T.C. MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN
ÝLAN
ESAS NO : 2012/693
KARAR NO : 2013/213
TAÞINMAZIN PAZARLIK SURETÝYLE SATIÞ ÝLANI
Mahkememizin yukarýda yazýlý dosyasýndan TMK. 440. maddesi gereðince pazarlýk sureti ile
satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri aþaðýda
gösterilmiþtir.
Tapu Kaydý
: Antalya ili Manavgat ilçesi. Sorkun köyü 2390 ada 2 parsel sayýlý ana taþýnmaz
üzerinde bulunan, 1/132 arsa paylý, mesken nitelikli 28. blok, l.kat 111 baðýmsýz bölüm sayýlý
taþýnmaz
Özellikleri
: 208,856 m2 arsa payýna sahip, 103 m2 yapý ölçüsü olan, boyasý yýpranmýþ
durumda, l.kat doðu cepheli, dýþ kapýsý çelik, pencereleri PVC malzemeden imal, dýþ cephesinde
çatlaklar bulunan, çatýsýz olan binanýn üst katýna konumlanmýþ, 1 salon+mutfak, 2 oda, 1 WC ve 1
banyodan oluþan, %40 nispetinde yýpranmýþ mesken nitelikli dairedir. 45 m2 alanlý depo olarak
kullanýlan eklentisi mevcuttur.
Kýymeti
: 103.452,10 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler : Satýþ Günü
: 15/07/2014 günü 10:00
Satýþ Yeri
: Manavgat Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazý Ýþleri Müdürü Odasý
Satýþ þartlarý:
1- Ýhale. TMK 440 maddesi ile TÜRK MEDENÝ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MÝRAS
HÜKÜMLERÝNÝN UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TÜZÜK'ün 27.maddesi hükümlerine göre pazarlýk
suretiyle yapýlacaktýr. Satýþ bedeli 103.452,10 TL'yi geçmesi þartýyla en çok artýrana pazarlýk yolu ile
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir.
3- Ýhale hakim onayý ile tamamlanacak olup, baþkaca bilgi almak isteyenlerin Sulh Hukuk
Mahkemesi Yazý Ýþleri Müdürlüðüne baþvurmalarý ilan olunur.08/01/2014
bik: 3223
Download

27.06.2014 Mng Sulh Hukuk Mhk Taşınmaz Satış Ilanı