Çorum’dan Ýsrail’e sert tepki
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TV 6 ve KON TV'DE gündemi deðerlendir-
Uslu’dan çarpýcý deðerlendirme
* HABERÝ 17’DE
Ýsrail’in
Müslümanlarýn ilk
kýblesi Mescidi
Aksa’ya yönelik
saldýrýlarý Çorum’da
protesto edildi. Çorum
ÝHH, Özgür Der, Ýlke
Der, Eðitim Bir Sen
ve Büro Memur
Sen’in organize ettiði
eyleme bazý sivil
toplum kuruluþlarý ile
vatandaþlar tam
destek verdi.
* HABERÝ 2’DE
ÇORUM
8 KASIM 2014 CUMARTESÝ
Orta Doðu ülkelerinin zalim liderlerinin posterleri yakýldý.
442 kiþiye 1 otobüs
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Türkiye genelinde 349 kiþiye bir otobüs düþüyor.
Türkiye’de otobüs baþýna düþen kiþi sayýsýnda
Tekirdað ilk sýrada, Þýrnak ise son sýrada yer aldý.
* HABERÝ 7’DE
Robot üretimini
Çorum’a taþýdý
Çorumlu Mekatronik Mühendisi Faik
Berk Güler, 2012 yýlýnda Ýstanbul'da
kurduðu ve alanýnda Türkiye'nin
sayýlý firmalarý arasýnda yer aldýðý
Manu Robotics adlý firmasýnýn üretim
merkezini Çorum'a taþýdý. Ýstanbul
merkezli hizmet veren Manu
Robotics, Anadolu'ya da hizmet
verebilmek amacýyla üretim
merkezini Çorum'a taþýdýðýný bildirdi.
Tapu senetleri Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk
ile Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan verdi.
Kadýkýrý'da
tapu sevinci
3402 Sayýlý Kadastro
Kanunu'nun Kadastro Yenileme
Çalýþmalarý kapsamýnda
Çorum'da 14 köyün 5'inin tapu
senetleri daðýtýma baþlandý.
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 3’DE
Ýl Genel Meclisi, Valilik ana hizmet binasýnýn
kapýlarýnýn deðiþimi için 54 bin TL’lik ödenek
Amerika Çorumlular Derneði New York þehrine atanan Baþkonsolos Ertan Yalçýn’a hoþgeldin ziyaretinde bulunÇorumlu Mekatronik Mühendisi Faik Berk Güler, TSO
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ý ziyaret etti.
Okul sütü
ihalesi yapýldý
Okul sütü ihalesinde, en düþük
teklifi birinci kýsým için birim fiyat
0,584 kuruþla Yörükoðlu Süt,
ikinci kýsým için 0,60 kuruþ ile
Aynes, üçüncü kýsým için 0,59
kuruþla AK Gýda, dördüncü
kýsým için 0,59 kuruþla Güney
Süt verdi.
* HABERÝ 7’DE
Çorum’u da kapsayan okul sütü ihalesi yapýldý.
‘Kapýmýz Çorumlular’a açýk’
Amerika Çorumlular Derneði Baþkaný Adil Bayat, Yönetim Kurulu üyeleri
Hüseyin Barýþ Keskin, Elvan Lastikci ve Emrah Artukmaç ile birlikte New
York þehrine atanan Baþkonsolos Ertan Yalçýn’a hoþgeldin ziyaretinde
bulundu.
* HABERÝ 6’DA
Valilik kapýlarý için
54 bin lira bütçe
Ýl Genel Meclisi, Valilik ana
hizmet binasýnýn kapýlarýnýn
deðiþimi için 54 bin TL’lik
ödenek ayýrdý. * HABERÝ 4’DE
Haznedar Sofrasý açýldý
Haznedar
Sofrasý
Restoran dün
düzenlenen
törenle hizmete
açýldý. HalilTuncay
Yurttutar,
Mustafa Kýlýç ve
Murat Kesen’in
sahibi olduðu
Haznedar
Sofrasý, Gazi
Caddesi
Votorantim
Çorum Çimento
Fabrikasý
karþýsýnda
hizmete girdi.
* HABERÝ 10’DA
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, 10
milyon lira deðerinde alt yapý yatýrýmý yaptýklarýný belirtti.
Osmancýk OSB
için giriþim
Çorum’un Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ,
Osmancýk’ý önümüzdeki yýllarda
alt yapý sorunlarýný çözmüþ ve
güçlü ekonomisiyle daha
yaþanabilir bir þehir haline
getireceklerini söyledi.
Haznedar Sofrasý’nýn açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý birlikte kesti.
* HABERÝ 14’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
Çorum’dan Ýsrail’e çok sert tepki
EROL TAÞKAN-MUSTAFA DEMÝRER
Ý
Orta Doðu ülkelerinin zalim liderlerinin posterleri yakýldý.
Eylemde duayý Hacý Ömer Bayram yaptý.
srail’in Müslümanlarýn
ilk kýblesi Mescidi Aksa’ya yönelik saldýrýlarý
Çorum’da protesto edildi.
Çorum ÝHH, Özgür
Der, Ýlke Der, Eðitim Bir
Sen ve Büro Memur
Sen’in organize ettiði eyleme bazý sivil toplum
kuruluþlarý ile vatandaþlar tam destek verdi.
Protesto eyleminde
‘Halep onurumuz Aksa
þerefimiz, Kudüs Ýslam
ümmetinindir,
Çorum’dan Kudüs’e direniþe bin selam, siyonis iþgale son, siyonizm yenilecek Ýslami direniþ kazanacak, Müslüman uyuma
ilk kýblene sahip çýk,
Gazze Ýsrail’e mezar olacak, kahrolsun Ýsrail yaþasýn Filistin, Katiller
vahþette yarýþýyor, kanýmýz canýmýz feda olsun
Aksa’ya, Ýslami hareket
engellenemez, siyonist
elçilik kapatýlsýn’ þeklinde dövizler ile sloganlar
atýldý.
Filistin Halkýyla Dayanýþma Platformu ise,
‘siyanist iþgale ve iþbirlikçilerinin ihanetine di-
Cuma Namazý sonrasý Hürriyet Meydaný’nda düzenlenen protesto eyleminde,
küresel emperyalizmin ileri karakolu iþgalci Ýsrail’in, zalim politikalarý sert bir dille eleþtirildi.
renen Filistinli kardeþlerimizin yanýndayýz. Yaþasýn küresel intifada’ pankartý taþýdý.
Cuma Namazý sonrasý Hürriyet Meydaný’nda düzenlenen protesto eyleminde, küresel
emperyalizmin ileri kara-
kolu iþgalci Ýsrail’in, son
günlerde hukuksuzluklarýna yenilerini eklediði ve
Müslümanlarýn ilk kýblesi
Mescid-i Aksa'yý hedef
alan yok etme politikalarýna hýz verdiði hatýrlatýldý.
Ýþgal altýndaki Filis-
tin topraklarýnda direniþi
omuzlayan Müslümanlarýn çaðrýsý ile, katil Ýsrail'e
karþý Mescid-i Aksa ve
Kudüs'ü sahiplenmek
için buluþulan eylemde,
siyonist Ýsrail telin edildi.
Peygamberlerimizin mirasý ilk kýblemiz, Kudüs'e
sahip çýkýldýðý vurgulandý.
Basýn açýklamasýný
Özgür Der Þube Baþkaný
Bülent Gökgöz yaptý. Eylem Hacý Ömer Bayram’ýn yaptýðý dua ile sona erdi.
‘Mescid-i Aksa onurumuzdur’
A
Ýsrail’in Mescid-i Aksa saldýrýlarý tel’in edildi.
Çorum’dan Ýsrail’in saldýrýlarýna tepki yaðdý.
‘Filistin direniþi Ýslâm
ümmetinin direniþidir’
Filistinli çocuklarýn kutsallarýmýza bizim adýmýza sahip çýkmalarýný suç olarak gören dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Ýsrail iþgal ettiði Filistin
topraklarýndan derhal çekilsin.
Tüm dünya þunu bilsin ki; Filistin Ýslam topraðýdýr! Filistin,
bizim esas davamýzdýr, Filistin
direniþi Ýslam ümmetinin direniþidir! Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa, Resulullah (s.a.s.)'ýn
miracýna
þâhid
olmuþ
mekânlardýr. Topraðýyla, sahip
olduðu kutsal varlýklarýyla ümmetin gözbebeðidir. Dolayýsýyla Filistin hiçbir þekilde pazarlýk konusu yapýlamaz ve tek
karýþ topraðýndan vazgeçilemez.
Selahhaddin Eyyubi'nin
torunlarý olarak Akif'in diliyle
(Ç.HAK:2502)
Vatandaþlar duaya iþtirak etti.
nadolu Öðrenci Birliði Ýl Baþkanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, “Ey direniþin ve diriliþin kýblesi, ey mahzun ve kederli Kudüs, ümmetin çocuklarý olarak sana söz veriyoruz. Seninle özgürleþip seninle dirilinceye kadar
meydanlarda senin soluðun ve senin haykýrýþýn olacaðýz.” denildi.
Ýsrail’in, Müslümanlarýn ilk kýblegâhý Mescid-i Aksa’ya yönelik çirkin
saldýrýlarýnýn kýnandýðý açýklamada, “Dünyanýn gözlerinin içine baka baka,
fütursuzca Müslümanlarýn ilk kýblesi, Peygamberler diyarý, Efendimiz
(s.a.v)'in imamet merkezi, Mirac ve Ýsra duraðý Mescid-i Aksa'mýza saldýran
iþgal rejimi bilsin ki;
Mescid-i Aksa bizimdir.
Ey Aksa'nýn yiðitleri direnin!
Ey Kudüs'ün çocuklarý ebabilleþin!
Ey Gazze'nin yetimleri ayaða kalkýn!
Ey yürekleri dünya kadar büyük Filistinli kadýnlar haykýrýn!
Ey insanlýk, ölüm uykusundan uyanýn!
Ey ehl-i vicdan depreþin!
Ey Müslümanlar onursuz ve yüreksiz bir hayatý terk edin!
Filistin'le, Gazze'yle þereflenin ve ilk kýblegahýnýz Kudüs'e sahip çýkýn!
Zalim ve mel'un Ýsrail, yýllardýr sürdürdüðü zulme ve iþgale yenilerini ekleyerek insanlýk suçu iþlemeye devam ediyor.
Son dönemde emperyalist - siyonist güçler Ýsrail'in varlýðýný ve
iþgali meþrulaþtýrmaya çalýþýyorlar. Çünkü hedef Ýslami direniþle özdeþleþen Filistin davasýný tarihe gömmek ve ümmetin
diriliþini engellemektir.
diyoruz ki;
Ruhumun senden, Ýlâhî, þudur ancak emeli
Deðmesin mabedimin göðsüne namahrem eli.
Filistin halkýna bütün imkânlarýmýzla yardýmcý ve destek olmak, Filistin'i baðýmsýz kýlmak tüm ümmetin görevidir ve bu görev iþgal sona erinceye, Filistin baðýmsýzlýðýna kavuþuncaya, Filistin halkýnýn üzerindeki tüm baský uygulamalarý kalkýncaya kadar devam edecektir. Terörist Ýsrail'in topraklarýmýzý iþgal etmeye baþladýðý ilk günden beri zilleti tercih eden Ýslam ümmetine sesleniyoruz. Kudüs Ýslam'ýndýr, Gazze Ýslam'ýndýr, Filistin Ýslam'ýndýr,
bizim olandan bizi vazgeçiren nedir ki…
Uyanýn ey Müslümanlar, kalkýn ve silkinin Aksa için akýtacak gözyaþýmýz varsa akýtalým, haykýracak sesimiz varsa haykýralým, gözyaþlarýmýz sel
olsun, haykýrýþlarýmýz çýðlýk olsun da Ýsrail ve iþbirlikçilerini sarsýn, helak etsin.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Robot üretimi için önemli geliþme
Ç
Manu Robotics adlý firmanýn üretimi Çorum’a taþýndý.
Manu Robotics Kurucusu Faik Berk Güler, Çorum’da üretim yapacak.
orumlu Mekatronik
Mühendisi Faik Berk
Güler, 2012 yýlýnda
Ýstanbul'da kurduðu ve
alanýnda Türkiye'nin
sayýlý firmalarý arasýnda
yer aldýðý Manu Robotics
adlý firmasýnýn üretim
merkezini Çorum'a
taþýdý. Ýstanbul merkezli
hizmet veren Manu
Robotics, Anadolu'ya da
hizmet verebilmek
amacýyla üretim
merkezini Çorum'a
taþýdýðýný bildirdi.
Sektörde faaliyet
gösteren firmalardan
farklý olarak, Türkiye'nin
sisteme özel robot
üretebilen tek firmasý
olan Manu Robotics,
makine sanayi ile ön
plana çýkan Çorum
açýsýndan büyük bir
kazaným olarak
deðerlendirildi.
Manu Robotics
Kurucusu Faik Berk
Güler, robotik ve
otomasyon teknolojisi
konusunda Türkiye'nin
'tüketici' pozisyonunda
olduðunu söyledi.
Türkiye'nin açýðýný
kapatmak ve Çorum'da
ve ülkede endüstriyel
anlamda teknoloji
kullanýmýný
yaygýnlaþtýrarak, bu
konuda dýþa baðýmlýlýðý
azaltmak için yola
çýktýklarýný belirten
Güler, "Robotik ve
otomasyon
teknolojilerinin gerek
üretimi, gerekse
endüstriyel alanda
kullanýmý konusunda
ülkemiz henüz geliþmiþ
sayýlmamaktadýr. Bu
konudaki açýðý görerek
girdiðimiz sektörü,
'sisteme özel robot'
üretimiyle yeni bir
kulvara taþýdýk" dedi.
Sektör farký
gözetmeksizin her hangi
bir mamul üreten bir
tesisi talep üzerine
inceleyerek nasýl bir
robot teknolojisi
uygulanabileceðini tespit
ettiklerini ve çýkan tespit
sonucunda robot ve
otomasyon çalýþmalarýna
Çorumlu Mekatronik Mühendisi Faik Berk Güler, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ý ziyaret etti.
baþladýklarýný belirten
Güler, "En güvendiðimiz
özelliðimiz, sisteme özel
robot üretebilmek. Farklý
uygulamalarýn farklý
eksen sayýlarýna
ihtiyaçlarý var. Bunlarýn
keþiflerinin saðlýklý
yapýlýp gereksiz
tüketimden
müþterilerimizi
korumalýyýz. Biz hem
sistemi, hem de sistemde
kullanýlan robotlarý
kendimiz tasarlýyoruz ve
tamamen tüketicilerin
talepleri doðrultusunda
uygulamaya alýyoruz. Bu
doðrultuda ilerlememiz
sürdüðünde ithalat
ihracat dengesine de
katký saðlayacaðýmýza
inanýyorum. Türkiye'de
robot üretimi olduðu
taktirde bunlarýnda önüne
geçileceðine inanýyorum.
Her yenilik bir sektör
doðuruyor. Sisteme özel
endüstriyel robot
üretiyoruz. Ýlk ürünümüz
HÜSEYÝN
DAMAR
teþekkür etti.
Çorum'da traktör sayýsýnýn
her geçen gün arttýðýný ifade eden
Baþaranhýncal, Türkiye Ziraat
Odalarý Birliði verilerine göre
Çorum'da 35 bin 326 adet traktör
bulunduðunu belirterek, “Çorum
ilimiz, traktör sayýsýyla
Türkiye'nin ilk 15 ili içerisinde
yer almaktadýr. Bu rakamlar,
sanayisiyle önemli bir üretim
merkezi olan Çorum ilimizin,
tarým alanýnda da önemli
merkezlerden bir tanesi olduðunu
göstermektedir. Üretim yapýsýyla
ülkemize katma deðer saðlayan
Çorum ilimiz, iþ dünyamýzýn
gayreti ile üretmeye, büyümeye
ve geliþmeye devam edecektir"
dedi. (Haber Merkezi)
’ýn
VEFATI NEDENÝYLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ ÝÇÝNDEYÝZ.
BÜYÜÐÜMÜZE ALLAH’TAN RAHMET, AÝLESÝNE BAÞSAÐLIÐI
DÝLERÝZ.
(Ç.HAK:3198)
kuvvetlenmesini saðlamaktadýr.
Ayrýca iþ dünyasý
temsilcilerimizin bu tür
organizasyonlar vesilesiyle bir
araya gelmesi de birlik ve
beraberlik ruhunu
kuvvetlendirmektedir" dedi.
Geleneksel aþure yemeði
nedeniyle Ünal Ailesi'ne teþekkür
eden Baþaranhýncal, bu geleneðin
gelecek kuþaklarda da devam
etmesi temennisinde bulundu.
Firma sahibi Mustafa Ünal
da, geleneksel aþure yemeði
organizasyonunu önümüzdeki
yýllarda da devam ettirmeyi
planladýklarýný belirterek, yemeðe
iþtirak eden bütün katýlýmcýlara
çok önemli bir kazaným
olduðunu söyledi.
Faik Berk Güler'in
Ýstanbul'da firmasýný
kurup geliþtirdikten sonra
memleketi Çorum'a
yönelmesinin anlamlý
olduðunu aktaran
Baþaranhýncal, "Burada
memleket sevgisinin yaný
sýra ilimizdeki yatýrým
potansiyeli de önemli bir
etkendir. Üretilen mamul
anlamýnda geniþ bir
yelpazeye sahip olan
Çorum, tesislerde
teknolojik robotlarýn
kullanýlmasýyla hem
üretim kapasitesini
artýrabilecek, hem de
uluslararasý müþterilerine
daha prestijli bir görüntü
saðlayabileceklerdir"
dedi.
Baþaranhýncal,
Çorumlu sanayicilerin,
üreticilerin bu fýrsatý iyi
deðerlendirmesi
gerektiðini sözlerine
ekledi. (Haber Merkezi)
ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANI ÝNÞAAT
MÜHENDÝSÝ TURAN DAMAR, ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ NEBAHAT DAMAR
MERDE, HAKÝM AHMET DAMAR ve TURGAY DAMAR' IN BABALARI,
AÝLEMÝZÝN ULUÇINARI, AMCAMIZ, DEÐERLÝ BÜYÜÐÜMÜZ
Baþaranhýncal’dan
Ünal ailesine teþekkür
Ç
endüstriyel robot
geliþtirdiklerini ifade
eden Güler, "Ýþ
kazalarýnýn önüne
geçmek ve üretimdeki
kalitenin artmasýna
büyük önem teþkil
ediyor. Bu doðrultuda da
giderek talep artýyor."
Þeklinde konuþtu.
2023'e kadar
uluslararasý fuarlarda bir
Türk endüstriyel robot
markasý olarak yer
almayý hedeflediklerini
vurgulayan Güler, iç
piyasaya yönelik üretim
çalýþmalarýnýn yaný sýra
ihracat çalýþmalarýna da
baþladýklarýný, orta
vadede endüstriyel
robotlarýn yanýnda servis
robotlarý alanýnda da
çalýþmalara
baþlayacaklarýný
sözlerine ekledi.
Çorum TSO
Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal da, Manu
Robotics'in Çorum için
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, New Holland Bayii Karadeniz Ticaret'i ziyaret etti.
orum Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
New Holland Bayii Karadeniz
Ticaret'i ziyaret etti.
TSO Yönetim Kurulu Üyesi
Aykut Kolaðasý'nýn da katýlýmýyla
gerçekleþtirilen ziyarette
Baþaranhýncal, firma sahibi
Mustafa Ünal ile oðullarý Çorum
TSO eski dönem Meclis Baþkan
Yardýmcýsý Ali Rýza Ünal ve
Haydar Ünal ile görüþtü.
Ziyarette, Ünal ailesinin
geleneksel olarak Aþure Yemeði
düzenlediðini hatýrlatan
Baþaranhýncal, "Bu tür
geleneklerin yaþatýlmasý,
kültürümüzle olan baðýmýzýn
olan "Scara"
kinematiðindeki
endüstriyel robotumuzun
ardýndan "Articulated"
kinematiðinde yeni
endüstriyel robotumuzu
da ürettik ve piyasaya
sunduk. Ar-Ge
faaliyetlerini mühendislik
becerileriyle geliþtiren bir
takýmla en uygun
çözümleri geliþtiriyoruz"
diye konuþtu.
Toprak sanayi,
makine sanayi, kozmetik,
gýda sanayi, paketleme
tesisleri gibi farklý
sektörlerde faaliyet
gösteren tesislere
endüstriyel robot üretimi
yaptýklarýný belirten
Güler, ürettikleri
robotlarýn ithal
olmadýðýný, yüzde yüz
Türk mühendislerinin
kabiliyetiyle üretildiðini
vurguladý.
Son olarak kiremit
sektöründe pres besleme
uygulamasý için
NURETTÝN DAMAR - SEYFETTÝN DAMAR
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
Hayrettin
Karaman
Ýmam Hatip
Okullarý dindar
halkýmýzýn aþkýdýr
Ýl Genel Meclisi, Valilik ana hizmet binasýnýn kapýlarýnýn deðiþimi için 54 bin TL’lik ödenek ayýrdý.
Valiliðin eskiyen kapýlarý
için 54 bin TL’lik ödenek
Ý
EROL TAÞKAN
l Genel Meclisi, Valilik
ana hizmet binasýnýn
kapýlarýnýn deðiþimi için
54 bin TL’lik ödenek
ayýrdý.
Halil Ýbrahim Kaya
baþkanlýðýnda
gerçekleþtirilen meclis
toplantýsýnda, Valilik ana
hizmet binasýnýn
kapýlarýnýn ekonomik
ömrünü tamamladýðý
ifade edildi. Köylere
Hizmet Götürme Birliði
marifeti ile kapýlarýn
deðiþtirileceðinin
kaydedildiði talep
yazýsýnda, Plan Proje
Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü’nün
bütçesinden 54 bin
TL’nin Köylere Hizmet
Götürme bütçesine
Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen meclis toplantýsýnda, Valilik ana
hizmet binasýnýn kapýlarýnýn ekonomik ömrünü tamamladýðý ifade edildi.
aktarýlmasý istendi.
Mecliste yapýlan
oylama, talep oy birliði
ile kabul edilerek, 54 bin
TL, Köylere Hizmet
Götürme Birliði’nin
bütçesine aktarýldý.
Yol ve Ulaþým
Hizmetleri’ne 5 milyon
bütçe
Ýl Genel Meclisi vatandaþlara aþure ikram etti.
Öte yandan bütçe
görüþmeleri kapsamýnda,
Yol ve Ulaþým
Hizmetleri Müdürü
Recep Çýplak, 2015
bütçe talepleri hakkýnda
meclise bilgi vererek, Yol
ve Ulaþým Hizmetleri’ne
5 milyon 50 bin TL’lik
bütçe talep ettiklerini
bildirdi ve bütçe
kalemlerini aktardý.
Yapýlan oylama ile Yol
ve Ulaþým Hizmetleri’nin
bütçesi de onaylandý.
Programý Vali Ahmet Kara da katýldý.
Vali’den aþure ikramý
Meclisi vatandaþlara aþuÝrel Genel
ikram etti.
Muharrem Ayý nedeniyle gerçekleþtirilen aþure daðýtýmýna Vali
Ahmet Kara, Ýl Genel Meclisi Baþ-
kaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi Üyeleri ile vatandaþlar katýldý.
Ýl Genel Meclisi binasý önünde
düzenlenen aþure daðýtýmýnda konuþan Vali Kara, Ýl Genel Meclisi tarafýndan baþlatýlan bu geleneðin
sürdürülmesinden duyduðu memnuniyetini ifade ederek, ‘daðýtma-
nýn’ dinimizde ve kültürümüzde yer
alan önemli unsurlardan biri olduðunu söyledi.
Haber Merkezi
Süreyyabey’de
balýkçýlýk yapýlacak
Y
ozgat'ýn Çekerek
ilçesinde Çekerek
Irmaðý üzerinde kurulan
Süreyyabey Barajý, su
ürünleri üretimi
yapýlabilmesi için
Çekerek Su Ürünleri
Kooperatifine kiraya
verildi.
Yozgat ile birlikte
Tokat, Amasya ve
Çorum illerinde toplam
653 bin 230 dekar tarým
alanýný sulayacak olan
ve 2011 yýlýnda su
tutulmaya baþlanýlan,
yýlda 50 milyon kilovat
saat elektrik enerjisi
üretecek olan
Süreyyabey Barajýnda su
ürünleri üretimi de
yapýlabilecek. Toplam
50 bin dekar su
havzasýna sahip baraj
sularýnda su ürünleri
üretimi de yapýlabilecek.
Yozgat Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðü, Süreyyabey
Barajý sularýnda su
ürünleri üretimi ve
avcýlýðý yapýlmak üzere
gerçekleþtirdiði ihale
Çekerek Su Ürünleri
Kooperatifi'nde kaldý.
Yozgat Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðü Su Ürünleri
Mühendisi Seyfali
Aðdepe, barajda su
ürünlerinin hangi
koþullarda yapýlabileceði
konusunda bilgilendirme
yaptýktan sonra, su
ürünleri avcýlýðýnýn
yapýlabileceði alaný
Kooperatif üyelerine
teslim etti.
Çekerek Su
Ürünleri Kooperatifi
kurucu Baþkaný Dursun
Uslu, yeni bir kooperatif
olmalarý nedeniyle
kurucu 7 üyenin
bulunduðunu belirterek,
“Yasa gereði bir yýlýn
sonunda üye
kayýtlarýmýz baþlayacak.
Bu esnada kiralamýþ
olduðumuz baraj
sularýnda balýkçýlýk
faaliyetlerinin
yapýlabilmesine imkan
verecek altyapýlarý
hazýrlayacaðýz. Ýnþallah
Süreyyabey Barajý
bundan sonra yöre
halkýnýn su ürünleri
üretimi ve satýþý
yönünden bir geçim
kaynaðýna dönüþecek”
dedi.(ÝHA)
Ýhsan Yýlmaz Bey Ýmam Hatip Okullarý
hakkýnda bana þunlarý yazmýþtýr:
'Ýmam Hatip açýlmasýna deðil, devlet eli ile
insanlarýn istekleri raðmýna buraya kayýt
ettirilmesine itiraz ediyorum. Konuþmamý
yaptýðým zamanda bu problem yaþanmýþtý, bunu
zikrediyorum. Yeni Imam Hatipler talep ve
ihtiyaç varsa açýlýr ancak, zaten kurulu baþka
okulu, velilerin rýzasý olmadan bir gecede Ýmam
Hatip'e çevirirse devlet, bu bazý insanlara din
adýna eziyet etmek olur ve sevdirmek yerine
nefret ettirirsiniz. Bu tur olaylar yaþanýyor.
Benim evimin köþesindeki okula aynen böyle
oldu. Bunlarý Today's Zaman'daki köþemde
Ýngilizce defalarca yazdým. Batýlýlar da bunu
okuyor.'
Ancak bir CHP'liye veya kemaliste
yakýþan bir üslup ile Ýmam Hatip Okullarýný,
birkaç istisnai olayý diline dolayarak karalayan
bu ifadenin ne kadar doðru veya yanlýþ
olduðunu, bu konuda en bilgili olarak kabul
ettiðim bir zata sordum. Aldýðým cevabý belki
birden fazla yazýda –söz uzamasýn diye çok
azýný atlayarak- soru-cevap þeklinde vereceðim:
Soru: Halka raðmen kaç ortaokul Ýmam
Hatip yapýldý?
Cevap: Halka raðmen Ýmam Hatip
açýlmasý söz konusu deðildir. Burada kamuoyu
tarafýndan yanlýþ anlaþýlan ya da kamuoyunu
bilinçli olarak yanlýþ yönlendiren veya 'halka
raðmen' algýsý oluþturarak Ýmam Hatip Okullarý
aleyhine propaganda yapan bir kitleden söz
edilebilir. 30 Mart 2012 tarihinde Meclis'te
kabul edilen 6287 sayýlý yasa ile zorunlu eðitim
4+4+4 þeklinde kademeli hale getirilmiþtir.
Ýkinci dörtteki okullar ise ortaokul ve Ýmam
Hatip Ortaokulu olarak belirlenmiþtir. Bu
nedenle ülke genelindeki sekiz yýllýk ilköðretim
okullarýnýn bazýlarý bulunduklarý yerdeki veli ve
öðrenci talebine göre kademeli olarak Ýmam
Hatip Ortaokulu olmuþtur. Mevcut ilköðretim
okullarýnýn tamamýna yakýný ise ortaokul olarak
devam etmiþtir. Çünkü yeni yasa ile ortaokul ve
Ýmam Hatip Ortaokulu açýlmasý tabii olarak bu
durumu doðurmuþtur...
Ortaokullarda seçmeli olarak okutulan
Temel Dini Bilgiler, Kur'an-ý Kerim, Arapça ve
Siyer-i Nebi dersleri Ýmam Hatip
Ortaokullarýnda zorunlu olarak okutulmaktadýr.
Diðer ortaokullarla aralarýndaki tek fark bundan
ibarettir.
Çocuklarýný Ýmam Hatip Ortaokuluna
göndermek isteyen velilerin talebine binaen
Ýmam Hatip Ortaokuluna dönüþtürülen bazý
okullarýn önünde eylemler olmuþtur. Ýmam
Hatip Okullarýna öteden beri karþý olan ve
geçmiþte bu okullarýn önünü kesmek için sekiz
yýllýk kesintisiz eðitim ve katsayý engeli ile
ülkemizdeki eðitimi felç eden kitleler ve onlarýn
peþinden giden küçük gruplar okullarýn önünde
eylemler yapmýþlardýr. Üç yýlda ancak bir kaç
yerde olan ve az bir grubun bilinçli olarak
yaptýðý eylemler, birileri tarafýndan görsel ve
yazýlý medyada ülkenin her tarafýnda bu
okullara tepki varmýþ ya da 'halka raðmen bu
okullar açýlýyormuþ' gibi bir havayla ve
kamuoyunu yanýltma politikasýyla ýsrarla
sürdürülmüþtür. Dolayýsýyla üç beþ okul önünde
birileri tarafýndan bilinçli olarak yapýlan birkaç
eylem üzerinden 'halka raðmen imam hatip
ortaokulu açýldý' gibi bir algý oluþturulmak
istenmiþtir.
Aksine, Ýmam Hatip Ortaokullarýna
halkýmýz büyük raðbet göstermiþ ve çocuklarýný
göndermiþtir. Daha açýldýðý ilk yýl 100 bin
öðrenci kayýt olmuþ, geçen yýl 240 bin civarýnda
olan öðrenci sayýsý bu yýl 386 bine ulaþmýþtýr.
Bugün toplam sayýsý 1.628 olan Ýmam Hatip
Ortaokullarýnýn çoðu yeni okullar olup
dönüþüm deðildir. 2012 yýlýndan bu ana kadar
üç yýl içerisinde ilköðretim okulu iken velilerin
talepleri ve öðrenci kayýtlarýna göre Ýmam Hatip
Ortaokuluna dönüþtürülen okul sayýsý sadece
747'dir. Öte yandan, Türkiye genelinde toplam
düz ortaokul sayýsý ise 13 bin 757'dir.
Eðer 'halka raðmen' bir durum olsaydý 13
bin 757 rakamýnýn en az yarýsýnýn Ýmam Hatip
Ortaokulu olmasý gerekirdi ki böyle bir þey asla
olamaz.
(Devam edeceðim)
Barajda balýkçýlýk yapýlacak.
Ensar Eðitim
Kültür Gençlik ve
Spor Kulübü
Derneði açýlýyor
Çorum Ensar Eðitim Kültür Gençlik ve
Spor Kulübü Derneði bugün törenle açýlýyor.
Adem Demir’in baþkaný olduðu dernek
saat 12.30’da Karakeçili Mahallesi Albayrak
1. Sokak No:21/1’deki adresinde açýlacak.
Açýlýþa davetliler katýlacak. (Haber Merkezi)
Baraj Çekerek Su Ürünleri Kooperatifine kiraya verildi.
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Emekli Astsubay son
yolculuðuna uðurlandý
E
YÜKSEL BASAR
mekli Astsubay
Kýdemli Baþçavuþ
Ziya Esen (72) topraða
verildi. Esen için askeri
tören düzenlendi.
3 çocuk babasý
Emekli Astsubay Ziya
Esen, tedavi gördüðü
Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi'nde önceki
akþam hayatýný
Emekli Astsubay Kýdemli Baþçavuþ Ziya Esen (72)
topraða verildi. Esen için askeri tören düzenlendi.
kaybetti. Astsubayýn
cenazesi dün öðle
saatlerinde üniversite
hastanesi morgundan
alýnarak Esnafevler
Camii’ne getirildi. Ýl
Jandarma
komutanlýðý'ndan
komutan ve askerlerin
katýlýmýyla camide
askeri tören düzenlendi
Merhumun cenazesi
Ýkindi Namazý’na
müteakip kýlýnan
cenaze namazýnýn
ardýndan Çiftlik
Mezarlýðý'nda topraða
verildi.
Cenaze törenine
Esen'in ailesi ve
sevenleri ile birlikte çok
sayýda Türk Silahlý
Kuvvetlerine mensubu
rütbeli personel katýldý.
Otomobil traktörle çarpýþtý
Ç
orum'un Ýskilip ilçesi
yakýnlarýnda otomobil ile traktörün çarpýþmasý sonucunda 1 kiþi
yaralandý.
Kaza, Ýskilip-Çorum Karayolu'nun 10. kilometresindeki Karaburun Köy yolu ayrýmý yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ýskilip’ten Çorum istikametine gitmekte olan
U.B. (27) yönetimindeki
55 DJ 575 plakalý otomobil, A.G (60) yönetimindeki 19 DN 965 plakalý
traktöre arkadan çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle yoldan çýkan traktör tarlaya
savruldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanýrken
traktör sürücüsü kazayý
yara almadan atlattý.
Yoldan geçen vatandaþlar tarafýndan sýkýþtýðý
araçtan çýkartýlan otomobil sürücüsü U. B., olay
yerine gelen ambulansý
ile Ýskilipli Atýf Hoca
Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý.
Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý.(ÝHA)
Çorum'un Ýskilip ilçesi yakýnlarýnda otomobil ile
traktörün çarpýþmasý sonucunda 1 kiþi yaralandý.
Kadýkýrý'da tapu sevinci
Tapu senetleri Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk ile Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan verdi.
EMRE KUT
3
402 Sayýlý Kadastro
Kanunu'nun
Kadastro Yenileme
Çalýþmalarý
kapsamýnda Çorum'da
14 köyün 5'inin tapu
senetleri daðýtýma
baþlandý.
Merkeze baðlý
Kadýkýrý Köyü'nde
baþlayan tapu
senetlerinin daðýtýmýna
Tapu Sicil Müdürü
Nurettin Buyruk,
Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan,
Kadýkýrý Köyü Muhtarý
Mehmet Yörür ve köy
halký katýldý.
Tapu Sicil
Müdürü Nurettin
Buyruk, köyde yaþayan
veya taþýnmaz sahibi
olanlarýn köy
muhtarlarýndan hiçbir
ücret alýnmaksýzýn tapu
senetlerini almalarý
gerektiðini söyledi.
Buyruk, yapýlan
çalýþma sayesinde
çiftçilerin doðrudan
gelir desteði
alabileceklerini
kaydetti.
Çorum'da 14 köyün 5'inin tapu senetleri daðýtýma baþlandý.
Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk, köyde yaþayan veya taþýnmaz sahibi olanlarýn köy muhtarlarýndan hiçbir ücret alýnmaksýzýn tapu senetlerini almalarý
gerektiðini söyledi.
Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý.
Naci Alan Ortaköy’de topraða verildi
V
efat eden Anayurt
Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Naci
Alan, son yolculuðuna
uðurlandý.
Geçtiðimiz salý günü yaþamýný yitiren Alan
için Anayurt gazetesi
önünde düzenlenen törene eþi Peyman, oðlu
Tuncay Alan ve aile yakýnlarýnýn yaný sýra mesai
arkadaþlarý, Basýn Ýlan
Kurumu Genel Müdürü
Mehmet Atalay ile gazeteci dostlarý katýldý.
Gazetenin yazarlarýndan M. Yahya Efe,
Alan'ýn sevgi dolu temiz
yüreði, her zaman gülümseyen gözleriyle, bilgili ve iyimser bir insan
olduðunu söyledi.
Alan'ýn, iyi bir dost,
Vefat eden Anayurt Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Naci Alan, son yolculuðuna uðurlandý.
deðerli, iyi bir insan olduðunu dile getiren Efe,
"Usta gazeteciydi. Samimi, insancýl, her zaman
saðduyulu bir dosttu"
ifadesini kullandý.
Tuncay Alan ise babasýnýn, þakacý ve gülmeyi seven biri olduðunu belirterek, 6 yýldýr yaþadýðý rahatsýzlýðý belli
etmeden çalýþmaya devam ettiðini söyledi.
Alan, babasýnýn son güne
kadar iþinin baþýnda olduðunu, Anayurt gazetesinin onun ikinci, hatta
zaman zaman zaman birinci evladý olduðunu anlattý.
Dua edilmesinin ardýndan Peyman ve Tuncay Alan, taziyeleri kabul etti.
Alan'ýn naaþý, memleketi Ortaköy’de topraða verildi.(AA
Merkeze baðlý Kadýkýrý Köyü'nde tapu senetlerinin daðýtýmý dün gerçekleþtirildi.
Kamyonet devrildi, 3 yaralý
O
smancýk ilçesinde kontrolden çýkan
kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi
sonucu 3 kiþi yaralandý.
Giresun'dan Ýstanbul'a gittiði öðrenilen Ahmet
Harþit (61) yönetimindeki 34 FBB 28 plakalý
kamyonet, Osmancýk-Ýstanbul karayolunun 10.
kilometresinde sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak
Boya
yaparken
düþtü
Bayat'ta boya yaparken
sandalyeden düþen þahýs yaralandý.
Evinde sandalyeye çýkarak boya
yapan V.B.E., dengesini kaybederek
yere düþtü. Yaralanan þahýs ilk
müdahalenin ardýndan ileri tetkik ve
tedavi için Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne sevk edildi.
Alan'ýn naaþý, memleketi Ortaköy’de topraða verildi.
Naci Alan
Haber Merkezi
devrildi.
Kazada, sürücü Harþit ile beraberindeki Gönül
Harþit (57) ve Fatma Aydýn(75) yaralandý.
Ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlan yaralýlardan Gönül Harþit ve Fatma
Aydýn buradaki ilk müdahalenin ardýndan Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne kaldýrýldý. (A.A.)
Genç kýz
kayýp
Ýskilip’te 22 yaþýndaki S.P.
adlý genç kýzýn bir süredir kayýp
olduðunu belirtildi.
Sabah ev býraktýðý kýzýnýn
kaybolduðunu gören yakýnlarý,
tüm aramalarýna raðmen sonuç
alamayýnca Ýskilip Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü'ne kayýp ihbarýnda
bulundu. Genç kýzýn yakýnlarý
hayatýndan endiþe duyduklarý
S.P.'nin bulunmasýný istedi. Polis
kayýp kýzý arýyor.Haber Merkezi
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
‘Kapýmýz Çorumlular’a açýk’
A
merika Çorumlular Derneði
Baþkaný Adil Bayat,
Yönetim Kurulu üyeleri
Hüseyin Barýþ Keskin, Elvan
Lastikci ve Emrah Artukmaç ile
birlikte New York þehrine
atanan Baþkonsolos Ertan
Yalçýn’a hoþgeldin ziyaretinde
bulundu.
Ziyarette, Amerika’da da
Çorumlular’ýn varolduðunu ve
Çorumlu iþadamlarýnýn aktif
olarak çalýþtýðýný ifade eden
Dernek Baþkaný Adil Bayat,
“Çorumlular olarak Türkiye
yararýna elimizden ne gelirse
yapmaya hazýrýz.” dedi.
Baþkonsolos Yalçýn da,
kendisine gösterilen
misafirperverlikten son derece
memnun kaldýðýný söyledi.
Yalçýn, “Herhangi bir ihtiyacýnýz
olduðunda kapýmýz tüm
Çorumlular’a açýk.
Ziyaretinizden çok memnun
kaldým, en kýsa zamanda
derneðinize ziyarette
bulunacaðým.” diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Toplantý Ýzmir’de düzenlenen etkinliklerin ikincisi 14-15 Ekim’de Ankara’da yapýldý.
Hitit Ýnovasyon
etkinliklerinde yer aldý
T
Amerika Çorumlular Derneði New York þehrine atanan Baþkonsolos Ertan Yalçýn’a hoþgeldin ziyaretinde bulundu.
‘Akademiye can verdiniz’
aþbakan Prof. Dr.
B
Ahmet
Davutoðlu'nun
müjdelediði
akademik personelin
maaþlarýnda
iyileþtirme yapýlmasý
ile ilgili kanun
Türkiye Büyük Millet
Meclisinde kabul
edildi.
Ýlgili kanunun
Mecliste kabul
edilmesi üzerine
Baðcý'nýn ODTÜ'den
hocasý ve yüksek
lisans tez danýþmaný
olan eski YÖK
Baþkaný, Varþova
Büyükelçisi Yusuf
Ziya Özcan, sosyal
medya üzerinden AK
Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Bütçe ve
Plan Komisyonu
üyesi Cahit Baðcý'ya
teþekkür etti.
Özcan sosyal
medya hesabý
üzerinden attýðý
mesajda, "Sayýn
vekilim, size ve sizin
þahsýnýzda emeði
geçen bütün
vekillerimize
teþekkürü borç
bilirim. Akademiye
can verdiniz" dedi.
(Haber Merkezi)
YÖK Baþkaný, Varþova Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan,
Cahit Baðcý’ya twitter üzerinden teþekkür mesajý gönderdi.
AK
(Haber Merkezi)
HÜBTUAM ve Teknokent üzerine bilgi paylaþýmýnda bulunuldu.
sayýda ziyaretçi
katýldý.
Türkiye
Ýnovasyon
Haftasýnda yer alan
Hitit Üniversitesi
standý, ziyaretçiler
tarafýndan yoðun ilgi
gördü. Üniversite
Bilimsel Teknik
Uygulama ve
Araþtýrma
Merkezi(HÜBTUA
M)’nden Uzman
Alim Bozer ve
Uzman Mehmet
Þener’in katýldýðý
etkinlikte,
HÜBTUAM ve
Teknokent üzerine
bilgi paylaþýmýnda
bulunuldu.
Üniversitetanýtým
materyallerinin de
daðýtýldýðý stantta,
ziyaretçilerden gelen
sorular yanýtlandý.
Haber Merkezi
Alper Bilan’dan giriþim
AK Parti’de ekonomi toplantýsý
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
ve Ekonomi Ýþleri Baþkaný Ýstanbul Milletvekili
Dr. Mehmet Muþ'un daveti üzerine AK Parti Genel Merkezinde akademisyenlerle 'ekonomi' konulu bir toplantý düzenlendi.
AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý
Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý’nýn da katýldýðý
toplantýda, ekonominin
içinde bulunduðu durum,
kýsa orta ve uzun vadeli
ekonomi politikalarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde
bulunuldu. AK Parti ekonomi yönetimi tarafýndan
akademisyenlerin görüþ
öneri ve düþüncelerinin
alýndýðý toplantýya Cahit
Baðcý ile birlikte Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlarý Ali Boða ve Cengiz
Yavillioðlu da katýldý.
Toplantý sonrasý AK
Parti'nin ekonomi yönetimi ve çeþitli üniversitelerde görev yapan ekonomi
branþlý akademisyenler
birlikte yemek yedi. AK
Parti ekonomi yönetiminin akademisyenlerle istiþare toplantýsý yapmasý
akademik çevrelerce bilimselliðe verilen önem
olarak deðerlendiriliyor.
ürkiye
Ýhracatçýlar
Meclisi (TÝM)
tarafýndan, Arçelik
A.Þ ve Türk
Ekonomi Bankasý
(TEB) stratejik
partnerliðinde,
inovasyon kültürünü
Anadolu kentlerine
yaymak amacýyla
ilki Ýzmir’de
düzenlenen
etkinliklerin ikincisi
14-15 Ekim’de
Ankara’da yapýldý.
TÝM Baþkaný
Mehmet Büyükekþi
ev sahipliðinde, Milli
Eðitim Bakanlýðý
Þura Salonu’nda
gerçekleþtirilen
açýlýþa, Ekonomi
Bakaný Nihat
Zeybekci’nin yaný
sýra partner ülke
Ýrlanda Ýþ ve
Ýstihdam Bakaný Ged
Nash, NASA
Propulsion
Laboratuvar Baþkaný
Charles Elachi,
AVEA Ceo’su Erkan
Akdemir, ASO
Baþkaný Nurettin
Özdebir, birlik
baþkanlarý,
akademisyenler,
profesyoneller,
öðrenciler ve çok
AK Parti Genel Merkezinde akademisyenlerle 'ekonomi' konulu bir toplantý düzenlendi.
Toplantýya Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmc ýsý Cahit Baðcý da katýldý.
Çorum Vakfý
Ankara Þube Baþkaný
Alper Bilan, Hititler
Elçiliklerde programý
çalýþmasý nedeniyle
davet edildikleri
Almanya Ulusal
Günü’nde bir araya
geldikleri Prof. Dr.
Yalçýn Elerman’la
temaslarý sonucunda
Çorum’a gelen
ziyaretçi sayýsýný
arttýrmak amacýyla
baþlattýklarý
‘Türkiye’nin
Baþkentinden
Hititler’in Baþkentine
Yolculuk’ adlý
etkinliðin 2.’sini
Çorum Vakfý Ankara
Þubesi ve Elerman’ýn
baþkanlýðýný yaptýðý
HUMBOLDT
Bursiyerleri Derneði
ile iþbirliði içerisinde
yapma kararý
aldýklarýný açýkladý.
Çalýþmalar
hakkýnda bilgi veren
Bilan, “8-9 Kasým
2014 tarihinde ilimize
gelecek olan çok
deðerli
akademisyenlerden
oluþan bu grup
turistik yerleri
gezecek ve kentimiz
hakkýnda bilgi sahibi
olacaklar. Bu tür
etkinliklerin Çorum
iline yönelmesi ile
tanýtým
çalýþmalarýmýzýn
karþýlýðýný almanýn
mutluluðu
içerisindeyiz.
Alper Bilan
Çalýþmalarýmýza baðlý
olarak kentimize ilgi
ve alakanýn günden
güne artacaðýna
inancým tamdýr. Sayýn
Hocama teklifimizi
kabul ederek
kentimizde bu
etkinliði yaptýklarý
için emeði geçenlere
de verdikleri
desteklerden dolayý
teþekkür ediyorum.”
dedi.
HUMBOLDT
BURSÝYERLERÝ
DERNEÐÝ hakkýnda
bilgiler de veren
Bilan, þunlarý söyledi;
Derneðimizin
adý HUMBOLDT
BURSÝYERLERÝ
DERNEÐÝ.
Üyelerimiz Federal
Almaya Hükümetinin
desteklediði
ALEXANDER VON
HUMBOLDT
vakfindan burs alan
ve çesitli bilim
dallarýnda görev
yapan seçkin bilim
insanlarýndan
oluþmaktadýr.
ALEXAN DER
VON HUMBOLDT
VAKFI, ünlü Alman
doða bilimcisi
Alexander von
Humboldt tarafýndan
kurulmuþtur.
Alexander von
Humboldt, Ýspanya
kralýnýn saðladýðý bir
destekle Güney
Amerika'ya uzun bir
doðabilim gezisi
düzenlemiþtir. Bu
gezisi sýrasýnda
Güney Amerika’nýn
çeþitli ülkelerinde 3
binin üzerinde yeni
bitki türü ve hayvan
keþfetmiþtir. Elde
ettiði tüm bu
bulgularý helen
günümüzde de
yayýnlanan COSMOS
isimli dergisinde
topladý. Ölümünden
bir yýl sonra 1869'da
arkadaþlarý
HUMBOLDT
Vakfý’ný kurdular.
Vakfýn amacý dil, din
ve ýrk gözetmeksizin
tüm dünyadan deðerli
ve genç bilim
insanlarýna Federal
Almanya'da
araþtýrmalarýný
sürdürebilmeleri için
burslar vermektir.
Ülkemizden de cok
sayýda bilim insaný bu
burslardan
yararlanarak
araþtýrmalarýný
sürdürmüþlerdir.
Derneðimiz
1989 yýlýnda
Ankara'da
kurulmuþtur.
Amacýmýz, ülkemiz
ile Almanya
arasýndaki bilimsel ve
kültürel çalýþmalara
destek olmak, genç
bilim insanlarýna burs
imkanlarýný tanýtarak
yararlanmalarýný
saðlamak ve çesitli
bilimsel ve kültürel
etkinlikler
düzenlemektir.
Derneðin
baþkanlýðýný Ankara
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi Öðretim
üyelerinden Prof. Dr.
Yalçýn Elerman
yapmaktadýr.” (Haber
Merkezi)
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Okul sütü ihalesi yapýldý
O
kul sütü ihalesinde,
en düþük teklifi
birinci kýsým için birim
fiyat 0,584 kuruþla
Yörükoðlu Süt, ikinci
kýsým için 0,60 kuruþ ile
Aynes, üçüncü kýsým
için 0,59 kuruþla AK
Gýda, dördüncü kýsým
için 0,59 kuruþla Güney
Süt verdi.
Ýhale Komisyonu
Baþkaný, Gýda, Tarým
Ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Hayvancýlýk
Genel Müdür
Yardýmcýsý Ýbrahim
Özcan, Türkiye'nin 4
kýsma ayrýldýðý ihale
kapsamýnda 278 milyon
145 bin 312 paket 200
mililitre yaðlý UHT
içme sütü satýn
alýnacaðýný belirtti.
Ýhalede AK Gýda,
Dimes Gýda- Pýnar Süt
iþ ortaklýðý, Güney Süt,
Oðuz Gýda, Aynes
Gýda, Meysu Gýda,
Yörükoðlu Süt
tarafýndan 7 ayrý teklif
zarfý sunulduðunu
kaydeden Özcan,
zarflarýn açýlarak ön
deðerlendirmesinin
yapýlmasýnýn ardýndan
herhangi bir sorun
bulunmadýðýný ifade
etti.
Özcan, ihalede
yaklaþýk maliyetin
birinci kýsým için 33
milyon 893 bin 110 lira
(birim fiyat 59,19
kuruþ), ikinci kýsým için
55 milyon 69 bin 70 lira
(59,69 kuruþ), üçüncü
kýsým için 57 milyon 91
bin 30 lira (birim fiyat
59,74 kuruþ), dördüncü
kýsým için 19 milyon
749 bin 730 lira (birim
fiyat 59,74 kuruþ)
olmak üzere toplam 165
milyon 802 bin 940 lira
olduðunu bildirdi.
Daha sonra
tekliflerin açýklandýðý
ihalede birinci kýsým
için en düþük teklifi
birim fiyat 0,584 kuruþ
ile Yörükoðlu Süt,
ikinci kýsým için 0,60
kuruþ ile Aynes, üçüncü
kýsým için 0,59 kuruþ ile
Ak Gýda, dördüncü
kýsým için 0,59 kuruþ ile
Güney Süt sundu.
Ýhalede sunulan
tekliflerin ön
incelemesinde sorun
bulunmadýðýný ifade
eden Özcan, detaylý
incelemenin daha sonra
tamamlanacaðýný
söyledi.
Ýhalede sunulan
tekliflerin kýsýmlara
göre daðýlýmý þöyle:
Ýstekli 1. Kýsým 2.
Kýsým 3. Kýsým 4.
Kýsým Birim Fiyat
(kuruþ) Tutar (TL)
Birim Fiyat (kuruþ)
Tutar (TL) Birim Fiyat
(kuruþ) Tutar (TL)
Birim Fiyat (kuruþ)
Tutar (TL) Ak Gýda
0,595 34.070.623,44
0,61 55.816.361,04
0,59 56.383.845,60
0,595 19.670.385,84
Dimes-Pýnar Ýþ
Ortaklýðý 0,594
33.984.731,11 0,61
56.277.653,28 0,598
57.148.372,32 0,5975
19.753.034,52 Güney
Süt 0,59 19.505.088,48
Oðuz Gýda 0,6
55.631.844,14 Aynes
0,6 55.355.068,80
Meysu 0,6
55.539.585,69
Yörükoðlu 0,584
33.440.746,37 0,63
57.661.530,00
Çorum’u da kapsayan okul sütü ihalesi yapýldý.
ÝLLER VE
PAKET SAYILARI
Ýhale kapsamýnda
200 mililitrelik paketler
halinde süt alýmý
yapýlacak kýsýmlara
göre miktarlar ve iller
þöyle:
1. Kýsým: 57
milyon 261 bin 552
paket. Aðrý, Bingöl,
Bitlis, Elazýð, Erzincan,
Erzurum, Hakari, Iðdýr,
Kars, Malatya, Muþ,
Tunceli, Van,
Afyonkarahisar, Aydýn,
Denizli, Ýzmir, Kütahya,
Manisa, Muðla, Uþak.
2. Kýsým: 92
milyon 258 bin 448
paket. Adýyaman,
Batman, Diyarbakýr,
Gaziantep, K.Maraþ,
Kilis, Mardin, Siirt,
Þanlýurfa, Þýrnak,
Aksaray, Ankara,
Çankýrý, Eskiþehir,
Karaman, Kayseri,
Kýrýkkale, Konya,
Kýrþehir ,Nevþehir,
Niðde, Sivas, Yozgat.
3. Kýsým : 95
milyon 565 bin 840
paket. Amasya,
Ardahan, Artvin,
Bartýn, Bayburt, Bolu,
Çorum, Düzce Giresun,
Gümüþhane, Karabük,
Kastamonu, Ordu, Rize,
Samsun, Sinop, Tokat,
Trabzon, Zonguldak,
Balýkesir, Bilecik,
Bursa, Çanakkale,
Edirne, Ýstanbul,
Kýrklareli, Kocaeli,
Sakarya, Tekirdað,
Yalova.
4. Kýsým : 33
milyon 59 bin 472.
Adana, Antalya,
Burdur, Hatay, Isparta,
Mersin, Osmaniye.
(AA)
Melikgazi'de
Muharrem programý
Ýl Müftülüðü'nce Melikgazi Camii'nde Muharrem Ayý ve Aþure programý düzenlendi.
HURÞÝT BOZKURT
Ý
l Müftülüðü'nce
Melikgazi Camii'nde
Muharrem Ayý ve
Aþure programý
düzenlendi.
Cuma Namazý
sonrasýnda düzenlenen
programa Müftü Vekili
Tahir Kýlýç, Müftü
Yardýmcýsý Abdullah
Pamuklu ve cemaat
katýldý.
Etkinlikte Kuran-ý
Kerim tilaveti,
mersiye, Muharremiye,
ilahi, kasideler okundu.
Programýn
sonunda ise aþure
ikramý yapýldý.
Programýn sonunda ise aþure ikramý yapýldý.
442 kiþiye 1 otobüs
T
ürkiye genelinde 349
kiþiye bir otobüs
düþüyor. Türkiye’de
otobüs baþýna düþen kiþi
sayýsýnda Tekirdað ilk
sýrada, Þýrnak ise son
sýrada yer aldý.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK)
Diyarbakýr Bölge
Müdürü M. Salih Uras,
Adrese Dayalý Nüfus
Kayýt Sistemi (ADNKS)
2013 ve Motorlu Kara
Taþýtlarý 2013 yýlý
verilerine göre illerin
otobüs baþýna düþen kiþi
sayýsýný açýkladý.
Türkiye’de 349 kiþiye
bir otobüs düþtüðünü
belirten Uras, iller
sýralamasýnda
Tekirdað’ýn 197 kiþiye
bir otobüs ile ilk sýrada
yer aldýðýný, Þýrnak’ýn 3
bin 838 kiþiye bir otobüs
ile son sýrada yer aldýðýný
söyledi. Uras,
bölgelerine baðlý
Diyarbakýr’ýn bin 233
kiþiye bir otobüs ile
69’uncu sýrada,
Þanlýurfa’nýn ise bin 435
kiþiye bir otobüs ile
70’inci sýrada yer
aldýðýný kaydetti.
M. Salih Uras
Verilere göre iller
sýralamasýnda ilk sýrada
yer alan Tekirdað’ý 198
kiþi ile Düzce, 206 kiþi
ile Yalova ve 211 kiþi ile
Edirne takip eti. Kiþi
baþýna düþen otobüs
sayýsýnda Doðu ve
Güneydoðu Anadolu
illeri ise son sýralarda yer
aldý. Þýrnak kiþi baþýna
düþen otobüs sayýsýnda 3
bin 833 ile son sýrada yer
alýrken, Þýrnak’ý 3 bin
272 ile Siirt, 3 bin 250
ile Hakkari takip etti.
Ýllerde kiþi baþýna düþen
otobüs sayýsý þöyle:
"Tekirdað 197,
Düzce 198, Yalova 206,
Edirne 211, Manisa 217,
Antalya 220, Kocaeli
220, Kýrklareli 229,
Ýzmir 255, Bilecik 256,
Uþak 259, Denizli 260,
Çanakkale 266, Ýstanbul
269, Bursa 275, Sakarya
282, Muðla 283, Bolu
284, Ankara 290,
Kütahya 294, Zonguldak
296, Eskiþehir 300,
Balýkesir 302, Bartýn
306, Aksaray 315,
Burdur 315, Isparta 315,
Mersin 319, Kastamonu
320, Kayseri 330, Aydýn
362, Nevþehir 365,
Trabzon 383, Niðde 394,
Konya 407, Karaman
410, Karabük 411,
Kýrþehir 413, Kýrýkkale
420, Tokat 430, Afyon
438, Çorum 442, Adana
444, Gaziantep 455,
Çankýrý 459, Hatay 462,
Iðdýr 470, Erzincan 490,
Sivas 505, Amasya 517,
Rize 528, Malatya 563,
Bayburt 586, Osmaniye
597, Kahramanmaraþ
610, Sinop 647, Yozgat
748, Artvin 756,
Erzurum 779, Kars 781,
Kilis 809, Elazýð 827,
Gümüþhane 837,
Samsun 906, Tunceli
909, Bingöl bin 125,
Ordu bin 148, Giresun
bin 158, Diyarbakýr bin
233, Þanlýurfa bin 435,
Mardin bin 566,
Adýyaman bin 567, Aðrý
bin 706, Muþ 2 bin 12,
Van 2 bin 66, Batman 2
bin 182, Ardahan 2 bin
187, Bitlis 2 bin 248,
Hakkari 3 bin 250, Siirt
3 bin 272, Þýrnak 3 bin
833."(ÝHA)
Özkes’ten AK Partililer’e özel davet
C
HP'nin Atatürk adýna
Mevlid-i Þerif
okutmasý gelenek oldu.
CHP'nin mevlit için AK
Partililere tek tek davet
göndermesi dikkat çekti
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Ýstanbul
Milletvekili ve Çorumlu
emekli müftü Ýhsan
Özkes geçen yýl olduðu
gibi bu sene de 10 Kasým
Pazartesi günü Eminönü
Yeni Camii'nde öðle
namazýnýn ardýndan
Mustafa Kemal Atatürk
için mevlit okutacaðýný
duyurdu.
Üsküdar ve Beyoðlu
ilçelerinde müftülük
yaptýðý zamanlarda da
Atatürk ve silah
arkadaþlarý için mevlit
okuttuðunu dile getiren
Özkes, AK Partili tüm
vekillere mevlit için
davetiye gönderdi. AK
Partili vekillerin makam
odasýna býrakýlan
davetiye metninde
"Bugün camilerimizde
ezan okunuyorsa ve
özgür olarak
ibadetlerimizi
yapabiliyor isek bunu
önce Allah'a sonra
Atatürk'e borçluyuz"
ifadelerine yer verildi.
Geçtiðimiz yýl 10
Kasým'da CHP'li Ýhsan
Ýhsan Özkes
Özkes'in organize ettiði
mevlit programýna AK
Partili hiçbir milletvekili
katýlmamýþtý. Bu yýlki
davete AK Partililerin
katýlýp katýlmayacaðý
merak konusu oldu.
(Haber7)
Etkinlikte Kuran-ý Kerim tilaveti, mersiye, Muharremiye, ilahi, kasideler okundu.
Alaca Karamahmut Köyü’nde
Kerbela Þehitleri dualarla anýldý
EROL
TAÞKAN
A
laca'ya baðlý
Karamahmut
Köyü'nde düzenlenen
Kerbela Þehitleri'ni
anma gecesi,
köylüler baþta olmak
üzere çok sayýda
davetlinin katýlýmý ile
gerçekleþtirildi.
Köy camisinde
Cami Ýmamý Mehmet
Emin Erkan ve Köy
Muhtarý Haydar
Þimþek tarafýndan
organize edilen anma
programýna Alaca
Kaymakamý
Ramazan Kurtyemez,
Alaca Müftüsü Ýhsan
Caner, Alaca Ziraat
Odasý Baþkaný Ýlhan
Yýlmaz, Esnaf
Kefalet Baþkan
Yardýmcýsý Celalettin
Salim, Alacahöyük
Karakol Komutaný J.
Ast. Rýza Öztürk, Kýz
Karaca, Kalýn Kaya,
Alacahöyük,
Mahmudiye ve
Büyükcamili
köylerinden de
davetliler katýldý.
12 Ýmamlar ve
Kerbela Þehitleri'nin
yâd edildiði gecede,
camide okunan
dualar, ilahiler ve
salatüselamlarýn
ardýndan aþure
yenilerek, davetlilere
lokma ikram edildi.
Alaca'ya baðlý Karamahmut Köyü'nde Kerbela þehitleri anýldý.
Anma programý Köy camisinde Cami Ýmamý Mehmet Emin
Erkan ve Köy Muhtarý Haydar Þimþek tarafýndan organize edildi.
7
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
Türkiye’nin enerji
faturasý düþecek
81
dolarla 4 yýlýn dibine düþerek analistleri
þaþkýna çeviren petrol fiyatlarý Türkiye’nin enerji faturasýný düþürecek.
kate alýndýðýnda, bu seviyelerde seyreden petrol
fiyatlarý Türkiye’nin enerji maliyetini de yýllýk
13.3 milyar dolar düþürecek.
Petrolün varil fiyatý, küresel büyüme tahminlerinin düþürülmesi, Suudi Arabistan’ýn fiyatlarda deðiþikliðe gitmesi, Japonya Merkez
Bankasý’nýn (BoJ) teþvikleri artýrma kararýna
Çin’den gelen olumsuz verilerin de etkilenmesiyle son 4 yýlýn en düþüðüne geriledi.
Bu beklenti ayný zamanda Türk Lirasý’nýn
güçlenmesini de saðlýyor. Öte yandan, Suudi
Arabistan’ýn fiyat indirimi petrol ihracatçýsý ülkelerin birliði olan ‘OPEC üyeleri arasýnda fiyat
savaþý mý var’ tartýþmalarýný da artýrdý.
ANALÝSTLER ÞAÞKIN!
TÜRKÝYE'NÝN FATURASINI 13.3
MÝLYAR DOLAR DÜÞÜRECEK
Fiyat indirimiyle þaþkýna dönen analistler
þimdi OPEC içinde neler olduðunu, bundan sonra ne olacaðýný ve fiyatlarýn nasýl bir seyir izleyeceðini inceliyor. OPEC’in birçok üyesi fiyatlardan oldukça rahatsýz. Körfez ülkesi olmayan bazý OPEC üyeleri grubun ay sonundaki toplantýsýnda üretimin azaltýlmasý için baský yapmayý
planlýyor. OPEC aksaklýklarý onarýp üretimi azaltana dek petrol fiyatlarýndaki düþüþün sürmesi
bekleniyor. (Star)
81.90 dolar seviyesine kadar gerileyen petrol fiyatlarýndaki düþüþ haziranda gördüðü 115
dolar seviyesine göre 4.5 ayda yüzde 29’a ulaþtý.
4.5 ayda petrol fiyatlarýnda yaþanan 33 dolarlýk
düþüþ Türkiye’nin enerji maliyetlerini aþaðý düþüreceði için cari açýða da yarayacak. Petrol fiyatýndaki her 1 dolarlýk oynamanýn Türkiye’nin
enerji maliyetine etkisinin 400 dolar olduðu dik-
Kuþ gribi tekrar ortaya çýktý
K
uþ gribi tekrar ortaya çýktýAlmanya'da kuþ
gribinden dolayý yaklaþýk 31 bin hindi telef
edilecek.
Almanya'nýn Mecklenburg-Vorpommern
eyaletinin Uecker-Randow bölgesinde 31 bin hindinin
bulunduðu çiftlikte kuþ gribi virüsünün ortaya çýktýðý
bildirildi.
Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Tarým, Çevre
ve Tüketiciyi Koruma Bakanlýðý'ndan yapýlan
açýklamada, Heinrichswalde'deki çiftlikte ortaya çýkan
H5N8 virüsünün, þimdiye kadar sadece Asya'da,
özellikle de Güney Kore'de rastlandýðý, Almanya'ya
nasýl geldiðinin ise bilinmediði ifade edildi. FriedlichLoeffler Enstitüsü görevlilerince söz konusu çiftlikte
kuþ gribinin doðrulanmasýnýn ardýndan gerekli
önlemlerin alýnmaya baþlandýðý kaydedildi. Bu
kapsamda çiftliðin 3 ila 10 kilometre arasýnda izleme
bölgesi oluþturulduðu, 50 kilometre çevresinde de
kanatlý hayvanlarýn kümeste kalma zorunluluðunun
getirildiði belirtildi.
31 BÝN HÝNDÝ TELEF EDÝLECEK
Mecklenburg Vorpommern Tarým, Çevre ve
Tüketiciyi Koruma Bakaný Till Backhaus, konuya
iliþkin yaptýðý açýklamada, ortaya çýkan kuþ gribinin söz
konusu çiftlikle sýnýrlý kalacaðý gibi görüldüðünü
söyledi. Backhaus, çiftliðin 3 kilometre çevresindeki
alanda tüm kümes hayvanlarýnýn telef edileceðini
anlattý. Söz konusu alanda 31 bin hindiye sahip çiftliðin
dýþýnda yaklaþýk 900 kümes hayvanýnýn kayýtlý olduðu
bildirildi. Hindilerin telef edilmesine bugün baþlandýðý
ve yarýna kadar bu iþlemin süreceði kaydedildi.
Friedlich-Loeffler Enstitüsü Baþkaný Thomas
Mettenleiter de Heinrichswalde'deki çiftlikte son
zamanlarda hindilerin telef olma oranýn artmasý üzerine
incelemelerde bulunduklarýný belirterek, bölgede 4
uzmanýn araþtýrma yaptýðýný söyledi. Þimdiye kadar
virüsün insanlara bulaþmadýðýna iþaret eden
Mettenleiter, ancak hastalýk oluþturan her virüsün
insanlar için de bir tehlike olabileceðinden hareket
etmeleri gerektiðini kaydetti.
Bölgenin veteriner hekimi Holger Vogel de
þimdiye kadar söz konusu virüsü taþýyan yaklaþýk 2 bin
hindinin telef olduðunu açýkladý. Avrupa'da þimdiye
kadar yabani kuþlarda tespit edilmediði tipi virüsün ilk
kez kümes hayvanlarýnda görüldüðü ifade edildi.
Güney Kore'de ilk kez ocak ayýnda rastlanan H5N8
virüsünün Japonya ve Güney Kore ile Çin arasýndaki
sýnýr bölgede de tespit edildiði belirtilerek, burada
virüse yabani kuþlarda rastlandýðý
kaydedildi.(TRTHaber)
Avrasya
yýkýlabilir
7
ve üzerinde büyüklükteki olasý Ýstanbul
depreminde Ayasofya Müzesi’nin minareleri
yýkýlacak.
Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ)
öncülüðünde düzenlenen, Ýstanbul’daki tarihi
yapýlarýn durumunun ele alýndýðý uluslararasý deprem
çalýþtayýnda, Ayasofya Müzesi’nin 4 minaresi için
kritik uyarý yapýldý.
Bilimsel deney ve analizlerle 10 yýldýr
Ayasofya’nýn durumunu inceleyen ÝTÜ Yapý Deprem
Enstitüsü öðretim görevlisi Dr. Reþat Oyguç,
Milliyet’e yaptýðý açýklamada, 7 ve üzerinde
büyüklükteki olasý Ýstanbul depreminde
Ayasofya’nýn minarelerinin yýkýlabileceðini söyledi.
GÜÇLENDÝRME ÞART
Akademik askerlik
önerisine yeþil ýþýk
M
ýþýk.
Ýlk gebelikteki
düþük riski
artýrýyor
kadýnýn ilk gebeliði düþükle sonuçlanmýþsa sonraki gebeliklerinin de düþükle
riskinin arttýðý belirtildi.
Birsonuçlanma
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, ilk gebeliðini yaþayan bir kadýnýn düþük yapma riskinin yüzde 10 civarýnda olduðunu söyleyerek, 'Daha önceki gebelik düþükle sonuçlanmýþsa, mevcut gebeliðin de düþükle sonuçlanma riski yüzde 15'lere çýkar.
Eðer 2'den fazla düþük hikayesi varsa, bir sonraki gebeliðin de düþükle sonuçlanma riski yüzde 30 civarýna çýkar' dedi.
SAÐLIK AÇISINDAN ÖNEMLÝ
"Klasik olarak 3 kez arka arkaya düþük yapýlmasý 'tekrarlayan düþük' olarak
tanýmlanýr" diyen Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, 'Bu tanýmlamalar farklý araþtýrmacýlar
arasýnda deðiþiklik gösterebilir. Bu konu kadýn saðlýðý açýsýndan çok önemli olmasýna karþýn hala birçok bilinmeyeni olan bir konudur. Ne yazýk ki, bu sebeple araþtýrýlan kadýnlarýn ancak yüzde 50'sinde bir sebep bulunabilmektedir' þeklinde konuþtu.
BÝRÇOK FAKTÖR
Tekrarlayan düþük tanýsýnda altta yatan birçok faktör bulunabileceðini vurgulayan Sapmaz, 'Rahim þekil bozukluklarý, miyomlar, polipler, rahim içi yapýþýklýklar, baðýþýklýk sistemiyle ilgili durumlar, hormon bozukluklarý, þeker hastalýðý, polikistikover sendromu, guatr gibi birçok hastalýk bu faktörler arasýnda yer alýr. Bunlarýn dýþýnda genetik faktörler, kan pýhtýlaþma bozukluklarý ve çevresel faktörler de
tekrarlayan düþüðün altýnda yatan önemli nedenler arasýndadýr' diye konuþtu.
NEDENLERÝ
Yapýlan tetkiklere raðmen hastalarýn yaklaþýk yüzde 50'sinde tekrarlayan düþük hastalýðý ile ilgili bir sebep ortaya konulamadýðýný ifade eden Prof. Dr. Ekrem
Sapmaz, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
'Hastalýðýn altýnda yatan sebep bulunursa, hastalýða yönelik tedavi uygulanacaðý açýktýr. Örneðin rahimde perde veya miyom varlýðý saptandýðýnda cerrahi tedavi, pýhtýlaþma bozukluðu saptanýrsa kan sulandýrýcý tedavi gibi yöntemler uygulanýr.
Burada asýl mesele sebebin aydýnlatýlamadýðý hastalara nasýl yaklaþýlacaðýdýr. Bu
durumdaki hastalara rutin olarak uygulanan birçok tedavi mevcut olmakla birlikte
bunlarýn önemli bir kýsmý yeterli bilimsel dayanaktan yoksundur. Bu tedaviler her
ne kadar zararsýz tedaviler gibi görünse de, hiçbir tedavinin gereksiz kullanýlmamasý zorunluluðu akýlda tutulmalýdýr. Hastanýn özelliklerine göre, daha düþük riskli ve
basitten baþlayýp daha karmaþýða doðru giden bir tedavi planý yapýlmasý önerilmektedir.'(ÝHA)
illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý’dan
‘akademik askerlik’ önerisine yeþil
Akademisyenlerin maaþlarýna zam
ve ‘akademik teþvik’ öngören tasarý
önceki gece TBMM’de kabul edilerek
yasalaþtý. Tasarýnýn görüþmeleri
sýrasýnda söz alan MHP Balýkesir
Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Bakan
Avcý’ya, akademisyenlerin askerlik
görevleri hakkýnda düzenleme olup
olmayacaðýný sordu. MHP’li Bulut,
Avcý’ya, “Hâkim ve savcýlara yeni
verilen, ayný zamanda öðretmenlerimize
de verilen akademik askerlik hakkýný
akademisyenlere vermeyi düþünüyor
musunuz” sorusunu yöneltti. MHP’li
Bulut’un sorusunu yanýtlayan Bakan
Avcý, ilkesel olarak böyle bir
düzenlemenin yerinde olacaðýný ve
muhalefetin bu konuda teklif getirirse
deðerlendirebileceklerini belirtti.
O DA VATAN HÝZMETÝ
SAYILIR
“Genelkurmay ve Millî Savunma
Bakanlýðý’yla görüþülmeye deðer.
Akademisyenlerin askerlik görevlerini,
kendi akademik çalýþmalarýný da
aksatmayacak bir biçimde
yürütmelerinin ilkesel olarak yerinde
olacaðýný düþünüyorum. Akademik
hizmetler de vatan görevi sayýlýr.”
EN DÜÞÜK MAAÞ 3 BÝN 200
LÝRA
Akademisyen maaþlarýnda yüzde
35’e varan artýþ saðlandý. Profesör maaþý
5 bin 7 ile 5 bin 656, doçent maaþý 3 bin
657 ile 4 bin 265, yardýmcý doçent maaþý
3 bin 551 ile 3 bin 571 liraya çýkacak.
Araþtýrma görevlisi maaþý 3 bin 20 ile 3
bin 256 liraya yükselecek. Öðretim
görevlisi ve okutman maaþý da 3 bin 20
ile 3 bin 425 lira olacak. Yasaya göre;
profesörlere 726, doçentlere 653,
yardýmcý doçentlere 581, araþtýrma
görevlilerine 508, öðretim görevlilerine
de 436 liraya varan teþvik
verilecek.(Akþam)
Avcý þunlarý söyledi:
Hamas’tan Filistin
halkýna çaðrý
H
amas, Filistin halkýný Kudüs kenti ve
Mescid-i Aksa'nýn kurtuluþu için
harekete geçmeye çaðýrdý.
Hamas'tan yapýlan yazýlý açýklamada,
"Filistin halkýný Kudüs ve Mescid-i Aksa'nýn
kurtuluþu için cuma namazýnýn ardýndan
baþlayacak öfke gösterilerine katýlmaya
çaðýrýyoruz" denildi.
Ramallah ile Kudüs arasýndaki
Kalendiya askeri kontrol noktasýna doðru
yürüyüþ düzenleneceði belirtilen açýklamada,
El-Halil kentinin merkezindeki Babu'zZaviyye bölgesi ve Nablus kentinin
merkezinde de yürüyüþ yapýlacaðý ifade
edildi.
KUDÜS KOMÝTESÝ TOPLANACAK
Öte yandan Fas'ýn Kahire Büyükelçisi
ve Arap Birliði Daimi Temsilcisi Muhammed
el-Ýlmi, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kudüs
Komitesi'nin, Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya karþý
iþlediði ihlalleri tartýþmak amacýyla gelecek
12 Kasým Çarþamba günü Fas'ýn baþkenti
Rabat'ta bakanlar seviyesinde toplanacaðýný
belirtti.
Toplantýda, baþta Mescid-i Aksa olmak
üzere Kudüs'e yönelik saldýrý ve ihlallerin
durdurulmasý için acil eylem planýnýn masaya
yatýrýlacaðý aktarýlan açýklamada, Ýsrail'in,
uluslararasý kanunlar ve Birleþmiþ Milletler
(BM) kararlarýna raðmen uyguladýðý yerleþim
politikasý ve "Kudüs'ü Yahudileþtirme"
çabalarýnýn da ele alýnacaðý kaydedildi.
Yaklaþýk 100 Yahudinin dün Mescid-i
Aksa'nýn avlusuna giriþine izin verilmesinin
ardýndan Aksa ve çevresinde çýkan
çatýþmalarda 27 kiþi yaralanmýþtý. Olayda
Ýsrail askerlerinin, 1967'den beri ilk kez
Mescid-i Aksa Külliyesinin ana mihrabýnýn
bulunduðu kubbenin altýna kadar ilerleyerek,
Kýble Mescidi'nin içinde mihrap ve minberin
yer aldýðý bölgeye postallarýyla girdiði
belirtilmiþti.
Bu olaylarýn ardýndan Doðu Kudüs'te
aracýný Ýsrailli yayalarýn üzerine sürerek, 14
kiþinin yaralanmasýna neden olduðu iddia
edilen Filistinli Ýbrahim el-Akkari, Ýsrail
polisi tarafýndan vurularak
öldürülmüþtü.(AA)
10 yýlý aþkýn süredir Ayasofya’nýn sismik
dayanaklýlýðý üzerinde çalýþmalarda bulunan
organizasyon baþkaný Dr. Reþat Oyguç, yaptýðý
açýklamada, “Mevcut haliyle Ayasofya’nýn 4
minaresi, 7 ve üzerinde büyüklükteki olasý depreme
dayanacak durumda deðil. Minarelerin bir an önce
güçlendirilerek, tarihi yapýnýn deprem riskine karþý
korunmasý gerekiyor” dedi. Oyguç, “Ayasofya’nýn
olasý deprem karþýsýnda vereceði tepkiyi deneysel
olarak hazýrladýðýmýz 3 boyutlu deprem
modellemelerinde inceledik. Sanal deprem
deneylerinde minarelerin büyük risk taþýdýðýný tespit
ettik. Mevcut haliyle Ayasofya’nýn 4 minaresi için
olumlu konuþmak mümkün deðil” diye konuþtu.
MÝMAR SÝNAN’IN ELÝ DEÐDÝ
Yaptýklarý ölçümlemelerde Ayasofya’nýn
kubbe ve diðer kýsýmlarýnda deprem riskine karþý
sýkýntýlý bir durum oluþmasýný beklemediklerinin
altýný çizen Dr. Reþat Oyguç, sözlerine þöyle devam
etti:
“Tarihi yapýnýn kubbesi kenarlardaki dört kolon
üstünde bulunuyor. Mimar Sinan döneminde
kolonlara payandalar eklendiði için kubbe kýsmýnda
çökme riski bulunmuyor. Ayasofya’nýn en önemli
özelliði kenar kolonlar üzerine oturtulmuþ
kubbesidir. Tarihsel süreçte yapýda oturmalar
baþlayýnca Mimar Sinan döneminde ilave edilen
payandalar yapýyý saðlýklý hale getirdi. Ayasofya,
Mimar Sinan’dan bu yana güçlendirme geçirmedi.
Eserin yaþanan onca depreme raðmen ayakta
durmasý bile tek kelimeyle muhteþem. 3 boyutlu
modelle, sarsýntý masasý deneyleri ve akademik
çalýþmalar tamamlanmýþtýr.”(Haber7)
Kaymakam
adaylarýna
büyük kolaylýk
K
aymakam olabilmek için artýk KPSS'ye
girmek gerekmeyecek. Hükümetin yaptýðý
yönetmelik deðiþikliði ile kaymakam adaylarýnýn
KPSS'ye girme þartý kaldýrýldý. Böylece KPSS'den
80 ve üzeri alma þartý aranmaksýzýn Kaymakamlýk
Sýnavý'na baþvurmak mümkün olacak.
Hükümet'in, Kamu Görevlerine Ýlk Defa
Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda
Genel Yönetmelikte deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin
kararý dünkü Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe girdi.
Böylece kaymakam adaylarý da MÝT, Ýçiþleri,
Adalet Bakanlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý ve
Dýþiþleri Bakanlýklarý Teftiþ Kurullarý, Jandarma
Genel Komutanlýðý ve Askeri Adalet Teftiþ
Kurullarý gibi Kamu Personel Seçme Sýnavýndan
(KPSS) istisna tutulmuþ oldu.
80 PUAN ÞARTI VARDI
Ýçiþleri Bakanlýðý Aðustos ayýnda yaptýðý ve 60
adayýn alýnacaðýný ilan ettiði son duyurusunda,
Kaymakamlýk sýnavýna girilebilmesi için KPSS'den
en az 80 puan alma þartý aramýþtý. Eylül ayýnda
yapýlan son sýnava da bu þartý taþýyan adaylar
baþvurmuþtu.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
9
Uzman
eczacýlar
geliyor
E
czacýlar ve Eczaneler Hakkýndaki Kanun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Hasta odaklý uzmanlýk eðitimi alan eczacýlarýn yetiþtirilmesine yönelik Eczacýlar
ve Eczaneler Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Ýstanbul'da Tahkim Merkezi kurulmasýna dair
tasarýnýn görüþmeleri yarým býrakýlarak, uzman eczacý yetiþtirilmesine teklifin
görüþmelerine geçildi.
Kabul edilen kanuna göre, eczacýlýðýn herhangi bir uzmanlýk dalýnda uzman
olmak ve unvaný ilan edebilmek için Saðlýk Bakanlýðý'nca kabul ve ilan edilen Türkiye
eðitim kurumlarýnca verilmiþ veya yabancý memleketlerin eðitim kurumlarýndan biri
tarafýndan tasdik edilmiþ ve Saðlýk Bakanlýðý'nca tescil olunmuþ bir uzmanlýk
belgesini haiz olunacak.
Eczacýlýkta uzmanlýk eðitimlerine, merkezi olarak yapýlacak "eczacýlýkta
uzmanlýk sýnavý" ile girilecek.
Uzmanlýk dallarýnýn eðitim müfredatlarý ve bu müfredatlara göre uzmanlýk
dallarýnýn temel uygulama alanlarý ile görev ve yetkilerinin çerçevesi "Eczacýlýkta
Uzmanlýk Kurulu" tarafýndan belirlenecek.
KANUNLA 56 KADRO
Teklifin yasalaþmasýnýn ardýndan TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, birleþimi 11
Kasým Salý günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattý.(AA)
28 Þubat maðdurlarý
dinlenecek
28
Þubat davasýnda, Ankara 5. Aðýr Ceza
Mahkemesi, dönemin bazý "maðdur" ve
"tanýk"larýnýn dinlenmesi için ilgililere davetiye
gönderilmesine karar verdi.
28 Þubat davasýna bakan Ankara 5. Aðýr Ceza
Mahkemesi, dönemin Ýçiþleri Bakaný Meral
Akþener ve dönemin Adalet Bakaný Þevket
Kazan'ýn "maðdur" olarak, eski Baþbakan Mesut
Yýlmaz, eski bakan Ýsmet Sezgin ve eski Anayasa
Mahkemesi Baþkaný Yekta Güngör Özden'in de
"tanýk" olarak dinlenmesi için ilgililere davetiye
gönderilmesine karar verdi.
28 Þubat dönemine iliþkin 103 sanýðýn,
"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren
devirmeye, düþürmeye iþtirak" suçundan
yargýlandýðý davanýn 71. duruþmasý tamamlandý.
Mahkeme, ara kararýnda, sanýklar, Çevik Bir,
Erol Özkasnak ve Fevzi Türkeri'nin de arasýnda
bulunduðu 25 kiþi hakkýndaki yurt dýþý çýkýþ
yasaðýnýn kaldýrýlmasýna, dönemin Ýçiþleri Bakaný
Meral Akþener ve dönemin Adalet Bakaný Þevket
Kazan'ýn "maðdur" olarak, eski Baþbakan Mesut
Yýlmaz, eski bakan Ýsmet Sezgin, eski Anayasa
Mahkemesi Baþkaný Yekta Güngör Özden ile eski
Milli Savunma Bakaný Turhan Tayan'ýn da "tanýk"
olarak dinlenmesi için ilgililere davetiye
gönderilmesine karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü
28 Þubat soruþturmasýnýn akýbetinin sorulmasýný
talep eden mahkeme, iddianamede kendilerine
davetiye gönderilip duruþmaya gelmeyen
müþtekilerin dinlenmesinden vazgeçti.
Ayrýca mahkeme, 13 Mart 1997'de yapýlan
Bakanlar Kurulu Toplantý tutanaðý ve 14 Mart 1997
tarihli Baþbakanlýk Genelgesi'nin Baþbakanlýk'tan
istenmesini karara baðladý.
DAVANIN 71. DURUÞMASI
28 Þubat dönemine iliþkin 103 sanýðýn,
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren
devirmeye, düþürmeye iþtirak" suçundan
yargýlandýðý davanýn 71. duruþmasý tamamlandý.
Ankara 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki
davanýn öðleden sonraki bölümüne bazý
müþtekilerin ifadesi alýndý. Müþteki sýfatýyla ifadesi
alýnan Mücella Tekin, 1991'de Gazi
Üniversitesinden mezun olduktan sonra Ýngilizce
öðretmeni olarak Malatya'ya atandýðýný ve mesleðe
baþladýðýndan beri baþýnýn kapalý olduðunu söyledi.
Tekin, "Bir süre sonra Ankara Polatlý'ya tayin
oldum. Peþpeþe cezalar almaya baþladým. Baskýlar
hiç bitmedi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü okula gelerek
yöneticileri sýkýþtýrýyordu. Yöneticilerimiz bunu
'kendilerini kurtarmak için yaptýklarýný, eþlerinin
baþýnýn kapalý olduðunu ama açtýðýný' söylediler.
Kýlýk kýyafetle ilgili geçirdiðim soruþturmalar
sonucunda 2000'de memuriyetten atýldým"
ifadelerini kullandý.
Müþtekilerden Mustafa Kartal da ilahiyat
fakültesi mezunu olduðunu, Baþbakanlýkta çeþitli
görevlerde bulunduðunu ve 2008'de de emekli
olduðunu kaydetti.
28 Þubat'tan sonra gelen hükümetle hukuk
tanýmayan bir uygulamaya tanýk olduklarýný
savunan Kartal, "Baþbakanlýk'ta çalýþan tüm
personeli topladýlar. Hangi okuldan mezun
olduðumuzu sorarak liste hazýrladýlar. Bunun
ardýndan görevden almalar baþladý. Soruþturmaya
tutulmadan daire baþkanlýðýndan alýndým. BÇG
üyelerinden þikayetçiyim" dedi.
Sanýk Abdullah Kýlýçaslan, avukat Hüsnü
Tuna'nýn salonda avukatlara ayrýlan bölümde
cübbesiz oturduðunu, eski milletvekili olduðu için
cübbesiz oturmaya devam edecekse salondan
çýkartýlmasýný istedi.
Mahkeme Baþkaný Fevzi Þýngar, Kýlýçaslan'ýn
kendi görev ve yetkilerine müdahale ettiðini,
duruþma düzenini bozduðunu ve eylemlerini
tekrarlamasý halinde 4 güne kadar hapisle
cezalandýrýlacaðýný bildirdi. Bir süre sonra avukat
Tuna cübbesini giydi. Kýlýçaslan da mahkeme
baþkaný ve üyelerden özür diledi.
Duruþma verilen ara kararýn ardýndan
ertelendi.(AA)
Antibiyotiklere
alternatif geldi
H
ollandalý biyoteknoloji þirketi Micreos’tan
biliminsanlarý, antibiyotiklere dirençli bakterilere
karþý etkili yeni bir enzim geliþtirdiler.
Staphefekt’ adý verilen enzimin, MRSA isimli
süper bakteriyi yenmeyi baþardýðýný açýklayan
araþtýrmacýlar, bunun antibiyotiklere direnç gösteren
hastalýklarla ilgili önemli bir adým olduðunun altýný
çizdiler.
Uzmanlara göre, MRSA isimli süper bakterinin,
süper enzimle yapýlan bu yeni tedaviye karþý da
baðýþýklýk kazanma olasýlýðý oldukça düþük. Þimdilik
sadece cilt enfeksiyonlarýna karþý kullanýlmak üzere
krem formunda piyasaya sürülse de biliminsanlarý,
önümüzdeki 5 yýl içinde bu süper enzimi içeren,
antibiyotiklere alternatif bir hap geliþtirmeyi
planlýyorlar.(AA)
DGS ek yerleþtirme
sonuçlarý açýklandý
Ö
SYM, DGS ek yerleþtirme sonuçlarýnýn
açýklandýðýný duyurdu.
ÖSYM tarafýndan yapýlan duyuruya göre
DGS ek yerleþtirme sonuçlarý açýklandý. Dikey
Geçiþ Sýnavý sistemi kapsamýnda boþ kalan
kontenjanlara yönelik ÖSYM tarafýndan alýnan
baþvurular böylelikle sonuçlandýrýlmýþ oldu.
Ýþte ÖSYM'den yapýlan açýklama;
“2014-DGS sonuçlarýna göre; tercih yapan
adaylarýn yükseköðretim programlarýna ek
yerleþtirme iþlemleri tamamlanmýþtýr.
Ek yerleþtirme sonuçlarý, 5 Kasým 2014
tarihinde saat 14.40’dan itibaren ÖSYM'nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden
açýklanacaktýr.
Adaylar, ek yerleþtirme sonuçlarýný
belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik
Numaralarý ve þifreleri ile öðrenebileceklerdir.
Ek Yerleþtirme Sonuç Belgesi basýlmayacak ve
adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir.
Bir yükseköðretim programýna kayýt hakký
kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri ilgili
Üniversite tarafýndan 10-14 Kasým 2014
tarihlerinde yapýlacaktýr. Kayýt için adaylarýn,
yerleþtirildikleri yükseköðretim programýnýn
baðlý bulunduðu Üniversiteye süresi içinde
baþvurmalarý gerekmektedir.”(Haber7)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
8 KASIM 2014
Haznedar Sofrasý’na görkemli açýlýþ
RECEP MEBET
Ahmet Kara
Muzaffer Külcü
Mustafa Yurttutar
Haznedar Sofrasý Restoran dün düzenlenen törenle
hizmete açýldý.
Halil-Tuncay Yurttutar, Mustafa Kýlýç ve Murat Kesen’in sahibi olduðu Haznedar Sofrasý, Gazi Caddesi Votorantim Çorum Çimento Fabrikasý karþýsý numara
121/A’da hizmete girdi.
Cuma namazýnýn ardýndan gerçekleþen açýlýþa Vali
Ahmet Kara, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu,
Garnizon Komutaný J. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý, Defterdar Ali Sormaz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis
Baþkaný Erol Karadaþ, bazý daire müdürleri, siyasi parti
ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý.
‘ÇORUM’A NEZÝH BÝR ÝÞLETME KAZANDIRDIK’
Haznedar Sofrasý’nýn açýlýþ kurdelesini protokol mensuplarý birlikte kesti.
Restoraný gezen davetliler, iþletmecilerden bilgi aldýlar.
Ýþletme Müdürü Derya Köseoðlu’nun sunuculuðunu yaptýðý törende açýþ konuþmasýný þirket yetkilisi Mustafa Yurttutar yaptý.
Ayný anda 150 kiþi aðýrlama kapasitesine sahip olan
Haznedar Sofrasý’ný tanýtan Yurttutar, ýzgara, kebap ve
steak baþta olmak üzere zengin et yemekleri mönüsünü
müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi.
Kapalý ve açýk mekanlarýnýn yaný sýra toplantý yemekleri için VÝP salon, oyun parký ve geniþ otoparkýyla
dikkat çeken iþletmenin güleryüzlü personeliyle hizmette olduðunu vurgulayan Yurttutar, “Çorum’a nezih bir iþletme kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi. Yurttutar þöyle konuþtu:
“Piyasada gördüðümüz belirgin bir eksiklik vardý.
Özellikle ailelere hitap eden, iþverenlerin yemekli toplantý düzenleyeceði yeterli uygun mekan olmadýðýný gördük ve bu hususta çalýþma yaptýk.
Misafirlerimizin nezih bir ortamda, kendilerini özel
hissedecekleri, trafik sorunu olmayan, þehir merkezine
yakýn bu iþletmeyi açmayý uygun gördük.
Haznedar Sofrasý’nýn, kýsa sürede et severlerin vazgeçilmez mekaný olacaðýna inanýyoruz. Zira burada en
iyi ve en kaliteli et çeþitlerini bulmanýz mümkün.
Çorum’da ilk kez kullanýlan ‘Kuru Dinlendirme
(Dry Aged)’ yöntemiyle özel dolabýmýzda dinlenmiþ etlerden hazýrladýðýmýz steakleri müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz.
Üzerinde titizlikle durduðumuz en önemli konu temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet vermek. Alanýnda uzman aþçýlarý bünyemize kattýk. Mutfaðýmýzda hazýrlanan
muhteþem lezzetlerin Çorum halkýnýn damak zevkine hitap edeceðine inanýyoruz.”
Yurttutar, konuþmasýnda ayrýca desteklerin dolayý
Votorantim Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü
Murat Çaðlayan ile Ýç Mimar Tuðçe Fýndýk ve tüm emeði geçenlere teþekkür etti.
Halil-Tuncay Yurttutar, Mustafa Kýlýç ve Murat Kesen’in sahibi olduðu Haznedar Sofrasý açýldý.
Derya Köseoðlu’nun iþletme müdürlüðünü yaptýðý restoran güleryüzlü personeliyle hizmette.
KÜLCÜ: ‘ÝÞLETMELER ÞEHRÝN AYNASI’
Açýlýþa katýlan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Ticari
iþletmeler, hizmet verdikleri þehrin aynasýdýr” dedi.
Haznedar Sofrasý Restoran’ýn açýlýþýnda konuþan
Muzaffer Külcü, Çorumlu giriþimcilerin takdire deðer iþletmelerle halka hizmet verdiklerini söyledi.
Açýlýþý yapýlan Haznedar Sofrasý’nýn Çorum için
nezih bir mekan olduðunu belirten Külcü, iþletme sahiplerini yatýrýmlarýndan dolayý tebrik ederek bereketli kazançlar diledi.
Külcü, “Bu tür iþletmeler þehirleri ziyaret eden misafirler açýsýndan olumlu intibalar edinmeleri bakýmýndan önemli mekanlar. Bakarsan bað, bakmazsan dað olur
demiþ atalarýmýz, daha önceki halini de bildiðimiz bu iþletmeyi dörtbaþý maðrur bir hale getiren giriþimcileri
kutluyorum. Haznedar Sofrasý, Çorum’a hayýrlý uðurlu olsun” diye konuþtu.
Çorum’da ilk kez kullanýlan ‘Kuru Dinlendirme (Dry Aged)’ Haznedar Sofrasý’nda
KARA: ‘ÝYÝ ÝÞLETMEK DE ÖNEMLÝ’
Haznedar Sofrasý Restoran dün düzenlenen törende dualarla hizmete açýldý.
Haznedar Sofrasý Restoran’ýn açýlýþýnda kürsüye gelen Vali Ahmet Kara, “Ýþletmeleri kurmaktan öte iyi iþletmek gerek” dedi.
“Böylesine bir tesisi
Çorum’a kazandýran müteþebbisleri kutluyorum” diyen
Ahmet Kara, nezih iþletmelerin þehrin imajý açýsýndan
önemli olduðunu söyledi.
Çorum’u ziyaret eden
misafirlerin en güzel mekanlarda aðýrlanmasý gerektiðini
belirten Kara, nitelikli iþletHaznedar Sofrasý, nezih mekanýyla Çorum halkýnýn hizmetinde.
me sayýsýnýn yetersiz olduðunu belirterek sayýsýnýn artmakontrollerimizi gerçekleþtireceðiz.” diye konuþtu.
sý gerektiðine iþaret etti.
Ulucamii Ýmam Hatibi Mustafa Gökmen’in Kuran-ý Kerim tilaAçýklamalarýný sürdüren Vali Kara,
vetiyle devam eden törende duayý Ulucamii emekli Ýmam Hatibi Ha“Ýnsan yaþadýðý müddetçe yemeðe ihtiyaç
fýz Recep Camcý Hocaefendi yaptý.
duyar. Bu nedenle restoran gibi iþletmeleDua sonrasý açýlýþ kurdelesini birlikte kesen protokol mensuplarin geleceði açýk. Ýþletmeleri kurmaktan
rý restoraný gezerek iþletmecilerden bilgi aldýlar.
öte iyi iþletmek önemli. O nedenle kontroMüzik dinletisi ve kokteylle devam eden açýlýþ töreni ikramlarýn
lü elden býrakmamak gerek. Biz de deneardýndan sona erdi.
tim ekiplerimizle gýda ve hijyen açýsýndan
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
Ýyilik meleklerinden örnek duyarlýlýk
11
Deniz Feneri gönüllüleri
organlarýný baðýþladý
RECEP MEBET
Çorum Saðlýk Müdürlüðü’nün Organ Baðýþ
Haftasý nedeniyle baþlattýðý kampanyaya bir destek de
Çorumlu ‘Ýyilik Melekleri’nden geldi.
Geçtiðimiz Salý günü
Saðlýk Ýl Müdürlüðü
önünde açýlan standý
ziyaret eden Deniz Feneri
Derneði Gönüllü
Koordinatörü Yasemin
Eyvazlý ile Seyhan Eren,
Arife Sevgülü, Þahinur
Divarcý, Nermin Düvenci
ve Hülya Çýtak organlarýný
baðýþladý.
‘Baðýþlanan Organ,
Filizlenen Candýr’
sloganýyla düzenlenen
kampanyayý destekleyen
Yasemin Eyvazlý, organ
baðýþýna dikkat çekerek
toplumsal farkýndalýk
oluþturmayý
hedeflediklerini söyledi.
Çorumlu ‘iyilik Melekleri’ organ baðýþýnda bulundular.
Gerçekleþtirdikleri
çalýþmalardan dolayý
Saðlýk Ýl Müdürlüðü
Kamu Saðlýk Hizmetleri
Þubesi yönetici ve
çalýþanlarýný kutlayan
Eyvazlý, tüm Çorum
halkýný kampanyaya
destek vermeye davet etti.
Duyarlýlýklarýndan
dolayý Deniz Feneri
Yasemin Eyvazlý, organ baðýþýnýn önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi.
gönüllülerini tebrik eden
Saðlýk Ýl Müdürlüðü Kamu
Saðlýk Hizmetleri Þubesi
Müdürü Dr. Sevda Sungur,
organ baðýþýyla ilgili
detaylý bilgi edinmek
isteyen kurum ve
kuruluþlarý yerlerinde
ziyaret ederek sunum
yaptýklarýný hatýrlattý.
Topluca organ
baðýþýnda bulunmak
isteyenlerin 213 83 24
numaralý iletiþim hattýný
arayabileceklerini belirten
Dr. Sevda Sungur, Saðlýk
Ýl Müdürlüðü’nün yaný sýra
hastane ve aile hekimleri
aracýlýðýyla da baðýþ
yapýlabildiðini kaydetti.
Dr. Sevda Sungur, Deniz Feneri gönüllülerini, duyarlýlýklarýn dolayý kutladý.
Deniz Feneri Derneði Çorum gönüllüleri organ
baðýþýnda bulundu.
Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Muharrem Ayý nedeniyle ‘Aþure Günü’ düzenlendi.
Bilge Kaðan’da ‘Aþure Günü’
DENÝZ URAL
Bilge Kaðan
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde
Muharrem Ayý nedeniyle dün aþure
daðýtýldý.
Geleneksel
olarak düzenlenen
etkinliðe Okul Müdürü Mustafa Güneysu, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý.
Birlik, beraberlik ve dayanýþma
duygularýnýn güçlendirilmesi amacýyla düzenlenen etkinlikte, Muharrem
Ayý’nýn anlam ve
önemiyle ilgili sunumlar da yapýldý.
Öðrenci velilerinin katkýlarý ile
gerçekleþen programda aþure servisini öðretmenler yaptý.
Muharrem Ayý
geleneði olarak düzenlenen etkinlikle
ilgili bilgi veren
Mustafa Güneysu,
programda emeði
geçenleri tebrik etti.
Mustafa Güneysu (sol baþta), etkinlik hakkýnda bilgi vererek emeði geçenleri kutladý.
Öðretmenler, hazýrlanan aþureyi kendi elleriyle öðrencilerine ikram etti.
Ýpekyolu ve Nur-Der’den
Muharrem Ayý etkinlikleri
RECEP MEBET
Kerbela þehitleri dualarla anýldý.
Cemaate aþure ikram edildi.
KSS Camii’nde de aþure daðýtýldý.
Ýpekyolu Derneði ve Nurani Eðitim Kültür,
Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði (Nur-Der)
iþbirliðinde düzenlenen programda Kerbela þehitleri
anýldý.
Muharrem Ayý nedeniyle organize edilen
etkinlik çerçevesinde önceki akþam Kýrklar
Sitesi’nde anma programý düzenlendi.
Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda
‘Kerbela Þehitleri’ konulu sohbetin yaný sýra kaside,
ilahi ve mersiyeler okundu.
Tasavvufa gönül verenlerin büyük ilgi
gösterdiði program hakkýnda bilgi veren Nur-Der
Baþkaný Murat Kayacý, yaptýðý yazýlý açýklamada þu
ifadelere yer verdi:
“Öncelikle Ýslâm âleminin ve hemþehrilerimizin
hicrî yýllarýný tebrik ediyorum. Bu yeni yýlýn
hayýrlara, fetihlere, barýþa, kardeþliðe, âlem-i Ýslâm'ýn
problemlerinin çözümüne, birlik ve beraberliðine,
ittihad-ý Ýslâm'a vesile olmasýný Cenâb-ý Hak'tan
niyaz ediyorum.
Hicri takvime göre 1436 yýlýna girmiþ olduk. Bu
vesile ile bir muhasebe daha yapmak gerek.
Yaþayanlar ölüme, dünya kýyamete, bütün benîâdem
mahþere bir adým daha yaklaþtý. Zaman bir fýrtýna
gibi koþuyor. Her þeyi önüne katmýþ, beraber
sürüklüyor. Hariçte zamana inat bir þey yok. Zaman
maksuduna ulaþacak, belli. Ama biz zamanýn içinde
sürüklenen insanlar maksudumuza ulaþabilecek
miyiz? Mahþere ulaþacaðýmýzdan þüphe yok. Ama ya
maksudumuza? Bu, mahþerde belli olacak, Allah
yardýmcýmýz olsun. Bu ayýn yüzü suyu hürmetine
Ýslam aleminin sorunlarýnýn çözülmesini Yüce
Allah’dan niyaz ediyoruz.
Bütün Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel
açýdan önemli bir yere sahip olan Aþure gününün
birlik, beraberlik, dayanýþma ve kaynaþmaya vesile
olmasýný diliyoruz.”
Ýpekyolu ve Nur-Der iþbirliðindeki
organizasyon dahilinde ayrýca dün Cuma namazý
sonrasý Küçük Sanayi Sitesi Camii'nde 2 bin kiþilik
aþure daðýtýmý yapýldý. Dernek yöneticilerinin de
katýldýðý aþure daðýtýmýna vatandaþlar yoðun ilgi
gösterdi. Etkinlikte konuþan dernek yöneticileri, bu
tür dini, milli ve manevi etkinlere devam
edeceklerini vurguladýlar.
Geleneksel hale getirilen ‘Aþure Günü’ etkinliðine öðrenciler büyük ilgi gösterdi.
Erbakan gönüllüleri
Buhara’da aþure daðýttý
RECEP MEBET
Buharaevler Mahallesi Tevhid Camii’nde Muharrem Ayý nedeniyle dün aþure daðýtýldý.
‘Çorumlu Erbakan Gönüllüleri’ olarak
kendilerini isimlendiren bir grup evhanýmý tarafýndan
hazýrlanan aþureleri, Saadet Partisi 24. Dönem
Milletvekili Adayý Ali Yazýcý daðýttý.
Cuma namazý çýkýþýnda gerçekleþen etkinliðe
vatandaþlar büyük ilgi gösterdi.
Milli Görüþ Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin
Erbakan’ýn ruhaniyetine ithaf edilen etkinlik
hakkýnda açýklama yapan Ali Yazýcý, Hz. Hüseyin
Tevhid Camii cemaatine aþure daðýtýldý.
baþta olmak üzere tüm Kerbela þehitlerini dualarla
andýklarýný söyledi.
Ýsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik çirkin
saldýrýsýný kýnayan Yazýcý, Ýslâm âleminin içinde
bulunduðu durumu üzüntüyle karþýladýklarýný
kaydetti.
Milli Görüþ Lideri Erbakan’ýn bu tür
dönemlerdeki dik duruþuyla tanýndýðýný hatýrlatan
Yazýcý, “Bizler de bugün gerçekleþtirdiðimiz
Muharrem Ayý etkinliðiyle tarafýmýzý ve duþumuzu
bir kez daha ortaya koyuyor ve Ýslâm âlemini zulme
ve zalimlere karþý bir olmaya çaðýrýyoruz.” dedi.
Ali Yazýcý (saðda) etkinlik hakkýnda bilgi verdi.
12 CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Babacan’dan
rahatlatan açýklama
aþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan,
B
doðalgaz ve elektrik fiyatlarý ile ilgili
gelecek yaza kadar garanti verdi.
Doðalgaz fiyatlarýna zam yapýlýp
yapýlmayacaðýna iliþkin soruyu yanýtlayan
Babacan, ekim ayýnda yüzde 9'luk fiyat
ayarlamasý yapýldýðýný ancak bunun
BOTAÞ'ýn zararýný kapatacak boyutta
olmadýðýný söyledi.
Fiyatlarda enflasyon ve ürün
maliyetlerinin etkisi gözönünde
bulundurularak ayarlama yapýldýðýný ifade
eden Babacan, "2015 yýlýnda tekrar bunu
deðerlendiririz. Bugün itibariyle petrol
fiyatlarý 2 ay öncesine göre çok düþmüþ
durumda" diye konuþtu. Babacan, "Bugün
itibariyle gelecek yaza kadar artýk ne
doðalgazda, ne de elektrikte fiyatlarýnda
herhangi bir deðiþiklik öngörmüyoruz"
dedi(Haber7)
Onlar fazla mesai alacak
G
elir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) ile
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Baþkanlýðý personeline fazla çalýþma
ücreti ödenmesine karar verildi.
Bakanlar Kurulu, bazý alacaklarýn
yeniden yapýlandýrýlmasýný da içeren ve
kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen
kanun kapsamýnda fazla çalýþmasýna
ihtiyaç duyulan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý
(GÝB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Baþkanlýðý personeline fazla
çalýþma ücreti ödenmesine karar verdi.
Konuya iliþkin Kurul kararý, Resmi
Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý.
Buna göre, 6552 sayýlý Ýþ Kanunu
ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile
Bazý Alacaklarýn Yeniden
Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun
kapsamýnda yapýlacak iþlerde fazla
çalýþmasýna ihtiyaç duyulan GÝB
Tahsilat ve Ýhtilaflý Ýþler, Uygulama ve
Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ve
Mükellef Hizmetleri daire
baþkanlýklarýnda görev yapan personel
ile taþra teþkilatýnda vergi dairesi
baþkanlýklarýna baðlý tahsil daireleri ve
vergi dairesi baþkanlýðý bulunmayan
illerde GÝB'e baðlý tahsil dairelerinde
görev yapan personele, SGK Emeklilik
Hizmetleri Genel Müdürlüðü ve Sigorta
Primleri Genel Müdürlüðünde görev
yapan personel ile taþra teþkilatýnda
görev yapan personele fazla çalýþma
ücreti ödenecek.
Söz konusu ücret, mesai saatleri
dýþýnda fiilen fazla çalýþma yapan
personele ödenecek. Personele fazla
çalýþma ücreti ödenecek süre, ayda 50
saati geçemeyecek.
5 KATI FAZLA ÖDENECEK
Fazla çalýþmanýn her bir saati için
2014 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun (K) cetvelinde 1,54 lira
olarak belirlenmiþ olan fazla çalýþma
saat ücretinin 5 katý esas alýnacak.
1 Ekim 2014 tarihinden geçerli
olmak üzere bugün yürürlüðe giren
kararýn hükümleri, 1 Ekim 2014 ile 31
Aralýk 2014 arasýnda
uygulanacak.(Haber7)
KKKA için saha araþtýrmasý
Ö
Sýcaklýk
artacak
M
eteoroloji'den yapýlan açýklamaya göre, hafta
sonu ülke genelinde sýcaklýk artacak...Hafta
baþýndan beri etkili olan sýcak hava hafta sonu da
devam edecek. Meteoroloji yetkilileri ülke genelinde
sýcaklýðýn artacaðýný bildirdi.
Meteoroloji'den yapýlan açýklamada, "Ülkemiz
genelinde yaðýþ beklenmiyor, Marmara'nýn batý
kesimleri ile zamanla Kýyý Ege'nin yer yer parçalý ve az
bulutlu, diðer bölgelerin az bulutlu ve açýk geçeceði
tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve
doðu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayý ile
birlikte Marmara, Ýç Ege, Göller Yöresi, Ýç Anadolu,
Karadeniz'in iç kesimleri ve Doðu Anadolu'da pus ve
sis hadisesi bekleniyor." denildi(TRTTürk)
Bir de tehdit
ediyor
Ý
srail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, Ýsrail'in
Kudüs'teki politikalarýna yönelik eleþtirilere verdiði
cevapla yine kan kustu.
Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, "Bazýlarý
için Ýsrail'in Kudüs'teki egemenliði politik mücadelenin
bir parçasý. 3 bin yýldýr Yahudiler'in baþkenti olan
Kudüs provokasyon olarak nitelendiriliyor" dedi.
"KUDÜS ÝÇÝN SAVAÞIYORUZ!"
"Birleþmiþ Kudüs, ebedi baþkentimizdir" diyen
Netanyahu, "Kudüs için savaþýyoruz. Uzun bir savaþ
olabilir ancak galip geleceðize eminim. Bazýlarý için
Ýsrail'in Kudüs'teki egemenliði politik mücadelenin bir
parçasý. 3 bin yýldýr Yahudiler'in baþkenti olan Kudüs
provokasyon olarak nitelendiriliyor" ifadelerini
kullandý.
Netanyahu, þunlarý kaydetti:
"Tarihi yeniden yazmak istiyorlar. Kudüs'e olan
büyük yakýnlýðýmýzý göz ardý ediyorlar ve Mescid-i
Aksa'daki statükoyu deðiþtirmeye çalýþtýðýmýzý öne
sürüyorlar. (AA)
lümlerin yüzde 39,8'i dolaþým sisteminden meydana geldiði bildirildi.
Hükümetin 2015 yýlý programýnda yer alan bilgiye göre, geçen yýl gerçekleþen ölümlerin yüzde
39,8'i dolaþým sistemi hastalýklarýndan, yüzde 21,3'ü
iyi ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 8,8'i solunum
yolu hastalýklarýndan, yüzde 7,2'si ise beslenme, endokrin ve metabolizmayla ilgili hastalýklardan kaynaklandý
Kalp-damar hastalýklarý ve kanser baþta olmak
üzere bulaþýcý olmayan hastalýklara yol açan faktörler, tütün kullanýmý, fiziksel aktivite eksikliði, aþýrý alkol tüketimi ve düzensiz beslenme olarak belirlendi
Türkiye'de geçen yýl gerçekleþen ölümlerin yüzde 39,8'i dolaþým sistemi hastalýklarýndan, yüzde
21,3'ü iyi ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 8,8'i solunum yolu hastalýklarýndan kaynaklandý.
Hükümetin 2015 yýlý programýnda yer alan bilgiye göre, Saðlýkta Dönüþüm çerçevesinde yapýlan
uygulamalar hakkýnda bilgi verildi.
Programda yer alan bilgilere göre, geçen yýl gerçekleþen ölümlerin yüzde 39,8'i dolaþým sistemi hastalýklarýndan (damar sertliði, kalp hastalýklarý, kalp
romatizmasý, kalp yetmezliði, atardamar (aort) ile ilgili problemler), yüzde 21,3'ü iyi ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 8,8'i solunum yolu hastalýklarýndan, yüzde 7,2'si ise beslenme, endokrin ve metabolizmayla ilgili hastalýklardan kaynaklandý.
Söz konusu oranlara göre, Türkiye'de ölümlerin
önemli bir kýsmýna, bulaþýcý olmayan hastalýklar neden oldu.
TÜTÜN KULLANIMI, HASTALIKLARA YOL AÇAN ETMENLER ARASINDA
Kalp-damar hastalýklarý ve kanser baþta olmak
üzere bulaþýcý olmayan hastalýklara yol açan faktör-
ler, tütün kullanýmý, fiziksel aktivite eksikliði, aþýrý alkol tüketimi ve düzensiz beslenme olarak belirlendi.
Türkiye'de yaþlý nüfus oranýnýn giderek artacaðýna da dikkat çekilen programa göre, bulaþýcý olmayan hastalýklara yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri
de güçlendirilecek.
TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTIRILACAK
Öte yandan yeni programa göre, saðlýklý hayat
tarzý teþvik edilecek ve daha eriþilebilir, uygun, etkili
ve etkin bir saðlýk hizmeti sunulacak.
Bu kapsamda, bulaþýcý olmayan hastalýklar konusunda toplumsal farkýndalýk artýrýlacak. Bunun için
Saðlýk Bakanlýðý, tüm kamu kurum ve kuruluþlar,
üniversiteler ile çalýþýlacak. Toplumsal farkýndalýðý
artýrmak için kampanyalar yapýlacak.
Astým, KOAH, kalp ve damar hastalýklarý ve
böbrek hastalýklarý ile ilgili halka ve saðlýk personeline yönelik bilgilendirme materyali hazýrlanarak daðýtýlacak. Bu hastalýklara yönelik standart taný ve tedavi protokollerini hayata geçirmek için çekirdek eðitim müfredat programý hazýrlanacak.
KKKA HASTALIÐI ÝÇÝN SAHA ARAÞTIRMASI YAPILACAK
Hastalýklar konusunda saðlýk okuryazarlýðý düzeyinin artýrýlmasý için Saðlýk Bakanlýðý ile üniversiteler iþbirliði yapacak.
Baþta Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)
hastalýðý ve kuduz olmak üzere zoonotik hastalýklarla
ilgili halkýn bilgi, tutumu ve farkýndalýk düzeyini ölçmeye yönelik saha araþtýrmalarý yapýlacak.
Söz konusu hastalýklarla ilgili mevcut durum
analizi raporu oluþturulacak.(TRTHaber)
‘Yumurta
pahalý’
þikayeti
T
üketicilerden son zamanlarda yumurta fiyatlarýnýn özellikle büyük marketlerde çok yüksek olduðu yönünde þikayetler alýndýðý belirtildi.Yumurta
Üreticileri Birliði (YUM-BÝR) Genel Baþkaný Hasan Konya, tüketicilerin yumurtayý büyük marketler yerine küçük iþletmeler ve pazarlardan daha
ucuza alabileceklerini bildirdi.
Yaptýklarý araþtýrmalar sonucu markette ve pazarda 8 ile 9 lira arasýnda satýlan yumurtanýn büyük
marketlerde 10 - 12 lira olduðunu, bunun bazen 14
liraya liraya kadar da çýktýðýný gördüklerini ifade
eden Konya, tüketicinin maðdur edildiðini ifade etti.
Konya, büyük marketlerin piyasa araþtýrma
eksikliði veya yapýlan sözleþme gereði tek bir üreticiye baðlý olmasý nedeniyle bu durumun ortaya çýktýðýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti:
"Biz toptan bazda yumurtayý 18 kuruþa satýyoruz. 18 kuruþtan 30'lu viyol 5,4 lira yapar. Bu, çýkýþ
fiyatý. Araya aracýlar, paketleme ve nakliye giriyor.
Küçük market ve pazarlarda þu an 63 gramlýk yumurta 8,5 - 9 lira. Marketlerde yumurtanýn fiyatý nasýl 12 lira oluyor. Yumurtanýn toptan fiyatý 21 kuruþ
olduðunda bu rakamlar 14 liraya kadar çýkýyor. Pazarda en çok fiyat açýklayan iþletmeleri baz alýyorlar. Bu tamamen satýn alma birimlerinin gerekli
analizi yapmamalarýndan kaynaklanýyor. Aracý firmalar da bu fiyatlarýn ortaya çýkmasýnda etkili."
Konya, piyasadaki bu fiyat çeþitliliðinin küçük ve orta ölçekli yumurta üreticilerini de olumsuz
etkilediðini dile getirdi.
Büyük marketlerin satýnalma yöneticilerinin
birlikle ve bir çok yumurta üreticisiyle irtibata geçmelerinin hem kendilerinin hem de tüketicinin lehine olacaðýný anlatan Konya, "Bu konuda kendilerine her türlü yardýmda bulunabiliriz. Rusya'ya yumurta ihracatý yapmaya hazýrlanan üreticilerimiz
büyük marketlerin isteklerini, taleplerini günü gününe karþýlayabilecek kapasite ve kaliteye sahip.
Ayrýca birliðimizin iktisadi iþletmeleri var. Onlarýn
mallarýný da tedarik edebiliriz" diye konuþtu.
Konya, anne sütünden sonra en deðerli gýdalarýn baþýnda gelen yumurtanýn en ucuz ve en hijyenik þekilde vatandaþlara sunulmasý gerektiðini belirtti.(AA)
Saðlýklý
yaþlanma
uyarýsý
D
ünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), dünyada ortalama
yaþam süresinin uzamasý nedeniyle "saðlýklý
yaþlanmaya" dikkati çekti.
Birleþmiþ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde
düzenlenen basýn toplantýsýnda, Lancet týp dergisinin saðlýklý yaþlanma hakkýnda yaptýðý son çalýþmalar çerçevesinde deðerlendirmelerde bulunan
DSÖ Saðlýk Ýstatistikleri ve Enformasyon Sistemleri Bölümü Baþkaný Ties Boerma, dünyada ortalama yaþam süresinin uzadýðýný, diðer taraftan saðlýk
sorunu yaþayan birey sayýsýnýn da arttýðýný vurguladý.
Boerma, "Dünyada ortalama yaþam süresi
uzuyor. Tarihte ilk defa 2020'de 60 yaþ ve üzeri nüfus, 5 yaþýnýn altýnda çocuk sayýsýný aþacak" dedi.
Yaþlanan nüfusun yüzde 80'inin düþük ve orta gelirli ülkelerde yaþýyor olacaðýna iþaret eden
Boerma, "2050'de dünyada 60 yaþ ve üzeri yaþlý
nüfusu bugünkü 841 milyonla kýyasla 2 milyara
ulaþacak" ifadesini kullandý.
"Yaþlanabilmek güzel ama saðlýklý olarak
yaþlanabilmek önemli ve küresel öncelik olmalý"
diyen Boerma, geliþmekte olan ülkelerin, yaþlanan
nüfuslarýný gözönünde tutarak kronik hastalýklarýn
azaltýlmasý için saðlýk sistemlerini geliþtirmesi gerektiðine dikkati çekti.
Boerma, yaþlýlarýn sýrasýyla kalp hastalýklarý,
kalp krizi, kanser, kronik akciðer hastalýklarý ve
duyma ile görme bozukluklarý sorunlarýna çözüm
bulunmasý gerektiði ifade etti. Boerma, insanlarýn
yaþlandýklarýnda daha saðlýklý bir yaþama sahip
olabilmesi için gençken sigara içmemeleri, spor
yapmalarý, alkol kullanmamalarý ve iyi beslenmeleri tavsiyesinde bulundu.
Dünyada halen her 7 kiþiden birinin 60 yaþ ve
üzeri yaþlý nüfus kategorisinde bulunduðunu kaydeden Boerma, "2050'de her 5 kiþiden biri 60 yaþ
ve üzeri yaþta olacak. Umarým bu insanlarý o zaman yaþlý olarak adlandýrmayýz" diye konuþtu.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:15 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:26 Teþrin-i Evvel1430 Kasým:1
2014
8
KASIM
Sultan II. Süleyman Hân'ýn taht'a çýkmasý (1687) - Kasým Günleri (Kýþ)
baþlangýcý (Rûz-ý Kasým)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.41
06.09
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.31 AKÞAM 16.41
14.14 YATSI
18.02
Kendine acýmayan kimse, baþkasýna hiç acýmaz. Süfyân-ý Sevri
"Rahmetullahi aleyh"
*Kur'an'dan sonra kitap,
Muhammed (sav)'den sonrada
peygamber gelmeyecektir.
Biliniz ki ben, kanun koyucu
deðil, uygulayýcýyým.
HAFTALIK
Ethem ERKOÇ
ethemerkoç@corumhakimiyet.net
*Allah'ý en çok yücelten ve O'ndan en
çok korkmasý gerekenler, benim gibi aðýr bir
imtihana müptela olanlardýr. Þu anda
sorumluluðunu taþýdýðým makamýn, benim
helakime sebep olmasýndan korkuyorum.
Beni, ancak Allah, rahmetiyle kurtarabilir.
*Dünya, bir gölge gibidir. Kýsala kýsala
yok olup gidecektir.
*Dünya, zarar verdiði kadar sevindirmez.
Az sevindirir ve büyük acýlar çektirir.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
CEYHUN ECZANESÝ
CEYHUN GÜRSEL KARAKUÞ
MEHMET A. ERSOY CAD.
NO:115/A - LOZAN KAVÞAÐI METROPOL YANI
222 00 10
BÜYÜK ECZANESÝ
GÜLAY TOKATLIOÐLU
M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM
DEVLET HASTANESÝ YANI
221 96 00
DERMAN ECZANESÝ
DURAY BAYKARA
FATÝH CD. NO: 32/C ADLÝYE SARAYI KARÞISI
227 11 31
ESER ECZANESÝ
ESER HIÞIR
OSMANCIK CAD. NO : 44/C
- ULU CAMÝ VE YAZI
ÇARÞI ARASI
212 28 57
YAÞAM ECZANESÝ
ERAY GÖRÜCÜ
BAHABEY CAD. NO: 23/A CARMEN PASTANESÝ YANI
221 33 83
ÞÝFA ECZANESÝ
SÜLEYMAN KOCA
ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK.
NO:9-KUNDUZHAN SAÐLIK
OCAÐI YANI
226 32 70
Geçmiþe Mektup3
Ömer b. Abdülaziz diyor ki
*Benim hiçbir makamdan
sakýnmayan ve hep mevkilerin
en yükseðini arzulayan bir
nefsim vardýr. Ta ki bugün bu
nefis, kendi ötesinde makam
bulunmayan bir yere geldi.
Halbuki nefsim, bugün de
cenneti istemektedir.
*Biz, aslýnda âhiret halkýyýz. Dünyada
geçici olarak ikamet etmekteyiz.
*Kýyamet, kýyamete gebe olan bir
gecenin sabahýnda kopacaktýr. Aman o , ne
acaib bir gece… Aman o, ne acaip bir
sabah…
*Ey insanlar, benim yüklendiðimi
yýldýzlar yüklenseydi daðýlýp giderlerdi.
Daðlar yüklenseydi eriyip giderlerdi. Yeryüzü
yüklenseydi yarýlýp giderdi. Bilir misiniz;
cennetle cehennem arasýnda ayrý bir yer
yoktur. Ýþte siz, mutlaka bunlardan birine
gideceksiniz.
*Ýnsanlar, ancak þu beþ amaçla yanýmýza
yaklaþabilirler ve bizimle beraber olabilirler:
1- Derdini anlatamayanýn ihtiyacýný
iletmek.
2- Göremediðimiz zamanlarda bize
adaleti göstermek.
3-Hakta bize yardýmcý olmak.
4- Bize ve insanlara ait emanetin gereðini
yapmak.
5-Yanýmýzda kimsenin koðuculuðunu
yapmamak.
Bu beþ amacý taþýmayan, yanýmýza
yaklaþamaz ve bizimle dost olamaz.
*Terkin en faziletlisi, varlýk içinde
yapýlanýdýr. Affýn en güzeli de hasmýný
ezmeye güçlü iken yapýlanýdýr.
*Zahitlik, helâle karþý olur. Harama
gelince o bir ateþtir. Ona ölüler uzanýr. Eðer el
uzatanlar diri olsaydý o ateþin acýsýný
duyarlardý.
* Ey insanlar, bugün geçmiþlerin yerine
sizler geldiniz. Sizin yerinize de elbette
baþkalarý gelecektir. Görüyorsunuz ki gelenler
gidiyor, gidenler dönmüyor. Bu gayri ihtiyari
gidiþ, bu varlýkla akýþ, Cenab-ý Allah'adýr.
*Ben, mazlumlarýn sýðýnaðýyým.
*Sizler, haktan yüz çeviren, Allah'ýn
kitabý ve Resulü'nün sünnetini dinlemeyen
hiçbir görevlime itaat etmek zorunda
deðilsiniz.
*(Medine valisine) Evinde oturup durma,
halkýn arasýna katýl. Her yerde ve her konuda
onlara eþit muamele yap. Kimseye ayrýcalýk
tanýma. Þu adam Mü'minlerin Emiri'nin
akrabasýdýr deme. Zira benim
ailemle diðer insanlar arasýnda
hiçbir fark yoktur. Bir gün Hak
dýþý bir mektubumu alýrsan onu
yere çal.
*Öncekiler, hakký
hapsettikleri için yok olup gittiler.
Sonunda aralarýnda zulüm yayýldý
ve hakkýn yerine geçti.
Müslümana hakkýný vermekten
baþka ona yardýmcý olacak bir þey
bilmiyorum.
*Haklý davamýzda zafere
kavuþamazsak düþmaný kuvvetimizle
yenemeyiz.
*Komutanlarým, birbirinizi býrakmayýnýz
ki hep birlikte dönebilesiniz. Yoksa helak
olursunuz.
*Dirhemler kandýr. Asýl kaynaðýndan
baþka yere dökülemez/harcanamaz.
*Baþýný sokacaðý ev, iþini yapacak
hizmetçi, üstünde düþmanla savaþacak at ve
ev eþyasý, Müslümanýn gerekli ihtiyaçlarýdýr.
Bu varlýðýna raðmen borçlu olabilir. Ýmkan
nisbetinde (zekattan) onun borcunu öde.
*Ýdarecilerin ticaret yapmasýný uygun
bulmuyorum. Bir idarecinin kendi yetki
bölgesinde ticaret yapmasý doðru deðildir.
Ticaret yapan idareci istemese bile tercihli
olacak ve alýnmasý zor bir takým faydalara
rahatça kavuþacaktýr.
1-Mislerovacýðý Köyü' nden, Baþgardiyan Osman
ALÇIN' ýn kayýnbiladeri, Emekli Astsubay; Yusuf PEKEL.
2-Kýnýk Köyü' nden gelme, Ýlhan ve Abdullah
EROL' un babasý, Ferit EROL' un kardeþi, Çorum Belediyesi çalýþaný Murat EROL' un amcasý, Zurnacý Esnafýndan; Þaban EROL.
3-Ýskilip Saraycýk Köyü' nden gelme, Emekli
Ýmam Sadýk DÝLER' in eþi, Nurettin, Hüseyin, Zeki, Ali,
Ramazan ve Emine DÝLER' in annesi, Gökan DÝLER' in
babannesi, Ünal DÝLMEN' in kayýnvalidesi; Hatice DÝLER.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Haa unutuyordum;
Evlerde dam ve samanlýklar falan yok.
Ýnekler ve koyunlar sadece köylerde kaldý.
Yaðýmýzý da sütümüzü de ,yoTefekkür
ðurdumuzu da para ile alýr olduk.
Dünyamýz
Sakýn heyecanlanma.
Zaman deðiþti asýr baþkalaþtý.
Artýk yeni gelinler gelinlik falan yapmýyor.
Kaynanalýk tarihe karýþtý.ne
eski gelinler var,
Nede eski kaynanalar.
Boþanmalar gittikçe artýyor.
Raþit Yücel
Resmi ve özel yerlerde artýk
bayanlarda çalýþýyor.
rasityücel@
Gençlerin bir çoðu bu yüzden corumhakimiyet. net
iþsiz geziyor.Hal böyle olunca öyle
on çocuklu,beþ çocuklu aileler artýk kadar azaldý ki!
O zaman evdeki iþler bakýcýlara kaldý.
Çocuklarý onlar ve kreþler büyütüyor.
Ahhh nine ahh.
Geçimsizlikler arttý.
Eskiden evin beyine saygý ve saygý vardý.
Evin beyinden de onlara sagý ve sevgi vardý.
Þimdi öyle korkunç þeyler oluyor ki,bunlarý anlatýp seni aðlatmayayým.
Þehirlerin ve ilçelerin en merkezi iþ yerlerini faizle iþ yapan bankalar doldurdu.
Sizler eskiden faizden yýlandan akrepten çekindiðiniz gibi çekinirdiniz.
Açýk -saçýklýk olaðan hale geldi.
Deccallar çýktý ,
Süfyanlar çýktý.
Baþörtülü olmak resmi yerlerde suç haline geldi.
Sorma nine.
(Sürecek)
*Ýnsanlara angarya iþ yaptýrmaya taraftar
deðilim. Bu, en sonunda zulme yol açar.
*Yüce Allah, Hz. Muhammed'i hakka
davetçi olarak göndermiþtir. Vergi memuru,
tahsildar olarak deðil…
METEOROLOJÝ
*Allah Resulü'ne getirilen hediyeler,
hediyye idi. Ama bizim için rüþvettir. Ben
rüþvete asla cevaz veremem.
*Her yönetimin kendisiyle ayakta
durduðu temelleri vardýr. Vali bir temeldir.
Hüküm verecek kadýda bir temeldir.
Beltülmalin (hazinenin) koruyucusu da bir
temeldir. Bunlarýn dördüncüsü benim.
*(Valisine) Ellerini Müslümanlarýn
kanýndan, mideni malýndan, dilini ýrzýndan
uzak tut. Böyle yaparsan sana zeval yoktur.
2.8150
2.8164
*Bir insana yapýlacak en güzel yardým,
ona hakkýný vermektir.
2.2739
*Konuþmak yerine icraatta bulunmak,
mümine daha çok yaraþýr.
*Ýbadetlerim en faziletlisi, farzlarý eda
etmek ve haramlardan uzak durmaktýr.
*Namaz, seni yolun yarýsýna getirir. Oruç,
tam Melik'in kapýsýna iletir. Sadaka/Zekat da
Melik'in huzuruna çýkarýr.
*Riyakarlýktan, öfke ve tamahtan kendini
koruyan kimse, kurtuluþa erer.
*Sahabe içtihatlarý farklý olmasaydý,
dinde ruhsat ve kolaylýk olmazdý.
*Hiç kimseyi zorunlu ve ücretsiz
çalýþtýrmayýn.
Her iþin bir ücreti, maaþý olsun.
*Muhaliflerinizi doðruluða çaðýrýn,
hakikati görmelerini saðlayan. Onlara þefkat
gösterin. Hakikati kabup edip hidayete
gelirlerse, bu Allah'ýn bir lütfudur. Kabul
etmedikleri takdirde onlarý cezalandýrýrken
Hakk'ýn sýnýrlarýný aþmayýn.
*Namaz vakitlerinde tüm iþlerinizi
býrakýn. Namazý zayi eden insan, diðer iþleri
çok daha kolay zayi eder.
2.2742
Gram
ALIÞ
84,02
SATIÞ
84.06
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7039
8 KASIM 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
PAZAR
VEFAT EDENLER
13
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
Karataþ hedef büyüttü
8 KASIM 2014
Ç
orum’un Osmancýk BeÝlçede düzenlenen gelediye Baþkaný Hamza
leneksel kültürel etkinlikleKarataþ, Osmancýk’ý önürin de devam ettiðini vurgumüzdeki yýllarda alt yapý solayan Baþkan Karataþ “Osrunlarýný çözmüþ ve güçlü
mancýk’ta uzun yýllardýr
ekonomisiyle daha yaþanakutlanan Hýdrellez ve Festibilir bir þehir haline getireval etkinliklerimize de deceklerini söyledi.
vam ettik. Festivalimiz kapsamýnda düzenlenen mehter
30 Mart yerel seçimlegösterisi ve Yaðlý Güreþ
rinde AK Parti’den OsmanMüsabakalarý yoðun ilgi
cýk Belediye Baþkaný seçilen
gördü. Önümüzdeki yýllarda
Hamza Karataþ, düzenlediði
bu etkinliklerimizi daha
basýn toplantýsýyla 7 aylýk
kapsamlý düzenleyeceðiz inçalýþmalarýný deðerlendirdi.
þallah. Yine Ramazan etkinMahalle muhtarlarýnýn da
likleri kapsamýnda tasavvuf
hazýr bulunduðu toplantýda
konseri ve semazen gösteriOsmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, 10 milyon
Karataþ, bugüne kadar yapsi gibi çeþitli programlar
týklarý yatýrýmlar, projeleri ve
lira deðerinde alt yapý yatýrýmý yaptýklarýný belirtti.
gerçekleþtirdik. Belediyemihedefleri hakkýnda sunum
zin sosyal ve kültürel yönüyaptý.
nü de ön plana çýkaracak faYerel seçimlerin ardýnaliyetlerimize devam ediyodan büyük bir çalýþma perruz” dedi.
formansý sergilediklerini
Osmancýk köklü bir
kaydeden Baþkan Karataþ, 7
geçmiþe sahip olmasýna raðay gibi kýsa bir sürede içme
men henüz birçok sorunun
suyu hatlarý ve kanalizasyon
çözülmemiþ olduðunu ifade
gibi alt yapý çalýþmalarý ile 8
eden Belediye Baþkaný
mahalleyi kapsayan geniþ
Hamza Karataþ, kentin yakbir alanda sýcak asfalt ve
laþýk 50 yýl önce yapýlmasý
parke taþý gibi üst yapý çalýþgereken imar planýnýn dahi
malarýnýn tamamlandýðýný
henüz bulunmadýðýný ifade
söyledi. Baþkan Karataþ, bu
etti.
süre içerisinde ilçenin geleceðine yönelik kentsel dönüYaklaþýk 50 yýl önce
þüm, içme suyu göledi, sel
çözülmesi gereken sorunlarprojesi, Organize Sanayi
la ilgilendiklerini ve ilçeyi
Baþkan Karataþ, 7 aylýk çalýþmalarýný deðerlendirdi.
Bölgesi, yeni imar planlarý gigeleceðe taþýyacak büyük
bi çok büyük projelerin ihale
projelerin ihale sürecini baþsürecini de baþlattýklarýný
lattýklarýný ifade eden Karaaçýkladý.
taþ, þunlarý kaydetti; “Osmancýk Belediyesi 1891 yýÝlçenin alt yapý projesilýnda kurulmuþ çok köklü
nin seçim sürecinden önce
bir belediye. Þehrimiz bu
tamamlanamadýðýný kaydegün nüfusu 30 bine ulaþmýþ
den Baþkan Karataþ, “Görebüyük bir ilçe. Ancak biz bu
ve baþladýðýmýzda ilçemizde
gün halen 50 yýl önce yapýlbaþlatýlan alt yapý projesi
masý gerekenleri yapmak
kapsamýnda kanalizasyon
için çaba harcýyoruz. Kentihatlarý tamamlanmýþ ancak
mizin henüz bir imar planý
içme suyu hatlarý ve yaðmur
yok. 2014 yýlýnda dahi vasuyu hatlarý eksik kalmýþtý.
tandaþlarýmýz inþaat ruhsatÝlk olarak bütün yoðunluðularýnda sorun yaþýyor. Dümuzu yarým kalan çalýþmalazenli bir yapýlaþma için düra verdik ki bir an önce vazenli
bir imar planý gerekitandaþlarýmýz bu hizmetlere
yor. Ýlçemizin yeni imar
kavuþsun istedik. Çünkü bu
Osmancýk OSB için çalýþmalar sürüyor.
planlarýnýn ihalesi yapýldý.
çalýþmalar ne kadar geç taÝnþallah bütün ilçemizi kapmamlanýrsa asfalt o kadar gesayan yeni imar planlarý hazýrlanacak ve düzenli kentleþme baþlayacak.
cikecek ve vatandaþlarýmýzýn maðduriyeti devam edecekti. Kýsa bir süÝlçemizde geniþ çaplý bir kentsel dönüþümün de ihale sürecini baþlattýk.
re içerisinde yaðmur suyu hatlarýný ve içme suyu hatlarýný tamamlayaYeni imar planlarýnýn hazýrlanmasýnýn ardýndan kentsel dönüþüm prorak alt yapý ile ilgili çalýþmalarý tamamladýk. Bu kapsamda yaklaþýk 5
jesi hazýrlanacak. Osmancýk’ýn eski yerleþim yerleri olan ve Bakanlýðýn
bin metre yaðmur suyu hattý, 25 bin metre de içme suyu hattý yatýrýmý
riskli alan ilan ettiði bölgede büyük çaplý bir kentsel dönüþüm yapýlayaptýk. Tabi içme suyu hatlarý ile birlikte inþaatý baþlayan 2 bin metrecak.
küplük ve bin metreküplük iki su deposu da tamamlandý.” dedi.
Ýlçemizin tarihinde önemli bir yer tutan yaklaþýk 7 bin yýllýk tariAlt yapý yatýrýmlarýnýn maliyetine de dikkat çeken Baþkan Karahe sahip Osmancýk Kalesinin restorasyon çalýþmalarý baþladý. Ýhale sütaþ, bu hizmetlerin önemli maliyetler getirdiðini belirterek, 7 ayda alt
recinin ardýndan yer teslimini de yaptýk ve ihaleyi kazanan firma þu anyapý ve içme suyu çalýþmalarýna yaklaþýk 4 milyon TL yatýrým yapýldýda çalýþmalara baþladý. Büyük bir tarihe sahip olmasýna raðmen turizm
ðýný bildirdi. Alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan sýcak
potansiyeli olarak pek faydalanamadýðýmýz Osmancýk Kalesinden resasfalta aðýrlýk verildiðini kaydeden Baþkan Karataþ, alt yapýsý tamamtorasyon sonrasýnda turizme açarak daha fazla faydalanmayý hedefliyolanan bölgede sýcak asfalt çalýþmalarýnýn da tamamlandýðýný kaydetti.
ruz. Restorasyon projesi 2 etaptan oluþuyor. Projenin ilk etabýnda kaleÝlçedeki 150 cadde ve sokaðýn asfaltlanmasý için 37 bin ton sýcak asfalt
ye çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasýný saðlayacak yürüyüþ yollarýnýn çevre dükullanýldýðýný kaydeden Karataþ, göreve geldikleri günden bugüne kazenlemesi, aydýnlatma ve seyir teraslarýnýn inþasý yer alýyor. Ýkinci etapdar asfalt çalýþmalarý için 5 milyon 750 bin TL yatýrým yapýldýðýný söyta ise tarihi surlar restore edilecek ve kafeteryalar inþa edilecek.Ýlçemizledi.
de yaþanan sel baskýnlarý belediyemizin çalýþmalarýný yaklaþýk 2 ay
Karataþ, ilçe tarihindeki en kapsamlý asfalt çalýþmasýný gerçekleþolumsuz etkiledi. Çünkü böyle bir afet yaþanýnca bütün birimlerimizle
tirdiklerini belirterek “Alt yapý projesi nedeniyle 8 mahallede toplam
birlikte yoðunluðumuzu buraya vermek durumunda kaldýk. Ancak gör150 cadde ve sokakta çalýþma yapýlmýþtý. Bu yollarýn asfaltlanmasý için
dük ki mevcut tedbirler bu sel baskýnlarýný önlemeye yetmiyor. Hemen
29 kilometrelik bir proje hazýrlanmýþtý. Seçimden önce çalýþmanýn yaksel projesinin hýzlandýrýlmasý için harekete geçtik. DSÝ ile birlikte halaþýk 2 kilometresi gerçekleþtirilmiþti. Seçimlerden sonra görevi devralzýrladýðýmýz 3 kilometrelik bir sel kanalý projesi geçtiðimiz 29 Eylül’de
dýðýmýzda asfalt çalýþmalarýna hýz verdik. Son 7 ay içerisinde 27 kiloihale edildi. Yaklaþýk 6 - 7 Milyon TL’lik bir proje. 3 kilometre uzunlumetre sýcak asfalt yaptýk. Böylelikle kýþ gelmeden önce çalýþmalarý taðunda geniþliði 8 metreyi bulan büyük bir kanal Esentepe - Þenyurt
mamlamýþ olduk.” diye konuþtu.
Mahallesi civarýnda inþa edilecek. Böylelikle ilçemizin kuzey yamaçAsfalt yapýlamayan dar sokaklarda ise 8 bin metrekare bordür çalarýndan gelerek derelerde sele dönüþen yaðmur sularý bu kanalla Kýzýlýþmasý yapýldýðýný ifade eden Baþkan Karataþ, “Alt yapýsý tamamlanan
lýrmak’a tahliye edilecek. Projenin ihalesi 29 Eylül’de gerçekleþtirildi.
cadde ve sokaklarda asfalt çalýþmasý yapýlýrken bazý ara sokaklarý asfalt
Yer tesliminin ardýndan çalýþmalar baþlayacak”
yapmak mümkün olmadý. Çünkü dar sokaklarda asfalt makineleri çalýORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ÇALIÞMALARI
þamýyor. Bu tür sokaklarda ise parke taþý çalýþmasý yaptýk. Son 7 ay içeOsmancýk’ýn sanayi potansiyelinin bulunduðu için önü açýk bir
risinde 8 bin metrekare parke taþý yapýldý. Asfalt çalýþmalarýnýn tamamþehir olduðunu anlatan Karataþ, “Ancak ekonominin geliþmesi için en
lanmasýnýn ardýndan yoðunluðu parke taþýna verdik. Çalýþmalarýmýz
büyük etkenlerden birisi olan Organize Sanayi Bölgesine ihtiyaç var.
sokaklarýn kullaným önceliðine göre devam ediyor. Ayrýca 12 bin metre de bordür çalýþmasý yapýldý” ifadelerini kullandý.
Bu nedenle OSB çalýþmalarýna hýz verdik. Belediyemizce tahsis edilen
arsanýn zemin etütleri yapýlarak rapor bakanlýða sunuldu. Böylelikle
Osmancýk Belediyesinin araç parkýný güçlendirmeye devam ettikOrganize Sanayi Bölgesi kurulma aþamasýna geldi. OSB açýlmasýyla illerini ifade eden Baþkan Karataþ, ilçenin acil ihtiyacý olan iki itfaiye
aracýný hibe yoluyla belediyeye kazandýrdýklarýný belirtti.
çemizde yatýrýmlarýn da önü açýlacak. Amacýmýz hem ilçemizdeki fabrikalarý buraya taþýyarak düzenli ve güçlü bir sanayi oluþturmak hem de
Yangýnlarda ve kurtarma çalýþmalarýnda yeni araçlarýn hayati
yeni yatýrýmcýlarý ilçemize kazandýrmaktýr. Sanayinin ve ekonominin
önem taþýdýðýný vurgulayan Karataþ “Afetlerde en önemli müdahale
kurtarma çalýþmalarýdýr. Yeni kurtarma aracýmýzýn üzerinde 30 metrelik
geliþmesi açýsýndan OSB, sunduðu teþvik ve imkanlar nedeniyle büyük
merdiven bulunuyor. 360 derece her yöne dönme kabiliyeti sayesinde
önem arz ediyor. OSB’yi de kýsa süre içerisinde ilçemize kazandýrarak
görüþ açýsý olmayan arka cephelere bile ulaþmak mümkün hale geliyor.
sanayimizi geliþtireceðiz, sanayicimize yeni teþvikler kazandýracaðýz,
Merdiven üzerinde kurtarma iþlemini hýzlandýracak bir asansör bulunuyeni yatýrýmcýlarýn önünü açarak yeni istihdam alanlarý oluþturacaðýz.
yor. Acil durumlarda araçtan elektrik temini de yapýlabiliyor. BöylelikBöylelikle þehrimizin ekonomi ve nüfus açýsýndan geliþmesine ivme
le kurtarma noktasýnda daha kaliteli ve daha hýzlý hizmet vermiþ olacakazandýrmayý hedefliyoruz”
ðýz. Küçük itfaiye aracýmýz ise daha hýzý müdahale imkanýmýzý artýraÝlçenin en temel sorunlarýndan birisinin de henüz içilebilir bir sucak. Ýtfaiye araçlarýmýz çok büyük olduðu için köylerde çýkan yangýnyunun dahi olmamasý olduðunu dile getiren Karataþ, “Halen suyu ilçe
larda ulaþýmda güçlük çekiyorduk. Ayrýca bazý dar sokaklarda da müdahale þansýmýz azalýyordu.Böyle bir ihtiyacýmýzý karþýlamak üzere de
çevresindeki kuyulardan saðlýyoruz ve henüz içilebilir bir suya sahip
2,5 ton kapasiteli itfaiye aracýmýzý temin ettik. Köylerimizdeki yangýndeðiliz. Vatandaþlarýmýz þebeke suyunu içmek için kullanmýyor. Yaz
lara daha hýzlý ulaþacak ve en azýndan takviye ekipler gelene kadar ön
aylarýndaki kuraklýklarda ise su kesintileri ile karþý karþýya kalýyoruz.
müdahale yapýlmýþ olacak. Bu nedenle her iki aracýmýz da Osmancýk ÝtÞehrimizin en temel ve en önemli sorununun bu olduðunu düþünüyofaiyesinin sunduðu imkanlar bakýmýndan büyük önem arz ediyor. Araçrum. Ýnþallah bu sorununun da çözüm noktasýnda sona geldik. Proje
larýn ikisini de Ankara Büyükþehir Belediyesi’nden hibe olarak ilçemiihalesi 14 Ekim’de yapýldý. Proje kapsamýnda Dereboðazý bölgesinde
ze kazandýrdýk” þeklinde konuþtu.
yýlda 2.7 milyon metreküp su saðlayacak bir gölet inþa edilecek. AyrýBelediyeciliðin sadece alt ve üst yapý yatýrýmlarýndan ibaret olmaca arýtma tesisi de inþa edilerek þebekeye içilebilir düzeyde saðlýklý su
dýðýný sosyal belediyeciliði de önemsediklerini vurgulayan Karataþ,
saðlanacak ve vatandaþlarýmýz içilebilir suya kavuþacak” þeklinde açýk“Alt yapý ve üst yapýya yaptýðýmýz yatýrýmlar maliyeti yüksek çok bülamalarda bulundu.
yük yatýrýmlar. Ancak olmazsa olmaz yatýrýmlar. Çünkü alt yapýnýz
Mahalli idareler seçimlerinden sonraki süreçte 7 ay gibi kýsa bir
yoksa, yolunuz yoksa, þehrinizin temel sorunlarýný çözemiyorsanýz,
sürede büyük çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Baþkan Karataþ, alt yahangi yatýrýmý yaparsanýz yapýn gerçek bir hizmet vermiþ olamazsýnýz.
pý, asfalt ve içme suyu gibi temel çalýþmalarýn yaný sýra ilçenin köklü
Bu nedenle sosyal ve kültürel faaliyetlerimize gerektiði kadar bütçe
sorunlarýný çözecek büyük projelerde de önemli ölçüde yol aldýklarýný
ayýramadýk. Ancak sosyal faaliyetlerimizden tümüyle de vazgeçmedik.
vurguladý.
Ramazan ayýnda 250 haneye, yaklaþýk 1000 kiþiye iftar ve sahurda yemek ulaþtýrdýk. 2 bin vatandaþýmýzýn bir araya geldiði bir ramazan iftaBirçok projenin ihale sürecinin baþladýðýný kaydeden Baþkan Karý düzenledik. Seçimden sonra yeni baþlattýðýmýz bir çalýþma olarak da;
rataþ, Osmancýk ilçesinin birkaç yýl içerisinde büyük sorunlarýný çözeüçüncü çocuðu olan ailelere teþvik yardýmý yapýyoruz.” ifadelerini kulrek alt yapýsý ve güçlü ekonomisiyle daha yaþanabilir bir þehir haline
landý.
geleceðini sözlerine ekledi.
Kimse Yok Mu Derneði
MHP’yi ziyaret etti
Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi yöneticileri, MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran'ý ziyaret etti.
MURAT ÇETÝN
K
imse Yok Mu Derneði
Çorum Þubesi yöneticileri,
MHP Ýl Baþkaný Vahit
Demiran'ý ziyaret etti.
Çorum Þube Müdürü
Erkal Aykaç, ziyarette hükümet
tarafýndan derneklerine yönelik
izinsiz baðýþ toplama yetkisinin
iptal edildiðini anlatarak,
yaþananlarýn hukuksuzluk
olduðunu ifade etti.
Dernek faaliyetlerinin
sekteye uðradýðýný ve bundan
üzüntü duyduklarýný dile
getiren Alkaç, dernek olarak
113 ülkede hizmet verdiklerini
bildirdiði sohbetinde, dernek
çalýþmalarý hakkýnda bilgi
verdi.
MHP Ýl Baþkaný Vahit
Demiran, ziyaretten duyduðu
memnuniyetini aktardýðý
konuþmasýnda, þunlarý ifade
etti; "Ülkeleri askerlerle iþgal
edemeyen emperyalist
devletler; küresel sermayeyi
kullanarak bütün dünyayý iþgal
etmiþlerdir. Ülkemizde vahþi
kapitalizm acýmasýzca
sömürüye devam etmektedir.
Fakir daha fakir ;zengin daha
zengin olmuþ ;küresel
sermayenin yerli iþbirlikçileri
arasýndan yeni zenginler
türemiþtir.
Ülkemizde yýllýk milli
gelirin bir kýsmý doðrudan
küresel sermayeye giderken
;kalanýnm %90 ný %8 lik mutlu
azýnlýk almakta; kalan %92 lik
kesime ancak %10
kalmaktadýr. Ýnsanlarýmýz
borçlandýrýlmýþ; adeta
sermayenin esiri olmuþtur.
Gelecekteki 5-10 yýllýk
gelirlerini dahi ipotek ettiren
halkýmýz; borçlarmý
ödeyememekte ;mahkemelerde
icra , haciz dosyalarý
artmaktadýr.
Halk fakirliðe, yoksulluða
mahkum edilen milletimiz;
sadakaya, yardýma muhtaç hale
gelmiþtir. Gelir daðýlýmýndaki
adaletsizlik hat safhaya
ulaþmýþtýr. Yolsuzluklar had
safhaya ulaþmýþ; bir sayýn
bakanýn dediði gibi ; insanlar
kalem oynatarak milyarlarca
liralýk haksýz kazançlar elde
etmiþtir.
Böyle bir tabloda yardým
kuruluþlarýnýn hizmetleri
yaraya pansuman olmaktan
öteye gitmemektedir. Asýl
yapýlmasý gereken;
yolsuzluklarýn hýrsýzlýklarýn
önlenmesidir. Gelir daðýlýmýnýn
adaletli hale getirilmesi ;eþit iþe
ve emeðe eþit ücret ve kazanç
saðlanmasýdýr."
Çorum Eczacý Odasý Yönetimi, Veteriner Hekimler Odasý
Eczacý Odasý’ndan
nezaket ziyaretleri
Ç
orum Eczacý Odasý Yönetimi,
Veteriner Hekimler Odasý ve
Ticaret ve Sanayi Odasý’na nezaket
ziyaretlerinde bulundu.
Eczacý Odasý Baþkaný Ecz.
Süleyman Koca, Genel Sekreter Ecz.
Sönmez Çalýþkan, Sayman Ecz.
Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu
Üyeleri Ecz. Gökhan Ünaldý ve Ecz.
Funda Çetintürk Kartal ile birlikte
Veteriner Hekimler Odasý Yönetim
Kurulu’na hayýrlý olsun ziyareti;
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Sayýn Çetin Baþaranhýncal’a
da iade-i ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde güncel konular
hakkýnda fikir alýþveriþinde
bulunuldu. (Haber Merkezi)
Eczacýlar Ticaret ve Sanayi Odasý’na nezaket ziyaretinde bulundu.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
15
Radyoloji çalýþanlarý dertli
S
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve
adýmlar atmalýdýr. Bu baðlamda, radyoloÝletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuji ünitelerini, "Radyasyon Güvenliði Yöri Lafcý, Radyoloji çalýþanlarýnýn mesleki
netmeliði" çerçevesinde ele alarak, saðrisklerinin ortadan kaldýrýlmasý gerektiðilýklý hizmet üretmesi yönünde yeniden
ni bildirdi.
yapýlandýrýlmalýdýr. Alanla ilgili personel
istihdamý yapýlarak, uzman dýþý, vasýfsýz
Lafcý, 8 Kasým Dünya Radyoloji
çalýþtýrmanýn önüne geçilmelidir. Cihaz
Günü dolayýsýyla bir açýklama yaptý. Samodernizasyonunun saðlanmasý, uygun
dece yýlýn bir gününde hatýrlanmak istehavalandýrma ve izolasyonu ile birlikte
meyen Radyoloji teknisyen ve teknikeryeterli fiziki çalýþma koþullarý oluþturulalerin yýllardýr çözüm bekleyen sorunlarýrak saðlýklý hizmet üretir hale getirilmelinýn artýk görmezden gelinmemesi, çalýþdir.
ma koþullarý ve çalýþma sürelerinin acilen iyileþtirilmesi gerektiðini belirten
Radyoloji çalýþanlarýnýn fiili hizmet
Hacý Nuri Lafcý
süresi zammý sorunu devam ediyor. RadLafcý, þöyle dedi;
yoloji çalýþanlarýnýn fiili hizmet süresi zammý hesaRadyoloji çalýþanlarýnýn mesai saatlerinin günbýnda mesai saatlerin tamamýný bu maddelerle geçirlük 5 saatten 7 saate çýkarýlmasý kabul edilebilir demedikleri gerekçesi ile yýllýk 360 güne tam 90 günlük
ðil. Saðlýklarý açýsýndan son derece tehlikeli olan uyfiili hizmet süresi zammý verilmemektedir. (SGK'nýn
gunsuz ortam ve çalýþma koþullarý nedeniyle yoðun
son dönemde verdiði görüþleri nedeniyle). Oysaki asradyasyona maruz kalan iyonlaþtýrýcý radyasyonla
ker ve polisler yýllýk tam süreli (90 gün) olarak fiili
teþhis, tedavi veya araþtýrmanýn yapýldýðý yerler ile bu
hizmet süresi zammýndan yararlandýrýlmaktadýr.
iþ veya iþlemlerde çalýþan personelin günlük çalýþma
Radyoloji çalýþanlarý da tam süreli olarak yararlansürelerinin 5 saatten 7 saate çýkarýlmasý kabul edilemalýdýr. Uluslararasý Radyasyondan Korunma Kobilir bir durum deðildir. Sendikamýzýn konu ile ilgili
misyonu (ICRP), Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý
açtýðý dava devam etmektedir. Radyasyonun, insan
(IAEA) ve Avrupa Enerji Topluluðu (AURATOM)
saðlýðýný tehdit eden olumsuz etkilerine iliþkin onca
gibi birçok uluslararasý kuruluþun ilke olarak radyasbilimsel çalýþmalarýn varlýðýna raðmen, çalýþanlarýn
yon kaynaklarýyla çalýþanlarýn günlük çalýþma sürelemesai saatlerinin artýrýlmasýyla baþta kanser olmak
rini olabildiðince asgari seviyeye indirilmesi tavsiyesinin gereði yapýlmalýdýr."
üzere radyasyona baðlý birçok ölümcül hastalýða yakalanma riskini de beraberinde getirmesi "bir þey olSaðlýk-Sen olarak, saðlýkta yürütülen tüm projemaz" mantýðýyla ifade edilemez.
lerin ana merkezi ve paydaþý olan ancak, zahmette
paydaþ görülüp, baþarýda paydaþ görülmeyen saðlýk
Radyoloji çalýþanlarýnýn mesleki risklerinin ortaçalýþanlarýna biçilen bu rol ve yaklaþýmý þiddetle reddan kaldýrýlmasý gerekiyor. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýkdediyor, onca olumsuzluklara raðmen, alanlarýnda
ta dönüþüm programýnýn en büyük paydaþlarý olan ve
baþarýnýn mimarlarý olan radyoloji çalýþanlarýnýn 8
saðlýðýn her alanýnda görev yapan saðlýk çalýþanlarý
Kasým Dünya Radyoloji Günü’nü kutluyoruz." (Haiçin, paydaþ olmanýn gereðini yerine getirmeli ve
ber
Merkezi)
mesleki risklerin ortadan kaldýrýlmasý yönünde ciddi
Bayat’ta ücretsiz göz taramasý
B
ayat Belediyesi ve
Odak Göz Hastalýklarý Merkezi iþbirliðiyle vatandaþlara ücretsiz göz taramasý yapýldý. Belediye
giriþindeki Zabýta Komiserliðinde yapýlan uygulamaya Bayatlýlar’ýn ilgisi
büyük oldu.
Yapýlan muayene neticesinde 400 kiþi göz taramasýndan geçirildi. Hastalarýn önce göz numaralarýna bakýlarak daha sonra da göz tansiyonu olup
olmadýðý kontrol edildi.
“Göz saðlýðý ihmale
gelmez” diyen Odak Göz
Hastalýklarý Merkezi yetkilileri, çeþitli yerlerde
böyle ücretsiz göz taramasý yaptýklarýný belirterek
vatandaþlarýn bu taramalara yoðun ilgi gösterdiklerini söylediler. Sadece
göz rahatsýzlýðý olanlarýn
deðil saðlýklý insanlarýn da
göz taramasýndan geçmesi
gerektiðini dile getiren
yetkililer, her insanýn muhakkak senede en az bir
kez göz kontrolü yaptýrmasý gerektiðinin altýný
çizdiler.
Çalýþmalarý esnasýnda mobil saðlýk ekibini ziyaret eden Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü, muayeneye gelen vatandaþ-
Bayat Belediyesi ve Odak Göz Hastalýklarý Merkezi
iþbirliðiyle vatandaþlara ücretsiz göz taramasý yapýldý.
Zabýta Komiserliðinde yapýlan uygulamaya Bayatlýlar’ýn ilgisi büyük oldu.
larla bir süre sohbet ederek, kendisine iletilen sorunlarý dinledi. Baþkan
Ünlü, halk saðlýðý konusunda daha önce de benzeri faaliyetlerde bulun-
duklarýný belirterek, “Bu
tür çalýþmalarýmýz bundan
sonra da devam edecek”
O
(Haber Merkezi)
Mehmetçik Anadolu'da
aþure ikramý
M. ALÝ CEYLAN
M
ehmetçik
Anadolu
Lisesi'nde Muharrem
Ayý nedeniyle bir
etkinlik düzenlendi.
Okul bahçesinde
gerçekleþtirilen
etkinliðe Milli
Eðitim Müdür
Yardýmcýlarý Kadir
Söngüt ile Yahya
Çoban, Okul Müdürü
Ýsmail Madan, bazý
okul müdürleri,
öðretmenler, bazý
sivil toplum
kuruluþlarýn
temsilcileri, veliler
ile öðrenciler katýldý.
Etkinlikte
öðrencilerden Turhan
Karaman aþr-ý þerif
okudu. Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi
Öðretmeni Enver
Yýldýrým 'Muharrem
Ayý ve Aþure Günü'
ile ilgili bilgiler
verdi.
Öðrencilerden
Mustafa Enes Özel
ile Kamber Mert naat
okudu. Ýstiklal
Marþý'nýn
okunmasýnýn
ardýndan ise
öðrencilere aþure
ikramýnda bulunuldu.
Okul Müdürü
Ýsmail Madan, birlik
ve beraberlik mesajý
vererek yaptýðý
açýklamada, aþurenin
içerisinde farklý
besin maddelerinin
bulunduðunu, bu
maddeleri her
birisinin farklý
yerlerde, farklý
kültüre sahip
insanlarýn
yetiþtirdiðini,
aþurede bu farklý
maddelerin
birleþerek lezzetli bir
yiyecek haline
geldiðini söyledi.
Madan, "Bu
birbirinden ayrý
besinler bir araya
gelerek farklý bir tat
sunuyor bizlere. Ýlk
peygamberden son
peygamber
efendimiz Hz.
Muhammed (sav)'e
kadar bütün
Ortaköy’ün 100. Yýl Ýlkokulu’nda ‘Kuþlar Ýçin El Ele’ adlý proje baþlatýldý.
Projede temel amacýn, kýþ aylarýnda çevrede yaþayan
kuþlarýn yiyecek ve yuva sýkýntýsý çekmemesi.
peygamberler birlik
ve beraberliði
saðlamaya
çalýþmýþlardýr.
Öðretmenlerimizin
sponsor olduðu aþure
programýmýzý oruç
tutanlarý göz önünde
bulundurarak bugün
düzenledik." dedi.
Okul bahçesinde gerçekleþtirilen etkinliðe ilgi yoðun oldu.
Etkinlik okul bahçesinde gerçekleþtirildi.
Ýyiyi aramak
‘Kuþlar Ýçin El Ele’
rtaköy’ün 100. Yýl
Ýlkokulu’nda
‘Kuþlar Ýçin El Ele’ adlý
proje baþlatýldý.
Projede temel
amacýn, kýþ aylarýnda
çevrede yaþayan
kuþlarýn yiyecek ve
yuva sýkýntýsý
çekmemesi, ayrýca kuþ
türlerinin de yakýndan
izlenmesi olduðu
belirtildi.
Projeye katký
saðlayan Ortaköy
Kaymakamý Kenan
Aktaþ’a, projenin
finansmanýný saðlayan
Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir’e,
Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Ýhsan Ýsbir’e,
Okul Müdürü Hayati
Özdemir’e ve 1-A sýnýf
öðretmeni Gülþah
Yalçýn’a katkýlarýndan
dolayý teþekkür edildi.
Mehmetçik Anadolu Lisesi'nde Muharrem Ayý nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Ne güzeldir iyiyi aramak, ne
Ýmkanlar deðiþiyor insanla
güzel!
beraber.
DEÐÝNMELER
Hayatýmýzýn en temel etkinliði
Ýyinin kýymetini bilmesine raðiyiyi aramak þeklinde üsluba dönüþse.
men ihmal ediyor insan onu.
O hal üzere yaþayýp gitsek, ne hoþ olur.
Oysa iyinin, iyiliðin ne olduðunu
Hem kendimize, hem insanlýða iyilik
bilmeyen yok.
etmiþ olmaz mýyýz?I
Her an sözlerimizde. Ýyilik,
Düþünmeye devam edelim bu
dünya dillerinin ortak motifi.
çizgide tün insanlýðý merkeze alarak.
Mertlik, dürüstlük, adil olmak,
Dünyanýn derdi de baþýndan
yardým severlik, saygý..
aþkýn ya bunca ilerlemeye raðmen.
Bu kadar yakýnýzda, bu kadar
Diyelim ki. Ömrümüz vefa etse,
hayatýn içinde.
bundan elli yýl sonra mesela.
Aranýyor yine de.
Dünyanýn herhangi bir köþesinde, bir
Ýyi, el yordamýyla aranmaz.
gün biri çýksa karþýmýza. Dese ki:
Aransa da bulunmaz.
"Ýyi nerede, gösterin bana. Acelem var. Ýyinin
Ýnsana
deðerleri
sunmak lazým. Ýnsanlýk geleyerini söyleyin lütfen."Ne yaparýz acaba? Þaþýrýr
cek yüzyýllarý düþünerek bunu yapmalý yer yüzünün
mýyýz?
her köþesinde. Temel deðerleri aklýna, fikrine, mizaYahut da iyi aranýyor diye sevinir miyiz?
cýna, gönlüne hitap edecek þekilde sunmak gerek..
Sonra dünyanýn dört bucaðýnda ayný telaþlý
Ýyiliði, doðruluðu, hakký, hukuku, adaleti, sabýrlý
tavýrla sorulan ayný soruyla karþýlaþsak. Kanaatimiz
olmayý pedagojinin imkanlarýný da kullanarak aktarsanýrým þu olurdu: "Her yerde aranan o. O, yani iyimak.
lik, ne güzel."
Gül verir gibi, susuz kalmýþa bir bardak su
Devam ederiz düþünmeye. Her toplumda,
ikram eder gibi, acýkmýþý sofraya buyur edercesine.
dünyanýn her köþesinde aranan odur, o dönemde
Ýyi örneklerle sunmak.
þüphesiz.
Bu da bir yöntemdir. Geçmiþte ve günümüzde
Ýnsan unutur. Ýhmal eder bazen. Arayan da
temel deðerleri yaþayarak, olgunlaþmýþ kiþileri tanýtinsandýr. Aratan da insan. Peki nerede o iyi? Der
mak, onun davranýþlarýný, onun yaþam biçimini
miyiz? Elbette deriz. Uzayda mý? Yer altýnda mý?
örneklemek. Zamanýmýzda insan, daha fazla yaþadýðý
Hayatta tabii ki...
günün, hatta an'ýn içinde kalýyor. Kendi dünyasýný
Ýyi, insanda; onun aklýnda, onun fikrinde, onun
daraltýyor bir bakýma. Çaðýmýzda bireyselleþme,
kalbinde aslýnda.
özgürleþme deðerleri öne alýnýrken, bir çok deðer
ihmal ediliyor izlenimi uyanýyor modern alemde. Ýyi
Hz. Adem'den beri verilmiþ çünkü insana.
deðerleri çoðaltmak lazým. Bu, iyi örneklemelerle, iyi
Allah, insana bildirmiþ iyilerin tümünü. Ve akýl veryaþantýlarla mümkün. Doðruluk dürüstlük., mertlik,
miþ insana. Ýleriki dönemlerde aranacak iyilerin
vefa, sadakat, merhamet, þefkat, sevgi ve saygý,
baþýnda belki þunlar gelecek:
kalenderlik, kahramanlýk, yardýmseverlik, özveri,
Yalandan uzak olmak, haksýzlýk yapmamak,
cesaret, halden anlamak, gurur, onur, tatlý dil, güler
kibirlenmemek, dostluk..
yüz ve iyi komþuluk.
*
Hepsi hayatý anlamlandýran, güzelleþtiren,
Ýnsan unutacak mý iyi deðerleri? Ýnsan
insaný olgunlaþtýran kýymetler. Onlarýn en azýndan
deðiþince, hafýzasý da deðiþir haliyle.
bazýlarýnýn unutulmaya yüz tutmasý, gözden düþmesi,
sohbetlerde yer bulamamasý bile yaþamýn tadý tuzunu
Koþullar deðiþtiðinden midir? Yoksa insan
eksiltecektir.
deðiþince mi koþullar farklýlaþýyor? Belki ikisi birlikte düþünülmeli.
Þahin ERTÜRK
16 CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Vali’den 10 Kasým mesajý
V
ali Ahmet Kara, 10 Kasým Atatürk'ü
zünü anlamak ve bu uðurda çalýþmak heAnma Günü dolayýsýyla bir mesaj
pimizin borcudur. Cumhuriyetimizin en
yayýnladý.
büyük hedefi; siyasi düþüncesi, cinsiyeti,
dini inancý, etnik kökeni ne olursa olsun
Kara, mesajýnda; "Cumhuriyetimimilletimizin tüm fertlerini vatandaþlýk tezin kurucusu, büyük devlet adamý Musmelinde birleþtirmek olmuþtur. Türk miltafa Kemal Atatürk; barýþçý kimliði, lileti, geçmiþten gelen ortak duygularýný,
derlik yeteneði, hedefleri ve öngörüleriybirlik ve beraberliðin ileriye taþýmaya kale yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devrarlýdýr.
let adamlarýndan biridir. Atatürk'ü anlamak onun fikirlerini bilerek tatbik etBu kararlýlýkla ebediyete intikalinin
mekten geçer.
76. yýlýnda Cumhuriyetimizin kurucusu
büyük devlet adamý Mustafa Kemal AtaZorlu geçen Ýstiklal mücadelesintürk'ü saygý ile anarken silah arkadaþlarýden sonra Türkiye Cumhuriyetini kuraVali Ahmet Kara
ný. Anadolu'yu bize vatan olarak kazandýrak bizlere emanet eden Atatürk'ün en
ran bütün kahramanlarýmýzý, þehitlerimizi
büyük mirasý Cumhuriyettir. "Benim nave gazilerimizi þükran ve minnetle anýyor, sevgi ve
çiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktýr. Fakat
saygýlarýmý sunuyorum." dedi. (Haber Merkezi)
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktýr" sö-
10 Kasým anma programý
C
umhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,
ebediyete intikalinin 76. yýlýnda anýlacak.
10 Kasým Pazartesi günü 08.55’te Yunus Emre Parký Atatürk Anýtý’na Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve
Belediye Baþkanlýðý çelenkleri sunulacak. Saat 09.05’te
Atatürk ve þehitler için saygý duruþunda bulunulacak. Ýstiklâl Marþý okunurken bayraðýmýz göndere çekilip tek-
rar yarýya indirilecek.
Anma programý, çelenk sunumunun ardýndan Devlet Tiyatro Salonu’nda yapýlacak programla devam edecek. Programda; fotoðraflarla Atatürk'ün hayatý anlatýlacak, 10 Kasým Atatürk Oratoryosu ve ‘Atatürk Portleri’
sergisi ile afiþ çalýþmalarý sergilenecek. (Haber Merkezi)
ÇEKVA Antalya’da yýlýn ilk toplantýsý
orum
Ç
Eðitim ve
Kültür Vakfý
Antalya Þubesi,
öðrencilerle ilk
tanýþma
toplantýsýnýyaptý.
2014-2015
Eðitim Öðretim
Yýlýnýn ilk
toplantýsýnda
eski öðrenciler
bol bol hasret
giderdi.
Toplantýda
ayrýca öðrenci
temsilcileri de
belirlendi.
Vakýf
Baþkaný Kemal
Koçak, yeni
eðitim
sezonunda tüm
öðrencilere
baþarýlar dileyip,
katký saðlayan
tüm eðitim
gönüllerine
teþekkür etti.
Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý Antalya Þubesi, öðrencilerle ilk tanýþma toplantýsýnýyaptý.
(Haber Merkezi)
Kuaför Akýn, Fatih Caddesi Ýmam Hatip Lisesi karþýsýnda dualarla açýldý.
Kuaför Akýn, Fatih
Caddesi'nde hizmette
K
uaför Akýn, Fatih
Caddesi Ýmam Hatip Lisesi karþýsýnda
dualarla açýldý.
Açýlýþa Berberler
ve Kuaförler Odasý
Baþkaný Mustafa Köse,
Ýþletme sahibi Murat
Gezek ile davetliler katýldý.
Açýlýþ kurdelesini
Berberler ve Kuaförler
Odasý Baþkaný Mustafa
Köse ile iþletme sahibi
Murat Gezek'in ustasý
Bekir Kara kesti.
Ýþletme
sahibi
Murat Gezek, tüm Ýslam aleminin Muharrem Ayý'ný kutlayarak
baþladýðý konuþmasýnda, 1997 yýlý Haziran
ayýnda dayýsý Bekir Kara'nýn yanýnda mesleðe
çýkar olarak adým attýðýný, 17 yýl dayýsýnýn
yanýnda çalýþtýðýný belirterek, bugün kendi
dükkanýnýn açýlýþýný
yaptýklarýný söyledi.
Gezek, "Burada müþterilerimiz kendi þahýslarýna ait havlu ve traþ
malzemesi bulundurabilirler." dedi.
Açýlýþ sonrasý katýlýmcýlara pide, ayran
ile tulumba tatlýsý ikram
edildi.
Açýlýþý Açýlýþa Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse yaptý.
Açýlýþ sonrasý katýlýmcýlara kýymalý pide, ayran ile tulumba tatlýsý ikram edildi.
Toplantýda ayrýca öðrenci temsilcileri de belirlendi.
Sorunsuz ailelerin sorunu ‘ödevler’
Ödev, okulda öðretilenlerin evde pekiþtirilmesi için verilen ek çalýþmalar olarak tanýmlanmaktadýr. Bilimsel araþtýrmalara göre, anne-baba ve
çocuk arasýnda eðitimle iliþkili en fazla gündem ve tartýþmaya yol açan
konulardan biri ödevlerdir.
Ödev yapma süreci ebeveynlerin çocuklarýnýn akademik
geliþmelerini takip etmelerini ve onlarýn göstermiþ olduklarý çabayý doðru
yorumlamalarýný saðlar bunun yanýnda aile çocuðun öðrenme sürecine
yabancý kalmamýþ olur.
Bazý araþtýrmalara göre çok fazla ödev çocuðun dinlenmeye ve
sosyalleþmeye ayýrabileceði süreyi sýnýrlandýrýr ve bu durumda çocuðuna
nasýl yaklaþacaðýný bilmeyen ebeveyn olumsuz yaklaþýmlarda bulunabilir.
Neden ödev verilir?
*Pekiþtirme
Sýnýfta öðrenilmiþ bir konunun öðrenci tarafýndan evde uygulanmasý
ve bu yolla pekiþtirilmesi öðrencinin sonraki derslere hazýrlýklý gelmesini
saðlamak için ödev verilmektedir. Birçok öðretmen ödevi bir öðretim
yöntemi olarak kullanmaktadýr. Fakat yöntemin yararlýlýk düzeyi,
öðrencinin ödevle baþa çýkma becerilerine sahip olup olmadýðýna baðlýdýr.
*Çocuk&Ebeveyn Etkileþimi
Ödev vermenin bir baþka gerekçesi, öðretmen, öðrenci ve veli
arasýndaki iletiþimi saðlamaktýr. Bu yolla özellikle anne-babalar çocuklarýný daha yakýndan takip olanaðýný bulabilmektedir. Belli baþlý dersler
için, öðretmen-veli dayanýþmasý daha önemli hale gelirken, bu amaçla
verilen ödevlerin iþe yarayýp yaramamasý, iletiþimin niteliðine ve ilgili
öðelerin süreçteki sorumluluklarýný gerçekleþtirme düzeyine baðlýdýr.
*Toplum Beklentisi
Ödev vermenin bir baþka temel gerekçesi ise, kamuoyunun beklentileridir. Anne-babalar; verilen ödevlerin, öðretimin niteliðini arttýrdýðýna
ve gelecekte karþýlaþacaklarý sýnavlara öðrencileri hazýrladýðýna inanmaktadýrlar.
Ödevler Her Koþulda Yararlý Mýdýr?
Ödevler aile tarafýndan "doðasý gereði yararlý" olarak kabul edilmekte; içeriði, amacý ve sonuçta çocuða neler kazandýracaðý sorgulanmamaktadýr. Ayrýca birçok anne-baba, çocuklarýna nasýl yardýmcý olabilecekleri
konusunda yeterince bilinçli deðildir. Ödev verilirken her ailede çocuða
akademik destek verecek birisinin olmayabileceði olasýlýðý göz önünde
bulundurulmamaktadýr.
Uðraþmanýn, dersle ilgilenilen süreyi arttýrmanýn yanýnda; öðrencilerde baðýmsýz çalýþma alýþkanlýðý kazandýrdýðýný düþünmektedir. Belli bir
miktara kadar ödev yapmanýn akademik baþarýya katkýsý gözlenirken, az
ödevin fazla ödevden daha çok katký saðladýðýna iþaret eden ilginç bulgulara da rastlanmaktadýr. Bu öneriler ýþýðýnda ödev miktarý konusunda
anlayýþýn tek olmadýðý ve çeþitlilik gösterdiði gözlenmektedir. Bu nedenle, öðrencilerin sosyalleþme için boþ zamana ihtiyaçlarý olacaðý düþüncesiyle ve okul görevlerinin dýþýnda da sorumluluklarýnýn olabileceði
gerekçesiyle, ödev miktarý makul düzeyde tutulmalýdýr. Öðretmenler,
verecekleri ödevin okuldaki günlük beþ saatten fazla bir öðrenme süresine
ek olduðunu göz önünde bulundurmalýdýrlar.
Ödevlerin miktarý konusunda bilimsel veriler açýk deðildir. Ancak
çocuklarýn okulda geçirdikleri sürelerde göz önünde bulundurulduðunda
sosyalleþmeye de zaman ayrýlmasý önemli bir husustur. Neticede çalýþkan
ama sosyalleþememiþ çocuk istenilen bir sonuç deðildir. Ýlkokul birinci
sýnýfta eðitim gören bir çocuða 10 dakikalýk bir ödev verilir, daha sonraki
yýllarda da 10' ar dakika eklenerek ödev süresi belirlenebilir.
Yapýlan Hataya Karþýlýk Ödev Vermek
Çocuðun sýnýfta yaptýðý bir yaramazlýk, yazým yanlýþý veya uygun
olmayan bir hareketi karþýlýðýnda çocuða verilen ödev, aslýnda bir "ceza"
dýr. Ödevin ceza aracý olarak kullanýlmasý çocuklarýn ödev konusundaki
algýsýný deðiþtirmekte ve çocuklarýn beyninde ödevler konusunda olumsuz bir yargý oluþmaktadýr. Bu nedenle ödev; ceza aracý olarak kullanýlmamalý, öðretmen tarafýndan, ödevin "niteliði" "amacý" ve "kazanýmlarý"
çocuk ile paylaþýlmalýdýr.
Aileler Çocuða Nasýl Destek Olmalý?
* Gereðinden fazla verilen ödevler konusunda öðretmenle
görüþülerek ödevler konusunda daha hassas davranmasý istenebilir. Fazla
verilen ödevlerin verimli olmayacaðý, çocuklarýn okula gitmekteki isteklerini azaltabileceði unutulmamalýdýr.
* Günlük program oluþturulmalý, gününü bir plan dahilinde geçirmeye uyum saðlamasý için yemek, ödev, yatma zamanlarý sabit hale getirilmelidir. Saðlýk sorunlarý haricinde bu vakitler esnetilmemelidir.
* Kendi baþýna tamamlayamayacaðý ödevler konusunda destek olunmalý, aldýðý bu desteði öðretmeni ile konuþmasý konusunda çocuk
cesaretlendirilmelidir. Çocuðun ödevlerini kendi baþýna yapýyor görüntüsü vermesi, çocuðu yalan söyleme konusunda teþvik edecektir. Eðer
çocuðun bunu açýklamasý durumunda tepki göreceði düþünülüyor ise
çocukla birlikteyken aile bu açýklamayý öðretmene yapmalýdýr.
* Ödevler konusunda isteksiz olan çocuk sözel olarak motive
edilmeli, baþka çocuklarla kýyaslanmamalý ve eleþtirilmemelidir. Gerekli
görüldüðü durumlarda maddi deðeri yüksek olmayan ödüller de devamlý
olmamak koþuluyla kullanýlabilir. Devamlý maddi ödül, çocuðun beklenti içerisinde olmasýna, ödülsüz ödev yapmamaya baþlamasýna neden olur.
* Çocuklarýn bedensel ve zihinsel olarak zorlayan konularda baskýcý
olmaktansa onu anlamak ve çözüm yollarý aramak çocuðun aileye olan
güvenini artýracaktýr. Akademik baþarýnýn yanýnda ahlak geliþimini de
önemseyelim ve topluma yararlý bir birey olmasý için "doðru ebeveynler"
olalým.
* Çocuðunuzu en iyi tanýyan sizsiniz. Ödev yaparken, desteðinize
ihtiyaç duyduðunu fark ettiðinizde ona sevgiyle yardýmcý olmaktan çekinmeyin.
Çocuðunuz ile geçirdiðiniz vaktin kalitesini arttýrarak onun bu
konudaki ihtiyacýný rahatlýkla karþýlayabilirsiniz. Günlük hayat akýþý
içerisinde kendinize bir program yaparak; yemek yemek, televizyon izlemek, uyumak ve buna benzer birçok günlük iþler haricinde, çocuðunuza
vakit ayýrmayý unutmamalýsýnýz.
Her yaþ grubuna göre hem anne hem baba olarak ayýracaðýnýz vakit,
çocuðunuzun mutluluðunu saðlayacak ve onun normal psikolojik
geliþimine katkýda bulunacaktýr.
Kaliteli vakit ayýrmadýðýnýz takdirde, çocuðunuzda davranýþ problemleri ortaya çýkabilir.
Ödevler konusunda en önemli konu: çocuðunuzun motivasyonudur.
Aldýðý notlardan çok, çabasýna odaklanýn.
Çabasýný takdir ederseniz, çocuðunuzun motivasyonunu arttýrýrsýnýz.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
Mescid-i Aksa çaðrýsý
17
D
iyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz,
Ýsrail'in Filistin'deki soykýrýmýna sessiz
Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik
kalan dünya artýk zulme dur demeli, insaldýrýlarýný kýnadý.
san haklarý ihlalleri ile iþgali sona erdirmelidir. Uluslararasý kurallar medeniyet
1967'den bu yana Mescid'i Aksa'yý
ve kültür mirasýna karþý bu tür saldýrýlarý
ilk kez tamamen kapatan Ýsrail'in dün de
yasaklamasýna raðmen Ýsrail'in Mescid-i
mihrabý askerlerine çiðneterek çirkin bir
Aksa'yý hedef almasý dünyanýn sessizlisaldýrýnýn altýna imza attýðýný belirten
ðinden ve seyirciliðinden aldýðý cesaretle
Yýldýz, açýklamasýnda þöyle dedi;
hareket ettiðini belgeliyor. Tüm Dün"Katil devlet Ýsrail'in Mescid-i Akya'yý
terör devleti Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptýðý çirkin saldýrýya sessiz kalsa'yý hedef alan saldýrýlarýný, faþizan uymak, zulmü onaylamak, saldýrýya ortak
gulamalarýný uluslararasý düzeyde açýkça
olmak anlamýna gelmektedir. Uluslarakýnamaya ve bu mukaddes mekaný korurasý kurumlar, insan haklarý örgütleri,
Ali Yýldýz
maya çaðýrýyoruz.
Arap Birliði, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý ve
UNESCO, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldýrýlarýn son
Bu anlamda Ýsrail'i þiddetle kýnýyor ve lanetlibulmasý, kuþatmanýn kaldýrýlmasý için harekete geçyoruz. Ýsrail ateþle oynuyor. Bunun farkýna varmalý,
melidir. Ýsrail, faþist uygulamalarýyla, iþgaliyle, salaksi halde kendi tutuþdurduðu fitne ateþinde yanacadýrýlarýyla uluslararasý hukuku, bütün semavi dinleðý konusunda uyarýlmalýdýr.
rin hukukunu ihlal etmeye devam ediyor. Kudüs büTürkiye devletiyle, milletiyle, sivil toplum örtün semavi dinlerin ortak coðrafyasý, Mescid-i Aksa
gütleriyle Filistin konusundaki hassasiyetini artýrabütün Müslümanlarýn ortak mabedi ve tüm insanlýrak devam ettirmeli, ilk kýblemiz Mescid-i Aksa'ya
ðýn ortak mirasýdýr, belleðidir. Bu belleði yok etme
yönelik Siyonist iþgalin sona ermesi ve tekrarlanmaçabasýna giren Ýsrail, tüm insanlýðýn þuurunu hedef
masý için bölgedeki dinamiklerin ortak bir tepki veraldýðýný bu hain saldýrýyla bir kez daha belgelemiþtir.
mesini saðlayacak insani, siyasi ve diplomatik giri-
Diyanet-Sen’den genel kurul
D
iyanet-Sen Çorum Þubesi 4.
Olaðan kongresi 9 Kasým
Pazar günü(yarýn) yapýlacak.
Diyanet-Sen Çorum Þubesi
Baþkaný Ali Yýldýz’ýn verdiði
bilgiye göre, kongre saat
09.30’da Turgut Özal Ýþmerkezi
konferans salonunda
gerçekleþtirilecek. Kongreye tüm
sendika üyeleri davetli.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve
Ýç Su Ekosistemleri
Biyolojik Çeþitlilik
Envanter ve Ýzleme iþi
hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
13 KASIM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma ve
yönlendirme hizmet alýmý
iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon MErkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
14 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
(Üçtutlar Mah. Üçtutlar
Cad. No: 57 Çorum)
Saat: 14.30
***
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Valilik Ek
Binasý 8. kat
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
17 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik Ek Binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
2015 ve 2016 yýllarý için
özel güvenlik personeli
(20 kiþi) hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Yemek hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale Odasý
Kat 5
Saat: 11.00
***
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri
No:3 Çorum
Saat: 10.00
***
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
27 KASIM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Malzemesiz genel
temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Mimar Sinan
Mah. 8. Cad. No: 5
Çorum)
Saat: 10.00
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
524 ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 90 ada No,
159 Parsel No, Suyolu
Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 53 Ada No,
36 Parsel No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
25 ARALIK
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 AN 872 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
mavi, mor, lila renkli açýk
kasa kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
2530 ada no, 870 parsel
no, Yavruturna Mahallesi,
Sülüklü Mavkii, cilt no
74, sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
Uslu gündemi deðerlendirdi
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TV 6 ve KON TV'DE gündemi deðerlendirdi.
Ç
orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, TV 6 Ana Haber Bülteni'nde Baþak Baþtuð
ile KON TV'de Sinan Burhan Ýle Baþkent Gündemi
programýnda gündemi deðerlendirdi. Uslu, programda
maden facialarý, ekonomik paket, çözüm sürecine deðindi.
Soma'nýn acýsý henüz dinmeden Ermenek olayýný yaþadýklarýný belirten Uslu, "Soma'da, Karadon'da,
Zonguldak Kozlu'da, Ýstanbul Mecidiyeköy'de yaþanan olaylardan sonra tedbirler alýnacak, ilgililer cezalandýrýlacak dendi ama þuana kadar cezalan kimse
yok. Bu durum ben de dâhil olmak üzere kamu vicdanýný son derece rahatsýz ediyor. Çünkü bu iþin bir veya
birden çok sorumlusu kimler varsa açýða çýkmasý lazým." Dedi.
Yaþanan kazalarda mazeretleri ortadan kaldýrmak
için Uluslararasý Çalýþma Örgütünün 167 ve 176 sayýlý sözleþmelerinin imzalanmasý gerektiðini vurgulayan
Uslu, "Bu sözleþmeler sadece iþletmelerde çalýþma koþullarýna iliþkin alýnacak tedbirleri ve iyileþtirmeleri
ortaya koymakla kalmýyor ayrýca eylem planý da ortaya koyuyor. ILO'nun kurucu, etkin ve saygýn bir üyesiyiz. Yeni Türkiye ILO'nun belirlediði normlarýn dýþýnda hiçbir þekilde kalmamalýdýr. bazýlarý için iþ cinayetleri, önlem alýnmamýþ olmasý, ihmali, kastý, açgözlülüðü savunmak sanki biricik görevmiþ gibi görüyor.
Bazýlarý için de oradaki eksikliði tespit etmek, üzerine
gitmek yerine oradan siyasi bir pozisyon üretmek kolaycýlýðý daha kolay geliyor. Acýlar üzerinden siyaset
yapýlmaz. Orada insanlar on gündür içerideki yakýnlarý için yanýp tutuþurlarken bir siyasi pozisyon üretmeye çalýþmakta hiç de ahlaki, vicdani, insani deðildir"
diye konuþtu.
Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý ile ilgili yapýlan
eleþtirileri 'ucuz politika' olarak deðerlendirerek, "Muhalefet partiler, muhalif yazar-çizerler takýmý her fýrsatta Politik Pozisyon kolaycýlýðýný almayý tercih etmektedirler. Nitekim Ermenek, Soma olayýnda da gördük ki orada ölenler, göçük altýnda kalanlar derdi deðil bu arkadaþlarýmýzýn. Onu sopa gibi iktidar partisine karþý kullanmak onlarýn daha önemli ve öncelikli
tercihleri oluyor. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý da bu anlamda speküle ediliyor. Türkiye büyük, güçlü, kudretli, prestijli bir ülkedir. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý Milletin malýdýr. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri 5 yýlda bir
yapýlýyor kazanan oraya gidecektir. Cumhurbaþkanlýðý
Sarayý Türkiye'nin imajý, gücü, kudreti konusunda bir
göstergesidir. Gelen herkes oradan yararlanacaktýr. Yabancý ülkeden bir lideri o binanýn ihtiþamýný gördüðünde bir kanaat oluþacaktýr. Yoksa Türkiye'yi çadýr devleti görmek, sýradan bir ülke görmek isteyenler elbette
Türkiye'nin bu ihtiþamlý yapýlarýndan rahatsýz olabilirler ama böyle ucuz politik Showlara Türkiye'nin ihtiyacý yoktur " dedi.
Ekonomik paketin Türkiye'nin on yýlýk performansýna katký saðlayacaðýný vurgulayan Uslu, paketin
9 maddelik bölümünü Afyon'da tespit ettiklerini, ekonomik önceliklerin Baþbakantarafýndan ilgili bakanlarla birlikte ayrýntýlandýrýlmak üzere kamuoyuyla
açýklandýðýný kaydetti. Uslu, "Bu ülkede artýk siyasette ve ekonomide sürprizler olmayacak. Bu nedenle
herkes yatýrýmýný güvenle yapabilecek. Yaptýðýmýz
tüm faaliyetlerde insan unsurunu göz önünde bulunduracaðýz. Ýnsan odaklý bir teknolojiye ihtiyacýmýz var.
Ekonomide bütüncül bir anlayýþ gereklidir. Atacaðýmýz adýmlarla Türkiye ekonomik istikrarýný, büyümesini takdirlere masar olacak þekilde devam ettirecektir.
Nitekim yaþadýðýmýz finansal krizlerde Türkiye'nin etkilenmeden, teðet geçerek yoluna devam ediyor olma-
sý takdire þayan bir olaydýr" dedi.
Barýþ sürecinde Türkiye'nin çizgisini bozmadýðýný belirten Uslu, þöyle dedi; "Çözüm Sürecinde silahlarýn susmamasýný, sürecin bozulmasýný isteyen kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti deðildir. Bundan en
çok rahatsýz olan Kandil ve PKK'dýr. Onlarý da taþeron
olarak kullanan dýþarýdan bir kýsým 'Üst akýl' diye tanýmlanabilecek devletler rahatsýz oluyorlar. 6-8 Ekim
tarihlerinde 41 kiþinin ölümü ile sonuçlanmasý, ardýndan 3 askerimizin çarþý izninde pusuya düþürülerek þehit edilmeleri ardýndan eþi ile alýþveriþe çýkan astsubayýn þehit edilmesi bütün bunlar gösteriyor ki, PKK çözümden rahatsýzdýr. Çünkü kendi varlýk sebebi ortadan
kalkacaktýr. Ama bölge halký barýþý, çözüm sürecini satýn almýþtýr, kabullenmiþtir ve biran önce beklemektedir. Hatta Barýþ Süreci konusunda Türkiye'yi yönetenlerden çok daha ileri noktadadýr. PKK'nin eleþtirdiði
IÞÝD'le ayný yöntemleri kullanýyor, taklit ediyor olmasý yani Ýþid'in yaptýklarýný akýl, vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceði yöntemleri PKK Türkiye'de
uyguluyor. Orada fistan giyen, kadýn kýlýðýna girip kaçanlar burada adeta barýþa karþý þahin kesiliyorlar. Kobani'de sindirme giriþimlerini Türkiye'de taklit edenler
Kürtlere barýþý çok görüyorlar"
Erken seçim tartýþmalarý ile ilgili Uslu, "Erken
seçim gündemimizde yok ama þahsi görüþüm seçimlerin birkaç ay öne alýnmasýdýr. Yerel seçimlerin birinci yýlýnda genel seçimlerin yapýlýyor olmasý 2019 seçimlerinde Genel seçimlerin ve Yerel seçimlerin birlikte yapýlýyor olmasý anlamýna gelir. Türkiye 4 yýlda,
5 yýlda bir seçim yaparak istikrarlý bir þekilde yoluna
devam eder diye düþünüyorum" yorumunda bulundu.
Mescid-i Aksa' da yaþan durum içimizi kanatýyor
diyen Uslu, þöyle dedi; " Ýslam ülkelerinin aymazlýðý
ve sorumsuzluðundan kaynaklanan bir durumdur. Ýslam ülkelerinde Ýsrail'i cesaretlendiren bir daðýnýklýk,
mecalsizlik söz konusudur. Ýsrail 15 yýl önce Ýbrahim
Halilullah Camiinde yapamadýðýný Mescid-i Aksa'da
da yapmak istiyor. Ýbrahim Halilullah Cami kapatýldý
ve daha sonra ibadete açýldýðýnda bir tarafýný Müslümanlar diðer tarafýný da Musevilere ait olarak açtýlar.
Nihai hedeflerinin Mescid-i Aksa'nýn bütünü olamayacaðýný düþünüyorum. Mescid-i Aksa'nýn bütününe el
koymanýn Ýslam ülkelerinde nasýl bir etkiye neden olacaðýný tahmin ettiklerini, kendi ayaklarýna kurþun sýkmak yerine Mescid-i Aksa'yý bölmek suretiyle kendilerine ait bir alan Müslümanlara daha küçük bir alan
býrakarak Müslümanlara ait bir mabet olmaktan çýkartýp, kendi ibadetleri, inançlarý için kullanacaklarýný düþünüyorum. Bu son derece saldýrgan ve iþgalci bir tutumdur. Bu sorun sadece Müslüman ülkelerinin deðil
çaðdaþ dünyanýn sorunudur. Dünyada herhangi mabede yapýlan saldýrýyý hiçbirimizin kabullenmesi mümkün deðildir. Açýkça bir mabede saldýrý yapýlýyor. Ýbadete gelen insanlara orada tartaklanýyor, aþaðýlanýyor,
askerler postallarý ile camiye girerek insanlara gaz
bombasý atýyor. Bunu kabul etmek mümkün deðil. Buna bütün özgür dünyanýn sahip çýkmasý, karþý çýkmasý,
tepki vermesi gerekiyor. Ama ne yazýk ki Müslümanlara yapýlan bir kýyýma sessiz kalmalarýna artýk alýþtýk.
Birleþmiþ Milletler gibi olmayan, etkisiz bir kuruluþtan bahsediyoruz. Bosna'da, Filistin'de, Suriye'de,
Irak'ta, Arakan'da, Türkistan'da Müslümanlar doðranýrken dünyanýn sessiz kalmasý artýk bizim vicdanýmýzý kanatýyor olsa bile bugüne kadar bugüne kadar örneðini çok defa yaþadýðýmýz acý bir durum. Yazýk.
Dünya 3 Bin yýlda bu noktaya gelmemiþ olmalýydý. Ýnsan haklarý konusunda insanlarýn yaþam, ibadet, inanç
hakký konusunda daha etkin, caydýrýcý, saygýn bir noktada olmalýydý. Maalesef öyle deðil"Haber Merkezi
Aktaþ yolu tamam
D
odurga Belediye
Baþkan Mustafa
Aydýn’ýn seçim vaatlerinden birinde sona
gelindi.
Baþkan Aktaþ’ýn
vaatlerinden biri olan
Aktaþ yolunda devam
eden çalýþmalar tamamlandý. Yapýmý tamamlanan yol, Dodurgalý vatandaþlarýn
arazilerine daha kolay ulaþmalarýný saðlayacak.
(Haber Merkezi)
Dodurga Belediye Baþkan Mustafa Aydýn’ýn seçim vaatlerinden birinde sona gelindi.
Enerji kesintisi var
Y
EDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü,
programlý elektrik kesintisi yapacaðýný
duyurdu.
Buna göre, (10-11-12-13-14-15-
16).11.2014 tarihinde 07:00-17:00 saatleri
arasýnda Çorum merkezinde köy içi bakým
onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý
Çorum merkeze baðlý Kuþsaray köyüne
programlý olarak elektrik verilemeyecek.
Geliþim’de rakip Tokatspor
18 CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
Geliþim Liginde Çorum Belediyespor bugün U 14 ve U 15 kategorilerinde Tokatspor
ile Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak. Yarýn ise iki takým U 16 ve U 17
kategorilerinde Tokat Uzun Burun sahasýnda puan mücadelesi verecek. U 19 takýmý ise
ikinci yarýnýn ilk maçýnda Sebatspor deplasmanýnda mücadele edecek.
G
eliþim Ligi’nde sekizinci hafta maçlarý
bugün ve yarýn oynanacak. Çorum Belediyespor
Tokatspor ile karþýlaþacak. Bugün iki takým U
14 ve U 15 kategorilerinde Çorum’da Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacaklar.
Saat 12.00’de Mimar Sinan sahasýnda oynanacak ilk maçta Çorum
Beledyespor ve Tokatspor U 14 takýmlarý karþýlaþacak. Bu kategoride
Çorum Belediyespor ve
Tokatspor takýmlarý 4’er
puanla beþinci ve altýncý
sýrada yer alýyorlar. Karþýlaþmayý Furkan Alagöz,
Soner Derviþoðlu ve Berkant Arman hakem üçlüsü yönetecek.
Bu maçýn ardýndan
ayný sahada saat 14.00’de
ise iki takýmýn U 15 kadrolarý karþýlaþacak.Çorum Belediyespor beþ
maçta topladýðý 12 puanla üçüncü sýrada yer alýrken konuk Tokatspor ise
6 puanla beþinci sýrada
yer alýyor. Bu karþýlaþmada ise Emre Alagöz, Yunus Dursun ve Barýþ Karakuþ hakem üçlüsü görev yapacak,
rýn Uzunburun’da
Tokatspor ve Çorum
Belediyespor geliþim liginde yarýn ise U 16 ve U
17 kategorilerinde Tokat
Uzunburun sahasýnda
karþýlaþacaklar.
Saat
12.00’de ilk maçta U 16
kategorisinde mücadele
edecek iki takým beþer
maç sonunda topladýklarý
10’ar puanla üçüncü ve
dördüncü sýrada yer alýyorlar. Karþýlaþmayý Settar Sayan, Sezgin Uyar
ve Osman Yasin Toprak
hakem üçlüsü yönetecek,
Haftanýn son maçýnda ise Tokatspor ve Çorum Belediyespor U 17
takýmlarý saat 14.00’de
karþýlaþacak.Bu kategoride ise Çorum Belediyespor 6 puanla beþinci sýrada yer alýrken Tokatspor
ise 4 puanla altýncý sýrada
bulunuyor. Karþýlaþmanýn hakemleri ise Sezgin
Uyar, Settar Sayan ve Osman Yasin Toprak. Dördüncü hakem Muhammed Ýnan. Maçýn gözlemcisi ise Dursun Cerit.
U 19 ikinci yarýyý
Sebat’ta açacak
Geliþim Ligi U 19
kategorisinde ikinci yarý
bugün baþlýyor. Beþ takýmýn mücadele ettiði ligde
ilk yarýnýn ardýndan üç
hafta ara verilmiþti. Çorum Belediyespor ikinci
yarýnýn ilk maçýnda bugün saat 13.00’de Sebat
Proje Akçaabat takýmý ile
karþýlaþacak. Grupta ilk
yarýyý Çorum Belediyespor 6 puanla ikinci sýrada
tamamlamýþ ev sahibi Sebat ise 5 puanla ikinci sýrada bulunuyor. Söðütlü
Sentetik çim sahada oynanacak maçý Alpaslan
Þen, Deniz Sekban ve Fatih Yýlmaz hakem üçlüsü
yönetecek. Dördüncü hakem Furkan Aksuoðlu.
Gözlemcide Sadullah
Açiçi.
Ç
orum Amatör futbolunda bugün ve yarýn oynanacak maçlarý
yönetecek
hakemler
açýklandý. Bu sezon baþýnda Ulusal hakem olan
Celal Bayraklý bu ünvan-
Celal Bayraklý
Çorum Belediyespor U 19 takýmý ikinci yarý Sebatspor deplasmanýnda baþlayacak
Bu sezon Ulusal hakem olan Celal Bayraklý yoðun maç programýndan
dolayý Çorum amatör futbolunda bu sezon ilk kez yarýn oynanacak HE
Kültürspor - Ýskilipgücüspor maçýnda çalacak.
la ilk amatör maçýna yarýn çýkacak.
Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre amatör futbolda
bugün ve yarýn üç kategoride oynanacak maçlarýn hakemleri þöyle:
U 17 LÝGÝ: Ýl Özel
Ýdarespor - Çimentospor:
Mahmut Selçok, Onur
Alagöz, Abdulselam Koçak. Osmancýkspor - HE
Kültürspor: Özcan Genel, Mehmet Zeki Sevim, Arslan Iðnak.
U 15 LÝGÝ: HE
Kültürspor - Ýl Özel Ýdarespor: Erdoðan Yandým,
Okan Baykara, Ýbrahim
Çaðýl., Gençlerbirliði Osmancýkspor: Barýþ
Karakuþ, Onur Alagöz,
Müjde Arça. Alaca Belediyespor - Ýskilipgücüspor: Mehmet Zeki Sevim, Berkant Arman, Er-
han Akyol. Sungurluspor
- Mimar Sinanspor: Fatih Derviþoðlu, Tarýk
Bozkurt, Vuslat Ay. 1907
Gençlikspor - Osmancýkgücüspor: Ömür Soytemiz, Soner Derviþoýðlu, Onur Kindar.
1. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER: HE
Kültürspor - Ýskilipgücüspor: Celal Bayraklý,
Emre Alagöz, Yunus
Dursun. Çorumspor - Çimentospor: Özkan Kaya,
Ömür Soytemiz, Fatih
Derviþoðlu. Eti Lisesi
Gençlik - Hitit Gençlik:
Mehmet Ali Cýrýl, Erdoðan Yandým, Furkan Alagöz. Osmancýkspor - Ýl
Özel Ýdarespor: Gökhan
Yumlu, Hakan Kaya,
Abdullah Akkoyun. Ýskilipspor -Osmancýk Belediyespor: Mahmut Sel-
çok, Baran Avcý, Ercan
Davarcýoðlu.
ungurlu
Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, eþi Vildan Þahiner ile birlikte Sungurlu
Mahmut Atalay Spor salonundaki pilates ve aerobik sporu yapan bayanlarý ziyaret etti.
Baþkan Þahiner,
bayanlarýn bir hafta önce
kendisini ziyarete geldiðini hatýrlatarak, benden
sporlarýný daha saðlýklý
Çorum Belediyespor Yönetimi ile Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimi arasýndaki maç gol
düellosunda geçti. Belediyespor 2-0 öne geçti, TSO geriden geldi 4-2 öne geçti Belediye
kopmadý skoru 4-4 yaptý ancak son gülen 6-4’lük skorla TSO oldu.
yol,
SAHA : 2 Nolu sentetik
HAKEMLER: Vuslat Ay, Müjde Arça, Erkan Ak-
TSO : Turgay, Tuygun, Çetin, Haluk, Ömer Altýkardeþ, Engin, Ahmet, Haþim, Zafer, Dursun, Ömer Balaban
ÇORUM BELEDÝYESPOR : Cengiz, Mustafa Ercan, Mustafa Özbayram, Kerep, Mustafa Mertek, Hamit, Rýfký , Zakir, Sinan, Fahri, Mustafa Doðan
GOLLER : Çetin (2), Ömer Balaban, Engin (2),
Ahmet (Ticaret ve Sanayi Odasý), Hamit, Fahri, Kerep,
Zakir (Çorum belediyespor)
þartlarda yapabilmeleri
için yer minderi ve pilates topu isteðinde bulundular. Bizde 100 adet yer
minderi, 100 adet pilates
topu, 100 adet pilates
bandý ve 25 adet step tahtasý temin ettik ve kendilerine hediye ediyoruz"
diye konuþtu. Bayanlarda kendilerine malzeme
desteði saðlayan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e, sað-
lýklý spor yapma imkaný
saðladýðý ve malzeme eksikliklerini daha ilk söylediklerinde giderme duyarlýlýðý gösterdiði için
teþekkür ediyoruz dediler. Her yerde söylediðim gibi eðitime, saðlýða
ve spora en çok önem veren, maddi manevi her
türlü destek saðlayan bir
belediye baþkanýyým diyen baþkan Þahiner,
"Saðlýklý spor saðlýklý in-
orum Belediyespor
Yönetimi ile TSO
Yönetimi arasýndaki
maçý 6-4 kazanan TSO
yönetimi oldu. Öncek
gece 2 nolu sentetik çim
sahada oynanan maça
iki takýmda iddialý çýktý.
Maça hýzlý baþlayan Çorum Belediyespor Yönetimi Fahri ve Hamit’in attýðý gollerle 2-0
öne geçmesine raðmen
erken toparlanan TSO
yönetimi Engin’in golleriyle devreyi 2-2 beraberlikle tamamladý.
Ýkinci yarýda da üstünlüðünü devam ettiren
TSO takýmýnda sahneye
Baþkan Çetin Baþaran
çýktý ve peþ peþe iki gol
atarak maçta takýmýný 42 öne geçirdi. Ýki farklý
üstünlüðün ardýndan bu
kez Belediyespor kontrolü eline aldý ve önce
Kerep ardýndan Zakir’le
iki gol bularak maçta
skoru yeniden eþitledi:
4-4
Son bölümde ise fizik olarak daha iyi görünen TSO takýmý yeniden
rakip kaleye yüklendi ve
Ömer Balaban ile Ahmet’in golleriyle sahadan 6-4 galip ayrýlarak
maçý 6-4 kazanmayý baþardý.
Maçýn ilginç aný ise
kazanýlan iki penaltý atýþý oldu. Birincisinde
Gençlik Hizmetleri Spor
Ýl Müdürü Haþim Eðer
penaltýyý kaleciye tesli
etti. Ýkincisinde ise Çe-
tin baþkan centilmenlik
gösterisi yaptý. Penaltýyý
haksýz gören Çetin Baþaran Hýncal topu kaleciye geri pasý gibi gönderdi ve Mustafa Ercan
da topa sahip olmakta
zorlanmadý.
Karþýlaþma sonunda ise uzun süre kritikler
ve yorumlar devam etti.
Maçý Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal kenardan izlediler.
Bayan hakemlere çiçek
Ç
orum Belediyespor Yönetimi ile Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimi arasýndaki dostluk maçýný ilimiz bayan hakemleri Vuslat Ay ve Müjde Arça yönetti.
Maç öncesinde Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Belediyespor Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal tarafýndan maçýn bayan
hakemlerine çiçek verildi.
Karasu-Avcýlar maçý
Serhat Sarkandý’nýn
B
U 17 liginde son maça lider olarak çýkan HE Kültürspor þampiyonluða çok yakýn
Amatör’de ilk kupalar
bugün sahiplerini buluyor
Þahiner’den baþanlara spor malzemesi desteði
S
Gol düellosu TSO’nun: 6-4
Ç
Bayraklý amatörde ilk kez
U 16 ve U 17’ler ya-
www.corumhakimiyet.net
san demektir. Öncelikle
bu soðuk havada evinizden çýkýp spor yapmak
için buraya geldiðiniz
için sizlere ayrý ayrý teþekkür etmek istiyorum.
Spor yapmayý seven ve
saðlýklý yaþam için sporu
teþvik eden herkese benim kapým açýktýr. Sizler
Spor öðretmenlerinizle
birlikte ziyaretinizde eksik malzemelerinizi bana
liste halinde verdiniz.
Ben de bu malzemeleri
sizlere temin etme sözü
verdim ve sözümü tuttum
ve bugün malzemelerinizi getirdim. Spor, eðitim
ve saðlýk için vereceðim
her sözün arkasýnda olan
bir belediye baþkanýyým.
Ayrýca sizlere içinde spor
aþkýyla, özveriyle ders
veren sayýn hoca hanýmlara da teþekkür etmek istiyorum" ifadelerini kulllandý. (Haber Merkezi)
U 17 liginde bugün sezonun ilk þampiyonu
belli oluyor. Ýl Özel Ýdarespor bugün yenip
ikinci maçta HE Kültürspor’un kaybetmesini
bekleyecek. Kültürspor kazanmasý halinde
Çorum amatör futbolunda sezonun ilk þampiyonu
bugün belli oluyor. U 17
liginde mücadele bugün
oynanacak iki maçla sona
erecek. Bugün saat 11.00’de
baþlayacak ilk maçta Ýl Özel
Ýdarespor ise Çimentospor
karþýlaþacak. Ýl Özel Ýdarespor þampiyonluk için bu
maçý kazanacak ve son
maçta HE Kültürspor’un
puan kaybetmesini bekleyecek.
Saat 13.00’de baþlayacak ikinci maçta ise lider
HE
Kültürspor
ile
Osmancýkspor karþýlaþacak.
Bu maçtan Kültürspor
takýmý galibiyetle ayrýlmasý
halinde sezonun ilk þampiyonluðunu kazanacak. Maçýn
berabere bitmesi veya
Osmancýkspor’un kazanmasý halinde ise þampiyon Ýl
Özel Ýdarespor olacak.
Bu maçýn ardýndan
düzenlenecek törenle dereceye giren ilk üç takýma kupa
verilecek,
AL 10. grupta yarýn
oynanacak Karasuspor - Avcýlar Belediyespor maçýný ilimiz hakemlerinden Serhat Sarkandý yönetecek.
MHK’den yapýlan
açýklamaya göre grupta
dördüncü sýrada yer alan
Karasuspor ile son sýrada
yer alan Avcýlar arasýndaki maçta Serhat Sarkandý’nýn yardýmcýlýklarýný ise ilimizden Yüksel
Basar ve Ahmet Ecevit
yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Burak Þahinkara.
Ayný grupta Beyköy Belediyespor ile
Serdivanspor takýmlarý
arasýnda
oynanacak
maçta ise Emrah Okan
yardýmcý hakem olarak
görev yapacak
Serhat Sarkandý
Alagöz ve Býçakcý’ya görev
Ý
limiz bölgesel gözlemcileri
Mustafa
Alagöz ve Mustafa Býçakcý’ya
görev.
MHK’den yapýlan açýklamaya göre BAL 2.
grupta bugün Bulancak
Ýlçe sahasýnda 1926 Bulancakspor ile Ardeþenspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý
Kayseri bölgesi hakemi
Burak Altýnel yönetecek. Yardýmcýlýklarýnýda
Mustafa Alagöz
Mustafa Býçakcý
ayný ilden Erhan Güneþ
ile Aksaray’dan Mustafa Daðdelen yapacak.
Dördüncü hakem Kayseri’den Fatih Yýldýrým.
Maçýn gözlemcisi ise
Mustafa Býçakcý.
BAL 6. grupta yarýn Sivas Fuar Alaný
Spor Parký’nda Cumhuriyet Üniversitesi ile
Sorgun Belediyespor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Trabzon’dan Tolga Sancak
yönetecek. Yardýmcýlarý
ise Artvin’den Murat
Ortanca ve Trabzon’dan
Cemil Tunç. Dördüncü
hakem ise Gümüþhane’den Süleyman Demir. Gözlemcisi ise
Mustafa Alagöz.
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3203)
(Ç.HAK:2702)
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
’de çalýþtýrýlmak üzere,
Tornacý, Borvekci, CNC Operatörü, Kaynakcý, Kalýpcý,
Meydancý, Vasýflý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3139)
Askerliðini yapmýþ tercihimizdir.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
(Ç.HAK:3180)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön
muhasebeden anlayan Bayan eleman
alýnacaktýr.
Hüseyin Karakuþ Kuruyemiþte çalýþtýrýlmak
üzere ÖN MUHASEBE (ticari paket, ofis,
LKS) programlarýný bilen deneyimli BAYAN
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78/D
Tel: 202 00 14
Bayan Eleman
Aranýyor
DAÝRELER
Müracaat Adresi: Kale Mah. Cengiz Topel
Caddesi No: 48/A
Mür. Tel: 0 532 441 07 21
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ELEMANLAR Halý Yýkamaya
ALINACAKTIR Ortak Aranýyor
Elektrikçi Ustasý, Kalfasý, Çýrak
ile 18-25 yaþ arasý vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 536 479 53 13
(Ç.HAK:3170)
Hacer Gülþen KAVUKCU
Burhan kýzý 5/12/1974 Çorum Doðumlu
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
(Ç.HAK:3197)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
TEMÝZEL MERMER /GRANÝT
KÜÇÜK SAN SÝTESÝ 9.CAD NO:2
TEL:0364 234 80 68
Bayan Eleman
Aranýyor
0 533 736 87 87
Eleman Aranýyor
FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE VASIFLI
VASIFSIZ BAY ELEMAN ALINACAKTIR
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASINI RÝCA
EDERÝZ.
(Ç.HAK:3173)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
* Sanayi sitesinde 461 m2-246 m2, 2 adet
dükkan.
* Ankara yolu 7. km. Volkswagen karþýsýnda
2523 m2 sanayi arsasý.
* Kýzýlýrmak üzerinde kum eleme tesisi,
konkosör tesisi, hazýr sýva harcý tesisi ve
beton santrali ruhsatý ve ekipmanlarýyla
birlikte satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 234 49 21
ELEMAN
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:3201)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
(Ç.HAK:3194)
Açýk Öðretim Fakültesi (AÖF) bu zamana kadar il
merkezleri ve 7 ilçede sýnav yaparken, 2014-2015
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
Küçük Sanayi Sitesi
Sanayi Cad. No: 193
226 99 55-0 541 959 41 30
Bayan Eleman
Satýlýk
Kýymetli Mülk Aranýyor
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Doðan Av Pazarý’nda çalýþtýrýlmak üzere
yemek ve temizlik iþlerine bakabilecek
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur
Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A
(Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý)
Tel: 0 544 508 29 59
Lise mezunu, tercihen 30-40 yaþlarý
arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3182)
SATILIK
AÖF SINAV YAPILACAK ÝLÇE SAYISI
17'YE ÇIKARILDI
(Ç.HAK:3100)
SATILIK ARAÇLAR SATILIK LÜKS
(Ç.HAK:3104)
7 ilçedeki sýnav merkezlerinin arasýna;
Kahramanmaraþ-Elbistan, Ankara-Polatlý, BalýkesirEdremit, Konya-Ereðli, Manisa-Salihli, Aðrý-Patnos,
Muðla-Milas, Tekirdað-Çorlu, Þanlýurfa-Siverek ve
Van-Erciþ de eklendi.(AA)
(Ç.HAK:3034)
10 YENÝ ÝLÇE
(Ç.HAK:3172)
SINAV TARÝHLERÝ
Sýnavlar ise; Güz Dönemi Ara Sýnavý 6-7 Aralýk
2014, Güz Dönemi Dönem Sonu Sýnavý 24-25 Ocak
2015, Bahar Dönemi Ara Sýnavý 25-26 Nisan 2015,
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sýnavý ise 6-7 Haziran
2015 tarihlerinde yapýlacak.
öðretim yýlý itibari ile sýnav yapýlan ilçe sayýsýný 17'ye
çýkardý. Daha önce; Antalya-Alanya, BalýkesirBandýrma, Hatay-Ýskenderun, Edirne-Keþan, BursaÝnegöl, Kocaeli-Gebze ve Muðla-Fethiye'de yapýlan
AÖF sýnavlarý, AÖF tarafýndan yayýnlanan 2014-2015
Öðrenci Kýlavuzunda yer alan 10 yeni ilçede daha
yapýlacak.
(Ç.HAK:3168)
2015 AÖF sýnav tarihleri açýklandý
Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi,
2014-2015 Eðitim-Öðretim Yýlý'nýn sýnav takvimini
duyurdu.
Üniversitenin resmi internet sitesinde yapýlan
duyuruya göre mevcut kayýtlý öðrenciler için; Güz
Dönemi kayýt yenileme iþlemleri 15 Eylül Pazartesi
baþlayýp 26 Eylül Cuma günü sona erdi.
(Ç.HAK:3181)
AÖF sýnav tarihleri açýklandý
Kiremit imalatý yapan
fabrikamýzda görevlendirilmek
üzere, askerliðini yapmýþ, 4
yýllýk iþletme fakültesi mezunu,
tecrübeli, muhasebe personeli
alýnacaktýr.
Baþvurularýn 0 532 465 55 41
nolu telefona yapýlmasý rica
olunur.
Çaðdaþ Ýnþaat
Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami
Karþýsý)
Tel: 0 537 864 24 45
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
(Ç.HAK:3195)
Muhasebe
Personeli
Alýnacaktýr
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Belediye, Tuzla’da puan avýnda
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Tuzlaspor’un ekonomik ve
kadro yapýsý olarak grubun en güçlü takýmlarýndan olduðunu ancak maçý kazanmak
için ellerinden gelen mücadeleyi sahaya vereceklerini söyledi.
O G B M A Y P
3 . Tuzlaspor
10 5 4 1 16 8 18
9 . Çorum Beledi 10 3 6 1 10 8 15
Ç
orum Belediyespor
yarýn grubun zirveye
oynayan takýmladýndan
Tuzlaspor deplasmanýnda
puan mücadelesi verecek.
Ligde altý hafta süren
beraberlik serisine geçen
hafta sahasýnda
Çatalcaspor maçýný
kazanarak son veren
Çorum Belediyespor bu
çýkýþýný Tuzlaspor
deplasmanýnda da
sürdürmek amacýnda.
Kýrmýzý Siyahlý
takýmda cezalý A. Buðra
ile sakat MehmetAkif
yarýnki maçta forma
giyemeyecekler.
Sakatlýklarý geçen Osman
ve Sefa’nýn yarýnki maçta
forma giyebiyecekleri
belirtildi. Çatalca
galibiyetinin verdiði
moralle Tuzlaspor
maçýna hazýrlanan Çorum
Belediyespor’da tüm
hesaplar bu zorlu
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Fatih
Ýmam Akýn
Eray
Nedim Okan Furkan
Turgay (Ali) Çaðlar Murathan
Osman
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Bugün
Çatalca - Bur. Nilüfer: S. Doðu Yýlmaz (Ardahan)
Yarýn
Tuzlaspor- Çorum Belediye: Mustafa Aydýn (Konya)
Niðde Bel-Kýzýlcabölük: Mikail Cihangir (Þ. Urfa).
Tutap Þeker-Gaziosmanpaþa: Sedat Sert (Hatay),
Darýca Gençler-Kýrýkhan: Þeref Taþtan (Isparta).
Adliyespor-Sebat Proje: Uðurcan Tozlu (Mersin).
Ýstanbul - Zonguldak : Tolga Kadaz (Manisa).
Manavgat - Tire 1922 : Erhan Sönmez (Bursa).
deplasmandan puanla
dönmek üzerine.
Ev sahibi Tuzlaspor
ise sezona büyük paralar
harcayarak girdi ve
þampiyonluk mücadelesi
veriyor. Ligde oldukça
iyi bir çýkýþ yapan
Tuzlaspor ayný zamanda
Kasýmpaþa takýmýný
yenerek Türkiye
Kupasý’nda gruplara
kalmanýn sevincini
yaþýyor. Geçen hafta
sonu grupta son sýrada
yer alan
Gaziosmanpaþa
deplasmanýndan
beraberlikle dönerek
iki puan kaybeden
Tuzlaspor sahasýndaki
maçý kazanarak bu
kaybý telafi etmek
amacýnda.
Yarýn saat
13.30’da Tuzla
Belediye sahasýnda
baþlayacak maçta
Çorum Belediyespor’u
gerek Çorum’dan
gidecek gerekse
Ýstanbul’da oturan
Çorumlularýn yalnýz
býrakmamasý bekleniyor.
Karþýlaþmayý kazanan
takým ilk yarýyý üst
sýralarda bitirmek adýna
avantaj yakalamýþ olacak.
Tuzlaspor ile Çorum
Belediyespor arasýndaki
bu zorlu karþýlaþmayý
Konya’dan Mustafa
Aydýn, Ankara’dan Barýþ
Bakýrcýoðlu ve
Konya’dan Ýsmail
Yýlmaz hakem üçlüsü
yönetecek,. Maçýn
dördüncü hakemide
Konya’dan Tamer
Tekbaþ. Maçýn
gözlemcisi Muzaffer
Urlu, temsilcileri ise
Ahmet Þahin ve Levent
Özen.
Çtatalcaspor maçýndan sonra galibiyet sevincini böyle yaþayan Çorum Belediyespor Tuzla’da bunu sürdürmek istiyor
CUMARTESÝ 8 KASIM 2014
‘Kazanmak istiyoruz’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal,
Tuzlaspor’un gerek ekonomik gerekse kadro kalitesi olarak
yüksek bir takým olduðunu belirterek ‘Kazanmak için sahada
elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz’
dedi.
T
ASKF’den Vali Kara’ya ziyaret
Ç
orum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Vali
Ahmet Kara’yý ziyaret etti. Dün sabah saatlerinde
yapýlan ziyarete ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Hilal Kiraz, Yusuf Bendes,
Hayrettin Karaca, Mustafa Kanat ve Halil Öztürk katýldýlar.
Ziyaret sýrasýnda Baþkan Sefer Kurtaran Çorum
amatör spor kulüplerinin sayýsý faaliyetleri ve çalýþma-
larý hakkýnda bilgiler vedi. Kurtaran ayrýca amatör kulüplere Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan malzeme yardýmý ile Festivan bünyesinde miniklere Belediye’nin
malzeme desteði verdiðini söyledi. Vali Ahmet Kara’da amatör sporunun önemine deðindi ve yapýlan
yardýmlarýn artarak devam etmesi için imkanlarý ölçüsünde katký vermeye devam edeceklerini belirterek en
kýsa sürede ASKF’yi ziyaret edeceðini belirtti.
uzlaspor’un grubun güçlü kadrosuna
ve yüksek maliyeti olan bir takýmý olduðunu belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, zor bir maç
olacaðýný ancak kazanmak adýna sahada
ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini
söyledi.
Ligde beraberlik serisini Çatalca galibiyetiyle sonlandýrmanýn takýma büyük
moral olduðunu söyleyen Yavuz Ýncedal
‘Güçlü bir rakibe karþý deplasmanda oynayacaðýz. Rakibimiz evinde kazanmak isteyecek bizde önce onlarý durdurup sonrada
gol için yükleneceðiz.
Zor bir mücadele olacak. Ancak bizde grupta kendilerimize üst sýralarda yer
bulmak istiyoruz. Onlarýn gücünü biliyoruz. Bizde küçük ve ezik bir takým deðiliz.
Bizde çýkýp sahada mücadelemizi vereceðiz. Bizimde hedefimiz var ve buna ulaþmak içinde bu maçtan puanla ayrýlmak istiyoruz. Ýstanbul’da oturan Çorumlularýn
vereceði destekle Tuzlaspor deplasmanýndan istediðimizi alarak dönmek istiyoruz,
Puan yada puanlarla döneceðimiz
Tuzlaspor deplasmanýnda sahada yüreklerini ortaya koyarak mücadele edecek olan
futbolcularýmla istediðimizi alacaðýmýza
inanýyorum.
Antrenman iptal
Ç
orum
Belediyespor’un
dünki antrenmaný Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan iptal edildi.
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal hafta içi çalýþmalarýn-
daki lüksek tempo nedeniyle
dünki antrenmaný iptal etti.
Kýrmýzý Siyahlý takýmda kadroda olmayan futbolcularýn ise
hafta sonunda antrenman yapacaðý açýklandý.
Ç
Ender.
Dün gece yola çýkan Belediyespor kafilesi bugün saat
09.00’da Tuzla’da otele yerleþecek ve öðlen saatlerinde yapacaðý ter idmaný ile maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak..
Kadro açýklandý
orum Belediyespor’da yarýn Tuzlaspor ile karþýlaþacak maç kadrosu açýklandý.
Kadroda Fatih, Utku, Nedim,
Ýmam, Akýn, Çaðlar, Oðuzhan,
Turgay, Osman, Murathan,
Furkan, Ali, Kývanç, Eray,
Okan, Burak, Sefa Akýn ve
Ulukavak’ýn konuðu lider Amasya
Ulukavakspor yarýn saat 13.30’da 1 nolu sentetik çim sahada grup lideri Yeni Amasyaspor’u konuk edecek. Ligde son iki maçýný kazanarak
çýkýþa geçen temsilcimiz Ulukavakspor yarýn konuk edeceði namaðlup Yeni Amasyaspor önünde çýkýþýný sürdürmek istiyor. Maça konuk
takým taraftarlarýnýnda yoðun ilgi göstereceði bu nedenle Emniyet tedbirlerinin en üst düzey olacaðý belirtildi.
B
AL 5. grupta mücadele eden Ulukavakspor ligin onuncu
hafta maçýnda yarýn sa-
hasýnda grup lideri Yeni
Amasyaspor ile karþýlaþacak.
Lige kötü bir baþ-
Ulukavakspor-Amasya
hakemi Giresun’dan
B
AL 5. grupta yarýn
Ulukavakspor ile Yeni Amasyaspor arasýndaki maçý Giresun bölgesi
hakemlerinden Mustafa
Tuncay yönetecek.
Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Ulukavakspor- Yeni Amasyaspor
maçýnda Mustafa Tuncay’ýn yardýmcýlýklarýnýda Girsun’dan Murat Kapakçýoðlu ve Serkan Yücel yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Müslihittin Aydýn.
Mustafa Tuncay
langýç yapan ve ilk beþ
haftada sadece iki beraberlik alan ve son sýraya
inen Ulukavakspor son
iki maçýnda önce Ladik
Belediyespor’u sahasýnda sonra Fatsa Belediyespor’u deplasmanda
yenerek çýkýþa geçen
Ulukavakspor bu galibiyetlerin verdiði moralle
yarýn sahasýnda oynayacaðý grup lideri Yeni
Amasyaspor maçýna çýkacak.
Son iki maçýný kazanan ve büyük moral
bulan Ulukavakspor yarýn sahasýndaki maçta
oynayacaðý Yeni Amasyaspor maçýnýda kazanarak ligdeki çýkýþýný
sürdürmek amacýnda.
konuk Yeni Amasyaspor ise grubun namaðlup tek takýmý. Dört
galibiyet ve üç beraber-
likle 15 puan toplayan
Yeni Amasyaspor liderliðini
Ulukavakspor
deplasmanýnda alacaðý
üç puanla sürdürmek
amacýnda. Konuk takýmýn maça büyük taraftar
desteðini arkasýna alarak
gelmesi bekleniyor.
Saat 13.30’da 1 nolu sentetik çim sahada
oynanacak maç için
Emniyet Müdürlüðü gerekli tedbirleri aldý.
Amasya’dan gelecek
konuk takým taraftarlarý
sayýsýnýn fazla olmamasý talep edildi. Taraftarlarýn tek kapýdan giriþi
saðlanacak ve saha etrafýnda gerekli emniyet
tedbirleri alýnacak. Ayrýca hakem derneði balkonu içinde yeni bir düzenleme yapýlarak buraya belli isimlerin girmesi saðlanacak.
Yönetim’den tatlý ikramý
Y
arýn Yeni Amasyaspor önünde galibiyet arayacak
olan Ulukavakspor’a yönetimden baklava jesti.
Siyah beyazlý takýmýn antrenmanýný ziyaret eden
Ulukavakspor Baþkaný Ömer Faruk Durukan ve yönetim kurulu üyeleri çalýþma sonunda futbolculara tatlý ikram ederek zorlu Yeni Amasyaspor maçý öncesinde moral verdiler,
Download

(8 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi