KÝMLERE GÖRE HANGÝ MEVCUDÝYETÝ ÖNEMLÝYSE, O ZÜMRE, ÖNEM VERDÝÐÝ VARLIÐININ YILBAÞINI KABUL EDÝYOR
BÝZ DERÝZ KÝ; RUHSAL YILBAÞI, BERAT GECESÝDÝR. DUYUMSAL YILBAÞI, REGAÝB GECESÝDÝR. EDÝMSEL YILBAÞI MUHARREM GECESÝDÝR.
Gerçekten neþeli yýlbaþý yapmak isteyenler, neleri için ve nasýl yýlbaþý yapýlýr bilenlerdir. Her sene mal bilançosu yapýldýðý gibi, þeref
yýlbaþý bilançosu da vardýr.
KÝMLERE GÖRE HANGÝ MEVCUDÝYETÝ ÖNEMLÝYSE,
O ZÜMRE, ÖNEM VERDÝÐÝ VARLIÐININ
YILBAÞINI KABUL EDÝYOR
Ýnsan, kazandýðý saygý geliþimlerine ait haysiyet sevgi, itimat, þeref
kazançlarým sayým yapmasý için bir yýlbaþý günü ve gecesi vardýr.
O tarafýna kýymet vermiþ olan insanlar da o kazançlarýnýn yýlbaþýný
kutlarlar. Bir kýsým insanlarýn kendileri için, bu taraf önemlidir. Bu
taraflarýnýn kazanana daha çok sevinirler. Ona ait yýlbaþý, bayram
eðlencesi yaparlar. Ýnsan âleminde tüm birlik var iken zümre zümre oluþlarý, yanlýþ bir tutumdur. Hâlbuki herkes kendi bulunduðu
yeri dolduruyor. Bu doldurularýn deðerleri önem taþýmalý.
30 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Herkes herkesin doldurduðu yer için birbirlerine müteekkir olmalýlardýr. Mallarý için bayram edenler, noel babaya yani yýlbaþýna önem verirler. Kimileri Arabi isimle anýlan bir Muharrem
Gün ve Gecesini yýlbaþý kabul eder, onu kutlarlar. Kimileri de
bildiðimiz Berat Gece ve Gündüzünü kutlarlar.
Buna benzer çeþitli yýlbaþýlar, çeþitli kutlamalara takýlmalar, soðuk havadan baþka bir þey yapmaz.
BÝZ DERÝZ KÝ; RUHSAL YILBAÞI, BERAT GECESÝDÝR.
DUYUMSAL YILBAÞI, REGAÝB GECESÝDÝR.
EDÝMSEL YILBAÞI, MUHARREM GECESÝDÝR.
Gecelerin hepsini saymaya lüzum görmüyoruz. Ancak, kimlere
göre hangi mevcudiyeti önemliyse, o zümre, önem verdiði
varlýðýnýn yýlbaþýný kabul ediyor, Öbür yanlarýna boþ veriyor.
Bunun için kimse kýnanmaz, kimseye çok görüp de kimsenin
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
kimseye soðumasý, kýzmasý, içerlemesi, kendi kendisinin bilmediði tamlamaya kýzmasý demektir.
Ancak Müslümanlarýn, adýnýn sahibi olmasý, baþlýca göze çarpýyor. Ruhsal ve duyumsal yýlbaþýndan haberi olmayan; uydum kalabalýða hesabý, ancak maddi hesaplar yýlbaþýna karýþýp, mensup olduðu dinin yasakladýðý kumar ve içkiyle yýlbaþý
kutlamasý, en azýndan þahsiyet sahtekarlýðý olduðunu
bilmelidir.
Varsa böyle zihniyetler, gölge gibi neresinin adýna yaþadýðýný bilmeyip, kalabalýðýn gölgesidir.
Neþeli yýlbaþý yapabilmeleri Ýçin,
kendi deðerini korumasýný tavsiye ederiz.
Yýl: 1 Sayý: 28
www.kesinkarar.com
Esnaf cezadan kurtuldu
Kültür ve Turizmde
atýlým yýlý olacak
e-tebligat uygulamasýnýn baþlangýcý 1 Nisan
tarihine ertelendi. Çorum'da mükelleflerin yüzde 85 i þifre ve parolasýný aldý
E-tebligat uygulamasýnýn 1 Nisan 2016 tarihine ertelenmesi ceza ile karþý karþýya kalacak
olan mükellefleri cezadan kurtardý. Çorum da
iþ yapan mükelleflerin yüzde 85 i dün itibarýyla
vergi dairesinden þifre ve parolasýný alýrken,
Türkiye genelinde 1.5 milyon esnafýn ceza almaktan kurtulduðu ifade ediliyor. Uygulamanýn baþlangýç tarihi 1
Ocak 2016
olarak belirlenmiþken,
bazý mükelleflerin
uygulamaya baþvurmamýþ
olmasý hükümeti harekete geçirdi ve süre uzatýmýna gidildi.
2’DE
Yalçýn Kýlýç
A
Y
Ç
orum'da bir dinlenme tesisine düzenlenen jandarma baskýnýnda esrar ve kokain ele geçirildi. 2’DE
HABERÝN
BELEDÝYENÝN
ÝCRAATLARI
2’DE
KILÇIÐI
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklama da, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý
tarafýndan Türkiye'de 1 Ocak 2016 yýlýndan
kullanmasý zorunlu olacak olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullaným zorunluluðu, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði'nde yapýlan deðiþiklikle ertelendiði hatýrlatýlarak, yapýlan deðiþikliðe göre iþletmelerin, 2014 yýlý satýþlarý veya gayri safi iþ hasýlatýna göre farklý tarihlerden itibaren yeni nesil yazar kullanýmýnýn
zorunlu olacaðý belirtildi. 3’DE
Ç
Yýlbaþý biletleri tükenmek üzere
Dinlenme tesisine
uyuþturucu baskýný
TSO'dan yeni
nesil yazar
kasa uyarýsý
Emeklinin gözü
yeni yýl zammýnda
K Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve
Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kültür ve Turizm Bakaný Mahir Ünal'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtüler. 8’DE
eni yýla günler kala
yýlbaþý biletleri de
tükenmek üzere. 55
milyon liralýk büyük ikramiyeye Çorum'da
2015'in son gününde
milli piyango biletlerine
ilgi yoðun oldu. Milli piyango bayileri ellerindeki son biletleri satýyor. Ýkramiye büyük
olunca hayallerde büyük oldu. Büyük umutlarla piyango bileti
alanlar, þimdiden zengin olmanýn hayalini
kuruyor. Milli piyango
bayileri ise
bilet satýþlardan memnun. 5’DE
Çetin Baþaranhýncal
Mecitözü
TOKÝ Ýle
tanýþýyor
A
k Parti Çorum Milletvekili,
Tarým, Orman ve Köyiþleri
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Mecitözülülere TOKÝ konutlarýnýn yapýlacaðýnýn
da müjdesini veren Ceylan, ön
çalýþmalarýn tamamlandýðýný,
yakýn bir zaman sonra TOKÝ
projesinin hayata geçirileceðini ifade etti. 6’DA
orum Emekliler Derneði
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý 1 Ocak tarihinden itibaren
emekli maaþlarýna
yapýlacak zammýn,
geçim sýkýntýsý yaþayan emeklileri
bir nebze olsun rahatlatacaðýný söyledi. 4’DE
Hýdýr Kýnýklý
Memursen; "1 Ocak'tan sonra
memurun yüzü gülecek
M
Ahmet Saatcý
emur-Sen Ýl temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý gündeme iliþkin bir deðerlendirme yaparak, diðer sendikalarýn memuru düþünmediðini iddia etti. 3’DE
Sayfa
2
GÜNDEM
Esnaf cezadan kurtuldu
e-tebligat uygulamasýnýn baþlangýcý 1 Nisan tarihine ertelendi.
Çorum'da mükelleflerin yüzde 85’i þifre ve parolasýný aldý
E-tebligat uygulamasýnýn 1 Nisan 2016 tarihine ertelenmesi ceza ile karþý karþýya kalacak olan mükellefleri cezadan kurtardý.
Çorum da iþ yapan mükelleflerin yüzde 85
i dün itibarýyla vergi dairesinden þifre ve
parolasýný alýrken, Türkiye genelinde 1.5
milyon esnafýn ceza almaktan kurtulduðu
ifade ediliyor. Uygulamanýn baþlangýç tarihi 1 Ocak 2016 olarak belirlenmiþken, bazý
mükelleflerin uygulamaya baþvurmamýþ
olmasý hükümeti harekete geçirdi ve süre
uzatýmýna gidildi.
Konuya iliþkin Kesin Karar Gazetesine açýklama yapan Çorum Esnaf Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "e
tebligat uygulamasýnýn baþlangýcýnýn 1 Nisan 2016 tarihine ertelenmesini olumlu bir
adým olarak görüyorum. Türkiye genelinde çok sayýda esnafýmýz ceza ile karþý karþýya kalmaktan kurtulmuþ oldu. Bu uygula-
ma sonuç itibarýyla baþlayacak,
bizde esnafýmýzý bu konuda bilgilendirmeye devam edeceðiz,
esnaf kardeþlerimizden e tebligat adreslerini almayanlarýn bir
an önce vergi dairesine baþvurarak ceza ile karþý karþýya kalmamalarýný istiyoruz" dedi.
Esnafýn e tebligat uygulamasý
konusunda bilgilenmesi için
gerekli duyurularý çeþitli kereler
yaptýk diyen ÇESOB Baþkaný
Kýlýç, "özellikle gezici esnaf ve
uzun yol yük yolcu taþýmacýlýðý
gibi iþleri yapan esnaf kardeþlerimizin uygulama konusunda
yeterince bilgi sahibi olmadýkYalçýn Kýlýç
larýný da görüyoruz, bu nedenle
de bazý kardeþlerimiz ceza ödemize yaptýðý açýklamada esnafa çaðrýda
mek zorunda kalacaktý" dedi. Kýlýç gazetebulunarak, uygulamanýn baþlangýcý 1 Nisan 2016 tarihine ertelendi, bu süre içinde
bir an önce þifre ve parolanýzý alýn, bu iþin
herhangi bir külfetti de
yok" ifadelerini kullandý.
Öte yandan Çorum'da
dün itibarýyla mükelleflerin yüzde 85 inin e
tebligat parola þifrelerini aldýklarý öðrenildi.
Çorum Vergi Dairesinde e-tebligat adresi almak için yapýlan baþvurularda herhangi bir
yýðýlma olmadýðýný
gözlenirken, mükellefler kýsa sürede iþlemlerini tamamlayabiliyor.
Avcý'dan öðrencilere 15 tatil müjdesi
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, ödevler
konusunda önümüzdeki yýldan itibaren
radikal deðiþiklikler yapacaklarýný söyledi. Avcý, sömestir tatilinde de çocuklara
ödev verilmemesi için öðretmenleri uyaracaklarýný açýkladý.
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, öðretmenlere atandýklarý yerde görevlerini devam
ettirmeleri için ilave birtakým imkanlar saðlayacaklarýný söyledi.
Þubat ayýnda 30 bin öðretmen
atamasý yapacaklarýný belirten
Avcý, sömestir tatilinde çocuklara
ödev verilmemesi için öðretmenleri uyaracaklarýný söyledi.
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, bir
televizyon programýnýn canlý yayýnýnda gündeme iliþkin sorularý
yanýtladý.
Þubat ayýndaki öðretmen atamalarýyla ilgili bir soru üzerine Avcý,
þubat ayýnda 30 bin öðretmen
atamasý yapacaklarýný kaydetti.
"30 bin atama, Doðu Anadolu
bölgesine mi olur?" sorusu üzeri-
ne Avcý, þu anda doðu bölgelerindeki
öðretmen açýðýnýn Türkiye geneliyle
eþitlendiðini söyledi.
ÖÐRETMENLER ÝÇÝN 4 YIL ÞARTI
Bu tayin sirkülasyonunu belli bir düzene
oturtmak için çeþitli çalýþmalar yapacak-
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý
larýný kaydeden Avcý, öðretmenlerin
atandýklarý yerlerde görevlerini devam
ettirmeleri için maddi ve manevi bir takým tedbirler alýnabileceðini ve en az 4
yýl bu okullarda görevlerini sürdürmelerini istediklerini söyledi.
30 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
HABERÝN
BELEDÝYENÝN ÝCRAATLARI
Belediyenin en fazla önemsediði icraatý park ve bahçe yapmak.
Belediyemiz filan yerde park bahçe yapacak, Belediyemiz filan yerde park bahçe yapýyor.
Peki ama neden hep park ve bahçe. Baþka yapacaðý iþ mi
kalmadý, hep park ve bahçe.
Belediyemizin bu alanda park ve bahçe çalýþmasý vardýr!
Belediyemiz çalýþýyor pankartýnda Baþkanýn özensizce seçilmiþ koca bir fotoðrafý yer almýþ ve pankartta özetle" Sizin
için bu parký da yeniliyoruz" diyor! Körüz ya! Vatandaþ görmüyor bilmez, en iyisi yazmak diye düþünülmüþ olacak ki o
alana pankart asýlmýþ, hem de birkaç tane! Ýyide o pankartlarý bedava yazmýyorlar.
Þehrin çeþitli yerlerinde yine pankartlarla 450 bin çiçek diktik diyor, gerçekten 450 bin adet mi. Bu çiçekleri park ve
bahçeler mi yetiþtirdi yoksa dýþarýdan mý satýn alýndý. Merak
ediyorum kim saymýþ veya kim sayacak, 600 bin denilse
kim itiraz eder.
Haydi rakam doðru 1 TL den 4 yüz 50 bin TL. 2 TL olsa 9
yüz bin TL. Evet ÇÝÇEK dikmiþler baharýn ot olacak.
Çiçekler ne renk açacak diye düþünürken su kesmeler baþladý, icra kaðýtlarý postada.
Ellerine saðlýk yapýlan parklarda gezmekten oturmaktan
zevk alýyoruz. Tamamda Çorumun ihtiyacý sadece park ve
bahçe mi. Madem kafayý parka taktýnýz, bir de oto park yapýn da vatandaþ araçlarýný güvenle park edebilsin.
Kent parkla ilgili haberin kýlçýðýný daha sonra yazarýz.
KILÇIÐI
Dinlenme tesisine
uyuþturucu baskýný
Ýl Jandarma komutanlýðý ekipleri Jandarma
Sungurlu ilçesi Cevheri köyü mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde yaptýklarý aramada,
1 kilo 146 gr esrar ile 70 gr kokain ele geçirdi
Çorum'da bir dinlenme tesisine
düzenlenen jandarma baskýnýnda esrar ve kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kiþi tutuklanýrken, dinlenme tesisinde 1 kilo
146 gr esrar ile 70 gr kokain bulundu. Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Ýl
Jandarma komutanlýðý ekiplerince alýnan duyum üzerine,
Sungurlu ilçesi Cevheri köyü
mevkiinde bulunan, iþletmeciliðini H.K. isimli þahsýn yaptýðý
dinlenme tesislerinde arama
yapýldý. Aramada, 1 kilo 146 gr
esrar, 70 gr kokain, kokain içmekte kullanýlan 7 adet pipet ile
9 mm çapýnda 13 adet tabanca
fiþeði ve 5 adet bronz sikke ele
geçirildi. Þüpheli H.K. "Kullanmak Ýçin Uyuþturucu veya Uyarýcý Madde Satýn Almak, Kabul
Etmek veya Bulundurmak" suçundan sevk edildiði adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
ÖDEVLER DAHA DA AZALACAK
Ders yýlý içerisinde de öðrencilere çok fazla ödev yüklediklerinin farkýnda olduklarýný vurgulayan Avcý, "Sömestir tatilinde
çocuklara ödev verilmemesi
için öðretmenleri uyaracaðýz.
Aslýnda sadece sömestir tatilinde deðil, eðitim yýlýnda da ödev
yükü fazla. Bununla ilgili talim
terbiye komisyonlarýmýzda da
çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. Daha
da hafifleteceðiz. Ama asýl radikal deðiþiklikleri önümüzdeki
dönemlerde peyderpey yapacaðýz" deðerlendirmesinde bulundu.
Aþýk Sefai Çorumda
Ülkücü camianýn önemli ozanlarýndan olan Sefai bu
akþam Çorum'da þiir dinletisinde sevenlerine seslenecek
Ülkücü camianýn sevilen ozaný Aþýk Sefai bu akþam Çorum'da sevenlerine seslenecek. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðýnýn düzenlediði "Þehit Fikri
Arýkan Þiir Dinletisi" programý
Aþýk Sefai
için Çorum'a gelen Aþýk Sefai
bu akþam saat 19.00 da Devlet Tiyatro Salonunda sevenleriyle buluþacak. Aþýk Sefai
Devlet Tiyatro Salonunda
ezan, bayrak, vatan, þehit dolu mýsralarý seslendirecek.
Sayfa
3
GÜNDEM
30 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
TSO'dan yeni nesil
yazar kasa uyarýsý
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, kullanýmý zorunla hale getirilecek
olan yeni nesil yazar kasa kullanýmý konusunda iþ dünyasýný uyardý.
Baþaranhýncal, iþletmelerin cezai iþlemle karþýlaþmamasý için bir an
önce yeni nesil yazar kasa kullanmalarý için çaðrýda bulundu
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklama da, Gelir
Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Türkiye'de 1 Ocak 2016 yýlýndan kullanmasý zorunlu olacak olan yeni nesil
ödeme kaydedici cihaz kullaným zorunluluðu, Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliði'nde yapýlan deðiþiklikle ertelendiði hatýrlatýlarak, yapýlan deðiþikliðe göre iþletmelerin, 2014 yýlý satýþlarý veya gayri safi iþ
hasýlatýna göre farklý tarihlerden itibaren yeni
nesil yazar kullanýmýnýn
zorunlu olacaðý belirtildi.
Uygulamanýn, bir yýllýk
erteleme ile birlikte 1
Ocak 2017 tarihinden itibaren bütün ödeme
kaydedici cihaz kullanýcýlarýna zorunlu olacaðýnýn
belirtilen Baþaranhýncal,
"Buna göre; 1 milyon
TL'yi aþan mükellefler
için, 1 Nisan 2016 tarihinden, 1 milyon TL'den
500 Bin TL'ye kadar olan
mükellefler için, 1 Temmuz 2016 tarihinden, 500
Bin TL ile 150 Bin TL arasýnda olan
mükellefler için, 1 Ekim 2016 tarihinden, 150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kay-
dedici cihaz kullanma mecburiyeti
baþlayacak. Tebliðle belirtilen tarihlerden önce mali hafýzalarý dolan
mevcut ödeme kaydedici cihazlarýný
hurdaya ayýrarak, yeni nesil ödeme
kaydedici cihaza geçme zorunluluðu getirildi. Vergi mükellefleri, kendi
istekleri doðrultusunda bu tarihler-
dan muaf tutulanlarýn, muafiyetlerinin devamý süresince Yeni Nesil
Ödeme Kaydedici Cihazlarý kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadýr. 1 Ocak
2016 tarihinden sonra iþe baþlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazlarý kullanma mecburiyeti iþe baþlama
tarihinden itibaren 30
gün içinde baþlayacak"
ifadelerine yer verdi.
CEZAÝ ÝÞLEM
UYGULANACAK
Çetin Baþaranhýncal
den önce de yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanýmýna baþlayabilecek. 3100 sayýlý Kanuna dayanýlarak çýkarýlan ilgili mevzuata göre
ödeme kaydedici cihaz kullanýmýn-
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, iþ dünyasýndan gelen talepler
doðrultusunda yeni
nesil ödeme kaydedici
cihaz kullaným zorunluluðunun bir yýl ertelendiðini ifade ederek,
belirtilen tarihlerde yeni nesil ödeme kaydedici kullanýmýna baþlamayan vergi mükelleflerine cezai iþlem uygulanacaðýný hatýrlattý.
Baþaranhýncal, bu tür yaptýrýmlarla
karþýlaþmamak için iþletmelerin bir
önce yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanýmýna baþlamasý tavsiyesinde bulundu.
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan,
Ak Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ve Ýlçe Teþkilatýný makamýnda kabul etti.
Ceylan ziyaretçileriyle
Çorum için yapýlacaklarý
paylaþýyor
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan çeþitli kesimlerden ziyaretçilerini TBMM'de ki makamýnda kabul etmeye devam ediyor. Ceylan
ziyaretçileriyle Çorum için yapýlacaklar konusunda fikir alýþveriþinde bulunuyor
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti Laçin Ýlçe
Baþkaný Mustafa Otluseki ve Ýlçe Teþkilatýný makamýnda kabul etti.
Çorum merkez ve ilçelerden, sivil toplum kuruluþlarýndan, kamu kurumlarýndan, parti teþkilatlarýndan ve vatandaþlardan Milletvekili Ceylan'a
kutlama ziyaretleri yoðun bir þekilde devam ediyor.
Ak Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa
Otluseki, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný
Aynur Küçük, Ýlçe Yönetim Kurulu
Üyeleri; Ahmet Küçük, Bekir Songün, Duran Çardaklý, Elvan Fýndýk,
Ahmet Saltuk, Muti Fýrat, Abdurrahim Göcen ve Selami Gafar, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret
ederek bir süre görüþtüler.
Otluseki ve beraberindekiler, Ceylan'a milletvekilliði ve komisyon
üyeliði görevinde üstün baþarýlar
diledi.
Ceylan ise hükümetin bazý çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi
vererek, Laçin ve bölgeyi ilgilendi-
ren yatýrýmlardan bahsetti.
Ceylan, Çorum'un tüm renklerini
kucakladýklarýný anlatarak, "insanlar
arasýnda kesinlikle ayrým yapmadan hizmetlerimizi sürdüreceðiz. Tüm
renkler, tüm ilçeler, tüm mahalle ve köyler bizimdir" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Ceylan, Otluseki ve beraberindeki heyete teþekkür etti.
Memursen; "1 Ocak'tan sonra
Vali Yardýmcýsý Sürmen'den
memurun yüzü gülecek
**** Yeni yýlla birlikte memurlarýn durumunda olacak
iyileþmeden ve sendikal yetkiden dolayý, diðer sendikalarýn 1 Ocak'ýn gelmesini istemediðini iddia eden
Memur Sen açýklamasýnda diðer sendikalarý suçladý
Memur-Sen Ýl temsilcisi ve SaðlýkSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý gündeme iliþkin bir deðer-
Ahmet Saatcý
lendirme yaparak, diðer sendikalarýn memuru düþünmediðini iddia
etti.
3. Dönem Toplu Sözleþme'nin
yürürlüðe girmesine bir hafta kaldýðýný dile getiren Saatcý,"Hazýrlýðýndan, görüþme
sürecine ve imza sahnesine
kadar bütün aþamalarýnda
sendikacýlýða zirve yaptýrdýðýmýz 3. Dönem Toplu Sözleþme kazanýmlarýmýz 1 Ocak'ta
yürürlüðe girecek. 1 Ocak,
diðer sendikalarýn gelmesini istemedikleri tarih.
Sendikacýlýk dersi verdik,
anlamadýlar. Enflasyon
farký dersi verdik, dinlemediler. Ayaða kalkýn de-
dik, masaya çakýlý kaldýlar. Kamu
görevlilerini düþünün dedik, Memur-Sen'in yolunu kesmeye odaklandýlar. Sonuç, onlar için artýk vazgeçilmez istek parça haline gelen
'Yine bana hüsran, yine bana hasret
var' þarkýsý oldu. Evet, onlar için 1
Ocak hüsran günüdür. Onlar için
yetki, bitmeyecek hasrettir. 1 Ocak
2016, kamu görevlilerini ve örgütlü
gücü terörün ve törenin emrine veren kaybetme mahkûmu konfederasyonlar ile güveni güce, gücü kazanýma dönüþtüren, kamu görevlilerinin emeðini, ekmeðini, geleceðini dert edinen, kazanma ve kazaným
odaklý Memur-Sen'in arasýndaki
misyon ve vizyon farkýnýn kapatýlamayacaðýnýn bir kez daha tescil
edildiði gün olacak" dedi.
Milletvekili Ceylan'a kutlama
Çorum Vali Yardýmcýsý Ali Deniz
Sürmen, Avukat, Þair ve Yazar
Kenan Yaþar, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü.
Vali Yardýmcýsý Sürmen ve beraberindekiler, Milletvekili Ahmet
Sami Ceylan'ý ziyaret ederek, milletvekilliðinde ve komisyon üyeliðinde baþarýlar dilediler, "hayýrlý
olsun" dileklerini ilettiler.
Milletvekili Ceylan, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek, konuklarýna teþekkür etti.
Meyvelerden
gelen güzelikler
Muz
Tatlý tadýyla yetiþkinler kadar çocuklarýn da favori meyveleri
arasýnda yer alan muz, yüksek mineral içeriðiyle ayný zamanda
saðlýðýmýz için en faydalý meyvelerden biridir. Kan basýncý düzeyinin korunmasý açýsýndan oldukça önemli bir mineral olan
potasyum bakýmýndan zengin muz, yüksek tansiyonu düþürmek, damar týkanýklýðýný önlemek, kalbin normal
fonksiyonlarýný yerine getirebilmesine yardýmcý olmak ve dolayýsýyla
kalp ve damarlara
baðlý hastalýklardan
korunmak için önerilen meyveler arasýnda
yer almaktadýr. Muzun
dezavantajý ise yüksek
þeker içeriði ve 1 adet
muzun yaklaþýk 110 kalori
gibi yüksek enerji deðerine sahip olmasýdýr.
K.K: 02
Sayfa
4
GÜNDEM
30 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan, üniversiteye
atamasý yapýlan ve unvaný yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi.
Hitit Üniversitesi'nde
cübbe töreni
Hitit Üniversitesi'nde atamasý yapýlan ve unvanda
yükselen akademik personele cübbeleri giydirildi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan, üniversiteye
atamasý yapýlan ve unvaný yükselen
akademik personele cübbeleri giydirildi.
Hitit Üniversitesi'ne atamasý yapýlan
Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Gülin Uçmak'a
Profesör cübbesi, Fen Edebiyat Fakülte-
si Antropoloji Bölümü Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Özgür Bulut'a ve Beden Eðitimi
ve Spor Yüksekokulu Beden Eðitimi ve
Spor Eðitimi Bölümü Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Esin Güllü ile Doçent unvanýna
yükselen Týp Fakültesi Temel Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr.
Akýn Yýlmaz'a, Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliði Bölümü
Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Sinan
Çalýþkan'a, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim
Üyesi Doç. Dr.
Kamil Özdin'e ve
Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim
Üyesi Doç. Dr.
Melek Güler'e
Doçent cübbesi
Rektör Prof. Dr.
Alkan tarafýndan
giydirildi.
Son atamalar
ve unvaný yükselen akademik
personelle birlikte Hitit Üniversitesinde öðretim
üyesi sayýsý 48
Profesör, 41 Doçent ve 149 Yardýmcý Doçent olmak üzere toplam 238'e, öðretim elemaný sayýsý ise 615'e ulaþtý.
Çorum Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý 1 Ocak tarihinden itibaren emekli maaþlarýna yapýlacak
zammýn, geçim sýkýntýsý yaþayan emeklileri bir nebze olsun rahatlatacaðýný söyledi.
Emeklinin gözü
yeni yýl zammýnda
Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý maaþ artýþýnýn emekliyi bir nebze olsun rahatlatacaðýný söyledi.
Çorum Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý 1 Ocak tarihinden itibaren emekli maaþlarýna
yapýlacak zammýn, geçim sýkýntýsý yaþayan emeklileri bir nebze olsun rahatlatacaðýný söyledi.
Emekli maaþlarýna Ocak ayýndan itibaren seyyanen 100 lira
zam ve enflasyon farký olarak
3,9'luk bir artýþ yapýlacaðýný dile
getiren Hýdýr Kýnýklý, bunun yaný sýra banka promosyonlarýnýn
da maaþlara ekleneceðinin bildirildiðini söyledi.
Geçen yýlara göre, oransal olarak daha iyi düzeyde bir artýþla
ocak maaþlarýný alacaklarýný belirten Kýnýklý, "Daha önceden de
bin liranýn altýndaki maaþlar
seyyanen 100 lira daha artýrýlmýþtý. Yeni yýlda da 100 liralýk
daha artýþla maaþlarýmýz daha
iyi bir düzeye gelmiþ olacak"
dedi.
Emeklilerin geçim sýkýntýsý yaþadýklarýný belirten Kýnýklý, "Yapýlan maaþ artýþý bizi rahatlatacak. Bunlardan sonrayý Baþbakanýmýza teþekkür ediyoruz"
dedi.
Paralel Postmodern darbe
Memur-Sen Ýl temsilcisi ve Saðlýk-Sen
Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý
gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmede þu ifadeleri kullandý. "Türkiye, sahip
olduðu potansiyelle, güç kapasitesiyle
içinde bulunduðumuz bölge üzerinden
3. Dünya Savaþý çýkarýlmasýnýn önündeki en büyük engel; küresel sömürgecilerin elini kolunu sallayarak Orta Doðu'yu paylaþmak, yeni haritalar çizmek
hedeflerinin önündeki en büyük barikat,
en büyük güçtür. Türkiye'nin bu coðrafyada gücünü yok etmek, barikatý yýkmak için postmodern darbeleri devreye
soktular. Olmadý, millet izin vermedi.
Paralel eliyle dost modern darbeye kalkýþtýlar, ellerinde patladý. Hendekler açýp
Türkiye'nin kuyusunu kazacaklarýný sandýlar, yine yanýldýlar. Bin yýllýk kardeþliðin, yeniden büyük Türkiye hedefinin
altýnda kaldýlar. Þimdi postmodern Haçlý
seferleri düzenlemek için plan yapýyorlar. Suriye'yi, Irak'ý devreye sokup Türkiye'nin çevresini kuþatmaya çalýþýyorlar.
Ahmet Saatcý
Onlar görmüyorlar, hâlâ anlamýyorlar.
Türkiye, bu oyunu milleti ve devletiyle
bozacak, Haçlý zihniyeti yine avucunu
yalayacak."
Rusya sýnýrlar aþýp Türkmen Daðý'nda
ölüm mevzileri kurarken, ABD kýtalar
aþýp Orta Doðu'yu kan gölüne çevirirken sesi çýkmayanlarýn, Türkiye'nin Baþika Kampý'nda asker bulundurmasýna
tepki gösterilmesine dikkat çeken Saatcý, "Sisi'ye ses çýkarmayan, Esed'e karþý
dilini yutan, Rusya'nýn varlýðýný görmezden gelen, ABD'nin Orta Doðu'yu kendi
mülküne çevirme çabalarýna alkýþ tutan
Arap Birliði'nin Türkiye'ye yönelik tepkisi sinek výzýltýsý hükmündedir. Siyonizmin gizli santrforu gibi davranan Ýran'ýn
bölgede saman altýndan yürüttüðü sularýn farkýndayýz. Emperyalizmin bölge
ofisi gibi davranan Ýran aklýný baþýna almalý, dökülen Müslüman kanýnýn hesabýný veremeyecek duruma düþtüðünü
anlamalýdýr. Buradan tüm Ýslam ülkelerine, ümmet coðrafyasýna sesleniyorum.
Gelin emperyalizmin
çýkarlarýna alet olmayalým, ümmetin
çýkarlarýna, huzuruna sahip çýkalým.
Ümmetin ekmeðini
beraber büyütelim."
Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de hendek
kazanlarýn, hendekleri kazdýranlarýn,
ODTÜ'de, Hacettepe'de, Süleyman
Demirel Üniversitesi'nde ideolojik Don
Kiþotlar olarak þövalyelik peþinde
koþtuklarýný ifade
eden Saatcý,"Ýbadet
eden öðrencilere
zorbalýk yapýyorlar.
Diplomalý vandallar
olarak kaosa, krize, çatýþmaya benzin
dökenlerin gönüllü acenteleri olarak sahaya çýkýyorlar. Mescit basarak, namaz
kýlanlara çivili sopalarla saldýrarak, üniversiteleri ideolojilerinin kurtarýlmýþ bölgesi haline getirmek istiyorlar, ancak
baþaramayacaklar. Çünkü üniversiteyi
ilim yuvasý gören Memur-Sen'i, Genç
Memur-Sen'i karþýlarýnda buldular.
e-tebligatta süre uzatýmý
Baþlama tarihi 1 Nisan 2016'ya ertelendi
E-tebligat uygulamasýnda son
baþvuru tarihi uzatýldý.
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
yürürlüðe gireceði duyurulan
Elektronik Tebligat uygulamasýnýn
baþlama tarihi 1 Nisan 2016'ya ertelendi.
Maliye Bakanlýðýnýn, Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Genel Tebliði
29 Aralýk 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, etebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, "Elektronik Tebligat
Talep Bildirimi"ni 1 Ocak 2016 yerine en geç 1 Nisan 2016 tarihine
kadar baðlý bulunduklarý vergi dairesine vermeleri, gelir vergisi mükelleflerinin de söz konusu bildirimi, internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmalarý ve
sistemi kullanmaya baþlamalarý
gerekecek. Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, uygulamada ertelemeye gidildiðini
belirterek, kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Nisan 20165 tarihine
kadar elektronik tebligat iþlemlerini tamamlayarak, bu yasal zorunluluðu yerine getirmeleri gerektiðini ifade etti.
Bulanýk: Maðdur ve mazlumlarýn umuduyuz
Eðitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Þube
Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk
yaptýðý basýn açýklamasýnda; "Özlük
ve özgürlük mücadelemizde demokrasinin kurumsallaþmasý açýsýndan milletin ve milli iradenin yanýnda olmayý önemsiyoruz" dedi.
Bulanýk, "Onun için bu ülkede darbecilerin oyundaþý, yandaþý ve ýrgatý
olmuyoruz. Toplum mühendisliðinin
parçasý olanlarý ise deþifre ediyor ve
kral çýplak diyoruz. Ülkemiz 28 Þubat'tan bugüne 17 yýlda 6 darbe giriþimine maruz kalmýþtýr. Hepsi de baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr. Bir konfederasyonun ev sahipliðinde 41 çakma sivil toplum kuruluþuyla 28 Þubat'ýn 'Sivil 5'li Çete'sine özenen Ulusal Birlikçiler, demokrasiyi karartma
ve milli iradeye kapatma giriþimi, emuhtýra, 7 Þubat Hakan Fidan olayý,
KESK ve DÝSK'in baþýný çektiði faiz
lobisi sponsorluðunda gerçekleþen
Gezi hadisesi ve son olarak da 1725 Aralýk küresel operasyonu, amaç
itibarýyla birer darbe giriþimidir. Ayýþýðý, Eldiven, Sarýkýz, Kafes, Balyoz
gibi deþifre olan darbe planlarý 'alýþmýþ kudurmuþtan beterdir' sözünü
doðrulayan giriþimlerdir. 17-25 Aralýk operasyonu da siyasi bir projedir."
Eðitim-Bir-Sen'in bütün maðdur ve
mazlumlarýn umudunu süslediðini
dile getiren Eðitim Bir Sen Çorum 1
Nolu Þube Baþkan Yardýmcýsý Yusuf
Bulanýk, "Gözyaþý ve alýn terinin renginin ayný olduðu gerçeðinden hareketle Filistin'e gösterdiði hassasiyeti Filipinler'e de gösteren, 'Maðdurun, mazlumun ve masumun dinini sormayý'
iman ettiði disiplinlere
aykýrý bulan bir kitleyiz.
Türkiye'den beklenen diriliþin itici ve öncü gücü
biziz. Bu ülkenin entelektüel birikimine sahip ve
peygamberlik mesleðini
yerine getiren kitlenin,
eðitim-öðretim ve bilim
hizmet kolunun genel
yetkili sendikasý ve ülkemizin en büyük örgütlü
gücüyüz. Bu açýdan Eðitim-Bir-Sen, büyük önem
taþýmaktadýr. Ücret sendikacýlýðýný da içine alan
hizmet sendikacýlýðý yaklaþýmýyla 'sendikacýlýðý
kavga zemininde rekabetten, rekabet zemininde hizmete' çekmeye çalýþan güçlü bir teþkilatýz.
'Yeniden Büyük Türkiye'nin inþasýna öncülük
etme, kadim medeniyetimizin
omuzlarýmýza yüklediði sorumluluðu
bir kez daha idrak etme, umudu olduðumuz mazlum ve maðdurlarýn
sesi, soluðu olma misyonumuzun
gereðini bihakkýn yerine getiriyoruz"
diye konuþtu.
Yusuf Bulanýk
Sayfa
5
GÜNDEM
30 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
Yýlbaþý biletleri tükenmek üzere
55 milyon liralýk büyük ikramiyeye Çorum'da yoðun ilgi
Çorum'da yýlbaþýnýn yaklaþmasý
ile milli piyango biletleri satýþýnda artýþ yaþanýyor. Milli Piyango'nun yýlbaþý büyük ikramiye
için biletler tükenmek üzere. Bilet
alanlar þimdiden 55 milyon liralýk
büyük ikramiyenin hayalini kuruyor.
Yeni yýla günler kala yýlbaþý biletleri
de tükenmek üzere. 55 milyon liralýk
büyük ikramiyeye Çorum'da 2015'in
son gününde milli piyango biletlerine
ilgi yoðun oldu. Milli piyango bayileri
ellerindeki son biletleri satýyor.
Ýkramiye büyük olunca hayallerde büyük oldu. Büyük umutlarla piyango
bileti alanlar, þimdiden zengin olmanýn hayalini kuruyor. Milli piyango bayileri ise bilet satýþlardan memnun.
Talebin yoðun olduðunu dile getiren
bayiler, en çok Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir biletlerine ilgi olduðunu dile getirdiler.
Yýlbaþý gecesi yapýlacak olan 55 mil-
yon TL'lik büyük ikramiye çekiliþi
öncesinde vatandaþlar Milli Piyango
bayilerine akýn ediyor. Büyük ikramiyenin çekiliþine sayýlý günler kala biletlere olan raðbetin arttýðýný belirten Milli Piyango bayileri, tam ve
yarým biletlerin tükendiðini söylediler.
Milli Piyango yýlbaþý özel çekiliþinde
çeyrek bilet 12,5, yarým bilet 25 ve
tam bilet ise 50 liradan satýlýyor.
Büyük ikramiye için bayilere giden
vatandaþlar, rakamlar içerisinde seçim yapmakta zorlandý. 55 milyon liranýn hayalini kuran vatandaþlar, büyük ikramiyenin kendilerine çýkmasý
hainde ne yapacaklarýný da þimdiden planladý. Kimi yurt, kimi okul kimi ise fakirlere yardým sözü verdi.
KAZANMA ÝHTÝMALÝ
10 MÝLYONDA BÝR
Milli Piyango yýlbaþý özel çekiliþinde çeyrek bilet 12,5, yarým bilet 25 ve tam bilet ise 50 liradan satýlýyor.
55 milyon TL'lik yýlbaþý ikramiyesi hayalleri süslemeye baþlarken, Milli Piyango Ýdaresi'nin hesaplamalarýna
göre, bir kiþinin büyük ikramiye kazanma ihtimali, basýlan bilet adedine
göre deðiþiyor. Ýdarenin hesaplamala-
"Allahverdi", Türkiye'nin
18. fýndýk çeþidi oldu
Fýndýk Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Kýzýlcý, fýndýkta 10 yýllýk çalýþma
sonucu seleksiyon yoluyla üretimi
gerçekleþtirilen "Allahverdi" çeþidinin tescil sürecinin tamamlandýðýný açýkladý.
Fýndýk Araþtýrma Enstitüsü (FAE)
Müdürü Gökhan Kýzýlcý,1936 yýlýnda kurulan müdürlüðün Türk fýndýðý ve fýndýk üreticisine hizmet için
çalýþmalarýný sürdürdüðünü anlattý.
FAE'nin çalýþmalarý sonucu 2012
yýlýnda melezleme yoluyla "Okay
28" ve "Giresun Melezi" adýnda iki
çeþit fýndýðýn tescilinin saðlandýðýný anýmsatan Kýzýlcý, son olarak 10
yýllýk çalýþma sonucu seleksiyon
yoluyla üretimi gerçekleþtirilen
"Allahverdi" çeþidinin, Tohumluk
Tescil ve Sertifikasyon Merkez
Müdürlüðü'ndeki
tescil sürecinin
tamamlandýðýný
belirtti.
Kýzýlcý, Türkiye'de
17 olan fýndýk çeþidi sayýsýnýn Allahverdi ile 18'e
yükseldiðine iþaret ederek, "Okay
28 ve Giresun
Melezi, melezleme yoluyla bizim
çalýþmalarýmýz so-
nucu ortaya çýkmýþtý. Allahverdi
ise tamamen doðal melezleme
dediðimiz seleksiyon yöntemiyle
üretildi. Tescil iþlemi tamamlandý
ve resmiyet kazandý" dedi.
Fýndýkta zirai donun önemli sorun
oluþturduðuna dikkati çeken Kýzýlcý, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Son yýllarda zirai don nedeniyle
rekolte kayýplarý söz konusu. Allahverdi çeþidiyle bu soruna çözüm üretilecek. Bu çeþit, diðerlerine göre daha geç yapraklanma
özelliðine sahip. Dona karþý daha
dayanýklý. Yine dekara 233 kilogram gibi yüksek ürün vermekte.
Diðer fýndýk çeþitlerinde ürün miktarý her geçen yýl deðiþirken, Allahverdi'de bu durum söz konusu
deðil. Her hasat döneminde ayný
miktarda ürünü alabiliyorsunuz.
Allahverdi, hem zirai dona karþý
daha dayanýklý olmasý hem de her
yýl ayný miktarda ürün vermesiyle
diðer çeþitlere göre daha avantajlý.
Bu çeþidimiz hem üreticimiz hem
de ülke ekonomimize büyük katkýlar saðlayacaktýr."
Kýzýlcý, Allahverdi çeþidi için bölgesel adaptasyon çalýþmalarýna baþlayacaklarýný ve Karadeniz Bölgesi
genelinde bahçe oluþturacaklarýný
dile getirerek, "Buralarda performans ve verim durumlarýna bakacaðýz. Ortaya çýkacak sonuçlara
göre de fýndýk üreticilerimize üretim için tavsiyelerde bulunacaðýz"
diye konuþtu.
Yeni fýndýk çeþitlerin üretimi için
çalýþmalarýn sürdüðünü kaydeden
Kýzýlcý, "Yeni oluþturduðumuz fýndýk çeþidimiz yok
ancak çeþit elde
etmek için çalýþmalar var. Þu anda bazý tip oluþumlarýmýz mevcut. Melezleme ile
çeþit geliþtirmek
uzun ve zorlu bir
süreç. O nedenle
projelerimizin tamamlanmasý zaman alýyor" ifadelerini kullandý.
rýna göre, büyük ikramiyeyi kazanma
ihtimali, normal çekiliþlerde 600 binde 1, özel çekiliþlerde 700 binde bir
oranýnda bulunuyor. Yýlbaþý özel çekiliþinde bu oran, 10 milyonda bir düzeyinde seyrediyor.
Yeni nesil yazar
kasada erteleme
SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým 'Yeni nesil yazar
kasaya, yýllýk gelire göre kademeli geçiþ yapýlacak'
Yeni nesil yazar kasaya geçiþ sürecinde
ertelemeye gidili. 1 Ocak'tan itibaren kullaným zorunluluðu ortadan kalkarken, uygulamaya kademeli olarak geçiþ yapýlmasýna karar verildi.
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, daha önceden 1 Ocak tarihinden itibaren kullaným
zorunluluðu getirilen yeni nesil yazar kasaya geçiþin belli sürelerde ertelendiðini
açýkladý. Yýldýrým alýnan yeni karar doðrultusunda yeni nesil yazarkasaya geçiþin
kademeli olarak yapýlacaðýný bildirdi.
Serbest Muhasebeci ve
Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, iþletmeleri yakýndan ilgilendiren, yeni nesil yazar kasaya geçiþ zorunluluðuna iliþkin alýnan yeni karar hakkýnda bilgi verdi.
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Türkiye'de 1 Ocak
2016 yýlýndan kullanmasý
zorunlu olacak olan yeni
nesil ödeme kaydedici cihaz kullaným zorunluluðunun, Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliði'nde yapýlan
deðiþiklikle ertelendiðini
belirten Yýldýrým, yapýlan
deðiþikliðe göre iþletmele-
rin, yýllýk gelirine göre kademi geçiþ yapýlacaðýný açýkladý.
Yýldýrým, "1 milyon TL'yi aþan mükellefler
için, 1 Nisan 2016 tarihinden, 1 milyon
TL'den 500 Bin TL'ye kadar olan mükellefler için, 1 Temmuz 2016 tarihinden, 500
Bin TL ile 150 Bin TL arasýnda olan mükellefler için, 1 Ekim 2016 tarihinden, 150
Bin TL'den az olan mükellefler için, 1
Ocak 2017 tarihinden itibaren yeni nesil
yazar kasa kullanma mecburiyeti baþlayacak" dedi.
Muzaffer Yýldýrým
Sayfa
6
GÜNDEM
30 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
‘Görmezden gelmeyin’
Türkiye'ye sýðýnan Suriyelilere yardým amacýyla
Kýzýlay yardým kampanyasý baþlattý
Mecitözü TOKÝ Ýle tanýþýyor
Mecitözü Belediye Baþkaný Yavuz Ak Parti Çorum Milletvekili Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek destek aldý
Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz
ile Ekercanlar Alýþveriþ Merkezi Sahibi
Hüseyin Ekercan, Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý
TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek
bir süre görüþtüler.
Yavuz ve Ekercan, Ceylan'ýn milletvekilliðinin ve komisyon üyeliðinin hayýrlý
olmasýný temenni ettiler.
Ceylan'ý kutlayan ve baþarý dileklerini
ileten Yavuz ve Ekercan, ayrýca ilçenin
bazý sorunlarýný ve taleplerini de pay-
laþtý. Milletvekili Ceylan ise sorunlarý elbirliði ile çözeceklerini ifade ederek, ziyaretlerinden dolayý Ünal Yavuz ve Hüseyin Ekercan'a teþekkür etti.
Toplumun tüm kesimlerini, tüm renklerini kucakladýklarýný dile getiren Ceylan,
Çorum'un tüm ilçelerine ayrýmsýz hizmet etmeyi ilke edindiklerinin altýný çizdi.
Mecitözülülere TOKÝ konutlarýnýn yapýlacaðýnýn da müjdesini veren Ceylan,
ön çalýþmalarýn tamamlandýðýný, yakýn
bir zaman sonra TOKÝ projesinin haya-
ta geçirileceðini ifade etti.
Çorum-Mecitözü-Amasya bölünmüþ
yol projesinin tamamlanarak yatýrým
programýna alýndýðýný, ihale hazýrlýk çalýþmalarýnýn devam ettiðini sözlerine
ekleyen Ceylan, Mecitözü Ýlçesi'nde tarýmsal sulama amaçlý yatýrýmlar hakkýnda da bilgi vererek sulanabilir arazi oranýný artýracaklarýný kaydetti.
Ceylan, ziyaret sýrasýnda Mecitözü'ne
yapýlacak diðer yatýrým ve çalýþmalar
hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundu.
Yað yakýcý ve düþük kalorili besinler
Kilo vermek istediðimiz ve hýzlý bir diyet maratonuna girdiðimiz zamanlarda, açlýðýmýzý bastýrmak için düþük
kalorili atýþtýrmalýk bulmak oldukça
zor oluyor. Negatif kalori içeren, yani
içerdiði kaloriden daha çok kalori
yakmaya yardým eden besinleri listeledik.
Hem saðlýklý hem de son derece düþük kalorili olan bu besinleri, piþirme
yöntemlerine dikkat ederek gönül rahatlýðý ile tüketebilirsiniz.
Kereviz
Kereviz sapýnýn yaklaþýk olarak %75
su, kalan %25'i ise lif ve posa içerir.
Su deposu bu lezzetli yiyeceði tükettiðinizde, çok az kalori almýþ olursunuz, üstelik oldukça saðlýklý bir atýþtýrmalýktýr.
Bir porsiyon kereviz sapý tükettiðinizde, bu sebzenin içeriðindeki kaloriden daha fazlasýný yakmýþ olursunuz.
Ýçerdiði lif oraný ile tok kalmayý saðlayan kereviz sapý, açlýk krizlerini bastýrmada birebirdir.
C, A ve K vitamini yönünden de zengin bir sebze çeþidi olan kereviz sapý,
antioksidan yüklüdür ve yaþlanmayý
da geciktirir. Kereviz sapýný salatalarýnýza ekleyerek tüketebilirsiniz. Dilerseniz baharatlarla tatlandýrarak saðlýklý bir atýþtýrmalýk yapabilirsiniz.
Greyfurt
Hafif mayhoþ bir meyve olan greyfurt, yüklü miktarda su ve posa içerir.
Yaklaþýk %60'ý su olan greyfurt, içeriðindeki saðlýklý lifler sayesinde hem
sindirim sistemini güçlendirir hem de
tokluk hissini destekler.
Greyfurtun içeriðindeki pektin adlý lifler yalnýzca tokluk hissi saðlamýyor,
kalp saðlýðýný da korumaya yardýmcý
oluyor. Metabolizmayý hýzlandýrýrken,
yað yakýmýný da kolaylaþtýran greyfurt, vücuda enerji verir. Gün içerisinde canýnýz tatlý istediðinde, bir porsiyon greyfurt tüketebilirsiniz.
Marul ve diðer yeþil yapraklý sebzeler
Marul ve diðer bütün yeþil yapraklý
sebzeler, yüksek miktarda su içerirler
ve içerdiklerinden daha çok kalori
yaktýrmaya yardýmcý olurlar. Yeþil
yapraklý sebzeler, güçlü bir enerji kaynaðýdýrlar ve tatlý krizlerini geçiþtirmek için harika bir seçenektirler.
Karalahana gibi yeþil yapraklý sebzeler, kansere karþý koruyucudurlar. Karalahananýn içeriðinde bulunan glukozinolat adlý maddeler, kolon, prostat ve göðüs kanserine savaþ açarlar.
Bir porsiyon karalahana, günlük K ve
A vitamini ihtiyacýnýn neredeyse tümünü karþýlayarak kemiklerin güçlenmesine katký saðlar.
Yeþil yapraklý sebzelerin en deðerlilerinden biri de ýspanaktýr. 1 gram ýspanak, 1 dilim steak kýrmýzý etten daha
çok protein içerir. Sindirim sistemini
güçlendiren, yað yakýmýný hýzlandýran
ýspanak özellikle diyet yapan kadýnlar
için harika bir seçenektir.
Yaðsýz beyaz et
Yaðsýz beyaz etler sýfýr kalorili deðildir; ancak uzun
süre tokluk saðlayarak vücudu
zinde tutarlar.
Hindi ve tavuk
göðsü gibi beyaz etler, yüksek
miktarda protein
içerirler ve sindirim sisteminin
çok iyi çalýþmasýna katký saðlarlar. Metabolizmayý da hýzlandýran bu besinler, içerdikleri kaloriden daha çok
kalori yakmaya
yardýmcý olurlar.
Diyetteyseniz
beyaz etleri nasýl piþirdiðinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Kýzartmalar yerine ýzgarada yaðsýz piþirilmiþ ya da haþlanma þeklinde
tüketebilirsiniz. Yaðlý soslardan da
uzak durmalýsýnýz.
Yarým yaðlý yoðurt
Güçlü bir kalsiyum kaynaðý olan yoðurt, kemiklerin güçlenmesine destek
olur. Ancak yoðurt seçerken dikkat
edilmesi gereken birkaç küçük nokta
var. Markette yoðurt
alýþveriþi yaparken
yarým yaðlý olanlarý
tercih edin. Meyveli
yoðurtlarý alýrken
de içerdikleri þeker
oranlarýna mutlaka
dikkat edin.
Eðer meyveli yoðurt yemek isterseniz, yarým yaðlý yoðurdun içine taze
mevsim meyveleri
ekleyerek tüketebilirsiniz.
Acý kýrmýzý biber
Acý kýrmýzýbiber,
içeriðindeki kapsaisin adlý madde sa-
yesinde metabolizmanýn hýzlanmasýna ve kalori yakýlmasýna yardýmda
bulunur. Acýkmayý da yavaþlatan bu
besin, diyet yapanlar için önemli yiyeceklerin baþýnda gelir.
Acý kýrmýzýbiberi, sos yerine çið olarak tüketmeye çalýþýn. Çünkü acý soslarýn içeriðinde yüksek miktarda katký
maddesi, un ve þeker bulunur.
Roka
Eðer hýzlý bir þekilde yað yakmak istiyorsanýz, rokayý mutlaka tüketmelisiniz! Roka, diðer yeþilliklere göre çok
düþük bir kalori içerir; bir porsiyonu
yalnýzca 4 kaloridir. Lif deposu bir besin olan roka, sindirim sistemini çalýþtýrýr. Üstelik K, C ve A vitaminleri bakýmýndan da zengindir.
Yoðurtla birlikte tüketildiðinde harika
bir atýþtýrmalýk olan roka, salatalara
ve çorbalara da eklenebilir.
Salatalýk
Salatalýk da yüksek miktarda su içeren besinlerden biridir. Vücuttaki su
kaybýnýn yarattýðý boþluðu dolduran
salatalýk, içeriðindeki C vitamini ile
hastalýklara karþý direncinizi artýrýr. Üstelik cilt saðlýðý için de çok faydalýdýr.
Brokoli
Brokoli, hem saðlýklý hem de düþük
kalorili bir besindir. Bir porsiyonunda
yalnýzca 30 kalori bulunur ve kilo verdirmeye yardýmcý olur.
Yüksek oranda lif içeren brokoli, tokluk hissi saðlar. Betakaroten, çinko ve
selenyum da içeren brokoli, baðýþýklýk sistemini de güçlendirerek, hastalýklara karþý bizi korur.
Kahve
Bir fincan sade kahvede sýfýr kalori
vardýr; þurup, krema ve süt eklemezseniz kalori oranýný yükseltmezsiniz.
Sade kahve, ilk yudumda biraz sert
gelebilir; ancak ilerleyen zamanlarda
bu tada çok kolay alýþacaksýnýz. Kahveyi sütsüz asla içemiyorsanýz yarým
yaðlý süt ekleyebilirsiniz.
Açlýk krizlerini bastýran kahve, metabolizma hýzýnýzý artýrýr. Kahve, akciðer
kanseri, Parkinson hastalýðý ve tip 2
diyabeti de engeller. Güne bir fincan
kahveyle baþlamak için yeterince harika sebepler, deðil mi?
Kýzýlay Genel Baþkaný Ahmet
Lütfi Akar imzasýyla Çorum Valiliðine gönderilen kampanyaya
destek çaðrýsýnda ülkelerinde
yaþanan iç karýþýklýklar nedeniyle
Türkiye'ye sýðýnmak zorunda kalan Suriyelilerin içinde bulunduðu zor þartlara dikkat çekilerek
Görmezden Gelmeyin sloganýyla baþlatýlan kampanyanýn savaþ
maðdurlarýnýn acil ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýna yönelik olduðu
dile getirildi.
Görmezden Gelmeyin kampanyasýna destek çaðrýsýnda insani
deðerler doðrultusunda ilerlediðimiz bu yolda ortak deðerler
paydasýnda bir kez daha buluþmak adýna ihtiyaç sahiplerine ilgi
ve desteðinizi eksik etmemenizi
dileriz denildi.
Ahmet Lütfi Akar
TSO E-Tebligat için
bir kez daha uyardý
E-tebligat uygulamasýnýn 1 Nisan tarihine ertelenmesi üzerine Çorum TSO
bir duyuru yayýnladý
E-tebligat uygulamasýnýn 1 Nisan
2016 tarihine ertelenmesi üzerine Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bir açýklama yaparak, uygulama hakkýnda
bilgilendirme yaptý. TSO açýklamasýnda mükelleflerin yeni uygulamaya
adapte olamadýðý için erteleme kararýnýn doðru olduðu ifade edildi.
Çorum TSO açýklamasýnda þu bilgileri paylaþtý;
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan 1 Ocak 2016 tarihinden
itibaren yürürlüðe gireceði
duyurulan Elektronik Tebligat uygulamasýnýn baþlama tarihi 1 Nisan
2016'ya ertelendi.
Maliye Bakanlýðýnýn,
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Genel Tebliði 29 Aralýk
2015 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Buna göre, e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan
kurumlar vergisi mükelleflerinin, "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi"ni 1 Ocak 2016 deðil, 1 Nisan
2016 tarihine kadar baðlý bulunduklarý vergi dairesine vermeleri, gelir vergisi mükelleflerinin de söz konusu bildirimi, internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmalarý ve sistemi kullanmaya baþlamalarý gerekecek.
Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kurumlar vergisi mükelleflerinin henüz tam anlamýyla yeni tebligat
sistemine adapte olamadýðýný, dolayýsýyla ertelemenin yerinde bir karar olduðunu söyledi. Baþaranhýncal, kurumlar vergisi mükelleflerinin 3 ay
içerisinde elektronik tebligat iþlemlerini tamamlayarak, bu yasal zorunluluðu yerine getirmelerinin kaçýnýlmaz
olduðunu ve bu uygulamanýn mali
idare ile iþletmeler arasýnda daha
saðlýklý bir iletiþim ortaya çýkartacaðýný sözlerine ekledi.
E-TEBLÝGAT SÝSTEMÝ NEDÝR?
Elektronik Tebligat, 213 sayýlý Vergi
Usul Kanunu ve 456 sýra NO'lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliði hükümlerine göre tebliði gereken belgelerin,
E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin
elektronik adreslerine teblið edilmesidir. Bu teblið fiziki ortamda yapýlan
tebligat ile ayný sonucu doðurmaktadýr.
E-TEBLÝGAT SÝSTEMÝNE
BAÞVURMAK ZORUNDA MIYIM?
Gelir vergisi mükelleflerinden ticari,
zirai ve mesleki yönden kazanç elde
edenler, 01.04.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat
sistemini kullanmaya baþlamalarý gerekmektedir. Fakat kazançlarý basit
usulde tespit edilenler, gerçek usulde
vergiye tabi olmayan
çiftçiler ile
diðer
vergisel
yükümlülükleri bulunan mükelleflerimiz ise sisteme gönüllü olarak baþvurabilirler.
E-TEBLÝGAT SÝSTEMÝNE
NASIL BAÞVURABÝLÝRÝM?
Gerçek kiþiler Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn https://intvrg.gib.gov.tr internet
adresine girerek; Ýnternet vergi dairesi þifresi olanlar "kullanýcý giriþi" ekranýndan kullanýcý kodu, parola ve þifresi ile, Ýnternet vergi dairesi þifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriþ"
ekranýndan kimlik doðrulamasý ile, ETebligat sistemine baþvurabilirler.
Ayrýca gerçek kiþiler, kaðýt ortamýnda
doldurduklarý Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bizzat vergi dairesine
giderek baþvuruda bulunabilirler.
E-TEBLÝGAT SÝSTEMÝNDE HANGÝ
BÝLGÝLERE ULAÞABÝLÝRÝM?
E- Tebligat sisteminde, Baþkanlýðýmýzca düzenlenerek gönderilen belgeler
ile bu belgelere ait gönderim tarihi,
teblið tarihi gibi bilgilere ulaþýlabilir.
E-TEBLÝGAT SÝSTEMÝNE DAHÝL
OLMAMANIN CEZAÝ
MÜEYYÝDESÝ VAR MIDIR?
E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi
Usul Kanununun
Mükerrer 355.
maddesi uyarýnca
özel usulsüzlük cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu mükelleflerimize re'sen oluþturulan internet vergi dairesi kullanýcý
kodu, parola ve
þifresi teblið edilerek E-Tebligat gönderimi baþlatýlýr.
Sayfa
7
GÜNDEM
30 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA
CHP Milletvekili Köse
‘Basýn rahat çalýþmalýdýr’
TBMM de yaþanan basýna sýnýrlama tartýþmasýnda CHP
Çorum Milletvekili Köse partisinin görüþünü aktardý
Kýþ lastiði takmayana
1 Ocak itibarýyla
602 lira ceza
kýþ lastiði takmayan sürücüler para cezasý ödemek
zorunda kalacak
1 Ocaktan itibaren yeniden deðerleme kapsamýnda kýþ lastiði takmayan araçlara 602 TL para cezasý uygulanacak. Ülkemizde þehirlerarasý karayollarýnda seyreden
tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet
türü araçlar ile Yönetmelik uyarýnca "A" türü yetki belgelerine kayýtlý otomobiller 1 Aralýk'tan itibaren kýþ lastiðini zorunlu olarak kullanýyorlar. Yetkililer vatandaþlarý uyararak mevsim þartlarý gereðinde tüm araçlarýn kar lastiði takmasýnýn
can ve mal güvenliði açýsýndan önemli olduðu vurgusu yapýldý.
ÞEHÝRÝÇÝNDE KARAR VALÝLÝKLERDE
Þehir içi taþýmacýlýkta kýþ lastiði uygulamasý ile ilgili hususlar
ortalama yerel sýcaklýklar dikkate alýnarak ilgili Valiliklerce belirlenerek uygulanýyor. Üzerinde M+S iþareti bulunan ve 7
ºC'nin altýndaki sýcaklýklarda yol tutuþunu artýrmak amacýyla
bileþimi özel olarak belirlenmiþ ve sýrt yüzeyinde özel olarak
tasarlanmýþ desenleri bulunan lastikler ve sadece buzlu zeminlerde kullanýlabilen çivili lastikler kýþ lastiði olarak kullanýlacak. Kamyon, TIR, çekici, tanker ve otobüs türü araçlarýn
tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kýþ lastiði olmasý
hatta stepne lastiklerinde kýþ lastiði olmasý zorunlu.
ÖZEL ARAÇLAR DA DÝKKAT ETMELÝ
Ülkemizde 4 milyondan fazla ticari aracýn trafikte bulunduðunu dikkate alýndýðýnda, Kýþ mevsiminde yollarda sadece
ticari araçlar bulunmuyor. Özel araçlar da en az ticari araçlarýnda dikkatli olmalarý ve önlemlerini almalarý gerekiyor. Kullanacaklarýn kýþ lastiklerinin dört lastiðinin de kýþ lastiði olarak deðiþtirilmesinde büyük fayda olduðu konusundaki uyarýlarý dikkate almak gerekiyor. Eðer farklý tip lastikler kullanýlýrsa, örneðin 2 yaz ve 2 kýþ lastiði kullanýmýnda aracýn patinaj, dengesinin bozulmasý ve yoldan çýkma gibi durumlarýn
oluþma tehlikesi çok yüksek olup, Kýþ yüzünü gösterirken
araçlara kýþ bakýmýnýn yaptýrýlmasý ve antifrizimizi konulmasý
da önem arzediyor.
TBMM de basýna sýnýrlama getirilmesi tartýþma yarattý. Saat 20.00 dan sonra basýn
mensuplarýnýn Meclis kulisine girmesinin
yasaklanmasý tartýþma yarattý. Meclis Ýdare
Amiri ve CHP Çorum Milletvekili ve Tufan
Köse konuya iliþkin partisinin görüþlerini
aktardý. Yaygýn basýnda yer bulan açýklamasýnda Köse "CHP'nin görüþü, basýn
mensuplarýnýn saat 20.00'den sonra kulislerde rahatça çalýþabilmesi yönünde" dedi.
TBMM Ýdare Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP'nin görüþünün, basýn mensuplarýnýn saat 20.00'den sonra da
TBMM kulislerinde rahatça çalýþabilmesi
yönünde olduðunu belirtti. Köse, gazetecilerin, TBMM idare amirlerinin Meclis'te uygulanacak yeni güvenlik önlemlerini belirlemek amacýyla yaptýðý toplantýda aldýðý,
basýn mensuplarýna saat 20.00'den sonra
kulis yasaðý getirilmesi kararýyla ilgili sorularýný yanýtladý. Kulislere ziyaretçi ve koruma görevlilerinin alýnmamasý, danýþmanlarýn kýsa süreli giriþlerine izin verilmesi, basýnýn saat 20.00'den sonra kulislere girmemesi yönünde tavsiye kararý alýndýðýný
söyleyen Köse, ana binadaki basýn toplantý
salonuna ziyaretçi alýnmamasý ve basýn
toplantýsý yapacak milletvekillerinin en fazla bir hafta süreyle rezervasyon yapmasý
yönünde de karar alýndýðýný belirtti. Ýdare
amirlerinin 18 Aralýk'taki toplantýsýnda, basýn toplantýsýna ziyaretçi alýnmamasý kararýna muhalefet ettiðini dile getiren Köse,
"Basýn mensuplarýnýn saat 20.00'den sonra
kulislere alýnmamasýna iliþkin karara da
grup baþkanvekilleri ve Genel Baþkanýmýzla deðerlendirmeden sonra CHP olarak
ona da muhalefet ettik. Baþlangýçta basýn
mensuplarýnýn saat 20.00 den sonra alýnmasýna iliþkin karar imzalandý ancak grup
baþkanvekilleri ve Genel Baþkan ile konuyu tartýþtýktan sonra bu konudaki karara
muhalifiz þeklinde kararýmýzý düzelttik" de-
di. Bu kararýn gerekçesinin sorulmasý üzerine Köse, 24. Dönem'de sabahlara, ertesi
güne kadar süren görüþmeler olduðunu
anýmsattý. Köse, bu görüþmeler sýrasýnda
milletvekillerinin dinlenme anýnda çekilen
fotoðraflarý ya da özel sohbetlerinin basýn
tarafýndan bir þekilde öðrenilmesinden
kaynaklý bir rahatsýzlýðýn meydana geldiðini vurgulayarak, "Bu rahatsýzlýðý milletvekilleri, divan ve idari amirlerine aktardýðýnda
idare amirleri toplantýsýnda, böyle bir karar
alýnmasý doðrultusunda dilek geldi. Bu karar oy çokluðuyla Baþkanlýk Divaný'na sunulacak. Yoksa basýn özgürlüðünü kýsýtlama adýna bir þey olacaðýný aklýmdan bile
geçirmek istemiyorum" diye konuþtu.
TBMM'de görev yapan, sabahlara kadar
çalýþan milletvekillerinin kendilerine ait
özel alanlarý olmasý isteklerinin, taleplerinin
olduðunu kaydeden Köse, CHP'nin görüþünün, basýn mensuplarýnýn saat 20.00'den
sonra kulislerde rahatça çalýþabilmesi olduðunu söyledi.
BUGÜN
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Konser: Gökçe – Kýraç – Grup 84
18:00 Haberler
18:30 Önce Saðlýk
19:30 Haberin Ýçinden (Mehmet
Akif Ersoy’u Anma Programý)
20:30 Haberler
21:00 Dikkat! Bulut Çýkabilir (Yeni Bölüm)
23:00 Haberler
23:30 Komik Videolar
01:00 Haberler
Bunlarý Biliyor Musunuz?
* Kuyruklu Yýldýzlarýn En Ýlginci Halley
Kuyruklu Yýldýzýdýr jal
* Sistemindeki Bütün Gezegenleri Bir
Araya Getirirsek Jüpiter'in Büyüklüðüne
Eriþemezler.
* Hastalanmayan Tek Hayvan Köpekbalýðýdýr.
* Uzayda Zaman Daha Hýzlý Geçer Ayný
Yaþta Olan Kardeþlerden Yani Gençlerden
Biri Uzaya Gitse Döndüðünde Diðer Kardeþ
Dede Ýle Karþýlaþýr.
* Bir Arkadaþ " Dinazorlar Çaðýndan Kalan Tek Hayvan Kuþlardýr" Yazmýþ Ama Saece Kuþlar Deðil Timsahlarda Dinozorlar
Çaðýndan Kalmýþlardýr. Yalnýzca Boyutlarý
Küçülmüþtür.
* Okyanusun En Derin Yerine Ýnmek,
Aya Gitmekten Daha Zordur.
* Gemiciler Diþi Yunus Balýðý Gördüklerinde Yavaþlarlar.bunun Nedeni Gemiciler
Eðer Diþi Yunuslarý Geçerse Yunuslarýn
Kendilerini Ýntihar Ettiklerine Ýnanýlýr.
* 1896 Yýlýnda Sahra Çölü'ne Kar Yaðmýþtýr
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse
Alkollü araç kullananlar yandý
Yeni yýllar birlikte trafik cezalarýna da zam geldi. Kazalara
sebebiyet veren alkollü araç kullanmanýn cezasý da arttý
Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu
(TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn, yazýlý açýklamasýnda,
yeni yýlda uygulanacak cezalara iliþkin Trafik Ceza
Rehberi kitapçýðýný Federasyon olarak bastýrdýklarýný
ve ülke genelindeki þoförler odalarýna gönderdiklerini
ifade etti.
Yeni yýlda alkollü
araç kullananlara
ilk yakalamada 844
lira, ikinci yakalamada bin 58 lira,
üç ve sonrasý için
ise bin 698 lira para cezasý uygulanacaðýný aktaran
Apaydýn, ticari
araç sürücüleri ve
Fevzi Apaydýn
kamu hizmetinde
çalýþan sürücülerin
alkollü olarak trafiðe çýkmalarýnýn tümüyle yasaklandýðýný vurguladý.
Hususi otomobil sürücüleri için ise 0,50 promil üzerinde alkollü araç kullanýrlarsa iþlem yapýldýðýný anlatan Apaydýn, þöyle devam etti:
"2015 yýlýnda uygulamaya konulan düzenleme ile alkol ölçümünde teknik cihazlar kullanýlmasýnýn sürücü
tarafýndan reddedilmesi, alkolmetreye üflenilmemesi
halinde 2 bin 415 lira ceza uygulanacak. En önemlisi,
sürücü belgesi iki yýl süreyle geri alýnarak, araç kullanmaktan men edilecek. Yapýlan tespit sonucunda 1
promilin üstünde alkollü olduðu tespit edilen araç sürücülerine ayrýca Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinden iþlem yapýlarak, en az 2 yýla kadar hapis cezasý
istemiyle mahkemeye sevk edilecek."
Apaydýn, alkollü araç kullananlara ayrýca, her defasýnda 20 ceza puaný kesildiðini belirterek, kýrmýzý ýþýkta
geçen sürücüye 199 lira, hýz sýnýrýný aþanlara ise 412
liraya kadar ceza yazýlacaðýný kaydetti.
Tarihte Bugün
30/12/1911 Çin Halk Cumhuriyeti'nin seçimle iþbaþýna gelen ilk baþkaný Sun Yat-Sen
görevine baþladý.
30/12/1924 ABD'li astronom Edwin Hubble evrende Samanyolu'ndan baþka galaksiler
de olduðunu açýkladý.
30/12/1946 Demokrat Parti'yi komünistlikle suçlayan Yozgat Valisi Sadri Aka mahkûm
oldu.
30/12/1949 Politikacý Rýza Tevfik (Bölükbaþý), 80 yaþýnda Ýstanbul'da öldü. Rýza Tevfik,
1920'de Damat Ferit Paþa hükümetinin temsilcisi sýfatýyla Sevr Antlaþmasý'ný imzalayan
delegelerden biriydi. (d.1869)
VEFAT EDENLER
HANIM KARAKAÞ
Çukurören Köyü' nden gelme, Maksut
KARAKAÞ' ýn eþi; Haným KARAKAÞ vefat
etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
AHMET FEVZÝ TÜRKEN
Emekli Memur; Ahmet Fevzi TÜRKEN
vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
SENEM OTMAR
Eski Terzilerden Merhum Ýlhan OTMAR'
ýn eþi, Merhum Sadýk ANAR' ýn kýzý, Satýlmýþ
Ahmet ANAR' ýn kardeþi, Adalet, Sema,
Murat ve Fazlý OTMAR' ýn annesi, Þaban
CEYLAN ve Hüseyin ÖZLÜ' nün kayýnvalidesi, Tekstilci Esnafýndan Cengiz UNCULU'
nun teyzesi; Senem OTMAR vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
ÞAKÝR UÇAR
Kargý, Abdullah Köyü' nden, Kamil
UÇAR' ýn kardeþi, Emin, Besim, Murat ve
Mehmet UÇAR' ýn babasý; Þakir UÇAR vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
30 ARALIK 2015 ÇARÞAMBA YIL : 1 SAYI : 28
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý
Burak Han DEMÝR
AYKANAT
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN
MACÝTOÐLU
221 44 08
Gazi Cd. 12/C
MURAT
226 68 05
Osmancýk Cd.No:86
Kültür ve Turizmde atýlým yýlý olacak
2016 yýlý içinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý Çorum'a daha fazla destek verecek
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan
ile AK Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kültür ve
Turizm Bakaný Mahir Ünal'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre
görüþtüler.
Bakan Mahir Ünal'a hayýrlý olsun
dileklerini ileterek baþarýlar dileyen Milletvekili Ceylan ve Kurt,
Çorum'un bakanlýkla ilgili sorunlarýný ve beklentilerini de paylaþtý.
Ceylan ve Kurt, büyük bir tarihi
ve kültürel birikime sahip olan
Çorum'un tanýtýma ihtiyacýnýn
olduðunu, 2016 yýlýnda tanýtým
ataðý yaþamak istediklerini anlatarak, "Çünkü 2016 yýlý Hattusa'nýn UNESCO Dünya Miras
Listesine alýnýþýnýn 30. ve Hitit
Çivi Yazýsý Tabletlerinin ise yine
UNESCO Dünya Belleði Programýna kaydýnýn 15. yýldönümleri
olacak. Bu yüzden bu kapsamda detaylý bir tanýtým etkinliði ile
Çorum'un görünürlüðünü artýrmak istiyoruz" dediler.
Çorum'un turizm alanýnda hak
ettiði deðeri görmesi ve hedeflerine ulaþmasý için yapýlmasý
Okulun kapýlarýnda
Osmanlý tarihi yaþýyor
0smancýkta bulunan Atatürk Ortaokulunun kapýlarýna
Osmanlý'nýn önemli þahsiyetlerinin tanýtýldýðý plakalar takýldý
Osmancýk Atatürk Ortaokulu- kütüphaneyi andýran Atatürk
nun sýnýf kapýlarý OsmanOrtaokulunun kapý görselleri
cýk'tan yetiþmiþ ve Osmansayesinde Osmancýk tarihine
lý'ya yön vermiþ sadrazamlar- bakýþ açýsýndan bir farkýndala birlikte Osmancýk'taki tarihi lýk oluþturulmuþ. Osmancýklýve kültürel eserlerle süslenlarýn Osmancýk adýyla "Ýmamiþ. Osmanlý imparatorluðupatorluða adýný veren þehir"
nun Fetret devrinde Çelebi
olarak övündükleri tarihi veriMehmet'in yanýnda yer alalerle görsel bir þölene dörak Anadolu birliðinin yeninüþtürülen okul koridorlarýnden saðlanmasýnda önemli
da öðrenciler hemen her gün
rol alan Osmancýklý ÝmamzaOsmanlý'yý yaþayýp ecdatýn
de Halil Paþa ve onun oðlu
kýymeti deðeri baðlamýnda
Koca Nizamuddin Mehmet
bir ortamda yaþýyorlar. Okul
Paþa ile birlikte Baltacý Mehmet Paþa'nýn tarihteki rolü ve müdürü Sakin Karakaþ ise
misyonlarý sýnýf kapýlarýnda
öðrencilere yönelik yaptýðý
öðrencilere anlatýlýyor. Pek
konuþmalarda "Osmanlý adýný
çok yerli ve yabancý kaynaða taþýyan bu kentin evladý olagöre Osmanlý devletinin kurak övünmelisiniz. Okulurucusu "Osmancýk" yani Osmuzda Osmanlý imparatorluman Gazi'nin de doðduðu
ðu'nun 23 yýlýna damgasýný
yer olarak kabul edilen Osvuran Osmancýk'lý sadrazammancýk'tan yetiþen diðer
lar(Baþbakanlar) ve tarihteki
önemli þahsiyetler olan Ýsizlerini yaþatmaya çalýþtýk.
tanbul'un manevi Fatihi AkOkullarýmýzda uygulanan kaþemseddin ve Koyunbaba
hazretlerinin de anlatýldýðý ka- pý görsellerine Atatürk ortaokulu olarak alýþýlmýþýn dýþýnpý görsellerinde ayrýca Osda bir boyut kazandýrarak
mancýk'taki önemli Osmanlý
farkýndalýk oluþturmaya çalýþeserlerinin de görselleri yer
alýyor. Adeta mini bir yerel
týk" dedi.
gereken çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan ve Bakan Ünal'ýn desteðini talep eden
Ceylan ve Kurt, þu talepleri illettiler:
"2016 yýlý için bir dizi tanýtým faaliyeti düzenlemeyi planlýyoruz.
Baþbakanlýk Tanýtma Fonuna verilen bir projemiz var. Proje kapsamýnda yurtiçi ve yurtdýþý tanýtýmda kullanýlacak 3 boyutlu
gözlüklerle 360 derece görüntü
özelliðine sahip Hattuþa Tanýtým
filmi hazýrlanacak, dünyanýn
önemli gezi ve yemek yazarlarýnýn Çorum'da aðýrlanmasý saðlanacak, müzik ve dans gibi görsel sanatlara iliþkin etkinliklerle zenginleþtirilmiþ bir
program projelendirilerek
Bakanlýðýnýza sunulmuþtur.
Bakanlýðýnýzýn 2016 yýlýnda
turizm alanýnda yaþayacaðý
malum sýkýntýlar göz önüne
alýndýðýnda bu yýl özellikle
fuarlara önem vererek
mümkünse bir konsept dahilinde birbiri ile baðlantýlý
olarak devam eden bir tanýtým faaliyeti sürdürülmesinin daha etkin bir tanýtýma
imkan vereceðini düþünmekteyiz. Bu amaçla bizim
önerimiz 'Kültür Turizmi'ni
öne çýkarmak ve fuar temasý olarak Türkiye'de yer
alan Dünya Miras Alanlarý
ve özellikle de Çorum Hattuþa'nýn iþlenmesidir. Bu
durumun turist potansiyeli
üzerinde etkili olabileceðini
umuyoruz. Bu amaçla büyük turizm fuarlarýnda Çorum'un katýlýmýnýn desteklenmesini rica ediyoruz.
AK Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt, Kültür ve Turizm Bakaný Mahir Ünal'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtüler.
Çin Kültür Bakanlýðý ile Pekin'de
Hititler temalý bir etkinlik planlýyoruz. Bu konuda desteklerinizi
bekliyoruz.
Yine Japonya Büyükelçimiz ile
yaptýðýmýz görüþmeye istinaden
Japon Medyasýna yönelik bir tanýtým gezisi programý yapýlmasý
planlanmaktadýr.
Bakanlýk Müsteþarýnýzýn yönetim
kurulu baþkanlýðýný yürütmekte
olduðu Yunus Emre Enstitüleri
ile de bir görüþme yapýlmýþ ve
2016 yýlý boyunca ilgili Enstitünün merkezlerinde çeþitli faaliyetler ile Çorum ve Hattuþa'nýn
Hititlerin çeþitli etkinlikle tanýtýmý
gündeme gelmiþtir. Bu konuda
da bakanlýðýnýz desteði bizim
için önemli olacaktýr."
Bakan Ünal, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'a teþekkür etti.
Ünal, Çorum'un kültür ve turizm
alanýnda hak ettiði deðere ulaþmasý, sorunlarýn çözümü noktasýnda elinden gelen desteði
saðlayacaðýný bildirdi.
Abdulkadir DURU
YENÝ BÝR KÝTAP DAHA
DOSTTAN GELEN DOST NEDÝR?
ANLAYAN ANLAR
ANLAMAYAN AÐLAR
U
Þeytanýný kendi hizmetine
kullanmak istersen, ki þeytana kul
olmayasýn; hemen beðenmeye
bak, hiç beðenilmeyecek bir
þeyin bile beðenilecek tarafýný
bul ve beðenilen tarafýndan tut.
U Kendini daima beðenmeye
mecbur edersen þeytanýn sana
hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
.Ýçerik
.
.
.
..
20.TL
ANLAYAN
ANLAR
ANLAMAYAN
AÐLAR
Hayatta en itina göstereceðin, titizlikle dikkat edeceðin þey; seni ifade eden aklýnýn, zihin merkezini durultmak olsun!
Zihnine yük vurmamak için kalabalýk sokma zihnine. Zihin temiz, duruk oldukça anlayýþýn daha netleþir.
Muhatabýný senden üst veya alt tutma, seninle müsavi kabul et. Onun ileriliði varsa, fikir tembelliðinden kurtul onu
geçmeye bak. Akýl merkezlerinden en çok fikir merkezini çalýþtýr.
Þeytanýný kendi hizmetine kullanmak istersen, istersen ki þeytanýna kul olmayasýn; hemen beðenmeye bak, hiç beðenilmeyecek bir þeyin bile beðenilecek tarafýný bul ve beðenilen tarafýndan tut. Kendini daima beðenmeye mecbur edersen þeytanýn sana hizmet eder, beðenmek prensibin olsun.
Sevmek niyetiyle baktýðýný hem sever hem de beðenirsen sevgin kurumaz þenlenir.
Dünya iþlerini yapamayan ahiret iþlerini hiç yapamaz! Dünyada seven bahtiyardýr.
Aklý erenlere sor, fikrini tashih et fakat gönlünün aklýndan ayrýlma.
Seni sevmek iddiasýnda olan seni baðlamasýn, serbest býraksýn. Seni sevenin senin baþýna çullanmasýna müsaade
etme!
Download

30 Aralık 2015.qxd - Kesin Karar Gazetesi