya bildirdikleri bir
banka hesabýna baðýþ
yapan tarafýndan yatýrýlýr. Alýnan baðýþ ve yardýmlar sadece seçim
harcamalarýnda kullanýlýr ve baþka bir amaç
için tahsis edilemez."
Kararda, cumhurbaþkaný adaylarýna yabancý ülke vatandaþlarýnýn baðýþ ve yardýmda
bulunmalarýnýn mümkün olmadýðýna, adaylarýn "Seçim hesabý"
olarak açtýrdýklarý ve
YSK'ya bildirdikleri
banka hesabýna internet
bankacýlýðý yöntemiyle
baðýþ ve yardýmda bulunulabileceðine, bir kiþinin her bir adaya her
bir tur için yapabileceði
nakdi yardým miktarýnýn (9 bin 82 lira 51 kuruþ) banka kayýtlarýna
göre denetiminin yapýlmasý gerektiðine, denetiminde zorluk yaþanabileceðinden internet
sitesi aracýlýðýyla veya
SMS yöntemiyle baðýþ
ve yardýmda bulunulamayacaðýna, karar verildiði kaydedildi.
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Hasan Saðýndýk’tan
unutulmaz konser
Ramazan etkinlikleri kapsamýnda ünlü sanatçý Hasan Saðýndýk konser verdi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hasan Saðýndýk’a teþekkür etti.
Ramazan Sokaðý etkinlikleri devam ediyor.
Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Sanatçý Saðýndýk’a çiçek verdi.
Çorum Belediyesi
tarafýndan düzenlenen
Ramazan etkinlikleri
kapsamýnda ünlü sanatçý Hasan Saðýndýk konser verdi.
Ramazan Sokaðý’ndaki konseri Belediye Baþkan Yardýmcýlarý
Turhan Candan ve Zeki
Gül, Düvenci Belediye
Baþkaný Necmettin Yalçýn, Alperen Ocaklarý
Çorum Ýl Baþkaný Fatih
Yücel ve vatandaþlar izledi.
Konserine ünlü þair Abdurrahim Karakoç’a ait olan “Ben hep
seni düþünürüm” parçasýyla baþlayan Saðýndýk,
seslendirdiði birbirinden güzel eserlerle hayranlarýna unutulmaz bir
gece yaþattý.
Konserin ardýndan
bir konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, “12 Eylül
1980’inin boðucu sýcaklýðýný, 28 Þubat’ýn dayanýlmaz günlerini iliklerine kadar yaþamýþ birisi
olarak vatanýný, milletini, ülkesini, devletini
canýndan çok seven bir
çok milliyetçi mukaddesatçý kardeþimiz gibi
Hasan Saðýndýk kardeþimde sadece sanatýný
icra etmeyip vatana,
millete, ülkesine her türlü kumpasý kuran her
þahsý her kurumu ülkesini milletini seven her
insan gibi eserlerinde
geçmiþten günümüze
nakleden ender sanatçýlardan birisidir. 28 Þubat döneminde milletten
yana olan þehit lider
Muhsin Yazýcýoðluna
nasýl sahip çýkmýþsa ben
üstadýmýzdan, Hasan
Saðýndýk kardeþimizden
2002’den sonra 27 Nisanlarý, 17 Aralýklarý yaþatanlara karþý yiðit ve
uzun bir adamýnda tarihe geçmesi açýsýndan
eserlerinde yer vermesini istiyorum” dedi.
Konser sonunda
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan
ve Alperen Ocaklarý Çorum Ýl Baþkaný Fatih
Yücel tarafýndan ünlü
sanatçýya çiçek hediye
edildi.(ÝHA)
Ramazan Çadýrý'nda dün akþam düzenlenen iftarý iþadamýUður Barlýk verdi.
Ýftarý Uður Barlýk verdi
Yüksel Basar
Hayýrsever
vatandaþlarýn
katkýlarý ile Çorum
Belediyesi
tarafýndan kurulan
Ramazan Çadýrý'nda
dün akþam
düzenlenen iftarý
iþadamýUður Barlýk
verdi.
Ramazan
Çadýrý dar gelirlinin,
ekonomik durumu
elveriþli
olmayanlarýn, yolda
kalmýþlarýn,
öðrencilerin,
Çorum'da misafir
ettiðimiz
mültecilerin
imdadýna yetiþiyor.
Ýftar çadýrýnda
davetlilere her
akþam zengin bir
mönü ikram
ediliyor.
Geleneklerimiz
in, örf ve
adetlerimizin hayat
bulduðu iftar
sofralarý birlik,
beraberlik ve
kardeþlik
duygularýnýn
geliþmesine vesile
oluyor.
Ýnsanlar ayný
sofrada oturup hem
iftar açýyor hem
sohbet etme fýrsatý
buluyor.
Ýftar yemeðinin
mönüsü her zaman
olduðu gibi zengin
oluyor.
Ýftar Çadýrýnda
her gün bin kiþiye
iftar veriliyor.
Ýftar
programlarýna
Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Alper
Zahir, Zeki Gül,
Turhan Candan ve
Ahmet Yabacýoðlu
dönüþümlü olarak
katýlýyor.
Ramazan
Çadýrý'nda Grup
Sada ilahiler
seslendiriyor.
Ýftar çadýrýnda davetlilere her akþam zengin bir mönü ikram ediliyor.
Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor.
Ramazan Çadýrý'nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.
Sanatçý Hasan Saðýndýk Türkmenler'e yardým için kurulan standý ziyaret etti.
Hasan Saðýndýk’tan
Türkmenler’e destek
Ramazan Sokaðý'nda sahne
alan özgün müziðin güçlü sesi
Hasan Saðýndýk, konserden
sonra Düvenci Beldesi
Belediye Baþkaný Necmettin
Yalçýn ile birlikte Türkmenler'e
yardým için kurulan standý
ziyaret etti.
Ziyarette ÝHL Mezun ve
Mensuplarý Platformu
Temsilcisi Ayhan Boyraz ve
Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný
Fatih Yücel hazýr bulundu.
(Haber Merkezi)
Ýftar Çadýrýnda her gün bin kiþiye iftar veriliyor.
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
Hýfzýsýhha Meclisi
sele karþý önlem aldý
Enise Aðbal
Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi,
Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu
baþkanlýðýnda toplandý.
Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Þube
Müdürlüðü Toplantý Salonu’nda
yapýlan toplantýda, olasý bir sel
baskýnýnda alýnacak önlemler
Sait Topoðlu
görüþüldü.
Toplantýda, yurt genelinde aþýrý
yaðýþlara baðlý oluþabilecek sel ve su
taþkýnlarýnýn meydana getirebileceði
afet durumlarýnda halk saðlýðýnýn
korunmasý, bulaþýcý hastalýklarýn
önlenmesi, muhtemel zarar ve
kayýplarýn azaltýlmasý için alýnacak
tedbirler kararlaþtýrýldý.
DP Merkez Ýlçe yönetimi istifa etti
Mstafa Demirer
Demokrat Parti Merkez Ýlçe yönetimi görevinden istifa etti. DP Merkez Ýlçe Baþkaný Neca-
Türk sinemasýnýn unutulmazlarýndan Kemal Sunal, Sinop'ta
Ramazan etkinliklerinde ölümünün 14. yýlýnda anýldý.
ti Özþahin, merkez ilçe baþkanlýðý görevi ile hem de parti üyeliðinden istifa ettiðini bildirdi.
Ýstanbul Sözleþmesi 1
Aðustos’ta yürürlüðe girecek
Enise Aðbal
Çorum Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu
Baþkaný Av. Neslihan
Boyabatlý, 1 Aðustos
2014 tarihinde yürürlüðe girecek olan Avrupa
Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi ile ilgili yazýlý
basýn açýklamasý yaptý.
Kadýnlara Yönelik
Þiddet ve Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Ýliþkin
Avrupa Konseyi Sözleþmesi’nin, 11 Mayýs
2011 tarihinde Ýstanbul'da imzaya açýlmýþ
olmasý nedeniyle; Ýstanbul Sözleþmesi olarak
anýldýðýný hatýrlatan Boyabatlý, Ýstanbul Sözleþmesi ile ilgili þu bilgiler
verdi;
“Türkiye, Avrupa
Konseyinde Ýstanbul
Sözleþmesini imzalayan
ve onaylayan ilk ülke
olmuþtur. Sözleþmenin
75. maddesi gereðince,
sözleþme sekizi Avrupa
Konseyi üyesi olmak
üzere on devlet onayladýktan sonraki üç aylýk
sürenin sonunu takip
eden ayýn ilk günü yürürlüðe girecektir.
Sözleþmenin 10.
ülke olarak 22 Nisan
2014 tarihinde Andorra
tarafýndan onaylanmasýndan sonra yürürlük
için aranan 10 ülke koþulu tamamlanmýþtýr.
Sözleþmenin kadýna yönelik þiddetin nedenlerine ve yol açtýðý
olumsuzluklara deðinilen Giriþ bölümünde taraf devletlerin;
Kadýna
yönelik
þiddetin, erkekler ve kadýnlar arasýndaki eþitlikçi olmayan güç iliþkilerinden kaynaklanan tarihsel bir olgu olduðu ve
bu güç iliþkisinin erkekler tarafýndan kadýnlar
üzerinde baský kurulmasýna ve kadýnlara yönelik ayrýmcýlýk yapýlmasýna yol açtýðý ve kadýnlarýn ilerlemelerini engellediði,
Kadýnlara yönelik
aile içi þiddet, cinsel istismar, tecavüz, zorla
evlendirme, sözde "namus" cinayetleri ve bir
insan haklarý ihlali olan
þiddetin kadýn erkek
eþitliðini saðlamanýn
önündeki en büyük engel olduðu,
Çocuklarýn
aile
içindeki þiddete tanýk
olmak da dâhil, aile içi
þiddet maðduru olduklarý hususlarýnda anlaþtýklarý belirtilmiþ; kadýn ve
erkek arasýnda yasal ve
fiili eþitliðin gerçekleþmesinin kadýna yönelik
þiddeti önlemede önemli bir unsur olduðu vurgulanmýþtýr.
Türkiye'nin hazýrlýðýna öncülük ettiði ve
parlamentosundan ilk
olarak Türkiye'nin geçirdiði
Sözleþmenin
amacý:
Kadýnlarý her türlü
þiddetten korumak, kadýnlara yönelik þiddet ve
aile içi þiddeti önlemek,
kovuþturmak ve ortadan
kaldýrmak,
Kadýna yönelik her
türlü ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlmasýna katkýda bulunmak ve kadýnlarýn güçlendirilmesi
yolu dâhil kadýn ve erkek arasýndaki temel
eþitliði teþvik etmek,
yer verilen ve þiddetin
kadýn erkek eþitsizliðinin bir sonucu olduðunun vurgulandýðý ilk
sözleþme niteliði taþýyor. Sözleþmenin en
önemli yaný ise beraberinde getirdiði "denetim
mekanizmasýdýr"
(md.66. monitoring
mechanism). Buna göre,
Taraf Devletlerce Sözleþmenin etkili bir þekilde uygulanmasýný saðlamak üzere, "Kadýna Yönelik ve Aile Ýçi Þiddete
Karþý Mücadelede Uzmanlar Grubu" (GREVIO) adý altýnda Avrupa
Konseyi bünyesinde bir
denetim mekanizmasý
oluþturulmasý öngörülmektedir. Avrupa devletlerinden insan haklarý, kadýn haklarý ve kadýna yönelik þiddetle mücadele uzmaný 10 ila 15
Av. Neslihan Boyabatlý
Kadýna
yönelik
þiddet ve aile içi þiddet
maðdurlarýnýn korunmasý ve bu maðdurlara
yardým edilmesi için
kapsamlý bir çerçeve,
politikalar ve tedbirler
geliþtirmek,
Kadýna
yönelik
þiddeti ve aile içi þiddeti
ortadan kaldýrmak amacýyla uluslararasý iþbirliðini teþvik etmek,
Kadýna
yönelik
þiddet ve aile içi þiddeti
ortadan kaldýrmak üzere
bütüncül bir yaklaþým
benimsemek amacýyla
etkili iþbirliðini saðlamak için kuruluþlara ve
kolluk kuvvetlerine destek ve yardým saðlamaktýr.
(Ýstanbul Sözleþmesi), uluslararasý hukukta kadýna karþý þiddet ve aile içi þiddet konusunda; yaptýrým gücü
olan, baðlayýcý, baðýmsýz bir denetim mekanizmasý kurulmasýna
kiþiden oluþacak bu
grup, sözleþmenin yürürlüðe girmesinin ardýndan, taraf devletler
hakkýnda düzenli denetim raporlarý hazýrlayacak, raporlarda üye devletlere kadýna yönelik ve
aile içi þiddetle mücadelede önerilerde bulunulacak, bu önerilerin ne
derece yerine getirildiði
takip edilecek, bu raporlarla bir yandan Avrupa
genelinde kadýn-erkek
eþitliði ve kadýna yönelik þiddetle mücadelede
ortak normlar yaratýlmasýna, bir yandan da
taraf devletlerde bu
alanlarda ilerleme saðlanmasýna ortam yaratýlacaktýr.
Sözleþme ile devletlere, Toplumsal cinsiyete duyarlý politikalar
uygulama yükümlülükleri ve gereken özeni
gösterme, farkýndalýðý
arttýrma, sýðýnaklarýn
açýlmasý hakkýnda yasal
ve uygulamaya yönelik
yaptýrýmlar getirme, veri
toplama, sivil toplumun
bu alandaki çalýþmalarýný destekleme, önleyici
müdahale ve tedavi
programlarý
yapma,
özel sektör ve medyanýn
katýlýmýný saðlama, sorumluluðu verilmiþtir.
Sözleþmede, taraf
devletlerin kadýn-erkek
eþitliði ve kadýna yönelik þiddet konularýný eðitimin her düzeyinde
müfredata eklemeleri de
öngörülmektedir.
6 Mayýs 2014 itibariyle Sözleþmeyi onaylayan ülkeler: Arnavutluk (4/2/2013); Andorra
(22/4/2014); Avusturya
(14/11/2013); Bosna
Hersek (7/11/2013); Danimarka (23/4/2014);
Ýtalya (10/9/2013); Karadað (22/4/2013); Portekiz (5/2/2013); Sýrbistan (21/11/2013); Ýspanya (10/4/2014); Türkiye
(14/3/2012)
Türkiye açýsýndan,
Anayasanýn 90. maddesinde yer alan "Usulüne
göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý antlaþmalarla
kanunlarýn ayný konuda
farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek
uyuþmazlýklarda milletlerarasý antlaþma hükümleri esas alýnýr"
hükmü gereðince büyük
önem taþýmaktadýr.
Sözleþmenin uygulamasý Avrupa Konseyi
bünyesindeki baðýmsýz
bir komite tarafýndan izlenecek ve denetlenecek
olmasý onaylayan devletlerde Sözleþme hükümlerinin yaþama geçirilmesi için itici güç
olacaktýr.
Sözleþmenin duyurulmasý ve etkin uygulanmasýnýn saðlanmasý
için biz kadýnýn insan
haklarý savunucularýna
büyük görevler düþmekte olup; taraf devlet olarak ülkenin siyasal ve
kamusal yaþamýnda kadýnlara karþý ayrýmcýlýðý
tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri almak, kadýnlara karþý ayrýmcýlýk oluþturan mevcut yasalarý, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri
ve uygulamalarý deðiþtirmek veya kaldýrmak
için gerekli siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda her türlü tedbiri almakla yükümlü olduðumuzu da hatýrlatýrýz.”
Ýpekyolu Grubu
Sinop’ta sahne aldý
Türk sinemasýnýn unutulmazlarýndan Kemal
Sunal, Sinop'ta Ramazan etkinliklerinde ölümünün
14. yýlýnda anýldý.
Sinop Belediyesi'nin düzenlediði 6. Ramazan
Þenlikleri Ýskele Meydaný'nda halkýn yoðun
katýlýmý ile yapýldý. Sahnede ilk olarak Sinop
Hayaller Tiyatrosu'nun sergilediði Hacivat-Karagöz
oyunu sergilendi. Daha sonra orta oyunu ile devam
eden gösteriler, Çorum Ýpekyolu Semazen
Grubu'nun semazen gösteri ile devam etti. Son
olarak sahneye çýkan Grup Haspiyel, tasavvuf
eserleri seslendirdi. Sahne gösterilerinin ardýndan
çocuklara çikolata daðýtýldý.
Gecenin sonunda Kemal Sunal için konuþan
ve üzerilerine Kemal Sunal resmi basýlý tiþörtler
giyen tiyatro oyuncularý, "Büyük ustayý rahmetle
anýyoruz. Yeri doldurulamaz bir insandý" dediler.
Sinoplu vatandaþlar ise, "Kemal Sunal
þimdiki gençlere ýþýk olmuþtur" diye konuþtular.
(ÝHA)
Bilecik’ten Çorum’a atama
Bilecik Ýl Emniyet
Müdürlüðü'nde, 2014 yýlý atama
ve yer deðiþtirme kapsamýnda
10 üst düzey müdürün yeri
deðiþti.
Yapýlan atamalar
kapsamýnda 9 üst düzey
Emniyet müdürünün tayini
çýkarken, bir müdürün ise görev
yeri deðiþtirildi. Bilecik Ýl
Emniyet Müdürlüðü'nden
yapýlan yazýlý açýklamada, Ýl
Emniyet Müdürlüðü bünyesinde
görev yapmakta olan rütbeli
personelden, Emniyet Müdür
Yardýmcýsý 2’inci Sýnýf Emniyet
Müdürü Mehmet Topçu'nun
terfien Emniyet Genel
Müdürlüðü Özel Güvenlik
Denetleme Baþkanlýðýna,
Emniyet Müdür Yardýmcýsý
2’inci Sýnýf Emniyet Müdürü
Ýlhan Akgüneþ'in, Ýstanbul
Arnavutköy Polis Eðitim
Merkezi Müdürlüðüne, Eðitim
Þube Müdürü Hakan Doðrul'un,
Aðrý Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne,
Hukuk Ýþleri Soruþturma Þube
Müdürü Oktay Çalýþ'ýn, Van Ýl
Emniyet Müdürlüðüne, Asayiþ
Þube Müdürü Alper Uzman'ýn,
Koordinasyon ve Harekat Þube
Müdürü Erdoðan Baydemir'in,
Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðüne,
Personel Þube Müdürü Mesud
Yýlmaz'ýn Emniyet Genel
Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele
Daire Baþkanlýðýna, Özel
Güvenlik Þube Müdürü Kemal
Bal'ýn, Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðüne, Güvenlik Þube
Müdürü Hasan Tunçel'in ise,
Sivas Ýl Emniyet Müdürlüðüne
atandýðý belirtildi.
Ayrýca, Bozüyük Bölge
Trafik Denetleme Ýstasyon
Amiri Emniyet Amiri Cevdet
Candan'ýn, Bilecik Polis Eðitim
Merkezi Müdürlüðüne atandýðý
ifade edildi. Açýklamada, diðer
illerden Bilecik Ýl Emniyet
Müdürlüðüne toplam 12 rütbeli
personelin atamasý yapýldýðý
kaydedildi.(ÝHA)
Taþkömürü üretimi düþtü
Gülesin Aðbal
Demirer
Katý yakýtlarýn
2014 yýlý Mart ayý
toplam satýlabilir
üretim miktarlarýna
bakýldýðýnda;
taþkömürünün 163
270 ton, linyitin 4 844
543 ton ve taþkömürü
kokunun 395 236 ton,
teslimat(1)
miktarlarýna
bakýldýðýnda ise;
taþkömürünün 2 109
507 ton, linyitin 5 462
952 ton ve taþkömürü
kokunun 347 399 ton
olarak gerçekleþtiði
görüldü.
Üretimin
teslimatlarý karþýlama
oraný en düþük
taþkömüründe
gerçekleþti.
Üretilen katý
yakýtlarýn teslimatlarý
karþýlama oraný(2)
%7,7 ile en düþük
Üretimin teslimatlarý karþýlama oraný en düþük taþkömüründe gerçekleþti.
taþkömüründe
Katý yakýtlarýn
linyit teslimatýnýn
gerçekleþti. Bu oran
teslimat yerlerine göre
%90,8’i termik
linyitte %88,7 iken
daðýlýmý
santrallere, %5,6’sý
taþkömürü kokunda
incelendiðinde;
demir-çelik
%113,8 olarak
taþkömürü teslimatýnýn
haricindeki sanayiye
hesaplandý.
%46,3’ü termik
yapýldý. Taþkömürü
santrallere, %26,1’i
kokunun ise %98,9’u
Taþkömürü ve
kok tesislerine, %5,8’i
demir-çelik sanayine
linyit teslimatý en fazla
demir-çelik
sevk edildi.
termik santrallere
haricindeki sanayiye,
yapýldý
Ýslam’da koruyucu ailenin önemi
Hazýrlanan program kapsamýnda Diyanet, koruyucu aile
uygulamasýnýn dini boyutu hakkýnda toplumu bilgilendirecek.
Cuma günleri camilerde koruyucu ailenin önemine iliþkin vaaz
ve hutbeler verilecek; belirlenen
14 ilde il müftülükleri aracýlýðýyla paneller düzenlenecek.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý, koruyucu aile sayýsýný artýrmak için kapsamlý bir çalýþma baþlattý. Bu kapsamda bakanlýk, Diyanet ile ortak bir çalýþma yürütecek. Buna göre koruyucu aile uygulamasýnýn dini
boyutu hakkýnda toplum bilgi-
lendirilecek ve bu hizmetin yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþmalar
yapýlacak. Bu kapsamda camilerde cuma günleri koruyucu ailenin önemine iliþkin vaaz ve
hutbeler verilecek. Aile Bakanlýðý, Ýstanbul, Ankara, Mersin,
Manisa, Trabzon, Samsun, Konya, Çorum, Ýzmir, Eskiþehir,
Bursa, Þanlýurfa, afyonkarahisar
ve Erzurum’da il müftülükleri
aracýlýðýyla paneller de düzenleyecek.
Ýslamiyet’te önemli
Bakanlýk ayrýca, Ýslamiyet’te koruyucu ailenin önemini
anlatan, “Koruyucu Aile Ol-
mak” isimli bir Kitap hazýrlattý.
Panellere katýlacak olan ailelere
daðýtýlacak kitapta, Hz. Muhammed, Kuran-ý Kerim ve ashabýnýn yetim haklarý ve himaye
edilmeleri konusundaki örnekler
anlatýlýyor. Hz. Muhammed’in
yetim çocuklarý himayesi altýna
aldýðý belirtilen kitaplarda, koruyucu aile olmak için ashabýna
yaptýðý nasihatler de yer alýyor.
Kitapta dört halifenin tamamýnýn
koruyucu ailelik yaptýðý ve Hz.
Aiþe’nin çok sayýda yetim çocuðu büyütüp yetiþtirdiði de örneklerle anlatýlýyor. Kitapta ayrýca
koruyucu aile sistemi hakkýnda
bilgi de veriliyor.
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Külcü ‘Bilmiyorum’ diyen Þamlý'ya yol gösterdi;
'Yavaþ yavaþ öðreneceksiniz'
Erol Taþkan
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, CHP
Belediye Meclisi Gurup
Baþkaný Ayhan Þamlý'ya
yol gösterdi.
Þamlý'nýn
Merzifon'da yapýlacak
olan rüzgar enerji
santraline iliþkin
"Bilmiyorum" diyerek
söze baþladýðý sorularýna
cevap veren Külcü, her
meclis toplantýsýnda ayný
konularýn sürekli
gündeme geliyor
olmasýndan sýkýldýðýný
söyledi. "Merak ettiðiniz
hangi konu varsa, ilgili
baþkan yardýmcýsýndan
bilgi alabilirsiniz." diyen
Külcü, bunu kabul
etmeyen Þamlý'ya, "Sizin
için yeni sistem
geliþtirecek deðiliz.
Belediye Kanunu neyi
nasýl öngörüyorsa o
þekilde olacak." cevabýný
verdi.
Ayhan Þamlý, ilgili
baþkan yardýmcýsýna
gitmeyeceðini belirterek,
ilgili baþkan
yardýmcýsýnýn kendilerini
bilgilendirmesi için
baþkan tarafýndan talimat
verilmesini istedi.
Merzifon'da
yaklaþýk 70 bin
metrekarelik alan üzerine
kurulacak olan 4
Megawatlýk rüzgar enerji
santrali için ilave 13 bin
350 metrekarelik bir alan
daha gerektiðini
açýklayan Külcü, bu
alanda iþlemlerini
tamamlama aþamasýna
gelmiþ tek kurumun
Çorum Belediyesi
olduðunu bildirdi.
4-5 yýlda kendisini
amorti edecek yatýrýmýn,
ayrýca 15-20 yýl üretim
yapacaðýný, üretim
maliyetinin kesin
olmamakla birlikte
yaklaþýk 5 milyon Avro
civarýnda olacaðýný
aktaran Baþkan Külcü,
Ayhan Þamlý'nýn "Neden
Çanakkale'de almadýk da
Merzifon'da aldýk?"
sorusuna ise,
"Memleketin her karýþ
topraðýndan alýnabilir.
Biz Merzifon'dan aldýk,
belediyeyi bir dahaki
sefere siz kazanýn, siz de
Çanakkale'den alýn."
dedi.
Þamlý'nýn bu
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, CHP’nin eleþtirilerine cevap verdi
Baþkan Külcü ile CHP Belediye Meclisi Gurup Baþkaný
Ayhan Þamlý arasýnda yöntem tartýþmasý yaþandý.
konularýn kendilerinden
gizlendiði yönünde
eleþtirilerine sert cevap
veren Külcü, "Kimseden
bir þeyin gizlendiði yok,
herkes bilmesi gereken
kadarýný biliyor. Her
mecliste ayný þeyleri
tartýþýyor olmaktan ben
sýkýldým. Öðrenmek
istediðiniz her þeyi, ilgili
baþkan yardýmcýsýndan
rahatlýkla
öðrenebilirsiniz. Ayrýca
bu iþler yavaþ yavaþ
öðrenilir. Siz de bu iþleri
öðreneceksiniz." diyerek
eleþtirilere cevap verdi.
Þamlý'nýn ýsrarý
üzerine söz konusu
madde ile ilgili sorularý
cevaplandýrmaya
baþlayan Külcü, Ayhan
Þamlý'nýn cevabý sözlü
deðil, yazýlý istediðini
bildirmesi karþýsýnda da,
"Kifayeti müzekkere"
diyerek açýklamayý kesip,
gündem maddesini oya
sundu.
Þamlý'nýn benzer
çýkýþý 5. gündem
maddesinde de ortaya
çýktý. Ýller Bankasý'ndan
alýnacak kredi için
Baþkan Külcü'ye yetki
isteyen madde ile ilgili
soru soran Þamlý,
"Geçtiðimiz toplantýda
bu konuyu görüþmüþtük.
Neden tekrar gündeme
geliyor. Eksik yapýlan bir
konu mu var?" diye
konuþtu.
Bu soru üzerine
açýklama yapan Baþkan
Külcü, bu gibi gündem
maddesinin her ay
gelebileceðini, zira ilk
alýnan kararýn 115
milyon TL'lik kredi
talebinde bulunabilme
yetkisi olduðunu, þimdiki
maddenin ise, gerektiði
oranda parça parça
krediyi kullanabilmek
için lazým olan resmi
prosedür olduðunu
kaydetti.
Tahtasýz konuþmak yerine
yazýlý açýklamayý tercih etti
Erol Taþkan
belediyemize bu yýl ki maliyeti ne
kadardýr.
CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet
Tahtasýz, Belediye Meclis toplantýsý
Hitit Festivali’nde kapanan yollardan
baþlangýcýnda basýn mensuplarýna,
dolayý trafik sorunu içinden çýkýlmaz bir
yapmayý planladýðý konuþmanýn metnini
hal almaktadýr. Önümüzde ki yýlda bu
daðýttý. Toplantýda söz alýp konuþmasý
sorunlarý yaþamamak adýna fuar alanýnýn
beklenen Tahtalý, konuþmaktan
bitiþiðinde yer alan park bahçeler
vazgeçerek basýn mensuplarýndan,
müdürlüðü ' nün çorum gazýn terk ettiði
daðýttýðý açýklamanýn yazýlý açýklama
alanýn ve çimento fabrikasýnýn çamlýk
olarak deðerlendirilmesini istedi.
arazisinin de içine alýnarak bu bölgede
toplantý salonlarý, açýk hava konser
Çeþitli konularda önerilerde bulunan
alanlarý, lokanta , kafeterya , çay bahçesi
Mehmet tahtasýz, bazý konularla ilgili
gibi yerler inþa edilerek fuar alaný
olarak da Belediye Baþkaný Muzaffer
kompleksi oluþturulup 12 ay boyunca
Mehmet Tahtasýz
Külcü'den cevaplandýrýlmasýný istediði
kullanýma
açabiliriz.
konularla ilgili sorular yöneltti.
Ayrýca burada ki trafik sorununu çözebilmek için
Mehmet Tahtasýz'ýn yaptýðý yazýlý açýklamada, þu
fatih
caddesinden
gelen
fuar alanýnýn yanýnda biten 25
konulara yer verildi, "Meclisimizin bugünkü
metrelik yolun çevre yoluna kadar baðlanýp trafiðin
gündeminde meslek lisesi kampusu için Ýller
rahatlamasý saðlanabileceði gibi þehitlikten Nadýk
Bankasý'ndan 19 milyon 623 bin TL kredi almasý için
bölgesine giden yolunda düzenlenip o bölgenin de fuar
alanýna baðlantýsýný kolaylaþtýrýp þehitlik yanýnda yer
yetki isteniyor, 4'üncü ayda ki toplantýmýz da ise Ýmam
alan þuanda pancar kooperatifinin eski depo ve kantar
Hatip Lisesi kampusu, rüzgar enerjisi santrali, kent
olarak kullandýðý araziyi otopark yaparak þehitlikte
park, atýk su arýtma tesisi için 115 milyon TL.
yapýlan törenlerde de burada ki park sorununu çözmüþ
borçlanma yetkisi verdik. Bu yýl toplam da 134milyon
oluruz.
623 bin TL kredi kullanýlacak. Toplam da Ýller
Çorumda çýkan yangýnlara daha kýsa zaman da
Bankasý'na borcumuz ne kadardýr? Ne kadar faiz
müdahale edebilmek maksadý ile yukarý sanayi sitesi ile
ödeyeceðiz ve bu borcu kaç yýlda ödeyeceðiz?
Mimar Sinan Mahallesi arasýnda ki bölgeye ve
Diðer gündem maddemiz ise rüzgar enerji santrali
Buharaevler Mahallesi'nde ki uygun bir alana küçük
için Samsun Ladik ilçesinde alýnan 17 dönüm arazinin
itfaiye birimleri kurularak acil müdahaleyi
fiyatý ile bu projeye ayrýlan bütçe ne kadardýr ve bu
hýzlandýrabiliriz.
proje ne kadar zaman da hayata geçirilecektir. Bu
Binevler yolu üzerinde inþaatý devam eden
projeden ne kadar elektrik elde edilecek ve ne kadar
yapýlarýn kazýsýnda tarihi eserler bulunduðunu
sürede kendini amorti edecektir.
gazetelerden öðrendik, belediyemizin bu konu
Çorum ' un acil sorunlarýndan biri de çevre düzeni
hakkýnda bir bilgisi var mý? var ise bu konu üzerinde ne
planýna uygun olmak kaydý ile mücavir alan sýnýrlarý
gibi çalýþmalar yaptýðýný kamuoyuna açýklanmasý
içerisinde nazým imar planýn yapýlmasýdýr.
gerekir
Belediye kanunun otopark hesabýnda yapýlacak
Kuyumcular çarþýsý, Kubbeli Cami önü ve Zafer
harcamalarda, otopark hesabýnda toplanan meblað
Çarþýsý’ndan Sancaktar Camisi’ne kadar olan alan
trafiðe kapalý olduðu için yýllardýr akþam mesai
belediyelerin kendi kaynaklarýndan ayýracaðý tahsilatla
saatlerinden sonra çok ciddi seyyar satýcý bulunmakta
birlikte, tasdik plan ve 5 yýllýk imar programýna göre
bu da ailelerimizin daha rahat alýþ veriþ yapmalarýna
hazýrlanan kamulaþtýrma projesi karþýlýðýnda otopark
mani olmaktadýr. Bu da bu bölgede ki esnafýmýza ciddi
tesisi için gerekli arsa alýmlarý ile bölge ve genel
zararlar vermektedir. Bu bölgede zabýta
otoparklarýn inþasýnda kullanýlýr. Otopark hesabýnda
memurlarýmýzýn seyyar satýcýlarýnýn yoðun olduðu
toplanan para otopark tesisi dýþýnda baþka bir amaçla
saatlerde daha fazla mesai harcamalarý gerektiðini
kullanýlamaz. Toplanan otopark paralarý ile acilen
düþünmekteyim.
Çorum'un otopark sorunu çözülmelidir. Kamuoyu þunu
Ramazan ayýnýn gelmesi ile beraber ciddi anlamda
merak etmektedir 5 yýldýr toplanan otopark parasý ne
dilenci sayýsý artmýþtýr bunlarýn bir çoðu da þehir
kadardýr.
dýþýndan gelenler oluþturmaktadýr. Bunlara da gerekli
Her yýl düzenlenen Uluslararasý Hitit Festivali'nin
önlemlerin alýnmasýný talep ediyoruz.”
Atýklar cinsine
göre toplanacak
Atýklarýn kaynaðýndan ayrý ayrý toplanmasý için yapýlacak çalýþmalarlar belirlendi.
Atýklarýn
kaynaðýndan ayrý ayrý
toplanmasý için
yapýlacak çalýþmalarla
ilgili Meclis, Baþkan
Külcü’ye yetki verdi.
Yapýlacak yeni
çalýþma hakkýnda
Meclis’e bilgi veren
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan, atýklarýn
yerinde ayrý ayrý
toplanmasý ve geri
dönüþüme
kazandýrýlmasý için üç
mahallede pilot çalýþma
uygulanacaðýný söyledi.
Çorum’u 5 bölgeye
ayýrdýklarýný ve pilot
bölge olarak
Buharaevler, Kale ve
Mimar Sinan
Mahallesi’nde ilk
uygulamanýn
yapýlacaðýný anlatan
Turhan Candan,
meclisin
yetkilendirmesinin
Meclis, Baþkan Külcü’ye yetki verdi.
ardýndan yapýlacak
uygulama ile evlere 4
ayrý renkte poþet
daðýtýlacaðýný, cam,
kaðýt, metal ve plastik
atýklarýn ayrý
ambalajlarda geri
dönüþüme aktarýlmasý
için çalýþýlacaðýný dile
getirdi.
CHP Grup Baþkaný
Ayhan Þamlý, ilgili
çalýþmalarda atýk piller
için de bir zorunluluk ve
cezai iþlem getirilmesini
önerirken, Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, konuyla ilgili
ceza kesebilme
yetkisinin belediyelere
verilmediðini, yýllýk 500
kilogram olan atýk pil
toplama kapasitesinin
yýllýk 5 bin kilograma
çýkarttýklarýný anlatarak,
bu konuda
bilinçlendirme ve
toplama çalýþmalarýnýn
artýrýlarak devam
ettirildiðini hatýrlattý.
gerekse Belediye
Baþkanlýðý döneminde
ilk kez sakal býrakan
ve Baþkan Külcü,
Ramazan sonuna
kadar sakalýný
kesmeyi
düþünmediðini
söyledi.
Baþkan'ýn sakallý hali
Erol Taþkan
Umreden dönen
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
Umre süresince
kesmediði sakalýný
Ramazan boyunca
kesmemeye karar
verdi.
Belediye Meclis
Toplantýsý'na sakallý
haliyle katýlan Baþkan
Muzaffer Külcü'nün
yeni imajý, "Yakýþmýþ"
sözüyle
deðerlendirilirken,
bazý isimler ise, "Hacý
Baþkan" diyerek
sakala vurgu yaptý.
Gerek
milletvekilliði ,
Sýklýk Parký giriþ tarifesi geri çekildi
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Umre dönüþünde sakal býraktý.
Sýklýk Tabiat Parký giriþ ücretleri ile ilgili madde geri çekildi..
CHP Sýklýk Tabiat Parký giriþinin ücretsbiz olmasýný önerdi.
Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, Tarife
Komisyonu
tarafýndan hazýrlanan
Sýklýk Tabiat Parký
giriþ ücretleri ile ilgili
maddeyi geri çekti.
Bir kiþi için 1
TL, binek araçlar için
5 TL ve büyük
araçlar için 10 TL'lik
ücretlerin uygun
olduðu görüþünde
bulunan komisyon
raporu ile ilgili
konuþan CHP Meclis
Üyesi Özgür Kýlýç,
tüm giriþlerin ücretsiz
olmasýný teklif etti.
Bu teklif üzerine
Baþkan Külcü,
komisyonun tekrar
deðerlendirmede
bulunmasý için
gündem maddesinin
geri çekilmesini
oyladý. Baþkanýn
teklifi oy çokluðu ile
kabul edilerek, ilgili
gündem maddesi
sonra görüþülmek
üzere ertelendi.
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
8
RAMAZAN
R amazan
Hoþ geldin ya þehri
'Rabbim! Hakkýnda bilgim olmayan bir þeyi
senden istemekten sana sýðýnýrým. Eðer beni
baðýþlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana
uðrayanlardan olurum.'
(Hud/47)
Dört Halife'nin Son Günleri
Hz. Ömer’in fetihlerdeki
uygulamalarý
(Sürecek)
Ýmsak
03.10
Ýftar
20.23
Alevi terim
ve deyimleri
sözlükleþti
Hz. Ömer'in
Son Günleri 2
Devlet bütçesini
ayarlayabilmek için hazinenin gelir
ve giderlerini belli esaslara baðladý.
Fethedilen her yerde bir
Bunlarýn iyi yönetilebilmesi için
antlaþma yapýlmýþtýr. Burada açýk
divan teþkilatýný kurdu. Böylece
ifadelerle göyrimüslimler can, mal
bütün iþlemlerin kayýt altýna
ve din güvencesi verilmiþtir.
alýnmasýný saðladý.
Kiliselerin korunacaðý,
yýkýlmayacaðý hiç bir deðiþikliðe
Yeni basýlan paralara
uðratýlmayacaðý, din ve vicdan
“Muhammedün Resulullah”
hürriyeti noktasýnda kimseye bir
ibaresini yerleþtirdi. Para birimi
zorlama ve baský yapýlmayacaðý
olarak dinar ve dirhem kullanýldý.
teminat altýna
Ýlk defa yeni baþtan
alýnmýþtýr.
Kufe, Fustat, Basra ve
Valilere de
Ethem ERKOÇ Musul gibi büyük
zýmmilere (Ýslâm
ethemerkoç@corumhakimiyet. net þehirler kuruldu.
devletinin
Mesela Kufe þehri, Hz.
vatandaþlýðýný kabul
Ali zamanýnda baþkent
edenlere) titiz
oldu. Her þehirin
davranmalarý, hiçbir
merkezine cami
haksýzlýða göz
yapýlmasý prensip
yummalarý konusunda
edinildi.
talimat verilmiþtir.
Kanallar açýlarak
Gayrimüslümlerin
þehirlere su
içki içmelerine, domuz
getirilmesine öncelik
beslemelerine bile
verildi. Mesela
karýþýlmamýþtýr. Çocuklarýný vaftiz
Basra’da Ebu Musa, açtýðý kanalla
etmelerine engel olunmamýþtýr.
Dicle nehrinden Basra’ya su
Kendi özel kýyafetlerini giymelerine
getirmiþtir. Kufe valisi Sâd b. Ebu
izin verilmiþtir.
Vakkas, Fýrat nehrinden Ambar
vilayetine
su getirmiþtir. Bunlara
Özellikle Irak, Ýran, Suriye ve
Ma’kýl b. Yesar’ýn açtýðý ma’kýl
Mýsýr bölgesinde elde edilen
kanalýyla, Nil nehrini Kýzýl Denizle
arazileri ganimet olarak alýp
birleþtiren Emirülmüminin Kanalýný
savaþçýlara taksim etmemiþtir. Bu
da eklemek gerekir.
topraklarý eski sahiplerinin elinde
býraktýlar. Bu karar, tarýmda
Gönülleri Ýslama kazandýrýlmak
verimliliðin korunmasý açýsýndan
istenen Müellefe-i Kulub’a Hz.
çok uygun bir politikaydý. Böylece
Peygamber (sav) ve Hz. Ebu Bekir
yerli halký, Ýslâm Devletine daha iyi
zamanýnda zekat veriliyordu. Hz.
baðlanmýþtý, ülke sýnýrlarýný koruma
Ömer, Ýslamýn yayýlýp güçlendiði
konusunda büyük destek vermiþti.
gerekçesiyle onlara zekattan pay
vermeye son verdi.
Hz. Ömer, fethedilen arazilerin
belli esaslarda vergilendirilmesini
Ayrýca kendi döneminde
saðladý. Müslümanlardan alýnan
Ramazan ayýnda dileyen kimselere
öþür vergisine denk,
yatsý namazýndan sonra teravih
gayrimüslimlerden arazi vergisi
namazýný da cemaatle kýldýrmýþ, bu
olarak “haraç” adýnda bir vergi
konuda diðer bölgelere talimat
alýnmýþtýr. Böylece hazine, vergi
vermiþtir.
kaybýna uðratýlmamýþtýr.
Hz. Ali’nin teklifiyle Hz.
Ýdari Yenilikleri:
Peygamber (sav)’in hicretini
baþlangýç olan hicri takvimi kabul
Hz. Ömer, devleti vilayetler
etmiþtir.
halinde yönetiyordu. Her vilayette
bir vali, katip, divan katibi, haraç
Müstakil mahkemeler kurmuþ,
memuru, emniyet âmiri, hazinedar,
kadýlar tayin etmiþtir. Düzenli
kadý ve ordu komutaný
ordular kurmuþ, gönüllü olarak
bulunuyordu. Her birinin görev,
askere kayýt olanlara da maaþ
yetki ve sorumluluklarý belliydi. Bu
baðlamýþtýr.
görevlileri “Sizi saltanat sürmek,
Emniyet teþkilatýný kurmuþ,
tahakküm ve tasalluk etmek için
cezaevleri inþa ettirmiþ.
tayin etmedim. Kimseyi hakir
Ýlk defa imam ve müezzinlere
görmeyin, kimseyi haksýzlýða
maaþ baðlamýþtýr. Ayrýca yoksul
uðratmayýn. Herkesin hakkýný
kadýnlara, Yahudi ve Hýristiyanlar’a
koruyun” diye uyarýyordu.
da maaþ baðlamýþtýr.
Camilerde resmi olarak vaaz ve
nasihat dönemi baþlatýmýþtýr.
Okullar açýlmýþtýr. Öðretmen tayin
etmiþ ve onlara maaþ baðlanmasýný
emretmiþtir. Herkesin okumasý ve
bir meslek sahibi olmasýný teþvik
etmiþtir.
Yolcular için hanlar, þehir
içinde kalacak olan misafirler için
misafirhaneler yaptýrmýþtýr.
Yabancýlarýn Ýslâm beldelerinde
ticaret yapmasýna izin vermiþtir.
Bununla ilgili örfi vergi sistemini
yürürlüðe koymuþtur.
'Bir tatlý dil, bir
baðýþlama, arkasýndan
incitmenin geldiði
sadakadan daha
hayýrlýdýr. Allah ganidir,
halimdir.'
(Bakara/263)
Alevi terim ve deyimleri,
araþtýrmacý yazar Alper Çaðlayan
tarafýndan ilk kez kapsamlý bir
sözlük çalýþmasýyla bir araya
getirildi.
Alevi Terim ve Deyimleri
Sözlüðü, "boyun vermek", "bezm",
"cara koþmak", "dar-ý nesimi",
"çarpana", "çerað uyarmak",
"epsem", "etek tutmak", "Hak-i
pay" gibi ifadelere, Alevi inanç
deðerlerinin yaþatýldýðý yörelerde
farklý anlamlarda kullanýlabilen
terim ve deyimlere açýklýk
getiriyor.
Çaðlayan, yaptýðý
açýklamada, bir Alevi
köyünde doðduðunu, belli bir
yaþtan sonra da Aleviliði
araþtýrma ihtiyacý hissettiðini
söyledi.
Ancak okuduðu
kitaplarda kullanýlan
kavramlara, kelime ve
deyimlere yöreye göre farklý
anlamlar yüklendiðini
gördüðünü ifade eden
Çaðlayan, "Bu inancýn
yaþatýldýðý yöreler arasýndaki
bu farklýlýklarýn, zaman
zaman yanlýþ anlamalara ve
konunun yeterince
anlaþýlamamasýna neden olduðunu
fark ettim" diye konuþtu.
Bunun üzerine yaklaþýk 25 yýl
boyunca kelime ile deyimleri
topladýðýný ve araþtýrdýðýný bildiren
Çaðlayan, hazýrladýðý sözlükte
terim ve deyimleri, mümkün
olduðunca kýsa ve anlaþýlýr þekilde,
farklý kullanýmlardaki
karþýlýklarýyla vermeye çalýþtýðýný
anlattý.
Çorum, Çankýrý, Ankara,
Kýrýkkale, Yozgat 'ý kapsayan
bölgenin, Alevi literatüründe
genellikle Çubuk yöresi olarak
anýldýðýný dile getiren Çaðlayan,
kitapta, cem sýrasýndaki ritüel
uygulamalarýný ise çoðunlukla
Çubuk yöresini baz alarak
açýkladýðýný kaydetti.
Türkiye'de Alevi kesimin
ihtiyacý olan bir sözlük
hazýrladýðýna inandýðýný belirten
Çaðlayan, buna iliþkin þimdiye
kadar kapsamlý bir çalýþma
yapýlmadýðýný ifade etti.
Aleviler ve Aleviliði merak
edenler için yararlý bir kaynak
hazýrladýðýný bildiren Çaðlayan,
"Üniversitelerde de son yýllarda
master ve doktora tezleri için
Alevilik ilgi odaklarýndan biri
haline geldi. Sözlükle, öðrencilerin
bu yöndeki talebine de karþýlýk
vermiþ oldum" diye konuþtu.
"Bir geleneðin öðretilmesi,
aslýna uygun terminolojiye ihtiyaç
duyar"
Bin 680 terim ve deyime
açýklýk getiren sözlüðe, akademik
çevreler de destek verdi.
Türkiye Diyanet Vakfýnýn
"Alevi-Bektaþi Klasikleri"
projesinin koordinatörlüðünü
yürüten Hitit Üniversitesi
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Osman Eðri, yaptýðý
deðerlendirmede, sevgi,
hoþgörü, doðruluk, dürüstlük,
þefkat, merhamet gibi kýymet
biçilemeyen, Hakk ve halk
katýnda muteber deðerlerin
yaþatýlmasýnýn, anlaþýlmasý,
açýklanmasý ve genç nesillere
öðretilmesiyle mümkün
olduðunu vurguladý.
Bir geleneðin açýklanmasý
ve öðretilmesinin ise
kavramlara, deyimlere, yani
aslýna uygun terminolojiye
ihtiyaç duyduðunu ifade eden
Eðri, Çaðlayan'ýn yýllarýn emeðiyle
hazýrladýðý sözlüðün bu ihtiyaca
cevap verebilecek nitelikte
olduðunu kaydetti.
Eðri, "Bu noktada bu çalýþma
önemli boþluðu doldurmaktadýr"
ifadesini kullandý.
(AA)
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
TYÇP iþçilerine süre uzatýmý
Mustafa Demirer
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, Toplum Yararýna Çalýþma Programý'nda çalýþanlarýn süresinin 3 ay uzatýldýðýný bildirdi.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik, Bakanlýk Müsteþarý Ahmet Erdem ve ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý ile görüþerek
9
belediyelerde çalýþan personellerin sürelerinin
uzatýlmasýný talep eden Uslu, 200 kiþi için 3 ay
süre uzatýmý müjdesini verdi. Uslu, Yaklaþýk 800
bin TL ilave kaynaðýnda Çorum'a aktarýldýðýný
kaydetti.
Uslu, 2010 yýlýndan bugüne kadar Toplum
Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda aktarýlan kaynak toplamýnýn 18 Milyon TL'nin üzerine
çýktýðýný kaydetti.
3 yýlda 67,8 milyon yatýrým
Mustafa Demirer
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu ziyaret
eden Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü'ne atanan Hakan Körpýnar, Çorum'a 3
yýlda 67.8 milyon lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý.
Uslu'yu ziyaretinde
kurumun çalýþmalarý hakkýnda bigliler veren Körpýnar "Yýl sonuna kadar
Çorum'a AB fonlarýndan
4 Milyon Euro hibe desteði alacaðýz. Kurum olarak þu ana kadar 12 Proje
baþvuru Çaðrý dönemi
geçirdik. Çorum'da toplam 541 proje baþvurusu
gerçekleþti. 12. Çaðrý Dö-
nemi projeleri henüz sonuçlanmadý. Önümüzdeki ay sonuçlanmasýný
bekliyoruz. 8 Milyon
TL.'si hibe olmak üzere
yaklaþýk 12 Milyon TL.
olarak gerçekleþmesini
bekliyoruz. 11.Çaðrý döneminde toplam 270 sözleþme imzalayarak 38,5
Milyon TL.'si hibe olmak
üzere 67,8 Milyon TL.'lik
TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu'yu ziyaret etti.
Çorum ve Çorumlu giriþimciye yatýrým desteði
saðlandý. Bugüne kadar
kurumumuz Çorum ili
için yatýrýmcýlarýmýza 25
Milyon TL hibe desteði
ödemesi yapmýþtýr. Kurum olarak ayný heyecanla yatýrýmcýlara destek
vermeye devam edeceðiz" dedi.
Milletvekili Salim
Uslu ise, Tarým ve Kýrsal
Kalkýnma Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü olarak atanan Hakan Körpýnar'ý tebrik ederek, "Hükümetimiz döneminde
kuruluþunu gerçekleþtirdiðimiz Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Çorum'a katma
deðer saðlayan birçok
projeye imza attý. Bu projelerini artýrarak desteklemelerine devam ediyor.
Toplumsal faydasý büyük
olan projeler üretin. Günlük faydalarý deðil, toplumsal faydalarýný dikkate alýn. Tarýmsal sanayinin geliþmesi için yapýlan
proje çalýþmalarýna öncelik verin." diye konuþtu.
Ýþçi emeklileri Uslu’ya plaket verdi
Mustafa Demirer
Tüm Ýþçi Emeklileri Dul ve Yetimleri
Derneði Genel Baþkaný
Satýlmýþ Çalýþkan, Genel Baþkan Yardýmcýsý
Yunus Atiktürk , Genel
Mali Sekreter Ali Selçuk, Genel Eðitim Sekreteri M.Ercüment Aldemir, Dünya Emekliler Günü nedeniyle Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Emeklilerin yaþadýðý sorunlar hakkýnda
bilgiler aktaran dernek
yöneticileri ,yapýlacak
yasal düzenlemelerde
gereken desteði saðlamasýný isteyerek, günün anýsýna Uslu'ya
plaket takdim etti.
Yapýlan ziyaretten
dolayý memnuniyetini
dile getiren Uslu,
emeklilerin sorunlarýný
bildiðini, yakýndan takip ettiðini ve konuyu
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný'na ileteceðini söyledi.
Tüm Ýþçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneði
Genel Baþkaný Satýlmýþ Çalýþkan, Salim uslu’yu plaket verdi.
Hurþit Bozkurt
ÝHH Ýnsani
Yardým Vakfý,
Suriye'de
gerçekleþtirdiði insani
yardým çalýþmalarýna
bütün hýzýyla devam
ediyor. Suriye'de
meydana gelen
olaylarýn ilk
gününden itibaren
halkýn yanýnda olan
ÝHH Ýnsani Yardým
Vakfý, son olarak Kürt
bölgesine yardým
týrlarý gönderdi.
Kürt bölgesine
27 TIR yardým
ÝHH Ýnsani
Yardým Vakfý,
Diyarbakýr'da
düzenlenen bir basýn
toplantýsý ile Suriye'de
Kürtlerin bulunduðu
Kobani, Afrin ve
Cezire bölgelerine
bebek mamasý, bebe
bisküvisi, süt ve
hijyen ile gýda
maddelerinden oluþan
yardým paketlerini
taþýyan 27 TIR'dan
oluþan yardým
malzemesi gönderdi.
Diyarbakýr
merkez Baðlar
Belediye'sine baðlý
Makina Ýkmal
Garajý'nda düzenlenen
törene, ÝHH Ýnsani
Yardým Vakfý Genel
Baþkaný Bülent
Yýldýrým, Yönetim
Kurulu Üyeleri
Gülden Sölmez,
Osman Atalay, Baðlar
Belediyesi Baþkan
Yardýmcýsý Eþref
Güler ile MazlumDer, Diyarbakýr
Barosu, Ticaret ve
Sanayi Odasý gibi
sivil toplum örgütleri
temsilcileri katýldý.
7'si Afrin, 13'ü
Kobani ve 7'si Cezire
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, açýklama yaptý.
27 TIR'dan oluþan yardým malzemesi yola çýktý.
bölgesine olmak
üzere 27 TIR'ýn ön ve
yan taraflarýna
Türkçe, Kürtçe ve
Arapça olarak,
'Kobani Afrin ve
Cezire
kardeþlerimizle el ele'
yazýlý pankartlar
asýldý.
‘Barýþ süreci ne
olursa olsun devam
etmeli’
ÝHH Ýnsani
Yardým Vakfý Genel
Baþkaný Bülent
Yýldýrým, düzenlenen
basýn toplantýsýnda bu
yardým konvoyunun
çok önemli bir
çalýþma olduðunu
belirtirken, "halklarýn
kardeþliði
yardýmlaþmayla
kendisini gösterir"
dedi.
Her týrda
gözlemci
Yýldýrým,
Diyarbakýr'dan yola
çýkacak TIR'larda
Ticaret ve Sanayi
Odasý, Esnaf Odasý,
Mimarlar Odasýn,
Mazlum-Der, Özgür-
Der, Ýslah-Der, ÝHH,
Rojava
Koordinasyonu ve
Diyarbakýr
Barosu'ndan
gözlemcilerin de
olacaðýný söyledi. Bu
yardýmýn tarihi bir
adým olduðunu
savunan Yýldýrým, ilk
etapta bugün 27 TIR
yardým malzemesi
gönderdiklerini
ancak, 100 TIR
gönderme sözü
verdiklerini anlattý.
(Haber Merkezi)
Bahçelievler yardým bekliyor
Tüm Ýþçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneði yönetimi sorunlarýný aktardý.
ÝSDAK üyeleri iftar yaptý
Doða gönüllüleri
tarafýndan kurulan Ýskilip Kültür Turizm Doða
Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK)
Kürt bölgesine
insani yardým
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Suriye’de Kürt bölgesine insani yardým gönderdi.
üyelerine Atatürk Orman
Çiftliði’nde iftar yemeði
düzenlendi.
Ýskilip Kaymakamý
Þuayib Gürsoy'un katýldýðý iftar programýnýn
açýlýþ konuþmasýný yapan
ÝSDAK Baþkaný Hasan
Güçlü, Ramazan ayýnda
üyelerinin kaynaþmasý,
diyaloðun artmasý, birlik
ve beraberliðin pekiþti-
Doða gönüllüleri tarafýndan kurulan Ýskilip Kültür
Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði üyeleri iftarda buluþtu.
rilmesi amacýyla iftar yemeðinde buluþtuklarýný
söyledi.
Bu tür organizasyonlarýn önemine dikkat
çeken Gürsoy, "Ramazan kardeþlik, birlik, beraberlik, paylaþma ve
hoþgörü ayýdýr. Bu güzel
ayýn ilk günlerinde kardeþlerimizle hem kaynaþtýk hem de dinimizin
vecibesi olan ilk günlerini ihya ettik. Bu tür etkinlikler derneklerin görevleri içerisinde yer almaktadýr; bu tür çalýþmalara devam edeceðiz inþallah" dedi.
Ýskilip Kaymakamý
Þuayib Gürsoy ise, ÝSDAK Baþkaný Hasan
Güçlü ve yönetim kurulu
üyelerine teþekkür etti.
Bahçelievler
Mahallesi Muhtarý
Hasan Kýzýltepe,
Ramazan ayý ile
birlikte özellikle
gýda yardýmý
konusunda büyük
bir talep
patlamasýyla
karþýlaþtýklarýný
belirterek, gelen bu
talepleri karþýlamak
amacýyla
Çorum'daki tüm
yardýmsever
insanlardan destek
istedi.
Bahçelievler
Mahallesi
Muhtarlýðý olarak þu
ana kadar 1500
aileden gýda yardýmý
konusunda baþvuru
talebi aldýklarýný
ifade eden Hasan
Kýzýltepe, "Gelen bu
talebe karþýlýk
Kimse Yok Mu
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe
Derneði 70 paket,
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý 10
paket gýda yardýmý
gönderdi. Bunun
yanýnda Çorum
Emniyet Müdürlüðü
10 çocuða, Çorum
Belediyesi 150
çocuða giysi
yardýmýnda
bulunacaðýný belirtti.
Çorum Pazarý da
ihtiyaç sahipleri için
200 çift ayakkabý
yardýmýnda bulundu.
Bahçelievler
Mahallesi
Muhtarlýðý olarak
gelen yardým
taleplerini
karþýlamak
konusunda zor
duruma düþtük.
Gelen bu yardým
taleplerinin
karþýlanmasý
konusunda
hayýrsever ve
yardýmsever
iþadamlarý ile
vatandaþlarýmýzdan
destek bekliyoruz.
Maddi durumu iyi
tüm insanlarý
Ramazan ayýnda
hayýrda yarýþmaya
ve ihtiyaç sahibi
ailelere el
uzatmasýný
bekliyoruz" þeklinde
konuþtu.
(Haber
Merkezi)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
5 TEMMUZ 2014
Hattuþa Enerji devler liginde
Recep Mebet
Hattuþa Enerji, Türkiye'nin en büyük 500 þirketi arasýnda 261. sýrada yer aldý.
Çorum Hattuþa Enerji, Türkiye'nin en büyük
500 þirketi arasýna girdi.
Fortune Dergisi, 2013
yýlý verilerine göre finans
þirketleri hariç Türkiye’nin en büyük 500 þirketini açýkladý.
ÇorumGaz, SürmeliGaz ve KarGaz gibi þirketlerin doðalgaz tedarikçisi
olan Hattuþa Enerji Gaz Ýthalat Sanayi ve Ticaret
A.Þ., 484 milyon TL’lik
net satýþýyla devler ligine
girdi.
Fortune Türkiye tarafýndan açýklanan listede
261. sýrada yer alan Hattuþa Enerji, ilk kez dahil olduðu listede pek çok köklü
kuruluþu da geride býraktý.
121 firmanýn zarar
açýkladýðý listede enerji
sektörünün parlayan yýldýzý olarak dikkat çeken Hattuþa, devler liginde Çorum’un da gururu oldu.
HATTUÞA ENERJÝ
HAKKINDA
Þirket ilk kez dahil olduðu listede pek çok köklü kuruluþu geride býraktý.
Hattuþa Enerji’yle birlikte Çorum, Ýstanbul
ve Ankara dýþýnda doðalgaz ticareti yapan tek il.
Hattuþa Enerji, sektörünün parlayan yýldýzý olarak dikkat çekiyor.
Çorum’da kurulan
Hattuþa Enerji Gaz Ýthalat
Hattuþa Enerji; ÇorumGaz, SürmeliGaz ve KarGaz gibi þirketlerin doðalgaz tedarikçisi.
Sanayi ve Ticaret A.Þ.,
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu (EPDK)’nun; 26 Aðustos 2010 tarih ve
2730/1 Sayýlý Kurul Kararý ile Ýthalat (Spot LNG) Lisansý, 2730/2 Sayýlý Kurul Kararý ile Toptan Satýþ Lisansý aldý. Söz konusu Kurul kararlarýna istinaden doðalgaz
piyasasýnda ithalat (Spot LNG) ve toptan satýþ konularýnda faaliyet göstermeye baþladý.
Hattuþa Enerji’yle birlikte Çorum, Ýstanbul ve Ankara dýþýnda doðalgaz ticareti yapan tek il olma ünvanýný kazandý.
Hattuþa Enerji, 17 Eylül 2004’te kurulan ÇorumGaz Anonim Þirketiyle Çorum ve Sungurlu ilçesinde,
29 Aðustos 2005’te kurulan SürmeliGazAnonim Þirketiyle Yozgat ve Yozgat’a baðlý Yerköy, Sorgun, Boðazlýyan ilçelerinde, Saray ve Köseli beldelerinde, Kýrþehir’e baðlý Çiçekdaðý ilçesinde, 29 Aðustos 2005’te kurulan KarGaz A.Þ. þirketiyle Kastamonu, Karabük,
Hattuþa Enerji, devler liginde Çorum’un gururu oldu.
Çankýrý illerinde, Kastamonu’ya baðlý Tosya ve Seydiler
ilçelerinde, Karabük’e baðlý Safranbolu ilçesinde, Çankýrý’ya baðlý
Kurþunlu ve Korgun ilçelerinde ve Bolu’ya baðlý Gerede ilçesinde
daðýtým hizmetleri veriyor.
Hattuþa Enerji ayný zamanda Türkiye’de 5 il 11 ilçe ve 2 belde
olmak üzere toplam 18 ayrý noktada, iller bazýnda yüzde 7.7 pazar
payý ile daðýtým bölgesindeki 1 milyon 100 bin kiþinin doðalgaz kul- 4. büyük þirket olarak doðalgaz tedariðinde iller
lanýmý için 220 personeliyle hizmet sunan ÇEDAÞ (Çorum Elektrik
bazýnda ilk 5’te yer alýyor.
ve Doðal Gaz Ticaret Anonim Þirketi) grubuna baðlý ve grup þirket- 4 yýldýr doðalgaz arzý gerçekleþtiriyor.
lerinin doðalgaz tedarikçisi konumunda.
Hattuþa Enerji, ÇEDAÞ grup þirketlerinin abone ve serbest tü- Pazarda yüzde 7.7 paya sahip.
ketici kategorisindeki müþterilerine 2011 yýlýnda 211 milyon metre- 16 adet RMS-A istasyonuyla iþbirliðinde.
küp, 2012 yýlýnda 253 milyon metreküp ve 2013 yýlýnda 650 milyon
- 18 ayrý noktada Türkiye’ye hizmet veriyor.
metreküp doðalgaz satýþý gerçekleþtirdi. ÇorumGaz 105 bin, Sürme- 21 yýldýr enerji sektöründeki ana þirketi ÇEDAÞ ile
liGaz 65 bin, KarGaz 135 bin olmak üzere, Hattuþa Enerji toplamda
305 bin BBS abonenin ýsýnma, mutfak ve sýcak su kullanýmý için gegünden güne büyüyor.
reken doðalgazýn abonelere kesintisiz ulaþýmýnda baþ rol oynuyor.
- 26 þirketin baþvurduðu direkt doðalgaz ithalatýnda
Deneyimleri ve eðitimli kadrosuyla, ileri teknolojiyi kullanadünya devlerinin arasýnda.
rak, çalýþanlarýn güvenliðini, saðlýðýný, ve çevreyi önemseyerek, in26 yaþ ortalamasýyla sektörün en genç ve en
san haklarýna saygýlý, yasal mevzuatlar çerçevesinde, gazý güvenli ve
dinamik þirketlerinden.
kesintisiz bir þekilde ithal etmek, taþýtmak, sürekli geliþmeyi hedef
- 305 bin BBS aboneye doðalgaz ulaþtýrýyor.
alarak üst düzey müþteri memnuniyetini kazanýp müþteri beklentilerinin de ötesinde hizmet sunmak misyonuyla faaliyet gösteren Hat- Yurt çapýnda 1 milyon 100 bin kiþiye hizmet sunuytuþa Enerji, doðalgaz ticareti ve sevkiyatýnda geliþimi ve iþleyiþi ile
or.
öncü olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Müþteri memnuniyeti, dürüst ve þeffaf yaklaþým, etkin öðrenme
ve iletiþim, ileri teknoloji kullanýmý, istikrar, giriþimci ruh, yenilik
ve deðiþime açýk olma, kaliteli hizmet ve güvenilirlik gibi temel ilkeleri benimseyen Hattuþa Enerji, ISO 9001 Kalite Politikasý çerçevesinde sistematik çalýþma ve kalýcý çözümler, kaliteye güven saðlamak, güçlü iletiþim ve geri
bildirim, sistem
etkinliði
ve
kontrolü, az hata çok verimlilik,
çözüm
odaklý analiz ilkeleri doðrultusunda çalýþýyor.
ISO 14001
Çevre Politikasý
dahilinde yasal
mevzuata
uyum, çevrenin
korunmasý için
özen, risklerin
azaltýlmasý, hava kirliliðinin
önlenmesi, çalýþan, müþteri ve
toplum geliþimine katkýda
bulunmak, atýklarýn saðlýklý
bertaraf edilmesi gibi ilkelere
sahip çýkan Hattuþa
Enerji,
OHSAS 18001
Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Politikasý ilkelerini
de benimsiyor.
Fortune Dergisi, 2013 yýlý verilerine göre finans þirketleri hariç Türkiye’nin en büyük 500 þirketini açýkladý.
RAKAMLARLA
HATTUÞA ENERJÝ
ÇEDAÞ bünyesinde yer alan doðalgaz firmalarý çeþitli illerde faaliyet gösteriyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
Gazi ve Ýnönü refüjleri bakýmda
Tel çiti bile dinlemediler
11
Recep Mebet
Gazi ve Ýnönü
Caddesi refüjlerindeki
yeþil kuþaðý korumak
amacýyla yapýlan tel
çitlerin tahrip edildiði
bildirildi.
Çorum Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, tahrip
olan tel çitleri bakým ve
onarýma aldý.
GAZÝ ve ÝNÖNÜ’DE HUMMALI
ÇALIÞMA
Ýnönü Caddesi’ndeki tel çitlerin tahrip edildiði belirtildi.
Yeþil kuþaktaki tahribatýn önlenmesi amacýyla caddelere bir süre önce çit çekilmiþti.
Refüjlerdeki ezilen süs bitkilerinin yerine yenileri dikiliyor.
Þehir merkezini
rengarenk çiçeklerle
donatan Belediye ekipleri, yeþil kuþaktaki tahribatý önlemek amacýyla bir süre önce Gazi ve
Ýnönü Caddeleri refüjlerine tel çit çekmiþti.
Yaya geçitleri dýþýndaki geçiþ noktalarýný kapatarak bakýma
alan ekipler, daha önce
ezilen süs bitkilerinin
yerine yenilerini dikerken damlama sulama
sistemini de elden geçirmiþti.
Yapýlan iyileþtirme
çalýþmalarýna raðmen
refüjleri koruyan tel çitlerin yer yer tahrip edildiðini tespit eden Belediye ekipleri, onarýmla
birlikte düzenleme çalýþmalarýný sürdürüyor.
Karþýdan karþýya
geçiþlerde yaya geçitlerinin
kullanýlmasýný
tavsiye eden yetkililer
ise vatandaþlardan yeþil
dokunun korunmasý konusunda duyarlýlýk bekliyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, tahrip olan tel çitleri bakým ve onarýma aldý.
Grup Çaðrý’dan
Ramazan konserleri
Recep Mebet
Çorumlu özgün müzik sanatçýlarýnýn bir araya
gelerek kurduðu Grup Çaðrý, Ramazan Ayý konserlerini sürdürüyor.
Ramazan Ayý boyunca iftar çadýrýnda sahne
alacak olan Grup Çaðrý, 10 Temmuz 2014 Perþembe
günü saat 21.30’da Ramazan Sokaðý’nda da konser
verecek.
Ýftar çadýrýnda Türk Tasavvuf Musýkisi,
Grup Çaðrý, Ramazan Ayý konserlerini sürdürüyor.
Ramazan Sokaðý’nda ise hem ezgi ve þiir dinletisi
sunacak olan Grup Çaðrý, dinleyenlerini mest
edecek.
Çorumlu özgün müzik sanatçýsý Ahmet Þener
yönetimindeki grupta Þemseddin Yer sunum ve
þiirleriyle yer alýrken Grup Çaðrý semazen ekibi de
sunduðu gösteriyle eþlik ediyor.
Kültürel deðerlere baðlý, milli ve manevi
duygular ýþýðýnda sunduklarý programla dikkat
çeken Grup Çaðrý, 15 yýlý aþkýn süredir düðün,
niþan, sünnet ve diðer
organizasyonlarda da
sahne alýyor.
Rezervasyon
baþvurularýný kabul
etmeye devam eden Grup
Çaðrý, Çorum’un yaný
sýra Yozgat, Amasya,
Samsun gibi çevre il ve
ilçelerdeki Ramazan Ayý
organizasyonlarýnda da
sahne alacak.
Baþarýlý sunumlarý
ile dinleyenlerin
beðenisini kazanan Grup
Çaðrý’ya Osmancýk
Caddesi Ölçek Ýþ Merkezi
2. kat numara 27/46’da
hizmet veren irtibat
bürosundan
ulaþýlabileceði
kaydedildi.
Damla Kuruyemiþ’in
ikinci þubesi açýldý
Mustafa Demiral’ýn sahibi olduðu Damla Kuruyemiþ’in 2. þubesi dün dualarla hizmete açýldý.
Recep Mebet
Mustafa
Demiral’ýn sahibi
olduðu Damla
Kuruyemiþ’in 2.
þubesi dün dualarla
hizmete açýldý.
Gülabibey
Mahallesi Cemilbey
Caddesi numara
73/B’de gerçekleþen
açýlýþa çok sayýda
davetli katýldý.
Hasan
Çakmak’ýn Kuran-ý
Kerim tilavetiyle
baþlayan programda
duayý Huzur Camii
Ýmam Hatibi Bayram
Demirtaþ yaptý.
Yeni þubeleri ve
hizmetleri hakkýnda
bilgi veren Mustafa
Demiral,
“Müþterilerimizden
gelen talepler üzerine
Cemilbey Caddesi’ne
yeni bir maðaza
açmaya karar verdik.”
dedi.
Merkez
þubelerinin Rüstem
Eren Parký karþýsýnda
faaliyet gösterdiðini
hatýrlatan Demiral,
kaliteli kuruyemiþ
ürünlerini hesaplý
fiyatlarla satýþa
sunduklarýný söyledi.
Yeni þubelerinde
meþhur Çorum
Leblebisi’nin yaný sýra
tüm kuruyemiþ
çeþitlerini
müþterilerinin
beðenisine
sunduklarýný
vurgulayan Demiral,
“Hediyelik lokum ve
çikolata çeþitlerinin
satýþýný da yapýyoruz.”
diye konuþtu.
Demiral, þöyle
konuþtu:
“Leblebi ve
kuruyemiþte
Çorum’un yeni
markasý olan Damla
Kuruyemiþ, yeni
þubelerle büyümeye
devam ediyor.
Ayýn ürünü
kampanyamýzla her ay
birkaç üründe cazip
indirimler sunuyoruz.
Þehir dýþýndan gelen
hediyelik leblebi ve
kuruyemiþ
sipariþlerini kargo ile
en kýsa sürede
adreslerine
ulaþtýrýyoruz.
Hizmetlerimiz
hakkýnda detaylý bilgi
almak ve ürünlerimizi
yakýndan görmek
isteyen herkesi
Gülabibey Mahallesi
Cemilbey Caddesi
A101 Market
çaprazýndaki yeni
þubemize ve Rüstem
Eren Parký
karþýsýndaki merkez
maðazamýza
bekliyoruz.”
Açýlýþ kurdelesi kesilerek yeni þube hizmete sunuldu.
Cemilbey Caddesi’nde gerçekleþen açýlýþa çok sayýda davetli katýldý.
Açýlýþa katýlanlara iftarlýk ikramýnda bulunuldu.
Düzenlenen açýlýþta palyaço gösterisi ve çeþitli hediyeler de yer aldý.
12 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
Gençlik Liderimiz
Güney Kore’de
5 TEMMUZ 2014
Gülesin Aðbal Demirer
Bu yýl onuncusu
düzenlenen Türkiye Güney Kore Gençlik
Deðiþimi Programý 1827 Haziran 2014 tarihle-
ri arasýnda Gençlik ve
Spor Bakanlýðý Gençlik
Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Emre
Kaçar ile Gençlik ve
Spor Uzmanlarý Þükrü
Yýlmaz ve Ýsmail Haspolat'ýn eþliðinde yirmi
gencin katýlýmý ile gerçekleþtirildi.. Deðiþim
Programýna tek Gençlik
Lideri olarak Çorum'dan
Güney Kore Gençlik Deðiþimi Programý gerçekleþtirildi.
Program 18-27 Haziran 2014 tarihleri arasýnda düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü
Mahmut Atalay Gençlik
Merkezini
temsilen
Gençlik Lideri Merve
Yallým katýldý.
1950 yýlýnda Kore
savaþý ile temeli atýlan
iki ülke arasýndaki dostluk, yapýlan gençlik deðiþimleri ile daha da anlam kazanýyor. Güney
Kore'deki gençlik faaliyetlerinden sorumlu üst
yönetimle yapýlan resmi
görüþme ile baþlayan
program, Güney Kore
gençlik merkezlerini inceleme ve tarihi ve turistik alanlarýnýn ziyareti
ile devam etti. Güney
Kore gençlik merkezleri
yöneticileri ile yapýlan
görüþmelerde karþýlýklý
gençlik liderleri eðitimi
ve ortak gençlik kamplarý gibi farklý projeler
gerçekleþtirme konusunda altyapý çalýþmalarý yapýlmasýna karar verildi.
Diðer taraftan kültürler arasý kaynaþma
kapsamýnda Türk ve
Güney Koreli gençler
demokrasi, eþitlik, istihdam ve dil eðitimi gibi
konularda çalýþma gruplarý oluþturarak karþýlýklý
bilgi alýþveriþinde bulundular. Güney Kore
kültürünü daha yakýndan tanýma amaçlý bir
günlük aile yanýnda konaklama etkinliði ise
programýn en samimi ve
duygusal görüntülerinden bir tanesiydi.
Programýn finalinde Kore savaþýnda þehit
düþen askerlerimiz mezarlarý baþýnda ziyaret
edildi, gençler dedelerinin ruhlarýna Kur'an-ý
Kerim okudular.
Kore savaþýnda þehit düþen askerler ziyaret edildi.
Yeni Defterdar veda turunda
Dýþiþleri ve Maliye
Bakanlýklarý bünyesinde yapýlan atama kararý
ile Çorum Defterdarlýðýna atanan Sakarya
Defterdarý Ali Sormaz,
Arifiye Belediyesi Baþkaný Ýsmail Karakullukçu'ya veda ziyaretinde
bulundu.
Baþkan Ýsmail Karakullukçu yaptýðý açýklamada, “Sakarya'da
görev yaptýðý süre içerisinde baþarýlý iþlere imza atan Sayýn Defterdarýmýz Ali Sormaz'ýn Çorum
Defterdarlýðýna
atanmasý
nedeniyle
yaptýðý veda ziyareti
ben fazlasýyla duygulandýrdý. Görev yaptýðýmýz süre içerisinde kendileri ile uyumlu bir çalýþma gerçekleþtirdik.
Arifiye'nin geliþmesi,
büyümesi için kendilerine yaptýðýmýz hiçbir
baþvuruyu geri çevirmeyip, bizlere her konuda yardýmcý olan
Defterdarýmýz Sayýn;
Ali Sormaz'a çok teþekkür ediyorum. Yeni
atandýðý Çorum Defterdarlýðý görevinde de
kendisine baþarýlar diliyor, saðlýk, mutluluk ve
esenlik dolu günler diliyorum. Kendisi ile olan
dostluðumuzun baki
olacaðýný, Sakarya'da
bir kardeþinin olduðunu
hiçbir zaman unutmamasýný istiyorum” dedi.
ÝHL’liler iftarda buluþtu
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi idareci, öðretmen ve öðrencileri iftarda buluþtu.
Enise Aðbal
Çorum Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi
idareci, öðretmen ve
öðrencileri iftarda buluþtu.
Yýl içinde okulda
düzenlenen kermeslerde ve Ýmam Hatip
Günleri’nde aktif görev alan öðrenciler,
Kadýkýrý köyünde bir
iftar programý düzenlediler. Ýftar programýna okul idarecileri, öðretmenleri ve öðrenciler katýldý.
Öðrenciler adýna
konuþma yapan Fatih
Aktý, düzenledikleri
iftar programlarýný geleneksel hale getirmek
istediklerini söyledi.
Okul Müdürü Hüseyin
Kýr ise, “Yýl içinde
sosyal etkinliklerde ve
kermeslerde aktif olarak görev alan ve
imam hatip ruhuyla
yoðrulmuþ siz gençler
bizi mutlu ediyor. Güzel çalýþmalarýnýzýn
devamýný diliyorum.
Yapmýþ olduðunuz bu
incelikten dolayý teþekkür ediyorum” dedi.
Akþam namazý
kýlýndýktan sonra semaver çayý ve sohbetle devam eden program gecenin geç saatlerinde sona erdi.
Ýftar programý Kadýkýrý köyünde gerçekleþtirildi.
Öðrenciler adýna konuþma yapan Fatih Aktý, düzenledikleri iftar programlarýný
geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.
Çorum’da bin 311 cami var
Türkiye’de cami sayýsý
85 bin 412’ye yükseldi. Son
on yýlda 8 bin 261 yeni cami
yapýldý.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
verilerine göre, 2004 yýlýnda
77 bin 151 olan cami sayýsý,
son on yýlda yüzde 10,7 oranýnda artarak 85 bin 412’ye
yükseldi. Ýstanbul 3 bin 223
cami sayýsýyla Türkiye’de en
çok caminin bulunduðu il oldu. Ýstanbul’u 3 bin 98 ile
Konya, 2 bin 912 ile Ankara
izledi. Tunceli 130 cami sayýsýyla en az cami bulunan il
olurken, Tunceli’yi 157 ile
Yalova ve 212 ile Kilis takip
etti.
Ýþte illere göre cami sayý-
larý:
"Samsun 2 bin 656, Kastamonu 2 bin 591, Antalya 2
bin 143, Ordu 2 bin 63, Diyarbakýr bin 966, Trabzon bin
963, Ýzmir bin 844, Þanlýurfa
bin 811, Manisa bin 697, Bursa bin 679, Balýkesir bin 664,
Erzurum bin 561, Giresun bin
523, Mersin bin 499, Zonguldak bin 471, Adana bin 401,
Van bin 354, Sivas bin 328,
Çorum bin 311, Kahramanmaraþ bin 299, Kayseri bin
298, Sakarya bin 289, Bolu
bin 234, Kütahya bin 203, Denizli bin 190, Kocaeli bin 156,
Tokat bin 156, Afyonkarahisar bin 133, Aydýn bin 121,
Mardin bin 98, Sinop bin 92,
Muðla bin 69, Rize bin 57,
Hatay bin bir, Elazýð 971,
Yozgat 965, Gaziantep 950,
Karabük 935, Malatya 933,
Aðrý 883, Çanakkale 812,
Bartýn 785, Eskiþehir 775,
Adýyaman 739, Çankýrý 721,
Isparta 715, Amasya 691, Artvin 686, Bitlis 673, Düzce
666, Batman 641, Siirt 631,
Muþ 608, Aksaray 581, Erzincan 571, Bingöl 564, Osmaniye 563, Uþak 547, Gümüþhane 526, Burdur 525, Þýrnak
509, Kars 503, Tekirdað 501,
Karaman 498, Hakkari 497,
Nevþehir 490, Kýrþehir 485,
Niðde 414, Bilecik 409, Edirne 391, Kýrýkkale 353, Kýrklareli 292, Ardahan 273, Bayburt 245, Iðdýr 242." (ÝHA)
Mustafa Caymaz Ramazan Sokaðý’nda
Çorum Defterdarlýðýna atanan Sakarya Defterdarý Ali Sormaz veda turlarýna baþladý.
Defterdar Baþkan Ýsmail Karakullukçu’yu ziyarete tti.
Çorum Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Sokaðý'nda etkinlikler devam ediyor.
Bu sene Atatürk Lisesi
bahçesinde yapýlan etkinliklerde sahne alan þair-sanatçý
Mustafa Caymaz, izleyenlere
unutulmaz bir konser verdi.
Okuduðu þiirler ve söylediði
ilahi ezgileri ile izleyicilerden
bol bol alkýþ alan Caymaz'ýn
konserine katýlan vatandaþlar
zaman zaman da duygusal anlar yaþadýlar.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser
sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, günün anýsýna Mustafa Caymaz'a çiçek
takdim etti.
(Haber Merkezi)
Ramazan Sokaðý'nda etkinlikler devam ediyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:8 RAMAZÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:22 Haziran 1430 Hýzýr:61
5
2014
TEMMUZ
Ýnsanlar konuþmayý severler
fakat, konuþtuklarý ile amel
etmeyi, öðrendikleriyle yaþamayý terkederler. Seleme bin
Dînâr "Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
03.10
05.08
12.52
16.48
20.23
22.11
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
94
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
YAVRUTURNA
ABDALATA
AKKENT
BÜYÜKDÜVENCÝ
ÝKBAL
KONAKLI
223 03 00
224 44
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
212-3232 - 213-4242
268-9383
214-5494
248-6213
278-5757
237-8767
Dinimizin ilk
farzý,
peygamberimizin
veda hutbesindeki
son vasiyeti olan
namaz, günlük
devamlýlýk arz eden
tek ibadettir.
günlük tek
Veysel Uysal
veyseluysal-@ hotmail.com
5 vakit namazda
sünnetleriyle
birlikte toplam 40
rekat. 40 rekat
yaklaþýk 40
dakikamýzý alýr. 1
gün 24 saat 60
dakika ile
çarptýðýmýz zaman
1440 dakika eder.
Yüce Rabbimiz
1440 dakikanýn sadece 40 dakikasýný benim
için ayýrýp verdiðim rýzýk, nimet, saðlýk ve
sýhhat için bana ibadet edeceksin buyurmuþ.
Eðer onun rýzasýný kazanma yolunda bir
gayret gösterirsek rýzkýmýzý da
bollaþtýracaðýný bildirmiþtir. "(Hz. Nuh
kavmine iman edip imanýn gereklerini
yerine getirin ki) Allah üzerinize gökten bol
rýzýklar indirsin. Mallarýnýzý ve oðullarýnýzý
çoðaltsýn size bol bol rýzýklar ihsan etsin."
(Nuh sur. 11-12) Peygamberimiz de 5 vakit
namazýný kýlan birisine bütün gün ibadet
ediyormuþ gibi sevap yazýlacaðýný
bildirmiþtir.
Kur'an-ý Kerim'de cinlerin, rüzgarýn
Hz. Süleyman'ýn emrine verildiði, bununla
birlikte onun emrine çok hýzlý hareket eden
40 tane de at verildiði bildirilir. Onlarý çok
seviyor. Bir gün onlarý severken birde
bakýyor ki güneþ batýyor. Ýkindi namazý
geçmiþ. Allah ile benim arama girerek beni
Allah'a ibadetten alý koyan hiçbir þeyi
istemem diyerek elden çýkardýðý haber
verilir. Çalýþmak kazanmak insanlara yararlý
ve faydalý olmak, zekat, fitre veya ödünç
vererek sýkýntýlarýný gidermek güzel þeyler
fakat ibadetlerimize engel oluyorsa oturup
düþünmek gerekir. Peygamberimiz akýllý bir
Müslüman'ý þöyle tarif etmiþtir. "Akýllý
Müslüman o dur ki dünyasý için ahiretini
ahireti içinde dünyasýný terk etmeyen
kimsedir." Diðer bir hadiste ise "Ölümü en
çok ananlar ve ecel gelip çatmadan önce en
iyi þekilde ölüme hazýrlananlar, iþte en akýllý
müminler onlardýr " buyrulmuþtur. Bu
dengeyi iyi kurmamýz lazým çünkü bizim
için ikisi de önemli. Ebedi olaný fani olana
tercih etmek akýllý bir müslümanýn iþi
olamaz.
Dünyada bizleri her türlü kötülüklerden
ve günahlardan koruyup, rýzkýmýzýn
bereketlenmesini saðlayacak olan
ibadetlerin baþýnda namaz geldiði gibi,
Allah'ýn rýzasýný kazandýrýp bizlere cennetin
yollarýný açacak olan da namazdýr.
Peygamberimiz (a.s) "Namaz üzerine farz
olduktan sonra düzenli ve güzel bir þekilde
namazýný kýlan bir Müslüman'a beþ tane
müjde vardýr" buyurur 1- Dünyada geçim
sýkýntýsý çekmez (Rabbim ona hiç ummadýðý
yerlerden rýzýklar halk eder anlamýndadýr.)
2- Ölürken ölüm acýsý ve ýzdýrabý duymaz.
3- Ölürken kýldýðý namazlar onun etrafýna
bir kale, kalkan olur, þeytanla irtibatý
keserek son nefesinde þeytanýn onu
kandýrmasýna.fýrsat vermez. (Dualarýmýzda
hani hep deriz ya, Allah'ým son nefesimizde
imanla, Kur'an la, Kelime-i þahadeti
getirerek ruhumuzu teslim etmeyi bizlere
nasip et diye) 4- Hiçbir gölgenin olmadýðý o
dehþetli mahþer gününde, arþýn gölgesinde
gölgelendirilir. 5- Sýratý yel gibi geçer ve
cennete girer.
Ey Rabbimiz bizleri dünyadaki bu
imtihan sürecinde fani dünyaya aldanýpta
ahiretini ihmal eden kullardan kýlma. Bizi
bize býrakma. Nefsimizin ve þeytanýn her
türlü hile, tuzak ve vesveselerinden sana
sýðýnýrýz. Senin emri ilahine uygun olarak
yaþamýný sürdüren kullardan olmayý dileriz.
Mü’minin Miracý
namaz
6
Müslümanlýðýn
sembolü olan
namaz bütün
iyiliklerin kaynaðý, ibadetlerin özü, özeti
olup bütün peygamberlere ve ümmetlere
farz kýlýnmýþtýr. Toplumu her türlü kötülük
ve günahlardan alýkoyan ibadetlerin baþýnda
da namaz gelir. Bir Müslüman'ýn hem
namaz kýlmasýný hem de içki içip, kumar
oynamasýný, insanlara haksýzlýk ve zulüm
etmesini düþünemeyiz. Namazýný kýlan bir
kimsede bu tür yanlýþlýklar var ve onu
olumlu yönde etkilemiyorsa namazla
yanlýþlýklar uzun süre bir arada gitmez. Ya
namaz o kötülükleri býraktýrýr. Veya
kötülükler galebe çalarak ona namazý
býraktýrýr. Nefis ve þeytanla mücadele etmek
kolay deðildir. Bu uzun ve sýcak yaz
günlerinde oruç tutmak, namaz vakitleri
geldiði zaman abdest alýp namaz kýlmak
nefse aðýr gelen þeylerdir. Þeytan da zaten
pusuda vesvese vermeye devam ediyor.
Ýmanda da biraz zafiyet varsa nefse ve
þeytana teslim oldu demektir.
Bazý kardeþlerimiz var ki hiçbir þey
umurunda deðil. Ne namaz var, ne oruç ne
de öyle bir derdi var. Gücünün, kuvvetinin,
saðlýðýnýn böyle kalacaðýný ve böylece
devam edeceðini düþünüyor. Ölüm hiç
aklýna bile gelmiyor. Ne zaman güçten
kuvvetten düþerse o zaman namaz, oruç gibi
ibadetler aklýna geliyor. Bilmiyor ki
gençlikte yapýlan ibadetler Allah indinde
daha makbul ve sevabý çok daha fazla.
Buluð çaðýna girdiði günden itibaren ki
kýlmadýðý namaz ve tutmadýðý oruçlardan da
sorumlu. "Siz iman ettik demekle, imtihana
tabi tutulmadan ve imanýn gereklerini yerine
getirmeden cennete gireceðinizi mi
zannediyorsunuz?" (Ankebut 2)
"Hanginizin daha iyi amel iþleyip
iþlemediði konusunda sizi imtihan etmek
için hayatý ve ölümü yarattýk." (Mülk 2)
"Siz baþý boþ ve sorumsuz olarak
yaratýldýðýnýzý ve tekrar yeniden diriltilip
hesaba çekilmeyeceðinizi mi
zannediyorsunuz?" (Müminun 115) "O
günahkârlarýn, Mahþer günü, Rabbimiz!
Gördük duyduk, þimdi bizi (dünyaya) geri
gönder de nasýl salih ameller iþleyeceðiz bir
gör diyecekleri zamaný bir görsen!" (Secde
12)
Hýristiyanlarda ruhbanlar sýnýfý oluþmuþ
rahip ve rahibeler evlenmezler, çalýþmazlar,
mal ve mülk edinmezler.
Sebebi ise eþin çocuklarýn malýn ve
mülkün kendilerini dünyaya baðlayacaðýna
ve Allah'tan uzaklaþtýracaðýna inanýrlar.
Bunlar dinimize göre doðru mudur? Elbette
ki yanlýþtýr.Dinimizde evlenme çaðýna
gelenlerin Allah’ýn emri üzerine
evlenmeleri,mutlu yuvalar kurmalar hayýrlý
ve güzel ahlaklý evlatlar yetiþtirmeleri
öngörmüþtür.
Yine dinimizde çalýþmak alýn teri ve
emek övülmüþtür. Tembelliðe ve miskinliðe
kesinlikle yer verilmemiþtir. Dünyaya
çalýþacaðýz fakat dikkat edilmesi gereken
husus ise, Dünya'ya çalýþýrken bu
çalýþmalarýmýz ahirete çalýþmamýzý (namaz
oruç vb.) ibadetlerimizi engelliyorsa iþte o
yanlýþtýr. Ýbadetleri engellememek kaydý ile
istediðin kadar çalýþabilirsin. Bedeni olarak
VAHYÝN IÞIÐINDA ibadetimiz namaz.
Hayat Devam Ederken….
3
Ýnsanýn muhatap olduðu her
Tefekkür
þey onu incitti ve mesrur etti…
Dünyamýz
Ýnsan neslini aradý…
Kökünü ve kökenini…
Peygamberimiz (asm) bir
Yahudi mahallesinden ahir zamanda gelecek o dehþetli þahsýn
suretini Hazreti Ömer (ra) gösterdi…
Bu gelecek þahsýn fitne ve
fesadýný biliniyordu…
Raþit Yücel
Bu bir çocuktu…
rasityücel@
corumhakimiyet. net
Hazreti Ömer celallendi..
"Müsaade et ya Resulullah
bunu öldüreyim!"
"Hayýr o öldürülmez,onun sureti dahi öldürülmez"
Aradan asýrlar geçti…
Bu çocuðun nesli Müslümanlar tarafýndan takip edildi…
Gittiði ülkeler,
Kaldýklarý mekanlar…
Taaa günümüze kadar …
Ýþte yaþadýðýmýz olaylarda bu haberin en canlý izlerini yaþýyoruz…
O öyle dehþetli bir zat idi…
Sadece o mu?
Hayýr..
Onun takip ettiði davayý takip edenler…
Bu fiiller hep aile fertlerinin içinden çýktý…
Dünyayý fesada verenler…
Aleme ýþýk ve nur saçanlar…
Bu iki havuzun maddeleri oldu…
Her insan bir Dünyanýn esiri oldu…
Olaylar ve neticesi meþakkatler o insanlarý
kendilerine köle ettiler…
Çocukluk ile baþlayan hayat oyunlarý kýyamete kadar devam edecek olan manzaralarý meydana
getirdi…
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
2.8948
2.8958
2.1294
2.1297
Gram
SÖNMEZ
ÇORUM DEVLET
HAST. YANI - DOÐUM
EVÝ KARÞISI 221 95 92
DERMAN
DAMLA
FATÝH CAD. NO: 32/C (
ADLÝYE SARAYI
KARÞISI ) 227 11 31
G.BEY MH ESKÝ SSK
HAST-Y.GÖÐÜS
HASTANESÝ
POL.KARÞISI 213 22 02
PAZAR
SAÐLIK
BUHARA
UÐUR MUMCU CAD.
NO:114 ( ASKERLÝK
ÞUBESÝ ÜSTÜ ) 213 50 71
BUHARA EVLER DR.SADIK
AHMET CD. ÖZEL HASTANE - 19 MAYIS Ý.Ö.
OKULU CÝVAR 227 55 00
VEFAT EDENLER
1-Büyükgülücek Köyü' nden gelme, Reþit ALKAÇ'
ýn oðlu, Cemal ALKAÇ' ýn kardeþi, Bekir, Nihat ve
Mehmet ÞÝRÝN' in eniþtesi; Ýsmail ALKAÇ.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
90,44
SATIÞ
90.47
Yýl:24 Sayý: 6938
5 TEMMUZ 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
CUMARTESÝ
VOLKAN
ALIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
NÖBETÇÝ ECZANELER
HÜRRÝYET MEYDANI
NO:6 ( SAAT KULESÝ
YANI ) 224 77 88
13
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
5 TEMMUZ 2014
Kamu-Sen MHP yönetimini kutladý
Erol Taþkan
Kamu Sen'e baðlý
bazý sendika yöneticileri
yeni atanan MHP Ýl
Baþkaný Vahit Demiran
ile Merkez Ýlçe Baþkaný
Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Parti binasýnda gerçekleþtirilen ziyarete
Kamu Sen Ýl Baþkaný
Mahmut
Alparslan,
Türk Büro Sen Çorum
Þube Baþkaný Sami
Çam ile sendika yönetimi katýldý.
Mahmut Alparslan,
MHP Ýl ve Merkez Ýlçe
yönetiminin Çorum 'a
hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.
MHP Ýl Baþkaný
Demiran ise ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek partinin
daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi.
Kamu Sen yönetimi daha sonra Ülkü
Ocaklarý'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Adres deðiþikliði yapan
seçmenlere uyarý
Adres deðiþikliði yapan seçmenler dikkat!
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçmen kütüklerinin askýda kalacaðý 9 Temmuz'a kadar yerleþim
yeri adresini deðiþtiren seçmenlerin, deðiþiklik iþlemlerini bulunduklarý il nüfus müdürlüðünden yapabilmelerine olanak tanýyan kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Kararda, Baþkanlýk makamýnýn konuya iliþkin
teklifi üzerine yapýlan deðerlendirme sonucunda,
güncelleþtirmede seçmenlere kolaylýk saðlamak
bakýmýndan, yerleþim yeri adresini baþka ilçelere
aldýrmak isteyen seçmenlerin baþvurularýný, ilgili
belgeler de eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve baþvuruyu
alan nüfus müdürlüðünce, baþvuru belgelerinin adresin bulunduðu ilgili nüfus müdürlüðüne faks veya elektronik ortamda iletilmesine, nüfus müdürlüðünce adres deðiþikliðinin uygunluðuna iliþkin belge ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu baþkanlýklarýna karar verilmek üzere derhal gönderilmesine
karar verildiði bildirildi.(AA)
‘Hükümet gereken
adýmý atmalý’
Her yýl Ocak ve
seyyanen zammý kabul etmesi
Temmuz aylarýnda iki
maðduriyet yarattý.” diye kokere zam alan memurlanuþtu.
rýn, ilk defa bu yýl ikinci
‘Toplu hüsran’
zammý alamayacaðý gibi
Ocak baþýnda uygulanan
6 aylýk enflasyon farkýn123 liralýk seyyanen zam öncedan da mahrum kaldýðýsi bin 900 lira olan en düþük
ný belirten Erözgün, “En
memur maaþýna Ocak'ta yüzde
düþük memur maaþýnda
3, ilk 6 aylýk enflasyon farký ve
enflasyon farký ve TemTemmuz'da yine yüzde 3'lük
muz ayýnda zam yapýlzam uygulanmýþ olsaydý, memayacaðýndan kaynaklý
mur þuanda seyyanen zamla 2
oluþan kayýp 40 lirayý
bin 62 lira alacaðýný ancak þuan
buldu. Hükümet gerekli
en düþük memur maaþý 2 bin
adýmý atmalýdýr” dedi.
23 lira seviyesinde bulunduðuHükümete maaþ
nu kaydeden Erözgün þunlarý
zammý çaðrýsýnda bulusöyledi:
Okay Erözgün
nan Erözgün, “Hükümet
“Bu yýl geçerli olan toplu
ile yetkili konfederassözleþmeden önce, her 6 ayda bir belirlenen enflasyon
yon arasýnda varýlan uzlaþma gereði her yýl ocak ve
farklarý Temmuz ve Ocak aylarýnda memurlarýn maaþtemmuz aylarýnda iki kez zam alan memurlar, ilk defa
larýna yansýtýlýyordu. Ancak hükümet ile yetkili konfebu yýl ikinci zammý alamayacaðý gibi 6 aylýk enflasyon
derasyon arasýnda imzalanan toplu sözleþmede 2014
farkýndan da mahrum kalacak. 3 milyon memur bu yýl
yýlý için seyyanen zam pazarlýðý yapýlýnca bu yýl memaaþlara uygulanan 123 liralýk seyyanen zam nedeniymurlara enflasyon farký ödenmesine engel olundu.
le maðdur oldu. Maaþlar enflasyon karþýsýnda erirken
2015 yýlý için ise yine toplu sözleþmede altý aylýk döilk altý aylýk dönemde enflasyonun yüzde 5.7 çýkmasý
nemler için maaþlara yüzde 3 artý 3 zam yapýlmasý kamemurun yüzde 2.7'lik, kümülatif hesaplandýðýnda
rarlaþtýrýldý. Ancak 2015'te uygulanacak toplu sözleþyüzde 2.3'lük bir zam farký almasýnýn da önüne geçti.
mede de enflasyonun yüzde 3 artý 3'lük zammý aþmasý
En düþük memur maaþýnda enflasyon farký ve temmuz
halinde maaþlarýn, "6 aylýk veya 12 aylýk dönemlere
ayýnda zam yapýlmayacaðýndan kaynaklý oluþan kayýp
iliþkin enflasyon rakamýnýn ilan edildiði ayýn 1'inden
ise 39.3 lirayý buldu.
geçerli olmak üzere" artýrýlacaðý ifadesi ile sözleþmede
Memur maaþlarýna yapýlan seyyanen zam yýlýn ilk
"ve" yerine "veya" kullanýlmasý nedeniyle hükümet yi6 ayýnda oluþan enflasyon karþýsýnda eridi. Türkiye Ýsne enflasyon farkýný ilk 6 ayda ödeme zorunluluðuntatistik Kurumu tarafýndan açýklanan Tüketici Fiyat
dan kurtarýlmýþ oldu.
Endeksine göre enflasyon 2013 yýlý Aralýk ayýna göre
Hükümet ve Yetkili Konfederasyon arasýnda imyýlýn ilk 6 ayýnda yüzde 5.7 oranýnda gerçekleþti. Her
zalanarak diðer konfederasyonlara dayatýlan toplu sözsene ocak ve temmuz aylarýnda iki kere zam alan meleþme memurlar açýsýndan son yýllarýn en büyük hüsramurlar, ilk defa bu yýl ikinci zammý alamayacak. Hünýdýr. Hükümet, memurlara yapýlan zam oranýnýn enfkümet ile yetkili konfederasyon arasýnda geçtiðimiz yýl
lasyonun altýnda kaldýðýný kabul ederek gerekli düzenaðustos ayýnda imzalanan ve 2014 ile 2015 yýllarýný
lemeleri yapmalýdýr.”
kapsayan toplu sözleþmede yetkili konfederasyonun
(Haber Merkezi)
"yüzde 3+3+enflasyon farký' önerisi yerine 123 lira
Osmancýklý iþadamý Hakký Gökten, Osmancýk ÝBD Dinlenme Tesisleri’nde iftar yemeði düzenledi.
Ýþadamý iftar verdi
Osmancýklý
iþadamý Hakký
Gökten, Osmancýk
ÝBD Dinlenme
Tesisleri’nde Ravza
Nur ilim ve Kültür
Derneði’nin tanýnmýþ
hocalarýndan
Lokman Varlýk
hocaefendi katýlýmý
ile iftar yemeði
verdi.
Yoðun katýlýmýn
olduðu iftara
Osmancýk eski
Belediye Baþkaný
Bekir Yazýcý,
partililer, Ýþ adamlarý,
esnaf ve çok sayýda
davetli katýldý.
Kuran-ý Kerim
tilaveti ve mevlidin
Kuran-ý Kerim tilaveti ve mevlidin ardýndan iftar yemeði verildi.
ardýndan iþadamý
Hakký Gökten’in
kýsa bir süre vefat
eden eþi ve
geçmiþleri için dua
edildi.
Ýþadamý Hakký
Gökten, hakkýn
rahmetine kavuþan
eþi ,tüm akrabalarý ve
dostlarý için mevlid
yemeði
düzenlendiðini
belirterek, böyle bir
günde kendisini
yalnýz býrakmayan
davetlilere teþekkür
etti. (Osmancýk)
‘Bize dayatýlan koþullarý
kabul etmiyoruz’
Enise Aðbal
Eðitim Sen Þube Mali
Sekreteri Ali Ekber Beyaz,
KESK’in açýkladýðý toplu
sözleþme taleplerinin arkasýnda
olduklarýný ve bu konuda
mücadeleye devam edeceklerini
söyledi.
Kamu çalýþanlarýna
Temmuz’da zam yapýlmayacak
olmasýna tepki gösteren Beyaz,
memurun içinde bulunduðu
durumu þöyle anlattý; “MemurSen in AKP hükümetiyle yaptýðý
2014-2015 dönemi toplu
görüþme sonrasý 2014 yýlý kamu
çalýþanlarýna yapýlan brüt 175
TL’lik artýþtan kamu çalýþanlarý
net olarak 5434 sayýlý kanuna
tabi olanlar 119,42 TL 5510
sayýlý kanuna tabi olanlar ise
122,92 TL alacaklardýr.
Memur-Sen in AKP
hükümetiyle yaptýðý 2014-2015
yýllarýný kapsayan zam anlaþmasý
iþverenin de önerdiði rakamlarýn
altýna düþerek; kamu
çalýþanlarýna pahalýya mal
olmuþtur. Temmuz da kamu
çalýþanlarýna zam yoktur. Ayrýca
enflasyon farký da
ödenmeyecektir.
TÜÝK verilerine göre
2013Mayýs-2014Mayýs tarihleri
arasý baz alýnarak açýklanan
enflasyon rakamlarý TÜFE de %
9,66 ÜFE de % 8,44 dür. Bu
rakamlar karþýsýnda 2014 yýlý
için yapýlan ortalama % 5,38 lik
maaþ artýþý eriyip yok olmuþtur.
Ayrýca TÜRK-ÝÞ in
araþtýrmasýna göre 4 kiþilik bir
aile için açlýk sýnýrý 1.158 TL;
yoksulluk sýnýrý ise 3.772 TL
olarak tespit edilmiþtir. Kamu
çalýþanlarýnýn ortalama
kazançlarý yoksulluk sýnýrýnýn
altýndadýr. Çalýþanlar açlýk ve
yoksulluða terk edilmiþtir. Bize
dayatýlan bu zor koþullarý asla
kabul etmiyoruz.”
Ýþte KESK’in talepleri
Beyaz, Eðitim Sen olarak
üyesi bulunduklarý KESK’in
kamu çalýþanlarý adýna taleplerini
de þöyle sýraladý:
Temel hak ve özgürlüklerin
ve uluslararasý sözleþmelerin
gereði olarak; çalýþma yaþamýný
ilgilendiren bütün konularýn
görüþüleceði, her sendikanýn
kendi üyeleri adýna toplu
sözleþme imzalayacaðý ve
anayasal hakkýmýz olan grevin
teminat altýna alýnacaðý bir yasal
düzenleme hemen yapýlmalýdýr.
2014 yýlý için kamu
emekçilerinin, geçmiþ
dönemlerden bu yana süren
refah kayýplarý telafi edilmeli,
enflasyon ve cari dönemin
ekonomik büyümesinden
verilecek adil bir payla temel
maaþý 2.340 TL'ye
yükseltilmelidir.
Kamuda sözleþmeli,
taþeron v.b. farklý statülerdeki
güvencesiz çalýþmaya son
verilmeli, tüm çalýþanlar iþ
güvencesine kavuþturulmalýdýr.
Kamu ve özel sektör dahil
tüm çalýþanlarýn ücretlerinin
1.158 TL olarak belirlenen açlýk
sýnýrýna kadar olan kýsmý
vergiden muaf tutulmalý,
üzerindeki miktar için vergi
kesintisi %15 olarak
sabitlenmelidir.
Tüm ek ödemelerin
emekliliðe ve emekli aylýðýna
yansýtýlmalýdýr.
Ek ödemeleri düzenleyen
666 Sayýlý KHK ile yaratýlan
ücret adaletsizliði ve
maðduriyetler giderilerek, ayný
ünvanda farklý kamu
kurumlarýnda çalýþan tüm kamu
emekçilerine eþit ücret
Traktör
devrildi
Bayat’ta traktörün devrilmesi sonucu bir kiþi aðýr yaralandý.
M.D. Bostancý Çiftliði’nde traktör ile giderken, traktör
devrildi. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Ý.D. aðýr yaralandý. Yaralý hastanede tedavi altýna alýndý.
ödenmelidir.
Baþta öðretmenler olmak
üzere lisans mezunu tüm kamu
emekçilerinin ek göstergeleri
3600'e, ön lisans mezunu
olanlarýn 3000'e çýkarýlmalý, ek
gösterge adaletsizliðine son
verilmelidir.
Kadýn kamu emekçilerine;
baþta görevde yükselme ve
ünvan deðiþikliklerinde olmak
üzere çalýþma yaþamýnda
uygulanan ayrýmcýlýða,
mobbinge, baský ve þiddete son
verilmeli, uygulayanlar hakkýnda
etkili müeyyideler getirilmelidir.
0-6 yaþ grubu çocuklar için
en az 50 çalýþanýn bulunduðu
iþyerlerinde ve 50'den az
çalýþanýn bulunduðu iþyerleri
için, SHÇEK ve Belediyeler
bünyesinde, çalýþma alanýna
yakýn ücretsiz ve SHÇEK
yönetmeliðine uygun ortak
bebek bakým üniteleri ve kreþler
açýlmalýdýr.
Ýdarenin sendikalar ve
üyeleri üzerinde çeþitli
yöntemlerle uyguladýðý baskýlar
son bulmalý, ayrýmcý
politikalardan vazgeçilerek
özgür örgütlenme ortamý
saðlanmalý, haksýz ve adaletsiz
biçimde tutuklanan
arkadaþlarýmýz derhal serbest
býrakýlmalýdýr.
Kamu hizmetleri herkese
parasýz, eþit, nitelikli, ulaþýlabilir
bir yapýya kavuþturulmalýdýr.
Kamu hizmetleri iþletmecilik
esaslarýna göre deðil, toplumsal
fayda gözeterek saðlanmalýdýr.
Eþit, Özgür ve Demokratik
bir gelecek için toplumun tüm
örgütlü kesimlerinin taleplerinin
dikkate alýndýðý ve bu kesimlerin
temsiliyetinin saðlandýðý bir
mekanizma ile ortaya çýkacak
yeni bir anayasa
hazýrlanmalýdýr.”
Yüzlerce alabalýk
telef oldu
Boðazkale’de bir alabalýk tesisinde yüzlerce alabalýk telef oldu.
A.A.’nýn iþlettiði tesise dereden akan suyun kesilmesi sonucu 83 adet anaç, 53 adet porsiyonluk, bin 500 adet de yavru alabalýk telef oldu. Ýþletme sahibi A.A. dere suyunun kesilmesinden ötürü A.T., Ç.A. ve A.O.M.’yi sorumlu
uttu. Þüpheliler ifadeleri alýndýktan sonra serbest
býrakýldý.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
‘Hedef, Çorum’u aþan
evrensel bir üniversite’
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Umut
Radyo'da yayýnlanan,
yapýmcýlýðýný ve
sunuculuðunu Meltem
Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz
Mikrofon" adlý programa
konuk oldu. Umut
Radyo dinleyicilerine
Hitit Üniversitesi ile ilgili
güncel bilgiler veren
Rektör, tercih
döneminde öðrencilere
üniversitenin bölüm ve
programlarýna iliþkin
bilgi paylaþýmýnda
bulundu.
Üniversitede
yaþanan geliþmeler ve
bundan sonraki yapýlacak
çalýþmalar hakkýnda
açýklamalarda bulunan
Prof. Dr. Alkan, bir
önceki dönemde
üniversitenin
kontenjanlarýný yüzde
100 dolduran 20
üniversiteden biri
olduðunu, bu yýlda ayný
baþarýyý yakalamayý
hedeflediklerini belirtti.
Üniversite
tercihinde bulunacak
üniversite öðrenci
adaylarýna öncelikle
önerilerde bulunan
Alkan, "Sevdiðiniz
mesleði ve iþ imkanlarýný
düþünerek reel tercihler
yapýn" dedi.
Üniversitenin
imkanlarýný ve e öðrenci
olmayý anlatan Alkan,
üniversite öðrencilerini
çeþitli programlarla yurt
dýþýna gönderdiklerini ve
yabancý uyruklu 15'e
yakýn akademisyenin
HÝTÝTSEM'de
öðrencilere sunduðu
imkan, kurslar ve
desteklerin olduðunu dile
getirdi. Öðrencilerin
sosyalleþmesinin kendisi
için büyük önem arz
ettiðini ve bu kapsamda
78 öðrenci kulübünün
olduðunu vurgulayan
Alkan, "Öðrencilerimize
destek olduk ve þu anda
da meyvelerini almaya
baþladýk" dedi. Ayrýca
öðrencilere saðlanan
burs/yemek bursu ve
kýsmi zamanlý çalýþma
imkanlarý veren
Üniversitemiz, bölümüne
birincilikle giren
öðrencilere karþýlýksýz
burs ve öðreniminde
katký saðlamak adýna bir
adet bilgisayar hediye
ediyor." dedi.
Yabancý uyruklu
öðrenci alýmý konusunda
da önemli bir mesafe kat
ettiklerini dile getiren
Alkan, 3 kýta ve 15
farklý ülkeden
üniversiteyi tercih ederek
gelen yaklaþýk 100'e
yakýn yabancý uyruklu
öðrenci olduðunu
kaydetti.
Üniversitede sürekli
olarak yeni
bölümler/programlar
açýlmakta olduðunu ve
bu yeni
bölümlerin/programlarýn
açýlmasýndaki
kriterlerinin en
önemlilerinden birinin
istihdam odaklý ve
geleceðe dönük olmalarý
olduðunu ifade eden
Alkan, ön lisans, lisans
ve lisansüstü eðitim
programý sayýsýnýn her
geçen gün arttýðýný
belirterek,
"Dünyaya entegre
bir üniversite olma
hedefiyle çýktýðýmýz bu
yolda, sayýlarý her geçen
gün artmakla birlikte 4
kýtada, farklý ülkelerden
60'ý aþkýn üniversite ile
gerek Erasmus ve
Mevlana programý
kapsamýnda gerekse
eðitim ve araþtýrma iþ
birlikleri kapsamýnda
yapmýþ olduðumuz
protokoller ile dünya
ölçeðinde rekabet gücüne
sahip, evrensel bir eðitim
kurumu olabilmek için
çalýþmalarýmýza hýz
kesmeden devam
etmekteyiz" diye
konuyþtu
Rektör,
üniversitede
gerçekleþtirilen tüm
çalýþmalarýn büyük bilgi
birikimine ve tecrübeye
sahip akademik personel
ve büyük fedakârlýklarla
çalýþan idari personel
tarafýndan yapýldýðýna
dikkat çekti.
Üniversitenin
çalýþmalarýna hýz
kesmeden devam ettiðini
belirten Alkan,
'Teknokent'i
"Üniversitedeki bilgi ve
sanayideki giriþimin bir
araya gelmesiyle oluþan
arayüz/iþ birliði"
þeklinde tanýmlayarak,
Teknokent'in Çorum'da
AR-GE faaliyetlerinin
yaygýnlaþarak üniversitesanayi iþ birliðine büyük
katkýlar saðlamasý
açýsýndan cazip fýrsatlar
sunacaðýný, bu noktada
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'ya konuk oldu.
projeciliðe gerçekten
önem verdiklerini
sözlerine ekledi.
Üniversitenin en
önemli fiziki eksikliði
olarak bilinen yerleþke
konusunda 2 yýldýr
devam eden yoðun
çalýþmalarda son
aþamaya gelindiðini,
profesyonel bir ekip
tarafýndan hazýrlanmakta
olan master plan
çerçevesinde yakýn bir
zamanda somut adýmlar
atýlarak yerleþkenin
yapýmýna baþlanacaðýný
vurgulayan Alkan,
baþlangýçta merkez ve
ilçelerde yaklaþýk 2 yüz
bin m2'lik alana sahip
olan üniversitenin
gerçekleþtirilen yoðun
çalýþmalar sonucunda
tapulu, tahsisli ve tahsis
süreci devam eden
yerleþke alanlarýyla
birlikte bugün itibariyle
yaklaþýk 3 milyon m2
alana ulaþtýðýný kaydetti.
Çorum sýnýrlarýný
geçemeyen bir üniversite
deðil de uluslararasý
saygýnlýða sahip bir
üniversite olabilmek için
emin adýmlarla
ilerlediklerini vurgulayan
Prof. Dr. Alkan,
günümüz koþullarýnda
elindeki gücü
kullanabilen ve hýzlý
olabilenin kazanacaðýna
dikkat çekti. Yakýn
gelecekte Çorum'un
bilim, teknoloji ve saðlýk
merkezi haline
geleceðine olan inançla
bu ülkenin hizmetinde
olduðunu dile getiren
Alkan, doðup büyüdüðü
topraklara hizmet
etmenin gururunu
yaþadýðýný ve kendisini
daima destekleyen
Çorum'a minnettar
olduðunu sözlerine
ekledi.
Bu tür programlarýn
özellikle tercih
döneminde, öðrencilerin
ve ailelerin
bilgilendirilmesi
açýsýndan büyük önem
arz ettiðini dile getiren
Rektörümüz Prof. Dr.
Alkan, programda emeði
geçenlere teþekkür etti.
Haber Merkezi
Orucunuzu zeytinle açýn
Orucun zeytinle
açýlmasýný isteyen Prof.
Dr. Karatay, 'Hurma
þeker deposudur;
þekerinizi zýplatmayýn'
dedi
Uzmanlar art arda
saðlýklý oruç tutmanýn
yollarýný anlatýrken;
ezber bozan
açýklamalarýyla dikkat
çeken Prof. Dr. Canan
Karatay, yine çok
konuþulacak bir çaðrýda
bulundu.
Ramazan
sofralarýnýn baþ tacý olan
hurmanýn yüksek oranda
þeker içerdiðini söyleyen
Prof. Dr. Karatay,
"Hurma yiyerek
þekerinizi oynatmayýn.
Orucunuzu zeytinle açýn.
Eðer göbeðiniz varsa,
karaciðeriniz yaðlýysa,
tansiyonunuz yüksekse,
þeker hastasýysanýz, kilo
vermek istiyorsanýz
hurmadan uzak durun"
dedi.
10-15 TANE
YÝYEBÝLÝRSÝNÝZ
Zeytinin dünyanýn
en yararlý meyvesi
olduðunu belirten Prof.
Dr. Karatay, "Ýftarda
yiyeceðiniz birkaç tane
zeytin midenize fayda
saðlayacaktýr" þeklinde
konuþtu. Sahurda da 1015 zeytin yenilmesini
öneren Prof. Dr. Karatay,
þöyle devam etti:
"Zeytinin yanýna
tereyaðýnda piþirilmiþ 2
yumurta, 1 avuç içi kadar
beyaz peynir, 1 çay
bardaðý ceviz içi,
domates ve salatalýk
ekleyerek acýkmadan
orucunuzu tutabilirsiniz."
Ýftar ile sahur arasýnda
bol sývý tüketmek
gerektiðini anlatan Prof.
Dr. Karatay, kola gibi
asitli içecekleri ise
yasakladý. Bunun yerine
limonlu þekersiz çaylar,
limonlu bol su, ayran ve
süt içilmesi gerektiðinin
altýný çizdi.
KELLE-PAÇAYI
UNUTMA
Kalp-damar
hastalýklarýna yol açtýðý
gerekçesiyle birçok
doktorun 'Uzak durun'
dediði kelle-paça ve
iþkembe çorbasýný da
öneren Prof. Dr. Karatay,
iftarda da kelle-paça
çorbasýnýn içilebileceðini
vurguladý. "Çorbanýn her
türlüsü faydalýdýr.
Özellikle iftar sofrasýnda
zeytinle açýlacak orucun
ardýndan paça çorbasý da
içilebilir" diyen Prof. Dr.
Karatay, hamur
iþlerinden de uzak
durulmasýný istedi.
Prof. Dr. Canan
Karatay, "Pilav, makarna,
börek gibi aþýrý hamur iþi
tüketmekle þekerimiz
aniden yükselip aniden
düþecek ve bizi rahatsýz
edecektir. Bu yüzden
bunlarý yemeyin.
Demiriniz düþükse çay
ve kahve içmeyin. Bol su
için" önerisinde bulundu.
HAZIMSIZLIK
ÇEKENE YOÐURT
Ýftarda ve sahurda
15-20 tane zeytin
tüketmenin vücuda uzun
süre yeterli minerali ve
tuzu saðlayacaðýný
söyleyen Prof. Dr. Canan
Karatay, ayný zamanda
bol bol da yoðurt
yenilmesini istedi. Prof.
Dr. Karatay, "Yoðurt
hazým sistemini de
harekete geçirerek
kabýzlýk sorununu
önleyebilir" dedi.
KARACÝÐERÝ
YORMAYIN
Sahura kalkmadan
oruç tutmanýn saðlýða
zarar verdiðini anlatan
Prof. Dr. Karatay, þu
uyarýda bulundu:
"Ramazan'da kimileri
kilo vermek amacýyla
oruç tutmaktadýr. Bu son
derece sakýncalýdýr.
Bilimsel olarak, bu olay
karaciðer ve pankreasý
yorup yaðlandýrdýðý için
saðlýða zararlý
olmaktadýr."
(Haber Merkezi)
15
Turhan Candan’a nezaket ziyareti
Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneði yönetimi Turhan Candan’ý ziyaret etti.
Mustafa Demirer
Acil Týp Teknisyenleri ve Teknikerleri
Derneði yönetimi Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan'ý ziyaret etti. Ziyarette Dernek
Baþkaný Osman Tök, Baþkan Yardýmcýlarý Can
Kargýn, Cemil Çufadar ve Nurhan Karasakal
yer aldý. Çorum'da teþkilatlandýklarý günden
buyana Çorum Belediyesi ile devamlý irtibat
halinde olduklarýný belirten dernek baþkaný
Tök, "Çorum Belediyesi kurulduðumuz günden beri hep destekçimiz oldu. Bütün saðlýk camiasý adýna teþekkürü bir borç biliyorum.
STK'lara önem veren, dinleyen, destek olan bir
belediye yönetimimiz bulunmakta, bu bütün
STK'lar için þanstýr. Önümüzdeki günlerde belediye ile yapacaðýmýz ortak projemizle 65 personele ilk yardým eðitimi verilecektir. Bunun
yanýnda halkýmýza ve meslektaþlarýmýza çeþitli
eðitimlerimiz devam edecektir. Ýftar çadýrýnda 5
günlüðüne meslektaþlarýmýzý buluþturacaðýz."
diye konuþtu.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise, ziyaretten dolayý memnuniyetini dile
getirerek, ". Attder yaptýklarý ile saðlýk camiasýnda önde gelen bir sivil toplum örgütü haline geldi. Samimi, gerçekçi, anlayýþlý ve çýkar
gözetmeksizin ellerinden geleni yapýyorlar."
dedi.
Kimse Yok Mu 1500
kumanya paketi daðýtacak
Enise Aðbal
Kimse Yok Mu
Derneði Çorum Þube
Müdürü Erkal Aykaç,
Ramazan ayýnda yaptýklarý faaliyetleri ve Ramazan ayýný deðerlendirdi.
Öncelikle
Çorum’daki faaliyetlerinden bahseden Aykaç, þu
ana kadar 600 adet kumanya paketi daðýttýklarýný ve toplamda bin 500
adet kumanya paketi daðýtacaklarýný söyledi.
Ramazan ayý boyunca
bayramlýk elbise ve
ayakkabý da vereceklerini belirten Aykaç, hayýrsever insanlara da seslenerek, ihtiyaç sahiplerine yardým elini uzatýp
sahurla iftar arasýnda
kardeþliðin ve paylaþmanýn huzurunu yaþatmak için maddi ve manevi destek beklediklerini söyledi.
Bir kumanya bedelinin 60 lira olduðunu
belirten Aykaç, “Veren
el ile alan eli buluþturmak için Ramazan ayý
çok daha iyi bir fýrsat.”
dedi. Ýyiliðin bir ucundan tutmak, az veya çok
içinde olmak isteyenleri
Mimar Sinan Mahallesi
Cemilbey Caddesi Numara 86/A adresindeki
dernek merkezine davet
eden Aykaç ayrýca Bankasya Çorum Þubesi'ndeki 3720757-1 nolu
hesaba da katkýda bulunabileceklerini ifade etti.
Aykaç, derneðin
Ramazan ayýnda yurt içi
ve yurt dýþýnda yaptýðý
çalýþmalarý da þöyle anlattý:
“Bütün Ýslam dünyasýnýn ve dahi ülkemi-
Erkal Aykaç
zin heyecanla beklediði,
bütün hayýr ve hasenatý
cami ve mübarek aya
tekrar kavuþmuþ olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Müslümanlarýn
neþe ve sabýrsýzlýkla
beklediði Ramazan; hayýrda yarýþýldýðý, rahmet
ikliminin zirvede soluklandýðý, kardeþlik baðlarýnýn sýký sýkýya baðlandýðý kutsal zaman dilimi. Ramazan baþkadýr
ama Kimse Yok Mu’da
Ramazan bambaþkadýr.”
diyen Aykaç, þöyle devam etti;
“Aylar öncesinden
tatlý bir telaþ sarar KYM
ekibini. Hayýr yapmak
için sevaplarýn katlandýðý bu mübarek günlerin
fýrsat bilen hamiyetperver milletimizin emanetlerini zamanýnda ve
en doðru yere ulaþtýrmanýn telaþý baþlar haftalar,
hatta aylar öncesinden.
Ramazan'ý deðerlendirerek tüm dünyaya kardeþlik ve sevgi tohumlarý atýlsýn diye planlar,
programlar yapýlýr; geceler gündüzlere katýlýr.
''Komþusu açken tok yatan bizden deðildir'' sýrrýnca tüm dünyayý kom-
þu kabul eden Kimse
Yok Mu, sahursuz iftarlar yapýlmasýn, iftarsýz
oruçlar tutulmasýn diye
kýlý kýrk yararcasýna bir
hazýrlýk içerisine girer.
Ramazan kolileri itinayla hazýrlanýr, iftar organizasyonlarý en ince detaylarýna kadar planlanýr. Ramazan bereketi
ve coþkusu 110 ülkeye
taþýnsýn diye seferberlik
ilan edilir.
Bu Ramazan daha
bir baþka yaþanýyor
Kimse Yok Mu’da! Milyonlarca yetimin baþlarý
okþanýyor, KYM’nin
kurduðu iftar sofralarýnda gülücükler, kaþýk seslerine karýþýyor. Milyonlarca yetimin hem karýnlarý hem gönülleri doyuyor. Ýnsanlarýn en hayýrlýsýnýn, yetimlerin tebessümü eksik kalmasýn diye ortaya koyduðu civanmertliðin destaný yazýlýyor onlarca ülkede.
Her akþam bir yetim misafir edilmeden sofralara oturulmuyor.
Tabii sadece KYM
çalýþanlarýnýn eliyle gitmiyor bu güzellikler
ulaþtýrýlmasý gereken
yerlere. Ýhtiyaç sahibi
milyonlarca insana el
uzatmak isteyen paylaþmak için en güzel an
Ramazan'dýr diyen onbinlerce KYM gönüllüsü de seferber oluyor ve
düþüyor yollara. Onlar
için Konya, Kenya fark
etmiyor. Malatya'dan
Mali'ye uzanan yollarda, birleþen yollar deðil
gönüller oluyor adeta.
Sadece yurtdýþýna
uzanmýyor tabii ki þefkatli eller. Yurt içinde de
tek tek dolaþýyor aileler
kardeþ ailelerini. Beraber iftar edilen sofralarda koyu sohbetler demleniyor. Çalýnmadýk kapý, sorulmadýk hatýr kalmasýn diye, Ramazan
Ramazan gibi yaþansýn,
bir ay bayram havasý soluklansýn diye karýþ karýþ geziliyor Anadolu
topraklarý.
Geçen sene milyonlarca kiþiyi iftar sofralarýnda misafir eden,
yüzbinlerce ailenin Ramazan kolileriyle yüzünü güldüren, onbinlerce
çocuða hediye ettiði
bayramlýklarla onlarýn
bayramýný bayram eden
KYM, bu Ramazan daha büyük hedeflerle
düþtü yollara. Desteðinizle hedeflerini ikiye
katlayan derneðimiz,
sizleri bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn bereketiyle doldurmaya davet ediyor
ve “Gelin açalým açabildiðimiz kadar sinemizi
ummanlar gibi olsun,
kalmasýn el uzatmadýðýmýz bir mahzun gönül”
diyor.”
Klima göz kuruluðu yapýyor
Günün büyük çoðunluðu klimalý ortamda ve bilgisayar baþýnda geçirenler için göz kuruluðu riskinin bulunduðunu söylendi.
Göz Hastalýklarý Uzmaný Op.Dr. Ali Tarýk Sakoðlu, yaz aylarýnda sýkça kullanýlan klimalarýn göz saðlýðýna etkisini anlattý.
Op.Dr. Sakoðlu, gözyaþýnýn, gözün þeffaf ön yüzeyi olan kornea sinirlerinin tahriþ olmasýný engellediðini, gözün daha net ve rahat görmesini
saðladýðýný belirterek, "Gözyaþý, gözün oksijen almasýna ve beslenmesine
yardýmcý olmaktadýr. Göz için adeta bir kalkan þeklinde de ifade edebiliriz.
Gözyaþý, yapýsýnda bulunan maddeler sayesinde dýþarýdan gelen hastalýklara karþý gözün savunma bariyeri konumundadýr. Yabancý maddelerin göze
temasý durumunda gözü yýkayarak temizler. Gözyaþý eksikliði gözde uzun
vadede ciddi problemlere hatta körlüðe bile neden olabilecek durumlara
yol açabilir" dedi.
Op.Dr.Ali Tarýk Sakoðlu, gününün büyük çoðunluðu klimalý ortamda
ve bilgisayar baþýnda geçirenler için göz kuruluðu riskinin bulunduðunu dile getirerek, "Yaz aylarýnda sýcak hava nedeniyle vatandaþlar klima kullanarak serinlemeye çalýþýyor. Ancak klima bulunduðu yerdeki havanýn nemini azaltýyor. Kuru bir hava oluþmasýný saðlýyor. Havadaki bu nem azlýðý
da göz kuruluðuna sebep oluyor.
Klimalý ofislerde sürekli bilgisayar baþýnda çalýþan kiþiler bulunduðu
ortamda zaman zaman nem oranýnýn artýrýlmasýný saðlamalýlar. Gözünüzün
çabuk yorulmasý ve yanma, batma, kýzarma, kumlanma gibi þikayetlere yol
açan göz kuruluðu, erken dönemde tedavi edilmediði takdirde görme kayýplarýna bile neden olabiliyor. Bu çevresel þartlarda çalýþanlarýn düzenli
aralar ile göz kontrolü yaptýrmalarý gerekiyor. Göz kuruluðu, gözün savunma sisteminin baskýlanmasýna neden oluyor" diye konuþtu. (DHA)
16 CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
Oruç tutan
diyabetlilere
uyarý
Diyabet hastalarýnýn oruç tutarken,
vücuttan sývý kaybý, hipoglisemi gibi risklere
karþý hekimleriyle yakýn temasta olmalý.
Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi
Endokrinoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Okan Bülent Yýldýz, ramazan ayýnda oruç
tutan kiþinin birkaç günlük açlýk sonrasý kanda
endorfin isimli hormonun artmasý sonucu,
kendisini daha zinde hissedeceðini belirtirken,
oruç ile birlikte midenin dinlendirilmesi,
beslenme alýþkanlýklarýnýn düzenlenmesi ve
kiþinin kendini daha iyi kontrol edebilmesinin
söz konusu olduðunu ifade etti
Herhangi bir nedenle kalori kýsýtlamasý ya
da açlýk durumunda vücudun enerjiyi daha
verimli kullanabilmek için metabolizma hýzýný
yavaþlattýðýný anlatan Yýldýz, yaz sýcaklarý ve
oruç nedeniyle artan sývý kayýplarýný yerine
koymak için iftar ve sahur arasýnda bol su
alýmýnýn çok önemli olduðunu vurguladý.
Uzun süreli ve ilaç tedavisi gerektiren
diyabet, hipertansiyon, kalp hastalýðý
bulunanlarda oruç tutmanýn sakýncalý
olabileceðine dikkati çeken Yýldýz, bu gibi
durumlarda hastalarýn mutlaka doktorlarýna
danýþarak hareket etmesi gerektiðini anlattý.
Ramazanda diyabet hastalarýný bekleyen
riskler
Ramazan döneminde diyabet hastalarýnda
açlýkla iliþkili karþýlaþýlabilecek önemli
risklerin, hipoglisemi (kan þekeri düþüklüðü),
hiperglisemi (kan þekeri yüksekliði),
dehidratasyon (vücuttan sývý kaybý), ve
tromboz (pýhtý oluþumu) olduðunu bildiren
Yýldýz, ''Besin tüketiminde azalma ve uzamýþ
açlýk, hipoglisemi geliþimi için bilinen risk
faktörleridir. Oruç sýrasýnda diyabet
hastalarýnda hiperglisemi riski de artmýþtýr''
þeklinde konuþtu.
Oruç tutulurken sývý alýmý olmamasý,
özellikle sýcak ve nemli havalarda aþýrý terleme
ile sývý kaybý ve yoðun fiziksel aktivite
gerektiren iþlerde çalýþmanýn vücuttan ciddi
sývý ve elektrolit kaybýna neden olacaðýný
belirten Yýldýz, bu durumun kan basýncýnda
düþme, bayýlma, kas-iskelet sistemi
yaralanmalarýna neden olabileceðini ifade etti.
Diyabet hastalarýnda damar içinde
dolaþan sývý miktarýnýn azalmasýnýn da
pýhtýlaþmayý kolaylaþtýrabileceðine dikkati
çeken Yýldýz, bunun damar içi pýhtý geliþimi ve
felçle sonuçlanabileceðini söyledi.
Ramazanda diyabet hastalarýna 10 öneri
Diyabet hastasýnýn tedavisinin bireysel
olduðuna iþaret eden Yýldýz, ramazanda oruç
tutan diyabet hastalarýnýn dikkat etmesi
gereken hususlarla ilgili þu bilgileri verdi:
''Ramazanda diyabet tedavisinin gözden
geçirilmesi için hasta, hekimiyle yakýn temasta
olmalýdýr. Hasta hekiminin yönlendirmesiyle
evde günlük þeker ölçümlerini düzenli olarak
yapmalýdýr. Ramazan ayý boyunca hastanýn
vücut aðýrlýðýnýn korunmasý
amaçlanmalýdýr.Ýftarda karbonhidrat ve yaðdan
zengin gýdalarýn aþýrý tüketiminden
kaçýnýlmalýdýr.
Beslenme iftar ve sahur arasýnda uzun
zamana yayýlmalýdýr. (Bu iki öðün arasýnda en
az bir, mümkünse iki ara öðün alýnmalýdýr).
Sahur kesinlikle atlanmamalýdýr ve mümkün
olduðunca orucun baþlamasýna yakýn
yapýlmalýdýr. Sahurda emilimi ve sindirimi
yavaþ olan kompleks karbonhidratlar (tam
tahýl ekmek, baklagiller ve sebzeler) ve lifli
gýdalar (meyve, sebze, yulaf, baklagiller)
tüketilmelidir. Ýftar ve sahur arasýnda sývý
tüketimi arttýrýlmalýdýr. Özellikle iftara yakýn
saatlerde aþýrý fiziksel aktiviteden
kaçýnýlmalýdýr. Ramazan boyunca Tip 2
diyabet hastasý uyku düzenine dikkat
etmelidir.''(AA)
www.corumhakimiyet.net
Fazlamýz bile var
Saðlýk Bakanlýðý, Dünya Saðlýk Örgütü’nün Ýþ Yüküne
Dayalý Personel Ýhtiyacýný Belirleme Yöntemi ile 81 ilde aile
hekimi ve saðlýk elemaný açýklarýný belirledi. Hekim ve saðlýk
elemanlarýnýn aktif çalýþma süreleri ve bir önceki yýla ait iþyükü verileri ile yapýlan deðerlendirme sonucuna göre 3 bin aile
hekimi ve 6 bin 393 aile saðlýðý elemanýna ihtiyaç var. En fazla aile hekimi ihtiyacý 654’le Ýstanbul ve 418 açýkla Ýzmir’de.
Ýþ yükü oranlarýna göre aile hekimi fazla olan illerde ilk sýrada
117 hekimle Þanlýurfa, 77 hekimle Aðrý ve 76 hekim fazlasýyla Erzurum geliyor. Aile saðlýðý elemaný ihtiyacýnda bin 329’la
eksikle Ýstanbul yine ilk sýrada. Çorum’da ise 164 aile hekimi
görev yapýyor. Ýhtiyaç duyulan ise 154. Ýhtiyaç duyulandan 10
fazla aile hekimi Çorum’da hizmet veriyor.
Ýþyüküne Dayalý Personel Ýhtiyacý Belirleme Yöntemi’nin Aile
Saðlýðý Merkezleri (ASM) ve Toplum Saðlýðý Merkezleri’nde
(TSM) uygulamasý yapýldý. ASM’lerde çalýþan Aile Hekimi
(AH) ve Aile Saðlýðý Elemanlarýnýn (ASE) iþ yükleri ve ihtiyaç
duyulan personel hesaplamalarý gerçekleþtirildi. Çalýþma aile
hekimliði hizmetlerinin kullanýmý açýsýndan iller arasýnda farklýlýklarýn nedenlerinin araþtýrýlmasýna, uygun çözümler geliþti-
rilmesine, saðlýk insan gücünün etkin ve verimli kullanýmýna
ve bu düzeyde sunulan hizmetlerin kalitesinin artýrýlmasýna
katkýda bulunmasý amaçlandý. ASM ve TSM’ler de çalýþan
personelin katýlýmý ile ikiþer günlük iki çalýþtay düzenlendi.
Çalýþmanýn birinci bölümünde Ýþyüküne Dayalý Personel Ýhtiyacý Belirleme Yönteminin uygulama sonuçlarý, ikinci bölüm
ise hem çalýþtaylarda hem de ASM’lere yapýlan ziyaretlerde
gerçekleþtirilen yüz yüze görüþmelerde elde edilen bilgiler deðerlendirildi. Türkiye geneli ve il düzeyinde AH’ler ve
ASE’ler için iþyüküne dayalý ihtiyaçlar hesaplandý.
Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Araþtýrmalarý Genel Müdürlüðü,
‘Dünya Saðlýk Örgütü Ýþyüküne Dayalý Personel Ýhtiyacý Belirleme Yöntemi Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarý Uygulamasý’ baþlýklý önemli bir çalýþma yaptý. Ýþyüküne Dayalý Personel Ýhtiyacý Belirleme Yöntemi Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan kurumlarýn personel ihtiyaçlarýnýn iþyüküne baðlý olarak
belirlenmesini saðlayan bir yöntem.
Çalýþmada, Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan geliþtirilen
T.C.
ÇORUM
4. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/71 TLMT.
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
l NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 425 Ada No, 37 Parsel No, Zemin kat
l nolu baðýmsýz bölüm, 2003 yýlýnda yapýldýðý beyan edilmiþ, giriþ kapýsý demir
doðrama, dýþ cepheleri sývalý, çatýþsý ahþap.elektrik su d.gaz gibi altyapý hizmetlerine sahip, içinde lavabo ve tuvaletler vardýr.3. katlý binanýn alt katýdýr.
Adresi
: yeniyol mah, uðurmumcu cad. N:93 /ÇORUM
Yüzölçümü
: 37m2
Arsa Payý
: 3/24
imar Durumu
: imar planýnda kalmaktadýr
Kýymeti
: 148.000,00TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 04/09/2014 günü 10:00 -10:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 29/09/2014 günü 10:00 -10:05 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYADE SALONU
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 425 Ada No, 37 Parsel No, 2 Baðýmsýz
Bölüm 2003 yýlýnda yapýldýðý beyan edilmiþ, giriþ kapýsý demir doðrama, dýþ
cepheleri sývalý, çatýþsý ahþap,elektrik su d.gaz gibi altyapý hizmetlerine
sahip,içinde lavabo ve tuvaletler vardýr.taþýnmaz boþ olarak kullanýlmaktadýr
Adresi
: Yeniyol mah. uður mumcu cad. N: l/A Çorum
Yüzölçümü
: 24 m2
Arsa Payý
: 3/24
imar Durumu
: imar planýnda kalmaktadýr
Kýymeti
: 96.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler: Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 04/09/2014 günü 10:10 - 10:15 arasý
2. Satýþ Günü
: 29/09/2014 günü 10:10 - 10:15 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU
3 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 425 Ada No, 37 Parsel No, 3 Baðýmsýz
Bölüm 2003 yýlýnda yapýldýðý beyan edilmiþ, giriþ kapýsý demir doðrama, dýþ
cepheleri sývalý, çatýsý ahþap. elektrik su d.gaz gibi altyapý hizmetlerine
sahip,içinde lavabo ve tuvaletler vardýr.taþýnmaz boþ olarak kullanýlmaktadýr
Adresi
: Yeniyol mah.baltacý sk. N: l/B Çorum
Yüzölçümü
: 22 m2
Arsa Payý
: 2/24
Ýmar Durumu
: Ýmar planýnda kalmaktadýr
Kýymeti
: 88.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 04/09/2014 günü 10:20 - 10:25 arasý
2. Satýþ Günü
: 29/09/20 1 4 günü 10:20 - 10:25 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU
4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 826 Ada No, 408 Parsel No, l
Baðýmsýz Bölüm 1996 yýlýnda yapýldýðý beyan edilmiþ, giriþ kapýsý demir doðrama, dýþ cepheleri sývalý, çatýþsý ahþap,elektrik su d.gaz gibi altyapý hizmetlerine
sahiptir.zemin kattadýr,3 oda, salon, mutfak, banyo tuvalet lavabo hol ve antreden
olusur.dörtyöne cephelidir.ýsýnmasý kaloriferlidir.
Adresi
: Bahçelievler mah. Karþýyaka 15 sk. N: 14/1 Çorum
Yüzölçümü
: 125 m2
Arsa Payý
: 4/12
imar Durumu
: imar planýndadýr
Kýymeti
: 40.000,00 TL
KDV Oraný
:%1
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 04/09/2014 günü 10:30 -10:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 29/09/2014 günü 10:30 -10:35 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU
5 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 826 Ada No, 408 Parsel No, 2
Baðýmsýz Bölüm 1996 yýlýnda yapýldýðý beyan edilmiþ, giriþ kapýsý demir doðrama, dýþ cepheleri sývalý, çatýþsý ahsap.elektrik su d.gaz gibi altyapý hizmetlerine
sahiptir, l kattadýr,3 oda, salon, mutfak, banyo tuvalet lavabo hol ve antreden ve
3 balkondan olusur.dört yöne cephelidir.ýsýnmasý kaloriferlidir.
Adresi
: Bahçelievler mah.Karþýyaka 15 sk. N: 14/2 Çorum
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Yüzölçümü
: 145 m2
Arsa Payý
: 4/12
imar Durumu
: imar planýndadýr
Kýymeti
: 60.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydmdaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 04/09/2014 günü 10:40 -10:45 arasý
2. Satýþ Günü
: 29/09/2014 günü 10:40 -10:45 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU
6 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 826 Ada No, 408 Parsel No, 3
Baðýmsýz Bölüm 1996 yýlýnda yapýldýðý beyan edilmiþ, giriþ kapýsý demir doðrama, dýþ cepheleri sývalý, çatýsý ahþap.elektrik su d.gaz gibi altyapý hizmetlerine
sahiptir.2 kattadýr,3 oda, salon, mutfak, banyo tuvalet lavabo hol ve antredenve 3
balkondan olusur.dörtyöne cephelidir.ýsýnmasý kaloriferlidir.
Adresi
; Bahçelievler mah.karþýyaka 15 sk. N; 14/3 Çorum
Yüzölçümü
; 145 m2
Arsa Payý
:4/12
Ýmar Durumu
: imar planýndadýr
Kýymeti
: 65.000,00 TL
KDV Oraný
:%1
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 04/09/2014 günü 10:50 -10:55 arasý
2. Satýþ Günü
: 29/09/2014 günü 10:50 -10:55 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYADE SALONU
7 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1995 Ada No, 8 Parsel No, Þehir
merkezine uzakdýr,üzerinde yapý ve aðaç yoktur, boþ durumdadýr.%40 taban alanlý, aynknizam 3 katlý inþaat yapýmýna müsaittir.
Adresi
: Bahçelievler mah.melekgazi mevkii.Çorum
Yüzölçümü
: 313,68 m2
imar Durumu
:
Kýymeti
: 31.368,00 TL
KDV Oram
: %18
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydmdaki gibidir
1. Satýþ Günü
: 04/09/2014 günü 11:00 -11:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 29/09/2014 günü 11:00 -11:05 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYADE SALONU
Satýþ þartlarý:
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin
%50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini
geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ
peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye
resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit
olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha
sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer
zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale
farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup
gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ
sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/71 Tlmt. sayýlý dosya
numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur 03.07.2014
(ÝÝKm.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk
gelmektedir.
(Basýn: 708) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
Bilmek ve anlamak.
Þahin ERTÜRK
Yaþamýn içeriðini bütünleyen iki deðer insana özgü.
Ýkisi de öðrenmekle ilgili. Öðrenmek,anlamak insanýn etkinliðini en üst düzeye çýkaran
iki özelliðidir.
Ýnsan, öðrenme kapasitesine uygun bir yapýda yaratýlmýþ Allah tarafýndan. Ya insanýn öðretebilmesi?
Hem öðrenen, hem öðretebilen bir özelliðe sahiptir
Adem oðlu. Bu nitelikler insanýn iradesini güçlendirmekte ve onun etkinliðine çok yönlülük
kazandýrmaktadýr.
Öðrenmek, bilgili olmak zihinsel yetkinliðin kazanýmýyla
ilgili. Öðrenilen ister tecrübi bilgi olsun, ister kitabi bilgi olsun
bunlar geliþim için gerekli. Bu anlamda kiþinin bilincinin oluþumuyla temel davranýþlarýný meydana getiren deðerlerin, önceliklerin kabullenilmesi önemlidir.
Öðrenmek sadece kitap ile ilgili alaný kapsamaz. Hayatýn
her alanýný içerir. Meslek de buna dahildir, ahlaki deðerler de.
Bilim de buradadýr, çevresini tanýmak da.
Deðerini bilmek. Kýymetinin farkýnda olmak. Önemini
kavramak. Bilincine varmak yakýn anlamlý deyimler. Bunlar
uyarýcý sözlerdir. Kiþinin zihinsel ve ahlaký geliþiminde gerekli uyarýlardýr.
Modern dönem anlatýlarýnda, nedendir bilinmez, anonim
kaynaklý ve genel kabulleri ifade eden deyim ve atasözü gibi
söz kalýplarýnýn içerikleriyle pek ilgilenilmiyor sanki. Bu hal,
sanat eserleri aracýlýðýyla sosyal deðer aktarýmýnda yetersizlikler meydana getirebilir.
Kuþaklar arasý iletiþimsizliðin ilginç sebep ve sonuçlarýndan biri belki de tecrübi öðrenmeler arasýndaki tematik kopukluktan kaynaklanýyor. Yüz yüze özel iletiþim azalýyor. Bu konuþmalarýn konularý daralýyor.
*
Öðrenmek ve bilmek.
DEÐÝNMELER
Deðerini bilmek
ve kanaatkarlýk
Ýnsanlýðýn bilgi düzeyi yükseliyor giderek.
Bilgi daðarcýðýmýza daima
güveniriz.
Bildiklerimizin hayatýmýzý ne
derecede güzelleþtirdiðini fazla
düþünmeyiz.
Günlük hayatta hep konuþuruz, ekmeðin kýymetini bilmek,
saðlýðýn deðerini bilmek, ailenin
kýymetini bilmek, suyun kýymetini
bilmek..
Ýnsan unutabilir oysa.
Ýnsan yanýlabilir.
Ýnsan önceliklerini deðiþtirebilir.
Zaman zaman elindekinin kýymetini unutarak, baþka deðerleri öne alabilir.
*
Tüketimde ölçüyü tutturamama hali. Dünyanýn modern
dönemdeki temel sorunlarýndan biri. Yani israf. Ekmeðin, suyun, zamanýn ve diðer imkanlarýn bol bol harcanmasý.
Modernlik ve kanaatkarlýk.
Düþünce boyutuyla bakalým konuya.
Kanaatkarlýk çok önemli bir tutum kuþkusuz. Modern
dünyada kanaatkarlýk insanýn kendisi ve toplumu açýsýndan
kýymetli ve gerekli bir davranýþ olarak öncelenmiyor kültür ve
sanat eserleri aracýlýðýyla. Estetik boyutlu eserlerde üretim ve
tüketim arasýndaki iliþkiler tematik baðlamda ele alýnýrken, kanaatkarlýðýn insanlýk deðeri olarak fazlasýyla iþlendiðini göremiyoruz. Ayný durum modern Türk edebiyatý ve sanatý için de
geçerli.
*
Sanat, kurmacadýr. Hayali olanla dolar eserin çoðunluðu.
Ne var ki, hayat her haliyle gerçeðin ta kendisidir. An be an
solunandýr yaþam. Kanaatkarlýk da iki nefes arasýndaki idrak
ve iradededir. Kanaatin asýl zenginlik, israfýnsa önemli bir sorun olduðunu kavramak modern zihniyete, çaðdaþ sanata rahat bir nefes aldýrabilir.
17
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
BABA
SÖZLER 2
- Ey oðul;
Yazamýyorsan hiç olmazsa okuyucu ol.
- Ey oðul,
Dünya geniþ lakin kötü insanlar yüzünden daralýyor.
- Ey oðul;
Samimi sevgiler ölümsüzdür. Þayet ölüyorsa samimi deðildir.
- Ey oðul;
Þu dünyada kimi söze kimi göze bakar. Sen söze bakanlardan ol.
- Ey oðul;
Bizler babamýza hizmet ediyorduk. Sizler ise bebenize hizmet ediyorsunuz.
- Ey oðul,
Makama gelirken yanýnda olanlara bakma. Giderken yanýnda olacaklara bak.
- Ey oðul;
Özde herkes kardeþtir ancak menfaat duvarýna kadar. Ondan sonra bakarsýn ki kalleþ oluverir. Sen her daim kardeþ olanlardan ol.
- Ey oðul;
Bilirsin ki aracý, þoför kullanýr. Lakin þoför kaza yaparsa yanýndakilerinde az çok vebali vardýr.
- Ey oðul;
Kýymetli okurlarým emekli olduktan sonra bu
seneki geliþim emekliliðimin 20. Yýlýnda oluyor. 18
yýlým rahmetli eþim ordu Saðlýk Meslek Lisesinden
emekli olan Güneþ hanýmla yapma bahtiyarlýðýna
ermiþti. Ne diyelim takdir-i ilahi. Mekaný cennet
olsun.
Benim Ordu ile tanýþmam 1950 yýlýný buluyor.
Sungurlu Ziraat Bankasý müdürü olan rahmetli babam Seytullah efendi Mesudiye’ye tayin edilmiþti.
Böylece bizim aile Ordu’yu tanýdý. Gaz lambasý ýþýðýnda ders çalýþýp, yokluk içinde, okula heybe çantalarý ile gelen arkadaþlarýma ayak uydurabilmek
için tahta çantamý attýðým günler aklýma, iki kamyonun yan yana geçemediði yollar gözümün önüne geliyor da ne yazmam gerektiðini bilemiyorum.
Derken yýl 1978, Çorum Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlýðýndan Ulubey Lisesine tayin ediliyorum. Çorum’ a dönme düþüncesinde iken, 1980 yýlýnda Ordu
Milli Eðitim Müdür yardýmcýlýðýna tayinim gerçekleþiyor. Bu görevde 1994 yýlýna kadar devam ediyor. Ordu
beni, bende Ordu’yu çok seviyorum. Ordu Milli Eðitim
Müdürlüðüm engellenince emeklilik benim için zorunlu oluyor.Eskiler hatýrlarlar bir þiirle çalýþma hayatýma
veda etmiþtim.
Bir yýl kaldýðýmýz Mesudiye ile beraber 72 yýllýk
Çorum’un Ordu’lu Valisi Sabri Baþköy’ün Týký’nin kahveyi ziyaretinde gün görmüþlerle beraber 22.03.2013
Daver KOLAÐASIOÐLU
Eðitimci
ÇORUM’DAN
ORDU’YA,
ORDU’DAN
ÇORUM’A...
ömrümün 36 yýlýnda Ordu ile birlikteliðimiz var. Çorum’la gazeteci Mehmet Yolyapar bir yazýsýnda bunu
þöyle ifade etmiþti. “Daver hocanýn kalbinin yarýsý Ordu’da”
1980 yýlýnda Çorum Milli Eðitimini Kardeþ Milli
Eðitim seçip öðrenci ve öðretmenlerle Çorum’a ziyarette bulunmuþtuk. Onlarda iadeyi ziyaret yapmýþlardý.
Böylece Ordu-Çorum baðlantýsý kurulmuþtu.
Geçen sene Çorum’a Ordulu bir valinin gelmesi
beni çok memnun etti. Sayýn Sabri Baþköy’le birkaç
defa karþýlaþýp konuþtuk. En güzeli de bizim arkadaþ
grubunun, bir araya geldiði Týký’nin kahveyi ziyaretleri bizleri çok memnun etmiþti.
Ordu’ya geldiðimde de burada da bir Çorum’lu Vali’nin
bulunduðunu öðrenmem ayrý bir
mutluluðum oldu. Hemþerim.
Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu’na sonsuz baþarýlar dilerim. Ýnþallah göreceksiniz, Çorum’lu neler yapýyor.
Bir baþka yazýmda buluþmak
ümidiyle...
Görevden alýnan müdüre bir üzülen, iki sevinen olur. Görevden
alýnan üzülürken yeni atanan ve çiçekçi sevinir.
- Ey oðul,
Yatalak için koltuk deðneðiyle yürümek güzeldir. Ancak saðlamlar için koltuk deðnekleri olmadan yürümek daha güzeldir.
- Ey oðul;
Ýnsanýn anne-babasýný seçme hakký yoktur. Lakin kayýn validesini-kayýnpederini seçme hakký vardýr. Seçme hakkýný iyi kullan.
- Ey oðul,
Kapýdan gelecek hýrsýzlar için kapýyý iyice kitlerken, bacadan gelebilecek sanal hýrsýzlarý sakýn unutma. Kapýdan gelecek hýrsýz en fazla eþyaný götürür ama bacadan gelecek olanlarý fark edemezsen evladýný götürür.
- Ey oðul,
Ýnsaný konumuna göre iki kiþi arar. Biri vefalý akrabalarý - dostlarý. Diðeri ise iþi olanlar veya gelecekte olacak olanlar. Buna göre sende kýl karar.
- Ey oðul,
Ýnsanoðlu iki yerde masumlaþýr. Birincisi görevden ayrýlýrken
ikincisi ise dünyadan ayrýlýrken. Sen her zaman masum ol ki, kazançlý çýkasýn.
- Ey oðul,
Amirsen memurunla karþýlaþýnca önce konuþan sen ol. Hele köydeki çoban arkadaþlarýnla karþýlaþýrsan halk tabiri ile sakýn ola kýrýþma… Yine önce konuþan, hal hatýr soran sen ol. Bakarsýn yarýn salýndan o çobanda tutar.
- Ey oðul,
Ömründe iki sayfa yazý yazmamýþ olan birilerinin ÝKÝ BÝN sayfa
yazý yazmýþ olan SENÝ eleþtirmesine kulak asma. Unutma ki, üretemeyen her daim tüketir.
(yazara eleþtiri-öneri: 536 568 1141)
*
ÖÐRETMENÝME VEFA (1) : Çorum ÝHL öðretmenlerimizden
(1983) merhum Sami AKGÜL hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz. Ruhu þad ola…
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ordu’nun Çorumlu Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu
Türkiye Þampionasý için Ordu’da bulunan
Çorumlu Budakaido spor takýmýyla
18 CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Kýrýkhanspor
Kocacýk’la devam
Hapkido DAN sýnavý
sonuçlarý açýklandý
Hapkido Siyah Kuþak Dan terfi sýnav sonuçlarý
açýklandý. 21 Haziran’da Ýl Temsilcisi Kenan Biçer gözetiminde Atatürk Spor Salonu Boks Salonu’nda yapýlan siyah kuþak 1. dan terfi sýnavý sonunda Büþra Tuna,
Buse Tuna, Yasin Karaçam ve Mahir Furkan Kýr 1. Dan
olmaya hak kazandýlar.
Dünya Uyuþturucuyla Mücadele Eden Sporcular
Federasyonu Çorum Ýl Baþkaný, Hapkido Mücadele Sanatlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi Kenan Biçer bundan
sonra çalýþmalarda sporcu ve aileleride spora katký saðlayarak Hapkido’yu Çorum’da daha yukarýlara çekmek
amacýnda olduklarýný söyledi. Biçer, bütün kitlelerin katýlýmýný saðlama çalýþmalarýnýn devam edeceðini belirttiler.
Federasyon tarafýndan gönderilen sporcularýn diplomalarý ve onlarýn ailelerine ise teþekkür belgeleri verildi.
‘Batman’a yakýþýr bir
takým oluþturuyoruz’
Kenan Biçer sporculara belge velilere teþekkür belgesi verdi
Teknik
Direktör
Mehmet Þahan’ýn doðrultusunda iç ve dýþ
transfer çalýþmalarýný
sürdürdüklerini söyleyen
Kýrmýzý-Beyazlý ekibin
Kulüp Baþkaný Aydýn
Gülmez; “Ýç transferde
bazý futbolcularýn yüksek ücret talebi bizi þaþýrttý. Oysa geçen sezon
tüm futbolcularýn alacaklarýný eksiksiz ödedik” dedi.
Batman Petrolspor
Kulüp Baþkaný Aydýn
Gülmez, yeni sezon öncesi Batmanlý futbolseverlerin þampiyonluða
oynayacak bir ekiple buluþacaðýný söyledi. Tecrübeli Teknik Direktör
Mehmet Þahan’ýn görüþleri doðrultusunda transfer çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirten Kulüp
Baþkaný Gülmez: “Ýç
transferi tamamlamak
üzereyiz. Birkaç futbolcunun yüksek ücret talebi bizi düþündürttü. Geçen yýlýn 1.5 katý ücret
isteyen bazý futbolcularla yollarýmýzý ayýrdýk.
Oysa geçen yýl tüm futbolcularýn alacaklarýný
zamanýnda ve eksiksiz
ödedik. Transfer listemizdeki futbolcularla
görüþüyoruz. Gerekli
transferleri yapýyoruz”
diye konuþtu.
PTT 1. liginde de
bazý futbolcularla görüþmelerinin devam ettiðini
kaydeden Baþkan Gülmez, þöyle devam etti;
“Önümüzdeki sezon için
güçlü bir ekip oluþturuyoruz. Teknik Direktörümüz Mehmet Þahan Ýstanbul’da. Transfer komitesiyle birlikte çalýþmalarý bizzat sürdürüyor.
Bu hafta sonuna kadar
bazý transferleri açýklayacaðýz. Her þeyden önce þampiyonluða oynayacak güçlü bir ekibi
oluþturmanýn
çabasý
içindeyiz. Geçen sezondan tecrübe edindik. Son
anda kaçýrdýðýmýz þampiyonluðu bu yýl kaçýrmaya niyetimiz yok. Ýþe
erken baþladýk. Haftalar
öncesinden bazý transferleri gerçekleþtirdik.
Sýrada önemli transferler
var.”
Batmanlý futbolseverlerin gelecek sezon
için þampiyonluða oynayacak bir takýmý zevkle
izleyeceðini ifade eden
Baþkan Gülmez; “Þim-
diden spor kamuoyunda
sanki þampiyonluða oynayacak bir ekip oluþturmayacak gibi bir hava
var. Kesinlikle hedefimiz þampiyonluk. Transfere daha süre var.
Transfer komitemiz gerekli futbolcularla görüþüyor. Þartlarýmýza uymayan futbolcularla da
mukavele imzalamamýz
söz konusu olamaz. 3.
ligde iyi kulüplerden biriyiz. Batman Petrolspor’a yakýþan bir ekip
oluþturuyoruz. Futbolseverler rahat olsunlar,
önümüzdeki sezon 3.lig
1. grubun þampiyonu
Kýrmýzý-Beyazlý ekipten
baþkasý olmayacaktýr”
Batman Petrolspor’un iç transferde anlaþtýðý Hüseyin
Rüzgan imza töreni sonunda baþkan ile birlikte
talakoðlu, Sait Ýlçin, Serhan Sakman, Mehmet Biçer, M.
Ali Þen, Metin Þahin, Veli Özdoðan, Abdurrahman
Türk, Süha Gülsüren, Ýbrahim Donat ve Mustafa Karakuþ'tan oluþtu.
Baþkan Hacý Kocacýk, Kýrýkhanspor Teknik Direktörlüðüne Ömer Zengin, yardýmcýlýðýna ise Metin
Kocaaslan'in getirildiðini söyledi.
Kýrýkhanspor’da yapýlan enel kurul sonucunda oluþan Hacý Kocacýk baþkanlýðýndaki yeni yönetim
4000 LÝTRE 95 OKTAN KURÞUNSUZ BENZÝN VE 8000 LÝTRE MOTORÝN (DÝZEL) ALIMI
ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE
YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
4000 LiTRE 95 OKTAN KURÞUNSUZ BENZÝN VE 8000 LiTRE MOTORÝN (DÝZEL) ALIMI alýmý 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin
ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/76969
l-Ýdarenin
a)Adresi
: Mimar Sinan Man. Ýnönü Cad. No: 167 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý : 3642257400-3642101086
c)Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý : Malýn miktarý ve türü ekte yeralmaktadýr. 4.000 Litre Kurþunsuz Benzin (95
Oktan), 8.000 Litre Motorin (Dizel) olmak üzere toplam 12.000 Litre Akaryakýt.
Ayrýntýlý bilgi idari þartnamenin ekinde yer almaktadýr
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
b)Teslim yeri
: Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün Resmi Plakalý Araçlarýna
c)Teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýnda itibaren toplam akaryakýt miktarý 400 (Dörtyüz)
takvim günü içerisinde teslim alýnacaktýr
3- Ýhalenin
a)Yapýlacaðý yer
Rüzgar kulübünde kaldý
Transfer çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, geçen sezon ikinci yarýda takýma transfer
olan kanat oyuncusu Hüseyin Rüzgar’la sözleþme
tazeledi.
Transfer çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, geçen sezon ikinci yarýda takýma transfer
olan kanat oyuncusu Hüseyin Rüzgar’la sözleþme
tazeledi. Ýç ve dýþ transferin birlikte yürüdüðünü belirten Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez: “Transfer çalýþmalarýmýzý ince eleyip sýk dokuyoruz. Kýsa sürede takýmý kaliteli futbolculardan
oluþturacaðýz” dedi.
Yeni sezonda Çorum Belediyespor’un grubunda
mücadele edecek olan Kýrýkhanspor Kulübü Baþkanlýðýna Hacý Kocacýk yeniden getirildi.
Kýrýkhanspor kendi tesislerinde olaðanüstü kongresini gerçekleþtirdi. Seçim sonrasý Kýrýkhanspor Kulübü Baþkanlýðýna Hacý Kocacýk getirildi. Yönetim kurulu ise Harun Dokgöz, Rasim Uçak, Av. Cihan Önal,
Ýnönü Mehmet Bilgin, Ekrem Ergüneþ, M. Bayram Ya-
Batman Petrolspor Baþkaný Aydýn Gülmez
Sebat, Diyarbakýr’dan
Hasan Ýnci ile anlaþtý
Çorum Belediyespor’un grubunda yer alan
Akçaabat Futbol kulübü
Diyarbakýrspor’dan fiyat
yükseltilmesi istememesi
üzerine yollarýný ayýran
Hasan Ýnci ile anlaþtý.
Geçen sezon aldýðý
parada artýþ yapýlmasýný
isteyen ancak bu talebi
kabul edilmeyen Hasan
Ýnci, yeþil-kýrmýzýlý kulüpten resmen ayrýldý. Diyarbakýrspor yönetimi,
‘Bu parayý ödeyemem’
diyerek, Hasan’ýn talebi
üzerine bonservis ücretinde indirim yaptý. Söz
konusu rakamý Akçaabat
Futbol Kulübü’nden alacaðý paradan düþürmek
suretiyle Trabzon ekibinden alýp Diyarbakýrspor’a ödeyen Hasan,
böylece Diyarbakýrspor
ile olan sözleþmesini karþýlýklý feshederek serbest
kaldý. Akçaabat Futbol
Kulübü ile daha önce anlaþan Hasan’ýn önümüzdeki günlerde yeni takýmýyla sözleþme imzalayacaðý açýklandý.
Hasan Ýnci
: MÝMAR SÝNAN MAH.ÝNÖNÜ CAD. NO : 167 ÇORUM-MERKEZ
KONFERANS SALONU
b)Tarihi ve saati
: 14.07.2014- 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüze! kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. ihale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Ýstekli bir akaryakýt ve daðýtým pazarlama kuruluþu ise; Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu tarafýndan verilmiþ ve iþ bitim tarihine kadar geçerliliði olan teklif sahibinin akaryakýt ve daðýtým pazarlama kuruluþu
olduðunugösteren belgeyi,
2-Ýstekli bir akaryakýt ve daðýtým pazarlama kuruluþunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduðu kuruluþtan
verilmiþ ve iþ bitim tarihine kadar geçeri i l iði olan akaryakýt ve daðýtým pazarlama kuruluþunun bayisi olduðuna dair bayilik yazýsý veya bayilik sözleþmesini,
3-Ýstekliye Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiþ ve iþ bitim tarihine kadar
geçerliliði olan bayilik belgesini sunmak zorundadýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL
ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir.
7.2.Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MÝMAR SÝNAN MAH.ÝNÖNÜ CAD. NO : 167 ÇORUM-MERKEZ
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ -EVRAK KAYIT BÜROSU adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese
iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 706) www.bik.gov.tr
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝFTAR’DA
AÇIÐIZ
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
14 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Oyun grubu alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler Mahalesi’nde
bulunan 2 ayrý taþýnmazýn
muhtelif fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Hankozlusu
köyü ada 106, parsel 24’de
kayýtlý tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Fatih
Caddesi Adalet Sarayý
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
19 DA 550 plakalý, 2011
model Volkswagen marka
Transporter 2.0 TDI tipli,
siyah renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
(Ç.HAK:1943)
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
T.C. Çorum. Ýcra Dairesi
YÝTÝK
(Ç.HAK:1602)
Çorum Emniyet
Müdürlüðünden almýþ
olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:1942)
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
0 532 604 74 75
ELEMANLAR ARANIYOR
Gönül Toptan Gýda pazarlama bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere;
* Diksiyonu düzgün
* Askerliðini yapmýþ
* 25-30 yaþ arasý
* Deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr.
Tel: 225 02 82
Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 2. Blok No:18-20
ÇORUM
NOT: Müracatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Ankara yoluna cepheli, yeni Hastane
inþaatý karþýsýnda, imarda KDKÇA
iþaretli 3862 ada, 5 parseldeki
2500 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 777 56 75
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 218 ada no, 34
parsel no, Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Abdurrahman
YURDUSAY
Ýsmail oðlu 1968 Ýskilip
Doðumlu
(Ç.HAK:1867)
BAYAN
ELEMAN KÝRALIK ÝÞYERÝ
ALINACAKTIR
SATILIK
DEÐERLÝ
ARSA
15 TEMMUZ
Park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no, 3873
sayfa no, 13 nolu baðýmsýz
bölümde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 110.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
0 538 772 77 55
SATILIK ÝMARLI
ARSALAR
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
Müracaat: 0 533 424 57 71
TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI
ÇORUM ÞUBESÝ
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý’na ait olan
Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Pafta 59, Ada 484, Parsel 4’de
kayýtlý Gayrimenkulde bulunan 8/43 arsa paylý
Zemin kat Bodrum ve Asma katý mevcut toplam 337 M2’lik iþyeri kiralýktýr.
Ýhale ile ilgili gerekli þartname Çorum Müftülüðünden ücretsiz olarak temin edilir. Ýsteklilerin 10.07.2013 Salý günü saat 17’ye kadar Ýl
Müftülüðüne dilekçe ile müracaat etmeleri ilanen duyurulur.
Kira ihalesi ise 14.07.2014 Pazartesi günü
saat 14.00’te Müftülük toplantý salonunda yapýlacaktýr.
Ýrtibat Tel: 0 533 636 53 03
Mehmet AÞIK
Ýl Müftüsü
Vakýf Þb. Bþk.
KAYNAKCI
TORNACI
ELEMANLAR
ARANIYOR
Küçük Sanayi Sitesindeki
atölyemizde çalýþtýrýlmak
üzere tecrübeli deneyimli
KAYNAKCI-TORNACI
elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1941)
Camii dýþ cephe kaplama
tezyinat elektrik ve makine
tesisatý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
1 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
06 DP 8070 plakalý 2012
model Ford marka Transit
330S tek kabin 125 tipli
açýk kasa kamyonetin satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
Çorum Ulaþ A.Þ. Halk Otobüslerinde
halen çalýþan, iþi olan Özel Halk
Otobüsü hissesi satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 544 770 20 25
Ücret dolgundur.
0 535 305 45 00
ELEMANLAR ARANIYOR Satýlýk Orta
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
Adres: Ankara Yolu 10.
Km. ÇORUM
Ilýca’da Bað
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
(Ç.HAK:1936)
11 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Satýlýk Halk
Otobüsü
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Boþcakavak mevkii, 175
ada, 392 parsel, 4 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
Bay-Bayan
Tabldot Ustasý
Aþçý ve Bulaþýkcý
Aranýyor
(Ç.HAK:1935)
Sünnet Þöleni hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 10.00
***
* Ortaokul, tercihen lise mezunu,
* Vardiyalý çalýþma düzeninde çalýþabilecek,
* Takým çalýþmasýna uyumlu, sorumluluk sahibi,
disiplinli,
* Askerlik hizmetini tamamlamýþ olan,
* Bay çalýþma arkadaþý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 ÇORUM
Tel : (364) 2549760 Faks : (364) 2549765
[email protected]
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Zümre Sofrasý Ev Yemekleri
Mür. Tel: 0 545 845 84 35
ELEMAN ARANIYOR
Elemanlar Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
- Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim
bayan eleman
- Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay
elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti.
Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3
Tel : 0 364 213 23 44
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay
iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün
35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu
olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý
alýnacaktýr.
Müracaat: CENNET BAHÇESÝ
Tel 213 39 08-0 536 459 65 00
Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 SUBESÝ
ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)
(Ç.HAK:1813)
10 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
24 TEMMUZ
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Genel Nitelikler:
(Ç.HAK:1866)
Yunus Emre Parký
aydýnlatma yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
Çorum merkez Çalyayla
köyünde muhtelif yer ve
deðerlerde bulunan tarla,
bahçe vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren
firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki
niteliklere sahip "Üretim Ýþçisi" alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1940)
9 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
23 TEMMUZ
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
EKMEKÇÝOÐULLARI
METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ.
Üretim Ýþçisi
(Ç.HAK:1583)
2014 - 2015 dönemi ofis
temizliði odacýlýk ve çay
ocaðý iþletmeciliði hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Toplantý Salonu
Saat: 14.00
***
19 H 441 plakalý 2008
model New Holland marka
mavi renkli traktörün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
(Ç.HAK:1918)
8 TEMMUZ
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
22 TEMMUZ
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:1908)
36 ay süreyle 2014 model
4+1 yolcu taþýma kapasiteli
12 adet araç kiralama ve 10
adet sürücü çalýþtýrýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
(Ç.HAK:1264)
Çorum Özel Ýdaresi Destek
Hizmetleri Müdürlüðü
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
(Ç.HAK:1924)
Çorum Mecitözü ilçesi
Ýbek Köyü Þehit Jandarma
Er Osman Aydoðdu
Ýlkokulu onarým inþaatý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi (Mimar
Sinan Mah.)
Saat: 10.00
***
Giriþ Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
(Ç.HAK:1930)
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada no,
349 parsel no, Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
(Ç.HAK:1845)
34 BU 3509 plakalý 2006
model Setra marka beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000
Yer: Çorum Adilyesi Mezat
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
(Ç.HAK:1937)
7 TEMMUZ
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19
Hitit Üniversitesi 2500 lira katýlým ücretini
yatýramazsa lige katýlamayacak
Bu takýma sahip çýkýn
Salon takým sporlarýnda Türkiye liglerinde mücadele eden ender takýmlarýmýzdan
Htit Üniversitesi bayan voleybol takýmý 9 Temmuz’a kadar 2500 lira katýlým
ücretini yatýrmadýðý takdirde lige katýlamayacak. Takýmýn antrenörü Turgut
Yýldýrým, bayan voleybol takýmý için Hitit Üniversitesi’nin bütçe ayýramamasýnýn
çok acý olduðunu söyledi.
Çorum salon takým
sporlarýnda bugüne kadar
ender takýmlarla liglerde
mücadele etti. Hentbol
bayanlar 1. liginde Ay
Yýldýzspor gurbetçi bir
Çorumlunun çabalarý ile
ayakta durmaya çalýþtý.
Ardýndan Hitit Üniversitesi bayan voleybol
takýmý önce bölgesel ardýndan 3. ligde Çorum’u
temsil etti. Ancak bunlar
hiç uzun ömürlü olmadý.
Gerekçede hep ayný oldu.
‘Ekonomik sýkýntýlar’.
Ýki sezon önce Bölgesel Amatör Lig’de namaðlup þampiyon olarak
3. lige yükselen iki yýldýrda Çorum’u temsil eden
Hitit Üniversitesi bayan
voleybol takýmý 9 Temmuz çarþamba günü mesai bitimine kadar Voleybol
Federasyonu’na
2,500 lira katýlým ücretini
yatýrmadýðý takdirde lige
katýlamayacak.
Yani sonuç yine
hüsran olacak. Çorum salon sporlarýnda üst liglere
çýkmayý býrakýn bulunduðu lige katýlýp katýlmayacaðý her dönem sorun
oluyor.
Hitit Üniversitesi
Bayan voleybol takýmý
antrenörü ve ayný zamanda Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Yönetim Kurulu üyesi Turgut
Yýldýrým, para yatýrýlmadýðý takdirde Çorum’dan
bir takýmýn katýlmamasýndan daha çok Çorum’un spor kültürü alanýndaki kazanýmlarýnýn
boþa çýkmasýna neden
olacaðýný söyledi.
Çorum voleybolünün son iki sezondur yetiþtirdiði sporcular ile
BESYO’da öðnenim gören öðrencilerden oluþan
kadro ile liglerde mücadele edildiðini belirtenTurgut Yýldýrým ‘Lig takýmýnda oynayacak sporcularýmýz kazandýklarý
tecrübe ve birikimle Üniversitelerin Beden Eðitimi ve Spor bölümlerine
girme imkaný buluyorlar.
Bayan voleybol takýmýzýn ligde mücadele etmesi ilimiz spor kültürünün
hangi seviyede olduðunun bir göstergesidir.
Alt yapýdan yetiþen
yetenekli sporcularýmýzýn
oynayacaklarý bir takýmýn ekonomik nedenlerle liglere katýlamamasý
büyük kayýp olacaktýr.
Bizim beklentimiz ulusal
ve uluslararasý alanda bir
çok büyük firmanýn bulunduðu Çorum’da bu takýma sahip çýkan olacaktýr. Genel Müdürlüðün
sponsorluk yasasý çerçevesinde yapýlacak bir
sponsorluk anlaþmasýyla
voleybol sporuna ve genç
sporculara sahip çýkanlar
olacaðýna inanýyoruz.
Umuyoruzki 9 Temmuz’a kadar bu konuda
duyarlý insanlarýmýz ola-
Çaðrýcan beklemede
Çorum Belediyespo’da kaleci Çaðrýcan beklemede. Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takým kalesine koruyan Çaðrýcan yeni sezonda kontenjan olacaðý
için beklemeye alýndý.
Tecrübeli file bekçisinin kýrmýzý siyahlý yönetimi arayarak kendisine teklifler olduðunu söylediðini ve ayrýlýk olacaksa ona göre teklifleri deðerlendireceðini söylediði öðrenildi.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn
kalede kontenjan kullanmaya sýcak bak-
madýðý bu nedenle kontenjan olmayan
kaleci arayýþlarýnýn sürdüðü biliniyor. Bu
nedenle yönetimden kendine net cevap
vermesini isteyen Çaðrýcan’a bir kaç gün
daha beklemesi söylendi.
Çorum Belediyespor teknik heyeti
kaleci arayýþýnda netice alamamasý halinde Çaðrýcan’ý kadroda tutarak kontenjanýn birini burada kullanacak. Bu arayýþ
içinde uygun bir isim bulunmasý halinde
Çaðrýcan’ýn bonservisiyle ilgili teklif gelen kulüplürle görüþme yapýlacak. Çaðrý’nýn Manavgat Evrenseki kulübüne
önerildiði ancak kendisinin baþka bir takýmla büyük oranda anlaþtýðý öðrenildi.
Ýncedal
acele
etmiyor
ak ve salon sporlarýnda
Çorum’un 3. ligde temsilcisi olmaya devam
edecektir. Tüm duyarlý ve
spor sever Çorumlularý
bu olaya sahip çýkmaya
bekliyoruz’ dedi.
CUMARTESÝ 5 TEMMUZ 2014
Akkaya ve Sarýtaþ Dünya
Þampiyonasý kadrosunda
15-20 Temmuz tarihlerinde Sýrbistan’ýn
Srinna kentinde yapýlacak olan Yýldýzlar
Dünya Güreþ Þampiyonasý’nda serbest
stilde Deniz Akkaya ve Emrah Sarýtaþ milli
mayoyu giyecekler.
Yýldýzlar Dünya Güreþ Þampiyonasý’nda mücadele edecek
milli takým kadrosunda Çorum’dan iki güreþçi bulunuyor. Deniz
Akkaya ve Emrah Sarýtaþ Dünya Güreþ Þampiyonasý’nda milli mayoyu giyecekler.
15-20 Temmuz tarihleri arasýnda Slovakya’nýn Srinna kentinde yapýlacak olan Dünya Güreþ Þampiyonasý hazýrlýklarýný Ankara
Elmadað Eðitim Tesislerinde sürdüren yýldýz milli takýmýnda milli
mayoyu giyecek sporcular büyük oranda belirlendi.
Buna göre Çorum Belediyespor güreþçisi 50 Kg’da Deniz
Akkaya ve 54 Kg’da Emrah Sarýtaþ Dünya Þampiyonasý’nda milli
mayoyu giymelerine kesin gözüylü bakýlýyor. Kamp çalýþmalarýný
12 Temmuz’a kadar sürdürecek milli takým 13’ünde þampiyona
için Slovakya’ya hareket edecek.
Deniz Akkaya
Baþkan Þahiner’den malzeme jesti
Tüm Türkiye genelinde olduðu gibi Sungurlu’da da Ýl Spor
Merkezleri yeni dönem çalýþmalarýna 29 Haziran pazar günü düzenlenen törenlerle baþladýlar. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda düzenlenen Ýlçe Spor Merkezleri açýlýþ törenine katýlan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner minik sporcularý sevindirdi.
Spor Merkezleri açýlýþ törenine katýlan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, branþlarýn ihtiyaçlarý olan malzemeleri Belediye
tarafýndan alarak minik sporculara
daðýttý. Þahiner, yaz tatilinde çocuklarýn spor alanlarýnda olmasýnýn
önemine dikkat çekti ve Belediye
olarak bu tür faaliyetlere güçleri
oranýnda destek vermeye devam
edeceklerini söyledi.
Çorum Belediyespor
Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal dýþ transferde hata
yapmamak için acele etmeyeceklerini söyledi.
Yeni sezon için geçen
yýlki iskelet kadroyu koruduklarýný önemli olanýn bu
olduðunu belirten Ýncedal’ýn
dýþ transferde kadrolarýna
katacaklarý isimler konusunda acele etmeyeceklerini yönetime iletti. Temasa geçen
isimlerle görüþmeler sürerken bu futbolcularýn bonservisinde indirim bekleniyor.
Çaðrýcan karar bekliyor
Çorum’da aktif olmayan branþlardan
Karate’de Tayfun Tümüklü’nün il
temsilcisi ve antrenör olarak göreve
baþlamasýnýn ardýndan sporcu sayýsý
hazlý artýyor.
Emrah Sarýtaþ
Karate’ye ilgi artýyor
Karate branþýnda çalýþmalara ilgi her geçen gün artýyor. Kuþak sýnavýna katýlan sporcular toplu halde
Karate’de kuþak imtihanýna 45 sporcu
katýldý ve baþarý olanlara belgeleri
verildi.
Çorum’da son aylarda yaygýnlaþmaya baþlayan
Karate branþýnda kuþak heyecaný yaþandý.
Karate Ýl Temsilciliðince Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezinde yapýlan Kuþak
imtihanýna çok sayýda aile ve izleyici katýldý.
Haziran dönemi kuþak imtihanýnda 45 sporcu yeni
kuþaklarýný ve diplomalarýný almanýn heyecanýný yaþadýlar. Öte yandan Karate takýmýnýn en küçük üyesi 7 yaþýndaki Arda Anýl Daðcý’ya kemer ve diplomasýný Ýl
Özel Ýdaresi Spor Kulübü Genel Sekreteri Veli Singer
verdi.
Karate Ýl Temsilcisi ve Bölge antrenörü Tayfun
Tümüklü, Çorum’da çok ciddi bir spor alt yapýsýnýn olduðunu söyledi. Çorum’da uzun yýllardýr karate branþýnda müsabakalara gidilmediðini dile getiren Tümüklü,
karate branþýndaki alt yapý çalýþmalarýnýn önümüzdeki
yýllarda meyvelerini vereceðini kaydetti.
Veli Singer minik Karateci’nin belgesini verdi
Download

05 Temmuz 2014 Cumartesi - Çorum Hakimiyet Gazetesi