Allgau Orient Dostluk ve
Barýþ Rallisi hafta sonu
Çorum'da
Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit
Etabý" 10-11 Mayýs Cumartesi-Pazar günleri gerçekleþtirilecek.
Özel Ýdare 9.4 milyon TL'lik
malzeme aldý 8.7 milyon TL'lik
kýsmýný kullandý
Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda 2013 Mali Yýlý Taþýnýr Kesin
Hesabýyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu.
Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, 2013 yýlýnda ilk madde ve
malzeme alýmlarý çerçevesinde toplam 9.4 milyon TL malzeme
alýndýðýný, yýl içerisinde bu malzemenin 8.7 milyon TL'lik kýsmýnýn sarf edildiðini belirterek, kullanýlmayan 728 bin TL'lik malzemenin ise 2014 yýlýna devrettðini açýkladý.
A
SAYF
7’DE
A
SAYF
A
10’D
09 MAYIS 2014 CUMA
Üniversitede
profesör sayýsý
%150 arttý
Hitit Üniversitesinde unvanda yükselen
akademisyenlere cüppelerini Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan giydirdi. Profesör unvanýna yükselen Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir'e
ve Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Özkara'ya Profesör cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi.
SAYFA 10’DA
Üniversite ve Milli
Eðitim ortak projelere
devam edecek
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
26 bin 512 araç kontrol edildi
1171 sürücüye ceza kesildi
"Yaþamak Denen
Bu Zahmetli Ýþ"
tiyatroseverlerle
buluþacak
Çorum Devlet
Tiyatrosu sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Yaþamak Denen
Bu Zahmetli Ýþ" isimli oyunu ile
kapatacak.
Hanoch Levin'in yadýðý ve Kerem
Ayan'ýn yönettiði tek pedelik oyun 9
Mayýs Cuma günü saat 20.00'da 10
Mayýs Cumartesi günü ise 14.00 ila
20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluþacak.
Oyunu konusu ise þöyle:30 yýldýr Leviva ile evli olan Yona, bir gece karýsýný
terk etmeye yeltenir. Buna sebep
olan sýkýntý ve býkkýnlýk, onlarýn özelinden, belki de yüzyýllardýr kanayan bir yara olan "evlilik" ve
yaþam üzerine yapýlan bir
sorgulamaya dönüþü- SAYFEA
3’T
verir.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan'ý ziyaret etti.
Üniversite ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýndaki iþbirliklerinin görüþüldüðü ziyarette Rektör
Prof. Dr. Alkan, Milli Eðitim Müdürlüðü ile
daha önce birçok ortak proje yaptýklarýný SAYDFAA
10’
ve bundan sonrada bu ve benzeri ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade etti.
Ýl Emniyet Müdürlüðü, Trafik Denetleme Þubesi ekiplerinin 2014 yýlýnýn ilk 4 ayýnda toplam
AYFA
26 bin 512 aracý kontrol ederken 1.171 araç sürü- S3’TE
cüsüne ise trafik cezasý kestiði bildirildi.
"Ortaköy'ün projelerine destek vereceðiz"
SAYFA
10’DA
HGYD yönetiminden
nezaket ziyaretleri
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yeni yönetimi nezaket ziyaretlerine Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucularýndan Çorum
Haber Genel Müdürü ve Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Yolyapar ile
FA
HGYD kurucu baþkaný Tek Yýldýz Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir SA0Y’DA
1
Yücel'e nezaket ziyaretinde bulundu.
"Baþbakanýmýz Çorum'a,
nasýl bakýyorsa Kosova'ya da
öyle bakýyor"
TSO'dan Abdulkadir Þahiner'e tebrik
Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu ve Kosova Baþbakanlýðý'ndan ilgili bakanlýklarýn haber daireleri müdürlerinden oluþan heyet Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti.
Kafkas, Kosova'yý kardeþ ülke
olarak gördüklerini Kosovalýlarý da kardeþleri gibi gördüklerini ve ziyaretten SAYFEA
5’T
duyduðu memnuniyeti
dile getirdi.
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý Meclis Baþkaný Erol
Karadaþ ile Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 30
Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nde
Sungurlu Belediye Baþkaný
seçilen, Sungurlu Ticaret
FA
ve Sanayi Odasý eski SAY’TE
3
Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ettiler.
Baðcý'dan Çorumlu bürokratlara tebrik
SAYFA 5’TE
Elmayý don vurdu
SAYFA 3’TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
09 MAYIS 2014 CUMA
2
Yeni muhtarlara hayýrlý olsun
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde
merkez mahalle muhtarlýklarýnda güven tazeleyen muhtarlar
yeni seçilen muhtarlarý ziyaret
ederek hayýrlý olsun dileklerini
ilettiler.
Mahalli Ýdareler seçimlerinde
yeniden seçilen Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun,
Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, Çöplü Mahallesi Muhtarý
Yýlmaz Kýlcý,
Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Mimar Sinan
Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker,
Üçtutlar Mahallesi Muhtarý
Mehmet Bölükbaþ ve Yeniyol
Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray, mahalle muhtarlýðý görevine yeni seçilen Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Çepni Mahallesi
Muhtarý Mehmet Þahinbaþ, Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan
Kýzýltepe ve Ulukavak Mahallesi
Muhtarý Hanefi Özdemir'i ziyaret edip yeni görevlerinden dolayý tebrik ederek baþarýlý çalýþamalar dilediler. Yeni muhtarlar
ise ziyaretlerden duyduklarý
memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler. Haber Servisi
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:40
05:23
12:44
16:35
19:52
21:26
09.05.2014
4. Ay, 30 Gün,
18. Hafta
En üstün duâ, Rabbinden hem dünya ve
hem de âhýret için afv ve âfiyet dilemendir.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
ÇORUM VALÝSÝ BAÞKÖY'E
Bir vali gelmiþ dediler Çorum'a
Gül döþeyim o geldiði yoluna
Yapar vazifede gitmez zoruna
Þu Çorum'a sefa geldin hoþ geldin
Her ana doðurmaz böyle valiyi
Allah'ým versin de yüce saðlýðý
Rýza Koçak
Çalýþýr yurduma alýr aylýðý
Þu Çorum'a sefa geldin hoþ geldin
Gelmeniz mübarek olsun Çorum'a
Halkým sever sana bakar boyuna
Sizi görmek için varýr yanýna
Þu Çorum'a sefa geldin hoþ geldin
Çorum'a geldin de uðurlu olsun
Otur makamýnda çiçekler dolsun
Milletime sevgin daha bol olsun
Þu Çorum'a sefa geldin hoþ geldin
Bilemedim memleketin köyünü
Çiðdem güle benzettim de boyunu
Hak saklasýn silsileni soyunu
Þu Çorum'a sefa geldin hoþ geldin
Valilerde hizmet eder vatana
Razý olmaz hýrsýz ile þeytana
Vilayeti sokar güzel düzene
Þu Çorum'a sefa geldin hoþ geldin
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Rýza Koçak vardý vali yanýna
Kaným kaynar ondaki canýn
Valilikte yakýþýyor þanýna
Þu Çorum'a sefa geldin hoþ geldin
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
ÇORUMSÝAD'dan Vinç ve
Forklift operatörlüðü kursu
ÇORUMSÝAD ve Makine Mühendisleri Odasý iþbirliði ile Vinç ve Forklift operatörlüðü kursu
düzenlenecek.
12 Mayýs Pazartesi günü saat 16.30'da baþlayacak olan kursun ücreti ise 472 TL.
Hafta içi 5 gün sürecek olan kurs yaklaþýk iki
saat sürecek. Kurs ÇORUMSÝAD merkezimizde
yapýlacak. Kayýtlarýn bitmek üzere olduðu ve kur-
sa katýlmak isteyenlerin 2256355 numaralý dernek
telefonundan kayýt yaptýrmalarý gerektiði ifade
edildi.
Kurs için gerekli evraklar ise þunlar:
"Saðlýk raporu, en son mezun olunan okuldan diploma fotokopisi, 2 adet fotoðraf
Kimlik fotokopisi, varsa ehliyet fotokopisi"
Bahadýr YÜCEL
Müracaat: 0505 234 66 89
2,075
2,896
STERLiN 3,518
JPY YENi 0,203
DÝKEN ECZANESÝ
2,076
2,898
3,519
0,204
TEL: 227 00 20
U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B
SEVDA ECZANESÝ
TEL: 221 86 36
BAHABEY CAD. 35/A
-Önemli Telefonlar-
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
USD
EUR
NÖBETÇÝ ECZANELER
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
HAVA DURUMU
Yýl: 10 Sayý: 2778 09 MAYIS 2014 CUMA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
09 MAYIS 2014 CUMA
HABER
3
26 bin 512 araç kontrol edildi
1171 sürücüye ceza kesildi
Ýl Emniyet Müdürlüðü, Trafik Denetleme Þubesi ekiplerinin 2014 yýlýnýn ilk 4
ayýnda toplam 26 bin 512 aracý kontrol
ederken 1.171 araç sürücüsüne ise trafik
cezasý kestiði bildirildi.
Ýl Emniyet Müdürlüðünden konu
hakkýnda yapýlan açýklamada denetimlerde hýz kurallarýna ihlalden 341 araca,
trafikte tehlikeli þekilde seyreden ve kamunun huzurunu bozacak þekilde ve
yüksek sesle müzik dinleyerek araç kullanan 136 sürücüye, seyir halinde araç
kullanýrken cep telefonu kullanan 172
sürücüye,2 bin 679 araç plakasýna muhtelif maddelerden, alkollü araç kullanan
103 sürücüye cezai iþlem uygulandýðýn
ifade edildi. Denetimlerde, 92 sürücünün ise ehliyetine geçici olarak el konulurken 631 araçta trafikten men edildi.
Denetimlerde 50 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 'sürücü belgesiz' araç kullanmaktan iþlem yapýlarak
araçlarýn trafikten men edildiði dile getirildi. Yasin YÜCEL
"Yaþamak Denen
Bu Zahmetli Ýþ"
tiyatroseverlerle
buluþacak
TSO'dan Abdulkadir
Þahiner'e tebrik
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný
Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nde Sungurlu Belediye Baþkaný seçilen, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý eski Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ettiler.
Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ile Çorum Ticaret Borsasý eski Meclis Baþkaný
Bayram Burcu ve eski Yönetim Kurulu Baþkaný
Ömer Güney'in de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette, Abdulkadir Þahiner'e Belediye Baþkanlýðý
görevinde baþarýlar dilediler.
Ýþ dünyasýnýn içinden bir kimsenin, bir ilin ya
da ilçenin yönetiminde söz sahibi olmasýnýn, iþ
dünyasýnýn temsilcileri olarak kendilerini gururlandýrdýðýný belirten TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, uzun yýllardýr TSO Baþkanlýðý'ný baþarýyla
yürüten Abdulkadir Þahiner'in Belediye Baþkanlýðý görevini de layýkýyla yerine getireceðinden emin
olduðunu vurguladý. Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner de Sungurlu ilçesi için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. TSO Baþkanlýðý yaptýðý dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile
iþ dünyasýnýn desteðini her zaman hissettiðini belirten Kadir Þahiner, ayný desteðin bundan sonra
da devam edeceðinden emin olduðunu belirterek
ziyaretlerinden dolayý Oda ve Borsa baþkanlarýna
teþekkür etti. Haber Servisi
Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" isimli oyunu ile kapatacak.
Hanoch Levin'in yadýðý ve Kerem Ayan'ýn yönettiði tek pedelik oyun 9 Mayýs Cuma günü saat 20.00'da 10 Mayýs Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluþacak.
Oyunu konusu ise þöyle:30 yýldýr Leviva ile evli olan Yona, bir gece karýsýný terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sýkýntý ve býkkýnlýk, onlarýn özelinden,
belki de yüzyýllardýr kanayan bir yara olan "evlilik" ve yaþam üzerine yapýlan
bir sorgulamaya dönüþüverir. Kim için yapýlýr evlilik? Kadýn ve erkek evlendikten sonra bir adanmýþlýkla yaþamak zorunda mýdýr? Baðlýlýk, gerekli ve olumlu
bir etki midir, yoksa muhatabýný sardýkça boðan bir canavar mý? Hep hayatý ýskalamaya mahkum muyuz? Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ, tüm bu sorgulamalarýn odaðýnda duran çarpýcý bir kara mizah örneði
Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinden ve www. mybilet.
com/tiyatro /devlettiyatrosu/çorum adresinden satýþý sunuldu.
Bahadýr YÜCEL
Eczacýlýk
Günü etkinliklerle
kutlanacak
Çorum Eczacý Odasý bilimsel eczacýlýðýn 175. yýlýnda 14 Mayýs Eczacýlýk
Günü kutlamalarý çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca konu hakkýnda verdiði bilgide, "12-25 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan eczacýlýk haftasýnýn ana temasý "saðlýk okuryazarlýðý" dýr. Eczacý meslektaþlarýmýz, dün olduðu gibi bugün de saðlýðýn vazgeçilmez aktörlerinden birisidir. Ýlacýn üretiminden, son kullanýcýsýna kadar yetkilendirilmiþ saðlýk uzmanlarýdýr. Hastalýklardan korunma ve doðru tedavi yöntemleri konusunda gerekli donanýma
sahip olan eczacýlar, halkýmýzýn en çok güvendiði, en kolay ulaþabildiði, en
yakýn saðlýk danýþmanlarýdýr. Hem tedavinin optimizasyonu hem de ilaç tedavisinden kaynaklý sorunlarý en aza indirmek açýsýndan saðlýk paydaþlarý
arasýnda önemli bir konuma sahiptirler.
Ýnsanýn yaþam hakkýný en üst seviyede tutan, hastalarýnýn saðlýklarýna kavuþmasýný ön þart kabul eden bir anlayýþýn vazgeçilmez ortak paydalarý olarak; halkýmýza huzurlu ve saðlýklý günler diliyor, tüm eczacý meslektaþlarýmýn
14 Mayýs Eczacýlýk Günü'nü kutluyorum" dedi.
Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak
12 Mayýs 2014 Pazartesi günü saat 14.00'da Anitta balo salonunda resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonda Ecz. Süleyman Koca, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Türk Eczacýlarý Birliði Genel Baþkaný Ecz. Erdoðan
Çolak ve TEB Eczacýlýk Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tayfun
Uzbay konuþma yapacaklar.
Programda ayrýca Eczacý Odasýnýn düzenlediði özel ve kamu kurumlarýnda eðitim alan (zihinsel, iþitme, ortepedik engelli)bireylerin katýldýðý "Eczacýlýk ve Ýlaçlar" konulu ödüllü resim yarýþmasýnýn ödülleride verilecek.
Etkinlikler kapsamýnda 13 Mayýs Salý günü Kamile-Hacý Ahmet Akdað
Huzurevi ziyaret edilecek. 14 M ayýs Çarþamna günü ise Atatürk Anýtýna çelenk koyma programý ve ardýndan ise basýn açýklamasý yapýlacak. 16 Mayýs
Cuma günü geleneksel Eczacýlýk Balosu, 24 Mayýs Cumartesi günü sinema
gösterimi ve 25 Mayýs Pazar günü ise geleneksel bahar kahvaltýsý ile etkinlikler sona erecek. Yasin YÜCEL
Elmayý don vurdu
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TOBB) Genel
Baþkaný Þemsi Bayraktar, 29-30 Mart 2014 tarihlerinde yaþanan don olayýnýn birçok ilde diðer meyve türlerinde olduðu gibi elma aðaçlarýný da çok
olumsuz etkilediðini bildirdi.
Bayraktar, "Elmada da donun etkisi büyük. Isparta, Karaman, Niðde, Amasya, Konya, Osmaniye, Aksaray, Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Nevþehir,
Sivas, Yozgat, Kayseri, Elazýð, Tunceli, Sakarya,
Afyonkarahisar, Tokat, Çorum ve Ordu'da yüzde
20'den baþlayýp, yüzde 100'e varan oranlarda don
zararý meydana geldi" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, dondan en fazla
zarar gören Isparta, Karaman, Niðde, Konya, Osmaniye, Aksaray, Kýrýkkale, Kýrþehir, Nevþehir,
Yozgat, Kayseri, Elazýð, Sakarya ve Çorum'da 2013
yýlý toplam elma üretiminin yüzde 59'unun üretildiðini bildirdi.
-ELMADA DÜNYADA TÜRKÝYE
ÜÇÜNCÜ, TÜRKÝYE'DE ISPARTA
BÝRÝNCÝ
-Isparta'nýn 634 bin 862 ton elma üretimiyle yüzde 20,3, Karaman'ýn 571 bin 479
ton üretimle yüzde 18,3, Niðde'nin ise 349
bin 122 ton üretimle yüzde 11,2 pay aldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Dünyada 4,8 milyon hektar alanda 76
milyon ton elma üretiliyor. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün (FAO)
2012 yýlý verilerine göre elma üretimi bakýmýndan dünyada önde gelen ülkeler arasýnda olan
ülkemiz, üretimde üçüncü sýradadýr. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2013 yýlýnda
elma üretimimiz 3 milyon 128 bin 450 tona ulaþtý.
Elma üretimi, 17,9 milyon ton olan toplam meyve
üretimimiz içinde yüzde 17'lik payla önemli bir yer
tutuyor.
Son yýllarda üretimde kalitenin artmasýyla birlikte, 2012 yýlýnda 68 bin 774 ton olan elma ihracatýmýz, 2013 yýlýnda yüzde 82,8 artýþla 125 bin 682
tona yükseldi. Üretimimiz bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 8 arttý. Ýthalatýmýz ise yüzde 42,1 azalarak 2 bin 153 tona geriledi. 2013 yýlýnda 2 milyon
67 bin dolarlýk ithalata karþýn, 48 milyon 951 bin
dolarlýk ihracat yapýldý. "
-"2013'TE GÜZEL BÝR YIL GEÇÝREN
SEKTÖR, BU YIL ZOR DURUMA DÜÞTÜ"Üretim ve ihracattaki artýþýn yaný sýra, ithalatta-
ki azalýþla elma üretimi bakýmýndan güzel bir yýl
geçiren sektörün, ne yazýk ki bu yýl, 29-30 Mart tarihlerinde yaþanan don afeti nedeniyle zor duruma
düþtüðünü bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi:
"Don zararý nedeniyle elma üretiminde beklenen düþüþ, ihracatýmýzý da olumsuz etkileyecektir.
Don zararýnýn sigorta kapsamýna alýnmýþ olmasý olumlu bir geliþme olmakla beraber, prim desteðine raðmen ödenen sigorta bedelleri üreticilerimize yüksek gelmektedir.
Diðer taraftan donda çiçeklenme dönemi sigorta kapsamýndadýr. Ancak bu sene yaþanan don,
elma bahçelerinin çoðunu çiçekler henüz 'pembe
gonca' dönemindeyken yakaladý. Bu nedenle sigortasýný yaptýrmýþ olan üreticilerimizden, ürünü
'pembe gonca' döneminde zarar görenlerin de, bu
seneye mahsus olmak üzere sigorta kapsamýnda
deðerlendirilmesi maðduriyeti önleyecektir."
-"BORÇLAR FAÝZSÝZ
OLARAK ERTELENMELÝ"Ürünü dondan zarar gören üreticilerimizin
maðduriyetlerinin giderilmesi ve üretimlerine devam edebilmeleri için Ziraat Bankasý, özel bankalar ve Tarým Kredi Kooperatifleri'ne olan vadesi
gelmemiþ borçlarýnýn, elektrik borçlarýnýn ile SGK
prim borçlarýnýn faizsiz olarak ertelenmesi gerektiðine dikkati çeken Bayraktar, "bir sonraki üretim
dönemi için ihtiyaç duyulan maddi desteðin de
saðlanmasý bir zorunluluk olarak ortadadýr" dedi.
Haber Servisi
HGYD'den Garnizon Komutaný Çelik'e ziyaret
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Garnizon
Komutaný Jn. Kd. Alb. Ahmet Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu.
26 Nisan 2014 tarihinde yapýlan 3. Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda göreve seçilen Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ve
yönetim kurulu üyelerinin ziyaretleri devam ediyor.
Birkan Demirci, dün de beraberinde yönetim kurulu üyeleri Mustafa Külcü, Volkan Sinayuç, Güngör Atak, Kubilay Kaan Yücel ve
Satýlmýþ Ýnaç olduðu halde Garnizon Komutaný Jn. Alb. Ahmet Çelik'i ziyaret etti.
Ziyaret sýrasýnda Komutan Çelik ile tanýþan ve yönetim kurulu
üyelerini tanýþtýran Dernek Baþka-
ný Birkan Demirci, derneðin faaliyetleri hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundu. Garnizon Komutaný Ahmet Çelik de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkan ve yönetim
kurulu üyelerine baþarýlar diledi.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
HABER
09 MAYIS 2014 CUMA
kuzusunu kokladýðý gibi çocuklarýný bir fazla koklayan anne. 3 yýl sonra eþinin aklýnýn
baþýna gelmesiyle mi, yoksa
duasýnýn kabul olmasýyla mý bilinmez eskinin üzerine sünger
çekilip geri getirmek istediði
noktasýnda aracýlar kapýyý çalýnca ''Rabbim sana þükürler
olsun, yavrularým yuvasýna
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
tekrar kavuþacak'' diye þükreden o anne.
Þehirden yüksek, þirin bir dað köyünde
Ýlçe de okuyan çocuklarý için merkebe odun
zemherinin soðuðunda dünyaya gözlerini açtý. yükleyip, bir eline yoðurt sitilini diðer eline yuDünyaya ayak bastýðý andan itibaren çileyle ge- murta sepetini alýp 4-5 saat yürüyerek gelip þeçecek bir hayat onu bekliyordu. ''Kýz erkek ara- hirdeki çocuklarýnýn evine býrakýp sonra akþam
sýnda ayrým yapýlmasýna müsaade edilseydi, olmadan köyüne dönmeye çalýþan o anne.
ben kýz çocuklarýný tercih ederdim'' diyen bir
Hayatý boyunca eþi ve kumasýyla kavgasýpeygamberin ümmeti olmasýna raðmen peþ nýn eksik olmadýðýný gören çocuðunun, annepeþe kýz çocuðu olunca öfkelenen, bundan sinin gözyaþlarýna dayanamayýp ''anne ben o
sonra doðacak çocuklar oðlana dönsün diye kadýný öldüreyim dediðinde - oðlum sen oku
ablasýna Döndü adýný koyan ama yine kýz ço- kendini kurtar hayat nasýl olsa geçer'' deyip,
cuðu doðunca artýk yeter niyetiyle adýnýn YE- zamanla üniversite de okuyan oðlunun cebine
TER olarak konduðu bir kýz çocuðu.
'zorda kaldýðýnda bozdurursun' diye bir cum1942 yýlýnda gece meydana gelen Çorum huriyet altýný koyan ama oðlunun 'O ANAMIN
depreminde küçük oðlunu kucaðýna alýp dýþarý HATIRASI' diye bozduramadýðý ve diploma ile
kaçarken, merdivenlere geldiðinde kucaðýnda- birlikte o altýný da annesine teslim eden evladýn
kinin oðlan deðil kýz çocuðu olduðunu anlayýn- annesi o anne.
ca oraya býrakýp, oðlan çocuðunu kurtarmak
Anne - babasý rahmetli olunca erkek kardeiçin eve geri koþan bir babanýn kýzý.
þi tarafýndan KIZLARA MÝRAS VERÝLMEZ diÝlkokula baþlayýp ancak okulun yýkýlmasýyla ye diðer kýz kardeþleri gibi mirastan mahrum
üçüncü sýnýftan itibaren okuma imkâný bula- býrakýlan, diðer kardeþleri haklarýný aramak için
mamýþ kýz çocuðu. Eþi rahmetli olmuþ ve üç ço- mahkemeye gidince ''ben mal için kardeþimin
cuðu bulunan köy muhtarýyla evlendirilmeye karþýsýna çýkmam'' diye ince düþünen o anne.
karar kýlýnmýþ bir gelin.
Kaderin cilvesi olmalý ki, yýllar sonra bacýsýnýn
Babanýn karþýsýnda iki kelam edemeyen an- durumu iyi olunca ondan maddi baðlamda
cak, söz kesildiðinde ablasýnýn da kocasýndan destek istemek zorunda kalan kardeþin ablasý
ayrýldýðýnda maddi manevi hiç hak almamasý- yine o anne.
nýn etkisiyle anasýna ''Ana izinnamemi alýn, ne
''Her gecenin nehari, her kýþýn baharý varolur ne olmaz'' diye resmi nikah isteyince dýr'' sýrrýnca, eþi rahmetli olduktan sonra, yara''izinname alýnýnca or……mu olacaksýn?'' de- tanýn lütfuyla hayatý deðiþen, maddi baðlamda
nip fýrça yiyen ve dediðine bin bir piþman olan hiçbir ihtiyacý olmayan ''çöplükte biten aðacýn
resmi nikahsýz olarak evlendirilen genç gelin.
meyvesi daha iyi olurmuþ'' misali çocuklarýnýn
Zamanla muhtarlýðýn ve çevrenin etkisiyle durumu iyi olan ve annelerine vefa da kusur
eþinin üzerine kuma getireceðini duyunca; ''Ne etmemeye çalýþan, tabiri caizse 7/24 zaman diolur, üç çocuðumun üzerine getirme, düzeni- liminde el pençe duran evlatlara sahip olan o
mizi bozma, ben sabredemem'' diye eþine anne.
günlerce yalvarýp sonuç alamayýnca kuma olaÇocuklarýn günahý olmasa da, büyüklerin
rak gelecek kadýnýn ailesine yalvaran ama söz hatasý ve annenin masumiyeti nedeniyle kin ve
dinletemeyen o anne.
nefret gözlüðüyle bakýlan ama babanýn rahKuma geldiðinde dayanamayýp 3 çocuðuyla metli olmasýyla bir anda ''Ýnsanlarý acý hatýralar
babasýnýn evine giden anasýnýn sahiplenmesi- kadar, hiçbir acý birbirine baðlamaz'' (Lovis
ne raðmen ama asabi babasýnýn ''çocuklarýný at Verneuil) sýrrýnca, özlük - üveylik sona erip saöyle gel'' teklifi karþýsýnda ''Ben yavrularýmdan mimi kardeþliðin filizlendiði, köy yeri olmasý
ayrýlamam.
nedeniyle maddi deðeri olan miras býrakýlmaOnlarýn hasretine dayanamam. Tek yavru- dýðý için geçmiþin daha kolay unutulduðu ve
larým yanýmda olsun da ben baðda bahçede bir bugün 80 yaþýna merdiven dayamýþ iki kumafazla çalýþýrým'' diye babasýna yalvaran o anne. nýn yan yana oturunca mutlu olduðu; yemek
Babasý kýzmasýn diye baða bahçeye çalýþ- yiyip, çay içip, sohbet ettiði annelerden biri o
mak için koþarak giden, sofraya oturmaya çeki- anne.
nen ve çocuklarýna ''yavrum dedeniz varken
Anneler bilirim, ÇOCUKLARI ÝÇÝN kendisofraya oturmayýn da ben size saklý getiririm'' lerini feda ederler.
diye gözyaþlarý içerisinde tembih ederken ayný
Anneler bilirim, KENDÝLERÝ ÝÇÝN çocuklazamanda '' Allah'ým beni çocuklarýmdan ayýr- rýný feda ederler.
ma, babalarýna da akýl fikir ver '' diye durmaÖzelde bu annenin, genelde tüm annelerin
dan dua eden o anne.
ellerinden öpüyor, saðlýk, sýhhat ve afetlerden
Bir taraftan orak tarlasýnda ''Yeþil ördek gi- uzak afiyetler içerisinde yaþam sürmeleri dilekbi daldým göllere, sen düþürdün beni dilden lerimle AN N E L E R G Ü N Ü N Ü tebrik edidillere'' türküsünü mýrýldanýrken diðer taraftan yorum.(Tel:5365681141)
çevreden gelen ''yaþýn genç, çocuklarýný at babasýna yeniden evlen'' teklifleri karþýsýnda ''ço*
cuklarýmý babasýna atarsam, kendimi de ýrmaNOT : ( Bu makalemi Kanal / 7 TV'de Ýkbal
ða atarým yaþayamam'' diyecek kadar koyunun Gürpýnar haným okudu)
4
Mahir ODABAÞI
ANNELER
GÜNÜNDE
“BÝR ANNE''
"Psikologlarýn sorunlarý
çözüm bekliyor"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 10 Mayýs
Psikologlar Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
Her yýl kutlamasý yapýlan bu özel günde psikologlarýn mesleki haklarýný koruyan ve
belirleyen bir "Meslek Yasasý" bulunmamasýnýn yaptýklarý görev itibariyle önemli bir iþe
mesailerini harcayan çalýþanlarýn en önemli sorunlarý arasýnda yer aldýðýný dile getiren
Ahmet Saatçi, "Okullarda, iþyerlerinde, cezaevlerinde, yurtlarda, doðal afet esnasýnda ve
aile gibi özel yaþam alanlarýnýn içinde insanlarý ruhsal açýdan daha saðlýklý olabilmeleri için
çalýþan psikologlar, önemli toplumsal olaylarda da üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine
getirmektedirler. Psikologlarýmýzýn görev alaný hem Saðlýk Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý içinde yer almaktadýr. Buna karþýn her iki bakanlýkta da personel istihdamýnda yetersizlikler yaþanmaktadýr. Saðlýk Bakanlýðý'nda yoðun bakým ve acil servislerde
kýsmi süreli görev yapan psikologlarýmýz buna karþýn riskli birimlerden faydalanmamaktadýr. Psikologlarýmýzýn yaþadýðý bu maðduriyetler sendikamýz tarafýndan Kurum Ýdari
Kurul toplantýlarýnda, toplu sözleþme görüþmelerinde ve sendikamýzýn düzenlediði sempozyum ve toplantýlarda dile getirilmiþtir" dedi.
Saatçi, Memur Sen olarak psikologlarýn çözüm bekleyen sorunlarýnýn bir an önce
çözülmesi için sürecin takipçisi olacaklarýný belirterek psikologlarýn 10 Mayýs Psikologlar
Günü'nü kutladý. Uður ÇINAR
Oðuzlar ÇPL öðrencisinden baþarý
10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatýna katýlan Oðuzlar Çok Programlý Lisesi büyük bir baþarýya imza atarak onlarca
ülkeden binlerce proje arasýndan seçilerek
Ankara gerçekleþtirilecek final yarýþmasýna
katýlmaya hak kazandý.
Çorum'u bu projede temsil edecek olan
Oðuzlar Çok Programlý Lisesi öðrencisi Nuray Okumuþ, danýþman öðretmeni Samet
Bal ve Okul Müdürü Muzaffer Çelik, proje
aþamasýnda ve finalistlerin açýklanmasýnda
heycanlý bir süreç
yaþadýlar.
Proje Sahibi Nuray Okumuþ verdiði bilgide, "Bu projeyi yaparken onca ülke ve il
arasýndan dereceye girme umudumu hiç
kaybetmemiþtim. Ama bu süreçte özellikle
projeye yoðun bir ilgilin olduðunu öðrendiðimizde finalist listesine
adýmýzý yazdýrmnýn zor olduðunu hisettim. Sonuçlar açýklandýðýnda çok þaþýrdým
ve mutlu oldum. Bu yarýþmadaki projem ile
Çorum'u ve Ýlçemi temsil etme þansý yakaladýðým için çok sevinçliyim. Bu süreç içerisinde bana projemle ilgili her konuda destek
olan deðerli danýþman hocam Samet Bal'a
çok teþekkür ederim"dedi.
Danýþman Öðretmen Samet Bal ise, "10.
Uluslararasý Tasarým Olimpiyatý baþlamasýndan bu yana öðrencim Nuray Okumuþ'un göstermiþ olduðu ilgi, heyecan, arzudan dolayý ve ayrýca ismini finale yazdýr-
masýndan dolayý öncelikle
kendisini
tebrik ederim. Baþvuru
aþamasýna kadar projeyle
ilgili öðrencimin ürettiði fikirleri deðerlendirerek karar verme süreçlerinden
geçtiðimiz yoðun zamanlardan sonra, prototip model üretimi ve çizimi aþamalarýný da tamamlayarak
10. Uluslararasý Tasarým
Olimpiyatýna baþvurumuzu
gerçekleþtirdik. Heycanlý
bir bekleyiþin ardýndan geçen gün açýklanan sonuçlar
ile heycanýmýz doruklara
ulaþtý ve okul olarak çok
mutlu olduk. Öðrencimizin tasarlamýþ olduðu bu
projeyle hem ülkemizi,
hem ilimizi hem de ilçemizi temsil etme imkanýný
ve onurunu bize yaþatmasý hiç bir
kelime ile tarif edilemez duygular. 24-25 Mayýs tarihlerinde Ankara finallerinde projemizi sunarak birinci olmayý hedefliyoruz. Bu süreçte
okul idaremizin de bizlere
gösterdiði ve göstereceði
Nuray Okumuþ
her türlü imkanlar için teþekkür ederim"
þeklinde kaydetti.Okul Müdürü Muzaffer
Çelik, "Okul öðrencisi Nuray Okumuþ'un
10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatý'nda hazýrlamýþ olduðu "Zýmbalý Delgeç" projesiyle
gerçekleþtirmiþ olduðu baþarýsýndan dolayý
kendisini tebrik ediyorum. Bu baþarýnýn diðer öðrencilerimize de örnek olacaðýný
umuyorum. Oðuzlar'dan ve Okulumuzdan
bu gibi tasarýmlarýn ortaya çýkmasý için gerekli maddi ve manevi desteði vermeye her
zaman açýk olacaðýz. Yeni projelerin gerçekleþmesi için öðrencilerimizi teþvik edeceðiz.
Projemizin final aþamasýndaki sunumunda
gerekli ilgiyi göreceðine inanýyoruz. Katkýlarýndan solayý öðretmenimizi ve öðrencimizi bir kez daha tebrik ediyorum" þeklinde
kaydetti. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
09 MAYIS 2014 CUMA
HABER
5
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Belediye Baþkaný Sayýn
Muzaffer Külcü’nün Kayýnbiraderi, Deðerli Kardeþim
"Baþbakanýmýz Çorum'a, nasýl
bakýyorsa Kosova'ya da öyle bakýyor"
Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu ve Kosova
Baþbakanlýðý'ndan ilgili bakanlýklarýn haber daireleri müdürlerinden oluþan heyet Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh
Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti.
Kafkas, Kosova'yý kardeþ ülke olarak gördüklerini
Kosovalýlarý da kardeþleri gibi gördüklerini ve ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Saðlýk Bakanlýðýnýn Kosova ile iþbirliðinin iyi düzeyde
olduðunun altýný çizen Kafkas, "Kosova ile saðlýk alanýnda çeþitli iþbirliklerimiz var. Bu 12 yýldýr süregelen bir iþbirliði ama özellikle son bir yýldýr Sayýn Bakanýmýzýn Balkanlardan ve yurtdýþýndan gelen birisi, Yunanistan doðumlu ve Balkanlarý iyi tanýyor olmasý münasebetiyle iliþkilerimiz ivme kazanmýþtýr. Mehmet Müezzinoðlu Bey ile
beraber iliþkilerimiz daha sýký ve sýcak bir iþbirliðine dönüþtü" dedi. Þu anda Kosova'da 3-10 Mayýs TürkiyeKosova Saðlýk Haftasý sebebiyle 22 kiþilik bir saðlýk ekibin olduðunu hatýrlatan Kafkas, þunlarý söyledi:
"Bu saðlýk heyetinin ilk gidiþi deðil ikinci defa oldu.
Özellikle kalp, kadýn hastalýklarýnda ve çocuk branþýndaKosova'ya yapýlamayan ameliyatlarý yapmak ve hem oradaki problemli hastalarýn ameliyatlarýný yapmak hem de
bir anlamda oradaki meslektaþlarýna eðitim vermek amacýyla 10 gün boyunca oradalar. Orada bulunan 22 hekimin hepsi de Türkiye'de kendi alanlarýnda uzman hekimlerdir.Bu haftadaaslýnda Kosova'da olamadýðým için
çok üzüldüm. Gidemedim çünkü bakanlýktaki programýn
çok yoðundu. Þu anda Kosova'yý görmek isterdim. Kosova'nýn baharý muhteþemdir diye düþünüyorum."
Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu, kendilerini
makamýnda kabul ettiði için sözlerine Kafkas'a teþekkür
ederek baþladý. Spahiu, " Heyet Türkiye'ye Baþbakanlýk
Basýn-Enformasyon Genel Müdürlüðünün daveti ile geldi. Daha önce de Kosova'da düzenlenen Balkan Medya
Formu vardý katýlmýþtýk. Çok memnun kaldýk davetten.
Basýn- Enformasyon Genel Müdürlüðünün düzenlediði
eðitimlere katýlýmý saðlamayý istiyoruz. Baþbakan Recep
Erdoðan'ýn BasýnMüþaviriyle de görüþtük. Ýlerleyen zamanlarda da Baþbakanla da görüþeceðiz" dedi.
"Kosova bizim partnerimiz, stratejik ortaðýmýz kelimeleri bizim iliþkilerimizi çok yansýtmaz" diye düþünüyorum diyen Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Baþbakanýmýz Çorum'a, Konya'ya, Ankara'ya nasýl
bakýyorsa Kosova'ya da öyle bakýyor. Yani bizim Türkiye'deki insanlara nasýl bakýyorsa size de öyle bakýyor.
Onun için burada bir defa Kosova'yý biz önemsiyoruz ve
kendi ayaklarý üstünde duran genç bir devletin köklü gelenekli saðlýkla bir yapýya sahip olmasý için elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Kosova'da biz þimdi tedavisi
olmayan 100 insanýn tedavisini yapýyoruz. Bu artýrýlsýn.
Bu çok önemli deðil. Bizim için önemli olan balýk tutmayý öðrenmeleri için gayret ediyoruz. Saðlýk sistemini öðrenip saðlýklý bir yol çizmelerini istiyoruz. Bunu öðretmeye çalýþýyoruz. Saðlýkta biz 10 yýlda muhteþem bir baþarý
saðladýk. Az önce Sayýn Büyükelçimiz de bunu dile getir-
di. Dünya'nýn hiçbir ülkesinde bu kadar az para ve personelle herkese eþit ve sürdürülebilir saðlýk hizmetini sunan bir baþka ülke daha bulunmuyor. 12 yýl önce Türkiye'de saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan çok ciddi bir
kitle vardý. Bunlarýn da kimisi saðlýk hizmetlerinden yararlanýr kimisi yararlanamaz, kýsýtlý yararlanýrdý. Yani bu
ülkede devletin memurlarý ve zengin kiþilerinden dýþýndaki insanlarýn çok ciddi bir saðlýða ulaþým problemi vardý. Bize yýllarca bu ülkeyi yönetenler doktorunuz fazla diye her hocaya her öðretim üyesine 3 tane öðrenci düþecek þekilde eðitim vardý. Oysa bu rakam Batý'da yaklaþýk
30. Biz yýllarca bir hocayla 3 öðrenci yetiþtirdik. Yani burada neyi getirdiler bize bu ülkede elitler ve doktorlar
mutlu olsun, halk gelip onlarýn önünde diz çöksün kültürü vardý. Size çok özel bir þey söylemek istiyorum. Biz
þu anda 12 yýl önceki ilaç fiyatlarýn %75 daha ucuza ilaç
alýyoruz. Yani o tekelci, güçlü ilaç sermayelerine Türkiye
diz çöktürdü. Onun için bu baþarýnýn bir tek nedeni var.
O neden de güçlü bir liderimiz var. Bizim her yaptýðýmýz
devrimin arkasýndaki baþarý sebebimiz Recep Tayyip Erdoðan gibi idealist bir liderin varlýðýdýr. Onun kararlý iradesi olmasaydý saðlýk alanýnda birçok þeyi aþýp saðlýkta
dönüþümü gerçekleþtirdik. Bir baþka önemli þeyin daha
altýný çizmek istiyorum. Saðlýk bir ülkede devletin milletiyle barýþacaðý, devlete saygýsýnýn artacaðý en önemli
alandýr. Siz kim olursanýz olun benim hastam ölüyorsa
bakýlmýyorsa sizin hiçbir anlamýnýz yoktur. Devletin devlet olmasýnýn temel nedeni halkýný fiziken ve ruhen saðlýklý bir yaþam sürmesini garantiye almaktýr. Onmun için
biz bu iþi baþardýk. Milleti yüreðinden yakaladýk. Ben aðladýðým zaman hasta olduðun zaman orada þefkat eli
devletin eliyse o devlet anlamlýdýr, o el benim için anlamlýdýr. Kamuoyun yoklamalarýmýzda halkýn %75'inin saðlýktan memnuniyetini saðladýk. Her gün bir milyon insan
geliyor bizim hastanelerimize. 500 bin çalýþanýmýz var. 7
gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz ve bu halk mutlu
olduðu zaman deðil sýkýntýlý olduðun zaman geliyor hastanelerimize. Hastanemizden çýkan her 10 kiþiden 8 kiþi
memnun ayrýlýyor. Kosova'daki saðlýk bakaný da yardýmcýlarýmýz da çok deðerli. Kosova'nýn ciddi bir saðlýk reformuna ihtiyacý var. Bunun milli bir mesele olduðunun farkýna varýp herkesin destek olmasý gerekir. Biz memnuniyeti kiþi baþýna 975 dolar harcayarak yapýyoruz. Dünya'da %75 memnuniyeti saðlayan devletlerin saðlýk harcamalarý 4 bin-4 bin 500 dolarla yapýyorlar. Kosova'da
þunu kurmalýyýz; eski alýþkanlýklarýmýzdan vazgeçmeliyiz. Yeni bir anlayýþ ve yapýlanmayla birlikte çalýþmalýyýz.
Siz de biz de o kadar para harcayamayýz. Daha az para ve
insanla daha iyi hizmet sunmak zorundasýnýz. Ben iþbirliðimizi önemsiyorum. Türkiye'yi iyi anlamak ve Kosova'nýn model olmasýnýn çok önemli olduðunu düþünüyorum" ifadelerini kullandý.
Ziyaret sonunda is Kosova heyeti, Agah Kafkas'a ülkelerinde çýkan taþlarla ilgili bilgi içeren bir kitap hediye
etti. Kafkas da konuklarýna seramik tabak takdim etti.
Haber Servisi
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
’in
vefatýndan dolayý büyük üzüntü içerisinde olduðumuzu belirtir, Merhuma Allah’tan rahmet,
tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim.
Fatih Koçak
Baðcý'dan Çorumlu
bürokratlara tebrik
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Çorumlu bürokratlara kutlama ziyaretinde bulundu.
Kýrýkkale Ýl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken
geçtiðimiz aylarda Ankara Emniyet Müdürü olarak göreve atanan Ýskilipli Kadir Kartal'ý makamýnda ziyaret
eden Baðcý, "Baþkentin huzur, güven ve asayiþinden sorumlu olmanýz nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Kazasýz
ve emniyetli çalýþmalar diliyorum. Baþarýlý olacaðýnýza
eminim" dedi.
Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti belirterek Baðcý'ya teþekkür etti.
Baðcý daha sonra MEB Müsteþar Yardýmcýsý olarak
görev yaparken Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel
Sekreterliðine atanan Osmancýklý Doç. Dr. Asým Balcý'yý
da ziyaret etti.
Baðcý, "Bürokrasideki deneyimi ve akademik birikimi
ile baþarýlý çalýþmalar yapacaðýna inanýyorum.
Baþkentin daha yaþanýlabilir bir kent olmasý
için çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Her zaman yanýnýzda ve destekçiniz olacaðým" diyerek Balcý'ya yeni görevinin hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi.
Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Asým Balcý ise, Baðcý'nýn yakýn ilgisi ve
dostluðundan dolayý memnun olduðunu belirterek, destekleri nedeniyle teþekkür etti ve ça-
lýþmalarý hakkýnda bilgi vererek teþekkür etti.
Baðcý daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlýðý Strateji
Geliþtirme Baþkaný olarak görev yaparken Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý'na
atanan Kargý Hacýhamzalý Mahmut Evkuran'ý ziyaret etti.
Baðcý, bürokraside uzun yýllardýr tanýdýðý ve ortak
dostlarý olan Evkuran'ý yeni görevinden dolayý tebrik etti ve baþarýlar diledi.
Evkuran ile sosyal politikalar konusunda bir süre
sohbet eden ve görüþ alýþveriþinde bulunan Baðcý, yakýndan takip ettiði Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn uygulamalarý ve politikalarý konusunda iþbirliði
içinde olacaklarýný söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Evkuran da Baðcý'nýn ziyaretinden duyduðu
memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti. Haber Servisi
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
Murat Demirezen
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
TEK
YILDIZ
09 MAYIS 2014 CUMA
HABER
6
“Masal Tadýnda
Tiyatro” ilgi çekiyor
Masal Tadýnda Tiyatro Projesinin ilk
hafta oyunlarý olan "Kavgacý Hayvanlar"
ve "Ýhtiyar Adamýn Gözleri" sahnelendi.
Projenin tanýtýmý Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Emniyet Müdürü
Hall Ýbrahim Doðan, Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, Þube Müdürleri, Okul Müdürleri ve öðrenci velilerinin katýldýðý programla yapýldý.
Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda proje okulu TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlk ve Ortaokulu tarafýndan hazýrlanan
ve koordinatörlüðü Müdür Yardýmcýsý Ersoy Özkeskin tarafýndan yürütülen proje,
6-27 Mayýs tarihleri arasýnda uygulamaya
konuluyor. Proje ile 8-10 yaþ grubu ilkokul öðrencilerinin, özgüven, estetik, sanatsal düþünme ve yaratýcýlýk, kedini ifade
edebilme alanlarýnda geliþimlerine katký
saðlamak, gelecek için tiyatroya ilgi duyan
bireyler oluþturmak amaçlanýyor.
Eðitimci yazar Erdal Þahin tarafýndan
MEB ilkokul müfredatýnda belirlenmiþ
kazanýmlarý somutlaþtýrmaya yönelik olarak hazýrlanan "Orman Ülkesi" masal dizisi, çocuk oyun tekstlerine dönüþtürülerek, oyun metinleri oluþturululmasý, Çocuk Tiyatrosu literatürüne eser kazandýr-
ma adýna önemli bir çalýþma olarak öne
çýkýyor.Sahnelenecek oyun sayýsý 10 olup,
okul çok amaçlý salonda, 10 seans öðrenci
velilerine, 10 seans okul öðrencilerine ve 4
seans Devlet Tiyatro Salonunda dezavantajlý ilkokul öðrencilerine sahnelenecek.
Her oyunda farklý oyuncularýn rol aldýðý çalýþmalarda 93 öðrenci görev yapacak.
Oyunlarýn yönetimi ve sahnelenmesi
ile ilgili çalýþmalar sýnýf öðretmenleri tarafýndan sanat danýþmaný Atilla Yýldýrým ve
Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü desteði
ile yürütülüyor. Dekorlarýn tamamý okul
Teknoloji Tasarým Ekibi tarafýndan hazýrlandý.
Proje ile 2 bin 200 öðrencinin, 350 öðrenci velisinin, 25 kurum ve kuruluþun etkilenmesi hedefleniyor.
Proje tanýtýmýnýn ardýndan ilk oyun
olan "Kavgacý Hayvanlar" çocuk oyunu
sahnelendi. Oyun izleyicilerin büyük beðenisini kazandý.
Oyunun ardýndan projeye katký saðlayan kurum ve kuruluþ temsilcilerine plaket verildi. Projenin ikinci oyunu "Ýhtiyar
Adamýn Gözleri" ise dün Ýbrahim Anýz
yönetiminde sahnelendi ve oyuna ilgi
yüksek oldu. Haber Servisi
Sungurlu OSB'nin
su sorunu çözüldü
Eren Er Dershanesi
Nevþehir'i gezdi
Eren Er Dershanesi Nevþehir gezisi düzenlendi.
Gezi sayesinde öðrenciler yoðun geçen sýnav dönemi stresinden uzaklaþýp tarihi ve kültürel deðerleri yakýndan tanýma imkâný buldular. Öðrenciler
gezide Hacý Bektaþ Veli'nin Türbesini de ziyaret ettiler. Haber Servisi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner seçim öncesi
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalara su sözü vermiþti. Organize sanayide bulunan firmalara dün itibari ile su
þebeke hattýndan su baðlanarak su problemleri çözüldü.
Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, Organize Sanayi Bölgesini ve sorunlarýný çok iyi bildiðini uzun yýllar devam eden su sorununu her ortamda dile
getirdiðini ve Akpýnara giden su hattýndan fabrikalarýn su talep
etmesine raðmen deðerlendirilmeye alýnmadýðýný bildiði için
seçimler öncesinde seçilmeleri halinde fabrikalara su baðlanacaðý
sözünü verdiklerini belirterek þebeke suyunu fabrikalara baðlayarak sözünü yerine getirdiðini belirtti.
Firma yetkilileride su sorununu çözen Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner'e teþekkür ettiler. Haber Servisi
Gine Büyükelçisi'nden
Kafkas'a ziyaret
Gine Ankara Büyükelçisi Daouda Bangoura ve beraberindekiler
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Gine'nin Saðlýk problemlerini dile getiren Büyükelçi Bangoura,
Kafkas'a kendilerini makamýnda kabul ettiði için teþekkür etti ve
saðlýkta gelinen noktayý imrenerek izlediklerini ve iþbirliðinin kendileri
için çok önemli olduðunu söyledi.
Agah Kafkas, ise ellerinden gelen yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný dile getirerek ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti.
Ziyaret sonrasýnda Büyükelçi Bangoura, Kafkas'a fincan takýmý
hediye etti. Bunun üstüne Kafkas da Türk Milleti için bir fincan
kahvenin kýrk yýl hatýrýnýn olduðunu belirterek teþekkür etti.
Haber Servisi
Laçin AK Parti'den
Kaya'ya tebrik
Ortaköy'de Proje Döngü
Yönetimi eðitimi
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) ilçe Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Ortaköy Ýlçesi'nde devam
etti.
6 - 7 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda iki gün süren Proje Döngü Yönetimi(PCM) eðitim programýnýn açýlýþýna Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat
Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu, Sosyal Projeler Uzmaný Mehmet Çakýþ, Proje eðiticileri Cengiz Demirci, Tuncay Küçükdanacý ve kursiyerler katýldý.
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý eðitimin açýlýþýnda yaptýðý
konuþmada ilçenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin arttýrýlmasýna
yönelik yapýlabilecek çalýþmalarý anlattý.
24 kiþinin katýldýðý eðitimde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Cengiz Demirci ve 100. Yýl Ýlkokulu Sýnýf Öðretmeni Tuncay Küçükdanacý eðitimci olarak görev aldý.
Açýlýþ töreni sonrasýnda ise Esat Kolbaþý, Sibel Meroðlu ve Mehmet Çakýþ
Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel'i ziyaret ettiler. Ziyarette Ýlçede yapýlacak olan
proje çalýþmalarý hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulunuldu.
Haber Servisi
Laçin AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ve beraberindekiler, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek yeni görevinden dolayý tebrik ettiler.
Ziyarette Laçin Ýl Genel Meclis üyesi Ömer Çatalpelit, Laçin eski Ýl Genel
Meclis Üyesi Duran Çardaklý, Sýtma Köyü Muhtarý Bekir Karaköse, Kuyumcu
Köyü Muhtarý Mustafa Gökdere, Gözübüyük Köyü Muhtarý Bekir Salman, Kavaklýçiftlik Köyü Muhtarý Metin Galetepe, Yeþilpýnar Köyü Muhtarý Ömer Karabulut, Çamlýca Köyü Muhtarý Yaþar Özdilli ve Doðanlar Köyü Muhtarý Metin Þenol yer aldý.
Halil Ýbrahim Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Laçin
heyetine teþekkür etti. Haber Servisi
Atatürk Ýlkokulu velilerine
"Ev Kazalarý ve Korunma
Yollarý" semineri
Atatürk Ýlkokulu velilerine yönelik "Ev Kazalarý ve
Korunma Yollarý" konulu seminer düzenlendi.
Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþo katýldý.
Ev kazalarýna karþý bilinçli korunmanýn çok önemli olduðunu ifade eden Sivil Savunma Uzmaný Mahir
Odabaþý, "Ne olur, herkes üzerine düþen sorumluðu
titizlikle yerine getirsin ki, her akþam televizyonlardan
ev veya çevre kaza haberi duymayalým. Ýnanýn bunu
önlemek zor deðil. Sadece bilgiden önce ilgi lazým. En
zevk aldýðým eðitim öðrenci velilerine verdiðim eðitim.
Çorum bu eðitimlerin kýymetini bilmeli. Zira bu tür
eðitimler ülkemizde yok denecek kadar az. Neden bu
gönüllülük iþi. Maalesef kimse bize bu nokta da emir
vermiyor. Keþke emirler gelse de mecburiyet olsa.
Durmak yok, koþ dense. Yatsan da çalýþsan da ayný.
Ama yazýk oluyor… Yetiþmiþ personelden istifade et-
mek lazýmdýr. Ama bir anneyi kazalara karþý bilinçlendirmek en az 10 anneyi bilinçlendirmek demektir.
Çünkü doðru öðrenilen bu bilgi aile de kalmayacak kýzýna, oðluna, günlerde arkadaþlarýna ulaþacaktýr.
Özellikle Çorum'a has verilen afet kaza eðitimlerinin
etkisi % 50-60 deðil % 100 tesir etmektedir. Bunu zaman zaman yaptýðýmýz anket sonuçlarýnda görmekteyiz. Bu da bizi mutlu ediyor, yeni yeni düþüncelere
sevk ediyor. Yorgunluðumuzu dindiriyor.Okullarýmýzda yýllardýr yapýlan sivil savunma faaliyetleri dýþardan
gelen eðitim yöneticilerinin, müfettiþlerin, öðretmenlerin ve hatta üniversite öðrencilerinin dikkatini çekiyor. Ýkili sohbetlerimizde veya okullara gittiðimizde
okul idarecileri anlatýyorlar" dedi.Çocuklarý kazalardan kurtarabilmek için öncelikle velilerin eðitilmesinin
gerekli olduðunu kaydeden Odabaþý, "Geçmiþ yýllarda Ýstanbul'da bir anasýnýfý öðrencisi üzerine laubanýn
düþmesi sonucu öldü. Türkiye de her yýl ortalama 20
öðrenci okul kazalarýnda hayatýný kaybetmektedir. Bu
çok acý bir durumdur. Veli eðitiminin öðrenci eðitimi
kadar önemli olduðunu, üniversite mezunu anne-babalar bile kazalar noktasýnda bazen ya bilgisiz yada ilgisiz. Durum böyle olunca faturasýný toplum olarak
ödüyoruz. Annelerin- babalarýn evde çocuklara örnek
olmasý lazým ki, çocuklar daha titiz olsun" ifadelerini
kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
09 MAYIS 2014 CUMA
HABER
7
KANALÝZASYON ÞEBEKESÝ YAPTIRILACAKTIR
ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SU VE KANAL HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Allgau Orient Dostluk
ve Barýþ Rallisi hafta
sonu Çorum'da
Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit
Etabý" 10-11 Mayýs Cumartesi-Pazar günleri gerçekleþtirilecek.
Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan "Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014" kapsamýnda geçtiðimiz iki yýl da olduðu gibi Çorum Valiliði'nin ev sahipliðinde Ýl Özel Ýdaresi'nin organizasyonuyla yapýlacak.
Klasik otomobillerin katýlabildiði dünyanýn son otomobil,
macera ve dostluk rallisi olan Allgau Orient Dostluk ve Barýþ
Rallisi, dokuzuncu kez düzenleniyor. Almanya'nýn Allgau bölgesinde Oberstaufen kentinden baþlayan ralli, Ürdün'de son
bulacak.
20 ülkeden 350 aracýn katýlýmý ile 3 Mayýs 2014 tarihinde Almanya'nýn Allgau bölgesinde Oberstaufen kentinden baþlayan
Allgau-Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi, 6-16 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda ülkemizden geçecek ve 23 Mayýs 2014 tarihinde Ürdün'de son bulacak. Allgau-Orient Dostluk ve Barýþ Rallisinin
Türkiye güzergâhýnda Edirne, Kýrklareli, Tekirdað, Ýstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Çankýrý, Kýrýkkale, Çorum,
Yozgat, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Kayseri, Sivas, Erzincan, Malatya, Tunceli, Elâzýð, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Adýyaman,
Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye ve Mersin yer alýyor.
Allagau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda, "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" 1011 Mayýs Cumartesi-Pazar günlerinde gerçekleþtirilecek. Bu
kapsamda, 10 Mayýs 2014 Cumartesi günü saat 14.00'te Boðazkale ilçesine gelen yarýþmacýlar, Boðazkale Müzesi-Boðazkale
Sfenksi, Yerkapý (Poternli Kapý), Yazýlýkaya-Oniki Yer altý Tanrýsý, Alacahöyük-Sfenskli Kapý fotoðraf çekimleri yapacaklar ve
konaklamak için Çorum merkeze gelecekler.
11 Mayýs 2014 Pazar günü ise Çorum Saat Kulesi, Ulu Cami,
Leblebiciler, Çorum Müzesi dýþ mekân ve bahçesindeki Kral
Mezarlarý fotoðraf çekimleri yapan ekipler, saat 12.00'de start
verilerek Ortaköy ilçesinden Tokat'a uðurlanacaklar.
Haber Servisi
"Milli Eðitimdeki
sorunlarý Kurum
Ýdari Kurulu'na
taþýdýk"
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, eðitim çalýþanlarýnýn
acil çözüm bekleyen sorunlarýný yetkili sendika olarak Kurum Ýdari Kurulu
(KÝK) Nisan 2014 toplantýsýna taþýdýklarýný söyledi.
Eþkil, kurula taþýdýklarý ve çözümünü istedikleri taleplerin eðitim çalýþanlarýnýn acil çözüm bekleyen sorunlarýndan oluþtuðunu belirterek, "Taleplerimiz, eðitim çalýþanlarýyla yapýlan görüþmeler neticesinde þekillendirilmiþtir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi halinde eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözümünde ciddi aþamalar kaydedilebilecek ve
çalýþma þartlarý beklentiler doðrultusunda düzenlenebilecektir" dedi.
Eþkil, kurula sunulan talepler doðrultusundaki düzenlemelerin bir an
önce gerçekleþtirilmesinin çalýþanlar arasýndaki belirsizliði gidereceðini,
bundan kaynaklanan sorunlarýn çözümünü hýzlandýracaðýný söyledi. Eþkil,
Kurum Ýdari Kurulu'na sunduklarý ve bir an evvel çözümlenmesini istedikleri konularý da açýkladý.
Eðitim Bir Sen tarafýndan Kurulda çözümlenmesi istenen konular ise
þunlar:
Ýlgili mevzuatý gereðince eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan
her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi saðlanmalýdýr. 6528 sayýlý Kanun'un 24. maddesiyle 652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek 1. maddenin birinci fýkrasý hükmü gereðince, (merkezi olsun ya da olmasýn) Bakanlýkça yapýlan bütün sýnavlarda
görev alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul
ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalýþma tamamlanmalýdýr. Öðretmenlerin ve öðretmen dýþý
personelin, il içi ve iller arasý yer deðiþikliði iþlemlerinde 3 yýllýk hizmet süresinin tespitinde 31 Aralýk tarihi esas alýnmalýdýr. Millî Eðitim Bakanlýðý
Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde, öðretmenlerin il içi ve iller arasýnda karþýlýklý yer deðiþtirmelerine imkân saðlayacak
þekilde düzenleme yapýlmalý; 2014 yaz aylarýnda öðretmenlerin karþýlýklý
yer deðiþtirme iþlemleri gerçekleþtirilmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul ve Kurumlarýn Yönetici ve Öðretmenlerinin Norm Kadrolarýna Ýliþkin Yönetmelik, öðretmenler haricindeki Bakanlýk personelini de kapsayacak þekilde güncellenmeli; bu yöndeki bir yönetmelik deðiþikliði sonrasýnda hizmetli ve memur gibi diðer bakanlýk personelinin yer deðiþtirme iþlemleri gerçekleþtirilmelidir. 6528 sayýlý Kanun'la getirilen hükümler dikkate alýnmak suretiyle Eðitim Kurumlarý Yöneticileri Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde, en geç 20 Mayýs tarihine kadar düzenleme yapýlmalýdýr. Þube müdürlerinin bölge hizmetine baðlý yer deðiþtirme iþlemlerinden önce boþ bulunan þube müdürlüðü kadrolarýna, þube müdürlüðü
için görevde yükselme sýnavýný kazanarak atamaya hak kazanmýþ olanlar
arasýndan atama yapýlmalýdýr.
Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine Ýliþkin Esaslara Dair 2006/11350 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý'nýn günümüz koþullarýna, özellikle 6287 sayýlý Kanun sonrasý ortaya çýkan yeni eðitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli
çalýþmalar tamamlanmalýdýr. 07.09.2013 tarih ve 28758 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nin "Koordinatör öðretmen görevlendirilmesi" baþlýklý 88. maddesinin
ikinci fýkrasýnýn (c) bendi, yürürlükten kaldýrýlan yönetmeliðin ilgili hükmü
iktibas edilerek, "Ýþletmelerde meslek eðitimi adý altýnda verilecek ek ders
saati sayýsý, bir alanda/dalda iþletmeye öðrenci gönderilen sýnýftaki/sýnýflardaki iþletmelerde eðitimi yapýlan uygulamalý meslek dersleri toplam ders
yükünün iki katýný geçemez" þeklinde deðiþtirilmelidir. 06.05.2010 tarihinden önce diðer bakanlýklarda eðitim ve öðretim hizmetleri sýnýfý dýþýndaki
diðer sýnýflarda görev yapmakta iken, söz konusu tarihten sonra Millî Eðitim Bakanlýðý'na öðretmen olarak atananlar yönünden de zorunlu hizmet
yükümlülüðü muafiyeti getirilmelidir. Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk
Hizmetleri Yönetmeliði'nin yerine yürürlüðe girmesi tasarlanan Özel Eði-
tim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliði Taslaðý'nýn "çalýþma saatleri ve
izinleri" maddesinde, rehberlik ve psikolojik danýþma servislerinde görevli psikolojik danýþmanlarýn (rehber öðretmenlerin) çalýþma sürelerinin haftalýk 30 iþ saati olmasý, günlük çalýþma saatleri eðitim-öðretim kurumunun
özellik ve ihtiyaçlarýna göre okul/kurum müdürlüðünce düzenleneceði,
izin ve tatillerini diðer öðretmenler gibi kullanacaðý yönündeki (mevcut)
Yönetmelik hükmü aynen korunmalýdýr. Yenilik ve Eðitim Teknolojileri
Genel Müdürlüðünce gerçekleþtirilen merkezi sýnavlarda görev daðýlýmýnýn, görev almaya istekli personel arasýnda adil ve dengeli bir þekilde gerçekleþtirilmesi saðlanmalýdýr. Ýl içi ve iller arasý atama ve yer deðiþikliði iþlemleri baþlamadan evvel, baþta 6287 sayýlý Kanun sonrasýnda ilkokul ve
ortaokul olarak ayrýþtýrýlan eðitim kurumlarý olmak üzere tüm eðitim kurumlarýnýn hizmet alanlarý ve hizmet puanlarý yeniden belirlenmelidir.
Millî Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda, Eðitim ve Öðretim Hizmetleri Sýnýfýna
dâhil kadrolarda çalýþanlarýn haricindeki personelin çocuklarý da, Ýlköðretim ve Ortaöðretimde Parasýz Yatýlý veya Burslu Öðrenci Okutma ve Bunlara Yapýlacak Sosyal Yardýmlara Ýliþkin Kanunun 4'üncü maddesi kapsamýnda parasýz yatýlý veya burslu okuma hakkýndan yararlandýrýlmalý; Bu
personelin çocuklarý, Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarýnda Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliðinin 10'uncu maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan, çalýþan, emekli olan veya vefat eden öðretmen çocuklarýna tanýnan yüzde 15'lik kontenjan içinde deðerlendirilmelidir. Millî
Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda çalýþan personel yönünden, parasýz yatýlýlýk
ve bursluluk sýnavýna katýlacak öðrencilerde aranacak þartlara dair Ýlköðretim ve Ortaöðretimde Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliði'nin 5. maddesinin ikinci fýkrasýnýn (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir
önceki mali yýla ait yýllýk gelir toplamýndan fert baþýna düþen net miktarýn,
içinde bulunulan mali yýlýn Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (M) iþaretli cetvelinde belirtilen Millî Eðitim Bakanlýðý okul pansiyon ücretinden
en azýnýn yedi katýný geçmemek kaydýyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak þartý aranmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn merkez ve taþra teþkilatý ile Bakanlýða baðlý tüm kurum ve kuruluþlarda çalýþan erkek kamu çalýþanlarý, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasýnda kamu hizmetini gerektirdiði ciddiyet dâhilinde kýlýk ve kýyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.
Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147
hattýna yapýlan her ihbarýn, þikâyetin, soruþturma konusu edilip öðretmeni yýldýrma/cezalandýrma aracý haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalý; inceleme veya soruþturma konusu edilebilecek ihbarlar-þikayetler ile
bu sonucu doðuracak ihbar-þikayetler için gerekli þekli þartlar yazýlý bir
esasa baðlanmalýdýr. Hizmetli kadrolarýnda bulunanlar baþta olmak üzere
yardýmcý hizmetler sýnýfýnda görev yapan personel yönünden, çalýþma saatlerinin belirsizliði ve yapmakla yükümlü olduklarý görevlerin net olarak
tanýmlanmamasý önemli bir sorun kaynaðý olup memur ve hizmetlilerin
çalýþma süreleri ve görev tanýmlarý net ve açýk bir þekilde belirlenmeli, "Yöneticilerin verdiði diðer görevleri yapar" þeklindeki ifadelerin yer aldýðý
mevzuat hükümleri deðiþtirilmelidir.
Ýkili öðretim yapýlan okullarda görev yapanlar baþta olmak üzere, günlük ve haftalýk çalýþma süresinin üzerinde çalýþma yapan hizmetlilerden,
yeterli personel bulunmamasý sebebiyle fazla çalýþma karþýlýðý izin hakký
verilmeyenlerin isteklerine baðlý olarak fazla çalýþma karþýlýðý ücret ya da
izin hakký verilmesi konusunda düzenleme yapýlmalýdýr. Bakanlýk ana binasý baþta olmak üzere Bakanlýk merkez teþkilatýna dâhil hizmet binalarýnda iþyeri sendika temsilciliði için yer tahsisi yapýlmalýdýr. 6529 sayýlý Temel
Hak ve Hürriyetlerin Geliþtirilmesi Amacýyla Çeþitli Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eðitim Bakanlýðýna
Baðlý Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik'in 4.
maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde yer alan "baþý açýk" ibaresi kaldýrýlmalýdýr."
Bahadýr YÜCEL
4 Köye ve 2 Mahalleye Kanalizasyon Tesisi Yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/51300
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mah. inönü Cad. No:167 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 0 364 225 74 00 - 0 364 224 62 97
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 4 köyde ve 2 mahallede kanalizasyon þebekesi yaptýrýlacaktýr.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Merkez Hacýmusa Köyü, Dodurga ilçesi Ayva Köyü, Mecitözü il
çesi Çayköy Köyü ve Bekiþ Köyü ile Çambekiþ Mahallesi, Dorukbe
kiþ Mahallesine Kanalizasyon Tesisi Yapýmý
c) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesli
mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) iþin süresi
: Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Mimarsinan Mah. inönü Cad. No:167 Merkez/ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 27.05.2014-10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve
sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda
alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
Yapým Ýþlerinde iþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Teblið'de yer alan A IV. Grubu
iþler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel
Ýdaresi - Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Genel Evrak Kayýt Birimi adresine
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20
Basýn: 489 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Necdet Sinan son
yolculuðuna uðurlandý
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn danýþmanlarýndan Erol Olçak'ýn þirketinde üst düzey yönetici
olarak çalýþan Mustafa Sinan'ýn babasý Necdet Sinan önceki gün 68 yaþýnda hayata veda etti. Yaklaþýk sekiz yýldýr yatarak tedavi gören Necdet Sinan'ýn
cenazesi dün Ýskilip Ulucami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Mutaflar
Mezarlýðý'nda topraða verildi. Sinan'ýn cenaze na-
mazýný Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk kýldýrdý.Cenaze namazýna Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Arter
Holding sahiplerinden Cevat Olçok, Alman Ströer
Yönetim Kurulu üyeleri, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
YAÞAM
09 MAYIS 2014 CUMA
8
Ebeveynin tutarsýz disiplini,
Çocukta korkularý artýrýyor
Hapis Cezasý
Kadýn, gece yarýsý yanýndan
kaybolan kocasýný bulmak için
kalkar.
Evde yalnýzlýk içinde, aþaðýdan bir ses duyar. Aþaðý iner ve
tekrar dinlemeye baþlar, ama
kocasýný bulamaz.
Biraz daha aramak için aþaðý
depo'ya iner, orda kocasýný dizleri üstüne çökmüþ, duvara dönmüþ aðladýðýný görür.
Ve merakla sorar:
- Kocacýðým, neyin var, ne
oldu?Kocasý:
- Hatýrlýyor musun, baban
bizi el ele yakaladýðýnda bir soru
sormuþtu, ya evlenirsin ya da 20
yýl hapis çekersin."
Kadýn þaþýrarak:
- Eeee ne oldu?
Adam:
- Bugün, hapisten çýkmýþ
olacaktým...
Kelime Avý
Karanlýk, gök gürültüsü gibi birçok etken
3-6 yaþ arasý çocuklarýn korkularýndan birkaçý.
Çocukluk çaðý korkularýnýn bu yaþlarda
artýþ gösterdiðini söyleyen Anadolu Saðlýk
Merkezi uzman psikoloðu Aylin Sezer,
ailelerin de farkýnda olmadan bu korkulara
yenilerini eklediðini belirtiyor. Bebeklik döneminde yüksek ses, parlak ýþýk gibi etkenlerle
baþlayan korku algýsýnýn, çocuðun yaþý
büyüdükçe deðiþtiðini söyleyen Sezer,
“Çocuklar 3-4 yaþýna kadar yüksek ses, hýzlý
hareketler ve özellikle anne-babadan ayrýlmaya dair korkular yaþarken; 4-6 yaþ arasý
daha çok karanlýk, canavarlar, gece duyduklarý garip sesler ve köpek gibi hayvanlara dair
korkular geliþtiriyor.” diyor. Yaramazlýk yapan
çocuðu “Seni doktora götüreceðim, iðne
yapacak.” diye korkutmanýn daha sonra dok-
tor fobisi oluþturacaðýný aktaran uzman,
“Yaramazlýk yaparsan seni köpeklere veririm,
sokakta elimi tutmazsan seni dilenciler alýr
gibi tehditlerin çocuklarda yeni korkular oluþturmasý çok doðal.” diye konuþuyor. Anne ve
babanýn tutarsýz disiplin yöntemlerinin de
korkularý artýrabileceðini anlatan Aylin Sezer
þunlarý öneriyor: “Çocuðunuzun korkusuna
saygý gösterin. Korkuyla uðraþmasý için
cesaretlendirin.
Güvenli ve istikrarlý bir ortam oluþturun.
Buna raðmen korkular, gündelik yaþamýný
engelliyorsa, yaþýna ve karakterine uygun
olmayan davranýþlar gösteriyorsa, fiziksel
nedeni olmayan, ýsrarcý bedensel þikâyetleri
varsa (sürekli karýn aðrýsý, baþ aðrýsý gibi) mutlaka bir çocuk ruh saðlýðý uzmanýna baþvurun.”(CÝHAN)
Yaz polenleri göz
Rahatsýzlýklarýný artýrýyor
Günün Sudoku Bulmacasý
Uzmanlar havalarýn ýsýnmasý ve yaz mevsime
girilmesiyle birlikte mevsimsel deðiþkenlikler ve
yaz polenlerine karþý yaþanabilecek rahatsýzlýklara karþý uyarýlarda bulunuyor.
Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Göz
Doktoru Op. Dr. Ömer Öztürk, yaz aylarýnda
polenlerden kaynaklanan alerjik göz hastalýklarý,
konjonktivite ve göz nezlesi rahatsýzlýklarýnýn
daha sýk görüldüðünü belirterek, dikkat edilmesi
konusunda uyarýlarda bulundu. Yaz aylarýnda
polenlerden dolayý sýkça görülen göz hastalýklarýyla ilgili açýklamalarda bulunan Göz Doktoru
Op. Dr. Öztürk, konjonktivite gözün beyaz kýsmýný ve kapaklarýn iç kýsmýný saran ince bir zar
olduðunu ve alerjinin vücuda temas eden maddeye karþý kendine zarar verecek derecede tepki
göstermesi olduðunu söyledi.Alerjik konjonktivitenin havadaki alerjen maddelerin göze
temasý sonucu oluþturduðu konjoktida, aþýrý
duyarlýlýk reaksiyonu olduðunu kaydeden Op.
Dr. Öztürk, "Toplumun yaklaþýk yüzde 20'si gibi
büyük bir çoðunluðunu etkiler. Genellikle
çocukluk ve 20'li yaþlarda ortaya çýkar. Yaþ
ilerledikçe þikayetlerde azalma görülür. Bu normal düzeyde olursa vücudu korumak içindir.
Alerjik konjonktivitede alerji reaksiyonu göze
zarar verecek düzeydedir. Hastalarýn yarýsýnýn
kendisinde veya ailesinde alerjik hastalýk mevcuttur." dedi.
BELÝRTÝLERÝ
Konjonktivitenin baþlýca belirtisinin sýklýkla
gözlerde görülen kaþýntý þikayeti olduðunu ifade
eden Öztürk, "Gözlerde sulanma konjonktivitte
ödem, kýzarýklýk, yanma ve ýþýða karþý hassasiyet
görülür. Þikayetler çift taraflýdýr. Ancak bir göz
diðerinden çok etkilenebilir. Özellikle bahar
aylarýnda ortaya çýkan mevsimsel alerjik konjonktivite en sýk etken polenlerdir. Aðaç tozlarý
ve çayýrlarda alerjik konjonktivite yol açabilir.
Alerjik konjonktiviten korunmak ve polenlerin
göze temasýný azaltmak için alerjik konjonktivite
olan hastalarýn bahar aylarýnda mümkün
olduðunca dýþarýya çýkmamasý, dýþarýya çýktýðý
zaman güneþ gözlüðü ve þapka gibi alerjenlerin
göze temasýný azaltan malzemeler kullanýlmasý
önemlidir. Bu dönemlerde ellerin ve yüzün sýk
yýkanmasý, göze temas eden alerjenleri azaltabilir. Öncellikle alerjinin kesin bir tedavisi yoktur. Hafif vakalarda göze soðuk kompres ve
gözün çevresini bol su ile yýkanmasý þikayetleri
önleyebilir. Ýlaç tedavisi olarak antihistamikler
bizim steroit deðimiz kortizonlu ilaçlar ve bol
suni gözyaþý kullanýlabilir. Ýlaçlarýn doktor kontrolünde düzenli ve yeterli sürede kullanýlmasý
çok önemlidir. Zira yan etki olarak katarakt ve
göz tansiyonu dediðimiz glokom gibi ciddi göz
hastalýklarýna sebep olabilir" þeklinde konuþtu.
(CÝHAN)
19:55
Dizi
Böyle Bitmesin
Türkiye’de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu
boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa
direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu
artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý
bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen
þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý.
Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi
onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine
alýnmasýydý.Oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal
Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer
Yönetmen : Emre Kabakuþak
20:00
Dizi
Alvin ve Sincaplar 2
Eðitimleri için süperstarlýktan vazgeçen sincaplar,
Alvin, Simon ve Theodore, okula geri döner. Sincaplar
için okulun müzik programý çok önemlidir fakat program iptal edilmek üzeredir. Bunu engellemenin tek
yolu, yakýn zamanda düzenlenecek olan müzik yarýþmasýnda birinci olmak ve 25 bin dolarlýk para ödülünü
kazanmaktýr. Ancak bu iþ, üç kafadarýn düþündüðü
kadar kolay olmayacaktýr. Zira karþýlarýnda Brittany,
Jeanette ve Eleanor gibi kendine güvenen ve rakiplerini
alt etmeye kararlý diþi sincaplar grubu vardýr.Oyuncular
: Jason Lee, Zachary Levi, David Cross
Yönetmen : Betty Thomas
20:00
Dizi
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kimliksiz
Bir konferans için geldiði Berlin’de bir trafik kazasý
geçiren Dr. Martin Harris, kendine geldiðinde,
karýsýnýn kendisini tanýmadýðýna þahit olur. Daha da
kötüsü, kendisinin yerine baþkasýnýn geçmiþ
olduðunu öðrenir. Kimseyi gerçek Martin Harris
olduðuna inandýramayan adam, kendini tehlikeli bir
komplonun içinde bulur. Bu yabancý ülkede takip
edildiðini de fark edince, bu durumdan kurtulmak
için en son hatýrladýklarýný kullanarak kaza yaptýðý
kiþiye ulaþýr. Ancak derine indikçe asýl kimliðine
dair önemli detaylara ulaþacak ve ne kadar ileri
gidebileceðine kendisi bile þaþýracaktýr.
BANYOLU
BÖREK
Lana Del Rey
Grant, New York City'de dünyaya
geldi; Lake Placid isimli kasabada
büyüdü.[2][3]
15
yaþýndayken
Connecticut'da bulunan denizcilik
okulu Kent School'a girdi.[4][5]
Babasý Rob Grant, domain yatýrýmcýsýdýr ve Lana'yý þarkýcýlýk kariyerine
baþladýðý ilk yýllardan beri desteklemiþtir.Del Rey New York'taki
Fordham University'de okumuþtur.[8]
Vogue dergisine verdiði bir röportajda "Hep daha melodik bir ismim
olsun istemiþtim...Bir süreliðine
Miami'ye
gitmiþtim.
Kübalý
arkadaþlarýmla uzunca bir süre
Ýspanyolca konuþtum. Lana Del Rey
ismi bize deniz kenarýndaki o cazibeyi
çaðrýþtýrdý.
Söylerken
kulaða
muhteþem geliyor." demiþtir.[9]
Del Rey Kasým 2008'de Lizzy
Grant takma ismiyle Kill Kill isimli ilk
EP'sini çýkardý. Bu EP'nin içerisinde
"Kill Kill", "Yayo" ve "Gramma (Blue
Ribbon Sparkler Trailer Heaven)"
isimli üç þarký bulunmaktadýr.Del Rey
daha sonra Ocak 2010'da ilk albümü
Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant'ý
çýkardý.[11] Albüm David Kahne
tarafýndan prodükte edilmiþ, Lizzy
Grant ismiyle baðýmsýz bir plak þirketi
tarafýndan piyasaya sürülmüþtür. Del
Rey konuyla ilgili; "David demoyu
dinledikten bir gün sonra benimle
çalýþmak istediðini söyledi. David, pop
dýþýnda baþka türlerle de ilgilenen,
tam anlamýyla güvenilir bir prodüktör
olarak bilinir." demiþtir. Babasý Rob
Grant,
albümün
pazarlamasý
konusunda Lana'ya yardýmcý olmuþ,
albümün iTunes'da bür süreliðine
satýþa çýkarýlmasýný saðlamýþtýr. Bunun
üzerine, David Kahne'nin açýklamasýna göre, Grant plak þirketinden (5
Points) albüm haklarýný geri almýþ,
bunu da albüm daðýtýmý için gelebilecek olan fýrsatlarý kaçýrmamak ve
önceden planlanmýþ bir stratejinin
parçasý olabileceði dedikodularýndan
uzak durabilmek adýna yapmýþtýr.
Malzemeler
1/2 Kalýp Tuzsuz
Beyaz Peynir
Kýrmýzýbiber,
Karabiber, Kimyon
Maydanoz
3 Adet Yufka
1/2 Paket Margarin
1 Yumurta Sarýsý
Çörekotu
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak böreðin
harcýný hazýrlayýn. Bunun için
tuzu alýnmýþ beyaz peyniri
ufalayýn. Dilerseniz içine ince
ince kýyýlmýþ maydanozu
doðrayýn. Kýrmýzýbiber, karabiber, kimyonu ekleyin.
Margarini eritip, soðutun.
Ýlk yufkayý serin ve üzerine
yaðý gezdirin. Üzerine ikinci
yufkayý serin. Ayný iþlemleri
bütün yufkalar için tekrarlayýn.
Keskin bir býçakla, sigara
böreði yufkasý formunda 16
üçgen parça kesin. Her
parçanýn geniþ kenarýna
peynirli harçtan koyarak,
geniþçe sarýn.Geniþ bir tencereye soðuk su koyun. Bütün
börekleri içine atýn. Suyun
içinde yarým saat bekletin. Bu
sürenin sonunda börekleri
tencereden çýkarýn. Ýki elinizin
arasýnda sýkýn. Yaðlanmýþ fýrýn
tepsisine dizin. Üzerine çýrpýlmýþ yumurta sarýsý sürün.
Dilerseniz çörekotu ve susam
serpin. 180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda altýn sarýsý renk
alana dek piþirip servis yapýn.
Bir þeyleri yarým bileceðine, bir þey bilme daha iyi.
(Nietszche)
04:30 Yahþi Cazibe
05.15 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Kimliksiz
22:15 Yasak
Yerli Dizi
04.30 Kart Horoz
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Adýný Feriha
Koydum
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18:30 Ana Haber
20:00 Alvin ve Sincaplar 2
21:45 Güldür Güldür
23.30 Makina Kafa
05.55 Sarayýn Doktoru
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Böyle Bitmesin
22:40 Stadyum Özel
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Zeynep
09.45 Dr. Feridun Kunak
11.30 Yeni Bana Kalasýn
13.30 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Öfke
18:00 Kanal 7 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
19:40 Smokin
21:30 Haber Saati
22:20 Türk Filmi
23:50 Ýskele Sancak
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Yalan Dünya
23:15 Beyaz Show
05.00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Küçük Gelin
23:00 Kasýrga
TEK
YILDIZ
"Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uðratma.
Bizi baðýþla. Ey Rabbimiz! Þüphesiz sen mutlak güç
sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin Mümtehine, 60/5
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
FAKR
'Fakr', fakirlik, insanýn ihtiyaç olduðu þeye sahip
olmamasý, yani yoksulluk demektir. Sözlük anlamý
olarak 'fakir' omurga kemiði kýrýk kimse demektir.
Ýhtiyaç duyulmayan þeyin bulunmamasý fakirlik
sayýlmaz. Ýhtiyaç duyulan þey var ve kiþi de onu elde
edebilecek güçte ise ona fakir denmez. Böyle olunca, Allah (c.c.)'tan baþka bütün varlýklarýn 'fakir' olduðu ortaya çýkar. Çünkü her þeyin varlýðý, baþkasýnýn varlýðýna baðlýdýr, var olan her þey de varlýðýný
Allah (c.c.)'tan almýþtýr. Evrendeki herþey, var olmak için Allah (c.c.)'a muhtaçtýr. Ama varlýðý kendinden olan Allah (c.c.), hiçbir þeye muhtaç deðildir.
Fakir kelimesi, Kur'an-ý Kerim'in bir çok yerinde
tekil ve çoðul olarak kullanýlmýþtýr. Bunlardan dördü aþaðýdadýr: "Þeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin þeyleri yapmayý emreder." (1) "Andolsun
ki Allah, 'Allah fakirdir, biz zenginiz' diyenlerin sözünü iþitti."(2) "Fakir uygun þekilde yesin."(3)
"Ondan yiyin, sýkýntý içinde bulunan fakire de yedirin."(4)
Bu âyetler, Fakr'ýn ihtiyaç duyulan malýn
bulunmamasý anlamýna geldiðini kanýtlar. Aþaðýdaki âyetlerden de fakirlerin birkaç çeþit olduðu anlaþýlýr: "Ey insanlar, siz Allah'a fakirler (muhtaçlar)sýnýz."(5)
Bu âyete göre, zengin-fakir bütün insanlar, fakir
(Allah'a muhtaç)'týr. "Sadakalarý açýktan verirseniz
ne güzel!, eðer onlarý gizleyerek fakirlere verirseniz,
bu sizin için daha iyidir ve sizin günahlarýnýzdan bir
kýsmýný kapatýr. Allah yaptýklarýnýzý duyar."(6) "(O
fey' mallarý), þu göçmen fakirlere aittir ki yurtlarýndan ve mallarýndan (sürülüp) çýkarýlmýþlardýr; Allah'ýn lütuf ve rýzasýný ararlar."(7) âyetlerinde anýlan
fakirler, genel olarak Müslüman fakirlerdir. "Sadakalar (zekâtlar) þu fakirlere mahsustur ki Allah yolunda kapanýp kalmýþlardýr. Yeryüzünde gezip dolaþamazlar. Bilmeyen, utangaçlýklarýndan dolayý
onlarý zengin sanýr. Onlarý simalarýndan tanýrsýn.
Yüzsüzlük edip insanlardan istemezler."(8)
Mal sahibi olmakta olgunluk, kulun gözünde mal ile suyun bir olmasýdýr. Kýyý kenarýnda, yanýbaþýnda suyun çok olmasý sana zarar vermeyeceði
gibi ihtiyaç miktarýndan aþaðý düþmemek kaydýyla
az olmasý da zarar vermez. Mal da öyledir. Kalbin
mal sevgisi ve nefretiyle meþgul deðilse malýn çok
olmasýnýn zararý yoktur. Böyle kimse müstaðnidir,
onun Allah (c.c.)'tan baþka bir þeye ihtiyacý yoktur.
Buna fakir denmesi, sözlük anlamý bakýmýndan deðil, baþka bir anlamdan dolayýdýr. Buradaki fakr, bu
insanýn, her iþinde Allah (c.c.)'a muhtaç olduðunu,
O'ndan baþkasýna muhtaç olmadýðýný bilmesidir.
O halde kul, malýný yoksullara daðýtarak, ya da
malý azaldýðý, zarar gördüðü zaman kendisini denesin. Kalbinde mal hasreti görüyorsa, aldandýðýný anlasýn. Nice insanlar vardýr ki, kendisini maldan
müstaðni zanneder ama, mal elden çýktýðý zaman
içindeki mal sevgisi ortaya çýkar ve yüreðini yakar.
Ýhtiyacý karþýlayacak ölçüde mal olmasý, hiç olmamasýndan iyidir. Çünkü aç insan, marifet yoluna
deðil ölüm yoluna gider. Ancak tehlikenin büyüklüðü açýsýndan fakir, zengine göre tehlikeden daha
uzaktýr. Çünkü bolluktaki fitne, darlýktakinden fazladýr. Bundan dolayý sahabe, 'darlýk fitnesiyle sýnandýk, sabrettik. Bolluk fitnesiyle sýnandýk, sabredemedik.' demiþlerdir.
(1) Bakara sûresi, 2/268.
(2) Âl-i Ýmrân sûresi, 3/181.
(3) Nisâ sûresi, 4/5.
(4) Hac sûresi, 22/28.
(5) Fâtýr sûresi, 35/15.
(6) Bakara sûresi, 2/271.
(7) Haþr sûresi, 59/8.
(8) Bakara sûresi, 2/273.
ESMAÜL HÜSNA
EL-MECÝD
"Azim üþ þan, þaný yüce" anlamýna gelen
el-Mecid ismi celili Kur'an-ý Kerim'de iki
defa geçmekte. "O övülendir, þaný yücedir" (Hûd 73) "Arþýn sahibidir, yücedir"
(Bürûc 15)
Ýki defada Kur'an'ýn sýfatý olarak gelmiþtir. "Fakat O yüce bir Kur'andýr." (Bürûc
21) "Kaf. Þaný yüce Kur'an'a yemin olsun ki.." (Kaf 1)
Her gün namazlarýmýzýn son oturuþunda
Efendimize salatü selam getirirken sonunu "Ýnneke Hamid-ün-Mecid" diye
bitiririz. Bu gözlerin göremeyeceði, hayallerin ulaþamayacaðý kadar yüce Rabbimizin nimet denizinde yüzüyoruz.
Onun verdiði gözle güzellikleri görüyoruz. Burunla kokluyoruz. Verdiði dille yine Onun verdiði milyonlarca farklý tadý
tadabiliyor ve ayýrt edebiliyoruz.
O yücelerden yüce Rabbimizin kelamý
da yüce. Belaðatýyla, fesahatýyla, Ýcazýyla,
letafetiyle, tazeliðiyle, tadýyla eriþilmez
olan Kur'an-ý Mecid'e iman eden
Mü'minler de yüce bir gönüle sahip olmalý. Ýyilik yapan, yaptýðý iyiliði unutan,
dostluðundan zevk alýnan bir Müslüman
olmaya çalýþmalýdýrlar.
HABER
09 MAYIS 2014 CUMA
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
Allah'ým! Beni bu günde velilerini seven, düþmanlarýna düþmanlýk besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu Hz. Muhammed
Mustafa'nýn (sav) sünnetine uyan kimselerden kýl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-! Amin
M.Fethullah Gülen :
NÝÇÝN GERÝ KALDIK?
Müslümanlar, dinleri hak
olmasýna raðmen niçin baþka
devletlerden geri kalmýþtýr?
Evet Müslümanlar bugün
pek çok sahada, bilhassa Batýlý
ülkelerin hemen hepsinden geri kalmýþ durumdadýrlar. Bu bir
vakýa olarak doðrudur. Bunun
pek çok sebebi vardýr; ama zannediyorum en baþta Kur'an'ý
doðru anlayýp seviyeli temsil
edememeleri gelmektedir. Daha baþka sebepler üzerinde de
durulabilir; ama bana göre tedenni saiklerinin baþýnda bu
gelmektedir. Allah'ýn (cc) yüce
kelamýný ruhumuza mal etmede, yaþamada, hayatýmýza hayat kýlmada gösterdiðimiz gevþeklik bugünkü durumumuzu
netice vermiþtir. Bir zamanlar,
Kur'an'ý olduðu gibi anlayýp tam temsil eden insanlar, dünya
çapýnda baþarýlar elde edip, hemen her alanda zirveleri tutmuþlardý. Baþta 4 büyük raþid -doðruyu bulmuþ, doðruyla
kaynaþmýþ ve bütünleþmiþ, Allah Rasulü'nün hilafet yanýnýn
temsilcileri- halifeler, bunlarýn baþýnda gelir. Daha Hz. Osman (ra) döneminde Hazar Denizi aþýlmýþ, Amuderya'ya varýlmýþ ve Aral Gölü çevresi huzurun soluklandýðý, ilmin yaygýnlaþtýðý bir ideal bölge haline gelmiþti. Bütün bu baþ döndürücü geliþme ve ilerlemeler, 10-15 sene gibi kýsa bir zaman içinde gerçekleþmiþ oluyordu. Çünkü bu dönemde
temsil vazifesi bihakkýn yerine getiriliyordu. Daha sonralarý
Emevi-Abbasi, Selçuklu-Osmanlý gibi devletler bu süreci
belli ölçüde devam ettirdiler.
Ýslam'ý Hakkýyla Yaþamamak
Hasýlý, mesele gelip Ýslam adýna bilinmesi gerekli olan
þeylerin bilinmesine, idrak edilmesi ve hayata geçirilmesi zaruri olan hususlarýn kavranýp yaþanmasýna baðlanmaktadýr.
Zannediyorum Müslümanlar, bunlarý yapamamanýn cezasýný çekiyorlar bugün. Tarihin þehadetiyle sabittir ki; bugüne
kadar zamanýn aþýndýrýcý diþleri arasýnda çiðnenmemiþ ne bir
millet, ne bir toplum, ne bir devlet ve ne de bir medeniyet
vardýr. Þimdiye kadar ne büyük devletler ne muhteþem imparatorluklar ve ne medeniyetler o gaddar u devvarýn diþleri
arasýnda öðütülüp gitmiþlerdir de bunu kimse durduramamýþtýr. Evet, herkes, her toplum, her millet bir gün mutlaka
miadýný dolduracak ve yok olacaktýr. Ýkballeri idbarlar takip
edecek ve bir bir gelenler bir bir gidecektir. Ancak birinin talih yýldýzý sönerken, bir baþkasýnýnki parlayacak ve bu þekilde ölüm ve doðumlar birbirini takip edip duracaktýr. Bu Allah'ýn (cc) bir kanunudur. Ýnsanlar ve medeniyetler doðarlar,
büyürler ve ölürler. Biz de bir manada, eski þartlar çerçevesinde miadýmzý doldurmuþ sayýlýrýz.
Düþmanlarýmýzýn Baskýsý
Öte yandan; 8-10 asýrdan beri, milletimiz bir kýsým kafir
ve zalimler tarafýndan sürekli baský altýnda tutulmakta ve
onun geliþip inkiþaf etmesine fýrsat verilmemektedir. Evet,
þu 8-10 asýrlýk tarihimiz itibariyle bizler, Ýslam'ý temsile çalýþýrken, korkunç bir taassup ve yobazlýkla gelip gelip bize toslayan bir düþman cephe vardý ki, hiçbir zaman ellerini yakamýzdan çekmediler. Tek baþýna bir milletin bütün bunlara
mukavemet etmesi ise çok zordu. Bakýn, Haçlý seferleri baþladýðý günden itibaren, hiç durmadan gelip gelip üzerimize
çullandýlar. Biz 3-4 asýr sürekli bunlarý göðüsledik. Sonra
devleti aliye ile uðraþmaya baþladýlar; hatta onun içine sýzýp
bu koca milleti paramparça ederek birbirine düþürdüler.. yer
yer içimize ýrkçýlýk mülahazalarý atarak, Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü
Boþnak'a, Boþnak'ý Arnavut'a vurdurdu ve herkesi birbirinin
kurdu haline getirdiler. Çekip giderken de geride bir sürü virüs býraktýlar. Bütün bu olumsuzluklarý da geri kalýþýmýzýn
sebepleri arasýnda zikredebiliriz.
Entelijansiyamýzýn Gafleti
Entelijansiyamýzýn gafleti, geri kalýþýmýzýn önemli sebeplerinden biridir. Buna 'münevver körlüðü' de denebilir. Evet
bir dönemde, biz de ilim, teknik ve teknoloji açýsýndan aydýnlanma mülahazasýyla dýþarýya bir hayli insan göndermiþiz. Ancak gidenlerin çoðu gittikleri yerlerde mahiyet deðiþtirmiþ, fýtrat ve karakter dejenerasyonuna uðramýþ, hatta
bunlar arasýnda milletini, teb'asýný deðiþtirenler bile olmuþ..
ve sonra bu çarpýk beyin gücü hiç de arzu edilmeyen bir seviyeye ulaþmýþ ve koskoca bir millet üç-beþ maceraperestin
gadrine uðramýþtýr. Bu konuda Bediüzzaman'ýn yaklaþýmlarý
da çok dikkat çekicidir. Onun bu konudaki düþüncelerini
özetlemede yarar var: O, bizim geriye kalýþýmýz ve baþkalarýnýn ileriye gitmesini, bize ait bir kýsým kusur ve seyyielere
baðlar. Bunu biraz daha açalým; her mü'minin her sýfatýnýn
mü'min olmasý þart deðildir. Bazý mü'minlerde kafir sýfatlarý
bulunabilir. Her kafirin de her sýfatý kafir olmayabilir. Bazý
kafirlerde mü'min sýfatlarýnýn bulunmasý mümkündür. Mesela tembellik bir kafir sýfatýdýr. Kahveleri doldurup sabahtan
akþama kadar oturmak da öyle. Sistem ve yöntem bilmemenin de mü'mine yaraþýr yaný yoktur. Bir mü'min namaz kýlýyor, oruç tutuyor olabilir; ama eðer o, kahvelerde zaman öldürüyor, sistemden, yöntemden de haberi yoksa, mü'min
evsafý adýna onu olumlu kabul etmemiz mümkün deðildir.
Allah'ýn ilk emri 'oku' iken, okumadan nefret etmek bir kafir
sýfatý olsa gerek...
Þimdi gelin bir kafir düþünün ki, hayatýný disipline etmiþ,
program altýna almýþ ve öyle metotlu çalýþýyor ki, bir dakikasýný bile zayi etmiyor. Ýþte bu kafir, bir mü'min sýfatýný haiz
sayýlýr. O, bir durakta otobüs beklerken kitap okuyorsa
mü'mince bir iþ yapýyor demektir. Eðer Allah (cc), insanlarýn
ihraz ettikleri vasýflara göre hüküm veriyorsa -ki veriyor- bir
mü'min sýfatý olduðu takdirde onu galip kýlmasý adet-i sübhaniyesinin gereðidir. Tabii, kafir vasýflarýyla ittisaf etmiþ bir
mü'min için de bunlarýn aksi söz
konusudur.
Hakka Giden
Vesileler Hak Olmalý
Bediüzzaman ikinci olarak,
yaklaþýk þu mütalaayý serdeder:
Ýnsanlarý hak bir hedefe götüren
vesileler de hak olmalýdýr. Aksi
halde maksadýn aksiyle tokat yenilir. Aksine eðer hakka ulaþma
adýna batýl vesileler deðerlendiriliyorsa, mesela, insanlara Ýslam
adýna bir þeyler anlatalým denirken, kitle ruh haletinden istifade
etme gibi batýl bir yola tevessül
ediliyor, propaganda gücüne dayanýlýyor ve insanlar aldatýlýyorsa, böyle bir yolda baþarýlarýn
devamý imkansýzdýr. Biz, Allah'a
giderken, attýðýmýz her adýmýn,
onun rýzasý dairesinde olup olmadýðýna fevkalade dikkat etme mecburiyetindeyiz.
Biraz daha açabiliriz: Birkaç asýrdan beri Müslümanlar,
hakka, hakikate giderken, hep batýl yollarý, batýl sistemleri
denemiþlerdir. Allah da (cc) maksatlarýnýn aksiyle onlarý sürekli tokatlamýþtýr. Diðer yandan Müslümanlar arasýnda uzlaþmacý olacaðýmýza hep uzaklaþtýrmadan yana olmuþuzdur.
Halbuki tevfiki Ýlahinin en büyük teminatý ve bizim Allah
(cc) katýnda kabul gören en büyük fiili duamýz, ittifakýmýzdýr.
Hakkýn hatýrý alidir. Meþrep ve mizaç farklýlýklarý fýtratýn
muktezasýdýr. Öyleyse hemen þunun bunun aleyhinde olmamak ve onunla uðraþmak yerine yapýlan her hizmeti alkýþlamak mü'min olmanýn gereðidir.
Allah'ýn Kanunlarýna Uyulmalý
Bu konuda üçüncü husus da Allah'ýn kanunlarýna riayet
meselesidir. Allah'ýn (cc) iki çeþit kanunu vardýr. Bunlardan
biri, kainatta cereyan eden ve fizik, kimya, astronomi, astrofizik, biyoloji ve týp gibi deðiþik ilimlerin esaslarýný teþkil
eden kanunlardýr. Buna kainat kitabý da diyebiliriz. Bu kitap
bir bakýma sessizdir; fakat dilinde bin bir naðmenin tesiri
gizlidir. Ýkincisi; nebiler vasýtasýyla Allah'ýn bize gönderdiði
kanunlardýr ki, bizde Kur'an, diðer peygamberlerin elinde de
Tevrat, Zebur, Ýncil gibi kitaplardan ibarettir. Ýþte bu iki kitabýn da bilinmesi ve hükümlerine riayet edilmesi þarttýr. Ekseriyet itibariyle, kainat kitabýný okuyup deðerlendirmenin
mükafatý dünyada verilegelmiþtir.. Kur'an'a uymanýn mükafatý da ahirette.
Binaenaleyh müminler, Kur'an'ýn sadece ibadet ü taata
müteallik meselelerine uyuyorlarsa, mükafatsýz kalmayacaklar ama bu, ahirette olacaktýr. Baþkalarý kainat kitabýný okuyor ve onun kanunlarýna riayet ediyorsa onun mükafatý da
dünyada verilecektir. Hem dünya hem ukba muvaffakiyetlerine gelince; bu da her iki kitabý ayný seviyede okuyup anlamaya baðlýdýr. Aslýnda bu iki kitap, bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Her ikisinde de ayný el ve ayný kudret vardýr.
Kainatý, çeþitli zenginlikler ve derin muhtevasýyla bir kitap,
bir meþher haline getirip önümüze seren Cenab-ý Hak -tabiri caizse- ayný zamanda onu bir de Kur'an'ýyla seslendirmektedir. Hatta O, kainat kitabýnýn bir parçasý olan bizleri
de yine Kur'an'la bize anlatýyor. Cazibe-dafia, infilak, nümüvv kanunlarý çerçevesinde, bütün varlýkla alakalý bize neler ve neler anlatýyor.! Ýþte bu iki kitaptan herhangi birindeki
bir eksiklik, bize telafisi imkansýz nelere ve nelere mal olagelmiþtir...
Evet, bugün bazý Müslümanlar, belki Kur'an'ýn ibadet ü
taata müteallik meselelerini biliyorlar ama; þeriat-ý fýtriye veya ayatý tekviniyeyi, yani kainattaki cari kanunlarý bilemiyorlar; bilip uygulamaya koyamýyorlar. Onun için de sürekli
maðlubiyet ve hezimet tokatlarý yiyip duruyorlar. Kafirlere
gelince, onlar Kur'an'ýn dünyaya ait meselelerini, hayata geçirebildiklerinden her zaman mükafatlarýný alabiliyorlar. Öyleyse bizler her iki kitabý da ayný seviyede mütalaa edip hayatýmýza hayat kýlmakla, hem dünya hem de ukba saadetine
namzet olduðumuzu düþünce ve tavýrlarýmýzla ispat etme
mecburiyetindeyiz.
19. Asýrda yaþadýðýmýz hezimetler
Son bir husus da, 19. asýrda üst üste yaþadýðýmýz hezimetlerdir. Evet bu yýllarda biz sürekli, içte ve dýþta sýrtýmýzdan hançerlendik ve iki büklüm olduk. Aslýnda bu bir bakýma bizim uyanmamýza vesile olmadý da deðil. Evet biz, dünya ile hesaplaþmaya hazýrlanan bir toplumuz. Müslümanlýðý
bütün dünya karþýsýnda en üst seviyede temsil edecek ve dinimizi bütün dünyaya bir kere daha duyuracak kývama gelmiþtik. Zannediyorum artýk Ýslam'ýn, ilimler adýna ortaya
koyduðu meselelere tercüman olacak, hukuk sistemiyle,
dünya hukuk sistemlerine ýþýk tutacak, iktisadi sistemiyle
dünyanýn iktisadi sistemlerini çaðdaþlaþtýracak ve kendimizi
bir kere daha ifade edecektik. Halbuki 18. asra girerken, Batý'da baþdöndürücü deðiþmeler karþýsýnda, insanýmýz þaþýrýp
kalmýþtý. Ýhtiþam dönemini çoktan unutmuþ, milli hisleri sarsýlmýþ ve mazisiyle bütün bütün kopuk hale gelmiþti. Dolayýsýyla o günün insaný kendi çaðý ile katiyen hesaplaþamazdý.
Bize gelince, zannediyorum ayný þeyler bizler için de geçerli.
Bakýn 21. asrýn eþiðinde bulunuyoruz ama teorik seviyede
dahi olsa hala kendimize ait, herhangi bir konuyla alakalý
hiçbir sistem geliþtiremedik. Saðlam bir iktisadi sistem kuramadýk. Pozitif ilimleri bütün bütün ihmal ettik. Bari þimdilerdeki þu kýpýrdanýþý deðerlendirebilseydik. Gece-gündüz
çalýþarak, okuyarak, düþünerek ve çaðý kavramaya çalýþarak... Bunu baþarabilirsek bir taraftan Rabbimize karþý iþtiyakýmýz, sevgimiz ve inancýmýzla kanatlanabilir, diðer taraftan
Allah'ýn kainat kitabý içinde araþtýrmalar yapýp, elde ettiðimiz neticeleri hayata geçirebiliriz. Bunlarý gerçekleþtirdiðimiz takdirde 21. asrý yaþadýðýmýzdan söz edilebiliriz; yoksa
kendi kendimizi aldatmýþ oluruz.
9
"Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarýnýzýn aleyhine de
dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin.
Mallarýnýzýn aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah'ýn dualarý
kabul ettiði saate rast gelir de, istediðiniz kabul ediliverir."
(Ebu Dâvud, "Salât", 362)
SAHABE HAYATI
HZ. EBU SAÝD EL-HUDRÝ (r.anh)
Ashâb-ý kirâmýn fakihlerinden biri. Sa'd
b. Mâlik b. Sinan b. Ubeyd, Adiyy b. Neccâr
kabilesindendir. Babasý, Medine'de Ýslâm'ýn
tebliði baþladýðýnda müslüman olmuþ, Ebû
Said müslüman bir ailede dünyaya gelmiþtir.
Ebû Said el-Hudrî, Rasûlullah'ýn hadislerinden binden fazla rivayet eden Ebû Hureyre, Abdullah b. Ömer, Enes b. Mâlik, Ümmü'l-Mü'minin Âiþe, Abdullah b. Abbâs,
Cabir b. Abdillah el-Ensârý, ile birlikte Muksirun adý verilen sahâbelerden biridir. Bu yedi sahâbî, onaltýbinden fazla hadis rivâyet etmiþtir. Ebû Saîd el-Hudrî bin yüz yetmiþ hadis rivâyet etmiþtir. Bunlardan kýrküç tanesi
Buhâri ve Müslim'de yirmi altýsý yalnýz
Buhâri'de, elliikisi yalnýz Müslim'de, diðerleri öteki hadis kitaplarýnda bulunmaktadýr
(Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarý,
Tecrid-i Sarih Tercüme ve Þerhi, I, 26 Mukaddime).
Ebû Saîd, Medine'de Mescid'i Nebevî'nin
inþasýna katýlmýþ, Bedir gazasýnda küçük olduðundan bulunamamýþ, onüç yaþýnda
Uhud gazasýna babasý ile katýlmýþ ve bu savaþta babasý Mâlik þehid olmuþtur. Babasýnýn
ölümünden sonra ailesinin geçimi ona kalmýþ ve önceleri açlýk çekmiþ, karnýna taþ
bâðlamýþtýr. Ailenin kadýnlarý, "Kâlk dâ
Râsûlullâh'â git, ondan bir þey iste, herkes istiyor" dediklerinde önce gitmemiþ, sonra
Rasûlullah'ýn huzuruna gittiðinde onun þu
hutbeyi irâd ettiðini görmüþtür: ''Ýstiðna gösteren ve iffeti muhâfaza eden insanlarý
Cenâb-ý Hak âlemden müstaðni kýlar." Bu
sözü duyduktan sonra bir þey istemeye cesaret edemeden dönmüþtür. Bunun sonrasýný
kendisi þöyle anlatýr: "Rasûl-i Ekrem'den bir
þey dilemeyerek döndüðüm halde Cenâb-ý
Hak bize rýzkýmýzý gönderdi. Ýþimiz o kadar
yoluna girdi ki, Ensar içinde bizden daha
zengin bir kimse yoktu" (Ahmed b. Hanbel,
Müsned, III, 449)
Hz. Ömer ve Osman devirlerinde Medine'de fetvâ vermiþ, Hz. Ali devrinde Nehrevan savaþýnda bulunmuþtur. Haricilere iliþkin
þu rivâyeti vârdýr:Bir gün Rasûlullah bir þeyleri taksim ederken bir adam geldi ve ona:
"Yâ Râsûlullâh, âdalet üzere hareket et" dedi. Râsûlullâh, "Ben adalet etmezsem kim
eder?'' buyurdu.
Hz. Ömer adamýn kellesini uçurmak istedi. Rasûlullah buyurdu ki: "Hayýr býrak.
Onun öyle arkadaþlarý olacak ki, onlar sizin
namazlarýnýzý, oruçlarýnýzý beðenmeyecek,
fakat onlar bir ok yayýndan nasýl çýkarsa dinden öyle çýkacaklar. Bunlarýn içinde öyle bir
adam bulunacak ki, memelerinden biri kadýn
memesi gibidir. Bunlar, insanlar bir fetret
içinde iken zuhur edeceklerdir." Ve o sýrada
bu adam hakkýnda þu âyet nâzil oldu:
''Adamlar içinde öyleleri vardýr ki, sen sadakayý daðýtýrken seni kaþla gözle muâheze
ederler.'', "Sadakalar hakkýnda sana dil uzatanlar vardýr.
Onlara verilirse hoþnut olurlar, verilmezse hemen öfkeleniverirler. Eðer onlar Allah
ve Rasûlü'nün kendilerine vermiþ olduklarý
þeylere razý olsalar ve 'Allah bize yeter; O ve
Rasûlü bol nimetinden bize verecektir; doðrusu biz Allah'a gönül baðlayanlardanýz' deselerdi daha hayýrlý olurdu" (et-Tevbe, 9/5859).
Ebû Said bu hadisi naklettikten sonra
þöyle demiþtir: "Þehâdet ederim ki, Rasûl-i
Ekrem bu sözleri söylemiþ, yine þehâdet ederim ki, bu adamý Hz. Ali katletmiþti. Bu adam
teþhis olunurken vakta yerinde bulundum,
onun Rasûl-i Ekrem'in tarif ettiði gibi olduðunu gördüm."
Hicretin 36. yýlýnda olan bu olaydan sonrâ
Ebû Sâid 60. yýlda Kerbelâ faciasýna þâhit olmuþtur. 63. yýlda Medine halký isyan edince
ve Yezid'e karþý çýkarak Abdullah b. Hanzala'yâ bey'at edince Ebû Said de bu harekete,
katýlmýþtýr Ancak Yezid'in kuvvetleri ile Medineliler çarpýþýrken iki tarafýn da bu savaþtan bezgin olmasý ve Ebû Said el-Hudri'nin
silahýný býrakmasý ve esir olarak Þam'â götürülerek orada Yezid'e bey'at etmesi, Abdullah b. Ömer ile arasýnýn açýlmasýna yol açmýþtýr. Abdullah ona: 'Sen iki emire mi
bey'at ettin?' demiþ, Ýbn Ömer buna müteessir olmuþ ve, "Nass, bir emir etrafýnda toplanmadan iki emire bey'at doðru deðildir"
demiþtir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111,
29-30).
Ebû Said, H. 74 yýlýnda seksenbir yaþýnda
vefât etmiþtir. Ashâbýn fakih ve âlimlerinden
olan Ebû Said'in Abdurrahman, Hâmza ve
Sâîd adýnda üç çocuðu olmuþtur. Ebû Saîd'in
rivâyetlerini nakledenler arasýnda Zeyd b.
Sâbit, Abdullah b. Abbâs, Enes b. Mâlik, Ýbn
Ömer, Ebû Katâde, Ebû Tufâyl, Saîd b. elMüseyyeb, Târýk b. Þihâb, Atâ, Mücâhid...
bulunmaktadýr. Talebelerinden Kuz'a Ebû
Saîd'e, Rasûlullah'ýn namaz kýlma þeklini
sorduðunda Ebû Said þöyle demiþtir: "Rasûli Ekrem öðle namazýna durduklarý zaman birimiz kalkar, Baki'ye gider, ne iþi varsa görür,
ondan sonra evine gelir, abdestini tazeler,
sonra mescide döner, Resul-i Ekrem'i birinci
rekâtta bulurdu" (Ahmed b. Hanbel, a.g.e.,
111, 35).
TEK
YILDIZ
09 MAYIS 2014 CUMA
HABER
10
HGYD yönetiminden
nezaket ziyaretleri
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD)
yeni yönetimi nezaket ziyaretlerine Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucularýndan Çorum Haber Genel Müdürü ve Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Yolyapar
ile HGYD kurucu baþkaný Tek Yýldýz Gazetesi Yazý
Ýþleri Müdürü Nadir Yücel'e nezaket ziyaretinde
bulundu.
Ziyarette gazetemiz imtiyaz sahibi Zekeriya
Yurttaþ da hazýr bulundu. Geçtiðimiz hafta Türkiye
Gazeteciler Federasyonu ve Gazeteciler Cemiyetleri
yöneticilerinin katýlýmýyla yapýlan kongrede baþkanlýða seçilen Birkan Demirci beraberinde Yönetim
Kurulu üyeleri, Mustafa Külcü, Güngör Atak, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sýnayuç ve Kubilay Kaan Yücel Ýl
Garnizon Komutanlýðý ziyaretlerinin ardýndan Ço-
rum Haber ve gazetemizi ziyaret ettiler.
Çorum Haber Gazetesi Genel
Müdürü Mehmet Yolyapar, HGYD Kurucu Baþkaný
Nadir Yücel ve Tek Yýldýz Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ze-
keriya Yurttaþ ile bir süre görüþen HGYD Baþkaný Birkan Demirci yeni dönemdeki projeleri hakkýnda bilgi
verdi. Yolyapar, Yücel ve Yurttaþ da Demirci ile
HGYD'nin yeni yönetimini kutlayarak görevlerinde
baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi
Meclis 'don' sonucu meydana
gelen zararlarý inceledi
Özel Ýdare 9.4 milyon TL'lik
malzeme aldý 8.7 milyon TL'lik
kýsmýný kullandý
Mustafa
Alagöz
Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda 2013
Mali Yýlý Taþýnýr Kesin Hesabýyla ilgili
olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu.
Hazýrlanan komisyon raporunu
okuyan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, 2013 yýlýnda ilk
madde ve malzeme alýmlarý çerçevesinde toplam 9.4 milyon TL malzeme
alýndýðýný, yýl içerisinde bu malzemenin 8.7 milyon TL'lik kýsmýnýn sarf
edildiðini belirterek, kullanýlmayan
728 bin TL'lik malzemenin ise 2014 yýlýna devrettðini açýkladý.
Yine ayný þekilde tesis makine ve
cihaz alýmlarý kapsamýnda 2013 yýlýnda toplam 10.2 milyon TL dolayýnda
malzeme alýndýðýný vurgulayan Mustafa Alagöz, bu malzmelerden 600 bin
TL'lik kýsmýnýn hurdaya ayrýldýðýný,
9.6 milyon TL'lik kýsmýnýn ise kullanýlmak üzere 2014 yýlýna devrettiðini
bildirdi.
Taþýt alýmlarý kapsamýnda geçtiðimiz yýl içerisinde toplam 6.8 milyon
TL dolayýnda taþýt alýmý yapýldýðýný, yýl
içerisinde 147 bin TL tutarýndaki taþýtýn hurdaya ayrýldýðýný anlatan Mustafa Alagöz, geriye kalan 6.6 milyon TL
tutarýndaki taþýtýn ise kullanýlmak üzere bu yýla devrettiðini kaydetti.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu
Baþkaný Mustafa Alagöz, demirbaþ
alýmlarý kapsamýnda ise 2013 yýlý içerisinde 3.1 milyon TL tutarýnda demirbaþ alýmýnýn yapýldýðýný, yýl içerisinde
684 bin TL tutarýndaki demirbaþýn kullanýlmaz hale gelmesi nedeniyle düþümünün yapýldýðýný, geriye kalan 2.4
milyon TL tutarýndaki demirbaþýn ise
kullanýlmak üzere 2014 yýlýna devredildiðini açýkladý.
Kubilay Kaan YÜCEL
Yýldýz Bek'ten "Anneler
Günü" mesajý
Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda söz
alan CHP'li üye Yýldýz Bek, tüm annelerin gününü kutladý.
Dünyayý analarýn kontrol ettiðini,
bugünkü yükselen deðerlere yön veren
etkin elemanlarýn kadýnlar olduðunun
asla unutulmamasý gerektiðini ifade
eden Bek, "Yeri gelince kutsal varlýk
olan ana olmak, fakat en çok da küfredilen insan olma, yeri gelince ezilen,
sömürülen, dayak yiyen ve her þeye
raðmen hayatýný devam ettirmeye çalýþan kiþi olmaktýr.
Yeri gelince küçük yaþta tarlada çalýþmaktan evlenip çoluk çocukla uðraþ-
maktan okuyamamak, yeri gelince
öðretmen olup ilgi daðýtmaktýr. Hayattaki her þey ve herkes gibi adaletten nasibini alamamak. Sadece yanlýþ
yerde doðduðu için kendine hiçbir seçenek bulamadan önüne konulan hayatý yaþamaktýr.
Oysaki dünyayý analarýn kontrol
ettiðini bugünkü yükselen deðerlerimize yön veren etkin elemanlarýn kadýnlar olduðunu asla unutmamalýyýz"
dedi.
"Feminizm", "kadýn hakký" gibi
kelimeleri asla kabul etmediðini ifade
eden Bek, "Hiç kimse bizim hakkýmýzý
alamaz ve de veremez. Biz doðuþtan
sahip olduðumuz özgürlüðümüzle varýz. Bir toplum cinslerden yalnýz birinin yüzyýlýmýzýn gerektirdiklerini elde
etmesiyle yetinirse o toplum yarý yarýya zayýflamýþ olur. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi, bizim toplumumuzun uðradýðý baþarýsýzlýklarýn sebebi
kadýnlarýmýza karþý ihmal ve kusurdan
doðmaktadýr" þeklinde kaydetti.
Kubilay Kaan YÜCEL
Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu, Çorum'da yaþanan dondan etkilenen Oðuzlar77 cevizi baþta olmak üzere diðer ürünlerin son durumu hakkýnda bir araþtýrma yaptý.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya baþkanlýðýnda düzenlenen Meclis
toplantýsýnda Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu'nun raporu meclis üyelerinin bilgisine
sunuldu.
Rapor hakkýnda bilgi veren Tarým ve
Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa
Çatar, cevizin insan saðlýðýna ve özellikle
beyne faydalý olduðunun týp bilimi tarafýndan da kanýtlandýðýný belirterek, "Gýda olarak faydalarý kanýtlanan ceviz aðacý mobilya
sektöründe de ön sýrada kullanýlmaktadýr.
Uzun ömürlü bir aðaç olmasý sebebiyle gelecek nesillere de faydasý olan bir aðaçtýr"
dedi.
Çatar, rapor hakkýnda þu bilgiyi verdi:
"Ocak-Nisan tarihleri arasýnda tarýmsal
kuraklýk yaþanmýþ olup, 30-31 Mart 2014
tari-hinde ani ýsý deðiþikliðinden meydana
gelen kuvvetli dondan dolayý ekili ürünlerde yüzde 45-50'lere, sert çekirdekli ve sert
kabuklu meyvelerde yüzde 70-80'lere varan
don zararý meydana gelmiþtir. Yumuþak çekirdek elma çeþitlerinde erken çiçek açan
elmalarda Pink Lady ve Red Schied çeþidinde yüzde 60 don zararýna maruz kalmýþ-týr.
Gala, fuji, grand simith çeþitlerinde de ilk
açan çiçeklerde don zararý olmuþtur.
Oðuzlar 77 cevizi de yüzde 70-80'lere
varan don zararýna maruz kalmýþtýr. Ayrýca
güzlük ekiliþi yapýlan kýþlýk çeþitlerinden si-
ladora arpalarda yüzde 60'a varan kuraklýktan zarar görülmüþtür. Merkez köylerimizde don hasar tespiti yapýlmak üzere ekipler
oluþturulup, üreticilerin talepleri doðrultusunda bugüne kadar 139 köyde don tespit
çalýþmalarý yapýlarak raporlar tanzim edilerek bakanlýðýmýza sunulmuþtur.
Tarým Müdürlüðümüz tarafýndan 10
Nisan 2014 tarihinde valiliðimizde Tarýmsal
Ku-raklýkla Mücadele Eylem Planý Toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýya tüm resmi kurum ve sivil örgüt kuruluþlarý katýlmýþtýr. Acil eylem planý doðrultusunda çalýþmala-rýn aralýksýz devam ettiði bilgisi verilmiþtir.
Oðuzlar ilçesinde yapýlan merkez ve
köylerde ceviz aðaçlarýnda % 70-80 hasar
oldu-ðu görülmüþtür. Dodurga ilçesinde
Dikenli köyünde çiftçilerimizle de yapýlan
istiþare görüþmelerinde TARSÝM sigortasýnýn yapýldýðý ve sigorta þirketinin "bu kapsam dýþý, kapsama girmiyor" diye çiftçilerimize bedel ödemekten kaçýndýðý ve Dodurga ilçesine baðlý 6 köyde ceviz yetiþtiricilerinin zararlarýnýn % 90-95 olduðu bildirildi.
Laçin ilçesinde ceviz aðaçlarýnýn oluþan
soðuk havadan büyük zarar gördükleri,
aðaçlarýn yapraklarýnýn yandýðý, 692.7 dekar
muhtelif meyve aðaçlarý da olmak üzere
yüzde 100 zarar olduðu görülmüþtür. Ortaköy ilçesinde ise kuraklýktan 15 köyde Ekim
2013 Nisan 2014 tarihleri arasýnda ekili
alanlarýndan 50.000 dekar buðday, arpa ve
haþhaþ %60-70 zarar görmüþtür. Ayrýca son
don olaylarýnda ceviz, elma, üzüm baðlarý,
kayýsý, armut, kiraz aðaçlarý % 80-90 oranýnda zarar görmüþtür.
Boðazkale ilçesinde yapýlan araþtýrmalarda don olayýnýn tüm meyve veren aðaç
türlerinde büyük zararlara yol açtýðý, üreticilerin maðdur olduðu, gerekli devlet desteðinin saðlanabilmesi için bu konunun tarým
bakanlýðýna bildirilmesi için gerekli giriþimlerin yapýlmasýný talep etmiþlerdir.
Sonuç olarak yapýlan araþtýrmalar ve
görüþmeler alýnan bilgilere göre bu don
olayýnýn Çorum merkez ilçe köyleri ile 13 ilçe ve köylerinde yaklaþýk olarak görüldüðü,
üreticilerin maðdur olduðu, sigorta þirketlerinin de yaptýklarý sözleþmelere böyle bir
madde konmadýðý için sigorta yaptýran üreticilerin de maðdur edildiði bilgisi
verilmiþtir."
Kubilay Kaan YÜCEL
Yanal taklalý emniyet kemeri
simülasyon aracýnda eðitim
Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ve yönetim kurulu üyeleri Karayollarý Trafik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Emniyet Müdürlüðü, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan tahsis edilen yanal taklalý
emniyet kemeri simülasyon aracý ile þoförler bilgilendirildi.
Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, "Karayollarý Trafik Haftasý dolayýsýyla Emniyet Müdürlüðü tarafýndan araç geldi. Saatte 10 km hýzla giden bir otomobil de kaza durumunu göstermek
için buraya bütün þoför arkadaþlarýmýzý topladýk" dedi.
Gayretli, "Böyle projelere destek veriyoruz. Emniyet kemerinin önemini göstermek istiyoruz. Kendim emniyet kemeri takmazdým bundan
sonra emniyet kemerimi takmaya özen göstereceðim. Emniyet Müdürlüðümüze teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.
Yasin YÜCEL
Üniversite ve Milli Eðitim
ortak projelere devam edecek
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Üniversite ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýndaki iþbirliklerinin
görüþüldüðü ziyarette Rektör Prof. Dr. Alkan, Milli Eðitim Müdürlüðü ile daha önce birçok ortak proje yaptýklarýný ve bundan sonrada bu ve benzeri ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade etti.
Üniversitelerle iþbirliðin çok önemli olduðuna vurgu yapan Ýl
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
olarak ortak projeler yapmak ve gerçekleþtirmekten büyük bir
memnuniyet duyacaklarýný belirtti. Haber Servisi
"Ortaköy'ün projelerine
destek vereceðiz"
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.Ziyarette Baþkan Ýsbir, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinde verdikleri destekten dolayý da teþekkür etti. Ýsbir ayrýca, Çevre ve Þehircilik, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlýklarý ile Ýller Bankasýna sunduklarý projelerle
ilgili bilgiler vererek destek istedi.
Belediye Baþkaný seçilen Ýsbir'i kutlayarak yeni görevinde baþarýlar dileyen Uslu, "Ortaköy Ýlçemize koordineli ve planlý bir þekilde çalýþarak güzel hizmetleri hep birlikte sunacaðýz. Ortaköy seçim sonuçlarý ile bizleri
mutlu etti. Bakanlýklar ve Ýller Bankasý nezdinde projelerinize uygunluk
dâhilinde gereken desteði de saðlayacaðýz" dedi.Uslu, yapýlacak hizmetlerde Ýsbir'in yanýnda olduklarýný da sözlerine ekledi. Haber Servisi
TGF Baþkanlar Konseyi
Abhazya'da toplanýyor
Üniversitede profesör
sayýsý %150 arttý
Hitit Üniversitesinde unvanda yükselen akademisyenlere cüppelerini Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan giydirdi. Profesör unvanýna yükselen Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir'e ve Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Özkara'ya Profesör cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi. 2011 yýlýnda üniversitede görevli 16 profesör, 20 doçent ve 79 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 115'i öðretim üyesi varken, bugün 40 profesör, 35 doçent
ve 117 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 192 öðretim üyesi bulunuyor.
Unvaný yükselen bu öðretim üyeleriyle ile birlikte, 2011 yýlý itibariyle Hitit Üniversitesinde profesör sayýsýnda % 150'lik, doçent sayýsýnda %75'lik ve yardýmcý doçent sayýsýnda
da % 48'lik bir artýþ oldu. Haber Servisi
Abhazya Cumhuriyeti'nin davetlisi olarak, Türkiye'de kurulu bulunan
Abhazya Federasyonu'nun organizasyonu ile 8-13 Mayýs tarihleri arasýnda
Abhazya Cumhuriyeti'nde gerçekleþecek olan TGF Baþkanlar Konseyi'ne,
Federasyona baðlý Gazeteciler Cemiyetlerinin Baþkan ya da temsilcileri
katýlacak.Türkiye genelinde 80'e yakýn meslek kuruluþunun üye olduðu,
ayrýca Azerbaycan ve KKTC'den de
meslek kuruluþlarýnýn da bünyesinde
bulunduðu TGF, ülkemizin en yaygýn
ve en büyük meslek örgütü olarak biliniyor. Genel Baþkanlýðýný Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Atilla Sertel'in yaptýðý TGF, iki ayda bir gerçekleþtirdiði Baþkanlar Konseyi'nin her
toplantýsýný ayrý bir kentte ya da bölgede yapýyor.
Bu toplantýlarda gazetecilik mesleðinin ve gazetecilerin sorunlarýyla ilgili etkinlikler, oturumlar ve toplantýlar yapan TGF, her Baþkanlar Konseyi
toplantýlarý sonunda, sorunlarýn çözüm yoluna iþaret etmek amacýyla
"sonuç bildirgesi" yayýnlýyor.Bu kapsamda, TGF'nin Abhazya'da gerçekleþtireceði toplantýnýn sonunda yayýnlanacak "Sonuç Bildirgesi"nde de
önemli konulara iþaret etmesi bekleniyor. Abhazya'daki toplantýya ÇGD
Bursa Þubesi Baþkaný Yüksel Baysal,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Abhaz Federasyonu temsilcileri de iþtirak ediyor. Toplantýda Gazeteciler Federasyonu'nun Çorum'daki tek üyesi olan
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni Baþkan Vekili Hacý Odabaþ temsil edecek.
TEK
YILDIZ
09 MAYIS 2014 CUMA
SPOR
11
Gençlik Kamplarýna
baþvurular baþladý
Türkiye'nin dört bir yanýnda binlerce gence
birbirleriyle tanýþma, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunma fýrsatý vermek amacýyla uygulanan proje kapsamýnda ulaþým, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçlar Gençlik ve Spor Bakanlýðý
tarafýndan saðlandýðý Gençlik Kamplarý baþvurularý baþladý.
Ayrýca, gençlerin doðayla iç içe bir ortamda bulunduklarý yerlerin yerel motifleri hakkýnda da
önemli öðrenimler kazanabileceði kamplara gençler, 6 Hazirana kadar baþvuruda bulunabilecekler.Gençlik Kamplarýna baþvurular, 5 Mayýs - 6
Haziran 2014 tarihleri arasýnda www.genclikkamplari.gov.tr adresinden on-line olarak yapýlacak. Bunun yanýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðýna
baðlý her ildeki gençlik merkezlerinde reþit olanlarýn þahsen; reþit olmayanlarýn ise velisi ile birlikte
baþvurusu alýnabilecektir. Eksik ve yanlýþ beyanda
bulunanlarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir.
Baþvuru sahibi gençlerin; kampa katýlmak iste-
dikleri tarihlerde bulunacaklarý (katýlmaya hak kazandýðý kampa hareket
edeceði, otobüse bineceði il) illeri seçerken dikkat etmeleri ve hata yapmamalarý gerekmektedir.
Gençler, deniz ve doða kamplarýna
sadece birer kez katýlabileceði için geçmiþ yýllarda katýlmýþ olduðu ayný kamp
türüne katýlamayacaktýr. Baþvuru yaþ
aralýklarý;
Deniz kamplarý için; 12-15 yaþ grubu (1999-2000-2001-2002 doðumlular)
Doða kamplarý için ise; 16-22 yaþ
grubu (1992-1993-1994-1995-19961997-1998 doðumlular) þeklindedir.
Þehit ve gazi yakýnlarý (kardeþ ve çocuk), ailesinin toplam aylýk geliri 1.000TL'nin altýnda olanlar ile ortaöðretimde
okuyan ve 2013-2014 eðitim öðretim
dönemi içerisinde takdir belgesi alanlara öncelik verilecektir. Bu hususlardan
her hangi birinin on-line baþvuru esnasýnda beyan edilmesi halinde, kesin kayýt yaptýrmak için gençlik merkezine gelindiðinde bu belgelerin ibrazý zorunludur. Ýbraz edilememesi halinde baþvurusu onaylanmayacaktýr.
Bu belgeler; þehit-gazi yakýný belgesi, anne ve baba gelir belgeleri, 20132014 eðitim öðretim dönemine ait takdir belgesidir.
Gençlik kamplarýna katýlmaya hak kazananlar
internet sitemizden duyurulacaktýr. Gençlik kampýna katýlmaya hak kazananlarýn, kesin kayýt yaptýrmak için baþvuru sonuç belgesini kampýn baþlama tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezine giderek
onaylatmasý gerekmektedir. Onaylatýlmak üzere
baþvuru sonuç belgesinden iki nüsha çýktý alýnarak
gençlik merkezine götürülecektir. Kampçý adayýnýn 18 yaþýndan küçük olmasý halinde formda velisinin imzasýnýn bulunmasý zorunludur. Gençlik
ve Spor Bakanlýðý daha çok genci farklý kamplarda
bir araya getirmek için çalýþmalarýna devam etmektedir.
Ýnternet üzerinden baþvuru yapamayan gençler Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezinden
Gençlik Liderleri yardýmýyla baþvurularýný yapabilirler.
Ýrtibat Tel:0364 223 1320
"2. LÝG'E ÇIKACAÐIZ"
Petrolspor Teknik Direktörü Çolak, temkinli
konuþtu:Batman Petrolspor Teknik Direktörü
Durmuþ Ali Çolak, play-off maçlarýnda herkesin
þansýnýn eþit olduðunu söyledi. Çolak; "Bu tür
maçlarda atmosfer daha farklý. Dört takým da eþit.
Ancak 2. Lig'e çýkmak için üstün çaba göstereceðiz" dedi.
"SIKI HAZIRLANIYORUZ"
Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, play-off maçlarý öncesinde temkinli konuþtu. Play-Off maçlarýnýn havasýnýn farklý olduðunu belirten Teknik Direktör Çolak; "PlayOff maçlarýnda favori takým olarak görünmek istemiyoruz. Dört takýmýnda þansý eþit. Bu tür maçlarda gününde olan maçý kazanýyor. Bizler takým olarak oynadýðýmýz bütün maçlarý unuttuk. Aldýðýmýz
sonuçlar sadece bize moral oldu. Aklýmýzda Elibol-Sandýklýspor sýnavýný geçmek var. Futbol sahada mücadele edilerek kazanýlýr. Ne kadar da
ikinci yarýda iyi futbol ve sonuç aldýysak dahi bu
tür çalýþmalar play-off için ölçü deðil. Gelecek hafta Salý günü Kahramanmaraþ'ta oynayacaðýmýz
Elibol-Sandýklýspor maçýnda iyi futbol ve turu geçmeyi planlýyoruz. Bu maça þimdiden konsantre olduk. Sahada savaþan ve mücadele eden Petrolspor, 2. Lig'e yakýndýr. Bu inancý takýmýmýzda ve taraftarýmýzda görüyoruz" dedi.
Kaynak: Batman Çaðdaþ
Düzyurt'ta coþku sürüyor
2. Lig'e yükselerek tarihi bir baþarýya imza
atan Düzyurtspor'da kutlamalar devam ediyor.
Düzyurtspor'da, yönetim, teknik heyet ve futbol-
cular Hýdýrnebi yaylasýna giderek burada sezonun yorgunluðunu ve stresini attýlar. Asbaþkan
Genç, "Mutluluðumuz tarif edilmez" dedi
MANGAL KEYFÝ YAPTILAR
Bu sezon ilk kez mücadele ettiði
3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluðunu
ilan eden ve adýný 2. Lig'e yazdýran
Düzyurtspor'da büyük coþku yaþanmaya devam ediyor.
Turuncu-Beyazlý ekipte son olarak yönetim, teknik heyet ve futbolcular Hýdýrnebi yaylasýna giderek
burada sezonun yorgunluðunu ve
stresini attýlar. Mangal keyfi yapan
Düzyurtspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, bol bol sohbet etme imkaný bulurken, geride kalan
sezonunda bir deðerlendirmesini
yaptýlar.
BÜYÜKLER BASKETBOL TURNUVASI…
Mimar Sinan: 55
Belediye Zabýta: 30
SALON : Atatürk.
HAKEMLER: Haluk Yakýn, Dursun Uðral.
MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU : Akýn, Hakan Mustafa,
Murat, Erhan, Sedat, Murat Esgin, Erhan Korkmaz.
ZABITA : Fatih, Hadi, Sinan, Ahmet, Ýsmail, Kemal, Faruk,
Hüseyin, Akif, Mustafa, Fikret .
PERÝYOTLAR : 13-7, 11-7, 10-11, 21-5
Baþ Öðretmen Atatürk: 55 - Beden Eð.Öðrt. Der: 62
SALON : Atatürk.
HAKEMLER: Haluk Yakýn, Candan Yýlmaz .
BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ DERNEÐÝ : Ýlker, Murat, Turgut Yýldýrým, Fatih, Turgut Uðuz, Turan, Abdurrahman, Baki, Kudret, Ýbrahim, Murat Çalýþkan, Deniz.
BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK : Ýsa, Hasan, Erdoðan, Mehmet, Oktay, Özcan, Can, Soner, Adem Dilaver.
PERÝYOTLAR : 19-6, 12-10, 16-21, 15-18
U11 LÝGÝ MAÇLARI… U11 LÝGÝ MAÇLARI…
ALACA BELEDÝYESPOR: 5
ÇORUM BELEDÝYESPOR: 0
SAHA : 1 No'lu 1. Saha.
HAKEM: Arslan Iðnak.
ALACA BELEDÝYESPOR: Mücahit, Gürhan, Enes,
Furkan, Ömer, Serkan, Yusuf Dem, Mert, Yusuf Taha,
Erkan, Gökhan, Ömer, Osman.
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Muhammet, Ýlyas, Eyüp,
Mustafa Kaan, Koray, Onur, Mert Polat, Mert Atmaca, Mustafa Bayrak, Hilmi, Mustafa Göçen.
GOLLER: 3. 14. ve 19. dakikalarda Yusuf Dem, 10.
dak. Serkan, 50. dak. Erkan (Alaca Belediyespor)
PTT GENÇLÝK: 6
HE KÜLTÜRSPOR:1
SAHA : 1 No'lu 2. Saha.
HAKEM: Mevlüt Burak Çelik.
P.T.T. GENÇLÝKSPOR : Furkan, Emir, Fatih, Nurullah,
Tunahan, Murat, Ozan, Emir, Gökhan, Burak, Kaan, Yuþa,
Emin, Emirhan, Mert.
H.E. KÜLTÜRSPOR : Abdulsamet, Ebubekir, Hanefi,
Mert, Utku, Samet, Mehmet, Furkan, Metehan.
GOLLER: 15. dak. Nurullah, 26. 40. 43. ve 50. dakikalarda
Emir, 35. dak. Ozan (PTT Gençlikspor), 27. dak. Hanefi
(HE Kültürspor)
ÇÝMENTOSPOR: 6
OSMANCIKSPOR : 1
SAHA : 1 No'lu 1. Saha.
HAKEM: Harun Tecimer.
ÇÝMENTOSPOR : Taha, Melihcan, Adem, Kadir, Ahmet, Öner,
Muhammet, Mehmet, Oðuz, Ýhsan.
OSMANCIKSPOR: Muhammet Dursun, Ozan, Muhammet Alperen, Uðurcan, Talha, Sertaç, Salih, Oðuzhan, Buðra.
GOLLER : 1. 2. ve 13. dakikalarda Muhammet, 5. ve 29. dakikalarda Melihcan, 37. dak. Adem (Çimentospor), 45. dak. Talha (Osmancýkspor)
ULUKAVAKSPOR: 7
OSMANCIKGÜCÜ:1
SAHA : 1 No'lu 2. Saha.
HAKEM: Vuslat Ay.
ULUKAVAKSPOR:
Enes,
Kürþat, Mert, Orhan, Mehmet, Burak, Batuhan, Ýsmet,
Samet, Nurullah, Semih.
OSMANCIKGÜCÜ: Mustafa, Ahmet, Berkay, Baki, Bora,
Yiðithan, Asrýn, Avni, Ali,
Efe, Osman, Efecan, Melih,
Yasin.
GOLLER: 7. 10. ve 15. dak.
Kürþat, 24. dak. Semih, 28.
dak. Samet, 43. dak. Mehmet,
45. dak. Mert (Ulukavakspor), 40. dak. Bora (Osmancýkgücüspor).
Adnan Yalçýn
Eti Lisesi bir daha!
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
09 MAYIS 2014 CUMA
Vedat
Aþkan
U19 Türkiye Futbol Þampiyonasý Grup Birinciliði için
Kýrýkkale'de bulunan temsilcimiz Eti Lisesi Gençlikspor grup
birinciliðinden ilk maçýnda 4-2
maðlup ettiði Ankara Tarým Kredi
takýmýyla bugün ikinci randevuya
Gökhan
Demir
Nedim
Köseoðlu
TFF'nin 3. Lig'de uyguladýðý 30 yaþ sýnýrý kalkmazsa
Nedim Vedat ve Gökhan
gelecek yýl yoklar!
Çorum Belediyespor'un 30 yaþ sýnýrýndaki futbolcularý Nedim, Gökhan ve Vedat gelecek yýl Belediyespor formasý giyemeyecekler.
Sezon baþýnda büyük umutlarla kadroya dahil
edilen Nedim Köseoðlu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un futbolcusu olarak bu yýl kiralýk olarak
Çorum Belediyespor'da forma giydi. 1984 Doðumlu
tecrübeli isim Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3.
Liglerde futbolcu 30 yaþ sýnýrýna takýlmasý nedeniyle
gelecek sezon federasyon mevcut kuralda deðiþikliðe gitmemesi halinde gelecek sezon 3. Lig'de forma
giyemeyecek. Nedim Köseoðlu dýþýnda yine sezon
baþýnda kadroya dahil edilen 1984 Doðumlu Vedat
Aþkan ve ara transfer döneminde yine kadroya dahil
edilen 1984 Doðumlu Gökhan Demir'de federasyonun 30 yaþ kuralý nedeniyle gelecek sezon kýrmýzý siyahlý formasý giyemeyecek.
ADNAN YALÇIN
çýkýyor. Bugün saat 16.00'da oynanacak ikinci karþýlaþmada Tarým
Kredi önüne avantajlý çýkacak olan
temsilcimiz bu maçta beraberlik ve
tek farklý yenilgilerde diðer grup birincisi ile ikinci tura yükselmek için
karþýlaþacak.
'ÝKÝSÝ BÝR SERDAR
ETMEZSE' DEMÝÞTÝK!
Çorum Belediyespor'un eski santraforu Serdar
Karaduman Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynadýðý
Yeni Diyarbakýrspor A.Þ. takýmý ile sezonu 13 golle
tamamladý.
Sezon baþýnda güçlü bir takým kurma adýna
forvet hattýný güçlendirmek isteyen Belediyespor bu
bölgede geçen sezon 12 gol kaydetmiþ Serdar
Karaduman ile yollarýný ayýrýrken, bu bölgeye transfer ettiði 2 golcü Emir ve Kývanç'ýn geçtiðimiz sezon
ligde toplam 7 golü bulunduðu yönünde 'Ýkisi bir
Serdar etmezse' diyerek haber yapmýþtýk. Sezon
sunu bu konuda da bizi haklý çýkardý
Serdar Karaduman sezonu 13 golle tamamlarken
Emir 12 gol Kývanç ise gol atamadan sezonu tamamladý ve iki futbolcunun toplam gol sayýsý 12 oldu.
ADNAN YALÇIN
Ayaðýnýza saðlýk çocuklar
Mimar Sinan elendi
Okullararasý Yýldýzlar futbol yarý final grup maçlarýnda
temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu finale kalmak için çýktýðý maçta Ýzmir þampiyonuna ikinci yarýda yediði gollerle 4-0
yenilerek elendi.
Grup maçlarýnda Antalya ve Manisa temsilcileri ile berabere kalan penaltý atýþlarýnda rakibine üstünlük kuran Mimar Sinan Ortaokulu son maçýnda Bursa þampiyonuna yenilmesine raðmen grup ikincisi olarak final maçý oynamaya
hak kazanmýþtý. Temsilcimiz final karþýlaþmasýnda diðer
grup lideri Ýzmir Bayraklý Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu ile karþýlaþtý.
Ýlk yarýda iyi mücadele eden ve gole izin vermeyen Mimar Sinan Ortaokulu ikinci yarýnýn baþýnda yediði golle
maðlup duruma düþtükten sonra oyundan koptu ve kalan
bölümde Ýzmir þampiyonu maçý 4-0 kazanarak Türkiye finallerine yükselmeye hak kazandý. ADNAN YALÇIN
Merve Taþ gümüþte kaldý
Liselerarasý Gençler Türkiye Judo Þampiyonasý'nda Spor Lisesi öðrencisi Merve Taþ gümüþ
madalyada kaldý. 5 Mayýs'ta samsun'da baþlayan
Türkiye Þampiyonasý'nýn finalleri önceki gün yapýlýrken þampiyonada 41 ilden 269 sporcu mücadele etti.
Türkiye Þampiyonasý'nda 48 Kg'da mindere
çýkan milli sporcumuz Merve Taþ eleme maçlarýnda tüm rakiplerini yenerek finale çýktý. Final
maçýnda Bursa'dan milli sporcu Þehnaz Gül'le
karþýlaþan Merve Taþ talihsiz bir þekilde rakibine
yenilerek gümüþ madalya kazandý.
Ayný þampiyonada bayanlar 52 Kg'da mücadele eden Spor Lisesi'nden Sedanur Ýçaðasý ise
madalya maçýný kaybetti ve þampiyonada beþincilikte kaldý. Erkekler 60 Kg'da mücadele eden
Hamza Erköse ise yedincilikte kaldý.
ADNAN YALÇIN
ASGD turnuvasýna Osmancýk Belediyespor hedef büyüttü
19 takým baþvurdu
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan
bu yýl 19. su düzenlenecek olan Orta Kuþak Futbol Turnuvasýna 19 takým
baþvurdu. Turnuva Tertip Komitesi'ne dün akþama kadar katýlacaklarýný
bildiren takýmlar Cezaevi, Çorum Sürücü Kursu, Balaban Makina, Çorum
Barosu, Abdalata Köyü Efe Otomotiv, Osmancýkspor, Ýnci Otomotiv, Boyyem, Bilgiçað Kýrtasiye, Göktüð Mobilya, Müftülük, Elit Otomotiv Servisi,
Ýþkur, Ayka Enerji, Çorum Park, Gelyan Cafe, Kalehisar Köyü, Bahabey ve
Þenollar Mermer takýmlarý oldu.
Turnuvaya katýlacaðýný bildiren bu takýmlar 10 Mayýs cumartesi günü
yapýlacak Teknik Toplantýya kadar dosyalarýnda eksiklerini tamamlayacaklar. Takýmlar listede ismi bulunan futbolcularýn nüfus cüzdan fotokopis
ve birer fotoðraf vermek zorundalar. Tertip Komitesi Teknik Toplantý'ya
kadar baþvuran bir takým daha olmasý halinde 20. takým olarak turnuvaya
dahil edecek. Sonraki baþvurular dikkate alýnmayacak.
19. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nýn Teknik Toplantýsý 10 Mayýs cumartesi günü saat 11.00'de 1 Nolu Sentetik Çim Saha yanýndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Lokali'nde yapýlacak.
ADNAN YALÇIN
Çorum 1. Amatör Küme Büyükler
Ligi'nde mücadele eden Osmancýk Belediyespor gelecek yýl hedef büyülttü.
Bu sezon play off oynamasýna raðmen arzuladýðý þampiyonluðu yakalayamayan Osmancýk Belediyespor bu sezon hedef büyülterek Gelecek yýl Bölgesel Amatör Lig'e yüksel-
Bülent
Hakverdi
meyi istiyor. Bu doðrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen Osmancýk ekibi bu sezon
Ulukavakspor'u play off'a taþýyan Bülent, Þaban, Hakverdi ve Mahir'e teklif götürecekleri
iddia edildi. Osmancýk takýmýnýn bir yetkilisinin Ulukavaksporlu futbolcularla gizli bir görüþme gerçekleþtirdiði de ileri sürüldü.
Mahir
Geçtiðimiz günlerde de Çorum amatör
küme takýmlarýnda Hitit Gençlikspor ve Ýskilip Belediyespor'un da sezona iddialý bir takýmla girmek istedikleri öðrenilirken bu sezonun Çorum Amatör Kümede ciddi þampiyonluk mücadelesi yaþanacaðýnýn sinyali oldu.
ADNAN YALÇIN
Þaban
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN