Sýklýk suya kavuþuyor
Erdoðan yerine
geçecek ismi açýkladý
Baþbakan
Davutoðlu
Çorumlular'ýn
gözde
piknik,
dinlenme
ve eðlence
mekâný
olan Sýklýk
Tabiat
Parký'nýn
suya
kavuþacaðý bildirildi.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK
Parti Genel Baþkan ve Baþbakan
adayýnýn Dýþiþleri Bakaný Ahmet
Davutoðlu olduðunu açýkladý.
* HABERÝ
5’DE
* HABERÝ 10’DA
Sýklýk Tabiat Parký'na su getirilmesi için alt yapý çalýþmasýyapýlýyor.
Kültür Park'ýn eksikleri giderilecek
ÇORUM
HABER YORUM
Mustafa Demirer
22 AÐUSTOS 2014 CUMA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum'un en önemli dinlenme ve piknik alanlarý
arasýnda yeralan Kültür Park'ta bazý eksikliklere dikkat
çekmiþtik. Park ve Bahçeler Müdürü Zübeyir Tuncel
aradý.
* SAYFA 4’DA
Hemþehrimizden çarpýcý çýkýþ
Özellikle bonzai nedeniyle artan
ölümler dikkatleri bir kez daha
uyuþturucuyla
mücadeleye çevirdi.
Ayný zamanda týp
doktoru olan Yeþilay
Baþkaný
hemþehrimiz Prof.
Dr. Ýhsan Karaman,
uyuþturucu
kullanýrken
yakalanan sanatçýlar
için sert konuþtu.
Prof. Dr. Ýhsan Karaman
Helikopter Atatürk Stadýna iniþ yaptý. Aileyi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve
çok sayýda vatandaþ karþýladý.
Aðaoðlu helikopter
gönderdi
Ýþadamý Ali Aðaoðlu,
yakalandýklarý kas hastalýðý
nedeniyle yürüyemeyen iki
kardeþ için helikopterini tahsis
etti.
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ 9’DA
‘Genç nesil
zehirleniyor’
Dünya
Uyuþturucuyla
Mücadele
Eden
Sporcular
Federasyonu
(DUMESF)
Baþkaný
Kaya
Muzaffer
Ilýcak,
Kaya Muzaffer Ilýcak
Türkiye’de
son yýllarda genç jenerasyonu
zehirlemeyi hedefleyen kötü
amaçlý bir insan grubu olduðunu
söyledi.
* HABERÝ 3’DE
36 bin TL'yi teslim
ettiði muavin kaçtý
* HABERÝ 3’DE
* SAYFA 12’DE
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Doðu Türkistan’da yaþanan geliþmelerle ilgili bilgi
Hükümete Doðu
Türkistan çaðrýsý
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý, hizmet kolu þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla yaptýðý
basýn açýklamasýnda, Doðu Türkistan'da yaþanan zulme dikkat çekti.
* HABERÝ 14’DE
Türkmenler’e
sahip çýktýlar
Ýnsaný
Yardým Vakfý
ekipleri,
Harcele
köyünün
Türkiye
sýnýrlarýna
dayanan
arazilerine
sýðýnan
Türkmenler’e
yardým
ulaþtýrdý.
ÝHH ekipleri Türkmen ailelere acil olarak gýda, su ve battaniye daðýtýmý yaptý.
* HABERÝ
6’DA
Erdoðan Oruç’tan yeni kitap
‘Mühendis Amca’
çizgilerle öðretiyor
Leblebi
Keyfi mizah
sayfamýzýn
editörü
Karikatürist
Erdoðan
Oruç’un
‘Yangýn
Güvenliði’
konulu yeni
kitabý çýktý.
* HABERÝ 11’DE
Erdoðan Oruç
Site Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri, harçlýklarýyla cami inþaatýna baðýþta
Akþemsettin Camii’ne
harçlýklarýný baðýþladýlar
Site Camii Yaz Kuran Kursu
öðrencileri, Akþemsettin Camii
Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni
ziyaret etti. Akþemsettin Camii
Derneði Baþkaný Celal Alegöz’ün
ev sahipliðindeki ziyarete katýlan
öðrenciler, harçlýklarýyla baðýþta
bulundular.
* HABERÝ 10’DA
2
www.corumhakimiyet.net
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
Aðaoðlu hasta çocuklara helikopter gönderdi
Ý
Ýstanbul'da görev yapan Çorumlu polis memuru Fehmi Yardýmcý, doðuþtan kas erimesi
hastalýðý olan oðullarý için iþadamý Aðaoðlu’ndan yardým istedi.
þadamý Ali Aðaoðlu,
yakalandýklarý kas
hastalýðý nedeniyle
yürüyemeyen iki kardeþ
için helikopterini tahsis
etti.
Ýstanbul'da görev
yapan Çorumlu polis
memuru Fehmi
Yardýmcý, doðuþtan kas
erimesi hastalýðý olan
oðullarý Mehmet Emin
(17) ve Alperen Yardýmcý
(15)’yý ilçeye getirmek
için iþadamý Ali
Aðaoðlu’nda yardým
istedi. Baba Fehmi
Yardýmcý’nýn bu
istediðini olumlu
karþýlayan Aðaoðlu, aile
için kendi helikopterini
tahsis etti.
Dün saat 13.00
sýralarýnda ilçeye gelen
ünlü iþadamýna ait
helikopter Atatürk
Stadýna iniþ yaptý. Aileyi
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner ve çok sayýda
vatandaþ karþýladý.
Ýþadamý Ali
Aðaoðlu'yla Ýstanbul
Emniyet Müdürü Selami
Altunok'un aracýlýðýyla
yemek organizasyonunda
Helikopter Atatürk Stadýna iniþ yaptý. Aileyi Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner ve çok sayýda vatandaþ karþýladý.
bir araya geldiklerini dile
getiren baba Fehmi
Yardýmcý, "Orada
çocuklarýmla ilgili
problemi söyledim.
Karayoluyla Sungurlu’ya
gidemeyeceðimizi, baðlý
olduklarý cihazýn þarjlý
olduðunu ifade ettim.
Daha önce Ýstanbul’da
Ali Aðaoðlu ile
helikopter turu
yapmýþtýk, çocuklarý
sevindirmiþti. Ayný
þekilde kendisine rica
ettik. Sayýn Valimizde
aracý oldu. Helikopteri
gidiþli dönüþlü
ayarladýlar. Kendisinden
Allah razý olsun” dedi.
15 gün ilçede
kalacaklarýný söyleyen
baba Fehmi Yardýmcý, 15
gün sonra ünlü iþadamýna
ait helikopterin tekrar
ilçeye gelerek kendilerini
alacaðýný söyledi.
Yardýmcý
kardeþlere ünlü
iþadamýnýn helikopter
tahsis etmesinin ardýndan
harekete geçen Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner de,
aile ile irtibata geçerek
her konuda yanlarýnda
olduklarýný belirtti.
Engelli kardeþler
için özel bir araç tahsis
ederek Atatürk
Stadyumu'ndan aldýran
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner,
Yardýmcý ailesini ilçede
kalacaklarý eve kadar
götürdü.
Ýþadamý Ali
Aðaoðlu'na jestinden
dolayý teþekkür eden
Baþkan Þahiner, “Böyle
iþadamlarýmýzý Allah
baþýmýzdan eksik
etmesin. Ali Aðaoðlu her
zaman hayýrlarýyla,
mütevazi kiþiliðiyle
tanýnýyor. Kendisi ile
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði’nden
dolayý tanýþýklýðýmýz
vardýr” dedi.(ÝHA)
Lösemi hastasý yardým bekliyor
S
amsun’da 5 aydýr tedavi gören
fabrikasýnda çalýþan eþimin yanýnda
lösemi hastasý 7 yaþýndaki Makaldýklarýný ifade eden anne Kandehir Kandemir’in ailesi, tedavi süremir, “Oðlum Mahir’in dýþýnda 3 tacinde hayýrseverlerden yardým bekne de kýzým var. Onlar babasýnýn yaliyor.
nýnda kalýyorlar. Bende burada eþi5 aydýr OMÜ’de oðlunu tedamin kýz kardeþinin yanýnda kalýyovi ettirdiðini belirten 25 yaþýndaki
rum. Eþimin kýz kardeþinin de duruacýlý anne Gül Kandemir, oðlunun
mu iyi deðil. Benim 3 kýzýmda Çoihtiyaçlarýný karþýlayamadýklarýný
rum’da olduðu için onlarýnda yanýve hayýrseverlerden yardým beklena da gitmek zorunda kalýyorum. Ýldiðini söyledi.
kadým Belediyesi bize bir takým eþOðlunun hastalýðý hakkýnda
ya ve gýda konusunda yardýmda bubilgi veren 4 çocuk annesi Gül Kanlundu. Oðlum hastanenin yemekledemir, “Oðlum, Sinop’un Boyabat
rini yiyemiyor. Benim de dýþarýndan
ilçesindeki Binerli Ýlkokulu’na gidiyemek almaya gücüm yok. Allah
yordu. Okula gittiði zamanlar oðlukimseyi bu duruma düþürmesin.
mun yüzü þiþmiþti. Öðretmeni bizi
Oðlum hasta olduktan sonra tavýrlaMahir Kandemir’in ailesi, tedavi
çaðýrdýðýnda oðlumu hastaneye görý
deðiþti. Bu durum tabii ki bizleri
türdük. Hastanede oðlumdan kabasürecinde hayýrseverlerden yardým bekliyor.
çok üzüyor ama elden bir þey gelmikulak hastalýðýndan þüphelendiler.
yor. Oðlumun tedavisi iyi giderse birkaç ay daha burada kalacaðýz.
Sonra bize ilaç yazýp eve gönderdiler. Ama oðlumun kulaðýndaki
Bu süreçte bizlere yardým edebilecek tüm hayýrsever vatandaþlarýn
aðrýlar bitmek bilmiyordu. Tekrar hastaneye götürdüðümüzde bizi
Çorum’a sevk ettiler. Çorum’daki hastanede yapýlan tetkiklerden
yardýmlarýný bekliyorum” diye konuþtu.
sonra oðlumdan lösemi hastalýðý konusunda þüphelendiler ve SamHastalýðýna üzüldüðünü ama OMÜ’de doktor amcalarýna güsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi’ne ambuvendiðini belirten minik Mahir Kandemir, “OMÜ’deki doktor amlansla sevk ettiler. OMÜ’de de yapýlan tetkikler sonrasýnda burada
calar ve teyzeler beni iyileþtirecekler. Ben okuldaki arkadaþlarýmý
da lösemi þüphesi çýktý ve kemik iliði testi yapýldý. Bu testten sonra
ve kýz kardeþlerimi çok özledim. Ýyileþtiðim zaman okuluma kaldýoðlumda lösemi hastalýðý çýktý. Oðlumun lösemi hastasý olduðunu
ðým yerden devam etmeyi çok istiyorum. Yüzümdeki maskeden
duyduktan sonra dünyam yýkýldý” dedi.
çok sýkýldým. Artýk onu çýkartmak istiyorum. Onun için amcalar ve
“HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLÝYORUM”
teyzelerden yardým bekliyorum” þeklinde konuþtu. (ÝHA)
Diðer çocuklarýnýn Çorum’un Osmancýk ilçesinde bir tuðla
Ýþadamý Ali Aðaoðlu hasta çocuklar için helikopterini tahsis etti.
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de, aile ile irtibata
geçerek her konuda yanlarýnda olduklarýný belirtti.
Þahiner hasta
ziyareti yaptý
S
Ali Aðaoðlu, doðuþtan kas erimesi hastalýðý olan oðullarý
Mehmet Emin ve Alperen Yardýmcý’ya destek verdi.
Aðaoðlu’nun helikopteri Sungurlu’ya geldi.
ungurlu
Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, hasta olan personelini evinde ziyaret ederek kendisine ve ailesine
geçmiþ olsun dileklerini
iletti.
Baþkan Þahiner,
Sungurlu Belediyesinin
kadrolu iþçilerinden olan
Ümit Elhayýroðlunu (45),
geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle Sunguroðlu Mahallesi Ankara Samsun
Caddesi Kardelen Sitesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Ýyi günlerinde olduðu kadar kötü günlerinde
de vatandaþlarý yalýnýz býrakmayan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Hastalýkta
ve saðlýkta bizim içindir.
Ýnsanýn her günü bir deðildir. Gezip gören, koþup eðlenen insanlar, yataða baðlanýnca her gün
görüp konuþtuðu insanlarý görmek isterler. Kendisini ziyaret etmelerini
bekler. Bizler Sungurlu
Belediyesi olarak büyük
bir aileyiz. Kardeþimiz
Ümit Elhayýroðlunu da
evinde ziyaret ederek
yalnýz olmadýklarýný hissettirmek için buradayýz"
dedi.
Baþkan Þahiner
Ümit ve ailesine her konuda destek sözü vererek
kendilerine telefonunun
24 saat açýk olduðunu,
her konuda çekinmeden
arayabileceklerini söyledi.
Ümit ve ailesi evlerine gelerek kendisini ziyaret eden Baþkan Þahiner’e nazik davranýþý ve
vermiþ olduðu destekten
dolayý memnuniyetlerini
dile getirdi.(ÝHA)
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
hasta olan personelini evinde ziyaret etti.
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
3
‘Genç nesil zehirleniyor’
D
ünya
Uyuþturucuyla
vetleri tümüyle bu iþe haMücadele Eden Sporcukim. Sonuçta bu iki kiþi
lar Federasyonu (DUMESF)
arasýnda sokak arasýnda biBaþkaný Kaya Muzaffer Ilýrisini öldürmeye amaçlý bir
cak, Türkiye’de son yýllarda
eylem. Hýrsýzlýkla bunun
genç jenerasyonu zehirlemepek bir farký yok. Güvenlik
yi hedefleyen kötü amaçlý bir
ne kadar iyi çalýþýrsa çalýþinsan grubu olduðunu söylesýn, bizler ne kadar insandi.
larý bilgilendirsek bilgilendirelim, sonuçta kötü
DUMESF Baþkaný Kaamaçlý bir insan grubu var.
ya Muzaffer Ilýcak ve Dünya
Bu grup genç jenerasyonu
Aba Güreþi Yönetim Kurulu
zehirliyor” açýklamasýnda
Üyesi Mehmet Þeyho,
bulundu.
ÝHA’ya açýklamalarda bulundu. DUMESF’in hem spor
MEHMET ÞEYHO:
yapýp hem de kötü alýþkan“GENÇLER ÖLÜYOR”
Dünya Uyuþturucuyla Mücadele Eden Sporcular
lýklarla mücadele etmeyi
Samanyolu Spor MüFederasyonu (DUMESF) Baþkaný Kaya Muzaffer Ilýcak
amaçladýðýný vurgulayan Ilýdürü ve Dünya Aba Güreþi
cak, “Maalesef son 2 yýldan
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Þeyho ise son yýllarda bonzai isimli
beri Türkiye’de dev gibi patlayan ve çok ucuz olarak sokak aralarýnuyuþturucu maddenin ölümlere neden olduðunu hatýrlatarak, “2011
da satýlan bonzai adýnda bir uyuþturucu var. Bu uyuþturucu deðil, asyýlýnda piyasaya girmiþ, 2013 yýlýnda patlamýþ 2014’te günlük, 2 talýnda tamamen zehir. Bunun araþtýrmasýný yapan laboratuvarlar, içinne genç þurada yýkýldý ya da öldü gibi haberler çýkýyor. Gençler ölüde insaný öldürebilecek bazý malzemelerin, insan saðlýðýna direkt zayor. Ýþin vahim tarafý bu. Dolayýsýyla aileler ciddi yakýnma içerisinderar verebilecek zehirlerin olduðunu tespit etmiþtir” dedi.
ler” dedi.
“GENÇLÝÐÝ SPORA YÖNELTMEYE ÇALIÞIYORUZ”
Ilýcak, gençlerin bir þekilde bu maddeye alýþtýðýný belirterek,
“Bonzai’nin en tehlikeli tarafý alýþma zamaný olmamasý. 2 defa kullandýðýn zaman insaný öldürüyor. Biz federasyon olarak Türkiye’de
temiz toplum oluþturmak adýna gençlerimize bu tip baðýmlýklara tevessül etmeden hayatýný spor yaparak kazanabileceðini, spor yaparak
baþarýlý olabileceðini anlatmaya çalýþýyoruz. Biz yaklaþýk 10 seneden
beri kurulmuþ bir federasyonuz. Türkiye çapýnda 70-80 civarýnda kulübümüz var. Bu geniþ bir yelpaze. Bütün mücadele kulüpleriyle alakalý basketbol, futbol gibi çeþitli dallarda spor kulüplerimiz var. Bu
kulüplerle organizasyon yapmak suretinde gençliði spora yöneltmeye çalýþýyoruz” diye konuþtu.
“ÞAMPÝYON SPORCULARLA BÝRLÝKTE ÇALIÞIYORUZ”
Baðýmlý insanlarýn tekrar hayata kazandýrýlmasýnýn son derece
zor olduðunu dile getiren Ilýcak, “Bunun en kestirme yolu gençliðimizin bu tür kötü alýþkanlýklara hiç baþlamadan hayatýný daha iyi þartlarda yaþayabileceðini anlatmak. Rol model olarak seçtiðimiz sporcularýmýz var. Bu sporcular Avrupa, Dünya Þampiyonu ve Olimpiyat
Þampiyonu. Bu sporcular bizlerle çalýþýyor. Yaklaþýk 40 okulda konferans yaptýk. Türkiye’nin çeþitli yerlerinde yaklaþýk 20 civarý organizasyon yaptýk. En son Çorum’da 2 konferans yaptýk. Orada da Avrupa ve Dünya Þampiyonu arkadaþlarýmýz vardý” þeklinde konuþtu.
“KÖTÜ AMAÇLI BÝR ÝNSAN GRUBU VAR”
DUMESF Baþkaný Ilýcak, son 3 yýldan beri belli olmayan bir gücün gençleri zehirlemeye teþebbüs ettiðini ifade ederek, “Bunda baþarýlý da oluyorlar. Bonzai ve ona benzer zehirlerin Türkiye’de hemen
hemen 80 ilde satýldýðýný görüyoruz. Emniyet kuvvetleri bu iþle son
derece ciddi ilgileniyor. Dünya kadar kaçak yakalanýyor. Kolluk kuv-
“METABOLÝZMADA KALICI HASARLAR BIRAKABÝLÝYOR”
Bonzai’nin sentetik bir madde olduðunu ve nasýl kullanýldýðýnýn
da belli olmadýðýný vurgulayan Þeyho, “Kullananlarýn da ne þekilde
nasýl kullandýðý anlaþýlmýyor. Çok ucuz ve çok rahat ulaþýlabiliyor.
Önce neden kullanýldýðýný araþtýrmak bizim için en önemlisi. Gençlerde vücutta patlama yapan bir destekleyici olarak görülüyor ilk
etapta. Normal performansýný 2 yada 3 katladýðýný düþünüyor gençler
ama 1 kez kullanýldýðýnda halüsinasyon görmekten geçici felç, geçici körlükten metabolizmada kalýcý hasarlara kadar birçok zararlarý
var” diye konuþtu.
“HER ÝNSANIN HER HALÝYLE ÇOK TEMÝZ OLMASI GEREKÝYOR”
Þeyho, insanlarda iyilik ve kötülük merkezleri olduðunu söyleyerek, þu ifadeleri kullandý:
“Siz insanýn iyilik yapma merkezlerini canlý tutarsanýz insanlarýn iyilik merkezleri geliþir. Kötülük merkezlerini tahrik edici unsurlarý önlerine koyarsanýz ve kötüyü özendirirseniz kötülük geliþir. En
önemli unsur toplumun önünde giden rol modellerdir. Bundan 1,5 ay
önce televizyon dünyamýzýn önde giden kiþilerin pek çoðunu biz
uyuþturucudan dolayý mahkemelere nasýl çaðrýldýðýný, ne olup bittiðini ve itiraflarýný biliyoruz. Hala arananlar olduðunu biliyoruz. Rol
model olarak gördüðü bu insanlarýn alýþkanlýklarýna þahit olan gençlerin buna kapýlmamalarýný saðlayabilir misiniz? Mümkün deðil. Dolayýsýyla toplum önündeki her insanýn her haliyle çok temiz olmasý
gerekiyor.”(ÝHA)
Bal, bu defa Ýçiþleri Bakaný’na sordu
H
ükûmete yönelik 17 ve 25 Aralýk operasyonlarýnýn ardýndan
Erdoðansýz hükûmet için çalýþmalar yaptýðý öne sürülen
Baðýmsýz Kütahya Milletvekili Ýdris Bal, Ýçiþleri Bakaný hakkýnda bir
gazetenin önceki günkü sayýsýnda 'Sana Kim Söyledi Ýdris Efendi'
baþlýðý ile manþetten verilen haberle ilgili soru önergesi verdi.
Ýdris Bal, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala tarafýndan yazýlý olarak
cevaplandýrýlmasý talebiyle TBMM Baþkanlýðý’na verdiði
önergede, “Star Gazetesi'nin 20.08.2014 tarihli nüshasýnda
'Sana Kim Söyledi Ýdris Efendi' Baþlýðý ile manþet olan
haberde, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn’ýn þahsýma yönelik iftiralarýný içeren bir haber
yayýmlanmýþtýr. Ýddia sahibi Halil Ýbrahim Aþgýn,
19.08.2014 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüðü Çorum
Ýstihbarat Þube Müdürlüðü’nden iki polisin kendisini
ziyaret ettiðini, polislere verdiði ve esasen gizli
kalmasý gereken ifadenin bir gün sonra Star
Gazetesinde manþet olduðunu, kendisinin hiçbir
gazeteci ile konuþmadýðýný söylemiþtir.“ hatýrlatmasýnda bulundu.
ÝDRÝS BAL’IN SORULARI
Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn’ýn, bir yýl
önce katýldýðý bir kahvaltýda konuþulanlara iliþkin ifadesinin alýnmasý
konusunda bir talimatýnýz oldu mu?
Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn’a, evine
giden polisler tarafýndan aleyhime ifade vermesi için baský yapýlmýþ
mýdýr?
Bir vatandaþýn Çorum’da polise verdiði ifadenin, ertesi gün
bir gazetede manþet olmasý polisin çalýþma usulleri açýsýndan
normal midir?
Çorum emniyeti istihbarat bilgi notunun, Star
Gazetesi’ne sýzdýrýlmasý nedeniyle bilgi sýzdýran polislerle
ilgili bir soruþturma yapacak mýsýnýz?
Star Gazetesi’ne polisten bilgi sýzdýrýlmasý,
emniyette ve medyada uzantýlarý olan paralel bir
yapýlanma olduðunu gösterir mi?
Partinize muhalefet eden milletvekilleri
aleyhine ifade vermeleri için polisi kullanma
gibi rutin bir uygulamanýz var mýdýr? Böyle
bir durum yasalara, Anayasa’ya uygun
mudur? (CÝHAN)
Çocuklarýn havuz keyfi
Ç
Hurþit Bozkurt
orum’da yaz sýcaklarýndan bunalan çocuklar süs havuzlarýnda serinliyor
Çorum Belediyesi Nikah Sarayý bahçesinde bulu-
nan süs havuzu sýcaklardan bunalan çocuklarýn bir nebze de olsa serinlemek için kullandýklarý mekan oldu.
Çocuklarýn görüntüsü Fotoðraf Sanatçýsý Mahmut
Altýaylýk’ýn objektifine böyle takýldý.
Çorum’da yaz sýcaklarýndan bunalan çocuklar süs havuzlarýnda serinliyor. Fotoðraf: Mahmut Altýaylýk
Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen
operasyonda, 470 adet tarihi eser ele geçirildi.
470 adet tarihi
eser ele geçirildi
Ç
orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonda, 470 adet tarihi
eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Ýl Jandarma
Alay Komutanlýðý ekipleri, çok sayýda tarihi eserin Amasya’nýn Merzifon ilçesinden getirilerek, Çorum’da
piyasa sürüleceði bilgisine ulaþtý.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bir aracý takibe aldý.
Çorum-Samsun karayolunda bir süre
aracý takip eden jandarma ekipleri,
daha sonra operasyon için düðmeye
bastý. Ahmediye köyü yol ayrýmýnda
aracý durduran jandarma ekipleri
yaptýklarý aramada, araçta 470 adet
gümüþ sikke ele geçirirken, H.Þ.D.
(35) adlý þahsý gözaltýna aldý.
Ele geçirilen tarihi eserlere Ýl
Jandarma Alay Komutanlýðý ekiplerince el konulurken, þüpheli H.Þ.D.
ise sorgusunun ardýndan adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Polis’ten tarihi
eser operasyonu
Ç
orum'un Sungurlu ilçesinde
polis ekiplerinin yaptýklarý
operasyonda 2 adet tarihi eser ele
geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, 2 ayrý evde tarihi eser olduðu bilgisine ulaþan Sungurlu Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü ekipleri, belirtilen ad-
reste yaptýklarý aramalarda, Hitit
dönemine ait olduðu tahmin edilen bir adet heykel ile 1700'lü yýllara ait olduðu düþünülen tabanca
ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 2 þüpheli,
"Kaçakçýlýkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan
adli makamlara sevk edildi.(ÝHA)
36 bin TL'yi teslim
ettiði muavin kaçtý
M
ersin'de balýkçýlýk yapan Yusuf Aydýn (36) bir internet sitesinde gördüðü tekneyi satýn almak için Ordu'nun
Perþembe ilçesine giderken 36 bin lira
kredi çekti. Otobüste yanýndaki parayla
rahat hareket edemeyeceðini düþünen Aydýn, 36 bin lirayý muavine
emanet etti. Ancak otobüs Kayseri'de mola verdiðinde, muavin
ortadan kayboldu.
OTOBÜSTE ÝLK SEFERÝYMÝÞ
Otobüste muavini göremeyen Aydýn, otobüs þoförünün yanýna giderek,
muavinin nerede
olduðunu sordu.
Þoförün 'Bilmiyorum' demesi
üzerine Yusuf Aydýn dolandýrýldýðýný anladý. Çorum'da otobüsten
inip, jandarmaya giderek þikayette bulunan Yusuf Aydýn, otobüs firmasýnýn merkezini aradý. Ancak merkezdeki yetkililer yapacaklarý bir þey olmadýðýný söyledi. Ordu'da beþ parasýz kalan Aydýn
aradan bir hafta geçmesine raðmen hala muavinin yakalanmadýðýný belirterek, "Tamamen güvenimin kurbaný oldum. Þoför, muavinin önceki gün iþe alýndýðýný, ilk seferi olduðunu söyledi. Bir
otobüs firmasý muavin alýyor,
ismini cismini bilmiyor. Ben
bu parayý kayýnpederime
kredi çektirdim. Tekneyi
alýp balýkçýlýk yaparak krediyi ödeyecektim" dedi. Parasýz kalan Aydýn,
memleketine dönebilmek için günlüðü
30 liraya fýndýk topluyor.
Yolda oturanlara çarptý
M
ilönü Caddesi’nde meydana gelen
kazada yolda oturanlara çarptý.
M.A. aracýyla giderken direksiyon
hakimiyetini kaybederek yol kenarýnda
oturan 4 yaþýndaki Iraklý çocuk ile Irak
vatandaþý iki kadýn ve 22 yaþýndaki gence çarptý. Kaza sonrasýnda Irak vatandaþý
genç, araçta yolcu olarak bulunan
M.A.’yý dövdü. Kaza ve dayak nedeniyle
taraflar birbirlerinden þikâyetçi oldu. Ha-
ber Merkezi
www.corumhakimiyet.net
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
Öteki
4
Kültür Park’ta
yaþanan eksikliklerin dile
getirilmesinden sonra Park ve Bahçeler
Müdürü Zübeyir Tuncel arayarak bilgi verdi.
Duran Durmuþ
Kültür Park'ýn
eksikleri giderilecek
HABER
YORUM
Mustafa Demirer
Ç
orum'un en önemli
dinlenme ve piknik
alanlarý arasýnda yeralan
Kültür Park'ta bazý
eksikliklere dikkat
çekmiþtik.
Konuya iliþkin
arayan Park ve Bahçeler
Müdürü Zübeyir Tuncel,
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün
haftada üç gün Kültür
Park'ta spor yaptýðýný,
Kültür Park'ýn þehir
merkezine yürüme
mesafesinde, yani yakýn
olmasý nedeniyle doðal
piknik alaný olarak
kalmasýný istediðini
söyledi.
Baþkan Külcü'nün
daha önce verdiði talimat
doðrultusunda Kültür
Park'ta bahsedilen
eksikliklerin
giderileceðini belirten
Tuncel, bayan ve erkek
tuvaleti, bayanlarýn abdest
almalarý için ayrý bir
lavabo yapýlacaðýný,
ayrýca oyun gruplarýnýn
deðiþtirileceðini ifade etti.
Tuncel Kültür Park'ý
kullanan Çorumlular'ýn
taleplerini yerine getirme
taahhüdünde bulunurken,
hemþehrilerinden bir de
isteði oldu. Tuncel'in
aktardýðýna göre, Kültür
Park piknikçilerin yoðun
olarak kullandýðý bir alan.
Bazý vatandaþlar piknik
Parkta tespit edilen bazý eksikliklerin giderileceði belirtildi.
sonrasý çöpleri olduðu
gibi býrakýyor. Baþýboþ
köpekler buraya gelerek
çöpleri daðýtýyor.
G
azeteciler Konfederasyonu Genel
Baþkaný Nuri Kolaylý ve yönetim
kurulu üyeleri, Ulaþtýrma, Denizcilik
ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'ý
Ankara'daki makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette, medyanýn, demokrasi adýna
çok önemli görevleri yerine getirdiðini
söyleyen Bakan Elvan "Basýna destek
boynumuzun borcudur. Böylesine büyük bir örgütsel yapýya destek vermek,
demokrasi adýna sorumluluðumuzdur"
dedi.
Basýnýn en üst çatý kuruluþu
Nuri Kolaylý, yeni kurulan konfederasyon hakkýnda detaylý bilgi verdi.
ri Kolaylý, önerilerini þöyle sýraladý:
"Haberci arkadaþlarýmýz, yaþadýklarý illerde toplu ulaþým araçlarýna binerken, basýn kartlarý yerine belediyelerin verdiði kartlarý kullanýyor. Her þehir
için ayrý ulaþým kartý yerine, mevcut
Basýn Kartý'na bir elektronik çip eklenerek, ülke genelinde kullanýmýnýn saðlanmasýný öneriyoruz. Böylece meslektaþlarýmýz, her þehirde ayrý bir kart kullanmak durumunda kalmayacaktýr.
Ayrýca, TCDD, ÝDO, THY gibi
kurumlarýn, þehirler ve ülkeler arasý
yolculuklarda basýn mensubu arkadaþlarýmýza indirim yapýlmasýný bekliyoruz. Özellikle yerel medyada görev yapan meslektaþlarýmýz, görevli olarak diðer þehirlere veya ülkelere yolculuk
ederken, yüksek bedeller ödemek zorunda kalýyorlar. Ulaþým indirimi, yerel
Hafta içerisinde bir hesaba havale
yapmak için bankaya gittim…
Sýra bekliyorum kurbanlýk koyun
gibi…
E para vereceðim gazete kâðýdý
deðil…
…………
Bir þey çok þaþýrttý beni, insanlar
bankadan kredi alýrken bile çok mutlular…
Ben böyle mutluluk görmedim…
…………
Kapitalizm sen nelere kadirsin…
………
O arada bir adam bankacý kýza
çýkýþtý…
Kýz bir tarafta iþ yaparken diðer
taraftan da sýcaktan bunalmýþ olsa gerek
su içiyordu…
Adam kýzý; " Sol elle içmek günahtýr"
diye uyardý…
Bankacý kýz da "Sað elle senin faizli
krediyi hesaplýyorum sabret amca"
Piknikçiler mesajý
anlamýþtýr herhalde...
‘Basýna destek boynumuzun borcu’
Bakanlýkta gerçekleþen ziyarette,
ilk olarak Gazeteciler Konfederasyonu
Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, yeni kurulan konfederasyon hakkýnda detaylý bilgi verdi.
Konfederasyon yapýsýnýn yeni
oluþmasýna raðmen, konfederasyonu
oluþturan cemiyetlerin onlarca yýl önce
kurulduðunu ve köklü tarihleri olduðunu belirten Genel Baþkan Kolaylý,
"Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonunun bir araya gelmesiyle Gazeteciler Konfederasyonu kurulmuþ ve
basýnýn en üst çatý kuruluþu oluþmuþtur.
Bu federasyonlarýmýzýn temelini ise,
köklü tarihleri olan 76 il cemiyetimiz
atmýþtýr. Amacýmýz, tüm Türkiye'de gazetecilik mesleðiyle ilgili sorunlarý çözmek ve dünya standartlarýnda mesleki
haklarýn elde edilmesi için mücadele
etmektir" dedi.
Basýnýn sorunlarýný çözümlemede,
bakanlýkla ilgili düzenleme bekleyen
konular olduðunu ifade eden Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nu-
Kapitalizmin ense traþý…
basýn için büyük önem taþýyor.
Basýn mensubu arkadaþlarýmýz,
meslekleri gereði haberleþmede telefon
ve interneti çok yoðun kullanýyorlar.
Ulaþýmda olduðu gibi telefon ve internet baðlantý ücretlerinde de meslektaþlarýmýza indirim yapýlmasý, basýnýn desteklenmesi açýsýndan önemli bir geliþme olacaktýr.
Son olarak, uydu frekans tahsisinde yerel televizyonlarýmýza kolaylýk
saðlanarak, bedellerin düþürülmesi, yerel medyayý rahatlatacaktýr."
‘Bu yapýyý çok önemsiyorum’
Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan da, ziyaretten
büyük memnunluk duyduðunu belirterek, basýnýn demokrasilerin en önemli
unsurlarýndan biri olduðunu vurguladý.
Ýyi örgütlenmiþ ve baðýmsýz hizmet ve-
rebilmeyi baþarmýþ basýnýn olduðu ülkelerde demokrasinin daha hýzlý ve saðlýklý geliþtiðini belirten Bakan Elvan
þöyle konuþtu:
"76 il cemiyetini ve 8 bölge federasyonunu bünyesinde toplayan Gazeteciler Konfederasyonu'nun kurulmasýný çok önemsiyorum. Daha hýzlý geliþim göstermeniz için de biz de dahil her
kesimin bu örgütlü yapýya tam destek
vermesi boynumuz borcudur. Üzerimize ne düþerse yapmaya hazýrýz. Önerilerinizi tek tek not aldýk. Gerek bakanlýðýmýzda, gerekse bakanlar kurulu kararýyla uygulanacak önerileriniz var.
Arkadaþlarýmýzla görüþerek somut
adýmlar atacaðýmýza inanýyorum."
Gazeteciler Konfederasyonu heyetinde, Genel Baþkan Nuri Kolaylý'nýn
yaný sýra Teþkilattan Sorumlu Genel
Baþkan Yardýmcýsý Sefa Özdemir, Ýç
Anadolu Gazeteciler Federasyonu Baþkaný ve Konfederasyon Genel Baþkan
Yardýmcýsý Adem Alemdar, Medya Ýhtisas Gazetecileri Genel Baþkaný ve
Konfederasyon Genel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Macit, Güneydoðu Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný ve
Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi
Talat Akay, Türkiye Foto Muhabirleri
Derneði Baþkaný ve Konfederasyon
Genel koordinatörlerinden Rýza Özel,
Konfederasyon Genel Koordinatörü
Bülent Öztürk, Konfederasyon Denetleme Kurulu Üyesi Sinan Tunç ve Karamanoðlu Mehmetbey Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Hüseyin Oðuz hazýr bulundu.
(Haber Merkezi)
Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Lütfi Elvan’ý ziyaret etti.
demesin mi?
Adam sýcak havada buz kesti…
Yani parayla yenecek laf deðildi…
Kýz öyle bir gol attý ki(bilerek veya
bilmeyerek) hakem(ben) bile topu ancak
kalede görebildi-m…
…………
Neyse sýra bana geldi…
Yapacaðým iþlem karþýlýðýnda 14 lira
havale ücreti istendi…
Bay bay dedim havale yapmadan
çýktým bankadan…
…………..
Havaleyi internet aracýlýðýyla yaptým,
banka kadar olmazsa da oradan da havale
ücreti kesildi…
Hadi bankada masraf oluyor alýnýyor,
internette ne oluyor…
Nereye gitsen kurbanlýk koyunsun…
Ýlla kesecekler…
………….
Körün tuttuðu her kiþiyle halleþmesini
meþru kýlan sosyo-ekonomik sistem Vahþi
Kapitalizm dedikleri bu olsa gerek…
Aç insaný komplike yalanlarla
beslemek üzerine kurulu olduðu söylenen
sistem…
………….
Kusura bakmayýn bankacýlar ama
(kusura bakacaðýnýzý ümit ediyorum) 'siz
vurguncusunuz' baþka bir þey deðil…
…………..
Ben bunlarý Allah'a havale edeyim
dedim…
Havale ücreti alýrlar diye korktum
edemedim…
Not: Zehrin bile parayla satýldýðý bu
düzende mutluluk parasýz olmuyor…
Emzirmek
depresyondan
koruyor
D
ünya Saðlýk Örgütü
bebeklerin ilk 6
ayda yalnýzca anne
sütüyle beslenmesini
öneriyor.
Ancak Ýngiliz
Cambridge Üniversitesi
uzmanlarýnca 14 bin
yeni doðum yapmýþ
kadýnla yapýlan
araþtýrma, anne sütünün
anne üzerindeki olumlu
etkisini de ortaya
koydu.
Buna göre
emzirme, annede
doðum sonrasý
depresyon riskini yarý
yarýya düþürüyor ve
stresi de azaltýyor.
Araþtýrmalara göre,
her 10 kadýndan biri
doðum sonrasýnda
depresyona giriyor. Son
araþtýrmaya göre,
bebeklerini emziren
kadýnlarda post-natal
(doðum sonrasý)
depresyonu görülmesi
riski ise yarý yarýya
azalýyor. Araþtýrmayý
yürüten ekipten Dr.
Maria Iacovou,
"Emzirmek isteyip de
emziremeyen anneler,
en yüksek risk grubunda
yer alýyor" diye
konuþtu. (Yaygýn basýn)
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Sýklýk suya kavuþuyor
Ç
orumlular'ýn gözde
piknik, dinlenme ve
eðlence mekâný olan
Sýklýk Tabiat Parký'nýn
suya kavuþacaðý bildirildi.
Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, sýcak yaz
günlerinde büyük yoðunluðun yaþandýðý Sýklýk Tabiat Parký'nda yaþa-
nan su sýkýntýsý belediyeyi harekete geçirdi.
Parkýn yönetimini,
yakýn bir zamanda Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'nden devralan Çorum Belediyesi, parkýn
su sorununa çözüm buldu. Belediye, EskiceKonaklý-Saðmaca-Pýnarbaþý isale hattýndan parka
su getiriyor. Karaaðaç
köy yolunda belediye
ekipleri su baðlantýsý için
çalýþýyor.1.600 metre
uzunluðunda döþenecek
boru hattýyla, Sýklýk Tabiat Parký'nda bulunan
ana depoya su taþýnacak.
Taþýnan su, hidrofor sistemi ile parktaki 3 depoya paylaþtýrýlacak.
Parkta 6 noktada su
akacak
Sýklýk Tabiat Parkýnda halen 2 noktada su
bulunuyor. Parkýn alaný
büyük, çeþme sayýsý da
az olunca vatandaþlar
piknik için gelirken suyunu da beraberinde getiriyor. Çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan artýk park içinde 6
noktada su akacak, Çorumlular piknikte su sorunu yaþamayacak.
Ekipler durmaksýzýn çalýþýyor
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir,
Karaaðaç köyü yolunda
çalýþmalar hakkýnda teknik bilgi verdi. 500'lük
çelik isale hattý baðlantýsý yapýldýðýný, döþenen
borularýn 110 polietilen
olduðuna dikkat çeken
Zahir, borularýn elektrofizyon kaynak yöntemi
ile birbirine baðlandýðýný
vurguladý.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yunus
Emre Parký'nýn eksiklikleri gideriliyor.
Yunus Emre’de yenilikler
Hafta sonuna kadar
tamamlanacak
Sýklýk Tabiat Parký'na su getirilmesi için alt yapý çalýþmasýyapýlýyor.
Çorum Belediyesi ekipleri iþ makineleri ile çalýþýyor.
Çorum Belediyesi
Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý
ekipler bir kaç gün içinde çalýþmalarýný tamamlamayý planlanýyor. Hafta sonuna kadar Karaaðaç yolundaki su, Sýklýk
Tabiat Parkýna akacak.
Hafta sonu Çorumlular
Tabiat Parkýnda su sürpriziyle karþýlaþacak.
Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dâhil olmak
üzere toplam 640 dönüm
alanda kurulu olan Sýklýk
Tabiat Parkýna su yeniden hayat verecek.
B
ahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre
Parký'nýn elektrik alt yapýsý yenileniyor. Miadýný dolduran elektrik alt yapý sistemi belediye ekiplerinin hummalý çalýþmasýyla
deðiþtiriliyor.
Belediye Basýn Birimi’nden
yapýlan açýklamaya göre, Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin karþýsýnda
bulunan, içerisinde Çorum
Belediyesi'nin Yeni Nikâh
Sarayý'nýn da yer aldýðý park,
çalýþmalarýn tamamlanmasýyla gece yarýsýna kadar
yüzde 100 aydýnlatma saðlayacak. Gece 12'den sonra ise
yüzde 50 tasarrufa geçecek.
Alt yapý çalýþmalarýnýn ardýndan aydýnlatma lambalarý da
deðiþecek. Parkýn dört bir yanýna
dekoratif lambalar monte edilecek.
Toplam 120 lamba parkýn havasýný deðiþtirecek.
(Haber Merkezi)
Kursiyerler sertifika aldý
Ç
(Haber Merkezi)
Yürüyüþ yolu da yenilenecek
Spor ve çocuk oyun alaný da bulunan
parkta belediye ekiplerinin çalýþmalarý
devam ediyor. Elektrik alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan
bu kez de aþýnan EPDM kauçuk yürüyüþ yolu yenilenecek. Ýhalesi yapýlan 1400 metre uzunluðundaki
yürüyüþ yolunun çalýþmalarýna yakýn bir zamanda baþlanacak.
yor
Otomatik sulama sistemi geli-
Çorum Belediyesi diðer parklardaki otomatik sulama sistemini
bu parka da yapýyor. Bu sistemle
hem sudan hem de zamandan tasarruf
saðlanacak. Elektrik alt yapý sistemi,
EPDM kauçuk yürüyüþ yolu ve otomatik
sulama sistemiyle yenilenen Yunus Emre
Parký Bahçelievler Mahalle sakinlerine "merhaba" diyecek.
Ulukavak Mahallesi Kültür Merkezi'nde açýlan kurslarý
tamamlayan kursiyerler sertifika aldý.
(Haber Merkezi)
Fatma Baþköy ve Hatice Külcü sertifika töreni öncesi birer konuþma yaptý.
Kursiyerler program sonunda pasta kesimiyle sona erdi.
(Ç.HAK:2381)
orum Belediyesi tarafýndan yapýlan
mahalle kültür merkezlerinde
düzenlenen
kurslarý tamamlayan kadýnlara sertifikalarý düzenlenen törenle veriliyor.
Ulukavak Mahallesi Kültür Merkezi'nde
açýlan diksiyon, bilgisayar ve güvenli internet
kurslarýna katýlan kadýnlar Vali Sabri Baþköy'ün
eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün eþi Hatice
Külcü, ve çok sayýda
kadýnýn katýldýðý bir törenle sertifikalarýný aldý.
Fatma Baþköy ve
Hatice Külcü sertifika
töreni öncesi birer konuþma yaptý.
Programa Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nun eþi Sýdýka
Yabacýoðlu, Meclis üyeleri Seyhan Günhan, Þahiste Uçar, Vali yardýmcýlarýnýn eþi Saadet Öztürk, Vicdan Topoðlu,
Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný
Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir
Gavaz da katýldý.
Program pasta kesimiyle sona erdi.
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
6
www.corumhakimiyet.net
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
Hayrettin
Karaman
Hangi Ýslam
Alimleri?
ÝHH ekipleri Türkmen ailelere acil olarak gýda, su ve battaniye daðýtýmý yaptý.
Suriyeli Türkmenler’e sahip çýktýlar
Enise Aðbal
Ýnsaný Yardým Vakfý ekipleri, Harcele köyünün
Türkiye sýnýrlarýna dayanan arazilerine sýðýnan Türkmenler’e yardým ulaþtýrdý.
Burada derme çatma çadýrlar kuran 75 Türkmen ailenin, çatýþmalarýn bitmesini ve evlerine dönmeyi beklediklerini belirten ÝHH Çorum Þube Baþkaný Selim Öz-
kabakçý, “Türkmenler, çatýþmalarda çok sayýda akrabalarýnýn öldüðü ve yaralandýðýný belirterek, yaralýlarýn Kilis Devlet Hastanesine götürülerek tedavilerine devam
edildiðini söylediler. Savaþýn baþladýðý günden beri Suriye’deki mülteci konumuna düþen tüm maðdurlara çeþitli yardýmlar yapan ÝHH, Türkmenlerin yardýmýna da
koþtu.” dedi.
ÝHH ekiplerinin acil olarak Türkmen ailelere ilk
etapta gýda, su ve battaniye daðýtýmý yaptýðýný da kaydeden Özkabakçý, “Ýlk defa ÝHH’nýn yardým ulaþtýrdýðý
Türkmen ailelerin özellikle çadýrlara ihtiyaç duyduðunu
tespit eden ekipler, lojistik merkezinde bulunan çadýrlarýn buraya ulaþtýrýlmasý için harekete geçti.” diye konuþtu.
Gazzeli yaralýlar
Ýstanbul’da
Ý
Filistin’e 20 bin
dolarlýk nakdi yardým
Ý
Enise Aðbal
HH, Ýsrail saldýrýlarýnda yaralanan 100
Filistinli’ye 200'er dolar olmak üzere
toplam 20 bin dolarlýk nakdi yardým
daðýttý.
Ýsrail'in bir ayý aþkýn süre havadan,
denizden ve karadan vurduðu Gazze'ye
Türkiye'den yardýmlarýn devam ettiðini
belirten ÝHH Çorum Þube Baþkaný
Selim Özkabakçý, “Gazze’de ofisi
bulunan tek yardým kuruluþu olan ÝHH
Ýnsani Yardým Vakfý, Ýsrail saldýrýlarýnda
yaralanan 100 Filistinliye 200'er dolar
nakdi yardým daðýttý.” dedi.
Ekiplerin, bu þekilde az da olsa
yaralýlara moral vermek istediðini ifade
eden Özkabakçý; “2014 Ramazan
çalýþmalarý kapsamýnda Gazze’de 7.000
aileye yardým ulaþtýran ÝHH ekipleri,
Ýsrail saldýrýlarýnýn baþladýðý günden beri
de 750.000 liralýk ilaç, 1 milyon liralýk
fitre ve zekât ile 650.000 liralýk gýda ve
sýcak yemek daðýtýmý yaptý.” diye
konuþtu.
Yardýmlarýn nasýl yapýlacaðý
konusunda da bilgi veren Özkabakçý,
þunlarý ekledi; “Çorum ÝHH’nýn Eþref
Hoca Caddesindeki Ofisine gelerek
Kuveyt Türk, Al Baraka Türk, Türkiye
Finans aracýlýðý ile ya da ÝHH Ýnsani
Yardým Vakfý’nýn düzenlediði "Gazze'ye
Ýlaç Ol" yardým kampanyasýna, vakfýn
banka hesaplarý ve online
www.ihh.org.tr aracýlýðýyla baðýþ
yapýlabilirsiniz. Ayrýca cep
telefonlarýndan "GAZZE ILAC" yazýp
3072'ye SMS göndererek 5 lira baðýþta
bulunabilirsiniz.”
Ýsrail’in saldýrýlarýnda siviller zarar görüyor.
srail'in Gazze'ye yönelik
saldýrýlarýnda yaralananlardan
tedavisi Türkiye'de yapýlacak
23 Filistinli'yi taþýyan Türk
Silahlý Kuvvetleri'ne ait uçak
Ýstanbul'a geldi.
Ýsrail'in Gazze'ye yönelik
saldýrýlarýnda yaralananlardan
tedavisi Türkiye'de yapýlacak
14'ü çocuk 23 Filistinli'yi
taþýyan Türk Silahlý
Kuvvetleri'ne ait uçak,
Ýstanbul'a geldi.
Ýsrail'in Gazze'ye yönelik
saldýrýlarýnda yaralananlardan
tedavisi Türkiye'de yapýlacak
14'ü çocuk 23 Filistinli'yi
taþýyan Türk Silahlý
Kuvvetleri'ne ait uçak,
Ýstanbul'a geldi.
Tel Aviv'den hareket eden
Türk Silahlý Kuvvetleri'ne ait
uçakla Sabiha Gökçen
Havalimaný'na gelen yaralýlarý,
Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah
Ýþler , Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas ve
beraberindekiler pistte
karþýladý.
Baþbakan Yardýmcýsý
Emrullah Ýþler, Türkiye'ye
getirilen 14'ü çocuk 23 Filistinli
yaralýya iliþkin, "Türkiye'ye dua
ve teþekkür ediyorlar. Bundan
sonra da þartlar elverdiði
müddetçe yaralýlarý getirmeye
devam edeceðiz" dedi.
Sabiha Gökçen
Havalimaný'nda, Filstinli
yaralýlarýn hastanelere sevkinin
ardýndan gazetecilere açýklama
yapan Ýþler, askeri uçakla 14'ü
çocuk 23 yaralýnýn getirildiðini
söyledi.
Yaralýlardan bazýlarýnýn
durumunun aðýr olduðunu
belirten Ýþler, "Az önce
onlardan 2'sini hastanelere
gönderdik. Bacaðý kopan ve
çeþitli þekilde yaralananlar var.
Uçaðýn içerisine de biraz önce
girdik. Teker teker ziyaret ettik"
diye konuþtu.
Ýþler, yaralýlarla birlikte
Türkiye'ye gelen refakatçýlarla
da konuþtuklarýný anlatarak,
"Türkiye'ye dua ve teþekkür
ediyorlar. Ayný zamanda da
manzara hiç iç açýcý deðil.
Bildiðiniz gibi daha önce de 3
defada 2 yaralý, 4 yaralý ve
ardýndan 18 yaralýyý
getirmiþtik. Þimdi yine askeri
uçakla 23 yaralýyý birden
getiriyoruz. Bundan sonra da
þartlar elverdiði müddetçe
yaralýlarý getirmeye devam
23 Filistinli'yi taþýyan Türk Silahlý
Kuvvetleri'ne ait uçak Ýstanbul'a geldi.
edeceðiz" bilgisini verdi.
Bu savaþýn bitmesi lazým
Baþbakan Yardýmcýsý Ýþler,
savaþta binlerce masum insanýn
öldüðünü ifade ederek, þöyle
konuþtu:
"Saldýrýlar, dün itibariyle
yeniden baþladý. Bugün en son
gelen rakamlar 20 civarýnda ölü
olduðunu bildiriyordu. Yine
yüzlerce yaralý var. Bu acýnýn
bir an önce dinmesi ve bu
savaþýn bitmesi lazým. Bu
savaþýn maðdurlarý, biraz önce
gördüðümüz gibi çocuklar. 6
yaþýnda çocuk, 7 yaþýnda kýz
çocuðu var. Az önce onlarý
gördük, yüreklerimiz
parçalandý. Ýkisinin de þuurlarý
kapalýydý. Artýk, bu acýlara son
vermek lazým. Ýsrail
saldýrýlarýnýn bir an önce
durmasý lazým. Uluslararasý
kamuoyunun da bu konuda
hassas olmasý lazým. Bu
coðrafyada yaþanan acýlar,
gerçekten büyük sýkýntýlara yol
açýyor. Filistin meselesi, Filistin
ile barýþ saðlanmadýðý
müddetçe de Ortadoðu'da ve
Ýslam dünyasýnda barýþýn
gelmeyeceðini herkes biliyor.
Elbirliðiyle barýþýn saðlanmasý
için herkesin, uluslararasý
camianýn, Birleþmiþ Milletler'in
(BM) harekete geçmesi
gerekmektedir."
Türkiye'nin barýþýn,
huzurun ve istikrarýn
saðlanmasý için üzerine düþeni
yaptýðýný vurgulayan Ýþler,
acýlarýn sadece Gazze'de,
Filistin'de deðil ayný zamanda
Suriye'de, Irak'ta da yaþanmaya
devam ettiðini belirterek, bir an
önce yaralarýn sarýlmasý için el
birliðiyle gayret edilmesi
gerektiðini ifade etti. (AA)
Bu günlerde Ýstanbul'da toplantýsýný
yapan Dünya Müslüman Alimleri
Birliði'nin iþtiraki ile bir süre önce yine
Ýstanbul'da Türkiye Diyanet iþleri
Baþkanlýðýnýn da katýldýðý bir 'Ýslam
Alimleri' toplantýsý yapýlmýþ, Ýslam
dünyasýnýn meseleleri ele alýnmýþ ve bir
sonuç bildirisi yayýnlanmýþtý. Bu sonuç
bildirisinin bütün maddeleri önemli ve
unutulmamasý gereken maddeler
olmakla beraber dördü, içinde
bulunduðumuz bunalýmlý durumdan
çýkmanýn alt yapýsýný oluþturucu olmasý
bakýmýndan güncel önemi haizdir
'10.Hiçbir mezhep, meþrep ve dini
oluþum kendi kanaatini mutlak hakikat
yerine koyamaz, farklý inanýþ ve
düþünüþleri Ýslam dýþý ilan ederek tekfir
edemez, buna dayanarak hayat
haklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný tecviz
edemez. Bu kabil yaklaþýmlara Ýslamýn
temel kaynaklarýndan hiç bir dayanak
getirilemez, herhangi bir fetvaya da
konu yapýlamaz.
'11.Bugün müslüman âlimlere düþen
en büyük görev, Müslüman toplumlarý
ayrýþtýrmaya yönelik fetvalar vermek
yerine; Ýslam dünyasýndaki farklýlýklarý
bir rahmet ve zenginlik olarak görüp
barýþ içinde birlikte yaþamanýn ahlakýný
ve hukukunu yeniden inþa etmek
olmalýdýr. Bugün, akan kaný
durdurmayan bir sözün kýymeti olmadýðý
gibi, kan akmasýna sebep olacak
fetvalarýn da hiçbir deðeri yoktur. Bu tür
fetvalarýn hiçbir dini dayanaðý
olmadýðýndan bunlar yok hükmündedir.
'12.Aslolan herkesin akýl, din, can,
mal, nesil, onur ve haysiyetinin
korunmasýdýr. Müslümanlýk beyanýnda
bulunan her fert müslümandýr ve hiç
kimsenin bu beyaný ilga ve iptal hakký
yoktur. Keza hiçbir fert ve oluþum, ehli
kýbleyi Ýslam dýþý ilan edemez.
Müslümanlarý tekfir etme anlayýþýnýn,
dinen meþruiyeti yoktur. Müslümanlarýn
ortak vicdaný da bunu asla kabul
etmemiþtir. Müslüman toplumlarýn
saðduyusu ve akl-ý selimi geçmiþte
olduðu gibi, bugün de böyle bir
anlayýþýn Ýslam coðrafyasýnda
tutunmasýna müsaade etmeyecektir.
'13.Hiçkimse bir baþka grubu,
mezhebi veya dini tezahürü tahfif ve
tahkir edici ve küçümseyici bir tavýr
içinde bulunamaz. Baþta sahabe-i güzin
ve ehl-i beyt olmak üzere Ýslam
büyükleri ve farklý dini yorum
çevrelerince referans alýnan deðer ve
þahsiyetler hiçbir þekilde istihfaf
edilemez...'
Bu maddelere katýlmamak mümkün
deðil, dünyanýn neresinde olurlarsa
olsunlar, özel aidiyetleri nereye olursa
olsun bütün Ýslam alimleri bu
maddelerde ittifak etmelidirler. Ne yazýk
ki, 10. Maddeye aykýrý olarak oluþmuþ
ve hareket halinde olan gruplar ve
bunlarýn alimleri (?) kitabýn tam orta
yerinden çýkan bu maddeye muhalif
davranýyor, fetvalar veriyorlar.
Bunlarýn içinde, bugün Ýslam'a en
büyük zararý veren IÞÝD'i destekleyenler
ve 'isterlerse onlara, cinsel ihtiyaçlarýný
gidermek için mücahid kadýnlar (!)
gönderebileceklerini ilan edenler bile
var.
Böylesine ortalýðýn toza dumana
boðulduðu günlerde ümmeti, vahdeti,
itidali temsil ettiðine inandýðýmýz alimler
topluluðuna itibar etmemiz, bunlara
kulak vermemiz, düþünce ve
tekliflerimizi bunlarýn toplantýlarýnda
dile getirerek müzakere etmemiz, itibar
görmezse düþüncemizi kendimize
saklayýp camiadan ayrý düþmemeye
gayret etmemiz gerekiyor. Örnek
devirde Râþid Halifeler'in seçiminde ve
yönetiminde büyük sahabîler böyle
yapýyorlardý; farklý düþünce ve
ictihadlarýný serbestçe dile getiriyorlar,
kabul edilmezse camianýn
(temsilcilerinin) kabul ettikleri karara
uyuyorlardý.
Bu kesip biçenler, kendi
ictihadlarýný mutlak hakikat bilenler,
farklý ictihad sahiplerini tekfir edip
öldürenler nereden nasýl çýktýlar?
Bu sorunun cevabýný veren muteber
alimlerin görüþlerini gelecek yazýya
býrakalým.
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Nijerya’da açýlan Kur’an
Kursu için kermes
Gülesin Aðbal
Demirer
A
Afrika ülkesi Nijerya'ya eðitime baþlayan Kur'an Kursu
öðrencileri için yardým kermesi düzenlendi.
Kur'an Kursu yararýna açýlan kermese tüm Çorumlular davet edildi.
frika ülkesi
Nijerya'ya eðitime
baþlayan Kur'an Kursu
öðrencileri için yardým
kermesi düzenlendi.
Kerebigazi Kültür
ve Eðitim Vakfý ile
Adalet ve Medeniyet
Ýttifakýný Destekleme
ve Yardýmlaþma
Derneði
(ADAMDER)'in
birlikte açtýðý
kermeste, hamur iþi
yiyecekler, kek, pasta,
kurabiye, baklava ile
giyim malzemelerinin
satýþý yapýlýyor.
Nijerya'da yeni
açýlan Kur'an Kursu
öðrencilerinin
ihtiyaçlarý için
düzenlenen kermeste,
Kerebigazi Kültür ve
Eðitim Vakfý Baþkaný
Burhan Pekcan,
ADAMDER Baþkaný
Murat Oðuz, dernek
üyeleri ile gönüllüler
görev aldý.
Kur'an Kursu
yararýna açýlan
kermese tüm
Çorumlular davet
edildi.
Kermesi Kerebigazi Kültür ve Eðitim Vakfý ile Adalet ve Medeniyet Ýttifakýný
Destekleme ve Yardýmlaþma Derneði düzenledi.
OKA 2015 bütçesini
hazýrlýyor
O
rta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý
(OKA) Aðustos ayý
toplantýsýný Samsun’da
gerçekleþtirdi.
OKA Konferans
Salonu'nda yapýlan toplantýya Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, Tokat
Valisi Cevdet Can,
Amasya Valisi Ýbrahim
Halil Çomaktekin, Çorum Valisi Sabri Baþköy, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Tokat, Amasya, Çorum illerinin Ýl Genel Meclis
Baþkan ve üyeleri ile
birlik personeli katýldý.
Toplantýda OKA
Yönetim Kurulu Baþkaný ve Tokat Valisi
Cevdet Can yaptýðý konuþmada, “Bölgemizin
illeri olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat
Ýl Koordinasyon Kurullarýnda görüþülen 2015
yýlý yatýrým teklifleri de
yönetim kurulumuzda
bir kez daha deðerlendirilecek ve bölge düzeyinde yatýrýmlarýn koordinasyonu ve bölge planýmýza uygunluðu saðlanmýþ olacaktýr. Ayrýca
bu toplantýmýzda ajansýmýzýn 2015 yýlý çalýþma programý ve bütçe
hazýrlýk çalýþmalarý ele
alýnacaktýr” dedi.
Toplantý hakkýnda
bilgi veren OKA Yönetim Kurulu Baþkaný ve
Tokat Valisi Cevdet
Can, “OKA tarafýndan
bölgemizde kamu kurumlarýmýz, yerel yöne-
timlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum
kuruluþlarý, özel sektör
ve diðer sosyal aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirerek bölgemizin geliþmesini saðlamak ve bu geliþimi
sürdürmek amacýyla
çalýþmalar yürütülmektedir. Ayný þekilde OKA
tarafýndan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat
illerinden oluþan ve
uluslararasý rekabet koþullarýna bölgemizin
uyum saðlama imkanlarýnýn geliþtirilmesine
katký saðlamak üzere
çeþitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir.
Kurulduðundan günümüze kadar ajansýmýz
aracýlýðýyla veya saðlanan mali desteklerle
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Aðustos ayý
toplantýsýný Samsun’da gerçekleþtirdi.
özel sektörün KOBÝ
projeleri ile desteklenmesi, belediyelerin ve il
özel idarelerinin turizm
ve çevre alt yapýsýnýn
geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn da çeþitli alt yapý
projeleri, kümelenme,
lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve
dezavantajlýlara yönelik alt yapý geliþtirme
projeleri gibi çeþitli konulardaki faaliyet ve
projeleri desteklenmesi
uygulamalarý devam
ediyor. Bugün bu toplantýmýzda her ay olduðu üzere ajansýn bölgemizin ve yönetim kurulumuzun gündeminde
bulunan konulara iliþkin deðerlendirmeler
yapýlacaktýr. Bu kapsamda, uygulanmakta
olan doðrudan faaliyet
desteði, teknik destek
programý,
güdümlü
projelerimiz ile diðer
mali destek programlarýnýn uygulama süreçleri gözden geçirilecek ve
tabi ki varsa aksaklýklara iliþkin alýnmasý gereken tedbirler görüþülecektir” diye konuþtu.(ÝHA)
Kur'an'la baþlayýp
Kur'an'la bitirdiler
Hz. Ömer Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri yýl sonu etkinliði düzenledi.
H
Emre Kut
z. Ömer Camii
Yaz Kuran
Kursu öðrencileri yýl
sonu etkinliði
düzenledi.
Dün camide
gerçekleþtirilen
etkinliðe Hz. Ömer
Camii Ýmam Hatibi
Arif Kýsakol ve
Müezzini Mehmet
Atak, Kur'an Kursu
öðreticileri,
öðrenciler ve aileler
katýldý.
Düzenlenen
programda yaklaþýk
150 öðrenciye kurs
bitirme sertifikasý
verildi. Kur'an
Kerim tilaveti ile
baþlayan yýlsonu
etkinliðinde ilahiler,
þiirler, hadisler
okunurken skeçler
oynandý. Çeþitli
dallarda yapýlan
yarýþmalarda
dereceye giren
öðrencilere
hediyeler takdim
edildi. Yaz Kur'an
Kursu öðrencilerinin
ve ailelerinin yoðun
ilgi gösterdiði
program dualarla
sona erdi.
Düzenlenen programda yaklaþýk 150 öðrenciye kurs bitirme sertifikasý verildi.
Yaz Kur'an Kursu öðrencilerinin ve ailelerinin yoðun
ilgi gösterdiði program dualarla sona erdi.
Çiftçiye iyi haber
A
Enise Aðbal
laca Ziraat Odasý
Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, bu yýl yaþanan tabii
afetlerden dolayý yeterli
gelir elde edemeyecek
üreticilerin, Ziraat Bankasý’na ve Tarým Kredi Kooperatiflerine olan düþük
faizli kredi borçlarýnýn ertelenmesine yönelik olarak Bakanlar Kurulu Kararý ile 13 Mayýs 2014 tarih ve 28999 sayýlý Resmi
Gazete’de yayýmlandýðýný
söyledi.
Yýlmaz, “Ülke genelinde olduðu gibi ilçemizde de çeþitli afetlerden dolayý ürünler, hayvanlar, tesisler ve seralar en az %
30 zarar gördü. Bu nedenle hasar tespit komisyonlarýnca arazilerinde hasar
tespit edilen çiftçilerimizin kredi borçlarý 1 yýl süreyle % 3 faiz uygulanmak koþulu ile ertelendi.”
dedi.
Geçmiþ yýllarda Bakanlar Kurulu Kararlarý
kapsamýndaki borç ertelemelerinde afetin türüne
bakýlmaksýzýn çiftçilerin
kullandýklarý tüm indirimli kredileri erteleniyorken,
bu yýl Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü'nün konu
hakkýndaki Yönergesi ile
sadece afet gören ürüne
yönelik kredi borçlarýnýn
ertelenmesi uygulamasý
baþlatýldýðýný kaydeden
Yýlmaz, açýklamasýnda
þunlarý söyledi; “Bu uygulama birçok üreticimizi
maðdur etmiþ olup, borç
erteleme kararýnýn amacýna ulaþmasýný engellemiþtir. Konu ile ilgili olarak
Hazine Müsteþarlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý ile Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü
nezdinde gerekli giriþimlerde bulunulmuþtur. Türkiye Ziraat Odalarý Birliðince yapýlan giriþimler
sonucunda Ziraat Bankasý
Genel
Müdürlüðü
24.07.2014 tarih ve 88
No'lu Yönergesi ile uygulamasý düzeltilmiþtir. Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan
düzeltme ile geçmiþ yýllar-
da olduðu gibi bu yýl da
afet yaþayan çiftçilerin hasar gördükleri ürüne iliþkin kredi borçlarý ile birlikte diðer üretim konularýna iliþkin kullandýklarý
kredileri de erteleme kapsamýna alýnabilecektir.”
sý
Toprak analizi çaðrý-
Tarýmsal üretimin bilinçli ve verimli þekilde
yapýlabilmesi için toprak
analizi yaptýrmanýn büyük
önem taþýdýðýný vurgulayan Yýlmaz, üreticileri bu
konuda duyarlý olmaya
çaðýrdý.
Alaca Ziraat Odasý
Toprak Analizi Laboratuvarýnda, Alaca merkez ve
köylerindeki üreticilerin
yaný sýra yakýn ilçelerden
gelen üreticilere de hizmet
verdiklerini söyleyen Yýlmaz, "Ziraat Odasý bünyesinde yer alan laboratuvardaki aþýrý yoðunluk nedeniyle, toprak analizi yaptýrmak isteyen üreticilerin
numunelerini en geç 25
Aðustos 2014 tarihine kadar getirmeleri gerekiyor.
Bu tarihten sonra gelen
numuneler kabul edilemeyeceðinden, geciken üreticiler toprak analizi desteðinden yararlanamayacaklar.
Alaca Ziraat Odasý
olarak her zaman üreticilerimizin yanýnda olmaya
devam edeceðiz. Bu vesileyle tüm çiftçilerimizin
ürünleri bol, kazançlarý
bereketli olsun.” þeklinde
konuþtu
Üreticiler Ziraat Bankasý’na ve Tarým Kredi Kooperatiflerine
olan düþük faizli kredi borçlarý ertelendi.
8
www.corumhakimiyet.net
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
‘Zebani
zannettim!’
E
fendim; can tatlý, canan tatlý. Bir
yerimizde küçük bir aðrý olsa veya bir
iðne batsa sanki tüm can oraya toplanmýþ
gibi feryat ederiz. Bunda da galiba biraz
haklýyýz çünkü kurbanlýk koçu kesmek için
hazýrlarken, ayaklarýný baðlýyoruz, baþýný
kapatýyoruz ama havyacaðýz yine de
ölmemek için çýrpýnýyor, bir çýkýþ yolu arýyor.
Doðal afetlerde ve özellikle doðal afetlerin %
70' ni oluþturan depremlerde korkuyla,
panikle veya hiçbir þey yokken çok farklý
olaylar yaþanabiliyor. Bu olaylarý sonra
saðlam kafayla hatýrladýðýmýzda; bazen
gülüyoruz, bazen aðlýyoruz bazen de
baþýmýzý avuçlarýmýzýn arasýna alýp kara
kara düþünüyoruz… Bu baðlamda son
yüzyýlýn en büyük afetlerinden olan ve
binlerce vatandaþýmýzý topraðýn kara
baðrýna alan Marmara depreminde onlarca
farklý olaylarýn yaþandýðýna ya bizzat þahit
olduk veya medya vasýtasý ile öðrendik.
Bunlardan bir tanesini sizlerle paylaþmak
istiyorum. 17 aðustos felaketini
unutturmamak adýna…
Marmara depremi tüm Türkiye'yi yasa
boðduðu gibi dünya devletleri üzerinde de
büyük tesir uyandýrmýþ ve bu baðlamda 85
farklý ülkeden 100 küsur kurtarma ekibi
bölgeye gelmiþti. Dini, dili, teni farklý olan bu
ekiplerle afetzede vatandaþlar arasýnda
ilginç olaylar yaþanmýþtý. Bunlardan bir
tanesi de depremin kendini en fazla
hissettirdiði ve deprem sonrasý satýlan
ilaçlarýn % 50 'sinin depresyon ilacý
olduðunun ifade edildiði Sakarya Ýlimizde
yaþanmýþtý. Buyurun gülerken düþünmeye.
*
Binlerce Sakarya 'lý gibi, bu yaþlý teyze
de enkazýn altýnda kalmýþ ve depremin ilk
saatlerinde elinden geldiði kadar imdat
çýðlýklarý atmýþ ama sesini kimseye
duyuramamýþtý. Saatler geçtikten sonra, bu
evde yaþlý bir teyzenin yaþadýðý ve enkazýn
altýnda kaldýðý haberi yetkililere ulaþtýrýlýnca
oraya zenci ekipten bir kiþi
görevlendirilmiþti. Ekip personeli sýnýrlý ama
kurtarýlacak afetzede sayýsý sýnýrsýzdý. Bu
nedenle duruma göre ekipler bölünüp, birer
ikiþer çalýþmak zorunda kalýyordu. Büyük
uðraþý sonucu zenci ekip teyzeye ulaþtý.
Ulaþtý ulaþmasýna ama diyalog kurmak
mümkün deðil. Çünkü teyze; eline geçirdiði
taþ, kiremit, toprak ne bulursa kurtarma
görevlisinin üzerine atýyor. Atacak bir þey
bulamayýnca, kendisini enkazdan çýkarmak
amacýyla elini uzatan zenci ekip görevlisini
kendine yaklaþtýrmamak için, el kol hareketi
yapýyor. Bu da yetmiyor baþlýyor
tükürmeye…
Zenci ekip baþý ilk önce, herhalde
yerinden çok memnun ki çýkmak istemiyor
diye düþünüyor. Dahasý bu iþte bir iþ var
böyle olmamasý lazým deyip, yan binalarda
kurtarma çalýþmasý yapan, Türk ekibine
durumu anlatýyor. Türk ekibinden bir görevli
geliyor ve enkaz altýndaki teyzenin yanýna
yaklaþýyor. Bakýyor teyzenin aklý baþýnda.
Enkaz altýnda kalmýþ ama çok zarar
görmemiþ. ''Teyze uzat elini, seni buradan
çýkarayým'' diyor. Teyzemiz hemen uzatýyor.
Böylece Türk kurtarmacý çekip çýkarýyor.
Türk kurtarmacý teyzeye; '' Teyze bu adama
niye bu kadar eziyet ettin. Bak dünyanýn ta
neresinden seni kurtarmak için buraya
gelmiþ'' deyince. Teyze cevaben '' AH
YAVRUM, ÇEKTÝÐÝMÝ BÝR BÝLSEYDÝN.
BEN KENDÝMÝ ÖLMÜÞ VE CEHENNEME
GÝTMÝÞ SANDIM. BUNU DA ZEBANÝ
ZANNETTÝYDÝM! '' diye cevap veriyor.
Koyunu güden kurdu görür hesabý
topraklarýnýn % 99 'u deprem bölgesi olan
ülkemizde bizlerde depremlerin olduðunu
zaman zaman göreceðiz veya bizzat
yaþamak durumunda kalacaðýz. Bu
sebeple, depremlerin afet yönünü deðilde,
afiyet yönünü görmek istiyorsak ki bunu
hepimiz istediðimizi söylüyoruz. O halde;
depremlerin en çok yaþandýðý ama acýnýn
ayný oranda yaþanmadýðý Japonya misali,
topyekün olarak ''toplumda temel afet
bilincinin'' oluþmasý için köylümüze,
þehirlimize, iþçimize, ustamýza,
memurumuza, amirimize… Vesselam
hepimize görev düþmektedir. Kim için
derseniz. Elbette hepimiz için…
ÖÐRETMENÝME VEFA- 15: Çorum ÝHL
(1984) öðretmenlerimizden merhume
Neziha ÇÖPLÜ hocamýzý rahmetle yâd
ediyorum. Ruhu þad ola. (yazara öneri eleþtiri: 536 5681141)
Yatýrým yapana
vatandaþlýk hakký
H
ükümet, yabancý yatýrýmlarýn önünü açmak için
tarihi bir adým daha atýyor.
Ýngiltere ve Almanya'da olduðu gibi yabancý
yatýrýmcýya uzun süreli ikamet izninin ardýndan
vatandaþlýk hakký verilecek. Blackberry'nin Ýstanbul
doðumlu mucidi ve CEO'su Mike Lazaridis örneðinde
olduðu gibi 'zorunlu askerlik' sorunu yaþanmamasý için
de yasal düzenleme yapýlacak.
SINIRLAMA KALKIYOR
Ekonomi yönetimi, Türkiye'nin nitelikli
yatýrýmcýlar açýsýndan çekim merkezi olmasý için kollarý
sývadý. Yabancý istihdamýna yönelik izin süreçleri de
revize ediliyor. Anlýk ihtiyaçlara hýzlý yanýt için
Medya okuryazarlýðý
dersi yenilendi
muafiyet kapsamýndaki bakým, onarým, montaj iþlerinde
tek giriþli vize, yýlda bir kez kullanma þeklindeki
sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý öngörülüyor. Nitelikli
yabancýlar için eðitim düzeyi ve yapacaðý yatýrýmýn
miktarý esas alýnacak. Yabancýlarýn eþ ve çocuklarýnýn 5
yýl bekleme süresi olmadan diðer yabancýlar gibi
çalýþma izni almalarýnýn da önü açýlacak.(Takvim)
Batý’dakilerin baþý
daha çok aðrýyor
T
ürk Eczacýlar Birliði ve Türk Algoloji Derneði,
Türkiye’nin aðrý haritasýný çýkardý.
Baþý aðrýyanlarýn yüzde 50.1’inin batý, yüzde
18’inin orta, yüzde 9.1’inin güney, yüzde 5.5’inin
ise kuzey illerinde yaþadýðý ortaya çýktý.
BAÞ AÐRISI YÜZDELERÝ
O
rtaokul ve imam hatip ortaokullarýnda seçmeli
olarak okutulan medya okuryazarlýðý dersi
yenilendi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Baþkaný
(RTÜK) Davut Dursun, ortaokul ve imam hatip
ortaokullarýnda seçmeli olarak okutulan medya
okuryazarlýðý dersinin müfredatýnýn Milli Eðitim
Bakanlýðý (MEB) iþbirliðiyle yenilendiðini
açýkladý.
Dursun, yaptýðý açýklamada, öðrencilerin
medya konusunda bilgilendirilmesinden öte
bilinçlendirilmeleri hedefiyle baþlatýlan projenin
2007'den bu yana uygulandýðýný hatýrlattý.
Þu ana kadar 4 milyon öðrencinin medya
okuryazarlýðý dersini seçmeli olarak gördüðünü
belirten Dursun, "Ders medyanýn doðasýný,
yapýsýný irdeleme, medyaya eleþtirel bakabilme
yeteneðini kazandýrma konusunda bilgi verme
amacýna yönelik. Dünyanýn her yerinde þu kabul
ediliyor: Televizyon yayýnlarý özellikle 16 yaþ
altýndaki kiþilerin sosyal, ahlaki veya fiziki
geliþimini olumsuz etkileyebilme kapasitesine
sahip" dedi.(AA)
ALS fýtýkla karýþtýrýlýyor
K
afanýzdan bir kova buzlu su mu dökmek istersiniz,
yoksa ALS için 100 dolar baðýþ yapmak mý?
sloganýyla dikkat çekilen ALS,nedir?
Dünyayý saran ve Türkiye’deki ünlülerin de destek
olduðu bir kova buzlu suyu baþtan aþaðý dökerek
ALS’ye destek olma biçimi giderek daha çok katýlýmlý
hale geliyor. Hastalýðýn adý bu kampanya ile tüm
dünyaca bilinse de, hastalýðýn teþhisi konusunda bir
takým karýþýklýklaALSr ortaya çýkabiliyor.
ALS hastalýðýnýn bulgularý
genellikle fýtýk ile karýþtýrýlýyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Medicana
Bahçelievler Hastanesi Beyin Sinir
ve Omurga Cerrahý Op. Dr. Soner
Büyükkýnacý, dünyada
yaygýnlaþmaya baþlayan ALS
hastalýðýnýn bir kas ve sinir sistemi
hastalýðý olduðunu belirterek, "Bir
kova buz” akýmýnýn sosyal medya
aracýlýðýyla toplumda büyük bir ilgi uyandýrdýðýný ve
ayný çalýþmalarýn EBOLA ve AIDS içinde yapýldýðýný
söyledi.
ALS ve fýtýk hastalarýnýn benzer þikayetlerle
doktora baþvurduðunu belirten Büyükkýnacý sözlerine
þu þekilde devam etti: "Bilindiði gibi çok sýk görülen
bel ve boyun fýtýðý hastalýklarýnda kol veya bacaklarda
uyuþma, güç kaybý yakýnmalarý olmaktadýr. Hastalarýn
büyük bir kýsmý bu sebeplerle bel fýtýðý teþhisi
konularak opere edilmektedir. Zaman zaman
iyileþmeyen, hatta kötüleþen hastalarý araþtýrdýðýmýzda
bir kýsmýnda ALS hastalýðý saptanmaktadýr. ALS, fýtýða
ait bulgularý taklit edebilir ve teþhis koymakta bu
sebeple baþlangýçta güçtür."
BEL VE BOYUN FITIÐI MI? ALS MÝ?
Dr. Soner Büyükkýnacý, bu hastalýklarda kol ve
bacaklarda güç kaybý, erken yorulma, kramp, seyirme,
titreme ve ellerde beceri kaybýnýn yaþandýðýný fakat
ALS hastalýðýnda fýtýktan farklý olarak yüz kaslarý,
çiðneme kaslarý ve konuþmanýn da etkilenebileceðini
ifade etti.
ALS hastalýðýnýn ileri aþamalarýnda solunum
zorluðu baþlar. Maalesef hastalarýn bir kýsmý da
solunum problemlerinden kaybedilir. En çok bilinen
ALS hastalarýnda biri de Stephen Hawking’dir. Yýllar
içinde tüm kas kontrolünü
kaybetmiþtir.
ALS TEÞHÝSÝNDE EMG
TESTÝ VE MRI
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMÝ
ALS hastalýðýnýn teþhisi ve
ayýrýmý için kolay ve ulaþýlabilir
metodlar olduðunu belirten
Büyükkýnacý, EMG (kas ve sinirlerin elektriksel
ölçümlenmesi) diðeri ise MRI adlý görüntüleme
yöntemi olduðunu belirtti. Dr. Büyükkýnacý, "ALS
hastalýðýnda önemli olan hastalýðýn toplumlarda çok sýk
görülen bel ve boyun fýtýðý ile karýþtýrýlmamasýdýr. ALS
hastalarýna çoðu zaman fýtýk tedavisi uygulandýðý
görülmektedir. Þikayetleri tedaviye raðmen geçmeyen
ve güç kayýplarý ilerleyen hastalarda ALS tanýsý akýldan
çýkmamalýdýr. Basit bir EMG testi bu konuda çok
aydýnlatýcý olabilir. Erken teþhis ve doðru tedavi
hastalýðýn seyrini yavaþlatýp kiþilerin ömrünü
uzatabilmektedir. Tanýnýn gecikmesi her iki hastalýkta
da çözümü güçleþtirmektedir. Kolay taný yöntemleri ve
tedavi alternatifleri için muhakkak doktorunuza
Araþtýrmaya göre, araþtýrmaya katýlan
kiþilerin yüzde 63.5’inin son üç ay içinde
baþlarýnýn aðrýdýðýný belirtirken, aðrý çekenlerin
yüzde 73.2’sinde bu aðrý 6 aydan uzun süren
aðrýlar yani kronik aðrýlar olarak karþýmýza
çýkarken, aðrýsý olanlarýn yüzde 50.1’i batý, yüzde
18’i orta bölgede, yüzde 5.5’i kuzeyde ve yüzde
9.1’i güneyde yaþadýðý ortaya çýktý.
Araþtýrmayla ilgili olarak deðerlendirmelerde
bulunan Türk Nöroloji Derneði (TND) Yönetim
Kurulu Üyesi ve Algoloji Çalýþma Grubu
Moderatörü Doç. Dr. Levent Ertuðrul Ýnan, küme
tipi baþ aðrýlarýnýn özellikle erkeklerde daha çok
görüldüðünü söyledi. Dünya ile karþýlaþtýrýldýðýnda
baþ aðrýlarýnýn Avrupa ve Kuzey Amerika ile
benzerlik gösterdiðini anlatan Ýnan, Uzakdoðu’da
baþ aðrýsýnýn daha az görüldüðünü kaydetti.
"DOKTORA DANIÞMADAN AÐRI
KESÝCÝ KULLANMAYIN"
Ýnan, “Türk Eczacýlarý Birliði’nin verdiði
rapora göre kiþi baþýna düþen aðrý kesici miktarý
yýllýk iki kutudur. 1999 yýlýnda yapýlan çalýþmada
aðrýsý olan kiþilerin yüzde 73’ünün aðrý kesici
kullandýðý tespit edilmiþtir. Türkiye’de diðer
ülkelerde olduðu gibi doktora danýþmadan aðrý
kesicilerin sýk kullanýmý yaygýn görülmektedir.
Örneðin baþ aðrýsýnda aðrý kesicinin sýk
kullanýmýnýn tersine baþ aðrýsýný artýrýp tedaviyi
zorlaþtýrdýðý bilinmektedir. Bu nedenle doktora
danýþmadan aðrý kesici kullanmayýn" dedi.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
9
Hemþehrimizden
çarpýcý çýkýþ
Ö
zellikle bonzai nedeniyle artan ölümler dikkatleri bir kez daha uyuþturucuyla mücadeleye çevirdi.
Yeþilay Baþkaný hemþehrimiz Ýhsan Karaman, uyuþturucu kullanýrken yakalanan sanatçýlar için sert konuþtu
ÝMÝRZALIOÐLU EKRANLARDA
GÖSTERÝLMEMELÝ
sýna, kamuoyuna hatta menajerlere, ona iþ verenlere düþen bu insaný piyasadan silmektir. Çünkü biz illegal bir iþ yaptýðý ispatlandýktan sonra hala
toplum nezdinde bu insaný yüceltirsek o zaman kanunsuzluðu kötülüðü
yüceltmiþ oluruz gençlerin gözünde.. Mesela Kenan Ýmirzalýoðlu'nun sarhoþ halleri ekranlarda gösterilmemeli.
ÝYÝ ÖRNEKLER DE VAR
Karaman o sanatçýlar için þunlarý söyledi; Basýn kötü örnekleri mümkün olduðu kadar ekranlara çýkarmamalý. Mesela Tarkan için bildiðim kadarýyla mahkeme kararý yok ama Deniz seki için var. Hiçbir insana ispat
edilinceye kadar suçlu muamelesi yapamayýz. Deniz Seki konusunda ba-
Tabi sanatçýlardan iyi örnek olacak isimler de var. Mesala Çaðla kubat, Sporcu ve düzenli bir yaþamý var. Onunla topluma özellikle gençlere
ulaþmak isteriz. Kenan Sofuoðlu da öyle. Bu isimlerle ekranlar aracýlýðýyla kitlelere ulaþmalýyýz." (Habertürk)
DGS için
tercihler baþladý
Stokçular
zam peþinde
D
GS tercihleri alýnmaya baþlandý. Dikey Geçiþ
Sýnavý (DGS) tercihleri dün alýnmaya baþlandý.
Tercih süreci 26 Aðustos'ta sona erecek.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapýlan açýklamaya
göre, DGS ile ilgili tercih iþlemleri 21-26 Aðustos'ta
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
yapýlacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numaralarý
ve þifrelerini kullanarak bireysel olarak internet
aracýlýðýyla yapacak.
Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile ilgili tablo ve
koþullar tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet
adresinden yayýmlanacak.
U
yanýk üreticilerin stokçuluk yaparak fiyatlarý %
75’e varan oranda yükselttiði bildirildi.
Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu (TGDF) Baþkaný Þemsi Kopuz, iklim
þartlarý bahanesiyle üreticilerin buðday, fýndýk ve
antep fýstýðý baþta olmak üzere hammadde
niteliðindeki birçok üründe stokçuluk yapýp fiyat
yükselttiðini; sanayicinin de yakýn bir zamanda bu
ek maliyeti ürün fiyatlarýna yansýtmaya baþlamak
zorunda kalacaðýný söyledi.
SABRIMIZI ZORLUYOR
(Haber Merkezi)
Fazla becerikli
olanlar iþsiz kalýyor
3500 lirayý almak
S
için son günler
M
EB’in devlet okullarýnda okuyan öðrencilere özel
okullara gitmeleri için vereceði teþvikten
yararlanmak için son hafta. Okullarýn ve velilerin
baþvurularý 25 Aðustos’ta son buluyor. Bugüne dek 2
bin 860 okul teþvikten yararlanmak için baþvurdu.
Velilerin ve okullarýn Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn
verdiði 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasýnda deðiþen
özel okul teþvikinden yararlanmasý için son haftaya
girildi. Baþvurular 25 Aðustos’ta bitecek. Özel okul
fiyatlarý ise cep yakýyor. Anaokullarýnda ücretler 15 bin
TL’ye, liselerde 24 bin TL’ye çýkýyor. Bu ücretler
ortalama rakamlarý gösteriyor. Bazý yabancý özel
okullarda ise Amerikan Robert Lisesi’nde olduðu gibi
yatýlý da okunursa ücretler 70 bin TL’yi aþýyor.
2 BÝN 860 OKUL BAÞVURDU
28 Aðustos’ta teþvik için hak kazanan okul ve
öðrenciler açýklanacak. Teþvik almak için þu ana kadar
baþvuran özel okul sayýsý 2 bin 860. Teþvik
baþvurusunda yapýlacak deðerlendirmelerde öðrencinin
ailesinin geliri önemli olacak. Aile gelir durumu
belgelendirilecek. Ailenin toplam geliri 750 TL ve daha
az ise 10 puan, 751 TL veya bin 500 TL arasý ise 9
puan, 10 bin 501 TL ve daha fazla ise 1 puan verilecek.
Öðrencinin gittiði okul ve yaþadýðý yörenin kalkýnmada
öncelikli olmasý da teþvikte etkili olacak. Öðrencinin,
akademik baþarýsý ile olimpiyatlar ve ulusal-il
düzeyinde yapýlan yarýþmalarda aldýðý dereceler de
öncelik kazanmasýna yardýmcý olacak. 250 bin öðrenci
deðerlendirmede aldýðý puanlara göre sýraya konulacak
ve puanlarýna göre teþvike hak kazanýp kazanmadýðý
belirlenecek.(Haber Merkezi)
on geliþmeler çalýþanlarýn beceri açýðý
yüzünden deðil beceri fazlasý olduðu için iþsiz
kaldýðýný gösteriyor.
Kalýcý iþsizlik için sýk kullanýlan
açýklamalardan biri de beceri açýðýnýn iþverenlerin
kalifiye iþçi bulmasýný zorlaþtýrmasýdýr. Bu
yoruma göre iþçiler bilgiye dayanan günümüz
ekonomisindeki iþlerin üstesinden gelecek eðitim
geçmiþine veya mesleki eðitime sahip deðillerdir.
Ancak pek çok ekonomist bu açýklamaya
þüphe ile yaklaþmaya baþladý. Þüphenin bir
nedeni de artmayan ücretler. Fiscal Times yazarý
Rob Garver’a göre eðer vasýflý çalýþanlara talep
olsaydý ekonomi yasalarý gereði bu çalýþanlarýn
daha yüksek ücret talepleri karþýlanacaktý.
Ücretler Temmuz’a kadarki 12 ay içinde sadece
yüzde 2 oranýnda arttý.
FAZLA NÝTELÝKLÝ
Pennsylvania Üniversitesi Profesörü Peter
Cappelli istihdamdaki sorunun beceri
boþluðundan kaynaklanmadýðýný söylüyor.
Cappelli’ye göre gerçek sorun birçok kiþinin
çalýþtýklarý iþ için fazla nitelikli olmasý.
Beceri açýðý teorisi iþverenlerin ücretleri
aþaðýda tutma isteði ile iþçilerin eðitiminin
sorumluluðunu yine iþçiye yükleme çabasýnýn
birleþiminden geliyor.
Pek çok ekonomist Temmuz ayýnda
ücretlerin artmasýndan sonra istihdam durumu
hakkýnda coþkulu açýklamalar yaptý. Ücretler
kesintisiz altý ay boyunca arttý. 1997 yýlýndan bu
yana böyle bir þey olmamýþtý.
Princeton Üniversitesi ekonomisti Alan
Blinder, Bloomberg’e verdiði mülakatta; “Ýþ
piyasasýnda þu anda saðlýklý bir büyüme yolunda
görünüyor. Bunun iki anlamý var. Ýnsanlar iþ
bulamasa da iþsizlikten kaynaklanan sosyal
sýkýntýnýn azalacak ve ABD iþgücünün
harcanabilir geliri artacak” dedi. (Haber Merkezi)
Twitter Türkiye
için eleman arýyor
S
osyal paylaþým sitesi Twitter, Türkiye için "Kamu
Politikalarý Yöneticisi" arýyor.
Türkiye'de ofis açýlmasý, vergilendirme, kiþilerin
hak ve hürriyetleri kapsamýnda yaptýklarý þikâyetlere
muhatap bulunabilmesi amacýyla 25 Aðustos'ta BTK
yetkilileriyle üçüncü görüþmeyi yapacak olan Twitter,
web sitesinde yayýnladýðý ilan ile Türkiye'de yönetici
aradýðýný duyurdu.
Türkiye için Kamu Politikalarý Yöneticisi (Public
Policy Manager) aradýðýný belirten Twitter, söz konusu
yöneticinin Türkiye'deki Twitter kullanýcýlarý için önemli olan tüm kamu politikalarý sorunlarýný takip ederek,
bu sorunlarýn çözümü için öneriler sunacaðýný bildirdi.
Twitter'ýn Avrupa, Orta Doðu ve Afrika bölgesinden sorumlu merkezinin bulunduðu Ýrlanda'nýn baþkenti Dublin ofisine baðlý olarak çalýþacak olan Türkiye
Kamu Politikalarý Yöneticisi, hükümet temsilcileri,
politikacýlar ve medya tarafýndan Twitter'ýn daha iyi
anlaþýlabilmesi için çeþitli çalýþmalar yürüterek, raporlar
hazýrlayacak.
Ýþe alýnacak yöneticinin Türkiye'deki hükümet,
siyaset ve kamu politikalarý alanýnda kayda deðer
deneyim sahibi olmasý þartý aranan iþ ilanýnda, baþvuru-
da bulunacak kiþilerin üniversite muzunu ve iyi derecede Ýngilizce bilmesi; espri anlayýþý yüksek, sosyal
medya ve yüksek teknoloji bilgisi ile güçlü bir iletiþime
sahip olmasý isteniyor.(Yaygýn basýn)
Piyasadaki spekülatif hareketlerin sanayiciyi
maðdur ettiðini kaydeden Kopuz, “Bir miktar
rekolte kaybý olabilir. Ancak aracýlar, birlikler
fiyatlar artacak diye çiftçiyi yanlýþ yönlendirerek
ürünlerin piyasaya arzýný geciktiriyor. Özellikle
belli kalemlerde çok ciddi fiyat artýþý söz konusu.
Sanayici hammaddeyi normal fiyatýn çok üzerinde
oluþan spekülatif bir fiyatla alýrsa sonunda
tüketiciye yansýtmak zorunda. Zam yapmamak
adýna sabrýmýzý sonuna kadar zorluyoruz. Ancak
býçak kemiðe dayandý. Devlet bu iþe el koymazsa
zamlar kapýda” dedi.
Kopuz, en yüksek fiyat artýþýnýn görüldüðü
ürünlerden fýndýðýn yüzde 75, buðdayýn yüzde 30
zamlandýðýný hatýrlattý. Dünya fýndýk rezervlerinin
yüzde 80’ine sahip Türkiye’de þu anda sanayicinin
fýndýk bulmakta zorlandýðýný belirten Kopuz, “Mal
istiyoruz, ‘Bekle fiyatlar yükselecek’ diyorlar.
Üreticiler, birlikler fýndýðý elinde tutuyor. Yapýlan
spekülasyonlarla fiyatlarýn daha da artmasý
hedefleniyor” diye konuþtu.(Yaygýn basýn)
Sporla uðaþmak
hafýzayý güçlendiriyor
porla uðraþan çocuklarýn hafýzasý daha
S
güçlüSporla uðraþan çocuklarýn hafýzasý daha
güçlü, dikkati daha fazla.
ABD'deki Illinois Üniversitesi'nden bilim
adamlarýnýn araþtýrmasý, ilk kez spor ve beyindeki
beyaz madde arasýnda baðlantý bulunduðunu ortaya
koydu. 9-10 yaþýndaki bazý çocuklarýn beyin
görüntülerini inceleyen bilim adamlarý, spor
yapanlarýn beynindeki beyaz maddenin daha fazla ve
yoðun olduðunu saptadý.
Beyaz maddenin beynin farklý bölgelerindeki
baðlantýlarýn güçlenmesini, dolayýsýyla biliþsel
becerilerin artmasýný saðladýðýný vurgulayan bilim
adamlarý, bir sonraki aþamada düzenli olarak yeni bir
spor dalýyla uðraþmaya baþlayan çocuklarýn
beynindeki beyaz maddenin artýp artmadýðýný
inceleyecek.
(Yaygýn basýn)
10 CUMA
www.corumhakimiyet.net
22 AÐUSTOS 2014
Erdoðan yerine geçecek ismi açýkladý
Baþbakan Davutoðlu
Baþbakan
olduðunca bunRecep Tayyip
larý duymadan
Erdoðan, AK
götürmeye gayParti
Genel
ret ettik. Çünkü
Baþkan ve Baþbu hareketin
bakan adayýnýn
birliði her þeyin
Dýþiþleri Bakaüstündedir. Parný Ahmet Datimiz bu tuzakvutoðlu oldularýn hiçbirine
ðunu açýkladý.
düþmedi. Asýl
imtihan olaðaAK Parti
nüstü genel kuMerkez Yürütruldan sonra
me
Kurulu
baþlayacak. Bu
(MYK) toplanteþkilat, yeni
týsýnýn ardýndan
Genel Baþkamerakla beklený'na ve Baþbanen açýklamayý
kaný'na en güçyapan Erdoðan,
lü þekilde sahip
“27 Aðustos'ta
çýkacak,
her
AK Parti'nin
aþamada yanýnolaðanüstü geda
olacak,
baþanel kurulunda
rýsý için her türaday olarak gelü fedakarlýðý
lecek kiþi ve
gösterecektir.
Türkiye CumYeni
Genel
huriyeti'nin
Baþkan, ekip
Baþbakan adayý
ruhuyla, takým
da Dýþiþleri Baoyunuyla ve orkanýmýz Ahmet
tak akýlla yol
Davutoðlu" deyürüyecek ve
di.
AK Parti'nin
Baþbakan
bütünlüðünü
Erdoðan, topher þeyin üstünlantýya Dýþiþleri
de tutacaktýr
Bakaný Ahmet
hiç
þüphem
Davutoðlu ile Erdoðan, AK Parti Genel Baþkan ve Baþbakan adayýnýn Ahmet Davutoðlu olduðunu açýkladý.
yok" açýklamageldi. Salonda
sýnda bulundu.
"Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarý atýldý. Er"3 DÖNEM KURALI BOZULMAYACAK"
doðan, yaptýðý açýklamada, "MYK kararlarýnýn ülkemize, milletimize hayýrlara vesile olmasýný RabbimÝstiþare süreçlerinde ortaya çýkan çok sayýda isim
den niyaz ediyorum" dedi.
arasýndan elbette birini seçmek gerektiðini dile getiren
Erdoðan, "Futbol oynadýðým zamanlarda hocamýz maBaþbakan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü:
ça çýkarken þunu söylerdi; 'çocuklar kadro 18 kiþi,
"Partinin ilgili kurullarýnda yapýlan deðerlendirmeler
ama sahaya çýkacak olan 11 kiþi. 7 kiþi yedek kulübeve alýnan kararlar Türkiye'nin en büyük siyasi harekesinde kalacak. Bu yedinin içinde ben 3'ünü deðerlenti ve hükümeti olduðu için sadece bir partiyi ilgilendirdireceðim o da maç esnasýndaki performansa göre'
miyor. Türk siyasetinin ve ülke yönetiminin de gelecederdi. Hepsiyle yürümek mümkün deðil. Siyasetlerde
ðini ilgilendiriyor. Hatta AK Parti'de yaþanan geliþmebu kriterlerden ilki, üç dönem kuralýydý. 14 Aðustos
ler tüm bölge ülkeleri ve dünya kamuoyu tarafýndan
2001'de koyduðumuz bu kural bugüne kadar bozulmayakýndan takip ediliyor. Bu yüzden sadece partimizin
dý, inanýyorum ki bozulmayacak" dedi.
deðil ülkemizin de geleceðini ilgilendiren bu konuda
kuyumcu titizliðiyle çok hassas bir çalýþma yürüttük.
"Adayýmýz liyakat ve ehliyet gözetilerek belirÇok uzun istiþarelerin ardýndan belli bir aþamaya gellendi" diye konuþan Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Parti
miþ bulunuyoruz. Deðerli kardeþlerim, partimizi kurkademelerinde yine çalýþ, mani yok. Bakýn bakan yarduðumuzda 14 Aðustos 2001'de bir açýklamamýz vardýmcýlarýmýzýn birçoðu bizim eski milletvekillerimiz.
dý. AK Parti bütün iþlerini istiþarelerle yapar. ÝstiþareBüyükelçi olan arkadaþlarýmýz bile var. Bunlarýn hepler neticesinde kararýný alýr ve onu uygulamaya koyar.
si olabiliyor. Çalýþmak isteyene alan bol. Ama parlaBiz bugüne kadar bundan kaçýnmadýk, taviz vermementoya giriþ çýkýþta biz tüzüðümüze bunu koyuverdik. AK Parti Grubu, Merkez Karar Yönetim Kurulu,
dik. Bir CHP, MHP bunu yapamýyor. Buyurun bunu
Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda, milletvekilyapýn. Birisi 16-17 senedir çakýlý duruyor. Birisi malerimizle istiþarelerimizde arkadaþlarýmýzýn görüþ ve
lum. Millet istemiyor bunu. Millet diyor ki baþarýsýz
önerilerini aldýk."
olduðunda çekil. Bizim daha önce söylediðimizi muhalefet CHP’ye söylüyor. Biz ne dedik, birinci ola"Adayýmýzýn belirlenmesinde gerçekten büyük
mazsak genel baþkanlýðý býrakýrýz."
bir zaman ayýrdýk" diyen Erdoðan, "Aldýðýmýz her
önemli kararda olduðu gibi, bu kararda da sokaktaki
"27 AÐUSTOS'TA ADAYIMIZ DAVUTOÐvatandaþýmýzdan partimizin en üst kuruluna kadar her
LU"
kademede istiþareler yaptýk. Görüþleri, önerileri, eleþBaþbakan Erdoðan, "Bu büyük ve örgütlü teþkitirileri not ettik. Bütün istiþare kurullarýnda öne çýkan
lat kendi içinden sadece bir kiþinin seçilmesi gereken
isimlerin her biri bizim için son derece deðerli isimlerbir anda, o bir kiþiyi de en saðlýklý þekilde belirlemiþdir. Bu görevi yapacak ehliyete sahip çok sayýda aday
tir. 27 Aðustos'ta AK Parti'nin olaðanüstü genel kuruçýkmýþtýr. Çok sayýda arkadaþýmýzý bu kutlu görev için
lunda aday olarak gelecek kiþi ve Türkiye Cumhuriyeönerildi" ifadelerini kullandý.
ti'nin Baþbakan adayý da Dýþiþleri Bakanýmýz Ahmet
"SÜRECÝ SUHULET ÝÇÝNDE BELLÝ BÝR Davutoðlu" dedi.
NOKTAYA GETÝRDÝK"
Erdoðan’ýn ardýndan kürsüye gelen Ahmet DavuSüreci suhulet içinde, barýþ, dostluk ve kardeþlik
toðlu da katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yaptý.
hukuku içinde belli bir noktaya getirdiklerini belirten
(ÝHA)
Erdoðan, "Çok þeyler yazýldý, çizildi. Ama mümkün
Site Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri, harçlýklarýyla cami inþaatýna baðýþta bulundular.
Akþemsettin Camii’ne
harçlýklarýný baðýþladýlar
Recep Mebet
Site Camii Yaz
Kuran Kursu
öðrencileri,
Akþemsettin Camii
Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði’ni ziyaret etti.
Akþemsettin
Camii Derneði
Baþkaný Celal
Alegöz’ün ev
sahipliðindeki ziyarete
katýlan öðrenciler,
harçlýklarýyla baðýþta
bulundular.
Site Camii Ýmam
Hatibi Ali Bostancý ile
bazý dernek
yöneticilerinin de
hazýr bulunduðu
ziyarette Akþemsettin
Camii inþaatýný gezen
öðrencilere yetkililer
tarafýndan bilgiler
verildi.
Duyarlýlýklarýnda
n dolayý öðrencilerini
kutlayan Ali Bostancý,
yaptýðý açýklamada,
“Çocuklarýn,
Çorum’un yeni
simgesi olan böylesine
bir mabedi yakýndan
görmeleri amacýyla bu
programý düzenledik”
dedi.
Çorum
Belediyesi tarafýndan
yürütülen inþaa
çalýþmalarýný da
inceleyen öðrenciler,
tamamlanan
abdesthaneleri de
gezdiler.
Cami inþaasý ve
devam eden
çalýþmalar hakkýnda
açýklamalar yapan
Akþemsettin Camii
Derneði Baþkaný Celal
Alegöz,
hayýrseverlerden
yardým beklediklerini
ifade etti.
Caminin taþ
kaplama iþlerinden
dolayý borcunun
bulunduðunu
hatýrlatan Celal
Alegöz, açýklamalarýný
þöyle sürdürdü:
“Çorumlu
hayýrseverlerin desteði
ile camimizin
inþaasýnda önemli bir
aþamaya geldik.
Çorum Belediyesi
tarafýndan yürütülen
çalýþmalar dahilinde
gövde, kubbe ve
minarelerin inþaasýnýn
ardýndan iç
dekorasyon
çalýþmalarýna
baþlandý.
Akþemsettin
Camii inþaatýna
baðýþta bulunmak
isteyenler Farabi
Caddesi’ndeki camii
inþaatý altýnda bulunan
Dernek Büromuza
baþvurabilir, 224 98
06, 0537 471 50 47 ve
0542 487 72 47
numaralý
telefonlarýmýzdan
detaylý bilgi alabilirler.
Nakdi yardým
dýþýnda inþaat
malzemesi olarak ayni
yardýmda bulunmak
isteyenlerin öncelikle
Derneðimizle irtibata
geçmelerini rica
ediyoruz.
Bugüne kadar
Akþemsettin Camii
inþaatýna katkýda
bulunan ve
yardýmlarýný
esirgemeyen tüm
hayýrseverlere
teþekkür ediyor,
devamýný diliyoruz.”
Orman Mühendisleri
Odasý’ndan proje eðitimi
Çorum, markalaþmada 32. sýrada Baþvurularý süren kurs 29-31 Aðustos’ta
stratejilerini ona göre
Recep Mebet
oluþturarak geleceklerine
Akil Kurumsal
yön verebilsinler.
Kurucu Ortaðý ve Yönetim
Sýnai mülkiyet
Kurulu Baþkaný S.
zannedildiði gibi pahalý,
Baþdenetçi Yarday Gül,
karmaþýk ve riskli deðil. Bu
Çorum’un markalaþmada
düþünce sýnai mülkiyetin
Türkiye genelinde 32.
getireceði mali faydayý ve
sýrada yer aldýðýný açýkladý.
fýrsatlarý göz ardý eder.
Çorum’un marka
Ayrýca bunun için saðlanan
iþletmeler oluþturdamada
destekler de mevcut.
hak ettiði yerde olmadýðýna
Rekabet gücümüzü ve
iþaret eden Yarday Gül,
stratejik avantajlarýmýzý
marka tescilinin önemine
arttýrmak için sýnai
iþaret etti.
mülkiyet varlýklarýný
'Marka Þehir Marka
kullanma yeteneði
Ýþletmeler Projesi'
saðlayan 'Etkili Sýnaî
çerçevesinde Çorum’u
Mülkiyet Yönetimi'ni
S. Baþdenetçi Yarday Gül
daha üst sýralara taþýma
mutlaka kullanmalýyýz.
konusunda kararlý
Etkili Sýnaî Mülkiyet Yönetimi, firmanýn
olduklarýný vurgulayan Gül, yaptýðý yazýlý açýklamada
buluþlarýnýn, markalarýnýn, tasarýmlarýnýn veya telif
þu ifadelere yer verdi:
haklarýnýn korunmasýnýn yaný sýra buluþlarýný
“Küreselleþen dünya ekonomisi içerisinde
ticarileþtirmek, markalarýný pazarlamak, know-how
mevcut konumlarýný korumak ve rekabetçi piyasa
birikimini lisans anlaþmalarý ile deðerlendirmek, sýnaî
koþullarý karþýsýnda devamlýlýðýný garanti altýna almak
mülkiyet içeren ortak giriþim ve diðer tür sözleþmeler
isteyen giriþimcilerimiz için patent, marka ve
yapmak ve fikrî mülkiyet haklarýnýn durumunu etkili
endüstriyel tasarým korumalarý önemli bir rekabet
bir þekilde izlemek ve gereðinde yaptýrým saðlamak
avantajý saðlamakta. Hemen her gün pazarda yeni
konularýnda, gerekli kapasiteye sahip olunmasýný da
ürünler, markalar ve yenilikçi tasarýmlar yerini
içerir.
almakta. Deðiþen koþullara uyum saðlamanýn ve
Çorum olarak ancak ulusal güçlü ve orijinal
ulusal ekonomik büyümenin yolu AR-GE'ye daha
markalar, nitelikli patent ve özgün tasarýmlar
fazla kaynak ayrýlmasýndan, yenilikçi ve yaratýcý
oluþturarak ve bunlarý çeþitli stratejilerle destekleyip
kapasitenin artýrýlmasýndan geçmektedir.
geliþtirerek ekonomik bir üstünlük elde edebiliriz.
Ýþletmeler sýnai mülkiyet sistemini, iþletme
Akil Kurumsal olarak Çorum'un 'Marka Þehir
süreçlerinin ve sektörlerinin bir parçasý olarak ele
Marka Ýþletmeler Projesi'ne desteklerimiz tüm hýzla
almalýdýrlar ki faaliyet gösterdikleri alanda
ve kesintisiz devam ediyor. 2014 yýlý hedefimiz
teknolojinin hangi yönde ilerlediðini ve rakiplerinin
Çorum'u markalaþan þehir ve markalaþan iþletmeler
bulunduðu noktayý en iyi þekilde bilebilsinler ve
sýralamasýnda ilk sýralara taþýmak.”
Murat Çetin
Orman
Mühendisleri Odasý
(OMO) Ýl Temsilciliði,
29-31 Aðustos 2014
tarihlerinde Çorum’da
‘Sertifikalý Proje
Eðitimleri’ kursu
düzenleyecek.
Netcad Kampüs
iþbirliðiyle
düzenlenecek kurs
hakkýnda açýklama
yapan OMO Çorum
Temsilcisi Orman
Mühendisi Ýsmail
Hüsamettin Öztürk,
kayýtlarýn devam ettiðini
söyledi.
‘Ormancýlýk
Uygulama,
Rehabilitasyon ve Yol
Aðlarýnýn
Projelendirilmesi
Sertifikalý Eðitim
Programý’ndan
bahseden Ýsmail
Ýsmail H. Öztürk
Hüsamettin Öztürk,
kursa katýlanlara Netcad
tarafýndan sertifika
verileceðini kaydetti.
Kurs programý
içeriðinden de bahseden
Öztürk, “Orman içerikli
projelerin gerektirdiði
harita, projeksiyon
parametreleri, GPS
verilerinin projeye
aktarýlmasý, 3 ve 6
derece dönüþümleri,
arazi modelinin 2B ve
3B oluþturulmasý,
eþyükseklik eðrileri ve
þev iþlemleri, analizler
(rölyef, yükseklik, eðim,
baký haritalarý), kesit,
profil alýmlarý, kübaj
hesaplamalarý ve
raporlarýn hazýrlanmasý,
þeflik, bölme/bölmecik,
‘Sertifikalý Proje Eðitimleri’, 29-31 Aðustos’ta
sýnýrlarýný diðer yapýlarý,
eðimleri, bakýlarý,
mescere sýnýrý ve
taramalarýný yönetmelik
ve standartlara uygun
olarak hazýrlama, lejand
oluþturma, mevzuata
uygun orman kadastrosu
ve 2B standart çýktý
hazýrlama, raporlama,
yönetmeliklere uygun
paftalama ve çýktý
iþlemleri, projelerin 3D
sunumu ve google
earth’e aktarým iþlemleri
düzenlenen eðitimlerde
ele alýnacak belli baþlý
konular.” dedi. Katýlým
ücreti düþük tutulan
kursla ilgili detaylý
bilginin OMO Çorum
Temsilciliði’nden
alýnabileceði belirtildi.
www.corumhakimiyet.net
Erdoðan Oruç’tan yeni kitap
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
11
‘Mühendis Amca’
çizgilerle öðretiyor
Recep Mebet
Erdoðan Oruç
Leblebi Keyfi
mizah sayfamýzýn
editörü Karikatürist
Erdoðan Oruç’un
‘Yangýn Güvenliði’
konulu yeni kitabý çýktý.
Makina
Mühendisleri Odasý
(MMO) Samsun Þubesi
Yayýnlarý’ndan çýkan
kitapta, ‘Yangýn
nedir?’, ‘Yangýn
Söndürme Tüpü Nasýl
Kullanýlýr?’, ‘Yangýn
Neden Çýkar?’,
‘Yangýndan Nasýl
Korunulur?’, ‘Yangýný
Söndürmek Ýçin Neler
Yapýlýr?’ gibi baþlýklara
yer verildi.
Erdoðan Oruç
tarafýndan hazýrlanan
kitap, Samsun Ýl Özel
Oruç, MMO’nun sosyal sorumluluk projelerine çizgileriyle renk katýyor.
Erdoðan Oruç’un kitabýnýn 60 bin öðrenciye ücretsiz daðýtýlmasý planlanýyor.
Ýdaresi tarafýndan
ilköðretim
öðrencilerine yönelik
hazýrlanan ‘Yangýn
Güvenliði’ adlý projede
kullanýlmak için
bastýrýldý.
60 BÝN
ÖÐRENCÝYE
HEDÝYE
Samsun Valiliði
öncülüðündeki projeye
Samsun Büyükþehir
Belediyesi, Milli
Eðitim Müdürlüðü ile
Samsun Ticaret ve
Sanayi Odasý da destek
verdi.
60 bin öðrenciye
ücretsiz daðýtýlmasý
planlanan kitap
hakkýnda açýklama
yapan MMO Þube
Baþkaný Kadir Gürkan,
çalýþmada emeði geçen
Karikatürist Erdoðan
Oruç’u tebrik etti.
“Yangýnýn
düþmaný su deðil,
dikkat” diyen Kadir
Gürkan, “Yangýn,
karþýlaþmayý arzu
etmediðimiz, genelde
insan hatalarýndan
kaynaklanan, sonuçlarý
yaralanmalara ve
ölümlere yol açabilen
bir olay” dedi.
Yangýný sadece
alýnan teknik
önlemlerle
engellemenin mümkün
olmadýðýna iþaret eden
Gürkan,
“Ýnsanlarýmýzda bu
konuda bilinçlenmeyi
artýrmak ve teknik
önlemler ile
desteklemekle yangýn
güvenliðini
saðlayabiliriz.
Hazýrladýðýmýz proje ile
60 bin öðrencimize
ulaþmayý, yangýn
bilincinin oluþmasýný
saðlayarak riskleri
azaltmayý
hedefliyoruz” diye
konuþtu.
ORUÇ’TAN
ÇOCUKLARA ÖZEL
SERÝ
Yangýn Güvenliði adlý kitap, öðrencilerden büyük ilgi görüyor.
Oruç’un kitabý, ‘Yangýn Güvenliði’ adlý projede kullanýlmak için bastýrýldý.
Yeni eðitim sezonuyla birlikte projenin devam edeceði öðrenildi.
Karikatürist
Erdoðan Oruç, Makina
Mühendisleri Odasý’nýn
sosyal sorumluluk
projelerine çizgileriyle
renk katýyor.
MMO Samsun
Þubesi tarafýndan
yayýmlanan seri için
‘Güvenli Asansör Nasýl
Kullanýlýr?’ ve ‘Enerjiyi
Verimli Kullanabilmek’
adlý iki ayrý kitap
hazýrlayan Erdoðan
Oruç, yeni çalýþmasý
‘Yangýn Güvenliði’yle
de dikkat çekiyor.
Ünlü mizah
dergilerinde
yayýmlanan eserleri ve
karikatür albümleriyle
de adýndan söz ettiren
Çorumlu Karikatürist,
çocuklara hitap eden
sosyal sorumluluk
çalýþmalarýnda
eðlenceli çizgileriyle
birlikte aydýnlatýcý
bilgilere yer veriyor.
‘Mühendis Amca’
tiplemesiyle çocuklarýn
sevgisini kazanan Oruç,
bulmaca ve boyama
sayfalarýyla da
eðlenceli aktiviteler
sunuyor.
Çizgileriyle
Çorumlu’ya karikatür
ve mizahý sevdiren
arkadaþýmýzý kutluyor,
baþarýlý çalýþmalarýnýn
devamýný diliyoruz.
Karikatürist Erdoðan
Oruç, ‘Mühendis
Amca’ tiplemesiyle
çocuklarýn sevgisini
kazandý.
Sosyal medya konulu
karikatürler yarýþacak
Recep Mebet
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti 5. Karikatür
Yarýþmasý baþvurularý
sürüyor.
‘Sosyal Medya’
konulu yarýþma
hakkýnda bilgiler veren
Tertip Komitesi Üyeleri
Altan Özeskici ve
Erdoðan Oruç,
“Karikatür sanatýna ilgi
duyan herkesin
eserlerini bekliyoruz”
diye konuþtular.
Katýlým
koþullarýyla ilgili
açýklamalarda bulunan
Altan Özeskici,
geleneksel hale gelen
yarýþma ile karikatür
sanatý ve iletiþim
dünyasýndaki
geliþmelere dikkat
çekmeyi amaçladýklarýný
söyledi.
SON BAÞVURU
TARÝHÝ 26 EYLÜL
Geleneksel hale
gelen yarýþmanýn Çorum
Belediyesi’nin katkýlarý
ile düzenlendiðini
hatýrlatan Özeskici, son
katýlým tarihinin 26
Eylül 2014 olduðunu
hatýrlattý.
Yarýþma sonucu ile
ilgili deðerlendirmenin
son katýlým tarihini takip
eden günlerde
yapýlacaðýný anlatan
Özeskici, birinciye 2 bin
TL, ikinciye bin 500
TL, üçüncüye bin TL
para ödülü verileceðini
kaydetti.
Mansiyon
ödüllerinin ise 500’er
TL olacaðýný dile getiren
Özeskici, yarýþmacýlara
daðýtýlacak toplam ödül
tutarýnýn 6 bin TL
olacaðýný ifade etti.
HER YAÞTAN
KATILIMA AÇIK
Yarýþma þartnamesi
ile ilgili açýklamalarda
bulunan Erdoðan Oruç
ise çizim tekniðinin
serbest olduðu
yarýþmanýn amatör ya da
profesyonel her yaþtan
karikatüristin katýlýmýna
açýk olduðunu söyledi.
18 yaþýndan küçük
çizerlere özel ödüller
verileceðini de belirten
Oruç, “Gençlik
Ödülleri’ adý altýnda
genç çizerlere özel
hediyeler verilecek.”
dedi.
Oruç, yarýþma ile
ilgili detaylý bilgi ve
þartnameye Çorum
Gazeteciler
Cemiyeti’nin
‘www.cgcd.org’ adlý
resmi internet sitesinden
ulaþýlabileceðini
sözlerine ekledi.
Yapýlan
açýklamada yarýþma
jürisinin ise þu
isimlerden oluþtuðu
bildirildi:
Ali Þur
(Karikatürist), Altan
Özeskici (Karikatürist),
Erdoðan Oruç
(Karikatürist), Kadir
Yüktaþýr (Karikatürist),
Koray Þenyuva (Harita
Mühendisi), Nilgün
Çevik (Çorum
Belediyesi Sanat
Danýþmaný), Sadýk
Örgel (Gazeteci),
Yýlmaz Baþ
(Karikatürist).
Tertip Komitesi Üyeleri Altan Özeskici ve Erdoðan Oruç, yarýþma hakkýnda bilgi verdiler.
12 CUMA 22 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
BENÝM
YERÝME SENÝ
GÖTÜRÜR
Hoca
Nasreddin ölüm
döþeðindeymiþ.
Karýsýný
çaðýrmýþ.
-Haným en
güzel elbiselerini
giy, iyice kokular
sürün, tak takýþtýr
yanýma gel otur.
-Ayol hoca
delirdin mi? Sen bu
durumdayken ben
nasýl süslenirim?
-Ýyi ya azrail
gelince belki
beðenip benim
yerime seni
götürür.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
GÜNLÜK
Abdulkadir OZULU
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:9 Aðustos 1430 Hýzýr:109
22
AÐUSTOS
Kul ne kadar duâ ederse, Allahü
teâlâ, ondan o kadar belâyý
giderir. Muhammed Bâkýr
"Rahmetullahi aleyh"
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
Siyasetname’den seçmeler 4
2014
04.14
05.49
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.51 AKÞAM 19.40
16.35 YATSI
21.07
PRATÝK BÝLGÝLER
Yeni aldýðýnýz jean pantolonlarýnýzý terziye
götürmeden önce 2 kez mutlaka yýkayýn.
Unutmayýn, jean'ler yýkandýðýnda mutlaka
çekme yapar.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
DAMLA
ÖZEL
ELÝTPARK
HASTANESÝ
KARÞISI
213 77 07
ESER
OSMANCIK CAD.
NO:44/C (ULU CAMÝ YAZI ÇARÞISI
ARASINDA)
212 28 57
VEFAT EDENLER
1-Laçin' den gelme, Kahveci Esnafýndan Yakup, Hüseyin
ve Halil AYBALA' nýn kardeþi; Mustafa AYBALA.
2-Gökgözler köyünden gelme, Mustafa ÖZTÜRK"ün oðlu, Erkan ve Evrim ÖZTÜRK"ün babalarý, Mehmet, Memiþ
ve Melek"in kardeþi, Mýstýk ÖZTÜRK.
3-Tatar köyünden gelme, Münüp KOLDAÞ"ýn eþi, Çorum
yumurta çalýþaný Mustafa KOLDAÞ, Serdar KOLDAÞ ve
Defterdarlýk personeli Seldane ÖKMEN"in anneleri, Mali
müþavir Ýbrahim ÖKMEN"in kayýnvalidesi, Nejla ÖKMEN.
4-Ulukavak mahallesi eþrafýndan, Muradiye ve Murat"ýn
babalarý, yörük Mustafa ÇOKSOY.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Þ
Nuþirevan-ý Adil’den birkaç hikaye
öyle derler: Melik Kubad ölünce yerine oðlu
Nuþirevan-ý Adil tahta oturdu. Nuþirevan henüz 18 yaþýnda olmasýna raðmen padiþahlýk iþini
yürütüyordu. Akýllý ve adaleti önde tutan bir kiþiliðe
sahipti. Babasý; çok yumuþak huylu, iyi kalpli ve
çabuk aldatýlan biri olduðu için görevlendirdiði kimselerin kendisine getirdikleri hediyelere memnun
olur, söyledikleri sözlerin hepsini samimi baðlýlýk
ifadeleri sanýyordu.
Nuþirevan, babasýnýn bu zaafýný bildiði için
hiçbir görevliyi hemen deðiþtirmedi. Önce kendisine tam sadýk bir özel ordu teþkil etti. Görevlilere
adalet üzere hareket etmelerini, halký haksýz vergilerle zayýf düþürmemelerini emretti. Lakin görevliler eski tutum ve huylarýný hiç deðiþtirmediler. Padiþah gençtir diyerek daha fazla zulümlerini artýrdýlar. Zulüm görenler saraya feryad ediyorlardý. Nuþirevan bütün yöneticilerini toplayarak bir adalet
divaný kurdu. Bütün yöneticilere hitaben þöyle seslendi:
“Biliniz ki, bu taht bana babadan mirastýr.
Sonra bana karþý çýkanlara karþý kýlýcýmla tahtý korudum. Allah bana bunu lütfetti. Bu devlette hakký
olan hiç kimseyi, nasipsiz býrakmadým. Büyüklüðü
ve vilayeti babamdan bulmuþ olanlarý ayný makam
ve rütbede tuttum. Derecelerini ve nafakalarýný
azaltmadým. Þimdi size söylüyorum ki; Halka, Allah’ýn kullarýna iyi muamele ediniz. Hak olandan
(vergiden) fazlasýný almayýnýz. Ben size saygýmý
muhafaza ediyorum. Sizse benim sözüme kulak
vermiyorsunuz, Allah’tan utanmýyorsunuz. Allah
korusun uðursuzluðunuz bana da tesir eder ve
devletime ziyan verir. Cihan sulh içindedir. Refah
ve huzurunuz yerindedir. Allah’ýn size ve bana ihsan ettiði bu nimete þükretmekle meþgul olalým.
Bu daha doðru olur. Zira zulüm mülkü (memleketi)
zevale (sona) götürür. Nankörlük nimeti yok eder.
Bundan sonra Yüce Allah’ýn kullarýna iyi muamele
etmek lazýmdýr.
Halkýn yükünü hafifletiniz. Zayýflarý incitmeyiniz. Âlimlere saygý gösteriniz. Ýyilerle sohbet ediniz. Kötülerden sakýnýnýz. Huda’yý, melekleri þahit
gösteririm ki, eðer bir kimse bu yola aykýrý baþka
bir yol tutarsa, kendisini (görevde) asla tutmam”
dedi.
Ýslam dünyasý...
Ý
Melikþah’a sunulan bir siyaset kitabý
Hicri Kamerî:26 ÞEVVÂL: 1435
Hepsi de “söylediðin gibi yaparýz, emrine uyarýz” dediler. Birkaç gün geçince yöneticiler iþleri
baþýna döndüler. Cümlesi adaletsizliði ve zulmü yine elden býrakmadýlar. Nuþirevan bu hali görüyor
ve biraz daha zaman geçmesini bekliyordu.
Nuþirevan’ýn bir ordu kumandaný vardý. Azerbaycan ve Horasan valisi idi. Nuþirevan’ýn ülkesinde ondan daha zengin ve daha büyük yoktu.
Eþya, teçhizat ve aletçe tam idi. Bu vali oturduðu þehirde kendisine bir saray yapmak istedi ve
ihtiyar bir kadýna ait bir toprak parçasýna da el koyup kadýný maðdur etti. Zira o kadýn, o toprak üzerinden günde dört lira alýr, bir lirasýný gaza, bir lirasýný yakacaða, bir lirasýný ekmeðe ve bir lirasýný da
sair yiyeceðe verirdi. Elbisesini halk verirdi. Kendisi asla evinden çýkmaz idi.
Bu kadýn, evi topraðý elinden alýnýnca sokakta kalmýþtý. Kendisine vaat edilen ne ev, ne de bir
toprak parçasý verilmedi. Ne kadar valiye baþvurdu ise de kulak asan olmadý.
Kadýn, Nuþirevan’ýn adalet sahibi olduðunu
duymuþtu. Yollara düþüp derdini ona anlatýp hakkýný almak niyetiyle hareket etti.
Bir ay sonra Nuþirevan’ýn sarayý karþýsýnda
oturmaya baþladý. Ve nihayet bir fýrsat oldu, kadýn
Nuþirevan’a dilekçesini uzatarak “Ey melik, eðer
cihan hükümdarý isen, bu zayýf ihtiyar kadýnýn hakkýný ver ve dilekçemi oku” dedi.
Nuþirevan dilekçeyi okudu. Ýhtiyar kadýnýn misafir edilmesini emretti. Kadýnýn geldiði vilayete
ahvali araþtýrmasý için gizlice bir özel görevli gönderdi. Orada bir ay kalmasýný, hem iþlerin nasýl görüldüðünü, hem de kadýnýn sözlerinin doðru olup
olmadýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi.
Bir ay sonra dönen özel görevli, Valinin adaletsizliðinin sürüp gittiðini, kadýnýn bütün söylediklerinin doðru olduðunu Nuþirevan’a anlattý.
Görün bakýn Nuþirevan ne yaptý?..
13
þte bunlar temel noksanlarýmýzdýr. Ýþte
Suriye, iþte Irak, iþte Mýsýr, Tefekkür
iþte Pakistan, Ýþte Afagnis- Dünyamýz
tan, Ýþte Libya, Ýþte Ýslam
Dünyasý….
Asya münafýklarý ve Avrupa nýn kafir zalimleri …
Ya çalýyorlar, yada gasbediyorlar…
On yýl Suudi Arabistan
petrol bakanlýðý yapan Zeki Raþit Yücel
Yamani, daha sonra Amerirasityücel@
kan ajaný olarak vazife yaptý- corumhakimiyet. net
ðý ilan edildi..
Gazze’de insanlarýn ve kullandýklarý
mekanlara en teklenolijik bombalar yaðarken, üstelik mübarek ramazan günlerinde
Ýslam Dünyasýnýn kýlý kýpýrdamadý…
Ve Avrupa bu ülkelere þu yirmi yýl içinde beþ yüz milyar dolarda fazla silah satýþý yaptý.
Ülkemizi idare eden yetkililerin yaptýðý
hayýrlý iþ ise gýda yardýmý göndermek oldu..
Ve adileþen bir tahripkarane rejimi muhafaza etmek ve kuru sýký efelenmeler…
Bu çekilen acýlar inþallah kuvvetli bir
intibaha vesile olur.
Periþan insanlar, yoksul halklar, sýðýnmacý kalabalýklar…
Bu haller ciðerlerimizi daðlýyor. Artýk þu
diz boyu cehalet ve kin duygularýnýn çöplüðe fýrlamanýn zamaný gelmedi mi?
Yetmedi mi çekilen acýlar?
Ve Sultan Abdulhamid'in Medine’ye
kadar döþenen tren hatlarýnýn sökmeniz kime yaradý söyleyin, vahhabi zihniyetliler?
Artýk aðlamayýn ve bizleri aðlatmayýn,
aklýnýzý baþýnýza alýn.
(sürecek)
Kaynak: Siyaset-name.
Yazan Nizamü’l-Mülk, Çev. Prof. Dr. M. Altay
Köymen. Kültür Bakanlýðý
Yayýnlarý. !000 temel eser dizisi. 1990
"Hitit Haber" adlý
mize hizmet verHitit Üniversitesi Hamekteler. Gönlümüz
HAFTALIK
ber Bülteni'nin yeni saarzu eder ki sayýlarý
ethemerkoç@corumhakimiyet.net
yýsýný elime aldým, inartsýn ve hizmet kacelemeye baþladým.
litesi daha da yükOkuduðum her haber,
selsin.
Çorum için çok olumDergiden öðlu geliþme.
rendiðimize göre 7
Hiçbir þey yapfakülte, 3 enstitü, 2
mamaya adeta azmetyüksek okul, 6 Mesmiþ bir yönetimden ve
lek Yüksek Okulu
heba edilmiþ bir rektör
ile üniversitemiz
döneminden sonra ye15.000 öðrenci sayýni rektörümüzle Hitit Üniversitesi yeni kuruluyor diyesýna, 558 akademik personele ulaþmýþ. Bu, þehrimiz
biliriz.
için önemli bir olay.
Yeni göreve baþladýðý dönemde de rektörümüzden
Türkiye'nin her yerinden Hitit Üniversitesini terhalkýn iki önemli beklentisi olduðunu söylemiþtim. Bicih edip gelen öðrenciler var. Baþta Kýrgýzistan, Türkrincisi kampüs sorunu, ikincisi Týp Fakültesi ve hastamenistan, Azerbaycan olmak üzere Kenya, Ýspanya,
nesi. Kampüs sorununu Kuzey-Güney kampüsü formüFransa, Arnavutluk, Kazakistan, Rusya, Almanya, Gürlü ile çözmeye baþladý.
cistan, Ýran ve Afganistan'dan öðrenciler var. Gelecek
sene Filistinli öðrenciler de bunlara katýlacak. Bu bile
Kuzey kampüsünde Rektörlük binasý ile Mühenkentimizin tanýtýmý açýsýndan çok önemlidir.
dislik Fakültesi vardý. Bu bölgeye ilk etapta Ýktisadi ve
Yýllardýr özlediðimiz bir þey vardý; üniversitenin
Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, yemekhane
ve rehber konumunu hissettirmesi. Konferanslar, panelve spor salonu, ýsý enerji merkezi, cami, enstitüler ve
ler, sempozyumlar ve bazý tanýtým toplantýlarýyla fakülmerkez kütüphanesi yapýlmasý planlanmýþ. Hatta bunlatelerdeki öðretim üyeleri ve öðrenciler halkla kaynaþma
rýn ihalesi bile kesinleþmiþ. Bu fakülte ve sosyal tesisimkaný buldular. Bilgi ve bulgularýný halka aktardýlar.
lerin faaliyete geçmesi ile daha ferah mekanlarda öðreAncak sanayimizde öncü rolü üstlenmeleri, sanýyorum
tim yapýlabilecek.
Teknokent ile daha somut hâle gelecektir.
Bu binalarýn biri var ki benim gibilerin çok ilgisiOrganize Sanayi Bölgesi'nde temeli atýlan Teknoni çekiyor: Merkez Kütüphanesi. Bizler, ömrümüz bokent, üniversite-sanayi iþbirliði için önemli bir kuruluþ.
Sadece Çorum'a deðil, ülkemizin her tarafýndan geleyunca kitap aldýk, okuduk, yazdýk. Biriktirdiðimiz kicek
firmalar
aracýlýðýyla katma deðeri yüksek, nitelikli
taplarý kýymetinin bilineceði bir yere devredip bu dünAR-GE faaliyetlerine ev sahipliði yapacak. Böylece
yadan gitmek isteriz. Buna ömrümüz kafi gelmezse
yüksek donanýmlý teknolojik personel de ilimize gelebizden sonra bu kitaplarýn üniversite kütüphanesine incek.
tikalini vasiyet edebiliriz. Pek çok üniversite hocasýnýn,
Sayýn Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
kitap sevdalýsýnýn son arzusudur bu. Aslýnda ilim adamTeknokent'in temel atma töreninde þöyle diyordu:
larýnýn kitaplýklarýný devralarak bedava ve seçme bir ha"Eðer bir fikriniz varsa, bu fikirlerin projeye, projelerin
zineye kavuþmak, üniversite için de bulunmaz bir imise ticari ve katma deðeri yüksek her türlü ürüne dönüþmesine vesile olabilecek bir Teknokentimiz de var"
kan ve fýrsattýr diye düþünüyorum. Bu fikrim pek çok
dostumun da ortak beklentisi durumundadýr.
Sanayileþme azmi ve iddiasýnda bulunan her ilde
Teknokent varmýþ. Biz de bu yolda olan 40 il arasýna giGüney Kampüsüne gelince þu anda üniversitemirebildik nice yollar sonra.
ze 461 dönümlük bir alan tahsis edilmiþ. Buna ileride
bazý kurumlarýn ve arsalarýnýn da devredileceði kesin
Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum için bir
gibi. Ancak en önemli sorun Akýncý Kýþlasý'nýn 258 döþanstýr. Çocuklarýndan uzakta, ama gönlü hep üniversinümlük arazisi. Bu arazinin TOKÝ'ye devrini anlamak
tede. Belki dört beþ saat istirahat ile hep çalýþýyor. Ünimümkün deðil.
versiteye yeni birþeyler katmak, düzeyini artýrmak, ülke çapýnda belli baþlý bir konuma yükseltmek için çabaKýþlanýn þehir dýþýna taþýnmasýna karar verildiðinlýyor.
de Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn burayý Hitit Üniversitesi'ne devredin diye talimatý olmasýna raðmen yetkiGöreve baþladýðý günden beri üniversitede sükulilerin konuya yeterince sahip çýkmadýklarý endiþesi kanet hakim. Kavga ve kargaþa yok. Kentin huzurunu bomuoyunda hakim. Gönül arzu eder ki Çorum'un giriþizacak her hangi bir olay meydana gelmedi. Çorum gibi
ne saðlýkla ilgili fakülte ve yüksek okullarýyla birlikte
hassas ve kýrýlgan bir yapýya sahip olan kentimizde hubüyük bir Saðlýk Kompleksi yapýlsýn. Þehrin giriþinde
zur ve barýþ ortamýnýn devamýnda yönetimin payý ve
muhteþem bir görüntü oluþsun. Çorum'un ünü ve imajý
tavrý göz ardý edilemez.
deðiþsin. Þehrimiz, bir saðlýk kenti ve merkezi konuElbette hiçbir kurum, dikensiz gül bahçesi deðilmuna yükselsin.
dir. Üniversitemizin de ihtiyaçlarý ve sorunlarý olacakKýþla arsasýnýn üniversiteye devrini ve bu büyük
týr. Ama yöneticiler iyi niyetli ve gayretli olduktan sonbeklentilerin gerçekleþmesini saðlayacak olan mülki ve
ra çözülemeyecek sorun yoktur.
siyasi kadrolar asla unutulmayacaktýr. Hizmetleri hep
Bizler, dýþarýdan gözlemleyen ve geliþmeleri yatakdirle anýlacaktýr.
kýndan izleyen kiþiler olarak Hitit Üniversitesi'nin doðBu arada Týp Fakültemiz, sessiz sedasýz yoluna
ru yolda ilerlediði kanýsýndayýz. Ancak siyasi, mülki ve
devam ediyor. Gazi Üniversitesi'nde eðitim gören 119
öðrencisi var. Temel týp, dahili ve cerrahi týp bilimleri
idari kadrolarýn, kentin ileri gelen iþadamlarýnýn ve sivil
bölümlerinde 42 öðretim üyesi görev yapmaktalar. Þu
toplum kuruluþlarýnýn da bu geliþmeye omuz vermeleanda Hitit Üniversitesi Hastanesi'nde 13 profesör, 2 dorini beklemekte ve ummaktayýz. Zira, yapýlan her yatýcent, 19 Yard. Doçent, 8 araþtýrma görevlisi bulunmakrým ve hizmet Çorum'un yararýna olacaktýr, burada katadýr. Hastanenin tecrübeli doktorlarýyla birlikte kentilacaktýr.
Ethem ERKOÇ
2.8888
2.8895
Üniversitemizdeki
geliþmeler
2.1766
2.1771
Gram
ALIÞ
89,23
SATIÞ
89.28
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6975
22 AÐUSTOS 2014
CUMA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMA
www.corumhakimiyet.net
22 AÐUSTOS 2014
Hükümete Doðu
Türkistan çaðrýsý
Gülesin Aðbal Demirer
M
emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý, hizmet kolu þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla yaptýðý basýn açýklamasýnda, Doðu Türkistan'da yaþanan zulme dikkat çekerek, "Doðu Türkistan'da kapalý devre zulümlerin yaþanmaktadýr. Uluslararasý kamuoyunu, vicdan sahibi herkesi katliam ve baskýlarýn sona erdirilmesi için sorumluluk
almaya davet ediyoruz."dedi.
Doðu Türkistan'da, 20 milyonu aþkýn Müslüman
Uygur Türk'ünün Çin devleti tarafýndan her türlü baskýya tabi tutulduðunu belirten Saatcý, yaptýðý açýklamada
þöyle dedi; "Doðu Türkistan'da binlerce Müslüman katledilmiþ ve katledilmeye devam edilmektedir. MemurSen olarak; Memur-Sen ve AB- Türkiye Karma Ýstiþare
Komitesi Doðu Türkistan için çalýþma baþlattý, bu çalýþma kapsamýnda, Memur-Sen ve KÝK üyesi STK'larla bir
basýn açýklamasý yapýldý.
Doðu Türkistan'da; Gazze, Orta Afrika, Mýsýr, Irak
veya Suriye'den farklý bir durum yaþanmaktadýr. Dünya
ile iletiþim kesilmiþ, haber almaya açýk deðil. Bu þekilde zulüm kapalý devre yapýlýp haber yaptýrýlmasý da yasak olduðu için Doðu Türkistan dikkatlerden uzak kalýyor. Yýllardýr Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin çektiði
çile devam ediyor. Ramazan ayýnda bayram yaklaþýrken
itikafa girmiþ 30'un üzerinde ablamýzýn itikafta iken caminin basýlýp, þehit edilmesine gösterilen haklý tepki kalkýþma gibi gösterilerek katliam yapýldý. Bayramýn birinci gününde en az 3 bin kiþi katledildi. Sonrasýnda gelen
bilgiler daha vahim. Yaklaþýk 8 bin insanýn þehit edilmesi söz konusu. Ama Çin kaynaklarý bunu hafif göstererek onlara indirgiyor. Hatta en son gelen haberler göre
baþörtü yasaðý ve baþörtüyle, sakalla otobüslere binilememesi gibi olumsuzluklar yaþanmaya baþlamýþ. Tam
bir zulüm yaþanýyor.
Gazze'de Siyonist devlet Ýsrail'in zulmü var hepimiz Gazzeliyiz diyoruz, Mýsýr'da zulüm var hepimiz Ýhvanýz diyoruz, Suriye'de hepimiz o çocuklarýn yerine
kendimizi koyuyoruz. Irak'ta da durum farklý deðil. Ama
burada Çin'in bilinçli olarak yaptýðý saldýrýlarý dünya kamuoyuna duyurmamak için zulüm yaptýðý köyleri karantinaya aldýðýný ve kamuoyundan gerçekleri gizlediðini görüyoruz. Bunlarýn ötesinde çok daha derin bir tablo söz konusu. Bilinçli bir þekilde Müslümanlara zulüm
yapýlýyor. Müslüman olmayýp baþka dini seçmiþ olanlarýn bu zulmü yaþamadýðýný görüyoruz. Türklüðün Ýslam'la, Müslümanlýkla bütünleþtiði yerde bu zulüm yaþanýyor. Myanmar'da, Arakan'daki cunta devletin, Müslüman olanlarýn evindeki kaþýðýný bile kontrol ediyor,
vatandaþlýk hakký tanýmýyor. Bu yaklaþýmýn aynýsýný Uygur Türkleri, soydaþlarýmýz, kardeþlerimiz yaþýyor.
Türkiye, Çin iliþkileri söz konusu. Bu iliþkilerin
iyileþmesini isteriz. Bu iliþki Doðu Türkistanlýlarýn,
Müslüman kardeþlerimizin rahat etmesini saðlamalý, buna yol açmalý. Dýþarýda Türkiye'yle iyi iliþkilerde bulunan Çin, içeri de soydaþlarýmýzý, dindaþlarýmýzý ve insanlarý üç boyutlu bir katliama tabi tutuyorsa buradaki
ticari menfaat iliþkisi can emniyetinin üzerine çýkmýþ
olur ki bunu da Memur-Sen olarak asla kabul etmeyiz.
Ýliþkilerde bulunan ülkeler doðuþtan gelen haklara saygý
göstermelidir. Bu haklara saygý gösterilmiyorsa o ülkeyle ticaret yapmanýn, kar elde etmenin de bir önemi yoktur."
Doðu Türkistan'da yaþanan olaylarla ilgili memur, iþçi ve iþveren
örgütleri ile çeþitli sivil toplum örgütleri ortak açýklama yaptý
Doðu Türkistan’a sahip çýktýlar
D
oðu Türkistan'da yaþanan olaylarla ilgili memur, iþçi ve iþveren örgütleri ile çeþitli sivil toplum örgütleri ortak açýklama yaptý
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu
(TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken, Doðu Türkistan'da yaþanan olaylarla ilgili, "Din ve vicdan hürriyetini baský altýnda tutan uygulamalar büyük bir zulme dönüþmüþtür" dedi.
TESK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB), Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu
(TÝSK), Hak-Ýþ, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB), Müstakil Sanayici
ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD), Türkiye Ýhracatçýlar
Meclisi (TÝM) ve Türk-Ýþ baþkan ve temsilcileri Doðu
Türkistan'da yaþanan olaylarla ortak basýn açýklamasý
yaptý.
TOBB Ýkiz Kuleler'deki toplantýda söz konusu kuruluþlar adýna basýn açýklamasýný okuyan TESK Baþkaný Palandöken, 20 milyonu aþkýn Müslüman Uygur Türkünün yaþadýðý Doðu Türkistan'da, Müslümanlarýn baský ve þiddete maruz kaldýðýný söyledi.
Ramazan ayýnýn ilk günü baþlayan olaylarýn halen
sürdüðünü anýmsatan Palandöken, olaylar sýrasýnda
Çin'in resmi verilerine göre onlarca, insan haklarý kuruluþlarýna göre binlerce Uygur Türkü'nün yaþamýný yitirdiðini ifade etti.
Bölgeyle saðlýklý iletiþim kurulamadýðýnýn altýný
çizen Palandöken, özellikle Yarkent þehrine baðlý iki
köyde büyük insanlýk dramý yaþandýðý bilgisinin geldiðini bildirdi.
Türkiye-Çin iliþkilerine büyük önem verdiklerini
belirten Palandöken, "Ancak yaþanan haksýzlýða ve insan haklarý ile baðdaþmayan uygulamalara sessiz kalamayýz. Uygur Özerk Bölgesi'nde din ve vicdan hürriyetini baský altýnda tutan uygulamalar büyük bir zulme dönüþmüþtür" ifadesini kullandý.
YARDIM FAALÝYETLERÝ BÝLE ENGELLENÝYOR
Gazeteciye darba tepki
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatcý, Doðu Türkistan’da yaþanan geliþmelerle ilgili bilgi verdi.
Mustafa Demirer
M
emur-Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatci, ABD'de
Ferguson'daki olaylarý takip eden
AA Muhabiri Bilgin Þaþmaz'ýn
gazetecilik görevini yerine getirirken gözaltýna alýnmasýný ve
darp edilmesini kýnadý.
Halkýn haber alma ve gerçekleri öðrenme hakký için görev
yapan AA muhabiri Þaþmaz'a
ABD polisi tarafýndan yapýlan uygulamanýn kabul edilemez olduðunu belirten Saatcý, þöyle dedi;
"Ferguson'daki olaylarý takip
eden Anadolu Ajansý muhabiri
Bilgin Þaþmaz'ýn gazetecilik görevini yerine getirirken, gözaltýna
alýnmasýný ve darbedilmesini kýnýyoruz. Amacý kaos çýkartmak
olduðu ortaya çýkan Gezi olaylarý
sýrasýnda 17 kez açýklama yaparak, Türkiye'yi eleþtiren ABD'nin
olaylarýn baþladýðý kasabada sokaða çýkma yasaðý ilan etmesi,
aktivistler ile gazetecileri gözaltýna almasý, darp etmesi, güvenlik
güçlerinin halka ýrkçý duygularla
saldýrmasý iki yüzlülüðün belgesidir. Sürekli olarak demokrasi ve
basýn özgürlüðünden söz eden
ABD'nin kendi halkýna zulmederek bir kez daha çifte standart uygulamalarýna devam ettiðini görmekteyiz. Günlerdir kendi halkýnýn haklý taleplerine orantýsýz güç
kullanarak cevap veren ABD'nin
þimdi de basýný susturma gayreti
olarak gördüðümüz saldýrýlarýný
devreye sokmasýný anti-demokratik ve düþmanca buluyor, kýnýyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle
gözaltýna alýnan, darbedilen Bilgin Þaþmaz'a ve Anadolu Ajansý
çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Banka ücretleriyle
ilgili düzenleme
U
zun zamandan beri tüketicinin tepkisini çeken banka
ücretleriyle ilgili yeni dönem
baþladý.
Bankacýlýk Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK),
Finansal Tüketicilerden Faiz Dýþýnda Alýnacak Ücret, Komisyon
ve Masraflara Ýliþkin Usul ve
Esaslar Hakkýnda Yönetmelik
Taslaðýný görüþüne açtý.
Kurumun internet sitesinde
yer alan taslaða göre, bankalar,
tüketici kredisi veren finansal kuruluþlar ve kart çýkaran kuruluþlar ile finansal
tüketiciler arasýnda düzenlenen sözleþmeler ve yapýlan bilgilendirmeler en az
12 punto büyüklüðünde,
anlaþýlabilir bir dilde, açýk,
sade ve okunabilir bir þekilde düzenlenecek. Bunlarýn bir nüshasý kaðýt üzerinde veya kalýcý veri saklayýcýsý vasýtasýyla finansal tüketiciye verilecek.
Kaðýt üzerinde düzenlenecek
sözleþmelerde,
"Sözleþmenin bir nüshasýný
elden aldým" þeklindeki
ibarenin finansal tüketici tarafýndan yazýlmasýnýn saðlanmasý zorunlu olacak.
Sözleþmeler kapsamýnda
ücret talep edilebilecek her bir
ürün veya hizmet için ayrý ayrý
olmak üzere finansal tüketicinin
onayý alýnacak.
Finansal tüketicilere kullandýrýlacak krediler için kredi ihtiyacýnýn karþýlanmasýna olanak
saðlayan sistemin iþletilmesi ve
operasyonel süreçlerin yönetil-
mesi amacýyla alýnan tahsis ücreti dýþýnda, istihbarat ücreti,
kredi iþlem fiþi ücreti, ödeme
planý deðiþtirme ücreti, deðiþken
taksitli ödeme planý ücreti gibi
her ne ad altýnda olursa olsun
baþkaca bir ücret talep edilemeyecek.
Kart çýkaran kuruluþlar, finansal tüketicilere yýllýk üyelik
ücreti ve benzeri ad altýnda ücret
tahsil etmedikleri bir kredi kartý
türü sunmak zorunda olacak.
Bölgede en temel insan hakký olan dini vecibelerin
yerine getirilmesinin bile engellendiðini kaydeden Palandöken, aþýrý sert müdahaleler ve idamlarýn giderek
arttýðýna dikkati çekti.
Seyahat özgürlüðü ve haber alma özgürlüðünün de
engellendiðini dile getiren Palandöken, her türlü iletiþim
"KONUYU ULUSLARARASI KURULUÞLARA TAÞIYACAÐIZ"
Dünya kamuoyunun konu hakkýnda bilgilendirilmesi ve endiþelerin giderilmesinin aciliyet arz ettiðine
iþaret eden Palandöken, þöyle devam etti:
"Endiþeleri gidermenin öncelikli yolu, dünyadan
soyutlanmýþ olan bölgeyi, özellikle Yarkent'i tekrar saðlýklý iletiþim kanallarýyla dünyaya baðlamaktýr. Bu kapsamda bölge acilen yardým kuruluþlarýna ve uluslararasý insan haklarý gözlemcilerine açýlmalýdýr.
Yaþanan toplumsal huzursuzluðun bir güvenlik
problemine dönüþmemesi için, insanlarýn en doðal hakký olan din özgürlüðü üzerindeki baský ortadan kaldýrýlmalýdýr. Bizler iþveren, iþçi, memur, esnaf ve çiftçi kesimi olarak, bugüne kadar Filistin, Irak, Suriye'de ve dünyanýn her bölgesinde sýkýntý yaþayan kardeþlerimizin yanýnda olduk. Sýkýntýlarýný hafifletmek adýna maddi ve
manevi her türlü desteði verdik, veriyoruz.
Bu kapsamda; Doðu Türkistan'da yaþanan olaylarý
ve atýlmasý gereken adýmlarý üyesi olduðumuz uluslararasý kuruluþlara taþýma kararý aldýk. Böylece uluslararasý camianýn konuya daha duyarlý hale geleceðine inanýyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerinden de ayný hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."
Geliþen Türkiye-Çin iliþkilerinin Uygur Bölgesi'nde yaþayanlara olumlu yansýmasýný beklediklerini
belirten Palandöken, hükümetin bölgede demokratikleþmeyi cesaretlendirecek her türlü tavsiye ve atacaðý her
türlü adýmý desteklediklerini sözlerine ekledi.
Ortak basýn toplantýsýna, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, MÜSÝAD Baþkaný Nail Olpak, TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, Hak-Ýþ Baþkaný Mahmut Arslan, Memur-Sen Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Türkiye
Kamu-Sen Baþkaný Ýsmail Koncuk, Türk-Ýþ Baþkaný Ergün Atalay, TÝSK Baþkanvekili Erol Kiresepi, TZOB
Baþkan Danýþmaný Hasan Hüseyin Coþkun katýldý.
(A.A.)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
Uzun zamandan beri tüketicinin tepkisini çeken
banka ücretleriyle ilgili yeni dönem baþladý.
kanalýnýn kapatýldýðýný söyledi.
Yardým kuruluþlarýnýn dahi bölgeye girmesinin engellendiðini ve bölgeden saðlýklý haber alýnamadýðýný
anlatan Palandöken, "Bölgenin dünya ile baðýnýn kesilerek bu þekilde karantinaya alýnmasý, durumun vahametiyle ilgili endiþelerimizi arttýrmaktadýr" deðerlendirmesinde bulundu.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
www.corumhakimiyet.net
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
Emniyet’ten pasaport uyarýsý
Emniyet Genel Müdürlüðü hassas elektronik
devreler bulunan pasaportlarýn nasýl muhafaza edilmesi
gerektiðini açýkladý.
Emniyet Genel Müdürlüðü Pasaport ve Güvenli
Belge Daire Baþkanlýðý, yongalarýnda (özel cihazlarla
okunabilen güvenlik katmaný) hassas elektronik devreler bulunan pasaportlarýn nasýl muhafaza
edilmesi gerektiðini açýkladý.
Pasaportlarýn, aþýrý soðuk ya da sýcak
ortamlardan ve nemden korunup, temiz ve
kuru ortamlarda muhafaza edilmesi gerektiði belirtildi. Pasaportlardaki yonganýn
zarar görmemesi için pasaport defterlerinin
bükülmemesi gerektiðine dikkat edilen
Pasaport ve Güvenli Belge Daire
Baþkanlýðý açýklamasýnda, defterlerin
delinmemesi, katlanmamasý ve buruþturulmamasý istendi. Pasaport defterlerinin
bükülmesine sebebiyet verecek þekilde
giysilerin ön veya arka ceplerinde taþýnmamasý gerektiðine dikkat çekilen açýklamada, þu uyarýlara yer verildi: “Aþýrý soðuk ya
da sýcak ortamlardan ve nemden korunmalýdýr. Temiz ve kuru ortamlarda
muhafaza edilmelidir. UV (morötesi) ýþýnlara maruz býrakýlmamalýdýr. Basýnç uygulanmamalý, kazýnma veya sürtünmeye
maruz býrakýlmamalýdýr. Zedelenme ve çarpmalara karþý
dikkatli olunmalýdýr. Herhangi bir sývýya batýrýlmamalýdýr. Deðerli Kaðýtlar Kanunu’na göre deðerli kaðýt
niteliðinde olan pasaport defterlerinin yukarýda belirtilen
hususlara uyulmamasý sebebiyle kullanýlamaz hale
gelmesi durumunda ücreti karþýlýðýnda yenilenmesi
gerekecektir. Pasaportlarý bilinçli bir þekilde tahrif etme
ya da içindeki bilgileri deðiþtirme giriþiminde bulunanlar hakkýnda ise yasalarýmýzdaki cezai hükümler doðrultusunda ilgili makamlar tarafýndan yasal iþlem yapýlmasý
söz konusudur." Açýklamada, Uluslararasý Sivil
Havacýlýk Örgütü (ICAO) mevzuatý uyarýnca, en geç 1
Nisan 2010 tarihi itibariyle üye ülkelerin makinede
okunabilir pasaport vermeye baþlamýþ olmalarý
gerektiði hatýrlatýldý. Makinede okunamayan nitelikteki eski tip pasaportlarýn tüm dünyada yürürlükten kalkma tarihinin 24 Kasým 2015 olduðuna
iþaret edilen açýklamada, "Dolayýsýyla, makinede
okunamayan nitelikteki Türk pasaportlarý da 24
Kasým 2015 tarihini geçmemek kaydýyla geçerlilik
sürelerinin sonuna kadar kullanýlabilecektir. Ancak
bu tarihten sonra tüm dünyada seyahatlerde yalnýzca pasaportlar kullanýlacaktýr." ifadeleri yer aldý.
Emniyet Genel Müdürlüðü Pasaport ve
Güvenli Belge Daire Baþkanlýðý, pasaport yongalarýnýn içerisindeki bilgileri merak edenleri de
unutmadý. Baþkanlýk, "Bütün pasaport baþvuru ve
teslim merkezlerine sýnýr geçiþlerinde kullanýlan
pasaport okuyucularýyla ayný iþlevi gören cihazlardan yerleþtirilmesi öngörülmektedir. Dileyenler,
pasaportlarýný bu cihazlarda okutarak yonganýn
içinde hangi bilgilerinin yer aldýðýný görebileceklerdir." açýklamasýnda bulundu. (Haber Merkezi)
Alerji
mevsimi
geliyor
U
zmanlar, sonbaharýn
baþlangýcý sayýlan Eylül
ayýna sayýlý günler kala
vatandaþlarý alerjik hastalýklara
karþý uyardý.
Kulak-Burun-Boðaz Opr.
Dr. Emre Polat Canbolat,
“Alerji özellikle mevsim
geçiþlerinde daha sýk gözlenen
burunda þiþlik, kýzarma, nefes
alma zorluðu, hapþýrýk ve
beraberinde horlama gibi
þikayetlerle giden bir
rahatsýzlýk.
Polenler, güneþ, çiçek
tozlarý burnun içine girerek
burnun içerisinde mukoza
dediðimiz hem nefes almamýzý
saðlayan hem daha kaliteli
hava almamýzý saðlayan
bölgede aþýrý þiþliklere,
akýntýlara neden olabiliyor.
Buna baðlý olarak kiþilerde
nefes alma zorluklarý,
hapþýrýklar, burun akýntýlarý ve
beraberinde horlama
oluþabiliyor” þeklinde konuþtu.
ALERJÝDEN NASIL
KORUNABÝLÝRÝZ ?
Canbolat, “Bunlardan
korunmak mümkün. Öncelikle
kendinize dikkat etmeniz
gerekiyor. Mümkün olduðu
kadar özellikle mevsim
geçiþlerinde sonbahar
aylarýnda, ilkbahar aylarýnda
polenli ortamlardan, tozlu
ortamlardan uzak durmak
gerekiyor.
Klimalar havayý hem
kurutup hem de tozlu ve kirli
olan filtrelerinden çýkan pis
hava nedeniyle maalesef alerji
potansiyelini artýrabilirler. Bu
yüzden klimalarý mümkün
olduðu kadar sýk aralýklarla
temizlemek gerekiyor. O
yüzden hastalarýmýza önerim
mümkün olduðu kadar
klimalarýnýn filtrelerini
temizlemeleri ve olabildiðince
evi
havalandýrmalarýdýr.”Bunun
yanýnda eðer ki öyle bir
ortamda çalýþýyorsanýz,
ortamýnýz veya iþ yeriniz ona
müsaitse maske tarzý veya
koruyucu baþka önlemler
alarak kendinizi
koruyabilirsiniz” dedi.
ALERJÝNÝN
TEDAVÝSÝ
Alerjik hastalýklarýn
tedavisinin daha uzun
sürdüðünü anýmsatan
Canbolat, “Yine de geçmeyen
hastalarýmýzda bizim çeþitli
tedavilerimiz oluyor. Öncelikle
burun spreyleri kullanýyoruz.
Bunun yanýnda çeþitli alerji
ilaçlarý kullanýyoruz. Yalnýz bu
ilaçlarla yapýlan tedavi uzun
süreli bir tedavi. Bir günde iki
günde tedavi olmak çok
mümkün deðil. O nedenle en
az bir aylýk bir buçuk aylýk
tedaviler yapmak
durumundayýz. Hastalarýmýzý
bu nedenle sürekli kontrollere
çaðýrýyoruz” dedi.(ÝHA)
Çocuklar en çok
suç maðduru
G
üvenlik birimlerine 2013
yýlýnda gelen veya getirilen 273
571 çocuðun %44,5'i suç maðduru
olduðu görüldü. Bu çocuklarýn
%54,5'i erkek, %45,5'i ise kýz
çocuðu oldu.
Çocuklar suça sürüklendi
Suça sürüklenen çocuk sayýsý
2009-2013 yýllarý arasýnda %68,9
arttý. Suça sürüklenme nedeni ile
2013 yýlýnda güvenlik birimlerine
getirilen 115 439 çocuðun
%36,9'una yaralama suçu isnat
edildi. Bu suçu %28,6 ile hýrsýzlýk,
%9,1 ile de uyuþturucu veya uyarýcý
madde kullanmak, satmak veya satýn
almak suçu izledi. Ayrýca, çocuklarýn
%3,7'si mala zarar verme, %3,5'i de
tehdit suçu ile güvenlik birimine
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
getirildi.
Kayýp (bulunan) çocuk sayýsý
arttý
Hakkýnda kayýp müracaatý
yapýlan ve daha sonra bulunan
çocuk sayýsý 2013 yýlýnda 2009
yýlýna göre %97,4 arttý. Kayýp
(bulunan) çocuklarýn 2013 yýlýnda
%39,6'sý erkek, %60,4'ü kýz çocuðu
oldu.
Suça sürüklenen çocuklarýn
%41,9'u baðýmlýlýk yapan madde
kullandý
Baðýmlýlýk yapan madde
kullanan çocuklarýn %67,9'u sigara,
%9,2'si esrar, %6,3'ü sigara ve esrar,
%6,1'i de sigara ve alkol kullandý.
Ayrýca, 11 yaþ ve altý çocuklarýn da
baðýmlýlýk yapan madde
kullandýklarý görüldü.
Suça sürüklenen çocuklarda
madde kullanýmý 2009 - 2013
arasýnda %162 arttý
Son beþ yýlda suça sürüklenen
çocuklardan madde kullananlarýn
sayýsýnda önemli artýþ olduðu
görüldü. Daha çarpýcý bir artýþ ise,
11 yaþ ve altýndaki çocuklarda 2013
yýlýnda 2009 yýlýna göre %270,7
artmasý oldu. Diðer bir dikkat çekici
deðiþim ise, 2013 yýlýnda 2009
yýlýna göre en büyük artýþýn %658,7
ile bir veya birden fazla uyuþturucu
madde kullanan çocuklarýn
sayýsýnda (sadece uçucu, çözücü,
yapýþtýrýcý, esrar, eroin, kokain, hap,
bonzai kullanýcýlarýnda)
gerçekleþmesi oldu. Yaþ gruplarýna
bakýldýðýnda, en büyük artýþ 11 yaþ
ve altýndaki çocuklarda görüldü.
Haber Merkezi
15
Mustafa ÖZÇATALBAÞ
Deli deli
tepeli
dama abdal desen bozulup kýrýlýr.
A
Mana cahilidir çünkü. Ne bilsin
Abdal, kendini Tanrýya adamýþ, hak
yoluna kapýlanmýþ kul demektir.
Büyüklerimizin 'Allah'ýn Divanesi' de
dedikleri onlar, halk itikadýnca þeytanýn
kendilerine yaklaþmadýðý, çoðumuzun
bilip sezemediðini de bilenlerdir. Hani þu
'abdal'a malum olur' meselesi..
Çocukken o yaz tatilleri türlü çeþit
sanatkâra çýrak durduðumuz çarþýda;
Ulu Camili Mevlüt, Deli Seydi, Salyalý Ali
vardý. Büyük küçük herkes onlara özel
garip bir alâkayla yaklaþýlýrdý.
Hele de kadýnlar, çarþý maðaza
dolaþýrken öyle, genç Seydi divanesinin
önüne geçip sorarlardý:
- Seydiii!
- Buyur, buyur.
- Aslaným yiðidim!
- Söyle söyle..
- De bakayým de hele, þu bizim
evde kalan kýz bu yýl koca bulacak mý?
Seydi genç yaþýna raðmen
tepesinde bir tutam kalmýþ saçýný bir iki
sývazladýktan sonra göðe bakarak;
- Yok yok yok….
Der, yürür giderdi.
Geride yine eli boþa çýkmýþ
mahzun Sultan Ana, saf saf;
- Ula bi eyi düþünüp de cevap
vereydin kerata!
Beride bohca koltuðunda Paþa
Hamamý'ndan yeni çýkmýþ Zakiye Garý,
karþýdan gelmekte olan Seydi'ye ýþmar
eder çaðýrýrdý;
- Seydiiim! Benim oðlan lisede üç
dersten ikmale kaldý bu yýl Eylül'de
geçecek mi?
Seydi, yine aklý bir karýþ havada
çocuklar misali sýrýtarak,
- Ya ya geçer geçer…
- Eh aðzýna saðlýk ula, al þu iki
onluðu da( 20 Krþ) bi francala al kendine
emi…
……………
O geçmiþ yýllarda bir gün Ulu
Camili Mevlüt'ü sokaðýn birinde mahalle
çocuklarýyla bilye oynarken görmüþtüm.
Oyun sonu ütülünce koca adam baþladý
bebekler gibi aðlamaya. Kazanan
çocuða parasýný verip üttüklerini
Mevlüd'e geri vermesi için ne kadar
iknaya çalýþsak da olmadý, üttüklerini
alýp kaçtý. Mevlüt te zýrýl zýrýl peþinden.
Yine baþka bir zaman Mevlüd'ü Ulu
camii avlusunda aðlarken görmüþtüm:
Çarþý esnafýndan bir kaç adam etrafýna
toplanmýþtý;
- Noldu Mevlüt?
- Kayiþim düþtü helaya kayiþim.
Kalabalýktan biri;
- Aðlama oðlum, o pis çukurdan
alýnsa da kullanýlmaz daha. Gel sana
Saraçlar Arastasýndan beðendiðin
yenisini alalým' diye ne kadar
uðraþtýlarsa da o zýrýl zýrýl aðlamaya
devamla;
- Olmaz, olmaz ille de eski
kayiþim, ille de düþen kayiþim diye
sýzlanýyordu!
……………………………..
Bugün Çorum'da iflah olmaz inat
oðlu inatlara söylenen (ille de kayiþim)
tekerlemesi Ulucamili Mevlüt'ten
hatýradýr..
……………………..
Bir edibimiz "Türkmen milleti deliyle
yeninin düþkünüdür." diyor. Geçmiþte
kimileri akýldan noksan zavallýlarý daha
da dellendirmek ister gibi peþine düþer
kýzdýrýrlardý!
- Deli deli tepeli kulaklarý küpeli.
- Heey uykuda çorap örüyon mu?
- Denize kapak yapýyon mu?
- Ali aða Postun tüylerini sayýyon
mu?
Vesaire vesaire. Zavallýlar, eline
geçirdiði taþlarla geri dönüp baðýranlarý
kovalardý…
………………..
Ne gariptir ki onca yýl süren
çocukluðumda o saf, aklý kýsalarýn, hiç
bir akýllýya zarar verdiðini görmedim.
Lakiiin, sözde akýllý geçinenlerden yaka
silken caný yanan çok
….
Demek ki deli ol, akýllý ol fark etmez.
Marifet insanýn zararsýzlýðýnda, kendini
sevdirmesinde. Evet evet hikmet
sevmede sevilmede…
16 CUMA 22 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Kargý’da sorun dinlediler
Ý
l Genel Meclis
Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya ve Ýl
Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer Arslan,
Kargý ilçesi Göl köyde
bir dizi incelemelerde
bulundu.
Ýnceleme
ziyaretinde Kargý
Belediye Baþkaný Zeki
Þen, Ýl Genel Meclis
Üyeleri Mustafa Yýldýz
ve Mesut Tuðrel, Göl
Köy Muhtarý Naci
Hasdemir, Kargý Göl
Köy Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Baþkaný Mehmet Yurt
ile Dernek Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa
Doðan Ünver hazýr
bulundu.
Ziyarette Kargý
Göl Köyün þiddetli
yaðýþtan dolayý hasar
gören yollarý ile
köydeki alt yapýlar
incelendi. Göl Köy
Muhtarý ile Dernek
Yönetim Kurulunun
köy ile ilgili taleplerini
ve Ýl Özel Ýdaresi ile
ortak proje
gerçekleþtirme
taleplerini içeren
dosya Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer
Arslan'a teslim edildi.
(Haber Merkezi)
Göl Köy’ün sorunlarý hakkýnda dosya verildi.
Tarancý’dan
iade-i ziyaret
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý’ný ziyaret etti.
Enise Aðbal
E
mniyet Müdürü
Salih Erkan
Tarancý, Çorum
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý’na
iade-i ziyarette
bulundu.
Oda Baþkaný
Tahsin Þahin ile
birlikte Yönetim
Kurulu üyelerinin de
yer aldýðý ziyarette
Tarancý, baþta trafik
olmak üzere çeþitli
konularda Oda
yönetimiyle fikir
alýþveriþinde bulundu.
Emniyet Müdürü Tarancý, Oda Baþkaný Tahsin Þahin ile trafiði konuþtu.
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Kargý Göl Köy’ü ziyaret etti.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
TSO’dan uyumlu
çalýþma temennisi
Ç
Gülesin Aðbal Demirer
orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný
Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Defterdarlýðý görevine
atanan Defterdar Ali Sormaz'a tanýþma ziyaretinde
bulundular.
Karadaþ ve Baþaranhýncal ziyarette, Oda faaliyetleri ve Çorum ekonomisine iliþkin bilgiler vererek, þehrin kalkýnmasý ve geliþmesi için Defterdarlýðýn büyük bir özveri ile çalýþacaðýndan emin olduklarýný söylediler. Ziyarette ayrýca, iki kurum
arasýnda bugüne kadar uyumlu bir çalýþma ortamý-
17
nýn mevcut olduðunu belirterek, bundan sonra da
devam etmesi temennisinde bulundular.
Karadaþ ve Baþaranhýncal, Defterdarlýðýn TSO
ile iyi iliþkiler içerisinde olacaðýný ve Çorum’un
ekonomik baðlamda kalkýnmasýnda birlikte çalýþacaklarýný ümit ettiklerini belirterek, Defterdar Ali
Sormaz'a yeni görevinde baþarýlar dilediler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
Defterdar Sormaz da, TSO Meclis Baþkaný Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal'a teþekkür etti.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Sungurluda bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Sungurlu’da eðitim
yatýrýmlarýný inceledi
Ç
‘Hasta ve Yaþlý Refakatçisi’ mesleðinde iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
ÝÞKUR’dan meslek kursu
Ç
Enise Aðbal
alýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü ile
Dodurga Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde, ‘Hasta ve Yaþlý Refakatçisi’ mesleðinde iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
20 kiþilik 1 grup halinde düzenlenecek kurs, 1
Eylül - 31 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda düzenlenecek. Seçilen kursiyerlerin, eðitime devam etme zorunluluðu bulunacak. Kursu yarýda býrakan veya devamsýzlýktan kalan kiþiler 24 ay boyunca ÝÞKUR'un
herhangi bir kurs veya programýndan da faydalanamayacak.
Kursa katýlma þartlarý
ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþýný tamamlamýþ olmak, bayan olmak, en az ilkokul mezunu ol-
mak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim öðrencilerinin
baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP)
ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde
faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak,
Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan
müracaatçýlarýn son baþvuru tarihi olan 27 Aðustos
2014 Çarþamba gününe kadar (son gün dahil) ÝÞKUR
Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý veya Dodurga Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekecek.
Kursiyerler, 28 Aðustos Perþembe günü saat
10.00’da Dodurga Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nde belirlenecek.
orum Ýl Milli
Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük,
Sungurluda bir dizi
ziyaret ve
incelemelerde
bulundu.
Þube Müdürü
Arslan Arslan ile
Sungurlu'ya gelen Ýl
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
Süleyman
Atcýoðlu’na yeni
görevinde baþarýlar
diledi.
Daha sonra
Sungurluda bir dizi
incelemelerde
bulunan Seyit Ali
Büyük ilk olarak
Sungurlu Fen lisesi
inþaat alanýný gezdi.
Haydar Öztaþ
Anadolu Lisesi
Pansiyonu, Ýmam
Hatip Lisesi
Pansiyonu, Ýmam
Hatip Ortaokulu,
Ýsmetpaþa Ýlkokulu ve
Saðlýk Meslek
Lisesi'nde
incelemelerde
bulunan Büyük,
bakým onarým yapýlan
okullarýn
yetkililerinden bilgi
aldý.
Sungurlu Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
Süleyman Atcýoðlu
bu nazik ziyaretinden
dolayý duyduðu
memnuniyetini ifade
ederek, Ýl Milli
Eðitim Müdürü
Büyük'e teþekkür
etti.(ÝHA)
Seyit Ali Büyük, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman
Atcýoðlu’na yeni görevinde baþarýlar diledi.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
22 AÐUSTOS
Toprak Mahsulleri Ofisi
Çorum Þube Müdürlüðü
Toprak Mahsulleri Ofisi
Çorum Þube Müdürlüðü
ve baðlý iþyerlerinde
bulunan hurda polietilen
ve hurda polipropilen
çuvallarýnýn satýþý iþi.
Yer: TMO Çorum Þube
Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
28 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili Ýskilip ilçesi
Çukurköy köyünde
bulunan 5 adet tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
muhtelif yer ve deðerlerde
satýþý iþi.
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
29 AÐUSTOS
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
34 DU 0591 plakalý 2013
model Renault marka
Fluence tipli siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
3 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
4 adet park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KY 874 plakalý, 1999
model Fiat marka, Doðan
1.6 tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
10 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Gülabibey
Mah. Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet taþýnmazýn
muhtelif deðerlerde satýþý
iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Seyit Ali Büyük, inþaat halinde bulunan bazý okullarý inceledi.
18 CUMA 22 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Yýldýzlar Serbest Güreþ 1. Liginde
ilk hafta maçlarý bugün ve yarýn
yapýlacak. Çorum Belediyespor
Gaziantep, Gençlikspor ise
Mersin’de yarýn ilk iki için
mücadele edecekler.
Y
ýldýzlar Güreþ
Liginde ilk etap
müsabakalarý bugün
baþlýyor. Çorum
Belediyespor bugün
Gaziantep’te
Gençlikspor ise ise
yarýn Mersin’de
mindere çýkacak.
Yarýn Çorum
Belediyespor’un
Yaðlý Güreþleri
nedeniyle Federasyon
tarafýndan bugüne
alýnan A grubu
müsabakalarý
Gaziantep’te bugün
yapýlacak. Dün
akþam yapýlan
tartýnýn ardýndan
bugün baþlayacak
müsabakalarda
Çorum Belediyespor
ile birlikte Þahinbey
Belediyespor,
Ýstanbul Büyükþehir
Çorum Belediyespor bugün
Gençlikspor yarýn minderde
Belediyespor ve
Yusufeli
Belediyespor
takýmlarý bulunuyor.
Çorum
Belediyespor
kafilesinde
antrenörler Hüseyin
Karakuþ ve Ruþen
Çetin ile birlikte 42
Kg’da Engin Çetin,
46 Kg’da Bilal
Akbýyýk, 54 Kg’da
Deniz Akkaya,
Bayram Doðan, 58
Kg Emrah Sarýtaþ,
Serkan Kurtaran, 63
Kg Sefa Öztürk, 69
Kg Özgür Yiðit, 76
Kg Mimar Sinan
Ýþler, 85 Kg Faik
Toprak ve 100 Kg
Bekir Eray Yücel
minderde mücadele
edecekler.
Sabah
baþlayacak
müsabakalarda
takýmlar tek devreli
lig statüsünde
karþýlaþacaklar. Ýkinci
etap müsabakalarý ise
5 Eylül’de Çorum’da
yapýlacak,
Gençlikspor bugün
Mersin yolcusu
Gaziantep’te bugün yapýlacak A grubu maçlarýnda mücadele edecek Çorum Belediyespor yýldýz güreþ takýmý
Yýldýzlar Serbest
Güreþ 1. Ligi C
grubunda mücadele
edecek olan Çorum
Gençlikspor takýmý
ise yarýn Mersin’de
mindere çýkacak.
Gençlikspor’un
grubunda Mersin
Gençlikspor, Ankara
Mersin’de yarýn yapýlacak olan 1. Güreþ Liginde mücadele eden Çorum Gençlikspor takýmý antrenör Hakký Ceylan ile
Tedaþspor ve Ordu
Gençlikspor takýmlarý
bulunuyor.
Dün gece yola
çýkacak olan kafilede
Baþkan Ýbrahim
Baþbölük ile birlikte
antrenörler Hasan
Demirel ve Hakký
Ceylan ile birlimte
güreþçiler Uður
Doðan, Tunahan
Kömürcü, Hasan Ali
Kanderun, Yahya
Akkaya, Serhat
Öztemel, Zekeriya
Sinan Ýpek, Arif
Eryücel, Sefa Oypan,
Ýsa Arslan, Murat
Kalender, Çaðrý
Kýrbýyýk, Sinan
Remzi Göz, Mücahit
Alkoç mindere
çýkacak. Gençlikspor
ikinci etap
müsabakalarýný 5
Eylül’de Ankara’da
yapacak.
Ýki etap
müsabakalarý
Darýca’ya nazar deðdi
D
arýca
Gençlerbirliðine
nazar deðdi. Gökhan
Öztürk sakatlýðý
nedeniyle on gün
takýmdan ayrý kalacak.
Fethiyespor
karþýlaþmasýnda sol
ayaðýna aldýðý darbe
sonucunda sakatlanan
ve çekilen MR
sonucunda kýsmi yýrtýk
tespit edilen Gökhan
Öztürk en az 10 gün
takýmdan uzak kalacak.
Bolu’da yapýlan
kontroller sonucunda
sakatlýk raporu veren
doktorlar, Gökhan’ý dün
Darýca’ya göndererek,
tedavisinin Darýca’da
yürütüleceði öðrenildi.
Darýca
Gençlerbirliði’nin
Almanya’nýn Rot Weiss
Essen takýmýndan
transfer ettiði Gökhan
Öztürk’ün, 27
Aðustos’ta Darýca’da
baþlayacak olan 3. etap
kamp çalýþmalarýna
katýlarak düz koþulara
baþlamasý bekleniyor.
DENÝZLÝ
BELEDÝYE MAÇI
ÝPTAL
Öte yandan Darýca
Gençlerbirliði’nde
gribal enfeksiyon þoku
yaþanýyor. Bolu’daki
hava durumunun
mevsim normallerinin
dýþýnda geliþerek
yaðmurlu ve güneþli
olmasý sarý yeþilli
futbolcularýn gribal
enfeksiyona
yakalanmasýna neden
oldu. Havanýn
beklenenden soðuk
olmasýyla birlikte,
temsilcimizde Erhan,
Yusuf ve Adem’in grip
olmalý teknik heyetin
moralini bozdu. Önce
Gökhan’ýn þanssýz
sakatlýðý, ardýndan da
yaþanan gribal
enfeksiyon salgýný
sonrasýnda,
temsilcimizin bugün
oynamasý gereken
Denizli Belediyespor
karþýlaþmasýný iptal
etmesine neden oldu.
Darýca Gençlerbirliði,
Bolu Kampý’ndaki
hazýrlýklarýný 23 Aðustos
Cumartesi günü
tamamlayarak, 3 gün
izin yapacak. Sarý
yeþilliler, 27 Aðustos’ta
yeniden toplanarak,
çalýþmalarýna Darýca’da
devam edecek.
sonunda gruplarýnda
ilk iki sýrayý alan
takýmlar Türkiye
finallerinde mücadele
ederken son iki sýrada
alan takýmlar ise
klasmanda ligde
kalmak iiçin
karþýlaþacaklar.
Ýskilipspor’da Ýzzet
Karaca basýn sözcüsü
K
ulüp Basýn Sözcülüðüne Karaca Getiril-
di
Ýlçemizi 1. Amatör
Küme Büyükler Liginde
temsil eden Ýskilipspor,
Burak Ýzzet Karaca
Kulüp Basýn Sözcülüðü
görevine Burak Ýzzet Karaca'yý getirdi.
Ýskilipspor Baþkan
Yardýmcýsý Osman Top
yaptýðý açýklamada "Kulübümüzün Basýn iþlerini
yürütmek üzere takýmýmýzýn maçlarýný ve antrenmanlarý hakkýnda bilgileri, sporcularýmýzla ilgili tüm geliþmeleri, yazýlý ve görsel basýnda ayrýntýlý olarak paylaþabilmek adýna Basýn Sözcülüðü görevine Kulübümüzün eski oyuncularýndan Burak Ýzzet Karaca
getirilmiþtir. Kendisi Ýskilipspor'a büyük destek
veren, spora gönül vermiþ birisi. Bundan sonra
ki dönemde de kulübümüz ve Ýskilip adýna baþarýlý çalýþmalar yapacaðýna inanýyorum. Kendisine görevinde baþarýlar
dilerim'' dedi.
Kýzýlcabölük’ten
orta sahaya takviye
Ç
orum
Belediyespor’un sezonun ilk
maçýnda deplasmanda
karþýlaþacaðý Kýzýlcabölükspor kadrosunu takviyeyi sürdürüyor.
Sarý kýrmýzýlý takým
geçen sezon Tekirova Belediyespor takýmýnda forma giyen 28 yaþýndaki or-
ta saha oyuncusu Hüseyin
Ýnç ile anlaþtý.
1985 Ankara doðumlu tecrübeli orta saha
oyuncusu Hüseyin Ýnç
beþ yýldýr aralýksýz olarak
2. ve 3. liglerde mücadele
ediyor. Tekirova Belediyespor, Beypazarý Þekerspor, Ankara Demirspor, Maltepespor, Çamlýdere Þekerspor’da forma
giyen Hüseyin Ýnç geçen
sezon yeniden Tekirava
Belediyespor’a döndü ve
sezonu 13 maçta bir golle
tamamladý.
Terzi: ‘Zonguldakspor’un hedefsiz olma þansý yok’
Y
eni sezonda Çorum
Belediyespor grubunda mücadele edecek
olan Zonguldakspor,
ikinci etap kamp çalýþmalarý için dün Kýzýlcahamam’da gitti. Nevþehir kampý sonrasý iki
gün izin verilen futbolcular önceki kendi tesislerinde toplanmýþlardý.
Kendi tesislerinde bir
gün çalýþan kýrmýzý-lacivertli futbolcular, ikinci
etap kampý için Kýzýlcahamam’ý tercih etti.
Zonguldakspor yönetimi dün Kýzýlcahamam’a hareketten önce
Kulüp binasý önünde
kurban kestirdi ve yeni
sezonun hayýrlý geçmesi
için dua edildi.Fener ta-
lebe yurdu imaný Abdullah Ulaþ Tor, yeni sezonun kazasýn belasýz güzel ve baþarýlý bir þekilde
geçmesi için dua etti.
Kesilen kurbanýn ardýndan futbolcularý kampa
Kulüp Baþkaný Süleyman Caner , As Baþkan
Zeki Çolak ve yönetim
kurulu üyeleri uðurladý:
Kamp hakkýnda
bilgi veren tencik direktör Cahit terzi, þu açýklamayý yaptý:” Bildiðiniz
gibi sezonun ilk çalýþmasýný kendi tesislerimizde yapmýþtýk.Daha
sonra Nevþehir’de ilk
kampýmýzý yapmýþtýk.
Nevþehir kampý sonrasý
kendi tesislerimizde 1
gün çalýþtýktan sonra Ký-
zýlcahamam’da 1 hafta
süre ili ikinci etap kampýmýzý yapacaðýz. Kamp
yaptýðýmýz Kýzýlcahamam’daki tesisleri bize
ayarlayan ve emeði geçen herkese teþekkür
ediyoruz. Ýkinci etap
kamp takýmýn lige hazýrlanmasý açýsýndan çok
güzel bir fýrsat olacak.
Kamp yaptýðýmýz Otelin
imkanlarý, tesisleri gerçekten çok güzel. Biz
1998’de Kilimli Belediyespor’la ikinci lige çýktýðýmýzda orada kamp
yapmýþtýk. Oranýn uðuruna da inanýyoruz. Ýnþallah ayný sonucu burada da göreceðiz. Bunun için her türlü çalýþmayý yapýyoruz. Kýzýlcahamam kampýnda ta-
kýmý þekillendirmek adýna son çalýþmamýzý yapacaðýz. Bunun için biriki transfere ihtiyacýmýz
var. Bunlar pahalý transferler. Ýnþallah yönetim
bu transferleri halleder.
Ýsimleri belli olan bu
transferleri hallederse
sezona güçlü bir ekiple
gireriz.
TARAFTARA
DESTEK ÇAÐRI
Taraftarýmýz geçen
sene olduðu gibi bu senede bize güvensin.
Çünkü iþini bilen bir yönetim , teknik ekip ve iyi
bir futbolcu kadrosu var.
Çok az maliyetle çok
büyük iþler yapmanýn
peþindeyiz. Geçen sene
olduðu gibi bu senede
bunu baþaracaðýmýza
inancým tam. Bize geçen
sene gibi bu senede
inanmayan insanlar olabilir. Ama beni tanýyanlar bilir. Mutlaka bizin
bu iþin içinde olacaðýmýzý bilirler. Onun için
hedefsiz olma þansýmýz
asla yok. Zonguldakspor’un her zaman hedefi
yukarýlardýr.Son bir iki
takviyemiz var. Onlarý
da yaparsak inþallah hedefe oynayacak, ses getirecek, ligde çok iyi konuma gelecek bir ekip
oluþturacaðýmýzý herkes
bilsin. Onun için taraftarlarýmýz bizi desteklemeye davam etsinler”
diye konuþtu.
Zonguldakspor kafilesi kulüp binasý önünde baþkan ve yöneticilerle birlikte toplu halde görülüyor
Vali Azmi Çelik’ten
Petrolspor’a ziyaret
Batman Valisi Azmi Çelik’e forma hediye edildi
V
ali Azmi Çelik, Petrolspor kulübünü ziyaret etti. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla
bir süre sohbet eden Vali
Çelik, yeni sezon öncesi
takýmýn yanýnda olduðunu söyledi.
Batmanlý futbolseverlerin desteðiyle kenti
iyi temsil etmeye kararlý
olduklarýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin teknik heyeti ve futbolcularý;
“Batman’ýn havasý gibi
insanlarý da sýcak. Takýmda baþarý için hiç bir sýkýntýmýz yok. Batmanlý
futbolseverler tribünde,
bizler de sahada görevimizi yapacaðýz.
Bu sezon Batman
stadýnda rakiplerimize
karþý çirkin sloganlarýn
atýlmamasýný istiyoruz.
Ýlimizi baþarýyla temsil
etmeye kararlýyýz. Batman centilmenliði ve aldýðý baþarýlý sonuçlarla ön
plana çýkacaktýr” dediler.
Bu arada Vali Azmi Çelik
ise Batman Petrolspor’un, bu sezon ikinci lige çýkmasýnýn gerektiðini
söyledi.
Hüseyin Ýnç
Kýzýlcabölükpor
Aydýnspor önünde
S
ezonun ilk maçnda sahasýnda Çorum Belediyespor’u konuk edecek olan Kýzýlcabölükspor hazýrlýk
maçlarýna Aydýnspor 1923 ile devam edecek.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek
olan Aydýnspor 1923 takýmý ile karþýlaþacak olan Kýzýlcabölükspor daha önceki hazýrlýk maçlarýndaki performansýný bu maçtada sürdürmek amacýnda. Kýzýlcabölükspor bu maçta taktiksel olarak eksiklerini gidermeyi
hedefliyor.
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
ELEMANLAR ARIYOR
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz
Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür.
YÝTÝK
Giresun Üniversitesi Þebinkarahisar Teknik
Bilimler Meslek Yüksek Okulu’ndan almýþ olduðum
geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa TEKÝN
Hüseyin oðlu 9/12/1990 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2452)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Hilal DELÝKARA
Hikmet kýzý 1980 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2454)
(Ç.HAK:2338)
(Ç.HAK:2374)
(Ç.HAK:2449)
(Ç.HAK:2417)
ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM
Ankara yolu 8. Km.
0 537 273 34 35
DEVREN SATILIK
CÝROSU YÜKSEK
ÝNTERNET KAFE
(Ç.HAK:2447)
(Ç.HAK:2451)
TABANCA
Fabrikamýzýn makine bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr.
Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet
Caddesi’nde
Tel: 0 535 490 81 65
DEVREN
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR SATILIK
PERDE
(Ç.HAK:2406)
Hitit Petrol
Adres: Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý
No: 207 Ýskilip Kavþaðý Yaný
Tel: 224 18 05
DEVREN SATILIK
BAYAN GÝYÝM
MAÐAZASI
Gazi Caddesine yakýn halen faal
durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 377 13 27
(Ç.HAK:2409)
(Ç.HAK:2456)
SIRIMSI ÇANTA-KIRTASÝYE
Alaybey Sokak No: 14
0 533 484 02 84
Akaryakýt istasyonumuzda pompacý olarak
çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kömürcüler Grup bünyesinde PVC
kapý pencere imalat ve montaj
ustalarý alýnacaktýr.
Mür.: Karakeçili Mah. 4. Karakeçili
Sk. No: 7 ÇORUM
0 364 226 68 64-0 532 703 10 11
Satýlýk Villa Arsasý
Çavdar Sitesi karþýsýnda villa arsasý
Ada: 3036,
Parsel: 16,
856 m2
Fiyatý: 280.000 TL
0 543 564 37 50
MAÐAZASI
Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak No: 3/D
(Taç Perde’nin olduðu yer)
DEVREN SATILIK
LOKANTA
Aþaðý Sanayi’de devren satýlýk lokanta.
1999 model Kia Pregio
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 545 547 84 80
ELEMAN ARANIYOR SATILIK DÜKKAN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
(Ç.HAK:2459)
Eda ÖZYILMAZ
Menderes kýzý 1988 Kayseri Doðumlu
Çaðdaþ Ýnþaat
Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami
Karþýsý)
Tel: 0 537 864 24 45
Sahibinden satýlýk sýfýr ayarýnda
çok temiz ruhsatlý CZ-75 (Çek 16)
tabanca satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 601 04 98
(Ç.HAK:2445)
(Ç.HAK:2453)
(Ç.HAK:1589)
% 50 indirim
H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nden almýþ olduðum
öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Lise mezunu, tercihen 30-40 yaþlarý
arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:2427)
(Ç.HAK:2455)
(Ç.HAK:2416)
Muhasebe servisinde çalýþtýrýlmak üzere
bilgisayar kullanmasýný bilen bay-bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
Bayan Eleman ELEMANLAR
Aranýyor
ALINACAKTIR
ELEMAN ARANIYOR SATILIK RUHSATLI
MODA GELÝNLÝK EVÝ
YÝTÝK
Çorum Ticaret Borsasý’nda
ön cephe 250 tonluk yeri iyi
iþyeri depo satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 550 46 38
(Ç.HAK:1933)
(Ç.HAK:2458)
(Ç.HAK:2291)
Depo
ÇÝÐDEM
(Ç.HAK:2457)
* Çýraklar alýnacaktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
üniversite mezunu 23-30 yaþlarýnda
bay muhasebe elemaný alýnacaktýr.
Halil TUNCAY
Mustafa oðlu 01.01.1961 Çorum Göcenovacýðý Köyü
Doðumlu
Kürþat TUNCAY
Mehmet oðlu 14.02.1997 Çorum Doðumlu
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
ve
ELEMAN ARANIYOR Satýlýk Ýþyeri
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Gerekli þartlar;
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Doðanlar Av Bayii
Çepni Mah. Taþhan Cad.
No: 34/A-B-C ÇORUM
* Makina Teknik Ressamlarý,
* Elektrik Teknisyenleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
(Ç.HAK:2311)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
Boyahanede çalýþtýrýlmak üzere
zýmpara, astar atabilen eleman
alýnacaktýr.
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
(Ç.HAK:2414)
(Ç.HAK:2442)
0 532 440 18 27
ELEMAN ARANIYOR
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 7757
(Ç.HAK:2436)
Gýda Toptancýlar
Sitesi’nde 900 m2
kapalý alan 100 m2
açýk yükleme rampa
alaný olan depo
sahibinden kiralýktýr.
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
Þeker Fabrikasý’nda kampanya döneminde
çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2420)
KÝRALIK
DEPO
Deneyimli Kaynakçýlar,
Makina Ressamý,
Deneyimli Makine Boyacýsý
LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný
Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2447)
(Ç.HAK:1863)
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
(Ç.HAK:2441)
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
19
Tel: 0364 226 66 76
Yazý Çarþý Mevkii Anatolia
Yönetim Remzi Karahan dedi
TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu yarýn yapýlacak olaðan genel kurulda mevcut yönetimin Remzi
Karahan’a destek verme kararý aldýðýný söyledi. Armutçu, baþka adayda çýkabileceðini seçilen her
arkadaþlarýnýn görevi layýkýyla yerine getireceðine inandýðýný belirterek yarýnki genel kurulda
çoðunluðun saðlanmasý için tüm üyeleri katýlmaya davet etti.
Akif ve Eray’dan
güçlendirme
Ç
orum Belediyespor’da Mehmet Akif ve Eray takýmdan ayrý olarak düz koþu ve güçlendirme yapýyorlar.
Adelelerinde zorlanmaya baðlý aðrýlarý bulunan Mehmet
Akif ve Eray önceki gün yapýlan antrenmanlarda takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Daha sonra ise yer
hareketleri ile güçlendirme çalýþmasý yapan iki futbolcunun tedbir amaçlý olarak toplu çalýþmalara katýlmadýklarý
açýklandý.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, iki futbolcuyla birlikte Sefa Akýn Baþýbüyük’ünde adele aðrýsý olduðunu bu
üç futbolcunun bir iki günlük özel çalýþmanýn ardýndan
takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðýný söyledi.
T
ÜFAD Yönetimi yarýn
yapýlacak Genel Kurul’da Remzi Karahan baþkanlýðýnda bir yönetimle yola devam kararý aldý. TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu dün yaptýðý açýklamada
yönetim kurulu olarak toplandýklarýný ve genel kurulda
Remzi Karahan’ý baþkan
olarak seçime girmeye ikna
ettiklerini söyledi.
Armutçu, yönetim kurulunun son toplantýsýný yaparak genel kurulda izlenecek yol haritasýný
belirlediklerini söyledi.
Armutçu, toplantýda
mevcut yönetim kurulu
üyesi Remzi Karahan’ýn aday olmasý ve
yönetim olarak ona destek verilmesi konusunda görüþ birliðine vardýk.
Þahsým bu genel
kurulda aday olmayacaðýmý daha önce açýklamýþtým. Bu noktada camianýn içinden olan ve
Çorum futboluna büyük hizmetler vermiþ, spor taban
birlikleri ile iyi çalýþabileceðine inandýðýmýz Remzi Karahan isminde karar kýldýk.
Kendisi baþka bir arkadaþ ismi üzerinde ýsrarcý olsada
yönetim kurulundaki arkadaþlarýn yoðun ýsrarý sonucunda adaylýðý kabul etmiþ
ve bizleride mutlu etmiþtir.
Üç yýl öncesine göre
büyük ivme kazandýðýna
inandýðýmýz TÜFAD’ýmýzýn
bundan sonrada daha iyi hizmetler vereceðine olan inancým tamdýr. Baþka aday olmak isteyen tüm arkadaþlarýmýza saygu duyduðumuzu
ve seçilmeleri halinde layýkýyla görevlerini yapacaklarýna inancýmýz tam.
Umarýmýz genel kurulumuzda çoðunluk saðlanýr
ve ilk toplantýda yönetim kurulu seçimi gerçekleþir. Bu
TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu
noktada tüm Genel Kurul
üyelerimizi yarýn saat
14.00’de Genel Kurul’a gelerek oy kullanmalarýný istiyoruz. Gerçekleþtirilemeyen
Yarýn yapýlacak TÜFAD Genel
Kurulu’nda baþkan adayý Remzi Karahan
ve bir hafta
sonraya ertelenen genel kurul hem gereksiz zaman kaybý hemde gereksi bir maddi
kayýptýr. Tüm üyelerimizi
tekrar genel kurula iþtirek etmelerini rica ediyor ve genel
kurulun ilimiz futboluna hayýrlar getirmesini temenni
ediyoruz’ dedi.
CUMA 22 AÐUSTOS 2014
Forma rekabeti kýzýþýyor
Çorum Belediyespor’da sezon yaklaþtýkca takým içinde forma rekabetizi kýzýþýyor.
Lig kadrosunu þekillendirmek için bazý mevkilerde arayýþ içinde olduðu gözlenen
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn gözünü girmek isteyen futbolcularýn mücadelesi
ilgiyle izleniyor. Ýncedal, futbolculara çabuk düþün çabuk oyna bilincini
yerleþtirme çalýþmalarýný sürdürüyor.
Y
eni sezon hazýrlýklarýný günde çift antrenmanla sürdüren Çorum Belediyespor’da sezon yaklaþtýkca forma rekabeti her geçen gün artýyor.
Kýrmýzý Siyahlý takým Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý çift antrenmanda sabah dayanýklýlýk
ve kuvvet akþam ise taktik çift kale ile yeni sezon
hazýrlýklarýný sürdürdü.
Sabah yapýlan çalýþmada kýsa süreli tempolu
koþular ve çabuk kuvvet
hareketleri yaptýran Teknik Direktör Yavuz Ýncedal öðleden sonraki çalýþmada ise taktik çalýþmaya
aðýrlýk verdi.
Ýncedal, futbolcularýn kapasitesi ve yetenek-
lerini tam olarak görmek
için sýk sýk taktiksel çalýþma yaptýrýrken yapýlan
hatalar sýrasýnda da sýk
sýk oyunu durdurdurarak
uyarýlarda bulundu. Ligin
yaklaþmasý ve futbolcularýn forma kapma rekabetinin kýzýþtýðý görüldü.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ligde sahaya
süreceði iskeleti belirlemek için yaptýrdýðý taktik
çalýþmalardaki perfor-
manslarýna göre bir çok
mevkide arayýþ içinde olduðunu gösteriyor. Buda
takým içindeki forma rekabetini oldukça artýyor.
Dün akþam yapýlan
taktik çalýþma sýrasýnda
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal hata yapýldýðý anda oyunu durdurdu ve saha içine girerek futbolculara yapmalarý gereken
hareketler
konusunda
uyarýlarda bulundu. Göreve baþladýðý günden buyana futbolculardan çabuk düþünüp çabuk oynamalarýný isteyen Ýncedal,
son taktik çalýþmasýnda
da bu uyarýlarýný sürdürdü.
Belediyespor yeni
sezon hazýrlýklarýný bugün ve yarýn akþam yapacaðý çift antrenmanla sürdürecek.
Ulukavak hem deniyor hem çalýþýyor
B
ölgesel
Amatör
Lig’deki temsilcimiz
Ulukavakspor yeni sezon
hazýrlýklarýnda bir yandan
deneme yapýyor diðer taraftan çalýþýyor.
Siyah beyazlý takým
yönetiminde yaþanan be-
lirsizlik nedeniyle geciken yeni sezon hazýrlýklarý nedeniyle antrenör Yusuf Aydemir yönetiminde
bir yandan yeni sezona
takýmýn fiziksel olarak
hazýrlanmasý saðlanýrken
diðer yandan da kadro-
nun þekillenmesi için denemeler sürüyor.
Önceki günden itibaren Ada Apart’ta kampa giren Ulukavakspor’da 25 kiþilik kadroya
her gün yeni ilaveler oluyor gidenler oluyor. An-
trenör Yusuf Aydemir,
önerilen isimlerin takýmla
birlikte çalýþmalara çýktýðýný gösterdikleri performansa göre anlaþmak
üzere yönetimin görüþtüðünü söyledi.
Kadronun oluþturul-
Ulukavakspor yeni sezon hazýrlýklarýný hem deneme hemde fiziksel çalýþmalarla aralýksýz sürdürüyor
masý için denemelerin devam edeceðini belirten
amaçlarýnýn bu süreci en
kýsa sürede tamamlayarak lig kadrosuyla yeni
sezon hazýrlýklarýný sürdürmek olduðunu belirten Aydemir, temponun
her geçen gün arttýðýný ve
futbolcularýn fiziksel olarak istedikleri düzeye geldiðini belirtti. Siyah beyazlý takým sabah kros
akþam ise taktik ve teknik
geliþtirici
antrenman
programý doðrultusunda
çalýþmalarýný sürdürecek.
Öte yandan siyah
beyazlý takým saha ve soyunma odasý sorunu yaþýyor. Kulüp odasýnýn küçük olmasý nedeniyle futbolcular soyunma odasýnda sýkýntý yaþýyorlar. Diðer sorun ise devam eden
Ýl Spor Merkezleri çalýþmalarý nedeniyle saha sorunu. Akþam saatlerinde
spor merkezi çalýþmalarý
nedeniyle erken antrenman yapmak sorunda kalan siyah beyazlýlar ay sonuna kadar bu sorunu yaþayacaklarý görünüyor.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal futbolculara pozisyon hatalarýnda uyarýlarda bulundu
Ulukavakspor ilk provayý yarýn
Merzifonspor önünde yapacak
Belediyespor’un sezon
açýlýþ programý netleþti
Ç
orum Belediyespor’un pazar günü yapýlacak sezon açýlýþ programý netleþti.
Kýrmýzý Siyahlý takým pazar günü saat
12.00’de lojmanda dualar eþliðinde kurban
kesini yapýlacak,
Kurban kesiminin ardýndan saat
17.00’de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’na
geçecek Çorum Belediyespor kafilesi burada düzenlenecek tanýtým töreninin ardýndan
saat 17.30’da Tokatspor ile özel maçta karþýlaþacak.
Çorum Belediyespor sezon öncesindeki son hazýrlýk maçýnda ise 30 Aðustos cumartesi günü saat 17.30’da Kayseri Þekerspor ile Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda karþýlaþacak.
B
ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ulukavakspor yeni
sezonun ilk hazýrlýk maçýnda yarýn Merzifonspor ile karþýlaþacak.
Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan
Kýlýç, devam eden çalýþmalar ve
kadroya katýlan denenmeye gelen
futbolcularý daha iyi tanýmak
amacýyla Teknik Heyetin isteði
doðrultusunda Merzifonspor ile
hazýrlýk maçý yapacaklarýný söyledi.
Yarýn saat 17.00’de Merzifon’da oynanacak maçta kadrodaki tüm futbolcularýn forma giyeceðini teknik heyetin özellikle denemeye gelen futbolcularý görmek amacýyla bu isimlere daha
fazla süre vereceðini söyledi.
Baþkan Kýlýç, lige kadar takýmýn fiziksel olarak hazýr hale
gelmesi için gerekli tüm çalýþmalarý yapacaklarýný sözlerine ekledi.
Download

(22 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi