Saadet’in adayý Adnan Cýdýk
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, önceki gün parti binasýnda basýn toplantýsý düzen-
MHP'den Kültür Sitesi
Parký'na suç duyurusu
* HABERÝ 5’DE
27 OCAK 2014 PAZARTESÝ
Saadet Partisi (SP)
Çorum Ýl Baþkanlýðý
tarafýndan düzenlenen
‘Aday Tanýtým
Toplantýsý’ dün parti
binasýnda gerçekleþti.
Toplantýda kürsüye
gelen SP Ýl Baþkaný
Faruk Cýdýk, Saadet
Partisi’nin Çorum
Belediye Baþkan
Adayý’nýn Adnan
Cýdýk olduðunu
açýkladý.
* HABERÝ 10’DA
Günlük Siyasi Gazete
Saadet Partisi’nin Çorum Belediye Baþkan Adayý’nýn Adnan Cýdýk olduðu açýklandý.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Demiryolu teklifi DPT’de
AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, AK
Parti iktidarý olarak
Çorum'un tüm
sorunlarýnýn
takipçisi olduklarýný
belirterek, Çorum
demiryolu talebinin
Devlet Planlama
Teþkilatý (DPT)'na
projesi yapýlacak
hatlar içerisinde
teklif edildiðini
söyledi.
Cahit Baðcý
Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan hazýrlanan 'Çorum'un Ateþ Toplarý' projesi
* HABERÝ 12’DE
AK Parti Danýþma Meclisi yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
‘Çorum geri kalmýyor’
Ýþverenlere
ÝSG uyarýsý
Ýþgüsa Ortak Saðlýk ve
Güvenlik Birimi
Yönetim
Kurulu Baþkaný
Uzm. Dr.
Sevda
Tanrýverdi
Kýlýç,
iþverenlere ‘Ýþ
Saðlýðý ve
Güvenliði
(ÝSG)’
konusunda
önemli
uyarýlarda
bulundu.
Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç
* HABERÝ
11’DE
Motorlu taþýtýmýz
145 bine dayandý
Çorum’da trafiðe çýkan motorlu
taþýt sayýsý geçen yýl yüzde 4.7
oranýnda arttý.
'Motorlu Kara Taþýtlarý
Ýstatistikleri'ne göre,
Çorum’daki motorlu taþýt sayýsý
138 bin 269’dan 144 bin 769’a
yükseldi.
* HABERÝ 9’DA
* SAYFA 9’DA
‘Çocuðu yoksun býrakýn
böylece bir hedefi olur’
Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan
hazýrlanan 'Çorum'un Ateþ Toplarý' projesi baþladý.
* HABERÝ 6’DA
Çorum'un ciddi bir kalkýnma süreci yaþadýðýný söyleyen
AK Parti Milletvekili Salim Uslu, "Çorum'un geri kaldýðý ile
ilgili sözler temeli olmayan ve iþkembeden atýlan
sözlerdir." diye konuþtu.
Salim Uslu
* HABERÝ 12’DE
Hayalet köyde tek baþýna
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik birim ziyaretlerine
Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile devam etti.
Çorum’un
Kargý
ilçesine
baðlý
Göletdere
köyüne
baðlý
Fadýloðlu
mahallesinde
sadece
1 kiþi
yaþýyor.
* HABERÝ
6’DA
‘Yurt dýþý yayýnlarý
önemsiyoruz’
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
BESYO’yu ziyaretinde akademisyenlerin yurt dýþý
yayýnlarýný önemsediklerini söyledi.
* HABERÝ 2’DE
Çorum’un Kargý ilçesine baðlý Göletdere köyüne baðlý Fadýloðlu mahallesinde sadece 1 kiþi yaþýy-
Lokantacýlar’da
Tarihi eser operasyonu baþkan Ýsmet Çýtak
Çorum Aþçý ve
Lokantacýlar
Esnaf Odasý
Genel Kurulu
dün saat
11.00'de
ÇESOB
Toplantý
Salonu'nda
yapýldý.
Kongrede
Ýsmet Çýtak
baþkan
seçildi.
Çorum
jandarmasýnca
Ýskilip
ilçesinde
düzenlenen
operasyonda
deðiþik
dönemlere
ait 13
adet tarihi
eser ele
geçirildi.
* HABERÝ
5’DE
Ýskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda deðiþik dönemlere ait 13 adet tarihi eser ele geçiril-
* HABERÝ 8’DE
Ýsmet Çýtak
2
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Kameriyeler sadece oturmak için deðilmiþ!?
B
azý haberler insaný þaþýrtýyor. Bu haber de onlardan biri.
Bir okurumuz aradý. Beytepe Parký'nda kamu
malýna zarar verilmiþ. Nasýl mý?
Kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler kendilerince
soðuk havaya çare bulmuþlar. Parkta bulunan
kameriyeleri parçalayýp çöp konteynýrýnda yakmýþlar.
Cami þadýrvanýndan musluk çalanlar, bað
evlerinden kap-kacak götürenler, trafolara, elektrik
kablolarýna dadananlarý duymuþtum da, parktaki
kameriyelerin parçalanýp yakýldýðýna ilk kez þahit
oldum.
Ne diyelim insaný þaþýrtan tipler çoðalýyor,
devlet ne yapsýn, millet ne yapsýn. Allah ýslah etsin.
Martý bu hafta sonu sahnede
B
(Ç.HAK:2381)
Bursa Devlet Tiyatrosu Martý adlý oyunu sahneleyecek.
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
Mustafa Demirer
ursa Devlet Tiyatrosu Martý adlý oyunu
sahneleyecek.
Rus Gerçekçiliði'nin en önemli yazarý
Anton Pavloviç Çehov'un klasikleþmiþ baþyapýtlarý arasýnda yer
alan "Martý" (1895),
Bursa Devlet Tiyatrosu
tarafýndan ilk kez sahneleniyor.
2013-2014 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafýndan düzenlenecek Çehov buluþmasýnda da sergilenecek olan oyun, 19. yy sonu Rusyasýnda geçer.
Oyun,
Moskova'dan
uzak taþra hayatýnýn sýkýntýlý atmosferinde yüzyýl sonu çöküntüsüne
odaklanýr. Bu çöküntü
ayný zamanda yaklaþan
ekonomik ve sýnýfsal deðiþimin de habercisidir.
Artýk sonu gelen Aristokrat kökenli bir aile ve
yakýn çevresinin, bu deðiþime ayak uyduramamasý, oyunun dramatik
özünü oluþturur. Böyle
bir ortamda hiçbir oyun
kiþisinin geleceðe güvenle bakmasý, aþkýna
karþýlýk bulmasý ya da
hayallerinin peþinden
gitmesi mümkün deðildir. Çehov her birinin
öyküsünü, çýkýþsýzlýðýný
ve çöküntü ortamýndaki
ortak yazgýlarýný ustaca
gözler önüne ser
31 Ocak-1 Þubat
Cuma ve Cumartesi günü 14.00-20.00 saatleri
arasýnda 4 kez sahnelenecek 2 perdelik oyunun
biletleri DTS giþelerinde
satýya çýkarýldý.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik birim
ziyaretlerine Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile devam etti.
‘Yurt dýþý yayýnlarý önemsiyoruz’
H
Mustafa Demirer
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, akademik birim ziyaretlerine Beden
Eðitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile devam
etti.
BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner,
Rektör Alkan’a verdiði desteklerden dolayý teþekkür
etti.
Öðretim elemanlarýnýn görüþ ve taleplerini
dinleyerek yürütülen çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunan Rektör, üniversitenin spor faaliyetlerinde göstermiþ olduðu baþarýlardan dolayý
yüksekokul öðretim elemanlarýný tebrik etti, baþarýlarýnýn artarak devam edeceðine inandýðýný belirtti.
Üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda yýllar itibari ile deðerlendirmelerde bulunan Rektör,
BESYO derslik ve spor salonlarýnda yapýlan yeniliklere dikkat çekerek, tüm mensuplarýna daha iyi
imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisinde olduklarýný ifade etti.
Üniversite Kuzey Kampüsü’ne yapýlacak binalarýn master planý üzerinden görsel sunum yaparak
inþaatý devam etmekte olan HÜBTUAM, MYO,
Alaca MYO ve 2014’te inþaatýna baþlanacak olan
projeler hakkýnda bilgiler veren Rektör Alkan, HU-
ZEM, HÝTÝTSEM, öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane’nin elektronik kaynaklarý, yayýn teþviki,
akreditasyon, çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler verdi.
BAP, Mevlana, Erasmus gibi programlara iliþkin de açýklamalarda bulunarak yurtdýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklere dikkat çeken RektörAlkan, yurt dýþý imkânýndan yararlanarak eðitim almayý, ders vermeyi ve yayýn yapmayý çok önemsediklerini kaydetti.
2013-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýndaki üniversite kontenjanlarýnýn doluluk oranýna dikkat çeken Rektör, üniversitenin tercih edilir hale geldiðini,
istihdam odaklý ve geleceðe dönük yeni açýlan bölüm ve programlarla üniversitenin daha da büyüdüðünü açýkladý.
Konuþma sonrasý derslik ve spor salonunda incelemelerde bulunan Rektör Alkan, BESYO öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Rektör, üniversitenin yakaladýðý bu baþarý tablosunun iyi bir þekilde koordine edilerek, el
birliði gönül birliði içinde çalýþýlarak daha da artacaðýný sözlerine ekledi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
3
4
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Aþaðý Sanayi’de esnafý dinledi
V
ali Sabri Baþköy, hafta sonu mesaisini Aþaðý Sanayi sitesinde bulunan iþyeri sahiplerini ziyarete ayýrdý.
Zaman zaman Organize Sanayi
Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ile esnaflarý ziyaret ederek onlarýn talep ve sorunlarýný dinleyen Vali Sabri Baþköy, bu
kapsamda son olarak Aþaðý Sanayisi Sitesi’nde bulunan Er Ticaret Makine
Hýrdavat Sanayi Gazlarý Tic. San. A.Þ.
sahibi Safa Kip, Erdem Otomotiv ve
Lastik San. ve Tic. Ltd. Þti. sahibi Hüseyin Gökeþme, Erdem Rulman Makine Tic. San. Koll. Þti. sahibi Mahmut
Gökeþme, Tekin Oto sahibi Tekin Kerman, Yükselen Makine sahibi Osman
Yýlmaz ve Ýç Anadolu Rulman San. Tic.
Ltd. Þti.’in sahipleri Fatih Tokat ve Necati Ceyhan’ý iþyerlerinde ayrý ayrý zi-
yaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti.
Vali Sabri Baþköy’ün Aþaðý Sanayi Sitesi’ni ziyaret etmesinden ve istek,
talep ve beklentilerini kendilerine doðrudan aktarmaktan duyduklarý memnuniyeti ifade eden iþyeri sahipleri, ziyaretlerinden dolayý teþekkür ettiler.
Ýmkânlar ölçüsünde hemen hemen
tüm sektör ve alanlarda halka hizmet
eden esnaflarý ziyaret ederek, onlarýn iþ
durumlarý ile sorun ve talepleri hakkýnda kendilerinden bizzat bilgi aldýðýný
ifade eden Vali Baþköy, “Yapmýþ olduðumuz ziyaretlerle esnaflarýn talep ve
sorunlarý ile bu sorunlarýn çözümü noktasýnda fikir alýþ veriþinde bulunuyoruz." dedi .Valilik Basýn
Vali Sabri Baþköy, hafta sonu mesaisini Aþaðý Sanayi sitesinde bulunan iþyeri sahiplerini ziyarete ayýrdý.
SP ekonomi üzerindeki
oyunlara dikkat çekti
Mustafa
Demirer
Aþaðý sanayi esnafý taleplerini dile getirdi.
Vali Baþköy, hafta sonu ziyaretlerini esnafa ayýrdý.
Ýþyeri sahipleri, ziyaretlerinden dolayý teþekkür ettiler.
Vali Baþköy, esnafa bol kazanç temenni etti.
Çocuðunu kucaðýndan
býrakmadý
O
smancýk’ta, takla attýktan sonra
yol kenarýndaki bariyerlere çarpýp duran otomobilde 5 kiþi yaralandý. Yaralý anne 36 yaþýndaki Ýlknur
Karaman'ýn 5 yaþýndaki kýzý Baþak'ý
kucaðýndan hiç býrakmamasý dikkat
çekti.
Kaza önceki akþam Çorum'un
Osmancýk Ýlçesi Beygircioðlu Köyü
mevkisinde meydana geldi. Ýstanbul'dan Samsun'a giden 38 yaþýndaki
Ahmet Kahramanyönetimindeki 55
FK 792 plakalý otomobil, iddiaya göre yolun ýslak ve kaygan olmasý nedeniyle kontrolden çýkarak takla attý.
Otomobil yol kenarýndaki bariyerlere
çarparak durdu. Kazada sürücü Ahmet Kahraman, eþi Ýlknur Kahraman,
kýzlarý Baþak ve 15 yaþýndaki Sümeyye Betül Kahraman ile akrabalarý 16
yaþýndaki Tuðba Nur Karabayýr yaralandý.
Yaralýlar ambulanslarla hastaneye kaldýrýlýrken anne Ýlknur Karaman,
küçük kýzý Baþak'ý kucaðýndan hiç indirmedi. Genç kadýn sedye ile taþýnýrken ve ambulansta kýzýna sýký sýký sarýlýp sakinleþtirmeye çalýþtý. Kazayla
ilgili soruþturma baþlatýlýrken yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý.
(DHA)
Saadet Partisi Ýl
Baþkaný Faruk Cýdýk,
yaptýðý basýn açýklamasýnda, son günlerde yaþanan olaylar hakkýnda
uyarýlarda bulunarak,
gelinen süreci özetledi.
Amerikan
Merkez
Bankasý'nýn oynadýðý
oyunlarý aktaran Cýdýk,
halkýn uyanýk davranýp
tüm yaþananlarý aklý
selim ile takip etmesi
gerektiðine iþaret etti.
SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Amerikan Merkez
Bankasý Fed aylýk olarak 85 milyar Dolar basar ve dünya piyasasýna sürer, bu para doðrudan borç olarak
ABD'ye yakýn iktidarlara verildiði gibi ilgili
iþ adamlarý vasýtasý ile
dünya üzerindeki mal
varlýklarý toplanýr, Ülkemizde bu paradan
özellikle AKP döneminde çokça yararlanýlmýþtýr. . Ülkemizdeki bir çok fabrika ve
kurum bu karþýlýksýz
paraya karþýlýk elimizden çýkarýlmýþ, devlet
borcu iki katýna çýkmýþ
özel sektör ise 255 milyar dolara dayanan rekor borç seviyesi ile
adeta çýkmaza girmiþtir. Ýsrail kontrolündeki
Fed dünyadaki mal
varlýklarýnýn ve hizmet
karþýlýðýnýn nerdeyse
on katý kadar dolarý piyasaya sürmüþtür. Bu
haramzade yapý Titan
vari bir sistemdir ve sona yaklaþmýþtýr, onlarca sene bu þekilde
borçlandýrdýklarý ülkeleri sömüren batýlýlar
dünyayý iflasýn eþiðine
getirmiþlerdir.
ABD'de yaþanan
kepenk kapatma iþlemi
artýk bu yapýnýn sonunun geldiðinin iþaretidir. ABD bu þekilde
yola devam edemeyeceði için karþýlýksýz para basma iþlemini sonlandýrma kararý almýþtýr. 17 Aralýk günü bu
karar açýklanmýþ Türkiye gibi sýcak para baðýmlýsý ülkeler büyük
þok yaþamýþlardýr, ülkemizde piyasalar saat
farký nedeni ile bu kararla geç yüzleþecekken ne tesadüftür ki bu
kýsa saat farkýnda derlenen bir operasyonla
yüzleþmeyi tercih etmiþ, iflastan büyük ustalýk sonucu Ýstiklal
mücadelesi çýkarma
uyanýklýðýna girmiþtir.
Açýklanan operasyon
gerekçelerini zaten saðýr sultan bile duymuþ
olmasýna raðmen Fed
kararlarý ile çakýþmasý
çok manidardýr. Fed'in
ilk açýklamasý para
basmayý tümden bitirdi
olarak algýlanmýþ açýk
olan ve sýcak paraya
muhtaç piyasalar büyük darbe yemiþtir, saat farký ile Türkiye malum sonucu beklerken
bir operasyon patlatýlmýþ ama Fed yine bir
kaç saat içinde biz para
basmayý tümden bitirmedik piyasalara bakacaðýz sadece 10 milyar
dolar azaltýyoruz demiþlerdir.
Aslýnda Türkiye'deki operasyon ilk
açýklama yani tümden
para basýlmasýnýn durdurulmasý üzerine bina
edilmiþ, iflastan AKP
en az zararla kurtarýlmaya çalýþýlmýþ iflasa
perde çekilmiþtir. Oysaki Fed'in Türkiye'deki operasyonun baþlamasý ile yaptýðý ikinci
yiniz. Þunu unutmayýnýz ki bu Millete tüm
tuzak kuranlar eninde
sonunda o tuzaða kendileri düþmüþ ve hüsrana uðramýþlardýr. Fed
29 ocak günü bir toplantý daha yapacak burada alýnan karar ile
Türkiye yeni bir þoka
girecek veya bir süre
daha durumu kurtaracaktýr. 29 Ocak günü
öncesi ve sonrasý büyük sansasyonel olaylar olabilir bu sizi yanýltmasýn, bu olaylarý
kim körüklerse körüklesin biliniz ki iflasý
örtmek için oynanan
kirli bir oyundan ibarettir. Çýkarýlmak istenen HSYK yasasýnda
bile devletin baðýmsýz
yapýsý yýkýlmak istenmekte, bunu büyük
olasýlýkla ret edecek
Cumhurbaþkaný baha-
Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk
açýklama iþleri bozmuþ
ve 29 ocaktaki diðer
Fed kararlarýna kadar
iþi uzatmýþtýr. AKP
elindeki üretim yapan
fabrikalarý satmýþ 240
milyar dolar olan toplam borcu 600 milyar
dolara çýkarmýþ ve tüm
yaþamýný sýcak paraya
baðlamýþtýr. Bu cýrcýr
böceði misali ehlikeyf
hal, Fed'in kararlarý ile
bitmek üzeredir. Bu sýcak para karþýlýðýnda
sadece fabrikalarýmýz
kurumlarýmýz satýlmamýþ borç iki katýna çýkarýlmamýþ ayrýyeten
Irak'ta Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de
haçlý ile iþbirliðine gidilmek zorunda kalýnmýþtýr.
AKP bir operasyonla maalesef eserinden kurtulmaya çalýþmaktadýr. Tüm halkýmýzý uyanýk olmaya
oyunlarý görmeye davet ediyorum. Birilerinin derin hesaplaþmalarý üzerine bir birlerinizi kýrmayýnýz sonra
gerçekler açýða çýktýðýnda yine sizler yüz
yüze bakacaksýnýz. Zaten ülkemizde yeterince kamplaþma vardýr
bir yeni cephe daha
açýlmasýna izin verme-
ne edilerek Ecevit döneminde yaþanan Ecevit Sezer krizine benzer bir kriz çýkarýlmak
bile istenebilir. Cumhurbaþkaný oyunu iyi
okumalýdýr yoksa bu iflas ona da fatura edilebilir. Batýlý ekonomi
uzmanlarý Fed parayý
keserse bundan 20 üzerinden 18 ile en çok
Türkiye etkilenir ikinci
Bolivya ise 13 ile etkilenir diye bir liste yayýnlamýþlardýr. Bu yaþadýklarýmýz bilinen ve
görünen bir gerçeðin
karþýlýðýdýr. Bu ülkede
develüasyon olmuþtur,
Fed ikinci açýklamasý
ile iflastan öyle bir
oyunla kurtulamazsýnýz
mesajý vermiþtir ve
karþýlýðýnda ne istemiþtir bilinmemektedir.
Sonuç istediði gibi olmamýþsa para kesmeye devam edecektir
þiddetini ise onlar belirleyecektir. Merkez
bankasý yöneticileri istifa etmelidir, Dolara 2
liranýn altýnda iken milyarlarca dolar piyasaya
sürerek müdahale etmiþler bizim uyarýlarýmýzý dinlememiþlerdir,
gerçekler böyle iken
dövizi durdurabileceklerini sanmýþlar müda-
halelerinde nerdeyse
20 milyar dolar piyasaya sürmüþler ama dolar
30 kuruþtan fazla artmýþtýr, bunun anlamý
þudur; 20 milyar çarpý
30 kuruþ zarar vardýr,
ellerindeki dolarý anlattýðýmýz gerçekler ýþýðýnda tutsalardý þimdi
bu zarar olmazdý, merkez bankasý bu sistemde figürandýr, bu sistem
iflas etmiþtir. AKP þimdi 29 ocak günü acaba
idam fermaný imzalanacak mý imzalanmayacak mý onu beklemektedir, Milli Görüþün Milli plan ve programlarýný
terkeden
AKP batýl yolda batmýþtýr. Bu daha önce
Milli görüþten koparýlan Anap'ta da yaþanmýþtýr. Ayný oyun deðiþik þahýslarla isimlerle
tekrar oynanmýþ ve ayný sonuca ulaþmýþtýr,
aziz Milletimizin bu
girdaptan en zararla
çýkmasýný temenni ediyor ve bir hakkýn sahibine teslim edilmesini
rica ediyorum. AKP
ekonomisini yere göðe
sýðdýramayan yabancý
ekonomistler, ülkemizde yayýnladýklarý övgü
dolu raporlar dýþýnda
kendi aralarýnda ise
AKP'yi düþürdükleri
tuzaðý bir raporda þu
cümle ile sonlandýrmýþlardý; " Türkiye'nin
ekonomik gidiþi bu haliyle sonuçta cehennemin dibindedir" evet
bu raporu ele geçirip
basýna kamuoyuna duyuran rahmetli Erbakan hocamýz da sonuçta þunu demiþ "bakýn
elin oðlu kendi arasýnda þiþirdikleri sistemi
nasýl özetlemiþ buna
bakarak AKP'ye oy veren cehenneme bilet almýþ olur dikkat edin
uyarýsý yapmýþtýr" maalesef malum odaklar
sinsi ve kurnaz iþbirlikçiler bu tarihi uyarýyý
saptýrmýþ,
Erbakan
cennete ve cehenneme
gireceklere karar veriyor gibi basit fitnelerle
büyük gerçeði gizlemiþlerdir, iþte yaþananlar yabancýlarýn on yýl
önceden kurduklarý
ekonomik yapýnýn cehennemin dibine yaklaþmasýndan baþka bir
þey deðildir, bu münasebetle rahmetli Erbakan Hocamýzý Rahmetle anýyor bir kez daha
uyarýlarýnýn nasýl deðerli ve isabetli olduðunu anlýyoruz. Mekaný Cennet olsun, o hep
Milletini en doðru þekilde uyardý, halkýmýzýn bu yaþananlarý doðru anlamasý tekrar yanlýþa düþmesini engelleyecektir, kamuoyuna
saygýyla duyurulur."
Hayrettin
Karaman
Müslüman'ýn
kýrmýzý çizgisi ve
mesafesi
Yalnýzca Müslüman'ýn deðil, bir hakikate
inanan ve bir ahlak anlayýþýna sahip olan
herkesin kýrmýzý çizgileri, iliþkilerinde faklý
mesafeleri, deðerlendirmelerinde müsbet ve
menfileri vardýr.
Bir kimse 'Ben bütün inançlara,
ideolojilere, hayat tarzlarýna ve siyasi taraflara
eþit mesafedeyim' derse ya onun kendine
mahsus bir 'hakikati ve ahlaký' yoktur; ona
göre herkesin ahlaký ve hakikati eþit
deðerdedir, yahut da politika (takiyye) yapýyor,
olduðu gibi görünmüyordur.
Müslüman'a gelelim:
Müslüman, Peygamberi'nin vahiy
yoluyla alýp teblið ettiði bilgilerin 'hakikat
bilgisi', Peygamberi'nin temsil ve telkin ettiði
ahlakýn da 'en güzel ahlak' olduðuna iman
eder. Bu hakikata uymayan bilgiler ve inançlar
hak deðil, 'batýl'dýr. Bu ahlaka ters düþen ahlak
anlayýþ ve yaþayýþlarý da 'güzel ahlak' deðildir.
Müslüman bu hakikat ve ahlak anlayýþýna
sahip olduðu için 'herkesin dini ve ahlaký
kendinedir' der, ama her din ve ahlaka eþit
mesafede olmaz.
Bir kere vahye dayalý dinleri, beþer eliyle
bozulmadan önce hak din bilir. Hz.
Muhammed (s.a.)'den sonra bir tane hak din
vardýr ki, o da Ýslam'dýr. Ýþte bu dinden baþka
insanlarýn din edindiði her inanç, ister aslý
vahye dayalý iken sonradan bozulmuþ olsun,
ister aslý da vahye dayanmamýþ, beþer
tarafýndan uydurulmuþ bulunsun bâtýldýr, hak
din deðildir, bunlarla Allah'a makbul kul
olmak mümkün olmaz. Kur'an diliyle bu
dinlere mensup olanlar 'halkýn kötüleridir', hak
dine iman eden ve inancýna uygun yaþayanlar
ise 'halkýn iyileridir. Ötekilerin ebedi alemde
yerleri cehennem, berikilerin yerleri ise
cennettir (Beyyine, 98/6-7). Bu paragrafta
anlattýðým inanca sahip olmayan Müslüman
olmaz ve Kur'an'a uymuþ bulunmaz.
Müslümanlar dünya hayatýnda, bir toprak
parçasý üzerinde hükümran olsalar ülkelerinde
Müslüman olmayanlara da hayat hakký (temel
insan haklarýný) tanýr, batýl din mensuplarýna
da -onlar hiyanet etmedikçe, Müslümanlarýn
dinlerine ve hükümranlýklarýna karþý
savaþmadýkça- iyilik ve hakkaniyet
çerçevesinde davranýrlar. Bunlar da Kur'an'ýn,
Sünnet'in yani Ýslam'ýn temel kurallarýdýr. Ama
kâfirlere din hürriyeti ve diðer temel insan
haklarýný tanýmak ve vermek baþkadýr, onlarý
hak dinin mensuplarýna eþit bilmek, her alanda
eþit muamele etmek, müminler ile onlara eþit
mesafede bulunmak baþkadýr.
Ahlak konusu da böyledir. Ýslam'a ve
Müslümanlarýn icmaýna ve örfüne göre 'güzel
ahlak' ne ise ona sahip olanlar ile, güzel
ahlaktan sapanlara eþit mesafede olunamaz.
Hem ferdi ve beþeri iliþkilerde hem de kamu
hizmet ve istihdamýnda 'iyiler' ile 'kötüler'
birçok konuda ayrý tutulur, farklý olanlara
farklý muamele edilir. Mesela yalancýnýn
þahidliði kabul edilmez. Fasýk (ahlak ve
amelde açýk kusuru olan) þahýslar birçok kamu
hizmetine ehliyetli sayýlmazlar.
Objektif (dýþa vuran) imanda ve fazilette
eþit olmayanlara eþit muamele etmek
zulümdür.
Hasýlý Müslümanlar kýrmýzý çizgilerini ve
zorunlu mesafelerini kaybettikleri zaman
kendilerini de kaybetmiþ olurlar.
Ahmet Sami
Ceylan’ý yalanladý
Mustafa
Demirer
AK
Parti Alaca
Belediye
Baþkan Aday Adayý
Zeynep Karaca, geçtiðimiz günlerde bazý
gazeteler ve internet
sitelerinde ‘Eyvaz ile
yola devam’ baþlýkýlý
haberlerin asýlsýz olduðunu iddia etti.
Zeynep Karaca
AK Parti Merkez’inden resmi bir açýklama yapýlmadýðýný ve
aday adaylýklarýnýn devam ettiðini hatýrlatan Karaca, ‘Eyvaz ile yola devam’ baþlýðýyla çýkan haberlerin asýlsýz olduðunu ileri sürdü.
Karaca, þöyle dedi; “AK Parti’nin aday belirleme çalýþmalarý devam ediyor. Alaca’da ki
aday adaylýðý süreci de ayný þekilde devam etmekte. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan’ýn adýyla yapýlan açýklamalarda sanki AK
Parti Genel Merkezi’nden yapýlan resmi bir
açýklama varmýþ gibi topluma lanse edildi.
Alaca’ya en iyi hizmeti yapmak amacýyla
çýktýðýmýz bu yolda bu þekilde yapýlan haberlerle aday adaylýk süreci baltalanmakta ve bilgi kirliliði oluþturulmakta. Rakiplerimiz tarafýndan
aday adaylarý yýpratmak amaçlý çýkan bu haberler AK Parti’ye de zarar veriyor. AK Parti Alaca
Belediye Baþkan Aday Adaylýðý süreci halen devam ediyor ayrýca kesinleþmiþ resmi bir açýklama yok. Kamuoyunun bilgisine sunarým”
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
MHP'den Kültür Sitesi
Parký'na suç duyurusu
Erol Taþkan
M
HP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Kültür
Sitesi yerine yapýlan inþaatýnda, Belediye'nin
devir sözleþme þartlarýna
uymadýðýný belirterek,
Cumhuriyet Savcýlarý'ný
göreve davet etti. Kültür
Sitesi'nin yerine yapýlan
inþaatý ucube olarak deðerlendiren Lek, "Bir
ucube yýkýldý, yerine yeni bir ucube yapýlýyor."
dedi.
MHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Zeki Aþgýn ve
bazý parti yöneticilerinin
de hazýr bulunduðu basýn
toplantýsýnda, belediye
ile ilgili eleþtirilerde bulunan MHP Ýl Baþkaný
Ýsmail Lek, Belediye'nin
Kültür Sitesi'ni yýkarak,
Çorum'a sosyal tesis kazandýrma görüntüsü ver-
MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, önceki gün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi.
suç duyurusunda buludýyla devredildiðini, Ýl
diðini belirterek, Özel
nuyorum. Takas kararýna
Genel Meclisi tutanaklaÝdare'den bazý þartlarda
göre takasta imzasý bulurýndan okuyan Ýsmail
devralýnan alanda, devir
Lek, "Belediye Baþkaný
þartlarýna uyulmadýðýný,
nan Ýl Genel Meclis Baþseçime yetiþtirmek için
Belediye'nin bu konuda
kaný Mustafa Eker, Ýl
alel acele ucube bir inþasuç iþlediðini iddia etti.
Genel Sekreteri Ömer
at baþlattý. Buradan
Arslan ve Vali Sabri BaþSöz konusu arsanýn
Cumhuriyet Savcýlarý'ný
köy suç iþlemiþ olmuyor
otopark yapýlmasý kay-
mu?" diye sordu.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün itfaiye aracý ile ilgili yapýlan
eleþtirilere verdiði cevapta, 'sordunuz da söyledik mi?" tarzýnda konuþtuðunu hatýrlatan Ýsmail Lek, bir dünya soru
sorduklarýný ancak hiç
birisine cevap alamadýklarýný söyledi.
"Madem sormamýzý
istiyor ve cevap verecek,
o zaman soruyorum." diyen Ýsmail Lek, Belediye'nin 400 milyon borcu
olduðu söylentisinden
bahsederek, Belediye'nin
400 milyon borcu olup
olmadýðýnýn Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü
tarafýndan cevaplanmasýný beklediklerini ifade
etti.
Ýsmail Lek, "Bir ucube yýkýldý, yerine yeni bir ucube yapýlýyor." dedi.
5
Ýskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda deðiþik dönemlere ait 13 adet tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eser operasyonu
Ç
orum jandarmasýnca Ýskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda deðiþik dönemlere ait 13 adet tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere
göre, Ýl Jandarma Alay
Komutanlýðý ekiplerinin yaptýðý istihbarý çalýþmalar sonucunda bir
kiþinin Ýskilip ilçesinden temin ettiði tarihi
eserleri Çorum’a getireceði yönünde bilgiye
ulaþtý. Bunun üzerine
çalýþma baþlatan jandarma ekipleri, þahsýn
bindiði yolcu minibüsünü tespit ederek takibe aldý. Karlýk köyü
mevkiinde yolcu minibüsünü durduran jandarma ekipleri araçta
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.
arama yaptý. Aramada
heykel, 1 adet toprak
muhafaza altýna alýnýrtablet, 1 adet bronz yüE.Ç. isimli þahsýn yaken, E.Ç. ise adli mazüm ve cam bilezik ele
nýnda çantasýnda 9
kamlara sevk edildi.
geçirildi. Ele geçirilen
adet Roma ve Bizans
Olayla ilgili baþtarihi eserlere jandardönemine ait sikke, 1
latýlan soruþturma süadet piþmiþ toprak
ma ekipleri tarafýndan
rüyor.(ÝHA)
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV
YETKÝLÝ BAYÝÝ
* Sökme takma
* Rot-balans
* Ön düzen
* Nitrojen gazý
TÜRK EÐÝTÝM DERNEÐÝ
TED Çorum Koleji ve diðer TED Okullarýnda
2014-2015 öðretim yýlýnda görevlendirilmek üzere;
LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR
* Lastik tamir
* Lastik otel
* Yað
* Akü
Bölgenin en büyük
lastik oteli
* Okul Öncesi Öðretmenleri,
* Ýlköðretim Sýnýf ve Branþ Öðretmenleri,
* PDR/Ölçme-Deðerlendirme/Program
Geliþtirme Uzmanlarý, alýnacaktýr.
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ
Ýstihdam süreciyle ilgili ayrýntýlý bilgiye ve baþvuru
formuna www.ted.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz.
Tüm baþvurular gizli tutulacaktýr.
(Ç.HAK:3370)
Baþvurularýn 11 Þubat 2014 saat 15.00'e kadar
yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: 364 234 66 10
6
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çocuðu yoksun býrakýn
böylece bir hedefi olur’
Emre Kut
ve mantýksal zekâyý geliþtirir. Müzik dinlerken sözsüz
orum Eðitim Sevenler
müzikleri tercih edin veya
Derneði (ÇESDER) taanlamadýðýnýz dildeki bir
rafýndan hazýrlanan 'Çomüziði dinleyin.
rum'un Ateþ Toplarý' projesi
baþladý.
Ama test çözerken
müzik dinlemeyin. Çünkü
Çorum Belediyesi ve
sýnavda müzik yok. Sýnava
Milli Eðitim Müdürlügirmeden önce mutlaka çaðü'nün ortak olduðu proje
lýþtýðýnýz konularý konu
kapsamýnda "Velilere Önebaþlýklarý ile bir sýraya koriler ve Baþarýnýn Sýrrý" koyun ve konularý birbirleriynulu iki seminer gerçekleþle iliþkilendirin. Bunun faytirildi.
dasýný sýnavda göreceksiNecip Fazýl Kýsakürek
niz. Sýnav esnasýndaki ilk 5
Gençlik Merkezi Konfedakikayý çok yavaþ geçirin.
rans Salonu'nda gerçekleþÇorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan
Sorularý cevaplamaya kotirilen seminere konuþmacý
hazýrlanan 'Çorum'un Ateþ Toplarý' projesi baþladý.
lay bulduðunuz sorulardan
olarak Bonus Hoca olarak
baþlayýn. Zor bulduðunuz
da tanýnan Eðitim Uzmaný
sorularý sonra cevaplandýSüleyman Beledioðlu katýlrýn. Önce soruyu okuyup
dý.
sorudaki vurguyu yakalaSeminer öncesi Eðiyýn. Sonra soruya ait metni
timci Hatice Yazar tarafýnokuyun. Öfkelenmeyin.
dan 'Çorum'un Ateþ Toplarý'
Çünkü öfke anýnda beyin
projesi hakkýnda katýlýmcýöðrenmeye kapalýdýr. Özellara bilgiler verildi.
likle sýnav anýnda stres yaratan durumlarý dikkate alBaþarýlý olmanýn ve
mayýn" dedi.
baþarýyý daha yukarlara taþýmanýn ipuçlarý hakkýnda
Seminerin ikinci bölübilgi veren Eðitim Uzmaný
mü velilere yönelik düzenSüleyman Beledioðlu, þöylendi. Beledioðlu, öðleden
le dedi; "Sabahlarý kalkýnca
sonra düzenlenen velilere
küçük egzersizler yapýn.
þu önerilerde bulundu.
Mesela boyun egzersizleri
Seminer Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi
"Çocuðunuzun beygibi küçük egzersizler. Bu
ninde patikalar oluþturun.
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
tür egzersizler kan dolaþýÇocuklarýnýzý
yoksun býramýný artýrýr. Dikkat eksiklikýn böylece bir hedefi olur.
ðinin sebeplerinden biri okÇocuðunuz asla hedefsiz
sijen yetersizliðinden dolaolmasýn. Toplumumuzda
yý beyne kan gidiþinin azalbazen görüyoruz. Dedesine
masýdýr.
verilen
çocuklar doyurulGözlerinizi kullanýn.
duðu için hedefsiz kalýr.
Beyne giden sinirlerin %
Çocuðunuz
endiþe duyarsa,
40'ý gözdedir. Sorularý çöbir korku taþýrsa ders çalýzerken yazarak iþlemi çöþýr. Ders çalýþtýðý konuyu
zün. Öðrenme molasý verin.
öðrenemeyebilir. Eðer 3 saBeynimiz ders çalýþtýktan
týrlýk bir konuyu çalýþmýþsa
sonra verdiðimiz öðrenme
ve konuyu 4 satýr olarak anmolalarýnda konuyu pekiþlatabiliyorsa, çocuðunuz o
tirir. Anlamakta zorlanýlan
konuyu öðrenmiþtir. Çokonularý yatmadan önce çalýþýn. Böylece öðrenme mocuklarýmýzýn üç þeye ihtilasýný uykuda iken vermiþ
yacý var: Hedef, disiplin,
olursunuz. Uykuda iken inaklýnda tutma. ÇocuklarýnýBaþarýlý olmanýn ve baþarýyý daha yukarlara taþýmanýn ipuçlarý hakkýnda anlatýldý. za sýnav sonunda kaç doðru
sanýn beyni uyumaz.
cevabý olduðunu sorun. Sýnavda kaçýncý olduðunu sormayýn."
Müzik dinlemek (özellikle klasik müzik dinlemek) matematiksel
Ç
K
ültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, dünyanýn dört bir tarafýnda
Türkiye’nin sesini duyuracak reklam kampanyalarýnýn artýk kýsýr ve klasik çizgiden kurtulacaðýnýn sinyallerini verdi.
Usta isimlerin yeni tanýtým stratejiyle birlikte geçilecek "Home
Of" uygulamasýyla ilgili çalýþmalar yapacaðýný belirten Bakan Çelik,
tanýtým stratejisini þöyle anlattý:
"Ülkemiz, sahip olduðu tarihi, kültürel zenginlikleriyle ve onu
barýndýran güzel coðrafyasý ile dünyanýn ilgisini çekmektedir. Bu ilgiyi göstermenin ön koþulu, farkýnda olmaktýr. Bu nedenle, Bakanlýk
olarak tanýtým faaliyetleriyle, önyargýlarýn giderilmesinin, doðru bilgi verilmesinin yaný sýra farkýndalýk oluþturmaya çalýþýyoruz. Türkiye dýþýnda yaþayan herkese Türk toplumunun tarihini, dil ve edebiyatýný, arkeolojik varlýðýný, sanatýný, mimarisini, mutfaðýný, geleneklerini ve inançlarýný tanýtým faaliyetleri ile dýþ dünyaya yansýtýlmasý
için çaba göstermekteyiz. Bu baðlamda, Kültür ve Turizm Bakanlýðý
olarak, dünyanýn merak ettiði ve Türkiye’nin yaþadýðý süreç içerisinde Türkiye’nin hikâyesini anlatan bir tanýtým stratejisi peþinde koþacaðýz.
Dolayýsýyla tanýtým yapacaðýmýz kiþiyi bir nesne olarak görmüyoruz. Onu Türkiye’nin tanýtým stratejisinin bir öznesi haline getiriyoruz. Türkiye'nin deðerlerini en iyi þekilde anlatacaðýna inandýðýmýz dünyaca ünlü dört fotoðrafçýyla birlikte çalýþýyoruz. Ayrýca önümüzdeki günlerde Türkiye'den de 4 önemli fotoðraf sanatçýsýný bu tanýtýmlara dahil edeceðiz ve Türkiye'nin her bir önemli unsurunu hikayeleþtirerek uluslararasý mecralarda tanýtacaðýz."
Bakan Ömer Çelik'in çizdiði vizyon çerçevesinde hareket eden
Bakanlýk bürokratlarý, yurt dýþýnda yürütülecek reklam kampanyalarýnda kullanýlacak fotoðraflar için dünyaca ünlü fotoðrafçýlarla anlaþtý.
Dünyaya adýný “Afgan Kýz” fotoðrafýyla duyuran Amerikan
belgesel fotoðrafçýsý Steve McCurry, reklam fotoðrafçýlýðýnýn ‘bir
numarasý’ olarak görülen Mark Edward Harris’in, sanat elçisi ve baþarýlý foto muhabiri Hazel Thompson, rock yýldýzlarýnýn fotoðrafçýsý
Robert M. Knight bu kez deklanþöre Türkiye için bastýlar.
Her biri çok sayýda uluslararasý ödüle sahip ve dünyaca ünlü
çalýþmalara imza atmýþ
olan dört fotoðrafçý,
2014’te yurtdýþýnda yürütülecek reklam kampanyalarýmýzda kullanýlmak
üzere özel fotoðraf çekimleri gerçekleþtirdi.
Dünyaca ünlü dört
isim, Türkiye’de, mevsimin elveriþli olduðu bölgelerde çekimlerini tamamladý, mevsim koþullarýnýn elveriþli olmamasý
nedeniyle yapýlamayan
fotoðraf çekimleri, bahar
aylarýnda devam edecek.
TÜRKÝYE’NÝN
TANITIM KAMPANYASI YENÝ BAÞTAN
Yeni tanýtým politikasýyla þekillendirilen reklam kampanyasýnda her detay bir ana baþlýk adeta… Her konu baþlýðý dikkatlice irdelenip titizlikle iþleniyor. Bazý çalýþmalarda uzmanlarla bile yetinmeyen Bakanlýk, alanlarýnda zirvede olan isimleri tercih ediyor.
Ve 2014’te Türkiye’nin tarihi ve doðal güzelliklerini dünyanýn
dört bir tarafýna taþýyacak kareler usta isimler tarafýndan çekildi.
National Geographic dergisinin kapaðýnda yer alan ‘Afgan
Kýz’ adlý fotoðrafýyla dünya çapýnda ünlenen Amerikalý belgesel fotoðrafçýsý Steve McCurry, çekimlerini Pamukkale ve Ýstanbul’da
gerçekleþtirdi.
Sayýsýz ödülü ve basýlmýþ 13 kitabý bulunan McCurry, 40’ýn
üzerinde uluslararasý ödüle sahip.
Reklam fotoðrafçýlýðýnýn ustasý olarak bilinen Mark Edward
Harris, Denizli-Pamukkale, Edirne, Erzurum, Þanlýurfa-Harran, Van,
Mardin, Adýyaman, Ýstanbul, Kapadokya’da sanatýný konuþturdu.
Siyah beyaz fotoðraf dalýnda en prestijli ödüllerden biri olan
Black and White Spider Awards 2004’te yýlýn fotoðrafçýsý seçilen
Harris’in, fotoðraf ve tv yönetmenliði alanýnda pek çok ödülü bulunuyor. Usta fotoðrafçýnýn 80 ülkede çektiði yüzlerce seyahat ve belgesel fotoðraflarý dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde yayýmlandý.
Ýngiliz Konseyi tarafýndan sanat elçisi olarak görevlendirilen ve
20’ye yakýn prestijli ödüle sahip Hazel Thompson, Amasya, Ýstanbul-Yerebatan Sarnýcý, Safranbolu, Çorum-Hattuþaþ, Sivas-Divriði
Ulu Cami, Trabzon-Sümela Manastýrý, Aya Sofya, Antalya-Termessos, Karain, Damlataþ, Düden, Manavgat, Kurþunlu, Aspendos, Perge, Side, Kale, Alanya Kalesi, Burdur-Sagalassos’u kareleþtirdi.
Son on yýlda 40’ýn üzerinde ülkede The New York Times, Stern
Magazine, ABC News, Vogue, Five News, The Sunday Times, Obsever Magazine, Le Monde 2 ve Politiken gibi medya organizasyonlarýnda görev alan Ýngiliz foto muhabiri, sanat elçisi olarak da Özbekistan, Danimarka ve Vietnam’da görev yaptý.
Led Zeppelin, Eric Clapton, Jeff Beck, Steve Vai, and Carlos
Santana gibi Rock yýldýzlarýný fotoðraflayan Robert
M. Knight’ýn, deklanþöre
bastýðýnda bu kez vizöründen gördüðü Çanakkale, Ýstanbul, Ýzmir, Kapadokya
ve Pamukkale’nin eþsiz güzellikleri oldu.
Klasik Rock n' roll
stilli arþivi yaratan sanatçý,
baþarýlarla dolu 46 yýllýk kariyerinde çok sayýda ünlü
sanatçý ve müzik grubunun
da fotoðraflarýný çekti. Ayrýca reklam ve seyahat fotoðrafçýlýðý konusunda uzmanlaþtý. (ÝHA)
Usta fotoðrafçýlar Hattuþaþ’ý görüntülüyor.
Hayalet köyde tek baþýna
Ç
orum’un Kargý ilçesine baðlý Göletdere köyüne baðlý Fadýloðlu mahallesinde
sadece 1 kiþi yaþýyor.
Kargý ilçesine 40
kilometre uzaklýkta
bulunan Göletdere köyünün Fadýloðlu mahallesinde 35 hane bulunmasýna raðmen, nüfusu 1 erkek þahýs,
yaklaþýk 45 kedi ve
köpekten oluþuyor.
Hayalet köyde
kimsenin kalmamasýyla birlikte sokak hayvanlarý sahipsiz kalýrken, yalnýz yaþayan
Musa Coþkun adeta
hem köye, hem de sokaktaki hayvanlara
bekçilik yapýyor.
Köyde tek baþýna
yaþayan Musa Coþgun, Fadýloðlu mahallesinde kendisinden
baþka kimsenin yaþamadýðýný
söyledi.
Köyde kendisinin dýþýnda 45’e yakýn kedi
ve köpek bulunduðunu
dile getiren Coþkun,
hayvanlarýn aç kaldýklarý için gece evine girdiklerini belirtti.
Elinden geldiðince kendi yiyeceklerini
aç kalan hayvanlarla
paylaþtýðýný belirten
Coþkun, “Artýk maddi
durumum buna da elvermiyor. Benim de
saðlýk sorunlarým bulunuyor. Köyde 15 köpek, 30 kedi var hepsi
aç ve bakýmsýz. Hayvanlarýn bu hali bize
üzüntü veriyor. Yardým
gelse iyi olacak. Eðer
yardým gelmeyecekse
bu hayvanlar toplatýlsýn. Evimin kapýsýnýn
kilidi olmadýðý için gece bu hayvanlar evime
giriyor zor durumda
kalýyorum. Bu hayvanlar evimde yatýyor.
Kedi ve köpekler zor
durumda, artýk bu hayvanlara yiyecek bulmakta zorlanýyoruz
yetkililerden bu hayvanlara yardým etmelerini istiyoruz, yardým
edilmezse bu hayvanlar açlýktan ölecek’’
dedi.(ÝHA)
35 hanelik köyde 1 erkek þahýs yaþýyor.
Köyde kedi ve köpekler bulunuyor.
Köyde tek baþýna yaþayan Musa Coþgun,
Fadýloðlu mahallesinde kendisinden baþka kimsenin yaþamadýðýný söyledi.
Baþýboþ hayvanlar köydekalan tek kiþi tarafýndan besleniyor.
BAÞSAÐLIÐI
Deðerli arkadaþým ve mahalle komþum
Gazi Ceylan
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhuma Cenab-ý Allah’tan rahmet,
kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dilerim.
(Ç.HAK:287)
Ustalarýn gözüyle Hattuþaþ
Çorum’un Kargý ilçesine baðlý Göletdere köyüne baðlý Fadýloðlu mahallesinde sadece 1 kiþi yaþýyor.
Muhiddin Topbaþ
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
‘Hak için ter dökelim’
Mustafa Demirer
rasýn da DÝSK karþý çýktý. Ýþkolu Sözleþmesini sonuna
kadar savunan, destekleyen sadece Hak-Ýþ Konfederasak-Ýþ Konfederasyonu’na baðlý Hizmet-Ýþ Sendiyonu oldu. Bakýn Avrupa Ülkelerine, sendikalý sayýsý
kasý, 35. kuruluþ yýldönümünü Ankara'da yaklaþýk
%10 larda olan ülkelerde bile TÝS'nden yararlanma ora5 bin taþeron iþçinin katýlýmýyla gerçekleþtirdi.
ný %85-90 lardadýr. Örnek; Fransa.”
Programda konuþan Hak-Ýþ ve Hizmet-Ýþ SendikaTaþeron iþçilere seslenen Uslu, “Taþeron bizi kullasý Genel Baþkaný Mahmut Arslan, "Misyonumuz ve dunýyor ama biz baþkasýný taþeron gibi kullanmayalým.
ruþumuzdan rahatsýz olanlar gazete ve televizyonlarýnMücadelesini verelim. Bedelini ödeyelim. Hakkýmýzý
da, Hak-Ýþ ve baðlý sendikalarýmýza karþý linç giriþiminalmak için ter dökelim. Hakkýmýzýn sonuna kadar arkade bulunmakta, çarpýk haberlerle kampanya yürütmeksýnda durmak için, Hacý Bektaþ-ý Veli'nin söylediði gibi,
tedir. Biz, bunlar karþýsýnda asla yýlmayýz" dedi.
‘Bir olalým, iri olalým, diri olalým.’ Sosyal tarihe baktýSalim Uslu
Bu yýl "Hakkýn bize emanet" temasýyla etkinlikleðýnýz zaman dünyanýn her tarafýnda haklar verilmemiþrinin startýný verdiklerini belirten Arslan, sendika olarak
tir. Bir mücadeleyle, ödenen bir bedelle alýnmýþtýr. Kutadgu Bilig ve
örgütlenme kampanyasý baþlattýklarýný bildirdi.
Yusuf Has Hacip; ‘Ömür aziz deðil, emek azizdir.’ der. Bizlerde
Hizmet-Ýþ Sendikasý’nýn 35. Yýldönümü etkinliklerine katýlan
emek sahipleri olarak hakkýmýzý ve hukukumuzu korumak adýna ne
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konkadar çok güzel yaþadýðýmýz, ücret aldýðýmýz, konfor içinde yaþadýfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu, yaptýðý konuþmasýnda taðýmýz deðil, Hakkýmýza sahip çýktýðýmýz, gasp ettirmediðimiz, sonuþeron iþçilerinin sýkýntýlarýna deðindi.
na kadar þerefimizi koruduðumuz için kavga vermeye hazýrýz. O
açýdan "Bir olmak, iri olUslu, çalýþma hayamak, diri olmak" durutýnda ciddi sorunlarýn olmundayýz." diye konuþtu.
duðunu belirterek,, þöyle
dedi; " Taþeron Ýþçileri,
Kýdem tazminatý FoGeçici Ýþçiler, Emeklilikte
nu'nun önemine de deðiYaþa takýlanlarýn sorunlarý
nen Uslu, “Bazý Ýþçi senvar. Bunlarýn bemahal ele
dikalarýnýn -Kýdem Tazalýnmasý gerekmektedir.
minatýna dokundurmayýzBunlarý ele alýrken normal
þeklindeki caka satmalarýbir süreçte telaþsýz bir orna aldanmayýn. Kýdem
tamda ele alýnmalýdýr.
Tazminatý Fonu, iþletmeAma gelin görün ki; TÜler üzerinde iþçilerin kýSÝAD'ýndan dýþ çevrelere
dem tazminatý hakkýnýn
kadar birçok kesim Türkiiþçilere karþý bir sopa gibi
ye'yi istikrarsýzlaþtýrmak,
kullanýlmasýný engelleyeönceliklerini ötelemek ve
cek iþçiyi özgürleþtirecek,
sorunlarýný adeta sorun
hakkýný garanti altýna alastoku haline getirerek çöcak yegâne çözümdür."
Salim Uslu, Hizmet Ýþ Sendikasýnýn 35. Yýldönümü etkinliklerine katýldý.
zümlenemez hale getirþeklinde konuþtu.
mek istemektedirler. O
Hak-Ýþ Konfederasaçýdan içinde bulunduðuyonu’na baðlý Öz Gýda- Ýþ
muz koþullarda mümkün
Sendikasýnýn
Genel Baþmertebe bu istikrarýn bokanlýk yaptýðý dönemde
zulmasýna, bizim sorunlaÝstanbul Halk Ekmekte
rýmýzýn ötelenmesine fýrsat
Taþeron Ýþçisi - kadrolu iþvermemek durumundayýz.
çi arasýnda fark vardý ve
Taþeron uygulamasýsosyal haklar eþitsizliðinin
nýn sendikacýlýða baþladýðý
TÝS ile giderildiðini daha
yýlarda Ýþverenler tarafýnsonra bu uygulamanýn Hadan çok masummuþ gibi
midiye'de yapýldýðý gidegerekçelerle getirildiðini
rek Ýstanbul Büyükþehir
vurgulayan Uslu, "Çok
Belediyesi’ne baðlý tüm
masummuþ gibi gerekçeiþletmelere yansýdýðýný belerle ortaya konulan süreç
lirten Uslu, “Öncelikle örbir sektöre dönüþmüþ ve
Salim Uslu, 81 ilden gelen 5 bin taþeron iþçiye hitaben konuþtu.
gütlü sendikalar sorunu saneredeyse taþeron uygulahiplenmelidir. Hâlbuki biz bu ülkede tüzüðüne Taþeron Ýþçisi ya da
masý dün çýkarlarýna uygun düþtüðü için göz yuman iþverenleri de
geçici-mevsimlik iþçilerin sendika kongresine katýlýp seçme ve setehdit eden bir mafya uygulamasýna dönüþmüþtür. Ýþletmelerde iþ
çilme hakkýný engelleyen sendikalarýnda varlýðýný hatýrlarýz. Þimdi
alan taþeronlar kendilerine daha sonra iþ verilmediðinde zaman iþbu sendikalarýn taþeron iþçisine sahiplenmesi sizin birlikteliðiniz ve
verenleri bile tehdit etmektedirler. Gazeteleri taradýðýnýzda taþeron
kararlýlýðýnýz ile olmuþtur. Gücünüzün farkýna varma zamanýdýr. Hz.
uygulamasýndan dolayý iþletmelerde patrona yönelik saldýrý ve tecaMevlana'nýn
güzel bir sözü var. ‘Sesini deðil, sözünü yükselt. Yaðvüzler artmýþ olduðunu göreceksiniz. Çünkü taþeron uygulamasý gimurlardýr yapraklarý büyüten, gök gürültüleri deðil.’ Gök gürültülederek sadece iþçi hakkýný sömüren bir uygulama deðil, ayný zamanri
sizin
o
afralar
tafralar, dernekler, laf edenler, slogan atanlar sizin
da patronun hakkýný da gasp eden bir mafya usulüne dönüþmüþtür.
sorunlarýnýzý çözemezler. Sizin sorununuzun çözümü legal sosyal
Baþlangýçta ortaya konulan amaçtan uzaklaþtýrýlmýþtýr. Taþeron Uypartner
olarak
tanýnmýþ
sendikalardadýr. Sendikalardan da gürültü
gulamasýna karþý tedbir almak, sýnýrlandýrmak öncelikle hükümetin
çýkartana, slogan atana, yumruk sýkana deðil. Aklýna, yüreðine, biarkasýndan da Çalýþma Bakanlýðýnýn, parlamentonun görevidir. Anleðine, heyecanýna, inancýna, bilgisine güvenene göre tercihte bulucak burada sendikalarý göz ardý etmemek gerekir. Sendikalarda bunun.”
rada sorunun parçasý deðil. Çözümün tarafý olmak durumundadýrlar.
Etkinliðe Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ
Sendikalar Kanunu çýkartýlýrken (6356)Ýþkolu sözleþmesini yaKonfederasyonu
Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Manisa Milsa hükmü yapmaya çalýþtýk. Çünkü sendikalar özgürlüklere karþý
letvekili Manisa Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Hüseyin Tanrýolamazlar. Ýþkolu Sözleþmesi Toplu Sözleþmeden yararlanma özgürlüðüdür. Sendikalý olmasýna ya da olmamasýna bakýlmaz dedik.
verdi, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardýmcýsý Halil EtyeAma biliyor musunuz? Ýþkolu sözleþmesine kim karþý çýktý? Buramez, Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, Büyük Birlik
dan ilan ediyorum. Önce Ýþverenler. Türkiye Ýþveren Sendikalarý
Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici, Adýyaman Belediye
Konfederasyonu (TÝSK) karþý çýktý. Niçin? Ýþverenler ucuz iþçi çaBaþkaný, çeþitli sendika temsilcileriyle 81 ilden gelen taþeron iþçiler
lýþtýramayacaklar. Emek sömürüsü yapamayacaklarý için. Sonra iþde katýldý.
çiler sendika ihtiyacý duymazlar biz zora düþeriz diye Türk-Ýþ, son-
H
T
Mustafa Demirer
ürk Saðlýk Sen Þube Baþkaný
M. Fatih Gök, Saðlýk Bakaný
Mehmet Müezzinoðlu Saðlýk
Bakaný olarak 1 yýlýný tamamlamasý nedeniyle bir basýn toplantýsý yaparak 2013 yýlýnda neler
yaptýklarýný kamuoyu ile paylaþtýðýný hatýrlatarak, "Halef selefi
aratmýyor." dedi.
Ýþte o açýklama;
"Hepimizin bildiði gibi,
Sayýn Bakanýnýn da bir açýklama
yapmayarak tasdik ettiði gibi,
Saðlýk Bakanýmýzýn 1 yýllýk çalýþma performansýnda çalýþanlarýn memnuniyeti ile ilgili kayda
deðer herhangi bir çalýþmanýn
hayata geçirilmediði görülmüþtür.
Döner sermayelerin emekliliðe yansýtýlmasý, yýpranma payý, lisans tamamlama, tüm çalýþanlar için nöbet ücretlerinin arttýrýlmasý, Hizmetlilere memurluk, 4/C'lilere, vekil ebe hemþi-
M. Fatih Gök
relere ve aile saðlýðý çalýþanlarýna kadro verilmesi gibi çalýþanlarýn beklentilerinden hiçbirinin
Saðlýk Bakanýmýzýn 1 yýllýk icraatlarýnda yer almamasý nedeniyle 1 yýllýk görev süresinin çalýþanlar açýsýndan kayýp 1 yýl olarak görüldüðünü belirtmek isteriz.
Her ay bin saðlýk çalýþanýnýn þiddete uðradýðý, Türk saðlýk
çalýþanlarýnýn sorunlarýna çare
yerine yunan doktorlara davet
yapýldýðý, Hastanelere Kürtçe
tercüman alacaðýz ifadeleri ile
kamuda ikinci dilin hayata geçirilmesi ile ilgili niyetlerin ortaya
konulduðu bir yýlýn geride býrakýldýðýna da dikkat çekmek isteriz.
Çalýþanlar açýsýndan baktýðýmýzda Sayýn Bakan 1 yýllýk
performansýyla Vatandaþ memnuniyetinden sürekli övünen
ama bu memnuniyetin baþ mimarý saðlýk çalýþanlarýnýn memnuniyetine hiç deðinmeyen ve
çalýþanlarýn sorunlarýný ve beklentilerini sürekli görmezden gelen selefini de aratmamýþtýr.
Umarýz 2013 yýlýnda saðlýk çalýþanlarý için yapýlmayanlar
2014'te gerçekleþir. Bu beklenti
ile Saðlýk Bakanýna çaðrýmýz
saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýna
çözüm bulunmasý ve çalýþanlarýn taleplerinin karþýlamasýdýr.
Çalýþan memnuniyetini hem
önemsemesi hem de hayata geçireceði uygulamalarla bunu
göstermesidir."
(Ç.HAK:146)
‘Halef selefi aratmýyor’
Özel Turizm'le kutsal topraklara gittiler
Kalpte coþku, dilde dua
Ö
Erol Taþkan
zel Turizm Firmasý Çorum Þubesi'nin Umre Kafileri
önceki akþam yola çýktý. Büyük bir coþku ve
heyecanýn yaþandýðý
uðurlama töreninde,
Umreciler kutsal topraklara ulaþacak olmanýn sevinciyle dillerinden duayý eksik etmedi.
77 kiþilik kafile
ile yola çýkan Umreciler, kendilerini uðurlamaya gelen yakýnlarý
ve sevenleri ile vedalaþtý. Önceki akþam
Çorum Terminali'nden
saat 20,00'de yola çýkan
kafile, Ankara Esenboða
Havaalaný'ndan Medine'ye, oradan da Mekke'ye geçecek. 9 Þubat'ta Cidde'de olana
olan Umre Hacýlarý,
Cidde Havaalaný'ndan
Ankara'ya dönecek.
Özel Turizm Þube
Müdürü ve Kafile Baþkaný Bahri Öztuna,
1991 yýlýnda Ýstanbul
firmasý olarak kurulan
Özel Turizm'in Çorum
bürosu olarak hizmet
verdiklerini anlatarak,
"Hacý adaylarýmýz, önce Allah'a, sonra bizlere emanettir. Peygamber Efendimiz hadisi
þerfinde, 'Kalplerinin
coþkusuyla Hac ve
Umresi'ni yapanlar, Allah'ýn misafirleridir' diye buyurmaktadýr. Bizlerde bu inanç ve coþkuyla yola çýkýyoruz.
Umrecilerimizin ibadetlerini en güzel ve en
rahat þekilde yapabilmeleri için uzman ve
tecrübeli ekiplerimizle
24 saat yanlarýnda ola-
caðýz. Bizim en büyük
hedefimiz, bu kutsal
vazifeyi yerine getiren
insanlarýmýzýn duasýný
ve memnuniyetini kazanmaktýr. Allah tüm
kardeþlerimizin Umresi'ni þimdiden makbul
eylesin." dedi.
8
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Sürücülere kýþ uyarýsý
Ç
ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 2013 - 2014 eðitim ve
öðretim yýlý yarýyýl tatilinin baþlamasý sebebiyle
Türkiye genelinde 17 milyon 234 bin 452 öðrenci ile birlikte 866 bin 615 öðretmenin ayný anda tatile çýktýðýný
hatýrlatarak, trafik kazalarý konusunda sürücüleri uyardý.
Kýlýç, yaptýðý açýklamada, "Özel araçlarý ile tatile
çýkacak olan öðretmen, öðrenci ve velilerimiz araçlarýný
kýþ þartlarýna uygun hale getirmeli ve araçlarýnda mutlaka
zincir bulundurmalýdýrlar. En önemlisi uykusuz, yorgun
yola çýkmamalý ve kýþýn þoförlüðüne güvenemeyenler ise
seyahatlerinde mutlaka toplu taþýma araçlarýný kullanmalarý kendi faydalarýna olacaktýr" dedi.
Lokantacýlar’da baþkan Ýsmet Çýtak
cak olanlar araçlarýnýn bakýmýný yola çýkmadan kýþ þartlarýna göre yaptýrmalýdýrlar. Uzun süre yaðmayan kar
tatille birlikte ülke genelinde yaðmaya baþlayacak" diye
konuþtu.
‘DENETÝMLER ARTIRILMALI’
Okullarýn tatil olmasýnýn ardýndan ülke genelinde
kar yaðýþýnýn beklendiðine dikkat çeken ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yollarda trafik denetimlerinin de
artýrýlmasý gerektiðini belirterek, þunlarý söyledi: "Bir an
önce tatile çýkayým, þu stresli ortamdan kurtulayým diyerek aþýrý hýzla araç kullanýlmamalý ve hatalý sollama
yapmamaya özen gösterilmelidir. Araç kullanýrken
bunalan ve uykusu gelen bütün sürücüler yol güzergâhý
‘TATÝLÝ KÖTÜ ANIYLA NOKTALAMAYALIM’
üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde 20-30 dakika
Yalçýn Kýlýç
17 milyon 234 bin 452 öðrenci ile birlikte 866 bin 615
mola vermelidirler.
öðretmenin bir anda tatile çýkacaðý için trafikte yoðunluk yaþanacaðýný
Ayrýca araç kullanýrken sürücülerimiz sigara içmek ve telefonla
kaydeden Yalçýn Kýlýç, "Yaþanacak yoðunluk nedeniyle tatile çýkacak
konuþmak gibi dikkat daðýtacak davranýþlardan da uzak durmalýdýrlar.
olan öðrenci, öðretmen ve velilerimizin acele etmemeleri kendileri ve
Çünkü yorulan ve uykusuz olan sürücülerin refleksleri bozulmakta ve
kaza melekeleri artacaðýndan, dikkatlerini daðýtacak cep telefonu ve
araçlardaki diðer yolcularýn can güvenliði açýsýndan çok önemli. Her
sigara içme gibi davranýþlardan kaçýnmalýdýrlar. Uzun yola çýkacak
tatil döneminde insanlarýmýzýn ayný anda hareket etmelerinden dolayý
sürücülerin güvenli bir yolculuk yapmalarý için kýþýn sabah erken
trafik kazalarýnda artýþlar yaþanmaktadýr.
saatlerde veya gece yolculuðundan kaçýnmalarýný tavsiye ediyoruz.
Eðitim ve öðretim yýlýnýn ilk yarýyýlýný tamamlayýp, sevdiklerimÇünkü gizli buzlanma kazalara davetiye çýkarýyor" ifadelerine yer
izle beraber geçireceðimiz tatilimizi kötü anýlarla noktalamayalým.
verdi. ÇESOB Basýn
Heyecan duyduðumuz böyle günlerde çocuklarýyla birlikte tatile çýka-
Emre Kut
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Genel Kurulu dün gerçekleþtirildi.
ÇESOB Salonu'nda düzenlenen genel kurula oda üyeleri katýldý.
Seçimlerde yeni yönetim belirlendi.
Çorum Aþçý
ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Genel
Kurulu dün saat
11.00'da ÇESOB
Toplantý
Salonu'nda
yapýldý.
Kongrede Ýsmet Çýtak baþkan seçildi.
Saygý duruþu
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla
baþlayan kongrede,
Divan Heyeti ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn baþkanlýðýnda, Erdoðan
Çerikci, Lütfi Barut ve Kerep Kahramantekin'den
oluþturuldu.
Aþçý ve Lokantacýlar
Odasý'nýn faaliyet ve
denetim kurulu raporlarý ile tahmini
bütçesi okunarak
onaylandýktan sonra seçimlere geçildi.
Üç liste halinde girilen seçimde
adaylarlarý birer konuþma yaptý.
Konuþmalarýn
ardýndan seçime
geçildi. Yapýlan seçimde Ýsmet Çýtak
80 oy, Yusuf Turan
75, Burhan Balcý
56 oy aldý. Seçimde
213 oy kullanýlýrken, 2 oy da geçersiz sayýldý.
Ýsmet Çýtak
baþkanlýðýnda yeni
yönetim kurulu b,
Turgay Karaca, Kemal Sakallý, Ayþe
Çilingir, Ýskender
Köse, Zafer Kalem,
Ferhat Bülbül, denetim kurulu ise
Rýfat Baran, Mehmet Kaymak, Ýhsan
Evrenli oluþtu.
Borsa ve zahirecilere ziyaret
30
Mart'ta
yapýlacak
mahalli idareler genel
seçimlerinde
Bahçelievler
Mahallesine muhtar
adayý olan Hasan
Kýzýltepe, seçim
çalýþmalarýný
sürdürüyor.
Kýzýltepe, seçim
çalýþmalarý
kapsamýnda Çorum
Ticaret Borsasý ile
Zahireciler Odasý’ný
ziyaret etti.
Azalarý Hýdýr
Balaban, Halil
Kabadayý ve Turgay
Kese ile birlikte ilk
olarak Zahireciler
Odasý Baþkaný Eba
Müslüm Daðlar'ý
ziyaret eden Hasan
Kýzýltepe, muhtar
seçilmesi halinde
yapacaðý çalýþmalar
hakkýnda bilgiler
verdi.
Hedefinin
Bahçelievler
Mahallesi’nde
yaþanan sorunlara
çözüm bularak,
mahalleye kalýcý
eserler býrakýlmasýna
öncülük etmek
olduðunu vurgulayan
Kýzýltepe, mahallenin
sorunlarýný bildiðini
ve bu sorunlarý
çözmeye talip
olduðunu bildirdi.
Ardýndan Çorum
Ticaret Borsasý
Yönetim Kurulu
Baþkaný Ali Bektaþ'ý
makamýnda ziyaret
eden Hasan Kýzýltepe,
Çorum'un en büyük
Hasan Kýzýltepe, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor.
mahallesi olan
Bahçelievler
Mahallesinin
sorunlarýnýn da büyük
olduðunu ifade
ederek, mahalle
sakinlerinin 30 Mart
seçimlerinde destek
vermesi halinde
ekibiyle birlikte bu
sorunlarýn üstesinden
gelmeyi
baþaracaklarýný
vurguladý.
Hasan
Kýzýltepe'nin Ticaret
Borsasý ziyaretinde
TSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, TSO
Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa
Özbayram, TSO
Meclis Baþkan
Yardýmcýsý Levent
Çöphüseyinoðlu ile
birlikte Çorum Ticaret
Borsasý Meclis
Baþkan Yardýmcýsý
Ýsmail Turan Ünlü ile
Meclis Üyesi Satýlmýþ
Boya da yer aldý.
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan Adayý Tahsin Þahin, ilçeleri ziyaret etti.
Tahsin Þahin’den ilçe turu
Ç
orum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan Adayý Tahsin Þahin,
gelen davet üzerine S.S. Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi'nin genel kuruluna katýldý.
Burada Þahin, Dodurga Nakliyeciler Kooperatifi Baþkaný Hayrettin Doðan ve Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç'a seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Daha sonra Oðuzlar ilçesine geçen Tahsin Þahin, Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Sungurlu Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Hacý Karatekin Osmancýk Þoförler Odasý Baþkaný Mustafa
Dölcü ile Oðuzlar Belediyesi'ne ait tesislerde çay içerek desteklerini
istedi.
Laçin ve Yeni Çamlýca da ki üyelerle de görüþen Tahsin Þahin,
gördüðü ilgi ve alakadan dolayý üyelerine ve diðer oda baþkanlarýna
ve belediye baþkanlarýna teþekkür ederek, görüþtüðü hemen herkesten
destek sözü aldýðý için çok mutlu olduðunu kaydetti.
ÇESOB Basýn
Haydar Uzar, Yavruturna'ya aday
B
irtat Lokantasý Sahibi Haydar Uzar, Yavruturna
ve beni 'Mahallemi nasýl daha ileri götürebilirim?' soruMahallesi'ne muhtar adayý oldu.
suyla baþ baþa býrakmýþ ve kafamda birçok projenin
çýkmasýna neden olmuþtur.
Haydar Uzar, yaptýðý açýklamada Yavruturna Mahallesi sakinlerine neden muhtar adayý olduðuyla ilgili
Hevesim, projelerim, mahalleme olan baðlýlýðým,
bilgiler verdi.
bilgi birikimim, tecrübelerimle sizlere ve sizlerin teveccühlerinize layýk bir muhtar olacaðýma inanýyorum.
"Vaatlerimle deðil, yapacaklarýmla adayým" ve
Beni bu göreve layýk görür ve oylarýnýzý verirseniz, bu
"Sizlerle birlikte el ele, ileriye" sloganýyla yola çýkan
sorumluluðun altýnda canla baþla çalýþarak, projelerimi
Uzar, ne zaman bir eksiklik için bir yere gitse, 'Sana ne
hayata geçirerek, mahallemi, sosyal etkinlikler, eðitim
sen bu mahallenin muhtarý mýsýn?' cevabýyla karþýlaþtýfaaliyetleri ve diðer altyapý olanaklarý bakýmýndan daha
ðýný, bu yüzden muhtar adayý olmaya karar verdiðini
ileri seviyelere taþýyacaðýmdan emin olabilirsiniz.
söyledi.
Yavruturna Mahallesi'nin çaðdaþ, genç, dinamik
Muhtarlýðýn yerel yönetimlerin en sýcak ve halka
muhtar adayýnýz olarak, mahallemizin sorunlarýný bilien yakýn birimler olduðunu kaydeden Haydar Uzar,
Haydar Uzar
yor ve bir aday olarak desteklerinizi ve oylarýnýzý bekadaylýðý ile ilgili þöyle konuþtu: "Muhtarlýk mahallenin
liyor, saygý ve selamlarýmý sunuyorum."
gönül birliði yapabildiði ve tek yürek olduðu ruhu en fazla olan yerleþim birimlerinin en gönüllü temsil makamýdýr. Muhtarlýk acý, tatlý
Haydar Uzar'ýn çoðunluðu esnaftan oluþan mahalle azalarý ise
þu isimlerden oluþuyor: "Erdal Yetilmiþ (Esnaf), Halil Sezen (Esnice günlerin birlikte geçirildiði, 'mahalle' denilen yerin temsil edildiði gönüllülük birimidir. 10 yýldýr ekmeðini yediðim, suyunu içtinaf), Aslan Kýlýç (Emekli Öðretmen), Ali Uzar (Esnaf), Fazlý Bulut
ðim, kaldýrýmlarýndan geçtiðim, sokaklarýnda huzur duyduðum, hu(Esnaf), Satýlmýþ Akýn (Esnaf), Güven Sevici (Esnaf) ve Akýn Dertzurlu ve neþeli günlerini tattýðým, mahalleme hizmet etmek arzusu
li (Esnaf)."
ile doluyum. Bu arzum, heves, þevk ve heyecan seviyesine ulaþmýþ
ÇESOB Basýn
Memurlara Medical Park avantajý
M
edical Park Özel
Tokat Hastanesi
ile Adalet Büro-Sen
Samsun, Amasya ve
Çorum temsilcilikleri
arasýnda tedavi protokolü imzalandý.
Protokole göre
Sendika üyeleri ve birinci derece yakýnlarýna yüzde 15 oranýnda
indirim saðlanacak.
Medical Park Özel
Tokat Hastanesi Genel Müdürü Dr. Dursun Bulut, böyle bir
anlaþmayý Adalet Büro-Sen ile yapmaktan
mutlu olduklarýný ifade ederek, “Ciddi indirimler ve kaliteli
hizmetle sendika üyelerine hizmet vermekten mutluluk duyacaðýz” dedi.
bölgemiz ve bizler
için büyük bir þans.
Çok önemli hekimler
burada, teknik dona-
Sözleþmeyi Çorum, Samsun ve
Amasya il temsilcilikleri adýna imzalayan
Adalet Büro-Sen Tokat Ýl Baþkaný ve ayný
zamanda Adalet BüroSen Merkez Denetleme Kurulu üyesi Fikri
Karataþ, sendika üyeleri ve 1. derece yakýnlarýnýn faydalanacaðý hayýrlý bir sözleþmeye imza attýklarýný
belirterek, “Medical
Park Hastaneler Grubu'nun bir þubesinin
de ilimizde olmasý
Medical Park Özel Tokat Hastanesi ile Adalet Büro-Sen arasýnda anlaþma imzalandý.
ným da çok çok iyi.
Sendika
personeli
Medical Park’ta yüzde 15 oranýnda indi-
rimlerden faydalanabilecekler. Sözleþmenin her iki tarafa da
hayýrlý olmasýný dili-
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Motorlu taþýtýmýz
145 bine dayandý
Ç
orum’da trafiðe çýkan
motorlu taþýt sayýsý
geçen yýl yüzde 4.7 oranýnda
arttý.
Trafikteki toplam araç
sayýsý 2013'te bir önceki yýla
göre 6 bin 500 adet artýþ
gösterdi.
'Motorlu Kara Taþýtlarý
Ýstatistikleri'ne göre,
Çorum’daki motorlu taþýt
sayýsý 138 bin 269’dan 144
bin 769’a yükseldi.
Açýklanan rakamlara
göre Çorum’daki toplam
motorlu taþýtýn 4 bin
700’ünü 2013 yýlýnda trafiðe
çýkan sýfýr kilometre araçlar
oluþturdu.
Çorum’daki motorlu kara taþýtlarýnýn 65 bin 864’ü otomobil,
2 bin 718’i minibüs, 1.215’i otobüs, 16 bin 661’i kamyonet, 4 bin
53’ü kamyon, 16 bin 383’ü
motosiklet, 35 bin 463’ü
traktör, 2 bin 412’sinin ise
çekici, tanker, arazi taþýtý,
römork veya özel amaçlý
taþýt olduðu belirtildi.
2013’te Çorum’da
trafiðe çýkan motorlu taþýtlar
arasýnda en fazla artýþ
otomobil segmentinde
gerçekleþirken ikinci sýrayý
hafif ticari araçlar, üçüncü
sýrayý ise traktörler aldý.
OTOPARK’ýn
araþtýrmasýna göre
Çorum’da minibüs ve
kamyonet sayýlarýnda da
artýþ yaþanýrken motosiklet,
otobüs, kamyon gibi bazý
motorlu taþýtlarýn sayýsý ise geçen yýla oranla düþüþ gösterdi.
'Motorlu Kara Taþýtlarý Ýstatistikleri'ne göre, Çorum’daki motorlu taþýt sayýsý 138 bin 269’dan 144 bin 769’a yükseldi.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2006
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2010
Fiat Fiorino 1.3 Multijet Tr 2010
Fiat Marea Exclusive
2004
Fiat Tempra SXA
1993
Ford Fiesta 1.25i Trend
2010
Ford Focus 1.6 Ghia TDCI 2006
Ford T. Connect 110 GLX 2011
Honda Civic 1.6 Elegance 2006
Hyundai i20 Troy 1.4CRDI 2012
Hyundai Accent Era 1.5 CR2007
Hyundai Getz 1.4 DOHC 2006
Mercedes S 300 SE
1989
Opel Astra 1.6 Classic
2012
Opel Astra 1.6 Edition
2012
Opel Corsa 1.4 Swing
1994
Opel Vectra 2.0 GL
1993
Peugeot Partner Tepee
2011
Proton 415 GLSI
1999
Renault 12 STW
1988
Renault 19 Europa RNE
1998
Renault Broadway GTE
1991
Renault Broadway RN
2000
Renault Clio 1.5 DCI Extre 2010
Renault C. Symbol 1.5 DCI 2010
Renault Kangoo 1.5 DCI M2005
Renault Kangoo 1.5 DCI M2007
Renault Laguna 2.0 RXE 1998
SÝMA Otomotiv Tic. A.Þ.
Fiyatý (TL)
17 bin 500
25 bin 500
26 bin
18 bin
7 bin
29 bin
32 bin
31 bin
35 bin 500
29 bin 500
27 bin 500
21 bin 500
16 bin 500
34 bin
41 bin
11 bin
11 bin
36 bin
11 bin
4 bin
11 bin 500
6 bin
10 bin
30 bin
22 bin
15 bin
24 bin
16 bin
Renault Megane 1.6Dynam 2004
Renault Megane 1.6 Expres 2011
Renault Toros STW 1.4
1990
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Octavia 1.6Elegance 2001
Tofaþ Doðan SLX
1996
Tofaþ Þahin 1.6
1990
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1996
Toyota Corolla 1.6 GLÝ
1997
Toyota Corolla 1.3 XL
1998
Volkswagen Caddy 1.6
2012
Volkswagen Golf 1.6 Basic 1998
Volkswagen Passat 1.6 Excl2005
Volkswagen Polo 1.4 Trend 2007
23 bin
34 bin
6 bin
8 bin 500
23 bin
8 bin 500
4 bin 500
15 bin
15 bin 500
13 bin
39 bin 500
17 bin 500
29 bin 500
24 bin 500
Markasý
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Fiyatý (TL)
Ford Transit
Ford Transit 100V
Ford Transit 14+1
1999
2000
2001
11 bin 500
14 bin 500
17 bin
Ford Transit 14+1
2004
27 bin 500
Ford Transit
2006
30 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
Mitsubishi L300
1998
9 bin 500
VW Transporter
2004
26 bin 500
VW Transporter
2007
40 bin
VW Volt LT 35 14+1
2001
23 bin
VW Volt LT 46
2004
23 bin 500
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
Tel : 0 (364) 225 00 18 Fax : 0 (364) 224 76 10
10 PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Temiz belediyecilik vurgusu yapan Adnan Cýdýk:
‘Projelerle geliyoruz’
Y
erel seçimlerde iddialý olduklarýný vurgulayan SP
dan herkes emin onsun ki bizim projelerimize herkesin
Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, “Prohayali dahi yetiþemez. Çünkü biz merhum Erbakan
jelerle geliyoruz” dedi.
Hocamýz’ýn ifade buyurduðu gibi, ‘tekeden süt çýkarmayý bilen, dava aþkýyla yanan, millet sevdasýyla tutuAday tanýtým toplantýsýnda partililere hitap eden
þan muhabbet fedaileriyiz’.
Adnan Cýdýk, “Yaþanabilir bir Çorum’u birlikte inþaa
edeceðiz” diye konuþtu.
‘SAADET, MÝLLETÝN YÜKSELEN SESÝ’
30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak yerel seçimin
Biz þehirde, köyde biriken enerjinin, canlýlýðýn,
Çorum’a hizmet yolunda demokratik bir yarýþ olduðuhayat arzusunun ve yaþama sevincinin temsilcileriyiz.
nu belirten Cýdýk, Milli Görüþ’ün belediyeciliðin kitaSaadet Partisi genelde ve yerelde milletin aklý, özlemi,
býný yazdýðýný söyledi.
konuþan dili ve yükselen sesi. Biz yeniden büyük Türkiye'nin temsilcisi ve teminatýyýz.
“Milli Görüþ olarak temiz Çorum’a temiz belediyeciliði tekrar kazandýracaðýz” diyen Cýdýk, konuþmaBuradan diðer siyasi parti adaylarýna bir þeyi de
sýnda þu ifadelere yer verdi:
hatýrlatmadan geçemeyeceðim: Biz Milli Görüþçüler
Adnan Cýdýk
maraton
koþucusuyuz. Bunu sakýn unutmayýn. Çorum“30 Mart 2014 Pazar günü yapýlacak olan ve Çorulu hemþerilerimizin coþkulu, heyecan dolu duruþu, bakýþý; birilerimumuz’un þehr-i emininin seçileceði seçimlerin þimdiden ülkemiz
ne mesaj olarak yetecektir.
ve memleketimize hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum.
‘TEMÝZ BELEDÝYECÝLÝK KAZANACAK’
Partimizin tüm birimlerinin ve gönüllü kuruluþlarýmýzýn uzun
süren aday belirleme ve kamuoyu araþtýrmalarýndan sonra genel
Türkiye'de oluþturulan suni gündemlerle bir yerlere varýlmýmerkezimizin ve arkadaþlarýmýzýn fikir birliði sonucu Çorum Beleyor, sonuç alýnmýyor. Biz Milli Görüþ olarak temiz Çorum’a temiz
diye Baþkan adaylýðýma karar verildi. Bugün burada þahsýma gösbelediyeciliði tekrar kazandýracaðýz. Bunun nedeni ise zihniyet farterilen teveccühün sonucu olarak karþýnýzdayým.
kýndan kaynaklanýyor. Bunlarýn hepsi kuvveti üstün tutan medeniyetin savunucularý. Halbuki Çorumlular maneviyatý üstün tutan bir
Uzun yýllar bu davanýn çeþitli kademelerinde hizmet etmenin
medeniyetin evlatlarý. Bizler önce ahlak ve maneviyat diyoruz.
mutluluðunu yaþýyorum. Bu görevi bana layýk gören baþta kýymetHerkse insan haklarý, herkese refah diyoruz. Ýþte bu yüzden onlarli Çorumlu hemþerilerimiz adýna muhterem genel baþkaným Prof.
dan farklýyýz.
Dr. Mustafa Kamalak ve tüm teþkilat mensubu dava kardeþlerime
teþekkürlerimi bir borç biliyorum.
Diðer seçimlerde olduðu gibi bu seçimlerde de eþitlik ve adalet ilkesine raðmen devlet kasasýndan iktidar partisine 177 milyon,
‘SEÇÝM, DEMOKRATÝK BÝR YARIÞ’
ana muhalefet partisine 93 milyon ve diðer muhalefet partisine de
Ýçinde bulunduðumuz bu süreç Çorum’a hizmet yolunda de46 milyon TL ödenek verildi. Bizse yalnýz gönüllü dava kardeþlerimokratik bir yarýþ. Bu yarýþa diðer siyasi partiler de kýymetli adaymizin cep harçlýklarýyla seçim çalýþmasý yapýyoruz. Bize destek velarýyla katýlýyor.
ren gazete, radyo ve televizyonlarýmýz yok o yüzden seçim marato30 Mart’ta yapýlacak olan bu seçimde medyamýza da büyük
nunda sesimizi basýndan çok az duyacaksýnýz.
görevler düþüyor. Mevcut ortamda kutuplaþma ve gerilim var. Dos‘TAÞ BÝNA’YA BÝRLÝKTE ÇIKACAÐIZ’
yalar, operasyonlar, havada uçuþuyor. Saadet Partisi olarak bu orBiz sonuna kadar bu seçimde çalýþacaðýz. Neticede Allah’ýn
tamdan çýkýlmasý gerektiðini düþünüyoruz.
izniyle Çorum Belediye Baþkaný Adnan Cýdýk olarak o taþ binanýn
Bu ortamýn Cumhurbaþkanlýðý seçimine kadar süreceði belirtibasamaklarýndan beraber çýkacaðýz ve hep birlikte Çorumu yöneteliyor. Temiz yönetim, temiz toplum, temiz siyaset oluþmalý. Bu ülceðiz.
ke hepimizin. Ýktidar ve muhalefet bu iþi gerilim üzerinden götürürUnuttuklarý bir þey var; onlarýn imkânlarý, paralarý, yandaþ
se; bundan millet olarak büyük zarar görürüz.
medyalarý varsa bizlerinde daðlarý yerinden oynatacak iman dolu,
‘PROJELERLE GELÝYORUZ’
çalýþkan, azimli teþkilat mensuplarýmýz, halkýmýz ve ÇorumuÝnsan odaklý hizmette particilik yapmayan, halkýna hesap vemuz’un adil ve her siyasi partiye eþit mesafede duran onurlu yerel
ren, iletiþime açýk, denetlenebilir bir yönetim; Çorumumuz'da sözümedyasý var.
nü bilen ve bu amaçla çalýþan, yerel kültürü koruyan, zenginleþtiYaþanabilir bir Çorum’un inþasýný inþallah hep birlikte gerçekren, engelli ve yaþlýlar için projeler geliþtiren, yöresel iþsizliðin
leþtireceðiz. Belediyecilik bizim iþimiz. Halkýmýz belediyeciliði biönüne geçecek projeler hazýrlayan bir belediyecilik anlayýþý ile gezimle tanýdý. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ düsturu ile baþladýðýliyoruz inþallah.
mýz belediye hizmetlerimizle çýtayý hep daha yükseðe çýkarmanýn
Bizim hayali vadimiz yok. Belediyeciliðin kitabýný 1994 yýlýngayreti içerisinde olduk.
da yazdýk. Biz taþ binada otururken insanlar evinde huzurlu olacak.
Geleceðimizin teminatý þeffaf, doðru dürüst ve þaibesiz hizmet
Bilecekler ki belediye emin ellerde.
hakkaniyeti ve gerçek manada þehrül emin olarak belediyecilik
Milli Görüþ belediyeciliðini þehrimize tekrar yaþatma adýna
yaptýk. Bu yüzden geçmiþte yapmýþ olduðumuz hizmetler halkýmýyola çýkan neferleriz. Geçmiþ yýllarda Çorum’da yapýlan bu uyguzýn gönlünde taht kurdu.
lamalar þimdi de günün þartlarýna entegre edilerek daha ileriye göPartililerimizin çalýþmalarý ve seçmenlerimizin muhabbeti
türülecek inþallah.
Saadet Partisi’ni Çorum Belediyesi’nde yeniden iþ baþýna getireProjelerimizi ileride daha bir gür sesle paylaþacaðýz. Ama þuncek. Saadet kazanýnca Çorum kazanacak, Türkiye kazanacak.”
Yerel seçimlerde iddialý olduklarýný vurgulayan SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, “Projelerle geliyoruz” dedi.
‘Yerel yönetimler bizim iþimiz’ diyen SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk:
‘Çorum, Milli Görüþ
belediyeciliðini özledi’
SP
Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, “Çorum, Milli Görüþ belediyeciliðini özledi” dedi.
Partisinin Çorum Belediye Baþkan adayýný açýkladýðý
toplantýda konuþan Faruk Cýdýk, yaklaþan 30 Mart Mahalli
Ýdareler Seçimi’ne iliþkin mesajlar verdi.
“30 Mart zafer günümüz olacak” diyen Cýdýk, Belediye baþkaný iktidar partisinden olursa daha iyi olur anlayýþýnýn geçerliliðini yitirdiðini söyledi.
Milli Görüþ kadrolarýnýn yerel seçimde yeni zaferlere imza atacaðýna olan inancýný dile getiren Cýdýk, þöyle
konuþtu:
görevi ‘nerde kalmýþtýk’ diye devralacak arkasýndan
da ülkemizin rotasýný Avrupa Birliði’ne, Cenevre'ye,
NATO'ya ve Birleþmiþ Milletler’e deðil, Ýslam Birliði'nin kurulacaðý yerel seçimlerle birlikte Milli Görüþ
zihniyetinin iktidarýný bu çalýþmalarýmýzla gerçekleþtireceðiz inþallah.
‘YÝNE BAÞARACAÐIZ’
Zor bir yolda yürümek mecburiyetinde olan insanlar yolda yürümeye baþlamadan önce gönüllerinde ve zihinlerinde yürümek ve yol almak zorundadýr.
Evvela ‘bu yolu ben nasýl aþarým?’ korkusundan kurtularak yola çýktýklarýnda görürler ki yol zor da olsa
‘SAADET’LE ÇORUM KAZANACAK’
bir müddet sonra aþýlmýþ, yürünmüþ ve gidilmiþtir. Ýþ“Bu güzel þehrin Çorum'umuzun hak etmiþ olduðu
Faruk Cýdýk
te o zaman insanlarýn yüreklerinden, aslýnda yolun
yönetime 11 yýllýk bir aradan sonra tekrar kavuþacaðý 30
zannedildiði
kadar
zahmetli olmadýðýna ve bütün sýkýntýlý yollarýn
Mart 2014 Yerel Yönetimler Seçimi çalýþmalarýnýn baþlangýcýný yaaþýlabileceðine dair bir iman doðar.
pýyoruz. Vefalý ve yapýlan hizmetleri unutmayan Çorumlu hemþehrilerimiz, Milli Görüþ belediyeciliðini özledi.
Biz zor þartlar altýnda girdiðimiz nice seçimlerden büyük baþaBir milletin asýl gücü, topu tüfeði deðil imanlý gençliðidir. Saarýlar elde ederek çýktýk. Yine öyle olacak, yine baþaracaðýz. Partimidet Partimiz’in Çorum'da baþlayýp dalga, dalga tüm Türkiye'ye yazin ferasetli, dinamik, güçlü kadrolarý bütün hesaplarý bozacak ve
yýlacak olan en büyük zaferinin baþlangýcý olan bugünde þehr-ül
inþaallah Saadet iktidarýnýn önündeki tüm engelleri kaldýracak.
eminimiz Çorum Belediye Baþkanýmýzý açýklayacak ve bu vesile ile
Seçimlere az bir süre kaldý, 30 Mart zafer günümüz olacak.
seçim çalýþmalarýna hýz vereceðiz.
Çorum halký, Çorum'u geleceðe taþýyacak baþkanýný seçecek. Bele‘Saadet kazanýnca Çorum kazanacak’ sloganýyla bir kez daha
diye baþkaný iktidar partisinden olursa daha iyi olur anlayýþý geçervurguluyoruz ki yerel yönetimler bizim iþimiz. Belediyecilik Milli
liliðini yitirdi. Ýktidardan olan kiþi iktidara çalýþýr. Biz diyoruz ki
Görüþ’ün iþi. Çünkü biz halka hizmeti Hakk’a ibadet olarak algýlýÇorum’a çalýþacak bir baþkan lazým, o da adayýmýz Adnan Cýdýk. Ey
yoruz.
Milli Görüþçüler, temiz siyaset, temiz belediyecilik ve hak ettiðimiz
Her seçim önemli. Ancak bu seçim tüm seçimlerden daha
idareye kavuþmak için gecemizi gündüzümüze katarak ibadet aþkýyönemli. Önümüzdeki seçimlerde Saadet Partimiz’in en büyük zafela çalýþmalýyýz.”
rine vesile olacak çalýþmalarý yapacaðýz. Önce yerel yönetimlerde
Saadet’in adayý
Saadet Partisi’nin Çorum Belediye Baþkan Adayý’nýn Adnan Cýdýk olduðu açýklandý.
ADNAN CIDIK
S
Recep Mebet
aadet Partisi (SP)
Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan
düzenlenen ‘Aday
Tanýtým Toplantýsý’
dün parti binasýnda
gerçekleþti.
Düzenlenen toplantýya SP Ýl Baþkaný
Faruk Cýdýk, Merkez
Ýlçe Baþkaný Sinan
Yýlmaz, Seçim Koordinasyon Merkezi
Baþkaný Halil Ýbrahim Adýgüzel, Gençlik Kollarý Baþkaný
Mustafa Avcý, Kadýn
Kollarý Baþkaný Rüveyda Doðan, bazý
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda
partili katýldý.
Sunuculuðunu
Þemsettin Yer’in üstlendiði toplantýnýn
açýþ konuþmasýný yapan Faruk Cýdýk,
Saadet Partisi’nin
Çorum
Belediye
Baþkan Adayý’nýn
Adnan Cýdýk olduðunu açýkladý.
“Çorum, Milli
Görüþ Belediyeciliðini özledi” diyen SP
Ýl Baþkaný Cýdýk, 30
Mart 2014 tarihinde
yapýlacak seçimlerde
iddialý olduklarýný
söyledi.
Alkýþ ve tezahüratlar eþliðinde kürsüye gelen SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk ise “Milli Görüþ
olarak temiz Çorum’a temiz belediyeciliði tekrar kazandýracaðýz” dedi.
“Temiz yönetim, temiz toplum,
temiz siyaset” sloganýyla seçim çalýþmalarýný baþlattýklarýný
vurgulayan Adnan
Cýdýk, “Bizim hayali
vadimiz yok. Biz belediyeciliðin kitabýný
1994 yýlýnda yazdýk.
Biz taþ binada otururken insanlar evinde huzurlu olacak ve
bilecekler ki belediye emin ellerde” diye
konuþtu.
Partisinin seçim
stratejisine iliþkin
bilgiler veren Cýdýk,
ülke ve dünya gün-
Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, tanýtým toplantýsýnda partililere hitap etti.
Partililer yapýlan açýklamalarý dikkatle dinlediler.
Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý’nda düzenlenen tanýtým toplantýsýna partililer katýldý.
SP’nin Çorum Belediye Baþkan Adayý düzenlenen programla tanýtýldý.
demine dair deðerlendirmeler de bulundu.
Basýna kapalý
olarak gerçekleþen
toplantýnýn ikinci bölümünde ise teþkilat
yöneticileri yerel seçim çalýþmalarýna
iliþkin istiþare yaptý.
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Ýþverenlere iþ saðlýðý
ve güvenliði uyarýsý!
Ý
Recep Mebet
þ Saðlýðý ve Güvenliði
(ÝSG) konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen iþletmelerin cezai
yaptýrýmlarla karþý karþýya
olduðu belirtildi.
Ýþgüsa Ortak Saðlýk
ve Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm.
Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç,
ÝSG konusunda yapýlan yasal düzenlemeleri hatýrlatarak iþverenleri uyardý.
2012 yýlýnda yürürlüðe giren yasaya göre iþletmelere iþyeri hekimi, iþ güvenliði uzmaný ve iþyeri
hemþiresi bulundurma zorunluluðu getirildiðini belirten Sevda Tanrýverdi Kýlýç, yapýlan iþin tehlike sýnýflandýrmasýna göre bu
hususta hizmet alýmý seçeneðinin de sunulduðunu
kaydetti.
ÝSG konusunda hizmet alýmýnýn sadece Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’ndan yetki alan kuruluþlarca sunulabildiðine
iþaret eden Tanrýverdi, art
niyetli ve yetkisiz bazý
kimselerin iþverenleri yanýltabildiðini söyledi.
Uzm. Dr. Sevda Tanrýverdi Kýlýç, iþletmeleri ÝSG konusunda uyardý.
letmeler görevlendirilen
hekim, uzman ve hemþire
için SGK primi, ihbar-kýdem ve diðer özlük haklarý ve yasal çalýþan gideri
ödemez. Fatura karþýlýðýnda OSGB hizmeti alýndýðýndan firma vergi avantajý saðlar.
Görüldüðü
gibi
OSGB’den alýnan hizmetin prim ve vergi avantajý
saðlamasýnýn yaný sýra en
önemlisi ÝSG gibi uzmanlýk isteyen çok önemli bir
alanda Bakanlýðýn yetkilendirdiði kuruluþlarýn
bilgi ve tecrübelerinden
yararlanýlmasý en büyük
kazanç.
CEZAÝ YAPTIRIMLAR DEVREDE
Ýþyerinde bir ÝSG birimi
kurmak
veya
OSGB'den hizmet satýn
almak iþverenin sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz.
Ýþverenin yapýlan çalýþmalarý kontrol etmesi, ÝSG
hizmetlerine karþý son derece duyarlý olmasý gerekiyor. Aksi takdirde yeni
Ýþ Kanunu ile sorumluluklar ve cezalar çok aðýrlaþtýrýldý.
Ýþ yeri hekimi, iþgüvenliði
uzmaný bulundurYETKÝSÝZ KÝÞÝ ve
Yetkisiz kimse ve kuruluþlarýn ÝSG konusunda iþverenleri aldattýðý kaydedildi.
mayan iþletmeler bunlarýKURULUÞLARA DÝKýn
her
biri
için her ay 5 bin
KAT!
TL, risk deðerlendirmesi yapmayan, yaptýrmayanlar aykýrýlýðýn deOrtak Saðlýk ve Güvenlik Birimleri (OSGB)’nin Bakanlýk
vamýndaki her ay için
4 bin 500 TL, acil durum planlarý hazýrlaonaylý ÝSG sözleþmesi sunduðunun altýný çizen Tanrýverdi, ‘çantacý’
mayanlar 1.000 TL, ÝSG eðitimleri vermeyenler her bir çalýþan için
diye tabir edilen kimselerinse uyduruk belgelerle iþverenleri aldat1.000 TL, güvenlik raporu yükümlülüðünü yerine getirmeyen iþyertýðýný ifade etti.
leri ise 80 bin TL para cezasý ödemek zorunda kalacak. Görüldüðü
OSGB’lerin ÝSG konusunda önemli avantajlar sunduðuna da
gibi iþyerinin kapatýlarak iþin durdurulmasý yanýnda bir iþ kazasý veiþaret eden Tanrýverdi, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
ya meslek hastalýðýnýn olmasý halinde çok aðýr sonuçlar olabiliyor.
“Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimleri’yle sözleþme yapan iþletÝþgüsa OSGB olarak sunduðumuz hizmetlerle iþletmelere bu
meler, iþin uzmaný olan kuruluþlarýn iþ güvenliði bilgi ve tecrübesinkonuda önemli çözümler sunuyoruz. Sunduðumuz hizmetleri yaden faydalanýr.
kýndan tanýmak isteyenler Yazýçarþý Meydaný’ndaki iþyerimizi veya
Böylece ÝSG yasalarýnýn getirmiþ olduðu yükümlülüklerdeki
www.isgusa.net adlý internet sitemizi ziyaret ederek detaylý bilgi
yeni mevzuat takibi aksamadan yapýlabilir. Maliyet açýsýndan da iþalabilirler.”
Lokantacýlar Odasý Baþkanlýðý’na seçilen Ýsmet Çýtak, genel kurul sonrasýnda teþekkür yemeði verdi.
Ýsmet Çýtak'tan
teþekkür yemeði
Erol Taþkan
Ç
orum Aþçý ve
Lokantacýlar
Odasý baþkanlýðýna
seçilen Ýsmet Çýtak,
oda seçiminde
kendini yalnýz
býrakmayan oda
üyelerine ve oda
baþkanlarýna kendi
lokantasýnda
teþekkür yemeði
verdi.
Ýkinci Bahar'da
düzenlenen
teþekkür yemeðine
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, oda
baþkanlarý ve çok
sayýda üye
katýlýrken, kýsa bir
konuþma ile
misafirlerine
hitabeden Ýsmet
Çýtak, "Yeni
kazandýðým
seçimde beni yalnýz
býrakmayan
arkadaþlarýma
teþekkür ediyorum.
Yeni dönemde her
þey farklý olacak."
dedi.
Ýkincibahar Lokantasý’ndda verilen yemeðe oda baþkanlarý da katýldý.
Misafirleriyle yakýndan ilgilenen Çýtak, tebrikleri kabul etti.
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen iþletmelerin cezai yaptýrýmlarla karþý karþýya olduðu belirtildi.
Çorum’da yakalanan
ilaç hýrsýzlarý serbest
B
alýkesir Devlet Hastamalarýnýn ardýndan adli manesi'nde kanser tedakamlara teslim edildi. Cuvisi gören hastalara ait kema günü Balýkesir Adliyemoterapi ilaçlarýný çalan
sinde Cumhuriyet Savcýlýhýrsýzlar haklarýnda adli
ðýndaki ifadelerinin ardýnkontrol kararý verilerek
dan tutuklanmalarý istemiymahkemece serbest býrale mahkemeye sevk edilen
kýldý.
H.B.K. (40) ve Ý.D. (28)
isimli iki þüpheli de 'adli
Edinilen bilgiye göre,
kontrol' kaydý ile tutuksuz
15 Ocak Çarþamba gecesi
yargýlanmak üzere serbest
Balýkesir Devlet Hastanesi
býrakýldý.
arkasýnda bulunan Kemoterapi Ünitesi'ne hýrsýz girÝstanbul'da
ikamet
di. Kanser Tedavi Merkeeden þüphelilerin haklarýnzi'nin etrafýnda güvenlik
da daha önce de karýþtýklarý
kamerasý olmayan bölüyine ilaç hýrsýzlýðýyla ilgili
mündeki pencereyi kolayçok sayýda olaydan sabýka
Çorum’da bir otelde yakalanan ilaç hýrsýzlarý tutuksuz
lýkla açan hýrsýzlar, buzdokayýtlarýnýn bulunduðu öðyargýlanmak üzere serbest býrakýldý.
labýnda muhafaza edilen
renildi.
birkaç çeþitteki kanser
Balýkesir Devlet Hasilaçlarýný çalýp kaçtý. Deðeri binlerce lira tutarýndaki ilaçlarý çaldýktan
tanesi Yöneticisi Tezcan Sezgin, Onkoloji Bölümü Kemoterapi Uygusonra ilaçlarý il dýþýnda deðiþik yerlerde sattýklarý öðrenildi. Balýkesir
lama Merkezi'nde tedavi gören hastalara ait ilaçlarýn tedavisi biten vepolisinin titiz çalýþmasý sonucu ilaç hýrsýzlýðýnýn þüphelileri Çorum'da
ya yarým kalan hastalardan kaldýktan sonra ihtiyaç sahibi olan baþka
bir otelde yakalandý. Polisin delillendirme yaparak ulaþtýðý þüpheliler
kanser hastalarýnda kullanýlmak üzere hastanede özel olarak muhafaBalýkesir Emniyet Müdürlüðüne getirildikten sonra yapýlan sorgulaza edildiðini söyledi. (ÝHA)
Ýsmet Çýtak, yeni dönemde herþeyin farklý olacaðýný söyledi.
K
Gazi Ceylan
topraða verildi
aradað Ticaret Sahibi Mesut Ceylan’ýn babasý
Gazi Ceylan (67) vefat etti.
Perþembe günü saat 20.00 sularýnda evinde rahatsýzlanan Gazi Ceylan Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý.
Tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan Ga-
zi Ceylan’ýn cenazesi Ulu Cami’de Cuma Namazýna
müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu
Mezar’da defnedildi. Cenaze törenine katýlan çok sayýdaý seveni, Ceylan’ý son yolcuðuluna dualarla uðurladý.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet ailesine
ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
12 PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Demiryolu teklifi DPT'de’
AK
Parti Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti iktidarý olarak
Çorum'un tüm sorunlarýnýn takipçisi
olduklarýný belirterek, Çorum demiryolu talebinin Devlet Planlama Teþkilatý (DPT)'na projesi yapýlacak hatlar
içerisinde teklif edildiðini söyledi.
Çorum'un demiryoluna ihtiyacý
olduðu ve hakettiði inancýyla mücadele verdiklerinin altýný çizen Cahit Baðcý, "Biz bu iþin peþini býrakmýþ deðiliz.
Bu konuda Sayýn Baþbakanýmýz'a dosyamýzý teslim ederek, Çorum'un demiryolu ihtiyacýný ve talebini bildirdik.
2014 yýlý içerisinde proje ihalesi için
mücadele ediyoruz." dedi.
ekleyen Baðcý, yok sayma, inkar ve
küçümseme siyaseti güdüldüðünü
söyledi.
'Dutludere ve Týmarlý sulama
ihalesi 2014'te yapýlacak'
Çorum'a dair yatýrýmlarý sayan
Milletvekili Cahit Baðcý, Dutludere
ve Týmarlý sulama projelerinin ihalelerinin 2014'ün ilk altý ayý içerisinde
yapýlacaðýný kaydetti.
'En iyi hakem millettir'
Milletvekili Cahit Baðcý, 17 Aralýk operasyonuna da deðindiði konuþmasýnda, Gezi'de yapýlmak istenen ve
yapýlamayan senaryolarýn, bu kez de
yolsuzluk mücadelesi kýlýfý altýnda
AK Parti Milletvekili Cahit Baðc
'Hizmetlerimiz yok sayýlamaz, görtezgahlandýðýný, ancak milletin tüm bu
mezden gelinemez'
oynanan oyunlarýn farkýnda olduðunu ve gereken cevabý 30
Cahit Baðcý, birilerinin Çorum'a yapýlan hizmetleri yok saMart'ta sandýkta vereceðini söyledi.
yýp, görmezden gelmeye ve algý inþaasý oluþturmaya çalýþtýðýný
'Aday olamayýnca kendisine parti arayanlar bizi üzüyor'
ifade etti. 2003'ten 2013'e kadar Çorum'un 5,8 milyar TL yatýrým
Belediye Baþkanlýðý koltuðunun tek olduðunu, meclis üyeyapýldýðýný anlatan Baðcý, "Birilerinin yazýlý ya da görsel basýnliklerinin
de sýnýrlý sayýda olduðunu hatýrlatarak sözlerini sürdüda algý inþaasý kurmaya çalýþtýðýný görüyoruz. Ýktidarýmýz döneren Milletvekili Baðcý, aday olamayan aday adaylarýnýn kendileminde gelen 5,8 milyar TL'lik yatýrýmlarý görmeyip, buna raðrine parti arýyor olmasýna üzüldüklerini belirterek, "Aday belli
men filanca kiþiden sonra Çorum'da taþ üstüne taþ konmadý eleþolduktan sonra, kendisine parti arayýþý içinde olanlar bizi üzüyor.
tirilerini asla kabul etmiyoruz, bunlarý Çorumlular da zaten kaBizler aday arkadaþlarýmýzla sokak sokak gezmeyi ve çalýþmayý
bul etmiyor." diye konuþtu.
boynumuzun borcu biliyoruz. Aday isimlerini belirleyen bu iraSürekli olarak Çorum'da bir þey yapýlmadýðý yönündeki
denin sorgulanmamasýný tavsiye ediyorum." dedi.
sözlerin basýnýn manþetine taþýnmaya çalýþýldýðýný da sözlerine
AK Parti Danýþma Meclisi yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
'Çorum geri kalýyor sözleri
iþkembeden atýlan sözlerdir’
orum'un ciddi bir
Ç
kalkýnma süreci
yaþadýðýný söyleyen
AK Parti Milletvekili
Salim Uslu, "Çorum'un geri kaldýðý ile
ilgili sözler temeli olmayan ve iþkembeden
atýlan sözlerdir." diye
konuþtu.
Partisinin Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'nda konuþan Salim Uslu, Çorum'a yapýlan yatýrýmlarý açýkladý. Uslu, sigortalý
çalýþan sayýsýnda %
141'lik bir artýþ olduðunu bildirdiði sözlerinde, 2003 ve 2013
yýllarý arasýnda yapýlan bölünmüþ yollarla, Cumhuriyet tarihi
süresince yapýlan yollarýn kýyaslamasýný
yaparak, "Cumhuriyet
tarihi boyunca Çorum'a 58 kilometrelik
bölünmüþ yol yapýlmýþ. 2003'ten bu yana
yapýlan bölünmüþ yol
miktarý ise 250 kilometredir." diye konuþtu.
'Tüm yatýrýmlarýn
envanterini çýkarýyoruz'
Çorum'a yapýlan
tüm yatýrýmlarýn en
ince detaylarýna kadar
yer alacaðý bir envanter çalýþmasý içinde
olduklarýný duyuran
Salim Uslu, çalýþmalar tamamlandýktan
sonra kitapçýk halinde
kamuoyu ile paylaþacaklarýný söyledi.
Alaca, Ýskilip ve
Osmancýk'ýn doðalgaza kavuþacaðýný hatýrlatan Uslu, Çaðrý
Merkezi açýlýþý ve
Toplum Yararýna Çalýþma Projesi'ne yapýlan 500 kiþilik istihdam ilavesini de sözlerine ekleyerek, Çorum'a yapýlan yatýrýmlarý TOKÝ, OSB geniþleme alaný ve alt
yapý çalýþmalarý, Hitit
Üniversitesi kampüs
alanlarý, saðlýk yatýrýmlarý, Polis Okulu
baþlýklarý halinde sýraladý.
'Baþbakanýmýzý
kýrmýzý bültenle aranan adam yapmak is-
tiyorlar'
AK Parti Milletvekili Salim Uslu
Salim Uslu, konuþmasýnýn ikinci bölümünde, 17 aralýk
operasyonu ilgi ilgili
deðerlendirmeler yaptý. Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan'ýn
uydurma terör senaryolarý ile kýrmýzý bültenle aranan kiþi yapýlmak istendiðine
dikkat çekti.
‘Belgelerin CIA
ve Mossad’ýn eline
geçtiðine dair kuþkularýmýz var’
Türkiye'nin alan
el olmaktan çýkýp veren el konumuna geçmesinin hazmedilemediðini söyleyen
Uslu, düzenlenen hukuksuz operasyonlarla, çok deðerli belgelerin CIA ve Mossad'ýn eline geçtiðin-
den endiþe ettiklerinin
altýný çizdi.
Ýsrail'in Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý Ýsrail'in düþmaný listesinin ikinci
sýrasýna yerleþtirdiðini
söyleyen Salim Uslu,
"Katillerle ayný safta
bulunmaktansa, onlarýn düþmaný listesinde
bulunmak bizim için
berattýr, onurdur. Recep Tayyip Erdoðan,
zalimin zulmüne kafa
tutan bir dünya lideridir. Maalesef bazý saf
kardeþlerimizi de kullanarak, Baþbakanýmýz'ýn dünya liderliði
konumunu engellemeye çalýþýyorlar." diye sözlerini sürdürdü.
Türk halkýnýn oynanan oyunlarý çok iyi
bildiðini, Menderes'i
asan zihniyetin sonradan 'sizi buraya týkanlar, asýlmanýzý istiyorlar' sözleriyle itirafta
bulunduklarýný vurgulayan Uslu, milletin
bu oyunlara kanmayacaðýna iþaret etti.
'Kirli oyunlar karþýsýnda
geri adým atmayacaðýz'
AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Türkiye üzerinde oyunlar oynandýðýný hatýrlattýðý konuþmasýnda,
"Oynanan kirli oyunlara dur demek için,
tüm teþkilat mensuplarý olarak bir adým
bile geri gitmeden, partimize, Genel Baþkanýmýz Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a ve ülkemize sahip çýkacaðýz." dedi.
Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantýda, partililerine hitabeden Ahmet Sami Ceylan, ilçelerde aday adaylýðý
sürecinin henüz sonuçlanmadýðýný da hatýrlatarak, basýnda çýkan hiçbir bilgiyi teyit
etmediklerini söyledi.
"Partimizin açýkladýðý adayýn etrafýndan her kim birleþmezse, bu milletin vebali onlara yeter." diyen Sami Ceylan, yapýlan açýklamalarýn 1 Þubat tarihini iþaret ettiðini, açýklama yapýldýktan sonra da herkesin belirlenen adayýn etrafýnda kenetlenerek, oynanan oyunlara karþý dik durmasý gerektiðine iþaret etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
AK Parti Ocak Ayý Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý Turgut Özal Ýþ Merkezi’nde gerçekleþtirildi.
AK Parti Ýl Danýþma
Toplantýsý'na yoðun katýlým
Erol Taþkan
AK
Parti Ocak Ayý
Ýl
Danýþma
Toplantýsý yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.
Özellikle son yaþanan
olaylar üzerine yapýlan
deðerlendirmelerin damgasýný vurduðu toplantýda, Ýl Baþkaný ve Milletvekilleri, konuþmalarýnýn büyük bir bölümünü,
17 Aralýk operasyonunun perde arkasýný anlatmaya ayýrdý.
Saat 15,30'da baþlayan toplantýya AK Parti
Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve çok sayýda partili
katýldý.
AK Parti Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Yakup Alar
baþkanlýðýnda oluþturulan divan heyeti tarafýndan yönetilen toplantýda,
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan açýlýþ
konuþmasý yaptý.
Bazý parti yöneticilerine ve Siyaseti Akademisi'nde derece yapan
isimlere teþekkür plaketinin verildiði toplantýnýn
devam eden bölümünde,
Milletvekilleri
Cahit
Baðcý ve Salim Uslu, genel ve yerel konular üze-
rine deðerlendirmelerde
bulundu.
Toplantýya katýlan partililer, konuþmacýlarý sýk sýk alkýþladý.
Ýl Baþkaný ve milletvekilleri gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.
Hizmet ve baþarý
ödüllendirildi
AK
Parti Ýl
Baþkaný
Ahmet Sami
Ceylan, belediye
baþkan adaylýðý için
görevlerinden istifa
eden ilçe
baþkanlarýna ve
siyaset
Akademisi’nde
derece alan isimlere
teþekkür plaketi
verdi.
Mecitözü eski
ilçe baþkaný Yaþar
Kabakçý, Boðazkale
eski ilçe baþkaný
Osman Tangazoðlu
ve Uðurludað eski
ilçe baþkaný Kenan
Genç’e
milletvekilleri ve il
baþkaný tarafýndan
teþekkür plaketi
verilirken, Siyaset
Akademisi’nde
birinci olan Mustafa
Ceylan, ikinciliði
paylaþan Abdullah
Ýnaltekin ve Rumi
Bekiroðlu ile
üçüncü Aslýhan
Avþar’ýn da teþekkür
plaketleri ve
belgeleri protokol
üyeleri tarafýndan
takdim edildi.
Ceylan ayrýca
Gençlik Kollarý
Baþkaný Erhan Akar
ve Lise Teþkilatý Ýl
Baþkaný Osman
Akar’a da teþekkür
plaketi verdi.
Mecitözü eski ilçe baþkaný Yaþar Kabakçý, Boðazkale eski ilçe baþkaný Osman
Tangazoðlu ve Uðurludað eski ilçe baþkaný Kenan Genç’e teþekkür plaketi verildi.
Siyaset Akademisi’nde dereceye girenlere belge ve
plaketleri protokol üyeleri tarafýndan verildi.
Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve Lise Teþkilatý Ýl Baþkaný Osman Akar’a
teþekkür plaketi veren Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, baþarýlarýnýn devamýný diledi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:26 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:14 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:81
27
2014
OCAK
Ayaklarýn zinâsý, dinin
yasak ettiði yere gitmektir.
Ýmâm-ý Rabbânî
Rahmetullahi Aleyh
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.20
06.50
11.59
14.31
16.56
18.19
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
Emniyet Müdürlüðü
Adliye
Müftülük
Hapishanedeki Nurcular 1
Arkadaþlýk, dostluk çok önemlidir. Gerçek
atanma þansý yüksek.. Netice de ikinizden birisi
arkadaþlýklar, dostluklar bir ömür boyu unutulatanacak. Fakat arkadaþýnýzýn görev yaptýðý yerde
maz. Çünkü 'Ýyi dostluklar, temiz hesaplarla kubir sýkýntýsý yok. Ýki sene sonra da tayin istese, gerulurlar.' (Balzac) Arkadaþý ölmüþ olsa bile; çolebilecek konumda. Ancak sizin için durum farklý.
cuklarýyla, kardeþleriyle irtibat devam eder. BaAilevi sýkýntýlarýnýz var veya anne babanýz rahatzen onlarla sohbet ederken, geçmiþe doðru gider
sýz, sizin acil yardýmýnýza ihtiyacý var... Sizin baþve arkadaþýný hatýrlar gözyaþlarýný tutamaz. Ne
ka türlü tayin yaptýrma imkânýnýz yok. Bu durummutlu böyle candan arkadaþlara...
da arkadaþýnýz, sizin sýkýntýdan kurtulmanýz için o
kadroya atanmaktan feragat edebiliyor mu?
Büyüklerimiz insanlarý tanýmak için; ' Ya
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
yolculuk yapacaksýn, ya komþuluk yapacaksýn,
Ben bu dostluðu 26 sene önce yaþadým. Bir
Sivil Savunma Uzmaný
ya afet yaþayacaksýn, ya alýþ veriþ yapacaksýn, ya
yere müracaat ettim. Benden sonra ayný yer için
sýrrýný paylaþacaksýn, ya makamýndan ayrýlýp
baþka bir arkadaþým daha gelince, yetkili amir:
emekli olacaksýn...' demiþlerdir. Bunun dýþýnda psikolojik
'orayý Mahir Bey istiyor' der. O zaman arkadaþ: 'Efendim ben
yöntemler yoluyla da gerçek arkadaþlarý, dostlarý bir nebze
Mahir Beyin adýna feragat ediyorum. Çünkü o benim çocukolsun tanýma imkânýna sahip olabiliriz. Þöyle ki;
luk arkadaþým' der. Aradan zaman geçti ilgili amir beni çaðýrdý. ' Mahir Bey, orayý falan da istiyor, senin de arkadaþýnmýþ
ÝLGÝ: Gerçek bir arkadaþýnýzýn sizin yaþamýnýzla ne kane diyorsun? Dedi. Bende 'efendim aramýzda fark etmez. O
dar ilgilendiði önemlidir. Hayatýnýzda olup biten bir þeyden
benim çocukluk arkadaþým' diye ayný cümleleri bilmeden
arkadaþýnýza bahsedin. Sonra sizi arayýp merak edecek mi,
kullandýðýmý görünce, ben SENÝ DE DENEMEK ÝÇÝN
bekleyin. Eðer uzun zaman geçip hiç konuyu açmazsa, koSORMUÞTUM. Þimdi seni alýyorum ama en kýsa zamanda
nuyla ilgi küçük ipucu verin ve daha önce konuþtuðunuzu
o arkadaþýný da alacaðým. Dostluða önem verip senin adýna
hatýrlayýp hatýrlamadýðý öðrenin.
feragat etmesi hoþuma gitti' dedi ve çok geçmeden o arkadaSADAKAT: Arkadaþýnýza ortak bir arkadaþýnýz hakkýnþýmýn da tayini yaptý. Akýbet o arkadaþým bugün daha güzel
da bir sýr verin, ancak bu sýrdan diðer arkadaþýnýzý haberdar
yerlere geldi...
etmeyi unutmayýn. Gerçek arkadaþlýkta sýr tutmak önemlidir.
Baþka bir örnek verecek olursak;' Yanlýþ bir arkadaþ
Bu nedenle arkadaþýnýzýn duyup duymayacaðýna bir bakýn.
ve bir gölge, ancak güneþ çýktýðýnda sana katýlýr' diye bir özHemen ulaþtýrmýþ mý?
deyiþ vardýr. Þöyle ki; ortak bir iþ yapýyorsunuz. Ýþler kötüye
GURUR: Ýyi bir kariyer elde ettiðinizde, iþlerinizde emdoðru meylettiðinde, eðer bu durum ikinizi de etkileyecekse
sallerinize göre daha çok baþarýlý olduðunuzda kim sizi sapek çok insan kendi çýkarlarýný korumak ister. Böyle bir dumimi olarak övüyor, tebrik ediyor gözlemleyin. Çünkü gerrumda, ikinizi de bu durumdan kurtaracak bir plan mý düþüçek arkadaþlarýnýz sizin baþarýlarýnýzdan gurur duyar, kýsnüyor, yoksa kendini kurtarýp sade kendi çýkarlarýný mý korukançlýk duymaz, haset etmez.
mak istiyor?
DÜRÜSTLÜK: Gerçek arkadaþ, size duymak istemeBu altý maddeden dört veya beþ tanesini geçerse, muhdiklerinizi de söyler. Eðer söyledikleri size faydalý olacaksa,
temelen güvenebileceðiniz arkadaþýný var demektir. Þayet üç
kendisine kýzacaðýnýzý bilse bile akabinde sizin menfaatinize
maddenin altýnda ise, gözden geçirmekte fayda vardýr.
olacaðý için söylemekten çekinmez. Onun için sizin menfaÖzetin özeti : 'Kötü kimselerle arkadaþlýk etme, sonra
atiniz önemlidir. Aman benden çýkmasýn diye düþünmez.
haberin olmadan senin huyun, onlarýn huyundan çalar ve
SAYGI: Arkadaþýnýza hayatýnýzda bir þeyin çok iyi yönsende kötü oluverirsin !' (Eflatun)
de olduðunu ama þu anda açýklamayý tercih etmediðinizi
Çocukluk yýllarýndan beri ezberimde olan ve çok hoþusöyleyin. Bakalým size baský yapacak mý? Merak ile kaygý
ma giden þu anlamlý mýsralarý sizlerle paylaþýrken, tüm gerarasýnda fark vardýr. Eðer 'illa bileceðim diye uðraþýyorsa' o
çek
dostlara
selam olsun dileklerimle...
zaman sizinle deðil, dedikoduyla ilgileniyor demektir. Gerçek bir arkadaþ, sizin isteklerinize saygý duyar ve sizi sýkbo*
ðaz etmez, rahat býrakýr. Zaman zaman söz edebilir, çünkü ilDolaþtým dünyayý giymedim baþýma taç,
gileniyordur, ancak sizin o anda konuþmak istemediðinizi
Ne zengini tok gördüm, ne de fakiri aç,
açýkça belirttiðiniz sürece sürekli sorup size baský yapmayaYa rab..! Öyle bir fevzi kanaat ver ki,
caktýr. Þimdi söylenmesi gerekseydi, söylerdi diye düþünmeNa merde deðil, merde de eyleme muhtaç,
lidir. Þayet bu 'sýr' olumsuz yönde olsaydý, hemencik öðrenmek için ýsrar etmesi normaldir. Çünkü sizin için endiþelenir.
Þu çeþmenin haline bak, su içecek tasý yok,
Sizin zarar görmenizden tedirgin olur. Bir þeyler yapabilmeKýrma insan kalbini, yapacak ustasý yok! (?)
nin yollarýný arar.
*
FEDAKÂRLIK: Her arkadaþýn beceremeyeceði bir huTEBRÝK: Samsun Ýl milli eðitim müdürlüðüne atanan Ýl
sus. Sizin mutluluðunuz için kendi mutluluðunu feda eder
müdürümüz
Sayýn Aytekin GÝRGÝN Beyi en kalbi dileklemi? Münhal bulunan ayný göreve tayin yaptýrmak için saderimle tebrik eder, saðlýk, sýhhat ve afetlerden uzak afiyetler
ce iki arkadaþ müracaat ettiniz. Atanma þartlarýnýz eþit veya
içerisinde
güzel
hizmetler sunmasý yolunda baþarýlar dilearkadaþýnýz sizden bir adým önde. Yani öncelikle arkadaþýnýz
rim.
VEFAT EDENLER
1- Kireçocaðý Köyü’nden Abdullah TEKÝN.
2- Çalýca Köyü’nden Hüseyin AKAR.
3- Eþençay Köyü’nden gelme Sultan CEMBER.
4- Sarimbey Köyü’nden Fatma CÝMKILIÇ.
5- Çimento Fabrikasý’ndan emekli merhum Mustafa
Görkem’in hanýmý Sebiha GÖRKEM.
6- Ýnalözü Köyü’nden Ali KIRILMAZ.
7- Cenden Köyü’nden gelme Dursine ÞAHAN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Tarih bir çok Hak ve Hakikate hizmet
edenleri hapishanelere misafir etti.
Bediüzzaman'ýn ilk hapis hayatý Osmanlýnýn son zamanlarýnda Toptaþý
ve bugün ki Ýstanbul Üniversi- Tefekkür
tesinin bulunduðu yer o dö- Dünyamýz
nemde harbiye nezareti olarak
kullanýlan mekanýna 31 Mart
hadisesi vesilesi ile konulduðu
hapis yeri olmuþtu.
Bu gelenek Cumhuriyet
döneminde de Bediüzzaman’ýn
hayatýnda da daima yaþayýþ biçimi haline geldi.
Sürgün ve mecburi ika- Raþit Yücel
metler ile baþlayan hayat serürasityücel@
veni, Eskiþehir, Denizli ve Af- corumhakimiyet. net
yon hapishaneleri ile devam
etti.
Tabi Bediüzzaman ile beraber talebeleri
de bu yolun yolcusu oldu.
Bu hallere Bediüzzaman "Böyle Hürriyet-i lafýzdan ibaret olan gaddar bir hükümetin
en rahat yeri hapishanedir" diyordu.
Çekmediði eza ve ýzdýrap kalmamýþtý.
Bu mekanlara sonra bir ad koymuþtu:
"Medrese-i Yusufiye-Medrese-i Nuriye"
Bazý mühim risaleleri de Hapishane hayatýnda telif etmiþti.
Otuzuncu lam'a birinci ve ikinci þua Eskiþehir Hapishanesinin bir meyvesi,
Meyve risalesi,Denizli hapishanesinin,
Elhüccetül Zehra Afyan hapishanelerin
bir tatlý semeresi olmuþtu…
Hapishanedeki mahkeme müdafaalarý,
Hapishanedeki mektup ve lahikalar ise
ayrý hususiyet arz ediyordu.
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
YASEMÝN
DÝKEN
G.BEY MH.CEMÝLBEY
U.KAVAK MH. E.HOCA
1.SK.3/A Y.GÖÐÜS
CAD.11/B 23 NÝSAN
H.H.POL.KARÞISI 224 50 20 ÝLKOKULU KAR. 227 00 20
METEOROLOJÝ
3.1755
Akciðer kanseri hastalarý için aþý umudu
Aþý ile hastalýðýn ilerlemediði ve baþka organlara sýçramadýðý belirtildi
Türkiye Ýmmün-onkoloji
Derneði Genel Baþkaný Prof. Dr.
Rüçhan Uslu, son 1 aydýr Türkiye'ye giren tümör aþýsýnýn sadece ileri devre akciðer kanserinin
uzun süreli kontrolünü saðladýðýný açýkladý.
Ege Üniversitesi (EÜ) Týbbi Onkoloji Bilim Dalý Baþkanlýðý'ný da yürüten Rüçhan Uslu,
akciðer kanserinin zor bir hastalýk olduðunu, bu nedenle hastalarýn her geliþmeyi dikkatle izlediðini belirtti.
Günümüzde rahim aðzý ve
karaciðer kanserine karþý koruyucu aþý uygulamalarýnýn gerçekleþtirildiðini anlatan Uslu,
ancak bugüne kadar tedavi edici
aþýnýn bulunmadýðýný, onkolog-
larýn ve bilim adamlarýnýn hedefinin de baðýþýklýk sisteminin
kanser hücrelerini tanýmasýný
saðlamak olduðunu aktardý.
Kanserin baðýþýklýk sisteminden kaçmak, saklanmak, korunmak amacýyla kullandýðý mekanizmayý anlamak için bilim
adamlarýnýn uzun süre çalýþma
yürüttüðünü söyleyen Rüçhan
Uslu, bu yönde Kübalý bilim
adamlarýnca geliþtirilen tümür
aþýsýnýn uygulamalarýyla ilgili þu
bilgileri verdi:
"Son 2 yýlda baðýþýklýk sistemini harekete geçirici tedaviler kullanýma girmeye baþladý.
Bunlardan biri de tümör aþýsý.
Bu tümör aþýsý sadece ileri devre
akciðer kanserinde kullanýlabili-
yor. Küçük hücreli dýþý tipi dediðimiz ileri evre, metastaz yapmýþ, kemoterapide olumlu yanýt
vermiþ hastalar için öneriliyor.
Hastalýðýn uzun süre kontrolünü
saðlýyor. Hastalýk ilerlemiyor,
baþka organlara sýçramýyor, bazý
hastalarda stabil seyir kronikleþiyor, bazý hastalarda yanýt elde
edilebiliyor, bazýlarýnda ise tamamen yok ediliyor."
Rüçhan Uslu, aþýnýn hastanýn kazaným yaþam süresini 3
katýna çýkarabildiðini ifade etti.
Sosyal güvenlik kurumlarý
onaylayana kadar hastalarýn
kendi aþýlarýný karþýladýðýný söyleyen Rüçhan Uslu, "Maliyetin
yüksek olduðunu söylemek zorundayým. Her aþý 2 bin- 2 bin
500 dolara mal oluyor. 10 tane
yaptýrdýðýnýzda büyük maliyeti
olabiliyor" dedi.
3.1891
2.3220
2.3320
Gram
ALIÞ
94,97
95.00
Yýl:23 Sayý: 6804
27 OCAK 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
[email protected] com
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Kadir Yüktaþýr
225 46 60
225 08 10
223 11 11
224 10 09
227 78 80
223 07 20
13
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Eðitim Ýþ’e göre bir dönem böyle bitti
E
Enise Aðbal
ðitim ve Bilim Ýþgörenleri (Eðitim-Ýþ) Sendikasý Ýl Temsilciliði,
geçtiðimiz Cuma günü sona eren 2013-2014 eðitim öðretim yýlý birinci dönemini deðerlendirdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn eðitim biliminin en temel ilkelerine
aykýrý düzenlemelerde ýsrarýný sürdürdüðü ifade edilen deðerlendirmede, “Eðitimi niteliksizliðe ve düzensizliðe sürükleyerek çocuklarýmýzýn
geleceði ile oynamaya devam etmektedir.” denildi.
Ýktidarýn, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsýnda da eðitim sistemini bir yandan gericileþtirme, öte yandan da tam bir iþletme
mantýðýyla ticarileþtirme ve yerelleþtirme çalýþmalarýný sürdürdüðü iddia edilen açýklamada þu noktalara dikkat çekildi:
Gezi eylemleri nedeniyle öðrenci ve öðretmenler üzerinde baský
oluþturuldu
Türkiye'de baþta eðitim hakký olmak üzere, en temel insan haklarý ve özgürlükler yok sayýlýrken, 2013-2014 eðitim öðretim yýlý baþlangýcý, gezi eylemlerine katýlan öðrenci ve öðretmenlere yönelik cadý avý
sürecine dönüþmüþtür. Gezi eylemleri döneminde Milli Eðitim Bakaný'nýn "öðrencilerimizle ilgili bir iþlem yapmayacaðýz" biçimindeki
açýklamasý, Baþbakan Erdoðan'ýn "Liseli talebeler üzerinde okul müdürü ve öðretmenler baský kuruyor" þeklindeki açýklamasýyla boþa çýkmýþ, öðrenci ve eðitim emekçileri üzerindeki baskýlar giderek artmýþtýr.
Okul müdürlerinden eylemlere katýlan öðrencilerin ve öðretmenlerin
isimleri istenmiþ, eyleme katýlan öðrenciler hakkýnda cezai iþlem uygulamadýðý ya da teþvik ettiði gerekçesiyle birçok eðitim emekçisi hakkýnda soruþturma açýlmýþ ve sürgün edilmiþtir.
4+4+4'ün yýkýcý sonuçlarý devam etmektedir
2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsýnda okullarda en çok
gözlenen sorunlar, 4+4+4 sonrasý okullarýn dönüþtürülmesiyle baþlayan ve halen devam eden sorunlardýr.
Mevcut okullarýn fiziki altyapý sorunlarýný giderme yönünde hiçbir çalýþma yapýlmamýþtýr. 8-9 yaþýndaki çocuklarýn fiziki durumuna
uygun olarak yapýlan ilkokullarýn 5 ve 6 yaþ grubu çocuklara uygun olmadýðýnýn bilinmesine raðmen, bunun için gerekli önlemler alýnmamýþtýr.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn tüm eleþtirilere raðmen gerekli tedbirleri almamasý sonucunda; bu eðitim-öðretim yýlýnda da, okullarda ihmal, kaza ve þiddet nedeniyle hayatýný kaybeden çocuklarýmýz olmuþtur. Israrla vurgulamamýza raðmen okullarýn fiziksel ve altyapý yetersizliklerini gidermeyen, çocuklarýn kullanýmýna uygun güvenli okul
alanlarý yapmayan Milli Eðitim Bakanlýðý, yaþanan can kayýplarýna
raðmen gerekli tedbirlerin alýnmasýný saðlayamamýþtýr.
Okullarýn dönüþtürülmesine paralel olarak azalan ilkokul sayýsý
ve bu yýl okula baþlayan öðrenci sayýsýndaki artýþa paralel olarak sýnýf
mevcutlarý yine Bakanlýðýn öngördüðü sayýnýn çok üstüne çýkmýþtýr.
Derslik açýðý sorununu gideremeyen Bakanlýk, kalabalýk sýnýflarda çocuklarýmýzý saðlýksýz eðitime mahkum etmiþtir.
Öte yandan okullarýmýzda yeterince memur ve yardýmcý personel
bulunmamaktadýr. Bu alandaki pek çok eksiklik bu öðretim yýlýnda da
okul-aile birlikleri yoluyla velilerin sýrtýna yüklenerek karþýlanmaya
çalýþýlmýþtýr. Bakanlýðýn verilerine göre, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda okullarýmýzda yaklaþýk 70 bin hizmetli ve memur ihtiyacý bulunmaktadýr.
Özel okullara kaynak aktaran Bakanlýk, devlet
okullarýna üvey evlat muamelesi yaparak kaynak aktarmamakta ve okul müdürlerini, velilerden para toplama
cambazý yapmaktadýr.
Yine okullarýn dönüþtürülmesi sonucu geçen yýldan devam eden norm kadro sorunlarý bu eðitim öðretim yýlý baþýnda da artarak devam etmiþtir. On binlerce
öðretmenimiz norm kadro fazlasý olmasýndan dolayý periþan edilmiþ, yarýyýl tatiline girdiðimiz sýrada bile okulu belli olmayan, normun kapalý olmasýndan dolayý özür
durumu atamalarý gerçekleþtirilemeyen öðretmenlerimizin mevcudiyeti eðitimimizin halini gözler önüne
sermektedir.
Genel liselerin kaldýrýlmasý sonucu yüz binlerce
öðrencimiz meslek lisesi ve imam hatip lisesi arasýnda sýkýþtýrýlmýþtýr.
Çýkarýlan ortaöðretim yönetmeliði ile bir yandan küçük yaþta evlenmenin önü açýlýrken diðer yandan ise ortaokulu yurt dýþýnda bitirenlere sýnavsýz istedikleri okula kayýt hakký verilerek sermaye ve cemaate göz
kýrpýlmýþtýr. Ýmam hatip liselerindeki meslek dersi öðretmenlerine adeta "mele" yetkisi verilerek toplumun din ve mezhep temelinde bölünmesi ve çatýþmasýnýn temeli atýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Bugün okullarýmýzda, en gerçek yol gösterici olan bilim dersleri
azaltýlarak öðrencilerimiz, toplumsal yaþamýn gerçekliðinden kopartýlmaktadýr. Öte yandan ise kiþilik geliþiminde çok önemli olan spor ve
sanat dersleri yok sayýlmaktadýr. 1913 yýlýnda iptidai mekteplerinde sanat derslerinin haftalýk ders saatleri içindeki oraný yüzde 17'yken,
Cumhuriyetimizin 91. yýlýnda bu oran yüzde 5'lerdedir. 1913'te din içerikli derslerin aðýrlýðý yüzde 13'ken bugün bu oran yüzde 17'lere çýkmýþtýr. Bilim ve sanat eðitimi okullarýmýzdan kapý dýþarý edilmiþtir.
2012 PISA Türkiye'nin sonuçlarýna göre 34 ülke arasýnda 32. sýrada yer almasý, eðitim sistemimizin OECD ülkelerinden çok geri olduðunu göstermesi açýsýndan önemlidir. Bu durumun nedeni ise elbette ki öðrencilerin öðrenme kapasitelerinden deðil, nitelikli bir eðitimden yoksun olmalarýndan kaynaklanmaktadýr.
Özetle 4+4+4 eðitim sistemi ile eðitim bir yandan gericileþtirilerek çocuklarýmýza kaderci ve baþkalarýnýn kendisinin yerine verdiði kararlara itaat etme kültürü enjekte edilmeye çalýþýlmaktadýr. Diðer yandan GATS anlaþmasýnýn gerekleri yerine getirilmekte ve eðitim hizmet
satýn alma yolu ile paralý hale getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Cumhuriyet'in temellerinden biri olan ''Öðretim Birliði'' ortadan kaldýrýlarak Osmanlý'nýn yýkýlýþ sürecinin nedenlerinden biri olan iki baþlý eðitim yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Öðrencilerin sýnav yükü daha da arttý
Eðitimin bütün kademelerinde benimsemiþ olduðu dayatmacý tutum ile eðitimde yaþanan sorunlarý daha da derinleþtiren MEB, yeni ortaöðretime geçiþ modeli ile 8. sýnýfta 12 merkezi yazýlý sýnav getirerek
öðrencilerin yaþadýðý sýnav stresini daha da artýrmýþtýr. Merkezi sýnav
yapýlacak olan temel dersler arasýna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de alýnmýþ, öðrencilere din eðitimi dayatmasýna devam edilmiþtir.
Yine bölgeler arasýndaki, hatta ayný ildeki okullar arasýndaki fýrsat eþitliði saðlanmadan hayata geçirilen model, yoksul ailelerin çocuklarýný
dezavantajlý duruma düþürmüþtür.
AKP Hükümeti döneminde yapýlan birçok sýnav gibi bu sýnavda
da birçok skandal yaþanmýþtýr. Sorular sýzdýrýlmýþ, kitapçýklar sýnava az
bir süre kala deðiþmiþ, sýnav güvenliðinde ciddi sýkýntýlar yaþanmýþ,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan gayrimüslim öðrencilerimiz sýnava girmedikleri þeklinde deðerlendirilmiþ, sýnavlardaki
genel baþarý oranlarý kamuoyundan gizlenmiþtir.
Öte yandan Ankara 18. Ýdare Mahkemesi, Bakanlýðýn SBS'de Almanca ve Ýngilizce testlerinin cevap anahtarlarýný karýþtýrmasý üzerine
718 öðrencinin puanýnýn yanlýþ hesaplanmasý nedeniyle sýnav sonuçlarýný iptal kararý vermiþtir. Öðrencilerin geleceðini belirleyen en önemli sýnavlarý dahi yanlýþsýz yapamayan AKP iktidarý döneminde yapýlan
bütün sýnavlara þaibe karýþtýrýlmýþtýr. Bundan da en büyük zararý, devlete güvenerek büyük umutlarla sýnava giren çocuklarýmýz görmektedir.
Bilimsel ve laik eðitim devre dýþý býrakýldý
Özellikle Milli Eðitim Bakanlýðý, karþý devrimin üssü haline getirilerek ulusal deðerlerimiz eðitim sistemimiz içerisinden yasa ve yönetmelikler aracýlýðý ile bir bir çýkarýlmýþtýr. Bunun son örneði Ýlköðre-
tim Kurumlarý Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklik ile Öðrenci Andý'nýn
kaldýrýlmasý olmuþtur. Yine devlet memuru kadýnlarýn türban ve benzeri dini kýyafetlerle görev yapabilmelerine olanak tanýyan düzenlemeyle türban okullarýmýza kadar girmiþtir. Söz konusu sorumsuz düzenlemelerle iktidarýn "dindar nesil" ve "muhafazakâr yaþam tarzý" hedefi
doðrultusunda çaðdaþ, bilimsel ve laik eðitime darbe vurulmuþtur.
Yeni hedef: Karma eðitim
Yine eðitimin dini kurallara düzenlenmesi uygulamalarýnýn ardýndan karma eðitimi hedef alan açýklamalar yapýlmasý, kýz ve erkek öðrencilerin önce ayrý sýnýflarda, daha sonra ayrý ayrý okullarda okutulmasý gündeme getirilmiþtir. Karma eðitim, kýz ve erkek çocuklarýn küçük
yaþlardan itibaren birbirini tanýmasý, farklýlýklarýna saygý göstermesi ve
kadýn erkek eþitliðinin bilincine varmasý açýsýndan çok önemlidir. Ýþte
tam da bu nedenle karma eðitim iktidara rahatsýzlýk vermektedir.
Eðitimde özelleþtirme uygulamalarý tam gaz
MEB verilerine göre 2002-2003 eðitim öðretim yýlýnda özel okullarda kayýtlý öðrencilerin toplam öðrenci sayýsýna oraný yüzde 1,6 iken
bu oran 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda 4,1, örgün eðitim içerisindeki özel okul sayýlarýnýn toplam okul sayýlarýna oraný ise yüzde 9 oldu.
Ortaya çýkan tablo, AKP hükümetinin eðitim sistemini sermaye
sýnýfýnýn çýkarlarý doðrultusunda nasýl þekillendirdiðini ve eðitim sistemindeki ayrýþmayý gözler önüne sermektedir. AKP iktidarý, topluma
fýrsat eþitliði olarak sunduðu 4+4+4 dayatmasý ile özel sektöre sunduðu avantaj ve teþviklere bu öðretim yýlýnda da tam gaz devam etmektedir.
Yýllardýr bir taraftan devlet okullarýnda eðitimin niteliðini bilinçli
olarak düþüren Hükümetin ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn "dershaneleri kapatacaðýz" söyleminin ardýndaki amaç, özel öðretimi özendirmek
ve özel okullarý doðrudan kamu kaynaklarýyla desteklemektir. Bugün
yüzde 3 olan özel öðretim oranýný yüzde 10'a çýkarmayý hedefleyen hükümetin, dershanelerin özel okullara dönüþtürülmesi ve özel öðretim
kurumlarýnýn kamu kaynaklarý ile desteklenmesi giriþimlerini herkesin
eðitim hakkýndan eþit koþullarda yararlanacaðý bir düzenleme olarak
deðerlendirmek mümkün deðildir.
1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunun 22. maddesindeki "Ýlköðretim, devlet okullarýnda kýz ve erkek çocuklarý için zorunludur ve
parasýzdýr" ifadesinin kaldýrýlmasý kamu özel ortaklýðý okullarýn yasal
alt yapýsýnýn hazýrlanmasýndan baþka bir þey deðildir. Ýktidar GATS
Anlaþmasý çerçevesinde 652 sayýlý KHK'yi çýkarmýþ ve arsa tahsisi,
teþvik primi, hizmet alýmý yöntemleri ile en temel insan hakký olan eðitimi de sermayenin hizmetine sunmanýn çabasý içine girmiþtir. Ýktidar,
Sokrates'in "Eðitimin pahalý olduðunu düþünüyorsanýz, cehaletin bedelini hesaplayýn" sözünü doðrularcasýna özelleþtirme politikasý ile
emekçi halkýmýzýn çocuklarýna cehalet ya da paralý eðitimi dayatmaktadýr.
Öðretmenlerimiz mutsuzdur
Eðitimin birikmiþ sorunlarýný sýrtýnda taþýyan öðretmenlerimiz
2013-2014 eðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsýný mutsuz geçirmiþtir.
Eðitimin sistemden kaynaklý sorunlarý karþýsýnda çözüm üretmekten daha çok sorun üreten MEB, yaþanan sorunlarýn kaynaðýný öðretmenlermiþ gibi göstererek öðretmenleri hedef tahtasýna koymuþtur. Sonuç olarak da öðretmenlere yönelik þiddet olaylarý bu sene de artarak
devam etmiþtir.
Bakanlýðýn zaman zaman yaptýðý resmi açýklamalarda öðretmen
açýðýnýn 121 bin olduðu belirtmesine raðmen 40 bin öðretmen alýmý yapýlmasý, öðretmenleri yine esnek ve kuralsýz çalýþma politikasýnýn devam edeceðini göstermektedir.
Bir taraftan yandaþlarýný idari kadrolara yerleþtiren
AKP, bir taraftan da ilk atamalarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ýmam Hatip Lisesi meslek dersi ve Arapça
branþlarýna diðer branþlardan fazla kontenjan ayýrarak
eðitimde uyguladýðý ayrýmcý politikayý gözler önüne
sermiþtir.
3 bin 600 öðretmenimiz eþinden ayrý olarak görev
yapmýþ, sistemden kaynaklanan nedenlerden dolayý
branþýnda norm fazlasý durumunda açýkta kalan öðretmenlerimizden
binlercesi yeni branþlarýnda verimli olamamýþtýr.
Orta Öðretim Kurumlarýnda yapýlan ortak sýnavlar için getirilen
ve yüzlerce sorudan oluþan keyfi ve angarya niteliðindeki sýnav analiz
programlarý öðretmenlerimize dayatýlmaktadýr.
Kadrolaþma cemaatler arasý yarýþa dönüþmüþtür
Ýktidara geldiði günden bu yana kendi yandaþlarýný MEB yönetici kadrolarýna yerleþtirmeye çalýþan AKP, son çýkardýðý MEB Yönetici
Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði ve MEB Görevde Yükselme ve
Unvan Deðiþikliði yönetmeliklerine getirdiði sözlü sýnav uygulamasý
ile kadrolaþma konusundaki pervasýz tutumundan vazgeçmeyeceðini
göstermiþtir. Bu pervasýzlýk o derece artmýþtýr ki artýk kadrolara yerleþmek için býrakýn kariyer ve liyakatý yandaþlýk bile yetmez olmuþ, cemaatler arasý yarýþa döndürülmüþtür.
Zorunlu rotasyon tehdidi
Son olarak Bakanlýðýn, 20 yýl çalýþmýþ öðretmenlere okullar ve
bölgeler arasýnda yer deðiþtireceði "zorunlu rotasyon" getirmek için
çalýþtýðý basýna yansýmýþtýr. Daha önce 652 sayýlý KHK'nin ucu açýk
maddelerine dayanarak zorunlu rotasyonu öðretmenlere karþý tehdit
unsuru olarak kullanan Bakanlýk, eðitimin acil çözüm bekleyen sorunlarý ile ilgilenmek yerine yine ayný konuyu gündeme getirmiþtir.
Öðretmenlerimizin isteði dýþýnda rotasyona tabi tutulmasý sürgün
anlamýna gelmektedir ve Bakanlýðýn bu tür bir dayatma içine girmesi
için akýl tutulmasý yaþamýþ olmasý gerekir.
"Öðretmenlerin mesleki deneyimlerinden yararlanacaðýz", "Doðu
ve Güneydoðu'daki eðitimin olumlu etkilenmesini hedefliyoruz" bahanelerini ileri süren Bakanlýk, korkan, eleþtiremeyen, düþünemeyen,
sorgulayamayan öðretmenler yaratmak istemektedir. Öðretmenler sürekli yer deðiþtirecek, sendikal olarak saðlam baðlar kurmalarýna da
engel olunacaktýr.
Sonuç
Her geçen gün içten içe çürüyerek bir enkaz haline getirilmiþ eðitim sistemimizin yýllar içinde birikerek artan yapýsal sorunlarý, geçici,
günübirlik politikalarla geçiþtirilmiþ ya da çözümsüz býrakýlmýþtýr.
Küreselleþmeyle birlikte bölge coðrafyasýný deðiþtirme, bölgenin
tüm kaynaklarýný uluslar arasý sermayenin kullanýmýna açma politikasýný sadakatle uygulayan siyasal iktidar, bir kamu hizmeti ve temel bir
insan hakký olan eðitimi de piyasaya açmaya çalýþmaktadýr.
Öte yandan da ulusal belleði silinmiþ, sorgulamayan, itaatkar,
kendi adýna karar verenlerin kararlarýna biat eden bir nesil yetiþtirerek
emperyalizm için ülkeyi dikensiz bir gül bahçesine dönüþtürecek eðitim politikasýný hayata geçirmektedir.
Çocuklarýmýz öðrenmeye deðil, sýnavlara, sýnýf geçmeye ve evlerine zayýfsýz bir karne götürmeye koþullanmýþ durumdadýr. Dolayýsýyla öðrencilerin karnelerindeki kýrýk notlar kendilerine ait deðil, AKP iktidarýnýn eðitim sistemine ve Milli Eðitim Bakanlýðý'na verilmiþ notlardýr.
Eðitim-Ýþ olarak, çocuk ve gençlerimizin, geleceðimizin siyasi iktidarýn yarattýðý enkazýn altýnda yok olmamasý için acil adýmlar atýlmasý zorunluluðunu bir kez daha belirtiyor, parasýz, bilimsel, demokratik
ve laik eðitimin tüm yurttaþlar için ayrým gözetmeksizin hayata geçirilmesini istiyoruz. Cumhuriyetin kendisine yüklediði görev ve sorumluluklarýnýn bilincinde olan eðitim emekçileri, emperyalizmin ve onun
iþbirlikçisi siyasi iktidarýn çocuklarýmýzýn geleceðini karartmasýna izin
vermeyecektir.”
Çorum’un Ýskilip ilçesine baðlý Elmalý köyünde çýkan yangýnda bir ev kül oldu.
Bir ev kül oldu
Ç
orum’un Ýskilip
ilçesine baðlý Elmalý köyünde çýkan
yangýnda bir ev kül
oldu.
Edinilen bilgilere göre, Elmalý köyünde yaþayan Ali
Ýhsan Keskin’e ait
evde bilinmeyen bir
nedenden yangýn çýktý. Yangýný yatsý namazýndan çýkan cami
cemaati fark etti.
Keskin’e ait evden
dumanlar yükseldiðini gören vatandaþlar
jandarma ve Ýskilip
Belediyesi Ýtfaiye
Müdürlüðü ekiplerine haber verdi. Ýhbarýn ardýndan köye
çok sayýda itfaiye
ekibi sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin zamanýnda müdahalesi
ile büyümeden kontrol altýna alýnan yangýn baþka evlere sýçramadan söndürüldü.
Keskin’e ait kullanýlamaz hale gelirken
olayda herhangi bir
can kaybý yaþanmadý.
Evin uzun zamandýr kullanýlmadýðýný belirten vatandaþlar, ev sahibi Ali
Ýhsan Keskin’in geçen yýl kalp krizi geçirerek hayatýný kaybettiðini
söyledi.
Yaklaþýk 15 gün öncede Keskin’in 20
yaþýndaki oðlunun
kalp krizi geçirerek
vefat ettiði öðrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý.(ÝHA)
Elmalý köyünde yaþayan Ali Ýhsan Keskin’e ait evde yangýn çýktý.
Ýhbarýn ardýndan köye çok sayýda itfaiye ekibi sevk edildi.
Evin uzun zamandýr kullanýlmadýðý belirtildi.
Engelli doðumlar önlenecek
Ý
skilip Belediyesi tarafýndan engelli doðumlarýn
önlenmesi amacýyla hazýrlanan proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan onaylandý. 'Engelleri Yolun Baþýndayken Engelliyoruz' baþlýðý ile
hazýrlanan proje ile, Ýskilipli bayanlarýn sakat doðumlara neden olan faktörler hakkýnda bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri hedefleniyor.
Ýskilip Belediyesi'nin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý'nýn Engelliler Destek Programý(EDES)
kapsamýnda hazýrlayýp sunduðu proje baþarýlý bulunarak onaylandý. Onayýn ardýndan Ýskilip Belediyesi
ile Çorum Valiliði arasýnda sözleþme imzalanarak proje uygulamasýna baþlandý.
Söz konusu proje kapsamýnda Ýskilipli bayanlar, doðum öncesi faktörlere baðlý engelli doðumlar hakkýnda bilinçlendirilecek. Ýskilip Engelliler Derneði ve Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü ortaklýðýnda yürütülecek
olan projenin aðýrlýklý konusu eðitim, bilinçlendirme ve farkýndalýk çalýþmalarý
olacak.
Numan Sezer; "Engellilik konusuna temelden
eðiliyoruz."
Proje ile ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Numan Sezer, son yýllarda Türkiye'de engellilik kavramýna ciddi bir þekilde yaklaþýldýðý, engelli vatandaþlarýn sosyal hayata katýlmalarýna yönelik önemli çalýþmalar yapýldýðýný kaydederek, Ýskilip Belediyesi'nin de ilçedeki engelli vatandaþlara her konuda
destek olduðunu belirtti. Engelliliði önlemeye yönelik çalýþmalarý daha çok önemsediklerini ifade eden
Baþkan Sezer, "Hazýrladýðýmýz proje ile kadýnlarýmýzý, anne adaylarýmýzý ve evlilik çaðýndaki genç kýzlarýmýzý sakat doðumlar konusunda bilgilendireceðiz.
Bu çalýþmayý köylerimize de yayacaðýz. Ýlçemizin
bu konuda tam anlamýyla bilgi ve bilinç sahibi olmasýný saðlamak için hazýrladýðýmýz bu projenin çarpan
etkisiyle daha geniþ kitlelere yayýlacaðýna inanýyoruz." dedi.
Projenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
tarafýndan finanse edildiðini belirten Sezer, projenin
hazýrlanmasýnda emeði geçen personellerine, desteklerinden dolayý Çorum Valiliði Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü personellerine ve desteklemeyi uygun
bulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na teþekkür ettiklerini ifade etti.
Çorum'dan yapýlan 13 baþvurudan
kabul edilen 3 proje arasýnda
Ýskilip Belediyesi tarafýndan hazýrlanan proje ile birlikte Çorum'dan toplam
13 proje baþvurusu yapýldý. Bakanlýk tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Hitit Üniversitesi, Kamu Hastaneler Birliði ve Ýskilip Belediyesi tarafýndan
sunulan projeler baþarýlý bulunarak onaylandý. Hitit
Üniversitesi, "Hititli Gençler Empati ile Engelleri
kaldýrýyor" projesi ile baþvururken, Çorum Kamu
Hastaneleri Birliði, "Ruh Saðlýðýnýn Renkleri" Ýskilip Belediyesi ise, "Engelleri Yolun Baþýndayken Engelliyoruz" projesi ile baþvurmuþtu.
Öte yandan EDES Programý kapsamýnda 17 il
ve ilçelerinden yapýlan baþvurularýn toplam 57 tanesi desteklenmeye uygun bulundu. Projelerin büyük
çoðunluðunu kamu kurumlarý ve üniversiteler tarafýndan hazýrlanan projeleri oluþturuyor. Ýskilip ile
birlikte belediye olarak Sinop Gerze, Zonguldak Filyos, Karabük ve Düzce Akçakoca Belediyelerinin
sunduðu projeler onaylandý.
Ýskilip Belediyesi Basýn
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
15
‘Büyükþehir Yasasý mahalli
gazeteler için kâbus olmayacak’
B
asýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu Anadolu
BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri
Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, önüTemsilcisi Mustafa Arslan, Saðlýk Bakanlýðý ilanlarý
müzdeki mahalli seçimler sonrasýnda yürürlüðe girekonusunda yaþanmakta olan sorunlarý aþmak için Saðcek Büyükþehir Yasasý konusunda BÝK olarak gereklýk Bakanlýðý ve Kamu Ýhale Kurumu nezdinde girili mevzuat hazýrlýklarýnýn yapýldýðýný söyledi.
þimlerinin devam ettiðini hatýrlatarak, “Hastaneler Birliði Genel Sekreterlikleri’nin kurulmasýndan sonra
Arslan, BÝK Genel Müdürlüðü’nün gerekli altözellikle ilçe gazetelerimizin uðradýklarý maðduriyetin
yapý ile ilgili çalýþmalarýný sürdürdüðüne iþaret edegiderilmesi için giriþimlerimiz devam etmektedir” derek, “Genel Kurulumuz mevzuat üretme yetkisine sadi.
hip bulunmaktadýr. Yaklaþýk 8 ay süren çalýþmalar
Arslan, personel istihdamýna iliþkin ciddi adýmlar
sonrasýnda Genel Müdürlük uzmanlarýmýz, Yönetiattýklarýný da vurgulayarak, “Nüfusu az olan illerimizmimiz ve Genel Kurulumuz’da Büyükþehir Yasasý
le ilçelerimizde vasýflý eleman konusunda sýkýntýlar
uygulamasý sonrasýnda gazetelerimizin sorun yaþayaþanmakta idi. Bu sorunun çözümü için meslek yükmamasý için tüm tedbirler alýnmýþtýr. Mevzuatýmýz
Mustafa Arslan
sekokullarýnýn iletiþimle ilgili bölümlerinden mezun
gereði gazetelerin teslim edilme süresi ve þekli yeniolanlar için bekleme süresini 6 aya indirmiþ bulunuyoden belirlenmiþtir. Buna göre elektronik ortamda ayný gün kurum
ruz. Devamla Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu’nun (ÝÞKUR) iþbaþý eðiþubelerine gönderilecek gazetelerin basýlmýþ halleri de 2 iþ gününtim programýndan gazetelerde yararlanan personelin burada geçirde kuruma ulaþtýrýlacaktýr. Konya, Antalya, Ýçel gibi illerimizdeki
dikleri 6 aylýk süreyi de bekleme süresinden kabul ediyoruz. Böylece gazetelerimizin vasýflý eleman konusunda içinde bulunduklarý
büyük mesafeler böylece sorun olmaktan çýkarýlmýþtýr. Düzenlesýkýntýya çözüm yönünde hayati bir adým atmýþ bulunuyoruz. Ýletimelerde ilçe gazetelerimizin haklarý korunarak daha iyi imkanlara
þim eðitimi alan meslek adaylarýna da istihdamda avantaj saðlamýþ
kavuþturulmalarý hedeflenmiþtir. Köylere Hizmet Götürme Birlikoluyoruz. ÝÞKUR’un iþbaþý eðitim programýný da sektörümüz açýleri’nin Büyükþehirler için kapanmasýndan sonra bu çerçevede yasýndan faydaya çevirmiþ oluyoruz” þeklinde konuþtu.
pýlmakta olan ihaleler artýk gazetelerimizde yayýmlanacaktýr. Ýlçe
Mustafa Arslan son olarak, dövizde meydana gelen dalgalangazetelerimize altýndan kalkamayacaklarý yükümlülükler getirilmanýn girdi fiyatlarýný olumsuz etkilediðini, bu olumsuzluðun gimemiþ, aksine tahsilat gibi bir yük üzerlerinden alýnmýþtýr. Bakanderilmesi
için tedbir alýnmasýnýn þart olduðunu söyledi. Arslan,
lar Kurulu’nun geçtiðimiz günlerde yayýmladýðý Resmi Ýlan Fiyat
“Yerel demokrasinin hayata geçmesinin en büyük amillerinden
Tarifesi ve sütun santim tanýmýný deðiþtiren kararý ile bir iyileþme
olan mahalli basýnýmýzýn içine düþtüðü bu zor durumdan çýkarýlyaþanacaðýný düþünüyoruz” dedi.
masý için çözüm beklemekteyiz” diye konuþtu. (ÝHA)
Gümrük Günü’ne buruk kutlama
TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ý ziyaret etti.
TSO üyelerine hibe bilgisi
T
arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
(TKDK), 12. Baþvuru Çaðrý Ýlaný'na çýktýðý, hibe programýndan yararlanmak isteyen kiþi ve kurumlarýn, 10 Þubat - 10 Mart 2014 tarihleri arasýnda
projelerini TKDK'ya sunabilecekleri hatýrlatýldý.
Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, üyelerinin Avrupa Birliði hibelerinden daha fazla pay alabilmesi, yeni yatýrýmlara yönelmesi ve ilimize ve ülkeye daha fazla katma deðer üretmesini saðlamak
amacýyla TKDK Ýl Koordinatörlüðü iþbirliðinde bir
bilgilendirme toplantýsý organize ediyor.
28 Ocak Salý günü TSO'da gerçekleþtirilecek
olan bilgilendirme toplantýsý, saat 14.00'te baþlayacak. Toplantýda TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail
Daðdelen yeni dönem baþvuru ilaný için desteklenen
sektörler, baþvuru þartlarý, süresi, hibe oranlarý ve
örnek projelerle ilgili bilgiler verecek.
TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen,
12. Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný ve 10 Þubat - 10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin
gerçekleþtirileceðini söyledi.. 12. Çaðrý ilanýnýn bütçesinin 488 milyon 772 bin 12 Avro olduðunu belirten Daðdelen, "Yani yaklaþýk 500 milyon Avro, çiftçilerimizi bekliyor" demiþtir. Daðdelen, "Ýlimizde
2013 yýlýnda ödediðimiz destek miktarý 21 milyon
lirayý aþtý, bu sene de destekleme rakamýnda bu düzeyi aþmayý hedefliyoruz" dedi.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Çorum'un tarýmsal kalkýnmasý açýsýndan önemli gördüðü bilgilendirme toplantýsýna baþta tarýmsal üretim
yapan iþletmeler olmak üzere bütün yatýrýmcýlarýn
katýlabileceðini belirterek, destek ve katkýlarýndan
dolayý TKDK yetkililerine teþekkür etti.
TSO Basýn
Aðýz temizliði için ‘peynir’ tüketin
Mustafa Demirer
de çalýþan personelinde Biliþim Uzmaný olarak atanmasý.
Tüm kadro ve unvanlar için Yardýmcý Hizmetliler dahil olürk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, Gümrük ve
mak üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði sýnaTicaret Bakanlýðý çalýþanlarýnýn mutsuz olduðunu
výnýn açýlarak sürekli hale getirilmesi. Araþtýrmacý kadrobildirdi.
Peynir tüketimi Türk kültüründe çok yayyum kaynaðý olduðunu ifade ederek, þunlarý
sunda görev yapan personelin mali ve sosyal hak kayýplarý26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle yazýlý
gýndý. Yemekten sonra az da olsa tüketilen peykaydetti:
nýn giderilmesi için kadrolarýna uygun görevlerine atanmabir açýklama yapan Çam, ülkelerin namuslarý, gülen yünir asitli bir ürün olduðu için yemek esnasýnda
"Tabiatta süt ürünlerinin dýþýnda kemik ve
sý. X-Ray araç ve konteyner tarama sistemlerinde görevli
zü, dýþ dünyaya karþý algýlanmasýnda gümrük teþkilataðýzda oluþan yemek kalýntýlarýný önleme etkisigümrük personelinin saðlýðý ve yaþam kalitesi ile moral ve
diþ saðlýðýný direkt etkileyebilecek düzeyde kallarýnýn büyük öneme haiz olduðunu, nitekim son günne sahip. Dolayýsýyla diþ eti ve aðýz saðlýðý bamotivasyonlarýnýn korunmasý, kurumlar arasýnda uygulama
siyum
içeren baþka bir ürün yok. Ýnsanlarýn kallerde gümrükler ve sýnýr kapýlarýnda yaþanan olumsuzbirliðinin saðlanmasýný teminen, anýlan personelin haftada
kýmýndan önemli.
siyum kaynaðý olan tek ürün süt ürünleridir. Bu
luklar ve kevgire dönen sýnýr kapýlarýnýn gümrük çalý35 saatten fazla çalýþtýrýlmamasý. yýlda en az bir kez týbbi
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Mühendislik
yanýyla da peynir ülkemizde çok fazla tüketiliþanlarýný zor durumda býraktýðýný, ülkenin jeopolitik ve
muayenelerinin yaptýrýlmasý ve týbbi muayene bedelinin
stratejik konumu gereði sýnýr kapýlarý ve gümrüklerinin
Mimarlýk Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü
yor. Peynir, aðýz ve hem de diþ saðlýðý açýsýndan
Kurumca karþýlanmasý.
önemini artýrdýðýný, bununla beraber çalýþan gümrük
Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Atasever, peynirin
önemli bir etkiye sahip. Peynir, aðýz kokularýnýn
666
sayýlý
KHK
ile
deðiþik
4458
sayýlý
Gümrük
kanuSami Çam
personelin öneminin de kat kat arttýðýný hatýrlattý.
önceki
dönemlerde
sofralarda
yaygýn
olarak
yeönlenmesi,
aðýzdaki mikrobiyel faaliyetlerin önnun 221. maddesine göre 15.01.2012 tarihinden sonra merÇam, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý çalýþanlarýnýn
rini aldýðýný, bugün sadece kahvaltýda tüketildilenmesi açýsýndan da önemli."
kez teþkilatýna naklen atanan veya geçici görevlendirilen personele
maalesef bir çok konuda mutsuz, huzursuz ve olumsuzluklarla karþý
ðini söyledi.
fark tazminatý ödenmemekte olup, bu durumdaki ayni iþyerindeki ayPeynirin içerisindeki asit özelliði dolayýsýykarþýya olduðunu belirterek, þöyle dedi; " Gümrük çalýþanlarý her türni iþi yapan personelin ücret adaletsizliðinin giderilmesi. Ankara'nýn
Peynirin eskiden öðle ve akþam yemeklela aðýz temizliðinin yaný sýra diþ temizliði için
lü ithamlara haksýz yere maruz kalmaktadýrlar,tehdit edilmektedirPolatlý, Çubuk, Elmadað gibi Ýlçesinde ikamet eden personelin servis
rinde yerini aldýðýný anýmsatan Atasever, "Peyde kullanýlabileceðini anlatan Atasever, "Çoler,yolsuzluk ve dahi kaçakçýlýkla her daim suçlanmakta sýnýr kapýlaihtiyacýnýn karþýlanmasý ve servis hizmetinden faydalanamayan persorýnda örgütlerin, devletin ve gayrý resmi sýnýr kontrolü yapanlarýn cenir tüketimi Türk kültüründe çok yaygýndý. Yecuklarýn peynir tüketmeye daha çok ihtiyacý var.
nele de bedelinin ödenerek maðduriyetinin giderilmesi. Ek ödeme,
bir tehdit gibi olumsuz koþullarda görev yapmaktadýrlar.Tüm zorlukmekten sonra az da olsa tüketilen peynir asitli
Onlar da vücut sürekli geliþtiði için belirli bir
mükellef mesaisi gibi tüm ücretlerin emekliliðe sayýlmasý. Taþra ve
lara raðmen görevini ifa eden gümrük çalýþanlarýnýn haklý talepleri
bir ürün olduðu için yemek esnasýnda aðýzda
noktaya kadar etkisi daha fazla. Çocuklarýn belBölge Müdürlüðü personelinin Bakanlýk merkez binasýnda yemek hizivedilikle gerçekleþtirilmelidir.Türk Büro Sen Olarak bu taleplerimiz
metinden faydalanýrken, misafir ücretine tabi tutulmamasý.
oluþan kalýntýlarý önleme etkisine sahip. Dolayýli bir yaþtan sonra peynire daha fazla ihtiyacý
þunlardýr.
sýyla diþ eti ve aðýz saðlýðý bakýmýndan önemli"
var. Peynir kadýnlar da belli bir yaþtan sonra göKýlýk ve kýyafet Yönetmeliði kapsamýnda daðýtýlan üniformalarýn
Özel hizmet tazminat oranlarýnýn, diðer kamu kurumlarýnda ayný
mevsime ve bedene uygunluðunun saðlanmasý hususlarýnda, biran öndiye konuþtu.
rülen kemik erimesinin önlenmesi bakýmýndan
unvanda çalýþanlara ödenen tazminat oranlarýna yükseltilmesi. Gümce tedbirler alýnmasý hususlarýnda ivedilikle çalýþma yapýlarak, çözüm
önemli" ifadelerini kullandý.(AA)
Atasever, peynir ve süt ürünlerinin kalsirük muhafaza personeline silah tazminatý ve yýpranma payý verilmesi.
yollarý üretilmelidir.
Sýnýr kapýlarýnda fazla mesai yaptýrýlan personele ek 5000'e kadar fazB u
la çalýþma ücretinin ödenmesi ve 4458 Sayýlý Gümrük Kanunu'na göduygu ve
T.C. KARGI
re ödenmekte olan fazla mesai ücreti uygulamalarýnda alt limitlerden
düþünce(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/5 SATIÞ
baþlanýlarak tüm unvanlara ilave 2500 puan artýþý ile ödemelerin yapýllerle 26
masý. 24/24 ya da 12/12 olan çalýþma saatlerinin, uluslararasý çalýþma
O c a k
örgütü ve 657 sayýlý kanunun öngördüðü kriterlere göre yeniden düDünya
zenlenmesi.
ZEYNEL MAHALLESÝ Mahalle/Mevkii, BAHÇELÝ KERPÝÇ EV
G ü m r ü k Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri
Gümrük kapýlarýnda görevli personelin can güvenliðinin saðlanAHIR, (üzerindeki yapýlarýn yýkýldýðý, herhangi bir yapýnýn
G ü n ü l NO'LU TAÞINMAZIN
bulunmadýðý, üzerinde moloz taslarýn bulunduðu.
masý. Baþta muayene ve muhafaza memurlarý olmak üzere; belirleneKutlu ol- Özellikleri
: Çorum Ýl, Kargý Ýlçe, 122 Ada No, 15 Parsel No, OBRUK KÖYÜ
cek kriterlere göre Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý personeline kurum
Yüzölçümü
: 169 metrekare
sun diyoD
ARILIK
Mahalle/Mevkii,
TARLA,
çeltik
üretimi
yapmaya
müsait
içinden Gümrük Uzmanlýðýna geçiþ imkâný, ile Bilgi Ýþlem DairesinArsa Payý
: Tam
ruz.”
sulak tarým arazisi,
imar Durumu
: Ayrýk nizam iki kat konut alaný imar uygulamasýndan etkilenYüzölçümü
: 2.573,29 metre kare
memektedir.
Arsa Payý
: Tam
Kýymeti
: 2.535,00 TL
imar Durumu
: Ýmar planý bulunmamaktadýr.
KDV Oraný
: %18
Kýymeti
: 20.584,00 TL
Kaydýndaki Þerhler :-KDV Oraný
: %18
1. Satýþ Günü
: 05/03/2014 günü 10:30 -10:40 arasý
Kaydýndaki Þerhler : Çorum l.Ýcra Müdürlüðü 201 1/5058 Esas ve Osmancýk Ýcra
2. Satýþ Günü
: 3/04/2014 günü 10:30 - 10:40 arasý
Müdürlüðü 2011/289 Esas hacizli
Satýþ
Yeri
: KARGI HÜKÜMET KONAÐI ÖNÜ
1. Satýþ Günü
: 05/03/2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
T
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
260 bin liralýk kaçak
eþya ele geçirildi
O
rta Karadeniz Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürü Serkan Iþýk, sorumluluk alanlarýnda 2013 yýlýnda 2
milyar 455 milyon 490 bin 89 dolar ithalat, 1 milyar 371 milyon 162 bin 993
dolar ihracat gerçekleþtirildiðini, 957
milyon 805 bin 865 TL vergi tahsil
edildiðini ve 260 bin 948 TL deðerinde
kaçak eþya ele geçirildiðini açýkladý.
Serkan Iþýk yaptýðý yazýlý açýklamada, “Ülkemizin de kurucu üyesi olduðu ve halen 179 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ) ilk toplantýsýný yaptýðý 26 Ocak günü, üye ülkelerde ve DGÖ Merkezi’nde ‘Dünya
Gümrük Günü’ olarak belirlenmiþtir.
26 Ocak Dünya Gümrük Günü her yýl
farklý bir tema belirlenerek kutlanmaktadýr. 26 Ocak 2014 Dünya Gümrük
Günü için ‘Ýletiþim: Daha iyi iþbirliði
için bilgi paylaþýmý’ temasý belirlenmiþtir. Küreselleþmeye baðlý olarak ortaya çýkan geliþmeler, teknolojik ilerlemeler ve rekabetin artmasý, kamu kesiminde yeniden yapýlanmayý gerekli
kýlmýþtýr. Bu baðlamda, Bakanlýðýmýz
temaya uygun, toplumun deðiþen taleplerini zamanýnda karþýlayabilmesi
amacýyla etkin bir iletiþim, dýþ ticaretin
geliþmesine yönelik çalýþmalarýnda firmalar ve kuruluþlarla kurumsal iþbirliði yapmaktadýr. Gümrük ve ticaret alanýnda; yenilikçi yaklaþým ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli
yapýldýðý, dünyanýn sayýlý ticaret mer-
kezi haline getirmeyi hedeflemektedir”
dedi.
“Ülkemizin ve bölgemizin dýþ ticaret iþlemlerine dinamizm kazandýrmak için bir yandan mevzuat düzenlemeleri yapýlýyor, diðer taraftan iç ve dýþ
ticaretin iþleyiþini kolaylaþtýracak, bürokrasiyi azaltacak yeni projeler üretiliyor ve uygulanmaktadýr” diyen Serkan
Iþýk, þu bilgileri verdi: “Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir þekilde yerine getirilmesi esasýndan hareketle,
gümrük mevzuatý ve diðer mevzuatlarýn doðru uygulanmasýný saðlamak ve
gerekli görülen gümrük kontrollerinin
etkin bir þekilde yerine getirilebilmesi
için, risk analizlerine dayalý gümrük
kontrolleri gerçekleþtirilmektedir. Bu
uygulamalarýn maliyetleri azaltmasý,
doðal olarak dýþ ticaret erbabýnýn uluslararasý piyasalarda daha çok tercih
edilmesi ve rekabet gücünün artmasý
ile ihracatýmýzýn desteklenmesine katký
saðlayacaktýr. Bölge Müdürlüðümüz;
Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya,
Tokat, Sinop ve Ordu illerini kapsayan
geniþ bir coðrafyada görevini ifa etmektedir. Bölge Müdürlüðümüzce
2013 yýlýnda; 2 milyar 455 milyon 490
bin 89 USD ithalat, 1 milyar 371 milyon 162 bin 993 USD ihracat gerçekleþtirilmiþ, 957 milyon 805 bin 865 TL
vergi tahsil edilmiþ, 260 bin 948 TL deðerinde kaçak eþya ele geçirilmiþ,
Samsun Tasfiye Ýþletme Müdürlüðü’nce dönem dönem araç ve eþya satýþý gerçekleþtirilmektedir.”(ÝHA)
2. Satýþ Günü
Satýþ Yeri
: 03/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
: KARGI HÜKÜMET KONAÐI ÖNÜ
2 NOLU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Kargý Ýlçe, 726 Parsel No, HACIHAMZA KÖYÜ
ÇUKURBAHÇE Mahalle/Mevkii, BAHÇE 1.700 METRE KARE (BAHÇE),
Bahçe tarýmý yapmaya müsait arazilerden üzerinde ceviz, nar, armut
vs.aðaçlar mevcuttur.
Yüzölçümü
: 1.700 metre kare
Arsa Payý
: Tam
imar Durumu
: Ýmar planý bulunmamaktadýr.
Kýymeti
: 1.484,00TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler : -1. Satýþ Günü
:05/03/2014 günü 10:10- 10:20 arasý
2. Satýþ Günü
:03/04/2014 günü 10:10 - 10:20 arasý
Satýþ Yeri
: KARGI HÜKÜMET KONAÐI ÖNÜ
3 NOLU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Kargý Ýlçe, 123 Ada No, 5 Parsel No, OBRUK KÖYÜ
DARILIK Mahalle/Mevkii, TARLA, çeltik üretimi yapmaya müsait
sulak tarým arazisi,
Yüzölçümü
: 1.416,98 metrekare
Arsa Payý
: Tam
imar Durumu
: Ýmar planý bulunmamaktadýr.
Kýymeti
: 11.328,00TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler : Çorum l .Ýcra Müdürlüðü 2011/5058 Esas ve Osmancýk Ýcra
Müdürlüðü 2011/289 Esas hacizli
1. Satýþ Günü
: 05/03/2014 günü 10:20 - 10:30 arasý
2. Satýþ Günü
: 03/04/2014 günü 10:20 - 10:30 arasý
Satýþ Yeri
: KARGI HÜKÜMET KONAÐI ÖNÜ
4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Kargý Ýlçe, 1201 Parsel No, HACIHAMZA KÖYÜ
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden,
artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur.
Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan
sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en
çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir,
alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan
doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarým dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve iflas Kanununun
133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini
yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme
hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri
verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.22/01/2014
(ÝÝKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk
gelmektedir.
ÝÝK.nun 127.md.si gereðince ilgililere tebligat yapýlamamasý durumunda is bu ilan tebligat yerine geçecektir.
(Basýn: 79) www.bik.gov.tr
16 PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Bütçe, gelecekteki belirli bir
dönemde gerçekleþmesi öngörülen
gelir ve giderlerin karþýlýklý tahminlerini içeren cetveldir. Bütçe, ayný zamanda yürütme organýna harcamalarýn
yapýlmasý ve gelirlerin toplanmasý
konusunda yetki ve izin veren bir
kanundur.
Bütçe, belli bir döneme ait yapýlacak giderleri ve elde edilecek gelirleri
tahmini olarak gösterir. Bu dönem,
mali yýl olarak adlandýrýlan dönemdir.
Bütçe, henüz gerçekleþmemiþ olan,
Ülker Mavral
tahmini rakamlarý gösteren bir mali
[email protected]
plandýr. Bütçe ekonomik, mali, siyasi
ve hukuki sonuçlar yaratýr. Bütçenin dikkatli kullanýlmasý
sonucunda; millî gelir, gelir daðýlýmý, ekonomik kalkýnma,
ekonomik ve sosyal sorunlarýn giderilmesi vb. üzerinde
olumlu etkiler görülebilir.
Bütçe, parlamentonun, yürütme organý olan
Bakanlýklara, uygulamacýlara bir yetki verme yasasýdýr.
Yürütme organýna gelirlerin toplanmasý, harcamalarýn
yapýlmasý konusunda yetki ve izin veren tek yetkili merci
bir tek parlamentodur. Cumhurbaþkaný ve Bakanlar Kurulu
dahil dâhil hiç kimse bu yetkiye sahip deðildir. Hatta o yüzden bütçe yasasý Mecliste yasalaþtýktan sonra, usulen
Cumhurbaþkanýna gider. Cumhurbaþkanýnýn iade etme ve
geri gönderme hakkýnýn olmadýðý tek yasa bütçe yasasýdýr.
Parlamento bu hakkýný kullanýrken sadece yetki vermekle
kalmaz, geçmiþ dönem verilen yetkilerin nasýl kullanýldýðýna da bakar. Bu parlamentonun hakký ve görevidir.
Bu görevini yerine getirirken de iki mekanizma kullanýr. Bunlardan birincisi Sayýþtaydan gelen raporlar, ikincisi geçmiþ dönemin kesin hesabý. Sayýþtay, ayný zamanda
bir bütçe mahkemesidir Çünkü, çok önemli ve ceza verme
yetkileri de vardýr. Ýdareler zaman zaman fazla harcama
yapýnca Sayýþtay’dan vize alýrlar. Sayýþtay belirli aralýklarla kurumlarý T.S.M.M.si adýna denetler. Sayýþtay
Baþbakanlýk, silahlý kuvvetler dâhil bütün bakanlýk ve
kamu kurumlarýnýn harcamalarýný inceleyebilir. Ayný
zamanda da geçmiþ dönemin kesin hesabýnýn da görülmesi
gerekir. Bu iki mekanizma bütçe açýsýndan çok önemlidir.
Eski devirlerde, Ýngiltere ve Fransa gibi ülkelerde
krallar, krallýk hazinesine ait mülk gelirlerinin yetersiz
kaldýðý durumlarda halktan istedikleri ölçüde vergi ve benzeri gelirler toplayabiliyorlardý. Sonraki dönemler de kamu
giderlerinde meydana gelen artýþlar karþýsýnda, kralýn mülk
gelirleri yetersiz kalýnca halktan daha fazla vergi talep
Bütçeler ve 2014 Yýlý Bütçesi 1
edilmesi yoluna gidildi.
Halkýn vergi yükünün artýrýlmasýna karþý gösterdiði
tepki sonucu Ýngiltere’de 1215 yýlýnda Kral John’a kabul
ettirilen Magna Carda (Büyük ferman ) ile vergi toplamak
parlamentonun iznine baðlandý. Bu baðlamda bütçe hakký
Ýngiltere’de kesin olarak 1688’de ilan edilen “Haklar
Bildirgesi”yle, Fransa’da,1789’da “Ýnsan ve Vatandaþlýk
Haklarý Bildirgesi”nde, ABD.de 1776 yýlýnda “Amerikan
Baðýmsýzlýk Beyannamesi”nde vergi hakkýndan bahsedildi.
. Osman’lýnýn modern anlamda olma sa da 1600’lü
yýllardan beri kendine has bir bütçesinin olduðu bilinmektedir. Osmanlý’nýn ilk bütçesinin 1653 yýlýnda yapýldýðý ve
1900 kese altýn açýk verdiði, Bu yýllarýn Osmanlý’nýn gerileme dönemlerine rastladýðý da bilinmektedir. Osmanlý
devletinde gelir ve giderlerin yazýmý ve karþýlaþtýrýlmasý
mutad olmakla birlikte, kimi iktisatçýlar tarafýndan ülkemizde bütçe kelimesinin Tanzimat’tan sonra ilk defa 1864
yýlýnda kullanýldýðý belirtilmektedir. Oysa, 1850 yýllýnda
Osmanlý’nýn bazý iktisat bürokratlarý tarafýndan da bütçe
kelimesi bilinmekteydi. Hatta Ahmet Lütfi Efendi 1850
yýlýna gelinceye kadar Osmanlý’nýn bu hususu muvazene
defterinde takip ettiðini ifade etmiþtir.
Cumhuriyet döneminde ilk bütçe 1921 yýlýnda aylýk
avans kanunlarý çýkarýlmak ve yýl sonunda onaylanan bütçe
kanunundan mahsup edilmek þeklinde gerçekleþti. 1921
yýlý bütçesinin bir özelliði de ödeneklerin ve gelir tahminlerinin bütçede belirtilmemiþ olmasýdýr. 1922 ve 1923 yýllarýnda da zor koþullar nedeniyle gerçek anlamda bir bütçe
hazýrlama imkaný olmadý. 1924 yýlýnda gerçek anlamda ilk
bütçe hazýrlanabildi.
Ülkemiz bütçesinde, uluslararasý standartlar ve
Avrupa Birliði uygulamalarýyla uyumlu bir kamu mali
yönetimi ve kontrol sistemi kurulmasý yönünde önemli bir
adým teþkil eden 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu gereðince, 2006 yýlýndan itibaren ilk defa
çok yýllý bütçeleme anlayýþýna geçilmiþtir. 2006 yýlýndan
beri üç yýllýk bütçeler hazýrlanmaktadýr.
2014 yýlý bütçesi bu hedefler doðrultusunda hazýrlanmýþtýr.
2014 yýlý merkezi yönetim bütçesinin temel özellikleri
ile bütçe büyüklüklerine ait bazý önemli rakamlar þöyledir.
Bütçe Gelir ve Giderleri:
-
Bütçe Giderleri
Faiz Hariç Giderler
Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
Bütçe Açýðý
Faiz Dýþý Fazla
Faiz Ödemesi
436,3 milyar TL:
384,3 milyar TL.
403,2 milyar TL.
348,4 milyar TL.
33,2 milyar TL.
18,8 milyar TL.
52,0 milyar TL.
GSYH ve Dýþ Ticarete Ýliþkin Büyüklükler:
GSYH
1 trilyon 719 milyar TL.
Ýthalat (CIF)
262 milyar dolar
Ýhracat (FOB)
166,5 milyar dolar
Dýþ Ticaret Dengesi 95,5 milyar dolar
Cari Denge
- 55.5 milyar dolar
Büyüme Oraný
yüzde 4,0
Deflatör
yüzde 6,0
TÜFE (Yýl sonu)
yüzde 5,3
2014 yýlýnda ithalat 262 milyar dolar, ihracat ise 166,5
milyar dolar olarak öngörülmüþ olup, dýþ ticaret dengesi
yani ithalat- ihracat farký 95,5 milyar dolardýr. Diðer bir
ifade ile ithalatýmýz ihracatýmýzdan 95.5 milyar dolar
fazadýr. Cari denge ise 55,5 milyar dolardýr. Ýthalat ihracat
farkýnýn üzerine hizmet gelirlerini, dýþ yatýrým gelirlerini
cari iþlemlerden elde edilen gelirleri ekleyip, hizmet giderlerini, dýþ yatýrým giderlerini, ve cari iþlemlerden elde
edilen giderleri çýkarýrsak bize cari dengeyi verir. Bu
hesaplamada gelirler giderlerden fazla ise cari fazla, giderler gelirlerden fazla ise cari açýk olur. Ýþte Türkiye olarak
cari açýðýmýzýn 2014 yýlýnda 55,5 milyar dolar olacaðý tahmin edilmiþtir.
Buradaki cari açýk önemli ölçüde ihracata baðlýdýr,
Aðustos-2013 dönemi itibariyle aylýk bazda 180,6 milyar
dolarlýk kýsmi ara mali ithalatýmýz olmuþtur. Temmuz/2013
itibariyle yýllýk bada 57,9 milyar dolar enerji ithalatýmýz
olmuþtur.
Türkiye birincil enerji kaynaklarý bakýmýndan önemli
ölçüde dýþa baðýmlýdýr. Birincil enerji kaynaklarýnda yüzde
72 oranýnda, dýþa baðýmlýdýr. Petrolün yüzde 92’sini ve
doðalgazýn yüzde 98’ni yurt dýþýndan almaktadýr.
Cari açýðýn Türkiye’de büyüme nedenlerine ana hatlar
itibariyle bakacak olursak;
1-Küresel ekonominin zayýf görünümü,
2- En büyük ticaret ortaðýmýz olan, AB ülkelerindeki
kriz, Çünkü, ihracatýmýzýn büyük çoðunluðunu AB ülkelerine yapmaktayýz. Kriz nedeniyle AB ülkelerine yapýlan
ihracatýmýzda bir miktar düþme olmuþtur.
3-Son dönemlerde genel anlamda ihracatta yaþanan
durgunluk,
4- iç talepteki canlanmaya baðlý olarak ithalatýn artmasý,
5- Enerji ve akaryakýtta dýþa baðýmlý oluþumuz,
6- Net altýn ticaretinin olumsuz etkisi, diðer bir ifade
ile altýn ihracatýnda geçen yýllara göre bir miktar azalma,
7- Kuzey Afrika ülkelerinde yaþanan siyasi sorunlar,
Olarak sayabiliriz.
Makroekonomik Göstergelerin 2002 yýlýnýn 2013 ve
2014 yýllarý ile kýyaslanmasý sonucunda;
Milli Gelir ve Dýþ Ticaret ve Ödemeler Dengesi
Ýþsizlik sadece günümüzün sorunu deðildir. Bu konu-
da yýllarýn birikimi vardýr. Ancak, 2014 yýlý bütçesinde iþsizlik oranlarý yüzde 9,4 olarak planlanmýþ olup Son yýllarda
güçlü istihdam oluþmaktadýr. Türkiye iþsizlik oranýný kriz
öncesi rakamlarýn altýnda tutmayý baþarmýþtýr. ABD.’de
bile hala kiriz öncesi iþsizlik rakamlarýna ulaþýlamamýþtýr.
ABD.de iþsizlik oraný son 20-30 yýlýn en yüksek
seviyelerindedir. Avro Bölgesinde dahi iþsizlik oraný yüzde
12 civarýndadýr. Türkiye’ni1n temelleri bu anlamda
saðlamdýr. Bu durum da onu þoklara ve krizlere karþý daha
dayanýklý kýlmaktadýr.
(Sürecek)
Kerkük'ü Siz unutsanýz bile, Kerkük sizleri unutmayacaktýr? 1
Araplaþtýrmadan Sonra, Kürtleþme Politikasý baþka boyutta
Irak Türklerinin durumu, Saddam Döneminde olduðu gibi, bu günde rahat yüzü, mutluk görmeyen Türkler 35 yýl Saddam dikta rejiminden sonra Kürt eþkýyalarý ve onlar iþbirlikçileri sözde kardeþ söylenen, bir bölüm çýkarlarý yolunda acýmasýz,
Baas rejimini döneminin ajanlarýyla birlikte Irak Türk toprak
bölgelerinde Türklerin milli mücadelesine baskýyla karþý durarak her bir yola denemektedirler.
Ýnsanlarý, korkutularak kendi ana yurdunu, ata topraklarýný
býraktýrmak üzere milli ilkelerini, milli Türkçülük ruhlarý öldürmeye çalýþan Saddam döneminin hizmetkârlarý, dini, milleti olmayan satýlmýþ ajanlar her yönüyle bu kahraman milletimizi yok
etmeye çalýþarak, Kerkük ve öteki Türk bölgelerimizi bu günde
Kürtleþtirme politikasýyla asimilasyon sürdürmektedirler.
Bu caniler önde gelen Türk insanini öldürülerek, ana yurdundan, doðduðu topraðýndan uzaklaþtýrmak nedeniyle baþkalarýnýn kavuþtuðu tüm haklara Türkler bu günde birçok ana yasal
haklarýndan yoksun olarak engellerle karþýlanmaktadýr.
Baskýlar artarak her türlü Acý olaylarla Kerkük, Diyala,
Musul, Erbil, Altunköprü, Tuzhurmatu ve birçok yerlerde Irak
Türkleri Kürtleþtirme politikasýna maruz kalmaktadýrlar.
Bu gün tam olarak Irak devleti, Amerika, Ýsrail, Ýngilizlerinin destek, yardýmý, yönetmesiyle Kürtlerinin iþgali altýnda kalarak devletinin altýndan, üstünden yalnýz tüm gelirlerinden
Kürtleriler yararlanmaktadýrlar, tüm yatýrýmlar, ticaret, sýnýr kapýlarý ellerinde olarak devletin, ziraat, ticaret, petrolünden büyük örende pay almaktadýrlar.
Nerde adalet, hak, eþitlik, nerde Irak Türklerinin paylarý,
haklarý, nerde insan hak ve özgürlüðü, hala binlerce Türkmen
oymak, aþiretleri Saddam döneminde Araplaþtýrýlarak bu günde
baský içinde binlerce aile kurtlaþtýrmakla yok olmaktadýr.
Bu gün Türkler hiçe sayýlarak, acýmasýz bir Asimilasyon ve
Araplaþtýrma, politikasýndan, Kürtleþtirme politikasý tüm yönüy-
le artmaktadýr.
gellerle azaltýlarak yerlerine Kürtler yerleþtirilmektedir.
Ve yeni Kerkük'ün Kürtleþtirme politikasý planýný
birçok devletlerinin razýlýðý, isteðiyle, çýkarlarý açýsýnKerkük'ten baþka Tuzhurmatu, Tazehurmatu
dan, kazanç elde etmekten dolayý sesiz kalarak, Kürtler
Kifri, Dakuk, Yengice, Bastamlý, Amirli, Altunköprüalaný boþ bularak hayal ettikleri Kürt devletinin kurullü yüzlerce köy ilçelere Kürtler el koyarak yarlaþmýþmasý peþinde her türlü destekler almaktadýrlar.
lardýr.
Tüm çýkarlarýný elde eden Kürtler, Devlet zirvesiBu gün Kerkük þehri yüzde yüz Türk olmasýna
ne çýkarak, Türk þehri Erbil'de Elçilikler, konsülüz açýlraðmen 700 binin üstünde Kürt bölgeye yerleþerek,
makla devlet olmaya doðru þimdiden öne gedilmektebu uygulama sonucu Kerkük en tehlikeli, acýlý günledir.
rini Saddam döneminden sonra bu gün Kürtlerin,
peþmerge asayiþin baskýsýný yaþamaktadýr.
Tüm hýzýyla Kültleþtirme politikasý artarak, Irak
Türklerinin bölgelerinde etnik oranlarda deðiþtirmeye
Bu gün Kerkük'ün tüm Devlet dairelerine Kürtyönelik, yüz binlerce Kürt aileleri Irak'ýn kuzeyinden,
ler yerleþerek, sanki burasý bir Kürt bölgesi olarak,
Sadun
KÖPRÜLÜ
komþu ülkelerden getirilerek, güzelim Türk þehri KerTürkleri yok duruma gelmiþlerdir.
kük ve diðer Türkmenli bölgelerine yerleþtirilmektedir.
Bu güzelim Türk þehri Kerkük kendi kimliðine, kendi ana
Getirilen bu Kürtlere karþý büyük miktarda maddi yârdim,
kucaðýna, sýcak bir yuvaya hasret kalarak, viraneye, harabeye
destek, ev, arsa arazi, iþ verilmekle devlet dairelerinde her türlü
dönmüþtür.
önemli görevlerde çalýþtýrýlmaktadýrlar.
Kerkük'üm kendi çocuklarýndan uzak düþerek, acý dert doGünümüzde binlerce Kürt ailelere Kerkük, Telafer, Altunlu Türküleri þarkýlarý, içli hoyratlarý, baþý bölük, bükük, yavrulaköprü, Tuzhurmatu, Erbil, Diyala Hanekýn, Mandalý, Kazaniya,
rý yalnýz, kimsesiz, öksüz, yetim, sahipsiz tek baþýna kalmýþlar,
kýzlarbat, Adanköy, Tazehurmatu, Leylan, Dakuk, Yaycý, Kümanneler gözyaþý dökmektedirler her zaman olduðu gibi bir gece
betler, Kýzýlyar, Ömer mandalý, Türkalan, Beþir, Tisin, Yahyava,
ansýzýn gele bilirim þarkýsýný söyleye, söyleye beklediler, Kýbve diðer Türk bölgelerinin çevrelerinde köyler ve yerleþim bölrýs'ýn bekleyiþi gibi bir gün yeni güneþin doðmuþunu özlediler,
geleri yaparak kurmaktadýrlar.
bu karanlýk gece bitecek diye yol üstüne serildiler bekledikleri
tek umut bir azýcýk olsa bile kendisini göstermedi.
Bu gün baktýðýmýz Kürtler Türk bölgeleri Kerkük ve öteki
bölgelerde devlet dairelerinde önemi görevlere atanmaktadýrlar.
Gönülleri tek bu aþkla yaþadýðý için yine usanmadan bekleyecekler ama Kerküklüler bu bekleyiþten bakmadýlar umutla,
Çok önemli görevleri Kürtler alarak Irak Devletinin yanýnmilli duyguyla, biricik sevgiyle bekleyerek, söyleyerek, durda Irak'ýn Kuzeyini tam olarak yönetmektedirler, çoðunluk Kürtmaktadýrlar, can, kan vererek, þehitler vererek umutla beklemekler bakanlýk, Baþbakanlýk, Cumhurbaþkanýný ve önemli dairelertedirler, ama ne gelen oldu, ne soran, ne yanan oldu, ne acýyan.
de tüm görevlere yalnýz Kürtler atanmaktadýrlar, Buna karþý yüzlerce diplomalý Irak Türkleri iþiz olarak iþ aramaktadýr ve birçok
Ýþte sizler Kerkük'ü unuttunuz, Kerkük o kadar sizleri sevTürklerde ülkesini, topraðýný býrakmaktadýr.
diði için unutmadý aþkýna baþka aþk katmadý, seçmedi uzun yýllar oldu Kerkük sözü dilden sanki silindi, gönüllerden çýkarýldý,
Araplardan sonra, Kürtlerinin Her türlü sinsi baský nedenunutuldu, artýk sabrýmýz bitti, dükkandý, iþte Kerkük'ü almaya,
lerden dolayý Kerkük þehrinin Türk milleti sürekli her türlü en-
GENÇ ÇÝZER
Furkan ÞÝMÞEK
[email protected]
Aþýrý et
tüketimine
dikkat!
Uzmanlar aþýrý et tüketiminin kral hastalýðýna
yol açtýðýný belirtti.
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)
Týp Fakültesi Romatoloji
Bilim Dalý öðretim üyesi
ve Türkiye Romatoloji
Derneði üyesi Doç. Dr.
Timuçin Kaþifoðlu, aþýrý
et tüketimiyle, eskiden
krallarýn hastalýðý olarak
bilinen ve eklemlerde kalýcý bozukluklara yol açan
"gut" hastalýðýna yakalanma riski olduðunu bildirdi.
Kaþifoðlu yaptýðý
açýklamada, gut hastalýðýnýn eskiden krallarýn hastalýðý olarak adlandýrýldýðýný ve eklemlerde ani
baþlayan þiddetli aðrý, kýzarýklýk ve aþýrý hassasiyetle kendini gösterdiðini
söyledi.
öldürmeye, yok etmeye, hoyratýný susturmaya kalkýyorlar çeteler, eþkýyalar, çakallar, Ayýlar, Ýþbirlikçiler, Hainler, Baascýlar,
Ajansalar, Kýyýcýlar. Nasýl ki gözbebekleri Abdullah Abdurrahman, Necdet Koçak, Rýza Demirci, Adil Þerif, Mehmet Korkmaz, Rüþtü Muhtar oðlu, Halit Þengül, Aydýn Mustafa, Hüseyin
Demirci, ve bir çok Türkleri þehit edenler hesap vermeden, hak
alýnmadan bize yaþamak yok, seni yakanlar çocuklarýný senden
alanlar Baba, Anneleri, Bacý, kardeþleri gözyaþýnda, Ak giyen
Gelinleri siyaha kaplayan, yeni göz açan çocuklarý yetim býrakanlar yakýnda cezalarýn bulacaklar.
Piþmanolacaklar.
Kerkük
Hakkýný almadan Kerkük'üm suyun, yediðimiz ekmek bize haram olsun,Hakkýn halel olmasýn,
Yanýyorum, can veriyorum, ölüyorum bu acýya, ayrýlýða
dayanmak zor geliyor, zor. Bir bakýn bu gün kimlerin elinde
Kerkük'üm 14 Temmuz 1959 yýlýnda üç gün, üç gece katliam yapýp Atalarý, Ýhsanlar, Emelleri, Neftçileri, Kemalleri, Hýdýr, Avcýlarý, Muhtar çocuklarýný þehit edenlerin elinde dayanmak zor,
zor geliyor bize çok zor, Kerkük'üm sabýr dökendi, bitti etmek
çok acý, yüreðimiz yaralý kaldý Kerkük, ne gelen var, ne giden,
unutuldu, býrakýldý, yýlda bir defa bile hatýrý, halý sorulmadý, anýlmýyor, siyahý soymak bile ona yasaklandý, ölümle baþ baþa kaldý, her günde bin defa Kerkük gözü açýk, açýk ölmektedir, can
vermektedir suçsuz yere yargýlanmaktadýr.
Bir bakýn kardeþler Kerkük tek kaldý, yalnýz kaldý, dalsýz,
barsýz, gülsüz, bülbülsüz aðaçsýz, Baðsýz, Bahçesiz, Susuz kaldý,
o içli, dertli, çileli, sustu küstü birden konuþmamaktadýr.
Sesler bile kesildi Sabah Meltem yeni açan tomurcuk güller gibi kokusunu saçmadan soldu, serçe, kuþlarýnýn ötüþünü almaya bir köþeye sýkýlarak uzaklarý gözlemektedir.
Bir yürek, bir gönül yananý, kurtuluþtan söz edeni beklemektedir.
(Sürecek)
ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER
Çizen: Neþet ANBAR
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
Hitit, Bayat’ta umut tazeledi: 3-1
1. Küme play-out ikinci maçý Bayat’ta oynandý
SAHA : Bayat Ýlçe
HAKEMLER : Celal Bayraklý, Mahmut
Selçok, Hakan Kaya.
BAYAT BELEDÝYESPOR: Þakir, Burak
Hitit’in Sultanlarý’nýn
lidere gücü yetmedi:0-3
Ordu Telekomspor dün konuk olduðu Hitit Üniversitesi’ni rahat geçmeyi baþardý
Bayanlar 3. Voleybol Liginde temsilcimiz Hitit Üniversitesi
evinde konuk ettiði grup lideri Ordu Telekomspor önünde
tutunamadý ve rakibine 3-0 yenildi.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Murat
Öztürk.
Çelik, Hasan
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Ayça, Burcu,
Ýrem, Kübranur, Zeynep, Ebruþah, Emel,
Müberra, Nuriye.
ORDU TELEKOMSPOR: Tuðçe,
Özge, Merve, Özlem, Rahime, Emine
Ayberk, Çaðla, Emine Turan, Fatma.
SETLER: 1.SET: 18-25, 2.SET: 11-25,
B
ayanlar Voleybol 3. ligindeki temsilcimiz Hitit Üniversitesi grup namaðlup
lideri Ordu Telekomspor’a evinde 3-0
maðlup oldu.
Ligdeki tümmaçlarýný set vermeden
kazanan Ordu Telekomspor önünde iyi
mücadele veren Hitit Üniversitesi ilk seti
25-18 kaybetti. Ýkinci sette güçlü rakibi
önünde 25-11 ve son setide 25-11 kaybedince salondan 3-0 maðlup ayrýlmaktan
kurtulamadý.
Grupta iki takýmýn ligden çekilmesiyle kalmayý garantileyen Hitit Üniversitesi bu sezon Çorum’dan yetiþen genç
sporcular ve Hitit Üniversitesi öðrencilerinden kurulu genç kadrosu ile bu sezon
oynadýðý maçlarda tecrübe kazanýyor.
Ordu Telekomspor ise 2. lig hedefiyle oluþturduðu güçlü kadrosuyla bugüne
kadarki tüm maçlarýný set vermeden kazanarak gücünü ortaya koymuþ bir ekip.
(Hasan), Ufuk (Lütfullah), Hüseyin, Alperen,
Uður, Fatih, Umut, Halil Ýbrahim, Halil, Cemal
.
HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Koray, Alpaslan, Muammer, Efdal, Atakan, Veysel, Mehmet,
Osman, Cemal, Ali, Gökhan.
GOLLER: 36. ve 40. dakikalarda Muammer, 90+1. dak. Ali (Hitit Gençlikspor), 48.
dak. Halil Ýbrahim (Bayat Belediyespor).
1.
Küme Play-Out ikinci hafta maçýnda Hitit
Gençlikspor, deplasmanda Bayat Belediyespor’u 3-1 yenerek ligde kalma yolunda
umutlandý.
Ýlk maçta Hitit Gençlikspor evinde Bayat
Belediyespor’a 5-1 maðlup olarak kötü bir baþlangýç yapmýþtý. Dün Bayat ilçe sahasýnda oynanan maçta Hitit Gençlikspor umutlanmak, Bayat ise evinde kazanmak istiyordu.
Maçýn ilk yarýsýný Hitit Gençlikspor 36. ve
40. dakikalarda Muammer’in attýðý gollerle 2-0
önde tamamladý.
Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda ev sahibi takým Bayat Belediyespor, Ýbrahim’le bulduðu
golle umutlandý. Bu dakikadan sonra oldukca
zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi takýmýn baskýsý sonuç vermezken uzatma dakikalarýnda ani geliþen Hitit Gençlikspor ataðýnda Ali takýmýný rahatlatan golü attý ve skoru belirledi: 1-3
Bu sonuçla iki maç sonunda Hitit Gençlikspor 3 puana yükselirken, Bayat Belediyespor ise ilk maçýndan puansýz ayrýldý.
1. Küme U 19 Liginde ilk yarýnýn son maçlarý oynandý
Gençlerbirliði, lider
Eti’yi deviremedi: 2-2
Gençlerbirliði namaðlup Eti önünde
2-0 öne geçti lider ünvanýný bulduðu
iki golle sürdürdü.
17
U 14 Final Grubu heyecaný baþladý
Özel Ýdarespor, Osmancýkgücü’nü
Burak’la geçti iddialý baþladý: 7-3
Saha
SAHA: 1 No’lu Dýþ
HAKEM:
Basar
Yüksel
ÝL ÖZEL ÝDARE
GENÇLÝKSPOR: Emre,
Nafican, Ahmet, Furkan,
Ogün, Gökhan, Mert, Burak, Ýbrahim, Semih, Abdurrahim, Orhan, Yusuf,
Mehmet, Nuri, Mücahit,
Fazlý.
U
15 Final Grubu ilk haftanýn ikinci
maçýnda Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýkgücüspor’u Burak’ýn beþ golle yýldýzlaþtýðý maçta 7-3 yenerek üç puanla baþladý.
1 nolu sahada oynanan maçta Osmancýkgücüspor öne geçtiði maçta ilk
yarýyý Ýl Özel Ýdarespor 3-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Osmancýkgücüspor Ege ile umutlandý ancak sonradan
devreye giren Burak üst üste bulduðu
gollerle farký açtý ve sahadan 7-3 galip
ayrýlarak final grubuna galibiyetle baþladý ve iddiasýný ortaya koydu.
OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Abdulkerim, Necati, Tunahan,
Halil, Ege, Murat, Kenan,
Onat, Recep, Serkan, Tolga, Ahmet, Özcan, Ali.
GOLLER: 15. ve 58.
dakikalarda Halil, 39. dak.
Ege (Osmancýkgücü), 22.
28. 61. 64. ve 70. dakikalarda Burak, 26. dak. (kendi kalesine) Serkan, 50.
dak. Ýbrahim (Ýl Özel Ýdare)
Çorum Belediyespor farklý baþladý: 5-1
SAHA: 1 No’lu Dýþ Saha
HAKEM: Yunus Dursun
ÇÝMENTOSPOR: Ebube-
kir, Mehmet, Mert, Enes, Niyazi, Mertcan Kýlýç, Elvan, Arda,
Mahmut, Mertcan Çýtak, Ö.Faruk, M.Ali, M.Elvan, Kaan, Halitcan.
ÇORUM BELEDÝYESSAHA: 1 No'lu Dýþ Saha
POR: Berk, Deniz, Emirhan,
HAKEMLER: Emrah Okan, Fatih Derviþoðlu, Ka-
Berkay, Eren, Yaþar, Alican,
Murathan, Emrecan, Elvan,
Alaattin, Can, MetehanYurtbaþý, Metehan Yüksel, Eray, Onat,
Batuhan, Emrah.
GOLLER: 2. dak. Emrecan, 6. dak. Alican, 8. 30. ve 60.
dakikalarda Elvan (Çorum Belediye), 55. dakikada Niyazi
(Çimentospor)
U
14 Final Grubu ilk maçýnda Çorum
Belediyespor, Çimentospor önünde
erken bulduðu gollerle 5-1’lik farklý skorla
galip gelerek üç puanla baþladý.
1 nolu sentetik çim sahada oynanan
maçta Çorum Belediyespor ilk sekiz dakika içinde bulduðu gollerle 3-0 öne geçti.
Kýrmýzý Siyahlý takým Elvan’ýn üç golle
yýldýzlaþtýðý maçta 5-1’lik galibiyetle ayrýlan Çorum Belediyespor önünde Çimentospor’un tek golünü Niyazi attý.
dir Berkay Damar.
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Ganican, Satýlmýþ
(Hamdican), Murat (Cem) Seydi Eren, Eren, Ahmetcan,
Ýsmail, Recai, Aykut (Okan), Raif, Umut.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Ertuðrul, Ahmet, Abdulkerim, Emin, Batuhan, Ýbrahim, Nebi, Emirhan, Hamza,
Ahmet (Sefa) (Ramazan), Cafer.
GOLLER: 7. dak. Ýbrahim, 15. dak. Emirhan
(Gençlerbirliði), 36. (penaltýdan) ve 64. dakikalarda Raif (Eti Lisesi).
KIRMIZI KARTLAR: 85. dak. Emirhan (Gençlerbirliði), 86. dak. Eren (Eti Lisesi)
Çimentospor, Ýl Özel
Ýdare yeniþemedi: 1-1
SAHA: Mimarsinan.
HAKEMLER: Ömür
Abdullah Akkoyun.
Soytemiz, Mehmet Tuðluk,
ÇÝMENTOSPOR: Okan, Furkan, Burak, Erdem,
Halil, Fatih, Emrecan, Mert, Yusuf, Oðuzhan (Murat)
(Ýsmet), Abdulkadir.
ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKSPOR: Zekeriya,
Bahattin, Ahmet, Furkan, Emrah, Murat, Serhat, Sadýk,
Mustafa, Metin, Fahri (Enes).
GOLLER: 32. dak. Mert (Çimento), 74. dak. Metin
(Ýl Özel Ýdare).
1. Küme U 19 Liginde son iki sýrada bulunan
Çimentospor ile Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçta iki
takýmda galibiyet mücadelesi verdi ancak maç 1-1
berabere sonuçlandý.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn ilk yarýsýný
Çimentospor Mert’in attýðý golle 1-0 önde tamamladý.
Ýkinci yarýda beraberlik için baský kuran Ýl Özel Ýdarespor,
Metin’le beraberliði saðladý ve maçta bu gollerle 1-1
berabere sonuçlandý. Çimentospor ilk puanýný alýrken Ýl
Özel Ýdarespor ise 4 puana yükseldi.
Kültür, Çorum Belediyespor
birbirlerini býrakmadý: 1-1
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha
HAKEMLER: Furkan
Alagöz, Berkant Arman, Barýþ
Karakuþ.
H.E.
KÜLTÜRSPOR:
Ali, Samet Alagöz (Samet Akbaþ), Bünyamin, Cengiz, Kadir,
F.Ahmet (Turgay), A.Can,
Eyüp, Sefa, Murat, Vedat
(Enes).
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Adil, Ömer, Emre, Burak
Yýldýrým, Yunus, Sefa, Gökhan
(Mustafa), Adil, Abdurrahman,
Burak Çalýþkan, Mert.
GOLLER: 10. dak. Sefa
(H.E. Kültürspor), 33. dak. Abdurrahman (Çorum Belediye)
KIRMIZI KART: 80. dak.
Sefa (Çorum Belediye)
U
19 Liginde haftaya ayný puanla giren iki takým HE
Kültürspor ile Çorum Belediyespor
arasýndaki maçtan
takýmlar 1-1’lik beraberlik ve birer puanla ayrýlarak ayný
puanla yola devam
ettiler.
Maçýn ilk dakikalarýnda etkili olan
Kültürspor Sefa’nýn
attýðý golle rakibi
önünde 1-0 öne geçti. Golden sonra Çorum Belerdiyespor
baskýsý 33. dakikada
Abdurrahman’la sonuç verdi devre 1-1
berabere sonuçlandý.
Ýkinci yarýda iki
takýmýnda galibiyet
çabasý sonuç getirmeyince maç ilk yarýda atýlan gollerle 11 berabere bitti. Takýmlar ilk yarýyý 8’er
puanla tamamladýlar.
U
19 liginde ilk yarýnýn son maçýnda lider Eti Lisesi son
haftalarýn çýkýþtaki takýmý Gençlerbirliði
önünde 2-0 maðlup
duruma düþmesine
raðmen sahadan 22’lik beraberlikle ayrýldý.
1 nolu sahada
oynanan maça çok
hýzlý baþlayan Gençlerbirliði 7. dakikada
Ýbrahim ve 15. dakikada Emirhan’ýn attýðý gollerle 2-0 üstünlüðü yakaladýb Erken
gelen gollerle maðlup
duruma düþen Eti Lisesi sonraki bölümde
toparlandý ve 36. dakikada kazanýlan penaltý atýþýný Raif gole
çevirerek ilk yarýnýn
skorunu belirledi: 1-2
Ýkinci yarýda da
daha çok golü düþünen Eti Lisesi baskýsý
64. dakikada yine Raif’in kafasýndan gelen
golle sonuç verdi ve
skor 2-2 oldu. Maçýn
kalan bölümünde Eti
Lisesi baskýlý oynadý,
Gençlerbirliði
ise
kontratakla etkili olmaya çalýþtý ancak iki
takýmda golü bulamayýnca maç 2-2 berabere sonuçlandý.
Bu sonuçla Eti
Lisesi ilk yarýyý 14
puanla lider tamamlarken Gençlerbirliði
ise 9 puanha üçüncü
sýradaki yerini korudu.
Çorum Belediyespor U 14 takýmý ilk maçýndan garkli galip ayrýlmasýnýn ardýndan böyle sevinç yaþadý
Çorum’da gülen takým
Tokat Almusspor oldu
Ç
orum’da üç gündür devam eden Erkekler Bölgesel
Voleybol grup birinciliðinde Tokat Almusspor set
vermeden birinci olmayý baþardý.
Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda baþlayan grup birinciliðinde takýmlar tek devreli lig statüsünde karþýlaþtýlar. Ýlk günde Samsun Vezirköprü Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni 3-0 yenerek
iyi bir baþlangýç yapan Tokat Almusspor cumartesi günü yine Tokat temsilcisi Pazarspor’u ayný skorla 3-0
yendi galibiyet serisini sürdürdü.
Dün oynadýðý son maçta Sinop Gerze Gençlikspor önünde da zorlanmadan 3-0’lýk net skorla sahadan
galip ayrýlan Tokat Almusspor takýmý grup birinci olarak 7-9 Mart tarihlerinde yapýlacak final grubunda mücadele etmeye hak kazandý.
Tokat Almusspor final grubuna yükselme sevincini salonda oynayarak neþe içinde kutladýlar
18 PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk ÝBD ilk hedefe ulaþtý
OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERES-
POR : Aysun, Eda, Buket, Eza, Tuðçe, Merve, Gülsüm,
Sevgi, Sevdanur, Seda, Filiz, Melek .
AMASYA ANADOLU ATATÜRK LÝSESÝ
GENÇLÝKSPOR : Ayça, Emel, Nazik, Feride, Tuba,
Derya, Melike, Seda, Nurcan, Nalan .
SETLER: 1. Set: 25-21, 2. Set: 25-23, 3. Set: 2522 (Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor).
Ertan DERÝNDERE Tokat’tan bildiriyor
O
smancýk Ýsmail Burak
Derinderespor 3. lig
hedefiyle baþladýðý bayanlar bölgesel voleybol liginde ilk hedefine ulaþtý.
Tokat’ta yapýlan grup birinciliðinde set vermeden
Samsun’da yapýlan Gençler Türkiye Judo Þampiyonasý’nda
Çorum Belediyespor’dan Merve Taþ 48 Kg’da üçüncü
olarak bronz madalya kazandý. Bundan önce Ümitler’de
ikinci büyüklerde üçüncü olmayý baþaran Merve Taþ
Gençler kategorisinde de kürsüye çýkmayý baþararak üçte üç
yaptý ve büyük bir baþarýya imza attý.
M
erve Taþ üçüncü
kategoride de kürsüye çýkmayý baþararak
büyük bir baþarýya imza
attý. Samsun’da yapýlan
Türkiye Gençler Judo
Þampiyonasý’nda
48
Kg’da mücadele eden
Merve Taþ sýkletinde
üçüncü olarak bronz ma-
dalyanýn sahibi oldu.
Çorum’dan üç bayan sporcunun katýldýðý
ve üç gün süren þampiyonada 51 ilden 217 bayan, 356 erkek toplam
573 sporcu mücadele etti. Samsun Mustafa Daðýstanlý Spor Salonu’nda
yapýlan Türkiye Þampi-
yonasýnda Çorum takýmý
Ýl Temsilcisi Hüseyin
Üstündað’ýn kafile baþkanlýðýnda antrenör Hakan Taþtan ile sporcular
48 Kg’da Çorum Belediyespor’dan Merve Taþ,
52 Kg’da Gençlikspor’dan Sedanur Ýçaðasý
ve 57 Kg’da Sümeyye
Üç kategoride de kürsüye çýkmayý baþaran Merve Taþ antrenörleri Hüseyin Üstündað ve
Hakan Taþtan ile birlikte ödül töreni sonrasýnda görülüyor
Merve Taþ sýkletinde madalya kazanan diðer sporcularla
kým seçmelerinde mücadele edecek.
Judo Ýl Temsilcisi
Hüseyin Üstündað, Merve’nin bugün gençler kategorisindeki seçmelere
katýlacaðýný ancak sonraki seçmelere katýlmayacaðýný yaþ kategorisi olan
ümitlere daha iyi hazýrlanmasýný istediklerini bu
nedenle gençlerde önümüzdeki yýllarda mücadele edeceeðini söyledi.
Üstündað, þampiyonada mücadele eden
diðer sporcularý Sedanur
Ýçaðasý ve Sümeyye Aykaç’ýn ise repesaj maçlarýnda maðlup olduklarýný
ve iyi bir performans
gösterdiklerini söyledi.
Çorumspor bugün komþu
Kastamonu deplasmanýnda
Bugün saat 13.30’da Hasan Doðan Spor Tesislerinde baþlayacak Kastamonuspor ile Çorumspor
arasýndaki maç bundan önce profesyonel liglerde sayýsýz kez karþýlaþan iki kulübün kötü yönetimler
sonucunda bu kez Bölgesel Amatör Lig’deki maçýna sahne olacak.Maçýn hakemi Siirt’den Çaðdaþ Can
Toprak.
B
ölgesel
Amatör
Lig’deki temsilcimiz Çorumspor ikinci
yarýnýn ilk deplasman
maçýnda bugün saat
13.30’da Kastamonuspor ile karþýlaþacak. Profesyonel liglerde bundan
önce sayýsýz kez karþýlaþan iki tarihi kulübün
kötü yönetimler sonucunda düþtüðü Bölgesel
Amatör Lig’de kalma
mücadelesi verecek olmasý iki camia açýsýndan
da son derece dikkat çe-
kici.
Ýkinci yarýnýn ikinci
haftas ýnda Hasan Doðan Spor Tesislerinde
saat 13.30’da baþlayacak
maçta iki takýmýnda hedefi ayrý. Bu sezon
BAL’a düþen iki profesyonel takým olmasý ne-
deniyle Çorumspor ligi
Ýskilip Belediyespor’un
Kastamonuspor’da Tosya Belediyespor’un üstünde bitirmek zorunda.
Bu ligde önümüzdeki
sezonda mücadele etmek isteyen iki takýmýn
öncelikli hedefi bu iki
Çorumspor bugün Kastamonuspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek.
en çok zorlandýðý maçý oynadý. Büyük çekiþmeye
sahne olan maçta ilk seti
25-21 kazanan temsilcimiz ikinci sette de zorlu
bir mücadele sonunda rakibine 25-23 üstünlük kurdu ve 2-0 öne geçti. Son
sette Amasya temsilcisinin
maça ortak olmasý çabasý
sonuç vermedi ve bu setide 25-22 kazanan Osman-
cýk Ýsmail Burak Derindere maçýda 3-0 kazanarak
namaðlup grup birincisi
olmayý baþardý. Osmancýk
Ýsmail Burak Derindere 3.
lig yolunda ilk hedefine
ulaþtý.
Þimdi hedef 7-9
Mart tarihlerinde yapýlacak final grubunda da birinci olarak 3. lige yükselmek.
Ýskilip Belediyespor evinde oynadýðý Tosya Belediyespor karþýsýnda iki kez öne
geçmesine raðmen bu üstünlüðünü koruyamadý ve maçýn son dakikasýnda kendi
kalesine attýðý golle rakibine 3-2 maðlup oldu. Ýskilip Belediyespor’un gollerini
Eray ve Mustafa attý.
SAHA : Ýskilip
HAKEMLER : Halil Barlas, Ali Osman Ferik,
Ahmet Ceyhun Yýlmaz.
ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Ýbrahim, Sadýk,
Turgay, Enes, Muhammed, Engin (Bünyamin), Salih,
Mert (Eþref), Eray, Burak, Mustafa .
TOSYA BELEDÝYESPOR : Ümit, Fatih, Ýsmail,
Abdullah, Recep, Yýlmaz, Aytaç, Emre (Mehmet),
Murat, Salim, Uður (Gökhan).
GOLLER: 28. dak. Eray, 50. dak. Mustafa (Ýskilip
Belediyespor), 36. dak. Uður, 53. dak. Salim, 90. (kendi
kalesine) Enes (Tosya Belediyespor).
B
Aykaç mücadele ettiler.
Cumartesi günü yapýlan
müsabakalarda
mindere çýkan 48 Kg’da
Çorum Belediyespor judocusu Merve Taþ zorlu
maçlar sonunda sýkletince üçüncü olarak bronz
madalyanýn sahibi oldu.
Merve Taþ daha önce yapýlan Ümitler Türkiye
Þampiyonasý’nda ikinci,
büyükler kategorisinde
ise üçüncü olarak bronz
madalya kazanmýþtý.
Üç kategoride de
kürsüye çýkmayý baþaran
ümit sporcu Merve Taþ
bu baþarýsý ile milli takýmýn bir çok kategorisinde mücadele etme hakký
kazandý. Merve Taþ bugün Samsun’da yapýlacak olan gençler milli ta-
Burak Derindere ikinci
maçýnda Giresun Bulancak Karadenizspor önünde de 25-7, 25-16 ve 2518’lik setlerle 3-0 galip
ayrýlarak grup birinciliðine büyük oranda yaklaþtý.
Dün gruptaki son
maçýnda Amasya Anadolu
Atatürk Lisesi ile karþýlaþan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor grupta
Ýskilip 90’da vuruldu: 2-3
Merve Taþ üçte üç yaptý
Osmancýk Ýsmail Burak Derindere bayan takýmý gruptan birinci çýkarak final grubunda mücadele etme hakký kazandý
üç maçýnýda kazanan Osmancýk ÝBD final grubuna
yükseldi.
Gruptaki ilk maçýnda cuma günü Sivas Gazi
Lisesi’ni zorlanmadan 3-0
yenen Osmancýk Ýsmail
Tokat’ta yapýlan Bayanlar Bölgesel Grup birinciliðinde temsilcimiz
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor üüç maçýnýda 3-0’lýk skorla
geçerek set vermeden birinci oldu ve final grubuna yükseldi.
Osmancýk ÝBD 3. lig yolunda ilk hedefine ulaþtý.
rakibinin üzerinde bitirmek,
Çorumspor geçtiðimiz hafta rakibi Ýskilip
Belediyespor ile berabere kalarak aradaki puan
farkýný korudu. Kastamonuspor ise Kýrýkkale
deplasmanýnda uzun süre üstün götürdüðü maçtan 2-1 maðlup olarak
çok önemli puanlarý
kaybetti.
Kastamonuspor
evindeki maçý kazanarak
rakibi ile arasýndaki puan farkýný kapatmak isterken Çorumspor ise
puan farkýný açmak amacýnda. Ýki takým açsýndan da önem taþýyan maçý Siirt Bölgesi hakemlerinden Çaðdaþ Can Toprak yönetecek. Maçýn
yardýmcý hakemleri ise
Urfa’dan Mehmet Yýlmaz Çalýþýr ve Batman’dan Murat Yasak.
Dördüncü hakem Siirt’den Ramazan Kayar.
Maçýn gözlemcisi ise
Mehmet Sütçüler.
ölgesel Amatör Lig
6. grupta mücadele
eden temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ikinci
yarýnýn evinde oynadýðý
ilk maçýnda Tosya Belediyespor’a son dakikada yediði golle 3-2
maðlup olarak büyük
bir hayal kýrýklýðý yaþadý.
Ýkinci yarýnýn ilk
haftasýnda Çorumspor
deplasmanýndan 1-1’lik
beraberlikle dönen Ýskilip Belediyespor evinde
Tosya Belediyespor’u
konuk etti. Maçýn ilk
dakikalarý
karþýlýklý
ataklarla geçenken Ýskilip Belediyespor 28. dakikada Eray’ýn attýðý
golle rakibi önünde 1-0
öne geçti.
Konuk takým golden sonra beraberlik
için yüklendi ve 36. dakikada Uður’la skoru
1-1 yapan golü attý. Ýlk
yarý karþýlýklý atýlan bu
gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandý. Ýkinci
yarýnýn ilk dakikalarýnda Ýskilip Belediyespor
50. dakikada Mustafa
Veran’ýn attýðý golle rakibi önünde yeniden
üstünlüðü yakaladý: 2-1
Temsilcimiz ilk
yarýda olduðu gibi galibiyet golünden sonre
rakibin kalesine geldiði
ilk atakta beraberlik golüne engel olamadý. Salim’le skoru yeniden
eþitleyen Tosya Belediyespor bu skora razý bir
futbol ortaya koydu.
Ýkinci yarýda baþlayan yaðmurla aðýrla-
Ýskilip ve Tosya Belediyespor takým kaptanlarý maç
öncesinde karþýlaþmayý yöneten hakemlerle birlikte
þan sahada Ýskilip Belediyespor yeniden üstünlük golü için yüklendi. Bu ataklardan sonuç alamayan Ýskilip
Belediyespor maçýn
uzatma dakikalarýnda
ceza sahasý üzerinden
sert þutun savunmada
Enes’e çarparak kendi
aðlarýna gitmesi üzerine maçta 3-2 maðlup
duruma düþtü.
Kalan kýsa sürede
beraberlik golünü bulamayan Ýskilip Belediyespor
sahasýndaki
maçtan 3-2 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz
kapattý.
Sungurluspor hem
dayak yedi hem elendi
Çankýrý’da yapýlan Bölgesel Voleybol grup birinciliðinde Sungurluspor dün oynanan iki Çankýrý
takýmý arasýndaki maçta baþkan Mustafa Özdemir’in bir pozisyon sýrasýnda hakeme sarý kart
uyarýsýnda bulunmasý üzerine Çankýrý Cezaevispor’un tüm sporcularý ve tribündeki taraftarlar
Sungurluspor kafilesine saldýrdýlar. Aðýr darbe olan Mustafa Özdemir hastaneden rapor alarak
davacý oldu. Son maçýnda Çankýrý Karatekin’in 3-1 yenen Cezaevispor gruptan birinci çýkarken
Sungurluspor ikinci olarak elendi.
ÇORUM SUNGURLUSPOR : Alperen,
Murathan, Fýrat, Mustafa Özdemir, Özkan, Seçkin,
Osman, Hüseyin, Emrah, Mustafa Özkan, Ramazan.
KIRIKKALE GÜZEL SANATLAR VE SPOR
LÝSESÝ : Berkay, Ýsmail, Mustafa, Murat, Selim, Fatih,
Arda, Hasan .
SETLER: 1. Set: 25-23, 2. Set: 25-13, 3. Set: 2513 (Sungurluspor).
ankýrý’da yapýlan Erkekler Bölgesel Lig grup maçlarýnda Sungurluspor dün oynanan Çankýrý Karatekin Üniversitesi ile Çankýrý Cezaevispor arasýndaki maç
sýrasýnda saldýrýya uðradý ve kulüp baþkaný Mustafa Özdemir ile bazý sporcular yaralandýlar.
Gruptaki ilk maçýnda cuma günü Çankýrý Cezaevispor’a nefes kesen bir mücadele sonunda 3-2 yenilerek baþlayan Sungurluspor ikinci maçýnda cumartesi
günü diðer Çankýrý temsilcisi Karatekin Üniversitesi ile
karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk seti 25-21 kaybeden Sungurluspor sonraki setleri 28-26, 25-22 ve 25-19’luk
skorlarla kazanarak maçý 3-1 kazandý.
Son maçýnda dün ilk oynanan karþýlaþmada Sungurluspor, Kýrýkkale Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
önünde 25-23, 25-13 ve 25-13’lük setlerle 3-0 kazanan
Ç
temsilcimiz son maçýn sonucunu beklemeye baþladý.
Ýki Çankýrý temsilcisi Çankýrý Cezaevi ile Çankýrý
Karatekin Üniversitesi arasýndaki maçýn ilk setini Cezaevi kazandý. Ýkinci sette bir pozisyonda Sungurluspor
Baþkaný ve ayný zamanda sporcu Mustafa Özdemir sarý kart gösterilmesi itirazýnda bulunduðu anda Cezaevispor’lu sporcular ve tribündeki taraftarlar Sungurluspor’lu sporculara saldýrdýlar.
Salonda emniyet olmamasý nedeniyle oldukça aðýr
darbeler alan Sungurluspor Baþkaný Mustafa Özdemir
ve sporcular araya girenlerin engellemesi ile kurtuldular.
Olaylar bittikten sonra salona çok sayýda Emniyet
mensubu geldi. Sungurluspor kafilesi Emniyüt güçleri
tarafýndan salon dýþýnda güvenli bir yere götürüldüler.
Aðýr darbe olan Mustafa Özdemir þikayetçi olduðunu
belirterek rapor almak için hastaneye gitti.
Maçta tüm sporcularý tribüne çýkan Cezaevispor’dan yalnýzca bir sporcu kýrmýzý kartla oyun dýþýnra
kaldýktan sonra devam etti ve maçý 3-1 kazanan Cezaevispor takýmý gruptan birinci olarak final grubuna yükselmeyi baþardý. Temsilcimiz ise ikinci olarak elendi.
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çorum ile merkez ilçe, Ýlice
Mahallesi, Yukarý Ýlice
mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu
27 MART
Kal-Yak (Fuel Oil 4 kalorifer yakýtý) alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi Yol
ve Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
09 YG 652 plakalý 2012
model Ford marka JA8 Fiesta
1.25i tipli beyaz renkli aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 25.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 ÞUBAT
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Baðlý kuruluþlarýn þoförlü
araç kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý
8. kat
Saat: 10.30
***
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 45.328.75
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
19 KC 602 plakalý, 2004
model Volkswagen marka,
Cityvan tipli, siyah renkte
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Galip ÝÞCÝ
Nurettin oðl 1979
Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:292)
SATILIK
PARSELLER
(Ç.HAK:232)
(Ç.HAK:2559)
(Ç.HAK:286)
Firmamýzda görevlendirilmek üzere
20-30 yaþlarý arasýnda askerliðini
yapmýþ, en az lise mezunu, tecrübeli
satýþ elemaný depocu alýnacaktýr.
Aksoylar Gýda
Gimat Toptancýlar Sitesi 29. Cad. No: 38
Tel: 212 29 26
(Ç.HAK:290)
BUHARAEVLER ÝBRAHÝM
ÇAYIRI MEVKÝÝNDE
(Ç.HAK:278)
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Çorum Ýþletme Müdürlüðü
sýnýrlarýnda Etüd Proje
Hizmetleri, Erozyon Kontrolü
Uygulama ve Aðaçlandýrma
Uygulama Sahalarýnýn
Kontrolü hizmetleri için
Orman Mühendisliði
Danýþmanlýk hizmet alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad.
No: 72 Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Saat: 14.00
***
Mür. Tel: 0 364 213 10 22
(Ç.HAK:283)
11 ÞUBAT
Kamu Hastaneleri Birliði
2014 yýlý 52 kalem mutfak
araç ve gereçleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
DEVREN
SATILIK
BAKKAL
0 533 495 63 09
0 545 443 08 75
Fabrika olmaya müsait veya depo olarak
kullanýlmaya uygun bina kiraya verilir.
* Ankara Yolu 7. Km’de, toplam alaný 2400
m2 olarak veya 1200’er m2 olarak 2 ayrý
þekilde kiraya verilir. Ýdari binasý mevcuttur.
* Ankara Yolu 7. Km’de sanayi tipi soðuk
hava deposu satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 507 517 86 89
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz (Taç Perde’nin) yeri
sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
(Ç.HAK:3506)
Genel Sekr. ve baðlý saðlýk
tesis. hizmet aracý ve diyaliz
hasta taþýma araç. kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
0 554 886 89 28
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
(Ç.HAK:2070)
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
DEVREN SATILIK
BÝLGÝSAYAR KURSU
14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ
SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI
22 ADET BÝLGÝSAYAR
1 ADET AKILLI TAHTA
1 ADET PROJEKSÝYON
1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI
2 ADET LAZER YAZICI
1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI
1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ
BÜRO MASA VE KOLTUKLARI
BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU
DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE
BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA
DEVREDÝLECEKTÝR.
ÝNTERNET CAFE OLMAYA
UYGUNDUR.
ÝRTÝBAT TEL: 0 532 693 62 44
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kangal boru imalatýnda
çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 551 234 56 97
(Ç.HAK:277)
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
DEVREN DEVREN
SATILIK
SATILIK YAÐLAMA
OTEL
YIKAMA
BAYAN KÝRALIK BÝNA
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ELEMAN ARANIYOR Sahibinden
Satýlýk Ýþyeri
(Ç.HAK:285)
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen marka,
Passat 1.4 TSÝ tipli aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 37.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
(Ç.HAK:247)
6 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar mevkiinde
bulunan tarla vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 496 ada
no, 4 parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde
üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: Çorum
Adliyesi Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
Ýnþaat Mühendisi
veya
Mimar Aranýyor
Þirketimiz ve þantiyelerimizde
görevlendirilmek üzere en az 3 yýl
deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya
Mimar aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN.
TÝC. LTD. ÞTÝ.
Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt.
2/3 ÇORUM
0 364 212 42 32-0 532 463 79 08
(Ç.HAK:266)
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
5 ÞUBAT
Çorum Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi, 2945
ada, 81 parselde 368,31 m2
yüzölçümlü arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 50.090,16
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
SATILIK DAÝRE
Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý
ilkokul karþýsýnda, kombili, çelik
kapýlý, güney-doðu cepheli, 2. kat,
106 m2, 3+1 daire satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
(Ç.HAK:281)
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii, Hisarkavak
köyünde muhtelif yer ve
fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
21 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Kale Mahallesi Hamit Duran
Caddesi No: 6 adresinde
bulunan 3 katlý binanýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
Çorap
Tayt-Fanila
Bere-Kaþkol-Eldivan
Korse ve Dizlik çeþitleri
ANGORA ÜRÜNLERÝ
bir telefon kadar yakýnýnýzda;
0 554 252 56 07
ÇORUM
SEKRETER ARANIYOR
Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere 20-30 yaþlarý
arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman
alýnacaktýr.
Müracatlarýn 08.00-18.00 arasý yapýlmasý rica olunur.
Yýlmaz Oto Emlak Ofisi
Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad.
100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat
224 24 61-0 532 667 72 48
Kiralýk Araç Aranýyor
En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi
1200-1600 cc arasý 90 beygirden düþük
olmayan 4 hava yastýklý, ABS’li, klimalý
tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý
ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði
1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk
araç aranýyor.
Mür. Tel: 0 536 454 42 28
KÝRALIK
DÜKKANLAR
Ýnönü Caddesi 67/A-B, ana caddeye ve Yunus
Emre Ýþhanýna cepheli kiralýk dükkanlar.
(Ç.HAK:243)
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
13 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Uðurludað ilçesi,
Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla
mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
152.096,03
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde 3231
ada, 5 parselde 714,43 m2
yüzölçümlü arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:248)
Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1
adet silo beþiker makinasý
Muhammen bedel: 15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve modeli
belli olmayan 1 adet sarý
renkli 1000*80 vals makinasý
Muhammen bedel: 12.000
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
çamur taþýma bandý
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
06 DC 4073 plakalý, 2000
model, HAT marka, Marea
1.6 16 V tipli, Sedan cinsinde,
mavi renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Tepecik Mahallesinde 721
ada, 5 parselde 425,70 m2
yüzölçümlü arsa üzerindeki
bahçeli iki katlý kavgir ev
vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:289)
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 DK 263 plakalý, 2004
model, Ford marka, Transit
tipli, beyaz renkli dizel
kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 16.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:288)
Sigorta hizmeti alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
11 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
meyveli bað niteliðinde
4.286,00 m2 yüzölçümlü
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
(Ç.HAK:282)
Çorum Belediye Baþkanlýðý
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
19 FK 926 plakalý Ford
marka, 1996 model, LYC
uzun þasi tipli, beyaz renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 13.000
Yer: Ýskilip Belediye Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii,
603 ada, 14 parsel arsa
vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:236)
Çorum ili merkez ilçe, 346
ada no, 44 parsel no,
Terlemez Ýþ Merkezi’nde 7
baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 52.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Yer: Ýskilip Yolu Özkiremit
yaný (Kültür Yedieminli
Otoparký) Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA MALZE. GID. TAR.
TÝC. LTD‘DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
LKS2, EXCELL VE WOLD PROÐRAMLARINI
ÝYÝ DERECE BÝLEN, ÖN MUHASEBE
YAPIBÝLECEK BÝLGÝYE SAHÝP,TECRÜBELÝ,
PREZENTABIL BAYAN ELEMAN ARANIYOR.
MÜRACAAT: SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA
YENÝYOL MAH. SEPETÇÝ SOK. NO:13/A
CV LERÝNÝZÝ: [email protected]
adresine yollayabilirsiniz.
TEL:0 364 213 92 69
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara
yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve
yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:244)
28 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
19
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
* Osmancýk ÝBD ilk hedefe ulaþtý
* Merve Taþ üçte üç yaptý
* Ýskilip 90’da vuruldu: 2-3
* Sungurluspor hem dayak yedi hem elendi
* Çorumspor bugün komþu Kastamonu deplasmanýnda
Haberleri 18. sayfamýzda bulabilirsiniz
PAZARTESÝ 27 OCAK 2014
Sancak 11 maç sonra devrildi
Çorum Belediyespor 11 maçtýr süren yenilmezlik serisini Sancaktepe Belediyespor deplasmanýnda
aldýðý 3-2’lik maðlubiyetle bitirdi. Kýrmýzý Siyahlý takým çok kötü baþladýðý maçta iki kez maðlup
duruma düþtüðü rakibi önünde uzatmanýn son dakikasýnda bulduðu golle devreyi 2-2 berabere kapattý.
Ýkinci yarýdanýn ilk dakikalarýnda biraz olsun toparlanan Belediyespor bu dakikalarda öne geçemeyince
ev sahibi takým 66. dakikada yeniden öne geçti kalan bölümde Belediyespor’un çabasý ve oyunu puana
yeterli olmadý.
Ç
orum Belediyespor
on bir hafta sonra
Sancaktepe Belediyespor deplasmanýnda 3-2
maðlup oldu. Ligde son
maðlubiyeti 13 Ekim
2013’de sahasýnda Elibol Sandýklýspor’a yenilerek alan Çorum Belediyespor 11 hafta sonra
dün Sancaktepe deplasmanýnda iki kez maðlup
duruma düþmesine raðmen beraberliði saðladý
ancak 66. dakikada gelen penaltý golüyle rakibine 3-2 yenilmekten
kurtulamadý.
Sancaktepe Belediye Hakar Þükür Stadý’nda oynanan maçta
300 kadar Çorumlu kýrmýzý siyahlý takýmý yalnýz býrakmazken Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül ve bazý yönetim kurulu üyeleride maçý izlediler. Ligin ikinci yarýsýna çok farklý galibiyetle
baþlayan Çorum Belediyespor bu moralle gittiði
Sancaktepe Belediyespor deplasmanýnda beklenmedik kadar kötü bir
futbol ortaya koydu.
Maça tutuk baþlayan Çorum Belediyespor erken yediði golle
maðlup duruma düþtü,
hemen ardýndan penaltýdan beraberliði saðladý.
Hücumda bir türlü çoðalamayan ve topa sahip
olmakta zorlanan temsilcimiz 27. dakikada
yediði golle maðlup duruma düþtü. Futbol adýna fazla bir þey ortaya
koyamayan temsilcimiz
ilk yarýnýn uzatma dakikasýnda bulduðu golle
soyunma odasýna 2-2
beraberlikle girdi.
Ýkinci yarýda toparlanmasý beklenen Çorum Belediyespor ilk
dakikalarda biraz kýpýrdanýr gibi oldu ancak bu
dakikalarda girdiði pozisyonlardan yanarlanamayýnca ev sahibi takým
kontrolü yeniden eline
geçirdi ve 66. dakikada
penaltýdan bulduðu golle temsilcimiz önünde
yeniden öne geçti.
Futbol adýna fazla
iyi þeyler ortaya koyamayan Çorum Belediyespor savunmasý farklý
kazanýlan Orhangazi
maçýndaki handikaplarýný bu maçta sürdürünce
ev sahibi takým bunlarý
iyi deðerlendirdi. Orta
sahada ise topa sahip
olamayan Belediyespor
sonucunda kötü oynadýðý maçý 3-2 kaybetti ve
ligde on bir hafta sonra
maðlup oldu.
MAÇTAN
DAKÝKALAR:
1. dakikada ev sahibi Sancaktepe Belediyespor gole çok yaklaþtý. Sað kanattan geliþen
atakta Caner ceza sahasý
üzerinde topla buluþtuðu anda sert vurdu üst
direðe çarpan top auta
gitti ve Çorum Belediyespor kalesi ilk dakikada golden kurtuldu.
9. dakikada ev sahibi takým golü geldi.
Orta alanda aldýðý topla
hareketlenen Doðan, kaleci Çaðrý’nýn önde olduðunu görünce yaklaþýk 30 metreden sert
vurdu topu kalecinin
üzerinden Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne
geçirdi.
12. dakikada Çorum Belediyespor beraberlik golünü buldu. Bu
dakikada sol kanattan
geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda kafalardan seken topu Caner
elle müdahele edince
maçýn hakemi penaltý
noktasýný gösterdi. Atýþý
kullanan Oðuzhan Yalçýn kaleci ile topu ayrý
köþelere
göndererek
maçta skoru 1-1 yapan
golü attý.
SANCAKTEPE BEL
Burak............................6
Uðurcan........................6
Süleyman .....................7
Safa...............................7
Melik ............................6
(90. dk. Nuri .................)
Doðan...........................7
Burçað ..........................5
(78. dk. Mustafa............)
Gökhan.........................8
Caner ............................6
Hamza ..........................6
Oðuzhan.......................7
19. dakikada Belediyespor öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý.
Sað kanattan Murat’ýn
pasýnda Mehmet müsait
durumda topla buluþtu
pozisyonda bulmasýna
raðmen kaleye vurmak
STAT : Sancaktepe Hakan Þükür..
SARI KART: Yakup, Oðuzhan Yalçýn (Çorum
Belediyespor), Süleyman, Doðan, Caner, Sancaktepe
Belediyespor).
GOLLER : 8. ve 66 (penaltýdan). dakikalarda Doðan,
27. dak. Gökhan (Sancaktepe Belediyespor), 12.
(penaltýdan) dak. Oðuzhan Yalçýn, 45. dak. Murat
(Çorum Belediyespor).
HAKEMLER : Hasan Avcý, Mehmet Özkan,
Serkan Erbayýndýr.
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Sancaktepe Bel - Çorum Belediyespor
Manavgat Evrenseki-68 Yeni Aksaray
Çýksalýnspor - Maltepespor
Darýca Gençler - Bursa Nilüferspor : 1-0
Orhangazispor - ElibolSandýklýspor : 2-2
Hacettepe - Batman Petrolspor
Sakaryaspor . Balçova Belediye
Erzurum B. Þehir - Ünyespor
Düzyurtspor - Elazýð Belediye
: 3-2
: 1-0
: 1-0
: 1-1
: 0-0
: 3-0
: 6-1
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
Savunmada forma giyen Osman Bodur rakibi ile girdiði bir ikili mücadelede
Oðuzhan
Yalçýn cezalý
Ç
orum Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor karþýsýnda hem üç puaný kaybette hem de Oðuzhan Yalçýn cezalý duruma
düþtü.
Ýkinci yarýnýn ilk iki haftasýnda iki gol
atarak çok iyi bir çýkýþ yapan Oðuzhan Yalçýn 7 sarý kartla çýktýðý maçta sekizinci kartý
görünüü cezalý duruma düþtü. Tecrübeli futbolcu takýmýnýn bu hafta Hacettepespor ile
evinde oynayacaðý maçta forma giyemeyecek.
Bu maçta sarý kart gören diðer isim Yakup ise bu sezonki altýncý sarý kartýný gördü.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Düzyurtspor
Çorum Beledi
Hacettepespor
Darýca G. Birli
Elibol Sandýklý
Erzurum BÞ.
Sancaktepe Bel
M. Evrenseki
B. Petrolspor
Orhangazispor
Bursa Nilüfer
Sakaryaspor
Maltepespor
Balçova Bel.
68 Y. Aksaray
Çýksalýnspor
Ünyespor
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
3-2
ÇORUM BELEDÝYE
Çaðrýcan .......................4
Osman Bodur...............5
Nedim...........................4
Ýmam ............................4
Yakup ...........................4
Oðuzhan Yalçýn............5
Mehmet Akif................4
(84. dak. Vedat..............)
Murat............................5
(62. dk. Emir...............2)
Murathan......................4
Mehmet Keleþ..............3
(68. dak. Ender ...........2)
Gökhan.........................4
11
9
8
8
8
8
7
8
7
7
6
5
5
5
4
3
4
3
5
6
8
8
7
6
8
5
4
4
7
6
6
6
9
8
4
3
3
4
3
3
4
5
4
6
8
8
6
8
8
8
6
8
11
13
31
32
31
22
19
26
25
30
25
27
15
21
21
20
18
13
14
12
13
15
16
9
14
15
22
28
24
30
20
22
28
27
26
23
23
47
38
33
32
32
31
30
29
29
25
25
25
21
21
21
21
17
16
12
yerine çalým atmak isteyince topu kaptýrdý ve
pozisyonu kaybetti.
27. dakikada sað
kanattan geliþen Sancaktepe Belediyespor
ataðýnda ceza sahasýna
yapýlan ortada Çorum
Belediyespor savunmasýnýn uzaklaþtýramadýðý
top arka direkte Gökhan’ýn önüne kaldý bu
futbolcuda uzak köþeye
düzgün bir vuruþla Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný maçta
yeniden öne geçirdi: 2-1
40. dakikada Belediyespor beraberlik golüne çok yaklaþtý. Bu
dakikada Gökhan’ýn savunmanýn arkasýna attýðý uzun topla Murathan
hareketlendi kaleci karþý
ile karþý karþýya kaldýðý
pozisyonda kaleci iyi
zamanlama yaparak topa sahip oldu ve kalesini
mutlak bir golden kurtardý.
45+1.
dakikada
Belediyespor yeniden
maçta eþitliði saðladý.
Sað kanattan Mehmet
Keleþ’le geliþen Belediyespor ataðýnda arka direðe yaptýðý ortada Murathan topun geliþine
ayak içiyle düzgün bir
vuruþla topu köþeden
Sancaktepe
aðlarýna
göndererek skoru 2-2
yaptý ve ev sahibi takým
bu golün baþlama vuruþunu yapamadan maçýn
hakemi ilk yarýyý bitirdi.
47. dakikada Çorum Belediyespor galibiyet golüne çok yaklaþtý. Som kanattan savunmanýn arkasýna hareketlenen Murathan ceza sahasýna girdi çaprazda
yerden sert vurdu kaleci
Burak köþeden tokatladý, dönen topu önünde
bulan Mehmet Keleþ
müsait durumda çok kötü vurdu ve topu yandan
auta atarak takýmýnýn
öne geçme þansýný deðerlendiremedi.
49. dakikada Çorum Belediyespor savunmasýndaki hatabsýnda Gökhan sað çaprazda
kaleci Çaðrýcan ile karþý
karþýya kaldýðý anda sert
vurdu Çaðrýcan topu
kornere çelerek kalesinde gole izin vermedi.
65. dakikada sað
kanattan Sancaktepe
Belediyespor ataðýnda
ceza sahasýna yapýlan
ortada savunmada Mehmet Akif’in elinden seken topa maçýn hakemi
penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý ilk golün sahibi
Doðan yaptý kendisinin
ikinci takýmýnýn üçüncü
golünü atarak takýmýný
3-2 öne geçirdi.
81. dakikada Bele-
diyespor’un sað kanattan kazandýðý faul atýþýnda Murathan’ýn ortasýnda savunmadan ileri çýkan Osman Bodur kafayý vurdu kaleci Burak
köþede sahip olarak beraberlik golüne izin vermedi.
Maçýn kalan bölümünde ev sahibi takým
oyunu soðutmayý baþardý ve sahadan 3-2 galip
ayrýlarak Çorum Belediyespor’a 11 hafta sonra
maðlubiyet tattýrdý.
Belediyespor’un yeni transferi Gökhan Sancaktepe kalesi önünde gol ararken
Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin’ýn -3 puan cezasý var
Önümüzdeki hafta maç programý:
1 Þubat Cumartesi:
Düzyurtspor - Sakaryaspor.
2 Þubat Pazar:
Çorum Belediyespor - Hacettepespor.
Elibol Sandýklýspor-Sancaktepe Belediye.
Maltepespor - Darýca Gençlerbirliði.
Ünyespor - Orhangazispor.
Bursa Nilüferspor- Erzurum B. Þehir.
Elazýð Belediye- Manavgat Evrenseki.
Batman Petrolspor-Balçova Belediye.
Maçýn son bölümünde oyuna giren Emir ve Vedat son dakikalarda rakip kale önünde gol aradýðý pozisyonda
Download

27 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi