m
M
T
Ü
R
M
O
B
ADANA SERBEST
MUHASEBECÝ
MALÝ
MÜÞAVÝRLER
ODASI
(ADANA CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS)
SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK YETERLÝLÝK SINAVLARINA
ve ABC GRUBU STAJ DEÐERLENDÝRME SINAVLARINA HAZIRLANAN STAJYER SEMÝNERLERÝ
SMMM SINAVI
( 2015. 1. DÖNEM )
Kursun Nevi
Tarih
Saat
1
Meslek
Hukuku
26 Ocak. 2015 Pazartesi
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
2
Meslek
Hukuku
27 Ocak 2015
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
3
Meslek
Hukuku
28 Ocak 2015 Çarþamba
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
4
Meslek
Hukuku
29 Ocak
2015 Perþembe
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
2015 Cuma
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
Salý
5
Temel
Hukuk
30 Ocak
6
Temel
Hukuk
31 Ocak. 2015 Cumartesi
09.00 / 12.00 ( 3 Saat )
7
Temel
Hukuk
1 þubat
2015
pazar
09.00 / 16.00 ( 6 saat)
8
Temel
Hukuk
2 Þubat
2015
Pazartesi
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
9
Finansal Muhasebe
3 Þubat 2015
Salý
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
10
Finansal Muhasebe
4 Þubat 2015
Çarþamba
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
11
Finansal Muhasebe
5 Þubat 2015
Perþembe
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
12
Finansal Muhasebe
6 Þubat 2015
Cuma
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
13
Finansal Muhasebe
7 Þubat 2015
Cumartesi
09.00 / 12.00 ( 3 Saat )
14
Finansal Muhasebe
9 Þubat
15
Finansal Muhasebe
2015 Pazartesi
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
10 Þubat 2015 Salý
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
16
Vergi
Hukuku
11 Þubat 2015
Çarþamba
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
17
Vergi
Hukuku
12 Þubat 2015
Perþembe
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
18
Vergi
Hukuku
13 Þubat 2015
Cuma
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
19
Vergi
Hukuku
14 Þubat 2015
Cumartesi
09.00 / 12.00 ( 3 Saat )
20
Vergi
Hukuku
15 Þubat
2015 Pazar
09.00 / 12.00 ( 3 Saat )
21
Vergi
Hukuku
16 Þubat
2015 Pazartesi
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
22
Vergi
Hukuku
17 Þubat 2015
Salý
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
23
Vergi
Hukuku
18 Þubat 2015
Çarþamba
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
24
Vergi
Hukuku
19 Þubat 2015
Perþembe
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
25
Vergi
Hukuku
20 Þubat 2015
Cuma
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
26
Vergi
Hukuku
21 Þubat 2015
Cumartesi
09.00 / 12.00 ( 3 Saat )
27
Vergi
Hukuku
22 Þubat
2015 Pazar
09.00 / 12.00 ( 3 Saat )
28
Vergi
Hukuku
23 Þubat
2015 Pazartesi
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
29
Finansal Tablolar Analinizi
24 Þubat 2015 Salý
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
30
Finansal Tablolar Analinizi
25 Þubat 2015
Çarþamba
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
31
Finansal Tablolar Analinizi
26 Þubat 2015
Perþembe
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
32
Finansal Tablolar Analinizi
27 Þubat 2015 Cuma
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
33
Maliyet
Muhasebesi
28 Þubat 2015 Cumartesi
09.00 / 12.00 ( 3 Saat )
34
Maliyet
Muhasebesi
2 Mart
Pazartesi
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
35
Maliyet
Muhasebesi
3 Martt 2015
Salý
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
36
Maliyet
Muhasebesi
4 Mart 2015
Çarþamba
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
37
Maliyet
Muhasebesi
5 Mart 2015
Perþembe
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
38
Maliyet
Muhasebesi
6 Mart 2015
Cuma
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
39
Maliyet
Muhasebesi
7 Mart 2015
Cumartesi
09.00 / 12.00 ( 3 Saat )
40
Maliyet
Muhasebesi
9 Mart
Pazartesi
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
41
Maliyet
Muhasebesi
10 Mart 2015
Salý
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
42
Maliyet
Muhasebesi
11 Mart 2015
Çarþamba
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
43
Denetim ve Revizyon
12 Mart 2015
Perþembe
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
44
Denetim ve Revizyon
13 Mart 2015
Cuma
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
45
Denetim ve Revizyon
14 Mart 2015
Cumartesi
14.00 / 20.00 ( 6 saat )
46
Denetim ve Revizyon
15 Mart 2015
Pazar
47
Denetim ve Revizyon
16 Mart 2015
Pazartesi
48
TOPLAM
2015
2015
09.00 / 16.00 ( 6 Saat )
18.00 / 21.00 ( 3 Saat )
SAAT
NOT: Kursa geçen sürelerinin staj süresinden sayýlabilmesi için kurslara katýlmanýz gerekmektedir.
NOT
:
1- Yukarýda belirtilen eðitim seminerine katýlacak olanlar;
- Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik Sýnavýna Hazýrlanan Stajyerler
- Serbest Muhasebecilik Sýnavýna Hazýrlanan A Grubu, B Grubu ve C Grubu Sýnavýna Girecek Stajyerler
- Vergi Dairelerinde Çalýþan Personel
- Seminer Konularýna Ýlgi Duyanlar
2- Bu kurs programýnda SMMM Yeterlilik katýlým ücreti toplam 525 TL olup, tamamý alýndýðýnda 400 TL.’dir.
Ýsteyen aday herhangi bir dersin karþýsýnda yazan ücreti ödeyerek istediði dersi seçebilir.
ABC Staj Deðerlendirme Katýlým Ücreti 180 TL. dir.
Ücreti
:
Fiyatý
Meslek Hukuku
Finansal Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Denetim ve Revizyon
Temel Hukuk
Saati
Finansal Tablolar Analizi
: 30 TL.
: 70 TL.
: 105 TL.
: 80 TL.
: 50 TL.
: 65 TL.
Vergi Hukuku
: 125 TL.
TOPLAM : 525 TL.
12 Saat
21 Saat
30 Saat
21 Saat
15 Saat
12 Saat
39 Saat
Toplam : 150 Saat
3- Her dersin açýlabilmesi için en az 15 kiþinin müracaatý gerekmektedir. Kontenjan 50 kiþi ile sýnýrlý olup, programa kabulde
baþvuru sýrasý dikkate alýnacaktýr.
4- Seminerimize katýlmak isteyen adaylar seminer ücretlerini, odamýza makbuz karþýlýðý nakden veya kredi kartý ile
yapabileceði gibi T.C. Ziraat Bankasý Kuruköprü Þubesi 28629575-5008 No'lu hesabýna' da yapabilir.
Tüm dersler için baþvurular baþvuru formu ile en geç 01 Mart 2014 günü saat: 17.00 'a kadar odamýz
Temel Eðitim ve Staj Merkezi'ne baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir.
5- Söz konusu derslere kayýt olanlara ders gün ve saatleri TESMER tarafýndan bildirilecektir.
Ayrýca Derslerle ilgili deðiþiklikler olduðunda konu ile ilgili bilgi verilecektir.
6- Seminerlerimiz Ýdari Binamýzda Yapýlacaktýr.
SINAV TAKVÝMÝ
STAJA BAÞLAMA DEÐERLENDÝRMELERÝ
2015/1.Dönem
28 Þubat 2015 Cumartesi
A-B-C GRUBU STAJ DEÐERLENDÝRMELERÝ
2015/1.Dönem: SINAV TARÝHÝ
22 Mart 2015 Pazar
SMMM SINAVLARI
2015/1.Dönem: SINAV TARÝHÝ
21-22 Mart Cumartesi - Pazar
Ahmet COÞAR
ODA BAÞKANI
www.adanasmmmo.org
Güzelyalý Mah. 81093 Sk. No: 14 Çukurova / ADANA Tel. : (0.322) 232 38 00 - 232 99 03 - 232 99 04 - 232 99 06 Fax: 232 99 08
Ýrtibat Bürosu : Ziyapaþa Blv. Þan Apt. K:1/2 Seyhan / ADANA Tel.: (0.322) 363 00 87
Download

2015-1 smmm