"AYM'ye Bireysel Baþvuru"
semineri yapýlacak
Çorum Barosu, Yozgat Barosu, Kýrýkkale Barosu ve TBB
tarafýndan Çorum'da "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru" konulu seminer düzenlenecek.Yarýn saat 10.00'da Turgut
30 MAYIS 2014 CUMA
Kýzýlay'dan Çorum'a
yeni kan toplama aracý
Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar Çorum'a yeni ve modern bir kan toplama aracý göndereceklerinin müjdesini verdi.
Samsun'da yapýlan Türk Kýzýlayý Ýlkyardým Eðitim Merkezleri 9'ncu Koordinasyon Toplantýsý'na katýlan Türk Kýzýlayý Genel
Baþkaný Ahmet Lütfi Akar ardýndan Çorum'a gelerek Çorum
Kýzýlay Þubesini ziyaret etti.
Ziyarette Çorum Kýzýlay Þube Baþkaný Vedat Canbolat, Doktor Senem Biçer, Ýl Özel Ýdare Sekreteri Ömer Arslan yer aldý.
SAYFA 6’DA
Özal Konferans Salonunda TBB Eðitim Merkezi Yürütme Kurulu
üyesi Av. Ayhan Candan'ýn sorumluluðunu yapacaðý seminere
konuþmacý olarak... SAYFA 7’DE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Baþkan Külcü "Yeni Çorum"u anlattý
Aþaðý
Sanayi bölgesinden görüntü...
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü düzenlediði basýn
toplantýsýnda kentin geleceðini
ilgilendiren yeni imar düzenlenmeleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Baþkan Muzaffer Külcü, 5 yýlda imar konusunda çok ciddi adýmlar atýldýðýný söyledi. Devanede ger-
çekleþtirilecek imar düzenlenmesi
ile 5,5 milyon metrekare alaný yeniden düzenlemiþ olacaklarýný kaydeden Külcü, "Bu rakamlar hiçimsenin
hayal dahi edemeyeceði rakamlardýr. Bu düzenleme- SAYFA
ler Çorum'un beklentileri- 5’TE
ni hayallerini deðiþtiren
çalýþmalar oldu" dedi.
Kýlýç, Baðcý'ya Ahi
4’TE
Evran için destek istedi
Çorum Milletvekili
ve TBMM Plan ve
Bütçe
Komisyonu
üyesi Dr. Cahit Baðcý, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar
Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.Çorum Milletvekili
ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi Dr. Cahit
Baðcý, yeniden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
Birliði (ÇESOB) baþkanlýðýný kazandýðý için memnuniyetini dile getirerek baþarýlar diledi.
Hitit'ten Ankara
Büyükþehir'e iþbirliði teklifi
"Birlik beraberliði
koruma adýna
Çorumlular üzerine
düþeni yerine
getiriyor"
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ýçiþleri
Bakanlýðý'nýn kararnamesiyle Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Salih Erkan Tarancý'ya kutlama
ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Týðlý ve
Av. Kasým Aksoy ile birlikte Ýl Emniyet Müdürü AYFA
S
Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret eden Çorum Mil- 4’TE
letvekili Cahit Baðcý, kendisine "hayýrlý olsun"
diyerek görevinde baþarý diledi.
2
’DE
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ankara
Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreterliðine atanan hemþerimiz
Doç. Dr. Asým Balcý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Kazayý ucuz atlattýlar
Çorum'da týr ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Kaza dün Ankara yolu
Scanýa kavþaðýnda meydana geldi. Mehmet
Meþer'ýn kullandýðý(40) 42 EAV 24 plakalý týr
ile Miraç Gökar Çelenk'in (22) yönetiminde ki 06 DR 9936 plakalý
A
SAYF
otomobil ile çarpýþtý. Kaza sonra- 5’TE
sýnda týr otomobili sürükleyerek
refüje çýktý.
"Çorum ekonomisinin
kalkýnmasý için büyük
özveriyle çalýþtýk"
Hitit Üniversitesi Rektörlük
Konferans Salonu'nda "Bilimsel
Araþtýrmalarda Temel ve Uygulamalý
Bilimler" konulu konferans düzenlendi. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan etkinlik, Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü öðretim üyesi ve ayný zamanda Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olan...
Maliye Bakanlýðý'nýn atama kararý ile
Uþak Defterdarlýðý'na atanan Çorum Defterdarý Ýhsan Özbay, TSO'ya veda ziyaretinde bulundu.TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katýldýðý
ziyarette Defterdar Özbay, Çorum ekonomisinin kalkýnmasý ve geliþmesi için büyük bir özveri ile çalýþtýklarýný söyledi. SAYFA 3’TE
"Kültürel þoklarýn
arkasýnda, kendi halkýna
yabancý statükonun
çirkin yüzü vardýr"
Vuslat Platformu tarafýndan Abant'ta düzenlenen
"Kimlik krizi ve kültürel deðiþim" sempozyumunun açýlýþýna Baþbakan Yardýmcýsý
Emrullah Ýþler,
SAYFA 3’TE
"Geliþmiþ ülkeler hedeflerini belirlerken
bilimi önemli bir yere koyarlar"
6
’DA
Prof. Dr. Adil Denizli
Öner
Öztürk
Samsun yolu
aydýnlatmasý
2014'te
yapýlacak
SAYFA
3
‘TE
Þekerpancarý
çiftçisine
ödeme
yapýlacak
2
SAYFA
5
SAYFA
‘DE
"Uyuþturucu ve
Doping ile Savaþ"
konferansý
‘TE
HABER
2
"Ýstanbul'un Fethi, dünya tarihi
açýsýndan bir dönüm noktasýdýr"
YILDIZ AJANDA
TEK
YILDIZ
Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Ýstanbul'un Fethi'nin 561. yýldönümünü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.
"Fetih, yeni bir þeyleri açmak,
baþlatmak, idrak etmektir. Belli bir
hedef, þuur ve gaye ile hareket
edilerek gerçekleþtirilir. Fethin
2
30 MAYIS 2014 CUMA
amacý, kýrýp, yýkmak deðildir, aksine yapmak, düzeltmektir" diyerek
açýklamasýna baþlayan Ali Yýldýz,
"En büyük fetih ise gönüllerin fethidir. Ýstanbul'un Fethi, hem kendi tarihimiz, hem de dünya tarihi
açýsýndan bir dönüm noktasý, bir
kilometre taþýdýr. Ýstanbul, Osmanlý'nýn Fatih Sultan Mehmet
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Tel: 0364 234 84 22
Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17
ELEMANLAR ARANIYOR
Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe
Departmanýnda istihdam edilmek üzere
bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz.
Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý
gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de
bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Tel: 0532 684 43 14
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
tarafýndan gerçekleþtirilen fethinin
ardýndan adalet, hoþgörü, barýþ ve
de köklü bir medeniyetin merkezi
haline gelmiþtir. Bugün de her
renkten, her ýrktan, her dilden ve
her dinden insaný barýndýran Ýstanbul'da, barýþ ve hoþgörü içinde
birarada yaþama kültürü devam
etmektedir" dedi.
Yýldýz açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Bugün gerek Ýstanbul, gerekse ülkemizin diðer bütün
topraklarý, Fatih'in ruhu ile
hareket etmemizi, atalarýmýza
layýk nesiller olma gayreti ile
ülkemizi maddi ve manevi sýkýntýlardan
kurtarmamýzý,
sanki manen yeniden fethet-
me potansiyelimiz olduðunu bizlere göstermektedir. Ancak bugün fethin
seyri, þekli deðiþmiþtir.
Bizler artýk, ilmi, fenni,
kültürü, sanatý, sevgiyi,
saygýyý, dostluðu gönülleri
fethetmeliyiz. Þair Murat
Baþaran'ýn dediði gibi:
"Fethedilecek
Ýstanbul
Ali Yýldýz
yok diye niye üzülüyorsunuz? Beþ milyar gönül, beþ milyar bakmadan, kalbinde iman ve vaÝstanbul'dur." Gönülleri fethini tan olgusu olan herkese el açacak
her zaman yaþatmayý, gönül yýk- olgunlukta olan bütün üyelerime
madan yapmayý tek hedef edinen bu önemli günü yaþarken, gönül
deðerler boyutuyla insaný yücelt ki yýkmanýn kolay, yapmanýn zor oldava yücelsin mantýðýný eskilerden duðu bilinciyle, sevgiyle, saygýyla
devralan din görevlilerimize, dava selamlýyorum."
Yasin YÜCEL
arkadaþlarýmýza, neci, niçinine
Hitit'ten Ankara
Büyükþehir'e iþbirliði teklifi
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Ankara
Büyükþehir Belediyesi
Genel Sekreterliðine
atanan
hemþerimiz
Doç. Dr. Asým Balcý'ya
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Üniversite hakkýnda bilgi veren Rektör
Prof. Dr. Alkan, üniversitenin tüm kurumlarla iþbirliði yapmaya
her zaman istekli ve
hazýr olduðunu ifade
ederek Ankara Büyükþehir Belediyesi ile Hitit Üniversitesi arasýnda ortak iþ birliði projeleri
yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný belirtti.
Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri
Doç. Dr. Balcý da imkanlar dahilinde Hitit Üniversitesi ile iþ birliði içerisinde olabileceklerini belirterek Hitit Üniversitesi'ne yardým ve desteklerinin her zaman süreceðini açýkladý. Haber Servisi
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Ýl Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada il merkezinde yapýlacak bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bugün bazý bölgelerde elektrik kesintisi
yapýlacaðý bildirildi.YEDAÞ'ýn açýklamasýna göre
kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek
bölgeler þöyle:
30.05.2014 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasýnda: Mehmet Akif Ersoy Cadde ve Sokaklarýn
bir kýsmý. 30.05.2014 tarihinde 11.30-12.00 saatleri arasýnda: Bahar Cadde ve Sokaklarýn bir kýsmý.
Bahadýr YÜCEL
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür. 1996 doðumlu
Abdullah oðlu Sefa Yücel
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür. 1997 doðumlu
Abdullah oðlu Mehmet Koca
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
5. Ay, 31 Gün,
22. Hafta
Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
RAHATLIK
Fazýl Hüsnü
DAÐLARCA
Sen büyüdüðün vakit çocuðum,
Yine çiçekler açacak dallarda.
Dallarda açan çiçekler gibi,
Yine çocuklar uyuyacak masallarda.
Sen büyüdüðün vakit çocuðum,
Yine meltemler geçecek denizlerden.
Denizlerden geçen meltemler gibi,
Yine çocuklar olacak, rahatlýk veren.
Fazýl Hüsnü DAÐLARCA
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,091
2,850
STERLiN 3,499
JPY YENi 0,205
2,092
2,851
3,500
0,206
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
UYSAL ECZANESÝ
TEL: 213 21 79
GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:35
OYA ECZANESÝ
TEL: 213 88 16
GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI
YÝTÝK
Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere
Meslek Yüksekokulu'ndan 2012 yýlýnda almýþ
olduðum mezuniyet belgemi kaybettim.
Hasan oðlu Mustafa Çaðatay Özkömürcü
Hükümsüzdür.
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
30.05.2014
Sen büyüdüðün vakit çocuðum,
Yine göklerden mavi gölgeler inecek yere.
Topraðý nurlandýran mavi gölgeler gibi,
Yine çocuklar gülümseyecek, askerlere.
Çorum Þeker Fabrikasý çiftçilere nakdi bakým avansý ödemesi yapacak.
Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada,
"Fabrika olarak 2014 yýlý Eylül ayýndan itibaren alýmýna baþlanacak pancara karþýlýk üreticilere 4.440 milyon TL tutarýnda birinci nakdi bakým avansý 4 Haziran 2014 tarihinde ödenecektir. Böylelikle, bugüne kadar ayni ve
nakdi avans olarak ödenmiþ olan 6.876 milyon TL ile birlikte 2014 yýlý
ürününe karþýlýk ödenen avanslar tutarý 11.316 milyon TL'ye ulaþmýþ olacak" Öner Öztürk
dedi. Yasin YÜCEL
Yýl: 10 Sayý: 2796 30 MAYIS 2014 CUMA
03:11
05:05
12:45
16:40
20:12
21:57
Hâllerin en doðrusu,
sünnet-i seniyyeye uymaktýr.
Þekerpancarý çiftçisine
ödeme yapýlacak
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
:
:
:
:
:
:
Sen büyüdüðün vakit çocuðum,
Yine uykular havuzda dibe gidecek.
Havuzlarda kaybolan uykular gibi,
Yine çocuklar mektebe gidecek.
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
30 MAYIS 2014 CUMA
HABER
3
Samsun yolu aydýnlatmasý
2014'te yapýlacak
YEDAÞ'ýn Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü ile yapýlacak protokol doðrultusunda 2014 yýlý yatýrým programýna aldýðý Samsun-Çorum Karayolu kuzey giriþini aydýnlatma projesi, protokolünün yapýlmasý için Karayollarý 7.
Bölge Müdürlüðü'ne gönderildi. Onay ile birlikte montaj çalýþmalarý baþlayacak.
Samsun-Çorum Karayolu'nun kuzey giriþi olan Çimento kavþaðý ve Bölge Trafik Müdürlüðü arasýndaki
refüjlerin aydýnlatýlmasý ile gelen taleplere yönelik YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yazýlý bir
açýklama yapýldý.
Ýl Aydýnlatma Komisyonu'na sunulan teklif ile birlikte alýnan karar gereði hazýrlanan projenin, protokolünün yapýlmasý için Çorum Karayollarý Þube Müdürlü-
ðü'ne teslim edildiðinin belirtildiði açýklamada, 2014 yýlý yatýrým programý kapsamýnda tamamlanmasýnýn
planlandýðý da kaydedildi.
Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Ýlimizin Çimento Kavþaðý ile Bölge Trafik Müdürlüðü arasý refüj aydýnlatmasýnýn yapýlabilmesi için Ýl Aydýnlatma Komisyonu'na 'aydýnlatma teklifi' sunularak, karar alýnmýþ ve YEDAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan da onaylanarak, yapýlacak
protokole göre 2014 yýlý yatýrým programýna dahil edilmiþtir. Proje çalýþmasý ile birlikte gerekli belgeler, YEDAÞ Genel Müdürlük ile Samsun Karayollarý 7. Bölge
Müdürlüðü arasýnda protokol yapýlmak üzere Çorum
Karayollarý Þube Müdürlüðü'ne teslim edilmiþtir.Protokolün yapýlmasýna ile birlikte yüklenici firmaya, yer teslimi yapýlacakve montaj çalýþmalarý baþlatýlacaktýr. Müþteri memnuniyeti temelinde kaliteli ve kesintisiz elektrik
enerjisi hizmeti sunmayý amaç edinen YEDAÞ, aydýnlatma tesisinin tamamlanmasý
için ve sorunun çözümü için gerekli tüm
çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir."
Haber Servisi
"Kültürel þoklarýn arkasýnda, kendi halkýna
yabancý statükonun çirkin yüzü vardýr"
Vuslat Platformu tarafýndan
Abant'ta düzenlenen "Kimlik krizi ve kültürel deðiþim" sempozyumunun açýlýþýna Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Bolu Valisi Ahmet
Zahteroðullarý, Düzce Valisi Ali
Ýhsan Su, Düzce Üniversitesi
(DÜ) Rektörü Prof. Dr. Funda
Sivrikaya Þerifoðlu, Düzce Belediye Baþkaný Mehmet Kerleþ, Bolu Belediye Baþkan Vekili Ýhsan
Aðcan, akademisyenler ve platSalim Uslu
form üyeleri katýldý.
Sempozyumun da açýlýþ konuþmasý yapan Uslu, "Dün 'bugünkü Türkiye' için bedel ödeyenler, Bugünde 'yarýnki Türkiye' için ter dökmek, emek vermek üzere Vuslat buluþmalarýnýn 5. yýlýnda daha da kurumsallaþmýþ, gelenekleri oluþmuþ bir
çalýþma grubu olarak dostlarla yeniden bir araya geldik.
29 Eylül 2013 tarihli Ankara buluþmamýzda, "geçmiþi
yâd etmek ve anýlarý tazelemekten öte, zamanýn ruhuna
uygun olarak, istikamet verici, yeni bir yol haritasý oluþturarak; sorumluluklarýmýzý, rollerimizi yeni baþtan belirlemekten" bahsetmiþtim.
Bugün, daha geniþ katýlýmlý bir sempozyumda, verimli bir çalýþmayla birikimlerin deðerlendirilmesi ve
geleceðin kurgulanmasý konusundaki çabalara tanýk olmaktan duyduðum memnuniyeti belirtmek istiyor,
emeði geçenleri kutluyorum.
'Kimlik Krizi ve Kültürel Deðiþim' baþlýðý, belki de
yeni rolümüzü ve sorumluluklarýmýzý belirlemeden önce kendimizi tanýmlamak; deðiþimi doðru yorumlamak
ve doðru bir istikamette sürdürebilmek için en isabetli
baþlangýç olmuþtur. Özellikle, kimlikleri, farklýlýklarý,
zenginlikleri, hatta medeniyet kodlarýný yozlaþtýrmak,
toplumlarý birbirine benzeþtiren ya da baþkalaþtýran küresel süreç, kendi modelini ve kurallarýný adeta toplumlara dayatmaktadýr. Entegrasyon adý altýnda sürdürülen
asimilasyon politikalarý ya da ötekileþtirme veya baþkalaþtýrma çabalarý, deðiþim ve geliþmeden ziyade kimlik
krizine neden olduðu gibi, kültürler arasý çatýþmayý da
hýzlandýrmaktadýr.
Bu toplantýda; Ýnsaný tanýma ve tanýmlamada kültürün önemi, kültürel
deðiþme çeþitleri,kültürel deðiþmeyi
kolaylaþtýran ya da zorlaþtýran faktörler, kadim medeniyetimizin kültürel
kodlarý; Ana temalarýmýzý oluþturan
unsurlardýr.
Yeni bir medeniyet toplumu oluþturmada ortak ve üst bir kültürel kimlik bilincinin belirginleþtirilerek benimsenmesi, alt kimliklerin çatýþma ve
ayrýþma gerekçesi olmaktan çýkartýl-
masý, paranoya ve dogmatik dayatmalarýn kültürel zenginleþme ve geliþmeyi engellemekten men edilmesi, vb. daha birçok sorunun cevabý,
medeniyet tasavvurumuzu ortaklaþtýracak, geçmiþle gelecek arasýnda
saðlam ve sürdürülebilir bir yol haritasý oluþturacaktýr" dedi.
Türkiye'yi azgeliþmiþ ve üçüncü
dünya ülkeleri halinde tutmak isteyen ve devlet eliyle toplumu modernleþtirme projesinin yan ürünü
olan aydýnlara inat, sivil ve özgür
düþünceli iç dinamikler, topluma
yönelik bir kültürel deðiþim sürecinin hem belirlenmesini ve hem de
yönetilmesini saðlayacaðýnýn altýný çizen Uslu, "Ýlber
Ortaylý der ki, "Tarih hayatýn öðretmenidir." Aklýmýzý
ve vicdanýmýzý kavram kargaþasýna ve fetiþizmine teslim
etmeden, tarihimizin derinliðine ve büyüklüðüne intikal ederek, ihtiyacýmýz olan hoþgörülü, uzlaþmacý ve yapýcý bir iklimi oluþturmak, Kimlik Krizini ve Kültürel
Deðiþimi telaþsýz bir ortamda tartýþmamýza ve süreci
doðru yönetmemize katký saðlayacaktýr. Kültürel þoklarýn, kimlik bunalýmlarýnýn arkasýnda, daima kendi halkýna ve deðerlerine yabancý statükonun çirkin yüzünün
varlýðý unutulmamalýdýr.
Bu gibi sempozyumlar ve çalýþtaylar; kendimizi kaybetmemizi engelleyecek, medeniyet yarýþýnda var olmamýzý saðlayacak ve kendi kültürel deðerlerimizi ve birikimlerimizi toplumsal, siyasal önceliðimiz haline getirecek sürecin baþlangýcý olabilir. Anadolu kültüründe güzel bir söz vardýr: "Yol, cümleden uludur."
Bizim medeniyet yolumuz, davamýz, kemale ermek,
kendimizle barýþmak, hak ve özgürlüklere, hukuka uygun bir düzen geliþtirmektir. Bizim davamýz, toplumu
özgüvenli, edepli, becerikli hale getirmek, sorunlarý
kronik olmaktan çýkartmak, meþruiyet krizlerini çözerek toplumsal aktörleri uyumlu, istikrarlý ve ahlâklý hale
getirmektir. Bu sempozyumun, kendi kültürel kodlarýmýzdan bir yol haritasý oluþturacak deðerli katkýlarýn cömertçe paylaþýlacaðý bir zemin oluþturacaðýna inanýyor
ve sizleri saygýyla selamlýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi
Maliye Bakanlýðý'nýn atama kararý ile Uþak Defterdarlýðý'na atanan Çorum Defterdarý Ýhsan Özbay, TSO'ya
veda ziyaretinde bulundu.
TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu
Üyeleri'nin de katýldýðý ziyarette Defterdar Özbay, Çorum
ekonomisinin kalkýnmasý ve geliþmesi için büyük bir özveri ile çalýþtýklarýný söyledi. Özbay, görev yaptýðý süre
içerisinde TSO ile iyi iliþkiler içerisinde olduklarýný belirterek, TSO'nun kendilerine yaptýðý desteklerden dolayý
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür
etti. TSO Baþkaný Baþaranhýncal da, Defterdar Ýhsan Özbay'a, il ekonomisine saðladýðý katkýlardan dolayý teþekkür plaketi verdi.Baþaranhýncal, Özbay'a yeni görevinde
baþarýlar diledi. Haber Servisi
"Aile sevgisinin çocuk üzerinde
çok büyük etkisi var"
Defterdar Özbay'dan
Arslan'a veda ziyareti
Uþak'a atanan Defterdar Ýhsan Özbay, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a veda ziyaretinde bulundu.Geçtiðimiz günlerde Maliye Bakanlýðý'nca yapýlan atama ile Çorum Defterdarý deðiþmiþ-
"Çorum ekonomisinin kalkýnmasý
için büyük özveriyle çalýþtýk"
ti. 1 yýlý aþkýn süredir Çorum'da görev yapan Defterdar Ýhsan Özbay, Uþak'a atanýrken, Sakarya Defterdarý Ali Sormaz Çorum'a atandý. Bu kapsamda Defterdar Ýhsan Özbay, Çorum'dan ayrýlmadan önce
gerçekleþtirdiði veda ziyaretlerinde Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer Arslan'la da görüþerek vedalaþtý. Karþýlýklý iyi dileklerin iletildiði ziyarette Genel
Sekreter Ömer Arslan, Defterdar Ýhsan Özbay'a ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi
Çorum Belediyesi
Aile Eðitim Merkezi
tarafýndan düzenlenen çarþamba seminerleri bu hafta Daniþmend Gazi Ýmam
Hatip Ortaokulu'nda gerçekleþtirildi. Ýl Vaizesi Selime
Ergünven tarafýndan verilen "Peygamber Efendimiz
(s.a.v) ve Çocuk Eðitimi" konulu konferansa çok sayýda veli ve öðrenci katýldý. Öðrencilere ileride evlenebilecekleri eþleri seçme konusunda tavsiyelerde bulunan Ergüven, aile sevgisinin çocuk üzerinde çok büyük etkilerinin olduðunu vurguladý. Ýl Vaizesi Selime
Ergüven, Peygamber Efendimizin çocuklara olan tutum ve davranýþlarýný da anlattý.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
30 MAYIS 2014 CUMA
4
Kýlýç, Baðcý'ya Ahi Evran
için destek istedi
lirterek "Esnaf ve sanatkarýmýza destek vermek
isteriz. Hayýrlý uðurlu
olsun" dedi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
destek ve yardýmlarýný esirgemediði
için teþekkür etti. Ahi Evran Sanayi
Þehri Yapý Kooperatifi için destek isteyen Kýlýç, "Her zaman hükümetin
yanýnda olduk. Hükümetimizin baþýnda siyasi görüþü ne olursa olsun
her zaman saygý gösterdik ve destekledik" þeklinde konuþtu.
Yasin YÜCEL
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit
Baðcý, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu.Çorum
Milletvekili
ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý,
yeniden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) baþkanlýðýný
kazandýðý için memnuniyetini dile getirerek baþarýlar diledi.
Baðcý, 5 yýllýk bir tecrübenin Çorum için çok þey kazandýracaðýný be-
Muhtarlar Derneði
yönetimine tebrik
Hekimler emekli olduktan sonra
maaþýn düþmesinden dertli
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, Çorum Merkez
Muhtarlar Derneði Baþkaný Hacý Koca'ya ve yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyarette göre
yeni seçilen Hacý Koca ile yönetim kurulunu tebrik ederek baþarýlar diledi.
Merkez Muhtarlar Derneði Baþkaný Hacý Koca
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
teþekkür etti. Yasin YÜCEL
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit
Baðcý Tabip Odasýný Baþkaný Dr. Mustafa Azak'ý ve yönetim kurulu üyelerine
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Baðcý, ziyarette Tabip Odasý yeni yönetimini tebrik ederek baþarýlar diledi.
Tabip Odasýný Baþkaný Dr. Mustafa
Azak ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti.
5 yýl çalýþana yýpranma hakký verilmesi saðlandýðý için ayrýca teþekkür
eden Azak, "Hekimler emekli olduklarý
zaman çok düþük maaþ alýyorlar. Bu konu hakkýnda sizin takipçisi olmanýzý istiyoruz" dedi. Yasin YÜCEL
"Birlik beraberliði koruma adýna
Çorumlular üzerine düþeni yerine getiriyor"
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn kararnamesiyle Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Salih Erkan Tarancý'ya kutlama ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Týðlý ve
Av. Kasým Aksoy ile birlikte Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret eden Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý, kendisine "hayýrlý olsun" diyerek görevinde baþarý diledi.
Çorum'un Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri olduðunu söyleyerek bunda Jandarma ve Emniyet güçlerinin katkýsýnýn büyük
olduðunu anlatan Baðcý, "Ýlimizin bu özelliðiyle gurur duyuyoruz. Emniyetimiz burada
üzerine düþeni yerine getiriyor ve suç önleyici
çalýþmalara da aðýrlýk veriyor. Her yýl yapýlan
yaþam memnuniyeti araþtýrmalarýna da bu
özelliðimiz yansýyor. Vatandaþýmýz da ilimizin
huzur ve güven ortamýna katký saðlýyor. Birlik
beraberliðimizi koruma adýna Çorumlular
üzerine düþeni yerine getiriyor" dedi.
Kendisinin Çorum'da ilk defa bulunmasýna raðmen mesleðe baþladýðý yýllarda Çorumlu komþularý
bulunmasý nedeniyle ili tanýdýðýný, ayrýca eski Emniyet Müdürleri Necmettin Emre ve Halil Ýbrahim Doðan'dan gerekli bilgileri aldýðýný da ifade eden Salih
Erkan Tarancý ise ziyaret için Milletvekili Baðcý ile
beraberindeki heyete teþekkür etti.
Bahadýr YÜCEL
Sýcak su sondajýnda
daha derine inilecek
Milletvekili Baðcý'dan,
Kaya'ya kutlama
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr.
Cahit Baðcý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya bir hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimleri
sonrasýnda Ýl Genel Meclis Baþkaný olarak göreve baþlayan Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret etti. Ziyarette Ýl Genel Meclis Üyeleri ve AK
Parti Ýl Teþkilatý Üyeleri de yer aldý.
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya'ya yeni görevinde baþarýlar dilerken, Meclis Baþkaný Kaya da Milletvekili
Dr. Cahit Baðcý'ya kutlama ziyaretinden dolayý teþekkür etti.
Haber Servisi
Ýskilip'te bir süredir Maden Tetkik Arama
Enstitüsü (MTA) tarafýndan Kanara mevkiinde
yürütülen sýcak su arama çalýþmalarýnda 750
metreye kadar sondaj vuruldu. Sýcak su rezervinden daha etkili ve geniþ kapsamlý yararlanmak amacýyla MTA uzmanlarý 1300 metre derinliðe inmeye hazýrlanýyorlar.
Belediye Baþkaný Recep Çatma MTA'nýn
sondaj çalýþmalarýnda özverili bir çalýþma yürüttüðünü, 750 metreye kadar inildiðini, çalýþmalarýn halen devam ettiðini, Ýskilip'in bu kaynaktan
en verimli ve geniþ kapsamlý yararlanabilmesi
amacýyla 1300 metreye kadar sondaj vurulacaðýný söyledi.
Baþkan Çatma "MTA, 1300 metre derinliðe
inecek sondaj makinesi, diðer iþ makineleri ve
uzman personel ile ayný yerdeki kamp kapasitesini büyütme çalýþmasýný tamamlamýþtýr. 1300
metre derinliðe inecek kapasitedeki yeni sondaj
makinesi yarýndan itibaren devreye girecektir"
dedi. Yasin YÜCEL
HABER
TEK
YILDIZ
30 MAYIS 2014 CUMA
5
-"GÜNEY KAMPÜSÜ 'SAÐLIK
ÜNÝVERSÝTESÝ' OLABÝLÝR"-
Devane
bölgesinin yeni yüzü
Aþaðý
Sanayi bölgesinden görüntü...
Artýk kampüs meselesinin bir sorun olmaktan çýktýðýný dile getiren Külcü,
"Güney Kampüsü ile ilgili belediye olarak ciddi fedakarlýklarýmýz oldu. Kendi
arazilerimizi verdiðimiz gibi asfalt þantiyesinin taþýnmasý ile ilgili maliyette
var. Saðlýkla ilgili tüm eðitim öðretim
kurulumlarý 5 yýl sonra Güney Kampüsünde toplanmýþ olacak ve þimdiden
buraya "Saðlýk Üniversitesi kurulabilir"mi diye konuþulmaya baþlandý" ifadelerini kullandý.
Bir önceki dönemde çok sayýda projeyi hayata geçirdiklerini bunlarýnýn bazýlarýný ise yeni döneme kaldýðýný kaydeden Külcü, "Projelerimizin bir kýsmý
ile ilgili neticileri ilk dönemde aldýk.
Uzun vadede sonuç alacaðýmýz projelerimizde var. Kale ve Sancaktar bölgesinde sürekli satýn alýmlar yapýyoruz. Burada yeni imar düzenlemelerine
izin vermiyoruz. Karakeçili Mahallesinde yýkýlan Kültür Sitesinin arka taraflarýnda kamulaþtýrmalara devam ediyoruz" diye kaydetti.
Belediye
ve Valilik hizmet binasýnýn bulunduðu
bölgeden görüntü..
Baþkan Külcü "Yeni Çorum"u anlattý
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda kentin geleceðini
ilgilendiren yeni imar düzenlenmeleri hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Baþkan Muzaffer Külcü, 5 yýlda imar konusunda çok ciddi adýmlar atýldýðýný söyledi.
Devanede gerçekleþtirilecek imar düzenlenmesi ile 5,5 milyon metrekare alaný yeniden düzenlemiþ olacaklarýný kaydeden Külcü,
"Bu rakamlar hiçimsenin hayal dahi edemeyeceði rakamlardýr. Bu düzenlemeler Çorum'un beklentilerini hayallerini deðiþtiren
çalýþmalar oldu" dedi.
AK Parti'nin belediyecilik anlayýþý ile Türkiye'de yeni bir belediyecilik anlayýþýnýn orta-
ya çýktýðýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Belediyecilik alanýnda ki vizyonun mimari Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'dýr.
Onun belediyeciliðe bakýþ açýsý bizleri de
güçlendiriyor. Bizde þehrin geleceðini önceleyen, cesur davranan bir yönetim anlayýþýný
benimsedik. Ýmarda lokal düzenlemelere
müsaade etmedik. Bölgesel bütünlük ve þehrin genel imar planýný bozmayacak þekilde
düzenlemeler yaptýk. Yeni planda çevreyi, insani, tarihi dokuyu, trafiði bir bütün olarak
gördük. Cesur belediyecilik anlayýþýmýz nedeniyle "dokunursa yanar" denilen projeleri
yada deðiþiklikleri yaptýk. Hak ihlallerini kaldýrdýk" þeklinde kaydetti.
-"DAVALARI KAZANDIK"Büyük imar düzenlemelerine yönelik açýlmýþ tüm davalarýn sonuçlandýðýný ifade eden
Külcü, "Yukarý Sanayi olarak bilinen Bakýrcýlar bölgesinde 60 bin metrekarelik alanda düzenleme yapmýþtýk. Burada 18 ayrý dava açýldý ve bunlardan 17 tanesi belediyenin lehine
sonuçlandý. Bir dava da ise 10 metrekarelik
bir hata yapýldýðý tespit edildi ve bizde bu
yanlýþlýðý düzelttik. Burada davalarýn tamamý
bitti. Aþaðý Sanayi bölgesi ile ilgili yaptýðýmýz
imar düzenlemesine karþýda 6 ayrý dava açýldý. Burada 330 mülk sahibi var. Þehrin geleceðinden daha çok oradan aldýklarý kiraya
göre deðerlendirme yapýyorlar. Açýlan 6 ayrý
dava da bitti. Bu davalarýn hiçbirinde "belediyenin yaptýðý düzenlemede bir yanlýþlýk var"
denilmedi. "Belediye halkýdýr" denildi. Küçük Sanayi Sitesi'nde 162 dükkan yaptýk bitirdik. 465 dükkaný da önümüzdeki ayýn sonuna kadar inþallah ihale etmiþ olacaðýz ve
toplamda 627 dükkan yaptýrmýþ olacaðýz. Bu
da yine belediyeciliðin çalýþmalarý açýsýndan
hem de kentsel dönüþüm çalýþmasý.
Aþaða Sanayi esnafýna yeni dükkanlar bitene kadar yani 2016 yýlý yazýna kadar biþey
demeceðiz. Birde Binevler meselesi var. Bu
sorunu da Behruz Çinici ortaya çýkarmýþtý.
Saðýndan kalktýðýnda 2 milyon lira solunda kaltýðýnda 3 milyon lira istiyordu. Ýki tanede destekçisi var biri cübbeli, biride tv
de program yapýyor. Bunlar kenti 6-7 yýl
oyaladýlar. Kaybedende onlar oldu. Belediyemiz kazandý" þeklinde konuþtu.
-DEVANEDE HERÞEY PLANLAMIÞDevanede 550 bin metrekarelik bir
alanda imar düzenlemesi yapýldýðýný dile getiren Külcü, "Bu planý yaparkende üst yapýlya
ilgli bir zaafiyet içinde olmuyoruz. Örneðin
Davane'nin yeni imar planýnda 7 tane park
var. Tomaðýn Kahvenin oradan Hýdýrlýk Caddesine kadar Osmancýk Caddesine paralel
olarak 20 metre geniþliðinde yol yapýlacak.
Ayrýca Hýdýrlýk Caddesi de Ýnönü Caddesinden itibaren 20 metre geniþletilecek. Farabi
Caddesinin sorunlarý da bu ima planý deðiþikliyle çözülmüþ olacak. Plan onaylandýktan
sonra bölge imara açýlacak. Devanede 550 bin
metrakarelik alanda yapýlan imar deðiþikliði
ile 13 bin insanýn 3 bin 250 konutta yaþayacaðý bir alan oluþturuldu. Evler 130 ila 150 metrekare büyüklüðünde olacak.
Çakýr Cami yanýnda çok katlý bir otopark
iþaretlendi. Bölgede her binanýn çevresinde
Muzaffer
Külcü
otopark oluþturduk. 4 eðitim tesisi, 5 tanede
de cami iþaretledik" ifadelerini kullandý.
-"HÝZMETLERÝMÝZDE
OY HESABI YAPMIYORUZ"Bir gazetecinin "ayný imar düzenlemelerinin Melikgazi ve Ýpeklik bölgelerinde de yapýlýp yapýlamayacaðý" ile ilgili sorusuna cevap
veren Baþkan Külcü, "Bize ister oy versinler
ister vermesinler 237 bin vatandaþýmýz kardeþimizidir. Demekki biz kendimizi yeteri
kadar anlatamadýk. Hizmetlerimizde oy hesabý yapmýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.
Basýn toplantýsýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan, Ahmet Yabacýoðlu ile AK Partili Belediye Meclisi üyeleri katýldý.
Fatih AKBAÞ
"Uyuþturucu ve Doping
ile Savaþ" konferansý
Kaya
Muzaffer
Ilýcak
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu ve Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda "Uyuþturucu ve Doping ile Savaþ" konulu konferans verildi.
Konferansa konuþmacý olarak
ise Türkiye Uyuþturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu
Baþkaný Kaya Muzaffer Ilýcak katýldý. Haber Servisi
Kazayý ucuz atlattýlar
Çorum'da týr ile otomobilin çarpýþmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Kaza
dün Ankara yolu Scanýa kavþaðýnda meydana geldi.
Mehmet Meþer'ýn kullandýðý(40) 42 EAV 24 plakalý týr ile
Miraç Gökar Çelenk'in (22) yönetiminde ki 06 DR 9936
plakalý otomobil ile çarpýþtý. Kaza sonrasýnda týr otomobili
sürükleyerek refüje çýktý.
Týrýn altýnda kalan otomobilde sýkýþan sürücü Miraç
Gökar Çelenk ile yolcu Aylin Uysal'ý Çorum Belediye Ýtfaiyesi kaza-kýrým ekipleri, 1.5 saatlik bir çalýþmayla kurtardý.
Yaralýlara ilk müdahale olay yerinde yapýldýktan sonra
ambulanslarla Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý.
Kazada týr þoförü Mehmet Meþer (40) ve otomobil sürücüsü Miraç Göker Çelenk (22) ve yanýnda bulunan Aylin Uysal (43) yaralandý. Kaza nedeniyle kýsa süreli trafiðe
kapanan yol belediye temizlik ekiplerinin çalýþmasý sonu
açýldý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
30 MAYIS 2014 CUMA
Oðuzlar'da Proje Döngü
Yönetimi eðitimi
Kýzýlay'dan Çorum'a
yeni kan toplama aracý
lerine mail atarak ihtiyaç duyduklarý
malzemeleri götürdük.Ayrýca ayýrým
yapmadan Sýrbýstan'a da yardýmlarýmýzý
esirgemedik.Bizler din dil ýrk ayýrýmý
yapmadan dünyada nerde maðdur varsa
biz orada oluruz.Orada insanlarýn çoraptan baþlayarak a'dan z'ye her þeye
ihtiyaçlarý oluyor.Bizlerde elimizden geleni yapýyoruz.Vatandaþlarýmýzýn yardýmýný bekliyoruz bizler sadece vesileTürk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar
Çorum'a yeni ve modern bir kan toplama aracý
göndereceklerinin müjdesini verdi.
Samsun'da yapýlan Türk Kýzýlayý Ýlkyardým
Eðitim Merkezleri 9'ncu Koordinasyon Toplantýsý'na katýlan Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet
Lütfi Akar ardýndan Çorum'a gelerek Çorum Kýzýlay Þubesini ziyaret etti.
Ziyarette Çorum Kýzýlay Þube Baþkaný Vedat
Canbolat, Doktor Senem Biçer, Ýl Özel Ýdare Sekreteri Ömer Arslan yer aldý.
Ziyarette konuþan Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný
Ahmet Lütfi Akar Türk Kýzýlayý'ýn çalýþmalarýný
hýz kesmeden devam ettiðini ülkede ve dünyada
yardýma kimin ihtiyacý varsa ulaþtýklarýný belirtti.
Akar, Soma'da yaþanan maden kazasý sonucunda Türk Kýzýlayý'n büyük bir çalýþma göstererek yardýma ihtiyacý olan herkese koþtuklarýný söyledi.Soma'ya yardýmda bulunmak isteyenlerin
sms yolu ya da banka hesaplarýna yapabileceklerini söyledi.Akar zekatýný vermek isteyenlerinde bu
þekilde verebileceklerinin altýný çizerek
"Türkiye ve dünyada Türk Kýzýlay'ý yardýma ihtiyacý olan her yere el uzatmýþ bundan sonrada
uzatmaya devam edecektir. Bosna Hersek'te gerçekleþen sel felaketinin ardýndan Kýzýlhaç yetkili-
Hitit Üniversitesi Rektörlük Konfele yakýndan ilgili olduðunu ifade etti.
rans Salonu'nda "Bilimsel AraþtýrmalarTemel bilim alanýndaki araþtýrmalarýn uyda Temel ve Uygulamalý Bilimler" konugarlýða ne kadar katký saðlandýðýnýn da bir
lu konferans düzenlendi.
göstergesi olduðunu, bu kapsamda temel biFen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.
limler ve uygulamalý bilimlerin birlikte ele
Dr. Ali Kýlýçarslan'ýn açýlýþ konuþmasý ile
alýndýklarýnda birbirlerine ivme kazandýran
baþlayan etkinlik, Hacettepe Üniversitesi
kavramlar olduðunu belirterek konuþmasýna
Kimya Bölümü öðretim üyesi ve ayný za- Prof. Dr. Adil Denizli devam eden Prof. Dr. Denizli, temel ve uygumanda Türkiye Bilimler Akademisi üyesi
lamalý bilimlerin Türkiye'deki durumu, dünolan Prof. Dr. Adil Denizli'nin konuþmasý ile devam ya ülkeleri ile karþýlaþtýrýlmasý ve bu noktadaki sorunetti.Günümüzün hýzla geliþen ve küçülen dünyasýnda lar ve çözüm önerilerini ayrýntýlý bir þekilde ele aldý.
ülkelerin ilerlemesi, sosyal alanlarda geliþmesi ve Haber Servisi
saðlam ekonomik temellerin oluþmasý için bilim
ve teknoloji alanýndaki yeniliklerin göz ardý edilemeyecek bir öneme sahip olduðunu belirten Prof.
Dr. Denizli, geliþmiþ ülkelerin uzun vadeli toplumsal, ekonomik ve siyasi hedeflerini belirlerken
bilim ve teknolojiyi önemli bir yere koyduklarýný,
bir ülkenin geliþmiþliðinin temel bilim araþtýrmalarýnýn sayýsý, niteliði ve bu konuya verilen önem-
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu daha sonra
Oðuzlar Kaymakamý Ömer Faruk Yýlmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.
Ýlçe Kaymakamý Ömer Faruk Yýlmaz, Ýl Sosyal Etüt ve
Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi
Sorumlusu Sibel Meroðlu ile birlikte Oðuzlar Belediye
Baþkaný Orhan Ateþ'e de hayýrlý olsun ziyareti yaptýlar.
Haber Servisi
Hititli öðrenciler
semozyuma katýldý
Doðan'dan
MÜSÝAD'a veda
Çorum eski Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesine veda
ziyaretinde bulundu.
MÜSÝAD Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu
ile yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan Halil Ýbrahim Doðan, görev yaptýðý
süre içerisinde sivil toplum kuruluþlarý ile
sürekli iþbirlikleri yaptýklarýný ifade ederek
teþekkür etti.
MÜSÝAD Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek Halil Ýbrahim Doðan'a bundan
sonra ki hayatýnda baþarýlar diledi.
Yasin YÜCEL
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðrencilerinden Hacer Gülcan ve Meryem Öztürk Çankýrý Karatekin
Üniversitesi tarafýndan düzenlenen Türk Dili ve Edebiyatý Konulu II.
Ulusal Öðrenci Sempozyumu'na bireysel bildirilerle katýldýlar.
Hacer Gülcan "II. Abdülhamit Döneminde Edebiyat Öðretimine Bir
Bakýþ" konulu bildirisinde II. Meþrutiyet Döneminde Aþiyan Dergisi'nde
yayýmlanan Cenap Þehabettin'in "Mekteplerde Edebiyat" baþlýklý yazýsýndan hareketle II. Abdülhamid devri okullarýndaki eðitim anlayýþý üzerine bir bildiri sundular.
Meryem Þentürk'ün bildirisi ise "Naipyusuf Köyü Dünden Bugüne
Pomak Düðün Âdetleri" adýný taþýmakta olup 1877 Osmanlý- Rus Savaþý esnasýnda Edirne'nin Havsa ilçesine yerleþtirilen Bulgar Türklerinin
geleneksel düðün adetlerini konu aldý.
Her iki öðrencide ilk kez bir sempozyuma katýlmaktan duyduklarý
heyecaný dile getirip kendilerine ait bir bildiriyi kürsüden hocalarýn da
aralarýnda bulunduðu bir topluluða sunmanýn unutulmaz bir aný ve tecrübe kazandýrdýðýný ifade ederek verdiði fýrsat ve imkânlardan dolayý
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür ettiler.
Haber Servisi
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Beton Direk
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) ilçe Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Oðuzlar Ýlçesinde devam etti.
27 - 28 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda iki gün süren
Oðuzlar Proje Döngü Yönetimi(PCM) eðitiminin açýlýþýna
Oðuzlar Kaymakamý Ömer Faruk Yýlmaz, Ýl Sosyal Etüt ve
Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi
Sorumlusu Sibel Meroðlu, Sosyal Projeler uzmaný Mehmed Çakýþ, proje eðiticileri ve kursiyerler katýldý.
Ýlçe Kaymakamý Ömer Faruk Yýlmaz açýlýþta yaptýðý konuþmada, proje yazma ve uygulama kapasitesinin geliþtirilmesi ve mevcut hibelerden ilçenin daha fazla pay almasýnýn önemli olduðunu belirtti ve bu yönü ile ilçede yapýlan PCM Eðitiminin öneminden bahsetti.
Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ise ise Ýl
Müdürlüðü olarak 10. eðitim programýný Oðuzlar ilçesinde yaptýklarýný, proje eðitimleri ile ilçelerin proje yazma
kapasitelerini arttýrmayý hedeflediklerini söyledi.
"Proje Döngü Yönetimi" (PCM) eðitiminde eðitici olarak HEM Müdürü Mustafa Çýnar ile Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü'nde Sosyal Proje Uzmaný Mehmed Çakýþ
görev aldý.
yiz"dedi.
Baþkan Akar Çorum'a yeni ve modern kan
toplama aracý göndereceklerinin müjdesini vererek, "Çorum Kýzýlay Þube Baþkaný Vedat Canbolat
ile görüþmemiz doðrultusunda buraya modern bir
kan toplama aracý ihtiyacý olduðunu belirledik. En
kýsa sürede bu aracý Çorum'a göndereceðiz. Türk
Kýzýlayý ülke olarak hedeflenenden çok daha üstünde kan topluyor bu illerden biriside Çorumdur
bunun gururunu ve mutluluðunu yaþýyorum" þeklinde konuþtu.
Akar, Ramazan ayýnda toplanan kan miktarlarýnda büyük bir düþüþ yaþandýðýnýn altýný çizerek,
"Ramazan ayýnda toplanan kan miktarlarýnda büyük bir düþüþ yaþýyor. Ýnsanlar ramazan ayýnda da
kan verebilirler. Kan her zaman her an lazým olabilecek bir þey. Ýnsanýn insana yaptýðý en büyük
iyiliklerden birisidir kan vermek. Kan toplama
araçlarýmýz iftardan sonra hizmet edeceklerdir kan
vermenin oruç tutmaya hiçbir engeli yoktur þeklinde konuþtu
Çorum Kýzýlay Þube Baþkaný Vedat Canbolat
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek
yeni kan toplama aracý için Türk Kýzýlayý Genel
Baþkaný Ahmet Lütfi Akar'a teþekkür etti.
Kubilay Kaan YÜCEL
"Geliþmiþ ülkeler hedeflerini belirlerken
bilimi önemli bir yere koyarlar"
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
6
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
TEK
YILDIZ
30 MAYIS 2014 CUMA
HABER
"Necip Fazýl'ýn, mücadele yöntemi
ve yol göstericiliði örnek olmuþtur"
Necip Fazýl Kýsakürek ölümünün 31.
doðumunun 110. yýldönümünde Türkiye
Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin organize ettiði bir programla anýldý.
Programýn açýþ konuþmasýný yapan
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili, Necip
Fazýl'ýn Türk düþünce ve þiir alanýnda çok
önemli bir þahsiyet olduðunu yaþadýðý zamana damga vurduðu gibi hâlâ üstadý takip edenlerin bulunduðunu ifade ederek
üstadý anlamanýn çok önemli olduðunu
vurguladý. Osmancýk eski Belediye Baþ-
kaný ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði
Osmancýk Þubesi Baþkan Yardýmcýsý
Avukat Bekir Yazýcý da, Necip Fazýl'ýn hayatý ve edebi þahsiyeti hakkýnda þiirleriyle
birlikte çok güzel bir sunum yaptý.
Yazýcý, "Üstad Necip Fazýl, mücadele
yöntemi ve yol göstericiliði ile örnek olmuþ bir deðerimizdir. Bugün Anadolu'da
aydýn, bürokrat, siyasetçi, sanat ve edebiyat sevdalýsý önemli bir kitle varsa bunda
üstadýn büyük emeði vardýr. Þu anda ülkemizi yöneten bakanlarýmýz, baþbakanýmýz ve cumhurbaþkanýmýzda üstadýn
rahle-i tedrisatýndan geçmiþ deðerlerimizdir. Bizler de bu akþam burada toplanarak onun aziz hatýrasýna karþý olan saygýmýzý bir nebze olsun ifade etmek istiyoruz. Bu insanlar 80 yýllýk ömürlerini milletinin uðrunda her türlü çileye raðmen feda ettiler, bizler þu sýcak ortamlarda, þu
güzel salonlarda onlar için yýlda bir-iki
saatimizi versek çok mu?" dedi.
Eðitim-Bir-Sen- Memur-Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkan
Yardýmcýsý Mahmut Tökel de, "Bütün bir
ömrünü milletinin istiklal ve istikbalinin
yücelmesine adayan ve bu uðurda çekmediði çileler kalmayan bir büyük insaný
anlamak bizler için çok önemlidir. Eðer
unutursak bizler de unutuluþa mahkûm
olacaðýz. Necip Fazýl, ömrünü bu millete
adamýþ ne ilk kiþiydi ne de son kiþi; onlar
bir meþ'ale gibidirler, hiç kimse, hiçbir
þey, hele hele de sahtekâr, menfaat-perest, millet düþmaný mütekebbirlerin soluk nefesleri bu meþaleleri asla söndüremez" þeklinde kaydetti.
Kubilay Kaan YÜCEL
7
T.C. SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü
SAYI : 66383315/VIII-ÝCRA- 2014/22
KONU : Menkul Mal Satýþ Ýlaný
6183 sayýlý A.A.T.U.H.Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlardan hacizli olan aþaðýda cins,
miktar ve muhammen deðeri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci açýk arttýrmasý 10.06.2014 günü saat 10:05 da Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünde 5.kat
satýþ salonunu ÇORUM adresinde yapýlacak ve muhammen bedelinin % 75'i artý (+) masraflarý geçmesi þartý ile en çok artýrana satýlacak, istekli bulunmadýðý takdirde 12.06.2014 günü ayný yer ve saatte ikinci arttýrma yapýlarak ve bu kez hacizli menkul mal muhammen bedelin %40 artý (+)masraflarý geçmesi þartýyla en çok artýrana satýlacaktýr.
a) Satýþa iþtirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5 sý oranýnda teminat alýnacaktýr.
b) Satýþ giderleri, masraflar, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi, alýcýya aittir.
c) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn
tüzel kiþilik adýna olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
d) Satýþa çýkartýlan menkul mallarý AKÇANLAR OTOPARKI SUNGURLU adresinde görülebilir.
e) Aracýn ruhsatý ve anahtarý Müdürlüðümüzde mevcut deðildir.
f) Ýþbu ilan adresi bulunmayan ilgililer ile adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere de teblið yerine kaim olacaðý ilan ve teblið olunur.
Ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý,
satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masraflarýn ödenmesi þartý ile þartnamenin bir
örneðinin isteyene gönderileceði ilan olunur.
SIRA TÜRÜ
ÖZELLÝKLERÝ
MÝKTARI BÝRÝM DEÐERÝ TOPLAM DEÐERÝ
1 RENAULT 2010 MODEL FLUENCE 1.5 DCI 1
30.000,00
30,000,00
Basýn: 576 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
"Fatih Mescidi apartman
sýðýnaðýndan kurtarýlmalý"
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz,
teþkilat üyeleri Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn'ý ziyaret etti. Mehmet Aydýn'ý muhtar seçilmesinden
dolayý tebrik eden Orhan Sakýnmaz,"Halihazýr Çorum imar
paftasýnda karakeçili mahallesi ada 1794 parsel 17 deki 1526 m2
lik cami olarak iþaretlenmiþ arsanýn sorunlarýný sayýn muhtarýmýz Mehmet Aydýn tarafýmýza iletmiþ olup bu arsanýn þuul ve
tevhidinin yapýlarak, Çorumumuzun kýymetli iþ adamlarýmýz ve
belediye tarafýndan bir vakýf kurularak cami, kütüphane ve aþevi þeklinde bir külliye yapýlmasýný arzu etmektedirler o mevkiyi
göz önüne alacak olursak çok isabetli bir karar olacaðý aþikardýr
ayrýca karakeçili mahallesi sakinlerini de apartman sýðýnaðýnda
(Fatih Mescidi) ibadet etmekten kurtarýrýz kanaatindeyiz" dedi.
Karakeçili Mahallesi Muhtarýmýz Mehmet Aydýn ise bu cami
ve külliye üzerinde yoðun çalýþmalarda bulunduðunu bu konu
üzerinde hassasiyetle durulmasý gerektiðini ve kendilerine yardýmcý olmalarýný, kamuoyundan da destek beklediðini bildirdi.
Bahadýr YÜCEL
"Saðlýk çalýþanlarýnýn
mesleklerini sürdürmeleri
zorlaþýyor"
Çorum Aile Hekimleri Derneði
Baþkaný Dr.Ali Yýlmaz, "Ülkemiz, iþ
güvencesi olmadan, güvenliksiz ortamlarda, örgütsüz ve ucuz iþgücü
olarak çalýþtýrýlan taþeron iþçilerin,
iþ cinayetlerinde her gün birer birer
yaþamýný yitirdiði bir ülke haline
geldi" dedi.
"Son olarak Soma'da benzer taþeronlaþtýrma politikalarýnýn sonucunda yaþamýný yitiren 301 maden
iþçisinin ölümü yüreklerimizde
unutulmaz bir acý býraktý" diyen
Yýlmaz, "Acillerdeki çalýþma ortamýnýn da kapasitesinin üstünde,
güvenliksiz ve uzun süreli çalýþma
bakýmýndan madenlerdeki çalýþma
koþullarýndan bir farký olmadýðýný
kamuoyuyla paylaþmak istiyoruz.
Bu çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðý nedeniyle saðlýk çalýþanlarý hastalarýna nitelikli saðlýk hizmeti sunamamaktadýr. Bu durum saðlýk çalýþanlarýný mutsuz etmekte, tükenmiþliðe yol açmakta ve mesleklerini sürdürmelerini zorlaþtýrmaktadýr" ifadelerini kullandý.
Yýlmaz açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý:
"Saðlýk çalýþanlarýnýn da iþ cinayetlerinden payýna düþeni aldýðýna
üzülerek tanýk olmaktayýz. Geçtiðimiz hafta Erzurum Yakutiye Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesinde taþeron
iþçi olarak çalýþan laboratuar teknisyeni Recep Tepe arkadaþýmýz laboratuardaki görevi sýrasýnda kendisine bulaþan Kýrým Kongo Kanamalý
Ateþi virüsüne baðlý enfeksiyon nedeniyle yaþamýný yitirmiþtir. Soma'daki maden iþçilerinin ölümü
gibi bu saðlýkçý arkadaþýmýzýn ölümü de bir iþ cinayetidir ve güvenliksiz çalýþma ortamýnýn ürünüdür.Aile Hekimliðine geçiþle birlikte yýllarca Hastane acillerinde çalýþarak
tecrübe kazanmýþ pratisyen hekimlerin Aile Hekimliðini tercih etmesi
ile birlikte acil servislerde hekim
açýðý baþ göstermiþ ve bu birimlerde
çalýþan hekim sayýlarý neredeyse
yarýya düþmüþtür. Bu sayýnýn yetersizliðine karþýn kýþkýrtýlmýþ saðlýk
hizmeti talebinin ürünü olarak 76
milyon insanýn yaþadýðý Türkiye'de
acil baþvuru sayýsý 90 milyona ulaþmýþtýr. Nüfusu bu denli aþan acil
servis baþvurusuna baþka bir ülkede
rastlanmamaktadýr. Bu talebi karþýlamaya zorlanan Acil servis çalýþanlarýnýn maðduriyeti büyüktür. Bu
abartýlý baþvurularýn sonucunda acil
servisler saðlýkçýlara yönelik þiddet
olaylarýnýn en sýk yaþandýðý birimler
haline gelmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý'nýn resmi açýklamalarýna göre
acil servislere yapýlan hasta baþvurularýnýn %70'i acil olmayan vakalardan oluþmaktadýr. Acil servislerde çalýþan hekim sayýsýný arttýramayan iktidar acil nöbetlerini uzman
hekimlere tutturarak olayý çözmeye
çalýþmýþ, buna raðmen talep karþýlanamayýnca çýkarýlan kanun ve genelgeler ile Aile Hekimleri de acil
servislerde çalýþmaya zorlanmýþtýr.Oysa taþýma suyla deðirmen
dönmez. Acil servislerde yaþanan
sýkýntýnýn sorumlusu ne acil servis
hekimleri ne uzman hekimler ne de
aile hekimleridir."
Haber Servisi
Baðcý'dan Eczacý
Odasýna kutlama
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý,
Baðcý, Çorum Eczacý Odasýný ziyaret ederek
Oda Baþkaný Süleyman Koca ile yönetim
kurulu üyelerini tebrik etti.
AK Parti ile Eczacý Odasý yöneticilerinin de
yer aldýðý ziyarette Eczacý Odasý Baþkaný
Süleyman Koca Milletvekili Baðcý'ya teþekkür
etti.
Kubilay Kaan YÜCEL
EML ailesinden yaþlýlara jest
Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi öðretmen ve aile eðitimine katýlan velilerden oluþan grup
Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehablitasyon Merkezini ziyaret
etti.
Öðretmen ve veliler burada
kalan büyüklerin ellerini öptüler,
onlarla sohbet ettiler, sorunlarýný
paylaþýp, beklentilerini dinlediler. Ziyaret sýrasýnda zaman zaman duygusal anlar da yaþandý.
Ziyarete gelen öðretmen ve
veliler evlerinde hazýrladýklarý
ikramlarý yaþlýlara ikram ettiler.
Uður ÇINAR
Emeklilerden
Tarancý'ya hayýrlý olsun
Türkiye Emekliler Derneði Çorum
Þube Baþkaný Ýl Emiyet Müdürlüðüne
atanan Salih Erkan Tarancý'ya hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.
Emekliler Derneði Çorum Þube
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Emniyet Müdürü
Tarancý'yý yeni görevinden dolayý tebrik ederek çalýþmalarda baþarýlar diledi.
Tarancý ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Emekliler
Derneði yönetimine teþekkür etti.
Bahadýr YÜCEL
"AYM'ye Bireysel Baþvuru"
semineri yapýlacak
Çorum Barosu, Yozgat Barosu, Kýrýkkale Barosu ve TBB tarafýndan Çorum'da "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru" konulu seminer düzenlenecek.Yarýn saat 10.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda TBB Eðitim Merkezi
Yürütme Kurulu üyesi Av. Ayhan Candan'ýn sorumluluðunu yapacaðý seminere konuþmacý olarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden
Yrd.Doç.Dr.Ali Ersoy Kontacý konuþmacý olarak katýlacak. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
Motor
Dünyanýn en ünlü kalp doktoru
De Bakey'ýn arabasý bozulmuþ,
arabasýný tamire götürmüþ. Tamirci
arabasýnýn kaputunu açmýþ ve De
Bakey'e dönerek:
- "Size birþey soracaðým
neredeyse ben ve siz ayný iþleri
yapýyoruz. Mesela ben þimdi itina
ile kaputu açacaðým bir bakýþta
problemin nerde olduðunu anlayacaðým, kapakçýklarý temizleyeceðim,
YAÞAM
30 MAYIS 2014 CUMA
gerekirse kablolarý, motor yaðýný
deðiþtireceðim, hatta çok gerekli ise
motoru çýkarýp yerine yenisini takacaðým!!. Söylesenize nasýl oluyorda
siz milyon dolarlar kazanýyorsunuz
ama ben meteliðe kurþun atýyorum?"Bunun üzerine De Bakey
tamircinin kulaðýna eðilmiþ ve þöyle
demiþ:
- "BUNLARIN HEPSÝNÝ
MOTOR ÇALIÞIYORKEN YAPMAYI DENESENÝZE!!!"
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
8
Duygusal sermayenizi
Evlilik öncesinde tüketmeyin!
Söz ve niþanlýlýk süreci, yeni kurulacak
yuvalar için güzel bir baþlangýç. Ancak daha
yolun baþýnda kýyýlan dinî nikâh akdi ve
gereksiz yere uzatýlan tanýþma süreci,
yuvanýn huzurunu bozabiliyor. Zira evlilik
öncesi tüketilen duygusal sermaye de ömür
boyu sürecek aile hayatýný yavan býrakýyor.
Bahar ve yaz aylarý, birçok kiþi için evlilik
mevsimi demek. Hem havalarýn güneþli
olmasý hem de tatil sebebiyle düðün
merasimleri bu dönemde artýþ gösteriyor.
Sözlü ya da niþanlý çiftleri, yuva kuracak
olmanýn heyecaný sarmýþ durumda.
Kimisine göre çarçabuk geçen söz dönemi,
kimisine göre “Ne zaman geçecek bu günler ve biz evleneceðiz” sabýrsýzlýðý içinde
uzayýp gidiyor. Uzmanlar, söz dönemi 2,
niþanlýlýk dönemi 3 ay olmak üzere toplamda en fazla 5-6 ay içinde yuva kurmayý
öneriyor. Zira uzayan evlilik öncesi dönem,
insanlarýn sabrýný zorlayarak evlilik içinde
tatmin edilmesi gereken duygularýn
tüketilmesine yol açýyor.Çiftlerin birbirini
tanýma ve evlilik süreci olan niþanlýlýðýn
uzatýlmasý durumunda duygusal sermayenin tüketildiðini aktaran sosyolog Yrd.
Doç. Mehmet Ali Balkanlýoðlu, gençlerin
bu dönemde bazen çok yakýn iliþki kurup,
evli çiftler gibi birçok duyguyu deneyimlemek istediklerini söylüyor. Balkanlýoðlu,
gün içinde çok fazla telefon veya internetten yapýlan görüntülü görüþmelerin, sýk sýk
buluþup bir yerlere gitmenin, her aný
fotoðraflayýp sosyal medya üzerinden paylaþmanýn evlilik öncesi duygusal sermayeyi
azalttýðýný vurguluyor. “Çiftler evlenip de
ayný evde yaþamaya baþlayýnca birbirleri
için büyü bozulmuþ, birer kül kedisine
dönüþmüþ, sevginin doðasýndaki heyecaný
yitirmiþ olabiliyorlar.” diyen sosyolog, bu
durumun evliliðin kalitesinde ciddi manada
bir düþüþe yol açtýðýný kaydediyor. Eski
evliliklerde duygusal sermayenin daha iyi
korunduðunu ve bunun evlilikte mutluluða
olumlu yansýdýðýný söyleyen Balkanlýoðlu,
deðiþen dünya koþullarýnda iliþkilerin de
lakayt bir hal aldýðýný ifade ediyor.
Uzman aile terapisti Nazlý Özburun ise
söz veya niþan döneminde kýyýlan dini
nikâha dikkat çekiyor. Bu nikâhýn
gençlerde “Ne de olsa birbirimize helaliz.”
anlayýþýyla birçok hataya kapý araladýðýný
belirten Özburun, bu dönemin insanlar için
birbirlerini tanýma ve iliþkilerini test etme
süreci olduðunu, asla evlenmiþ hükmünde
olmadýðýný vurguluyor. Bu anlamda evlilik
öncesi dini nikâhý sakýncalý bulduðunu
aktaran uzman, “Söz ve niþan sürecinde
çiftler kendilerini ve niyetlerini, iliþkilerinin
kalitesini sorgulamalý.” diyor. Toplumda 56 yýl niþanlý kalmýþ çiftlerin olduðunu
belirten Özburun, “Sonra bu gençler
ayrýldýðýnda týpký evli çiftlerin yaþamý gibi
bir dizi deneyimi geride býrakýyorlar. Bu
durum da onlarda ciddi anlamda olumsuz
etkilere yol açýyor. Çoðu insanda söz ya da
niþaný bozulan genç kýzlara karþý hatalý bir
bakýþ açýsý var. Bu dönem ayný zamanda
ailelerin tanýþmasý açýsýndan da kritik bir
öneme sahip.” ifadelerini kullanýyor. Nazlý
Özburun, þu tavsiyelerde bulunuyor:
“Mümkünse önce ev içinde deðil, dýþarýda
bir kafede ailelerin birlikte çay içmesi
uygun olur. Ýlk karþýlaþmanýn belli bir
resmiyetin olduðu ev dýþý bir ortamda
gerçekleþmesinin avantajlarý var. Kimi
zaman sadece aile için deðil, gelin ve damat
adayý için de sürpriz bir karþýlaþma olan aile
buluþmalarýnda taraflarýn birbirlerinden
herhangi bir durumu gizlemeden, açýkça
kendilerini tanýtmalarý gerekiyor. Daha
sonra öðrenilen hayati bilgiler taraflarýn
birbirine olan güvenini zedeliyor.”
(CÝHAN)
Dünya Saðlýk Örgütü: Alkol
Baðýmlýlýðý AIDS’ten daha ölümcül
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Dünya Saðlýk Örgütü’nün (WHO) son
raporuna göre dünya genelinde son bir yýlda
alkol tüketimine baðlý ölümler 3,3 milyon
kiþiye ulaþtý.Bu rakamýn bir yýl içinde
AIDS’ten hayatýný kaybedenlerden daha
fazla olduðu belirtildi. Buna göre dünyada
son bir yýl içerisinde vefat eden her 20 insandan biri, alkole baðlý hastalýklardan hayatýný
kaybediyor. Raporda ayrýca 200’den fazla
hastalýðýn alkol tüketimi ile baðlantýlý olduðu
belirtilirken, 2005 yýlýnda dünya genelinde
2,5 milyon olan ölüm rakamýnýn yükselmesi,
devlet yetkililerinin konu hakkýndaki eylemsizliðine baðlandý. WHO’nun 2012 yýlýna ait
verilerinde, dünya genelinde kiþi baþýna yýlda
6,2 litre alkollü içecek tüketiliyor. Bu içeceklerin yüzde 34’ünü bira, yüzde 8’ini þarap
oluþtururken, geri kalan kýsmýný yüksek
oranda
alkol
içeren
içkiler
alýyor.
Toplumlarýn alkol tüketiminde en ön sýrada
yýllýk kiþi baþý 16,5 litre ile Çek vatandaþlarý
gelirken, Ruslar 15,7 litre, Portekizler 14,6
litre ve Fransýzlar 13,7 litre alkollü içecek kullanýyorlar. WHO raporunda Türkiye’de kiþi
baþýna yýllýk alkol tüketimi 3,4 litre olarak yer
alýyor. Raporda ayrýca dünya nüfusunun
yüzde 48’inin hayatýnda hiç alkolle tanýþmadýðý belirtiliyor.(CÝHAN)
Ahmet Kaya 1957 yýlýnda
Malatya'ya göç etmiþ olan bir ailenin
beþinci çocuðu olarak doðdu.[2]
Babasý Sümerbank mensucat fabrikasýnda çalýþan bir iþçiydi. Ýlkokulu
Malatya'da okudu. Müzikle altý yaþýnda babasýnýn hediye ettiði baðlama ile
tanýþtý. Okuldan geri kalan zamanlarýnda plak ve kaset satan bir
dükkânda çalýþmaya baþladý. Ailesinin
geçim sýkýntýsý çekmesi nedeniyle
1972'de Ýstanbul Kocamustafapaþa'ya
göç ettiler ve okulu býrakmak zorunda
kaldý. Ýþportacýlýk ve çeþitli iþyerlerinde çýraklýk yaptý. Bu dönemde
küçük bir yerleþim yerinden büyük bir
þehre taþýnmanýn ve alýþmanýn sýkýntýlarýný yaþadý. Bu sýkýntýlarýný bir
belgeselde þöyle dile getirdi:« Onlarla
konuþmuyordum; çünkü onlarla
konuþamýyordum. Giyimleri baþkaydý,
konuþmalarý baþkaydý. Onlar gibi
konuþmaya çalýþýyordum. Mesela
terziye gidip onlar gibi pantolon dik-
tirmeye filan baþlamýþtým. Terzinin
yaptýrdýðý pantolonlarýn üzerime
uymadýðýný görüyordum. Onlara
yakýþýyordu bana yakýþmýyordu. Bir
kýz vardý bizim okulda; herkesin bir
aþký vardýr, çocukluk aþký. Bir gün gittim dedim ki: 'Biraz seninle konuþak
beþ dakika, kaçýyorsun hep...' Bana
dedi ki: 'Rica ederim.' Öyle bir aðrýma
gitti ki: 'Ben de sana rica ederim,'
dedim.. Ben o zaman anlamýný bilmiyordum, yani onu bir küfür
zannettim.Ýþsizlik sebebiyle ekonomik
zorluklar çeker. Bu sýrada eþi kendisinden ayrýlýr. Bu ekonomik sorunlarýndan kurtulmak umuduyla kendi
deyimiyle "sistemin tersine hareket"
ederek hapse girmeye çalýþýr.
Nihayetinde uzun uðraþýlar sonucu
çýkardýðý Aðlama Bebeðim albümünü
1985 yýlýnda yayýmlar. Ýstanbul Þan
Tiyatrosu'nda küçük bir konser verir.
Yayýmlandýðý yýl albüm toplatýlýr fakat
daha sonra sansürü kaldýrýlýr.
(Goethe)
Böyle Bitmesin
Türkiye’de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu
boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa
direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu
artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý
bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen
þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý.
Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi
onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý.
Oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz
Kuvancý, Tomris Ýncer
Yönetmen : Emre Kabakuþak
21:45
Yarýþma
Güldür Güldür
Okulun en yaramaz öðrencisi Bilal, disiplin kuruluna
gider. Bilal disiplin cezasý almaktan kurtulabilecek
mi? Bilal'i okuldan atmaya kararlý olan müdür
Þevket, amacýna ulaþabilecek mi? Ebru Þallý'nýn
sahnede ne iþi var? Köy düðününde oðullarýna kýz
bakan Fikri ve Mehtap, istedikleri kýzý bulabilecek
mi? Halaydaki kýzlarýn tek tek ortadan kaybolmasý ile
Burcu Aða'nýn bir iliþkisi var mý? Seyyal Taner ile
konunun ne alakasý var? Sabah Sabah Cinayet'te
Yeter Canlý, dertlere derman olmaya geliyor. Yeter
Canlý, kocasý evden kaçan Burcu'nun derdine derman olabilecek mi? Ýbrahim, neden evi terk etti?
22:00
Dizi
Nazým; Calibe, Asude ve Ali Fuat’a olan öfkesi yüzünden etrafýna zarar vermek üzeredir. Güvendiði biriyle
konuþmak isteyen Nazým, ormandaki bir kulübede
yaþayan, gizemli bir yabancýyla buluþur. Hayatýný ve
kararlarýný sorgulayan Nazým, þefkat ve þüphe arasýnda
gidip gelmekte, gerçeklerle yüzleþmektedir. Nazým’ýn
kararlarý tüm konaðý etkiler. Calibe, Nejat’ýn elinden
kayýp gittiðini hissetmektedir. Onu kazanmak için her
þeyi göze alýr. Nejat, Ali Fuat’ýn gayrimeþru bir çocuðu
olduðu gerçeði ile ne yapacaðýný düþünmektedir. Ali
Fuat ise sevdiði kadýna gerçekleri açýklamasý durumunda onu sonsuza dek kaybedeceðini bilmektedir.
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
Malzemeler
karýþtýrýp, etin üzerine sürün.
07.00 Haberleri
1 adet kuzu budu
Etin üzerine býçakla çentikler
10.00 Müge Anlý Ýle
1 tatlý kasýðý biberiye
atýn. Etin bir kenarýna ceviz içini, Tatlý Sert
1 adet soðan
dilimlemiþ havucu koyun. Rulo 13.00 Kýzlar Ve Annleri
1 kahve fincaný mýsýrözü yaðý seklinde sarýn. Ýple her yerinden 15.00 Alemin Kralý
1 çay bardaðý iri
sýkýca baðlayýn.
16.00 Zahide Ýle
çekilmiþ ceviziçi
Hafif yaðlý tencerede 4-5
Yetiþ Hayata
3 adet haþlanmýþ havuç
dakika ön piþirme yapýn. Sürekli 19.00 Atv Ana Haber
Tuz, karabiber
çevirerek ruloyu hafif kýzartýn.
20.00 Dur Durabilirsen
Baðlamak için: Pamuk ipliði Bu arada piþirme sosu için,
22:00 Yasak
Sosu için:
tavaya mýsýrözü yaðýný alýn.
Yerli Dizi
1 kahve fincaný mýsýrözü yaðý Salça, dövülmüþ sarmýsak, 1
3 diþ sarmýsak
kahve fincaný sirke, su, tuz ve
1 çorba kasýðý salça
karabiber ilave edip bir tasým
1 kahve fincaný sirke
kaynatýn.
1 çay bardaðý su
Kuzu rulosunu yaðlanmýþ bir
05:45 Hayat Dersleri
Yeteri kadar tuz, karabiber
fýrýn kabýna alýn. Hazýrladýðýnýz
06:30 Haber
Yemeðin Tarifi
sosu üzerine gezdirin. Kýzgýn
08:00 Yasemince
Kuzu budunu kemiðinden
fýrýnda yaklaþýk 90 dakika tutun. 09:45 Dr. Feridun
sýyýrýp, bütün olarak açýn.
Et piþerken kurumamasý için
Kunak Show
Soðaný rendeleyin. Tuz, karasosundan kaþýkla alýp üzerine
12:00 Zor Sevda
biber, 1 tatlý kasýðý biberiye ve 1 gezdirin. Dilimleyerek servis
14:00 Uður Arslan’la
kahve fincaný mýsýrözü yaðý
yapýn.
Umut Var
Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür.
Dizi
Yasak
BÝBERÝYELÝ KUZU
BUDU SARMASI
Ahmet Kaya
19:55
17:45 Ana Haber
18:45 Yetimin Duasý
19:40 Scooby Doo
21:00 Haber Saati
22:20 Düttürü Dünya
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
18:30 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Karlar Kraliçesi
21:45 Güldür Güldür
23.30 Makina Kafa
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
22:45 Altýncý His
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Yalan Dünya
23:15 Beyaz Show
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Kung-Fu Futbolu
23:00 Piton
TEK
YILDIZ
"Rabbimiz! Biz, `Rabbinize iman edin' diye imana
çaðýran bir davetçi iþittik, hemen iman ettik.
Rabbimiz! Günahlarýmýzý baðýþla. Kötülüklerimizi
ört. Canýmýzý iyilerle beraber al." Âl-i imrân, 3/193
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
DELÂLET
'Delâlet', yolunu bilmeyen ve þüphe
edip soran kimseye yol göstermek,
rehberlik yapmak, insaný hayýrlý iþlere
yönlendirmek demektir.
'Delâlet' eden, yol gösteren kiþiye
veya bir davayý kanýtlamaya yarayan
þeylere 'Delil' denilir.
Delâlet, Kur'an'da kök ve türevleri
ile sekiz yerde geçmekte olup bunlarýn
hepsinde lügat anlamýnda kullanýlmýþtýr. (1)
Yol göstericisi, rehberi veya kýlavuzu olmadan bilmediði bir yere gitmek
üzere yola çýkan kiþi varacaðý noktaya
ulaþýncaya kadar yolculukta zorluklar
çeker. Hatta o bir takým tehlikelerle de
karþýlaþabilir.
Ahlâk bilginleri, delil (kýlavuz) ve
'mürþid' seçiminde dikkatli olmayý
tavsiye etmekte ve genel durumu, itikadý, yaþayýþý, akýl ve Allah (c.c.)'ýn
emirleri doðrultusunda tartýlmayan ve
denenmeyen kiþinin yol göstericiliðine
baðlanmak doðru deðildir, demektedirler. Eðer kiþinin sözleri, davranýþlarý
ve çevresindekilerin tavýrlarý dini esaslara uymuyorsa, bu kimselerin yakýnýna bile uðramamak gerekir.
Çünkü Allah (c.c.)'ýn emir ve yasaklar topluluðu olan dini esaslarla çeliþen
söz ve fiiller bidat'týr ve nefsanidir.
Nefsanî olan söz ise yararsýz isteklere
uygundur ve dolayýsýyla da þeytanidir.
(1) Þamil Ýslâm Ansiklopedisi.
ESMAÜL HÜSNA
EL-HAK
"Varlýðýnda hiç þüphe duyulmadan kabul edilen. Gerçek olan" anlamýna gelen
"el-Hak" ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de
on defa tekrarlanmýþtýr. (Kehf 44, Taha
114, Hac 6, 62, Lokman 30, Nur 25,
Zuhruf 86, Hadid 16, Mümtehine 1)
Ayrýca Hak kelimesi Kur'an'ýn adý olarak
doðru, adalet, hak, hisse, gerçek anlamlarýnda Kur'an-ý Kerim'de 218 defa tekrarlanmýþtýr.
Elimizle tuttuðumuz, gözümüzle gördüðümüz bu varlýk aleminde her an deðiþiklikler oluyor. Dünya dönüyor, güneþ
dönüyor, yýldýzlar dönüyor. Ýnsanlar
ölüyor, aðaçlar kuruyor.
Bütün bunlarý evirip çeviren biri var ki O
doðmaz, ölmez, ihtiyarlamaz, hastalanmaz, uyumaz, uyuklamaz. O, olduðu gibi gerçek var edicidir. "Bilirler ki þüphesiz Allah apaçýk Hakkýn ta kendisidir"
(Nur 25)
Hak, Allah olunca onun sözü de en doðru olur. "Doðruyu ben söylerim" (Sad
84) buyurur.
Cenabý Hakk'ýn yarattýðý kullarda hakký=doðruyu söyleyebilir. Ancak insanlarýn söylediklerinde yanýlma ihtimali vardýr. Devletler, sistemler, akýmlar, partiler
ve "benim dediðim doðru" deyip kabul
ettirmek için bazen elin parmak çokluðuna, bazen elin yumruk gücüne baþ vuranlar söylediðinin doðruluðunda þüphe
duyanlardýr.
Biz, Allah'ýn kelamý Kur'an'da olan bir
söz üzerine söz söylemeyiz, söyleyeni de
dinlemeyiz.
Sözlerimizin doðruluðunu parmak veya
yumrukla test etmeyiz. Sözümüz, Allah'ýn kitabýna, Rasulünün sünnetine
ters düþmüyorsa doðru kabul ederiz.
Cenabý Hakka hakkýyla kul olmaya çalýþýrýz. (Hac 74) Onun sözünü hakkýyla,harflerin çýkýþýna dikkat ederek, manasýný anlayarak, anladýðýný
uygulayarak- okumaya
çalýþýrýz.
(Bakara 121)
Cenabý Hakka
iman ettiðimizden
insanlar arasýnda
hakla, adaletle hükmederiz. (Sad 26)
Hak sahiplerinin hakkýný zamanýnda veririz. (En'am 141)
Hakka karþý gelenlere, haklarý
çiðneyenlere, haksýzlýk yapanlara karþý hak sözü
söylemek, hak sahibine hakkýný
vermek ve haksýzýn hakkýndan gelmek için
hakkýyla
cihad
ederiz. (Hac 78)
30 MAYIS 2014 CUMA
HABER
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
9
"Allah'ým! Bütün iþlerimin sonucunu güzel eyle, beni
dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabýndan koru." (Ýbn
Hýbban, Ed'ýye, No: 949; el-Heysemi, Ed'ýye, 33, No:
17390; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/181)
Ey Rabbim! Ayaklarýmýn kaymasýna, kalbimin kararmasýna, düþüncelerimin
bulanmasýna karþý Senin inayet ve sýyanetini dileniyorum.
SAHABE HAYATI
CEHENNEME YUVARLANAN TAÞLAR
HZ. SELEME ÝBNÝ EVKA (r.anh)
FETHULLAH GÜLEN
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
sellem), ashabýyla (radiyallâhu anhum) oturup sohbet ettikleri esnada
büyük bir gürültü duyulur. Bunun
üzerine Allah Resulü, "Bu, yetmiþ
seneden beri yuvarlanan bir taþtý.
Þimdi cehennemin dibine düþtü. Bu
ses onun sesidir." buyurur. Kýsa bir
zaman sonra içeriye bir kiþi gelir ve
"Yâ Resûlallah! Yetmiþ yaþýndaki
meþhur münafýk öldü." der. (Müslim)
Bu hâdise, farklý bir buudda cereyan ettiði için biz, dünyadaki sesleri
duyduðumuz gibi o sesi duymamýz
mümkün deðildir. Aslýnda bu olay,
bizim duyabileceðimiz ve görebileceðimiz bir âlemin dýþýna yani misal
âlemine ait bir olaydýr. Bir insanýn
yetmiþ yaþýna gelene kadar bir hayat
yaþamasý, sonra bu yetmiþ yaþýna
kadar yaþadýðý hayatýn misal âlemine
deðiþik þekilde aksetmesi, orada belli
renkler ve çizgiler býrakmasý, belli
görünüm arz etmesi, hatta belli sesler ihtiva etmesi, ancak o çizgide yaþamakla muttali olunabilecek bir husustur. Ancak Allah Resulü'ne has
bazý haller vardýr ki, bunlar, bazen
mucize, bazen irhâsât, bazen de daha farklý olarak Cenab-ý Hakk'ýn ikramlarý þeklinde meydana gelebilir. Efendimiz, bütün bu âlemleri birden yaþayabilir, bütün âlemlere ait hususiyetleri görebilir, renkleri müþahede edebilir ve
sesleri iþitebilir bir donanýmdaydý.
Esasen Efendimiz'e ait bu meseleyi teyid edici
pek çok vaka vardýr. Bazen bu türlü ses ve görünümler, Ashabýn göz ve kulaðýna aksetmiþse de,
bunlar çok nadirdir. Mesela bunlardan birini Aiþe
validemiz bize þöyle nakletmektedir: Ahzab vakasýný müteakip, sütreyi kaldýrdýðým zaman Allah
Resulü hem konuþuyor, hem de Dýhyetü'l-Kelbi'nin toz ve topraðýný siliyordu. O da muharebeden gelmiþ gibiydi. Dýhye þöyle diyordu: "Ya
Rasûlallah! Silahlarýnýzý çýkarýyor musunuz? Biz
henüz silahlarýmýzý çýkarmadýk." Daha sonra anladýk ki, o þahýs Dýhye deðil, Hz. Cibril imiþ."
Baþka bir defasýnda Efendimiz'in yanýnda yine
Cibril belirir. Bu sefer, Aiþe validemiz Cibril'in sesini duymaz. Ancak Allah Resulü, Cibril'in orada
olduðunu Hz. Aiþe'ye haber verir ve þöyle der: "Ya
Aiþe! Cibril burada ve sana selamý var." Hz. Aiþe
validemiz, Cibril'in kendisine selam göndermesi
karþýsýnda kendinden geçer ve "Ya Rasûlallah!
Maþallah bizim görmediðimiz þeyleri görüyorsun." diyerek hayretini ifade eder.
Bunlarý þunun için arz ettim: Efendimiz, bir beþer olarak bizim içimizde bulunmuþ, bizim tâbi olduðumuz þartlara tâbi olmuþ, fakat ayný zamanda
melekûtî durumu itibarýyla hep bir melek gibi yaþamýþtýr. Ýþte hadiste zikri geçen vaka da bunlardan biridir. Efendimiz bir ses duymuþtur. Bu ses
duyma, bizim duyma buudlarýmýzýn dýþýnda cereyan etmiþtir. Böyle bir ses, misal âleminin penceresi ve menfezi olan rüyalarda duyulabilir belki
ama yakaza halindeyken duyulmaz. Bu sesi Muhammedî atmosfer içinde melekûtîleþmiþ olan sahabe-yi kiram da duymuþlardýr.
Hz. Ömer'in kerameti
1-O öyle bir zattýr ki, kendisinden harikulâde
þeyler meydana geldiði gibi, nurlu yolunda yürüyen kimselere de Cenab-ý Hak lütuflarda bulunabilir.
2-Her devirde insanlar akýl, kalb ve ruhlarýyla
hakikati idrak ettikleri nispette, o hakikate kul ve
köle olmuþlardýr.
3-Bir insan, bütün samimiyetiyle, Cenab-ý
Hakk'ýn dinine yardýma koþuyorsa, Allah da onu
hiçbir zaman hýzlan ve hüsrana maruz býrakmaz.
Meselenin mahiyeti ortaya çýkýnca onun bir
mucize olduðu da anlaþýlacaktý. Hatta deðil peygamber, onun vesâyasý altýnda yetiþmiþ insanlarýn
elinden de bu türlü harikulâde haller hep zuhur
edegelmiþti. Ezcümle, Hz. Ömer (radiyallâhu
anh), çok uzaklarda olan ordu kumandanlarýndan
Hz. Sâriye'ye, onca mesafeye raðmen Medine'de
minberinden o an kimsenin anlayamayacaðý bir
tarzda -tabii ki Cenab-ý Hakk'ýn gayba muttali kýlmasýyla- "Ya Sâriye! el-Cebele el-Cebele" der.
Ashab-ý kiram hayret eder, zira ortada Sâriye,
yoktur. Sâriye on günlük ötede düþman bir ordu
ile savaþmaktadýr. Sonra mesele anlaþýlýr, þöyle ki,
Hz. Sâriye ordusuyla savaþýrken, farkýna varamadýðý þekilde düþman onu arkada kýskaç içine alma
durumundadýr. Hz. Ömer de Hz. Sâriye'nin arkasýndaki daðý iþaret eder ve dakikasýnda o ses, Hz.
Sâriye'nin kulaðýna da ulaþýr. O da bu sesi duyar
ve onun iþaret ettiði daða yönelir..ve böylece düþmanýn planý bozulur. Derken bir þahýs, on gün
sonra savaþ mahallinden gelerek Ýslam ordusunun
zaferini orada bulunan sahabilere haber verir ve
þöyle der: Kumandanýmýz savaþýyordu. Birdenbire
strateji deðiþtirdi. Düþmana deðiþik þekilde hücum etti. Orduyu toparladý ve neden böyle bir þey
yaptýðý kendisine sorulduðunda, "Halifenin sesini
kulaðýmda duydum. Bana, daða doðru çekilmemi
söyledi." der…
Ýþte bu da Allah Resulü'nün ümmetinden zuhuru itibarýyla bir keramettir. Evet, Efendimiz'den
zuhuru itibarýyla o bir mucizedir. Hz. Ebu Bekir,
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (radiyallâhu anhum) gibi kimselerin ve daha sonra onlarýn açtýðý
bu yolda giden baþka salih kimselerin elinden zuhur etmesi açýsýndan da bir keramet ve ikram-ý
Ýlahi'dir ki bu da Nebiler Serveri'nin mucizesi vesayetinde gerçekleþmektedir. Evet, O öyle bir zattýr ki, kendi elinden harikulâde þeyler meydana
geldiði gibi, O'nun nurlu yolunda yürüyen kimselere de Cenab-ý Hak bu kabil lütuflarda bulunabilir. Binaenaleyh, günümüzde bile Cenab-ý
Hakk'ýn lütfuna mazhar olan bir kýsým kimseler,
bazen çok uzaktan gelen sesleri duyabilmiþ, on
günlük ötede cereyan eden hadiseleri Cenab-ý
Hakk'ýn haberdar etmesiyle haber vermiþlerdir.
Bunlar o zatlara bazen keramet þeklinde bazen de
Cenab-ý Hakk'ýn bir ikramý olarak lütfedilmiþ olabilir. Esasen bu da yine Efendimiz'e racidir.
Kul oldum!
Bu meselenin asrýmýza ve bugünün insanýna
bakan yönü de vardýr. Her devirde insanlar akýl,
kalb ve ruhlarýyla hakikati idrak ettikleri nispette,
hakikate kul ve köle olmuþlardýr. Hz. Mevlâna yedi asýr evvel, "Kul oldum, kul oldum" diye haykýrýrken, yani adeta "Kendi iradem, aklým, idrakim,
düþüncelerim ve anlayýþýmdan feragat ettim. Hz.
Muhammed'de fani oldum. Aklýmý ona kurban
ettim." derken hangi heyecan ve inançla coþmuþtu, onu ne tespit, ne ihata ne de idrak etmemiz
mümkün deðildir. Onun o devirde gördüðü bir kýsým hakikatler vardý. O, o hakikatlerin ýþýðý altýnda
kul ve bende olacaðý zata kul ve bende olmuþtu.
Günümüzde de herkesin, kendi çapýnda yine o
zata bende ve kul olmanýn, kendi þahsî arzularýndan feragat etmenin neticesinde, Cenab-ý Hakk'ýn
þekerleme nev'inden, insanlarý kendi yolunda
koþturmak için lütfedeceði þeyler söz konusu olabilir.
Þu bir gerçek ki, hangi devir olursa olsun, bir
insan, bütün hissiyat ve samimiyetiyle, Cenab-ý
Hakk'ýn dinine yardýma koþuyorsa, Allah da onu
hiçbir zaman hýzlan ve hüsrana maruz býrakmaz.
Nitekim "Eðer siz Allah'ýn dinine destek olursanýz, O da size yardým eder." (Muhammed, 47/7)
ayet-i kerimesi de bu hakikati ifade etmektedir.
Siz hiçbir þey olmasanýz da bir müezzin gibi insanlarý Hz. Muhammed camisine ve cemaatine
davet ederken, o camiye gelen kimseleri Allah
sofrasýz ve ziyafetsiz býrakmaz. Sizin hazinenizde
bir þey ve kalbinizde derman olmasa da, bu iþin
gerçek sahibi Hz. Allah, sadýk bendelerine, onlara
teveccüh eden kimselerin yanýnda mahcup düþürmemek için, hazine-i hassasýndan Hz. Mesih'e
inen sofralar gibi hususi sofralar indirebilir. Allah,
kendisine sâdýkâne bende olanlarý hiçbir zaman
hýzlan içinde býrakmamýþ ve býrakmayacaktýr da.
Binaenaleyh ister dün, isterse bugün Allah
kendi kapýsýna teveccüh eden herkese, rahmetinin
enginlikleriyle onlarýn imdatlarýna koþmuþ ve onlarý göz görmedik lütuflarla serfiraz kýlmýþtýr.
Seleme Ýbni Ekva radýyallahu anh sayýlý
arap okçularýndan... Sahabe arasýnda secaat ve
cesareti ile þöhret kazanmýþ bir yiðit... Ok ve
mýzrak atýþýyle, ata biniþiyle usta bir süvari...
Yaya olarak düþmaný takip eden piyadelerin
kahramaný...
O, hicretin 6. senesinden önce islam'la þereflendi. Çoluk çocuðunu Mekke'de býrakýp
Medine'ye hicret etti. Rasulullah sallallahu
aleyhi vesellem'den aldýðý nurla gönlünü yýkadý ve orada hiçbir þirk kalýntýsý býrakmadý. Ýslam'a ihlasla sarýldý. Kahramanlýkda, cömertlikte, hayýr iþlerde yarýþan bir cihad eri oldu.
Seleme (r.a.) Medine'ye geldikten sonra
bütün gazvelere katýldý. Ýlk önce Hudeybiye
gazvesine iþtirak etti. Bu gazvede cesaret ve
secaatiyle kendini gösterdi. Ýslam tarihinde
muhim bir yeri olan Rýdvan bey'ati de bu gazvede gerçekleþti. Seleme (r.a.), burada Efendimize iki defa bey'at etti. Bu tarihi hadise þöyle
oldu:
"Sevgili Peygamberimiz ve ashabý hicretin
altýncý yýlýnda Kabe'yi ziyaret maksadýyla yola
çýkmýþtý. Kureyþ buna engel oldu. Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz onlara, savaþmaya deðil
ziyarete geldiðini Umre yapmak istediklerini
haber vermek üzere Osman Ýbni Affan (r.a.)'i
gönderdi. Kureyþliler Osman (r.a.)'a:"Ýstersen
sen beyti tavaf et fakat hepinizin girmesine yol
yok" dediler. Hz. Osman (r.a.) da: "Rasulullah
(s.a.) tavaf etmedikçe ben tavaf edemem." dedi. Bunun üzerine Osman (r.a.)'ý tutuklayýp
göz hapsine aldýlar. Dönüþü gecikince ashab
telaþa düþtü. Bu arada onun öldürüldüðü haberi yayýldý. Bunun üzerine iki Cihan Güneþi
efendimiz: "O kavimle çarpýþmadan gitmeyiz." buyurdu. Sahabeden ölünceye kadar savaþmak ve kaçmamak üzere bey'at aldý. Ashab
teker teker gelip bey'at ettiler. Seleme (r.a.)
kendi bey'atýný þöyle anlatýyor:"Ben Rasulullah'a aðacýn altýnda bey'at ettim. Ölünceye kadar savaþmak ve kaçmamak üzere. Sonra bir
kenara çekildim seyrediyordum. Bey'at edenler azalýnca Rasul-i Ekrem (s.a.) bana: "Seleme! Sana ne oluyor da bey'at etmiyorsun?"
dedi. Ben de: Ya Rasulallah bey'at ettim, dedim. "Yine bey'at et!" buyurdu. Tekrar koþtum
bey'at ettim."
Muhtelif vesilelerle üç kere bey'at eden Seleme (r.a.) Rasulullah (s.a.) ile birlikte yedi
gazveye katýldý. O, piyadelerin kahramaný idi.
Nerde biri gözetlenecekse onu gözler, nerde
biri takib edilecekse onu takib eder yakalardý.
Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz Hudeybiye dönüþünde konaklarken Seleme'ye gözcülük vazifesi vermiþti.
O, ok ve mýzrak atmakta da ustaydý. Onun
savaþ tekniði bu günkü gerilla savaþlarýndaki
usûle benzerdi. Düþmaný kendisine saldýrdýðýnda onun önünden çekilir, düþman geri çekildiðinde veya dinlenmek üzere durduðunda
süratle ona saldýrýrdý. O, bu usulle Zu Kared
gazvesinde ve bazý seriyyelerde düþman kuvvetlerini tek baþýna püskürtmeyi baþardý.
Onun secaat ve kahramanlýðý Zu Kared gazvesinde daha bariz bir þekilde görüldü. Þöyle ki:
"Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimizin saðmal
ve doðurmalarý yaklaþmýþ yirmi devesi GabeZu Kared mevkiinde otlatýlýyordu. Burasý Gatafan kabilesinin mýntýkasý idi. Seleme (r.a.)sabahlarý erkenden, develerin sütlerini efendimize getirmek üzere atla buraya gelirdi. Birgün
Gabe daðýnýn eteklerine vardýðýnda Abdurrahman Ýbni Avf (r.a.)'ýn kölesi onu gördü ve koþarak yanýna geldi. Çok heyecanlýydý. Kendisi
anlatýyor: Ne oldu sana? dedim. O da:Rasulullah (s.a.)'ýn çobaný Zerr þehid edildi, develeri
de götürüldü! dedi. Kim götürdü diye sordum.
Gatafanoðullarý dedi. Bu hadiseden cok muteessir oldum. Hiç vakit kaybetmeden, derhal
Medine'ye haber ulaþtýrdým. Yardýmcý kuvvet
gönderilmesini istedim. Kendim de tek baþýma
Gatafanoðullarýnýn peþini takib ettim. Süratle
onlara yetiþtim. Hemen yayýma ok yerleþtirip
onlara ok yaðdýrmaya baþladým. Oklarý atarken de: "Ben Ekva'ýn oðluyum! Bugün alçaklarýn öleceði gündür!" diyor onlarý oyalýyordum.
Vallahi onlara, durmadan ok atýyor ve onlarý
öldürüyordum. Bana yönelip de öldürmediðim
hiçbir atlý yoktu.
Dað yolu daraldý.Müþrikler boðazýn dar geçidindeyken ok yetiþmez oldu. Daðýn üzerine
çýktým onlara tekrar atmaya baþladým.Baskýncý
müþrikler güneþ batmadan önce Zu Kared denilen sulu bir vadiye saptýlar. Çok susamýþlardý. Su içmek istediler. Onlarý orada da tedirgin
edip uzaklaþtýrdým. Bu arada Rasulullah
(s.a.)sahabileriyle yetiþti. Onlarla birlikte peþlerini takibe baþladým.Yaya olarak tek baþýma
baskýncýlara o kadar yaklaþmýþtým ki; ashab
ordusunu arkamda göremiyordum. Sabahdan
akþama kadar kaçmaktan yorulan müþrikler
beni arkalarýnda görünce çok þaþýrdýlar. Nihayet develeri býrakarak kaçmak zorunda kaldýlar." Ýþte o gün Rasul-i Ekrem (s.a.) efendimiz
ashabýna: "Süvarilerin en iyisi Ebu Katade, piyadelerin en hayýrlýsý Seleme Ýbni Ekva'dýr"
buyurdu.
Seleme Ýbni Ekva (r.a.) 77 hadis rivayet etti.
Hz. Osman (r.a.)'ýn þehadetinden sonra Rebeze'ye yerleþti. Hicretin 74. yýlýnda Medine'ye
ziyaret için geldiðinde vefat etti ve sevgilisinin
topraðýna defnedildi. Rabbimizden þefaatlerini
niyaz ederiz. Amin.
TEK
YILDIZ
30 MAYIS 2014 CUMA
HABER
10
LPG kullanýmýnda
dünya lideriyiz
BRC Ýç Anadolu ve Karadeniz Bölge
bayi uzmanlarýndan Mehmet Özenç,
LPG sorunlarýnýn eski tip karbüratörlü
araçlarda yaygýn görüldüðünü belirtiyor.
Özenç, bu tip araçlarda tehlikeli durum esasen aracýn periyodik bakýmlarýnýn
yapýlmamasý ile ilgili olduðunu kaydetti.
Özenç, "LPG esasen bir günah keçisi
gibi görülüyor. Basýn tarafýndan da bir
malzeme gibi görülüyor. Örnek veriyorum, benzinli araçta yangýn çýktýðý zaman
çok kimse dikkate almýyor ama LPG'li
araçta bir yangýn çýktýðýnda sanki böyle
bir etkisi oluyor" dedi.
Mehmet Özenç, LPG'nin artýk dünyada resmi bir yakýt türü, dünyada, Avrupa'da hatta Türkiye'de sýfýr kilometre
araçlarda OYEM denilen yani fabrikasyon
dönüþümü yapýlan bir sistem haline geldiðine iþaret ederken, "LPG tüketiminde
Türkiye ilk üçtedir. LPG dönüþümün de
dünyada en fazla Türkiye'de yapýlýyor.
Yýlda 250 bin 300 bin araç dönüþümü yapýlýyor. Bir de basýnda çýkan haberlerin
biz þu an üzülüyoruz. Bir olay olduðu zaman ertesi gün basýn haber yapýyor. Tamam, o araçta LPG sistemi olabilir, ama
bir teknik raporu çýkmadan, bilirkiþi raporu çýkmadan analizi çýkmadan iþi
LPG'ye baðlýyorlar. Buda bizi üzüyor esasýnda, insanlarýn tedirgin olduðu kadar
bir durum yok" ifadelerini kullandý.
LPG kullanýmýnda Avrupa standartlarýnda üretimi yapýlan ürünlerin kullanýldýðýný aktaran Özenç, þöyle konuþtu:
"Ürünler AB standartlarýnda Türkiye'ye geliyor. Ve bu ürünler TSE kontrolünde yapýlýyor. Her yýl TSE elemanlarý
geliyor, iþ yerimizi denetliyorlar. Eksiklikler görürlerse bizi uyarýyorlar. Ve yaptýðýmýz araçlar Makine Mühendisleri Odasý'na gidiyor. Oradan denetimden geçiyor
ve daha sonra, TÜV denetliyor. Oradan
da onay almasý gerekiyor. Yani 3 ayrý yer-
Mehmet Özenç
den denetimden geçiyor. Ve en son onay
veriliyor. Ve bu durum 2 yýlda bir tekrarlanýyor. Yeni nesil sýralý sistemlerde araç
da mekanik güvenlik önlemleri de var,
elektronik güvenlik önlemleri de var.
Ürün üretilirken de bir sürü testlerden
geçiyor zaten mesela araç da kaza gibi
durumlar olduðu zaman tankta bulunan
hem de motor bölümünde bulunan 2 tane güvenlik valfimiz gaz akýþýný kesiyor.
Yani sisteme gaz vermiyor. Bundan dolayý zaten gaz birikmiyor. Yangýn çýkma
düþme ihtimali çok düþük. Depomuz 3
milim AB standartlarýnda üretilen tanklar. Benzin depolarý ise plastik. Benzin sýzýntýsý olabilir. Benzinde borular plastik
bizde ise bakýr borular kullanýlýyor. Güvenlik önlemleri tamamen alýnmýþ durum
oluyor." Özenç, LPG ile ilgili haberlere
de tepkili. Özenç, LPG dönüþümünün
merdiven altý yapýlmadýðý sürece herhangi bir sorun teþkil etmediðini dile getiriyor. LPG dönüþümün ardýndan TSE
standartlarý uygulandýðýnda, sorun yaþanmayacaðýna deðinen Özenç, LPG
kullanýmýnda Avrupa'da araç kullanýcýlarýna teþvik verildiðini ifade ediyor."
Bahadýr YÜCEL
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
MÜSÝAD'da 'Fetih' konferansý
Zekeriya Iþýk
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði (MÜSÝAD) 'Fetih' konulu
konferans düzenledi.
Dernek konferans salonunda
yapýlan programa Hitit Ünversitesi
Öðretim Görevlisi
Zekeriya Iþýk
katýldý.
Zekeriya Iþýk, Osmanlý Devleti ile
ilgili padiþahlarýn yönetim þekli ve
fetih konusu hakkýnda katýlýmcýlara
bilgi verdi. Kubilay Kaan YÜCEL
"Batman'ýn potansiyeline
'hayýr' diyemedim"
Spor Toto 3. Lig ekplerinden Batman Petrolspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Þahan, yaptýðý açýklamada;
"Batman'ýn potansiyeline 'hayýr' diyemedim" dedi.
Þahan; "Ben de bu yörenin insanýyým. Batman'ýn potansiyelini ve güven
veren yönetiminin teklifine 'hayýr' diyemedim. Batman, üst liglerde olmalý"
dedi.
1. Lig ve 2. Liglerde birçok kulüp çalýþtýran Þahan, Batman'ýn kent olarak
çok iyi potansiyele sahip olduðunu belirterek "Petrolspor yönetiminin verdiði
güven ve kentin sahip olduðu potansi-
yel karþýsýnda teklife 'hayýr' diyemedim.
10 bin seyirciye oynayan Petrolspor'un
üst liglere çýkmak için gösterdiði çabayý
biliyorum. Ýki kez 2. Lig kapýsýndan dönüldüðünü gördük. Batmanlýlarýn yýllardýr süren 2. Lig hasretine son vermek
için yönetim, futbolcular ve basýnla birlikte çalýþacaðýz. Transfer komitesiyle
birlikte hafta içinde Ýstanbul'da çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz" dedi.
"TRANSFERLER ÖNEMLÝ"
Transferde dikkatli çalýþacaklarýný da
ifade eden Þahan, þöyle devam etti:
"Birçok kulüpte çalýþtým. Batman Petrolspor'un daha önceki yýllarda nasýl
Gürses Kýlýç:
Gümüþhane'de
önemli iþler
yapmak istiyoruz
Gümüþhanespor ile önceki gün
sözleþme imzalayan teknik direktör
Gürses Kýlýç, yeni takýmýnda önemli iþler yapmak istediklerini söyledi. Kýlýç,
Gümüþhanespor'da çok iyi
bir yönetim ve çalýþma anlayýþý olduðunu belirterek,
"Burayý tercih etmemdeki
en büyük etken genç ve dinamik bir yönetiminin olmasýdýr. Yönetim ve takýmda heyecan var" dedi.
baþarýsýyla ön planda olduðunu biliyorum. Transfer dosyamýzda iyi futbolcular var. Bizim getireceðimiz futbolcular,
gidenlerin iki kat üstünde deðilse transfer yapmamýzýn anlamý olmayacak. Güvendiðimiz sporcularla yola çýkacaðýz.
Sezon baþýnda aile ortamýný kurup, birlik ve beraberlik içerisinde Petrolspor'u
sezonu ilk haftalarýndan itibaren rotasýný belirleyeceðiz."
Kaymak : Batman Çaðdaþ
KALICI ÇALIÞMALAR
Gümüþhanespor'un baþarýsý için ellerinden geleni yapacaklarýný ifade
eden Kýlýç, "Biz Gümüþhanespor için
önemli iþler yapmak istiyoruz.
Günlük deðil, kalýcý çalýþmalar
yapmamýz gerekiyor. Transfer
çalýþmalarýna da baþladýk. Ýyi
transferler yaparak takýmýn çýtasýný üst seviyelere çýkaracaðýz"
diye konuþtu.
Kaynak: Günebakýþ
U11 PLAY-OFF LÝGÝ…
ÇORUM BELEDÝYE: 3
ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: 0
SAHA 1 No'lu Saha.
HAKEM: Furkan Alagöz.
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Orkun, Koray, Mert
Bolat, Mustafa Kaan, Onurcan, Yarkýner, Ýlyas,
Ayberk, Muhammet, Hilmican, Erdi, Bedirhan,
Abdulsamet, Mustafa Göçer, Mert.
ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKSPOR: Yusuf Topal,
Mehmet Ali, Gökhan, Ahmet, Esen, Yusuf Doðan,
Mehmet Sait, Fazlý, Fatih, Ýbrahim.
GOLLER: Dk 4, 13 ve 20 Yarkýner.
ALACA BELEDÝYE: 9
H.E. KÜLTÜRSPOR: 0
SAHA 1 No'lu Saha
HAKEM: Barýþ Karakuþ.
ALACA BELEDÝYESPOR: Mücahit, Gökhan, Emre Ozan, Þevket,
Ömercan, Ahmet, Enes, Yusuf, Yunus, Furkan, Erkan, Ýdris, Osman,
Göktuð, Melih.
H.E.KÜLTÜRSPOR: Ömer, Abdulsamet, Ebubekir, Onurcan, Hanefi,
Utku, Samet, Can, Metehan, Onur,
Bahadýr, Eray, Furkan,
GOLLER: 9, 18 ve 30 Yusuf, Dk. 13,
26 ve 27 Ahmet, Dk. 25 Gökhan,
Dk. 30 Enes Dk. 37 Erkan.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: 2
1907 GENÇLÝK: 1
SAHA 1 No'lu Saha.
HAKEM: Emre Alagöz.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Nusret, Kaðan, Fatih, Ýbrahim, Yunus, Rüzgâr, Soner, Yusuf, Reha, Arda,
Anýl, Samet, Yaðýz, Eren, Irmak.
1907 GENÇLÝKSPOR: Doðukan, Kalender, Fuat,
Furkan, Onur, Ferdi, Semih, Alper, Efe, Aydýncan,
Emin, Enes, Buðrahan, Mustafa, Berkay, Umut.
GOLLER: Dk. 7 Yunus, Dk, 49 Ýbrahim (Gençlerbirliði). Dk. 17 Ferdi (1907 Gençlikspor).
TEK
YILDIZ
30 MAYIS 2014 CUMA
SPOR
Gençlik Kupasý
Spor Lisesi'nde
1.olan Spor lisesi
Gençlik Kupasý Genç Kýzlar Basketbol Turnuvasýnda
þampiyonluðu Spor Lisesi kazandý. Son maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi'ni 87-24 yenen Spor Lisesi kupanýn
sahibi oldu.
Turnuvada tüm maçlarýný kazanan Spor Lisesi son maçýnda Atatürk Anadolu Lisesi karþýsýnda tüm periyotlarda üstün oynayarak ilk yarýsýný 52-18 önde tamamladýðý maçtan 87-24'lik skorla galip ayrýldý ve turnuva sonunda þampiyonluk kupasýný aldý. Atatürk Anadolu Lisesi ise turnuvayý ikinci sýrada tamamladý.
Turnuvada üçüncülüðü son maçýnda Anadolu Lisesi'ni
34-31'lik skorla yenen Ýnönü Lisesi kazanýrken dördüncülüðü ise Anadolu Lisesi aldý.
Son maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren
takýmlara kupalarý verildi.
Spor Lisesi: 87 - Atatürk Anadolu lisesi: 24
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Ezgi Üstünel-Ömer Ali Yýldýz
SPOR LÝSESÝ: Tuðçe-Fatma-Ýpek-Eda-Ezgi-Ceren
ATATÜRK AND LÝSESÝ: Ayça-Edanur-Göksu-AmineBüþra-Yeþim-Þeyma-Selin-Ferdanes
PERÝYODLAR: 22-5, 30-13, 17-4, 18-2
Ýnönü And Lisesi: 34 - Anadolu Lisesi: 31
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Dursun Uðral-Furkan Alagöz
ÝNÖNÜ AND LÝSESÝ: Dilara-Elifsu-Nazlý-Þule-Gülþah-Ezgi-Ayþe-Eda-Buse
ANADOLU LÝSESÝ: Fatmanur-Ebru-Özenç-MineAsel-Ezgi-Þeymanur-Simge-Cansu-Meltem
PERÝYODLAR: 0-8 5-8 15-8 14-7
BÝRAZ DAHA DÝKKAT
Mermer býrakmadýlar
parçaladýlar 7-0
ASGD Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda
Çarþamba akþamý iki karþýlaþma oynandý. Günün ilk karþýlaþmasýnda FEM Tekstil Osmancýk Þenollar Mermer'i 7-0
maðlup ederek grupta yeniden liderliðe yükseldi.
Ýlk yarýnýn ilk çeyreði tamamlanýrken maçýn golcüsü
olan Ahmet 15. Dakikada açtýðý gol perdesini açtý 1-0. Golden sonra Þenollar Mermer'in oyun disiplininden koptuðu
gözlenirken bundan faydalanan FEM Tekstil Osmancýk 20.,
21., ve 28. Dakikalarda yine Ahmet'in attýðý gollerle ilk yarýyý 4-0 önde kapattý.
Ýkinci yarýda Ahmet beþinci golüne 46. Dakikada imza
atarken, 54. Dakikada Özcan ve 56. Dakikada Nadir maçýn
skorunu tayin eden gollerini kaydettiler. Karþýlaþmayý 7-0
kazanan FEM Tekstil bu galibiyetle puanýný 6'ya çýkararak
averajla grubun liderliðini eline geçirdi.
OSMANCIK: 7
ÞENOLLAR MERMER: 0
SAHA 2 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Baran
Avcý.
OSMANCIK FEM TEKSTÝL: Burak, Sadýk, Ýsmail, Özkan, Nadir, Ahmet, Özgür, Mustafa, Tayfur, Ayhan, Ramazan, Barýþ, Ümit, Oktay.
ÞENOLLAR MERMER: Rýza, Erdoðan, Haþim, Murat
Tandemir, Fatih, Hanefi, Murat, Atak, Ýsmail, Musa, Mehmet, Onurcan, Talip, Musa.
GOLLER: Dk. 15, 20, 21, 28 ve 46 Ahmet, Dk. 54 Özcan,
Dk. 56 Nadir.
1. Maçlar: Fem Tekstil Osmancýk-Kalehisar: 4-0, Balaban Makine-Þenollar Mermer: 3-1, Boy Yem(BAY)
2. Maçlar: Boy Yem-Balaban Makine: 4-1, Kalehisar Köyü-Þenollar Mermer: 9-1, FEM Tekstil Osmancýk(BAY)
3. Maçlar: FEM Tekstil Osmancýk-Þenollar Mermer: 7-0, Boyyem-Kalehisar Köyü: 3-2, Balaban Makine(BAY)
2.olan Atatürk And. Lisesi
Þampiyonun kupasý Haþim Eðer'den
NÝKE Halý Saha'da
þampiyon Ýmam Hatip oldu
NÝKE Halý Saha Futbol Turnuvasý'nda final karþýlaþmasýnda Cumhuriyet Lisesi'ni tek golle 1-0 yenen Anadolu Ýmam Hatip Lisesi þampiyon oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile NÝKE birlikteliðinde düzenlenen Liseli Genç Erkekler NÝKE
Halý Saha Ligi Doðan Halý Saha 'da oynanan ve
Celal Bayraklý'nýn yönettiði final karþýlaþmalarý
zevkli mücadelelere sahne oldu.
Turnuvanýn þampiyonluðunu Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi elde ederken Cumhuriyet Lisesi turnuvayý ikinci olarak bitirdi. Final maçýnýn öncesinde oynanan üçüncülük maçýnda Anadolu Öðretmen Lisesi'ni 5-0 maðlup eden Ýnönü Lisesi ise turnuvanýn üçüncülüðü kazandý. Anadolu Öðretmen Lisesi ise turnuvanýn
dördüncüsü oldu.
Karþýlaþmalarýn ardýndan düzenlenen kupa ve madalya töreninde þampiyon Anadolu Ýmam hatip Lisesi takýmýnýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Haþim Eðer verdi. Turnuvanýn ikincisi Cumhuriyet Lise-
Kahraman Ölçer hakemler adýna plaket aldý
11
Boyyem kaleyi zor fethetti 3-2
ASGD Orta Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nýn
D grubuna ait ikinci maçýnda Boyyem, Kalehisar'ý zorda
olsa 3-2'lik skorla geçerek grupta ikinci sýraya yükseldi.
Çarþamba günü oynanan ikinci karþýlaþmada karþý
karþýya gelen iki takýmýn mücadelesi adeta nefesleri keserken maçýn son düdüðü ile gülen taraf Boyyem takýmý oldu.
Karþýlaþmanýn 16. Dakikasýnda Ahmet Boyyem'i 1-0
öne geçirdi. Kalehisar takýmý bu gole 25. Dakikada Sedat
ile cevap vererek durumu 1-1'e getirdi. Bu golün hemen
iki dakika sonrasýnda yine Sedat bu kez takýmýný 2-1 öne
geçiren golü aðlara gönderdi. Boyyem, Kalehisar'ýn gol sevincini yaþamasýna ancak 1 dakika müsaade etti. Bu kez
Boyyem'de sahneye çýkan Mustafa 2-2 eþitliði saðladý. Ýlk
yarý 2-2 sona erdi.
Maçýn ikinci yarýsýnda iki takýmýn mücadelesi üçüncü
golü bulmak adýna olurken karþýlaþmanýn 55. Dakikasýnda
Mustafa takýmýnýn üçüncü kendisinin ikinci golünü atarak 3
puaný takýmýna kazandýran isim oldu.
BOYYEM: 3
KALEHÝSAR: 2
SAHA 2 No'lu Dýþ Saha.
HAKEMLER: Emrah Okan, Erdoðan Yandým, Baran
si'ne ise kupasýný Futbol Ýl temsilcisi
Engin Ayan verdi.
ANADOLU ÝMAM HATÝP: 1
CUMHURÝYET LÝSESÝ: 0
SAHA: Doðan Halý Saha.
HAKEM: Celal Bayraklý.
ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ: Yasin, Batuhan, Emre, Turgut,
Seyfullah, Burak, Ahmet, Eren, Y.
Emre, Hüseyin, Sefa.
CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ: Beytullah, Abdulkadir, Onur,
Murat, Emrah, Selçuk, Dursun, Hasan.
GOL: 25, dak. Ahmet(A. Ýmam Hatip)
ÝNÖNÜ LÝSESÝ: 5
ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ: 0
SAHA: Doðan Halý Saha.
HAKEM : Celal Bayraklý
ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ: Doðancan, Deniz, Hüse-
Avcý.
BOYYEM: Sebahattin, Ender, Aykan, Remzi, Ahmet,
Sefer, Ýsmail, Yasin, Arif, Fetih, Mustafa, Serdar, Ünal, Erkan, Gürsel, Altan, Ali,
KALEHÝSAR KÖYÜ: Niyazi, Selçuk, Levent, Ali, Savaþ,
Erol, Nurullah, Mustafa, Sedat, Okan, Ýdris, Fatih, Yahya,
Etem, Metin, Yalçýn, Selman.
GOLLER: Dk. 16 Ahmet (Penaltýdan). Dk. 28 ve 55
Mustafa, (Boyyem). Dk. 25 ve 27 Sedat (Penaltýlarla).(Kalehisar).
yin, Deniz Arýcýlar, Alican, Özgür, Hakan, Erkan, Ýbrahim., Gültekin
ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ: Ýlker, Enes, Mehmet, Mustafa, Genç, Furkan, Çaðrý, Onur, Cem, Mustafa
Çolak.
GOLLER: 7.dak.Özgür, 12,dak. Gültekin, 17 ve 21.
dakikalarda Deniz, 26. dak. Ýbrahim(Ýnönü)
ASGD Çorum
Þubesi tarafýndan
düzenlenen "Orta
Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý"nda Çarþamba günü iki maç
vardý. Fem Tekstil
Osmancýk takýmý,
Þenollar Mermer
takýmýný her iki yarýda bulduðu golAli Doðan
lerle farklý yendi.
Günün ikinci maçý
ise nefesleri kesti. Ýlk yarýsý farklý ikinci yarýsý
çok farklý olan maç izledik. Boyyem takýmý,
son dakikalarda bulduðu golle Kalehisar Köyü'nü 3-2 yendi.
FEM TEKSTÝL OSMANCIK
ÞENOLLAR MERMER
Ýlk iki maçýnda henüz puanla tanýþamayan Þenollar Mermer takýmý bu maçta da puanla tanýþamadý. Ýlk on beþ dakikada rakibine gol izni vermese de ilk golle beraber rakibinin gollerine dur diyemedi. Her iki yarýda
da hem defansta hem de hücumda bir varlýk
gösteremedi. Futbol olarak rakibi ile baþ edememesi olabilir, gol atamamasý da olabilir,
maçý kaybetmesi de olabilir. Ama hiç olmamasý gereken þeyi sizler saha da yaptýnýz.
Kendi takým arkadaþlarýnýzla hem oyun içinde hem de oyun bittikten sonra tartýþtýnýz.
Tartýþma olabilir ama saha içinde ve dýþýnda
ki görüntü hoþ deðildi.
Fem Tekstil Osmancýk takýmý ise, oyunun
ilk dakikasýndan itibaren üstün olan taraftý.
Nasýl olsa biz bu maçý alýrýz havasý vardý. Bu
rahatlýk oyuncularýn motivasyonunu biraz
olumsuz etkilemiþ. Ritim ve tempolarý önceki maça göre düþüktü. Skor olarak düþündüklerini aldýlar ama oyun olarak toparlanmalarý lazým. Maçýn ve Fem Tekstil Osmancýk takýmýnýn golcüsü Kerem nazara geldi
galiba ( Boyyem takýmýndan Mustafa'da nazara gelenlerden. Attýðý galibiyet golünden
sonra o da sakatlanarak oyunu terk etmek
zorunda kaldý). Attýðý o þýk gollerden sonra
sakatlanmasý üzücü. Geçmiþ olsun Kerem.
BOYYEM - KALEHÝSAR KÖYÜ
Günün en dikkat çeken maçýydý. Üçer
puana sahip iki takýmýn mücadelesini Boyyem takýmý kazandý.
Boyyem takýmý maça iyi baþladý. Oyunun
kontrolünü ve hakimiyetini gole kadar elinde
tuttu. Ceza sahasýnda topun elle buluþmasýný
hakem penaltý olarak deðerlendirdi. Ahmet
Saim'in golüyle maçta ki üstünlüðü de sadece beþ dakika sürdü. Bu defa da Kalehisar
Köyü takýmý oyuncusu Erol'a ceza sahasýnda
yapýlan hareketi hakem yine penaltý ile deðerlendirdi. Sedat'ýn vuruþu da gol olunca
maçta denge saðlanmýþ oldu. Birkaç dakika
sonrasýnda ceza sahasýna yapýlan ortada Sedat düþürülmesini de penaltý ile deðerlendiren hakem, hem oyuncularýn hem de seyircilerin ilgi odaðý oluverdi. Ýtirazlar sonucu deðiþtirmeyince penaltý atýþýný yine Sedat kullandý yine golünü attý. Kalehisar takýmýnýn
üstünlüðü ile ilk yarý tamamlanýr diye düþünürken Mustafa Doðan'ýn attýðý golle beraber
maçta tekrar denge saðlandý.
Maçýn ikinci yarýsýnda penaltýlar yoktu
ama mücadele vardý. Boyyem takýmý ile Kalehisar takýmýnýn mücadelesi gerçekten çok
güzeldi. Sonucu lehine çevirmek için çok çabaladýlar. Kalehisar Köyü takýmýnýn enerjisi
Boyyem takýmýnýn tekniði izlenmeye deðerdi. Boyyem takýmýnýn net pozisyonu rakibinden sadece iki tane fazlaydý. Maçýn son dakikalarýnda kazanýlan faul atýþýný Fatih güzel
kullandý. Mustafa Doðan'ýn kafa vuruþu ile
Boyyem takýmý çok istediði golü geçte olsa
buldu. Bu gol ayný zamanda maçýn da skoru
oldu.
Kalehisar takýmýnýn enerjisi turnuvada ki
hiçbir takýmda yok. Bu enerjilerini orta sahada organize edecek teknik oyuncularla birleþtiremeyince yine istedikleri sonucu alamadýlar. Boyyem takýmý ise, çok zorlandýðý bu
maçtan aldýðý galibiyetle iki de iki yaparak
Osmancýk takýmýyla beraber ilk iki sýrayý
paylaþmaya devam etti. Boyyem takýmý ile
Fem Tekstil Osmancýk takýmý arasýnda pazar
günü oynanacak karþýlaþma grup birinciliði
maçý olacak. Ýzleyenler için not alýnmasý ve
izlenmesi gereken bir maç.
BÝRAZ DAHA DÝKKAT
Ýlk yarýda ve maçýn genelinde hakem faktörü ön plandaydý. Verdiði üç penaltý kararý,
sarý kartlarý ve faul kararlarý bir maçta olabilecek kararlar. Peþ peþe verdiði penaltý kararlarý çok cesur kararlar olarak da deðerlendirilebilir. Ama kararlarý vermeden önce ki bekleme süresinin uzun olmasý, yapýlan tepki ve
itirazlardan sonra kararlarýn gelmesi en çok
eleþtirilebilecek yanlarý. Taraf olabileceðini
kesinlikle düþünmüyorum. Kararlarýn tepkilerden önce gelmesi ve gördüðünü anýnda
deðerlendirmesi kendisinden beklentimiz.
Biraz daha dikkat.
ASGD'de maçlar Cumartesi günü
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
30 MAYIS 2014 CUMA
Belediyespor'da 4 futbolcunun sözleþmesi yarýn sona ererken, kadroda 9 kontenjan
futbolcunun yer almasý yeni sezon öncesi þimdiden yönetimi kara kara düþündürmeye baþladý
Buðra
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan düzelenen Ortak Kuþak Bilal Gökmen Futbol Turnuvasý'nda heyecan Cumartesi günü oynanacak olan karþýlaþmalarla
devam edecek.
Grup mücadelelerinin devam ettiði turnuvanýn üçüncü maçlar
sonunda A grubunda Çorumpark averajla liderliðini sürdürürken B grubunda Maç fazlasýyla Çorum Sürücü Kursu, C grubunda 3 maçýný kazanan Ýnci Otomotiv ve D grubunda ise FEM
Tekstil Osmancýk averejla liderliklerini sürdürüyorlar.
Vedat Aþkan
Nedim Köseoðlu
Yakup
Belediyespor'da 4 futbolcu
Külcü: Transferi bütçeye
göre yapacaðýz
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediyenin diðer
alanlarda yakaladýðý vizyonu spora da yansýtmaya çalýþtýklarýný söyledi.
Yeni imar düzenlemeleri ile ilgili yaptýðý basýn toplantýsýnda
konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Eðer birþey yapýyorsanýz hedefiniz olmasý lazým. Bu sporda da böyledir. Bizim de
Belediyespor futbol takýmý olarak hedefimiz 2.Lig'tir. Bunu
yaparken doðru bir yol hazýrlamamýz lazým. Çok para harcamak
iyi bir takým kurmak anlamýna gelmez. Transferi bütçeye göre ve
takýmýn motivasyonunu da bozmayacak þekilde yapacaðýz" dedi.
Eski futbolcular Bilal
Gökmen için oynayacak
yarýn serbest kalýyor
Çorum Belediyespor'da yarýn 4 futbolcunun sözleþmesi sona eriyor. Teknik adamýný henüz bulamayan ve gelecek yýlýn yol haritasýný belirlemeyen kýrmýzý siyahlý yönetimi transfer döneminde zor anlar bekliyor.
Öte yandan kadrosunda 9 kontenjan futbolcusu bulunan
Çorum Belediyespor yönetiminin bu sorunu nasýl çözeceði de
merak ediliyor. Bu sorunlarýn yaný sýra þu sorularda cevabýný
bekliyor. Bu futbolculardan kimin gideceði ve kalacaðý yeni teknik adam mý karar verecek yoksa yönetim geçtiðimiz sezon sýkýntý yaþadýðý futbolcularla yollarýný mý ayýracak?
Bu sezon istediði hedeflere ulaþamayan Çorum Belediyespor'da transfer rotasýný takýmýn baþýna gelecek yeni teknik
adamla çizileceði açýklanýrken kadroda bulunan kontenjan fut-
bolculardan bazý isimleri önümüzdeki günlerde sýkýntýlý bir süreç bekliyor.
Çorum Belediyespor ile sözleþmesi sona eren futbolcular
olarak Ahmet Buðra Erdoðan, Nedim Köseoðlu, Vedat Aþkan
ve Yakup Kayýþ görülürken kýrmýzý siyahlý yönetimin bu futbolcularla henüz masaya oturmamasý ve tüm sorumluluðu yeni
teknik adama býrakmasý farklý yorumlarý da beraberinde getiriyor.
3. Ligde uygulanan yaþ sýnýrýna(kontenjan) takýlan futbolcular arasýnda ise þu isimler bulunuyor. Çaðrý Can Tanrýbilir, Ahmet Buðra Erdoðan, Nedim Köseoðlu, Gökhan Demir, Mehmet
Keleþ, Mehmet Akif Tatlý, Nedim Köseoðlu, Oðuzhan Yalçýn,
Vedat Aþkan, Yakup Kayýþ. ADNAN YALÇIN
Bilal Gökmen
Belediyespor yönetiminin transfer listesinde olduðu iddia edilen Elibol
Sandýklýsporlu Halil Ýbrahim Sönmez'e 1461 Trabzon takýmý talip oldu
Selahattin
Ezer
TSYD Çorum
Temsilcisi Selahattin
Ezer oldu
Türkiye Spor Yazarlarý Derneði (TSYD) Çorum
Temsilcisi Selahattin Ezer oldu. TSYD Yönetim Kurulunun 28 Mayýs'ta aldýðý karar gereði temsilci deðiþiklikleri yapýldý. Türkiye Spor Yazarlarý Derneði (TSYD)
Genel Merkez Yönetim Kurulu, 28.05.2014 tarihinde
aldýðý kararla derneðin, Çorum Temsilciliði'ne Çorum
Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer'in atanmasýný kararlaþtýrdý. Geçmiþte pek çok sivil toplum kuruluþunda ve spor kulüplerinde de üst düzey görevler
yapan Selahattin Ezer'in TSYD Çorum Temsilciliði'ne
atanmasýyla derneðin daha aktif bir kimliðe bürünmesi bekleniyor.
Selahattin Ezer'in TSYD Çorum Temsilciliði, Genel Merkez tarafýndan teyit edilerek kesinlik kazanýrken, bir önce ki temsilciye de bu karar teblið edildi.
Ezer'in TSYD Çorum Temsilciliði almasýyla birlikte
yeni sezondan itibaren akreditasyon iþlemleri kendisi
tarafýndan yapýlacak. SPOR SERVÝSÝ
1461Trabzon
Halil'in peþinde
H. Ýbrahim Sönmez
Hedefini bir yýl aradan sonra yeniden
PTT 1. Lige çýkmak olarak belirleyen 1461
Trabzon, transfer çalýþmalarýný sürdürüyor.
Hedefini bir yýl aradan sonra yeniden
PTT 1. Lige çýkmak olarak belirleyen 1461
Trabzon, transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Bordo-Mavililer'in Afyon'un 3.Lig,
2. Grupta mücadele eden takýmlarýndan
Elibol Sandýklýspor'un Trabzonlu oyuncusu Halil Ýbrahim Sönmez ile ilgilendiði
öðrenildi. Bu sezon baþarýlý bir performans sergileyen 23 yaþýndaki baþarýlý kanat oyuncusu Halil, birçok takýmýn dikkatini çekmeyi baþarmýþtý. Halil'in birkaç
gün içerisinde 1461 Trabzon ile anlaþmasý bekleniyor.
Öte yandan 1461 Trabzon'un amatör
küme ekiplerinden Araklýspor'da forma
giyen genç oyuncu Mehmet Küçük Durmuþ'u da denemeye alacaðý bilgisine ulaþýldý.
ADNAN YALÇIN
F. Sultan Mehmet'te sýnýflararasý
basketbol turnuvasý sona erdi
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda düzenlenen sýnýflar
arasý basketbol turnuvasý sona erdi. Okul Ýdaresi ile Basketbol antrenörü Yaþar Yýlmaz'ýn birlikte organize ettiði turnuvada ikinci, üçüncü ve dördüncü sýnýflar arasýnda düzenlenen turnuva 26 Mayýs'ta oynanan final maçlarý ise sona erdi.
Yapýlan zorlu maçlar sonunda 2. sýnýflarda 2/F sýnýfý, üçüncü sýnýflarda 3/J sýnýfý, dördüncü sýnýflarda ise 4/E sýnýfý þampiyonluðu
kazandý.
Maçlar sonunda kategorilerinde þampiyon olan takýmlara Ço-
rum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri tarafýndan madalya
verildi. Madalyalar sýnýf öðretmenleri Müdür Yardýmcýsý Duran Bozaðcý ve antrenör Yaþar Yýlmaz tarafýndan verildi.
Fatih Sultan Mehmet Müdür Yardýmcýsý Duran Bozaðcý turnuvanýn çocuklarýn yýl içi streslerini atmasý açýsýndan son derece yararlý geçtiðini belirterek kendilerine bu turnuva konusunda yardýmcý olan ve sporcularý madalya ile ödüllendiren Yaþar Yýlmaz'a
teþekkür etti
ADNAN YALÇIN
Çorumspor'un unutulmaz futbolcularý geçtiðimiz günlerde genç yaþýnda hayata gözlerini yuman Çorumspor'un efsane
futbolcusu Bilal için düzenlenecek bir organizasyonda sahaya çýkacak.
Eski futbolculardan Namýk Koyuncu'nun
önderlik yaptýðý Çorumspor'un eski efsane futbolcularý organizasyona sýcak bakarken organizasyonda elde edecek gelir ise Bilal Gökmen'in
ailesine verilecek. Çorum Belediyespor Genel
Kaptaný Hamit Iþýk ise organizasyon için harekete geçtiklerini belirterek organizasyon için
davetiyelerin basým iþlemine baþladýklarýný söyledi.
Ýncedal'la
yollar ayrýldý
Çorum Belediyespor'un teknik
direktör listesinde bulunan
Yavuz Ýncedal Erzurum BB ile
yollarýný ayýrýyor
Geçtiðimiz sezon büyük umutlarla takýmýn baþýna getirilen Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal'la yollar ayrýlýyor. Sözleþmesi biten tecrübeli teknik adamla yola devam edilmeyeceði öðrenildi.
Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve þampiyonluk hayalini
gerçekleþtiremeyen Erzurum Büyükþehir Belediyespor'da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'la yeni sezonda
çalýþýlmayacak. Mavi-beyazlý yönetim, sözleþmesi bir sezonluk olan
tecrübeli teknik adamla sözleþme
yenilemeyecek ve takýmýn baþýna
2014-2015 sezonu için yeni bir teknik direktörü takýmýn baþýna getirecek. Geçtiðimiz sezon büyük umutlarla takýmýn baþýna getirilen ve bir
sezonluk sözleþme imzalanan Yavuz
Ýncedal'ýn sözleþmesi bitti. Yönetim,
Ýncedal'a yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ederken, yeni sezonda
bir baþka teknik adamla çalýþacaðýný
açýkladý. Erzurum Büyükþehir Belediyespor'a gelmeden önce tam altý
ayrý kulüpte þampiyonluk sevinci yaþayan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Erzurum'da bu sevinci yaþayamadý. Son olarak Gümüþhanespor'u
Play-Off'tan þampiyonluða taþýyan
ve 2. Lige çýkartan Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal, Erzurum Büyükþehir
Belediyespor'un baþýnda mutlak
þampiyonluk parolasý ile lige baþladý.
Düzyurtspor'un þampiyon olduðu
Spor Toto 3. Lig 2. Grupta, takýmý ilk
beþe sokarak, Play-Off'a taþýyan Yavuz Ýncedal, K.Maraþ'ta þampiyonluk sevinci yaþayamadý. Play-Off'un
ilk mücadelesinde Hacettepe'ye 3-2
kaybeden Mavi-beyazlý ekip final
þansýný kaybederken, teknik adamlýk
yaþantýsýnda Play-Off'lardan üç kez
bir üst lige takým çýkaran Ýncedal, bu
Erzurum ekibiyle yeni bir þampiyonluk sevinci yaþayamadý.
ADNAN YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN