Hitit'ten bürokrasi yükünden
kurtaran uygulama
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Ç
Daha hýzlý, nitelikli ve verimli hizmet vermek amacýyla yeni
organizasyon arayýþlarýna giren Hitit Üniversitesi, 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren hayata geçirdiði e-evrak ve EÝmza sistemiyle birlikte bir önceki yýla oranla kaðýt tüketiminde yüzde 89, toner tüketiminde yüzde 86, evraklarýn birimlere ulaþýmýnda yüzde 91, bu amaçla kullanýlan taþýt hizmetlerinde yüzde 66, evrak daðýtým
personel sayýsýnda yüzde 83 tasarruf saðladý. 2’DE
13 OCAK 2016 ÇARÞAMBA
‘1 milyon 300 bin hastaya
poliklinik hizmeti’
orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi geride býraktýðýmýz 2015
yýlýnda 1 milyon 300 bin hastaya poliklinik hizmeti verdi. 2015
yýlýnda yatan hasta sayýsý ise 36 bin kiþi olarak açýklandý. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, hastanenin 2015 yýlýna iliþkin istatistikî verilerini kamuoyu ile paylaþtý. Sinan Zehir açýklamasýnda Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinin 2015 yýlýnda 1 milyon 300 bin hastaya poliklinik
hizmeti verdiðini ve yýl içerisinde 36 bin hastanýn yatarak tedavi
gördüðünü açýkladý. 4’DE
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
Doç. Dr. Sinan Zehir
Yýl: 1 Sayý: 40
www.kesinkarar.com
ATEÞLE OYNANMAZ
Uluslar arasý güçler, bölgeyi yeniden dizayn
etmek için mezhep farklýlýklarý üzerinden çatýþma ortamý
yaratmaya çalýþýyor. Bölgedeki ateþi söndürebilecek konumda olan
Türkiye'de mezhep üzerinden tartýþma çýkaracak tutum ve davranýþlardan
özenle kaçýnýlmalýdýr. Özellikle toplumun önünde olan kiþi ve
kurumlarýn bu hassas süreçte dikkatli bir dil kullanmasý
gerekiyor. Bu oyuna gelmeyelim.
TOKÝ Devaneye
142 konut
daha yapacak
C
Ak Parti Grup Baþkan Vekili ve Amasya
Milletvekili Naci Bostancý
HP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin Diyanet Ýþleri
Baþkanýnýn Cem evleri kýrmýz çizgimizdir sözlerine
yönelik eleþtirisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Alevi'
tartýþmasýna dönüþtü. Köse Ak Parti'ye 'Yavuz Kafasý'
benzetmesi yapýnca tepkiler arttý. Köse'ye Ak Parti Grup
Baþkan Vekili Naci Bostancý cevap verdi. Karþýlýklý kürsüye gelen iki milletvekili Alevilik üzerine tartýþtý.
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantýsýnda söz
alan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse iki konuyla ilgili görüþlerini açýkladý. 3’DE
A
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse
Kahraman: Pankobirlik
doðru yönetilmiyor
k Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Ak Parti Çorum Milletvekili,
TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma
Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen
Ceritoðlu Kurt, Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný
Mehmet Ergün Turan'ý
makamýnda ziyaret
ederek bir süre görüþtü. 5’DE
Ç
58 Personel alacak
P
osta ve Telgraf Teþkilatý Anonim Þirketi ( PTT ) sözleþmeli personel alacak.
Posta ve Telgraf Teþkilatý Anonim Þirketi
bünyesindeki çalýþan eksikliðini tamamlamak adýna toplamda 58 kiþilik kadro ile
Sözleþmeli Personel alacak. 4’DE
Ceritoðlu'nun yoðun
Çorum mesaisi
A
k Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorumda bir dizi ziyaret ve görüþme yaptý. Yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Ceritoðlu, sosyal
projelerde destek sözü verdi. 7’DE
HABERÝN
Ayarsýz
Gazeteciler
2’DE
KILÇIÐI
orum Pankobirlik mali
yönden Türkiye'ki en
sorunlu birlik diyen Sefer
Kahraman seçimlerde
aday olduðunu açýkladý.
Nisan ayýnda yapýlmasý
muhtemel seçimlerde Pankobirlik yönetimine aday
olduðunu açýklayan Þeker
Ýþ Sendikasý Çorum Þube
Baþkaný Sefer Kahraman,
"Türkiye bulunan 31 Pankobirlik kuruluþu var. Çorum Pankobirlik mali açýdan 31. Sýrada yer alýyor
ve bu tamamen yönetimden kaynaklanan bir sorundur" dedi. 5’DE
Terör bu kez
Ýstanbul'dan vurdu
T
ürkiye Uluslar arasý terör örgütlerinin bir kere daha hedefi
oldu. Dün sabah 10.20 sýralarýnda Ýstanbul Sultanahmet Meydaný'nda þiddetli bir patlama meydana geldi. 2’DE
Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman
Saðlýk-Sen iþyeri odasý açýldý
Osmancýk'a
'Tabiat Parký' projesi
smancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ,
ilçeyi güzelleþtirmeye ve sosyal
O
alanlarý yaygýnlaþtýrmaya yönelik
önemli projeler gerçekleþtirdiklerini
söyledi. 8’DE
3
Programlý elektrik kesintisi
4
Akademisyenlere TUBÝTAK desteði
T
ÜBÝTAK bünyesinde yer
alan Araþtýrma Destek
Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB) ve Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (BÝDEB)
programlarý bilgilendirme toplantýsý Hitit Üniversitesi'nde
gerçekleþtirildi. 3’DE
Sayfa
2
GÜNDEM
Hitit'ten bürokrasi yükünden
kurtaran uygulama
Hitit Üniversitesi, geçtiðimiz yýl hayata geçirdiði
Elektronik Belge Yönetimi Sistemiyle (EBYS) birlikte
bürokrasi yükünden kurtularak hizmet kalitesini artýrýrken,
zaman, kaðýt ve tonerden de büyük tasarruf saðladý
Daha hýzlý, nitelikli ve verimli
hizmet vermek amacýyla yeni
organizasyon arayýþlarýna giren
Hitit Üniversitesi, 1 Ocak 2015
tarihinden itibaren hayata geçirdiði e-evrak ve E-Ýmza sistemiyle birlikte bir önceki yýla oranla
kaðýt tüketiminde yüzde 89, toner tüketiminde yüzde 86, evraklarýn birimlere ulaþýmýnda
yüzde 91, bu amaçla kullanýlan
taþýt hizmetlerinde yüzde 66,
evrak daðýtým personel sayýsýnda yüzde 83 tasarruf saðladý.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, teknolojideki hýzlý geliþimin, birçok iþ sürecinde olduðu gibi belge yönetim sürecinde de teknolojinin
daha fazla kullanýlýr olmasýna
neden olduðunu ve önemli imkanlar saðladýðýný söyledi.
EBYS'nin amacý hakkýnda da
açýklamalarda bulunan Prof. Dr.
Alkan, "Bu imkanlardan faydalanmak amacýyla kurumlarca
kullanýlan Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS), fiziksel
ortamda gerçekleþtirilen belge
yönetim süreçlerini elektronik
ortama taþýmak, kurumlarýn
gündelik iþlerini yerine getirirken oluþturduklarý her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayýklanarak bunlarýn içerik, format ve iliþkisel
özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye
kadar olan süreç içerisinde yönetmektir. EBYS'nin amacý, öncelikle yapýsal olmayan verinin
çoklu-kullanýma imkan veren
elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay eriþilebilir bir biçimde kullanýlmasýný saðlayarak, organizasyon içi iletiþim ortamýnda bilginin en etkin þekilde kullanýmýna imkan vermek
ve verimli bir ofis oluþturmaktýr.
EBYS, güvenlik, verimlilik, bilgi
yönetimine katký, teknolojik ge-
liþmeler, maliyet kazancý, zaman tasarrufu
ve sürat, þeffaflýk, kolay yönetebilme ve
hýzlý eriþilebilirlik, standartlaþtýrma, arþivleme ve ekolojik kazanç
gibi kurumlara birçok
avantajlar saðlamaktadýr" dedi.
Hitit Üniversitesi'nin
Hitit Üniversitesi Rektörü
2014 yýlýnda baþlattýðý
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
e-evrak ve e-imza çalýþmalarýný tamamlayarak 1 Ocak 2015 tarihi itibariy- cýn doðada kaldýðý anlamýna
gelmektedir. Bu durum ayný zale tüm birimleriyle beraber sismanda diðer katkýlarla birlikte
teme dahil olduðunu anlatan
enerji ve su tasarrufu saðlamýþ,
Prof. Dr. Alkan, "2014 yýlý toplahava kirliliði, su kirliliði ve çevre
mýnda sistem öncesi 1 yýl içerikirliliði gibi olumsuzluklarýnda
sinde kurum içi ve kurumlar
ayný ölçüde önüne geçmiþ olarasý olmak üzere 90 bin civaduðu anlamýna gelmektedir. Burýnda evrakýn iþlendiði üniversinun yaný sýra toner, kartuþ gibi
temizde, ekleri ve ilgileriyle bebirçok kýrtasiye malzemesinden
raber ortalama 450 bin adetten
de tasarruf saðlanmýþtýr" ifadelefazla A4 kaðýt kullanýlmýþtýr. Bu
rakam ortalama 50 yetiþkin aða- rini kaydetti. (Haber Merkezi)
Terör bu kez Ýstanbul'dan vurdu
Dün sabah saatlerinde Ýstanbul terörün bir kere daha saldýrýsýna uðradý.
Sultanahmet meydanýnda gerçekleþen patlamada çok sayýda ölü ve yaralý var
Türkiye Uluslar arasý terör örgütlerinin bir kere daha hedefi oldu.
Dün sabah 10.20 sýralarýnda Ýstanbul Sultanahmet Meyda-
ný'nda þiddetli bir patlama meydana geldi. Ýstanbul Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada 10 kiþinin öldüðünü, 15 kiþinin yara-
landýðýný bildirdi. Patlamanýn ardýndan çok sayýda polis ve saðlýk
ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliðini alýr-
ken, yaralýlar hastanelere sevk
edildi. Patlamada yaralanýp hastanelere götürülen yabancý ülke
vatandaþýnýn 11 olduðu belirlendi. Olaya iliþkin yayýn yasaðý getirildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu yaptýðý açýklamada terör
eyleminin DEAÞ tarafýndan yapýldýðýný duyurdu. Baþbakan Davutoðlu açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý. "Bu terörist saldýrýlar,
demokratik ortamý hiçbir þekilde
etkileyemeyecektir. Özellikle
böyle bir yer, böyle bir topluluk
hedef seçilmiþ olabilir. Sadece
onlarý deðil bütün Türkiye'yi ve
insanlýðý hedef aldý. Saldýrýyý DEAÞ terör örgütünün yabancý uyruklu bir mensubunun gerçekleþtirdiðini biliyoruz. DEAÞ'a karþý da yürüttüðümüz mücadelede
hiçbir þekilde kararlýlýðýmýzdan
bir adým dahi geri adým atmayacaðýz. (Haber Merkezi)
Saatçi: ‘Bombalar
MHP Ýl Baþkaný Çetin birliðimizi bozamaz’
Ýstanbul'da yapýlan
bombalý eylemi kýnadý
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi,
Ýstanbul'da yaþanan bombalý eylemin ardýndan
yaptýðý açýklamada birlik beraberlik mesajý verdi
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkaný Av.
Bekir Çetin yaptýðý yazýlý açýklamayla Ýstanbul'da
meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden ve
yaralananlarla ilgili üzüntüsünü ifade etti
MHP Çorum Ýl Baþkaný Çetin açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi. "Bugün Ýstanbul Sultanahmet Meydanýnda meydana gelen patlamada
çok sayýda vatandaþýmýzýn hayatýný
kaybettiðini ve yaralandýðýný büyük
bir üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyoruz.
Bu saldýrý; medeniyetin merkezi Ortadoðu'yu bir cehenneme çeviren
güçlerin ülkemizi de bu bataklýk içine çekme gayretlerinin yaný sýra, vatanýmýzý bu bataklýk ülkelerden biri
haline getirme giriþimlerinin bütün
hýzýyla devam ettiðini ve edeceðini
göstermektedir.
Bütün bu þer güçlerin giriþimlerinin
karþýsýnda devletimizin bütün istihbarat kurumlarýnýn bu patlamalarýn
failleri olan teröristleri saldýrýlardan
önce, hiçbir vatandaþýmýzýn canýný
yakmadan önce yakalama görevleri
bulunmaktadýr. Temennimiz ülkemizin her türlü terör belasýnda uzak,
huzurlu günlere bir an önce kavuþ-
masýdýr. Meydana gelen patlama
sonucu hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaþlarýmýza ise acil þifalar
diliyoruz" (Haber Merkezi)
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Av. Bekir Çetin
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatçi Ýstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili yayýnladýðý mesajýnda,"Ýstanbul'da ilk belirlemelere göre 10 kiþinin hayatýný kaybettiði, 15 kiþinin de
yaralandýðý bir patlama meydana geldi. Bu hain saldýrýyý
gerçekleþtirenleri lanetliyor, hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralý vatandaþlarýmýza da
acil þifalar diliyoruz" dedi.
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatçi mesajýnda "Kritik bir zamanda
meydana gelen bu patlamanýn hedefinin huzurumuz,
birlik ve beraberliðimizi bozmak olduðu açýktýr. Türkiye'yi Ortadoðu'daki ateþ çemberinin içine çekmek isteyenlerin bir çabasý olarak gördüðümüz bu saldýrýnýn
amacýna ulaþmayacaðýný, birlik ve beraberliðimizin daha
da güçlenerek artacaðýný ifade etmek istiyoruz. Ayrýca,
bombanýn Sultanahmet'te patlatýlarak ülkemizde bulunan turistlerin hedef seçilmesi, ülkemizin uluslararasý
arenada terör ülkesi olarak göstermek istenmesinin bir
sonucudur. Ülkemizi bu
hain tuzaða düþürmek
ve bataklýða çekmek isteyenlerin bundan sonra da bu eylemlerine
devam edecekleri açýktýr. Ancak, milletimiz ferasetiyle bu oyunlara
gelmeyecek, hain planlar baþarýya ulaþamayacaktýr. Saldýrýyý gerçekleþtirenlerin ve arkasýndaki güçlerin tespit edilerek açýklanmasý milletimizin vicdanýný bir
nebze de olsa rahatlatacaktýr" ifadelerine yer
verdi. (Haber Merkezi)
Ahmet Saatçi
13 OCAK 2016 ÇARÞAMBA
HABERÝN KILÇIÐI
Ayarsýz Gazeteciler
"Haberin kurallarý olduðu gibi gazeteciliðin de kurallarý
var, etiði var, bel altý var, özeli var, ticari ahlaký var, var
oðlu var". Demiþtik, þimdi bu konuyu biraz açalým. Ve
hemen þunun altýný çizelim, gazeteci demek haberci
demek deðildir. Adamýn parasý vardýr heveslenir gazete kurar, kurabilir. Her hangi bir sanatý yoktur veya babasýnýn verdiði sermayeyi ticarette batýrmýþ, yakýnlarý
bari þurada oyalansýn diye bir gazetede yöneticilik
vermiþ daha sonra o gazeteye sahip olmuþ olabilir.
Olur, olur ama haberci olamaz. Býrak haberciliði, haberi görmeyi,yazmayý, gittiði bir geziyi bile yazýya dökemez. Bu konu anlaþýlmýþtýr umarým.
Saðcýyým diyen, solcuyum diyen, falan partiliyim, filan
partiliyim hatta liberal solcuyum diyen gazeteciye
rastlayabilirsiniz. Saðcýyým, milliyetçiyim diyen gazete
sahibinin sýrf saðda bir partinin yönetiminde diye kamu ihalesinde yaptýðý fesadý yazamaz. Solcuyum, iþçinin yanýndayým diyen bir gazete, iþçiler kanuni haklarýný istedi diye ortaklardan birinin canýný sýkarsa iþçinin
aleyhine baþlýk atabilir, sonra vicdanen rahatsýz olduðu için, ben aslýnda iþçi dostuyum diyerek, benim
yazdýklarým benim fikrim deðil ama ne yapayým demeye getirir. Bunlar memlekette olaðan gazeteciliktir.
Ama özetlersek iki tür gazetecilik vardýr. Biricisi ayarlanabilen gazeteciler, ikincisi ayarlanamayan gazeteciler.
Bunlarýnda kendi aralarýnda çeþitleri vardýr, oraya þimdi girmeyelim! En makbulü ayarlanabilen ve uzun süre ayný ayarda giden modelidir. Bu modeli güç sahipleri çok sever. Hem siyasi iktidar hem de ekonomik
güç sahipleri pek itibar eder böylelerine. Hep bunlarýn
gazetelerini kullanýrlar. Hem de iþlerine nasýl gelirse
öyle, bunlarýn gýký çýkmaz. Karþýlýðýnda bolca gazetelerini alýr, gazetelerinde kandil, bayram, kutlama vs. ilanlarý verir ekonomik olarak desteklerler. Bunlarýn marifetleri pek çoktur. Ýkinci tip, ayarlanamayan gazetecilerin sürekli seveni olmaz. Onlar haber yaparken kamu haklarýný gözeterek doðru bildiðini, bildiði kadar
yapar. Kamunun bilgi almasý adýna yapýlan haber Ýktidar sahipleri menfaatleri doðrultusunda olmazsa iþlerine gelmez, onlar ister ki bizim hiç olumsuz haberimiz
çýkmasýn, bu nedenle ayara gelmeyen gazeteciler sevilmez.
Kaymakam Gürsoy'un
Eseri Ödül Aldý
Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Kaymakam ve Valilere yönelik düzenlenen "aný" yarýþmasýnda ödül aldý. Gürsoy, 26 Eylül 2015 tarihinde þehit edilen Tunceli Jandarma Özel Harekât Tabur Komutaný Binbaþý
Yavuz Sonat Güzel'in hatýrasýna yönelik kaleme aldýðý "Güzel Yaþadý" isimli anýyla ödüle layýk görüldü
Merhum Vali Orhan
Alaaddin Erbuð adýna
düzenlenen " Meslekte Bir Olay ve Ýzleri"
adlý aný yarýþmasýnýn
ödülü "10 Ocak Ýdareciler Günü" dolayýsýyla
düzenlenen törende
verildi. Ankara'da düzenlenen törene Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala,
içiþleri eski Bakanlarýndan Abdulkadir Aksu, mülkiye kökenli siyasetçiler ile emekli olan ve halen
görevde olan vali ve kaymakamlar katýldýlar. Kaymakam
Þuayib Gürsoy ödülünü Sayýþtay Baþkaný Doç. Dr. Recai Akyelin elinden aldý.
Gürosoy, "Güzel Yaþadý" isimli
anýda þehit Binbaþý Yavuz Sonat Güzel ile Kaðýzman Kaymakamý iken birlikte geçirdikleri iki
yýlý ve sonrasýnda þehit oluncaya dek yaþadýklarýný kaleme al-
dý. Yavuz Sonat Güzelin gerek
Kaðýzmanda çalýþtýðý dönemde
gerekse meslek hayatýnýn geri
kalanýnda nasýl bir asker ve nasýl bir insan olduðunun anlatýlmaya çalýþýldýðý eser hem o
dönemde yaþananlara ýþýk tutuyor hem de terörle mücadelenin askeri anlamýnýn dýþýnda
sosyal boyutlarýnýn
olduðuna deðiniyor. (Haluk
SÖYLEMEZ)
Sayfa
3
GÜNDEM
13 OCAK 2016 ÇARÞAMBA
ATEÞLE OYNANMAZ
Uluslar arasý güçler, bölgeyi yeniden dizayn etmek için mezhep farklýlýklarý üzerinden çatýþma ortamý
yaratmaya çalýþýyor. Bölgedeki ateþi söndürebilecek konumda olan Türkiye'de mezhep üzerinden tartýþma
çýkaracak tutum ve davranýþlardan özenle kaçýnýlmalýdýr. Özellikle toplumun önünde olan kiþi ve
kurumlarýn bu hassas süreçte dikkatli bir dil kullanmasý gerekiyor. Bu oyuna gelmeyelim.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin
Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn Cem evleri
kýrmýz çizgimizdir sözlerine yönelik
eleþtirisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Alevi' tartýþmasýna dönüþtü. Köse Ak Parti'ye 'Yavuz Kafasý' benzetmesi
yapýnca tepkiler arttý. Köse'ye Ak Parti
Grup Baþkan Vekili Naci Bostancý cevap verdi. Karþýlýklý kürsüye gelen iki
milletvekili Alevilik üzerine tartýþtý.
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantýsýnda söz alan CHP Çorum Milletvekili
Tufan Köse iki konuyla ilgili görüþlerini
açýkladý. Köse geçtiðimiz haftalarda yapýlan Türk-Ýþ Kongresine yönelik eleþtirilerle konuþmasýna baþladý.
Türk-Ýþ Genel Kurulunda artan iþ cinayetlerinden, iþsizlikten, taþeronlaþtýrmadan, grev ertelemelerinden, sendikasýzlaþtýrmalardan hiç bahsedilmediðini ve
gelir daðýlýmý bozukluklarýndan hiç konuþulmadýðýný söyleyen Köse, "Bir Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz
var gitti oraya sadece Cumhurbaþkanýna hitap ederek 12 dakika konuþtu. Bu-
nun içinde 15 defa sayýn cumhurbaþkaným 15 defa talimatlarýnýz doðrultusunda gibi cümleler kullandý. Bu kiþi 56 sene önce bugün Cumhurbaþkaným
diye hitap ettiði kiþiye daha önceden
de baþbakan padiþah olmak istiyor, bu
hükümete zýkkýmýn kökünü göstereceðiz, hükümet yolsuzluk çukurunun içerisinde, baþbakan rantýn babasýný yedi
diye eleþtiriyordu" þeklinde konuþtu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantýsýndaki konuþmasýnda Diyanet Ýþleri
Baþkaný Mehmet Görmez'le ilgili eleþtirilerde bulunan CHP Çorum Milletvekili
Tufan Köse, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn
vesayet kurumu halinde geldiðini söyledi.
Ak Parti iktidarýný eleþtiren Köse "Sizin
uyguladýðýnýz politika sebebiyle. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý maalesef yüzyýlýn
en katý vesayet kurumu haline gelmiþtir. Bu Görmez bey alevi evleri iþaretlenirken, Cemevleri kundaklanýrken, çocuklar katliama uðrarken, ÝÞÝD çocuklarýn ciðerini sökerken sus pus oldu.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse
Ama bunun kýrmýzý çizgisi cemevleri.
Cemevleri bizim kýrmýzý çizgimiz diyor.
Bir tane alevi vali, bir tane alevi emniyet müdürü yokken, milli eðitim müdürü yokken, sen bunlar olurken aðzýný
açmýyorsun da mesele Alevilerin inancý olunca niye kýrmýzý çizgin oluyor. Sen
mi belirleyeceksin Alevilerin inancýný,
sen mi belirleyeceksin Alevilerin ibadet
yerini. Bu kafa Yavuz kafasý, Yavuz kafasýndan hala kendini kurtaramamýþ bir
iktidarýn uyguladýðý ekonomik politikalar bugün diyanet iþleri baþkanlýðýný bu
noktada tutabiliyor. Bu coðrafyanýn bin
yýlý aþkýn süredir zulme ve karanlýða
karþý mücadele eden aleviler, Görmez
paþa deðil kim isterse istesin onlara
benzemeyeceklerdir. Eðer benzeyecekse, bu memleketin aydýnlýk yüzlü insanlarý olan Alevilere, Görmez ve yandaþlarý benzeyecektir" þeklinde konuþtu.
Milletvekili Tufan Köse'nin konuþmasýnýn ardýndan, Ak Parti Grup Baþkan Vekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancý, Ak Parti'ye sataþma olduðu gerekçesiyle söz alarak, Köse'ye cevap verdi.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kendi görüþlerini ifade edebileceðini ancak pratik hayata yönelik bir uygulama asla
söz konusu olmayacaðýný söyleyerek
"Burada eþitsizlik varsa bunu telafi etmek ve çözmek hepimizin görevidir"
dedi.
Bostancý "Tarihten hepimiz ders çýkaracaðýz. Bu ülkede birliði dirliði saðlamak
hepimizin görevidir. Birliði- dirliði saðlarken de problemlere yönelik eleþtirisel dilimiz olacak, ama ayný zamanda
ortak geleceðe yönelik bir yaklaþýmýmýz
da olacak. Þimdiye kadar Aleviler,
Türkler, Kürtler kim varsa bu ülkenin
asli vatandaþýdýr. Burada eþitsizlik varsa
bunu telafi etmek ve çözmek hepimizin
görevidir. Ýnsanlarýn inançlarýný kimse
yukarýdan baskýcý bir anlayýþ ile tayin
edemez. Diyanet kendi görüþlerini ifade edebilir ama pratik hayata yönelik
bir uygulama asla söz konusu deðildir.
Ak Parti Grup Baþkan Vekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancý
IÞÝD konusunda Diyanet'in açýklamalarý
son derece açýktýr. Ýslamiyet ile terör
arasýnda bað kurmak isteyen her türlü
anlayýþý Diyanet'te reddetmiþtir. Alevilerle Diyanet arasýndaki kucaklayýcý tavrý hepimizin göstermesi lazým.
Ak Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancý'nýn bu açýklamalarýnýn ardýndan
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse,
kendisinin Türkiye'de yaþayan yurttaþlarýn birliðine aykýrý konuþma yaptýðý gibi gösterildiði gerekçesiyle yeniden söz
aldý. Köse, ülkede insanlarýn birlik ve
beraberlik içerisinde huzur içerisinde
yaþamalarý için yaþanan sorunlarý da
söylemek zorunda olduklarýný belirterek, "Alevi düþmanlýðý yapýyorsunuz diye herkesi itham edemem ama Sivas
olaylarýnýn avukatlarýnýn tamamý, milletvekili oldular, üst kurullarýn baþýna geçtiler. Ben de bu kurumlarýn baþýnda bir
tane Alevi var mý diye soruyorum. Bir
tane emniyet müdürü, bir tane vali varsa söyleyin" dedi.
Köse, insanlarýn cebinden Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna her yýl 81 TL vergi çýktýðýný belirerek, "Bütün inançlarý temsil
etmediði sürece biz hakkýmýzý Diyanet'e
helal etmiyoruz" þeklinde konuþtu.
Köse'den sonra Ak Parti Grup Baþkan
Vekili Naci Bostancý, Ak Parti gurubuna
sataþma olduðu gerekçesiyle ikinci defa söz aldý. Bostancý, Sivas olaylarýnýn
hukuk tarafýndan ele alýndýðýný, bu olaylarla ilgili 35 kiþinin müebbet cezasý aldýðýný belirterek "Bu insanlar hapiste bu
iþin yargýlanmasý yapýldý. Hiç kimse
böylesine alçakça böylesine utanmazca bu ülkenin birliðine saldýranlara kimse sahip çýkmaz" dedi. Geçmiþte yaþanan dramatik olaylara karþý hukukun
gereðini yaptýðýný söyleyen Bostancý,
Türkiye'nin geleceðine bakarken yaralarý iyileþtiren bir dil kullanmalarý gerektiðini de
sözlerine ekledi.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Saðlýk-Sen iþyeri odasý açýldý
Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Halk Saðlýðý Müdürlüðünde yetkili
sendika iþyeri odasý açýlmasý nedeniyle Saðlýk-Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet Saatçi bir açýklama yaptý
Memur-Sen Ýl temsilcisi ve Saðlýk-Sen
Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Ýl
Saðlýk Müdürlüðü ve Halk Saðlýðý Müdürlüðünde açýlan yetkili sendika iþyeri
odasýyla ilgili yaptýðý açýklamada,"Yetkili
sendika olarak 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunu çerçevesinde Saðlýk Müdürlüðümüz ve Halk Saðlýðý Müdürlüðünde tahsis edilen sendika iþyeri odasýyla ilgili
idarecilerimize teþekkür ediyoruz" dedi.
Ýþyeri sendika temsilcileri hakkýnda da
açýklamalarda bulunan Saatçi,"Ýþyeri
sendika temsilcileri ve sendika iþyeri
temsilcileri (1) Madde 23 - (Deðiþik:
4/4/2012-6289/16 md.) Ýþyerlerinde 30
uncu madde uyarýnca yapýlan tespite
göre kamu görevlilerinden en çok üye
kaydetmiþ sendika, iþyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. Ýþyerindeki kamu görevlisi sayýsý 200'e kadar ise bir,
201-600 arasýnda ise en çok iki, 6011000 arasýnda ise en çok üç, 1001-2000
arasýnda ise en çok dört, 2000'den fazla
ise en çok beþ iþyeri sendika temsilcisi
seçilebilir. Bu temsilcilerden biri ilgili
sendika tarafýndan baþtemsilci olarak
görevlendirilebilir. Ýþyeri sendika temsilcileri, iþyerlerinde kamu görevlilerinin
iþveren veya iþyeri ile ilgili sorunlarýný
dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu
görevlileri ile iþveren arasýnda iletiþim
saðlamak amacýyla iþyerinden seçilir. Ýþyeri sendika temsilcileri bu görevlerini
iþyerinde, haftada dört saat olmak üzere
yerine getirirler ve bu sürede izinli sayýlýrlar. Bir iþyerinde en çok üye kaydetmiþ sendikanýn dýþýnda faaliyette bulunan sendikalar da, bu Kanun kapsamýna
giren sendikal faaliyetlerin yürütülmesi
açýsýndan koordinasyon görevini yürütmek üzere o iþyerinden sendika iþyeri
temsilcisi belirleyebilirler. Kamu iþvereni, yönetim ve hizmetin iþleyiþini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalýþma saatleri içinde ve dýþýnda görevlerini yapabilmeleri
için imkânlar ölçüsünde kolaylýklar saðlar."
denilmektedir. Bu çerçevede iþyeri sendika
temsilcilerimiz yetkili
sendika olarak tahsis
edilen sendika odasýnda;"Ýþyerlerinde kamu
görevlilerinin iþveren
veya iþyeri ile ilgili sorunlarýný dinlemek, ilgili
yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile iþveren arasýnda iletiþim
saðlama görevini daha
verimli bir þekilde saðlayacaklardýr" dedi.
(Haber Merkezi)
Memur-Sen Ýl temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi
Akademisyenlere TUBÝTAK desteði
TÜBÝTAK, akademisyen ve araþtýrmacýlarýn projelerine destek sunmaya yönelik programýný Çorum'da tanýttý
TÜBÝTAK bünyesinde yer alan Araþtýrma
Destek Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB)
ve Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (BÝDEB) programlarý bilgilendirme
TUBÝTAK Saðlýk Birimleri Grup
Sekreteri Prof.Dr. Sevim Aydýn
TUBÝKTAK BÝDEB Daire Baþkaný
Prof.Dr. Mustafa Çuhalý
toplantýsý Hitit Üniversitesi'nde gerçekleþtirildi. Programýn açýlýþ konuþmasýný Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Nurcan Baykam
yaptý. Baykam, "TÜBÝTAK bünyesinde
yer alan Araþtýrma Destek Programlarý
Baþkanlýðý (ARDEB) ve Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (BÝDEB); ülkemizdeki Ar-Ge kapasitesini artýrmayý ve
bilim insanýnýn yetkinliklerini geliþtirmesine yardýmcý olmayý hedefleyerek, farklý
niteliklerdeki destek programlarý ile üniversite, eðitim araþtýrma hastaneleri ve
araþtýrma enstitüleri baþta olmak üzere
akademisyenlerin, özel sektör ve kamuda çalýþan araþtýrmacýlarýn projelerine
geri ödemesiz destek saðlamaktadýr. Ülkemizde geniþleyen bilimsel, teknolojik
altyapý imkanlarý ve sayýsý hýzla artan bilim insaný potansiyelinin, desteklenen bu
projeler kapsamýnda etkin olarak yer almasýnýn ve bu sayede projelerin niteliksel ve niceliksel olarak artmasýný çok
önemsiyoruz" dedi. TUBÝTAK Saðlýk Birimleri Grup Sekreteri Prof.Dr. Sevim Aydýn'da ARDEB ve BÝDEB programlarý
hakkýnda bilgilendirme yaptý. Aydýn projelerle ilgili akademisyen ve araþtýrma
görevlilerine verilecek destekler hakkýn-
da açýklamalarda bulundu. Aydýn, rektörlüklerin AR-GG strateji belgelerini hazýrlayarak TÜBÝTAK'a müracaat etmelerini istedi. Bilgilendirme toplantýsý TUBÝKTAK BÝDEB Daire Baþkaný Prof.Dr. Mustafa Çuhalý'nýn konuþmasýyla sona erdi.
Çuhalý, akademisyenlere yüksek lisans
ve doktora burslarý verdiklerini ayrýca lisans ve doktora sonrasý araþtýrma desteði sunduklarýný açýkladý. Çuhalý akademisyenlerin, kongre, konferans ve çalýþtay gibi etkinliklerinin de
destek kapsamýnda yer aldýðýný belirtti.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Rektör Yardýmcýsý
Prof.Dr. Nurcan Baykam
Sayfa
4
GÜNDEM
13 OCAK 2016 ÇARÞAMBA
‘1 milyon 300 bin hastaya
poliklinik hizmeti’
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi geride býraktýðýmýz 2015
yýlýnda 1 milyon 300 bin hastaya poliklinik hizmeti verdi. 2015 yýlýnda
yatan hasta sayýsý ise 36 bin kiþi
olarak açýklandý
Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi
Doç.Dr. Sinan Zehir, hastanenin 2015
yýlýna iliþkin istatistikî verilerini kamuoyu ile paylaþtý. Sinan Zehir açýklamasýnda Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinin 2015 yýlýnda 1 milyon
300 bin hastaya poliklinik hizmeti
verdiðini ve yýl içerisinde 36 bin hastanýn yatarak tedavi gördüðünü açýkladý.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden artýk sevk oranlarýnýn en alt
düzeye geldiðini belirten Sinan Zehir,
daha önceden Çorum'da yapýlmayan
birçok tedavi ameliyatýnda yapýlmaya
baþlandýðýný söyledi. Zehir, 2015 yýlýnda büyük çaplý ameliyat yapýlan
hasta sayýsýnýn 25 bin 500 olduðunu
belirterek, "Bunun içinde genel cerrahi anabilim dalýnda yapýlan kanser
hastalýklarý, kadýn hastalýklarý ve doðum anabilim dalýnda yapýlan kadýn
kanserler ameliyatlarýnýn yaný sýra
170 tane Bypass ameliyatý, 20 kalp
kapaðý ameliyatý, 8 tane aort damarý,
1.250 tane diðer büyük damarlarýn
ameliyatlarý mevcuttur" dedi.
2015 yýlýnda ayrýca yaklaþýk 3 bin 200
hastaya anjiyo yapýlýðýný açýklayan Sinan Zehir, bunlardan 1.100 hastanýn
kalp damarlarýna stent yerleþtirildiðini açýkladý. Sinan Zehir, 2015 yýlýnda
uygulanmaya baþlayan bazý yeni
saðlýk hizmetleriyle ilgili de bilgi verdi. kardiyolojide kalp çarpýntýlarýn
elektro fizyolojik yöntemle düzeltilmesiyle ilgili baþlatýlan yeni tedavi
uygulamasý kapsamýnda da 51 hasta
tedavi edildiðini söyleyen Zehir, kalp
ASAYÝÞ BÜLTENÝ
Dikkatsizlik
Yine Can Aldý
Çorumdan Oðuzlar istikametine seyretmekte olan H.G.(29) Kýzýlýrmak Köprüsü
mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedip karþý þeritten gelen S.Þ.(42) yönetimindeki araçla çarpýþtý. Kazada araçta yolcu
olarak bulunan M.E.(66) olay yerinde hayatýný kaybederken, her iki aracýn sürücüsü
ve araçlarda bulunan
K.Þ.(11),H.Ç.(39),Y.G.(28),A.Þ.(69),T.Þ.(66)
ve T.Þ.(34) yaralandý. Yaralýlar Dodurga
Devlet Hastanesi ve Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý.
Laçin'de Trafik Kazasý
Osmancýktan Çoruma seyir halinde olan
R.T.(30) yönetimindeki araç, Gökgözler köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole
devrildi. Kazada sürücü hayati tehlikesi
olacak þekilde yaralanýrken,araçta yolcu
olarak bulunan L.L.(23) hafif þekilde yaralandý. Yaralýlar Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinde tedavi altýna alýndý.
deliðinin de ameliyatsýz yöntemle kapatýlmasý sisteminin ise 8 hastada
gerçekleþtirildiðini açýkladý. Zehir
"Hastanemiz birçok yeniliðe devam
edecektir" dedi.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç.Dr. Sinan Zehir, geride býraktýðýmýz 10 Ocak Gazeteciler
günü nedeniyle basýn mensuplarý ile
kahvaltýda bir araya geldi. Sinan Zehir, gazetecilerle sohbeti sýrasýnda
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki yenilikler ve sorunlarýn çözümüne iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundu.
Yeni hastane 2017'de hazýr
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi baþhekimi Doç.Dr. Sinan Zehir, Ço-
Çorumda Kaza
rum-Ankara yolu þehir giriþinde inþaatý devam eden
yeni hastane binasýnýn önümüzdeki yýlýn baþlarýnda tamamlanarak taþýnmayý hedeflediklerini açýkladý.
Hastane binasýnýn deprem
izolatörü ve depreme dayanýklý yapýlýyor olmasý nedeniyle inþat çalýþmalarýnýn
uzun sürdüðünü kaydeden
Zehir, "Hastane binasý herhangi bir sarsýntýda 45 cm
yer deðiþtirebilecek. Bu da
11 þiddetinde bir depreme
denk geliyor" dedi. Zehir,
depremde hastanelerin
ayakta kalmasý ve deprem
anýnda bile ameliyatlarýn
devam edebiliyor olmasýný
önemsediklerini kaydetti.
Çorum Eðitim
ve Araþtýrma
Hastanesi'nin
akademik
kadrosu
güçlendi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç.Dr. Sinan Zehir, geride býraktýðýmýz
10 Ocak Gazeteciler günü nedeniyle basýn mensuplarý ile kahvaltýda bir araya geldi.
Çorumdan Ýskilip'e gitmekte olan
S.B.(34)'nin kullandýðý araç, Çorum-Ýskilip
Karayolu 28'inci kilometre'de sürücünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine þarampole girdi. Kazada araçta yolcu
olarak bulunan E.S.(32) yaralandý. Yaralý
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde
yapýlan müdahaleden sonra taburcu edildi.
Camide Korkutan Yangýn
Çorum-Boðabaðý köyünde bulunan köy
camisinin kazan dairesinde,elektrik kontaðý
nedeniyle yangýn çýktý. Meydana gelen
olayda kazan dairesi tamamen yanarken
yangýn camiye sýçramadan itfaiye ekipleri
tarafýndan söndürüldü. Olayda ölen ve ya
yaralanan olmadý.
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Baþhekimi Doç.Dr. Sinan Zehir
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin akademisyenler tarafýndan
da tercih edilen bir üniversite hastanesi haline
geldiðini açýklayan
Doç.Dr. Sinan Zehir,
hastanenin þu anki akademik kadrosunun 70'i
aþtýðýný söyledi. Akademik personel konusunda seçici davrandýklarýný
dile getiren Zehir, "Burada sýradan
yapýlan iþlemlerin dýþýnda yapýlamayan operasyonlarý Çorum'da gerçekleþtirebilecek çok deðerli akademisyenleri hastanemiz kadrosuna kazandýrýyoruz. Kariyeri çok hekimler rektörümüzün de gayretiyle Çorum halkýna hizmet veriyor" dedi.
Sinan Zehir hastaneye yeni gelen
akademik personelin içerisinde yüz
ve þekil bozukluklarýnýn ameliyatýný
yapabilen bir plastik cerrahýnýn ve
çocuk ürolojisi konusunda da Amerika'dan gereken bir doktorun görev
yaptýðýný da sözlerine ekledi. (Haluk SÖYLEMEZ)
Ýþçi Kolunu Sýkýþtýrdý
Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iþ yerinde iþçi olarak çalýþan T.S.(31) ,dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kurutma arabasý ve duvar arasýna
sol kolunu sýkýþtýrdý. Yaralanan iþçi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde yapýlan
müdahalenin ardýndan taburcu edildi.
Merdivenlerden Düþtü
Kargý-Hacýhamza köyünde yaþayan
M.V.(66) samanlýkta saman indirdiði sýrada
çýkmýþ olduðu merdivenden yere düþtü.
Hafif þekilde yaralanan kazazede Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi
altýna alýndý. (Haber Merkezi)
PTT 58 Personel alacak
Posta ve Telgraf Teþkilatý Anonim Þirketi personel alýmý gerçekleþtiriyor.
Baþvurular 11 Ocak 2016 tarihi ile 17 Ocak 2016 tarihleri arasýnda yapýlacak
Çorum'da programlý elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü Merkez Ýlçe sýnýrlarý
içerisinde 2 gün süreyle programlý elektrik kesintisi duyurusu yaptý
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðün yaptýðý açýklamayla Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar
nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi'
uygulanacaðýný duyurdu.
Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre yapýlacak olan elektrik
kesintisinin programý þu þekilde olacak.
14.01.2016 Tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasýnda Proje Tesis Çalýþmalarý''
nedeniyle Köserelik, Karabayýr, Eskikaradona, Kýnýk Deliler, Kireçocaðý, Mecidiyekavak, Çayseki, Delibekiroðlu, Salur Köyünün Tamamý, Salur Baðlar,
Eþençay , Eþençay Söðütseki Mahallesi
Arslan Köylerine ve Delibekiroðlu Köyü
Sulamasý, Kýnýkdeliler Köyü Ýçme Suyu,
Salur Tarým Kredi Kooperatifi'ne elektrik verilmeyecek.
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðün yaptýðý açýklamaya göre
15.01.2016 Tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasýnda Proje Tesis Çalýþmalarý''
nedeniyle; Köserelik, Karabayýr, Eskikaradona, Kýnýk Deliler, Kireçocaðý, Mecidiyekavak, Çayseki, Delibekiroðlu, Salur Köyünün Tamamý, Salur Baðlar,
Eþençay , Eþençay Söðütseki Mahallesi
, Arslan Köylerine ve Delibekiroðlu Köyü Sulamasý, Kýnýkdeliler Köyü Ýçme
Suyu, Salur Tarým Kredi Kooperatifi'ne
programlý olarak elektrik verilemeyecek. (Haber Merkezi)
Posta ve Telgraf Teþkilatý Anonim
Þirketi ( PTT ) sözleþmeli personel
alacak. Posta ve Telgraf Teþkilatý
Anonim Þirketi bünyesindeki çalýþan eksikliðini tamamlamak adýna
toplamda 58 kiþilik kadro ile Sözleþmeli Personel alacak. Alýnacak olan
personellerin kadroya dahil olabilmeleri için Posta ve Telgraf Teþkilatý
Anonim Þirketinin düzenleyeceði
Sýnava katýlmasý gerekiyor. Posta ve
Telgraf Teþkilatý Anonim
Þirketinin aradýðý genel
þartlar, kadro bilgileri ve
baþvuru bilgileri þöyle:
KADROLAR:
- Giþe ve Büro Görevlisi: 15 adet,
- Giþe ve Büro Görevlisi
(Pazarlama) : 7 adet,
- Giþe ve Büro Görevlisi
(Ýngilizce Bilen): 3 adet,
- Giþe ve Büro Görevlisi
(Ýstatistik): 3 adet,
- Daðýtýcý Personel : 30
adet,
Olmak üzere toplamda
58 adet Sözleþmeli personel alýnacaktýr.
GENEL ÞARTLAR:
- Türk Vatandaþý olan
adaylar,
- 18 yaþýný doldurmuþ
olan adaylar,
- Henüz 35 yaþýný doldurmamýþ olan
adaylar,
- Kamu haklarýndan mahrum bulunmayan adaylar,
- Askerliðini tamamlamýþ veya askerlik ile ilgisi bulunmayan adaylar,
- Yurtiçi ve Yurt Dýþýnda görevini devamlý yapmasýna engel olabilecek
olan herhangi bir saðlýk durumuna
sahip olmayan adaylar,
- Baþka kurum veya kuruluþlarda
mecburi himet sorumluluðu olmayan adaylar,
- Atamasý yapýlacak olan pozisyona
dair bilgisi olan adaylar,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan veya yaþlý aylýðý almýyor
olan adaylar,
- 2014 yýlýnda ÖSYM tarafýndan düzenlenen Kamu Personeli Seçme
Sýnavýna girmiþ olan adaylar,
- Daha önce çalýþtýðý
yerden herhangi
bir disiplin suçu ile
ayrýlmamýþ olan
adaylar,
BAÞVURULAR:
Baþvuruda bulunacak olan adaylar,
11 Ocak 2016 tarihi ile 17 Ocak 2016
tarihleri arasýnda
baþvurularýný gerçekleþtirmeleri gerekmektedir.
Baþvurular,
www.ptt.gov.tr ve
http://ik.ptt.gov.tr
internet adreslerinden yapýlacaktýr
(Yarýn: Jandarma
Uzman Erbaþ
alacak.)
Sayfa
5
GÜNDEM
13 OCAK 2016 ÇARÞAMBA
Kahraman: Pankobirlik
doðru yönetilmiyor
Çorum Pankobirlik mali yönden Türkiye'ki en sorunlu birlik
diyen Sefer Kahraman seçimlerde aday olduðunu açýkladý
Nisan ayýnda yapýlmasý muhtemel seçimlerde
Pankobirlik yönetimine aday olduðunu açýklayan Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný
Sefer Kahraman, "Türkiye bulunan 31 Pankobirlik kuruluþu var. Çorum Pankobirlik mali açýdan 31. Sýrada yer alýyor ve bu tamamen yönetimden kaynaklanan bir sorundur" dedi.
Çrt de yayýnlanan Günün Ýçinden Programýna
katýlan Türk Ýþ Sendikasý Ýl Temsilcisi ve Þeker
Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, gazetemiz imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'ýn pancar çiftçisinin sorunlarýna yönelik sorularýný cevapladý.
Dün katýldýðý Günün Ýçinde programýnýn canlý
yayýn konuðu olan Sefer Kahraman, "çiftçilerin
alýnteri ve emeðiyle kurulmuþ olan Pankobirlik,
çiftçilerin sorunlarýna çözüm getirmekten uzak
bir anlayýþla yönetiliyor" diyerek, þunlarý söyledi. "Pankobirlik kuruluþ amacý itibarýyla pancar
çiftçinin sorunlarýný çözen, çiftçinin ihtiyacý
olan gübre tohum ve diðer girdilerde onlara
kolaylýk saðlayacak kurumdur. Son güncellemeler öncesinde Çorum Pankobirlik 53 bin
çiftçi üyesi olan bir kuruluþtur. Böyle bir kuruluþun çiftçinin sorunlarýný dile getirmesi gerekmektedir. Alýnteriyle çalýþan insanlarýn güzide
bir kuruluþunun, çiftçileri seçimden seçime
hatýrlayan bir kuruluþ olmamasý lazým."
"Mevcut görev yapanlar onlardan önce görev
yapanlarda arkadaþlarýmýz, ama çiftçinin alýnte-
rinin emeðinin olduðu bu kuruluþun doðru yönetilmesi lazým. Böyle bir kuruluþun ulusal basýna yansýyan olumsuzluklarla gündeme gelmemesi lazýmdý. Ýyi haberler anýlan bir kuruluþ
olmasý lazýmdý. Torku da Pankobirlik kuruluþudur ve marka deðeri yüksel bir kurum ortaya
çýkarmýþtýr. Türkiye de 31 Pankobirlik var. Mali
sorunlarý en kötü olan Çorum'da ki birliktir. Çorum Pankobirliðin içinde bulunduðu mali sorunlar tamamen yönetimden kaynaklanmakta.
Çiftçi tohumunu gübresini kullanacaðý aracý
gereci dýþarýyla ayný fiyata alýyorsa burada sorun vardýr. Çorum Pankobirlik mali açýdan Türkiye de 31. Sýrada. Çorum Pankobirliðin mali
sýkýntýlarý yerine hizmetinin konuþulmasý lazým.
Enerjisini çiftçinin hizmetinde kullanmasý gerekenler bu enerjiyi birbirlerini aþaðý çekmek için
kullandý. Bu güne kadar þeker sanayisinde
olan deneyimlerimiz ve çiftçilerimizin talebi
doðrultusunda biz de adayýz. Þu anda bizimle
birlikte 3 ayrý liste var. Daha iyi hizmet yapmaya adayýz."
Tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi amacýyla gelenekse olarak düzenlenen
Tüketici Ödüllerine baþvuru baþladý
Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný
Sefer Kahraman
çiftçilerin en büyük þansýnýn diyaloga açýk birisi olmasý nedeniyle Tarým Bakaný Faruk Çelik
olduðunu ifade etti.
Kahraman "Çalýþma hayatý ve ülkenin genel
sorunlarýnýn çözümü için bizde yoðun bir bekTarým Bakaný bizim için þanstýr
lenti içindeyiz. Türkiye geneli 3500 iþçi arkadaþýmýzýn kadroya kavuþmasýný, taþeron iþçilerin
Çrt de yayýnlanan Günün Ýçinden Programýna
sorunlarýnýn çözülmesini bekliyoruz" diyerek
katýlan Türk Ýþ Sendikasý Ýl Temsilcisi ve Þeker
þunlarý söyledi. Geçtiðimiz yýl kampanya döÝþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, þeker üretim sezonunun baþarýlý bir þe- neminde oldukça baþarýlý ve verimli bir çalýþkilde tamamlandýðýný anlatarak, yeni dönemde ma dönemi gerçekleþtirdik. Yýllardan beri beklediðimiz pancar taban fiyatýnýn belirli
bir seviyeye getirilmiþ olmasýndan
memnunuz, bunun daha geliþtirilmesini istiyoruz pancar çiftçilerimiz
desteklenmelidir.
Bu yýl üretim rekoltesinin artmasýný
bekliyoruz. Taban fiyattan memnunuz. Faruk Çelik' in Tarim Bakaný olmasý çiftçiler açýsýndan oldukça iyi
olmuþtur, diyalogdan yana bir bakanýmýz olmasý bizim þansýmýzdýr.
Üretimde kalite artýþýn nasýl saðlanacaðý yönünde çalýþmalar devam ediyor. Pancar çiftçisinin kýþýn soðuðunda yazýn sýcaðýnda kavrulmuþ yüzünün gülmesini istiyoruz. Tekne de
hamur varsa herkes ekmek yer, bu ekmek teknesine sahip çýkýlmasý laTürk Ýþ Sendikasý Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, gazetemiz
zým." (Haluk SÖYLEMEZ)
imtiyaz sahibi Ayhan Aykanat'ýn pancar çiftçisinin sorunlarýna yönelik sorularýný cevapladý.
TOKÝ Devaneye 142 konut daha yapacak
Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Mehmet Ergün Turan Çorum'daki TOKÝ projelerinin durumu hakkýnda bilgi verdi. Turan'ýn verdiði bilgilere göre, Devane 2. etap TOKÝ projesinin ihalesi 10 Þubat'ta yapýlacak. Dodurga'ya 98 konutun ihalesi yapýlýrken, Osmancýk 2. etap 200 dairelik proje ise ihale aþamasýna
geldi. Mecitözü TOKÝ projesi için de yer tespit çalýþmalarý devam ediyor. Alaca'da kuralar çekildi.
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve
Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami
Ceylan ile Ak Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi
Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Mehmet
Ergün Turan'ý makamýnda ziyaret ederek bir
süre görüþtü.
Ziyaret sýrasýnda Çorum Merkez ve ilçelerindeki TOKÝ yatýrýmlarý deðerlendirilerek, karþýlýklý istiþare yapýldý.
TOKÝ Baþkaný Mehmet Ergün Turan, Dodurga Ýlçesi için 98 konutluk TOKÝ konutlarýnýn
ihalesinin bugün yapýldýðýný bildirerek, proje-
nin ilçeye hayýrlý olmasýný diledi.
Çorum merkezde Devane bölgesine yapýlacak olan 142 konutluk 2. etap TOKÝ projesinin de 10 Þubat 2016 tarihinde ihaleye çýkacaðýný bildiren Ergün, projenin tamamlandýðý
bilgisini verdi. Osmancýk 2. etap 200 dairelik
projenin de bittiðini ve ihale aþamasýnda olduðunu kaydeden Ergün, Uðurludað Ýlçesi'nde gerçekleþtirilecek olan yatýrýmýn da
proje hazýrlýklarýnýn devam ettiðini söyledi.
Bayat Ýlçesi'nde Tarým Köy Projesi'ne baþlandýðýný anlatan Ergün, Mecitözü TOKÝ projesi
için de yer tespiti çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý. Çorum Milletvekilleri Ahmet
Tüketici ödülleri
verilecek
Sami Ceylan ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
Çorum'a verdiði destek ve katkýlardan dolayý
TOKÝ Baþkaný Mehmet Ergün Turan'a teþekkür etti.
ALACA'DA KURALAR ÇEKÝLDÝ
Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan emekliler için yapýlan konutlarýn kura çekiliþi Belediye Kültür Salonu'nda
gerçekleþtirildi.
Kuralar 30 as 30 yedek olacak þekilde noter huzurunda çekildi.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Ak Parti Çorum Milletvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Ak Parti Çorum Milletvekili, TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma
Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Mehmet Ergün Turan'ý makamýnda ziyaret etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan verilen Tüketici Ödülleri'ne baþvuru
baþladý. Bakanlýk tarafýndan konuya iliþkin yapýlan
açýklamada þu ifadelere
yer verildi. "Tüketici bilincini geliþtirmek ve bu yönde hak arama alýþkanlýklarýný yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý, kiþi,
kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek, tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek amacýyla çeþitli dallarda her yýl
hak sahiplerine verilen,
Geleneksel Tüketici Ödüllerinin bu yýl 19'ncusu verilecektir. Bu doðrultuda,
verilecek olan Geleneksel
Tüketici Ödülleri için Bakanlýðýmýzca hazýrlanan
aþaðýdaki ilan metni doðrultusunda kiþi veya kuruluþlarýn 29.01.2016 Cuma
günü saat 17.30' a kadar,
"Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüðü Eskiþehir Yolu 9. Km No:151 Ek
Bina 3. Kat Oda: 337 Çankaya/ANKARA" adresine
bizzat veya postayla baþvuru yapmalarý gerekmekte olup konu ile ilgili olarak Bakanlýðýmýzýn
"www.gtb.gov.tr" ile
"www.tuketici.gov.tr" adresli web sitelerinden veya 0312 449 4473-0312
449 4411 numaralý telefonlarýndan bilgi alýnabileceði, kamuoyuna saygý ile
duyurulur.
(Haber Merkezi)
Trafik sigortasýndaki
fahiþ artýþa
çözüm bulunmalý
Devlet kontrolünden çýkýp özel piyasa
þartlarýnda belirlenmeye baþlayan trafik
sigortasýndaki aþýrý artýþlar 19,5 milyon
araç sahibini zor durumda býraktý
Motorlu Araç Satýcýlarý Federasyonu (MASFED) ve
Baþkent Otomotivciler Derneði (BOD) Baþkaný Aydýn
Erkoç, zorunlu trafik sigortasýnda yaþanan fahiþ artýþlarýn þoför esnafý ve 19,5
milyon araç sahibini zor durumda býraktýðýný belirterek,
hükümetten soruna çözüm
istedi.
Aydýn Erkoç yaptýðý açýklamada, 1 Temmuz 2008 tarihinden bu yana devlet kontrolünden çýkýp
özel piyasa
þartlarýna göre serbestçe
sigorta þirketleri tarafýndan
belirlenmeye
baþlayan trafik sigortasý
genel þartlarýnýn Hazine
Müsteþarlýðý'nýn yaptýðý
düzenleme ile
1 Haziran
Aydýn Erkoç
2015 tarihinden geçerli
olacak þekilde yeniden belirlendiðini hatýrlattý. Ýzleyen
dönemde trafik sigortasý
primlerinde yüzde 300'ler
dolayýnda artýþlar yaþandýðýna iþaret eden Erkoç, "Eskiden 200 liraya sigorta
yaptýrýlan trafik sigortasý için
araç sahiplerinin þimdi 7001.000 TL arasýnda bir bedel
ödemesi gerekiyor. Üç kattan fazla artýþ var. Trafik sigortasý isteðe baðlý deðil,
mecburi. Böyle olunca 20
milyona yakýn araç sahibini
etkiliyor. Buna bir çözüm
bulunmalý" dedi.
Erkoç, sigorta þirketlerinin
zorunlu trafik sigortasýndaki
fahiþ artýþlara gerekçe olarak dolar kuru ve buna baðlý olarak parça fiyatlarýndaki
artýþý gösterdiklerini, oysa
hiç kaza yapmayan sürücülerin bile sigorta yenilerken,
bir yýl öncekinin iki katý bir
fiyat ödemek zorunda kaldýðýný, bu artýþýn izahýnýn bulunmadýðýný anlattý.
-En çok ikinci el piyasayý
vurdu…
Trafik sigortasýnda yaþanan
aþýrý zamlanmanýn, özellikle
ikinci el otomobil piyasasýný
vurduðuna iþaret eden Erkoç, þunlarý söyledi:
"Zorunlu trafik sigortasýnda
yapýlan düzenleme ile primlerin rekabetçi ortamda belirlenmesi ve trafik geçmiþi
temiz olan sürücülerin daha
uygun fiyatlarla poliçe hedeflenmiþti. Oysa uygulamada bunun tersi yaþandý.
Düþüþ olmasý beklenen zorunlu trafik sigortasý primlerinde, özellikle 2015 yýlý
boyunca art
arda yapýlan
zamlarla ciddi oranlarda
artýþlar yaþandý. Eskiden 200liraya
yaptýrýlabilen
sigorta þimdi
400-1.000 lira
arasýnda. Ticari arabalarda 2 bin liraya
kadar çýkýyor. Bu geliþme
20 milyona yakýn araç sahibini doðrudan etkiliyor. Ayný durum kaskoda olsa poliçe sayýsý yarý yarýya düþerdi. Ama trafik sigortasý
mecburi olduðu için vatandaþ yaptýrmak zorunda. Vatandaþýn maðduriyetine yol
açan bu artýþlar, 2. el otomobil piyasasýný ciddi þekilde etkiledi. Zaten seçimler
2015 yýlýný tamamen bitirdi,
ekonomide durgunluða yol
açtý. Otomobil piyasasý
bundan en fazla etkilenen
sektörlerin baþýnda geliyor.
Þu an 2. el otomobil ticareti
tamamen durmuþ vaziyette. Durum çok vahim... Trafik sigortasýndaki bu artýþ
temposunun daha da fazla
devam etmemesi lazým.
Hükümetimizden bu konuya eðilmesini ve hem trafik
sigortasýndaki dengesiz artýþlara çözüm bulmak, hem
de piyasayý canlandýrmak
için gerekli tedbirleri almasýný talep ediyoruz."
(Haber Merkezi)
Sayfa
6
A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M
13 OCAK 2016 ÇARÞAMBA
Uykusuzluk grip ediyor
Bebeklerde grip belirtileri
Ekim-þubat aylarýnda artan ve influenza virüslerinin
sebep olduðu grip için bebekler yine en ciddi risk
grubu içerisindedir. Bebeðin ateþinin aniden 38°C veya daha üzerine çýkmasý, yorgun görünmesi, titremesi, burun akýntýsý ve kuru öksürük gibi semptomlarý
varsa grip riski güçlüdür. Grip olan bebek kendini huzursuz hisseder ve hasta görünür. Ayrýca karýn aðrýsý,
ishal ve kusma gibi belirtiler de görülebilir. TEDAVÝSÝ
Anne sütü emen bebekler þanslý gruptur çünkü anne
sütü hastalýklara karþý antikor üretir. Anne sütü bebeðin baðýþýklýk sistemini güçlendirir ve gribin aðýr seyretmesini önler. Bebekte burun akýntýsý ve öksürük
varsa öncelikle bol sývý tüketimi saðlanmalýdýr. Emziren anneler bebeklerini daha sýk emzirmeli, eðer bebek ek gýdalara baþlanmýþsa sulandýrýlmýþ elma suyu
ve bitkisel çaylar verilmelidir. Burun týkanýklýðý için
beslenme ve uyku zamanýndan 15 dakika önce tuzlu
burun damlalarýnýn uygulanmasý bebeðin rahat nefes
almasýna yardýmcý olacaktýr. Nemli ortam öksürüðe
de iyi geleceðinden, buhar makinesi ile bebeðin bulunduðu ortam nemlendirilmelidir. Burun akýntýsýnýn
dýþarý çýkmasý için bebeðin baþý hafifçe yükseltilmelidir. Ýlaç kullanmadan önce mutlaka uzman bir doktora
baþvurulmalýdýr. Bebekte hýrýltýlý nefes alýmý, sýk ve boðuk nefes, nefes almada zorluk, renginde solma, sývý
almayý reddetme ve ateþ görülüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Bebeklerin hem kapalý hem de kalabalýk ortamlarda sýklýkla bulunmasý da hastalýklarýn artmasýna neden olur. Bebeði aþýrý üþütmek kadar aþýrý
terletmek de sakýncalýdýr. Grip aþýlarýnýn grip enfeksiyonlarýna karþý koruyucu etkisi vardýr. Her sene aþýlama yapýlmasý gerekir, ancak grip aþýsý 6 aydan küçük
bebeklere yapýlmamaktadýr.
Uluslararasý Sertifiye Uyku Uzmaný Doç.
sýnýn etkisini bile azalttýðýný vurgulayan
Etkiler cilt ve saçlarda hemen etkisini
Dr. Ceyda Erel Kýrýþoðlu Demir, günde 8
Doç. Demir, “Bana birkaç saatlik uyku ye- gösteriyor.
saatten az uyuyanlarýn 3 kat daha fazla
tiyor” düþüncesinin doðru olmadýðýný, vü- • Diyabet hastalýðý görülme riski 3 kat argrip ve nezle olduðunun araþtýrmalarla
cudun en az 8 saatlik kaliteli uykuya ihtitýyor.
ortaya konulduðunu söyledi.
yacý olduðunu söyledi. Demir, aksi halde
• Hipertansiyon riski 3.5 kat artýrýyor.
Domuz gribinin can almaya devam ettiði
uyku probleminin sadece grip deðil kilo
• Az uyuyanlarda iki kat daha fazla kalp
bugünlerde, vücut direncini artýrmak ve
alýmýndan kalp ve kansere dek pek çok
hastalýðýna baðlý ölüm bekleniyor.
baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirmek her
hastalýða davetiye çýkardýðýna dikkat çe• Daha sýk bunama görülüyor.
zamankinden fazla önem taþýyor. Bu nekerek, o sorunlarý þöyle sýraladý:
• Kanser görülme oraný artýyor.
denle saðlýklý beslenme, egzersiz ve hij• Az uyuyanlar daha çok kilo alýyor. Ýþtah
• Dikkat eksikliðine, okul ve iþ performanyen kurallarýna dikkat edilmesi çok önem- ve doyma hissi veren hormonlarýn salýnýsýnda kayba neden oluyor.
li. Ancak yeterli deðil! Zira griple mücamý az uyuyanlarda bozuluyor ve iþtah ar• Az uyuyanlarda dört kat fazla majör
delede uyku da kritik rol oynuyor.
týyor.
depresyon (yoðun yaþanan ve kronikleþeAraþtýrma sonuçlarýnýn günde 8 saatten
• Daha çabuk yaþlanmaya neden oluyor.
bilen depresyon türü) görülüyor.
az uyuyanlarýn grip ve
nezle olma riskini 3 kat
arttýrdýðýný söyleyen Göðüs Hastalýklarý ve Uluslararasý Sertifiye Uyku
Uzmaný Doç. Dr. Ceyda
Erel Kýrýþoðlu Demir,
griple mücadelede yeterli ve kaliteli uykunun kritik rol oynadýðýný söyledi.
Öyle ki saðlýklý beslenmek ve egzersiz yapmak
bile uykusuzluðun vücut
direncini zayýflatmasýný
önleyemiyor. Bu nedenle, özellikle de bugünlerde gece uykularýna her
zamankinden fazla önem
vermek, hele de geceleri
uzun saatleri bilgisayar
baþýnda ya da sosyal
medyada geçirmek yerine uyumayý tercih etmek
çok önemli.
Uyku sýrasýnda hem bedenin hem de zihinsel
fonksiyonlarýn yenilendiðini belirten Demir,
“Özellikle derin uyku sýrasýnda yýpranan organlar, hücreler kendini tanin düþmesini ve tansiyonun dengelenmesini saðKýþ aylarýnýn gelmesiyle birlikte soðuk algýnlýðý,
mir eder. Çalýþmalarda
lar. Vücudumuzdaki tüm damarlarý güçlendirerek
nezle ve grip gibi hastalýklarda artýþ olur. Doðanýn
az uyuyan kiþilerin 3 kat
bize sunduðu kýþ meyveleri, baðýþýklýk sistemimizi
kalbi korur. Kaný temizler, uykusuzluðu giderir, cildi
daha fazla grip, nezle gegüzelleþtirir. Hazmý kolaylaþtýrýr. Kanýn pýhtýlaþmasýgüçlendiren ve bizi hastalýklardan koruyan antiokçirdiði gösterilmiþtir. Yoný engeller ve mide - pankreas kanserini önlesidan vitaminler yönünden oldukça zengindir.
ðun olarak enfeksiyonlaBu nedenle günde 3-4 porsiyon farklý renkmeye yardýmcý olur. Yaralarýn çabuk iyileþrýn görüldüðü bugünlerlerde
meyve
tüketmeye
özen
göstermemesini saðlar. (Yarýn: Mandalina)
de 8 saat uyumak en az
liyiz.
saðlýklý beslenmek ve
egzersiz yapmak kadar
Portakal
önemlidir. Üstelik çok
Kýþ aylarýnýn en çok tüketilen
daha kolay bir tedbirdir.
meyvelerinden portakal, C vitaSaðlýðýnýz için uykunuz
mini yönünden oldukça zenönceliðiniz olsun” dedi.
gindir. Baðýþýklýk sistemimizi güçlendirerek bizi
UYKUSUZLUK GRÝP
hastalýklara karþý koAÞISININ ETKÝSÝNÝ
rur. Portakal içerdiði
BÝLE AZALTIYOR!
A, B1, B2, P vitaminleri, potasyum,
Uykusuzluðun gribe ve
kalsiyum ve magbirçok hastalýða davetiye
nezyum yönünden
çýkardýðý gibi hastalýklade zengindir. Kandarýn iyileþme sürecini yaki kolesterol seviyesivaþlattýðýný hatta grip aþý-
Kýþ meyveleri ve vitaminleri
Abdulkadir DURU
EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
Ýçerik
10.TL
* Tutkuyu; özgürlük olarak bilmek, cehaleti ispata kafidir. Ya
insan insanlýðýný ortaya koyup ispat edecek aile kurallarýna
uyar, yuvalarýmýzdan da gerçek insanlar yetiþtirir, anlamýyla insan olarak insanca yaþarýz ya da böylece malzeme olmaya devam ederiz.
* Evlenmek, tamamlanmaktýr. Aile yuvasý kurmaktaki ana
gaye, insanlýðý ispat etmektir. Ýnsanlar arasý güven, inan, saygý,
sevgi, beðendirme yarýþý yine aile kurumlarýnýn esasýndan gelir.
* Yaþayan milletlerle, yýkýlan, sönen milletlerin; hayat olaylarýnýn nedenini ilk toplum birimi olan ailedir. Bu gerçeði dün
Sosyoloji, bugün de bir yönden kültür Antropolojisi tespit etmiþtir.
* Ancak, sorunu temelden kavrayan DURU bu eserinde
özel yöntemi ile Türk ailesini kurtarmanýn yollarýný çizmiþtir.
* Uygulamasý yalnýz bir kanaat meselesi olarak kalmamalý,
zorunlu görülmelidir.
Sayfa
7
GÜNDEM
13 OCAK 2016 ÇARÞAMBA
Ceritoðlu'nun yoðun Çorum mesaisi
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceritoðlu, Çorum'da çeþitli kurumlarý ziyaret ederek çeþitli konularda yapýlacaklar hakkýnda bilgi verdi
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu
Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
Çorumda bir dizi ziyaret ve görüþme
yaptý. Yapýlacak çalýþmalar hakkýnda
bilgi veren Ceritoðlu, sosyal projelerde destek sözü verdi.
BUGÜN
Ceritoðlu Zübeyde Haným Özel
Eðitim Ýþ Uygulama Merkezinde
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceritoðlu,
Çorum Zübeyde Haným Özel Eðitim
Ýþ Uygulama Merkezini ziyaret etti.
Ziyarette, Çorum Ak Parti Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Meryem Demir, Ahu Yumlu, Yönetim Kurulu Üyesi Safure
Umutlu, Çorum Beyaz Ay Derneði
Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý,
Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Ali
Kurt, Engelli Eðitim Merkezi Müdürü
Hülya Öz, Beyaz Ay Derneði Üyesi
Fatma Gelgör hazýr bulundu.
Ziyarette Zübeyde Haným Özel Eðitim
Ýþ Uygulama Merkezinin fiziki imkansýzlýklarý ve okulun genel durumu
hakkýnda bilgi alýndý.
Masa Tenisi ve atletizm gibi branþlarýnda dünya ve Avrupa 1. ve 2.'si çýkaran okulun fiziki ortamýnýn engelli
eðitime uygun oldýðýný belirten Çorum Beyaz Ay Derneði Baþkaný Dr.
Neslihan Hüsülüoðullarý, " Sýnýflar, iþlikler, tuvaletler, yemekhane engellilerin eðitimine uygun þartlar taþýmamaktadýr. Okul, normal okuldan engelli okula dönüþtürülmüþtür. Yemekhane bölümü okul bahçesinin içindedir. Çocuklar yemekhaneye bahçeyi
geçerek ulaþmaktadýr" dedi.
Çorum Zübeyde Haným Özel Eðitim
Ýþ Uygulama okulunu fiziki imkansýzlýklarýnýn bulunduðunun gözle görüldüðünü belirten Çorum Ak Parti Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
bu konuda Ýl Genel Meclisinin çalýþma yaptýðýný ve bu çalýþmalarýn kýsa
sürede sonuca kavuþturulmasý için
gerekli destekte bulunacaðýný ifade
etti.
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu
Kurt, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti.
Ceritoðlu Hitit Üniversitesine
destek sözü verdi
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu
Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret
etti.
Ziyarete; Büyükþehir Kadýn Sýðýnma
evi Koordinatörü Emel Anar, Kamuran Özmen, Ankara Ýl Genel Meclis
Üyesi Sena Uçar, Çorum Ak Parti Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir,
Ahu Yumlu, Yönetim Kurulu Üyesi
Safure Umutlu, Ýlhan Öztekin, Ak Parti
Merkez Ýlçe Baþkan Vekili Ayhan Boyraz katýldý.
Hitit üniversitesinin 10 yýllýk bir geçmiþi olduðunu hatýrlatan Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, "Kampüsüyle
uðraþan bir üniversite olmamýza raðmen Çölyak hastalarý için gýda üretimine kadar bir çok baþarýlý projeye
imza attýk" dedi.
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu
Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
üniversitenin yapacaðý bütün projele-
08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Canlý
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden –
Tekrar
18:00 Haberler
18:30 TSO TSM Konseri
20:30 Haberler
21:00 Dikkat! Bulut Çýkabilir – Yeni Bölüm
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler
Bunlarý Biliyor Musunuz?
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu Üyesi Lütfiye
Ýlksen Ceritoðlu Kurt, OKA ve TKDK yetkilileri ile yapýlan toplantýda bir araya geldi.
re gerekli desteði vereceðini belirterek, Çölyak hastalarý için üretilen gýda
ürünlerinin pazarlanmasý konusunda
gerekli desteðe hazýr olduklarýný ifade
etti.
Ceritoðlu, OKA ve TKDK yetkilileri
ile yapýlan toplantýya katýldý
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Saðlýk, Aile ve Çalýþma Komisyonu
Üyesi Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt,
OKA ve TKDK yetkilileri ile yapýlan
toplantýda bir araya geldi.
Çorum Velipaþa Kadýn ve Kültür Merkezinde yapýlan toplantýya, Büyükþehir Kadýn Sýðýnma evi Koordinatörü
Emel Anar, Kamuran Özmen, Ankara
Ýl Genel Meclis Üyesi Sena Uçar, Ýlhan Öztekin, Ak Parti Merkez Ýlçe Baþkan Vekili Ayhan Boyraz, Çorum
OKA Baþkaný Özgür Özen Yalçýn,
TKDK Çorum il Koordinatörü Hakan
Körpýnar katýldý.
Çorum kadýnýný üretici konumuna getirmek için her türlü çalýþmalarý yapmaya hazýr olduklarýný dile getiren
Ceritoðlu, " 1 Kasým'da yapýlan genel
seçim çalýþmalarý sýrasýnda kadýnýn
üretici durumuna getirmek için her
türlü çalýþmalarý yapacaðýmýzý söylemiþtik. Çorum kadýnýnýn üretime katkýsýnýn saðlamasý amacýyla kadýn kooperatifleri kurarak, bu kooperatifler
nezdinde bunu yapmaya çalýþacaðýz"
dedi. Çorum'da Kadýn Kooperatifi kuracaklarýný vurgulayan Ceritoðlu, "Çorum'da kadýnýn ekonomik alanda üretime katýlmasýný, bu üretimin devam
etmesini istiyoruz. Bunun içinde yasal
düzenleme yapýlmasý konusunda ne
gerekiyorsa en kýsa zamanda hayata
geçireceðiz" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)
* Hiç Bir Zebranýn Çizgisi Ötekine Benzemez.
* Singapur´da Sakiz Çiðnemek Yasakmiþ.
* Gök Balina En Büyükleri 33 Metreyi Bulan
Boyu Ve 150 Tonu Geçebilen Aðýrlýðýyla
Denizde Yaþayan En Buyuk Canlýdýr. sadece Dili 2.7 Ton. Yani Bir Fil Aðýrlýðýnda. kalbi
Ýse 6oo Kg Dýr.
* Yunanistan'da Yaþayan 19 Milyon Yunanýn 17 Milyonunun Soyadý S Harfi Ýle Bitiyor.
* Bir Ýnsan Asla Kendi Dirseðini Yalayamaz.
* Bir Kiþinin Damarlarý Birleþirse Dünyayý 2
kereden Fazla Dolanýr.
* Ýnsan Akciðersiz,böbreksiz 1-2 Gün Yaþar.
Ancak Karaciðersiz 1 Saat Bile Yaþayamaz.
Tarihte Bugün
13/01/1928 Hukuk Fakültesi öðrenci derneðinin toplantýsýnda " Türkiye'de Türkçeden
baþka lisan konuþulamaz kararý alýndý.
13/01/1944 "Refah faciasý" davasý sona erdi. Amiral Mehmet Ali Ülgen ve bütün sanýklar beraat etti.
13/01/1956 Adnan Menderes ve Namýk
Gedik hakkýnda 6-7 Eylül Olaylarý nedeniyle
soruþturma açýlmasýný isteyen önerge reddedildi.
13/01/1970 Türkiye Öðretmenler Sendikasý
(TÖS) Fakir Baykurt Milli Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan açýða alýndý.
VEFAT EDENLER
Ak Parti Çorum Milletvekili Ceritoðlu, Çorum Zübeyde
Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezini ziyaret etti.
Çocuða Yönelik þiddeti Önleme Projesi kapsamýnda Sungurlu
Ýsmet Paþa Ýlkokulu'nda bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.
Çocuða yönelik þiddeti
önleme projesi anlatýldý
Çocuða Yönelik þiddeti Önleme
Projesi kapsamýnda Sungurlu Ýsmet Paþa Ýlkokulu'nda bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi.
Ýlçedeki okul müdürleri ve rehber
öðretmenleri katýldýðý toplantýda Aydýn Altýntaþ tarafýndan projeyle ilgili
bilgiler verildi. Altuntaþ, pilot okullarýn çalýþmalarýndan
yararlanýlmasý kapsamýnda Çorum
genelindeki tüm
okullarýn þiddetten
arýndýrýlmasý açýsýndan büyük
önem taþýyan projenin hayata geçirilmesinin önemli
olduðunu dile getirdi.
Toplantýda ayrýca,
Türkiye genelinde
seçilen 10 il ve 100
okul çerçevesinde
pilot okul seçilen
Ýsmet Paþa Ýlkokulunda yapýlan
çalýþmalar ile eðitim ve öðretim
yýlý ikinci döneminde baþlayacak
olan çalýþmalar hakkýnda da bilgi
verildi. (Haber Merkezi)
ÇEÞMÝ GÜZEL SARITAÞ
Buðday pazarý esnafýndan, Mehmet, Alaattin ve Ekrem SARITAÞ"ýn annesi, Çeþmi
Güzel SARITAÞ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
KEMAL KEÇECÝ
Çalkýþla köyü muhtarý, Ýsmet ÖZKAYA"nýn
amcasýnýn oðlu, Kemal KEÇECÝ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ÝBRAHÝM BAÞAR
Merhum ayakkabýcý esnafýndan, Recep
BAÞAR"ýn oðlu, Demirci esnafýndan Ýsmail, Ýsmet ve Ýzzet BAÞAR"ýn aðbeyi, Manifaturacý esnafýndan Murat, Yaðmaksan makinada çalýþan Mustafa ve Polis memuru,
Mesut BAÞAR"ýn babasý, Belediyeden
emekli Zabýta Komseri Ýbrahim BAÞAR vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
ABDULLAH CAN ÝPEK
Nazmi ÖZKADER ve Abdullah ÝPEK"in torunu, Adem ÝPEK"in oðlu, Mehmet ÝPEK"in
yeðeni, Abdullah Can ÝPEK vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
13 OCAK 2016 ÇARÞAMBA YIL : 1 SAYI : 40
Ýmtiyaz Sahibi Ayhan
Yazý Ýþleri Müdürü
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý
Burak Han DEMÝR
AYKANAT
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
Tel&Fax: 0364 224 29 65 - 225 36 50
web: www.kesinkarar.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
4 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
NÖBETÇÝ
ECZANELER
BUGÜN
FUNDA
221 55 40
M.A.ErsoyCd.146/A
TÜRKER
224 90 99
Cemilbey Cd.No:7
'Hedefimize ulaþacaðýz'
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Serdar Bozkurt Dersimspor maðlubiyetiyle ilgili yaptýðý açýklamada, "Hedefe ulaþacaðýmýza kesinlikle inanýyoruz. Karamsarlýða düþecek bir durum yok" dedi.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Serdar Bozkurt, hafta sonu Dersim deplasmanýnda oynadýklarý maçta oyunun
kontrolü kendilerinde olmasýna raðmen
sahadan 2-0 maðlubiyetle ayrýlmanýn
üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi.
Dersim'in grubun en zor deplasmanlarýn-
dan biri olduðuna dikkat çeken Bozkurt,
maçla ilgili yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi "Dersim deplasmaný bölgenin durumu ve hava þartlarýnýn elveriþsizliði nedeniyle grubun en zor deplasmanlarýndan biri. Böyle bir deplasmaný aradan çýkarttýðýmýz için þimdi
biraz daha rahatýz. Maça
gelince, belki pozisyon açýsýndan istediðimi elde edemedik. Ama oyunun kontrolü bizdeydi. Bir takýmýn
gol yiyebileceði en kötü anda golü yedik. Tam ilk yarý
bitti dediðimiz anda kalemizde golü gördük ve soyunma odasýna geride gittik. Bu gol tüm planlarýmýzý
bozdu. Ýkinci yarýda, skoru
lehimize çevirmek için gerekli hamleleri yaptýk. Bu
arada haliyle geriyi boþalttýk. Bunun neticesinde kalemizde ikinci golü gördük ve
sahadan puansýz ayrýldýk.
Yenildiðimiz için üzgünüz.
Ama kaybýmýz fazla deðil.
Play-Off hattýyla aramýzda 4
puan fark var. Artýk Dersim
gibi baþka bir deplasmanýmýz yok. Kalan haftalarda
gerekli sonuçlarý alýp hedefe ulaþacaðýmýza kesinlikle
inanýyoruz. Karamsarlýða
düþecek bir durum yok"
orum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Hedefe ulaþacaðýmýza kesinlikle inanýyoruz
(Haber Merkezi)
Manavgat hazýrlýklarý baþladý
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta müca- Çorum Belediyespor bu maçýn
hazýrlýklarýna bugün de Nazmi Avdele eden Çorum Belediyespor
luca Sahasý'nda saat 11.00'de yaPazar günü kendi sahasýnda oypacaðý antrenmanla devam edenayacaðý Manavgatspor maçýnýn
cek. (Haber Merkezi)
hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý.
Ulukavak Nazmi
Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmanda tüm
futbolcularýmýz
hazýr bulundu.
Teknik Direktör
Serdar Bozkurt
nezaretinde yapýlan antrenman
ýsýnma hareketlerinin ardýndan yapýlan 5'e 2 ve yarý
sahada taktik çalýþmayla sona erdi.
Manavgatspor
karþýsýna mutlak
galibiyet parolaBelediyespor, Manavgatspor maçýnýn
sýyla çýkacak olan
hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý.
Abdulkadir DURU
Gemici Mahallesinde 11 bin metrekarelik Tabiat Parkýnýn çalýþmalarýna baþlandý
Osmancýk'a 'Tabiat Parký' projesi
Osmancýk Belediyesi tarafýndan Gemici Mahallesi'ne 11 bin metrekare alana sahip tabiat parký inþa ediliyor
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçeyi
güzelleþtirmeye ve sosyal
alanlarý yaygýnlaþtýrmaya
yönelik önemli projeler
gerçekleþtirdiklerini söyledi.
Gemici Mahallesinde 11
bin metrekarelik Tabiat
Parkýnýn çalýþmalarýna
baþladýklarýný belirten
Baþkan Karataþ "Osmancýk tarihi ve doðasýyla eþsiz bir þehir. Osmancýk
Belediyesi olarak þehrimizin bu güzelliðine yakýþýr
çalýþmalar yapýyoruz. Gemici Mahallesinde 11 dönümlük bir parkýn çalýþmalarýna baþladýk. Gemici
Tabiat Parký olarak tasarlanan projede aile piknik
alanlarý, oturma ve dinlenme alanlarý, kuðu ve
ördeklerin yüzeceði yapay göletler, tavþan evleri
gibi hayvan barýnaklarý,
kafeterya ve restoran,
spor alanlarý ve çocuk
oyun alaný yer alýyor" dedi. Gemici Tabiat Parkýnýn
tasarým olarak bölgede ilk
olacak bir proje olduðunu
kaydeden Baþkan Karataþ
"Proje yetiþkin aðaçlar
arasýnda eþsiz bir sosyal
alan olarak tasarlandý. Çeþitlendirilmiþ bitki örtüsüyle doðal bir ortam
oluþturulacak. Tamamlandýðýnda vatandaþlarýmýz
doðayla iç içe bir alanda
hoþça vakit geçirebilecekler. Þehir merkezinde eþsiz bir proje. Ýlçemize hayýrlý
olsun" diye konuþtu. (Haluk
SÖYLEMEZ)
KADIN’IN
TOPLUMDAKÝ
YERÝ
Çeþitlendirilmiþ bitki örtüsüyle doðal bir ortam oluþturulacak.
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
..
.
.
.
.
Ýçerik
10.TL
Kadýn, eðitimcidir.
Dünyada her varlýða su nasýlda, kiþi bakýmýndan insan toplumlarýnda kadýn, öyledir.
Oysa bu dünyada en üzücü hadise, kadýnlar hiçbir toplumda
yerini bulamamýþ, erkeklerin esiri durumuna düþürülmüþlerdir.
KADINI ÝSTÝSMAR ETTÝRMEYE YER VERMÝYORUZ. Haysiyetli,
günün ticaret yöntemleri içinde ayaklar altýna alýnan kadýn'ýn, doðasýna yaraþýr bir onu mevkiine getirilmesinin yollarýný bulacaksýnýz bu kitapta.
Susayan insanýn, yudum yudum su içer gibi, benliðinin gereksinimini alacaðý esasler taþýyor bu eser.
Bu eserde; görünmeyen, fakat kavranýlan bir kurtuluþ iþareti
vardýr.
Download

Kahraman: Pankobirlik doğru yönetilmiyor `1