LONCA, 1984 yýlýndan itibaren Ölçü-Kontrol ve Otomasyon
sektöründen hizmet vermektedir.
Sektörün ihtiyaçlarýný karþýlayacak SEVÝYE, AKIÞ, BASINÇ,
KONTROL, NEM, SICAKLIK sensörleri imal etmektedir.
Kalite Hedeflerimiz ;
Yenilikçi Dizayn
Standartlara Uygun Ýmalat
Çevre Dostu Ürünler
Sürdürülebilir Mükemmellik
ÝÇÝNDEKÝLER
SEVÝYE
1-7
AKIÞ
8 - 10
BASINÇ
11
KONTROL
12
SICAKLIK
13
VANA
14 - 15
Kalite Politikamýz ;
Müþteri Odaklýlýk
Geliþim
Süreklilik
Markamýz ENSÝM SENSORS ‘ u bir dünya markasý yapmak için
çalýþýyoruz.
ÝTHALAT GRUBU 16 - 31
Ýmalatlarýmýz ;
ENSÝM Mini-Paslanmaz Çelik Sývý Seviye Þalterleri
ENSÝM Mini-Plastik Sývý Seviye Þalterleri
ENSÝM Paslanmaz Çelik Sývý Seviye Þalterleri
ENSÝM Paslanmaz Çelik Sývý Seviye Transmitterleri
ENSÝM Paslanmaz Çelik Sývý Seviye Transmitterleri
ENSÝM Manyetik By-Pass Seviye Göstergeleri
ENSÝM Paslanmaz Çelik, Yandan Montajlý Seviye Þalteri
ENSÝM Þamandýralý Vana
ENSÝM Ýletkenlik Tip Seviye Þalterleri
ENSÝM Gözetleme Camlarý
ENSÝM Akýþ Þalterleri
ENSÝM Türbin Debimetreler
ENSÝM Proses Soðutucular
ENSÝM Ultrasonik Seviye Transmitterleri
ENSÝM Kapasitif Seviye Þalterleri
ENSÝM Kapasitif Seviye Transmitterleri
ENSÝM Titreþimli Seviye Þalterleri
ENSÝM Pedallý Katý Seviye Þalterleri
ENSÝM Diyaframlý Katý Seviye Þalterleri
ENSÝM Elektromekanik Katý Seviye Þalterleri
ENSÝM Su Alarm Sensörü
ENSÝM Seviye Ýzleme Göstergeleri
ENSÝM Kablolu Seviye Þalterleri
ENSÝM Sýcaklýk Transmitterleri
ENSÝM Basýnç Þalterleri
ENSÝM Fark Basýnç Þalterleri
Plastik Mini Seviye Þalteri
ELP
Model
ELP 02a, 02b, 03a, 04b, 08a, 08b,026
ELP 11
ELP 31 , 32 , 32s , 33
ELP 81p
Uygulama Alanlarý
Makinalar, tanklar, plastik depolar ve basit uygulamalarda kullanýlýr.
Paslanmaz Mini Seviye Þalteri
ELM
Model
ELM 31 , 41 , 51 , 71
ELM 32 , 42 , 52 , 72
ELM 51s, 61 , 61s , 62
ELM 81s , 82s
ELM 31OEM , 32OEM , 61OEM,
Uygulama Alanlarý
Makinalar, hidrolik yað tanklarý, küçük depo uygulamalarý
Seviye Þalteri
ELS
Model
ELS K01, P01 , P02 , P03 , P04
ELY K01, P01
ELS B01, B03 , B04
ELS ML2 , ML5
Uygulama Alanlarý
Tank seviye ölçüm ve kontrolü, kazan kontrolü, depo kontrolü.
ELS-Tx
Seviye Transmitteri
Model
ELS B01-Tx , ELS K01-Tx
ELS P01-Tx , ELS K01-Tx
ELSy P01-Tx , ELSy P02-Tx
Uygulama Alanlarý
Tank seviye ölçüm ve kontrolü, kazan kontrolü, depo kontrolü.
1
Manyetik By-Pass Seviye Göstergesi
ELG
Model
ELG , ELGs
ELGp , ELGk
ELGy , ELGu
ELG-T1 , ELG-T2 , ELG-T3
ELG-K1 , ELG-K2 , ELG-K3 , ELG-SK
Uygulama Alanlarý
Enerji sektörü, gýda ve arýtma uygulamalarý,
muhtelif akýþkan tanklarý kontrolü, gemi kazanlarý...
Seviye Þalteri - Yandan Montajlý
ELB
Model
ELB 10 , 10a , 10x , 11 , 12
ELB 21 , 22 , 31 , 41
ELB K , ELB F , ELB A , ELB R , ELB T
Uygulama Alanlarý
Gýda, gemi, makina, kazan, ve depolama tanklarý,
kimya ve gýda makinalarý...
Þamandýralý Vana - Metal
ELV
Model
ELV 00 , 08
ELV 10 , 12 , 15
ELV 16 , 18
ELV 21 , 31 , 41 , 51
ELV 65 , 81 , 101
Uygulama Alanlarý
Depo, tank, yangýn suyu depolarý, elektrik götürülemeyen
tank depo kontrolü, kondens tanklarý, gýda depolama tanklarý vs...
ELVp
Þamandýralý Vana - Plastik
Model
ELV 10p , 11p , 12p , 14p
ELV 15p , 20p , 25p
ELV 40p , 50p , 65p
Uygulama Alanlarý
Depo, tank, yangýn suyu depolarý, elektrik götürülemeyen
tank depo kontrolü, kondens tanklarý, gýda depolama tanklarý vs...
2
Seviye Þalteri - Ýletkenlik Tip
ELC
Model
ELC 09 , 09f, m09, 20f
ELC 10 , 11 , 12 , 13 , 101
Uygulama Alanlarý
Hidrofor uygulamalarý, buhar kazanlarý su seviye kontrolü ve
muhtelif iletken sývý tanklarý için ekonomik güvenli bir çözümdür.
Seviye Þalteri - Ýletkenlik Tip
ELC
Model
ELC m21 , m31
ELC 21p , 31p , 41p , 51p
ELC 21 , 31 , 41
Uygulama Alanlarý
Hidrofor uygulamalarý, buhar kazanlarý su seviye kontrolü ve
muhtelif iletken sývý tanklarý için ekonomik güvenli bir çözümdür.
Kompakt Seviye Sensörü
ISS
Model
ISS 04 , ISS 05
Uygulama Alanlarý
Buhar kazanlarý , degazörler ,
Kondens tanklarý , iletken sývý depolarý...
TBS / IBS
Kazan Blöf Sistemi
Model
TBS 01 , IBS 01
Uygulama Alanlarý
Buhar kazanlarý, dip ve yüzey blöfü uygulamalarý...
3
Kapasitif Seviye Sensörü - Ýletken Sývýlar
ELQ
Model
ELQ 11 , 12 , 13 , 14
ELQ 21 , 22 , 23 , 24
ELQ 81 , 82 , 83 , 84
ELQ 21r , 41r
Uygulama Alanlarý
Sývý tanklarý ,gemiler , kazanlar, motor soðutma suyu,
yüksek sýcaklýklý tanklar , salamura,atýk su,sývý separatör,
ekonomizer ,glikol tanklarý vb...
Kapasitif Seviye Sensörü - Ýletken Olmayan Sývýlar
ELQ
Model
ELQ 41 , 42 , 43 , 44
Uygulama Alanlarý
Yað tanklarý, gemiler, kazanlar, motor soðutma yaðlarý,
yüksek sýcaklýklý tanklar, vb...
Kapasitif Seviye Sensörü - Katý Malzeme
ELQ
Model
ELQ 51 , 52 , 53 , 54 , 55
ELQ 50m , 52m
Uygulama Alanlarý
Silo ve depolarda seviye kontrolü.
ELQ
Kapasitif Seviye Transmitteri
Model
ELQ 91, 109
Uygulama Alanlarý
Soðutma sývý tanklarý ,gemiler , NH3 ve HFC soðutma sývýsý, salamura,
atýk su, sývý separatör, evaparatör, ekonomizer, þarap depolarý, glikol tanklarý vb...
4
Kapasitif Seviye Sensörü - Ýletken Sývýlar
ELQ
Model
ELQ 101 , 102 , 103 , 104 , 106 , 108
ELQ 101-D1 , 101-D2
Uygulama Alanlarý
Su, sývý kimyasal, tutkal, reçel, meyve suyu, bor yaðý, amonyak,
klorlu çözeltiler, alifatik ve aromatik iletken sývýlar,
benzin, hidrokrolik asit, sülfürik asit, nitrik asit.
Kapasitif Seviye Sensörü - Ýletken Olmayan Sývýlar
ELQ
Model
ELQ 201 , 202 , 204, 208
ELQ 201-D1 , 202-D2
Uygulama Alanlarý
Yað, mazot, tutkal, trafo yaðý, bor yaðý, mineral esaslý hidrolik yað,
silikon esaslý yaðlar.
Kapasitif Seviye Sensörü - Katý Malzeme
ELQ
Model
ELQ 301 , 304 , 305 , 306 , 308
ELQ 301-D1 , 302-D2
Uygulama Alanlarý
Katý partikülli malzemeler, pirinç, buðday, tahýl, mýsýr, kalsit, kireç,
kum, un, mercimek, plastik granül, tozlu malzemeler, çimento vb..
ELQ
Kapasitif Seviye Transmitteri
Model
ELQy 201 , ELQy 202
Uygulama Alanlarý
Silo ve depo seviye ölçüm ve kontrolünde.
5
Seviye Ýzleme Göstergesi
ELD
Model
ELD 00
ELD 11 , 12 , 13 , 14 , 15
ELD 11v , 12v , 13v , 14v , 15v
ELD 21 , 22
ELD A , ELD B , ELD C
Uygulama Alanlarý
Makina yað depolarý, tank seviye izleme uygulamalarý...
Seviye Ýzleme Göstergesi
ELD
Model
ELD 31s , 32s , 33s
ELD 31p , 32p , 33p , 34p , 35p
ELD 51s , 52s , 53s, 54s , 55s
ELD 31a , 32a , 33a
Uygulama Alanlarý
Basýnçlý tanklar, basýnçlý hatlar, makina üzeri uygulamalar,
sýcak akýþkan uygulamalarý...
Optik Seviye Sensörü
ELO
Model
ELO 02E , 02EP , LC2
Uygulama Alanlarý
Alkol, eter, su, asit, mineral yaðlar,
laktik asit v.b. gibi temiz akýþkanlar v.b
ELA
Kablolu Seviye Þalteri
Model
ELA 305s , 400 , 500
Uygulama Alanlarý
Arýtma sektörü, kimyasal seviye uygulamalarý,
depo ve kuyu seviye kontrolü...
6
Fark Basýnç Seviye Ölçümü
Uygulama Alanlarý
Basýnçlý proses tanklarýnda ve yüksek
ýsýlý sývý tanklarýnda seviye uygulamalarý.
Eðim Sensörü
E-TILT
Model
E-TILT
Uygulama Alanlarý
Konveyör hatlarý, silolar, eðitim kontrolü istenen makinalar...
ELZ
Diyaframlý Seviye Þalteri
Model
ELZ 11 , 21 , 31
Uygulama Alanlarý
Þeker, Fýndýk, Kil, Çekirdek, Kahve, Çeþitli Granüller, Buðday,
Boksit, Seramik, Baklagiller, Tahýl, Balýk Yemi, Kum, Çakýl,
Yalýtým Malzemeleri, Mýsýr, Pirinç
Motorlu Seviye Transmitteri
Model
ELOrion E300
Uygulama Alanlarý
Katý partiküllü ve tozlu malzeme depolarý,
kum, çakýl, çimento, kireç silolarý...
7
Kapasitif Seviye Þalteri - Katý Malzeme
ELOrion-LS
Model
ELOrion - LS
Uygulama Alanlarý
Þeker, Fýndýk, Kil, Çekirdek, Kahve, Çeþitli Granüller, Buðday, Boksit,
Seramik, Baklagiller, Tahýl, Balýk Yemi, Kum, Çakýl, Yalýtým Malzemeleri,
Mýsýr, Pirinç...
Pedallý Seviye Þalteri - Katý Malzeme
ELOrion-ROT
Model
ELOrion- ROT 320
Uygulama Alanlarý
Þeker, Fýndýk, Kil, Çekirdek, Kahve, Çeþitli Granüller, Buðday, Boksit,
Seramik, Baklagiller, Tahýl, Balýk Yemi, Kum, Çakýl, Yalýtým Malzemeleri,
Mýsýr, Pirinç...
Ultrasonik Seviye Ölçümü
ECHO
Model
ELOrion - ECHO 201, 306, 312, 318, 324
Uygulama Alanlarý
Açýk - kapalý tanklar, temazsýz ölçüm istenen depo,
arýtma sistemleri, silolar, seviye kontrol uygulamalarý.
Titreþimli Seviye Þalteri
VÝBRO
Model
ELOrion - VÝBRO
Uygulama Alanlarý
Yapý endüstrisinde ; kireç, perlit, ince kum, dolomit, kalsit, alçý vb.
Gýda Endüstrisinde; süt tozu, un, tuz, þeker, vb.
Plastik Endüstrisinde; granül plastik tanecikleri vb.
Kereste Endüstrisinde; talaþ, reçine vb.
Kimyasal Endüstrisinde; petrol, yað, benzin, mazot vb.
8
Akýþ Þalteri
EFS
Model
EFS 05s , 06s , 08s , 10s , 15s , 20s , 25s , 32s , 40s , 50s
EFS 05p , 06p , 08p, 10p , 15p , 20p , 25p , 32p , 40p , 50p
EFS 05sx , 06sx, 05px, 06px, 15x, 15xx
EFS 05cx , 06cx, 07cx, 08cx, 09cx, 10cx, 11cx
Uygulama Alanlarý
Makina akýþ kontrolü, kombi, þofbenler,
soðutma suyu ve yaðlama yaðý kontrolü devreleri...
Akýþ Þalteri
EFS
Model
EFS 31 , 32 , 41, 41x
EFS 11 , 12
ELORION HN-L1 , L2 , L3
Uygulama Alanlarý
HVAC uygulamalarý için akýþ kontrol uygulamalarý,
kýzgýn yað devreleri...
Pistonlu Akýþ Þalteri
EFS
Model
EFS M15 , M20 , M25 , M32 , M40 , M50
EFS P15 , P25 , P32 , P40 , P50
Uygulama Alanlarý
Endüstriyel akýþ kontrol uygulamalarý...
EFD
Akýþ Ýzleme Göstergesi
Model
EFD 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
EFD 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29
Uygulama Alanlarý
Akýþ izleme uygulamalarý, gýda ve ilaç sektörü.
9
Türbin Debimetre
EF
Model
EF 08 , 09 , 15 , 20 , 24 , 25 , 32
Uygulama Alanlarý
Düþük akýþ ölçümü uygulamarý, soðutma suyu ölçümü,
dozajlama kontrolü...
Türbin Debimetre
EFT
Model
ELOrion - P51530-P0
ELOrion - P51530-P1
EFT 2...300
Uygulama Alanlarý
Endüstriyel akýþkan ölçümü, sývý akýþ kontrolü...
Debimetre
EF
Model
EF 100
EF 300
EF 700
Uygulama Alanlarý
Anlýk akýþ izleme, akýþ kontrolü
ve akýþ ayarlama uygulamalarý...
EF
Ultrasonik Debimetre
Model
ELOrion - UF 3000
ELOrion - TUF 2000H
Uygulama Alanlarý
Temassýz akýþ ölçümü, açýk kanal debi ölçümü,
akýþ kontrol uygulamalarý...
10
Orifis Debi Ölçümü
Model
EF
Uygulama Alanlarý
Fark basýnç ile debi ölçümlerinde,
prosese göre ekonomik çözümler.
Türbin Debimetre
EMD
Model
EMD 15...2000
Uygulama Alanlarý
Anlýk akýþ izleme, akýþ kontrolü
ve akýþ ayarlama uygulamalarý...
Proses Ýzleme ve Kayýt Programý
OPÝK / UDL
Model
OPÝK04 , UDL100
Uygulama Alanlarý
Endüstriyel sensörler için makina otomasyonu,
fabrika otomasyonu uygulamalarý...
Numune Alma Aparatý
ES
Model
ES 00
Uygulama Alanlarý
Buhar kazaný, sývý kalitesi ölçümü uygulamalarý...
11
Basýnç Þalteri
EPS
Model
EPS 05s , 10s , 20s , 100s , 200s , 400s
EPS 00p , 05p , 10p , 20p
Uygulama Alanlarý
Þofben, kombi, ýsýtýcý gibi cihazlarda, soðutma suyu veya yaðlama
yaðý devrelerinde enerji harcamadan yüksek güvenilirlikte basýnç
bilgisi verir. Ýdael olarak dikey þekilde monte edilmelidir.
Fark Basýnç Þalteri
EPS
Model
EPS 200 , 201
Uygulama Alanlarý
Þofben, kombi, ýsýtýcý gibi cihazlarda, soðutma suyu veya yaðlama
yaðý devrelerinde...
Hava Fark Basýnç Þalteri ve Transmitteri
PSA - DPT
Model
ELOrion - PSA , 930 , 984M
ELOrion - DPT 2500 , 7000
Uygulama Alanlarý
HVAC uygulamalarýnda fark basýnç kontrolü,
basýnç vakum ölçümü ve kontrolü uygulamalarý...
Diyaframlý Basýnç Transmitteri
Uygulama Alanlarý
Seviye , basýnç uygulamalarýnda, partiküllü ve viskositeli akýþkanlarda.
Yüksek sýcalýk ve kapilerli uygulamalar...
12
Su Kaçak Dedektörü
WATERSENS
Model
WATERSENS , WATERSENS-S
WATERSENS-B
Uygulama Alanlarý
Operasyon ve bilgisayar odalarý, jeneratör ve kompresör odalarý,
banyo ve mutfaklar, yangýn alarm sistemleri, klima odalarý ve depolar...
Sývý Seviye Dedektörü
WATERALARM
Model
WATERALARM
Uygulama Alanlarý
Kuyular, depolar, su basma ihtimali olan mekanlar,
gemi tanklarý için seviye tespit, su seviyesi kontrolü, su sýzýntý kontrolü...
Seviye Kontrol Cihazý
SK-P
Model
SK-P1 , SK-P2
SK-P3 , SK-P4
Uygulama Alanlarý
Ýletken sývý kontrolü, pompa kontrolü, alarm.
UDS
Dijital Gösterge
Model
UDS101 , UDS102 ,UDS103
Uygulama Alanlarý
Endüstriyel sensörler için lokal gösterge uygulamalarý...
13
Sýcaklýk Sensörü
ETT
Model
ETT 01 , 02 , 03 , 05 , 06 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12
Uygulama Alanlarý
Makina, kazan, depo ve iç ortam sýcaklýk ölçümü
ve kontrolü uygulamalarý...
Sýcaklýk Transmitteri
ETT
Model
ETT 21 , 22 , 23 , 31 , 51 , 52 , 53 , 87 , 88
Uygulama Alanlarý
Makina, kazan, depo ve iç ortam sýcaklýk ölçümü
ve kontrolü uygulamalarý, görsel izleme ve kontrol özelliði...
Termovel
ELX
Model
ELX 51 , 52 , 53
Uygulama Alanlarý
Sýcaklýk sensörleri, proses montaj uygulamalarý...
ETT
Sýcaklýk Transmitteri
Model
ETT 08 tx , UST 100 , UST 200 , SBA100 , SBA200
Uygulama Alanlarý
Sýcaklýk sensörleri, makina otomasyonu,
fabrika otomasyonu uygulamalarý...
14
Soðutma Aksesuarlarý
ELX
Model
ELX 11, 21 , 31 , 41 ,42
Uygulama Alanlarý
Akýþkan soðutma uygulamalarý, buhar hatlarý,
Ýðne Vana
ELX
Model
ELX - FF , ELX - MF
Uygulama Alanlarý
Hassas debi ayarý uygulamalarý,
fark basýnç transmitteri kontrolü uygulamasý...
Solenoid Vana
SLP
Model
SLP , SLA , SLH , SLV ,
ZS , DMS
Uygulama Alanlarý
Sývý akýþkan kontrolü, kýzgýn ve buhar hatlarý,
agresif akýþkanlar...
ELX
Vorteks Soðutucu Tüp
Model
ELX-VT1
Uygulama Alanlarý
Pnomatik sistemler, delme, kesme, lazer uçlarý, testere ve
takým ucu soðutma iþlemlerinde...
15
Manyetik Sensörler
E-Sensör
Model
ELOrion-E
Uygulama Alanlarý
Pnömatik pistonlar için, hareket kontrol amaçlý
Kalýp Ýmalatý
Uygulama Alanlarý
Alüminyum enjeksiyon, hassas döküm, plastik enjeksiyon,
kývýrma ve kesme kalýplarý imalatý.
Fason Ýþçilik
Uygulama Alanlarý
CNC torna ve freze iþçiliði, plastik, kesme,
sývama, kalýp iþçiliði.
16
Download

LONCA 2014 Katalog (TR)