10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
2.
GENEL
Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel
Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A) Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği bir tartışma
biçimidir.
B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması
B) Bir gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanır.
C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi
C) Seçilen konu üzerinde farklı düşünceler dile getirilir.
D) Değişik kaynaklardan yararlanılması
D) Dinleyiciler de aktif biçimde konuşmalara katılır.
E) Sunulan konunun güncel olması
E) Konuşmacılar konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade
ederler.
Slaytın içeriğiyle ilgili aşağıda verilen özelliklerden
hangisi yanlıştır?
6.
R
İ
T
I. Sempozyumda katılımcılar, konusunda uzman kişiler
olmalıdır.
K
E
II. Tartışmada dilin göndergesel işlevinden yararlanılır.
B) Slaytların geçişleri arasında konuların birbiriyle bağlantılı olması
III. Panelin sonunda konuşmalar bir bildiri şeklinde yayımlanır.
C) Slaytlara yazılan cümlelerin 6-7 satırdan fazla olmaması
IV. Sunumda ağırlıklı olarak dilin alıcıyı harekete geçirme
işlevinden yararlanılır.
D) Konuyla ilgili olmasa da görselliği artıran resimlere
bolca yer verilmesi
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır?
E) Konuyu açıklayıcı tablo ve resimlerin kullanılması
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi “sunum anında” yapılan çalışmalardan biri değildir?
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
7.
A) Belge ve slayt kullanmak
B) Konuşmacıların verilen süreyi aşmamasını sağlamak
C) Samimi, coşkulu ve heyecanlı bir görüntü sergilemek
C) Dinleyicilerin soru sormalarına izin vermek
D) Slaytlar ile yapılan açıklamaları eş zamanlı ayarlamak
D) Toplantıyı sonuçlandırmak
E) Sorulan sorulara açık ve net cevap vermek
Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türü değildir?
A) Sempozyum C) Sunum
B) Açık oturum
D) Münazara
E) Panel
Aşağıdakilerden hangisi panel başkanının görevlerinden biri değildir?
A) Konuyu ortaya koymak
B) Ses tonunu konuya uygun olarak ayarlamak
4.
Aşağıdakilerden hangisi “panelle” ilgili değildir?
A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması
A) İlk slaytın, konunun tamamını kapsayıcı olması
3.
5.
01
E) Toplantı esnasında güvenliği sağlamak
8.
---- en belirgin özelliği, sosyal bir problemin geniş bir kitle
önünde ayrıntılı olarak tartışılması ve dinleyicilerin bu tartışmalara daha aktif bir biçimde katılmasıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en doğru olur?
A) Forumun B) Münazaranın
C) Panelin
D) Sempozyumun
E) Sunumun
01
Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel
9.
12.
“Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmemesi ve
tartışmaya katılmaması” olgusu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Doğal güzelliklerimiz mi, tarihi güzelliklerimiz mi daha
çok turist gelmesini sağlar?
A) Panelin foruma dönüşmemesi demektir.
B) Panelin çok kısa bir zaman içinde yapılmasının gerekçesidir.
B) Bir çocuk eğitiminde aile mi, yoksa okul mu etkili olur?
C) Geleceğin planlanmasında ülkenin gelişmişliği ne
kadar etkili olur? C) Panelin toplumsal konulardan uzak bir anlatı olmasından kaynaklanır.
D) Toplum gelişimini sürdürürken geleneklerine bağlı kalmalı mı, kalmamalı mı?
D) Panelin bilimsellik içeren üst düzey bir etkinlik olmasındandır.
E) Ticaret yaparken ahlaki kurallar mı, ticari kurallar mı ön
plana çıkmalıdır?
E) Zaman zaman dinleyicilerin dil yanlışlarına düşmesindendir.
10.
13.
I. Panelde dil göndergesel işlevde kullanılır.
II. Panelde herkesi ilgilendiren sosyal problemler üzerinde durulur.
K
E
III. Konuşma yeteneği, jest ve mimikler bu tür tartışmalar
için çok önemlidir.
IV. Konunun iki yönden de savunulabilecek özellikler taşıması gerekir.
IV. Münazarada biri başkan olmak üzere en az üçer kişilik
iki grup bulunmalıdır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi
yanlışlığı yapılmıştır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV.
11.
Tartışmada başkanın rolü çok önemlidir, tartışmanın
sağlıklı biçimde yürümesini sağlar.
I. Özet yaparak konuyu toparlar.
V. Temelinde, konuşmaların bir bildiri şeklinde yayımlanması yatar.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
V. Röportaj, tartışma türlerinin en önemlilerinden biridir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri sempozyumla ilgilidir?
A) I. ve V. B) I. ve III. C) II. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.
14.
I. Belli bir konuyla ilgili olarak bilgilendirme
II. İnsanları bir konuda eğitme
II. Herhangi bir konuşmacı tarafında olmaz.
III. Dinleyicileri ikna etme
III. Konuşma süresini eşit olarak dağıtır.
IV. Verilmek istenen mesajı ana düşünceyle özetleme
IV. Tartışmayı başlatır ve bitirir.
V. Karşıdaki gruba üstünlük sağlama
V. Konuşmacıları etki altında bırakır.
R
İ
T
I. Belli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin konu ile ilgili hazırladıkları konuşmayı içerir.
II. Önemli olan, jüriyi ya da dinleyicileri etkileyebilmektir.
III. Forumda başkan, soru sormak ya da açıklamalarda
bulunmak isteyenlere söz hakkı vereceğini belirtir.
D) II. ve V. E) III. ve V.
Aşağıdakilerden hangisi bir münazaranın konusunu
oluşturmaz?
Yukarıdaki numa­ralanmış cümlelerden hangisi tartışma başkanının özelliği olamaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri sunumun amaçlarından değildir?
A) I. ve V. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
GENEL
Anlatım Özellikleri Dilin İşlevi, İletişim
Aşağıdaki temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır?
5.
A) Sözlü veya yazılı ifadenin hiçbir engele uğramaması
B) Denizdeki atıkların canlılara etkisi
B) Kelime ve cümle düzeyinde gereksiz ifadelere yer ve­rilmemesi
C) Okuyuşu aksatan ifadelere yer verilmemesi
D) Deniz kirliliğinin zararları
D) Söylenmesi güç kelimelere yer verilmemesi
E) Tanker kazasının yunuslara verdiği zarar
E) Uzun ve devrik cümlelerin kullanılması
“Bu kitaptaki soruları çözün.” cümlesi dilin hangi işlevine
örnektir?
B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
C) Kanalı kontrol işlevi
D) Heyecana bağlı işlevi
N
R
Ö
E) Dil ötesi işlevi
6.
3.
Sözcüklerin farklı ortamlarda farklı anlam ifade edecek şekilde kullanılmasına ---- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) İletişimde “geri bildirim”e verilen addır. (dönüt)
B) Dil bilgisi kuralları aktarmak için kullanılan dil işlevidir.
(göndergesel işlev)
C) Metnin ya da cümlenin kolayca anlaşılabilir olma niteliğidir. (açıklık)
D) Metnin kolay okunabilir olma özelliğidir. (akıcılık)
E) Anlatılanların sade, gösterişsiz ve süssüz ifadelerle
aktarılmasıdır. (yalınlık)
7.
A) bağlam B) dönüt C) ileti
Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamalarından değildir?
B) Dinleyicilerle göz temasında bulunmak
C) Gözlemden yararlanarak bilgi toplamak
D) Kişisel deneyimleri kullanarak notlar hazırlamak
E) Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiğini saptamak
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden biri değildir?
A) Hayal kurmak
B) Özet çıkarmak
C) Not almak D) Alıntı yapmak
E) Araştırma yapmak
D) gösterge E) şifre
A) Anlatılacak konuyla ilgili araştırma yapmak
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen kavramla
uyuşmaz?
K
E
A) Şiirsel işlevi
4.
Aşağıdakilerden hangisi akıcı, duru bir metinde olması
gereken özelliklerden biri değildir?
A) Gençliğin sorunları
C) Ülkemizdeki çevre sorunu
2.
02
8.
Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlıkta dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A) Mevcut bilgilerle yetinip zaman kaybetmeden konuyu
yazmaya geçmek
B) Genelden özele ya da özelden genele tutarlı bir sıralama yapmak
C) Tanınmış yazarlara ait metinlerden örnek almak
D) Metnin amacına ve hedef kitlesine göre bilgileri ve kişisel deneyimleri düzenlemek
E) Ayrıntıları atarak, özet bilgileri toplamak ve alıntı yapılan kaynakları göstermek
02
Anlatım Özellikleri Dilin İşlevi, İletişim
9.
(I) Yazar hepimizin bildiği birtakım öyküleri birbirine ekleyip
anlatıyor. (II) O öyküler, kısaca anlatıldı mı gülümsetebilir
kişiyi, hoş olabilir. (III) Oyunlarında da aynı şeyi yapmaya
çalışmış ama sıkıcı olmuş. (IV) Kimse ona bunun yanlış
olduğunu anlatmamış. (V) Böyle giderse, eminim, tiyatroyu
seven birkaç kişi de ondan soğuyacak.
13.
(I) Denemeler’i tam olarak çevirebileceğimi sanmıyorum.
(II) Bunu daha sabırlı ve daha yetkin bir çevirici er geç yapacaktır. (III) Ben sedece derlemeler yapmayı ve bundan
sonra bir cilt daha çıkarmayı düşünüyorum. (IV) Latince
sözleri Fransızca çevirilerinden çevirdim. (V) Bu sözlerin
asıllarını merak edenler olur diye metinden ayıramadım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
itiba­ren olumsuz bir değerlendirme söz konusudur?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
tasarı anlamı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
10.
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
14.
Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından
ötekilerden farklıdır?
A) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa
A) Son kitabında, halk ve divan edebiyatı tarzında şiirler
vardı.
R
İ
T
B) Kımıldıyor kozasında böcek
Bildiği hayata doğmak için
B) Şiirlerinin yanı sıra öykü ve roman türünde eserler kaleme almıştı.
C) Bir garip rüya rengiyle
Rüzgardaki yaprak bile
C) Bütün şiirleri, hece ve dörtlük esasına göre yazılmıştı.
D) Herkesin ilgiyle okuyabileceği şiirler yazmıştı.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde amaç söz konusudur?
K
E
D) Hatırlar bir gün camı açtığını
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu
E) Şiirlerinden çok romanları satıyordu bu sanatçımızın.
N
R
Ö
11.
Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusu­
dur?
Körfez Yayınları
E) Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir ifadedir?
A) Sanatçının bu eserinde iki aşık birbirine kavuşuyor.
A) İnsanlarımızın çoğu, artık doğruyu ve güzeli anlayamıyor.
B) Bu yazıdan etkilenmemek mümkün değildir.
C) O, kelimenin tam anlamıyla bir şiir ustasıydı.
B) Yazar “Aynı dili konuşanların anlaşması zaman zaman
zor olabilir.” dedi.
D) Her şairin şiir anlayışı, birbirinden farklı olmalıdır.
C) Öğretmenimiz büyüklere karşı saygılı olmamız gerektiğini söylemişti bize.
E) Yazar, düşüncelerini özgün bir üslupla yansıtmalıdır.
D) Alışkanlıklarımız, engel olmazsak bizi kendine bağımlı
hale getirir.
E) Tatil olunca bütün gününü televizyon karşısında geçiriyor.
12.
Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle bi­­rincinin yorumudur?
16.
I. Kullanılacak anlatım türünün belirlenmesi
II. Hangi dilde yazılacağının tespit edilmesi
A) Romanda sıradan olaylar anlatılıyor, sade bir dil kullanılıyor.
III. Ana düşünceyi açıkça belirtmeme
IV. Temanın konulaştırılması
B) Bu elbisenin rengi hoşuma gitmedi, diğerini beğendim.
V. Kullanılacak metin türünün belirlenmesi
C) Öğretmen içeri giriyor, öğrencilerden birini çağırıyor.
D) Çocuk hiç tepki vermiyor, sanki beni duymuyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlatımı sınırlandırma ile ilgili değildir?
E) Olanları unutmak istiyorum ama bir türlü olmuyor.
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.
Test 01 CA
1.C
2.D
3.C
4.C
5.D
6.E
7.E
8.A
9.A
10.D
11.E
12.C
13.A
14.E
10. SINIF
GENEL
DİL ANLATIM
1.
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü
“denk gelmek” anlamında kullanılmıştır?
5.
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yansımadan
türemiş bir sözcük vardır?
A) Bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı.
A) Şadırvandaki suların şırıltısıyla insan dinleniyor.
B) Son zamanlarda sebze fiyatarı gittikçe düşüyor.
B) Dışarıda öylesine pırıl pırıl bir güneş var ki...
C) Babamın Konya’dan ev alması o yıllara düşer.
C) Duyardım bu eski yerde bir at kişnemesi, kuş sesi.
D) Bana düşmez can vermek bu sıcacık kucakta.
D) Yeşil türbeyi de gezdik dün akşamüstü.
E) Son yaptığı davranışıyla annesinin gözünden düştü.
E) Deniz, buradan bile masmavi görünüyor.
Antikacının elinde bir Picasso olduğu söyleniyor.
6.
R
İ
T
---- az sözle çok şey anlatmaya denmektedir.
K
E
Bu cümlede altı çizili kelimede görülen anlam olayına
aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer verilmemiştir?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Nezle olduğum için burnum akıyor.
A) Özlü anlatım
B) Düğününde yakın bir arkadaşı olarak ben de lacivertleri giydim.
N
R
Ö
C) Bu cılız ateşte, bu tencere kaynamaz.
D) Halit Ziya, neden çok okunuyor şimdi anladım.
E) O tilkiden yardım almak istemiyorum.
3.
Hikâyelerim güzel olmuyordu, farkındaydım . Ama yavaş
I
II
yavaş açılacaktım. Sonra ben de iyi bir hikayeci olarak
III
IV
03
Sözcük Anlamı
B) Yalın anlatım
C) Anlatımda duruluk
D) Anlatımda bütünlük
E) Sade anlatım
7.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde duyular
arası aktarımdan söz edilemez?
A) Dün sabah yine onun ekşi suratını gördüm.
B) Bu şarkının da çok tatsız sözleri var.
anılmak istiyordum.
V
C) Soğuk hava ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.
D) Bu pürüzlü sesinle şarkıcı olacağını mı sanıyorsun?
Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek
anlamı dışında kullanılmıştır?
E)Böyle acı sözlere kim katlanır ki?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
4.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin mecaz anlamı düşünülemez?
8.
Bir sözcüğün benzetme ilgisi kurulmadan başka bir sözcük
yerine kullanılmasına ad aktarması denir.
A) Mum, dibine ışık vermez.
Aşağıdakilerin hangisinde bir ad aktarması vardır?
B) Son pişmanlık, fayda etmez.
A) Gün doğmadan bütün köy uyanmıştı.
C) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Tekstil sektörü gün geçtikçe gelişiyor.
D) Bal tutan, parmağını yalar.
C) Hediye kutusunu alelacele açtım.
E) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
D) Kar, beyaz bir örtü gibi kaplamıştı dağları.
E) Olaya bir de bu açıdan niye bakmadınız?
03
Sözcük Anlamı
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük
ötekilerden daha geniş kapsanlıdır
A) Her yıl burada şiir dinletisi yapılmaktadır.
B) Türk hikaye sanatçıları arasında önemli bir yeri vardı.
13.
O; Türkçenin derin sularında boğulmadan yüzen, yazılarını çok yönlü bir değerlendirmeden geçirerek oluşturan bir
yazarı­mızdır.
Bu cümlede altı çizili bölümde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
C) Bu yıl öğrencilere en az bir tiyatro izlettirilecekti.
A) Türkçenin çok yönlü bir dil olduğunu kabul etmek
D) Edebiyat daha çocuk yaşta sevdirilmelidir.
B) Türkçeyi inceleyerek dil hakkında bilgi sahibi olmak
E) Roman şüphesiz en çok satılan edebi türdür.
C) Türkçenin tüm inceliklerini başarıyla kullanmak
D) Türkçedeki çok anlamlı sözcükleri kullanmak
E) Türkçenin bazı yönlerini değerlendirmek
10.
14.
Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin
hangi­sinde soyut bir kavrama yer verilmemiştir?
A) Ayrılık acısına herkes aynı dayanıklılığı gösteremez.
A) Bu ağır işlerin altından kimse kalkamaz.
B) Her konuda bir umut kırıklığı yaşıyoruz bu günlerde.
B) Arkadaşının renkli bir kişiliği vardı.
C) Arkasında kırık bir kalp bıraktı.
C) Bu konuda bir korkumuz yoktur.
D) Kirli çamaşırları bir an önce yıkamalıyız.
D) Size bu konuda akıl verecek son kişi benim.
K
E
E) Kalbi, onu görünce yumuşamıştı.
N
R
Ö
Her gün içimde binlerce kez batan bir gemi var.
Körfez Yayınları
E) Soğuk hava meydanda hayvan ve insan bırakmamıştı. 11.
Yukarıdaki cümleyi söyleyen biri aşağıdakilerden
hangi­siyle nitelendirilebilir?
A) Hayal gücü kuvvetli
B) Ölümden korkan
15.
Okuyucunun gönlünü aydınlatan beyaz bir tebessüm, ışık
ışık dalgalanmaktadır sözün güzelliğine sığınarak.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yukarıdaki
altı çizili sözcüktekine benzer bir anlam özelliği yoktur?
A) Diktiğimiz çiçekler kuruduğunda ben de üzülmüştüm.
C) Mutsuz ve sinirli
B) Sevdiğine türkü yakan bir gençti bunu yaşayan.
D) Ümitsiz ve çekingen
C) Hüzün kokan bu saatlerde hep beraber ağladık.
D) Yüreğini bir tohum gibi çatlattı, kavuşabilmek için.
E) Karamsar ve ümitsiz
12.
R
İ
T
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
E) Denize bakan bu pencerede oturmuştuk.
16.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatıma
yer verilmiştir?
A) Bakladaki azot miktarı diğer bitkilerden yüksektir.
A) TDK’dan sözlük çalışmalarına hız verileceği söylendi.
B) Bu oda diğer odalar gibi yeterince ışık almıyor.
B) Para konusunu açmamızın yanlış olduğuna değindi
C) Ülkemizin güzelliklerine aşık nice turistle tanıştım.
C) Karanlık sokaklardan hızlıca geçtik.
D) Denizin çarşaf gibi dümdüz hali insanı dinlendiriyor.
D) Soğuk havalar benim hastalanmama neden oldu.
E) Program daha öncekinden verimli geçti, diyordu
E) Zekâ düzeyi oldukça yüksek bir çocuk sayılabilirdi.
Test -2
Cevap
Anh.
Test
01 CA
1.E
2.B
3.A
4.B
5.E
6.B
7.A
8.A
9.C
10.D
11.C
12.D
13.C
14.B
15.A
16.B
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
GENEL
Şiirde ve Parçada Konu-Tema
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
4.
A) Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak konu haline getirilir.
En çok sınırlandırılmış olan konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyadaki pamuk üretimi
B) Başlık, temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir
göster­gedir.
B) Pamuk yetiştiriciliği
C) Pamuk üreticilerinin sosyal yaşamı
C) Anlatıcının tavrı ve amacı, temanın sınırlandırılmasında etkilidir.
D) Pamuktan elde edilen ürünler
E) Ege Bölgesi’nde pamuk türleri
D) Metinlerde gözlemlenebilen her türlü anlam ve dil mal­
zemesine içerik denir.
R
İ
T
E) Soyut temalar; bağlam, kişi, zaman, ifade ve anlatım
biçimi gibi yollarla somutlaştırılır.
2.
04
K
E
5.
Penceresindeki adam,
Yüzünde ne sevinç, ne gam.
Yönü artık ahiret,
Gözlerini ufka dikmiş,
Sanki bir mezara bakmada
Her şeyden vazgeçmiş
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
N
R
Ö
Yukarıda verilen şiire hakim olan tema aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hayret
B) Yalnızlık
C) Ölüm
D) Üzüntü
E) Coşku
Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
3.
Bir şiirdeki sözcükler, artık bildiğimiz kelimeler değil, şiirin kelimeleridir. Şiirin iç mantığı onları öyle farklı bir ışıkla
aydınlatır ki onlar bütün aleladeliklerini yitirir. Artık söz konusu olan, sözlük kelimeleri değil, şiir kelimeleri; hatta filan
veya falan şairin kelimeleridir. Çünkü şair, başına üşüşen
kelimeleri çarmıha gere gere şiirini biçimlendirir.
Yazar yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisini
anlatmak istemektedir?
Dünle beraber gitti, cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım.
Bu dizelerdeki tema aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmişe özlem duyma
B) Eskinin yeniye götürmesi
C) Azimli olmanın yararı
D) Yenilikçi düşüncelerin söylenmesi
E) Değişkenliğin insana kazandırdıkları
6.
Çağımızın başardığı ya da başaracağı işlerden biri de sanatı yaşamla buluşturmak olacaktır. Sanatçı, çoktan beri
çekilmiş olduğu ağır yalnızlıktan insanların arasına; sanat,
asırlarca çakılı kaldığı müze duvarlarından caddelere ve
fildişi kule­lerden köşebaşlarına inmektedir. Yeni adam, sanatın işe yaramasını istiyor.
Yukarıdaki parçada sanatla ilgili hangi düşünceye
vurgu yapılmaktadır?
A) Şairlerin farklı kelimeleri kullanmaya özen gösterdiklerini
A) Sanatın işlevsel olmasına
B) Derin anlamlar içeren kelimelerin şairlerce özel olarak
seçildiklerini
C) Sanat eserlerinde yaratıcılığın önemine
C) Şairlerin kullandıkları kelimelere yeni anlam ve işlevler
yüklediklerini
D) Şiirdeki bir kelimenin bir başkasıyla değiştirilemeyeceğini
E) Kelimelerdeki ses benzeşmesinin şiirin biçimlenmesine yardımcı olduğunu
B) Anlatımda sembollerin önemine
D) Sanatın evrenselliğine
E) Sanatın vazgeçilemez bir değer olmasına
04
Şiirde ve Parçada Konu-Tema
7.
Ülkemiz sinemasýnýn önemli zayýf noktalarýndan biridir
“tür” sinemasýnýn geliþememesi. Dram, melodram, komedi
hatta avantür sinemayý hakkýyla yapmýþýzdýr da gerilimkorku filmlerinde pek baþarýlý olamamýþýzdýr. Yeþilçam’ýn
gerilim-korku filmi örnekleri vardýr. Dönemin koþullarý göz
önüne alýndýðýnda bu filmler birer “fantastik” deney olarak
kalýyor. Yani bu filmler afiþlerinde her ne kadar “korkudehþet” gibi ibareler taþýsa da kendilerini ciddiye almayan bir eda vardýr. Korku filmi olduðu iddiasýndaki Türk
yapýmlarý, iyi sinema izleyicileri nezdinde “sahte” imajýndan
kurtulamamýþtýr.
9.
Şehirler de insanlar gibidir. Birlikte yaşarken kıymeti bilinmez de ayrı düşünce içten içe hasreti çekilir. Buram buram
gözünüzde tüter, sonra da zaman perdesi koyulaştıkça
yavaş yavaş unutulur. Gözden ve gönülden ırak, anılar
defterine gömülür gider. Bir kez aranız soğumayagörsün;
günün birinde yolunuz düşüp de gittiğinizde artık o şehir
sizin şehriniz, her köşe bucağı anılarla dolu eski mekânınız
değildir. Size umursamaz davranır, omuz silker ve soğuk
soğuk bakar gözünüze. Şehirler dostlukları yaşatmak konusunda oldukça vefasızdır.
Bu parçada yazarın “şehirlerle” ilgili olarak yakındığı
durum aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada Türk sinemasýnýn hangi yönü üzerinde
durulmaktadýr?
A) Şehirlerin kolay kolay unutulmadığı
B) Şehirlerin de insanlara benzediği
A) Bazý alanlarda baþarýlý olan Türk sinemasýnýn korku
türünde yeterli olgunluða ulaþamadýðý
R
İ
T
C) Ayrı kalındığında şehirlerle dostlukların uzun sür­
mediği
B) Türk sinemasýnda korku filmlerine gerekli yatýrýmýn
yapýlmadýðý
D) Şehirlerin insanların anılarıyla dolu olduğu
C) Türk sinemasýnýn tiyatro sanatýnýn gölgesinde kaldýðý
E) İnsanların çok vefasız olduğu
D) Türk yapýmý korku filmlerinin konusu ile afiþleri
arasýnda uyum olmadýðý
K
E
N
R
Ö
Körfez Yayınları
E) Türk sinemasýnýn gerekli baþarýya ulaþabilmesi için
kamuoyu desteðine ihtiyacý olduðu
8.
Yaz, bütün sıcaklığı ve içtenliğiyle gelip kondu pencereme.
Penceremde yıldızlar pırıl pırıl. Sonra yaz sabahları, bu
serinlik... Ve yıldızlar gibi dağılıp gidecek yaz. Ve sonunda
bildik bir sabah telaşı başlayacak, kış bütün ürkütücülüğüyle gelecek. Bunaltan kış soğukları konacak pencereme. Şehir; zavallı, evsiz barksız çocuklarla dolacak. Bir
yerlerden kulağımıza çalınan şarkılar duyulmayacak. Artık
hummalı bir yaşam savaşı başlayacak.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
Bu parçada “dil” ile ilgili üzerinde durulan düşünce
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Baharın güzelliğinden
A) Sözlük ve gramerlerin temel yapý taþýnın dil olduğu
B) Yaz sabahlarının serinliğinden
B) Milletin, kültür ve medeniyet seviyesini gösterdiği
C) Kışın da kendine göre bir güzelliğinin olduğundan
D) Kışın hayatın zorlaşmasından
C) Ýnsandan ve toplumdan
deðerlendirilemeyeceği
E) Şehirlerin sokak çocuklarıyla dolduğundan
D) Düþünce zenginliðinin en önemli göstergesi olduğu
10.
Dil konusunda en çok yanýlanlar; dili tarihten, kültürden,
toplumdan, bir kelime ile insandan ayýran kiþilerdir. Hani þu
çok iþe yarayan sözlükler, gramer kitaplarý yok mu, onlardýr
insanlarý dil konusunda aldatan. Dünyada sözlük ve gramerden daha yapmacýk hiçbir þey yoktur. Çünkü dünyada
kimse sözlük ve gramere göre konuþmaz. Söz-lüklerde yer
alan ve dili oluşturan kelimeler ancak toplum içindeki kullanımlarıyla bir anlam ifade eder.
baðýmsýz
olarak
E) Ýletiþimin vazgeçilmez bir unsuru olduğu
Test -3
Cevap
Anh.
Test
01 CA
1.C
2.E
3.C
4.B
5.A
6.A
7.C
8.A
9.D
10.E
11.E
12.E
13.C
14.D
15.A
16.E
10. SINIF
GENEL
DİL ANLATIM
1.
Tıp fakültesini yeni bitirmiştim, Konya’ya bağlı bir beldeye
çıkmıştı tayinim. İlk gece bir eve konuk oldum. Tren istasyonunun hemen yanında bir evdi. Üzerimde yol yorgunluğu... Saatler ilerliyor, ağır bir uyku hali... Ev sahibine bir
şey diyemiyordum. Saatler epey ilerledi. Evin büyüğü hacıanneye sıkılarak “Anneceğim, sizin buralarda kaçta yatılıyor?” dedim. Hacı­anne, evladım az sonra son tren gelecek
onu bekliyoruz. Ancak istasyon şehre uzak, yabancı birisi
inerse gidecek bir yer bulamaz. Yabancı biri trenden inerse
ışığı yanan bir ev bulabilsin diye bekliyoruz, dedi.
3.
– Okyanusa denizyıldızı atıyorum.
– Neden atıyorsun?
– Güneş yükseldi, sular çekiliyor, onları suya atmazsam
ölecekler.
– Kilometrelerce sahil denizyıldızı dolu, dedi yaşlı adam.
Hiçbir şey fark etmez.
R
İ
T
Genç adam yerden bir denizyıldızı daha alıp denize doğru
fırlattı ve şöyle dedi:
– Bunun için fark etti.
B) Son Yolculuk
C) Kasabada Yaşam
Yaşlı adam, sahilden bir şeyler alıp okyanusa fırlatan
gence yaklaştı ve seslendi:
– Ne yapıyorsun böyle?
Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Gerçek İyilik
05
Ana Düşünce - Başlık
Yukarıdaki öykünün başlığı aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle olamaz?
K
E
D) Yol Yorgunluğu
E) Anadolu’da Yaşam
A) Gün Batımı
B) Küçük Diye Bir Şey Yoktur
C) Denizyıldızı
N
R
Ö
2.
“Bir yılbaşı muhabbetidir almış gidiyor. Kutlamalar, eğlenceler, sürprizler, vitrinler, biletler... Yılbaşı nedir ki?” diyor
bir yazar, sonra da “Ben asıl günbaşına bakıyorum.” Pek
hoşlandım bu sözden. Günbaşı... Değerlendirilemeyen,
eskitilen ve ümitlerin, hayallerin tükenip gittiği bir yıla üzülmeyi bırakın, insan esas her gününü yeni bir yılbaşı gibi
düşünerek o güne başlamalı, onu değerlendirmeli değil
mi?
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Her yıl olduğu gibi yılbaşı hazırlıkları değişik etkinliklerle sürmelidir.
B) Yılbaşını kutlamak yerine, insan günbaşını kutlamalıdır.
C) Değerlendirilemeyen bir yılın ardından yeni yıla sanki
her şeyi halledecekmiş gibi bakmak hatadır.
D) İnsan, her günü bir başlangıç kabul etmeli ve o günü
iyi değerlendirmelidir.
E) Gelecek günlere ümit bağlamak, geçmişi geri getirmek
kadar imkânsız ve gülünçtür.
D) Okyanus ve Denizyıldızı
E) Sahildeki Denizyıldızı
4.
Umudu olmadığı için cesaretini kaybedenlerden çok, cesareti olmadığı için umudunu kaybedenler vardır. Cesaret,
çok defa, bir anlık hamleden ibarettir. Ondan sonra umut,
enerji ve zafer birbirinin peşinden gelir. Umutsuzların çoğu
umutlarını değil, cesaretlerini yitirmişlerdir. Umut cesaretten ayrılmaz. Cesaretin ardından da daima umut yol alır.
Bu parçaya getirilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umudunu Yitirmek
B) İnsan ve Umutları
C) Umut ve Cesaret
D) Umutsuzlar
E) Cesareti Tazelemek
05
Ana Düşünce - Başlık
5.
Ölüm uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı kaldırır.
Aristo, Hyponis ırmağının suları üstünde tek bir gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabahın saat sekizinde ölen, genç; akşamın beşinde
ölen, ihtiyar ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtlısını
bahtsızını hesaplamak hangimize gülünç gelmez? Ama
sonsuzluğun yanında dağların, yıldızların ömrü ne kadar
gülünçse ırmakların ağaçların hatta bazı hayvanların yanında bizim hayatımızın uzunu kısası o kadar gülünçtür.
Hepsini bir kalem geçin; sonsuzluk karşısında zamanın,
yaşayanların hayatının miktarının ne kadar değeri var? Elbette hiç... Sonsuzluğa ölçü olarak ne getirebiliriz ki!
7.
Eleştirmenin sorumluluğu; insanda okuma sevgisi, edebiyat beğenisi oluşturmaktır. Bunu yaparken eleştirmenin
yazara da ders vermesi gerekir mi? Sanmıyorum ben.
Eleştirmenden kitabının aksayan yanlarını öğrenmiş, buna
kulak asmış bir yazar var mıdır acaba?
Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Okuma Sevgisi Kazanmak
B) Eleştirmen ve Okur
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
C) Eleştiriyi Kabullenmek
D) Eleştirinin Niteliği
A) Herkesin ömrü birbirinden farklı olabilir.
E) Eleştirmenin Görevi
B) Sonsuzluk karşısında hiçbir şey ölçü olamaz.
C) Dağların, yıldızların ömrü insanlarınkinden daha uzundur.
R
İ
T
D) Uzun ömürlü olanlar için şanslıdır denilebilir.
E) Gençler de ihtiyarlar da bir gün ölecektir.
8.
Bugün bir şairin değerlendirilmesinde kendi dönemlerindeki ölçütlerden ve bakış açılarından yararlanmak zorunluluğu vardır. Çünkü her filozof gibi her şair de zamanın bir
çocuğudur; zamanın gereklerine uymak zorundadır.
K
E
6.
A) Şairlerle felsefeciler arasında benzerlikler olduğu
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) Şairlerin de zamana bağlı olarak değer kazandıkları
C) Şairlerin de bazı kurallara uymak zorunda olduğu
D) Şairlerin değerinin belli bir dönemin sonunda anlaşılabileceği
E) Şairlerin, yaşadıkları çağın ölçülerine göre değerlen­di­
rilmesi gerektiği
9.
Kimi okursanız okuyun, sonunda aynı düşünceye varıyorsunuz: Şairler bir zamanlar erişilmez dostluklar kurmuşlar.
Kişilikleri, düşünceleri pek uyuşmasa bile, şiirler onları
birleştirmeye yetmiş. İsterse sürgünde olsun, aralarında
karalar denizler bulunsun onlar yine güneşin doğuşunu,
batışını birlikte seyrebilmenin zevkini yaşamışlar şair dostlarıyla. Gözlerinin taze gün ışıklarıyla yıkanması, bu kadarcık ortaklık, bu minicik paylaşma... Bu hep şiirin serin
rüzgarıyla olurmuş. Bu da yetip artarmış onlara.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
Sanat eserinden zevk almak için kişinin duygu dünyası
engin olmalıdır. Oysa sanat eserlerine duygu ve anlayış
kapılarını sıkı sıkıya kapatmış bir adam karşısında, o alçak
gönüllü şiirin elinden ne gelir ki? Şiir, gönlünün kapılarını
güzelliklere açanlara tat verebilir.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duygu dünyası geniş ve güzelliklere açık olanlar, şiirden zevk alır.
Bu parçada şiirle ilgili asıl söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir ?
B) Şiirle okur arasındaki ilişki okurun duygusallığı ile kurulur.
A) Birleştirici özelliği vardır.
C) Duygudan yoksun sanat eseri, okuruna zevk vermekten uzaktır.
B) İnsanın sıkıntılarını giderir.
D) Bizde, şiiri duymayı başaran nitelikli okurun çok olduğu
söylenemez.
C) Aynı konuları işler.
D) Şairlerin tek sığınağı olmuştur.
E) Hiçbir şiir, haz duymak amacıyla okunmamalıdır.
E) Her şiir, farklı duygular çağrıştırır.
Test -4
Cevap
Anh.
Test
01 CA
1.D
2.C
3.C
4.E
5.D
6.A
7.A
8.D
9.C
10.C
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
GENEL
Bağlaşıklık - Bağdaşıklık - Bağdaştırma
Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarına “bağdaştırma” denir.
(çalı demetleri, ses çıkaran yollar vb.)
4.
A) Gereğinden önce dertlenmek gereğinden fazla dertlenmektir.
A) Zamanla nasıl değişiyor insan!
B) İki dost hasretle kucaklaştılar.
B) Utangaç bir şekilde gözleriyle sessizce sağa sola bakıyordu.
C) Gözlerini bize ara ara çeviriyordu.
D) İnsan, tercih hakkını iyi kullanmalıdır.
C) Yağmurun kasvetli havası bile içimdeki sevinci huzura
dönüştüremedi.
E) Yorgunluktan uyuyakalan binalar, yan yana bu şehirde?
D) Her zaman bahaneler ileri sürüyor, ders çalışmıyordu.
R
İ
T
E) Dilimize giren yabancı kelimeler, Türkçeyi olumsuz etkiler.
K
E
N
R
Ö
Bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan
yana getirilmesine “bağlaşıklık” denir.
5.
Dil ögelerinin aralarındaki anlam bağlantısına bağdaşıklık
denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bağlaşıklık kuralına uyulmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağdaşıklığa uyulma­
mıştır?
A) Sensiz olan en güzel zamanları bile istemem.
A) Destanlarda olağanüstü olay ve kişiler görülür.
B) Büyülenmiş bir şafak gibi geçiyor zaman.
C) Sessizlik dökülüyor her yerde, yaprak yaprak.
B) Destanlar oluştuğu milletin özelliklerini bize yansıtır.
C) Milletlerin üstünden geçen büyük olaylar destanların
te­melini oluşturur.
D) Bir Rumeli türküsü kanatlandı enginlerden.
D) Destan döneminde ırka özgü özellikler hayata hakimdir.
E) Çiçeğin kenarında bir kuş ötüşüyordu.
3.
Bir cümlede dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uygun bir
şekilde dizilmesine bağlaşıklık denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaşıklığa uyulma­
mıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır?
2.
06
Dil ögelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki
anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir.
Aşağıdakilerden hangisinde bağdaşıklık yoktur?
A) Bir mutluluk ve huzur soluklar yardımsever insan.
B) Bu güzel sözlere maruz kalmak bizi sevindirdi.
C) Karanlık, siyah bir örtü gibi çöktü üstümüze.
D) Bahar, gül mevsimidir, lale bahçesidir.
E) Gül hazin, sümbül perişan, bahçıvan mahzun.
E) İnsanların tabiat olaylarına karşı duyduğu hayranlık,
masal ve destanları oluşturur.
6.
Anlam belirleyicileri, anlam ayırıcıları arasında uyum bulunmayan birleştirmelere “alışılmamış bağdaştırma” denir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek bir kullanım
vardır?
A) Zamanın geçmesiyle bir mutluluk duyuyordu.
B) Ne kadar uyuduğunu saatine bakınca anladı.
C) Böyle durumlarda yalnız kalmayı isterdi.
D) Gökyüzünün perdeleri örtmüştü bu kış vakti bizi.
E) Yalnızken ne yapacağını bilemiyordu.
06
Bağlaşıklık - Bağdaşıklık - Bağdaştırma
7.
I. Kalbim bir çiçektir, gündüzleri solgun.
11.
II. Hasret kokan türkülerimizden bir demet sunduk sizlere.
Aşağıdakilerin hangisinde alışılmış bağdaştırma vardır?
A) Yorgunluktan inleyen kağnılar geçiyordu birer birer.
III. Araba inişli çıkışlı dağ yoluna girmişti.
B) Eğri büğrü bir köy yolundan yavaş yavaş gidiyorduk.
IV. Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
C) Acımasız bir zamanda yaşıyoruz, iyi kötü seçilmiyor.
V. Bu şiiri yağmur yağarken yazdım.
D) O korkunç kıyafetli adam bize yaklaşıyordu.
VI. Duvarı yıkılmış evin önünde birkaç araba durdu.
E) Sen anlamazsın benim söyleyeceklerimi.
Yukarıdaki altı çizili yerlerden hangileri “alışılmış
bağdaştırma”ya örnektir?
A) I-II-III
B) II-III-IV
D) III-IV-V
C) III-V-VI
E) IV-V-VI
12.
I. Sel çukurları, her yeri kaplamıştı.
R
İ
T
II. Dersin sonunda öğretmen yazılı yapacaktı.
8.
III. Boş tarlalar göz alabildiğine uzuyordu.
Aşağıdakilerin hangisinde “alışılmamış bağdaştırmaya”
örnek vardır?
IV. Bilmem ki gerçekleri hangi kelimelerle anlatsam.
A) Dilsiz hayallerim vardı benim.
K
E
B) Okuluma daha yeni alışıyordum.
A) I. ve II. C) Huzur bulmak için ayrılmıştım evden.
B) I. ve III. C) II. ve III. E) Soğukların artmasıyla kışlıklar giyilmeye başlandı.
N
R
Ö
Aşağıdaki dizelerin hangisinde “alışılmamış bağdaştırmaya” örnek verilmiştir?
Körfez Yayınları
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
D) Anlamını bilemediğiniz sözcüklerin altını çizin.
9.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde alışılmış bağdaş­
tırma vardır?
13.
Aşağıdaki altı çizili bölümlerin hangisi “alışılmış bağdaştırma” örneğidir?
A) Göğün mağrur bakışlı bulutlarıydı sanki üzerime gelen.
A) Seni terk ettim kül rengi bir salı günü
B) Sicim gibi yağmur yağıyordu dağlara.
B) Uykudan uyanmış şahin bakışlım
C) Sanma her şey senin bildiğin gibidir.
C) Denizlerin gişesinde bekliyor kayıklar
D) Öyle bir günde çıktık ki yola, sorma.
D) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
E) Dışarıdan gelen gürültüler iyice artmıştı.
E) Ey sevgili giydin yine naz elbisesini
10.
I. Uçurum renkli gecelerdeyim.
14.
Yaprağına küsmüş bir çınar ağacısın sen.
II. Buğulu mavi bozkır düşlerim III. Siyah taşları topluyordu birer birer.
Bu cümlede görülen bağdaştırma aşağıdakilerin hangisinde vardır?
IV. Çalı demetinin yanında beklerim.
A) Kimsesiz göz yaşlarım akıyor damla damla.
B) Buralardaki en güzel ev budur, diyordu.
Yukarıdaki dizelerin hangisinde alışılmış bağdaştırma
vardır?
C) Bu cadde çıkmaz sokak, dostlar.
D) Bir zamanlar ben de senin gibi düşünüyordum.
A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III. E) El alem ne derse desin, önemli mi bizim için?
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
Test -5
Cevap
Anh.
Test
01 CA
1.A
2.D
3.A
4.C
5.B
6.A
7.E
8.E
9.A
10. SINIF
DİL ANLATIM
GENEL
1.
07
Anlatım Bozukluğu
Yaz sonlarında güneye göç eden bu zarif kuşlar, yüksek
4.
Kimse bu asi ve başıbozuk adamla karşı karşıya gelmek
apartmanları hiç sevmiyorlar.
istemiyor aksine yapmış olduğu bütün kötülüklere rağmen,
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
iyi geçinmeye çalışıyordu.
A) Ek yanlışlığı
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden
hangi­siyle giderilebilir?
B) Tamlama yanlışlığı
A) Birinci cümlenin öznesi olumlu yapılarak
C) Gereksiz sözcük kullanımı
B) İkinci cümleye nesne getirilerek
D) Özne - yüklem uyuşmazlığı
C) Birinci cümledeki edat kaldırılarak
E) Öge eksikliği
D) İkinci cümleye olumlu özne getirilerek
R
İ
T
E) İkinci cümledeki dolaylı tümleç kaldırılarak
2.
K
E
Şiir anlayışındaki titizlikle dikkati çeken Ahmedî, 14. yy şairlerinin birçoğu üzerinde etkileri görülür.
N
R
Ö
Birinci ve üçüncü tekil kişiler özne olduğunda, yüklem birinci çoğul kişiye göre çekimlenir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uymamaktan doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Çatı uyuşmazlığı
A) Hülya ile kardeşinin çok iyi anlaştıklarını söyleyemem.
B) Özne eksikliği
C) Tamlayan ekinin kullanılmaması
D) Yanlış sözcük kullanılması
E) Dolaylı tümleç eksikliği
3.
5.
Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılma­
mıştır?
A) Sorunlarını ve problemlerini benimle paylaşırdı.
B) Nasrettin Hoca oğlunu eşekten indirmiş, kendi binmiş.
C) Şiirlerinizi beğeniyle okuyor, herkese tavsiye ediyorum.
D) Bilgisayar kullanmada tecrübeli ve deneyimli bay ve
bayan elemanlar alınacaktır.
E) Bütün eksiklikler en ince ayrıntısına kadar tespit edildi
ve tamamladık.
B) Salondaki müşterilerle yalnız o ve ben ilgileniyordum.
C) Bu olaylar bitince annen ve sen beni çok arayacaksınız.
D) O saatlerce içini dökmüş, ben de sabırla onu dinlemiştim.
E) Yarışmada son tura bir siz, bir de ben kalmıştık.
6.
Hırsızlar, teker teker karakola götürüp tutuklandılar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıda­
kilerden hangisidir?
A) Çatı uyuşmazlığı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Özne - yüklem uyumsuzluğu
D) Öge eksikliği
E) Yan cümlede yüklem eksikliği
07
Anlatım Bozukluğu
7.
11.
Edebiyatımız hızlı bir gelişme sürecinde, ilgi her geçen gün
artıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylı tümleç eksikliği
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) İlk defa tanıştığı, daha önce görmediği biriydi.
B) Her zaman çalışır, bıkmazdı.
B) Nesne eksikliği
C) Sorunun tam yarısında elindeki kalemi bırakmıştı.
C) Gereksiz sözcük
D) Hepsinin tümünü almak istemişti.
D) Özne eksikliği
E) Zavallının alerjiden kolları tahrip olmuştu.
E) Zarf tümleci eksikliği
8.
12.
Bahçe sahibi gelince yavaş yavaş kaçıverdik.
Bu cümledeki anlatım bozukluğuna benzer anlatım bozukluğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Onun birçok düşünceleri kabul edilecek gibi değildi.
A) Bu ayrılık hasreti canıma yetti.
B) İnsan çalıştığı ve ürettiği müddetçe mutlu olur.
B) Eminim bizi bir yerden gözetliyor olabilir şu anda.
C) Bazı insanlar, mutluluğun farkına geç varır.
K
E
C) Takımlar son final maçının hazırlıklarını tamamladı.
D) Geçen hafta kaybolan Ahmet’in kalemi bulundu.
D) “Kim mutlu olmak istemez?” diyordu, ninem.
N
R
Ö
Aşağıdakilerin hangisinde nesne eksikliğinden
kaynak­lanan bir anlatım bozukluğu vardır?
Körfez Yayınları
E) Birçok kişi, karamsar olmak için bahaneye gerek duymaz.
E) Öldüğü günden beri onu hiç görmedim.
9.
13.
A) Derslerine sıkı çalışıyor, daha şimdiden üniversite sınavına hazırlanıyor.
B) Kaybolan kitaplarını her yerde aramış fakat hiçbir
yerde bulamamıştı.
C) Bir çalar saat alacağını söyledi ona çok ihtiyacı varmış.
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
E) İsmini gazetelerde okumuş ama hiç görmemiştim.
14.
Hafta sonu, dedemin deniz kenarındaki yalısına gideceğiz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylem eksikliği
B) Gereksiz söz kullanılması
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Çatı uyuşmazlığı
C) Özne eksikliği
D) Öge eksikliği
D) Ek yanlışlığı
E) Tamlayan eki eksikliği
1.E
2.E
Kapının bir tarafında siz, bir tarafında ben olsam yine de
sizi içeri almazdım.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlgi ekinin gereksiz kullanılması
Test -6
Cevap
Anh.
Test
01 CA
(I) Hoşgörü, toplumların barış ve huzur ortamında yaşayabilmelerinin vazgeçilmez şartıdır. (II) Bu gerçek, sadece
bugün için geçerli değildir. (III) Bu, dün böyleydi yarın da
böyle olmaya devam edecektir. (IV) Toplumda hoşgörüsüzlüğe yol açan temel problemlerden biri, insanların farklı
düşüncelere sahip olmalarındandır. (V) Bizler bir ağacın
dalları gibi ayrı görünsek de aynı kökten gelmekteyiz.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
D) Ayda bir tiyatroya gitmeden duramazdı, bu onun için
bir tutkuydu.
10.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
yapılmıştır?
E) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
3.B
4.D
5.C
6.D
7.C
8.A
9.A
10.E
11.B
12.B
13.D
14.A
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
Öyküleyici Anlatım,
İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması - 1
4.
I. Farklı anlatıcı türleri kullanılabilir.
II. Olay, kişi, yer, zaman gibi ögelerden oluşur.
III. Temelini mizah ve acıklı olaylar oluşturur.
IV. Bir kurgu ve olay örgüsü vardır.
V. Okurları duygulandırmak zorundadır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi öyküleyici anlatım için söylenemez?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
GENEL
08
Hasan uzun uzun esnedi bu da yetmemiş olacak ki iyice
bir gerindi. Kalktı, yürümeye başladı. Güneş ufka doğru
kaymaya başlamıştı. Elini ceketinin dış cebine sokunca
sabahtan kalmış yarım bisküvi paketi eline değdi. Bisküvi
paketini çıkarıp iyice ufalanmış bisküvileri yemeye başladı.
Son kırıntıları da ağzına atınca susamıştı. Buz gibi bir su
çekti canı. Güneş ufuk çizgisinde kaybolmak üzereydi, eve
gitmesi gerektiğini hatırladı. Adımlarını hızlandırarak yürümeye başladı.
R
İ
T
Bu parçada öyküleyici anlatımın aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir?
D) III. ve V. E) IV. ve V.
A) Olayın geçtiği yere
B) Olayın geçtiği zamana
C) Olaydaki kahramana
K
E
D) İlerleyen bir zamana
E) Kahramanın eylemlerine
N
R
Ö
2.
Anlatmaya bağlı edebi metinlerde kullanılan anlatım türüne
---- adı verilir.
5.
gitmeyi severler. (II) Bütün bir yılın yorgunluğunu atmak,
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en doğru olur?
yeniden enerji toplamak için farklı uğraşlar edinirler. (III)
A) öyküleyici anlatım
yapmıştık. (IV) Plandan annemin, babamın, abimin haberi
B) betimleyici anlatım
C) açıklayıcı anlatım
D) emredici anlatım
Kardeşimle bu yaz daha önce yapmadığımız bir tatil planı
yoktu. (V) Planımızı gizli tutmak için çok çabalamış ve başarmıştık. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
tüm sözcükler isimdir?
E) tartışmacı anlatım
3.
(I) İnsanlar yazın yaylalara, köylere, deniz kenarlarına
Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmaz?
A) Olayı anlatan, olay içindeki kahramanlardan biridir.
(kahraman anlatıcı)
B) Olay örgüsünü bize anlatan kişiye denir. (anlatıcı)
C) Öyküleyici anlatımda olayın geçtiği, gerçekleştiği yerlerdir. (mekan)
D) Öyküleyici anlatımda olayların gerçekleşme zamanına
denir. (zaman)
E) Öyküleyici anlatımda olayın içindeki bütün kişilere
denir. (kurgu)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
6.
Türkçede sözcükler isim ve fiil olmak üzere iki ana gruba
ayrılır.
Aşağıdakilerin hangisinde fiil türünden bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Burada kitap, defter ve kırtasiye malzemelerinden
başka bir şey olmaz.
B) Bütün bu başarılar tüm elemanlarımızın üstün gayretleri sonucudur.
C) Kendine belli bir program uygulayan öğrenciler başarıyı yakalayabiliyor.
D) Bu yıl yepyeni bir heyecanla derslere girmeyi planlıyordu.
E) Son yıllarda ülkemiz her alanda olduğu gibi sağlıkta da
atılım yaptı.
08
Öyküleyici Anlatım, İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması - 1
7.
11.
İçimde kaynayan bir mahşer var.
Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar.
8.
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük topluluk
ismi olarak kullanılmıştır?
A) Hal eki almış bir isim
A) Biz yeni bir ev almıştık.
B) Tür ismi
B) Öğretmen bize farklı bir ev ödevi verdi.
C) Soyut isim
C) Çocuklar birbirinden farklı ev resimleri çizmişti.
D) İyelik eki almış isim
D) Yeni yasada ev hapsi de gündemdeymiş.
E) Topluluk ismi
E) Bizim ev bu konuda beni destekler.
12.
Aşağıdakilerin hangisinde “yağmur” sözcüğü hem tekil
hem soyut isim hem de cins ismi olarak kullanılmıştır?
C) Batı kesimlerinde sürekli yağışlı bir hava var.
C) Muson yağmurları bu bölgede görülmez.
D) Rüya, bilinçaltının ortaya çıkma biçimidir.
D) Köyümdeki yağmurlar bile tertemiz yağar.
K
E
N
R
Ö
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime biçimce tekil olduğu halde birden çok varlığı karşılamaktadır?
Körfez Yayınları
E) Duygu yoğunluğu yaşanan bir ortamdaydık.
E) Fikir yağmuruna tutulmalıydı zihinler.
13.
A) Zavallı çoban sürülerini otlatmak için erkenden yola
koyuldu.
B) Ordunun başında yetenekli bir kumandan vardı.
C) Öğretmen sınıfa geç giren öğrenciyi uyardı.
A) Geniş ve dar kapsamlı isim
B) Soyut isim
C) Topluluk ismi
E) Bir yığın insan meclisin önünde toplandı.
D) Tekil ve çoğul isim
E) Durum ve iyelik eki almış isim
14.
Bazı isimler diğerlerine göre daha geniş kapsamlı olabilir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden
daha geniş kapsamlıdır?
A) Hepimiz bu şehirde ve bu mahallede büyümüştük.
B) Edebiyatımız bu dönemde iyice zayıflamıştır.
B) Pamukkale bazen turistlerle dolup taşar.
C) Roman edebiyatımıza, Tanzimat’ta çeviri ile girmiştir.
C) Sanatçı romanlarında üsluba dikkat etmelidir.
D) Deneme, Cumhuriyet Dönemi’nde yaygınlaşmıştır.
D) Öğretmen sınıfta duygularına hakim olmayı bilmelidir. E) Tiyatro türünde ne yazık ki nitelikli eserlerimiz yok.
2.C
3.C
4.D
5.B
İsimler; tekil-çoğul-topluluk, özel-cins, soyut-somut gibi
adlar alabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili isimlerden biri
soyut diğeri somuttur?
A) Şiir dünyamız Batı’dan daha zengindir.
1 .D
Canlılar arasında sürekli bir yardımlaşma görülür. Gerçekte düşman gibi görünen hayvanların birbirlerine hayat
kurtaran yardımları bazen onların ne denli duygusal olduklarının kanıtıdır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir?
D) Bahçedeki çiçekler solmaya yüz tutmuş.
Test -7
Cevap
Anh.
Test
01 CA
R
İ
T
B) Hayal kurmadan yaşayan insan çok azdır.
B) Yağmur, beklediğim başarıyı sağlayamadı.
10.
Aşağıdakilerin hangisinde “özel isim” kullanılmıştır?
A) İnci bizimle dün geziye gelmedi.
A) Dışarıda yağmur çok güzel yağıyor.
9.
Bazı isimler kullanıldıkları cümleye göre tekil veya topluluk
olarak kullanılır.
6.A
E) Bu güzel hava insana yaşama sevinci veriyor.
7. A
8. B
9. E
10. B
11. E
12. A
13. D
14. A
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
Öyküleyici Anlatım,
İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması - 2
Aşağıdaki dizelerden hangisinde belirtili ad tamlamasına yer verilmemiştir?
4.
09
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Korkusuyla çılgın bir kahkahanın
Sarsıldı uzakta mavi deniz
A) Annelerin uykusu bölünüyor, çocukların en küçük kıpırtısında.
B) Şerefli destanını ayak bastığın yerin
Kalbinde duy ey yolcu, hafızanda bir gece
B) Biz de o renklerin, o bestelerin rüzgarına karışıp gitmeliyiz.
C) Benden sor yolların sırrını
Benden sor ve benden dinle akşamı
C) Her çocuğun bir yıldızı vardır muhteşem gökyüzünde,
derdi annem.
D) Sen bir küçük kutusun yine de
Ak kutular içinde ellerin, kolların
D) Gözlerimin önünde kırmızı, sarı ve mor laleler adeta
resmi geçit yapıyordu.
E) Belli belirsiz akşamın saatlerinde
Bütün alanlarda, bütün uçaklarda ben varım
E) Yeni yeni açan erguvan çiçeklerinin renkleri hepimizi
hayran bırakmıştı.
N
R
Ö
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
Yukarıdaki cümlede geçen tamlamanın özdeşi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmamıştır?
A) Onlardan birinin hiç bizi dinlediği yoktu.
B) Senenin sonunda tekrar sözleşme imzalanacak.
5.
E) Öğretmen, tahtanın ortasına bir nokta koydu.
Aşağıdakilerin hangisinde belirtili isim tamlamasında
“-den” eki tamlayan eki yerine kullanılmıştır?
A) Seksen milyona yakın insandan bu olaya sevinmeyen
nerdeyse yok gibiydi.
B) Bütün bu anlatılanlardan sonra kimse oraya gitmek
istemiyordu.
C) Her gün getirdiklerimizden birazını bize ayırıyormuş
meğer.
C) Onun bu kadar sorumsuz davrandığına inanamadı.
D) Şaire göre insan, evrenin göz bebeğidir.
R
İ
T
K
E
2.
3.
GENEL
D) Ülkemizden diğer devletlere her yıl beklenenden fazla
ihracat gerçekleşmeye başladı.
E) Babasından şehir dışına yapılacak gezi için iki yüz lira
harçlık istedi.
Aşağıdakilerin hangisinde arasına sözcük ya da söz
grubu girmiş bir isim tamlaması vardır?
6.
İsim tamlamalarında bazen iyelik (tamlanan) eki yazılmaz,
düşer.
A) Bu çocuklar da yaşamın sıkıntılarına katlanmak zorunda kalıyor.
Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanıma örnek
vardır?
B) Tiyatro salonumuzda yarın önemli misafirleri ağırlayacağız.
A) Bizim hikayeler diğer edebiyatlara göre sıcak, içten bir
üslupla yazılır.
C) Böyle güzel yapıtlar şimdilerde nedense pek tercih
edilmiyor.
B) Şiir türü ile ilgili geleneğimiz dünya edebiyatında hatırı
sayılır bir yere sahiptir.
D) Sanatçının son yapıtı deneme türünün en güzel eserleri
arasında sayılıyor.
C) Gösteri sanatlarında ne yazık ki ön sıralarda olduğumuz söylenemez.
E) Ressamın tabloları, beklenenden de yüksek fiyata satılıyor.
D) Eleştirmenlerimizin yeni yetişen sanatçılara gerekli
uyarıları yapmadığını görüyoruz.
E) Bazı sanatçılar bu karışık ortamda el yordamıyla ilerliyor.
09
Öyküleyici Anlatım, İsim Çeşitleri ve İsim Tamlaması - 2
7.
11.
Aşağıdakilerden hangisinde belirtisiz ad tamlaması
vardır?
Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim
tamlamasý kullanýlmýþtýr?
A) Yazın, istediklerimin çoğunu yapabilecekmişim.
A) Ali Þir Nevai, Türkçenin aþýklarýndan biridir.
B) Ağustos sıcağı insanları iyice bunaltmıştı.
B) Milletlerin olduðu gibi kelimelerin de bir tarihi vardýr.
C) Pekmezin kokusu duyulurdu bahçelerden.
C) Okulun önündeki kavak ağaçlarını kestiler.
D) Çamların dalları rüzgarla nazlı nazlı sallanıyordu.
D) Bahçenin her yanýnda gözlerin görmediði, ellerin deðmediði güzellikler vardýr.
E) Öğleden sonra bulutların rengi değişirdi burada.
E) Þiir, kelimelerle yapýlan bir musikidir.
8.
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş
isim tamlaması vardır?
A) Dağ yamaçlarının güzelliği insanları büyülüyor.
B) Bahçenin bir kapısı okula bakıyordu.
C) Suların akışı ve rüzgarın sesi uzaklardan duyuluyor.
D) Salkım söğütün dalları, seyredenlere ilham verir.
E) Bahçemize merdiven aralığından iniliyor.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama belirtisiz isim tamlamasıdır?
A) Ölüm korkusu onun şiirlerinde çok sık işlenir.
B) Araçların gürültüsü saatler geçtikçe artıyordu.
C) Sayfanın düzenini size yaptırdıklarını bilmiyordum.
K
E
D) Gece yarısı kapının zili acı acı çalmaya başladı.
N
R
Ö
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Çoğumuz daha işin başında yorulmuştuk.
B) Yaşlı kadın yolun ortasında öylece kalakalmıştı.
C) Rüzgarın uğultusu hepimizi etkilemişti.
D) En sevdiği kitapları birinci rafa yerleştirdi.
Körfez Yayınları
E) Sınıfımızdaki en çalışkan ögrenci, Hasan’ın kardeşidir.
13.
Çadırımın üstüne yağmur yağıyor,
Saros Körfezi’nden rüzgâr esiyor,
Ve ben, bir roman kahramanı,
İkinci Dünya Harbi’nde...
Yukarıdaki dizelerde kaç tane isim tamlaması vardır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
E) Yelkenliler, suyun üstünde âdeta süzülüyordu.
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
14.
A) Artık yeni bir masa örtüsü almalısın.
A) Şehrin en güzel yerindeydi bu eski konak.
B) Sen, çok kolay kandırılabilen birisin.
B) Bayrak direği şiddetli rüzgarda sallanıyordu.
C) Burada av ve kamp malzemeleri satılıyor.
C) Bahçe kültürü toplumumuzda köklü geçmişe sahiptir.
D) Buranın havası ve suyu insana iyi gelir.
D) Söğüt ve zerdali ağaçları her yeri gölgeliyordu.
E) Gözlükleri soğuktan hemen buğulandı.
E) Kale girişindeki küçük heykel, gelenleri karşılıyordu.
Test -8
Cevap
Anh.
Test
01 CA
1.D
2.A
3.E
4.A
5.D
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı birden çok
tamlanana bağlanmış isim tamlaması vardır?
6.B
7.E
8.E
9.B
10.B
11.E
12.A
13.C
14.E
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
Betimleyici Anlatım
Sıfat Çeşitleri ve Sıfat Tamlaması - 1
4.
I. Belli bir anın tablo şeklinde anlatılmasıdır.
10
Doğayla baş başa kalmanın çok ayrı bir zevki vardır. Tam
ortasında boyları iyice uzamış, yüksek, kocaman bir ahu-
II. Sadece edebiyata özgü bir anlatımdır.
dudu çalılığının yer aldığı elma bahçesine inersin... Ba-
III. Temel amaç, anlatılan şeyin okurun zihninde canlandırılmasıdır.
şının üzerinde masmavi ve sımsıcak bir gök; çevresinde
IV. İyi bir betimleme iyi bir gözlem sonucunda oluşturulabilir.
ahududu çalılarının, yabani otların yeşilliklerine karışmış
V. Edebi sanatlardan yararlanılmaz.
çiçekleri, koyu yeşil yapraklarıyla bir ısırgan otu dimdik yu-
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri betimleyici anlatım için söylenemez?
GENEL
dikenli dalları ve açık yeşil yaprakları... Tepedeki incecik
karı doğru uzanıyor.
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. R
İ
T
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Anlatıcının duygusal etkilenmesinin yansıtılması
D) III. ve V. E) II. ve V.
B) Devrik cümlelerle anlatımın doğallaştırılması
C) Niteleyici sözcüklerin kullanılması
K
E
D) Anlatımda belli bir sıranın gözetilmesi
E) Doğaya özgü görüntülerin betimlenmesi
2.
Betimleyici anlatım için aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
N
R
Ö
A) Bilgi veren betimlemelerde öznel değerlendirmelere
yer verilmez.
B) Roman ve öykü gibi türlerde daha çok sanatsal işlevi
olan betimlemeler yapılır.
C) Daha çok sıfat türünden sözcüklerden yararlanılır.
D) Açıklayıcı betimlemelerde amaç, nesne ve mekanları
fotoğraf gerçekçiliğiyle anlatmaktır.
E) Olaya ve eylem cümlelerine sıkça yer verilir.
3.
5.
İzlenimsel betimleme; anlatıcının izlenimlerine, kişisel gö-
Açıklayıcı betimlemeyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
rüşlerine ve duygularına ağırlık verilerek oluşturulan bir an-
A) Bilgi vermek amacıyla oluşturulan bir anlatım tarzı
özelliği taşıması
elbette vardır ancak görülenlere duygusal bir yaklaşım ön
B) Nesnel bir anlatımın tercih edilmesi
C) Benzetmelere ve niteleyici sözcüklere çokça yer verilmesi
D) Sözcüklerin gerçek ve somut anlamlarının tercih edilerek kullanılması
E) Betimlenen nesnenin ayırıcı özelliklerinin üzerinde durulması
latım yoludur. Bu betimlemede duyu organlarıyla algılama
plandadır. Bu anlatım tarzı ---- gibi türlerde çokça kullanılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) makale
B) roman
C) hikaye
D) anı
E) gezi yazısı
10
Betimleyici Anlatım Sıfat Çeşitleri ve Sıfat Tamlaması - 1
6.
10.
Aşağıdakilerin hangisinde birden çok sıfata yer verilmiştir?
Bir gün gelir de unuturmuş insan
En sevdiği hatıraları bile
A) Onun bu hareketlerine herkes kızıyor.
Bari sen geceleri yorgun sesiyle
B) Şöyle söylesene canım, anlayalım.
Saat on ikiyi vurduğu zaman
C) Kadın belli belirsiz, uzun süre gülümsedi.
Beni unutma
D) Artık yeşillikler solmuş, yapraklar sararmıştı.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Bu konuda hangi soruyu sorsanız, bilirim.
A) Soru sıfatı
B) Niteleme sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) Sayı sıfatı E) İşaret sıfatı
7.
11.
Aşağıdaki cümlelerde geçen pekiştirilmiş sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?
Altı çizili kelimelerin türü aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Karşımdaki sanki o değil bambaşka biriydi.
B) Yepyeni kıyafetleriyle göz kamaştırdı.
C) Sanki toprak değil, bembeyaz köpüktü gördüğüm.
I
II
K
E
A) Belgisiz sıfat
D) Köyümün yemyeşil ovaları burnumda tütüyor.
B) Sayı sıfatı E) Pencereden atlayan hırsızı kıskıvrak yakaladı.
C) Belgisiz zamir
D) Belgisiz sıfat
I. Ne sakin, ne yumuşak bir yüzü vardı
II. Ne soruyorsun, nereye gideceğimi
III. Ne yapalım efendim, bu işler böyle yürüyor
IV. Siz ne gün şehre gelirsiniz
E) Belgisiz zamir
Körfez Yayınları
N
R
Ö
8.
12.
Küçük bir lavanta çiçeği
I
II
Sarışın arı
III
9.
C) III.
D) IV.
13.
D) İyi bildiğimiz her şey, bizim yükümüzü alır omzumuzdan.
5.C
6. A
B) I. ve III. C) II. ve III. (I) Taş değilsen niye böyle hareketsiz birisin? (II) Sana dün
ne demiştim? (III) Canlan artık, yoksa ümitlerin mi bitti?
(IV) Bu nasıl duruş böyle, kalk, üzerindeki tozları silkele!
(V) Diğer insanlar gibi yürü, isterse yol dikenli olsun ne fark
eder?
A) I. ve II. E) Bu kitap, uzun araştırmaların sonunda hazırlandığından çok iyi satacak.
4.E
Belgisiz sıfat Sayı sıfatı
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangilerinde sıfat
türünden bir sözcük kullanılmamıştır?
C) İyi okuyan iyi anlar, diye boşuna söylememişler.
3.D
Belgisiz sıfat
Belgisiz zamir Sayı sıfatı
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
B) İyi insan, lafının üstüne gelir.
2.C
Sayı sıfatı
Birdenbire başlayan gökyüzü
IV
V
A) I. ve II. A) Onun ağzı iyi laf yapardı bir zamanlar.
1 .D
Belgisiz sıfat Belgisiz zamir
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri
sıfat türündedir?
E) V.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” kelimesi sıfat görevinde kullanılmıştır?
Test -9
Cevap
Anh.
Test
01 CA
Belgisiz zamir Miktar zarfı
Düşünmeden sevdiğim bu anda
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “ne” soru sıfatı olarak kullanılmıştır?
B) II.
III
Ve alabildiğine gelincik
V. Ne arıyor ne de soruyordu
A) I.
R
İ
T
Bir gün adamın biri burada bir soru yöneltmişti bize.
I
II
III
7. B
8. E
B) II. ve III. C) II. ve V.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
9. D
10. A
11. A
12. A
13. C
14.D
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
Betimleyici Anlatım
Sıfat Çeşitleri ve Sıfat Tamlaması - 2
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sözcük hem nite­
leme hem belirtme sıfatı almıştır?
4.
belirtme sıfatı olan bir sıfat tamlaması kullanılmıştır?
A) Bir an gelir de küllenince
Başka sevgilerde teselli buluruz
B) Orda geçti benim güzel günlerim
O çağları anar anar inlerim
B) Bu yorgun gönüller
Birer birer üzüldüler
C) Dağlarda ateş yakan çobanlar
Artık atom enerjisinde ısınır
C) Hasretle bin pare olmuşum, sen nerdesin
Günümde, gecemde her yerde benimlesin
D) Sonsuz selamını dağlara bırak
D) Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan
Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından
Serpili kuş o ufka vardığın zaman
N
R
Ö
B) Sana kýzmayan bir annen kalmýþtý, onu da kýzdýrdýn.
C) Sokaðýn sonunda eski bir dostumun evi vardý.
D) Biz de bir gün çalýþmamýzýn karşılığını alacağız.
5.
Bu limana diğer ülkelerden, uzaklardan gemiler gelir.
Bu cümledeki “uzaklar” sözcüğü sıfat gö­­­re­vindeyken isim
gibi kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım
vardır?
A) Uzun yıllar tarifi imkansız duygular yaşadık.
B) Bayramlar, kırgınları barıştırmaya bir vesiledir.
E) Pek de akýllý bir adama benzemiyordu.
3.
Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam,
Dağların yere indi koyu, serin gölgesi;
I
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam;
II
III
Düştü yeşil ovaya, kubbelerin serin gölgesi.
IV
V
Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türden bir sıfattır?
Gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın
K
E
"Bir" sözcüðü aþaðýdakilerin hangisinde sıfat göre
vinde kullanýlmamýþtýr?
A) Bir yaz yaðmuru gibi bitiverdi arkadaþlýklarý.
R
İ
T
E) Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın
E) Mehtaba sorarken seni gurbette her akşam
Hasret dökülür ruhuma, yıldızlara baksam
2.
11
Aşağıdaki dizelerin tamlayanında hem niteleme hem
A) Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır
GENEL
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
C) Doğum gününü defalarca anlattı.
D) İnsanlık, toplumsal olaylara duyarlı olmalıdır.
E) Sevgi, insanlık ağacının en tatlı meyvesidir.
6.
Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde bir isim farklý türden
sýfatlar almýþtýr?
A) Uzun bir aradan sonra ilk defa karþýlaþýyorduk.
B) Ak sakallý, iki büklüm dedeler bile yollara dökülmüþtü.
C) Yaþlý kadýnlar, yeni gelinleri uzaktan izliyorlardý.
D) Yorgun bedenini, yeþil çimenlere býrakýverdi.
E) Hangi mesleði seçeceðine karar verdin mi?
11
Betimleyici Anlatım Sıfat Çeşitleri ve Sıfat Tamlaması - 2
7.
11.
Sýfat tamlamalarýnda tamlayan birden fazla sözcükten
oluþabilir.
Aþaðýdakilerden hangisinde böyle bir kullaným vardýr?
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sayı gruplarından hangisi bir sıfat tamlamasının tamlayanını oluşturmamıştır?
A) Altmış yedi milyon insan bu olaya sevindi.
A) Anne ve babanýn haberi olmadan dýþarý çýkýlmamalýdýr.
B) Zengin aileler ve þirketler bu projeyi destekler.
B) Tribünlerde yalnızca iki bin üç yüz seyirci olduğu söylendi.
C) Yangýnda komþusunun evi ve arabasý hasar görmüþtü.
C) Sınavda yüz altı kişi bütün soruları doğru yaptı.
D) Oteldeki iki yüz yirmi beşinci odada kalıyordu.
D) Öðretmeni kültürlü, sevecen ve kibar birine benziyordu.
E) Öğretmen çocuğa doksan sekizin yarısını sordu.
E) Zararlý alýþkanlýklarýn terk edilmesi oldukça zordur.
8.
12.
Aþaðýdakilerin hangisinde sýfat, bir isim tamlamasýný
nitelemiþtir?
A) Kerpiç duvarlarýn sývasý çoktan dökül­müþtü.
A) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında
B) Kalp rahatsýzlýðýnýn sebebini bulama­mýþlardý.
B) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
C) Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
K
E
C) Koltuðuna yaslandý ve baþýný yana eðdi.
D) İçimde damla damla bir korku birikiyor
D) Duvar aynasýnýn çerçevesini daha yakýndan inceledi.
E) Ortalýðý simsiyah sigara dumaný sarmýþtý.
E) Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum
Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanında farklı türden
sıfatların yer aldığı bir sıfat tamlaması vardır?
A) Uzun ve yorucu günler geçirmişlerdi.
B) Buralarda yakıcı bir güneş vardır her mevsim.
10.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması, bir ismi
niteleme göreviyle kullanılmıştır?
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer
verilmemiştir?
A) Nasıl araba bu böyle, demeyin.
B) Kaç lira isteniyor ki sizden?
C) İki veya üç kişi gelsin bize yeter.
C) Bu da ne biçim elbiseymiş böyle?
D) Her gün bu yollardan geçerek evine giderdi.
D) Onun sözüne ne bakıyorsun sen?
E) Anlamadığınız konuları sorun.
E) Sizce hangi adam doğru söylüyor?
(I) Türk Dili dergisi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gezi
yazısı özel sayısı çıkardı. (II) Bizim de merakla beklediğimiz bir sayıydı. (III) Acaba hangi yazarlara yer vereceklerdi? (IV) Edebiyat dünyamız dergi sayesinde nerelere
gelmiş, öğrenebiliyorduk. (V) Yazılarla ilgili olarak arkadaşlarımızla görüş paylaşıyorduk.
14.
Gümüþ bir dumanla kapandý her yer.
Yer ve gök bu akþam yayla dumaný;
Sürüler, çimenler, sarý çiçekler
Beyaz kar, yeþil çam, yayla dumaný!
Bu dizelerde kaç tane sýfat tamlamasý vardýr?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde
sıfat tamlaması kullanılmamıştır?
A) I. ve II. B) I. ve III. A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
C) II. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.
Test -10
TestCevap
01 CAAnh. 1 . E
2.E
3.C
4.B
5.A
6.E
7.E
8.D
9.B
10.B
11.D
12.B
13.B
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
GENEL
Lirik Anlatım - Zamir Çeşitleri
Lirik anlatımla oluşturulmuş metinlerde kelime ve cümleler
4.
ahenk sağlayacak bir şekilde metne yerleştirilir. Dil ---- iş-
Beni beklemeyin o bir hevesti
Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
Gelemem aynalar yolumu kesti
A) heyecana bağlı
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) göndergesel
A) Uyak ve rediften yararlanılmıştır.
C) Sözcük tekrarıyla ahenk sağlanmıştır.
D) alıcıyı harekete geçirme
D) Dilin, alıcıyı harekete geçirme işlevinden yararlanılmıştır.
E) kanalı kontrol
E) Coşku ve heyecana bağlı bir anlatımı vardır.
K
E
Aşağıdakilerin hangisi lirik (coşku ve heyecana bağlı)
anlatımın özelliklerinden değildir?
N
R
Ö
A) İç ahenk sağlanmaya çalışılır.
B) Daha çok nazım türündeki metinlerde görülür.
C) Güncel konulara sıkça yer verilir.
D) Dil, şiirsel işlevde kullanılır.
E) İmgesel özelliğe sahip ifadeler görülür.
3.
I. Kelimeler daha çok gerçek dışı anlamıyla kullanılır.
II. Duyguların ve öznel ifadelerin belirtilmesi esastır.
III. Söz sanatlarına yer verilir.
R
İ
T
B) İmgesel bir anlatımı vardır.
C) dil ötesi
2.
Çıkamam aynalar, aynalar zindan
Bakamam, aynada aynada vicdan
levde kullanılır.
12
IV. Ahenk unsurları yoğun bir biçimde kullanılır.
V. Kişi, zaman, yer ve olay örgüsü vardır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi coşku
ve heyecana bağlı anlatımın özelliklerinden biri değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A) Başkasının yolundan yürüyenler kendi izlerini bırakamazlar.
B) Zaman, kolay elde edilen ucuz şeyleri siler ve kolaycılık insana bir şey kazandırmaz.
C) Erdem, asla yalnız başına kalmaz; onun her zaman
komşuları vardır.
D) Hayatta sürekli mutluluk ancak başkaları için yaşamakla elde edilir.
E) Kimi, gittiği yeri mutlu eder; kimi de terk ettiği yeri.
6.
Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevaptaki altı
çizili sözcük zamir görevindedir?
A) Soruları hangi öğretmen hazırlamış?
– Bu öğretmen.
B) Kaç kişi senin gibi düşünüyor?
– Beş kişi.
C) Siz hangisini istemiştiniz?
– Bunu istemiştim.
D) Kaçıncı denemedeki soruları çözeceksin?
– Beşinci deneme.
E) Yeni aldığınız makineler nasıl çalışıyor?
– İyi çalışıyor.
12
Lirik Anlatım - Zamir Çeşitleri
7.
11.
Aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü zamir görevinde kullanılmamıştır?
A) Geziye ona haber vermeden gitmeyelim.
A) Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar ?
B) O adam, bir zamanlar oldukça fakirdi.
B) Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?
C) O bu günlerde çok düzenli çalışıyor.
C) Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
D) Bizimle beraber o da gelecek.
D) Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?
E) O, bu odaya umduğumuzdan daha çok yakıştı.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı adılla
sağlanmıştır?
E) Beni benden başka kim anlar şimdi?
12.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük zamir (adıl)
göreviyle kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zamir, diğerlerinden farklıdır?
R
İ
T
A) Tam beni anlayabilecek biriydi.
A) Yaptığı işi başarmak için ilk şart, o işi sevmektir.
B) Kimileri kimse yokmuş gibi gülüyordu.
B)Biri bana neler olduğunu açıklayabilir mi ?
C) Herkes onun suçlu olduğunu düşünüyordu.
C) Sözleri insanı bazen içinden çıkamayacağı duruma
sokabilir.
D) Arkadaşıma en son burada rastlamıştım.
E) Sınavda soruların çoğunu doğru çözmüştü.
K
E
D) İncelik, kişinin sözlerinde olduğu kadar hareketlerindedir de.
N
R
Ö
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır?
A) İşin üstesinden gelebilmek için hemen dostlarından
yardım istedi.
B) O gönlü zengin insan, kara kara düşünüyordu.
C) Evin içerisinde oldukça ağır bir koku vardı.
10.
Körfez Yayınları
E) İkimizin de böyle bir organizasyonda olması mutluluk
verici.
13.
Bazıları divan edebiyatımızı küçük görüyor. Halbuki o, yüzyıllarca süren ince bir zevkin ürünü değil midir? Bana soracak olursanız kendi edebiyatımızın değerini bilmiyoruz.
Bu parçada aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangisine
yer verilmemiştir?
A) Dönüşlülük zamiri
D) Yüksek sesle konuşması, herkesi çok rahatsız etti.
B) Soru zamiri
E) Annesi, oğluna bir iş bulabilmek için epey çalıştı.
C) İşaret zamiri
D) Kişi zamiri
E) Belgisizlik zamiri
"Baþka" sözcüðü aþaðýdaki cümlelerin hangisinde
zamir görevinde kullanýlmýþtýr?
A) Size de baþka zaman geliriz.
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir zamir
kullanılmamıştır?
A) Herkesin ailesi gelmiş, Ali’ninki gelmemişti.
B) Beni baþkalarýyla karýþtýrmamalýsýn.
B) O yıllarda henüz elektrik yoktu.
C) Bugün baþka göründünüz gözüme.
C) Kendi yağımızla kavrulup gidiyorduk.
D) Evi baþka bir emlakçıdan kiralamýþlar.
D) Herkesin sizi kabul etmesini bekleyemezsiniz.
E) Burada senden baþka kimseyi göremiyorum.
E) Nerelere bakacağımızı biliyor musunuz?
Test -11
TestCevap
01 CAAnh. 1 . A
2.B
3.C
4.B
5.B
6.A
7.D
8.E
9.B
10.E
11.E
12.B
13.D
14.E
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
GENEL
Destansı, Emredici Anlatım, Fiiller ve Fiilimsi-1
4.
I. Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde görülür.
Sınav başlayınca soruları dikkatli okuyun. Soruyu tam
anlamadan soruyu cevaplamaya başlamayın. İstediğiniz
II. Tasvir ve betimlemeler yapılır.
sorudan başlayabilirsiniz. Size en kolay gelen dersin en
III. Olay örgüsü, kişi, zaman ve mekâna yer verilmez.
iyi bildiğiniz konuların sorularını cevaplamaya başlayın.
IV. Bir anlatıcıya yer verilmez.
Cevap anahtarını sınav bitiminde danışmadan alabilirsiniz.
V. İlahi bakış açısıyla anlatılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
destansı anlatımla ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Bu parçanın anlatım türü ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Destansı anlatım
A) II. ve III.
B) I. ve IV.
13
C) II. ve V.
R
İ
T
B) Emredici anlatım
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
C) Lirik anlatım
D) Tartışmacı anlatım
E) Söyleşmeye bağlı anlatım
K
E
N
R
Ö
2.
Aşağıdakilerin hangisi destansı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
5.
kullanılabilir. Emredici anlatım ise karşımızdaki kişiye bir işi
A) Daha çok destan türündeki metinlerde karşımıza çıkar.
yapıp yapmamasıyla ilgili şeyler söylerken kullanılır. Ata-
B) Yazar olayları anlatmak için betimlemelerden de yararlanır.
sözlerinde bunun güzel örneklerini görebiliriz, bu anlatım
C) Daha çok kahramanlık, vatan sevgisi gibi konular işlenir.
türünde dil ---- işleviyle kullanılır.
D) Eylem türünden sözcükler, heyecan ifade eden sözler
kullanılır.
E) Sadece coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde görülür.
3.
Şiir, halk hikayesi, destan, roman gibi türlerde ---- anlatım
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) destansı
- alıcıyı harekete geçirme B) lirik
- sanatsal C) öyküleyici - dil ötesi
D) tartışmacı - göndergesel
E) söyleşmeye bağlı - alıcıyı harekete geçirme
6.
Deyimler de fiiller gibi kip ve kişi eklerini alarak çekime girebilir.
III. Öğretici ve açıklayıcı yönü vardır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde böyle bir kullanıma
örnek gösterilemez?
IV. Dilin göndergesel işlevi kullanılır.
A) Ona çok fazla değer veriyordu, onu hep el üstünde tutuyordu.
V. Emir, telkin ve öneri ifade eden ifadelere yer verilir.
B) Artık onun borusu buralarda ötmez.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi “emredici
anlatımın” özelliklerinden biri değildir?
C) Onun ailesinin durumu iyidir, sırtı yere gelmez.
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
E) Doktorlar bu konuda ser verip sır vermediler.
I. Sözlü ve yazılı türleri olabilir.
II. Bir eylemde bulunmaya zorlar.
D) Dedemin malı kıymetli, eli de çok sıkıdır.
13
Destansı, Emredici Anlatım, Fiiller ve Fiilimsi-1
7.
11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir eylemdir?
A) İyi yazmak, sözcükleri seçme ve yerinde kullanma işidir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam (zaman) kayması vardır?
A) Yakında teyzem bizi ziyarete geliyor.
B) Sabahları süt içmek vücuda zindelik kazandırır.
B) Çocukları aldatmak, büyükleri aldatmaktan daha tehlikelidir.
C) Annem parasını pazarda kaybetmiş.
C) Hiçbir sanat, insan ruhunu geliştirmede müzik kadar
etkili değildir.
D) Dışarıda hava dünkünden çok daha soğuktu.
E) Arkadaşım dün aldıklarını hemen getirdi.
D) Biraz daha çalışsaydın ödevini vaktinde bitirebilirdin.
E) Öğretmek için çaba sarf ediyorum ancak beni anlayan
yok.
8.
Oğuz Kağan, Gök Tanrı’nın koruduğu bir yiğittir. Nitekim
bir gün “Tanrı”yı düşünürken ansızın karanlık basar, gökten bir mavi ışık iner. Bu ışığın içinden, dünya yüzünde
görülmemiş güzellikte bir kız çıkar. Oğuz, o kızla evlenir
ve ondan Gün, Ay, Yıldız adlarını verdiği üç oğlu doğar.
12.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?
A) Haklıysan mücadeleden hiçbir zaman korkmamalısın.
B) Yaramaz çocuklar, mahalledeki bir evin camını kırmıştı.
K
E
Yukarıdaki parçada kaç çekimli fiil vardır?
C) Onunla aramızda kopmaz bir bağ oluşmuştu.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
D) Ünlü isimler yarınki toplantıya eminim eksiksiz katılır.
Aşağıdakilerden hangisinde haber ve dilek kipiyle çekimlenmiş fiillere örnek gösterilebilir?
A) Hediyelerin gelmeyeceğini anlamıştık.
B) Gidelim, pazardan siparişleri alalım, dedi.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
E) Öğretmenimin bana verdiği ödevi daha yeni yapıyorum.
13.
A) Dalgın tavırlarla sürekli etrafına bakan bir adamdı.
B) Yaşamak, kendini bulmakla anlam kazanır.
C) Onca engele rağmen yolculuk kesintiye uğramamıştı.
C) Bu iş yerinde kimse hayatından şikayetçi değildi.
D) Gelecek, bize hep farklı şeyler söylemeli artık.
D) Bir hafta sonra memleketime dönecektim.
E) Sizi de sıkıntıya soktuk, dedi.
10.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
E) Başarının, çok çalışılırsa elde edilebileceğini söylemişti.
Aşağıdakilerden hangisinde gereklilik kipi cümleye
farklı bir anlam katmıştır?
14.
Nasıl etmeli de ağlayabilmeli,
Farkına bile varmadan?
A) Bu huyunu babasından kapmış olmalı.
Nasıl etmeli de ağlayabilmeli?
B) Böyle konular toplulukta konuşulmamalı.
Ayıpsız, aşikare, yağmur misali...
Bu dizelerdeki eylemlerin kipi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Birinci dizede istek kipi kullanılmıştır.
C) Ülkemiz için elimizden geleni yapmalıyız.
D) Öğrencilere bu tarz sorular sorulmamalı.
E) Büyüklerimizi de saygıyla anmalıyız, değil mi?
B) İkinci dizede haber kipi kullanılmıştır.
C) Üçüncü dizede şart kipi kullanılmıştır.
D) Üçüncü dizede hem haber hem dilek kipi kullanılmıştır.
E) Birinci ve üçüncü dizede gereklilik kipi kullanılmıştır.
Test -12
TestCevap
01 CAAnh. 1 . A
2.B
3.C
4.B
5.B
6.A
7.D
8.E
9.B
10.E
11.E
12.B
13.D
14.E
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
GENEL
(I) Çocukluğumdan beri iyi bir tiyatro seyircisiydim.
(II) Günün birinde tiyatro oyuncusu olacağımı biliyordum.
(III) Şimdi ben oyuncuyum. (IV) İşimi büyük bir özveriyle
yapıyorum. (V) Oyunlarda oynamak, seyircinin karşısına
çıkmak bana büyük mutluluk veriyor.
5.
Dünkü kar yağışından kapanan yollar açıldı, herkes buna
çok sevindi ve yoluna devam etti.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Etken fiil
2.
D) III. ve IV.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
6.
Siz kendinize çok güveniyorsunuz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne - yüklem ilişkisi
bakımından bu cümle ile özdeştir?
K
E
II. İki yabancı insan gibi tokalaşmışlardı.
III. İki ülke üç yıldır savaşıyor.
A) Besle kargayı, oysun gözünü.
IV. Her yıl Kırkpınar’da pehlivanlar güreşiyor.
V. Bu ağacın dalları, çok çabuk kırılıyor.
N
R
Ö
B) Ayağını yorganına göre uzat.
C) Dost başa, düşman ayağa bakar.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde işteşlik eki olmadığı halde kökünde işteşlik olan fiiller vardır?
3.
D) III. ve IV.
B) I. ve III.
C) Edilgen fiil
R
İ
T
E) IV. ve V.
I. Herkes bir yerlere koşuşuyordu.
A) I. ve II.
B) Dönüşlü fiil
D) Geçişsiz fiil E) Geçişli fiil
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde
çatı aranmaz?
A) I. ve II.
14
Destansı, Emredici Anlatım, Fiiller ve Fiilimsi-2
D) Gelen, gideni aratır, sözünü unutmayın.
E) El, elin eşeğini türkü çığırarak arar.
C) II. ve III.
E) IV. ve V.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil vardır?
7.
Yeni bir gazete kurmanın zorluğunu, gazetecilerin hepsi
bilir.
A) Otur baş ucumda, sor yavaş yavaş
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi çatı yönünden bu
cümleyle özdeş değildir?
B) Durmayın orada, kargı kucakta
A) O, bir gazete çıkarmak için gece yarılarına kadar çalıştı.
C) Yürek yakan ağıtlar dizginledi zamanı
D) Ağlar çekiliyor dalyanlardan
B) “Çok çalışıyorum, yoruldum.” cümlesini ondan hiç işitmedim.
E) Hasretinden prangalar eskittim
C) Ön yargı kalkanıyla insanları püskürttüğünü görmedim.
D) Sesinin güzel olduğunu herkes biliyordu.
E) Kızgınlığa mağlup olup, başkalarını hiç kırmadı.
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemi geçişli eylem olduğu halde nesne almamıştır?
A) Bugünden sonra sana inanmayacağım.
B) Bu sınava yalnızca bir kere girdim.
C) Bulamadım seni bütün aramalarıma rağmen.
D) Ben hiçbir zaman sana gülmedim.
E) Ayrıntısına kadar birer birer anlattım.
8.
(I) Arabalardan aceleyle inildi. (II) Polis, yolu kapatmıştı.
(III) Sürücü ceplerini karıştırıyordu. (IV) Aradığını bulamamıştı. (V) Yüzü heyecan ve korkudan sararıvermişti.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi özne - yüklem ilişkisi yönünden farklıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
14
Destansı, Emredici Anlatım, Fiiller ve Fiilimsi-2
9.
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem kullanılmıştır?
Her yer bahar gelince yeşerir.
A) Annemin masal anlatmasını dört gözle beklerdik.
Yukarıdaki cümlede geçen fiilimsinin özdeşi, aşağıdaki
cümlelerden hangisinde vardır?
B) Giderken ceketini alıp arkasına bile bakmadı.
A) Sayfada çizilmemiş bir satır bırakmamış.
C) Bize yardım ettiğinden başı derde girecekti.
B) Olayları uzunca anlattı, karşısındakileri bir hayli sıktı.
D) Bu soruyu işaretlemediğimden yarım puan eksik aldım.
C) Zavallı, babası gittiğinden beri kendine gelememişti.
E) Bize doktor olarak gereklisin; ama önce insan olarak.
D) Bulunmaz Hint kumaşı sanıyorsun kendini.
E) Dönmeyi aklına getirmeden gidenler oldu buralardan.
10.
Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir eylemsi kullanılmıştır?
14.
A) Şairler hayatın acemisi olmayan, görmüş geçirmiş insanlardır.
A) Geldiğinizi görmeden buradan ayrılmayacağım.
B) Okumanın faydalarını anlayanlar, okudukça okumak
isterler.
B) Gelenek ve töreleri gerektiği zaman tükenmez bir kaynak kabul ederler.
K
E
C) Karşımdaki şairi görmeyeli yıllar olmuştu.
C) Sizinle görüşmeyeli uzun yıllar olmuş.
D) Bakış açınızı değiştirince her sorunu çözüyorsunuz.
D) Bir yazar başkalarının ele aldığı bir olayı kopyalamamalı.
N
R
Ö
E) Gelirken neler getirdiğinizi merak etmiyor değiliz.
Körfez Yayınları
E) Şairler anlatıma canlılık kattığı için sembolleri çok kullanırlar.
11.
15.
Bu gencin önce iyi yazılmış polisiye romanlar okuması
yerinde olur. Klasiklere yönelmeden, iyi yazılmış polisiye
romanlarla kötü yazılmış olanlarını ayırabilecek düzeye
gelmelidir.”
12.
B) 4
C) 5
D) 6
Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi, bir isim tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?
A) Senin benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım.
B) Gören gözüm, duyan kulağım olmuştunuz.
Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 3
R
İ
T
Aşağıdakilerin hangisinde bütün fiilimsi çeşitleri aynı
cümle içerisinde kullanılmıştır?
C) Başkasının kullanmadığı kelimeleri seçmelidir yazar.
E) 7
D) İzmir’de birçok yeni yerleşim birimi olacakmış.
E) Öğrenmenin yaşı da olmaz yeri ve zamanı da.
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır?
A) Yeni tanıştığı insanlarla konuşmak hoşuna gider.
A) Havuzun suyu giderek azalıyordu.
B) Bir filme konu olacak olayın, zamanla abartıldığını gördüm.
B) Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı acaba?
C) Ne diye öyle dönüp dönüp baktın bize?
C) Yanlış okumadan kaynaklanan hataları düzeltmek
mümkündür.
D) Herkes koşarak geçti, bir siz geçemediniz?
D) Bize inanmayabilirsiniz ama gözlerinize de mi güvenmiyorsunuz?
E) Birkaçı kenarda oturmuş, durmadan resim çiziyordu.
E) Bu güzel anları değerlendirirken bizi de anmayı unutmayın.
Test -13
TestCevap
01 CAAnh. 1 .A
2.C
3.E
4.D
5.A
6.C
7.B
8.B
9.D
10.B
11.E
12.D
13.B
14.B
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
Öğretici, Açıklayıcı, Tartışmacı,
Kanıtlayıcı Anlatım - Zarf Çeşitleri
Aşağıdakilerden hangisi tartışmacı anlatımla oluşturulmuş metinlerin özellikleri arasında yer almaz?
4.
IV. Dil , sanatsal işleviyle kullanılır.
V. Karşılaştırmalardan yararlanılabilir.
C) Karşı çıkılan düşüncenin yanlışlığı, savunulan düşüncenin doğruluğu kanıtlanmaya çalışılır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri kanıtlayıcı anlatım için söylenebilir?
D) Tanık gösterme, örnekleme, karşılaştırma gibi yöntemlerden yararlanılır.
A) I. ve III.
E) Amaç, okurun öne sürülen düşünceye inanmasını sağlamaktır.
R
İ
T
B) II. ve IV.
D) III. ve V.
C) III. ve IV.
E) IV. ve V.
K
E
Antoloji, edebiyatımızın Tanzimat Dönemi’nde tanıdığı
5.
---- türünde temel amaç karşıdaki okurun ikna edilmesi,
türlerdendir. Belli bir anlayışa sahip ortak nitelikteki ürün-
o konuda yazarın söylediğine inandırılmasıdır. Anlatım
lerden derleme yoluyla oluşturulan yapıtlar seçkisidir. İlk
olabildiğince sadedir. Dil, göndergesel işleviyle kullanılır.
örneklerinden biri de Ziya Paşa’nın Harabat adlı eseridir.
Tanık gösterme, örneklendirme, sayısal verilerden yarar-
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
lanma yollarına başvurulur.
N
R
Ö
A) Açıklayıcı anlatım
B) Düşşel anlatım
C) Betimleyici anlatım
3.
I. Niteleyici sözcüklerden yararlanılır.
III. Okuru düşündürmek için bazı bölümler yinelenebilir.
B) Bolca tasvire yer verilerek okurun varlıkları zihninde
canlandırması sağlanır.
15
II. Kahramanlar çevrelerinin diliyle konuşturulur.
A) Dil genelde göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme
işlevinde kullanılır.
2.
GENEL
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Kanıtlayıcı anlatım
B) Öğretici anlatım
D) Kanıtlayıcı anlatım
C) Betimleyici anlatım
E) Öyküleyici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
I. Kısa ve kesin ifadelere yer verilir.
E) Öyküleyici anlatım
6.
rım, örnekler veririm. Amacım okurumu aydınlatmaktır.
II. Soru-cevap tarzıyla konu ilgi çekici bir hale getirilir.
III. Bir konuda bilgi aktarmak, bilgiyi öğretmek esastır.
IV. Uzman görüşlerinden alıntılar yapılarak inandırıcılık
sağlanmaya çalışılır.
Yazılarımın dokusunu bilgi aktarmak oluşturur. TanımlaUzun sözlerden, çağrışımlı anlatımlardan hoşlanmam.
Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi aşağıdaki anlatım türlerinden hangilerini kullanmaktadır?
A) Kanıtlayıcı - açıklayıcı anlatım
V. Dil açık, anlaşılır bir şekilde kullanılır.
B) Tartışmacı - kanıtlayıcı anlatım
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi tartışmacı anlatım için söylenemez?
C) Betimleyici - öyküleyici anlatım
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
D) Öğretici
- açıklayıcı anlatım
E) Öyküleyici - açıklayıcı anlatım
15
Öğretici, Açıklayıcı, Tartışmacı, Kanıtlayıcı Anlatım - Zarf Çeşitleri
7.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başka” sözcüğü zarf
görevinde kullanılmıştır?
A) Bu konuyu başka bir gün görüşelim.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme belirteç göreviyle kullanılmamıştır?
A) Uzun uzun anlattıktan sonra söylediklerini kısaca özetledi.
B) Okula benden başka gelen olmamış.
B) Dışarda yağmur şakır şakır yağarken biz sobanın başında sohbet ediyorduk.
C) Annesiyle başka, babasıyla başka konuşuyor.
D) Senin yaptığın iyiliği başkası yapmaz.
C) Yağmur dinince insanlar yavaş yavaş meydanı doldurmaya başladı.
E) Başka bir alem onu dışarıda bekliyordu.
D) Herkes er geç bu konuda haklı olduğumuzu anlayacak.
E) Son birkaç yıldır, pazar günlerini eş dost ziyaretine
ayırmıştı.
A) Az paraya az iş, derdi her zaman?
B) Sıcaklık artınca belli sorunlar ortaya çıkıyor.
B) Hayatım onu anlayınca değişti.
C) Gaz oranlarının burada etkili olduğu söyleniyor.
C) Ben de onu bu konuda çok uyarmıştım.
K
E
D) İleri git dediysem de anlamadı.
E) Niçin beni üzmeye devam ediyorsun?
E) Yaz akşamlarında bazen hafif bir esinti olur.
N
R
Ö
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?
A) Gözlerim bu sisli havada ileriyi iyi görmüyor.
13.
Öyle çalışkan bir öğrenci daha görmedim.
Aşağıdakilerin hangisinde “ne kadar” söz öbeği bu
cümledeki “öyle” kelimesiyle aynı görev ve anlamda
kullanılmıştır?
B) Bu acıya yürek nasıl dayanır, bilinmez.
A) Arabanın gelmesini ne kadar bekleyeceğiz?
C) Güldükçe yanağında gamzeler oluşurdu.
10.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “miktar zarfı” kullanılmıştır?
A) Hava sıcaklıkları her geçen yıl artıyor.
D) İnsanlar ellerindekini yitirdiğinde üzülür.
9.
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz öbeği
zarf görevinde kullanılmamıştır?
Körfez Yayınları
8.
D) Gençliğimde benim de hayallerim vardı.
B) Onun ne kadar başarılı bir öğretmen olduğunu herkes
biliyor.
E) Herkes bir an önce dışarı çıksın.
C) Ne kadar soru çözmen gerektiğini biliyorsun?
D) Verdiğim paranın ne kadarını harcadın?
E) Bitirmek için ne kadar vaktimiz var?
14.
A) Saçınıza nasıl bir şampuan bakıyorsunuz?
Bu yıl ilkbahar her zamankinden sakin geldi. Kış boyunca
dağlara yığınak yapan kar, usul usul eridi. Zannederim
ürün çok bol olacak yörede bu yıl. Kim bilir ürünlerini nasıl
değerlendirecek insanlar?
B) Kapalı Çarşı’dan ne aldınız bana?
Bu parçada aşağıdaki zarf türlerinden hangisi yoktur?
C) Sınavın ne zaman yapılacağını bilen var mı?
A) Durum zarfı
D) Niçin çekip gittin yıllar önce?
B) Zaman zarfı
E) Anladın mı ona kırılmamın nedenini?
C) Azlık-çokluk zarfı
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla
sağlanmıştır?
D) Soru zarfı
E) Yer-yön zarfı
Test -14
TestCevap
01 CAAnh. 1.B
2.D
3.D
4.E
5.E
6.C
7.A
8.A
9.A
10.C
11.E
12.B
13.E
14.B
15.E
16.D
10. SINIF
DİL ANLATIM
1.
Düşsel (Fantastik) ve Söyleşmeye
Bağlı Anlatım - Edat, Bağlaç, Ünlem
4.
I. Tema; hayali, fantastik unsurlardan meydana gelir.
Amacın “okuru güldürerek düşündürmek” olduğu bu tür
anlatımlar edebiyatımızda yaygın olarak kullanılır. Kişisel
III. Zaman, içinde bulunduğumuz zamanın özelliğini taşır.
anlatımda yer alır.
zayıflıklar, batıl inançlar, alay, ironi gibi birçok unsur bu
V. Kişi, olay örgüsü ve mekân vardır.
Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden
söz edilmektedir?
A) Düşsel anlatım Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşsel
metinlerle, düşsel olmayan metinlerin ortak özelliğidir?
R
İ
T
B) Mizahi anlatım C) Açıklayıcı anlatım
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
D) Söyleşmeye bağlı anlatım
E) Kanıtlayıcı anlatım
K
E
2.
I. Okuyucuyu inandırmak, aydınlatmak farklı kişiye görüşünü kabul ettirmek amacıyla oluşturulan metinlerdir.
II. Yazarın var olan düşünceden farklı bir düşünceyi ortaya koymak ve bunun okur tarafından kabul edilmesini sağlamak amacıyla kaleme aldığı metinlerdir.
16
II. Kişiler sıradan günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek
özelliktedir.
IV. Mekân olağanüstü, hayali bir yerdir.
GENEL
N
R
Ö
III. Eksik bilinen bir konunun yeni ve doğru bilgilerle anlatılması esasına dayanır.
IV. Ortaya konan bilgilerin alıcıda kalıcı olmasını ve başka
bir zaman kullanılabilmesini sağlamak amacıyla yazılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde aşağıdaki anlatım türlerinden biriyle ilgili açıklama yapılmamıştır?
5.
– Birkaç türlü söylenti var. Bir söylentiye göre
Frengistan’a çarpacakmış.
A) Fantastik metin B) Öğretici metin C) Açıklayıcı metin
Hayriye Hanım:
Emeti Hanım rahatladı:
D) Tartışmacı metin
– Oh! Ya Rabbi şükür!
E) Kanıtlayıcı metin
Hayriye Hanım:
– Bir söylentiye göre çarpmayacak yalnız kuyruğu dokunacakmış.
3.
---- biçiminde sanatçı, karşısında biri varmış gibi davranır. Duygularını , düşüncelerini bu yolla anlatır. Tonlama
önemli bir yer tutar. Akıcı ve okuru sıkmayan bir anlatım
kullanılır. Röportaj, monolog, tiyatro ve şiir gibi birçok türde
kullanılabilir.
Mebrure, endişesizce:
– Biz kuyruğu okşar severiz, bir şey yapmaz.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisiyle
ilgili bir ayrıntı kullanılmamıştır?
A) Öyküleyici anlatım Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
B) Söyleşmeye bağlı anlatım A) Düşsel anlatım B) Söyleşmeye bağlı anlatım D) Mizahi anlatım
C) Mizahi anlatım
E) Betimleyici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
E) Öğretici anlatım
C) Düşsel anlatım
16
Düşsel (Fantastik) ve Söyleşmeye Bağlı Anlatım - Edat, Bağlaç, Ünlem
6.
7.
10.
Aşağıdakilerden hangisinde “-se -sa” (ise) bağlaç görevindedir?
A) Sen gelmezsen buraların tadı çıkmıyor.
A) Ağladı da ağladı sınıfta kalan çocuk.
B) Bilirsen sana çikolata veririm.
B) Gel de ondan sana da alalım.
C) Üç gün sonra uğrarsan alabilirsin paranı.
C) Hakan da tatile geliyor bizimle.
D) Kardeşi sınavda birinci oldu, kendisiyse zar zor geçti.
D) Borcunu ödeyemedi de hapse girdi.
E) Sorsam mı sormasam mı diye tereddüt etti.
E) Sanki çok çalıştın da kazanacaksın!
11.
Aşağıdakilerden hangisinde ilgeç ve bağlaç aynı cümlede kullanılmıştır?
B) Bu kitabı almak için geldik.
B) Yaşamak yine de güzel şey kardeşlerim.
C) Elindeki kalemle bir şeyler karalıyordu.
C) İşin doğrusu da senin düşündüğün gibiydi.
D) Bir an onu görür gibi oldum.
K
E
E) O bile cevaplayamadı bu soruyu.
D) Sen de çok oluyorsun artık!
E) Bu ceket, tam sana göre dikilmiş.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” edat görevindedir?
A) Yalnız gitmesen iyi olur. “Onu bekletmemek için üç gibi geliriz.” cümlesinde altı
çizili edatın kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde
vardır?
A) Üç günlük işimiz kaldı buralardan gitmek için.
B) Bu işte de yalnızım.
B) Ona bakınca seni görmüş gibi oldum.
C) Seninle yalnız iki saatliğine gelirim. C) Çoğu, saat yedi civarında buralarda olur.
D) Yalnızlık ne zor şeymiş.
D) Bu duyulursa artık sizin işiniz biter.
E) Bir ara yalnız konuşalım seninle.
9.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisinde edat kullanılmamıştır?
A) Seninle bir ömre, evet diyorum.
A) Aferin, bu soruya senden başka kimse cevap veremezdi.
8.
Aşağıdakilerden hangisinde “de” bağlacı küçümseme
anlamı katmıştır?
E) Eminim bu soruyu zorlanmadan yaparsınız.
13.
“Tek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde edat görevinde kullanılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisinde ünlem kullanılmıştır?
A) Bir Necla’ya sonra bir de Ali’ye ters ters baktı.
A) Tek kaldım sınıfta en yakın arkadaşım da gidince. B) Her şey gözümüzün önünde olup bitiverdi.
B) Ona tek laf edemedim, öylece durdum kaldım.
C) Hep kitaplarla dolu bir evde yaşamak isterdim.
C) Sana tek gitme demiştim, bak, başına bunlar geldi. D) Tek seni sevmiştim ama sen anlamadın.
D) Geçen zamanın kıymetini çok sonra anlıyoruz.
E) Buralarda tek dolaşırsanız iyi gözle bakmazlar.
E) Eh, bu kadar da vurdumduymazlık olmaz ki.
Test 15 CA
1.B
Test 16 CA
1.E
2.A
2.A
3.C
3.B
4.D
4.B
5.A
5.E
6.D
6.D
7.C
8.C
7.C
9.E
8.C
10.D
9.D
11.E
10.E
12.C
11.E
13.B
12.C
14.E
13.E
Download

10. sınıf