Orman Ýþletmede
devir teslim
Ölü bulunan
coðrafya öðretmeni
topraða verildi
Evinde ölü bulunan coðrafya öðretmeni,
Çaðlar Ulaþ Kara, dün gözyaþlarý arasýnda
topraða verildi.
Bayramýn ikinci günü evinde kýz arkadaþý
tarafýndan ölü olarak bulunan Çaðlar Ulaþ
Kara'nýn cenazesi Ankara'da yapýlan
otopsi ardýndan ailesine teslim edildi. SAYFA
Özel bir dersanede coðrafya öðretmeni 4’TE
olarak görev yapan...
Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro BaþA
mühendisi Orhan Çatalçam atandý.
SAYF
TE
’
3
Görev devir tesliminin ardýndan Oflu ve Çatalçam Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Vali Baþköy Oflu ve Çatalçam'ý yeni görevlerinden dolayý tebrik etti.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
40 KURUÞ
"300 milyon lira gelir elde ettik
500 milyon lira harcadýk"
Engin Nurþani,
cumartesi günü
Saðmaca'da
Borusan OSB'ye
kreþ açacak
Borusan'ýn "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda
10 organize sanayi bölgesinde inþa edeceði "Borusan Neþe Fabrikasý" kreþ ve gündüz bakým evlerinin ilki Adýyaman'da hizmete girdi. Kreþlerden Çorum OSB'ye de açýlacak. Borusan
Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ töreni Aile ve
AYFA
Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýs- S5’TE
lam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan Holding
CEO'su Agah Uður'un katýlýmýyla gerçekleþti.
Þehit Aileleri ve Gaziler
Derneði'nden þehit ailesine ziyaret
Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Kilis Hilal Tepe'de bulunan Kara Kuvvetleri
Komutanlýðý 1 hudut taburu 3 bölük koA
SAYF
mutanlýðýnda vatani görevini yaparken 2’DE
mayýn taramasý sýrasýnda þehit düþen Kemal
Güccan'ýn ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Sakarya Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðý'na atanan
Ali Sormaz, göreve baþladý.
Defterdar Ali Sormaz basýn mensuplarý
ile bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Erzincan'da ve Sakarya'da Defterdar
olarak görev yaptýðýný kaydeden Sormaz,
bu bilgi birikimi ve tecrübesi ile Çorum'a
kaliteli hizmet sunacaðýný ifade etti. Çorum'un bölgesinde sanayi ve tarým konuA
sunda kendini ispat ettiðini dile getiSAYF
5’TE
ren Sormaz, Çorum'un Anadolu'nun yýldýzlarýndan birisi olduðunu söyledi.
MHP'den Fatih
Gök'e tebrik
Ali Sormaz
Türk Halk Müziði'nin sevilen seslerinden Engin Nurþani, 2 Aðustos Cumartesi günü Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþacak. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri
Ýþletme Sahibi Recep Gür'ün verdiði
bilgiye göre, Engin Nurþani'nin yaný
AYFA
sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, S3’TE
Gözde Özsoy ve...
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Ýl Teþkilatý, Kamu Sen Ýl
Temsilciliðine seçilen Fatih Gök'e
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit
AYFA
Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir S4’TE
Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katýldý.
Seçim yasaklarý baþladý
Harun ve Büþra
hafta sonu evleniyor
10 Aðustos'ta yapýlacak
cumhurbaþkanlýðý seçimleri için
Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan
belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle baþladý. Bu arada yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi de
baþladý.
Ýlk turu 10 Aðustos'ta yapýlacak
cumhurbaþkanlýðý seçimleri için
Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasakA
SAYF
larý dün itibariyle baþladý.
7’DE
OKUYUCU MEKTUBU
Kaldýrýmlar, çilekeþ yalnýzlarýn annesi;
Kaldýrýmlar, içimde yaþamýþ bir insandýr.
Kaldýrýmlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kaldýrýmlar, içimde kývrýlan bir lisandýr.
(Necip Fazýl Kýsakürek)
Kent Konseyi Baþkaný
Sayýn Turhan Candan'a
Açýk Mektup
Liseler için tercih
maratonu baþladý
Fevziye-Hasan Cesur çiftinin oðlu Ha- AYFA
S
run ile Ayþe-Þükrü Saltan 7’DE
çiftinin kýzý Büþra dünya
evine girecek.
Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl
ilk kez uygulanan ortak sýnavlar
sonucuyla yapýlacak lise yerleþtirmeleri için tercihleri almaFA
ya baþladý. Tercih süreci 8 SA0Y’DA
1
Aðustos Cuma günü sona
erecek.
Sayýn Candan;
Geçtiðimiz günlerde oy birliði ile Kent
Konseyine baþkan seçildiniz. Öncelikle
yeni görevinizi kutlar, baþarýlar dileriz.
Sizi beyefendi kiþiliðiniz ve sorumluluðunun bilincinde ciddi bir kamu görevlisi
kimliðinizle tanýyoruz.
Belediye Baþkan Yardýmcýlýðýný
yürütürken böylesine önemli bir
oluþumunda yükümlülüðünü SAYFA
üstlenmenizi kentimiz için bir 5’TE
þans olarak deðerlendiriyoruz.
TEK
YILDIZ
2
HABER
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Tabip Odasý'ndan
bayram ziyaretleri
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Çorum Tabip Odasý yönetim kurulu
Ramazan Bayramý dolayýsýyla bir dizi
kutlama ziyareti yaptý.
Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu
Baþkaný Dr Mustafa Azak, Yönetim Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla ve
Uzm. Dr. Mustafa Sungur ile birlikte
Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Acil ve Çocuk Acil Polikliniklerini , Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesini , Özel Elitpark Hastanesini, Çorum
Özel Hastanesini ve Özel Saðlýk Diyaliz
Merkezini ziyaret ederek çalýþanlarýn ve
hastalarýn bayramýný tebrik ettiler. Bahadýr YÜCEL
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Günün Þiiri
DOST HEDÝYESÝ
Taze bir belgizar aldým dostumdan
Kokusu miski amber güle ne minnet
Dar günümde gelir tutar elimden
Yar yardým ederse ele ne minnet
Rýza Koçak
Fiat
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Yar elinden bade içsem az gelir
Kýþlar geçer bahar ile yaz gelir
Sevgi ile buse alsam az gelir
Naz ile sevdayý eðlemem minnet
Pir elinden bade içtim doymadan
Arý gibi bir çiçeðe konmadým
Haydut olup insanlarý soymadým
Bu yalan dünya ya eylemem minnet
Suyumu soðutsalar teni mi yýksalar
Götürseler mezarýma koysalar
Sorgu melekleri sual sorsalar
Hak yardým ederse cana ne minnet
Rýza Koçak aþk derdinden ölür ise
Caný sýhat bulur canan gelirse
Çok insanlar kast eðleyip durursa
Hak yardým ederse kula ne minnet
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,142
2,868
STERLiN 3,614
JPY YENi 0,208
2,143
2,869
3,615
0,209
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
MACÝTOÐLU ECZANESÝ
TEL:221 44 08
BAHÇELÝEVLER MH. M.A.ERSOY CD.NO:146/B
GAZÝ ECZANESÝ
TEL: 227 78 00
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2847 01 AÐUSTOS 2014 CUMA
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Ýyi kimsenin kalbinde iyi, kötü kimsenin
kalbinde kötü düþünceler dolaþýr.
Ýbn-i Hibbân "Rahmetullahi aleyh"
DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:27/17
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
7. Ay, 31 Gün,
31. Hafta
Can ciðer dostuna kýymet biçilmez
Bahar gelmeyince güller açmaz
Dünya dönmeyince güneþ tutulmaz
Ay benden olunca yýldýza ne minnet
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
01.08.2014
Aþýk maþukundan olur mu usanmak
Aðzý þeker ezer dili bal kaymak
Hakiki dostta olur mu doymak
Arýnýn yaptýðý bala ne minnet
Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Kilis Hilal
Tepe'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlýðý 1 hudut
taburu 3 bölük komutanlýðýnda vatani görevini yaparken
mayýn taramasý sýrasýnda þehit düþen Kemal Güccan'ýn
ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, Çorum Þehit Aileleri ve Gazileri Derneði
Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen ve yönetim kurulu
üyeleri Mevlüt Özçiftçi ve Nurettin Kaya katýldý. Þehit'in
babasý Fevzi Güccan ve abisi Rahmi Güccan, bu ziyaretten çok mutlu olduklarýný ve ilk defa birilerinin bayramlaþmak için kapýlarýný açtýklarýný belirttiler.Haber Servisi
Müracaat: 0532 371 56 09
03:43
05:29
12:54
16:46
20:06
21:43
Ýþte gönül sever böyle dostunu
Sevgi ile serer eve postunu
Ellerin sözleri bana kar etmez
Ýpekten yapýlan çula ne minnet
Þehit Aileleri ve Gaziler
Derneði'nden þehit ailesine ziyaret
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
:
:
:
:
:
:
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Muhabirler
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
HABER
3
Orman Ýþletmede devir teslim
Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan
Çatalçam atandý.
Görev devir tesliminin ardýndan Oflu ve Çatalçam
Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Vali Baþköy Oflu ve Çatalçam'ý yeni görevlerinden dolayý tebrik
etti.
ORHAN ÇATALÇAM KÝMDÝR?
Orhan Çatalçam 1992 Karadeniz Teknik Üniversitesi
Orman Mühendisliði bölümünden mezun oldu. 2014 yýlýnda Çoruh Üniversitesinde Yüksek Lisansýný tamamladý. Kastamonu' da yevmiyeli Mühendis, Ankara Orman
Ýdaresi Planlama Dairesinde Mühendis olarak, Gölpazarý ve Salýpazarý Ýþletme Þeflikleri, Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðü Müdür Yardýmcýsý ve 123 nolu Orman
Kadastro Komisyon Baþkanlýðý yaptýktan sonra Çorum
Orman Ýþletme Müdürlüðüne Müdür olarak atanmýþtýr.
Orhan Çatalçam evli ve 2 çocuk babasý.
Yýlmaz MERT
Baþkan Çatma personelle bayramlaþtý
Meclis Baþkaný
Kaya'dan köy ziyaretleri
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, Laçin ve köylerinde bir dizi ziyaret
gerçekleþtirdi.Laçin ziyaretleri kapsamýnda Ýl
Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, ilçe
merkezinde bulunan Özel Çorum Bakým Merkezi ile ilçedeki dört köyü ziyaret etti. Karasoku
köyündeki park açýlýþýna katýlan Meclis Baþkaný
Kaya, Muhtar Mustafa Diþkaya'nýn eþliðinde
köy halký ile bir araya geldi.
Yine Meclis Baþkaný Kaya, Doðanlar, Çamlýpýnar ve Çamlýca köylerini ziyaret etti. Doðanlar Köyü Muhtarý Metin Þenol, Çamlýca Köyü
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma bayram sonrasý ilk mesai günü
Belediye personeli ile makamýnda
bayramlaþtý.
Belediyede görev yapan memur,
iþçi ve þirket elemanlarý ile ayrý, ayrý
bayramlaþan Çatma "Ýskilip'e hizmet
adýna gayretle görev yapan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ediyor,
baþarýlý çalýþmalarýnýn devamý temennisi ile saðlýk, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi. Yýlmaz MERT
Muhtarý Yaþar Özdilli ve Çamlýpýnar Köyü
Muhtarý Hüseyin Al ile görüþen Meclis Baþkaný
Kaya, ziyaretlerinde köyün ve köylünün sorunlarýný dinledi.
Ziyaretlerinde Meclis Baþkaný Kaya'ya Laçin
Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit, Laçin
AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki, Laçin
eski Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ eþlik etti.
Ayrýca Meclis Baþkaný Kaya, ziyaretleri sýrasýnda Hamamözü Belediye Baþkaný Bahattin Destebaþ ile de karþýlaþarak görüþtü.
Haber Servisi
Bayat'tan Erdoðan'a destek
Engin Nurþani, cumartesi
günü Saðmaca'da
Bayat'ta bulunan sivil toplum örgütlerinden Anadolu Gençlik Derneði, Yüksekokul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði, Eðitim Birsen, Diyanet Sen, Saðlýk Sen, Bem
Bir Sen ve Muhtarlar Derneðinin birleþerek
oluþturduðu Bayat Milli Ýdare Platformu
üyeleri Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek olmak amacýyla, Bayat Ziraat Bankasýnda
toplanarak baðýþta bulundular.
Platform sözcüsü Adem Okumuþ, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný adayý Recep
Tayyip Erdoðan'ýn seçim kampanyasýna
baðýþta bulunan kiþi sayýsýnýn bine yaklaþtýðýný ifade etti.
Haber Servisi
Türk Halk Müziði'nin sevilen seslerinden Engin Nurþani, 2 Aðustos Cumartesi günü Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde
Çorumlu hayranlarýyla buluþacak. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'ün
verdiði bilgiye göre, Engin Nurþani'nin yaný sýra
yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve
Reha Palabýyýk'ýn sahne alacaðý müzik þöleni saat 18.00'da baþlayacak. Konser menüsü ise salata, serpme zeytinyaðlýlar, peynir, ordövr tabaðý,
meyve, ana yemek ve ara sýcaktan oluþuyor. Ýþletme Sahibi Recep
Gür, konser için biletlerin Özdoðanlar Kavþaðý'nda hizmet veren
Gür Dayýoðlu Kebap
ve Çorba Salonu'ndan
temin edilebileceðini
ifade etti.
Haber Servisi
YÝTÝK
Elazýð Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür. 1974 doðumlu Fahri
kýzý Hatice Tekin
TEK
YILDIZ
2
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
HABER
Ölü bulunan coðrafya
öðretmeni topraða verildi
Evinde ölü bulunan coðrafya öðretmeni, Çaðlar Ulaþ Kara,
dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
Bayramýn ikinci günü evinde kýz arkadaþý tarafýndan ölü olarak
bulunan Çaðlar Ulaþ Kara'nýn cenazesi Ankara'da yapýlan otopsi
ardýndan ailesine teslim edildi. Özel bir dersanede coðrafya öðretmeni olarak görev yapan Kara'nýn cenazesi önceki akþam Hacý
Bektaþ Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi morguna konuldu.
Dün vakfýn morgundan alýnan cenaze için tören düzenlendi.
Ailesi, yakýnlarý mesai arkadaþlarýnýn katýldýðý tören ardýndan
Kara'nýn cenazesi merkeze baðlý Kavacýk Köyü'ne götürüldü,
burada kýlýnan cenaze namazýndan sonra topraða verildi. Ölüm
nedeninin Ankara'dan gönderilecek otopsi sonuçlarý ile belli olacaðý ifade edildi.
MHP'den Fatih
Gök'e tebrik
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Teþkilatý, Kamu Sen Ýl Temsilciliðine seçilen Fatih Gök'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Dr. Vahit Demiran, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir
Çetin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katýldý.
Ýl Baþkaný Demiran, Kamu Sen Ýl Temsilciliðine getirilen Fatih Gök'ü tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Kamu Sen'in, kamu çalýþanlarýnýn haklarýný korumaya yönelik yaptýðý çalýþmalar ile takdir toplayan bir sendika olduðunu kaydeden Demiran, "MHP olarak her zaman sizlerin yanýndayýz. Birlik ve beraberlik için ülkemiz
için hizmet etmeye her zaman hazýrýz" ifadelerini kullandý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök ise "Biz sizleri yuvadan biri olarak görüyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Kredi kartýna taksit sýnýrlamasý tuttu
Bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz 2014 itibarýyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 279 milyon TL azalýþla 73.5 milyar TL'ye
geriledi. Kredi kartý harcamalarýnýn 35.1 milyar TL'sini taksitli, 38.3
milyar TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. Taksitli kredi kartý harcamalarý "taksit" sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat'a göre 12 milyar
723 milyon TL tutarýnda azaldý.
Kredi hacmi artarken, kredi kartý harcamalarý geriledi. 18 Temmuz 2014 itibarýyla kredi hacmi bir önceki haftaya göre 1 milyar 990
milyon TL artýþla 1 trilyon 132.8 milyar TL'ye
yükselirken, bireysel kredi kartý harcamalarý
1 milyar 279 milyon TL azalýþla 73.5 milyar
TL'ye geriledi. Kredi kartý harcamalarýnýn
35.1 milyar TL'sini taksitli, 38.3 milyar TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. Taksitli
kredi kartý harcamalarý "taksit" sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat'a göre 12 milyar 723
milyon TL tutarýnda azaldý.
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'nun (BDDK) Haftalýk Bülteni'nde
açýkladýðý geçici verilere göre; bankacýlýk
sektöründe krediler toplamý (mali kesime
verilenler dâhil) 18 Temmuz 2014 itibarýyla
11 Temmuz haftasýna göre 1 milyar 990 milyon TL tutarýnda artýþla 1 trilyon 130 milyar
785 milyon TL'den 1 trilyon 132 milyar 775
milyon TL'ye yükseldi. Krediler 2013 yýlý sonuna göre yüzde 6.4 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 20.7 oranýnda artýþ
gösterdi.
18 Temmuz 2014 itibarýyla mali kesim hariç krediler toplamý bir
önceki haftaya oranla 1 milyar 329 milyon TL artýþla 1 trilyon 35 milyar 100 milyon TL'den 1 trilyon 36 milyar 429 milyon TL'ye yükseldi. Mali kesim hariç kredilerde, 2013 yýlý sonuna göre 67 milyar 623
milyon TL tutarýnda, yüzde 7 oranýnda artýþ yaþandý. Geçen yýlýn ayný dönemine göre ise 180 milyar 860 milyon TL tutarýnda, yüzde 21.1
oranýnda artýþ yaþandý.
-TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ 262.7 MÝLYAR TL18 Temmuz 2014 itibarýyla mali kesim hariç, katýlým bankalarýnýn
dâhil edildiði tüketici kredileri
bir önceki haftaya göre; yüzde
0.1 oranýnda artýþla 262 milyar
696 milyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 2013 yýlý sonuna
göre yüzde 5.9 oranýnda, geçen
yýlýn ayný dönemine oranla
yüzde 15.5 oranýnda artýþ gösterdi.
