3. GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ
SEMPOZYUMU
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
5 - 7 MART 2014
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI
NARLIDERE HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ - ÝZMÝR
Bilimsel Sekreterya
Yrd. Doç.Dr. Medine YILMAZ
Tel: (0232) 329 35 35 / 4780
E-posta: [email protected]
Yrd. Doç.Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Tel: (0232) 329 35 35 / 4771
E-posta: [email protected]
Uzm. Hemþ. Ayþe KARAHÜSEYÝN
Tel: (0232) 238 52 43 / 4178
E-posta: [email protected]
Organizasyon Sekreteryasý
Feneryolu Mah. Baðdat Cad. Celal Turþucu Sokak
No:4 Burç Sitesi B Blok Zemin Kat D:19 - 20
34724 Kadýköy / Ýstanbul
Tel: (0 216) 414 11 11
Faks: (0 216) 414 65 44
web : www.opteamist.com
e-posta : [email protected]
ALZHEÝMER
ÝZMÝR BAKANLIÐI
ÞUBESÝ
AÝLE
VE SOSYALDERNEÐÝ
POLÝTÝKALAR
ALZHEÝMER
DERNEÐÝDERNEÐÝ
ÝZMÝR ÞUBESÝ
EGE GERÝATRÝ
EGE
GERÝATRÝ
DERNEÐÝ
GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ DERNEÐÝ
GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ DERNEÐÝ
TÜRK
TÜRK HEMÞÝRELER
HEMÞÝRELER DERNEÐÝ
DERNEÐÝ ÝZMÝR
ÝZMÝR ÞUBESÝ
ÞUBESÝ 'NÝN
'nin
katkýlarýyla...
katkýlarýyla...
www.geriatrihemsireligi2014.org
3. GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ SEMPOZYUMU
5 - 7 MART 2014
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI
NARLIDERE HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÝZMÝR
Deðerli meslektaþlarýmýz;
3.Geriatri Hemþireliði Sempozyumu’nu 5-7 Mart 2014 tarihlerinde Ýzmir’de gerçekleþtirecek olmamýzýn
verdiði heyecan ve mutluluðu sizlerle paylaþmak istiyorum.
Günümüzde “yaþlanma“ olgusu son 30 yýldýr dünyanýn büyük kentlerinde gerçekleþtirilen Dünya
Yaþlanma Toplantýlarý’nda global bir sorun olarak öncelikli ele alýnan konular arasýndadýr. Ülkemiz
ise; yakýn bir gelecekte bu sorunlarý konuþan ülke durumdan, yaþayan ülke konuma gelecektir.
Bu nedenle; toplumumuzun saðlýk, sosyal, ekonomik, psikolojik ve yapýsal anlamdaki deðiþimlere
hazýrlýklý olabilmesi için yol almasý gereken büyük mesafeler bulunmaktadýr. Bilimsel açýdan bizlere
düþen görevlerden biri gelecekte geriatrik popülasyona birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde optimum
bakýmý saðlamada aktif görev alacak bilgili, yeterli ve donanýmlý geriatri hemþireleri yetiþtirmek,
bu alanda aktif görev yapmakta olan meslektaþlarýmýzý ise yeterliliklerini artýrýcý mezuniyet sonrasý
eðitimlerle desteklemektir. 3.Geriatri Hemþireliði Sempozyumu kapsamýnda alanýnda uzman ve
çok deðerli akademisyen hocalarýmýz ve meslektaþlarýmýzýn desteðiyle hem güncel konularýn yer
aldýðý, hem de sözel ve poster bildirilerin kabul edileceði üç günlük zengin bir bilimsel program
hazýrlandý. Yaþlý birey, ailesi ve bakým verenler için sorun olan durumlara iliþkin kanýt temelli
uygulamalar ve etkili iletiþim yollarý, geriatrik yaþ grubunun kurumsal ve evde bakýmdaki mevcut
durumu ve geleceðe dair yönelimlerin yaný sýra ülkemizde geriatri hemþiresi olmak, geriatri
hemþireliði eðitimi gibi mesleki geliþimimize katký saðlayacak stratejik konulara da yer verildi.
Geriatri hemþireliði alanýndaki son bilgilerin gözden geçirildiði ve geriatrikpopülasyonun sorunlarýna
yönelik çözüm önerilerinin tartýþýldýðý bilimsel bir ortamda sizlerle birlikte olmayý diliyoruz.
Saygýlarýmla,
Doç.Dr.Yasemin TOKEM
Sempozyum Baþkaný
3. GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ SEMPOZYUMU
5 - 7 MART 2014
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI
NARLIDERE HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÝZMÝR
ONURSAL BAÞKANLAR
Prof. Dr. Galip AKHAN
Prof. Dr. Çiçek FADILOÐLU
Zafer YILDIRIM
SEMPOZYUM BAÞKANI
Doç. Dr. Yasemin TOKEM
BÝLÝMSEL SEKRETERYA
Yrd. Doç. Dr. Medine YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL
Uzm. Hemþire Ayþe KARAHÜSEYÝN
DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Nil TEKÝN
Yrd. Doç. Dr. Medine YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Elif Ünsal AVDAL
Yrd. Doç. Dr. Leyla Baysan ARABACI
Yrd. Doç. Dr. Gülay OYUR ÇELÝK
Öðr. Gör.Deniz ÞANLI
Öðr. Gör.Feyza DERELÝ
Öðr. Gör. Ayþe BÜYÜKBAYRAM
Uzm. Hemþire Ayþe KARAHÜSEYÝN
Hemþ. Gülþen CANKURT
Hemþ. Emine BÖÇKÜN
BÝLÝMSEL KURUL ÜYELERÝ
Soyadýna göre alfabetik sýrayla
Prof. Dr. Nalan AKBAYRAK
Prof. Dr. Asiye AKYOL
Prof. Dr. Zuhal BAHAR
Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL
Prof. Dr. Aynur ESEN
Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN
Prof. Dr. Fisun ÞENUZUN
Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU
Doç. Dr. Sevgi KIZILCI
Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Doç. Dr. Hatice MERT
Doç. Dr. Nil TEKÝN
Doç. Dr.Yasemin TOKEM
Yrd. Doç.Dr. Leyla Baysan ARABACI
Yrd. Doç.Dr. Elif Ünsal AVDAL
Yrd. Doç.Dr.GülayOyur ÇELÝK
Yrd. Doç.Esra Akýn KORHAN
Yrd. Doç.Dr. Medine YILMAZ
3. GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ SEMPOZYUMU
5 - 7 MART 2014
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI
NARLIDERE HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÝZMÝR
3. GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ SEMPOZYUMU
5 - 7 MART 2014
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI
NARLIDERE HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÝZMÝR
BÝLÝMSEL PROGRAM
BÝLÝMSEL PROGRAM
5 Mart 2014, Çarþamba
08.00-09.00 Kayýt
09.00-09.30 Açýlýþ Konuþmalarý
09.30-10.15 Konferans: Yaþlýlýða Toplumsal Bir Bakýþ
10.15-11.15 Panel 1: Yaþlýlarda Nörolojik Sorunlar
11.15-11.30
11.30-12.15
12.15-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.30
Prof. Dr. Ayla Bayýk Temel
Oturum Baþkanlarý:
Prof. Dr. Galip Akhan
Prof. Dr. Çiçek Fadýloðlu
Alzheimer Hastalýðýna Týbbi Yaklaþým
Prof. Dr. Görsev Yener
Alzheimer Hastasýnda Hemþirelik Yönetimi
Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Bakýmveren Gözüyle Alzheimerý Olan Yaþlýyla Yaþamak Ressam Þefkat Ýþlegen
Kahve Arasý
Panel 2: Yaþlýlarda Aðýz - Diþ Saðlýðý Sorunlarý
Oturum Baþkanlarý:
Prof. Dr. Tancan Uysal
Zekeriya Alan
Yaþlýlarda Sýk Görülen Aðýz Diþ Saðlýðý Sorunlarý
Dt. Alp Mýsýrcý
ve Önleme Stratejileri
Yaþlýlarda Sýk Görülen Aðýz Diþ Saðlýðý
Yrd. Doç. Dr. Bilal Yaþa
Sorunlarýnýn Tedavisi
Öðle Yemeði
Panel 3: Yaþlýlarda Beslenme
Oturum Baþkanlarý:
Prof. Dr. Sedat Akar
Uzm. Dr. Sumru Savaþ
Yaþlýlarda Polifarmasi ve Beslenme Etkileþimi
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Yaþlýlarda Oral Beslenme
Öðr. Gör. Fatma Ýltuþ
Yaþlýlarda Enteral Beslenme
Hemþ. Emine Böçkün
Kahve Arasý
Panel 4: Hemþirelik Eðitimi ve Geriatri
Oturum Baþkanlarý
Prof. Dr. Nuran Akdemir
Yrd. Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Türkiye’de Geriatri Hemþireliði Eðitimi
Prof. Dr. Nalan Akbayrak
Geriatri Hemþireliði Derneði ve Çalýþmalarý
Doç. Dr. Sevgisun Kapucu
6 Mart 2014, Perþembe
09.00-10.00 Panel 5: Yaþlýlara Yönelik Saðlýk Bakým Hizmetleri
Yaþlýlara Yönelik Kurumsal Bakým Hizmetleri
Yaþlýlara Yönelik Evde Bakým Hizmetleri
Oturum Baþkanlarý
Prof. Dr. Asiye Akyol
Uzm. Dr. Sevnaz Þahin
SHU. Recep Yaðcýoðlu
Yrd. Doç. Dr. Medine Yýlmaz
10.00-10.30 Kahve Arasý
10.30-12.00 Panel 6: Kronik Hastalýðý Olan Yaþlýda Kanýt Temelli Uygulamalar
Oturum Baþkanlarý
Doç. Dr. Yasemin Tokem
Yrd. Doç. Dr. Gülay Oyur Çelik
Hipertansif Yaþlý
Prof. Dr. Fisun Þenuzun
KOAH’lý Yaþlý
Doç. Dr. Hatice Mert
Diyabetli Yaþlý
Yrd. Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
12.00-13.00 Öðle Yemeði
13.00-13.45 Konferans
Yaþlý Bakým Hizmetleri Kalite Standartlarý
13.45-15.30 Panel 7: Yaþlýlýkta Sýk Karþýlaþýlan Sorunlar
Yaþlýlýk ve Ýstismar / Ýhmal
Yalnýzlýk ve Depresyon
Yaþlýlýkta Düþme
Oturum Baþkanlarý
Prof. Dr. Fehmi Akçiçek
Dr. Aylin Çiftçi
Oturum Baþkanlarý
Prof. Dr. Aynur Esen
Yrd. Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacý
Uzm. Psikolog Gül Kayserili
Fizyoterapist Kamile Ýnan Er
15.30-16.00 Kahve Arasý
16.00-17.00 Sözel Bildiri Oturumlarý
17.00-18.00 Poster Turu
19.30
Gala Yemeði
Oturum Baþkanlarý
Yrd. Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacý
Yrd. Doç. Dr. Esra Akýn Korhan
3. GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ SEMPOZYUMU
5 - 7 MART 2014
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI
NARLIDERE HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÝZMÝR
3. GERÝATRÝ HEMÞÝRELÝÐÝ SEMPOZYUMU
5 - 7 MART 2014
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI
NARLIDERE HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
ÝZMÝR
BÝLÝMSEL PROGRAM
GENEL KURALLAR
7 Mart 2014, Cuma
09.30-10.30 Panel: Türkiye’de Geriatri Hemþiresi Olmak
Kurumsal Bakým Alanýnda Çalýþan
Hemþirelerde Tükenmiþlik
Hasta ve Bakým Verenler ile Etkili Ýletiþim
10.30-11.00 Bildiri Ödülleri ve Kapanýþ
11.00-12.00 Huzurevi Gezisi
Sempozyum Tarihi:
Ýndirimli kayýt tarihi:
Son bildiri gönderim tarihi:
Bildiri Ýlan Tarihi:
Oturum Baþkanlarý
Doç. Dr. Sevgi Kýzýlcý
Doç. Dr. Nil Tekin
Uzm. Hemþ. Ayþe Karahüseyin
Hemþ. Neslihan Altun
Bildiri özetleri sadece web sayfasýnda yer alan "ON-LINE BÝLDÝRÝ GÖNDER" baðlantýsý kullanýlarak gönderilebilecektir.
E-mail, fax ve diðer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
Bildirilerin baþlýk yazý metin karakteri olarak Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satýr aralýðý ile yazýlmalýdýr.
Yazarlarýn adý soyadý baþlýðýn altýnda; bildiriyi sunacak yazarýn adýnýn altý çizilmeli, kurum adý sayfa altýnda dip
not olarak belirtilmelidir.
Bildiri özetleri Türkçe, en az 150, en çok 250 kelime olmalý ve 3-5 anahtar kelime içerecek þekilde yazýlmalýdýr.
Bildiri özetlerinde giriþ, amaç, gereç-yöntem, bulgu ve sonuç-öneriler bölümü mutlaka yer almalýdýr. Derleme
bildirilerde ise; giriþ, geliþme ve sonuç baþlýklarýnýn olmasý yeterlidir.
05-07 Mart 2014
31 Ocak 2014
31 Ocak 2014
20 Þubat 2014
ÖNEMLÝ
TARÝHLER
KAYIT ÜCRETLERÝ
31 Ocak 2014'e kadar
31 Ocak 2014 sonrasý
Öðretim Elemaný / Hemþire
125 TL
150 TL
Öðrenci Hemþire
75 TL
100 TL
Günlük Katýlým
75 TL
75 TL
Ödeme Bilgileri
Bildiri Kurallarý
Genel Kurallar
Banka Adý
: TEB Bankasý
Þube Adý
: Kýzýltoprak Þubesi (489)
Hesap Adý : Optimist Turizm Org.
TL IBAN
: TR320003200000000018444089
EUR IBAN
: TR180003200000000018444050
Kayýt ücretlerinin yukarýda belirtilen hesaba yatýrýlýp, dekontlarýnýn Opteamist turizm’e posta veya faks
yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
Sempozyum Bilimsel Kurul üyeleri gerek görürlerse bildiri yazarýndan düzeltme isteyebilirler.
Sempozyum Bilimsel Kurulu bildirinin kabul veya reddi, kabul edilen bildirilerin poster veya sözlü sunum olmasý
konusunda son kararý verecek, sonuç ilgililere sempozyum web sayfasýndaki bildiri sonuçlarý baðlantýsý üzerinden
iletilecektir. Bildiri sonuçlarý, bildiri poster numaralarý sempozyum web sayfasýnda ilan edilecektir.
Bildiriler sempozyum CD’sinde sözel ve poster bildiriler baþlýðý altýnda toplantý materyali olarak katýlýmcýlara
verilecektir. Bildirilerin sempozyum CD’sinde yer alabilmesi için çalýþmaya katýlanlardan en az bir kiþinin son
baþvuru tarihine kadar kayýt yaptýrmasý gereklidir. Kayýt yapýlmayan durumlarda gönderilen bildiriler dikkate
alýnmaz, toplantý materyallerine dahil edilmez ve CD’de yer almaz.
Sözel Bildiriler
Sözel Bildiriler belirlenen tarihlerde ve salonlarda PowerPoint sunu þeklinde önceden belirlenmiþ, sempozyum
organizasyonuna bildirilmiþ olan yazarlardan biri tarafýndan sunulur. Sözel bildirilerin sunum süresi 7 dakikadýr.
Sözel sunumlar özet içeriðinin oluþturulduðu baþlýklar doðrultusunda yapýlmalýdýr
Poster Bildiriler
Poster bildiriler belirlenen tarihlerde poster numaralarýna göre, poster alanýnda asýlý olacak þekilde hazýrlanmalýdýr.
Poster bildiriler 50cmx70cm (en x boy) ebatýnda, 2 metre mesafeden okunabilir puntoda hazýrlanmalýdýr.
Bildiri Ödülleri
Sempozyum bilimsel kurulu tarafýndan belirlenecek olan en iyi sözel ve poster bildiri plaket ile ödüllendirilecektir.
Download

3. GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU