Anafen ve FEM sýnavlarýna
1200 öðrenci katýldý
Hedefte ise 8 bin kiþilik sýnav var
Kadýnlar, KKSM'lerde
okuma-yazma öðreniyor
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezleri (KKSM) okuma yazma öðrenmek
isteyen kadýnlarýn raðbet gösterdiði bir
eðitim yuvasý haline geldi. 5 mahallede
hizmet veren merkezler kadýnlara yönelik
A
çok önemli kültürel...
SAYF
E
Anafen Dershane Müdürü Hüseyin Çetin, 5 Aralýk Cuma günü 7.sýnýflar için
Anafen Dershanesi Altýn Çocuklar ve FEM Dershanesi 11. sýnýflar için yapýlan Kankalar Yarýþýyor sýnavýna öðrencilerin büyük ilgi gösterdiðini dile
FA
getirdi. Sýnavýn herkese açýk yapýldýðýný kaydeden Çetin, yoðun ilginin kendi- SA’YDe
4
lerini memnun ettiðini söyledi.
09 ARALIK 2014 SALI
7’D
www.yildizhaber.com
40 KURUÞ
Kadýnlar haklarýný
bilip kullanmalý
Çanakkale
Ýskilip-Çankýrý
tarihi bu müzede
yolu ihale
ediliyor
Çanakkale
Müzesi
Hürriyet
Meydanýnda gerçekleþtirilen tören
ziyarete açýldý. Gezici Savaþ Müzesi'nde
Çanakkale
destanýyla
ilgili
harp
malzemeleri, havada çarpýþan mermiler SAYFEA
3’D
ve fotoðraflar yer alýyor. 1915 Çanakkale
Þehitlik Gezici Müzesi'nin...
"Farkýndayým, bu parkur
görme engellilere aittir"
Ýskilip
Ýlçesi üzerinden
Çankýrý'ya baðlayan
Ýskilip ve Bayat Ýlçelerinin
de Ankara'ya ulaþýmýný
saðlayan Ýskilip-Çankýrý yolu
yaklaþýk 48 km'lik 1.kýsmý 9
Ocak 2015 Cuma günü saat
14.30'da ihale ediliyor.Konuya
iliþkin açýklamalarda bulunan
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, "Toplam uzunluðu 86 km ve yatýrým programýnda olan Ankara - Çankýrý
Ayrýmý ile Ýskilip arasýndaki
yolun 2A standardýnda
projesinin tamamA
SAYF
lanmasýný
7’DE
saðlamýþtýk.
Çorum Kent Konseyi, engellilik
konusundaki çalýþmalarýna bir yenisini daha
ekledi. Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Beyaz Ay
Derneði Çorum Þubesi ile birlikte gerçekleþtirilen proje kapsamýnda cadde üzerindeki
engelli kaldýrýmlarýna dikkat çekilmeye
A
SAYF
çalýþýlýyor.
9’DA
Dünya Kadýn Haklarý Günü nedeniyle Çorum
Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan panel düzenlendi. Turgut Özal konferans salonunda gerçekleþtirilen panele Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Ha-
tice Külcü ile birlikte çok sayýda kadýn dinleyici katýldý.Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
(HÜKAM) Müdür yardýmcýsý Tuðba
A
SAYF
Gülen'in yönetiminde gerçekleþen
3’DE
panele Çorum Barosu Kadýn...
Rektör Alkan'dan Ýskilipli
iþadamlarýna yüksek okul çaðrýsý!
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Ýskilip Meslek Yüksekokulu hakkýnda genel
deðerlendirmede ve fikir alýþveriþinde bulunmak amacýyla
Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma ve Ýskilip Meslek Yüksekokulu
A
SAYF
Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil beraberinde
3’DE
Ýskilipli iþ adamlarý ile bir araya geldi.
Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ömer Faruk
Yurdagül, geçtiðimiz hafta
Adliye bahçesinde bulunan
Atatürk büstünün þizofreni
hastasý tarafýndan kýrýlmasý
olay ile ilgili yazýlý açýklama
yaptý
.5 Aralýk Cuma günü Çorum Adliyesi giriþ kýsmýnda
bulunan Atatürk büstünün ve kaide üzerindeki mermer yazý- SAYFA
nýn bir þahýs tara- 7’De
fýndan balyozla...
Çorum Sanat Tiyatrosu sezonu "Haydi Karýna Koþ" ile açtý
A
SAYF
9’DA
Özgür Der, Suriye ve Gazze'yle dayanýþma gecesi yapacak
SAYFA 2’DE
Atatürk büstünü
kýran þüpheli akýl
hastanesine gönderildi
Metin Uçar, GBÝ Talks'ta konuþtu
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
09 ARALIK 2014 SALI
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
2
Metin Uçar, GBÝ
Talks'ta konuþtu
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
Doðuþum
Bir damla suyudum kaldým rahimde
Nasibim var þu cihanýn payýnda
Genç Barýþ Ýnisiyatifi Derneði (GBÝ) Çorum Ýl
Koordinatörlüðü tarafýndan, her hafta düzenlenecek olan GBÝ Talks etkinliðinin ilki Hitit
Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin
Uçar'ýn sunumuyla gerçekleþtirildi.
"Eþitlikler ve Özgürlükler Kapsamýnda
Türkiye'de Yaþanan Sorunlar" baþlýðýyla gerçekleþtirilen etkinliðe ilgi fazla oldu.
Metin Uçar, konu hakkýnda akademik
baðlamda eþitlik, özgürlük hakkýnda geniþ bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye ve dünyada
eþitlik ve özgürlükler hakkýnda örnekler veren
Uçar, bu konularýn her zaman tartýþmalý konular
olduklarýný belirtti. Metin Uçar, konu hakkýnda
çeþitli bilgiler aktardýktan sonra, katýlýmcýlarýn
sorularýna cevap verdi.
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Program sonunda Uçar, Çorum'da gençliðin
böyle faydalý aktivitelere yönlendirilmesinin
önemli olduðunu belirterek, programdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Program sonunda bir konuþma yapan GBÝ
Çorum Ýl Koordinatörü Ardoðan, GBÝ Talks
etkinliðinin Çorum gençliði için önemli bir etkinlik olduðunu belirtti.
Etkinlik kapsamýnda, her hafta alanýnda
uzman bir akademisyen öðretim üyesi ile birlikte
belirlenen baþlýk hakkýnda sunum yapýlacaðýný ve
GBÝ Talks'da katýlýmcýlarýn soru-cevaplar ile fikirlerini belirtmelerine imkan verildiðini belirtti.
Ardoðan, bir sonra ki GBÝ Talks etkinliðine ilgi
duyan tüm gençleri Genç Barýþ Ýnisiyatifi olarak
beklediklerini belirtti. Haber Servisi
Ülkücü gençlerden
yaþlýlara ziyaret
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Prof. Dr. Sebahattin Zaim'in vefâtý
(2007) - Dünya Madenciler Günü Kudüs'ün Ýngilizlerce iþgâli (1917)
Günün Þiiri
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
ELEMAN
ARANIYOR
09.12.2014
Ýnsanýn þerefi, akýl ve edeb iledir, mal ve
neseb ile deðildir. Hadîs-i þerîf
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
05:12
06:44
11:39
13:59
16:22
17:47
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý
üyesi gençler huzur evini ziyaret ederek yaþlýlar
ile sohbet ettiler.
Ziyaret hakkýnda açýklama yapan Çorum
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Üniversite
Baþkaný Mert Burak Þýk, "Her insan için deðiþik
mana ve önem ifade eden yaþlýlýk, hayatýn çok
özel bir dönemidir. Yaþlýlarýmýz dün ile bugün
arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli
varlýklarýmýzdýr. Yaþlýlýk dönemi itibar gerektirmektedir. Bizleri bugünlere ve geleceðe hazýrlayan yaþlýlarýmýz için hayatý kolaylaþtýrmak ve
Zuhara geldim þubat ayý onunda
Gömleðimi sultan anap biçmiþtir
Her kafadan gezer bir kuru tasa
Hiristiyan bekler inecek isa
Kavminin korkusunda konup göçmüþtür
Enginli yüceli daðlar yaratmýþ
Yalçýn kayalardan sular akarmýþ
Þu dünya pencere kullar bakarmýþ
Her gelen kul böyle bakýp geçmiþtir
Çýktým yücesine seyran eyledim
Baktýmki bu aleme konan göçmüþtür
Acý tatlý günlerini yaþarken
Acel gelip þerbetini içmiþtir
(RIZA KOÇAK) sende dünyaya geldin
Çok zaman aðladýn az zaman güldün
Ýmanýn cefferini kalbinde buldun
Duyan duyar bir gün gelip giçmiþtir.
kimseye muhtaç olmadan yaþamalarýný saðlamak en önemli
görevlerimiz arasýndadýr. Bu
ayný zamanda bir minnet borcudur. Bu borç yalnýzca Ülkücülerin deðil bütün Türk evlatlarýnýn borcudur. Biz bu borca
sadýk kalacaðýmýza söz veriyoruz. Biz Ülkücü Türk gençliði
olarak onlara moral vermekten
dolayý çok mutluyuz ve Yüce Allah izin verdiði
sürece daima yaþlýlarýmýzýn yanýnda olacaðýz,
onlara sahip çýkacaðýz" dedi. Haber Servisi
YÝTÝK
Arif Levent Þentürk adýna Çorum
Vergi dairesine kayýtlý Beko Marka ZDU
TR MF AN 10302781 Marka Yazar Kasa
Ruhsatýný kaybettik. Hükümsüzdür.
Hatice Þentürk.
Özgür Der, Suriye ve Gazze'yle
dayanýþma gecesi yapacak
Rýza Koçak
Adamin varlýðýný herkesanlasa
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2361
2,7542
STERLiN 3,5048
JPY YENi 1,8724
2,2364
2,7545
3,5058
1,8727
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
SULAR ECZANESÝ TEL:213 15 39 ATA AÝLE
HEKÝMLÝÐÝ YANI
Özgür Der Çorum Þubesi Suriye ve Gazze
ile dayanýþma gecesi düzenleyecek.
10 Aralýk Çarþamba günü saat 20.00'da
Tiyatro Salonunda yapýlacak programda,
Suriye ve Gazze direniþine sahip çýkmak ve
kýþ aylarýnýn maðduriyetlerini daha bir arttýrdýðý
bölge insanlarý için un yardýmý kampanyasý
baþlatýlacak.
Gecede Kur'an-ý Kerim tilaveti, sinevizyon
gösterisi, þiir dinletisi ve Grup Yürüyüþ'ün ezgi
ve marþlarý yer alacak.
Un kampanyasýna destek olmak isteyenler
224 19 04 nolu telefondan saat 10.30-15.30
arasý veya [email protected] adresinden ulaþabilirler.
Haber Servisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2952 09 ARALIK 2014 SALI
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
SERKAN ECZANESÝ TEL: 224 13 51 YEÞÝL FIRIN
CÝVARI - A 101 YANI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
09 ARALIK 2014 SALI
HABER
3
Rektör Alkan'dan
Ýskilipli iþadamlarýna
yüksek okul çaðrýsý!
Çanakkale tarihi bu müzede
Çanakkale Müzesi Hürriyet Meydanýnda gerçekleþtirilen tören ziyarete açýldý.
Gezici Savaþ Müzesi'nde Çanakkale destanýyla ilgili
harp malzemeleri, havada çarpýþan mermiler ve
fotoðraflar yer alýyor. 1915 Çanakkale Þehitlik Gezici
Müzesi'nin 1 hafta boyunca ücretsiz olarak ziyarete açýk
olacaðý bildirildi. Müze Týr'ýn açýlýþ törenine Vali
Yardýmcýsý Fikret Zaman, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali
Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, daire müdürleri,
öðretmenler, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Gezici
müze ile gayelerinin Çanakkale'ye imkanlarý olmadýðý için
gidemeyenlere, Çanakkele'yi, Çanakkale ruhunu, Mustafa
Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaþý'yý anlatmak olduðunu
söyleyen Çanakkale 1915 Savaþ Malzemeleri Müze
Kurucusu Tarihçi-Yazar Ahmet Uslu, 53.üncü il duraðý
olarak Çorum'da olduklarýný belirtti. Uslu, "Bizler 1 hafta
Çorumlulara misafir olacaðýz. Sabah saat 09.00'dan akþam
saat 20.00'ye kadar Çanakkale'yi anlatmaya devam edeceðiz. Bu vesile ile bizi misafir eden Çorum Valiliðine
teþekkür ediyoruz" dedi.
Vali Yardýmcýsý Fikret
Zaman ise, Gezici Müzenin
Çanakkale ruhunu anlatmak için iyi bir etkinlik
olduðunu belirterek, "Bu
vesile ile Çorum'a teþrif
ettiler. Tabi ki Çanakkale
bizim için çok önemlidir,
bizim
gururumuzdur.
Çanakkale'de yaþananlar
tarihimizin en þanlý ve en
kutsal savaþýdýr. Yedi
düvele karþý savaþan Türk
Milletinin büyük övünç kaynaðýdýr. Çanakkale'yi asla
unutmamalýyýz, Çanakkale 7'den 70'e her zaman insanlarýmýzýn ruhunda, gönlünde yer almasý gereken önemli
bir kavramdýr. Bu nedenle Çanakkale'de þehit olanlarý bir
kez daha anýyoruz" þeklinde konuþtu Yasin YÜCEL
Kaya'nýn da hazýr bulunduðu
ziyaret sýrasýnda Çorum Valisi
Ahmet Kara ile Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin arasýnda son
derece samimi bir sohbet
gerçekleþti.
Vali
Ahmet
Kara'ya
ziyaretinden dolayý teþekkür
eden Oda Baþkaný Tahsin Þahin,
Vali Kara'nýn yaþadýklarý çeþitli
sorunlar karþýsýnda son derece
duyarlý bir yaklaþým gösterdiðini
belirterek, tüm oda üyeleri adýna kendisine ilgi ve
alakasýndan dolayý teþekkür etti. Haber Servisi
Saðlýk-Sen'den ilkyardým eðitimi
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Dünya Engelliler günü
Prof. Dr. Alkan, en kýsa zamanda Ýskilip
Meslek Yüksekokulu inþaatýnýn da yapýlmasý gerektiðini ifade etti.
Üniversitenin merkez baþta olmak
üzere her biriminin hýzla geliþmekte
olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan,
Çorumlu iþadamlarýnýn desteðiyle özellikle
ilçelerde ki fiziki altyapý sorunlarýnýn daha
hýzlý bir þekilde giderilebileceðini açýklayarak üniversitenin geliþim sürecine katký
saðlayan tüm paydaþlarýna teþekkür etti.
Ýskilipli iþadamlarý da Ýskilip'e gönül
vermiþ insanlar olarak maddi manevi her
türlü desteði vereceklerini açýklayarak
Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda
baþarýlar dilediler. Haber Servisi
Hazýr Elbiseciler
Odasý'ndan Kýzýlay'a yardým
Vali Kara'dan Tahsin
Þahin'e ziyaret
Çorum Valisi Ahmet Kara, Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý'na sürpriz bir ziyaret gerçekleþtirdi. Vali Kara'yý, oda binasý giriþinde Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin karþýladý.
Kýsa bir süre önce Çorum Valiliði görevine atanan
Vali Ahmet Kara, iade-i ziyaret kapsamýnda Çorum
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðýný ziyaret etti.
Cumartesi günü Ýnönü Caddesi üzerinde bulunan oda
binasýna gelen Vali Ahmet Kara'yý oda binasý önünde
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin
karþýladý.
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanvekili
Arap Ali Altunkeser ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup
Torun, Recep Gökgüney, Halil Mumcu ve Hamit
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan Ýskilip Meslek
Yüksekokulu hakkýnda genel deðerlendirmede ve fikir alýþveriþinde bulunmak
amacýyla Ýskilip Kaymakamý Þuayib
Gürsoy, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma ve Ýskilip Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil
beraberinde Ýskilipli iþ adamlarý ile bir
araya geldi.
Üniversitenin her biriminde olduðu gibi
Ýskilip Meslek Yüksekokulu'nun da yeni
açýlan istihdam odaklý bölümlerle birlikte
her geçen gün daha da büyüdüðünü ve
Meslek Yüksekokulunun fiziki altyapýsýnýn
yeterli olmadýðýna dikkat çeken Rektör
nedeniyle Saðlýk Sen'in katkýlarýyla düzenlenen ilk yardým eðitimiyle ilgili yaptýðý açýklamada, "Sendikamýzýn katkýlarýyla Çorum
Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Merkezi'nde hasta bakým elemanlarýna yönelik, Cemil Çufadar tarafýndan ilkyardým eðitimi verilmiþtir. Çok sayýda
çalýþanýn katýldýðý programa ilgi beklenenin
üzerinde olmuþtur. Programda Aile ve Sosyal
Politikalar Ýþ yeri temsilcilerimiz hazýr bulunmuþlardýr. Eðitime katýlanlar programýn son
derece faydalý ve verimli olduðunu bu tip programlarýn devamýný beklediklerini ifade
etmiþlerdir. Bilinçlendirmeye yönelik programda eðitimi veren, katýlým saðlayan organize emeði geçenlere teþekkür ediyoruz" dedi. Haber
Servisi
Geçtiðimiz
günlerde evleri
yanan Çukuröz
köyündeki ailelere
daðýtýlmak
üzere
Hazýr
Elbiseciler
Odasý
üyeleri
Kýzýlay'a
giyim
desteði yaptýlar.
Hazýr Elbiseciler
Odasý Baþkaný Necati
Þimþek'in
teslim
ettiði yardýmlarý teslim alan Kýzýlay Þube
Baþkaný
Sedat
Canbolat Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný
Necati Þimþek'e ve kampanyaya destek
olan esnaflara teþekkür etti.
Teslim alýnan yardýmlarýn gerekli tasnifler yapýldýktan sonra ihtiyaç sahiplerine
daðýtýlacaðýný ve halen yardým kampa-
nyasýnýn devam ettiðini dile getiren
Canbolat, giyecek, gýda, mutfak gereçleri,
ev eþyasý yönünden destek olacak kiþi ve
kuruluþlar için 0533 384 76 88 nolu telefondan irtibat kurarak yardým yapabileceklerini belirtti.
Haber Servisi
Özel Eðitim okullarýndan
Ýnönü'ye ziyaret
Zübeyde Haným Özel
Eðitim Ýþ Uygulama Okulu ile
Özel Eðitim Meslek Lisesi,
Ýnönü Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Ziyarete Zübeyde Haným Özel
Eðitim Ýþ Uygulama Okulu müdürü
Mehmet Ali Kurt, Özel Eðitim
Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý
Murat Öncül ile öðretmenler ve
öðrenciler yer aldý.
"Dünya
Engelliler
Günü"
nedeniyle gerçekleþtirilen ziyaretteki
amaçlarýnýn farkýndalýk yaratmak
olduðunu belirten Mehmet Ali Kurt
özellikle okul öðrencilerini geleceðin
mühendislerinin ve mimarlarýnýn
çýkabileceði sýnýflara götürerek
ileride yapacaklarý çalýþmalarda ve
hazýrlayacaklarý projelerde engelli
bireyleri unutmamalarý gerektiðini
hatýrlattý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
09 ARALIK 2014 SALI
HABER
4
Eðitim Þûrasý kararlarýna
hem eleþtiri hem teþekkür
Özgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe, 19. Eðitim Þûrasýnda
alýnan kararlarý deðerlendirdi.
Þura'da katýlýmcýlar açýsýndan özgür, her þeyin rahatça
konuþulabildiði, gündeme taþýnabildiði ve oylamasýnýn yapýlabildiði
bir ortamda yapýlmadýðýný kaydeden Efe,
"Talim Terbiye Kurulu Baþkaný Emin Karip, garip bir þekilde hazýrlattýðý yönetmelikle iþi baþtan saðlama almýþ. "Gündemi Talim Terbiye
Kurulu belirler, belirlenen gündemin dýþýna çýkýlamaz" gibi kabul
edilmesi mümkün olmayan ve þûrayý þûra olmaktan çýkartan bir yönetmelik hazýrlamýþ. Bu da yetmezmiþ gibi kurullarýn kapýlarýný açarak bir
takým konulara girilmemesi yönünde talimatlar tevdi etmiþ. Talim ve
terbiyesi dayatma üzerine kurulu Talim ve Terbiye Kurulunun þûrasý
"eski Türkiye"yi bile aratýyor. Katýlýmcýlarýn
belirlenmesinden sorumlu Dr. Hüseyin
Þirin ise eðitim sendikalarýnýn pek çoðunu
yok saymýþ. Bu yaklaþým biçimi, bize "eski
Türkiye" ruhunun talim ve terbiyecilerini
hatýrlatýyor" dedi.
Þüphesiz en tartýþmalý konunun yine
din dersi üzerinden yapýldýðýný kaydeden
Efe,
"Bir taraf "soyut-somut" meselesi
üzerinden dini bütünüyle soyutlayýp çocuk
yaþlarda soyutlama yapýlamadýðý için din
dersinin verilmesine karþý çýkarken, diðer
taraf ise 1. sýnýftan baþlayarak din dersinin
zorunlu olmasý gerektiðini savunuyor. Dinin bütünüyle soyut alanýn
içine girdiði gerekçesiyle takkiyye yaparak din karþýtlýðý üzerinden
konuya yaklaþmýyorlarsa þayet, din konusunda ciddi bir cehalet içinde
olduklarý aþikardýr. Zira konu inanç özgürlüðü baðlamýnda ele alýnmalýdýr. Bu yaklaþýmlarý hiç de özgürlükçü deðil. Din dersinin herkes
için zorunlu olmasý gerektiðini savunanlarý ise, dinin bizzat kendisi
zorlama konusunda reddediyor. Özgür Eðitim Sen, evrensel insan
haklarýnýn ruhuna uygun bir þekilde çocuklarýn dini eðitim hakkýnýn
kullanýmýna iliþkin kararýn velide olduðunu kabul eder. Eðitim sisteminin bu konuda hiç kimseye dayatmada bulunamayacaðýný, sivil öðrenim yollarýnýn da açýk olmasý kaydýyla, yurttaþlarýn talebi halinde
devletin herhangi bir dinin öðretimini programa dâhil ederken, ilgili
yurttaþlarýn katýlým ve rýzasýný esas almasý gerektiðini savunur" þeklinde kaydetti.
Karma eðitim yanýnda kýz ve erkek liselerinin de yaygýnlaþmasý
talebine yönelik eleþtirilerin de yine çaðdaþlýk, ilericilik, bilimsellik safsatalarýnýn arkasýna sýðýnýlarak yapýldýðýný ifade eden Efe, "Ýnanç
özgürlüðü, din özgürlüðü, insan hak ve hürriyetleri gibi konular
üzerinden tartýþmalardan ýsrarla kaçýnýlmaktadýr. Halbuki demokratik
yönetimler halktan gelen tüm taleplere açýk olmalý ve talepleri
karþýlayacak çeþitliliði sunmalýdýr. Taleplere kapalý tek tipçi bir
anlayýþýn kendisi dayatmacý ve anti demokratik bir düzenin ve zihnin
ürünüdür. Karma eðitim yanýnda, kýz ve erkek liselerinin hatta
ortaokullarýnýn olmasý demokratik talep açýsýndan meþrudur, aksini
savunmak ise anti demokratik bir taleptir. Anadolu Otelcilik ve Turizm
Liselerinde verilen alkollü içki ve kokteyl hazýrlanmasý dersinin
kaldýrýlmasý önerisi, Anayasamýzýn 58'inci maddesindeki "Devlet,
gençleri alkol düþkünlüðünden ve benzeri kötü alýþkanlýklardan korumak için gerekli tedbirleri alýr." hükmü gereðince isabetlidir.
Ayrýca, Dünya Saðlýk Örgütü'ne üye devletler tarafýndan mutabýk
kalýnan "Gençler ve Alkol Üzerine Bildirge"de; alkol tüketmeye
baþlayan gençlerin sayýsýný önemli ölçüde azaltmak, gençlerin içkiye
baþlama yaþýný geciktirmek, genç insanlar arasýnda özellikle adolesan
ve genç eriþkinlerde yüksek riskli alkol tüketiminin meydana gelmesi-
ni ve sýklýðýný önemli ölçüde azaltmak, özel olaylara vurgu yapýlarak
alkolün teþvik edilmesi, bedava daðýtýmý, reklamlarý, sponsorluklarý ve
kolay ulaþýlabilirlik durumlarý ile iliþkili olarak gençlerin içmeleri
yönünde yapýlan baskýlarý azaltmak temel hedefler olarak belirlenmiþtir. Alkol satýþý 18 yaþ altý çocuklara yasaksa bu yaþ altý çocuklarýn
alkollü içki servisi yapmalarý ve kokteyl hazýrlamalarý, uygulamalarýn
okullardan kaldýrýlmasý da onlarýn alkollü içkilerden uzak tutulmasý
adýna gerekli ve önemlidir. Cuma günleri ders saatleri cuma namazýna
göre düzenlenmesi yönünde bir teklife de rastlamadýk. Ýbadet özgürlüðünün engellenmesi her ne kadar suç olarak yasalara girmiþ olsa da
henüz ibadet özgürlüðüne yönelik kimi kýsýtlamalar konusunda
düzenleme mekanizmasý çalýþmadý. Bu Þura'da gündemleþtirilebilirdi.
Ders saatlerinin 30 saate düþürülme kararý
oldukça yerinde bir karardýr. Ýkili eðitim yapan
okullarda çocuklarýmýz sabah güneþ doðmadan
yola koyulmakta, akþam 9-10 gibi (trafik sorunu
olan büyük þehirlerde) ancak eve varabilmektedirler. Bu hem öðretmenler hem de öðrenciler
için oldukça yorucu, yýpratýcý ve yarar saðlamayan bir uygulamadýr. Her okula merkezi
bütçeden pay ayrýlmasý kararý, umarýz ki uygulamaya geçer. Böylece okul-aile birlikleri dilencilik
yapmaktan, öðrencilere ve velilere baský yapmaktan kurtulur. Okullara özel güvenlik
görevlendirilmesi, bizim Özgür Eðitim Sen
olarak öteden beri dile getirdiðimiz bir konudur.
Okullarda güvenlik sorunu hýzla artmaktadýr. Özel güvenlik bir düzeye
kadar caydýrýcý olacaktýr.
Okulda giderek artan uyuþturucu kullanýmý, þiddet ve istismar
sorunu Þura gündeminde yoktu. Bakanlýk bu konuda bir istatistik bile
tutmuyor. Halbuki þiddet sorununu çözebilmek için istatistikler önemlidir. Bu konuda okullar maalesef gizleme yoluna gidiyor. Kol kýrýlýr
yen içinde kalýr yaklaþýmýyla sorunun için büyümesine göz yumulmaktadýr. Sorunun üzerine gitmeye çalýþan öðretmenlerse bizzat bakanlýk
müfettiþleri tarafýndan baský altýna alýnýp sürgün edilerek susturulmaya
çalýþýyor.
Ýnkýlap Tarihi dersi konusunda içeriðin yeniden düzenlenme talebi
yetersizdir. Bu dersin tamamen kaldýrýlmasý elzemdir. Eski Türkiye'nin
zihin algýsýný besleyen tarih anlayýþý ile "Yeni Türkiye"nin yollarýna
devam edemeyeceði aþikardýr.
Vatandaþlýk ve Ýnsan Haklarý dersinin kaldýrýlarak Sosyal Bilgiler
dersinin içerisine yedirilmesini doðru bulmuyoruz. Bu dersin müstakil
bir ders olarak okutulmasý önemli kazanýmlar saðlayacaktýr. Umarýz bu
yanlýþ karar uygulama þansý bulmaz. Þûrada kurulan komisyonlarda
Kürt masallarýnýn ana okullarda ve ilkokullarda Türkçe okutulmasý
önerisinin kabul edilmesi ve masallarýn 100 Temel Eser'e de girebilecek olmasý sevindiricidir. Ancak anadilde eðitim konusunun gündeme
alýnmamasý büyük bir eksikliktir. Tevhidi Tedrisat yasasýnýn kaldýrýlmasý maalesef katýlýmcýlar tarafýndan gündeme dahi alýnmamýþtýr.
Özgür Eðitim-Sen olarak yedi yýl önce teklif ettiðimiz, Osmanlý
Türkçesinin müfredatta yer almasý yönündeki kararý olumlu buluyoruz.
1928 senesinde iki tane darbe yaþadýk. Biri kullandýðýmýz alfabeye
yönelik, diðeri ise kültürümüzü, þiirimizi, sanatýmýzý, tarihimizi, felsefemizi, bilimimizi ürettiðimiz ve öðrendiðimiz dile yönelik darbe
yaþadýk. Bir milletin hafýzasý bir gecede silindi. Bugün çocuklar Ýstiklal
Marþýný anlayamaz hale getirildiler. Osmanlý Türkçesi dersi, dilimize,
estetiðimize, edebiyatýmýza, tarihsel aidiyetimize doðru bir dokunuþu
saðlayacaðý ümidini taþýyoruz. Öðretmen maaþlarýnýn iyileþtirilmesi ile
ilgili Þûra kararýný ise ciddiye bile almýyoruz" diyerek açýklamasýný
tamamladý. Haber Servisi
Çorum Kamu Sen Ankara'da eyleme katýldý
Kamu Sen Ýl Temsilciliði geçtiðimiz cumartesi günü Ankara'da, yapýlan eyleme katýldý.
Sabahýn erken saatlerinden itibaren Celal Bayar Bulvarýnda
toplanan on binler, baþta Kamu Sen Baþkaný Ýsmail Koncuk ve Sendikalarýn Genel Baþkanlarý Abdi
Ýpekçi Parkýna doðru harekete
geçtiler.
Sloganlar, marþlar ve tezahüratlar eþliðinde Ýsmail Koncuk,
yurdun dört bir yanýndan gelen
katýlýmcýlarý selamlayarak sözlerine baþladý. Koncuk, "Bozguncularýn oyuncaðý olmuþ, bölücülerin
elinde esir düþmüþ, yolsuzluklara
kurban edilmiþ politikalarýn, ayrýmcýlýkla harmanlandýðý iþyerlerinden, Vatan sevdasýný, millet aþkýný, ekmek mücadelesine katýk
edip, kar, kýþ demeden yollara düþen, daðlar aþarak, ovalar geçerek, kutlu mücadelemizin er meydanýna koþan, çelik bakýþlý, demir bilekli, mangal yürekli kardeþlerim, çok
kýymetli basýn mensuplarý, hoþ geldiniz,
þeref verdiniz. Sizler bugün burada, sendikacýlýðýn tarihini bir kere daha; yeniden
yazýyorsunuz. Sizler bugün burada, hak
aramanýn, dik durmanýn, onurun, namusun, þerefin kitabýna imzanýzý atýyorsunuz. Sizler, diktatörlerin, tiranlarýn, kapý
kullarýnýn, el etek öpen yalakalarýn kol
gezdiði yerde, haksýzlýða, hukuksuzluða,
yolsuzluða gömülmüþ bu diyarda, menfaat uðruna cümle âlemin dilini yuttuðu
bu zamanda, "Bu devran böyle gitmez"
diyen, alný öpülesi babayiðitlersiniz. Memurlarý, emeklileri enflasyona ezdirmedik deyip, ülkenin kaynaðýný ve kaymaðýný yandaþ çevrelere daðýtanlarý gördünüz.
Günlerce, sözde sendikalarýn ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiþ gibi anlattýðý, toplu sözleþme yalanýný izlediniz. Vatanýn adým adým bölünmeye doðru götürüldüðünü, kardeþliðimize darbe vurulduðunu kaygýyla takip ettiniz.Siz sustunuz.
Onlar korktunuz sandý.
Siz beklediniz. Onlar sindiniz sandý. Siz sabrettiniz. Onlar bittiniz sandý.
Korkmadýnýz, sinmediniz,
bitmediniz. Anlayamadýlar. Bilmiyorlar ki, her Firavun'un bir Musa'sý, her
Nemrut'un bir Ýbrahim'i
vardý.
Sizler buraya memurlarý toplu sözleþme masasýnda yüzüstü býrakýp kaçanlarýn, kamu çalýþanlarýný bir tarafa atýp, sendikacýlýk yaptýðýný sananlarýn, ayrýmcýlarýn, bölücülerin, zalimlerin Musa'sý, Ýbrahim'i olmaya geldiniz" dedi. Haber Servisi
Anafen ve FEM sýnavlarýna
1200 öðrenci
katýldý Hedefte ise
8 bin kiþilik sýnav var
Anafen Dershane Müdürü Hüseyin Çetin, 5
Aralýk Cuma günü 7.sýnýflar
için Anafen Dershanesi Altýn
Çocuklar ve FEM Dershanesi
11. sýnýflar için yapýlan Kankalar Yarýþýyor sýnavýna öðrencilerin büyük ilgi gösterdiðini dile getirdi.
Sýnavýn herkese açýk yapýldýðýný kaydeden Çetin, yoðun
ilginin kendilerini memnun ettiðini söyledi.
Sýnava katýlan öðrenciler
gurup olarak, 2 öðrenci tek optiðe cevap kodlayarak sorularý
cevapladýlar. Sýnava öðrenci
guruplarý olarak 7.sýnýflarda
422 grup, 11. sýnýflarda 200
grup baþvuru yapýldý.
Sýnav 7.sýnýf Altýn Çocuklar
400 grup (800 kiþi) 11. sýnýf
Kankalar Yarýþýyor 200 gurup
(400 kiþi) katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 7.sýnýflara Matematik,
Fen ve Teknoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Ýngilizce derslerinden, 11. sýnýflara Türkçe,
Matematik derslerinden soru
soruldu. Yarýþmaya katýlan öðrenciler kendilerine tanýnan
süre zarfýnda bu sorularý çözerek ipi önde göðüslemeye çalýþtýlar. Sýnav hemen deðerlendirilip 6 Aralýk Cumartesi günü
sonuçlar açýklandý.
Çorum Anafen Dershaneleri, ilköðretim 7'nci sýnýflar
için yapýlan sýnavda dereceye
giren öðrencilere yönelik 'Altýn
Çocuklar Ödül Töreni' düzenledi. FEM Dershanesi Konferans Salonu'ndaki törende dereceye giren öðrencilere ödülleri takdim edildi
Anafen Dershanesi Müdürü Hüseyin Çetin ödül töreni
açýlýþ konuþmasýnda "Ýlk defa
yapýlan bu yarýþmaya katýlým
üst seviyede olmasý memnuniyet verici" dedi.
Katýlýmýn Çorum'daki öðrenci ve velilerin eðitime gös-
terdiði teveccühü ortaya koyduðuna dikkat çeken Çetin,
"Bu teveccühten çok memnunuz. Ülkenin eðitim ve öðretimine destek vermek dýþýnda
hiçbir amaç gütmüyoruz. Bundan sonra da farklý davranmayacaðýz" þeklinde kaydetti.
Çetin, "Ýlköðretim öðrencileri arasýnda Ýl genelinde yaptýðýmýz Altýn Çocuklar sýnavý,
öðrencilerimizin ve velilerimizin ilgi odaðý haline gelmiþtir.
Geleneksel olarak yapmayý
düþündüðümüz bu yarýþmalarda amacýmýz Milli Eðitim
camiasýnda bir sosyal aktivite
olarak yerini almasýdýr. Ayrýca
eðitime bir ivme kazandýrmak,
öðrencilerimizi, velilerimizi,
öðretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi ayný aktivite alanýnda buluþturmak, kaynaþtýrmak, dostluk köprüleri oluþturmaktýr. Bir sevgi yumaðý
haline gelen bu yarýþmalarýn
amacýna ulaþtýðýný düþünüyorum" diye kaydetti.
Bu organizasyona 1200 öðrencinin katýldýðýný anlatan
Çetin, Ocak ayýnda da dev bir
organizasyon müjdesi vererek,
hedeflerinin 8000 öðrenci katýlýmlý DBS (Düzey Belirleme Sýnavý) sýnavý olduðunu söyledi.
Konuþmanýn
ardýndan
dershanenin geçmiþteki baþarýlarý anlatýlarak dereceye giren
ilk 100'e öðrencilere derecelerine göre çeyrek altýn, gram altýn, takým formasý, takým atkýsý,
termos kupa bardak ödülleri
verildi.
Çetin, "Yarýþmada dereceye giren, girmeyen bütün öðrencilerimizi ve velilerimizi
kutluyor, bu öðrencilerimizin
yetiþmelerinde emeði olan
baþta anne-babalarý olmak
üzere okul müdürlerimizi ve
öðretmenlerimizi tebrik ediyorum" diyerek konuþmasýný bitirdi. Haber Servisi
TEK
2
HABER
09 ARALIK 2014 SALI
5
TEÞEKKÜR
Hitit 19 Yapý Kooperatifimiz tarafýndan sanayi esnafýmýz için yaptýrýlan 440 Dükkanýn 29 Kasým 2014 Cumartesi
günü gerçekleþtirilen temel atma törenine katýlarak bizleri onurlandýran;
Adalet Bakanýmýz Sayýn
Bekir BOZDAÐ
Ahmet KARA
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim USLU
AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayýn Cahit BAÐCI
Garnizon Komutanýmýz Sayýn J. Alb. Ahmet ÇELÝK
Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ
Valimiz Sayýn
Ozan KAYA
Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Sayýn Halil YÜKSEL
Ýdare Mahkemesi Baþkaný Sayýn Volkan AYDIN
Emniyet Müdürümüz Sayýn Salih Erkan TARANCI
AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Ahmet Sami CEYLAN
Ýl Genel Meclis Baþkaný Sayýn Halil Ýbrahim KAYA
Ýl Müftümüz Sayýn Mehmet AÞIK
Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Sayýn Turgay HAPPANÝ
Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Sayýn Erol KARADAÞ
Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Sayýn
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sayýn Çetin
Ticaret Borsasý Baþkaný Sayýn
BAÞARANHINCAL
Ali BEKTAÞ
Zeki GÜL, Alper ZAHÝR,
Turhan Candan, Ahmet YABACIOÐLU
Ziraat Odasý Baþkaný Sayýn Mehmet SAYAN
AK Parti eski Ýl Baþkaný Sayýn Faruk ÖZKADER
AK Parti eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sayýn Mustafa KÖSE
AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Sayýn Erkan AKAR
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Baþkaný Sayýn Vedat CANBEK
ÇESOB Baþkan Vekili Recep GÜR,
Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Sayýn Özkan ÞANAL
Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Sayýn Hasan COÞGUN
Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sayýn Sedat EK
Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin UZUN,
Oto Galericiler Yrd. ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Sayýn Fahri YANDIK
Belediye Baþkan Yardýmcýlarý
Belediye Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcilerine, esnaf ve sanatkarlarýmýza,
Çorumlu hemþehrilerimize, þahsým, yönetim kurulu ve üyelerimiz adýna teþekkür eder, þükranlarýmýzý sunarýz.
NurullahMÜSTET
MÜSTET
Nurullah
Hitit1919Yapý
YapýKooperatifi
KooperatifiYönetim
YönetimKurulu
KuruluBaþkaný
Baþkaný
Hitit
KH:834
Kadýnlar haklarýný bilip kullanmalý
Dünya Kadýn Haklarý Günü nedeniyle Çorum
Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan
panel düzenlendi.
Turgut Özal konferans
salonunda
gerçekleþtirilen
panele Çorum Valisi Ahmet
Kara'nýn eþi Mesude Kara,
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün eþi Hatice Külcü ile
birlikte çok sayýda kadýn dinleyici katýldý.
Hitit Üniversitesi Kadýn ve
Aile Sorunlarý Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi (HÜKAM)
Müdür yardýmcýsý Tuðba
Gülen'in yönetiminde gerçekleþen panele Çorum Barosu
Kadýn ve Çocuk Haklarý Koordinatörü Av. Neslihan
Boyabatlý, Ýl Vaizesi Ýpek Atik ve Çorum Belediyesi Sosyal
Hizmet Uzmaný Aysun Tonbul katýlýrken kadýnýn toplumsal hayatta karþýlaþtýðý sorunlarý ve yasal haklarý konusunda katýlýmcýlara bilgiler verildi. Kadýn ve erkeðin yasalar
karþýsýnda eþit olduðunu söyleyen Av. Neslihan
Boyabatlý medeni hukuktan, ceza hukukuna kadar
kadýnlarýn kendileri ile ilgili konularda bilmesi
gerekenleri anlattý. Son günlerde gazetelerde yer
alan kadýnýn þiddetten korunabilmesi için hem kimlik bilgilerinin hem de yüz naklinin yapýlmasýna
hükmeden mahkeme kararýna dikkat çeken
Boyabatlý, "Haklarýnýzý bilin ve kullanýn" dedi.
Ýl Vaizesi Ýpek Atik ise kadýnlarýn kendilerinden
istedikleri yardýmlar konusunda bilgiler verdi.
"Deðerler erozyonu yaþýyoruz" diyen Atik, kadýn-
larýn müftülükler bünyesinde bulunan Aile
Ýrþad Bürolarý'ndan yardým isteyebileceðini
söyledi.
Sosyal Hizmet Uzmaný Aysun Tonbulda
kadýnlarýn herþeyden önce bir insan olduðunun
bilinmesi gerektiðine vurgu yaparak Çorum
Belediyesi'nin kadýnlarýn eðitimine yönelik
faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi.
Panel sonrasý katýlýmcýlara yönelik kýsa bir
konuþma yapan Hatice Külcü de kadýnlarýn her
platformda yüreklendirilmesi gerektiðini söyledi. Kadýnlarýn hem eðitim hayatýnda hem de
çalýþma hayatýnda artýk istediði kýyafetle bulunduðuna dikkat çeken Külcü, "Demokrasimizin
geldiði nokta bugün çok ileri bir durumda. Kadýnlarla ilgili
konular bir gün
konuþularak çözüme
kavuþturulamaz. Bu
nedenle
Çorum
Belediyesi
Kadýn
Kültür ve Sanat
Merkezleri ile birlikte hizmeti kadýnlarýn
ayaðýna
götürdü.
Kadýnlar artýk bilgiye
daha kolay ulaþabiliyor. Hakkýnýzý
arayýn. Çorum'da 14
mahalle var ama 5 mahallede KKSM bulunuyor. Bu
merkezlere teveccüh gösterin, talep edin, her mahalleye
bir KKSM açýlsýn. Biraraya gelip ortak projeler üreterek
çalýþalým. Sizler kadýn olmanýn farkýnda olan hanýmlarsýnýz. Katýlýmýnýz için sizleri tebrik ediyorum" diye
konuþtu. Mesude Kara ve Hatice Külcü ise panelistleri
tebrik ederek çiçek takdim etti. Haber Servisi
Uslu, Sungurlu
Teþkilatý ile kongre
sürecini deðerlendirdi
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare
Amiri
Salim
Uslu
Sungurlu'da ilçe teþkilatý ile bir araya
gelerek yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdi.
Görüþmede AK Parti Sungurlu Ýlçe
Baþkaný Ýlyas Özkan ve Yönetim
Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Uslu,
20 Aralýk'ta yapýlacak Ýlçe Kongresi
hazýrlýklarý ile ilgili Özkan'dan bilgi
aldý. Yapýlan çalýþmalarýn da deðer-
lendirildiði görüþmede Uslu,
"Sungurlu Ýlçe Merkezinin taþkýnlardan korunmasý amacýyla yapýlan 3
yýllýk altyapý çalýþmalarý tamamlanmýþ,
süreç hýzlandýrýlarak "Sungurlu Ýlçe
Merkezi Dereleri Islahý Planlama ve
Proje Yapýmý" iþi de ihale edilmiþtir.
Yapýlacak iþ ile taþkýn korumanýn
yanýnda ilçe merkezine estetik bir çehre
kazandýrmýþ olacaðýz" dedi. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
09 ARALIK 2014 SALI
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Uslu, ilk Kültür Bakaný
Halman'ýn cenazesine katýldý
TÜTEVDER mühendis, mimar
ve teknik elemanlarý buluþturdu
Çorum Mimar Mühendis ve
Teknik
Elemanlar
Derneði
(TÜTEVDER) tarafýndan ''Dünya
Mühendisler Günü'' dolayýsýyla program
düzenlendi.
Anvatar Otel'de yapýlan programa çok
sayýda mühendis ve mimarýn yaný sýra
söylediði ilahi ve türkülerle beðenilen
sanatçý Taha katýldý. Burada konuþan
TÜTEVDER Baþkaný Mehmet Soner Tan,
mühendislik mesleðinin bilim ve matematiksel prensiplerin tecrübe, karar ve ortak
fikirleri kullanarak ekonomi ve estetiði de
göz önüne alarak insana ve topluma faydalý ürün ve hizmetleri ortaya koyma
sanatý olduðunu söyledi.
''Modern anlamda mühendis bilim
adamlarýnýn ürettiði teorik bilgiyi teknik
elemanlarýn uygulayabileceði pratik bilgiye dönüþtüren kiþidir ''diyen Tan
mühendisin, hayatýn her alanýnda insana
ve topluma yararlý çalýþmalar yapan kiþi
olduðunu dile getirdi. Derneðin çalýþ-
malarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi veren
Mehmet Soner Tan ''Derneðimiz, her
branþtaki mühendis teknik eleman ve bu
konularda eðitim verenlerle eðitim görenler arasýnda sosyal, kültürel mesleki
dayanýþma ve yardýmlaþmanýn saðlanmasý ve yetiþmelerini temin etmek
destekleyici her türlü yardýmda bulunmak
çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi hayat
standartlarýnýn geliþtirilmesi gibi bir çok
konuda mimar, mühendis ve teknik elemanlarýn haklarýný her anlamda savunan
bir sivil toplum kuruluþudur. Ülkemizin
kaderinde rol oynayacak mühendis,
mimar ve teknik elemanlarýn yetiþtirilerek
teknik kapasitelerinin ve verimliliklerinin
arttýrýlmasý derneðimizin üstlendiði büyük
misyonun bir parçasýdýr'' ifadelerini kullandý.
Dernek hakkýnda slayt gösterisi yapýlmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara yemek
ikram edildi.
Haber Servisi
Vefat eden Türkiye'nin
ilk Kültür Bakaný Prof. Dr.
Talat Sait Halman için
TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
TBMM Baþkaný adýna Çorum
Milletvekili TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'nun katýldýðý törene,
Halman'ýn ailesinin yaný sýra
CHP Genel Baþkaný Kemal
Kýlýçdaroðlu,
eski
TBMM
Baþkanlarýndan Ýsmet Sezgin,
Türk Parlamenterler Birliði Genel
Baþkaný Nevzat Pakdil, CHP
Grup
Baþkanvekili
Akif
Hamzaçebi, bazý eski bakanlar,
milletvekilleri ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi idari personeli katýldý.
Uslu Halman ile ilgili yaptýðý açýklamada,
"Entelektüel birikimi, kaleme aldýðý eserleri ve
akademisyen kimliði ile edebiyat ve tiyatromuz için
büyük kazanýmlar saðlayan ilk Kültür Bakanýmýz
Prof.Dr.Talat Sait Halman'ý uðurladýk. Ailesi, yakýnlarý
ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz" dedi.
Halman, Ýstanbul Teþvikiye Camisi'nden kýlýnacak
öðle namazýnýn ardýndan Edirnekapý Aile Mezarlýðý'nda
topraða verilecek. Haber Servisi
Teþkilatlardan Yýldýrým'a
kongre teþekkürü
Adalet ve Kalkýnma Partisi Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn AK Parti Van
5. Olaðan Ýl Kongresi'nin gerçekleþtirilmesinde gösterdiði performanstan dolayý teþkilatlar teþekkür etti.
AK Parti Van Ýl Baþkanlýðý 5. Olaðan Kongresi'nde divan baþkanlýðýný da yapan AK Parti Teþkilat
Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým, "Yeni Türkiye birlik ve beraberliðin Türkiyesi'dir. Her türlü paralel operasyonlara, dýþ ve iç kaynaklý her türlü karþýt
hareketlere raðmen Türkiye içi barýþýný saðlayarak 21. Yüzyýlýn yükselen deðeri olmaya
devam edecektir" dedi. Baþbakan Prof. Dr.
Ahmet Davutoðlu'nun sahneye davetinde
"Milletin Hocasý, Bilge Baþbakan" sözleri de
yoðun gündem olan Milletvekili Murat Yýldýrým, üç gün boyunca kongrenin organizesinde her türlü detayý en ince ayrýntýsýna kadar
takip ederek baþarýlý bir kongre gerçekleþti-
rilmesinde önemli rol oynadý. Doðu Anadolu bölgesindeki 14 ilin teþkilatlanmalarýndan sorumlu olan Çorum
Milletvekili Yýldýrým'ýn önümüzdeki günlerde de bölgede
gerçekleþtirilecek kongrelerin organizesine devam edecek. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
09 ARALIK 2014 SALI
Kadýnlar, KKSM'lerde
okuma-yazma öðreniyor
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezleri (KKSM) okuma
yazma öðrenmek isteyen kadýnlarýn raðbet
gösterdiði bir eðitim yuvasý haline geldi. 5
mahallede hizmet veren merkezler kadýnlara
yönelik çok önemli kültürel ve sosyal
hizmetlere de imza atýyor. Faaliyete geçtiði
günden bu yana binlerce kadýna 40'tan fazla
branþta eðitim veren KKSM'ler bu zamana
kadar çeþitli nedenlerle okuyamayan kadýnlara büyük fýrsatlar sunuyor. Yaþ sýnýrý
olmadan bütün kadýnlarýn okuma yazma
öðrenebildiði kurslarda haftada 3 gün arasýnda ders veriliyor.Çorumlu kadýnlar 120 saatin
ardýndan Halk Eðitim Merkezi
onaylý okuma-yazma sertifikasýna
sahip oluyor. Daha sonra ise 120
saatlik ikinci bir kur daha baþlýyor.
-KADINLAR
DERS
SAATÝNÝN
ARTIRILMASINI
ÝSTÝYORBahçelievler KKSM'de okuma
yazma öðrenen kadýnlar büyük bir
heyecan yaþamakla birlikte yetkililerden merkezde haftada5 gün
boyunca ders verilmesini talep
ediyor. 3 günün kendileri için
yeterli olmadýðýný söyleyen kadýnlar,
"Daha kýsa sürede okuma-yazma öðrenmek istiyoruz.Adýmýzý bile yazamýyorduk. Þimdi Belediyemiz bizlere bu
imkâný sundu" diye konuþtu.
Ýkbal KKSM'de ise 20 kadýn, öðretmenleri Nuri Baþar eþliðinde okuma
yazma öðrenmeye çalýþýyor. 60 yaþýndaki Gümüþ Erdemir, çocuklarýnýn ve
torunlarýnýn kendisini takdir ettiðini
söylüyor. Ýkinci kur'a da katýlacaðýný
anlatan Erdemir, okuma -yazma
öðrendiði için bir hayli mutlu. Ýkbal KKSM
okuma yazma sýnýfýnda en dikkat çeken isim
ise Nuray Öztürk. Ýþitme engelli olan Öztürk,
dudak okuma yöntemi ile okuma yazma
öðrenmiþ. Hem öðretmeninin hem de
KKSM'nin gururu olan Öztürk güzel yazýsý
ile de takdir topluyor. Okuma yazma
bilmediklerini için daha önce markette ve
pazarda baþkalarýnýn yardýmýna muhtaç
olduklarýný anlatan gayretli kadýnlar, kendilerine bu hizmetleri sunan Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'ye ve eþi Hatice Külcü'ye
teþekkür etti. Haber Servisi
HABER
7
Ýskilip-Çankýrý
yolu ihale ediliyor
Ýskilip Ýlçesi üzerinden Çankýrý'ya baðlayan
Ýskilip ve Bayat Ýlçelerinin de Ankara'ya ulaþýmýný
saðlayan Ýskilip-Çankýrý yolu yaklaþýk 48 km'lik
1.kýsmý 9 Ocak 2015 Cuma günü saat 14.30'da ihale
ediliyor.Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Toplam
uzunluðu 86 km ve yatýrým programýnda olan Ankara Çankýrý Ayrýmý ile Ýskilip arasýndaki yolun 2A standardýnda projesinin tamamlanmasýný saðlamýþtýk. Ýki
kýsýmdan oluþan yolun 47,65 km'lik 1.kýsmý 9 Ocak
2015 Cuma Günü saat 14.30'da Karayollarý Genel
Müdürlüðünde ihale edilecektir. Yer tesliminden sonra
950 takvim günü sürmesi planlanan yol Ýskilip, Bayat
ve tüm Çorum'a hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Uslu ayrýca,"38 km'lik ikinci kýsmýnýn da bu hafta
içerisinde ilana çýkmasýný bekliyoruz. Karayollarýnýn iki
bölgesinde kalan toplam 86 km'lik yolun iki ayrý ihale
ile yapýlmasý yapým sürecini hýzlanmasý, iki ayrý koldan
çalýþma yapýlmasý ve süratle sonuçlanmasý demektir"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Çorum Vakfý'ndan Vali Kara'ya ziyaret
Ankara Çorum
Vakfý Baþkaný Alper
Bilan ile sanayici ve
iþadamlarýndan oluþan
heyet Vali Ahmet Kara'yý
makamýnda ziyaret
ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Ziyaretçilerini
makamýnda aðýrlayan Vali
Kara, ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, teþekkür etti.
Haber Servisi
Atlas'tan köy ziyaretleri
Atatürk büstünü kýran þüpheli
akýl hastanesine gönderildi
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ömer Faruk Yurdagül, geçtiðimiz hafta Adliye bahçesinde bulunan Atatürk
büstünün þizofreni hastasý tarafýndan kýrýlmasý olay ile ilgili yazýlý açýklama yaptý.
5 Aralýk Cuma günü Çorum
Adliyesi giriþ kýsmýnda bulunan
Atatürk büstünün ve kaide üzerindeki mermer yazýnýn bir þahýs
tarafýndan balyozla kýrýldýðýný
kaydeden Yurdagül, "Adliye binasýnda görevli bulunan kolluk
personeli tarafýndan yakalanan
þüpheli hakkýnda Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýmýz Soruþturma Bürosunun 2014/11973 sýrasýna
kayden, 5816 Sayýlý Yasaya Muhalefet ve Kamu Malýna Zarar
Vermek suçlarýndan soruþturma baþlatýlmýþtýr. 20/05/2010 tarihinde bir ilköðretim
okulunda benzer nitelikte bir suç iþlediði iddia olunan þüphelinin, akýl hastasý olduðu
ve cezai ehliyetinin bulunmadýðýnýn tespit
edilmesi sebebiyle, belirtilen eyleminden
dolayý hakkýnda þifa buluncaya kadar koruma ve tedavi amaçlý güvenlik tedbiri uygulandýðý, halen bu karar kapsamýnda kontrol
muayenelerinin devam ettiði anlaþýlmýþtýr.
05/12/2014 tarihli eylem bakýmýndan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzca yapýlan talep
üzerine, Çorum Sulh Ceza
Hakimliði'nin 05/12/2014 tarihli ve 2014/1103 deðiþik iþ
sayýlý karan ile Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun
74.maddesi uyarýnca, 3 hafta
süre ile gözlem altýna alýnmasýna karar verilen þüpheli,
bu karar doðrultusunda
Samsun Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi'ne sevk edilmiþtir. Þüpheli hakkýnda yürütülen soruþturma devam
etmekte olup, soruþturma safahatýndan ve
sonucundan ayrýca bilgi verilecektir" dedi.
Haber Servisi
Köy ziyaretlerine hýz kesmeden
devam eden CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas ve Ýl Yönetim kurulu üyeleri hafta sonunu merkeze baðlý Seyfe, Karabayýr,
Büðüroðlu, Mislerovacýðý, Çaðþak, Sapa
köy ve Yenihayat köylerini ziyaret ederek
geçirdi.Köy ziyaretlerinde köylülerin sorunlarýný köy muhtarlarý ve köy halkýndan
dinleyen Atlas AK Parti iktidarýnýn her
alanda olduðu gibi köylerde yaþayan yurttaþlarýnda ihtiyaçlarý noktasýnda yol,alt yapý, su ve diðer hizmetlerde ayrýþtýrma ve
ötekileþtirmeyle karþýlaþýldýðýný iddia etti.AK Parti iktidarýnýn tarým politikalarýnda
da sýnýfta kaldýðýný öne süren Atlas, CHP
iktidarýnda halkýn ayrýþtýrýlmadan ve ötekileþtirilmeden tüm hizmetlere kavuþacaðýný
anlattý. Haber Servisi
Çaðdaþ'ýn tezi
KESK 19. yýlýný Biliþim Dergisi'nde
kutluyor
KESK Dönem Sözcüsü ve SES Þube
Baþkaný
Merter
Kocatüfek,
Konfederasyonun 19.kuruluþ yýldönümü
dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, "KESK'in tarihi elbette ki 19 yýldan ibaret deðildir.
KESK'in tarihi Türkiye'de demokratik hak ve
özgürlükler mücadelesinin tarihi ile bütün-
leþerek iç içe geçmiþtir. Encümen-i
Muallim'den TÖS'e TÖB-DER'e, TÜMDER'e, TÜS-DER'e ulaþan,12 Eylül karanlýðýný
yýrtanlarýn
tarihi
KESK'in,
KESK'lilerin tarihidir. Bu ülkenin topraklarýnda yýlmadan yorulmadan yoluna devam
eden emekçilerin mücadele tarihinin
KESK'in
tarihi
olduðunu
asla
unutmadýk/unutmayacaðýz. Bu ülkenin
emeði ile geçinen tüm kesimlerinin önünde
her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler
olduðunu en iyi bilenler KESK'lilerdir.
Çünkü KESK güçlünün hukukuna karþý her
zaman ezilen, dýþlanan, ötekileþtirenlerin
yanýnda saf tutmuþtur. Bu nedenle
demokrasiye susamýþ bir halka baský, zor ve
þiddetten baþka bir þey vaat etmeyenlerin
öncelikli hedefleri arasýnda KESK''in yer
almasý þaþýrtýcý deðildir" dedi.Kocatüfek, 14
Aralýk 2014 Pazar akþamý saat 19.00'da Vadi
Restarantta kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla
dostluk ve dayanýþma gecesi yapacaklarýný ve
13 Aralýk 2014 Cumartesi günü ise Ankara'da
miting yapacaklarýný söyledi. Haber Servisi
Milletvekili Danýþmaný Halit Çaðdaþ'ýn Türk
Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleþtirdiði ve büyükelçiliklerin sosyal medya kullanýmlarýný araþtýrdýðý yüksek
lisans tezinin araþtýrma bölümü Türkiye'nin önemli
biliþim dergilerinden olan Biliþim Dergisi'nde geniþ
yer buldu.ABD'de bir makale olarak Washington'daki büyükelçiliklerin sosyal medya kullanýmýna dönük yapýlan araþtýrma dýþýnda dünya genelinde bu alanda yapýlmýþ
önemli araþtýrmalardan biri
olan Halit Çaðdaþ'ýn tezinin araþtýrma bölümünde
Türkiye'de faaliyet yürüten
115 büyükelçiliðin sosyal
medya kullanýmlarý üzerinde gerçekleþtirilen detaylý bir çalýþma yer alýyor.
Büyükelçiliklerin sosyal medya kullanýmlarý üzerine Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekaný Doç. Dr. Ýzzet Gökhan Özbilgin'in
danýþmanlýðýnda gerçekleþtirilen tezinde Halit Çaðdaþ, büyükelçiliklerin sosyal medya kullanýmlarýný
ortaya çýkartarak, büyükelçiliklerin gerek örgütsel
iletiþim, gerekse kamu diplomasisi açýsýndan nasýl
bir performans sergilediklerini ortaya koyuyor. Halit Çaðdaþ tezinde iþletmelerin ve büyükelçiliklerin
sosyal medya performanslarýnýn karþýlaþtýrýlmasý
açýsýndan da bir yöntem ortaya koyuyor. Halit Çað-
daþ'ýn çalýþmasý kapsamýnda büyükelçiliklerin facebook, twitter, You Tube, Flickr ve blog kullanýmlarý
ile internet sayfalarýnýn kullanýmlarý karþýlaþtýrýlarak sosyal medyayý en etkili kullanan büyükelçilikler ortaya çýkartýldý. Yine araþtýrma kapsamýnda ortaya çýkan sonuçlar AB ülkeleri büyükelçilikleri,
Türkler'in en yoðun ziyaret ettiði ülke büyükelçilikleri, Türkler'in en fazla ziyaret ettiði ülke büyükelçilikleri açýsýndan, Türkiye'nin en yoðun ticaret yaptýðý ülke büyükelçiliklerin açýsýndan deðerlendirilirken, elde edilen bulgular BBC Word Service
Küresel Algý Anketi Türkiye sonuçlarý
ile karþýlaþtýrýlarak bulgularýn örtüþtüðü ortaya çýkartýldý. Araþtýrma kapsamýnda iþletmelerin sosyal medya kullanýmlarýnda nelere dikkat
etmeleri gerektiði ve 21. yüzyýlýn en etkili iletiþim
ve kamu diplomasisi aracý olan sosyal medyanýn etkin kullanýlmasý ile iþletmelerin ve özelde büyükelçiliklerin ve dýþ iþleri bakanlýklarýnýn neler kazanacaðýna iliþkin bilgilere yer verildi. Halit Çaðdaþ'ýn,
Ýktisat ve Uluslararasý Ýliþkiler lisan eðitimleri ve Ýþletme yüksek lisans eðitimlerinden elde ettiði birikimi yoðun þekilde kullanmasý ile Ýþletme ve Uluslararasý Ýliþkiler disiplinlerinin önemli kavramlarýndan biri olan kamu diplomasisi ve örgütsel iletiþim
kavramlarý etrafýnda yaptýðý araþtýrma önemli bilgi
ve bulgularý içeriyor. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
09 ARALIK 2014 SALI
YAÞAM
8
Gýda kaynaklý tehlikeleri
Önlemenin 5 altýn kuralý
Gerçekler
Ýki fakir muhabbet etmektedir.Fakir adam diðer fakir
arkadaþýna sorar:
- Arkadaþ mesela, senin iki
araban olsa birini bana verir
miydin?Arkadaþý;
Tabii ki verirdim.
Arkadaþý soruya devam eder:
Kardeþim, peki iki evin
olsaydý, birini bana verir miydin?
Arkadaþý:Ne demek tabii ki
verirdim.Arkadaþý mutlu þekilde
soruya devam eder:
Peki iki tavuðun olsaydý birini bana verir miydin?
Arkadaþý gayet ciddi:
Hayýr, veremem.
Soru soran arkadaþý merakla:
Peki niye veremezsin?
Arkadaþý:Ýki tavuðum var da
onun için…
19:55
Yerli Dizi
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Prof. Dr. Zerrin Erginkaya, gýda
kaynaklý tehlikeleri önlemek amacýyla
5 altýn anahtar kuralýna dikkat edilmesi
gerektiðini
söyledi.Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi
Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Zerrin Erginkaya, evde
yapýlan bazý ürünlerin sanayiden daha
fazla riskli olduðunu, sokak sütü
satýþýnýn da yasal olmadýðýný söyledi.
Gýda güvenliði ve evde yapýlan gýda
maddeleri hakkýnda açýklamalarda
bulunan
Prof.
Dr.
Erginkaya,
kamuoyunda doðru bilinen bazý yanlýþlara dikkat çekti.Prof. Dr. Erginkaya,
gýda güvenliði sistemlerinin, gýda kaynaklý tehlikelerin azaltýlmasý için etkin
bir yöntem olan 'çiftlikten sofraya gýda
güvenliði' yaklaþýmýnýn daha fazla öne
çýkartýlmasý gerektiðini vurguladý.
Prof. Dr. Erginkaya, gýda kaynaklý
tehlikelerin önlenmesi için temel yaklaþýmýn ham maddeden baþlayarak
gýda tüketimine kadar gýda zincirindeki her bir aþamanýn dikkatle incelenmesi ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasý olduðunu belirtti.
GIDA KAYNAKLI TEHLÝKELERÝ
ÖNLEMENÝN 5 ALTIN KURALI
Son 10 yýlda bilimsel olarak gýda
kaynaklý hastalýklar ve nedenlerine
dayanan risk analizlerine doðru bir
eðilim göze çarptýðýný saptadýklarýný
söyleyen Prof. Dr. Erginkaya açýklamasýna þöyle devam etti: "Bu eðilim
ulusal ve global düzeyde gýda güvenliðine yönelik uygulanmasý gereken
tedbirler için 'önleyici/koruyucu' yaklaþým temelini oluþturmaktadýr. Risk
analizleri temeline dayalý bu yaklaþým,
gýda kaynaklý tehlikelerin kontrol altýna alýnmasý için en uygun ve en etkin
yöntem olup gýda üretim zincirinde
uygun kontrol sistemlerinin uygulanmasýný gerekli kýlmaktadýr.
Ýþte gýda kaynaklý tehlikeleri önlemenin 5 altýn altýn kuralý:
* Temiz olmak
* Çið ve iþlem görmüþ materyali
ayýrmak
* Isýl iþlemi doðru uygulamak
* Doðru sýcaklýklarda muhafaza
etmek* Güvenli su ve ham madde
kullanmak.
'UZUN ÖMÜRLÜ
SÜTLER KORUYUCU ÝÇERMEZ'
Evde yapýlan bazý ürünlerin sanayiden daha riskli olduðuna dikkat çeken
Prof. Dr. Zerrin Erginkaya tüketicilere
önemli tavsiyelerde bulundu. Bazý
tüketicilerin birçok ürünü evde yapma
çýlgýnlýðýna tutulduðunu söyleyen
Prof. Dr. Erginkaya tüketicilerin bilgi
kirliliði ile karþý karþýya kaldýðýný
belirtti.Erginkaya, þunlarý kaydetti:
"Tüketici uzman diye tanýtýlan ve gýda
ile ilgili bilgi veren konuþmacýnýn,
eðitimi nedir diye sorgulamasý gerekmektedir. Artýk teknoloji çaðýndayýz
ve üniversitelerin eðitim programlarýna ve kiþilerin bilimsel alt yapýsýna
yönelik bilgilere rahatlýkla ulaþýlmaktadýr. Gýda güvenliði konusundaki bu
bilgi kirliliði, tüketiciyi ciddi biçimde
yanýltmaktadýr. En yanýltýcý ve sýklýkla
gündeme gelen gýdalarýn baþýnda süt
gelmektedir. Uzun ömürlü sütler
(sterilize veya UHT olarak da bilinirler) bu teknolojiyi hiç bilmeyen bir
kýsým konuþmacýlarýn iddia ettiði gibi
koruyucu kimyasal içermezler, yine bu
kiþilerin iddia ettiði gibi protein
yapýlarýnda insan saðlýðý için risk oluþturacak ya da besin öðelerini kaybettirecek teknolojiler deðildir."
'SOKAK SÜTÜ SATIÞI
YASAL DEÐÝL'
Tüketilen
sütün
büyük
bir
bölümünün hijyenik açýdan yetersiz
altyapýya sahip iþletmeler tarafýndan
üretildiðine vurgu yapan Prof. Dr.
Erginkaya denetimden uzak, her türlü
mikrobun bulaþmasýna açýk bir þekilde
hayvandan saðýlýp steril olmayan
kaplar içerisinde yine açýk bir þekilde
sütün
sokakta
satýldýðýný
hatýrlattý.Sokakta satýlan sütün saðlýklý
olmadýðýna dikkat çeken Prof. Dr.
Erginkaya, "Bozulmadan tüketiciye
ulaþmasý amacýyla süte karbonat ve
soda gibi maddelerin yaný sýra yine
hile amacýyla su katýlmaktadýr. Ayrýca
sütü 10-15 dakika kaynatmak, hastalýk
yapan mikroplarý öldürebilir, ancak,
içinde bulunabilecek antibiyotik,
toksin gibi tehlikeler yok edilemez.
Sokak sütü satýþý yasal deðildir." þeklinde konuþtu.(CÝHAN)
Seksenler
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri
nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler
dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni
nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe
yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar;
sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah
önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak
sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý
ilk defa bu dizide görecek.
20:00
Sinema
Zaman Makinesi 1973
Lüks bir hayatý olan Tolga, bugüne kadar hiç
çalýþmamýþ, þýmarýk ve kendini beðenmiþ bir
adamdýr. Babasý Ali Rýza’nýn vefatý ile tüm
servetin annesine býrakýlmasý ve Tolga’ya sadece
‘Anadol STC 16’ marka eski bir otomobilin
kalmasý Tolga’yý kýzdýrýr. Hemen arabaya atlayýp
uzaklaþmak isteyen, sinirle ve küstahça içine
düþtüðü durumu eleþtirmeye baþlayan Tolga, bir
anda Anadol ile beraber kendisini gökyüzünde
bulur. Araba havalanmýþ ve bir süre sonra bir
plaja iniþ yapmýþtýr.
Yönetmen : Aram Gülyüz
20:00
Yerli Dizi
Kaçak
Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle
yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ ve
Divriði’de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur.
Herkes onu “Ahmet” olarak tanýmaktadýr. Kasabalý
Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat Hakeri,
geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr. Ancak
kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn
gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat Hakeri’nin peþine
düþer. Topçuoðlu ailesinin damadý Ertan’ý karþýsýnda
gören Ahmet’in hayatý, yaþadýðý unutulmaz acý ile
bir günde deðiþir.
ETLÝ MÝLFÖY
Emir Sultan Camii
Emir Sultan Camii, Bursa'da,
Yýldýrým Bayezid'ýn kýzý Hundi
Fatma Hatun tarafýndan kocasý
Emir Sultan adýna, muhtemelen
Çelebi Sultan Mehmed'in hükümdarlýðý sýrasýnda (1366 - 1429) inþa
ettirilmiþtir.
Bursa'nýn en önemli mimari
yapýlarýndan olan Emir Sultan
Camii, Yýldýrým ilçesi sýnýrlarý
içerisinde
yer
almaktadýr.
Bursa'nýn doðusunda ayný adý
taþýyan mahallede "Emir Sultan
mezarlýðý"nýn yanýnda servi ve
çýnar aðaçlarýnýn arasýnda yer
almaktadýr. Cami ilk yapýldýðý
zaman tek kubbeli iken 1507'de
avlu ve üç kubbeli revak eklenmiþtir. Camii 1795 yýlýnda
tamamýyla yýkýlmýþ, 1804'te III.
Selim camiyi ayný plan üzerine
yeniden kurmuþtur. 1855 depreminde hasar gören cami 19. yüzyýl
zarfýnda tamir edilerek harap
olmaktan kurtarýlmýþtýr.
Cami sekizgen kasnak üzerine
oturan tek kubbeye sahiptir.
Kuzey cephesinin köþelerinde
kesme taþtan birer minaresi
vardýr. Dikdörtgen biçiminde,
ahþap kolonlar üzerinde sivri ve
yatay kemerli ahþap revaklarla
çevrili geniþ avlusunun ortasýnda
þadýrvan, güneyde cami, kuzeyde
türbe ve ahþap odalar yer almaktadýr. Camiinin içi gayet aydýnlýktýr. Kasnakta on iki, beden duvarlarýnda kýrk adet büyük pencere
vardýr. Ýznik ve Bursa'da yapýlmýþ
dört köþe pencerelerin etrafý çok
defa mukarnaslarla iþlenmiþ ve
üstüne Rumi motiflerle süslü alýnlýklar yerleþtirilmiþ olan Emir
Sultan Camii’nin mihrabý da, 17.
yüzyýlda Ýznik çinileriyle yaptýrýlmýþtýr
Malzemeler
1 Su Bardaðý Sývý Yað
1 Adet Soðan
1/2 Kg Kuþbaþý Et
1 Çorba Kaþýðý Salça
1 Bardak Su
1 Tatlý Kaþýðý Karabiber
12 Adet Milföy Hamuru
1 Adet Yumurta Sarýsý
Tuz
Yemeðin Tarifi
Bir tencereye 1 su bardaðý
sývý yaðý koyun. 1 Adet
soðaný yemeklik doðrayýn.
Yaðýn içinde soðanlarý pembeleþinceye kadar kavurun.
Ýçine yarým kg. kuþbaþý eti
atýp, kavurun. Daha sonra
tencerenin kapaðýný kapatýn.
Kýsýk ateþte etleri kendi
suyuyla piþirin. 1 çorba kaþýðý
salça 1 su bardaðý su, 1 tatlý
kaþýðý karabiber ve yeterli
miktarda tuzu ilave edin.
Etler iyice piþince bir kenarda
soðumaya býrakýn.
Milföylerin birine bardakla yuvarlak þekil verin. Ýkinci
milföye simit þekli verip birinci milföyün üzerine koyun.
En üste de bir fýrça
yardýmýyle yumurta sarýsý
sürüp önceden 180 derece
ýsýtýlmýþ fýrýnda kýzartýn.
Milföyler sararýnca fýrýndan
çýkarýn. Ortalarýna hazýrladýðýnýz etleri koyun. Daha
sonra milföyleri tekrar fýrýna
verip birkaç dakika daha
fýrýnda tutun.
“Eðer sizi üzen kiþilere
hala selam verebiliyorsanýz,
bu vicdanýnýzýn sadakasýdýr“
Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.45 Ana Haber
20:00 Kaçak
23:30 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Kapýcýlar Kralý
21:50 Tsunami
23:50 Haber Saati
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Lezzet Haritasý
15:15 Arthur ve
Minimoylar
16.45 Sivri Akýllýlar
19.00 Show Ana Haber
20:00 Zaman Makinesi
1973 sinema
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Küçük Aða
23:15 Þansa Davet
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
23:00 Hayat Aðacý
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar Yerli Dizi
TEK
YILDIZ
2
HABER
09 ARALIK 2014 SALI
"Farkýndayým, bu parkur
görme engellilere aittir"
Çorum Kent Konseyi, engellilik
konusundaki çalýþmalarýna bir
yenisini daha ekledi. Kent Konseyi
Engelli Meclisi ve Beyaz Ay Derneði
Çorum Þubesi ile birlikte gerçekleþtirilen
proje kapsamýnda cadde üzerindeki
engelli kaldýrýmlarýna dikkat çekilmeye
çalýþýlýyor.
Kent Konseyi Baþkaný Turhan
Candan, yaptýðý açýklamada engellilik
konusunda toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasý için farkýndalýk çalýþmalarýna ve
engelli haklarýnýn teslimine çok önem
verdiklerini söyledi. Kent Konseyi Engelli
Meclisi'nin önemli çalýþmalar yaptýðýnýn
altýný çizen Candan, "Engelli kardeþlerimiz toplumumuzun ayrýlmaz bir
parçasýdýr. Kent Konseyi Engelli Meclisi
olarak "Farkýndayým" adlý proje kapsamýnda engellilik konusunda farkýndalýk oluþturma çalýþmalarý yapýyoruz.
Günlük hayatta, sosyal yaþamda onlarýn
yaþantýsýný kolaylaþtýracak çalýþmalar
yapmaya devam edeceðiz. Gördüðümüz
eksiklikleri, yapýlmasý gerekenleri ise ilgili
kurumlarla paylaþacaðýz" dedi.
Engelli kaldýrýmlarýna dikkat çekmek
amacýyla yazýlan "Farkýndayým! Bu
parkur görme engellilere aittir" yazýsýnýn
vatandaþlardan olumlu tepki aldýðý kaydeden Turhan Candan, yaya kaldýrýmý
üzerinde her 100 metrede bir bu yazýlarýn
yazýldýðýný dile getirdi.
Haber Servisi
9
Çorum Sanat Tiyatrosu sezonu
"Haydi Karýna Koþ" ile açtý
Çorum Sanat
Tiyatrosu
20142015 tiyatro sezonunu
bir
komedi
oyunuyla açtý.
"Haydi Karýna Koþ"
isimli 2 perdelik komedi
oyunu izleyenlerden tam
not aldý. Çorum Devlet
Tiyatrosunda
izleyici
karþýsýna çýkan oyunun
yönetmenliklerini Hasan
Azak ve Savaþ Akkuþ
yaptý. Oyunda Ayþenur
Canbay,
Meryem
Mercan, Bektaþ Parlatan,
Murat Ergen, Ayhan Atmaca, Hasan Azak ve Savaþ
Akkuþ rol aldý. 1 saat 40 dakika süren oyunda
Çorum Sanat Tiyatrosu oyuncularý izleyenleri
kahkaha tufanýna boðdu. Haber Servisi
Genç Tema doða
sevgisini anlattý
Hitit Üniversitesi Genç Tema Kulübü
Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu'nda
650 öðrenciye doða sevgisini ve doðayý
korumanýn yollarýný anlattý.
Hitit Üniversitesi Genç Tema Kulübü
Baþkaný Aynur Baþurgan ve kulüp üyeleri
olan
Emre
Çimen, Burcu
Atmaca
ile
Musap Cebeci,
Yavuz Sultan
Selim Ýlköðretim Okulu'nda
eðitim gören
650 öðrenciye
ormanlarýn
önemi, aðaç
sevgisi, doða
sevgisi, doðayý
korumanýn
önemi
ve
erozyon gibi konular anlatýldý. Hitit
Üniversitesi Genç Tema Kulübünün
sunumunun ardýndan Yavuz Sultan Selim
2-E sýnýfý öðrencileri gönüllü minik tema
üyesi olarak, doðayý koruyacaklarýnýn
sözünü verdi. Haber Servisi
Uslu'dan Hünkâr
Cafe'ye hayýrlý olsun
AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, hizmete giren
Hünkâr Cafe'ye hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu.Osmancýk AK Parti Ýlçe
Kongresi'ne katýlan Milletvekili Uslu,
Çorum þehir merkezine de uðrayarak,
Laçin eski Belediye Baþkaný Erdal
Altuntaþ tarafýndan iþletilecek olan
Hünkâr Cafe'yi ziyaret etti.
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi
eski Cumartesi Pazarý'nýn yerine yaptýrýlan Hünkar Hacý Bektaþ Veli Parký
içinde yer alan Hünkâr Cafe, hafta
sonu hizmete açýlmýþtý.
Park içerisindeki Çorum Belediyesi
Kadýn Kültür ve Gençlik
Merkezi'nde hizmet veren
Hünkâr Cafe'nin ilk misafirlerinden biri de Milletvekili
Salim Uslu oldu.
Uslu, Cafede verilecek
hizmetler hakkýnda bilgi
alarak, yeni mekanýn hayýrlý
ve uðurlu olmasýný diledi.
Cafeyi oldukça beðendiðini
vurgulayan Uslu, Çorum'un
bu tür iþletmelere ihtiyacýnýn
olduðunu ifade etti. Erdal
Altuntaþ'ý tebrik eden Uslu,
"Allah utandýrmasýn. Ýþlerinizde baþarýlar
diliyorum" dedi. Haber Servisi
Vali Kara'dan iade-i ziyaretler
Vali Ahmet Kara, Çorum
Valiliði görevine baþlamasý
vesilesiyle kendisini ziyarete
gelen, Ensar Vakfý Baþkaný Ýbrahim
Aþkýn, esnaflar Nihat Malatyalý,
Rýfat Bayraktar, Tek Yýldýz
Gazetesi, Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet
Sayar,
Hakimiyet
Gazetesi, Özel Halk Otobüsleri
Baþkaný Ýbrahim Hakký Melendiz,
Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve
Öðrenciler
Derneði
Baþkaný
Ahmet Ölçer, Heri Haber, Çorum
Haber Gazetesi, Altý Nokta Körler
Derneði, Zorlu Dizayn sahibi Elvan
Zorlu, Þoförler Cemiyeti Baþkaný
Tahsin Þahin, Kömürcü Tuðla sahibi Sait Kömürcü,
Ejder Un sahibi Atilla Ejder ve Tümsiad Baþkaný
Abdurrahman Kýlýnç'a iade-i ziyarette bulunarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi
Belediye'den Þeb-i Arus Mevlana anma programý
Çorum Belediyesi tarafýndan
Mevlana Anma Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda konferans düzenlenecek.
Son dönemin en çok satan kitaplarý
arasýnda yer alan Aþkýn Göz Yaþlarý, Tebrizli
Þems gibi eserlerin sahibi olan Sinan
Yaðmur, 9 Aralýk Salý günü önce saat
14.00'da öðrencilerle söyleþi gerçekleþtirecek sonra da akþam 19.30'da Çorum halkýna yönelik konferans verecek.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, konuyla ilgili
yaptýðý açýklamada 2-9 Aralýk tarihleri arasýnýn
Mevlana Haftasý olarak kutlandýðýn, Çorum Belediyesi
olarak kendilerinin de Þeb-i Arus Mevlana Anma
Programý düzenlediklerin söyledi. Ünlü yazar Sinan
Yaðmur'un Mevlana'yý anlatacaðýný kaydeden Zeki
Gül, "Sinan Yaðmur, Belediyemizin davetlisi olarak
Devlet Tiyatro Salonu'nda saat 14.00'da öðrencilerle
Mevlana konulu bir söyleþi saat 19.30'da ise Çorum
halkýna yönelik konferans verecek. Tüm halkýmýzý
düzenleyeceðimiz konferansa davet ediyoruz" diye
konuþtu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
09 ARALIK 2014 SALI
HABER
10
Ýþletmelere 'Sanayi
Sicil Belgesi' uyarýsý!
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak
ve Þube Müdürü Süleyman Alýç, ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek, bir süre görüþtüler. Ziyarette
son günlerde gündem oluþturan sanayi sicil belgeleri
konusu deðerlendirildi. Ýl Müdürü Murat Ocak, konu
hakkýnda þu bilgileri verdi:
"Sanayi Sicil Kanunu'nun 1. maddesi çerçevesinde 'Bir
maddenin vasýf (nitelik), þekil, hassa (özelliðini) veya terkibini (birleþimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diðer
vasýta ve kuvvetlerin yardýmý ile veya sadece el emeði ile
kýsmen veya tamamen deðiþtirmek veya bu maddeleri
iþlemek suretiyle devamlý ve seri halinde imal veya istihsal
eden yerlerle madenlerin çýkarýlýp iþlendiði yerler (sanayi
iþletmesi) ve buralarda yapýlan iþler (sanayi iþleri) sayýlýr.
Devamlý ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle
elektrik veya sair (diðer) enerji istihsal eden santraller,
gemi inþaatý gibi büyük inþaat yerleri de bu madde
þümulüne (kapsamýna)girer. El ve ev sanatlarý ile küçük
tamirhaneler bu kanuna tabi deðildir' hükümleri yer
almaktadýr Sanayi Sicili
Kanunu'nun 1.maddesi
kapsamýnda
deðerlendirilen ve en az bir iþçi
çalýþtýran iþletmeler sanayi
siciline kayýt edilir.
Ayrýca yukarýda belirtilen tanýma uyan fakat 31
Aralýk 2014 tarihine kadar
sanayi siciline kayýt yaptýrmayan iþletmeler cezai
müeyyideler ile karþýlaþabilir.
Bu
nedenle
esnafýmýzýn maðdur olmamasý için sanayi sicil iþlemlerini bir an önce yaptýrmasý gerekir. 10kiþiye
kadar
sigortalý
iþçi
çalýþtýran iþyerlerinin kapasite raporu hazýrlamasý
gerekmemekte olup bu
noktada yapýlacak çalýþmalarda esnaflarýmýza Ýl
Müdürlüðümüz yardýmcý olacaktýr. Esnaflarýmýz muhasebecileri vasýtasý ile de internet sitesi üzerinden baþvuru
yapabileceklerdir."
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise esnaf ve sanatkarýn menfaatine
olan her iþte var olduklarýný belirterek, Birliðe kayýtlý
olarak faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarýn zor þartlar
altýnda devlete karþý olan sorumluluklarýný yerine getirdiklerinin altýný çizdi.Kýlýç, "Bu nedenle esnaf ve sanatkarý
ilgilendiren bu gibi konularda diðer kurumlardan da sayýn
müdürümüzün gösterdiði hassasiyeti bekliyoruz ve tüm
meslek kollarýnda kayýt dýþý çalýþan kiþilerin tespit
edilmesini istiyoruz. Çünkü kayýt dýþý faaliyet gösteren bu
kiþiler hem devletimizi zarar uðratýyor hem de kayýtlý
esnafýmýzýn hakkýný gasp ediyor" dedi. Ziyarette ÇESOB
Baþkan Vekili Recep Gür de hazýr bulundu.
Haber Servisi
Ziraat Bankasý
Genel Müdürü Aydýn'a
çaðrý merkezi teþekkürü
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Ziraat
Bankasý Genel Müdürü
Hüseyin Aydýn'ý makamýnda
ziyaret ederek teþekkür etti.
Ziyarette Genel Müdür
Aydýn'a Çaðrý Merkezi
talebine destek verdiði için
Çorumlular adýna teþekkürlerini ifade eden Uslu,
"Desteklerinizle
aðýrlýklý
bankanýza hizmet veren
Turkcell Global Bilgi Þirketi Çorum'da
Çaðrý Merkezini açtý. 2 kurs dönemi
tamamlanarak 47 kiþinin istihdamý saðlandý. Halen 75 kiþi kursa devam etmekte,
17 Aralýk itibariyle 50 kiþinin kursu tamamlanarak istihdamý saðlanacak. Kursiyerlerin
iþe baþlamasýyla toplamda 120 kiþinin istihdamý saðlanmýþ olacak. Destek ve
katkýlarýnýz için Çorum adýna teþekkür
ederiz" dedi.
Daha önce Organize Sanayi Bölgesine
açýlan AsissttÇaðrý Merkezinde þu an 340
kiþi istihdam edilmekte ve 150 kiþi de kurs
görmektedir. Kursiyerlerin iþe baþlamasý ile
iki Çaðrý Merkezi Çorum'da 600 kiþinin
üzerinde istihdam saðlanmýþ olacak. Haber
Servisi
Ýþitme Engelliler Lisesi'nden
örnek öðrencilere teþekkür
Özel Eðitim Meslek Lisesi "Þiddeti
Önleme Komisyonu" her ay düzenleyeceði
etkinliklerin ilkini Dominos Pizza'da Uzay
Gayrimenkul & Ýnþaat ortaklarýndan Murat
Kýlýçoðlu ve Mehmet Çakýr sponsorluðunda
düzenledi.
Etkinliðe okul öðretmenlerinden Yusuf
Aydoðdu, Sadýk Salih Satýcý, Fatih Kekeç
eþlik ederken"Þiddeti Önleme Komisyonu"
olarak sýnýf ve okul içerisinde örnek
davranýþlar sergileyen 10 öðrenciye her ay
bu tarz etkinlikler düzenleneceði ifade edildi.
Etkinliðe Mimar Fulya Özkubat Kýlýçoðlu
bizzat katýlarak þirketlerinin sosyal sorumluluk projelerine verdiði öneme deðindi.
Okul Müdürü Cafer Can bu etkinliklerin
her ay devam edebilmesi için çalýþmalar
yapýldýðýný söyleyerek,Uzay Gayrimenkul &
Ýnþaat'a etkinliklerine karþý gösterdikleri
duyarlýlýktan dolayý teþekkür etti. Haber
Servisi
HÜMÖD üyelerinden tiyatroya destek
Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri
Derneði (HÜMÖD) üyeleri hafta sonu Çorum Devlet
Tiyatro Salonu'nda gösterilen Yunus Emre isimli
oyunda bir araya gelerek tiyatroya destek verdi.
Her platformda tiyatroya sahip çýktýklarýný ifade eden
HÜMÖD üyeleri, tiyatroyla ilgili farkýndalýk oluþturmak amacýyla hafta sonu saat kulesi civarýnda
bulunan dernek merkezinde bir araya geldi.
Buradan kalabalýk bir ekiple Gazi Caddesi
üzerinden yürüyerek tiyatroya hareket eden
dernek üyeleri, cadde üzerinde de büyük dikkat
çekti. Cadde üzerinde kalabalýðý gören vatandaþlar, HÜMÖD üyelerini, tiyatro için gösterdikleri duyarlýlýktan ötürü tebrik ederek bazý vatandaþlar da gruba eþlik etti. Tiyatro gösterisi sonrasý
açýklama yapan Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer
"Tiyatrolar, kültürel geliþmeyi saðlayan gizil
güçlerdendir. Toplumsal deðerlerin, kültürel
öðelerin sanatsal bir biçimde topluma aktarýlmasýný saðlayan önemli araçlardan birisi de tiyatrolardýr. Bireylerin sosyal, kültürel açýdan
geliþmelerine önemli katkýlar saðlamaktadýr.
Bizler de bugün bu düþünceler ýþýðýnda üyelerimizle birlikte tiyatroya geldik" dedi. Programda sonunda dernek
üyeleri, sponsorluk desteði vererek kendilerine katký
sunan Uzay Ýnþaat sahipleri Mehmet Çakýr ve Murat
Kýlýçoðlu'na teþekkür ettiler. Haber Servisi
Medya Ýletiþim Topluluðu'ndan,
TSO'ya ziyaret
Hitit Üniversitesi Medya Ýletiþim
Topluluðu, TSO'yu ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler.
Topluluk üyeleri, Hitit Üniversitesi
bünyesinde toplam 80 öðrenci kulübü
olduðunu belirterek, bu kulüplerin
tamamýyla ortak projeler üretmek istediklerini ifade ettiler.
Ziyarette topluðun çalýþmalarýndan
bahseden topluluk üyeleri, sadece
üniversite öðrencilerinin yöneteceði,
internet üzerinden yayýn yapacak bir
radyo kuracaklarýný, ayrýca düzenli yayýn
yapacak bir gazete çýkartacaklarýný
söylediler.
Üniversite ve üniversite bünyesindeki
öðrenci kulüplerinin medya ile aralarýnda
bir köprü oluþturacaklarýný ifade eden
öðrenciler, çalýþmalarýnda Çorum Ticaret
ve Sanayi Odasý'nýn da desteðini görmek
istediklerini ifade ettiler.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da,
üniversite öðrencilerini önemsediklerini
söyledi. Farklý illerden gelen üniversite
öðrencilerinin, gelirken beraberlerinde
kendi þehirlerine ait kültürlerini de
getirdiklerini ifade eden Baþaranhýncal,
"Gelen üniversite öðrencilerimizi ilimizle
ne kadar çok kaynaþtýrabilirsek, o kadar
iyi bir kültür armonisi yakalamýþ oluruz"
dedi.
Baþaranhýncal, Medya ve Ýletiþim
Topluluðu'nun projelerine destek vereceklerini sözlerine ekledi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
09 ARALIK 2014 SALI
SPOR
11
Yusuf Aydemir: Hakemi,
Allah'a havale ediyoruz
Ulukavakspor
yönetimi,
teknik heyeti ve futbolcularý
geçtiðimiz hafta deplasman da
oynadýklarý
TermesporUlukavakspor maçýnýn hakemine
büyük tepki gösterdiler. Maçýn normal süresinin 4 dakikalýk uzatma
bölümü beklenirken maçýn hakemi
tarafýndan 6-7 dakikada maçý oynatmasý ve uzatma dakikalarýnda
Termespor'un ofsayýttan atýtðý gol ile
maçý berabere bitirmesi Ulukavak
camiasýnda maçýn hakemi Kütahya
bölgesinden Ahmet Ýlhan Aydýn'a
büyük tepki gösterdiler ve Allah'a
havale etiklerini açýkladýlar.
Ulukavakspor teknik direktörü
Yusuf Aydemir maçla ilgili olrak yaptýðý açýklamada þunlarý ifade etti"
Termespor grupta þampiyonluk iddiasý olan bir takým. Bizim ile oynayacaklarý maça daha maç baþlamadan
kazanmýþ gözü ile bakýyorlardý.
Ancak futbol maçý sahada ve oynayarak kazanýlýrdý . Bunuda biz
Ulukavakspor olarak rakibimize saha
içinde oynadýðýmýz futbol ile gösterdik.Ancak ne varki Termespor ile
oynadýðýmýz maçda görevli düdük,
nerede ise saha içinde bizim oyuncularýmýzýn ayaðýndaki topu çalmadýðý
kaldý. Bu düdük arkadaþ, bizim galibiyetimizi engeldi. 3 puanýnýmýz
engeldi. Biz onu Allah'a havale ediyoruz. Resmen hakkýmýz yedi.
Termespor'un uzatmanýn uzatma
dakikalarýnda attýðý gol herkes
tarafýndan ofsayt olarak görülürken,
maçýn
hakemleri
tarafýndan
görmemezlikten gelindi.
Maçýn ilk dakikalarýnda kendi
kalelerine atýklarý gol ile öne geçtik.
Daha sonra Termespor beraberliði
saðladý. Ýlk yarýnýn sonunda 2-1
üstünlüðü
yakaladý.
Soyunma
odasýnda futbolcular ile kenetlendik.
Biz bu sahadan mutlaka puan alarak
ayrýlmak için söz verdik. Ve bu
sözümüzü maçýn uzatma dakikalarýna kadar tuttuk, ancak malesef
hakem kurbaný olduk 3 puanýmýz
Terme ilçe stadýnda gasp edildi.
Eksik iki önemli oyuncularýmýz
vardý. Bülent ve Sefa, Terme maçýnda
forma giymediler. Terme maçýna 16
kiþilik bir futbolcu kadrosu ile gittik.
Eksik oyuncularýmýzýn yokluklarýný
forma giyen diðer oyuncularýmýz hissettirmediler. Hepsinin alýnlarýndan
öpüyorum. Ulukavak yönetimi de
kýsýtlý imkanlar ile bizlere destek
veriyorlar onlara teþekkür ediyorum.
Ýlk yarýnýn son hafta maçýnda
Çarþambaspor ile Çorum da maç
yaparak ilk yarýyý bitireceðiz. Bu
maçýn hazýrlýklarýna bugün baþlayacaðýz"
dedi.Ayrýca
Aydemir,
Termespor yönetiminin göstermiþ
olduðu misafir perverlikten dolayý
Termespor kulübüne teþekkür etti.
(Spor servisi)
Darýca, cepten yedi
Darýca 14. Hafta da Ýstanbulspor'a maðlup olmasýna raðmen lidelik koltuðunu býrakmadý. Ayrýca Darýca
gençlerbirliði Ýstanbulspor yenilgisi ile namaðlup
ünvanýnda kaybetmiþ oldu. 3.Lig 1. Grupta Bursa
Nilüferspor tek takým olarak namaðlup ünvaný taþýyor.
12 Dakikada evsahibi Ýstanbulspor Güney Polat ile
öne geçerken 21.dakikada Darýca G.B'nin gol ayaðý
Ahmet Kutluer skora denge getirdi. Ancak 28.
Dakikada Ýstanbulspor Abdulkadir Kuzey ile bir kez
daha öne geçerken bu skor hem ilk yarýnýn hem de
maçýn sonucu oldu. 63. dakikada Oðuzhan Yazýcý direk
kýrmýzý kart görerek takýmýný kalan yarým saatlik zaman
diliminde 10 kiþi býrakýrken Darýca G.B bu avantajý kullanamadý.
Tuzla ,Kömür beraberliði Darýca'ya teselli oldu
Darýca G.B ve grubumuzu yakýndan ilgilendiren bir
diðer karþýlaþma Tuzla Stadý'nda oynandý. Tuzlaspor
sahasýnda zirve mücadelesine ortak olmak isteyen
Zonguldakspor'u aðýrlarken, bu karþýlaþmanýn 1-1
sona ermesi Darýca G.B'nin ekmeðine tuz biber ekti.
Tuzlaspor bu karþýlaþmada da 47. dakikada Yahya'nýn
atýlmasý ile neredeyse maçýn yarýsýný 10 kiþi oynadý.
Tuzlaspor ve Zonguldakspor haftayý 28 puanla tamamlarken haftaya 30 puanla giren temsilcimiz Darýca
G.B'nin altýnda yer aldýlar. Sarý yeþilli temsilcimiz evinde 2-1 maðlup eden Ýstanbulspor haftayý 26 puanla
kapatarak zirvenin ortaklarý arasýna girerken Çorum
Belediyespor haftayý 2-1 Gaziosmanpaþaspor galibiyeti
ile kapatarak 27 puanla temsilcimizin 3 puan ardýnda 4
sýrada tamamladý. (Spor servisi)
Darýca hazýrlýklarý baþlýyor
Kömürspor'a
Darýca tesellisi
3. Lig 1. Grup'ta þampiyonluk
mücadelesi
veren
Zonguldak
Kömürspor, Tuzlaspor'la 1-1 berabere
kaldý. 12 haftalýk yenilmezlik serisinin ardýndan 13'üncü haftada aldýðý Niðde yenilgisiyle
düþüþe geçen Zonguldak Kömürspor, geçen
hafta Çatalcaspor'la devam eden düþüþüne
Tuzlaspor beraberliðiyle devam etti.
Tuzla'ya farký kadro 2 haftalýk düþüþ üzerine
Tuzlaspor deplasmanýna mutlak galibiyet
parolasýyla giden Zonguldak Kömürspor'un
bu hesabý, Ýstanbul'da tutmadý. Son haftalardaki düþüþ üzerine teknik direktör Cahit
Terzi, Tuzla karþýsýnda farklý kadro çýkardý.
Kaleci Ömer'in yerine Hamit'e þans veren
Terzi, Serkan-Kadir, Suat-Batuhan deðiþiklikleriyle dikkat çekti. Kömürspor'un hocasý,
bu deðiþimin yanýnda sezon baþýndan bu
yana vazgeçilmezleri olan Rýdvan, Mehmet,
Emrah, Mert, Berkan, Okan, Onur ve
Hüseyin'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Erken gol moralleri bozdu
Zonguldak Kömürspor, Tuzla deplasmanýnda maçýn daha 9'uncu dakikasýnda
kalesinde golü gördü. Erken yenen gol,
Lacivert-Kýrmýzýlý ekipte moralleri bozdu. Ýlk
yarýda kalan dakikalarda kalesindeki bu golü
çýkarmak için büyük çaba gösteren
Zonguldak Kömürspor'un bu çabalarý sonuç
vermedi. Böyle olunca, temsilcimiz devreyi 10 yenik kapattý. Penaltý, kýrmýzý kart umutlandýrdý Ýlk yarýyý moralsiz kapatan
Kömürspor, ikinci yarýnýn hemen baþýnda
penaltý kazandý. Bu pozisyonda Tuzla'dan
Yusuf, kýrmýzý kart görerek takýmýný 10 kiþi
býraktý. Rakibin 10 kiþi kalmasý, üstüne Onur
Eriþ'in de penaltýyý gole çevirmesi
Kömürspor'da maçýn baþýnda kaybolan
moralleri biran da yerine getirdi.
Golün devamý gelmedi
KÖMÜRSPOR'un 47'nci dakikada skoru
eþitlemesi, üstelik rakibin de 10 kiþi kalmasý
Zonguldak temsilcisinin galibiyet umutlarýný
artýrdý. Fakat Kömürspor, kalan 43 dakikalýk
bölümde bu golün devamýný ne yazýk ki
getiremedi. 90 dakikanýn 1-1 berabere
tamamlanmasý üzerine iki takým da 1'er
puana razý oldu.
Darýca teselli oldu
ZONGULDAK, Tuzla beraberliðiyle
kazanamama alýþkanlýðýný sürdürdü. Gidiþat
göz önüne alýndýðýnda skor belki memnun
edici deðil ama lider Darýca'nýn Ýstanbul
önünde yenildiði düþünülürse Tuzla karþýsýnda alýnan 1 puan büyük önem kazandý. (Spor
servisi)
Futbolcular 3 bin
lira prim almaya
hak kazandý
Çorum belediyesporlu
futbolcular
sahasýnda kazandýklarý Tutap Þekerspor,
Batman Petrolspor ve
Gazi Osmanpaþaspor
maçlarýnda
galip
geldikleri için yönetim
tarafýndan verilen galibiyet
primilerini
almaya
hak
kazandýlar.
Tutap Þekerspor,
Batman Petrolspor ve
Gazi osmanpaþaspor
maçlarýnýn
toplam
galibiyet primi olarak
3,er bin lira alacak olan futbolcular, yönetim
tarafýndan yapýlan ekonomik çalýþmalar
doðrultusunda hafta sonu oynanacak olan
Darýca Gençlerbirliði maçý öncesi primlerin
daðýtýla bileceði öðrenildi. (Spor servisi)
Pankart ile mesajlar..!
Geçtiðimiz Pazar günü sahasýnda 2-0 maðlup
ettiði Gazi osmanpaþaspor maçý sonrasýn da dün
dinlenerek geçiren kýrmýz siyahlýlar bugün
yapacaklarý antrenman ile hafta sonu deplasmanda oynayacaklarý lider Darýca Gençlerbirliði
hazýrlýklarýna baþlayacaklar. Bugün saat 13:30 da
yapýlacak olan Darýca Gençlerbirliði hazýrlýk
antrenmaný Ulukavak semtinde bulunan Nazmi
Avluca sahasýnda yapýlacak. (Yasin Yücel)
Çorum belediyesporgazi
osmanpaþaspor
maçýnda
tarfatrlarýn
açtýklarý pankartlarda ilginç
ifadeler yer aldý.
GOP'armaya geldik, Joker
1 Eray ve Yolun sonu þampiyonluk þehrine sahip çýk gibi
pankartlar açan taraftarlar
maç boyunca belediyespor
lehine tezahüratlar yaparak,
alýnan galibiyette büyük rol
oynadýlar. Ancak karþýlaþmanýn ikinci devresinin ortlarýnda açýk ve kapalý tribünde bulunan tarfatlar bir birlerine "erdoðan dýþarý" "Hasan
dýþarý" gibi sözlü sataþmalar yaptýlar.
Þampiyonluk yolunda giden bir takýmýn
taraftarlarý birlik olmak yerine bir birleri ile
ayrýmcýlýk yaptýklarý sürece zararý belediyespor takýmý ve kulübü görecektir. Hele hele
saha içine kendi bilmez bir seyirci tarafýndan
atýlan pet su þiþesi de iþin ayrý tarafý. Ya destek
olun yada köstek olmayýn (Yasin Yücel)
Ýlk yarý 21 Aralýk'ta sona eriyor
3. lig de 2014-2015 futbol sezonu 21 aralýk 2014 tarihinde
oynanacak olan lig maçlarý ile birlikte ilk yarý sezonu tamamlanacak.
Takýmlar yaklaþýk bir aylýk dinlenme ve kamp süresi yaparken, açýlacak olan transfer dönemi ile birlikte iþlk yarýda takýmdaki bölgelere
takviyeler yapmak için transfer çalýþmalarý ve ikinci yarý hazýrlýk kamp
çalýþmalarý ile 25 Ocakta baþlayacak olan ikinci yarý sezonununu
maçlarýný oynayacaklar.
Çorum Belediyespor- ilk yarýnýn son maçýnda 21 aralýk'ta Çorum
da Bursa Nilüferspor ile karþýlaþtýktan sonra ilk yarý maçlarýný tamamlayacak. 25 ocakta baþlayacak olan ikinci yarý maçlarý ile birlikte
Çorum belediyespor Çorum da Denizl itemsilcisi Kýzýlcabölükspor
maçý ile ikinci yarý maçlarýna start verecek. (Yasin Yücel)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
09 ARALIK 2014 SALI
Yavuz Ýncedal: Saha zemini
oyunumuzu etkiliyor
Çorum belediyespor teknik
direktörü yavuz incedal, geçtiðimiz
Pazar günü gazi osmanpaþaspor
karþsýnda alýnan 2-1 lik galibyeti deðerlendirken, bu sahada mücadele eden her
iki takýmý da kutluyorum. Dedi.
Ýncedal yaptýðý açýklamada maç ile
ilgili olarak þunlarý vurguladý" maçýn
henüz ilk dakikalrýnda öne geçmemize
raðmen, rakip ile mücadele etmek yerine
sahanýn zemini ile mücadale etmek
zorunda kaldýk. Rakip karþsýnda istediðimiz oyunu ilk yarýda sahaya yansýtamadýk. Birde kaçan penaltý olunca öne
geçmemiz gerek bir karþýlaþmanýn ilk
yarýný 1-1 beraberlik ile noktaladýk.
Ýkinci yarýda sahada hemen hemen
rakibe baský yapan ve galibiyet golünü arayan
taraf bizdik. Rakibe oyun anlamýnda üstünlük
saðladýk bununda karþýlýðýný 78. Dakikada
gördük. Ancak bu saha zemini bizimi çin büyük
bir dezavantaj. Umarým yetkililer bir an önce saha
zemini çin çalýþmalar yapar. Malum önümüz kýþ
mevsimi ve bahar ayý gelecek, en ufak bir yaðýþta
saha çamur balcýðýna dönüyor. Buda zaman
zaman bizim oyun anlayýþýmýzý bozuyor.
Futbolcularým rakiple mücadele etmek yerine
sahanýn zemini ile de mücadele etmek zorunda
kalýyor.Pazar günü elveriþsiz sahada mücadele
eden her iki takým oyuncularýnýda kutluyorum.
Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðýmýz Darýca
gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný bugün
yapacaðýmýz çalýþmalar ile baþlayacaðýz " diye
konuþtu. (Yasin Yücel)
Ýskilip'de
kavga
Geçtiðimiz Pazar günü Ýskilip Þehit
Mikail Kaya ilçe stadyumunda oynanan
Ýskilipspor-Çorumspor karþýlaþmasý karakolda
bitti. 1-1 beraberlik ilesonuçlanan maçýn bitiminde her iki takým sporcularý arasýnda gerginlik yaþandý.
Yaþanan gerginliði sakinleþtirmek için araya
giren Ýskilipspor'lu yönetici, Çorumspor'lu
birkaç futbolcunun saldýrýsýna uðradý. Aldýðý
yumruk darbeleri sonunda kaþý açýlan yöneticiye
ilk müdahale maçta görevli saðlýk personeli
tarafýndan yapýldý. Daha sonra Ýskilip Atýf Hoca
Devlet Hastanesi'ne götürülen yöneticinin
açýlan kaþýna dikiþ atýldý.Futbolcular'dan
þikayetci oldu sonra vaz geçtiKendisine yumruk
atan sporculardan þikayetçi olan yönetici Ýskilip
Emniyeti'ne baþvurdu. Emniyet tarafýndan
Çorumspor'lu 3 futbolcunun ifadesine baþvuruldu. Ýki kulüp yöneticilerinin saðduyulu yaklaþýmlarý ile Ýskilipspor'lu yönetici daha sonra
þikayetinden vazgeçti. (Yasin Yücel)
Belediye baþkaný hariç,
Protokol tam kadro izledi
Geçtiðimiz aylarda Çorum da
göreve baþlayan Vali Ahmet
kara'a Pazar günü belediyesporgazi Osmanpaþaspor maçýný izledi. Þeref tribününde Vali Kara ile
birlikte Garnizon komutaný,
Cumhuriyet Baþsavcýsý, Emniyet
müdürü, Ticaret ve sanayi odasý
baþkaný ve meclis baþkaný, Ýl
genel meclis baþkaný, Ak parti il
baþkaný ve konuk ekip idarecileri
Belediyespor'un
"Akýn"cýsý
Çorum belediyespor- Gazi osmanpaþaspor maçýnýn 78.
Dakikasýnda
savunmasýndan ileri çýkarak
attýðý gol ile belediyespor'a
hem
altýn
deðerinden
3
puan
hemde
galibiyet
kazandýran Akýn, maçtan
sonra takým arkadaþlarý
ve antrenörleri tarafýndan
tebrik edildi. Akýn son
haftalardaki baþarýlý performansýný gazi osmanpaþaspor maçýnda da
sahaya yansýtarak hem
savunmacý hemde golcü
futbolcu olma özelliðini
gösterdi. (Yasin Yücel)
birlikte izledi. Vali Kara maçýn
ikinci yarýsýnýda stadyumundan
ayrýldý.
Ak parti il baþkaný Ahmet
sami
ceylan
maçýn
son
dakikalarýný koltuktan kalkarak
ayakta heyecan içinde kalan
süreyi izledi. Belediye baþkaný
Muzaffer Külcü yine bu maçta da
protokole gelmedi.
(Yasin Yücel)
Çim saha mý?
Toprak saha mý?
Geçtiðimiz Pazar günü Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda
oynanan ve belediyespor'un 2-1
üstünlüðü ile sona eren belediyespor- gazi osmanpaþaspor maçýnda
artýk Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnýn
saha zemininin çok yýprandýðý
görüldü.
Maçýn ilk devresinde ceza
alaný içine yapýlan orta Çorum
belediyesporlu
futbolcuya
gelirken altýpas içinde oluþan
çamur zemine saplanarak
belediyespor adýna kaçan mutlak gol posizyonu oldu. Bu
saha zemininde belediyespor
çok zor maç kazanýr ve
rakiplerde en azýndan bir puan
alarak statdan ayrýlýr. Çorum
þehrine artýk yeni bir stadyumun
yapýlma zamaný geldide geçiyor.
Transfer döneminde þampiyonluk
kadro kurarsýn ancak rakibe deðilde
saha zeminine yenilir ve koca bir
sezonda boþa gider. (Yasin Yücel)
Kýlýçcýoðlu,
Belediyespor'un
canýný çok yakar..!
Çorum belediyespor son
4 hafta lig maçlarýný kazanarak topladýðý 12 puan ile [email protected]
ve yarýþýna ortak olarak lider
Darýca Gençlerbirliði ile arasýndaki puan farkýný 3,e indirdi. Tutap þekerspor maçý ile
baþlayan galibiyet serisi, Bozüyük, Batman petrolspor ve
geçtiðimiz Pazar günü Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk ettiði
Gazi osmanpaþaspor'u maðlup ederek, üst üstte 4 hafta
maç kazanarak zirve yarýþýna 27 puan ile ortak oldu.
Maçýn henüz 3. Dakikasýn da gazi osmanpaþa kendi
kalesine attýðý gol ile 1-0 maðlup duruma düþtü . Bu gole karþýlýk yine gazi osmanpaþasporlu Uður cevap verdi.
1-1. Berabrlikten sonra Gazi takýmý zaman zaman zaman çalmaya yönelik sportmenlik dýþý hareketlerde bulunarak en az bir puan almanýn hesaplarýný yaptý. Ancak
maçýn 78. Dakikasýnda sahneye çýkan Akýn, galibiyet serisini devam ettiren oyuncu olarak Gazi kalesini 90,dan
avladý. 2-1.
Maçýn genelinde Çorum Belediyespor, Batman maçýna göre bu kez kanatlarýný fazla kullanmadý. Devre arasýnda Sefa'nýnda satlanarak çýkmasý Ýncedal'ýn oyun
planlarýný bozdu. Gazi Osmanpaþa futbolcularý ise, zaman zaman belediyespor kalesinde tehlikeli posizyonlarda buldu. Ancak Belediye kalecisi Fatih, Akýn, Nedim
ve eray savunmada rakipleri ile kýyasýya mücadele ederek gol þansý vermediler.
Skor dan daha çok öneml i,lan ise, Artýk kýlýçcýoðlu
stadýnýn kýþ mevsiminde futbol oynamaya elveriþsiz bir
zemine sahip olduðu dikkatlerden kaçmýyor. Bu zemin
bozukluðu ise, rakip takýmlarýný iþine geliyor. Sahada rakip ile mücadele etmek yerine futbolcular zemin ile mücadele ediyor. Belediye þampiyon olsada bu þartlarda bu
sahada yapacaðý maçlar belediyespor için büyük kayýp
olacaktýr. Bir an evvel Çorum þehrine acil olarak bir yeni
stadyumun kazandýrlamsý gereklidir. Yoksa harcanan
bütün emekler bir anda boþa gider. Yeni stadýn prokolü
ise, (yanýlma payým ile birlikte) 7 aylýk bir süre var. Bu 7
aylýk sürede Belediye ile yapýlan protokol sona erecektir.
Yeni stadyum için söz hakký Spor bakanlýðýna geçecektir.
Zaman her þeyin ilçacýdýr.
Ýlk yarýnýn bitimine kalan son iki haftada belediyespor bir maçýný deplasmanda darýca gençlerbirliði ile oynarken, ilk yarýnýn son maçýnda Çorum da Bursa temsilcisi Nilüferspor'u konuk ederek ilk yarý maçlarýný noktalaycaktýr. Belediyespor kalan 2 maçýndan 4 puan topladýðý takdirde ligi en kötü þartlar altýnda 31 puanla ilk 5 takým içinde kapatacaktýr.
Geçtiðimiz günlerde Çorum belediyepsor'a Mangal
evinde ve Hanoðlu konaðýnda moral yemeði verildi. Belediyespor, için verilen yemeklerde, belediyespor yönetimi olarak iþletme sahibine kulübün hediyesi olarak futbolcularýn imzaladýðý bir forma hediye edilemezmiydi?
Bir takým içinde bir futbolcu kaçýrdýðý penaltý sonrasýnda gülüyor ise, bu futbolcu beyin olarak bu takýmda
baþarýya imza atmasý da çok zordur. Þayet yönetim bu
futbolcuyu kazanmak istiyor yada sahip çýkmak istiyor
ise, futbolcuda kendine bir çeki düzen verecektir. Bu futbolcu takýmýn en yüksek bonservis bedelli futbolcusu ise,
gerek yönetim, gerek teknik heyet gerek ise, taraftar çok
þeyler bekleyecektir. Geride kalan 14 hafta da sadece rakip kalelere penaltýdan olmak üzere yalnýzca 1 gol atma
baþarýsýn gösteriyor ise bu futbolcunun takýma ne kadar
katký saðladýðý kaç tane maç çevirdiði tartýþýlýr. Demek'ki belediyespor yönetimindeki köstebek bazý þeyleri iyi
tesbit etmiþki bu futoblcunun devre arasýnda gönderilecek olma ihtimalini kendine yakýn gazeteye servis etmiþ.
Demekki bir Ata sözümüz þöyle der "Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz"
Kale arkasýnda ýsnama hareketleri yapan Gazi Osmanpaþasporlu yedek oyuncular ile zaman zaman kýsa
sohbetler yaptýk. Bir futbolcu aynen þunlarý ifade ediyor"
Abi biz takým olarak iyi bir kadromuz var. Ancak 4 futbolcumuz ciddi sakatlýk yaþadý. Çorum'a gelirken bir
oyuncumuzda cezalý olunca ligde istedðimiz yere gelemedik. Takým içinde ücretler çok kýsýtlý veriliyor. Benim,
Çorum Belediyespor maçýna gelene kadar aldýðým toplam para 3 bin lira" dedi. Bir yandan þimdiye kadar 3 bin
lira alan bir futbolcu, parasýzlýkdan kývranan Bir Gazi
Osmanpaþa takýmý, Diðer taraftan Çorum belediyespor
da en yüksek bonservis bedelli oyuncunun kaçýrdýðý penaltý sonrasýnda gülmesi. Ve futbolcularýn primleri, maaþlarý týkýr týkýr yatan bir belediyespor takýmý. Futbol ilginç bir oyun ve takým vesselam.
Tarfatarlar bir birlerine sözlü taciz yaptý. arþýlaþmanýn
ikinci devresinin ortlarýnda açýk ve kapalý tribünde bulunan tarfatlar bir birlerine Erdoðan dýþarý" "Hasan dýþarý"
gibi sözlü sataþmalar yaptýlar. Þampiyonluk yolunda giden bir takýmýn taraftarlarý birlik olmak yerine bir birleri
ile ayrýmcýlýk yaptýklarý sürece zararý belediyespor takýmý
ve kulübü görecektir. Hele hele saha içine kendi bilmez
bir seyirci tarafýndan atýlan pet su þiþesi de iþin ayrý tarafý. Ya destek olun yada köstek olmayýn.
Sportmence
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN