ÜNÝVERSÝTELÝ
APOLLONLARIN SESÝ
YIL: 2
SAYI: 43
DÝDÝM MESLEK YÜKSEKOKULU HAFTALIK OKUL GAZETESÝ
7 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
’Turizm Sektörünün sizlere ihtiyacý var’
Maxx Royal Ýnsan
Kaynaklarý ve Eðitim
Koordinatörü Engin
SEZGÝN, 2 Mayýs
Cuma günü Didim
MYO Kültür ve
Kongre Merkezi'nde
“Saðdan Saðdan
Geliyorlar” konulu bir
A
D
2. SAYFA eðitim semineri verdi.
Dönem 1’ncisi
Esra Iþýk
Röportajý
3. SAYFADA
Öðr. Gör. Gülnur
Duman Veda Etti
3. SAYFADA
Öðrencilerimiz Marmaris’te Stres Attý
Yüksekokulumuz Turizm ve Seyahat Hizmetleri
öðrencileri 3-5 Mayýs tarihlerinde Marmaris Club
Diana Hotel'de tatil yaparak yýlsonu yorgunluklarýný
attýlar.
25-26 Mart tarihlerinde Öðr. Gör. Gülnur Duman'ýn giriþimleriyle düzenlenen Gezi
Etkinliðinin uygulamasý niteliðinde gerçekleþen Marmaris tatiline, Adnan Menderes
Üniversitesi'ne baðlý Turizm Fakültesi, Eðitim Fakültesi, Týp Fakültesi gibi diðer okullardan da
katýlým oldu. Öðrenciler köpük partisine katýlýp gönüllerince eðlenirken mezuniyet pastasý kesmeyi
de ihmal etmedi.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri öðrencilerinden Anýl Aruç ve M. Batuhan Atýþ ile Ýonia Tur'un
iþbirliðiyle gerçekleþen tatil organizasyonuna toplam 104 kiþi katýldý. Etkinliði düzenleyen
öðrencilerden Anýl Aruç; 'Oldukça güzel ve sorunsuz bir tur gerçekleþtirdik. Tüm arkadaþlarýmýz
için keyifli bir tatil oldu. Okulumuzda düzenlenen Gezi Etkinliði ile baðlantýlý olarak
gerçekleþtirdiðimiz bu Marmaris Turuna katýlým gösteren tüm arkadaþlarýma ve bizim bu etkinliði yapmamýza vesile olan Gülnur hocamýza
teþekkür ediyorum'' dedi.
Adim Adim Finale
18 Mayýs Pazar günü
Didim Rehab Bar’da
Mezuniyet Gecesi
düzenlenecektir.
Esra Göroðlu: 0530 445 25 87
Selay Yýldýz: 0538 929 21 93
4-2
Adü 19. Spor Þenliði Futbol Turnuvasýnda
Turuncu Beyazlýlar önemli bir baþarýya imza
atarak adlarýný yarý finale yazdýrdýlar. Takýmýmýz
çeyrek finalde Nazilli MYO’yu farklý maðlup edip
tur atladý.
Adü 19. Spor Þenliði Futbol müsabakalarýnda çeyrek finalde Nazilli MYO ile mücadele eden
takýmýmýz rakibini 4-2 maðlup ederek adýný yarý finale yazdýrdý. Baþtan sona çekiþmeli geçen
maçýn ilk yarýsýný Aykut ve Göksel'in golleriyle 2-1 önde tamamlayan Turuncu Beyazlýlar,
ikinci yarýda da hýz kesmedi ve Aykut, takýmýnýn 3'üncü kendisinin de 2'nci golünü attý. Karþýlaþmanýn sonucunu belirleyen golü Zafer
kaydederken takýmýmýz karþýlamadan 4-2 galip ayrýlarak bir üst tura çýkma baþarýsý gösterdi.
Okul Futbol Takýmý Antrenörü Sinan Kurt;'' Formasýný terleten, yedek kulübesinde stres yaþayan ve yüreði bizimle beraber çarpan herkese
teþekkür ediyorum'' dedi.
Henüz yarý finalde mücadele edeceði rakibi belli olmayan takýmýmýz, yarý final maçýný 12 Mayýs Pazartesi günü saat 16.00'da yapacak.
2
Haber&Fotoðraflar: Birol Aydýn/Kemal Saðýroðlu
Sayfa Tasarýmý: Birol Aydýn
’Saðdan Saðdan
Geliyorlar’
Maxx Royal Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim
Koordinatörü Engin SEZGÝN
Engin
SEZGÝN
öðrencilere
seslenerek;
''Turizm
sektörünün
eðitimli
insanlara
ihtiyacý var.
Okuduðunuz
bölümlerin
kýymetini
bilin.
Otellerde
çalýþanlarýn
yüzde 40'ý
ilkokul
mezunu.
Sizler
dünyanýn her
yerinden
gelen
insanlara
hizmet
veriyorsunuz
. Sektör
þimdiye
kadar çok
gözardý
edilmiþ. Bu
yüzden
sektörün
sizlere çok
ihtiyacý var''
þeklinde
konuþtu.
M
axx Royal Ýnsan
Kaynaklarý ve Eðitim
Koordinatörü Engin
SEZGÝN, 2 Mayýs
Cuma günü Didim MYO Kültür ve
Kongre Merkezi'nde “Saðdan Saðdan
Geliyorlar” konulu bir eðitim semineri
verdi.
Maxx Royal Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim
Koordinatörü Engin SEZGÝN'nin yanýsýra,
Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Direktörü
Mehmet COÞKUN, Voyage Torba Otel
Eðitim ve Geliþim Müdürü Ayþe POLAT
ile Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Uzmaný
Selmin AKÇAY'da okulumuzu ziyaret
edenler arasýndaydý.
Öncelikle öðrencilerle Turizm eðitimi
hakkýndaki düþüncelerini ve otellerde
yaþadýðý ilginç anýlarýný paylaþan SEZGÝN,
daha sonra öðrenciler üzerinde ufak
gösteriler yaparak herkesi hayrete düþürdü.
Yaklaþýk 4 saat süren eðitim boyunca
keyifli ve heyecan dolu dakikalar yaþandý.
Eðitimin sonuna doðru gelirken bazý
öðrencilere hipnoz uygulamasý da yapan
SEZGÝN, izleyenleri adeta büyüledi.
Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Koordinatörü
SEZGÝN bu eðitiminde, “Hayatýmýn
kontrolünü nasýl kendi elime alabilirim?
Düþünme þeklimizi belirleyen nedir?, Nasýl
düþünürsek gelecek bizim olabilir?, Sað
Beyin ve Sol Beyin arasýndaki fark
hayatýmýzý nasýl etkiler?, Hayatýma yön
veren kararlarý daha doðru bir þekilde nasýl
alabilirim?, Nasýl daha etkili olabilirim ve
insanlarý ikna edebilirim?, Kendimle ilgili
deðiþimi nasýl yönetebilirim?, Baþarýyý
ortaya çýkaran düþünme biçimi nedir? “
gibi sorulara cevap verirken, insanýn
içindeki gücü nasýl ortaya koyabileceðine
dair somut örneklerde verdi.
Eðitimin sonunda öðrencilerle birebir
görüþmelerde de bulunan SEZGÝN,
''Pardon Dedik'' adlý kitabýný akademisyen
ve bazý öðrencilerle hediye etti. Maxx
Royal Otel'i yetkilileri, çok beðenilen
'Saðdan Saðdan Geliyorlar' eðitimi için
önümüzdeki dönemde Yüksekokulumuzu
tekrar ziyaret edeceklerini bildirdiler.
3
Röportaj:Kemal Saðýroðlu
Sayfa Tasarýmý&Fotoðraflar: Birol Aydýn
DÝDÝM
MYO’
N
UN
VII.
DÖNEM
BÝRÝNCÝSÝ
ESRA
IÞIK;
’’Baþarýmýn sýrrý; deli gibi ders
çalýþmak deðil, sadece
devamsýzlýk yapmadan dersleri takip
etmekti.’’
2013
öðret -2014 eði
baþar im dönem timini
tamamýyla
l
a
y
arak
Döne
Turiz m Birincis7.
m
Hizm ve Sey i olan
öðrenetleri Pro ahat
hakký cisi Esra gramý
edile nda mera IÞIK,
cevapnleri sizle k
r için
ladý.
Gülnur Hoca
veda etti...
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Bölümünde sözleþmeli olarak görev yapan
Öðretim Görevlisi Gülnur DUMAN,
görevinden ayrýlarak tüm öðrencileriyle
vedalaþtý. Altýnkum'da bir çay bahçesinde
öðrencileriyle bir araya gelen DUMAN,
üzüntüsünü öðrencileri ile paylaþtý.
Hocalarýnýn gitmesinden dolayý çok
üzülen öðrenciler, hatýra olarak bir tablo
yaptýrarak hocalarýna hediye ettiler.
Bizlerde kendisine verdiði emeklerden
dolayý teþekkür ediyor, bundan sonraki
kariyerinde baþarýlar diliyoruz.
BASIM YAYIM SORUMLUSU
Kemal Saðýroðlu
-Esra IÞIK kimdir. Bize kendinden kýsaca
bahseder misin?
1993 yýlýnda Bandýrma 'da doðdum. Bir balýkçý köyünde
büyüdüm. Eðitimin süresince çok okul deðiþtirdim. Didim
Meslek Yüksekokulu benim 7‘nci okulum.
-Didim MYO'nun 7'nci Döneminde okul
1'incisi oldun. Bu baþarýný neye
borçlusun?
Belki herkes deli gibi ders çalýþmak sanýyor ama tek önemli
þey devamsýzlýk yapmadan her derse gitmek. Öðrenim
sürecinin kilit noktasý ders süresince öðrenilen bilgiler.
Ondan sonra geriye sýnav zamaný tekrar yapmak kalýyor.
-Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümünü
isteyerek mi seçtin ve bu mesleði
ileride sürdürmeyi düþünüyor
musun?
Bu bölüme gelmem tamamen tesadüf oldu.
Lise tercih sýrasýnda bu bölümü seçtim ve
hala devam ediyorum. Sektörde 5 yýl hem
acentede hem de otelde çalýþtým. Çok
eðlenceli zamanlar geçirdim. Çalýþýrken
büyüdüm, büyürken sektörde hayatý öðrendim
yavaþ yavaþ. Hizmet sektörüne çok alýþtým insanlarý
memnun etmek beni mutlu ediyor buda her defasýnda
sektöre baðlýyor beni.
-Okulumuzda diðer program öðrencileri
otellerde haftanýn iki günü uygulamaya
gidiyor. Fakat Tur. ve Seyahat Hizmetleri
Programý öðrencileri gidemiyor. Sen
bunun dezavantajlarýný yaþadýn mý? Bu
konuda neler söyleyeceksin?
Dezavantajlarý 2 konuda oldu. Ýlk olarak uygulama fýrsatý
olmadýðý için kitaplardan ve hocalarýmýzdan öðrendiðimiz
kadar anlayabiliyoruz neyin ne olduðunu. Uygulama
olmadýðý için bazý þeyler çok kolay unutuluyor. Ama neyse ki
bu sene Gülnur DUMAN hocamýz sayesinde uygulama
SAYFA TASARIMI&EDÝTÖR
Birol AYDIN
yaparak sektörde neler yapacaðýmýzý ve nasýl davranacaðýmýzý
öðrendik.
Diðer dezavantaj ise ders kredileri konusunda oluyor.
Seyahat bölümü öðrencisi olarak diðer bölümlere göre okul
derecesi için daha fazla çabalýyoruz. Krediyi eþitlemek için
daha fazla ders alýyoruz ve sýnavlara giriyoruz.
-Didim Meslek Yüksekokuluna geliþinden
bugüne kadar geçen sürede okulun sana
kazandýrdýklarý nelerdi?
Hepimiz Aydýn'da çýlgýn bir hazýrlýk döneminden sonra
Didim'e alýþmakta zorlanýyoruz haliyle. Ama okula alýþmak
zor olmuyor hocalarýmýz o kadar sýcakkanlý ki.
-Okulumuz da eksik olarak gördüðün en
önemli þey neydi?
Ders olarak, uygulama olmamasýndan zaten
bahsetmiþtik. Okulumuz, bina ve çevre olarak
hiçbir üniversite öðrencisinin tercih etmek
istemeyeceði bir yerde konumlanmýþ.
Öðrenciler para çekmek için, alýþveriþ
yapmak için sürekli merkeze gitmek zorunda
kalýyor. En önemlisi üniversite var ama yurt
yok ve ev kiralamak zorunda kalýyorsun. Bu tarz
sorunlarýn çözülmesi gerekir.
-Okulu bitirdikten sonra çalýþma hayatýný
Turizmci olarak sürdürmeyi düþünüyor
musun?
Tabi ki ilk hedef olarak DGS'yi kazanmak ve o okulu
bitirmek. Okulum süresince bir þey olmaz ise mesleðime
devam etmek istiyorum.
-Didim'den ayrýlýrken en çok neyi
özleyeceksin?
7 yýldýr birlikte olduðum arkadaþlarýmla son öðrencilik
zamanlarýmýz. Herhalde en çok bu zamanlarýmýzý
özleyeceðim. Tabi ki burada ki arkadaþlarýmý da özleyeceðim
ama Didim'i özleyeceðimi sanmýyorum. :)
ÝNTERNET YAYINI
Didim MYO Bilgi Ýþlem Servisi
ÝLETÝÞÝM:[email protected]
Download

okumak için tıklayın - Adnan Menderes Üniversitesi