Týp Bayramý’nda ortak mesaj:
‘Saðlýkta þiddete hayýr!’
Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý.
Saðlýkçýlar iþ býraktý
Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) , Saðlýk Bakanlýðý'nýn personel
politikalarýný protesto etti. Saðlýk Sen ise, hükümetin taleplerini es geçtiðini savundu.
* HABERÝ 4’DE
Týp Bayramý
nedeniyle
açýklamalarda
bulunan Saðlýk
Müdürü Dr.
Ýsmail Yücel,
“Düzenlediðimi
z kutlama
programlarýyla
‘saðlýkta
þiddete hayýr’
mesajýný
yaymak
istiyoruz” dedi.
* HABERÝ 10’DA
14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtý’nda tören düzenlendi.
ÇORUM
14 MART 2015 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
7/24 Genç Yardým Merkezi
Çorum’da yasa dýþý dinleme
operasyonunda 2 gözaltý
Sivas merkezli 18 ilde
gerçekleþtirilen yasa dýþý dinleme
operasyonunda Çorum’da 2 polis
gözaltýna alýndý.
* HABERÝ 2’DE
Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar
Derneði (EKADER), hizmet zincirine
büyük bir halka daha ekledi. Gençlik
ve Spor Bakanlýðý ile ortak yürütülen
proje dahilinde oluþturulan 7/24
Genç Yardým Merkezi, dualarla
hizmete açýldý.
* HABERÝ 2’DE
Daver Hoca’nýn yazýsý
Bayburt’ta rekor kýrdý
Emekli Eðitimci
Daver
Kolaðasýoðlu’nun,
çocukluðunun 5
yýlýný geçirdiði
Bayburt’u
anlattýðý yazý,
þehrin kurtuluþ
yýldönümü olan
21 Þubat’ta
hem
Daver Kolaðasýoðlu
Hakimiyet’te
hemde Bayburt Postasý’nda
yayýmlandý. Sýcak, samimi ve içten
anlatýmý ile okurlardan yoðun ilgi
gören yazý, kýsa sürede 28 bin týk
alýnca, Bayburt Postasý tarafýndan
tekrar manþete taþýndý.
Su ürünleri av
yasaðý baþladý
* HABERÝ 16’DA
AK Parti’de hedef 400 vekil
AK Parti Çorum
Teþkilatlarý'nýn
7 Haziran'da
yapýlacak 25.
Dönem
Milletvekilliði
Genel
Seçimleri
öncesinde
hazýrlýklarýný
yoðun bir
tempoda
sürdürdüðü
bildirildi.
* HABERÝ 2’DE
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý Sami
Çam,ilçelerde çalýþmalarýný sürdürüyor.
‘Bizim kavgamýz
Cuma namazýnda
vurguncu düzene karþý’
kalbine yenildi
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 7’DE
Ahmet Demirbaþ
hayatýný kaybetti Baþbakan’la Hattuþa sohbeti
AK Parti yöneticileri Mecitözü’nde danhýþma meclisi toplantýsý yaptý.
Emekli sanayi esnafý Ahmet
Demirbaþ (66) geçirdiði kalp krizi
sonucu vefat etti.
Baþbakan Prof. Dr.
Ahmet Davutoðlu,
TBMM'ye sürpriz
bir ziyaret yaptý.
AK Parti Çorum
Milletvekili
Davutoðlu ziyarette
Salim Uslu ,
Baþbakan’a leblebi
ikram ederken,
sohbetin konusu
Macaristan
Cumhurbaþkaný
Janos Ader'in eþi
Anita Herczegh'in
Hattuþa ziyareti
oldu.
* HABERÝ 10’DA
Faruk Küçükefe
vefat etti
Efe Sebat Tarým Makinalarý’nýn
kurucusu sanayici-iþadamý Faruk
Küçükefe (83) hayatýný kaybetti.
* HABERÝ 10’DA
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, TBMM'ye sürpriz bir ziyaret yaptý.
* HABERÝ 3’DE
Sultan Sofrasý, yapýlan dualarla hizmete açýldý.
Sultan Sofrasý
dualarla açýldý
* HABERÝ 11’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 MART 2015
Daver Hoca’nýn yazýsý Bayburt’ta rekor kýrdý
Bayburt'u hiçbir zaman unutamadým.” sözGÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
leriyle baþlayan ‘5 yýl yaþadým, 60 yýldýr
Emekli Eðitimci köþe yazarýmýz Zeyunutamadým’ baþlýklý yazýsý, Bayburt Postanel Abidin Daver Kolaðasýoðlu’nun çocuksý kanalýyla yurt içi ve yurt dýþýndaki Bayluðunun 5 yýlýný geçirdiði Bayburt’la ilgili
burtlular’a ulaþtý.
anýlarýný dile getirdiði yazý, Bayburt’un yeSöz konusu yazýsýnda yaklaþýk 60 yýl
rel internet haber sitesinde týklanma rekoru
önce çocukluðunun 5 yýlýný geçirdiði Baykýrdý.
burt’u hasret ve sevgiyle yad eden Daver
Bayburt’un kurtuluþ yýldönümü olan
Kolaðasýoðlu, gazi þehir Bayburt’a vefasýný
21 Þubat’ta hem gazeteniz Hakimiyet’te
bu yazýyla mühürlerken, Bayburt’un ilgiyle
hem de Bayburt Postasý’nda yayýmlanan
takip edilen internet haber sitesi Bayburt
yazý, o günden bu yana yoðun ilgi gördü.
Postasý, 21 Þubat’tan sonra 10 gün içinde 10
Kolaðasýoðlu’nun “Kýymetli okurlarým; inbin okuyucu bandýný aþan yazýyý bugünlersanlarýn hayatlarý içinde çeþitli nedenlerle
de 28 bin týk almasý üzerine tekrar manþete
unutamadýklarý þehirler vardýr. Benim de
Daver Kolaðasýoðlu
taþýdý. Ayný tarihte Çorum Hakimiyet’in orta
çocukluk günlerimi anlamaya baþladýðým,
sayfasýnda da yayýmlanan yazý o günden bu yana Baykýþýn bir metreye yakýn kar duvarlarý arasýnda okula gitburt Postasý’nda 35 yorum aldý.
tiðim, Çoruh'unda yüzdüðüm, kalesinde ve suluklarýnda
‘SAMÝMÝ, ÝÇTEN DUYGULAR’
gezdiðim, Þehit Osman Tepesi'nde kýzak kaydýðým, Þair
Zihni Futbol Kulübü'nde top koþturduðum, Bent HamaYazýnýn gördüðü ilgiye dair Bayburt Postasý Yazý
mý'nda yýkandýðým, düðünlerinde halay çektiðim, bar
Ýþleri Müdürü Murat Okutmuþ’un Hakimiyet’e deðertuttuðum, suyunu, sütünü içtiðim, etini, ekmeðini balýný
lendirmesi ise þöyle: “Daver Hocamýz’ýn anlattýðý o günyediðim, ilk ve orta okulu bitirdiðim, gençlik yýllarýma
leri, o kuþaðýn hayatýný bugün bizlere anlatan pek kimse
giriþimi yaþadýðým, kahramanlýklar diyarý gazi þehir
yok. Hocam hafýzasýndan süzülenleri samimi, içten ve
sýcak bir üslupla bu
yazýsýnda anlatýrken,
Bayburt’un 60 yýl
önceki kuþaðýný, hayatýný, kültürünü de
bize aktarýyor. 35-40
bin nüfuslu bir þehir
olan Bayburt’ta yazý
kýsa sürede 28 bin
týk alýnca biz de yazýyý tekrar manþete
taþýdýk. Yazýyý okuyanlarýn daha çok
Ýstanbul kaynaklý olmasý dikkate deðer.
Bilindiði gibi Ýstanbul’da çok sayýda
hemþehrimiz var. Sizin vesilenizle Bayburt’umuzu anýlarýnda yaþatan ve bugünkü kuþaða aktaDaver Hoca’nýn yazýsý Bayburt’un yerel internet haber sitesinde týklanma rekoru kýrdý.
ran Daver Hoca-
EKADER HÝZMETTE YARIÞIYOR
Bayburt’un kurtuluþ yýldönümü olan 21 Þubat’ta hem gazeteniz Hakimiyet’te hem de Bayburt Postasý’nda yayýmlanan yazý, o günden bu yana yoðun ilgi gördü.
Çorum’da yasa dýþý dinleme
operasyonunda 2 gözaltý
Sivas merkezli 18 ilde gerçekleþtirilen yasa dýþý dinleme operasyonunda Çorum’da 2 polis gözaltýna
alýndý.
Sivas Emniyet Müdürlüðü tara-
fýndan yürütülen ‘paralel yapý’ operasyonu kapsamýnda yasa dýþý dinleme faaliyeti içinde bulunduðu ve bu
çalýþmalarý müfettiþ raporlarýnda tespit edildiði iddia edilen 35 polis hakkýnda yakalama kararý çýkartýldý.
Operasyon kapsamýnda Çorum’da
görev yapan H.G. ve R.Ö. adlý polisler, bugün sabah saatlerinde gözaltýna
alýndý. Gözaltýna alýnan 2 polis, saðlýk kontrollerinin ardýndan sorgulanmak üzere Sivas’a götürüldü.(ÝHA)
Kargý’da yangýn paniði
Kargý ilçesine baðlý
Uzunyurt köyünde gece
yarýsý meydana gelen
yangýn köy halkýný korkuttu.
Uzunyurt
köyü
Zeyve
mahallesinde
Uzun ailesine ait boþ evde bilinmeyen bir nedenden dolayý çýkan
yangýn, köy halkýnýn
korku dolu anlar yaþamasýna neden oldu.
Yangýn, Kargý Belediyesi ve Kargý Orman
Ýþletme Müdürlüðü’nün
5 itfaiye ile müdahalesi
sonucu komþu evlere
sýçramadan kýsa zamanda kontrol altýna alýndý.
Ýtfaiye ekiplerine köy
halký ve civar köylerden
gelen vatandaþlar da
yardýmcý oldu. (KargýHavadis)
Yayaya çarptý
Yangýn köy halkýný korkuttu.
Çorum Ilýca Caddesi’nde meydana
gelen kazada bir kiþi yaralandý.
S.G. isimli sürücü aracýyla gider-
7/24 Genç Yardým Merkezi
dualarla hizmete açýldý
ken, karþýdan karþýya geçmeye çalýþan
yaya H.E.’a çarptý. Yaralanan kiþi, sürücüden davacý oldu. (Haber Merkezi)
Çorum Üretici Bayii
EROL TAÞKAN
Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKADER), hizmet zincirine büyük bir halka daha ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile ortak yürütülen proje dahilinde
oluþturulan 7/24 Genç Yardým Merkezi, dualarla hizmete
açýldý.
Kulaksýz 1. Sokak No: 4 adresindeki 5 katlý binada
baþta gençler ve mültecilere yönelik eðitim hizmetini amaçlayan merkez, ayrýca Çorum'da eðitim görmek için gelip
yer temin edemeyen öðrencilere geçici süre ile kucak açacak.
Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Cahit Haksever, MÜSÝAD Baþkaný M. Ahmet Köksal, Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Ahmet Göneç ve EKADER Baþkaný Ahmet Aktaþ tarafýndan açýlýþý
gerçekleþtirilen törene AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Ayhan
Boyraz, Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Kýzýlay Baþkaný Sedat Canbolat ve çok sayýda davetli katýldý.
Spor salonu, bilgisayar sýnýfý, yemekhane, özel derslikler, yatakhane ve kafeteryasý ile gençlere akademik anlamda hizmet edecek olan merkez, mülteciler için de Türkçe kurslarý düzenleyecek.
Eþya Bankasý ve Gýda Bankasý ile Çorumlular'ýn hizmetinde olan EKADER, hayýrseverlerin desteði ve yönetim
kurulunun fedakarlýklarý ile toplumun tüm kesimlerinden
takdir gören hizmetlerini yeni merkezi ile birlikte zirveye
taþýdý.
Kur'an tilaveti ve dualarla yapýlan açýlýþ töreninde, davetliler EKADER çalýþmalarýndan duyduklarýný memnuniyetlerini takdir dolu sözlerle ifade ederek, yeni merkezin
hayýrlý hizmetlere vesile olacaðýna yürekten inandýklarýný
bildirdi.
15 yýllýk tecrübe
* Cam Balkon
* Isýcamlý
Cam Balkon
* Cephe Vitrin
Sistemleri
* PVC Pencere Kapý
* Çelik Kapý
* Fotoselli Kapý
* Katlanýr Tente
Sistemleri
* Duþakabin
(Ç.HAK:2502)
Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM
Tel: 227 08 66 - 0 533 927 51 40 - www.ozkardeslercam.com
Baþbakan’la Hattuþa sohbeti
www.corumhakimiyet.net
Baþbakan Prof. Dr.
Ahmet
Davutoðlu,
TBMM'ye sürpriz bir ziyaret yaptý.
AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'nun
verdiði bilgiye göre, Baþbakan
Davutoðlu,
TBMM Genel Kurulu'nda
uzun süredir görüþülen
Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu ile Bazý Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Öngören Tasarý'nýn görüþmelerinin son gününde
Meclis'e sürpriz bir ziya-
ret yaptý. Saat 21.55 sýralarýnda TBMM'ye gelen
Davutoðlu, iktidar kulisine geçerek milletvekilleriyle sohbet etti. AK Parti
Grup Baþkanvekilleri tarafýndan karþýlanan Baþbakan Davutoðlu'na Çorum Milletvekili ve
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu, TBMM'ye sürpriz bir ziyaret yaptý.
CUMARTESÝ 14 MART 2015
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, leblebi ikram etti.
Davutoðlu sohbet sýrasýnda Uslu'ya Macaristan Cumhurbaþkaný Janos
Ader'in eþi Anita Herczegh'in Boðazkale Hattuþa'yý ziyaret ettiðini söyledi.
Baþbakan Davutoðlu'nu Çorum'a davet eden
Uslu da, Çorum'un turizm
potansiyelini açýða çýkartacak olan, literatürde Boðazkale'nin baþkent ismi
Hattuþa, Ortaköy'ün ise
Þapinuva olduðunu, isim
deðiþikliði için fikirlerinin tartýþtýrýldýðýný, olgunlaþtýðýnda teklif vereceklerini söyledi. Baþbakan
Davutoðlu ise, isim deðiþikliðine sýcak bakarak
'olabilir' karþýlýðýný verdi.
Davutoðlu,
daha
sonra milletvekillerine hal
hatýr sordu.
Cahit Baðcý’dan
öðretmenlere müjde
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve TBMM
Plan ve Bütçe Ko-
misyonu Üyesi Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, atama bekleyen öðretmenlere
müjde verdi.
Atanmayý bekleyen öðretmenlerin
dört gözle beklediði
Cahit Baðcý, atama bekleyen öðretmenlere müjde verdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý’na 47 bin öðretmen
kadrosunun
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
kabul edildiðini sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmla bildiren Baðcý, “47
bin öðretmen kadrosu TBMM Plan Bütçe Komisyonunda
kabul edildi. Hayýrlý
olsun.” dedi.
Baðcý’nýn gece
00.30’da yaptýðý bu
paylaþýmý 781 kiþi tarafýndan retweet edildi, 306 kiþi tarafýndan da favorilere eklendi.
BAÞSAÐLIÐI
Deðerli dostum
Mahmut Özdemir
’i
(Ç.HAK:621)
elim bir olay neticesinde kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve
akrabalarýna baþsaðlýðý dileklerimi sunarým.
Mustafa YÝÐÝTTAÞÇI
3
4
Saðlýkçýlar iþ býraktý
CUMARTESÝ 14 MART 2015
MUSTAFA BURAK YALÇIN
Çalýþanlarýn taleplerinin yerine getirilmesi ve Türkiye kamuoyunda tekrar güçlü bir
Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizþekilde gündeme gelmesi adýna yaptýðýmýz bu
met Emekçileri Sendikasý (SES), Saðlýk Bakaneylemle alanlara çýktýk ve yetti gayri diyoruz.
lýðý'nýn personel politikalarýný protesto etti.
Ayrýca 14 Mart Cumartesi günü de kararlýðýTürk Saðlýk Sen ve SES bugün Hitit Ünimýzý devam ettirip, aile hekimliklerinde ve
versitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi önünde
TSM'lerde Cumartesi nöbetine hayýr diyerek
ortak eylem yaptý. Her iki sendikan üyelerin kaiþ býrakacaðýz.
týldýðý eylemde Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný
Bugün iþ býrakma eylemine neredeyse
M. Fatih Gök ile SES Þube Baþkaný Merter Kosaðlýk alanýnda faaliyet gösteren tüm STK'lar
catüfek ayrý ayrý basýn açýklamasý yaptý.
katýlýyor. Biri hariç O da memur-sen'e baðlý
Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Fatih Gök
saðlýk-sen. Bizim dilekçe kampanyamýzý kave SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, hüküralayanlar çalýþan hakký için iþ býrakýldýðýnda
metin saðlýk politikalarýný ve saðlýk personeline
da ortada yoklar. Toplantýlarýnda idareci aðýrbakýþ açýsýný eleþtirdi.
layýp, bakandan oy toplayýn talimatý alanlarýn
Türk Saðlýk Sen Þube Baþkaný Gök, yapbugün bu alanda olmasý zaten çok zordur. Ontýðý açýklamada þöyle dedi: "Saðlýk çalýþanlarýlarýn yeri idareci yanýdýr. Çalýþanlarla alanlanýn problemlerinin giderek arttýðý bir dönem
ra çýkmak yerine idarecilerle poz vermek tek
yaþanmaktadýr. Bu dönemde özellikle çalýþan
yaptýklarý iþtir. Tüm saðlýk çalýþanlarý kendiTürk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý.
memnuniyeti göz ardý edilmekte, çalýþan taleplerini uçurumun kenarýna götüren bu yetkilenleri sürekli ötelenmektedir. Þiddet, yetersiz isdirilmiþleri iyi tanýmalý ve görmelidir. Bunlatihdam, aðýr iþ yükü, bitmek bilmeyen nöbetler,
ra üye olarak kalýnan her saniye çalýþanýn kenyapýlan haksýz uygulamalar nedeniyle saðlýk
dine verdiði en büyük zarardýr.
çalýþanlarý aðýr bir tükenmiþlik sendromu ile
Hükümet, Cumhurbaþkanlýðýnýn bütçekarþý karþýyadýrlar.
sini iki katýna çýkarýyor, %100 zam yapýyor.
Osmancýk ilçemizde Ýnsanlýktan nasibini
Atatürk'ün emaneti Orman Çiftliðini talan
almamýþ, milletin saðlýk hakkýný engelleyen bir
edip, milyarlarca liraya saray yapýyor. Vatan
mahlukat bir saðlýk çalýþanýný darp etmiþtir. Bu
topraðýný terk edip geliyor. Milletvekili maaþþiddet olayý ne yazýk ki ilimizde yaþanan ilk
larýna tam 1000 lira zam yapýyor. PKK'yla teolayda deðildir. Bu konunun ihmal edilmesi nerör pazarlýðý yapýyor Apo'yla ihanet pazarlýðý
deniyle, þiddet artarak devam etmektedir. Ýþin
yapýyor. IÞÝD'le rehine pazarlýðý yapýyor.
daha da trajikomik hali dün biz Osmancýkta baPYD'yle yardým pazarlýðý yapýyor. Bu yalaka
sýn açýklamasý yaparken darp eden þahýs savcýve yandaþlarla ise saðlýk çalýþanlarýný avutulýk tarafýndan serbest býrakýlmýþ hastane bahçeyor. Türk Saðlýk-Sen olarak bayram tadýnda
sinde bize tehditkar el hareketleriyle saldýracak
14 Mart'lar karþýlamak istiyor, sorunlarýn çöbaþka saðlýkçý arýyordu.
zümü için acil düzenlemeler yapýlmasýný istiyoruz.
Saðlýk çalýþanýna þiddet, kamu görevlisine
darp olarak algýlanýyor ve cezai yaptýrýmý az.
SES:‘ADETA KÖLELÝK DÜZENÝ’
Cezalarýn caydýrýcý olmasý için TCK'da bir düSaðlýk Emekçileri Sendikasý Þube BaþSES
üyeleri
Saðlýk
Bakanlýðý'nýn
personel
politikalarýný
protesto
etti.
zenleme yapýlmalýdýr. Saðlýkta þiddet sadece
kaný Merter Kocatüfek ise, Saðlýk Bakaný'nýn
basit bir darp olmaktan çýkarýlarak, kamu hizsaðlýk çalýþanlarýný anlamamakta direndiðini söyledi. Kocatüfek, yaptýðý açýklamada þöyle demetini engelleme, vatandaþýn saðlýk hakkýný kullanmayý engelleme ve bunun sonucunda insan
di:
hayatýnýn riske atýlmasý gibi suçlarýnýn da cezasý olmalýdýr. Tutuklu yargýlama gibi caydýrýcýlý"14 Mart Saðlýk Haftasý'ndayýz. Saðlýðýmýz ve haklarýmýz için, halkýmýzýn saðlýðý için
ðý olan unsurlar hayata geçirilmelidir. Her konuda torba yasa çýkaranlar bu konuyu bir torbaaciller dýþýnda saðlýk hizmeti üretmiyoruz. Sayýn Saðlýk Bakaný bu kararýmýzý duyunca 'Her
ya sýðdýramýyorlar
þey iyi giderken bu iþ býrakmaya anlam veremiyorum.' Demiþ. Sayýn bakan bilmiyorsanýz siBugün grevdeyiz neden? Maaþla aldýðýmýz sabit ek ödemeler her ay geciktirilerek yatýze bizlerin nasýl, hangi koþullarda çalýþtýðýný anlatalým,
rýlýyor, Yoðun çalýþmaya raðmen performans ücretleri komik ücretlere inmiþtir. Türk DoktorÖzelde ciro, kamuda performans baskýsý, yönetici/amir baskýsý, kötü muamele, yýldýrma,
larýnýn sorunlarýna sürekli kulak týkanarak yabancý doktor rüyalarýna dalýnmaktadýr, Asistanlar
þiddet tehdit, havasýz, penceresiz, aydýnlatmalarý kötü çalýþma alanlarý, kendi görevimiz olma36 saate varan nöbetlerde helak olmakta, hemþireler, ebeler, saðlýk çalýþanlarý aðýr iþ yükü alyan iþleri yapmaya zorlanma, iþ güvencesiz, taþeron sistemi, her gün baþka bir semt poliklinitýnda adeta kan aðlamaktadýrlar. Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýna angarya Cumarteðine rotasyonlar, özellerde aylarca maaþsýz çalýþma,
si nöbeti dayatýlmakta ve pazarda çalýþacaksýnýz denilerek hýzla köle sistemine dümen kýrýlmaktadýr.
Öðle yemeði için verilebilen yarým saatlik aranýn dýþýnda molasýz, adeta nefes almadan
çalýþma, Polikliniklerde günde 80, 100, 150 hasta bakýlmasý,Birinci basamakta 2000 yerine
Kamu hizmeti yürüten ama kadro talepleri yerine getirilmeyen kamu dýþý aile saðlýðý ça3600 kiþiye varan bir nüfusa hizmet verilmesi, Bir gün gündüz bir gün gece çalýþýlan acil serlýþanlarý, vekil ebe hemþireler ve 4/C'liler umutsuzluða sevk edilmektedir.Memurlarýmýz yok
vislerde kimi zaman tek bir hekimin günde 500 hasta bakmasý, 36 saat kesintisiz çalýþma, sersayýlmýþ, Hizmetliler görevini yaptýklarý memur kadrosuna atanmamýþtýr. Kýsacasý Saðlýk hizvis nöbeti tutan öðretim üyeleri, 7 gün 24 saat icap nöbeti Ve bütün bu aðýr çalýþmanýn sonunmetlerinde görev alan doktorumuzdan hemþiresine, ebemizden saðlýk memurumuza saðlýk
da, emeklilikte sefalet ücreti.
teknisyenine, teknik personelden, memura, hizmetli arkadaþlara kadar her birinin sorunu ve sýkýntýsý vardýr.
Yani; adeta bir kölelik düzeni. Anayasa'nýn yasakladýðý angarya serbest olmuþ, namus ve
þeref üzerine edilen Anayasa'ya baðlýlýk yemini unutulmuþ.
Saðlýk Bakanlýðý dün ''Þifa Veren Ele Vefa'' adlý bir program düzenlemiþtir. Öncelikle belirtmek isteriz ki Bakanlýk hiçbir zaman saðlýk çalýþanlarýna vefa göstermemiþtir. Þifa veren elBu tablo biz saðlýk çalýþanlarý için de hastalarýmýz için de iç açýcý deðildir. Halkýmýz için
leri sorunlarý ve dertleri ile baþ baþa býrakmýþtýr. Süslü toplantýlarla bu iþi geçiþtirmeyi adet
durum nasýl, peki? Saðlýkçýlarýn çalýþma þartlarý bu iken, hastalarýmýzýn saðlýklý olabilmesi
edinmiþtir. Müjdeyi aldýk Þaka gibi; nöbet ücretine % 50 zam,70 yaþýna kadar çalýþmaya demümkün mü? Kim bu þartlarda iyi saðlýk hizmeti aldýðýný söyleyebilir. Kim ister 100.veya
vam. Bizim yaptýðýmýz dilekçe kampanyasýna gerek yok biz zaten o isi cözdük 14 mart müj150. hasta olarak muayene olmayý, hekimine güvenmediði için hastane hastane,doktor dokdesi olarak alacaksýnýz diyen yetkili ama etkisiz sendikacý arkadaþlar tebrikler. Tabi Antalya da
tor dolaþmayý. Muayene odasýnda 5 dakika, faturasý ya eczanede ya da bordroda. Ýþin özeti butoplantýda sayýn bakaný o kadar alkisladiniz bunu da sizin sayenizde aldýk.
dur.
Bu toplantýda Sayýn Baþbakan saðlýk çalýþanlarýnýn haklarý ile ilgili bazý açýklamalar yapSaðlýk Bakanlýðý'ný uyarýyor ve talep ediyoruz:
mýþtýr. Nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapacaðýz demiþtir. Bir saatlik nöbet ücreti bir doktor
Çalýþma koþullarýmýz acilen düzeltilsin. Çalýþýrken de emeklilikte de insanca yaþayabileiçin þu anda 7 TL, ebe hemþire arkadaþlarýmýz için 4.7 TL' dir. Bu komik ücretlerin yüzde 50
cek güvenceli bir gelir talep ediyoruz. Fiili hizmet zammýný talep ediyoruz. Saðlýk alanýndaartmasý çok büyük bir müjde midir ? Nöbet ücretlerinde gerçek bir müjde verilmek isteniyorki mesleki eðitiminde sayýyý deðil niteliði önceleyen bir politikayý talep ediyoruz. Hemþirelik
sa bir saatlik çalýþma karþýlýðýnda alýnan ücret nöbet ücreti olarak ödenmelidir.
mesleðine açýklýk getiren yasalar istiyoruz. Ücretsiz Nitelikli saðlýk hizmeti talep ediyoruz.
70 yaþýna kadar istenirse çalýþýlabilecekmiþ, biz 70 yaþýna kadar çalýþma deðil, emekliBakanlýða çaðrýmýzdýr. Birinci basamak çalýþanlarýna her gün yeni bir görev dayatmaklikte rahat etmek ve insanca bir ücret almak istiyoruz. Bunun için döner sermayelerin emeklitan vazgeçin. Buradan bir kez daha hatýrlatýyoruz. Ocak ayý baþýndan beri her Cumartesi güliðe yansýtýlmasýný talep ediyoruz. Bugün þiddet uygulayanlarýn Gözaltý süresini uzatýnca þidnü olduðu gibi 14 Mart'ta da aile hekimlerinin ve ASM çalýþanlarýnýn nöbet direniþinin süredete çözüm mü bulunacaktýr ?
ceðini buradan bir kez daha hatýrlatýyoruz. Bu yapýsal sorunlar, bugün açýklanan nöbet ücretYýpranma payý ile ilgili çalýþma yapýlýyormuþ, yýpranma payý için 1 senedir ayný sözler
lerine %50 zamda olduðu gibi zaten hakkýmýz olaný bize lütuf gibi sunan bir anlayýþla ve sesöyleniyor. Somut bir adým, ortaya çýkmýþ bir icraat yok. Artýk siyasetçinin iki dudaðý arasýnçim öncesi haklarýmýzýn rüþvet gibi sunulmasýyla elbette çözülemez.
dan öteye gitmeyen vaatlerden bunalan çalýþanlar; devletin somut adýmlarýný, hayata geçen
GREV öncesi böyle sadakalarla sorunlara çare olduðunu zanneden Baþbakan, çözüm isuygulamalarýný görmek istiyor.
tiyorsa 13 Mart'ta pür dikkat saðlýk emekçilerinin sözlerini dinlemeli ve taleplerini yerine geSaðlýk çalýþanlarý olarak ne lütuf bekliyoruz, ne de karþýlanamaz talepleri dile getiriyotirmelidir.
ruz. Sadece hakkýmýzý talep ediyoruz. Haklý taleplerimizi dile getirmek ve çalýþanlarýn talepBiz saðlýk alanýndaki tüm örgütler dayanýþma içinde mücadelemizi 'herkes için, alan için
leri karþýsýndaki vurdumduymazlýða tepki olarak Týp Bayramý Arifesinde 13 Martta iþ býrakýde veren için de saðlýk' gerçekleþene dek sürdüreceðiz. Yaþasýn örgütlü mücadelemiz-birleþe
yoruz.
birleþe kazanacaðýz.”
Saðlýk Sen daha fazlasýný istiyor
Saðlýk Sen Çorum Þubesi, Baþbakan
14 Mart Týp Bayramý öncesi Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun saðlýk çalýþanlarýna yönelik yaptýðý açýklamalarýnýn ardýndan eylem yaptý.
Yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
bahçesinde sabah gerçekleþtirilen basýn
açýklamasý eylemine sendika üyeleri katýldý.
“Ýþ býrakmýyoruz ama iþin peþini de
býrakmayacaðýz” diyen Saðlýk Sen Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý, saðlýk çalýþanlarýnýn
umutla beklediði, yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve kreþ hakký gibi konular
nedeniyle 14 Mart Týp Bayramý'nda hayal
kýrýklýðý yaþadýklarýný açýkladý.
Saðlýk personelinin önemine dikkat
çeken Saatcý, açýklamasýnda þu görüþlere
yer verdi: "Saðlýk çalýþanlarý insanýmýzýn
saðlýðýnýn emanetçileri, saðlýk sisteminin
sigortasýdýr. Saðlýk çalýþanlarý bugüne kadar
kendisine uzanan hiçbir eli geri çevirmediði gibi bundan sonra da insan hayatýna zarar
verecek hiçbir eylemin içinde olmayacaktýr.
Bu nedenle, saðlýk çalýþanlarý olarak bugün
de iþimizin baþýnda, aziz milletimizin hizmetindeyiz.
Ancak, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla
beklediði, yýpranma payý, ek ödemelerin
emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve kreþ hakký gibi konular nedeniyle 14 Mart Týp Bayramýnda hayal kýrýklýðý yaþýyoruz.
Sayýn Baþbakan tarafýndan müjde olarak açýklanan nöbet ücretlerinde yüzde 50
oranýnda artýþý, çalýþanlar olarak memnuni-
yetle karþýlýyoruz.
Nöbet ücretleri dýþýnda saðlýk çalýþanlarý olarak, uzun yýllardýr mücadelesini verdiðimiz yýpranma payý ve ek ödemelerinin
emekliliðe yansýmasý konularýnda ise Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin Sayýn Baþbakaný
yanýlttýðý ortadadýr.
Saðlýk çalýþanlarýna müjde denilerek
yapýlan açýklamalar, Saðlýk Bakanlýðý'nýn
sýnýfta kaldýðýný göstermiþtir.
Sendikamýzýn düzenlediði programa
katýlan Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep
Tayyip Erdoðan'ýn, 'sizler umudun adýsýnýz'
diyerek onurlandýrdýðý biz saðlýk çalýþanlarý; yýpranma payý, lisans tamamlama ve
kreþ konusunda Cumhurbaþkanýmýzýn verdiði sözlerin, Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri tarafýndan yerde býrakýldýðýný üzülerek görmekteyiz.
Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde; bütün meslek gruplarýný kapsayan yýpranma
payý hakkýdýr
Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, hekim / hekim dýþý ayrýmý gözetmeden bütün
çalýþanlarýn ek ödemelerinin emekliliðe
yansýtýlmasýdýr.
Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, 110
bin saðlýkçýyý ilgilendiren lisans tamamlama hakkýnýn 2015 yýlýnda baþlatýlacaðýnýn
açýklanmasýdýr.
Bu nedenle Saðlýk Sen olarak; sayýn
Baþbakan tarafýndan yapýlan açýklamalarýn
sahanýn beklentilerini karþýlamaktan uzak
olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz.
Saðlýk-Bakanlýðý yetkililerinin çok
hýzlý bir þekilde beklentilerimizi karþýlayacak çalýþmalarý tamamlamasý elzemdir.
Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin çalýþanlarý
hüsrana uðratan bu hatalarýný bir an önce telafi etmesi elzemdir.
Saðlýk-Sen olarak, taleplerimizin olduðu kadar verilen sözlerin hayata geçmesi
konusunun da takipçisi olmaya devam edeceðiz.
Saðlýk Sen olarak üyelerimize ve bütün saðlýk çalýþanlarýmýza verdiðimiz sözün
arkasýndayýz. 2015 yýlý bütün saðlýk çalýþanlarý için yýpranma payý yýlý, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýldýðý yýl olacaktýr.
2015 yýlý, lisans tamamlama eðitim ve öðretimlerinin baþladýðý yýl olacaktýr.
Bizler Saðlýk Sen üyeleri olarak bugün iþimize sahip çýktýðýmýz ve iþimizi býrakmadýðýmýz gibi, hedefe ulaþana dek bu
iþin peþini de asla býrakmayacaðýz."
Eylemde Osmancýk Devlet Hastanesi'nde yaþanan þiddet olayýna da dikkat çe-
ken Saatcý, " Birkaç gün önce Osmancýk
Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi
Dahiliye Uzmaný Dr. Caner Kesere yapýlan
saldýrýyý þiddet ve nefretle kýnýyoruz. Doktorumuza Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak
geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor, bu saldýrýyý yapanýn en aðýr bir þekilde cezalandýrýlmasý, bu cezalandýrmanýn örnek teþkil etmesi için konunun takipçisi olacaðýmýzý, bu
iþin peþini býrakmayacaðýmýzý tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bu tip olaylarýn
son bulmasý için hükümetten, saðlýkta þiddet konusunda günü kurtaran açýklamalara
deðil, þiddeti sonlandýracak caydýrýcý cezalar konusunda üzerine düþeni yapmasýný
ivedilikle bekliyoruz. Saðlýk-Sen olarak bu
tip saldýrýlara maruz kalan saðlýk çalýþanlarýna bir kez daha geçmiþ olsun diyor, þiddeti uygulayanlarý bir kez daha kýnýyor ve artýk þiddet saðlýkta son bulsun istiyoruz.”
Saðlýk Sen Çorum Þubesi hastane önünde basýn açýklamasý eylemi yaptý.
www.corumhakimiyet.net
Hayrettin
Karaman
Birlik baðýmsýz
alimlerden
baþlamalý
“Bütün gönlünüzle O’na yönelin, O’na
saygýsýzlýktan sakýnýn, namazý kýlýn ve þirke
sapanlardan, dinlerini parçalayýp her bir
grubun kendindekini beðendiði fýrkalara
ayrýlanlardan olmayýn”(Rum,30/30-32).
Bu âyetin gösterdiði “birlik” hedefi ve
yasakladýðý tefrika, bölünme, parçalanma, her
bir parçanýn kendini ve kendindekini
beðenmesi, yegane hak gibi kabul edip
baþkalarýna kulak vermemesi... benzeri birçok
âyette ve hadislerde tekrarlanmýþtýr.
Müslümanlarýn tarihine bakýldýðýnda
insanýn þöyle diyesi geliyor: “Ýslam ne demiþ
ise Müslümanlar onun tersini yapmaya
yönelmiþler, ümmeti sahih Ýslam’a çaðýran
büyük alimler, sûfîler ve davetçiler ise çoðu
zaman kenarda kalmýþlar, hatta eziyete duçar
olmuþlardýr”.
Ümmetin, bölünme, parçalanma ve
düþmaný býrakýp birbiri ile savaþmaya yönelme
gibi sapmalarý yüzünden uðradýðý zarar,
Müslüman olmayan topluluklarýn onlara
yaptýklarýndan daha büyük olmuþtur. Hz.
Osman ve Ali (r.a.) devirlerinden baþlayarak
Abbasi, Selçuklu, Osmanlý ve diðer Müslüman
devletlerin tarihini bir düþünelim; eðer bu
devletler birleþse idiler, birbiri ile savaþmasa
idiler bugün dünya bir baþka dünya olurdu.
Peki çok kere din alet edilerek icra edilen
bu facialarý dinin alimleri niçin
engelleyemediler?
Bu sorunun cevabý bir kitap tutar, ama
birkaç sebebe temas etmek de faydadan hali
deðildir:
Bazý alimler ümmetin, hakkýn, adaletin
alimleri olacak yerde devletlerin, gruplarýn
alimleri oldular ve fetvalarýný da bu kötü
aidiyete dayalý olarak verdiler.
Hakkýn ve adaletin yanýnda olan alimler
dýþlandýlar, iftiralara ve iþkencelere uðradýlar.
Tahkik yerine taklid, mezheb ve grup
taassubu hakim olduðu mekan ve zamanlarda
alimler sonu gelmez ihtilaflara, tartýþmalara,
her bir grup kendinde olan, kendine ait
bulunan ile sevinmeye, yetinmeye, yalnýz onu
hak bilmeye yöneldiler. Bu durum da ümmetin
birliðini engelleyen amiller arasýnda yer aldý.
Olan oldu, þimdi 21. Yüzyýl'da yaþýyoruz,
yine Elhamdülillah dinimiz Ýslam, ama ümmet
parçalanmýþ, bir Ýslam devleti yerine elliden
fazla “ulus devlet” türemiþ, aralarýnda dostluk,
kardeþlik, dayanýþma yok gibi; dünya menfaati
belirleyici amil, menfaat gerektirdiði zaman
Müslümanlara karþý kâfirlerle iþbirliði
yapýyorlar. Kimi saðcý kimi solcu olmuþ, kimi
Ruslardan yana kimi ABD’den, kiminde
krallar ve despotlar hakim, kimi sözde
demokrat... Tamamýnda da alimler var, sözde
“þeriatý uygulayanlar, anayasalarýnda “Ýslam
devleti” yazýlý olanlarýn da alimleri var. Ama
bu alimler o ülkelerdeki “münkere, Ýslam’a
aykýrý gidiþe” ses çýkarmýyor veya
çýkaramýyorlar, ses çýkaranlar da dýþlanýyorlar.
Ümmetin muhtaç olduðu alimler birliði,
Ýslam’dan baþka her emre, cazibeye ve
menfaate karþý baðýmsýz alimlerden oluþan
birliktir. Bu alimler belli bir sözde devlete
deðil, ümmete ve hedefte olan ümmetin
devletine ait olmalýdýrlar. Yaþadýklarý toprak
parçasý neresi olursa olsun aralarýnda birlik ve
irtibat kurmalý, ýsrarla ümmete yol göstermeli,
yanlýþ batýl, zulüm her kimden ve nerede sadýr
olursa olsun ona karþý çýkmalý ve seslerini
duyurmalýdýrlar.
Buraya kadar yazdýklarýma bir örnek ve
bir uygulama alaný olarak Dayiþ karþýsýndaki
tavrý önünüze koyuyorum. Bu ümmetin baþýna
bela olan grubun da “alimleri” var, ayrýca
onlarla grup baðý bulunmadýðý halde lehlerinde
konuþan alimler de var.
Ama Merkezi Kanada’nýn Alberta
eyaletine baðlý Calgary kentinde bulunan
Kanada Yüksek Ýslam Konseyi’ne üye 38
Ýslam alimi, ayetlere ve hadislere dayanarak
Dayiþ’in 10 eyleminin Ýslam’a aykýrý
olduðunu ilan ettiler: “Müslüman ya da
gayrimüslim, kendilerine karþý olanlarýn
kafalarýný kesmek, Dayiþ’in yaptýklarýný kabul
etmeyenleri öldürmek, camileri yýkmak,
peygamber ve evliyalarýn türbelerini yerle bir
etmek, insanlarý evlerinden ve yurtlarýndan
sürmek, Dayiþ’e karþý çýkan Ýslam alimlerini
öldürmek, Müslüman kadýnlarý Dayiþ
elemanlarý ile evlendirmek, insanlarý canlý
canlý yakmak, yakaladýklarýna iþkence etmek,
insanlarý yüksek binalardan atarak öldürmek.”
Konsey’in fetvasýna göre, “Bu eylemleri
cihad olarak deðerlendirmek kesinlikle
yanlýþtýr. Ýslam fýkhýnda cihadýn þartlarý vardýr.
Cihadda, kadýnlara, çocuklara, yaþlýlara,
hastalara, kimsesiz düþkünlere dokunulmaz,
aðaçlara zarar verilmez, sular kirletilmez,
baþka dinlere ait mekanlara zarar verilmez ve
hiç kimse Ýslam’a girmeye zorlanmaz. Çünkü
Peygamberimiz böyle yapmýþ ve emretmiþtir”’
hükümlerine de yer verdiler.
Ben bu konularda benzer görüþlerimi
yazmýþtým. Vasýflarýný sýraladýðým ümmetin
alimlerini bu konuda konuþmaya, eðer farklý
görüþleri varsa bir araya gelip müzakere
etmeye davet ediyorum.
Ümmetin alimler birliði belki (inþallah)
böyle baþlar ve geliþir.
CUMARTESÝ 14 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Saðlýk çalýþanlarýna mesaj
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Mildüzenlemeler getiriyoruz. Sayýn Baþbakanýmýzýn açýkladýðý giletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðbi; Týp Bayramý vesilesiyle fedakâr saðlýk çalýþanlarýmýzýn nöcý, 14 Mart Týp Bayramý'ný kutladý.
bet ücretlerinde önemli bir iyileþtirmeye gidiyoruz. Yapacaðýmýz düzenleme ile nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapýyoruz.
14 Mart Týp Bayramý vesilesiyle yurdun her köþesinde
Hekimlerimiz yanýnda diðer tüm saðlýk çalýþanlarý da bu zamlý
insan saðlýðý için fedakârca hizmet eden, karþýlaþtýðý türlü güçücretten yararlanacaktýr. Aciller ve diðer riskli yerlerde nöbet
lüklere raðmen vatandaþlarýmýzýn saðlýk sorunlarýnýn çözümütutanlarýn ücretlerine ise yüzde 75 zam yapýyoruz. Maaþlardaki
ne yönelik insanüstü gayret gösteren; hekimleri, hemþireleri,
bu iyileþtirmeyle birlikte çalýþmak isteyen hekimlerimizin 70
hastabakýcýlarý, ebeleri, ATT'leri ve 112 görevlileri ve tüm saðyaþýna
kadar çalýþmasýný mümkün kýlacak düzenlemeleri de yalýk çalýþanlarýmýzý tebrik ederek, hizmetleri için þükran ve sevpýyoruz.
gilerimi sunan Baðcý, mesajýnda þöyle dedi:
Ayrýca
saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet konusunda; sað"Bizler AK Parti Hükümetleri olarak 12 yýl içinde devlýk çalýþanlarýmýzýn 7/24 ulaþabileceði ve þikâyetlerini dile getirim mahiyetinde reformlar yaparken en önemlisini de saðlýk
rebileceði Alo 113 telefon hattýnýn yaný sýra, Bakanlýk Avukatalanýnda yaptýk ve yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin relarýndan hukuki destek alabilecekleri düzenlemeleri hayata gefahýný ve kalitesini daha üst basamaklara çýkarmak ve halkýmýçirdik. Bugünlerde TBMM'de görüþtüðümüz Ýç Güvenlik PakeCahit Baðcý
za kaliteli hizmet vermek adýna Saðlýkta Dönüþüm Projesi ile
ti ile de saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlara yönelik çeþitli
ilklere imza atarak; saðlýk personelimizin ve dinamik bir yapýsý
yaptýrýmlar getiriyoruz. Temennimiz büyük bir aþkla fedakârca hizmet eden
olan saðlýk sektörümüzün sorunlarýný çözmeye devam ediyor, vatandaþlarýve bu mesleðini icra ederken þiddete maruz kalan, hekimlerimize, hemþiremýzýn saðlýk ihtiyacýný karþýlamalarý konusunda Devlet olarak görevimizi
lerimize, hastabakýcýlarýmýza ve tüm saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olayyerine getiriyoruz. Olumlu sonuçlarýný görmeye baþladýk. 2002'de yüzde
larýnýn son bulmasýdýr.
40'lar civarýnda olan saðlýk hizmetlerinden memnuniyet bugün yüzde 75'lere ulaþmýþ durumdadýr.
Tekrar bu kutlu gün vesilesi ile saðlýk alanýnda gönül vermiþ, tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn Týp Bayramýný tebrik ediyor, hizmetleri için teþekkür
Saðlýk çalýþanlarýmýzýn sorunlarýný da biliyor, bunlar için çalýþýyor ve
ediyor, selamlarýmý sunuyorum.”
‘Saðlýklý bireyler
saðlýklý toplum’
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 14 Mart Týp
Bayramý nedeniyle yazýlý bir
açýklama yaptý.
Týp Bayramý'nýn Türkiye'deki saðlýk problemlerinin, saðlýk alanýndaki mesleki isteklerin ve beklentilerin
konuþulmasýna vesile olduðunu ifade eden Külcü, saðlýk alanýnda verilen hizmetlerin ülkenin geliþmiþliðine ve
kalkýnmýþlýðý bakýmýndan bir
gösterge olduðunu söyledi.
Muzaffer Külcü
Külcü, "Saðlýk hizmetlerinin en üst seviyeye verilmesi ve toplum saðlýðýnýn bütünüyle güvence altýna alýnmasý sosyal devlet anlayýþýnýn
bir gereðidir. Son yýllarda gerek ülkemizde, gerekse ilimizde, saðlýk alanýnda çok önemli geliþmeler oldu ve
oluyor. Ýnsanlarýmýzýn hak ettiði bütün saðlýk hizmetleri
yine insanlarýmýza yakýþan þekilde verilmektedir. Ýnþallah bu geliþmeler artarak devam edecektir." dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Saðlýklý bireyler ve saðlýklý bir toplum için samimiyetle çalýþan, milletimizin daha müreffeh bir hayat sürmesi için samimiyetiyle çalýþan bütün saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp
Bayramý'ný yürekten kutluyor, göstermiþ olduklarý üstün
gayretten ötürü hemþehrilerim adýna teþekkür ediyorum." diye konuþtu. (Belediye Basýn)
‘Saðlýkta önemli ilerlemeler var’
AK Parti Ýl Baþkaný
samlý, yapýsal ve fonksiyonel
Rumi Bekiroðlu, 14 Mart
iyileþtirmeyi ‘Saðlýkta DönüTýp Bayramý’ný kutladý. Tüm
þüm Programý’ adý altýnda
saðlýk çalýþanlarýnýn bu özel
uygulamaya koymuþtur. Bu
gününü kutlayan Bekiroðlu,
sayede saðlýkta önemli ilerleTürkiye'de týp alanýndaki gemeler kaydedildi. Bir bütün
liþmeler ve baþarýlarýn tüm
olarak sistemi dönüþtürerek
dünyada ilgi çektiðini vurguhalkýmýzýn saðlýk hizmetleriladý.
ne ulaþýmý kolaylaþtýrdý. Çok
daha etkili, verimli ve kaliteBekiroðlu, mesajýnda
li bir saðlýk sistemi oluþturulþu hususlara deðindi; “Ülkedu. Bu yeni sistemi oluþtumiz genelinde saðlýk kurururken finansmanýndan orgaluþlarýnýn sayýlarýnýn ve donizasyona, yeni kurallar oluþnanýmlarýnýn artmasý bunun
turmaktan
ödeme biçimlerine
en önemli göstergesidir. BuRumi Bekiroðlu
kadar bir çok alanda yenilikler
rada saðlýk sektöründe görev
gerçekleþti. Parasý olmayanlarýn hastaneyapan tüm doktorlarýmýz ve saðlýk çalýþanlerde rehin alýndýðý dönemler tarihe karýþtý.
larýmýzýn da, meslek onuruna yakýþýr bir þeOtel konforunda hastaneler inþa edildi.
kilde fedakârca, var güçleriyle çalýþýyor olSaðlýkta 2023 hedefimiz fert ve toplum
malarýnýn da payý büyüktür. Bizim için sisaðlýðýnýn en üst düzeyde korunduðu, saðyasetin de icraatýn da temel insandýr. “Ýnsalýk sorunlarýna en hýzlý ve en etkili çözüm
ný yaþat ki devlet yaþasýn” felsefesi düstusunulan bir Türkiye'dir.
rumuzdur. Bütün dünyada insan saðlýðý her
zaman öncelikli konular arasýnda yer alÝnsanlarý saðlýðýna kavuþturmak için
mýþtýr. AK Parti iktidarý bugüne dek her
gece gündüz demeden her koþulda büyük
alanda olduðu gibi saðlýk alanýndaki kaliteözveriyle görev yapan hekimlerimiz ve
li ve herkesin eriþebildiði hizmetleri saðlasaðlýk çalýþanlarýmýzýn yeri hiçbir zaman
yarak dev bir dönüþüm gerçekleþtirmiþtir.
doldurulamaz. Toplum saðlýðýnýn korunÇünkü güçlü toplum hedefi öncelikle saðmasý hedefiyle hekimlerimiz baþta olmak
lýklý bir toplum oluþturmayý gerekli kýlüzere yoðun emek veren tüm saðlýk çalýmaktadýr.
þanlarýmýzýn bayramýný en içten dilekleriAk Parti bilindiði gibi saðlýkta kapmizle kutluyorum.”
5
Solunum sorununa
‘Pulmoner’ programý
‘Pulmoner Rehabilitasyon Programý’ konulu eðitim düzenlendi.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi koordinasyonunda ‘Pulmoner Rehabilitasyon
Programý’ konulu eðitim düzenlendi.
‘Pulmoner Rehabilitasyon
Haftasý’ etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenen eðitim, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Týp Fakültesi Dekanlýðý’nda görev yapan Göðüs
Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr.
Sertaç Arslan tarafýndan verilen
eðitimden Çorum Halk Eðitim
Merkezi kursiyerleri, Ýl Saðlýk Mü-
dürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü
ve Merkez Toplum Saðlýðý personeli faydalandý.
Meslektaþlarýna kutlama
Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 14
Mart Týp Bayramý nedeniyle gönderdiði mesajýnda meslektaþlarýný ve tüm saðlýk çalýþanlarýný kutladý.
Yüce, mesajýnda; “Ýnsaný yaþatmayý amaç
edinen, bireyin saðlýk problemlerinden kaynaklý acýlarýný azaltarak daha nitelikli bir yaþam sürmesi için çaba sarf eden, büyük özveriyle hizmet veren, deðer ve fikir üreten, zaman
zaman çok zor þartlarda bile vazife ve sorumluk bilinciyle hareket eden, bu kutsal mesleðin
kýymetli mensuplarý; tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý’ný kutlar, ömür boyu
saðlýk, mutluluk ve esenlikler dilerim.” dedi.
Dr. Ýsmail Yücel
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 MART 2015
‘Tüketiciler artýk daha bilinçli’
MUSTAFA
BURAK YALÇIN
Ticaret Müdür Vekili Fikret Yýldýrým ve Ýl Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti Üyeleri
15 Mart Dünya Tüketici Haklarý
Günü nedeniyle Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti.
15 Mart Dünya Tüketici
Haklarý Günü ve Tüketiciyi Koruma Haftasý'nýn Türkiye'de
1985 yýlýndan itibaren kutlandýðýný belirten Ticaret Müdür Vekili ve Tüketici Hakem Heyeti
Baþkaný Fikret Yýldýrým, 2015
yýlý Þubat ayýna kadar hakem
heyetine gelen 6.550 adet þikayet baþvurusu ile 2014 yýlýndan
devrreden 12.288 adet olmak
üzere toplam 18.838 adet þikayet-
ten 4.137'inin tüketici lehine, 4.355'inin ise tüketici aleyhine sonuçlandýrýldýðýný, kalan 10 bin 346
adet baþvurunun iþlemlerinin devam ettiðini söyledi.
Vali Ahmet Kara ise,
vatandaþlarýn
tüketici
haklarý konusunda artýk
daha bilinçli hale geldiðini
belirterek, "Tüketiciyi korumak lazým, zayýfýn yanýnda olmak lazým. Halk
tüketici haklarý konusunda
artýk daha bilinçli. Sizlerin
verdiði kararlar son derece
önemli. Yaptýðýnýz iþ fevkalade önemli. Allah yardýmcýnýz olsun.'' Dedi.
Ticaret Müdür Vekili Fikret Yýldýrým ve Ýl Tüketici
Sorunlarý Hakem Heyeti Üyeleri Vali ahmet Kara’yý ziyaret etti.
85 farklý uyku hastalýðý var!
Çorum Özel Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr.
Þengül Uysal, 13 Mart Dünya Uyku Günü nedeniyle yaptýðý
açýklamasýnda saðlýklý uykunun öneminden bahsetti.
Açýklamasýnda, baþta uyku apne sendromu olmak üzere
uyku bozukluklarýna dikkat çeken Dr. Uysal, þunlarý kaydetti;
larýn % 2'sinde uyku apnesi olduðu bildirilmektedir.
Özellikle 40-65 yaþlar arasýnda ve erkeklerde sýktýr. Uyku apne hastalarda gece boyunca yakýnlarýnýn fark ettiði, apne denilen nefes durmalarý görülür. Þiddetli ve sürekli horlama, uykudan boðularak uyanma, kalitesiz uyku nedeniyle sabahlarý yorgun uyanma ve gündüz aþýrý
uyku hali sýk saptanan diðer yakýnmalardýr. Gündüz
uyuklamalarý sebebiyle bu hastalarýn ev, iþ ve trafik kazasý yapma riskleri fazladýr. Uyku apne hastalarý çoðu
kez uyurken horladýðýnýn ve nefesinin durduðunun farkýnda olmadýðý için doktora baþvurmaz veya geç baþvururlar.
Saðlýklý bir uyku neden gereklidir?
“Uyku, yaþam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiði, tazelendiði önemli bir onarým sürecidir. Günümüzde
geliþen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayýrmamakta ve az uyumaktadýr. Diðer yandan artan obezite nedeniyle uyku apne sendromu baþta olmak üzere pek çok uyku bozukluðu daha sýk görülmektedir. Saðlýksýz bir uyku çoðu zaman gündüz uyanýklýðý sürdürme güçlüðü yaratýr. Dalgýnlýklar
ve istemsiz uyuklamalar, okul ve iþte baþarýsýzlýða, yaný sýra
kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, saðlýklý bir yaþam
için saðlýklý bir uyku vazgeçilmezdir.
Dr. Þengül Uysal
Uyku bozukluklarý sýk görülür mü?
Ýnsanlarýn yaklaþýk yarýsý hayatlarýnýn bir döneminde bir uyku sorunundan etkilenmektedir. Seksen beþ farklý uyku hastalýðý tanýmlamýþtýr.
Yataða girip saatlerce uyuyamama, yeterli süre uyunmasýna karþýn sabah
yorgun uyanma ve gündüz uyuklama, yüksek sesle horlama, uykuda bazý anormal hareketler yapma, uykuda nefes durmasý bunlardan yalnýzca
bazýlarýdýr.
Uyku apne sendromu nedir? Hangi yakýnmalar görülür?
Dünyada ve ülkemizde yapýlan çalýþmalarda erkeklerin % 4, kadýn-
Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Nihat Tunç,
Sezai Soysal ile Kudrettin Aydýn, Vali kara’yý ziyaret etti.
Vali’ye bilgi verdiler
LÖSEV Aile Komitesi Baþkaný
Sevim Ozünel, Büro Memur-Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Nihat Tunç,
Sezai Soysal ile Kudrettin Aydýn ve
Çorumlu Yazar Mustafa Arýkoðlu Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ayrý ayrý
ziyaret etti.
Vali Ahmet Kara, çalýþmalarý
hakkýnda bilgi veren heyetlere nazik
ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.(Çorum Valiliði)
Uyku apne sendromu hastalarýnda baþka hastalýklar da görülür mü?
Hastalarýn yarýsýndan fazlasýnda yüksek tansiyon
varlýðý bilinmektedir. Bu hastalarda kalp yetmezliði, koroner arter hastalýðý, kalp krizi, kalp ritm bozukluðu ve inme riski yüksektir. Kan lipidlerinde artýþ, þeker hastalýðý ve insülin direnci de sýk olur.
Uyku apnesinin en kötü sonucu ise uyku sýrasýnda ölüm görülebilmesidir.
Uyku apne sendromu tanýsý nasýl konur?
Uyku bozukluklarý tanýsý için polisomnografi denilen uyku testi yapýlmasý gereklidir. Uyku testi, hastanýn bir gece uyku laboratuvarýnda yatýrýlarak uykusunun deðerlendirildiði bir tetkiktir. Gece boyunca uykuda,
hastanýn vücuduna ait pek çok biyolojik sinyal bilgisayara kaydedilir ve
bu kayýtlar analiz edilerek uyku hastalýklarýnýn tanýsý konulabilir.”
‘Kronik böbrek hastalýðýnda erken taný önemli’
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde görevli Nefroloji Uzmaný Dr. Barýþ Eser ve Nefroloji Uzm. Dr.
Ýbrahim Doðan, Dünya Böbrek Günü nedeniyle açýklama yaptýlar,
Dünya Böbrek Günü çerçevesinde yapýlan etkinliklerin,
böbrek saðlýðý ve hastalýklarý konusunda toplum bilincini arttýrmayý, erken tanýnýn önemini vurgulamayý ve kronik böbrek
hastalýðýnýn insan saðlýðý ve ülke ekonomisindeki aðýr yükü
hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladýðýný belirten
Eser ve Doðan, þunlarý söylediler;
“Kronik böbrek hastalýðý kiþilerin yaþam kalitesini olumsuz etkilemesi ve getirdiði yüksek mali yük nedeniyle önemli
bir halk saðlýðý sorunudur. Türk Nefroloji Derneði’nin yapmýþ
olduðu bir çalýþmada ülkemizde her 7 kiþiden birisinin kronik
böbrek hastasý olduðu tespit edilmiþtir.
Kronik böbrek hastalýðý sýklýkla sinsi seyreder. Düzenli
Nefroloji Uzmaný Dr. Barýþ Eser ve Nefroloji Uzm.
tarama yapýlmadýkça erken evrelerde teþhisi zordur. Fark edilDr. Ýbrahim Doðan, Dünya Böbrek Günü nedeniyle açýklama yaptýlar,
mez ve tanýsý geç konulursa hastalýk sýklýkla son dönem böbrek yetmezliði evresinde ilerler.
ve yeterli tedavi edilmemiþ bu tür hastalýklar ileri dönemde böbrekte kalýcý
Son dönem böbrek yetmezliði geliþen hastalarýn yaþamýný sürdürebilhasarlar meydana getirmektedir. Halkýmýzýn bu konuda duyarlý olmasý çok
mesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanmasý gerekir. Bu teönemlidir. Ýdrar yolu enfeksiyonlarýný önleme konusunda hastalarýn bol sývý
davilerin maliyeti oldukça yüksektir. Ülkemizde diyaliz uygulanan ve böbtüketmesi, saðlýklý beslenmesi ve kronik hastalýðý olan kiþilerin kontrollerirek nakli yapýlmýþ 60 bini aþkýn hasta bulunmakta ve saðlýk bütçesinin %
ni düzenli yaptýrmasý oldukça önem taþýmaktadýr.” dedi.
5’ten fazlasý bu hastalar için harcanmaktadýr.
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç.
Kronik böbrek hastalýðý basit ve ucuz kan ve idrar testleriyle kolayca
Dr. Sinan Zehir de kronik böbrek hastalýðýna yönelik tüm tetkik ve tedavileteþhis edilebilir. Erken evrede saptandýðýnda hem kronik böbrek hastalýðýna
ri, son teknolojik cihazlarla ve uzman personel yaptýklarýný belirterek, “Hasözgü genel önlemler, hem de altta yatan veya eþlik eden hastalýklara yönelik
tanemiz bünyesinde 2 nefroloji uzmaný, 1 diyaliz sertifikalý dâhiliye uzmaný
tedavi yaklaþýmlarý ile ilerlemesi engellenebilir veya geciktirilebilir. Üstelik
11 sertifikalý diyaliz hemþiresi ve kurumumuzda mevcut olan 24 adet hemoriskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedaviyle hastalýðýn geliþimi önlenediyaliz makinesi ile gerek acil hastalar gerekse il dýþýndan gelen misafir dibilir.
yaliz hastalarýna dünya standartlarýnda kesintisiz hizmet verilmektedir.
Kronik böbrek hastalýðýnýn giderek artan týbbi ve ekonomik yükünü
Nefroloji Kliniðimizce organ nakli ile de ilgili gerekli çalýþmalar yapýlazaltmak için; hastalýðýn önlenmesine dayalý yaþam tarzý deðiþikliklerinin
makta ve böbrek hastalarý bu konuda bilgilendirilmektedir.
toplum tarafýndan benimsenmesi ve uygulanmasý en önemli basamaktýr.
Hastanemiz bünyesinde görev yapan uzAyrýca; düzenli egzersiz yapýlmalý, saðlýklý beslenmeli, tuzu azaltmalý,
man hekimlerimizce halkýmýzý kronik hastalýkyeterli sývý alýnmalý, sigara ve alkolden kaçýnýlmalýdýr.
lar ve bunlarýn sonrasýnda geliþebilecek böbrek
Yine bu baðlamda risk altýndaki kiþilere yönelikte düzenli tarama ve
hastalýklarý konusunda bilgilendirmek amaçlý
yeterli tedavide hastalýðýn geliþimini ve ilerlemesini önleyebilir. Toplumda
toplantýlarý yapýlmýþtýr. Bu yöndeki bilgilendiroldukça sýk rastlanan þeker hastalýðý, yüksek tansiyon, kalp hastalýklarý, þiþme ve eðitim toplantýlarýna artarak devam edimanlýk, ileri yaþ ve ailede böbrek hastalýðý olan kiþilerin kronik böbrek haslecektir.
talýðý yönünden yakýn takip ve tedavilerinin yapýlmasý çok önemlidir.”
Hastanemiz ile Hitit Üniversitesi Týp Fa‘Düzenli kontrol önemli’
kültesi arasýnda yapýlan Afiliasyon sonrasý her
alanda olduðu gibi böbrek hastalýklarýnda da
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Uzmanlarýnciddi ilerlemeler kaydedilmiþ ve birçok hastadan Yrd. Doç. Dr. Aykut Buðra Þentürk ise, “Çorum halkýna hizmet ettiðinýn il dýþýna sevkinin önüne geçilmiþtir. Bu hizmiz süre içerisinde bölgemizde böbrek taþý hastalýklarý ve idrar yolu enfekmetleri hastanemize ve þehrimize kazandýran
siyonlarýnýn oldukça sýk olduðu tespit ettik. Bu baðlamda geç taný konmuþ
Çorumlu Yazar Mustafa Arýkoðlu Vali Ahmet
Kara'yý makamýnda ayrý ayrý ziyaret etti.
‘Kutsal, saygýn
onurlu meslek’
14 Mart Týp Bayramý münasebetiyle mesaj yayýmlayan Vali Ahmet
Kara, tüm saðlýk çalýþanlarýný kutladý.
Vali Kara mesajýnda; “14 Mart tarihi, bilindiði gibi, ülkemizde ‘çaðdaþ
týp bilicinin’ baþlatýlmasý olayýnýn yýldönümüdür. Modern týbbýn hýzlý geliþmesi karþýsýnda, insanýmýza kolay eriþilebilir ve etkili saðlýk hizmeti sunmak
çaðdaþ devlet anlayýþýnýn doðal bir sonucudur. Son yýllarda saðlýk alanýnda
yapýlan yeniliklerle, ülkemizin her köþesinde olduðu gibi ilimizde de kaynaklarýmýzýn etkin götürülerek verildiði, hasta kullanýldýðý, insana insanca
hak ettiði hizmetin gerekirse ayaðýna
götürülerek haklarýnýn korunduðu bir
yapýlanmadan söz etmek artýk mümkün.
Nitelikli, toplumun saðlýk sorun-
larýnýn ve çözüm yollarýnýn bilincinde
olan, yeniliklere açýk, iletiþim tekniklerini iyi kullanan hekimlerimiz ve saðlýk
çalýþanlarýmýz sayesinde þu anda modern dünyada uygulanan birçok taný ve
tedavi yöntemi ülkemizde ve ilimizde
uygulanmakta, halkýmýzýn hizmetine
sunulmaktadýr. Bütün bu geliþme ve
alýnan mesafeler elbette ki insan odaklý, özverili, bilgi ve tecrübe sahibi saðlýk çalýþanlarýnýn gayretleri ile olmaktadýr.
14 Mart Týp Bayramý vesilesiyle
bu kutsal, saygýn ve onurlu mesleði büyük özveriyle yerine getiren kendimizin ya da yakýnlarýmýzýn canlarýný emanet ettiðimiz bilgili, donanýmlý, etik deðerlere sahip saðlýk çalýþanlarýmýzýn
Týp Bayramý’ný kutlar, çalýþmalarýnda
baþarýlar dilerim.” dedi. (Valilik Basýn)
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, þehir merkezinde enerji kesintilerinin 18,19,20,21,22,23,24
ve 25 Mart tarihlerinde de devam
edeceðini bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, 18 Mart Çarþamba günü 08.30-17.30 saatleri
arasýnda Çorum merkeze baðlý Sakarya 3. Cadde ve Eþrefhoca Caddesine;
19-20-21 Mart 2015 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasýnda
Çorum merkeze baðlý Sakarya 1.,
3., 4. Sokaklarda ve Sakarya 2., 3.
Caddelere;
22-23-24-25 Mart 2015 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Sakarya
1., 2., 7., 8., Sokaklarda, Sakarya
1. Cadde ve Atalay 1. Caddeye
programlý olarak elektrik verilemeyecek.
Merkezde kesintilere dikkat
Vefat ve Teþekkür
Aramýzdan erken ayrýlan,
ailemizin deðerli varlýðý, yavrumuz
Celal Can EM
BAÞSAÐLIÐI
’in
’i
15.02.2015 tarihinde elim bir trafik kazasý sonucu aramýzdan
ayrýlmasýndan dolayý üzüntümüz ve acýmýz sonsuzdur.
Bu acý günümüzde bizi yalnýz býrakmayan, gerek arayarak, gerek
evimize gelerek acýmýzý paylaþan tüm eþ, dost, akraba, yavrumuzun
arkadaþlarý ve tüm gönül dostlarýmýza Allah razý olsun der, teþekkür
ederiz.
Yavrumuzun ruhu þad, topraðý bol olsun.
elim bir olay neticesinde kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyim.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý
dileklerimi sunarým.
Ýbrahim-Aysun-Gizem EM
(Ç.HAK:621)
Mahmut Özdemir
Fazýl Bendez
Ailesi
(Ç.HAK:620)
Deðerli dostum, Ticaret Borsasý eski Baþkaný
Eþi ve Yavrusu
Gülay-Ýbrahim Ege EM
CUMARTESÝ 14 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
AK Parti’de hedef 400 vekil
AK Parti Çorum Teþkilatlarý'nýn 7 Haziran'da
yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde hazýrlýklarýný
yoðun bir tempoda sürdürdüðü bildirildi.
AK Parti'den yapýlan
açýklamaya göre, partinin
ilçe danýþma meclisi toplantýlarý önceki akþam Boðazkale, dün ise, Mecitözü'nde devam etti.
Danýþma meclisinde
AK Parti'nin anayasa deðiþikliðini yapabilmesi için
en az 400 milletvekili çýkarmasý gerektiði vurgulanarak, partililerin bu hedef
doðrultusunda çalýþmalarý
istendi.
Mahmut Öztemiz, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan
Armaðan, Necip Kadri Yücel, Mehmet Yetim, Ünal
Nalçacý, Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Ünal Yýldýrým,
Mecitözü Ýlçe Baþkaný AliþanYaþar, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ebru Atmaca,
Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Abdullah Yetgin, ilçe
ana kademe, kadýn ve
gençlik kollarý yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, köymahalle baþkanlarý ile çok
sayýda partili katýldý.
AK Parti yöneticileri Mecitözü’nde danhýþma meclisi toplantýsý yaptý.
Partililere seslenen AK
Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu,
þöyle dedi: "Teþkilatlarýmýzýn yaptýðýmýz bu tür toplantýlara iþlerini-güçlerini
BOÐAZKALE'DE
býrakarak gönülden katýlDANIÞMA MECLÝSÝ
masý, bizlerin ve partimizin
AK Parti Boðazkale Ýlhalkýmýz tarafýndan ne dençe Danýþma Meclisi'nin olli sahiplendiðinin göstergedukça verimli geçtiði, topsidir. Partimiz sizlerle var
lantýya katýlýmýn yoðun ololmaktadýr. 7 Haziran seduðu bilgisi verildi.
çimlerinde sizlerin özverili,
AK Parti Ýl Baþkaný
insanlarýmýzý kucaklayýcý
Av. Rumi Bekiroðlu ile parçalýþmalarý neticesinde ilçeti yöneticileri Belediye Baþmizde de Anayasa deðiþiklikaný Osman Tangazoðlu'nu
ði için elde edeceðimiz oy
ziyaret ederek bir süre göpatlamasýný yaþayacaðýmýzrüþtü. Ziyarette belediye çadan hiçbir endiþem yoktur.
lýþmalarý deðerlendirildi.
AK Parti yöneticileri Boðazkal’de istiþare toplantýsý düzenledi.
Yapacaðýmýz Anayasa deÝlçe Danýþma Mecliðiþikliði vatandaþlarýmýzýn
si'ne Bekiroðlu'nun yaný sýyaþam
kalitesini
artýrmak,
daha
özgürlükçü,
daha yenilikçi bir Türkira, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleye içindir. Anayasa deðiþikliði, içeriden ve dýþarýdan baskýlara maruz
ri; Þeyda Önen, Mesut Ceylan, Musa Arif Erkan, Mehmet Yetim,
kalmadan,
kendi
milletimizin
emeði
ile
yoðrulan
partimizin devletiMehmet Emin Türker, Bünyamin Aydemir, Ömer Eren, Ýl Gençlik
mize vereceði destek ile gerçekleþecektir. Bu sebeple tüm teþkilatlarýKollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý
Erdem Burak Bakýrcý, Osman Akar ve çok sayýda partili partili
mýz gece gündüz demeden, evinden, iþinden, ailesinden ödün vererek
çalýþmalarýný sürdürmektedir. Sizlere de çok teþekkür ediyorum. ParBoðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, parti çalýþmalarý hakkýnda
timiz sizlerle var olmuþtur ve var olacaktýr"
bilgi verirken, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu genel ve yerel gündemi deðerlendirdi.
Bekiroðlu, 7 Mart'ta tüm teþkilatlar ile birlikte köy ve mahallePartililerin kapý kapý, ev ev gezerek parti politikalarýný ve yapýlerde 'Sandýða Sahip Çýkýyoruz' adlý çalýþma gerçekleþtirdiklerini, bu
lan icraatlarý halka çok iyi anlatmasýný isteyen Bekiroðlu, bu seçimde
çalýþmanýn bir devamý olarak da 14 Mart Cumartesi günü yine tüm
anayasayý deðiþtirecek çoðunluða ulaþmak ve en az 400 milletvekili
Türkiye'de genelinde il teþkilatlarýnýn öncülüðünde Köy/Mahalle
çýkarmak zorunda olduklarýný söyledi.
Baþkanlarý Eðitim Toplantýsý düzenleneceðini belirterek, "Bizler yoBoðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk ise, yakýn ilgi ve destekleri
rulmadan, sýkýlmadan, durmaksýzýn partimizin ve Hükümetimizin henedeniyle Ýl Baþkaný Bekiroðlu ve parti yönetimine teþekkür etti.
defleri doðrultusunda ilerleyerek yarýnlarýmýza aydýnlýkla bakacaðýz"
MECÝTÖZÜ'NDE TEÞKÝLAT TOPLANTISI
þeklinde konuþtu.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ile parti yöneticileri
Bekiroðlu, toplantýya yoðun katýlým gösteren ve ilçede baþarýlý
Mecitözü'nde ilçe danýþma meclisi toplantýsý düzenledi.
çalýþmalar yapan Mecitözü Ýlçe Teþkilatý’na teþekkür ederek, her zaman yanlarýnda olduklarý mesajýný verdi.
Toplantýya; Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý
7
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý
Sami Çam,ilçelerde çalýþmalarýný sürdürüyor.
‘Bizim kavgamýz
vurguncu düzene karþý’
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, çalýþmalarýna
ilçe ziyaretleriyle devam etti. Alaca ve Ortaköy’de parti teþkilatlarýný ziyaret eden
Çam, büyük coþku ve sevgi gösterileri ile
karþýlandý.
Yapýlan açýklamaya göre, ilk ziyaretini Alaca’ya gerçekleþtiren Sami Çam’ý
MHP Alaca Ýlçe Baþkaný Alim Okur, Ülkü
Ocaklarý Ýlçe Baþkaný Gökhan Arslan,
Alaca Belediye eski Baþkaný Fuat Ýstanbullu ve çok sayýda partili karþýladý.
“Ülkemizde tüm bu ekonomik sýkýntýlarýn
olmasýna raðmen yeteri kadar para bulunmakta fakat biz kapitalist sistemden kaynaklanan ve yanlýþ ekonomi politikalarý
yüzünden insanlarýn ve zenginlerin nefsini
doyuramadýðýmýzdan dolayý sýkýntý yaþýyoruz. Bu sebepten bizim kavgamýz vurguncu düzene karþýdýr. Bizim emperyâl
düþünceyle kökü dýþarýda olan ideolojilerle bu milletin milli ve manevi deðerleriyle
kavgalý olan her kesimle, bu milleti bölmeye çalýþan herkesle kavgamýz dün vardý bugün var ve yarýn da olacaktýr.” dedi.
Parti binasýnda partililere hitap eden
Çam, Alaca’nýn Milliyetçi ve Ülkücü Hareket için önemli bir ilçe olduðunu belirterek baþladýðý konuþmasýnda aday olmasý
ve milletvekili seçilmesi halinde Alaca’nýn ve teþkilatlarýn her zaman emrinde
olacaðýný dile getirdi. 7 Haziran seçimlerini hem ülke hem Çorum için tarihi sorumluluk ve vebal doðuracak bir seçim olarak
gördüðünü ifade eden Çam, Türk milletinin bu seçimlerde bir nevi kaderini oylayacaðýný vurguladý.
Gerçekleþtirilecek olan seçimlerin
ülkenin gelecek kaderini belirleyeceðini
kaydeden Çam, AK Parti iktidarýnýn izlediði politikalarla ülkeyi bölünme aþamasýna getirdiðini ifade ederek, son olarak dile
getirilmeye baþlanan baþkanlýk sistemi
söylemlerinin hayata geçirilmesinin Türkiye için bir felaket olacaðýný belirtti. Ülkesini seven her vatanseverin bu seçimlerde MHP çatýsý altýnda bir araya gelmesi
gerektiðini de ifade eden Çam, bu seçimlerin varoluþ, yok oluþ seçimi olduðunu
kaydetti.
Ekonominin iflas ettiðini; iþçinin, esnafýn, çiftçinin, memurun ve emeklinin
geçinemez hale geldiðini anlatan Çam,
Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Alaca Ýlçe Baþkaný Alim Okur
da, ülkenin gidiþatýnýn artýk herkesin farkýnda olduðunu ve bu gidiþata dur denilecek adresin 7 Haziran’da kurulacak olan
seçim sandýðý olduðunu kaydetti. Bu seçimlerin hayati önem arz ettiðini vurgulayan Okur, ülkenin Milliyetçi Hareket’e
ciddi manada ihtiyacý olduðunu, bu yüzden bir milletvekili çýkartmaya çalýþmak
için deðil, iktidara gelmek için çalýþacaklarýný ifade etti.
Alaca ziyaretinin ardýndan Ortaköy
ilçesine geçen Sami Çam, burada da Ýlçe
Baþkaný Celal Ceyhan tarafýndan karþýlandý. Ceyhan, Milliyetçi Hareket kadrolarýnýn Çorum’dan Milletvekili görmeye hasret kaldýðýný kaydederek 25. Dönem genel
seçimlerinde Çorum’dan Milletvekili çýkartmak istediklerini ve bu anlamda aday
kim olursa olsun canla baþla çalýþacaklarýný ifade etti.
Konukseverliðinden dolayý Ýlçe Baþkaný Ceyhan’a teþekkür eden Çam da,
Meclise vekil olarak gitmesi durumunda
sadece Çorum merkez deðil, tüm ilçelerin
sorunlarýna çare arayacaðýný söyledi.
‘Türk milleti kaderini oylayacak’
‘Ýktidara gelmek için çalýþacaðýz’
8
‘Bayat her alanda
kalkýndýrýlacak’
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 MART 2015
Bayat Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Bayat Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý Baþkan Vekili Remzi Dalkýlýç ve Bayat’ýn köy
muhtarlarý, AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný M. Fatih Balcýoðlu öncülüðünde AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç’a hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, demokratik bir yarýþ sonrasýnda seçilen Bayat
Ziraat Odasý yeni yönetimini kutlayarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra her
türlü problemin üzerinden gelinebileceðini ve istiþare-
ler ile çözülemeyecek bir durumun olmadýðýný söyleyen Bekiroðlu, 77.500 hektarlýk alanýn ihtiyacýný karþýlayan Týmarlý projemiz ile halkýmýzýn sulama ihtiyacý
büyük oranda karþýlanacak, yöre halkýnýn sýkýntýsý büyük oranda ortadan kalkacak, yeni ekmek kapýlarý açýlacaktýr. Ayrýca sanayi sektöründe de geliþim saðlanarak bu sektörde de istihdamýn artýrýlmasýna yol açacaktýr.” dedi.
Yaban armutu yetiþtiriciliði artýrýlacak
Köylerin sorunlarý hakkýnda istiþare ederek Bayat’ýn kalkýnmasý için elinden geleni yapacaðýný ifade
eden Bekiroðlu, “Ýlçemizde ‘yaban armutu’ yetiþtiriciliðinin artýrýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðý
öngörülmüþtür. Çünkü bu
meyvenin dünyanýn en zararlý ve çözümü zor olan
kanseri önlediði bilinmektedir. Ayrýca ilçemizde
üretimi saðlanan ‘köknar
yaðý’ hakkýnda da gerekli
yatýrýmlarýn yapýlmasý hususunda yardýmcý olacaðýný belirtti. Köknar yaðý
kozmetik sanayinin önemli bir ham maddesi olarak
deðer kazanmaktadýr. Bu
maddenin üretiminin artýrýlmasý ilçemizde ayrý bir
gelir kaynaðý olacaktýr. Bu
çalýþmalar ilçe halkýmýzýn
yaþam kalitesini artýrmak
için yapýlan çalýþmalardýr.” diye konuþtu.
Bayat’ta hizmet veren sivil toplum kuruluþlarý AK Parti’yi ziyaret etti.
Biyokaçakçýlýkla mücadele köylerde baþladý
Çorum Orman ve Su
Ýþleri Müdürlüðü, biyokaçakçýlýkla mücadele amacýyla köylerde bilgilendirme toplantýlarý düzenledi.
Biyokaçakçýlarýn son
yýllarda köylülerin misafirperverliðini amaçlarý doðrultusunda kullanarak kaçakçýlýða alet etmeye baþladýklarýndan hareketle, merkez ilçelerde pilot köy olarak seçilen Konaklý, Mecitözü Figani, Osmancýk ilçesi Baþpýnar, Gecek, Güvercinlik ve Çampýnar, Ortaköy ilçesi Ýncesu, Sungurlu
ilçesi Arifegazili ve Kemallý, Uðurludað ilçesi YeniyaÇorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü köylerde b.ilgilendirme yapýyor.
pan köylerinde halkýn biyona kaçýrýlmak istenmiþtir."
kaçakçýlýk konusunda bilinçlendirilmesi amacýyla toplantýlar yapýldý.
‘ÝNSANI BÝLÝNÇLENDÝRMEK BÝYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE EN ETKÝLÝ YOL’
Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Orman ve
Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, doðadan biyolojik
Dünya üzerinde bulunan 37 flora bölgesinden
kaynaklarýn yetkili makamlarýn izni olmadan toplanma3'ünün, uluslararasý öneme sahip 500 adet sulak alandan
sý ve yurt dýþýna çýkartýlmasýnýn biyokaçakçýlýk veya bi135'inin ve dünya üzerinde bulunan göçmen kuþ yollayokorsanlýk olarak adlandýrýldýðýný ifade ederek, "Biyorýndan yine 3'ünün barýndýðý ülkemizin, zengin bir bitki
lojik kaynaklar; yabani canlý bireyler, bunlarýn üreme
ve hayvan çeþitliliðine dolayýsýyla biyolojik çeþitlilik
materyalleri (yumru, tohum, yumurta vb.), yabani canlýkaynaklarýna sahip olduðunu vurgulayan Temel, "Her ne
lara ait çeþitli parçalardan (doku, kan, kürk, boynuz, týrkadar kanun ve yönetmeliklerimiz var ise de sonuçta binak, kýl, yaprak, dal, kök vb) oluþmaktadýr." dedi.
yokaçakcýlýkla
mücadele insanla olmaktadýr ve insanýBiyolojik kaynaklarýn saðlýk, kozmetik sektöründe,
mýzý bilinçlendirmek biyokaçakçýlýkla mücadelede en
ekoturizm ve av turizminde ayrýca besin kaynaðý olarak
etkili
yoldur."
dedi.
kullanýldýðýný belirten Temel, biyokaçakçýlýða maruz kalabilecek canlý gruplarýnýn endemik ve/veya dar yayýlýþBiyokaçakçýlýkla mücadelede vatandaþlarýmýza dülý türler, kültür bitkilerinin yabani akrabalarý, çiftlik hayþen görevleri de sýralayan Temel, "Yerel halk ve doðasevanlarýnýn yabani akrabalarý ve yerel ýrklar ile týp ve ecverler bu tür þüpheli þahýslar gördüðünde bireysel olarak
zacýlýkta kullanýlan türler olarak sayýlacaðýný söyledi.
kesinlikle irtibata geçmemelidir.
BÝYOKAÇAKÇILIÐA MARUZ ÝLLER ARAÞahýslarla konuþmak ve hareketlerinden rahatsýzlýSINDAYIZ
ðý dile getirmek, kaçakçýlarýn görevliler gelmeden kaçBiyokaçakçýlýk vakalarýnýn özellikle Doðu Karademasýna ve izini kaybettirmesine neden olmaktadýr.
niz, Güney Doðu ve Doðu Anadolu ile Akdeniz bölgeleKaçakçýlara ceza kesilebilmesi için delile ihtiyaç
rinde yoðunlaþtýðýný kaydeden Temel, "Ýlimiz ise orman,
vardýr. Þahýslarýn suçu iþlerken fotoðraflanmasý ceza süsu, step ve dað ekosistemlerini bünyesinde bulundurmarecini kolaylaþtýrmaktadýr. Bu nedenle mutlaka fotoðrafsýndan dolayý biyokaçakçýlýða maruz kalacak iller aralarýnýn çekilmesi gerekmektedir.
sýnda bulunmaktadýr. Özellikle turist olarak ülkemize
gelen biyokaçakçýlar doða turlarýna katýlarak topladýklaEðer araçlarý var ise plakasý alýnmalýdýr.
rý türleri Avrupa'da veya Amerika gibi diðer ülkelerde bu
Vakit kaybetmeden 156 Jandarma ihbar hattýný veiþle ilgilenen, bu iþlere para verebilecek kiþilere ticaretiya Þube Müdürlüðümüzü (0 364 225 34 31) aramalarý
ni yapmaktadýrlar.
gerekmektedir.
Ülkemizde son 4 yýlda meydana gelen 52 biyokaBiyolojik çeþitliliðimizi korumak, gelecek nesillere
çakçýlýk vakasýnda en çok kelebekler, böcek türleri, bitve doðaya karþý borcumuz olduðunu unutmamamýz gekiler, sürüngenler, kurbaðalar ve salyangozlar yurt dýþýrekmektedir." diye konuþtu.
Çin’in yeni bahanesi IÞÝD
Çin'in Doðu Türkistan'da yaptýðý insan haklarý ihsuçlamalarda bulunuyordu. Bu suçlamalarýn baþýnda,
lallerine meþruiyet kazandýrmayý hedeflediði belirtiliDoðu Türkistan'daki halkýn yabancý silahlý gruplarla
yor.
iþbirliði içerisinde olduðu ve ayrýlýk talebinde olduðu
iddialarý geliyordu. Ancak Çin yönetimi þimdiye kadar
Çin hükümeti, bazý Doðu Türkistanlýlarýn IÞÝD'e
bu iddialarýyla ilgili baðýmsýz araþtýrmalarýn yapýlmakatýldýklarýný ve sonradan Doðu Türkistan'a geri dönsýna izin vermemiþ ve ortaya iddialarýný destekleyici
düklerini ve burada saldýrý planladýklarýný iddia etti.
deliller de koyamamýþtý.
Ýddia, Çin'de iktidarý elinde bulunduran Çin KoÇin'in bu adýmýyla birlikte dünyada IÞÝD'e karþý
münist Partisi'nin Doðu Türkistan temsilcisi Zhang
oluþan algýyý da kullanarak, Doðu Türkistan'daki basChunxian tarafýndan dile getirildi. Chunxian açýklakýcý uygulamalarýný aðýrlaþtýrarak devam ettirme niyemasýnda, "IÞÝD uluslararasý etkiye sahip olan bir örgüt,
tinde olduðu ifade ediliyor.
Doðu Türkistan da bundan
etkilendi. Elde ettiðimiz
Çin yönetimi Doðu
bilgilere bu gruba katýlan
Türkistanlý Müslümanlarýn
bazýlarý Doðu Türkistan'a
ibadet özgürlüðü dahil birdöndü ve saldýrý hazýrlýðý
çok hakkýný kýsýtlýyor. Çin'in
içerisindeler" ifadelerini
keyfi tutuklamalarla birçok
kullandý.
Uygur Türküne iþkence
yaptýðý, ve birçoðunu da
Çin þimdiye kadar
idam ettiði bildiriliyor.
Doðu Türkistan'da uyguladýðý baský ve þiddeti gerekKaynak
:
incaçelendirmek için benzer
news.com
Çin'in Doðu Türkistan'da yaptýðý ihlaller artýyor.
Bilge Kaðan’da
94. yýl kutlamasý
Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kutlama yapýldý.
Bilge Kaðan
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde
Ýstiklal Marþý'nýn
kabulünün 94. yýlý
ve milli þair Mehmet Akif Ersoy'un
ölümünün 79. yýldönümü nedeniyle bir
program düzenlendi.
Kütüphanecilik ve Kültür Edebiyat Kulübü Danýþman Öðretmeni Celil Cengiz tarafýndan
düzenlenen program okul konferans
salonunda gerçekleþtirildi. Okul yöProgram okul konferans salonunda gerçekleþtirildi.
neticileri, öðretmen
ve öðrencilerin kaBaþarýlý öðrencilere ödül
týldýðý program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.
Programýn ardýndan "Mehmet Akif Ersoy" konulu bilgi yarýþmasýnda birinci olan 11/C sýnýfý öðrencile11/A Gazetecilik Alaný öðrencisi Gökhan Ayrine Okul Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Hançer tarafýndan
dýn'ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn
ardýndan, 9/A sýnýfý öðrencileri Ýrem Büðrüoðlu ve
ödülleri verildi. Yarýþmaya katýlan tüm 11. Sýnýf öðrenYaðmur Çetintaþ tarafýndan Mehmet Akif Ersoy'un
cileri de katýlým belgesi aldýlar. Ayrýca yine okulda dümilli mücadeleye katkýlarýný anlatan bir sunum yapýldý.
zenlenen Zeka Oyunlarýnda birinci olan 11/A GazeteProgramda daha sonra 11/B Halkla iliþkiler Alaný öðcilik Alaný öðrencisi Salih Can Çakýr'a Müdür Yarrencisi Serdak Ek ile 10/E Muhasebe Alaný öðrencisi
dýmcýsý Mahmut Çelik tarafýndan hediyesi verildi.
Burcu Aktaþ Mehmet Akif'ten seçme þiirler okudular.
Mahmut Çelik zeka oyunlarýnýn her ay devam edeceProgram Mehmet Akif Ersoy'u hayatýný anlatan video
ðini de hatýrlattý.
sunumuyla sona erdi.
Atatürk Anadolu’da 12 Mart programý
Ç o r u m
Atatürk Anadolu
Lisesi, Ýstiklal
Marþýmýzýn kabulünün 94. yýldönümü nedeniyle bir program düzenledi.
Edebiyat öðretmeni Aytekin
Kýrdýoðlu tarafýndan sunulan
programý çok sayýda öðrenci izledi.
Baðýmsýzlýk mücadelesinde emeði geçmiþ
Türk büyüklerinin manevi huzurunda bir dakikalýk saygý duruþu ve ardýndan
Ýstiklal
Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan
program, sinevizyon gösterileriyle devam etti.
Program,
devlet tiyatrosu
sanatçýlarýnýn
baþtan sona okuduðu þiirle sona
erdi.
Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenlendi.
Program, devlet tiyatrosu sanatçýlarýnýn baþtan sona okuduðu þiirle sona erdi.
Temizlik ve hijyen eðitimi
Bahçelievler Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
öðrencilerine temizlik ve
hijyen konusunda seminer
verildi.
2014-2015 öðretim
yýlý Deðerler Eðitimi Projesi kapsamýnda okul öðrencilerine insani ve dini
deðerlerden olan temizlik
konusunda bilinçlenmele-
ri amacýyla seminer çalýþmasý yapýldý.
Konu ile ilgili Ýl Halk
Saðlýðý Müdürlüðünce hazýrlanan seminerin sunumunu Sacide Uður Çiçek
ve Canan Erverdi gerçekleþtirdi.
Gençlere saðlýklý ve
medeni bir hayat için dini
sorumluluklarýmýzdan ve
deðerlerimizden olan temizlik konusunda gerekli
kazanýmlarýn yapýlmasý
için çalýþmalarýn yapýlmasýnýn önemli olduðu anlatýlarak, kiþisel bakým ve
genel hijyen konusunda
neler yapýlmasý gerektiði
vurgulandý.
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencilerine temizlik ve
hijyen konusunda seminer verildi.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 MART 2015
Ceyhan Dölcü Ýlçe Baþkaný oldu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmancýk
Ýlçe Baþkaný olan Ceyhan Dölcü ilçe yönetimini oluþturdu.
Yapýlan açýklamaya göre, BBP Osmancýk Ýlçe Kongresi 6
Mart Cuma günü yapýldý. BBP Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz
Dögel’in de bulunduðu
kongrede Osman Tavlý,
Yusuf Yýldýz, Halit
Topþahin, Namýk Þengül, Elvan Kaplan'dan
oluþan divanýn oluþturulmasýnýn ardýndan
gerçekleþtirilen baþkanlýk seçiminde Ceyhan Dölcü partinin Ýlçe
Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmancýk Ýlçe Baþkaný
olan Ceyhan Dölcü ilçe yönetimini oluþturdu.
seçimde yönetim kurulu üyeliklerine ise Ramazan Ýnal, Ýbrahim
Çolak, Yavuz Selim
Kunuz, Mustafa Çölgeçen, Tufan Þekerci seçildi.
Ayrýca Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Mustafa Destici
ve Ýl Baþkaný Erdal Özkan gönderdikleri bir
telgrafla seçimin Osmancýk ilçesine hayýrlý
olmasýný diledi.
Ýlçe Baþkanlýðýna
seçilen Ceyhan Dölcü
ve yönetimi, Cuma namazý sonrasý ilçede bulunan esnaflarý ziyaret
etti.
180 ünite kan baðýþý
Osmancýk'ta yýlýn
ilk kan baðýþý kampanyasý yapýldý. Kampanya 4-5
Mart tarihleri arasýnda
Çorum Kan Merkezi ve
Osmancýk Kýzýlay Þubesi tarafýndan gerçekleþtirildi.
Çorum Kan Merkezi ve Osmancýk Kýzýlay
Þubesi tarafýndan Osmancýk Akbank karþýsýnda kurulan kan toplama
aracý ile iki gün de 180
ünite kan toplandý.
Kan baðýþýnda %
100 artýþ
Türk Kýzýlayý Osmancýk Þube Baþkaný
Erdal Karataþ, 2014 yýlýnda Çorum'un diðer ilçeleri arasýnda en fazla
kan baðýþý toplanan ilçenin Osmancýk olduðunu
söyledi. Karataþ 4-5
Mart tarihleri arasýnda
Baþkaný oldu.
yapýlan kan baðýþý kampanyasýnda 180 ünite
kan toplandýðýný belirterek baðýþçýlara teþekkür
etti.
Yýllara göre yapýlan
kan baðýþý sayýlarý hakkýnda da bilgi veren Karataþ, “Osmancýk'ta 2013
yýlýnda 529 ünite kan baðýþý yapýlýrken, 2014 yýlý
içerisinde 1.110 ünite
kan baðýþý yapýlarak %
100 artýþ saðlanmýþtýr.
2014 yýlýnda Çorum'un
ilçeleri arasýnda Osmancýk en fazla kan baðýþý
toplanan ilçe oldu. Çünkü Osmancýk halký kanýn
acil deðil sürekli ihtiyaç
olduðunun bilincinde.
Bu ilgideki en önemli
faktör, Osmancýk halkýnýn bize duyduðu güvendir." dedi
Kan baðýþýnýn öne-
Ceyhun
Döl-
cü’nün baþkan olduðu
Osmancýk'ta yýlýn ilk kan baðýþý kampanyasý yapýldý.
mine dikkat çeken Karaðüne personeline teþektaþ, kurtulacak bir hayakür etti.
týn baðýþlanan kanlarla
Karataþ ayrýca Kýzýbaðlý olduðunu, kampanlay Derneði Osmancýk
yaya destek veren OsÞube olarak yaptýklarý
mancýk halkýna, Ýlçe Janfaaliyetler hakkýnda da
darma Komutanlýðýna ve
bilgi vererek, “26 Mayýs
Ýlçe Emniyet Müdürlü2014 tarihinde ilçemizde
Erdal Karataþ
Ormancýlara
hizmet içi eðitim
Ýþletme Þefleri ve Orman Muhafaza Memurlarýna hizmet içi eðitim verildi.
Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü’nde Ýþletme Þefleri ve Orman
Muhafaza Memurlarýna yönelik hizmet içi eðitim semineri düzenlendi.
Seminere, Çorum Cumhuriyet
Savcýsý Osman Göl, Orman Zararlýlarý Þube Müdürü Sefer Cengiz, Çorum Orman Ýþletme Müdürü Orhan
Çatalçam, Ýþletme Müdür Yardýmcýsý, Gümüþhacýköy Orman Ýþletme
Þefi Turgay Deligöz, Orman Ýþletme
Þefleri, Ýþletme Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarý katýldý.
Eðitim seminerinde Çorum
Cumhuriyet Savcýsý Osman Göl tarafýndan 6831 sayýlý Orman Kanunu
uygulamalarý kapsamýnda ormana
karþý iþlenen suçlar, temel ceza yasa-
larý ve suç tutanaklarý tanzim edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, Ýþletme Müdürlüðü Avukatlarýmýz Begüm Varoðlu Yazýcý tarafýndan suç tutanaklarýnýn mahkemeye
sunulmasý aþamasýndaki izlenecek
yol ve iþlemler, 293 sayýlý teblið
esaslarý ele alýndý Orman Ýþletme
Þefi Turgay Deligöz tarafýndan ise
yapýlan iþ ve eylemde motivasyon,
iþyerinde genel davranýþ kurallarý ve
zamanýn planlý kullanýlmasý konularý
anlatýldý.
Eðitimciler tarafýndan uygulamada karþýlaþýlan problemlerin soru
ve cevap þeklinde anlatýlarak çözümlendiði hizmet içi eðitim semineri
katýlýmcýlar tarafýndan da memnuniyetle karþýlandý.
yaþanan sel felaketi dolaysýyla selden zarar gören 5 aileye maddi ve ayni yardým yapýldý. Ýhtiyaç sahiplerine de 336
adet kuþbaþý ve kýyma
daðýtýmý yapýldý.” dedi.
Osmancýklý öðrenciler yaz kampýna girecek
Türk Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi
tatil yapma imkaný bulamayan ortaokul ve lise düzeyince 16 öðrenciyi yaz kampýna götürecek. Yaz kampýna katýlmak isteyen öðrenciler 30 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar derneðin Osmancýk'taki þubesine baþvuracak.
Türk Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi
Baþkaný Erdal Karataþ, konuyla ilgili açýklamasýnda, 2015 yýlý Haziran-Eylül dönemlerinde tatil yapma imkaný olamayan 16 öðrenciyi yaz kampýna götüreceklerini belirtti. Karataþ Türk Kýzýlay Derneði tarafýndan her yýl
düzenlenen ve ücretsiz olan yaz kampýnda
öðrencilerin 10 gün boyunca hem tatil yapýp
hem de eðlenme fýrsatý bulabileceklerini belirtti.
Ortaokul ve lise düzeyinde öðrencilerin
katýlabileceði yaz kampýna baþvurularýn baþladýðýný belirten Karataþ, “Türk Kýzýlay Derne-
9
ði Osmancýk Þubesi olarak tatil yapma imkaný
olmayan ortaokul ve lise düzeyindeki 16 öðrencimizi 2015 yýlý yaz ayýnda Haziran-Eylül dönemlerinde 10'a günlük tatile göndereceðiz.
Kampa katýlmak isteyen öðrencilerimiz 30
Mart 2015 tarihine kadar þubemize baþvurabilir. Yaz kampý süresince tüm giderler genel
merkezimizce karþýlanacaktýr. Ayrýca gidiþ ve
dönüþ giderlerini de Osmancýk Þubesi olarak
karþýlayacaðýz." dedi.
Karataþ yaz kampýnýn 19 Mayýs-Samsun,
Çamkoru-Ankara, Heybeliada-Ýstanbul bölgelerinden birinde olacaðýný belirterek, “Türk Kýzýlay Derneði ülkemiz ve Osmancýk gençlerini
kamplarýnda misafir ederek onlarýn geliþimine
katký saðlayacak eðlence, spor, eðitim ve tatillerini güzel geçirebilecekleri faaliyetleri ile
gençlerimiz kucaklamaya devam edecek." dedi.
Buharaevler MTAL’de
yangýn tatbikatý
Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangýn tatbikatý düzenlendi.
Buharaevler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nde yangýn ikaz ve
alarm tatbikatý yapýldý. Tatbikat dahili alarm sisteminin devreye girmesi ile birlikte öðrencilerin okul binasýný boþaltýp okul bahçesinde toplanmasý ile baþladý.
Okul Müdürlüðü’nden yapýlan
açýklamaya göre, senaryo gereði Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü
personeli ekipmanlarýyla birlikte
üçüncü katta mahsur kalan okul personelini kat penceresinden kurtarýldý.
Tatbikat sonrasý yangýn söndürme tüplerinin kullanýmý ile ilgili bilgi verildi. Son olarak okul anasýnýfý
öðrencilerine itfaiye araçlarý tanýtýldý
ve itfaiye merdiveni kullandýrýldý.
Okul Müdürü Sabriye Esen, Çorum
Belediyesi itfaiye ekiplerine ve tüm
çalýþanlara teþekkür etti.
Baþkan Ünlü çalýþmalarý inceledi
Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü,
Yatukçu Mahallesi
Ceyhan Demir
Caddesinde yapýmý
devam eden Atýf Hoca
Parký çalýþmalarýný
yerinde inceledi.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, park çalýþmalarýný inceledi.
Bayat
Belediyesi’nden
yapýlan açýklamaya
göre, AK Parti Ýlçe
Baþkaný Fatih
Balcýoðlu ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Mustafa Ceylan'ýn da
yer aldýðý
Ýnceleme gezisine AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan da katýldý.
incelemelerde Baþkan
Ünlü, plan üzerinde
parkýn yapým
aþamasýný detaylý bir
þekilde inceleyerek,
çalýþmalarýn hangi
aþamada olduðuna dair
bilgi aldý.
‘Projelerimiz
insan odaklý’
Bayat Belediyesi
olarak yapýlan tüm
çalýþmalarýn insan
odaklý olduðunu ve
Bayatlýlar için
yapýldýðýný vurgulayan
Baþkan Ünlü, “Her
mahallemizde park,
oyun alanlarý yapma
hedefimizi
sürdürüyoruz.
Çocuklar için oyun
alaný, büyükler için
dinlenme alaný, gençler
için spor sahalarý
yaptýk, yapmaya
devam edeceðiz. Bayat
Belediyesi olarak
projelerimiz insana
yönelik ve insan
odaklýdýr.” dedi.
Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, Çorum
Hitit Dernekleri Federasyonu ‘nnu etkinliðine katýldý.
Baþkan ÇDF’nin
etkinliðine katýldý
Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen kadýn konulu etkinliklerde Yenimahalleli kadýnlarla biraraya geldi.
Yaþar, ilk olarak Hünkar Hacý Bektaþ Veli Vakfý tarafýndan
Serçeþme Cemevi’nde düzenlenen
“Alevilik ve Kadýn” konulu panele katýldý. Üç Nefes adlý grubun
seslendirdiði ezgilerle baþlayan
panelde Kelime Ata, Gül Erdost,
Dr. Nimet Okan ve Suna Sezer
“Alevilik ve Kadýn” konusunda
bir sunum yaptý. Önce kadýnlarýn
kendi haklarýna sahip çýkmasý gerektiðini vurgulayan Baþkan Yaþar, “1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ün kadýnlarýmýza verdiði haklardan geri dönüþ yok. Yenimahalle Belediyesi’nde müdürlerimizin
yüzde 50’si, çalýþan personellerimizin yüzde 35’i kadýn. Eðer Yenimahalle’de bir baþarý varsa onun
altýnda kadýn eli var, Türkiye’de
bir baþarý varsa onun da altýnda
kadýn eli var” diye konuþtu.
Baþkan Yaþar, panelin ardýndan Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Kadýn Konseyi tarafýndan
Nazým Hikmet Kongre ve Sanat
Merkezi’nde kadýnlarla bir araya
geldi. Þarkýlarýn hep bir aðýzdan
söylendiði, halaylarýn çekildiði etkinliðe Yaþar’ýn yaný sýra CHPAnkara Milletvekili Aylin Nazlýaka,
CHP Yenimahalle Ýlçe Baþkaný
Ahmet Meþe, Yenimahalle Belediyesi Baþkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalleli kadýnlar katýldý.(ÝHA)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
14 MART 2015
Týp Bayramý’nda ortak mesaj:
‘Saðlýkta þiddete hayýr!’
RECEP MEBET
Týp Bayramý nedeniyle Vali Ahmet Kara’ya çiçek takdim edildi.
Kara, saðlýk hizmetlerinin bireysel ve toplumsal açýdan büyük önem taþýdýðýný vurgu-
Saðlýk kurumlarýnýn yöneticileri Týp Bayramý nedeniyle Vali Kara’yý ziyaret etti.
Çorum’daki saðlýk
kurumlarýnýn yöneticileri
Týp Bayramý nedeniyle
dün Vali Ahmet Kara’yý
makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyarete Çorum Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreteri Uzm.
Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk
Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdür
Vekili Dr. Özlem Terzi
ve beraberindeki heyet
katýldý.
14 Mart Týp Bayramý nedeniyle organize
edilen kutlama etkinliklerinden bahseden Dr. Ýsmail Yücel, “Düzenlediðimiz programlarla saðlýkta þiddete hayýr diyoruz” dedi.
Konuyla ilgili hazýrlýklarý yapýlan yasal
düzenlemeleri memnuniyetle karþýladýklarýný belirten Yücel, saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn kanunlar çerçevesinde hak ettiði cezayý
almasý gerektiðini söyledi.
Saðlýk hizmetlerinin bireysel ve toplumsal
açýdan büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Vali
Ahmet Kara ise Osmancýk’ta bir hekime yönelik
þiddet giriþimini kýnayarak konuyla ilgili olarak
ilçe kaymakamýna gerekli talimatý verdiðini açýkladý.
“Doktorlar ve saðlýk çalýþanlarýný hedef
alan fiziki saldýrýlarýn
önüne geçilmeli” diyen
Ahmet Kara, insan saðlýðý için çalýþan görevlilere
her türlü güvencenin
saðlanmasý gerektiðine
iþaret etti.
Baþbakan Ahmet
Davutoðlu’nun saðlýk
çalýþanlarýna
yönelik
müjdesini de hatýrlatan
Kara, “Her Týp Bayramý’nda saðlýk çalýþanlarýna olumlu bir haber verilsin” temennisini paylaþtý.
Zor koþullar altýnda
görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn mutlu ve huzurlu olmasý gerektiðini
dile getiren Kara, “Fedakarca görev yapan tüm
saðlýk personelinin Týp
Bayramý’ný tebrik ediyorum” diye konuþtu.
Cuma namazýnda
kalbine yenildi
14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtý’nda tören düzenlendi.
Týp Bayramý’nda Ata’ya saygý
RECEP MEBET
Týp Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtý’nda tören
düzenlendi.
Soðuk ve yaðýþlý havaya raðmen düzenlenen törene Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri
Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Özlem Terzi, bazý
saðlýk yöneticileri, hekimler ve saðlýk çalýþanlarý katýldý.
Anýt’a çelenk sunulmasýyla baþlayan törende
saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu.
Günün anlam ve önemi hakkýnda bir konuþma yapan
Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, “Saðlýklý bir dünyada yaþamak, ulaþýlabilir ve kaliteli bir saðlýk hizmeti
almak tüm insanlýðýn özlemi” dedi.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn hizmet anlayýþýndan da bahseden Dr. Ýsmail Yücel, “Ýnsaný yaþatmayý ve acýsýný
azaltmayý, insanlýða daha nitelikli bir yaþam sunmayý
amaç edinen bu kutsal, saygýn ve onurlu mesleði yerine getiren hekimlerimizin ve tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý’ný kutluyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum” diye konuþtu.
Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü de hatýrlatan Yücel, konuþmasýnýn ardýndan beraberindeki saðlýk yöneticileriyle törene katýlanlara karanfil daðýttý.
Tören programý, Týp Bayramý anýsýna Atatürk
Atatürk Anýtý’na çelenk sunuldu.
Anýtý’nda hatýra fotoðrafý çektirilmesiyle sona erdi.
Soðuk ve yaðýþlý havada düzenlenen törende Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel konuþmasýný þemsiye altýnda yaptý
Kaza kurbaný 5 genç için mevlid
Sungurlu Belediyesi tarafýndan 7 Mart tarihinde trafik kazasýnda hayatýný
kaybeden 5 genç için Ulu Cami'de Cuma namazý öncesi
Mevlid-i Þerif okutuldu.
Cuma namazý sonrasý
ise Atatürk Meydanýnda 3 bin
kiþiye yemek verildi. Düzenlenen törene Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Emniyet Müdürü
Adem Kaynak, baþkan yardýmcýlarý, daire amirleri ve
çok sayýda vatandaþ katýldý.
Sungurlu Belediye Baþ-
kaný Abdulkadir Þahiner, “Geçtiðimiz hafta Ankara
karayolu Baktat Tesisleri
önünde, seyir halinde iken
lastiði patlayan otomobil önce karþý yönden gelen kamyona ardýndan da Týr'a çarpmasý sonucu meydana gelen
kazada 5 kardeþimiz hayatýný
kaybetti. Bu kaza haberi beni
olduðu kadar tüm Sungurlulularý derinden üzmüþtür. Talihsiz kazada yaþamlarýný yitiren 5 tane gencimize Allah’tan rahmet dilerken, baþta
ailelerine, yakýnlarýna tekrar
baþsaðlýðý diliyorum” dedi.
Mevlid yemeði ikram edildi.
Ahmet Demirbaþ hayatýný kaybetti
RECEP MEBET
Emekli sanayi esnafý Ahmet Demirbaþ (66)
geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti.
Cuma namazý için Beytepe Camii’ne giden
Ahmet Demirbaþ, namaz sýrasýnda aniden fenalaþtý.
Kalp krizi geçirdiði anlaþýlan Demirbaþ, yapýlan týbbi
müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.
Çorum 75. Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürü Davut Demirbaþ ile Sina
Bilgisayar sahibi Mustafa Demirbaþ’ýn babasý, Çorum
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý
Murat Küçükahýskalý’nýn kayýnpederi Ahmet
Demirbaþ’ýn vefatý ailesi ve sevenlerini hüzne boðdu.
Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný
müteakiben Ulucamii’de kýlýnacak cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu Mezarlýk’ta topraða verilecek.
HAKÝMÝYET, Ahmet Demirbaþ’a Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Faruk Küçükefe vefat etti
RECEP MEBET
Efe Sebat Tarým Makinalarý’nýn kurucusu
sanayici-iþadamý Faruk Küçükefe (83) hayatýný
kaybetti.
Bahriye Küçükefe’nin eþi, Ýbrahim ve Ýsmail
Küçükefe’nin babasý, Yusuf Tay ve Mustafa
Taþkýn’ýn kayýnpederi Faruk Küçükefe geçirdiði
rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi.
Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný
müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk’ta topraða
verildi.
HAKÝMÝYET, Faruk Küçükefe’ye Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Trafik kazasýnda hayatýný kaybeden 5 genç için Sungurlu Belediyesi’nce Mevlid-i Þerif okutuldu.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 MART 2015
11
Sultan Sofrasý dualarla açýldý
RECEP MEBET
Sultan Sofrasý, yapýlan dualarla hizmete açýldý.
Közde döner Çorum’da
Faruk Turan ve kardeþlerinin sahibi olduðu Sultan Sofrasý hizmete girdi.
Açýlýþa katýlan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Sultan Sofrasý, Ýnönü Caddesi Halkbankasý altý numara 36’da hizmette.
Faruk Turan ve kardeþlerinin sahibi olduðu
Sultan Sofrasý Restoran
dün dualarla hizmete
açýldý.
Ýnönü
Caddesi
Halkbankasý Çorum Þubesi altý numara 36’da
gerçekleþen açýlýþa Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu, Çorum
Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin, Çorum Aþçýlar ve
Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Çorum
Bakkallar ve Bayiler
Odasý Baþkaný Özkan
Þanal, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici
ve iþadamlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Ulucamii Müezzini
Turan Yalçýn’ýn Kuran-ý
Kerim tilavetinin ardýndan duayý Belediye Eski
Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý yaptý.
Turanlar Lokantasý
kuruluþu olan Sultan
Sofrasý’nýn açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri
birlikte kesti.
KÖZDE YAPRAK
DÖNER ÇORUM’DA
Açýlýþ sonrasý açýklamalarda bulunan Faruk
Turan, Çorum’da bir ilke
imza atarak odun ateþinde yaprak döner lezzetini
müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi.
Sektörde 25 yýlý
aþan tecrübe ile damak
zevkine önem verenlerin
deðiþmez adresi olduklarýný anlatan Turan, hizmet yelpazelerine yeni
bir halka eklemenin
mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti.
2 katlý yeni restoranlarýnýn 70 kiþi kapasitesiyle düðün, mevlit ve
toplantý yemeklerine de
evsahipliði yapmaya hazýr olduðunu belirten Turan, “Zengin menümüzde çorba çeþitlerinin yaný
sýra et ve sebze yemekleri de yer alýyor” dedi.
Turan, “Odun ateþinde piþen eþsiz dönerimiz ve diðer yemek çeþitlerimizin tadýna varmak isteyen herkesi Sultan Sofrasý’na bekliyoruz” diye konuþtu.
Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan
sona erdi.
Bilim ve Teknoloji
Haftasý kutlandý
Bilim ve Teknoloji Haftasý nedeniyle Çorum’da bir dizi etkinlik düzenlendi.
RECEP MEBET
Bilim ve Teknoloji Haftasý nedeniyle Çorum’da bir dizi etkinlik düzenlendi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü tarafýndan organize edilen program dahilinde 19 Mayýs Ýlkokulu ve Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu ile Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kutlama etkinliði tertip edildi.
‘Bilim Söyleþileri’ adlý etkinliklere Hitit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan ve Yrd.
Doç. Dr. Öncü Akyýldýz, TÜBÝTAK Bilim ve Teknik Dergisi Yazarý Özlem Ýkinci konuþmacý olarak
katýldý.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat
Ocak, Þube Müdürü Süleyman Alýç, Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ýbrahim
Ayaz, Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu
Müdürü Orhan Demir ve 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli ve bazý öðretmenlerin de katýldýðý programlara öðrenciler büyük ilgi gösterdi.
8-14 Mart tarihleri arasýnda kutlanan Bilim
ve Teknoloji Haftasý hakkýnda açýklama yapan
Murat Ocak, insan hayatýnda bilim ve teknolojinin
büyük önem taþýdýðýný söyledi.
Hayal ile baþlayan bilimsel keþif ve teknolojik icatlarýn insan hayatýnda büyük kolaylýklar
saðladýðýna iþaret eden Ocak, her biri birer bilim
insaný adayý olan yeni nesillerden ümitli olduklarýný kaydetti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ocak,
öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada þu ifadelere yer verdi:
“Bilim ve teknolojinin birbirine baðlýdýr.
Geçmiþte bilim ve bilimsel çalýþmalarla teknoloji
seviyesi yükseldi. Bugün ise bilim teknolojiden is-
‘Bilim Söyleþileri’ne öðrenciler büyük ilgi gösterdi.
tifade ederek yoluna hýzla devam ediyor. Teknolojiden muhakkak faydalanýlmasý gerekiyor ama
onu sadece oyun yada sosyal medyada gezinmek
için deðil yaptýðýmýz çalýþmalara kalite ve nitelik
kazandýrma amacýyla kullanmalýyýz.
Bilim Söyleþileri’yle bilim ve teknolojiye
dikkat çekmek ve farkýndalýk oluþturmak istiyoruz. Birileri teknolojiyi üretirken bizler sadece
kullanan olmamalý, üreten olmalýyýz. Mesleki eðitim bilimsel ve teknolojik çalýþmalarda görsellik
ve el becerisi açýsýndan avantajlý bir konuma sahip.
Öðrencilerimiz düþüncelerini, fikirlerini muhakkak kâðýda dökmeli. Önce kaðýt üzerinde gerekli kurgulamayý yaptýktan sonra ürüne dönüþtürmek daha kolay. Ülkemizin 2023 vizyonunda bugünün çocuk ve gençlerine gelecekte çok þey düþüyor. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde bölgemizde, Avrasya’da lider ülke olabilmek için öðretmenlerini can kulaðýyla dinleyen, uygulamalý
dersleri kaçýrmayan, soru soran, sorgulayan, kurgulayan ve ayný zamanda yapan, terbiyeli, ahlaklý
güzel gençlere ihtiyacýmýz var.”
Etkinliklerde söz alan diðer konuþmacýlar ise
yenilenebilir enerji kaynaklarý baþta olmak üzere
pek çok konuda ilgi çekici bilgiler vererek öðrencilerin sorularýný cevapladýlar.
Düzenlenen etkinliklere katýlan öðrencilere
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü’nce TÜBÝTAK tarafýndan hazýrlanan Bilim ve Teknik, Meraklý Minik ile Bilim Çocuk dergileri hediye edildi.
Bilim ve Teknoloji Haftasý kapsamýnda Çorum’daki diðer ilk ve orta dereceli okullara da TÜBÝTAK dergilerinden daðýtýldýðý bildirildi.
Etkinliklere akademisyen ve yazarlar konuþmacý olarak katýldý.
Ak Ocaklar’dan Osmanlýca kursu
RECEP MEBET
Turanlar Lokantasý kuruluþu olan Sultan Sofrasý, 2 katlý binasýnda 70 kiþi kapasiteye sahip.
Ak Ocaklar Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen
‘Osmanlýca Kursu’ için kayýtlar baþladý.
Konuyla ilgili açýklama yapan Ak Ocaklar Þube
Baþkaný Oðuzhan Þengül, çarþamba ve perþembe günleri düzenlenecek kursun bayanlar için saat 18.00,
baylar içinse saat 19.00’da gerçekleþeceðini duyurdu.
Ücretsiz olarak düzenlenecek kursa katýlanlara
Milli Eðitim Bakanlýðý’ndan onaylý sertifika verileceðini belirten Oðuzhan Þengül, detaylý bilginin Osmancýk Caddesi’nde faaliyet gösteren Ak Ocaklar Çorum
Þubesi’nden edinilebileceðini sözlerine ekledi.
12 CUMARTESÝ 14 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
'Nöbet eylemine engel olmayýn’
MUSTAFA
BURAK TAHÝR
Eðitim Sen Þube
Baþkaný Mehmet Öztürk, Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde görev yapan eðitim yöneticileri ve öðretmenlere
verilen nöbet görevinin
fazla mesai kapsamýnda
deðerlendirilmediðini,
nöbetlerde uyulmasý gereken esaslar fiilen okul
idarecilerinin inisiyatifine býrakýlarak öðretmenlerin sürekli maðdur
edildiðini hatýrlattý. Öztürk, nöbet eylemine katýlan eðitimcilere baský
yapýldýðýný iddia ederek,
þöyle dedi:
"Nöbet görevi nedeniyle eðitim emekçileri ciddi sorunlarla karþý karþýya býrakýlsa da
söz konusu görevin eðitim-öðretimin bir parçasý olmasý ve öðretmenler
tarafýndan yerine getirilmesi oldukça önemlidir
ve nöbet görevi öðretmenliðin somut bir parçasýdýr. Okullarda öðretmenlerin, öðrencisini
sadece ders sürecinde
deðil, okulda geçirdiði
süre zarfýnda ruhsal ve
bedensel olarak izleyebilmesi, öðrencinin ayrýmcý, þiddet içeren, ötekileþtirici, baskýcý kimi
davranýþlarýna karþý yol
gösterici
olabilmesi
önemlidir.
Öðretmenlerin nöbet görevini mesleki sorumluluðunun bir parçasý olarak görmemesi durumunda okullarýn polis,
"koruma memuru" ya da
taþeronlaþtýrma politikalarý kapsamýnda taþeron
iþçilere ya da güvenlik
görevlilerine açýlmasý
tehlikesi bulunmaktadýr.
Ancak bütün bu gerçeklere karþýn özellikle belirtmek gerekir ki, mev-
Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, höbet eylemine baský yapýldýðýný iddia etti.
cut nöbet uygulamasý
la ilgili sorunlarý çözeNöbet konusundaki
öðretmene ciddi sorumcek bir adým atmamasý
taleplere yýllardýr duyarluluklar yüklerken, nöüzerine sendikamýz, 9
sýz kalan MEB`e talepbet görevi karþýsýnda öðÞubat 2015 tarihinden
lerimizi bir kez daha
retmenin en temel hakitibaren tüm iþ yerleriniletmek istiyoruz:
larýný yok saymaktadýr.
de nöbetlerin fazla meÖncelikle nöbet
sai
olarak
kabul
edilmeNöbet görevi, her
hizmetinin ortak-yasal
si ve ücretlendirilmesi
ne kadar Milli Eðitim ile
bir zemine dayandýrýltalebiyle "nöbet tutmailgili yasalarda tanýmmasý ve uygulamadaki
ma" eylemleri baþlatlanmasa da çýkarýlan yöfarklýlýklara son verilmýþtýr. Eðitim Sen'in eynetmeliklere eklenen bimesi gerekmektedir. Bu
lem kararýnýn ardýndan
rer madde ile yönetici ve
sayede öðretmenlerimiz
daha önce nöbet konuöðretmene çok fazla soher türden eðitim kadesuna duyarsýz kalan barumluluk yüklenmektemesinde sadece bir uykanlýk, nöbeti angarya
dir. Dolayýsýyla nöbetgulamayý esas alarak nöolmaktan
çýkarmayý
lerde uyulmasý gereken
bet hizmeti verecek ve
amaçlayan sendikal faesaslar, öðretmenler kuyöneticilerin kiþisel inialiyetlere katýlan eðitim
rulunda görüþülmekte;
siyatif kullanmalarýndan
emekçilerini
yýldýrmak,
ancak fiilen okul yönetikaynaklý farklý uygulakorkutmak ve hukuksuz
minin inisiyatifine devmalar sona erecektir.
bir þekilde cezalandýrredilmektedir. ÖðretNöbet görevleri en
mak için harekete geçmenleri cezai ve disiplin
fazla haftada bir gün olmiþtir.
iþlemleriyle karþý karþýmak üzere, Yönetmelikya býrakabilen bir alanSendikamýzýn aldýlere koþullarý belirlenda, öðretmenlerin haklaðý karar gereði nöbet eymiþ bütün öðretmenlere
rýnýn ve sorumluluklarýlemini engellemeye döeþit olarak daðýtýlmalýnýn net olarak tanýmlannük bu tür yazýlar 5237
dýr.
mamasý en baþta öðretsayýlý Türk Ceza KanuÖðretmenlerin nömenler olmak üzere,
nunun "sendikal faalibetçi olduklarý günlerde
tüm eðitim emekçilerini
yetlerin engellenmesini
ders ve diðer görevleri
ciddi bir baský altýnda
yasaklayan 118/2 madazaltýlmalý, öðretmenin
býrakmaktadýr.
desi uyarýnca suç nitelinöbeti sýrasýnda dinleneðinde bir kanunsuz
Eðitim Sen olarak
cek zaman ve mekân yaemirdir.
Bu
nedenle
8 Aralýk 2014 tarihinde
ratýlmalýdýr.
Anayasa'nýn 137.madMilli Eðitim BakanlýEk ders ücretleri
desi
uyarýnca
bu
emri
ðý`na resmi bir yazý ilegünün koþullarýna göre
veren de, emri uygulaterek bu konulardaki göuyarlanmalý, her türlü ek
yan da ceza hukuku açýrüþlerimizi ve talepleriödeme temel ücrete yansýndan sorumludur ve
mizi iletmemize raðsýtýlmalýdýr.
cezalandýrýlmasý gerekir.
men, Bakanlýðýn konuy-
Diðer meslek gruplarýnda nöbet hizmeti
"Fazla Mesai" olarak
kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret
ödemesi yapýlmaktadýr.
Öðretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir
ek ücret ödemesinin yapýlmamasý Anayasa`nýn
10. maddesinde düzenlenen eþitlik ilkesine aykýrý olduðundan; nöbet
hizmeti angarya olmaktan çýkarýlýp "fazla mesai" olarak kabul edilmeli ve 4 saat ek ders
ücreti ödenmelidir. Ayrýca ek ders ücretleri iki
katýna çýkarýlmalýdýr.
Taleplerimiz karþýlanmadýðý sürece nöbet
görevi nedeniyle karþýlaþýlan sorunlara kalýcý
çözüm üretilemeyecek
ve yeni, daha yakýcý sorunlarla eðitim emekçileri karþý karþýya býrakýlacaktýr. Nitekim nöbet
konusunda uzun süredir
sessizliðini sürdüren bakanlýk, Eðitim Sen'in ülke çapýnda "nöbet tutmama" kararý almasýnýn
ardýndan harekete geçmiþ, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, nöbet görevinin ücretlendirilmesi konusunda hazýrlýk
yaptýklarýný açýklamýþtýr.
Bakan Avcý'nýn açýklamalarýna raðmen Eðitim
Sen üyelerine nöbet konusunda baský yapýlmasý
kabul edilemez bir uygulamadýr.
Milli Eðitim Bakanlýðý, iddia ettiði gibi
eðitim-öðretimin gerçekten aksamamasýný istiyorsa, okullarda, iþyerlerinde Eðitim Sen üyeleri ile uðraþmayý býrakýp, yýllardýr çözüm
bekleyen nöbet sorununa kalýcý çözüm üretmeli, taleplerimiz en kýsa
sürede karþýlanmalýdýr."
Dinçer Solmaz Ortaköy’de
CHP Çorum Milletvekili aday adayý
Av. Dinçer Solmaz,
seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçe ziyaretle-
rine devam ediyor.
Solmaz, önceki gün
Ortaköy'e çeþitli ziyaretlerde bulunarak, 29
Mart'ta yapýlacak olan
önseçim için destek
istedi.
Cumhuriyet Halk
Partisi'nin seçim vaat-
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, Ortaköy’ü ziyaret etti.
lerini yurttaþlarla paylaþan Solmaz, vatandaþlarla tek tek görüþerek dilek ve temennilerini aldý. Solmaz,
kahvehanelerde ise
vatandaþlarla sohbet
etti.
CHP iktidarýnda
ekonominin temel dayanaðýnýn üretim olacaðýný, çalýþan ve üreten kesimin alýn terinin karþýlýðýný fazlasýyla alacaðýný belirten
Solmaz, 7 Haziran'dan sonra ise daha
fazla üreten, refahý
halkýna yayan, daha
güçlü bir Türkiye kurulacaðýný söyledi.
Solmaz, "CHP iktidarýnda günü kurtarmak adýna ekonomimizin kýrýlganlaþtýrýlmasý ve halkýn yoksullaþtýrýlmasýna asla
izin verilmeyecek.
Üreticinin baþ tacý olduðu bir ekonomik
düzen kurulacak, istihdam artýrýlacak.
Ekonomi sýcak paraya
deðil; çalýþana, üretene, alýn terine teslim
edilecek" dedi.
Ortaköy'e baðlý
Aþdaðul Beldesi'ni de
ziyaret eden Solmaz,
Belediye
Baþkaný
Dursun Uzunca ile bir
süre görüþtü.
Ýlgü delegeden destek istedi
Turgut Ýlgü Sungurlu'da çalýþmalarýný
sürdürdü.
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý
Turgut Ýlgü, ön seçim
çalýþmalarýný Sungurlu'da sürdürdü.
Esnaftan destek isteyen Ýlgü, "Ýktidar ülkeyi yönetemiyor. Vatandaþýmýz yoksullukla
mücadele ediyor. Ýktidar dýþ politikada facia
durumda. Vatan topraðý
terk edilmiþ ancak iktidar bunu destan olarak
gösteriyor. Hava kuvvetlerinde eðitim verecek pilotumuz kalmadý.
Vatan evlatlarý þehit
oluyor. Halký kandýrý-
yorlar.
Sungurlu'da
devlet yatýrýmý yok, yerel yatýrýmcýlar bir þeyler yapmaya çalýþýyor.
Sungurlu'da istihdamý
arttýrmak için yatýrým
yapmak þart. Ýktidar
vatandaþýmýzýn yoksulluðundan besleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýna ihtiyaç
var. Benim pusulada
yerim altýncý sýrada.
Sizlerden altý okun altýsýna destek istiyorum.”
dedi.
Ýlgü, CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Turgut Ýlgü Sungurlu'da çalýþmalarýný sürdürdü.
CHP Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül,
ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor.
‘Örnek milletvekili
olacaðým’
CHP Milletvekili Aday Adayý Saim Topgül, ilçe ve köy ziyaretlerine devam ediyor.
Geçtiðimiz günlerde Osmancýk,
Laçin ve Oðuzlar ilçelerini ziyaret ederek partililerle buluþan Topgül, “Milletvekilliði olma yolunda þahsýma destek
verilmesi halinde dönemimin sonunda
CHP 2’nci milletvekilini çýkarmasý için
her türlü çabayý göstereceðim” dedi.
Yapýlan
açýklamaya
göre,
CHP’nin Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri
ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe’nin de hazýr bulunduðu
gezilerde ilk önce Laçin ilçesi ziyaret
edildi. Burada Laçin Ýlçe Baþkaný Uður
Türkmen ve partililerin büyük ilgisiyle
karþýlanan Topgül, ilk hedefinin önceden CHP’nin elinde olan þimdi ise farklý partilerde bulunan belediyeleri tekrar
kazanmak olduðunu söyledi. CHP’ye
oy çýkmayan tüm köyleri ziyaret edeceðini ve buralarý tekrar CHP’nin kalesi
yapacaðýný kaydeden Topgül, “Bunu
baþarmamýzýn önünde hiçbir engel yok.
Gidilmeyen yer senin deðildir. Biz her
yere gideceðiz ve partimizi anlatacaðýz.
Bu þekilde hem milletvekili sayýmýzý
arttýracaðýz hem de belediye sayýmýzý
arttýracaðýz” þeklinde konuþtu.
Laçin’in ardýndan Osmancýk’a
geçen Topgül, burada da CHP Ýlçe Baþ-
kaný Sadýk Eker ve geçtiðimiz yýl yapýlan belediye seçimlerinde CHP’den
aday olan Alaattin Uður tarafýndan karþýlandý. Parti binasýnda yapýlan toplantýda milletvekili olmasý halinde gerçekleþtireceði çalýþmalar hakkýnda bilgi
veren Topgül, “Çorum’da örnek milletvekili olacaðým” dedi.
Yerel seçimlerde aldýðý oy ile
CHP’yi Osmancýk’ta ikinci parti yapan
Alaattin Uður ise Topgül’e gönülden
destek verdiklerini belirterek, Osmancýk’ta her CHP’linin Saim Topgül’e
mutlaka bir oy vermesi gerektiðini dile
getirdi.
Osmancýk ilçe merkezinde tüm
parti üyelerini gezen Topgül, 29
Mart’ta yapýlacak olan ön seçimde destek verilmesi halinde Çorum’un sorunlarýnýn çözümü noktasýnda her türlü çabayý göstereceðini ifade etti.
Oðuzlar’ý da ziyaret eden Topgül,
burada Belediye Baþkaný Orhan Ateþ
ve CHP Ýlçe Örgütü mensuplarý ile bir
araya geldi. Ziyarette yaptýðý konuþmada AKP hükümetinin tarýmda uyguladýðý yanlýþ politikalara dikkat çeken Topgül, 7 Haziran’dan itibaren hem çiftçinin, hem iþçinin, hem emeklinin, hem
de esnafýn yüzünün güleceðini dile getirdi.
Atlas, Gazi ve
Ýnönü’yü gezdi
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, seçim ziyaretlerini sürdürdü.
CHP Çorum Milletvekili aday
adayý Cengiz Atlas, yoðun ilçe ziyaretlerinin ardýndan Gazi ve Ýnönü
Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafý
ziyaret ederek, 29 Mart'ta yapýlacak
olan ön seçim çalýþmalarýna devam
etti.
Atlas esnaf ziyaretlerinde
CHP’nin 7 Haziran genel seçimlerinde iktidara gelmesi için mücadele
verdiklerini belirterek, "Uzun yýllara
dayanan bir siyaset deneyimim var.
Bizler CHP'nin Türkiye'nin uçuruma
giden durumu karþýsýnda tek çare olduðunu düþünüyoruz. Buna inandýðýmýz için varýz. Türkiye'nin birleþtirici
gücü gibi çok anlamlý bir sloganýmýz
da var. Bütün güçlerin birleþtiði ve
artýk iktidara yürüyen bir CHP'yi
görmek istiyor halkýmýz. Bu nedenle
demokratik bir yarýþla yani ön seçimle önümüzdeki dönemde Çorum'umuza milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu yolda bütün
aday adayý arkadaþlarýma da baþarýlar diliyorum." diye konuþtu.
Atlas, esnafýn tek tek ellini sýkýp, 'hayýrlý iþler ve bol kazançlar' temennisinde bulunurken, esnafýn sorunlarýný da dinledi.
Ziyaretlerde birlik ve beraberlik
mesajý veren CHP Milletvekili aday
adayý Cengiz Atlas, "CHP olarak
dün olduðu gibi bugün de mazlumun
yanýnda ve haksýzlýklarýn karþýsýnda
direnmeye devam edeceðiz. 2015 genel seçimlerine kadar sevdamýzý daða taþa yazarak Çorum'da çalýnmadýk
kapý, girilmedik ev, kahve, iþyeri býrakmayacaðýz. Bizler Cumhuriyet
Halk Partisi Örgütü'nün baðrýndan
çýkmýþ yiðitleriz. Gücümüzü birbirimize baðlýlýðýmýz ve inancýmýzdan
alýyoruz. Bu birlik ve beraberliðimizle CHP'yi iktidar, Genel Baþkanýmýz
Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'nu da Baþbakan yapmaya talibiz." dedi.(Haber
Merkezi)
Devlet, internet eriþimine sahip olmayan yoksul ailelere kotalý ve ücretsiz
internet eriþimi hizmeti sunulacak.
Kalkýnma Bakanlýðý koordinasyonunda hazýrlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planý'na göre,
internet eriþiminin yaygýnlaþtýrýlmasýna
yönelik bir dizi çalýþma yapýlacak.
Bu kapsamda, yoksul ailelere belirli kýsýtlarla internet eriþimi saðlanacak.
Eriþim fiyatlarýnýn görece yüksekliði, farkýndalýk eksikliði ve benzeri nedenlerle internet eriþimine sahip olmayan yoksul aileler tespit edilecek. Eðitim
gören çocuðun yer aldýðý aileler öncelikli olarak deðerlendirilecek. Bu ailelere,
kamu kaynaklarý kullanýlarak belirli bir
kotada internet eriþim hizmeti sunumu
saðlanacak.
Dar gelirli ailelere
ücretsiz internet
DAR GELÝRLÝ ÝNTERNETE
ERÝÞÝMDE ZORLANIYOR
Türkiye Ýstatistik Kurumu Hanehalký Biliþim Teknolojileri Kullaným
Araþtýrmasý sonuçlarýna göre, internet
eriþimine sahip olmama nedenleri arasýnda internet baðlantý ücretinin yüksek olmasý yüzde 31,9 ile ikinci sýrada yer alýyor.
Benzer araþtýrmalarda hanelerin
ekonomik durumunun yetersizliðinin internete eriþimde önemli bir sýnýrlýlýk yarattýðý ortaya konuluyor.
Türkiye’de 2014 yýlý itibarýyla yaklaþýk 17 milyon hanenin yüzde 60,8’inde
internet eriþimi bulunuyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 MART 2015
Takvim Yapraðý
23 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:01 Mart 1431 Kasým:127
2015
14
MART
Allahým! Beni çok þükreden ve çok
sabreden eyle!
(Hadis-i Þerif)
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.27
05.52
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.57 AKÞAM 17.50
19.09
15.12 YATSI
Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþbakan
olmasý (2003) - Týp Bayramý - Selimiye
Câmii'nin ibâdete açýlýþý (1575) - Rûmî
Yýlbaþý (1430)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
ESER ECZANESÝ
ESER HIÞIR
(TEL: 212 28 57)
OSMANCIK CAD. NO : 44/C
- ULU CAMÝ VE YAZI
ÇARÞI ARASI
ÜNALDI ECZANESÝ
GÖKHAN ÜNALDI
(TEL: 227 43 83)
ULUKAVAK MH. BUHARA
CD.NO:48/B - KARAOÐLAN
BALIKÇI KARÞISI
KUBATLAR ECZANESÝ
ÖZDEN ÖZKUBAT
(TEL: 224 79 08)
BAHABEY CAD. 8/E - KIZ
MESLEK LÝSESÝ KARÞISI
MÝLÖNÜ ECZANESÝ
KEMAL UZUN
(TEL: 212 57 76)
CENGÝZ TOPEL CAD.YÜZÜNCÜ
YIL ÇARÞISI NO:20/J - ETÝ
LÝSESÝ KARÞISI
PAZAR
EÐÝTÝM ECZANESÝ
YASEMÝN BOZDOÐAN
(TEL: 226 79 64)
FATÝH CAD. 48/A - 23
NÝSAN ÝLKOKULU
KARÞISI
MACÝTOÐLU ECZANESÝ
ÝSMET AKAYDIN
(TEL: 221 44 08)
BAHÇELÝEVLER MH.
M.A.ERSOY CD.NO:146/B LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK
TAKSÝ ÇAPRAZI
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
1-Ýbrahim ve Ýsmail KÜÇÜKEFE' nin
babasý, Öðretmen Mustafa COÞKUN' un kayýnpederi, Efesebat Tarým Aletleri kurucusu; Faruk
KÜÇÜKEFE.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
13
Yeni Yýlla Gelen Yeni Kitaplar 5
LARNAKA MEKTUBU- MÜTEFEKKÝR
Doç. Dr. Meral Demiryürek
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim üye300 yýl hakim unsur olarak yaþayan Türklerin son elli
lerinden Doç. Dr. Meral Demiryürek'in hazýrlamýþ olduðu ve
yýl (1878-1928) içinde azýnlýk-tabi cemaat ve Ýngiliz idare2010 yýlýnda yayýnlanan (Larnaka Mektubu-Mütefekkir)
si altýna düþmüþ olmasýnýn ruhlara verdiði buhranlar ve iç
baþlýklý kitap da 2015 baþlarýnda bana ulaþanlar arasýnda yer
çekiþler satýr aralarýnda ifadesini buluyor. Türkiye Cumhualdý.
riyeti Konsolosluk binasýnda dalgalanan Türk Bayraðý geçmiþ tarihin özlemleriyle seyredilerek gönüllere ferahlýk
Kitap; Larnaka'da yayýnlanan Söz Gazetesi'nde Mütebulmaya çalýþýyor. Türklük kimliðini yitirmemek için
fekkir imzasýyla haftada bir yazýlar yazan Hamid Orundaolumsuz hadiseler karþýsýnda dik duruþlar sergileniyor ve
lý'nýn 1926- 1932 yýllarýndaki yazýlarýndan oluþuyor.
Mektuplar içinde söz ve yazýyla bu dik duruþ sergileniyor.
Kitapta Hamid Orundalý'nýn söz konusu altý yýl içinde
Larnaka mektuplarýný okurken geçmiþte yaptýðým Çohep "Mütefekkir" imzasýyla yazdýðý 100 yazýya yer verilmiþ.
rum Gazetesi çevirilerini hatýrladým. Söz konusu yýllar içinYazýlarýn konularý 1878 yýlýnda Osmanlý topraðý olmaktan
de
Çorum
ile Larnaka arasýnda pek çok benzerlikler görayrý kalan Kýbrýs adasýnýn, özellikle Larnaka kasabasýnýn
GÜNLÜK
düm. Yokluk, geri kalmýþlýk, eðitimsizlik. Gazeteler arasýnTürk-Ýslam cemaatinin ekonomi, eðitim ve idari sorunlarýný
Abdulkadir OZULU
da
ki
dil
benzerliði.
Osmanlýca tamlamalar. Hitap ve nezadile getirirken, bir hafta içinde olup bitenlerden önemli olayket cümlelerindeki benzerlikler.
larýn kýsa özetlerini de veriyor. Bu durum Mütefekkir imzalý
yazýlarý, makale özelliðinden daha çok Larnaka günlükleri haline getiri1920-1930'lu yýllarýn gazeteleri günümüze, Türk sosyal hayatýnýn
yor.
dününün belgeleri olarak taþýnabildiði ölçüde yakýn tarihimize ait bilgiLarnaka Mektuplarýnda her bir yazý; Ada Türklerinin Türklük bi- lerimiz de artýyor.
linçlerini muhafaza ve birlik-beraberlikle Rum cemaat karþýsýnda asliGünümüzde Laryetlerini kaybetmeden yaþayabilmek çabalarýyla neler yapýlmasýný gös- naka, Rum bölgesinde
terdiði kadar, Anavatan Türkiye'yi ve Türkiye'de yaþanan yenilikleri ay- kalmýþtýr. Anavatandan
nen Kýbrýs'ta da takip etmenin gayretine yönelik haberleri de dile getiri- ayrý kalmýþ insanlarýyor.
mýz ve tarih belgeleriKýbrýs'ta bulunan Türk vakýflarýnýn muhafazasý, Kýbrýs Türk gençle- mizin geçmiþleri unurinin mutlaka yüksek eðitim yapmalarý teþvik ve tavsiye edilirken gele- tulmadýðý müddetçe
cekte de güçlü bir þekilde Kýbrýs'ta Türk varlýðýnýn devamýnýn eðitimli gelecek için birlik ve
Türk nüfusunun meydana getirilmesi lüzumuna dayandýðýna tekrar tek- kavuþmaya ümit ýþýklarý hep açýk kalacaktýr.
rar vurgu yapýlýyor.
Kýymetli Öðretim
Ay-yýldýzlý Türk Bayraðýna her fýrsatta yer verilerek hürriyet ve vatan duygusu tazeleniyor. Ada'daki diðer unsurlarýn sýklýkla ortaya koy- üyemiz Doç. Dr. Meral
Demiryürek'e
bana lütduklarý açýk -gizli Türk karþýtý eylemlerine karþý Türklerin de daha çok
olgun etkinliklerle birlik ve beraberliðini göstermesine yol gösteriliyor. fettiði yeni eserlerinden
Türkler adýna yapýlan etkinlikler alkýþlanýrken bu etkinliklere emeði ge- dolayý teþekkür ederken Hitit Üniversiteçenlere teþekkürler ediliyor.
Mektuplarda anlatýlan genel manzara içinde keskin çizgilerle görü- mizdeki uyumlu ve velen iki husus var. Bunlar da fakirlik ve eðitimsizlik. Türklerin üretebil- rimli çalýþmalarýndan
diði patates ve buðday. Fabrikalarý yok, sanayileri yok. Ýþsizlik ve eði- dolayý da bir Çorumlu
timsizliðin getirdiði fakirlik sonucu Ada Türkleri aþ-ekmek için Türki- olarak þükranlarýmý suye'ye göç ediyor. Lozan Antlaþmasý sonrasý oluþan siyasi ortam içinde nuyorum.
*
Ada'daki Türk nüfusun Türkiye'ye göçü ile bir zamanlar Larnaka'da
Rumlardan daha çok olan Türklerin sayýsýnýn daha az sayýya azýnlýk ha(Sürecek)
line düþüþünü durdurabilmek için çareler aranýyor.
Hayati Beyin hayat hikayesi 1
O bir Anadolu çocuðu. Çanakkale'nin Tefekkür ledir.
bir köyünden. Babasý bir din görevlisi idi. Dünyamýz
Bir yýlý geçmeden bir yere nakli mümYokluk ve imkansýzlýklarýn kol gezdiði yýlkün deðildir. Yatýlý okuduðu için mecburi
lardýr. Yatýlý Ýmam Hatip Lisesinde okumakgörev yapmak mecburiyetindedir.
tadýr Hayati Bey. Hayat þartlarý zordur.
Sonra kanuni bir çaresini bulur ve HaAnneden, babadan ve kardeþlerinden
yati Bey istifa eder. Köyde medeni þartlarayrýdýr.
dan uzak hayat böyle bir yola sevk etmiþtir
O yaþlarda gurbet ve ayrýlýk çok acýdýr.
onu. Tuvaletler dahi dýþarýda ve iptidaidir.
Neyse okul biter mezun olur Hayati Bey.
Haftada bir defa köyden ilçeye üstü
Bakanlýkta idareci olarak çalýþmaktadýr. DaRaþit Yücel açýk araç vardýr.
ha sonra Diyanet’te kadro alýr ve tayini Merrasityücel@
sin Anamur’da bir köye tayini yapýlmýþtýr.
Daha sonra Hayati Bey Ýlahiyat FakülHeyecan içinde Mersin’e gider Hayati corumhakimiyet. net tesini kazanýr.
Bey. Köyün doðu þartlarýndan bir farký yokNurlar ile hayat hikayesi burada baþlar.
tur. Sukutu hayale uðrar Hayati Bey.
Büyük bir idealin yolcusu olmuþtur. Okulda baþarýlý
Müftülükten:
ve mesleki hayatýna aþýktýr. Nurlar ise bu hayat yo"Sen dua et, daha yolu bile olmayan bir çok kölunda bir rehber olmuþtur. Okulda bir çok dava arkaye düþmedin" derler.
daþlarý vardýr. Adnan Gayberi’den daha nicelerine.
Neyse sýra köye gitmeye gelir, yol stablizedir.
Okul hayatý, dershane hayatý beraber yaþanTakým elbisesi, üstü açýk araçta toz duman içinde kamaktadýr. Bir noktada Hayati Bey her iki eðitimi birlýr.
den almaktadýr. Ýmkanlar o yýllarda hayli kýttýr.
Köye ulaþýrken bir kaç köyde duraklayýp nefes
Yemeklerini kendileri yapýyorlar, çamaþýrlarýný
alýrlar, tozlarýný silkelerler.
yine kendileri yýkýyordular. Okul yýllarý böylece taNihayet köye ulaþýrlar. Yetmiþ hanelik bir köymamlanmýþtý.
Ama Nur hizmetindeki talebelik hayade evler Karadeniz evleri gibi birbirinden uzaktýr.
týn sonuna kadar devam edecekti. Öðretmenlik hayaCemaat ise vakit namazlarýnda tek tüktür.
tý baþladý. Mukaddes dinimizi muhtaç gönüllere
Daha on yedi yaþýndaki Hayati Bey büyük bir
ulaþtýrma zamanýdýr.
bunalým geçirir. Üniversite imtihan sonuçlarý gelir.
Ýlahiyat kültürü ile Risale-i Nurlardaki engin
Okul son sýnýf birincisi olmasýna raðmen týp ve
iman hazinesi ile verimli bir eðitim hayatý devam eteczacýlýk bölümlerini tutturamamýþtýr.
ti yýllarca.
Ankara'ya gider. Tayin için uðraþýr. Fakat nafi(Sürecek)
2.7579
2.7588
2.5942
2.5949
Gram
ALIÞ
96,34
SATIÞ
96,39
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:25 Sayý: 7144
14 MART 2015
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Çepni Mah.
Aynalý Sok. No:7 ÇORUM
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 14 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
‘Esnaf AK Parti’nin gözdesi’
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat
Uzun, esnaf ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor.
Yapýlan açýklamaya göre, Gazi Caddesi esnafýný ziyaret eden Uzun, þöyle dedi, “Türkiye 2002'de AK Parti iktidarý ile tanýþmadan önce esnafýmýz ertesi gün uyandýðýnda ekonomik kriz endiþesi taþýyordu. Kepenk kapatan esnaf kardeþlerimize her gün yenileri ekleniyordu.
Hükümetler esnafýmýzýn derdini bilmiyor, ekonomimi-
zin omurgasýný oluþturan KOBÝ'lerimiz ve esnaflarýmýz
göz ardý ediliyordu.
2002 yýlýnda AK Parti iktidarý ile siyasi istikrarýn
temelleri atýldý. Siyasi istikrar ile ekonomi güçlü bir büyüme içerisine girdi. Bu ekonomik büyüme tüm kesimlere katký yaparken, KOBÝ'lerimiz ve esnafýmýz de bu
geliþmenin dýþýnda tutulmadý. KOBÝ'lerimizin ve esnafýmýzýn geliþmesi için bir çok çalýþmaya imza atýldý. Örnek verecek olursak; 1990 ile 2002 yýllarý arasýnda KOBÝ'lere saðlanan destek
14,5 milyon iken, 2002 ile 2012 yýllarý
arasýnda toplam 2,6 milyar TL destek
saðlandý. Bu ve benzeri bir çok ilke imza
atýlmýþ ve esnafýmýza gereken destek verilmiþtir.
Baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu KOSGEB 2014 Giriþimcilik
Ödül Töreninde KOBÝ'lere ithafen þunlarý söylemiþti; '2023 hedefine yürürken, en
büyük destek kaynaðýmýz sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin çabasýna her
türlü desteði vermeye kararlýyýz. Bizler
de vekil olmamýz durumunda tüm Çorum'un vekili olacaðýmýzý belirttik. Ayný
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun,
þekilde esnafýmýzýn ve KOBÝ'lerimizin de
her zaman yanýnda olacaðýz.”
Gazi Caddesi’nde esnaf turu yaptý.
‘Tecrübemi Çorum
için kullanacaðým’
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ali
Osman Kýyak, Sungurlu AK Parti Ýlçe Teþkilat Baþkaný Ecz. Bekir Sami Ünsal, AK Parti Ýl Genel Meclisi
Üyesi Ünal Cevizci, AK Parti eski Ýlçe Baþkaný Þükrü Leylek ve partililerle birlikte Çorum'a çýkarma
yaptý.
Yapýlan açýklamaya göre, ÇESOB, MÜSÝAD,
TÜMSÝAD, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfý, Çaðrý Vakfý, Eczacýlar Odasý ve Eðitim Bir Sen’i ziyaret
eden Kýyak, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile
Ýl Baþkanlýðýnda yaptýðý görüþmenin ardýndan Bekiroðlu ve partililerle öðlen yemeði yedi.
Sivil toplum örgütleri ile yaptýklarý görüþmelerin
gayet yapýcý, karþýlýklý anlayýþ içerisinde ve olumlu
geçtiðini belirten Kýyak, “Bütün sivil toplum örgütleri bizim için hem Ankara’yý hem Meclisi çok iyi bilen
birinin Çorum’a ciddi katký saðlayacaðýný dile getirdi-
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Ali
Osman Kýyak, Çorum’da STK ziyaretleri yaptý.
ler. Ben de TBMM’deki 16 yýllýk bilgi ve tecrübemi
Çorum’un hakkýný, hukukunu savunmak için ve Çorum’a olan vefa borcumu ödemek için kullanacaðým.” dedi.
Ölçer’den ÝHA’ya ziyaret
AK Parti Çorum milletvekili aday
adayý Ahmet Ölçer, ÝHA’yý ziyaret etti.
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Ahmet
Ölçer, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Çorum Bölge Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
Ziyarette ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ile görüþen Ölçer, Çorum’a hizmet için aday olduðunu belirterek, Ankara’da Çorum’un gür sesi olacaðýný belirtti. Ölçer, Ak Parti ile yeniden baþlayan
yükselme çaðý yeni Türkiye sloganýyla bugün emin
adýmlarla 2023 e doðru gittiðini ifade etti.
Ölçer, “AK Parti iktidarlarý döneminde Türkiye
tarihiyle barýþmýþ, kendi özüne dönmüþtür. Bu Millet
Öz deðerleriyle barýþtýkça her geçen gün daha büyük
ufuklara doðru kanat çýrpmakta, sahip olduðu kudreti
daha fazla hissetmektedir” dedi.
ÝHA Bölge Müdürü Bülent Özkaleli de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ölçer’e seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ÝHA)
Salih Osman Fýndýk çalýþýyor
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Salih Osman Fýndýk, seçim gezilerine devam ediyor. Fýndýk, esnafýn yaný sýra kurumlarý da ziyaret ediyor.
Çalmadýk kapý býrakmadýklarýný belirten Salih Osman Fýndýk, “Çorumlu esnaf kardeþlerimizin iþyerlerinde
ziyaretine giderek hasbihal ediyoruz. Çorum insanýmýzýn
derdini en iyi bilecek olan esnaflarýmýzý ziyaretlerimizde
karþýlýklý fikir alýþ veriþlerimizle talep ve önerileri alýp not
ediyoruz ve biz her zaman esnafýmýzýn yanýnda olmaya
devam edeceðiz" dedi.
FINDIK'TAN 400 MÝLLETVEKÝLÝ VURGUSU
Ziyaretlerinde çözüm süreci, yeni Anayasa ve baþkanlýk sistemine vurgu yaparak, partisinin 400 milletvekili çýkarabilmesi için vatandaþlardan destek istedi. Partisinin, þu ana kadar hiçbir iktidara benzemediðini anlatan
Salih Osman Fýndýk, "Diðer iktidarlarýn korkudan elini
taþýn altýna koymadýðý sorunlar için AK Parti bedenini taþýn altýna koydu. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan, Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu ve diðer büyüklerimiz gecelerini gündüzlerine kattý. Biz de onlarýn
yolunda yürümek, onlarýn bize yansýttýðý ýþýkla, sorunlarý
Uðurlu tam gaz çalýþýyor
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'ný ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr.
Yaþar Uðurlu, Hizmet Ýþ Sendikasý, TDED Çorum
Þubesi, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar
Anaç, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý'ný ziyaret
etti.
Hak Ýþ'in kuruluþundan beri emek dünyasý için
verdiði mücadelenin önemli olduðunu belirten
Uðurlu; "Hak Ýþ, insan haklarý alanýnda da yaptýðý
çalýþmalarla, sadece Türkiye'de deðil tüm dünyada
haklý bir yer edinmiþtir." dedi.
Yapýlan açýklamaya göre, özgürlüklerin, adaletin ve yaþama hakkýnýn temel ve vazgeçilmez insan
hakký olduðu üzerinde duran Uðurlu, geleceðin daha
mutlu, daha müreffeh olacaðýna iliþkin inancýný dile
getirdi.
Uðurlu TDED kurucusu
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr.
Yaþar Uðurlu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan'ý makamýnda ziyaret etti. Ayný zamanda TDED kurucularýndan olan Uðurlu, Çorum
Þubesi'nin gösterdiði baþarýdan dolayý Candan'ý kutladý ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. TDED'in Türk
dilinin korunmasý ve geliþtirilmesinde üstlendiði role dikkat çeken Uðurlu, dilin milletin hafýzasý olduðunu, bu nedenle herkesin hassas davranmasý gerektiðini kaydetti.
Kur'an ve Safahat
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr.
Yaþar Uðurlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
Anaç'ý makamýnda ziyaret etti.
Uðurlu ve Anaç, devam etmekte olan seçim sürecine iliþkin bilgi alýþveriþinde bulundular. Uðurlu,
12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýldönümü
münasebetiyle Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a
Kuran-ý Kerim ve Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ýný
hediye etti ve milli þairin 'Allah bu milleti bir daha
Ýstiklal Marþý yazmak zorunda býrakmasýn.' Sözünü
hatýrlattý.
'Muhteþem kadýn kollarý'
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr.
Yaþar Uðurlu, AK Parti Kadýn Kollarý'ný ziyaret ederek göreve yeni seçilen Kadýn Kollarý Baþkaný ve
yönetimini kutladý. Kadýnýn ayný zamanda toplumu
doðurduðunu belirten Uðurlu, 7 Haziran seçimlerinde Yeni Türkiye'yi önce kadýnlarýn kuracaðýna inandýðýný ifade etti.
'Muhteþem Kadýn Kollarýnýn' her seçimde olduðu gibi, bu seçimde de en büyük güçleri olduðunu, bu nedenle tüm toplumu içine alan bir seçim
stratejisinin oluþturulduðunu, bu çalýþmanýn merkezinde hanýmlarýn öncü görev üstleneceklerini belirten Uðurlu, 12 Mart'ýn Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün
94. yýldönümü olmasý münasebetiyle tüm gençlerimizi istiklal ruhuna baðlý, onu anlayan nesiller haline gelmesi için baþta aileler olmak üzere tüm kesimlerin sorumluluk bilinciyle davranmalarýnýn gerektiðini vurguladý ve günün anlamýna uygun olarak tüm
kadýnlar adýna AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan'a Kuran-ý Kerim ve Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ýný hediye etti.
Uðurlu projelerini ÝHA’ya anlattý
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý
Dr. Yaþar Uðurlu, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA)
Çorum Bölge Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
Ziyarette ÝHA Çorum Bölge Müdürü
Bülent Özkaleli ile görüþen Dr. Yaþar Uðurlu, seçim çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda
bilgi verdi.
Türkiye’nin özellikle son on üç yýlda
baþta demokrasi ve ekonomi alanýnda olmak
üzere bir çok konuda devrim niteliðinde geliþme gösterdiðini, atýlan ciddi adýmlar ve
köklü düzenlemeler sayesinde “güçlü devlet” olma yolunda büyük
mesafe kaydettiðini dile getiren Dr. Yaþar
uðurlu, günümüz Türkiye’sinin Cumhuriyetimizin 100. yýldönümü olan
2023 yýlýnda dünyanýn en büyük 12 ekonomisi arasýna girme hedefine kararlý ve istikrarlý adýmlarla ilerlemeye devam ettiðini
söyledi.
Bu nedenle 7 Haziran seçimlerinin sýradan bir seçim olmadýðýný dile getiren Uðurlu, yeni Türkiye, yeni Anayasa ve her alanda
geliþmiþ büyük Çorum lider ülke Türkiye
için Çorum’un hazýr, yeni Türkiye, yeni güçle hedefin 2023 olduðunu belirtti.(ÝHA)
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu, ÝHA’yý ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý
Salih Osman Fýndýk, seçim çalýþmalarýný sürdürdü.
aydýnlatmaya talibiz" dedi. Yoðun bir tempo içerisinde
olduklarýný ve seçimlerden sonra ülkenin bütün sorunlarýnýn çözülmesi için yoðun bir þekilde çalýþacaklarýný vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Salih
Osman Fýndýk, "Partimiz hep halkýn içindeydi. Bundan
sonra da halkýn içinde olacak. Halkla beraber iktidarýmýzý pekiþtirip, geleceðe daha güvenle bakacaðýz" diye konuþtu.
Kulalý’dan TSO’ya ziyaret
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Nurettin
Üniversitesinin güçlendirilmesi ve yüksekokul olmayan
Kulalý’nýn sivil toplum kuruluþlarýna ziyaretleri sürüyor.
ilçelerimize, yörenin özelliðine göre yüksekokul açýlmasý için çalýþacaðým. Ýlimiz ve ilçelerimizde bulunan
AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ile birtarihi konak, arasta ve sokaklalikte seçim çalýþmalarý kapsarýn tarihi dokusuna uygun olamýnda Ticaret ve Sanayi Odarak restorasyonu, turizme kasý’ný ziyaret ederek Kulalý,
zandýrýlmasý ve gelecek kuþakTSO Yönetim Kurulu Baþkaný
lara aktarýlmasý için çaba sarf
Çetin Baþaranhýncal ile görüþedeceðim. Bu projeleri uzman
tü.
kiþi ve kuruluþlarýn, sivil topHýzlý tren projesinin talum örgütleri ve kanaat önderkipçisi olacaðýný dile getiren
lerinin fikir ve düþüncelerini
Kulalý, “Çorum sanayisinin AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Nurettin
alarak hayata geçirmeye çalýKulalý, TSO’yu ziyaret etti.
markalaþmasý, dýþa açýlmasý ve
þacaðým. Bugüne kadar bir büihracatýn artýrýlmasý için çaba
rokrat olarak memleketimin
göstereceðim. Enerji, özellikle de güneþ ve rüzgar gibi
her türlü sorunlarý ile yakýndan ilgilenmeye çalýþtým.
yenilenebilir enerji konusunda yatýrým düþünen ÇorumBundan sonra ülkeme ve Çorum’a milletvekili olarak
lu yatýrýmcý kardeþlerime teknik destek vermeye her zahizmet etmek istiyorum” dedi.(ÝHA)
man hazýr olduðumu belirtmek istiyorum. Çorum Hitit
Kadýn milletvekili adayýndan mesaj
AK Parti Çorum Milletvekili
ve desteði ile Çorum Milletvekili sýAday Adayý Yasemin Coþgun, hemfatýyla,yüce meclisimizin çatýsý alþehrilerinin hizmetkârý olmak için
týnda,Yeni Türkiye'nin inþasý yolunyola çýktýðýný bildirdi.
da, baþta Çorum olmak üzere, ülkemize
ve milletimize güzel hizmetlerDemokratik düzenin ve siyasal
le katkýda bulunacaðýma inanýyohayatýn meþruiyet kaynaklarýnýn en
rum.
önemlisinin seçimler, bu meþruiyetin de tek temel dayanaðýnýn da milBilmenizi isterim ki, Yeni Türkiye; vizyonuyla, icraatlarýyla her
let olduðunu belirten Coþgun, yaptýalanda proaktif bir Türkiye, sosyal
ðý açýklamada þu görüþlere yer verdi:
politikalarý ile yaþatmaya dönük bir
“AK Parti 2002'den bu yana bu
Türkiye, eski söylemle köprü niteligüzel ülkede milletimizle el ele veðinden sýyrýlýp, geçiþ deðil varýþ,
rerek bir Anadolu ihtilali yaptý, milYasemin Coþgun
köprü deðil merkez olan bir Türkiye,
letin iktidarýnýn önünü açarak, milletin
Her alanda kaliteyi ve üstünlüðü ortasöz sahibi olmasýný saðladý. Biliyoruz ve inanýyoya koyacak bir Türkiye olacaktýr.
ruz ki en güzel sýðýnak milletin vicdanýdýr, milleMedeniyetimiz büyük, tarihimiz kadim, uftin kalbidir, milletin iradesidir. Bu büyük devrikumuz geniþ. Bu güne kadar millet ve hükümet
min, bu kutlu yolculuðun, bu zorlu mücadelenin
olarak nice badireler atlattýk, Parti kapatmalar,
baþörtüsü yasaklarý, gezi olaylarý, askeri-sivil
temelinde Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Taydarbe giriþimleri, muhtýralar, paralel yapýlanmayip Erdoðan'ýn vizyonu, deneyimi, rehberliði ve
lar, Kobani eylemleri gibi millet iradesine kast
liderliði büyüktür. Onun liderliðinde, onun yol
eden giriþimlerin her birinde ayný dirayeti ve aygöstermesiyle gerçekleþen bir baþarý öyküsü varný kararlýlýðý gösterdik. Tüm bunlar eski Türkidýr. Bizler bu uzun, zorlu ve kutlu yolculukta, eliye'nin hayatý son bulurken yaptýðý son çýrpýnýþlar,
mizden gelen gayreti göstererek, birlik ve beracan çekiþleridir.
berlik içinde, insaný yaþatma ülküsüyle, millete
Bizler tüm bunlarý milletçe geride býraktýk.
hizmet aþkýyla çalýþýyoruz ve çalýþmaya devam
2023, 2053 ve 2071 Yeniden Büyük Türkiye vizedeceðiz.
yonunun verdiði ilhamla, bu gayret ve çalýþmalaBundan sonraki süreçte Çorum'un genel ve
rýma; yüce Meclis çatýsý altýnda devam etmek
özel sorunlarýna hâkim olan,bunlara yönelik çöadýna ve siz deðerli hemþehrilerimin hizmetkârý
züm projeleri hazýr olan, her þey için ilkesiyle haolma niyetiyle, sizlerin teveccühünü ve desteðireket eden, Çorum'un sorunlarýnýn çözülmesi
nizi bekliyorum. Bu kutlu yolda, bu erdemli danoktasýnda ciddi çalýþmalarý ve çabalarý olan bir
vada, her yerde ve her zaman da; Allah yar ve
kardeþiniz, evladýnýz olarak, sizlerin teveccühü
yardýmcýmýz olsun.”
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 14 MART 2015
15
ÝÞKUR’dan mesleki eðitim kurslarý
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü, çeþitli mesleklerde eðitim kurslarý açacak.
Ýþte o kurslar:
Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý, Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Sayacý) ve
Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Montaj)
Çorum'un Mecitözü ilçesine baðlý Kozören
köyünde aðaçlandýrma seferberliði baþlatýldý.
Kozören’de yeþil seferberlik
Çorum'un Mecitözü ilçesine baðlý
Kozören köyünde aðaçlandýrma seferberliði baþlatýldý.
Köy Muhtarý Muharrem Toraner’in
giriþimleri sonucu köyün giriþinde ve
aðaçlandýrýlacak alanlarýnda yüzlerce fidan toprakla buluþturuldu.
Yapýlan açýklamaya göre, fidan dikim çalýþmasýna Mecitözü Kaymakamý
Ahmet Demirci, Ýlçe Jandarma Komutan
Vekili Kýd. Baþçavuþ Sefa Üzümcü,
Muhtar Muharrem Toraner, Öðretmen
Rabia Dönder ve köy halký katýldý.
Kozören köyünde 750 adet çam fidaný dikimi yapýlýrken Muhtar Toraner,
fidan dikim çalýþmalarýna önümüzdeki
dönemlerde ve gelecek yýllarda da devam edeceklerini, temiz, yaþanabilir ve
yeþil bir köy oluþturacaklarýný söyledi.
Fidanlarý sadece dikmenin yeterli olmadýðýný dile getiren Toraner, dikilen fidanlarýn bakýmlarýný, sulamasýný yapacaklarýný, gerekli özeni göstereceklerini, bu
noktada tüm köy halkýna da görev düþtüðünü söyledi.
Fidan dikim çalýþmasýna katýlan ve
kendilerine destek veren Mecitözü Kaymakamý Ahmet Demirci ve Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Kýd. Baþçavuþ Sefa
Üzümcü'ye teþekkür eden Muhtar Muharrem Toraner, ayrýca fidan dikilmek
üzere köye tarlasýný baðýþlayan Baki Demir'e de teþekkürlerini iletti.
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim
Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile ‘Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý’, ‘Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Sayacý)’ ve ‘Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Montaj)’ mesleklerinde mesleki eðitim kurslarý açýlacak.
Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü'nde yapýlacak olan kurslar 25'er kiþilik birer grup halinde düzenlenecek ve Pazartesi'den Cuma'ya haftada 5 gün ve günde 8 saat (08:00-17:00) yapýlacak.
Ahþap Hediyelik Eþya Yapýmcýsý kursu 7 Nisan - 27 Temmuz 2015;
Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Sayacý) kursu 1 Nisan - 2 Temmuz 2015; Ayakkabý Ýmalat Ýþçisi (Montaj) kursu 1 Nisan - 9 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda
gerçekleþecek.
Kurslar için son baþvuru tarihi: 22 Mart 2015
Mülakat yeri ve saati: Ýskilip Halk Eðitim Merkezi 23 Mart 2015 saat 10.00
Peynir Ýmal Ýþçisi
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan Ortaköy içesinde Ortaköy Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile ‘Peynir Ýmal Ýþçisi’ mesleðinde
mesleki eðitim kurslarý açýlacak.
Ortaköy Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde ve Ortaköy Aþdaðul
Beldesinde yapýlacak olan kurslar 25'er kiþilik birer grup halinde düzenlenecek. Peynir Ýmal Ýþçisi kursu 1 Nisan 2015 tarihinde baþlayýp 18 Haziran
2015 tarihinde sona erecek.
Kurslar için son baþvuru tarihi 23.03.2015 ve 24.03.2015.
Mülakat yeri ve saati Ortaköy Halk Eðitim Merkezi - 10.00 - Ortaköy
Aþdaðul Beldesi - 14.00
Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý
Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðü, Çorum Merkez Halk Eðitim Merkezi ve Bahçelievler Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan ‘Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmcýsý’ mesleðinde 12 kiþilik iþgücü yetiþtirme
kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere belirtilen meslekte
sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli
olmasý saðlanacak.
Eðitimler 1 Nisan - 11 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Bahçelievler
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü’nde verilecek.
Mülakat yeri: Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü
Mülakat tarihi: 30 Mart 2015 Pazartesi saat 14.00
‘Hasta ve Yaþlý Refakatçisi’
Ýstiklal Ýlkokulu'nda '12 Mart Ýstiklal Marþý’nýn Kabulü ve Mehmet
Akif Ersoy'u Anma Günü’ programý düzenlendi.
Ýstiklal’de anlamlý kutlama
Ýstiklal Ýlkokulu'nda '12 Mart Ýstiklal Marþý’nýn Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy'u Anma Günü' kapsamýnda program düzenlendi.
Okul salonunda gerçekleþen programda Okul Müdürü Vedat Keskin günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Keskin konuþmasýnda 94 yýl
önce kabul edilen bu büyük marþý anlamanýn Mehmet Akif Ersoy' u anlamaktan
geçtiðini belirterek, Akif'in hayatýný iyi
okumamýz ve anlamamýz gerektiðini
söyledi.
Program, bayrak, Ýstiklal Marþý ve
Mehmet Akif Ersoy konulu þiirlerin
okunmasý ile devam etti. Ýstiklal Marþý'nýn kabulü konulu tiyatro oyunuyla o
günlere dönüldü. Ýstiklal Marþý'ný sýnýflar düzeyinde en iyi okuyan öðrenciler
duygusal anlar yaþattý.
Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðü ve Bayat Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan ‘Hasta ve Yaþlý Refakatçisi’ mesleðinde 25 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere belirtilen
meslekte sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada
öncelikli olmasý saðlanacak.
Eðitimler 1 Nisan - 14 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Bayat Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nde verilecek.
Mülakat yeri: Bayat Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü
Mülakat tarihi: 25 Mart 2015 Çarþamba saat 10.00
Çilek Yetiþtiricisi
Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðü, Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan ‘Çilek Yetiþtiricisi’
mesleðinde Ýskilip Þeyh Köyünde 25 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
Eðitimler 1 Nisan - 18 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Ýskilip Þeyh köyünde verilecek.
Mülakat yeri: Ýskilip Þeyh Köyü
Mülakat tarihi: 25 Mart 2015 Çarþamba saat 14.00
Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi (Seracý)
Özel Politika ve Uygulamalarýn Geliþtirilmesi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðü ve Mecitözü Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde uygulanacak
olan ‘Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi (Seracý)’ mesleðinde 25 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
Eðitimler 1 Nisan - 24 Haziran 2015 tarihleri arasýnda Mecitözü Doðla köyünde verilecek.
Mülakat yeri: Mecitözü Doðla Köyü
Mülakat tarihi: 30 Mart 2015 Pazartesi saat 10.00
Peynir Ýmal Ýþçisi
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Merkez Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak
olan ‘Peynir Ýmal Ýþçisi’ mesleðinde Çorum Merkez Ovasaray Köyünde 25
kiþi, Düvenci Beldesinde (25 kiþi), 2 grup halinde toplam 50 kiþilik iþgücü
yetiþtirme kursu açýlacak
Eðitimler 1 Nisan - 18 Haziran 2015 tarihleri arasýnda Düvenci Beldesi ve Merkez Ovasaray Köyünde verilecek.
Mülakat yerleri ve tarihleri
Düvenci Beldesi Belediye Binasý: 27 Mart Cuma günü saat 10.00
Merkez Ovasaray Köyü Muhtarlýk Binasý 27 Mart Cuma günü saat
14.00
Dokumacý (El Tezgahý)
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Kargý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan ‘Dokumacý (El Tezgahý)’ mesleðinde 12 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlere belirtilen meslekte sertifika verilecek, çeþitli program ve projelerden yararlanmada öncelikli olmasý saðlanacak.
Eðitimler 1 Nisan - 4 Haziran 2015 tarihleri arasýnda Kargý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nde verilecek.
Mülakat yeri: Kargý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü
Mülakat tarihi: 31 Mart 2015 Salý saat 10.00
Kurslara katýlmak isteyen müracaatçýlarýn, son baþvuru günlerine kadar (son günler dahil), ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý
ile görüþmeleri ve yapýlacak olan mülakata katýlmalarý gerekecek. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecek.
Kurslara katýlým þartlarý ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü’nden öðrenilebilir.
Çatma’ya iki ziyaret
Sakarya Mahallesi'nde bulunan alanýn Toplu Konut
Ýdaresine tahsis edilmesinde büyük emeði geçen DSÝ 54.
Çorum Þube Müdürlüðü Teknikeri Mustafa Kaleycik ve beraberinde Þeker Fabrikasý yetkilileri Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Kendisi de Ýskilipli olan ve DSÝ 54. Þube Müdürlüðü'nde Ýnþaat Teknikeri olarak görev yapan Mustafa Kaleycik, Ýskilip'te TOKÝ evlerinin yapýlacaðý alanda ve proje
üzerinde Belediye Baþkaný Recep Çatma ile görüþ alýþveriþinde bulundu.
Ziyarette Çorum Þeker Fabrikasý Ýþletme Müdürü Ali
Miroðlu, Müdür Yardýmcýsý Bedirhan Aka, Þeker Ýþ ve
Türk-Ýþ Sendikasý Baþkaný Sefer Kahraman hazýr bulundular. Konuklar TOKÝ'nin Ýskilip'te konut yapmasýný saðlayan
Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý kutladýlar. (Ýskilip Belediyesi)
DSÝ ve Þeker Fabrikasý yetkilileri Baþkan Çatma’yý ziyaret etti.
Yeni sanatçý bilinci
Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu(YBO)'nda deprem ve yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi.
Merkez YÝBO’da kapsamlý tatbikat
Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu(YBO)'nda deprem ve yangýn tatbikatý
gerçekleþtirildi.
28 Þubat ''Sivil Savunma Günü'' ve
1-7 Mart Deprem Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Sivil Savunma Kulübü öðretmenleri Sema Yüce, Murat Emiroðlu ve
Nurdoðan Akman’ýn hazýrladýðý senaryo
ile tatbikat yapýldý.
Ýlk sirende sýralarýn altýna giren tüm
öðrenciler, ikinci siren sesinde seri bir þekilde her sýnýf için ayrýlan merdivenlerden
okulu boþaltýp belirlenen yerde sýra oldular. Yoklamalar alýndýktan sonra senaryo
gereði arama ve kurtarma ekibi önceden
hazýrlanan yýkýlmýþ evin içinde 2 kiþinin
canlý olduðunu tespit etti. Ekip, yýkýntýnýn
altýndan birini aðýr yaralý diðerini de hafif
yaralý kurtardý.
Öðrencilere görsel olarak sunulan bu
tatbikatla deprem anýnda nasýl hareket
edileceði öðrencilere gösterilmiþ oldu.
Okul Müdür Baþyardýmcýsý Cihan
Erdem, tatbikat sonrasýnda yaptýðý konuþmada, depreme hazýrlýk, deprem aný ve
sonrasýnda yapýlacaklarýn hayati önem taþýdýðýný belirterek, öðrencilerin deprem
bilinci ile yetiþmesi gerektiðini vurguladý.
Sonra okul paydaþý olan Çorum Belediyesi itfaiye ekibi silen çalarak okul
bahçesine girdi. Senaryo gereði okulda
mahsur kalan öðrencileri katlarýn penceresinden aldýlar. Kurtarma çalýþmasýn ýtakiben Ýtfaiye Çavuþu Fatih Cýdýk, yangýnda neler yapýlmasý ve yangýnýn nasýl söndürüleceði ile ilgili bilgi verdi. Tatbikat
yangýn söndürme çalýþmasý ile sona erdi.
Çanakkale’ye gittiler
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Çorum Temsilciliði'nin düzenlediði ‘100. Yýlda 100 Nefer’ temalý Çanakkale Þehitlikleri gezisi baþladý.
Devlet Tiyatro Salonu önünden yola çýkan kafile, çeþitli okullar ve ilçelerden baþvu-
ran 54 kiþiden oluþuyor.
Çanakkale Þehitlik ve þehir gezisi yapacak olan kafile, ayný gün akþam yola çýkýp 15
Mart Pazar günü sabah saatlerinde Çorum’a
dönecek.
Sanat eserlerini hakkýyla anlamak için dünya
ma, konularla ilgili düþünceler ileri sürme ve geölçeðinde deðiþen toplumsal yapýlarýn yenilenen
leceðe dair projeler sunma faaliyetlerini günüDEÐÝNMELER
özelliklerini fark etmek gerek.
müzde bu aydýnlar gerçekleþtirmektedir.
*
Siyasal ve kültürel baðlamda demokratik geliþmelerin yoðunluk kazandýðý yirminci yüzyýl baToplumsal yapýlar hýzla deðiþiyor. Deðiþimi
þýndan itibaren toplumlardaki aydýnlarýn sayýsýnda
en fazla tüketim biçiminde gözlemliyoruz. Ancak,
artýþ olmuþtur. Bu dönemde sadece sanatçýlar ve
biraz daha yakýndan bakýnca, deðiþimin hemen
fikir adamlarý deðil farklý kültürel konularda deðer
hemen her alanda olduðunu fark ediyoruz.Üretim
üreten, sosyal sorumluluk etkinliðine katýlan kiþibiçimi deðiþiyor. Eþyalar sürekli yenileniyor. Koler de estetik ve felsefi temellendirmeler çercevenuþmalar deðiþiyor. Þakalar yerini yenisine býrakýsinde düþüncelerini açýklama, farklý görüþleri yoyor.
rumlama faaaliyetleriyle kamuoyunu etkileme yoHaliyle yaþam þekli deðiþiyor tüm bu yeni
Þahin ERTÜRK lunu tercih etmiþlerdir. Bu durum toplumlarda deyönelimlerin eþliðinde.
mokratik katýlým anlamýnda çok seslilik arayýþýnýn
Ýnsanýn insanla, insanýn tabiatla iliþkileri farkbir sonucudur denebilir. Konuya dünya ölçeðinde
lýlýk arz ediyor. Dar ve geniþ nitelikli tüm mekanbaktýðýmýzda, toplumlarýn her kesiminden aydýnlarýn estetik ve
larýný, yaþam alanlarýný günbegün deðiþtirme uðraþýnda insaoð- felsefi üsluplarla seslerini rahatça duyurduklarýný anlýyoruz.
lu. Ýþte köyler, ilçeler, þehirler yenilenmiþ biçimleriyle yarýna Evrensel demokratik anlayýþlarýn toplumlarýn tabanlarýna iniþihazýrlanýyorlar.
nin hýzla devam ettiðini biliyoruz.
Düþünce de deðiþiyor, onu aktarma üsluplarý da. Kitle ile*
tiþim araçlarý, sanatlar, kültürel etkinlikler böylesine çeþitli ve
Dönelim sanat ve deðiþmeye.
böylesine bol olunca, onlar aracýðýyla topluma-insanlýða sesleArtýk sanatçýlar eski çaðlardaki gibi insanoðluna seslennen kiþilerin tavrý da yepyeni haller alýyor. Aktarýmlar sürecinde biçim ve içerik tazelenmesiyle hayata katký sunmaya çalý- mede yalnýz deðil. Ýnsanoðlunun gündemini oluþturmada, farklý
yorumlar
geliþtirmede de tek baþýna kalmýyor. Bu hal, onlaþan kiþiler öne çýkýyor.
rýn sanat eserlerinin içeriklerini, üsluplarýný, kültürel hayata
Geçmiþ asýrlarda sanatçýlar konuþurdu eserleriyle. Durum
katký derecelerini de etkiliyor.
deðiþti geçen yüzyýldan itibaren. Kamoyuna sanatçýlar dýþýnda
Sanatçýlarýn üslubu da deðiþiyor bu dönemde. Daha çok
da seslenen kiþilerin varlýðý belirginleþti; sayýlarý arttý, kültürel
düþünenin, fikir üretenin, gemiþi, hali ve geleði yorumlayanýn,
ve felsefi birikimleri onlarýn hitap üsluplarýný oluþturdu.
olup bitenleri bütün insanlýk adýna deðerlendirenin var olduðu
Modern dönemin aktörlerinden biri de kamuoyuna hitap
bir kültür-sanat ortamýnda sanatýný icra ettiðini bilen bir sanatesen bu aydýnlardýr.
çý bilinciyle karþý karþýyayýz bir okurlar da.
Kimdir bu aydýnlar?
Evet, artýk yeni bir sanatçý bilinciyle karþý karþýyayýz. DeSanatlarýyla, bir takým kültürel etkinlikleriyle, bazý sivil mokratik çoðulculuðun estetik tavra dönüþmüþ biçimi olan bir
toplum çalýþmalarýyla inssanoðlunun yaþadýðý sorunlar üzerine sanatçý bakýþýdýr bu. Demokrasinin geleneksel sanat anlayýþlagörüþ belirten þahýslardýr. Ýnsanlýðýn hayatýný etkileyen konu- rýna en güçlü etkilerinden biri olsa gerek bu üslup deðiþimi.
larlara ait fikri tavrýný ortaya koyan aydýnlar dünya ölçeðinde Diðer bir nokta da, bunca hýzlý deðiþimin olduðu ortamda saçaðdaþ demokrasinin geliþiminde etkindirler. Geçmiþ yüz yýl- natta belirleyici üslup özelliklerinin giderek azaldýðýdýr.
larda daha çok yazar ve þairlerin üstlendiði gündemi yorumla-
16 CUMARTESÝ 14 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Yenilenen Hyundai i30 Türkiye’de
Karataþ Otomotiv Saken sürücüye gaz, fren petýþ Müdürü Ýbrahim Saçdalý ve vitesi kullanarak
macý, Hyundai i30’un, yebilgi ekranýndaki uyarýlarý
nilenen haliyle Türkiye’de
yerine getirmek kalýyor.
satýþa sunulduðunu söyledi.
Yenilenen i30, Blue
Saçmacý, “Geçtiðimiz
Drive, Style, Style Design
hafta Cenevre Otomobil
Pack ve Elite olmak üzere
Fuarý'nda yepyeni Hyundai
4 donaným paketiyle satýþa
modelleriyle birlikte görüsunuluyor. 1.6 Turbo GDI
cüye çýkan Hyundai i30,
motorlu Sport modeli ise
ülkemizde satýþa sunuldu.
Elite donaným paketiyle
Hyundai'nin kompakt C sýbenzer özellikleri bünyenýfýndaki baþarýlý temsilcisi
sinde barýndýrýyor. Hyuni30, daha modern, daha þýk
dai i30, 1.4 MPi, 1.6 GDI,
ve daha verimli motorlarla
1.6 T-GDI ve 1.6 CRDi olöne çýkýyor. Hyundai i30,
mak üzere 4 motor ve farkHyundai i30’un, yenilenen haliyle Türkiye’de satýþa sunuldu.
ayrýca yüzde 20'ye kadar
lý þanzýman kombinasyondaha düþük yakýt tüketimi
larýna sahip.
saðlayan 7 ileri DCT çift kavramalý þanzýmana da kavuþmuþ oluyor.
Yeni sunulan 7 ileri DCT, geleneksel altý ileri, tork konvertörlü
Performans isteyen müþteriler ise benzinli turbo motorla donatýlan 186
otomatik þanzýmanýn yerini alýyor. Bu þanzýmanla beraber i30, daha fazbeygirlik i30 T-GDI Sport versiyonu tercih edebilecek.” dedi.
la yakýt verimliliði sunuyor. Revize edilerek gücü 128'den 136 beygire
Hyundai i30’daki yeni özellikleri de sýralayan Saçmacý, “Markaulaþan Euro 6 normlarýndaki dizel motor, 7 ileri çift kavramalý DCT
nýn yeni tasarým felsefesi ýþýðýnda güncellenerek daha estetik hale getiþanzýmanla satýn alýnabilecek. Hyundai i30 DCT þanzýmanlý motor, bir
rilen i30, güçlü bir ön dizayna sahip. Markanýn karakteristik geniþ hava
önceki 1.6 litrelik dizel otomatik þanzýmanlý motora göre yüzde 20'ye
giriþli ýzgarasý ve yeniden tasarlanan tampon, otomobilin en dikkat çevaran düþük yakýt tüketimi ve daha etkili motor performansý sergiliyor.
kici yeniliði olarak sunuluyor. Ayrýca yeni led farlar ve yeni tip sis lamHyundai tarafýndan geliþtirilen 7 ileri DCT þanzýman, 0.4 saniyelik vibalarý da aracýn sportif öðelerini oluþturan diðer yenilikler. Sport versites deðiþim hýzýna ulaþarak ekonomik olmasýnýn ötesinde sürüþ perforyonda yer alan çift egzoz çýkýþý ve LED stop lambalarý da aracýn spormansýný da üst düzeye taþýyor. Ayrýca 1.6 litre dizel motorun ürettiði
tif yapýsýný güçlendiren unsurlar. Jantlar ise aracýn deðiþen görsel parçatork da 1750 devirde 300 Nm seviyesine ulaþýyor.
larýndan bir diðeri. i30 Blue Drive'da jant ölçüleri 15 inç, Style'da 16 inç
Hyundai, 186 beygir gücündeki i30 Turbo'yla da performans isteolarak sunulurken, yenilenen modelle birlikte Elite modeldeyse 17 inç'yenleri mutlu ediyor. 0-100 km/s arasýný sekiz saniyede tamamlayan
lik jantlar kullanýlmaya baþlandý. Turbo versiyonda ise 18 inç alaþýmlý
1.6-litrelik turbo motor, dinamik bir sürüþ vaat ediyor. Standart donajantlar ve lastikler bulunuyor.
ným bakýmýndan oldukça zengin olan i30 Turbo; 18 inç'lik alaþým jantYenilenen i30, iç mekanda da bir takým deðiþiklikleri beraberinde
larý, sportif body kiti, Turbo logosu, kýrmýzý dikiþli delikli deri direksigetiriyor. Akýllý Park asistaný (APA), dikey park özelliðiyle birlikte kulyon simidi, spor süspansiyonu, siyah ve kýrmýzý kumaþ / deri spor kollanýcýsýna büyük kolaylýk saðlamýþ oluyor. Özellikle alýþveriþ merkezletuklarý ve LED arka stop lambalarýyla son derece etkileyici görünüm
rinde ve ev ve iþyeri gibi bina otopark alanlarýnda park etmek, i30 sasergiliyor.” dedi.
hipleri için artýk çok daha kolay. Sistem direksiyon kontrolünü ele alýr-
ÝHH’da Suriye
dramý
konferansý
Kargý ilçesinde köylü kadýnlar saðlýklý yaþam için yürüdüler.
Köylü kadýnlar yürüdü
Çorum’un Kargý ilçesinde köylü
kadýnlar saðlýklý yaþam için yürüdüler.
Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi
(TSM) tarafýndan ilçeye baðlý Kavakçayý köyünde kadýnlara yönelik “Saðlýklý Beslenme ve Haraketli Hayat
Programý” hakkýnda bilgi verdiler. Seminerin ardýndan köylü kadýnlarýn katýlýmýyla yürüyüþ yapýldý.
Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi’nde görevli hemþire Eda Sezen,
Saðlýk Bakanlýðý’nýn ‘Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý’ projesini hayata geçirmesiyle
kendilerinin de saðlýðýn önemine dikkat çekmek ve toplumda farkýndalýk
oluþturmak amacýyla her hafta farký
bir kurum veya köyde yürüyüþ düzenlediklerini söyledi.
Her yaþtan insanlarýn rahatlýkla
yapabileceði en kolay spor faaliyetinin
yürüyüþ olduðunu dile getiren Sezen,
“Biz de toplumda farkýndalýk oluþturmak ve spora dikkat çekmek amacýyla
her hafta bir kurum veya köyümüzün
de katýlýmýný saðlayarak yürüyüþ programlarý düzenliyoruz. Yürüyüþ, koroner kalp hastalýðý ve felç riskini de
azaltmaktadýr. Kas ve kemikleri kuvvetlendirmekte, özellikle ileri yaþlarda
kadýnlarda görülen kemik erimesini
önemli derecede azaltmaktadýr. Yine
obezite riskini azaltarak, obeziteyle
gelen hastalýklara karþý koruma saðlar.
Yüksek tansiyonun dengelenmesine
yardýmcý olur. Biz de bu kapsamda
saðlýklý yaþamýn önemine dikkat çekmek için kamu kurumlarýmýzla ve
köylerimizle birlikte bu tür etkinlikler
düzenliyoruz." dedi.
Sezen, Kargý Toplum Saðlýðý
Merkezi olarak ‘Saðlýklý Beslenme ve
Hareketli Hayat Programý’ faaliyetlerinin devam edeceðini sözlerine ekledi.(ÝHA)
Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi seminer düzenledi.
YGS stresine
yardýmcý seminer
Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan toplum eðitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenlenmeye devam
ediyor.
15 Mart Pazar günü gerçekleþtirilecek olan YGS için Osmanbey Kýz Yurdu'nda sýnav kaygýsý ve baþa çýkma yollarý
konulu seminer düzenlendi. Aysun Tonbul
tarafýndan verilen seminerde sýnav kaygýsý
ve kaygýya neden olan unsurlar üzerinde
duruldu. Sýnav kaygýsýnýn olumsuz etkilerinin ve sýnav kaygýsýyla baþa çýkma yolla-
rýný da anlatan Aysun Tonbul, "Kaygý ve
baþarý arasýndaki iliþki rüzgâr ve uçurtma
arasýndaki iliþki gibidir. Az rüzgâr uçurtmayý havalandýrmaz, aþýrý rüzgar da rüzgarýn çakýlmasýna neden olur. Kaygýnýn da
azý ve çoðu zararladýr. Normal kaygý ise
öðrenmeye ve baþarýya olumlu etki eder."
dedi.
Aysun Tonbul, Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi olarak YGS'ye girecek
tüm öðrencilere baþarýlar dilediklerini söyledi. (Belediye Basýn)
Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Suriye dramýnýn beþinci
yýlý ve Müslümanlarýn üzerine düþen sorumluluklarýn
konuþulacaðý bir konferans düzenleyecek.
Suriye'de fiili son durumu ÝHH Suriye Yardým Koordinatörü Muhammed Yorgancýoðlu anlatacak ve sahadan direkt bilgileri paylaþacak. Suriye'de yaþananlarýn
siyasi ve uluslararasý boyutunu ise Av. Ömer Kýlýç anlatacak.
'Suriye Dramýnýn Beþinci Yýlý ve ÝHH' konulu konferans, yarýn 13.30'da Ýlke-Der&ÝHH seminer salonunda
baþlayacak.
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.
Uslu’ya teþekkür ziyareti
Uðurludað Belediye Baþkaný
Remzi Torun, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret etti.
Torun ziyarette, “Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan talep ettiðimiz ve
giriþimleriniz sonucunda ilçemize kazandýrdýðýmýz Yol Süpürme Aracýmýz
geldi ve hizmete baþladý. Ýlçe halkýmýz
adýna göstermiþ olduðunuz ilgi ve desteklerden dolayý teþekkür ederiz.” dedi.
Ziyaret için teþekkür eden Uslu
ise, “30 yýldýr gündemde olan, 77.050
dekar araziyi sulayacak Kýzýlýrmak Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým 2 Nisan
2015 tarihinde ihale edilecek. Þendere
Ýçme Suyu projemizle ilgili de süreç
devam ediyor. Uðurludað ve 54 üniteye içmesuyu saðlayacak olan Þendere
Ýçmesuyu Projesinin Yapým Ýhalesi 23
Mart 2015 günü Çorum Ýl Özel Ýdaresi’nde yapýlacaktýr. Ýlçemize hayýrlý
uðurlu olsun.” dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Necip
Uygur, seçim ziyaretlerini sürdürdü.
Uygur’dan
PANKOBÝRLÝK ziyareti
AK Parti Çorum Milletvekili
Aday Adayý Necip Uygur, Çorum
Pancar Ekicileri Kooperatifi
(PANKOBÝRLÝK) Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz’i ziyaret etti.
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda PANKOBÝRLÝK Baþkaný Me-
lendiz’i ziyaret eden Uygur, pancar
ekicilerinin sorunlarýný ve çözümü
hususunda fikir alýþveriþinde bulundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Melendiz de, Uygur çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Ýbrahim Karamemiþ
Su ürünleri av
yasaðý baþladý
Çorum sýnýrlarý içerisinde bulunan akarsu, göl ve
göletlerde Sazan, Kadife, Þiraz, Yayýn ve Tatlýsý Kefali
balýklarýn üreme ve yumurtlama zamaný olan 15 Mart 15 Haziran tarihleri arasýnda; Sudak ve Tatlýsu Levreði
türlerinin ise 15 Mart - 30
Nisan tarihleri arasýnda avlanmalarý yasaklandý.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü’nden
yapýlan açýklamada, 2014 yýlýnda pullu sazan balýk yavrusu atýlarak balýklandýrma
çalýþmasý yapýlan Alaca ilçesi Gölbaþý ve Kýzkaraca göletleri, Boðazkale ilçesi Sarýçiçek ve Ýbekçam göletleri,
Osmancýk ilçesi Karalar Güney Göleti ile 2015 yýlýnda
balýklandýrma çalýþmasý için
programa alýnan Kargý ilçesi
Aksu ve Gökçedoðan göletleri, Laçin ilçesi Laçin Göleti, Mecitözü ilçesi Çayköy
Göleti, Uðurludað ilçesi Kuyumcu göletlerinde 2015 yýlý boyunca avcýlýðýn yapýlmamasý gerektiði belirtildi.
Açýklamanýn devamýnda, “Dinlenme ve mesire yeri olan göl ve akarsu kenarlarýnda amatör ve ticari amaçlý
avcýlýðýn yapýldýðý balýk istihsal alanlarýnda, avcýlarýn
zaman ve tür yasaklarýna,
azami ölçüde uymalarý avcýlýðýn sürdürülebilmesi ve balýk nesillerinin devamlýlýðý
açýsýndan önem arz ettiðinden, avcýlarýn ve vatandaþlarýn kurallara riayet etmesi
gerekmektedir.” denildi.
MGD baþvuru
süresi uzatýldý
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, 2014 Mazot Gübre Toprak Analizi
Desteði (MGD) baþvuru süresinin uzatýldýðý belirtildi.
Açýklamada, “31/12/2014 tarihinde biten 2014 yýlý
mazot gübre desteði müracaat süresi 13/03/2015 Tarihli
Resmi Gazetede yayýmlanan "Çiftçi Kayýt Sistemine
Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi
Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið (Teblið
No: 2014/20)'de Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið
(Teblið No: 2015/10)" ile 30/4/2015 tarihine kadar uzatýlmýþtýr.
2014 yýlý çiftçi kayýt sistemi dosyasýný teslim etmiþ
ancak mazot gübre dilekçesi vermediði için para alamayan çiftçilerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar Ýl/Ýlçe Müdürlüklerine gelerek 2014 MGD Dilekçesi vermesi gerekmektedir.” denildi.
6.3.2015 Tarihinde
mamýþtý. Oðluna niye
mide kanseri nedeni ile
iþ talebinde bulunmukaybettiðimiz, Ýskiliyorsun dediðimde -"
p’in, Çorum’un aþýðý bir
Allahýn kulundan bir
hemþerimiz vardý.
þey istemek zor oluyor." Derdi.
Ýlkokulu Ýskilip'te
Sakarya Ýlkokulunda,
Öðretmen Rýfat
Ortaokulu Ýskilip'te,
ARINCININ ( 1. Cihan
Kayseri'de Yapý Meslek
Harbine katýlarak bir
Lisesinde okudu. Mesçok cephelerde savaþlek hayatýna Ýskilip Bemýþtýr.) 1930 lu yýllarlediyesi’nde baþladýktan
da çekmiþ olduðu Çosonra, Türk Telecom'da
rum ve ilçelerine ait foÝnþaat dairesinde devam
toðraflarý, oðlu Prf. Dr.
ederek emekli oldu.
Kaplan Arýncý'dan [email protected]
rak, Çorumlulara ÝbraFotoðraf çekme
him Karamemiþ kazaniþine ne zaman, nasýl
dýrmýþtý. Bu fotoðrafbaþladýðýný bilmiyorum
larda Çorumda hiç görülmemiþ fotoðama, Ýskilip ve Çorumlular’ýn ne zaraflar var. Çorumda eskiden desenli
man toplantýsý olsa, fotoðraf makinasý
toprak cömlekciliðinin yapýldýðýný biile orda olur, çektiði fotoðraflarý da tab
len varmý? Çömlekcinin imalathanesiettirerek karþýlýk beklemeden daðýtýrnin fotoðraklarý, Selcuklu eseri olup,
dý. Ýskilip'te ziyaret için Hacý Karani
yýkýlmýþ camilerilerin fotoðrafý'da var.
mezarlýðýna gittiðimizde, eski mezar
Bu fotoðraflarýn sergilenerek, Çorumtaþlarýnýn fotoðrafýný çekerek, arþivine
lu hemþerilerimize gösterilmesinde
koymuþtu. Bu fotoðraflarýn inceleneyarar var.
rek, üzerindeki yazýlarýn okunmasý ve
resimle birlikte kayýt altýna alýmasý haÝbrahim kardeþimizin isminin,
linde, bu mezarlýkta yatan unuttuklarýkültür etkinliklerine yakýn bir sokaða
mýzýn hatýrlanmasý ve Ýskilip'e ait bilverilmesi, adýnýn unutulmamasý açýgi daðarcýðýmýzýn büyümesi söz konusýndan elzemdir. Bu yeni Ýbrahim Kasu olacaktýr.
ramemiþler’in topluma kazandýrýlmasýna vesile olur.
Keçiören Kuyubaþýnda kira da
oturuyordu. Çektiði fotoðraflarýmýzý
Yýllarýn ürünü olan arþivlerinde
bize para almadan daðýtýrken üzülür
korunmasý ve sergilenmesi gerekmek"Ýbrahim, para almadan daðýttýðýn bu
tedir. Ýskilip'in Sesi ile memleket gafotoðraflarýn parasý ile kendine daire
zetesinin bütün nüshalarý ciltlenmiþ
satýn alýrdýn." derdim.
olarak Ýbrahim’in arþivinde bulunmaktadýr. En önemlisi de çektiði büYaþadýðý olumsuz olaylar karþýtün fotoðraflarýn mikro filmini evinde
sýnda sinirlenmez, “hakkýmýzda hayýrsaklýyordu. Ýskilip ve Çorumlular bu
lýsý olsun” derdi. Adeta sinirleri çekilfilim karelerinde kendilerini bulabilirmiþ gibiydi.
ler.
Ýskilip Belediyesi’ne verdiði, ÝsAllah’ýn rahmetine kavuþmuþ
kilip ile ilgili kitaplarýn ücreti konuolan Karamemiþ kardeþimizin ismini
sunda karýþýklýk olmuþ, mevcut baþve
yaptýklarýný
sonuna kadar yaþatakan dahil üç baþkanýn döneminde kilým. Böyle insanlar toplumda nadir çýtaplarýn parasýný alamamýþtý. Emekli
kýyor. Hizmetlerini para pul gözetmemaaþý ile geçindiði için alamadýðý bu
den, Allah rýzasý ve memleket sevgisi
para için üzüntü duyardý.
ile yaptý. Kýt imkanlarýna raðmen ceAnkara' da Afyonlular Derneðibinden para harcadý.
nin toplantýlarýna, genel kurul toplanÝbrahim Karamemiþ kardeþimizi
týlarýna katýlýr, dernek yetkilileri emeunutmayalým, unutturmayalým. O
ðinin karþýlýðýný aksatmadan öderlerüzerine düþeni fazlasý ile yaparak, gerdi. Bu giriþkenliði ile bir çok siyasetçek dünyasýnda Mevlasýna kavuþtu.
ciyi tanýrdý, ama iþsiz oðluna iþ bulaArkasýndan duayý eksik etmeyelim.
Mustafa Yolcu
www.corumhakimiyet.net
ÝLK GECE:
CUMARTESÝ 14 MART 2015
17
Köylerde unuttuklarýmýz 26
GELÝN EVÝNÝ GEZME:
Bazý köylerimizde üç aylarýn baþlangýcý olan ilk geceyi oruç tutmak isteyenlere hatýrlatmak ve manevi bir ortam içerisinde köy halkýyla bir araya gelip cami bahçesinde, köy odasýnda toplu yemek için camiden ''Dikkat dikkat, yarýn akþam ilk gecedir. Köy halkýna duyurulur''
diye anons yapýlýrdý. Buna göre yemeðini alan cami bahçesine gelir ve toplu yemek yenirdi.
*
Eskiden köy yerlerinde kýz çocuklarý ya hiç okula gönderilmez ya da en fazla ilkokulu
bitirebilirlerdi. Dolaysýyla kýz çocuklarý ilkokuldan sonra bir taraftan iþ güçle meþgul olurken
diðer taraftan da çeyiz hazýrlýðýna baþlarlardý. Çünkü düðünden bir iki gün önce gelinin çeyizleri oðlan evine gönderilir ve kýz evinden gelinin yakýnlarý o çeyizleri düðün günü gelin eve
geldikten sonra herkesin bakmasý için gelinin yatak odasýnda sergilerlerdi.
Gelin evine geldikten sonra erkekler ayrýlýr köydeki tüm kadýnlar gelinin çeyizine bakÇEYÝZ HAZIRLAMA:
maya gelirdi. Çeyiz göz doldurursa gýpta ile bakýlýr, kendi kýzlarýnýn çeyizleriyle veya yakýnda
Eskiden köy yerlerinde çeyizlerin ayrý bir önemi vardý. Bu nedenle olsa gerek ki
düðün olmuþsa o gelinin çeyiziyle karþýlaþtýrýlýr; þayet göz doldurmazsa gelin ve annesi
analarýmýz onca iþin gücün arasýnda bir de oturur kýzlarýna nakýþ öðretebilmek ve el âlem
hakkýnda epey dedikodu yapýlýrdý. Çünkü o zamanýn þartlarýnda çeyiz gelin için çok önem arz
içerisinde mahçup olmamak için çeyizini hazýrlamakla uðraþýrlardý. Gündüz iþ güçleri olduðu
Mahir ODABAÞI
etmekteydi. Hatta anneler kýzlarýna dünürcü gelmesini istediði ailelerin yanýnda kýzlarýnýn çeyMilli Eðitim Müdürlüðü
için nakýþlar ekseriya gaz lambasýnýn ýþýðýnda gece yarýlarýna kadar iþlenmeye çalýþýlýrdý.
izlerini ve maharetlerini durmadan överlerdi.
Sivil Savunma Uzmaný
Bazen de akranlar arasýnda kim önce bitiriyor havasý oluþurdu. Diðer taraftan da yeni bulunan
Þehirleþmenin etkisiyle daha doðrusu kýz çocuklarýnýn da ilkokuldan üniversiteye kadar
nakýþ örneði öyle herkese verilmezdi. Hazýrlanan bu çeyizler özel olarak ceviz aðacýndan yapokutulmaya baþlamasýyla beraber çeyiz iþi geri plana düþtü. Sýnavlar erkek çocuklarýn
týrýlan sandýklarda muhafaza edilirdi.
yaþamýndan oyunlarý, kýz çocuklarýnda da çeyizleri aldý. 'Varsa da sýnav yoksa da sýnav. Evlilikte iyi
Þimdi artýk el emeði göz nuru çeyizlerin yerini fabrikasyonlar aldý.
meslek sahipleri tercih edilirken, çeyizlere kim bakar' misali artýk toplumda çeyizin de pek önemi
*
kalmadý. (yazar: 536 5681141)
GELÝN ODASINI KÝLÝTLEME:
*
Arada husumet olan kiþiler veya önceki dünürcüler tarafýndan gelin - damat arasýný bozmak için
Yarýn YGS’ye girecek oðluma ve tüm adaylara baþarýlar diliyorum. Emekleri zayi olmasýn. Allah
muska, büyü vs. yapanlar olabilir zannýyla gelin odasý hazýrlandýktan sonra kapýsý kilitlenir ve anahtarý yar ve yardýmcýlarý olsun. Rabbim herkese hakkýnda hayýrlý olaný nasip eylesin. Bahtlarý iki cihanda açýk
kýz tarafýnda muhafaza edilirdi. Gelin odasýnýn gezmeye gelindiði gün ise herhangi bir olumsuzluk olsun…
yaþanmamasý için odada kýz tarafýndan mutlaka uyanýk bir nöbetçi bulundurulurdu.
Þunu asla unutmayalým ki ''bir hiç uðruna HÝÇ olan nesillerin artýþ gösterdiði günümüzde çocukÞehirleþme kültürü bu adetleri de bitirdi.
larýmýzýn BÝRÝNCÝ olmasý iyidir ama bir -ÝNCÝ olarak birinci olmasý daha iyidir.''
*
Mustafa Özçelik, merhum Akif’i ve Ýstiklal Marþý’ný anlattý
‘Ýstiklal Marþý istikbal marþýmýzdýr’
Çorum Belediyesi tarafýndan Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet
Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen '94. Yýlýnda Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif' konulu konferansa konuþmacý olarak þair-yazar Mustafa Özçelik katýldý.
Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre,
Devlet Tiyatro Salonu'ndaki konferansa Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Kültür
ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, AK Parti Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Þakir Þahin ile
çok sayýda dinleyici katýldý.
Mütevazý kiþiliði ve sunumu ile dikkat çeken þair yazar Mustafa
Özçelik, Ýstiklal Marþý'nýn tarihi bir belge olduðuna, taþýdýðý mana zenginliði ve fikirleriyle de geleceðe ýþýk tutan bir metin olduðuna dikkat
çekti. Ýstiklal Marþý'nýn bir emanet olduðunu hatýrlatan Özçelik, "Emanet korumayý gerektirir. Korumak demek sadece programlarda okumak
demek deðildir. Onun anlam dünyasýndaki deðerleri tanýmak, bugün de
bu deðerler çerçevesinde bir hayat sürmek, geleceði de bu deðerler çerçevesinde þekillendirmektir. Bu nedenle Ýstiklal Marþý'mýz ayný zamanda Ýstikbal Marþýmýzdýr. Sanki bugün yazýlmýþ gibi yeniden okumak,
anlamlandýrmak ve ifade edilen kavramlarý içselleþtirerek hayatýmýza
yerleþtirmemiz gerekiyor." dedi.
'Çok kez deðiþtirilmek istendi'
Mehmet Akif' Ersoy'u Osmanlý'dan Cumhuriyete geçiþ sürecinin
tanýðý olarak nitelendiren Özçelik, 94 yýllýk süre zarfýnda ilki 1926 olmak üzere toplumsal kýrýlma dönemlerinde Ýstiklal Marþý'nýn deðiþtirilmesi giriþimlerinde bulunulduðunu ancak tüm bu giriþimlerin sonuçsuz
kaldýðýný kaydetti. Katýlýmcýlara, Akif'in kendi duasý olan "Allah bu
millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn" sözlerini hatýrlatan Özçelik, "Marþýmýz, vatan, millet, din ve devlet olmak üzere 4 temel esas
üzerine kuruludur. Dolayýsýyla marþýmýz bizi tarif eder." dedi.
'Gençler Akif'e sahip çýktý'
Milli Þair Mehmet Akif'in hayatýnýn son 10 yýlýný Mýsýr'da sürgün
olarak yaþamak zorunda kaldýðýna da vurgu yapan Mustafa Özçelik,
"Bu acý veren bir olaydýr. Ancak milletimiz özellikle gençlerimiz Akif'e
hiç de vefasýz davranmadý. Gençler cenazesini kaldýrdý. Yine gençlerimiz harçlýklarýyla mezarýný yaptýrdý." diye konuþtu.
Milli þairimiz Merhum Akif'i ve Ýstiklal Marþý'nýn taþýdýðý anlamlarý daha iyi yorumlamaya fýrsat veren Mustafa Özçelik'e Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan çiçek takdim etti. Candan, Mustafa Özçelik'in bilgece bir sunum gerçekleþtirdiðini belirterek, "Ýstiklal Marþý
gibi ruh taþýyan bir metni Akif'in dýþýnda birinin yazabileceðine ihtimal
vermiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, baþarýlý atletleri ödüllendirdi.
Baþarýlý atletlere bir
ödül de Büyük'ten
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýstanbul'da yapýlan Gençler ve Büyükler Türkiye Salon Atletizm Þampiyonasý'nda dereceye giren öðrencileri
ödüllendirdi.
Spor Lisesi öðrencisi Rümeysa
Arýcý, 1500 m. bayanlarda üçüncü olarak bronz madalya kazandý. 3000 m.
genç bayanlar kategorisinde de yarýþarak birinci olan Arýcý, Milli Takýma çaðrýldý.
3000 m. Genç Erkekler kategori-
sinde ise Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencisi Mustafa Özseçer, Türkiye ikincisi oldu.
Dereceye giren öðrenciler, okul
müdürleri ve Antrenör Ertan Yýlmaz,
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü
ziyaret ederek baþarý ve sevinçlerini
paylaþtýlar.
Öðrencileri baþarýlarýndan dolayý
ödüllendirip tebrik eden Büyük, ulusal
baþarýyý yakalayan öðrencilere Milli Takýmda uluslararasý alanda baþarýlarýnýn
devamýný diledi.
Minik Ezgi’ye alkýþ
Gökçedoðan kamulaþtýrma maðduru
'94. Yýlýnda Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif' konulu konferansa konuþmacý olarak þair-yazar Mustafa Özçelik katýldý.
Çorum’un Kargý ilçesinde bir vatandaþ baraj yapýmý nedeniyle kamulaþtýrýlan arazisi yüzünden maðdur olduðunu iddia etti.
Baraj yapýmý nedeniyle ilçeye baðlý Gökçedoðan köyündeki arazisinin
kamulaþtýrýldýðýný belirten Sadýk Yýlmaz, kamulaþtýrma sürecinde arazilerine
‘tarýmsal iskân’ olarak iþlem yapýldýðýný, Ýskilip ilçesinden kendilerine arazi
gösterildiðini belirtti. Yýlmaz, Ýskilip’teki arazide mülkiyet sorunu yaþandýðý
için tarýmsal iskanýn, þehirsel iskana çevrildiðini belirtti.
Bu süreçte kendilerine 13 bin TL ödeme yapýldýðýný Yýlmaz, “Devlet þimdi bize tarýmsaldan, þehirsel iskâna geçtiniz, aldýðýnýz parayý geri yatýrýn, sizi
uzun vadeli faizsiz kredi ile ev sahibi yapalým diyor. Aradan 6 yýl geçmiþ daha
bizim sorunumuz çözülememiþ, sen bu altý yýlda ne yedin ne içtin diye sormuyorlar. Þimdi benden 13 bin lirayý yatýrmamý istiyorlar. 13 bin lirayý yatýrýrsam
çok uygun koþullarda 110 bin lira kredi vereceklerini söylüyorlar. Bizim isteðimiz dýþýmýzda geliþen bu süreçte bana verilen parayý 6 yýllýk süre içerisinde eþimin tedavisi için harcadým. 110 bin lira da istemiyorum. Bana sadece ayný þart-
larda inþaat malzemesi almam için 20 bin lira kredi versinler. Köyüme 1 odalý
bir ev yapayým’’ dedi.
Geçen süreçte maðduriyetleriyle ilgilenilmediðini öne süren Yýlmaz,
“Defalarca Kargý kaymakamlýðýna, Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðüne
gittim. Kimse ilgilenmedi. Geçtiðimiz yýl Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda bir toplantý yapýldý. Toplantýda Vali Yardýmcýmýza da sorunlarýmýzý dile getirdik, sorunlarýmýzýn bir rapor halinde Çevre Þehircilik Bakanlýðý’na gönderileceðini ve çözüleceðini söylemiþti. Ancak aradan
yaklaþýk 1 yýl geçmesine raðmen halen sorunlarýmýz çözülmedi’’ dedi.
Yýlmaz kendisi ile birlikte 32 ailenin bu þekilde maðdur edildiðini ve kimseye seslerini duyuramadýklarýný ifade ederek, yetkililerden yardým istedi.(ÝHA)
Sadýk Yýlmaz
Çorum’un Kargý ilçetiklâl Marþý’ný küçük yaþsinde Anadolu Lisesi tarata ezberlemesinde annesifýndan düzenlenen Ýstiklâl
nin katkýsýnýn büyük olduMarþý okuma yarýþmasýna
ðunu belirten Ezgi, "Ýskonuk olarak katýlan 9 yatiklâl Marþý’ný çok sevdiþýndaki Ezgi, sunumuyla
ðim için onu ezberlemek
diðer yarýþmacýlarý geride
istedim ve kendimi denebýrakarak izleyenlerin bemek için böyle bir yarýþðenisini topladý.
maya katýldým.’’ dedi.
Kargý Anadolu Lisesi
Gecede bir konuþma
yapan okul müdürü Halil
Müdürlüðü’nce ‘Mehmet
Dað, Ýstiklâl Marþý’nýn
Akif Ersoy’u Anma ve Ýsmazlum milletler adýna ilk
tiklâl Marþý’nýn Kabulü’
defa sömürenlere karþý
konulu bir etkinlik yapýldý.
mücadele eden bir milleGecede Ýstiklâl Marþý oku- Ezgi Tauna Duran
tin bu mücadelesi sýrasýnda
ma yarýþmasý da düzenlendi.
yazýldýðýný belirterek, "Onun için ne
50 öðrenci arasýnda elenerek seçilen
mutlu bize ki böyle bir Ýstiklâl Mar12 öðrenci birincilik için yarýþtý. Düþý’na sahip olduk. Yarýþmaya katýlan
zenlenen etkinliðe konuk yarýþmacý
öðrencilerimize bu cesareti gösterdikolarak katýlan 9 yaþýndaki Ezgi Tauna
leri için teþekkür ediyorum. Ben hiçbir
Duran, etkili hitabý ile kendinden büzaman bu þiiri sonuna kadar okuyamayük diðer yarýþmacýlarý geride býraktý.
dým. Okuduðumda hislerim kabarýyor
Okuduðu Ýstiklâl Marþý’nýn ardýndan
ve biranda gözlerim doluyor’’ þeklinde
‘Bayraðý olmayanýn bayramý yoktur’
konuþtu.
sözü ile Ezgi Tauna izleyenlerden
Ýstikâl Marþý’ný en güzel okuma
uzun süre alkýþ aldý.
yarýþmasýnda birinci Ahmet Aktaþ,
9 Yaþýnda olduðunu söyleyen Ezikinci Aysun Þahin, üçüncü ise Sema
gi Tauna Duran, 3. sýnýf öðrencisi olKaya olurken, minik ezgiye ise onur
duðunu ve 1. sýnýftan buyana Ýstiklâl
ödülü ve çeþitli hediyeler verildi.(ÝHA)
Marþý’ný ezbere bildiðini söyledi. Ýs-
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
17 MART
Çorum Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
Çorum merkez ve ilçelerine
baðlý köylerde beton parke taþý
(7 köy) yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mahallesi
Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum
merkez
Saat: 10.30
***
27 MART
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Motorlu Pergola yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
31 MART
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý Müsteþarlýk
Çorum Sevgi Evler Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-2016-2017
yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz
özel güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110 Merkez /
Çorum
Saat: 10.00
***
8 NÝSAN
T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý
ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no,
Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü
köyünde bir katlý ahþap samanlýk
olan 31,96 m2 yüzölçümlü
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 1.214,48
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.00-10.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý
ilçesi Baðözü köyü, köyiçi
mevkiinde bulunan 146 Ada, 3
Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde
bulunan ahþap ev ve bahçesinin
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.419,36
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.15-10.25
***
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 TH 752 plakalý, 2008 model,
TEMSA marka beyaz renkli
otobüsün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 50.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok.
No: 63/A Kaynar
Otopark/Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
19 TH 753 plakalý, 2008 model,
TEMSA marka beyaz renkli
otobüsün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 50.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok.
No: 63/A Kaynar
Otopark/Çorum
Saat: 14.35-14.45
***
16 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 ÜH 274 plakalý, 2012 model
Ford marka, siyah renkli
kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 31.500
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
22 EKÝM
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesinde bulunan 48 Ada,
16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2
alanlý arsa niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 1.208.697,50
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.10
18 CUMARTESÝ 14 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Okullar Badminton’da grup
merkezleri belli oldu
Liseli Gençler grup müsabakalarý 16-19 Mart’ta Samsun ve Kýrþehir, yýldýzlar ise 24-26 Mart’a Sinop’ta yapýlacak
olan grup birinciliðinde Çorum’u temsil edecekler. Gruplarda Osmancýk okullarý mücadele edecek.
Okullar Badminton’da Çorum temsilcilerinin mücadele edeceði gruplar ve iller belirlendi.Liseli Gençler 1619 Mart’ta Samsun ve
Kýrþehir grubunda Okullu Yýldýzlar ise 24-26
Mart’ta Sinop’ta yapýla-
cak grup müsabakalarýnda mücadele edecek.
Geçtiðimiz yýl Osmancýk Cumhuriyet Lisesi’nin elde ettiði derece nedeniyle erkekler
kategorisinde bu yýl
gruplarda Çorum’u iki
takým temsil edecek. 1719 Mart tarihlerinde yapýlacak gruplarda Çorum’u erkeklerde Samsun ve Kýrþehir gruplarýnda iki okul temsil
edecek. Samsun grubunda ilk ikincisi Osmancýk
Ýsmail Karataþ Saðlýk
Osmancýk Ortaokulu yýldýz kýz ve erkeklerde Sinop grubunda mücadele edecek
Meslek Lisesi, Amasya,
Çankýrý, Kastamonu,
Ordu, Samsun, Sinop,
Tokat, Ankara birincisi
ve Bartýn temsilcileri ile
mücadele edecek.
Ayný tarihlerde Kýrþehir grubunda ise kýzlar
birincisi
Osmancýk
Cumhuriyet Liisesi kýz
ve erkek takýmlarýný
temsil edecek. Gruptaki
rakipleri ise Aksaray,
Ankara 2, Kayseri, Kýrþehir, Konya, Yozgat,
Adana 3, Mersin 2, Bursa 4 ve Antalya ikincisi.
24-26 Mart tarihlerinde Sinop’ta yapýlacak
olan Yýldýzlar Badminton grup birinciliðinde
ise Çorum’u erkeklerde
Osmancýk Mehmet Akif
Ortaokulu ile kýzlarda
Osmancýk Ortaokulu
temsil edecek. Grupta
mücadele edecek diðer
iller ise Ýstanbul 1,
Amasya, Bartýn, Trabzon 2. Karabük, Kastamonu, Ordu, Samsun,
Sinop, Tokat temsilcileri
mücadele edecekler.
Yýldýz Güreþçiler üç grupta
Yýldýzlar Güreþ’de
grup heyecaný bugün baþlýyor. Çorumdan toplam
33 güreþçi üç farklý grup
merkezinde
Türkiye
Þampiyonasý’na katýlmak
için mindere çýkacaklar.
Çorum serbest stilde
iki isimle iki farklý grup
merkezinde mücadele
ederken grekoromen stilde ise bir grup merkezinde mindere çýkacak. Yýldýz Erkekler Grekoromen
Güreþ grup birinciliði
Yozgat’ta bugün baþlaya-
cak. Bu grupta Hüseyin
Karakuþ’un idareciliðinde Çelebi Bayýr’ýn antrenörlüðünde Yozgat’a giden kafilede Fatih Deve,
Hamdi Eroðlu, Muhammet Çaðlan, Y. Emre
Odabaþý, Oðuz Kaya, Se-
Ýhtisas’a 34 fark yetmedi
Kulüplü Yýldýz Erkekler basketbol
grup birinciliðinde Basketbol Ýhtisas son
maçýný 34 farkla kazanmasýna raðmen en
iyi olmaya yetmedi ve elendi.
Amasya’da devam eden grup birinciliðinde Basketbol Ýhtisas son maçýnda
Kýrýkkale önünde 91-59’luk skorla galip
geldi. Rakibini 34 farkla yenen Basketbol Ýhtisas en iyi ikinci olarak yarý finale
yükselme yolunda ümitlendi.
Ancak Eskiþehir Atayurt Koleji’nin
Yozgat ve Kýrþehir temsilcileri önünde
aldýðý farklý maðlubiyetlerle en iyi averaja sahip ikinci takým olmayý baþardý. Bu
sonuçlarla Basketbol Ýhtisas elendi.
Grupta Eskiþehir-Zonguldak, Samsun
Yol - Karabük Safranbolu takýmlarý yarý
finalde karþýlaþacaklar.
Basketbol Ýhtisas 34 farkla galip geldi ancak yarý final biletini alamada ve Çorum’a döndü
fa Oypan, Ýsa Arslan, Hüseyin Canpolat, Beytullah Dokuz ve Emirhan
Güvenoðlu
mücadele
edecek.
Sinop’ta bugün baþlayacak serbest stil grup
müsabakalarýnda ise Hüseyin Teke’nin kafile baþkanlýðýnda antrenör Ruþen Çetin ve Engin Çetin,
Bilal Akbýyýk, Ahmet Çýnar, Volkan Seven, Özgür
Yiðit, Selim Oslu, Batuhan Arabacý, Yasin Ayal,
Mustafa Atak, Burak Akman, Arif Eryücel ve
Yahya Akkaya mindere
çýkacak.
Ayný tarihlerde Kýrýkkale’de yapýlacak olan
serbest stil müsabakalarýnda ise Ýdareci Hasan
Demirer ve antrenör Hakký Ceylan ile birlikte mindere çýkacak güreþçiler,
Hasan Ali Kanderun,
Uður Doðan, Ahmet Kývrak, Çaðrý Kýrbýyýk, Fatih
Kurnaz, Mehmet Yaþçeltikcioðlu, Z. Sinan Ýpek,
Serhat Öztemel, Hüseyin
Kütlemez ve Ýbrahim
Dokgöz.
Bu mübabakalarda
sýkletlerinde ilk beþ içinde yer alan güreþciler 1012 Nisan tarihlerinde Sivas ve Elazýð’da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda madalya mücadelesi verecekler.
Dart antrenör kursu baþladý
Çorum’da ilk kez açýlan Dart antrenör kursuna 39 kursiyer katýldý. Kurs 21 Mart’a kadar devam edecek
U 13 ve U 16 hakemleri
Dart antrenör kursunun ilk derslerini milli takým
antrenörlerinden Nafýz Çelebi veriyor
Dart antrenör kursu
baþladý. Bocce, Bowling
ve Dart Federasyonu tarafýndan ilimize düzenlenen antrenör kursuna
39 kursiyer katýldý.
Olimpik Yüzme Havuzu Toplantý Salonu’nda
baþlayan seminerde ilk
dersi 3. Kademe Milli
Takým antrenörü Nafýz
Çelebi verdi.
Bocce, Bowling ve
Dart Ýl Temsilcisi Hakan
Çýtak, 12 Mart’ta baþlayan kursun 21 Mart’ta
sona ereceðini ve bu süre içinde teorik ve diðer
konularda farklý öðretim
görevlileri ve antrenörlerin dersler vereceðini
tüm dersler sonunda ise
yazýlý sýnav olacaðýný
söyledi.
Dart’ýn Okul yarýþma takvimine alýndýðýný
ve Çorum’un pilot il seçildiðini belirten Çýtak,
bu anlamda özellikle
öðretmenlere yönelik
olarak açýlan bu kursun
Spor Genel Müdürlüðü
tarafýndan kurs ücretinden muay tutulduðunu
söyledi. Kursta temel
dersleri BESYO Öðretim Görevlilerinin vereceðini belirten Çýtak 1216 arasýnda uygulama
17-21 tarihleri arasýnda
ise temel eðitim derslerinin verileceðini belirtti.
Kurs süresince yapýlacak olan yazýlý sýnav
sonuçlarýnýn deðerlendirilmesinde baþarýlý olan
kursiyelerlerin antrenör
belgesi almaya hak kazanacaðýný belirten Ýl
Temsilcisi Çýtak, Çorum’da bu branþlarýn
geliþimi için yeni antrenörlerin yetiþmesinin
çok önemli olduðunu
belirtti.
Polis Haftasý Voleybol’da
grup maçlarý tamamlandý
Beþ takýmýn mücadele ettiði Kulüplü Küçük Kýzlar basketbol
il birinciliðinde mücadele iki maçla baþladý.
Beden Eðitimi Öðretmenleri:24-Gençlikspor B : 23
ken, Seyfettin Aksoy .
BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ : Ceren, Esra, Nilsu, Feyzanur, Ay-
sima, Yaren, Nisanur, Nazlýcan, Bahar,
Suzan.
GENÇLÝKSPOR B : Sevgi, Ebrar,
Seval, Elif, Çaðla, Beyza, Rüveyda, Nurbike, Nisanur, Damla, Sevde, Selcan
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 8-5, 2. Periyot: 4-8.
Gençlikspor A takýmý ilk maçýnda Basketbol Ýhtisas önünde farklý galip geldi
Gençlikspor A: 51-Basketbol Ýhtisas B : 24
SALON : Atatürk Spor Salonu .
HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun,
Beden Eðitimi Öðretmenleri Gençlikspor B önünde zorlu mücadeleyi tek farklý kazandý
Hakan Kaya .
GENÇLÝKSPOR A : Tuðba, Sümeyra, Özlem, Hatice, Duygu, Tuba,
Merve, Elmas, Aycan, Begüm, Rabia.
Ahmet Ecevit
nanspor - Alaca Belediyespor: Furkan Alagöz. UlukavaksporOsmancýkspor: Barýþ
Karakuþ, Çimentospor
- HE Kültürspor: Yunus Dursun.
Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri voleybol takýmý gruptan birinci olarak ikinci tura çýktý
Kulüplü Küçük Kýzlar Basketbol
SALON : Atatürk Spor Salonu .
HAKEMLER : Serkan Demirdö-
Ýl Hakem Komitesi U 16 liginde bugün
U 13’de ise yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý.
Buna göre haftanýn
maçlarý ve yönetecek
hakemler þöyle:
U 16 LÝGÝ: Gençlik Çepnispor- Gençlerbirliði:
Mehmet
Tuðluk, Müjde Arça,
Onur Kindar. HE Kültürspor - Osmancýkspor: Ahmet Ecevit, Harun Tecimer, Vuslat Ay.
Çimentospor- Ýskilipgücüspor: Emre Alagöz, Abdulselam Koçak, Erkan Akyol. Ýl
Özel Ýdarespor - Mimar Sinanspor: Serhat
Sarkandý, Hacire Aykut, Ýbrahim Çaðýl.
U 13 LÝGÝ: Ýl
Özel Ýdarespor- Gençlerbirliði:
Erdoðan
Yandým. 1907 Gençlikspor - Çorum Belediyespor: Mevlüt Burak Çelik. Mimar Si-
BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Damla, Ýlayda, Zeynep, Sümeyye, Yaðmur,
Gamze, Serra, Berfin, Öznur, Eda, Melike, Elif .
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 10-10, 2. Periyot: 16-2.
3. Periyot: 11-4, 4. Periyot: 14-8
Polis Haftasý Kurumlar Voleybol
turnuvasýnda grup maçlarý sona erdi. Dün
gece oynanan son maçlar öncesinde ikinci
tura yükselen sekiz takýmdan beþi oldu. Ýkinci
turda mücadele 18 Mart Çarþamba günü
oynanacak maçlarla baþlayacak.
Kurumlarlar arasý Polis Haftasý Voleybol turnuvasýnda gruplarda son maçlar dün oynandý. Son maçlar öncesinde Final Grubuna yükselen sekiz takýmdan beþi
belli oldu. Son üç takým ise dün akþam oynanan maçlar
sonunda belli oldu.
Dört grupta 16 takýmýn mücadele ettiði turnuvada
A grubunda bir erteleme maçý ile D grubundaki son iki
maç bu akþam oynanacak. Bu maçlar öncesinde A grubundan Beden Eðitimi Öðretmenleri üç maçýnýda kazanarak grup birincisi olarak çýktý. Gruptan ikinci çýkacak
takým ise bu akþam oynanacak Alaca Belediyesi - Kafkas Derneði maçýndan sonra belli olacak.
Bugün oynanacak maçlar sonunda final grubunda
E grubunda Beden Eðitimi Öðretmenleri, Ýtfaiye ve
Sungurlu Milli Eðitim mücadele edecek. Bu grupta yer
alacak dördüncü takým ise bu akþam D grubunda oynanacak maçlar sonunda belli olacak.
F grubunda ise Sungurluspor ve Mecitözü Milli
Eðitim yer alýyor. Bu gruba gelecek son iki takým ise A
grubu ikincisinin belli olacaðý Alaca Belediyesi- Kafkas
Derneði maçý ile D grubunu birinci olarak bitirecek takým olacak.
Bu maçlarla sona erecek grup müsabakalarýnýn ardýndan final grubunda ilk maçlar 18 Mart Çarþamba günü oynayacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta oynanacak ve 30 Mart’ta sona erecek final grubu maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar 3 Nisan’da çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takýmlar ise 8 Nisan çarþamba günü þampiyonluk
için karþýlaþacaklar.
CUMARTESÝ 14 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR ARANIYOR 45 YAÞINDA TSK EMEKLÝSÝYÝM
Silahlý yakýn koruma ve þoförlük yapýlýr.
F.D.E.A2 ehliyet sahibiyim. Doðal Afet
Arama/Kurtarma Uzmanýyým. Daðcýlýk
konusunda tecrübeli, iyi derecede kayak bilen,
iyi derece yüzme bilen, yangýn mücadele ve ilk
yardým kursu, kar motorsiklet kullanma belgesi,
silahlý güvenlik belgesi, Src 1 ve Src 3 belgesi.
Telefon: 0 505 350 74 19
SAHÝBÝNDEN
SATILIK
BAY AÞCI, IZGARACI
KOMÝ alýnacaktýr.
(Ç.HAK:605)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Hasan Zahir Et Lokantasý
Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM
Tel: 0 538 051 61 30
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝMLAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
(Ç.HAK:608)
FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
BAY-BAYAN SANAYÝ TÝPÝ DÝKÝÞ MAKÝNASI
KULLANABÝLEN VE VASIFSIZ ELEMANLAR
ALINACAKTIR.
18-35 YAÞ ARALIGINDA BAYAN SEKRETER VE ÖN
MUHASEBE ELEMAN ALINACAKTIR.
PAPSÝ PÝZZA
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ADRES: ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 12. SOK. NO: 12 ÇORUM
TEL: 0 364 212 34 21
ALINACAKTIR
MÜRACATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD.
NO:7
ÇORUM
(Ç.HAK:622)
(Ç.HAK:569)
Eleman Aranýyor DENEYÝMLÝ TORNACILAR
Nevresim dikim atölyesinde
çalýþtýrýlmak üzere kesim
iþinden anlayan askerliðini
yapmýþ bay eleman
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 234 56 83
ELEMANLAR ARANIYOR SATILIK TARLA
Satýlýk % 75
Sanayi Ýmarlý
18.300 m2 ARSA
Ankara yolu Çorumbeyi
Un Fabrikasý yaný yola
cepheli 6500 m2 kapalý
alanlý arsa satýlýktýr.
0 532 647 40 00
0 533 647 83 34
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
Bayiliðini yapmakta olduðumuz ürünlerin
satýþýnda görevlendirilmek üzere
satýþ ve pazarlama deneyimi olan
Diksiyonu düzgün,B sýnýfý ehliyetli bay-bayan
satýþ elemaný
ve
Þirketimizin muhasebe bölümünde
görevlendirilmek üzere muhasebe bilgisi olan
yardýmcý bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ÞAMLIOÐLU GRUP
SAYGIN GIDA PAZ.DAÐ.KOLL.ÞTÝ.
Þirketler Grubumuza
* Ofis içerisinde çalýþacak
* Eðitime açýk
* Kariyer Hedefleyen
* Prezantabl
* En az Lise mezunu
* 19-30 yaþ aralýðýnda
* Yetiþtirilmek üzere
Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr.
* Sabit maaþ
* Yol
* Yemek
* Sgk
Not : Görüþmeler randevu alýnarak yüzyüze
gerçekleþtirilecektir.
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
AKGÖNÜL YALITIM ve YAPI
MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 3.KM
MERKEZ/ÇORUM
TEL : (0364 ) 260 12 01
TEL : 0532 478 65 46
Adres: Karakeçili Mah. Lise Sokak No: 7/A
SAHÝBÝNDEN
SATILIK S PLAKA
AKKENT TOKÝ’de
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
(Ç.HAK:603)
KÝRALIK DAÝRE
3+1 - 120 m2
0 535 651 97 09
0 542 710 73 15
Volkswagen Crafter 22+1
servis aracý S plakasý ile
birlikte satýlýktýr.
0 545 656 60 11
(Ç.HAK:566)
(Ç.HAK:584)
- BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL
DENEYÝMÝ OLAN
- 45 YAÞINI AÞMAMIÞ
- ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN
ELEMANLAR ALINCAKTIR.
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR
Koparan Aydýnlatma Elektrik Ltd. Þti.
Adres: Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No:35/a Çorum
Cep: 0 533 410 38 54
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Adres: K.S.Sitesi 5. Cad. No: 6
(Çýraklýk Eðitim Karþýsý)
Benka Arýcýlýk Malzemeleri Ýmalat Sanayi
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
Karpuz ve sebze reyonumuzda
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay
tezgahtarlar alýnacaktýr.
Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere 20-35 yaþlarý
arasýnda bayan eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:613)
Tel: 0 537 493 30 47
görevlendirilmek üzere;
Tercihen meslek lisesi mezunu,
Askerlik hizmetini tamamlamýþ,
tecrübeli,
B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip,
diksiyonu düzgün
BAY personel alýnacaktýr.
ÜRETÝM SORUMLUSU ÝÇÝN;
2014 model Fiat Fiorino hususi
araç sahibinden KÝRAYA
verilecektir.
(Ç.HAK:625)
(Ç.HAK:599)
- BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL
DENEYÝMÝ OLAN
- 35 YAÞINI AÞMAMIÞ
- ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN
- EN AZ B SINIFI EHLÝYETÝ OLAN
SATILIK ERKEK
BAYAN ELEMAN
KÝRALIK
KUAFÖRÜ
HUSUSÝ ARAÇ ALINACAKTIR
Karakeçili Mah. Lise Sokakta bulunan
faal durumda olan erkek kuaförü
devren satýlýktýr.
(Ç.HAK:380)
Aktif Ýleti Kurye
0 530 280 86 67
KÝMYAGER veya KÝMYA MÜHENDÝSÝ ÝÇÝN;
(Ç.HAK:571)
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
motor kullanabilen askerliðini
yapmýþ tercihen evli bay kurye
alýnacaktýr.
(Ç.HAK:588)
(Ç.HAK:592)
Devren Satýlýk KURYE ALINACAKTIR
Halý Yýkama
Tlf. : 0 364 666 06 90
Fax : 0 364 666 06 91
PERSONEL
ALINACAKTIR
Servis bölümünde
Ýrtibat No: 0 537 253 75 52
Baþvurular bu telefon numarasýna
yapýlacaktýr.
SATILIK
OTOMOBÝL
(Ç.HAK:380)
0 532 341 27 22
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Özkoç Toprak Sanayi
Ýskilip Yolu 3. Km.
Tel: 213 37 93
ELEMANLAR ALINACAKTIR
YENÝ KURULAN BOYA ÝMALATHANESÝNDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
(Ç.HAK:595)
(Ç.HAK:579)
K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3
(AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn
olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý
SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar
(140 m2-145 m2-175 m2)
Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir.
(Ç.HAK:555)
KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE Elemanlar Aranýyor
Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden
SATILIK DÜKKANLAR
anlayan 18-30 yaþlarýnda elemanlar
(Ç.HAK:567)
Adres: Karakeçili Mah. Albayrak Caddesi
Yaþar Çenesiz Apt. 1. kat No: 2
Tel: 224 93 73 Gsm: 0 506 909 00 92
(Ç.HAK:582)
(Ç.HAK:597)
Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
254 92 23-0 536 471 08 14
(Ç.HAK:585)
Hukuk bürosunda sekreter olarak
çalýþacak en az lise mezunu, diksiyonu
düzgün, ofis programlarýna hakim, bekar
bayan eleman alýnacaktýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 30-40
yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman
alýnacaktýr.
Ankara Yolu 5.km.Toyota Plaza Arkasý
ÇORUM
[email protected]
TEL:235 01 78-235 01 79
Bay-Bayan Personeller
alýnacaktýr
(Ç.HAK:558)
(Ç.HAK:572)
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Elmalý Köyü önünde 12050 m2 eski
Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum’a 10
km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60
m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe
projelerine müsait tarla sahibinden
satýlýktýr.
Deðeri: 120.000 TL
0 534 630 99 42
Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan
sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Karakuþ Kuruyemiþ
Hüseyin Karakuþ
Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz
Zambak Anadolu Yaný)
Mür. Tel: 202 00 14
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
* Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan
Ýlköðretim Okulu karþýsýnda
sahibinden satýlýk daire
* Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna
Cepheli sahibinden satýlýk arsa
(Ç.HAK:602)
Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek
çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik
ve
(Ç.HAK:626)
ELEMANLAR ALINACAKTIR
(Ç.HAK:564)
Ölçerler Tarým Makinalarý
K.S.S. 69. Sk. No: 6/A
213 20 83 - 0 533 493 62 40
(Ç.HAK:601)
(Ç.HAK:624)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
ÝÞ ARIYORUM
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
KAYNAK ve METAL BOYACISI USTAKALFA ve ÇIRAKLAR alýnacaktýr.
19
1991 model Þahin (metalik
kýrmýzý) sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 506 693 27 97
Ýncedal’la devam
Çorum Belediyespor Yönetimi Teknik Heyet’le yola devam kararý aldý. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram teknik heyet ve futbolculara
güvenlerinin tam olduðunu bu kötü gidiþe Niðde maçýnda son vererek çýkýþa geçeceklerine inandýðýný söyledi. Özbayram bundan sonra
formayý hakedenin giyeceðini ve Ýstanbulspor maðlubiyeti nedeniyle futbolculara ceza verileceðini belirtti.
Ýl Özel Ýdarespor
kazanmak zorunda
U 15 grup birinciliðinde Ýl Özel Ýdarespor
bugün saat 13.00’de Samsun Kadýköyspor
önünde grup birinciliði maçýna çýkacak.
Merzifon’da devam eden U 15 grup birinciliðinde temsilcimiz Ýl Özel Ýdarespor bugün Samsun
Kadýköyspor önünde grup birinciliði için mücadele
edecek.
Grupta ilk maçýnda önceki gün Bartýn Polisgücü’nü 2-0 yenen Ýl Özel Ýdarespor dünü bay geçti.
Grupta dün oynanan maçta Samsun Kadýköyspor,
Karabük Polisgücü’nü 4-0 yendi. Bu sonuçla averaj
üstünlüðünü yakalayan Samsun Kadýköyspor’a beraberlik yetiyor.
Bugün saat 13.00’de Merzifon Ýlçe sentetik çim
sahada oynanacak maçta Ýl Özel Ýdarespor, Samsun
Kadýköyspor’u yenerek grup birincisi olarak finale
yükselmek amacýnda. Diðer grupta ise Güzel Orduspor, Yozgat’ý 1-0 yendi. Bugün oynanacak Güzel Orduspor - Sivas Saðlýkspor maçý diðer finalisti belirleyecek. Bugünki maçlar sonunda finale yükselenler
yarýn yarý final grubu için mücadele edecek.
Çorum
Belediyespor Yönetimi
Teknik Heyet’le yola
devam kararý aldý.
Yönetim, alýnan bu kötü
sonuçlar ve kötü
futboldan herkesin
gerekli dersleri
çýkartarak kalan
haftalardaki
performanslarý ile sezon
sonunda þampiyonluk
hedefine ulaþmak için
mücadele istedi.
Basýn Sözcüsü
Mustafa Özbayram,
dün Nazmi Avluca
sahasýnda yapýlan
antrenman öncesinde
yaptýðý açýklamada
yönetim olarak Teknik
Heyete güvenlerinin
tam olduðunu ve yola
devam edeceklerini
açýkladý. Ligin ikinci
yarýsýnda istemedikleri
sonuçlar aldýklarýný ve
haketmedikleri yerde
olduklarýný belirten
Özbayram ‘Yönetim
olarak bu kötü gidiþe
mevcut teknik heyet ve
futbolcularla son
vereceðimize inancýmýz
tam.
Teknik Heyetimizle
ve futbolcularla
yaptýðýmýz görüþmelerde
kötü gidiþe son vermek
için herkesin bir inancý
ve görüþ birliði var.
Ýstanbulspor maçýndaki
maðlubiyet nedeniyle
futbolculara ceza
verilecek. Bunun
miktarýný önümüzdeki
günlerde belirleyeceðiz.
Yönetim olarak bizlerde
onlarýn bu inancýna
destek veriyoruz. Bu
kötü günlerin geride
kalmasý için alýnacak bir
galibiyetin çok önemli
olduðuna inanýyoruz.
Futbolcu
arkadaþlarýmýz daha çok
mücadele edecekler ve
kaybedilen bu puanlarý
Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ve Genel Kaptan
Hamit Iþýk dünki antrenmanda açýklamalarda bulundu
CUMARTESÝ 14 MART 2015
Niðde hazýrlýðý yaðmur altýnda baþladý
Sýkýntýlý günler geçiren Çorum Belediyespor bir
günlük iznin ardýndan Salý günü sahasýnda oynayacaðý
Niðde Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Hafta içi maçýnda Adliyespor önünde alýnan farklý maðlubiyetin ardýndan dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý
takýmýn dün saat 13.30’da Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmana sakatlýklarý bulunan Nedim ve Çaðlar
tedbir amaçlý olarak katýlmadýlar.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma öncesinde
futbolcularla saha ortasýnda yaptýðý kýsa toplantýda geçmiþi unutmalarýný ve geleceði düþünmelerini istedi ve bu
zor durumdan ancak geçmiþi unutmalarýný halinde çýkacaklarýný söyledi. Konuþmaýn ardýndan iki grup halinde
yapýlan düz koþu yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra dar alanda pas çalýþmasý yaptý. Antrenmanýn son bölümünde ise tam sahaya yakýn bölümde yapýlan çift kale
maç yaðmur altýnda oynandý. Bu çalýþmada futbolcularýn istekli ancak moralsiz olduklarý gözlendi.
Çorum Belediyespor, Niðde maçýnýn hazýrlýklarýný
bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek.
Trapçýlar sezonu açtý
U 11 ve U 12 Þölen havasýnda geçecek
U 11 ve U 12 Futbol Þenliðinde gruplar ve statü belirlendi. Amatör futbolda sezonun son teknik toplantýsý
dün ASKF Toplantý Salonu’nda yapýldý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan’ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya
iki kategoride mücadele edecek takýmlarýn temsilcileri
katýldýlar.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, U 11 ve U 12 kategorilerindeki müsabakalarda uygulanacak kurallar
hakkýnda bilgiler verdi. Ýki kategoride de müsabakalarýn
2-3 Mayýs’ta baþlayacaðýný U 11 maçlarýnýn cumartesi U
12’nin ise pazar günü oynanacaðýný söyledi. Ýki grupta
tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk
iki sýrayý alan dört takýmýn final grubuna çýkacaðýný ve
burada çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda þampiyonun belli olacaðýný söyledi.
Ayan, toplantýda antrenörlere ýsrarla futbolculara
müdaheleye bu iki kategoride kesinlikle müsade edilmeyeceðini ve bunu yapan hocanýn saha dýþýna çýkartýlacaðýný belirterek bu konuda duyarlý olunmasýný istedi. Bu
telafi ederek kýsa sürede
yeniden üst sýralarda yer
alacaklarýna inanýyoruz.
Bundan sonra takýmda
formayý hakeden
giyecektir. Sezon baþý
hedefimize ulaþarak
play-off’dan
þampiyonluk hedefine
olan inancýmýz devam
ediyor. Bunun içinde
gerekli uyarýlar yapýldý
ve yola devam kararý
alýndý’ dedi.
iki kategoride müsabakalarýn þenlik havasýnda geçmesini arzu ettikleri ve farklý ödüller vereceklerini belirten
Ayan bu konudaki çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti.
U 11’de 15 takým mücadele edecek
U 11 liginde bu sezon 15 takým mücadele edecek.
Çekilen kura sonucunda A grubu 8, B grubu ise yedi takýmdan oluþtu çekilen kura sonucunda A grubunda Ýl
Özel Ýdarespor, Osmancýk Belediyespor, Ulukavakspor,
Osmancýkgücüspor, 1907 Gençlikspor, Osmancýkspor,
Mimar Sinanspor, B grubunda ise Gençlerbirliði, Çimentospor, Alaca Belediyespor, PTT Gençlikspor, Çorum Belediyespor, Çorumspor ve HE Kültürspor.
U 12’de 11 takým
U 12 liginde ise iki grupta toplam 11 takým mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda A grubunda HE
Kültürspor, Ulukavakspor, Çimentospor, Çorum Belediyespor, Mimar Sinan Gençlikspor ve 1907 Gençlikspor.
B grubunda ise Gençlerbirliði, PTT Gençlikspor, Osmancýkspor, Ýl Özel Ýdarespor ve Alaca Belediyespor.
Çorumlu Atýcýlar
sezonun ilk antrenmaný
hafta sonunda yaptý.
Önümüzdeki hafta sonunda yapýlacak olan
grup eleme müsabakalarý hazýrlýklarýna baþlayan Trapçýlar sezonun
ilk antrenmanýný yaptýlar.
Türkiye Þampiyonasý ve grup yarýþmalarýnýn ilk ayaðýnýn 20-22
ikinci ayaðýnýn ise 27-29
Mart tarihlerinde Mersin
Erdemli’de yapýlacaðýný
belirten Atýcýlýk Ýl Temsilcisi Fikret Sin ve Dernek Yönetim Kurulu
üyesi Aslan Özkaya
amaçlarýnýn
Türkiye
Þampiyonasýnda mücadele etmek olduðunu belirtiler.
Atýcýlar Derneði
Yönetim Kurulu üyesi
Aslan Özkaya, atýcýlýðýn
okul sporlarý kapsamýna
alýndýðýný bunun içinde
acilen Çorum’a modern
bir atýþ poligonu yapýlmasý gerektiðini söyledi.
Bu konuda Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü
ile Gençlik Hizmetleri
Spor Ýl Müdürü Haþi m
Eðer’in modern poligon
için çalýþma içinde olduklarýný belirterek bu
çalýþmanýn kýsa sürede
sonuçlanmasýný diledi.
AK Parti’den Gül’e
geçmiþ olsun ziyareti
Önceki gün rahatsýzlýðý nederiyle
hastanede tedavi gören Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül’e ziyaretçi akýný. Ýki
gündür tedavisine devam edilen Zeki
Gül’ü önceki akþam AK Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret ettiler. Ziyarette Belediyespor
Ýdari As Baþkaný Mustafa Özbayram’da
katýldý. Rumi Bekiroðlu ziyareti sýrasýn-
da Zeki Gül’e geçmiþ olsun dileklerini
iletti.
Ziyarette tabiki gündem Çorum Belediyespor’un ikinci yarýdaki düþüþüne
geldi ve bu konuda karþýlýklý yapýlan þakalarla sohbet devam etti. Baþkan
Gül’ün hafta sonu tedavisinin tamamlanarak evinde dinlenmeye çekileceði öðrenildi.
Osmancýk ÝBD ilk
yýlý dördüncü bitirdi
Bayanlar 3. Voleybol Liginde bu yýl ilk kez mücadele eden Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor
sezonu dördüncü sýrada tamamladý. Gruptan Orda T. Ýhtisas takýmý birinci Gümüþhane Gençlerbirliði
ise ikinci olarak yarý final grubuna yükseldi.
Voleybol Bayanlar
3. liginde grup maçlarý
sona erdi .5 Grupta mücadele eden Osmancýk
ÝBD Gençlikspor son
maçýnda evinde Ordu T.
Ýhtisas takýmýna 3-0 maðlup olurken kritik maçta
Gümüþhane Gençlerbirliði, Samsun 19 Mayýs
Gençlikspor’u final setinde 3-2 yenerek grup
ikinci olarak yarý final
grubuna yükseldi.
Çarþamba günü Osmancýk Spor Salonu’nda
oynanan son maçta Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor grupta liderlik mücadelesi veren Ordu T. Ýhtisas takýmý ile
karþýlaþtý. Rakibi önünde
ilk sette çok zorlu bir mücadele veren Osmancýk
ÝBD iki kez uzatmaya giden bu seti 29-27 kaybetti. Ýkinci sette rakibi
önünde fazla varlýk gösteremeyen ÝBD seti 2514 kaybetti. Üçüncü sette
yeniden toparlanan ve
maça ortak olmak isteyen
ÝBD’nin
mücadelesi
önünde Ordu T Ýhtisas liderliðin verdiði mücadele azmi ile seti 25-22 ma-
çýda 3-0 kazanarak gruptan lider olarak final grubuna yükseldi.
Son haftanýn en kritik maçýnda ise grupta
ikincilik için mücadele
eden Gümüþhane Gençlerbirliði ile Samsun 19
Mayýs Gençlikspor takýmlarý karþýlaþtý. Alýnacak her setin büyük önemi olan maçta konuk
Samsun 19 Mayýs nefes
kesen bir mücadele sonunda maçý final setine
taþýdý. Final setinde kazanan takýmýn final grubuna yükseleceði maçta bu
seti 16-14 kazanan ev sa-
hibi takým maçý 3-2 kazanarak 29 puana yükselirken Samsun 19 Mayýs ise
27 puanda kaldý ve veda
etti.
Gruplardan çýkan
Ordu T. Ýhtisas ve Gümüþhane Gençlerbirliði
takýmlarý yarý final grubunda 3. lige yükselmek
için mücadele edecekler.
Ordu T Ýhtisas Karaman,
Gümüþhane Gençlerbirliði ise Tokat’ta 19-21
Mart tarihlerinde oynanacak yarý final grup
maçlarýnda mücadele
edecekler.
Osmancýk iBD voleybol takýmý ligi dördüncü bitirdi
Download

14 mart.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi