Havalar ýsýnacak
Karadeniz Bölgesinde
hava sýcaklýklarý hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Çorum'da da hafta içinde sýcaklýklar yükselecek.
Meteoroloji Samsun Bölge
Müdürlüðünden yapýlan açýkla-
Yaðlý'dan Avrupa'daki Türk
iþadamlarýna yatýrým çaðrýsý
mada Karadeniz Bölgesinin Salý
gününden itibaren hafta sonuna
kadar, Akdeniz üzerinden gelen,
Kuzey Afrika kay- SAYFA
naklý sýcak hava dalga- 7’DE
sýnýn etkisi altýna gireceði belirtildi.
Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný iþadamý Mustafa
Yaðlý Atv Avrupa kanalýnda canlý olarak yayýnlanan Avrupa Gündem programýna konuk oldu.
Fuat Uður'un sunduðu programda, Mustafa Yaðlý, hayat hikayesi ve iþ hayatýnda ki baþarýlarýný anlatarak Avrupa'da
yaþayan 5 milyon Türk'e güzel mesajlar verdi ve TürA
SAYF
kiye'ye yatýrýma davet etti.
’TE
3
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
11 ÞUBAT 2014 SALI
40 KURUÞ
Otopark hayal mi gerçek mi?
KETEM'den
kansere karþý
bilinçlendirme
seminerleri
Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim
Merkezi, Dünya Kanser
Günü Dolayýsýyla eðitim
seminerleri düzenledi.
"Kanserde Doðru Bilinen
Yanlýþlar" konulu seminerler Velipaþa Konaðý'nda, Palabýyýk Köyü Derneði ve Konaklý Köyü'nde gerçekleþtirildi. KETEM ekipleri, eðitim için gidilen Konaklý
Köyü'nde ayrýca 76
kiþiden smear örA
SAYF
neði alarak
5’TE
kanser taramasý da
yaptý.
Nadir YücelÇorum Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde iken Belediye tarafýndan yapýlan imar deðiþikliðinde '
Park ve Otopark' olarak iþaretlenmesine müteakip iki kurum arasýnda yapýlan anlaþma ile bu
yer Trampa ile belediye ye geçmiþti. Ýl Genel
Meclisi Kararý içerisinde Bu yerin otopark ve
üzeri yeþil park yapýlabilir maddesinin yaný sýra
Ýl Genel Meclisi kararý içerisinde de amacýna SA5Y’TFEA
uygun bina yapýlmaz bölümü de yer alýyor.
"Eðitimde esnek bir
müfredat uygulanmalý"
Özgür Eðitim Sen Ýl Basýn
Yayýn Sekreteri
Oðuz Ayan, Milli Eðitim Temel Kanunu ile
Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun
Tasarýsýnýn,
TBMM
Baþkanlýðý'na sunulduðunu ve kamuoyunda 'dershane tasarýsý' olarak bilinen
tasarýya göre dershanelerin faaliyetlerini 1
Eylül 2015 tarihine kadar sonlandýracaklarýný ifade etti.
Türk Eðitim Sen'den
yasa tasarýsýna tepki!
Kafkas'tan
"Muharrem
bebek" özrü
Hükümetin TBMM'ye sevk ettiði "Dershane Yasa Tasarýsý"nýn eðitim camiasýnda bomba etkisi yarattýðýný hemde her
zaman olduðu gibi yine kapalý kapýlar ardýnda hazýrlanan
bu tasarýda asla kabul edemeyecekleri noktalar yer aldýðýný
söyledi.
A
SAYF
Sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda ko- 7’DE
nuþan Mahmut Alparslan...
Toç Bir Sen
Çorum Þubesi
istiþare yaptý
YEDAÞ'tan
Sakarya Valisi Büyük'ten,
elektrik kesintisi
Vali Baþköy'e ziyaret
SAYFA 5’TE
Çorum'un tanýtým
filmi çekildi
A
SAYF
2’DE
2013 yýlý Mart ayý içerisinde yapýlan
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði
(YHKB) encümen toplantýsýnda alýnan
karar kapsamýnda yaptýrýlan ve Çorum,
Samsun, Amasya ve Tokat illerini kapsayan tanýtým filmlerinin...
SAYFA 3’TE
A
SAYF
2’DE
Toç Bir Sen Çorum Þubesi istiþare toplantýsý
yaptý. Toplantýya Genel Merkezi Temsilen Genel
Baþkan Yardýmcýlarý Sabri Kýzýlkaya ve Hüseyin
Öztürk, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Orman Ýþletme Müdür V. Halil Oflu, Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatör V.
Ýsmail Daðdelen, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Gülgün, Hayvan
Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube MüA
SAYF
dürü Erkal Gedikli, Toçbir Sen Þube Baþkaný 3’TE
Yusuf Þahinbaþ ile yönetim, denetim, disiplin
kurulu üyeleri, kadýn kollarý üyeleri, ve iþyeri
temsilcileri katýldý.
TYP kurasý
ertelendi
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il genelindeki 18 kamu kuruluþu iþbirliði ile gerçekleþtirilecek olan "Toplum Yararýna Programýna (TYP)" katýlýmcýlarýný belirlemek için...
SAYFA 2’DE
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas,
AK Parti Ýzmir Büyükþehir
Belediye Baþkan adayý Binali
Yýldýrým ile birlikte Narlýdere
Saðlýk Kompleksi açýlýþý ve
17 ambulans devir teslim törenine katýldý.
AgahKafkas
törende
yaptýðý konuþmada, AK Parti iktidarýnýn hizmetlerini
överek, Ýzmirlilerin Kayseri'deki belediye hizmetlerini
görmesi
önerisinde
bulundu.
A
SAYF
3’TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
11 ÞUBAT 2014 SALI
"Eðitimde esnek bir müfredat uygulanmalý"
Özgür Eðitim Sen Ýl Basýn
Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan,
Milli Eðitim Temel Kanunu ile
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsýnýn,
TBMM Baþkanlýðý'na sunulduðunu
ve kamuoyunda 'dershane tasarýsý'
olarak bilinen tasarýya göre dershanelerin faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sonlandýracaklarýný ifade etti.
Yine tasarýya göre özel okullarý
teþvik etmek amacýyla özel okula
dönüþecek, dershanelere devlet tarafýndan 25 yýllýðýna ücretsiz arsa
tahsis edilmesinin yaný sýra özel
okullarda okuyan öðrencilere de belirlenen kriterlere göre deðiþik miktarlarda maddi destek verileceðini
kaydeden Oðuz Ayan, "Dershanelerde çalýþan öðretmenler
ise 1 Temmuz 2015 itibarýyla en az 6 yýldýr bir dershanede
kadrolu olarak öðretmenlik yapmýþ olmak þartýyla KPSS'ye
girmeden mülakatla öðretmen olarak atanacaklardýr. Atanacaklarý bölge ve il bakanlýk tarafýndan belirlenecek ve öðretmenler, saðlýk özrü hariç 4 yýl süreyle baþka hiçbir yere
atanamayacaklardýr. Tasarýda "her ne ad altýnda olursa olsun tüm eðitim ve öðretim hizmeti sunanlar, Bakanlýðýn
izin ve denetimine tabi kýlýnacaktýr" ifadesi de yer almak-
tadýr. Ayrýca etüt merkezlerinde
ise 12 yaþ üst sýnýrý getirilmiþtir.
Yasa tasarýsýnda "okul ve kurum
müdürleri, Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi üzerine, müdür baþyardýmcýsý ve yardýmcýlarý ise okul
kurum veya okul müdürünün inhasý ve Ýl Milli Eðitim Müdürünün
teklifi üzerine Vali tarafýndan dört
yýllýðýna görevlendirileceklerdir.
Tasarý ayrýca aday öðretmenlikten
öðretmenliðe geçiþte sýnav uygulamasýný öngörüyor. Aday öðretmenliðe atananlar en az bir yýl fiilen çalýþmak, adaylýk döneminde
herhangi bir disiplin cezasý almamýþ olmak ve performans deðerlendirmesine göre baþarýlý olmak
þartlarýný saðlamak kaydýyla yazýlý
ve sözlü sýnava (mülakata) girmeye hak kazanacaklar. Bu sýnavlarda baþarýlý olanlar öðretmen olarak atanabileceklerdir.
Yine söz konusu yasa tasarýsý ile Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Eðitim Denetmenleri'ne
Eðitim Müfettiþi unvaný verilerek MEB Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðý bünyesinde görev yapmalarý saðlanacaktýr"
diyerek Özgür Eðitim Sen olarak söz konusu yasa tasarýsý
hakkýnda görüþlerini þöyle sýraladý:
"Dershaneler tabii ki kalkmalýdýr ama öncesinde köklü
bir eðitim reformu gerekir. Bunun için
acilen okullarýn tektip bir müfredatýn,
tektip yöntem ve araçlarla öðrencilere
empoze edildiði yerler olmaktan çýkarýlmasý gerekmektedir. Okullar dünyanýn
en baþarýlý eðitim sistemlerinden biri
olan Finlandiya eðitim sisteminde olduðu gibi esnek bir müfredatýn uygulandýðý, "yaparak öðrenme" prensibinin
esas alýndýðý, rahat ve konforlu mekanÖn Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere
lar haline dönüþtürülmelidir. Aksi takBay eleman aranýyor
tirde dershanelerin kapanmasý ile bölÖn Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ
gesel ve sosyo- ekonomik faktörlere
ELEMAN ARANIYOR
GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte
Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize
yapýlmasýrica olunur.
Tel: 0532 684 43 14
Sahibinden 450 M2
Kiralýk Ýþ yeri
AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36
baðlý olarak ortaya çýkan eðitimdeki fýrsat eþitsizliði daha da
artacaktýr. Mevcut tasarý bu þekilde yasalaþýrsa binlerce okul
yöneticisi ve aday öðretmen çeþitli maðduriyetler yaþayacaklardýr. Gerek yönetici atamalarýnda gerekse öðretmen
atamalarýnda objektif ve demokratik kriterlerin mi uygulanacaðý yoksa siyasi ve sendikal kriterlerin mi uygulanacaðý
noktasýnda Özgür Eðitim-Sen olarak ciddi kaygýlarýmýz bulunmaktadýr. Atamalarýn adil biçimde yapýlabilmesi için yönetici ve öðretmen adaylarýnýn mülakatlarýnýn içlerinde
sendika temsilcilerinin de bulunduðu baðýmsýz komisyonlar
tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Böylece sürecin daha
adil ve þeffaf olmasý saðlanmýþ olacaktýr. Ayrýca eþitlik ve
adalet ilkesi gereðince dershanelerde 6 yýl ve daha fazla
kadrolu çalýþan öðretmenlere de týpký diðer öðretmen adaylarýnda olduðu gibi KPSS þartý getirilmelidir. Okul ve kurum
müdürlerinin Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafýndan atanacak olmasý kanaatimizce Valiler üzerindeki siyasi baskýyý artýracak ve yöneticilikte siyasi tercihlerin
liyakatin önüne geçmesi sonucunu doðurabilecektir. Okul
Müdürlerine yardýmcýlarýný seçebilme insiyatifinin verilmesi ise doðru bir uygulama olup kurum kültürünün oturmasý
ve okul yönetiminde uyumun oluþmasý için gereklidir. Eðitim denetimindeki çift baþlýlýðýn kaldýrýlmasý ve denetimin
tek çatý altýnda toplanmasý denetimde koordinasyonun ve
verimliliðin saðlanmasý için gerekli olmakla birlikte yeterli
deðildir. MEB tarafýndan denetim elemanlarýnýn mesleki
geliþiminin saðlanmasý için gerekli önlemler alýnmalý, rehberlik görevlerini daha etkili ve verimli yapabilmeleri için
gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. Kurum ve ders denetimlerinde, çaðdaþ denetim anlayýþý benimsenmeli; denetleyen
ve denetlenen personel arasýnda iþbirliðine dayalý bir çalýþma sistemi geliþtirilmeli ve hata aramaktan ziyade, düzeltme ve geliþtirme hedeflenmelidir.
Özel okullarýn teþvik edilmesine iliþkin düzenlemeler,
Özür Grubu atamalarýnýn yarýyýl ve/veya yaz tatilinde yapýlacak olmasý ve Uzman Öðretmenlik ve Baþ Öðretmenlik
unvanlarýný mahkeme kararýyla elde edenlerin, mahkeme
kararýnýn aleyhlerine kesinleþmesi halinde bu kiþilere unvanlarýnýn iptal edildiði tarihten önce yapýlan ödemelerin
geri alýnamayacaðýna dair hüküm tasarýdaki olumlu hususlardýr."
Haber Servisi
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
10.02.2014
2. Ay, 28 Gün,
7. Hafta
Allahü teâlâ, nimet verdiði kulunun
üzerinde, bu nimetinin alâmetinin
görülmesini ister. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
YEÞÝL BAÞLI GÖVEL ÖRDEK
Yeþil baþlý gövel ördek
Uçar gider göle karþý
Eðricesin tel tel etmiþ
Döker gider, yâre karþý
Telli turnam sökün gelir
Ýnci mercan yükün gelir
Elvan elvan kokun gelir
Yâr oturmuþ yele karþý
Þahinim var bazlarým var
Tel alýþkýn sazlarým var
Yâre gizli sözlerim var
Diyemiyom ele karþý
Haný Karac'oðlan haný
Veren alýr tatlý caný
Yakýþmazsa öldür beni
Yeþil baðla ala karþý
TYP kurasý
ertelendi
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il genelindeki 18 kamu kuruluþu iþbirliði ile gerçekleþtirilecek olan "Toplum Yararýna Programýna
(TYP)" katýlýmcýlarýný belirlemek için 12.02.201413.02.2014 tarihlerinde yapýlmasý planlanan noter
çekiliþleri, noterlerin iþ yoðunluðu nedeniyle er-
05:06
06:33
12:01
14:49
17:18
18:38
KARACAOÐLAN
HAVA DURUMU
telendi.Merkez ve Ýlçelerin kuralarý 17.02.2014
Pazartesi günü saat 09.00'a ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünde yapýlacak.
Haber Servisi
( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri
Sahibinden Kiralýktýr.
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Müracaat Tel: 0532 641 57 13
USD
EUR
2.222
3.029
STERLiN 3.641
JPY YENi 0,217
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde
her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi
bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2
den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz
satýþ fiyatý 500 m2 si peþin=10.000 TL
Kredi kartlarýna taksitli 11.000 TL
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Sakarya Valisi Büyük'ten,
Vali Baþköy'e ziyaret
Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Vali
Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþ-
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
2.232
3.043
3.658
0,218
köy, Sakarya Valisi Mustafa Büyük'e ziyaretinden
dolayý teþekkür etti.
Haber Servisi
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 9 Sayý: 2703 11 ÞUBAT 2014 SALI
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOZDOÐAN ECZANESÝ
TEL:234 46 45
CEMÝLBEY CAD. 74/E - CUMA PAZARI YANI
ÖZÇETÝN ECZANESÝ
TEL: 227 35 52
BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
HABER
TEK
YILDIZ
11 ÞUBAT 2014 SALI
3
Yaðlý'dan Avrupa'daki Türk
iþadamlarýna yatýrým çaðrýsý
Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný iþadamý Mustafa
Yaðlý Atv Avrupa kanalýnda canlý olarak yayýnlanan Avrupa Gündem programýna konuk oldu.
Fuat Uður'un sunduðu programda, Mustafa Yaðlý, hayat hikayesi ve iþ hayatýnda ki baþarýlarýný anlatarak Avrupa'da yaþayan 5 milyon Türk'e güzel mesajlar verdi ve Türkiye'ye yatýrýma
davet etti.
Almanya'da 72 bin Türk iþadamýnýn olduðunu, 470 bin istihdam saðlandýðýný ve Türk iþadamlarýnýn kendi içinde 45 milyar
Euro ticaret hacmi olduðunu belirten Yaðlý, Türkiye'de ki yeni
yatýrým teþvik ve desteklerden faydalanmak suretiyle Türkiye'de
ki iþadamlarý arasýnda köprü olabileceklerini ve hiç çekinmeden
Türkiye'de yatýrým yapabileceklerini ifade etti.
Ayrýca Çorum'un sanayisine de deðinen Mustafa Yaðlý, bölgesel kalkýnmada Samsun-Tokat-Çorum-Amasya illerinin ayrý
ayrý özelliklerini ve güzelliklerine dikkat çekerek Avrupa'da yaþayan vatandaþlarý Türkiye'ye yatýrým yapmaya davet etti.
Haber Servisi
Kafkas'tan
"Muharrem
bebek" özrü
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Binali Yýldýrým ile birlikte Narlýdere Saðlýk Kompleksi açýlýþý ve 17 ambulans devir teslim törenine katýldý.
AgahKafkas törende yaptýðý konuþmada, AK Parti iktidarýnýn hizmetlerini överek, Ýzmirlilerin Kayseri'deki belediye hizmetlerini görmesi önerisinde bulundu.
35 yýldýr Ýzmir'e gelip gittiðini belirten Kafkas, "Ýzmir yerinde saymaya devam ediyor. Ýnþallah Sayýn Bakan ile Ýzmir misli
misline katlayacak. Ýzmir belediyecilikte altyapý sorunlarýný çözememiþ. Buradan Kayseri'ye sefer düzenlemek lazým, estetik
güzellik, þehircilik, çiçek, yeþil nasýl oluyor göstermek lazým"
dedi.
Türkiye'nin geliþtiðini, kar üstünde gidecek paletli ambulanslara, ambulans uçak ve helikopterlere sahip olduklarýný anlatan Kafkas, "Canlýdan canlýya organ nakliye birinciyiz. Canýmýzý veriyoruz ama cesedimizi vermiyoruz. 21 bin insan organ
bekliyor. Öldükten sonra organlarýmýzýn baðýþlanýyor olmasýný tavsiye etmeliyiz. Yaptýðýnýz hýzlý trenle Konya'dan Ankara'ya böbrek taþýdýk" diye konuþtu.Ayrýca Kafkas, Van'ýn Gürpýnar Ýlçesi'ne baðlý Yalýnca Köyü'nde yolun kardan kapalý olmasý nedeniyle hastaneye kaldýrýlamayýnca yaþamýný yitiren ve
cesedi çuval içinde yakýnlarýnýn sýrtýnda taþýnan 1.5
yaþýndaki Muharrem Taþ olayý için de özür diledi.
Acil Servis'e yapýlan 14 bin çaðrýdan sadece
141'inin doðru çýktýðýný söyleyen Agah Kafkas, þunlarý söyledi: "Saðlýk çalýþanlarý az insanla büyük iþler yapýyorlar.
Her gün nereye gideceðini bilmeden yola çýkýyor tacizler, saldýrýlar, dalga geçmeler oluyor. Sizin hayatýnýz için çalýþan bu insanlarý bu millete emanet ediyorum. 14 bin çaðrýdan 141 tanesi
doðruysa bunun içinden doðruyu bulmak için zamanýmýzý iþgal
ederlere Allah akýl versin. 14 bin çaðrýdan 141 doðruyu nasýl bulacaksýnýz? Bizi meþgul edenler bir gün kendilerinin de ihtiyacý
olduðu zaman bu insanlarý birilerinin meþgul ettiðini görecekler. Ýnsanlýk katsayýsýnýn sýfýrlanmasý lazým. Muharrem Bebek
adýna özür diliyorum ama böyle bir þey yok. Biz þu anda sorumlularýn tamamýyla ilgili soruþturma açtýk, hesap soracaðýz. 10 yýl
önceki gibi ambulansým, helikopterim, kar kýran ambulansým
olmasa neyse. Orasý kendi hayatýna terk edilmiþti. Orayý hep
ötekileþtirdik, þimdi de çözüm süreciyle uðraþýyoruz. Doktora
eriþim bire üç iken o bölgede, Van'da bire 17'ydi. Orada bebekler ölüyordu olaðandý." Haber Servisi.
Toç Bir Sen Çorum
Þubesi istiþare yaptý
Toç Bir Sen Çorum Þubesi istiþare toplantýsý yaptý. Toplantýya Genel Merkezi Temsilen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Sabri Kýzýlkaya ve Hüseyin Öztürk, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Orman Ýþletme
Müdür V. Halil Oflu, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu Ýl Koordinatör V. Ýsmail
Daðdelen, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür
Yardýmcýsý Muzaffer Gülgün, Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Erkal Gedikli, Toçbir Sen Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ ile
yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, kadýn
kollarý üyeleri, ve iþyeri temsilcileri katýldý.
Toplantýda bir konuþma yapan Þube Baþkaný
Yusuf Þahinbaþ, sendikal anlamda yönetim olarak
yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, bugün gelinen noktada Çorum ve Yozgat'ýn ayrý ayrý
þube olacak üye sayýsýna ulaþtýklarýný bu baþarý da
þube yönetiminden, iþyeri temsilcilerine ve üyelerine kadar herkesin emeði olduðunu söyledi.
Genel Baþkan Yardýmcýsý Sabri Kýzýlkaya'da
yaptýðý konuþmada Genel Merkez olarak yapýlan
çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek TAR-GEL Projesinde çalýþanlarýn çalýþma þartlarýnýn vicdanlarý
sýzlattýðýný, Memur-Sen ve Toç Bir Sen olarak tüm
kamu çalýþanlarýnýn dertlerini, kendilerine dert
edindiklerini belirterek, bu sorunlarýn çözümü için
çalýþmalar yaptýklarýný dile getirdi.
Konuþmasýnda, TAR-GEL personelinin iki büyük sorunundan biri olan, kadro sorunun Memur
Sen ve Toç Bir Sen'in büyük gayretleri ve çalýþmalarýyla çözüme kavuþturulup, 4/A kadrosuna geçirildiðini söyleyen Kýzýlkaya, TAR-GEL çalýþanlarýna sadece kadro verilmesinin yeterli olmadýðýný,
köyde istihdam mecburiyetinin kaldýrýlmasý gerektiðinin altýný çizdi.
Kadro ile TAR-GEL çalýþanlarýnýn sorunun
yüzde altmýþýný çözdüklerini de sözlerine ekleyen
Kýzýlkaya, köyde istihdam sorununu da yetkili
sendika olarak yine kendilerinin çözeceðini
belirtti.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca TARGEL projesinde istihdam edilen 9979 veteriner
hekim ve mühendisin, Bakanlýk teþkilatlanmasýnýn olmadýðý köylere atandýðýný söyleyen Genel
Çorum'un tanýtým filmi çekildi
2013 yýlý Mart ayý içerisinde yapýlan
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði
(YHKB) encümen toplantýsýnda alýnan
karar kapsamýnda yaptýrýlan ve Çorum,
Samsun, Amasya ve Tokat illerini kapsayan tanýtým filmlerinin çekimi tamamlanarak yayýnlandý.
Ýlin kültür-turizm deðerlerinin tanýtýmý
için Çorum Valiliði'nin önerisi ve Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði'nin mali
desteðiyle Yeþilýrmak Havzasý Turizm
Destinasyonu tanýtým çalýþmalarý çerçevesinde Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
illerine ve Yeþilýrmak Turizm Destinasyonuna yönelik yediþer dakikalýk tanýtým
filmleri çekildi. Bu kapsamda "Çorum, Sizi Kusursuz Bir Senfoniye Davet Ediyor"
temasýyla çekilen yedi dakikalýk Çorum
tanýtým filminin çekimleri tamamlanarak
üç ayrý dilde (Türkçe, Ýngilizce ve Almanca) yayýnlandý.
Çalýþma kapsamýnda, Çorum'un sýnýrlarý içerisinde merkez ilçe, ilçe, köy ve diðer alanlarda yer alan müze, ören yeri,
cami, külliye, bedesten v.b. taþýnmaz kültür varlýklarý ile ilin doðal, tarihi, arkeolo-
jik ve kültürel deðerlerlerini içeren özgün
fotoðraf ve tanýtým filmi çekilerek Türkçe,
Ýngilizce ve Almanca olarak üç ayrý dilde
yayýnlandý. Çorum'un yeni tanýtým filmlerine Valilik internet sitesi ile Valili youtube adreslerinden ulaþýlabilecek.
Çorum'un tanýtým çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere film, ulusal basýn-yayýn
kuruluþlarýna, seyahat acentelerine, TÜRSAB, TÜREB gibi birlik ve üniversitelere
gönderilecek ve ayrýca yurtiçi ve yurt dýþý
turizm fuarlarýnda daðýtýlacak.
Haber Servisi
Baþkan Yardýmcýsý Kýzýlkaya Bakana ve Bakanlýk
bürokratlarýna seslenerek, "TAR-GEL personelinin çalýþma þartlarý vicdanlarý sýzlatmaktadýr. Lütfen empati yapalým, rasyonel bakalým. Kendi evladýnýz için istemeyeceðiniz bu insanlýk dýþý muamelelere Anadolu çocuklarýna nasýl reva görürsünüz"
dedi.
Kýzýlkaya sözlerine þöyle devam etti:
"Oransal zam yerine maaþlarda seyyanen taban aylýða yapýlan zam tercih edilmesinin geleceðimiz için çok önemli olduðunu vurgulayarak yapýlan zam ile birlikte emeklilerin aylýk maaþlarýna
ortalama 150 TL. Ocak 2014'ten sonra emekli olacak bir memurun ise 5 bin 400 TL fazla ikramiye
alacaðýný aktardý. Bu yýl toplu sözleþmede, kimi
babamýz, kimi annemiz, kimi bir baþka yakýnýmýz
olan emeklilerimizin maaþlarýnda da artýþ yapýldýðýný, hatta elde edilen kazanýmýn net tutarýnýn net
memur maaþý artýþýndan yüksek olduðunu belirtti.
Yetkili sendika TOÇ BÝR-SEN tarafýndan Kurum
Ýdari Kurulu Toplantýlarýna ve Toplu Sözleþme
masasýna taþýnan Orman Genel Müdürlüðü personeli için "Unvan Deðiþikliði Sýnavý" açýlmasý talebinin karþýlýk bulduðunu ve sýnavýn açýldýðýný,
ayrýca yetkili sendika Toç Bir Sen olarak Orman
Genel Müdürlüðü ile 2013 yýlý Ekim ayýnda gerçekleþtirdikleri Kurum Ýdari Kurulu Toplantýsý'nda
"Kurumda münhal bulunan Görevde Yükselme
Sýnavý'na tabi kadrolar için, Görevde Yükselme Sýnavlarýnýn her toplu sözleþme döneminde en az
bir kere yapýlmasý" talebimiz ve sonrasýnda gerçekleþtirdiðimiz giriþimler neticesinde Orman Genel Müdürlüðü'nce Görevde Yükselme Sýnavý yapýlmasý karara baðlandý."
Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öztürk ise
konuþmasýnda, ücret sendikacýlýðýnýn dýþýnda milli birlik ve beraberliði bozacak davranýþlardan kaçarak kýrmadan dökmeden ülke menfaatleri doðrultusunda çalýþmalar yürüttüklerini, zalimin deðil
mazlumun yanýnda olduklarýný, Memur Sen öncülüðünde son olarak savaþ maðduru Suriyeli çocuklar için "Sana Ýhtiyacým Var" yardým kampanyasý baþlattýklarýný ve bu tür yardýmlarýn tüm dünya mazlumlarý için devam edeceðini belirtti.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
HABER
11 ÞUBAT 2014 SALI
4
Usta Öðreticilerin eylemine
Çorum'dan katýlým
Türkiye Usta Öðreticileri Birliði, MEB'e
baðlý Halk Eðitim Merkezlerinde görev yapan
kadrosuz usta öðreticilere kadro verilmesi için
eylem yaptý.Sayýlarý 20 bini bulan kadrosuz usta öðreticileri temsilen, Türkiye' nin dört bir yanýndan
Ankara'ya gelen usta öðreticiler, Sýhhiye'de ki Abdi
Ýpekçi park'ýnda toplandý.
Yapýlan eylemde, MEB'e baðlý Halk Eðitim Mer-
kezlerinde çalýþan usta öðreticiler, Diyanet'te çalýþan usta öðreticilere verilen kadronun kendilerine
de verilmesini istedi.
Türk Eðitim Sen ve Eðitim Ýþ'in de destek verdiði eyleme, Türk Eðitim Sen Genel Sekreteri Musa
Akkaþ ile Genel Mevzuat ve Toplu Sözleþme Sekreteri Yaþar Þahindoðan katýldý.
Eylemde bir konuþma yapan Türk Eðitim Sen
Genel Sekreteri Musa Akkaþ, usta öðreticilerin bu
ülkenin en maðdur kesimlerinden birini oluþturduðunu söyleyerek, 20 yýldýr çalýþmasýna raðmen emeðinin, alýn terinin karþýlýðýný alamayan usta öðreticilerin olduðunu bildirdi.
Çorum HEM'de görev yapan usta öðreticileri
temsilen "Anadolu Usta Öðreticiler Derneði Baþkaný Fatmanur Çetin ve üyeleri katýldý. Yasin YÜCEL
Fotoðraf Topluluðu'ndan
Ýskilip'te foto safari
Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu üyeleri, kurs öðretmeni Altan
Özeskici eþliðinde Ýskilip'te foto safari yaptýlar.
Ýskilip'in otantik yapýsý, evleri arastalarý, evleri, sokaklarý, insanlarý, esnafý, çarþýlarý ve doðal kültürel yapýsý fotoðraf karelerine ak-
tarýldý. Bir sonraki hafta Alacahöyük, Boðazkale gezisi ile fotoðraf safarisi devam edecek. Çorum Halk Eðitim Merkezine baðlý olarak dört
aydýr fotoðraf kursu devam ediyor.
Bahadýr YÜCEL
Belde Gazetesi Kenan
Nuhut'u tanýttý
CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan
Nuhut'un Çorum'dan Belediye Baþkan adaylýðýna gösterilmesi Çorum'un haricinde Ankara kamuoyunda da büyük ilgi gördü.
Ankara'da günlük yayýn yapan Belde Gazetesi Kenan Nuhut'un belediye baþkan adayý gösterilmesine yer verdi.Belde Gazetesi Haber Müdürü Dursun Erkýlýç tarafýndan kaleme alýnan ha-
Nuhut'tan
esnaf turu
CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut seçim
çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerine devam
ediyor. Kenan Nuhut seçim çalýþmalarý nedeniyle
Uður Mumcu Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdi. Nuhut, esnafýn sorunlarýný dinledi.
Kira, vergi, Zabýta ve iþsizlik gibi konularda þikayette bulunan esnaflardan Menderes Demir, Nuhut'u
öðle yemeðinde sofralarýnda misafir etti. Esnafýn þikayetlerini dinleyen Nuhut, Çorum için yapacaklarý
projeleri esnaflarla paylaþtý. Haber Servisi
berde Kenan Nuhut'un belediye baþkan adaylýðý
yorumlandý.
"Çorum'un dünya þehri olmasý yakýn" baþlýðýyla yayýnlanan haberde Kenan Nuhut, "Dünyayý tanýyan biri, Dünya halterinin ismi, Çorumspor için de þans, politika ne için yapýlýr, Çorumluydu-Çorumcuydu, kardeþlik için de þans" gibi 6
baþlýk altýnda deðerlendirildi. Bahadýr YÜCEL
Mahir ODABAÞI
BALKONDAKÝ
YAÞLILAR
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Ýnsanoðlu acýnacak bir varlýktýr.''Ne oldum deme, ne olacaðým
de'' diye darbý mesel haline gelmiþ nasihat verici bu sözü hepimiz
biliriz ve zaman zaman da akýbetimizi tahayyül ederiz. Çünkü insan
doðar, büyür ve bazen ahir ömründe yaþamý alt üst oluverir.Çok þükür dese de, içinde hüzün cirit atarda, eski mutluluðundan eser kalmaz yüzünde.
Hani bazen canýmýz sýkýldýðýnda içimizi dökecek bir dost ararýz.Tek çayýný, kahvesini ben ýsmarlasam da azýcýk sohbet etsek deriz ama aradýðýmýzý bulamayýnca, birazda isyan varý olarak 'Mübarek sanki yarý açýk cezaevinde yaþýyorum' benzetmesini yaparýz.
Bundan kastýmýz, hem serbestliðimiz vardýr hem de yoktur. Çünkü
çarþýda, pazarda, apartmanlarda insanlarla olan iliþkilerimizde gözle görünmeyen kalýn sýnýrlar çizilmiþtir.
Aile büyüklerimiz elden ayaktan düþüp, temel ihtiyaçlarýný kendi baþlarýna ikame ettiremeyecek konuma geldiklerinde, mecburiyetten ahir ömürlerini çocuklarýnýn yanýnda tamamlamak zorunda
kalýrlar.Doðduklarý, büyüdükleri acýsýyla tatlýsýyla yýllarýný verdikleri
evlerini, komþularýný terk ederler.Bu terk ediþ % 90 zorunluluktandýr.Hele birde can yoldaþý bu yolculukta yoksa, seyahatin meþakkati bir kat daha artar ve sevincini, üzüntüsünü içine atmak zorunda
kalýrlar. Çünkü günümüzde ekseriyetle; torunlarý internete, anneleri dizilere, babalarý spora esir bir nesil ortaya çýkýnca, aile içi iletiþim
azaldý ve yaþlýlarýmýzda ister istemez apartmanlarýn balkonlarýna
esir oldular.TRT'de yaþlýlarý konu alan ''ömür dediðin'' türü programlarý görünce, hepsi doðru deyip mazinin aþk ateþiyle yandýlar.
Geçenlerde iþe giderken ve akþam iþten gelirken yine balkonda
tek baþýna oturan yaþlý birini görünce birazda üzüntüyle aþaðýdaki
þiiri kaleme almaya çalýþtým.Ümit ederim geçmiþe göre imkanlarýmýzýn daha iyi olduðu ancak aile içi iletiþimin zayýfladýðý günümüzde balkon mahkumu yaþlýlarýmýzýn haline tercüman olur…
Yaþlýlýk,
Ah þu yaþlýlýk
Ne kadar zor geliyor,
Elden ayaktan düþüp,
Çoluk çocuða baðýmlýlýk
Hayatýn ahirinde zoraki,
Doðduðun mekanlardan ayrýlýk
Selamsýz þehirlerin sokaklarýnda,
Kalabalýklar arasýnda yalnýzlýk
Beton yýðýnlarý içerisinde,
Yarý açýk cezaevi misali
Balkonlara mahkumluk
*
Yaþlýlýk,
Ah yaþlýlýk
insana zor geliyor
Anýlarla dolu olan
Evinden, yurdundan ayrýlýk
inan düþmanýný bile özletiyor,
Kalabalýk sokaklarda ki, yalnýzlýk
*
Ah o eski komþular,
Þimdi olacak ki yanýnda
Oturup memleket düzelteceksin,
Çayý yudumlayarak karþýdaki parkta
Ama heyhat nafile…Yalnýzým yine sokakta
*
Yaþlýlýk, ah yaþlýlýk
kopardý beni öz yurdumdan
Ýki kelam edecek bir dost yok
Koskoca þu apartmandan
*
Apartmanlarda bedenler ýsýnýyor,
lakin gönüller soðuk mu soðuk
Dokunuyor insana bu yaþtan sonra,
Demir parmaklý balkonlara mahkumluk
*
Torunlar internete,
Anneleri dizilere, babalarý spora esir
Bu ortamda bende balkona mahkumum
Beni en iyi sen anlarsýn demi cancaðýzým,
Balkon mahkumiyetinden kurtulmam için,
Tek çare sana kavuþmam lazým
*
Aslýnda çocuklarda üzülüyor, bakýnca halime
Arada bir lanet okuyorlar apartmandakilere
Lakin kimsenin umurunda bile deðil,
Herkes yine bildiðini yapýyor.
Ýþin özü, köyden uzaklarda
Balkonlara mahkum olmak,
Ýnsaný daha da yýpratýyor,
Kimseye diyemesem de,
Ýçin için AÐLATIYOR..!
(Mahir Odabaþý)
MHP'nin Dodurga
adayý belli oldu
Milliyetçi Hareket Partisi
Dodurga Belediye Baþkan
adayý belli oldu. MHP Dodurga'dan Belediye Baþkan
adayý olarak Nuri Aydýn'ý
gösterdi.
Nuri Aydýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýdari ve Mali Ýþler
Þubesinden emekli.
TEK
YILDIZ
11 ÞUBAT 2014 SALI
HABER
5
Otopark hayal mi gerçek mi?
Nadir Yücel
Çorum Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde iken
Belediye tarafýndan yapýlan imar deðiþikliðinde ' Park ve Otopark' olarak iþaretlenmesine müteakip iki kurum arasýnda yapýlan anlaþma ile bu yer
Trampa ile belediye ye geçmiþti.
Ýl Genel Meclisi Kararý içerisinde Bu yerin otopark ve üzeri yeþil park yapýlabilir maddesinin yaný
sýra Ýl Genel Meclisi kararý içerisinde de amacýna
uygun bina yapýlmaz bölümü de yer alýyor. Belediye ise resmi internet sitesinde daha önce yapýmý ile
ilgili olarak ' Yer altý Otopark ve Park' yapýlacaðý
duyurusuna raðmen bu yerin yýkýlmasýndan sonra
Yer altýna Otopark inþaatý yapmadan üzerine deðiþik bir bina yaparak Park þeklinde tamamlanmasýna isehýzla devam ediliyor. MHP Çorum Belediye
baþkan adayý Av. Ercan Daþdan'ýn ise suç duyurusunda bulunarak bu konuyu yargýya taþýyacaðý bilgisine ulaþýldý. Çorum Belediyesi ve Çorum Ýl Özel
idaresi tarafýndan yapýlan sözleþme de Madde 2. de
ise Otopark ve Park hükümleri ve yine Dayanak
bölümü 1. Madde de Park ve Otopark konulu yazýsý da açýkça yer alýyor. Sözleþmenin Resmi imza sorum-
lularý ise Belediye Baþkaný ve Vali olup Ýmza Vali
Nurullah Çakýr döneminde atýldý. Ancak Devletin
devamý esastýr dan hareketle sözleþmenin takibi
adýna doðal olarak sorumlusu Vali Sabri Baþköy
kabul ediliyor. Binanýn Ýnþaat yapým künyesinde de
Park ve Otopark yazýsý yer almasýna raðmen otopark yapýmýnýn þu ana kadar pas geçilmesi ve yapýlanmevcut iþin 30 Mart Seçimlerine yetiþmesi adýna yer altýna otopark yapýmýndan vazgeçilerek
mevcut hali ile tamamlanmasýna çalýþýldýðý þeklinde yorumlanýyor.
KETEM'den kansere karþý
bilinçlendirme seminerleri
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Kanser
Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezi, Dünya Kanser Günü Dolayýsýyla
eðitim seminerleri düzenledi.
"Kanserde Doðru Bilinen Yanlýþlar"
konulu seminerler Velipaþa Konaðý'nda,
Palabýyýk Köyü Derneði ve Konaklý Köyü'nde gerçekleþtirildi. KETEM ekipleri,
eðitim için gidilen Konaklý Köyü'nde ayrýca 76 kiþiden smear örneði alarak kanser
taramasý da yaptý.
KETEM sorumlu hekimi Dr. Memnune Metin Yalçýn'ýn konuþmacý olarak
katýldýðý seminerlere ilgi yüksek oldu.
Dr. Memnune Metin Yalçýn, konuþmasýnda kanserin vücuttaki geliþimi ve
hücrelere olan etkilerini anlatarak, hastalýðýn belirtileri ve korunma yollarý
hakkýnda da bilgiler verdi. Seminerler,
katýlýmcýlarýn soru ve görüþlerinin alýnmasý ile sona erdi.
Yasin YÜCEL
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle kentin bazý bölgelerinde elektrik kesintisi yapýlacaðý ifade edildi.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre kesintinin yapýlacaðý tarih, saatler ve etkilenecek yerler þöyle:
13.02.2014 tarihlerinde 07.00-16.00 saatleri
arasýnda: Osmancýk Caddesi, Varinli Caddesi, Tarakcý Sokaklar, Osmancýk Sokaklar ve Selimiye
Sokaklar.
13.02.2014 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri
arasýnda: Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi,
Kredi Yurtlar Kurumu, Akþemsettin Öðrenci Yurdu ve Endüstri Meslek Lisesi Öðrenci Yurdu.
13.02.2014 tarihinde 12.00-17.00 saatleri arasýnda: Aliki Mahallesi, Eskiekin, Kazýklýkaya, Turgut, Hacýmusa, Kutluca, Yaydiðin, Karacaköy.
Fatma Baþköy'den Sevgi Evleri'ne ziyaret
Vali Sabri Baþköy'ün eþi
Fatma Baþköy geçtiðimiz hafta
sonu Kýz Sevgi Evleri ve Erkek
Sevgi Evlerini ziyaret ederek buralarla kalan çocuklarla kahvaltý yaptý.
Fatma Baþköy ziyaretinde çocuklarýn
birinci dönem sonu baþarýlarýný da
deðerlendirdi.Onlarla birlikte kahvaltý yaparak, tek tek ilgilenen Baþköy çocuklarýn isteklerini dinledi ve
tavsiyelerde bulundu. Baþköy, çocuklarla satranç da oynadý.
Fatma Baþköy'e ziyaretlerine Ýl
Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Ýl Jandar-
ma Komutanýnýn Ahmet Çelik'in eþi
Leyla Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve
kuruluþ müdürleri de katýldý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
11 ÞUBAT 2014 SALI
HABER
6
DÜNYA KANSER GÜNÜ
Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen
ölümler sýralamasýnda kalp ve damar hastalýklardan sonra
ikinci ölüm sebebi olmasý açýsýndan önemli bir halk saðlýðý
problemidir. Özellikle ortaya çýkýþýnýn önlenebildiði, taramalarla ölümün yok edilebildiði ve erken tedavinin yaþam
kalitesine çok þey katabildiði kanser türlerini göz önüne
alýrsak korunmanýn önemi artmaktadýr. Ülke genelinde yýlda yaklaþýk 170.000 kiþiye kanser teþhisi konulmaktadýr.
Kanserli olgularýn yaklaþýk üçte ikisi erkeklerde görülmektedir. Bölge ya da þehirlerimiz arasýnda kanser sýklýðý açýsýndan anlamlý farklýlýklar yoktur. Bununla beraber, ülkemizdeki kanserlerin önemli bir kýsmý sigara ve obezite ile
iliþkilidir. Doðru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte
biri önlenebilir. Çevresel etkenler kanser oluþumunun
%90-95'inden sorumludur. Kötü beslenme, hareketsiz yaþam, tütün kullanýmý, alkol kullanýmý, güneþ ýþýðýnýn zararlý etkilerine uzun süre maruz kalma gibi kanser oluþumunda etkisi olan çevresel etkenler kanser görülme sýklýðý artýrýr. Dolayýsýyla saðlýklý yaþam davranýþlarý ile kansere karþý
korunabilir, ayrýca tarama programlarýna katýlarak erken
teþhisle yaþam süremizi uzatabiliriz.
Ülkemizde, Kanser Daire Baþkanlýðýmýzýn da üyesi olduðu Dünya Kanser Teþkilatý (UICC) (http://www.worldcancerday.org/) geçen yýl olduðu gibi 2014 Dünya Kanser
Günü'nde de kanser hakkýnda yanlýþ bilinenler temasý üzerinde durmaktadýr. Ülkemizde de, dünya genelinde kanser
konusunda bazý yanlýþ bilinen doðrularý vurgulamak gerekmektedir. Bunlar;
Kanserin belirti ve bulgusu var mýdýr? : Pek çok kanser
için, uyarýcý belirti (kiþinin kendinde hissettiði) ve bulgular
( hekimin kiþide tespit ettiði ) vardýr.Bu iþaretler izlenerek
erken teþhis mümkün olabilir, erken teþhisin faydalarý zaten tartýþma konusu bile olamaz.
Kanser bulaþýcý mýdýr? : Kanser hastalýðý bulaþýcý deðildir. Bu nedenle, kanserli hasta ile iletiþime geçmek, yakýnýnda bulunmak, elini sýkmak diðer insanlarý kansere yakalanma açýsýndan riske atmaz. Bununla birlikte, seyrek de
olsa, virüslerin neden olduðu bazý kanser türleri bulunuyor.
Belli durumlarda bu virüsler bulaþabilir ve o zaman kanser
olma riski artabilir. Bunlarýn baþýnda gelen HPV virüsüyle
geliþen rahim aðzý kanseri riski ise son yýllarda kullanýlan
aþý ile artýk azalýyor.
Kanser hastasý olan ebeveynin çocuðunda da kanser
geliþir mi? : Bu bilgi de genel anlamda doðru deðildir. Bazý kanser türlerine kalýtsal yatkýnlýk ve genetik geçiþ bilinmektedir. Bazý kalýn barsak kanserleri gibi. Ama bu genellenemez. Bazen de ailesel yatkýnlýklar söz konusu. Örneðin, meme kanserlerinin yüzde 5-8'inin kalýtsal olduðu biliniyor. Yani, çok özel durumlar dýþýnda, ebeveynin kanser
olmasýna baðlý olarak çocuklarýnda da kanser görüleceði
yolunda bir kural bulunmuyor.
Saç boyasý, parfümler gibi dýþ etkenler kanser yapar
mý?: Her türlü toksik maddenin vücudumuzdaki hücreler
ve DNA'larý üzerinde etkisi vardýr. Toksik maddelerden ne
kadar uzak durursak o kadar saðlýklý yaþayabiliriz. Bununla birlikte, saç boyasý ve deodorant gibi kozmetik maddelerin kanser geliþmesiyle iliþkisi kanýtlanmýþ deðildir.
Pozitif düþünceyle kanseri yenmek mümkün mü? :
Kanser tedavisinde pozitif düþünce son derece önemli olsa
da tek baþýna yeterli deðildir. Önemli olan, hastalarýn hem
fiziksel hem de ruhsal saðlýklarýnýn tedavi süresince korunabilmesidir. Özellikle de cerrahi giriþim, ilaç tedavisi ve
radyoterapi sýrasýnda hastanýn psikolojik durumu korunup,
pozitif düþünceye sahip olmasý saðlandýðý zaman sonuçlar
çok daha iyi oluyor.
Kanser olduðu hastaya söylenmemeli mi? : Hasta yakýnlarýnýn, "morali bozulur, daha kötü olur" inancýyla hastadan tanýyý saklamaya çalýþmasý yanlýþ bir düþüncedir.
Akli yetileri yerinde olmak koþuluyla, hastaya tüm gerçek,
kendisinin talep ettiði kadar ve doðru bir þekilde verilmeli,
tedavi seçenekleri hasta ile paylaþýlmalý ve yapýlacaklar için
rýzasý alýnmalýdýr.
Kanserde cerrahi iþlemler hastalýðýn yayýlýmýný artýrýr
mý? : Bu da son derece yersiz bir inanýþtýr. Birçok kanser
türünde en etkin tedavi, cerrahi tedavidir. Hastalýklý organýn ya da tümörün çýkarýlmasý, hastanýn çok daha uzun süre yaþamasýný ve hastalýðýn geri gelme riskinin anlamlý olarak azalmasýný saðlýyor.
Biyopsi yapmak kanserin yayýlýmýný hýzlandýrýr mý? : Biyopsiler, hastalýðýn tanýsýný koymak ve tedavisini planlamak için olmazsa olmaz giriþimlerdir. Hastalarda zaman
zaman biyopsi yapýldýðýnda hastalýðýn sýçradýðý, kötüleþtiði
ya da daðýldýðýna iliþkin korkular ortaya çýksa da bu korkularý destekleyen bilimsel çalýþmalar bulunmuyor.
Bir kere kanser olduktan sonra iþe dönmek mümkün
mü ? : Artýk birçok kanser hastasý, tedavi tamamlandýktan
sonra yaþýtlarý kadar yaþam þansýna sahip oluyor. Örneðin
meme kanserinde, özellikle erken evrede yakalanan hastalarda tedavi tamamlandýktan sonra hastalýðýn yeniden ortaya çýkma olasýlýðý son derece düþüktür. Tiroid kanseri,
deri kanseri kanserlerde tam þifa sunmak mümkündür.
Hedef, hastalarýn tedavi sonrasý normal yaþamýna dönmeleridir.
Erkekler meme kanseri olur mu? : Her 100 meme kanseri hastasýndan birisi erkektir. Özellikle ailelerinde kalýtsal meme kanseri olan erkeklerde meme kanseri daha sýk
görülür. Bu nedenle erkekler de memelerinde bir kitle fark
ederlerse zaman kaybetmeden bir hekime müracaat etmeliler. Kronik kabýzlýk çekenler kolon kanseri olur mu? : Kabýzlýk ile kolon kanseri veya rektum kanseri arasýnda herhangi bir neden-sonuç iliþkisi olduðunu gösteren bilimsel
bir çalýþma bulunmuyor. Bununla birlikte, barsak alýþkanlýklarýnýn, kiþisel düzenin nedensiz bir þekilde deðiþmesi bir
kalýn barsak belirtisi olabilir ve buna dikkat edilmelidir.
Kanser türlerinin en az üçte biri önlenebilir olmakla beraber, bütün insanlar kanýtlanmýþ ve etkin kanser tedavisini eþit koþullarda ve herhangi bir bedel ödemek zorunda
kalmadan alma hakkýna sahiptir. Kanser Erken Teþhis ve
Tarama Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak Meme
kanseri için 40-69 yaþ aralýðýna Mamografi çekimi, Rahim
Aðzý kanseri için 30-65 yaþ aralýðýna Smear alýmý ve Kolorektal kanserde de 50-70 yaþ aralýðýna Gaitada Gizli Kan
Testi yapýlarak erken teþhis saðlanmaktadýr.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Tarihi cami yeni yerinde
Ýskilip ilçesine baðlý Saraycýk köyünde atýl durumda olan
ve tamamý çivi kullanýlmadan yapýlan cami ilçeye getirildi.
80 yýl önce yapýldýðý tahmin edilen çivisiz cami belediyenin restorasyon atölyesindeki çalýþmalarý sonucunda ilçe
merkezindeki Meydan Mahallesine kurulurken caminin adý
da ''Tavukçu Hocaefendi'' olarak belirlendi.
Yüz kiþilik kapasitesi olduðu belirtilen ahþap cami Meydan Mahallesi'ndeki vatandaþlarýn ýsrarý üzerine mahalleye
kurulmasýna karar verildi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, caminin restore
edilerek Meydan Mahallesine kurulduðunu söyledi.
Sezer, caminin tamamen ahþap olduðunu ve çivi kullanýlmadan yapýldýðýný aktardý. Yaptýklarý çalýþmalar neticesinde
caminin Meydan Mahallesinde dere yataðýna kurulduðunu
ifade eden Sezer, ilçeye hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.
Haber Servisi
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Kurþun'dan esnaf ziyaretleri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Osmancýk Belediye Baþkan adayý
Haydar Kurþun, esnafýn ülke ekonomisinin bel kemiði ve lokomotifi olduðunu söyledi.
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaret etmediði esnaf kalmayacaðýný
kaydeden Haydar Kurþun, Yazý Mahallesi Þehit Pilot Üst. Sabahattin
Üremiþ ve Org. Ahmet Çörekçi Caddelerinde bulunan çarþý esnaflarý ziyaret etti. Belediye baþkaný olduðunda
büyümek isteyen esnafa destek vereceklerini ve desteklerini esirgemeyeceklerini belirten
Kurþun, "Biz belediyeye geldiðimizde büyümek isteyen ancak yol kenarýna sýkýþmýþ esnafýmýza kolaylýk saðlamak adýna, sektörsel organize sanayi bölge-
HDP'den KESK'e ziyaret
Halkýn Demokrasi Partisi(HDP) Belediye Baþkan adayý Erdoðan
Bolat, Kamu Emekçileri Sendikasý(KESK)'ný ziyaret etti. Demokratik bir yerel yönetim ve demokratik bir seçim için çalýþtýklarýný belirten HDP Belediye Baþkan adayý Erdoðan Bolat, halkçý bir belediye, halkýn yönettiði bir belediye için çaba harcadýklarýný söyledi.
Bolat, "Halkýn yönettiði bir belediyede eþ baþkanlýk sistemi de olacak.
% 50'si kadýndan olan bir eþ baþkanlýk sistemi. Halkýn meclisini oluþturacaðýz. Burada halktan insanlarda olacak, sivil toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri de olacak. Demokrasiyi birlikte kuralým birlikte yaþatalým"
dedi.
KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek ise, ziyaretten duyduðu
memnuniyet dile getirerek teþekkür etti. Yasin YÜCEL
leri kuracaðýz. Ticaretini yol kenarýndaki yerinde
sürdürmek isteyen esnafýmýza da altyapý desteði vereceðiz. Biz esnafýmýzý nerede büyümek istiyorsa
orada destekleyeceðiz" dedi. Uður ÇINAR
Vali Büyük'ten
Milli Eðitim Müdürü
Büyük'e tebrik
Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Çorum Milli
Eðitim Müdürlüðüne atanan
Seyit Ali Büyük'e hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu.
Vali Mustafa Büyük, Ýl Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük'e yeni görevinin hayýrlý olmasýný temenni ederek, baþarýlar diledi.
Seyit Ali Büyük ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Vali Mustafa Büyük'e teþekkür etti. Haber Servisi
YILDIZ
TEK
11 ÞUBAT 2014 SALI
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Türk Eðitim Sen'den
yasa tasarýsýna tepki!
DYP'nin Baþkan adayý Çabuk
30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlere kýsa bir
süre kala siyasi partiler adaylarýný açýklamaya devam ediyor.
Genel Baþkanlýðýný Av Çetin Özaçýkgöz'ün
yaptýðý Doðru Yol Partisi'nin (DYP) Çorum Belediye Baþkan adayý Yýldýrým Çabuk oldu.
Yýldýrým Çabuk beraberinde DYP Ýl Genel
Türk Eðitm Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan,
Hükümetin TBMM'ye sevk ettiði "Dershane Yasa Tasarýsý"nýn eðitim camiasýnda bomba etkisi yarattýðýný
hemde her zaman olduðu gibi yine kapalý kapýlar ardýnda
hazýrlanan bu tasarýda asla kabul edemeyecekleri noktalar
yer aldýðýný söyledi.
Sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Mahmut Alparslan,
TBMM'ye sevk edilen yasa tasarýsýnda þiddetle karþý
çýktýklarý dershane öðretmenlerinin Milli Eðitim Bakanlýðý
kadrosuna alýnmasý konusununda yer aldýðýný ifade ederek, "Türk Eðitim Sen olarak dershane öðretmenlerinin
KPSS'siz, sözlü sýnavla MEB kadrolarýna alýnmasýnýn yýllarca KPSS'ye giren, öðretmen olamadýðý için intihar eden,
alýn teri ve gözyaþý döken öðretmenlere ciddi bir haksýzlýk olacaðýný defalarca dile getirmiþtik. Peki þimdi haksýzlýða uðrayan yüz
binlerce öðretmen ne yapacaktýr? Kime sýðýnacaktýr? Üstelik MEB'de var olan torpil ve
adam kayýrma furyasý bugüne kadar tertemiz yapýlan öðretmen atamalarýna da sýçrayacaktýr. 6 yýlýný dolduran dershane öðretmenlerinin KPSS'siz mülakatla MEB kadrosuna alýnmasý, Hükümetin, kendi adamlarýný hiçbir kritere baðlý kalmadan, sýrf yandaþý
diye MEB'de istihdam etmesi anlamýna gelecektir. Bu uygulama ile atama bekleyen
350 bin öðretmenin ahý Hükümetin ve Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn üzerinde olacaktýr" dedi. Bunun dýþýnda yasa tasarýsýnda çok tehlikeli bir hususun daha yer aldýðýný kaydeden
Alparslan, "Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn okul
yöneticilerine getirdiði sözlü sýnavlarda dönen dolaplar kamuoyunun malumudur.
Yandaþlara sözlüden yüksek puanlar verilirken, yandaþ olmayanlara düþük puanlar verilerek, onlarýn
okul yönetici olmalarý engellenmiþtir. Dolayýsýyla Hükümet, aday öðretmenlere getirilen bu kriterleri yine kendi
yandaþlarýný korumak, kollamak, onlarý öðretmen yapmak,
kendinden olmayanlara ise yaþama hakký tanýmamak için
getirmiþtir. Bununla birlikte, ideolojik, siyasi anlayýþlar ve
ahbap-çavuþ iliþkileri ön plana çýkacaktýr. Siyasi iktidar istemediði öðretmenin stajyerliðini kaldýrmayabilecektir.
Dershaneler Yasa Tasarýsýnda yer alan bu madde kabul
edilemezdir ve KPSS'ye girerek öðretmen olmaya hak kazanmýþ kiþilere yapýlan büyük bir hakarettir. Üstelik bu durum, öðretmenlerin 657 sayýlý DMK dýþýna çýkarýlmasý anlamýna gelmektedir. Türk Eðitim Sen olarak öðretmenlere
ölümü adres gösteren bu maddeyi asla kabul etmeyeceðimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Öðretmenlerin iþ güvencesini elinden almaya çalýþan, kendinden olmayan öðretmenleri kapý önüne koymayý hedefleyen, öðretmenlerin
kazanýlmýþ haklarýna vicdaný sýzlamadan dokunan Bakanlýk her türlü gerginliðe hazýr olmalýdýr.
Yasa tasarýsýnda dikkat çeken bir baþka husus da 4 yýl ve
üzeri sürelerle okul müdür ve yardýmcýsý olanlarýn, bu görevlerinin 'hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn' sona ereceðidir. Bilindiði gibi okul müdür yardýmcýlarý yazýlý sýnav, okul
müdürleri de yazýlý ve sözlü sýnav sonucuna göre atanmaktaydý. Ayrýca 5 yýl ayný okulda bulunun okul müdür ve
müdür yardýmcýlarý rotasyona tabi tutulmaktaydý. Yasa tasarýsýnda "Okul ve kurum müdürleri, Ýl milli Eðitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Baþyardýmcýsý ve Yardýmcýlarý ise Okul kurum veya okul müdürünün inhasý ve Ýl Milli
Eðitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafýndan dört yýllýðýna görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandýrýlmasý, süresi dolanlarýn yeniden görevlendirilmesi ile bu fýkranýn uygulanmasýna iliþkin diðer
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fýkra kapsamýndaki görevlendirmeler özlük haklarý, atama ve terfi yönünden kazanýlmýþ hak doðurmaz" denilmektedir. Yani
bu þu anlama gelmektedir: Okul müdür ve müdür yardýmcýlarý bundan sonra sýnav sonuçlarýna göre görevlendirilmeyecektir.
Okul müdürleri Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðünün, Müdür Baþyardýmcýsý ve Yardýmcýlarý da
okul/kurum müdürünün inhasý ve
Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi
ile Vali tarafýndan 4 yýllýðýna görevlendirilecektir. Görev süresi
sona eren okul müdür ve müdür
yardýmcýlarýnýn keyfi bir þekilde ya
görevleri sona erdirilerek, bu kiþiler öðretmenliðe dönecek ya da
görevlerine devam edeceklerdir.
Burada da okul müdür ve müdür
yardýmcýlarýnýn kaderi Ýl Milli Eðitim Müdürlerinin ve Valilerin yani
Hükümetin iki dudaðý arasýnda
olacaktýr. Kendilerine biat edenler, yandaþlar, torpilliler okul müdür ve müdür yardýmcýsý olarak 4
yýlýn ardýndan bir dört yýl daha görev yapacak, ancak Hükümetin emir kulu olmayanlarýn görevlerine son verilecektir. Böylece liyakatli, ehil okul müdür ve müdür yardýmcýlarý devri son bulacak, torpili olanýn sýrtý yere gelmeyecek, yandaþlar padiþah olacaktýr. Bu madde ile birlikte 100
bin okul yöneticisinin görevi sona erdirilecektir. Bu durumda akýllara "AKP kendi devletini mi kurmaktadýr?" sorusu gelmektedir. Bu insanlarýn sosyal statülerini bir kanunla, bir kalemde nasýl ellerinden alabilirsiniz? Ne yazýk
ki üst yönetimlere, iktidara biat eden yönetici profili gelmektedir. Bu minvalde Türk Eðitim Sen, genel olarak
olumsuz bulduðu bu rezalet yasa tasarýsýný protesto edecektir. Gerekirse 800 bin öðretmen ile birlikte her türlü eylemi meþru göreceðiz. 'Bakan koltuðu' bundan sonra Milli
Eðitim Bakaný Nabi Avcý'ya çivi gibi batacaktýr. Bakan ve
Müsteþar o koltuklarda rahat oturamayacak, sýnýrsýz yetki
ile Bakanlýkta istediði gibi at koþturamayacaktýr. Hükümet
bilmelidir ki, Milli Eðitim Bakanlýðý kimsenin tekelinde deðildir. Bakanlýk ve Hükümet istiþare yapmadan, kapalý kapýlar ardýnda alelacele kanun ve yönetmelikler çýkaramaz.
MEB'i, tüm eðitim çalýþanlarý ile birlikte yönetemiyorsanýz,
o koltuklarý da bir an önce býrakmalýsýnýz."
Kubilay Kaan YÜCEL
Meclisi adayý Latif Gökkaya ve DYP MKYK Üyesi
Yavuz Çabuk ile gazetemizi ziyarete etti.
Çabuk, seçilmesi haline Kültür Sitesi yerine yapýlan yeni binayýda yýkarak tamamen park yapacaðýný söyledi. Çabuk, ayrýca fakirden de su parasý
almayacaklarýný kaydetti ve otoprak sorunun çözeceklerini dile getirdi. Haber Servisi
Fýndýk'tan sanayi esnafýna teþekkür
Yerel seçimleri için AK Partiden Osmancýk Belediye Baþkan aday adayý olan Salih Osman Fýndýk, aday adaylýðý sürecinde kendisine gösterilen
ilgiye teþekkür etmek için Osmancýk Küçük Sanayi Sitesi esnafýný ziyaret etti. Kendisine bu süreçte
gösterilen ilgiye ve desteðe müteþekkir olduðunu
belirten Fýndýk esnafýn yalnýzca seçim döneminde
deðil her daim yanýnda olduðunu, amacýnýn Osmancýða ve Osmancýk halkýna hizmetten ibaret
olduðunu belirtti. Partisinin tercihine saygý duy-
duðunu belirten Fýndýk, "Bizler 12 yýllýk AK Parti
iktidarýnda ülkemizin nereden nereye geldiðini,
saðlýkta, eðitimde ve diðer alanlarda ülkemizin çað
atladýðýna hep beraber þahitlik ettik. Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan gece gündüz demeden ülkemizin geleceði ile ilgili durmadan yorulmadan çalýþýyor, bizede Baþbakanýmýza destek olmak ve hizmetleri en doðru þekilde anlatmak ve
aktarma düþer" diyerek yerel seçimlerin þimdiden
hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Haber Servisi
Havalar
ýsýnacak
Karadeniz Bölgesinde hava
sýcaklýklarý hafta sonuna kadar
mevsim normallerinin üzerinde
seyredecek. Çorum'da da hafta içinde
sýcaklýklar yükselecek.
Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Karadeniz Bölgesinin Salý gününden itibaren hafta sonuna kadar, Akdeniz üzerinden gelen,
Kuzey Afrika kaynaklý sýcak hava dalgasýnýn
etkisi altýna gireceði belirtildi.
Sýcak hava dalgasý nedeniyle sýcaklýklar bölge genelinde kademeli olarak 4 ila 6 derece ar-
tarak, mevsim normallerinin 8 ila 10 derece
üzerinde seyredeceði tahmin ediliyor.
Hafta boyunca il merkezlerimizde beklenen
en yüksek sýcaklýklarýn ise Samsun ve Ordu'da
21, Amasya'da 20, Tokat'ta 19, Sinop'da 17,
Kastamonu ve Çorum'da ise 16
derece olmasý bekleniyor. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
YAÞAM
11 ÞUBAT 2014 SALI
8
Ýþtahsýz çocuðun ailesi TV
Karþýsýnda yemek yememeli
Dostlar Alýþveriþte Görsün
Nasreddin Hoca ibadette
ihlâsýn önemini anlatýr: "Huþu
ile ibadetinizi yapýn. Esas kâr
ondadýr. Yoksa riya karýþan
ibadetle kâr deðil, belki de zarar
edersiniz" diye vaazlarýnda
anlatýrmýþ. O kadar zahmete
katlanýyorsunuz kârlý çýkmalýsýnýz dermiþ.
Cemaatin kayýtsýzlýðý
karþýsýnda bu hususu çarpýcý bir
misalle onlara anlatmak istemiþ.
Evlerden yumurtanýn
dokuzunu bir akçeye almýþ.
Pazara götürüp, onunu bir akçeye satmýþ.- "Bu ne biçim
ticaret, Hoca !" demiþler.
- "Bir öteki satýcýlara bakýn,
bir de bana" demiþ, "amacým
kazanmak deðil, yeter ki dostlar
alýþveriþte görsün."
Kelime Avý
Ailelerin çocuklar üzerinde yaþadýðý en büyük
sýkýntýlardan biri þüphesiz yemek saatidir. Birçok
çocuk anne ve babasýný peþinde koþturur, yemek
yememek için saklanacak yer arar. Ailelere televizyon önünde yemek yemenin zararlarýný hatýrlatan uzmanlar, çocuðun doymasý ile midesinin
dolmasýnýn farkýna dikkat çekiyor.Birçok
ebeveynin ortak düþüncesi çocuðunun hiçbir þey
yemediðidir. Kimi aileler bu durumda televizyon,
internet ya da cep telefonuyla çocuðun dikkatini
çekerek yemek yedirmeye çalýþýr. Oysaki çocuðun
tokluða ulaþmasý için dikkatini yemek üzerinde
toplamasý gerekiyor. Çocuðun doymasý ile
midesinin dolmasýnýn ayný olmadýðýný ifade eden
Beslenme ve Diyet Uzmaný Hayrettin Mutlu’ya
göre önemli olan çocuklara sofranýn sevdirilmesi.
Mutlu, çocukta sevdiði insanlara benzeme arzusu
olduðunu ve anne-babanýn TV karþýsýnda yemek
tüketmesi halinde çocuðun da bu þartlarýn oluþmasýný isteyeceðini belirtiyor. Teknolojik uyaranlarýn çocuklarda dikkat daðýnýklýðýna sebep olacaðýna dikkat çeken Mutlu, ‘Çocuk yemek mi
yesin, TV’deki durumlarý mý algýlamaya çalýþsýn?’
sorusunu yöneltiyor.Yemeðin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir olay olduðunu dile getiren
Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmaný Hayrettin Mutlu ise
þu uyarýlarý yapýyor: “Çocuk yemek yemeyi
öðrenirken ayný zamanda sosyal olmayý da
öðrenmeli. Yemek ile bire bir dikkat kesilmesi
yemeðin psikolojik yönüyle de tanýþmasýný
saðlar. Çocuðu yemek yemenin sosyal boyutun-
dan uzaklaþtýrmak için teknolojiyi kullanmak sýklýkla karþýlaþtýðýmýz bir durum. Bir de anne ve
babalar çocuklarýnýn yemek yememe nedeninin
kendilerinden kaynaklanabileceðini aklýna bile
getirmiyor. Oysaki yemeði zorla tüketen çocuk
19:55
ailesinin daha çok ilgisini çekmeye çalýþýyor olabilir. Doyma halk arasýnda ‘gözü tok’ olmaya
benzer. Yiyeceklerdeki tat ve lezzet öðeleri, dile
temas ederek beynin ilgili bölümüne tokluk horYerli Dizi
monlarý salgýlar.”
Çocuklar için beslenme ipuçlarý
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
Çocuðunuzun nasýl beslenmesini
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
istiyorsanýzsiz de öyle beslenin.
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl
etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi
Mutlaka günde 2-3 bardak süt
bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere
veya süt
grubu
tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ
besin tüketmesini saðlayýn.
eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merMutlaka günde 3-5
daneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mekporsiyon meyve tüketin ve tükettirin.
tuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý
Þerbetli tatlýlar yerine sütlü
yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli
tatlýlarý tercih edin.
arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide
görecek.
Kolalý içecekler ve
kýzartýlmýþ yiyecekler yerine
ayran ve fýrýnda piþirilen
yiyecekleri tercih edin.
Çocuðunuzun mutlaka
bir spor dalýyla uðraþmasý
konusunda destekçisi olun.
Hafta sonlarý ve tatil
dönemlerinde eve kapanmak
20:00
yerine hareketli programlar yapýn ama
unutmayýn alýþveriþ merkezi
gezmek hareketli bir plan deðildir.
Seksenler
Þurup öksürüðü artýrabilir
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Çocuklarda öksürük özellikle bahar ve
kýþ aylarýnda en sýk görülen þikayetlerdendir. Öksürük hastalýk deðil, çeþitli saðlýk
sorunlarýnýn bir belirtisidir.Bu rahatsýz edici
durum geniz akýntýsý gibi basit nedenlerden
kaynaklanabileceði gibi, alt solunum yolu
hastalýklarýnýn da habercisi olabilir.
Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Saðlýðý
ve Hastalýklarý Bölümü’nden Uz. Dr. Aslý
Toros, çocuklarda öksürük hakkýnda bilgi
verdi.
ÇOCUÐUNUZU GÖZLEMLEYÝN
Kýþ aylarýnda çocuklarda en çok görülen
öksürük
aslýnda
vücudun
savunma
mekanizmalarýndan biridir. Yabancý bir
maddenin (örneðin toz polen küçük bir
besin parçasý gibi) solunum yoluna kaçmasý
durumunda öksürük refleksi devreye girerek
bu maddeyi dýþarý atmaya çalýþmaktadýr. 2
haftadan kýsa süren öksürüklerin en sýk
sebebi grip nezle veya soðuk algýnlýðý gibi
üst solunum yolu enfeksiyonlarýdýr. 3-12
haftadan fazla devam eden öksürük ise alt
solunum yolu hastalýklarýnýn belirtisi olabilmektedir. Öksürüðün çocuklarda 2 haftadan kýsa süreli olmasý akut, 3-12 hafta
devam etmesi ise kronik olabileceðini
göstermektedir.
BURUN AKINTISI HAPÞIRIK
VE KAÞINTI ALERJÝK
ASTIM BELÝRTÝSÝ
Öksürüðün sebebinin belirlenmesinde
görülen diðer bulgular çok önemlidir. Ateþ,
hýrýltý, nefes darlýðý ile sýk nefes alma, bronþit
veya zatürre gibi ciddi hastalýklarýn belirtisi
olabilmektedir. Özellikle bahar aylarýnda
burun akýntýsý, hapþýrýk, burunda kaþýntý ile
birlikte gece belirginleþen öksürükler saman
nezlesi veya alerjik astým ile iliþkili olabilmektedir.
BÝLÝNÇSÝZ KULLANILAN
ÞURUP ÖKSÜRÜÐÜN
ÞÝDDETÝNÝ ARTIRABÝLÝR
Bebeklikten baþlayarak sýk tekrarlayan
hýþýltý ataklarý ile seyreden tablolarda; reflü
ve alerji, gibi kronik ve ilerleyici hastalýklar
düþünülebilmektedir. Vücudumuzun önemli bir savunma mekanizmasý olan öksürük
uzadýðý durumlar çeþitli hastalýklarýn belirtisi
olabilmektedir. Öksürük gözlenen bir
çocukta uzman fikri alýnmadan öksürük
kesici ya da antibiyotik türü ilaçlarla tedavi
yolu izlemeye çalýþmak doðru bir yaklaþým
deðildir. Kuru bir öksürükte, öksürük söktürücü þurup kullanýmý öksürüðün þiddetinin artmasýna neden olabilmektedir.
Öksürük asla ihmal edilmemesi gereken bir
belirtidir.
DENGELÝ BESLENME VE BOL
SIVI ALIMI ÖNEMLÝ
Burun akýntýsý, hafif öksürük gibi belirtiler baþladýðýnda; çocuðun dengeli beslenmesi ve bol sývý almasý saðlanmalýdýr. Bu
duruma eþlik eden ateþ, hýrýltý, nefes darlýðý
gibi bulgular varsa vakit kaybetmeden çocuk
doktoruna baþvurmak en doðru yaklaþým
olacaktýr.
BU BELÝRTÝLERÝ ÖNEMSEYÝN
• Öksürük kriz þeklinde geliyorsa,
• 3 günden uzun sürdüyse,
• Ateþle beraber seyrediyorsa,
• Gece uykusunu ve günlük yaþamýnýzý
etkiliyorsa,
• Sýk sýk tekrarlanýp nefes alýp verme
zorlaþýyor ise doktora baþvurulmasý
gerekmektedir.
BALIKLI BOHÇA
Lady Gaga
Stefani Joanne Angelina Germanotta
bilinen sahne adýyla Lady Gaga, ABD'li
þarkýcý, söz yazarý, kayýt prodüktörü,
aktivist, moda tasarýmcýsý ve oyuncu.
Hâlen yaþadýðý New York'ta doðup
büyüdü[1] ve müzik kariyerine odaklanmadan önce Katolik bir kýz okulu ile
sonrasýnda New York Üniversitesi'nde
öðrenim gördü. Þarký söylemeye
Manhattan'da bir rock müzik sahnesinde baþladý. Daha sonralarý 2007'de
Interscope Records'un bir alt þirketi olan
Streamline Records ile anlaþtý. Buradaki
ilk döneminde diðer sanatçýlar için söz
yazan Gaga, bir süre sonra Akon'ýn
ilgisini çekti. Gaga'nýn müzikal ve vokal
yeteneðini beðenen Akon, onu yeni kurduðu Kon Live Distribution adlý müzik
þirketinin kadrosuna kattý.Sanatçýnýn
Aðustos 2008'de çýkan ilk stüdyo albümü
The Fame eleþtirmenlerin beðenisini
kazandý, ticari bir baþarý yakaladý ve
dünya genelindeki listelerde birinci oldu.
Albümden çýkan "Just Dance" ve "Poker
Face" single'larý uluslararasý baþarýlar
elde ederek baþta Billboard Hot 100
olmak üzere birçok ülkede bir numaraya
yükseldi. The Fame Ball Tour adlý turnesine çýktýktan sonra sanatçý Kasým
2009'da The Fame Monster'ý yayýmladý
ve bu albümden çýkan "Bad Romance",
"Telephone" ve "Alejandro" single'larý
da dünya çapýnda hit oldu. Albümün
baþarýsýyla on sekiz ay süren The
Monster Ball Tour tüm zamanlarýn en
büyük hasýlatýný yapan turnelerden biri
oldu.Mayýs 2011'de yayýmlanan ikinci
stüdyo albümü Born This Way büyük
müzik marketlerin çoðunun listesinde
bir numara olurken albümden çýkan
"Born This Way", "Judas" ve "The Edge
of Glory" single'larý da önemli baþarýlar
elde etti. Kalçasýndan geçirdiði bir rahatsýzlýktan dolayý kýsa bir süre kariyerine
ara verdikten sonra Gaga, üçüncü stüdyo
albümü ARTPOP'u Kasým 2013'te
yayýmladý ve albüm sanatçýnýn ABD'deki
ikinci bir numaralý albümü oldu.
Malzemeler
10 Kare Milföy Hamuru
400 gr Hamsi
1 Soðan
1 Kahve Fincaný Margarin
3 Yumurta
4-5 Dal Maydanoz
2 Çorba Kaþýðý Yoðurt
Tuz, Karabiber
Yemeðin Tarifi
Milföy hamurunu buzluktan çýkarýn. Balýklarýn
kafalarýný ve kýlçýklarýný ayýklayýp yýkayýn. Küçük parçalar
halinde doðrayýn.
Yumurtalarýn ikisini katý
baþlayýp dilimleyin. 1 yumurtayý ayrý bir kasede iyice çýrpýn. Soðaný ince ince kýyýn,
maydanozu yýkayýp doðrayýn.
Margarini tavada eritip
doðranmýþ soðan ve balýklarý
ekleyin. 5-6 dakika kavurup
07:00 Haber Saati
08:30Nihat Hatipoðlu
derin bir kaseye alýn.
Haþlanmýþ yumurta dilimleri, Sorularýnýzý Cevaplýyor
10:00 Müge Anlý ile
maydanoz, yoðurt, tuz ve
Tatlý Sert
karabiber ekleyip iyice
13:00 Kýzlar ve Anneleri
karýþtýrýn.Milföy hamurlarýný
15:00 Alemin Kýralý
düz zemine yayýp hazýrladýðýnýz balýklý karýþýmý üzer- 16:00 Zahide ile Yetiþ
lerine paylaþtýrýn. Bohça þek- 18:20 Ana Haber
19:00 Ana Haber
linde katlayýp kenarlarýný
20:00 Hükümet Kadýn
yapýþtýrýn. Üzerlerine çýr22:00 Ben Efsaneyim
pýlmýþ yumurta sürüp önceSinema
den ýsýtýlmýþ 220 dereceye
ayarlý fýrýnda 15-20 dakika
piþirin. Sýcak olarak servis
yapýn.
Güzel üslupla söz söyleyenleriz;
Mesih’in talebesiyiz;
Nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz.
Mevlana
08.10 Zeynep
10.00 Kýz Taþý
11.30 Dr. Ümit Aktaþ
13.00 Nil’in Dünyasý
14.10 Ankara’da Yedim
Taze Meyveyi
15:50 Topal Hoca
17:45 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
19:40 Avanak Abdi
21:30 Haber Saati
22:20 Kara Murat
Kara Þövalyeye Karþý
Yerli Dizi
Benim Ýçin Üzülme
Arabasýnýn fren ayarlarýyla oynandýðýndan habersiz
yola çýkan Niyazi, dik yokuþlardan aþaðýya inerken
frenlerinin tutmadýðýný fark ettiðinde þok olur.
Süratle ilerleyen aracý ancak çarparak durdurabilecektir ama yanýndaki hamile Filiz’e ne olacaktýr?
Niyazi bu kazanýn altýnda baþka bir þey aramaktadýr.
Harun ise planladýðý kazayý Niyazi’nin fark etmesinden önce üstünü kapamak için tekrar Yaþar’ý devreye
sokar. Filiz, baþlarýna gelenler için Buke'yi suçlamaktadýr ve ruh hali giderek bozulmaktadýr. Yýlmaz,
Birgül ve Bahar'ý Batum'a götürürken Filiz hiç kimsenin ummadýðý bir þey yapar.
20:00
Sinema
Hükümet Kadýn
Midyat'ta yaþayan sekiz çocuk annesi Xate, okuma
yazmasý olmayan bir kadýndýr. Fakat çevresindekilerden tek farký, kocasýnýn Midyat Belediye Baþkaný
olmasýdýr. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini
belediye baþkaný koltuðunda bulur. Xate, çocuklarýna
raðmen, baþkanlýðý iyi bir þekilde yapmaya kararlýdýr.
Kýsa zamanda 'Hökümet' gibi kadýn olduðunu kanýtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadýnca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artýk sadece Midyat
halký için deðil, ülkedeki diðer insanlar için bile hayat
eskisi gibi olmayacaktýr.
Yönetmen : Sermiyan Midyat
09.00 Hayata Gülümse
09.30 Show Kulüp
11.30 Doktorlar
14.30 Adýný Feriha
Koydum
16.30 Eve Düþen Yýldýrým
15:30 Güldür Güldür
17:15 Ayý Yoði
Animasyon
18:30 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Benim Ýçin Üzülme
23:15 Güldür Güldür
09:00 Seksenler
11:10 Ýyi Fikir
12:50 1 Dakika
13:20 Hava Durumu
13:30 Avrupa Avrupa
14:30 Aileler Yarýþýyor
16:05 6 Mantý
17:20 Cevap Soruda
19:00 Ana Haber
19:40 Hava Durumu
19:55 Seksenler
22:55 Gurbette Aþk
Bir Yastýkta
09:00 Doktorum
11.00 Umutsuz Ev Kadýnlarý
12.45 Bana Her
Þey Yakýþýr
14.40 Evim Þahane
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Spor
20:00 Küçük Aða
21:45 Çalýkuþu
08.30 Hayatýn Nabzý
10.10 Türk Sinemasý
12.00 Kendimize Doðru
13.00 Ýki Dünya Arasýnda
16.30 Sýrlar Dünyasý
Yerli Dizi
14.00 Yeþil Elma
16:45 Tv filmi
18.00 Ana Haber
18:50 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
20:50 Nizama
Adanmýþ Ruhlar
TEK
YILDIZ
11 ÞUBAT 2014 SALI
HABER
9
Umut Oran'dan dövizle borçlanmayýn uyarýsý
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran, 17 Aralýk operasyonuyla ortaya saçýlan rüþvet yolsuzluklarýn en önemli bölümünün merkezinde "TOKÝ'nin ve Erdoðan'ýn seçtiði yandaþ firmalarýn bulunduðu inþaat ayaðý" oluþturduðunu iddia ederek,
"TOKÝ'nin denetimden kaçýrýlan icraatlarý, Yüce Divanlýk birçok
unsuru içeriyor. AKP, TOKÝ yolsuzluklarýnýn hesabýný ileride
Yüce Divan'da verecektir" dedi.
CHP'li Oran, yaptýðý açýklamada 17 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasýnda inþat ve konut sektöründe ortaya çýkan durumu deðerlendirerek, "Ahlaksýz teklifle karþýlaþan ve siyasi irade ile yolsuzluða bulaþan inþaat sektöründe sular durulmayacak, gelecek günler oldukça hareketli geçeceðe benziyor.
17 Aralýk operasyonuyla ortaya saçýlan rüþvet yolsuzluklarýn en
önemli bölümünün merkezinde TOKÝ'nin ve Erdoðan'ýn seçtiði
yandaþ firmalarýn bulunduðu, inþaat ayaðý oluþturuyor" dedi.
-"AKP-TOKÝ-ERDOÐAN YOLSUZLUK ÜÇGENÝ ÝNÞAAT
SEKTÖRÜNÜ TEHDÝT EDÝYOR"Ýnþaatta saadet zincirinin bozulduðunu ifade eden Oran,
"AKP-TOKÝ-Erdoðan yolsuzluk üçgeni inþaat sektörünü tehdit
ediyor" diyerek þu deðerlendirmelerde bulundu:
"Ýktidarý boyunca, ekonomik canlýlýk için olaðanüstü kamu
desteði verdiði inþaat sektörünü ayný zamanda eþi görülmemiþ
bir yolsuzluk ve talan alanýna çeviren AKP, sektörde yarattýðý
balonun patlamasý ile kendi yarattýðý enkazýn altýnda kalacak.
Baþbakan Erdoðan ve bu yaðma ve talan aðýnýn diðer aktörleri,
TOKÝ aracýlýðýyla gerçekleþtirdikleri yolsuzluklarýnýn hesabýný
ise þimdi olmasa bile sayýlý günleri kalan iktidarlarýnýn bitiminde verecekler
-"ÝNÞAAT BALONU NASIL ÞÝÞÝRÝLDÝ?"AKP, iktidarý boyunca, inþaat-konut sektörünü, ekonominin
lokomotifi olarak gördü. Sektöre yapýlan devlet dopingi, krizleri aþmanýn bir yöntemi olarak görüldü. Sektörde firmalar ahlaksýz teklifle devlet olanaklarýyla desteklendi. TOKÝ marifetiyle ve
kentsel dönüþümle Hazine arazileri üzerinde yaratýlan rantlar,
bu firmalarla paylaþýldý. Sektör sürekli üretmeye teþvik edildi,
bankacýlýk sektörü de yurt dýþýndan borçlanma yoluyla saðladýðý
dýþ kaynaklarý hem firmalara hem de konut kredisi olarak tüketiciye pompalayarak bu sürece katký verdi. Kentsel dönüþüm
projeleri, toplu konut projeleri ve yol, baraj, köprü vb. büyük altyapý yatýrýmlarý sürekli olarak inþaat
sektörünü canlý tuttu, bu da genel
ekonomiye iþlerin iyi gittiði algýsý verdi.
-"SUYUN BAÞINDAKÝ AKP'LÝ
SÝYASETÇÝ VE BÜROKRATLAR SERVETÝNÝ KATLARKEN"Bir yandan gayrimenkul rantlarýný
paylaþan yandaþ firmalar ve suyun baþýndaki AKP'li siyasetçi ve bürokratlar
servetini katlarken, diðer yandan konut sektöründe arz-talep-stok dengesizliði kaynaklý riskler de giderek büyüdü. Konutta, gelecekteki talebe yönelik üretim yapan inþaat sektöründe
stoklar büyüdü; adeta bir balon da
oluþtu.
-"EN DEÐERLÝ KAMU
BÝNALARINA VE ARAZÝLERE EL KOYDU"Arsa Ofisi'nin de TOKÝ'ye katýlmasýyla Ýdare, 7 milyar dolarlýk kamu arsasýna hükmeder hale geldi. Denetimden en uzak
kamu kurumu olan TOKÝ, deðerli kamu arsalarýný büyük müteahhitlere verip, bunlardan pay aldý. Amacý "sosyal konut üretmek' diye ifade edilse de Ýdare, aðýrlýkla lüks konut inþaatý yaptý, en deðerli kamu binalarýna ve arazilere el koydu, arsa sattý,
yarattýðý rantý yandaþ türedi giriþimcilerle paylaþtý.
TOKÝ eliyle inþaat firmalarýný teþvik ederek, Hazine rantlarýný paylaþma mekanizmasýnýn, talan ve yaðma aðýnýn merkezi
olarak çalýþtý. Bu að, AKP'nin iktidarýný devam ettirmesi için yaþamsal önemdeydi. Yolsuzluklarý üretip, rant yaratýp daðýtan bu
süreç AKP'yi de var etti.
-"BAÞKA DEYÝÞLE ERDOÐAN, KENTSEL RANT ÜRETÝMÝ
VE DAÐITIMINDA GÜCÜ BÝZATÝHÝ KENDÝ ELÝNE ALDI"AKP iktidarýnda yetkileri geniþletilen TOKÝ, doðrudan Baþbakan'a baðlandý. Baþka deyiþle Erdoðan, kentsel rant üretimi
ve daðýtýmýnda gücü bizatihi kendi eline aldý. Eski Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn, þaþýrtýcý U dönüþü öncesinde rüþvet ve yolsuzluk skandalýnýn patlak vermesinin ardýndan, "Soruþturma dosyasýnda var olan ve onaylanan imar planlarýnýn büyük bir bölümü Sayýn Baþbakan'ýn talimatýyla yapýldý.
Baþbakan da istifa etsin' açýklamasý da bunun teyididir.
-"YANDAÞ SERMAYEYE TAHSÝS EDÝLDÝ"AKP'nin yaptýðý düzenlemelerle TOKÝ'nin hastane, okul gibi kamu yatýrýmlarý kýsmen veya tamamen kamu yatýrým programý ve kamu yatýrým harcamalarý kapsamý dýþýna çýkarýldý. TOKÝ'nin yaný sýra, Çevre ve Þehircilik, Kültür ve Turizm ile Bilim,
Sanayi ve Teknoloji bakanlýklarý, oluþturulan yaðma aðýndaki
yerlerini aldýlar. Kamu arazileri turizm, toplu konut, alýþveriþ
merkezi yatýrýmlarý ve kentsel dönüþüm projeleri için yandaþ
sermayeye tahsis edildi. Kentsel dönüþüm projeleri, yenileme
alaný ilanlarý, arazi satýþlarý ile kentler yandaþlara peþkeþ çekildi.
Toplu konut projeleri, AVM'ler birbirini izledi. Bu projelerin finansmanýna kaynak saðlamak için gayrimenkul yatýrým ortaklýklarý devreye sokuldu, kamu mülkiyetindeki arsalar yandaþlara
aktarýldý. Rant hýrsýyla giriþilen Haydarpaþaport, Galataport, 3.
köprü, 3. havaalaný gibi büyük ölçekli kentsel projelerle tarihi ve
kültürel mekanlar, mahalleler yok edildi.
17 Aralýk operasyonunda ilk dalga tutuklamalarýn ardýndan
hükümet binlerce polis ile savcýlar ve hakimlerin üzerinde baský
uyguladý, soruþturmalarýn yürütülmesini adeta olanaksýz kýldý.
Böylece operasyonu yürütecek savcý ve kolluk güçleri pasifize
edildi, devam edecek olasý yeni soruþturmalar engellendi. Oysa
soruþturmanýn ikinci aþamasý, esas olarak inþaat sektöründeki
yolsuzluk ve usulsüzlükler, ihalelere fesat karýþtýrma olaylarýna
yönelik olacaktý. Bu olaylarýn aktörleri Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, TOKÝ ve iþtirakleri, AKP'li belediyeler ve koruma kurullarý, AKP ile sýký iliþkileri olan þirket ve gruplarý ile baþbakan Erdoðan'dýr.
Fed'in Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerden sýcak parayý
çekme operasyonu üzerine, yabancý yatýrýmcýlarýn ülkeyi terk etmeye baþlamasýyla döviz aþýrý yükseldi. Merkez Bankasý'nýn, dövizdeki aþýrý yükseliþi frenlemek için gittiði "þok' faiz indiriminin
etkisi sýnýrlý kaldý. Yeni denge fiyatý dolarda 2.20, Euro'da 3
TL'nin üzeri þeklinde oluþtu. Kurlarýn bu platodan aþaðý inmesi
artýk çok zor... Artan siyasal istikrarsýzlýk ve ileriye yönelik belirsizlik yüzünden tüketici güveni de hýzlý düþüyor. Emsali görülmemiþ yolsuzluklarý 17 Aralýk operasyonu ile ortaya saçýlan
AKP'nin, bunun üzerine örtmek için hukuk devletini ayaklar altýna almasý ve yargýnýn, kolluk güçlerinin elini kolunu baðlamaya yönelik giriþimleri, toplumda güveni ve siyasal istikrar algýsýný bitirdi. Mart sonundaki yerel seçimler ve yazýn yapýlacak
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin yaklaþýyor olmasý da belirsizliði
artýran faktörler.
-"KONUT FÝYATLARINDA ÞÝMDÝDEN YÜZDE 15-20 AR TIÞIN ZORUNLU HALE GELDÝÐÝ ÝFADE EDÝLÝYOR"Kurdaki artýþ nedeniyle demir ve çelik gibi girdi maliyetlerinin yükselmesi, inþaat-konut sektöründe maliyetleri artýrdý, fiyatlar üzerinde yukarý yönlü baský yaparak, alýmý güçleþtirdi.
Konut fiyatlarýnda þimdiden yüzde 15-20 artýþýn zorunlu hale
geldiði ifade ediliyor. Faizdeki yükseliþle konut kredisi kullanýmýnýn pahalanmasý yanýnda artan belirsizlik nedeniyle vadelerin
kýsalmasý, tüketicileri uzun vadeli konut kredi kullanýmlarýndan
caydýracak. Yýllardýr oluþan konut stoklarýnýn eritilmesi zorlaþacak.
Þimdi inþaat ile onun en önemli tedarikçilerinden demir-çelik sektörü arasýnda gerginlik yaþanýyor. Ýnþaat sektörünün kullandýðý demirin fiyatý bir ayda yüzde 30 zamlanýnca, sektör temsilcileri demir çelikçileri birleþerek tröst oluþturmakla suçluyor.
Demir-çelikçiler ise fiyat farklarýnýn kur artýþýndan kaynaklandýðýný, bunun da piyasanýn bir gerçeði olduðunu belirtiyor.
-"KONUT KREDÝSÝ PAHALANDI"Kur ve faiz artýrýmlarý sonrasý oluþan yeni finansal koþullarda 100 bin TL'lik 10 yýl vadeli konut kredisinin maliyeti Aralýk
ayýna göre 18 bin lira, aylýk taksiti de 160 lira yükseldi. Aylýk
yüzde 1,05 faiz oraný ile 100 bin lira konut kredisi çeken birinin
1.470 lira aylýk taksit ve toplamda 178 bin lira geri ödemesi gerekiyor. Faizlerdeki artýþ, ailelerin krediyle ev satýn almasýný zorlaþtýrdý. Bankalarýn taksit-gelir oraný dikkate alýndýðýnda, aylýk
taksitteki 160 TL'lik artýþ, bankalarýn aradýðý hane geliri kriterini
de yükseltti. Aralýk ayýnda 100 bin TL kredi kullanabilen ailenin
þu anda yeni oranlarla ayný krediyi kullanabilmesi ve aylýk ödemeleri yapabilmesi için 350 TL daha yüksek gelir göstermesi gerekiyor. Faizlerdeki
artýþýn devam etmesi, konut kredisi kullanýmýný giderek daha da zorlaþtýracak. Bu
da konut sektöründeki talebin düþmesi,
stoklarýn daha da büyümesi anlamýna geliyor.
-"ÝNÞAAT BALONU ÞÝMDÝ PATLAMAYA HER ZAMANKÝNDEN DAHA
YAKINDIR"Yükselen faizlerin, inþaat sektörünün
satýþlarýnda yol açtýðý düþüþün giderek
hýzlanmasý bekleniyor. Kur ve faiz yükselmeye talep düþmeye devam ederse, sorunun daha da büyümesi kaçýnýlmaz. Kurdaki sýçrama ve önünü kesmek için gidilen
þok faiz indirimi ile gelinen noktada inþaat balonu þimdi patlamaya her zamankinden daha yakýndýr. Televizyonlar özellikle Ýstanbul'daki gösteriþli inþaat projelerine iliþkin reklamlarý pompalamaya devam
ederken, Ýstanbul'da satýlmayý bekleyen 300 bin ve inþaatý süren
bir diðer 300 bin konut bulunmasý, ilk bu þehirdeki inþaat balonunun patlamaya yakýn olduðunu gösteriyor.
Baþbakan'ýn korumasýna mazhar olan firmalarýn yürüttüðü
projeler, yerel bankalarýn finansmanýyla yürütülemeyecek kadar
büyük ve çoðu dýþ finansmana dayalý. Yolsuzluk soruþturmasýnda adý geçen firmalarýn kredi eriþimleri, kötü þöhrete sahip olmalarý nedeniyle kýsýtlanabilir.
Ekonomide bozulan dengeler nedeniyle zaten günleri sayýlý
olan AKP'nin, inþaattaki eski tezgahýný sürdürmesi de zor. Eli
kolu baðlanan yargý inþaat sektöründeki vurgunun hesabýný
þimdilik soramasa da balonun patlamasý ile AKP'nin türedi inþaat baronlarý elde ettikleri haram serveti yiyemeyecekler, enkazýn altýnda kalacaklar.
Kentsel yaðma ve talanda 17 Aralýk operasyonuyla görünür
hale gelen, buzdaðýnýn sadece ucudur. Kentlerin ve doðanýn
yaðmalanmasý, yaþam alanlarýndan sürülen, evleri baþlarýna yýkýlan insanlarýn yaþamlarý pahasýna geliþen pis iliþkilerin kapýsý
aralandý.
-"YÜCE DÝVANLIK BÝRÇOK SUÇ UNSURUNU ÝÇÝNDE
BARINDIRIYOR"Kamu arazileri üzerinde yaratýlan kent rantlarýný yaðmalama
aðýnýn merkezi ve doðrudan Baþbakan'a baðlý olarak çalýþan
TOKÝ'nin denetimden kaçýrýlan icraatlarý, Baþbakan ve AKP taifesi hakkýnda Yüce Divanlýk birçok suç unsurunu içinde barýndýrýyor.
AKP, diðer alanlardakiler gibi inþaat sektöründeki TOKÝ
merkezli yolsuzluklarýnýn da hesabýný yakýnda Yüce Divan'da
verecektir.
Siyasi irade, bürokrasi, TOKÝ, kentsel dönüþüm, Kamu Ýhale
Kanunu'nda yapýlan 140'ý aþkýn deðiþiklik, þirketlere yapýlan ahlaksýz teklifle yalan, talan düzeni kuruldu, saadet zinciri oluþturuldu. Ancak ekonomideki makyaj artýk döküldü, yapay algý daðýldý, gerçekler ortaya çýktý.
Faizlerin artmasý vatandaþ ve üretici için pahalanacak kredi
olanaklarýnýn daralmasýna da yol açacak. Ýnþaat üreticisinin
elinde büyük miktarda stok var, süren yatýrýmlarla birlikte bakýldýðýnda sektörde kaçýnýlmaz biçimde kriz görünmektedir. Hiçbir
þey olmaz denilerek durum geçiþtirilemez.
Bankalar da bu yangýna körükle gitmesin, çok saðlýklý bir envanter çýkarýlýp, hasar tespiti yapýlmasý lazým. Arz, talep, stok
durumu ve kaðýt üzerindeki projeler, devam eden yatýrýmlar
saptanarak, olaðanüstü durum yaþanan sektördeki meslek örgütleri, Türkiye Bankacýlar Birliði, siyasi iradeyle bir araya gelerek ortak akýlla saðduyulu bir yol haritasýný belirlemeli ve süreci
izleyip durumu sürekli güncellemeli.
-VATANDAÞLARI "DÖVÝZLE BORÇLANMAYIN" DÝYE
UYARDIVatandaþýmýzýn bir kez daha dikkatini çekmek istiyorum;
dövizle borçlanmasýnlar, maket üzerinden konut satýn almasýnlar, ödemelerinde temerrüde düþmesinler, ayaðýný yorganýna
göre uzatsýn."
Türkiye suyu gýdým
gýdým kullanacak
Orman ve Suiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan
açýklamaya göre kiþi baþýna bin 500 metreküp
olmak üzere toplam 112 milyar metreküp
tüketilebilir su potansiyeline sahip olan Türkiye,
bu su potansiyelinin 44 milyar metreküpünü tarým
sektöründe kullanýyor. Toplam tüketilebilir su
potansiyelinin yüzde 73'üne denk gelen bu rakam
ile Türkiye su kýsýtý yaþayan ülkeler arasýnda yer
alýyor.Türkiye'nin su zengini olmamasý ve 2023
hedefleri doðrultusunda Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý koordinasyonunda hazýrlanacak ve
izlenecek Tarýmda Suyun Etkin Kullanma
Programý kapsamýnda beþ bileþen ve bu bileþenler
altýnda politikalar tanýmlanýyor. Bileþenlerden
3'nün sorumluluðu Devlet Su Ýþleri Genel
Müdürlüðü'nde, 2'sinin ise Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý'nda bulunuyor.
Kalkýnma Bakanlýðý'na sunulmak üzere
düzenlenen program kapsamýnda Devlet Su Ýþleri
(DSÝ) Genel Müdürlüðü'nce geliþtirilen sulama
tesislerinde, su tasarrufu saðlayan damlama ve
yaðmurlama modellerinin payý plan döneminde
yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilecek. Ayrýca DSÝ
sulamalarýnda yüzde 62 olan sulama oraný 68'e,
yüzde 42 olan sulama randýmanýn ise yüzde 50'ye
çýkarýlacak. Yine bu dönemde su tasarrufu
saðlayan toplam modern sulama sistemi sayýsý her
yýl yüzde 10 oranýnda artýrýlacak ve yeraltý suyu
kullanýmý yüzde
5 düþürülecek.
Su kaynaklarýnýn etkin kullanýmý ve yönetimi,
sürdürülebilir kalkýnma ve gýda güvenliðinin
saðlanmasý maksadýyla hazýrlanan program 5
bileþen, bu bileþenler altýnda tanýmlanan 16 politika ve bu politikalarý gerçekleþtirmek üzere
yapýlacak 59 eylemden oluþuyor. Bu bileþenler ile
mevcut sulama altyapýsýnýn modernizasyonu ve
etkinliðinin artýrýlarak suyun bilinçli kullanýmý için
tarým üreticilerine yönelik eðitimler verilecek.
Bileþenler çerçevesinde ayrýca destekleme politikalarý su kýsýtý esas alýnarak gözden geçirilecek,
su havzalarý bazýnda su bütçesi çalýþmalarý yapýlacak ve sulamada kurumsal yapý etkinleþtirilecek.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý koordinatörlüðünde çalýþmalarýn baþlatýldýðý bileþen sorumlularýnýn yanýnda ilgili kurum ve kuruluþlar da
sürece dâhil edildiði 2014-2018 yýllarýný kapsayan
"Tarýmda Su Kullanýmýnýn Etkinleþtirilmesi
Programý" yaklaþýk olarak 15 milyar 773 milyon
lira yatýrým bedeliyle gerçekleþtirilecek.
Aday belirleme sürecinde
AK Parti'ye CD yaðdý
AK Parti 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde adaylarý belirlerken, uzun bir mesai harcadý. 17 Aralýk Yolsuzluk ve Rüþvet
Operasyonu'nun ardýndan, belediye baþkaný
adaylarýný titizlikle belirleyen AK Parti bu
süreçte, adaylarla ilgili gelen ihbarlarý dikkatle
inceledi. Aday belirleme sürecinde AK Partili
kurmaylardan oluþturulan "üst
kurul" partiye adaylar hakkýnda
gelen, "mektup, kaset, fotoðraf
ve telefon" ihbarlarýný tek tek
inceledi. AK Partili bir yetkili,
"adaylar
hakkýnda
bize
görüntü cd'leri geldi. Bunlar
asýlsýz çýktý. Ancak, biz bu
kasetlerin her detayýný izledik.
Adaylar ile ilgili bir þey bulamadýk
ama. Cd'leri çok detaylý izledik" dedi.
"TÝTÝZ" ÇALIÞMAAK Parti, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde belediye baþkan adaylarýný belirledi.
Ancak, AK parti daha önceki seçimlerden farklý bir çalýþma izledi. 17 Aralýk'tan sonra adaylarýný titiz bir çalýþmayla belirleyen AK Parti
adaylar arasýnda hem cemaate yakýn isimleri
ayýkladý hem de, partiye uygun profil aradý.
-PARTÝYE ÝHBAR YAÐDIAday belirleme sürecinde, partiye adaylarla
ilgili ihbarlarýn yaðdýðýný anlatan AK Partili
yetkili, "Adaylarla ilgili görüntü cd'leri, fotoðraf
mektup gibi çok farklý ihbarlar geldi. Biz bu
ihbarlarý titizlikle inceledik. Görüntü cd'lerini
titizlikle incelemek zorunda kaldýk. Gerçi,
adaylarla ilgili bir þey bulamadýk ama sonuçta
her bir detay da atlamak istemedik. Titiz
çalýþtýk. Örneðin özellikle dikkatimizi
çeken adaylar hakkýnda 3 ayrý görüntü
kaseti geldi. Biz bu kasetleri izledik"
dedi.
-KADIN-PARA-RÜÞVET...
HERÞEY VARAdaylarla ilgili en fazla ayrý ayrý
"kadýn-para-rüþvet"
kategorilerinde iddialarýný içeren kasetlerin
geldiðini belirten AK partili kurmaylar,
"Bazý kasetlerin adaylarla ilgisi olmadýðýný
gördük. Ama ihbarlarý deðerlendirmek zorundayýz. "Kadýn-para-rüþvet' en fazla ayrý ayrý bu
üç konuda ihbar ve görüntü kasetleri geldi.
Adaylarýmýzla ilgili hiç bir þey bulamadýk" diye
konuþtular. Kurmaylar bazý adaylarýn listeye
konulmadýðýna iliþkin ise, "Bazý adaylarýmýz
hakkýnda yargý davalarý vardý. Bazý adaylar partimize uygun bulunmadý. Bu gerekçelerle bazý
adaylarý deðiþtirmek zorunda kaldýk" ifadesini
kullandýlar.
CHP, emekliler için Meclis araþtýrmasý istedi
CHP Artvin Milletvekili Uður Bayraktutan ve
arkadaþlarý tarafýndan TBMM Baþkanlýðýna
sunulan araþtýrma önergesinde, 10 milyona yakýn
emeklinin sorunlarýnýn çözüme kavuþturulamadýðý belirtildi.
2013 Temmuz ayý itibariyle alt sýnýr memur
emekli aylýðý bin 162 lira, iþçi emekli aylýðý 640 lira,
Bað-Kur emekli aylýðý 580 lira olarak ödendiði
ifade edilen gerekçede, þu ifadeler yer aldý:
"Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý
Kanunu'nun emekli aylýðý hesaplama parametreleri yeniden deðerlendirilerek, prim ödeme gün
sayýsý ve prime esas kazançlarý eþit olanlara,
emekli olduklarý yýllara bakýlmaksýzýn ayný aylýk
ödenmelidir. Yani kiþi emekli olmadan önce ne
kadar maaþ alýyorsa emekli olduðunda da ayný
maaþý almalýdýr."
TEK
YILDIZ
11 ÞUBAT 2014 SALI
davranma ve yaftalama yerine, varsa bir problem bunu hukuk yoluyla çözmek gerekir.
Çünkü bu insanlar hem maðdur oluyor. Hem
çalýþmaya devam ediyor. Benim önerim nasýl
2003'te darbe teþebbüslerine karþý hukuki
yoldan çözüm yoluna gidilmiþse, varsa elinde
delil, bunun hukuk üzerinden yapýlmasý
gerekiyor. Hukukun üstünlüðü yerine merkezi
otoritenin üstünlüðünü geçerli kýlarsak
adaletin 't'si düþüyor. 'adale' kalýyor."
ifadelerini kullandý.
Yolsuzluklar konusuna deðinen Uras,
"Çünkü gündemde yolsuzluk meselesi
konuþulmuyor. Halbuki yolsuzluk ve rüþvet
meselesinin üzerine gidilerek kamuoyunun
bilgilendirilmesi gerekiyor. Yolsuzluklar
konusu ile Ergenekon konusunun pazarlýk
konusu olmamasý gerekiyor. Yolsuzluklarý
ortaya çýkarmaya çalýþan savcý ve polislerin
üzerine gittiðinizde caydýrýcý oluyorsunuz.
Kimse buna cesaret edemez hale geliyor.
Hukukun meþru olup olmadýðýný siz saptýyorsanýz, o zaman gayri meþru bir durum var.
Ýktidar bunun keyfiyetine sahipse, kabul
edilebilir bir þey deðil. Seçimlere 3 ay kaldý
'manidar' ne demek? Baþkalarý komplo
kuruyor olabilir. Bu size yanlýþ yapma özgürlüðü vermez. Siz o komployu ortaya çýkarma
gücüne sahipsiniz." þeklinde konuþtu.
'SANDIKTAN SADECE OY PUSULASI
ÇIKAR, FEZLEKE DEÐÝL'
Sandýktan sadece oy pusulasý çýktýðýný,
hukuki belgeler ve fezlekelerin çýkmadýðýný
anlatan Uras, "Hukuki meseleleri sandýkta
çözemeyiz. Ne yapýp edip, hem demokrasiyi
hem hukuku iþletmemiz gerekir." dedi.
Today's
Zaman
Muhabiri
Mahir
Zeynalov'un sýnýr dýþý edilmesini de deðerlendiren Uras, tekellerin en tehlikelisinin
'kelam tekeli' olduðunu söyledi. Uras, "Kelam
tekelinin olduðu yerde hakka adalete ulaþmak
mümkün deðil. Sýnýr dýþý edilen Today's
Zaman muhabiri Mahir Zeynalov'a yapýlanlar
doðru deðil. Küreselleþme dönemindeyiz.
'Sýnýrlar kalktý' diyoruz. Diðer yandan basýn
mensuplarýna 'sopa gösterme' politikasý.
Gazeteciyi kaçak iþçi pozisyonuna sokmak
kabul edilebilir bir þey deðil." diye konuþtu.
Giddens: Türkiye, dehþetli
bir iç savaþla karþý karþýya
Sosyoloji alanýndaki en önemli modern bilimcilerden, ünlü Ýngiliz Sosyolog Anthony Giddens,
Türkiye-AB iliþkilerini deðerlendirdi. Giddens,
Türkiye'nin dehþetli bir iç savaþla karþý karþýya
olduðunu öne sürerek, AB ve Türkiye'nin birbirlerine muhtaç ve birbirinden çok fazla uzak
kalmamalarý gerektiðine vurgu yaptý, zaman
zaman üyeliðinden "vazgeçilen bir aday ülke"
olarak algýlanan Türkiye'nin eninde sonunda
AB'ye tam üye olacaðýný düþündüðünü de ifade
etti.Ýngiliz Toplumbilimci Giddens, Türkiye-AB
iliþkilerini Analist dergisinin Þubat sayýsýna
deðerlendirdi. AB ve Türkiye'nin birbirinden uzak
kalmamasýnýn önemine vurgu yapan Giddens,
hem AB'nin hem de Türkiye'nin zor bir dönem
geçirdiðine iþaret etti. Türkiye-AB iliþkilerinin þu
anki kýrýlgan doðasýnýn geçici bir aþama olduðuna
inandýðýný kaydeden Anthony Giddens, AB'nin
bir zamanlar var olan parlaklýðýndan çok þey kaybettiðini ifade etti.
Giddens, Euro bölgesindeki krizlerin AB'nin
siyasal yapýsý ve kapasiteleri hakkýnda daha fazla
düþünmeye yol açtýðýna iþaret ederek,"Birliðin
geleneksel sýkýntýlarý -belli bir liderden yoksunluk
ve vatandaþlarýn demokratik katýlým eksikliði,
yeniden çok açýk biçimde tartýþmalarýn odaðý
haline geliyor" dedi. Siyasi etkililiði saðlamak için
atýlacak ilk adýmýn, Avrupa Komisyonu
baþkanýnýn belirlenmesi olduðunu savunan
Ýngiliz Sosyolog, "Avrupa'nýn þu andaki "yüzü'
Angela Merkel; ama bu "Alman Avrupasý' çok
uzun ömürlü olamayacak" dedi.
Nazarbayev: Kazakistan'ýn
adý Kazak Eli olsun
Eurasianet.org adlý internet sitesindeki habere
göre, Nazarbayev, "Ülkemizin adý, Orta Asya'daki
diðer devletlerde olduðu gibi 'istan' ekiyle bitiyor.
Belki zaman içinde ülkemizin
adýnýn
Kazak
Eli'ne
dönüþtürülmesi düþünülabilir. Ama bu konudaki karar,
kesinlikle halkla birlikte alýnacak" dedi.
Çok büyük bir coðrafyaya
ve zengin kaynaklara sahip
olan Kazakistan, daha önce
de çeþitli isim deðiþiklikleri
geçirdi. 1993 yýlýnda baþkent Alma Ata, Almatý
adýný aldý. Bundan dört yýl sonra da ülke baþkenti
bambaþka bir bölgedeki Akmola'ya taþýndý.
10
100 bin okul yöneticisinin
görevi sona eriyor
Ufuk Uras: Ergenekon
için söylediklerimi
‘paralel yapý’ diye
çarpýttýlar
Ufuk Uras, Twitter'dan, " 'Darbe ile yeni
hükümet kurma iþinden hiç kuþkum yok.
Çünkü bu iþin içinde olanlarýn bazý insanlardan lojistik destek istediklerini biliyorum',
'Her yerde meþru siyaset zemini içinde
olmanýn öneminin ve gereðinin altýný çiziyoruz', '2003 sonrasý deðiþik mahfillerdeki milli
mutabakat hükümeti arayýþlarýndan bahsediyor." þeklinde 3 adet twett paylaþmýþtý. Bazý
internet siteleri ise, ilk 2 tweeti dikkate alarak
Uras'ýn sözlerini, "Ufuk Uras: Paralel yapý,
hükümete karþý darbe yapmak için lojistik
destek istedi." þeklinde yansýtmýþtý.
Cihan Haber Ajansý'na (Cihan) konuþan
Ufuk Uras, Twitter'da ifade ettiði sözün 2003
yýlýnda henüz darbe giriþimleri ile ilgili dava
baþlamadan önce, bir milli mutabakat
hükümeti arayýþýyla ilgili, ulusal muhalefet
örgütünden lojistik destek istenmesi
olduðunu ifade etti. Kendi arkadaþlarýna bu
oluþuma girmemeleri tavsiyesinde bulunduðunu aktaran Uras, Ergenekon için
söylediklerinin 'paralel yapý' diye çarpýtýldýðýný
kaydetti.
Bu konuyla ilgili 3 tweet attýðýný belirten
Uras, "Ancak daha çok bugüne iliþkin bir
deðerlendirme yapýlmýþ. Benim bahsettiðim
2003 yýlýnda oluþturulmak istenen milli mutabakat hükümeti arayýþlarý içerisinde darbe giriþimi yapmak ve bazý toplumsal örgütlerden
lojistik destek alma arayýþý idi. Ýlla o günden
bugüne gelinmek isteniyorsa, o gün nasýl
hukuk içerisinde kalýndýysa bugün de hukuk
içinde kalýnarak yapýlmasý gerekiyor. Böyle bir
teþebbüs söz konusu ise hukuk içerisinde
gerçekleþtirmeliyiz. Çünkü biz kendi kanaatlerimizi kalýp olarak sunamayýz. 2003 darbe
giriþimi, Ergenekon ve mahkemeler ile ilgili
söylediðim tweet, aktüel siyasetin bir parçasý
olarak algýlanmýþ. Böyle de algýlanmýþsa da
bunun yolu hukuktur." deðerlendirmesinde
bulundu.
'ADALETÝN T'SÝ DÜÞÜYOR 'ADALE'
KALIYOR'
"Hukuka paralize edilen yapýyý 'üzerine
gideceðim' derken hukuku paralize etmemek
gerek." diyen Uras, "ABD'de Mc Carthy
dönemindeki gibi kamu çalýþanlarýna keyfi
HABER
1998'deyse Akmola'nýn adý Astana olarak
deðiþtirildi.
Nazarbayev'in ülke adýnýn deðiþtirilmesi önerisi sosyal medyada derhal yanký
buldu ve kimi kullanýcýlar Kazak
Eli'nden
yana
olduklarýný
yazarken, birçoklarý da kesin
olarak karþý çýktý.
Eurasianet.org adlý internet
sitesi, ülke adýnýn deðiþtirimesi
önerisinin hararetli tartýþmalara
yol açacaðýný kaydediyor ve olasý
deðiþikliði pahalýya mal olacak bir
adým olarak görüyor. Astana yönetimi,
Kazakistan'ý bir uluslararasý marka haline getirebilmek için milyonlar harcamýþtý.
Hükümet, dershaneleri kapatan kanun tasarýsýný önceki
gece Meclis’e sundu. Eðitim personeli ve teþkilat yapýsýnda
radikal deðiþiklikler öngören tasarý yasalaþtýðýnda, Milli Eðitim
Bakanlýðý (MEB) bünyesinde büyük bir tasfiye operasyonunun
önü açýlmýþ olacak.Bakanlýktaki grup baþkanlýklarý kaldýrýlacak,
müsteþar hariç tüm üst düzey bürokrasi görevden alýnacak.
Bütün il milli eðitim müdürleri, görev süresi 4 yýlý geçen okul
müdürleri ve müdür yardýmcýlarýnýn görevine son verilecek.
Eðitimcilerin sýkça eleþtirdiði ‘sözlü sýnavlar’ her alana yayýlacak. Sözlü sýnav sonucunda bakanlýk, KPSS’yi kazanmýþ adayý
öðretmenliðe atayýp atamama hakkýna sahip olacak. Büyük
suistimallere ve keyfîliklere kapý aralayan tasarý, eðitim camiasýný ayaða kaldýrdý. Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen Genel
Baþkaný Ýsmail Koncuk, hükümetin mülakat þartýný, yandaþlarýný öðretmen yapmak için getirdiðini, kendinden
olmayanlara ise yaþama hakký tanýmayacaðýný söyledi.
Düzenlemenin ardýndan 100 bin okul yöneticisinin görevinin
sona ereceðini vurgulayan Koncuk, öðretmenlerin kazanýlmýþ
haklarýnýn alýnmasýna karþý gerekirse 800 bin öðretmen ile her
türlü eylemi gerçekleþtireceklerini ifade etti. Aktif Eðitim-Sen
Genel Baþkaný Osman Bahçe de tasarýda içerik ve usul bakýmýndan iyi niyetle telifi mümkün olmayan düzenlemeler yer
aldýðýný belirtti. Bahçe, öðretmen atamalarýnda keyfî ve illegal
uygulamalarýn legal hale getirildiðini, tüm yöneticiliklerin müktesep hak olmaktan çýkarýlýp siyasî vesayete açýk vekalet uygulamasýna dönüþtürüldüðünü dile getirdi.
Meclis’e gönderilen Milli Eðitim Temel Kanunu’nda
deðiþiklik yapýlmasýný öngören tasarýnýn temel konusu dershanelerin dönüþtürülmesi
olarak yansýtýlsa da MEB’in
yapýsýný kökten deðiþtirecek
maddeler içeriyor. Tasarýyla
birlikte bakanlýkta müsteþar
hariç tüm üst düzey yönetimin kanunla deðiþtirilmek
istenmesi
eðitimciler,
sendikalar ve sivil toplum
kuruluþlarý (STK) tarafýndan
çok büyük tepki çekti.
Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Eðitim-Sen Genel Baþkaný
Ýsmail Koncuk, tasarýnýn
eðitim sisteminde kapatýlamaz yaralar açacaðý uyarýsýnda bulundu. Dershane
öðretmenlerinin KPSS’siz sözlü sýnavla MEB kadrolarýna alýnmasýnýn yýllarca KPSS’ye girerek çalýþan öðretmenlere haksýzlýk
olduðunu vurgulayan Koncuk, “MEB’de var olan torpil ve adam
kayýrma furyasý bugüne kadar tertemiz yapýlan öðretmen atamalarýna da sýçrayacaktýr. 6 yýlýný dolduran dershane öðretmenlerinin KPSS’siz mülakatla MEB kadrosuna alýnmasý,
hükümetin, kendi adamlarýný hiçbir kritere baðlý kalmadan, sýrf
yandaþý diye MEB’de istihdam etmesi anlamýna gelecektir.”
dedi.
Koncuk, öðretmen alýmlarýnda getirilen mülakat þartýnýn da
yandaþlarý korumaya matuf olduðunu belirtti: “Hükümet, aday
öðretmenlere getirilen bu kriterleri yine kendi yandaþlarýný
korumak, kollamak, onlarý öðretmen yapmak; kendinden
olmayanlara ise yaþama hakký tanýmamak için getirmiþtir.
Bununla birlikte; ideolojik, siyasi anlayýþlar ve ahbap-çavuþ
iliþkileri ön plana çýkacaktýr. Siyasi iktidar istemediði öðretmenin stajyerliðini kaldýrmayabilecektir.”
TBMM’ye sevk edilen yasa tasarýsýnda dershanelerin kapatýlmasýnýn yaný sýra Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn müsteþar hariç
tüm üst düzey yönetiminin deðiþmesinin de yer aldýðýný dile
getiren Koncuk, böylece hükümetin üst düzey görevlileri keyfi
þekilde görevinden alabileceðine iþaret etti. Bu durumda
görevden alýnan üst düzey yönetimin kazanýlmýþ haklarýnýn ne
olacaðý sorusunu soran Koncuk, okul müdürlerinin bundan
sonra sýnav sonucuna göre deðil de 4 yýllýðýna vali tarafýndan
görevlendirileceðine iþaret etti. Koncuk, þunlarý kaydetti:
“Burada da okul müdür ve müdür yardýmcýlarýnýn kaderi il milli
eðitim müdürlerinin ve valilerin yani hükümetin iki dudaðý
arasýnda olacaktýr. Kendilerine biat edenler, yandaþlar, torpilliler okul müdür ve müdür yardýmcýsý olarak 4 yýlýn ardýndan bir
dört yýl daha görev yapacak, ancak hükümetin emir kulu
olmayanlarýn görevlerine son verilecektir.”
Ýsmail Koncuk, yine Talim Terbiye Kurulu’nun görev ve
yetkilerinin Milli Eðitim mevzuatý konusunda ‘karar vermekten’
‘görüþ bildirmeye’ çevrildiðini söyledi. Bunun, Milli Eðitim’in
beyni olan Talim Terbiye Kurulu’nun tüm yetkilerinin
budanacaðý ve by-pass edileceði anlamýna geldiðini vurguladý.
Koncuk, “Anlaþýlan o ki, Milli Eðitim Bakanlýðý’nda tek adamlýk
anlayýþý yerleþecek, bakan ve müsteþar dýþýnda hiç kimse tam
bir yetkiye sahip olamayacaktýr.” ifadelerini kullandý.
Tayin ve terfiler, siyasî referansla yapýlacak
“Bakanlýk uygulamalarýnda iyi niyetli davranmýyor.
Dershanelerin halka raðmen dönüþtürülme kýlýfýyla kapatýlmaya çalýþýlmasý, fiþleme iddialarý, tasfiye ve kýyýmlar, tayin ve
terfilerin liyakat yerine siyasi referanslarla yapýlmasý, milletin
kabulü aranmadan ‘ben yaptým oldu’ mantýðýyla bir gecede
yapýlan köklü sistem deðiþiklikleri gibi tartýþmalý uygulamalarýyla tartýþýlýr hale gelmiþtir. Tüm yöneticiliklerin müktesep
hak olmaktan çýkarýlýp siyasi vesayete açýk vekalet uygulamasýna dönüþtürülmesi, tecrübe ve birikimin zirvesinde olmalarýna
raðmen kendi istekleri dýþýnda þahsa baðlý müþavirlik kadrosu
adý altýnda havuz problemi olarak sistemin dýþýna itilmiþ onlarca kýymetli bürokrat varken bunlara ilave olarak merkez ve taþra
teþkilatlarýnda görevli mevcut bürokratlardan pek çoðunun da
havuza gönderilmeleri gibi içerik ve usul bakýmýndan iyi niyetle
telifi mümkün olmayan düzenlemeler yer almaktadýr.”
Koca teþkilat, tek kiþinin iki dudaðý arasýnda
CHP Milli Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi
Engin Özkoç: “Bugüne kadar mevcut hükümet Sayýn
Baþbakan’ýn yönettiði bir Türkiye yaratabilmek için bütün
kurumsal ve bürokratik yapýyý deðiþtirebilmek için yasa tanýmaz
bir tavýr sürdürüyor. Bunu aslýnda 11 yýldýr yapýyor ama bu son
1 yýl inanýlmaz bir dönem yaþýyoruz.
Bu yasa tanýmaz tavýr emniyet güçlerinde uygulandý, hukuk üzerinde
uygulandý, þimdi de Milli Eðitim
üzerinde uygulanýyor. Türkiye’nin
bütün temel yapý taþlarý deðiþtirilerek
bunlar
aslýnda
hukuki
çerçevede yapýlabilir þeyler olabilir
ama hukuk tanýmaz þekilde deðiþtirilerek demokrasiye ve devlet yapýsýna aykýrý bir biçimde deðiþtirilerek
sadece þu sözün altýna sýðabilecek bir
kelime bu: Diktatörlüklerde olabilecek bir anlamda bütün temel taþlar
deðiþtiriliyor. Bürokrat kadrolarýn
deðiþtirilmesi de yine yasa tanýmaz
bir haldedir. Burada sözlü sýnava tabi
konulmasý þunu gösteriyor: Yine bir tek kiþinin iki dudaðý
arasýnda koskoca bir milli eðitimin temel taþlarýnýn deðiþtirileceði anlamýna geliyor.”
Mülakatla alýmlar yeni sorunlar doðurur
Türk Eðitim Derneði Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu:
“Müsteþar dýþýnda diðer müdürlerin görevden alýnmasýnýn
gerekçelerini tam anlamadým. Ömer Dinçer zamanýnda yapýlan
bir yapýsal deðiþiklikti. Bakanlýðýn hantal yapýsý ile ilgili bir
deðiþiklikti. Fakat burada yapýsal bir deðiþiklik gözükmüyor.
Tahminimce bu, kanun tartýþmalarýnda açýða çýkacaktýr. Atama
ile ilgili MEB’in bir sorunu olduðunu düþünmüyorum. Farklý
görüþler farklý yerde olduðu zaman sorunlar ortaya çýkýyor.
Ama þimdi atama ile ilgili bir sorun gözükmüyor. Bir de Talim
Terbiye Kurulu’nun iþlevi doðrudur görevini yerine getiriyordur
getirmiyordur ama Cumhuriyet’in en önemli kurumlarýndan bir
tanesidir. Bunun tamamen pasifize edilmesinin de iþlevini
yapamadýðýndan dolayý mý sorularýnýn da kamuoyu ile tartýþýlýp
paylaþýlmasý gerektiðine inanýyorum. Öðretmenlere getirilen
sözlü mülakat ile ilgili de dershane öðretmeni olmasa da öðretmen olmak için KPSS ile mücadele eden bir sürü öðretmenimiz
var. Bir sorunu düzeltirken yeni bir sorun doðurmamamýz
gerekir.”
Daha fazla kadrolaþma ve maðduriyet getirir
Eðitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik: “Bu haliyle
hem Milli Eðitim’deki yapýyý altüst edecek. Daha fazla kadrolaþma ve daha fazla maðduriyet getirecek. Kabul edilecek bir
uygulama deðil. 200 bine yakýn KPSS’ye girmiþ atama bekleyen
öðretmen var. Onlarýn sorununu çözmeden hiç KPSS þartý aramadan özel okulda çalýþan öðretmenin mülakatla atanacaðý gibi
ibareler var. Mülakat, liyakati esas almayan bir þey. Objektiflik
esas deðil. AKP katýlýmcýlýðý artýrmasý gerekeceðine daha
bürokratik merkezi bir yapý ortaya çýkarýyor. Bakanlýk, görüþleri
dikkate almýyor. Daha çok çatýþmayý ve kutuplaþmayý derinleþtirecek bir metot.”
"Hýrsýzlarýn polisleri kovaladýðý bir dönem"
Öner, internete sansür getiren torba
yasaya iliþkin yaptýðý açýklamada, 17
Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonuyla
tarihte ilk defa, hýrsýzlarýn polisleri kovaladýðý, savcýlarý, hakimleri yerinden ettiði
bir dönem geldiðini belirterek, þunlarý
ifade etti:
"Fakat bu 524 sayýlý torba mý, çuval
mý, temel kanun mu, ne ise orada
eriþimin, internet ortamýndaki eriþimin
engellenmesini bir tek kiþiye veriyor,
hakim olmayan kiþiye hakim yetkisi
veriyor. Dinleme için de aðýr ceza
heyetinin oy birliðinin aranacaðý bir
yasama çalýþmasý yapýlýyor. Ne çeliþkidir,
anlamak mümkün deðil. En iyisi,
Hükümet eleþtirilmeyi men etsin.
Baþbakan'ýn uzaktan verdiði talimat
doðrultusunda alt yazýlar silindiði gibi, alt
yazý silicili uzaktan kumandalar icat
edilsin, Hükümet eleþtirilirken televizyonlar otomatikman kararsýn, sesleri de
otomatikman kýsýlsýn; týpký 34.dakikada
"Mustafa Kemal'in askerleyiz' diye
baðýran sporseverlerin seslerinin kýsýlmasý gibi. Yolsuzluklarýn üstünün
örtülmesi,
delillerin
karartýlmasý, sorgulamalarýn, yargýlamalarýn
geciktirilmesi sadece
günahlarý büyütür, hepinizin vebalini artýrýr.
Her gün yeni bir yolsuzluk ortaya çýkýyor,
yeni bir dalavere ortaya
çýkýyor, yeni bir rantçýlýk
hilesiyle karþýlaþýyoruz.
Yiyenleri, yedirenleri,
çalanlarý, çaldýranlarý sorgulatmýyorsunuz, yargýlatmýyorsunuz. Hiç uðraþmayýn, günü gelecek sorgulatmayanlar,
yargýlatmayanlar adaletle çarpýlacak, hak
yerini bulacak, yetim hakkýný alacak.
Merak etmeyin, sizden önce gelenler gittiler, sizler de gideceksiniz."
SPOR
TEK
YILDIZ
11 ÞUBAT 2014 SALI
11
Armutçu: Çok
mutluyuz
Atalay: Daha çok
alacak puanýmýz var
Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay, deplasmanda alýnan
1 puan için sevinçli olduklarýný ancak 3 puaný kaçýrdýklarý içinde buruk olduklarýný söyleyerek ekledi "Daha çok alacak puanýmýz var"
Lig ikincisi Kýrþehirspor deplasmanýndan önemli bir puanla döndüklerini belirten Çorumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay maç deðerlendirmesinde þunlarý söyledi " Lig ikincisi bir rakipten hemde deplasmanda 3
gol atarak puan aldýðýmýz için elbette sevinçliyiz ancak oyunun gidiþatýný
gördükten sonrada 3 puaný alamadýðýmýz içinde içimizde burukluk var.
Karþýlaþmaya çok iyi baþladýk. Ýlk çeyrek saat dolmadan 2-0 öne geçtik.
Karþýlaþma istediðimiz gibi gidiyordu. Bizde erken bir gol yedik ve ilk çeyrek saatte skor 2-1 oldu. Ancak sahada istediðini yapan taraf bizdik. Ýlk yarýyý skor olarak 2-1 önde kapattýk rakibimizden de 1 kiþi atýlýnca ikinci yarýda farký artýrmayý düþündük ancak psikolojik olarak geri çekilmemiz ve ev
sahibi takýmýnda taraftarýn desteðiyle baský kurmasý bir anda bizi 3-2 geri
itti. Beklemediðimiz atmosferden etkilenen futbolcularým 3 golden sonra
kendilerine geldiler ve toparlanýp skoru eþitledi. Galibiyet içinde fýrsatlar
yakaladýk ancak golü bulamadýk.
Bu beraberlikle biz þunun mesajýný da verdiðimizi düþünüyorum. Daha
çok alacaðýmýz puan var. Kimse Çorumspor'u erken küme düþürmesin. Biz
bu ligde daha çok puan alacaðýz ve göreceksiniz ki sezon sonunda kümede
kalan biz olacaðýz. Ben takýmýma güveniyorum onlarý bu zorlu deplasmandan puan çýkardýklarý içinde tebrik ediyorum." Dedi.
ADNAN YALÇIN
KULÜPLER ARASI
BASKETBOL MAÇLARI…
GÖRKEMSPOR B : 34
GENÇLÝKSPOR : 68
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Candan Yýlmaz, Ezgi Üstünel.
GÖRKEMSPOR B : Mervenur, Elif, Didem, Fatma, Emine, Ýrem, Ýzel .
GENÇLÝKSPOR : Tuðçe, Ýpek, Ýrem, Eda,
Ezgi, Ceren .
PERÝYOTLAR : 6-23, 10-9, 8-20, 10-16
HE KÜLTÜRSPOR A: 82
BASKETBOL ÝHTÝSAS B : 33
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Canan Özak.
HE KÜLTÜRSPOR A : Damlanur, Ayça, Edanur, Betül, Þeydanur, Beyzanur, Gamze, Azra, Türkü, Berfu, Yeþim.
BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Aleyna, Esra, Sevdanur, Zehra, Betül,
Refika, Rabia, Damla, Sinem, Bengisu, Serranur, Dila
PERÝYOTLAR : 18-12, 18-8, 22-8, 24-5
BASKETBOL ÝHTÝSAS A: 44
HE KÜLTÜRSPOR B: 28
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Hakan Kaya, Furkan
Alagöz.
BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Almira,
Fatmanur, Mine, Asel, Burçin, Rana, Ezgi, Zeynep, Simge, Cansu,
Meltem.
HE KÜLTÜRSPOR B : Naile, Havvanur, Hilal, Amine, Büþra, Buse,
Hümeyra, Hazal, Tuðba .
PERÝYOTLAR : 4-9, 14-7, 16-6, 106
BASKETBOL AKADEMÝ:16
GÖREKEMSPOR A: 44
Periyodlar: 2-15, 6-15, 6-8, 2-6
Hakemler:Hakan Kaya-Furkan Alagöz
Basketbol Akademi: Þevval, Bilge, Zeynep, Yaðmur, Hidayet,
Zeynep Akaydýn, Nisanur, Feyzanur, Fatma, Esra, Bengisu,
Hatice
Görkemspor A: Dilara, Elifsu, Nazlý, Þule, Gülþah, Ezgi, Ayþe,
Edanur, Buse SPOR SERVÝSÝ
Çorumspor yönetimi ve Fenerbahçe Basketbol
futbolculardan teþekkür Okulu kahvaltýda buluþtu
Hafta sonunda Kýrþehirspor deplasmanýndan 1
puanla dönen futbolcular ve kýrmýzý siyahlý yönetim
Ayhan Aykanat ve Kýrþehir Belediyesi'ne teþekkür ettiler.Kýrmýzý siyahlý yönetim ve futbolcular öncelikle
gazeteci ve ÇRT'de program sunucusu Ayhan Aykanat'a Kýrþehir Belediyesi ile baðlantý kurarak konaklama problemini çözdüðü
için teþekkür ederlerken Kýrþehir Belediye tarafýndan kendilerine gösterilen ilgi alakadan
dolayý Kýrþehir
Belediyesi personeline çok teþekkür ettiler.
ADNAN
YALÇIN
Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri veli sporcu ve yakýnlarý hafta sonunda yapýlan
etkinlikte Turizm Meslek Lisesi'nde düzenlenen kahvaltýda
bir araya geldiler. Kahvaltýda aileler birbirleriyle tanýþýp sohbet
etme imkaný buldu. Antrenörlerde yarý yýl turnuvasýný deðerlendirerek ileriki dönemlerde
yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. Fenerbahçe Basketbol Okulu Antre-
nörü Merve Yýlmaz sporcularýna
veda etti. Yeni görev yeri KarsSarýkamýþ'a gidecek olan antrenör Yýlmaz'a sporcularda hediye
verdi. Sporcularýn jestinden dolayý duygulandýðý gözlenen antrenör Yýlmaz, veli ve sporculara
hitaben yaptýðý konuþmada öncelikle öðretmen olmasýnda
katkýsý olan antrenörler Yaþar
Yýlmaz, Abdurrahman Türker,
Murat Saat ve Murat Çalýþkan'a
teþekkür etti. Yýlmaz, 6 yaþýnda
baþladýðý basketbol sporunun kendisine her alanda
olumlu katkýlarý olduðunu,
sporculara da çok çalýþarak
ve sporu býrakmadan yaþam
biçimi haline getirmelerini
nasihat etti. SPOR SERVÝSÝ
Evinde oynadýðý karþýlaþmada Safranboluspor'u 2-0 yenen Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, iyi oynadýklarý maçýn karþýlýðýnda galibiyet aldýklarý için çok
mutlu olduklarýný söyledi.
Armutçu "Zorlu karþýlaþmayý kazandýðýmýz
için çok mutluyuz. Uzun zaman sonra galibiyet elde etmek çok güzel bir duygu.
Ýlk yarýsý çok iyi oynadýðýmýz maçta 2-0'lýk skoru yakaladýk. Ýkinci yarýda iyi futbolumuzu gollerle süsleyerek daha farklý kazanmayý hedeflerken
maçýn 50. Dakikasýnda Burak'ýn oyundan atýlmasýyla kalan dakikalarda defansa çekilmek zorunda
kaldýk. Bu dakikadan sonrada taraftarýmýzýn da
verdiði destekle verdiðimiz mücadele beni gelecek
haftalar için çok mutlu etti. Bu arada maçta bizi hiç
yalnýz býrakmayan ve müthiþ destek veren taraftarýmýza çok teþekkür ediyorum.
Gelecek hafta Bartýnspor ile deplasmanda oynayacaðýz. Bu karþýlaþmadan da puan bekliyorum.
Artýk biz her maçtan puan çýkaracak güveni kazandýðýmýza inanýyorum." Dedi.
Yeni transferleri El Haci Saliou'nun transfer iþlemlerini hallettiklerini sözlerine ekleyen Armutçu, gelecek haftalarda puanlarý alarak kümede kalacaklarýna inandýðýný yineledi.
ADNAN YALÇIN
Temsilcilerimiz
haftayý mutlu kapattý
Bölgesel
Amatör
Ligi
(BAL)'da 17. hafta maçlarý oynandý. Ýlk yarýda beklentilerin
uzaðýnda kalan iki temsilcimizde kötü gidiþe bu haftalýk dur dediler. Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor bu
haftayý mutlu kapattýlar. Çorumspor
deplasmanda ligin ikincisi Kýrþehirspor ile 3-3 berabere kalarak önemli
bir deplasmandan 1 puan çýkarýrken,
Ýskilip Belediyespor'da kendi evinde
son haftalarýn dikkat çeken takýmý
Safranboluspor'u 2-0 yenerek haftayý 3 puanla kapatýp Çorumspor ile
aradaki puan farkýný 1'e indirdi.
Grupta üst sýralarda ise ikinci sýradaki Yeþil Kýrþehirspor, Çorumspor
karþýsýnda 2 puan kaybetmesine raðmen yerini korudu. Ýlk sýradaki Etimesgut Belediyespor'da Kastamonuspor deplasmanýndan 1-2'lik sonuçla 3 puanla dönerek bu hafta liderliðini korumayý bildi.
Alt sýrada küme düþme potasýna
bakýldýðýnda temsilcilerimiz alt alta
sýralanýrken Safranboluspor'un gelecek haftalar öncesinde kümede kalma umdu hayli azaldý.
Çorumspor, Kýrþehirspor beraberliði ile 11 puanla 12. sýrada kalýrken, diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise 10 puanla haftayý 13. sýrada tamamladý. Safranboluspor ise 1
puanla alt sýraya demirledi.
ADNAN YALÇIN
Toplu Sonuçlar
Kýrþehirspor
Ýskilip Bld
Kastamonuspor
Baðlum bld
Nevþehirspor
Sincan Bld
-
Çorumspor
Safranbolsupor
Etimesgut Bld
Tosya Bld
Bartýnspor
Kýrýkkales
: 3-3
: 2-0
: 1-2
: 0-1
: 1-1
: 1-0
Puan Durumu
Takýmlar
Etimesgut Bld
Yeþil Kýrþehirspor
Sincan Bld
Bartýnspor
Baðlum Bld.
Gölbaþý Bld
Tosya Bld
Nevþehir Spor
Kýrýkkalespor
Kastamonuspor
Aksaray Bld
Çorumspor
Ýskilip Bld
Safranboluspor
O
G B
17 10
17 9
17 8
17 8
17 7
17 8
17 7
17 6
17 6
17 4
17 4
17 2
17 2
17 0
6
6
8
7
7
4
5
7
4
6
3
5
4
4
M
A
Y
P
1
2
1
2
3
5
5
4
7
7
10
10
11
13
35
34
20
28
20
29
31
27
26
23
18
20
14
8
12
17
9
15
11
24
25
16
27
23
29
42
32
51
36
33
32
31
28
28
26
25
22
15
15
11
10
1
GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI
Çorumspor
Bartýnspor
Etimesgut Bld
Gölbaþý Bld
Kýrýkkalespor
Safranboluspor
Tosya Bld
-
Sincan Bld
Ýskilip Bld
Baðlum Bld
Nevþehirspor
Aksaray Bld
Kastamonuspor
Kýrþehirspor
Hazýrlýklar
bugün baþlýyor
Haftayý Balçova deplasmanýnda aldýðý maðlubiyetle kapatan
Çorum Belediyespor ve haftayý Kýrþehir deplasmanýnda aldýðý beraberlikle kapatan Çorumspor'da hazýrlýklar bugün yapýlacak
antrenmanlarla baþlýyor. Çorumspor bugün saat 13.30'da 1 nolu
sentetik sahada haftanýn ilk antrenmanýna çýkarken, Çorum Belediyespor ise Ulukavak Sahasý'nda saat 13.30'da haftanýn ilk çalýþmasý için start verecek.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
11 ÞUBAT 2014 SALI
ÝKÝNCÝ YARININ ÝLK 4 HAFTASINDA LÝDER KÝM?
yarýnýn 4 haftalýk puan tablosunda da 9 puanla ikinci sýraya inerek liderliði Sancaktepe Belediyespor'a kaptýrdý.
Ligde ilk yarýyý topladýðý 30 puanla ikinci sýrada tamamlayan Çorum Belediyespor, ikinci yarýda topladýðý 4
maçta 6 puanla puanýný 36'ya yükselterek ikinci sýradaki yerini korudu. Belediyespor ikinci yarýnýn 4 haftalýk
puan tablosunda ise topladýðý 6 puanla 7. sýrada yer aldý.
ÝKÝNCÝ YARIDA DÜÞENLER
Ýlk yarýyý 28 puanla 3. Sýrada tamamlayan Hacettepespor 21. Hafta puan tablosunda 33 puanla ilk 5'te kalýrken, ikinci yarýnýn 4 haftalýk puan tablosunda ise 12.
sýraya kadar geriledi.
Ýlk yarýyý 27 puanla 4. sýrada tamamlayan ve sezon
baþýnda transfere büyük paralar harcadýðý iddia edilen
Erzurum Büyükþehir Belediyespor 21. Haftada puanýný
33'e yükselterek 6. Sýraya geriledi. Erzurum ekibi ikinci
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarýda 4 hafta geride kaldý. Ýkinci yarýnýn ilk 4 haftasýnda puan
cetveli nasýl oluþtu. Þu anda kim lider? Çorum Belediyespor kaçýncý sýrada? Ýlk 4 haftada ikinci yarýnýn
sürpriz takýmý kim oldu?
SANCAKTEPE BELEDÝYESPOR ÝKÝNCÝ
YARININ ÝLK 4 HAFTASINDA ZÝRVEDE
Bu sorularýn cevaplarýný bulmak için ilk 4 haftanýn
puan tablosunu çýkardýk. Buna göre ilk 4 haftada Sancaktepe Belediyespor topladýðý 4 maçta 3 galibiyet ve 1
beraberlikle 10 puan ile adeta zirveye sancaðý dikti. Ýlk
yarýyý 23 puanla 10. sýrada tamamlayan Sancaktepe Belediyespor ligin 21. Haftasýnda puanýný 33'e yükseltti.
ÝKÝNCÝ YARIDA YERÝNÝ KORUYANLAR
Ýlk yarýyý 32 puanla lider tamamlayan Düzyurtspor
ikinci yarýda 9 puan toplayarak 41 puanla ikinci yarýda
da liderliðini devam ettirdi. Ancak Düzyurtspor ikinci
yarýnýn 4 haftalýk puan tablosunda ise 10. sýrada kaldý.
Ýlk yarýyý 27 puanla 5. Sýrada tamamlayan Elibol
Sandýkslýpor takýmý ise 21. Haftada puanýný 33'e yükseltmesine raðmen 7. Sýraya geriledi. Sandýklýspor'da
ikinci yarýnýn 4 haftalýk puan cetvelinde 6 puanla 9. Sýrada kendisine yer buldu.
YÜKSELENLER
Ýlk yarýyý 26 puanla 6. sýrada bitiren Darýca Gençlerbirliði 21. Hafta sonunda puanýný 35'e yükselterek 3. sýraya çýkarken Darýca temsilcisi ikinci yarýnýn 4 haftalýk
puan tablosunda da 9 puanla 3. sýrada yer aldý.
Ýlk yarýyý 26 puanla 7. sýrada tamamlayan Manavgat
Evrensekispor 21. Hafta geçilirken topladýðý 35 puanla
puan cetvelinde 4. sýraya yükselme baþarýsýný gösterirken, Manavgat Evrensekispor ikinci yarýnýn ilk 4 haftasýnda topladýðý 9 puanla 4. sýrada yer aldý.
ADNAN YALÇIN
21. HAFTA PUAN TABLOSU
ÝLK YARIDA SON HAFTA PUAN TABLOSU
2. YARI 4. HAFTA PUAN DURUMU
Puan Durumu
Puan Durumu
Puan Durumu
Takýmlar
1.DÜZYURTSPOR
2.ÇORUM B.
3.DARICA G.BÝRLÝÐÝ
4.MANAVGAT E.
5.HACETTEPE SPOR
6.ERZURUM B.
7.ELÝBOL S.
8.SANCAKTEPE B.
9.BATMAN PET.
10.ORHANGAZÝSPOR
11.BURSA NÝL.
12.MALTEPESPOR
13.BALÇOVA B.
14.68 YENÝ AKS.
15.SAKARYASPOR A.Þ.
16.ÇIKSALIN SPOR
17.ÜNYESPOR
18.ELAZIÐ B.
O
G
21 12
21 10
21 9
21 10
21 8
21 9
21 8
21 8
21 9
21 8
21 7
21 6
21 6
21 5
21 5
21 4
21 4
21 3
B
M
A
Y
AV
P
5 4 37 16 21
6 5 34 17 17
8 4 24 11 13
5 6 34 29 5
9 4 33 19 14
6 6 29 18 11
9 4 22 17 5
9 4 28 24 4
4 8 29 24 5
5 8 29 31 -2
8 6 17 21 -4
6 9 24 31 -7
6 9 21 29 -8
9 7 19 27 -8
6 10 21 29 -8
8 9 18 26 -8
4 13 15 26 -11
3 15 14 53 -39
41
36
35
35
33
33
33
33
31
29
29
24
24
24
21
20
16
12
Takýmlar
1.DÜZYURTSPOR
2.ÇORUM B.
3.HACETTEPE SPOR
4.ERZURUM B. B. SPOR
5.ELÝBOL SAN.
6.DARICA G.BÝRLÝÐÝ
7.MANAVGAT E.
8.ORHANGAZÝSPOR
9.BATMAN PET.
10.SANCAKTEPE B.
11.BURSA NÝL.
12.68 YENÝ AKS.
13.BALÇOVA B.
14.MALTEPESPOR
15.SAKARYASPOR A.Þ.
16.ÜNYESPOR
17.ÇIKSALIN SPOR
18.ELAZIÐ B.
O
G B
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
9
8
7
7
7
6
7
7
7
5
5
4
5
4
4
4
2
3
M
5 3
6 3
7 3
6 4
6 4
8 3
5 5
3 7
3 7
8 4
7 5
9 4
5 7
6 7
5 8
4 9
8 7
3 11
A
Y
AV
P
22
25
28
23
16
19
29
25
24
21
13
17
19
19
19
14
12
10
11
12
14
14
12
9
26
23
22
20
19
22
25
27
21
18
21
39
11
13
14
9
4
10
3
2
2
1
-6
-5
-6
-8
-2
-4
-9
-29
32
30
28
27
27
26
26
24
24
23
22
21
20
18
17
16
14
12
Takýmlar
1.SANCAKTEPE BLD
2.DÜZYURTSPOR
3.DARICA G.BÝRLÝÐÝ
4.M. EVRENSEKÝSPOR
5.BATMAN PETROL
6.BURSA NÝLÜFER
7.ÇORUM BLD
8.MALTEPESPOR
9.ELÝBOL SANDIKLI
10.ERZURUM BB
11.ÇIKSALINSPOR
12.HACETTEPESPOR
13.ORHANGAZÝSPOR
14.BALÇOVA B.
15.SAKARYASPOR
16.68 Y.AKSARAYSPOR
17.ÜNYESPOR
18.ELAZIÐ B.
O
G
B
M
A
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
2
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
4
4
10
9
9
9
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
0
0
Belediyespor'un
kanatlarý düþünüyor!
Sol kanatýn etkili oyuncusu Murathan'ýn cezalý olmasý ve
sakatlýðý devam eden Buðra'nýn tam hazýr olmamasý Belediyespor teknik heyetini Batman maçý öncesi düþündürmeye
baþladý.Buðra'nýn sakatlanmasýyla sað kanat sorununu bir türlü çözemeyen Çorum Belediyespor'da Batman Petrolspor maçý öncesi bu kezde Murathan'ýn yokluðunda sol kanat sorunu
çýktý. Ligde attýðý goller ve attýrdýðý gollerle takýmýn en etkili ismi olan Murathan'ýn da Balçova Belediyespor karþýlaþmasýnda
kart cezalýsý durumuna düþmesi üzerine sað kanat sorunun
üstesinden gelemeyen Belediyespor teknik ekibinin bu sorunu
nasýl çözeceði merak ediliyor.
ÝMAM'DA CABASI
Batman Petrolspor maçýnda sol ve sað kanata çözüm arayacak olan Belediyespor'da savunmanýn göbeðinde yer alan
Ýmam Almas'ýn da geçtiðimiz haftadan kart cezalýsý olmasý nedeniyle oynamayacak olmasý Belediyespor teknik ekibini bir
hayli zor duruma düþürdü.
13. Adam
Adnan Yalçýn
Ýki baþkan
arasýndaki anlayýþ
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile Elibol
Sandýkslýpor Baþkaný arasýndaki fark Belediyespor'un
ligdeki geleceðini etkileyecek gibi görünüyor.
Öncelikle söyleyeyim iki baþkanda sosyal paylaþým
sitelerini kullanmayý seviyorlar. Ýki baþkanda belediye
kökenli, Sandýklýspor baþkaný ayný zamanda Belediye
baþkaný. Peki aralarýndaki fark nedir?
Sandýklýspor Baþkaný Ýsmail Elibol, geçtiðimiz haftalarda sosyal paylaþým sitesinde görüþünü belirterek,
teknik heyeti hakkýnda þu sözleri söyledi "Aramýzdaki
fark siz 31 puan kazandýk diyorsunuz. Ben ise kaybettiðimiz 26 puan var diyorum. Aramýzdaki fark bu" demiþ ve bir hafta sonra Sancaktepe Belediyespor beraberliði ardýndan teknik direktörü Selim Özer ile yollarý
ayýrmýþtý.
Bende geçtiðimiz haftalarda yazdýðým köþe yazýsýnda, ilk yarýda 17 maç oynandýðýný kazanýlmasý gereken 51 puandan Belediyespor'un 30 puan kazandýðýný
ve kaybedilen 21 puan olduðunu yazmýþ ve bunun nasýl bir baþarý olduðunu anlamadýðýmý belirtmiþtim.
Hemen bu haftaya baktýðýmýzda yine anlayamadýðým sözde baþarý devam ediyor. Bu hafta 21. Hafta oynandý. 21 maçta alýnmasý gereken 63 puan var. Belediyespor 36 puanda, kaybedilen 27 puan var. Yine ortada anlayamadýðým bir baþarý var! Belediyespor yönetimi ve baþkaný, kendinizi kandýrmayýn. Bu baþarý falan
deðil, bu gidiþ resmen kötü sonun sinyali. Bunu haftalar önce belirttiðimde bazý meslektaþlarým "Ýyide sen
sonuca bak. Belediyespor ikinci sýrada" diyor. Ne diyelim saygý duymak zorundayýz. Fakat görmedikleri
veya görmek istemedikleri gerçek ise, sezon sonunda
ligi birinci bitiremezsen, 2. ile 5. sýradaki takým arasýnda fark olmayacak. Birde bu hafta rakiplerin Belediyespor'u yakalamasý var ki, bu hafta alýnacak bir maðlubiyet ile bir anda 7. veya 8. sýraya kadar gerileyebilirsiniz. Yani demem o ki; tedbirler erken alýnmazsa ilerleyen haftalarda ilk 5 dýþýnda da kalabilirsiniz.
BELEDÝYESPOR YÖNETÝMÝNDEKÝ
HESAP UZMANLARI NE DÝYOR BU ÝÞE
Yukarda düz bir mantýk ve basit bir hesapla þuanda
Belediyespor teknik direktörü Sedat Özbað'ýn aslýnda
baþarýlý olmadýðýný anlatmaya çalýþtým. Bu hesap iþi,
nedense(!) bana geçtiðimiz sezon ikinci yarýda göreve
gelen Halit Kýlýç'ýn sezon sonunda takýmý kümede býrakmasýna raðmen aldýðý puanlara bakarak baþarýsýz
olduðunu söyleyen yönetim içindeki belediye kökenli
hesap uzmanlarýnýn hesaplarýný da hatýrlattý. Çok merak ediyorum þimdi nasýl bir hesap içindeler acaba!...
BATMAN MAÇINDA AMAN DÝKKAT!
Batman Petrolspor ile ilk yarýda oynanan karþýlaþma ve karþýlaþmanýn ertesi haftasýnda verilen demeçler iki kulüp arasýndaki gerginlik hatýrlanacaktýr. O dönem Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün açýklamalarýnýn ikinci yarýdaki maç öncesinde zarar verebileceðini
yazmýþtým. Dikkatinizi çekerim, Zeki baþkanla aramýz
iyi olmasýna raðmen yinede eleþtirimi yapmýþtým.
Kendiside hatýrlayacaktýr.
Ýþte o maç geldi çattý. Batman Petrolspor'da bu
maça iddialý geliyor. Bu hafta Belediyespor yönetimi
aðzýndan çýkacak her söze dikkat etmeli ortamý germemeli. Karþý taraf bunlarý çok iyi deðerlendirebilir.
Saha kapatma cezasý bile alýnabilir aman dikkat !
Hoþçakalýn…
Özbað: Avantajý
deðerlendiremedik
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, fýrsat haftasýnda yenildiklerini belirterek avantaj
kaybettiklerini söyledi
Bir gün önce Ýzmir'e giderek Balçova maçýnýn öneminin mesajýný futbolculara verdiklerini söyleyen Özbað, mesajýn alýnmadýðýný gördüklerini ve üzgün olduklarýný dile getirdi.
Özbað "Maç öncesi yaðan yaðmurdan dolayý sahaya uyum saðlamakta zorlandýk. Maçta büyük bölümünde futbolcular hem rakiple
hemde sahayla mücadele ettiler. Gol
atanýn kazanacaðý bir maçtý öylede
oldu.
Aðýr sahada rakibimiz iyi mücadele etti. Bir kiþi eksilmemizde rakibe cesaret verdi. Daha çok üstümüze
geldiler. Bu bölümde maçtaki en net
pozisyonumuzu bulduk ancak atamadýk ve o top döndü kalemizde gol
oldu.
Liderin kaybettiði hafta avantajý
iyi deðerlendiremedik. Büyük bir fýrsat kaçýrdýðýmýz kesin ancak önümüzde henüz çok daha zorlu maçlar
var ve yolumuza devam ediyoruz.
Artýk bu maçý unutup toparlanmamýz lazým, hafta sonu sahamýzda
zorlu bir Batman Petrolspor maçý oynayacaðýz. Hedefe giden yolda içerde kazanmak dýþardan getirebileceðin en fazla puaný getirmek çok
önemli. Balçova maçýndan gerekli
dersleri çýkartýp bugünden itibaren
Batman Petrolspor maçýna hazýrlanacaðýz" dedi.
SPOR SERVÝSÝ
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN