KTML velilerine proje tanýtýmý
Ýsmail Seyrek Prof. oldu
Hitit
Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr.
Reha Metin
Alkan,
tarafýndan
unvaný
yükselen
akademik
personele
cübbesi
giydirildi.
Hayrettin Karaman
* HABERÝ
2’DE
ÝÝBF Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýsmail Seyrek törenle cübbe giydi.
‘Her kadýnýn bir mesleði olacak’
Karaman'dan
sert rüþvet
yazýsý
* HABERÝ 2’DE
Gönül Elçileri
Projesi
kapsamýndaki
‘Kadýnlar Ýçin
Mesleki Eðitim’
programýný
tanýtan Aile ve
Sosyal
Politikalar
Müdür
Yardýmcýsý
Hülya Örs, “Her
kadýnýn bir
mesleði ve
geleceði olacak”
dedi.
* HABERÝ 10’DA
Hülya Örs, proje sayesinde her kadýnýn bir mesleði olacaðýný söyledi.
‘Külcü kamuoyunu
yanýltýyor’
24 OCAK 2014 CUMA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Ercan Daþdan
MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Çorum
Belediyesi tarafýndan satýn alýnan ve Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü tarafýndan tanýtýmý yapýlan itfaiye aracý ile
ilgili açýklama yaparak, Külcü’nün kamuoyunu yanýlttýðýný
iddia etti.
* HABERÝ 5’DE
Traktörcüler Sitesi açýlýþa hazýr
Çevre Yolu Terminal inþaatý
karþýsýnda yapýmý tamamlanan
Traktörcüler Sitesi Kooperatifi
yönetimi, asfalt çalýþmalarýnýn
baþlamasý nedeniyle davet verdi.
* HABERÝ 7’DE
TKDK Koordinatörvekili Ýsmail Daðdelen, proje çaðrýsý yaptý.
TKDK’dan proje çaðrýsý
Uyuþturucu taþýyan þoföre
23 yýl hapis istendi
‘Bu fýrsat çok iyi
deðerlendirilmeli’
Çorum'da piyasa deðeri 4 milyon 500
bin lira olduðu öðrenilen 187 kilo 104
gram eroini doðu illerinden Ýstanbul'a
götürürken yakalanan kamyon þoförü
hakkýnda, "uyuþturucu madde ticareti
yapmak" suçundan hazýrlanan
iddianamede, 23 yýl hapis cezasý
istemiyle dava açýlmasý talep edildi.
* HABERÝ 3’DE
Dolandýrýcýlýk davasýnda
karar çýkmadý
Çorum'da kendini 'Hýzýr Aleyhisselam'
olarak tanýtarak 2 kiþiyi 3 bin 400 TL
dolandýrdýðý iddiasýyla tutuksuz
yargýlanan 30 yaþýndaki S.K., dünkü
duruþmaya katýlmazken, davada karar
çýkmadý.
* HABERÝ 3’DE
Görünmez
kazanýn böylesi!
Çorum'da oturan -Abdulkadir Kýlýç(20),
cep telefonuyla konuþurken 6 metre
derinliðindeki inþaat çukuruna düþtü.
Hastaneye kaldýrýlan Kýlýç'ýn saðlýk
durumunun iyi olduðu belirtildi.
* HABERÝ 3’DE
Balýkesir’de çaldýlar
Çorum’da yakalandýlar
Balýkesir Devlet Hastanesi'nde kanser
tedavisi gören hastalara ait kemoterapi
ilaçlarý çalýndý. Balýkesir'deki hýrsýzlýk
olayýnýn þüphelilerinin polisin titiz takibi
sonucu Çorum'da yakalandýðý bildirildi.
* HABERÝ 3’DE
* SAYFA 12’DE
Traktörcüler Sitesi’nde asfalt çalýþmalarý baþladý.
Ziraatçilerin derdi kuraklýk
Kuraklýk son bulsun diye kurban kestiler
Çorumlu
ziraatçiler, en
büyük dert
olarak
nitelendirdikleri
kuraklýk
problemine
çözüm arýyor.
Çiftçilerin
derdine derman
olacak çözümler
arayan Çorum
Ziraat Odasý
mevlid-i þerifin
ardýndan dün
kurban kestirdi.
* HABERÝ 10’DA
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
(TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü, 12. Dönem proje
çaðrýsý yaparak, proje baþvurularýnýn 10 Þubat-10 Mart
tarihleri arasýnda kabul edileceðini duyurdu.
* HABERÝ 4’DE
Yoðun bakýmdaki
iþçiden acý haber
Seydi Mebet
hayatýný kaybetti
Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
(HÜBTUAM) inþaatýnda yaþanan iþ
kazasýnda aðýr yaralanan Seydi
Mebet (36) vefat etti.
Ziraat Odasý, Çorum’daki kuraklýðýn son bulmasý için kurban kestirdi.
* HABERÝ 10’DA
Seydi Mebet
‘MÜSÝAD yeni bir
soluk kazandýracak’
Müstakil Sanayici
ve Ýþadamlarý
Derneði
(MÜSÝAD)
Çorum Þubesi
Baþkaný Av.
Rumi Bekiroðlu
ve Yönetim
Kurulu Üyeleri,
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý
(TSO)’na
tanýþma
ziyaretinde
bulundu.
MÜSÝAD yönetimi TSO’yu ziyaret etti.
* HABERÝ 4’DE
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yaklaþýk
16 milyon öðrenci cuma günü karne heyecaný yaþayacak.
Bugün karne* HABERÝ
günü
11’DE
2
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Hastanede otopark sorununa çözüm önerisi
H
afta sonu Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi'ne yolu düþen bir okur
aradý. Önce þikâyetini sonra önerisini
aktardý.
Okurun anlattýðýna göre,
otomobille hastane kapýsýndan içeri
girenler otopark bulmakta güçlük
çekiyormuþ. Bahçenin sað tarafý
personel otoparký malum. Lâkin hafta
sonunda tatil olduðundan bomboþ
oluyormuþ. Yasak olduðundan sýradan
vatandaþlar buraya park yapamýyor
haliyle.
Bahçenin sað tarafý arkaya doðru
vatandaþlara ayrýlan otopark. Ancak
burasý da tamamen dolu olduðundan
gerek ziyaret saatlerinde gerekse diðer
zamanlarda sorun yaþanýyor, vatandaþ
zor durumda kalýyormuþ.
Gelelim öneriye; hafta içi deðil ama
en azýndan hafta sonlarý hastane
bahçesinde bulunan personele tahsisli
otopark vatandaþa açýlmalý. Tatil günü
olmasý nedeniyle bomboþ duran
personel otoparký kullanýma açýlýrsa
vatandaþ maðdur olmaz.
Karaman'dan sert rüþvet yazýsý
Y
eniþafak Gazetesi
yazarý Hayrettin Karaman dünki yazýsýnda
rüþvetle ilgili kendisini
eleþtirenlere bir kez daha
cevap verdi.
Ýþte Hayrettin Karaman'ýn ‘Bir daha yazayý’
baþlýklý yazýsý:
Çok þükür ki, baþýmý önüme eðdirecek sabýkalarým yok; bu yüzden birkaç konuyu temcid pilavý gibi ýsýtýp ýsýtýp
insanlarýn önüne koyuyorlar; onlar da asýlsýz
veya aslýndan saptýrýlmýþ
oluyor. Son günlerde yine bunlara sarýlanlar var;
HÝTÝT GIDA VE DIÞ TÝCARET
ANONÝM ÞÝRKETÝ
Çekiliþ Sonucu
Otomobil Kazanan
Asil ve Yedek Listesi
Milli Piyango Ýdaresi Genel Müdürlüðü'nden alýnan 13/08/2013
tarih ve
40453693-255.01.02/2981-7543 sayýlý izinle düzenlenen piyangoya 170.380 iþtirakçi katýlmýþtýr. 21/01/2014 tarihinde yapýlan
çekiliþte ikramiye kazanan asil/yedek talihlilerin listesi aþaðýda
belirtilmiþtir.
Adet
1
1
1
1
1
1
Ýkramiye Adý
2013 Model Toyota Yaris 1.33 FUN Otomobil
2013 Model Toyota Yaris 1.33 FUN Otomobil
2013 Model Ford Fiesta 1.25i, 82 PS Trent Otomobil
2013 Model Ford Fiesta 1.25i, 82 PS Trent Otomobil
2013 Model Hyundai Yeni Ý20 1.2 D-CVVT Jump Otomobil
2013 Model Hyundai Yeni Ý20 1.2 D-CVVT Jump Otomobil
Kupon No
248373
247107
391115
312027
305142
312699
Ad Soyad
Didem ÇELÝK
Efdal ZÝHAR
Fuat ERDEMLÝ
Oðuz TÝRÝT
Samime BOSTANCI
Ahmet BIYIK
(Asil)
(Yedek)
(Asil)
(Yedek)
(Asil)
(Yedek)
Ýkramiye kazanan asil talihlilerin 08/02/2014 tarihine kadar,
yedek talihlilerin 23/02/2014 tarihine kadar Hitit Gýda ve Dýþ
Tic.A.Þ.nin Karakeçili Mah.Azap Ahmet Sok.No:25 ÇORUM
adresine baþvurmalarý gerekmektedir. Ýkramiyelerin son teslim
tarihi 26/02/2014'tür.
www.hititgida.com.tr
bu yüzden bir daha yazayým:
Ben hiçbir konuþmamda ve yazýmda 'Yahudiler cennete girer' demedim. Benim bilgim ve
inancým þudur: Bugün
bildiðimiz Yahudilik ve
Hristiyanlýk, zamanýnda
peygamberlerinin teblið
ettikleri sahih dinler olmaktan çýkmýþ, mensuplarý eliyle bozulmuþtur.
Bugün resmi Yahudilik
ve Hristiyanlýðý benimseyenler, Peygamberimiz'i (s.a.) bildikleri halde ona iman etmezlerse
cennete giremezler.
Rüþvet, yolsuzluk,
irtikab, insan kayýrma,
otoritenin yetkisini menfaati için kötüye kullanmasý... dine ve ahlaka aykýrýdýr.
'Ýhale almýþ, para
kazanmýþ bir kimseyi, iþ
olup bittikten sonra bir
yetkili, bir hayýr kurumuna yardýma davet ederse
ve o da yardým ederse bu
rüþvet olmaz' dedim, yine diyorum.
Bu kiþi, 'Ben istediðiniz yardýmý yaptým,
bundan sonra da beni kayýrýn' derse, yetkili de kayýrýrsa bu da meþru olmaz.
'Gerektiðinde kamunun menfaati, devletin bekasý için özel,
þahsî, cüz'î menfaatler
feda edilmelidir' dedim,
yine diyorum. Ama bundan maksadým 'açýk veya
gizli devlet, kamu yararý
için insan öldürebilir'
hükmü asla olamaz. Hukuk devletinde ceza ancak suçluya verilir, bunun için de adil yargýlama sonunda hüküm þartý
vardýr.
Vaktiyle Mushaf
yapraklarýný mýzraklarýn
ucuna takarak 'Kur'an
hakem olsun' diyenlerin,
Hz. Osman þehid edilirken eþinin kesilen parmaklarýný camide teþhir
ederek halký kýþkýrtanlarýn yaptýklarý gibi deðerleri, kutsallarý, hassasiyet
noktalarýný kullanarak,
istismar ederek meþru olmayan maksatlara ulaþmayý hedeflemek dine ve
ahlaka aykýrýdýr.
ÝÝBF Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýsmail Seyrek törenle cübbe giydi.
Ýsmail Seyrek Prof. oldu
H
Mustafa Demirer
itit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, tarafýndan unvaný yükselen akademik personele
cübbesi giydirildi.
Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Ýsmail
Seyrek’e profesör cüb-
Tiflis Üniversitesi
ile anlaþtýk
H
itit Üniversitesi Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet
Üniversitesi ile anlaþma imzaladý.
Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda Hitit ile
Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi arasýnda
anlaþma imzalandý.
Üniversite Basýn
besi Rektör Prof. Dr.
Alkan tarafýndan giydirildi.
Rektör Alkan, unvaný yükselen öðretim
üyesini tebrik ederek
baþarýlarýnýn devamýný
diledi.
Hakimiyet Ýsmail
Seyrek’e hayýrlý olsun
der, baþarýlýranýn devamýný diler.
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Uyuþturucu taþýyan
þoföre 23 yýl hapis istendi
Ç
orum'da piyasa
deðeri 4 milyon
500 bin lira olduðu
öðrenilen 187 kilo 104
gram eroini doðu
illerinden Ýstanbul'a
götürürken yakalanan
kamyon þoförü
hakkýnda, "uyuþturucu
madde ticareti yapmak"
suçundan hazýrlanan
iddianamede, 23 yýl
hapis cezasý istemiyle
dava açýlmasý talep
edildi.
Geçtiðimiz aðustos
ayýnda Ýl Emniyet
Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube
Müdürlüðü ekiplerince
Osmancýk ilçesinde
gerçekleþtirilen
operasyonda, bir
kamyonun rüzgarlýk
bölümünde 187 kilo
104 gram eroin ele
geçirilmesiyle ilgili
baþlatýlan soruþturma
tamamlandý.
Ýddianamede, 23 yýl hapis cezasý istemiyle dava açýlmasý talep edildi.
Cumhuriyet
Kanunu'nun 37/1
Osmancýk
Baþsavcýlýðý'na
maddesi gereðince,
Cumhuriyet
gönderildi.
olayda aracý olarak
Baþsavcýlýðý tarafýndan
kullanýlanýn da fail
hazýrlanan
Çorum Aðýr Ceza
olduðu belirtildi. Sanýk
iddianamede, tutuklu
Mahkemesince
Güngör hakkýnda,
sanýk Halis Güngör'ün
iddianamenin kabul
"uyuþturucu madde
savcýlýk ve
edilmesi halinde
ticareti yapmak"
mahkemedeki
Güngör'ün
suçundan 23 yýl hapis
ifadelerinde susma
yargýlanmasýna
cezasý istenen
hakkýný kullandýðý
baþlanacaðý öðrenildi.
iddianame, Çorum
belirtilerek, Türk Ceza
Olay
Bir istihbaratý
deðerlendiren
Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlarla Mücadele
Þubesi ekipleri,
geçtiðimiz Aðustos
ayýnda, doðu illerinden
Ýstanbul'a giden Halis
Güngör'un kullandýðý
kamyonu Osmancýk
ilçesi giriþinde
durdurmuþ, yapýlan
aramada boþ olan
dorsenin üst kýsmýndaki
rüzgarlýk bölümündeki
çadýr içerisine gizlenmiþ
vaziyette, 7 çuval
halinde 359 paket
uyuþturucu madde ele
geçirilmiþti.
Yapýlan
deðerlendirme sonucu
eroin olduðu belirlenen
uyuþturucunun 187 kilo
104 gram ve piyasa
deðerinin 4 milyon 500
bin lira olduðu tespit
edilmiþti. (AA)
Dolandýrýcýlýk davasýnda karar çýkmadý
Ç
orum'da kendini 'Hýzýr
Aleyhisselam' olarak
tanýtarak 2 kiþiyi 3 bin 400
TL dolandýrdýðý iddiasýyla
tutuksuz yargýlanan 30
yaþýndaki S.K., dünkü
duruþmaya katýlmadý. Daha
önceki ifadelerinde
suçlamalarý kabul etmeyen
þüphelinin kendilerini
dolandýrdýðýný ileri süren 43
yaþýndaki Hüseyin K.,
"Baþýnda sarýk ve cübesi
vardý, kendini Hýzýr
Aleyhisselam olarak tanýttý.
Bende inanýp para verdim"
dedi.
Olay Çorum'da geçen yýl
Aðustos ayýnda meydana
geldi. Ýddiaya göre
Kayseri'den Çorum'a gelen
S.K., baþýnda sarýk ve
cübbesiyle yalnýz yaþayan 70
yaþýndaki Hamdi E.'nin
kapýsýný çalýp kendisini "Hýzýr
Aleyhisselam" olarak tanýttý.
Kabe'den geldiðini
söyleyerek kurban adaðý
olduðunu ve para vermesi
gerektiðini söyledi. Hamdi
E.'yi kandýrýp 3 bin TL'sini
aldý. Daha sonra da Hüseyin
K.'yý da ayný yöntemle
kandýrýp 400 TL'sini alýp
kayýplara karýþtý.
Dolandýrýldýklarýný
anlayan iki kiþi polise giderek
þikayette bulundu. Verilen
eþkal üzerine bölgede
inceleme yapan ekipler
S.K.'yý gözaltýna aldý.
Suçlamalarý kabul etmeyen
þüpheli çýkarýldýðý nöbetçi
mahkeme tarafýndan tutuksuz
yargýlanmak üzere serbest
býrakýldý.
Hakkýnda da 'Dini inanç
ve duygularýn istismarý
suretiyle dolandýrýcýlýk
yapmak' suçunda 2 yýldan 7
yýla hapis cezasý istemiyle
dava açýldý. Dün Çorum 2'nci
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
yapýlan duruþmaya þüpheli
katýlmadý. Þikayetçi olan
Hüseyin K. ise hakim
karþýsýna çýktý. Sanýktan
þikayetçi olduðunu belirterek,
"Cübbe ve sarýklý bir þekilde,
elinde Kuran ile kapýmý çaldý.
'Ben Hýzýr Aleyhisselamým'
dedi. Bana adaðýmýn
olduðunu söyleyerek para
istedi. Ben de kendisine kanýp
400 TL verdim. Sonra da
gitti. Yakýnlarýma anlattýðým
ve
dolandýrýldýðýmý
anlayýnca da
þikayetçi oldum"
diye konuþtu.
Mahkeme heyeti
eksiklerin
15 Ocak Çarþamba gecesi Balýkesir Devlet Hastanesi arkasýnda bulunan Kemoterapi Ünitesi'nden ilaçlar çalýndý.
Balýkesir’de çaldýlar
Çorum’da yakalandýlar
B
alýkesir Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hastalara ait kemoterapi ilaçlarý çalýndý. Balýkesir'deki hýrsýzlýk olayýnýn þüphelilerinin polisin titiz
takibi sonucu Çorum'da yakalandýðý bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak Çarþamba gecesi
Balýkesir Devlet Hastanesi arkasýnda bulunan Kemoterapi Ünitesi'ne hýrsýz girdi. Kanser Tedavi Merkezi'nin
etrafýnda güvenlik kamerasý olmayan bölümündeki
pencereyi kolaylýkla açan hýrsýzlar, buzdolabýnda muhafaza edilen birkaç çeþitteki kanser ilaçlarýný çalýp
kaçtý. Ertesi sabah mesaiye gelen görevlilerin yaptýðý
kontrolde buzdolabýndaki kemoterapi hastalarý için
kullanýlan ilaçlarýn yerinde olmadýðý görüldü. Hastane
yönetimi hemen polisi aradý. Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi alýrken, hýrsýzlýk olayýnýn hastanedeki
güvenlik kameralarý tarafýndan tespit edilemediði belirtildi.
KANSER HASTALARINA AÝT ÖZEL VE
PAHALI ÝLAÇLAR
Balýkesir Devlet Hastanesi Yöneticisi Tezcan
Sezgin, yaþanan hýrsýzlýk olayýndan dolayý çok üzgün
olduklarýný, gerekli idari ve adli soruþturmanýn derhal
baþlatýldýðýný, çalýnan ilaçlarýn hastane yönetimi olarak
alýnan kayýtlý ilaçlar olmadýðýný, tedavi gören hastalarýn kullanýp tedavilerinin bitmesi veya yarým kalmasý
üzerine artan ilaçlar olduðunu söyledi. Sezgin, bunlarýn ihtiyaç sahibi baþka hastalarýn tedavilerinde kullanmak üzere muhafaza ettikleri ilaçlar olduðunu belirterek, "Bizim kemoterapi hastalarýmýzdan arta kalan
ilaçlar. Tedavisini yarýda kesenler, tedavi esnasýnda
kaybettiðimiz hastalarýmýz oluyor. Bunlardan haliyle
ilaçlar artýyor, ilaç almýþ oluyorlar. Alýnan bu ilaçlarý
biz kemoterapi ünitemizde muhafaza ediyorduk. Geçen çarþambayý perþembeye baðlayan gece kemoterapi ünitesinde hýrsýzlýk olayý gerçekleþti. Birkaç tane ila-
YETKÝLÝ BAYÝÝ
Sungurlu’da bir otomobil önce karþýdan karþýya geçmeye çalýþan yayaya, daha sonra da orta refüje çarpmasý sonucu 2 kiþi yaralandý.
Yayaya çarptý, refüje çýktý
Ç
Edinilen bilgilere göre, Hasan
Hüseyin K. (25) yönetimindeki
otomobil önce karþýdan karþýya
geçmeye çalýþan Ömer
Karatoprak’a (80) çarptý.
Duramayan otomobil daha sonra
orta refüje çýktý. Kazada yaya Ömer
Karatoprak ve otomobilde yolcu
ALIÞVERÝÞ FÝÞÝ HIRSIZLARI ELE VERDÝ
Piyasa deðeri binlerce TL olduðu belirtilen kanser ilaçlarýný çalan kiþi veya kiþileri tespit etmeye çalýþan Balýkesir Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri hastanedeki hýrsýzlýk olayýyla ilgili titiz bir çalýþma yürüttü.
Þüphelilere ait olabileceði deðerlendirilen bir alýþveriþ
fiþi ele geçirildi. Bu fiþ üzerinden alýnan parmak izleri
ile hýrsýzlarýn kanser tedavi merkezine girdikleri penceredeki parmak izleri örtüþtü. Bunun üzerine soruþturmayý geniþleten polis, fiþin verildiði restoraný bulup,
kesilen fiþin tarih ve saatinden hareket ederek hýrsýzlýk
olayýnýn þüphelilerinin izini sürdü. Hýrsýzlýk olayýnýn
þüphelisi olduðu bildirilen 2 kiþi, Çorum ilinde kaldýklarý otelde kýskývrak yakalandý.
Balýkesir Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube
ekiplerinin tespitiyle Çorum polisince yakalanýp gözaltýna alýnan H.B.K. (40) ve Ý.D. (28) isimli ilaç hýrsýzlarý, Balýkesir'den gönderilen özel ekip tarafýndan teslim
alýndý. Balýkesir'e getirilen þüphelilerin üzerinde yapýlan aramalarda kanser hastalarýna ait bir kutu ilaç ele
geçirildiði, þahýslarýn kemoterapi ünitesinden çaldýklarý ilaçlarý deðiþik illerde eczanelere satýp paralarýný harcadýklarý ileri sürüldü. Balýkesir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn ilaç hýrsýzlýðý olayýyla ilgili baþlattýðý soruþturmanýn devam ettiði bildirildi. (ÝHA)
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV
* Sökme takma
* Rot-balans
* Ön düzen
* Nitrojen gazý
orum’un Sungurlu ilçesinde bir
otomobil önce karþýdan karþýya
geçmeye çalýþan yayaya, daha sonra
da orta refüje çarpmasý sonucu 2
kiþi yaralandý.
Kaza, Necmettin Erbakan
Caddesi’nde meydana geldi.
cý alýp götürmüþler. muhtemelen çalýnan ilaçlar çeþitli
ilaçlar var. Bizim para verip aldýðýmýz eczane kaydýmýzda olan ilaçlar deðil bunlar. Hastalarýmýzdan artan
ilaçlar. Ýlaç alamayacak durumda olan o tarz hastalara
kullanabilir mi acaba diye elimizde tuttuðumuz ilaçlardý. Maalesef bunlar çalýndý. Bundan dolayý çok üzgünüz. Bunlar kemoterapi ilaçlarý, piyasada az bulunan
kýymetli ilaçlar" dedi.
LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR
* Lastik tamir
* Lastik otel
* Yað
* Akü
Bölgenin en büyük
lastik oteli
olarak bulunan Zeki Erezer (43)
yaralandý. Yaralýlar olay yerine
çaðrýlan ambulansla Sungurlu
Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý.
Kazayla ilgili soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Görünmez kazanýn böylesi!
Ç
orum'da oturan -Abdulkadir
Kýlýç(20), cep telefonuyla
konuþurken 6 metre derinliðindeki
inþaat çukuruna düþtü. Hastaneye
kaldýrýlan Kýlýç'ýn saðlýk durumunun
iyi olduðu belirtildi.
Abdulkadir Kýlýç, cep telefonu
ile konuþarak, Çorum'un Gazi
Caddesi üzerinde yapýmý süren bir
parka kadar yürüdü. Telefon
konuþmasýna burada da devam eden
Kýlýç, bir anlýk dikkatsizlik sonucu 6
metre derinliðinde, içerisinde demir
boru olan çukuru fark edemeyerek
düþtü. Çevredekilerin durumu görüp
haber vermesi üzerine bölgeye sevk
edilen saðlýk ekiplerinin müdahalesi
ile hastaneye kaldýrýlan Kýlýç'ýn
saðlýk durumunun iyi oldugu
belirtildi.Polis olayla ilgili
soruþturma baþlattý.(DHA)
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ
Býçaklý kavga Motosiklet çarptý
ale Mahallesi Emek Caddesi’nde gençlerin kavgasý hastanede bitti.
H.K. ile E.B. isimli gençler aralarýnda çýkan tartýþmada
býçakla birbirlerine saldýrdý. Aðýr yaralanan H.K. hastanede
tedavi altýna alýnýrken, diðer gencin hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi.
azi Caddesi’nde motosikletin çarptýðý yaya aðýr yaGralandý.
M.D. isimli genç motosikletle giderken aniden yola çýkan T.E. isimli vatandaþa çarptý. Hayati tehlikesi
bulunan T.E. hastaneye kaldýrýldý.
(Ç.HAK:3370)
K
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: 364 234 66 10
4
T
CUMA 24 OCAK 2014
‘Bu fýrsat çok iyi
deðerlendirilmeli’
TKDK’dan proje çaðrýsý
Erol Taþkan
arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü, 12. Dönem
proje çaðrýsý yaparak, proje baþvurularýnýn 10 Þubat-10 Mart tarihleri
arasýnda kabul edileceðini duyurdu.
Sufle Kafe'de düzenlenen basýn
toplantýsý ile 12. Proje Çaðrýsý ile ilgili bilgi veren TKDK Koordinatörvekili Ýsmail Daðdelen, 488 milyon
772 bin 128 Avro olan çaðrý bütçesinde, süt üretimi, et üretimi, süt iþleme, et iþleme, meyve-sebze iþleme,
su ürünleri, týbbý ve aromatik bitkilerin yetiþtirilmesi veya iþlenmesi, arýcýlýk, süs bitkileri, yerel tarým gýda
ürünlerinin üretilmesi, el sanatlarý,
kýrsal turizm ve kültür balýkçýlýðý konularýnda hazýrlanacak projelere destek verileceðini ifade etti.
TKDK Çorum Koordinatörlüðü'nün bu zamana kadar mali boyutu
161 milyon 970 bin 319 TL olan 459
projenin baþvuru yaptýðýný açýklayan
Daðdelen, yapýlan baþvurulardan
127 adedi ile sözleþme imzalanarak,
61 milyon 833 bin 660 TL'lik destek
saðlandýðýný duyurdu.
2013 yýlý içerisinde 21 milyon
TL'yi aþan bir hibe desteðinin Çorumlu yatýrýmcýyla buluþturulduðuna
vurgu yapan Daðdelen, Çorum
TKDK'nýn 42 il içerisinde 6. sýrada
yer aldýðýný sözlerine ekledi.
Daðdelen, yaptýðý açýklamada,
desteklenecek söz konusu yatýrým faaliyetleri içerisinde traktör desteði
bulunmadýðýnýn altýný çizerek, yatýrým için proje hazýrlanmasý çaðrýsýný
yineledi ve her türlü teknik konuda
yatýrýmcýlara teknik destek vermeye
hazýr olduklarýný söyledi.
Mesai saatleri içiresinde 223 00
27 nolu kurum telefonundan her türlü bilginin alýnabileceðini aktaran
Daðdelen, PTT Baþmüdürlük binasýnýn 3. katýnda bulunan kurum merkezine bizzat gelerek de her türlü bilgi
ve desteði alabileceklerini açýkladý.
TKDK Koordinatörvekili Ýsmail Daðdelen, proje çaðrýsý yaptý.
Çorum TSO listede
S
www.corumhakimiyet.net
amsun Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO), yerel ve yaygýn yazýlý
medyada yayýmlanan toplam 2 bin 42
haberiyle Türkiye’deki tüm TSO’lar
arasýnda üçüncü sýrada yer aldý.
Bir medya takip merkezinin hazýrladýðý rapora göre,
Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý, 2013 yýlýnda yerel ve yaygýn yazýlý basýnda yer alan toplam 2 bin 42 haberleriyle Türkiye’deki ticaret
ve sanayi odalarý arasýnda üçüncü sýrada yer aldý. Raporda, 3 bin 889
haberle Antalya Ticaret
ve Sanayi Odasý birinci
olurken, ikinci sýrada ise, 3 bin 172
haberle Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý yer aldý. Üçüncü sýrada yer alan
Samsun TSO’yu ise, Trabzon TSO ve
Sakarya TSO izledi. Bu sýralamayý
Mersin, Çanakkale, Van, Çorum ve
Antakya Ticaret ve Sanayi Odalarý takip etti.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn üstlendiði vizyon ve misyonuyla Türkiye’nin saygýn TSO’larýndan
biri haline geldiðini belirten TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun
TSO Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu,
“Oda olarak yoðun bir yýlý geride býraktýk. Çalýþma tempomuzu her zaman
üst seviyede tutarak,
þehrimizin ve ülkemizin kalkýnma hamlesine katký vermenin
çabasý içerisinde olmaya büyük gayret
gösterdik. Odamýzýn
yürüttüðü çalýþmalar
sýrasýnda en çok destek aldýðýmýz yerlerin baþýnda da basýn kuruluþlarýmýz gelmiþtir. Öncelikle yoðun bir iþ tempomuzda büyük
gayret göstererek çalýþan baþta Meclisimiz ve Oda personelimiz olmak
üzere, her zaman bizlere destek olan
basýn kuruluþlarýmýza camiam adýna
teþekkürlerimi sunuyorum” dedi.(ÝHA)
Sufle Kafe'de düzenlenen basýn toplantýsý ile 12. Proje Çaðrýsý ile ilgili bilgi verildi.
‘MÜSÝAD yeni bir
soluk kazandýracak’
M
üstakil Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Çorum Þubesi Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO)’na tanýþma ziyaretinde bulundu.
MÜSÝAD Çorum
Þubesi Yönetim Kurulu
Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD çatýsý
altýnda 35 bine yakýn iþletmenin temsil edildiðini ve bu iþletmelerde
yaklaþýk 1 milyon 500
kiþinin istihdam edildiðini söyledi.
Yurtiçinde 66, yurtdýþýnda 4 aktif temsilci
ile birlikte 60 farklý ülkede toplamda 143 nokta
ile hizmet veren MÜSÝAD'ýn, üyelerinden aldýðý
güçle üyelerine hizmet
etmeye gayret ettiðini
ifade eden Bekiroðlu, bu
kapsamda Çorum'da da
yapýlandýklarýný belirterek, Çorum iþ dünyasýnýn
önünü açacak, yeni ufuklar kazandýracak projeleri hayata geçireceklerini
aktarmýþtýr.
Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal
da toplumun farklý kesimlerinin bir arada bulunmasýný saðlamak adýna sivil toplum kuruluþlarýna büyük görev düþtüðünü söyledi. Ýþ dünyasýnýn da baþta ticaret ve
sanayi odalar olmak üzere SÝAD ve benzeri yapýlarda bir araya geldiklerini ve birlikte hareket etme imkaný bulduklarýný
belirten Baþaranhýncal,
“Bu amaçla ilimizde bir
süre önce yapýlanan
Müstakil Sanayici ve Ýþ
MÜSÝAD yönetimi TSO’yu ziyaret etti.
Hayrettin
Karaman
Bir daha
yazayým
Çok þükür ki, baþýmý önüme eðdirecek
sabýkalarým yok; bu yüzden birkaç konuyu
temcid pilavý gibi ýsýtýp ýsýtýp insanlarýn önüne
koyuyorlar; onlar da asýlsýz veya aslýndan
saptýrýlmýþ oluyor. Son günlerde yine bunlara
sarýlanlar var; bu yüzden bir daha yazayým:
Ben hiçbir konuþmamda ve yazýmda
'Yahudiler cennete girer' demedim. Benim
bilgim ve inancým þudur: Bugün bildiðimiz
Yahudilik ve Hristiyanlýk, zamanýnda
peygamberlerinin teblið ettikleri sahih dinler
olmaktan çýkmýþ, mensuplarý eliyle
bozulmuþtur. Bugün resmi Yahudilik ve
Hristiyanlýðý benimseyenler, Peygamberimiz'i
(s.a.) bildikleri halde ona iman etmezlerse
cennete giremezler.
Rüþvet, yolsuzluk, irtikab, insan kayýrma,
otoritenin yetkisini menfaati için kötüye
kullanmasý... dine ve ahlaka aykýrýdýr.
'Ýhale almýþ, para kazanmýþ bir kimseyi, iþ
olup bittikten sonra bir yetkili, bir hayýr
kurumuna yardýma davet ederse ve o da
yardým ederse bu rüþvet olmaz' dedim, yine
diyorum.
Bu kiþi, 'Ben istediðiniz yardýmý yaptým,
bundan sonra da beni kayýrýn' derse, yetkili de
kayýrýrsa bu da meþru olmaz.
'Gerektiðinde kamunun menfaati,
devletin bekasý için özel, þahsî, cüz'î
menfaatler feda edilmelidir' dedim, yine
diyorum. Ama bundan maksadým 'açýk veya
gizli devlet, kamu yararý için insan öldürebilir'
hükmü asla olamaz. Hukuk devletinde ceza
ancak suçluya verilir, bunun için de adil
yargýlama sonunda hüküm þartý vardýr.
Vaktiyle Mushaf yapraklarýný mýzraklarýn
ucuna takarak 'Kur'an hakem olsun' diyenlerin,
Hz. Osman þehid edilirken eþinin kesilen
parmaklarýný camide teþhir ederek halký
kýþkýrtanlarýn yaptýklarý gibi deðerleri,
kutsallarý, hassasiyet noktalarýný kullanarak,
istismar ederek meþru olmayan maksatlara
ulaþmayý hedeflemek dine ve ahlaka aykýrýdýr.
Ýnsanlarýn günah, suç ve kusurlarýný
dosyalayýp bekletmek, zamaný gelince bunlarý
þantaj veya yýpratma aracý olarak kullanmak
dine ve ahlaka aykýrýdýr.
Pire için yorgan yakmak aklý baþýnda
olan bir insanýn yapacaðý iþ deðildir... Ýþte
bunlarý da dedim ve yine diyorum.
Dediklerimin ve yaptýklarýmýn
arkasýndayým, ama yalan, dolan, itham, iftira
ayýptýr, günahtýr; dinli dinsiz kim olursa olsun
eðer ahlak sahibi ise bunlarý yapamaz,
yapmamalýdýr.
Bakan’dan
þirketlere uyarý
14
Ýþ aleminin temsilcileri karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu.
Adamlarý Derneði'nin
(MÜSÝAD), ilimiz iþ
dünyasýna yeni bir soluk
kazandýracaðýný düþünmekteyiz” dedi.
Ülkemizde
sivil
toplum kuruluþlarýnýn
öneminin her geçen gün
daha da fazla anlaþýlmakta olduðunu, sivil yapýlarýn ülkemize saðladýðý
katma deðerin de her geçen gün arttýðýný ifade
eden Baþaranhýncal, ortak akla dayalý yönetim
sisteminin temellerinin
gün geçtikçe saðlamlaþtýðýný belirterek MÜSÝAD'ýn da bu anlamda
BAÞSAÐLIÐI
Arkadaþýmýz Recep Mebet’in amcasýnýn oðlu
Seydi Mebet
’in
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Yönetici ve Çalýþanlarý
önemli yapý taþlarýndan
bir tanesi olduðunu vurguladý.
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn çalýþmalarýný, ilimizde faaliyet gösteren SÝAD'lar ile
dirsek temasý halinde
sürdürdüðünü ifade eden
Baþaranhýncal, "Ýlimizin
sanayisini, ekonomisini,
kalkýnmasýný ilgilendiren
konularda SÝAD'larla görüþ alýþveriþi yaparak ilimiz için en faydalýsýný
ortaya koymaya çalýþýyoruz. Bu kapsamda MÜSÝAD'tan da önemli katkýlar bekliyoruz. Üyeleri-
nin taleplerini ilgili kurum ve kuruluþlara iletme kabiliyetinin yaný sýra
kamu yararýna çalýþan bir
dernek statüsüyle ülkesine de hizmet eden MÜSÝAD'ýn ilimizde kýsa bir
süre önce göreve baþlayan yönetim kuruluna
çalýþmalarýnda baþarýlar
diliyor, ilimizin lider sivil toplum kuruluþu Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý olarak yapacaklarý
çalýþmalarda her zaman
yanlarýnda olacaðýmýzý
belirtmek
istiyorum"
þeklinde konuþtu.
Þubat itibariyle
limited ve anonim þirketler için asgari
sermaye yükseliyor.
Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý 14 Þubat itibariyle limited ve anonim þirketler için asgari sermayelerin yükseldiðini belirtti.
Hayati
Yazýcý,
"Þirketler iþlemlerini
Hayati Yazýcý
tamamlamazlar ise bunun yaptýrýmý þirketlerin
münfesih hale gelmesidir." dedi.
Yazýcý sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Asgari
sermayesi 50 bin TL'nin altýnda olan anonim þirketler ile asgari sermayesi 10 bin TL'nin altýnda olan limited þirketlerin sermayelerini Yeni Türk Ticaret
Kanunu'nun düzenlemesi çerçevesinde sermayelerini anonim þirketlerde en az 50 bin TL'ye, limited þirketlerde ise en az 10 bin TL'ye çýkarma zorunluluklarý bulunmaktadýr."(TRT Haber)
TSO Basýn
BAÞSAÐLIÐI
Cemiyetimiz Üyesi Recep Mebet’in amcasýnýn oðlu
Seydi Mebet
’in
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Külcü kamuoyunu yanýltýyor’
Enise Aðbal
yesi 23 Ocak 2013 tarihinde 44 metrelik bir itfaiye aracýný hizmete koymuþHP Belediye Baþkan Adayý Ertur. Hal böyle olmasýna raðmen bölgecan Daþdan, Çorum Belediyesi
nin en büyük aracý þekline kamuoyunu
tarafýndan satýn alýnan ve Belediye
yanlýþ bilgilendirmiþ ve aldatmýþtýr.
Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan
tanýtýmý yapýlan itfaiye aracý ile ilgili
Ayrýca 2 Milyon (Trilyon) TL’lik
bir aracýn seçim öncesi alýnmýþ olmasýaçýklama yaparak, Külcü’nün kamuný da manidar bulduðumuzu belirtmek
oyunu yanýlttýðýný iddia etti.
istiyorum. Görünen o ki bu araç seçim
Baþkan Külcü’nün açýklamalarýposter ve afiþlerinin yüksek yerlere
na hayretle þahit olduklarýný dile getiasýlmasýnda kullanýlacak gibi görünren Daþdan’ýn açýklamasý þöyle;
mektedir. Bu süreçte bu aracýn ne
amaçla kullanýlacaðýný hep birlikte gö“Belediye Baþkaný açýklamasýnda
receðiz.
Ankara’dan Sarp sýnýr kapýsýna kadar
uzanan bölgede, en büyük itfaiye araYine belirtmek isterim ki; 30 Mart
cýna Çorum Belediyesi'nin sahip oldutarihinde yapýlacak olan seçimlerde
ðunu belirterek kamuoyunu ve Çoher
mahallemize
1 araçlýk itfaiye merMHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan
rumlu hemþerilerimizi yanlýþ bilgilenkezi kurulacak ve meydana gelebiledirmiþ ve kandýrmýþtýr.
cek yangýnlarda acil ve hýzlý müdahale edilmesini saðlanacaktýr.”
Of Belediyesi 6 Mart 2012 tarihinde ve yine Fatsa Beledi-
M
Endiþeye gerek yok
T
ürkiye’deki barajlarýn doluluk oranlarýnýn yüzde
45’ler seviyesinde olduðunu
söyleyen Orman ve Su Ýþleri
Bakaný Prof. Dr. Veysel
Eroðlu, su ve kuraklýk konusunun kontrol altýnda olduðunu ifade ederek, “Kasým,
Aralýk ve Ocak aylarýnda yurt
genelinde yaðýþlarda yüzde
25’lere varan düþüler olmuþtu, ancak bu haftadan itibaren
yurdun pek çok bölgesinde
yaðýþlar olacak” dedi.
Çeþitli temaslarda bulunmak üzere bugün memleketi Afyonkarahisar’a gelen
Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Prof. Dr. Veysel Eroðlu, ilk
ziyaretini Afyonkarahisar
Belediye Baþkaný Burhanettin Çoban’a gerçekleþtirdi.
Burada Baþkan Çoban’dan
kentte belediye aracýlýðý ile
yürütülen alt ve üst yapý çalýþmalarý konusunda brifing
alan Bakan Eroðlu, Baþkan
Çoban’a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ederek, kendisinin de merkezi hükümet aracýlýðý ile kentte bir dizi yatýrýmlarýn gerçekleþtiðinden
bahsetti.
Açýklamalarýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Bakan
Eroðlu, su ve kuraklýk konusunda gelen sorular üzerine
açýklamalarda bulunarak, endiþe edilecek bir sorumun olmadýðýný söyledi. Bakan
Eroðlu, yurt genelinde barajlarýn doluluk oranlarý ve susuzluk tehlikesi ile ilgili þunlarý söyledi:
“Barajlardaki doluluk
oraný önemli deðil, ama þuanda yüzde 45’ler civarýnda.
Tabii ki kentten kente deðiþiyor. Bizim barajlar deðiþik
maksatla kurulmuþtur. Ýçme
suyu temin edilen, sulama suyu temin edilen barajlar ve
ayný zamanda enerji üretimli
maksatlý barajlar var. Bunlarýn Türkiye ortalamasý yüzde
45’ler civarýnda. Son Kasým,
Aralýk ve Ocak ayý baþlarýnda
yaðýþlarda biz azalma meydana geldi. Bazý bölgelerde
yüzde 25’e kadar, bazý bölgelerde ise yüzde 10’lar civarýnda bir azalma meydana
geldi. Tabii biz de bu konuda
gerekli tedbirleri aldýk. Hiçbir þehrimizi susuz býrakmayacaðýz eylem planý hazýrlamýþtýk. Bununla ilgili A, B ve
C planlarýmýz var. Biz büyük
düþünüyoruz. Þunu da ifade
etmekte fayda var: Türkiye’de bazý yýllar kurak, bazý
yýllarda sulak. Mesela 1972
yýlýnda büyük bir kuraklýk olmuþ. Arkasýndan benim ÝSKÝ
genel Müdürü olduðumu
1994 yýlýnda þiddetli bir kuraklýk oldu. Ama biz Ýstanbul’a kuraklýðý raðmen su
verdik 1995’ten itibaren.
2000 ve 2007 yýlýnda genel
bir kuraklýk oldu. Biz 2014
yýlýnda da bir kuraklýk olduðunu tahmine ederek, 7 yýllýk
bir sarmal gösteriyor bu tablo.”
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, kuraklýða dair açýklama yaptý.
“KENTLERÝMÝZDE
HERHANGÝ BÝR PROBLEM OLMAYACAK”
Bütün kentlerin su meselesini baþtan sona ele almak
için 2007 yýlýnda 30-40 yýllýk
bir eylem planý hazýrladýklarýndan bahseden Bakan Eroðlu, “30-40 yýl sonrasýný planladýk. Pek çok þehrimiz susuzmuþ. Mesela Çorum,
Kars, Edirne, Mardin, Siirt,
Ýzmir, Çankýrý, Sivas. Afyonkarahisar’da da arsenik problemi vardý. 56 þehrimizde su
problemi olduðunu tespit ettik. Biz büyük bir hýzla, yýldýrým hareketle barajlarýn hepsini arka arkaya inþa ettik.
Bütün kentlerin su problemini çözdük, þuanda aþaðý yukarý inþaatý devam ama su ihtiyacý olmayýp da 2040-2050
yýlýna kadar suyu eksik olan
kentlerimiz var, onlarý da tamamlýyoruz. Kentlerimizde
herhangi bir problem olmayacak kesinlikle, su vereceðiz. Sulamaya gelince biz her
yýl Nisan ayýnda sulama suyu
durumunu dikkate alýyoruz.
O maksatla þuanda erken,
herhangi bir þey söylemeye
gerek yok. Bir deðerlendirme
yapacaðýz. Þuanda sulama
suyu barajlarýmýzda yüzde 45
doluluk var. Ama biliyorsunuz modern sulama sistemlerinde yani az suyla daha çok
alaný sulayacak sulama sistemine döndük. O bakýmdan
avantajýmýz var. Kaldý ki yaðýþlarda geliyor. Gördüðünüz
Bakan Eroðlu, su sorunu yaþanmayacaðýný belirtti.
gibi dün baþladý, bugünde
özellikle Doðu Anadolu ve
Türkiye’nin kuzeyinde bir
yaðýþ var. Cuma günü yaðýþlar sadece Ege ve bir kýsmý
var, ama Cumartesi-Pazar ve
Pazartesi gününe kadar yaðýþlar var, Çarþambaya kadar.
Biz zaten hazýrlýðýmýzý yaptýk. Suyu iyi yönetiyoruz. Suda iyi bir çalýþmamýz var o
bakýmdan endiþe olunmasýn”
dedi.
(Ç.HAK:146)
ve Müslümanlarýn Geleceði
üst baþlýklý seminerler dizisinde bu hafta sonu ‘Yemen’ konusu ele alýnacak.
Necat Yazýcý ve Hüse-
yin Taha Topaloðlu'nun sunacaðý programý Ömer Ýslam müzakere edecek.
Program, yarýn akþam
saat 20.00’de Özgür-Der
Çorum Þubesi seminer salonunda baþlayacak.
Eyvaz ile yola devam
AK
Parti Çorum Ýl
Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
Alaca Belediye
Baþkaný Muhammet
Eyvaz'ý makamýnda
ziyaret etti.
Ziyarette Ýl
Yönetim Kurulu Üyesi
Eyüp Arslan, Sami
Odabaþ, Adnan Týðlý,
Nurettin Karaca,
Gençlik Kollarý
Baþkaný Erhan Akar,
Ýlçe Baþkaný Ümit
Tokgöz, Belediye
Meclis Üyesi Secaattin
Arklan yer aldý.
Ziyaret esnasýnda
konuþan Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
Alaca'nýn AK Parti
belediyeciliði ile 2009
yýlýnda tanýþtýðýný
belirterek, 5 yýl
içerisinde Alaca'nýn
çehresinin deðiþtiðini
dile getirdi. Yeni
dönemde de
Muhammet Eyvaz ile
yola devam
edeceklerini
vurgulayan Ceylan,
"AK Parti
belediyeciliði ile 2009
yýlýnda Alaca'yý
tanýþtýrdýk. Aradan
geçen 5 yýlda gerek
Ceylan, Muhammet Esat Eyvaz’la yola devam edecekleri mesajýný verdi.
belediyemizin gerekse
hükümetimizin yaptýðý
çalýþmalarla Alaca'nýn
çevresinin ne kadar
deðiþtiði, þehircilik
anlamýnda ufkunun ne
kadar geniþlediði
görülmektedir" dedi.
Mevcut belediye
baþkaný Muhammet
Eyvaz'ýn 5 yýl
içerisinde özverili
çalýþmalarýyla renk
ayrýmý yapmadan
Alaca'nýn tamamýna
hizmet ettiðini
söyleyen Ahmet Sami
Ceylan, "Bu süre
zarfýnda Alaca'da gözle
görülür deðiþimler
olmuþ, Belediye adýna
atýlýmlar
gerçekleþtirmiþtir.
Önümüzdeki dönemde
de yine Muhammet
beyle beraber sevgili
hemþehrilerimiz
þundan emin olsunlar
ki Alaca'da
yapacaðýmýz daha çok
iþ vardýr.
Alaca'yý daha
yaþanýlabilir bir kent
yapmak için
hükümetimizin de
desteðiyle, Muhammet
beyin özverili
çalýþmalarýndan
kimsenin þüphesi
olmasýn.
Bilindiði üzere
bizim dönemimizde
gerek TOKÝ, gerek
hastane, Koçhisar
Barajý, Anadolu
Öðretmen Lisesi,
doðalgaz, içmesuyu
arýtma tesisi gibi dev
projeleri hizmete
sunduk. Önümüzdeki
dönemlerde de
Alaca'ya bu yatýrýmlar
artarak devam
edecektir" ifadelerini
kullandý.
CHP’nin Dodurga adayý oldu
Özgür Der Yemen’i
konuþacak
zgür Der Çorum ÞubeÖ
si’nin Ýslam Dünyasýndaki Deðiþim Hareketleri
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Alaca Belediyesi’ni ziyaret etti.
Bakan Eroðlu, ziyaretinde sonunda Baþkan Çoban’a günün anýsýna þilt takdim etti.
Bakan Eroðlu’nun buradaki ziyaretine Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu,
Afyonkarahisar Ýl Emniyet
Müdürü Mustafa Uçkan, AK
Parti Afyonkarahisar Ýl Baþkaný Mehmet Zeybek ve daire müdürleri katýldý.(ÝHA)
30
Mart'ta yapýlacak yerel seçimler
nedeniyle siyasi hareketlilik devam
ederken, CHP Dodurga Belediyesi Baþkan
Adaylýðý'na Nevzat Varlý getirildi.
Çorum'da AK Parti, CHP ve
MHP’nin Belediye Baþkan adaylarý ilde
belli olurken, ilçe belediye baþkan adaylarý
da yavaþ yavaþ belli olmaya baþladý.
CHP Dodurga Belediye Baþkaný
olarak Türk Silahlý Kuvvetlerinde
Astsubay olarak görev yapmýþ ve emekli
olmuþ, Ýktisat Fakültesi mezunu evli ve 2
çocuk babasý Nevzat Varlý aday olarak
gösterildi.
Nevzat Varlý
6
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Anadolu basýný rahatlayacak
B
asýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu Anadolu
zetede yayýnlanmasýna iliþkin hükümet tarafýndan karar
Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, resmi
alýndýðýný, bu kararýn o güne kadarki en ciddi artýþ olduilan fiyatlarýndaki yeni tarife uygulamasýnýn, artan girðunu aktardý.
di fiyatlarý ve dolarýn yükseliþi dolayýsýyla ciddi sýkýntýBu artýþýn, yüzde 100'lük bir zam anlamýna geldiya giren Anadolu basýnýnýn biraz olsun rahatlamasýna
ðine dikkati çeken Arslan, sözlerine þöyle devam etti:
vesile olacaðýný söyledi.
"Bakanlar Kurulunun kabul ettiði, günlük fiili satýþ
Arslan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 17
ortalamasý 10 binin altýnda tiraja sahip gazetelerdeki
Ocak'ta Bakanlar Kurulu tarafýndan, þubat ayý baþýndan
yüzde 5,95'lik yükselmeyi deðerlendirirsek; bu durum,
itibaren sütun santim ücretlerine uygulanmak üzere yayaklaþýk yüzde 15'lik bir artýþa karþýlýk geliyor. Bu, son
pýlacak zam oranlarýnýn açýklandýðýný belirtti.
10 yýlýn en büyük artýþý demek oluyor. Yüzde 15'lik bu
Anadolu gazete sahipleri temsilcileri olarak, bu
artýþ, mesleðimizin sürdürülebilirliðinde, mahalli sekonuyla ilgili uzun süredir yürüttükleri çalýþmayý BÝK
çimlerin hemen öncesinde olduðumuz bir dönemde yeGenel Kurulu ve Bakanlar Kurulu'na sunduklarýný ifarel demokrasinin daha saðlýklý þartlar içinde gerçekleþde eden Arslan, çalýþmanýn sonucunu 17 Ocak'ta aldýkmesinde önemli bir imkaný beraberinde getirmiþ olacakMustafa Arslan
larýný dile getirdi.
týr. Resmi ilan fiyatlarýndaki yeni tarife uygulamasý, artan
girdi fiyatlarý ve dolarýn yükseliþi dolayýsýyla ciddi sýkýntýlara girKabul edilen düzenlemeyle ilgili bilgi veren Arslan, þunlarý
mekte olan Anadolu basýnýnýn biraz olsun rahatlamasýna vesile olakaydetti:
caktýr."
"Bakanlar Kurulu'nun yaptýðý tanýmda, 10 puntoya dizilmiþ
Anadolu gazete sahipleri temsilcileri olarak, yakýn zamanda
resmi ilanlarýn sütun geniþliði 40 milimetre, 8 puntoya dizilmiþ resson derece hayati iki karar alýnmasý için çalýþma yaptýklarýný anlatan
mi ilanlarýn sütun geniþliði ise 36 milimetreydi. Oysa ki 76 santiArslan, bunlardan birinin; mahalli seçimlerden sonra yürürlüðe gimetrelik bobinler, Türkiye'de son bir buçuk yýldýr 70 santimetreye
recek büyükþehir yasasýna iliþkin kurum mevzuatýnýn uyumlaþtýrýldüþmüþtü. Yani 6 santimetrelik düþüþ söz konusuydu. Biz de bu pramasýyla ilgili olduðunu bildirdi.
tikten hareket ederek, 40 milimetrelik sütun geniþliðinin 37 milimetreye, 36 milimetrelik sütun geniþliðinin de 33 milimetreye düþArslan, büyükþehir yasasýndan sonra tüm il ve ilçelerdeki gamesini teklif etmiþtik. Genel Kurulumuz uygun görmüþtü. Bakanlar
zetelerin, artýk BÝK'in þube müdürlükleri tarafýndan denetleneceðiKurulumuz da kabul etti. Genel Kurulumuza ve Bakanlar Kurulu'na
ne iþaret ederek, "Bu durum, Konya'daki 34 gazetenin daha denetiAnadolu basýný olarak teþekkürlerimi sunuyorum."
minin, kurum þubesi tarafýndan yürütülmesi anlamýna geliyor. Ayrýca, ilçelerdeki gazetelerimizin mevcut statülerini yaþatmaya dönük
‘Son 10 yýlýn en büyük artýþý’
de temel kararlar aldýk" diye konuþtu.
Arslan, 2004'te bir gazetede yayýmlanan resmi ilanlarýn iki ga-
Turizmciler EMITT’te
Enise Aðbal
H
itit Medeniyeti’nin baþkenti Çorum, yerel dokusu ve kültürel mirasý ile 2013 Ýstanbul Doðu
Akdeniz Turizm Fuarý EMÝTT’te tanýtýlýyor.
ITE Fuarcýlýk tarafýndan bu yýl 17.’si düzenlenen Doðu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT,
24-27 Ocak tarihleri arasýnda Ýstanbul Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleþiyor.
Toplam 60 bin m2’lik alan üzerinde 4 bine yakýn katýlýmcýnýn yer alacaðý dünyanýn 6. büyük turizm fuarý olan EMITT, profesyonellerin olduðu kadar erken rezervasyon indirimleri, zengin tatil fýrsatlarýyla
tüketicilerin de ilgisini çekiyor.
Çorum’un bu fuarda tanýtýmýnýn oldukça önemli olduðuna dikkat çeken Çavuþoðlu Turizm Türk
Hava Yollarý Genel Satýþ Þubesi Müdürü Halit Ýnaltekin, “Bütün katýlýmcýlarýn kendilerini ifade etme
ve ürünlerini tanýtma fýrsatý bulacaðý fuarý bu yýl Hitit tarih dokusu aydýnlatýyor.” dedi.
Turizm sektörü profesyonelleri için EMITT’in,
bölgenin en önemli buluþma noktasý olduðunu da
ifade eden Ýnaltekin, “Çorum'un kültür ve tarih turizmine ev sahipliði yapacak olduðuna inandýðýmýz
için fuardayýz. Çorum, doðal güzellikleri, kültür varlýklarýnýn zenginliði, bakir, el deðmemiþ mesire yerleri ve turizmin her çeþidinin potansiyel olarak bulunduðu bir ildir. Ýl merkezi ve ilçeleri ile en yeni turizm destinasyonudur. Katýldýðý tüm ulusal ve uluslararasý fuarlarýn gözdesi ve ilgi odaðý olmuþtur. Yurtiçi fuarlarýnýn yanýnda yurtdýþý fuarlara da katýlarak
ilimizi en iyi þekilde pazarlayarak turizm pastasýndaki payýmýzý arttýrmak istiyoruz.” sözleriyle fuara katýlým amaçlarýný dile getirdi.
Hitit Medeniyeti’nin baþkenti Çorum, yerel dokusu ve kültürel
mirasý ile 2013 Ýstanbul Doðu Akdeniz Turizm Fuarý EMÝTT’te tanýtýlýyor.
EMITT, 24-27 Ocak tarihleri arasýnda Ýstanbul
Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleþiyor.
Yamaha’nýn patronu Osmancýk’ta
Mustafa Demirer
Y
amaha kullanýcýlarýn artýrmak ve Yamaha markasýný tanýtmak için ticaret yaptýklarý ülkeleri ziyaret
eden Yamaha'nýn Japon
Patronu Toshiharu Yamada ile Yamaha Motor
Sanayi ve Ticaret Ltd.
Þti Bölge Satýþ Müdürü
Levent Koçak, Osmancýk'ta Yamaha Bayii
Dostlar Ticaret sahibi
Mustafa Yoludoðru'yu
ziyaret etti.
Karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunan yetkililer, Dostlar Ticaret
Sahibi Mustafa Yolu-
Yamaha'nýn Japon Patronu Toshiharu Yamada ile Yamaha Motor Sanayi ve Ticaret
Ltd. Þti Bölge Satýþ Müdürü Levent Koçak firma ziyaretleri yapýyor.
doðru'yu yaptýðý satýþ
Toshiharu Yamada, terkalitenin adresi olduðuve tanýtýmlardan dolayý
cümaný aracýlýðý ile
nu belirterek, Yamaha
teþekkür ettiler. Yamayaptýðý deðerlendirmemarkasýný taþýyan her
ha'nýn Japon Patronu
de, Yamaha markasýnýn
türlü araç, gereç, motor
gibi parçalarda en kaliteli malzeme kullandýklarýný ifade etti. Yamada, Yamaha markasýnýn
rakiplerinin ürünlerinden daima daha saðlam,
dayanýklý ve iktisatlý olduðunu kaydederek,
kaliteden ödün vermediklerini vurguladý.
Osmancýk'ý çok
sevdiðini belirten Yamaha'nýn Japon Patronu
Toshiharu
Yamada,
Türk insanýnýn çok samimi ve cana yakýn olduðunu dile getirdi. Yamada, Japonlarýn Türkleri çok sevdiðini, bu
yüzden
Türk-Japon
dostluðuna önem verdiklerini kaydetti.
Acil Týp Teknisyenleri Ve Teknikerleri(Paramedik) Derneði
yöneticileri, Özel Platin Saðlýk Koleji'ni ziyaret etti.
Geleceðin saðlýkçýlarýna
eðitim semineri verdiler
A
Ziyarete katýlan ATTDER Baþkan Yardýmcýlarý katýldý.
ATT bölümünde eðitim gören öðrencilere eðitim verildi.
Öðrenciler verilen bilgilere teþekkür ettiler.
ATTDER yönetimi, eðitimin çok verimli geçtiðini ifade etti.
Yeniden tercih alýnacak
P
Yamaha'nýn Japon Patronu Toshiharu Yamada ile Yamaha Motor Sanayi ve
Ticaret Ltd. Þti Bölge Satýþ Müdürü Levent Koçak, Osmancýk’ý ziyaret etti.
Mustafa Demirer
cil Týp Teknisyenleri Ve Teknikerleri(Paramedik) Derneði
yöneticileri, Özel Platin
Saðlýk Koleji'ni ziyaret
etti.
Ziyarete katýlan
ATTDER Baþkan Yardýmcýlarý Can Kargýn,
Cemil Çufadar, Esra
Karakuþ, Fatma Alaçam, Sezgin Atalay, Sibel Hoþgör, Þeyma Kýlýç tarafýndan ATT bölümünde eðitim gören
öðrencilere eðitim verildi. Eðitimde 'ATT'lik
nedir, paramedik nasýl
olunur ve görevleri nelerdir, meslekteki zorluklar, mesleðin cazip
yanlarý, okul sonrasý
çalýþma alanlarrý, derneðin tanýtýmý ve amacý' ele alýndý. Öðrencilerle keyifli dakikalar
geçiren ATTDER yönetimi, eðitimin çok
verimli geçtiðini ifade
etti.
ATTDER Baþkaný
Osman Tök, "Biz bu
mesleði 30 sene daha
yapacaðýz öðrenci arkadaþlarýmýz mezun olduktan sonra bizlerin
mesai arkadaþlarý meslektaþý olacaklar. Amacýmýz mezun olana dek
verebileceðimiz bütün
birikimimizi verebilmek ve mezuniyet sonrasý onlarý donanýmlý ve
bilinçli saðlýk memurlarý yapabilmek. Bizler
okul hayatýmýzda ambulans, maket görmeden mezun olduk ve sahada göreve baþladýðýmýzda zorluk çektik.
Bu zorluðu onlarýn çekmesini istemiyoruz.'
dedi
Özel Platin Saðlýk
Koleji'ni Zuhal Yeta
Saraç ise, "ATTDER
Çorum ekibine teþekkür ediyorum. Çok keyifli bir çalýþma gerçekleþtirdiler. Öðrencilerimiz bir çok konuda bilinçlendiler. ATT'lik
mesleðinin önemini
kavramada bu eðitim
çok yerinde oldu. Önümüzdeki zaman süresinde yeniden eðitimler
için ATTDER Çorum
ekibini bekleyeceðiz."
diye konuþtu.
edagojik Formasyon
Eðitimi
Sertifika
Programý için adaylarýndan yeniden tercih alýnacak.
Adaylar tercihlerini
23-27 Ocak tarihleri arasýnda
ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.
ÖSYM
yapýlan
açýklamada, 2013 Pedagojik Formasyon Eðitimi
Sertifika Programlarýna
yerleþtirme iþlemleri için
28 Kasým-6 Aralýk 2013
tarihleri arasýnda adaylardan tercih alýndýðý
anýmsatýldý.
Açýklamaya göre,
Pedagojik Formasyon
Eðitimi Sertifika Programlarý ile ilgili olarak,
16 Ocak tarihli Yükseköðretim Genel Kurulu
ile 21 Ocak tarihli Yükseköðretim Yürütme Kurulu'nda yeni kararlar
alýndý. Mevcut alanlara
yeni alanlar dahil edilerek kontenjanlar yeniden
düzenlendi.
Programlara yerleþtirme için adaylardan yeniden tercihleri alýnacak.
Adaylar tercihlerini 2327 Ocak'ta elektronik ortamda yapacak. 28 Kasým-6 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda tercih yapan
adaylar da istedikleri takdirde tercihlerinde deðiþiklik yapabilecek.
2013
Pedagojik
Formasyon Eðitimi Sertifika Programý Tercih Kýlavuzu, 16 Ocak 2014 tarihli Yükseköðretim Genel Kurulu ile 21 Ocak
2014 tarihli Yükseköðretim Yürütme Kurulu'nda
alýnan kararlar doðrultusunda güncellendi.
Adaylar tercihlerini, kýlavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC
kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak kendileri yapacak. ÖSYM'ye
posta yoluyla gönderilen
veya elden verilen tercih
listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzatýl-
mayacak.
2010 ALES sonbahar dönemi ile 20112012-2013
yýllarýnda
herhangi bir ALES'e katýlan ve puaný hesaplanan
adaylar tercih yapabilecek. 2010 ALES sonbahar dönemi ile 20112012-2013 yýllarýndan
herhangi birine ait bir
ALES puaný olmayan veya sýnava katýldýðý halde
ALES puaný hesaplanmayan adaylar tercih yapamayacak.
Adaylar kýlavuza
ÖSYM'nin internet sitesinden
eriþilebilecek.(AA)
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
‘Hizmette gözümüzü
budaktan sakýnmadýk’
B
Erol Taþkan
elediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
hizmet üretmek konusunda hiç bir zaman
gözlerini budaktan sakýnmadýklarýný ve önde
yürümekten de korkmadýklarýný söyledi.
Traktörcüler Sitesi'nde düzenlenen teþekkür yemeðine katýlan Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, burada yaptýðý konuþmasýnda, yönetici ve siyasetçilerin, toplumun ve
hizmetin önünü açmak
için önden yürümesi
gerektiðine iþaret ederek, "Cesaret ve kararlýlýkla attýðýmýz hizmet
adýmlarýmýzý, hemþehrilerimizle ve esnafýmýzla birlikte gerçekleþtiriyoruz. Yolu beraber yürümek hem iþi
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, asfalt töreni öncesi düzenlenen yemekte konuþtu.
kolaylaþtýrýr hem de
doðrusu budur." dedi.
Traktörcüler Sitesi'ni belediyeye dükkan
yapar gibi sahiplendiklerini, esnafýn da sor-
madan danýþmadan iþ
yapmayýp, örnek bir
projenin hayata taþýnmasýna katký saðladýðýný ifade eden Külcü,
Çorum'da birlik ve be-
raberlik içeresinde ortaya konan baþarýlý çalýþmalar olduðunu anlattý.
Oto Galericiler Sitesi, KSS Yapý Kooperatifi ve Traktörcüler
Sitesi'ni bu konuda örnek olarak gösteren
Külcü, belediyenin lokomotif olarak baþlattýðý kooperatif aracýlýðý
ile 162 dükkanýn
KSS'de bitirilerek esnafa teslim edildiðini hatýrlattý ve 450 dükkanlýk
yeni kooperatif çalýþmalarýnýn önemli bir
aþamaya geldiðini ifade
etti.
"Bizim olmadýðýmýz yerde hiç kimse
yoktur inancýyla, esnafýmýzýn attýðý adýmlarýn
yanýnda olup, onlarý
yalnýz býrakmadýk." diyen Muzaffer Külcü,
bundan sonra da tüm iþleri ayný samimiyet ve
birliktelikle yapacaklarýný kaydetti. Külcü, sitenin esnafa hayýrlý olmasýný diledi.
Muzaffer Külcü, “Bizim olmadýðýmýz yerde hiç kimse yoktur inancýyla, esnafýmýzýn attýðý adýmlarýn yanýnda olup, onlarý yalnýz býrakmadýk." dedi.
‘Kaldýrým üzerinde esnaflýk
yapmaktan kurtulduk’
T
raktörcüler Sitesi Kooperatifi Baþkaný Muharrem Kýrýþ, Traktörcüler Sitesi'nin hayata taþýnmasýyla birlikte, esnafýn kaldýrým üzerinde alým
satým yapmaktan kurtulduðunu söyledi.
Traktörcüler Sitesi'nde verdikleri yemekte,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve ekibine
teþekkür eden Muharrem Kýrýþ, 1,5 yýl önce sitenin temelini büyük bir coþkuyla attýklarýný, Türkiye'nin en modern sitelerinden birine sahip olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi.
"Çorum'a ve esnafýmýza yakýþmayan bir görüntüden, son derece modern bir siteye kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz." diyen Kýrýþ, asfalt
çalýþmasýyla birlikte sitenin alt yapý sorunun kalmayacaðýný aktardý.
Traktörcüler Sitesi Kooperatifi Baþkaný Muharrem Kýrýþ.
En güzel kare için
B
Belediye Basýn Birimi'nin emektarlarýndan Ahmet
Yazýcý, eng üzel fotoðrafý çekebilmek için gayret gösterdi.
elediye Basýn Birimi'nin emektarlarýndan
Ahmet Yazýcý, Baþkan Muzaffer
Külcü'nün fotoðraflarýný en güzel haliyle
çekebilmek için tüm imkanlarý seferber
ediyor.
Traktörcüler Sitesi'ni ziyaret ederek,
asfalt çalýþmasýný yerinde inceleyen Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü ve
beraberindekilerin fotoðrafýný çekerken, iþ
makinesini çekim yapabileceði alana çaðýran
Yazýcý, kaþla göz arasýnda çekimini
tamamladý.
Baþarýlý çalýþmalar sergileyen Belediye
Basýn Birimi'nin görevini yaparken sergilediði
özveri, herkesin takdirini kazanmanýn
yanýsýra, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün de dikkatinden kaçmýyor.
Fotoðraf çekimleri konusunda,
personelinin bilgi ve tecrübesine güvenen
Külcü, fotoðraf çekimlerinde inisiyatifi
personeline býrakýyor.
Traktörcüler Sitesi’nde asfalt çalýþmalarý baþladý.
Traktörcüler’den
asfalt teþekkürü
Ç
Erol Taþkan
evre Yolu Terminal
inþaatý karþýsýnda
yapýmý tamamlanan
Traktörcüler Sitesi Kooperatifi yönetimi, asfalt çalýþmalarýnýn baþlamasý nedeniyle davet
verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve
çok sayýda bürokratýn
davet edildiði yemek
öncesi, Baþkan Külcü
asfalt çalýþmalarýný yerinde inceleyerek, çalýþmalarýn hayýrlý olmasý dileðinde bulundu.
Kooperatif Baþkaný Muharrem Kýrýþ
ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan hazýrlanan dev bir teþekkür
pankartý ile karþýlanan
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, asfalt çalýþma sahasýnda yaptýðý
incelemenin ardýndan,
kooperatif yönetimi tarafýndan verilen yemeðe katýldý.
Yemekte kýsa bir
selamlama konuþmasý
yapan Traktörcüler Sitesi Kooperatif Baþkaný Muharrem Kýrýþ, 1,5
yýl önce atýlan site temelinin baþarýlý bir çalýþma sonucu tamamlanmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, bu süreç içerisinde Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün
çok büyük desteklerini
gördüklerini ifade etti.
Traktörcülerin
kaldýrým üzerinde traktör satmaktan kurtulup,
Türkiye genelinde örnek bir siteye kavuþtuðunu vurgulayan kýrýþ,
Baþkan Külcü ve ekibine teþekkür etti.
Yemeðe katýlan
kooperatif üyelerine
hitabeden Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü de konuþmasýnda,
birlik ve beraberlikle
yapýlan her iþin baþarýyla sonuçlandýðýný,
baþtan beri sahiplenerek destek verdikleri
Traktörcüler Sitesi'nin
modern bir mekan olarak esnafa ve Çorum'a
kazandýrýldýðýný söyledi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, asfalt çalýþmalarýný inceledi.
Baþkaný Muzaffer Külcü, esnafýn modern bir traktörcüler sitesine kavuþtuðunu belirtti.
Külcü’nün inceleme gezisine teknik personel de katýldý.
Baþkan Külcü, yemekte bir konuþma yaptý.
Traktörcüler Sitesi Kooperatifi yönetimi, asfalt çalýþmalarýnýn baþlamasý nedeniyle davet verdi.
8
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Sana Ýhtiyacým Var’a destek
Enise Aðbal
Memur-Sen'in geçtiðimiz yýllarda
da Suriye halký için ‘Bir Ekmek Bir Batemur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen
taniye’ ve ‘Bir Mama Bir Bez’ kampanÇorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi,
yalarýna öncülük ettiðini hatýrlatan SaatSuriye halký için baþlatýlan ‘Sana Ýhtiyaçi, “Bugün de Suriyeli kardeþlerimiz için
cým Var’ kampanyasýna tam destek vereyeni bir yardým seferberliði baþlattýk.
ceklerini açýkladý.
Orada açlýktan ölen çocuklar, soðuktan
Bunun sadece bir yardým kampanyasý
donan insanlar var. Açlýk ve sefaletin bodeðil, herkesin sahip çýkmasý gereken bir
yutlarý o kadar ileri boyutlara ulaþtý ki
kampanya olduðunu vurgulayan Saatçi,
Suriye'deki Ýslam alimleri 'Kedi köpek
“Bugün baþlatýlan kampanya ayný zamaneti yiyebilirsiniz' þeklinde fetva veriyor.
da komþuluk hukukunun bir gereði olarak
Durum bu kadar vahim iken biz tok yagörülmeli. Kadirþinas halkýmýz her akþam
tamayýz. Vicdan sahibi hiç kimse bu duaç uyuyan ve soðuktan donarak ölen Suriruma kayýtsýz kalamaz. Hepimiz bu
yeli kardeþlerimizin umudu olduðunu
kampanyaya destek vermeliyiz. Millet
unutmamalýdýr." dedi.
olarak elimizden geleni yapacaðýmýzý
Kampanya hakkýnda açýklamalarda
düþünüyorum. Demokrasi havarisi kesibulunan Saatçi, þunlarý kaydett;
len Batýlý devletler yaþanan vahþet ve
yoksulluða seyirci kalýyorlar. Bir ay ön“Suriye'de, baþta çocuklar olmak üzece bir bacýmýz, 'Ey Batýlýlar bizi adam
re kadýn, yaþlý ve hastalarýn hayata tutunabilmeleri için Memur-Sen'in de aralarýnda Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi yerine koyup sahip çýkmadýnýz, bari hayvan yerine koyun, belki sahip çýkarsýnýz'
yer aldýðý Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum
diye çaðrýda bulunuyor. Suriye'de insanlýk ciddi bir sýnavdan geçiyor.
Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), Türk Kýzýlayý, Hak-Ýþ, Diyanet Vakfý
Bu kadirþinas millet bugüne kadar yaptýðýnýn en iyisini yine yapave Anadolu Ajansý gibi kurum ve sivil toplum örgütleri, Ýnsani Yarcaktýr.
dým Platformu çatýsý altýnda ‘Sana Ýhtiyacým Var’ yardým kampanyasý baþlattý. Kampanya Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bir basýn
‘Suriye'de 3 yýldýr yaþananlar soykýrýma dönüþtü’
toplantýsýyla kamuoyuna duyuruldu.
Suriye'de vahþetin, katliamýn, sefaletin yaþandýðýný hepimiz bi‘Kampanya insan ve ümmet olma sorumluðunun bir yansýmasý’ liyorduk. Ama son yayýnlanan fotoðraflar bu soykýrýmý bir kez daha
gözler önüne serdi. Bir diktatörün savaþ suçlusu olmasý için bunlarýn
Memur-Sen kuruluþundan bugüne kadar dünyanýn neresinde
binde biri yeterliyken, hala ses çýkarmasý gereken bir çok Batýlý insan
olursa olsun mazlum ve maðdurlarýn yaralarýnýn sarýlmasýnda öncühaklarý kuruluþu ve Birleþmiþ Milletler gibi kurumlardan ses yok.
lük etmektedir. Ýslam medeniyeti yaþatmayý esas almaktadýr. Bugün
Diktatör Beþar Esed, kimyasal silah kullanana kadar Batý ülkelerinsadece Suriye için deðil, mazlum ve maðdur kim varsa ona yardým
den hiç bir ses çýkmadý. Kimyasal silah kullanmadan öldürmeye deelinin uzanmasý için çok daha güçlü bir þekilde haykýrmamýz gerekivam edilsin mi deniliyor. Burada bir medeniyet mücadelesi olduðuyor. Bizim medeniyetimiz yaþatmayý esas alan bir medeniyettir. Böynu görmemiz lazým. Batý medeniyeti öldürmeyi geçim kaynaðý edile bir medeniyetin temsilcileri olarak 'Sana Ýhtiyacým Var' kampanniyor. Her seferinde dünyanýn demokrasi havariliðine soyunan Batý
yasýna daha çok sahip çýkmalýyýz. Çünkü hemen yaný baþýmýzda her
yaþananlarý sadece seyrediyor.” diye konuþtu.
gece aç uyuyan, soðuktan donarak hayatýný kaybeden insanlar varken; yaþananlara seyirci kalmamýz ve susmamýz doðru deðildir. ÇoSaatçi, açýklamasýnýn sonunda tüm sivil toplum kuruluþlarýný
cuklar uyurken susmalýyýz ama öldürülürken asla susmamalýyýz.”
kampanyaya destek vermeye davet etti.
M
‘Ýnsanlýk ciddi bir sýnavdan geçiyor’
‘Hükümet ve memurun enflasyonu farklý’
D
Mustafa Demirer
deni bilinçsizce harcama mýdýr? Yoksa insanlarýn zaruri ihtiyaçlarýný karþýlayamayýp
gelecek aydan harcamak zorunda kalmalarýndan mýdýr? Eðer emekli ve çalýþandan
hayatta kalacak kadar yiyip içmesi yeterli
görülüyorsa mesele kalmamýþtýr. Milli gelirin arttýðýndan övünebilmek için adil bir
paylaþýmýn olmasý gereklidir. Bir kiþiye
dokuz, dokuz kiþiye bir pul vermek adil bir
daðýlým deðildir" diye konuþtu..
DES Ýl Baþkaný Nihat Örs sözlerini
þöyle sürdürdü:
emokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl
Baþkaný Nihat Örs, TÜÝK'in aralýk
ayý itibarýyla yýllýk enflasyonun tüketici
fiyatlarýnda (TÜFE) yüzde 7.40, üretici fiyatlarýnda (ÜFE) yüzde 6.97 açýklamasýnýn mutfaktaki yangýný yansýtmadýðýný
söyledi. 2014 yýlý için memura verilen
123 TL'lik zammýn bu yangýnýn üzerine
bile ulaþamayacak kadar küçük olduðunu
ifade eden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs ,"
Hükümet yangýný seyretmeyi tercih etmiþtir." dedi.
TÜRKÝYE BÜYÜYOR, MEMUR
VE EMEKLÝSÝ HAVA ALIYOR!
MEMURUN HESABIYLA DEÐÝL
KENDÝ HESAPLARIYLA HAREKET
EDÝYORLAR
2013'te yýllýk enflasyon yüzde 7,4
büyüme oraný ise yüzde 3,6 oldu deniliyor.
123 TL'lik zammý büyük bir baþarýyDevlet memurlarý, sözleþmeliler ve memur
Demokrat
Eðitimciler
Sendikasý
Ýl
Baþkaný
Nihat
Örs
mýþ gibi sunan yetkili sendikanýn memuemeklilerinin mevcut maaþ ve ücretlerine
run hesabýyla deðil, kendi hesaplarýyla ha1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere 123
reket ettiði eleþtirisinde bulunan Örs, açýklamasýnda þu ifadelere yer
TL zam ve yüzde 0.27'lik enflasyon farký eklendi. 2013 Aralýk ayýnda
verdi: " 123 TL'lik zammý büyük bir zammýþ gibi gösterenler yüzde
bin 850 TL maaþ alan bir memur 2014 Ocak ayýnda bin 981 TL maaþ
110 artýþ gösteren patatesten, yüzde 58.9 artan fasulyeden, yüzde 40
aldý. Yani memur ve emeklileri hem TÜÝK'in yalan yanlýþ enflasyon
artan biberden, yüzde 37 zamlanan patlýcandan, bir yýlda yüzde16.2
hesabýnýn kurbaný oldu hem de Türkiye'nin büyüme oranýndan pay
zamlanan benzinden,19.4 zamlanan motorinden, yüzde 13.75 zamlaalamadý. Milyonlarca memur ve emeklisi vatandaþ geçim mücadelesi
nan LPG'den, yüzde 15,45 zamlanan tüp gazdan, yüzde 10.05 zamlavermeye devam ediyor.
nan eðitim harcamalarýndan, ,yüzde 9.67 zamlanan ulaþýmdan, yakýn
TÜÝK'ÝN ÝNSAFINA KALDIK!
tarihte doðalgaza ve elektriðe yapýlacak zamlardan, artan servis ücretYanlýþ i ücret ve zam uygulamalarý, hükümetteki koordinasyon
lerinden, zamlanan kiralardan habersiz midir? Fildiþi kulelerinden
eksikliði, tarým politikalarýnýn çarpýklýðý ve siyasi krizler yüzünden vainip halkýn arasýnda dolaþmayanlar memurun, esnafýn, çiftçinin halintandaþýn mutfaðýnda yangýn çýkmýþtýr. Memurun sofrasýndaki enflasden anlayamaz. Ömründe maaþýný almadan zaruri harcamalarýný dahi
yonun TÜÝK enflasyonunu kat kat katlamýþ, memur ve emeklileri gekarþýlayamayan, her ay bir sonraki aydan harcamak zorunda kalmaçinmek için ikinci üçüncü iþlerde çalýþmak zorunda kalmýþtýr.
yanlar bu durumu anlayamaz. En büyük çözümleri'Herkes ayaðýný
HÜKÜMETÝN VE MEMURUN ENFLASYONU FARKLI
yorganýna göre uzatsýn' sözünü dillendirmektir. Ancak anlamak istemedikleri ayaklarý toplamaktan insanlarýn yürümeyi unuttuklarýdýr."
Hükümetin komik ve insafsýz zamlara mahkûm ettiði öðretmenler,
memur
ve emeklilerinin ücret, maaþ ve aylýklarý reel olarak erimeMÝLLÝ GELÝRDEN ADÝL BÝR DAÐILIM ÝSTÝYORUZ
ye ve gerçek enflasyon karþýsýnda aþýnmaya devam etmektedir. TÜTürkiye'de yaþanan siyasi çalkantýlardan en büyük zararý vatanÝK'in enflasyon hesaplamalarýnda cips, badem gibi fantezi ürünler dýdaþýn gördüðünü, tarafý ne olursa olsun iþini yürütenin tuzu kuru olduþarýda tutulup, memurun en fazla tükettiði temel gýda ürünleri baz alýðunu söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Ninýrsa enflasyon artýþýnýn daha fazla olduðu ortaya çýkacaktýr. Yani halhat Örs, " Komik zamlarla, derde dermen olunmaz. 2015 yýlý için 3+3
kýn sofrasýndaki maddelerin yýllýk ortalama fiyat artýþý, resmi gýda enfile derde dermen olunmaz. Çalýþanýn ve emeklinin hakký kabartma
lasyonu olarak açýklanan oranýn çok üzerinde ve açýklanan enflasyon
tozlarý ile doldurulmuþ sözlerle verilmez. Çalýþanýn ve emeklinin hakoranýndan çok fazla bulunuyor. Memurun enflasyonu % 40'lara ulaþký reel politikalar yürütüp insanlarýn mutfaklarýndaki yangýnýn görülmýþtýr.
mesi ile verilir. Türkiye'de kredi kartý maðdurlarýnýn artmasýnýn tek ne-
Uður Mumcu’yu andýlar
Ý
Mustafa Demirer
þçi Partisi Uður Mumcu’yu andý.
Ýþçi Partisi Merkez
Ýlçe Baþkaný Ýlhami Çakýcý, dün parti merkezinde
yaptýðý açýklamada, 24
Ocak 1993 yýlýnda katledilen yurtsever gazeteci
Uður Mumcu'yu ölümünün 21. yýlýnda saygý ve
özlemle andýklarýný söyledi.
Çakýcý, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi;
“Uður Mumcu tam baðýmsýz Türkiye ideali ile her
türlü yolsuzluk haksýzlýk
ve yanlýþlýðýn üzerine yürüdü. Siyaset Tarikat ve
Ticaret þeytan üçgenini
açýða çýkardý.
katliamý hep o günlerde
yaþandý. Kontrgerillanýn
faaliyetini artýrdýðý günlerdi.
Abdi Ýpekçi, Turan
Dursun, Çetin Emeç, Metin göktepe, Hirant Dink
ve Uður Mumcu gibi aydýn gazetecilerimiz teker,
teker Amerika tarafýndan
katledilerek ülkemiz bu
günlere taþýnmýþtýr. O günlerde Uður Mumcunun katili Ýran’dýr diyenler, mollalar Ýran’a diye baðýrýyor-
lardý.O gün Ýran'ý suçlayanlar Amerikancý gladyonun, CIA'nin ve MOSSAD'ýn senaryosunda rol
almýþlardýr.
Emperyalist güçler
kendi çýkarlarý doðrultusun da kullanmak istedikleri ülkeleri iþbirlikçiler
aracýlýðý ile önce kaos'a sürüklemekte sonra da buralarda düzeni saðlýyoruz,
demokrasi getiriyoruz diyerek müdahale etmektedirler. Çevremizde ki Irak,
Suriye, Mýsýr, Sudan ve
Libya da yaþananlar en
çarpýcý örnektir. Ýþte ülkemizde oynanan bu oyunlarý önceden görerek halký
aydýnlatan, direnen ve bu
oyunlara karþý mücadele
edenler ya katledilmiþler
yada hapishanelere atýlarak susturulmaya çalýþýlmaktadýrlar.
Uður
Mumcu'da
yaptýðý araþtýrmalarla ve
yazdýðý makalelerle Abdullah Çatlý, Oral Çelik ve
MÝT-PKK iliþkisinin
kitabýný yazdý
1993 Uður'suz bir yýl
oldu. Jandarma Komutanýmýz EÞREF BÝTLÝS, Diyarbakýr Emniyet Müdürü
Gaffar Okkan ve Sivas
Ýþçi Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Ýlhami Çakýcý,parti merkezinde basýn açýklamasý yaptý.
Mehmet Ali Aðca'nýn CIA
ile olan iliþkilerini uyuþturucu ve kaçak silah ticaretini açýða çýkarmýþ toplumu aydýnlatarak deþifre etmiþtir. Uður Mumcu'nun
bir suçu da bunlarý açýklamasýdýr. Bugün Silivri'de,
Hasdal'da ve Sincan cezaevinde yatanlar Uður
Mumcu'nun mücadelesine
ortak olanlardýr.
Biz Ýþçi Partisi olarak, Amerikan iþbirlikçilerini
yurtseverlerimize
kumpas kurarak içeri atanlarý mutlaka yargý önüne
çýkartarak hesap soracaðýz.
Huzurunuzda baþta
Uður Mumcu olmak üzere
tüm faili meçhul cinayetlere kurban giden aydýnlarýmýzý ve yurtseverlerimizi
saygý ile anýyor ve cezaevinde tutsak bulunan
devrimci yurtseverlerimizin biran evvel özgürlüklerine kavuþmasýný diliyoruz.”
KESK Çorum Þubeler Platformu Sözcüsü Merter Kocatüfek, gündemi deðerlendirdi.
‘Demokratik güçler
bertaraf ediliyor’
K
Mustafa Demirer
ESK Çorum Þubeler Platformu Sözcüsü Merter Kocatüfek, Türkiye’de iktidarýn demokratik
güçleri berteraf etme çabasý içinde olduðunu açýkladý.
KESK basýn açýklamasý yaptý
KESK yöneticileri dün Eðitim Sen Çorum Þubesi’nde basýn açýklamasý yaptý. KESK Dönem
Sözcüsü Merter Kocatüfek, Ocak ayýnýn ülke, aydýnlanma ve daha çok demokrasi yolunda kaybedilenler, geride kalan ve mücadeleye devam edenler
için karanlýk, kasvetli ve acýlarla dolu bir ay olduðunu söyledi.
‘Aydýnlarýmýzý hep Ocak ayýnda yitirdik’
Metin Göktepe, Hrant Dink, Uður Mumcu,
Muammer Aksoy’un hep Ocak ayýnda kaybedildiðini belirten Kocatüfek, ýþýðýn gün yüzüne çýkaracaðý karanlýk iþlerden, kapalý kapýlar ardýnda yürütülen karanlýk iliþkilerden beslenenlerin tarih boyunca
aydýnlardan, aydýnlatanlardan hep korktuðunu belirterek, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; “Bu
korku öyle derin bir korkudur ki, ancak karþýlarýnda
engel gördükleri güçleri, ipliklerini pazara çýkaracak insanlarý yok ederek sustururlar içlerindeki canavarýn kana susamýþ haykýrýþlarýný.
Yarýn (bugün) Uður Mumcu'nun katlediliþinin
21 . yýl dönümü. Katiller hala bulunamadý.Uður
Mumcu onurla, dimdik, ödünsüzce sürdürdüðü yaþamý boyunca, kalemini kimsenin önünde eðmedi.
Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köþesinden daha çok
özgürlük, daha çok demokrasi için, demokrasinin
önündeki engelleri kaldýrmak için, aldýðý tüm tehditlere raðmen yýlmadan, korkmadan yazmaya devam etti.
Hiç hak etmedikleri acý sonlarla aramýzdan ayrýlan demokrasi adýna, barýþ adýna, aydýnlanma adýna hayatlarýný hiçe sayan kaybettiðimiz tüm aydýnlarýmýzý minnet ve özlemle anýyor, anýlarý önünde
saygýyla eðiliyorum.
Muhalif-demokrat kesimleri cendereye alarak
tüm toplumu derin bir sessizliðe mahkûm etmenin
amaçlandýðý hassas bir dönemeden geçiyoruz. Hukukun üstünlüðünü, yargýnýn baðýmsýzlýðýný, adil
savunmayý yýpratan geliþmelerin doruða çýkmasý bu
dönemin temel karakteristiði haline gelmiþ bulunuyor.
‘Düþman hukukunun üstünlüðü’
Özellikle 17 Aralýk operasyonu ve operasyon
sonrasýnda yaþanan geliþmeler Türkiye'de hukukun
üstünlüðünün deðil düþman hukukunun hâkim olduðunu tüm berraklýðý ile gözler önüne sermiþtir.
Daha birkaç ay öncesine kadar muhalefete
gözdaðý veren operasyonlara, hukuk dýþý yargýlamalara birlikte imza atan, devletin kurumlarýný aralarýnda pay edenler bugün bir saray kavgasýna tutuþmuþ bulunmaktadýr. Bu saray kavgasý sadece
AKP'nin yolsuzluk ve rüþvet düzenini deðil, adalet
ve hukuk mekanizmasý ile arasýndaki çarpýk iliþkileri de gözler önüne sermiþtir. Öyle ki, TBMM baþkaný bile bugünün Türkiye'sinde yargý baðýmsýzlýðýnýn
öldüðünü itiraf etmektedir.
Oysa eþit, demokratik, özgür bir ülke, insanca
yaþam mücadelesi veren milyonlar Türkiye'de adaletin defalarca katledildiðine tanýk olmuþtur. Bu nedenle bu itiraf Puþinin, þemsiyenin, þapkanýn, deniz
gözlüðünün tutuklamalara delil olarak gösterildiði,
yola yazdýðý yazý nedeniyle 13 yaþýndaki çocuklarýn
hapis istemiyle mahkemeye çýkarýldýðý, 34 gencimizin hayatýna mal olan Roboski Katliamý hakkýnda
kusur yoktur denilerek takipsizlik kararý verildiði
bir ülkede gecikmiþ bir ölüm ilanýndan ibarettir.
Uzun süredir can çekiþen adalet bugün AKP tarafýndan gündeme getirilen HSYK düzenlemesi ile adeta ötenaziye itilmektedir.
Çünkü Türkiye'de 12 Mart ve 12 Eylül'ün askeri mahkemelerinden DGM'lere uzanan "olaðanüstü hukuk" geleneði AKP döneminde de bozulmamýþtýr. Aksine Özel Yetkili Mahkemeler ile olaðanüstü yargýlama yöntemleri bir kez daha devreye
sokulmuþ, kabahat bile sayýlmayacak eylemler suç
kapsamýnda deðerlendirilerek, geniþ kapsamlý bir
tutuklama furyasý baþlatýlmýþtýr. Reform adýyla çý-
karýlan yargý paketlerinden ise olaðanüstü yargýlama rejimini daha da pekiþtirecek yeni düzenlemeler
çýkmýþtýr. AKP 11 yýllý iktidarý döneminde her geçen
gün daha da otoriteleþen faþizan düzenine muhalefet eden, insanca bir yaþam ve demokratik bir ülke
isteyen herkesi hedef tahtasýna koymaya devam etmiþtir.
‘KESK’e baskýlar var’
Bu çerçevede Konfederasyonumuza ve baðlý
sendikalarýmýza yönelik baskýlarýn sürekli olarak
arttýðý, Türkiye'nin dört bir yanýnda üye ve yöneticilerimize yönelen keyfi gözaltý ve tutuklamalarla kuþatýlmaya çalýþýldýðýmýz tüm kamuoyunca bilinmektedir. Yönetici ve üyelerimiz nezdinde sendikal
mücadelemizi hedef alan "KESK'i bertaraf etme
operasyonlarýna" özellikle son iki yýldýr hýz verilmiþtir. Bu baðlamda, 13 Ocak, 13 Þubat, 25 Haziran
2012 tarihinde gerçekleþtirilen operasyonlarýn son
halkasýný 19 Þubat 2013 tarihinde yaþamýþ bulunuyoruz.
Son iki yýl içinde art arda yapýlan operasyonlar
sonucunda yüzlerce üyemiz gözaltýna alýnmýþ, tutuklanan yönetici ve üyelerimizin sayýsý ise 170'e
kadar çýkmýþtýr. Ancak en asgari hukuk normlarý bile göz ardý edilerek yapýlan operasyonlar, yalan propaganda eþliðinde yürütülen yýpratma kampanyalarý baþarýlý olmamýþtýr. Tutuklanan yönetici ve üyelerimiz 8 ay hatta bazen 1 yýlý aþan süre cezaevinde
kaldýktan sonra mahkemeye çýkarýlmýþ, önemli bir
bölümü tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtýr. Böylece yönetici ve üyelerimiz hakkýnda hazýrlanan kes-kopyala- yapýþtýr iddia-namelerin hukuktan yoksunluðu tescil edilmiþtir.
‘48 kiþi cezaevinde’
Ancak tüm tahliyelere raðmen bugün itibariyle KESK ve baðlý sendikalarýnýn yönetici ve üyesi
toplam 48 kiþi hala cezaevindedir.
19 Þubat 2013 tarihli operasyon kapsamýnda
tutuklanan, yaklaþýk bir yýldýr demir parmaklýklar
29 yönetici ve üyemizin yargýlandýðý davanýn ilk
duruþmasý bugün Ýstanbul Çaðlayan Adliyesinde
görülmektedir.
Yargýlanan arkadaþlarýmýza ve onlarla dayanýþmak için adliye önünde olanlara buradan selamlarýmýzý gönderirken bir kez daha soruyoruz. 48
KESK'li bugün neden hala ceza evinde? Yolsuzluk
mu yaptýlar, Rüþvet mi aldýlar, verdiler? Ýhaleye fesat mý karýþtýrdýlar? Devletin malýný, parasýný zimmetlerine mi geçirdiler? Evlerinde yapýlan aramalarda kutular içinde dolarlar, çelik kasalar, para sayma makineleri mi bulundu?
Bugün cezaevlerinde olan, haklarýnda davalar
açýlan arkadaþlarýmýz bu utanç verici suçlarýn hiç birisini iþlememiþtir. Evlerine, iþ yerlerine yapýlan þafak baskýnlarýnda el konulansa her kitapçýda bulunabilecek kitaplardan, dergilerden, sendikal broþürlerinden ibarettir.
Buna raðmen daha önceki davalarda olduðu
gibi bugün mahkemeye çýkarýlan arkadaþlarýmýz
hakkýnda hazýrlanan iddianamede de konfederasyonumuzun ve baðlý sendikalarýmýzýn yetkili organlarýnca alýnan kararlar doðrultusunda gerçekleþtirdiðimiz basýn açýklamalarý, yazýþmalar, kurul ve komisyon toplantýlarý "illegal faaliyet" olarak deðerlendirilerek hukuk adeta katledilmektedir.
Üstelik mahkeme ".. belirtilen deliller ve iddialarýn örgüt üyeliði kapsamýnda yeterli olmadýðý..."
gerekçesiyle iddianameyi kabul etmemiþ ve savcýlýða iade etmiþtir. Savcýlýlýðýn arkadaþlarýmýzýn tahliyesi yerine, hukuk dýþý operasyon ve tutuklamanýn
devam ettirilmesi için bazý üyelerimizin yeniden
ifadesini alarak "delil üreme"ye çalýþmasý bu davanýn hukuki hiçbir dayanaðýnýn olmadýðýný ispatlamaktadýr.
Bir kez daha altýný çiziyoruz. Arkadaþlarýmýzýn
bir örgütü vardýr. Onun da adý emeðin, emekçilerin
haklarýnýn gasp edilmesine karþý hiçbir dönem sessiz kalmayan, bundan sonra da kalmayacak olan
KESK'tir. Kimse gerçekleri çarpýtmaya kalkmasýn.
Her ne ad altýnda yapýlarsa yapýlsýn aslýnda KESK'e
art arada gerçekleþtirilen "operasyonlarýn" tek bir
adý vardýr. O da emek ve demokrasi güçlerini bertaraf etme operasyonudur.”
ADD Uður Mumcu’yu anacak
Enise Aðbal
A
tatürkçü Düþünce Derneði (ADD)
gençliði, ölümünün 21. yýlýnda Uður
Mumcu’yu anacak.
ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, bugün saat 17.00’de dernek salonunda yapacaklarý anma törenine katýlmak isteyen herkesi davet ederek, “Türk basýnýnýn yüz aký,
kalemini halký için kullanan, bir baþýna fakülte gibi çalýþan, terör, yolsuzluk, kaçakçýlýk vb. yaþamý boyu mücadele eden karanlýk
güçlerce katledilen Uður Mumcu’yu ölüm
yýldönümünde saygýyla yad edeceðiz.” dedi.
Uður Demirer
Uður Mumcu
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Teknolojik kazalara
karþý gençleri uyardý
Enise Aðbal
Hastanelerde, kütüphanelerde, camilerde, toplantýaþamdan örneklerle
larda veya ders çalýþýrken,
eðitici ve öðretici semikonferans dinlerken cep tenerlerini sürdüren Sivil Salefonlarýný sessize alýn. Baþvunma Uzmaný Mahir Odakasýný rahatsýz etmeye hakbaþý, bu defa Anadolu Lisekýmýz yok. Kalabalýk ortam
si idareci, öðretmen ve öðiçerisinde, cep telefonuyla
rencilerine ‘Çevresel ve
konuþurken alçak sesle koTeknolojik Kazalar’ konulu
nuþmaya çalýþýn. Özellikle
konferans verdi.
hamile bayanlarýn, cep tele9. sýnýf öðrencilerine
fonuyla çok uzun süre koyönelik konferansta Odabanuþmasý tavsiye edilmez.
þý, okulda, çarþý pazarda, evAnne karnýndaki çocuðun
lerde ve teknolojik aletlersakat doðmasý riskini artýrdýden meydana gelebilecek
ðý hakkýnda, cep telefonlarýkazalara karþý öðrencileri
nýn, kalbe yakýn yerde taþýnuyardý.
masýnýn saðlýk açýsýndan
Odabaþý, cep telefonu
Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý seminer verdi.
olumsuz durum oluþturacaðý
kullanýrken dikkat edilmesi
hakkýnda uzmanlarýn görüþü
gereken hususlarla ilgili
vardýr.
gençlerle þu bilgileri paylaþKarþý tarafý ararken, tetý:
lefon çalýnca hemen kulaða
“Özellikle ikinci el cep
götürmeyin. Çünkü telefon
telefonu kullanýyorsanýz veen çok enerjiyi o an harcar.
ya bataryayý deðiþtirdiyseBaðlantý kurulduktan sonra
niz, akþam þarjza takýp sakulaða götürün. Konuþurken
baha kadar býrakmayýnýz.
telefonu kulaða, yüze yapýþArýza varsa, þarj olduðu haltýrmayýn. Çocuklarýn telefode akýmý kesmeyebilir. Böynu sadece ihtiyaç kadar kulle durumda telefon çalmasý
lanmasýna özen gösterin.
veya mesaj gelmesi halinde
Deprem veya baþka
tuþlara basýldýðýnda patlama
büyük afet sonrasýnda teleriski vardýr. Telefonu þarjza
fonlarýnýzý çok kýsa kullanýn.
kapalý olarak takýnýz veya
Çünkü kýsa sürede hatlar kiaçýk konumda takarsanýz;
litlenir, baþkalarý yakýnlarýna
telefon çaldýðýnda, mesaj
ulaþamaz, daha çok panik
geldiðinde tuþlara basmayaþar. Deprem sonrasý enkaz
Seminere nadolu Lisesi idareci, öðretmen ve öðrencileri katýldý.
dan, mutlaka prizden fiþi çealtýnda kalýpta yanýnýzda cep
kiniz ve öyle devam ediniz.
telefonu bulunursa, hemen
Bu sebeple, bir ilimizde cep
onu kullanarak yerinizi biltelefonu elinde patlayan
dirin. Bu, size ekiplerin kogenç kýz, ellerinin ve yüzülay ulaþmasýný saðlar.
nün yanmasý sonucu yaraEski bataryalarý rast
landý.
gele çöplere atmayýn.
Güvenliðiniz için küAcil çaðrý numaralarýný
çük küçük tedbir almaktan
(110-112-155-187) telefonuçekinmeyiniz; zira büyük
nuzda kayýtlý bulundurun.
büyük gemileri küçük küÝhtiyaç halinde panikle nuçük delikler batýrýr. Derin
maralarý unutabilirsiniz. Acil
bilgi, rahatsýzlýðý rahatsýzdurum numaralarýný, ücretlýktan önce, tehlikeyi tehlisiz diye boþ yere meþgul etkeden önce, yýkýmý yýkýmmeyin. Edenler varsa incitdan önce, felaketi felaketten
meden uyarýn. Unutmayýn
önce sezmektir.
ki; ücretsiz diye boþ yere
Elektrikli malzemeleri
meþgul ederek, bunu alýþtamir ederken, inþaatlarda
‘Çevresel ve Teknolojik Kazalar’ konulu konferans düzenlendi. kanlýk haline getirenlere de,
(çatýda, iskelede vb.) çalýþýrbir gün gerçekten ihtiyaç
ken cep telefonunu kapatýn
olabilir. O zaman meþgul çalýp ulaþamazlarsa kimseyi suçlamaya haklaveya çok dikkatli kullanýn. Telefon geldiðinde, gayri ihtiyari olarak dikrý olmaz. Çorum’da 112’ ye günlük gelen ihbarlarýn ancak % 1’inin doðkati daðýtýp kaza yaptýrabilir.
ru olduðunu öðrendiðimizde biz eðitimcilere ne kadar çok görev düþtüAraç kullanýrken, otobüste yolculuk ederken cep telefonunu kapaðünü daha iyi anlýyoruz.
týnýz. Gelen telefonun içeriði çok farklý olabilir veya ani hareket kaza
Yatakta yatarken þarja takýp müzik dinlemeyin.
yaptýrabilir. Telefonda ciðerinizden bir parça olan yavrunuza araba çarpCep telefonundaki kayýtlý numaralarýn yedek listesini kaðýda yatýðý ve komada olduðu haberi gelebilir ve trafikte bir anda kendinizi
zýp, cüzdanýnýzda bulundurun. Zira telefonu kaybederseniz, ihtiyaç hakaybedebilir ve ikinci bir üzücü olayla baþ baþa kalabilirsiniz.
linde aradýðýnýz numaralarý ezbere bilmediðiniz için ulaþamazsýnýz. ÞaMutfakta, LPG veya doðalgaz kokusu aldýðýnýzda cep telefonu
ka da olsa arkadaþlarýnýzýn veya baþkalarýnýn cep telefonlarýný sürekli
kullanmayýn. Benzinlikte, aracýnýza LPG alýrken ayrýca; yüksek gerilim
çaldýrýp kapatarak rahatsýz etmeyin.
hattýnýn çok yakýnýnda cep telefonu kullanmayýn.
Okul Müdürü Turgay Ýkinci, Müdür Baþyardýmcýsý Hasan KayguYýldýrým düþmesi tehlikesinin bulunmasý durumunda cep telefonsuz ve öðretmenlerin katýldýðý konferans sonunda Sivil Savunma Uzmalarýný kullanmayýn. Hatta kapatýn. Çünkü cep telefonu yýldýrýmý çeker.
ný Mahir Odabaþý’ya teþekkür edildi.
9
Y
Emekliler iki firmayla anlaþtý
E
Mustafa Demirer
mekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticileri, Osmoncýk Caddesi’nde iki firmayla indirim anlaþmasý yaptý.
Emekliler Derneði
Çorum Þubesi Baþkaný
Hýdýr Kýnýklý, Yönetim
Kurulu Üyeleri Hasan
Kaya, Hikmet Özüdoðru
ve Halil Taþtan dün ilk
olarak Abraþoðlu Kasabý
Sahibi Mustafa Abraþ’ý
ziyaret etti.
Emekliler Derneði
üyelerinin kartlarýný ibraz ederek Abraþoðlu
Kasabý’ndan yüzde 10
indirimli ürün alabileceklerini belirten Kýnýklý,
anlaþmanýn her iki tarafa
kazanç saðlayacaðýný ifa-
de etti.
Abraþoðlu Kasabý
Mustafa Abraþ ise, et
ürünlerinde emeklilere
indirim uygulamaktan
memnun olduklarýný belirterek, tüm emeklilerin
hizmetinde olduklarýný
dile getirdi.
Emekliler Derneði
Çorum Þubesi yönetimi
ikinci ziyaretini Hediye
Tekstil’e yaptý. Dernek
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý,
Hediye Tekstil ile yaptýklarý sözleþme doðrultusunda ürünlerde yüzde
10 indirim uygulanacaðýný hatýrlattý.
Hediye Tekstil Sahibi Mustafa Çatalçam
da, emeklilere indirimli
ürün satmaktan memnun
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen
Eðitici Eðitimi’ni baþarýyla tamamlayan 47 eðitici sertifika aldý.
47 eðitici sertifika aldý
A
Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Yönetim Kurulu Üyeleri
Hasan Kaya, Hikmet Özüdoðru ve Halil Taþtan Abraþoðlu Kasabý Sahibi Mustafa Abraþ’la anlaþtý.
AEP eðitimleri devam ediyor.
Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen eðitim seminerine yoðun katýlým oldu.
Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu’nun açýþ konuþmasýyla baþlayan eðitim
seminerinde, eðiticilerden Ömer Çatar,
Aile Eðitimi ve Ýletiþim alanýnda; Canan
Erverdi ise saðlýk alanýnda sunum yaptýlar.
Dikkatle ve ilgiyle takip edilen seminerde, eðiticilere
soru sorma imkâný da
bulan katýlýmcýlar,
yaklaþýk 2 saat süren
seminerden memnun
ve sorularýna cevap
almýþ olarak ayrýldýlar.
AEP hakkýnda
Aile
Eðitim
Programý (AEP), koruyucu bir sosyal politika aracý olarak tüm
dünyada baþvurulan
yaygýn bir eðitim
yöntemidir. Çok sayýda akademisyen ve
uzman
tarafýndan
uzun soluklu bir araþtýrma ve çalýþma sonucu tamamlanan Aile Eðitim Programý,
aile eðitimi ve iletiþim, hukuk, saðlýk,
medya ve iktisat alanlarýnda 170 ünitelik
bir müfredata uygun
olarak hazýrlandý.
‘Önemli olan manevi keramet’
Ç
Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi ikinci ziyaretini Hediye Tekstil’e yaptý.
Enise Aðbal
ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan
hazýrlanan Aile Eðitim
Programý
(AEP)’ný yaygýnlaþtýrmak amacýyla Aile
ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Eðitici Eðitimi’ni baþarýyla
tamamlayan 47 eðitici
sertifika aldý.
Sertifikalarýný
alan eðiticiler, Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü koordinatörlüðünde Ýl Müftülüðü, Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü, Çorum
Belediyesi ve çeþitli
kurum ve kuruluþlarla
iþbirliði içerisinde
AEP eðitimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Ýl
Müftülüðü ile Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü arasýnda
yapýlan protokol çerçevesinde, Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen eðitim seminerine Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürü
Ali Dinçer, Ýl Müdür
Yardýmcýsý Hülya Örse, Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu,
Müftü Yardýmcýlarý,
AEP Formatörleri Selime Ergüven, Ahmet
Yakut ve Çorum merkez ve köylerde görev
yapan din görevlileri
ve aileleri katýldý.
aðrý Eðitim Vakfý
Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen
halk sohbetlerinin bu
haftaki konuþmacýsý
Gazi Osman Paþa
Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Kadir Özköse oldu.
Özköse, ‘Tasavvufa Yönelik Eleþtiriler ve Cevaplar’ konulu konuþmasýnda dinleyicilerle þu görüþleri
paylaþtý:
“Tasavvuf ihsan
ilmidir.
Tasavvufa
eleþtiride bulunanlar
bile mutasavvýflara
hakkýný verirler. Tasavvufun
kaynaðý,
meselesi önemlidir.
Sufilere göre bu kaynak, Kur'an ve Hadistir, Ashab-ý Suffadýr.
Ýslam yegane Ýslamdýr. Hiçbir Ýslami
tarikat yegane Ýslam
deðildir. Kur'an’a ve
sünnete uygun olmayan bâtinî yorum batýldýr. Sufiler bilgiyi
asýl kaynaðýndan almak isterler. Aklý yok
saymazlar ama yeterli
de görmezler. Akýlla
beraber aþkla devam
ederler. Ancak aþkta
yetmeyebilir. ‘Hiç’
mertebesine eriþilmelidir. Yani ‘Allah best,
baki heves’ mertebesi.
Derviþ dert adamýdýr,
pýsýrýk olmaz. En büyük dert Allah’a yar
olmaktýr. Önce fýkýh
öðrenip sonra Sûfi
olunmalý. Önce Sûfi
olup sonra fýkýh öðrenmeye kalkýlmamalýdýr.
Bir lokma, bir
hýrka vardýr, ama bu
üretmenin deðil tüketmenin sýnýrýdýr. Rabýta
dini bir rükûn deðildir,
bir eðitim metodudur.
Sevgi, iyi hal transferidir. Kadýna, þeyhinin
þekli rabýta olmaz.
Belki rabýtaya baþlarken olabilir ama sonra
maneviyatýný düþünmelidir.
Keramet iki türlüdür, Kevni ve Manevi olmak üzere. Kevni
keramet önemli deðildir (suda yürümek,
ateþin yakmamasý gibi) ve söylenmez.
Önemli olan Manevi
keramettir. Bu da dinin bir hükmünü yaþatmaktýr.
Bir arifin sözü
derviþin durumunu
þöyle açýklar: “Dünyada elleri buz tutan bir
garip olmadýkça arifin
gönlü ýsýnmaz.”
Prof. Dr. Kadir Özköse
Çaðrý Eðitim Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan halk sohbeti düzenlendi.
10 CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Yoðun bakýmdaki
iþçiden acý haber
Seydi Mebet hayatýný kaybetti
H
itit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) inþaatýnda yaþanan iþ kazasýnda aðýr yaralanan Seydi Mebet (36) vefat etti.
Bir haftadýr Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
yoðun bakým servisinde tedavi gören yaralý iþçi, yapýlan tüm týbbi
müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.
Eskikaradona Köyü’nden gelme Ahmet Mebet’in oðlu, zahireci Osman Mebet ile terzi Ýsmail Mebet’in yeðeni, muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet’in
amcasýnýn oðlu Seydi Mebet
dün sabaha karþý yaþamýný
yitirdi.
Evli ve iki çocuk babasý olan Mebet’in vefatý, ailesi ve yakýnlarý ile çalýþma
arkadaþlarýný hüzne boðdu.
Merhumun cenazesi
öðle namazýný müteakiben
Ulucamii’de kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk’ta topraða verildi.
HAKÝMÝYET, Seydi
Mebet’e Allah'tan rahmet,
kederli ailesi ve yakýnlarýna
Seydi Mebet
baþsaðlýðý diler.
Ulucamii Baþ Ýmam Hatibi Mustafa Gökmen, merhum için cemaatten helâllik diledi.
KTML Salonu’ndaki toplantý organizasyonda yaþanan aksaklýk nedeniyle yarým saat gecikmeli baþladý.
KTML velilerine proje tanýtýmý
‘Her kadýnýn bir
mesleði olacak’
Recep Mebet
Merhumun cenazesi öðle namazýný müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk’ta topraða verildi.
Ziraatçilerin
derdi
kuraklýk
Kuraklýk son bulsun diye kurban kestiler
Ç
Recep Mebet
orumlu ziraatçiler, en
büyük dert olarak nitelendirdikleri kuraklýk
problemine çözüm arýyor.
Çiftçilerin derdine
derman olacak çözümler
arayan Çorum Ziraat
Odasý mevlid-i þerifin ardýndan dün kurban kestirdi.
Tarým Et Kombinasý’nda gerçekleþen kurban kesimine Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Yönetim Kurulu
Üyeleri Osman Külcü,
Hayati Selbes, Abidin
Gündoðar ve Mehmet
Saylan, Meclis Baþkaný
Sadettin Karaarslan ve
Genel Sekreter Fahri
Güccan katýldý.
Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda duayý Hamit Camii Ýmam Hatibi Gazi
Hoþ yaptý. Tekbirler eþliðinde gerçekleþen kurban
kesiminin ardýndan açýklamalarda bulunan Mehmet Sayan, kuraklýðýn bir
an önce son bularak yaðýþlarýn baþlamasýný dilediklerini söyledi.
Kýþ yaðýþlarýndaki
gecikmeden dolayý ekili
arazilerin kuraklýk tehlikesi yaþadýðýný hatýrlatan
Sayan, “Cenab-ý Allah’tan hayýrlý rahmet ve
bereketli bir tarým sezonu
niyaz ediyoruz” dedi.
Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan duayý Hamit Camii Ýmam Hatibi Gazi Hoþ yaptý.
Çiftçilerin kuraklýk derdine derman olacak çözümler arayan Çorum Ziraat Odasý dün kurban kestirdi.
‘Kadýnlar Ýçin
Mesleki Eðitim Projesi’ tanýtým toplantýsý
dün Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi
(KTML)’nde gerçekleþti.
Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen toplantý, organizasyonda yaþanan aksaklýk nedeniyle yarým saat gecikmeyle
baþladý.
Öðrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiði toplantýya Aile ve
Sosyal
Politikalar
Müdür
Yardýmcýsý
Hülya Örs, Milli Eðitim Þube Müdürü Þule Toksoy, Çorum
Halk Eðitimi Merkezi
Müdürü M. Oðuz Ýyibil, ÇOPKOME Sorumlusu Sibel Meroðlu ve KTML Müdür
Baþyardýmcýsý Özlem
Zeren ile bazý idareci
ve öðretmenler de katýldý.
Gönül Elçileri
Projesi kapsamýndaki
‘Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim’ programýný
tanýtan Hülya Örs,
“Her kadýnýn bir mesleði ve geleceði olacak” dedi.
Eðitimin insan
hayatýndaki yeri ve
öneminden bahseden
Örs, þöyle konuþtu:
“Kadýnlarýmýzýn
ikinci bir þansý hak ettiðine inanýyor, Gönül
Elçileri Projesi kapsamýnda yeni bir çalýþmaya daha imza atýyoruz.
Proje kapsamýnda
kadýnlarýmýzýn
meslek sahibi olmasýný amaçlýyoruz. Böylece ailelerini daha
güvenli bir geleceðe
taþýrken toplumun daha mutlu ve huzurlu,
yarýnlarýn ise daha aydýnlýk olmasýný arzu
ediyoruz.
Eðitimi yarým
kalan kadýnlarýn eðitimlerini tamamlamalarýný ve açýlacak
kurslarla meslek edinmelerini hedefliyoruz.
Eðitimi yarým
kalmýþ kadýnlarýmýz
bu proje dahilinde
Mesleki Açýk Öðretim Liseleri’ne kayýt
olabilecek. Böylece
bir meslek, iyi bir iþ
ve ikinci bir þans kazanacak. Sözün özü,
hem kadýnlarýmýz kazanacak, hem de ülkemiz kazanacak. Çünkü biz büyük bir aileyiz.”
Gönül Elçileri Projesi kapsamýndaki ‘Kadýnlar Ýçin
Mesleki Eðitim’ programýný tanýtan Hülya Örs, “Her
kadýnýn bir mesleði ve geleceði olacak” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, projeyi tanýttý.
Gönül Elçileri Projesi kapsamýndaki programla ilgili bilgiler verildi.
Eðitimin insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahsedildi.
‘Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi’ tanýtým toplantýsý dün gerçekleþti.
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
16 milyon öðrenci karne alacak
11
O
kul öncesi, ilkokul, or-Yeteneðinize uygun
taokul ve lisedeki yakgerçekçi hedeflerle, ikinci
laþýk 16 milyon öðrenci
dönem için iyi bir planlama
cuma günü karne heyecaný
yapmalý ve zamaný iyi kulyaþayacak.
lanmanýz gerekiyor.
Okula
2013-2014
-Moralinizi yüksek
eðitim öðretim yýlýnda baþtutmak, karnede düþük notlayan 1 milyon 285 bin
lara odaklanmadan ve kork199 öðrenci ilk defa karmadan kendi öðrenme yönneyle tanýþacak. Uzmanlar
teminize uygun bir ders çaise aileleri uyararak kýrýk
lýþma planý belirlemelisiniz.
notlarýn düzeltilmesi için
-Konu tekrarý yapmak,
öðrenciye destek verilmesi
düzenli çalýþmak, konularý
gerektiðini hatýrlatýyor.
parçalara ayýrarak çalýþOkul öncesi, ilkokul,
mak, kýsa bütün olarak çaortaokul ve liselerde eðilýþmak akýlda kalýcýlýðý arttim alan 15 milyon 927 bin
týrarak öðrenmeyi kolay haOkul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisedeki yaklaþýk
462 öðrenci ve841 bin öðle getirir.
16 milyon öðrenci cuma günü karne heyecaný yaþayacak.
retmen 15 gün yorgunluk
-Dikkatinizin en iyi olatacak. Yarý yýl tatili 27
duðu zamaný belirleyerek çalýþma saatlerinizi buna göre ayarlayabilirOcak-7 Þubat 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. Ýkinci dönemin ilk
siniz. Yoðun çalýþma saatleri yerine kýsa molalar vererek performansýdersi 10 Þubat'ta baþlayacak. 2013-2014 eðitim-öðretim dönemi 13
nýzý arttýrabilirsiniz.
Haziran'da son bulacak. Tatilin dinlenmek olduðunu hatýrlatan uzman-Ýlgi çekmeyen ders gibi iþler ertelenir ve bahaneler üretilir. Ama
lar ise veli ve öðrencileri uyararak, verimli planlý bir çalýþma takvimi
baþarýnýn olmasý için sistemli çalýþmak gerektiði unutulmamalý.
oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Anne babalara ise, "Çocuklarýnýzýn
-Ders çalýþma sýrasý da baþarýyý etkiler. En verimli saatte zorlanyanýnda olduðunuzu hissettirin" önerisinde bulundular.
dýðýnýz derslerin çalýþýlmasý, benzer derslerin de arka arkaya çalýþýlmaAnkara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danýþmasý gerekiyor. Araya farklý dersler eklenirse verimliliðin artacaðý bima ve Rehberlik Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Binnur Yeþilyaprak
linmeli.
ile Türk PDR Derneði Ýstanbul Þube Baþkaný Alpaslan Dartan'ýn uyaÝkinci dönem sýnav maratonu var
rýlarý þöyle:
Ýkinci dönem ayrýca 8'inci sýnýf ve lise son öðrencileri için sýnav
- Çocuða anne- baba olarak sizden istediði yardýmý ve desteði
maratonu ile geçecek. Ortaokul 8'inci sýnýf öðrencileri 28-29 Nisan'da
verdiðinizi gösterin.
Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) kapsamýnda Ýkinci Dö-Anne-baba-çocuk-öðretmen ve diðer ilgililer arasýnda karne bir
nem Merkezi Sýnavlarý'na girecekler. Ýkinci dönem telafi sýnavlarý da
"suçlama-savunma" aracý olmamalý.
10-11 Mayýs'ta uygulanacak, sonuçlarý haziran ayýnda açýklanacak.
- Kýrýk notlarýn düzeltilmesi için öðrenciye yol gösterecek bir
klavuza ihtiyaç olabilir. Bu rehber aile, ve öðretmendir.
Ýkinci dönem üniversite maratonu da baþlayacak. Lise son sýnýf
ve mezun öðrenciler 23 Mart'ta Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'na
- Çocuðunuzun karnesiyle ilgili olumlu ve olumsuz hislerini si(YGS) girecekler. Sýnavýn ikinci ayaðý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavzinle paylaþmasýný teþvik edin. Israrcý ve kýrýcý olmayýn. Samimi ve içten davranýn. Onun neler duygularýný anlamaya, onunla empati kurun.
larý (LYS) ise haziran ayýnda düzenlenecek. 14-15 ve 21-22 Haziran'da üniversite adaylarý toplam 5 oturumda düzenlenen LYS'ye ka- 'Hiç vakit kaybetmeden bir çalýþma planý yap' gibi söylemlerden uzak durarak baþarýsýz olduðu derslerle ilgili ya da kendini geliþtýlacak. Yaz aylarýnda ise puanlarýn açýklanmasý, tercihler ve yerleþtirtirmek istediði konularda neler yapabileceðinizi konuþun. Çözüme
me sonuçlarýný beklemekle geçecek.(Ajanslar)
odaklanýn ve pozitif yaklaþýn. Nedenlerini sorgulamayýn.
Liselilere karne müjdesi
M
illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), bu yýl
ilk kez lise öðrencileri
için e-karne düzenledi.
Öðrenciler, karnelerini, e-okul sisteminde yapýlan düzenlemeyle veli bilgilendirme
sisteminin "e-karne"
bölümünden görebilecek.
Böylece öðrenci
ve veliler, e-okul sistemi üzerinden ders puanlarýný ve öðrenciye
ait diðer bilgileri karne
formatýnda öðrenecek.
MEB'in 7 Eylül
2013 tarihinde yenile-
nen Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði
kapsamýnda, öðrenciler
için e-karne düzenledi.
Buna göre, öðrenci veya velisi istediðinde ekarne'nin bir örneði
okul yönetimince onaylanarak verilecek. Karnede baþarý ve devamsýzlýk durumu, öðrencilere yönelik sýnýf rehber
öðretmeninin öðrenciyle ilgili görüþü yer alacak.
Bakanlýk yetkililerinden alýnan bilgiye
göre, e-karne'nin onaylý
bir örneðin isteyen öðrencilere verilecek. An-
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), bu yýl ilk kez lise öðrencileri için e-karne düzenledi.
cak herhangi bir sýkýntý
öðretim yýlýnda bütün
lecekmiþ gibi de tedbiryaþanmamasý için bu
öðrencilere karne veriler alýndý.(AA)
Öðretmen atamasý kontenjanlarý açýklandý
M
illi Eðitim Bak a n l ý ð ý
(MEB), þubat
atamasý baþvurularý ve
kontenjanlarýna iliþkin
kýlavuzu yayýmladý.
Bakanlýðýn internet sitesinde yer alan kýlavuza göre, bakanlýða
baðlý eðitim kurumlarýnýn öðretmen ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik olarak ilk atama,
açýktan ve kurumlar
arasý yeniden atama ve
milli sporcularýn atamasý kapsamýnda, 105
alanda 10 bin öðretmen
atamasý yapýlacak.
Öðretmenliðe baþvuru ve atama iþlemleri
elektronik ortamda gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda elektronik baþvuru sayfasý "Ýlk Atama", "Açýktan ve Kurumlar Arasý Yeniden
Atama" ve "Milli Sporcularýn Atanmasý" þeklinde ayrý ayrý düzenlendi.
Adaylar durumlarýna uygun atama çeþidini seçmek suretiyle
h t t p : / / m e b bis.meb.gov.tr
ve
http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerindeki Elektronik Baþvuru Formu'nu
kullanarak baþvurularýný yapacak. Türkçe, ilköðretim matematik,
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), þubat atamasý
baþvurularý ve kontenjanlarýna iliþkin kýlavuzu yayýmladý.
fen ilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler,
Türk dili ve edebiyatý,
tarih, coðrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü
ve ahlak bilgisi yabancý
dil (Almanca, Fransýzca, Ýngilizce) alanlarýna
baþvuruda bulunacak
adaylar atanacaðý alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve
üzerinde puan almýþ olmalarý kaydýyla baþvurabilecek.
Bu alanlar dýþýndaki diðer alanlara atanacaklar ise KPSSP10 puan türünde atanacaðý
alan için belirlenen taban puan ve üzerinde
puan almýþ olmalarý
kaydýyla baþvurabilecek.
Mezuniyeti birden
fazla alana kaynak teþkil eden adaylar, atanabileceði alan için öngörülen KPSS sonucu
esas alýnmak üzere sadece bir alana baþvuruda
bulunabilecek.
Adaylar þahsen veya
noter aracýlýðýyla vekalet vereceði kiþi vasýtasýyla elektronik ortamda yaptýklarý baþvurularýný ve bu baþvurularýna
iliþkin Elektronik Baþvuru Formu'nun çýktýsýný ilçe veya il milli eðitim
müdürlüklerine
onaylatacak.
Baþvurularda aslý
ibraz edilen belgelerin
birer örneði il veya ilçe
milli eðitim müdürlüðünce onaylanarak teslim alýnýp asýllarý aday-
lara geri verilecek. Baþvurular, baþvurunun yapýldýðý gün ya da en geç
bir sonraki gün mesai
saatleri içinde onaylatýlmasý gerekiyor.
Halen devlet memuru olarak çalýþmakta
olanlarýn kurumlarýndan alacaklarý muvafakatlerinde, yazý örneði
ibraz edilmek suretiyle
belgenin ilgili bölümünün görevli bulunulan
kurumun muvafakat
vermeye yetkili amirince onaylanmasý gerekiyor. Kurumlarýnca muvafakati onaylanmayanlarýn baþvurularý kabul edilmeyecek. Bakanlýk merkez ve taþra
teþkilatý personelinden
öðretmenliðe atanmak
üzere baþvuru yapacak-
larda muvafakat þartý
aranmayacak. Öðretmen olarak görevli iken
görevinden ayrýlmýþ
olanlardan bakanlýkça
en son düzenlenen kararnamelerinde
"iki
alan" yazýlý olanlar, bu
alanlardan sadece öðrenimi itibarýyla atanabileceði alana baþvuruda
bulunabilecek. Elektronik Baþvuru Formu'nda
beyan edilen bilgilerden
adaylar sorumlu olacak.
Baþvurular,
29
Ocak- 04 Þubat'ta kabul
edilecek. Atamalar ise
6-7 Þubat'ta yapýlacak.
Atanan öðretmenler göreve 10 Þubat'ta baþlayacak.
Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkan Adayý Hasan Coþgun, adaylýk açýklamasý yaptý.
Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkan Adayý
Hasan Coþgun'dan genel kurula katýlým çaðrýsý
'Esnafýmýzýn birlik ve
beraberliðini saðlayacaðýz'
Erol Taþkan
D
ikiciler ve
Kunduracýlar
Odasý Baþkan
Adayý
Hasan
Coþgun, arasta
esnafý ve oda
üyelerinin katýldýðý toplantýda, tüm
oda üyelerini bugün yapýlacak genel kurula katýlmaya ve genel
kurulu bir sonraki
haftaya býrakmadan gerçekleþtirmeye davet etti.
Coþgun'un
dün akþam saatlerinde düzenlediði
toplantýda kendisine destek vermek için bir araya
gelen arasta esnafý, bugün ÇESOB'ta
saat
13,00'te yapýlacak genel kurula
katýlarak, salt çoðunluðu saðlayacaklarýný ve genel
kurulu gerçekleþtireceklerini söyledi.
Baþkan adayý Hasan Coþgun,
toplantýya katýlan
meslektaþlarýna
teþekkür ederek,
"Esnafýmýzýn birlik ve beraberliðini saðlamak için
yola çýktýk ve göreve talip olduk.
Birlik ve beraberlik konusunda
tüm adýmlarý atacaðýmýzýn bilinmesini isterim.
Mesleðimizle ilgili tüm geliþme
ve yenilikleri yakýndan takip ederek, hazýrlayacaðýmýz köklü projelerle, mesleðimizin sorunlarýnýn çözümüne
katký saðlayacaðýz." diye konuþtu.
Baþkan adayý Hasan Coþgun, toplantýya katýlan meslektaþlarýna teþekkür etti.
Toplantýda birlik ve beraberlik mesajý verildi.
Tüm oda üyeleri bugün yapýlacak genel kurula katýlmaya davet edildi.
Genel kurul ÇESOB'ta saat 13,00'te yapýlacak.
Taban puan 50
olacak
Baþvurular için
tüm alanlarda taban puan 50 olarak belirlendi.
Bazý alanlardaki kontenjanlar þöyle:
"Sýnýf öðretmenliðinden bin 50, Ýngilizce
bin, ilköðretim matematik öðretmenliði 751,
Türkçe 675, fen bilimleri/fen ve teknoloji
597, sosyal bilgiler 529,
Türk dili ve edebiyatý
503, beden eðitimi 422,
matematik 415, okul
öncesi
öðretmenliði
402." (AA)
Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý üyeleri seçime gidiyor.
12 CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
SOBADAKÝ HÝKMET
Fizikçi, matematikçi, kimyacý, jeolog ve
antropologdan oluþan bir heyet bir araþtýrma için
arazide bulunmaktadýr.
Birden yaðmur bastýrýr. Hemen yakýndaki bir arazi
evine sýðýnýrlar. Ev sahibi bunlara bir þeyler ikram
etmek için biraz ayrýlýr. Hepsinin dikkati soba üzerinde
toplanýr. Soba yerden 1 metre kadar yukarýda,
altýndaki dizili taþlarýn üzerindedir. Sobanýn niçin
böyle kurulmuþ olabileceðine dair bir tartýþma baþlar.
Kimyacý, "adam sobayý yükselterek aktivasyon
enerjisini düþürmüþ, böylece daha kolay yakmayý
amaçlamýþ"; fizikçi, "adam sobayý yükselterek
konveksiyon yoluyla odanýn daha kýsa sürede
ýsýnmasýný saðlamak istemiþ"; jeolog, "burasý tektonik
hareketlilik bölgesi olduðundan herhangi bir deprem
anýnda sobanin taþlarýn üzerine yýkýlmasýný saðlayarak
yangýn olasýlýðýný azaltmayý amaçlamýþ"; matematikçi,
"sobayý odanýn geometrik merkezine kurmuþ, böylece
de odanýn düzgün bir þekilde ýsýnmasýný saðlamýþ";
antropolog, "adam ilkel topluluklarda görülen ateþe
tapmanýn daha hafif biçimi olan ateþe saygý nedeniyle
sobayý yukarýya kurmuþ". Bu sýrada ev sahibi içeri
girer ve ona sobanýn yukarýda olmasýnýn nedenini
sorarlar. Adam cevap verir: - "Boru yetmedi."
ÜTÜ
Temel, iki kulaðý da yanýk vaziyette hastaneye
getirilmiþ.
Doktor bu duruma þaþýrýp sormuþ:
- Nasýl oldu bu?
- Ütü yaparken telefon çaldý.
- Peki diðer kulaðýn nasýl yandý?
- O da ambulans çaðururken!
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 OCAK 2014
Hicri Kamerî:23 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:11 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:78
24
2014
OCAK
Akýl gibi mal, iyi huy gibi
dost, edep gibi miras ve ilim
gibi þeref olmaz. Hazret-i
Ali Radýyallahü anh
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.20
06.50
11.59
14.31
16.56
18.19
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
Emniyet Müdürlüðü
Adliye
225 46 60
225 08 10
223 11 11
224 10 09
227 78 80
VEFAT EDENLER
1-Akçakaya Köyü' nden gelme, Halil ve Abdullah BORUCU' nun babasý, Osman BAYBURTLU, ismail ÖZSAVURAN, Recep KÜÇÜK ve Ali ÖÐÜLMÜÞ' ün kayýnpederi; Dursun BORUCU.
2-Eski Karadona köyünden gelme, Ahmet MEBET"in
oðlu Terzi Ýsmail MEBET ile Zahireci Osman MEBET"in
yeðeni, Seydi MEBET,
3-Çorum Ýl Milli eðitim müdürlüðü þefi Abdullah TUNCAY"ýn babasý, Ticaret Meslek lisesinden emekli Sadýk
TUNCAY
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Mahkemelerdeki Nurcular 5
'Türkiyeli bir aydýn Kemal Tahir'
Türkiye'de bir günde belki altý aylýk gündem
O, Osmanlý'nýn özelliklerinden bahsederken
Ethem ERKOÇ
yaþanýyor. Yabancý gözlemciler öyle diyorlarmýþ.
þöyle der: "Osmanlý, bir aþiret devleti deðildir. Irk
ethemerkoç@corumhakimiyet. net
Sizce de öyle deðil mi?
esasýna göre kurulmamýþtýr. Çünkü 120 yýl Bizans
Rumluðu'na ve Rumeli Slavlýðý'na doðru geniþleSiyasetin yerel seçim tartýþmalarýna daldýðý
miþtir. Yobaz din yapýcýsý, zorla din deðiþtirici debir sýrada ortalýk toza dumana bulandý. Yürütme
ðildir. Tersine, devletin çýkarý için din deðiþtirme
ve yargýnýn güç kavgasý gündemi belirler oldu.
zorlamalarýný merkezi devletin gücüyle sonuna
Ýhtilalleri, darbeleri yakýndan tanýrdýk ama post
kadar önlemiþtir. Osmanlý'nýn merkezi devlet
modern-dost modern darbe türleri yeni girdi liteözelliði, sýnýfsal devlet deðil, toplum çýkarlarýný
ratürümüze. Dýþtan saldýrýlarýn her an beklenebikiþisel çýkarlarýn üstünde tutan Doðulu merkezi
leceði bir ortamda yaný baþýmýzdan salvolar geldevlet ya da bürokrat merkezi devlet karakterindemeye baþladý. Dualar, beddualar birbirine karýþtý.
dir…"
Kazananý olmayacaðý kesin olan bir kargaþa yaratýlarak ülkeyi kaosa sürükleme çabalarý þu günlerKemal Tahir, bir zamanlar ýsrarla savunduðu
de hýz kazandý. Komþu Suriye'den vahþet fotoðraflarý ortaya çýkAsya Tipi Üretim Tarzý'ný deðiþik yorumlayarak Osmanlý toplum
maya baþladý.
yapýsýnýn özgün yönlerini ortaya koymaya çalýþmýþtýr. Günümüzdeki halimizi batý ile karþýlaþtýrýrken þöyle bir tesbitte bulunmuþtur:
Tam da bu karamsarlýk içinde zihnim çözüm arayýþlarýyla uðraþýrken bizim meþhur Kent Arþivcisi Ýrfan Yiðit, elime bir kitap
"Bizi ters çevirdikleri zaman Batý, Batýyý ters çevirdikleri zatutuþturdu. Ýki yýldýr hazýrlýðýný sürdürdüðü yüksek lisans tezini taman biz çýkarýz"
mamlayýp, bastýrmýþ. Adý da "Türkiyeli bir aydýn Kemal Tahir"
Kitabýn yazarý Ýrfan Yiðit, özellikle Çorum'da kaldýðý yýllarýn
Kemal Tahir, 1910'da Ýstanbul'da doðmuþtur. Çocukluðu ittiKemal Tahirlerin düþünce hayatýnda yerlilik anlamýnda çok þey
hat ve Terakki döneminde geçti. Varlýðý da yokluðu da kýtlýðý da
kattýðýný söyler. Üçleme oluþturan ve Çorum yöresinde geçen Yeyaþadý. 1923 yýlýnda Galatarasay Lisesi'ne girdi. 1926'da annesini
diçýnar Yaylasý, Köyün Kamburu ve Büyük Mal romanlarýnda
kaybetti. O da geçim sýkýntýsý sonucu okulu býrakýp hayat kavgasýAnadolu insanýnýn köy yaþantýsýný ve Anadolu toplum yapýsýný anna atýldý. 1932'den itibaren gazetelerde röportaj yazarý, düzeltmen,
latýr. Bu noktada þu tesbiti çok önemlidir: "Dünyada tek bir buðday
çevirmen, baþyazarlýk, yazý iþleri müdürlüðü gibi farklý kademelervardýr ama her milletin kendi ekmek çeþnisi baþkadýr"
de çalýþtý. Þiir de yazdý. Basýn hayatýnda devrin ileri gelen solculaOnun tarihi ve tarihi olaylarý deðerlendirmesi oldukça ilginçrýyla tanýþtý. 1938 yýlýnda 15 yýl hapse mahkum oldu. Ýstanbul,
tir: "Tarihi inkar etmek, kötülemek, bilgisizliðin en müthiþi, þuurÇankýrý, Malatya, Çorum ve Nevþehir Cezaevi'nde yattý.
suzluðun en acýklýsýdýr. Tarih, iyilikleriyle kötülükleriyle bizden bir
Kemal Tahir, altmýþ üç yýlýk hayatýnýn 1938-1950 yýllarý araparçadýr. Ýyilikler yapýlmýþ, kötülükler iþlenmiþtir. Ancak birincisisýndaki zaman dilimini bir dönem hayraný olduðu kemalizm hapisni sürdürmeye, ikincisinin rezilliklerini azaltmaya gücümüz yethanelerinde geçirdi. Komünistlik suçundan dolayý 15 yýl hapse
mez. Bu nedenle Osmanlýlýðý inkar etmek, tarihte hiç yokmuþ gibi
mahkum olmuþtu. Buna raðmen o, komünizmin fikir babasý Karl
davranmaya yeltenmek boþa çabalamaktýr…"
Marks'ý bile eleþtirmiþti: "Biz mi bugün daha çok þey biliyoruz,
Ýrfan Yiðit'in tezi þöyle devam ediyor:
yoksa yüz yýl önc e yaþamýþ olan Marks mý? Elbette biz…" diyor"Aslýnda batýlý bir ideoloji olan sosyalizme baðlýlýðýna raðdu.
men bir sosyalist olarak baþladýðý ideolojik serüvenini yerli bir sosKemal Tahir, mensubu bulunduðu ideolojide dahil herþeye
yalist olarak sürdürmüþ ve tamamlamýþtýr. Baþlangýçta sosyalizmin
kuþkuyla yaklaþýr. Hatta bir romanýnda "Biraz kuþkulansak her þey
hazýr verilerini olduðu gibi alýp Türk toplumunu ve tarihini analiz
düzelecek" sözünü sýk sýk tekrarlar. Bu nedenle Marksizmi de eleþetmekte kullanan Kemal Tahir, zaman içinde bu hazýr ideolojik vetirerek özgün bir bakýþ açýsý oluþturmak ister.
rilerin kendine özgü nitelikleri olan Türk toplumunu ve tarihini anO, yerlilik kavramýna önem verir "Dünyadan haberli olmadan
lamada yeterli olmadýðý sonucuna varmýþtý. Onun en büyük ideali
yerli, yerli olmadýkça da dünyadan haberli olunamaz" der. Bu koTürkiye'nin ruhunu bulmaktý."
nuda bir romancýnýn yaþadýðý çevre ile ilgisini, alýþveriþini yeterli
Türkiye'deki sol akýmlarýn bir birine düþtüðü bir ortamda 21
görmez. Mesela bir Fransýz romancýsý uzun yýlar Afrika'da yaþasa
Nisan 1973 gecesi gazeteci Mehmet Barlas'ýn evinde solcularla
Afrika romancýsý olmaz, Afrika'yý yazan Fransýz romancýsý olur,
girdiði tartýþmada fenalaþan Kemal Tahir, kalp krizi geçirerek vediyerek tezini ortaya koyar.
fat eder.
Bu nedenle Kemal Tahir, romanlarýnda ideolojilerin pencereKitaptan anladýðýma göre Kemal Tahir, yerli bir solcudur ama
sinden deðil, Anadolu penceresinden ideolojilere bakarak düþünce
solcular tarafýndan dýþlanmýþtýr. Salcu damgasý yediði için muhafayapýsýný þekillendirir.
zakar kesimce de pek iyi gözye bakýlmamýþtýr. Bu tez çalýþmasý,
Kemal Tahir, yerli olmaya çalýþýrken ve Türk tarihini, topluumarým Kemal Tahir'i olduðu gibi anlamamýza yardýmcý olur.
munu inþa ederken somut modeli "Osmanlý"dýr. Osmanlý toplumuÝrfan Yitiði de çok farklý kaynaklarý tarayarak böyle bir tezi
nu, kurumlarýný ve yöneticilerini Doðu'nun en güçlü kalesi olarak
baþarýyla sonuçlandýrdýðý için tebrik ediyorum. Özellikle bir ilahigörmektedir.
yatçýnýn böyle bir tez çalýþmasý yapmasýný teþvik ettiði için tez daKemal Tahir, neredeyse bütün tezini Osmanlý üzerine inþa etnýþmaný Prof.Dr. Mevlüt Uyanýk beye de teþekkür ediyorum.
mektedir. Çünkü Osmanlý toplum yapýsýnda Asya'nýn, Doðu'nun
Bu eser, beni kýsa süre de olsa kýsýr çekiþmelerden uzaklaþtýrbirikimlerini gördüðü söylenebilir.
dý. Buna vesile olan herkese teþekkür ediyorum.
Haftalýk
Takvim Yapraðý
13
Komþulardan yanýna gitmek isteyen hanýmlara da:
"Dokunmayýn , aðlasýn biraz rahatlar" der.
Sonra ildeki Nurcular faaliyete geçerler, Bekir Berk beye telefon ederler, oda vakaletname ister ve Bekir bey Mahkeme tarihinden bir gün önce Çorum'a gelir.
O akþam manifaturacý esnafýndan Hikmet Berker'in evinde
bir araya gelirler.
Bu vesile ile Osmancýk ve
Kargý ilçesinde Nurcularda gelmiþlerdir.
Raþit Yücel
Dersler yapýlýr , muhabbetler
rasityücel@
edilir.
corumhakimiyet. net
Her Nur talebesi ve baba Sadýk aðabeyin dostlarý ve komþularý mahkemeyi izlemek için gelirler.
Ve nihayet aðýr ceza da muhakeme baþlar.
Savcý iddeanamesini yapar .
Bekir Berk söz alýr:
"Sayýn savcý bey ve sayýn Hakimler, sanýk
sandalyesinde oturan Sadýk Büyükkaragöz kendi
halinde, çevresine faydalý, Risale-i Nurlarý okuyup
çevresindeki masum ve imana muhtaç insanlara
Kur'an hakikatlerini Allah rýzasý için anlatan bir insandýr. Risale-i Nurlar ise defaatle berat kararý verilen bir deðerli eserlerdir.Bu bakýmdan sanýk Sadýk Karagözün tahliyesini talep ediyorum"
Hakim bey ise :
"Yýllarca bu devleti nur nur diye rahatsýz ediyorsunuz. Nedir davanýz, bu milletin diyaneti yokmu, vaizleri ve okullarý yokmu, kendi kendinize
güya din faaliyeti yapýyorsunuz. Milletin kafasýný
hurafe þeyler ilý karýþtýrýyorsunuz.Býrakýn bu iþleri,
iþinize gücünüze bir bakýn. Çoluk çocuðun akýllarýný çeliyorsunuz. Devletin temel nizamlarýný ihlal
ediyorsunuz.Bu devlet sizlere fýrsat vermeyecektir."
Tefekkür
Dünyamýz
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
ESER
ABALI
OSMANCIK CAD. NO:44/C
(ULU CAMÝ - YAZI
BAHABEY CAD. NO:105
ÇARÞISI ARASINDA)
( YEÞÝL FIRIN YANI )
223 00 20
212 28 57
METEOROLOJÝ
Esnaflýkta birlik
Esnaf; kelime anlamý olarak sýnýflar anlamýna gelir.
Birlik baþkaný; oda baþkanlarý ve yönetimlerinin deBaðýmsýz çalýþan, yaptýðý iþ sermayeden ziyade kol ve bemokratik ortamda seçtiði bir kiþidir. Her zaman esnafýnýn
den gücüne dayanan giriþimcileri tanýmlamak için kullayanýnda olan, hiçbir meslek dalýnda ayrým yapmayan her
nýlýr. Zanaatkar ve küçük ticarethane sahipleri esnaf olarak
oda baþkanýna ve yönetimine Hz.Ömer adaletini sergileyen
alýnýr. Daha teknik bir içerik taþýyan bu anlamýnýn yanýnbirisidir. Esnafýnýn sýkýntýlarýný, dileklerini, temennilerini
da esnaf; hiçbir zaman devletine karþý gelmemiþ, devletigerekli yerlere ulaþtýrmak ve sorunlarý ortadan kaldýrmakne karþý vatandaþlýk görevlerini en iyi þekilde yerine getirla yükümlü kiþidir. Ahilik kültürünün önemini ve esnaflýkmiþ, en önemlisi ülke ekonomisine katkýda bulunmuþ, detaki yerini de duyurmakta yükümlüdür.
ðer üretmiþ, vergisini diþinden, týrnaðýndan artýrarak ödePeki böyle bir teþkilatlanma ilimizde var mý?
miþ; bir anlamda bu ülkenin, bu memleketin temelinde çaEvet var 41 odaya sahip ve bünyesinde 59.000 üyeyi
kýl taþý olmuþ, devletinin yükünü omuzlarýna almýþ ve bu
barýndýran bu kurumun adý ÇESOB'dur. Esnafý için her türyükü taþýrken de her zaman gurur duymuþ devletini göðe
lü sýkýntýda kayanýn altýna elini deðil baþýný koyan ve her
çýkarmýþ fedakar, cefakar vatandaþýmýza denir.
bulunduðu ortamda, mekanda, toplantýda esnafýna sahip
Esnafýn devlet ve millet nazarýndaki bu öneminin bi- Ahmet Bayraklý çýkan, sesini duyurmak için mücadele veren birlik baþkaný
reysel anlamda tek tek, fert fert her esnafýmýzýn bireysel
da Yalçýn Kýlýç'týr.
duruþuyla deðil, Ahilik kültürü çerçevesinde bir araya gelerek oluþBugünlerde yapýlmakta olan oda seçimleri de ayrý bir heyecan
turduðu birlikler sayesinde ortaya çýktýðýný söylememiz gerekir.
içerisinde sürmektedir. Her odanýn mevcut Baþkan'ýn karþýsýna aday
Soruyorum size tek baþýna bir esnaf sesini duyurma konusunçýkmasý da kurumun öneminin ne kadar arttýðýný göstermektedir.
da ne kadar baþarýlý, güçlü olabilir?
Katýldýðým bazý oda seçimlerinde özellikle dikkatimi çeken seçimleÝþte bu yüzdendir ki ülkemizde ve ilimizde ayný mesleðe sahip
rin esnafa yakýþýr bir þekilde tamamlanmasýdýr. Demokratik ortamekmek parasýný ayný meslekten çýkaran ve bulunduðu topluma hizda esnafa yakýþýr bir þekilde geçen seçimler esnaf odalarýnýn büyükmet eden büyüklerimiz bir araya gelerek kurumsallaþmýþ ve kendi
lüðünü, gücünü bir kez daha göstermiþtir.
mesleðinin ismini alarak odasýný kurmuþtur. Amaçlarý; yaptýklarý
Daha da önem arz eden oda seçimlerinden sonra Haziran ayý
mesleklerinin önemini gelecek kuþaklara aktarmak, kendi aralarýniçerisinde yapýlacak olan birlik baþkanlýðý seçimidir. Esnaf olarak
da haksýz rekabeti önlemek, birlik beraberlik kardeþlik çerçevesi
içerisinde mesleklerini icra etmektir. Düðünlerinde, niþanlarýnda,
esnaf çocuðu olarak yapýlmakta olan oda seçimleri ve birlik baþkanbayramlarýnda, mevlitlerinde, cenazelerinde bir araya gelerek acýlalýðý seçimi öncelikle ülkemiz daha sonrada ilimiz için hayýrlara verýný, sevinçlerini paylaþmýþlardýr.
sile olmasýný temenni ediyor seçilen oda baþkanlarý ve yönetimleriOluþturduklarý odalarýnda üyeler kendi aralarýnda oda baþkanýne 4 yýllýk görev süresi boyunca baþarýlar diliyorum. Sizler gibi benný ve yönetimini demokratik ortamda da seçme seçilme hakkýna da
de Haziran ayý içerisinde yapýlacak olan birlik baþkanlýðý seçimini
sahip olmaktadýr. Ülkemizde daha da sesini duyurabilmek daha da
iple çekiyorum...
güçlü bir teþkilata, STK ya sahip olabilmek için her meslek dalýnýn
Seçilen oda baþkanlarýn oturduðu makamdan güç almak yeriodalarý bir araya gelerek birlik ve birlik baþkanlýðýný oluþturmaktane oturduðu makama güç vermelerini de temenni ediyorum...
dýr.
3.1182
3.1319
2.2800
2.2900
Gram
ALIÞ
91,6680
SATIÞ
92.7385
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:23 Sayý: 6802
24 OCAK 2014
CUMA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Yarýyýl deðerlendirmesi
Enise Aðbal
er ay düzenli
H
olarak bir ilçede
gerçekleþtirilen Ýlçe
Milli Eðitim Müdürleri Deðerlendirme
Toplantýsý, Mecitözü
ilçesinde gerçekleþtirildi.
Ýl Milli Eðitim
Müdürü Aytekin Girgin baþkanlýðýnda
gerçekleþtirilen toplantýya Eðitim Denetmenleri Baþkaný,
Milli Eðitim Müdür
Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri Deðerlendirme Toplantýsý,
Mecitözü ilçesinde gerçekleþtirildi.
Yardýmcýlarý, Milli
Eðitim Þube Müdürleri, Eðitim Denetmenleri Baþkan Yardýmcýsý, Milli Eðitim
Sivil Savunma Uzmaný ve Ýlçe Milli
Eðitim Müdürleri
katýldý.
2013-2014 öðretim yýlýnýn birinci yarýyýl deðerlendirilmesinin yapýldýðý
toplantýda ayrýca 2.
yarýyýl ile ilgili yapýlacak faaliyetler ele
Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi kamp hazýrlýðýna baþladý.
ÖGEM kamplarý
27 Ocak’ta baþlýyor
Okul meclis baþkanlarýndan iþbirliði kararý
O
Enise Aðbal
smancýk Ýmam Hatip Ortaokul Okul
Meclis Baþkaný Fikriye
Baþer, okul ziyaretlerine baþladý.
Geçtiðimiz Kasým
ayýnda Okul Öðrenci
Meclisi Baþkanlýðýna
seçilen Fikriye Baþer,
öðrenci kurulunda yer
alan arkadaþlarý Betül
Aktepe ve Nurettin Yýldýz ile birlikte ilk olarak
Osmancýk Ýmam Hatip
Lisesi Okul Meclis
Baþkaný Muhammet
Faik Toprak’ý ziyaret etti.
Ýmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler
Öðretmeni Veysel Güler rehberliðinde, Ýmam
Hatip Lisesi Müdürü
Ýdris Makinacý’yý makamýnda ziyaret eden
heyet,
Makinacý’ya
Ýmam Hatip Ortaokulu
Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokul Okul Meclis Baþkaný
Fikriye Baþer, okul ziyaretlerine baþladý.
yönetici, öðretmen ve
temsilcileri, öðrenciler
kýda bulunulmasý konuöðrencilerinin selam ve
arasý demokrasi bilincisunda karar aldýlar.
sevgilerini ilettiler.
nin geliþtirilmesi için
ÝHL Öðrenci Meciki okul arasýnda ortak
Daha sonra ÝHL
lisi Baþkaný Muhammet
projeler, bilgi alýþveriþi
Meclis Baþkaný MuFaik Toprak, “Bu ziyayapýlmasý ve okullar
hammet Faik Toprak’la
ret gerçekten çok anarasý iþbirliðine öðrenci
da görüþen Meclis Baþlamlý. Sanýrým ilimizde
temsilcileri olarak katkaný Baþer ve öðrenci
ilk defa yapýlýyor. Öð-
renci temsilci seçimleri
sözde kalmamalý, demokrasi ruhunun pekiþtirilmesi açýsýndan bu
uygulamalarýn yaygýnlaþmasý gerekir” dedi.
Osmancýk Ýmam
Hatip Ortaokulu Meclis
Baþkaný Fikriye Baþer
ise, “Ýlçe genelinde okul
ziyaretlerimiz devam
edecek. Amacýmýz okul
öðrenci temsilciliði müessesesine iþlerlik kazandýrmak. Okullar arasýnda iþbirliðini geliþtirmek, devletin kaynaklarýný ekonomik kullanabilmek için çözüm önerileri üreterek okul yönetimlerine sunmak. Bu
açýdan
teklifimize
olumlu bakan ve bizleri
destekleyen okul müdürümüz Sakin Karakaþ’a teþekkür ediyorum.” diye konuþtu.
Geçtiðimiz Kasým ayýnda Okul Öðrenci Meclisi Baþkanlýðýna seçilen Fikriye Baþer, okullarla iþbirliði süreci baþlattý.
Bilge Kaðan’dan veda yemeði
B
ilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Ahmet Köþkerler için Kâtipler Konaðý'nda veda
yemeði düzenlendi.
Dokuz yýlý aþkýn bir süredir Bilge Kaðan Ticaret
Meslek Lisesinde Müdür Yardýmcýsý olarak görev yapan Ahmet Köþkerler'in tayini Kocatepe Ortaokulu'na
çýktý. Okul idaresi ve öðretmenler tarafýndan Köþkerler
için veda yemeði düzenlendi. Yemeðe Okul Müdürü
Mustafa Güneysu, müdür yardýmcýlarý ve öðretmenler
katýldý.
Okul Müdürü Güneysu, bugüne kadar olan baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Köþkerler'e teþekkür ederek,
günün anýsýna bir plaket verdi. Ahmet Köþkerler de, “9
yýlý aþkýn bir süredir bu okulda zevkle çalýþtým. Çok güzel anýlarým oldu. Okula zevkle geldim. Bu sizlerin sayesinde oldu hepinize teþekkür ederim" dedi.
Duygusal anlarýn da yaþandýðý yemek, okul personelinin iyi dilekleri ile sona erdi.
Ümmügül Akseki
Ö
Enise Aðbal
ðrenci Geliþim
Etüt Eðitim Merkezi (ÖGEM) tarafýndan düzenlenen geleneksel Matematik ve
Ýngilizce Kampý, 27
Ocak 2014 Pazartesi
günü baþlayacak.
Öðrencilere Matematik ve Ýngilizce’yi
sevdirmek ve bu alanlardaki eksikliklerini
gidermek amacýyla
düzenlenen kamplar
hakkýnda açýklama yapan ÖGEM Müdüresi
Ümmügül
Akseki,
“Uzman öðretmenlerle yapacaðýmýz çalýþmalarýmýzla Matematik ve Ýngilizce derslerinde farkýndalýk oluþturmak istiyoruz.” dedi.
Ýlköðretim 2, 3,
4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik
olarak organize edilen
Matematik ve Ýngilizce Kampýna ilginin
yüksek olduðunu ve
kampýn 7 Þubat 2014
tarihine kadar devam
edeceðini belirten Akseki, “Matematik ve
Ýngilizce dersleri öðrencilerin ileriki öðrenim hayatýnda baþarýlý
olabilmeleri için en
önemli dersler arasýnda yer almaktadýr. Bunun için öðrencilerimizde özellikle Matematik ve Ýngilizce
derslerini sevdirmeyi
istiyoruz. ÖGEM olarak düzenlediðimiz
Matematik ve Ýngilizce Kampý ile çeþitli sýnýf seviyelerinde öðrencilerimizin zorlanabileceði konularý se-
Matematik ve Ýngilizce Kampý, 27 Ocak 2014 Pazartesi günü baþlayacak.
Öðrenciler sosyal aktivitelere katýlýyor.
Kamp Ýlköðretim 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelikdüzenlendi.
çerek kamp boyunca
31 Þubat tarihleri araranç turnuvasý düzenbu konular üzerinde
sýnda düzenlenecek
leneceðini de kaydeyoðunlaþýyoruz. BöyMatematik ve Ýngilizden Akseki, turnuvada
lece öðrenciler eksikce Kampýna tüm öðdereceye giren öðrenliklerini görüyor ve girencileri bekliyoruz.”
cilerin çeyrek altýn ve
dermiþ oluyor. Bir nediye konuþtu.
diðer hediyelerle ödülvi tekrar çalýþmasý ya10. yýla özel eð- lendirileceðini belirtti.
pýyoruz. Yeni konular
lenceler ve ödüllü satAkseki, kamp kaiçinde saðlam bir teranç turnuvasý
yýtlarýnýn Ilýca Caddemel oluþturuyoruz. Ýlsi Lise 1. Sokak 1/1
ÖGEM’in 10. yýkokul 2, 3 ve 4. sýnýfnumaralý adresteki
lýna özel, kampa katýlar için 3 - 7 Þubat ve
Etüt Merkezinde delan öðrenciler için çeortaokul 5, 6, 7 ve 8.
vam ettiðini söyledi.
þitli eðlenceler ve satsýnýflar için 27 Ocak -
Cüce gezegende su bulundu
Ahmet Köþkerler'in tayini Kocatepe Ortaokulu'na çýktý.
Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Ahmet Köþkerler için Kâtipler Konaðý'nda veda yemeði düzenlendi.
G
üneþ Sistemi'ndeki
Asteroit Kuþaðý'nda
yer alan Ceres adlý cüce
gezegende su bulunduðu
kesinlik kazandý.
Ceres'teki iki bölgeden uzaya buhar bulutu çýkýþý olduðunu saptayan bilim adamlarý, gayzer adý
verilen buzdan oluþmuþ
yanardað benzeri yapýlardan püskürdüðü sanýlan
bu bulutlarýn, gezegende
su olduðunun ilk kesin kanýtý olduðunu vurguladý.
Avrupa Uzay Ajansý'ndan Michael Küppers
baþkanlýðýndaki bilim ekibince yapýlan araþtýrma,
Nature dergisinde yayýmlandý. Dergide yayýmlanan araþtýrmada gezegende 30 yýldan beri büyük
miktarda su bulunduðunun sanýldýðý bildirildi.
Küppers, ESA'ya ait
Herschel Uzay Gözlemevi
yardýmýyla yapýlan keþfe
iliþkin yaptýðý açýklamada,
"Bu, Ceres ve genelde de
Asteroit Kuþaðý'nda su bu-
lunduðuna iliþkin yapýlan
ilk saptamadýr" dedi.
Yapýlan tanýma baðlý
olarak, Güneþ Sistemi'nde
yer alan bir cüce gezegen
veya Asteroit Kuþaðý'nýn
en büyük asteroiti olan
Ceres, adýný Roma mitolojisinde ziraat tanrýçasý Serez'den alýyor.
Ýlk kez Ýtalyan rahip
ve astronom Giuseppe Piazzi tarafýndan 1801'de
keþfedilen 950 kilometre
çapýndaki Ceres, güneþe
2,8 gök birimi uzaklýkta
bulunuyor. Gök birimi terimi, dünya ile güneþ arasýndaki ortalama uzaklýk
olan 150 milyon kilometrelik bir mesafeyi ifade
ediyor.
Ceres'de bir su çözünümü olan hidroksit formunda su bulunduðuna
iliþkin 1991'de bir araþtýrma yayýmlanmýþ ancak bu
bulgu daha sonra yapýlan
araþtýrmalarda doðrulanamamýþtý. Küppers ve arkadaþlarýnýn keþfi sözkonusu
bilimsel araþtýrmayý doðrulamýþ oldu.(AA)
Güneþ Sistemi'ndeki Asteroit Kuþaðý'nda yer alan
Ceres adlý cüce gezegende su bulunduðu kesinlik kazandý.
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
15
Yönetimde her meslekten var
Ç
orum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf
Odasý Baþkan adayý
Burhan Balcý, oda
üyelerinin tümüne hitap edecek bir yönetim
oluþturdu.
Köfteci, pideci,
pastacý, tatlýcý, lokantacý, restaurantçý ve
yufkacý esnafýný bünyesinde barýndýran Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý'na üye tüm
esnaflar arasýnda birlik
ve beraberliði saðlamak amacýyla yola çýkan Burhan Balcý,
meslek gruplarýnýn
tüm sorunlarý ile yakýndan ilgileneceðini,
bu yüzden yönetimini
her meslek grubunda
faaliyet gösteren isimlerden oluþturduðunu
kaydetti.
Yönetiminde Ali
Atalay, Erdal Yetilmiþ,
Ýbrahim Ýpek, Sefa
Gürlek, Veli Kurt,
Mahmut Býyýk, Haydar Uzar, Cemal Býyýk
ve Ferhat Koç'un yer
aldýðýný ifade eden
Balcý, yönetimindeki
tüm
arkadaþlarýnýn
mesleklerinin duayeni
olduðunu ve mesleklerinin sorunlarýný iyi
bildiklerini dile getirdi.
Kendisi ve ekibinin koltuk sevdasýyla
yanan bu zihniyeti devirmek için yola çýktýklarýný anlatan Burhan Balcý, göreve gelmeleri halinde yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda þu bilgileri ver-
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Burhan Balcý
di:
“Cenazesinde,
düðününde yalnýz bý-
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý
Burhan Balcý, yönetimde herkesin temsil edildiðini belirtti.
rakýlan bu büyük camiayý hak ettiði noktaya taþýmak ve ruhsatsýz ve oda kaydý bulunmayan merdiven
altý iþyerlerine 'dur' demek için adayým.
Ýstiþare geleneðinden yoksun oda
baþkanlarýna 'artýk yeter' demek adýna bu ulvi göreve talibim.
Sektörümüzdeki
tüm yenilikler takip
edilerek, oda üyelerimiz bu yeniliklerden
anýnda haberdar edilecektir.
Bakkal, kýraathane ve çay ocaklarýnda
yemek sektörü ile ilgili faaliyetlere kesinlikle izin verilmeyecektir.
Esnafýmýzý büyük-küçük diye ayýrt
etmeyeceðiz ve tüm
esnafýmýza eþit hizmet
götüreceðiz.
Tüm
meslek
gruplarýnda mutlaka
fiyat istikrarýný saðlayacaðýz.
Ýþ-Kur'la iþbirliði
yaparak ustalýk ve servis elemanlýðý ile ilgili
kurslar açarak, sektörün kalifiye eleman sýkýntýsýný çözmek için
projeler üreteceðiz.
Esnaflarýmýzý ziyaret ettik, sorunlarýný
dinledik, notlarýmýzý
aldýk. Göreve geldiðimiz taktirde oda baþkaný ve yöneticileri
olarak üzerimize ne
düþüyorsa yapmaya
hazýrýz.
Oda yönetim kurulumuzu Çorum'da
faaliyet gösteren odaya kayýtlý köfteci, pideci, pastacý, tatlýcý, lokantacý, restaurantçý ve
yufkacý meslek kollarýndan oluþturarak, her
meslek sektörünün sorunlarýna cevap vermeye çalýþacaðýz.”
ÇESOB Basýn
Su depolarý % 90 tamam
O
smancýk Belediyesi, büyük alt yapý
projesi
kapsamýnda
baþladýðý su depolarý
yapýmýnda sona yaklaþtý.
Çiftlikler Mahallesi ve Gemici Mahallesinde yapýmý devam
eden yeni su depolarýndaki çalýþmalarý yerinde
denetleyen Osmancýk
Belediye Baþkaný Bekir
Yazýcý, “Büyük alt yapý
projemizin önemli bir
ayaðýný oluþturan içme
suyu depolarýnýn yapýmý kapsamýnda Çiftlikler Mahallesinde yapýmý devam eden depomuz % 90 oranýnda tamamlanmýþtýr. Önemli
bir aksilik olmazsa Nisan ayýnda depomuza
su vermeye baþlayacaðýz. Gemici Mahallesinde çalýþmasý devam
eden diðer depomuz ise
tahminen Mayýs ayýnýn
sonlarýnda faaliyete geçecektir.
Toplum saðlýðýný
yakýndan ilgilerinden
su konusu en önem verdiðimiz konularýndan
baþýnda gelmektedir.
Bu nedenle öncelikle su
Osmancýk Belediyesi, büyük alt yapý projesi
kapsamýnda baþladýðý su depolarý yapýmýnda sona yaklaþtý.
Su depolarýnýn yüzde 90’ý tamamlandý.
depolarýný ilçemizin sürekli büyümesini göz
önüne alarak mevcutlardan 10 kat büyük
yaptýk. Çiftlikler Mahallesinde bulunan 200
tonluk depomuzun yerine 2000 tonluk, Gemici
Mahallesinde bulunan
100 tonluk depo yerine
ise 1000 tonluk yeni depo yapmaya karar verdik ve ona göre projelendirdik.
Ayrýca yeni depolarýmýzda bu konudaki
temizlik, hijyen ve çevre düzeni standartlarýna
tam uyumlu bir sistem
kuruyoruz. Teknolojinin bütün imkanlarýný
iþin içine katarak, SKADA-Su Takip Sistemi
vasýtasýyla su istasyonlarýna ne kadar suyun
ne zaman verileceðinden , periyodik klorlamaya kadar her þey otomatik yapýlacak ve Su
ve Kanalizasyon Müdürlüðümüzdeki ekranlardan da teknik personelimizce sürekli izlenecektir.
Bu çalýþmalarýmýzýn nihai amacý hemþerilerimize saðlýklý ve
kaliteli su verebilmektir. Yeni depolarýmýz ve
deðiþen içme suyu hattýnýn tamamlanmasýndan sonra bu amacýmýza biraz daha yaklaþmýþ olacaðýz." dedi.
Eren Er’in 'Kim Korkar Matematik'ten adlý yarýþmasý sonuçlandý.
Kim Korkar Matematik’ten
Mustafa Demirer
E
ren Er Dershanesi'nin matematik dersine olan ilgiyi artýrmak ve seviyei
ölçmek amacýyla bu yýl
birincisini düzenlediði
'Kim Korkar Matematik'ten adlý yarýþmasý
sonuçlandý. 4, 5, 6 ve 7.
sýnýf öðrencilerine yönelik düzenlenen yarýþmaya katýlým yoðun oldu. 4 Seans olarak gerçekleþtirilen yarýþmada
500'e yakýn öðrenci ter
döktü.
Her sýnýfýn birincisine altýn
Matematik yarýþmasýnda 4.sýnýflarda
Bahcelievler Ýlkokulu
öðrencisi Ayça Durgutlu, 5.sýnýflarda Ýsmail Kakaç Ortaokulu
öðrencisi Göksu Kýrýþ,
6.sýnýflarda Dr.Sadýk
Ortaokulu Öðrencisi
Mert Hakan Kaya ve
7.sýnýflarda Dr.Sadýk
Ortaokulu öðrencisi
Selen Ünlü bütün sorularý doðru cevaplayarak 100 puanla birinci oldular, ödüllerini ise dershane öðretmenlerinden aldýlar.
Matematik þampiyonlarýnýn mutluluklarý
karþýsýnda veliler de
memnuniyetlerini dile
getirerek organizasyonda emeði geçenlere teþekkür ettiler.
Yarýþmaya 4, 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencileri katýldý.
Dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi.
Amacýmýz Matematik ilgisini artýrmak
Dershane Müdürü Menderes Yýlmaz,
4-5-6 ve 7.sýnýflara devam etmekte olan öðrencileri, matematik
alanýnda çalýþmalar
yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doðrultusunda
erken yaþlardan itibaren geliþmelerini desteklemek ve katký saðlamak için yarýþma düzenlediklerini söyledi.
Yýlmaz, "Öðren-
Öðrenciler yarýþmada kýyabýya mücadele etti.
cilerimize matematik
sevgisinin aþýlanmasý,
matematiðin eðlenceli
dünyasýndan örnekler
gösterilmesi, öðrenci-
lerin bilgilerinin deðerlendirmeye katký
saðlanmasý ve özgüvenlerinin artýrýlmasý
yönünde destek olmak
için bu yarýþmayý yaptýk." dedi.
Osmancýk Belediye Basýn
Virüs 17 þehre yayýldý
D
ünyayý ve Türkiye'yi sarsan H3N2 virüsünün önü kesilemiyor. Saðlýk Bakanlýðý'nýn 17 ilden alýnan numunelerle hazýrladýðý
rapora göre virüsün pozitiflik oraný yüzde
58'e ulaþtý.
Türkiye'de 1 milyon kiþinin hastalýða
yakalanmasýna ve 500 bin kiþinin hastanelere
akýn etmesine neden olan H3N2 virüsü hýzla
yayýlýyor. Saðlýk Bakanlýðý haftalýk virüs numuneleri incelemelerine devam ediyor. Son
olarak geçtiðimiz haftanýn numunelerini 17
ilden isteyen Bakanlýk, 180 aile hekiminin
346 vatandaþtan aldýðý numuneleri inceledi.
Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Viroloji Laboratuarý, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi
Viroloji Laboratuarý ve Ýstanbul Halk Saðlýðý
Laboratuarý'nda incelenen numunelerde pozitiflik yüzdeleri sýralandý.
Virüs hakkýnda 17 Ocak tarihli son raporunu hazýrlayan bakanlýk, ilk hafta görülme
sýklýðý yüzde 36, ikinci hafta yüzde 49 olan
hastalýðýn geçtiðimiz hafta yüzde 58'e yükseldiðini tespit etti. H3N2 grip virüsünün diðer
grip virüsü tiplerine göre bu sezon çok daha
fazla görüldüðü bildirildi. Virüsün Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi etkisi altýna aldýðý vurgulandý. Hastalýðý aðýr seyredenlerin grip aþýsý
yaptýrmalarýný öneren bakanlýk raporunda þu
ifadelere yer verildi:
“Bazý kiþiler bir hekim tarafýndan muayene edilmeden önce grip aþýsý ile aþýlanmamalýdýrlar. Bunlar yumurta alerjisi olanlar
(yumurta yediðinde ciddi alerjik reaksiyon
geçirenler), geçmiþte grip aþýsý uygulanmasýyla ciddi alerjik reaksiyon geçirmiþ olanlar
ve 6 aydan küçük bebeklerdir. Ayrýca grip geçirdiðinizde belirtileriniz aðýrlaþýrsa (Nefes
darlýðý, göðüs aðrýsý, bilinç bulanýklýðý, yüksek ateþ, öksürük gibi belirtilerin ortaya çýkmasý) bir hekime baþvurun ve tavsiyelerine
göre gerekli ilaçlarý kullanýn. Antibiyotikler
gribi tedavi etmezler bu nedenle hekim tavsiyesi dýþýnda antibiyotik kullanmayýn.”
El hijyeni önemli
- Grip benzeri bir hastalýk geçirildiðinde
evde istirahat etmelidir.
- Hastayken, hastalýðý bulaþtýrmamak
için mümkün olduðunca diðer insanlarla temas sýnýrlandýrýlmalýdýr.
- Aksýrma ve öksürme esnasýnda burun
ve aðýz kaðýt mendille kapatýlmalý.
- Kullanýlan kaðýt mendil çöp kutusuna
atýlmalýdýr.
- Sabun ve su ile eller sýk sýk yýkanmalýdýr.
- Bulaþma yollarýndan olan aðýz, burun
ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçýnmalýdýr.(Yaygýn basýn)
MEB SBS kararýna itiraz etti
G
eçtiðimiz yýl yapýlan SBS ile ilgili Ankara 18. Ýdare
Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma
kararýna Milli Eðitim
Bakanlýðý Ankara
Bölge Ýdare Mahkemesi'ne itiraz etti.
Dün yapýlan itiraz baþvurusunda Bakanlýk Hukuk Müþavirliði, sýnavla ilgili
usul ve yöntemin
doðru olduðunu, ha-
tanýn farkedildiði ayný gün 718 öðrencinin yeniden hesaplandýðýný ve hiçbir
öðrencinin hak kaybýnýn bulunmadýðýný
belirtti.
Geçtiðimiz hafta
16 Ocak'ta Ankara
18.Ýdare Mahkemesi;
8 Haziran 2013'te yapýlan Seviye Belirleme Sýnav sonuçlarýnýn yanlýþ hesaplandýðý gerekçesiyle 1
milyon 112 bin 604
öðrencinin girdiði sýnav sonuçlarýyla ilgili yürütmeyi durdurma kararý almýþtý.
CHP Ýstanbul
Milletvekili Aydýn
Ayaydýn'ýn, sýnava
katýlan 718 adayýn
sonucunun yeniden
deðerlendirilmesinin
puanlardaki standart
sapmalarý deðiþtireceði ve bunun da tüm
öðrencilerin sýrala-
masýna yansýyacaðý
gerekçesiyle sýnav
sonuçlarýnýn, yeniden
deðerlendirilmesi gerektiðini ileri sürerek,
iptali ve yürütmenin
durdurulmasý istemiyle Ankara 18.
Ýdare Mahkemesinde
dava açmýþtý. Mahkeme, dava konusu iþlemin, uygulanmasý
halinde telafisi güç
zararlar doðabileceði
gerekçesiyle yürütmesinin durdurulma-
16 CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Eðitim Sen ilk dönemi deðerlendirdi
E
Enise Aðbal
ðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
Kurul tarafýndan yapýlan açýklamada, “Eðitim sistemimiz tüm
düzeylerinde okul öncesi eðitimden üniversiteye kadar sorunlar ve sýkýntýlar yaþadýðý bilinmektedir. Ülkemizde kalýcý bir eðitim politikasý
oluþturulmamýþ olmasý, hem yaþanan sorunlarýn çözümünü geciktirmiþ, hem de eðitim sisteminin yeni sorunlar üretmesini beraberinde
getirmiþtir. Son yýllarda eðitim hakký bir kamu hizmeti olmaktan çýkarýlarak piyasa iliþkileri içine çekilmiþ ve ticarileþtirilmiþtir. Kadrolaþma, paralý eðitim, norm kadro, ikili eðitim, öðretmen açýklarý, ücretli öðretmen uygulamalarý, okullara ödenek verilmemesi çok ciddi
sorunlar karþýmýzda durmaktadýr.” denildi.
Eðitim Sen Þube Yürütme Kurumu’nun, Çorum ve Türkiye’de
yaþanan eðitim sorunlarýna iliþkin hazýrladýðý rapor þöyle:
Okul Öncesi Eðitimde Yaþanan Sorunlar
Ülkemizde ve Ýlimizde çocuklarýmýzýn yarýsýndan çoðu okul öncesi eðitim hakkýndan yararlanamamaktadýr. Bugün ülkemizde okul
öncesi eðitim paralýdýr. Okul öncesi eðitim ücretsiz ve zorunlu olmalýdýr. Ana sýnýflarý 4+4+4 eðitim sisteminde zorunlu hale getirilmeyerek gözden çýkarýlmýþtýr.
Çorum'da bazý kenar mahallelerde Sübyan Okullarý adý altýnda
okul öncesi yaþtaki çocuklara eðitim verilmektedir. Okul öncesi eðitim ya devlet okullarýnda ya da izin alýnarak belirli þartlarý taþýyan, belirli standartlarý olan özel eðitim kurumlarýnda verilmektedir.
Sübyan okullarý diye tarif edilen bu okullar okul öncesi kurumlara alternatif olarak açýlmýþlar ve aðýrlýklý olarak ta dini aðýrlýklý eðitim vermektedir. Bunun örnekleri ülkemizde ve ilimizde mevcuttur.
Öðrenciler ve veliler bu okullara özendirilmekte ve insanlarýn dini
duygularý suiistimal edilmektedir. Merdiven altlarýnda denetimsiz,
izinsiz faaliyet gösteren bu yerlerin gerekli izinleri var mýdýr? Valilik
ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "Sübyan Okulu" adý altýnda açýlan bu
merdiven altý yerlerden haberi var mýdýr?
Öðretmen, Ýdareci, Memur ve Yardýmcý Hizmetlilerin Yaþadýðý
Sorunlar
4+4+4 ile birlikte norm fazla sorununu çözmek adýna alan deðiþikliði seçeneðine baþvurulmuþtur. Ancak bu uygulama da sorunlara
çare olmamýþtýr. Sistem kendi yarattýðý sorunlarý "tamir etmek" isterken, baþka büyük sorunlar yaratmýþtýr.
Okul dönüþtürme ve iliþkilendirmelerinde öðretmenlerin yaþadýðý norm kadro sorunu devam etmektedir. Örneðin Ziya Gökalp Ýlkokulu branþ öðretmenleri önümüzdeki eðitim öðretim yýlý ile birlikte
yeniden norm fazlasý durumuna düþürülmeden bölge okullarý birbirleri ile iliþkilendirilmeli öðretmenlerimiz ve öðrencilerimiz maðdur edilmemelidir. Alan deðiþikliði ile sýnýf
öðretmenliðinden zihinsel
engelliler ve teknoloji tasarým öðretmenliðine geçen
arkadaþlarýmýzýn sýkýntýlarý
giderilememiþtir.
Öðretmen Açýklarý
Ciddi Bir Sorun Olarak
Durmaktadýr
rularak çözülebilecekken ben bilirim mantýðý ile yapýlmýþtý. Kimi mahallelerin okul ihtiyaçlarý karþýlanamadýðýndan veliler ya okul servislerine ya da özel okullara yönlendirildi. Bu olaya örnek olarak; Bahçelievler Ýlkokulu, 23 Nisan Ortaokulu gösterilebilir.
Genel liselerin Anadolu lisesine dönüþtürülmesi sonucu bu türdeki okullarýn öðrenci kontenjanlarýnýn azalmasý veya ayný þekilde
kaldýðý gözlenirken 4+4+4 eðitim yasasýna baðlý olarak lise öðreniminin zorunlu hale getirilmesinden dolayý öðrenciler imam hatip liselerine veya meslek liselerine gitmek zorunda býrakýldý.
Baþöðretmen Ortaokulu bir günde Baþöðretmen Ýmam Hatip
Ortaokuluna çevrildi. Böylesi tepeden inmeci bir yaklaþým "alttakilere din iman, üsttekilere han hamam" siyasetini dayatmaktadýr. Ýmam
Hatip Ortaokuluna dönüþümler gelecek öðrenci talebine göre yapýlabilecekken bir oldu bitti ile Baþöðretmen Atatürk ilköðretim Okulu,
Baþöðretmen Atatürk Ýmam Hatip Ortaokulu'na dönüþtürüldü. Bu þekilde yapýlan okul dönüþümüne itiraz edilen dilekçeler görmezden
gelinmiþtir. Dönüþüm yönündeki 3-5 dilekçe ile yapýlan dönüþümler
haklý gibi gösterilmeye çalýþýlmýþtýr.
Bu dönüþümlerin ne kadar hatalý yapýldýðý gün yüzünde iken
Çorum Belediyesi'nin halkýn parasý ile yanlý olarak 22 trilyona Ýmam
Hatip Kampüsü açma giriþimi ise eðitimin dinsel alana göre biçimlendirilmesi anlamý taþýmaktadýr. Oysa bu kadar büyük para ile il
merkezine en az 6 okul yapýlarak ikili eðitim yapan okullarýn sayýsý
azaltýlabilirdi.
Dershaneler Okullarýn Yerini Almaya Baþladý
Her ne kadar dershanelerin kapatýlarak özel okullara dönüþtürülmesi bir "eðitim sorunu" olarak gösterilmeye çalýþýlsa da, bu konu
üzerinden çatýþan taraflarýn çocuk ve gençlerimizin eðitim hakký ve
geleceði ile ilgili en küçük bir endiþe duyduklarýný söylemek mümkün deðildir. Son dönemde sýkça tartýþýlan dershanelerin özel okullara dönüþtürülmesi ve özel öðretim kurumlarýnýn kamu kaynaklarý ile
desteklenmesi giriþimlerini herkesin eðitim hakkýndan eþit koþullarda
yararlanacaðý bir düzenleme olarak deðerlendirmek mümkün deðildir.
Eðitim Sistemi Sýnav Odaklý Olmaktan Çýkarýlmalýdýr
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn üzerinde sürekli deðiþiklik yaparak,
baþta öðrenciler olmak üzere, kamuoyunun kafasýný tamamen karýþtýrdýðý temel eðitimden ortaöðretime geçiþ sistemi ile yýlda 12 merkezi sýnav yapýlmasýnýn önü açýlmýþ, ilk 6 sýnav 28-29 Kasým 2013 tarihlerinde yapýlmýþtýr.
Öðrenciler, hangi bilimsel kriterlere göre belirlendiði belli olmayan Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik, Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancý Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden merkezi sýnava girmiþtir. Yýllardýr öðrencilerin tercihlerine saygýlý olmak
yerine, onlarýn hangi okula gideceðini, hangi dersleri alacaðýný, hangi derslerden sýnava gireceðinin,
sadece MEB tarafýndan
belirlenmek istenmesi eðitim sisteminin temel sorunlarýndan birisi olmayý
sürdürmektedir
yor
Çocuk Ýþçiliði Artý-
Eðitim çaðýndaki çok
Ülkemizde 127 bin
sayýdaki çocuk ya mevöðretmen açýðý olmasýna
simlik tarým iþçisi olarak
raðmen yüzbinlerce atanaçalýþtýrýlmakta ya da tuðla
mayan öðretmen bulunocaklarýnda aileleri ile birmaktadýr. Ülkemizde ki ve
likte göçmen iþçi olarak
Eðitim
Sen
Çorum
Þubesi
Yürütme
Kurulu,
2013-2014
ilimizdeki öðretmen açýklaçalýþtýrýlmaktadýr. Okullareðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsý ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
rý ücretli öðretmenlik ile kada olmasý gereken bu çopatýlmaya çalýþýlmaktadýr.
cuklarýn Valilik ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce tespit edilip gerekÜcretli öðretmenler kadrolu ve güvenceli olarak istihdam edilmelidir.
li önlemlerin alýnmasý zorunludur. Bu iþçilik türleri yüzünden öðrenÝlimizdeki öðretmen açýðý ücretli öðretmen çalýþtýrýlmak yoluyla gicilerimiz okullarýný terk etme süresi ortalama 38 gündür.
derilmeye çalýþmaktadýr.
Ýdareciler Yandaþlardan Seçiliyor
Bu sene müdür atamalarýnda uygulanan mülakat yöntemi objektiflikten uzak yapýlmýþtýr. Mülakata girenlere maksatlý sorular sorularak Eðitim Bir Sen'li olmayanlar elenmiþtir. Eðitim Bir Sen üyelerini
"torpil" yapýlmýþtýr.
Millî Eðitim Müdürlüðü tüm atama, geçici görevlendirme ve
terfi iþlemlerinde adaletli olmak zorundadýr. Eðitim Bir Sen' in geçici görevlendirmeleri örgütlenme aracý olarak kullanmasýna olanak
saðlayýcý iþlemlerden uzak durmalýdýr. Özellikle bazý ilçelerde görevlendirmelerde kayýrmacý ve keyfi uygulamalar devam ediyor. Ýlçe gezilerinde eðitim çalýþanlarýyla yaptýðýmýz görüþmelerde özellikle geçici görevlendirme, merkezi sýnavlarda görev daðýtýmý iþlemlerinde
yandaþ sendika üyelerine ayrýcalýk tanýndýðý, hakkaniyetten uzak uygulamalarda bulunulduðu iddialarý vardýr. Geçici görevlendirilen bazý ilçe milli eðitim müdür ve yardýmcýlarý uygulamalarý yandaþ sendikanýn isteklerine göre yapýlmaktadýr. Bu yaklaþýmlar eðitim sürecine
zarar vermektedir. Yasa ve yönetmelikler eþit ve adil uygulanmalýdýr.
Yardýmcý Hizmetlilerin Yaþadýðý Sorunlar
Okullarda ihtiyaca cevap verecek sayý ve yeterlilikte yardýmcý
hizmetli personeli bulunmamaktadýr. Okullardaki yardýmcý hizmetli
yetersizliði nedeniyle iþ yükü oldukça fazladýr. Milli Eðitim kadrolu
atama yapmak yerine gereksinimi adli tutuklularla, okul aile birliði
tarafýndan tutulan güvencesiz iþçilerle ve ÝÞKUR'dan saðlanan geçici
personelle karþýlamaya çalýþmaktadýr. Yeterli sayýda ve kadrolu atama
yapýlarak bu ihtiyaç karþýlanmalýdýr..
Derslik ve Okul Sayýlarý Ýhtiyaca Cevap Vermiyor
Önümüzdeki yýl il merkezine yeni yapýlacak okullarýn birçoðunun ihalesi hala gerçekleþtirilmemiþtir. Yapýlacak olan okullar önümüzdeki dönemin okul ihtiyaçlarýný karþýlamaktan çok uzaktýr. Bu
anlamda Karþýyaka-Ýsmail Kakaç-Yunuþ Emre okullarýnýn ortasýna
yapýlacak olan Lise ile birlikte ilkokul ve baðýmsýz bir anaokulu ihtiyacý acil bir ihtiyaçtýr. Mimar Sinan Ýlkokulu ve Ortaokulu ayrý binalarda ama ayný bahçede içerisindedir. Öðrenciler sabahçý ve öðlenci
olarak çift vardiya olarak okula gelmektedir. Kalabalýk sýnýflar ise
eðitim öðretim sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu durum ortadan
kaldýrýlmasý için bu bölgeye de yeni bir okul yapýlmasý zorunludur.
Ýlimizde derslik açýðýnýn kapatýlmasý adýna okullarýmýzda; kazan daireleri, öðretmen odalarý, kütüphaneler, biliþim teknoloji sýnýflarý,
müdür ve müdür yardýmcýsý odalarý dersliðe dönüþtürülerek öðrenciler için okullarda hiçbir sosyal alan býrakýlmamýþtý.
Ders Saatleri Artýrýldý Karanlýk Eðitim Devam Ediyor
Ders saatlerinin artýrýlmasý ile öðrencilerde motivasyon düþüklüðü, verimsizlik vb. gibi ciddi sorunlar görülmüþtür. Ders saatlerinin
artýrýlmasý eðitimin niteliðini en küçük bir seviyede artýrmamýþtýr.
4+4+4 kademeli eðitim sistemi ile birlikte ilk ve ortaokulun bir arada
olduðu okullarda teneffüslerin 10 dk düþürülmesi ile birlikte öðrenciler ciddi sorunlar yaþamaktadýr. Öðrenciler merdivenden inip bahçede oynamadan, tuvalet ihtiyacýný karþýmadan zil çalmaktadýr Ders sayýsýnýn artýrýlmasý ve okullarda ikili öðretim olmasý nedeniyle sabah
7.30 dan akþam 18.30' a kadar çift vardiyalý eðitim devam etmektedir.
Okul Dönüþümlerinde Ciddi Sorunlar Yaþanmýþtýr
Okul dönüþümlerinde eðitim bölgesinin ihtiyaçlarý kurullar ku-
tedir
4+4+4 Ýle Sermayeye ‘eðitimli’ ve ‘ucuz’ Ýþgücü Yetiþtirilmek-
4+4+4 uygulamasý ile çocuklarýn okul ortamlarýnýn dýþýna çýkarak ucuz ve nitelikli iþgücü kaynaðý haline dönüþtürülmelerine zemin
hazýrlanmýþtýr. Meslek okullarý 4+4+4 uygulamasý ile birlikte 3. Kademe eðitim kurumu olarak zorunlu eðitim kapsamýna alýnmýþtýr ve
kontenjan sýnýrlamasý kalktýðý için müracaat eden tüm öðrenciler okulun fiziksel kapasitesi arttýrýlmadan kaydedilmiþtir. Derslikler, atölyeler ve diðer alanlar bu öðrenci yükünü taþýmaktan uzaktýr. Ayrýca öðrenci ve öðretmen açýsýndan ciddi güvenlik sorunlarý ortaya çýkarmýþtýr.
Engelli Çocuklarýn Eðitim Kurumlarý Yetersiz
Ýlimizde özel eðitim alanýnda eðitim veren 4 okuldan hiç birisi
ihtiyaca cevap verecek özellikleri yoktur. Bu okullarýn hepsi ilkokul
yada ortaokuldan bozma okulardýr. Yeterli sayýda derslikleri, salonlarý, atölyeleri, spor alanlarý ve hatta çocuklarýn yemeklerini yiyecekleri engelsiz bir yemek salonlarý yoktur. Böylesi ciddi sorunlarý olan bu
okullarýn yerine modern bir okul inþaatý derhal baþlatýlmalýdýr. Yani
ilimizin yeni bir özel eðitim okulu kompleksine ihtiyacý vardýr. Lozan evlerde bulunan 10 dönümlük arsaya engelsiz yeni bir okul yapýlmalýdýr. Valilik ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne bu konuyu aylar öncesine aktarmamýza raðmen en küçük bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Yetkilileri bu konuda sorumluluk almaya davet ediyoruz.
Esnek, Güvencesiz, Angarya Çalýþma Kabul Edilemez
Fatih Projesi kapsamýnda Akýllý Tahta kullanýmýný öðrenme
amaçlý olarak liselerde öðretmenlere verilmekte olan seminerlerin
karþýlýðý olarak kursiyerlere angarya çalýþma dayatýlmaktadýr. Okulunda ders görevini yerine getiren yani mesaisini bitiren öðretmene
mesai saati dýþýnda saat 6'dan sonra "hadi size yeni teknoloji öðreteceðiz, gelmek zorundasýnýz" denilip zorunlu görev verilmesi Anayasaya uygun deðildir.Bu kurslara katýlmayan öðretmen arkadaþlarýmýza ders ücreti verilmediði gibi kursa katýlmayan öðretmenlere de cezalandýrma yoluna gidilmiþtir.
Bu kurslar seminer çalýþmalarý döneminde ve mesai saatleri
içinde yapýlmalýdýr. Eti Lisesinde açýlan ve bir angarya çalýþma olan
Akýllý Tahta Kursuna katýlmayan 11 üyemize 1/30 maaþ kesim cezasý verilmiþtir. Cezalarýn iptali istemiyle idare mahkemesine dava açmýþ bulunmaktayýz.
Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü çocuk ve öðrenci ailelerini fiþleyici mahiyetteki Adey ve Ridef formlarýný doldurmayan öðretmenlerimizi, mesai saatleri dýþýnda angarya mahiyetindeki akýllý tahta
kurslarýna katýlmayan öðretmenlerimizi disiplin cezalarý ile terbiye
etmeye çalýþmýþtýr. Adey ve Ridef formlarýný doldurmayan öðretmenlerimizin haklýlýðý mahkeme kararlarýyla ispatlanmýþtýr.
Sonuç olarak;
Okul öncesi eðitimden baþlayarak eðitim yatýrýmlarýna, ders kitaplarýnýn hazýrlanmasýndan eðitim yöneticilerinin belirlenmesine; sýnýf mevcutlarýndan eðitimin laik, bilimsel, demokratik ve kamusal
yönünün geliþtirilmesine özen gösterilmelidir. Derslik, okul, öðretmen açýklarýndan eðitimin genel bütçe içindeki payýna kadar, eðitimin hemen her alanýnda köklü bir deðiþime gereksinim vardýr. Gerekli deðiþiklikler yapýlmadan atýlacak her adým, sorunlarýmýzýn sonraki
yýllara ertelenmesinden öteye gitmeyecektir.”
Sungurlu Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, köylerin sorunlarýný dinliyor.
Köylerde sorun dinledi
Ç
orum’un Sungurlu Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Çavuþ Köyü ve Beyyurdu Köyünü ziyaret ederek
incelemelerde bulundu.
Beyazyýldýz ilk
olarak Çavuþ Köyünü ziyaret etti. Beyazyýldýz ziyarette
2010 yýlýnda Ýl Özel
Ýdaresi tarafýndan 7
bin 904 metre kapalý
sulama sistemi ile
125 hektar alanýn sulanabilmesi için yapýlan su bendinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Beyazyýldýz hattýn iþletilebilmesi için kooperatif kurulduðu ancak
aktif olarak kullanýl-
Beyazyýldýz ilk olarak Çavuþ Köyünü ziyaret etti.
mayan bend için köy
muhtarý ve halk uyardý.
Kaymakam Be-
yazyýldýz Çavuþ Köyü ziyaretinin ardýndan Beyyurdu Köyünü ziyaret etti. Gerçekleþtirilen ziyarette
Beyazyýldýz köy sakinleri ile sohbet ederek onlarýn dilek ve
temennileri dinledi.(ÝHA)
Elektrik direklerine bakým
Ç
orum'un Sungurlu
Ýlçesi'nde, 'Elektrik
Direði Tehlike Saçýyor'
þeklindeki haberleri
dikkate alan yetkililer
deforme olan elektrik
direði onarýldý.
Fevzipaþa Mahallesi’nde bulunan orta ve
alt kýsmý kýrýk beton
elektrik direði yoldan
geçen vatandaþlarý, mahalle sakinlerini ve öðrencileri endiþelendiriyordu.
"Direk bir rüzgar
anýnda yýkýlsa o anda
yanýndan geçenler için
ölümcül tehlike arz ediyor" diyen kimi vatandaþlar, yetkililere seslenerek, gerekenin yapýlmasýný istemiþlerdi.
Haberin yayýnlanmasýndan sonra harekete geçen yetkililer
yýkýlmak üzere olan direklerin bakýmýný yaptý.
Deforme olan alt ve orta kýsým onarýlarak tehlikeyi biraz olsun giderilmeye çalýþýldý.(ÝHA)
'Elektrik Direði Tehlike Saçýyor' þeklindeki haberleri
dikkate alan yetkililer deforme olan elektrik direði onarýldý.
Yýkýlmak üzere olan direklerin bakýmý yapýldý.
Çorum’un son yýllardaki en büyük kazasý
K
ayseri’den dün meydana gelen ve 21 kiþinin öldüðü, 29
kiþinin yaralandýðý kaza sonrasýnda geçmiþ yýllardaki büyük
kazalar hatýrlandý.
Edinilen bilgiye göre Türkiye'de son 10 yýlda 55 büyük trafik kazasý meydana geldi. Bu listede Çorum da 08 Aralýk 2013 tarihindeki kaza ile yerini aldý. Ka-
zada, - Çorum'da cenazeye gelen
bir yolcu otobüsünün devrilmesi
sonucu meydana gelmiþ, kazada
1 kiþi hayatýný kaybederken, 45
kiþi yaralanmýþtý. (Ajanslar)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 24 OCAK 2014
Niçin yazýyorum 1
* Dedelerinin bin bir zahmetle
leri gördüðüm için
yetiþtirdiði meyveleri toplamaya
* Boþanmalardan sonra ortada
giderken üþenen, mýrýn gýrýn eden
kalan çocuklarý nadiren de olsa ançocuklarýmýzý gördüðüm için
ne- baba için öç alma aracý olarak
* Bayramlarda anne-babalarýkullanan aileler gördüðüm için
nýn yanýndan ziyade tatil beldele* Çekirdek aile (anne - baba rinde geçirebilmenin özentisi içinçocuklar) iken günümüzde birde
de olan nesilleri gördüðüm için
buna Ýnternetin eklendiðini gördüMahir ODABAÞI
* Artýk misafirliðe giderken
ðüm için
Milli Eðitim Müdürlüðü
bile 3-5 yaþlarýndaki çocuklarýmýz
Sivil Savunma Uzmaný
* Hýrsýzlar girmesin evimizin
'ben gitmem diye tutturduklarýnda'
dýþ kapýlarýný iyice kilitlerken, evigönüllerini yapmak için anne- bamizin içinde sanal âlemde dünyaya
balarýn tabletlerini yanýnda getirdiklerini ve
kapýlarýmýzý sýnýrsýz açtýðýmýzý gördüðüm için
misafirlikte bile internetten kopamadýklarýný
* Apartmanlarda yýllardýr beraber yaþadýgördüðüm için
ðýmýz kapý bir komþularýmýzý tanýyamadýðý* Okullarda verdiðim eðitimlerde ön sýramýz, hal hatýr soramadýðýmýz, engellisi mi var,
lardaki oturan öðrencilerin bile gayri ihtiyari
hastasý mý var? Bilemediðimiz için
öðretmenlerinin, müdürlerinin ve dolaysýyla
* Akþamdan rahmetli olan komþusunu,
biz konuþmacýlarýn karþýsýnda bacak bacak üsöðle namazý kýlmak için ulu camiye gittiðinde
tüne attýklarýný ve bunu normal bir davranýþ gimusalla taþýnda yatarken tesadüfen öðrenenlebi algýladýklarýný gördüðüm için
rin olduðunu gördüðüm için
* Düðünde bayramda yaþlý kayýnvalidesi* Apartmanlarda nadiren de olsa çöpten
nin, kayýnpederinin evlerine giden gelinlerin,
evlerin olduðunu zaman zaman medyadan
damatlarýn dört tarafý samimiyetle temizleme
gördüðüm için
veya yapýlacak iþlerini görme noktasýnda is* Önceden çocuklarýmýz teþekkür aldýðýnteksiz olduklarýný gördüðüm için
da sevinirken, takdir getirdiðinde süper sevi* Dedelerinin ilçeden saatlerce yürüyerek
nirken þimdi dershane veya okuldaki deneme
gittiði köylerine, þehirlerde yaþayan torunlarýn
sonuçlarýna göre üzülüp sevindiðimizi gördüözel arabayla gitmeye tenezzül etmediðini
ðüm için
gördüðüm için
* Önden kýrtasiye dükkânlarýnýn en gözde
* Hayatýnýn son demini yalnýz baþýna geyerinde okuma kitaplarý sergilenirken, þimdi
çirmeye çalýþan yaþlýlarýmýzý mübarek gün ve
SBS, LYS, LGS, KPSS deneme, test türü sýgecelerde bile arama zahmetinde bulunmayan
nav kitaplarýnýn sergilendiðini gördüðüm için
nesillerin günden güne arttýðýný gördüðüm için
* Önceden yarýyýl tatilleri dinlenmeyle
* Evlatlarýnýn, torunlarýnýn kendi evine
geçerken, þimdi ek programlarla öðrencilerin
geldiðinde keþke biraz daha durabilseler diye
gelecek sýnavlara koþturmacasýyla, olmadý anarzu ederken, kendisi evlatlarýnýn evine gittine- babanýn müdahalesiyle geçiyor. Dolaysýyðinde keþke annem-babam bir an önce evine
la okullar resmi tatil olsa da ev de çocuklarýgitse de rahatlasak diye arzulayan evlatlarýn,
mýzýn tam tatil yapamadýklarýný gördüðüm
torunlarýn olduðunu gördüðüm için
için
* Köyde ikamet edip te sütü, yoðurdu,
HÝÇ BÝR NOT ÇOCUKLARIMIZ KAyumurtayý, ýspanaðý, marulu vb þehirden götüDAR ÖNEMLÝ DEÐÝLDÝR.
renleri gördüðüm için
Yarýyýl tatiline giren tüm öðrencilerimize
* Evliliðe adým atarken bir ömür boyu desaðlýk, sýhhat ve afiyetler dilerim…
yip te, daha yýlý dolmadan yollarýný ayýran çift-
ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER
Çizen: Neþet ANBAR
Acý biberin bilinmeyen faydalarý
G
ünde yenecek 2
kýrmýzý acý biber;
kanserden gribe, felçten bronþite kadar birçok hastalýktan koruyor.
Hastalýklara karþý
verdiðimiz savaþta bizi
koruyan en büyük kalkan þüphesiz yediðimiz besinler. Vücut direncimizi artýran kýrmýzý acý biber, tüm besinler arasýnda öne çýkýyor. Günde 2 kýrmýzý acý biberin vücudu
kalp hastalýklarýndan
kolesterole kadar pek
soruna karþý koruyabileceðini söyleyen
Medical Park Fatih
Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr.
Ziya Mocan, yemesi
acý, þifasý tatlý kýrmýzý
biberin faydalarýný
þöyle sýralýyor:
bir
Gribe karþý bire-
Tek bir biber bütün gün ihtiyacýnýz
olan betakarotenin tamamýný ve C vitaminin içerir. Vücudun
direncini artýrýr, grip
ve soðuk algýnlýðýnýn
belirtilerini azaltmada
etkili olur.
Doðal aðrý kesici
Kýrmýzý bibere
acýsýný veren þey 'capsaicin' adlý bileþiktir.
Acý biberi ýsýrdýðýnýzda aðzý yakan bir ýsý
hissedersiniz, ama bu
acý ters gelse de sinirleri yumuþatabilir. Yenildiðinde capsaicin
beyinde endorfin salgýlanmasýný saðlar,
endorfinin ise morfine
benzer aðrý kesici etkisi vardýr.
de hemoroidi ya da var
olan ülseri azdýrabilir.
Fakat genel kanýnýn
tersine acý yemek mide
rahatsýzlýklarýna veya
ülsere neden olmaz veya saðlýklý bir mideye
zarar vermez.(Yaygýn
basýn)
T.C. ÇORUM
3. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/4226 ESAS
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL
MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE SOSYAL
POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
Baðlý Kuruluþlarýn Þoförlü Araç Kiralama hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/7060
1-Ýdarenin
a) Adresi:
: Gazi Cad.Valilik Binasý 8.Kat AB Blok ÇORUM 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý : 364 2246532 - 364 2240200
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Yapýlan
bazý
araþtýrmalar acý biberin trigliseritleri dü- b) Yapýlacaðý yer
þürmeye, kötü kolesterolü azaltmaya yardýmcý olduðunu göstermiþtir.
Kalp krizinden
korur
Acý biber içerdiði
C vitamini ve beta-karoten ve antioksidanlarla vücudun kansere
ve kalp hastalýklarýna
yakalanma
riskini
azaltýr. Acý biber dolaþýmý hýzlandýrýr. Bu da
kalp krizi ya da felce
karþý koruma saðlar.
Ülseri engeller
Kýrmýzý acý biberin midedeki mikroplarý özellikle helikobakter piloriyi öldürdüðü ve mide ülseri
geliþimini engellediði
belirlenmiþtir.
Furkan ÞÝMÞEK
[email protected]
Zayýflatýr
Acý biber metabozlimayý hýzlandýrýp,
zayýflatabilir.
Bronþiti hafifletir
Balgam söktürücü iþlevleri vardýr;
kronik bronþit ile anfizemi hafifletir; solunum zorluklarýný giderir.
Sindirimi kolaylaþtýrýr
Tüm biberler mide asidini arttýrarak,
sindirim salgýlarýný
çoðaltýr. Ýþtahý açar ve
sindirimi kolaylaþtýrýr.
Kabýzlýða iyi geliyor
Ýçerdiði lif oranýyla tüm biberler kabýzlýða iyi gelir. Bütün
bu önemli etkilerinden faydalanmak için
her gün biber yenmeli.
Fazlasý zararlý
Acý biber aþýrý
miktarda tüketildiðin-
Örnek No: 25*
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve
yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný
yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya
çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere
artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak
üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli
üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði;
gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda
yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20/01/2014
1.ihale Tarihi
:11/03/2014 günü, saat 14:00 -14:10 arasý.
2.ihale Tarihi
: 27/03/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
Ýhale Yeri
: KÜLTÜR YEDÝEMÝNLÝK HÝZMETLERÝ
No
Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
18.000,00
1
%1
19TL261 Plakalý, 2008 Model , TT 50 2WD ROLL B ARLI
KABÝNLÝ Tipli, NEW Holland marka, mavi renkli, ön ve yan
tarafýnda muhtelif yerlerinde çizikler bulunan, arka lambasý
kýrýk, traktör.
(ÝÝKm.l 14/1,114/3)
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. (Basýn:72) www.bik.gov.tr
Kolesterolü dü- 2-Ýhale konusu hizmetin
þürür
a) Niteliði, türü ve miktarý
GENÇ ÇÝZER
17
c) Süresi
3- Ýhalenin
: 2014 Mali yýlý 10 aylýk 3 adet Þoförlü Araç Kiralama Hizmetinin yürütülmesi iþi.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
: ATIL ÜZELGÜN HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
MÜDÜRLÜÐÜ(1 ADET ÞOFÖRLÜ 14+1) KALE MAHALLESÝ CENGÝZ TOPEL
CAD. NO: 56 ÇORUM, KAMÝLE - HACI AHMET AKDAÐ HUZUREVÝ YAÞLI
BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ(1 ADET ÞOFÖRLÜ
14+1) ÜÇTUTLAR MAH. ÇOMAR BAÐLARI KÜME EVLERÝ NO:3 ÇORUM, Sevgi
evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü (1 ADET ÞOFÖRLÜ 25+1) Mimar Sinan Mah. 8.
cadde ÇORUM
: Ýþe baþlama tarihi 01.03.2014, iþin bitiþ tarihi 31.12.2014
a) Yapýlacaðý yer
: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Gazi Cad.Valilik ek Binasý Kat:8 Çorum
b) Tarihi ve saati
: 14.02.2014 - 10:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine
sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý
veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25
oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapýlan araç kiralama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü Gazi Cad.Valilik ek Binasý Kat:8 Çorum adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Gazi Cad.Valilik ek Binasý Kat:8
Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ
kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
(Basýn: 71) www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
18 CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Bölge Karmalarý 30
Ocak’ta Çorum’da
Ýskilip
çift
çalýþtý
F
Ýskilip Belediyespor
kaleci transfer etti
B
ölgesel Amatör Lig
temsilcilerimizden
Ýskilip
Belediyespor
ikinci yarý için kaleci arayýþýnda Ýbrahim Yýlmaz
ile kesin anlaþma saðlandý.
Samsum
Süper
Amatör Küme’de mücadele eden 1990 Samsun
doðumlu Ýbrahim Yýl-
Kaleci Ýbrahim Yýlmaz
maz ile ön görüþmenin
ardýndan Ýskilip’te yapýlan son görüþmede anlaþma saðlandý. Samsun’da
üç yýl üst üste Amatör
Milli Takým seçmelerinde Samsun Bölges karmasýnýn kalesini koruyan
Ýbrahim Yýlmaz anlaþmanýn ardýndan yeni takýmý ile ilk antrenmanýna
çýktý.
Ýskilip Belediyespor Baþkaný Melip Alpsar, teknik heyetin isteði
doðrultusunda yaptýklarý
görüþme sonunda Ýbrahim Yýlmaz ile anlaþtýklarýný belirterek bu mevkideki eksiklerini giderdiklerini söyledi.
Diðer kaleciler Volkan ve Ahmet ile birlikte
kaleyi saðlama aldýklarýný belirten baþkan Melih
Alpsar, hafta sonu sahalarýnda oynayacaklarý
Tosya Belediyespor maçýný kazanmalarý halinde
futbolcularýn üzerindeki
stresin kalkacaðýný ve yeni bir baþlangýç olacaðýna inandýðýný sözlerine
ekledi.
Muhammet döndü
Ý
skilip Belediyespor’un
yabancý
futbolcusu
Muhammet bir haftalýk
rötarýn ardýndan döndü
ve dün çalýþmalara baþladý.
Teknik Direktör Nihat Armutçu üç yýldýr ülkesine gidemeyen Muhammet’i devre arasýnda
ailesinin yanýna gönderdiklerini söyledi. Türkiye’de mülteci olarak kalan Muhammet’in bulunduðu ilden çýkmasýnýn
zor olduðunu yaptýklarý
uzun yazýþmalar sonunda
futbolcularýna sporcu
kimliði çýkarttýklarýný ve
zorunu çöçdüklerini söyledi. Armutcu, fizik olarak iyi durumdaki Muhammet’in hafta sonuna
kadar oynayacak duruma
geleceðine inandýðýný belirtti.
Ýskilip Belediyespor pazar günü evinde
oynayacaðý Tosya Belediyespor maçýnýn
hazýrlýklarýný günde çift antrenman
yaparak sürdürüyor.
B
ölgesel Amatör Lig 6. gruptaki temsilcilerimizden
Ýskilip Belediyespor Tosya Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Teknik Direktör Nihat Armutçu takým olarak
maçlarýn ikinci yarýlarýnda oyundan düþtüklerini fiziksel olarak eksiklerini gidermek için bu hafta baþýndan
itibaren günde çift antrenrman yaptýklarýný söyledi. Sabah aðýrlýk toplarý ve iplerle kuvvet çalýþmasý yaptýklarýný belirten Armutçu öðleden sonra ise taktik aðýrlýklý
bir çalýþma programý uyguladýklarýný söyledi,
Ýskilip Belediyespor’da bileðine aldýðý darbe nedeniyle Aydýn, kasýðýnda aðrý olan Mustafa Öner ve
Açýk Öðretim Sýnavý’na girecek olan Yunus Emre’nin
Tosya maçýnda forma giyemeyeceðini açýklandý. Ýskilip Belediyespor, Tosya maçýnýn hazýrlýklarýný bugün
yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile tamamlayacak.
Teknik Direktör Nihat Armutçu takým olarak eksiklerini gidermek için yoðun bir çalýþma içinde olduklarýný belirterek pazar günü sahalarýndaki maçý kazanarak çýkýþa geçeceklerine inandýðýný belirtti. Takým olarak fiziksel eksiklerini giderme çabasý içinde olduklarýný bunlarý kýsa sürede tamamlayarak ikinci yarýda istedikleri sonuçlarý alarak hedeflerine ulaþmak amacýnda
olduklarýný sözlerine ekledi.
utbol Federasyonu
Bölgeler Karmasý ve
Yetenek Geliþim Programý kapsamýnda oluþturulan Çorum karmasý ilk
maçlarýný 30 Ocak’ta
Çorum, 3 Þubat’ta ise
Samsun’da yapacak.
Federasyon’dan
yapýlan açýklamaya göre
bu yýl 42 merkezde Kent
Antrenörleri görevlendirilerek yapýlan çalýþmalarda oluþturulan il karmalarý Bölgeler arasýndaki diðer takýmlarla sömestir tatilinde maç yapacaklar. Samsun Bölge
Müdürlüðü organizesinde yapýlacak maçlar 27
Ocak’ta Tokat’ta baþlayacak ve 3 Þubat’ta ise
Samsun’da sona erecek,
Buna göre Samsun
Karmasý 27 Ocak’ta Tokat’ta Uzunburun sahasýnda 1998-99 doðumlu
kadrolarla Tokat karmasý
ile saat 12.00’de karþýlaþacak. Samsun karmasý
30 Ocak perþembe günüde 1 nolu sentetik çim
sahada Çorum karmasý
ile 1998 ve 99 doðumlularla ayrý ayrý birer maç
yapacaklar,
Organizenin son
maçý ise 3 Þubat pazartesi günü Samsun Ýlk
Adým Baruthane Stadý’nda oynanacak. Son
Çolak ‘Bize bir
galibiyet lazým’
B
atman Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, ilk 5’e gireceklerini belirterek: “Devre arasýnda tam kadro çalýþamadýk. 16 Futbolcuyla kamp yaptýk. Bu olumsuzluklara raðmen ilk 5’e gireceðimize inanýyorum” dedi.
Batman Petrolspor’da transfer
çalýþmalarý devam ediyor. 5 Þubat’a
kadar transfer çalýþmalarýnýn devam
ettiðini belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, gol yollarýnda baþarýsýz olduklarýný söyledi. Devre arasýndaki kampta 16 futbolcuyla çalýþtýklarýný
belirten Çolak: “Devre arasý kampýnda eksiðimiz çoktu. 16 futbolcuyla idman yaptýk. Tam kadro çalýþamadýk. Bazý futbolcularý da denemeye aldýk. Þu anda takýmýmýzda iki golcü var.
Normalde bir takýmda
dört santrafor olur.
Hasan ve Fatih’e güvenim tam ama bunlardan biri sakatlanýrsa iþimiz daha da zor-
laþýr. Ýki futbolcumuz da gol atmak
için çabalýyor” dedi.
Sancaktepe maçýnýn ikinci yarýsýnda gol pozisyonlarýna girmelerine
raðmen son vuruþlarda baþarýsýz olduklarýný dile getiren Teknik Direktör
Çolak, þöyle devam etti: “Sancaktepe
karþýlaþmasýnýn ikinci yarýsýnda risk
aldýk. Oyunu tamamen rakip sahada
kurduk. Fakat kale önünde birçok gol
pozisyonunu deðerlendiremedik. Artýk bu maça takýlmanýn anlamý yok.
Biz ilk beþ’e gireceðimize inanýyoruz. Bu hafta Hacettepespor’a konuk olacaðýz. Rakibimiz genç ve
Gençlerbirliðispor’un alt yapýsýný oluþturuyorlar.
Çok koþan bir
ekip. Bizler de
kazanmak için sahaya çýkacaðýz.
Bize bir galibiyet
lazým. Bu galibiyeti bu hafta alýrsak seri galibiyetlere imza atacaðýmýza
inanýyoruz’dedi.
Bölge Karmalarý ve Yetenek Geliþim Programý kapsamýnda 42 kent antrenörünün
gözetiminde baþlayan çalýþmalar kapsamýnda oluþturulan Çorum Karmasý 30 Ocak’ta
Çorum’da Samsun karmasý ile karþýlaþacak. 2000 doðumlular ise 3 Þubat’ta Samsun’da
Samsun karmasý ile üç ilin karmasý þeklinde maç yapacaklar.
Çorum Ýl Karmasý takýmý bir grup futbolcular malzeme daðýtýmýnýn ardýndan bir arada görülüyor
maçta Tokat-Çorum ve
Amasya karmalarýndan
oluþacak takým ile Samsun karmasý 2000 do-
ðumlularlý kadro ile maç
yapacak. Federasyon tarafýndan milli takýma alt
yapý oluþturmak ve bir
anlamda seçme yapmaya yönelik bu proje kapsamýnda maçlarda öne
çýkan isimler milli takým
adaþ kadrolarýna çaðrýlacak ve göstercekleri performansa göre takipleri
devam edecek.
Judo Gençler Türkiye
Þampiyonasý da Samsun’da
J
Bugün Samsun’da baþlayacak Türkiye Gençler Judo Þampiyonasý’nda
Çorum’dan üç bayan sporcu mücadele edecek. Merve Taþ, Sedanur Ýçaðasý ve
Sümeyye Aykaç kürsüye çýkmak amacýndalar.
udo
Federasyonu’nun bu yýlki tüm
faaliyetleri Samsun’da
yapýlacak. Gençler Türkiye Judo Þampiyonasý
24-26 Ocak tarihlerinde
Samsun’da yapýlacak.
Þampiyonada
Çorum’dan üç bayan sporcu mücadele edecek.
Dün Samsun’a giden Çorum kafilesinde
Baþkan Hüseyin Üstündað ve antrenör Hakan
Taþtan ile birlikte Çorum Belediyespor’dan
48 Kg’da Merve Taþ,
Gençlikspor’dan
52
Kg’da Sedanur Ýçaðasý
ve 57 Kg’da ise ayný
kulüpten Sümeyra Aykaç mücadele edecek.
Dün akþam saat
17.00’de
Yafeya
Samsun’da bugün baþlayacak Gençler Türkiye Judo Þampiyonasý’nda mücadele
edecek sporcular kafile yöneticileriyle birlikte toplu hale görülüyor
Otel’de yapýlan teknik
gün yapýlacak maçlarla
Þampiyonasý pazar gütoplantýnýn ardýndan bubaþlayacak
Türkiye
nü sona erecek.
‘Kaybetme lüksümüz kalmadý’
Ünye’de tek hedef transferi açmak
Ünyespor’da yönetimi almasý beklenen
eski baþkanlardan Ömer Zorlu, kulüp yönetimi için Þubat ayýnda yapýlacak kongreyi beklediklerini ifade ederken bugünlerde tek
mücadelelerinin yeþil-beyazlý takýmýn transfer engelini kaldýrmak olduðunu söyledi.
Ünyespor’un 2.lig’e çýktýðý sezon ve
onun öncesi sezonda kulüp baþkanlýðý Ömer
Zorlu, bugünlerde yeþil-beyazlý takým için
tempoyu yükseltirken kulüp yönetimini
resmi olarak almak için Þubat ayýnda yapýlacak kongreyi beklediklerini söyledi.
Bugünlerde tek mücadelelerinin Ünyespor
takýmýnýn transfer engelini kaldýrmak
olduðunu ifade eden Zorlu, mevcut oyunculardan akitleri yerine getirilen ve takýma faydalý olacaðýný düþündükleri futbolcularla
yeniden sözleþme yaptýklarýný, yeni yapýlan
transferlerin ise transfere engel borcun
kaldýrýlmasýnýn ardýndan lisanslarýnýn
çýkartýlarak önümüzdeki Pazar deplasmanda
oynanacak
Erzurum
Büyükþehir
Belediyespor maçýna yetiþtirileceðini söyledi.
Zorlu þunlarý kaydetti: “Þu andaki tek
mücadelemiz transfer tahtasýný açmak.
Futbolcu transferleri ile alakalý sorunlarýmýzý
çözdük. Mevcut kulübü federasyona veren ve
tek taraflý fesihlerini alan arkadaþlarý geriye
çaðýrdýk.
Bize
faydalý
olacaðýný
düþündüðümüz arkadaþlarý geriye çaðýrdýk.
Ünyespor eski baþkanlarýndan Ömer Zorlu
Paralarýný ödedik. Tekrar sözleþmelerini yaptýk. Eski futbolcularýmýzla ilgili herhangi bir
sýkýntýmýz yok. Yeni futbolcularýmýzýn transferleri konusunda aþaðý yukarý tamamladýk,
bitmiþ durumda. Fakat tek problemimiz
transfer tahtasýný açtýrabilmemiz için yaklaþýk
328 bin TL ‘lik transfere engel bir borç
görünüyor federasyonda þu anda. Tek
mücadelemiz transfere engel o borcun
kaldýrýlmasýdýr.
Transfere engel borcu kaldýrdýðýmýz
anda hemen yeni gelen futbolcularýmýzýn
lisanslarýný çýkartýp yolumuza devam edeceðiz. Tabi bu arada getirdiðimiz futbolcular,
yaptýðýmýz transferlerimiz Ünyespor’la
anlaþtýklarýný bildikleri için normal idmanlarýna devam ediyorlar. Ýnþallah Erzurum
maçýna kadar transfer tahtasý problemini
bitirip lisanslarý aldýðýmýzda bomba gibi bir
takýmla Erzurum’a hareket edeceðiz. Ben
Erzurum’dan 3 puan alýp döneceðimize
inanýyorum. Çünkü çocuklar çok istekli ve
inanmýþ durumdalar. Benim için önemli olan
takýmýn kazanmaya endeksli inanmasý,
güvenmesi, birlikteliðin saðlanmasý… Þu an
baktýðýmýzda her akþam kulüpteyim zaten,
kulüpte de görüyorum ayný þeyi buradaki
idmanlarda da görüyorum. Çok iyi bir formattayýz. Yani bu þekilde giderse baþarýlý
iþlere imza atacaðýmýzý düþünüyorum.”
Kongre Þubat’ta
Ünyespor Kulübü yönetimi için hazýrlýklarýný sürdüren Ünyespor eski baþkaný
Ömer Zorlu yönetim listesini sunacaklarý
kongrenin Þubat ayýnýn 5’i veya 10’unda
yapýlacaðýný belirttiði sözlerini þöyle tamamladý: “Daha önceki yapýlan kongrelerde liste
olmadýðý için Ýrfan baþkan tekrar bir erteleme
yaptý. Muhtemelen Þubat’ýn 5’i veya 10’u
gibi kongre yapacaðýz. Kongrede de biz listemizi sunup resmi baþkan sýfatýyla yolumuza
devam edeceðiz.”
Erzurum Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal futbolculara ardýk kaybetme lükslerinin kalmadýðýný söyledi
S
andýklý maçýnda Erdinç’in kendi kalesine attýðý golle maðlup olduklarýný belirten Mavi-beyazlý futbolcular, “Artýk kimse bize gol atamayacak. Maç kaybetme gibi bir lüksümüz kalmadý” dedi.
Pazar günü ligin ondokuzuncu haftasýnda kendi
evinde Ünyespor’u konuk edecek olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor’da futbolcular galibiyet andý içti. Ligin ikinci yarýsýnýn ilk haftasýnda deplasmanda Erdinç’in kendi kalesine attýðý golle Sandýklýspor’a 1-0
maðlup olarak iki basamak gerileyerek altýncý sýraya
inen ve lider Düzyurtspor’un 8 puan gerisine düþen Erzurum Büyükþehir Belediyespor’da futbolcular, Ünyespor maçýnýn kazanmak için kenetlendi. Mavi-beyazlý futbolcular, “Kendi kalemize attýðýmýz golle maðlup
olduk, artýk bundan sonra maç kaybetme ya da puan yitirme gibi bir lüksümüz kalmadý. Ünyespor maçýný kazanarak hem moral bulacaðýz, hem de iddiamýzý sürdüreceðiz” dedi.
Ýncedal: Beyin yýkýyor
Þanssýz bir maðlubiyetle ligin ikinci yarýsýna baþ-
ladýklarýný belirten Erzurum Büyükþehir Belediyespor
Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, dün antrenman öncesinde futbolcularý ile uzun süren bir toplantý yaparak,
onlarýn beynini yýkadý. Bu sezon kendi kalelerinde attýklarý iki golle iki ayrý maçta þanssýz puanla kaybettiklerini belirten Ýncedal, “Futbolda bu tür þanssýzlýklar
var. Düzyurt ve Sandýklý maçlarýný kendi kalemize attýðýmýz gollerle maðlup bitirmeseydik, bugün ligin en üst
basamaðýnda yer alan takým olacaktýk. Ama taraftarýmýz merak etmesin, lig bittiðinde zirvenin ilk sýrasýnda
biz olacaðýz” diye konuþtu.
Buarada dün Yeni Sentetik Sahada yapýlan antrenmana sezonu kapatan Emrah ve Ýsmail dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Toplantýda futbolcularýna Sandýklý maçýný unutmalarýný isteyen Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, “Artýk o maçla yaþayamayýz, bundan sonrasýna bakacaðýz. Kalan 16 maçýmýzý kazandýðýmýzda zaten otomatikman þampiyon oluruz. Biz öncelikle kalan maçlarýmýzý kazanmak için sahaya çýkacaðýz ve bunu da baþaracaðýz” þeklinde konuþtu.
CUMA 24 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Kameriye alýmý iþi.
Yer: Belediye Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
Çorum il merkez ilçe,
496 ada no, 4 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde
üzerindeki bina yýkýlýmýþ
boþ arsanýn satýþý iþi.
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe
Gülabibey Mahallesi,
Cengiz Topel Caddesi
No 109’da bulunan 2
katlý evin satýþý.
Saat: 15.00-15.10
***
28 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
***
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
Genel Sekr. ve baðlý
saðlýk tesis. hizmet aracý
ve diyaliz hasta taþýma
araç. kiralama hizmet
alýmý iþi.
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii,
Hisarkavak köyünde
muhtelif yer ve fiyatlarda
2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00
***
***
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
09 YG 652 plakalý 2012
model Ford marka JA8
Fiesta 1.25i tipli beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
Çorum ile merkez ilçe,
Ýlice Mahallesi, Yukarý
Ýlice mevkii, 95 ada, 8
parsel nolu meyveli bað
niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde
3231 ada, 5 parselde
714,43 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
***
11 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:277)
(Ç.HAK:278)
DEVREN
SATILIK
BAKKAL
0 533 495 63 09
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
***
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Saat: 11.00-11.10
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
SATILIK
PARSELLER
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
SATILIK DAÝRE
Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý
ilkokul karþýsýnda, kombili, çelik
kapýlý, güney-doðu cepheli, 2. kat,
106 m2, 3+1 daire satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
KÝRALIK
DÜKKANLAR
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Ýnönü Caddesi 67/A-B, ana caddeye ve Yunus
Emre Ýþhanýna cepheli kiralýk dükkanlar.
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA MALZE. GID. TAR.
TÝC. LTD‘DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
LKS2, EXCELL VE WOLD PROÐRAMLARINI
ÝYÝ DERECE BÝLEN, ÖN MUHASEBE
YAPIBÝLECEK BÝLGÝYE SAHÝP,TECRÜBELÝ,
PREZENTABIL BAYAN ELEMAN ARANIYOR.
MÜRACAAT: SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA
YENÝYOL MAH. SEPETÇÝ SOK. NO:13/A
CV LERÝNÝZÝ: [email protected]
adresine yollayabilirsiniz.
TEL:0 364 213 92 69
ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat Teknikeri
Aranýyor
Elektrikçi kalfasý ve ustasý alýnacaktýr.
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
ELEMAN ARANIYOR
Corel Draw - Auto Cad paket
programlarýna hakim CNC
Operatörlüðüne yetiþtirilmek
üzere askerliðini yapmýþ
eleman aranýyor.
Tel: 0 532 642 24 41
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Bayan Ýnþaat Teknikeri alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 533 922 90 21
Ki
r
al
ý
k
Araç
Aranýyor
BAYAN
Satýlýk Ýþyeri
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz (Taç Perde’nin) yeri
sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
Çalýþma Arkadaþlarý
Aranmaktadýr
BUHARAEVLER ÝBRAHÝM
ÇAYIRI MEVKÝÝNDE
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
Saat: 14.30-14.40
ELEMAN ARANIYOR Sahibinden
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kangal boru imalatýnda
çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 551 234 56 97
AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN.
TÝC. LTD. ÞTÝ.
Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt.
2/3 ÇORUM
0 364 212 42 32-0 532 463 79 08
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye
Sarayý
Muhammen bedel:
555.520.00
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak
mevkii, 603 ada, 14
parsel arsa vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.054.50
***
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
21 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Saat: 11.00-11.10
Muhammen bedel:
285.772,00
***
Þirketimiz ve þantiyelerimizde
görevlendirilmek üzere en az 3 yýl
deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya
Mimar aranmaktadýr.
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
Ýnþaat Mühendisi
veya
Mimar Aranýyor
Muhammen bedel:
130.000,00
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Saat: 15.00-15.30
Saat: 14.30-14.40
17 ÞUBAT
Belgin EKMEKÇÝ
Bahri kýzý 1961 Çorum
Doðumlu
Muhammen bedel:
10.000
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
(Ç.HAK:276)
(Ç.HAK:275)
06 DC 4073 plakalý,
2000 model, HAT marka,
Marea 1.6 16 V tipli,
Sedan cinsinde, mavi
renkli aracýn satýþý iþi.
***
Osman TUYGUN
Mehmet oðlu
08.02.1983 Çorum
Konaklý Kaya Köyü
Doðumlu
Selfet AKSOY
Bayram oðlu 15/3/1970
Çorum Doðumlu
T.C.No:19549746072
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
YÝTÝK
(Ç.HAK:275)
***
***
Saat: 14.00
YÝTÝK
Muhammen bedel:
13.000
Saat: 10.00-10.05
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Çorum Vergi Dairesinde 03700419976
nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum 2601-2650 arasý 1
cilt serbest meslek makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.
19 FK 926 plakalý Ford
marka, 1996 model, LYC
uzun þasi tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Saat: 14.00-14.10
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Sigorta hizmeti alýmý iþi.
Çorum Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitiml Merkezinden 2008 yýlýnda almýþ olduðum usta eðitici
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Muhammen bedel:
37.000
Muhammen bedel:
52.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
***
Saat: 14.30-14.40
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen
marka, Passat 1.4 TSÝ
tipli aracýn satýþý iþi.
Çorum ili merkez ilçe,
346 ada no, 44 parsel no,
Terlemez Ýþ Merkezi’nde
7 baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Saat: 10.00-10.05
Muhammen bedel:
Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
6 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Yer: Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
(Ç.HAK:2070)
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Yer: Ýskilip Yolu
Özkiremit yaný (Kültür
Yedieminli Otoparký)
Çorum
Çorum il, merkez ilçe,
Tepecik Mahallesinde
721 ada, 5 parselde
425,70 m2 yüzölçümlü
arsa üzerindeki bahçeli
iki katlý kavgir ev
vasfýnda taþýnmazýn
satýþý iþi.
(Ç.HAK:)
***
Muhammen bedel:
152.096,03
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:248)
5 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
***
Muhammen bedel:
35.000
***
27 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:265)
Saat: 14.00-14.10
Saat: 14.30-14.40
Çorum ili, Uðurludað
ilçesi, Yüzgeç Mahallesi,
Baþkýþla mevkii, 237
ada, 8 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Saat: 11.00-11.10
(Ç.HAK:2559)
Yer: Can Yediemin Fen
Lisesi Car No: 33 Çorum
Muhammen bedel:
10.000
19 KC 602 plakalý, 2004
model Volkswagen
marka, Cityvan tipli,
siyah renkte aracýn satýþý
iþi.
***
En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi
1200-1600 cc arasý 90 beygirden düþük
olmayan 4 hava yastýklý, ABS’li, klimalý
tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý
ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði
1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk
araç aranýyor.
Mür. Tel: 0 536 454 42 28
BOYRAZ GROUP bünyesinde Çorum'da faaliyet
gösteren, yem üretimi konusunda bölgenin en
büyük ve en modern tesisini üreticinin hizmetine
sunan, Boyraz Yem Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti.;
BOYYEM bünyesinde Muhasebe Uzmaný ve
Üretim Mühendisi olarak istihdam edilmek üzere
çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr.
Tel : 444 2319 Fax: 0364 235 05 12
e-mail: [email protected]
[email protected]
Devren Satýlýk
Market
Ata Caddesinde özel nedenlerden
dolayý devren satýlýk market.
Fiyatý: 8.000 TL
0 533 139 10 15
(Ç.HAK:247)
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
13 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Mür. Tel: 0 364 213 10 22
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara
yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve
yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:244)
Muhammen bedel:
65.000
çamur taþýma bandý
Saat: 14.30-14.40
(Ç.HAK:266)
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
***
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:232)
38 D 7396 plakalý, 2011
model, Ford marka,
CCK1 tipli, beyaz renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.090,16
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
(Ç.HAK:243)
Muhammen bedel:
12.000
Saat: 11.00-11.10
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
(Ç.HAK:249)
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi,
2945 ada, 81 parselde
368,31 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
(Ç.HAK:3220)
***
2. Taþýnýr: Markasý ve
modeli belli olmayan 1
adet sarý renkli 1000*80
vals makinasý
Saat: 10.00
Muhammen bedel:
16.000
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:236)
Muhammen bedel:
15.000
Muhammen bedel:
45.328.75
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
19 DK 263 plakalý, 2004
model, Ford marka,
Transit tipli, beyaz renkli
dizel kamyonetin satýþý
iþi.
(Ç.HAK:3506)
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Ýmalat Tic. Ltd. Þti
etiketli 1 adet silo beþiker
makinasý
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan
arsanýn satýþý iþi.
Dairesi
(Ç.HAK:245)
2014 yýlý 76 kalem
(özellikli) ameliyathane
týbbi sarf malzemesi
alýmý iþi.
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:271)
24 OCAK
***
Kamu Hastaneleri Birliði
4 ÞUBAT
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
T.C. Çorum 2. Ýcra
Kamu Hastaneleri
Dairesi
Kurumu
1. Taþýnýr: Altan Makina
19
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
CUMA 24 OCAK 2014
Sancaktepe provasý kýran kýrana
Ç
Dualar Babiþko için
Çorumspor eski futbolcu. antrenör ve yöneticilerinden Babiþko lakaplý
Yýlmaz Dursun kalp yetmezliði nedeniyle hastanede tedavi altýnda.
Ç
orumspor’un efsana isimlerinden kulübe uzun yýllar
futbolcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet veren
Babiþko lakaplý Yýlmaz Dursun önceki akþam saatlerinde
rahatsýzlanýnca Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne kaldýrýldý.
Yapýlan ilk müdahelenin ardýndan yoðun ba-
kýma alýnan Yýlmaz Dursun’a oksijen tedavisi yapýlýyor.
Sol tarafýnda kýsmi felç olan ve kalp yetmezliði bulunan
Babiþko’nýn oksijen tedavisinin ardýndan yoðun bakýmdan çýkartýlarak normal servisde tedavisinin devam edeceði öðrenildi.
Çorum HAKÝMÝYET Gazetesi Yýlmaz Dursun’a cenabý allahtan acil þifalar diler.
Sancaktepe-Çorum Belediyespor
maçýný Turan Sofuoðlu izleyecek
Ç
orum Belediyespor’un pazar günü deplasmanda oynayacaðý Sancaktepe Belediyespor
maçýný Milli Takým antrenörlerinden Turan Sofuoðlu da izleyecek.
Milli Takým antrenörlerinin lig maçlarýný takip etmesi doðrultusunda baþlayan çalýþmada 26
Ocak pazar günü oynanacak Sancaktepe Belediyespor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçý
milli takým antrenörlerinden Turan Sofuoðlu izleyecek.
Fenerbahçe’de uzun yýllar forma giydikten
sonra antrenör olarak görev yapan Turan Sofuoðlu milli takým antrenörleri arasýnda bulunuyor. Çorum Belediyespor’un grubunda oynanacak Darýca Gençlerbirliði ile Bursa Nilüferspor
AÞ arasýndaki maçýda Þenol Ustaömer izleyecek.
orum Belediyespor,
Sancaktepe Belediyespor ile oynayacaðý
maçýn provasý kýran kýrana geçti. 1 nolu sentetik
çim sahada oynanan
maçta Çorum Belediyespor’da bazý futbolcularýn
isteksiz ve mücadeleden
uzak bir görüntü içinde
olmalarý dikkat çekti.
Belediyespor Yönetimi’nin tam kadroya yakýnýný izlediði çift kale 1
nolu sentetik çim sahada
yapýldý. Teknik Direktör
Sedat Özbað yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm
futbolcular
katýldýlar.
Buðra takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparken
ýsýnma hareketlerinin ardýndan topla pas çalýþmasý ile devam eden antrenman çift kale maçla devam etti.
Teknik Direktör Sedat Özbað, Sancaktepe
Belediyespor maçýnda ilk
onbirde forma vereceði
takýmý Orhangazispor
onbiri þeklinde belirledi.
Kazanan takýmý deðiþtirmeyen Özbað, kalede
Çaðrý, savunmada Osman, Nedim, Ýmam ve
Yakup orta sahada Akif,
Mehmet, Oðuzhan Yalçýn, Murathan, Murat ve
Gökhan’a forma verirken
diðer takýmda Utku, Emre, Eray, Erol, Okan, Furkan, Vedat, Emir (Bilal),
Kývanç ve Oðuzhan Saraçoðlu görev yaptý.
Çift kalenin ikinci
yarýsýnda Akif’in yerine
Furkan, Mehmet’in yerine Kývanç ve Gökhan’ýn
yerine ise Emir’e forma
verdi. Mücadelenin çok
yüksek geçtiði çift kalede
As takým 6-2 galip ayrýldý. As takýmýn gollerini
ilk yarýda Oðuzhan Yalçýn, Murathan ve ikinci
yarýda bu takýma geçen
Furkan, Kývanç ve Emir
(2) atarken diðer takýmýn
gollerini ise Erol attý.
Teknik Direktör Sedat Özbað çift kale sýrasýnda korner atýþlarýnda
atýþlarý sýk sýk tekrar ettirerek savunma ve forvet
oyuncularýna yapmalarý
gereken hareketler konusunda uyardý.
Çorum Belediyespor, Sancaktepe maçýnýn
hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile tamamlayacak.
Gökhan Aksoy
Nilüferspor’da
G
ökhan Aksoy sezonun ikinci yarýsý için
Bursa Nilüferspor ile anlaþtý. Geçtiðimiz sezon
Çorumspor formasýný giyen bu sezon baþýnda ise
Elazýð Belediyespor’a
transfer olan Gökhan
Aksoy ligin ikinci yarýsý
için Çorum Belediyespor’un grubunda mücadele eden Bursa Nilüfer
takýmý ile anlaþtý.
Ligin ilk yarýsýnda
Elazýð Belediyespor’da
11 maçta forma giyen
Gökhan Aksoy bir gol attý ve bir sarý birde kýrmýzý kart gördü.
Sakatlýklar korkuttu
Gökhan dizinden sakatlanda
Ç
orum Belediyespor Yönetimi dün
yapýlan çift kalede adeta toplantý
yaptý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül,
Mali As Baþkan Mustafa Özbayram,
Ýdari As Baþkan Mustafa Ercan, Genel
Kaptan Hamit Iþýk, Tesisler Sorumlusu
Kerep Karamantekin, Amatör Branþ Sorumlusu Mustafa Kanat ve Sosyal Ýþler
Sorumlusu Mustafa Mertek dünki çift
kaleyi izlediler.
Teknik Heyet’le kýsa bir süre görüþdükten sonra kendi aralarýnda bir görüþme yaptýlar. Yönetim daha sonra Adil
Candemir Parký’na geçerek burada son
geliþmeleri ve hafta sonu oynanacak
Sancaktepe Belediye maçýnýn hazýrlýklarýný deðerlendirdi.
Sancaktepe-Çorum
maçý Hasan Avcý’nýn
Ç
orum Belediyespor’un pazar günü Sancaktepe Belediyespor ile oynayacaðý maçý Ýzmir bölgesi hakemlerinden Hasan Avcý yönetecek.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bu sezon oynadýðý lig maçlarýnda Ýzmir Bölgesi hakemlerinin
oldukça fazla görev aldýðý dikkat çekiyor.
Pazar günü Sancaktepe Belediyesi Hakan
Þükür Stadý’nda oynanacak Samcaktepe-Çorum Belediyespor maçýný Ýzmir bölgesinin tecrübeli hakemi Hasan Avcý yönetecek. Maçýn
yardýmcý hakemleride Ýzmir’den Mehmet Özkan ve Serkan Erbayýndýr. Maçýn dördüncü hakemide Emre Kargýn.
Voleybol Bölgesel Grup
heyecaný bugün baþlýyor
Ç
orum Belediyespor’un dünki çift kalesinde yaþanan sakatlýklar korkuttu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
dün yapýlan çift kalesinde aldýklarý darbeler sonunda
Emre, Eray ve Gökhan çalýþmayý yarýda býraktýlar.
Osman Bodur ise kasýðýnda zorlanmaya baðlý aðrý olmasý üzerine çalýþmayý yarýda býraktý.
Teknik Direktör Sedat Özbað sakatlýklarýn darbeye baðlý olduðu için fazla ciddi olmadýðýný bugün
yapýlacak çalýþmaya katýlabileceklerini söyledi. Osman Bodur’un kasýk sakatlýðý olmasý nedeniyle ciddi
olabileceðini onunda durumunun bugünki çalýþmada
belli olacaðý belirtildi.
Yönetim sahada toplandý
B
ölgesel Voleybol grup heyecaný bugün baþlýyor. Çorum’da yapýlacak
olan grup maçlarýnýn teknik toplantýsý
dün akþam Anitta Otel’de yapýldý. Toplantýda grup maçlarýnýn fikstürü belirlendi. Çorum’da yapýlacak olan grup birinciliðinde Sinop Gerze Gençlikspor,
Samsun Vezirköprü Anadolu Teknik
EML, Tokat Pazarspor ve Tokat Almusspor takýmlarý mücadele edecekler.
Eray ve Emre’ye buz tedavisi yapýldý
Üç gün sürecek grup maçlarý sonunda
birinci olan takým final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak.
Bugün Tokat’ta baþlayacak bayanlar grup birinciliðinde Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor, Çankýrý’da yapýlacak olan erkekler grup maçlarýnda ise
temsilcimiz Sungurluspor final grubuna
yükselmek için mücadele edecekler.
Çorumspor’da tempo yüksek
P
azartesi günü Kastamonuspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan
Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý
çift kale maçla sürdürdü.
Teknik Direktör Hasan
Atalay yönetiminde 1
nolu sentetik çim sahada
yapýlan antrenmana ayaðý alçýya alýnan Emir dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar.
Hafta içinde anlaþma saðlanan Osmaniye
Ýdmanyurdu takýmýndan
Kadir Boztepe ilk kez
yeni takýmý ile çalýþtý.
Isýnma hareketleri ve dar
alanda pas ile baþlayan
antrenman daha sonra
çift kale maçla devam etti.
Çift kale sýrasýnda
futbolcularýn hayli istekli
ve mücadeleci futbollarý
nedeniyle yüksek tempoda geçti. Ýki takýmýnda
güç dengelerinin yakýn
olmasý nedeniyle baþa
baþ geçen çift kalede
Teknik Direktör Hasan
Atalay futbolculardan topu iyi kullanmalarýný ve
görmeden pas atmamalarý konusunda ayýralarda
bulundu.
Kastamonuspor
maçýnýn taktiðinin denendiði çift kalede futbolcularýn isteðinden son
derece memnun kalan
Teknik Direktör Hasan
Atalay bu temponun
maçlarda da sahaya yansýmasýný istedi.
Çorumspor, Kasta-
monuspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý
taktik çalýþma ile sürdü-
Download

24 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi