ÖZEL ABC LİSESİ
ÖZEL ABC LİSESİ
GENEL TANITIM
ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman’da Ankara’nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ’ni
eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine rağmen yüksek
başarı oranı elde etti. “Türkiye Geneli”nde birinciler yetiştiren ABC, adını Eğitim sektöründe en önlere çıkarmayı
daha ilk yılında başardı.
ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.
2010 yılında planlaması yapılan ve 3 yıllık altyapı çalışmasından sonra 2013-2014 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle
ABC KOLEJİ ANAOKULU-İLKOKULU VE ORTAOKULU açılmıştır. ABC KOLEJİ İkinci yılında kontenjanlarını
doldurarak Ankara’da bir ilki başarmıştır.
ABC EĞİTİM KURUMLARI eğitimde pozitif disiplini ön planda tutan ve rehberlik servisini merkeze alan sistemini
liselerine taşıyarak başarılarını daha yukarıya çıkarmayı hedeflemektedir. 2006 yılında kolej standartlarında inşa
edilen merkez binamız 2015 yılı itibariyle “ÖZEL ABC LİSESİ” olarak eğitim-öğretime hizmet edecektir.
ÖZEL ABC LİSESİ
ÖZEL ABC LİSESİ
•EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROSU
» “ABC EÐÝTÝM KURUMLARI”NDA öðretmen kadrosu alanýnda uzman, kitap yazarý, üniversite danýþmanlýðý yapan
profesyonel bir kadrodur.
» ÖZEL ABC LÝSESݒNDE öðrencilerimizle ilgilenen tüm öðretmenler öðrencilerin derslerine giren ve onlarý tanýyan
branþ öðretmenleridir.
» ABC DERSHANELERݒNDE baþarýda en büyük pay sahibi olan öðretmen kadrosu ÖZEL ABC LÝSESݒNDE
daha da güçlenerek en iyi þekilde eðitim-öðretimine devam edecektir.
• ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SİSTEMİ
»ÖZEL ABC LÝSESݒnde “Öðrenci Koçluðu Sistemi” vardýr.
»Her öðretmenimiz yaz programý dâhilinde EÐÝTÝM KOÇLUÐU sertifikasý alýr. Her Eðitim Koçunun sorumlu olduðu en
fazla 12 öðrenci vardýr. Öðrencinin yýl içerisindeki performans aralýklarýný, ödev alýþkanlýklarýný, akademik geliþimini ve
varsa eðitim öðretimle ilgili problemlerini Eðitim Koçlarý takip eder.
»Eðitim Koçlarý öðrenci ile ilgili gerekli gördüðü durumlarý idare ve rehber öðretmen ile görüþerek çözüme ulaþtýrýr.
»Eðitim Koçu ile rehber öðretmenin çalýþmalarý senkronize yürür, rehber öðretmen tüm gruplarý takip ederken
Öðrenci Koçu en fazla 12 öðrenciye danýþmanlýk yapar.
»Öðrencinin yýl içerisindeki sýnýf deðiþiklikleri Eðitim Koçunu deðiþtirmez. Öðrencinin dönem baþýndaki Eðitim Koçu
hangi öðretmenimiz ise dönem sonuna kadar öðrenciyi o öðretmenimiz takip eder.
• VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
»ÖZEL ABC LÝSESݒnde 1.dönem 2 veli toplantýsý yapýlacaktýr. Ýlk toplantýmýz “Tanýþma Kokteyli” þeklinde olacaktýr.
1.dönem ikinci toplantýmýz ve 2.dönemde yapacaðýmýz toplantýlar “Genel Veli Bilgilendirme Toplantýsý” þeklinde olacaktýr.
»Velilerimiz dönem içerisinde randevu alarak kurum yöneticileri, rehber öðretmenlerimiz ve ders öðretmenlerimizle
bire bir görüþebilir.
»Velilerimize ve öðrencilerimize yýl içerisinde alanýnda uzman kiþiler tarafýndan Motivasyon Seminerleri, Bilgilendirme
Toplantýlarý ve Sertifika Programlarý düzenlenir.
•FİZİKİ ŞARTLAR
» Okulumuza giriþler parmak izi ve/veya kartlý sistemle yapýlacaktýr.
» Modern ve teknolojik sýnýflarýmýzda “Dijital Eðitim” sisteme dahil edilecektir.
» ÖZEL ABC LÝSESÝ Öðrenci Kütüphanesi, Sessiz Salonu ,Nezih Kafeteryasý ,Teras Bahçesi ile ferah bir okuldur.
» Sýnýflarýmýzda en fazla 18 öðrenci ile eðitim-öðretim yapýlacaktýr.
ÖZEL ABC LİSESİ
» Sýnýflarýmýzda Akýllý Tahtalar (Polivision), özel kýsa atým projeksiyon cihazlarý ve diðer eðitim materyalleri ile dersler
iþlenecektir. Her sýnýfta kontrol amaçlý kapalý devre güvenlik kamera sistemi mevcuttur.
» Öðrenci gün içerisinde dersleri bitmeden dýþarýya çýkamaz.
ÖZEL ABC LİSESİ
•DİSİPLİN ve KURALLAR
» ABC EÐÝTÝM KURUMLARI’ nda uygulanan her kural pozitif disiplin kurallarý çerçevesinde öðrenciye en yüksek baþarýyý
getirecek eðitimine en iyi katkýyý saðlayacak þekilde düþünülmüþtür.
» Öðrenciler ders baþlamadan 15 dk önce kuruma giriþ yaparlar ve öðretmenler sýnýflara gelmeden sýnýflarýnda hazýr
bulunurlar.
» Sýnýfa gelen öðrenci öðretmen dolabýnda telefonlar için hazýrlanmýþ bölüme telefonunu býrakýr ve okul çýkýþýna kadar
telefonunu izinsiz alamaz. (Veliler öðrencilerine kurum telefonlarýný arayarak ulaþabilirler.)
» ABC EÐÝTÝM KURUMLARI’ nda uygulanan her kural pozitif disiplin kurallarý çerçevesinde öðrenciye en yüksek baþarýyý
getirecek eðitimine en iyi katkýyý saðlayacak þekilde düþünülmüþtür.
» Öðrenciler ders baþlamadan 15 dk önce kuruma giriþ yaparlar ve öðretmenler sýnýflara gelmeden sýnýflarýnda hazýr
bulunurlar.
» Sýnýfa gelen öðrenci öðretmen dolabýnda telefonlar için hazýrlanmýþ bölüme telefonunu býrakýr ve okul çýkýþýna kadar
telefonunu izinsiz alamaz. (Veliler öðrencilerine kurum telefonlarýný arayarak ulaþabilirler.)
12. SINIF EĞİTİM PROGRAMI
• DERSLER
»Okulumuzda eðitim-öðretim 6 günlük ders programý üzerinden 50 saat olarak planlanmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý
Talim Terbiye Kurulu’nun belirlediði eðitim-öðretim programýna ek olarak ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK DERSLERÝ de
yapýlacaktýr.
»ÖZEL ABC LÝSESÝ Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý “ÖZEL LÝSE” statüsünde eðitim verecektir.
»Sýnýflar seviyelere göre belirleneceði için 22 Haziran 2015’te ilk seviye tespit sýnavý yapýlacak olup dönem baþlayana
kadar toplamda 4 seviye tespit sýnavý yapýlacaktýr. (Sýnýf belirlenmesinde öðrencinin nakil olduðu okul, notlarý ve
18 Ocak 2015 tarihindeki ABC SEÇME SINAVI da etkili olacaktýr.)
»Çalýþma programýmýz 2015 Haziran’da yapýlacak tanýþma ve planlama seminerleriyle baþlayacak ve “YAZ ÇALIÞMA
PROGRAMI (YÇP)” ile devam edecektir.
»15 Aðustos 2015 tarihinde 2.seviye tespit sýnavý yapýlacak, 17 Aðustos 2015 Pazartesi günü derslerimiz baþlayacaktýr.
»2015-2016 yarýyýl tatil döneminin ilk haftasý dersler devam edecek olup 2.hafta ders yapýlmayacaktýr.
»YGS ve LYS öncesi öðrencilerin durumlarýna göre sýnava özel EKSÝK TAMAMLAMA KAMPLARI (ETK) veya
DERECE ARTIRMA KAMPLARI (DAK) yapýlacaktýr.
ÖZEL ABC LİSESİ
»POZÝTÝF DÝSÝPLÝN Sistemimizin temel esaslarýndan birisi de ders takibidir. Dolayýsýyla mazeretsiz Okul devamsýzlýðý
yapýlamaz. Mazeretli devamsýzlýk hakký 50 dersle sýnýrlýdýr. Mazeretsiz devamsýzlýk hakkýný dolduran öðrencilerin
kurumdan iliþiði kesilir ve ücret iadesi yapýlmaz. Veli ve öðrenci bu durumu kayýt yaptýrdýklarýnda kabullenmiþ olurlar.
ÖZEL ABC LİSESİ
•ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI
»Öðretim programý dâhilinde verilecek olan Üniversite Hazýrlýk Dersleri öðrencinin hazýrlandýðý alana göre alan içi ve
alan dýþý olacak þekilde Matematik, Geometri, Dil Anlatým ve Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coðrafya, Felsefe
dersleri olarak verilecektir.
»Üniversite hazýrlýk programý, öðrencimizin okul dýþýnda herhangi bir kurs, özel ders, veya etüt merkezine ihtiyaç
duymadan hedeflediði üniversiteyi kazanmasýný saðlayacak özel bir programdýr.
»Üniversiteye hazýrlanan öðrencilerimize Rehberlik servisimizin hazýrladýðý, YGS-LYS ÝÇERÝK TANITIMI, SINAV
TAKTÝKLERÝ VE YÖNETÝMÝ, ZAMAN YÖNETÝMÝ, MESLEKLER TANITIMI, TEST ÇÖZME TEKNÝKLERÝ, ÜNÝVERSÝTE
TANITIM seminerleri ve toplantýlarý yapýlacaktýr.
»Okulumuzda yapýlacak sýnavlar sonrasý çizgi altý sýnýflar ve/veya öðrenciler zorunlu problem çözüm saatlerine
kalmak zorundadýrlar.
»Okulumuzda öðrencilerimiz çalýþýp çözemedikleri sorularý kendi öðretmenleriyle yaptýklarý problem çözüm saatleri
veya bire bir etüt programlarýyla çözüme ulaþtýracaklardýr.
»Problem çözüm saatlerinde öðrenciler yapamadýklarý sorularý kendi öðretmenleriyle konuyu kýsa tekrarlarla
pekiþtirerek çözerler.
»Birebir etütler öðrencilerin sýnav sonuçlarýna göre uzman rehber öðretmenler ve öðrenci koçlarý tarafýndan belirlenir.
Özenle hazýrlanan birebir etütlere katýlým zorunludur.
»Ders devamsýzlýðý mazeretsiz artan öðrenciler bire bir etütlerden daha az yararlandýrýlacaktýr.
»Üniversite hazýrlýk programýnda öðrencilerimize, özgün olarak hazýrlanmýþ Akýllý Konu Anlatým Kitaplarý, Akýllý Soru
Bankalarý, Yaprak Testler, Deneme Sýnavlarý, Ödev Kitapçýklarý vb. yayýnlar ücretsiz olarak verilecektir.
• SINAV TÜRLERİ ve UYGULAMA
»Okulumuzun dönem baþlangýcý öncesi yapacaðý 4 haftalýk özel Programda 4 adet “DERECE BELÝRLEME SINAVI (DBS)”
öðrencinin kazaným ve hazýr bulunuþluluk durumunu ölçecek ve dönem baþlangýç sýnýfýný belirler.
»Üniversite yerleþtirme sýnavlarý (YGS ve LYS) çoktan seçmeli sýnavlardýr. Bu nedenle sýnavlar ders ders kazaným odaklý
sorulardan oluþan testler ve YGS-LYS deneme sýnavlarý þeklinde uygulanýr.
»YGS-LYS deneme sýnavlarý profesyonel öðretmen kadromuz tarafýndan hazýrlanmýþ, “KONU TARAMA SINAVLARI
(KTS)” ve “GENEL DENEME SINAVLARI (GDS)”ndan oluþmaktadýr.
»Her hafta cumartesi günü belirli derslerden konu tarama veya genel deneme sýnavlarý uygulanýr.
»LYS deneme sýnavlarýnda öðrenciler kendi alanlarý dýþýndaki sýnavlara da girebilir.
»Okul programýnda ise MEB’in belirlediði sayýda yazýlý ve sözlü sýnavlar yapýlýr. Bu sýnavlarýn sonuçlarý okul karnesinde
yer alacak notlardýr. Bu notlar e-okul sistemine iþlenir. Her eðitim-öðretim dönemi sonunda öðrencilere MEB
müfredatýndaki derslerle ilgili 1.dönem ve 2.dönem karneleri verilir.
ÖZEL ABC LİSESİ
»Sýnav tarihleri “Akademik Takvim” olarak dönem baþýnda tüm veli ve öðrencilerimize duyurulur. Böylelikle
öðrencilerimiz bu sýnavlara çok önceden hazýrlanma imkânýný yakalamýþ olur.
ÖZEL ABC LİSESİ
• ÖDEVLER
»Ödevler günlük, haftalýk, sýnav performans ödevleri ve tatil ödevleri olarak 4 baþlýkta verilir ve takibi yapýlýr.
»Ödevlerinde hassasiyet göstermeyen öðrenciler gece 23.00’ e kadar Zorunlu Ödev Bitirme Programýna (ZÖP) katýlýr.
»Günlük Ödevler ( Hücrelenmiþ Ödevler); O gün iþlenen konulara ait test ve sorulardan oluþan, takibi ders öðretmeni
tarafýndan yapýlan ödevlerdir.
»Haftalýk Ödevler; Öðrenci koçlarý ve Rehberlik Servisi tarafýndan verilen ve iþlenen konularý haftalýk tarayan ödevlerdir.
»Sýnav Performans Ödevleri; Rehberlik servisi tarafýndan, özellikle öðrencinin Konu Tarama Sýnavlarýnda(KTS) ve/veya
Genel Deneme Sýnavlarýnda (GDS) yanlýþ yaptýðý sorular göz önünde tutularak verilen ve idare ile birlikte kontrolü
yapýlan ödevlerdir.
»Yarýyýl Tatil Ödevleri; Rehberlik Servisi tarafýndan verilen yarýyýl tatiline kadar iþlenen tüm konularý kapsayan ödev
kitapçýklarýdýr. Yarýyýl tatili sonunda kitaplar Rehberlik Servisine teslim edilir ve kontrolü okul idaresi tarafýndan yapýlýr.
»Öðrencilerimiz 11.sýnýftan 12.sýnýfa geçtikleri haziran ayýnda yapýlacak planlama semineriyle
“YAZ ÇALIÞMA PROGRAMI”NA (YÇP) baþlamýþ olacaklar ve yaz ödevlendirmeleri yapýlmýþ olacaktýr.
• YAYIN ve DÖKÜMANLAR
»Öðrencilerimiz MEB ders kitaplarý haricinde, kurum öðretmenleri tarafýndan hazýrlanan dokümanlar ve farklý
yayýnlardan alýnacak özel kitaplarla desteklenir.
»Konu Anlatým Kitaplarý; Ders ders hazýrlanan, dijital olarak da öðrencilerimizin kullanýmýna sunulan Akýllý Konu
Anlatým Kitaplarýdýr.
»Soru Bankalarý; Ders ders hazýrlanmýþ, iþlenen konulara ait sorularýn hücreleme sistemi ile kolaydan zora doðru
sýralandýðý testlerden oluþan kitaplardýr.
»Konu Tarama Testleri; Yýl içerisinde öðretmenlerimizin her ders anlattýðý ve biten konu üzerine öðrencilerimize
daðýtýp bir kýsmýný derste çözebileceði, bir kýsmýný ödev olarak verebileceði testlerdir.
»Yarýyýl Tatil Kitaplarý; Her dönem sonunda daðýtýlan Konu Pekiþtirme veya Yaz Genel Tekrar Kitaplarýdýr.
O yarýyýla veya yýla ait tüm konulardan oluþan Özel Seriler olarak Öðrenciye belirli periyotlarla verilir.
»Konu Tarama Denemeleri; Her hafta yapýlan Deneme sýnavlarýnýn bir kýsmýný bu sýnavlar oluþturur. O hafta iþlenen
konularý kapsar ve ölçme deðerlendirme buna göre yapýlýr. Öðrencinin eksiklerini nokta atýþý tayin edebilecek sýnav
türüdür.
»Genel Deðerlendirme Sýnavlarý; Ayda bir yapýlan ve o dönem iþlenen tüm konularý kapsayan denemelerdir.
YGS veya LYS formatýnda hazýrlanýr.
ÖZEL ABC LİSESİ
ÖZEL ABC LİSESİ
• ÖĞRENCİ TAKİBİ ve BİLGİLENDİRME
»Öðrenci takibi; Öðrenci psikolojisi, baþarý geliþimi, okul içi ve dýþý ders çalýþma alýþkanlýðý ve okul devamsýzlýðý þeklinde
Rehberlik Servisi, Ders Öðretmenleri ve Yönetim tarafýndan ayrý ayrý yapýlýr.
»ABC Online Öðrenci Takip Sistemiyle öðrenciler ile ilgili tüm bilgiler velilerle paylaþýlýr, sistem üzerinden Veli
Bilgilendirme Mesajlarý Velilerimizin cep telefonlarýna ve mail adreslerine gönderilir.
»ABC online öðrenci takip sisteminde, öðrencinin akademik ve kiþisel geliþimi ders ders , konu konu nokta atýþý belirlenir
ve öðrenciye bu konuda eksiklerini tamamlama imkaný verilir.
»“ÖZEL ABC LÝSESݔ pozitif disiplinden hiçbir koþulda taviz vermeyecektir, dolayýsýyla öðrencilerimiz de
bu kurallara ve pozitif disipline göre hareket etmek zorundadýr.
• SERVİS HİZMETLERİ
»Öðrencilerimiz bulunduðumuz bölgeden ve Ankara’nýn birçok ilçesinden okulumuza kayýt yaptýrýp, servis imkanýndan
faydalanýr. Servis kullanmak isteyenler öðrencilerimizin okul kaydý sonrasý okul servislerimize de kayýt yaptýrmasý gerekir.
»Okul Servislerimizde GPS Araç Takip Sistemi mevcut olup veliler talep ettiklerinde servis takibi yapabilir.
»Servis ücreti okul ücretinin dýþýndadýr.
ÖZEL ABC LİSESİ DERS SAATLERİ
GÜN
SAAT
PAZARTESÝ
SALI
ÇARÞAMBA
PERÞEMBE
09.20
10.00
S
ER
1.D
S
R
.DE
1
S
ER
1.D
RS
E
1.D
S
R
.DE
CUMA
1
HAFTASONU
08.30
09.10
CUMARTESÝ
S
ER
2.D
S
R
.DE
2
S
ER
2.D
RS
E
2.D
S
R
.DE
2
09.20
10.00
S
ER
1.D
10.10
10.50
S
ER
2.D
11.00
11.40
S
ER
3.D
S
R
.DE
3
S
ER
3.D
RS
E
3.D
S
R
.DE
3
10.10
10.50
S
ER
3.D
11.50
12.30
12.30
13.20
S ÖÐLE ÐÝ
E
ER
4.D
S
R
.DE
4
S
ER
4.D
YEM
LE
ÖÐ EÐÝ
YEM
LE
ÖÐ EÐÝ
YEM
S ÖÐLE ÐÝ
ER
E
4.D
YEM
S ÖÐLE ÐÝ
E
R
.DE
4
11.00
11.40
S
ER
4.D
13.20
14.00
S
ER
5.D
S
R
.DE
5
S
ER
5.D
RS
E
5.D
S
R
.DE
YEM
5
11.50
12.30
12.40
13.20
S
ER
5.D
S
ER
6.D
14.10
14.50
S
ER
6.D
S
R
.DE
6
S
ER
6.D
RS
E
6.D
S
R
.DE
6
15.00
15.40
S
ER
7.D
S
R
.DE
7
S
ER
7.D
RS
E
7.D
S
7
R
.DE
15.50
16.30
16.40
18.00
S
ER
8.D
ZORUNLU
GRUP
PROBLEM
ÇÖZÜMÜ
RS
S
R
.DE
8
E
8.D
S
ER
8.D
ve
BÝRE BÝR
S ETÜTLER
8
R
.DE
13.20
14.20
14.20 - 17.00
LE
ÖÐ EÐÝ
YEM
DENEME SINAVI
ÖZEL ABC LİSESİ
NOT: ABC EÐÝTÝM KURUMLARI zorunlu durumlarda planlanan ders baþlangýç ve bitiþ saatlerinde deðiþiklik yapabilir.
Download

ÖZEL ABC LİSESİ