UR 2440. BÖLGE
UR 2440. BÖLGE
10 - 11 NÝSAN 2014 BAÞKANLAR EÐÝTÝM SEMÝNERÝ
11 - 13 NÝSAN 2014 EÐÝTÝM ASAMBLESÝ
Pine Bay Resort Otel / Kuþadasý
BES
14.30 - 15.20
Miletus Salonu
Açýlýþ-Saygý Duruþu-Ýstiklal Marþý
Rtn. Hakký DAVAS
Organizasyon Komite Baþkaný
Hoþgeldiniz
Rtn. Burak SEMERCÝ
Söke RK Baþkaný
BES’in Amacý
2440. Bölge Bþk. Esat KARDIÇALI
Bölge Eðitim Lideri
GDG Ahmet GÜRMERÝÇ
Dönemimiz
GLDG Mecit ÝSCE
15.20 - 16.10
Görev ve Sorumluluklar
Rtn. Ebru YAÐCI
Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri
16.10 - 17.00
Hedef Belirleme - Liderlik
Rtn. Burçin ÖNDER - GDG Selim YEGEN
17.00 - 17.30
Ara
Çay - Kahve - Dostluk Molasý
17.30 - 18.00
Kulüp ve Bölge Liderleri ile Çalýþma
Rtn. Can KÖSELECÝ
UR ve Komitelerden Sorumlu Böl. Sekr.
18.00 - 18.30
Kulüp Yönetimi
Rtn. Hüseyin SEZERSAN
Rotary Programlarýndan Sor. Böl. Sekr.
18.30 - 19.00
Stratejik Planlama
19.00 - 21.00
Akþam Yemeði
EÐÝTÝM ASAMBLESÝ
17.00 - 20.00
Asamble Kulüp Bayraklarý Geçiþi ve Bayrak Töreni Provasý
Guvernör ile Fotoðraf Çekimi (Resmi Kýyafet)
Rtn. Hakký DAVAS
Organizasyon Komite Baþkaný
Rtn. Burak SEMERCÝ
Söke RK Baþkaný
Kulüp Bayraklarý Geçiþi
Bayrak Töreni ve Ýstiklal Marþý
Rtn. Ebru YAÐCI
Rtn. Hüseyin SEZERSAN
Bölge Sekreterleri
Ara
Çay - Kahve - Dostluk Molasý
Gelecek Dönem Guvernörleri
“Rotary Hizmetlerinizle Iþýldasýn”
BAÞKANLAR ve BÖLGE GÖREVLÝLERÝ
Üyelik Geliþtirme ve Büyüme
10.00 - 11.00
Hizmet Projeleri
11.00 - 11.30
11.30 - 12.30
Ara
Rotary Vakfý
BAÞKAN ve BÖLGE GÖREVLÝLERÝ EÞLERÝ
09.00 - 12.30
2440. Bölge GLDG Mecit ÝSCE
2420. Bölge GLDG Müfit ÜLKE
2430. Bölge GLDG Korhan ATÝLLA
2440. Bölge GLDGA Reha AKIN
2420. Böl. GLDGA Mehmet Sabri GÖRKEY
2430. Bölge GLDGA Canan ERSÖZ
Ufuktaki Guvernörler 2016-2017
2440. Bölge GLDGAA Ýsmail RODOPLU
2420. Bölge GLDGAA Özcan ALBAK
2430. Bölge GLDGAA Güner ÝNCÝ
Bölge Görevlilerinin Takdimi
Toplu Fotoðraf Çekimi
Hoþgeldiniz Kokteyli
2440. Bölge GLDG Mecit ÝSCE
20.15 - 22.00
Akþam Yemeði
22.00 - 24.00
Birlikte Eðlenelim
Beach Party
Sucuk ve Þarap (Lezita Katkýlarýyla) Beach
DJ - Perküsyon
12 NÝSAN 2014 CUMARTESÝ
Miletus Salonu
Rtn. Huriye SERTER
Bölge Üyelik Komitesi Baþkaný
Rtn. Hamdi ÖZDEMÝR
Bölge Toplum Hizmetleri Kom. Bþk.
Rtn. Sami NALINCI
Bölge Su Komitesi Baþkaný
Rtn. Iþýl NÝÞLÝ
Bölge Okuma - Yazma Kom. Bþk.
Çay - Kahve - Dostluk Molasý
GDG Selim YEGEN ve Komiteler
Bölge Rotary Vakfý Komitesi Baþkaný
Royal Salonu
09.30 - 09.40
Asamble Gündemimiz
09.40 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
Deðiþen Dünya ve Rotary
Ara
PARALEL OTURUM 1
Toplumla Hizmette Buluþuyoruz
Örnek Rotary Projeleri
11.00 - 12.30
PARALEL OTURUM 2
Uluslararasý Rotary Vakfý ile
Nasýl Çalýþýrýz?
Pergamun Salonu
Eþlerin Rotary Ýçindeki Rolü ve Önemi Oya ÝSCE
GDG Kemalettin-Meral ERBÝLGÝN
Yeþim YEGEN
Priene Salonu
12.30 - 14.00
Rtn. Can KÖSELECÝ (Bölge Sekreteri)
2440. Böl. Bþk. Esat KARDIÇALI
2420. Bölge DG Haluk ULUSOY
2430. Bölge DG Gürkan OLGUNTÜRK
Ufuktaki Guvernörler 2015-2016
11 NÝSAN 2014 CUMA
09.00 - 10.00
Royal Salonu
Açýlýþ-Saygý Duruþu
Konuklarýn Takdimi
Hoþgeldiniz
“Rotary ile Yaþamlarý Deðiþtirin”
Rtn. Nilgün BÜTÜN
Bölge Stratejik Planlama Kom. Bþk.
Royal Salon
21.00 - ........
Pine Bay Resort Otel / Kuþadasý
Söke RK Örnek Toplantýsý
Rtn. Burak SEMERCÝ
Öðle Yemeði
Söke RK Baþkaný
ÖRNEK TOPLANTIYA SADECE BAÞKANLAR KATILACAKTIR
Komite 5 Salonu
Miletus Salonu
14.15 - 15.15
Halkla Ýliþkiler ve Sosyal Medya
GDG Güneþ ERTAÞ
UR Zon 20 B GLD Halkla Ýliþkiler Koord.
Rtn. Nedim ATÝLLA
Bölge Halkla Ýliþkiler Komitesi Baþkaný
Rtn. Serkan CEYLAN
Bölge Biliþim Komitesi Baþkaný
Rtn. Barýþ AKYELLÝ
Bölge Sosyal Medya Komitesi Baþkaný
15.15 - 15.30
Ülkelerarasý Komite (ICC)
15.30 - 15.45
BES Deðerlendirmesi ve Kapanýþ
GDG Güneþ ERTAÞ
Bölge Ülkelerarasý Komite Baþkaný
2440. Bölge Bþk. Esat KARDIÇALI
GLDG Mecit ÝSCE
GDG Selim YEGEN
Asamble Danýþmaný
UR Direktörü Rtn. Þafak ALPAY
Çay - Kahve - Dostluk Molasý
Rtn. Hüseyin SEZERSAN / Moderatör
Bölge Sekreteri
Rtn. Hamdi ÖZDEMÝR
Bölge Toplum Hizmetleri Kom. Bþk.
Rtn. Mevlüt GÖKDEMÝR
Bölge Toplum Birlikleri Kom. Bþk.
Rtn. Hamdi ÇOBAN
Bölge Eylem Gruplarý Kom. Bþk.
Rtn. Cüneyt TUÐRUL
Bölge Saðlýk Komitesi Bþk.
Rtn. Erhan GÖKDAÐ
Bölge Afet Barýnak Paketi Kom. Bþk.
Rtn. Yeþim AKÇÝÇEK
Bölge Kültür Sanat Kom. Bþk.
GDG Selim YEGEN / Moderatör
Bölge Rotary Vakfý Kom. Bþk.
Rtn. Burçin ÖNDER
Bölge Vakýf Baðýþlar Kom. Bþk.
Rtn. Barbaros SALMAN
Bölge Vakýf Burslar Alt Kom. Bþk.
Rtn. Gülser VARDARCI KACAR
Bölge Vakýf Mesleki Eðt.Tk.Alt Kom. Bþk.
Rtn. Eser OK
Bölge Vakýf Çocuk Felci Kom. Bþk.
Rtn. Murat ALTINMAKAS
Bölge Vakýf Katkýlar Kom. Bþk.
Rtn. Lütfi Demir
Bölge Vakýf Denetim Kom. Bþk.
Komite 4 Salonu
11.00 - 12.30
12.30 - 13.50
PARALEL OTURUM 3
Yeni Üyelerin Adaptasyonu
Mentorluk
Öðle Yemeði
Rtn. Huriye SERTER
Bölge Üyelik Kom. Bþk.
PARALEL OTURUM 4
Gençlikle El Ele
Toplum Liderleri Geliyor
Rtn. Aslý SAKIPAÐA ERDEN
Bölge Genç Kuþaklar Kom. Bþk.
Rtn. Elif ÖZKAYA
Bölge TLG Kom. Bþk.
Rtn. Gökþin AKÇALI
Bölge Gençlik Deðiþim Kom. Bþk.
Rtn. Kökten Ulaþ BÝRANT
Bölge RYLA Kom. Bþk.
Rtn. Mahfi ÝSCE
Bölge Rotaract Kom. Bþk.
Rac. Can SEZÝCÝ
BRT - Bölge Rotaract Temsilcisi
Rtn. Murad ÇELEN
Bölge Interact Kom. Bþk.
Int. Ýlayda SERTER
BIT - Bölge Interact Temsilcisi
Royal Salonu
14.00 - 15.15
Gençlik Deðiþim
RYLA
Rotaract
Interact
Komite 5 Salonu
14.00 - 15.15
PARALEL OTURUM 5
Saymanlar ve Sekreterler
Rtn. Lütfi DEMÝR
Bölge Saymaný
Rtn. Ebru YAÐCI
Kulüplerden Sorumlu Bölge Sekreteri
Rtn. Hüseyin SEZERSAN
Rotary Programlarýndan Sor. Böl. Sekr.
Rtn. Can KÖSELECÝ
UR ve Komitelerden Sorumlu Böl. Sekr.
15.15 - 15.45
Ara
Çay - Kahve - Dostluk Molasý
Royal Salonu
15.45 - 16.30
16.30 - 17.00
Asamble Konuk Konuþmacýsý
Komite Tanýtýmlarý
17.00 - 17.30
Asamble-Konferans-Konvansiyon Sunumlarý
17.30 - 17.45
Asamble Deðerlendirmesi
2440. Böl. Bþk. Esat KARDIÇALI
GLDG Mecit ÝSCE
Katýlým Duyurularý - Kapanýþ
Rtn. Burak SEMERCÝ
Söke Rotary Kulübü Baþkaný
Yýlmaz KARAKOYUNLU
Rtn. Salih MENTEÞE
Bölge Rotary Dostluk Deðiþim Kom. Bþk.
Rtn. Sibel AKKOL
Bölge Mesleki Dostluk Amaçlý
Hobi Gruplarý Kom. Bþk.
Rtn. Mazhar ÝZMÝROÐLU
Bölge Meslek Hizmetleri Kom. Bþk.
Rtn. Serkan ÇAÐLAR
Bölge Mesleki Eðitim Kom. Bþk.
Komite 5 Salonu
17.45 - 18.30
Rotary 2440. Bölge Federasyonu Genel Kurulu
(Kulüplerin Belirlediði Delegeler Katýlacaktýr.)
Pergamun - Priene - Miletus Salon
21.00 - 24.00
08.30 - 10.00
10.00 - 12.00
Gala Yemeði - Sunshine Band
(Koyu Renk Elbise Giyilmesi Rica Olunur.)
13 NÝSAN 2014 PAZAR
Sabah Kahvaltýsý
Otelden Ayrýlýþ
Download

10 - 11NİSAN 2014 BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ 11