3 yýlda 130 yeni
dersliðe ihtiyaç var
Ýl Genel Meclisi
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Baþkaný
Mustafa Alagöz,
Çorum’da
gelecek 3 yýl
içinde 130 yeni
dersliðe ihtiyaç
olduðunu
açýkladý.
Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu’yu ziyaret
Kooperatifler kredi bekliyor
Çorum’da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal
Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
TBMM'de ziyaret etti.
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ
10’DA
Meydan projesi için tahsis edilecek alanlarla ilgili Encümen’e yetki verildi.
Meclis binasý ve otopark
Belediye’ye devrediliyor
Terminal’de 3 iþyeri
daha kiralandý
ÇORUM
5 MART 2015 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
* HABERÝ 10’DA
Mustafa Alagöz
Fiyatý : 40 Kuruþ
Terminalde alýcý bulunmayan dükkanlar üçüncü kez
ihaleye çýktý.
* HABERÝ 5’DE
Çözüm sürecine destek
Çözüm süreci çerçevesinde PKK'ya
silah býrakma çaðrýsýnýn yapýlmasý,
Karadeniz Bölgesi'nde sivil toplum
kuruluþlarý ve iþ çevrelerince olumlu
karþýlandý.
* HABERÝ 7’DE
Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan yeni
terminalin kullanýlmasý ile birlikte eski terminal
Eski terminal yýkýlýyor
Çorum Belediyesi tarafýndan
yapýlan yeni terminalin
kullanýlmasý ile birlikte eski
terminal de boþaltýldý.
* HABERÝ 5’DE
Uðurlu, engellilere
öncelik verecek
Mustafa Yaðlý
Ahmet Köksal
Muhsin Baþkan’a
hatim kampanyasý
Alperen
Ocaklarý
Þehit aileleri sitemkâr
* HABERÝ 4’DE
Ýþte özlenen tablo
Kent Konseyi
siyasileri
buluþturdu
Hatim
Kampanyasý
baþlattý.
* HABERÝ
15’DE
MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker'i ziyaret etti.
Muhsin Yazýcýoðlu
Çorum’da asayiþ olaylarý
Kýzýlýrmak’tan köpek çýktý
***
Silahla yaralamada 4 kiþi
gözaltýnda
***
Köylüler ve belediye arasýnda arazi
gerginliði
***
Toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve MHP Ýl Baþkanvekili Þahin Çakýn da katýldý.
Cezaevi'nde ‘Son Kuþlar' perde açtý
Çorum L Tipi
Kapalý
Cezaevi'nde
Devlet
Tiyatrolarý
oyuncusu
Turgay
Tanülkü'nün
hazýrlayýp
sunduðu "Son
Kuþlar" isimli
tiyatro oyunu
sahnelendi.
Otobüs tuðla yüklü kamyona çarptý
***
Kývýlcým evi kül etti
***
Fare ilacý zehirledi
***
Balkondan düþüp öldü
***
Oyun oynarken düþtü
* HABERLERÝ 3’DE
* HABERÝ 6’DA
Dr. Yaþar Uðurlu
‘STK’lardan güç alacaðýz’
AK Parti
Çorum
Milletvekili
aday Adayý
Berat Uzun,
STK’lardan
güç
aldýklarýný
söyledi.
Çorum
siyasetinin
özlenen
birliktelik
tablosu, Kent
Konseyi
Toplantýsý'nda
oluþtu.
* HABERÝ
5’DE
AK Parti
Çorum
Milletvekili
Aday Adayý
Dr. Yaþar
Uðurlu,
Engelli Eðitim
Merkezi ve
TÜMSÝAD
ziyaretlerini
önceki gün
gerçekleþtirdi.
Turgay Tanülkü'nün hazýrlayýp sunduðu "Son Kuþlar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
* HABERÝ
7’DE
* HABERÝ
6’DA
Berat Uzun
‘Yurtlaþmada Türkiye
ortalamasý üzerindeyiz’
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday
Adayý Prof. Dr.
Recep
Kaymakcan,
“Çorum,
yükseköðretim
alanýndaki
yurtlaþma
oranýyla Türkiye
ortalamasýnýn
üzerinde” dedi.
* HABERÝ
11’DE
Prof. Dr. Recep Kaymakcan
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 5 MART 2015
Kooperatifler
kredi bekliyor
Çorum’da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi
Baþkaný, AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
TBMM'de ziyaret etti.
Ziyarette konuþan
Kooperatif Baþkanlarý,
“Hükümetimizin ve sizlerin desteði ile hayvancýlýk
kooperatiflerimizi kurduk.
Geri ödemelerle ilgili erte-
lemelerden de faydalanýyoruz. Teþekkür ediyoruz.
Süt ve Hayvan fiyatlarýyla
ilgili piyasalardaki dalgalanma üyelerimizi olumsuz etkiliyor. Yeni kredi
ihtiyaçlarýmýzla ilgili çalýþma yapýlmasý için hükümetimizden destek bekliyoruz" dediler.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Uslu ise,"Tarým ve Hay-
vancýlýk alanýnda desteklemelerimiz devam etmekte.
Mazot ve Gübre desteði
ödemeleri baþladý. Þu an
Ziraat Bankasý aracýlýðýyla
da yapýlýyor. Toplamda
Çorum'a Yaklaþýk 28 Milyon TL ödeme yapýlacak.
Her zaman Çiftçimizin,
emektarýmýzýn yanýndayýz.
Hükümetin vermiþ olduðu
fýrsatlarý iyi deðerlendirmemiz, iyi analiz etme-
Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma
Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu’yu ziyaret etti.
miz, akýlcý bir þekilde kullanmamýz gerekiyor. Fýrsatlarý fýrsatçýlýða çevirmeden, kul hakkýný gözetmemiz önemli. Maðdur
olmamak için kurallar çerçevesinde verilen imtiyazlarý gerektiði gibi kullanýrsak hep birlikte kazanýr ve
kalkýnýrýz. Talebinizi ilgili
kuruma ileteceðiz. Ýmkanlar ölçüsünde gereken yapýlacaktýr" dedi.
Ziyarete; AK Parti
Mecitözü Ýlçe Baþkaný
Aliþan Yaþar, Mecitözü Tanrývermiþ Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi
Baþkaný Sabri Boyraz,
Muhasip Üye Haluk Yýldýz, Çayköy, Doðla ve
Kargý Tarýmsal Kalkýnma
Kooperatifi Baþkaný Hüseyin Özer, Karacuma ve
Yeþilova Köyleri Tarýmsal
Kalkýnma Kooperatif Baþkaný Hüseyin Ayvaz, Merkez - Üyük Köyü Tarýmsal
Kalkýnma
Kooperatifi
Baþkaný Abdulvahap Özkaya, Boðabað Tarýmsal
Kalkýnma
Kooperatifi
Baþkaný Hüseyin Þarlavuk
hazýr bulundu. (Haber
Merkezi)
Baðcý Washington’da
Cahit Baðcý, Türk Delegasyonu Baþkaný olarak Washington ve New York'a gitti.
AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.
ara verildi. Ýkmal iþleri
týrým programýna teklif
ile ilgili su ölçümü, Kargý,
2015 yatýrým programýna
edildi. 3680 dekar araziyi
Boyacý ve Çitli Köylerinin
teklif edildi. Tekrar ihale
sulayacak Söðütyolu GöGölet talepleri ile ilgili ise
edilerek tamamlayacaðýz.
leti proje çalýþmalarý sürüarazi çalýþmalarý yapýla7040 dekar araziyi sulayayor. 2000 dekar arazinin
caktýr. Projelerin tamamcak Figani ve Kozören göfaydalanacaðý Hýdýrlýk
lanmasýyla sulu tarým alaletlerinin sulamalarý da
Göleti yükseltilmesi ve
nýnda büyüme ve geliþme
devam ediyor. 3400 dekar
sulamasý idare imkanlarý
saðlanacak ilçelerimiz
araziyi sulayacak; Sarýhaile yýl içerisinde baþlayaarasýnda Mecitözü de yer
san, Iþýklý ve Karacuma
caktýr. Doðla ve Tanrýveralacaktýr" dedi. (Haber
yas þebekesi 2015 yýlý yamiþ Köyleri Gölet talebi
Merkezi)
Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan,
“Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya’
sloganý ile Turizm Haftasý
öncesi ilçemizi Ankara'da
sizlerin de desteði ile tanýtmak istiyoruz. Yapaca-
ðýnýzý destek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür
ediyoruz" dedi.
Boðazkale Belediye
Baþkaný Osman Tangazoðlu ise ziyarette, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda
bilgiler vererek, “Boðaz-
Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye
Osman Tangazoðlu, Salim Uslu’yu ziyaret etti.
kale ilçemizin tanýtýmý konusunda her zaman destekçimiz oldunuz. Ankara
ilimizde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hitit kýyafetleriyle gelip tanýtým yapmak istiyoruz.
Destekleriniz için teþekkür ederiz" diye konuþtu.
Ziyaret nedeniyle teþekkür eden Uslu da,
Dünyada ilk kez tüm hayatý kanunlarla düzenleyen ve Kadeþ' de Dünyaya
barýþý öðreten medeniyetin Baþkenti Hattuþa'nýn
tanýtýmý için her zaman olduðu gibi bizlerde elimizden gelen katký ve desteði
vereceðiz. Koordineli bir
þekilde önümüzdeki, günlerde gereken çalýþmalarý
Meteoroloji Müdürlüðü’nden edindiðimiz bilgiye göre, haftasonuna doðru sýcaklýk bir kaç derece artacak.
artacak.
Tahminlere göre cumartesiye
kadar sýcaklýk bir kaç derece artacak
ve cumartesi günü 18 dereceyi bula-
cak. Pazar günü ise sýcaklýk 5 derece birden düþecek. Bugünlerde yaðýþ beklenmiyor.(Haber Merkezi)
(Ç.HAK:2502)
Haftasonu bahar geliyor
Sýcaklýk haftasonunda artýyor.
Meteoroloji Müdürlüðü’nden
edindiðimiz bilgiye göre, haftasonuna doðru sýcaklýk bir kaç derece
Ece Holding
CEO'su iþadamý Erdem Çenesiz, AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu’yu ziyaret etti.
Ziyarette Çenesiz, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, “Çorum'da 7
tesiste üretim yapýyoruz. Ayný zamanda Amerika'da 200
yýllýk, 10 bin çalýþaný olan bir firma ile
ortaklýk antlaþmasý
yaptýk. 64 yýllýk
Ýtalyan banyo markasý Isvea'yý aldýk
ve yoðun bir þekilde çalýþmalarýmýza
devam ediyoruz.
Ýlimizin ve ülkemizin geliþmesine kat-
ký saðlamaktan dolayý memnuniyet
duyuyoruz" dedi.
Uslu ziyaretten
duyduðu memnuni-
yeti dile getirerek,
“Çorum'un ekonomisine, istihdamýna, tanýtýmýna her
zaman deðerler katýyorsunuz. Yaptýðý-
Boðazkale Belediyesi bünyesinde hizmet veren ekmek fýrýný
yýkýldý.
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman
Tangazoðlu, uzun yýllar hizmet verdikten
sonra çevre için tehlike
oluþturmaya baþlayan
fýrýn binasýnýn yýkýldýðýný belirterek, yýkým
çalýþmalarý bittikten
sonra yerine günümüz
ihtiyaçlarýna cevap verecek tarz ve nitelikte
modern bir fýrýn binasý
yapým çalýþmalarýnýn
baþladýðýný bildirdi.
Osmanlý mimarisi
tarzýnda
yapýlmasý
planlanan binada ekmek fýrýnýn yaný sýra
pide ve simit üretimi-
nin de düþünüldüðünü
belirten Tangazoðlu,
ayrýca kafe tarzý hizmet vermesinin plan-
nýz çalýþmalarý takip ve takdir ediyor,
baþarýlarýnýzýn artarak devam etmesini
diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)
Ece Holding CEO'su iþadamý Erdem Çenesiz, AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Boðazkale’ye yeni fýrýn
Boðazkale Baþkent’te tanýtýlacak
Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve
Belediye Baþkaný Osman
Tangazoðlu, AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
takipte olunduðu söylenen ve Londra'dan çýkýþ yapan 3 genç kýzýn durumu göstermektedir ki, ülkeler
bilgi paylaþýmlarýnda gerekli özeni ve hassasiyeti
göstermemektedir. Zamanýnda bildirilmesi halinde
Türkiye üzerinden geçiþler engellenmektedir. Son
üç yýlda 1000'den fazla þüpheli sýnýr giriþlerinde yakalanarak geldiði ülkeye iade edilmiþtir. Türkiye'nin
ÝÞÝD'e katýlým konusunda özellikle medya araçlarýnda bir köprü gibi algýlanmasý ve gösterilmesini doðru bulmuyoruz" diyerek, bu konudaki BM Güvenlik
Konseyi kararýnýn hassasiyetle uygulanmasý ve AB
Mevzuatýnda þüpheli ve takipte olan yolcularýn PNR
ve API numaralarýnýn paylaþýlmasýnýn teröre ve katýlýmlara caydýrýcý etkisinin önemine vurgu yaptý.
Güvenliðin Sivil Boyutu Komitesinin NATO
Toplantýlarý Washington'da devam ediyor. (Haber
Merkezi)
Çenesiz, Uslu’ya bilgi verdi
Mecitözü’nün talepleri Uslu’da
AK Parti Mecitözü
Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar,
Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Özsoy ile birlikte
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret
etti.
AK Parti Ýlçe Baþkaný Yaþar, teþkilat çalýþmalarý hakkýnda bilgiler vererek, ilçeye yapmýþ olduðu destek ve katkýlardan
dolayý teþekkür ederek, taleplerini iletti.
Mecitözü'nün taleplerine gereken desteði
saðlayacaðýný belirten Uslu, “Mecitözü ilçemizde
tarýmsal sulamada büyük
projelerimiz
baþlattýk.
6320 dekar araziyi sulayacak Geykoca ve Bayýndýr
Göletlerimizin sulamalarýnýn yapýmý çalýþmalarý
sürüyor. Göletlerimizin
yapýmýna müteahhit ile
yaþanan sorun nedeniyle
sözleþme fesih edilerek
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý
Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, NATO Parlementerler Assemblesi'nin Güvenliðin Sivil Boyutu isimli Komite Toplantýlarýna katýlmak üzere Türk Delegasyonu Baþkaný olarak Washington ve New York'a
gitti.
Ýlk günkü görüþmelerde 2 kez söz alan Baðcý,
Kýrým'ýn iþgali ve ilhakýnýn 'oldu bitti'ye getirildiðini
belirterek, Ukrayna Krizi ve Kýrým Tatarlarý'na uygulanan insanlýk dýþý muameleler konusunda NATO
ve uluslararasý toplumun daha duyarlý olmasý gerektiðine ve yaptýrýmlarýn önemine vurgu yaptý.
Baðcý, Türkiye'yi doðrudan etkileyen kriz bölgelerindeki sorunlarýn ele alýndýðý oturumlarda
ÝÞÝD'e katýlýmlar ve yabancý savaþçýlar konusunda
þu uyarýlarda bulundu, "Son Paris bombalamasý ve
landýðýný ifade etti.
Bu arada Baþkan
Tangazoðlu, fýrýn inþa-
atýnýn beton atma çalýþmalarýný yerinde inceledi. (Haber Merkezi)
Boðazkale Belediyesi bünyesinde hizmet veren ekmek fýrýný yýkýldý.
PERÞEMBE 5 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Kýzýlýrmak’tan köpek çýktý
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde Kýzýlýrmak
Nehri'ne düþen sokak köpeði için vatandaþlar seferber oldu. Bir vatandaþ,
kýyýya çýkan köpeðin üzerine üþümemesi için ceketini koydu.
Ýlçe merkezinden
geçen Kýzýlýrmak Neh-
ri'nde tarihi Koyunbaba
Köprüsü ayaðýnda bir köpeðin soðuk suda çýrpýndýðýný gören vatandaþlar,
durumu itfaiye ekiplerine
Kýzýlýrmak Nehri'ne düþen sokak köpeði için vatandaþlar seferber oldu.
bildirdi. Ekiplerin olay
yerine gelmemesi üzerine
vatandaþlardan
birisi
ayaklarýný sývayýp köpeði
kurtarmak için nehre girmeye çalýþtý. Nehrin sularýnýn çok derin olmasý sebebiyle köpeðin bulunduðu alana gidemeyen vatandaþlar, köpeði yanlarýna çaðýrdý. Köpek kýyýya
doðru yüzmeye baþladý.
Köprünün
ayaðýndan
yaklaþýk 8 metre yüzen
köpek, soðuktan titreyerek kenara ulaþtý. Bir vatandaþ ise üzerinden çýkardýðý ceketini ýslanan
köpeðin üzerine örterek
kuruladý. Çevredeki vatandaþlarýn da ilgi ile izlediði kurtarma aný sonrasýnda sokak köpeðine yiyecek verildi.(DHA)
Silahla yaralamada 4 kiþi gözaltýnda
Çorum'da bir otomobil içerisinden av
tüfeðiyle açýlan ateþ
sonucu bacaklarýndan
yaralanan
Selahattin
B.(46) ve Fatih (B.)(21)
hastanede tedavi altýna
alýndý. Olayla ilgili 4 kiþi
gözaltýna alýndý.
Olay, önceki akþam
Çorum'un Cengiz Topel
Caddesi'nde meydana
geldi. Ýddiaya göre yolda
yürüyen Selahattin B. ve
Fatih B.'a bir otomobil
içinden av tüfeði ile ateþ
açýldý. 2 kiþi bacaklarýna
isabet eden saçmalarla
yaralandý. Saldýrganlar
ise olay yerinden kaçtý.
Görgü tanýklarýnýn polise
haber vermesi üzerine
bölgeye çok sayýda polis
ve saðlýk görevlileri sevk
edildi. Yaralanan iki kiþi
ambulanslarla
Hitit
Üniversitesi
Çorum
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý.
Polisin
yaptýðý
soruþturma kapsamýnda
Osman B.(19), Uður D.
(22), Eray S.(18) ve
Burcu Y.(19), yakalanarak gözaltýna alýndý.
Otomobilde yapýlan aramada bir av tüfeði de ele
geçirildi. Gözaltýna alýnan
4 kiþi ile ilgili soruþturmanýn sürdüðü belirtildi.(DHA)
KAPATALIM
Kazada otobüste bulunan 2 kiþi öldü, 13 kiþi de yaralandý.
Otobüs tuðla yüklü kamyona çarptý
Kýrýkkale-Samsun karayolunda yolcu otobüsü
iddiaya göre arka lambalarý yanmayan tuðla yüklü
kamyona arkadan çarptý. Kazada otobüste bulunan 2
kiþi öldü, 13 kiþi de yaralandý.
Kaza, Kýrýkkale - Samsun yolunun 55'nci kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. Artvin
Hopa'dan gelip Ýzmir'e giden Salim Alpay yönetimindeki 53 HK 888 plakalý yolcu otobüsü iddiaya göre
Çorum'dan Ankara istikametine giden Ercan Sözcü
idaresindeki 19 DZ 400 plakalý tuðla yüklü kamyona
arkadan çarptý. Kazada kimliði henüz tespit edilemeyen bir yolcu camdan fýrlayýp otobüsün altýnda kalarak, ikinci þoför Ömer Uslu ise bulunduðu yerde sýkýþarak hayatýný kaybetti. Kazada yaralananlar ise Kýrýkkale ve ilçelerinden gelen ambulanslarla Yüksek
Kývýlcým
evi kül
etti
Köylüler ve belediye
arasýnda arazi gerginliði
Olayla ilgili 4 kiþi gözaltýna alýndý.
Çorum’un Kargý ilçesinde baraj yapýmý nedeniyle
istimlak edilen Demirören köyüne ait 180 dönüm tarým
arazisine belediye tarafýndan ekim yapýlmasý köylülerin
tepkisine neden oldu.
Boyabat barajýnýn yapýmý nedeniyle ilçeye baðlý
Demirören köyünde 180 dönüm tarým arazisi istimlak
edilmek üzere çalýþma baþlatýldý. Ýstimlak iþlemleri devam ederken iddialara göre Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen, beraberinde iki zabýta memuru, 5 traktör ve belediye iþçilerini de alarak bu arazileri ekmek için geldi.
Belediyenin tarlalarýný ektiðini duyan köy muhtarý
Abdullah Kurt ve yaklaþýk 30 kadar köylü tarým arazilerinin olduðu bölgeye giderek Belediye Baþkaný Zeki
Þen’e arazilerin istimlak sürecinin devam ettiðini ve halen arazilerin tapusunun köylüye ait olduðunu söyledi.
Buna karþý çýkan Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ile
köylüler arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi
üzerine olay yerine jandarma çaðrýldý.
BELEDÝYE BAÞKANI TOPRAK AÐASI GÝBÝ
OTURMUÞ YANINDA ZABITALAR, ÝÞÇÝLERÝ DE
TARLAYA KOYMUÞ EKÝM YAPIYORLAR
Demirören köyü Muhtarý Abdullah Kurt, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen’in traktörlerle gelerek ekim yaptýðýný duyduklarýný belirterek, “Bunun üzerine köylülerle
birlikte tarlalarýmýza bakmak için araziye geldik. Geldiðimizde Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen bir toprak aðasý gibi, mülk sahibi gibi oturmuþ yanýnda zabýtalar, iþçileri de tarlaya koymuþ ekim yapýyorlar. Tarlanýn köylünün malý olduðunu söylediðim halde, ‘ben ekerim karýþamazsýnýz’ dedi. Konuyla ilgili zaten daha önceden savcýlýða suç duyurusunda bulunmuþtuk. Benden ve köylüden
habersiz bir hafta önce 5 tane traktör göndermiþ ve tarlayý sürdürmüþ. Bugünde ekmeye gelmiþler. Bu araziler þuanda istimlak sürecinde köylüye sadece acele istimlak
bedeli olarak 8 bin lira ödeme yapýldý. Ancak araziler halen köylü adýna kayýtlý. Bu arazilerin ekilemeyeceðini
köylüye ait olduðunu, hak sahibinin rýzasý olmadan ekim
yapamayacaðýný daha önceden de Belediye Baþkaný Zeki
Þen’e defalarca söyledim. Kendisi de bana baraj þirketi
ile görüþtüðünü ve araziyi ekeceðini söyleyerek bizim
hak sahibi olmadýðýmýzý söyledi. Ýsterseniz mahkemeye
verin hakkýnýzý arayýn dedi. Bizde bunun üzerine jandarmayý çaðýrdýk. Durumu anlattýk. Ýfadelerimiz alýndý ve þikayetçi olduk. Ancak kendisi hala arazilerimizi ekmekten
vazgeçmedi. Ben oraya çok masraf ettim. Bu masraflarý
yaptýktan sonra vazgeçmem ekerim diyor” dedi.
Köy sakinlerinden Yasemin Kurt, zorbalýkla arazi-
lerinin ellerinden alýnmak istendiðini iddia ederek, “Zorbalýk kullanarak ecdadýmýzdan kalan arazilerimizi elimizden almak istiyorlar. Baþkan partinin gücüyle zorlukla zorbalýkla arazilerimiz elimizden almak için uðraþýyor.
Ben utanç duyuyorum. Yapma diyoruz etme diyoruz anlamýyor. Hakkýmýzý arýyoruz biz arazimizi vermiyoruz’’
ifadelerini kullandý.
Köy sakinlerinden Ömer Demir ise, belediye baþkanýna ‘zabýtalarýn arazide ne iþi var’ diye sorduðunda beni
kendisini koruduklarýný söylediðini belirterek, baþkanýn
belediyenin zabýtalarýný görev yerinde deðil, baþka bir
yeri iþgal etmek kullandýðýný savundu.
Köy sakinlerinden Kuddisi Aktaþ, yýllardýr tapulu
arazilerini belediye baþkanýnýn kendilerine haber vermeden ektiðini duyduklarýný dile getirerek, araziye bakmak
için geldiklerinde belediye baþkanýnýn arazilerin baþýnda
durduðunu ve kendilerine haber vermeden ekim yaptýðýný dile getirdi.
Köy sakinlerinden Ömer Genç ise, belediye baþkanýnýn sadece ilçe halkýnýn deðil köylüsünün de yanýnda
olmasý gerektiðini belirterek, “Buraya 4-5 korumayla gelip de Demirören köyünün arazilerini baþkalarýna peþkeþ
çekmesin’’ ifadelerini kullandý.
Köy sakinlerinden 80 yaþýndaki Hafife Doðan, “Biz
bu arazilere hayatýmýzý harcadýk. Bizim babalarýmýz ne
zorlukla yaptý bu arazileri. Belediye baþkaný burada ne
arýyor. O yemeyi biliyor da biz bilmiyor muyuz’’ dedi.
Daha sonra köylüler ile birlikte ekilen tarým arazilerinin içerisine girerek ne ekildiðini inceleyen Köy muhtarý Abdullah Kurt, köy halkýna ait 180 dönüm arazinin
yaklaþýk 15 dönümüne arpa ekildiðini söyledi. Kurt, “Belediye baþkanýmýzýn dün buraya gelerek zorla ektiði arpalarýn tohumlarý bunlar. Dün engel olmamýzla birlikte bize
ait 180 dönüm arazinin yaklaþýk 15 dönümünü ekebildiler. Gelmeseydik hepsini ekeceklerdi’’ dedi.
3
Osmancýk’ýn Öbektaþ Köyü’nde bir ev tamamen yandý.
69
yaþýndaki
H.Y.’nin evinde sobadan
sýçrayan kývýlcým yangýna
sebebiyet verdi. Yangýnda
ev tamamen yandý. Can
kaybý yaþanmamasý teselli oldu.(Haber Merkezi)
Fare ilacý
zehirledi
Sungurlu’nun
Kavþut Köyü’nde
fare zehiri yüzünden
bir kiþi zehirlendi.
A.Ý. evini fare
ilacý ile ilaçlarken
ilaçtan etkilenip rahatsýzlandý. Zehirlendiði anlaþýlan
A.Ý. isimli genç
Çankýrý Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.(Haber Merkezi)
Ýhtisas Hastanesi ve Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alýndýlar.
MUAVÝN: KAMYONUN ARKA LAMBALARI YANMIYORDU
Artvin'in Hopa ilçesinden Ýzmir'e gitmek üzere
yola çýkan yolcu otobüsünde 2 þoför, 1 muavin ve 13
yolcu bulunduðu belirtildi. Otobüs muavini ise kamyonun lambalarýnýn yanmadýðýný söyledi. Ýsmi açýklanmayan muavin, "Seyir halindeyken önümüzde giden kamyonun arka farlarýnýn yanmamasý nedeniyle
arkadan çarpýnca kaza meydana geldi" dedi.
Kazadan sonra kamyon þoförü Ercan Sözcü, jandarma tarafýndan gözaltýna alýnýrken, trafiðe kapanan
yol araçlarýn kaldýrýlmasýyla ulaþýma açýldý.(DHA)
Balkondan
düþüp öldü
Sungurlu’nun Beþkýz Köyü’nde balkondan düþen kiþi hayatýný
kaybetti.
87 yaþýndaki O.Ç.
evinin balkonunda otururken baþý dönüp 3
metre yükseklikten aþaðý düþtü. Boynu kýrýlan
yaþlý adam vefat etti.
Oyun oynarken
düþtü
Mecitözü’nün Boyacý
Köyü’nde 2 yaþýndaki çocuk
balkondan düþtü. G.D. isimli çocuk evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip 1.5 metre yükseklikten
zemine düþtü. Yaralanan çocuk Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý.
Mecitözü’nün Tanrývermiþ Köyü’nde ise, 60 yaþýndaki Z.A. traktör römorkuna gübre çuvallarýný yüklerken, dikkatsizlik sonucu
düþen çuvallarýn altýnda kaldý. Yaralý adam Hitit Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi’ne
kaldýrýldý. (Haber Merkezi)
YENÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN
ÇORUM HAZIR
BAÞKAN ÞEN: "KANUNA KARÞI BÝR ÝÞ YAPMAYIZ"
Ýddialarla ilgili Ýhlas Haber Ajansý muhabirinin sorularýný yanýtlayan Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen,
"Demirören köyü mevkiinde yaklaþýk 300 dönüm su altýnda kalmamýþ arazi var. Burada kamulaþtýrma yapýldý. 3
yýldýr buraya su basmamýþ ve zarar vermemiþ. Biz Kargý
Belediye adýna burayý deðerlendirmek istedik. Sözlü olarak da baraj firmasýndan müsaade aldýk. Bizi ilgilendirmez ekebilirsin dediler. Burayý ekmek için tarlayý sürdük.
Ama muhtarýn suç duyurusu üzerine tarlayý ekmekten
vazgeçtik. Çünkü henüz daha
net deðil ama araziler kamulaþtýrýlmýþ. 8’er bin lira para
baraj firmasý tarafýndan hak
sahiplerine ödenmiþ. Ancak
köylü, 'burasý henüz kamulaþtýrýlmadý, arazi bizim, ekemezsiniz' dediler. Biz de bunun üzerine bu ekimden vazgeçtik" dedi.
15 dönüm arazinin ekildiði yönündeki sorulara ise
baþkan Þen, ‘’Evet yaklaþýk
15 dönüm yere arpa ekerek
býraktýk. Þuan olay adli makamlara intikal etti. Biz belediye olarak kanuna karþý bir
Demirören köyüne ait 180 dönüm tarým arazisine belediye
iþ yapmayýz’’ sözleriyle kendisini savundu.(ÝHA)
tarafýndan ekim yapýlmasý köylülerin tepkisine neden oldu.
Dr. Yaþar UÐURLU
AK Parti
Çorum Milletvekili
Aday Adayý
4
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 5 MART 2015
[email protected]
Elvan
YILMAZ
Ýnce Memed…
MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker'i ziyaret etti.
Þehit aileleri sitemkâr
M. ALÝ. CEYLAN
MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Þehit Aileleri
ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker'i ziyaret etti.
Bugün saat 14.00'de Yunus Emre Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirilen ziyarete partililer ile dernek
yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Gazileri, þehitleri ve yakýnlarýný bir kenara atmanýn gaflet olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Çe-
tin, "Gazilerimize, þehitlerimize ve yakýnlarýna bakmak Türk Devleti'nin boynunun borcudur. Siz yakýnlarýnýzý vatan millet uðruna topraða vermiþsiniz, sizlere bakmak zorundayýz. Þehit ailelerinin ve gazilerimizin yaþadýðý büyük sýkýntýlar var. Çorum'da sizlerin iþini kolaylaþtýrmak yerine sanki daha da zorlaþtýrýyorlar. Ülkeyi yönetenler sizleri ihmal ediyorlar. 8 Haziran'da MHP iktidar olduðunda bu sorunlarý çözeceðiz." dedi.
Çorum'da þehit aileleri ve gazilerin ihmal edildiðini belirten Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Eker ise, "Çorum'da bize soðuk bakýlýyor. Sorunlarýmýz çözüme kavuþturulmuyor. MHP ve CHP
bizden yana meclise bir önerge sunuyor. Bunlar kabul edilmiyor. Ýnþallah MHP Çorum'dan bir vekil çýkarýr. Bizler de sorunlarýmýzý onunla paylaþabiliriz."
Diye konuþtu.
Hitit’e Japonya’dan konuk
Japonya Tokai Üniversitesi’nden Prof. Dr. Takashi Uhara, Doç Dr. Kyoko Yamahana ve Okt. Dr.
Haruko Sakaedani ve lisans öðrencilerinin yer aldýðý kafile, Hitit Üniversitesi’ni ziyaret ederek birimleri gezdi.
Antropoloji bölümünün davetiyle gelen kafile,
ilk olarak Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bir ziyaret
gerçekleþtirdi. Fakülte hakkýnda bilgi alan konuk
ekibe Antropoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu tarafýndan bir seminer
verildi.
Antropoloji Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Tolga Çýrak ve bölüm öðretim üyeleri Antropoloji laboratuvarýnda hakkýnda bilgi verdiler.
Kafile, HÜBTUAM’ý gezdikten sonra Çorum’dan ayrýldý.(Haber Merkezi)
Aktif Yaþam Kulübü bilgi verdi
Aktif Yaþam Kulübü öðrencileri,
Kulüp Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Üniversite ev sahipliðinde 24-26
Nisan 2015 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan 'Uluslararasý Öðrenci Kongresi' ile ilgili görüþmelerde bulunan
Doç. Dr. Cemil Hakyemez, geçmiþ yýllarda ulusal alanda ortalama 50 üniversiteden öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen kongrenin bu sene uluslararasý düzeyde farklý ülkelerin katýlýmý ile
daha da zengin bir þekilde gerçekleþtirileceðini belirtti.
'Uluslararasý Öðrenci Kongresi'nin yurt içi ve yurt dýþý üniversitelere
davetiyelerinin gönderilmekte olduðunu ifade ederek kongre ile ilgili sunum
taleplerinin 10 Mart 2015 tarihine kadar kabul edileceðine dikkat çeken
Doç. Dr. Hakyemez, "Aktif Yaþam Kulübünün 2 tane uluslararasý öðrenci
festivali ve 2 tane de ulusal öðrenci
kongresi düzenleyerek þuana kadar kazanmýþ olduðu deneyimi bu kongreye
Japonya Tokai Üniversitesi’nden bir grup akademisyen ve öðrenci Hitit Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Aktif Yaþam Kulübü öðrencileri, Kulüp Danýþmaný Doç. Dr.
Cemil Hakyemez ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.
de yansýtarak öðrenci kulüp çalýþmalaiçin heyecan ve þevkle çalýþmalarýmýza
rýný aþan önemli bir organizasyonu gerdevam etmekteyiz" dedi.
çekleþtirmiþ olacaktýr. Rektörümüz
Üniversitenin öðrencilerinin her
Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn daha önzaman yanýnda olduðunu belirterek baceki etkinliklerimizde olduðu gibi bu
þarýlý olmalarý için gayret ettiklerini
kongremizde de maddi ve manevi anaçýklayan Rektör Prof. Dr. Alkan, her
lamda her zaman yanýmýzda olduðu
konuda ve herkese verilen maddi ve
Kültür
Sohbetleri’nde
yerel basýn
konuþulacak
2014-2015 dönemi için programlanan ve ilki 20 Kasým 2014 tarihinde
gerçekleþtirilen
‘Kültür Sohbetleri’nin 10. söyleþisine gazeteci-yazar
Mehmet Yolyapar
katýlacak.
‘Yerel Basýnýn
Kent
Kültürüne,
Mehmet Yolyapar
Sosyal Yaþamýna ve
Ekonomisine Katkýlarý’ konulu sohbet etkinliði, yarýn saat
19.00’da Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleþtirilecek. (Haber Merkezi)
manevi desteklerin öðrenci kulüplerine
de yapýldýðýný, son zamanlarda sadece
akademisyenlerin deðil, öðrencilerin
de bu destekler sonucunda ulusal ve
uluslararasý pek çok baþarýya imza attýklarýný görmenin mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti.
Dünyada tek baþýnýza yerel olarak
çalýþmanýn hiç kimse için yeterli olmadýðýný ve bu durumun eðitim kurumlarý
için de geçerli olduðunu belirten Alkan,
"Teknolojinin geliþmesiyle fiziksel sýnýrlarýn her geçen gün daha da ortadan
kalktýðý günümüz dünyasýnda eðer bizlerde büyük olmak istiyorsak çalýþmalarýmýzý dünya ölçeðinde yapmalýyýz"
dedi.
Çok yoðun bir þekilde uluslararasý
alana eðitimi taþýmak ve bu alanda faaliyetler yapmak zorunda olduðumuza
dikkat çeken Alkan, bilimin evrenselliðine ve uluslararasý etkileþimin önemine inanan Hitit'in ev sahipliðinde düzenlenecek olan kongreye tüm paydaþlarýn saðlayacaðý desteðin önemine iþaret etti.(Haber Merkezi)
‘Çiçeðim Solmasýn’
hafta sonu sahnede
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu 'Çiçeðim
Solmasýn' Çorum'da
sahnelenecek.
Kerem Gökçer'in
yazdýðý ve 3-11 yaþ grubuna hitap eden oyunun
konusu þöyle; Ýnsanlar
bilinçsizce davranýp doðanýn dengesini bozduðundan beri ne çok fazla açan çiçek ne de baharý müjdeleyen kuþlarýn cývýltýsý kaldý. Bu
oyun çocuklarýn eskisi
gibi sokakta oynamadýðý, arkadaþlýk kurmakta
zorlandýðý zamanlarda,
baþkasýna iyilik yapmanýn mutluluðunu hatýrlatmak istiyor. Haydi,
siz de bir çiçek dikin bu
hayata...
6-7 Mart 2015 tarihlerinde 11.00-14.00
seanslarýyla
Çorum
Devlet Tiyatrosu'nda
sahnelenecek oyunun
biletleri Çorum Devlet
Tiyatrosu giþesi ve biletiva.com'da satýþa sunuldu. (Haber Merkezi)
On beþ on altý yaþlarýnda…
Arkadaþtan 'Ýnce Memed' kitabýný
almýþ okuldan eve gitmiþtim…
Kitabý masanýn üzerine býraktým, az
sonra rahmetli annem bunun ders kitabý
olmadýðýný fark etmiþ olacak ki, "bu kitabý
nereden aldýn, ne kitabý?" diye sordu…
Roman, baþkaldýrmaya mecbur
kalmýþ bir insaný anlatan destan dedim…
Rahmetli, "eþkýyalarla senin ne iþin
var, uslanmadýn hala, gâvurluk yapma da
dersine çalýþ" demiþti…
Ýnce Memed'le böyle tanýþmýþtým…
…
Gerçek adý Kemal Sadýk Göðçeli…
Edebiyatýn ulu çýnarý…
Yaþar Kemal dünyanýn en çok Nobel
Ödül'ü alamayan yazarý…
Belki de iyi olmuþtur Nobel
alamadýðýna…
Fidel Castro, Gorbaçov'a batýlýlar ödül
verdiðinde,"Düþmanýn sana ödül veriyorsa
sende bir puþtluk var demektir" demiþti…
Belki de olay Castro'nun dediði
gibidir…
…
Orhan Pamuk almýþtýr, ancak bu
ülkenin gerçeklerini yaþayan hiçbir
insanda Yaþar Kemal kadar iz
býrakamayacaktýr…
Pamuk, halkýn adamý olamamýþtýr,
olacak gibi de görünmemektedir…
Burjuva katmanýnýn dýþýnda gönüllerde
asla var olamayacaktýr…
…
Yaþar Kemal ile Orhan Pamuk'un ayný
yayýnevinde kitaplarý basýldýðý yýllarda…
Yayýnevi sahibi þunlarý söylemiþti…
"Orhan Pamuk, yayýnevine girerken
tek bir kiþiyle bile göz temasý kurmadan
transit geçer… Yaþar Kemal ise geldiðinde
herkesle selamlaþýr, herkesle hatýrlaþýr,
çalýþanlarýn içine aydýnlýk yerleþir…"
…
Bu topraklarýn zenginliðidir Yaþar
Kemal…
En kutsal Nobel insanlýðýn verdiði
Nobeldir…
…
Her kültürün bir rengi bir kokusu
vardýr… Tek çiçeðe, tek renge, tek kokuya,
kalmýþ bir insanlýk hapý yutmuþtur…
O bizim farklý rengimizdi…
…
Yaþar Kemal'in küçükken amcasý
yanlýþla gözünü çýkarmýþ, tek gözü
görmüyordu…
Bir gün Doðu Perinçek ve birkaç
arkadaþýyla bir yerde otururken,
Perinçek'le gitmek için ayaða
kalktýklarýnda, yanýndakilere…
"Arkamýzdan 'komünistler kör topal
gidiyor' diyebilirsiniz" diyerek durumuyla
dalga geçebilecek kadar kendiyle barýþýk
bir insandý…
…
Kör ölür badem gözlü olur derler…
Lakin Yaþar Kemal hep badem
gözlüydü…
…
Onun hayatýna ait ayrýntýlar içinde
benim 'Allah rahmet etsin' diyeceðim çok
þey var…
…
Ýyi insanlar mý cennete gider…
Yoksa…
Ýyi insanlarýn gittiði yer mi cennet
olur…
O iyi insan, o güzel ata binip gitti…
Büyük yaþayanlar ölmez…
…
Memlekette adamlar azalýyor…
Not: Affet anne... Uslanmadým hâlâ
ve de niyetim yok!
Küçükken çardaktan düþürmeyecektin
beni…
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu 'Çiçeðim Solmasýn' Çorum'da sahnelenecek.
PERÞEMBE 5 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
5
Terminal’de 3 iþyeri
daha kiralandý
EROL TAÞKAN
Ýhale Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Meclis
Üyesi Ekrem Demirten baþkanlýðýnda yapýldý.
Boþ 23 dükkandan üçünün talipli bulduðu ihalede,
hediyelik eþya dükkaný, leblebici dükkaný ve emanetçi dükkaný kiralandý.
Terminalde alýcý
bulunmayan dükkanlar üçüncü kez ihaleye çýktý.
Belediye Meclis
Salonu'nda Belediye
Meclis Üyesi Ekrem
Demirten baþkanlýðýnda oluþah ihale
komisyonu tarafýndan yapýlan ihalede,
üç dükkan daha sahibini buldu.
Boþ 23 dükkandan üçünün talipli
bulduðu ihalede, hediyelik eþya dükkaný,
leblebici dükkaný ve
emanetçi dükkaný kiralandý.
30 bin TL muammen bedelli hediyelik eþya dükkaný
30 bin 50 TL'ye, 30
TL muammen bedelli leblebici dükkaný
30 bin 50 TL'ye, 12
bin TL muammen
bedelli emanetçi dükkaný ise 12 bin 100
TL'ye kiralandý.
Eski terminal yýkýlýyor
Çorum Belediyesi
tarafýndan yapýlan yeni
terminalin kullanýlmasý
ile birlikte eski terminal boþaltýldý.
Þehir içinde kalan
ve ihtiyaca cevap veremeyen eski otobüs terminalinin artýk kullanýlmadýðýna dikkat çeken Belediye Baþkan
Yardýmcýsý
Turhan
Candan, “Vatandaþlarýmýzýn herhangi bir
maðduriyet yaþamamalarý için yeni otogarý
kullanmalarý gerekiyor.
Eski terminal tamamen
boþaltýldý. Tüm otobüs
firmalarý yeni otogarýmýzda en iyi þekilde
hemþehrilerimize hizmet vermeye baþladý."
dedi.
Yeni terminale þehir merkezinden çok
sayýda otobüs ve minibüs seferiyle ulaþým
imkâný bulunduðunun
altýný çizen Belediye
Baþkan
Yardýmcýsý
Turhan Candan, “Deðiþik güzergahlara ait
otobüsler yeni terminale uðruyor. Hafta içi saatte 11 halk otobüsü
terminale uðruyor. Terminal içinde otobüs fir-
malarýnýn ofisleri haricinde birçok dükkân,
restoran ve dinlenme
noktalarý da bulunuyor.
Ýnsanlarýn bekleme sürelerinde rahat vakit
Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi'nin ortaklaþa düzenlediði programda
Eðitimci-Yazar Sait
Çamlýca okurlarýyla
buluþacak.
Eðitimci-Yazar
Çamlýca, bugün saat
13.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan
konferansta, ‘Zararlý
Alýþkanlýklara Karþý
Aile Kalkaný’ konulu
bir konuþma yapacak.
Çamlýca'nýn
eserleriyle gençlere
yol gösteren deðerli
bir yazar olduðunu
vurgulayan Belediye
geçirmelerini hedefledik. Tabii ki bu, þehre
turist olarak gelen vatandaþlarýn þehir hakkýndaki ilk ve son izlenimlerini de olumlu
yönde deðiþtirecektir.
Biz de tüm Çorumlular’ý yeni terminalimizi
görmeye davet ediyoruz." diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan yeni terminalin
kullanýlmasý ile birlikte eski terminal boþaltýldý.
Yazar Çamlýca Çorum’a geliyor
Eski terminalde yýkým çalýþmalarý baþladý.
Baþkan Yardýmcýsý ve
Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan,
tüm Çorumlular'ý bu
özel programa katýlmaya davet etti.
(Haber Merkezi)
Programda Eðitimci-Yazar Sait Çamlýca okurlarýyla buluþacak.
Kent Konseyi Kent Konseyi Baþkaný Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Kent Konseyi siyasileri buluþturdu
Ýþte özlenen tablo
EROL TAÞKAN
Çorum siyasetinin
özlenen birliktelik tablosu, Kent Konseyi
Toplantýsý'nda oluþtu.
Kent Konseyi Baþkaný
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan
baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen yönetim toplantýsýna katýlan AK
Parti Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve
MHP Ýl Baþkanvekili
Þahin Çakýn'ýn birlikteliði, "Çorum için özlenen tablo" olarak yorumlandý.
Tanýþma ve faaliyet görüþmesinin yapýldýðý toplantýda söz alan
siyasiler, Çorum ortak
paydasýnda yapýlacak
her8 türlü hizmette var
olduklarýný ve destek
olacaklarýný belirtirken,
özellikle gençlere yönelik yapýlan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, gençlerin zararlý
alýþkanlýklardan korunmasý için yapýlacak çalýþmalarý daha çok
önemsediklerini aktardýlar.
AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, Kent konseyi çalýþmalarýný beðeni ve
takdirle takip ettiklerini
anlatarak, "Corum hepimizin içinde yol aldýðý bir gemidir. El birliði
ile gemimizi koruyup,
geleceðe daha güvenle
yol almalýyýz." derken,
ayný görüþleri paylaþtýðýný vurgulayan CHP Ýl
Baþkaný Gürsel Yýldýrým da, Çorum'da ikili
bir yapýda olduðu izleniminden kurtulmasý
gerektiðini, "Paylaþamayacaðýmýz hiç bir
þey olmamalý, güneþ gibi herkese eþit doðup
eþit ýsýtabilmeyiz. Her
siyasi partinin amacý
Çorum7a hizmet etmektir ve bizler de Çorum'un hizmetkârýyýz."
sözleriyle aktardý.
Yýldýrým ayrýca,
23 Nisan'da Çorum'dan
oluþturulacak bir öðrenci kafilesini Ýstanbul
Sarýyer Belediyesi'nde
misafir ettirebileceklerini belirterek, Kent
Konseyi'nin bu yönde
organizasyon yapmasýndan mutlu olacaklarýný ifade etti.
MHP Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Þahin Çakýn
da, Çorum'da yapýlacak
hizmetler için kendilerinin de var olduklarýný
söyleyerek, "Hepimiz
hizmet için buradayýz.
Çorum'a dair yapýlacak
her türlü hizmette biz
de varýz." dedi.
Belediye Meclisi'nde gurubu bulunan
ve temsil edilen siyasi
partilerle birlikte çalýþma yapma gayreti,
Kent Konseyi'nin bütünleþtirici tavrýný ortaya sererken, siyasi parti
baþkanlarýnýn da bu
yaklaþýma karþý verdiði
olumlu cevap, kamuoyu tarafýndan da memnuniyetle ve takdirle
karþýlandý.
Tophlantýya AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel
Yýldýrým ve MHP Ýl Baþkanvekili Þahin Çakýn da katýldý.
Engelli gençler fidan dikti
Çorum Belediyesi
Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören
gençler, Akkent'te çam
fidaný dikti.
Engelli
Eðitim
Merkezi Müdürü Zehra
Betül Özseçer ve öðretmenleri ile birlikte Akkent Mahallesi'ne giden
engelli gençler, onlarca
fidaný toprakla buluþturdu.
Diktikleri fidanlara isimleri yazýlan
gençler, bir fidan dikmenin mutluluðunu yaþadýlar. Diktikleri fidanlarla hatýra fotoðrafý
da çekinmeyi ihmal etmeyen gençler, "Daha
önce hiç fidan dikmemiþtik. Çok güzel bir
duygu. Üzerinde ismimizin yazmasý daha da
güzel. Buraya tekrar
tekrar gelip diktiðimiz
fidanlarý sulamak istiyoruz. Artýk dikili bir
aðacýmýz var.” diye konuþtular.
Engelli
Eðitim
Merkezi Müdürü Zehra
Betül Özseçer de engelli gençlerle birlikte düzenledikleri fidan dikme programý çok
önemsediklerini belirterek "Bugün burada
çocuklarýmýzla birlikte
aðaç diktik. Her birinin
aðaçlarý oldu. Baþta Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü olmak
üzere Hatice Külcü hanýmefendi ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum." dedi.
(Haber Merkezi)
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim
gören gençler, Akkent'te çam fidaný dikti.
Akkent Mahallesi'ne giden engelli gençler, onlarca fidaný toprakla buluþturdu.
Diktikleri fidanlara isimleri yazýlan gençlerin mutluluðu gözlerinden okundu.
6
Uðurlu, engellilere
öncelik verecek
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 5 MART 2015
Yaþar Uðurlu, Engelli Eðitim Merkezi’ni ziyaret etti.
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday Adayý
Dr. Yaþar Uðurlu, Engelli Eðitim Merkezi ve
TÜMSÝAD ziyaretlerini
önceki gün gerçekleþtirdi.
Ziyaretlerinde ilgiyle karþýlanan Uðurlu,
“Engelliler bir toplumun
aynasýdýr, bizler de birer
engelli adayýyýz. Engelli
vatandaþlarýmýza ne kadar sahip çýkabiliyorsak,
onlarý toplum içerisinde
ne kadar sosyal hayata
adapte edebiliyorsak o
kadar medeni bir toplumuz demektir. Engelli
olmak öðrenmeye ve
üretmeye engel deðildir,
en kýsa zamanda engelli
vatandaþlarýmýzýn toplumda kendilerini daha
özgüvende hissetmeleri
için gerekenleri ivedilikle yapmamýz gerekir.”
dedi.
Engelli
Eðitim
Merkezi ziyareti sonrasýnda TÜMSÝAD ziyaretini gerçekleþtiren Uðurlu, Çorum sanayisi ve
sanayicileri hakkýnda
TÜMSÝAD Baþkaný Abdurrahman Kýlýç’tan bilgi aldý. (Haber Merkezi)
‘STK’lardan güç alacaðýz’
Yaþar Uðurlu,. TÜMSÝAD’ý ziyaret etti.
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday Adayý
Berat Uzun, Genç MÜSÝAD Çorum Þubesi, Hitit
Akademi Derneði, Gençlik, Eðitim, Kültür ve
Eðitim Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Derman Eðitim ve Kültür
Derneðini ve Türkiye Dil
ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret etti.
Bu yola çýktýklarý
günden itibaren Sivil
Toplum Kuruluþlarý'nýn
öneminin farkýnda olduklarýný belirten Uzun, "AK
Parti iktidarý Sivil Toplum Kuruluþlarýna çok
önem vermektedir. Sivil
Toplum Kuruluþlarý'nýn
gücü ülkemize ve milletimize güç katmaktadýr.
Önümüzde 2023, 2071
gibi hedefler var. Bu hedeflere ulaþmamýz için
kat edeceðimiz yolda en
önemli unsurlardan birisi
Sivil Toplum Kuruluþlarý
olacaktýr. Bu yüzden, Çorum'da aday adaylýðýmýzý
açýkladýðýmýz ilk günden
itibaren Sivil Toplum Kuruluþlarý ziyaretlerimiz
hýz kesmeden devam ediyor ve edecek. Belirttiðimiz üzere Çorum'da kurmak istediðimiz istiþare
mekanizmasý içerisinde
önemli bir yeri olacak Sivil Toplum Kuruluþlarýmýz ile Çorum'umuz için
neleri daha iyi yapabiliriz
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, STK ziyaretlerini sürdürdü.
Berat Uzun, “Yerel dinamiklerin gücünün farkýndayýz. Biz yerel dinamiklerden
aldýðýmýz destekle, güçle Çorum'umuzu Ankara'da temsil edeceðiz.” diye konuþtu.
noktasýnda sürekli fikir
alýþ veriþi içerisinde olduk ve olacaðýz.” dedi.
Çorum'da faaliyet
gösteren Sivil Toplum
Kuruluþlarý'nýn daha aktif, daha etkin rol alabilmesi yönünde çalýþmalarda bulunacaklarýný da
kaydeden Uzun, “Yerel
dinamiklerin gücünün
farkýndayýz. Biz yerel dinamiklerden aldýðýmýz
destekle, güçle
Çorum'umuzu Ankara'da
temsil edeceðiz.” diye
konuþtu. (Haber Merkezi)
yan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziraat Odasý'nýn
çok önemli bir kurum
olduðunu belirten Uygur, '' Ziraat Odamýz
çok önemli mihenk
taþýmýzdýr. STK'lar bizim için çok önemli.
Yeni
yönetiminizi
kutlarým, Allah mübarek etsin diyorum.
Çýkmýþ olduðum bu
yolda dualarýnýzý bekliyorum.'' dedi.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan
ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, '' Ýnþallah
hakkýnýzda hayýrlýsý
olur, yolunuz açýk olsun. Ziyaret ettiðiniz
için sizlere teþekkür
ediyorum.'' Dedi.
Ziraat Odasý’ný ziyaret etti
MUSTAFA
BURAK YILMAZ
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP)
Çorum Milletvekili
Aday Adayý Necip
Uygur, Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sa-
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip Uygur, Ziraat Odasý’ný ziyaret etti.
Dodurga ve Laçin’de
partililerle buluþtu
AK Parti Çorum Teþkilatý'nýn Mart ayý Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýlarý baþladý.
AK Parti Çorum
Teþkilatý'nýn Mart ayý
Ýlçe Danýþma Meclisi
toplantýlarý baþladý.
Dodurga ve Laçin
Ýlçe Teþkilatlarýnýn danýþma meclisi toplantýlarýna katýlarak parti çalýþmalarýný deðerlendiren AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Rumi Bekiroðlu,
Dodurga Belediye Baþkanlýðýný da ziyaret etti.
Bekiroðlu, ilk olarak beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Lemzi
Çöplü, Ýlçe Koordinatörleri Adem Candan,
Cemil Öz, Musa Arif
Erkan, Akif Berk, Mehmet Emin Türker ile
birlikte Dodurga Ýlçe
Danýþma Meclisi Toplantýsýna katýldý.
Toplantýda konuþan Bekiroðlu, aldýklarý
görev ve sorumluluðun
bilincinde olduklarýný
belirterek, "Partimizin
misyonuna ve vizyonuna hakim bir hareketin
neferleri olarak her zaman ülkemize ve milletimize hizmet için varýz. Her seçimde olduðu gibi 2015 genel seçimlerinde de ülkemizin geleceði için, halkýmýzýn müreffeh seviyesini artýrmak için ilçe
teþkilatlarýnýn gerekli
özverili çalýþmalarda
bulunarak, oy oranýmý-
Dodurga ve Laçin Ýlçe Teþkilatlarýnýn danýþma meclisi toplandý.
zý artýrarak, istediðimiz
vekil sayýsýna ulaþmamýzda katký saðlayacaðýndan hiçbir þüphem
olmamýþtýr" þeklinde
konuþtu.
Bekiroðlu, parti
politikalarýnýn, yapýlan
hizmetlerin halka çok
iyi anlatýlmasýný isteyerek, 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceði açýsýndan çok
önemli olduðunu, yeni
dönemde AK Parti'nin
anayasayý deðiþtirebilecek çoðunluða ulaþmasý gerektiðini, çünkü
daha özgürlükçü, daha
müreffeh bir ülke için
ayak baðý olan anayasanýn deðiþtirilmesinin
þart olduðunu kaydetti.
Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal da parti
çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler verdi.
Bekiroðlu ve beraberindekiler daha sonra
Dodurga Belediye Baþkanlýðýný ziyaret ederek
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ile bir süre
görüþtü. Aydýn, belediye çalýþmalarý hakkýnda
Bekiroðlu'na bilgiler
verdi.
Bekiroðlu ve beraberindekiler Laçin Ýlçe
Teþkilatý'nýn danýþma
meclisi toplantýsýna da
katýlarak parti çalýþmalarýný deðerlendirdi.
Laçin'de partililere seslenen Bekiroðlu,
Laçin’i önemsediklerini anlatarak, teþkilatýn
her zaman yanýnda olduklarýný vurguladý.
Anayasa deðiþik-
liði için milletvekili sayýsýný artýrmak gerektiðinin altýný çizen Bekiroðlu, bunun için yoðun bir tempo ile çalýþacaklarýný, ev ev, kapý
kapý gezerek sýkmadýk
el, görüþmedik kiþi býrakmayacaklarýný kaydetti.
Daha aydýnlýk yarýnlara kavuþmak için
AK Parti'nin yeniden
güçlü bir þekilde iktidara gelmesi gerektiðini
dile getiren Bekiroðlu,
birlik ve beraberlik
içinde seçimlere hazýrlanacaklarýný söyledi.
Laçin Ýlçe Baþkaný
Mustafa Otluseki ise
seçimler için yapýlan
çalýþmalarý anlattý. (Haber Merkezi)
Bozkurt: ‘Çorum’un
kalkýnmasý için çalýþacaðým’
AK Parti Çorum
milletvekili aday adayý
Orhan Bozkurt, Ýhlas
Haber Ajansý Çorum
Bölge Müdürlüðü’nü
ziyaret etti.
Ziyarette ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ile görüþen Bozkurt, aday adaylýðý süreci ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
AK Parti iktidarý
ile Son 12 yýlda Türkiye’nin çok büyük yatýrýmlara, köklü reformlara sahne olduðunu dile getiren Bozkurt, büyük Türkiye yolunda
ciddi bir kalkýnma hamlesi gerçekleþtiren ülkenin ekonomisini geliþtirirken ayný zamanda
demokratikleþme konusunda da önemli adýmlar attýðýný söyledi.
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, ÝHA’yý ziyaret etti.
Çorum’a hizmet
Recep Tayyip Erdoðan
labilmektir. ‘Biz bu
etme noktasýnda aday
ile baþlayan bu kutlu
millete efendi olmaya
adayý olduðunu dile geyürüyüþ de büyük Türdeðil hizmetkar olmaya
tiren Bozkurt, “AK Parkiye hayallerimizin her
geldik’ düsturunu kenti’nin, devleti milletin
geçen gün gerçek hale
dine ilke kýlmýþ büyük
hizmetkârý yapabilmek,
dönüþtüðü ülkemizde
bir aileyiz. Bu ailenin
devlet ile millet arasýnbilge adam genel baþiçinde bir nefer olmakla
daki güven sorununu
kanýmýz Prof. Dr. Ahberaber 2023 Türkiortadan kaldýrmak, yani
met Davutoðlu ile güçye’sine ve Çorum’a hizdevletle milleti kucaklenerek devam ettiði
met için aday oldum”
laþtýrmak için çok bübugünlerde milli iradededi.
yük gayretlerimiz oldu.
ye sadakatýmýzla 2023
Bozkurt, millet14 Aðustos 2011’de kuTürkiye yürüyüþünde
vekili olduðu taktirde
rucu genel baþkanýmýz
‘AK’ kadrolarda varoÇorum’un kalkýnmasý
AK Parti’de elemeler baþlýyor
7 Haziran seçimleri için geçen
hafta sonunda aday adaylarýyla ilgili teþkilat temayül yoklamalarýný tamamlayan AK Parti’de ikinci aþama bu hafta sonundan itibaren baþlýyor. 6 bin 223 aday adayýnýn baþvurularý 6 Mart Cuma gününden itibaren partide deðerlendirilmeye alýnýyor.
Genel baþkan yardýmcýlarý
baþkanlýðýnda oluþturulacak komisyonlarda aday adaylarý ile mülâkat
yapýlacak. Bir anlamda ilk eleme
sürecinin
gerçekleþtirileceði
10’dan fazla komisyonda, Merkez
Karar Yürütme Kurulu (MKYK)
üyeleri de görev alacak. 6 – 15 Mart
arasýnda çalýþacak olan komisyonlar daha sonra adaylarla ilgili raporlarýný oluþturacak.
KARARI ÜST KOMÝSYON
VERECEK
AK Parti bu seçimlerde teþkilat yoklamasý ve kamuoyu yokla-
malarýna ek olarak þehirlerde ayrýca
sandýk da kuruyor. Sivil toplum
temsilcileri ve halkýn adaylar hakkýnda görüþünü almak için kurulacak sandýklardan gelen sonuçlar, alt
komisyon raporlarýyla birlikte Üst
Komisyona sunulacak.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu
baþkanlýðýndaki üst komisyon, 23
Mart-6 Nisan'da listelere son þeklini
verecek. Her aday belirleme sürecinde olduðu gibi bu sefer de üst komisyon çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü bölüme, komisyon üyesi olmayan kimsenin girmesine izin verilmeyecek.
Listeler 7 Nisan’da Yüksek
Seçim Kurulu’na teslim edilecek.
14 Nisan'da ise geçici listeler, Resmi Gazete'de ilan edilecek. 24 Nisan'da da kesin listeler yayýnlanmýþ
olacak.
BEYANNAME VE KAMPANYA ÝÇÝN DE ÇALIÞILIYOR
AKP’nin seçim beyannamesi
ve kampanyasý için de iki ayrý ekip
tarafýndan çalýþma yürütülüyor. Her
iki ekibin baþýnda da Parti Sözcüsü,
Tanýtým ve Medya’dan sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Beþir Atalay
var.
Þubat ayý baþýnda Afyon’da
iki günlük bir kampa giren ekipte
AK Parti’nin seçim kampanyalarýný
yürüten ARTER Reklam Ajansý ile
kamuoyu araþtýrmalarýný yapan
araþtýrma þirketi ANAR yetkilileri
de yer aldý. Kampanyanýn çerçevesi o toplantýda belirlendi. Seçim
söylemi, slogan, billboard, televizyon ve gazete reklamlarý ile þarkýlar
için çalýþma baþlatýldý.
AK Parti'de kampanya tanýtýmýn 15 Nisan’da yapýlmasý bekleniyor.Daha öncekilerden farklý olarak
parti bu kez kampanya tanýtýmýný 7
bölgeye yayacak. Her bölgede hem
adaylarýn, hem de beyannamenin
tanýtýlacaðý toplantýlar yapýlacak.(Al
Jazeera)
PERÞEMBE 5 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
7
Ýþ dünyasýndan çözüm
sürecine destek
Çözüm süreci çerçevesinde PKK'ya silah býrakma çaðrýsýnýn yapýlmasý, Karadeniz Bölgesi'nde sivil toplum kuruluþlarý ve iþ çevrelerince
olumlu karþýlandý.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði Baþkan Yardýmcýsý Mustafa
Yaðlý, çözüm sürecini
desteklediklerini, iþ dünyasý açýsýnda da algýnýn
bu yönde olduðunu söyledi. Yaðlý, "Çözüm süreciyle ilgili yapýlan basýn
açýklamasý bile çok sevin-
Mustafa Yaðlý
Ahmet Köksal
dirici. Ýþ dünyasýnýn beklentileri bunlar. Çözüm
süreci her açýdan ülkemizin menfaatinedir. Karþý
birtakým kesimler bunu
baltalamak için boþ durmayacaktýr. Vatandaþýmýza saðduyu çaðrýsýnda
Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
hastane inþaatýnýn tamamlanmasý iþine dün
itibariyle baþlandýðýný
belirtti.
Konuyla
ilgili
açýklama yapan Baþkan
Çatma, “100 Yataklý Ýskilip Atýf Hoca Devlet
Hastanesi'nin yapým iþi
ihalesi önceden açýklandýðý gibi TOKÝ tarafýndan 6 Ocak 2015 tarihinde yapýldý. Daha
önceden yüklenici firmadan kaynaklanan gecikme sebebiyle ihale
feshi gerçekleþtirilmiþ
ve inþaatýn kalan kýsmýnýn TOKÝ tarafýndan
yapýlmasý kararý alýnmýþtý. Hukuki sürecin
tamamlanmasýnýn ardýndan hýzla TOKÝ'nin
ihale kapsamýna alýnan
binanýn ihalesi 6 Ocak
2015 Salý günü yapýldý.
Ýhale deðerlendirme
aþamasý ve yasal sürenin dolmasýnýn ardýndan hastanenin yapým
iþine bugün baþlandý.”
dedi.
Hastanenin yapým
ihalesini alan ve çalýþmalara dün itibari ile
baþlayan Demba Ýnþaat
yetkilileri
Belediye
Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Baþkan Çatma
ile görüþ alýþveriþinde
bulunan yetkililer, çalýþmalara 4 Mart Çarþamba günü itibari ile
baþladýklarýný, inþaatýn
en kýsa sürede bitirilmesi için yoðun bir çalýþma temposu içerisinde olacaklarýný söyledi.
Belediye Baþkaný
Recep Çatma ziyaretten
Ýskilipli bir grup
haným, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý
makamýnda ziyaret etti.
Hanýmlara Belediye
Baþkaný Recep Çatma'nýn eþi Ayfer Çatma
ve AK Parti Ýskilip Kadýn Kollarý Baþkaný
Fatma Selvi de eþlik etti.
Bir süre sohbet
eden hanýmlar taleplerini Baþkan Çatma'ya
ilettiler. Hanýmlarýn taleplerini dinleyen ve
devam eden çalýþmalar
hakkýnda bilgilendirmelerde bulunan Baþkan Çatma, altyapý çalýþmalarýndan sonra üst
yapýda uygulamaya konulacak projelerinin
hazýr olduðunu, doðal-
gazýn 2016 kýþýnda kullanýlacaðýný belirterek,
seçim sürecinde verdiði tüm sözleri yerine
getirmek için yoðun
çaba
harcadýklarýný
söyledi. Hanýmlar da
Kargý ilçesi çayýr
mevkiinde bulunan su
þifa daðýtýyor.
Kargý ilçesi çayýr
mevkiinde 1900’lü
yýllardan itibaren bu-
bulunuyoruz. Ülke çapýnda yaþanabilecek küçük
çaplý olaylar da olsa itibar
edilmemelidir" diye konuþtu.
MÜSÝAD Çorum
Þube Baþkaný Ahmet
Köksal da "Silahlarýn aradan çýkýyor olmasý birbirimizi daha iyi anlama
fýrsatýný sunacaktýr. Bu
sorunun ortadan kalkmasý
hem ülke hem de global
ölçekte Türkiye'ye büyük
kazanýmlar saðlayacaktýr.
Sürecin baþarýlý tamamlanmasýný temenni ediyor, dua ediyoruz" dedi.(AA)
Atýf Hoca hastane
inþaatý baþladý
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, hastanenin hýzlý bir þekilde tamamlanýp vatandaþlarýn hizmetine açýlmasý
için Ýskilip Belediyesi
olarak üzerlerine düþen
her türlü katký ve desteði vereceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, hastane inþaatýnýn
tamamlanmasý iþine dün itibariyle baþlandýðýný belirtti.
Çatma hanýmlarý bilgilendirdi
bilgilendirmeden ve
kendilerine gösterilen
yakýn ilgiden dolayý
çok mutlu olduklarýný
söyledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile
getiren Baþkan Çatma
da, göstermiþ olduklarý
nezaket ziyaretlerinden
dolayý hanýmlara teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Ýskilipli bir grup haným, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti.
Þifalý su korumaya alýndý
Kargý ilçesi çayýr mevkiinde bulunan su þifa daðýtýyor.
lunan suyun, o yýllarda ilçede yaþayan çok
kiþinin yakalandýðý
sýtma hastalýðýnýn tedavisinde etkili olduðu söylendi.
Özellikle yaz aylarýnda çok soðuk
olan þifalý su, Kargý
Belediyesi tarafýndan
çeþme yapýlarak ‘Þifalý Sýtma Suyu’ adý
altýnda koruma altýna
alýndý.
Sýtma hastalýðýndan baþka hastalýklara
da þifasý olduðu belirtilen su, ilçe halký tarafýndan büyük ilgi
görüyor.
(Haber Merkezi)
Cezaevi'nde 'Son Kuþlar' perde açtý
Turgay Tanülkü'nün hazýrlayýp sunduðu "Son Kuþlar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
MUSTAFA BURAK YALÇIN
Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'nde Devlet Tiyatrolarý oyuncusu
Turgay
Tanülkü'nün hazýrlayýp
sunduðu
"Son
Kuþlar" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'nde sergilenen
tiyatro oyununu,
Vali Ahmet Kara,
Tiyatro oyunu sonrasýnda kokteyl düzenlendi.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki
Gül, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ömer
Faruk Yurdagül,
Emniyet Müdürü
?Salih Erkan Tarancý, Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürü
Mehmet Çelik, Tarým Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ,
Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak,1.Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkaný Halik Yüksel,
Ýl Özel Ýdaresi
Vali Kara, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý.
Genel
Sekreteri
Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü ile CezaÖmer Arslan, PTT Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk, cezaevleri Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü'nün ortak soevi personeli ve cezaevinde bulunan hükümlüler izrumluluk projesi olan "Son Kuþlar" isimli oyunun
ledi.
223 cezaevinde, 180 bin tutuklu ve hükümlü ile 200
bin personele ulaþýlacaðý bildirildi.
Sergilenen tiyatro oyunundan sonra açýklama
yapan Vali Kara, '' Burada ki süreyi iyi deðerlendirin
Program Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle
ve okuyun. Krizi fýrsata dönüþtürün. Aslolan insanýn
cezaevinde bulunan hükümlü kadýnlar için düzenlenefsinin esiri olmamasýdýr. Allah yardýmcýnýz olsun.
nen kokteylle devam ederken, Vali Ahmet Kara ve
Sizlerin de bizler gibi hür olduðu ve barýþýn olduðu
beraberindeki protokol üyeleri, cezaevinde bulunan
bir dünya temenni ediyorum.'' dedi.
kadýn mahkumlarý karanfil hediye ederek, 8 Mart
Ýskilip’te giriþimci adaylarýna belge
Geçtiðimiz ocak
ayý içerisinde Ýskilip
Kaymakamlýðý tarafýndan çalýþmalarý baþlatýlan Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi sertifika töreni ile tamamlandý.
Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan 0921 Þubat 2015 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilen 'Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi'ne 70
kiþi müracaat etti,
KOSGEB tarafýndan
yapýlan mülakatta 30
kursiyer seçildi. Eðitim
sonunda 25 kiþi katýlým
belgesi almaya hak kazandý.
3 Mart 2015 tarihinde Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi'nde düzenlenen törenle katýlýmcýlara belgeleri verildi. Törene
Ýskilip
Kaymakamý
Þuayip Gürsoy, KOSGEB Çorum Ýl Müdürü
Ahmet Dursunoðlu, davetliler ve kursiyerler
katýldý.
KOSGEB Çorum
Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu yaptýðý konuþmada, "Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan Halk
Eðitim kanalý ile Çorum'da bir ilk olan bu
eðitim düzenlendi. Bu
vesile ile emeði geçenlere teþekkür ediyorum.
Diðer ilçelerimizden de
talepler geliyor ve bu
uygulamayý çoðaltacaðýz gibi görünüyor. Giriþimcilik KOSGEB ve
ülkemiz için önemli ve
elimizden geldiðince
destek vermeye çalýþýyoruz. Kursiyerlerimizle eðitim sýrasýnda buluþarak eðitimlerin sonunda neler olabilece-
ðini, süreçler hakkýnda
bilgiler verdik. Umuyorum her bir kursiyer
kendi iþini kurar ve ülke ekonomisine, Ýskilip
ekonomisine katký saðlamaya çalýþýr. Ýþ kurma
aþamasýna gelmiþ genç
insanlarýmýz genelllikle
kamuda iþ imkaný bulmak, ya da özel sektörde yüksek maaþlý bir iþe
girme kanaati ile deðil,
ticarete atýlabilir miyim? Ýþ insaný olabilir
miyim? birilerine iþ imkaný sunabilir miyim?
sorularýna yanýt veren
bireyler olmalarý açýsýndan eðitimleri önemsi-
yor. Bu vesile ile kursiyerlerimize baþarýlar dilerim." dedi.
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy ise,
yaptýðý konuþmada;
"Benim için sevindirici
güzel bir tablo ve 70 kiþi ile baþlayan faaliyetimiz 25 kiþi ile son buldu. Ýnþallah meyvelerini almak ve 25 kiþinin
iþ yerinin tamamýnýn iþyerlerinin açýlýþýna katýlmak ta kýsmet olur.
KOSGEB Müdürümüze ayrýca teþekkür ediyorum. Çorum'da bir
ilk olmasý bizleri daha
da sevindirmiþtir. Bu
vesile ile Proje ofisimiz
ve kursiyerlerimize teþekkür ederim. Çaðýmýzda para kazanmak
zor, hayatýmýzý idame
ettirmek zor. Devletimizin bu uygulamasý,
hibeler, krediler çok
önem arz ediyor. Bunlardan yararlanabilmenin öncelikli koþullarýndan birisi olan uygulamalý giriþimcilik kursunu sizlere sunabilmenin
mutluluðunu yaþýyoruz.
Bu vesile ile tüm arkadaþlarýmý kursiyerlerimizi tebrik ediyor, saygýlar sunuyorum." dedi.
(Haber Merkezi)
Ýskilip’te Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi sertifika töreni ile tamamlandý.
KOSGEB tarafýndan yapýlan mülakatta 30 kursiyer seçildi.
Eðitim sonunda 25 kiþi katýlým belgesi almaya hak kazandý.
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 5 MART 2015
Sigara içmek haram mýdýr?
1-7 Mart Türkiye Yeþilay Cemiyetinin kötü alýþkanlýklarla
mücadele haftasý. Bunlarýn baþýnda da sigara alkol ve uyuþturucu
gelmektedir. Günümüzde bilhassa sigara ilkokul çocuklarýmýza kadar sirayet etmiþ durumda. Bir özentiyle baþlayan sigara içme alýþkanlýðý, sonra býrakýlmasý çok zor olan illetli bir hastalýða dönüþüyor. Ýnsan vücudunda zarar vermediði organ olmayan sigaranýn daha çokta akciðerlere, kalbe, mideye büyük zararlar vererek, insan
vücudunda telafisi mümkün olmayan büyük tahribatlar yaptýðý, bilinen bir gerçek.
Ýlk defa 15. asýrda Amerika'nýn Antil takým adalarýndan birinde bulunan Ýspanyol gemicilerin M.1511 yýlýnda bu keyif verici
maddeyi Ýspanya ve Portekiz limanlarýnda tanýttýktan sonra, Fransýz'larýn Lizbon elçisi olan Jean Nicot, tütünden elde edilen ve kendi adýyla anýlan Nikotin zehrini ilaç olarak kullanmak üzere, tütünü Fransa'ya soktuðu bilinmektedir. Tütün 1560'dan sonra ise sýrasýyla Almanya, Ýtalya, Ýngiltere ve diðer tüm dünya ülkelerine yayýlmýþtýr.
Tütündeki nikotinin son derece zehirli bir madde olduðu, azar
azar alýndýðý için insanda uyarýcý etkiler yaptýðý çeþitli bezlerin salgýlarýný arttýrdýðý, kan basýncýný yükselttiði, içeri çekilen dumanla
bütün vücut organlarýna sirayet ederek zarar verdiði bilinen bir gerçek. Yapýlan araþtýrmalara göre günde bir paket sigara içen bir insanýn bir yýlda vücudunda 63 çeþit kanser yapýcý 400 gram katran
biriktiði tespit edilmiþtir.
Önceki yýl Afyon Kocatepe Ünv. Yaþam Boyu Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan düzenlenen "Sigara ve Ýinsan Saðlýðý" konulu konferansta konuþan Týp Fak. Göðüs Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Ersin Günay; sigarada tuvalet temizleyici amonyakla birlikte, arsenik, egzoz, böcek ilacý gibi
zararlý maddelerin bulunduðunu, sigaranýn ham maddesi olan tütünün zehirli bir bitki olduðunu, baðýmlýlýk maddesi olan nikotinin,
toplu iðne baþý kadar olan miktarýnýn insan damarlarýna enjekte
edilmesi durumunda ölüme sebep olabileceðini, nikotinin normal-
de ziraatta tarým ilacý olarak kullanýldýðýný, sigaranýn içinde metan, arsenik, egzoz,
VAHYÝN IÞIÐINDA
roket yakýtý, boya tuvalet temizleyici olan
amonyak, böcek ilacý, mum yaðý, katmiyum ve bütan gibi zararlý maddelerin bulunduðunu dile getirmiþtir.
Sigara dumanýnýn aðýz, dil, boðaz,
yemek borusu, nefes borusu, akciðerler,
mide, beyin, kalp, kan damarlarý, böbrekler ve mesane gibi vücudumuzda bulunan
birçok organýmýza zarar vererek kanser ve
genetik bozukluklara neden olduðu, erken
Veysel Uysal
ölümlere sebep olduðu bugün net bir þeveyseluysal-@ hotmail.com
kilde bilinmektedir.
Kur'an-ý Kerim'de "Kendinizi elinizle tehlikeye atmayýn" (Bakara 195).
"Kendinizi öldürmeyin (intihar etmeyin)" (Nisa 29) buyuruluyor.
Dinimiz intiharý kesin olarak yasaklamýþtýr. Sigara ise, uzun vadeli bir intihardýr. Kendini vurarak, asarak, hap içerek veya bileðini
keserek intihar eden bir kimse kýsa zamanda hayatýný sonlandýrýrken, sigara içen bir kimse ise kendisini yavaþ yavaþ ölüme götürmektedir. Bir insanýn kendi kendisine yaptýðý kötülüðü dünya alem
bir araya gelse yapamaz.
Sigara veya tütün kullanýmý Peygamberimiz veya müçtehit
imamlarý döneminde olmadýðý için hakkýnda âyet, hadis veya bir
hüküm yoktur. 1982 yýlýnda, öðrencilik yýllarýmýzda fýkýh dersinde
günümüzün en büyük Ýslam Hukuku alimi, Hayrettin Karaman hocamýza bir arkadaþýmýzýn "Hocam geçmiþte bazý alimlerimiz sigara içmek mekruhtur demiþlerdir, bu konuda siz ne düþünüyorsunuz" sorusuna, "Eðer geçmiþte yaþayan ve sigara mekruhtur diyen
alimlerimiz bugün yaþasa ve sigaranýn bu kadar zararlý ve sinsi bir
düþman olduðunu bilselerdi kesin olarak haram derlerdi. Bana göre de haramdýr." demiþti. Bugün de ayný görüþleri savunmaktadýr.
Peygamberimiz "Haram bellidir. Helal de bellidir bu ikisi arasýnda bir de hara mý helal mi olduðu þüpheli olan þeyler vardýr. Siz
bu þüpheli olan þeylerden de sakýnýn ki dininizi koruyasýnýz. Kim
de þüpheli þeylere yönelirse harama düþmüþ olur"
(Buhari,
Ýman 39) buyurmuþtur.
Ýnsan bedenine bir faydasý olmadýðý gibi zararý açýk, net ve
büyük olan sigara kullanýmý ayný zamanda kiþi ve aile bütçesi için
de bir israftýr. Öyle insanlarýmýz var ki, dar gelirli, asgari ücretle
geçiniyor, eþinin çocuklarýnýn temel gýda ihtiyacý olan belki ayda
bir kilo et almýyor ama ortalama ayda 150 TL’ye yakýn bir parayý
sigaraya veriyor, Parasýný el alýyor/ Dumanýný yel alýyor/ Zehrini
kendisi alýyor/ çoluk çocukta havasýný alýyorsa, bu ayný zamanda
emanete hýyanetliðe ve kul hakkýný yemeye de girer. Zira Yüce
Rabbimiz saðlýðýmýzý, bedenimizi, çoluk çocuðumuzu da bir emanet olarak verdiðini bildiriyor. Diðer bir açýdan baktýðýmýz zaman
ise, Peygamberimiz, yalan söylemeyi, bir þey emanet edildiði zaman emanete hýyanetlik etmeyi, söz verip sözünde durmamayý nifak alametleri olarak bildirmiþtir.
Sigara içen bir insan sadece kendi kesesine ve saðlýðýna deðil,
çevresindeki insanlara ve aile bireylerine de zarar vermektedir. Ayrýca kapalý alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak içmeyenlerin zehirlenmesini engelleyen yasa ve denetimlerini anlýk takip edebilmek ve raporlandýrabilmek için tablet dönemine geçilmesi de güzel bir faaliyet, yerinde bir karar olmuþtur.
Belki insanlarýmýzýn bir takým sýkýntýlarý olabilir. Haram ve zararlý olan þeylerden medet ummak güvenli bir sýðýnak deðildir. Yapýlmasý gereken ise, baþýmýza gelen bela, musibet ve sýkýntýlarýn bir
imtihan vesilesi olduðunu düþünerek, sabretmek suretiyle Allah'ýn
iradesine teslim olmak, bizleri rahatlatacak, sýkýntýlarýmýzý en asgariye indirecek ve sabrýmýzla da sevaplar kazanmamýza vesile olacaktýr.
Yargýtay'dan nafaka için yeni kriter
Merkez
Bankasý’ndan
enflasyon açýklamasý
Merkez Bankasý (MB), enflasyondaki yükseliþi gýda fiyatlarýnýn tetiklediðini açýkladý.
Merkez Bankasý, tüketici fiyatlarýndaki deðiþim dengelerini açýkladý. MB’ye göre, enflasyondaki yükseliþ büyük ölçüde gýda fiyatlarýndan kaynaklandý. Merkez Bankasý’ndan yayýmlanan açýklamada, “Gýda dýþý tüketici fiyatlarý yýllýk enflasyonundaki düþüþ eðilimi devam etti.
Enflasyonun ana eðilimi hizmet grubunda
yükselmeye devam ederken temel mallarda giyim
grubu öncülüðünde hýzla geriledi; çekirdek göstergelerdeki iyileþme sürdü” denildi.(Haber7)
E-sýnav dönemi
baþlýyor
Fatih Projesi kapsamýnda önümüzdeki yýl sonunda tamamlanacak tablet daðýtýmlarýnýn ardýndan, sýnavlar da elektronik ortamda yapýlacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý, hem ders hem de ortak sýnavlarýn dijital ortamda yapýlmasý için çalýþma baþlattý. Fatih Projesi kapsamýnda önümüzdeki yýl tamamlanacak tablet daðýtýmlarýnýn ardýndan TEOG ve ders sýnavlarý da elektronik ortamda yapýlacak. Daha güvenli
bir sýnav sistemi oluþturmak için baþlatýlacak uygulamayla evrak basýmýndan kaynaklanan maliyetin de sýfýrlanmasý hedefleniyor.
Bakanlýk, ortaöðretim okullarýnda geçen yýllarda
yaklaþýk 742 bin tablet daðýttý. Yýl sonuna kadar 700
bin tablet daha daðýtýlacak. Tablet daðýtýmýnýn 2016'nýn
sonunda tamamlanmasý hedefleniyor. Sýnava girecek
öðrencilerin kimlik tespitleri de dijital ortamda gerçekleþecek. Tabletlerdeki ön kameralarla öðrencilerin biyometrik fotoðraflarý çekilerek sistem üzerinden kimlik tespiti yapýlacak.
110 E-SINAV MERKEZÝ
MEB tarafýndan bir süredir Ankara'da pilot uygulama olarak, Beþevler Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde elektronik ortamda yapýlan
ehliyet sýnavýnda verimli sonuçlarýn alýnmasý üzerine
Baþkent Öðretmenevi'nde ikinci bir sýnav merkezi daha açýldý. Bakanlýk, Eskiþehir, Bursa ve Ýstanbul'un da
aralarýnda bulunduðu 30 ilde toplam 110 merkez daha
açacak. Açýk lise sýnavlarýnýn da bu merkezlerde yapýlmasý planlanýyor.
Yargýtay, kadýnýn aldýðý yoksulluk nafakasýnýn artýrýlmasý için TÜÝK'in yayýnladýðý ÜFE artýþ oranlarýnýn dikkate alýnmasýna hükmetti.
Ankara'da 2004 yýlýnda kocasýndan boþanan S.K., aldýðý 200 TL'lik yoksulluk nafakasýný artýrýlmasý için A.T'ye dava açtý. S.K., eski eþinin maddi durumunun oldukça iyi olduðunu ve kendisinin de çalýþamadýðý için geçinemediðini bu
yüzden de aldýðý yoksulluk nafakasýnýn bin TL'ye çýkarýlmasýný talep etti.
Ankara 5. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, A.T., S.K'dan boþandýktan
sonra tekrar evlendiðini 3 çocuðu olduðunu, eski eþinin de paraya ihtiyacý olmadýðýný belirtti. A.T. "Eski eþim birçok yerde aþçýlýk yaptý. Oðlum da kýzým da çalýþýyor ve rahatlýkla geçinebiliyorlar. Ayrýca kýzýmýn arabasý var. Ben kamburum, bu
nedenle çalýþamýyorum. Eski eþim bana kin besledi ve inadýna benden ihtiyacý olmayan parayý alýyor. Gelirim çok düþük" diye kendini savundu. Yerel mahkeme,
davanýn kýsmen kabulüne karar vererek, yoksulluk nafakasýnýn 500 TL'ye artýrýlmasýný hükmetti. Hüküm, davalý A.T. tarafýndan temyiz edildi.
NAFAKA HAKKANÝYETE UYGUN OLMALI
Temyiz istemini görüþen Yargýtay 3. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararýný bozdu. Kararda, "Taraflarýn gerçekleþen ekonomik ve sosyal durumlarý, nafakanýn niteliði ve özellikle ekonomik göstergelerdeki deðiþim ile TÜÝK'in yayýnladýðý ÜFE artýþ oranlarý nazara alýndýðýnda takdir edilen miktar çok olup, Medeni
Kanun'un 4. Maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun deðildir. Mahkemece yapýlacak iþ, hakkaniyete uygun bir nafakaya hükmetmek olmalýdýr" denildi.
MAHKEME DÝRENDÝ AMA SONUÇ DEÐÝÞMEDÝ
Yerel mahkeme ilk kararýnda direndi. Mahkemenin direnme kararý ise, davalý A.T. tarafýndan temyiz edildi. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu ise yerel mahkemenin direnme kararýný oy birliðiyle bozdu.(Haber7)
Kýrmýzý ette son 5 yýlda 4 liralýk artýþ
Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez Birliði Baþkaný Bülent Tunç, karkas dana etinin kilogramýnýn son 5 yýlda 4 lira arttýðýný söyledi.
Türkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez Birliði Baþkaný Bülent Tunç, karkas dana etinin kilogramýnýn son 5 yýlda 4 lira arttýðýný, bunun enflasyon rakamlarýnýn çok altýnda kaldýðýný belirterek, yüksek fiyat artýþý söylemlerinin spekülatif
olduðunu söyledi.
Tunç, yaptýðý açýklamada, bazý basýn yayýn
organlarýnda "ete yüzde 30-35 zam geldi" haberlerinin yer aldýðýný hatýrlatarak, mevsimsel ve kýsa süreli artýþlarýn dýþýnda uzun dönemde kýrmýzý
et fiyatlarýnda ciddi bir deðiþiklik olmadýðýný belirtti.
Bazý tüccarlarýn et ithalatýný gündeme taþýmak için artýþ iddialarýný dillendirdiðini ifade
eden Tunç, "Karkas kýrmýzý etin kilogramý, 2010
yýlýnda bölgeye ve hayvan kalitesine göre ortalama 19 liraydý, þimdi ise 23 lira. Son 5 yýlda 4 liralýk bir artýþ var. Bu, enflasyon rakamlarýnýn çok
çok altýnda. Bu cüzi artýþ yem, mazot ve iþçilik
gibi girdilerden kaynaklanýyor. Yüksek fiyat artýþý söylemleri tamamen spekülatif" diye konuþtu.
Tunç, üretici fiyatlarýndaki artýþýn tüketiciye
daha fazla yansýdýðýna dikkati çekerek, þunlarý
kaydetti:
"Üretici fiyatýnda ciddi bir artýþ yok ama
aracýlar nedeniyle kýrmýzý et, marketler ve kasaplarda vatandaþa çok daha yüksek fiyattan ulaþýyor. Aracýlar fiyatýn artmasýna yol açýyor. Et, tüketiciye ulaþana kadar 3-4 kez el deðiþtiriyor,
herkes üzerine kar marjý koyuyor. Aracýlar bu
iþin içinden çýkmalý. Aracýlarý da kullanan bazý et
tüccarlarý, ithalat lobiciliði yapýyor. Kýrmýzý et ithalatýný yeniden gündeme getirmeye, fiyatlarý artýrarak ithalattýn önüne açmaya çalýþýyorlar. 2010
yýlýnda ithal et gelmesine raðmen fiyatlar düþmedi, bu memlekette kimse ucuz et yemedi."
Bülent Tunç, bazý tüccarlarýn gündemde olmamasýna raðmen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýný yýpratmak için ithal et konusunu
gündeme getirdiðini öne sürdü.
KOYUN ETÝ TÜKETÝN ÇAÐRISI
Tunç, Türkiye'nin zenginleþtiðini, tüketim
alýþkanlýklarýnýn deðiþtiðini ve kiþi baþý kýrmýzý
et tüketiminde son yýllarda artýþ olduðunu belirtti.
Türkiye'ye gelen milyonlarca turistin de kýrmýzý et tüketimini artýrdýðýný dile getiren Tunç,
talebin karþýlanabilmesi için koyun etinin daha
fazla tüketilmesini önerdi.
Tunç, koyun etinin tüketilmesiyle ilgili ciddi bir çalýþma yapýlmasý gerektiðini ifade ederek,
"Koyun üretimine uygun bir coðrafyada yaþýyoruz. Üretici, karkas koyun etinin kilogramýný 15
liraya satamýyor. Koyun eti, danadan çok çok daha kaliteli, bundan dolayý daha fazla koyun eti
tüketmeliyiz. Dana etinden daha ucuz olmasýna
karþýn insanlar arasýnda 'kokuyor' diye bir algý
oluþturuldu. Bu, bilinçli oluþturuldu. Koyun etini
yemekhanelerde, lokantalarda daha çok kullanmalýyýz. 44 milyona yakýn küçükbaþ hayvana sahibiz, bunu deðerlendirmeliyiz" diye konuþtu.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 5 MART 2015
9
Saðlýk çalýþanlarýný anlamak 1
Son on yýl içersinde hep birlikte saðlýk alanýnda radikal deðiþimler yaþadýk.
Bunun çok olumlu sonuçlarý olduðu gibi bir takým olumsuz sonuçlarý da oldu.
Hiçbir sistemin mükemmel olmasý beklenemez. Ancak saðlýk çalýþanlarýnýn sýkýntýlý ve genelinin endiþeli olduðu bir saðlýk sistemi de gözden geçirilmelidir. Saðlýk
çalýþanlarýnýn sahada yaþamýþ olduðu sýkýntýlarýn baþýnda malumunuz saðlýkta þiddet olaylarý gelmektedir. Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayan kiþilerin ne yazýk ki
hak ettikleri cezalarý almadýklarýný görmekteyiz. Saðlýkta þiddet sorununa yol açan
etmenler bilimsel olarak araþtýrýlmalý, bu soruna karþý caydýrýcý önlemler alýnmalýdýr. Ayrýca saðlýk çalýþanlarý da bu halkýn içinden yetiþmiþ, bu milletin
evladýdýr. Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn mutlaka bir yakýný veya
tanýdýðý da saðlýk çalýþanýdýr.
Bir Nefes Sihhat
tüm poliklinikler sabah 08:00, akþam 17:00 saatleri arasýnda hizmet vermektedir.
Bu süre zarfýnda hastalarýmýz, çok daha detaylý muayene olabilme imkanýna sahipken ne yazýk ki bazý hastalar bu saatler dýþýnda özellikle acil servise baþvurmaktadýrlar ve çok detaylý muayene beklentisine girmektedirler. Ancak ne yazýk ki bu
durum mümkün olmamaktadýr.
112 ÝHBARLARININ %90’I ASILSIZ
Deðiþen ve geliþen saðlýk sistemimizin en büyük meyvelerinden birisi de 112
Ambulans ve Ýlkyardým hizmetlerinin geldiði noktadýr. Fedakarca çalýþan 112
çalýþanlarýmýz eðer asýlsýz baþka ihbara gitmemiþlerse, yolda kendilerine yol vermeyen bilinçsiz sürücüler ile karþýlaþmamýþlarsa, olay yerine rekor sürelerde ulaþDr.Mehmet
maktadýrlar. 112 olay yerine geç ulaþtýðýnda ise bunun tek sorumlusu olarak 112
Fatih FÝÞENK
TEK SORUMLU SAÐLIK ÇALIÞALARI DEÐÝL!
Çorum Tabip Odasý Delegesi
çalýþanlarýnýn görülmesi büyük bir haksýzlýktýr.
Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM
Saðlýk sistemimiz belirtmiþ olduðum gibi kusursuz ya da eksiksiz deðildir.
Sonuç olarak;
e-mail: [email protected]
Ancak bu eksikliklerin ve yetersizliklerin tek sorumlusu da saðlýk çalýþanlarý
1-Saðlýk sisteminde vatandaþlarýmýza da büyük sorumluluklar düþmektedir.
deðildir. Konuyu somutlaþtýracak olursak, senede yaklaþýk 90 milyon acil baþvu2-Saðlýk kaynaklarýmýz ve hizmet kapasitemiz de diðer bütün kaynaklar gibi sýnýrsýz
rusunun olduðu ülkemizde, acile baþvuran bu hastalarýn sadece %15-20 lik bir kýsmýnýn gerçek
deðildir, israfý önlenmelidir.
acil hastasý olduðunu görmekteyiz. Acil Servislere bu yoðun hasta baþvurusu içerisinde sis3-Mevcut saðlýk sisteminden nasýl yararlanýlacaðý konusunda halkýmýzda farkýndalýk oluþtemin kilitlenmesi kadar olaðan bir durum yoktur. Dünyanýn hiçbir geliþmiþ ülkesinde sunulan
turulmalýdýr.
saðlýk hizmetleri ülkemizde olduðu kadar israf edilmemektedir.
4-Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn yaptýklarý cezasýz kalmamalý, þiddete karþý
SAÐLIK OKUR YAZARLIÐI
caydýrýcý önlemler alýnmalýdýr.
Günümüzde saðlýk sorunlarý tartýþýlýrken bir kavram ön plana çýkýyor. Bu kavramýn adý
5-Saðlýk çalýþanlarýnýn sýkýntýlarýný iyi anlamak, seslerine kulak vermek gerekmektedir.
''Saðlýk Okur-Yazarlýðý''. Saðlýk Okur-Yazarlýðý; saðlýk hizmetlerinden bilinçli olarak yararlan(Devam Edecek)
mak anlamýnda geliyor. En ufak bir ödememiz olduðunda koþarak bankalara giden bizler, ne
yazýk ki ayný hassasiyeti saðlýðýmýza göstermiyoruz. Yine acilden örnek vereyim; Bilindiði gibi
Bakanlýk’tan domuz
gribi açýklamasý
Saðlýk Bakanlýðý'ndan 'domuz
gribi' açýklamasý
Saðlýk Bakanlýðý, Sivas'ta
hayatýný kaybeden kiþide domuz
gribi virisüne rastlandýðýný, ancak
salgýn olarak deðerlendirilmediðini
ifade etti
Bakanlýk tarafýndan yapýlan
açýklama þöyle:
"Grip hastalýðý ülkemizde özel
bir takip sistemiyle izlenmektedir.
Bu sistemle gribin ortaya çýkmasý,
yaygýnlaþmasý, azalmasý
gözlemlenip ölçülmekte ve dünya
ülkeleri ile birlikte
deðerlendirilmektedir.
Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde
uzman kiþilerden oluþan Grip Bilim
Kurulu 2014-2015 grip sezonunu
deðerlendirmek üzere 26 Þubat
2015 tarihinde toplanarak;
“Avrupa Bölgesinde her yýl
görülmekte olan mevsimsel grip
aktivitesinin ilk vakalarýnýn Ekim
ayýndan itibaren görülmeye
baþlandýðý, Ocak ve Þubat aylarýnda
artarak devam ettiði, ülkemizde de
her yýl olduðu gibi bu yýlda Aralýk
ayý ortasýndan itibaren ilk vakalarýn
görülmeye baþlandýðý ve Ýnfluenza
vaka sayýlarýndaki artýþýn, beklenen
mevsimsel grip artýþý olup görülen
grip tiplerinin de Avrupa'da görülen
tiplerle benzer olduðu,
Gerek Avrupa'da gerekse
ülkemizde virüslerin arasýnda yeni
ortaya çýkmýþ farklý bir virüs tespit
edilmediði, bu nedenle, son dört
yýldan farklý bir seyir
öngörülmediðiö deðerlendirmelerini
yapmýþtýr.
Ülkemizin olasý bir grip
salgýnýna yönelik hazýrlýk planý
mevcut olup bu plan bilimsel
verilerle güncel tutulmaktadýr.
Ülkemizde 2014-2015 grip
sezonunda Kasým ayýndan itibaren
H1N1 (Domuz Gribi) virüsünün de
içinde yer aldýðý grip virüsleri
görülmektedir. Bu grip virüsleri
mevsimsel grip virüsleri olarak
adlandýrýlýr ve doðal haliyle her sene
dünyanýn her yerinde yaygýn olarak
görülebilmektedir.
Ülkemizde grip hastalýðýnýn
takibinde;
- 2012-2013 mevsimsel grip
sezonunda influenza açýsýndan
pozitif olduðu tespit edilen
numunelerin yüzde 92,5'inin
influenza A H1N1, yüzde 4,6'sýnýn
Ýnfluenza A H3N2, yüzde 2,7'sinin
Ýnfluenza B,
- 2013-2014 sezonunda yüzde
2,5'inin influenza A H1N1, yüzde
77'sinin Ýnfluenza A H3N2, yüzde
20,5'sinin Ýnfluenza B,
- 2014-2015 sezonunda ise
bugüne kadar laboratuarlara gelen
numunelerin yaklaþýk yüzde
10'unda influenza pozitifliði tespit
edilmiþ olup þu an için bunlarýn
yüzde 38,9'unun influenza A H1N1,
yüzde 22,7'sinin Ýnfluenza A H3N2,
yüzde 38,4'ünün Ýnfluenza B olduðu
saptanmýþtýr.
Grip aþýsýnýn özellikle
tanýmlanmýþ risk gruplarýna
uygulanmasý önerilmektedir. Bu
risk gruplarý; 65 yaþýn üzerindekiler,
kronik solunum, kalp veya
metabolik hastalýðý olanlar ve
baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ
kiþilerdir.
Deðerlendirilen konular
neticesinde grip aþýsýnýn EylülAralýk aylarý arasýnda yapýlmasý
önerilmekle birlikte grip mevsimi
Nisan ayýna kadar devam ettiði için
Mart ayýnýn sonuna kadar aþý
yapýlabileceði belirtilmiþtir.
Tanýmlanmýþ risk gruplarýnýn aþýlarý
Saðlýk Uygulama Tebliði
kapsamýnda Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafýndan
karþýlanmaktadýr.
Sivas'ta hayatýný kaybeden
vatandaþýmýzda, dünya genelinde
kýþ mevsiminde yaygýn olarak
görülen H1N1 virüsü belirlenmiþ
olup bu durum hali hazýrda salgýn
göstergesi olarak
deðerlendirilmemektedir.
Grip; ateþ, yaygýn kas aðrýsý,
halsizlik, öksürük, burun akýntýsý,
boðaz aðrýsý, baþ aðrýsý, kusma ve
zaman zaman da ishal belirti ve
bulgularý ile seyredebilmektedir.
Bazen klinik tabloya zatürre de eþlik
edebilmektedir. Üç günden fazla
devam eden ateþ, solunum sýkýntýsý
ve þuur bulanýklýðý gibi durumlarda
vakit geçirmeksizin saðlýk
kuruluþlarýna baþvurulmasý
gerekmektedir.
Gripten korunmak için; grip
aþýsý ile aþýlanmanýn yaný sýra sýk sýk
su ve sabunla eller yýkanmalý,
öksürük ve hapþýrýk esnasýnda aðýz
ve burun tek kullanýmlýk kâðýt
mendille kapatýlmalý ve mendil çöp
kutusuna atýlmalý, mendil yoksa
kolun iç yüzüne hapþýrýlmalý, içinde
bulunulan mekânlar
havalandýrýlmalý, grip belirtileri olan
kiþilerin kreþ, okul ya da iþe
gitmeyerek evde istirahat etmeleri
47 bin yeni öðretmen atanacak
Hükümet, kanun tasarýsýný TBMM Baþkanlýðý'na sundu.
Milli Eðitim Bakanlýðý'na 47 bin öðretmen kadrosu ihdas edilmesine iliþkin kanun
tasarýsý TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu.
Tasarýyla, 652 sayýlý Milli Eðitim Bakan-
lýðý'nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname'ye ek madde eklenmesi öngörülüyor.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun imzasýyla Meclis Baþkanlýðý'na sunulan tasarýnýn
gerekçesinde, þunlar kaydedildi:
"Eðitim ve öðretim hizmetlerinin yürütülebilmesi bakýmýndan yeterli personelin istihdam edilmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. Bu
çerçevede tasarý ile Milli Eðitim Bakanlýðýna
toplam 47 bin öðretmen kadrosu ihdas edilmektedir."(AA)
Avrupa Çevre Ajansý yayýmladýðý
raporda Türkiye'de orman alanlarýnýn
artýrýlmasý ve kapsamlý aðaçlandýrma
kampanyalarýndan övgüyle bahsetti
Avrupa Çevre Ajansý (AÇA), 20152020 yýllarýný kapsayan beþ yýllýk "7. Çevre
Eylem Programý"ný açýkladý.
Merkezi Danimarka’nýn baþkenti
Kopenhag’da bulunan Avrupa Çevre
Ajansý'nýn internet sayfasýndan yayýmladýðý
raporunda sera gazý emisyonlarýnda yüzde
20’lik azalma, enerjinin yüzde 20'sinin
yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi ve
enerji verimliliðinde yüzde 20 artýþ
öngörüldü.
Avrupa'daki 39 ülkenin çevre
bakanlarýyla ulusal eylem planlarý temelinde
ortak çalýþmalar yürüten AÇA'nýn raporunda
söz konusu ülkelerle ilgili ayrýntýlý bilgilere
yer verildi.
Türkiye’nin iklim deðiþikliði açýsýndan
en yüksek risk altýnda bulunan Doðu Akdeniz
bölgesinde yer aldýðý anýmsatýlan raporda
iklim deðiþikliðinin olumsuz etkilerine karþý
önlemlerin en kýsa sürede hayata
geçirmesinin büyük önem taþýdýðý vurgulandý.
Raporda Türkiye'de orman alanlarýnýn
artýrýlmasý ve çölleþmeyle mücadele
çabalarýna katký saðlayacak kapsamlý
aðaçlandýrma kampanyalarýndan da övgüyle
bahsedildi.
Türkiye’nin biyolojik çeþitliliðinin
zenginliðine dikkat çekilen raporda bu
çeþitliliðin korunmasý için ülkenin kýsýtlý olan
su kaynaklarýnýn etkili bir þekilde
projelendirilmesi önerisi yapýldý.(AA)
Avrupa’dan Türkiye’ye aðaçlandýrma övgüsü
ACA RAPORUNDA
TÜRKÝYE'YE ÖVGÜ
Raporda Türkiye’nin, 2007-2010 yýllarý
arasýnda hava sahasýndaki zararlý toz
partiküllerinin yüzde 29 oranýnda azaldýðý,
asit yaðmurlarýna neden olan kükürt dioksitin
(SO2) yüzde 43’ünün de yok edildiði
belirtildi.
Türkiye’nin su tüketimi konusundaki
duyarlýlýðýna iþaret edilen raporda 2008’den
bu yana su tüketiminin yüzde 4,4 oranýnda
azaldýðý ifade edildi.
Türk NASA’sý için geri sayým baþladý
Havacýlýktaki adýmlarýyla çað atlayan
Türkiye, gözünü uzaya çevirdi. Hükümet,
uzay çalýþmalarýna yeni vizyon için düðmeye
bastý.
Uzun süredir hazýrlýðý yapýlan Türkiye
Uzay Kurumu'yla (TUK) ilgili çalýþmalar Bakanlar Kurulu'nda masaya yatýrýldý. Meclise
gönderilecek tasarýyla oluþturulacak TUK,
tüm uzay projelerini ve çalýþmalarýný koordine
edecek. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde
Meclis'e gönderilerek ilgili komisyonlarda ele
alýnmasý bekleniyor. Ulaþtýrma Bakanlýðý görevini seçimler nedeniyle devretmeye hazýrlanan Bakan Lütfi Elvan, önceki gün Bakanlar
Kurulu'nda çalýþmayla ilgili brifing verdi.
Uzay ve havacýlýk alanýndaki çalýþmalarý
tek elden yürütmek için kurulacak TUK için
ABD'nin NASA'sý ile AB'nin ESA'sýnda kapsamlý incelemeler yapýldý. TUK'ta Ulaþtýrma
Bakanlýðý'ndan Genelkurmay'a, Türksat'tan
TÜBÝTAK'a kadar ilgili kurumlardan temsilciler bulunacak. Üniversiteler ve STK'larla ortak proje ve çalýþmalar yürütülecek. TUK,
Türkiye'nin NASA'sý gibi rol üstlenecek.
UYDUDAN ASTRONOTA KADAR
Bu yýlýn ilk yarýsý Türksat 4B'yi de uzaya
göndermeye hazýrlanan Türkiye, Türksat
5A'yý kýsmen, Türksat 6A'yý da tamamen yerli olarak üretmeyi kararlaþtýrmýþtý. Baþlayan
çalýþmalarda koordinasyonu TUK üstlenecek.
Haberleþme uydularýnýn yaný sýra, Göktürk
uydularý ve gözlem amaçlý uydularýn tamamlanarak uzaya fýrlatýlmasý konusunda çalýþmalarýn hýzlý yürütülmesi bu kurumca saðlanacak.
UZAY EVÝ KURULACAK
Ankara'da kurulma çalýþmasý yürütülen
"Uzay Evi (Planetaryum)" TUK'un kontrolünde olacak. Uydular, fýrlatma sistemleri ve diðer uzay teknolojileri alanýnda üretim, test,
montaj ve sistem engegrasyonu için gerekli
laboratuvar, araþtýrma ve test merkezleri ile
astronot eðitim merkezinin bulunacaðý "Uzay
Þehri" Projesi de kurumca hayata geçirilecek.(Akþam)
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
5 MART 2015
Meydan Projesi için önemli adým
Meclis binasý ve otopark
Belediye’ye devrediliyor
RECEP MEBET
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi ‘Mart Ayý
Toplantýlarý’ dün gerçekleþen oturumla devam etti.
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýda, mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresi’ne ait Meclis binasý ve
arkasýndaki otopark alanýnýn 20 yýl süreyle Çorum
Belediyesi’ne tahsis edilmesi konusu ele alýndý.
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya’nýn
yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan
Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri
katýldý.
Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü
toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti.
GENÇLÝK MERKEZLERÝ ARAÞTIRILACAK
Çorum’da gençlere yönelik faaliyet gösteren
merkezler ve bu alanda hayata geçirilen projeler
konusunda Ýl Genel Meclisi’ne önerge verildi.
Þiddete Hayýr’ konulu imza kampanyasýndan bahsetti.
Kadýna þiddete karþý duyarlýlýðýn her geçen gün
daha da arttýðýna iþaret eden Özzehinli, kampanyaya
destek veren tüm Meclis Üyeleri’ne teþekkür ederek
þiddetsiz bir gelecek temennisinde bulundu.
SAKARYA’YA ANASINIFI
KAZANDIRILACAK
Ýl Genel Meclisi’nde Sakarya Ýlkokulu’ndaki
anasýnýfý ihtiyacýný konu alan bir araþtýrma önergesi
verildi.
Sözlü önerge hakkýnda bilgi veren Meclis Üyesi
Yurdanur Özzehinli, Sakarya Ýlkokulu’nun mevcut
anasýnýfýnýn yetersiz bir fiziki ortamda eðitim
verdiðine dikkat çekerek Özel Ýdare imkanlarýyla söz
konusu okula yeni bir anasýnýfý kazandýrýlmasýný teklif
etti.
Dile getirilen önerge, yapýlan görüþmelerin
ardýndan araþtýrýlmak üzere Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havale edildi.
MEYDAN PROJESÝ ÝÇÝN ÖNEMLÝ ADIM
Mülkiyeti Ýl Özel
Ýdaresi’ne ait Ýl Genel
Meclisi binasý ve
arkasýndaki otopark
alanýnýn 20 yýl süreyle
Çorum Belediyesi’ne
tahsis edilmesi konusunda
Ýl Encümeni’ne yetki
verildi.
Belediye tarafýndan
yapýmý planlanan ‘Meydan
ve Otopark Projesi’, Ýl
Genel Meclisi’nin dünki
oturumunda gündeme
geldi.
Projenin
gerçekleþebilmesi için Ýl
Genel Meclisi binasý ve
Ýl Genel Meclisi ‘Mart Ayý Toplantýlarý’ dün gerçekleþen oturumla devam etti.
arkasýndaki otoparkýn 25
yýllýðýna Belediye’ye
tahsisinin talep edildiði
bildirildi.
Gündem maddesi
hakkýnda söz alan AK
Partili meclis üyeleri,
meydan projesinin
Çorum’un kentsel geliþimi
açýsýndan önemine iþaret
ederken CHP ve MHP’li
meclis üyeleri ise Kültür
Sitesi’nin yerine yapýlan
parkta olduðu gibi burada
da otoparkla ilgili problem
çýkmamasý yönünde
çekincelerini dile
getirdiler.
Meydan projesi için tahsis edilecek alanlarla ilgili Encümen’e yetki verildi.
Muhalefet partilerinin
temsilcileri ayrýca tahsis
yetkisinin Encümen deðil
Meclis Komisyonlarý’nca
hazýrlanacak rapor
doðrultusunda olmasý
gerektiði yönünde
görüþlerini dile getirdiler.
Yapýlan görüþmelerin
ardýndan söz konusu bina
ve otopark alanýnýn 20 yýl
süre ile tahsis edilmesi,
tahsise iliþkin bedel ve
þartlarýn belirlenmesi
amacýyla Ýl Encümeni’ne
yetki verilmesine oy
çokluðu ile karar verildi.
Çorum merkeze baðlý
Dutçakallý ve Düdüklük
Muhalefet partilerinin temsilcileri, tahsis hususundaki çekincelerini dile getirdiler.
Köyleri’ne ait yerleþik alan
Önerge teklifi hakkýnda açýklama yapan AK Parti
ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca
Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli, gençlerin
Merkez ilçeye baðlý Çaðþak ve Cerit Köyleri’ne ait
geliþimi ve toplumsal hayata kazandýrýlmasý
yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili Ýmar ve
konusunda yapýlan çalýþmalarýn incelenmesini istedi.
Bayýndýrlýk Komisyonu’nca hazýrlanan raporlar
Yazýlý önerge teklifi yapýlan görüþmelerin
görüþülerek karara baðlandý.
ardýndan araþtýrýlmak üzere Gençlik ve Spor
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat 13.30’da
Komisyonu’na havale edildi.
gerçekleþecek oturumla devam edecek.
Gündem dýþý söz alan Özzehinli ayrýca 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü’nü kutlayarak AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu tarafýndan baþlatýlan ‘Kadýna
Caddelerde toz temizliði
RECEP MEBET
Çorum Belediyesi
Temizlik Ýþleri
Müdürlüðü’ne baðlý
ekipler, þehir
merkezindeki caddelerde
temizlik çalýþmasý yaptý.
Vatandaþlarýn
þikâyetleri üzerine
harekete geçen ekipler,
cadde ve sokaklarda yol
kenarýnda oluþan toz
birikintilerini süpürgeli
araçlarla temizlediler.
Karla mücadelede
kullanýlan tuzdan geriye
kalan birikintilerin
Cadde ve sokaklarda yol kenarýnda oluþan toz birikintileri süpürgeli araçlarla temizleniyor.
yollarda toz oluþumuna
neden olduðunu belirten
çalýþmalarýnýn þehrin ana arterlerinde devam
vatandaþlarýn çaðrýsýna kulak veren ekipler, temizlik
edeceðini ifade ettiler.
Çorum’da gelecek 3 yýl içinde 130 yeni dersliðe ihtiyaç olduðu açýklandý.
3 yýlda 130 yeni
dersliðe ihtiyaç var
RECEP MEBET
Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu
Baþkaný Mustafa Alagöz, Çorum’da gelecek 3 yýl
içinde 130 yeni dersliðe ihtiyaç olduðunu açýkladý.
Milli Eðitim Müdürlüðü 2015-2016-2017 Temel
Eðitim Yeni Bina Ýhtiyaç Listesi’ni açýklayan Mustafa
Alagöz, konuyla ilgili olarak hazýrlanan raporu
Meclis üyelerinin bilgisine sundu.
2015 yýlýnda Karakeçili Mahallesi’ne 16
derslikli Ýmam Hatip Ortaokulu, þehir merkezine 16
derslikli Kerebigazi Ortaokulu ve Ulukavak
Mahallesi’ne 16 derslikli yeni ilkokul yapýlmasýnýn
planlandýðýný anlatan Alagöz, 2016’da Ýbrahim
Çayýrý’na 16 derslikli ortaokul, Ulukavak
Mahallesi’ne 16 derslikli
ortaokul, Mecitözü ilçesine
18 derslikli ilkokul, 2017’de
ise Çepni Mahallesi’ne 16
derslikli ortaokul ve
Ulukavak Mahallesi’ne de
16 derslikli ortaokul
yapýlmasý hedeflendiðini
kaydetti.
Alagöz, 3 yýlda toplam
130 derslik yapýmý için 35
bin TL’lik bir yatýrým
gerektiðini sözlerine ekledi.
‘KÖYLERDEKÝ
GENÇLER ÝHMAL
EDÝLMEMELÝ’
Arif Çamiçi
Ýl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu
Sözcüsü Arif Çamiçi, gençlerin kötü alýþkanlýklardan
korunmasý ve kýrsaldaki gençlerin durumu konusunda
hazýrlanan raporu Meclis üyelerinin bilgisine sundu.
Gençlerin kötü alýþkanlýklardan korunmasý
acýsýndan sportif faaliyetlerin büyük önem taþýdýðýný
vurgulayan Arif Çamiçi, nüfusu yoðun 85 köyde
yapýlan araþtýrmada söz konusu yerlerde spor
faaliyetlerinin gerçekleþtirilebileceði mekanlar
bulunmadýðýnýn tespit edildiðini söyledi.
Kýrsal kesimdeki gençlerin spordan yoksun
kalmamasý ve geliþimlerin desteklenmesi gerektiðine
iþaret eden Çamiçi, “Köylerdeki gençlerimizin sportif
imkanlardan yararlanmasý için gerekli çalýþmalarýn
ivedilikle yapýlmasý gerekiyor” dedi.
‘ESERLERÝMÝZ ANA VATANINDA
SERGÝLENSÝN’
Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu,
Çorum’daki arkeolojik kazýlarda gün ýþýðýna çýkan ve
çeþitli yerlerde sergilenen tarihi eserler hakkýnda bir
sunum yaptý.
Konuyla ilgili
araþtýrma raporundan
bahseden Abdullah
Meteoðlu, ‘Eve Dönüþ
Zamaný’ adlý sunumunda
Çorum’da bulunan
eserlerin ana vatanýnda
sergilenmesi gerektiðine
dikkat çekti.
Çorum’da devam eden
kazýlar ve müzelerdeki
tarihi eser varlýðýndan da
bahseden Meteoðlu, geçmiþ
yýllarda gün ýþýðýna çýkan
pek çok eserin Ankara baþta
Abdullah Meteoðlu
Mustafa Alagöz
Ömer Çatalpelit
olmak üzere Türkiye ve dünyanýn çeþitli yerlerindeki
müzelerde sergilendiðina iþaret etti.
Gurbetteki eserlerin sýlaya getirilmesi
konusundaki giriþimlere deðinen Meteoðlu, Çorum
dýþýnda sergilenen tarihi ve kültürel zenginliklerimizi
anlattý.
OKUL ÖNCESÝNDE 4.404 ÖÐRENCÝ VAR
Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
Baþkan Vekili Ömer Çatalpelit, Çorum’da okul öncesi
eðitimi konu alan araþtýrma raporunu Ýl Genel Meclisi
Üyeleri’nin bilgisine sundu.
Okul öncesi eðitimin öneminden bahsederek
konuþmasýna baþlayan Ömer Çatalpelit, bu alanda
gerçekleþtirilen çalýþmalarýn amacý ve temel ilkelerini
anlattý.
Çorum’daki 178 ana sýnýfýnda toplam 4 bin 404
okul öncesi eðitim öðrencisinin bulunduðunu anlatan
Çatalpelit, baðýmsýz anaokullarýndaki 113 þubede ise
2 bin 80 öðrencinin eðitim gördüðünü söyledi.
Okul öncesi eðitim çaðýndaki 21 bin öðrenciden
yaklaþýk 7 bininin eðitim gördüðüne dikkat çeken
Çatalpelit, “Okul öncesi eðitimde hedef yüzde 100
oranýný yakalamak. Bunun için de mevcut okul ve
Dizmanlar Fidancýlýk
8 Mart’ta açýlýyor
RECEP MEBET
Ziraat Mühendisleri
Murat Kirtil ve Firdevs
Keser tarafýndan kurulan
Dizmanlar Fidancýlýk ve
Tohum Bayii 8 Mart 2015
Pazar günü saat 13.30’da
hizmete açýlacak.
Her çeþit sertifikalý
tohum, gübre, fidan ve
fidenin satýþa sunulacaðý
tesis, Ýskilip Yolu 10
kilometre Altýnbaþ Köyü
giriþinde hizmete girecek.
Eski Tarým Kredi
Kooperatifi’nin bulunduðu
yerde faaliyet gösterecek
Murat Kirtil ve Firdevs Keser tarafýndan kurulan Dizmanlar Fidancýlýk açýlýyor.
olan tesis hakkýnda bilgi
veren Murat Kirtil, açýlýþ
Firdevs Keser’le birlikte gazetemizi ziyaret eden
nedeniyle meyve fidanlarýnda cazip indirimler
Kirtil, sebze ve hububat tohumlarýnýn da satýþa
uyguladýklarýný açýkladý.
sunulacaðý tesisin açýlýþýna tüm Çorum halkýný davet
etti.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 5 MART 2015
11
KYK’nýn Çorum’da gerçekleþtirdiði projelerden bahseden Prof. Dr. Recep Kaymakcan:
‘Yurtlaþmada Türkiye
ortalamasý üzerindeyiz’
RECEP MEBET
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday Adayý
Prof. Dr. Recep
Kaymakcan, “Çorum,
yükseköðretim
alanýndaki yurtlaþma
oranýyla Türkiye
ortalamasýnýn üzerinde”
dedi.
Kredi Yurtlar
Kurumu (KYK) Genel
Müdürlüðü görevinde
bulunduðu dönemde
Çorum’daki yurt
kapasitesinin iki kattan
Prof. Dr. Recep Kaymakcan
Kaymakcan, KYK Genel Müdürlüðü görevinde bulunduðu dönemdeki çalýþmalarýný anlattý.
Bakan Çaðatay Kýlýç da KYK Çorum Yurdu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulunmuþtu.
Yurt yatýrýmlarý ve barýnma kapasitesinin Kaymakcan döneminde ikiye katlandýðý belirtildi.
Yükseköðrenim öðrencilerine nezih kültürel ve sosyal mekanlar hazýrlandýðý kaydedildi.
Yurtlarýn tefriþatýnda öðrencilerin tüm ihtiyaçlarýnýn dikkate alýndýðý vurgulandý.
fazla arttýðýný anlatan
Recep Kaymakcan,
“Üniversite öðrencileri
için yurt çapýnda önemli
yurt projelerine imza
attýk” diye konuþtu.
2013 yýlýndan önce
Çorum’daki KYK
yurtlarýnda 1.909
öðrencinin barýndýðýný
anlatan Kaymakcan,
hayata geçirdikleri yeni
yurtlarla birlikte
kapasitenin 2 bin 337
kiþi daha arttýðýný
söyledi.
Çorum’daki
toplam yurt
kapasitesinin 4 bin
246’ya ulaþtýðýný
belirten Kaymakcan,
inþaatý devam eden
1.500 kiþilik yeni KYK
Yurdu’nun Temmuz
ayýnda hizmete
sunulmasýnýn
planlandýðýný kaydetti.
“2015 Mart ayý
itibariyle Çorum’da
KYK Öðrenci Yurtlarý,
barýnmak için
müracaatta bulunan
öðrencilerin tamamýný
barýndýrabilecek
durumda” diyen
Kaymakcan, þu bilgileri
verdi:
“Gençlik;
toplumun en dinamik
kesimidir. Ülkelerin
geleceði ve
kalkýnmasýnda etkin bir
rol oynayacak bu seçkin
grubun çok iyi
yetiþtirilmesi ve
sorunlarýna eðilinmesi
bugün daha da büyük
bir önem taþýmaktadýr.
Bu dinamik yapýyý
bünyesinde barýndýran
üniversite gençliðine
sahip çýkma adýna,
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý bünyesinde
Yüksek Öðrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüðü
görevini yürüttüm.
Yüksek öðrenim
öðrencilerinin
öðrenimlerine; çaðdaþ
ve güvenilir barýnma,
beslenme, kredi/burs
imkânlarýyla devam
etmeleri, yurtlarda
gerçekleþtirilen sosyal,
kültürel ve sportif
faaliyetlerle kiþisel
geliþimlerine sosyal
devlet yaklaþýmýyla
katkýda bulunmak
amacýyla çeþitli projeler
gerçekleþtirdik.
Çorum’da da bu alanda
çeþitli çalýþmalara imza
attýk. Bu dönemde
hayata geçirdiðimiz
yatýrýmlar neticesinde
Çorum, üniversite
öðrenci mevcudu ve
yurt kapasitesi orantýsý
açýsýndan Türkiye
ortalamasýnýn çok
üzerinde bir seviyeye
ulaþtý.
Bu vesile ile
görevde bulunduðum
sürede gayretli
çalýþmalarýna þahit
olduðum KYK
Akþemseddin Erkek
Öðrenci Yurdu Müdürü
Erol Kavuncu ve KYK
Hitit Kýz Öðrenci Yurdu
Müdürü Ahmet Emin
Naycý’nýn þahsýnda tüm
kurum personelini
Kaymakcan, “Çorum, yükseköðretim alanýndaki yurtlaþma oranýyla Türkiye ortalamasýnýn üzerinde” dedi.
Meslek Yüksek Okulu konferans salonundaki panele ilgi büyüktü.
Üniversite gençliðine
giriþimciliði anlattýlar
RECEP MEBET
Çorumlu genç
giriþimciler dün
düzenlenen
panelde Hitit
Üniversitesi
öðrencileriyle
buluþtu.
Sosyal
Bilimler Meslek
Yüksek Okulu
Yönetim
Organizasyon
Bölümü’nün
evsahipliðinde
düzenlenen
‘Giriþimcilik
Fatih Þanöz’ün yönettiði panele Elvan Can Çabuk, Ahmet Köksal ve Cemal Demir konuþmacý olarak katýldý.
Paneli’ne TOBB
Genç Giriþimciler
panelde sýrasýyla söz alan panelistler baþarý
Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk, MÜSÝAD
hikayelerini anlattýlar.
Þube Baþkaný ve Armor Isý Transfer A. Þ.
Öðretim Görevlisi Fatih Þanöz’ün
Yöneticisi Ahmet Köksal ile Fen Yem A.Þ.
moderatörlüðündeki panelde iþ hayatýna yönelik
Yöneticisi Cemal Demir konuþmacý olarak
önemli tavsiyelerde bulunan konuþmacýlar,
katýldý.
öðrencilerin sorularýný da cevapladýlar.
Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve
Katýlýmcýlarýn ilgiyle takip ettiði panel
Sanayi Odasý iþbirliðinde hazýrlanan ‘Ben Genç
kokteyl
ile sona erdi.
Giriþimciyim’ adlý proje kapsamýnda düzenlenen
Karþýyaka Anaokulu Çiçekler Sýnýfý öðrencileri dün Ýstikbal Çorum Bayii Kerman Mobilya’ya misafir oldular.
Okul öncesi eðitimde iþbirliði
RECEP MEBET
Karþýyaka
Anaokulu Çiçekler
Sýnýfý öðrencileri dün
Ýstikbal Çorum Bayii
Kerman Mobilya’ya
misafir oldular.
Okul Öncesi Eðitim
Öðretmeni Sümeyya
Kurt’la birlikte Ýstikbâl
Maðazasý’na gelen
minik öðrenciler, Satýþ
Danýþmaný Perihan
Türksal’ýn rehberliðinde
maðazanýn bölümlerini
gezdiler.
‘Evin Bölümleri’
konulu ders
çerçevesinde düzenlenen
gezi hakkýnda açýklama
yapan Sümeyya Kurt,
“Organize ettiðimiz
inceleme gezileriyle
velilerimizi de eðitime
dahil ediyoruz” dedi.
Eðitimde
iþbirliðinin önemine
iþaret eden Kurt, okul
öncesi eðitimde görerek
ve yaþayarak
öðrenmenin çocuklarýn
geliþimine büyük katký
saðladýðýný söyledi.
Maðaza hakkýnda
bilgiler veren Perihan
Türksal ise Karþýyaka
Anaokulu öðrencilerini
aðýrlamaktan büyük
mutluluk duyduklarýný
ifade ederek çeþitli
ikramlarda bulundu.
Öðretmen Sümeyya Kurt, eðitimde iþbirliðinin önemine iþaret etti.
Öðrenciler, Satýþ Danýþmaný Perihan Türksal’ýn rehberliðinde maðazayý gezdi.
12 PERÞEMBE 5 MART 2015
Baþbakan’dan
IÞÝD
operasyonu
açýklamasý
Baþbakan Davutoðlu, Musul'da IÞÝD'e yönelik baþlatýlan operasyona destek açýklamasý
yaptý.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Portekizli
mevkidaþý Passos Coelho tarafýndan, görüþme
yapacaklarý Dýþiþleri Binasý'nýn avlusunda askeri
törenle karþýlandý.
Baþbakan Davutoðlu Portekiz'li mevkidaþý
Passos Coelho ile ortak basýn toplantýsý düzenledi.
TÜRKÝYE IÞÝD OPERASYONUNA
KATILACAK MI?
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, "Bundan sonraki aþamada, ortada þu anda hemen beyan edilmiþ bir operasyon ya da þu ana kadar sürdürülen
çalýþmalar dýþýnda bir çalýþma gündeme gelmiþ
deðil. Gelmesi halinde Türkiye'nin yapacaðý katkýlar konusunu da tabii ki ele alýrýz" dedi.(AA)
Türkiye-Türkmenistan
arasýnda önemli anlaþmalar
www.corumhakimiyet.net
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, ulaþtýrma ve enerji alanlarýndaki
iþbirliðinin Türkiye ile Türkmenistan iliþkilerine stratejik bir boyut kazandýrdýðýný
belirterek, "Görüþmelerimizde Türkmen
gazýnýn Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden
Avrupa pazarlarýna taþýnmasýna yönelik
fikir teatisinde bulunduk. Bu kritik konuda Türkmenistan ile Türkiye'nin vizyonlarýnýn ayný olduðunu bir kez daha müþahede ettik. Bu alanlarda baþta Azerbaycan olmak diðer bölge ülkeleriyle de yakýn bir diyalog ve iþbirliði içerisindeyiz"
dedi.
Erdoðan ve resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Türkmenistan Devlet Baþkaný Gurbanguli Berdimuhamedov, baþ
baþa ve heyetler arasý görüþmelerin ardýndan Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda ortak basýn toplantýsý düzenledi.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Kadirli
doðaným, deðerli dostum" diye hitap ettiði Berdimuhamedov ve beraberindeki
heyete "ikinci evleri" olarak nitelediði
Türkiye'ye "hoþ geldiniz" diyerek konuþmasýna baþladý.
Cumhurbaþkaný seçilmesinin ardýndan Orta Asya'ya ilk resmi ziyaretini Ka-
sým 2014'te Türkmenistan'a yaptýðýný
anýmsatan Erdoðan, Aþkabat'ta Berdimuhamedov ile ticaret, ulaþtýrma, ekonomi,
enerji, eðitim, kültür baþta olmak üzere
tüm alanlarda iþbirliðini kapsamlý olarak
deðerlendirdiklerini söyledi.
Ýki ülke dýþiþleri bakanlarýnýn bir
araya gelerek Türkiye ile Türkmenistan
arasýndaki diplomatik iliþkileri daha da
güçlendirdiðini, gerek iki ülke gerekse
bölgede yapýlabilecek müþterek çalýþmalarý ele aldýðýný ifade eden Erdoðan, Berdimuhamedov'u ve heyetini Türkiye'de
aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti dile
getirdi.
"Þüphesiz bu karþýlýklý ziyaretler iki
ülkenin birbirlerine verdiði önemin, iliþkileri geliþtirme noktasýndaki kararlýlýklarýnýn birer delilidir" diyen Erdoðan,
Türkiye-Türkmenistan iliþkilerinin son
yýllarda herkesin gýptayla baktýðý, imrenilecek bir seviyeye ulaþtýðýný belirtti.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Ýnþallah önümüzdeki dönemde bu iliþkilerimizi ekonomiden tarýma, enerjiden ulaþtýrmaya
her alanda daha da güçlendirmekte kararlýyýz" dedi.(Haber7)
Twitter'dan bir
yenilik daha
Twitter bir süredir video çekip paylaþma izni
vermiþti. Artýk bu videolarý kullanamk istediðimiz
diðer sitelere akatarabileceðiz.
Twitter'da yaptýðýmýz paylaþýmlarý baþka site-
Ülkemizde Ziraat Fakülteleri
Her yýl yüzbinlerce adayýn girdiði üniversite sýnavlarý geliþen ve deðiþen
dünya þartlarý birlikte birçok sorunu ve geleceðe dair soru iþaretini de ortaya çýkarýyor. Üniversite sýnavlarý adaylarýn bir bölümü için geleceðe umutla bakmak anlamýna geldiði gibi, büyük bir bölümü için sorunlarýn ve karamsarlýðýn baþladýðý
bir dönem anlamýna gelmektedir.
Ailelerin büyük umutlar ve özverilerle yetiþtirdikleri çocuklarýnýn geleceklerine iliþkin beklentilerindeki son aþama olan üniversite sýnavlarýnýn sonuçlanmasý sonrasý, öðrenciler aldýklarý puanlar ve tercihleri doðrultusunda yerleþtiriliyor.
Aileler en az dört yýl, "çocuðum okuyor, meslek sahibi oluyor" diyeceði bir teselliye, hükümet öðrenci olan gençleri iþsizlik ordusundan saymayacaðý bahaneye,
öðrenciler ise yarýna iliþkin endiþelerini þimdilik öteleyecekleri bir süreye kavuþmuþ, sorunlar ise halýnýn altýnda süpürülmüþ oluyor.
Son yýllarda tarýmsal yükseköðretim giderek önemli sorunlarý içinde barýndýran bir hale gelmiþtir. Bir yandan fakültelerde deðiþim arayýþlarý, tutunabilme
çabalarý diðer yandan ise öðrencilerin mesleðe umutla girebilmesi, her hangi bir
iþte çalýþabilmesi beklentileri öðretimde arayýþlarý ve darboðazlarý beraberinde getirmiþtir. Ýnsanlýðýn temel gereksinimini karþýlayan ve ihtiyaçlar hiyerarþisinin tepesinde yer alan gýda üretimi tarýmsal öðretimin en temel gerekçesini ve vazgeçilmezliðini ortaya koymaktadýr.
Tarým-insan-bilim ve teknoloji-çevre-doða etkileþimine baðlý olarak tarýmsal öðretimde hýzlý deðiþiklikler görülmektedir. Bu nedenle üniversite sýnavlarý sonucunda çok sayýda üniversiteye, ziraat fakültesine çok çok sayýda öðrenci yerleþtirmek artýk bir "marifet" olarak görülmemektedir.
Gerçek "marifet" öðretim-üretim-istihdam arasýnda dengeyi gözeten, gençlere umutla bakabilecekleri bir ortam yaratan, sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve
teknolojik deðiþimlere uyum saðlayabilen, eleþtirel ve analitik yorumlamayý öðrencilere aktararak onlarýn sorumlu birer yurttaþ haline gelmelerine katkýda bulunmak, bulunabilmektir. Sadece kontenjana dayalý bir yaklaþýmda bulunmak, her yere üniversite, fakülte açmak yerine; insan kaynaðý olarak öðrencileri geleceðe hazýrlamak, iþ olanaklarý yaratmak, çok daha fazla ele alýnmasý gereken politik öncelikler haline gelmek zorundadýr. Umutlarý ile oynanan, umutlarý yönetilen gençleri, en az 4 yýllýk bir öðretim sonrasý belirsizliðe itmek sadece toplumsal sorunlara davetiye çýkarmakta ve bireyi kendisi ve toplumu ile yabancýlaþtýrmaktadýr.
Bu nedenle eðitim ve istihdam arasýnda bir iliþki kurulmadan, yeterli alt yapý ve öðretim elemaný olmadan, sosyal/kültürel ihtiyaçlar göz önüne alýnmadan
açýlan üniversiteler, her geçen yýl daha da büyüyen sorunlara yol açýyor. Zaten
yüksek olan iþsizlik oranýnýn, üniversite mezunlarýnda daha da yüksek olmasý, sorunun daha fazla görmezden gelinmeden, ötelenmeden çözümünü, iktidarlarýn sorumluluk almasýný gerektiriyor.
ÖSYM tarafýndan 15 Mart 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan ve
2.046.716 adayýn katýlacaðý 2015 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý ( 2015-YGS) ile
iki aþamalý sýnav sürecinin ilk aþamasý gerçekleþtiriliyor. Bu sürecin baþlamasý öncesi, bir fikir vermesi açýsýndan, 2014 yýlý üniversite sýnav sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirmeleri, tarýmsal yükseköðrenim açýsýndan ele aldýðýmýzda durum çok
vahimdir.
ÖSYS'ye 2014 yýlýnda 2.086.115 aday baþvuruda bulunmuþtur. Baþvuru sayýsýnda 2013 yýlýna göre % 9,22 artýþ olmuþtur. Baþvuruda bulunanlardan
1.903.242 tercih yapma hakký kazanmýþken, bunlardan 1.239.761'i tercih yapmýþtýr. Tercih yapanlarýn % 74'ü bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþtir.
Son iki yýldaki sýnava baþvuranlara bakýldýðýnda, baþvuranlarýn yaklaþýk %
40'ýnýn son sýnýf, %30'unun ise önceki yýllarda yerleþmemiþ adaylar olduðu görülmektedir. Her iki grubun yaklaþýk %25'inin lisans düzeyindeki okullara kayýt yaptýrdýðý, önlisans seviyesindeki okullarýn tercih edilmesinde son sýnýf öðrencilerinin, açýk öðretim fakültesine kayýt olunmasýnda ise önceki yýllarda yerleþmemiþ
adaylarýn oranýnýn daha yüksek olduðu görülmektedir.
Sýnava baþvuran adaylarýn, yerleþme durumuna bakýldýðýnda, 2.086.115
adaydan % 56'sý herhangi bir yükseköðrenim kurumuna yerleþememiþ, % 19'u lisans, % 16'sý önlisans düzeyinde eðitim veren okullara, % 9'u ise açýk öðretim fakültelerine tercihleri doðrultusunda yerleþmiþtir.
Türkiye'de 72'si vakýf üniversitesi olmak üzere kurulu 186 üniversite bulunmaktadýr. Üniversitelerin kontenjanlarýna bakýldýðýnda lisans eðitiminde yaklaþýk
6 bin, ön lisans eðitiminde ise 5 bini aþkýn bir artýþ olduðu görülmektedir. Kontenjanlarýn doluluðu açýdan bakýldýðýnda ise, lisan düzeyinde % 1,40'lýk bir artýþ söz
konusu iken, ön lisans düzeyinde % 17,53'lük bir artýþ olmuþtur.
Öðrencilerin yerleþtiði üniversiteler (devlet/özel) açýsýndan 2013 ve 2014
yýllarý arasýnda anlamlý bir farklýlýk görülmemektedir. Lisan düzeyinde açýlan kontenjanlarýn yaklaþýk % 80'i devlet üniversitelerine aittir. Devlet üniversitelerinin
kontenjanlarý 543 kiþi azalmasýna karþýn, Vakýf üniversitelerin kontenjanlarýnda
2013 yýlýna göre % 10'un üzerinde bir artýþ olduðu görülmektedir. Ancak öðrenci
yerleþtirmelerine bakýldýðýnda devlet üniversitelerinde doluluk oranýnýn, vakýf üniversitelerine göre daha yüksek olduðu dikkat çekicidir. Bu durum biraz da ülkenin ekonomik koþullarý ile ilgilidir. Devlet üniversitelerine yönelik tercihte ekonomik durum, coðrafik daðýlým ve eriþebilirlik önem taþýmaktadýr.
Ön lisans açýsýndan bir deðerlendirme yapýlacak olunursa, devlet üniversitelerinin kontenjanlarýnda yaklaþýk 10 bin kiþilik bir azalma olmasýna karþýn, vakýf
üniversitelerinde yaklaþýk 14 bin kiþilik kontenjan artýþý olmuþtur. Doluluk oranlarýnýn 2013 yýlýna göre gerek devlet gerekse vakýf üniversitelerinde artmýþ olmasý, 2014 yýlýnda ön lisans düzeyindeki yükseköðrenim kurumlarýna ilginin arttýðýný göstermektedir.
Türkiye'de 35 adet ziraat fakültesi bulunmaktadýr. Bu üniversitelerden Kilis
ve Düzce Üniversiteleri bünyesindeki ziraat fakülteleri henüz öðrenci almamýþtýr.
2014 yýlý tercih kýlavuzunda yer alan 33
Ziraat Fakültesinde 178 bölüm için tercih yapma imkâný tanýnmýþ, 4.332 öðrenci Ziraat Fakültelerine yerleþtirilmiþtir.
Kontenjan açan Ziraat Fakültelerinin sayýsý ve yerleþtirme yapýlan bölüm
sayýsý artmýþ olmasýna karþýn, kontenjan
sayýsý ve tercih yapan öðrenci sayýsýnda
azalma olmuþtur. Bu durum þunu ortaya
çýkarmaktadýr; gençler artýk üniversiteyi
sadece 4 yýlýný geçireceði, bir diplomaya
sahip olacaðý bir kurum olarak görmek
istememektedir. Tercihlerde fakültenin
mezuniyet sonrasý istihdam olanaðý yaratýp yaratmayacaðý etkili olmaktadýr.
Öðrencilerin yerleþmesi bakýmýndan diðer meslek gruplarý incelendiðinde, Hukuk Fakültelerine 14 bin, Týp Fakültelerine 12 bin, Bilgisayar MühendisZiraat Mühendisleri Odasý
liði disiplinlerine 11 bin, Makine MüÝl Temsilcisi Necati Gül
hendisliklerine 12 bin, Ýnþaat Mühendisliklerine 11 bin, Ýlahiyat fakültelerine 14
bin öðrencinin yerleþtiði görülmektedir.
Yerleþen öðrenci sayýsý bakýmýndan, ekonominin temel unsurlarý olan mühendisliklerden daha fazla öðrencinin tercih ettiði dikkat çekicidir.
Sürekli sayýlarý artan ziraat fakülteleri, meslek camiamýz açýsýndan oldukça
rahatsýzlýk yaratan bir durum olagelmiþtir. Artan fakülte sayýsý ve istihdam edilemeyen mezunlar nedeni ile ziraat fakülteleri daha az tercih edilebilir olmuþ, dolmayan kontenjanlar nedeni ile bölüm kontenjanlarýnýn düþürülmesi ya da farklý
isimlendirmeler yapýlarak, öðrenci tercihlerinin artýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. Fakat bu giriþimlerin hiçbirinin bir iþe yaramadýðý kýsa sürede ortaya çýkmýþ, öncelikle ikinci öðretimlere son verilmek zorunda kalýnmýþ, sonrasýnda bölüm kontenjanlarý azaltýlmýþ ya da bazý bölümler hiç kontenjan açamaz duruma gelmiþtir.
2014 yýlýnda öðrenci alan fakülte sayýsý 33'e, bölüm sayýsý 178'e çýkmasýna
karþýn, açýlan kontenjan 366 azalarak 5.764 olmuþtur. Kontenjanýn azalmasýna
karþýn doluluk oraný 2013 yýlýna göre % 6 azalarak % 75 olmuþtur. Bu veriler tercihlerde her durumda bir azalmanýn söz konusu olduðunu göstermektedir. Dünya
tarýmý yeniden keþfederken, gýda önemli ve stratejik bir araç haline gelirken, bu
durumun ülkemiz tarýmsal politikalarýna ayný önemde yansýmamasý, tarýmsal öðretimde de kendini benzer þekilde göstermektedir.
Ziraat Fakültelerine iliþkin politikalarýn bu durum dikkate alýnarak ivedilikle gözden geçirilmesi zorunluluðu bulunmaktadýr. Oluþturulacak yeni politikalarda öncelikle eðitim kalitesinin artýrýlmasý, kamu istihdamý yerine, özel çalýþma
alanlarýnda görev alabilecek nitelikte mühendisler yetiþtirilmesi hedeflenmelidir.
Öðrenci tercihleri için kontenjan açýlan bölümlere bakýldýðýnda, 31 Fakültede Bahçe Bitkileri ve 30 fakültede Tarla Bitkileri, 25 Fakültede Bitki Koruma Bölümü olduðu görülmektedir.
En az öðrenci yerleþen bölümler olarak sadece Niðde Üniversitesi Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde bulunan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ile
Tarýmsal Genetik Mühendisliði bölümleri ayrý tutulacak olunursa; Süt Teknolojisi
Bölümü 3 fakültede, Tarým Makineleri ile Tarýmsal Yapýlar ve Sulama bölümleri
ise 8 fakültede bulunmaktadýr.
Yerleþtirmelere bakýldýðýnda üç bölümün kontenjanlarýný tam doldurduðu,
bunlardan ikisinin yalnýzca bir fakültede yer alan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Tarýmsal Genetik Mühendisliði Bölümü olduðu görülmektedir. Yani artýk ziraat fakültelerinde her disiplin kontenjan doldurma sorunu ve tehdidi ile
karþý karþýyadýr.
Öðrenci yerleþtirmesi yapýlan, en fazla bölüme sahip ziraat fakülteleri dokuzar bölümün bulunduðu Adnan Menderes, Ankara, 19 Mayýs ve Ege Üniversiteleridir.
Öðrenci yerleþtirmesi yapýlan, en az bölüme sahip ziraat fakülteleri sadece
Tarla Bitkileri bölümünün bulunduðu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi ile Bahçe
Bitkileri bölümünün bulunduðu Þýrnak Üniversitesidir.
Fakültelerin kontenjanlarý ile yerleþtirme sonuçlarýna incelendiðinde kontenjanlarýnýn tümü dolu olan 5 fakülte bulunmaktadýr.
-Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doða Bilimleri Fakültesi (1 bölüm)
- Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi (4 Bölüm)
- Ýnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi (2 Bölüm)
- Niðde Üniversitesi Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (2 Bölüm)
-Uludað Üniversitesi Ziraat Fakültesi (7 Bölüm)
Yerleþtirme sonuçlarýna göre en düþük yerleþtirmenin olduðu fakülteler Þýrnak, Rize ve Kýrþehir'dedir:
- Þýrnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1 Bölüm) % 16,13
- RTE Üniversitesi Ziraat ve Doða Bilimleri Fakültesi (2 Bölüm) % 23,08
-Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi (4 Bölüm) % 30,00
En fazla öðrenci yerleþen ziraat fakülteleri 322 öðrenci ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesidir. Ankara Üniversitesini 268 öðrenci ile Ege Üniversitesi
lere, paylaþým yaptýðýnýz ana kaynakta aktarabilmeye yarayan embed kod desteðine destek uygulamasý baþladý. Twitter da embed kod uygulamasýný geliþtirdi ve yeni düzenleme ile bu olayýn artýk videolarda da uygulanmasýný saðladý.(Haber7)
onu da 260 öðrenci ile Çukurova Üniversitesi izlemektedir.
Kontenjanlarý 2013 yýlý ile ayný olan Atatürk, Bozok, Gaziosmanpaþa ve
Niðde Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakülteleri ve ikinci bir bölümün açýlmasý ile kontenjaný artan Ýnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi dýþýnda kalan fakültelerin kontenjanlarý azalmýþtýr.
Ýki bölüm bulunan ve son iki yýldýr tüm kontenjaný dolan Niðde Üniversitesi ve ikinci bir bölüm açýlan Ýnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi dýþýnda kalan
31 fakültenin tümüne 2013 yýlýna göre daha az öðrenci yerleþmiþtir.
Açýlan kontenjan ve tercih yapan öðrenciler açýsýndan yapýlacak doluluk
hesaplamasýna bakýldýðýnda, bu oran 2013 yýlýnda % 81,95 iken 2014 yýlýnda %
75,16 olmuþtur.
Fakültelerdeki bölümlere göre yerleþtirmelere bakýldýðýnda kontenjan açýlýp da hiç tercih yapýlmayan 6 bölüm bulunmamaktadýr.
Pamukkale Üniversitesi Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bulunan, YGS-6 puan türünden öðrenci alan, 4 yýllýk eðitime tabi Organik Tarým Ýþletmeciliði bölümünün 31 kiþilik kontenjanýnýn tamamý dolmuþtur. Ayný program
2013 yýlýnda 62 kiþilik kontenjanýn tümünü doldurmuþtu. Bu programý bitirenlerin unvanlarý ve ne þekilde istihdam edilecekleri konusu belirsizdir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Balýkçýlýk Teknolojisi programý da benzer bir örneði oluþturmaktadýr.
YGS-2 puan türünden öðrenci alan, 4 yýllýk eðitime tabi olan program 26 kiþilik
kontenjanýnýn tamamý dolmuþtur. Ayný program 2013 yýlýnda 26 kiþilik kontenjanýn tümünü doldurmuþtu. Bu programý bitirenlerin de unvanlarý ve ne þekilde istihdam edilecekleri konusu belirsizdir.
En fazla öðrenci yerleþen bölüm 25 fakültede bulunan 899 öðrencinin tercih
ettiði Bitki Koruma bölümü olmuþtur. Bitki Koruma bölümünü 810 öðrencinin
yerleþtiði, 30 fakültede bulunan Tarla Bitkileri Bölümü ve 772 öðrencinin yerleþtiði, 31 fakültede bulunan Bahçe Bitkileri bölümü takip etmiþtir.
En az öðrencinin yerleþtiði bölümler ise bir fakültede bulunan 31 öðrencinin
yerleþtiði Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Tarýmsal Genetik Mühendisliði Bölümleri olmuþtur. Bu bölümleri üç fakültede bulunan ve 26 öðrencinin
yerleþtiði Süt Bölümü izlemiþtir.
Adnan Menderes Üniversitesi Biyosistem Mühendisliði bölümünün 52 kiþilik kontenjanýnýn tümünü dolmuþtur.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarým Ekonomisi, Tarla Bitkileri bölümleri 47 kiþilik kontenjanlarýnýn tümünü doldurmuþtur.
En az tercih yapýlan bölümler olan Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi Biyosistem Mühendisliði bölümüne 1; Süleyman Demirel Üniversitesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Zootekni, Adnan Menderes
Üniversitesi Süt Teknolojisi bölümlerine 2'þer öðrenci tercih yapmýþtýr.
Bölümlere puan durumlarýna göre yapýlan yerleþtirmelere bakýldýðýnda en
büyük farklýlýk Bitki Koruma Bölümleri arasýnda görülmektedir. Iðdýr Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en düþük 204 puan ile öðrenci girmiþken, Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en düþük 299 puan ile öðrenci girebilmiþtir. Iðdýr
Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne en yüksek puan giren öðrenci almýþ olduðu
279 puan ile Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümüne girememektedir. Bu durum fakültelerin niteliði ve tercihe etkili olan faktörler açýsýndan hassasiyet gerektiren bir tartýþma konusunu ortaya koymaktadýr.
2013 yýlýna iliþkin olarak yapýlan genel deðerlendirme, 2014 yýlý için de geçerliliðini sürdürmektedir. Yani;
1. Tercihlerde üniversitenin kendisi, fakültelerden/programlardan daha
önemli olarak görülmektedir. Ayný programlarýn olduðu üniversiteler açýsýndan
yapýlan tercihlerdeki puan farklýlýklarý bunu açýkça göstermektedir.
2. Batý illeri ve büyük þehirler önemli bir tercih nedeni olarak görülmektedir.
3. Bursluluk imkânlarý tercihleri önemli ölçüde etkilemektedir.
4. Fakülte veya bölümlerin isim deðiþikliði yapmalarý öðrenci tercihlerini etkilememektedir.
5. Öðrenciler meslek seçiminde artýk sadece herhangi bir programýna yerleþmekten çok, geleceði ve istihdamý da gözeten unsurlarý da dikkate almaktadýr.
6. Yeni fakülte açýlmamasý yönündeki görüþleri dikkate almayan karar vericileri, açýlan fakültelere öðrenci gelmemesi olgusu önemli derecede etkileyecektir.
7. Öðrenci tercihi yapýlmayan fakülte ve/veya bölümlere yönelik bir çalýþma
gecikmeksizin yapýlmalýdýr. Buralarýn araþtýrma enstitüsü veya bulunduklarý bölgede dikkate alýnarak belirli konularda ar-ge çalýþmalarýnýn yapýldýðý birimlere dönüþtürülmesi de dâhil, deðiþik seçenekler deðerlendirilmelidir.
Öðrenciler kadar üniversiteler de, fakülteler de, ülkemiz de geleceðe iliþkin
olarak ciddi arayýþlar ve uygulamalar içine girmelidir. Arayýþlar günü birlik yaklaþýmlardan çok geleceði yakalayan, mesleði ileri taþýyabilecek, öðrencileri iyi birer meslek insaný olarak hayata hazýrlama üzerine kurgulanmalýdýr. Tarýmsal öðretimin paydaþlarý dünyadaki deðiþimleri ve ülkemizdeki dinamikleri çok iyi analiz
edebilmeli ve ülkemiz tarýmsal yükseköðretiminin saðlýklý yürütülmesi konusunda kendine düþen görevleri yerine getirme heyecaný içinde olmalýdýr. Gençleri belirsiz bir geleceðe yönlendirmek bir hak gaspý ve hayal ile oynamadýr. Bunun yerine mesleði yücelten, analitik öðretimi geliþtiren, iþ olanaklarý kamu ve kamu dýþýnda artýrabilen ekonomi-politik önceliklere gereksinim vardýr. Herkes kendisine
nereye gidiyoruz sorusunu sormalý ve sorunun çözümünün paydaþý olmalýdýr.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 5 MART 2015
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:14 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:20 Þubat 1430 Kasým:118
2015
5
MART
Fitne; Müslümanlar arasýnda bölücülük
yapmak, sýkýntýya, zarara, günâha sokmak çok günâhtýr.
(Abdulganî Nablüsî Rahmetullahi
Aleyh)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.37
06.02
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.59 AKÞAM 17.44
19.02
15.08 YATSI
Abdülganî Nablüsî Hazretlerinin vefâtý
(1713) - Yeþilay'ýn kuruluþu (1920)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÖMÜR ECZANESÝ
REFÝKA KADÝROÐLU
(TEL: 212 35 07)
GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ
DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK KARÞISI
ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ
ADÝLE ÖZKAN (TEL: 225
03 49)
BAHABEY CAD. NO:156/34
- BAÐLARA GÝDEN YOL
ÜZERÝ 225 03 49
METEOROLOJÝ
Deprem tahliye tatbikatýnda dikkat edilecek hususlar 1
1. Yapýlan tatbikatlardan yaþanabilecek afetlere olumteneffüste dýþarýda iseler ona göre içeri girmemeleri ve dýlu veya olumsuz yansýma olacaðýný ve buna baþta kendiþarýda güvenli alanda korunmalarý ikazý yapýlýr.) ''Çocuklar
nizin ihtiyacý olduðunu unutmayýnýz.
deprem oluyor! Panik yapmadan daha önceden öðrendiðimiz þekilde korunmaya çalýþalým'' der ve öðretmen de ay2. Kurum amiri/okul müdürü hazýrlýk aþamasýndan itinen uygular.
baren çalýþmalarý takip ederek tatbikata katýlmalýdýr.(Yapmýþ olmak için yapmaktan kesinlikle kaçýnýlmalý, tatbikat
Öðrenciler öncelikle sýranýn yanýna (veya saðlamsa aliçin belirli gün ve haftalar beklenmemeli, gece (pansiyontýna) sýnýfýn iç kýsýmlarýna duvar yanýna üzerlerine düþebilar) gündüz, kýþ yaz yapýlmalý. Çünkü afetin berilli günü
lecek televizyon, pano, florsan lamba vs. dikkat ederek çöMahir ODABAÞI
ve gecesi olmaz.
melir veya cenin vaziyeti alýr ve baþlarýna mutlaka kitap,
Milli Eðitim Müdürlüðü
'' Müsait olduðu halde, okul müdürünün katýlmadýðý Sivil Savunma Uzmaný çanta, minder koyar.
tatbikat tam verimli olmaz. Zira öðrenciye telkinden çok
10. Öðretmen ve öðrenciler en az 50 - 60 saniye
temsil önem arz eder. ''
bu konumda beklerler. Çünkü genelde bu süreden önce deprem biter.
Bu
süre
bitiminde
öðretmen sýnýf kapýsýný aralayarak (dýþarýyý
3. Okul md/mdyrd. Baþkanlýðýnda en az dört kiþiden oluþan
''tatbikat planlama ve uygulama komisyonu'' kurulmalý. Komisyon, da gözetler) öðrencilerin normal konuma gelmesini, artçý depremöncelikle sivil savunma servis baþkanlarý, sivil savunma kulübü öð- lerin olabileceðini ve bundan korkmamalarýný, bilinçli hareket etmelerini söyler ve onlarý sakinleþtirmeye çalýþýr. Ýkinci uyarýyla beretmenleri ve ihtiyaç halinde diðer personelden oluþturulmalý.
4. Bu komisyon kuruma / okula uygun uygulanabilir bir dep- raber tahliyenin baþlayacaðýný duyurur. (Ýki alarmýn arasýndaki bekrem senaryosu hazýrlamalý. Tatbikattan önce kurum amiri veya ser- leme süresi, güvenliðin saðlandýðý zamandýr.)
11. Bu arada (hiçbir öðrenci dýþarý çýkmadan) görevli idareci,
vis baþkanlarýnca görevli personele görevleriyle ilgili eðitim verilmeli, görevleri ilgili personele imza karþýlýðý teblið edilmeli. (Bu nöbetçi öðretmen, nöbetçi öðrenci, hizmetli çýkýþ kapýlarýný açýk
konuma getirir. Merdivenler, koridorlar, kazan dairesi, çatý, bacalar,
görevler sivil savunma planýnda yazýlýdýr.)
Bu komisyon tarafýndan önceden binanýn her tarafý gezilmeli, bayrak direði, aðaçlar, ihata duvarý vs. hýzlý bir þekilde kontrol edideprem ve yangýnda ihtiyaç duyulacak malzemelerin genel kontro- lir, LPG, doðalgaz vanalarý (tehlike varsa elektrikler) kapatýlýr. Önlü titizlikle yapýlarak eksik hususlar varsa tutanak altýna alýnmalýdýr. celikle sivil savunma servislerinde görevli çekirdek personel hareketlenerek toplama bölgesinde pozisyon alýr.
5. Panik yaþanmamasý için, zaman zaman öðrencilere, persone*
le ve velilere haberli habersiz tatbikat yapýlabileceði duyurulur.
NOT: Basýndan takip edebildiðim kadarýyla, ülkemizde icra
Anasýnýfý, birinci kademe öðrencileri ve büyük deprem yaþamýþ kiþilere daha çok dikkat edilir. Olumsuzluk yaþanmamasý için güven- tatbikatlarýn ÇOÐU EKSÝK VEYA YANLIÞ YAPILMAKTADIR.
Yýllardýr
eðitim, denetim ve tatbikatlar yaptýran biri olarak, bu noklik önemleri titizlikle alýnýr. (Ýmkânlar oranýnda itfaiye, ambulans,
polis, 187 doðalgaz vb. çaðrýlabilir. Bu talebinde resmi yazý ile ol- tada faydalý olabilmek adýna yukarýdaki bilgileri sade anlaþýr ve
herkes tarafýndan uygulanabilir olmasý için süzgeçten geçirerek
masýný tavsiye ediyoruz.)
6. Tatbikatta tereddüt edilen hususlarda sivil savunma uzman- maddeler halinde yazmaya çalýþtým. Ümit ederim özellikle okullarlýðýyla irtibat kurulur.(Merkez görüþerek, ilçe ve köyler telefonla da yapýlan tatbikatlarda dikkate alýnýr.
*
bilgi alabilir. Merkezdeki tatbikatlara sivil savunma uzmaný gözlemci olarak davet edilir. 2240201 -143)
BAÞSAÐLIÐI: Genç yaþta Hakkýn rahmetine kavuþan Milli
7. Tatbikata kurumdaki /okuldaki tüm personelin (kantinci eðitim müd.lüðü eðitim uzmaný Ýsmail Güngör abimizin kýzý eðitimci-yazar Tuðba Mýhçý hanýmefendiye Allahtan rahmet, ailesi ve
dâhil) katýlýmý saðlanýr.
8. Alarm, zil, megafon sireni vs. kullanýlarak depremin baþla- sevenlerine sabrý cemil dilerim. (''Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi /
koþuk katil arabanýn tekerleðini diþledi'' misali Rabbim kimseye evdýðý belirtilir.
lat acýsý vermesin)
9. Bu ihbarla beraber öðretmenler sýnýflarda (veya öðrenciler
Hayat Dersleri
2.8289
Tefekkür ze de mükafat ister. O bakýmdan hayatýn her
Hayat bir faaliyet ve harekettir.
Dünyamýz alanýnda ders çýkaracaðýmýz bir çok olaylar
Þevk ise bineðidir.
vardýr.
Þevkiniz biterse, her þeyiniz bitmiþ deÇok zevkli hayatlarýn arkasýnda acý ve
mektir. Hayat insaný bir çok hal ve tavýrlara
telafi edilemeyecek cezalar saklýdýr.
sokar. Bir çok dersler çýkarýrýz içinden.
Ýþte hayat böyledir. Hayatýn lezzetini,
Hastaneler, hapishaneler ve kabristanhayatýn zevkini, hayatýn mükemmelliði anlar insanlar için ibret levhalarý ile doludur.
cak iman ile hakiki hayat olabilir.
Hayat bir hat üzerine hareket etmez.
Her þeyin mihenk noktasý imandýr.
Dünya zevk ve lezzet yeri olmadýðý Raþit Yücel Hastalýklarda bizim içindir, musibetler de,
rasityücel@
felaketlerde bizim hayat derslerimizdir.
için, önümüze musibetleri ve acýklý halleri
çýkarýlýr. Ýçimizi acýtýr, gözlerden yaþlar dö- corumhakimiyet. net
Fakat bu derslere muhatap olmayanlar
külür.
bunu pek anlamazlar. Baþlarýna geldiði zaman ise
Tarih bunun bir çok olaylarýný sergiledi. Bu
Dünyalarý deðiþir.
bazen bizim kusur ve hatalarýmýzdan kaynaklanýr,
Nice musibetler vardýr ki altýndan saadet çibazen de baþkalarýnýn yüzünde bizler zarar görüçekleri açarlar. Biz ondan gelene razýyýz, yeter ki o
rüz.
bizden razý olsun. Geçen zaman diliminde doðuda
ve batýda binlerce insan, çeþitli felaket ve savaþlarÇekilme ýzdýraplara düçar olduðumuz zaman,
da çok acýklý biçimde telef oldular.
o musibetleri veren Rabbimize sýðýnýrýz. Týpký bir
Bizler ise baþka versiyonlarda bir takým felaannenin tokadýna maruz olan çocuðun tekrar anneketlere
muhatap oluyoruz. Farzlar ile güzelleþen
sinin þefkatli sinesine atýldýðý gibi.
hayat dersleri çok güzeldir. Ýman o zaman tesirini
Hayat bu anlamda dersler ile doludur. Bir þey,
gösterir. Ýnsan ise bu bilinenleri-bilinmezleri araya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzelsýnda bocalar ve feveran eder. Bir musibet geldiði
dir.
zaman sadece kusurlularý seçmez. Masumlarda o
felakette yanarlar. En kötüsü bu musibet derslerini
Depremlerde vefat edenler ehli iman ise ahikale almayanlardýr.
rette sevaplarý çok büyüktür.
Asýl onlar sýnýfta kalmýþtýr. Ýman dersleri ise
Belki vefat acýsýný bile hissetmezler. Musibetsahibini cennete taþýmýþtýr.
2.8298
2.5331
2.5336
Gram
ALIÞ
98,33
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Enise AÐBAL
VEFAT EDENLER
3-Merhum Rýza BATTAL' ýn oðlu, Salim
KOÇAK, Erdal ÞAHÝN ve Ömer MANÝCÝ' nin
kayýnbiladeri, Erol, Ýsmail ve Mustafa BATTAL'
ýn amcasýnýn oðlu; Rýfat BATTAL.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
98,38
Yýl:25 Sayý: 7136
5 MART 2015
PERÞEMBE
Düzeltmen
2-Cemilbey Köyü' nden gelme, Endüstri
Meslek Lisesi Öðretmeni Ýshak ÜNAL, Çorum
Belediyesi' nden emekli Cengiz ÜNAL ve Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi çalýþaný Arif ÜNAL' ýn babasý; Elvan ÜNAL.
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
1-Dodurga Kuyucak Köyü' nden gelme, Þenol Itriyat Deposu sahibi Ýbrahim ve Hasan ÞENOL' un babasý, Ufuk ÞENOL' un dedesi, Ali
ERBAÞ, Hikmet DOÐAN, Recep COÞKUN ve
Ýhsan POLAT' ýn kayýnpederi, Maden Ocaðý'
ndan emekli; Galip ÞENOL.
13
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Çepni Mah.
Aynalý Sok. No:7 ÇORUM
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE 5 MART 2015
Mülteciler için
seferber oldular
EROL TAÞKAN
Ulukavak
Mahallesi Muhtarý
Hanefi Özdemir,
mahallesinde yaþayan
mültecilerin ihtiyaçlarý
için kamu kurumlarýný
ve STK’larýn saðlýk
baþta olmak üzere pek
çok konuda seferber
olduðunu söyledi.
Kamu Hastaneleri
Birliði Genel Sekreteri
Opr. Dr. Ömer Sobacý,
Saðlýk Müdürü Dr.
Ýsmail Yücel, Halk
Saðlýðý Müdürü Dr.
Ahmet Barýþ, Tabip
Mülteciler için STK’lar saðlýk baþta olmak üzere pek çok konuda seferber oldu.
Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak,
Eczacýlar Odasý
Baþkaný Süleyman
Koca ve Aile Hekimi
Dr. Murat Çaðlar’ýn
mülteci ailelerin
tedavisi ve ilaç
ihtiyaçlarý için aileleri
tek tek ziyaret
ettiklerini aktaran
Özdemir, “Vali
Yardýmcýmýz Adem
Saçan baþta olmak
üzere tüm
idarecilerimize ve
saðlýk taramasýna
katýlan saðlýk
görevlilerimize
teþekkür ederim.”
dedi.
Özellikle
çocuklar baþta olmak
üzere tüm aile
fertlerinin saðlýk ve
diðer ihtiyaçlar
bakýmýndan muhtaç
durumda olduðuna
iþaret eden Muhtar
Özdemir, el birliði ile
insanlýk adýna
mahallelerine sýðýnan
insanlara yardým
etmeye çalýþtýklarýný,
bu anlamda katký
saðlamak isteyen
herkesin desteðine
ihtiyaç duyulduðunu
hatýrlattý.
Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, mülteciler için yapýlan çalýþmalarý özetledi.
Kamyoncular Garajý’na övgü
Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel
Baþkaný Bendevi Palandöken ile Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn, Çorum’a yeni kazandýrýlan Kamyoncular
Garajý için yetkilileri
tebrik ettiler.
Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Ankara’da çeþitli temaslarda bulundu. Þahin, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Torun ile birlikte
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken ile Türkiye Þoförler
ve Otomobilciler Federasyonu Genel Baþkaný
Fevzi Apaydýn’ý makamlarýnda ziyaret etti.
Son derece samimi bir
ortamda gerçekleþen görüþmeler sýrasýnda Tahsin Þahin, Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý
tamamlanan Kamyoncular Garajý ve Nakliyatçýlar Sitesi’nin fotoðraflarýnýn yer aldýðý dosyalarý TESK Baþkaný
Bendevi Palandöken ve
TÞOF Baþkaný Fevzi
Apaydýn’a sundu.
TAHSÝN ÞAHÝN
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
BÝLGÝ VERDÝ
KANLAR KUTLADI
Türkiye Þoförler ve
Otomobilciler FederasTESK Genel BaþÇorum Belediyesi
yonu Genel Baþkaný
kaný Bendevi Palandötarafýndan yapýmý taFevzi Apaydýn ise Çoken ile TÞOF Baþkaný
mamlanan Kamyon Garum’da faaliyete açýlan
Fevzi Apaydýn’a Yeni
rajý ve Nakliyeciler Siteyeni garajýn Türkiye’ye
Kamyon Garajý ve Naksi’nin Þoförler ve Nakliörnek bir tesis olduðunu
liyeciler Sitesi hakkýnda
yeciler Odasý tarafýndan
söyledi. Fotoðraflarýný
bilgiler veren Çorum
üyelerin hizmetine açýlincelediði garajýn ÇoÞoförler ve Nakliyeciler
masýndan
duyduðu
rum’a yakýþtýðýný ifade
Odasý Baþkaný Tahsin
memnuniyeti dile getieden Apaydýn, bu örnek
Þahin, yeni garajýn 118
ren TESK Genel Baþkatesisin oda üyelerine ve
kamyon ve 118 TIR olný Bendevi Palandöken,
Çorum’a hayýrlý olmasýmak üzere toplam 236
böylesine güzel bir yatýný diledi.
araç kapasitesine sahip
rýmýn Çorum’a kazandýolduðunu söyledi. Þarýlmasýnda emeði geçen
Tesisin yapýmýnda
hin, 45 bin metrekarelik
herkesi tebrik etti. Paemeði geçen tüm kurum
alanda yapýmý tamamlalandöken, Þoförler ve
ve kuruluþlarý tebrik
nan garajda sosyal donaNakliyeciler Odasý Baþeden Fevzi Apaydýn,
týlar, lokanta, mescit,
kaný Tahsin Þahin’i de
Çorum Þoförler ve Nakmarket ve idari bina olbaþarýlý çalýþmalarýndan
liyeciler Odasý Baþkaný
mak üzere toplam 19
dolayý kutladý.
Tahsin Þahin’i de baþaadette nakliyeci iþyeri
T Ü R K Ý Y E ’ Y E rýlý çalýþmalarýndan dobulunduðunu vurguladý.
layý kutladý. (Haber
ÖRNEK BÝR TESÝS
Merkezi)
GENEL BAÞ-
268 ünite kan toplandý
Türk
Kýzýlay’ý
Derneði Çorum Kan
Baðýþ Merkezi tarafýndan Çorum’un Sungur-
lu ilçesinde baþlatýlan
kan baðýþý kampanyasýnda 268 ünite kan
toplandýðý bildirildi.
Kýzýlay Sungurlu
Þube Baþkaný Elvan
Küçükevcilioðlu, Çorum Kan Baðýþý Merke-
Kan baðýþý kampanyasýnda 268 ünite kan toplandýðý bildirildi.
zi tarafýndan Atatürk
Meydaný’nda düzenlenen kampanya kapsamýnda 268 ünite kan
toplandýðý açýklandý.
Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Küçükevcilioðlu, kurtulacak bir hayatýn baðýþlanan kanlara baðlý olduðunu söyledi.
Küçükevcilioðlu,
"Bu kampanyamýzda
268 ünite kan topladýk.
Kampanyamýza destek
veren herkese teþekkür
ediyorum" dedi.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
SMMMO’ya kutlama ziyaretleri
Ýl Defterdarý Ali Sormaz ile vergi dairesi yetkilileri SGK Müdürü Duran Cesur’u ziyaret etti.
Ýl Defterdarý Ali
Sormaz, Defterdar
Yardýmcýsý Mehmet
Tural, Gelir Müdürü
Nazlý Keleþ ve Vergi
Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ile SGK Ýl
Müdürü Duran Cesur, SMMMO’ya ziyarette bulundular.
1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle gerçekleþtirilen ziyaretlerde Serbest
Muhasebeci ve Mali
Müþavirler
Odasý
(SMMMO) Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým ve
yönetim kurulu teb-
rik edildi.
SMMMO Baþ-
Çorum Serbest
Muhasebeci Mali Müþavirler
Odasý
(SMMMO) yönetim
kurulu üyeleri 1-7
Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret
Borsasý’ný ziyaret etti.
SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým,
ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþerek karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Kurumlararasý iþbirliðinin önemine inandýklarýný
vurgulayan Yýldýrým,
kentin hak ettiði konuma ulaþabilmesi için
sivil toplum örgütleri
arasýndaki birlik ve
beraberliðin önemine
dikkati çekti.
Yýldýrým’ýn þahsýnda tüm meslek
mensuplarýnýn haftasýný kutlayan Ticaret
Borsasý Baþkaný Ali
Bektaþ ise, muhasebecilik ve denetim mesleði mensuplarýnýn
kaný Muzaffer Yýldýrým, ziyaretler için teþekkürlerini dile ge-
tirdi. (Haber Merkezi)
SMMMO’dan borsaya ziyaret
Defterdarlýk yetkilileri 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle ziyaretler yaptý.
özellikle vergi yükümlüleri ile devlet
arasýnda köprü görevini üstlendiðini söyledi.
Ziyaretten duy-
duðu memnuniyeti dile getiren Bektaþ,
SMMMO yöneticilerine teþekkür etti.(ÝHA)
SMMMO yönetimi Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti.
YEDAÞ, yönetim modelini paylaþacak
Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul, YEDAÞ'ýn EFQM sürecindeki bilgi ve birikiminden faydalanmak istediklerini belirtti. Genel
Müdür Türkoðlu, “Gerek teknolojik alt yapýmýzý gerekse de yönetim modelimizi paylaþmaktan onur duyarýz.”
dedi
Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki
Yumbul ve Merkez
Bankasý Samsun Þubesi Müdürü Mehmet
Ünal Kekevi'nin yer aldýðý heyet, her yýl olduðu gibi 2013 yýlýnda da
Samsun'da Kurumlar
Vergi Rekortmeni olan
YEDAÞ'ý, Gelir Dairesi
Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý özel teþekkür plaketi ile ödüllendirdi.
‘ORTAK SÝNERJÝ BAÞARIYI GETÝRDÝ’
YEDAÞ Genel
Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret ederek
teþekkür eden Vergi
Dairesi Baþkaný Zeki
Yumbul, "YEDAÞ gibi
EFQM sürecini yaþayan ve yönetim modelini sistemine entegre etmeyi amaçlayan kuruluþuz. Kurumsal ve teknolojik alt yapýlarýmýzý
yeniliyoruz. YEDAÞ'ýn
bilgi ve birikiminden
faydalanmak istiyoruz"
dedi.
Ziyaretten dolayý
memnuniyetini dile ge-
Samsun'da Kurumlar Vergi Rekortmeni olan YEDAÞ ödüllendirildi.
tiren YEDAÞ Genel
Müdürü Türkoðlu, kurumlar arasý iletiþimin
öneminden bahsetti.
Türkoðlu, "Özelleþtirme süreciyle birlikte
þirketimiz, Toplam Kalite Yönetim Sistemi
modelini benimsedi ve
tüm süreçlerinde paydaþlarýyla birlikte ortak
bir sinerji oluþturdu.
YEDAÞ'ýn iþ süreçlerinde anlayýþ ayný devam ediyor ancak tek
fark hýzlý, kaliteli bir iþ
süreçlerinin yaþanmasý.
Bu da zaten yönetim
modelinin bir parçasý.
Þirketimizle çeþitli þekilde diyalog halinde
olan herkes bizim paydaþýmýzdýr" þeklinde
konuþtu.
‘YEDAÞ'IN YÖNETÝM MODELÝNÝ
UYGULAMAK ÝSTÝYORUZ’
Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki
Yumbul da, vatandaþla-
rýn hizmet alabilmesindeki en önemli kaynaðýn vergi olduðunu belirterek, "Þehrinde bulunan büyük vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarý
deðerlendirilmesi noktasýnda çalýþmalarýmýz
var. Bu kuruluþlarýn
þehrimizde kalmalarý,
vergilerini kazandýklarý
þehre ödemeleri için
ciddi adýmlar atýyoruz.
Sonuçta bu þehirden giden büyük mükellef,
þehrimizin kalkýnmasýnda ve yatýrýmlarýnda
azalmalara sebep oluyor. Sizin gibi büyük
kuruluþlarý ziyaret ederek, taleplerini alýyoruz. YEDAÞ'a teþekkür
ediyoruz" dedi. Gelir
Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn
EFQM yönetim modeli
ile yönetilmeye baþladýðýný belirten Yumbul,
"YEDAÞ'ýn EFQM sürecindeki bilgi ve birikimden faydalanmak
istiyoruz" diye konuþ-
tu.
MALATYA KAYISISI ÝKRAM ETTÝ
Genel Müdür Türkoðlu ise, Samsun'un
kalkýnmasý yönünde
atýlacak tüm adýmlarda
YEDAÞ'ýn hazýr olacaðýna vurgu yaparak,
"Gerek teknolojik alt
yapýmýzý gerekse de
yönetim modelimizi
paylaþmaktan onur duyarýz" þeklinde konuþtu. Sohbet esnasýnda
misafirlerine Malatya
kayýsýsý ikram eden
Türkoðlu'nu hemþehrisi Merkez Bankasý
Samsun Þubesi Müdürü Mehmet Ünal Kekevi de tebrik ederek,
"Türkoðlu'nun liderliðinde zirveye çýkan
YEDAÞ, Samsun için
her açýdan bir kazanýmdýr. Kendisini hemþehrisi olarak kutluyorum
ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi.
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
Muhsin Baþkan’a
Hatim Kampanyasý
Alperen Ocaklarý Hatim Kampanyasý baþlattý.
Alperen Ocaklarý'ndan yapýlan
açýklamada, "Þehit Liderimiz Muhsin
Yazýcýoðlu'nun vefatýnýn sene-i devriyesi sebebiyle; Kur'an-ý Kerim, Tebareke,
BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Türne Neþet Ertaþ'ýn'ýn söylediði gibi “Kadýn
kiye'de kadýnýn adýnýn sözde deðil özde olinsan, erkek insanoðludur.”
masý gerektiðini bildirdi.
Anayasamýzýn Kanun önünde eþitlik
Çam, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
ilkesi 10. Maddesinde " Herkes, dil, ýrk,
nedeniyle yaptýðý açýklamada, Ýnsan haklarenk, cinsiyet, siyasî düþünce, felsefî
rý temelinde kadýnlarýn siyasi ve sosyal biinanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
lincinin geliþtirilmesine, ekonomik, siyasi
ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþitve sosyal baþarýlarýnýn kutlanýlmasý için her
tir. Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahipyýl 8 Mart'ýn Kadýnlar Günü olarak kutlantir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini
dýðýný hatýrlatarak, þöyle dedi:
saðlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alýnacak tedbirler eþitlik ilkesine aykýrý ola"Ülkemizde Bakanlar Kurulunun 25
rak yorumlanamaz. Hiçbir kiþiye, aileye,
tanesi erkek, 1 tanesi kadýndýr, kadýn oraný
zümreye veya sýnýfa imtiyaz tanýnamaz.
yüzde 4 dür. 550 Milletvekilinden 471 erDevlet organlarý ve idare makamlarý bütün
kek, 79 kadýn Milletvekili bulunmakta, kaHayati Çam
iþlemlerinde kanun önünde eþitlik ilkesine
dýn oraný yüzde 14 dür. 81 ilden sadece Kýrkuygun olarak hareket etmek zorundadýrlar.
lareli ve Sinop illerinde kadýn Vali bulunmakta oranlarýna bakýldýðýnda kadýn Vali oraný yüzde 2,5 dur. erkek
Anayasa'nýn 10. maddesi, kadýnlarla erkeklerin eþit
oraný yüzde 97,5'dir. Ýlimizdeki duruma baktýðýmýzda 5
haklara sahip olduðunu söylemesine, bu eþitliðin yaþama
Vali Yardýmcýsýnýn hepsi erkek, kadýn sayýsý sýfýrdýr. 13
geçmesini devletin görevi olarak belirlemesine raðmen
ilçe Kaymakamýmýzdan hepsi erkek, kadýn sayýsý sýfýrve Türkiye, imzaladýðý uluslararasý sözleþmelerle de kadýr. 38 Ýl Genel Meclis üyesinden 35 erkek, kadýn sayýdýna karþý ayrýmcýlýðýn her alanda önlenmesi ile yükümsý 3, kadýn oraný ise yüzde 8 dir. 1 Ýl Belediyesi, 13 illü olmasýna karþýn bugün toplumsal hayatta kadýnýn varçe belediyesi, 2 belde belediyesi tümü erkek, kadýnýn salýðý pek çok alanda eksiktir. Kadýnlarýn çalýþma hayatýnyýsý sýfýrdýr. Çorum Belediyesi 4 Baþkan Yardýmcýlarýnýn
da eskiye oranla çok daha yaygýn yer almasý kadýnýn
tümü erkek, kadýn sayýsý sýfýrdýr. Bu sayýlar bizlere gösekonomik özgürlüðünü saðlamaya yetememiþtir. Bugün
termektedir ki kadýna ülkemizde ve ilimizde pozitif ayhala çalýþan pek çok kadýnýn maaþ kartý eþinin tasarrufu
rýmcýlýk deðil maalesef negatif ayrýmcýlýðýn uygulandýðý
altýndadýr.
açýktýr. Türkiye Nüfusunun ve seçmen nüfusunun yarýsý
8 Mart Dünya Kadýnlar gününde yetkililer yine
kadýndýr. Bu rakamlar olumlu yönde deðiþmediði sürece
methiyeler dizecek, yanlýþ kadýn algýsýnýn ve olumsuz
maalesef toplumdaki algý deðiþmemekte, kadýn cinayetrakamlarýn deðiþmediði sürece kadýnýn adý sözde var
leri zirve yapmaktadýr. Bu algýnýn yýkýlmasýnýn bir ayaðý
olacak özde ise maalesef bulunmayacaktýr. Çorum
da eðitimden geçmektedir. Yetkili kurumlarýn bu konuBASK olarak kadýna karþý her türlü ayrýmcýlýðýn karþýlara duyarsýz kalmamasý gerekmektedir. Kadýn cinsel
sýnda olacaðýmýzý bir kez daha yenilemek isteriz. 8 Mart
obje, bulaþýkçý, temizlikçi, çamaþýrcý, çocuk bakýcýsý deDünya Kadýnlar gününü kutlar, kadýnlarýn hak ettiði yeðildir. Peygamberimiz “Cennet annelerin ayaklarý altýnre statüye ulaþmalarýný temenni ediyoruz." (Haber Merdadýr” demekle dinimizde kadýnýn önemini belirtmiþ, yikezi)
Dershanede Kadýnlar Günü etkinliði
Eren Er Dershanesi 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir program düzenleyecek. 8 Mart Pazar günü Dershanede gerçekleþtirilecek olan etkinliðe bütün veliler
davet edildi.
Kadýnlara özel düzenlenecek programda, video gösterimi, þiirler, ikram, müzik/eðlence, ve karanfil verilecek.
Büyüyüp geliþince kýzlarýný evlendirmek zor gelir ana babaya. Bizim kültürümüzde kýz isteme vardýr, erkekler kýzýn peþinde koþar, talibi olur ve istemek için ayaðýna giderler. Düðünde baþrol gelinindir.
Bu, Kýyafetten de bellidir. Sonra yuvanýn
harcý, her an herkesin sorduðu, ihtiyacýný
ona danýþtýðý ve fedakârlýðýn zirvesidir.
Baba ölünce aileyi kadýn bir arada tu'Kadýn olmazsa her þey eksik olur'
tar ama kadýn ölünce baðý kopmuþ inci kolEren Er Dershanesi Müdürü Menderes
ye gibi daðýlýr her þey.
Yýlmaz yaptýðý açýklamada, þöyle dedi:
Böyle önemli bir varlýðý anlamak, kýy'"Kadýn yeryüzünde bir çiçek, bulunduðu ormetini bilmek ve hak ettiklerini yad etmek
tamda havayý deðiþtiren güzel bir koku, aileiçin bu gün toplandýk. Ne söylesek kadýn
nin temel taþý, iþ hayatýnýn rengi, deseni, topiçin az. Bu baðlamda kadýnlara da düþen
Menderes Yýlmaz
raðýn bereketi, hâsýlý olmazsa olmazlarýn biringörevler var. Öncelikle kadýnýn deðerini kacisidir.
dýn bilmeli, bunu erkeðe de o öðretecek. Ýlk olarak Çocukken erkeðe kadýnýn önemini kavratmalýyýz ki ömür
Doðduðunda haneye güneþ doðar. Erkek evlat isteboyu aklýndan çýkmasýn. Büyüdüðünde karþýsýnda duran
yenlere ondan daha hayýrlýsýdýr. Meryem'dir, Fatýma'dýr,
kadýn da, onuruna, gururuna, kimliðine önce kendi sahip
kadýncýk anadýr. Evin neþesidir.
çýkýp, sonra erkeðe karþý bunu savunup kendini ezdirtmeAnne Babalar eskilerde kýz çocuðuna kerime derlermelidir''
miþ, göz bebeði anlamýna gelir. Gözün görmesi için her
Bayanlar! Siz kendinize ne kadar saygý duyarsanýz;
türlü çerden çöpten korunan, baþýmýzýn en mutena yerinErkekte sizi o kadar saygý duyar. Kendinizi hayatýn her
de duran gözbebeði, gözümüzün ve gönlümüzün aydýnlýalanýnda var edin ki, hayatýn merkezinde olduðunuz bilinðýdýr.
sin." (Haber Merkezi)
Üreten kadýnlar sergi açacak
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý koordinatörlüðünde
faaliyetlerini yürüten TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri çerçevesinde kendi ürünlerini üreten bayanlar için sergi düzenleyecek.
TSO ve Mikrokredi Çorum Þubesi iþbirliði ile düzenlenecek olan sergide giriþimci kadýnlarýn kýsýtlý ser-
15
Amme, Yasin-i Þerif ve Salavat-ý Þerife
okunacaktýr. Ýsmini yazdýrýp bu kutlu etkinliðe dahil olmak isteyen gönüldaþlarýmýzýn bizlerle irtibat kurmasý gerekmektedir. Ýrtibat Tel: 0530 179 03 47
(Ahmet Tapan)" ifadelerine yer verildi.
(Haber Merkezi)
BASK’tan 8 Mart açýklamasý
maye ile ürettikleri ürünler yer alacak. Sergi, 7 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da eski Tekel Ýl Müdürlüðü binasýnda gerçekleþtirilecek. Ayrýca, 8 Mart Pazar günü saat 16.00’da TSO Meclis Salonunda Av. Neslihan Boyabatlý ve Psikolojik Danýþman Filiz Obuz tarafýndan Kadýna Þiddette Mevcut Yasalar ve Þiddetin Psikolojik Boyutlarý toplantýsý düzenlenecek. (Haber Merkezi)
Huzurevi sakinlerine sürpriz bakým
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, Deðerler Eðitimi
Projesi kapsamýnda Atýl
Uzelgün Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret
etti.
Deðerler Eðitimi
Projesi Mart ayý etkinliði olarak ‘Sevgi’ ve
‘Saygý’ temalý çalýþmalar yapan okul öðrencileri, ‘Büyüklere Saygý
ve Yardým’ baþlýðýnda
yaptýðý çalýþmada hem
yaþlýlarý ziyaret hem de
onlarýn saç ve týrnak bakýmlarýný yapmak için
çalýþma baþlattý.
Deðerler Eðitimi
Proje Baþkaný Okul Müdür Yardýmcýsý Mustafa
Atakcan, Güzellik ve
Saç Bakýmý Alaný öðret-
PERÞEMBE 5 MART 2015
Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
meni Asuman Yavaþ’ýn
Nisan ve Mayýs aydalýðý
oluþturmayý
yürüttüðü çalýþma kaplarýnda ayda bir gün ziamaçladýklarýný söylesamýnda gerçekleþtirilen
yaret ve bakým þeklinde
yen yetkililer, bu konuziyarette öðrenciler, hudevam edecek projeyle,
da tüm öðrencilerin ve
zurevi sakinleriyle sohöðrencilerde yaþlýlara
halkýn bilinçli olmasý
bet etme imkâný da bulkarþý sevgi, saygý ve sogerektiðini ifade ettiler.
dular.
rumluluk bilinci farkýn(Haber Merkezi)
Engelli üyelere
banyo sandalyesi
Alaca Engelliler Derneði, üyelerinden Fikri Kellegöz ve Rasim Kaplan’a tekerlekli banyo sandalyesi baðýþladý.
Alaca Engelliler Derneði, üyelerinden Fikri
Kellegöz ve Rasim Kaplan’a tekerlekli banyo sandalyesi baðýþladý.
Daha önce de akülü ve manüel sandalyeler baðýþladýklarý üyelerinin bir ihtiyacýný daha giderdikleri için mutlu olduklarýný belirten Dernek Baþkaný Av.
Ahmet Görür, “Sandalyelerin bedelini karþýlayan
hayýrsever hemþehrilerimize ve bu mutlu günümüzde bizimle beraber olan Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Yusuf Büküþ’e, Sami Aslan ve Zeki Duygun
Hocalarýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.
(Haber Merkezi)
Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Fatih
Gök, 13 Mart'ta iþ býrakacaklarýný açýkladý.
“Yandaþ malum ve Memnun-Sen'in þakþakçýlýk ve yaðcýlýðýnýn son noktasý olan toplantýsýnda konuþan Saðlýk Bakaný, çalýþanlarýnýn sorunlarý dað gibi yýðýlmýþken saðlýk çalýþanlarýna milletin duasý yeter diyor. Sayýn Bakan dua milletin.
Onlardan Allah razý olsun. Senin vazifen bize bunu söylemek deðil, çalýþanlarýn sorunlarýný çözmek ve taleplerini yerine getirmek. Yandaþlarýn
þakþakçýlýðýný görüp her þey yolunda zannetme.
Onlar çalýþanýn deðil senin temsilcin.” diyen Gök,
saðlýk çalýþanlarýnýn kan aðladýðýný, Çalýþanlarýn
artýk somut adýmlar, hayata geçen uygulamalar
görmek istediklerini ifade etti.
Gök, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Bakanla poz vermeyi, pinpon oynamayý, sendikacýlýk
sanan þakþakçýlara sözümüz çalýþan haklarýnýn
böyle savunulmayacaðýdýr.
Bakan bizim toplantýmýzda müjde verecek
diye reklam yapanlar Bakandan sadece bize oy
toplayýn, seçimlerde bizim için çalýþýn talimatý aldýlar. Bakan mealen biz sizi bu hale getirdik. Sizde bizim için seçimlerde çalýþacaksýnýz dedi.
Bunlarda elleri patlayana kadar alkýþladýlar. Tüm
çalýþanlar bunu iyi anlamalýdýr. Bunlardan çalýþana bir hayýr gelmez. Bunlar idarecinin talimatý, siyasetçinin emrinden baþka bir þey bilmezler. Çalýþanýn hakký ve hukukunu bilmezler ancak idareci ile poz verip, çalýþana gözdaðý verirler. Çalýþanlar þunu iyi bilmelidirler. Ömrünün sonlarýný yaþayan, biraz sonra boðazlanacaðýn farkýnda bile
olmadan celladý olan kasabýn býçaðýný yalayan
türden zavallýca tavýrlarla sendikacýlýk yapýlmaz
Türk Saðlýk-Sen olarak tüm yurtta bir dilekçe kampanyasý baþlatarak Döner sermayelerin
emekliliðe yansýtýlmasý ve yýpranma payý verilmesi için saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda stantlar
açtýk. Çalýþanlardan dilekçeleri imzalayarak bu
haklý mücadeleye destek olmalarýný istedik.
Çalýþanlar da bu çaðrýmýza karþýlýk verip,
imzalarý ile bizim mücadelemize destek oldular.
Ortak oldular. Kendilerine çok teþekkür ediyoruz.
Fakat çalýþanýn memnun olduðu bu kampanyamýzdan Malum-Sen rahatsýz oldu. Yaptýðýmýz
çalýþmadan duyduðu rahatsýzlýklara o derece büyük oldu ki yayýnladýklarý açýklamada döner sermayelerin emekliliðe yansýtýlmasý ve yýpranma
payýný kazandýklarý ifade ettiler bizi emek hýrsýzlýðý ile suçladýlar ama ayný açýklamada 2015 yýlýnýn döner sermayelerin emekliliðe yansýmasý ve
yýpranma payý verilmesi için mücadele yýlý ilan
ettiler.
Bu ne perhiz bu ne lahana turþusu misali sormak lazým; Madem kazandýnýz neyin mücadelesini veriyorsunuz, yok ortada kazanýlan bir þey
yoksa neyi davasýný güdüyor, kampanyamýzý karalýyorsunuz?
Yoksa biz kampanya yaparken çalýþanlarýn
siz ne yapýyorsunuz sorusuna verecek cevap bulamadýnýzmý da rol çalmaya, göstermelik eylemlere mecbur kaldýnýz ?
Acizliðinizi biz Aile Hekimliðindeki cumartesi iþ býrakma kararlarýndan da biliyoruz. Çalýþanlarýn tepkisi üzerine zoraki aldýðýnýz kararý sitenizden bile yayýnlamaya yüreðinizin yetmediði
500 Bin saðlýk çalýþaný gördü. Aile Hekimliði Çalýþanlarýna Yönelik, Cumartesi Nöbetlerini Doðru
Bulmuyoruz Lafýndan Öte bir þey yapamadýnýz.
Ýþ güvencesini kaldýrma giriþimleri yerine
tüm çalýþanlarýn kadrolu olduðu güvenceli bir çalýþma ortamý istiyor.
Malum sendikanýn ihanetiyle toplu sözleþmede cebi delinen, zarara uðratýlan tüm kamu çalýþanlarýnýn hakký olan ek zammý talep ediyor.
Döner sermayelerin emekliliðe yansýtýlarak
emeklikte sefaletin sonlandýrýlmasýný ve emeklilikte insanca yaþamak istiyor.
Saðlýk çalýþanlarýnýn yitik hakký olan yýpranma payý vaatte kalmasýn hayata geçsin istiyor.
Çalýþanlarýn can güvenliðini tehdit eden þid-
det sona ermeli, aðýr cezalar yürürlüðe girmelidir.
Bunlarýn yaný sýra saðlýk çalýþanlarý, her kuruma bir kreþ, tüm çalýþanlara lisans tamamlama
hakký gibi düzenlemeler acilen hayata geçsin istiyor.
Kürsülerden atýlan nutuklara, suya yazýlan
sözlere tahammülümüz yoktur. Saðlýk çalýþanlarý
icraat görmek istemekte, memnuniyetleri için somut geliþmeleri beklemektedirler.
Türk doktorlarýnýn sorunlarýna sürekli kulak
týkanarak yabancý doktor rüyalarýna dalýnmakta,
niteliði olmadan ucuz iþ gücü için ince hesaplar
yapýlarak, yabancý doktor rüyalarýna dalýnmaktadýr.
Asistanlar 36 saate varan nöbetlerde helak
olmakta, hemþireler, ebeler, saðlýk çalýþanlarý aðýr
iþ yükü altýnda adeta kan aðlamaktadýrlar.
Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna
angarya Cumartesi nöbeti dayatýlmakta ve pazarda çalýþacaksýnýz denilerek hýzla köle sistemine
dümen kýrýlmaktadýr.
Kamu hizmeti yürüten ama kadro talepleri
yerine getirilmeyen kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarý, vekil ebe hemþireler ve 4/C'liler umutsuzluða sevk edilmektedir.
Memurlarýmýz yok sayýlmýþ, Hizmetliler görevini yaptýklarý memur kadrosuna atanmamýþtýr.
Kýsacasý Saðlýk hizmetlerinde görev alan
doktorumuzdan hemþiresine, ebemizden saðlýk
memurumuza saðlýk teknisyenine, teknik personelden, memura, hizmetli arkadaþlara kadar her
birinin sorunu ve sýkýntýsý vardýr.
Çalýþanlar böyle bir durumda iken ne yazýk
ki bakanlýk tarafýndan çalýþan memnuniyeti hiçe
sayýlmakta, çalýþanlarýn talepleri ise sürekli ötelenmektedir.
Saðlýk çalýþanlarý yapýlacak, edilecek gibi
ucu sonu belli olmayan sözlerden, kendilerinin
umursanmamasýndan usanmýþlardýr. Sabýr taþlarý
çatlamýþ, tahammül bardaklarý dolup taþmýþtýr.
Dertler boylarýný aþmýþ olmasýna raðmen hala vurdumduymazlýklarýn devam etmesi kabul
edilemezdir.
Ýþte bu kararlý tavrý bir kez daha güçlü bir þekilde yansýtmak, saðlýk çalýþanlarýnýn taleplerini
bir kez daha Türkiye Gündemine taþýmak ve "artýk yetti, laf deðil icraat istiyoruz" sözlerini alanlarda haykýrmak için 14 Mart Týp Bayramý arifesinde 13 Martta, tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda iþ býrakýyoruz. 14 Mart günü de Aile Hekimliðindeki cumartesi nöbetlerini protesto kararlýðýmýzý sürdürüyor, ASM ve TSM'lerde iþe gitmiyoruz.
Gelin 500 Bin Saðlýk çalýþanýnýn haklý taleplerini ayný günde hep beraber dile getirelim.
Saðlýk alanýnda örgütlü, "dernek, oda ve diðer birçok STK" ile ayný gün yapacaðýmýz bu iþ
býrakma eylemine tüm saðlýk çalýþanlarýnýn, saðlýk alanýnda faaliyet gösteren tüm STK'larýn katýlmasýný bekliyor ve çalýþan hakký için güç birliðine davet ediyoruz. Bu çaðrý çalýþanýn talebidir.
Bu çaðrýya kim uyacak, kim kulak týkayýp benim
çalýþan gibi bir düþüncem yok diyecek o gün göreceðiz. O gün çalýþanlarýn yanýnda olanlar alanlarda, siyaset ve bürokrasinin yanýnda ve emrinde
olanlar, makam odalarýnda ve hamaset dolu laflarýn edildiði salonlarda olacak.
2015 Yýlýný Mücadele Yýlý Ýlan Edip, Mücadeleyi:" Makam Odalarýnda Çay Kahve Sohbetlerinden; Yapýlan Toplantýlara Bakanlarý Ve Tetikçi Ýdarecileri Toplayarak, Çalýþanlara Yandaþ
Olduklarýný Ýlan Ederek Ve Aba Altýndan Sopa
Göstermekten Ýbaret Saymaya devam edecektir.
Bu iþ býrakma eylemini ayný zamanda daha
iyi bir saðlýk hizmeti verilmesi içinde gerçekleþtiriyoruz. Biz Tüm vatandaþlarýmýz için ücretsiz,
eþit, ulaþýlabilir ve nitelikli saðlýk hizmeti sunulmasý gerektiðine inanýyor ve tüm vatandaþlarýmýzdan anlayýþ bekliyoruz." (Haber Merkezi)
13 Mart’ta iþ býrakacaklar
16 PERÞEMBE 5 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Kadýn çiftçiler eðitimde
14 Mayýs 2012 tarihinde Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan ‘Kadýn Çiftçi Eðitimi’ iþbirliði protokolü kapsamýnda kadýn çiftçilere yönelik hazýrlanan eðitim
programlarý uygulanmaya baþlandý.
Bayat’ýn Tepekutuðun köyünde baþlayan
eðitime kadýn çiftçiler yoðun ilgi gösterdi.
Sungurlu, Ortaköy ve Ýskilip ilçeleriyle,
Düvenci Beldesi ve Ovasaray köyünde de gerçekleþtirilecek olan eðitimler Aðustos ayýna kadar
tamamlanacak olup en az 300 kadýn çiftçiye eðitim
verilmesi planlanýyor.
Yeþilay haftasý etkinliði
Hazýrlanan
programda
Kooperatifçilik,
Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda
Cinsiyet Eþitliði, Türkiye’de Kadýn Erkek Eþitliði
Alanýnda Mevcut Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal
Geliþmeler- Kurumsal Yapýlanmalar, Kadýna Yönelik
Þiddet, Kiþi Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik,
Alo Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken
Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi,
Mikrokredi, Üreme Saðlýðý ve Güvenli Annelik,
Dengeli Beslenme, Tarým Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen
ve Saðým Teknikleri, Bayat Ekmek Ýsrafýnýn Önemi,
TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Süt
Ürünleri, Brucella ve Þap Hastalýðý konularý yer alacak. (Haber Merkezi)
Sungurlu ilçesinde Yeþilay Haftasý etkinlikleri çerçevesinde öðrencilere seminer verildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Yeþilay Haftasý etkinlikleri çerçevesinde öðrencilere seminer verildi.
Medicana International Hastanesinde Kalp ve
Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalý þefi olarak çalýþan
Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren tarafýndan Özel Ýdare
Konferans Salonu'nda verilen seminere Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Ýlçe Garnizon Komutaný Jandamr Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,Ýlçe Emniyet Müdürü Adem Kaynak, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atçýoðlu, Þube müdürleri ve öðrenciler katýldý.
Seminerde Yeþilay’ýn kuruluþu ve iþlevi hakkýnda
kýsa bilgiler veren ilçe temsilcisi Ecz Bekir Sami Ünsal, ’’Yeþilay Cemiyetinin, ülkemizin iþgal yýllarýna
rastlayan 1920 yýlýnýn 5 Mart tarihinde, Ord. Prof. Dr.
Mazhar Osman Uzman ve arkadaþlarýndan oluþan vatansever bir ekip tarafýndan kurulduðunu’’ ifade etti.
"Hilal-i Ahdar cemiyetinin þimdiki adýyla Yeþilay kuruluþundaki temel gayenin "Ýþgal güçlerinin
Anadolu’muzda özellikle genç nüfusa bedava daðýttýklarý sigara, alkol, uyuþturucu alýþkanlýðý ile mücadele etmek’’ olduðunu belirtti. Günümüzde de Yeþilay’ýn
bu mücadele ruhuyla iþlevini sürdürdüðüne dikkat
çekti.
Dr. Neyyir Tuncay Eren ise sigaranýn sessiz ve
seri bir katil olduðuna dikkat çekerek, Sigarada
4000'den fazla zararlý madde olduðunu, bunun 500'e
yakýn bölümünün kanserojen madde olduðunu kaydetti. Ülkemiz insanlarýnýn yüzde 33'ü sigara içmekte ve
bunlarýn yüzde 80'i ise bu zararlý alýþkanlýða 15 yaþýndan önce baþlamýþ bulunmaktadýr. Sigarada baðýmlýlýk
yapan temel maddenin nikotin olduðunu ve bu maddenin damar týkayýcý etkisini öncelikle akciðer, kalp damar ve beyinde gösterdiðini, el ve ayaklardaki damarlarý týkayarak kangrenlere sebebiyet vermesi sebebiyle
organ kayýplarýna yol açmaktadýr. Sigarada bulunan
bir diðer zararlý maddenin de katran olduðunu, bu
maddenin kanserojen olduðunun herkesçe bilinen bir
gerçek olduðu hususunun altýný çizdi.
Akciðer kanserlerinin yüzde 80'nin sigara kaynaklý olduðuna dikkat çekerek astým, kronik bronþit ve
amfizem gibi akciðer hastalýklarýn, içilen sigaranýn hava keseciklerini tahriþ etmesi sonucunda bu hastalýklarýn oluþtuðunu, aktif ve pasif içiciliðin hamile ve emzikli bayanlarda son derece kötü etkiler yaptýðýný ve
içilen sigaranýn düþüklere, ölü doðumlara, yeni doðanda ise organ yetmezliklerine yol açabildiðini vurguladý.
Sigaraya alýþma nedenlerinin en baþýnda sigara
içen ebeveynler olduðuna dikkat çeken Eren, "Arka-
daþ çevresi ile birlikte özenti ve merak duygusunun da
bu iþte etken olabildiðine iþaret etti. Slayt gösteriminde çarpýcý örnekler vererek bugün dünyada sigara nedeniyle yýlda 1.5 milyon insan hayatýný kaybetmektedir "dedi.
Alkol ve uyuþturucuya da deðinerek slayt ile örnekler gösteren Dr. Neyyir Tuncay Eren, "Alkolün
baþta kalp-damar sistemi, beyin ve sinir sistemi olmak
üzere beyin küçülmesi ve bunama gibi aðýz ortamý,
mide ve baðýrsaklar, kan dolaþým sistemi üzerinde kötü etkiler yaptýðýna dikkat çekti. Alkol vücutta karaciðer yolu ile metabolize olduðu için Karaciðer hücrelerinin tahrip olduðunu ve bunun sonucunda da alkolün
siroza kadar varan önemli hastalýklara yol açabildiði
söyledi.
Her üç maddenin de ilk kullanýmda kafa bulma
ve aldatýcý bir keyf etkisi yaptýðýný fakat zamanla kullanýcýlar bu aldýklarý maddelere baðýmlý hale geldikleri için ayný etkiyi görmek için gittikçe artan miktarlara
ihtiyaç duyar hale geldiðini anlatan Dr. Neyyir Tuncay
Eren, "Bu madde baðýmlýsý kiþilerin sürekli doz aþýmý
yapma isteði duymalarý sonucunda aldýklarý yüksek
dozlar nedeniyle zehirlenerek hayatlarýný kaybettiklerini" anlattý.
Toplumumuzdaki Bonzai adlý maddenin kullanýmýna da deðinen Prof. Dr. Eren, ’’Bu madde basit olarak uyuþturuculara çeþitli sývýlar emdirilerek sentetik
olarak elde edilmekte olup kullanýcýlarda kalp ve solunum durmasý sonucu ani ölümlere neden olabilmektedir. Bonzai denen bu sentetik madde çeþitlendirilerek
uyuþturucu pazarýna sürülmektedir. Uyuþturucu tacirlerinin bu sentetik maddeyi çok ucuz bir þekilde pazarlamasýnýn en önemli nedenlerinin baþýnda kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn saðlanarak, kitlesel olarak genç
insanlarýmýzýn ölümlerinin hedeflenmesi gelmektedir.
Bonzai ve diðer uyuþturucularýn pazarlanmasý tamamen dýþ kaynaklý þer güç odaklarýnýn yani düþman
güçlerinin kontrolünde olan bir durumdur. Tüm uyuþturucu maddelerin üretimi, daðýtýmý ve pazarlanmasý
konusu, ülkemiz insanlarýna özellikle de genç neslimize önemli bir tehdit olarak algýlanmalýdýr. Madde baðýmlýlýðýnýn nesle bir saldýrý olduðunu ve kitle imha
amaçlý olabileceðine vurgu yaparak salondaki gençlere Dýþ güçlerin hedef kitlesi sizlersiniz. Çok dikkatli ve
uyanýk olunuz, tuzaklarýna düþmeyiniz. Güzel vatanýmýza, bayraðýmýza sevgi ile baðlý kalýnýz. Bizi biz yapan deðerlerden, Milli ve manevi deðerlerimizden
kopmayýnýz ve çok çalýþarak ülkemize hizmet etmeye
devam ediniz’’ ifadelerini kullandý.(ÝHA)
Ýzmir ÇDF destek istedi
Ýzmir Çorum Dernekleri Federasyonu
Baþkaný Adnan Þahin,
Çiðli Belediye Baþkaný
Hasan Arslan'ý ziyaret
ederek, Ýzmir'de yaþayan Çorumlular için
destek istedi.
Çiðli Belediye
Baþkaný Hasan Arslan,
Ýzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný
Adnan Þahin ve yönetim kurulu üyelerini
makamýnda aðýrladý.
Baþkan Arslan’a federasyon olarak yürüttükleri çalýþmalara iliþkin
bilgiler veren Þahin, Ýzmir’in birçok bölgesinde yaþayan Çorumlu
vatandaþlarý ilgilendiren etkinlikler için Arslan’dan destek istedi.
Çiðli ilçesinin, farklý illerden gelen kiþilerin
yaþadýðýný ifade eden
Baþkan Arslan, "Çiðli
farklý kültürlerden gelen insanlarýn yaþadýðý
kozmopolit bir yer.
Geçmiþimizle kurduðumuz baðlarýmýzý, kökle-
Minikler, gýda iþletmelerini gezdi
‘Kadýn Çiftçi Eðitimi’ baþladý.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Gýda ve Yem Þube
Müdürlüðünce; anasýnýfý
öðrencilerine gýda iþletmeleri gezdirilerek, gýda
üretim aþamalarý gösterildi.
Ziya Gökalp Ýlkokulu Anasýnýfý öðrencileri, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü
yetkilileri rehberliðinde
Çorum’da faaliyet gösteren bazý gýda iþletmelerini ziyaret ederek, üretim
aþamalarýný
görme
imkâný buldu.
Konu
hakkýnda
açýklamalarda bulunan
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz
Ermiþ, dengeli ve saðlýk-
lý beslenme, güvenli gýda
tüketmenin küçük yaþlarda kazandýrýlmasý gereken önemli bir alýþkanlýk
olduðunu vurgulayarak,
“Gýdalarý çocuklarýmýza
ulaþtýrmak, onlarý yeterli,
dengeli ve güvenli beslemek zorundayýz. Çocuklarýn bakýþý, en saf, en temiz bilgiye dayalý davra-
nýþ biçimidir. Çocuklarýmýza buðdayýn nasýl un
haline getirildiði, unun
nasýl lavaþa dönüþtürüldüðü gösterilerek, soframýza gelen nimetlerinde
deðeri anlatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu amaçla çocuklarýmýzda tasarruf bilinci oluþturarak, üretimin ne kadar meþakkatli
ve deðerli bir süreç olduðunu göstererek küçük
yaþlarda israfýn önüne
geçme amaçlanmýþtýr."
dedi.
Göstermiþ olduklarý
duyarlýlýktan dolayý baþta
öðretmen, veliler ve iþletme sahipleri olmak üzere, gýda iþletmelerini ziyaret eden çocuklara teþekkür eden Ýl Müdürü
Ermiþ, iþletme ziyareti
sonunda çocuklara hediyeler daðýttý. (Haber
Merkezi)
Halis Durkaya açýlýþ yaptý
Anasýnýfý öðrencilerine gýda iþletmeleri gezdirilerek, gýda üretim aþamalarý gösterildi.
Cumhuriyet
Halk Partisi Çorum
Milletvekili Aday
Adayý Halis Durkaya, Anitta Otel karþýsýnda faaliyete geçen Girne Köfte Kokoreç Salonunun
açýlýþ kurdelesini
kesti.
Hüseyin Kýllý’nýn sahibi olduðu
Girne Köfte Kokoreç, Anitta Otel karþýsýnda hizmete açýldý. Açýlýþa, CHP Çorum
Milletvekili
Aday Adayý eðitimci iþ adamý Halis Durkaya ile birlikte çok sayýda kiþi katýldý. Okunan dualarýn ardýndan
Girne Köfte Kokoreç
Salonunun açýlýþ kurde-
Halis Durkaya, Anitta Otel karþýsýnda faaliyete geçen
Girne Köfte Kokoreç Salonunun açýlýþ kurdelesini kesti.
Hüseyin Kýllý ise sabah
li ikramlarda bulunuldu.
lesi kesildi.
08.00'den
akþam
Çorum'un damak tadýna
Özsaraç Kuyum24.00'a kadar tüm bölGirne Köfte Kokoreç
culuk sahibi Bayhan
gelere servis imkâný buSalonu olarak en büyük
Özsaraç'ýn da katýldýðý
lunduðunu dile getirdi.
katkýyý sunacaklarýný
açýlýþta konuklara çeþit(Haber Merkezi)
ifade eden iþ yeri sahibi
‘CHP Çorum’dan 2 vekil çýkaracak’
Ýzmir Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Adnan
Þahin, Çiðli Belediye Baþkaný Hasan Arslan'ý ziyaret etti.
rimizi, kültürel deðerlerimizi korumak durumundayýz. Çorumlu
hemþehrilerimiz de bizim için çok kýymetli.
Amaçlarýmýz ortak; hepimiz yaþadýðýmýz kenti
sevmek, onunla ayrýlamaz bir bað kurarak
ona sahip çýkmak istiyoruz. Çiðlimiz her gün
geliþerek büyüyor ve
hiçbirimiz buna yabancý kalmamalýyýz. Çorumlu olmak çatýsý altýnda birleþerek Çiðlili
olmayý benimsemeliyiz. Birlik ve beraberlik
içerisinde yaþadýðýmýz
bu güzel kente katký sunalým. Ben, Çiðli’de faaliyetlerine devam eden
bütün derneklerimizi
her zaman destekliyorum, onlarýn sorunlarýný
ve taleplerini dinliyorum. Hepsinin baþýmýzýn üstünde yeri var.
Her zaman onlarýn yanýndayýz ve olmaya da
devam edeceðiz” dedi.
(ÝHA)
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan, yýlardýr her
seçimde 1 milletvekili ile
yetinen CHP'nin bu seçimlerde Çorum'dan 2 milletvekili çýkartabilecek güce
sahip olduðunu savundu.
Son kamuoyu yoklamalarýnda iktidar partisinin oy oranýnýn yüzde
39'lara düþtüðünü ve seçimlere kadar daha da düþeceðini kaydeden Bozdoðan, “7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde CHP
iktidarý gözüküyor. Biz de
Çorum'dan 2 milletvekili
çýkartarak CHP iktidarýna
büyük bir katký yapmak istiyoruz.” dedi.
‘Ahbap çavuþ iliþkisi
ile vekil seçmeyin’
Bozdoðan, ülkenin
karanlýk bir süreçten geçtiðine dikkat çekerek, “Ülke
elden gidiyor. Buna dur diyecek tek parti ve güç
CHP'dir. Ferdi düþünmeye
kimsenin hakký yok. Ahbap çavuþ iliþkisi ile vekil
seçmeyin. Baþta ülke olmak üzere sizi parlamento
da kimin en iyi þekilde
temsil edeceðini düþünüyorsanýz o adaya oy verin.
Kendiniz için deðil, çocuklarýnýzý, torunlarýnýzý düþünerek, Atatürk'ün kurduðu
Cumhuriyet'i düþünerek
oy verin" dedi.
Hafta sonu Laçin,
Dodurga ve Osmancýk ilçeleri ile köylerinde seçim
çalýþmalarý yürüten Bozdoðan, ülkede yaþanan
olumsuzluklara
dikkat
çekti. Osmancýk ilçesinde
yaklaþýk 250 kiþinin katýlýmý ile yapýlan toplantýda
konuþan Bozdoðan, ülke-
Merkezde kesinti var
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkezde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre, 7-8
Mart tarihlerinde 08.30-17.00 saatleri arasýnda merkeze
baðlý Çamdeðirmeni 2., 3.,4.,5.,6.,11 Sokaklar, Çiftlik
Caddesi ve Akþemseddin Caddesi bir kýsmýna;
9-10 Mart tarihlerinde 08.30-17.00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Sarýlýk 15 Sokaklar ve Çamdeðirmeni
10., 11.,12.,13.,15.,17.,19.,21., Sokaklara;
11-12 Mart tarihlerinde 08.30-17.00 saatleri arasýnda merkeze baðlý Sarýlýk 1.,3.,7.,9 Sokaklara programlý
olarak enerji verilemeyecek. (Haber Merkezi)
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Muharrem
Bozdoðan, seçim çalýþmalarýný sürdürdü.
nin karanlýk bir süreçten
geçtiðini kaydetti.
Aday
belirlerken
CHP'li üyelerin duygusal
deðil, ülkeyi ve gelecek
nesilleri düþünerek oy vermeleri gerektiðini kaydeden Bozdoðan, Cumhuriyetin kuruluþundan bu yana Atatürk'ün emanetine
hep sahip çýkan CHP'lilerin 29 Mart'ta yapýlacak
olan seçimlerde en isabetli
adayý seçeceklerine güveninin tam olduðunu söyledi.
"Arkadaþlar bu sýradan bir seçim deðil. Kiþisel
ve duygusal karar vermemeniz gerekiyor. Sizler bu
seçimde ülkeyi ve sizleri 4
yýl temsil edecek kiþiyi seçeceksiniz. O nedenle bir
adaya oy verirken 40 kere
düþünmelisiniz. Ülkeyi ve
sizi en iyi þekilde temsil
edecek kiþilere oyunuzu
vermelisiniz" diye konuþan Bozdoðan, ülkenin AK
Parti hükümetine mahkum
olmadýðýný ve 7 Haziran’da yapýlacak olan seçimlerde CHP'nin iktidara
geleceðini dile getirdi.
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
Okullu Küçükler
Puanlý Atletizm
il birinciliði yedi
kýz ve yedi erkek
okulun
mücadelesi ile
sona erdi.
PERÞEMBE 5 MART 2015
17
Kýzlarda 75. Yýl erkeklerde
Alaca Denizhan þampiyon
Yüksel BASAR
Okullar Puanlý Atletizm il birinciliði dün
küçükler kategorisinde yapýlan yarýþmalarla
sona erdi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan yarýþmalara yedi kýz ve yedi erkek okul
takýmý katýldý. Yarýþmalar sonunda küçük kýzlarda 75. Yýl Cumhuriyet erkeklerde ise Alaca
Denizhan YBO okullarý þampiyonluðu kazandý.
Yarýþmalara Kocatepe ortaokulu, TOKÝ
Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, Ýskilip Atatürk
Ortaokulu, Ýskilip Ebussuud Efendi Ortaokulu,
75. Yýl Cumhuriyet, Gazipaþa Ortaokulu ve
Yatýlý Bölge Ortaokulu takým halinde mücadele ederken ferdi olarak katýlan sporcularda mücadele ettiler.
Küçük kýzlar kategorisinde 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu 140 puanla birinciliði kazanýrken Ýskilip Atatürk Ortaokulu 131 puanla
ikinci TOKÝ Þehit Þükrü ÖzyolOrtaokulu 127
puanla üçüncü Merkez YBO ie 114 puanla dördüncü oldu. Küçük erkekler kategorisinde ise
Alaca Denizhan YBO 221 puanla birinciliði
kazanýrken Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu
191 puanla ikinci Merkez YBO 132 puanla
üçüncü 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu ise 129
puanla dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
Yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle
dereceye giren okullara kupa sporculara ise
madalyalarý verildi. Kategorilerinde dereceye
giren sporcular ve okullarý þöyle:
KÜÇÜK KIZLAR: 1. Feyza Nur Aktürk
(TOKÝ Þehit Þükrü Özyol). 2. Sedanur Burcu
(75. Yýl Cumhuriyet), 3. Zeynep Bektaþ (Gazipaþa), 4. Gizem Gökce (Ýskilip Atatürk). Fýrlatma Topu: 1. Arzu Umar (Gazipaþa Ortaokulu),
2. Fatmagül Üstündað (Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Esra Durmuþ (Ýskilip Ebussuud Ortaokulu), 4. Zeynep Kaþ (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol).
800 Metre: 1. Feyza Sayar (Kocatepe Ortaokulu), 2. Zeynep Bektaþ (Gazipaþa Ortaokulu), 3.
Esma Kaya (Ýskilip Ebussuud), 4. Seher Aydemir (75. Yýl Cumhuriyet). 4x100 Bayrak: 1. 75.
Yýl Cumhuriyet, 2. Gazipaþa Ortaokulu), 3.
Kocatepe Ortaokulu, 4. Toki Þehit Þükrü Özyol
Ortaokulu). Yüksek Atlama: 1. Sena Yaðlý (Gazipaþa), 2. Beyza Demir (Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Ebru Büþra Bursalý (Ýskilip Ebussuud),
4. Elif Esra Yýldýz (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol).
Uzun atlama: 1. Fatma Bayram (Gazipaþa Ortaokulu), 2. Esmanur Kurt (Yatýlý Bölge Ortaokulu), 3. Ebru Büþra Bursalý (TOKÝ Þehit
Þükrü Özyol), 4. Feyza Nur Aktürk (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol).
KÜÇÜK ERKEKLER: Yüksek Atlama: 1.
Nurullah Solak (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol)., 2.
Yunus Emre Gülbeyaz (75. Yýl Cumhuriyet), 3.
Muhammet Koyun (Ýskilip Atatürk), 4, Emre
Turan (Yatýlý Bölge Ortaokulu). Fýrlatma Topu:
1. Nurullah Solak (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol),
2. Ümit Cesur (75. Yýl Cumhuriyet), 3. Barýþ
Týraþ (Ýskilip Atatürk), 4. Yusuf Yöndem (Yatýlý Bölge Ortaokulu). Uzun Atlama: 1. Vedat
Akoðlan (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol), 2. Ahmet
Gecit (75. Yýl Cumhuriyet), 3. Ýsmail Tomar
(Ýskilip Atatürk), 4. Gündüz Gözübüyük (Yatýbý Bölge Ortaokulu). 100 Metre: 1. Serkan Öztürk (Alaca Denizhan YBO), 2. Ahmet Gecit
(75. Yýl Ortaokulu), 3. Osman Þen (Ýskilip
Ebussuud Efendi), 4. Alperen Güler (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol). 4x100 Bayrak: 1. TOKÝ Þehit Þükrü Özyol, 2. Alaca Denizhan YBO, 3.
Ýskilip Ebussuud, 4. Gazipaþa Ortaokulu.
38 KALEM TEMÝZLÝK MALZEMESÝ
SAÐLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI
YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
38 Kalem Temizlik Malzemesi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2015/24346
1-Ýdarenin
a) Adresi
: ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 19100
MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642192120 - 3642192149
c)Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3- Ýhalenin
: 38 Kalem Temizlik Malzemesidir.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren her 2 ayda bir idarenin
belirlemiþ olduðu oranlardaki temizlik malzemelerini Hitit Üniversitesine
baðlý tüm mutfak ve yemekhanelere teslim edecek ve teslim
tutanaklarýný idareye sunacaktýr.
: Sözleþme imzalandýktan sonra istenilen miktarlarda ilk teslimat
yapýlacak ve devamýnda 2 er aylýk dönemler halinde teslim edilecektir.
a) Yapýlacaðý yer
Küçük erkeklerde takým sýralamasýnda dört sýrayý alan okullarýn kupalarýný Atletizm Ýl
Temsilcisi Baki Aygün verdi
Küçük Kýzlarda takým sýralamasýnda ilk dört sýrayý alan okullarýn kupalarýný Gençlik
Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi
: HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE
SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI-ÝHALE SALONU / KUZEY KAMPÜSÜÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 13.03.2015 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve
açýklamalarý içeren doküman:
Teklif edilen mallarýn teknik þartnameye cevaplarý teklif zarfý içerisinde sunulmalýdýr.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi
Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý-Kuzey Kampüsü-Çevre Yolu Bulvarý 19030 ÇORUM adresinden
satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE
SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI-ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli
taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 35958) www.bik.gov.tr
18 PERÞEMBE 5 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Gençler Futsal’ýn þampiyonu Fatih Anadolu
Liseli Gençler futsal final maçýnda
Fatih Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu
önünde bitime bir dakika kala Sadýk’ýn
ayaðýndan bulduðu golle galip gelerek
bu yýlda þampiyonluðu kazandý.
SALON: Tevfik Kýþ Spor Salonu
HAKEMLER: Celal Bayraklý, Özcan Genel .
ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Fatih Mehmet,
Koray, Fatih Ceylan, Mustafa, Ahmet, Rafethan,
Furkan, Alperen, Faruk, Burhan, Taha.
FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Rýza, Abidin,
Furkan Kartoðlu, Alperen, Furkan Altun, Umut Burak,
Sadýk, Nurettin, Mert, Semih, Emre, Samet, Yalçýn.
GOL: 29. dak. Sadýk (Fatih Anadolu Lisesi).
Harun AKKAYA
Þampiyon olan Fatih Anadolu Lisesi’nin kupasýný
Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi
Liseli Gençler Futsal’da þampiyon Fatih
Anadolu Lisesi. Dün oynanan final maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi’ni 10 yenen Fatih Anadolu bu
yýlýn þampiyonluðunu kazandý.
Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanan final
maçýna iki okul öðrencileride büyük ilgi gösterdiler. Oldukça çekiþmeli
geçen maçýn ilk yarýsý
Son dakika gerilimi
Liseli
Gençler
Futsal final maçýnda
Fatih Anadolu Lisesi’nin son dakika golünden sonra gerilim
yaþandý. Atatürk Anadolu Lisesi sporcularý
hakemin kararýna tepki
gösterdiler. Bu tepkisini
sürdüren Atatürk Anadolu Lisesi’nden Ahmet Diker maçýn hakemi tarafýndan ikinci sarý
kartla oyundan atýldý.
Sporcuyu arkadaþlarý
sakinleþtirdi ve antrenörü Fatih Tuncalý’da
ona tepki gösterdi
golsüz beraberlikle sona
erdi. Mücadele ikinci yarýda yüksek tempoda devam etti. Zaman zaman
gerilimlerinde yaþandýðý
final maçýnýn penaltýlara
gitmesi beklenirken 29.
dakikada Sadýk’la bir gol
bulan Fatih Anadolu Lisesi salondan bu golle 1-0
galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý.
Hakemin bitiþ düdüðüyle birlikte Fatih Anadolu Lisesi cephesinde
sevinç, Atatürk Anadolu
cephesinde ise hüzün ve
göz yaþý vardý. Maçýn ar-
Fatih Anadolu Lisesi gençler futsalda þampiyonluk kupasýný aldýktan sonra toplu halde görülüyor
dýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara
kupa ve sporculara madalyalarý verildi.
SALON:
Kýþ Spor Salonu
Özcan Genel, Celal Bayraklý.
MEHMETÇÝK
ANADOLU LÝSESÝ :
Recep, Emin, Ömer,
Emre, Esat, Furkan, Samet, Metin, Eren, Sefa,
Mert.
ÇORUM MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ömer
Ýkinci olan Atatürk Anadolu Lisesi’nin kupasýný Ýl Hakem
Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer verdi
Fatih Anadolu Lisesi’nin son dakikada frikikten bulduðu golle 1-0 yenerek þampiyonluðu kazandýðý gençler futsalda
maç sonunda bir tarafta
sevinç diðer tarafta göz
yaþý vardý.
Final maçýnda zorlu
mücadele sonunda son
dakikalara golsüz berabere giren Atatürk Anadolu
Lisesi son dakika golüyle
maðlup olduðu maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan
büyük bir üzüntü yaþadý.
Atatürk Anadolu Lisesi
futbolcularý son dakika
golüyle kaybettikleri þampiyonluk nedeniyle göz
yaþlarýný
tutamadýlar.
Sporcularý teselli etmek
görevi ise Beden Eðitimi
Öðretmenleri ve arkadaþlarýna düþtü.
Hentbol Klasman
hakemlerimiz Sami Öncel ve Taner Adýkdý’ya
2. Lig bayanlarda görev.
Hentbol
Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 8 Mart pazar
günü saat 17.30’da Kastamonu Atatürk Stadý’nda Kastamonu Artsam Koleji ile Mardin
1947 Saðlýkspor takýmlarý arasýnda oynanacak
maçý Sami Öncel ve Taner Adýkdý yönetecek.
Maçýn gözlemcisi ise
Sinop’tan Fazýl Kutbay.
Tevfik
HAKEMLER:
Kaçan þampiyonluk göz yaþlarý
Öncel ve Adýkdý’ya Kastamonu’da görev
Meslek Teknik’i penaltýlarda
7-6 yenen Mehmetcik üçüncü
Can, Onur, Muhammed,
Emin, Oðuzhan Seherli,
Oðuzhan Yýlmaz, Ekrem, Ethem, Abdurrahman, Berkant, Volkan.
GOLLER: Muhammet (2), Ý. Ethem
(Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
Mert Þakir (2), Metin
(Mehmetcik Anadolu
Lisesi).
Normal süresi 3-3
biten maçta penaltý atýþlarý sonunda rakibine 7-6
üstünlük saðlayan Mehmetcik Anadolu Lisesi
üçüncü olurken Mesleki
Teknik Anadolu dördüncü oldu.
Dördüncü olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
kupasýný Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý
Uður Þahin verdi
Üçüncü olan Mehmetcik Anadolu Lisesi’nin kupasýný
Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan verdi
Tatlýlar Altunkaya’dan
Murat KARASU
Çorum Belediyespor’un dünki antrenman tatlýsý Mustafa Altunkaya’dan.
Saray Halý Yýkama ve Metropol FM
Program Yapýmcýsý Mustafa Altunkaya
dünki antrenman sonunda futbolculara
baklava ikram etti ve hafta sonu oynayacaklarý Ýstanbulspor maçýnda baþarýlar
diledi. Kaptan Nedim’de Mustafa Altunkaya’ya jestinden dolayý teþekkür etti.
Vali Ahmet Kara Sercan
Doðrusöz’ü kabul edecek
Vali Ahmet Kara,
Kayak’ta Türkiye birincisi olan Sercan Doðrusöz’ü bugün makamýnda
kabul edecek.
Özel Sporcular Türkiye Kayak Þampiyonasý’nda yarýþan Zübeyde
Haným Gençlikspor kulübü sporcusu Sercan Doðrusuz birinci olarak altýn
madalya kazanmýþtý. Vali
Ahmet Kara bugün saat
10.00’da makamýnda düzenlenecek törenle baþarýlý sporcuyu ödüllendirecek.
Dünki antrenman sonunda tatlýlar Mustafa Altunkaya’dan geldi
PERÞEMBE 5 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
19 TH 752 plakalý,
2008 model, TEMSA
marka beyaz renkli
otobüsün satýþý iþi.
Saat: 14.00-14.10
Yer: Çepni Mah. Ýskilip
5. Sok. No: 63/A
Kaynar Otopark/Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
Saat: 14.00-14.05
19 TH 753 plakalý,
2008 model, TEMSA
marka beyaz renkli
otobüsün satýþý iþi.
***
Saat: 10.30
Muhammen bedel:
50.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Yer: Çepni Mah. Ýskilip
5. Sok. No: 63/A
Kaynar Otopark/Çorum
Saat: 10.00-10.10
10 MART
Orman Ýþletme
Müdürlüðü - Çorum
Diðer Özel Bütçeli
Kuruluþlar Orman
Genel Müdürlüðü
2 adet akaryakýtsýz
þoförlü 4*4 arazili
Pick-Up kiralama iþi
hizmet alýmý.
Yer: Çorum Orman
Ýþletme Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
11 MART
Çorum Özel Ýdaresi
Yol ve Ulaþým
Hizmetleri Müdürlüðü
Kal-Yak (fuel oil) alýmý
iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Yol ve Ulaþým
***
8 NÝSAN
T.C. Kargý (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Kargý ilçe, 146 Ada no,
2 Parsel no, Köyiçi
Mahalle/Mevkii,
Baðözü köyünde bir
katlý ahþap samanlýk
olan 31,96 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
1.214,48
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.00-10.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Kargý ilçesi Baðözü
köyü, köyiçi mevkiinde
OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL ÝLANI
Çorum Hazreti Ebubekir Camii yaptýrma ve yaþatma derneðinin olaðanüstü genel kurul toplantýsý
05.04.2015 Pazar Günü Saat 13.00'de Gülabibey Mah.
Kapaklý 14.Sok. No:5 Çorum adresinde yapýlacaktýr.
Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý
12.04.2015 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.
GÜNDEM:
l-Açýlýþ ve yoklama,
2- Divan Heyetinin oluþturulmasý,
3- Divan heyetine genel kurul evraklarýný imzalama yetkisinin verilmesi,
4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi,
5- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi,
6-Tahmini bütçenin görüþülüp karara baðlanmasý,
7- Yönetim ve Denetim kurullarýnýn seçimi,
8- Dilek ve Temenniler,
9- Kapanýþ,
(Ç.HAK:545)
PERSONEL
ALINACAKTIR
Çorum merkez
Ulukavak Mahallesinde
bulunan 48 Ada, 16
Parsel sayýlý 1.148,99
m2 alanlý arsa
niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Mimar Sinan
Mahallesi Ýnönü
Caddesi No: 167
Çorum merkez
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
***
22 EKÝM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çay ve Temizlik Servisinde
görevlendirilecek
Tecrübeli BAY & BAYAN
Personel alýnacaktýr.
Müraacatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Muhammen bedel:
1.208.697,50
Saat: 14.35-14.45
OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI
Öz Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin olaðan genel kurul toplantýsý 22.03.2015
Pazar Günü Saat 15.00'de Yeniyol Mah. Gazi Cad. Hamoðlu Ýþ Merkezi No:3/207 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý
29.03.2015 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.
GÜNDEM:
l- Açýlýþ ve yoklama,
2- Divan Heyetinin oluþturulmasý,
3- Divan heyetine genel kurul evraklarýný imzalama yetkisinin verilmesi,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi,
5- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi,
6-Tahmini bütçenin görüþülüp karara baðlanmasý,
7- Yönetim ve Denetim kurullarýnýn seçimi,
8- Dilek ve Temenniler,
9- Kapanýþ,
(Ç.HAK:546)
OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI
Gülabibey Sosyal Yard.mlaþma ve Dayanýþma
Derneðinin olaðan genel kurul toplantýsý 21.03.2015
Cumartesi Günü Saat 15.00'de Gülabibey Mah. Malazgirt Sok. No:18 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý, takdirde ikinci toplantý 28.03.2015
tarihinde ayn, yer ve saatte yapýlacaktýr.
ELEMAN ARANIYOR Bay-Bayan Eleman
Kargo pazarlama
departmanýnda çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli bay-bayan
pazarlama elemaný alýnacaktýr.
Not: Seyahat engeli olmayan
Tel: 0 533 397 99 47
ELEMANLAR ALINACAKTIR
Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek
çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik
ve
BAY AÞCI, IZGARACI
KOMÝ alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Hasan Zahir Et Lokantasý
Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM
ELEMANLAR ARANIYOR
Alýnacaktýr
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan
eleman alýnacaktýr.
K.S.S. 69. Sk. No: 6/A
0 533 493 62 40
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
MUHASEBE
MÜDÜRÜ ARANIYOR
Danýþmanlýðýný yaptýðýmýz ciddi bir þirket için
tecrübeli Muhasebe Müdürü
aramaktayýz.Tecrübe ve SMMM Belgesi
tercih sebebidir.
Müracaatlarýn þahsen Yavruturna Mah.Gazi
Cad.Davutoðlu Ýþ Merkezi Kat:5 No:26
Çorum adresine yapýlmasý gerekmektedir.
SATILIK LÜKS
DAÝRE
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Hünkar Cafe
Adres: Bahabey Cad. (Kadýn Kültür Merkezi,
Eski Cumartesi Pazarý yeri)
Tel: 0 533 574 34 27
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere SRC
belgesi olan deneyimli kamyon þoförü ve
G iþ makinasý ehliyeti olan deneyimli
Bekoloder Hidromek þoförü alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
KAYNAK ve METAL BOYACISI
USTA-KALFA ve ÇIRAKLAR
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
GÜNDEM:
l- Açýlýþ ve yoklama,
2- Divan Heyetinin oluþturulmasý,
3- Divan heyetine genel kurul evraklarýn, imzalama yetkisinin verilmesi,
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarýnýn okunup
ayrý ayn ibra edilmesi,
5- Denetim Kurulu faaliyet raporlarýnýn okunup
ayn ayrý ibra edilmesi,
6- Tahmini bütçenin görüþülüp karara baðlanmasý,
7- Yönetim ve Denetim kurullarýnýn seçimi,
8- Dilek ve Temenniler,
9- Kapanýþ,
(Ç.HAK:547)
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
(0364) 224 01 44
(Ç.HAK:520)
Muhammen bedel:
50.000
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:544)
Muhammen bedel:
136.000
Çorum merkez ve
ilçelerine baðlý
köylerde beton parke
taþý (7 köy) yapým iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
(Ç.HAK:550)
Karadonlu mevkii, 407
ada, 34 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:549)
17 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum Özel Ýdaresi
Çorum ili, Oðuzlar
Yol ve Ulaþým
ilçesi, Karadonlu Mah.
Hizmetleri Müdürlüðü
Muhammen bedel:
31.500
Ýskilip Caddesi No: 17/A
Akþemseddin Cami karþýsý
0 532 355 67 87
Devren Satýlýk
Lokanta
Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli
mevcut Küçük Sanayi Sitesi 14. Cad. No:
76’da bulunan lokantamýz ciddi saðlýk
problemleri sebebiyle devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 546 212 56 34
ÝDEAL HOME
Elemanlar Alýnacaktýr
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* 35-45 yaþ arasý temizlik iþleri için bayan personel
* 20-30 yaþ arasý deneyimli satýþ için bayan
personeller
* 20-30 yaþ arasý haftasonu satýþ için part time
personeller alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:529)
***
***
Adres: Kulaksýz Sok. No: 8/A ÇORUM
225 61 77
KÝRALIK DAÝRE
Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri
Karþýsý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi yanýnda 120 m2, 3. kat, 3+1,
içi yapýlý daire sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
(Ç.HAK:380)
Saat: 10.00
Saat: 10.15-10.25
(Ç.HAK:457)
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Yer: Kargý Adliyesi önü
19 ÜH 274 plakalý,
2012 model Ford
marka, siyah renkli
kamyonetin satýþý iþi.
(Ç.HAK:551)
***
Araç yakýtý (motorin ve
95 oktan kurþunsuz
benzin) alýmý iþi.
Muhammen bedel:
8.419,36
(Ç.HAK:540)
Saat: 10.00-10.05
12 MART
Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü
16 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:532)
Yer: Çorum Adliyesi
Ýhale Salonu
***
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
***
(Ç.HAK:534)
Muhammen bedel:
350.000,00
Saat: 14.00
bulunan 146 Ada, 3
Parsel sayýlý taþýnmaz
üzerinde bulunan ahþap
ev ve bahçesinin satýþý
iþi.
(Ç.HAK:530)
Çorum merkez
Gülabibey Mahallesi
2934 ada, 7 parsel de
kayýtlý 1.025,29 m2
miktarlý arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Hizmetleri Müdürlüðü
(Ç.HAK:2702)
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
19
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Sefa Erdem KAYI
Cahit oðlu 1996 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:552)
Cumhuriyet Kastamonu’da
Yýldýzlar futsal grup birinciliðinde
Çorum þampiyonu Cumhuriyet
Ortaokulu Kastamonu ve Çankýrý
þampiyonlarý ile ayný gruba düþtü.
Savunmasýz gol çalýþtýlar
Cumartesi günü sahasýnda ilk beþ yolunda
büyük önem taþýyan maçta
Ýstanbulspor’u konuk edecek olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün
yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal taktik çalýþma sýrasýnda Ýstanbulspor maçýn-
da sahaya süreceði onbiri
belirleme ve bu kadroya
gol yollarýnda yapmalarý
gerekenleri uygulamalý
olarak gösterdi.
Nazmi Avluca sahasýnda tam kadro olarak yapýlan çalýþma ýsýnma hareketlerinin ardýndan kadroyu ikiye ayýran Ýncedal, Ýs-
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma boyunca
futbolculara yapmalarý gereken hareketleri gösterdi
tanbulspor maçýnda sahaya
süreceði takýmda Fatih,
Osman, Ýmam, Akýn, Nedim, Sefa Akýn, Furkan,
Burak, Recep, Turgay ve
Barat’ý alarak özel olarak
çalýþtýrdý.
Bu kadroya kanatlardan yapýlan ortalarda
savunmasýz gol vuruþu
çalýþmasý yaptýran Ýncedal, sýk sýk hareketlenmeleri noktalar konularýnda uyarýlarda bulundu. Diðer futbolcular ise
diðer kaledeþut çalýþmasý yaptýlar. Çalýþmanýn
son bölümünde ise yarý
sahada taktik çalýþma
yapan kýrmýzý siyahlý takýmda
futbolcularýn
morallerinin yükseldiði
gözlendi.
Çorum Belediyespor,
Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý
çift kale maçla sürdürecek.
Okullu Yýldýzlar futsal grup birinciliði bugün Kastamonu’da baþlýyor.Grupta ilimizi temsil edecek Cumhuriyet Ortokulu erkek takýmý üçlü grupta yer aldý. Dün çekilen kura sonucunda Cumhuriyet Ortaokulu ev sahibi Kastamonu Azdavay
75. Yýl Cumhuriyet ve Çankýrý Mehmetcik Ortaokulu ile ayrý
grubu düþtü. Cumhuriyet bugün Kastamonu Azdavay yarýn ise
Çankýrý Mehmetcik ile karþýlaþacak. Ýki maçýný kazanmasý halinde gruptan çýkacak.
Ortaköy Cumhuriyet A grubunda
Kýzlardaki temsilcimiz Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu
Sinop Boyabat, Kastamonu 23 Aðustos, Samsun Çarþamba
Kabaceviz Yenimahalle Ortaokulu ile ile eþleþti. Bugün saat
10.00’da Sinop Boyabat, yarýn Kastamonu 23 Aðustos cumartesi günü ise Samsun Çarþamba Kabaceviz ile karþýlaþacak
Ortaköy gruptan birinci olarak yarý final grubuna yükselmeyi
amaçlýyor.
PERÞEMBE 5 MART 2015
Badminton’da Osmancýk rakipsiz
Okullu Yýldýzlar Badminton Ýl birinciliðinde Osmancýk okullarý kupa ve
madalyalara ambargo koydu. Takým sýralamasýnda kýzlarda Osmancýk Ortaokulu
erkeklerde ise Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinciliði kazandý. Kýz
ve erkeklerde kürsüye çýkan ferdi tüm sporcularda Osmancýk Ýsmail Burak
Derinderespor’un sporcularý oldu.
Uçtu uçtu
Turgay uçtu
Halil ÖZTÜRK
Sezon baþýnda Çorum Belediyespor’un en büyük gol umutlarýndan birisi
olan Turgay An ilk yarýdaki performansý
ile büyük hayal kýrýklýðý yarattý. Tecrübeli futbolcu ilk haftalarda özellikle Manisaspor kupa maçýndaki performansý ile
taraftarlarýn büyük beðenisini kazanmýþtý.
Ancak o haftadan buyana Teknik
Heyet’in forma þansý verdiði taraftarlarýn
umut baðladýðý Turgay An malesef beklenen patlamayý yapamadý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal geçen hafta formsuzluðu nedeniyle Turgay’ý Manavgat
maçýnýn kadrosunu almadý.
Hafta sonu oynanacak Ýstanbulspor
maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý
siyahlý takýmýn dünki çalýþmasýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tecrübeli futbolcuyu bu maça motive etmeye çalýþtýðý gözlendi. Ýki bölüm halinde yapýlan
çalýþmada Turgay An bir bölümde Burak
ile karþýlýklý birbirlerine þut atarak kaleye
geçtiler.
Bir pozisyonda Turgay’ýn uçu aný
objektiflere böyle yansýdý. Çorum Belediyespor taraftarý sezon baþýndan buyana
büyük beklenti içinde. Turgay’ýn cumartesi günü oynanacak Ýstanbulspor maçýnda patlama yapmasý ve taraftarlarý böyle
havalara uçurmasýný özlemle bekliyor.
Okullu
Yýldýzlar
Badminton Ýl birinciliði
beklendiði gibi Osmancýk okullarýnýn birinciliði
ile sona erdi. Beklendiði
gibi il birinciliðinde kupa
ve madalyalar Osmancýk
okullarýnýn olurken kýzlarda Osmancýk Ortaokulu erkeklerde ise Osmancýk Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu þampiyonluðu
kazandý.
Mahmut
Atalay
Gençlik Merkezi Spor
Salonu’nda iki gün süren
il birinciliðinde dört kýz
ve dört erkek takýmýndan
toplam 40 sporcu mücadele etti. Yapýlan müsabakalar sonunda ise takým
sýralamasýnda bayanlarda
Osmancýk Ortaokulu bi-
rincilik kupasýnýn sahibi
olurken Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Osmancýk
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü 23 Nisan
ortaokulu ise dördüncülüðü kazandý.
Bayanlarda ise Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu þampiyonluðu kazanýrken Osmancýk Ortaokulu ikinci,
Cumhuriyet Ortaokulu
üçüncü, 23 Nisan Ortaokulu ise dördüncülük
kupasýnýn sahibi oldu.
Yapýlan müsabakalarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyalarý verildi. Osmancýk Ortaoku-
U 16 Liginde 7 Mart
cumartesi günü oynanacak
Mimar Sinan Gençlikspor
- Gençlik Çepnispor maçý
18 Mart’a ertelendi.
Gençlik Çepnispor
Yöneticisi Recep Yücel’in
Tertip Kurulu’na verdiði
dilekçede lisanslarýný çýkartamadýðý için Mimar
Sinan maçlarýnýn ertelen-
mesini talep etti. Tertip
Kurulu bu baþvuru üzerine
Gençlik Çepnispor - Mimar Sinan Gençlikspor
arasýndaki maçýn 18 Mart
çarþamba günü saat
15.00’de Mimar Sinan sahasýnda oynanmasýna karar verildi.
lu ve Osmancýk Mehmet
Akif Ersoy Ortaokulu
gruplarda Çorum’u temsil etmeye hak kazandýlar.
Yýldýz kýzlarda þampiyon olan
Osmancýk Ortaokulu’nun
kupasýný Gençlik Hizmetleri
Spor Þube Müdürü Satý Yücel
verdi
Mimar Sinan-Çepnispor
maçý 18 Mart’a ertelendi
Kýzlarda birinci erkeklerde ise ikinci olan Osmancýk Ortaokulu Badminton takýmý
Gençler Futsal’ýn þampiyonu Fatih Anadolu Kýþ Kupasý Osmancýk ÝBD’nin
Liseli Gençler Futsal final maçýnda Atatürk Anadolu’yu son dakikada frikikten
bulduðu golle 1-0 yenen Fatih Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazandý.
Haber ve fotoðraf
18. sayfamýzda
Maçýn son dakikasýnda gelen golden sonra Fatih Anadolu Lisesi sporcularý ve taraftarlarýnýn sevinci görülmeye deðer
Gençlikspor Badminton Kýþ Kupasý’nda
tüm madalyalar Osmancýk ÝBD sporcularýnýn.
Badminton Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen
17 yaþ altý Badminton
Kýþ Kupasý müsabakalarýna 20 civarýnda sporcular katýldý. Kýz ve erkeklerde yapýlan müsabakalar sonunda tüm madalyalarý Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor
sporcularý kazandý.
Yapýlan müsabakalar sonunda bayanlarda
Çorum’un badmintondaki gururu ve milli sporcusu Yaren Dölcü birinciliði kazanýrken Edanur
Köybaþý ikinciliði, Ceren Özdemir üçüncülüðü
Þeyda Kara ise dördüncülüðü kazandý. Dört
sporcuda ayný zamanda
Osmancýk Ýsmail Burak
Derinderespor’un sporcusu.
Erkeklerde de Osmancýk Mehmet Akif
Ersoy Ortaokulu’ndan
Murathan Eken birinciliði kazanýrken Kubilay
Sadi ikinci, Mesut Sezer
üçüncü Hilmican Þimþek ise dördüncü oldu.
Kýz ve erkeklerde ilk dört sýrayý alan sporcularýn tamamý Osmancýk ÝBD sporcularý
kupa törenin sonunda toplu halde antrenörleriyle birlikte görülüyor
Download

05 Mart 2015 Perşembe - Çorum Hakimiyet Gazetesi