Çorum'un tek baðýmsýz belediye baþkan adayý Av. Fazlý Ölçek:
'Alternatif arayanlarýn tercihiyim'
Aday ve Listeler ile ilgili olarak
son müracaat gününde Siyasi partiler listelerini dün saat 17.00 ye kadar
Merkez Seçim Kuruluna verirken AV.
Fazlý Ölçek tek baðýmsýz Belediye baþkan adayý olarak dün saat 16.00 da Merkez ilçe Seçim Kuruluna adaylýk baþvu-
rusunda bulundu.Ayný zamanda hizmet
hareketine yakýnlýðý ile bilinen AV.
Fazlý Ölçek kendisinin Alternatif
arayanlarýn tercihi olmalarý adýna AYFA
S
aday olduðunu belirterek," Yaþa- 5’TE
nan ülke geneli olumsuzluklar
maalesef ortadadýr.
Mitingler için
Mobil Sahne ve
Sistemi
Tanýtým Müzik ve Anonslarý Profesyonel Stüdyo
Ortamýnda Kaydedilip Cihaz Sahibine Hediyemizdir.
2’li 4’lü 6’lý ve 8’li Binek ve Panel
tipi Araçlar için Hoparlör Seti
Yavruturna Mah. Kavukcu Sk.No:72 (Karakol yaný)
Cep: 0505 369 11 13 Tel: (364) 223-0018
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Çorum belediyesinden inanýlmasý güç bir yapý izni
Cadde üzerinde kaldýrýma
sýfýr bina yapýlýyor
Eþref Hoca caddesi üzerinde Binevler ve Buharaevler semtlerine gidiþ dönüþ yapan vatandaþlar geçmiþte aðaçlandýrma alaný iken Muzaffer Külcü döneminde çeþitli þaibe ve iddialar sonrasýnda Ýmar''a açýlan
bu bölgede yer alan yerde Kaldýrýmýn hemen kenarýnda yapýmý devam
eden binanýn belediyeden hangi gerekçeler ile bu þekilde yapýmýna izin
verildiðinin açýklanmasý gerektiðini ifade ediyorlar. Konu ile ilgili çok sayýda vatandaþ telefon ile arayarak böyle bir uygulamaya kim nasýl neden
göz yumuyor sorusuna cevap beklediklerini ifade ettiler. Bizi arayanlar
Þapinuva yolu "Turistlik 3’TE
Yollar" aðýna alýndý
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva yolunun Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan turistik yollar aðýna alýndýðýný açýkladý.
arasýnda ( ismi bizde mahfuz olan bir Akademisyen ) konu ile ilgili olarak," Nadir bey bu Çorum hepimizin. Bizde kör deðiliz. Kaldýrýma nerdeyse sýfýr olan bir yerde bina yapýlýyor. Bu yanlýþlýðý gerek imar müdürünü
gerekse bizzat Alper beyi arayarak dile getirdim. Ancak tarafýma verilen
cevapta ' Siyasi karar' denilmesi ibret vericidir. Bu Çorum sahipsiz mi, ben
yaparým olur. Ben yaptým olur zihniyeti ile çifte standart yapanlar, buna
müsaade edenler, hatta yanlýþý dile getirmeyenler de vebal altýndadýr" þeklinde konuþtu.
Osmancýk OSB
için etüt yapýlacak
AK Parti aday listelerini teslim etti
CHP listelerini
Ýlçe Seçim Kuruluna
teslim etti
AK Parti belediye baþkanlýðý, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliði
adaylarýnýn listesi seçim kuruluna teslim
edildi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse, beraberinde il genel meclis üyesi adayý
Mustafa Alagöz, Mecitözü ve Ortaköy ilçe
yöneticileri ile Ýl Seçim Kuruluna kuruluna giderek listeleri teslim etti.
A
SAYF
3’TE
SAYFA 7’DE
’DE
Geçtiðimiz yýllarda Çorum
Milletvekili ve TBMM Plan ve
Bütçe
Komisyonu
üyesi
Dr.Cahit Baðcý tarafýndan gündeme getirilen Osmancýk ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý
yönündeki çalýþmalar tekrar gündemde.
Osmancýk OSB ile ilgili geçtiðimiz yýllarda giriþimde bulunan yapýlan teknik çalýþmalar neticesinde
Osmancýk-Kamil yolu güzergahýnda Aþýkbükü köyü iskan alaný bitiþiðinde mülkiyeti hazineye ait 420
dekar alan için Osmancýk Belediyesi tarafýndan imar düzenlemesi
yapýlarak OSB alaný olarak iþaretlenmesini saðlamýþtý.
"MHP'li belediye baþkaný
olarak daha baþarýlý olacaðým"
3
’TE
Bir süre önce
AK
Parti'den
MHP'ye geçen Ortaköy Belediye Baþkaný
Ali Ergin MHP Ortaköy Ýlçe Baþkaný Sýtký
Gazi Özöndel ve yönetim kurulu üyesi
Ali Ceyhan ile...
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye
Meclis üyesi adaylarý ile Ýl Genel Mec- SAYFA
’DA
lisi üyesi adaylarý dün saat 16.55'te Ýlçe 9
Seçim Kuruluna teslim edildi.
TED yeni dönemde
eðitime baþlayacak
2
TSM korosu ilk
konserini mayýs
ayýnda verecek
5
SAYFA
5
SAYFA
‘TE
"Üniversiteler
þehirlerin
lokomotofidir"
‘TE
4/C'lileri
rahatlatan
uygulama
3
SAYFA
‘TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
2
Osmancýk OSB
için etüt yapýlacak
Geçtiðimiz yýllarda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr.Cahit Baðcý tarafýndan gündeme getirilen Osmancýk ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý yönündeki
çalýþmalar tekrar gündemde.
Osmancýk OSB ile ilgili geçtiðimiz yýllarda giriþimde bulunan yapýlan teknik çalýþmalar neticesinde Osmancýk-Kamil yolu güzergahýnda Aþýkbükü köyü iskan alaný bitiþiðinde mülkiyeti hazineye ait
420 dekar alan için Osmancýk Belediyesi tarafýndan imar düzenlemesi yapýlarak OSB alaný olarak iþaretlenmesini saðlamýþtý. Konu ile ilgili hazýrlanan dosya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýna sunulmuþ
ve bakanlýktan bir heyetin Osmancýk'a gelerek Osmancýk'ta yatýrým
yapmayý planyan iþadamlarý ve iþletmelerle yüz yüze görüþmeler ya-
pýlmýþtý. OSMÝAD VE OGÝAD'ýn da konu ile ilgili görüþleri alýnarak Sanayi ve
Ticaret Ýl Müdürlüðü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile görüþ alýþveriþinde
bulunulmuþtu. Bütün bu çalýþmalar sonunda Bakanlýkta yapýlan deðerlendirmeler sürerken Milletvekili Baðcý, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ve Müsteþar
yardýmcýsý Ramazan Yýldýrým ile Osmancýk OSB konusunu görüþtü ve zaman
kaybedilmeden Osmancýk OSB'nin gündeme alýnmasý talebini iletti.
Edinilen bilgilere göre Baðcý'nýn çalýþmalarý meyvesini verdi. Önümüzdeki
günlerde bir heyetin etüt çalýþmasý yapmak üzere Osmancýk'a gelerek etüt çalýþmasý yapacak. Milletvekili Cahit Baðcý, konuya
iliþkin olarak þu deðerlendirmelerde bulundu:
"Son yýllarda nüfus azalmasý yerine nüfus artýþý
yaþanan ve 30 bin nüfusa yaklaþan Osmancýk ilçemize Organize Sanayi Bölgesi kurulmasý en büyük
hayalimiz. Bu projemizin baþarýlý olacaðýna eminiz.
Çünkü halihazýrda ilçemizde faaliyet gösteren
tekstil firmalarý ve gýda sektöründeki firmalar teþvik avantajýndan yararlanmak için OSB alanýna taþýnmak istiyorlar ve kapasite artýþýna gidecekler.
OSB Osmancýk için yeni bir umuttur. Uluslararasý
bir yol güzergahýnda bulunan ve geliþmesi için bunu bir avantaja dönüþtüren Osmancýk ilçemizi
modern hastanesi, okullarý, spor alanlarý, doðalgazý ve Kýzýlýrmak sahil boyu dinlenme mekanlarý ile
bölgenin cazibe merkezi yapmak istiyoruz" dedi.
Haber Servisi
Bay eleman aranýyor
Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ
GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte
Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize
yapýlmasýrica olunur.
AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36
( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri
Sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 641 57 13
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde
her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi
bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2
den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz
satýþ fiyatý 500 m2 si peþin=10.000 TL
Kredi kartlarýna taksitli 11.000 TL
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
04:56
06:22
12:01
14:57
17:28
18:47
19.02.2014
2. Ay, 28 Gün,
8. Hafta
Ananýza ve babanýza ihsan ederseniz,
çocuklarýnýz da size ihsan eder.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
BÝZ KÝMSEYE KÝN TUTMAYIZ
Biz kimseye kin tutmayýz
Aðyar dahi dosttur bize
Kanda ýssýzlýk var ise
Mahalle vü þardýr bize
Adýmýz miskindir bizim
Düþmanýmýz kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayýz
Kamu âlem birdir bize
Vatan bize cennetdürür
Yoldaþýmýz Kak'dürür
Hak'tan yana yönelicek
Baþka yollar dardýr bize
Yunus eydür Allah deriz
Allah ile kapýlmýþýz
Dergâhýna yüz tutuban
Hemen bir ikrardýr bize
KTML öðrencilerine "Ev Kazalarý ve
Korunma Yöntemleri" konferansý
Anadolu Kýz
Teknik ve Meslek
Lisesi 10 ve 11'nci
sýnýf öðrencilerine "Ev
Kazalarý ve Korunma
Yöntemleri" konusunda konferans verildi.
Konferansa konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil
Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý katýldý.
Kýz Meslek Lisesi
olmasý ve dolaysýyla
geleceðin anne adaylarý
olmalarý nedeniyle ev
kazalarýna karþý bilinçli korunmanýn çok önemli
olduðunu ifade eden Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, "Bir anneyi kazalara karþý bilinçlendirmek en az 10 anneyi bilinçlendirmek demektir.
Çünkü doðru öðrenilen bu bilgi aile de kalmayacak kýzýna, oðluna, günlerde arkadaþlarýna ulaþacaktýr. Özellikle Çorum'a has verilen afet kaza
eðitimlerinin etkisi % 50-60 deðil % 100 tesir etmektedir. Bunu zaman zaman yaptýðýmýz
anket sonuçlarýnda görmekteyiz. Bu da
bizi mutlu ediyor, yeni yeni düþüncelere
sevk ediyor. Yorgunluðumuzu dindiriyor" dedi.
Yasin YÜCEL
YÝTÝK
701-850 arasý 3 cilt,
522701-52290 arasý 4 cilt fatura
kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
Mahmut Bulut
Vergi No: 1900541122
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 9 Sayý: 2710 19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
YUNUS EMRE
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
:
:
:
:
:
:
Dünya haramdýr haslara
Helal olmuþ nekeslere
Biz dünyayý dost tutmayýz
Ol dünya murdardýr bize
Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere
Sahibinden 450 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Dünya bir avrattýr karý
Yoldan iltir niceleri
Sürün gitsin öyleleri
Onu sevmek ardýr bize
ELEMAN ARANIYOR
Tel: 0532 684 43 14
YILDIZ AJANDA
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
USD
EUR
2.172
2.984
STERLiN 3.626
JPY YENi 0,212
2.182
2.998
3.642
0,213
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
UYSAL ECZANESÝ
TEL:213 21 79
GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:35
ÖZTÜRK ECZANESÝ
TEL: 227 21 21
BUHARA EVLER 2.CD. NO:5 -ÖZEL HAS. YANI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
HABER
3
Þapinuva yolu "Turistlik
Yollar" aðýna alýndý
AK Parti aday listelerini teslim etti
AK Parti belediye baþkanlýðý, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliði adaylarýnýn listesi seçim kuruluna teslim edildi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, beraberinde il genel meclis üyesi adayý Mustafa Alagöz, Mecitözü
ve Ortaköy ilçe yöneticileri ile Ýl Seçim Kuruluna kuruluna giderek listeleri teslim etti.
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse tarafýndan seçim kuruluna verilen liste þöyle: Çorum Belediye Baþkan adayý Muzaffer
Külcü. Belediye meclisi üyeliði adaylarý: 1. Necmettin Durmuþbaþ, 2. Ahmet Yabacýoðlu, 3. Ekrem Demirten, 4. Ýsmail Aköz,
5. Seyhan Günhan, 6. Abdullah Gözübüyüklü, 7. Ünal Köse, 8.
Abdulaziz Layýk, 9. Gazanfer Öztürk, 10. Þaheste Uçar, 11.
Þükrü Gayý, 12. Mehmet Döngel, 13. Ýsmail Tekçam, 14. Lütfü
Karakuþ, 15. Erdem Burak Bakýrcý, 16. Süreyya Daþçý Çoskunsu,
17. Nurullah Ýpek, 18. Nurten Gezer, 19. Mehmet Akif Berk, 20.
Ýsmail Hakký Melendiz, 21. Enver Yýlmaz, 22. Kerep Kahramantekin, 23. Murat Ýlhan, 24. Fatma Geniþ, 25. Selim Sipahi, 26.
Hasan Kiraz, 27. Ýbrahim Coþkun, 28. Yasemin Eyvazlý. Kontenjan: 1. Zeki Gül, 2. Ahmet Özler, 3. Nahide Tekin. Ýl Genel
Meclisi Üyeliði Adaylarý: 1. Nurettin Karaca, 2. Halil Ýbrahim
Kaya, 3. Mustafa Alagöz, 4. Erhan Akar, 5. Yurdanur Özzihinli, 6. Yunus Erdal, 7. Fatma Betül Tetik.
Kurula baþta merkez olmak üzere bu ilçelerin ve
baðlý beldelerin aday listesini seçim kuruluna teslim
eden AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse,
seçimlerin Çorum açýsýndan ve ülke açýsýndan hayýrlý uðurlu sonuçlar vermesi temennisinde bulunurken, tüm adaylara ve partilere de sükûnet içerisinde huzurlu bir seçim sürece geçirilmesi noktasýnda çaðrýda bulundu.
AK Parti olarak tüm seçim bölgelerinde kazanmak istediklerini ifade eden Merkez Ýlçe Baþkaný
Köse, milletin isteði, arzusu doðrultusunda listelerin hazýrlandýðýný belirterek, listelerin onaylanmasýnýn ardýndan da seçim çalýþmalarýna aðýrlýk vereceklerini kaydetti. Haber Servisi
4/C'lileri rahatlatan uygulama
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatçi yaptýðý açýklamada, 4/C'li personelin aile yardýmýndan sosyal güvenlik primi kesilmemesi ile bilgiler verdi.
7 Aðustos 2013 tarihinde imzalanan ikinci dönem toplu
sözleþmesinde kamu görevlileri için son derece önemli kazaným elde edildiðini kaydeden Ahmet Saatçi,
"Kamu görevlilerinin taban aylýðýna en yüksek zammýn
yapýldýðý bir toplu sözleþme oldu. Kapsamý ve kazanýmlarýyla
sendikal tarihe büyük bir zafer olarak geçen ikinci dönem
toplu sözleþmenin önemli kazanýmlarýndan biride 4/C'li personele yüksek
oranda zam yapýlmasý, aile yardýmýndan yararlanma hakkýnýn elde edilmesidir. Aile yardýmý kazanýmýyla, evli eþi
çalýþmayan ve iki çocuklu 4/C'li personelin maaþ zammýna ilave olarak 164
TL eþ yardýmý; 0-6 yaþ grubu çocuklar
için 38 TL, 6 yaþ üstü çocuklar için ise
19 TL çocuk yardýmý almaya hak kazanmýþtýr. Bu önemli kazanýmlar 1
Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüðe
girmiþ ve bu yardýmdan yararlanma
hakký kazanan 4/C'li personelin maaþlarýna da yansýmýþtý. Ancak 5510 sayýlý
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý kanununun ilgili hükmü gereðince 4/C'li personelin eþ ve çocuk yardýmýndan, Sosyal Güvenlik priminden kesinti yapýlmakta ve buna baðlý olarak eþ
yardýmýnýn yaklaþýk 10 TL, çocuk yardýmýnýn ise 0-6/6 yaþ üstü olma durumuna göre sýrasýna göre 5 ve 3 TL eksik ödenmesi durumu gerçekleþmiþtir" dedi.
4/C'li personellerin bir maðduriyetlerinin giderildiðini belirten Saatçi, "Memur Sen olarak, 4/C'li personelin eþ ve çocuk yardýmýndan sosyal güvenlik pirimi kesintisi yapýlmasý
nedeniyle karþý karþýya kaldýðý maðduriyeti sona erdirmek ve
4/A ve 4/B kapsamýndaki kamu görevlileri ile eþit miktarda eþ
ve çocuk yardýmý almasýný saðlamak amacýyla gerekli baþvurularý yaptýk ve talep yazýlarýný oluþturduk. Bu doðrultuda
Maliye Bakanlýðý, Çalýþma Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik kurumu baþkanlýðý nezdinde yaptýðýmýz ön görüþmelerden sonra
TED
yönetiminden
Vali Baþköy'e
ziyaret
15.01.2014 tarihinde sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýn'dan yazýlý talepte bulunduk. Talebimizde 4/Cli personelin
eþ ve çocuk yardýmýndan Sosyal Güvenlik primi kesintisi yapýlmasýnýn söz konusu personelin diðer kamu görevlilerinden
daha düþük tutarda eþ ve çocuk yardýmý almasýna neden olduðunu ifade ettik. Bu durumun "Kamu Görevlisi" kavramý
üzerinden eþitlik, adalet ve hakkaniyetle çeliþtiðini ifade ettik.
Bu anlayýþla; 5510 sayýlý kanunun 80. Maddesinde yer verilen
yetki çerçevesinde 4/C'li personelin eþ ve çocuk yardýmýnýn
tamamýnýn prime esas kazanç tutarýnýn hesaplanmasýnda
dikkate alýnmayacak þekilde
oran tespitinin yapýlmasýný talep ve teklif ettik.Bu talebimiz
doðrultusunda Sosyal Güvenlik
Kurumu Baþkanlýðýnca hazýrlanan düzenleme resmi gazetenin bugünkü (14.022014) tarihli ve 28913 sayýlý resmi gazetede
yayýnlanan "Ýþveren Uygulama
Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið" in yayýnlanmasý suretiyle yürürlüðe girmiþtir. Söz konusu düzenlemeyle 4/C'li personelin çocuk
yardýmýnýn tamamý ile eþ tutarýnýn tamamýnýn prime esas kazanç tutarýnýn hesaplanmasýnda dikkate alýnmamasýna iliþkin oranlar belirlenmiþtir" þeklinde kaydetti.
Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Talebimiz kararlýlýðýmýz ve ýsrarýmýzla yapýlan bu düzenlemeyle birlikte 4/C'li personele ikinci dönem toplu sözleþmesiyle elde ettiðimiz eþ ve çocuk yardýmýndan sosyal güvenlik primi kesintisi yapýlmasý uygulamasý sona erdirilmiþ ve
4/C' li personelin diðer kamu personeli ile eþit tutarda eþ ve
çocuk yardýmý almasý konfederasyonumuzun yeni bir kazanýmýyla saðlanmýþtýr. Bu çerçevede 4/C'li personelin eþ ve çocuk
yardýmý almasýnda katkýsý olmayanlarýn yapýlan bu deðiþikliði
ve giderilen bu haksýzlýðý kendi kazanýmýymýþ gibi göstermesini hayretle karþýlýyoruz."
Uður ÇINAR
Türk Eðitim Derneði(TED) Baþkaný Selçuk
Pehlivanoðlu ve beraberindeki heyet Vali Sabri
Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.
Ziyarete TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, TED
Çorum Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Dalgýç, TED
Çorum Kurulu Üyeleri Erkan Çiftçi ve Eren Dalgýç da
AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva
yolunun Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan turistik yollar aðýna alýndýðýný
açýkladý.
Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik
ile görüþen AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Þapinuva yolunun "Turistlik Yollar" aðýna
alýnmasýný talep etmiþti.
Bakan Çelik'in talimatý üzerine Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdür
Yardýmcýsý Murat Gürül ile Yatýrým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Kültür Merkezleri Daire
Baþkaný Çaðdaþ Þener, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bekdaþ ile Müze Müdürü Önder
Ýpek Ortaköy ilçesi ve Karahacip beldeleri arasýnda yer alan Þapinuva yolunda incelemelerde bulunmuþtu.
Ýncelemelerin Milletvekili Uslu'nun talebine
yazýlý bir açýklama ile cevap veren
Kültür ve Turizm Bakanlýðý, açýklamada "Turizmle ilgili ilke ve politikalarý gereðince ülkemizde turizm faaliyetlerinin gerçekleþmesini olumlu yönde etkileyecek
olan yollarýn belli bir standartta
olmasý ve eksiksiz hizmet verebilmesi hususunda önem verilmektedir. Bu kapsamda Ortaköy ilçesi
ile Karahacip Beldesi arasýnda bulunan "Turistlik Yollar Yatýrým
Programý"na alýnmasýna karar verilmiþtir" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Ortaköy
ilçesi ve Karahacip Beldesinin Hititlerin dini ve ticaret merkezi Þapinuva Antik Kenti, Ýncesu Kanyonu gibi birçok tarihi, kültürel ve doðal deðere
sahip olduðunu belirterek, "Bölgede bisiklet parkurlarý, Hitit Yürüyüþ Yolu, turizm zenginlikleri ile
antik kent ve kanyon geçiþleri saðlanmaktadýr"
dedi. Uslu, Þapinuva yolu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlýðý
safhasýnýn olumlu bir þekilde sonuçlanmasýndan sonra bundan
sonraki süreçte Karayollarý ile temaslarýn yoðunlaþacaðýný ve sürecin hýz kazanacaðýný umduðunu söyledi.
Uslu, Þapinuva yolunun
"Turistlik Yollar" aðýna alýnmasýnda verdiði desteklerden dolayý Kültür ve Turizm Bakaný
Ömer Çelik ve bakanlýk bürokratlarýna teþekkür etti.
Haber Servisi
Ortaköy Belediye Baþkaný ve MHP Baþkan adayý Ali Ergin:
"MHP'li belediye baþkaný
olarak daha baþarýlý olacaðým"
Bir süre önce AK Parti'den MHP'ye geçen Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin MHP Ortaköy Ýlçe Baþkaný Sýtký Gazi Özöndel ve yönetim kurulu
üyesi Ali Ceyhan ile birlikte gazetemizi ziyaret
ederek Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile
görüþtü. Çorum'un ilçeleri içerisinde en kýsýtlý
imkânlara sahip birkaç ilçe içerisinde yer alan Ortaköy de tarihinde ilk kez 18 uygulamasý yaptýklarýný belirten Ali Ergin, "Bizim dönemimizden önce 400 bin TL borcu olan maaþlarýný alamayan 30
iþçisi olan bir belediye var idi. Gerek emekli ederek gerekse anlaþmayý temin ederek 12 iþçi ile yola devam ettik. Çok þükür piyasaya borcumuz yok.
Belediye tarihinde yapýlmayan alt yapý adýna 20
yer aldý. 2014-2015 yýlý eðitim-öðretim döneminde
Çorum'da açýlmasý planlanan TED Koleji hakkýnda
Vali Baþköy'e bilgi veren TED Baþkaný Pehlivanoðlu,
eðitimde en iyiyi hedeflediklerini belirterek, kendilerine göstermiþ olduðu ilgiden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür etti. Çorum'da yeni bir eðitim kurumunun daha açýlacak olmasýndan duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, "Eðitim alanýnda yapýlan her
türlü yatýrým, ilimiz eðitim seviyesini ve kalitelisini
daha da yukarýlara taþýyacaktýr. Dolayýsýyla Çorum'a açýlan her yeni eðitim kurumu eðitimde rekabeti arttýracak ve geleceðimizin teminatý olan gençlerimiz adýna sevindirici olacaktýr" dedi ve ziyaretten dolayý teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL
km kanalizasyon çalýþmasýný hedefledik. Ve bunun yüzde 40'ný gerçekleþtirdik. Yine ilk kez 25
hektarlýk alanda 18 uygulamasý yaparak 700 adet
arsa ürettik. Normalde aday olmayacaktým. Ancak
mevcut adaylar ile ilgili olarak Ortaköy'ün geleceði adýna tarafýma yapýlan kamuoyu baskýsý tekrar
beni görev alma sorumluluðu adýna etkiledi. MHP
ile daha rahat öz güven ile Ortaköy'ümüzü daha
ileri seviyelere taþýma adýna tekrar aday oldum.
Halkýmýzýn tekrar teveccüh göstermesi durumunda gerek tanýtýmý gerekse modern bir ilçe hüviyeti
kazandýrma adýna arkadaþlarýmýz ile birlikte gayret edeceðiz" þeklinde konuþtu.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
Mahir ODABAÞI
EKMEK ÝSRAFINI
ÖNLEME KAMPANYASI
TOPLANTI NOTLARI- 4
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Toplumun büyük bir hassasiyet gösterdiði ve memnuniyetle karþýladýðý Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý kapsamýnda; 2013 Yýlý Araþtýrma Sonuçlarý kampanyanýn yýldönümü olan 17 Ocak 2014 tarihinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Mehmet Akif Toplantý salonunda gerçekleþtirilen
programla kamuoyuna açýklandý.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnda gerçekleþen
toplantý da; bir yýllýk süreçte yaþanan geliþmeler Sayýn Bakanýmýz Mehdi EKER tarafýndan kamuoyuyla ayrýntýlý olarak
paylaþýldý. Özetle; ''….. Son bir yýl içerisinde daha az ekmek
tüketilmiþtir. Kampanya öncesi dönemde doksanbeþ milyon
adet olan günlük tüketim seksenaltý milyon adete düþmüþtür. Ülkemiz genelinde yýllýk ekmek tüketimi 2012' de toplam otuzbeþ milyar adet iken 2013'te otuzbir milyar âdete
düþmüþtür. Sonuçta tüketimde yaklaþýk % 10 bir azalma
meydana gelmiþtir. Bu bir tasarruftur. Yani israf önlenmiþtir.
Tüketim azalmasýnda yürütülen kampanyanýn etkisi ile oluþan israf etmeme ve hassasiyet duyarlýlýk etkili olmuþtur. Tüketimin azalmasýnýn doðal sonucu olarak ta ekmek üretiminde azalma yaþanmýþtýr. Çünkü herkes satabileceði kadar ekmek üretmek durumundadýr.2012 yýlýna göre üretimde de %
10 'luk azalma görülmüþtür. Ýsraf noktasýnda bakýldýðýnda
2012 yýlýnda günlük altý milyon adet ekmek varken, yapýlan
çalýþmalarla bu rakam dört milyon dokuzyüz bin adete düþürülmüþ olup, % 18 oranýnda düþüþ saðlanmýþtýr. 2013 yýlýnda
günlük israf edilen 4.9 milyon adet ekmeðin israf edildiði
mekanlara göre daðýlýmýna bakacak olursak fýrýnlarda israf
edilen ekmek adeti yaklaþýk üç milyon ile 2012 yýlýna göre
maalesef hemen hemen ayný seviyede kalmýþ. Hanelerde israf edilen ekmek adedi 2.3 milyondan 1.4 milyona; lokanta,
otel, yemekhanelerde ise altý yüz bin adetten beþ yüz bin
adete düþmüþtür. Kampanya sonucunda hanelerde, evlerde,
personel yemekhanelerinde, kamu kurum kuruluþlarýnýn, iþ
HABER
yerlerinin vs ve öðrenci yemekhanelerinde israf edilen ekmek adedinde % 40; lokanta, otel ve fýrýn gibi ticari kuruluþlarda ise israf edilen ekmek adedinde % 1 azalma gözlenmiþtir. Özellikle personel ve öðrenci yemekhanelerindeki etkisi takdire þayandýr. Bu arada oteller, lokantalar,
fýrýnlar neticede ticari kurumlar ve etkisi birazcýk düþüktür. Çünkü ne kadar üretirsem o kadar satarým, çok satýnca da çok kar ederim düþüncesi hâkimdir.
Çöpe giden ekmek Türkiye'nin gelir kaybý demektir.2012 yýlýndaki israfýn cari parasal karþýlýðý 1.5 milyar
Türk Lirasý iken, bu rakam kampanya ile 2013 yýlýnda 1.3
milyar TL'ye düþmüþtür. Çöpe atýlarak atýlmaktan kurtarýlan ekmeðin parasal deðeri üç yüz milyon TL olarak gerçekleþtirilmiþtir. Kampanya ile halkýn tüketim alýþkanlýðý deðiþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Önemli olanda budur. Bu saðlanýrsa kampanya ömürlük olur. O zaman bakkaldan, fýrýndan
ekmek alýrken veya mutfaktan soframýza koyarken ne kadar
tüketeceksek o kadar koymayý alýþkanlýk haline getirdiðimiz
zaman bu iþ tamam demektir.
Yýllýk bazda 2012 yýlýnda halkýmýz ekmeðe 26 milyar TL
dolar harcamýþken, 2013 yýlýnda bu miktar 23,5 milyar TL dolara düþmüþtür.
Kampanya neticesinde israfýn azalýþý ve tüketim alýþkanlýklarýnýn olumlu yönde deðiþimi; bize buðday cinsinden: 1
milyon 100 ton buðday, 2,1 milyar m3 su saðlamýþtýr. Bu çok
önemlidir. Çünkü biz su zengini bir ülke deðiliz. Su fakiri bir
ülkeyiz maalesef. Bugünlerde Türkiye yine endiþe ile izlediðimiz meteorolojik bir kuraklýk yaþýyor….''
Toplantý sonrasýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný
Sayýn Bakaný Sayýn Mehdi EKER Beyle ayaküstü konuþma
imkaný bulduðumda '' bu toplantýya Ekmek Ýsrafýný Önleme
kampanyasýna katký saðlamak adýna Çorum'dan katýldýðýmý
ve okullarda öðrencilere verdiðim deprem eðitimlerinde ekmek israfýndan bahsettiðimi ve ZAMAN ZAMAN BAYAT
EKMEK YEMELERÝNÝ tavsiye ettiðimi belirterek, bu alýþkanlýðý kazandýðýmýzda olasý deprem sonrasý 3 günlük bayat ekmek daðýtýlýrsa yemekte zorlanmayýz. (burun kýrýþtýrmayýz,
evde hiç bayat ekmek yememiþ insanlar muhtemelen zorlanacaktýr)'' dedim.
*
Tabakta býrakýlan BÝR ADET OSMANCIK PRÝNCÝNÝN
Ankara'yý BÝR ÖÐÜN doyurabilecek þekilde olduðunu biliyor muydunuz? O halde tabakta bir adet bile olsa pirinç býrakmayalým… Býrakanlarý da lisani kibarla uyaralým…Ne
dersiniz efendim?
Genç Barýþ Ýnsiyatifi'nden
Adnan Cýdýk'a ziyaret
Ýstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluþu olan Genç Barýþ
Ýnsiyatifi Derneði'nin (GBÝ) Çorum Koordinatörü olarak seçilen Faruk Ardoðan ilk ziyaretini Saadet Partisi Çorum Belediye
Baþkan adayý Adnan Cýdýk'a yaptý.
Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðýnda gerçekleþen ziyarette, Faruk
Aroðan dernek hakkýnda ve derneðin kurulduðu günden bugüne gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetler hakkýnda bilgi verdi.
Ardoðan, derneðin çalýþmalarýný kuruluþ tarihinden öncesine kadar dayandýran ve kar amacý gütmeyen sivil toplum kuruluþu olduðunu, ulusal ve uluslararasý barýþ kavramýnýn önemi
hakkýnda geniþ kitlelerin farkýndalýðýný artýrarak, dünya tarihinde yaþanan savaþlarýn tekrarlanmasýnýn önünde geçmek, ulusal
ve uluslararasý barýþý tehlike altýna sokabilme potansiyeli taþýyan mevcut problemlerin, uzlaþý yoluyla çözüme kavuþturulmasýný hedeflediðini belirtti.
Adnan Cýdýk ise ziyarette þu ifadeleri kullandý:
"Gençlik bir ülkenin geleceði, temel dinamiðidir. Gençliðe
yatýrým yapmak geleceðe yatýrým yapmaktýr.Cesaretli iþler
gençlikte yapýlýr ve gençliðin ufku daha geniþtir.
Seçimler sonucunda baþkan olduðum takdirde, gençlerin fikirlerini dinleyerek gençlerin sorunlarý için gençlerden öneriler
alacaðýz. Üniversite ile iþbirliði içerisinde gençlerin daha bilinçli ve aktif birer vatandaþ olmasý için ortak projeler üreteceðiz."
Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getiren Cýdýk,
gençlerin böyle faaliyetlerde bulunmasýnýn kendisini memnun
ettiðini belirtti. Cýdýk'a teþekkür eden Ardoðan, GBÝ olarak Çorum'da tanýtým faaliyetlerinin devam edeceðini ve ilerleyen zamanlarda Çorum'da çeþitli etkinliklerde bulunacaklarýný söyledi. Ziyaretin sonunda Ardoðan, Cýdýk'a GBÝ tarafýndan aylýk
olarak çýkartýlan Gençbarýþ isimli dergiyi armaðan etti.
Haber Servisi
Alaca Engelliler
Derneði'nden bir
yardým daha
Alaca Engelliler Derneði yardýmlarýna devam ediyor. Dernek bir ihtiyaç sahibine daha tekerlekli sandalye yardýmýnda
bulundu.
Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, "Hizmetlerimiz aralýksýz devam ediyor. Þimdiye kadar 100'ün üzerinde tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan derneðimiz Sancý köyünden 75 yaþýndaki Zeynep Temizel adlý hasta ve yaþlý
teyzeye manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeyi teyzemizin kýzý ve damadý teslim aldý. Engellileri sevindirmenin
mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðimizin çorbasýnda
tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz" dedi.
Bahadýr YÜCEL
4
"Tüm eðitim çalýþanlarý
duyarlýlýklarýný artýrmalý"
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir
Eþkil, 12-14 Þubat 2014 tarihleri arasýnda
Abant'ta gerçekleþtirilen Eðitim Bir Sen 27.
Baþkanlar Kurulu toplantýsýnda önemli kararlar alýndýðýný söyledi.
Eþkil, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen geliþmelerin deðerlendirildiði toplantý sonrasý sonuç bildirgesi hazýrlandýðýný belirterek
bildirgede yer alan konularda açýklamalarda
bulundu.
Eþkil açýklamasýnda Baþkanlar kurulu toplantýsý sonuç bildirgesinde yer alan konularý
þöyle sýraladý:
"Türkiye, hükümleri ve ruhuyla insaný esas
alan, bütün vatandaþlarý kucaklayan, tanýmlama dayatmasý yerine tanýma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaþlarýný bir ve eþit gören,
doðuþtan gelen haklarý sýnýrlamayýp teminat
altýna alan; din ve vicdan özgürlüðüne yönelik
mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren, yakýn siyasi
dönemin en büyük projesi yeni Anayasa'yý
yapmayý baþarmalýdýr. Türkiye, 30 yýlý aþkýn süredir yaþadýðý terör sorununda, çözüm süreci
ile birlikte önemli mesafe almýþtýr. Sorunun
bitmesi noktasýnda dünya görüþleri, ideolojileri ve hedefleri farklý toplum kesimleri, belirli
oranda da olsa, ortak irade göstermektedir.
Çözüm sürecini destekleyenlerin yanýnda bu
süreci içerde ve dýþarýda akamete uðratmak ve
sabote etmek isteyenlerin varlýðý herkesin malumudur. Türkiye, çözüm noktasýndaki kararlýlýðýndan ve milletimizin hassasiyetlerinden
ödün vermeden sonuca ulaþmak, milli birlik ve
beraberliði tahkim etmek için iç ve dýþ odaklara aldýrmaksýzýn yoluna devam
etmelidir.
Yeni Türkiye, içerde ve dýþarýda bazý odaklarý rahatsýz etmiþtir. Yolsuzluk iddia ve ithamlarý üzerinden baþlatýlan
17 Aralýk Küresel Operasyonu,
'egemen millet' ve 'baðýmsýz
devlet' duruþundan rahatsýzlýk
duyan küresel yapýnýn ve onun
uzantýlarýnýn 'yolsuzluk iddialarý' kýlýfý giydirilmiþ yeni senaryosudur. 7 Þubat, Taksim
Gezi Parký olaylarý ve 17 Aralýk
Operasyonu, küresel sermayenin kirli bir oyunudur. Küresel
operasyonla birlikte 'yolsuzluk'
ve 'paralel devlet' olmak üzere
ortada iki iddia bulunmaktadýr.
Her iki iddianýn da üzerine kararlýlýkla gidilmelidir.
Hizmet hareketinin, 17 Aralýk sürecinde takýndýðý tavýr, kullandýðý üslup ve deklare ettiði
görüþler sadece bugüne deðil, geçmiþe dönük
tereddüt ve ithamlara da kapý aralamaktadýr.
Yýllarýn birikimi olan toplumsal teveccüh bir
çýrpýda kaybedilmek istenmiyorsa, hizmet hareketi, paralel yapýlanmanýn merkez unsuru
olduðuna yönelik toplumsal algýnýn oluþmasýna kaynaklýk teþkil eden tavýrlara, söylemlere
ve iliþkilere son vermelidir. Eðitim Bir Sen ve
Memur Sen tarafýndan baþlatýlan "Özgürlük
Ýçin 10 Milyon Ýmza" kampanyasý sonucu toplanan 12 milyon 300 bin imza ile ortaya konulan kamuoyu desteðinin yanýnda kararlýlýðý
yansýtan 8 aylýk "sivil itaatsizlik" eylemi, devlet
eliyle kadýna uygulanan kýlýk ve kýyafet þiddetinin bitmesi noktasýnda önemli rol oynamýþtýr.
Kamuda kýlýk ve kýyafet dayatmasýnýn en
önemli sembolü haline gelen baþörtüsü konusunun çözümü devlet millet kaynaþmasý için
çok önemli bir adým olmuþtur. Fakat ayný eylem kapsamýnda dile getirilen çaðdýþý yönetmelikteki erkeklere yönelik baþta kravat takma
mecburiyeti olmak üzere, takým elbise, saç, sakal gibi dayatmalar da bir an önce kalkmalýdýr.
Kamu çalýþanlarýna ve üniversite öðrencilerine baþörtüsü serbestîsinin getirildiði bir vasatta diðer kýz öðrencilere baþörtüsü yasaðýnýn
uygulanmasý anlamsýzdýr. Seçmeli Kur'an-ý
Kerim dersinde baþýný örten bir öðrenciye baþka bir derste baþörtülü bir öðretmenin baþörtüsü yasaðý uygulamasý beklenmemelidir. Bu husustaki garabet, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yönetmelik deðiþikliði yapýlarak ortadan
kaldýrýlmalý; kamuda baþörtüsü özgürlüðünden, Ýmam Hatip liseleri, Ýmam Hatip ortaokullarý ve Çok Programlý liseler bünyesindeki
Ýmam Hatip programýný takip eden öðrenciler
dýþýnda kalan diðer öðrenciler de yararlanmalýdýr. Öðretim elemanlarýnýn mali haklarýnda
iyileþtirme yapýlmasý talebiyle baþlattýðýmýz çalýþmalar sonrasý yayýnladýðýmýz raporda dile
getirip, YÖK Baþkaný ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný ile birlikte hükümetin gündemine takdim ettiðimiz taleplerimiz bir an önce
hayata geçirilmeli ve akademik camianýn 20022012 arasý mali kayýplarý acilen giderilmelidir.
YÖK Kanunu bir an önce çýkarýlmalý, yükseköðretimde çalýþanlarý temsilen sendikalar
demokratik yönetimin gereði olarak bütün yönetsel süreçlerde paydaþ olarak görülmeli; idari personelin görevde yükselme yönetmeliði,
merkezi sýnavý esas alacak ve periyodik olarak
iki yýlda bir bütün boþ kadrolarý da kapsayacak
þekilde, bir an önce çýkarýlmalýdýr. Meclis'e
sevk edilen Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Görevleri, Personeli ve Teþkilat Yapýsýna Ýliþkin Olarak
Bazý Kanun ve KHK'larda Deðiþiklik Öngören
Kanun Tasarýsý'nýn bazý kýsýmlarý, çalýþanlar
açýsýndan huzursuzluða neden olabilecektir.
Aday öðretmenlikten öðretmenliðe geçiþte öngörülen sýnav uygulamasý, okul yöneticilerinin
vali tarafýndan dört yýllýðýna görevlendirilmesi
konularý baþta olmak üzere, tasarý itirazlar
doðrultusunda yeniden gözden geçirilmelidir.
Milli Eðitim Bakanlýðý; öðretmen atama ve yer
deðiþtirme yönetmeliði, norm kadro yönetmeliði, yardýmcý hizmetler sýnýfý ile genel idare
hizmetleri sýnýfý çalýþanlarýnýn görev tanýmlarýný da içerecek þekilde atama ve yer deðiþtirme
yönetmeliðini paydaþlarýn görüþleriyle birlikte
þekillendirmeli ve yayýnlamalýdýr. Öðretmen
kariyer basamaklarýnda yükselmeye iliþkin gerekli yasal deðiþiklikler yapýlarak süreç yeniden
baþlatýlmalýdýr. Eðitim-öðretim ve bilim hizmet
kolunda çalýþan 4/C'li personel, toplu sözleþmede mali durumlarýnda yapýlan iyileþtirmelere ilave olarak kýsa süre içerisinde kadroya
alýnmalýdýr.
4+4+4 yeni eðitim sisteminin güçlendirilmesi için ikili öðretim yapan eðitim kurumunun kalmamasý, yeni derslik üretimine aðýrlýk
verilmesi, okullara bütçe uygulamasýna geçilerek okul yönetimlerinin eðitime yönelmelerine
fýrsat verilmesi ve yeni öðretmen alýmý son derece önemlidir. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý
içerisinde 10 bin Þubat
atamasýna ilave olarak yazýn yapýlacak olan 40 bin
yeni öðretmen alýmýnda
kontenjan artýrýlmalý ve
ücretli, vekil öðretmen uygulamasý kaldýrýlmalýdýr.
Ek Ders Esaslarý'nda,
öðretmenlerin sýnav görevlerine iliþkin ücretleri
de dâhil olmak üzere,
adaletsizlikler bulunmaktadýr. Ek Ders Esaslarý'ndaki adaletsizliklerin
giderilmesi için sosyal
paydaþlarýn itiraz ve kabulleri dikkate alýnmalý ve
Ek Ders Esaslarý yeniden
düzenlenmelidir. Ýstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan
eðitim çalýþanlarýna yönelik teþvikler öngörülmelidir. Gönülsüz ve mecburiyete dayalý çalýþma yerine ekonomik iyileþtirmeleri kapsayan
gönüllülüðü tetikleyecek teþvik uygulamalarý
baþlatýlmalýdýr. Ýnsanlarýn temel tercihlerini sýnýrlayan demokratik eðitim hakkýnýn önündeki engeller kaldýrýlmalý; insan iradesine ve tercihine ipotek koyan eðitimdeki 'karma' mecburiyetine son verilmeli, devlet bu konudaki
dayatmadan vazgeçmelidir. Eðitimin birikim
ve metot bakýmýndan yerli kaynaklarýn belirleyiciliðinden uzaklaþmasýndan beri nitelikli insan yetiþtirme konusunda problem yaþanmaktadýr. Eðitim sistemimizin deðerlerden yoksun
bir süreci gerçekleþtirmesinin önüne geçilmeli;
vicdaný, irfaný, izaný geliþmiþ bireyler için eðitim, mevcut köksüz ideolojik yüklemelerden
arýndýrýlarak deðerlerle yeniden inþa edilmelidir. Sanal dünya, nesiller için büyük tehlikeler
barýndýrmaktadýr. Nesillerin zihin emniyetinin
saðlanmasý devletin görevidir. Özgürlük adýna,
nesillerin tehlikeye açýk býrakýlmasý, gelecekte
ahlaki kaygý ve rezervleri olmayan, kökünden
ayrýlmýþ ruhsuz bir neslin meydana gelmesine
neden olacaktýr. Bu hususta hükûmetçe alýnacak tedbirler, bazý kesimlerin deðil, milletin talep ve beklentileri doðrultusunda olmalýdýr.
Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Ortaokulu gibi, dini eðitim müesseselerinin ihyasý milletimizin bu müesseselere ilgisiyle doðru
orantýlýdýr.
Liselere seçmeli ders olarak konulan
Kur'an-ý Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatý,
Temel Dini Bilgileri gibi derslerin amaca hizmet edebilmesi ise bu derslerin sahiplenilip seçilmesine ve gereði gibi iþlenmesine baðlýdýr.
Milletin duyarlýlýðýnýn artmasý ise, eðitim yöneticilerinin ve eðitimcilerin ilgisinden geçmektedir. Baþta Eðitim Bir Sen üyeleri olmak
üzere, tüm eðitim çalýþanlarý duyarlýlýklarýný artýrmalýdýr. Suriye'de yaklaþýk üç yýldýr kan akýtmaya ve katliam yapmaya devam eden Esed
yönetimindeki Baas rejimini kýnýyoruz.
Katliamlarý destekleyen gerek ülkemizdeki
gerekse dünyadaki destekçilerin niyetlerinin
Suriye halkýnýn huzuru deðil, emperyalist unsurlarýn menfaatleri olduðunun anlaþýlmasýný
bekliyor; bütün ülke ve uluslararasý kuruluþlarý
katliamý durdurmak için birlikte hareket etmeye, can çekiþen Suriye halkýna karþý insani sorumluluðun gereði olarak yardým etmeye çaðýrýyoruz."
Haber Servisi
HABER
TEK
YILDIZ
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
5
Çorum'un tek baðýmsýz belediye baþkan adayý Av. Fazlý Ölçek:
'Alternatif arayanlarýn tercihiyim'
Aday ve listeler ile ilgili olarak son
müracaat gününde siyasi partiler listelerini dün saat 17.00'ye kadar Merkez
Seçim Kuruluna verirken Av. Fazlý Ölçek
tek baðýmsýz Belediye Baþkan adayý olarak
dün saat 16.00'da Merkez ilçe Seçim Kuruluna adaylýk baþvurusunda bulundu. Ayný
zamanda hizmet hareketine yakýnlýðý ile
bilinen Av. Fazlý Ölçek kendisinin alternatif arayanlarýn tercihi olmalarý adýna aday
olduðunu belirterek, "Yaþanan ülke geneli
olumsuzluklar maalesef ortadadýr. Gerek
ülke genelinde gerekse Çorum Belediye-
sinde ki ayyuka çýkmýþ olan yaþanan yolsuzluk iddialarý ve olumsuzluklar vatandaþlarýmýzý yeni bir yönetici seçme arayýþýna sokmuþtur. Bu boþluðu doldurmak adýna aday olduk. Herkesin baþkaný olma
adýna kimseyi ötelemeden, kucaklamak,
Çorum'un ve Çorumlu'nun hak ettiði dürüst, þeffaf ve çalýþkanlýk þiarý doðrultusunda belediye baþkaný olmak çok önemlidir. Yemeyen, yedirmeyen, çalmayan ve
çaldýrmayan örnek bir baþkan olmak için
aday oldum" þeklinde konuþtu.
Bahadýr YÜCEL
"Üniversiteler þehirlerin lokomotofidir"
Nuhut'tan Halk Saðlýðý Müdürü
Deðirmenci'ye ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ve parti yöneticileri dün
Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Hüseyin Engin Deðirmenci'yi ziyaret etti. Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Hüseyin
Engin Deðirmenci ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti.
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ise yaptýðý açýklamada, saðlýk olmayýnca hiçbir þeyin olmadýðýný
kaydederek, "Saðlýk hizmetlerine önem verilme Osmanlý zamanýndan belli baþlamýþtýr. Sizi yakýndan takip
ediyorum baþarýlý iþler yapýyorsunuz tebrik ederim çok
iyi iþler yapýyorsunuz" dedi.Nuhut, "Biz öncelikle 30
Mart'ta belediye baþkaný olursam sizlerle iþ birliði içerisinde olacaðým halk saðlýðý bizi yakýndan ilgilendiriyor.
Dünyada gördüðümüz yenilikleri buraya aktarmaya çalýþacaðým çalýþmalarýnýz da baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti.Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Hüseyin Engin
Deðirmenci ise "Biz hastalarýmýzla hastalanmadan ilgileniyoruz. Bizim amacýmýz koruyucu olmak bulaþýcý
hastalýklarla da biz ilgileniyoruz. Obeziteyle mücadele
birimi kuruyoruz. Arkadaþlarýmýz güzel ve kaliteli hizmet veriyorlar" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Çorum
Belediye Baþkan adayý
Kenan Nuhut Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkaný ziyaret etti.
Ziyarette açýklamalarda
bulunan CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan
Nuhut, "Bizi kabul buyurduðunuz için teþekkürler. Çorum'da önceliðimiz üniversite olacak üniversiteye destek
olmak zorundayýz. Belediyenin bize verdiði yetkiyi üniversiteye kullanacaðýmdan
hiç þüpheniz olmasýn" dedi.
Üniversitenin kampüsünün en iyi olmasýnýn yanýnda
olduðunu ifade eden Kenan
Nuhut, "Kampüsün yapýlmasýnda fayda görüyorum
sizinle her konuda iþbirliði
yapacaðým biz belediye olarak her türlü desteði vermeye
hazýrýz" diyerek konuþmasýný
tamamladý.
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
ise, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek,
"Üniversite çok çok önemli
Çorum artýk kabuðunu kýrýyor. Bunlar güzel þeyler hükümetimizin çok ciddi manada
desteði var üniversitemize. Teknokent ihalesi tamamlandý. Resmi açýklamayý daha sonra yapacaðýz. Þimdiden du-
yurayým. Üniversiteler þehirlerin lokomotofi durumundadýr" þeklinde kaydetti.
Alkan, Merkezi Laboratuvarýn birkaç aya kadar tamamlanacaðýný da açýkladý. Yasin YÜCEL
"Eve bakým hizmetine
ayda 3 milyon lira ödeniyor"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçeri'i ziyaret etti.Ziyarette konuþan Kenan Nuhut, engelli ya da
engelsiz tüm vatandaþlarýn kendileri için önemli olduðunu ifade ederek, projeleri arýsýnda
engelsiz bir yaþamý destekleyecek çalýþmalar bulunduðunu anlattý. Nuhut, doðumundan
ölümüne kadar belediyelerin insanýn yanýnda bulunmasý gerektiðini belirterek, belediyeyi
devraldýktan sonra engelli vatandaþlarýn çok rahat edebilecekleri bir Çorum planladýklarýný
kaydetti. Belediyenin alacaðý kararlarda ilgili kurumlarýn önerilerini de alacaklarýný söyleyen
Nuhut, "Herkesin içinde olacaðý þeffaf bir belediyecilik sergileyeceðiz. Bunu yaparken de
tecrübelerden yararlanacaðýz" dedi. Ali Dinçer ise konuþmasýnda demokrasinin güzelliðinin
seçilmiþ ve seçilecek olanlarý vatandaþlarla hemhal olmasýný saðlamasý olduðunu ifade etti.
Devletin sosyal yönüne katkýda bulunduklarýný söyleyen Dinçer, "Þiddete maruz kalanlar, bakýma muhtaç olanlar ve birçoklarýna devletin þefkatini gösteriyoruz. Büyük bir iþletme
kadar personelimiz var. Evlerde bakým hizmetine ayda 3 milyon lira ödeme yapýlýyor bu büyük bir rakam. Kenan Nuhut'un Çorum'a neler katabileceðini biliyoruz" diye konuþtu.
Yasin YÜCEL
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada
21.02.2014 tarihlerinde 10.00-15.00 saatleri arasýnda
Ýskilip-Bayat hattýnda elektrik kesintisi yapýlacaðý
ifade edilerek kesintiden Kayaaðzý köyü, Kayaaðzý
Köyü Kalfa Mahallesi ve Akpýnar Köyü Çördüðün
Mahallesi'nin etkileneceði bildirildi. Haber Servisi
TSM korosu ilk konserini
mayýs ayýnda verecek
Çorum Belediyesi Türk Sanat Musiki Korosu 12-13 Mayýs tarihlerinde vereceði konser için çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor.
Koro üyelerini ziyaret eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Kültür Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, koro baþkaný Osman Ünsal Taþçý ve þef Ömer Erdal Cerit'ten
çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Çorum Belediyesi Türk Sanat Musikisi
Korosu'nun 12 - 13 Mayýs tarihlerinde vereceði konsere yoðun bir tempoyla çalýþtýðýný
söyleyen Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül, "Koromuz yeni yönetimi ile birlikte vereceði ilk
konsere zengin ve seçkin bir
repertuarla hazýrlanýyor. Musikiseverler þimdiden bu konserin heyecanýný duymaya
baþladý. Koroya katýlmak isteyen musiki severler, koro çalýþmalarýna katýlabilirler. Katýlmak isteyen hemþehrilerimiz Turgut Özal Ýþ
Merkezi 4. Katta yer alan Kültür ve Sosyal
Ýþler Müdürlüðü'ne müracaat edebilirler"
dedi. Koro çalýþmalarýný inceleyen Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül ve Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü Mustafa Ercan koro üyeleri ile birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
HABER
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
"Su arýtma tesisi 2014
yýlýnda tamamlanacak"
Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, yapýmý
devam eden içme suyu arýtma tesisini ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Þantiye Þefi Ýbrahim Keser ile görüþen Baþkan Eyvaz, çalýþmalarýn hangi boyutta olduðu konusunda bilgiler aldý.
Þehrin geliþebilmesi adýna milletten aldýklarý emanetin 5. yýlýna girdiklerini ifade eden Baþkan Eyvaz, "Yaptýðýmýz hizmetlerde hep insan odaklý çalýþtýk. Ýlçemizi daha ileriye nasýl götürebiliriz bunu düþündük. 2009 yerel seçimlerinde ilçe halkýmýza
birçok proje hakkýnda söz verdik. Þükürler olsun ki verdiðimiz
sözleri yerine getirdik. 5 yýl içerisinde dev projeleri hem hükümetimizle birlikte hem de belediye imkanlarýyla ilçemize kazandýrdýk" dedi.
Gerek alt yapý, gerek üst yapý alanýnda ilçeye önemli kazanýmlar saðladýklarýný ifade eden Eyvaz, "Hizmetle dolu geçen
her günde adalet ve þeffaflýk her zaman ünümüzde ýþýk oldu.
Alaca'ya kýsa süre içerisinde bam baþka bir kimlik kazandýrmýþ
olmanýn gururunu yaþýyoruz" diye konuþtu.
-"ÝLÇEMÝZÝN 100 YILLIK ÝÇME SUYU
SORUNU ORTADAN KALKIYOR"Ýçme suyu arýtma tesisinin Alaca için önemli bir proje olduðunu hatýrlatan Muhammet Eyvaz, 2013 yýlý içerisinde yapýmýna baþlanan içme suyu arýtma tesisi çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini kaydetti. Tesisin ilçenin 100 yýllýk içme suyu sýkýntýsýný ortadan kaldýracaðýný anlatan Eyvaz, "Ýlçe halkýmýz tesisimiz tamamlandýktan sonra musluklarýndan arýtýlmýþ tertemiz su
kullanacak. Bu bizim için önemli bir geliþme. Birçok projeyi tamamladýðýmýz gibi bu projeyi de inþallah alnýmýzýn akýyla tamamlayacaðýz" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
Baþkan Eyvaz'dan esnaf turu
Alaca Belediye Baþkan Muhammet
Eyvaz, esnaf gezisinde bulundu ve açýlýþa katýldý.
Baþkan Eyvaz'a AK Parti Ýlçe Baþkaný
Ümit Tokgöz ve parti üyeleri de eþlik etti.
Belediye Baþkaný Eyvaz, ilk olarak meydanlýkta vatandaþlarla sohbet etti. Daha sonra
AK Parti Alaca seçim bürosunu ziyaret
eden Eyvaz, seçim bürosunda oturan vatandaþlarla sohbet etti. Bir süre sonra buradan ayrýlan Baþkan Evyaz, esnafý ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Baþkan Eyvaz, hayýrlý ve bol kazanç dileklerinde bulundu.
Esnaf ziyaretinin ardýndan Belediye Baþkaný Eyvaz, "Perdecim" isimli iþletmenin açýlýþýna katýldý.
Zile Caddesi üzerinde Perdecim iþletmesini açan Baþkan Eyvaz, burada kýsa bir
konuþma yaptý. "Alaca'da bir iþyeri kapandýðýnda üzülüyoruz. Ancak bir iþ yeri açýldýðýnda ise daha mutlu oluyoruz. Kardeþlerime bol kazançlar diliyorum. Hayýrlý olsun"
þeklinde konuþtu. Baþkan Eyvaz, açýlýþýn ardýndan iþletme sahipleriyle birlikte pasta
kesti. Haber Servisi
6
GENEL SEKRETERLÝÐÝMÝZE BAÐLI SAÐLIK
TESÝSLERÝ ÝÇÝN 2014 YILI PROTEZ HÝZMET ALIMI
KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
GENEL SEKRETERLÝÐÝMÝZE BAÐLI SAÐLIK TESÝSLERÝ ÝÇÝN 2014 YILI PROTEZ HÝZMET ALIMI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/18212
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Gülabibey Mah.Millet 1 .Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642020666 - 3642020671
c) Elektronik Posta adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 4 KISIM 52450 ADET DÝÞ PROTEZ HÝZMET ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Sungur
lu Devlet Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Ýskilip Devlet Hasta
nesi, Bayat DevletHastanesi, Osmancýk Devlet Hastanesi, Kargý
Ahmet Hamdi AKPINAR Devlet Hastanesi, hastanelere ve Aðýz ve
Diþ Saðlýðý Merkezine baðlý tesisler ile yüklenicinin kendi laboratu
varýnda gerçekleþtirilecektir.
c) Süresi
: Ýþe baþlama tarihi 01.04.2014, iþin bitiþ tarihi 31.12.2014
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi (Gülabibey Mah.Cemilbey
Cad.No:81 -Ç0RUM)
b) Tarihi ve saati
: 14.03.2014 -10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
07.12.2005 tarihi ve 26016 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Diþ protez laboratuvarý yönetmeliði hükümlerine göre çok amaçlý diþ protez laboratuvarý olarak ruhsatlandýrýlmýþ olmalý ve ruhsatýn aslý veya noter onaylý fotokopisi ile "Mesul Müdürlük" Belgesini ihale dosyasýnda sunmak zorundadýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.,2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir
yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde tek sözleþmeye ait gerçekleþtirilen çok amaçlý diþ protez laboratuvarý olarak verilen hizmetler kabul edilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1.
Sok. No:37 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim
edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn: 164 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
ADD'den basýn özgürlüðü açýklamasý
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD)
Baþkaný Uður Demirer, basýn özgürlüðüne dikkat çekerek, basýn özgürlüðü raporunda Türkiye'nin 180 ülke arasýndan
154'ncü sýrada yer aldýðýný belirttti.
"Alo Fatih basýný özgür olamaz" diyen Demirer, haber alma hakkýnýn da
temel hak ve özgürlüklerden olduðunu
dile getirerek, hem uluslar arasý sözleþmelerle hem de yasalarla güvence altýna
alýnmýþ bu hakkýn ortadan kaldýrýlmasý
giriþimlerinin kabul edilemez olduðunu
söyledi. Demirer, internet basýný da basýlý ve görsel basýn ile birlikte halkýn bilgilenmesinde önemli bir yer tutar hale geldiðini ifade ederek, "Ülkemize dünya
devletler topluluðu nezdinde hiç de hak
etmediði bir konuma indirir. Böyle de olmuþtur. Anayasasýnda "Basýn hürdür,
sansür edilemez" yazýlý olan Türkiye,
uluslar arasý sýnýr tanýmayan gazeteciler
örgütünün son yayýnladýðý "Basýn özgürlüðü raporunda Türkiye 180 ülke arasýnda 154'ncü sýrada. Türkiye; Irak ve Afganistan'ýn bile altýnda yer alýyor listede.
Türkiye'yi 155. Sýrada ki Gambiya takip
ediyor. Uluslar arasý Gazetecileri Koruma Komitesi Ýcra Direktörü Joel Simon,
"Basýna saldýrýlar 2014 raporunu açýkladý.
Gezi olaylarýndan sonra 59 gazeteci kovuldu veya istifaya zorlandý. Bu rakama
iktidarý eleþtirdiði için iþinden olan köþe
yazarlarý dahil deðil. Basýn iþinize geldiði
sürece özgür olmamalý.
Gerçek anlamý ile özgür olmalýdýr.
"Alo Fatih basýný özgür olamaz. Ýnternet
yasaklarý konusunda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Psaki bu düzenlemeyi
bu düzenlemeyi takip ettiklerini belirterek, "Bu yasak ifade özgürlüðü konusunda uluslar arasý stantlara uymuyor" dedi.
Avrupa Birliði internet yasaðýnýn AB kriterlerine uymadýðýný açýkladý. Avrupa
Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý internet
yasaðý konusunda yaptýðý açýklamada
"Ýnsanlarýn haber alma hakký ihlal edilecek" dedi. Ýnsan haklarý izleme örgütü
Cumhurbaþkanýmýza yasaðý veto etme
çaðrýsý yaptý. Özgürlük olmayan bir
memlekette ölüm ve yok oluþ vardýr. Her
türlü ilerleme ve geliþmenin anasý özgürlüktür" diyen M.Kemal Atatürk'ün mirasçýlarý olarak her türlü hak ve özgürlüklerimize sahip çýkmayý sürdüreceðiz"
ifadelerini kullandý.
Bahadýr YÜCEL
"Partimin
vereceði her türlü
karara saygýlýyým"
AK Parti Osmancýk Ýl Genel Meclis üyesi Recep Öztürk, geçtiðimiz
günlerde bir grup köy muhtarýnýn AK
Parti'ye yaptýðý itirazýn ve basýn açýklamasýnýn bilgisi dýþýnda, tamamen muhtarlarýn hür iradesi ile gerçekleþtiðini bildirdi. Osmancýk Ýlçesi'nde Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin Ýl
Genel Meclisi için belirlediði aday listesinde Recep Öztürk'ün isminin
olmamasý üzerine bazý köy muhtarlarý karara itiraz etmiþ ve Öztürk'e
sahip çýkmýþlardý.Mevcut Ýl Genel Meclis Üyesi Recep Öztürk'ün listede olmamasýna tepki gösteren 14 köyün muhtarý, AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na itiraz etmek üzere imza toplamýþtý.Bayýrdivan Köylerinin Ýl Genel
Meclisi Divan üyesi Recep Öztürk'ün aday gösterilmemesine tepki göstererek topladýðý imzalar ile köy muhtarlarýnýn açýklamalarý basýnda yer
almýþtý.Konuyla ilgili bir açýklama yapan Ýl Genel Meclis üyesi Recep
Öztürk, muhtarlarýn bir araya gelerek imza toplamasýndan ve AK Parti'ye itiraz dilekçesi vermelerinden bilgisinin olmadýðýný, olayýn muhtarlarýn kendi kararlarý ve kendi organizeleri ile gerçekleþtiðini, kendisinin muhtarlarý örgütlemek gibi bir çabasýnýn kesinlikle olmadýðýný söyledi.Recep Öztürk, "Partimin vereceði her türlü karara saygýlýyým. Bir
dönemdir Ýl Genel Meclis üyesi olarak ilçeme ve Çorum'a hizmet etme
þerefine ulaþtým. Bundan sonra da partimin vereceði görevlere her zaman hazýrým. Benim yeni dönemde il genel meclisi üyesi olmam ya da
olmamam önemli deðildir, önemli olan memleketimize, ülkemize hizmet verilmesidir. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Bayraðý devralacak arkadaþlarýma da elimden gelen desteði saðlamaya hazýrým" dedi. Haber Servisi
YILDIZ
TEK
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
2014 YILI AÞEVÝ GIDA VE TEMÝZLÝK MALZMERI SATIN ALIMI
ÇORUM SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA VAKFI
TED yeni dönemde
eðitime baþlayacak
Üçtutlar Mahallesi Ayarýk Baðlarý'nda hizmete açýlacak
olan TED Çorum Koleji'nin inþaat çalýþmalarýnda sona
yaklaþýldý.Toplam 21 bin metrekarelik alanda 886 öðrencinin eðitim göreceði okulda, iki kapalý spor salonu, birçok amaçlý salon, bir yarý olimpik kapalý yüzme havuzu plastik sanatlar
atölyesi gibi birçok derslik, hobi ve etkinlik alanlarý bulunacak.
Yaklaþýk 15 bin metrekarelik açýk alanda ise 3 basketbol sahasý,
etkinlik alaný tenis kortu ve bahçeler bulunacak.
Araþtýrmacý ve yenilikçi eðitim yöntem ve teknikleriyle öðrencilerine hayat boyu sürecek baþarýnýn yolunu açmayý amaçlayan TED Çorum Koleji, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise
düzeylerinde, deneyimli Türk ve yabancý öðretmenleriyle eðitim
verecek. 2014-2015 yýlý için okul öncesinden 6. sýnýfa kadar öðrenci alacak TED Koleji Ýngilizce birinci yabancý dil, Fransýzca
ve/veya Rusça ise ikinci yabancý dil olarak öðretilecek.
Okulun irtibat ofisi ise 1 Mart tarihinden itibaren Gazi Caddesi No 65 adresinde öðrenci ve velilere, TED eðitimini tanýþtýrmak için hizmete girecek.
TED Çorum Koleji'yle ilgili geliþmeleri paylaþmak için dün
Dalgýçlar Otel'de basýn toplantýsý düzenlendi.
Toplantýya TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu, TED
Çorum Koleji Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç,
TED Genel Müdürü Sevinç Atabay, TED Çorum Koleji Kurucu
Temsilcisi Mustafa Eren Dalgýç, TED Çorum Koleji Yönetim
Kurulu Üyesi Erkan Çifçi katýldý.
Toplantý da bir açýlýþ konuþmasý yapan TED Çorum Koleji
Yönetim Kurulu üyesi Erkan Çifçi, öðrenci odaklý, farklýlýklara
saygýlý, bilgiyi keþfettiren ve takým çalýþmasýna inanan eðitim
anlayýþýyla hareket edeceklerini söyledi. Çifçi ayrýca , her biri
farklý dünyalara sahip çocuklarýn içindeki cevheri açýða çýkarmanýn ve dünya standartlarýna uygun biçimde geliþtirmenin temel ilkeleri olacaðýný vurguladý.
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç ise TED Çorum Koleji'nin Çorum'a kazandýrmanýn gurunu ve mutluluðunu yaþadýklarýný ifade ederek, "Türk Eðitim Derneðine, Baþkanýmýz Selçuk Pehlivanoðlu þahsýnda teþekkür ederiz" dedi.
TED Genel Müdürü Sevinç Atabay da, geleneksel eðitimi 21.
yüzyýlýn çaðdaþ eðitim anlayýþýyla harmanladýklarýný ifade ederek, 21. yüzyýlda yetiþmiþ çocuklarý o yüzyýlýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak donanýma sahip, 20 yýl sonrasýnýn genç liderleri olarak
yetiþtirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Atabay anaokulundan
itibaren Ýngilizce dersi verdiklerini bu dersinde AB standartlarýna uygun olduðunu belirtti.
Son olarak konuþan TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðu
ise TED Çorum Koleji vereceði eðitimle donanýmlý, toplum ve
ülke sorunlarýna karþý farkýndalýðý ve çözüm üretme bilinci yüksek nitelikli yeni nesiller yetiþtireceðini ifade etti.
Kubilay Kaan YÜCEL
TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu:
"Akýllý tahtalar sorun
çözmeye yetmez"
TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu "TED Koleji Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Adana, Trabzon, Ýzmir, Ýstanbul,
Denizli ve burada yani Çorum'da ilk kez okulumuz açýlacak. Bunun
heyecaný ve gururunu yaþýyoruz. Bu okullarýn hiç birisi þahsa deðil
kurumundur" dedi.
Dün Dalgýçlar Otel'de gerçekleþen toplantýda konuþan Baþkan
Pehlivanoðlu, "Bizler eðitimde öðretmene bilgiye kaliteye önem
veririz. Tamamen teknolojiye dayalý bir eðitim sistemini tasnif etmeyiz.Tamam teknolojiyi yakalamak bunu kullanmak güzel bir
þey. Lakin bunu amaç olarak deðil araç olarak görmek gerekir. Türkiye'de adaletsizlik diz boyu. Uzun yýllardýr yapýlan metotlar yamalamadan öteye gitmemiþtir. Dershaneleri bitirilmesi sürekli konuþulurken eðitim sisteminin sorunlarý çözülmüyor. Eðitimin ömrü
20-23 sene iken seçim sürecinin 4-5 yýldýr. A partisi B partisi C partisi için konuþmuyorum ben genel konuþuyorum. Seçim kurtarmak
yerine nesil kurtarmak gerekir. Bir nesil kaybedilirse bir ülkenin felakete sürükleniþidir" þeklinde kaydetti.Pehlivanoðlu, "MEB'te her
þey kötü mü? Tabiî ki deðil iyi çalýþmalarý da vardýr ama 10 yýl sonra ya nitelikli bir nesile yada kalabalýk bir yýðýnla karþýlaþýrsýnýz.
Türkiye Cumhuriyetinin sorunu kaynaklarýnda deðildir. Akýllý tahtalar sorun çözmeye yetmez. Atanamayan öðretmenler kadar atanan öðretmenlerinde kalitesine ayný hassasiyet gösterilmesi gerekir. Birbirinin omzuna basarak üniversite sýnavýnda bir yerlere gelmeye çalýþmak adaletsizliktir. Bizler Türkiye Cumhuriyetini ileriye
taþýyacak ve dünyada bizleri temsil edecek öðrenciler yetiþtiriyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL
Zeynep Kýlýç vefat etti
Çomarbaþý Köyü' nden
gelme, Abdullah, Elvan ve
Yaþar Kýlýç'ýn annesi, AK Parti
Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan
Akar'ýn annannesi Zeynep Kýlýç
vefat etti.
Merhume dün Ulu Camiinde
öðle namazýna müteakip kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan Çomarbaþý Köyünde topraða verildi.
2014 yýlý Aþevi Gýda ve Temizlik Malzmeri Satýn Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/18842
1 -Ýdarenin
a) Adresi
: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No:63/A 19100 ÇORUM MERKEZ/
ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642243368-3642253190
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 30 kalem gýda ve temizlik malzemeleri. (Malýn miktarý ve türü ek
te yer almaktadýr.) Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküma
ný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: Aþevi Deposu Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad.No:63/A Çorum
c) Teslim tarihi
: Ýhale konusu gýda ve temizlik malzemeleri her ayýn 01-05 arasý
mal ve malzemeler ekli malzeme teslim listesine göre aþevi depo
suna teslim edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çepni Mah.Hýdýrlýk Cad.No:63/1 Çorum
b) Tarihi ve saati
: 28.02.2014 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çepni Mah.Hýdýrlýk Cad.No:63/l Çorum adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çepni Mah.Hýdýrlýk Cad.No:63/1 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn: 171 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
"Hocalý katliamý tarihe kara bir leke olarak yazýlmýþtýr"
Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Tapan, Hocalý katliamýnýn yýl dönümü nedeniyle basýn açýklasmasý yayýnladý."Azeri kardeþlerimize uygulanan zulüm ve iþkencenin son yýllardaki
en önemli örneði, adý yýllar önce Hocalý'da iþlenen katliamla tarihe kara bir leke olarak yazýlmýþtýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Ahmet Tapan, "Dünyanýn birkaç bölgesinde
bazý insanlarýn ayaðýna taþ deðmesiyle bile
ayaða kalkan insan haklarý savunucularý ve
medeni haklar topluluklarý ne hikmetse,özellikle de Türk-Ýslam topluluklarýnda zulüm,haksýzlýk,iþkence ve katliam gibi insanlýk
dýþý uygulamalara yýllardýr gözünü ,kulaðýný
kapamýþtýr.Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu ömrünü Türk-Ýslam coðrafyasýnda ki kardeþlerinin sevinci,sýkýntýsý,yükseliþi
ile hemhal olarak geçirmiþ,ortaya koyduðu davasýnda da bunu vazgeçilmez bir prensip olarak altýný kalýn bir çizgiyle çizmiþti. Bizler de Türk-Ýslam birliði davasýnda, Adriyatik'ten
Çin Seddi'ne güçlü,birleþmiþ,bütünleþmiþ bir Türk dünyasý
idealinde her geçen gün daha büyümüþ ve güçlenmiþ bir he-
yecanla çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Türk dünyasýnýn
birlik ve bütünlüðü Türk dünyasý halklarýyla olan iliþkilerimiz
ortadadýr. Onlarýn haklý davalarýnda sahip çýkýþýmýzdaki tablo ne yazýk ki son derece acýdýr. Bu kötü tabloya en bariz örneklerinden
biridir Hocalý katliamý. Hocalý'da katledilen
soydaþlarýmýzýn hakkýný takipte sadece dünya sessiz kalmamýþtýr, maalesef bizim milletimizin duyarsýzlýðý ve takipsizliði de kahredicidir.Birileri yüz yýl öncenin hala hesabýný
sormaya çalýþýrken, biz Türk'ler daha 22 yýl
öncekini neredeyse unutma noktasýna getirildik. Bu vesile ile Hocalý'da Ermeni saldýrýlarýyla þehit olan Azeri soydaþlarýmýzý rahmetle anýyoruz.Azeri soydaþlarýmýzýn yasýna ortak olduðumuzu bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz.Yüce Allah böyle
acýlarý milletimize tekrar yaþatmasýn, hakkýyla onlara sahip
çýkmayý da bizlere nasip eylesin" dedi.
Tapan, ayrýca 21 Þubat Cuma günü saat 19.00'da Alperen Ocaklarý Ýl binasýnda Hocalý katliamý ile ilgili seminer düzenleyeceklerini de kaydetti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Dama Çýktý
Adamýn biri tatile gider ve
oradan kardeþini arar. Biraz
havadan sudan konuþtuktan
sonra, adam çok sevdiði kedisini sorar.
-Kedin bu sabah öldü.
-Bu çok korkunç bir þey.
Ona ne kadar baðlý olduðumu
biliyorsun. Böyle pat diye de
YAÞAM
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
söylenmez ki, haberi biraz daha
yumuþatarak verebilirdin.
-Nasýl yani?
-Ne bileyim, dama çýktý
diyebilirdin. Bir daha ki
aradýðýmda da aþaðý indiremedik falan derdin.
-Özür dilerim.
-Neyse. Annem nasýl?
-Dama çýktý. :))
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
8
Kendi yalanýna inanma
Hastalýðý: Mitomani
Mitomanik hastalar, suçunun üstünü örtmeye
çalýþtýkça yalan söyler ve bir süre sonra ürettikleri
yalanlara kendileri de inanmaya baþlar. Zamanla
vicdanlarýndan uzaklaþan mitomanlar, gerçek bir
varlýk elde edebilmek için sürekli yalan söylemeye devam ederler.Suçluluk psikolojisiyle kiþinin
kendi suçunu örtbas etmeye çalýþmasýna mutlaka
rastlamýþsýnýzdýr. Bu durum týp literatüründe
“mitomani” yani yalan söyleme alýþkanlýðý olarak
biliniyor. Mitomanlar, bir çýkar elde etmek ya da
ilgi çekmek için de yalan söylemeye devam eder.
Bu hastalýklý kiþiler, bir makamý elde edebilmek
için de yalan söylemekten kaçýnmaz ve bu durum
hayatlarýnýn rutini haline gelir. Söyledikleri
yalanlarýn ortaya çýkmasý halinde ise herhangi bir
suçluluk psikolojisine girmez. Uzman psikolojik
danýþman Mehmet Akif Aydýn, mitomani
hastalýklý kiþiler için yalan söylemenin çok olaðan
olduðunu ve vicdan mekanizmalarýnýn devre dýþý
kaldýðýný ifade ederek, bu tip insanlarýn halk
dilinde
‘profesyonel
yalancý’
olarak
adlandýrýldýðýný belirtiyor. Mitomanik kiþilerin
sessizliðe tahammül edemediðini vurgulayan
Aydýn, “Bulunduklarý bir ortamda ilgisi ve bilgisi
olmadýðý halde sessizce oturmak onlar için zordur. ‘Herkes konuþurken sen niye konuþmuyorsun’ düþüncesiyle konuþmaya çalýþýr ve yalanlarla, abartýlarla konuþmaya dâhil olur.” ifadesini
kullanýyor. Bu kiþilerin ilk baþta yalanlarýnýn
anlaþýlmasýnýn zor olduðunu kaydeden Aydýn,
þöyle konuþuyor: “Fakat doðrunun ortaya çýkmak gibi bir kötü huyu olduðu için, çevresindekiler birkaç yalanýný yakaladýktan sonra onlarýn
söylediklerine inanmaz. Bu durumda yapýlmasý
gereken þey, bu profesyonel yalancýlardan kendinizi korumayý öðrenmenizdir. Mitomanlar,
gerçek manada mutlu olamadýklarý gibi çok fazla
iþ ve arkadaþ deðiþtirmek zorunda kalýrlar.
Yalanlarý ortaya çýksa dahi onu düzeltmek için bir
çabaya da giriþmezler. Genelde bu tip hastalar
tedavi için baþvurmazlar. Çünkü yalan söylemek
onlar için normal bir þeydir. Vicdan mekaniz-
malarý oluþmadýðý için piþmanlýk duymazlar.
Eðer vicdan azabý duyuyorlarsa o kiþiler mitomanik hasta deðildir.”Harran Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Kadir Paksoy ise dinimizin yalan ve
yalancýlýðý kötü huylarýn ve günahlarýn en
büyüklerinden kabul ettiðini belirtiyor ve,
“Münafýk ve kafirlerin özelliðinin de yalan ve
yalancýlýk olduðunu belirtir.” diyor. Paksoy,
Peygamber Efendimiz’in (sas) þu hadisini hatýrlatýyor: “…Yalandan sakýnýnýz. Yalan insaný
fücura, günah bataklýðýna, o da cehenneme
sürükler, atar. Bir insan, kendini bir kere yalana
kaptýrdý mý, daima yalan söyler, neticede Allah
katýnda ‘kezzâb’ (büsbütün yalancý) olarak
yazýlýr.”
Kur’an’da, yalan 300’den fazla ayette geçiyor
Peygamber Efendimiz (sas), Allah katýnda
yalancýlarýn “kezzâb” (büsbütün yalancý) olarak
yazýlacaðýný söylüyor. Kur’anî bir kelime olarak
kizb, yalan ve yalancýlýk demektir. Dilimizde kizb
kelimesi tekzip etmek, tabirinde geçer; tekzip
etmek, yalanlamak demektir. Yalan ve yalancýlýk,
karþýsýndakini aldatmak maksadýyla söylenen ve
gerçeðe uymayan söz ve bu sözü söylemektir.
Sýdkýn, doðruluðun zýddýdýr. Kizb, deðiþik türevleriyle Kur’an’da üç yüzden fazla âyette geçmekte, Allah Teâlâ (cc), “Yalan sözden sakýnýnýz!”
(Hac, 22/30) buyurmaktadýr. Yalanýn revaç bulduðu günümüzde inanýlýr ve güvenilir insanlar
olma durumunu namusumuz gibi korumamýz
gerektiðini ifade eden Fethullah Gülen
Hocaefendi, “Büyük-küçük hiçbir meselede en
ufak bir hilâf-ý vâki beyana tenezzül etmemeli ve
asla “Müslümanlar da yalan söyleyebiliyor”
dedirtmemeliyiz.”
ifadesini
kullanýyor.
Bediüzzaman Hazretleri de “Yalan bir lâfz-ý
kâfirdir” diyerek bu hakikati bir baþka þekilde
ifade etmiþ, onun küfrün esasý ve nifâkýn birinci
alâmeti olduðunu söylemiþ ve küfrün arkadaþý
olan kizbden çekinmeleri için mü’minleri
uyarmýþtýr.
Ruh saðlýðýnýz için
Gülmeyi ihmal etmeyin!
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, M vitamini olarak
isimlendirdiði 'Mizah'ý, doðru yer ve zamanda
kullanmayý baþaran kiþilerin stresini kontrol
altýnda tutmayý da baþarabileceðini söyledi.
Tarhan, "Gülmeyi baþaran kiþi stresini kontrol
altýna almayý baþarmada bir adým önde demek.
Öyle ki mizah duygusu yerinde ve zamanýnda
kullanýldýðýnda üzüntüler, belalar küçülüyor,
þekil deðiþtiriyor. Yani M vitamini olarak da
isimlendirilen mizah psikolojiyi besliyor."
dedi.Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü
Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan, M vitamini
olarak tanýmladýðý 'mizah' hakkýnda bilgiler
verdi. En zor ve sýkýntýlý anlarda mizahla
korkuyu yenmenin ve olayýn yönünü deðiþtirmenin mümkün olduðuna dikkat çeken Prof.
Dr. Nevzat Tarhan, "Yaþanýlan üzüntüler ve
korkularýn sorunlarýn deðil de bakýþ açýmýzýn
birer sonucu. Bizi üzen þeylerin olaylardan çok
o olaylara verdiðimiz anlamdýr." diye konuþtu.Tarhan, "Mizah duygusunun yerinde kullanýlmasý halinde üzüntülerin, belâlar küçülür
þekil deðiþtirir. Mizah duygusu veya M vitamininin psikolojimizi besleyen özel iliþkileri
vardýr." ifadelerini kullandý.Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, M vitaminin 'Mizah'ýn faydalarýný
þöyle sýraladý: "Mizah, olaylara bakýþ açýmýzý
deðiþtirir. Olaylara verdiðimiz anlamý sorgulamamýzý saðlar. Mizah zaaflarý, kýrgýnlýklarý
kabul edip fark ettiðimizi gösterir. Mizah,
özgür olduðumuzu gösterir. Özgüvenimizin
olduðuna iþarettir. Mizah duygusu olan insan,
empatik iletiþimde baþarýlýdýr. Baþka insanýn
acýsýný, kederlerini, mutsuzluðunu anladýðýný
göstermiþ olur. Üzüntülü durumda gülünecek
bir þey bulmak zekice davranýþtýr. Korkular,
takýntýlar, üzüntüler 'içerisindeki insan' kendisiyle dalga geçmeyi baþarýrsa kendini aþmýþ
demektir. Karþý tarafý küçümsemeyen bir
mizah, dostluk baðlarýný güçlendirir. Güler
yüz, nükteli sözler, sevdiklerinize verilen çok
deðerli hediyelerdir. Ölçülü þaka uzaklýklarý
yakýnlaþtýrýr. Sevgi dolu bakýþ, bedensel mesaj,
her þeyin içini dýþýna çýkarýr."
YUMUÞAK PÝZZA
Zeki Müren
Bursa'nýn Hisar semtinde, Ortapazar
Caddesi'ndeki 30 numaralý ahþap
evde[4] Kaya ve Hayriye Müren çiftinin
tek çocuðu olarak dünyaya geldi[4].
Ailesi Üsküp'ten Bursa'ya göç etmiþti.
Babasý kereste tüccarýydý. Ufak tefek ve
çelimsiz bir çocuktu. 11 yaþýnda Bursa'da
sünnet oldu.Ýlkokulu Bursa Osmangazi
Ýlkokulunda (sonradan Tophane Ýlkokulu ve Alkýncý Ýlkokulu) okudu. Henüz
ilkokuldayken yeteneði öðretmenleri
tarafýndan keþfedildi ve müzikli okul
müsamerelerinde baþ rolleri oynamaya
baþladý. Hayatýndaki ilk rolü, bu
müsamerelerden
birindeki
çoban
rolüdür.Ortaokulu
yine
Bursa'da,
Tahtakale'deki 2. Ortaokulda tamamladý. Ortaokulu bitirdikten sonra babasýna Ýstanbul'a gitme arzusunda olduðunu
açýkladý ve onun da onayýyla Ýstanbul'daki Boðaziçi Lisesi'ne yazýldý. Bu okulu
birincilikle bitirdi.[1] Olgunluk imtihanlarýný pekiyi dereceyle verip Ýstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisine
(þimdiki Mimar Sinan Üniversitesi)
girdi.[1] Yüksek Süsleme Bölümü Sabih
Gözen atölyesinden mezun oldu. Desen
çalýþmalarýný öðrencilik yýllarýndan
baþlayarak pek çok kez sergiledi.Zeki
Müren hayatý boyunca hiç evlenmedi.
1950'lerin Türkiye'sinde alýþýlmýþ kalýplarý zorlayan elbiseleri ve sahne
davranýþý ile halkýn ilgisini sürekli olarak
üstünde tutmayý baþardý. Mesleðe
baþladýðý ilk yýllarda daha sýradan
kýyafetler ve saç stilleri taþýmasýna raðmen ileriki yýllarda kadýnsý kýyafetler, saç
modelleri ve makyajý ile sahnelerde yer
aldý. Kendisi hiçbir zaman cinsel yönelimi ile ilgili bir açýklama yapmadý ve
zaman zaman adý kadýnlarla anýldý ancak
genel kanaat eþcinsel olduðu yönünde
idi.Sanatçýnýn yaþam biçimi ve cinselliði
tartýþmalarý, ölümüne dek hep gündemde kaldý.
Kendisi röportaj ve söylemlerinde çift
cinsiyetliliðini saklamamýþ, kimi zaman
"evet, benim mýrmýrlarým var" demiþ,
"Prima sanatçýlarýn eþcinsel olduklarýný"
söylemiþtir.
Malzemeler
250 gr Un
50 gr Margarin
3/4 Su Bardaðý Ilýk Su
Üzerine
100 gr Kaþar
veya
Dil Peyniri
8 Dilim sucuk
2 Adet
Domates
1 Çorba
Kaþýðý
Fesleðen veya Kekik
5 Adet Ziyah Zeytin
3 Adet Yeþil Biber
Yemeðin Tarifi
Un ile oda sýcaklýðýndaki
margarini çabuk hareketlerle
yoðurun. Kýrýntý kýrýntý bir
kývam aldýðýnda, ýlýk suyu
yavaþ yavaþ ekleyin.
Oldukça sert bir hamur elde
edin.Hamuru yuvarlak bir
beze yapýp unlayýn. Temiz
bir kurulama bezine sararak
bekletin. 30 dakika dinlendirdikten sonra açarak,
hafifçe yaðlanmýþ
bir pay kalýbýna
yerleþtirin.
Kenarlarýný parmaklarýnýzla
bastýrarak tepsinin
kenarlarýna doðru
yükseltin. 200
dereceli fýrýnda 20 dakika
piþirin.Bu arada domatesleri
halka halka doðrayýn.
Hamurun üstüne yerleþtirip,
fesleðeni serpin. Kaþar veya
dil peynirini, sucuklarý da
yerleþtirip, pizzayý tekrar
fýrýna sürün. Üst malzeme
çok hafif piþecek kadar fýrýnda tutup çýkarýn.
Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.
Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
Hz. Mevlana
19:55
Yerli Dizi
Kýzýlelma
Urfa Ceylanpýnar’da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli bir
asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý engeller. Bir
süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý’nýn (MÝT) Ýstanbul
birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu, Murad’a hayatýnýn
teklifini yapar: MÝT’e katýlmak ve hayatýný Türkiye’ye
adamak. Murad, teklifi kabul eder. Þimdi Murad Altay,
aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu
savaþa verecektir. Tam da Murad’ýn yemin ederek
teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir
odak, hedefinde Türkiye olan tüyler ürpertici bir komploya start verir.
22:00
Sinema
Çýlgýn Dersane Kampta
Üniversiteye giriþ sýnavlarýna çok az bir süre kalmýþ
ve öðrenciler sýnav stresinden uzaklaþmak amacýyla
doða cenneti bir yerde sýnav öncesi 15 günlük bir
kamp sürecine girmiþtir. Ýstanbul Özlem
Dersanesi'nin sahibi Hadi'nin yönetiminde baþlayan
kampa öðrenciler ve öðretmenler büyük bir heyecanla katýlýrlar. Çocukluk arkadaþý olan ancak o yýllarda
birbirilerine olan duygularýný bir türlü ifade edemeyen Berksan ve Bahar ne tesadüftür ki bu kampta
bir araya gelirler.Oyuncular : Berksan, Alp Kýrþan,
Okan Karacan, Simge Tertemiz
Yönetmen : Faruk Aksoy
20:00
Yerli Dizi
Doksanlar
Necmettin, Emin ve Mustafa, doksanlar döneminin
en revaçta iþi olan muz ithalatýný yapmaya baþlar.
Necmettin, Emin ve Mustafa’nýn muz ithalatý iþine
girmesi, þimdilik mahalledeki ve ailedeki herkesten
gizlidir. Nuri kendi iþi için Tuðba’nýn düðünde
takýlan altýnlarýný rica ederken, Mustafa’nýn altýnlarý
muz ithalatý için sermaye yaptýðýndan habersizdir.
Öte yandan Emin yüzünden dolandýrýlan mahallenin
kadýnlarý, birlik olup Emin’den intikam almaya
kalkýþýnca birbirinden komik olaylar yaþanýr. Çýkan
yangýnda evde kapalý kalan Özlem’in kurtarýcýsý ise
Atilla olacaktýr.
Yönetmen : Müfit Can Saçýntý, M. Uður Yaðcýoðlu
07:00 Haber Saati
08:30Nihat Hatipoðlu
Sorularýnýzý Cevaplýyor
10:00 Müge Anlý ile
Tatlý Sert
13:00 Kýzlar ve Anneleri
15:00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide ile Yetiþ
Hayata
19:00 Ana Haber
20:00 Doksanlar
23:15 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
09.00 Hayata Gülümse
09.30 Show Kulüp
11.30 Doktorlar
14.30 Adýný Feriha
Koydum
16.30 Eve Düþen Yýldýrým
15:30 Güldür Güldür
17:00 Aþk Ekmek Hayaller
18:30 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Shrek
22:00 Çýlgýn Dersane
Kampta
09:00 Seksenler
11:10 Ýyi Fikir
12:50 1 Dakika
13:20 Hava Durumu
13:30 Avrupa Avrupa
14:30 Aileler Yarýþýyor
16:05 6 Mantý
17:20 Cevap Soruda
19:00 Ana Haber
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Kýzýlelma
22:30 Forrest Gump
08.10 Zeynep
10.00 Kýz Taþý
11.30 Dr. Ümit Aktaþ
13.00 Nil’in Dünyasý
14.10 Ankara’da Yedim
Taze Meyveyi
15:50 Baba Dostu
17:45 Ana Haber
18:45 Hayat dediðin
19:40 Bizim Aile
21:30 Haber Saati
22:20 Tarzan Rýfký
Yerli Sinema
09:00 Doktorum
11.00 Umutsuz Ev Kadýnlarý
12.45 Bana Her
Þey Yakýþýr
14.40 Evim Þahane
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20:00 Zeytin Tepesi
Yerli Dizi
22:00 Merhamet
08.30 Hayatýn Nabzý
10.10 Türk Sinemasý
12.00 Kendimize Doðru
13.00 Ýki Dünya Arasýnda
16.30 Sýrlar Dünyasý
Yerli Dizi
14.00 Yeþil Elma
16:45 Tv filmi
18.00 Ana Haber
18:50 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
20:50 Hýyanet Sarmalý
23:00 Ötesiz Ýnsanlar
TEK
YILDIZ
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
HABER
9
Bakanýna 700 bin liralýk saati kim verdi?
Kýlýçdaroðlu'ndan Erdoðan'a 11 'paralel' soru
Ýþte Kemal Kýlýçdaoðlu'nun konuþmalarýndan satýr baþlarý:
- Biliyorsunuz artýk Alo Fatih dönemi baþladý. Fatih daha cümle
bitmeden emredersiniz diyor.Burada sizlere dinlettiðim tapeler mahkeme
kararýyla alýnmýþtýr. Bir savcý fezlekesini imzalayýp gönderdikten sonra o
fezleke artýk kamunun malýdýr; gizli kapaklý deðildir.
- Dün yine ses kaydý çýktý, Alo Fatih'le ilgili. Sarýgül'le ilgili. (Ses kaydýný
dinletiyor) Baþbakan, Neden gazetenin birinci sayfasýna koyuyorsunuz?
diye soruyor. Kimin, Mustafa Sarýgül'ün.
- Ahlak neydi, ve bu haber ne? Bu ülkenin baþbakaný söylüyor. Çýksýn
söylesin. Yalanlasýn. Kendi sesinden. Sarýgül'ün karþýsýna Gürsel Tekin'i
çýkaracaðýz, kavga edecek diyor. Ama þunu bilmiyorlar. Tekin gidecek
Ýstanbul'a, Sargül'ün elini kaldýracak. Onlar bizim parti disiplinini bilmezler. Biz demokrasiye inanýyoruz. Medya özgürlüðüne inanýyoruz. Hýrsýzlýk
olmasýn istiyoruz.
- Onlar bizi anlayamazlar. Onlar cebini, biz insanlarý düþünüyoruz. Biz
siyasete girdiðimizde mal varlýðýmýzý
açýklýyoruz. Onlar siyasete yýrtýk
ayakkabýyla giriyorlar, dünya zengini
olarak çýkýyorlar. Onlar kendiilerine oy
vermeyenleri düþman ilan ediyorlar.
Yüzde 50'yi evde zor tutuyoruz deyip
yalan söylüyorlar. Onun için sözlerime
ahlaktan baþladýk.
- Geçen hafta Urla'daki villalardan
söz etmiþtim. Biz, ahlaký düþündüðümüz
için o telefon konuþmalarýnda özel
yaþamla ilgili belli bölümleri özellikle
çýkardýk. Ama o villalarý yapan o adam
diyor ki, 35 yýldýr o villalar orada duruyor
dedi. Yalan kýsa sürdü. Google ortaya
çýkardý. Her sözüne Allah'la baþlýyor.
Sen neden yalan söylüyorsun arkadaþ?
'Sadece Baþbakan gelsin 3-5 gün tatil
yapsýn' diye biz o villalarý yaptýk. Kýzýnýn
yaptýðý konuþmalarý yayýnlamak istemiyorum. 'Tuvaleti böyle olacak' diyor.
3-5 gün tatile gelen için tuvalet böyle mi yaptýrýlýr? 2 villa uðruna devletin
valisini sattýn sen. Neden merak ediyorum. Nasýl bir anlayýþtýr bu? Bir villa,
iki villa, üç villan var. Ne yapacaksýn bu kadar villayý sen? Dünya malýna bu
kadar sarýlan insaný hayatýmda hiç görmedim.
- Her konuþmanýn arkasýna Allah'ý ilave ediyor. En büyük günahtýr. En
büyük inancýmýzý siyasetine alet ediyor. Baþbakan'a leke atýyorlar diyor. Biz
atmýyoruz iftiraya, senin ses kayýtlarýný yayýnlýyoruz. Alnýnda leke var,
üzerinde olsa deðiþtirir. Alnýnda var. Baþbakan'ý misafir edeceðiz, o yüzden
villalarý hazýrlýyoruz diyor.
- Nereye yapýyorsun sen bu villalarý, 1. derece SÝT alanýna. Vali izin vermiyor. Telefon ediyor, karþýlýk geliyor, merak etme diyor. Sonra
Diyarbakýr'a sürgün. Ýþin özü, 30-35 yýl o villalar orada dendi, yalan çýktý,
misafirlik dedi, o da yalan çýktý.- Hepimiz kadýnlara saygý duyarýz. Kadýn en
deðerli varlýktýr. Bir yalan söylendi, Kabataþ Ýskelesi'nde. Söyleyen
Erdoðan. Dövdüler diyor. 8 ay söylendi. Çýktým bu grup toplantýsýnda: Eðer
bu yapýldýysa söylendiði gibi, onu yapanlar insan deðildir dedim. Derhal
bulunmasý yargýlanmasý lazým dedim. Eðer bu böyle deðilse, Baþbakan
yalan söylüyor dedim. Maðdure diyor "Üzerleri çýplak, deri eldivenli, 70100 tane adamýn arasýnda kaldým." Ondan sonra bu kadýn kendisine
geldikten sonra çocuðunu buluyor, kocasý geldikten sonra gidiyor. Böyle bir
iþ olsa görenler bu insanlýk dýþý bir olay durun demez mi? Bu konuþmadan
sonra Baþbakan'ýn danýþmaný Þenol Kazancý Emniyet'e gidiyor.
Görüntüleri izliyor. Baskýlar yapýyor emniyete. Ama bakýyor, görüntüler
yok. Binlerce kiþinin geçtiði bir yer. Sonra Kanal D, bunlarý yayýnlýyor.
Saniye saniye yayýnlýyor.- Görüntülerde ne kavga, ne gürültü, hiçbir þey
yok. Ülkeyi yöneten bir Baþbakan düþünün, olmayýn bir olayý var diye halký
tahrik ediyor. Ben halkýmý kutluyorum, bu yalancýya inanýp galeyana
gelmedikleri için. Ve baþörtülü kardeþlerime söylüyorum, bu baþörtüsü
artýk siyasetin dýþýnda kalsýn. Sizi kýlýðýnýz için eleþtirmedim, ama sizi birileri siyasete malzeme etti. Hem de Cumhuriyet Tarihinin en büyük yolsu-
zluk operasyonunu gizlemek için.
- Bir kadýna þiddet mi uygulanýr, binlerce insan arasýnda. Polis o kadar
titiz çalýþmýþ ki, orada o zaman bulunan herkesi belirlemiþ telefonlarýndan.
4 kiþiyi de teþhis etmiþ. Diyor, görüntüler öyle ama diyor, ortada rapor var
diyor. Ne zaman alýnýyor, 4 gün sonra. Nerede iz var? Dizin için tarafý. Hani
sen sürüklenmiþtin? Daha baþka þeyler var, anlatamýyorum, utanýyorum.
Açýk bir mekanda böyle birþey, mümkün deðil. Hala diyor ki, baþörtülü
bacýmý sürüklediler. Boyundan utan, boyundan.
- Asýl baþörtülü kardeþlerimize gezi olaylarýnda haraket ettiler.
Baþörtülü kardeþimizi tokatladýlar, sesi çýkmadý. Ama sen o kadýncaðýzý
getirsin, yalanýn ortasýna koydun.
- Adli Týp raporu söylüyor. Yýl 98. 11 Mayýs. Þiþli'de bir kadýn yaya
geçidinde, bir araba geliyor, çarpýyor, 35 metre sürükleniyor, ve yaralanýyor. Yaralanan Sevim adýnda biri. Arabayý kullanan Burak Erdoðan,
Baþbakan'ýn oðlu. Kendisi de Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný.
Kazadan hemen sonra itfaiye araçlarý
geliyor, yerleri süpürüyor, delilleri yok
diyor. Yaralý vefat etti. Yaya 8'e 3 yaya
suçlu dedi. Savcý yeni bir iddianame hazýrladý, 2 yýldan 5 yýla kadar hapis istedi. Ama
mahkemeye gitmedi, çünkü Ýngiltere'ye
dil öðrenmeye gitti. Adli Týp'tan ikinci
rapor istedi, bu rapor 8'de 8 yaya suçludur
dedi. Adli Týp baþkaný Denizcilik Ýþletmeleri'ne genel müdür yardýmcýsý olarak
atandý. Bunu yapan adam bu ülkeyi
yönetiyor þimdi. Hala bu gerçekleri görmüyorsanýz, içinize siniyor, gidin ona oy
verin. Siyasetçi halkýna hesap versin.
- Öbür oðlu da bu sefer gitmedi
mahkemeye. Kadir Topbaþ da gitmedi.
HSYK'yla mahkemeleri de baðlýyorlar
kendilerine. Bugün gazetelere göre
Cumhurbaþkaný imzalayacakmýþ. Eðer görevdeyseniz, demokrasinin
gereðini yapacaksýnýz.
- Bunlarý yolsuzluðu kapatmak için yapýlýyor. Fezlekeler geldi bakanlarla ilgili. Sonra geri gönderildi. HSYK'yý düzenleyecekler, dosyalarý düþürme
peþindeler. Zafer Çaðlayan, 28 kez toplam 52 milyon dolar rüþvet.
Muammer Güler, 10 kez toplamda 10 milyon dolarlýk rüþvet. Egemen
Baðýþ, 3 kez, 1,5 milyon dolar. Herkese torba torba giderken, ona çikolata
kutusunda gidiyor. 17 Aralýk'tan bu yana, bir tek yolsuzluk lafý etmedi. En
yakýnýndaki adamda yolsuzluk var. Baþbakan talimat verdi, ben yaptým
dedi. Açýkça kimden kaynaklandýðýný net bir þekilde söyledi. Biz her
defasýnda yolsuzluk var dedik, o Paralel devlet dedi.
- Bugün çýktý, "Her soruya verilecek cevabýmýz var" dedi. Eðer ahlaklý
adamsan, bu 11 soruma cevap ver:
1- Bir bakana 700 bin liralýk saati paralele devlet mi verdi?
2- Ayakkabý kutusundaki 4,5 milyon dolarý paralel devleti mi koydu?
3- Bakanlarýn çocuklarýn yatak odalarýna senin boyunda kasalarý paralel
devlet mi koydu?
4- O kasalarýn içindeki milyon dolarlarý Eurolarý paralel devlet mi yerleþtirdi?
5- Yatak odalarýndaki para sayma makinelerini paralel devlet mi oraya
koydu?
6- Ailece Zarrab’ýn uçaðýna binip Umre’ye sizi paralel devlet mi
götürdü?
7- 4 bakan adý yolsuzluða bulaþýnca istifa ettiler o 4 bakaný paralel devlet
mi istifa ettirdi?
8- Senin lehine deklarasyon imzalanmasýný paralel devlet mi istedi.
9- Kendine özel medya oluþturmak için bir havuz oluþturdun. 630 milyon dolarlýk havuzu paralel devlet mi oluþturdu?
10- Oðlun Türgev diye bir vakýf kurdu. O vakfý paralele devlet mi kurdurdu?
11- Ýki villaya valiyi satmaný senden paralele devlet mi istedi?
Fikri Kýsar, projelerini açýkladý
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum'un Ýskilip Ýlçesi Belediye Baþkan adayý Fikri Kýsar, 30 Mart yerel seçimlerinde baþkan seçilmesi
halinde Ýskilip için önemli projeleri hayata geçireceðini söyledi.
Kýsar, Er Eðitim Alayý, kýr düðün salonlarý, teleferik, su sporlarý yeri,
balýk restaurantý, triko ve konfeksiyon atölyeleri, butik otel ve sosyal hizmet bürosu, tanzim satýþ yeri, modern köpek
barýnaðý ve park ve çocuk bahçeleri gibi projeleri hayata geçireceðini kaydetti.
Projelerini tek tek açýklayan Fikri Kýsar, ilk
öncelikle Elmabeli mevkinde belediyelerine ait
olan yere Er Eðitim Alayýný Ýskilip'e kazandýracaklarýnýn altýný çizerek 31 Marttan itibaren çalýþmalarýna baþlayacaklarýný söyledi.
Ýskilip'te bulunan düðün salonlarýný yýktýklarýný ve bu yýkýlan salonlarýn yerine herhangi
bir çalýþma yapmadýklarýný kaydedem Kýsar,
"Düðün salonlarýnýn yerlerini tespit ettik. Bu
yerlere kýr düðünü, yaþayan Ýskilip kalemize
kafeterya gibi yerleri kazandýracaðýz. Ýskilip ka-
lemize teleferik yaparak, Ýskilipimizi yaþabilir hale getireceðiz. Kýzýlýrmak
köprüsü yakýnýna su sporlarýnýn yapýldýðý yer ve balýk restaurant'ý da Kýzýlýrmak a kazandýracaðýz. Triko ve konfeksiyon yerleri açacaðýz, iþadamlarýmýzý davet edeceðiz. Ýlçemizde butik otel ve sosyal hizmet bürosu
yok, en iyi butik otelini açacaðýz. Sosyal hizmet bürosu yoksul olan vatandaþlarýmýza bakýmlarý ve ihtiyaçlarýný karþýlayacak her þeyi yapacaðýz. Ýskilip haftasý düzenleyerek Ýlçemizin önde gelen ilim adamlarýmýzý tüm dünya ya tanýtarak, kiraz yarýþmasý
gibi festival havasý yaþatacaðýz. Konserler vereceðiz, yöresel ürünlerimizi Ýstanbul ve Ankara da tanzim satýþ yeri açarak pazarlamasýný
yapacaðýz. Ýlçemizin bir diðer eksiði ise köpek
barýnaðýnýn olmamasýdýr. Modern köpek barýnaðý açarak, baþýboþ köpeklerin muhafazasýný
bu yöntemle saðlayacaðýz. Park ve çocuk bahçeleri, jimnastik aletler ve kondisyon aletlerini
de ilçemize kazandýrarak halkýmýzýn yüzünü
güldüreceðiz" dedi. Haber Servisi
CHP listelerini Ýlçe Seçim
Kuruluna teslim etti
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi adaylarý ile Ýl Genel
Meclisi üyesi adaylarý dün saat 16.55'te Ýlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan önceki gün Parti Genel Merkezi'ne sunulan listelerin onaylanmasýnýn ardýndan dün saat
16.55'te Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyesi adaylarýnýn yer aldýðý
seçim listeleri Ýlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.
Belediye Meclis üye listesinin ilk 16'sý tespit edildi. CHP yetkilileri tarafýndan listede ilerleyen günlerde deðiþiklik yapýlacaðý öðrenildi.
Ýl Genel Meclisi adaylarý þunlar:
1. Burçin Solmaz Polat, 2. Yýldýz Bek , 3. Rýdvan Samsunlu, 4. Hüseyin Uysal, 5. Garip Özgür, 6. Mehmet Atalay, 7. Melda Özüdoðru.
Belediye Meclisi adaylarý:
Kontenjan:
1-Serdar Coþkun, 2-Rýdvan Osmancýklý, 3-Adem Tuð.
1. Ayhan Þamlý, 2. Hasan Levent Çöphüseyinoðlu, 3. Sermin Kaleli,
4. Özgür Kýlýç,
5. Ogün Meroðlu, 6. Serda Uysal Karlýdað, 7. Necdet Biçer, 8. Mehmet Tahtasýz,
9. Ertuðrul Demiral, 10. Sezer Yalçýnkaya, 11. Ahmet Serbest, 12. Nazik Bulut,
13. Tuncay Yýlmaz, 14. Hasan Gökay, 15. Mehmet Emin Doðan, 16.
Muharrem Özer,
17. Kontenjan, 18. Ulaþ Tokgöz, 19. Kontenjan, 20. Ali Yýldýrým, 21.
Kontenjan, 22. Yusuf Þiþman, 23. Kontenjan, 24. Ýsmail Kalender, 25.
Kontenjan, 26. Ahmet Taþçý,
27. Kontenjan, 28. Yaþar Çetintaþ, 29. Kontenjan, 30. Muharrem Madak, 31. Kontenjan.
Orman Bölge Müdürlüðü eðitim
seminerini Çorum'da yaptý
Amasya Orman Bölge Müdürlüðü
Anitta Otelde "Aðaçlandýrma Teknikleri ile Uygulamalarý" ve "4734 sayýlý
Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhaleleri Sözleþmesi Kanunu" konulu eðitim semineri düzenledi.
Eðitim seminerinde saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýndan sonra Amasya Orman
Bölge Müdürü Yaþar Sarý açýlýþ konuþmasý yaptý. Kamu Ýhale ve Mevzuatý ile
ilgili kanunlarýn deðiþikliðe uðradýðý,
Ýhale ve Mevzuattaki deðiþikliklerden
dolayý sýkýntýlarýn aþýlmasý amacý ile
yapýlacak olan bu seminerin önemine
dikkat çeken Sarý, aðaçlandýrma konularýnda yapýlacak olan 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu uygulamalarýnda dar
boðazlarýn aþýlmasý ve ihale sürecinin
bütçe takvimine göre tamamlanmasý
için bu seminerin tanzim edildiðini belirterek, kamu adýna yapýlan bu çalýþmalarda az imkânlarla çok iþler yapan
personeline teþekkür etti.
Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim Sýðýrcýda konuþmasýnda
yatýrýmcý kamu kurumlarýn ihale kanunu uygulama baþarýlarýnýn kurumsallaþmada bir kýstas olduðunu kaydederek, Amasya Orman Bölge Müdürlüðü
olarak 1.1.2014 tarihinden itibaren
makineli aðaçlandýrma iþlerininde açýk
ihale yöntemleriyle yapýlacaðýný belirtti. Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu, 2013 ve geçmiþ yýllarda
Çorum bölgesinde yapýlan aðaçlandýrma ve teras çalýþmalarý hakkýnda sunumunu yaptý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
Baþbakan'ýn hakaretlerini
dinlerken aðlýyoruz
Seçimlerden sonra
özerklik dayatacaklar
Mustafa Destici, Güneydoðu’daki üçgen
devletin Irak ve Suriye ayaklarýnýn tamamlandýðýný, sýranýn Türkiye’ye geldiðini söyledi.
Destici, “Bize yutturmaya kalktýklarý þey
terörün bitmesi deðil. PKK ne silah býrakmýþ,
ne çekilmiþ vaziyette. Seçimden sonra
özerkliði, birlikte yaþamanýn formülü olarak
dayatmaya çalýþacaklar.” dedi.BBP Genel
Baþkaný Mustafa Destici, PKK’nýn çözüm
sürecinde þehir yönetimini ele geçirecek
kadar güçlendiðini söyledi.
BDP sözcülerinin son dönemde yaptýklarý özerklik çýkýþlarýna dikkat çeken Destici,
geliþmelerin ‘paralel devlet’ cambazlýðýyla
gözlerden kaçýrýldýðýný belirtti. Destici,
“Bizim cambaza bak misali paralel devlet,
paralel devlet diye yukarý baktýrýlýrken bir
bölgemizde üçgen devleti kurdurdular ve
kurduracaklar arkadaþlar. Bakýn ne diyor
BDP’nin eþ baþkaný? ‘Yerel seçimlerden
sonra özerkliði ilan edeceðiz’ diyor. Biz bunu
aylar öncesinden söylüyoruz. Önce Irak’ýn
kuzeyinde özerklik ilan ettirdiler, daha sonra
Suriye’nin kuzeyinde PYD aracýlýðýyla bunu
yaptýlar. Þimdi yerel seçimlerden sonra
Türkiye’nin Güneydoðu Anadolu’sunda
bunu fiiliyata sokmaya çalýþacaklar ve o
üçgen devleti o bölgede oluþturacaklar.”
dedi.
Mustafa Destici, partisinin Güneydoðu
Anadolu Bölgesi belediye baþkan adaylarýný
Gaziantep’te tanýttý. Burada partililere seslenen Destici, çözüm sürecini eleþtirdi. “Bize
yutturmaya kalktýklarý þey terörün bitmesi
deðil. PKK ne silah býrakmýþ vaziyette, ne
çekilmiþ vaziyette.” diyen Destici, “Tam tersine bu süreçle birlikte yaralarýný sarmýþ ve
bölgede daha etkin bir duruma gelmiþ. Dað
kadrosu çok güçlenmiþ bir duruma gelmiþtir.
Neredeyse þehirlerde yönetimi ele geçirecek
noktaya gelmiþler. Yerel seçimlerden sonra
da özerkliði bize, birlikte yaþamanýn formülü
olarak dayatmaya çalýþacaklar.” þeklinde
konuþtu.Destici, yasamanýn, yürütmenin
vesayeti altýnda olduðunu ifade ederken,
yasamayý vesayetten kurtarmanýn öncelikli
mesele olduðunu dile getirdi. HSYK deðiþikliðine de deðinen BBP Genel Baþkaný, sözlerini þöyle sürdürdü: “3 yýl önce hep beraber
‘evet’ demiþtik. 3 yýl önce ‘evet’ dediðimize
bugün niye ‘hayýr’ diyoruz. 3 yýl önce ‘hayýr’
diyenler de bugün ‘evetçi’ pozisyonuna geçti.
Yargý sistemiyle bu kadar oynanýlmaz, ileri
demokrasilerin tamamýna baktýðýnýz zaman
bir kez hukuk sistemi yapýlýr, yüz yýllar
boyunca ülkeler onunla yönetilir. Bizde her
hükümet mutlaka yargýya el atýyor. Neden?
Bana dokunmasýn, kendisini garanti altýna
almaya çalýþýyor. Suç iþlemeyen, suçu
olmayan bir insan neden hukuktan korksun.
Özel Yetkili Mahkemeleri (ÖYM) kaldýrýyorsun, bu mahkemelere olan ihtiyaç bitti mi?
Niye kurdun, niye kaldýrýyorsun? Ne oldu da,
geçmiþte savunduklarýný bugün reddeder
duruma geldin? Bunun cevabýnýn verilmesi
lazým.”
Terörle Mücadele Kanunu’nun
(TMK) laðvedilmesi ve ÖYM’lerin kaldýrýlmasýnda yaþanacak sýkýntýlara deðinen
Destici, düzenleme ile PKK ve KCK’lýlara
örtülü bir af olarak getirildiðini savundu.
Ýsimleri bilinmiyor hiçbirinin belki
ama Türkçe öðretip öðrenci yetiþtiriyorlar. Son dönemde kara propaganda
haberleriyle
gündeme
gelen
Somali’deki Türk okullarý, isimsiz
kahramanlarýn görev yaptýðý ülkelerden sadece biri. Adý yakýn zamana
kadar terör, açlýk ve iç savaþla anýlan
bu ülkede, Anadolu’nun çeþitli
illerinden gelmiþ, fedakâr birçok Türk
öðretmen bulunuyor.
Somali Özel Bedir Türk Okulu
öðretmenleri Mustafa Akay ve
Hüseyin Türk de zor þartlar altýnda bu
ülkede görev yapan fedakar öðretmenlerden sadece ikisi. Yaklaþýk 6 ay
önce Bursa’dan Somali’nin baþkenti
Mogadiþu’ya Türkçe öðretmeni olarak
gelen Mustafa Akay son günlerde
Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn Hizmet
Hareketi’ne yönelik ‘Haþhaþi, örgüt’
gibi karalamalarýna hâlâ inanamadýklarýný söylüyor. Akay, “Ben Sayýn Baþbakan’ýn hastalýðý sýrasýnda geceleri dua için kalkan biriyim. Rabb’ime günlerce
Baþbakan’ýmýza saðlýk ve sýhhat ver, diye dualar ettim. Haþhaþi
ve virüs ne demek? Biz bunlarý hak edecek ne yaptýk?
Baþbakan’ýn sözleri bizleri çok yaraladý.” diyor.
Türkçe öðretmeni Akay, Baþbakan’ýn büyükelçilere “Gidin
bulunduðunuz ülkede bunlarý anlatýn” talimatýyla da adeta
yýkýlmýþ. Bunu, Erdoðan’ýn daha önce Hizmet Hareketi için
söylemiþ olduðu güzel sözlerin samimi olmadýðýnýn göstergesi
olarak deðerlendirerek, þöyle konuþuyor: “Bana Allah gayesi
dýþýnda trilyonlar verseler Somali’ye gelmezdim. Burada iç
savaþ, terör ve yoksulluk var. Her gün etrafýmýzda bombalar
patlýyor. Siz bu kadar zorluklara raðmen ülkesi, milleti adýna,
Allah rýzasý için mücadele eden insanlara o söylediklerinizle
zorluk katýyorsunuz. Yani Somali devletine gidip bunlar
tehlikeli diyorsunuz. Burada bizim tehlikemiz Somalili çocuklara Türkçe öðretmek, Ýslam’ý anlatmak mý? Nedir burada yanlýþ olan þey? Burada Türkiye’deki geliþmeleri duyan aileler bize
gelip neler olup bittiðini soruyorlar ama giderken þunlarý
söylüyorlar: Bizim kendi ülkemizin vatandaþlarý Somali’yi terk
ederken siz buraya geldiniz, siz kötü insanlar olamazsýnýz.”
Arkadaþlarýmýzla para toplayýp referandum için Türkiye’ye
gelmiþtik
Okulda görev yapan Ýngilizce öðretmeni Hüseyin Türk de,
Somali’ye yaklaþýk 2 yýl önce gelmiþ. Daha önce Tanzanya’da
3,5 yýl görev yaptýðýný aktaran Türk, “Tanzanya’da iken
arkadaþlarýmýzla para toplayýp 2010 referandumu için
Türkiye’ye gelmiþtik.” diye konuþuyor. Ardýndan Somali’ye
geçtiðini anlatarak, “Ülkeye geldiðimizde ilk 5 ay 4 aile ayný
evde kaldýk. 1,5 yýl eþimle penceresiz ve kapýsýz bir lojmanda
yaþadým. Evimizde gaz yoktu, eþim yemekleri odun ve kömür
ile piþiriyordu. Þimdilerde ise yeni yeni evlerimizde gazlý ocak
kullanmaya baþladýk. Bütün zorluklara raðmen halimize binlerce þükürler olsun.” sözleriyle yaþadýklarý zorluklarý dile
getiriyor. Baþbakan’ýn nefret söylemine þöyle tepki gösteriyor:
“Baþbakan’ýn Hizmet için söyledikleri 40 yýl düþünsem aklýma
gelmezdi. Bazen kendi kendime acaba rüyada mýyýz diye soruyorum. Baþbakan bugüne kadar övdüðü hizmet sevdalýlarýný
þimdi yerin dibine sokuyor. Bu söylemlere çok gönül koyduðumuzu ve incindiðimizi söylemek istiyorum. Somalililer kendi
ülkelerinden güvenlik ve kýtlýk nedeniyle kaçarken, bizler
buraya geldik. Türk okullarýmýzda, Türk bayraðýný dalgalandýrýyoruz, çocuklara Türkçe öðretiyoruz? Tek suçumuz bu
mu?”
Okulda görev yapan Türk’ün eþi Zeynep Türk de Somali’ye
geldikten sonra belli baþlý zorluklar yaþadýklarýný belirterek
ekliyor: “Rabb’imize hep þükrettik, dua ettik. Ýlk geldiðimizde
yemeklerimizi kömürle, odunla piþirmek çok zor oldu ama
alýþtýk. Ýlk geldiðimizde kaldýðýmýz lojmanýmýzda pencere ve
kapý yoktu. Sadece sineklik ve örtü ile idare etmek zorunda
kalýyorduk. Þu an sadece hasta olduðumuzda okul dýþýndaki
lojmanlardan dýþarý çýkabiliyoruz.”
Türkçe öðretmeni Mustafa Akay’ý Somali’de yalnýz býrakmayan eþi Zeynep Akay da yaþadýklarýný þöyle anlatýyor:
“Buraya gelince Fethullah Gülen Hocaefendi’yi daha iyi anlamaya baþladým. Okul içindeki lojmanlardan dýþarý güvenlik
gerekçesiyle çýkamýyoruz. Her zaman hicret duygu ve
düþüncemiz vardý. Buraya gelerek onu gerçekleþtirdiðimiz için
çok mutlu olduk. Rabb’imize bize hicreti yaþattýðý için her
zaman þükrediyoruz.” Zeynep Akay son günlerde Hizmet
Hareketi’ne yönelik karalama ve iftira kampanyalarýný ise televizyondan aðlayarak izlediðini ifade ediyor. Akay çiftinin 8
yaþýndaki çocuklarý Dilek Akay da, “Kumbaramdaki paralarý
buradaki çocuklara baðýþlamýþtým. Þimdi ise ben buradayým. Ýlk
geldiðimde çok korkuyordum. Þu an ise alýþtým.” diyor.
Siyasî referansý olmayana öðretmenlik yolu kapanýyor
Meclis’e gönderilen Milli Eðitim ile ilgili yasa tasarýsý, öðretmen adaylarý
için þok düzenlemeler içeriyor. Halen 300 bin öðretmen adayý atama beklerken öðretmenliðe giriþ siyasî etkiye açýk hale getiriliyor. Tasarýya göre
atanan öðretmenler, aday öðretmenlikten öðretmenliðe geçiþ için bir yýl görev
yaptýktan sonra performans deðerlendirmesine alýnacak.
Baþarýlý bulunursa sözlü veya yazýlý sýnava tabi tutulacak,
baþarýlý olanlar atanacak. Baþarýlý olamayanlara, baþka il
veya ilçede görevlendirilerek bir yýl içinde tekrar sýnava
girme hakký tanýnacak. Üst üste iki kez baþarýlý olamayanlar aday öðretmen statüsünü kaybedecek ve memuriyetle
iliþikleri kesilecek. Türk Eðitim-Sen Baþkaný Ýsmail
Koncuk, “Sözlü sýnav açýkça torpil demektir.” þeklinde
tepki gösterdi.Yeni MEB tasarýsýnýn öðretmenliðe geçiþte ‘performans deðerlendirmesine göre baþarýlý olma’ þartýný getirmesi, pek çok soruna ve sübjektif deðerlendirmeye yol açacak. Zaman’a bilgi veren uzmanlar, “Performans
kriterlerinin ne olduðu belli deðil. Ne olduðu bile belli olmayan bir kritere
göre aday öðretmenin sýnava alýnýp alýnmayacaðýna karar verilmesi hukuk
devleti ile izah edilemez. Öðretmen adayýnýn performansýný neye göre yeterli ya da yetersiz göreceksiniz. Bu siyasi etkiye açýk bir düzenleme olur.” diyor.
Performans deðerlendirmesinde baþarýlý olanlarýn girmeye hak kazanacaðý
sýnavýn sözlü olarak yapýlabilmesi de pek çok soru iþaretine yol açýyor. Eðer
tasarý bu þekilde yasalaþýrsa yüz binlerce öðretmen adayý, mesleklerini yapabilmek için ‘siyasi referans’ bulmak zorunda kalacak.Tasarýnýn 5. maddesi,
aday öðretmen olan kiþilerin öðretmenliðe atanmasýný düzenliyor.
Kanuna göre mülakatlarý uygulamak için oluþturulacak sýnav
komisyonunun üyeleri bakanlýk personeli, diðer kamu kurum ve
kuruluþlarýnda çalýþan personel ile öðretim elemanlarý arasýndan
seçilecek. MEB’in objektif kriterleri içermediði için öðrencilere
uygulamadýðý mülakat sistemini öðretmenler için hayata geçirecek
olmasý pek çok suistimale yol açacak. Mevcut sistemde KPSS ile
atanan aday öðretmenler, birinci yýlýn sonunda öðretmenliðe
geçiþte iki yazýlý sýnava giriyor ve dosya hazýrlýyor. Yazýlý sýnavýn sözlü sýnava
çevrilmesi, MEB’deki tasfiye uygulamasýnýn öðretmenlere kadar uzanacaðý
endiþesine yol açtý. Her yýl yaklaþýk 40 bin öðretmen atandýðý
düþünüldüðünde saðlýklý bir mülakatýn uygulanabilmesi neredeyse imkansýz.
Ayrýca sýnava girmek için dahi, ‘performans deðerlendirmesine göre baþarýlý
olma’ þartý, öðretmen adaylarý için siyasi etkiye açýk iki aþamalý bir atama sistemi kurulmasý anlamýna geliyor.
Tasarýyý deðerlendiren Aktif Eðitim-Sen Genel Baþkaný Osman Bahçe,
“KPSS’yi kazanarak atanan öðretmen adaylarýnýn, kriterleri net olarak çizilememiþ performans deðerlendirmesine tabi tutulacak, ardýndan sözlü sýnava
alýnacak olmalarý bürokratik kademelerde yüzlerce eðitimcinin maruz kaldýðý
tasfiye ve kýyýmlara on binlercesinin daha ekleneceðinin iþaretidir.” diyor.
Mülakat uygulamasýna karþý çýkan Eðitim Bir-Sen’den ise, “Asil öðretmenlik
unvanýna sahip olanlar açýsýndan dahi performans deðerlendirme kriterleri
belirlenmemiþken, aday öðretmenler açýsýndan bu neviden bir kriterin belirlenmesi ve ön koþul olarak ortaya konmasý bir çeliþkiyi de içermektedir.” açýklamasý yapýlýyor. Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen Baþkaný Ýsmail Koncuk da
tasarýnýn siyasi etkiye açýk bir atama sistemi öngördüðünü söylüyor. Koncuk,
þunlarý aktarýyor: “Stajyer öðretmenler performans deðerlendirmesinde
baþarýlý olursa ve disiplin cezasý almazsa yazýlý ya da sözlü sýnava alýnacak.
Þayet baþarýlý olamazsa baþka bir yere atanacak. Öðretmen, bu bir yýllýk
süreçte de performans deðerlendirmesinde baþarýlý olacak ve disiplin cezasý
almayacak, daha sonra sýnava tabi tutulacak. Stajyer öðretmen, tekrar
baþarýsýz olursa meslekle iliþiði kesilecek. Bu þu anlama gelmektedir: Öðretmenlerin masa baþý ya da ahbap-çavuþ iliþkileri sonucunda stajyerlikleri
kalkacak ya da kalkmayacak. Hele ki sözlü sýnav açýkça torpil demektir.”
Bahçeli: Baþbakan, Kabataþ yalanýný vicdansýzca kullanmýþtýr
Türkiye’nin gittikçe kökleþen, günden güne dallanýp budaklanan bir yolsuzluk dalgasý ve rüþvet sarmalýyla yüz yüze kaldýðýný içimiz acýyarak görüyor
ve tanýk oluyoruz. Ýnsanýmýzýn gerçek gündemi, somut ve belirgin ihtiyacý
ekonomi odaklýdýr. Fakat AKP hükümeti bambaþka telden çalmakta, abuk
sabuk iþlerle oyalanmaktadýr. Türk milleti ekonomik zulmün pençesindedir.
Milyonlarca vatandaþýmýz deyim yerindeyse, kazanda piþirip kapaðýnda
yemektedir.
Çünkü isimleri Bilal ve Sümeyye deðildir
AKP hükümeti küresel ekonomik lobileri, çýkar gruplarýný memnun ve tatmin etme üzerine sanal bir saadet zinciri kurmuþ, vatandaþýmýzdan almýþ
yabancýlara ikram etmiþtir. Türkiye’de herkes borçlu, herkes sorunludur. Bu
çerçevede 2012’de 698 bin kiþi borcunu ödeyemezken, 2013 yýlýnda bu sayý 1
milyon 82 bine ulaþmýþtýr. Eðer TÜÝK hesaplamalarda bir hata yapmamýþsa
veya yeni bir düzeltmeye gerek duymayacaksa, açýklanan en son iþsizlik verileri felaketin habercisidir. Askerliðini yapmýþ Muðlalý Hasan iþsizdir.
Okulunu bitirmiþ Kayserili Mustafa iþsiz ve parasýzdýr. Eli ekmek tutma çaðýna gelmiþ Manisalý Mehmet iþ diye kývranmakta, iþ diye yanýp tutuþmaktadýr.
Yuva kurma telaþýnda olan Balýkesirli Oðuz zor durumda olup babasýndan
harçlýk almaktan baþka þansý yoktur. Þýrnaklý Kemal, Hataylý Rýza, Iðdýrlý Ali,
Diyarbakýrlý Hüseyin, Trabzonlu Ayþe, Sinoplu Filiz, Mersinli Osman çalýþacak ve hayatýný idame ettirecek bir iþten mahrumdur. Çünkü bunlarýn ismi
Bilal veya Sümeyye deðildir.
Önemli olan bakan çocuklarýdýr
Çünkü bunlarýn býrakýnýz para saklayacak kutularýný ve kasalarýný giyecek
ayakkabýlarý dahi yoktur. Çünkü bunlarýn Usame Kutub gibi dostlarý, Yasin El
Kadý gibi tanýdýklarý, Muaz Kadý gibi arkadaþlarý, Tayyip Erdoðan gibi babalarý
bulunmamaktadýr. Haram okyanuslarýnda yüzen ve yakýtý rüþvet, dümeni alavere dalavere, pusulasý sahtekârlýk, yükü kaçak mallardan ve tayfasý hýrsýzlardan oluþan gemi filolarý da olmamýþtýr. Türk gençliði aç ve açýktayken, iþsiz ve
güçsüzken; Baþbakan’ýn çocuklarý kamu arazilerine çöreklenmekte, yetimlerin hakkýný bol bol cebe indirmektedir. Gençlerimizin özeline karýþan, nasýl
giyinip, nasýl yiyip, ne içtiklerine müdahale eden, “her üniversiteyi bitiren iþ
bulacak diye bir kaide yok” diyerek gelecek nesilleri tersleyen Baþbakan, konu
Bilal’i olunca neredeyse göðe merdiven dayayacak kadar iþtahlý ve heyecanlý
olmaktadýr. Evlatlarýmýz baþlarýný sokacak bir göz evi ancak hayallerinde
görürken, Baþbakan’ýn kýzý-oðlu villa sipariþi vermekte, nasýl bir saray istediklerini detaylý olarak yandaþ iþadamlarýna bildirmektedir. Bu zihniyete göre
önemli olan bakan çocuklarýnýn çalýntý paralarla geleceklerinin garantiye alýnmasýdýr
.DIÞ POLÝTÝKA DÝKÝÞ TUTMADI
Bölgemizdeki tüm olaylar aleyhimize geliþmektedir. Hiçbir planý iþlememiþ, hiçbir projesi dikiþ tutmamýþtýr. Türkiye artýk yanýbaþýndaki hadiselere
dahi yön vermekten, tesir etmekten uzak bir ülke haline gelmiþtir. Mýsýr’daki
olaylar ortadadýr. Libya’daki çalkantýlar malumumuzdur. Irak ve Suriye’deki
kontrolsüz ve milli güvenliðimizi sarsýcý hadiseler yumaðý örtülemeyecek
kadar alenidir. Þu hazin tabloya bakýnýz ki, Esad rejimi ölüm ve iþkencelerine
süratle devam etmektedir. Masum siviller katledilmektedir. Patlayýcý yüklü
araçlar ülkenin her yanýnda kol gezmekte, insan avýna çýkan cellatlar dur
durak bilmeksizin kan dökmektedir. Bilindiði gibi, 2’nci Cenevre Konferansý
da sonuç vermemiþtir. PKK sýnýrlarýmýzýn hemen dibinde üç kantondan
oluþan özerk bölge ilan etmiþtir. El Kaide ise etki alanýný artan bir þekilde
yaygýnlaþtýrma çabasýna girmiþtir.
TEK
YILDIZ
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
SPOR
11
ÇOROFF yaðmuru
deðerlendirdi
Masa tenisi il birinciliði sona erdi
Kýzlarda Özel Pýnar, erkeklerde
23 Nisan þampiyon oldu
23 Nisan kupasý ile
üç maçýndan da galibiyetle ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Osmancýk Ahmet Çörekçi YBO ise
tek maðlubiyetle ikincilik kupasýnýn sahibi olurken Merkez YÝBO
üçüncü olurken Ýnkilap Ortaokulu
ise dördüncülük ödülünü almaya
hak kazandý.Maçlarýn ardýndan
düzenlenen törenle dereceye giren
okullarýn sporcularýna madalyalarý
okullara ise kupalarý verildi. Kýzlarda þampiyon olan Özel Pýnar Ortaokulu ile erkeklerde þampiyon olan
23 Nisan Ortaokulu gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar. SPOR SERVÝSÝ
Ortaokullu Yýldýzlar Masa Tenisi il birinciliði dün yapýlan
karþýlaþmalarla sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda
yapýlan karþýlaþmalar sonunda kýzlarda Özel Pýnar,
erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu þampiyon oldu.
Ýl birinciliðinde 14 okul þampiyonluk mücadelesi verirken erkeklerde 56, kýzlarda ise 16 sporcu
okullarý adýna ter döktü. Dört takýmýn final grubuna kaldýðý il birinciliðinden erkeklerde üç maçýný da
kazanan 23 Nisan Ortaokulu þampiyonluðu kazanýrken, Osmancýk Ahmet Çörekçi Ortaokulu ikinciliði Kocatepe Ortaokulu üçüncülüðü kazanýrken
Bayat Mülazým Ortaokulu ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
Kýzlarda ise dört takým tek devreli lig statüsünKýzlarýn birincisi Özel Pýnar
de oynadýðý maçlar sonunda Özel Pýnar Ortaokulu
ÇOROFF hafta sonu yaðan yaðmuru deðerlendirdi ve üyeleriyle bir gezi düzenledi.
Kurak geçen kýþ ayýnda kar ve yaðmur
yaðmamasý nedeniyle bekledikleri of-rood ortamýný bulamayan Çoroff üyeleri hafta
sonu yaðan yaðmuru fýrsat bilerek 16 arazi aracý ile tur yaptýlar. Anýt Cafe önünde toplanan 16 araç Samsun yolundan Pancarlýk köyü merasýna
geçen ekip burada of-rood
heyecanýný yaþadýlar.
Oldukça zor arazi þartlarýnda yapýlan gezi sýrasýnda
araçlar zaman zaman zorlandýlar ve yaðmur altýnda geçen
heyecanlý dakikalarýn ardýndan mola veren üyeler olduk-
ÇESDER
Turnuvasý Mart'ta
baþlayacak
Her yýl geleneksel olarak Çorum Eðitim Sevenler Derneði
(ÇESDER) tarafýndan düzenlenen futbol turnuvasýnýn 9'cusuna 15
Mart Cumartesi günü start verilecek.
Dernekten yapýlan açýklamada turnuvaya ön kayýtlarýn 24 Þubat-7 Mart tarihlerinde yapýlacaðý bildirildi. Ön kayýtlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan 8 Mart'ta kesin kayýt iþlemleri tamamlanarak
ÇESDER dernek merkezinde saat 14.00'de grup kuralarý çekilerek
fikstür belirlenme iþlemleri yapýlacak. Heyecanla beklenen turnuva ise 15 Mart Cumartesi günü oynanacak turnuvanýn ilk maçlarý
ile baþlayacak. SPOR SERVÝSÝ
ça keyifli ve neþeli bir günü tamamladýlar.ÇOROFF 30'a yakýn arazi aracý ve üye kayýsý 40
olan Çorum'un en büyük Offroad derneði üyelik baþvurularý sürüyor. Arazi aracý meraklýlarýn
katýlabileceði dernek araç almak isteyen ve
mevcut aracýnýn becerilerini sýnamak isteyen
herkese yardýmcý olacaðý belirtilerek gezilere
katýlmaya davet edildi.
Pazar günü yapýlan tura Adem Oðuzhan
Kaya, Aydýn Özkader, Burak Torun, Cafer Iþýtýr, Cemil Gazel, Erdil Duran, Eþref Söker, Göral-Vural Çetinkaya, Ýlker Alptekin, Levent
Kýrýþ, Murat Þen, Mustafa Karaküçük, Selahattin
Gürses, Taþkýn Albayýr, Turgut Ýlgü ve Tekin Akbülbül. SPOR SERVÝSÝ
Düzyurt inanýyor
KULÜPLER ARASI
BASKETBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ…
HE KÜLTÜR: 19
BASKETBOL ÝHTÝSAS A: 105
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Haluk Yakýn, Hakan Kaya.
HE KÜLTÜRSPOR: Özgür, Mehmet,
Doðuhan, Ali, Reþit, Metehan, Onur,
Nurettin, Oðuzhan, Ahmet, Ahmet Güler, Alperen, Selim.
BASKETBOL ÝHTÝSAS A: Buðra, Gökberk, Gökhan, Ataberk, Yusuf, Taha, Yýlmaz, Anýl, Berkay, Emrehan, Alp, Ataberk, Orbay.
PERÝYOTLAR : 5-24, 2-33, 8-30, 4-18
BASKETBOL ÝHTÝSAS B: 53
GENÇLÝK GÖRKEM: 45
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Dursun Uðral, Ömer Ali
Yýldýz .
BASKETBOL ÝHTÝSAS B: Özgür Deniz,
Furkan, Mete, Emre, Emirhan, Alperen,
Olcan, Akýn, Ahmet.
GENÇLÝK GÖRKEMSPOR: Furkan,
Onur, Özkan, Rýza, Berkay, Furkan Nalçacý, Mertcan, Þahin, Mertcan, Semih,
Turan .
PERÝYOTLAR: 14-10, 21-15, 4-10, 14-10
Çýksalýn'ý deviren Turuncu-Beyazlýlar, zirvede emin adýmlarla
ilerliyor.Teknik Direktör Ortakudaþ, "Önemli olan galip gelebilmekti. Bunu da baþardýk. Hedefimiz þampiyon olmak" dedi
ZÝRVEYE YERLEÞTÝLER
Sahasýnda önceki gün konuk ettiði Çýksalýnspor engelini son
dakikada bulduðu golle geçerek 3 puanýn sahibi olan ve liderliðini açýk ara sürdüren Düzyurtspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktörü Ömer Ortakudaþ, zor ama önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Ortakudaþ, karþýlaþmaya, zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediðini bilerek çýktýklarýný belirterek, "Çýksalýnspor'un
acilen puanlara ihtiyacý var. Nihayetinde kümede kalma mücadelesi veren bir ekip. Ýkinci yarý iyi takviyeler yaparak güçlendiler. Bu
tür takýmlara karþý temkinli oynamak lazým" dedi.
TEMKÝNLÝ BAÞLADIK
Ortakudaþ, "Maça temkinli baþladýk. Aradýðýmýz golü bulunca
biraz rahatlamýþtýk ancak ilk yarýnýn son dakikalarýnda kalemizde
beklemediðimiz bir gol gördük. Ýkinci yarýda iki takýmýn da galibiyet için baskýlar uygulamaya baþladý. Çok koþtuk ve aradýðýmýz
golü bu yarýda bulabildik. Futbolcularýmda liderliðin vermiþ olduðu bir stres var. Birçok futbolcum amatörden geldiði ve genç olduklarý için bu stresi yaþayabiliyor ama oyuna asýlmayý býrakmadýk. Önemli olan galip gelebilmekti. Bunu da baþardýk. Hedefimiz
þampiyonluk olmak. Bunu da baþaracaðýmýza inanýyoruz" dedi.
SPOR SERVÝSÝ
"Futbolcularý kutluyoruz"
Batman Petrolspor'un Basýn Sözcüsü Bülent Kurt, Çorum
deplasmanýnda kendilerine yakýþan sonuçla kente dönmenin sevincini yaþadýklarýný söyledi.
Kurt, þöyle konuþtu: "Çorum'da futbolcularýmýz kendilerine yakýþaný yaptý. Ýyi mücadele ettiler. Teknik heyet ve futbolcularýmýzý yönetim kurulu adýna kutluyoruz. Son dört haftada alýnan
10 puanla takýmýmýz çýkýþa geçtiðini gösteriyor. Pazar günü sahamýzda Elibol Sandýklýspor ile karþýlaþacaðýz. Bu maçta taraftarýn desteðine ihtiyacýmýz var. Ekibimiz rehavete kapýlmayacak" dedi. SPOR SERVÝSÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
19 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA
Belediyespor taktik
çalýþmalarla baþladý
Zeki Gül'den sert açýklamalar
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, görsel ve yazýlý
basýnda yönetimine yapýlan eleþtirilere sert açýklamalarla
cevap verdi. Baþkan Gül, yönetimden Hasan Özer Gökmen, Mustafa Ercan, Mustafa Mertek, Fahri Yandýk ve Kerep
Kahramantekin ile birlikte geldi.
Dün Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmanda konuþan baþkan Gül þunlarý söyledi.
"Herkes görevini yapacak, kimse bize görevimizi öðretmeye kalkmasýn. Yönetim olarak teknik kadroya ve futbolculara
güvenimiz tam kötü neticeler futbolda her zaman var olmuþtur.
Bu düþüþün en kýsa sürede çýkýþa döneceðini inanýyoruz. Yönetim olarak aldýðýmýz sorumluluklarý yerine getirmek için büyük
bir çaba içindeyiz. Biz bu takýma inanýyor ve güveniyoruz. Lig
uzun maraton bunlar doðaldýr sezon sonunda hedefimize ulaþacaðýz. Sizlerde þunu bilin biz sonuna kadar sizin yanýnýzdayýz.
Siz çýkýn iþinizi yapýn sahada bizi mutlu edecek sonuçlarý alýn.
Bizde yönetim olarak sorumluluklarýmýzý yerine getirelim.
Futbolcu kendi iþini biz yönetim kendi iþimizi yapacaðýz.
Hoca çalýþtýracak sizlerde çýkýp futbolunuzu oynayacaksýnýz.
Futbolcu takým kurmaya çalýþmayacak, futbolcu hoca bulmaya
çalýþmayacak. Býrakacak o iþleri sahadaki görevini yapacak. Bu
noktada tabiki eleþtiri olacak, yol gösteren hatalarýmýzý bildiren
eleþtirilere sonuna kadar açýcýðýz. Haksýz suçlamalara isyan ediyoruz.
Batman'da yaþadýklarýmýzý bilmeyenler oturduklarý yerden
ahkam kesmesinler. Biz konukseverliðimizi gösterdik. Centilmenlik ölçüleri dýþýna çýkmadan takýmý motive etmek rakip
üzerine baský unsuru oluþturmak için çabamýz oldu.
Bazýlarý bizi tahrik etmekle bölücülükle suçluyorlar. Çorum
Belediyespor'u sürekli eleþtiriyorlar. Anladýk bizi tutmasýnlar
rakiplerimizi tutsunlar. Biz hep þeffaf olmaya çalýþtýk. Bize destek verenler hesap sorsun dedik. Saðda solda tehditkar konuþacaklarýna gelsinler hesap sorsunlar.Defterlerimizi incelesinler.
Bizim gizlimiz saklýmýz yok. Bu sözleri söyleyenler erkek gibi çýkýp biz Belediyespor'un baþarýlý olmasýný istemiyoruz dedikten
sonra konuþsunlar. Hem Çorumlu olacak hem Belediyespor'u
tutuyor görünecek hemde her türlü kötülüðü yapacak. Böyle
Çorumluluk olmaz böyle taraftarlýk olmaz. Herkes safýný belli
edecek.
SPOR SERVÝSÝ
Üst üste alýnan maðlubiyetlerin ardýndan
morallerin bozulduðu Çorum Belediyespor
dün yaptýðý tek antrenmanla Sakaryaspor
maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.
Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenman
Çorum Belediyespor Yönetiminin futbolcularla
yaptýðý deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan start
aldý.
Teknik Direktör Sedat Özbað yönetimindeki
çalýþmaya kolu çýkan Osman Bodur kenardan izlerken Kayseri'ye kontrole giden kaptan Nedim
dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda
pas çalýþmasý ile devam etti. Bu çalýþmanýn ardýndan Özbað takýmý ikiye ayýrarak gol çalýþmasý yap-
Hasan sözünü tuttu
3. Lig'de gol krallýðýnda ikinci sýrada bulunan Batman Petrolspor'un tecrübeli golcüsü
Hasan Ahmet Sarý, Çorum Belediyespor maçý
öncesi verilen yemekte 'Yenmesek, yenilmeyeceðiz' sözünü tuttu ve ekledi; "Biz sözümüzü
tutarýz" dedi.
"ÇIKIÞIMIZ SÜRECEK"
Attýðý gollerde takýmýný sýrtlayan ve taraftarýn gönlünde taht kuran golcü Hasan Ahmet
Sarý, Çorum Belediyespor'a attýðý golle yeniden
gündeme geldi. Maç öncesi yaptýðý açýklamalarda bulunan Sarý, sözünü tuttu. Son galibiyet-
týrdý. Çalýþmada Özbað'ýn Sakaryaspor onbirinde
Emre, Ýmam, Eray, Yakup, Murathan, Vedat,
Okan, Mehmet Akif, A Buðra ve Eray yer aldý. Yarý sahada bir takým kanatlardan orta ve iki taraflý
kaleye gol çalýþmasý yaparken diðer takým diðer
yarý sahada kurulan istasyon aletleri arasýnda çabuk ve kuvvet hareketleri yaptý.
Antrenmanýn sonlarýnda tam sahada taktik çift
kale maç yaptýran Özbað Sakaryaspor maç taktiðini çalýþtýrdý. Bu çalýþmaya hafif sakatlýklarý bulunan Oðuzhan Yalçýn ve Ender takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar.
Çorum Belediyespor, Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.
SPOR SERVÝSÝ
Kýrýkkalespor
hazýrlýklarý
baþladý
lerle iyi bir hava yakaladýklarýný belirten Hasan:
"Son dört haftada alýnan 10 puanýn yaný sýra
deplasmanda peþ peþe galibiyetler çýkýþýmýzýn
bir göstergesidir. Ýkinci yarý maçlarýnýn tümünü
final olarak görüyoruz. Ýlk yarýda hesapta olmayan puanlar kaybettik. Ýkinci yarýda da bunlarýn
telafisini yapmak istiyoruz. Çýkýþýmýz sürecek.
Son dört haftada aldýðýmýz 10 puanýn tribüne
de yansýmasýný istiyoruz. Pazar günü Elibol
Sandýklýspor maçýnda Batman 16 Mayýs þehir
stadýnýn týklým týklým olmasýný bekliyoruz" dedi. SPOR SERVÝSÝ
malarý ile devam etti. Antrenmanýn ikinci bölümünde topla
çalýþmalar yapan teknik adamýn futbolculara pas zamanlamasý üzerinde özel çalýþmalar yaptýrdý.
Hýrslý ve neþeli geçen antrenman son bölümde yapýlan
çift kale ile tamamlandý. Çorumspor bugün yapacaðý tek
antrenman ile Kýrýkkalespor maçý hazýrlýklarýna devam edecek. ADNAN YALÇIN
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta
kümede kalma mücadelesi veren
Çorumspor dün yaptýðý tek antrenmanla Kýrýkkalespor maçýnýn hazýrlýklarýna
baþladý.
1 Nolu Sentetik Saha'da Teknik
Direktör Hasan Atalay ve Yardýmcý
Antrenör Adnan Karaçalý idaresinde
yapýlan antrenmana Þakir, kaleci Ömer
ve Ömer Faruk dýþýnda tüm futbolcular
katýldý.
Isýnma hareketleri ile baþlayan
antrenman çabukluk ve kuvvet çalýþ-
Ziya Pala, hakemlerimizi izledi
Fiba Teknik Komiseri ve Basketbol Federasyonu Bölge Eðitmeni Ziya Pala klasman
hakemimiz Haluk Yakýn ve klasman adayý
hakemimiz Dursun Uðral'ý izlemek üzere ilimize geldi.
Ziya Pala, hakemlerimiz ile bir araya gelerek basketbol kurallarý hakkýnda bilgiler
verdi. Ýlimizde oynanan yýldýz erkek basketbol maçlarýnda ilimiz hakemlerini izleyen
Pala, genç hakemlerimize tavsiyelerde bulundu. Klasman hakem adayý Dursun Uðralý'yý da izleyen Pala olumlu görüþler belirterek önümüzdeki sezonda klasman hakemi
olarak görmek istediðini kaydetti.
SPOR SERVÝSÝ
Ýki takým ligden çekildi
U16 ve 2. Amatör Küme Büyükler Ligi öncesi ligden iki takým çekildi.Osmancýk Gücüspor Kulübü antrenörü Fuat Bozdemir Ýl Futbol
Tertip Kuruluna verdiði dilekçe ile sporcu yetersizliði nedeni ile U-16
Liginden çekilmek istediklerini belirtti. Uðurludað Belediye Gençlikspor Kulübü Baþkaný Ekrem Çuhadar'da sporcu yetersizliði nedeniyle
2.Amatör Küme Büyükler Ligi'nden çekildiklerini açýkladý. Osmancýk
Gücüspor U16 takýmýnýn ligden çekilmesi sonucu A grubunda maçlar
5 takýmla oynanacak. Fikstür gereði Osmancýk Gücüspor ile müsabakasý olan takýmlar bu müsabakalarýný oynamadan 3-0 hükmen galip
ilan edilecekler. 2. Amatör Küme Büyükler Liginden çekilen Uðurludað
Belediye Gençlikspor grubu ise Çorum Belediyespor, Düvenci Belediyespor ve Kargý Gücüspor arasýnda oynanacak. Uðurludað Belediye
Gençlikspor ile müsabakasý olan takýmlar bu müsabakalarýný oynamadan 3-0 hükmen galip sayýlacaklardýr. SPOR SERVÝSÝ
Download

AK Parti aday listelerini teslim etti