ÖNKAYIT FORMU
DÜZENLEYEN
Adý, Soyadý
Ünvaný
Hemþirelikte Araþtýrma
Geliþtirme Derneði
Kurum/Bölümü
Adres
Telefon
Kurs Baþkaný
Faks
ÝSTATÝSTÝK KURSU
16-18 OCAK 2014
ANKARA
Rabia GÜVEN
E-Posta
Önemli Not: Kontenjan 50 kiþi ile sýnýrlýdýr. Kursa
katýlmak isteyen katýlýmcýlarýmýzýn yukarýda yer alan
"ÖN KAYIT FORMU"nu doldurarak
[email protected] adresine göndermeleri
halinde, ön kayýt iþlemi yapýlmýþ olacaktýr. Mail ile
gönderim sýkýntýsý yaþayanlar aþaðýda verilen
telefon numaralarýndan da bilgi alabilirler.
Kurs Sekreteri
Blm. Uzm. Tuðba ALTUNTAÞ
Kurs Düzenleme Komitesi*
Doç. Dr. Ayten DEMÝR ZENCÝRCÝ
Doç. Dr. Azize KARAHAN
Blm. Uzm. Esra KÖROÐLU
Prof. Dr. Filiz ULUSOY
Eda Özge YAZGAN
Kurs Tarihi:
16-17-18 OCAK 2014
*Ýsimler soyadýna göre alfabetik dizilmiþtir.
Kurs Eðitimcileri:
Doç.Dr. Pýnar ÖZDEMÝR
DESTEKLEYEN KURUM
Ýletiþim
Ýletiþim Telefonu
Elektronik Posta
: Blm. Uzm. Tuðba ALTUNTAÞ
: 0533 680 1009
: [email protected]
ÞATIROÐLU NAR HASTANESÝ
Kurs Yeri:
BEST APART OTEL
Uður Mumcu Sokak, No: 71
Gaziosmanpaþa - ANKARA
KONAKLAMA
KURS PROGRAMI
KURS PROGRAMI
*** KURSÝYERLERÝMÝZÝN DÝKKATÝNE
16 OCAK 2014 PERÞEMBE
09.00-10.15
Temel Ýstatistiksel Kavramlar
10.15-10.30
Çay-Kahve Arasý
10.30-12.00
SPSS'te Veri Giriþi ve Veri Düzenleme
12.00-13.30
Öðle Yemeði
13.30-15.00
Tanýmlayýcý Ýstatistikler - SPSS
Adres: Baþkent Öðretmenevi Konya Yolu, Beþevler / Ankara
Katýlýmcýlarýn kursumuza SPSS paket programý
kurulu bir laptop ile katýlýmý beklenmektedir.
Çay-Kahve Arasý
15.15-17.00
Tablo ve Grafikler - SPSS Uygulamasý
Tel: (312) 212 96 40 (40 Hat)
Faks: (312) 212 96 77
TEDAÞ MÝSAFÝRHANESÝ
Adres: Milli Kütüphane Karþýsý, Bahçelievler / Ankara
Uygulamasý
15.00-15.15
BAÞKENT ANKARA ÖÐRETMENEVÝ
Katýlýmcýlara KURS KATILIM BELGESÝ
Tel: (312) 212 51 47 - 212 02 02
verilecektir.
ANKARA OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ
UYGULAMA OTELÝ
17 OCAK 2014 CUMA
09.00-10.15
Adres: Bahriye Üçok Caddesi No:2 Beþevler / Ankara
Hipotez Testlerine Giriþ - Tek Örneklem
Testleri - SPSS Uygulamasý
Kurs yerine ulaþým
Tel: (312) 212 66 27-28-29
10.15-10.30
Çay-Kahve Arasý
10.30-12.00
Ýki Örneklem ve Çok Örneklem Testleri -
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ KONUKEVÝ
SPSS Uygulamasý
Adres: Nenehatun Caddesi, No:122, Çankaya /Ankara
12.00-13.30
Öðle Yemeði
Tel: (312) 446 96 32 - 436 63 21
13.30-15.00
Örneklem Geniþliðinin Hesaplanmasý
15.00-15.15
Çay-Kahve Arasý
KURS YERÝNE ULAÞIM
15.15-17.00
Hipotez Testlerinde Güç Kavramý ve Testin
Ankaray Dikimevi(Son Durak) duraðýna 10 dakika yürüme
Gücünün Hesaplanmasý
mesafesi
Adres: Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi
Göðüs Hastalýklarý Yaný 50. Yýl Amfisi Mamak / ANKARA
18 OCAK 2014 CUMARTESÝ
09.00-10.15
Problem Çözümüý
10.15-10.30
Çay-Kahve Arasý
10.30-12.00
Ýliþki Ölçüleri - SPSS Uygulamasý
12.00-13.30
Öðle Yemeði
13.30-15.00
Regresyon Çözümlemesi - SPSS
15.00-15.15
Çay-Kahve Arasý
15.15-17.00
Regresyon Çözümlemesi - SPSS
Uygulamasý
Uygulamasý Sorular ve Öneriler
Konaklama ücreti katýlýmcýya aittir.
BEST APART OTEL - UÐUR MUMCU SOKAK,
NO:71 GAZÝOSMANPAÞA - ANKARA
Download

yeni kurs - Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği