Hitit barajý
restore edilecek
Baro Baþkaný
Özyýlmaz aday
olmayacak
Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda
bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "AK Parti iktidarý ile geliþmenin hýzla yaþandýðý ülkemizde
A
tarihe ve kültürel dokulara verilen önem artarak devam etmek- SAYDFE
4’
tedir. Medeniyetlerin baþkentliðine ev sahipliði yapmýþ ilimizde
tarihi turizmin geliþmesi için gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Av. Ýbrahim
Özyýlmaz
26 EYLÜL
www.yildizhaber.com
2014 CUMA
18 Ekim 2014 Cumartesi günü yapýlacak
olan Baro seçimlerinde 2 Dönem yönetimi ile
birlikte baþarýlý görev yapan ve en son açýlýþý
gerçekleþen hizmet binasý ile Çorum Baro tarihinde ki yerini þimdiden alan Av. Ýbrahim Özyýlmaz tekrar aday olmayacaðýný vurguladý. Bir çok
meslektaþýnýn tekrar aday olmasýný istediði Av.
Ýbrahim Özyýlmaz camia olarak kýsýr tartýþmalara
meydan vermemek adýna tekrar aday olmamasý ile
ilgili olarak susmayý tercih ederken, 18 Ekim 2016
Cumartesi günü yapýlacak olan Seçimlere Av.
Hikmet Keleþ ve Av. Altan Akpýnar'ýn aday olacaðý
konuþuluyor.
40 KURUÞ
‘Esnaf ve sanatkarlar üretici ile
tüketici arasýndaki ahengi saðlar’
"Ahilik ruhunun
olduðu yerde
huzursuzluk olmaz"
Ahilik Haftasýna
renkli kutlama
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý
Birliði, Ahilik Haftasýný dün düzenlenen
renkli etkinliklerle kutladý. Saat Kulesi
Meydaný'nda saat 11.30'da baþlayan kutla- SAYFA
E
ma programýna Vali Yardýmcýlarý Hamdi 5’D
Bolat, Fikret Zaman...
Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü
Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Bilgin, doðruluk, ahlak, sevgi, insanlýk, vefa, dayanýþma, sabýrlýlýk, ihanet, gýybet, nankörlük ve vefasýzlýktan uzak olan bir kültürüne dayanan ahilik günümüzde yaþatýlmasý
gereken kurumsal bir dayanýþma örneði olduðunu söyledi.
Milletvekili Baðcý, Burkina Faso
Parlamentosu açýlýþýnda konuþtu
AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý Afrika'da Burkina Faso
Parlamentosunun açýlýþýna katýlarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi adýna konuþma yaptý.
AYFA
Daha önce Türkiye ziyaretlerinde ev sahipliði S7’DE
yaptýðý Burkina Faso Parlamentolar arasý
dostluk grubu baþkaný...
Ahilik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda "Geçmiþten Günümüze Ahilik" konulu sempozyum
düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda
Ahýska sempozyumuna
TÝKA desteði
Öðretmenliðe dönen idareciler
geçmiþ izinlerini
kullanabilecek
Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný
Selim Aydýn, Ankara Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü'nün görev süresi
dolduðu içim öðretmenliði dönen
idarecilerin geçmiþte kullanma- SAYFEA
2’D
dýklarý izinlerini kullanabilecekleri
yönünde görüþ bildirdiðini
açýkladý.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve
yönetim kurulu üyeleri, 27. Ahilik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti.Belediyenin daima esnafýn yanýnda
olduðunu kaydeden ÇESOB Baþka- SAYFA
ný Yalçýn Kýlýç, gerek S Plaka gerek- 10’DA
se dýþarýnda gelen...
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek,
üniversite ile ilgili genel bir deðerlendirmede
bulundu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare SAYFA
DE
Amiri Salim Uslu'nun katkýlarýyla da 14- 7’
15Kasým tarihlerinde Çorum'da gerçekleþtirilecek olan...
Aðustos'ta 808 konut satýldý
Türkiye genelinde konut
satýþlarý 2014 Aðustos
ayýnda bir önceki yýlýn ayný
ayýna göre %25 artarak 105
Kamuda bayram
tatili 5 güne çýktý
Selim Aydýn
gerçekleþtirilen sempozyuma ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, bazý daire müdürleri ile Oda Baþkanlarý katýldý.
Oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim
üyesi Doç. Dr. Hakan Reyhan'ýn yaptýðý sempozyum da Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Öðretim üyesi Hüseyin Doðan ve Hitit
Üniversitesi Ýslam Tarihi Sanatlarý BöFA
lümü Öðretim üyesi Yrd. Doç Dr. Ra- SAY’DA
10
mazan Karaman konuþmacý olarak katýldý.
Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar, 3 Ekim
Cuma (Arife) günü yarým gün
idari izinli sayýlarak, 5 günlük
Kurban
Bayramý
izni
yapacak.Baþbakanlýk
kaynaklarýndan edinilen bilgiye SAYFA
göre,
Baþbakan
Ahmet 2’DE
Davutoðlu'nun...
"Çorum'da
mahcup olmadým"
bin 624 oldu. Konut
satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin
349 konut satýþý ile en
yüksek paya (%16,4)... SAYFA
5’DE
Sabri
Baþköy
Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum'da
mahcup olmadýðýný, bu kentten güzel
hatýralar ve güzel hizmetler býrakarak
ayrýlmanýn onurunu yaþadýðýný söyledi.
15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile Merkez Valiliðine
atanan Vali Sabri Baþköy onuruna
Çorum Belediye Baþkanlýðý'nýn SAY’FDAE
11
ev sahipliðinde, Anitta Otel'de
veda yemeði verildi.
TEK
YILDIZ
2
26 EYLÜL
HABER
2014 CUMA
2
Koçaklar Tarým makineleri Çorum'da görev yaptýðýmýz sürede
Ön Muhasebe
Elemaný arýyor
þehrimizin sorunlarýna odaklandýk
Bünyemizde istihdam edilmek üzere
LKS LOGO Programýný bilen,
Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de
tecrübeli eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur. Koçaklar Tarým Makineleri
Adres:Akþemseddin Caddesi
No:20 ( Terminal civarý)
Tel: 0532 684 43 14
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Son Valiler Kararnamesi ile merkez
valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'ye veda ziyaretinde
bulundu.Ziyarette bir konuþma yapan Vali
Baþköy, "Sayýn Baþkanýmýz ile Çorum'da 2 yýl bir
ay 10 gün beraber görev yaptýk. Allah sizleri
muvaffak etsin. Sizlerin baþarýsý Çorum'un
baþarýsýdýr. Belediye ne kadar baþarýlý olursa
vatandaþýn hayat standardý da o kadar yüksek
demektir. Biz de görev yaptýðýmýz süre içerisinde
Çorumlularýn da þahitlik yaptýðý üzere dolu dolu
bir þekilde þehrimizin sorunlarýna odaklandýk"
dedi.Vali Sabri Baþköy'e Çorum'a yaptýðý hizmetleri nedeniyle teþekkür eden Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, "Devlet bir bütün. Valilik,
STK'lar, medya, iþadamlarý olarak hep birlikte bu þehirdeki deðiþime, dönüþüme
þahitlik ettik. Valilik ve belediye bu
dönüþümün lokomotifi oldu. Birçok kez bu
iþi bir yapmazsak kim yapacak diye konuþtuk" þeklinde kaydetti.Külcü, Vali
Baþköy'ün neticeye ulaþmada en kýsa yolu
kullanma tarzýnýn çok iyi bir yöneticilik
örneði olduðuna vurgu yaptý. Külcü,
"Baþka noktalarda sizlerle inþallah yine karþýlaþacaðýz, ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam
edeceðiz" ifadelerini kullandý.
Baþkan Külcü, Vali Sabri Baþköy'e yeni
görevinde baþarýlar diledi. Haber Servisi
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:58
06:24
12:39
15:59
18:41
20:00
26.09.2014
Dil Kurultayý'nýn ilk
toplantýsý (1932) - Türk
Dil Bayramý
Günlerin en iyisi ve en þereflisi
Cuma günüdür. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
Söyle Kardeþ
Ne bakýyon tanýr gibi
Bende doðdum senin gibi
Ses çýkarmaz tellen gibi
Söyle kardaþ kölen olayým
Göç edenlere þefkat elimizi uzatmak
Ýslami sorumluluðumuzun gereðidir
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir
Eþkil, Suriye'deki iç savaþýn sona ermeyecek
gibi gözüktüðünü belirtti.Irak ve Suriye'deki
iç savaþ ve karýþýklýklar devam ettikçe orada yaþanan dramýnda katlanarak büyüyeceðini dile getiren Tahir Eþkil, "Bu dram yeni göç hareketlerini
baþlatacaktýr.Göç zorunlu bir
haldir. Göç eden bu insanlar turistlik bir seyahate çýkmamaktadýr. Hiç kimse zorunlu/mecburi
bir durum olmadýkça evini, barkýný, malýný, mülkünü çoluk - çocuðunu bilmediði/tanýmadýðý insanlarýn insafýna terk etmez.Niye
savaþmýyorlar sorusunuyaþanan
süreç, gelen insanlarýn kadýn, Tahir Eþkil
yaþlý çocuk olmasý anlamsýz, geçersiz kýlmaktadýr. Düþeni kaldýrmak, mazluma
yardým etmek, bize sýðýnaný korumak, kollamak
insan -Müslüman olarak vazifemiz ve sorumluluðumuzdur. Yeni Türkiye misyonu bunu zorunlu
kýlmaktadýr" dedi.Üç kýtada at koþturan ve her fýrsatta bunu dile getiren ve bununla övünen Osmanlý torunlarýnýn Suriye ve Irak olaylarý ile þimdi
fýrsatýn ayaklarýna geldiðini kaydeden Eþkil, "Bu
YILDIZ AJANDA
fýrsatý bihakkýn deðerlenmek, Ýslami ve tarihi misyonuna yakýþan bir durum olacaktýr. Ümmetin hali- pürmelali Türkiye' ye, Türkiye Müslümanlarýna,
Türk Milletine bu fýrsatý fazlasý ile vermektedir.
Kaldý ki Allah Yüce Kitabýnda, Nisa suresinin 75.
Ayeti kerimesinde "Size ne oluyor ki; Allah yolunda ve "Rabbimiz bizi halký zalim olan bu
ülkeden çýkar bizi katýndan bir veli ( dost
koruyucu) gönder, bize katýndan bir yardým eden yolla" diyen erkekler, kadýnlar
ve çocuklardan zayýf býrakýlmýþlar adýna
savaþmýyorsunuz? Buyurmaktadýr. Allah
kitabýnda "niye savaþmýyorsunuz" diyor
niye yardým etmiyorsunuz demiyor. Ýnsani olarak bu insanlara yardým etmek
mi zor sahip çýkmak, ekmeðimizi, aþýmýzý hava ve suyumuzu paylaþmak mý yoksa savaþmak mý?Bu konuda Türkiye Müslümanlarýna ve Türkiye halklarýna çaðrýmýz þudur: Göç etmek zorunda býrakýlan bu insanlara þefkat elimizi
uzatmak incitmeden, Müslüman ahlakýna yakýþýr
bir tarzda yardýmcý olmak, gönlümüzü-yurdumuzu açmak insani ve Ýslami sorumluluðumuzun gereðidir. Yeni Türkiye' ye yakýþan da budur" diyerek
açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
Çaynatapdýr benim köyüm
Murat oðlu benim soyum
Çaylar kuru akmaz suyum
Söyle kardaþ kölen olayým
Rýza Koçak
Bir olalým kardaþ bizde
Soyumuz bir hepimizde
Sünnü çerkez hepimizde
Söyle kardaþ kölen olayým
Tatlý sözden ballar akar
Kötü sözde gönül yýkar
Konu komþu sana bakar
Söyle kardaþ kölen olayým
Derinlere sende inme
Boþ konuþup kendin yorma
Söz bitmeden söze girme
Söyle kardaþ kölen olayým
Gel kardeþim konuþalým
Tatlý dille anlaþalým
Yakýn gede öpüþelim
Söyle kardaþ kölen olayým
(Koçak söylüyor) Sözünü
Hakka baðlamýþ özünü
Ölçülü söyler sözünü
Söyle kardaþ kölen olayým
HAVA DURUMU
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
USD
EUR
2,2363
2,8628
STERLiN 3,6573
JPY YENi 2,0555
Müracaat: 0505 234 66 89
2,2369
2,8633
3,6590
2,0561
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Kamuda bayram tatili 5 güne çýktý
Kamu kurum ve
kuruluþlarýnda çalýþanlar, 3 Ekim Cuma (Arife)
günü yarým gün idari izinli
sayýlarak, 5 günlük Kurban
Bayramý
izni
yapacak.Baþbakanlýk
kaynaklarýndan edinilen bilgiye
göre,
Baþbakan
Ahmet
Davutoðlu'nun talimatýyla
Kurban Bayramý arifesinde
normalde yarým gün izin
yapacak olan kamu kurum ve
kuruluþlarýnda çalýþanlar tam
gün izin yapacak.
Kurban Bayramý'nda 5
gün izin yapacak olan kamu
çalýþanlarý arife günü yarým
gün idari izinli olacak.
3 Ekim günü çalýþanlara
izin verilirken, iþ ve iþlemlerin
aksamamasý için en askeri
oranda personel çalýþtýrýlmasý
esas alýnacak.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2893 26 EYLÜL 2014 CUMA
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
NÖBETÇÝ ECZANELER
BÜYÜK ECZANESÝ TEL: 221 96 00 YENÝ ÇORUM
DEVLET HASTANESÝ YANI
BUHARA ECZANESÝ TEL: 227 55 00
19 MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVARI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
26 EYLÜL
2014 CUMA
HABER
Hitit barajý
restore
edilecek
ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE
SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
Silahsýz Özel Güvenlik hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/122308
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Gazi Cad.Valilik Ek Binasý 8.Kat ÇORUM 19100
ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642246532 - 3642240200
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri
Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleni yor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Ço rum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
"AK Parti iktidarý ile geliþmenin hýzla yaþandýðý ülke mizde tarihe ve kültürel dokulara verilen önem artarak
devam etmektedir. Medeniyetlerin baþkentliðine ev
sahipliði yapmýþ ilimizde tarihi turizmin geliþmesi için
gerekli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bu doðrultuda yapý lan çalýþmalarla müzeler ve ören yerleri yeniden dü zenlenmiþ ulaþým yollarý da modernize edilmiþtir.
Yaklaþýk 100 yýl önce Alman arkeologlar tarafýndan ya pýlan kazýlar sýrasýnda bulunan Boðazköy Sfenks'inin
anayurduna dönmesi de saðlanmýþtýr. Alacahöyük'e þu
ana kadar 6 milyon TL'nin üzerinde yatýrým yaptýk.
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðümüz geçen yýl takibi-
mizle örenyeri ile müzenin yakýnýndan geçen ve kötü
bir görüntü oluþturan Horanözü Deresinin ýslahýný
saðladý. 2002 yýlýnda Alacahöyük kazý ekibinin baraj
gövdesini temizleyerek, taþ dolgu setini arkeolojik kazý metoduyla açtýðý, 3254 yýllýk tarihe sahip Hitit Göl pýnar barajýnýn çevre düzenlemesi ve peyzaj proje çalýþmasý yatýrým programýna alýnmýþtýr. Proje çalýþmasý nýn tamamlanmasýyla yapým iþi ayrýca ihale edilecektir.
Hitit Gölpýnar Barajý çevre düzenlemesi ve peyzaj ça lýþmasýnýn tamamlanmasý ile baraj halkýmýza ve turiz me açýlacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.M.Ö. 1240
yýllarýnda Anadolu'da büyük bir kuraklýk olmuþ, Hitit
Kralý IV.Tudhalia Mýsýr'dan Buðday getirmiþ, ertesi yýl
da Orta Anadolu geneline 10 kadar baraj yaptýrdýðý çi vi yazýlý belgelerde geçmekte. Ancak bu barajlardan
Alacahöyük hariç hepsi iþlevini yitirmiþ. Haber Servisi
Ahþap Oymacýlýðý kursu açýldý
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Ahþap Baský
(Yazmacýlýk) ve Ahþap Oymacýlýðý kurslarýný açtý.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Ali Özüdoðru
kurslar hakkýnda yaptýðý açýklamada
Bakanlýðýmýzca Ülkemiz genelinde, kaybolmaya
yüz tutan el sanatlarýmýzý yaþatmak, tanýtmak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat
sevgisinin yayýlmasýný temin etmek, bu sanatlarý aslýna uygun olarak öðretip eðitilmiþ elemanlar ve ustalar
yetiþtirerek gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlamak
için her yýl Yaygýn Kültürel Eðitim Faaliyetleri Planý
kapsamýnda, Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarý ve
Geleneksel El Sanatlarý kurslarý düzenlenmesi
yönünde programlar yapýlmaktadýr.Bu kapsamda
Müdürlüðümüzce de, 2014 yýlýnda Ahþap Baský
(Yazmacýlýk) ve Ahþap Oymacýlýðý Kurslarý açýlmýþtýr"
dedi.
Çorum'da ilk kez 664 saat olarak planlanan ve 4
Haziran 2014 tarihinde baþlatýlan "Ahþap Oymacýlýðý
Kursu"nun 31 Aralýk 2014 tarihinde sona ereceðini ve
kurs sonunda katýlýmcýlara Milli Eðitim Bakanlýðý ile
Kültür ve Turizm Bakanlýðý onaylý sertifika verileceðini dile getiren Özüdoðru, "Aralarýnda mühendisten
öðretmene, emekli astsubaydan memura, esnaftan
bankacýya, emekliden marangoza kadar farklý meslek
gruplarýndan kursiyerlerin devam ettiði, ahþap
oymacýlýkta 40 yýllýk birikimini aktarmaya çalýþan Ýlimizin yetiþtirdiði nadir ustalardan Ertuðrul Nuri Gökþen
tarafýndan verilen kursta kursiyerler, ahþap oymacýlýk
sanatýný öðrenmeye hevesli ve çok heyecanlý olduklarýný gelecek dönemlerde de devam ettirilmesini istediklerini ifade etmekteler. Kursiyerlerin istekleri ve
memnuniyetleri doðrultusunda Biz de, 2015 yýlýnda da
kursun devam ettirilmesini planlýyoruz. Ýlimiz Çepni
Mahallesi Aynalý Sokak Belediye Yunus Emre Ýþ
Merkezi'ndeki atölyede bütün hýzýyla devam eden
kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çýkardýklarý ürünleri
açacaðýmýz sergi ile Çorumlularýn beðenisine
sunacaðýz. "Bir Milletin Sanatý O Milletin Kimliði
Niteliðindedir" düþüncesiyle geleneksel sanatlara
gönül verenleri bir çatý altýnda buluþturmak hedefimizdir. Sabýr ve zarafetin örneklerinin icra edildiði
bu sanat alanlarýnda açýlacak kurslara tüm sanatseverleri bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
3
:2015 MALÝ YILI 12 AYLIK 4 KÝÞÝLÝK SÝLAHSIZ
GÜVENLÝK HÝZMET ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan
ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
:AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI
KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI
KAT 8 A- B BLOK ÇORUM
:Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
:AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ
BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI
KAT 8 A- B BLOK ÇORUM
b) Tarihi ve saati
:16.10.2014 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapýlan ihale konusu özel güvenlik hizmet alýmýna iliþkin iþler benzer iþ
olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý AÝLE VE
SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK
BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ BAÐLI
KURULUÞU (KONUKEVÝ) VALÝLÝK EK BÝNASI KAT 8 A- B BLOK ÇORUM adresine elden teslim
edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn No:953
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Milletvekili Baðcý, Burkina Faso
Parlamentosu açýlýþýnda konuþtu
AK Parti Çorum Milletvekili ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit
Baðcý
Afrika'da
Burkina
Faso
Parlamentosunun açýlýþýna katýlarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna konuþma yaptý. Daha önce Türkiye ziyaretlerinde
ev sahipliði yaptýðý Burkina Faso
Parlamentolar arasý dostluk grubu baþkaný
Sita Authara tarafýndan karþýlanan Baðcý,
Burkina Faso Parlamentosunda ilk defa
konuþma yapan Türk parlamenter oldu.
Baðcý konuþmasýnda Burkina Faso'da
demokrasinin geliþmesi için TBMM olarak
desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Baðcý'nýn yaklaþýk 20 dakika süren konuþmasý simültane tercüman tarafýndan Fransýzcaya
çevrildi. Baðcý'nýn Burkina Faso meclisinde yaptýðý konuþma açýlýþta bulunan bütün büyükelçilerle birlikte ABD, Kanada ve AB sivil toplum
örgütlerinin liderleri dinledi.
Baðcý daha sonra yaptýðý açýklamada
Vogadugu'da bir yetimhanenin THY sponsorluðunda TÝKA tarafýndan yapýlmasýna karar verildiðini müjdeledi. Burkina Faso programý
çerçevesinde Meclis Baþkaný Quatara'yý da
ziyaret eden Baðcý, Vogadugu'da Parlamento
Radyo'nun açýlýþýný Meclis Baþkaný Quatara ile
birlikte yaptý. Haber Servisi
YILDIZ
2
26 EYLÜL
2014 CUMA
HABER
Sulanabilir arazimiz 3 kat artacak
Osmancýk ilçesinde her yýl geleneksel
olarak düzenlenen Pirinç, Kültür ve Sanat
Festivali coþkuyla baþladý.
Festivalin açýlýþý için kortej yürüyüþü düzenlendi. Protokol ve vatandaþlar Hükümet Konaðý
önünden mehter takýmý eþliðinde açýlýþ töreninin
düzenlendiði belediye önüne kadar yürüdü.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan
açýlýþa Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Osmancýk
Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali
Özüdoðru, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan
Ateþ, Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, daire
müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti baþkanlarý
ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
üretime sahip olduðu, anavataný o yöredir. Ýþte
Festivalin açýlýþ töreninde
Osmancýk Pirincine, ilçemizin adýnýn verkonuþan Belediye Baþkaný Hamza
ilmesinin nedeni de budur.
Karataþ, ilçenin adýyla özdeþleþen
Oysa bu gün Osmancýk 97 çeþidi çeltiðin
Osmancýk 97 pirincini tanýtmayý
ekim alanlarý ülkenin dört bir yanýna geniþlediði
amaçladýklarýný kaydetti.
gibi Rusya, Bulgaristan, Yunanistan gibi dýþ
Osmancýk pirincinin ayný isim- ülkelerde de yine Osmancýk ismi ile yetiþtirle yurt dýþýnda da üretilmeye
ilmektedir. Ancak gerçek lezzete sahip pirinç,
baþladýðýna dikkat çeken Karataþ
Osmancýk'ta yetiþen pirinçtir. Bölgemizde
"Ýlçemizin tarihine baktýðýmýzda
yapýmý devam eden Obruk - Dutludere Sulama
yaklaþýk 80 yýl
Projesinin tamamlanmasý
boyunca panayýr
ile ilçemizdeki sulanabilir
adý altýnda bu
arazi, yaklaþýk 3 katýna
etkinliklerin
çýkacak ve 60 bin hektar
düzenlendiðini
sulanabilir alana kavuþagörebiliriz. Dolayýsý ile 9 yýldýr
caðýz. Bu proje ile çeltik
pirinç festivali olarak kuthavzamýzýn da geniþleyeladýðýmýz etkinlikler þehrimizin
ceðini ve ilçemizin en
geçmiþinde önemli yer tutmakönemli ekonomik gelir
tadýr.Ýlçemizin adý ile özdeþleþen
kaynaðý olan çeltiðimizi
Osmancýk 97 Pirinci, 1997 yýlýnolumlu etkileyeceðini
da belediyemiz tarafýndan tescili
düþünüyoruz" þeklinde
yaptýrýlmýþ, bu yöreye has bir
konuþtu.
Osmancýk Belediye
çeltik çeþidinden üretilmektedir.
Mehter takýmýnýn
Baþkaný Hamza Karataþ
Bir nesneye isim vermek
marþlarý ve halk oyunlarý
kolay bir þey deðildir. Özellikle bir tarým ürünü
gösterisi ile devam eden festival açýlýþýnda vatanbir yörenin ismini taþýyorsa bu þu anlama
daþlara pilav ikram edildi. Baþbakan Ahmet
gelmektedir:Bu ürünün doðduðu, en verimli
Davutoðlu da bir telgraf göndererek Osmancýk
olduðu, en iyi düzeyde yetiþtirildiði, en kaliteli
halkýnýn festivalini kutladý. Haber Servisi
Külcü'den Emniyet
Müdürü Tarancý'ya ziyaret
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý
makamýnda ziyaret etti.
Baþkan Külcü, Çorum'un Türkiye'de en
güvenli ve huzurlu þehirlerin baþýnda geldiðini
söyledi. Huzur ve güven ortamýnýn gerçekleþmesinde Emniyet Müdürü baþta olmak üzere
tüm emniyet teþkilatýnýn çok büyük emeðinin
olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, Salih Erkan
Tarancý'ya Çorum'da görev yapacaðý süre
içerisinde baþarýlar diledi. Ziyarette Baþkan
Külcü'ye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de eþlik
etti. Haber Servisi
ISVEA'dan
Antalya'ya
3. satýþ noktasý
Alaca
Engelliler
Derneðinden
bir sandalye
baðýþý daha
Alaca Engelliler Derneði tekerlekli sandalye
yardýmlarýna devam ediyor.Þimdiye kadar 150'ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan dernek Sarý Sü-
leyman köyünden Ýlhami Arslan'a manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeyi babasýyla ile teslim alan Ýlhami
Arslan, dernek yetkililerine teþekkür etti. Haber Servisi
52 yýllýk Ýtalyan markasý
ISVEA, yeni satýþ noktalarý
ile Türkiye'de büyümeye
devam ediyor. 2014 yýlý sonuna
kadar toplam 30 satýþ noktasýna
ulaþmayý hedefleyen ISVEA,
Antalya'da üçüncü yeni satýþ
noktasýnda hizmet vermeye
baþladý.
Geniþ ürün yelpazesi, kalitesi
ve farklý fonksiyonel yaklaþýmlarý
ile banyolarý keyifli bir yaþam
alanýna dönüþtüren ISVEA, Ýtalyan
tasarým gücünü yansýttýðý vitrifiye
seramik, banyo dolabý ve armatürleri
Türk tüketicileri ile buluþturuyor.
Türkiye pazarýna girdiði andan
itibaren perakendecilik stratejisi ile hýzlý
bir þekilde büyümeye baþlayan ISVEA,
Ýstanbul, Ankara, Antalya ve Ýzmit gibi
farklý bölgelerdeki giriþimleri ile
Türkiye'de toplam 15 satýþ noktasýna
ulaþtý.
Antalya'nýn merkezinde yer alan ve
5.000 metrekarelik bir alana sahip yeni
satýþ noktasýnda, tüm ISVEA ürünleri ve
ödüllü tasarýmlarý tüketicilerin beðenisine sunuluyor.
Yarým asýrlýk Ýtalyan banyo markasý
ISVEA'nýn Türkiye pazarýna hýzlý bir giriþ
yaptýðýný ve Türk tüketicilerden tam not
aldýðýný belirten ISVEA Genel Müdür
Yardýmcýsý Yakup Fýrat, "Aldýðýmýz olumlu tepkiler bizleri motive ediyor. Þu anda
Türkiye'de 15 satýþ noktamýz var. Bu yýlsonuna kadar yeni satýþ noktalarý da
ekleyerek toplam 30 satýþ noktasýna ulaþma hedefindeyiz" dedi. Antalya
Manavgat'ta Mecitoðlu Ev Concept ile
üçüncü satýþ noktasýnda hizmet vermeye
baþladýklarýný vurgulayan Yakup Fýrat,
Türkiye'de öncelikli tercih edilen banyo
markasý olmayý amaçladýklarýný ifade etti.
Haber Servisi
4
DÜNYA
ECZACILIK GÜNÜ
Eczacý hastanýn ilaç tedavisine odaklanan saðlýk
çalýþanýdýr.
Her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda zehirdir.
Hastalýklarýn tedavisinde ilaçlarýn kullanýlmaya baþlandýðý tarihin ilk
dönemlerinden bu yana,
insan saðlýðýna hizmet veren en köklü mesleklerden
biri olan eczacýlýk mesleði,
saðlýk hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesinde de önemli yere sahiptir.
Ýlaç, zorunlu bir tüketim maddesi olmasýnýn yaný
sýra, tüketicinin kendisinin seçemeyeceði bir uzmanlýk gerektirdiðinden tüketicinin hakkýnda en az
bilgi sahibi olduðu üründür. Temelde her ilaç toksik
bir madde, uygunsuz kullanýldýðýnda ölüme kadar
varabilen ciddi hasarlar oluþturan bir ürün iken, diðer yandan da bilinçli ve uygun kullanýldýðýnda insan ve toplum saðlýðýnýn sürdürülebilmesi ve geliþtirilebilmesi için vazgeçilmezdir.
AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI, bir hastalýðýn önlenmesi kontrol altýna alýnmasý veya tedavi edilmesi
için bir ilacýn kullanýlmadan önce MUTLAKA 5
YÖNDEN DOÐRU olduðundan emin olmaktýr.
o
Doðru ilaç
o
Doðru kiþi için
o
Doðru miktarda.
o
Doðru zamanda.
o
Doðru þekilde (yutma, çiðneme gibi).
AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI ÝÇÝN DÝKKAT
EDÝLMESÝ GEREKENLER:
"
Ýlaç, hekim önerisi ve eczacýnýn uyarýsý
doðrultusunda kullanýlmalý,
"
Ýlaçlarýn nasýl kullanýlacaðý ve saklanacaðý
tam olarak öðrenilmeli ve eksiksiz olarak uygulanmalý,
"
Hekim ve eczacý ile görüþüldüðünde, en
son kullanýlan ilaçlar belirtilmeli,
"
Bünyedeki alerjik durumlar saðlýk personeline bildirilmeli,
"
Ýlacýn yan etkileri konusunda hekim ve eczacýdan bilgi alýnmalý,
"
Ýlaç kullanýmý yarýda kesilmemeli,
"
Ýlaç kullanýrken alkollü içkiler tüketilmemeli,
"
Hamilelik süresince ve emzirme döneminde hekime danýþmadan hiçbir ilaç kullanýlmamalý,
"
Ýlaçlar kilit altýnda ve çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde muhafaza edilmeli,
"
Son kullanma tarihi geçmiþ olan ilaçlar kesinlikle kullanýlmamalýdýr.
"
Tüm bu koþullara uyulduðu takdirde, akýlcý
ilaç kullanýmý konusunda kiþinin sorumluluðu tamamen olmasa da azalmýþ olacaktýr.
Ýlaç kullanmaya baþlamadan önce, hekim ve eczacýya SORUN!
"
Bu ilacý niçin kullanmam gerekir?
"
Ýlacý doðru biçimde kullanmazsam ne olur?
"
Ýlacý nasýl hazýrlayacaðým? (sulandýrma, suya atma, çalkalama gibi)
"
Ýlacý günün hangi saatlerinde kullanacaðým?
"
Ýlaç tedavim kaç gün sürecek?
"
Ýlacý kullanýrken kaçýnmam gereken yiyecek ve içecekler var mý?
"
Tedavim sýrasýnda istenmeyen bir etkiyle
karþýlaþýrsam ne yapmalýyým?
Eczacýlarýn birincil rolü hastanýn ilaçlarýnýn en
etkili olanlar olduðunu ve en doðru biçimde kullanýldýðýný garanti etmektir
"
Ýlaç tedavinize iliþkin en doðru cevaplarý
vermek,
"
Ýlaç bileþimleri hazýrlamak, reçeteleri karþýlamak ve ilaç vermek
"
Ýlaç tedavinizden maksimum faydayý saðlamanýza yardýmcý olmak
"
Olasý yan etkileri, ilaç-ilaç, ilaç -gýda etkileþimlerini en aza indirgemek
"
Ýlaçlarýn güvenli ve doðru kullanýmýna ve
reçetede verilen ilaç tedavisine uyumun önemi konusunda hastalara ve hasta bakýcýlara danýþmanlýk
hizmeti vermek
"
Saðlýk durumunuzu iyileþtirmek için gerekli yönlendirmeleri yapmak ve tavsiyelerde bulunmak
"
Hafif rahatsýzlýklarýnýzda veya ilaç dýþý saðlýk ürünlerinizde sizin için en doðru ürünü seçmenize yol göstermek için eczacýnýz yanýnýzdadýr.
UNUTMAYIN KÝ… HER ÝLAÇ DOÐRU KULLANILMADIÐINDA ZEHÝRDÝR!
Eczacýnýz bir ilaç uzmanýdýr ve hastalýk sürecinizde size destek vermek, ilaçlarýnýz ve diðer saðlýk
ürünlerine iliþkin en doðru bilgiyi size ulaþtýrmak
için en yakýn eczanede sizi bekliyor!
"
Bazý ilaçlar, diðer ilaçlarla, besin takviyeleri
ile veya gýdalarla alýnmamalýdýr.
"
Bazý ilaçlar sadece sizde alerjik reaksiyona
veya istenmeyen etkilere neden olabilir.
"
Bazý ilaçlar aç karnýna bazýlarý tok bazýlarý
ise yemeklerle alýnmalýdýr.
"
Bazý ilaçlar buzdolabýnda saklanýr
"
Ýster besin takviyesi, ister bitkisel ürün ister
vitamin adý altýnda geçsin kullandýðýnýz her ilaç
doðru kullanýlmadýðýnda bir zehir niteliðindedir ve
size yarardan çok zarar getirir. Doðru bilgilenmek
ve doðru yönlendirilebilmek için mutlaka
ECZACINIZA DANIÞIN! SAÐLIÐINIZLA
VE HAYATINIZLA OYNAMAYIN!
D r. Ý s m a i l Y Ü C E L Ý l S a ð l ý k M ü d ü r ü
TEK
TEK
YILDIZ
2
26 EYLÜL
2014 CUMA
HABER
Aðustos'ta 8 0 8 k o n u t satýldý
Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014
Aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre
%25 artarak 105 bin 624 oldu. Konut satýþlarýnda,
Ýstanbul 17 bin 349 konut satýþý ile en yüksek paya
(%16,4) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u,
11 bin 836 konut satýþý (%11,2) ile Ankara, 5 bin 772
konut satýþý (%5,5) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ
sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 11 konut ile
Ardahan, 12 konut ile Hakkari ve 45 konut ile
Bayburt oldu. Çorum'da ise Aðustos ayýnda 808
konut satýldý.Temmuz'da ise Çorum'da 537 konut
satýlmýþtý. Haber Servisi
Özkes'ten garip yorum
Türkiye'de baþörtüsü yasaðýnýn Kemal
Kýlýçdaroðlu tarafýndan kaldýrýldýðýný savunan
Ýhsan Özkes, çok tartýþýlacak bir çýkýþ yaptý.
Gazeteci yazar Ahmet Hakan Coþkun'nun sunduðu programa katýlan Özkes'in, programýn iki
baþörtülü konuðu olan AK Partili Özlem Topal ve
öðretim görevlisi Deniz Iþýker Bedir ile tartýþmaya
girmesi dikkat çekti.
Ýlköðretimde baþörtüsü serbestliðinin konuþulduðu programýn katýlýmcýlarý arasýnda olan Özkes,
baþörtüsü serbestisine karþý müracaatlarda bulunan
CHP'ye yönelik eleþtirileri kabul etmedi.
Baþörtüsü ile ilgili son yapýlan yönetmelik
deðiþikliðine CHP tarafýndan çeþitli itirazlar geldiðini hatýrlatan baþörtülü öðretim görevlisi Deniz Iþýker
Bedir, "AK Parti üzerinden bu itirazlar yapýlmamalý.
Bu bir özgürlük alanýdýr. Bu konuya bir özgürlük
alaný olarak bakýlmalýdýr. Bu siyasi rantsa bu keþke
CHP yapsaydý bunu... Ýhsan Bey'in dediði gibi... Bu
siyasi rantý CHP alsaydý ve biz de onlarý alkýþlasaydýk. Çok da memnun olurduk" dedi.
Bu sözler üzerine araya giren Özkes, "CHP diy-
erek bir kaç defa laf attýnýz. Söz
hakký doðdu. Þu bir gerçek;
Türkiye'de baþörtüsünün yasak
olmasýný kaldýran Sayýn Kemal
Kýlýçdaroðlu'dur." tespitinde
bulundu.
Bu sözler üzerine araya giren
AK Partili Özlem Topal, "Bu da
Türkiye'nin en kelli felli yalaný
galiba" diyerek bu tespite karþý
çýktý.
Bunun
üzerine
Özkes,
Kýlýçdaroðlu'nun 2010 yýlýndaki
"Artýk bu ülkede baþörtüsü
sorun olmaktan çýkmalýdýr" sözlerini hatýrlattý.
Özlem Topal, "Lütfen yapmayýn, CHP mi bu
kanun teklifini verdi? Hiç bir karþýlýðý olmayan bir
cümledir bu... Artýk bu cümleyi söyleyerek yola gidemeyeceðinizi gördüðünüz için söylediniz. Buna raðmen CHP'nin bu noktaya gelmesinden mutlu oluyorum." diyerek itirazýný sürdürdü.
Özkes bu sefer de, "bazý kesimlerin, Cumhuriyet
Halk Partisi'nin dine ve dindara yaklaþýmýndan
rahatsýz olunduðunu" savundu.
Özlem Topal bu sözlere de, "Aksine tam tersi
yola geldiðinizi düþünüyorum. Nihayet Türkiye'nin
gerçeklerini gördünüz" diyerek karþýlýk verdi.
Bu sözler üzerine Özkes, "Biz zaten yoldaydýk
hanýmefendi. Bugün siz þayet Müslümansanýz,
Müslümanlýðýnýzý önce Allah'a sonra CHP'ye
borçlusunuz." dedi.
Topal, Özkes'in bu çýkýþýna, "O kadar yýl bu ülkeye iktidar oldunuz. Keþke yasaklamasaydýnýz.
Anlatýlanlarý dinliyor musunuz? Bir çocuk bu yasaklar yüzünden neler yaþamýþ" sözleriyle karþý çýktý.
Haber Servisi
"Ahilik, iþçinin, çalýþanýn
simgesidir"
MHP Merkez Ýlçe
Baþkaný
Av.Bekir Çetin
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av.Bekir Çetin
"Ahilik Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada,
"Türk insanýnýn kiþiliðinin mesleðini ve marifetini
mertlik, cömertlik ve dürüstlük anlayýþý ile bütünleþtiren Ahilik ve Yaran kültürü asýrlar boyu milli birliðimizin, toplumsal dirlik ve düzenimizin güç kaynaðý olmuþtur. Anadolu halkýnýn ekonomik ve kültürel yaþamýnda önemli bir boyut oluþturan Ahilik; dürüstlüðün,
sevginin, dostluðun, yardýmlaþmanýn, hoþgörünün,
bilginin ve dayanýþmanýn sanat ile birleþimidir" dedi."Ahiliðin, iþçinin, çalýþanýn, üretenin, namuslu kazancýn, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduðunu söyleyebiliriz" diyen Çetin, "Ahilik kültürü, iþ ahlaký baþta olmak üzere toplumsal yaþamdaki
her türlü adýmýn rehberi olmuþ önemli bir deðerdir. Ýþ
hayatýndaki baþarý, alýn terine dürüstlüðe ve iyi bir
meslek ahlakýna dayanmaktadýr. 2014 yýlýnda ülkemizin iþ ve meslek ahlaký konusunda bulunduðu seviye
maalesef üzücüdür. Soma'da yaþanan insanlýk faciasý
ve ardýndan ortaya çýkan gerçekler iþ ve meslek ahlakýna ne kadar ihtiyacýmýz olduðunu gözler önüne sermiþtir. 17 Aralýk ve sonrasýnda yaþanan süreç ülkemiz-
de çürümüþlüðün hangi boyutlara ulaþtýðýný ortaya çýkarmýþtýr. Ahlak ve çalýþmanýn yani alýn teri ile dürüst
kazancýn bir ülkenin kalkýnmasýnda ne tenli önemli
olduðu kayýtlarla sabittir. Japonlar Japonya'yý, Almanlar Almanya'yý çalmadýklarý için, iþlerinde ahlaklý ve
dürüst davrandýklarý için kalkýnmýþ, ilerlemiþ ülkelerdir. Hýzsýzlýðýn, çürümüþlüðün, yolsuzluðun hakim olduðu toplumlar ekonomik ve sosyal olarak yerlerde
sürünmeye mahkumdur. "Devlet malý deniz, yemeyen keriz mantýðýnýn" ya da "benim memurum iþini
bilir" düþüncesinin toplumumuzdan silinip atýlmasý
gerekmektedir" þeklinde kaydetti.
Çetin açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Ahilik ilkelerinin asýl öðelerinden olan ahlâk ve
çalýþmanýn yani alýn teri ile dürüst kazancýn, düzene
hakim olmasý ülkemizi çaðlar üzerinden sýçratacaktýr.
Tabandan tavana bu ülkenin her ferdini ahilik ahlakýna uygun yüksek vasýflý insanlar olarak yetiþtirmek
devletimizin temel görevleri arasýndadýr. Beþ bin yýllýk
bir geçmiþi, yüzlerce yýllýk ahilik kültürü olan Müslüman bir memlekette hýrsýzlýðýn, yolsuzluðun, usulsüzlüðün adeta gelenek haline gelmesi, hoþ görülmesi,
desteklenmesi Türk toplumu olarak düþtüðümüz hazin durumu göstermektedir. Ahilik anlayýþýnýn hakim
olduðu bir toplumda, üretmeden, çalýþmadan paylaþma, gayri ahlaki bir usulle para kazanma ve zengin olma imkaný olmayacaktýr. Türk toplumu olarak en
önemli sorunlarýmýzdan birisi olan ahlak sorununu
mutlaka halletmemiz lazýmdýr. Türk eðitim sisteminin
temel hedefi ahlaklý toplumlar olmalýdýr. Bu düþüncelerle; Yaran Nasihatý'nýn tüm insanlýða bir yaþam felsefesi olarak örnek olmasý temennisiyle, ilimizde kutlanan "Ahilik Kültürü Haftasý Kutlamalarý"nýn tüm
Çorum esnafýna, Yaranlarýna ve halkýna hayýrlara vesile olmasýný diliyor, bu kültürümüzü yaþatmaya çalýþanlara teþekkürlerimizi sunuyoruz." Haber Servisi
5
PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Su Sayaçlarý Endeks Okuma Personel Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
:2014/122086
Ýhale Kayýt Numarasý
1-Ýdarenin
:Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100
a) Adresi
MERKEZ/ÇORUM
:3642250810 - 3642245805/1455
b) Telefon ve faks numarasý
:[email protected]
c) Elektronik Posta Adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasýnda 365
internet adresi
(Üçyüzaltmýþbeþ) takvim gün süreyle 23 adet personel ve
2-Ýhale konusu hizmetin
3 adet en az 2012 model binek araç kiralanmasý Hizmet
a) Niteliði, türü ve miktarý
Alýmý iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
:Çorum Ýli Mücavir Alan Sýnýrlarý
b) Yapýlacaðý yer
:Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
c) Süresi
3- Ýhalenin
:Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý
a) Yapýlacaðý yer
Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM
:21.10.2014-15:00
b) Tarihi ve saati
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1.
El Bilgisayarý ile elektrik, su vb. her türlü sayaç endeksi okuma, sayaç deðiþtirme ve sökme-takma
iþleri gibi hizmetler yapmýþ olmak veya her türlü personel hizmet alým iþi yapmýþ olmak benzer iþ
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum
Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresinden satýn
alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol
Mh. Gazi Gd. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlann çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en
avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn No:952
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
TSO'dan üyelerine ödenmeyen
aidatlarý taksitlendirme uyarýsý
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan
(TSO) yapýlan açýklamada Torba Yasa'da
yer alan Oda borçlarý ile ilgili düzenlemeler hakkýnda uyarýda bulunuldu.Kanunun ilgili
maddesinde, vergi mükellefiyeti sona eren ancak Oda üyeliði devam eden TSO üyelerinin yýllýk ve munzam aidat borçlarý ile üyeliði devam
eden üyelerin yýllýk ve munzam aidat borçlarý ve
gecikme faizleri ile ilgili düzenlemeler yapýldýðýnýn ifade
edildiði açýklamada, "Söz
konusu yasal düzenlemeyle,
iþ býrakma ya da resen terk
nedeniyle vergi mükellefiyeti
sona eren, ancak oda kayýtlarý devam eden üyelerimizin
vergi mükellefiyetinin sona
erdiði tarihten sonra tahakkuk etmiþ aidat borçlarýnýn
asýllarý ile birlikte feri borçlarýnýn tamamý üyelerin herhangi bir baþvuru
yapmasýna gerek kalmaksýzýn yönetim kurulu
kararýna istinaden silinecektir. Ayrýca, vergi
kaydýnýn silindiði tespit edilen gerçek kiþi üyelerin kaydýnýn silinmesi için (vergi kaydýnýn silindiði tarihten önceki döneme iliþkin borcu olsa dahi)Ticaret Sicil Müdürlüðü'ne bildirilecek
ve sicil kaydýnýn silinmesini takiben oda kaydý
da silinecektir. Bu üyelerin vergi kaydýnýn silin-
diði tarihten önceki borçlarýna gecikme zammý
uygulanmaya devam edilecek ve bu borçlarýný
ödemek isteyenler için Odamýza 1 Aralýk 2014
tarihine kadar yazýlý baþvurmalarý durumunda
taksitlendirme ve indirim imkânlarýndan yararlanabileceklerdir. Ayrýca, Oda üyeliði devam
eden ancak, kanunun yürürlüðe girdiði tarih
olan 11.09.2014 tarihinden önce odaya yýllýk ve
munzam aidat borçlarý olanlarýn borç asýllarýna isabet eden
faiz, gecikme faizi, gecikme
zammý gibi feri alacaklardan
vazgeçilmiþtir. 1 Aralýk 2014
tarihine kadar yazýlý olarak
Odamýza baþvuran üyelerimiz,
yýllýk ve munzam aidatlara ait
borç asýllarý için taksitlendirme
ve indirim imkânlarýndan yararlanabileceklerdir. Borcun
aslýna YÝ-ÜFE aylýk deðiþim
oraný üzerinden yeniden hesaplanarak bulunan
toplam meblað 8 takside bölünecektir. Birinci
taksitin son ödeme günü 31 Aralýk 2014 olup,
kalan 7 taksit 3'er aylýk dönemler halinde tahsil
edilecektir. Bu düzenleme, anýlan kanun kapsamýnda geçici madde ile düzenlendiðinden bir
defaya mahsus uygulanacak olup, sürekli olarak
uygulanmasý söz konusu olmayacaktýr" ifadeleri yer aldý.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
26 EYLÜL
2014 CUMA
HABER
6
Öðretmenliðe dönen idareciler
geçmiþ izinlerini kullanabilecek
Din görevlilerinden rotasyona tepki!
Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz Diyanet
Sen'in, Afyonkarahisar'da gerçekleþtirdiði Geniþletilmiþ
Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'nda din görevlilerine uygulanan rotasyonun kaldýrýlmasý için eylem kararý aldýðýný açýkladý.
Toplantýnýn sonuç bildirgesinde rotasyon sorununun din görevlilerini göçebeye çevirdiðinin vurgulandýðýný kaydeden Ali
Yýldýz, her ilden yüzlerce kiþinin bu yýl itibari ile rotasyona tabi
tutulduðunu, bu uygulamanýn din görevlileri arasýnda büyük
huzursuzluða sebep olduðunu ve çalýþma barýþýný zedelediði ifadelerine yer verildiðini kaydetti.
Yýldýz, özelde din görevlilerini, genelde ülkemizi ve dünya
gündemini ilgilendiren kararlarýn alýndýðý Afyonkarahisar Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi'nde yer alan maddeleri þöyle sýraladý:
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklikler kurum çalýþanlarý arasýnda büyük huzursuzluklara sebep olmuþtur. Adeta göçebe din görevlisine dönüþtürülen kurum çalýþanlarý yeni bir düzenleme ile bu maðduriyetlerinin bir an önce giderilmesini beklemektedir. Rotasyon
düzenlenmesi hukuk düzeni, idarenin sürekliliði, çalýþma barýþý
ve uygulanabilirlik kapsamýnda deðerlendirildiðinde pek çok sorunu kendi içinde barýndýrmaktadýr. Cami görevlilerine "zorunlu yer deðiþikliði" getiren düzenlemeler haksýz ve keyfi uygulamalara yol açacaðýndan hukuka aykýrý olan bu düzenlemenin iptali uygun olacaktýr. Söz konusu yönetmelik maddelerinin yürürlükte kalmasý halinde idarece bunlara dayanýlarak 120 bini aþan personeli ve aileleri ile
birlikte yaklaþýk 500 bin kiþiyi ilgilendiren pek çok
iþlem tesis edileceðinden ileride telafisi güç veya
imkânsýz zararlara da neden olunacaktýr. Bütün bu
nedenler ortada olmasýna raðmen kurum yetkililerinin ve siyasilerin din görevlilerinin maðduriyetini
görmezden gelerek yönetmeliði uygulama konusundaki ýsrarlarý bizleri eyleme mecbur kýlmaktadýr.
YENÝ, DEMOKRATÝK SÝVÝL BÝR ANAYASA
Yeni Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacý olduðu konusu herkesin üzerinde mutabakat Ali Yýldýz
saðladýðý bir konudur. Ülkemizin hükümleri ve ruhuyla insaný esas alan, bütün vatandaþlarý kucaklayan, tanýmlama dayatmasý yerine tanýma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaþlarýný bir ve eþit gören, doðuþtan gelen haklarý sýnýrlamayýp teminat altýna alan; din ve vicdan özgürlüðüne yönelik mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren, sivil ve demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacý vardýr. Siyasi iradenin de üzerine düþeni ivedilikle yerine getirerek yeni bir anayasa yapmasý beklenmektedir.
Uzun yýllardýr vekil ve fahri olarak görev yapan Ýmam Hatip
ve Kur'an Kursu Öðreticileri bir an önce kadroya alýnmalýdýr.
Görevleri ile ilgili her türlü yeterlilik ve liyakate sahip olduklarý
halde ve kadrolularla ayný iþi yaptýklarý halde komik ücretler alan
vekil ve fahri Ýmam Hatip ve Kur'an Kursu Öðreticileri sözleþmeli veya kadrolu olarak kurum bünyesine alýnmalýdýr.
ÝLÝTAM'A SINAVSIZ GEÇÝÞ HAKKI TANINMALI
VE KONTENJANLARI ARTIRILMALIDIR
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde yaklaþýk 25 bin ilahiyat
ön lisans programý mezunu çalýþan mevcuttur. Kurumumuz çalýþanlarýnýn eðitim seviyesinin yükseltilmesi açýsýndan ön lisans
mezunu çalýþanlara Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýç
Ýþleri Bakanlýðý'nda olduðu gibi sýnavsýz lisans tamamlama hakkýnýn tanýnmasý ve ilitam programý kontenjanýnýn yükseltilmesi
saðlanmalýdýr.
Ýlahiyat ön lisans programýný bitiren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý çalýþanlarýna sýnavsýz lisans tamamlama hakký tanýnmasý ve
ilitam program kontenjanlarýnýn tüm talepleri karþýlayacak ölçüde arttýrýlmasý hususunda gereðini bilgilerinize arz ederiz.
ÝSTÝHDAM GÜÇLÜKLERÝ ÖZEL TEÞVÝKLERLE GÝDERÝLMELÝDÝR
Ýstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan diyanet çalýþanlarýna yönelik teþvikler öngörülmelidir. Gönülsüz ve mecburiyete dayalý çalýþma yerine ekonomik iyileþtirmeleri kapsayan
gönüllülüðü tetikleyecek teþvik uygulamalarý baþlatýlmalýdýr.
KUR'AN KURSLARI VE HAFIZLIK MÜESSESESÝ DESTEKLENMELÝDÝR
Kur'an Kurslarý gibi dini eðitim müesseselerinin ihyasý milletimizin bu müesseselere ilgisiyle doðru orantýlýdýr. Gerek hafýzlýk müessesesinin desteklenmesi gerekse Kur'an kurslarýnýn
desteklenmesi milletin duyarlýlýðýna baðlýdýr. Din görevlilerimiz
hafýzlýk müessesesinin devam etmesi ve Kur'an Kurslarýnýn iþlevselliðinin artmasý için duyarlýlýklarýný artýrmalýdýr.
DÝYANET AKADEMÝSÝ ÝÞLEVSEL HALE
GETÝRÝLMELÝDÝR
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý halen boþ kadrolarýný doldurmak
için din hizmetini sunan personel alýmý gerçekleþtirmekte, görevin önemine binaen lise, ön lisans ve lisans düzeyinde personel
alýnmaktadýr. Göreve baþlayan personele verilen eðitim yetersiz
kalmaktadýr. Ülke genelinde din hizmetinin kaliteli personelle
etkin bir þekilde saðlanmasý için 7 bölgede ve bölgelerin özelliklerine de göz önünde bulundurularak Diyanet Akademisi kurulmalý ve bilgi seviyesi yüksek kaliteli personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý için eðitim hizmeti saðlanmalýdýr.
ÇÖZÜM SÜRECÝ DEVAM ETTÝRÝLMELÝDÝR
Türkiye, 30 yýlý aþkýn süredir yaþadýðý terör sorununda, çözüm süreci ile birlikte önemli mesafe almýþtýr. Sorunun bitmesi
noktasýnda dünya görüþleri, ideolojileri ve hedefleri farklý toplum kesimleri, belirli oranda da olsa, ortak irade göstermektedir.
Çözüm sürecini destekleyenlerin yanýnda bu süreci içerde ve dýþarýda akamete uðratmak ve sabote etmek isteyenlerin varlýðý
herkesin malumudur. Türkiye, çözüm noktasýndaki
kararlýlýðýndan ve milletimizin hassasiyetlerinden
ödün vermeden sonuca ulaþmak, milli birlik ve beraberliði tahkim etmek için iç ve dýþ odaklara aldýrmaksýzýn yoluna devam etmelidir.
KÜRESEL SERMAYENÝN KÝRLÝ OYUNLARI NIN ÜZERÝNE KARARLILIKLA GÝDÝLMELÝDÝR
Yeni Türkiye, içerde ve dýþarýda bazý odaklarý rahatsýz etmiþtir. Yolsuzluk iddia ve ithamlarý üzerinden baþlatýlan 17 Aralýk Küresel Operasyonu, 'egemen millet' ve 'baðýmsýz devlet' duruþundan rahatsýzlýk duyan küresel yapýnýn ve onun uzantýlarýnýn
'yolsuzluk iddialarý' kýlýfý giydirilmiþ yeni senaryosudur. 7 Þubat, Taksim Gezi Parký olaylarý ve 17 Aralýk
Operasyonu, küresel sermayenin kirli bir oyunudur. Küresel
operasyonla birlikte 'yolsuzluk' ve 'paralel devlet' olmak üzere
ortada iki iddia bulunmaktadýr. Her iki iddianýn da üzerine kararlýlýkla gidilmelidir.
KAMUDA KIYAFET VE ÞEKÝL DAYATMASI SON BULMALIDIR
Memur-Sen tarafýndan baþlatýlan "Özgürlük Ýçin 10 Milyon
Ýmza" kampanyasý sonucu toplanan 12 milyon 300 bin imza ile
ortaya konulan kamuoyu desteðinin yanýnda kararlýlýðý yansýtan
8 aylýk "sivil itaatsizlik" eylemi, devlet eliyle kadýna uygulanan
kýlýk ve kýyafet þiddetinin bitmesi noktasýnda önemli rol oynamýþtýr. Kamuda kýlýk ve kýyafet dayatmasýnýn en önemli sembolü haline gelen baþörtüsü konusunun çözümü devlet millet kaynaþmasý için çok önemli bir adým olmuþtur. Fakat ayný eylem
kapsamýnda dile getirilen çaðdýþý yönetmelikteki erkeklere yönelik baþta kravat takma mecburiyeti olmak üzere, takým elbise,
saç, sakal gibi dayatmalar da bir an önce kalkmalýdýr.
YENÝ ÖÐRENCÝ YURTLARI YAPILMALIDIR
Ortaöðretim ve lisans eðitimini ailelerinin bulunduðu þehir
dýþýnda alan öðrenciler için yurt ihtiyacý talepleri karþýlamaktan
uzaktýr. Özellikle büyük çoðunluðu kýrsal kesimde görev yapan
din görevlilerinin çocuklarýnýn barýnmasý için TDV iþbirliði çerçevesinde talepler gözetilerek yeni yurtlar yapýlmalý ve din görevlilerinin çocuklarýna öncelik tanýnmalýdýr.
SURÝYE'DEKÝ KATLÝAMLARI KINIYORUZ
Suriye'de yaklaþýk üç yýldýr kan akýtmaya ve katliam yapmaya devam eden Esed yönetimindeki Baas rejimini kýnýyoruz.
Katliamlarý destekleyen gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki
destekçilerin niyetlerinin Suriye halkýnýn huzuru deðil, emperyalist unsurlarýn menfaatleri olduðunun anlaþýlmasýný bekliyor;
bütün ülke ve uluslararasý kuruluþlarý katliamý durdurmak için
birlikte hareket etmeye, can çekiþen Suriye halkýna karþý insani
sorumluluðun gereði olarak yardým etmeye çaðýrýyoruz." Haber
Servisi
Mehmetçik Anadolu
Lisesi Almanya yolcusu
Comenius programý kapsamýnda hazýrlanan "Güneþ
Sürdürülebilirliði" konulu projenin üçüncü hareketliliði için
Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü Ýsmail Madan, öðretmenler
Kürþat Arýk, Ýbrahim Bilan, Kudret Baþkaya, Sibel Demir ve
öðrenciler Ebrar Sultan Özdemir, Rabia Hacýrecepoðlu, Merve
Kurtçu, Tuðçe Gündoðdu, Lütfiye Arslan, Mehmet Tunahan
Kahraman'dan oluþan grup 27 Eylül 2014 Cumartesi günü
Almanya'nýn Wasserburg þehrine gidecek.Çalýþmalar hakkýnda
bilgi veren Okul Müdürü Ýsmail Madan, "Güneþ enerjisinin
sürdürülebilirliði ile ilgili olarak toplam beþ ülkenin ortaklaþa
yürüttüðü bu projede Türkiye'yi okulumuz Mehmetçik Anadolu
Lisesi temsil ediyor. Finlandiya ve Slovenya'dan sonra üçüncü
hareketlilik için gidilecek Almanya'da okulumuz sunum ve
aktivitelere katýlacak. Projenin son aþamasý olan deklarasyon
kýsmýný üstlenen okulumuz bununla ilgili gözlemler yapacak. Bu
çalýþmalar ayný zamanda ülkeler ve kültürler arasý kaynaþmanýn
da vesilesi olmaktadýr. Bu yüzden projeyi sadece sunum ve
aktivitelerden ibaret olarak görmüyoruz, ayný zamanda öðrencilerimizin ufkunu geniþletecek bir fýrsat olarak deðerlendiriyoruz"
dedi. Haber Servisi
Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim
Aydýn, Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün görev süresi dolduðu içim öðretmenliði dönen idarecilerin geçmiþte kullanmadýklarý izinlerini kullanabilecekleri yönünde görüþ bildirdiðini açýkladý.Selim Aydýn, konu hakkýnda
yaptýðý açýklamada, "Ankara Valiliði Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü'nün Öðretmenliðe dönen yöneticilerin
yýllýk izin haklarý konulu 17/09/2014 tarih ve
15974166/45.02/3971776 sayýlý yazýsýyla Altýndað Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne dört yýllýk çalýþma süresini tamamlayan okul yöneticilerinden
görev süresi uzatýlmayan öðretmenlerin yýllýk izinlerini nasýl kullanýlacaðýna iliþkin görüþ taleplerine verilen
cevapta; somut olarak 'her yýlýn izin
hakký hesaplanmak suretiyle öncelikle yöneticinin 2014 yýlýnda kullanabileceði izin hakkýnýn tespiti ge- Selim Aydýn
reklidir. Tereddüt yazýsýnýn tarihi itibariyle, diðer bir deðiþle okullarýn açýldýðý tarihte
öðretmen olarak görev yapmaya baþlayan eski yöneticinin yasa ve diðer mevzuata göre geçmiþ dönem kullanmadýðý izin haklarýnýn kazanýlmýþ hak
olarak kabul edilmesi zorunludur. Özellikle 2014
sonu itibariyle, daha sonra kullanýlamayacak izin
haklarýnýn talep halinde hemen kullandýrýlmasý diðer izin haklarýnýn ise görevinin aksamamasý þartýyla amirin uygun bulacaðý zamanlarda toptan ve-
ya kýsým kýsým kullandýrýlmasý, 2015 yýlýndan itibaren yýllýk izin hakkýnýn diðer öðretmenleri gibi yaz
tatili ile dinlenme tatillerinde kullandýrýlmasý gerektiði deðerlendirilmektedir' gibi ifadelere yer verilmiþtir. Türkiye'nin baþkenti olan Ankara Milli
Eðitim Müdürlüðü'nün Altýndað Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü'ne vermiþ olduðu görüþ yazýsýnda hukuki mevzuata da dayandýrýlarak öðretmenliðe dönen idarecilere bu hak açýkça verilmiþtir" dedi.Konuya iliþkin taleplerinin dile getirmek
amacýyla Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi
olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret ettiklerini dile getiren Aydýn, "Milli
Eðitim Müdürü Sayýn Seyit Ali Büyük'e
bu haktan hem ilimizdeki üyelerimizin
hem de görevden ayrýlan diðer müdürlerin maðduriyetlerini artýrmamak adýna bu
talep iletilmiþtir. Yapýlan görüþme sonucu
bu konu ile ilgili olumsuz bir kanaat olmuþtur. Bu cevaptan sonra bizde sendika
olarak kendilerine kiþisel iletiþim yollarýnýn artýk bir tarafa býrakýlýp resmi anlamda süreci
baþlatacaðýmýzý, dilekçelerle müracaatlarýn yaptýrýlacaðýný ve bu konuya iliþkin hukuki sürecin devam ettirileceðini ve bu meselelerin peþini býrakmayacaðýmýzý önemle belirttik. Bu durumda olan
okul yöneticilerimizin istemeleri halinde bir an
evvel Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne iletilmek üzere
dilekçelerini hazýrlayýp sunmalarýný talep ediyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Kamu avukatlarýna yönelik
ayrýmcýlýða son verilmeli
Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þu- rimlerinde çalýþan personele, vekalet ücretinden
be Baþkaný Ertuðrul Alper Hükümeti, yar- pay verilmemektedir. Hükümeti, yargýnýn üç
gýnýn, üç temel unsurundan biri olan avu- temel unsurundan biri olan avukatlýk mesleðini,
katlýk mesleðini, kamu adýna yürüten kamu kamu adýna yürüten kamu avukatlarýný, hukuk
avukatlarýný hatýrlamaya, ayrýmcýlýða son vere- biriminde çalýþan memurlarý ve diðer yargý çalýrek, özlük haklarýný iyileþtirmeye çaðýrdýklarýný þanlarýný hatýrlamaya davet ediyoruz! Yasa tekkaydetti.HSYK seçimleriyle birlikte, hakim ve lifinde açýklandýðý üzere, Hakim ve savcýlar gibi,
savcýlarýn maaþlarýnda brüt 1100 TL civarýnda kamu avukatlýðýnýn da kariyer meslek olmasý
zam yapýlacaðý ve koþullarýnýn iyileþtirileceðinin nedeniyle, teorik ve pratik bakýmdan yoðun bir
açýklandýðýný hatýrlatan Ertuðrul Alper,
bilgi birikimi gerektirdiðini; özlük haklarýnýn,
"Ardýndan, 38 milletvekilinin, Hakimler ve yüklendikleri görev ve sorumlukla uyumlu hale
Savcýlar Kanunu ile Bazý KHK'de Deðiþiklik Ya- getirilmesinin, hem yargý organlarýnýn, hem de,
pýlmasýna Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye sunul- kamu adýna yürütülen savunma görevinin vedu. Yasa teklifi, 14 Ekimde görüþülecek. Bu ya- rimliliðini artýracaðýný; daha yetkin ve donanýmsa teklifi, eksik ve yetersizdir. Yargý hizmetleri lý kiþilerin kamu avukatlýðýný tercih etmelerini
Hakim ve Savcýlardan ibaret görülmüþ, yaklaþýk saðlayacaðýný ve yargýlama faaliyetinin kalitesini
55 bin yargý emekçisi görmezden gelinmiþ,
artýracaklarýný bir kez daha hatýrlatýyoruz!
ayný zamanda, yargýnýn 3 unsurunHükümetin, özlük haklarýný düzendan biri olan savunmayý, kamu
lerken; kamu avukatlarýnýn, yargý
adýna temsil eden kamu avukatçalýþanlarý ve hukuk birimi çalýlarý, yine unutulmuþ, yok sayýlþanlarýnýn çalýþma barýþýna katmýþtýr. Türkiye'de 5000 civaký saðlamasýný ve mesleki motirýndaki kamu avukatý, yargýdaki
vasyonlarýnýn
artýrýlmasýný
toplam dava ve icra takiplerinin
amaçlamasýný talep ediyoruz!
%50'sinde, savunma görevini üstBunun için; hakimler ve savcýlarýn
Ertuðrul Alper
lenmiþtir. Milyonlarca liralýk davalaözlük haklarýnda iyileþtirme öngören
rýn sorumluluðu ile, Bakanlýklar adýna vekayasa teklifinin, hakim, savcý ve kamu avulet görevini yürüterek, aðýr iþ yükü altýnda çalý- katlarýnýn aylýk ve özlük haklarýnda, mesleðin
þan kamu avukatlarýnýn koþullarý, her geçen gün niteliði, sorumluluðu dikkate alýnarak, gerçek
daha da kötüleþmektedir. Bugüne kadar, kamu bir iyileþtirme saðlanacak þekilde yeniden düavukatlarýna verilen sözler tutulmamýþ; tozlu zenlenmesini; acilen yapýlacak yasal düzenleme
raflarda bekleyen yasa teklifleriyle oyalanmýþtýr. ile, kamu avukatlarýnýn maaþlarýnýn alt sýnýrýnýn,
Bu nedenle, sýnavla kamu avukatlýðýna baþla- net 5 bin TL'ye çýkarýlmasýný, emeklilik maaþlayanlar, meslekten kaçýþ yollarý aramaktadýrlar. rýnýn en az 3500TL'ye çýkarýlmasýný talep ediyoAðustos ayýnda hesaplanan yoksulluk sýnýrý, 3 ruz. Ayrýca, yargý faaliyetinin yükünü birlikte
bin 826 TL'dýr. Kamu avukatlarý, yoksulluk sýný- omuzlayan diðer yargý çalýþanlarýnýn aylýklarýnrý altýndaki maaþlarla yaþamaya mahkum edil- da da iyileþtirme yapýlmasýný; kamu kurumlarýmiþtir" dedi.Kamu avukatlarýnýn, savunma gö- nýn hukuk birimlerinde çalýþan personele vekareviyle saðladýðý yarar yanýnda; her yýl maaþýn- let ücretinden pay verilmesi uygulamasýnýn yedan çok daha fazla yekun tutan milyonlarca lira niden baþlatýlmasýný, yaratýlan maðduriyete son
vekalet ücretinin aktarýlmasý ile ayrýca, bütçeye verilmesini talep ediyoruz. Maliye Bakanýný gögelir yaratan kaynaða dönüþtüðünü dile getiren reve, Hükümeti, yasa teklifini taleplerimizi içeAlper, "Çünkü karþý tarafýn ödediði ve Avukat- recek þekilde Hükümet tasarýsý olarak düzenlelýk kanununa göre avukata ait olan vekalet ücre- yerek, TBMM'ye sunmaya ve 14 Ekimde yasalti tahsil edildiði takdirde, yýllýk 9 bin TL civarýn- laþtýrmaya çaðýrýyoruz! Taleplerimizin arkasýndaki kýsmý avukata ödenmekte, bu ödemeler de dayýz. Adalet saðlanana kadar, mücadelede kageciktirilerek, bir sonraki yýl yapýlmakta; büyük rarlýyýz" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý.
bölümüne el konulmaktadýr. Üstelik, hukuk bi- Haber Servisi
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik
kesintisi yapacak.YEDAÞ'tan konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý
tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle:
"26.09.2014 tarihinde 08.00-16.00 saatleri
arasýnda: Külah, Kýcýlý, Çelebibað, Tahirabat, Ýmat,
Alacahöyük,
Karamahmut,
Kalýnkaya,
Mahmudiye köyleri, Hasan Satýlmýþ Tarýmsal
Sulama tesisleri.
27.09.2014 tarihinde 08.30-18.00 saatleri
arasýnda: Çanakçý, Çukurören, Ýsmail köyleri ve
Çanakçý baðlarý tamamý, Aydýn Petrol Ýskilip Yolu,
Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Özuslu
Tavukçuluk Ticaret, R.Murat Temiz Tarýmsal
Sulama tesisleri. 28.09.2014 tarihinde 08.30-18.00
saatleri arasýnda: Kip Tavukçuluk ve Þimþekler
Tavukçuluk tesisleri." Haber Servisi
Mustafa Kanat'a
sürpriz doðum günü
Belediye Zabýta Amiri Mustafa Kanat, 54.
yaþ gününü Zabýta personeli ile kutladý.
Zabýta personelinin kendisine yaptýðý sürpriz
doðum günü karþýsýnda duygulanan Kanat,
kendisine sürpriz doðum gününü hazýrlayan
tüm personele teþekkür etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
26 EYLÜL
2014 CUMA
HABER
Ahýska sempozyumuna
TÝKA desteði
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek, üniversite ile ilgili
genel bir deðerlendirmede bulundu. Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun
katkýlarýyla da 14-15Kasým tarihlerinde Çorum'da
gerçekleþtirilecek olan "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska
Türkleri" isimli uluslararasý sempozyumun çalýþmalarýnýn da deðerlendirildiði görüþmede,
sempozyuma katýlacaklar, program planlamasý,
maddi finansman ve davet edilecek devlet büyükleri
ile ilgili çalýþmalar yapýldý. Rektör Reha Metin Alkan'ýn
talebi üzerine TÝKA (Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon
Ajansý) Baþkaný Dr. Serdar Çam ile görüþen Uslu,
TÝKA'nýn programa destek olacaðý müjdesini verdi.
Uslu, "Hýzla geliþen ve büyüyen üniversitemizin
uluslararasý akademik programlar düzenlemesi hem
öðrencilerimizin eðitimine hem de ilimizin tanýtýmý ve
sosyo-ekonomik geliþmesine büyük katký saðlamaktadýr. Rektör hocamýzýn bu tür çalýþmalarýna
desteðimiz her konuda olduðu gibi artarak devam
edecektir" dedi. Haber Servisi
7
EKMEK SATIN ALINACAKTIR
KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI
TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
2015 YILI EKMEK ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/122449
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Gülabibey Mah.Millet l.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642020666 - 3642020671
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
: 5 Kalem Unlu Mamul Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer
alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
:Genel Sekreterliðimize baðlý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Ve
Araþtýrma Hastanesi, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum
Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi ambarlarýna ilgili hastanenin talebi
doðrultusunda peyder pey teslim edilecektir.
:Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Ve Araþtýrma Hastanesi, Çorum
Göðüs Hastalýklarý Hastanesi, Çorum Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi
ambarlarýna ihale dokümaný kapsamýnda sunulan talep belgesine
göre ilgili hastanenin talebi doðrultusunda sipariþ tarihinden
itibaren l(bir) gün içerisinde peyder pey olarak 31.12.2015 tarihine
kadar teslim edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
"Büyük Türkiye yolculuðunda
bir yasaktan daha kurtulduk"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, hizmet kollarý þube baþkanlarý ve Ýl temsilcilerinin katýlýmýyla yaptýðý açýklamada ortaöðretimde baþörtü yasaðýnýn kaldýrýlmasýný deðerlendirdi.
Ortaöðretimde baþörtü yasaðýnýn kalkmasýný
'normalleþme' olarak deðerlendirdiklerini ifade
eden Ahmet Saatçi, "Ýleri demokrasinin nimetleri
hayata geçmeye devam ediyor. Yeniden büyük Türkiye yolculuðunda bir yasaktan daha kurtulduk. Bu
boyutuyla baktýðýmýzda geç kalmýþ, harika bir uygulama. Elbette karþý çýkanlarýn sesinin yüksekliði,
karþý çýkýþ gerekçelerinin haklýlýðýný beraberinde getirmiyor. Birkaç gündür medyaya bakýyorum, 28
Þubat'la ortaöðretimde serbestinin kýyaslanmasý ve
28 Þubat'ta yasakçýlarýn yaptýðýný bugün iktidar yapýyora getiren yaklaþým var. Bu, olaylara þaþý bakmaktýr. 28 Þubat'ta birileri devlet adýna, derin devletin damarlarýndaki yasakçýlýðý baþýný örtemezsin
diye dayatýyordu, bugün ise isteyen açar, isteyen
örter, bu bireylerin tercihidir deniyor" dedi.
Baþörtüsü özgürlüðüne getirilen eleþtirileri
'haksýz ve hukuksuz' bulduðunu ifade eden Saatçi,
"Okulda öðrencilerin baþýný örtmesi, diðerlerine
baskýdýr deniyor. Bunu iddia edenler kendi çocuklarýný istedikleri gibi yetiþtirme hakkýný kendilerinde görüyorken çocuklarýný dindar ya da muhafazakâr yetiþtirmek isteyen ailelere bu hakký tanýmak
istemiyorlar. Ýþte bugün sabah bir televizyonda
meþhur gazetecilerden birisi program yapýyor, dinliyorum. Ben eðer bu ergenlik çaðýna ulaþmýþ, 18
yaþýný doldurmuþ olanlar için böyle bir serbesti gelseydi ben bunu savunurdum ama, bu 5. sýnýftan,
orta 1'den baþlýyor, onun için ben buna karþýyým diyor sanki 18 yaþýndakilere, 28 yaþýndakilere, 48 yaþýndakilere bu yasak varken o bu yasaða karþý çýkmýþ gibi. Dolayýsýyla bu üstat Necip Fazýl'ýn amuda
kalkan birinin Türkiye'yi ters görmesi tespitinde olduðu gibi, özgürlüklere hep ters bakanlarýn yine ortamý bulandýrmaya çalýþtýðý bir konuyu görüyoruz.
Burada bu yönetmeliðin deðiþmezden önceki hali
neydi? Bir öðrenci imam hatip lisesinde okuyorsa
baþýný örtebilir. Kur'an ve siyer dersine giriyorsa,
seçmiþse örtebilir. Bu derse özgürlük olmaz ki, bu
inanç hürriyeti kapsamýndadýr, okulun ya da dersin
sorumluluðu yoktur, bu bireyin meselesidir. Onun
için geç kalmýþ, normalleþmeyi hýzlandýran, ergenlik çaðýna ulaþan çocuklarýn kendi inanç hürriyeti
olarak isterlerse baþýný örtebileceklerini getiren, ergenlik çaðýna ulaþmamýþ olanlarýn da velayeti anne-babasýndadýr, anne ve babasýnýn karar vereceði
bir konudur. Kendi çocuðuna baþý açýk olma serbestisi isterken ki bu serbesti var, böyle olmalý, baþ-
kasýnýn çocuðuna baþörtü serbestisi tanýmamak faþizmin tortularýný barýndýrmaktýr ki bunun bir anlamý yok. Bu saatten sonra bunlarýn bu ülkenin demokrasi yolculuðuna engel olma imkân ve ihtimali
yok, bunu nereden biliyoruz? Üniversitede baþörtü
serbest oldu, kýyamet kopmadý. Zaten baþörtülüyle
baþý açýk arasýnda hiçbir sorun yoktu. Siyasette serbest oldu, Meclis'te bir sorun yok. Devlet dairelerinde serbest oldu, bir sorun yok. Darýsý erkeklere
sakal, kravat serbestisi gelmesine… Bazý kamu görevlileri için devam etmekte olan baþörtüsü yasaðý
da son bulmalýdýr" þeklinde kaydetti.
Anne-baba'nýn istediði eðitimi istediði þekilde
vermekte özgür olduðunu vurgulayan Saatçi, "Þimdi anne-baba çocuðuna spor eðitimi, bale eðitimi,
resim, müzik eðitimi gibi eðitimlerine isterse istediði yaþta baþlama ve baþlatma hakkýna sahip, yönlendirme hakkýna sahip de, çocuðunun dindar yetiþtirilmesi hakkýna mý sahip deðil? O zaman bunu
bilmeyenler mevcut Anayasanýn 24. maddesine
baksýnlar, biraz da evrensel hukuka baksýnlar.
Ýnanç hürriyeti, ister reþit olan gencin kendisinin,
isterse reþit olmayan çocukta anne ve babasýnýn
hakkýnýn kullanýmý genel ahlaka aykýrý olmamalý,
genel saðlýða ve kamu güvenliðine de.. Þimdi o çocuðu yetiþtiren anne-baba evinde din eðitimi veriyor, iþte beþinci sýnýfta bir kýz öðrenci ve bu çocuk
normal hayatta baþýný örtüyor, namazýný kýlmaya
çalýþýyor. Dindar olmak için de istekli ve bu hayatý,
orucunu tutuyor Ramazan ayýnda, namazýný kýlýyor,
okula gelirken de baþörtüyle geliyor, ama okula gelince baþýný açmak durumunda hissediyor. Biz bu
çocuklara olduðun gibi görün, göründüðün gibi ol,
dürüst ol, birey ol, birey olmalýsýn diyoruz. Bu çocuða nasýl izah edeceksiniz, yani evde anne-babasýný
örnek alarak, annesini, ablasýný örnek alarak yaþadýðý hayatta baþörtü Allah'ýn emridir deniyor" ifadelerini kullandý.
Dýþ görünüme bakarak insanlarý deðerlendirmemek gerektiðini vurgulayan Saatçi,
"Herkesin yaptýðý iþte, öðrenci, veli, öðretmen,
idareci, siyasetçi bunu nasýl yapýyor, birikimi nedir,
geleceðe nasýl hazýrlanýyor, bu ülkeye nasýl bir katma deðer üretiyor diye buna bakmak lazým. Ben
birkaç yýl sonra bunun da konuþuluyor olmayacaðýný düþünüyorum. Ýlkokul 5 ya da 1, lise son, birinde
genç kendi örtünüyor, diðerinde de çocuk istiyor,
anne-baba da bu isteðine saygý duyup ve böyle olmasýný istiyorsa kime ne, kimin haddine buna karýþmak? Ýsteyenler örtebilir, istemeyenler örtmez,
bundan daha doðal bir þey de olmaz, demokrasi de
böyle bir þey zaten" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu
( Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No : 81 ÇORUM )
b) Tarihi ve saati
:20.10.2014- 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Ýstekliler T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan almýþ olduklarý Ýþletme Kayýt Belgesi ve/veya
Gýda Sicil Sertifikasý ve/veya Gýda Üretim Sertifikasý bu belgelere eþdeðer belgelerin, asýl veya noter
onaylý suretlerini veya aslý idarece görülmüþ onaylý suretlerini ihale komisyonuna teklif zarflarý
içersinde sunacaklardýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Man. Millet 1. Sok.
No:37 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði FinansMali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim
edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn No:943
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Alaca Belediyesi'nden
Engelliler Derneðine destek
Alaca Belediyesi yer sýkýntýsý yaþayan Alaca
Engelliler Derneðinin bu sorunun çözdü.
Dernek Baþkaný Ahmet
Görür konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Beþ senedir Alacamýza ve
çevre il ve ilçelere hizmet veren derneðimiz þimdiye kadar belediyemizin tahsis ettiði ve kira bedeli almadýðý iki yerde hizmet veriyordu.
Mayýs 2014'de Engelliler Gününde Belediye Baþkanýmýz Sayýn
Muhammet Eyvazýn katýlýmýyla açtýðýmýz tekerlekli sandalye tamir
atölyemiz sebebiyle yer sýkýntýsý çekmeye baþlamýþtýk.
Zira tamir için Alaca'dan ve çevre illerden gelen teker-
lekli akülü sandalyeler çok yer kaplýyor, ustalarýmýz
çalýþacak alan bulamýyorlardý. Ustalarýmýz Ramazan
Tokgöz ve Durak Çinkaya da
tekerlekli sandalye üzerinde
yaþayan engelli kardeþlerimizdi. Bu sýkýntý nedeniyle
baþvurduðumuz
Belediye
Baþkanýmýz bize hemen el
uzatarak derneðimize yeni bir
yer daha tahsis etti. Bu yardýmlarýndan dolayý Belediye
Baþkanýmýz Sayýn Muhammet
Eyvaz'a ve Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Yusuf Büküþ'e teþekkür ediyoruz" dedi.
Haber Servisi
Gazilerden Þahin'e iade-i ziyaret
Çorum Muharip Gaziler
Derneði, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e iade-i ziyarette bulundu.Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem
Gül'ün öncülüðünde gerçekleþen ziyarete dernek yönetimi de katýldý.Bugün Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
binasýnda yaptýklarý ziyarette Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül, Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile bir
süre sohbet etti.Þahin de, gerçekleþtirdikleri ziyaret için dernek baþkaný
Gül'e ve yönetimine teþekkür ederek,
her zaman gazilerin yanýnda olduk-
larýný hatýrlattý.
Çorum Muharip Gaziler Derneði
Baþkaný Muharrem Gül, Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin'e plaket takdim etti. Gazilere
verdiði desteklerden dolayý Gül, Þahin'e teþekkür plaketi verdi.
Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
26 EYLÜL
2014 CUMA
YAÞAM
8
Boðaz aðrýsý deyip geçmeyin!
Ne Farkeder
Bir gün Nasrettin hocanýn
arkadaþlarýndan biri kendisine
gelip; birisinin kendisini
mahkemeye verdiðini bir buðday meselesi hakkýnda
yardýmýna ihtiyacý olduðunu,
kendisi için yalancý þahitlik
yapmasýný istemiþ hocadan.
Hoca bu çok eski
arkadaþýný kýramamýþ ve
yalancý þahitlik etmeyi kabul
etmiþ.Fakat mahkeme boyunca sürekli "arpa" diyormuþ
buðday yerine. Kadý en
sonunda sinirlenip:- Be adam,
dava buðday davasý arpa
deðil. Neden sürekli arpa diyorsun þuna ? diye çýkýþmýþ
hocaya.Hoca da gayet sakin:
- Efendim mesele yalan
olduktan sonra buðday olsa
ne farkeder arpa olsa ne
farkeder.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Virüs enfeksiyonunun bulgusu olan boðaz
aðrýsý, kiþinin yaþam konforunu bozarak
büyük sýkýntýlara yol açtýðý belirtiliyor.
Uzmanlar, boðaz aðrýsýnýn birçok rahatsýzlýðýn
belirtisi
olarak
ortaya
çýkabileceðini
belirtti.Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kulak
Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr.
Gökhan Güvener, boðaz aðrýsý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Boðaz aðrýsý birçok rahatsýzlýðýn belirtisi olarak ortaya çýktýðýný belirten
Gökhan Güvener, "Boðazda yanma ve hassasiyet olarak da ifade edilen ve yutkunmakla
þiddetlenen bu þikâyetin en sýk sebebi enfeksiyonlardýr. Enfeksiyonlar çoðunlukla virüs
kökenlidir. (Soðuk algýnlýðý, grip ve enfeksiyöz
mononükleoz virüsleri gibi). Yine kýzamýk,
suçiçeði gibi virüs hastalýklarýnýn da döküntülerin yansýra, boðaz aðrýsý yapabilecekleri
unutulmamalýdýr." dedi.Nadir olarak bakteri
kökenli enfeksiyonlarýn boðaz aðrýsýna yol
açtýðýný söylen Dr. Güvener, "Bunlarýn arasýnda da özellikle bademcik iltihaplarýnda streptokoklar öne çýkar. Ayrýca aþýlamayla büyük
oranda sýklýðý azalmýþ olan difteri ve boðmaca
bakterileri de sebepler arasýnda sayýlabilir."
diye konuþtu.Virüs enfeksiyonlarýnýn spesifik
bir tedavisi yoktur ve antibiyotiklerden etkilenmediklerine vurgu yapan Güvener þunlarý
ifade etti: "Bu durumda tedavi semptomlarýn
giderilmesine yöneliktir. Dinlenme, bol sývý
alýmý, aðrý kesiciler; burun týkanýklýðý, geniz
akýntýsý gibi ek bulgular varsa buna yönelik
tedaviler kullanýlabilir. Virüs kökenli enfeksiyonlarýn olaðan seyrinde, baðýþýklýk sisteminin
etkisiyle bulgularda hafifleme ve yaklaþýk bir
haftalýk sürede tam düzelme beklenir."
Bakteriyel boðaz enfeksiyonlarý daha nadir
görülmelerine raðmen daha aðýr seyrettiðini,
özellikle de çocuklarda komplikasyon oluþturabilecek durumda olduklarýný aktaran Dr.
Gökhan Güvener, "Bu durumda yine destekleyici tedavinin yaný sýra uygun antibiyotikler
de tedavide yer almalýdýr. Bakteri ve virüs
kökenli enfeksiyonlarý ayýrmada kesin kriterler
olmamakla birlikte, antibiyotik kullanýmýna
karar verirken bu ayrýmý yapabilmek önemlidir." diye konuþtu.
Bakteriyel enfeksiyonlarda boðaz aðrýsý ve
yutma güçlüðü þiddetli ve uzun süreli
olduðunu hatýrlatan Dr. Güvener, "Genel
durum daha belirgin olarak bozulmuþtur, ateþ
genellikle 38.3 derecenin üzerinde ve dirençlidir. Boðazdaki muayene bulgularý (kýzarýklýk,
mukoza düzensizliði, farenks bantlarýnda þiþlik gibi) daha belirgindir. Eðer bademcikler
tutulduysa þiþmenin yaný sýra üzerlerinde
beyaz iltihabi döküntüler görülebilir. Boyun
lenf bezlerinde aðrýlý büyümeler görülebilir.
Bakteriyel boðaz aðrýlarýnda; hapþýrýk,
öksürük, burun akýntýsý gibi diðer bulgular
daha siliktir veya hiç yoktur. Doktorun uygulayacaðý çeþitli kan tetkikleri, hýzlý streptokok
testi ve boðaz kültürü gibi testler de antibiyotik kararý vermede yardýmcý olur."
dedi.Boðaz aðrýlarýný enfeksiyon dýþý sebeplerden de kaynaklanabileceðini belirten
Güvener, "Boðaz aðrýsýnýn daha nadir
görülmekle birlikte enfeksiyon dýþý sebepleri
de olabilir. Alerjiler, saðlýklý burun solunumu
olmamasý. Aðýzdan nefes almaya baðlý boðaz
kuruluðu. Kirli havaya ve sigaraya maruz
kalmanýn yol açtýðý kronik tahriþ. Aþýrý baðýrma ve sesin kötü kullanýmýna baðlý gýrtlak ve
adale aðrýlarý. Reflüye baðlý aðrýlar ve bazý
tümörler bu sebepler arasýnda sayýlabilir."
þeklinde sýraladý.(CÝHAN)
Üzüm suyu kalbi koruyor
Uzmanlara göre bitkisel süt olarak
tanýmlanan üzüm suyu, kan yapýcý ve
antioksidan özelliðinin yaný sýra vücudun kalp ve damar hastalýklarýndan
korunmasýna da yardýmcý oluyor.
Üzüm ve üzüm suyunun kan yapýcý
ve antioksidan özelliklerinin yaný sýra
uzmanlar, vitamin ve mineral bakýmýndan oldukça zengin olan üzüm suyunun
kalp hastalýklarýna karþý kalkan etkisi
oluþturduðunu belirtiyor. A, B ve C vitaminleri, potasyum ve demir açýsýndan
oldukça zengin olan üzüm suyu, vücudun hastalýklara karþý direncini artýrýyor.
Bu özelliðinin yaný sýra kanda oksijen
taþýyan hemoglobin hücrelerinin oluþumunda gerekli olan demir ve potasyum
zenginliðine sahip üzüm suyunun kalp
saðlýðýný koruduðunu ifade eden Nuh
Naci Yazgan Üniversitesi Saðlýk
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr.
Neriman Ýnanç, üzüm suyunun kan
sulandýrýcý özelliði ile de kalp krizi riskini azalttýðýný söyledi.Üzüm suyunun
faydalarýndan bir diðeri de içinde bulunan doðal þekerin çabuk çözünerek
vücuda enerji vermesi olduðunu
söyleyen Ýnanç, "Ýçeriðinde bulunan
maddeler sayesinde kaný sulandýrýyor,
yüksek tansiyona, kalp hastalýklarýna,
varise ve emboliye kadar birçok
hastalýða karþý koruma saðlýyor. Özellikle kan pýhtýlaþmasý ve damar
hastalýklarý konusunda sýkýntý yaþayan
hastalara günde en az bir bardak üzüm
suyu içmesini öneriyoruz." dedi.
(CÝHAN)
19:55
Yerli Dizi
Kýzýlelma
Urfa Ceylanpýnar’da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda
görevli bir asker olan Murad Altay büyük bir
saldýrýyý engeller. Bir süre sonra Milli Ýstihbarat
Teþkilatý’nýn (MÝT) Ýstanbul birimi baþkaný
Meryem Kadýoðlu, Murad’a hayatýnýn teklifini
yapar: MÝT’e katýlmak ve hayatýný Türkiye’ye
adamak. Murad, teklifi kabul eder. Þimdi Murad
Altay, aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden
uzak bu savaþa verecektir. Tam da Murad’ýn
yemin ederek teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak, hedefinde Türkiye olan
tüyler ürpertici bir komploya start verir.
20:00
Sinema
Alvin ve Sincaplar
Üç sincabýn evleri bir yýlbaþý aðacý satan firma
tarafýndan kesilir. Üstelik bu olurken minik sincaplar hala kovuklarýndadýr. Aðaç, þirket tarafýndan Ian Hawk'a gönderilir. Hawk, Los Angeles'ta
müzik piyasasýnda çalýþmaktadýr ve Dave Seville'in
kolejden oda arkadaþýdýr. Dave, baþarýlý bir müzik
kariyeri yapmayý hayal etmekten asla
vazgeçmeyen bir söz yazarýdýr. Jett Records'a bir
þarkýsýný sunmak için gider ve eline tutuþturulan
bir sepet kek ile reddedilir. Oradaki yýlbaþý aðacýnda yaþamaya devam eden zavallý sincaplar ise
sýcak kurabiye ve keklerin kokusuyla sepete
doluþuverirler.
23:15
Sinema
Tetikçi
Bir kiralýk katil olan Chev Chelios sabah
uyandýðýnda, uykusunda zehirlendiðini anlar ve
bunu yapanlardan intikam almak için harekete
geçer. Hayatta kalabilmesi için en kýsa sürede
panzehiri bulmak zorundadýr. Zaman ilerledikçe
Chev, þehrin sokaklarýnda karþýsýna çýkmaya
cesaret eden herkese zarar verir. Panzehiri bulana
dek tek seçeneði adrenalini maksimum düzeyde
salgýlamak ve kalp atýþ hýzýný en üst düzeyde tutmaktýr.Oyuncular : Jason Statham, Amy Smart,
Jose Pablo Cantillo, Efren Ramirez
Yönetmen : Mark Neveldine, Brian Taylor
TARÇINLI TAVUK
Volkan Konak
Sanat ve müzik hayatýna 1987
yýlýnda Maçka yöresinde yaptýðý
derleme çalýþmalarýný topladýðý
Sularýn Horon Yeri adlý müzik
albümüyle baþladý. Daha sonralarý
beste çalýþmalarýna baþladý. Nazým
Hikmet, Yaþar Miraç, Ömer
Kayaoðlu, Sunay Akýn gibi deðerli
þairlerin eserlerini besteleyerek
müziðini, tarzýný belirlemiþ oldu.
Beste müziðinin içerisine etnik
motifleri katarak örneði olmayan
kendine özgü bir tarz yaratmýþ
oldu.Karadeniz Müziðini Evrensel
Müzik formlarýyla buluþturarak
özgün bir yapýda yeniden þekillendiren Konak, Efulim’i 1993
yýlýnda yaptý. Daha sonra 1994
yýlýnýn Ekim ayýnda Gelir misin
Benimle adlý albümünü hazýrladý.
Askerlik görevi nedeniyle bir süre
çalýþmalarýna ara verdi. Askerlik
görevini tamamladýktan sonra
hemen üçüncü albümü Volkanik
Parçalar'ýn çalýþmasýna baþladý. Üç
aylýk çalýþmadan sonrada bu
albüm müzikseverlerin beðenisine
sunuldu. Volkan Konak, 1998
yýlýnýn Nisan ayýnda kendisi
tarafýndan kurduðu Kuzey Müzik
Prodüksiyon isimli firmasýndan
Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beðenisine sundu.1993
yýlýndan bu yana albüm çalýþmalarýnda yaklaþýk elli adet
bestesini sergilemiþ ve bu çalýþmalar
sonunda
Gazeteciler
Cemiyeti, çeþitli vakýf ve dernekler
tarafýndan yýlýn sanatçýsý seçildi.
1997 yýlýnda Politika dergisi
tarafýndan Yýlýn En Ýyi Müzik
Sanatçýsý seçildi. Volkan Konak’ýn
1993 yýlýnda ürettiði bir bestesinin
tüm dünya haklarý “Kuzey Müzik
Prodüksiyon" ile Fransýz prodüktör Alain Finet arasýnda yapýlan
sözleþme sonucunda Alain Finet
tarafýndan satýn alýndý.
Malzemeler
1 adet tavuk veya
4 parça tavuk eti
1 adet soðan
Yarým çay kaþýðý
karabiber, tuz
1 yemek
kaþýðý tereyað
Yarým kahve
fincaný
zeytinyaðý
1 tatlý kaþýðý
tarçýn
Yemeðin
Tarifi
Bir tencereye, yarýsýna kadar su koyup içine
tavuðu yerleþtirin, 1 ad
soðaný bütün olarak içine
koyun. Üzerine tuzu ve
karabiberi serpin 10-15
dakika haþlayýn. Tavuðu
haþladýktan sonra
tencerenin içinde alýp
suyunu süzdürün.
Küçük bir kapta
zeytinyaðý, tarçýn ve toz
karabiberi karýþtýrýn. Bu
karýþýmý haþlanmýþ
tavuðun her
tarafýna sürün
Tavuðu
yaðlanmýþ
tepsiye
koyun pembeleþinceye
kadar fýrýnda
piþirin.
Fýrýndan çýkardýðýnýz
tavuðu üzerine parça
parça tereyaðýný koyup
servis tabaðýna alýn. Ýsteðe
göre pilavla birlikte servis
yapýn.
Güzel söyle de halk, yüzyýllar boyunca okusun.
Tanrý'nýn dokuduðu kumaþ ne yýpranýr, ne eskir.
Hz.Mevlana
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Diðer Yarým
Yerli Dizi
23:15 Tetikçi
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:15 Tüylü Bela
22:00 Yüz Numaralý Adam
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Alvin Ve Sincaplar
Sinema
21:45 Zamana Karþý
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.30 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
23:15 Dizi
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Kýzýlelma
22:45 Yedi Güzel Adam
06.25 Merhaba Yenigün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Þefkat Tepe
23:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar
TEK
YILDIZ
2
(Onlar þöyle yakarýrlar): "Rabbimiz! Bizi
hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi
eðriltme. Bize katýndan bir rahmet
bahþet. Þüphesiz sen çok bahþedensin."
Âl-i imrân, 3/8
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
KEREM
Kerem', iyilik, baðýþ, üstünlük, þerefli ve cömert olmak demektir. Kerem, ikram, kerim, keramet, kiram, ekrem, mükerrem gibi kavramlar ayný kökten türemiþ olup aralarýnda anlam baðý vardýr. Ýkram, birisine veya misafire bir þey vermek,
iyilik etmek demektir. Allah (c.c.), Celal (yücelik) ve en geniþ
'ikram' sahibidir. [1]'Kerim', deðerli ve þerefli olmak, iyiliksever olmak, çok cömert anlamlarýna gelir. Kur'an, ahirette müminlere verilecek mükâfatlara 'kerim bir rýzýk' [2] demektedir.
'Ekrem' en cömert, en þerefli ve yüce, en deðerli demektir.
Kur'an bu sýfatý bir ayette Allah (c.c.) hakkýnda kullanmaktadýr.
[3] Ýnsanlar Allah (c.c.)'ýn kullarý olmalarý yönünden eþittirler.
Bu açýdan birbirlerine karþý üstünlükleri yoktur. Ýnsanlarýn en
'ekrem'i en üstünü ve en þereflisi Allah (c.c.)'a karþý sorumluluk bilincini en iyi duyandýr, yani takva sahibi olandýr. [4]Peygamberimiz (s.a.v.) insanlarýn en 'ekrem'i (en üstünü) kimdir?
Sorusuna ayný cevabý vermiþtir. [5] 'Mükerrem' ise ikrama ve
hürmete layýk kiþi manasýndadýr. Kur'an-ý Kerim'de kerem kelimesi geçmemekte ama diðer türevleri farklý yerlerde, benzer
anlamlarda geçmektedir. Kerem, söz ve davranýþla, maddi yardým ve ikramla insanlara iyi davranmayý ifade eden çok geniþ
kapsamlý bir ahlâk kuralýdýr. Güzel huylardan sayýlan, baðýþlamak, iyi davranýþ, ihsan etmek, cömertlik yapmak, güler yüzlü
olmak gibi davranýþlar 'Kerem' sahibi olmak diye anlatýlmýþtýr.
Kerem, Müslümanlarda bulunmasý gereken en güzel huylardan biridir. Kerem, daha çok cömert olmak, þerefli ve asalet sahibi olmak, saygýn kimse anlamlarýnda kullanýlmýþtýr. Kerim
insan, cömert, iyi huylu, insanlar arasýnda þeref ve itibarý olan
insan demektir. Bu anlamda Hz. Muhammed (s.a.v.) 'kerim,
þerefli, deðerli ve yüce' bir elçidir. [6]Kerim, ayný zamanda Allah (c.c.)'ýn güzel isimlerinden birisidir. O, çok ikram sahibidir,
cömerttir, insanlara baðýþý ve affý bol olan demektir. [7] Peygamberimiz (s.a.v.), 'Mekarim-i ahlâk'ý, yani ahlakýn en güzelini, en keremlisini tamamlamak için gönderilmiþtir. O'nun hayatýnýn her anýnda bu güzel ahlakýn örneklerini görmekteyiz.
Nitekim Mekke fethedildiði gün, Mekkelilere, 'Size ne yapacaðýmý sanýyorsunuz?' diye sorduðu zaman onlar 'sen kerim kardeþsin, kerem sahibi bir dostsun (senin bize intikam duygusuyla davranmayacaðýný biliyoruz)' diyerek buna tanýklýk etmiþlerdi.Kur'an-ý Kerim, Hz. Ýbrahim (a.s.)'in kerem sýfatýný
övmektedir. Çünkü O çok ikram eden, þerefli bir insandý. [8]
Müslümanlar 'mükremûn'durlar, yani kendilerine Allah (c.c.)
tarafýndan çok cömert davranýlan, bol bol ikram edilen, Cennetlerde aðýrlanan, deðerli ve þerefli kimselerdir. [9] Kur'an,
'Kerim' bir kitaptýr, çünkü O'nun þerefi yücedir, kýymetlidir,
müminlere baðýþý çoktur. [10]Kerem sahibi olmak, Müslümanlarýn en önemli özelliklerindendir. Onlarýn peþinden gittikleri
Hz Muhammed (s.a.v.), insanlarýn en keremi idi. O, Rasûl-i
ekrem' yani 'en keremli Peygamber' idi.Peygamberimiz (s.a.v.)
buyurmuþtur ki: "Kim Allah'a ve âhiret gününe inanýyorsa konuðuna ikram etsin; kim Allah'a ve âhiret gününe inanýyorsa
akrabasýný ziyaret etsin; kim Allah'a ve âhiret gününe inanýyorsa hayýr söylesin veya sussun." [11]Peygamberimiz (s.a.v.)'in
misafiri hiç eksik olmazdý. Uzaktan yakýndan pek çok misafiri
gelirdi. O devrin devlet ve kabilelerinden özel ve resmi heyetler
gelir, günlerce kalýrlardý. Peygamberimiz (s.a.v.) bu misafirlerle bizzat kendisi ilgilenir, aðýrlar ve onlarýn hizmetlerini görürdü.Habeþistan'dan gelen bir heyete bizzat Peygamberimiz
(s.a.v.) hizmet etti. Sahabîler, 'Siz býrakýn, yâ Rasûlallah, hizmeti biz görürüz' dediler.Peygamberimiz, "Onlar daha önce
bizim arkadaþlarýmýza ikram etmiþlerdi. Þimdi ben de bu hizmetlerinin karþýlýðýný vermekten zevk duyuyorum." buyurdu.
Taif'ten gelen Sakif heyetini, mescitte misafir etti, aðýrladý. Yine
onlarýn hizmetlerini kendisi gördü. Daha sonra onlar hep beraber Müslüman olarak yurtlarýna döndüler.Peygamberimiz
(s.a.v.)'in kendi evi misafir aðýrlamaya uygun olmadýðý zamanlar, Ensardan Remle (r.a.) ile Ümmü Þerik (r.a.)'in evleri misafirhane olarak kullanýlýyordu. Bu kadýnlar iyiliksever, cömert
kimselerdi. Bazen gelen misafirler o kadar çok olurdu ki, hizmetlerini rahatça görmek için böyle misafir evlerine taksim
edilirdi. Peygamberimiz (s.a.v.) misafir konusunda din ayrýmý
da yapmazdý. Herkese ayný yakýnlýk ve iyiliði yapar, ayný nezaket ve anlayýþý gösterirdi.Ebû Basra Peygamberimiz (s.a.v.)'in
bu yönünü þöyle anlatýr: 'Ben henüz Müslüman deðildim.
Rasûlullah'a misafir oldum. Geceleyin kalktým, bütün keçileri
saðdým, sütlerini içtim. Böylece Rasûlullah'ý ve ailesini aç býraktým. Fakat Resûl-i Ekrem bana hiçbir þey demedi.' Yine
Ebû Hüreyre (r.a.)'nin anlattýðýna göre, bir gün Peygamberimiz
(s.a.v.)'e bir müþrik misafir oldu. Peygamberimiz (s.a.v.) süt ikram etti, o da içti. Bir daha ikram etti, onu da içti. Rasûllullah
(s.a.v.)'ýn bu ikramý karþýsýnda duygulanan bu müþrik sabahleyin Müslüman oldu.Fakat Peygamberimiz (s.a.v.)'in sürekli
misafirleri, mescidin yan tarafýnda ikamet eden, evi-barký, çoluk-çocuðu olmayan fakir Sahabîlerin oluþturduðu 'Suffe Ashabý' idi. Peygamberimiz (s.a.v.), onlarý kendi aile fertleri gibi
görürdü. Onlarýn eðitim ve öðretimlerini üzerine aldýðý gibi,
geçimlerini de kendisi karþýlýyordu.Peygamberimiz (s.a.v.)'in
dört kiþinin taþýyabileceði büyüklükte bir kazaný vardý. Öðle
vakti olunca bu kazan getirilir, yemek yapýlýr, Suffe Ashabý
onun etrafýna dizilir, Peygamberimiz (s.a.v.)'le birlikte ondan
yerlerdi. Bazen o kadar kalabalýk olurdu ki, Peygamberimiz
(s.a.v.) oturmaya yer bulamaz, çömelirdi. Peygamberimiz
(s.a.v.) bazen Suffe Ashabýný kendi evinde de aðýrlardý. Bunlarýn sayýlarý, yüz ile dört yüz arasýnda deðiþirdi. Bir gün Suffe'de
bulunan Sahabîleri Hz. Âiþe (r.a.)'nin evine götürdü. Hz. Âiþe
(r.a.) validemize evde ne varsa getirmesini söyledi. Yemek yenildikten sonra, varsa bir miktar daha getirmesini söyledi. Hurma ve süt geldi. Onlarý da yediler. Böylece Peygamberimiz
(s.a.v.) onlarý bizzat kendisi aðýrladý. Peygamberimiz (s.a.v.)'in
arkadaþlarý (sahabiler) ve onlarý örnek alan atalarýmýz, misafirlerini candan aziz bilmiþler, misafire ikram etmeyi en sevimli
bir özellik saymýþlar ve bunu maddi bir karþýlýk için deðil, yalnýzca Allah rýzasý için yapmýþlardýr.Ebu Hureyre (r.a.)'nin anlattýðýna göre, Allah (c.c.)'ýn elçisine bir adam geldi, darda kaldýðýný söyledi. Allah (c.c.)'ýn elçisi: "Bunu gece kim misafir
eder?" diye sordu. Sahabi'den biri: 'Ben ederim, Ya Rasûlallah'
dedi. Ardýndan adamý alýp evine götürdü. Evinde ancak bir kiþiye yetecek kadar yemek vardý. Hanýmýna gizlice çocuklarý
oyalayýp yatýrmasýný, konuk sofraya oturunca lambayý söndürmesini, konuk yemek yerken kendilerinin de yermiþ gibi davranmasýný söyledi. Böyle yaptýlar, konuk yemeðini yedi, kendileri ve çocuklarý aç kaldýlar. Sabah olunca Allah'ýn elçisi o arkadaþlarýna: "Allah sizin, konuðunuza yaptýðýnýz ikramý çok beðendi." buyurdu. Ev sahibinin konuða ikramý nasýl iyi ahlâk
gereði ise konuðun da ev sahibini rahatsýz etmemesi, misafirliði üç günden fazla uzatmamasý, umduðunu deðil bulduðunu
yemesi ve ev sahibinin gizli yönlerini araþtýrmamasý da iyi
ahlâk gereðidir.Peygamberimiz (s.a.v.), üç gün misafiri aðýrlamanýn ev sahibi için bir görev olduðunu, bundan fazlasýnýn ise
bir sadaka olacaðýný buyurmuþtur
ESMAÜL HÜSNA
EL-MACÝD
"Þaný yüce" anlamýna gelen bu "el - Macid" ismi þerifi Kuraný kerimde el macid
olarak geçmemekte. Ancak mübalaða sýðasýyla "el- Mecid" olarak Kur'anda iki defa geçmekte.
Ýnsanlar arasýnda da þaný yüce insanlar
vardýr. Ancak onlar doðarlar ve ölürler .
Elinin erdiði , gözünün gördüðü, gücünün
yettiði kadar cömertlik yapar cesaret gösterir.
Þaný yüce Allahýn görmediði bilmediði ,
gücünün yetmediði yoktur. "el - Macid" e
iman eden bizlerde güneþ gibi pisliklerden
yücelerde olacaðýz ama pisliði kurutacaðýz.
Güllerle içiçe olup güzelliklere renk ve koku katacaðýz .
Yolcunun yoldaþý, gariplerin arkadaþý, yetimlerin gönüldaþý , hastalarýn ilacý, mazlumlarýn acýsýný paylaþan, zalimlerin zulmünü engelleyen olarak þanýmýzý yüceltmeye çalýþacaðýz.
26 EYLÜL
2014 CUMA
HABER
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandýr, gözümü nurlandýr, kulaðýmý nurlandýr, saðýmý nurlandýr, solumu nurlandýr,
üstümü nurlandýr, altýmý nurlandýr, önümü nurlandýr, arkamý nurlandýr ve beni nur eyle" Amin
DUAYI TERK ETTÝRME! YÜREKLERÝMÝZE, ELLERÝMÝZE, ÖZLERÝMÝZE...
Ramazanýn bitmez bereketiyle yapýlan iftarlardan
biri daha; o otuz, hatta bazen otuzdan bir eksik o sayýlý
günlerden, akþamlardan, iftarlardan, en tatlý
sofralardan biri daha... þimdi iftar zamaný. Ama,
ondan önce dua zamaný...
Seherlerde edilen sahurlarýn, yýlýn on bir ayý tadý
damaklardan silinmeyen sahurlarýn sonrasýnda, bu
özel vakitlerin tam da bittiði, biteceði yerde, semaya
çevrilen eller, avuçlar, kalpler, sineler... boynunu
büküp, kýbleye dönen bedenler, ayaklar, kollar...
Þimdi dua zamaný...
Ýftarda, sahurda, seherde; bir kandil gecesinde, bir
cuma gününde; ezan ile kamet arasýnda, her farz
namazýn arkasýnda... üç aylarda, bayramlarda, seneyi,
aylarý, haftayý, günleri
kullarýna teveccühü,
bitmez ihsan ve
ikramlarýyla geniþleten
Allah... bire on deðil, yüz
deðil, bin veren, binler
veren, rahmetini, affýný,
gufranýný, gýnasýný
arþýndan yeryüzüne
saðanak saðanak indiren
Allah...
Bizler üç aylarýn, en
kutlu zamanlarýn, sabah
ve akþamlarýn gidiþi,
avuçlarýmýzdan uçup,
bizden ayrýlýþlarýyla
buruk da olsak,
hüzünlenmiþ ise de
dünya üzerinde atan
bütün mümin kalpler...
Þimdi dua zamaný...
Ravza-i Mutahhara'nýn bahçesinde, Kâbe-i
Muazzama'nýn karþýsýnda, Arafat Daðý'nda, Tur-i
Sina'da veya Mescid-i Aksa'da, kendisine yönelen
gönülleri boþ çevirmeyen, kapýsýný çalanlarý geri
göndermeyen Allah... Oralarda iseniz, buralarda
iseniz; her nerede iseniz, kim iseniz, kiminle iseniz, ne
yapýyor iseniz, Allah'a kul olduðunuzu biliyorsunuz,
duyuyorsunuz, hatýrýnýza getiriyorsunuz ya...
Þimdi dua zamaný....
Allah Teâlâ'nýn rahmeti sonsuzdur, lütfu geniþtir;
O dilediðine, dilediðini, dilediði kadar veriri, ancak
dilemesiyle verir. O neyi murad etmiþse, olmuþ ve
olacak da odur, gerçek ve tek Malik, Hakim, Varis,
Kadir ancak ve ancak O sahib-i kâinattýr.
Kullarýna çokça merhametiyle zaman ve
mekânlarý, gün ve saatlerle vakitleri, kullarýnýn
maðfiretine, selâmetine, ebedi saadetlerine vesile
kýlan Allah... Vadini yerine getirecek, burada verdiði
gibi imanýn nuru, gönül huzuru, kalp süruru ile
kullarýný aðýrlayacak, cennet sofralarýnda daimi
doyuracak Allah...
Bütün peygamberleri ve hususiyle de, son
peygamberi ve son kitabý ile emir ve yasaðýný açýkça
bildiren, kullarýný ibadet ve taate, ihlâsa, tövbe ve
duaya davet eden, teþvik eden, çaðýran Allah...
"Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin!
Þüphesiz O, haddi aþanlarý sevmez." (A'raf, 55)
"(Ya Muhammed!) Kullarým sana benden sorarsa,
þüphe yok ki ben (onlara) pek yakýným. Bana dua
ettiði zaman dua edenin duasýna cevap veririm; öyle
ise onlar da benim için (davetime) icabet etsinler; ta ki
hak yolu bulsunlar." (Bakara, 186)
"Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua edin, size icabet
edeyim (duanýza cevap vereyim)! Þüphesiz benim
ibadetimden (yüz çevirip) kibirlenenler, yakýnda zelil
olan kimseler olarak cehenneme gireceklerdir!"
(Mümin, 60)
"Allah, arzý size kalýnacak bir yer, göðü ise
(üstünüze) bir bina (tavan) kýlandýr. Hem sizi
þekillendirdi de suretleriniz güzel yaptý ve sizi temiz
þeylerden rýzýklandýrdý. Ýþte Rabbiniz olan Allah
(nimetleri veren)dir. (Ve) iþte âlemlerin Rabbi olan
Allah, ne yücedir!" (Mümin, 64)
Haydi duaya, þimdi dua zamaný...
Elçilerini de, zamaný da, bizi de, yoktan var edip
hadsiz merhametiyle kuþatan, Zatýnýn kutsiyetiyle,
zamanlarý, mekânlarý bereketlendirdiði gibi
amellerimizi, ömürlerimizi, nefeslerimizi
bereketlendiren, kalplerimizle ruhlarýmýzý kandil
kandil aydýnlatan; bizleri seven, koruyan, yücelten,
devamla ve fazlasýyla nimetlendiren, duayla
ellerimizden tutan Allah...
Hakikatte, her yerde ve
her bir anda, sesimizi
iþiten, bizden, yapýp
ettiklerimizden, tutup
iþlediklerimizden
haberdar, günde defalarca
kalplerimize nazar edip,
kalplerimizi evirip çeviren
Allah, kendisine
baðlýlýðýmýz, sadakatimiz
ve samimiyetimiz,
niyetimiz nispetinde,
amellerimize bire bin, bire
binler vereceðini,
dualarýmýza icabet
edeceðini Mukaddes Kitabý
ile söylemekte,
vicdanlarýmýz ile kendi
kendimize bildirmektedir.
"(Ey Resulüm!) De ki:
"Eðer duanýz olmasa,
Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?..." (Furkan,
77)
"De ki: Ýster Allah diye dua edin, ister Rahman
diye dua edin! Hangisiyle dua etseniz, iþte en güzel
isimler O'nundur..."
"Ve de ki: "Hamd O Allah'a mahsustur ki, çocuk
edinmemiþtir; hem mülkte kendisine hiçbir ortak
olmamýþtýr; acizlikten (münezzeh olduðundan) dolayý
O'nun için hiçbir yardýmcý da olmamýþtýr. Artýk O'nu
tekbir getirerek yücelt!" (Ýsra, 110-111)
Haydi duaya, þimdi dua zamaný...
Her zaman, dua zamaný, her "an", "dua aný"
Rabbim, býrakma bizi, bizi periþan etme, bizlere
merhametinle muamele et; güzel Rabbim, büyük
Rabbim, yücelerden yüce Rabbim... duayý unutturma
akýllarýmýza, duayý býraktýrma dillerimize, duayý terk
ettirme yüreklerimize, ellerimize, özlerimize....
Tut ellerimizden... büyüklüðünle, hayrýnla, adýnla,
yadýnla...
O Zata sonsuz hamd ü senalar olsun...
Ki, O'nun Zatý bütün kusur ve noksan sýfatlardan
müberradýr...
Zeynep Kayhan
9
"Kuvvetli kimse demek, güreþte
baþkalarýný yenen deðil, ancak hiddet
ânýnda kendine hakim olandýr."
( Buhârî, "Edeb",76)
SAHABE HAYATI
ALÂ BÝN HADRAMÎ (R.A.)
Medine'de kurulan Ýslam Devleti gün geçtikçe
büyüyordu. Kavim kavim, kabile kabile Medine'ye
akýn eden halk, Peygamberimizin sohbetinde
bulunuyor, Ýslam'ýn yüce hakikatlerini dinledikten
sonra Müslüman oluyorlardý. Resûlullah bir yandan
Medine'ye gelen heyetlerle meþgul olurken, diðer
yandan da komþu devlet ve hükümdarlara elçiler
göndererek onlarý Ýslam'a davet ediyordu. Ýþte elçi
olarak vazifelendirilen bu sahabilerden birisi de Alâ
bin Hadramî'dir (r.a.). Peygamberimiz onu Hicret'in 8.
yýlýnda, bugünkü Basra Körfezi'nin batýsýnda bir sahil
ülkesi olan Bahreyn'e gönderdi. Mecusi olan Bahreyn
Hükümdarý Münzir bir Sâvâ'ya da bir mektup yazdý.
Hz. Ebû Hureyre'yi (r.a.) yanýna almasýný ve yol
arkadaþýna iyi davranmasýný tavsiye etti.[1]
Hz. Alâ bin Hadramî, ilk Müslümanlardandý.
Uzun zaman Peygamberimizin sohbetinde bulunmuþ,
feyiz almýþtý. Ýyi bir hatipti. Ýkna kabiliyeti yerinde,
yumuþak sözlü bir tabiata sahipti. Muhatabýnýn içinde
bulunduðu durumu nazara alarak konuþur, onu
kýrmamaya incitmemeye azami gayret gösterirdi.
Zaten Peygamberimiz tarafýndan böyle mühim bir
hizmet için vazifelendirilmesinin sebebi de buydu.
Alâ bin Hadramî vakit geçirmeden yola çýktý. Bir
yandan yol alýyor, bir yandan da düþünüyordu. Zira
yüzlerce insanýn Ýslamiyet'i kabul veya reddetmesi,
kendisinin tebliðine baðlýydý. Diðer taraftan, bir
hükümdara gidiyordu. Bu sebeple dikkatli olmasý
gerekiyordu. Gittiði topluluk gerçi Mecusi idi. Allah
yerine Allah'ýn yarattýðý ateþe ibadet ediyorlardý. Ama
muhatap kim olursa olsun, Müslüman "kavli leyyin"
ile davet etmek zorundaydý. Zira Cenâb-ý Hak, bir
âyeti kerimede bu hususta þöyle buyuruyordu:
"Ýnsanlarý Rabb'inin yoluna hikmetle, güzel
öðütlerle çaðýr ve onlarla olan mücadeleni en güzel
þekilde yap."[2]
Nihayet Bahreyn'e ulaþtý. Bahreyn hükümdarý,
Mekke'den bir peygamber çýktýðýný iþitmiþti. Fakat
Ýslamiyet hakkýnda bir bilgiye sahip deðildi.
Peygamberimizin elçisini hemen huzuruna kabul etti.
Böylece Resûlullah'a deðer verildiðini, elçiye
göstermek istiyordu.
Nübüvvet mektebinden ders alan Hz. Alâ, gayet
olgun bir þekilde içeri girdi. Sade, fakat temiz bir elbise
giymiþti. Peygamberimizin mektubunu hükümdara
takdim etti. Hükümdar saygýlý bir biçimde mektubu
aldý ve tercümanýna vererek okumasýný istedi. Mektup
okunurken, Alâ bin Hadramî ne konuþacaðýný
düþünüyordu. Etrafýna þöyle bir baktý. Hükümdarýn
ileri gelen adamlarýndan hemen hepsi oradaydý. O
hâlde onlarýn önünde hükümdarý ve tabi olduklarý dini
küçültücü ifade kullanmamalýydý. Bilakis hükümdarýn
milleti içindeki mevkiini de göz önüne alýp ona göre
Ýslamiyet'e davet etmeliydi. Mektubun okunmasý
bittikten sonra þu mealde bir konuþma yaptý:
"Ey Münzir! Þüphesiz sen dünya iþlerinde büyük
bir akla sahipsin. Bak, iyi düþün! Hiç yalan söylemeyen
bir kimseyi tasdik etmemek, verdiði sözden hiç
caymayan kimseye itimat etmemek, inanmamak sana
yakýþýr mý?! Ýþte böyle olan o ümmi peygamberdir ki,
vallahi aklý baþýnda olan hiç kimse, hiçbir zaman onun
emrettiði þeyin yasaklanmasýný, onun yasakladýðý þeyin
de emredilmesi gerekeceðini söyleyemez."
Münzir gerçekten akýllý bir insandý. Peygamber
Efendimizin mektubu ve Alâ'nýn konuþmasý üzerine
biraz düþündü. Sonra da Hz. Alâ'dan Ýslamiyet
hak-kýnda biraz daha bilgi vermesini rica etti. O
konuþtukça Münzir'in yüzünde iman nuru parlamaya
baþladý. Nihayet Ýslam sarayýna girmek için daha fazla
beklemeyi uygun bulmadý. Düþüncelerini þu þekilde
ifade etti:
"Elimdeki saltanata baktým; onu, ahiret dýþýnda,
sadece dünyaya yarayacak þekilde buldum. Sizin
dininize baktým; onun dünyayý da, ahireti de birlikte
mütalaa ettiðini gördüm. Kendisinde dünyada rahat
bir þekilde yaþama ve ahirette de ebedî bir hayat
bulunan böyle bir dini kabul etmeme ne mâni var?"
dedi ve Kelime-i Þehadet getirerek Müslüman oldu.
Hükümdar Münzir'den sonra Mecusi rahip Sibuht'un
da Müslüman olmasý, halktan birçok kimsenin daha
Ýslamiyet'le müþerref olmasýna sebep oldu.[3]
Alâ bin Hadramî, Peygamberimize bir mektup
yazarak müjdeli haberi arz etti. Bundan sonra da nasýl
hareket etmesi gerektiði hususunda malumat istedi.
Peygamber Efendimiz, bu mektubu alýnca çok
memnun oldu. Alâ bin Hadramî'yi bu baþarýsýndan
dolayý tebrik ve takdir etti. Bir taltif olarak da, bu
bölgenin Ýslam ülkesi olmasý üzerine onu Bahreyn
valiliðine tayin etti. Bir mektup yazarak Bahreynlilere
Ýslamiyet'i öðretmesini, zengin Müslümanlardan
zekât, gayrimüslimlerden de cizye (vergi) alarak fakir
halka daðýtmasýný ve ihtiyaçtan fazlasýný Medine'ye
göndermesini emretti.[4]
Alâ bin Hadramî, Peygamberimizin vefatýndan
sonra Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer zamanýnda da ayný
vazifeye devam etti. Çünkü Peygamber Efendimiz
onu, maharet ve salahatý sebebiyle bu vazifeye
getirmiþti.
Cenâb-ý Hak katýnda duasý kabul edilen bir sahabi
olarak tanýnan Hz. Alâ'dan, bazý kerametler zuhur
ettiði de olurdu. Birçok defa onunla beraber bulunan
Hz. Ebû Hüreyre, gördüðü manevi hâller sebebiyle
ona olan sevgisinin devamlý arttýðýný söyler.
Alâ bin Hadramî'nin kumandasýndaki ordu Ýran
topraklarýnda
ilerlerken,
mücahitlerin
sularý
tükenmiþti. Düþman askerleri, Müslümanlarý hâlsiz
düþürmek için o havalideki bütün kuyularý
kapatmýþlardý. Su bulmak mümkün deðildi. Hava çok
sýcaktý. Hz. Alâ, mücahitlerle birlikte iki rekât namaz
kýldý. Daha sonra da ellerini dergâhý Ýlahîye açarak
Cenâb-ý Hakk'a duada bulundu. Hemen sonra Yüce
Allah'ýn yardýmý yetiþti. Kumlarýn altýndan su
kaynamaya baþladý. Mücahitler o sudan içtiler, abdest
aldýlar, su kaplarýný doldurdular ve oradan ayrýldýlar.
Askerlerden birisi konak yerinde bazý eþyalarýný
unutmuþtu. Almak için döndüðünde, biraz evvelki su
kaynaðýnýn kaybolmuþ olduðunu gördü…
Hz. Ebû Hüreyre, Hz. Alâ ile olan bir diðer
hatýrasýný da þöyle anlatýyor:
"Alâ ile Basra'ya gitmek üzere yola çýktým. Liyas
mevkiine vardýðýmýzda Hz. Alâ vefat etti. Yanýmýzda
onu yýkayacak kadar su yoktu. Cenâb-ý Hak o esnada
yaðmur yaðdýrdý. Yaðmur suyuyla onu yýkadýk.
Kýlýçlarýmýzla kabir kazdýk ve defnettik. Sonra oradan
ayrýldýk." Allah onlardan razý olsun!
[1]Tabakât, 4: 360.
[2]Nahl Sûresi, 125.
[3]Ýnsânü'l-Uyûn, 3: 300-330.
[4]Tabakât, 1: 276; 4: 363.
TEK
YILDIZ
2
26 EYLÜL
2014 CUMA
HABER
10
Ahilik Haftasýna renkli kutlama
Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði, Ahilik Haftasýný dün
düzenlenen renkli etkinliklerle kutladý.
Saat Kulesi Meydaný'nda saat 11.30'da
baþlayan kutlama programýna Vali Yardýmcýlarý
Hamdi Bolat, Fikret Zaman ve Ali Deniz Sürmeli,
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Müftüsü Mehmet
Aþýk, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, , Yýlýn Ahisi Yýlmaz
Dolu, oda baþkanlarý, esnaf temsilcileri ile çok sayýda
vatandaþ katýldý. Günün anlam ve önemini belirten
konuþmayý Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, açýlýþ
konuþmasýný ise, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç yaptý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da bir
konuþma gerçekleþtirdi.
Ahilik Haftasý kutlama etkinliklerinin açýþ konuþmasýný yapan ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ahi kelimesinin Arapça 'Kardeþ', Türkçe eli açýk,
cömert olan kiþi anlamýna geldiðini belirterek, Ahilik kültürünün köklerinin yaklaþýk 800 yýl geriye dayandýðýný, bugün faaliyetlerini sürdüren
oda, birlik, federasyon ve konfederasyonlarýn da Ahilik kültürünün bir
devamý olduðunu söyledi.
-"TOPLUMLAR
GEÇMÝÞLERÝNE
SAHÝP
ÇIKTIKÇA
GÜZELLEÞÝR"Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, milletlerin ve toplumlarýn geçmiþlerine,
tarihine sahip çýktýkça güzelleþtiðini söyledi. Zaman, Ahiliðin önemli
deðerler zinciri olduðunu belirterek, "Ahilik, kardeþlik, beraberlik,
mutluluk demektir. Böyle deðerlerimize sahip
çýkmalýyýz. Çorum bu deðerlerine çok iyi
sahip çýkmaktadýr" dedi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan ise, Ahilik kültürünün ve ruhunun
binlerce yýllar öncesinden geldiðini ve ebediyen yaþatýlmasý gerektiðini vurguladý.
Göreve geldikleri bu zamana kadar esnafla
uyum içinde olduklarýný ifade eden Candan,
bundan sonraki dönemde de uyum içersin de
devam edeceðini belirtti.
Hürriyet Meydaný'nda Hasan Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinin Folklor Ekibi ile Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý gösteri
yaptý. Mehter ve halkoyunlarý gösterilerine vatandaþýn ilgisi yoðun
oldu. Yýlýn Ahisi plaketini Yýlmaz Dolu alýrken, okullar arasýnda
düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren
öðrencilere hediyeler verildi. Ahilik Haftasý kutlamalarý Ahi
Sofrasý'nda ikram edilen pilavla devam etti. Nostalji dolu esnaf sergisi
dikkat çekti. Protokole Ahi Pilavý ve þerbeti ikram edilirken, sergide yer
alan stantlar hep birlikte gezildi. Protokol üyeleri stantlarý gezerek
kurulan çadýrda ikramlarý tattý. Yasin YÜCEL
"Esnaf ve sanatkarlar üretici ile
tüketici arasýndaki ahengi saðlar"
Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, doðruluk,
ahlak, sevgi, insanlýk, vefa, dayanýþma, sabýrlýlýk, ihanet, gýybet, nankörlük ve vefasýzlýktan uzak olan bir
kültürüne dayanan ahilik günümüzde yaþatýlmasý gereken kurumsal bir dayanýþma örneði olduðunu söyledi.
Ahilik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda "Geçmiþten Günümüze Ahilik" konulu sempozyum düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen sempozyuma ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý
daire müdürleri ile Oda Baþkanlarý katýldý.
Oturum baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr.
Hakan Reyhan'ýn yaptýðý sempozyum da Hitit Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Bilgin, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim üyesi Hüseyin Doðan
ve Hitit Üniversitesi Ýslam Tarihi Sanatlarý Bölümü
Öðretim üyesi Yrd. Doç Dr. Ramazan Karaman konuþmacý olarak katýldý.
Sempozyum da konuþan Hitit
Üniversitesi Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Bilgin, Ahilik kültürünü anlatarak,
çýrak kalfa ve usta sýralamasýný takip eden Ahiliðin temsilcileri olan
esnaf ve sanatkarlarýn üretici ile
tüketici arasýndaki ahengi saðlayan
özveri ve dengenin sahibi olduðunu söyledi.
Piyasa da talep yüksek diye malýn fiyatýný yükseltmeyen, pazarlýk yapmayan müþterisini aldatmayan
loncalar yoluyla kendini otokontrolde tutan bir sistemin adýnýn ahilik olduðuna iþaret eden Bilgin, "Ahilik
toplumda yaþayan tüm insanlarý herhangi bir ayrýma
tabi tutmaksýzýn bir birine yaklaþtýrmayý insanlar arasýnda birlik beraberlik ve dayanýþmanýn kurulmasýný
kendine amaç edinmiþ bir sistemin adýdýr.
Günümüzde geliþmiþ toplumlarýn özelliklerini
yansýtan kaliteli mal ve hizmet üretimi gibi özellikler
13.yüzyýldan bugüne ahiliðin temel prensipleri arasýnda yer almaktadýr.
Profesör Sabri Ülgener hoca ahi zaviyelerini birer
iktisadi kuruluþ olmakla birlikte toplumdaki birliði ve
dirliði saðlayan müesseseler olarak görmüþtür.
Ahi evrene göre ahiliðe girenlerin bir sanata sahip
olmalarý gerekir. Çünkü ahi helal kazanmakla sorumludur. Bunun yolu da kiþinin kendi emeði ile geçinebileceði bir mesleðinin olmasýna baðlýdýr. Ahiler her zaman devletin yanýnda yer almýþlardýr.
Ahilik'te meslek ahlaký sadakat ve doðruluk önemlidir. Ahilikteki yaþayýþ felsefesi haline gelmiþ temel
prensipler þunlardýr: Müþteriyi aldatmamak, malý överek yalan söylememek, hileli ölçüp tartmamak, müþteriyi kýzýþtýrmamak, alýþ, veriþte iyi muamelede bu-
lunmak, çalýþanýn sorumluluðunu bilmesi, çalýþanýn
iþinde iyi olmasý, çalýþanýn kiþinin iþ savsaklamamasý.
Ahi birlikleri Müslüman-Türk toplumunun ekonomik,
sosyal ve kültürel hayatýnda yüzyýllarca çok önemli rol
oynamýþtýr.
Milletin geçmiþi hafýzasýdýr. Geçmiþten alabileceðimiz dersler yakalayabileceðimiz ipuçlarý geleceðimizi daha iyi, daha saðlam, daha güçlü olarak inþa edebilme imkânýný bize saðlayacaktýr. Geçmiþimiz bugünün ve yarýnýn ihtiyacýnýn cevap modelleri üretmemizde bize rehber olacak bir hazinedir.
13. yüzyýlda Anadolu'da kurumsallaþmaya baþlayan Ahilik, islam inancýyla Türk örf ve adetlerinin sentezi sonucu oluþan bir düþünce sistemidir4 Ahilikte
sistem insanýn dünya ve ahiret mutluluðuna göre düzenlenmiþtir. Bu yaklaþým, Ahilerin dünya için ahiretini, ahiret için dünyasýný terk etmeyen dengeli bir hayat anlayýþý geliþtirmelerini saðlamýþtýr
Ahilik teþkilatýna sadece tüccar, esnaf ve sanatkârlar deðil, ayný zamanda bilim adamlarý ve hatta
hükümdarlar da üye olabilirlerdi. Sadece esnaf ve sanatkârlarýn deðil ayný zamanda toplumun deðiþik
meslek ve statülerinde bulunan kiþilerin de Ahilik teþkilatýna üye olabilmeleri, toplumsal huzur ve refah için
belirli ahlaki ilke ve kurallarýn toplumun geneline yayýlmasý ve toplumdaki herkesin ve her kesimin bu kurallarý tanýmasý ve uymasý açýsýndan dikkat çekicidir.
Usta çýraðýn hem meslek hayatýndan hem de sosyal hayatýndan sorumlu tutulurdu. Usta çýraðýn bütün
haklarýný gözetir ve onu asla sömürmezdi. 1001 gün
çalýþarak çýraklýk süresini tamamlayan gencin ustasý, çýraðýn
mesleki ve sosyal açýdan yeterli
derecede yetiþtiðini ve ahlaken
de olgunlaþtýðým örgüte bildirirdi. Yapýlan bir törenle çýrak, ustasý tarafýndan beline peþtamal
baðlanarak kalfalýða terfi ettirilirdi. Üç yýlý ahlak ve meslek kurallarýna uygun olarak tamamlayan ve en az üç tane çýrak yetiþtiren kalfa hazýrladýðý
eseri ustalýk meclisine sunar ve ciddi bir sýnavdan geçerdi. Günümüzde müþteri odaklýlýk kavramý "kaliteyi müþteri belirler" ifadesi ile açýklanmaktadýr. Her
türlü ekonomik faaliyetin odak noktasýný müþteri
odaklýlýk oluþturmaktadýr. Toplam kalite yönetimi gibi
yaklaþýmlarda müþterilerin teknolojik, ekonomik ve
diðer nedenlerle deðiþen istek ve ihtiyaçlarýnýn takip
edilerek bunlarýn fiyat, kalite ve teslim biçimlerine
baðlý olarak karþýlanmasý esastýr. 27. Günümüz TKY
anlayýþýnda müþteri, sadece þirketin ürettiði ürün ve
hizmetleri satýn alan ve kullanan dýþ müþterilerden
ibaret deðildir. Ayný zamanda ilgili þirket çalýþanlarý ve
bölümleri de iç müþteri olarak adlandýrýlmaktadýr.
Ahilikte de hem dýþ hem de iç müþteri istek ve ihtiyaçlarýnýn belirlenerek en üst düzeyde karþýlanmasý
esastýr. Ahilikte kaliteli ve standart üretim yapabilmek
için geliþtirilen yöntem ve kurallar, günümüz TKY ve
otokontrol sisteminin ilk hayata geçirilisidir28. Ahilikte rekabet daha çok üretmek anlayýþýna deðil müþteriye daha kaliteli mal ve hizmet sunmak anlayýþýna dayanýr 29. Ahi birliklerinde iþyerindeki is disiplini ve is
ahlaký, usta kalfa, çýrak arasýndaki sevgi ve saygý temelli iliþkiler, üretimde sanatýn ön planda" diye konuþtu. Yasin YÜCEL
Anýta
Ahilik
çelengi
27. Ahilik Haftasý kapsamýnda dün bir dizi etkinlik yapýldý. Etkinlikler kapsamýnda ilk tören
Atatürk Anýtýnda gerçekleþtirildi.Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn
ardýndan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç Atatürk Anýtýna çelenk
sundu. Burada yapýlan törene Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Ticaret Müdürü Fikret Yýldýrým,
Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ÇESOB kurulu
üyeleri, ÇESOB'a baðlý oda baþkan ve yöneticilerinin yaný sýra esnaflar. Yasin YÜCEL
ÇESOB'tan Vali Baþköy'e ziyaret
Ahilik Haftasý kutlamasý etkinlikleri
kapsamýnda
ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý oda
baþkanlarý ile birlikte Vali Sabri
Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek
çiçek takdim etti. Ziyarette ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ahilik kavramýnýn
önemine deðinerek, ahiliðin deðerlerini
esnafa iþlemeye çalýþtýklarýný söyledi.
Vali Sabri Baþköy de, ziyaretten
dolayý memnuniyetini dile getirerek, meslek
odalarýnýn varlýðýnýn vazgeçilmez olduðunu kaydetti.
Baþköy, esnaf arasýndaki yardýmlaþma, kaynaþma ve paylaþmanýn önemine deðinerek
esnafýn Ahilik Haftasý'ný kutladý. Yasin YÜCEL
"Ahilik ruhunun olduðu yerde huzursuzluk olmaz"
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri, 27. Ahilik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan'ý ziyaret
etti.Belediyenin daima
esnafýn yanýnda olduðunu kaydeden ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, gerek S Plaka gerekse dýþarýnda gelen pazarcýlarýn çýkartýlmasý konusunda katkýlarý olduðunu söyledi. Kýlýç, esnaflara yönelik çalýþmalarýndan dolayý Belediyeye
teþekkür etti.
Belediye olarak esnaf odalarý ile uyumlu çalýþmalar yaptýklarýný dile getiren Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan ise bu uyumun devam ettiðini dile getirdi.Ahilik ruhunun topraklarýmýzda yeþeren en önemli hasletlerden birisi
olduðunu anlatan Candan, "Ahilik ruhu insanýn
insan olarak kalmasýdýr, iþbirliðidir, toplumsal huzurdur, berekettir. Ahilik ruhunun olduðu yerde huzursuzluk olmaz. Adeta bir yara bandý gibidir. Bu ruhun topraklarýmýzda sürekli yeþil
olarak kalmasý lazým.
Esnaflarýmýzýn huzursuz olduðu yerde biz huzurlu olamayýz" dedi. Candan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ÇESOB heyetine teþekkür etti. Fatih AKBAÞ
TEK
YILDIZ
2
26 EYLÜL
2014 CUMA
HABER
11
"Çorum'da mahcup olmadým"
Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum'da
mahcup olmadýðýný, bu kentten güzel hatýralar
ve güzel hizmetler býrakarak ayrýlmanýn onurunu yaþadýðýný söyledi.
15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile Merkez Valiliðine
atanan Vali Sabri Baþköy onuruna
Çorum Belediye Baþkanlýðý'nýn ev
sahipliðinde, Anitta Otel'de veda yemeði
verildi.
Veda yemeðinde bir konuþma yapan
Vali Baþköy, "Biz bürokratlar istisnai
görev yapýyoruz" diyerek sözlerine
baþladý.
Önemli olanýn sürenin uzunluðu
deðil, içinin doluluðu olduðunu dile
getiren Baþköy, Çorum'da iyi bir sinerji yakalandýðýný, birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarýn
çözümüne odaklanýldýðýný söyledi. Baþköy, elde
edilen baþarýda herkesin payýnýn bulunduðunu vurguladý.
Vali Baþköy, "Milletimizi sevelim aþk ile, onlara
hizmet
etmeyi
ibadet
bilelim
düþüncesi ile bütün
enerjimizi vererek
Çorum'a hizmet
etmeye gayret ettik.
Bu hizmetler sonucunda takdir ve
teþekkür
bekSabri
lemedik. Rabbime
Baþköy
þükrediyorum ben
Çorum'da mahcup
olmadým. Rabbim
beni Çorumlulara karþý mahcup etmedi, inþallah
bundan sonraki görevlerimde de mahcup olmam.
Bunun da þahitliðini sizin temiz ve nezih kamu vic-
danýna havale ediyorum. Olanda hayýr vardýr diye
bakarýz biz bu tür olaylara. Biz hakkýmýzda her daim
hayýrlýsýný dileriz. Þükürler olsun ki sizlerin duasýný
alabildik. Sizlerin gönüllerine yer edinebildik.
Kapýlarýmýzý ve gönüllerimizi olabildiðince açmaya
çalýþtýk. Problemlerle de güreþmeye çalýþtýk.
Problemlerin kafasýna vura vura çözüm saðladýk.
Çorum'un sorunlarýnýn çözümünde desteklerini ve
emeklerini esirgemeyen baþta sayýn milletvekiller-
imize, belediye baþkanýmýza, üniversite rektörümüze,
vali yardýmcýlarýmýza, kaymakamlarýmýza,
sanayicilerimize,
tüm
mesai
arkadaþlarýmýza teþekkürler ediyorum" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Çorum Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Vali Sabri Baþköy'e bakýr iþlemeli
ibrik hediye etti. Vali Baþköy'ün katýlanlarý kapýda
tek tek uðurlamasý ile program sona erdi. Yasin
YÜCEL
"Baþköy'ü daha
büyük görevlerde
göreceðiz"
Vali Baþköy'ün Çorum'daki
hizmetlerinin en yakýn þahidiyim
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, 2 yýlý aþkýn süredir Çorum'da görev yapan ve merkez
valiliðine atanan Vali Sabri Baþköy'ün
çözüm odaklý davrandýðýný, birlikte Çorum adýna
önemli bir mesafe aldýklarýný söyledi.
Anitta Otel'de Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü tarafýndan Vali Sabri Baþköy'ün onuruna
düzenlenen veda yemeðinde bir konuþma yapan
Milletvekili Salim Uslu, Vali Baþköy'ün Çorum'dan ayrýlacaðý için büyük üzüntü duyduðunu dile
Salim Uslu
getirdi.
Uslu, "Baþköy'ün Çorum'dan atanmasý bizleri
büyük üzüntü içinde býraktý. Kendisinin daha baþka görevlerde
deðerlendirileceðine inanýyorum. Yeni valimiz Ahmet Kara da
Baþköy'ün býraktýðý yerden hizmete devam edeceðine ve ayný
çizgiyi sürdüreceðine inanýyorum. Baþköy, gerçekten vali
olmanýn ötesinde bir dosttu. Ýnsanlara eþit mesafede davrandý,
sürekli çözüm odaklý çalýþtý. Çaðrý Merkezinin Çorum'a
gelmesinde, ilçelere doðalgaz getirilmesinde, polis okulunun
yapýmýnda, üniversite kampusünün kurulmasýnda olaðanüstü
bir performans gösterdik, nasýl çözüm odaklý olduðunun en
yakýn þahidiyim. Daha birçok hizmette valimizin yoðun performansýna tanýk oldum. Kendisi Çorum'da iþin baþý olarak,
orkestra þefi olarak, bizler de Ankara'da destekçisi olarak hep
birlikte büyük hizmetlere imza attýk. Çorum'un geleceði için
siyasi farklýlýklarýmýzý bir kenara býrakarak, ekip ruhu içinde
çalýþarak birçok kazaným elde ettik. Çorum'dan ayrýlacak olmasý
üzüntü verici bir durum. Kendisiyle birlikte çalýþmaktan onur duydum. Çorum adýna çok önemli
kazanýmlar elde ettik, birlikte büyük mesafe katettik, yol aldýk. Herhangi bir eksikliði, defosu
olmadan güzel hatýralarla Çorum'dan ayrýlacak
olmasý memnuniyet verici bir durum. Kimse peþinden kem söz söylemeyecek. Baþköy'ün býraktýðý
ekip çalýþmasý ruhunu, birlik ve beraberlik ruhunu
devam ettirmemiz gerekir" þeklinde kaydetti.
Uslu, Baþköy'ün Çorum'daki hizmetlerinin en
yakýn þahidi olduðunu vurguladý. Uslu, "yolun açýk olsun, bahtýn
güzel olsun" diye konuþmasýný bitirdi. Yasin YÜCEL
"Baþköy, milletin Valisi oldu"
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iki yýlý aþkýn süredir
birlikte görev yaptýðý Vali Sabri Baþköy'ün Çorum'dan ayrýlacak
olmasýný üzüntüyle karþýladýklarýný belirterek, Baþköy'ün gerçek
anlamda milletin valisi olmayý baþardýðýný söyledi.
Anitta Otel'de Vali Sabri Baþköy'ün
onuruna bir veda yemeði düzenleyen
Baþkan Külcü, burada yaptýðý konuþmada
"Vali Baþköy Çorum'a ilk atandýðýnda
O'nun için 'mevzuatçý vali' dediler. Bizler
de 'iþimiz zor olacak' diye endiþelenmiþtik
açýkçasý. Vali Baþköy, Çorum'da göreve
baþladýðýnda 'mevzuatý bilirim ancak
mevzuata takýlmam' dedi. 25 aydýr birlikte
görev yapýyoruz, gerçekten de mevzuatý
çok iyi biliyor ama 'mevzuat bizim
peþimizden gelsin, biz iþimize bakalým'
düþüncesiyle hareket etti. 25 aydýr mevzuatçý bir profili ortaya çýkmadý. Þehirle ilgili
bir geliþme olduðunda gece-gündüz saat kaç olursa olsun paylaþtýk"
diye konuþtu.
Vali Baþköy'ün çalýþkanlýðý, sýcak iliþkiler
kurmasý, çözüm odaklý çalýþmasý ile ön plana
çýktýðýný anlatan Külcü, Baþköy'ün Valiliðin
dört duvarý arasýna sýkýþýp
kalmadýðýný, gerçek anlamda
valisi
olmayý
Muzaffer milletin
baþardýðýný
ifade
etti.
Külcü
Tüm görevlerde olduðu
gibi
Baþköy'ün
Çorum
Valiliði görevinin de sona
erdiðinin altýný çizen Külcü,
"Aktif siyaset dönemimde
Sabri Baþköy benim 6.
çalýþtýðým vali oldu. Kendisini
Çorum'un hizmetkarý olarak
gördüm. Kendisine Çorum
adýna 'yolun açýk olsun' diyorum" ifadesini kullandý. Yasin YÜCEL
Cumhuriyet
Tufan Köse
Halk Partisi
(CHP) Çorum
Milletvekili Av. Tufan
Köse, 2 yýlý aþkýn
süredir Çorum'da
görev yapan ve
merkez valiliðine
atanan Vali Sabri
Baþköy'ün tecrübeli,
birikimli bir vali
olduðunu belirterek,
bu birikimin daha üst
düzey görevlerde kuldaha üst düzey görevlere getirlanýlacaðýna inandýðýný söyledi.
ileceðine yürekten inanýyorum.
Anitta Otel'de Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýn- Kendisi karanlýða mum yakmaya devam ettiði müddetçe,
dan Vali Sabri Baþköy'ün onudaha büyük görevlerde göreruna düzenlenen veda
ceðiz" dedi.
yemeðinde bir konuþma yapan
Vali Baþköy'ün örnek bir
CHP Çorum Milletvekili Tufan
insan, örnek bir bürokrat, müteKöse, "Meyve veren aðaç
vazi, adaletli davranýn bir kiþiltaþlanýr diye bir söz vardýr.
Ancak meyve veren aðaç taþlan- iðe sahip olduðunu vurgulayan
Milletvekili Köse, "yolun açýk
maz, taleplisi, ilgilisi çok olur.
olsun" diye konuþtu.
Sabri Baþköy merkez valisi
Yasin YÜCEL
olarak atandý ancak kendisinin
Tire 1922 Çorum
da konaklýyor
26 EYLÜL
2014 CUMA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Geçtiðimiz Çarþamba
günü Trabzon temsilcisi
Ofspor ile Ziraat Türkiye
kupasýnda Of ilçe stadýnda karþý
karþýya gelen Tire 1922, maç
sonrasýnda Of ilçesinden direk
olarak Çorum' geldi.
Konuk takým Pazar günü
belediyespor ile yapacaðý lig
maçýný Çorum da beklemeye
baþladý. Konuk ekip antrenmanlarýný ise, Ulukavak semtinde
bulunan Nazmi Avluca spor
kompleksinde yapýyor. (Yasin
Yücel)
Kale gole
kapalý
Belediye Tire'yi bekliyor
Çorum belediyespor
Pazar günü sahasýnda
konuk edeceði Ege temsilcisi Tire 1922 maçýnýn hazýrlýklarýný Nazmi avluca spor
kompleksin de yaptýðý çalýþmalar ile sürdürüyor.
Belediyesporlu futbolcular
ýsýnma koþularý ve top çalýþmalarý yaptýklarý bölümlerde
kaleci antrenörü Cengiz Tarým
da Belediyespor kaleciler Fatih
ve Utku'yu zorlu maça hazýr-
lýyor. Takýmýn 3,üncü kaleci
olan Muhammed zait ise, grip
olduðu için dün yapýlan çalýþmaya katýlmadý.
kaleci antrenörü Cengiz
Tarým kaleciler ile özel olarak
ilgilenirken maç içersinde
neler yapmalarý yada yapmalarý konularýnda ikazlarda
bulundu. Kaleci antrenörü
tarým Fatih ve utku ile yaklaþýk
15 dakika taktik çalýþmasý yaptýrdý. (Yasin Yücel)
Çatalca ilk
peþinde
Çorum Belediyespor Pazar günü sahasýn da konuk edeceði
grup lideri Tire 1922 maçýnýn hazýrlýklarýný dün Ulukavak
semtinde bulunan Nazmi Avluca spor kompleksinde yaptý.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya
sakatlýklarý devam eden Emre, Osman Kaç ve grip olan kaleci
Muhammed Zaid katýlmadý.
Kýrmýzý siyahlý oyuncular antrenmanýn ilk bölümünde ýsýnma
koþularý ve 5,e 2 top çalýþmasý yaptý. Bu çalýþmalarýn ardýndan teknik
patron Ýncedal, futbolcularý ile saha içersinde yaklaþýk 10 dakika bir
toplantý yaparak, geçtiðimiz Salý günü Ziraat Türkiye kupasýn da 1. Lig
ekiplerinden Manisaspor karþýsýnda oynanan futbol ve Pazar günü
Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumda konuk edecekleri Ege temsilcisi Tire
1922 spor maçýnýn kýsa bir analizini yaptý.
Yavuz Ýncedal, Manisaspor karþýsýnda takým oyununun Tire
karþýsýnda da sahaya yansýtýlmasý halinde maçtan sevinen tarafýn
kendilerinin olacaðýný talebelerine açýkladý. Maç içerisinde futbolcularýn yapmýþ olduðu hatalarýn, Tire maçýn da tekrarlanmamasýný istedi
Daha sonra futbolcular yaklaþýk 30 dakika yarý alanda taktik çift
kale maç yaparak çalýþmayý tamamladýlar.
(Yasin Yücel)
TFF Hukuk Müþavirliði
4 kulübü PFDK'ya sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müþavirliði Türkiye
Kupasý'nda mücadele eden 4 kulübü yaþanan olaylar nedeniyle
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu kulüplerden iki tanesi ise ,Çorum beleidyespor'un grubunda yer alan Bursa
Nilüfer ve Trabzon temsilcisi Sebat proje takýmlarý oldu.
Bursa Nilüferspor A.Þ. Kulübü futbolcusu SERHAT BALCÝLAR'ýn
23.09.2014 tarihinde oynanan Göztepe A. Þ. - Bursa Nilüferspor A. Þ.
Türkiye Kupasý müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi gereði "hakareti" nedeniyle 24.09.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine
Ayný müsabakada Bursa Nilüferspor A. Þ. Kulübü futbolcusu
Semih Mustafa Usta'nýn Futbol Disiplin Talimatýnýn 43. maddesi
gereði "kural dýþý hareketi" nedeniyle 24.09.2014 tarihinden itibaren
tedbirli olarak ,Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor Kulübü futbolcusu
Bilal Özhan'ýn 23.09.2014 tarihinde oynanan Sebat Proje Trabzon
Akçaabatspor- Denizlispor Türkiye Kupasý müsabakasýnda Futbol
Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi gereði "hakareti" nedeniyle
24.09.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK' ya sevklerine
karar verilmiþtir.PFDK sevk edilen diðer iki kulüp ise, Tekirdaðspor ve
Adanaspor takýmlarý oldu. (Spor servisi)
Kýzýlcabölük
maçlarýný Tavas
ilçesinde oynayacak
Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta sezonun ilk KýzýlcabölükÇorum beleidyespor
maçýný zemini çok kötü olan
Doðan Seyfi Atlý Stadý'nda oynayan Kýzýlcabölükspor
,bu sahanýn bakýma alýnmasý sebebiyle,Futbol Federasyon'una
bundan sonraki oynayacaðý lig maçlarý için Tavas Ýlçe
Stadý'nda oynamak için baþvuru yapmýþtý.Bu baþvuru federasyon tarafýndan olumlu sonuçlandý.
Kýzýlcabölük bu hafta karþýlaþacaðý Trabzon Akçaabatspor
maçýyla birlikte bundan sonraki iç saha maçlarýný Tavas Ýlçe
Stadý'nda oynayacak. (Spor servisi)
Pazar günü Tepecik Stadýnda Darýca Gençlerbirliði'ni
konuk edecek olan Çatalcaspor, Profesyonel tarihinin ilk
galibiyetini almak için mücadele edecek.
Ligde henüz puanla tanýþamayan ve üç maç sonunda ligde
son sýrada yer alan Çatalcaspor'da morallerin düzelmesi için bir
galibiyete ihtiyacýn olduðunu söyleyen Basan Sözcüsü Lokman
Naroðlu, takým olarak üç puana ihtiyaçlarý olduðunu söyledi.Darýca Gençlerbirliði maçýnýn kendileri için büyük önem arz
ettiðini söyleyen Naroðlu, üzerlerinde dolaþan kara bulutlarý daðýtmanýn zamanýnýn geldiðini söyledi. Taraftarlarýndan Pazar
günü her zamankinden daha çok destek beklediklerini söyleyen
Lokman Naroðlu, tribün desteðini arkalarýna alarak Darýca
Gençlerbirliði engelini aþacaklarýna ilk galibiyetlerine imzalarýný
atacaklarýna inandýklarýný belirtti. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN