Ý Z M Ý R 8 . Ý L E R Ý YA Þ S E M P O Z Y U M U
“A d l i , S o s y a l v e T ý b b i A c i l D u r u m l a r ”
MÝMARÝ
SAÐLIK HÝZMETLERÝ
KÜLTÜR VE SANAT
SOSYAL POLÝTÝKALAR
SOSYAL HÝZMETLER
17 - 18 Mart 2015
Ý z m i r Ta r i h i H a v a g a z ý F a b r i k a s ý K ü l t ü r M e r k e z i
Ýzmir Valiliði Himayesinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve
Konak Belediyesi Katkýlarý Ýle Ege Geriatri Derneði
Sempozyuma katýlým için web sitesi üzerinden kayýt yaptýrýlmasý gerekmektedir.
www.egegeriatri.org.tr
Önsöz
Deðerli Katýlýmcýlar,
Yaþlýlýk, kendine has fizyolojik deðiþimleri içeren, hastalýklarda ve ölümde artýþla birlikte olan, beslenme
ve/veya aktivite yetersizliði sonucu birçok sistemin rezervinin azaldýðý biyolojik bir süreçtir. Genç eriþkin
hasta grubundan farklý olarak yaþlý hastalarda, çoðunlukla atipik semptomlarla kendini gösteren ve hastalýk
tanýmý ile tam olarak açýklanamayan çeþ itli klinik durumlar ve semptomlar dikkati çekmektedir ve bu tür
özelleþmiþ klinik tablolarla acil servislere baþvurular da sýk olmaktadýr. Acil baþvurularda yaþlý hastayý
karþýlayan kiþilerin gerek taný koyma, gerekse ilk giriþimi yapýp tedaviyi düzenleme sürecinde yaþlýlýðýn
kendine has deðiþikliklerini göz önüne almasý ve genç eriþkin hasta grubundan kýsmen farklýlýk gösteren
bir yaklaþýmý benimsemesi uygun olacaktýr. Ayrýca týbbi yaklaþýma ek olarak acil baþvurunun yönetimini
yapan kiþilerin, ileri yaþa özel adli ve sosyal durumlar nedeniyle de farklýlaþan bir yaklaþým sergilemesi
gerekmektedir.
Bu nedenle “Yaþlýlýk Haftasý” etkinlikleri kapsamýnda 17-18 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan
“Ýzmir 8. Ýleri Yaþ Sempozyumu”nun ana temasý “Yaþlýda Adli, Sosyal, Acil Durumlar” olarak belirlenmiþtir.
Sempozyumda hasta haklarý, yaþlý saðlýðýnda örgütlenme, adli durumlarda acil yaklaþýmlar, psikiyatrik
aciller gibi konularý vurgulamayý amaçladýk. Ayrýca ileri yaþta bir birey olarak acil servislerde bulunmanýn
özelleþen durumunu hasta ve hasta yakýný açýsýndan, ayný zamanda hekim ve hemþire gibi saðlýk personeli
açýsýndan da incelemeyi planladýk.
Diðer taraftan ilerleyen yaþlarda bireyin özellikle emeklilikle birlikte meslek hayatýný sonlandýrmasý boþ
geçirilen zamaný artýrmaktadýr ve birçok birey bu boþ zamaný etkili ve verimli olarak nasýl geçireceðini
bilememektedir. Kiþilerin fiziksel ya da mental aktivite performanslarýný artýrarak günlük yaþam aktivitelerini
baþarýlý bir þekilde yerine getirebilmelerini saðlamak, özür ya da sosyal etki nedeniyle azalmýþ yeteneklerini
yeniden kazandýrarak yaþam kalitesini artýrmak ya da devam ettirmek, toplumda sosyal yaþamlarýný
sürdürmelerine yardýmcý olmak ve psikososyal destek saðlamak amacýyla meþguliyet terapileri geliþtirilmiþtir.
Sempozyumumuzda, “sosyal acil durumlar” baþlýðý altýnda emeklilikte meþguliyet terapilerini ve yerel
yönetimlerin konuya bakýþ açýsýný vurgulamayý da hedefledik.
Sempozyumun artýk gelenekselleþen ve ilgi çeken bölümlerinden birisi de þehrimizde yaþlýlýk alanýnda
gerçekleþtirilen ya da planlanan projelerin sunulmasýdýr ve bu yýl da yaþlýlýða yönelik projeler sunulacaktýr.
Sempozyum, her yýl olduðu gibi kültür ve sanat bölümünde davetli konuðumuzun paylaþýmlarýyla
tamamlanacaktýr.
“Yaþlý dostu kent” olarak geriatrik popülasyonu kendisine çeken ilimizin merkezi ve yerel yönetimlerinin,
saðlýk kuruluþlarýnýn, eðitim kurumlarýnýn, sivil toplum örgütlerinin, geriatri alanýnda hizmet veren özel
sektörünün ve nihayet yaþlýlarýnýn deðerli katýlýmýyla bu sempozyumun hedeflerine ulaþacaðýna inanýyorum.
Bu duygularla desteklerinden ötürü Ýzmir Valiliði, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’ne ve
deðerli katýlýmýnýz için hepinize þimdiden teþekkür ediyor, verimli bir sempozyum olmasýný diliyorum.
Saygýlarýmla.
Prof. Dr. Sibel Ülker Göksel
Sempozyum Baþkaný
Önsöz
Deðerli katýlýmcýlar hepinizi sevgiyle, saygýyla, dostlukla selamlýyorum.
Giderek yaþlanan bir dünyada ve yaþlý nüfusunun giderek arttýðý Ýzmir’imizde yaþlýlýk üzerine düþünmeye
baþlamanýn, projelere bu baðlamda yön vermenin, yaþlý destek hizmetlerimizin yaný sýra yaþlýlýk temalý
deðiþik etkinliklere yer vermenin son derece önemli olduðunu düþünüyorum. Bu sebeple, bu sene sekizincisi
düzenlenen ve artan yaþlý nüfusunun gereksinimlerine dikkat çekmeyi amaçlayan Ýleri Yaþ Sempozyumuna
ev sahipliði yaparak katký koyabildiðimiz için onur duyuyorum. Dilerim benzeri sempozyumlar diðer illerimize
de örnek olur, yaþlýlýk temalý çalýþmalara ilham verir ve saðlýklý yaþlanmaya dair farkýndalýk her geçen gün
artar.
Bu ve benzeri etkinliklerle daha gerçekçi ve bilimsel bilgiler ýþýðýnda saðlýklý yaþ almayý vurgulamak,
vatandaþlarýmýzýn bu süreçle daha barýþýk baþ etmelerini saðlamak hepimizin ortak hedefi olmalý. Özellikle
bu alanda hizmet üretenler olarak yaþlanmanýn hayat sürecinin doðal bir evresi olduðunun ve yaþlý haklarýnýn
insan haklarý olduðunun farkýnda olmalý, yaþlýlýðýn bilgelikle de yaþanabileceðini hemen her platformda
vurgulamalýyýz. Yaþlýlarýmýzý geleneklerin, kültürün, bilginin, hüner ve becerilerin korunduðu hazineler
olarak görmeli ve bu niteliklerin kuþaklararasý baðlantýnýn devamýnda yaþamsal olduðunu birbirimize
hatýrlatmalýyýz.
Ben bu sempozyum vesilesiyle yaþlýlýk üzerine çalýþmalarýný özveriyle sürdüren idealist akademisyenlerimiz
ile kamu ve özel sektör çalýþanlarýna teþekkürü bir borç biliyor, iþbirliði içerisinde yürüteceðimiz nice
çalýþmalarla Ýzmir'imize layýk görülen "Yaþlý Dostu Kent" unvanýnýn hakkýný verebileceðimize dair inancýmý
koruduðumu bilmenizi istiyorum. Teþekkürler.
Aziz Kocaoðlu
Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný
Kurullar
ONURSAL BAÞKANLAR
Ýzmir Valisi
Ege Üniversitesi Rektörü
Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürü
Ege Geriatri Derneði Baþkaný
Mustafa TOPRAK
Prof. Dr. Candeðer YILMAZ
Temindar Aytekin
Prof. Dr. Fehmi AKÇÝÇEK
SEMPOZYUM BAÞKANLARI
Aziz KOCAOÐLU
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL
GENEL SEKRETERLER
Sevnaz ÞAHÝN
Mevlüt ÜLGEN
Sevim YAZICIOÐLU
*Ýzmir dýþýndan gelecek konuklarýmýz için ulaþým sempozyum organizasyonunu üstlenen
opteamist turizm tarafýndan saðlanacaktýr.
DÜZENLEME KURULU
Fehmi AKÇÝÇEK
Aliye MANDIRACIOÐLU
Dilek EGÝ
Fisun ÞENUZUN AYKAR
Fulden SARAÇ
Hatice ÞÝMÞEK KESKÝN
Hulya ESKÝÝZMÝRLÝ AYDER
Mehmet AKÝF YALÇIN
Nil TEKÝN
Özgür DUMAN
Pýnar TOSUN TAÞAR
Sibel EYÝGÖR
Türkegül KOCAOÐLU
Z. Çiçek FADILOÐLU
Ayþýn NOYAN
Gökhan AKBULUT
Nadir MAÞALACI
Turgay ÇAVUÞOÐLU
E. Sumru SAVAÞ
Reyhan UÇKU
Gökhan KESER
Nihal Mete GÖKMEN
O. Gazi YÝÐÝTBAÞI
Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Seher DERE
Semih ÖTLEÞ
Serhat BOR
Tankut ÝLTER
DANIÞMA KURULU
Aysel GÜRSOY
Bahar BOYDAK
Dilek EGÝ
Bilimsel Program
17 Mart 2015, Salý
09.00 – 09.45
Açýlýþ Konuþmasý ve Hoþgeldiniz
Sunum: Ela Naz Þahin
Dernek Baþkaný: Prof. Dr. Fehmi Ayçiçek
Sempozyum Baþkaný: Prof. Dr. Sibel Göksel
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü: Nesim Tanðlay
Ege Üniversitesi Rektörü: Prof. Dr. Candeðer Yýlmaz
Konak Belediye Baþkaný: Sema Pekdaþ
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Baþkaný: Aziz Kocaoðlu
Ýzmir Valisi: Mustafa Toprak
09.45 - 11.00
Oturum Baþkanlarý:
Panel 1: Sosyal Acil Durumlar ve Merkezi Yönetimler
Ýl Md. Nesim Tanðlay, Uzm. Dr. Sevnaz Þahin
Ülkemizdeki Mevcut Durum: Md. Yrd. Nadir Maþalacý
Konak Halk Eðitim Merkezi, Uzm. Öðrt. Canan Balat
Yurtdýþý Örneði ‘Japonya’, Öð. Gör. Ikuko Murakami
Soru ve Katkýlar
11.00 - 11.30
Kahve Arasý
11.30 - 12.30
Oturum Baþkanlarý:
Panel 2: Adli Acil Durumlar
Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaþ, Prof. Dr. Aliye Mandýracýoðlu
Þiddet, Yrd. Doç. Dr. Iþýl Kalaycý
Ýstismar ve Ýhmal, Yard. Doç. Dr. Ahsen Kaya
Adli Sorunlarýn Ceza Boyutu, Öðr. Gör. Dr. Sevinç Hýzal
Soru ve Katkýlar
12.30 - 14.00
Öðle Yemeði
14.00 - 15.30
Oturum Baþkanlarý:
Panel 3: Acil Serviste Yaþlý Olmak
Prof. Dr. Soner Duman, Yrd. Doç. Dr. Funda Karbek
Ýleri Yaþta Saðlýða Eriþim ve Hasta Haklarý, Psk. Mevlüt Ülgen
Hemþire Açýsýndan, Cemile Akbinar
Hekim Açýsýndan, Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncý
Soru ve Katkýlar
15.30 - 16.00
Kahve Arasý
16.00 - 17.00
Oturum Baþkanlarý:
Panel 4: Psikiyatrik Acil Durumlar
Prof. Dr. Ahmet Turan Iþýk, Prof. Dr. Gökhan Akbulut
Depresyon, Anksiyete, Ajitasyon, Prof. Dr. Ayþýn Noyan
Deliryum, Uzm. Dr. Pýnar Tosun Taþar
Suisid, Sema Demirçin
Soru ve Katkýlar
Bilimsel Program
18 Mart 2015, Çarþamba
09.30 - 10.30
Oturum Baþkanlarý:
Panel 5: Olaðandýþý Durumlar ve Yaþlý Saðlýðý
Prof. Dr. Sibel Göksel, Doç. Dr. Sibel Eyigör
Olaðandýþý Durumlar Epidemiyolojisi, Doç. Dr. Kevser Vatansever
Olaðandýþý Durumlarda Yaþlý Saðlýðý Sorunlarý, Prof. Dr. Reyhan Uçku
Soru ve Katkýlar
10.30 - 11.00
Kahve Arasý
11.00 - 12.00
Oturum Baþkanlarý:
Panel 6: Sosyal Acil Durumlar ve Yerel Yönetimler
Prof. Dr. Refik Mas, Muzaffer Tunçað
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Dilek Egi
Konak Belediyesi, Dr. Özgür Duman
Karabaðlar Belediyesi, Pelin Erda
Bornova Belediyesi, Dr. Nurcan Çakýr
12.00 - 13.30
Öðle Yemeði
13.30 - 14.15
Oturum Baþkanlarý:
Sözlü Sunumlar: Þehrimizdeki Geriatri Alanýndaki Projeler
Prof. Dr. Fisun Þenuzun Aykar, Yard. Doç. Dr. M. Akif Yalçýn
Alzheimer Derneði, Doç. Dr. Nil Tekin
Ýleri Yaþ Dergisi, Resul Taþan, Hasan Rençber
PalyatÝzmir, Türkiye Ýçin Bir Model,
Palyatif Bakýmda Ýzmir Hýzla Koþuyor, Dr. Ayhan Ýzzettinoðlu
Gündüzlü Bakým Merkezi, Narlýdere Huzurevi YBRM Modeli, Müdür Zekeriya Alan
14.15 - 14.45
Kahve Arasý
14.45 - 15.30
Ýlham Veren Güzel Bir Örnek
Prof. Dr. Ýsmail Tufan ile Son Kitabý ‘'Türkiye'de Yaþlýlýðýn Yapýsal Deðiþimi’
15.30 - 16.00
Kahve Arasý
16.00 - 17.30
Kültür Sanat
"Dostlar Seni Unutmadý 2015"
Aþýk Veysel Türküleri
Prof. Dr. Sait Eðrilmez: Baðlama – Vokal
Necdet Kurt: Baðlama – Vokal
Eyup Sultan Aylar: Kaval – Vokal
Turgay Dekþen: Kabak Kemane
17.30 - 20.15
Oturum Baþkanlarý:
Ödüllerinin Verilmesi ve Kapanýþ
Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Uzm. Dr. Sevnaz Þahin,
Sos. Hizm. Uzm. Sevim Yazýcýoðlu
Ýleri Yaþ Ödüllerinin Daðýtýlmasý
“Hafýzalardaki Huzur”, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Fotoðraf Sergisi
“Topraktan” Seramik Sergisi, Prof. Dr. Feriha Çilli
Genel Bilgiler
Sempozyum Tarihi
Sempozyum, 17-18 Mart 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecektir.
Sempozyum Merkezi
Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi, ÝZMÝR
Davet Mektubu
Sempozyuma katýlým için baðlý bulunduklarý kurumlardan izin almalarý gereken katýlýmcýlara talepleri doðrultusunda
davet mektubu gönderilecektir.
Yaka Kartý
Tüm katýlýmcýlar ve refakatçilerin sempozyum merkezi, stand alanlarý ve sosyal aktivitelere katýlabilmeleri için
kendilerine kayýt esnasýnda verilmiþ olan yaka kartlarýný takmalarý gerekmektedir.
Öðle Yemeði
Yaka kartlarý ile verilecek olan yemek fiþleri ile katýlýmcýlar öðle yemeklerini alabileceklerdir.
Katýlým Belgesi
Katýlým belgeleri, kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara sempozyumun son günü kayýt masasýndan verilmeye baþlanacaktýr.
Poster Boyutlarý
Bilimsel komite tarafýndan kabul edilen poster bildirileri için, sempozyum merkezinde özel bir alan ayrýlacaktýr. Bildiri
sahiplerinin kendilerine belirtilen gün ve saatler arasýnda posterlerini asmalarý gerekmektedir. Poster bildirilerinin boyutlarý
70cm(geniþlik) x 90cm(yükseklik) olmalýdýr. Poster alanýna asýlan posterlere herhangi bir zarar gelmesi durumunda
organizasyon sekreteryasý sorumlu olmayacaktýr.
Bildiri Kurallarý
Kabul edilen tüm bildiri sahiplerinin sempozyuma kayýt olmalarý gerekmektedir.
Özetin tamamý; baþlýk, yazar adý ve soyadý hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
Yazarlarýn adý, soyadý, kurumlarý eksiksiz ve unvan belirtmeksizin yazýlmalýdýr. Ýsimler sadece ilk harf büyük olacak þekilde
küçük harflerle kýsaltmadan yazýlmalýdýr.
Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve deðiþiklik yapýlmadan yayýnlanacaktýr.
Gönderilen bildirilerin alt baþlýklarý, Amaç, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç þeklinde olmalýdýr.
Tüm bildiriler özet kitabýnda yayýnlanacaktýr.
Poster Gönderme Adresi
Poster bildirilerin [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.
Poster SON GÖNDERÝM TARÝHÝ: 9 Mart 2015’tir.
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
Bilimsel Sekreterya
Uzm. Dr. Sevnaz ÞAHÝN
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi
Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý
Geriatri Bilim Dalý
Tel
: (0 232) 390 42 91
E-posta : [email protected]
Download

İZMİR 8. İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU 17