-KONUT KREDÝLERÝ
115.9 MÝLYAR TLTüketici kredilerinin daðýlýmý incelendiðinde konut kredileri 18 Temmuz 2014 itibarýyla
115 milyar 875 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Konut kredileri bir önceki haftaya göre;
yüzde 0.2 oranýnda artarken, 2013 yýlý sonuna göre yüzde 5.2, geçen
yýlýn ayný dönemine göre yüzde 13.3 oranýnda artýþ gösterdi.
-TAÞIT KREDÝLERÝ 7.3 MÝLYAR TLTaþýt kredileri 18 Temmuz itibarýyla 11 Temmuz'a göre 43 milyon
TL azalýþla 7 milyar 337 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. 18
Temmuz itibarýyla taþýt kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde
14.3 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 11 oranýnda geriledi.
-ÝHTÝYAÇ KREDÝLERÝ 91.7 MÝLYAR TL18 Temmuz 2014 itibarýyla bankacýlýk sektörünün verdiði
ihtiyaç kredileri bir önceki haftaya göre; 17 milyon TL artarak
91 milyar 743 milyon TL oldu. Ýhtiyaç kredileri 2013 yýlý sonuna göre yüzde 6 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine oranla
yüzde 14.5 oranýnda arttý.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý
-BÝREYSEL KREDÝ KARTI HARCAMALARI GERÝLEDÝnedeniyle elektrik kesintisi yapacak.
Bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz 2014 itibarýyla
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin
bir önceki haftaya göre; yüzde 1.7 oranýnda azalýþla 73 milyar
yapýlacaðý bölge saatler ve etkilenecek yerler þöyle:
456 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Bireysel kredi kartý har03.08.2014 tarihinde 09.00-11.00 saatleri arasýnda: Ayar Köyü.
camalarý 2013 yýlý sonuna göre yüzde 10.9 oranýnda, 2013 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 5.1 oranýnda azalýþ gösterdi.
Kredi kartýna yönelik düzenlemelerin getirildiði 1 Þubat
2014'e göre ise bireysel kredi kartý harcamalarý 18 Temmuz itibarýyla 10 milyar 693 milyon TL tutarýnda, yüzde 12.7 oranýnda geriledi.
-TAKSÝTLÝ KREDÝ KARTI HARCAMALARI
GERÝLEMEYÝ SÜRDÜRDÜ18 Temmuz itibarýyla bireysel kredi kartý harcamalarýnýn 35
milyar 149 milyon TL'sini taksitli harcamalar, 38 milyar 306
milyon TL'sini taksitsiz harcamalar oluþturdu. 18 Temmuz itibarýyla taksitli kredi kartý harcamalarý bir önceki haftaya göre
yüzde 0.2 oranýnda gerilerken, geçen yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 21.4 oranýnda geriledi.
Kredi kartýna taksit sýnýrlamasýnýn getirildiði 1 Þubat
2014'e göre ise taksitli kredi kartý harcamalarý yüzde 26.6 oranýnda, 12 milyar 723 milyon TL tutarýnda azalýþ gösterdi.
18 Temmuz itibarýyla taksitsiz kredi kartý harcamalarý bir
önceki haftaya göre yüzde 3 oranýnda azalýrken, geçen yýlýn
ayný dönemine göre ise yüzde 17.1 oranýnda artýþ gösterdi.
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
4
Mahir ODABAÞI
BAYRAM
ZÝYARETLERÝNDE
GÖZE TAKILANLAR
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Bayramlarýn hayatýmýzda önemli bir yeri vardýr. Bayramlar vesile kýlýnarak çalýnmayan ziller çalýnýr, açýlmayan kapýlar açýlýr. Öpülmeyen eller
öpülür. Ýçilmeyen çaylar içilir. Alýnmayan gönüller alýnýr, bazen de o gönüllerden çýkýlmaz artý veya eksi olarak bir ömür boyu kalýnýr. Diðer taraftan bayram ziyaretleri insanlarý tanýma noktasýnda da önem arz eder.
Özellikle ilçelere, köylere doðru gidildiðinde yazýyý çiziyi sevenler, toplumda olup bitenlere farklý gözlükten bakmaya çalýþanlar için epey malzeme verir.
Anadolu insaný doðaldýr, candandýr, misafirperverdir. Ýyi dediði zaman kolay kolay kötü demez, kötü dediði zamanda iyi demez. Halk tabiri ile lafýný çekmeden, toplum içinde kýrýlýr mý kýrýlmaz mý diye düþünmeden LOMBUDA konuþabilen bir yapýya sahiptir.
Özellikle köylerde, ilçelerde bayram için diðer þehirlerden gelen akrabalarýnýn, köylülerinin üniversitede okuyanlarýna, amir - memur olmuþ
çocuklarýna, damatlarýna, gelinlerine ayrý bir önem verir. Bayram ziyareti
nedeniyle kapýsýný açan o öðrencilere, gelinlere, damatlara 70'lik teyzemiz, amcamýz 'OÐLUMUZ, GELÝNÝMÝZ HOÞ GELDÝN' deyip bir annebaba sýcaklýðýyla sarýlmaya çalýþýrken, diðer taraftan ta ikram için tabiri
caizse pervane olur. Kendince deðerli olan ceviz, sucuk, bal, pestil turþu,
kabak, süt, yoðurt vs. türü elinde eteðinde ne varsa sofraya döker. Dökmekle de kalmaz doðal saflýðýnda samimiyetle ''oðlumuz, kýzýmýz, gelinimiz HADÝ YÝYÝVÝN, YÝYÝVÝN'' diye durmadan ýsrar eder. Bu kadar doðal
saflýðýnda misafirperverlik her millete nasip olmaz. Bu olsa olsa öz benliðini kaybetmemiþ güzel ülkemin güzel insanlarýna nasip olur. Temennimiz bu güzel hasletlerin þehirleþmenin getirdiði apartman hayatýyla beraber kaybolmamasýdýr.
Bir öðretmenimiz çocuklar, þunu asla unutmayýn: ''Ýnsan, makamla
mekânda farklý olmalý. Makamdaki ciddiyet mekânda (evine gelen misafirlerine) ayný olursa kibir olur. Evdeki samimiyet makamda ayný olursa
bu seferde görevde ciddiyetsizlik oluþur. Gelecekte farklý görevlerde olacaksýnýz, bunun için terazinin okkasýný iyi ayarlamanýz gerekir '' diye nasihatte bulunmuþtu.
Bizim nesil misketle büyürken, þimdiki nesil disketle büyüyor. BÝZ
ANNE - BABALAR ÇOCUKLARIMIZI GALÝBA ÝYÝ YETÝÞTÝREMÝYORUZ. Bu deðiþim hayatýn her alanýnda açýkça fark ediliyor. Ýsterseniz bu
konuda yukarýda izah etmeye çalýþtýðým mevzu ile ilgili olarak bir örnek
vereyim. Büyükþehirde memur - amir olarak görev yapan oðlunuz, kýzýnýz, geliniz veya damadýnýz bayram ziyareti için köye geldi. Bayram günü
köydeki akrabanýzýn veya sevdiðiniz bir komþununuz evine giderken gurbetten gelen çocuklarýnýzý da götürdünüz. 60-70 yaþýndaki teyzemiz, amcamýz kapýda sizleri ve misafir çocuklarýnýzý görünce bir taraftan ' O…
BUYRUN, BUYRUN derken, diðer taraftan hanýmýna: ' Haným bak aðýr
misafirlerimiz gelmiþ. Malýnýn gittiðine bakma, yüzünün aðardýðýna bak.
Dökül saçýl ' türü samimiyet esprileri yapýyor. Bu arada teyze de geldi, ''
yavrum hoþ geldiniz, sefalar verdiniz' diyerek sarýlýyor. Ama oðlunuz, kýzýnýz, geliniz, damadýnýz zoraki sarýlýyor. Kurulan sofraya oturmaya gerek
duymuyor. 'Ben tokum, onu sevmiyorum' diyor. Peþinden teyze baþka bir
þeyler ikram etmeye çalýþýyor ama ayný tür gerekçeler. Kýzýnýzýn veya oðlunuzun baþka þehirden; öðretmen, hâkim, savcý, doktor vs. olan eþleri o
ortamda yaþça en küçükler. Fakat gelin görün ki, 70'lik ninemiz veya dedemiz sofra kurmak için koþtururken, çay dökmeye çalýþýrken bizimkiler
yerinden oynamýyor. Daha da olmadý ' benim çayým açýk olabilir mi?' türü konuþabiliyor. Çocuklarýnýzýn bu rahatlýðý karþýsýnda siz anne- babalar
için için kendinizi yiyorsunuz. Belki de çocuklarýnýzýn o açýðýný kapatma
adýna anne-baba olarak siz yardým etmeye çalýþýyor ve lisani halle, ''KIZIM SANA SÖYLÜYORUM, GELÝNÝM SEN ANLA'' diye haykýrýyorsunuz ama NAFÝLE… Tabi bu arada siz evden ayrýldýktan sonra teyzemiz dedemiz, ''Oðlan iyi de, gelin çok kibirli veya gelin iyi de damadý kibirli''
türü dedi - kodu yapmaya. Diðer taraftan da bir daha bayrama geldiklerinde o kadar samimi olmaz. Belki de mecburiyetten evin kapýsýný açar
ama gönül kapýsýný kapatýr. Bulduðu her fýrsatta olumsuz reklamýný köye,
mahalleye yapar…
Cemal Süreyya Darphane müdürüdür. Hiç sevmediði Maliye Bakaný
bir gün teftiþe gelir. Darphanenin her tarafýný gezer, bir ara þaire sorar:
Açmadýðýnýz kapý kaldý mý?
Cemal Süreyya'nýn cevabý þöyle olur.
Size bütün kapýlarýmýzý açtýk. Biri hariç!
Bakan þaþýrýr ve merakla sorar:
Hangi kapýymýþ o?
Kelimelerin ustasý acýlý sözle karþýlýk verir;
Gönül kapýmýz!
Ýsterseniz yukarýdaki örneði tersine çevirelim. Sofra kurulurken kýzýnýz, gelininiz hemen yardýma koþuyor. Oðlunuz, damadýnýz çaylarý doldurmaya yardým ediyor. Sofra kaldýrýlmasýna yardým ediyor, olmadý ''teyze bulaþýklarý ben yýkayým'' diyor... Bunu duyan teyzemiz, dedemiz % 90
''YAVRUM KESÝNLÝKLE OLMAZ, BEN SÝZE KIYAMAM, SONRA YAPARIM'' diyerek çalýþtýrmaz. Annenize, babanýza dönerek: ''Allah baþa
kadar versin. GELÝNÝN - DAMADININ KIYMETÝNÝ BÝL. ALTIN GÝBÝ
ÇOCUKLAR'' diyerek iltifat eder. Sizin bu duyarlýðýnýzý gören ve iltifata
þahit olan anne- babalar kim bilir ne kadar sevinir. Siz evden ayrýldýktan
sonra teyzemiz, dedemiz muhtemelen ''Ahmet A'gil tam geline, damada
düþmüþ. Çocuklara baktýn mý, insan evladý. Sanki yýllardýr bizimle beraberler. Kocaman memur (hâkim, savcý, doktor, hemþire, öðretmen vs)
ama hemen mutfaktaki bulaþýða giriþiverdi…'' türü olumlu düþüncelerle
köye, mahalleye reklam yapar…
ÖZETÝN ÖZETÝ: Çocuklarýmýz biz anne- babalarýn en kýymetli deðerleridir. Onlarý hayata tutunmuþ veya memur - amir olarak görmek her
anne babanýn ölmeden önceki hayalidir. Baþka bir ifade ile yavrularýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý iyidir. Ancak bir -ÝNCÝ olarak birinci olmasý (aile bireyleriyle gittiði ziyaretlere üst kademede amir-memur olsa da uyum saðlamasý, mütevazý, samimi olmasý, yaþça en küçükse yardýma koþmasý) daha iyidir diye düþünüyorum.
Yýllardýr toplumda yaþanan olaylarý gözlemleyen biri olarak bazen göz
gördü, bazen kulak duydu ve bir bayram sonrasýnda anne-babalara ve
çocuklarýmýza faydalý olabilir niyetiyle kaleme alýndý. Temennim o dur ki,
BÜYÜKLER gelecek bayramlarda ziyaretler sonrasýnda çocuklarýmýzý ve
onlarý yetiþtiren anne-babalarýný güzel düþüncelerle yâd etsinler…
Çocuklarýmýza; bayramda ne kazandýn? diye sorunca, ebemin - dedemin- halamýn- teyzemin - amcalarýmýn DUASINI KAZANDIM diye cevap verebiliyorsa, her þey yolunda demektir… Yoksa,….
(Yazarý eleþtiri - öneri: 536 568 1141)
TEK
YILDIZ
2
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
HABER
5
"300 milyon lira gelir elde ettik OKUYUCU MEKTUBU
500 milyon lira harcadýk"
Kaldýrýmlar,
Kaldýrýmlar,
Kaldýrýmlar,
Kaldýrýmlar,
Kýsakürek)
çilekeþ yalnýzlarýn annesi;
içimde yaþamýþ bir insandýr.
duyulur, ses kesilince sesi;
içimde kývrýlan bir lisandýr. (Necip Fazýl
Kent Konseyi Baþkaný
Sayýn Turhan Candan'a Açýk Mektup
Sakarya Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðý'na atanan Ali Sormaz, göreve baþladý.
Defterdar Ali Sormaz basýn mensuplarý ile bir araya gelerek deðerlendirme yaptý. Erzincan'da ve Sakarya'da Defterdar olarak
görev yaptýðýný kaydeden Sormaz, bu bilgi birikimi ve tecrübesi ile
Çorum'a kaliteli hizmet sunacaðýný ifade etti. Çorum'un bölgesinde
sanayi ve tarým konusunda kendini ispat ettiðini dile getiren Sormaz, Çorum'un Anadolu'nun yýldýzlarýndan birisi olduðunu söyledi.
Defterdarlýk olarak 500'e yakýn merkez ve ilçe personeli ile Mali-
ye Bakanlýðýnýn taþrada ki tüm görevlerini en iyi þekilde yapmaya çalýþacaklarýný anlatan Sormaz, "Çorum'da 50 binin üzerinde hazine
taþýnmazý var. Yýlýn ilk yarýsý 500 milyon lira harcamýþýz 300 milyon
lirada gelir elde etmiþiz. 1 almýþ 2 vermiþiz. Tüm döner sermayelerin
saymanlýk hizmetini de biz yapýyoruz. Genel idarenin dýþýnda tüm
döner sermaye iþletmelerinin saymanlýk iþlemini yapýyoruz. Kamu
kaynaðý olarak alýnan taþýnmazlarýn da tasfiyesini yapýyoruz. Vergi
daireleri arýcýlýðý ile de 20 binin üzerinde mükellefin mükellefiyetlerini yerine getirmeye çalýþýyoruz" diye konuþtu. Haber Servisi
Borusan OSB'ye kreþ açacak
Borusan'ýn "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk
projesi kapsamýnda 10 organize
sanayi bölgesinde inþa edeceði "Borusan Neþe Fabrikasý" kreþ ve gündüz bakým evlerinin ilki Adýyaman'da hizmete
girdi. Kreþlerden Çorum OSB'ye de açýlacak.
Borusan Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ töreni Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný
Ayþenur Ýslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan
Holding CEO'su Agah Uður'un katýlýmýyla gerçekleþti.
Borusan'ýn Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlýðý iþ birliðiyle hayata geçirdiði "Annemin Ýþi Benim Geleceðim" sosyal sorumluluk projesinde önemli bir adým atýldý. Proje kapsamýnda Türkiye çapýnda 10 ildeki 10 organize sanayi
bölgesinde(OSB)0-6 yaþ grubu çocuklar için kurulacak kreþlerin ilki
Adýyaman'da açýldý. Borusan Neþe Fabrikasý'nýn açýlýþ törenine Aile
ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý temsilcileri ve Borusan Holding CEO'su Agah Uður
katýldý.
Açýlýþ töreninde konuþan Borusan Holding CEO'su Agah Uður
þunlarý söyledi:
"Türkiye'nin hedefi 2023'e kadar dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýnda yer alabilmek.Böyle bir hedefi gerçekleþtirebilmek için nitelikli, verimli ve çalýþkan bir iþ gücüne gerek var. Özellikle kadýnlarýn iþ
gücüne yeterince katýlamamasý bu hedefe ulaþmanýn önünde ciddi
bir engel. Maalesef ülkemizde kadýnlarýn iþ gücüne katýlým oraný sadece yüzde 28 seviyelerinde. Yapýlan araþtýrmalar bunun en önemli
nedeninin ise çocuk bakýmý olduðunu gösteriyor."
Eðitim, kültür ve sanat alanlarýnda önemli yatýrýmlar gerçekleþtiren Borusan'ýn þimdi de sanayide kadýn istihdamýný desteklemeye
odaklandýðýný vurgulayan Uður, sözlerine þöyle devam etti:
"Kadýnlarýn eþit çalýþma fýrsatýna sahip olmalarý gerektiðine inanýyoruz. Bu proje ile çocuk bakýmý nedeniyle çalýþamayan kadýnlara
destek sunarak iþgücüne katýlmalarýna olanak saðlýyoruz. Böylece
Sedat
Canbolat'ýn
oðlu dünya
evine girecek
Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný
Sedat Canbolat'ýn oðlu Serhat
Gökhan Canbolat ile Selcen
Özarslan dünya evine girecek.
2 yýl Baþbakanlýk TBESF'de
Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü olarak
görev yaptýktan sonra Çedaþ
Grub bünyesinde bulunan Hattuþa Enerji'de Enerji Uzmaný olarak görev yapan Serhat Gökhan
Canbolat ile ÇorumGaz A.Þ.'de
Genel Müdür Asistaný olarak görev yapan Endüstri Mühendisi
Selcen Özarslan'ýn düðün törenleri 6 Aðustos Çarþamba günü
saat 20.00'da Vadi Düðün Salonunda yapýlacak.
Yýlmaz MERT
bir yandan daha fazla kadýn sanayide
çalýþma fýrsatý bulacak bir yandan da
çocuklarýmýz zihinsel ve fiziksel geliþim için deðerli bir eðitime kavuþacak.
Bu gibi projelerle Türkiye'nin daha da
güçleneceðine inancýmýz tam".
Toplam 75 çocuk kapasiteli Adýyaman Borusan Neþe Fabrikasý açýldýðý
ilk haftada 34 çocuða yuva oldu. Ýlki
Adýyaman'da açýlan Borusan Neþe
Fabrikalarý'nýn ikincisi Eylül ayýnda
Afyonkarahisar'da hizmete girecek.
Öte yandan Borusan, Mayýs ayýnda
yaþanan Soma maden kazasý nedeniyle Balýkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlacak olan Borusan
Neþe Fabrikasý çalýþmalarýna bu yýl içinde baþlama kararý aldý. Bu
kreþte, kazadan etkilenen ailelerin çocuklarýna öncelik verilecek ve
Borusan tarafýndan eðitim bursu saðlanacak. Malatya, Þanlýurfa,
Çorum, Karaman, Ordu-Fatsa, Mardin ve Diyarbakýr OSB'lerde kurulacak Borusan Neþe Fabrikalarý ile de proje tamamlanacak.
Proje kapsamýnda 10 bölgede kadýnlara saðlanacak destek ile iþ
dünyasýnda kadýn istihdamýnýn artmasýna katký yapýlmasý hedefleniyor. "Borusan Neþe Fabrikalarý" sayesinde kadýnlar gönül rahatlýðýyla çalýþýrken, çocuklara neþeli, güvenli ve saðlýklý bir eðitim ortamý saðlanýyor.
Mimari tasarýmý ulusal çapta bir proje yarýþmasý sonucu belirlenen Adýyaman Borusan Neþe Fabrikasý çocuklarýn zihinsel ve fiziksel geliþimlerini saðlayacak özelliklere sahip özel bir kreþ ve gündüz
bakýmevi olarak inþa edildi.
Çocuklarýn kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmasý için her
sýnýfta müzik aletlerinden oluþan bir müzik köþesi ve çocuklarýn sýnýfta oynayabilecekleri kukla köþesi bulunuyor. Kültürel ve sanatsal
faaliyetlerin yaný sýra doða sevgisi ile iç içe büyümelerini saðlamak
için Borusan Neþe Fabrikasý'nýn arka bahçesinde çocuklar için ekin
alanlarý mevcut.
Ailelere destek amaçlý kurulan kreþ ve gündüz bakým evleri, organize sanayi bölgeleri yönetimine devrediliyor ve ildeki taban fiyatýn altýnda bir ücretle hizmet vermesi saðlanýyor.
Sayýn Candan;
Geçtiðimiz günlerde oy birliði ile Kent Konseyine baþkan
seçildiniz. Öncelikle yeni görevinizi kutlar, baþarýlar dileriz.
Sizi beyefendi kiþiliðiniz ve sorumluluðunun bilincinde
ciddi bir kamu görevlisi kimliðinizle tanýyoruz.
Belediye Baþkan Yardýmcýlýðýný yürütürken böylesine
önemli bir oluþumunda yükümlülüðünü üstlenmenizi kentimiz için bir þans olarak deðerlendiriyoruz.
Sözü uzatmadan hemen konuya giriyorum.
Konsey baþkaný olduðunuz gün verdiðiniz beyanatý yerel
gazetelerden yaþadýðýmýz bu kentin bireyleri ve evine ekmek götürmek için nasibini bekleyen çilekeþ esnaflar olarak
önemseyerek defalarca kez tekrar ederek okuduk.
Konseyin varlýk sebebini açýklarken kentlilik bilincinde
farkýndalýk yaratma kavramýndan söz ediyorsunuz. Ve ekliyorsunuz…" Hemþerilerimizin kamu idaresine kolay bir þekilde ulaþmasýný saðlamaya çalýþacaðýz.."
Sizi baþkan yardýmcýsý olan bir Kent Konseyi Baþkaný
olarak, Uður Mumcu Caddesinin Askerlik Þubesi önünden
Milönü Meydanýna çýkan kaldýrýmlarýný görmeye davet ediyoruz.
Yoðun bir yönetici olduðunuz için belki vakit bulamayacaksýnýz. Manzarayý size kolaylýk olsun diye en iyisi hemen
resmedeyim. Buradan normal bir insan yada aklý baþýnda bir
vatandaþ olarak yürümeniz için;
Öncelikle kahvehane ve çay ocaklarýnca gölgelik olsun
diye gerilmiþ pazar çadýrlarýnýn altýndan eðilerek yada kahvehane ve çay ocaklarýnýn müþterileri otursun diye serilmiþ
iskemlelerin arasýndan geçerek yürüyebiliyorsunuz.
Bir köy veya kasaba meydaný görünümündeki bu kaldýrým iþgali yüzünden yaya olarak yürümek isteyen vatandaþlar kadar kapýlarý bu kaldýrýma açýlan zavallý esnafýmýzýn yýllar boyu süren çaresizliðini anlamýnýzý, kavramanýzý istiyorum.
Günün hemen her saatinde yaz kýþ buradan geçenleri
meraklý gözlerle seyreden sigara tüttürüp çay içen vatandaþlarýn varlýðý bu kaldýrýmda rýzkýný kazanmak için her gün
besmele ile iþyerinin kapýsýný açan birçok esnafýn ekmeðine
de sebep oluyor.
Durumun ciddiyetini rahat kavramýnýz açýsýndan bilmenizi istiyorum. Son iki yýl içerisinde bu kepaze tablo buradaki en az altý esnafýn iþyerini kapatmasýna yada þehrin baþka
yerine taþýnmasýna sebep oldu.
Bu þehirde yaþayan bir insan olarak buradan günün herhangi bir saatinde eþinizle yada dostlarýnýzla yürümenizi yada küçükte olsa bu biçare esnaflardan alýþ veriþ yapmanýzý
istirham ediyorum.
Ve yine soruyorum. Kentlilik bilincinde kahvehane ve
çay ocaklarýnýn ticari vicdani inisiyatifine býrakýlmýþ iþgal
edilen kaldýrýmda yürüme hakký diye bir hak bulunuyor
mu? Buna göz yuman ve izin veren bir þehremini hakkýn
huzuruna çýkacaðý gününde vebali altýndadýr. Daha önce
farklý zamanlarda durumu anlatan dilekçelerle baþýnda bulunduðunuz makama baðlý olan Zabýta Müdürlüðüne baþvuruda bulunuldu. Üstelik her dilekçeden sonra bu kaldýrým
despotluðu masa sandalye ilaveleri ile daha da ilerledi.
Kirlilik kavramýný yalnýzca hava ve gürültü olgusuna indirgemek belki yavan ve eksik olacaktýr. Gelin bu güzel kentin Kent Konseyi Baþkaný olarak somut, elle tutulur ciddi bir
adým atýn. Kentlilik bilincinde farkýndalýðý sözde deðil icraatýnýzla yaratýn..
BÝR OKUYUCU
Uyarý levhasý yoksa ceza da yok
Yargýtay, uyarýcý levha olmadan trafikte radarla hýz kontrolü yapýlamayacaðýna hükmetti. Yargýtay 12. Ceza Dairesi,
hukuk devletinin bir erki olan idarenin görevinin, öncelikle
bireylerin kurallarý ihlal etmesini bekleyip cezalandýrma yoluna gitmesi deðil, kurallara uygun davranma düzeyini ve
alýþkanlýðýný geliþtirmek olduðunu belirtti.
Adalet Bakanlýðý'nýn kanun yararýna bozma istemi üzerine Yargýtay'ýn gündemine taþýnan davaya konu olay Manisa'nýn Alaþehir ilçesinde meydana geldi. 2013 yýlýnda radarla hýz kontrolüne F.A.'nýn hýz limitini aþmasý üzerine 343 TL
idari para cezasý uygulandý. F., bu idari para cezasýnýn iptali
için ayný gün Alaþehir Sulh Ceza Mahkemesine baþvuruda
bulundu. Alaþehir Sulh Ceza Mahkemesi, radar kontrolü
yapýlan yerde radar iþaretinin bulunmadýðý, gerekli yasal
uyarýlar usulüne uygun bir þekilde yapýlmadan kesilen para
cezalarýnýn hukuki mesnedinin bulunmadýðýný belirterek,
itirazýn haklý olduðu kanaatine verdi ve para cezasýnýn kaldýrýlmasýna karar verdi. Bu karara karþý Emniyet Genel Müdürlüðü mahkemenin gerekçesinin kanuna aykýrý olduðuna
iliþkin baþvuruda bulundu. Adalet Bakanlýðý da Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna baþvurarak kanun yararýna bozma talebinde bulundu.
-ÝDARENÝN GÖREVÝ, BÝREYLERÝN KURALLARI ÝHLAL ETMESÝNÝ BEKLEYÝP CEZALANDIRMA DEÐÝLDÝRYargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý kanun yararýna bozma
isteminde, 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nda ve Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde radarla hýz denetimi yapýlacak yerlerde, bu denetimin yapýldýðýna dair ikaz levhasý ve
iþaretleme bulundurulmasý konusunda herhangi bir hüküm
yer almadýðýna dikkat çekerek, mahkemenin "radar iþaretinin bulunmadýðý ve gerekli yasal uyarýlarýn usulüne uygun
yapýlmadýðý" gerekçesiyle "idari yaptýrým kararýnýn kaldýrýlmasý" yönündeki kararýnýn kanuna aykýrý olduðunu belirtti.
Baþsavcýlýðýn istemini görüþen Yargýtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararýný yerinde bularak, kanun yararýna
bozma istemini reddetti. Hukuk devletinde idarenin eylem
ve iþlemlerinin idare edilenler tarafýndan önceden
tahmin edilebilir olmasý gerektiðinin vurgulandýðý kararda, devletin kiþi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliðini, kamu
saðlýðýný ve çevreyi, ekonomik düzeni,
toplum barýþýný ve düzenini, genel ahlaka iliþkin kurallarý ihlal eden eylemleri
yani suç ve kabahatleri, ulusal ve evrensel hukuk çerçevesinde, ödetme görev
ve yükümlülüðünün bulunduðunu
anýmsatýldý. Kararda, devletin, esasen ve
öncelikle bu kurallarýn ihlalini önleme görevi bulunduðunun kabul edilmesi gerektiði kaydedildi. Kararda, hukuk devletinin bir erki olan idarenin görevinin, öncelikle bireylerin kurallarý ihlal etmesini
bekleyip cezalandýrma yoluna gitmesi deðil, kurallara uygun
davranma düzeyini ve alýþkanlýðýný geliþtirmek olduðunu
belirtti.
Ýdarenin iyi idare ilkeleriyle baðlý olmasýnýn da hukuk
devletinin bir gereði olduðunun vurgulandýðý kararda, Tür-
kiye'nin, üyesi olduðu Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesinin 20 Haziran 2007 tarihli ve 999 sayýlý Bakan Temsilcileri toplantýsýnda, "iyi idare konusunda üye devletlere tavsiye kararý"ný kabul ettiðini anýmsattý. Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri tarafýndan kabul edilen tavsiye kararýnýn iyi idare ilkelerinden olarak kabul edilen "açýklýk ve uygun araçlarla haberdar etme" ilkelerinin de
bir gereði olduðunun altý çizilen kararda, idarenin sürücülerin her koþulda bilgilendirmekle yükümlü
olduðu vurgulandý. Bilgilendirmelerin
Trafik Ýþaretleri Hakkýnda Yönetmelikte konulacak "trafik iþaret levhalarý" ile yapýlmasý gerektiðinin yer
aldýðýnýn anlatýldýðý kararda, radarla hýz denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapýlacaðý konularýnda sürücülerin, her þeyden önce trafik
iþaret levhalarýyla bilgilendirilmesinin zorunlu olduðuna hükmetti. Öncelikle kiþilerin can ve mal güvenliðini
saðlamak amacýyla yapýlmasý gereken trafik
denetimlerinin, yol kullanýcýlarýna ceza vermek amacýyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasýný beklemenin, trafik kurallarýnýn konuluþ amacýna uygun olmadýðý
ve araç sürücülerine tuzak kurulmasý anlamýna geleceði ve
bu durumun da çaðdaþ hukuk devleti ilkeleriyle baðdaþmayacaðý belirtildi.
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
12 yýlýn özelleþtirme bilançosu
50 milyar dolarý aþtý
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 12 yýlda
özelleþtirme kapsamýna alýnan 102 adet kuruluþa ait hisse ve varlýklar ile 8 adet kuruluþta özelleþtirme kapsamýna alýnan varlýklarýn satýþ/devir suretiyle toplam 50 milyar
813 milyon 582 bin 843 ABD dolarý bedelle
özelleþtirildiðini açýkladý. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun soru
önergesine Maliye Bakaný'nýn verdiði yanýt,
12 yýldaki özelleþtirme bilançosunu ortaya
koydu. Maliye Bakaný, 18 Kasým 2002-15
Mayýs 2014 tarihleri arasýnda özelleþtirme
kapsamýna alýnan 102 adet kuruluþa ait hisse ve varlýklar ile 8 adet kuruluþta özelleþtirme kapsamýna alýnan varlýklarýn satýþ/devir
suretiyle toplam 50 milyar 813 milyon 582
bin 843 ABD dolarý bedelle özelleþtirildiðini
ve bu kapsamda toplam 44 milyar 3 milyon
235 bin 560 ABD Dolarý tahsil edildiðini bildirdi.
Kadýna yönelik þiddetle
mücadelede yeni dönem
Bayramda
cepten iletiþime
ilgi yoðundu
Turkcell'den verilen bilgiye göre, Turkcell aboneleri
27-30 Temmuz tarihleri boyunca cepten bayramlaþarak,
1.2 milyar dakika konuþtu. Arefe ve Ramazan Bayramý'ný
kapsayan 4 gün boyunca 800 milyon'u aþan SMS, 3.5
milyon MMS gönderen Turkcell'lilerin kullandýðý data
miktarý ise 1.6 milyon GB'ý aþtý. Ses ve data trafiðinde Ýstanbul birinci sýrada yer aldý.
Turkcell, Arefe ve Ramazan Bayramý'ný kapsayan 2730 Temmuz tarihlerinde mobil iletiþimde en yoðun dönemlerden birinin yaþandýðýný bildirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Turkcell aboneleri, sevdikleri ile bayramlaþmak için 4 gün boyunca 1.2 milyar dakika konuþtu. En
çok konuþan ilk 10 il sýrasýyla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir,
Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Mersin, Adana, Hatay, Kocaeli oldu. Turkcell abonelerinin bayram boyunca cepten
gönderdiði kýsa mesajlarýn sayýsý 800 milyonu geçti. Bayram coþkusunu görüntülü mesajla paylaþmak isteyenler
ise ayný tarihlerde 3.5 milyon MMS gönderdi. Turkcell
aboneleri uzun bayram tatilinde mobil internetten yoðun olarak faydalandý. 5 günlük bayram tatili boyunca
kullanýlan data miktarý 1.6 milyon GB'ý aþtý. Data kullanýmýnýn en yoðun olduðu ilk 10 il ise sýrasýyla Ýstanbul,
Ankara, Antalya, Ýzmir, Muðla, Bursa, Kocaeli, Hatay,
Mersin, Adana oldu.
Turkcell aboneleri, bayram coþkusunu yurt dýþýndaki
sevdikleriyle de paylaþtý. Bayram boyunca Türkiye'deki
Turkcell þebekesinden yurt dýþýnda en çok Almanya'ya
arama gerçekleþtirilirken, bayram tatili için yurtdýþýna çýkan Turkcell'liler de Türkiye'yi yine en çok Almanya'dan
aradýlar.Verilen bilgiye göre bayramlaþma trafiðini,
Turkcell'in Almanya'daki grup þirketi Turkcell Europe da
yoðun olarak yaþadý. Almanya'da yaþayan Turkcell Europe müþterileri, bayram boyunca Turkcell'lilerle 671 milyon dakika konuþtu. Turkcell Europe müþterilerinin en
çok aradýðý ilk 10 il sýrasýyla, Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Mersin, Balýkesir,
Mardin oldu.
Kadýna yönelik þiddetin önlenmesinde etkin önlemler alýnmasýnýn benimsendiði ve Türkiye'nin ilk imzacýsý olduðu, uluslararasý "Ýstanbul Sözleþmesi"
bugün yürürlüðe giriyor. Avrupa Konseyi Eþitlik Komitesi Baþkaný olduðu dönemde, sözleþmenin hazýrlanmasýna
katký verenlerden biri olan CHP Ankara
Milletvekili Gülsün Bilgehan, Türkiye
için bu önemli sözleþmenin sözde kalmamasý ve acil bir eylem planýnýn uygulamaya sokulmasý uyarýsýnda bulundu.
Bilgehan konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi'nin yürürlüðe girmesiyle 1 Aðustos'ta kadýna yönelik þiddetle mücadelede yeni ve "uluslararasý" bir dönemin
baþlayacaðýna dikkat çekti. Türkiye'nin,
Avrupa Konseyi ülkelerince Mayýs
2011'de imzaya açýlan Ýstanbul Sözleþmesi'ni ilk imzalayan ülke olduðunu ve
Kasým 2011'de de parlamentosunda
onayladýðýný anýmsatan Bilgehan, "Sözleþmenin yürürlüðe girmesi için gerekli
10 imza, ülkelerin deðerlendirme süreçleri nedeniyle üç yýlda tamamlandý. Son
olarak Andora'nýn parlamentosundan
da onay alan sözleþme, 1 Aðustos itibariyle geçerli hale geliyor" dedi.
-"MÝLAT OLMALI"Türkiye'de 2013 yýlý içinde 189, bu yýlýn ilk altý ayýnda da 129 kadýnýn öldürüldüðünü kaydeden Bilgehan, "Kadýna
þiddet geliþmiþ ülkelerde de bir sorun.
Geçen yýl Ýsveç'te 80, Ýspanya'da 45,
Portekiz'de de 36 kadýn öldürüldü. Ancak Türkiye'de karþý karþýya bulunduðumuz tablo çok vahimdir. 1 Aðustos'u bir
milat olarak kabul edip kadýnlarýmýzý
uluslararasý bir zýrhla korumak için gerekli adýmlarý atmalýyýz" dedi.
Bilgehan, Türkiye'de her türlü þiddetin artýþ gösterdiðine iþaret ederken,
"Böyle bir dönemde kadýnlarýn uluslararasý koruma altýna alýnmasý önemli. Türkiye için bu kritik sözleþmenin sözde
kalmamasý çok önemli. Türkiye Avrupa
Konseyi'nin tam üyesidir. Bu sözleþmenin uygulanmasýnda da tam bir kararlýlýk
göstermelidir. Sözleþmenin öngördüklerinin yaþama geçirilmesi için hemen bir
eylem planý uygulamaya konulmalýdýr"
dedi.
-ÝSTANBUL SÖZLEÞMESÝ
NEDÝRÝstanbul Sözleþmesi, Mayýs 2011'de
Avrupa Konseyi ülkelerince Ýstanbul'da
imzaya açýlmasý nedeniyle bu adý taþýyor. Türkiye, Kasým 2011'de sözleþmeye
parlamentosunda onay veren ilk ülke ol-
du. Yarýn itibariyle yürürlüðe girecek
sözleþmede yer alan hükümler özetle
þöyle:
"Kadýnlarýn güvenliði Avrupa Konseyi merkezli 4 yýl süreyle görev yapan
bir birim tarafýndan uluslararasý düzeyde
denetlenecek. GREVIO adý verilen bu
birim 6 ay içinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafýndan belirlenecek.
Sözleþmeye taraf devletler, þiddet
gören kadýnlara da mülteci olma hakký
verebilecek. Bu anlamda sözleþme küresel ölçekte kadýna þiddetle mücadeleyi
öngörüyor. Devlet, ölüm riski ve durumun aciliyeti göz önüne alýnarak her
türlü önlem alýnacak. Kolluk kuvvetlerinin, maðdurlara yönelik her türlü þiddete acil ve yerinde müdahale etmesi için
çok daha etkin önlem almalarý saðlanacak. Emniyet, savcý ve mahkeme arasýnda etkin bir iþbirliði oluþturulacak.
Ýhbar mekanizmasýnýn iþleyiþi hýzlandýrýlacak. Yargý, polis ve saðlýk birimlerinin eðitimine bütçe ve zaman ayrýlacak. Þiddet maðduruna ikametini deðiþtirmesi için destek verilecek. Maðdur korunacak ve psikolojik destek alacak.
Maðdurun faille temas etmemesi saðlanacak. Þiddet maðduru kadýna asgari
ücretin günlük tutarýna göre devlet tarafýndan geçici maddi destek verilecek.
Kadýna yönelik þiddete yataklýk
edenler de cezalandýrýlacak.
Devlet radyo ve televizyonlarýnda
her ay en az 90 dakika toplumsal cinsiyet
eþitliðine dair yayýn yapýlacak.
Ýlk ve Ortaöðretim müfredatýna, kadýnýn insan haklarý ve kadýn erkek eþitliði konusunda eðitime yönelik dersler
konulacak.
Zorla evlendirmelerin suç sayýlmasý
için gereken hukuki, idari ve cezai önlemler alýnacak.
Þiddet üreten geleneksel rol modellerinin deðiþmesi için çalýþýlacak.
Maðdurlarýn faillerden tazminat talep etmesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapýlacak."
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
"DÜNYA HEPATÝT GÜNÜ"
Dünya Saðlýk Örgütü ve Dünya Hepatit Birliði tarafýndan "Dünya Hepatit Günü" olarak belirlenen 28
Temmuz günü, bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde
de gün dolayýsýyla düzenlenen etkinliklerle, kamuoyunun dikkati hepatit hastalýklarýna çekilmesi amaçlanmaktadýr. Hepatit çoðunlukla virüslerden bulaþýr. Hepatit hastalýðýnýn 7 türü olup A, E, F tipi hepatitler, virüs
bulaþan su ve besin maddelerinin aðýzdan alýnmasý ile
oluþur. B, C, D, G türü hepatitler ise kanla temas, tükürük ve cinsel iliþki yoluyla bulaþýr.
Hepatit A, Hepatit A virüsünün neden olduðu bir
karaciðer hastalýðýdýr. Ülkemizde, genellikle okul çaðý
çocuklarýnda sýk görülür. Tuvalet hijyeni kötü olan kiþilerin ellerini yýkamamasý ve sonrasýnda yiyecek-içeceklere dokunmasý sonucu kiþiden kiþiye bulaþýr. Bu nedenle, kiþisel hijyenin ve saðlýk koþullarýnýn yetersiz ve
kötü olduðu toplu yaþanan yerlerde kolayca yayýlýr.
Hepatit B ve C hastalýðýna sebep olan virüsler sessizdir. Pek çok insan farkýnda olmadan bu virüsü almýþ
olabilir ve hiçbir belirti olmaksýzýn bu virüsü taþýyabilir.
Tedavi edilmez ise her iki virüs de karaciðer sirozuna
neden olabilir. Siroz ise kanama, asit, koma, karaciðer
yetmezliði gibi yaþamý tehdit eden hastalýklar ya da
ölüm ile sonuçlanabilir. Uzun süreli Hepatit B hastalýðýnda siroz ortaya çýkmadan önce de karaciðer kanseri
görülebilir.
HEPATÝT B VE HEPATÝT C HASTALIKLARININ
BULAÞMA YOLLARI ÞUNLARDIR:
Kan ve diðer vücut sývýlarýyla bulaþma, deri bütünlüðünün bozulduðu durumlarda (kesik-açýk yara vb) mikrobun bulaþmasý, cinsel iliþki, Hepatit taþýyýcý gebeden
bebeðine bulaþma.
HEPATÝT B RÝSK GRUPLARI:
Hepatit B'li anneden doðan bebekler, Hepatit B taþýyýcýsý ile aile içi temas edenlerden aþýsýz olanlar, kan ve
kan ürünleri kullananlar, hemodiyaliz uygulanan kiþiler,
damar içi ilaç baðýmlýlarý, hasta ve hasta çýkartýlarý ile temasý bulunan tüm saðlýk personeli,
toplu halde bulunulan yerlerde (okullar, kreþler, kýþlalar, yurtlar, huzurevleri, v.b.) yaþayanlar, steril olmayan aletlerle yapýlan sünnet ve kulak delme gibi iþlemler de Hepatit B'nin bulaþmasý için önemli bir risk oluþturmaktadýr. Berberler, kuaförler, manikür-pedikürcüler, itfaiye personeli, askerler, polis memurlarý, kazalarda ve afetlerde ilk yardým uygulayan kiþiler de risk grubunda yer almaktadýr.
HEPATÝT B VE HEPATÝT C TÝPÝ SARILIK MÝKROP LARINDAN KORUNMAK ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMESÝ
GEREKEN KURALLAR ÞUNLARDIR:
Týraþ býçaðý, diþ fýrçasý, küpe, týrnak makasý gibi kiþisel malzemeleri diðer insanlarla paylaþmaktan kaçýnýlmalý, dövme veya piercing yaptýrýrken temiz iðneler kullanýldýðýndan emin olunmalý, berbere gidildiðinde kullanýlmamýþ týraþ býçaðý ve steril edilmiþ ustura kullanýldýðýndan emin olunmalýdýr, cinsel iliþki sýrasýnda, özellikle çok eþli durumlarda, mutlaka prezervatif kullanýlmalýdýr, uyuþturucu kesinlikle kullanýlmamalý, saðlýk
görevlileri enjeksiyon uygulamasýný güvenli yöntemlerle gerçekleþtirmeli, tek kullanýmlýk enjektör kullanýlmalý, gebeler mutlaka B tipi sarýlýk mikrobu olup olmadýðýna iliþkin test yaptýrmalý, ailede (özellikle anne baba
kardeþ eþ gibi yakýn akrabalarda) sarýlýk hastasý, siroz
veya karaciðer kanseri hastasý varsa mutlaka test yaptýrmalý,
AÞILANMA:
Hepatit A ve B virüsünden korunmanýn en etkili yolu aþýlanmaktýr. Ülkemizde Hepatit A aþýsý, çocuklara
18. Ay ile 24. Ayda ücretsiz uygulanmaktadýr. Hepatit B
aþýsý da güvenli ve etkili bir aþýdýr. Ülkemizde Hepatit B
aþýsý, 1998 yýlýndan beri her yeni doðan bebeðe ücretsiz
olarak doðum yapýlan hastanelerde ve aile hekimliðinde
uygulanmaktadýr. Hepatit B aþýsý bebeklere doðumda,
1.ayýn sonunda ve 6.ayýn sonunda; çocuklara ve risk
grubunda olan kiþilere 0.-1.-6. Aylarda toplam 3 doz ücretsiz olarak saðlýk kuruluþlarýmýzda uygulanmaktadýr.
Hepatit C hastalýðýna karþý aþý henüz bulunmamaktadýr.
Hepatit tanýsý alan kiþilerin mutlaka tedavi olmalarý ve
saðlýklý yaþam yöntemlerini uygulamalarý kendileri ile
çevresinin saðlýðý açýsýndan çok önemli olduðu unutulmamalýdýr.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý
Þube Müdürlüðü
TEK
YILDIZ
2
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
HABER
7
Seçim yasaklarý baþladý
kara, deniz ve raylý sistem taþýtlarýndaki reklam yerleri ve araçlarýnda
propaganda içeren yayýnlar yapýlmasý da yasak. Kural, toplu taþýma
araçlarýna tahsis edilmiþ üstü kapalý
duraklar ile yolcularýn inip bindiði
kapalý alanlarda da geçerli olacak.
Devlet, katma bütçeli idareler, il
özel idareleri, belediyelerle bunlara
baðlý daire ve müesseseler, iktisadi
devlet teþekkülleri ve bunlarýn kurduklarý müesseseler ve ortaklýklarý
ile diðer kamu tüzel kiþilikleri, kamu yararýna sahip cemiyetler ve
Bankacýlýk Kanunu'na tabi teþekküllere ait kaynaklardan yapýlan iþ
ve hizmetler dolayýsýyla, açýlýþ ve temel atma dâhil törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkýnda her
türlü vasýtayla yayýnlarda bulunulmasý yasak olacak. Yine memur ve
hizmetli olarak çalýþanlar ilan daðý10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Yüksek
Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle
baþladý. Bu arada yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi de baþladý.
Ýlk turu 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri için
Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan belirlenen seçim yasaklarý dün itibariyle baþladý.
Bu kapsamda, dünden itibaren kamuoyu araþtýrmalarý, anketler,
tahminler, bilgi ve iletiþim telefonlarý yoluyla mini referandum gibi
adlarla, adayýn lehinde veya aleyhinde veya vatandaþýn oyunu etkileyecek biçimde yayýn ve herhangi bir surette daðýtým yapýlamayacak.
Oy verme gününü takip eden güne kadar þehir içi veya þehir dýþýnda, toplu taþýma amacýyla kamu hizmetlerinde kullanýlan hava,
tamayacak.
-MAKAM ARACI KULLANMAK YASAKYurt içinde yapýlacak seçim propaganda gezilerine, Baþbakan ve
bakanlarla, milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmi hizmete
tahsis edilen vasýtalarla katýlamayacak, bu maksatla yapýlacak gezilerde, protokol icabý olan karþýlama ve uðurlamalar ile törenlerin
yapýlamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Baþbakan, bakanlar,
milletvekilleri ile aday olmasý durumunda görevde bulunan Cumhurbaþkaný ve diðer adaylarýn seçim propagandasý ile ilgili olarak
yapacaklarý gezilere hiç bir memur katýlamayacak.
Kamu yararýna çalýþan dernek ve vakýflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek giriþimlerde bulunamayacak.
Bu arada yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi de dün baþladý. Oy verme iþlemleri 3 Aðustos Pazar günü sona erecek.
"Akaryakýt
üzerindeki vergi
yükü artmadý,
azaldý"
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, yýllar içinde artan fiyatlarýn aksine, akaryakýt üzerindeki vergi yükünün artmadýðýný, azaldýðýný söyledi.
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun
soru önergesini yanýtlayan Maliye Bakaný, Petrol Piyasasý
Kanununa göre, petrol fiyatlarýnýn 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren en yakýn eriþilebilir dünya serbest piyasa oluþumu
dikkate alýnarak, serbest piyasa koþullarýna göre oluþtuðunu belirtti.
Maliye Bakaný Þimþek, akaryakýt ürünlerinin piyasa koþullarý dahilinde oluþan fiyatýna kamunun herhangi bir
müdahalesinin söz konusu olmadýðýný ifade etti.
Yýllar içinde artan fiyatlarýn aksine, akaryakýt üzerindeki vergi yükünün artmadýðýný azaldýðýna iþaret eden Maliye Bakaný Þimþek, þöyle dedi:
"Þöyle ki 100 TL'lik benzin fiyatýnýn içerisinde vergi yükü 31 Aralýk 2002 tarihinde 70,2 TL iken, 7 Haziran 2014
tarihi itibarýyla 58,61 TL'ye; 100 TL'lik motorin fiyatýnýn
içerisinde vergi yükü 1 Ocak 2005 tarihinde 65,1 TL iken, 7
Mayýs 2014 tarihi itibarýyla 51,74 TL'ye düþmüþtür."
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
Vücudun strese
cevabý aðýr oluyor
Üsküdar Üniversitesi Kurucu
Rektörü, Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat
Tarhan strese karþý uyarýyor. Kontrol altýnda tutulamayan stresin vücudun savunma sistemini zayýflattýðýný, gizli ve bastýrýlmýþ önemli hastalýklarýn ortaya çýkmasýna neden
olduðunu vurgulayan Tarhan, vücudun strese cevabýnýn aðýr olduðuna
dikkat çekiyor. Kontrol altýnda tutulamayan stres vücudun savunma
sistemini zayýflatýyor bununla kal-
mayýp, gizli ve bastýrýlmýþ önemli
hastalýklarýn da ortaya çýkmasýna
neden oluyor. Kiþinin hastalýða yakalanmasýnda stresin önemli bir
faktör olduðuna vurgu yapan Prof.
Dr. Nevzat Tarhan, stresi kontrol
edebilmenin ve onunla baþ etmenin
ilk adýmýnýn onu tanýmak olduðunu
belirtiyor.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu
Rektörü, Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat
Tarhan strese karþý uyarýyor. Geçici
kýsa süreli stresle, uzun süreli tekrarlayan stresin bedendeki tepkilerinin farklý olduðunu vurgulayan Tarhan, vücudun strese baðlý
salgýladýðý maddelerin vücudu
tahrip ettiðini belirtiyor. Kontrol
edilemeyen stresin vücut savunma sistemini zayýflatýp, gizli ve
bastýrýlmýþ hastalýklarýn ortaya
çýkmasýna neden olduðunu kaydeden Tarhan, stresi tanýmanýn
onu kontrol edebilmenin ilk adýmý
olduðunu ifade ediyor. Nevzat
Tarhan, stresin belirtilerini þöyle
sýralýyor:
"-Saldýrgan veya kayýtsýzlýk,
- Sýkýntý, gerilim hali, sinirlilik,
- Neþesizlik, durgunlaþma,
- Dinlenmekle geçmeyen
yorgunluk,
- Unutkanlýk, korkulu rüyalar,
- Karamsarlýk, yalnýzlýk hissi,
- Yersiz suçluluk duygularý."
-BELÝRTÝLER 3 GÜNDEN FAZ LA SÜRÜYORSA DESTEK ÞART-
Tarhan, organik bir açýklamasý
olmayan; aðýz kuruluðu, üþüme, titreme, vücutta uyuþma, karýncalanma hissi, sebepsiz çarpýntý, soðukluk veya sýcaklýk hisleri, baþ aðrýsý,
baþ dönmesi, idrar sýklaþmasý, mide
bulantýsý, kusma, ishal, uyku ve iþtah bozukluklarý, konuþma güçlükleri, uykuda diþ gýcýrdatma, gürültü
ve sese karþý aþýrý hassasiyet gibi belirtilerin 3 günden fazla sürüyorsa
mutlaka bir uzmana danýþýlmasý gerektiðini vurguluyor.
Diðer insanlara yardým edebilmek için onlardaki stres belirtilerinin bilinmesi gerektiðini vurgulayan
Profesör Dr. Nevzat Tarhan, gittikçe
artan içki, sigara, hap kullanýmý, kolay heyecana kapýlma, ani patlamalar, öfke hali, yetersiz yeme içme,
çocuksu tepkiler, huzursuzluk, gereksiz riske girme, eleþtiriye aþýrý
hassasiyet hallerinde de kiþilerin
destek alýmýnýn gerekli olduðunun
altýný çiziyor.
Az uyumak öðrenmeyi
zorlaþtýrýyor
Harun ve Büþra
hafta sonu evleniyor
Fevziye-Hasan Cesur çiftinin oðlu Harun ile AyþeÞükrü Saltan çiftinin kýzý Büþra dünya evine girecek.
Genç çiftin düðünleri 2 Aðustos Cumartesi günü Babaoðlu köyünde yapýlacak. Düðünde ayrýca Ankaralý sanatçýlar da sahne alacaklar. Bahadýr YÜCEL
Endüstrileþmenin getirdiði yükümlülükler insanlarý az uyumak zorunda
býrakýyor.Bu durum öðrenilen bilgilerin
bellekten uçmasýna neden oluyor
Uykudan feragat ederek ders çalýþmak, öðrenmeyi artýrmanýn aksine gecikmesine neden oluyor. Kalýcý belleðin
oluþmasý için insanlarýn düzenli ve saðlýklý uykuya gereksinimi var. Ne kadar
çok yeni bilgi öðrenilirse öðrenilsin, yeteri kadar uyunmadýðýnda hepsi bellekten uçup gidiyor.
Türk Uyku Týbbý Derneði (TUTD)
Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Aksu,
"Uykudan feragat ederek ders çalýþmak,
öðrenmenin artýrmanýn aksine, gecikmesine neden oluyor. Þehir hayatý, sanayi,
trafikte geçirilen sürenin uzamasý, eve
döndükten sonra da televizyon seyretmek veya baþka yapýlacak iþlerin çoðalmasý, uyku süremizin kýsalmasýna neden
oluyor"dedi.
Uykunun ihtiyaç olduðunu belirten
Aksu, "Eðer aþýrý uyunuyorsa dikkat edilmeli. Organizma, uykuyu bir þekilde yerine koymak için uyku süresini artýrmaktadýr çünkü beyin de beden de uykudan
vazgeçemez" diye konuþtu.
TEK
YILDIZ
2
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
YAÞAM
8
Fast food kabýzlýk yapýyor
Ödünç
Bir adam sabah yürürken
ilginç bir cenaze kafilesi farkeder;
önde giden köpekli bir adam,
arkasýnda bir tabut ve 10 metre
arkadan gelen bir baþka tabut ve
tek sýra olmuþ yaklaþýk 200 adam.
Tuhafýna gider. Kafilenin basýndaki adam kuskusuz cenazenin
sahibidir diye düþünür, yanýna
gider ve sorar; - "Beyefendi,
acýnýzý tazelemek istemem ama
ölenler neyiniz oluyor?" Adam
yanýtlar
- "öndeki karim arkadaki de
kayýnvalidem." - "Vah vah
baþýnýz saðolsun. Nasýl oldu?"
- "Köpeðim karýma saldýrýp
öldürmüþ. Kayýnvalidemde karýma yardýma gelmiþ onu da öldürmüþ." Adam biraz düþündükten
sonra sorar; - "Beyefendi
köpeðinizi ödünç alabilir miyim?"
- "Sýraya gec."
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Baþkent Üniversitesi Özel Baþkent
Uygulama ve Araþtýrma Merkezi çocuk
cerrahisi uzmaný Doç. Dr. Semire
Serin Ezer, kabýzlýðýn, modern
yaþamýn getirdiði düzensiz (fast food)
besin deðeri olmayan, kalorisi fazla,
liften fakir gýdalarýn çok sýk tüketilmesi ile birlikte düzensiz ve yetersiz
dýþkýlama sonucu ortaya çýktýðýný kaydetti.Doç. Dr. Ezer, Bu hastalar; azar
azar ve sert kaka yapma, ara ara altýna
istemsiz dýþký kaçýrma, kakasý geldiði
zaman yapmayýp tutma, aðrýlý ve sert
kaka yapma þikâyetleri ile doktora
baþvurduðunu belirtti. Fonksiyonel
kabýzlýklarýn geçici veya çok karmaþýk
olduðunu dile getiren Ezer, "Bu hastalarýmýzda yüzde 50 oranýnda ailesel
yatkýnlýk olduðu yani ailede de benzer
sorunlarý yaþayan bir yakýný olduðu
saptanýr. Daha küçük yaþ gruplarýnda
anne sütü alanlarda, mamaya ya da ek
gýdaya geçiþ dönemlerinde de dýþkýlama güçlüðü gözlenebilir. Bu tür hastalar bazen mama deðiþikliði yapýlarak
bazen de yardýmcý ilaçlar baþlanarak
düzenli takibe alýnýr. Bu hastalarýn
daha sonraki dönemlerinde þikâyetleri
devam edebilir. Bu durumda tetkiklere
gerek duyulabilir. Bebeklerde huzursuzluk, aðlama, karýn þiþliði, karýn
aðrýsý, bazen kusma, makattan kanama, yetersiz dýþkýlama, dýþký kaçýrma
gibi þikâyetler olabilir." dedi.
"KANAMALARA
NEDEN OLABÝLÝR"
Doç. Dr. Semire Serin Ezer, þöyle
devam etti: "Makattan olan kanamalar
sýklýkla uzun süren þikâyetlerde
dýþkýnýn bekleyerek sertleþmesi, aðrýlý
ve zorlu dýþkýlama sonucu hastanýn bu
eylemden kaçýnmasý veya yetersiz
dýþkýlamasý; daha fazla bekleyen ve
daha da sertleþen kakanýn dýþkýlamalar
sýrasýnda dýþkýlama yolunu yaralamasý
yani çatlaklar oluþturmasý sonucu
ortaya çýkar. Ancak her makattan
kanamasý olan hasta kabýz olmayabilir.
Bu durumda gerekirse kolonoskopi
gibi baðýrsaðýn içini gösteren teþhis
yöntemlerine gerek duyulabilir."
"CERRAHÝ
MÜDAHALE GEREKTÝREBÝLÝR"
Doðuþtan olan kabýzlýðýn ise yapýsal
problemlere yani makatýn tam olarak
normal yerinde olmamasý veya kýsmen
kapalý olmasýna baðlý olabileceðini
söyleyen Ezer, "Böyle bir durum ancak
uzman bir hekim tarafýndan yapýlan
detaylý bir fizik muayene ile ortaya
konur. Tedavisi cerrahi müdahale
gerektirebilir veya bir süre düzenli
takip ile kontrol altýnda tutulabilir.
Kabýzlýk, dýþ görünüþün veya sindirim
sisteminin normal gibi göründüðü
durumlarda, mikroskobik düzeyde
barsak
hareketini
düzenlemekle
görevli sinir sisteminde geliþimsel
aksaklýklar sonucunda da karþýmýza
çýkabilir. Sýklýkla bu durum kendini
yeni doðan döneminde ilk kakasýný
çok geç çýkarma, daha az oranda da
çocukluk döneminde kabýzlýk þeklinde
gösterir. Böyle bir durumda aileden
alýnan detaylý bir öykü, yapýlacak özellikli tetkikler; görüntüleme yöntemleri
ve þüphe halinde makadýn iç kýsmýndan 'rektal biyopsi' dediðimiz patolojik inceleme için alýnan minik bir kalýn
barsak-doku parçasý ile kesin taný
konulur. Eðer makattan alýnan biyopsi
ile sinir sisteminin geliþimindeki
bozukluk ortaya konulur ise bu hastalarda mutlaka ameliyat gerekir. Bu
noktada ameliyat programý yapýlarak
tedavi süreci baþlatýlýr. Bazý sistemik
hastalýklarda yani hastanýn barsak sistemi ile ilgili olmayan hastalýklara
baðlý da dýþkýlama sorunlarý olabilir.
Böyle durumlarda asýl hastalýðýný
tedavisi ile þikâyetler düzelebilir."
dedi.
NELER YAPILMALI?
Doç. Dr. Ezer, fonksiyonel kabýzlýk
þikâyeti olan hastalarýn dikkat etmesi
gereken konularý þöyle sýraladý:
"Hastaya göre beslenme alýþkanlýðýna
yönelik öneriler, sýklýkla lifli besinlerin
tüketilmesi, hazýr gýdalardan, aburcuburdan uzak beslenme, dengeli
beslenme, ana öðünlerin atlanmamasý,
düzenli tuvalete gitme alýþkanlýðý
kazanýlmasý ve sýklýðýnýn düzenlenmesi, özellikle klozet türü tuvaletlerde
çocuðun
ayaklarýnýn
altýna
bir
basamak konulmasý gibi dýþkýlamayý
kolaylaþtýrýcý
yapýlandýrmalar
ve
gerekirse doktor kontrolünde verilen
bazý ilaçlarý kullanýlmasý."
(CÝHAN)
21:50
Sinema
Dünyanýn Merkezine Yolculuk
Antropolog Jonathan Brock, Martha Dennison
adýndaki varlýklý bir kadýnýn dört sene önce birdenbire ortadan kaybolan kocasýný bulma teklifini kabul eder. Ama bu sýradan bir görev
olmayacaktýr. Jonathan ve ekibi dünyanýn
merkezine doðru tehlikeli bir yolculuða çýkar.
Karþýlaþacaklarý þeyler, tahmin edemeyecekleri
kadar ilginçtir.Saat : 21:50 - 23:40 (110 dakika)
Tür : Sinema (Macera, Aksiyon)
Oyuncular : Brendan Fraser, Josh Hutcherson,
Anita Briem
Yönetmen : Eric Brevig
20:00
Dizi
Otel Divane
Ýki yüz yýllýk bir akýl hastanesi, þenlikli bir
butik otele dönüþtürülür. Akýl hastanesi
müdavimlerinin bir þekilde kendilerini otel
personeli olarak bulduðu otelde, þamata ve
komedi eksik olmaz.Saat : 20:00 - 23:00
(180 dakika)
Tür : Dizi (Komedi)
Oyuncular : Emre Altuð, Cem Kýlýç,
Volkan Severcan, Nefise Karatay
Yönetmen : Kartal Çidamlý
20:00
Dizi
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Diðer Yarým
Esma uzun zamandýr radyoda dinleyip, hayraný
olduðu ve Mona Rosa mahlasýyla mektuplar
yazdýðý Tarýk’la buluþacaktýr. Ancak dedesinin
ortadan kaybolmasý Esma’nýn bütün planlarýný alt
üst eder. Dede, bütün mahalle eþrafýnýn yardýmý ile
aranýrken geçen zaman Esma’nýn lehine iþler.
Tarýk’la buluþma saatleri gelmiþtir ve dedesi hâlâ
bulunmamýþtýr. Birkaç saat sonra dedenin bulunmasýyla rahat bir nefes alan aile, hayatlarýnýn kökten deðiþmek üzere olduðundan habersizdir.
BANYOLU BÖREK
Lütfi Paþa
Nerede doðduðu ve nereli
olduðu bilinmemektedir. Fakat
Arnavut asýllý olduðu rivayet
edilmektedir.[1]
[2]Avlonya
civarýndan devþirme olarak
getirilmiþ ve Enderun'da eðitim
görmüþtür. Çýkma ile çuhadar
görevi verilmiþtir. 1512'de Yavuz
Sultan Selim'in tahta geçtikten
sonra müteferrika olarak saraydan dýþ göreve çýkmýþtýr. Daha
sonra sýrasýyla çaþnigirbaþý,
kapýcýbaþý ve miralemlik görevlerinde bulunmuþtur .Kanunu
Sultan Süleyman'ýn tahta çýkýnca önce Kastamonu sonra Aydýn
sancakbeyi olmuþtur. 1522 yýlýnda Rodos kuþatmasýna katýlmýþ
sonra Yanya sancakbeyliðine
atanmýþtýr. Bu görevde iken
kendi sancak askeri baþýnda
1529'da I. Viyana Kuþatmasý'na
katýlmýþtýr.
1534
yýlýnda
Karaman beylerbeyi olup, bu
görevdeyken Irakeyn Seferi' ne
katýlmýþtýr. Daha sonra Anadolu
ve Rumeli beylerbeyliði görevlerinin akabinde üçüncü vezirliðe yükselmiþ, 1537 yýlýnda
donanmadaki kara askerlerinin
serdarý
olarak
Barbaros
Hayrettin Paþa ile birlikte Korfu
Kuþatmasý'nda bulundu. Ýki
hafta kadar devam eden kuþatma, Lütfi Paþa'nýn zafer beklentisi mesajlarý göndermesine raðmen
padiþahýn
emriyle
kaldýrýlmýþtýr. 1538'de ikinci
vezirliðe tayin edilmiþ ve
Boðdan seferine katýlmýþtýr.
Genç yaþtan itibaren devlet
görevine gelen Lütfi Paþa ayný
zamanda I. Selim'in kýzý ve
Kanuni'nin kýz kardeþi olan Þah
Sultan'la 19 yýl süren bir evlilik
yaparak saraya damat da olmuþtur.13 Temmuz 1539'da Ayas
Mehmet Paþa'nýn vebadan
vefatý üzerine sadrazamlýk
görevine getirilmiþtir.
Malzemeler
1/2 Kalýp Tuzsuz
Beyaz Peynir
Kýrmýzýbiber,
Karabiber, Kimyon
Maydanoz
3 Adet Yufka
1/2 Paket
Margarin
1 Yumurta
Sarýsý
Çörekotu
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak
böreðin harcýný hazýrlayýn.
Bunun için tuzu alýnmýþ beyaz
peyniri ufalayýn. Dilerseniz
içine ince ince kýyýlmýþ maydanozu doðrayýn.
Kýrmýzýbiber, karabiber, kimyonu ekleyin.Margarini eritip,
soðutun. Ýlk yufkayý serin ve
üzerine yaðý gezdirin. Üzerine
ikinci yufkayý serin. Ayný
iþlemleri bütün yufkalar için
tekrarlayýn. Keskin bir býçakla,
sigara böreði yufkasý formunda
16 üçgen parça kesin. Her
parçanýn geniþ kenarýna
peynirli harçtan koyarak,
geniþçe sarýn.Geniþ
bir tencereye soðuk
su koyun. Bütün
börekleri içine atýn.
Suyun içinde yarým
saat bekletin. Bu
sürenin sonunda börekleri tencereden çýkarýn. Ýki
elinizin arasýnda sýkýn.
Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin.
Üzerine çýrpýlmýþ yumurta
sarýsý sürün. Dilerseniz
çörekotu ve susam serpin. 180
dereceye ayarlanmýþ fýrýnda
altýn sarýsý renk alana dek
piþirip servis yapýn.
Aklýn yoksa yandýn, ya kalbin yoksa o zaman
sen zaten yoksun ki.
(Hz. Mevlana)
02:50 Pinokyo
05:50 Aþk Bir Hayal
08:40 Adanalý
10.15 Karadayý
13.00 Kýzlar ve Annleri
15.00 Diðer Yarým
Yerli Dizi
17:00 Alemin Kýralý
18:10 Hawaii Five
18:55 Ana Haber
20:00 Diðer Yarým
23:20 Þoray Uzun’la
7’de 7
08:00Ýnadým Ýnat
09:30 Sürtük
11:30Aliye
12:55Hazine
14:50Hz. Yusuf
15:50 Benden Sevdalý mýsýn
17:50 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
Yerli Dizi
19:45 Avanak Abdi
Türk Filmi
21:30 Haber Saati
22:30 Þabaniye
04:30 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
06:30 Cennet Mahallesi
07:30 Ayý Kardeþler
08:00 Pepee
10:00 Kezban
12:00 Ender Saraç Ýle
Saðlýklý Günler
14:00 Dila Haným
16:30 Fatih Harbiye
19:00 Ana Haber
20:00 Otel Divane
23:00 Petrol Krallarý
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
19:45 Çarkýfelek
21:00 Alabora
23:30 Ulan Ýstanbul
07:00 Sabah Haber
08:15 Ýþimi Seviyorum
08:30 Böyle Bitmesin
10:35 Beni Böyle Sev
13:00 Haber
13:25 Küçük Hanýmefendi
15:10 Aileler Yarýþýyor
16:55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
19:00 Ana Haber Bülteni
19:55 Gezegen 51
21:50 Dünyanýn Merkezine
Yolculuk
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.15 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:10 Küçük Gelin
20:45 Þefkat Tepe
Yerli Dizi
23:00 Davetsiz Misafir
TEK
YILDIZ
2
"Resûlüm de ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat
edin." Eðer yüz çevirirlerse þüphe yok ki Allah
kâfirleri sevmez." (Âl-i Ýmrân, 3/32)
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
HABER
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
ÝTÝSAM
'Ý'tisam', sözlükte sarýlmak, sýðýnmak,
kulp ve bað takmak, demektir.
Terim olarak i'tisam, kulun, sakýncalý,
korkulu þeylerden kaçýnmasý, Allah (c.c.)'ýn
dinine, koruyucu iplere sarýlmasýdýr.
Yüce Allah (c.c.) buyuruyor: "…Öyle
ise namaz kýlýn, zekât verin, Allah'a sarýlýn,
O sizin mevlanýzdýr. O ne güzel Mevla ve
ne güzel yardýmcýdýr." [1]
"Hep beraber Allah'ý ipine sarýlýn, ayrýlmayýn." [2]
Dünya ve ahiret mutluluðunun kaynaðý,
Allah (c.c.) ile ve Allah (c.c.)'ýn ipiyle
i'tisâm'dýr. Bu iki ismete (koruyucuya) yapýþmayana kurtuluþ yoktur.
Allah (c.c.) ile i'tisâm, þüpheli her düþünce ve eylemden sýyrýlýp çýkmaktýr. Allah
(c.c.)'tan baþka her þey hayaldir. Hayallerden kurtulmak, Allah (c.c.)'tan baþka þeyleri görmekten, Allah (c.c.)'ý görmeye doðru
yükselmek demektir. Allah (c.c.)'ýn ipiyle
i'tisam da buyruðuna yapýþýp, yasaklarýndan kaçýp O'na kulluða devam etmektir.
[3]
Ýslâm toplumu bireylerinin i'tisam üzere olmalarý halinde, bütün bir toplum tek
bir manevi ipe sarýlmýþ ve bu ipin ekseninde kenetlenmiþ olacaktýr.
Tevhid üzerine gerçekleþen bu kenetlenme, beraberinde o toplumun içerde ve
dýþarýda gücünü, bireyleri arasýndaki dayanýþmayý ve dýþa karþý birlikteliðini göstereceði gibi insanlarýn ahiret hayatý mutluluðunu da sonuçlandýracaktýr.
Müslüman bireylerin, i'tisamý býrakýp
Ýslâm nimetinden payýný alamamýþ zavallý
kimi insanlarýn uydurduklarý ve kurduklarý
beþeri sistem ve inançlarýn peþinden koþmalarý kabul edilemez.
En son ve olgun din ve dünya sistemi
olarak Allah (c.c.) tarafýndan gönderilen
Ýslâm'ýn, çaðlarýn veya coðrafyalarýn deðiþmesi nedeniyle hiçbir ekleme ve çýkarmaya
yahut deðiþikliðe ihtiyacý yoktur. Olduðu
gibi kabul edilmek durumundadýr. Hükümlerinden bir bölümünü inkar etmek tamamýný inkar etmek gibidir.
Ý'tisam ahlâkýný kazanmak, itikad, ibadet, muamelat, ukubat ve ahlâk esaslarýnýn
tamamýnýn parçalanmaz bir bütün halinde
Ýslâm toplumunda yerleþmesi ve yaþamasý
ile mümkün olur.
[1] Hac sûresi, 22/78.
[2] Al-i Ýmran sûresi, 3/103.
[3] Medâricü's- Sâlikin.
ESMAÜL HÜSNA
EL-KAVÝ
"Çok kuvvetli" anlamýna gelen "elKavi" ismi celili Kur'ân-ý Kerim'de 9
defa geçmekte. Musa aleyhisselam
karþýsýnda firavunun maðlubiyeti anlatýlýrken Rabbimiz: "Þüphesiz Allah çok
kuvvetlidir, cezasý þiddetlidir" buyurur.
(Enfal 52)
Salih Aleyhisselam karþýsýnda Semud
kavminin maðlubiyetini anlatýrken de
Rabbimizin el-Kavi ismi zikredilir.
(Hud 66) Zülme uðrayanlara harbetme
izni veren ayette de Rabbimiz: "Allah
kendisine yardým edenlere elbette yardým eder. Þüphesiz Allah çok güçlüdür, Azizdir" (Hac 40) buyurur.
Sayýmýný yapamadýðýmýz yýldýzlarý, denizdeki canlýlarý, havadaki kuþlarý yaratan, yaþatan koyduðu kurallar içinde
yöneten çok kuvvetli Rabbe iman eden
bir mü'min güçlü ordulara, güçlü paralara, güçlü görünmeye çalýþanlara aldýrýþ etmeden Allah yolunda yürümeye
devam eder. Baki'nin:
"Baþ eðmeziz edaniye dünyayý dûn
için,
Allah'adýr tevekkülümüz, i'timadýmýz."
"Deðersiz dünya için alçaklara baþ eðmeyiz biz. Bizim dayanaðýmýz, güvencemiz, itimadýmýz Allah'adýr" dediði
gibi, Enfal suresinin 60'ýncý ayetinde
"düþman için kuvvet hazýrlayýnýz" emrine uyarak güçlü olmaya çalýþýrýz ve
el-Kavi olan Rabbimize güvenip yolumuza devam ederiz.
"Allahým! Senden selim bir kalb ve daima doðru söyleyen bir dil niyaz ediyorum." Amin
SAMÝMÝYETÝN ADI VAR!
Samimiyet, kalbin önünden kalýbý çekmektir.
Kalýplar aradan kalkýnca kalpler birbirini görür.
Saydamlaþýr insan. Samimiyetsizlik ise matlaþtýrýr.
Ahte gülücüklerin, riyakâr taltiflerin, cazibedar þöhretlerin, zengin ikramlarýn, geçici mutluluklarýn boyasýnýn silindiði andaki yalnýzlýðýn þefkat kucaðýdýr samimiyet.
Ýkiyüzlülüðe, ben merkezli iliþkilere, hasede,
öfkeye, hýrsa, kötülüðe gönülde yer vermemektir
samimiyet.
Mevlana þöyle der: "Gönlü ve sözü bir olmayan kiþinin, yüz dili bile olsa o, gene dilsiz sayýlýr."
Özü, sözü bir olmaktýr samimiyet... Sadeliktir,
içtenliktir, duruluktur, olduðu gibi görünmektir,
desinlerden öte tavýr ve davranýþ sergilemektir.
Dost olmaktýr, birlik olmaktýr, ahde vefaya baðlý
kalmaktýr, kalbin onayladýðýný dilin dýþarýya aktarmasýdýr samimiyet.
Samimiyet; kötü ve makbul olmayan þeyleri
tasfiye etme, kötüyü iyiden ayýrt etme/ arýndýrma/izale etme, bir þeyi diðerinden ayýrarak bir
noktada farký fark etme, tasvip edilmeyen þeylerden kurtulmadýr.
Samimiyet, kalbin önünden kalýbý çekmektir.
Kalýplar aradan kalkýnca kalpler birbirini görür.
Saydamlaþýr insan. Samimiyetsizlik ise matlaþtýrýr.
Bir þeyi irade ve sevgiyle kabul etmek, gönülden istemek ve içten gelerek yapmaktýr samimiyet...
Samimiyet paylaþmaktýr.
Samimiyet tek kelime ile birçok þeyi ifade
eder. Ve samimiyet ile sýralanýr bir bir diðer meziyetler; doðruluk, vefa, fedakârlýk ve dürüstlük...
gibi!
Samimiyet testi
Bir sýnavdan geçiyor insanlýk... Bu sýnav; sadakat ve ihanetin, ihlas ile nifakýn, imanla inkârýn,
takva ile hevanýn, hakikat ile yalanýn, doðru ile
eðrinin, tabii ile suninin, samimi ile sahtekârýn
ayrýlacaðý bir sýnav...
Her þey ve herkes Allah'ýn bilgisi dâhilinde ve
tüm kullar "samimiyet testi"ne tabi... Samimiyet,
gönlün kapýlarýný araladýðýn yerden boþ dönmemektir... Huzuru bozmadan, kalbi karartmadan
sýðýnmayý bilmektir bizleri yoktan var edene...
Öze dönmektir, heveslerine yenik düþmemektir... "Kulumun en sevdiðim ibadeti, bana olan
samimiyetidir." (Ahmed b. Hanbel, V/254.) buyurulurken kutsi hadiste; kulluðu gönülden yapmak, içtenlik ve ihlasla, saf ve duru bir hâl ile Allah'a yönelmektir samimiyet.
Müminler olarak yaþadýðýmýz bu "samimiyet
testi"nde kendimizle ilgili sonuçlarý saðlýklý deðerlendirmek ve doðru okumak durumundayýz...
Hesap gününden önce kendimizi hesaba çekelim. Kendi samimiyetimizi kendimiz test edelim.
Ve bilelim ki;
Bizler bu dünyada imtihandayýz. Ýnsanýn imtihaný baþarabilmesi de dini yalnýz Allah'a halis
kýlmasý, yalnýz O'na kulluk edip O'na hiçbir þeyi
ortak koþmamasý, ihlas ve samimiyetle kulluðuna
devam etmesi ile mümkündür. Zira Rabbimiz
þöyle buyurur:
"Hâlbuki onlara, ancak dini Allah'a has kýlarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk
etmeleri, namazý kýlmalarý ve zekâtý vermeleri
emredilmiþti. Ýþte bu dosdoðru dindir." (Beyyine,
98/5.)
Dinin özü ve ruhudur samimiyet. Zira Peygamber Efendimiz "Din Samimiyettir" buyurunca, sahabenin "kim için " diye sormalarý üzerine;
Sevgili Peygamberimiz "Allah için, O'nun kitabý
için, O'nun elçisi için, Müslümanlarýn yöneticileri
ve bütün Müslümanlar için." (Müslim, "Ýman"
95.) buyurmuþlardý...
Samimiyet çaðrýsý
Unuttuðumuz erdemlerden, kaybolmaya yüz
tutan deðerlerimizden biridir samimiyet...
Kaç zaman, kaç yerde, kaç kiþiden duymuþuzdur, 'ne samimi insan", 'çok da samimi, candan
ve içten' sözünü...
Hâlbuki 'Gerçekten samimi mi? 'samimi ol' ve
'samimiyetten yoksun'a kadar duymadýðýmýz samimiyetsizlik de kalmadý...
Ýçimizle dýþýmýz, söylediklerimizle eylemlerimiz uyuþuyor mu? En yakýnýmýzdakilere duygularýmýzý, fikirlerimizi anlatýrken gerçekten samimi
miyiz veya ne kadar samimiyiz veya Onlar bize
karþý ne kadar samimi acaba?
Kendi anlattýklarýmýza, fikirlerimize, kendi
söylediklerimize kendimiz inanýyor muyuz veya
ne kadar inanýyoruz? Yani kendimizle bile ne kadar samimiyiz?
Kardeþlik hukukunda ne kadar samimiyiz?...
Sevdiðimizde samimi miyiz? Ýbadetlerimizde samimi miyiz?
Yoksa söylediklerimize kalbimizi inandýramýyor, bir ikinci ses mi duyuyoruz? Ayný bedende
bile farklý kanaatler mi taþýyoruz, bir uyum sergilemiyor mu ayný bedendeki ben?
Belki de samimiyetin samimiyetsizliðinden
olacak ki birçok taleplerimizde hayatýmýzý olumsuz yönde etkileyen aksaklýklarla karþýlaþýyor veya sonuç alamýyoruz.
Öyle ki kötü bir iþte samimi olan bir insan bile
bu samimiyetinden dolayý belki de sonuca gidiyor. Samimiyet bir noktada inanmaktýr, kararlýlýktýr.
Evet, samimiyet; iþini ciddiye almaktýr. Meslek
þuurudur. Verimlilik saadetidir. Gizli þirkten, alkýþ delisi olmaktan beri olmaktýr. Hakk'ýn hatýrýný
halkýn hatýrýna tercih etmektir. Daima güneþe
dönük yaþamaktýr. Sahtelik ve sunilikten kurtulmaktýr. Tercihini, kalýcý olandan yana kullanmaktýr. "el-Bakýyâtu's-sâlihat" (Kehf, 18/46.) sýrrýna
ermektir.
Samimiyet, kulluktaki deðer ölçüsü ve davranýþlarýn kýymetini belirleyen mihenk taþýdýr. Samimiyet tutarlýlýktýr. Kiþinin kendisine, çevresine,
inanç ve düþünce dünyasýna karþý tutarlýlýðýdýr.
Samimiyet, kiþinin yüzüne ve davranýþlarýna
yansýyan bir aydýnlýk, bir enerjidir âdeta. Çünkü
o, içten, katýþýksýz, dupduru; riyadan, þüphe ve
kirlerden uzak, sevgiye dayalý bir iradeyi yansýtýr.
Ýyi niyetle birlikte bazen küçümsediðimiz davranýþlar bile ibadete dönüþür. Nitekim Þair þöyle
seslenir:
"Küçük bir tebessüm, içten bir selam Dosta
hatýr soran, bir iki kelam, Kýsaca diyor ki, insana
Ýslam; Ýhlasla yaptýðýn, her þey ibadet..."
Ýnsanýn deðeri onun samimiyet ve içtenliði ile
doðru orantýlýdýr. Yapmacýk olan ve taklitten öte
hiçbir anlamý özü ve ruhu olmayan her türlü davranýþ, deðersiz ve bayaðýdýr. Bu Cenab-ý Hak katýnda böyle olduðu gibi, sosyal hayatýn hemen
her safhasýnda ve insanlarýn nezdinde de böyledir.
Samimiyetsiz gayretler boþunadýr ve gayretsiz
samimiyetler de yetersizliðe mahkûmdur.
Ve son söz
Aslýnda, insanýn göstermiþ olduðu samimiyet,
dönüp dolaþýp bir gün yine kendisine gelir. Samimiyet gösteren mutlaka samimiyet ile karþýlýðýný bulur.
Kalplerini kendi elleriyle mühürleyenlerin samimiyet beklemeye de hakký yoktur.
Mevlana'nýn dediði gibi; "Aslýnda farkýndayým
ha-yatýmdaki sahte varlýklarýn, istesem bir anda
temizlemesini de bilirim. Ama bunca sahteliðin,
benim samimiyetime ihtiyacý var."
Dr. Ömer Menekþe
9
"Allahým! Nimetinin yok olmasýndan, verdiðin afiyetin
(nimet ve saðlýðýn) bozulmasýndan,ansýzýn cezalandýrmandan ve öfkene sebep olan her þeyden sana
sýðýnýrým." (Müslim, "Zikir",96)
SAHABE HAYATI
AMR BÝN SÂBÝT UHAYRÝM (R.A.)
Amr bin Sâbit, "Uhayrim" lakabýyla tanýnýyordu. Amr (r.a.) Medineliydi. Bütün kavmi
Müslüman olduðu hâlde, o tek baþýna Müslümanlara muhalefete devam ediyordu.
Uhud Savaþý devam ederken Medine'de
kalan Uhayrim'i bir düþünce kapla-mýþtý.
Müslümanlarýn inandýklarý dava uðrunda
canla baþla çalýþmalarýnýn ve hiçbir fedakârlýktan çekinmemelerinin sebebi neydi?
Uhayrim bunu düþünüyor, düþündükçe iman
nuru kalbini ve yüzünü aydýnlatýyordu. Nihayet Müslüman olmaya karar verdi. Kelimei
Þehadet getirdi.
Uhayrim artýk bir Ýslam mücahidiydi. Din
kardeþleri cephede azgýn müþriklerle savaþýr,
kanlarýný sebil ederken, Medine'de rahat edemezdi. Kýlýcýný kuþandý, doðru Uhud'un yolunu tuttu. Savaþýn en þiddetli ânýna yetiþmiþti.
Kahramanca savaþtý. Sonunda aðýr bir þekilde
yaralanarak hâlsiz düþtü.
Savaþ bitmiþti. Müslümanlar birçok þehit
vermiþlerdi. Yürüyebilecek gücü kendinde
bulabilenler þehitler arasýnda dolaþýyor, yaralýlara yardýmcý olmaya çalýþýyorlardý. Bu arada
son nefesini vermek üzere olan Uhayrim'i
(r.a.) gördüler. Çok þaþýrdýlar. Çünkü onu
müþrik olarak biliyorlardý. Hattâ onun müþriklere yardýma geldiðini dahi düþünenler oldu. Meraklarýný gidermek için yanýna yaklaþýp
sordular: "Ey Amr, sen buraya niye geldin?
Kavmini kayýrmak için mi, yoksa Ýslam'a yardým düþüncesiyle mi?…"
Uhayrim (r.a.), bu suale, onlarý sevindiren
þu müjdeyi verdi:
"Ben Ýslam'a olan arzumdan dolayý geldim. Müslüman oldum. Allah'a ve Resûlüne
iman ettim. Sonra da kýlýcýmý alýp Allah ve
Resûlü uðrunda müþriklerle çarpýþmak üzere
buraya geldim." Uhayrim (r.a.) biraz sonra
vefat ederek þehitlik mertebesini kazandý.
Sahabiler, onun durumunu Resûlullah'a
haber verdiler. Peygamberimiz, "O, cennetliktir. Az þey yaptý, fakat çok sevap kazandý."
buyurdu.
Bu hadiseden yýllar sonraydý… Hz. Ebû
Hüreyre, etrafýndakilere, "Ömründe hiç namaz kýlmadýðý hâlde cennetlik olan insan
kimdir?" diye sordu. Onlar sustular, cevap
veremediler. Ebû Hüreyre (r.a.), "O, Amr bin
Sâbit'tir." dedi. Sonra da onun bu kýssasýný
anlattý.[1]
[1]Üsdü'l-Gàbe, 4: 90-91; Ýsâbe,
2: 526-527.
Istýrabýn Gözyaþlarý
Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz
dünyadan el-etek çekerek kendini Allah'a ibadete adamýþ üstün devlet adamlarýndan biridir.
Tarih sayfalarý arasýnda gezinirken görmekteyiz
ki, bu üstün devlet adamý adaleti, güzel ahlaký
ve devamlý ibadetiyle zamanýnda tüm müslüman halkýnýn gönüllerinde saygý ve sevgiden
yýkýlmaz bir taht kurmuþtur.
Ýþte bu haliferin kadýn hizmetçisi bir gece
uykusunda ilginç bir rüya görür. Kýyamet kopmuþ, insanlar dirilmiþ, amel terazisi kurulmuþ
ve tüm insanlar Mahþer toplantýsýna akýn ederek sorgu suale çekilmektedirler. Hesabý görülen bütün hükümdarlar Sýrat Köprüsünün baþýna getirirler.
Ýlk önce Mervanoðlu Abdül-Melik getirilir.
Sýrat köprüsünü geçmek üzere daha bir veya iki
adým atar atmaz ateþler ve dehþetlikler yeri Cehenneme düþer. Ardýndan oðlu Velid getirilir.
O da adýmlarýný daha atar atmaz Cehennem
alevleri arasýna yuvarlanýp gider. Böylece yeryüzü hükümdarlarý kýldan ince kýlýçtan keskin
Sýrat Köprüsü üzerinden geçirirler.
Hepsi de, birer birer Cehennem alevleri
arasýna yuvarlanýr. Sýra Emevi Halifesi Ömer
bin Abdülaziz'e gelir. Gördüðü rüyasýný çok
sevdiði halife Abdülaziz'e anlatan kadýn hizmetçisi sözün burasýna gelince coþkun iman
sahibi halife hýçkýrýklar salarak aðlamaya ve baþýný dövmeye baþlar.
Bütün ev halký baþýna toplanarak teskin etmeye çalýþýrlarsa da boþunadýr. O, Cehennem
azabýna uðramanýn ve Allah'ýn gazabýna çarpmanýn acý akibetine dalmýþ yaþýn yaþýn ýstýrap
gözyaþlarý dökmektedir. O'nun acý ve ýstýrabýna
dayanamayan kadýn hizmetçi de oluk oluk yaþ
dökmeye baþlar.
Halife sanki aða tutulmuþ, artýk hayatýný
kaybetmek üzere olan balýk gibi çýrpýnýp didinmektedir. Gözyaþlarý arasýnda kadýn hizmetçi
Halifesine sözünü duyurmaya çalýþýr, ama boþunadýr. Bir türlü, "Allah'a and olsun ki, sizi
Cennette gördüm.
Sýrat Köprüsünü kolaylýkla geçtiniz." diyen
sözlerini duyuramaz. Halifenin çýðlýklarý ve acý
acý çýnlayan iniltileri kesilince bakarlar ki ruhunu teslim ederek öbür dünyaya göçmüþtür. Yüce Allah (c.c.) cümlemizi kendi korkusu gönlünde kökleþtiren kullarýndan eylesin, amin...
TEK
YILDIZ
2
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
HABER
10
Sigara, diþ eti hastalýklarýnda
risk faktörü
Uzmanlar, sigaranýn diþ eti hastalýklarý açýsýndan risk faktörü olduðunu belirtti.
Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Diþ
Hekimliði Fakültesi Periodontoloji
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Korkut Demirel, "Sigara içenler
diþ eti hastalýklarý açýsýndan daha
riskli gruptadýr" dedi.
Demirel, diþ fýrçasý kullanýmýnýn diþlerin
görünen yüzünün temizlenmesine yardýmcý
olduðunu, diþ aralarýna ulaþýlamamasý nedeniyle bu bölgelerin temizlenmesi için yardýmcý gereçlere ihtiyaç duyulduðunu söyledi.
Diþ eti hastalýklarýnýn sinsice ilerleyebildiðini, þikayetler ortaya çýktýðýnda genellikle tedavisinin güçleþtiðini anlatan Demirel, "Hastalýðýn tedavisi yapýlmamasý durumunda diþlerin kaybýyla sonuçlanabiliyor. Hastalýklarýn
ilerleme hýzýnda kiþinin aðýz bakýmýnýn düzeyi, þeker hastalýðý gibi diðer hastalýklarýn varlýðý, sigara içme gibi kötü alýþkanlýklarýnýn da
rol oynar" diye konuþtu.
Demirel, diþ eti hastalýklarýn tanýsýnýn konulmasýnda diþ hekiminin muayenesi gerektiðine iþaret ederek, þunlarý kaydetti:
"Erken taný konulduðunda tedavisi sanýldýðý kadar zor deðildir. Diþ eti hastalýklarýnýn
bireyin kendisi tarafýndan deðerlendirilmesinde uygulanabilecek sorgulama sistemi sayesinde hastalýðýn belirtileri sayýlabilecek bulgulara dikkat çekilmesi mümkündür.
Saðlýklý diþ etleri genellikle açýk pembe
renktedir. Nadiren bazý bireylerde diþ eti koyu renkte olabilir. Diþ etlerinin renginin deðiþmesi diþ eti ve bazý sistemik hastalýklarýn
da habercisi olabilir. Saðlýklý diþ eti portakal
kabuðu görüntüsünde ve sýký yapýdadýr. Sigara içilmesi aðýz bakýmýný olumsuz yönde etkilerken diþ etini doðrudan dumanla ve kana
karýþan nikotin yoluyla etkileyerek hastalýk
için uygun ortamýn hazýrlanmasýna yol açar.
Sigaranýn iltihabý maskeleyici özelliðinden
dolayý hastalýðýn ilerleyiþi fark edilmeyebilir.
Sigara içenler, diþ eti hastalýklarý açýsýndan
daha riskli gruptadýr."
Diþ eti rahatsýzlýklarýný tedavisinin hem
aðýz hem vücut saðlýðýný rahatlatacaðýný vurgulayan Demirel, "Diþ etlerimi karýþtýrýp kanattýðýmda rahatlýyorum' deniliyorsa diþ eti
iltihabý ve diþ taþý varlýðýndan söz edilebilir.
Sadece diþleri fýrçalamak yeterli deðildir.
Unutmayýnýz ki aðýz bakýmý aðzýn tümünü
içermelidir. Diþ aralarýna fýrçalarýn ulaþamamasý yüzünden bu bölgelerin temizlenmesi
için yardýmcý gereçlere ihtiyaç duyulur" ifadesini kullandý.
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Bir milyon euroluk
miras çöpe gitti
Almanya'da yaþayan amcasýndan kendisine miras kalan banka kasasýný açan Sara
Ferrari gözlerine inanamadý. Kasada tedavülden kalkmýþ 2 milyar Ýtalyan lireti yani yaklaþýk 1 milyon euro ve yaklaþýk 1.5 milyon Alman marký (730 bin euro) vardý.
Ancak Ferrari asýl þokla, artýk kullanýlmayan liret ve marklarý euro'ya çevirmek istediðinde karþýlaþtý.
Ýtalyan bankalarý, 2011'de çýkan yasa gereði Ýtalyan liretlerini euro'ya çeviremeyeceklerini söylüyordu, yani mirasýn 1 milyon euro'luk kýsmý artýk deðersizdi.
Ferrari'nin baþvurduðu Alman bankasý ise
marklarý euro'ya çevirerek Ferrari'ye 730 bin
euro'sunu teslim etti.
Ýtalyan Corriere della Sera gazetesinin
haberine göre, Brüksel'de yaþayan 43
yaþýndaki Sara Ferrari, birkaç ay önce
amcasý Salvatore'yi kaybetti.
Yýllar önce Almanya'ya göç eden
ve kuyumculuk yapan Salvatore bekar
ve çocuksuzdu. Salvatore'nin mirasçýsý olan yeðeni Sara Ferrari, amcasýndan kalan eve girdiðinde bir banka kasasýna ait belgeler buldu.
Kasa, Almanya'nýn baþkenti Berlin'deki bir Deutsche Bank þubesindeydi.
'Dava açacaðým'Sara Ferrari, amcasýnýn mirasçýsý olduðunu gösteren
belgelerle bu ay baþýnda bankaya giderek kasayý açtý.
Kasadan yaklaþýk 2 milyon euro deðerinde eski Ýtalyan lireti ve Alman marký çýktý.
Sara Ferrari, marklarý euroya çevirmeyi
baþarsa da amcasýndan kalan mirasýn kalanýný alabilmek için þimdi Ýtalya Merkez Bankasý ve Maliye Bakanlýðý'na dava açmaya hazýrlanýyor.
Ferrari, "Almanya'da eski marklarý euro'ya çevirmek sadece 10 gün alýrken kendi
ülkemde bu iþlemi yapmak mümkün deðil.
Her ne kadar 'Avrupa Birliði'nden söz edilse
de yasalar herkes için eþit deðil" diyor ve gerekirse davayý Avrupa mahkemelerine de taþýyacaðýný belirtiyor. BBC TÜRKÇE
Ortak sýnava girenler dikkat!
MEB, ortak sýnavlara girenlerin yüzdelik dilimlerini yeniden sýraladý. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB),
Danýþtay kararý üzerine birinci ve ikinci dönem ortak
sýnavlarda ikili kopya tespiti yapýlan tüm öðrencilerin,
iptal edilen testleri ve Yerleþtirmeye Esas Puanlarý
(YEP) ile sýnavlara giren bütün öðrencilerin yüzdelik
dilimlerinin yeniden hesaplandýðýný bildirdi.
Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ uygulamasý çerçevesinde
8. sýnýf öðrencilerine yönelik gerçekleþtirilen ortak sýnavlarda, týpký diðer merkezi sýnavlarda olduðu gibi
belli durumlarda kopya analizi yapýldýðý kaydedildi.
Bu uygulamalardan birinin de akademik çevrelerce de kabul görmüþ, bugüne deðin bütün sýnavlarda
uygulanan ve halen tüm merkezi sýnavlar için yürürlükte olan "ayný salonda sýnava giren adaylarýn belli
sayýda soruda ayný yanlýþ seçenekte birleþme durumunda ikili kopya iþlemine tabi tutulmasý" kuralý olduðunun hatýrlatýldýðý açýklamada, "Bu kural, sýnavlarda emeðinin karþýlýðýný eksiksiz almasýný arzu ettiðimiz öðrencilerimizin güvenli bir ortamda baþarýlarýnýn ölçülmesine yönelik bir uygulama olarak sýnav
güvenliðinin ana unsurlarýndan biridir" denildi.
8. sýnýf öðrencilerinin 28-29 Kasým 2013'te katýldýklarý birinci dönem ortak sýnavlarý ile 28-29 Nisan
2014'te katýldýklarý ikinci dönem ortak sýnavlarýnda da
bu genel çerçeve ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamýnda ayný uygulamanýn gerçekleþtirildiði anýmsatýlan açýklamada, bu kapsamda 6 bin 165 öðrencinin
ikili kopya uygulamasýna tabi tutulduðu bildirildi. Bu
öðrencilerden bir kýsmýnýn açtýðý iptal davalarý sonrasýnda, Danýþtay 8. Dairesinin "ikili kopya" uygulamasýnýn yasal dayanaðý ve sonuçlarýyla ilgili olarak yürütmenin durdurulmasý yönünde bir karar verdiðinin
kaydedildiði, açýklamada þu ifadelere yer verildi:
"Bakanlýðýmýz, yürütmeyi durdurma kararýna göre tercih ve yerleþtirme iþlemleri öncesinde öðrencilerimizin herhangi bir maðduriyet yaþamamasý amacýyla sadece dava açan sýnýrlý sayýda öðrenci için deðil,
ikili kopya iþlemi yapýlan tüm öðrencilerimiz için yeniden deðerlendirme yapmýþ, bu öðrencilerin iptal
edilen testleri ve Yerleþtirmeye Esas Puanlarý (YEP)
ile sýnavlara giren bütün öðrencilerimizin yüzdelik dilimlerini yeniden hesaplamýþtýr.Öðrencilerimizin puanlarý ve yüzdelik dilimleri 31 Temmuz 2014 günü saat 19.00 itibariyle www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde yer alan e-Okul veli bilgilendirme sayfasýnda yayýmlanmaya baþlamýþtýr. 31
Temmuz 2014 günü saat 19.00'dan önce baþvurularýný yapan öðrencilerimiz de güncellenen yüzdelik dilimleri dikkate alarak, tercihlerini gözden geçirip yenileyebileceklerdir."
Liseler için tercih
maratonu baþladý
Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yýl ilk kez uygulanan ortak
sýnavlar sonucuyla yapýlacak lise yerleþtirmeleri için tercihleri almaya baþladý. Tercih süreci 8 Aðustos Cuma günü sona erecek.
Ortaöðretim Kurumlarýna Geçiþ Uygulamasý Tercih ve
Yerleþtirme e-Kýlavuzu'na göre, Anadolu liselerine, anadolu imam hatip liselerine, çok programlý anadolu liselerine, fen liselerine, mesleki ve
teknik anadolu liselerine, sosyal
bilimler liselerine, mesleki ve
teknik eðitim merkezlerine,
Özel Öðretim Kurumlarý Genel
Müdürlüðüne baðlý ve Yerleþtirme Esas Puanýna (YEP) göre öðrenci alan özel okullara, 20142015 eðitim-öðretim yýlý için öðrencilerin YEP'ine göre yerleþtirme yapýlacak.
Liselere, 2013-2014 eðitimöðretim yýlýnda ortaokul 8. sýnýfý
baþarýyla tamamlayan, baþvuru
yapýlacak okulun kayýt?kabul
þartlarýný taþýyan ve YEP'e sahip
olan öðrenciler baþvurabilecek.
Tercihler, öðrenci ya da veli
tarafýndan, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden
yapýlabileceði gibi öðrencinin 8. sýnýfý tamamladýðý ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüðünden de
yapýlabilecek.
Tercihler iki grupta alýnacak. Öðrencilerin A grubu tercihleri, okullarýn kodlarýna göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapýlacak.
A grubu tercihleri Bakanlýðýn http://www.meb.gov.tr,
http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayýmlanan, okullarýn kodlarýna göre
velisi tarafýndan en fazla 15 tercih olmak üzere yapýlacak.
A grubu tercih listesinde yer alan tercihlerine yerleþe-
meyen öðrenciler, öðrencinin ikamet adresi, YEP, tercih
önceliði, okul kontenjaný ve okulun A grubu yerleþtirme
taban puaný dikkate alýnarak B grubundan tercih edeceði
okul türlerine göre sistem tarafýndan otomatik yerleþtirilecek.B grubu tercih listesinde, 6 okul türünden en az
4'ünün bulunmasý zorunlu olacak.
Elektronik tercih yapamayanlar için okul müdürlükleri
tercihleri yapacak
Elektronik ortamda tercih
iþlemlerini yapamayan veliler
için okul müdürlüðü, tercih
iþlemlerini öðrenci velisi adýna, velinin doldurup imzalayarak verdiði "Yerleþtirme Ýþlemi Tercih Ön Çalýþma Formu"na baðlý kalarak yapacak.
Tercihler okul müdürlüðü
tarafýndan elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle
ilgili varsa her türlü düzeltme
onaylanmadan önce elektronik ortamda yapýlacak.
Tercih listesinden öðrenci
velisi, onay iþleminden ise
okul müdürlüðü ile veli sorumlu olacak.
Elektronik ortamda onaylanan "Tercih Baþvuru Bilgileri Formu"nun çýktýsý alýnarak okul müdürlüðü yetkilisi
ve veli tarafýndan imzalandýktan sonra aslý okulda saklanacak ve bir nüshasý imza karþýlýðý veliye verilecek.
Tercih baþvurusu bir kez yapýlacak. Baþvuru iþleminden sonra deðiþiklik yapýlamayacak.
YEP ile öðrenci alan okullarýn yerleþtirme sonuçlarý 22
Aðustos'ta http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr
ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek ve
kesin kayýtlarý da bu tarihte sistem tarafýndan otomatik
yapýlacak.
TEK
YILDIZ
2
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
Spor ve saðlýklý
beslenme
Saðlýklý bir yaþam için beslenmenin ve
sporun önemi önceden beri bilinmektedir.
Hipokrat M.Ö. 480 yýlýnda saðlýklý yaþamýn
temel ilkesini þu þekilde açýklamýþtýr. "Saðlýklý yaþam, bireyin beden yapýsý (kalýtým) ve çeþitli besinlerin etkilerinin bilinmesini gerektirir. Ancak beslenme tek baþýna saðlýklý yaþam
için yeterli deðildir, egzersizde yapýlmalýdýr."(Ersoy,1995). Bununla birlikte beslenme
ile güçlülük arasýndaki iliþkinin önemi eski
yunanlýlar devrinde olduðu gibi sporun ilk örgütlenmesi çaðlarýnda da bilim adamlarýnca
belirtilmiþ ve konu üzerinde önemle durulmuþtur (Kasap ve ark.,1982).
Beslenme kavramý spor olgusu içerisinde,
kimine göre sihirli bir deðnek, kimine göre ise
zorunlu bir eðitim ve uygulama sürecini ifade
eder. Organizmanýn günlük 50 çeþidin üzerinde besin öðesine gereksinimi bulunduðunu düþünürsek, besin öðelerinin belirli bir süre yetersiz tüketimi veya birkaçýnýn tüketilmemesi halinde, saðlýk ve performansýn
olumsuz yönde etkileneceði sonucuna ulaþýrýz (Ersoy,1998).
Beslenme bütündür ve sporcunun performansýný en üst düzeye çýkaracak sihirli yiyecek ve içecekler yoktur. Önemli olan sporcunun, sporcu beslenmesi kurallarý içerisinde,
yeterli ve dengeli beslenmesinin saðlanmasýdýr (Hasbay, 2002). Dengeli bir beslenme ile
geliþme gösteren sporcu performansýnýn, yapýlan araþtýrmalar yetersiz beslenme ile düþeceði sonucuna varmýþlardýr (Fox,1999).
Alýnan temel besin öðelerinde önemli ölçüde bir yetersizlik olmadýðý sürece, beslenme durumu sihirli bir þekilde kýsa sürede performansý etkilemeyerek, örneðin 100m koþu
süresini yarýya indirmeyecektir. Fakat yýllýk
sezon süresince optimal beslenme ile performansta farklýlýk yaratabilmektedir. Saðlýklý
kalmak, kendini iyi hissetmek için yoðun antrenman yaparak, kondüsyonu artýrmak
mümkün olabilmektedir. Bu þartlarýn saðlanmasý ise kazanma ve kaybetme arasýndaki
farký belirlemektedir (Ersoy,1998).
ÝYÝ BESLENMENÝN SPORCUYA
SAÐLADIÐI AVANTAJLAR
Beslenme uzmanlarý, her koþulda iyi beslenen bir sporcunun iyi beslenmeyen veya
besinlerine hiç dikkat etmeyen bir sporcuya
göre elde ettiði bir takým avantajlarý olduðu
görüþündedirler.
Bu avantajlarý ise aþaðýdaki gibi sýralamaktadýrlar. Sporcunun antrenman etkinliði
maksimum düzeydedir: Ýyi bir beslenmeyle
sporcu, antrenörünün verdiði antrenmana
kolay uyum saðlamakta ve her türlü antrenmaný yapacak güce kavuþmakta ve performansýný arttýrmaktadýr.
Üst düzey mental konsantrasyon ve dikkate sahiptir: Her spor dalýnda, dikkat ve
oyuna konsantrasyon önemlidir, bunun için
de temel etkenlerden bir tanesi de yeterli ve
dengeli beslenmedir.
Seyahatlere dayanýklý ve yabancý çevreye
kolay uyum saðlamaktadýr: Ýyi beslenen bir
sporcu her zaman, her ortama ayak uydurabilecek güce ve dayanýklýlýða sahip olmaktadýr.
Büyüme ve geliþmesi üst düzeydedir:
Özellikle spora baþlama yaþýnýn küçük olmasý nedeniyle, yeterli ve dengeli beslenme sonucu çocuklarýn büyümesi ve geliþmesi üst
düzeye eriþmekte ve yetiþkinlikte istenilen
vücut ölçülerine ulaþýlmaktadýr.
Hastalýklara yakalanma ve sakatlanma
oraný az ve hastalýk süresi kýsadýr: Yapýlan çalýþmalarda, iyi beslenen sporcularýn hastalanma ve sakatlanma oranlarýnýn iyi beslenmeyenlere göre daha az olduðu saptanmaktadýr.
Hatta sakatlanma oranýnýn iyi beslenmeyle %
50 gibi yüksek oranlarda azaltýlabileceði de
belirtilmektedir (Hasbay,2002).
Yapýlan spor dalýna göre farklýlýk göstermesine raðmen , sporculardaki enerji harcamasý normal bir kiþiden 2-3 kat fazla olduðu
bilimsel bulgulardýr. farklý ülkelerde veya ayný ülkelerde, bu enerji gereksinimi ayný spor
dalýnda, ayrý antrenörlerin antrenman programlarýna göre deðiþiklik gösterebilir (Kayahan ve ark., 1992)
Sporcularýn performansýný artýrmak amacý
ile çeþitli diyet programlarý hazýrlanmýþ ve uygulanmýþtýr. Bazý antrenörlerde inandýklarý
muayyen tarzdaki diyet tarzlarýný sporcularýna uygulamaktadýrlar. Sadece diyet faktörünün fizyolojik performansa olan etkisini deðerlendirmek oldukça güçtür. Çünkü performansa bir çok faktör etki etmektedir (Yaman,
2000) Bu yüzden sporda performansý bütün
etmenleri ile bütün düþünüp, diyet programlarýnýn içeriðini de yapýlan antrenman dönemi, içeriði gibi öðeleri göz önüne alarak hazýrlamak gerekir.
Sporcu beslenmesi önemli ölçüde, yapýlan
spor dalý özelliklerine ve antrenman çeþidine
baðlý olmasý dolayýsýyla antrenörü ön plana
çýkarmaktadýr (Gökdemir, 1996) Yapýlan
araþtýrmalarda sporcularýn dengeli beslenme
bilgi düzeylerinde ve ilgili uygulamalarýnda
yetersizliklerin büyük ölçüde ; antrenörlerin
eksik ve yanlýþ yönlendirme kaynaklý olduðu
belirlenmiþtir (Kasap ve ark.,1982; Özkara ve
ark., 1997). Ancak, sporcu beslenmesi konusunda yapýlan araþtýrmalar, çoðunlukla sporcular üzerinde yapýlan çalýþmalar sonucu elde
edilmiþtir. Antrenörlerin beslenme bilgi ve
alýþkanlýklarýný içeren araþtýrmalar yok denecek kadar azdýr (Yýldýran, 1998).
Beslenme eðitimi yoluyla davranýþ deðiþikliðinin oluþturulabilmesi, hem bilgi düzeyinin geliþtirilmesi, hem de beslenme ile ilgili
tutum ve inanýþlarýn deðiþtirilmesi ile saðlanabilir (Beyhan ve ark., 1988) Yeterli ve dengeli beslenme için alýnacak önlemlerin yararlý
olmasý da ancak sporcu beslenmesi eðitimine
verilecek önemle olasýdýr
(Özkara ve ark., 1997).
SPOR SERVÝSÝ
SPOR
11
Tuncay Göztepe ile
Gerede kampýnda
Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup
ekiplerinden Göztepe, sezon hazýrlýklarýna bugünden itibaren Gerede'de devam edecek. Çorumspor'un
eski futbolcusu Tuncay Kýlýç'ya Göz-
tepe ile birlikte Gerede
kampýnda bulunuyor.
Genç futbolcu ilk etap
çalýþmalarýnýn ardýndan iznini Çorum'da geçirirken
bayram izninin ardýndan takýmýnýn yeni sezon kamp
hazýrlýklarýna katýldý. Geçtiðimiz sezonun ikinci yarýsýnda Göztepe'nin kadrosunda kendisine yer bulmaya baþlamýþtý. Kýlýç, gelecek
sezon performansýný artýrarak üst liglere gitmek istiyor.
Ýlk etap kampýný Ankara Kýzýlcahamam'da tamamladýktan sonra 3
gün izin yapan Göztepe'nin Gere-
de'deki kampý 12 Aðustos Salý günü
sona erecek.
Sarý kýrmýzýlý ekibin kamp kadrosunda yer alanlar þöyle:
Oðuzhan Bahadýr, Cengiz Biçer,
Ramiz Ok, Fatih Kýran, Ýsa Akgöl,
Koray Yýldýz, Metin Depe, Burak
Keskin, Ertuðrul Arslan, Seçkin Getbay, Hasan Küçcük, Ali Akburç, Samet Kartal, Timur Kosovalý, Egemen
Gençalp, Göktuð Bakýrbaþ, Sabutay
Bayülken, Cihan Yýlmaz, Tolga Çavdar, Halil Akbunar, Furkan Alakmak,
Enes Kubat, Tuncay Kýlýç, Tahir Babaoðlu ,Matheus Þenkal, Fethi Özer
ve Mustafa Tiryaki.
Adnan YALÇIN
Sebat umut dolu
Bordo-Mavi-Beyazlýlar, baþarýlý bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
Önümüzdeki sezon Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek
olan ve tek hedefini bir üst lige çýkmak olarak belirleyen Sebat Proje
Trabzon Akçaabat, ikinci etap kamp çalýþmalarýný gerçekleþtirmek
için Nevþehir'e gitti. Nevþehir'de 15 günlük bir kamp dönemi
geçirecek olan Sebat'ta baþkan Zeki Öztürk, Nevþehir'de takýmýn
çok iyi bir seviyeye geleceðini söyledi.
HERÞEY GÜZEL OLUR
Amaçlarýnýn iyi bir kamp dönemi geçirerek lige hazýr bir þekilde
girmek olduðunu belirten Öztürk, "Zorlu bir lig maratonun bizi
beklediðinin farkýndayýz. Bu nedenle elimizdeki olanaklar dahilinde
bize en çok katký saðlayacaðýna inandýðýmýz oyuncularý kadromuza
kattýk. Tabiki futbol bu. Bazen ne yaparsanýz yapýn iþler istediðiniz
gibi geçmeyebiliyor. Geçtiðimiz sezonda bunu yaþadýk. Dilerim
yeni sezonda her þey güzel olur ve ligi hak ettiðimiz yerde tamamlarýz" diye konuþtu.
Kaynak: Günebakýþ
Çatalcada Gökhan
Yýlmaz sesleri
Spor Toto 3.Lig ekiplerinden Çatalcaspor'un Silivrisporlu Gökhan
Yýlmazla yakýndan ilgilendiði öðrenildi.
Teknik direktör Kadir Akbulut'un raporlarý doðrultusunda sol kanat
oyuncusuyla temasa geçen yönetimin bu transferi bitirip dýþ transfere de
nokta koyacaðý öðrenildi.
Nevþehirspor transfere devam ediyor
Çorum Belediyespor'un eski futbolcularý Emrah Býdýk, Mehmet Keleþ
ve Halil Ýbrahim Karakuþ'u kadrosuna katan Nevþehirspor transfere
devam ediyor.
Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Ulukavakspor'un muhtemel
rakiplerinden Nevþehirspor dýþ transferde Iðdýr Gençlerbirliði'nden
Kemal Aras'ý, Beþikdüzüspor'dan Ersin Demiral ve Soner Yirmibeþ'i de
transfer etti. Þimdiye kadar 2 futbolcusuyla sözleþme uzatan ve 5 dýþ
transfer gerçekleþtiren Nevþehirspor'da transfer komitesi, 3 yeni futbolcu ile daha anlaþma saðladýðýný duyurdu.
Teknik Direktör Þanver Göymen'in verdiði rapor doðrultusunda
transfer çalýþmalarýný sürdüren Nevþehirspor, 3. Lig ekibi Ankara
Þekerspor'dan eski Çorum Belediyesporlu orta saha Halil Ýbrahim
Tuzlaspor
evinde
çalýþýyor
Spor Toto 3. Ligin iddialý takýmlarýndan Tuzlaspor 14 günlük Termal Kampý'nýn ardýndan kendi
tesislerinde yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürmeye
devam ediyor.
Yeni sezon öncesi Yalova- Termal'de ilk hazýrlýk
kampýný tamamlayan Tuzlaspor, evine dönmüþtü.
14 gün süren ilk etap hazýrlýk çalýþmalarýnýn ardýndan iki gün bayram izni yapan Mavi Beyazlýlar, tekrar çalýþmalara baþladý.
Yeni sezon hazýrlýklarýna kendi tesislerinde devam eden Tuzlaspor, ikinci kamp programý için 11
Aðustos'ta Bolu'ya hareket edecek.
Kaynak: Tuzla Gündem
Karakuþ transferinin ardýndan Iðdýr
Gençlerbirliði Spor'dan forvet Kemal
Aras'ý, Beþikdüzüspor'dan stoper Ersin
Demiral ve ayný takýmdan orta saha Soner
Yirmibeþ'i renklerine kattý.
Adnan YALÇIN
Hasan, Trabzon'da
Geçen sezon Batman Petrolspor formasýyla attýðý 26 golle 'gol
kralý' olan Hasan Ahmet Sarý, 1461 Trabzon kulübüyle anlaþtý. Geçen sezon Batman Petrolspor formasýyla attýðý 26 golle 'gol kralý'
olan Hasan Ahmet Sarý, 1461 Trabzon kulübüyle anlaþtý. Hasan
Ahmet Sarý'nýn, eski kulübü 1461 Trabzon kulübüne tekrar dönmesiyle Kýrmýzý-Beyazlý ekipte forvet arayýþlarý hýzlandý. Futbolseverlerin ýsrarla takýmda kalmasýný istediði Sarý, yeni takýmýyla bir
yýllýk sözleþme imzaladý.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
01 AÐUSTOS 2014 CUMA
Belediyespor'dan çift mesai
Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir'de sürdüren
Çorum Belediyespor, kamp çalýþmalarýna çift antrenmanlarla baþladý.
Dün yapýlan hazýrlýklarýn sabahki bölümünde Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal yönetiminde dayanýklýlýðý artýrma üzerine koþu çalýþmalarý yapýldý. Dayanýklýlýk koþularý ile sabah antrenmanýný tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar öðleden sonraki günün ikinci çalýþmasýna kadar otel tesislerinde
dinlendiler.
Günün ikinci çalýþmasýnda tecrübeli teknik adam topla teknik çalýþmalarla antrenmaný baþlatýrken, taktik çalýþmalarýn yapýldýðý antrenmanýn geri kalan bölümünde yeni oyun sistemi üzerinde taktiksel çalýþmalar
yaptýrdý.
HAZIRLIK MAÇLARI BELLÝ OLDU
Yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda özel karþýlaþmalar yapacak olan
Belediyespor'un özel maç takvimi de þekillendi. Kýrmýzý siyahlýlar 6 Aðustos Çarþamba günü Bayrampaþaspor ile ilk hazýrlýk maçýna çýkarken ikinci hazýrlýk maçýný ise 8 Aðustos Cuma günü yapacak. Ýkinci hazýrlýk maçý
için birkaç takýmla görüþmeler devam ediyor. Belediyespor kamptaki
üçüncü hazýrlýk maçýný 10 Aðustos Pazar günü Tokatspor ile yapacak. Kýrmýzý siyahlýlar 12 Aðustos Salý günü Bugsaþspor ile kampýn son hazýrlýk
maçýný oynayacak ve 13 Aðustos Çarþamba günü kamp çalýþmalarýný tamamlayacak. Adnan YALÇIN
Konyaspor'dan Ali Kireþ,
Belediyespor antrenmanýnda
sürdüren ÇoYeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir'de
ý sýra transyan
ýn
arýn
rum Belediyespor hazýrlýk çalýþmal
fer çalýþmalarýný da sürdürüyor.
or'dan Ali Kireþ'i
Kýrmýzý siyahlýlar Torku Konyasp
Konya Meram dohazýrlýk kampýna davet etti. 1991
yaspor'da profesyoðumlu Ali Kireþ 2009 yýlýnda Kon
da Konya Anadolu
nelliðe adým attý. 2012-2013 sezonun
futbolcu daha sonra
Selçukluspor'da kiralýk oynayan
bir sezon oynayýp 5
geçiþ yaptýðý Gümüþhanespor'da
iðimiz yýl küme dügole imza atarken ve son olarak geçt
nu bir golle tasezo
þen Adýyamanspor'da oynadý ve
mý Torku Konyasmamladý. Bonservisi Süper Lig taký
sözleþmesi 31 Mayýs
por'da bulunan Ali Kireþ'in bu
2014'te sona erdi.
sýyla forvet hattýnEmir Gökçe'nin takýmdan ayrýlma
kýrmýzý siyahlýlarýn
da alternatif oyunsu sýkýntýsý yaþayan
bekleniliyor.
Ali Kireþ ile sözleþme imzalamasý
Adnan YALÇIN
Nurettin Anadolu
Üsküdar'da kaldý
Geçtiðimiz sezon Anadolu Üsküdarspor'da forma giyen Çorumlu futbolcu Nurettin Çaðlar'ý kulübü býrakmadý. Bir çok kulüpten teklif gelmesine raðmen kulüp baþkaný Nurettin
Çaðlar'ý bu sezonda oynadýktan sonra
önümüzdeki sezon býrakacaðýný belirterek transferine izin vermedi.
Kýrýkhanspor'da profesyonel olduktan sonra, geçtiðimiz sezon baþýnda Anadolu Üsküdar'a transfer olan
Nurettin devre arasýnda kiralýk olarak
Elazýð Belediyespor'a verilmiþti.
Yeni sezon için bir çok kulüpten
teklif alan genç futbolcu baþkaný izin
vermeyince kulübünde kaldý. Nurettin
Anadolu Üsküdar takýmý ile birlikte
Ankara'da Fenerbahçe tesislerinde yeni sezona hazýrlanýyor.
Adnan YALÇIN
BÝZ BU YOLA BAÞKOYDUK
Batman savunmasýný güçlendiriyor
Transfer çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, kadrosuna
bir sað bek ve bir stoper katýyor. Ünyespor'dan bir saðbek ile bir
stoperi kadrosuna katmaya hazýrlanan Kýrmýzý-Beyazlýlar, ayrýca
bir kaleci, iki stoper ve bir santrafor almak için de görüþmelerini
sürdürüyor.
Öte yandan Batman Petrolspor'un ikinci etap kampýna alt
yapýdan dört isim ikinci etabada çaðrýldý. Isparta'daki birinci etap
Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Cahit Terzi'nin teknik ekibinde Birol
Yýlmaz,Metin Nezor, Basri Kocabaþoðlu ve Selçuk Turmuþ yer alýyor. Cahit Terzi,
ekip olarak Lacivert-Kýrmýzýlý takýmýn Spor Toto 2. Lig'e çýkmasý konusunda el birliði verip adeta gece gündüz çalýþtýklarýný belirterek, "Biz, bu yola baþkoyduk. Bir
þampiyonluk daha yaþayýp ekip olarak tarihe geçmek istiyoruz" dedi. 2007-08 sezonunda veda ettiði 3. Lig'e, 7 yýl sonra yeniden "merhaba" diyen Zonguldak Kömürspor'da teknik direktör Cahit Terzi ve kurmaylarý, yeni sezondan bir hayli
umutlu.
Terzi, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yaþadýklarý þampiyonluðu, 3. Lig'e
taþýyýp þehre bir þampiyonluk daha yaþatmak istediklerini söyledi. Lacivert-Kýrmýzýlý ekibi, 2014-15 profesyonel lig sezonunda geçen sezon olduðu gibi Cahit Terzi
çalýþtýracak. Birol Yýlmaz, Metin Nezor ve Basri Kocabaþoðlu'ndan oluþan ekibini
bozmayan Terzi, 3. Lig'de de yoluna ekip arkadaþlarýyla birlikte devam edecek.
Tecrübeli hoca, Yýlmaz, Nezor ve Kocabaþoðlu'na ilaveten daha önce Pursaklarspor'da görev yapan kondisyoner antrenör Selçuk Turmuþ'u da ekibine kattý.
"EKÝBÝME GÜVENÝM SONSUZ"
Cahit Terzi, yeni sezonda birlikte kader birliði yapacaklarý ekip arkadaþlarýna
güveninin tam olduðunu belirterek, "Arkadaþlarýmýz hem futbolculuk, hem de antrenörlük kariyerlerinde kendilerini ispatlamýþ isimler. Geçen sezon olduðu gibi bu
sezon da birlikte yürüyeceðiz. Hedefimiz 3. Lig þampiyonluðu. Nasýl ki geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de þampiyon olduk, inþallah bu sezon da ayný baþarýyý ya-
kampa davet edilen 7 Batmanlý futbolcudan dördü ikinci etap
kampa davet edildi.
Isparta'daki birinci etap kampa davet edilen 7 Batmanlý futbolcudan dördü ikinci etap kampa davet edildi. Teknik heyetin raporu
doðrultusunda Bolu'daki kampa katýlacak futbolcular þöyle;
Muhammed Ýkbal, Geylani Öztürk, Muhammed Ýmren ve Sergen
Özdemir.
kalayacaðýz. Ekip olarak biz bu yola baþ koyduk. Umudumuz fazla. Zonguldak
þehrine bir þampiyonluk daha yaþatýp, tarihe geçmek istiyoruz" dedi.
ÝLK ETAP BÝTTÝ, ÝKÝNCÝ ETAP HAZIRLIK ÇALIÞMALARI BAÞLADI
Spor Totto 3. Lig takýmlarýndan Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü
Cahit Terzi, sezon hazýrlýklarýnýn ilk etabýný istedikleri þekilde tamamladýklarýný
söyledi.
2014-15 sezonu hazýrlýklarý için 20 Temmuz Pazar günü topbaþý yapan Zonguldak Kömürspor, 1 haftadýr kendi tesislerinde sürdürdüðü ilk etap kamp çalýþmalarýný test programýyla tamamladý. Takým, Ramazan Bayramý tatilinin ardýndan dün
tesislerde toplanýp ikinci etap kamp çalýþmalarýna baþladý.
4 Aðustos Pazartesi gününe kadar Zonguldak'ta çalýþacak olan Lacivert-Kýrmýzýlýlar, ayný gün kamp çalýþmalarý için Nevþehir'e hareket edecek.
CAHÝT TERZÝ: TAKVÝYELERÝMÝZ OLABÝLÝR
Teknik direktör Cahit Terzi, ilk etap çalýþmalarýný deðerlendirdi. 1 hafta süren
ilk etabýn istedikleri þekilde tamamlandýðýný kaydeden Terzi, "Ýlk etaptan çok
memnunum. Çok iyi çalýþtýk. Nevþehir kampý süresince hazýrlýk maçlarýna önem
vereceðiz. Kadromuz burada tamamen þekillenecek. Þuan ki mevcut kadroda geçen sezondan 11 futbolcu var. Diðer 10'u ise, hedeflerimiz doðrultusunda aldýðýmýz yeni oyuncular. Kadromuz yüzde 90 oranýnda tamam. Ama eksik gördüðümüz
mevkilere takviyelerimiz olacak" dedi.
Kaynak: Zonguldak-Þafak
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN