Türk Eðitim
Sen'den yönetici
atamalarýna tepki!
Atlas'tan Baþkan Külcü'ye
meclis eleþtirisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas dün bir basýn toplantýsý düzenledi. CHP Ýl Binasýnda gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda konuþan Cengiz
Atlas,son siyasi geliþmeleri deðerlen- SAYFA
E
dirmek amacýyla bir araya geldiklerini 5’D
söyledi.
Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Milli Eðitim Bakanlýðýnda yapýlan yönetici atamalarýna tepki göster- SAYFA
E
di.Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde yapýlan 3’D
basýn açýklamasýnda konuþan...
Cengiz
Atlas
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
40 KURUÞ
‘Baþkanlýk sisteminin olduðu
ülkelerde parlamento daha güçlüdür’
Tahir
Eþkil
Kamu Þefleri
Derneði Çorum
Temsilciliðine atama
Polis çocuklarýna
özel etkinlik
Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli
Polislik Þubesi polislerin ortaokula giden
çocuklarýna
yönelik
bir
etkinlik
düzenleyecek.Emniyet Teþkilatýnda görev
yapan personelin verimliliðini artýrmak, moral
motivasyonunu en üst düzeyde tutmak ve SAYFA
kurumsal mensubiyet duygusunu arttýrmak 7’DE
amacýyla hayata geçirilen...
Osmancýk Devlet
Hastanesine sel önlemi
Ýlçede etkili olan yaðýþlarda su baskýnlarýna uðrayan Osmancýk Devlet Hastanesi
çevresinde yeni önlemler alýndý.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan hastanedeki su baskýnlarýný önlemek için AYFA
S
hastane çevresine kanallar oluþturu- 7’DE
larak menfeze baðlandý.
Dýþiþleri Bakaný Ahmet
Davutoðlu'nun AK Parti Genel
Baþkan adayý olarak belirlenmesinin
ardýndan Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
deðerlendirmelerde bulundu.
Olay TV ekranlarýnda 'Editör'
programýna katýlan ve Umut
Albayrak'ýn gündeme dair sorularýný
yanýtlayan Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Parti
içi istiþare yapýlarak partimizin en
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
AGD'den öðrencilere
özel etkinlikler
yüksek organý MKYK sonucu Sayýn
Baþbakana sunmuþtur. Sayýn
Davutoðlu Genel Baþkan adayýmýz ve
Baþbakan adayýmýzdýr" dedi.
"Sayýn Davutoðlu konuþmasýnda
önemli mesajlar vermiþtir" diyen
Uslu, "Bir dava neslinin partisiyiz.
Bizim neslimiz bedeller ödedi.
Biz gelecek nesli düþünen,
kurgulayan bir hareketiz. 2023 SAYDFEA
7’
yýlý hedeflerimiz gelecek nesil
için kurgulanmaktadýr.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým
çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda bazý bölgelerde elektrik
kesintisi yapacak.YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve
etkilenecek yerler þöyle:25-26.08.2014 tarihlerinde SAYFA
DA
09.00-18.00 saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesine baðlý 6’
Musular Köyü, Kamýþaðýl Mahallesi, Musular köyü....
Umuma açýk tuvaletler
tek tip olacak
Çorum Belediyesi, þehrin dört
bir yanýndaki umuma açýk
tuvaletleri bakým ve onarýma aldý.
Tuvaletlerin standartlarýný yükselt-
Rotasyon
eleþtirilerine cevap
Anadolu Gençlik Derneði
Çorum
Þubesi
Hanýmlar
Komisyonu yaz kurslarýna
devam eden kýz öðrenciAYFA
lerine yönelik etkinlik S7’DE
düzenledi.Etkinlikler kapsamýnda...
Kamu Þefleri Derneði Karadeniz Bölge Baþkaný Mustafa Demir, Çorum'da bir
dizi ziyaretlerde bulundu.
Mustafa Demir, kamu çalýþanlarýnýn karþý
karþýya olduklarý sorunlar ve çözüm yollarýný anlatmak ve kamuda çalýþan þefleri dernek çatýsý altýnda birlikte top- SAYFA
lamak için örgütlenme çalýþmalarý 7’DE
doðrultusunda...
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý Orman Genel
Müdürlüðü basýn müþavirliðinden yapýlan açýklamada
FA
kurumda yapýlan rotasyon S7A’YDE
ile ilgili eleþtirilere cevap verildi...
Melikgazi Cami
Kur'an Kursundan
öðrencilerine jest
meyi planlayan belediye, vatandaþlarýn daha temiz ve
saðlýklý tuvaletlere kavuþA
masý için harekete geçti. SA’YDFE
4
Melikgazi Camiinde yaz Kur'an Kursuna giden 25 öðrenciye verilen kursun
sona ermesi nedeniyle çeþitli ödüller verildi. Kur'an Kursunun sona ermesi
nedeniyle dün kapanýþ ve ödül
A
töreni düzenlendi.Melikgazi Ca- SA’YDFE
2
mi Ýmamý Hasan Hançer konu
hakkýnda verdiði bilgide yaz
Kur'an Kursunun...
TEK
YILDIZ
2
HABER
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:15
05:50
12:50
16:34
19:38
21:05
23.08.2014
Hazret-i Ebû Bekir vefâtý (634) Ebüssüûd Efendinin vefâtý (1574) Çaldýran Zaferi (1514) - Sakarya
Savaþý'nýn Baþlamasý (1921)
Mal ve þöhret hýrsýnýn insana zararý,
koyun sürüsüne giren iki aç kurdun
zararýndan dahâ çoktur. Hadîs-i þerîf
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Melikgazi Cami Kur'an
Kursundan öðrencilerine jest
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
BESYO MEZUNU VEYA SPORTÝF
DENEYÝMÝ OLAN
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
ÝRTÝBAT BAHÇELÝEVLER MAH.
ÞENYURT CADDESÝ NO 25
TEL 221 00 22
CEP 0505 890 4749
Melikgazi Camiinde yaz Kur'an Kursuna
giden 25 öðrenciye verilen kursun sona ermesi nedeniyle çeþitli ödüller verildi. Kur'an Kursunun sona ermesi nedeniyle dün kapanýþ ve
ödül töreni düzenlendi.Melikgazi Cami Ýmamý
Hasan Hançer konu hakkýnda verdiði bilgide yaz
Kur'an Kursunun sona erdiðini ifade ederek,
"Öðrencilerimize kurslarýmýzda çeþitli dini bilgiler öðrettik. Kur'an Kurslarýna her aile çocuðunu
göndermeli çocuklar küçük yaþta öðrenebildiði
kadar dini bilgileri öðrenmeli. Bizlerde camimizde evlatlarýmýza din bilgisi dersleri, itikat, ibadet,
siyer dersleri, ahlak bilgisi dersleri, Kur'an-ý Ke-
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
YÝTÝK
Giresun’nun Eynesil Ýlçesi Nüfus
Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus
cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
1982 Doðumlu Halil kýzý Refa Kurtal Þener
Model
2012
2012
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Fiat
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
56.500
67.000
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Koçak der ki babasýna ne diyeyim
Hasretlik oluyor babaya zulüm
Düþünmez sonunu yapmaz yorum
Baba bekler evladýnýn yolunu
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,183
2,898
STERLiN 3,622
JPY YENi 1,993
2,183
2,899
3,624
1,994
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
FUNDA ECZANESÝ TEL:221 55 40 PEK TAKSÝ
LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI
DEVA ECZANESÝ TEL:222 06 07 ÖZEL ELÝT
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Yýl: 10 Sayý: 2866 23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Yýllar geçer evlat gelmez vatanýna
Emine'yi vermiþler birine
Gün vermiþler aðustos ayýn sonuna
Baba bekler evladýnýn yolunu
Hamdi Ünal
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Ana bakar evdeki geline
Bakar torununa evlat sevgisi için
Memlekette aðlar kýzý Emine
Baba bekler evladýnýn yolunu
PARK HAST. KARÞISI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Rýza Koçak
Sormaz aramaz köydeki babayý
Aramaz sormaz yaþlý anayý
Göndermez beþ on kuruþ parayý
Gözler baba þu gurbetin yolunu
Adýma kayýtlý olan IL273907273950 seri numaralý parekende satýþ
fiþini kaybettim.Hükümsüzdür
Ayfer Yýldýrým
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: 0505 234 66 89
rim ezber ve yüzüne okuma dersleri, bilgisayar
destekli ve tatbik olarak abdest almak, namaz kýlmak ve çeþitli dibi bilgiler verdik. Kursumuz
okullarýn açýlmasý sebebiyle son buldu. Öðrencilerimize Kur'an-ý Kerim meali, namaz hocasý,
gram altýn ve bir miktar para hediye ediyoruz.
Ayrýca 7 yýldýr da bayram namazýna gelen cemaatimize mealli Kur'an-ý Kerim ve namaz hocasý
daðýtýyoruz. Ramazan ayýnda ve Cuma namazlarý sonrasýnda çeþitli ikramlarýmýz oluyor" dedi.
Konuþmanýn ardýndan öðrencilere hediyeleri verildi. Programa Camiinin dernek baþkaný Mustafa Aþan'da katýldý.Yasin YÜCEL
YÝTÝK
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Baba'dan ayrýlýp gider gurbete
Bir daha dönüp bakmaz memlekete
Baba ana hasret kalýr evladýna
Bekler ana þu gurbetin yolunu
Baba bekler evladýnýn yolunu
Evlat bilmez evdeki durumu
Adam olsa bilir saðýný solunu
Bekler baba þu gurbetin yolunu
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
CAN DOSTU SPOR MERKEZÝ’NE
HAYIRSIZ EVLAT
Üç beþ yýl çalýþýr vermez ara
Babaya anaya göndermez para
Baba ana yaþlý düþerler dara
Bekler ana þu gurbetin yolunu
Tel: 0364 227 76 65
ELEMAN ARANIYOR
Günün Þiiri
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
Haber Yönetmeni
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Adnan YALÇIN
Muhabirler
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
Türk Eðitim Sen'den
yönetici atamalarýna tepki!
Selim
Aydýn
Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Milli Eðitim Bakanlýðýnda yapýlan yönetici
atamalarýna tepki gösterdi.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Bakanlýk tarafýndan çýkarýlan MEB yasa
tasarýsý ile idarecilikte dört yýllýk süreyi tamamlayan eðitim
yöneticilerinin Ek 1 formu adý altýnda deðerlendirme sürecinin 15 Aðustos 2014 tarihinde sona erdiðini ve deðerlendirme sonuçlarýnýn ilan edildiðini söyledi.
"Bu yasa tasarýsýný tamamen tasfiye yasasý olarak nitelendirdiðimizi ve Türk Milli Eðitimini tamamen geriye götürecek olan bu yasa tasarýsýnýn; eðitimde torpili, adam
kayýrmalarý, yandaþlýðý, ideolojik ve siyasi yapýlanmalarý
hakim kýlacaðýný her
platformda dile getirdik" diyen Selim Aydýn, "Nihayetinde
insan hakký ihlalleriyle dolu olan bu yasa tasarýsý ile kazanýlmýþ haklar budanmaktadýr. Bu yasa tasarýsý ve bu deðerlendirmeler ehliyetin, liyakatin, bilginin, tecrübenin deðil, AK
Parti iktidarýnýn adamý olmanýn temel
kýstas yapýlmasýna
yol açmýþtýr. Sinen,
korkan, itiraz edemeyen, bir köþede kendisine çizilen kaderi
bekleyen, haksýzlýklar
karþýsýnda sesini yükseltemeyen 'köleler'
eðitimin her kademesinde filizlenecektir.
Þunu herkes bilsin ki
bu tasarýyý hazýrlayanlar, tebeþir tozu
yutmamýþtýr, öðretmenlik mesleðinin çilesini bilmemektedir,
eðitim
camiasýnýn
nasýl yönetileceðinden bihaberdir.
Dostlar alýþveriþte
görsün anlayýþý ile çýkardýklarý Ek 1 deðerlendirme formu tamamen yöneticinin
tutum ve davranýþlarýný ölçmeye yöneliktir. Ancak deðerlendirme formunda yer alan sorulara verilen cevaplarýn
mutlak surette bir gerekçesinin olmasý gerekmektedir"
dedi.
Okul müdürlerinin, deðerlendirme sürecinde tamamen hakkaniyetten uzak, haksýz ve hukuksuz uygulamalar neticesinde maðdur olduklarýný iddia eden Aydýn,
"Çünkü mesai arkadaþlarýndan tam puan aldýðý halde, bir
okul müdürüne yeni atanmýþ þube müdürleri ve ilçe milli
eðitim müdürü tarafýndan altý aylýk çalýþma süresini dahi
doldurmadan deðerlendirme fýrsatý verenler, ayarýný bozduðunuz bu kantarýn, gün gelip sizi de tartacaðýný unutmayýn Türk Eðitim-Sen olarak, bu maðduriyete sebep
olan kiþiler hakkýnda suç duyurusunda bulunacaðýmýzý
buradan ilan ediyoruz. Bugün itibariyle eðitim kurumlarýnýn hafýzalarý silinmiþ, Milli Eðitim Bakanlýðý yandaþ yetiþ-
tirme kurumu haline gelmiþtir. Eðitimciler kendilerine
yapýlan zulümleri unutmayacaktýr. Eðitim, atýnýzý istediðiniz gibi oynatacaðýnýz bir alan deðildir. Eðitim, bilgi ve
tecrübenin birlikte harmanlandýðý, hak edenin makamlara getirildiði, korkunun ve zulmün deðil doðrularý söyleme cesaretine sahip insanlarýn olmasý gereken bir alandýr.
Daha önceki açýklamalarýmýzda söylediðimiz gibi, okul
müdürlerinin kaderi mesai arkadaþlarýndan tam puan almalarýna raðmen þube müdürlerinin vereceði puanlarla
belirlenmiþtir. Milli Eðitim Müdürüne ve Sayýn valimize
bildirdiðimiz, günlerdir dile getirdiðimiz endiþelerimizde ve tedirginliðimizde keþke haklý çýkmasaydýk. Keþke
bir kere de yanýlan biz olsaydýk. Okul müdürlerimizi tanýmayan, tanýyacak süre kadar bir zaman dilimi bile sunmayan bu deðerlendirme süreci tamamen haksýzlýklara
sebebiyet vermiþtir. Sýrf kendileri gibi düþünmeyen idarecilerimiz yok sayýlmýþtýr. Bir takým yerlerden gelen direktiflerle yapýlan deðerlendirmeler ilimizde ve tüm Türkiye'de kaosa ve maðduriyetlere neden olmuþtur. Listeler
yandaþ sendikada ve AK Parti teþkilatlarýnda oluþturulmuþtur. Görüldüðü üzere ilimizde dört yýllýk hizmet süresini tamamlayan yüz yetmiþ bir okul müdüründen Türk
Eðitim Sen üyesi sadece 19 kiþi baþarýlý sayýlmýþ geride kalan 32 arkadaþýmýz ise maðdur edilmiþtir.Yandaþ sendikanýn 62 üyesi baþarýlý sayýlmýþ, usulen sadece 12 kiþi baþarýsýz sayýlmýþtýr. Netice itibariyle yandaþ olmayan okul
müdürlerine yaþama hakký tanýnmamýþtýr. Onurlu ve dik
duruþundan taviz vermeyen üyelerimiz kýyýma uðramýþtýr.
Þimdi soruyorum, siyasi tercihlerinizden dolayý takýndýðýnýz bu tavýr sizi öteki tarafta kurtaracak mý? Her þey ile gelin ama bana kul hakkýyla gelmeyin diyen Rabbimin huzurunda ne yapacaksýnýz ? Ýncelemelerimizde okulundan
tam puan alamayan
nice okul müdürünü
hangi gerekçelerle
kurtardýnýz?
Nasýl oluyor da
okul - aile birliðinden, okulundan tam
puan alan idarecilerimize, komik puanlar
verirsiniz ? Kalite
Güvence Sistemini
uygulayan pilot okullar arasýnda ilimizi
birincilikle
temsil
eden, AB uzmanlarýnýn deðerlendirmelerinde baþarýlý olarak
seçilen okul idarecilerine ve gayretleri ile
ön plana çýkmýþ, okulundan da tam puan
almýþ idarecilerimize
bu deðerlendirmelerde bulunurken hiç mi
vicdanýnýz sýzlamadý?
Okullara yaptýðýnýz 5
dakikalýk ziyaretlerle
mi bu kanýya vardýnýz? Bu mu sizin adaletiniz? Bu mu sizin
ahlak
anlayýþýnýz?
Yazýklar olsun. Bizzat
tanýdýðýmýz, emeklerine þahit olduðumuz, yýllarýn tecrübesine sahip, okulunu
baþarý ile yöneten,
eðitim ve öðretime
katký saðlayan müdürlerimizin objektiflikten uzak bir deðerlendirmeye tabi tutulmalarý, verilen komik puanlar
kabul edilebilir deðildir.
Bu tasarý ile Türkiye'de tarihi görülmemiþ gerginliklerin fitili ateþlenmiþtir. Herkes emin olmalýdýr ki; biz eðitimciler gerginlik ise gerginlik, eylem ise eylem, üzerimize
düþen her þeyi sonuna kadar yapacaðýz. Bu tasarýyý bize
reva görenleri ve bu tasarý ile doðan haksýz ve hukuksuz
uygulamalara neden olan herkesi Cenabý Allah'ýn adaletine havale ediyoruz. Unutulmasýn ki "her hesabýn bir tersi, her zulmün süresi vardýr." Türk Eðitim Sen olarak, bu
sürecin sonuna kadar takipçisi olacaðýmýzý, her türlü hukuki mücadelemizi gerçekleþtireceðimizi ve puanlama yapanlar ve bu kirli tezgahýn içerisinde olanlar hakkýnda görevi kötüye kullanmaktan dolayý suç duyurusunda bulunacaðýmýzý buradan bir kere daha ifade ediyoruz" diyerek
sözlerinim tamamladý. Fatih AKBAÞ
3
Rotasyon
eleþtirilerine
cevap
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Orman Genel Müdürlüðü basýn
müþavirliðinden yapýlan açýklamada kurumda yapýlan rotasyon ile ilgili eleþtirilere cevap verildi.
Yapýlan atamalarýn, iddia edildiði gibi
Bakan Sayýn Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun
talimatýyla deðil yönetmeliðe ve mevzuata
uygun olarak yapýldýðýnýn ifade edildiði
açýklamada, "Mevzuat ve yönetmelik deðiþiklikleri; hizmet kalitesi, çalýþma performansý, çalýþma verimliliðinin artýrýlmasý,
ayný zamanda çalýþanlarýn ve yöneticilerin
dinamik çalýþma ve toplumsal iletiþiminin
geliþtirilmesi konularýnda yapýlan kamuoyu araþtýrmalarý, sosyo-psikolojik veriler
neticesinde yapýlan çalýþmalar ve düzenlemelerdir. Bu rotasyon çalýþmalarý malum
olduðu üzere bütün
kamu kurumlarýnda
ve ulusal düzeyde
hizmet veren özel
sektörde de uygulanmaktadýr.
Ayrýca, ayný yerde uzun süre hizmet veren kamu
personelinin zaman
içinde verimliliklerinin azaldýðý hizmet
alan vatandaþlarca
ifade edilmiþ ve bu
çalýþmanýn yapýlmasý talep edilmiþtir. Bütün bu veriler neticesinde bazý düzenlemelere gidilmiþtir. Bu düzenlemeler;
17 Aðustos 2012 tarih ve 28387 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren
Orman Muhafaza Memurlarýnýn Atama ve
Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinin yer deðiþtirme suretiyle atamaya iliþkin usul ve
esaslar baþlýklý 13. Maddesinin 2. Fýkrasýnda "Orman muhafaza memurlarýnýn toplam hizmet süresi ayný þeflikte beþ, ayný
müdürlükte on yýlý aþamaz." hükmü yer
almaktadýr.13 Ekim 2013 tarih ve 28794
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Orman Genel Müdürlüðü
Personelinin Atama ve Yer Deðiþtirme
Esaslarýna Ýliþkin Yönetmeliðin hizmet
bölgelerinde en fazla çalýþýlabilecek süreler
baþlýklý 10. Maddesinde " (1) Taþra teþkilatý birimlerinde bulanan kadrolar ve görev-
ler esas alýnarak en fazla çalýþýlabilecek süreler aþaðýda gösterilmiþtir:
a) Þefler ayný þeflik, müdür yardýmcýlarý ile müdürler ayný müdürlük bünyesinde
ayný görevde 5 yýldan fazla,
b) Baþmühendisler ve mühendisler, ayný bölge müdürlüðü bünyesinde ayný görevde
10 yýldan fazla,
c) Þube müdürleri ayný bölge müdürlüðü bünyesinde ayný görevde 7 yýldan fazla,
ç) Bölge müdür yardýmcýlarý ile bölge
müdürleri ayný bölge müdürlüðü bünyesinde ayný görevde 5 yýldan fazla,
d) Enstitü müdür ve müdür yardýmcýlarý ayný müdürlükte 10 yýldan fazla ayný unvanda,
e) Saymanlar ayný müdürlükte 7 yýldan
fazla görev yapamazlar.
Merkez teþkilatý
birimlerinde
þube
müdürleri, ayný müdürlükte 7 yýldan fazla görev yapamazlar
ve bunlar ayný birimde veya diðer birimler arasýnda yer deðiþikliðine tabi tutulurlar. Mühendisler ise
ayný daire baþkanlýðý
bünyesinde ayný yerde 10 yýldan fazla görev
yapamazlar."
hükmü yer almaktadýr. Yine ilgili yönetmeliklerde; mazeret sebebiyle yer deðiþtirme suretiyle atama ve özür durumuna dayalý atamaya iliþkin düzenlemeler getirilmiþtir.Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüðümüzde rotasyona tabi tutulacak personel ile tercihte bulunabilecekleri birimler
17.05.2014 tarihinde ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazýlýmýndan personelin
eriþimine sunulmuþtur.Orman Genel Müdürlüðü Personelinin Atama ve Yer Deðiþtirme Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik çerçevesinde teþekkül ettirilen Yer Deðiþtirme
Kurulunca; personelin yapmýþ olduðu tercihler ve sunmuþ olduðu özür durum belgeleri incelenmek suretiyle hizmet gerekleri esas alýnarak belirlenen görev yerlerine
tayinler gerçekleþtirilmiþtir" diye belirtildi.
Yýlmaz MERT
AGD'den öðrencilere
özel etkinlikler
Anadolu Gençlik Derneði
Çorum
Þubesi
Hanýmlar
Komisyonu yaz kurslarýna devam
eden kýz öðrencilerine yönelik etkinlik
düzenledi.Etkinlikler kapsamýnda öðrenciler Hýdýrlýk ve Sevgi Evlerini ziyaret ettiler.Çorum Barajýnda piknik yapan öðrenciler Amasya'yý da gezdiler.Öðrenciler
daha sonra Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik
Merkezinde sinme filmi izlediler. Yasin
YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
4
Mahir ODABAÞI
MÝNÝ MÝNÝ
ÝSRAF -1
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Osmancýk Devlet
Hastanesine sel önlemi
Ýlçede etkili olan yaðýþlarda su baskýnlarýna
uðrayan Osmancýk Devlet Hastanesi çevresinde
yeni önlemler alýndý.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan hastanedeki su
baskýnlarýný önlemek için hastane çevresine kanallar oluþturularak menfeze baðlandý.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, kuþaklama projesi
yapýlýncaya kadar geçici tedbir olarak sel baskýnlarýna
yönelik bir takým çalýþmalar yaptýklarýný belirterek
Osmancýk Devlet Hastanesi çevresinde de yeni önlemler
alýndýðýný ifade etti.
Hastane çevresinde oluþan yaðmur sularýnýn hastane
bahçesine girmeden bir kanalla tahliye edileceðini kaydeden Karataþ, "Osmancýk Devlet Hastanesinin arka
tarafýnda bulunan büyük arazide oluþan yaðmur sularý
bahçe duvarýnýn üzerinden hastanenin bahçesine geçiyor.
Bu nedenle hastanenin bodrum katýný su basýyor.
Hastanenin bodrum katýnda jeneratör ve trafolar gibi
sudan korunmasý gereken önemli elektrik cihazlarý
bulunuyor. Bu nedenle hastaneyi su basmasý büyük riskler
oluþturuyor. Daha geniþ kapsamlý bir çalýþma yapýlana
kadar geçici olarak bazý önlemler aldýk. Hastanenin
arkasýnda bir set oluþturduk. Sette biriken yaðmur suyu
menfeze tahliye edilecek" dedi.
Baþkan Karataþ, sel baskýnlarýnda D100 Karayolunun
kapandýðý noktada iki yeni menfez daha açýldýðýný
belirterek, Doðudere üzerinde de belirli noktalarda setler
oluþturulduðunu kaydetti. Haber Servisi
Zaman zaman 'Türkiye'de israf
olmazsa böyle bir ülke daha olur. Ne borç
kalýr ne de dýþa baðýmlýlýðýmýz. Dünya
üzerinde daha farklý olur özgül kütle aðýrlýðýmýz.' diye hepimiz mýrýldanýrýz veya
büyüklerimizden duyarýz. Bu tespitin altýna aynen imzamý atýyorum. Maalesef
Müslüman bir ülkede olmamýza raðmen,
fakirinden zenginine, zeminden zirveye
kadar topyekûn olarak israf denizinde
yüzüyoruz. Bilmiyorum bu denizden
karaya sað salimen nasýl çýkacaðýz? Ýþin acý
tarafý çoðunluk bu denize girmeye
baþlayýnca israf algýsý da normalleþme
eðilimine geçti. Lafýný çok yapýyoruz ama
icraatta millet olarak pekte rahatsýzlýk
duymuyoruz. Baþka bir tabirle bir Japonya
gibi kendimize dert edinmiyoruz. Bazen
israfý önlemek adýna israf ediyoruz.
Gerçek mana da dert edinsek elbette bir
çýkýþ yolu bulunur. Hem dini hem de
sosyal sorumluluk kapsamýnda belki bir
iki kiþi dahi olsa faydamýz olur niyetiyle
çoðumuzun aklýna bile gelmediði veya ne
olacak sanki dediði ama 'sýza sýza göl olur
/ akar gider sel olur / mini mini israflar
toplanýr / büyük büyük top olur / zamaný
gelince patlar bir ülke yok olur ' misali
aþaðýdaki örnekleri siz okuyucularýmla
paylaþmak istiyorum. Çünkü hepimiz ayný
geminin yolcularýyýz. Ortak amacýmýz
geminin su almadan güvenli bir þekilde
rotasýna devam etmesine katký saðlayabilmektir. Ne mutlu bunun için doðru
kürek sallamaya çalýþabilenlere veya katký
saðlayabilenlere…
DAVETÝYE ve ZARFI: Herhangi bir
açýlýþ, sosyal etkinlik için katýlmasý istenen
(bazen de katýlmayacaðý bilinen ama yine
de iliþkileri iyi tutmak adýna veya amirse
gönül koymasýndan çekinildiði için davetiye verilen) resmi veya özel kiþilere
duyurma iþlemidir. (düðün davetiyelerini
bunun dýþýnda tutuyorum)
Önceden internet veya cep telefonu
yoktu. Dolaysýyla sabit telefonla tek tek
aramak hem zor hem de maliyetli idi. Bu
nedenle davetiyeler önem arz ediyordu.
Ama þimdi bir e-posta ile bir SMS ile
anýnda binlerce kiþiye ulaþma imkâný var.
Netice de bu yolu tercih ettiðimizde en
basit olarak;
1) Kâðýt - zarf israfý olmayacaktýr.
2) Ýnsan gücü israfý olmayacaktýr.
3) Posta masrafý israfý olmayacaktýr.
4) Daðýtmak için araç israfý olmayacaktýr.
Geçmiþte
ikili
sohbetlerimizde
okullarýn yýlsonu etkinlikleri veya farklý
kurumlarýn kendi faaliyetleri için 150-200
tane davetiye daðýttýðýný ama bunlardan
sadece 10-15 kiþinin katýldýðýný ilgili
arkadaþlardan dinleyince, kendilerine
yukarýdaki örneði anlattým. O halde
gelmeyeceklerini bildiðiniz kiþilere niye
veriyorsunuz? Dediðimde 'alýnganlýk
yapýlýyor, gönül konuluyor. Sonra iliþkiler
bozuluyor… Anlattýðýn doðru ama bizim
ülkede olmaz' Türü cevap vermiþlerdi.
Bende bunun üzerine Ýktisat mezunu
olarak þöyle küçük bir hesap çýkardým.
Yýlda:
957 (Ýlçe) + 81(il) = 1038 üst üste her
ilde en az 50 faaliyet olduðunu farz edelim.
1038 x 50 = 51.900 adet faaliyet.Her
faaliyette ortalama 200 davetiye daðýtýmý
yapýlsýn.
51.900x200=
10.380.000
(ON
MÝLYON ÜÇYÜZSEKSEN BÝN) adet davetiye daðýtýmý yapýlýr. 10-20-30 yýl da ki
aðaç ve diðer israfýný varýn siz hesap edin.
Kibrit çöpü küçüktür ama ateþine dikkat
edilmezse bir ormaný yakar. Bu hesapta
küçüktür ama büyüðe gider.
ÖZETÝN ÖZETÝ: 'Bir neslin kaderini
bir önceki nesil tayin eder' sýrrýnca önemsenmeyen küçük küçük israflarýn gelecekte torunlarýn rýzkýndan düþüleceði için
alýnganlýk yapmadan maille, SMS'le davetiye gönderme kültürümüzün oluþmasý
saðlanmalýdýr diye düþünüyorum. Ýnþallah
düþünceye
düþünceler
eklenir.
Saygýlarýmla… (tel:536 568 1141)
Umuma açýk
tuvaletler tek
tip olacak
Çorum Belediyesi, þehrin dört bir yanýndaki umuma açýk tuvaletleri bakým ve onarýma aldý. Tuvaletlerin standartlarýný yükseltmeyi planlayan belediye, vatandaþlarýn daha
temiz ve saðlýklý tuvaletlere kavuþmasý için
harekete geçti.
Bahçelievler Mahallesi Altýnevler Camii'nin
tuvaletleri bakým ve onarýma alýnan yerlerden biri.
Cumartesi Pazarýnýn hemen yaný baþýndaki
tuvaletler özellikle cumartesi günleri yoðun olarak
kullanýlýyor. Ayný zamanda Altýnevler Camisi'nin
de tuvaleti olarak kullanýlan mekân bir hayli
yýpranmýþ durumda.Bu durumdan hem vatandaþlar hem de cami cemaati þikayetçi. Onlarýn bu
þikâyetine kulak veren belediye, çalýþmalarýna
baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan bakým ve onarýma alýnan tuvaletlerde
incelemelerde bulundu. Altýnevler Camii imamý
Mustafa Kuzyaka'dan da bilgi alan Candan neler
yapýlmasý gerektiði konusunda personeline talimat
verdi.Baþtan aþaðý yenilecek olan tuvaletlerin dýþ
görünümü de belediyenin belirlemiþ olduðu standartlara getirilecek.
Kale Mahallesi, Salý Pazarý'nýn bulunduðu
alandaki tuvaletin bakým ve onarýmýna ise daha
önce baþlanmýþtý.Yenilenen lavabolarý, fayanslarý
ile dikkat çeken tuvaletler, dýþ boyasý ile de
belediyenin belirlemiþ olduðu standartlara sahip.
Burada da incelemelerde bulunan Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Candan, eksikleri tespit etti.
"Bu tuvalet Çorum Belediyesi tarafýndan
hergün temizlenmektedir" yazýlý tabela yaptýrýlmasý talimatý veren Candan tuvaletlerin hergün
temizlenmesini,yetkililerden de yapýlan temizliðin kontrol edilmesini istedi.
Cengiz
Topel
Caddesi
üzerinde
Bakýrcýlar
Çarþýsý
esnafýnýn da bulunduðu alandaki
iki tuvalet de bakým ve onarýma
alýnmýþtý.Her iki tuvalette de
incelemelerde bulunan Candan,
gördüðü eksiklerin giderilmesi talimatýný verdi. Burada bir açýklama
da yapan Baþkan Yardýmcýsý
Turhan
Candan,
sadece
merkezdeki deðil tüm þehirde yer
alan tuvaletlerin yenileneceði
söyledi. Standartlarý yükselterek
otel konforuna getirmeyi hedeflediklerini anlatan Candan,
Çorum'da tek tip tuvalet uygulamasýna geçtiklerini söyledi. Bakýmý
yapýlan tuvaletlerin dýþ boyasýnýn
ayný olacaðýna dikkat çeken
Candan, "Tüm tuvaletlere tabela asýlacak, temizliði her gün yapýlacak ve kontrol edilecek" dedi.
Candan, vatandaþlarýn daha saðlýklý ortamlara
kavuþmasý için çalýþtýklarýný, vatandaþlarýn da temizlik konusunda duyarlý olmalarýný istedi. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
5
"Toplumsal eþitlik temelinde
politikalarý geliþtirmek
hepimizin görevidir"
Atlas'tan Baþkan Külcü'ye
meclis eleþtirisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas dün bir basýn toplantýsý düzenledi.
CHP Ýl Binasýnda gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda konuþan Cengiz Atlas,
son siyasi geliþmeleri
deðerlendirmek amacýyla
bir araya geldiklerini söyledi.
Sözlerine
Belediye
Meclisi
toplantýlarýnda
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün CHP'li üyelere
yönelik tavrýný eleþtirerek
baþlayan Atlas, "Belediye
Meclisine 10 tane arkadaþýmýzý gönderdik. Arkadaþlarýmýz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye
her soru sorduðunda çocuk azarlar gibi azarladýðýný görmekteyiz. Meclis toplantýlarýnda 'cahilsiniz, býktým sizden, CHP'liler baþka grup baþkan vekili seçsin,
sürekli sizle mi uðraþacaðým', türünden sokak aðzýyla
cevap verir hale gelmiþtir. Ýhaleye fesat karýþtýrmak ve irtikaptan 8 ay
yargýlanan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü
kýnýyorum. Mübarek Ramazan ayýnda verilen iftar yemeklerinin maliyeti nedir? Bunun cevabýný
istiyoruz. Ýller Bankasýna
Çorum'un borcu nedir?
Otopark ihalesini Belediyespora nasýl verdiniz?
Çorum kamuoyuna açýklayýn. CHP olarak bu düzensizlikleri yargýya taþýyacaðýz. Yargýnýn vereceði kararda saygý duyacaðýz" dedi.
Atlas, "Çorum'da ki kardeþliðimizi CHP örgütü olarak destek vermeye devam edeceðiz. Görüþü ne olursa
olsun, inancý ne olursa olsun, hangi partiye oy verirse
versin bizler vatandaþýmýz her zaman emrindeyiz. Sokak aðzýyla konuþan bir Belediye Baþkaný topla 500 kiþiyi senin de mahallende iftar yemeði veriyim diyor.
Aramýza nifak tohumlarý
serpen bir belediye baþkaný
var. 2 gün önce bir program
yapýldý. Eskiþehir de ikamet
eden bir arkadaþ Çorum'da
CHP gençlik kollarý baþkanlýðýnda görev yapýyor diye
tutarsýzca bir haber çýktý. Bu
Cengiz
haberi yapan arkadaþýmýza
Atlas
ya yanlýþ bilgi verildi yada
kamuoyunu yanlýþ bilgilendirdi" þeklinde konuþtu.
Toplantýya CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Rýza Suledere,
bazý belediye meclisi üyeleri ile partililer katýldý. Yasin
YÜCEL
Gökgözler Keþkek
Þenliði 7 Eylül'de
Laçin ilçesine baðlý Gökgözler
(Yavu) köyü keþkek þenliðine hazýrlanýyor. Bu yýl 4. düzenlenecek olan
þenlik 7 Eylül Pazar günü gerçekleþtirilecek.Ana sponsorluðunu iþadamý ve
eðitimci Halis Durkaya'nýn sunuculuðunu ise gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin yapacaðý þenlikte Türk Halk Müziðinin sevilen seslerinden Canan Baþkaya'da sahne alacak.Öte yandan etkinlikte yine Çorumlu sanatçýlar, Nergiz Ay, Gözde Özsoy, Veli Keser, Eyüp
Çaðlar, Kazým Mercan ve Berkant Bolat'ta katýlacak. Haber Servisi
Dið ve Budaközü dereleri ýslah edilecek
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü Sungurlu'da þehir içinden geçen Dið ve Budaközü derelerini ýslah edecek.DSÝ Ankara 5. Bölge Müdürlüðüne baðlý Çorum 54. Þube Müdürlüðünde görevli Ýnþaat Mühendisi Davut Gerçekcioðlu yaptýðý açýklamada,
"Çorum Sungurlu Ýlçe Merkezi Dereleri Islahý Plan ve
Proje Yapýmý adý altýnda Sungurlu þehir merkezindeki
derelerin ýslah edilmesi projesi ihale edilerek çalýþmalara
baþlanmýþtýr. Ýlgi Proje yapýmý iþi tamamlandýktan sonra
2015 yýlý içerisinde yapým ihalesinin yapýlarak inþaata
baþlanmasý planlanmaktadýr" dedi.Proje kapsamýnda,
dere yataklarýnýn temizlenmesinin yaný sýra zeminlerinin
betonla kaplanacaðý, kenarlarýna koruma duvarlarý ve bu
duvarlarýn üstüne korkuluklarýn yapýlacaðý kaydedildi.Derelerin ýslah çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla ilçeye
güzel bir görüntü saðlanmasý da planlanýyor.
Haber Servisi
ADD Ýl Baþkaný Uður Demirer
düzenlediði basýn toplantýsýnda
ülke gündemine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.
Uður Demirer, Cumhurbaþkanlýðý
seçiminden kýsa süre önce TBMM'de
görüþülen ve PKK ile görüþmeleri yasal
zemine oturtan, PKK'yý müzakere
yapýlabilecek bir örgüt konumuna yükselten, "Terörü Sona Erdirme ve
Toplumsal
Bütünleþmeyi
Güçlendirmeye Dair Kanun"un ulusal
devlet yapýsýnýn baþýna gelebilecek
felaketler için bir dönüm noktasý
olduðunu ifade etti.
Yerli ve yabancý hiçbir kuruluþtan
'fon' adý altýnda bile yardým almamakla
övündüklerini kaydeden Demirer, "Son
12 yýldýr giderek azgýnlaþan gerici ve
bölücü birliktelik, Cumhuriyetimizin
temel niteliklerine saldýrarak, sözde
demokrasi, insan haklarý, özgürlükler
kýlýfý altýnda etnik ve mezhepsel ayrýþmalarý
körüklemektedir.
Nitekim
cumhurbaþkanlýðý
seçimi
sürecinin en önemli propaganda unsurunu,
açýlým politikalarýna verilen sözler oluþturmuþtur. Yine Cumhurbaþkanlýðý seçiminden
kýsa süre önce TBMM'de görüþülen ve PKK
ile görüþmeleri yasal zemine oturtan, PKK'yý
müzakere yapýlabilecek bir örgüt konumuna
yükselten, "Terörü Sona Erdirme ve
Toplumsal Bütünleþmeyi Güçlendirmeye
Dair Kanun" ulusal devlet yapýmýzýn baþýna
gelebilecek felaketler için bir dönüm noktasýdýr. Bu yasa ile PKK'nýn zaman içinde
uluslararasý alandaki konumu da deðiþecek
ve 1949 tarihli Cenevre Sözleþmesinin 3.
maddesi çerçevesinde bir taraf haline
gelebilecektir. PKK'nýn güttüðü amaçlar,
Uluslararasý bir sorun olarak kabul edilebilecek ve yabancý devletlerin de PKK ile resmi
görüþmeler yapmasýnýn önü açýlabilecektir.
Bu nedenlerle söz konusu yasanýn CHP
ve MHP milletvekilleri tarafýndan iptali için
Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi bir
vatan borcudur. Çünkü siyasi iktidar,
çýkardýðý bu yasa ile ulusal devlet ilkesini yok
sayarak, etnik topluluklara kimlik ve statü
tanýmayý kabul etmiþtir. Millet olma bilincini,
kültürünü, toplumdaki güven baðlarýný
zedelemiþtir. Büyük Ortadoðu Projesi kapsamýnda üstlendiði görevlerle, açýlým politikalarýný, toplumu alýþtýra alýþtýra, kademe
kademe uygulamýþ, sonuç olarak üniter
devlet modelini terk ederek, bölgesel özerk-
ADD Ýl Baþkaný
Uður Demirer
lik düzeninin temelini hazýrlamýþtýr. Bölücü
odaklar artýk okun yaydan çýktýðýnýn bilinciyle, gericilikle el ele kurduklarý tezgâhý
sergileme dönemine girmiþlerdir. Çadýrdan
bozma mahkemelerde teröristleri yargýlayanlar, teröristlerin çiçeklerle karþýlanmasýna
seyirci kalanlar, Türk bayraðýnýn indirilmesine de seyirci kalmýþlar ve sonuçta olay, bir
teröristin heykelinin dikilmesine kadar uzanmýþtýr. Neyse ki heykel dikme yoluyla yapýlan
bölücülüðü simgeleþtirme hareketi kýsa sürmüþtür. Ancak 12 yýldýr yabancý güçlerin
müdahalesine açýk biçimde yürütülen
senaryo, anayasa deðiþikliði ile kalýcý hale
getirilmek istenecektir. Bu noktada bizler,
bundan önce olduðu gibi, bundan sonrada
bu tip giriþimlere karþý üniter devleti, laik,
demokratik Cumhuriyeti kararlýlýkla savunacak, düþüncelerimizi ve eylemlerimizi
daha ileriye taþýyacaðýz. Sözde küresel çözüm
süreçlerinin komþu ülkelerin canýný nasýl
yaktýðý bugünden görüyor, Türkiye'nin ayný
planýn içinde hedef olduðunu biliyor, bu
nedenle tüm milletvekillerini, yetkilileri ve
toplumumuzu
uyarýyoruz,
iç
savaþ
kýþkýrtýcýlýðýna, ayrýþmaya, bölünmeye, küresel planlara hep birlikte dur diyelim. Tam
baðýmsýzlýk koþuluyla, Ulusal devlet ve
Cumhuriyetimizin temel deðerleri, birlikte
yaþamamýz, üretmemiz, paylaþmamýz için
her türlü olanaða sahiptir ve bunu toplumsal
eþitlik temelinde sunacak politikalarý
geliþtirmek hepimizin görevidir" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Akýllý gübreyi tanýttýlar
Timac Agro tarafýndan düzenlenen akýllý gübre tanýtým semineri
Sungurlu Özgürler Çarþý Düðün
Salonunda gerçekleþtirildi.
Timac Agro'nun Türkiye Ticari Direktörü Murat Avunduk,
Türkiye Ürün Müdürü Ziraat Mühendisi
Uður Yüksel,Bölge
Müdürü Secat Satar,
bazý STK temsilcileri,Tarým Ýlçe Müdürlüðünden Mühendisler ile çiftçilerin katýldýðý eðitim seminerinde akýllý gübrenin önemi anlatýldý.
Türkiye Ürün Müdürü Ziraat Mühendisi Uður Yüksel, akýllý gübrenin önemine
deðindiði seminerde, "Köklenmede artýþ,
daha iyi bir kök sistemi sayesinde besinlerden daha fazla yararlanma, güçlü
bir gövde yapýsý, farklý toprak PH'larýnda dahi besin elementlerinin alýmý,
çiçeklenmede artýþ, buðday ve arpada
baþak boyunda artýþ ve daha iyi dene
dolumu saðlanýr" diye konuþtu.Seminer sonrasý konu ile ilgili bilgi veren
Timac Agro Çorum Bölge Temsilcisi
Ziraat Mühendisi Melih Basar, Akýllý gübre firmasý Timac Agro'nun Ege ve Akdeniz bölgelerinden sonra Çorum, Amasya
ve Tokat bölgesine giriþ yaptýðýný söyledi.
Çiftçilerin klasik gübre kullandýklarýný
ancak tarýmýn
geliþmiþ olduðu ülkelerde akýllý gübrenin kullanýldýðýna vurgu yapan Basar, "Timac
Agro sadece
satýþ odaklý
bir firma deðil. Firma olarak teknik destek de saðlamakta" dedi. Soru cevap bölümüyle devam eden seminer katýlýmcýlarýn öðle yemeði ile sona erdi. Yýlmaz
MERT
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Türkmenler: "Dünya bizi unuttu"
Elektrikleri yok, ellerindeki ilaç ve
gýda stoklarý da tükenmeye yüz tutmuþ
durumda. Þengal daðlarýnda mahsur
kalan Ezidileri kurtarmak için yapýlan
operasyonlar benzeri, Batý ülkelerinin de
katýldýðý bir yardým harekatý þu anda burasý
için gündemde deðil.
Amerli halký, dünyanýn
kendilerine
sýrt
çevirdiðini düþünüyor.
Amerli
sakinlerinden Doktor Ali
Elbayati,
"Musul
saldýrýsýndan
sonra
Amerli'nin çevresindeki bütün Türkmen köyleri IÞÝD'in eline geçti.
Ýnsanlarý
öldürüp
cesetlerini
görülsün
diye köylerin dýþýna attýlar" diyor. Amerli
halkýnýn çoðunluðunu Irak nüfusu içindeki
oranlarý yüzde 4 olan Þii Türkmenler oluþturuyor. Þii olduklarý için IÞÝD tarafýndan "dinden dönmüþ" sayýlýyor ve doðrudan hedef
alýnýyorlar. Doktor Elbayati, "70 gündür
direniyoruz. Elektriðimiz yok, suyumuz
akmýyor" diyor."Sadece tuzlu su var, o da
ishal ve diðer hastalýklara yol açýyor. Kuþatma
baþladýðýndan bu yana yaþlý ve hasta 50'yi
aþkýn kiþiyi kaybettik. Susuzluk ve hastalýktan
ölenler arasýnda çocuklar da var" diye
sürdürüyor. Amerli halkýnýn çoðu geçimini
topraktan saðlýyor ama çatýþmalar yüzünden
tarlalarýna gidemiyor ve ürün alamýyorlar. O
yüzden kasabaya þu anda
yiyecek sadece Irak askeri
helikopterleri ile ulaþabiliyor. Bu helikopterler günde
en fazla bir kere gelebiliyor
ve bütün kasabaya yetecek
kadar yiyecek ve ihtiyaç
malzemesi taþýyamýyorlar.
"Ýnsani bir felaketle
karþý karþýyayýz" diyor
Doktor Elbayati. "20 bin
Amerlili ölümle savaþýyor.
Üç günde bir yemek yiyebilen çocuklar var. Durumu anlatabilmem
imkansýz. Ne diyeceðimi bilemiyorum."
Doktor Elbayati, Irak çapýnda Türkmen
toplumunun yaþam koþullarýný geliþtirmeyi
hedefleyen Türkmen Koruma Vakfý adlý bir
sivil toplum kuruluþuyla çalýþýyor. Irak
ordusuna ait helikopterlerle gidip gelebiliyor
ve en gerekli malzemelerin getirilmesini
saðlamaya çalýþýyor.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre
kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler
þöyle:
25-26.08.2014 tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesine baðlý Musular Köyü, Kamýþaðýl
Mahallesi, Musular köyü.
26-27.08.2014 tarihlerinde 09.00-14.00 saatleri arasýnda: Yanýcak Köyü Ýçme Suyu, Sungurlu Belediyesi Ýçme
Suyu, Arifegazili Ýçme Suyu tesisleri.
28.08.2014 tarihlerinde 09.00-14.00 saatleri arasýnda:
Çarþýcuma ve Örenkaya köyleri.
28.08.2014 tarihlerinde 08.30-17.00 saatleri arasýnda:
Altýnbaþ Baðlarý, Çorum Belediyesi Altýnbaþ Ýçme Suyu
Tesisi, Ali-Nesimi Bolat Besi Çiftliði, Özuslu Tavuk
Çiftliði, Kip Tavukçuluk, Ekmekçi Oðullarý Gýda, Layýk
Tavukçuluk, Dalgýçlar Yapý tesisleri.
26.08.2014 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri: Paþaköy,
Beydili, Hamamlýçayköy, Türkler, Ayaz, Çatak, Çukurören
ve Ýsmail köy, Dedeoðullarý Tavukçuluk, Bol Kar Tavuk
Çiftliði, Seçkin Tavukçuluk, Ýlyas Alacalý, Yücel Karakaþ
Tavuk Çiftliði, Çelik Gýda Ýnþaat, Bahri Diker Tavuk
Çiftliði, Gök-Ar Tavukçuluk, Halit Akyol, Erol Baþ
Tarýmsal Sulama, Hasan Kalender-Paþa Baðlarý Baðcýlýk,
Halim Kabasakal, Cemal Karakaþ, Murat Ünel, Mehmet
Ekici, Mustafa Özþahin, Bekir Söylemez, Adem Güven,
Ömer Tomak tesisleri.
26.08.2014 tarihinde 08.30-17.00 saatleri arasýnda:
Merkeze baðlý Deliler, Karapürçek, Köprüalan, Güzelyurt,
Aksungur, Arzumpýnar, Celilkýrý, Altýnbaþ, Altýnbaþ
Baðlarý, A. Saraylý, Oymaaðaç, Morsümbül, Akyazý,
Seydim köyü ve baðlý Mahalleleri, Cerit, A. Cerit, Dut
Çakallý, Akyazý, Erdek, Acýpýnar, Öksüzler, Büklüce mah.,
Bektaþoðlu, Arpalýk, Dutköy, Çaltýcak, Karakeçili, Kertme,
Hacýbey ve Dereköy köyleri, Onur Tavukçuluk, Arýf
Özkubat Tavuk Çiftliði, Mehmet Sayan, Cafer Tekeli
Tarýmsal Sulama, Sevil Aþýk, Kýsmet Tavukçuluk, Ýdris
Daðlamaz, Hüseyin Karaca, Sadýk Özçetin, Osman
Özbaydemir, Birol Alanbay, Ahmet Abukan, Mehmet
Semiz, Abdullah Kazým, Satýlmýþ Sucu, Yüksel Güneþ,
Hamil Topsakal, Hüseyin Deniz, Veysel Kaymak, Sýddýk
Biçer, Mustafa Ýn, Mehmet Sarmaþýk, Cuma Can, Sami
Balat Muhtar Özçiftçi, Özhan Þahan, Ýhsan Aksungur,
Hasan Karakurt, Yavuz Er, Mustafa Mavral Un Fabrikasý,
Ýbrahim Özünel Un Deðirmeni, Selim Cerit Tavuk Çiftliði,
Mutlu Tavuk Çiftliði, Þimþekler Tavuk, Bayraktar
Tavukçuluk, Tarým Et Gýda Çiftliði, Ziyaoðlu Tavukçuluk,
Aker Gýda Ýnþaat, Sercan Tavukçuluk, Fatih Tavukçuluk,
Kýsmet Tavukçuluk, Salbas Tavukçuluk, Tetik Mutfak,
Necmi Zihar Tavuk Çiftliði, Özücan Tarým, Sinanoðlu
Tavukçuluk, Tarým Et Gýda, Ayhan Hatal, Hakký Yýldýrým
tesisleri. 27.08.2014 tarihinde 08.30-17.00 saatleri arasýnda: Altýnbaþ Baðlarý mevkiinde yenileme çalýþmalarý
yapýlacaðýndan dolayý Deliler, Altýnbaþ, Altýnbaþ Baðlarý,
Kýsmet Tavukçuluk, Yavuz Er, Sadýk Özçetin, Ýdris
Daðlamaz, Birol Alanbay, Mustafa Mavral Un Fabrikasý,
Ýbrahim Özünel Un Deðirmeni, Selim Cerit Tavuk Çiftliði,
Mutlu Tavuk Çiftliði, Þimþekler Tavuk , Bayraktar
Tavukçuluk , Tarým Et Gýda Çiftliði, Ziyaoðlu Tavukçuluk,
Aker Gýda Ýnþaat, Sercan Tavukçuluk, Fatih Tavukçuluk,
Kýsmet Tavukçuluk, Salbas Tavukçuluk , Tetik Mutfak,
Necmi Zihar Tavuk Çiftliði, Özücan Tarým, Sinanoðlu
Tavukçuluk, Tarým Et Gýda, Ayhan Hatal, Hakký Yýldýrým.
27.08.2014 tarihlerinde 08.30-16.00 saatleri arasýnda:
Mimar Sinan Caddelerin tamamý ve Mimar Sinan
Sokaklarýn tamamý." Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
7
Polis çocuklarýna
özel etkinlik
‘Baþkanlýk sisteminin olduðu
ülkelerde parlamento daha güçlüdür’
Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun AK Parti
Genel Baþkan adayý olarak belirlenmesinin ardýndan
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
deðerlendirmelerde bulundu.
Olay TV ekranlarýnda 'Editör' programýna katýlan ve
Umut Albayrak'ýn gündeme dair sorularýný yanýtlayan
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu "Parti
içi istiþare yapýlarak partimizin en yüksek organý MKYK
sonucu Sayýn Baþbakana sunmuþtur. Sayýn Davutoðlu
Genel Baþkan adayýmýz ve Baþbakan adayýmýzdýr" dedi.
"Sayýn Davutoðlu konuþmasýnda önemli mesajlar vermiþtir" diyen Uslu, "Bir dava
neslinin partisiyiz. Bizim neslimiz bedeller ödedi. Biz gelecek nesli düþünen, kurgulayan
bir hareketiz. 2023 yýlý hedeflerimiz gelecek nesil için kurgulanmaktadýr. Yeni Türkiye'yi
inþa etmek üzeredir. Sayýn
Davutoðlu "Fani þahsiyetler
deðil, baki hakikatler partisiyiz.
Dava partisi, nesil hareketiyiz"
dedi bunlar son derece önemli.
AK Parti'nin 12 yýllýk geçmiþine
sahiplenmiþ, geçmiþine uygun
olarak performansýný 2023
hedeflerine göre devam ettirecek olmasý, paralel ve illegal yapýlarla mücadele edecek
olmasý, çözüm sürecinin güçlü bir þekilde devam edecek
olmasý ve de Köþkle teþkilatla uyumlu bir þekilde ekip çalýþmasýný sürdürecek olmasýyla ilgili Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve Genel Baþkan adayýmýz Ahmet
Davutoðlu'nun verdiði mesajlar oldukça önemli" þeklinde
kaydetti.
Davutoðlu'nun geçmiþi, birikimi, risk yönetme konusundaki kabiliyeti, kararlýlýðý ve iradesi ile gölgede kalacak bir
genel baþkan olmayacaðýný düþündüðünü belirten Uslu,
"Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde beraber çalýþmasý, karar alma süreçlerindeki iradesini, ýsrarýný, isabetini
yakýndan tanýklýk etmiþ birisi olarak birikimlerine çok þeyler
kattýðýný düþünüyorum. Böylece Türkiye bir
anlamda da Sayýn Erdoðan'dan sonrada
kurumsallaþmýþ olarak devam edeceðini
göstermek bakýmýndan iyi bir fýrsat
yakalamýþtýr. Biz bir fikir hareketiyiz. Dava
partisiyiz. Türkiye adýna kaygý duyanlar, geleceði için dertlenenler bu partide toplanmýþtýr.
Cumhurbaþkaný ile yeni Baþbakan arasýndaki
uyum ve ahenk Türkiye'deki karar alma
süreçlerinin daha etkin ve hýzlý çalýþmasýný
saðlayacaktýr" ifadelerini kullandý.
"Muhalefetin dýþ politika konusundaki
eleþtirilerini nasýl deðerlendiriyorsunuz?"
sorusuna cevap veren Uslu, "Muhalefetin ne
kadar baþarýlý olduðuna bakmak lazým. Halk
arasýnda bir söz vardýr "Dinime küfür eden
bari müselman olsa" diye. Davutoðlu'nu eleþtirenlerin
gerçekten dýþ politika adýna önemli baþarýlarý olsa bunlarý
makul karþýlamak ve yararlanmak mümkün olabilirdi.
Sadece karþýtlýk, muhalefet, eleþtiri olsun, kendi seçmenimizi tatmin edelim diye karþýtlýk temelli yýkýcý bir muhalefet
anlayýþýnýn Türkiye'yi götüreceði bir yer yok, muhalefet partilerini de götüreceði bir yer olmadýðý anlaþýldý. 9 defa
seçime girilmiþ ve 9 defa kaybetmiþ siyasetçilerin halen bu
memleketin yönetimine ve geleceðine dair söz söylüyor
olmalarýný anlamak mümkün deðil. Bizim bu güne kadar
söylediklerimizi eleþtirdiklerimizi bugün CHP'nin içerisindeki muhalifler söylüyor. CHP
içerisinde kaç tane muhalefet,
muvafýk var bunu bilmek mümkün
deðil. Cumhuriyet Halk Partisi
denince ortaya çok sesli bir kakofoni (gürültü)çýkýyor. Her kafadan
bir sesin çýktýðý, her kesimin farklý
söylemler
geliþtirdiði
bir
Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyetçi
Hareket Partisine de bakarsanýz
geçmiþindeki bütün deðerlerinden,
ilkelerinden
vazgeçmiþçesine
Cumhuriyet Halk Partisiyle çatý
aday etrafýnda buluþmuþ. Bu aziz
millet her ikisinin adayýný,
gerekçelerini kabul etmediði için
ret etmiþtir. 'Biz kaybettik trafodaki hain kediler, millet
sandýða gitmedi, tatildeler' gibi gerekçeler uyarlamanýn,
uydurmanýn hiçbir haklý ve makul tarafý yok. Çünkü hiçbir
mazeret baþarýnýn yerini tutamaz" diye kaydetti.
Baþkanlýk sistemine Türkiye mutlaka geçmesi gerektiðini
vurgulayan Uslu, "Sistem bazýlarýnýn iddia ettiði gibi
padiþahlýk sistemi deðildir. Baþkanlýklarýn olduðu ülkelerde
parlamento daha güçlüdür. Parlamento kendi içerisinden
çýkarttýðý hükümetin denetimine girmek yerine Baþkanýn
oluþturduðu hükümeti etkin bir biçimde denetleyen ve ayný
zamanda yasama görevini yerine getiren saygýn ve etkin bir
kurum haline gelecektir" diyerek sözlerini tamamladý.
Haber Servisi
Ýl
Emniyet
Müdürlüðü
Toplum Destekli Polislik Þubesi
polislerin ortaokula giden
çocuklarýna yönelik bir etkinlik
düzenleyecek.
Emniyet Teþkilatýnda görev yapan
personelin verimliliðini artýrmak,
moral motivasyonunu en üst düzeyde
tutmak ve kurumsal mensubiyet duygusunu arttýrmak amacýyla hayata
geçirilen "Benim Babam Polis" isimli
proje kapsamýnda "Huzur Pikniði"
yapýlacak.Bugün Çevik Kuvvet Þube
Müdürlüðü bahçesinde gerçekleþtirilecek olan etkinlik kapsamýnda
çocuklar, Çevik Kuvvet Þube
Müdürlüðü ve Bölge Trafik Þube
Müdürlüðünü gezecekler ve müzik
eþliðinde piknik yapýp oyunlar oynayacak-
lar. Programa Ýl Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý'da katýlacak. Yasin YÜCEL
Kamu Þefleri Derneði
Çorum Temsilciliðine atama
Kamu Þefleri Derneði Karadeniz
Bölge Baþkaný Mustafa Demir, Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Mustafa Demir, kamu çalýþanlarýnýn
karþý karþýya olduklarý sorunlar ve çözüm
yollarýný anlatmak ve kamuda çalýþan þefleri dernek çatýsý altýnda birlikte toplamak
için örgütlenme çalýþmalarý doðrultusunda
21 - 22 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda Çorum'da kamu iþyerlerinde çalýþmalarda
bulundu.
Kamuda yaklaþýk 33 bin civarýnda þef
olduðunu ve bu þeflerin çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yaptýðýný, kurumlarýna özel sorunlarý ile birlikte tüm
þeflerin yaþadýðý ortak ekonomik ve itibari
sorunlarý olduðunu kaydeden Demir, 666
sayýlý KHK ile þeflerin ücretlerinin eþitlendiðinden bahsedilse de Ulaþtýrma Bakanlý-
ðý ve Adalet Bakanlýðý þefleri ile diðer
þefler arasýnda yaklaþýk 400 TL ilgili
bakanlýk þefleri lehine maaþ farklýlýðý
olduðunu söyledi.
Þimdiye kadar
çeþitli sendikalara
üye olan þeflerin
üye olduklarý sendikalar içerisinde
azýnlýk teþkil etmeleri ve sorunlarýnýn
çözülememesi yüzünden, kamu þefleri derneðini Haziran 2013 tarihinde kurduklarýný ifade eden Demir, bir yýl gibi kýsa bir süre içerisinde çok iyi mesafe alýndýðýný, kamuoyunda günden oluþturduklarýný, bürokrasi ve kamu sendikalarý ile irtibata geçerek sorunlarýndan bahsettiklerini
ve gündeme taþýdýklarýný belirtti.
Karadeniz bölgesine baðlý olan Çorum'da de örgütlenme çalýþmalarýnýn iyi
bir þekilde yapýldýðýný dile getiren Demir,
Derneðin Çorum Ýl Temsilcisi olarak Valilik Nüfus Müdürlüðünde görevli Þef Özlem Akyüz'ün atandýðýný açýkladý.
Demir, kamuda çalýþan tüm þeflerin,
haklý taleplerinin elde edilmesi ve maðduriyetlerinin giderilmesi noktasýnda, Kamu
Þefleri Derneði çatýsý altýnda birlikte olmaya ve ortak mücadeleye davet etti.
Yýlmaz MERT
EPDK 17 þirketin
lisansýný iptal etti
Sungurlu Barajý proje
çalýþmalarý devam ediyor
Sungurlu'ya baðlý Kýrankýþla Havzasýnda 1960'lý yýllarda yapýlmasý planlanan Sungurlu
Barajýnýn proje çalýþmalarý devam ediyor.
Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü, Sungurlu Barajýnýn proje çalýþmalarýnýn
devam ettiðini bildirdi.
DSÝ Ankara 5. Bölge Müdürlüðüne baðlý Çorum 54.
Þube Müdürlüðünde görevli
Ýnþaat Mühendisi Davut Gerçekcioðlu yaptýðý açýklamada,
"Sungurlu ilçesine baðlý Kýrankýþla köyüne yapýlmasý planlanan Sungurlu
Barajýnýn proje çalýþmalarý devam etmekte olup,
malzeme ocaklarý vb. belirlenmesi için kurum
görüþleri beklenmektedir. Proje tamamlanmasýna müteakip ihale çalýþmalarýna baþlanacaktýr" dedi.
Sungurlu'ya baðlý Kýrankýþla köyü havzasý,
Budaközü Çayý üzerine
yapýlacak baraj sayesinde, Sungurlu köyleri ve
civarýndaki tarým arazilerinin sulanmasý ve sulu tarýma geçilmesi
amaçlanýyor.Baraj, gelecekte Sungurlu'nun içme suyu ihtiyacýný da
karþýlayacak. Yasin YÜCEL
Enerji
Piyasasý
Düzenleme
Kurulu, petrol, elektrik, doðalgaz
sektöründe faaliyet göstermek üzere
13 þirkete lisans verdi, 17 þirketin de lisansýný sonlandýrdý.
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu
(EPDK), petrol, elektrik, doðalgaz sektöründe faaliyet göstermek üzere 13 þirkete
lisans verdi, 17 þirketin de lisansýný sonlandýrdý.EPDK'nýn Kurul kararlarý Resmi
Gazete'de yayýmladý. Buna göre, Elektrik
Piyasasý Lisans Yönetmeliði hükümleri
çerçevesinde 3 þirkete üretin lisansý, 2 þirkete de tedarik lisansý verdi. Ayný zamanda
Elektrik piyasasý 10 þirketin üretim lisansýný,
2 þirketin de otoprodüktör lisansýný iptal etti.
Kurul, Doðalgaz Piyasasý Lisans
Yönetmeliði hükümleri çerçevesinde 1 þirkete Doðal Gaz Daðýtýcý Lisansý verirken, 1
þirketi de Doðalgaz Toptan Satýþ Lisansýný
sonlandýrdý.
EPDK, Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý
(LPG) Piyasasý Lisans Yönetmeliði
çerçevesinde Aygaz Anonim, Ýpragaz A.Þ.
ile Ergaz Sanayi ve Ticaret'e LPG Depolama
Lisansý verirken, Has-Gaz Lpg Daðýtým'a da
LPG Daðýtýcý lisansý verdi.
Ayný zamanda kurul, Petrol Piyasasý
Lisans Yönetmeliði hükümlerine göre, 2 þirkete Madeni Yað Lisansý, 1 þirkete de
Depolama Lisansý verdi. EPDK, 4 þirketin de
Madeni Yað Lisansýný iptal etti.
TEK
YILDIZ
2
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
YAÞAM
8
Patlýcanýn Faydalarý
Temel bir gün caddeden
karþýya gecerken az daha araba
çarpýyormuþ. Arabanýn þoförü
camdan kafayý çýkarýp dangalak
mýsýn be adam diye baðýrmýþ
Temel'e. Bizimkisi saf, dangalaðýn ne olduðunu bilmiyormuþ. Gidip kahvede Dursun'u
bulmuþ;
- Ula Dursun dangalak
nedur da? Dursun da Temel
üzülmesin diye dangalak;
Demir, kalsiyum ve diðer mineraller açýsýndan vücudun en temel gereksinimlerini
karþýlayabilir. Patlýcan kan dolaþýmýný arttýrýr
ve beyin saðlýðý için gereklidir. Sindirim sistemini korur ve lif içerdiðinden rahatlýk kazandýrýr. Düzenli patlýcan tüketmek, kolon
kanserine karþý koruyabilir. Kalorisi oldukça
düþüktür. Yað içermez ve yüksek lif ihtiva
eder. Patlýcan yüzyýllar boyunca diyabet kontrolünde önemli rol oynamýþtýr. Kalp için çok
yararlýdýr. Araþtýrmalar kötü kolesterolü düþürdüðünü göstermektedir. Patlýcaný tüketirken kýzartmasýndan uzak durun çünkü çok
yað emen bir sebzedir. Sadece kolesterolü
düzenlemekle kalmaz, yüksek kan basýncýný
da kontrol etmeye yardýmcýdýr. Düzenli tüketimi kýlcal damalarý güçlendirir.
K vitamini ve bioflavonoidler sebebiyle
kan pýhtýlarýný önlemeye yardýmcý olur. Nasunin denilen bir madde patlýcanda bulunur
ve bu maddenin görevi, hasarlý hücre zarlarýný korumak ve güçlendirmektir. Güçlü bir
antioksidan ve kök temizleyicidir. Yapýlan
yakýþýklý, güçlü, kuvvetli adama
denir demiþ. Temel bir gün yine
caddeden karþýya gereken arabanýn teki az daha çarpýyormuþ
Temel'e.
Adam baðýrmýþ dangalak
mýsýn be adam önüne baksana.
Temel gayet sakin cevap
vermiþ.
-Ula sen beni gençliðumde
görecektun daha da dangalaktum.
Kelime Avý
araþtýrmalarda nasunin
beyin hücre zarlarýnda lipid
yað koruyucusu olarak görev yaptýðý tespit edilmiþtir. Yani beyni korumak istiyorsanýz, bol bol patlýcan yemeniz gerekir.
Ayrýca patlýcan antioksidan iþlevini en yoðun
olarak gören sebzelerden biridir. Fenolik bileþikleri zengindir.Ýçerdiði besinler bitkinin
kendini korumaya almasýný, bakteri ve mantar enfeksiyonlarýna karþý güçlü olmasýný
saðlar. Serbest radikal temizleyicisi olarak
vücudunuzda çok önemli bir iþlev yapar.
Atardamar duvarlarýnda bir koruyucu oluþturarak, vücuttaki kan dolaþýmýnýn rahatlamasýný ve kolesterolün azalmasýný saðlar. Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirir. Kýþ aylarýnda
sýk sýk patlýcan yemeyi ihmal etmeyin. Regl
döneminde kaybedilen demiri geri kazanmak için de patlýcan tüketmenizi öneririz.
20:00
Sinema
Oðlum Bak Git
Taksici Orhan'ýn hayatý boyunca baþýna sürekli
aksilikler, terslikler gelmiþtir. Hayatta her þey
onun aleyhine iþler, tam yoluna girdi derken son
anda bir þanssýzlýk yine onu bulur. Kürþat ve
Teoman ise ona yardýmcý olmaya çalýþan en yakýn
dostlarýdýr.
Fakat üçü de ne yapsa iþe yaramaz en sonunda
bilime baþvururlar. Kiþisel Geliþim Uzmaný
Figen'e ulaþan Orhan profesyonel destek almaya
kararlýdýr.
Ayakkabý seçimi görüntüye deðil, rahatlýða göre olmalý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kiþinin ayak yapýsýna uygun olmayan
ayakkabýlarý tercih etmesi ayak saðlýðýný ve
geliþimini olumsuz yönde etkiliyor.
Uzmanlar, ayakkabý seçimlerinde görüntüden ziyade rahatlýðý göz önünde bulundurarak seçim yapýlmasý gerektiðini vurguluyor. Ayakkabý alýrken dikkat edilmesi
gereken en önemli kriterin rahatlýk
olduðunu söyleyen Fatih Üniversitesi Týp
Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Remzi Arif
Özerdemoðlu, "Ayakkabý ilk kez denendiði
andan itibaren rahat olmalýdýr. Biraz giyeyim nasýl olsa açýlýr düþüncesiyle kesinlikle
ayakkabý alýnmamalý. Ayakkabýyý giymeyi
düþündüðünüz çorapla birlikte denemeye
özen gösterin. Yazlýk bir ayakkabýyý ince
çorapla, kýþlýk bir ayakkabýyý ise kalýn
çorapla denemek gerekir. Ayakkabý ayaðýn
þekline uygun
olarak seçilmelidir. Uç kýsmýnda bir parmak
geniþliðinde
bir boþluk
olmalýdýr. En
az ise yarým
santim kadar
boþluk
kalmasýna
dikkat edilmelidir.
Ayakkabýnýn
geniþliðinin
çocuklarda
ayak geliþimini etkilemeyecek ölçüde
olmasý çok önemlidir." diye konuþtu.
Ayakkabýnýn mutlaka her ikisinin de
denenmesi gerektiðini belirten Özerdemoðlu, "Ayaklar arasýnda uzunluk farký
olabileceði için her iki ayak ayrý ayrý
ölçülerek ayakkabý numarasý belirlenmelidir. Yeni bir ayakkabý almak için öðleden sonra ya da akþam saatlerinde
ayakkabýyý denemek daha uygun olacaktýr.
Çünkü bu saatlerde ayaklar biraz daha þiþ
olur. Günün sonunda ayaklarýnýz þiþince
ayakkabýnýn sizi rahatsýz etmemesi için gün
sonunda ayaðýnýza uygun olan ayakkabýyý
almanýz daha faydalý olacaktýr. Ayakkabýnýn
uygun olduðunu anlamak için her ikisi giyilmeli ve dükkan içerisinde biraz yürüyerek
denenmelidir. Ayakkabýnýn arka kýsmý iyi
oturmalý ve yürüme esnasýnda topuðun
kayarak dýþarýya çýkmasýna engel olmalýdýr.
Çocuklarda arka kýsmý yüksek olan, bot
tarzýndaki ayakkabýlar, topuðu daha iyi
kavradýklarý için tercih edilebilir." dedi.
Ayakkabý tabanýnýn ayaðý yaralanmalar dan koruyacak nitelikte olmasý gerektiðini
vurgulayan Özerdemoðlu, þunlarý aktardý:
* Ayakkabý ayak tabanýný yumuþak bir
yastýk gibi desteklemelidir. Yumuþak taban,
ayaða gelen darbeleri emeceði için ayak
aðrýlarýný azaltýr.
* Ayakkabýnýn üst materyali, deri gibi
esnek ve nefes alabilen özellikte olmalýdýr.
* Dikiþ yerlerinin hatasýz ve düzgün
olmasýna,
astarýnda kýrýþýklýklar ve rahatsýz
edici katlantýlarýn olmamasýna dikkat
edilmeli.
* Topuk yüksekliði en fazla 3
cm olmalýdýr.
Yüksek topuklu
ayakkabýlar
vücut aðýrlýðýnýn
ayaðýn ön kýsmýna doðru yer
deðiþmesine
neden olduklarý
için dengeleme problemlerine, kas ve
eklem aðrýlarýna ve parmak rahatsýzlýklarýna neden olurlar. Ayný zamanda, sivri uçlu
ve parmak kutusu dar olan ayakkabýlarda
olduðu gibi parmaklarý sýkýþtýracaklarýndan,
parmak eðriliklerine yol açarlar.
* Uygun özelliklere sahip bir
ayakkabýlar hiçbir zaman nasýr, basý yaralarý
ve eðrilikler oluþturmaz.
* Bebeklere ve emekleyen çocuklara
ayakkabý giydirmenin bir faydasý yoktur.
Ayaklarý sýcak tutmak için çorap veya
yumuþak patikler giydirmek yeterlidir.
(CÝHAN)
21:45
Sinema
Þov Bizinýs
Yurt dýþýndan albüm yapmak üzere Ýstanbul'a
gelen Aþkýn adýndaki bir genç, yapýmcý Rýfat'ý
bulur. Rýfat, sürekli baþý mafya ile belada olan, bir
sözü bir sözünü tutmayan, sahtekar olduðu kadar
da eðlenceli ve þeytan tüyü olan bir adamdýr. Son
zamanlarda baþý dertten kurtulmayan Rýfat’ýn
Aþkýn’a albüm yapmaktan baþka çaresi yoktur.
Diðer tarafta Rýfat’ýn özel hayatý da iþ hayatýndan
farklý deðildir. Rýfat ile Aþkýn zaman içinde yedikleri içtikleri ayrý gitmez bir hale gelirler. Öte yandan Rýfat’ýn sevgilisi Meyra, Rýfat’a büyük bir ders
vermeye hazýrlanmaktadýr.
23:10
Dizi
Taþýyýcý
Frank’in görevi, Fransa’nýn güneyine 1 milyon
Euro götürmektir ve bu konuda ayný iþi yapan iki
baþka Taþýyýcý’ya karþý yarýþmak zorundadýr.
Yarýþmayý kazanan Taþýyýcý hangi müþterininse, o
müþteri çok önemli bir füze ihalesi kazanacaktýr.
Bu yarýþtan haberdar olan bazý çeteler de parayý
çalmak üzere olaya dahil olurlar. Frank kendini
ispatlamak için elinden geleni yapmaya çalýþýrken
çabalarý, Frank’in dünyasýný ayrýntýlarýyla öðrenmek isteyen esrarengiz Juliette tarafýndan gölgelenecektir.
YANARDAÐ KEBABI
Ayhan Iþýk
Ýlk yýllarý Ayhan Iþýk, 1929
yýlýnýn 5 Mayýs sabahý altý çocuklu
Selanik göçmeni bir ailenin son
çocuðu olarak Ýzmir'in Konak ilçesi Karataþ semtinde Mithatpaþa
caddesi üzerinde iki katlý eski tarihi bir rum evinde dünyaya gelir;
kendi anlatýmýyla "Iþýyan ailesinin
tekne kazýntýsý" olarak... "Çocukluk günlerim bilinen yaramazlýklar
ve onlarýn sonuçlarý ile geçti.
Annemi, hep telaþlandýrmýþýmdýr."
diye ekler Iþýk, 1970'lerin ikinci
yarýsýnda yazmaya baþladýðý ve
vefatýndan sonra tefrika halinde
yayýmlanan
"Hayatým"
adlý
hatýratlarýnda. Altý yaþýndayken;
".Onunla ilgili olarak þimdi çok az
þey hatýrlýyorum. Ama en çok da
kokusunu...Bazý geceler yanýma
gelip bana sarýlmasýný, birlikte
uyumamýzý.
Bir defasýnda balýk tutmaya
götürmüþ, dönüþte de sýrtýna alýp
merdivenleri çýkartmýþtý...Hepsi
bu...Hafýzamý ona dair hep zorladým.
Daha fazla þey hatýrlayabilmek,
hatýrladýklarýmý hiç unutmamak
için..." diyerek andýðý babasýný
kaybeden Iþýk, öðreniminin bir kýsmýný Ýzmir'de bir kýsmýný ise
abisinin üniversite tahsili için
annesi ve kardeþleri ile geldikleri
Ýstanbul'da tamamlar.
Eðitimi
Ýstanbul'da ilk önceleri zorlanan Iþýk daha sonralarý kendisini
çok güzel bir çevrede bulduðunu
verdiði röportajlarýn birinde þu
sözlerle anlatýr: "Mahir Ýz okul
müdürü, Salah Birsel müdür
muaviniydi, edebiyata Rýfat Ilgaz,
beden eðitimine Vefalý Kör Galip,
coðrafyaya Akbaba Celal geliyordu.
Malzemeler
Yarým kg kýyma (köfteÝik
orta yagh)
1 baþ soðan (rende)
1 yemek kaþýðý süt
Yeteri kadar tuz, karabiber, köfte baharý, kimyon
2-3 dilim bayat ekmek
için (ufalanmýþ)
1 adet yumurta aký
2 adet týrnakÝý pide
3 adet orta boy patates
2 adet doðranmýþ
domates
1 dïþ sarýmsak.
1 su bardaðý yoðurt (suyu
süzüÝmüþ)
1 yemek kaþýðý tereyaðý
1 tatlý kaþýðý kýrmýzý biber
Kýzartmak için: 1 su
bardagý sývý yað
Yemeðin Tarifi
Pideleri fýrýnda ýsýtýn.
Kýzarmaya yüz tutunca kýrmýzý biberi tereyaðda
kýzdýrýn. Pideleri servis
tabaðýna yerleþtirin. Üzerine
kýzdýrdýðýnýz yaðý dökün.
Köfteleri hazýrlayýp kýzgýn
yaðda kýzartýn.
Önce patatesÝeri kýzartýp
servis tabaðýna üst üste geÝecek þekiÝde koyun. Köfteleri
koyun. Üzerine çýrpýÝmýþ
yoðurt koyun. Domates ile
yaðý sarýmsaðý ateþte
öldürün. En üstüne aÝacalý
þekilde iÝave edip sýcak
olarak servise sunun.
Sabýr, Gamdan Kurtulmak için Anahtardýr .
Ey Gönül ! Sabýrlý ol ! Aþk Sabretmektir !
Hz. Mevlana
01.50 Sesler
03.15 Ýsyan
05.15 Aþk Bir Hayal
06.00 Selena
09.15 Diðer Yarým
12.00 Harika Köpekler
13.10 Adanalý
13.50 Yahþi Cazibe
16.30 Alemin Kralý
18.55 ATV Ana Haber
20.00 Yeþil Dev
22.10 Taþýyýcý
23.10 Taþýyýcý
05.30 Affet Sevgilim
08.30 Pepee
09.00 Ayý Kardeþler
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Ev Kuþu
14.00 Lezzet Haritasý
15.30 Yüz Lira ile
Evlenilmez
17.00 Sivri Akýllýlar
19.00 SHOW Ana Haber
20:00 Megazeka
21.45 Þov Bizinýs
23:45Sivri Akýllýlar
09.00 Ýyi Aile Robotu
09.40 Emine
11.15 Benim Anne
12.45 Yüksek Yüksek
Tepelere
14.30 Gündüz Gece
15.50 Belgesel
17.50 Kanal 7 Ana
Haber
18.45 Hayat Dediðin:
Son Piþmanlýk
19.45 Aile Þerefi
03.30 Hayalet Köpekbalýðý
02.15 Galip Derviþ
06.00 Çocuk Kulübü
07.30 Acemi Cadý
09.30 Maðazin D
12.15 Güllerin Savaþý
14.30 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
16.00 Ben Bilmem Eþim
Bilir
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Oðlum Bak Git
22:00 Ulan Ýstanbul
05.45 Ömür Dediðin
06.20 Mor Menekþeler
07.55 Süper Babaanne
09.05 Macera Adasý
10.55 Seksenler
13.00 Haber
13.45 Kurþun Harfler
14.20 Yedi Güzel Adam
16.30 Zengin Kýz Fakir
Oðlan
19.00 TRT Ana Haber
19.55 Akýl Kârý
22.00 Yargýsýz Ýnfaz
01.15 Küçük Kýyamet
03.00 Tekrar Programlar
06.25 Merhaba Yenigün
09.10 Maceracý
10.30 Ayna
12.20 Davetsiz Misafir
13.30 Ritmini Arayan
Kalpler
14.45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.10 Þefkat Tepe
23.00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
9
'Ekmek zammýna gerek yok'
Meclis yemin töreni
için toplanacak
TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Cumhurbaþkaný
yemin töreni için, Meclis'i Perþembe günü olaðanüstü
toplantýya çaðýrdý.Çiçek, 12. Cumhurbaþkaný adýna
düzenlenen tutanaðýn verilmesi ve Cumhurbaþkanýnýn
yemin töreni için TBMM Genel Kurulu'nu, 28 Aðustos
Perþembe günü saat 14.00'te olaðanüstü toplantýya çaðýrdý.
Çiçek, Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi parti AK Parti,
CHP, MHP ve HDP'ye gönderdiði olaðanüstü çaðrý yazýsýnda;
"TBMM, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaþkaný
adýna
düzenlenen
tutanaðýn
verilmesi
ve
Cumhurbaþkanýnýn andiçme töreni için Anayasa'nýn 93. ve
TBMM Ýçtüzüðü'nün 7. maddeleri gereðince 28 Aðustos
2014 Perþembe günü saat 14.00'te olaðanüstü toplantýya
çaðrýlmýþtýr" dedi.
12. Cumhurbaþkaný seçilen Erdoðan, TBMM Genel
Kurulu'na yemin etmek üzere geldiðinde, TBMM Baþkaný
Cemil Çiçek oturumu açacak ve en yaþlý Baþkanvekili sýfatý
ile Ayþenur Bahçekapýlý vasýtasýyla Erdoðan'ý Genel Kurul
salonuna davet edecek. Çiçek, Erdoðan'a 12.
Cumhurbaþkaný adýna düzenlenen tutanaðý Baþkanlýk
Divaný'nda verecek.
Erdoðan, daha sonra Meclis Baþkanvekili Ayþenur
Bahçekapýlý ile Genel Kurul kürsüsüne gelecek ve
Cumhurbaþkanlýðý yemini edecek. Yemin töreninin ardýndan Erdoðan'ý yine Meclis'ten Bahçekapýlý uðurlayacak.
"Davutoðlu ikinci
adamlýða istekli"
Financial Times Türkiye'de Dýþiþleri Bakaný Ahmet
Davutoðlu'nun Baþbakan adayý olarak belirlenmesi
duyurusunu Erdoðan'ýn AKP Merkez Yürütme Kurulu
toplantýsýnda bizzat yaparak bu kararý kimin aldýðý
konusunda pek þüphe býrakmadýðý söyleniyor. Financial
Times Türkiye'de Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun
Adalet ve Kalkýnma Partisi Genel baþkaný ve Baþbakan
adayý olarak belirlenmesini kapsamlý bir haberle aktarýyor
okuyucularýna.
Piotr Zalewski imzalý haberde Erdoðan'ýn duyuruyu
AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantýsýnda bizzat yaparak
bu kararý kimin aldýðý konusunda pek þüphe býrakmadýðý
söyleniyor.
Erdoðan'ýn Davutoðlu'nun aday olmasýnda "paralel
yapýyla mücadele ve yeni anayasa konusundaki kararlýðýnýn
etkili olduðu" yönündeki sözlerini aktaran gazete,
Davutoðlu'nun da birlik mesajlarý verdiðini bildiriyor. Haber
þöyle devam ediyor:
-"ÝKÝNCÝ ADAMLIÐA ÝSTEKLÝ""55 yaþýndaki eksi akademisyen Davutoðlu'nun
Erdoðan'ýn belirlediði tüm kriterleri karþýladýðý söyleniyor.
En önemlisi Davutoðlu cumhurbaþkanýndan sonra ikinci
adam olmaya istekli gibi görünüyor. Üç dönem kuralýna
takýlan birçok üst düzey AKP'linin tersine gelecek yýlki parlamento seçimlerine girebilir ve bu da bir dönem daha
baþbakan olmasýný saðlayabilir. Erdoðan þimdiye dek sembolik görevler üstlenen cumhurbaþkanlýðýný icra makamýna
dönüþtürerek, yönetimde çoðu kararý kendisinin
almak istediðini açýkça belli etti."
Haberde görüþlerine yer verilen AK Parti'li eski
Dýþiþleri Bakaný Yaþar Yakýþ da "Türkiye baþkanlýk
sistemine geçse de, geçmese de ülkeyi cumhurbaþkanlýðý makamýnda yönetecek. Davutoðlu'nun
Erdoðan'ýn yap dediði þeylere karþý çýkacaðýný sanmýyorum" diyor.
-DAVUTOÐLU'NUN ÖNÜNDEKÝ SORUNLARCarnegie Europe düþünce kuruluþundan Sinan
Ülgen de Davutoðlu'nun "neredeyse imkansýz bir
denge kurmak zorunda olduðunu vurguluyor.
Ülgen'e göre Davutoðlu kabinesi, bürokrasi ve
cumhurbaþkaný arasýndaki iliþkiyi yönetmek, partide otoritesini kabul ettirmek ve gelecek yýlki
genel seçimlerde baþarýlý olmak zorunda.
Davutoðlu'nun göðüslemek zorunda olduðu
sorunlardan birinin de geçen hafta Güneydoðu'da
çýkan þiddet olaylarýnýn PKK'yla barýþ sürecini
riske atmasý olduðu söyleniyor.
Ekonomideyse Amerikan Merkez Bankasý'nýn
faizleri beklenenden erken arttýrmasýnýn TL'ye
deðer kaybettireceði korkularý bulunduðu belirtiliyor.
-"GÜVENLÝK KÂBUSU"Sinan Ülgen bu arada ülkenin komþu Irak ve Suriye'de
bir "güvenlik kâbusuyla" karþý karþýya bulunduðunu vurguluyor. Haber þöyle devam ediyor;
"Ama çok sayýda Türk bu kâbusun sorumlusunun kýsmen Davutoðlu olduðuna inanýyor. 2009'da Dýþiþleri Bakaný
oldu ve bir noktada "komþularla sýfýr sorun" politikasýyla
övgüler alýyordu. 2011'de Ortadoðu'yla ticarette patlama
yaþanýyordu. Arap Baharý iyimserliði sürüyor ve Ýstanbul'daki konferans salonlarýnda 'Türk modeli' yankýlanýyordu.
Türkler'in yüzde 70'i Davutoðlu'nun baþarýlý olduðunu
düþünüyordu. Suriye'deki baþarýsýz Esad karþýtý ayaklanmayý destekleyen Türkiye'nin sýnýrlarýnda 49 Türk'ü rehin
tutan IÞÝD örgütü büyük topraklar elde etti. Ýsrail, Suriye ve
Kahire'yle iliþkiler de korkunç durumda."
-"ÞÝMDÝLÝK RAKÝPSÝZ"Gazete ayrýca Davutoðlu'nun özellikle de 2015 seçimlerinde baþarýsýz olmasý durumunda partinin diðer aðýr
toplarýyla karþý karþýya gelebileceðini vurguluyor.
Financial Times bunlardan birinin de geçen hafta parti
üyeliðine döneceðini açýklayan Abdullah Gül olduðunu
söylüyor. Ancak gazete Davutoðlu'nun þimdilik rakipsiz
olduðunu kaydediyor.
BBC Türkçe'nin yansýttýðý habere göre, Yaþar Yakýþ da
"Gül'ün sahneden elenmesinden sonra seçime giden
süreçte büyük bir zorlukla karþýlaþmaz. Erdoðan'ýn isteklerine karþý çýkabilecek kimse yok" diyor.
Türkiye Ziraatçýlar Derneði Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, buðday fiyatlarýna baðlý olarak ekmek
fiyatlarýnda yeni bir artýþa gerek olmadýðýný belirtti.
Türkiye Ziraatçýlar Derneði Genel
Baþkaný Yetkin yaptýðý yazýlý açýklamada
buðdayda yüzde 30 fiyat artýþý olduðu, fiyat artýþýnýn yüzde 50'yi bulabileceði iddiasýný hatýrlatarak, ekmeklik buðday fiyatýnda 2014 yýlý hasat baþlangýcýndan
bugüne kadar artýþ oranýnýn yüzde -1,
son 6 aylýk artýþ oranýnýn
yüzde 3, son bir yýllýk artýþ
oraný 19,8 olduðunu bildirdi.Yetkin açýklamasýnda ekmeklik buðday fiyatlarýnda son dönemde iddia edildiði oranda bir fiyat artýþýnýn söz konusu
olmadýðýnýn altýný çizerek,
son bir yýlda ekmek fiyatlarýnýn yüzde
15.7 zamlandýðýný, buðday fiyatlarýndaki
artýþa dayalý olarak yeni bir ekmek zammýna gerek olmadýðýný belirtti. Buðday
üreticisinin piyasaya ürün vermediði ve
stokçuluk yaptýðý iddiasýna iliþkin de yanýt veren Yetkin, iddialarýnýn cari tarih
itibariyle buðday hasadýnýn tamamlanmak üzere olduðunu, 18 milyon ton buðday hasadýnýn edildiðini ve bunun 13
milyon tonunun piyasada iþlem gördüðünü ifade etti.Yetkin üreticinin hasat ettiði ürünün 13 milyon tonunu, sanayiciye
ve tüccara sattýðýna dikkat çekerek þunla-
rý kaydetti:"Hasadýn baþladýðý günden
bugüne kadar ülkemizin ihtiyacýnýn 4
milyon ton civarýnda olduðu düþünülürse, piyasa ihtiyacýndan çok daha fazla
buðday üretici tarafýndan piyasaya arz
edilmiþtir. Dolayýsýyla buðday üreticisinin piyasaya ürün vermediði ve spekülatif amaçlý stokçuluk yaptýðý iddiasý doðru
deðildir. Ayrýca üretilen tüm buðdayýn
kýsa sürede yoðun bir þekilde piyasaya
arzý piyasa dengeleri açýsýndan her zaman istenen bir durum deðildir.""Devlet
burada tedbirlerini almazsa sanayicinin de bir
yere kadar sabrý var, sanayici yaþamak adýna bu
zamlarý yapacak. Zamlar
kapýda diyebilirsiniz yani, bunu açýkça söylüyoruz yani Ekmeðe zam
gelebilir" iddialarýna iliþkin ise Ýbrahim Yetkin þu yanýtý verdi:"Bir
yýl önce Türkiye'de ortalama 2,80 TL/Kilogram olan ekmek fiyatý 20 Aðustos
2014'te ortalama 3,24 TL/Kilogramdýr.
Ekmek fiyatýndaki yýllýk artýþ oraný yüzde
15.7 olarak gerçekleþmiþtir. Buðdayýn ekmek maliyeti içerisindeki payý ise yüzde
21 civarýndadýr. Bu nedenle, ülkemizde
buðday fiyatlarýnda artýþ zaten ekmek fiyatlarýna yansýtýlmýþ durumdadýr. Buðday fiyatlarýna baðlý olarak ekmek fiyatlarýnda yeni bir artýþa gerek yoktur. Öte
yandan Türkiye'nin buðday üretimi tüketimini karþýlayacak düzeydedir."
IÞÝD 132 milyon
dolar fidye istemiþ
Hafta baþýnda baþý kesilerek öldürülüþ görüntüleri yayýmlanan 40
yaþýndaki Foley'nin çalýþtýðý GlobalPost adlý haber sitesinin Ýcra Kurulu
Baþkaný Philip Balboni, militanlarýn bu
parayý geçen yýl istediklerini söyledi. Foley Kasým 2012'de Suriye'de kaçýrýlmýþtý.
Militanlarýn video mesajýnda Amerika Birleþik Devletleri'nin Kuzey Irak'taki
hava saldýrýlarýný durdurmamasý halinde
baþka bir Amerikalý gazetecinin daha öldürüleceði tehdidi yer aldý. ABD uçaklarý bu tehdide raðmen Musul'da bombardýmana devam etti. Amerikan Adalet
Bakanlýðý Foley'nin ölümüyle ilgili soruþturma baþlattý. Adalet Bakaný Eric
Holder, "Amerika'nýn güçlü bir hafýzasý
vardýr ve çok geniþ bir alana uzanabilir"
dedi.Ýngiltere'de ise Foley'nin baþýný ke-
sen kiþinin kimliðinin belirlenmesi için
çalýþma yürütülüyor. Henüz doðrulanmayan haberlerde, Ýngiliz aksanýyla konuþan bu kiþinin Londralý olduðu belirtiliyor. Beþ yýldýr Orta Doðu'da çalýþan
James Foley 22 Kasým 2012'de kimliði
belirsiz silahlý kiþilerce kaçýrýlmýþtý.Gazeteci daha önce de Libya'da 2011 yýlýnda kaçýrýlýp serbest býrakýlmýþtý. Foley,
2012 yýlýnda BBC'ye verdiði bir mülakatta, "Ben çatýþma bölgelerinin trajik öykülerine kapýlmýþ, anlatýlmamýþ hikâyeleri gün yüzüne çýkarmaya çalýþan biriyim" diyordu.
Foley'in annesi Diane, Facebook'ta
yayýmladýðý mesajýnda oðluyla gurur
duyduðunu belirterek, oðlunun Suriyelilerin acýlarýný duyurmak için hayatýný
kaybettiðini söyledi.
Windows 9 için
geri sayým baþladý
Microsoft’un yeni iþletim sistemi
Windows 9’u beklendiðinden daha
erken piyasaya süreceði öne sürülüyor.
Sýklýkla dile getirilen iddialara göre ABD
merkezli teknoloji devi, yeni Windows’un
tanýtýmýný 30 Eylül’de yapacak.
Þirkete yakýn kaynaklardan gelen haberlere göre Microsoft, yeni ürününü tanýtmak
için son hazýrlýklarýný yapýyor. Windows 9
adýný almasý beklenen yeni iþletim sistemininde þirketin klasikleþmiþ eski özellikler ve
bazý yenilikleri harmanlamasý bekleniyor.
Öne sürülen iddialara göre þirket, yeni
ürününde klasikleþen baþlangýç butonunu
yeniden kullanýcýlarýnýn hizmetine sunmaya hazýrlanýyor. Microsoft, 2013 yýlýnda
piyasaya sürdüðü Windows 8’de bu özelliði
ortadan kaldýrmýþ ve kullanýcýlarýndan
büyük tepki çekmiþti.
Microsoft’un akýllý telefonlar için
geliþtirdiði kiþisel asistan uygulamasý
Cortana’yý Windows 9 kapsamýnda bilgisayarlarda da kullanýlabilecek hale getirmesi
bekleniyor. Þirketin 30 Eylül’de tanýtmasý
beklenen yeni iþletim sistemi Windows 9’u
ne zaman piyasaya süreceði ise henüz bilinmiyor.
TEK
YILDIZ
2
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
HABER
Vurur: Hazýrlýk
maçlarý ölçü olmaz
Takviye yapacaðýz
Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, bir
santrafor, bir kaleci olmak üzere 2 transfer daha
yapacaklarýný belirterek," Ýsimler belli görüþmeler
sürüyor. Bu iki oyuncuyu kadromuza katabilirsek
gücümüze geç katacaðýz" diye konuþtu
Spor Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek
olan Zonguldakspor'un yeni sezon hazýrlýklarý devam
ediyor. Kýzýlcahamam'da ikinci etap kamp çalýþmalarýný
yapan kýrmýzý-Laciverliler, artýk son eksiklerini tamamlýyor. Nevþehir kampý sonrasý kadroyu 24'e düþüren teknik
patron Cahit Terzi, bir santrfor ve birde kaleci almak için
yönetime bazý isimler verdi. Sýr gibi saklanan bu isimlerle
görüþmelerini sürdüren yönetim, oyuncularý kadroya katmak için yoðun çaba sarf ediyor.
Takýmýn son durumu hakkýnda bilgiler veren teknik
patron Cahit Terzi, þunlarý söyledi;"
Nevþehir kampýnýn ardýndan Kýzýlcahamam kampý ile
çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Öncelikle Nevþehir
kampýný deðerlendirirsek, bizim için çok güzel çalýþma
imkaný oldu. Kadromuz netleþti.31 kiþi ile gittiðimiz
Nevþehir kampý sonrasýnda denenmek üzere gelen bazý
oyuncular ile yollarýmýzý ayýrdýk. Zaten onlarýn deneme ve
son durumlarýný görme anlamýnda kampa getirmiþtik.
Oynadýðýmýz 3 hazýrlýk maçýnda oyuncularýmýz ilerisi için
umut verdiler.2 beraberlik, bir galibiyet aldýk. Tabi hazýrlýk
maçýnda alýnan sonuçlar hiç bir zaman ölçü olarak kabul
edilemez. Eksiklerimizi görme açýsýndan iyi bir fýrsat
oldu.Biz kýsýtlý bir bütçe ile transfere girdik. Karþýmýzdaki
takýmlar gerçekten çok büyük paralar harcýyorlar. Özellikle bizim grupta 7-8 takým büyük paralar harcamýþ. Ýyi
transferler yapmýþ. Ama biz geçen seneki kadromuzu
koruduk. Yanlarýna aldýðýmýz iyi oyuncular var.Bu oyuncularýn bize katký vereceklerine inanýyoruz. Hücum hattýna ve kaleye bir oyuncu almayý düþünüyoruz. Bu oyuncularýn ismi belli anlaþabilirsek onlarý takýma katacaðýz.
Nevþehir kampý sonrasý 5-6 oyuncu ile yollarýmýz ayrýldý.
Þu an 24 futbolcumuzla Kýzýlcahamam kampýný yapýyoruz. Kýzýlcahamam kampý ayný zamanda lige hazýrlýk için
son aþama hazýrlýðýmýz olacak. Kýzýlcahamam'da da çok
güzel bir ortamda çalýþýyoruz. Burada artýk son eksiklerimizi gideceðiz, takýma son þeklini vereceðiz."
SOMA MAÇINA DAVET?
Tüm taraftarlarý Soma ile yapacaklarý hazýrlýk maçýna
davet eden Terzi, sözlerini þöyle sürdürdü,"
Kýzýlcahamam sonrasý 27 Aðustos'ta Somaspor ile bir
hazýrlýk maçý yapacaðýz. Bu maçta elde edilecek olan tüm
gelir Soma'da yaþanan maden kazasýnda hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine baðýþlanacaktýr. Ben tüm taraftarlarýmýzý bu maça davet ediyorum." Diye konuþtu.
SPOR SERVÝSÝ
Banka ücretlerinde yeni dönem
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK), tüketicilerden alýnacak ücret, komisyon ve
masraflara iliþkin yönetmelik taslaðýna göre, 20 ücret kalemi dýþýnda bankacýlýk iþlemlerinde hiçbir ücretin
alýnamayacaðý bir modelin oluþturulduðunu bildirdi.
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK), Finansal Tüketicilerden Faiz Dýþýnda Alýnacak
Ücret, Komisyon ve Masraflara Ýliþkin Usul ve Esaslar
Hakkýnda Yönetmelik Taslaðýný görüþüne açtý.
-SÖZLEÞMELER EN AZ 12 PUNTO BÜYÜKLÜÐÜNDE OLACAKBDDK'nýn internet sitesinde yer alan taslaða göre, 20
ücret kalemi dýþýnda hiçbir ücretin alýnamayacaðý bir model oluþturuldu. Ücret talep edilebilecek her ürün ve hizmet için tüketicinin ayrý ayrý onayýnýn alýnmasý zorunlu
olacak.
Taslaða göre, kuruluþlar ile finansal tüketiciler arasýnda düzenlenen sözleþmeler ve yapýlan bilgilendirmeler en
az 12 punto büyüklüðünde, anlaþýlabilir bir dilde, açýk,
sade ve okunabilir bir þekilde düzenlenecek ve bunlarýn
bir nüshasý kaðýt üzerinde veya kalýcý veri saklayýcýsý vasýtasýyla finansal tüketiciye verilecek. Kaðýt üzerinde düzenlenecek sözleþmelerde,
"Sözleþmenin bir nüshasýný elden aldým." þeklindeki ibarenin
finansal tüketici tarafýndan yazýlmasýnýn saðlanmasý zorunlu
olacak.
-SÖZLEÞMELER KAPSAMINDA ÜCRET TALEP EDÝLECEK HER ÜRÜN ÝÇÝN
ONAY ALINACAKSözleþmeler kapsamýnda
ücret talep edilebilecek her bir
ürün veya hizmet için ayrý ayrý
olmak üzere finansal tüketicinin onayýnýn alýnmasý zorunlu
olacak. Kuruluþlar tarafýndan
finansal tüketicinin onayýnýn
alýndýðý ispat edilemediði takdirde, onay alýnmamýþ sayýlacak. Kurum, gerekli gördüðü hallerde her bir ürün veya
hizmet bazýnda alýnacak onayýn þekil ve içeriðini belirlemeye yetkili olacak.
Kredili mevduat hesaplarýndan kullandýrýlan krediler
ile kredi kartlarýndan yapýlan taksitli nakit avans iþlemleri
için ücret tahsil edilemeyecek.
-HESABI HAREKET GÖRMEYEN TÜKETÝCÝLERDEN HESAP ÝÞLETÝM ÜCRETÝ ALINAMAYACAKKesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle herhangi bir
hesabý hareket görmeyen finansal tüketicilerden bu süre
zarfýnda hesap iþletim ücreti alýnamayacak. Tahsil edilemeyen hesap iþletim ücreti, tahakkuk tarihinden itibaren
en fazla son 12 aylýk dönem için sonradan tahsil edilmek
üzere bekletilebilecek. Bu dönem zarfýnda hesap iþletim
ücretlerinin tahsili için finansal tüketicilere icra takibi yapýlamayacak, anýlan 12 aylýk dönem sonunda hesap iþletim ücretlerinin tahsil edilememesi halinde ise bu ücretlere iliþkin tahakkuklar ters kayýt yapýlmak suretiyle iptal
edilecek. Finansal tüketici, hesap iþletim ücretinin tahsili
amacýyla kredilendirilemeyecek.
10
-BANKA KARTLARI ÝLE SANAL KREDÝ KARTLARINDAN YILLIK ÜYELÝK ÜCRETÝ ALINAMAYACAKKart çýkaran kuruluþlar, finansal tüketicilere yýllýk üyelik ücreti ve benzeri ad altýnda ücret tahsil etmedikleri bir
kredi kartý türü sunmak zorunda olacaklar. Finansal tüketiciler tarafýndan yapýlan ücretsiz kredi kartý baþvurularýnýn kuruluþlarca reddedilmesi halinde, bu baþvuruya istinaden yýllýk üyelik ücreti olan kredi kartý verilemeyecek.
Kart çýkaran kuruluþlar yýllýk üyelik ücreti bulunmayan
kredi kartý limiti belirlerken, yýllýk üyelik ücreti bulunan
kredi kartý deðerlendirme kriterlerini aynen uygulamasý
zorunlu olacak. Banka kartlarý ile sanal kredi kartlarýndan
yýllýk üyelik ücreti alýnamayacak. Kredi kartý yýllýk üyelik
ücreti, ancak finansal tüketicinin kartý borçlandýrýcý nitelikteki ilk kullanýmýný müteakip ve yýllýk olarak tahakkuk
ettirilebilecek.
-ÝKÝ ADETE KADAR KART YENÝLEME KARÞILIÐINDA ÜCRET TALEP EDÝLEMEYECEKHesap özeti gönderimi, sanal kart oluþturma ve kullanýmý ile bir takvim yýlý içerisinde kayýp, çalýntý ve benzeri
nedenler dolayýsýyla gerçekleþtirilen iki adete kadar kart
yenileme karþýlýðýnda ücret talep edilemeyecek. Finansal
tüketicinin hesabýnýn bulunduðu bankanýn bankacýlýk iþlem alanlarýndan herhangi birini kullanmak suretiyle kendi hesabýna para
yatýrmasý ile finansal tüketicinin hesabýnýn bulunduðu
þubeden finansal tüketici
adýna üçüncü kiþilerin para
yatýrmasý iþlemlerinden ücret talep edilemeyecek.
-MB'YE ÖDENEN
MASRAFLAR DIÞINDA
TÜKETÝCÝDEN HERHANGÝ BÝR ÜCRET TALEP EDÝLEMEYECEKGelen veya giden elektronik fon transfer sistemi
iþlemlerinde, finansal tüketicinin hatasý nedeniyle para iadesi gereken durumlarda,
Merkez Bankasýna ödenen masraflar dýþýnda finansal tüketiciden herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Havalenin iadesi, reddi, devri ya da havale iþlemine dair bilgi
deðiþikliði iþlemlerinden bir kamu kurum ve kuruluþuna
veya üçüncü kiþilere ödenen ücretler dýþýnda ücret talep
edilemeyecek.
-ATM'DEN PARA ÇEKME, BAKÝYE SORMA ÜCRETSÝZ OLACAKFinansal tüketicinin hesabýnýn bulunduðu kuruluþa ait
ATM'lerden kendi hesabý için para yatýrma, bakiye sorgulama ve ilgili kuruluþ tarafýndan belirlenen limit dâhilinde
yapýlan para çekme iþlemlerinden ücret talep edilemeyecek. Kiralýk kasa ziyaretine iliþkin herhangi bir ücret talep
edilemeyecek. Kiralýk kasa hizmetinin sona ermesi halinde kiralýk kasaya iliþkin finansal tüketici tarafýndan gerçekleþtirilen bir hasar, ödenmeyen kira bedelleri ve kiralýk
kasa sözleþmesinden doðan diðer borçlar dolayýsýyla depozito ücretinden düþülerek kalan tutar derhal iade edilecek.
Zonguldakspor
Teknik Direktörü Cahit
Terzi, bir santrafor, bir
kaleci olmak üzere 2 transfer
daha
yapacaklarýný
belirterek," Ýsimler belli
görüþmeler sürüyor. Bu iki
oyuncuyu kadromuza katabilirsek gücümüze geç katacaðýz" diye konuþtu
Spor Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan
Zonguldakspor'un yeni sezon hazýrlýklarý
devam ediyor. Kýzýlcahamam'da ikinci etap
kamp
çalýþmalarýný
yapan
kýrmýzýLaciverliler, artýk son eksiklerini tamamlýyor.
Nevþehir kampý sonrasý kadroyu 24'e
düþüren teknik patron Cahit Terzi, bir santrfor ve birde kaleci almak için yönetime bazý
isimler verdi. Sýr gibi saklanan bu isimlerle
görüþmelerini sürdüren yönetim, oyuncularý
kadroya katmak için yoðun çaba sarf ediyor.
Takýmýn son durumu hakkýnda bilgiler
veren teknik patron Cahit Terzi, þunlarý
söyledi;"
Nevþehir
kampýnýn
ardýndan
Kýzýlcahamam kampý ile çalýþmalarýmýza
devam ediyoruz. Öncelikle Nevþehir kampýný
deðerlendirirsek, bizim için çok güzel çalýþma
imkaný oldu. Kadromuz netleþti.31 kiþi ile
gittiðimiz Nevþehir kampý sonrasýnda
denenmek üzere gelen bazý oyuncular ile yollarýmýzý ayýrdýk. Zaten onlarýn deneme ve son
durumlarýný görme anlamýnda kampa getirmiþtik. Oynadýðýmýz 3 hazýrlýk maçýnda
oyuncularýmýz ilerisi için umut verdiler.2
beraberlik, bir galibiyet aldýk. Tabi hazýrlýk
maçýnda alýnan sonuçlar hiç bir zaman ölçü
olarak kabul edilemez. Eksiklerimizi görme
açýsýndan iyi bir fýrsat oldu.Biz kýsýtlý bir bütçe
ile transfere girdik. Karþýmýzdaki takýmlar
gerçekten çok büyük paralar harcýyorlar.
Özellikle bizim grupta 7-8 takým büyük paralar harcamýþ. Ýyi transferler yapmýþ. Ama
biz geçen seneki kadromuzu koruduk.
Yanlarýna aldýðýmýz iyi oyuncular var.Bu
oyuncularýn bize katký vereceklerine inanýyoruz. Hücum hattýna ve kaleye bir oyuncu
almayý düþünüyoruz. Bu oyuncularýn ismi
belli anlaþabilirsek onlarý takýma katacaðýz.
Nevþehir kampý sonrasý 5-6 oyuncu ile yollarýmýz ayrýldý. Þu an 24 futbolcumuzla
Kýzýlcahamam
kampýný
yapýyoruz.
Kýzýlcahamam kampý ayný zamanda lige
hazýrlýk için son aþama hazýrlýðýmýz olacak.
Kýzýlcahamam'da da çok güzel bir ortamda
çalýþýyoruz. Burada artýk son eksiklerimizi
gideceðiz, takýma son þeklini vereceðiz."
SOMA MAÇINA DAVET?
Tüm taraftarlarý Soma ile yapacaklarý
hazýrlýk maçýna davet eden Terzi, sözlerini
þöyle sürdürdü,"
Kýzýlcahamam sonrasý 27 Aðustos'ta
Somaspor ile bir hazýrlýk maçý yapacaðýz. Bu
maçta elde edilecek olan tüm gelir Soma'da
yaþanan maden kazasýnda hayatýný kaybeden
iþçilerin ailelerine baðýþlanacaktýr. Ben tüm
taraftarlarýmýzý bu maça davet ediyorum."
Diye konuþtu.SPOR SERVÝSÝ
Liselere yerleþtirme
sonuçlarý açýklandý
Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl hayata geçirilen Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sistemi kapsamýnda liselere yerleþtirme sonuçlarýný dün
saat 15.00 itibarýyla açýkladý. Öðrenciler, sýnav
sonuçlarýný Bakanlýðýn internet sitesinden ve
e-okuldan öðrenilebilecek.
TEOG sisteminde tercihte bulunan öðrencilerden 1 milyon 57 bin 799'u okul kodlarýna göre yaptýklarý A Grubu tercihlerine, 78
bin 447'si okul türlerine göre yaptýklarý B
Grubu tercihlerine yerleþti.
Herhangi bir tercihte bulunmayan 134 bin
788 öðrenci, "2014 Yýlý Ortaöðretim Kurumlarýna Geçiþ Uygulamasý Tercih ve Yerleþtirme Kýlavuzu" esaslarýna göre bir ortaöðretim
kurumuna yerleþtirildi.
Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan
yazýlý açýklamada, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Uygulamasý çerçevesinde 8. sýnýf
öðrencilerinin ortaöðretim kurumlarýna yerleþtirilme tercihlerinin, 31 Temmuz-8 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda alýnarak deðerlendirme sürecinin baþlatýldýðý anýmsatýldý.
Açýklamada, bu kapsamdaki yerleþtirme
iþlemlerinin, öðrencilerin yüzdelik dilimlerini
gösterir þekilde yayýmlanan Yerleþtirmeye
Esas Puanlarýna (YEP) göre gerçekleþtirildiði
belirtildi. Yerleþtirmeye Esas Puana sahip 1
milyon 291 bin 851 8'inci sýnýf öðrencisinden,
1 milyon 136 bin 546'sýnýn tercih baþvurusunda bulunduðu bildirilen açýklamada þu
ifadelere yer verildi:
"Tercihte bulunan öðrencilerimizden 1
milyon 57 bin 799'u okul kodlarýna göre yaptýklarý A grubu tercihlerine, 78 bin 447'si okul
türlerine göre yaptýklarý B grubu tercihlerine
ve herhangi bir tercihte bulunmayan 134 bin
788 öðrenci ise, "2014 Yýlý Ortaöðretim Kurumlarýna Geçiþ Uygulamasý Tercih ve Yerleþtirme Kýlavuzu" esaslarýna göre bir ortaöðretim kurumuna yerleþtirilmiþtir. Yerleþtirme
sonuçlarý 22 Aðustos 2014 tarihinde saat
15.00 itibariyle www.meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yayýnlanmaya baþlayacaktýr."
Yerleþtirme sonrasý nakil baþvurularýnýn
25 Aðustos 2014 tarihinde baþlayýp haftalýk
periyotlarla 26 Eylül 2014 günü mesai bitimine kadar devam edeceðini kaydedilen açýkla-
mada, þöyle denildi:
"Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði ile
ilgili kýlavuz esaslarýna göre, kesin kaydý yapýlmýþ olan öðrencilerin, açýk kontenjan bulunan baþka bir ortaöðretim kurumuna yönelik "yerleþtirme nakli' isteðinde bulunmalarý
hâlinde baþvuranlar arasýnda puan üstünlüðü
esas alýnarak sistem üzerinden otomatik olarak nakil iþlemleri gerçekleþtirilecektir. Resmi
ya da özel bütün ortaöðretim kurumlarý arasýndaki nakil iþlemleri e-okul üzerinden yürütülecektir. Kesin kayýt iþlemi tamamlanan
fakat bir özel ortaöðretim kurumuna nakil
yaptýrmak isteyen öðrencilerimizin velileri, ilgili özel ortaöðretim kurumuna þahsen baþvuruda bulunmalarý halinde kesin kayýt iþlemleri yapýlacak ve yerleþtiði ortaöðretim
kurumdan nakilleri e-okul üzerinden otomatik olarak gerçekleþtirilecektir. Resmi okullar
arasýndaki "yerleþtirme nakil iþlemleri' ise veli tarafýndan öðrencisinin kesin kaydýnýn yapýldýðý okul müdürlüklerine þahsen baþvuru
ile deðerlendirmeye alýnacaktýr. "Yerleþtirme
nakil iþlemlerine' iliþkin ilk baþvurular 25-28
Aðustos 2014 tarihleri arasýnda alýnacak ve 29
Aðustos 2014 günü saat 19:00'da sonuçlar
ilan edilecektir."
-ÖÐRENCÝLER SADECE TEK OKUL
TERCÝHÝNDE BULUNABÝLECEKAçýklamada, "Yerleþtirme nakil iþlemleri"nin, haftalýk yapýlacaðý, öðrencilerin her bir
nakil talebinde sadece tek okul tercihinde bulunabileceði bilgisine de yer verildi.
Eylül ayý sonuna kadar haftalýk periyotlarla gerçekleþtirilecek olan yerleþtirmeye yönelik nakil iþlemlerinin, okullarýn ilan edilen boþ
kontenjanlarý için yapýlacaðý belirtilen açýklamada, þu bilgilerde yer aldý:
"Yerleþtirme nakil döneminde, baþka bir
resmî/özel okula nakil talebinde bulunan öðrencilerden boþalacak kontenjanlar bir sonraki haftanýn boþ kontenjan listesinde yer alacaktýr. Söz konusu iþlemler sonucu nakil talebi gerçekleþenler ve boþ kalan kontenjanlar
e-okul sistemi üzerinden ilan edilecektir. 26
Eylül 2014 tarihinden sonra yapýlacak nakil
baþvurularý, ortaöðretim kurumlarý arasýnda
nakil esaslarýna göre taban puanlar esas alýnarak gerçekleþtirilecektir. Yerleþtirme, nakil
kontenjanlarý, yerleþtirme nakil iþlemleri ve
ilgili bütün duyurular, Bakanlýðýmýzýn eokul.meb.gov.tr adresinden ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktýr."
TEK
YILDIZ
2
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
SPOR
11
Anadolu Medyasý
Bursa'da buluþuyor
TÜFAD Olaðan genel
Kurulu bugün yapýlýyor
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði(TÜFAD)
Çorum Þubesi'nin Olaðan Genel Kurulu bugün
saat 14.00'te Turgut Özal Konferans Salonu'nda
yapýlacak.TÜFAD Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda
bilanço ve gelecek yýlýn bütçesi ele alýnacak. Öte yandan
mevcut TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu yeniden baþkan
adayý olmayacaðýný açýklamýþtý. Bugün yapýlacak olaðan
genel kurul'da mevcut yönetim önceki gün yaptýðý yazýlý
açýklama ile mevcut yönetim kurulu üyesi Remzi
Karahan'ýn baþkan adayý olarak belirlediklerini açýklamýþtý.
Adnan YALÇIN
Anadolu Spor
Gazetecileri Derneði, "Spor Basýný Bilgilendirme Projesi" kapsamýnda
"Anadolu
Medyasý Eðitim Semineri"düzenliyor. Bugün
saat 09.30'da Bursa Holiday Ýnn Hotel'de baþlayacak olan seminerin
konusunu;
"Sporda
Þiddeti Önleme Yasasý,
Spor Basýnýnýn Tribünlere Yönelik Etkisi, Kulüpler-Medya-Taraftar
Ýliþkileri ile Ulusal ve Uluslararasý Oyun
kurallarýndaki Deðiþiklikler" oluþturuyor.
Etkinliðin ilk oturumunda Eskiþehir
Cumhuriyet Baþsavcývekili Celalettin Karanfil, Bursaspor Yöneticisi Prof.Dr. Nihat
Sapan ve Teknik Direktör Niyazi Aþýr konuþmacý olarak yer
alýrken, ikinci oturumda Süper Lig hakemi Suat Arslanboða, Gazeteci Yazar
Necati Kartal ve ÇGD
Bursa Þube Baþkaný
Yüksel Baysal konuþacak. Seminere çok
sayýda kentten 120
gazeteci katýlým gösterirken, etkinlik kapsamýnda
ASGD
10.Olaðan Genel Kurulu da gerçekleþtirilecek.
Basýn Ýlan Kurumu'nun da paydaþý olduðu proje ile ilgili olarak bilgi veren
ASGD Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan,
"Ülkemizde spor alanlarýnda görülen þiddet olaylarýnýn önemli bir kaynaðý olarak
medya gösterilmekte, kamuoyunda spor
ve þiddet medya ile birlikte anýlmakta ve
medyanýn sporda þiddeti körüklediði düþünülmektedir. 6222 sayýlý "Spor'da Þiddet
ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun"un hazýrlanmasýna giden süreçte
önemli bir rol oynayan Meclis Araþtýrma
Komisyonu Raporunda da medya ve þiddet iliþkisinin önemli
bir rol oynamasý bu algýnýn sadece kamuoyu
ile sýnýrlý olmadýðýný
gösterir niteliktedir.
Þiddet
olaylarýnýn
mevcut yasaya raðmen yaþanmasý, sorunun yalnýzca kolluk
tedbirleri ile çözümlenemeyeceði ve çok
yönlü olarak ele alýnmasý gerektiðini ortaya koymuþtur. Bu
noktadan hareketle sporda þiddet ve medya iliþkisinin ele alýnmasýnda spor medyasý çalýþanlarýnýn da farklý bir ufuk ve perspektif kazandýrýlmalarý gereðinden hareketle Spor Basýný Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmesine karar verdik. Ýlk ayaðýný da Bursa'da gerçekleþtiriyoruz. Devamý
da Anadolu'nun diðer kentlerinde gelecek" dedi.
Taþköprü At Yarýþlarýnda
Þampiyon Osmancýk
Kastamonu'nun
Taþköprü
ilçesinde
Uluslararasý Kültür ve Sarýmsak Festivali kapsamýnda düzenlenen geleneksel at yarýþlarýndan
Osmancýk Atlý Spor Kulübü Erenhilal isimli atlarýyla
kazandýklarý altýn kupa ile ilçeye döndü.
Bölgenin en büyük at yarýþý organizasyonlarýndan
birisi olarak gösterilen yarýþta Osmancýk Atlý Spor
Kulübünden Ali Arslan'ýn "Erenhilal" isimli atý
"Dörtnal Arap Atlarý Koþusunda" 9 atý geride
býrakarak birinci oldu. Birincilik kupasý Osmancýk Atlý
Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arslan'a
takdim edildi.
Osmancýk Atlý Spor Kulübü
Baþkaný
Muzaffer
Ayna,
Osmancýklý at severler olarak
ülke genelindeki yarýþlara
katýldýklarýný ve önemli baþarýlar
elde ettiklerini söyledi.
Yarýþlarda derece alan atlarýn
Osmancýk'ta
hazýrlandýðýný
ifade eden Ayna; "Bölgemizde
at yarýþlarýný yaygýnlaþtýrmak ve
atlý spora olan ilgiyi artýrmak
amacý
ile
kurduðumuz
kulübümüz bünyesinde çeþitli
kategorilerde yarýþan 14 atýmýz
var. Atlarýmýzýn yarýþlara ilçemizdeki at yarýþlarý alanýnda
hazýrlanýyor.
Katýldýðýmýz
yarýþlarda önemli dereceler alan
atlarýmýz var. Taþköprü'de
düzenlenen yarýþta da Arap Atlarý kategorisinde birinci olarak Osmancýk'a bir altýn kupa daha kazandýrdýk.
Atlý sporlar dostluk sporlarýdýr. Biz de atlý sporlar
üzerinden ilçemizi bütün Türkiye'ye tanýtmaya
çalýþýyoruz. Hedefimiz daha çok yarýþta daha farklý
kategorilerde derece elde etmek. Sporcularýmýzýn
baþarýsý bütün ilçemizin baþarýsýdýr." dedi.
Ayna; önümüzdeki günlerde, Kastamonu, Daday,
Konya, Eskiþehir ve Sakarya'da yapýlacak olan
yarýþlara da katýlacaklarýný sözlerine ekledi.
SPOR SERVÝSÝ
Sebat'ta yoðun mesai
Yeni sezon hazýrlýklarýný Akçaabat'ta kendi
tesislerinde sürdüren Sebatspor'da her geçen gün
tempo yükseliyor. Hazýrlýk maçý oynadýðý günlerde
dahi sabah çalýþma yapan Sebatspor'da moraller yerinde.
Teknik direktör Ayhan Alemdaroðlu Düzköy ilçe stadýnda
yapýlan çalýþma öncesinde futbolcularla kýsa bir toplantý
yaptý. Alemdaroðlu'nun oyuncularýnýn lige konsantre
olmalarýný istediði öðrenildi. Genç teknik adamýn,
"Herkes lig müsabakalarý konsantre olmaya baþlasýn.
Zorlu bir maraton bizleri bekliyor. Antrenmanlarda ve
müsabakalarda elinizden geleni yapýn. Giydiðiniz formanýn geçmiþte yaþattýðý büyük baþarýlara bir yenisini de
sizler ekleyin" dediði öðrenildi.
DÜZKÖY'DE ÇALIÞTILAR
Toplantýnýn ardýndan antrenmana geçildi. Düzköy ilçe
stadýnda teknik direktör Ayhan Alemdaroðlu nezaretinde
gerçekleþen antrenman yaklaþýk 1 saat 30 dakika sürdü.
Futbolcularýn topla yapýlan ýsýnma hareketleriyle baþlayan
antrenman 5?e 2 pas pres çalýþmasýyla devam etti. SPOR
SERVÝSÝ
Basketbol Akademi Ailesi
Tam kadro düðünde
Çorum Basketbol Akademi Ailesi
Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor
Kulübü Basketbol Antrenörü Abdullah
Emre Ekin'in düðününe katýldý. Geçtiðimiz
Çarþamba günü As Kültür Düðün Salonu'nda yapýlan düðüne katýlan sporcular ve
antrenörler basketbol camiasýnýn sevilen ismi
Emre Ekin'i düðününde yalnýz býrakmadý.
Spor kültürünün, sosyal hayatýn önemli bir
parçasý olduðunun bir kez daha farkýna varan
aileler ve sporcular bu mutlu günde antrenör
Ekin'i yalnýz býrakmadýlar.SPOR SERVÝSÝ
Kýzýlcabölükspor,
Aydýnsporla
0-0 berabere kaldý
Çorum Belediyespor'un ligin ilk
maçýndaki rakibi Kýzýlcabölükspor 2.
Lig ekibi Aydýnspor 1923 ile deplasmanda 0-0 berabere kaldý.
Aydýnspor 1923, 3. Lig temsilcisi
Kýzýlcabölükspor'u Adnan Menderes
Stadý'nda aðýrlayan siyah beyazlý ekip maç
boyunca topu tutan taraf olmasýna raðmen
bir türlü gol pozisyonlarýna giremedi.
Stad : Adnan Menderes
Hakemler : Deniz Karadeniz, Soytaç
Sirek, Uður Subhi Aydýnspor 1923 : Ahmet
Altýn, Uður (Dk.83 Veli ), Erdi (Dk. 86
Cevdet ),Bayram , Hasan (Dk.83 Yunuscan
)Sefa (Dk. 74 Yunus ), Gürcan (Dk.83
Sezer ), Murat Uçar (Dk.60 Mertcan ),
Berkay (Dk.60 Mehmet Þen ) Sezer Sezgin
(Dk.46 Serkan Özdemir ),Gökhan Güney
(Dk. 39 Kemal Akbaba )
KIZILCABÖLÜKSPOR : Asil , Semih
(Hüseyin Dk.73 ), Özkan , Kerim , Emre
(Dk 64 Burak ), Çaðlayan, Baran, Ýbrahim,
Burak Gökbel, Gökhan (Dk. 80 Sedat ),
Oðuzhan
SARI
KARTLAR
:
Oðuzhan
(Kýzýlcabölükspor)SPOR SERVÝSÝ
BAL fikstürü bugün çekilecek
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ
2014-2015 Sezonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL)
fikstürü bugün saat 14.00'te Ýstanbul'daki Orhan
Saka Amatörler Evi'nde çekilecek. Bölgesel Amatör Lig
bu sezon biri 12 takýmlý, üçü 13 takýmlý ve yedisi 14
takýmlý olmak üzere toplam 11 grupta 149 takýmýn
katýlýmýyla oynanacak. Sezon sonunda gruplarýný ilk
sýrada tamamlayan takýmlar doðrudan Spor-Toto 3.
Lig'e yükselirken, gruplarýný son iki sýrada tamamlayan
takýmlar ise küme düþecek.
Kaptanýn doðum
günü kutlandý
Belediyespor açýlýþta
Tokatspor ile karþýlaþacak
Çorum Belediyespor yarýn Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda sezon
açýlýþýný gerçekleþtirecek. Yeni sezon
hazýrlýklarýný evinde sürdüren Çorum
Belediyespor'da sezon açýlýþý öncesinde
tesislerde kurban kesimi töreni yapýlacak.
Kýrmýzý siyahlýlar yarýn saat 17.30'da ise Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Spor Toto 2. Lig
takýmlarýndan Tokatsporla hazýrlýk maçý
yapacak.Kýrmýzý siyahlýlar yarýn karþýlaþacaðý
Tokatspor maçýnýn ardýndan lig öncesi son
hazýrlýk maçýný ise 30 Aðustos Cumartesi
günü Kayseri Þekerspor ile yapacak. Kayseri
Þekerspor ile oynanacak olan karþýlaþmanýn
baþlama saati ise 17.30 olarak belirlendi.
Yeni sezon hazýrlýklarýna 16 Temmuz'da
baþlayan kýrmýzý-siyahlýlar ilk etap çalýþmalarýnýn ardýndan Nevþehir'de ikinci etap
kamp çalýþmalarýný yaptý. Nevþehir'de 5
hazýrlýk maçý yapan Belediyespor 3 galibiyet
elde etmiþti. Belediyespor, Nevþehir'de
Tokatspor ile bir hazýrlýk maçý daha yapmýþ ve
karþýlaþmadan 3-1 galip ayrýlmýþtý.
Adnan YALÇIN
Þimþekler
grubunda
baklava
jesti
Çorumspor taraftar grubu 'Þimþekler'
taraftar grubu Çorum Belediyespor antrenmanýna ziyarette bulunarak kýrmýzý
siyahlýlara tatlý ikramýnda bulundular.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda gerçekleþtirilen çift kale çalýþmasýný da saha
kenarýndan takip eden þimþekler taraftar
grubu tribün liderlerinden Hüseyin Nalcý ve
Þevket Reis çift kalenin sonunda teknik
direktör Yavuz Ýncedal'a hoþ geldin diyerek
bir süre sohbet ettiler.
Teknik adam ile yapýlan sohbetin ardýndan kaptan Nedim Köseoðlu'na takým
adýna baklava ikramýnda bulunan Hüseyin
Nalcý ve Þevket Reis yeni sezonda
Çorum'un tek profesyonel takýmý olan
Çorum Belediyespor'a destek vereceklerinin
altýný çizerek geçtiðimiz sezon son haftalarda kaybedilen þampiyonluðun bu sezon
kazanýlacaðýna inandýklarýný söylediler.
Nalcý ve Reis "bizler tribünde kaptanýmýz ve
futbolcu kardeþlerimiz sahada yüreklerini
ortaya koyacaklar ve sezon sonunda Ýnþaallah hep birlikte þampiyonluðu kutlayacaðýz"
dediler.Adnan YALÇIN
Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel
olarak düzenlenen Yaðlý Güreþ Müsabakalarý
Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 10.00'da
baþlayacak. Çok sayýda baþpehlivanýn katýlacaðý Çorum
Belediyesi Yaðlý Güreþ müsabakalarýnda 2014 yýlýnýn
Kýrkpýnar Baþpehlivaný Fatih Atlý ve finaldeki rakibi
Ýsmail Balaban da katýlacak. Balaban, Atlý'dan
Kýrkpýnar'ýn rövanþýný almak için güreþecek.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi
tarafýndan her yýl yapýlan Yaðlý güreþlere Kýrkpýnar
baþpehlivanlarýnýn büyük ilgi gösterdiðini, bu yýl da
Çorum güreþlerinin çok heyecanlý geçeceðine inandýðýný
söyledi. Çorum Belediyesi olarak ata sporu olan güreþe
gereken önemi ve desteði fazlasýyla verdiklerinin altýný
çizen Külcü, "Çorum güreþi ve güreþçileri Tük güreþinde
ayrý bir yere sahiptir. Türkiye, Avrupa, Dünya, Olimpiyat
þampiyonu birçok güreþçi Çorum'dan yetiþmiþ ve tüm
dünyaya mal olmuþtur. Bu topraklardan nice
þampiyonlar çýkmýþtýr." dedi.Güreþlerin
Türkiye Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþ
Yönetmeliði esaslarýna uygun olarak gerçekleþtirileceðinin altýný çizen Baþkan Külcü,
Çorum'a
gelecek
olan
Kýrkpýnar
Baþpehlivanlarýnýn 2014 yýlý baþpehlivaný
Fatih Atlý, 2013 yýlý baþpehlivaný ve 2014 yýlý
finalisti Ýsmail Balaban, 2009-2010 yýlý
baþpehlivaný Mehmet Yeþilyeþil, 2007-2008
yýlý baþpehlivaný Recep Kara, 2006 yýlý
baþpehlivaný Osman Aynur, Bayram Ertan,
Abdullah Güngör, Serhat Balcý, Salih Erinç,
Hamza Köseoðlu, Þükrü Kazan ve
Türkiye'nin yakýndan tanýdýðý 30'a yakýn
baþpehlivanýn Çorumlu güreþseverlerin
karþýsýna çýkacaklarýný dile getirdi.
Çorum
Belediyespor futbolcularý kaptanlarýna doðum günü kutlamasý düzenledi.
Tesislerde düzenlenen
doðum günü kutlamasýyla kaptan Nedim 30 yaþýna girdi.Kýrmýzý siyahlý
takýmýn savunmasýnda
oynadýðý futbolla
taraftarýn gönlünde taht
kuran kaptan Nedim
Köseoðlu takým
arkadaþlarýnýn doðum
günü kutlamasý karþýsýnda sevincini gizleyemezken kaptan takým
arkadaþlarýna bu jestlerinden dolayý teþekkür
etti. Kaptan Nedim
takýmdaki oluþan birlik
beraberlik sonunda
inþallah sezon sonunda
þampiyonluk pastasýný
kesme dileðinde bulundu.Adnan YALÇIN
Tuncay yeni
takýmýyla ilk
maçýna çýktý
Batman Petrolsporla
kiralýk olarak anlaþma
saðlayan Çorumlu futbolcu
Tuncay Kýlýç yeni takýmýyla ilk
hazýrlýk maçýna çýktý.
Önceki gün Batman'da
oynanan Batman Petrolspor ile
Diyarbakýrspor maçýnda yeni
takýmýyla ilk onbirde sahaya
çýktý. 80. Dakika oyunda kalan
Tuncay
forvet
arkasýnda
oynadýðý olumlu futbolla
teknik heyetin beðenisini
kazandý.Adnan YALÇIN
Belediye'nin yaðlý
güreþleri baþlýyor
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN