Çorum’a yarayacak atama
Baþbakanlýk
Müsteþarlýðýna,
Kalkýnma
Bakanlýðý
Müsteþarý
Kemal
Madenoðlu
atandý.
Madenoðlu'nun
atamasýyla ilgili
karar, Resmi
Gazete'de
yayýmlandý.
Çorum tarýmý iyi yolda
* HABERÝ 3’DE
* HABERÝ 5’DE
ODTÜ mezunu olan Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu’nun AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý’nýn arkadaþý.
ÇORUM
18 EKÝM 2014 CUMARTESÝ
Ziraat Odasý bilgilendirme toplantýsý düzenledi.
Günlük Siyasi Gazete
Kentsel dönüþüm
için geliyorlar
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce’nin talimatýyla
illerde riskli yapý tespit itirazlarýný deðerlendirmek üzere
15 teknik heyet oluþturuldu.
* HABERÝ 5’DE
‘Giriþimci deðilseniz
rekabet edemezsiniz’
Türkiye
Ekonomi
Bankasý (TEB)
KOBÝ
Bankacýlýðý
Genel
Müdürvekili
Turgut Boz,
giriþimci
olmayan
KOBÝ'lerin
rekabet þansýný
yitirdiðini
söyledi.
Turgut Boz
* HABERÝ 2’DE
‘KOBÝ’lere sahip çýkmak,
ülkeye sahip çýkmaktýr’
Vali Ahmet Kara, TEB KOBÝ
Akademi eðitim seminerinin
açýlýþ töreninde "Sýnýrlý
sermayeye sahip fakat toplum
deðerlerine ve
geleneklerine
baðlý ve sosyal
adaletin
temininde
önemli rolleri
olan KOBÝ'lere
sahip çýkmak,
ülkeye sahip
çýkmakla eþ
anlamlýdýr."
dedi.
Vali Ahmet Kara
* HABERÝ 2’DE
Külcü belediye baþkanlarý
toplantýsý için Amasya’da
Amasya'da
gerçekleþtirilecek
Belediye
Baþkanlarý
Toplantýsý ve
Amasya
Belediyesi
tarafýndan
yaptýrýlan
projelerin
toplu açýlýþ
töreni yarýn
gerçekleþtirilecek.
Muzaffer Külcü
* HABERÝ 6’DA
Körfez ülkeleri heyeti, Vali Ýbrahim Þahin’i makamýnda ziyaret etti.
Turistler günü
birlik gelecek
Türk Hava Yollarý (THY)
tarafýndan Samsun’u tanýtmak
amacýyla düzenlenen
organizasyon çerçevesinde
kente gelen Körfez ülkeleri
heyeti, Vali Ýbrahim Þahin’i
makamýnda ziyaret etti.
* HABERÝ 5’DE
TSO ve TEB tarafýndan ortaklaþa düzenlenen TEB KOBÝ Akademi eðitimi dün gerçekleþtirildi.
Kanserli hastalar için sergi açtý
Eczacý Aylin Akman Anaklý tarafýndan Ebru sergisi açýldý.
Eczacý Aylin Akman
Anaklý tarafýndan
Ebru sergisi açýldý.
Devlet Tiyatrosu
Fuayesi'nde Onkoloji
Hastalarý
Yardýmlaþma ve
Savaþma
Derneði(Onko-Sav)
yararýna önceki gün
düzenlenen Ebru
sergisinin açýlýþýna
Eczacýlar Odasý
Baþkaný Süleyman
Koca, Onko-Sav
Çorum Þube
Baþkaný Olcay Ünal
ile çok sayýda davetli
katýldý.
* HABERÝ 6’DA
Kültür Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Kamil
Bilim Dünyasý’ndan Hitit
Üniversitesi’ne tam not
Kültür Üniversitesi Öðretim
Görevlisi Prof. Dr. Kamil Eren,
Türkiye’nin son zamanlarda
kazandýðý ivmeye haritacýlar
olarak büyük bir katký
yapabilecekleri kanýsýnda
olduklarýný belirterek, bunun
akademisyenler ve kamu
kurumlarýna görev düþtüðünü
söyledi.
* HABERÝ 4’DE
Hyundai’nin yýldýzý
2014’de de parlýyor
Karataþ
Otomotiv Satýþ
Müdürü
Ýbrahim
Saçmacý,
Hyundai’nin
otomotiv
sektöründeki
daralmaya inat
Çorum’da
pazar payýný
artýrdýðýný
söyledi.
* HABERÝ
10’DA
Eþref Söker tarafýndan hazýrlanan Emlak Çorum Projesi, firmalara özel internet sitesi imkaný saðlýyor.
PROMEDES’ten
‘Emlak Çorum Projesi’
Emlak ve inþaat sektörüne özel internet sitesi desteði
Hyundai, otomotiv sektöründeki daralmaya raðmen Çorum’da satýþ rakamlarýný artýrdý.
Promedes Ýnternet ve Yazýlým
Teknolojileri tarafýndan geliþtirilen
‘Emlak Çorum Projesi’, emlak ve
inþaat sektörü baþta olmak üzere
mimarlýk ve dekorasyon firmalarýna
özel çözümler sunuyor.
* HABERÝ 11’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
‘Giriþimci deðilseniz
rekabet edemezsiniz’
T
Türkiye Ekonomi Bankasý (TEB) KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdürvekili Turgut Boz
bin iþletme bulunduðunu, bunlarýn ancak 3 bin
763'ünün kurumsal olabildiðini hatýrlattý.
KOBÝ'lerin büyük
ve kurumsal firmalara
nazaran daha az istihdam saðladýðý yönünde
yanlýþ deðerlendirmelere tabi tutulduðunu hatýrlatan Boz, KOBÝ sayýsýnýn hesaba katýlmasý
durumunda, Türkiye'nin
istihdam
oranýnýn
%76'sýnýn KOBÝ'ler tarafýndan üstlenildiði
gerçeðinin göz ardý edilmemesi gereken bir durum olarak kendisini
gösterdiðini dile getirdi.
"Bilgi ve finansmaný birlikte geliþtiriyoruz." sözleriyle çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendiren Turgut
Boz, yatýrýmcý ve giriþimci olmak arasýnda
fark bulunduðunu, Türkiye'nin giriþimci endeksini daha yukarýlara
taþýmak gerektiðini bildirdi.
‘KOBÝ’lere sahip çýkmak,
ülkeye sahip çýkmaktýr’
V
ali Ahmet Kara,
TEB KOBÝ Akademi eðitim seminerinin
açýlýþ töreninde "Sýnýrlý
sermayeye sahip fakat
toplum deðerlerine ve
geleneklerine baðlý ve
sosyal adaletin temininde
önemli rolleri olan KOBÝ'lere sahip çýkmak, ülkeye sahip çýkmakla eþ
anlamlýdýr." dedi.
Çorum'da 32 bin
803 KOBÝ bulunduðunu
ifade eden Vali Kara,
KOBÝ'lerin ekonominin
omurgasýný oluþturduðunu, sosyal barýþ ve toplumsal huzurun da garantisi olduðunu söyledi.
KOBÝ'lerin bir takým olumsuzluklar içerisinde olmasýna raðmen,
ulusal rekabetin sürdürülebilmesinin KOBÝ'lerin
varlýðýna baðlý bulunduðuna iþaret eden Vali Ahmet Kara, konuþmasýnda
þunlarý dile getirdi; "Sýnýrlý sermayeye sahip fakat toplum deðerlerine ve
geleneklerine baðlý ve
sosyal adaletin temininde
önemli rolleri olan KOBÝ'lere sahip çýkmak, ülkeye sahip çýkmakla eþ
anlamlýdýr.
Ýlimizde küçük sanayi sitelerinde 32 bin
803 KOBÝ bulunmaktadýr. KOBÝ'ler ekonominin omurgasý sosyal barýþ
ve toplumsal huzurun garantisidirler. Gelir daðýlýmýnda ki dengenin vazgeçilmez unsurudurlar.
Düþük maliyetle istihdam saðlarlar, esnek yapýlarý, dinamik ve yeniliðe açýk olmalarý, bölgesel
kalkýnmaya ve eðitime
katkýda bulunmalarý, etkili bir kontrol sistemlerinin oluþu kararlarýn hýzlý
alýnýþý ve uygulanýþý gibi
üstünlükleri KOBÝ'lerin
önemini artýrmaktadýr.
Bir takým olumsuzluklarý da bulunmasýna
raðmen ulusal rekabetin
sürdürülebilmesi KOBÝ'lerin varlýðýna baðlýdýr. KOBÝ'ler günümüzde
endüstrileþmenin saðlýklý
bir sosyal yapýnýn ve ticarette ki dinamizmin olmazsa olmazýdýrlar. Ülkemizde
iþletmelerin
yüzde 94'ü KOBÝ'dir.
KOBÝ'lerin çalýþan
sayýsý içerisinde ki payý
yüzde 76'dýr. Oluþturduklarý katma deðer istihdam ve dýþ ticarette ki
Vali Ahmet Kara
önemlerine raðmen ülkemizde KOBÝ'lerin finansman sýkýntýlarý devam etmektedir. Ülkemizde verilen toplam kredinin ancak yüzde 26'sý KOBÝ'ler
tarafýndan kullanýlmaktadýr.
Bunun yanýnda sosyal sorumluluk çerçevesinde KOBÝ'lerimizi geliþtirmek adýna Türkiye
Ekonomi
Bankasýnýn
KOBÝ Akademi Projesi
KOBÝ'lerimiz için önemlidir.
TEB KOBÝ Akade-
mi KOBÝ'lerin iþlerini
geliþtirmeye yönelik bilgi ihtiyaçlarýný karþýlamak, KOBÝ'lerin uzun
vadede ulaþmak istedikleri hedeflere yönelik hazýrlýk yapmalarýný saðlamak için özel olarak geliþtirilmiþ ve ihtiyaç duyduklarý konularda uzmanlarý tarafýndan ücretsiz eðitim almalarýna imkan saðlayan bir program
olmasý dolayýsýyla örnek
niteliðindedir. Bu baþarýlý çalýþmalarda emeði geçenleri kutluyorum."
Araç sayýmýz 148 bin oldu
Ç
orum'da motorlu araç sayýsý Aðustos ayý itibariyle
147 bin 691 oldu. TÜÝK motorlu taþýt istatistiklerini
açýkladý.
Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aðustos ayý
sonu itibarýyla 18 milyon 532 bin 604 oldu. Bölge iller
arasýnda Samsun'da 280 095 araç, Tokat'ta 146 425
araç, Çorum'da araç 147 691, Amasya'da 93 670 araç oldu.
Aðustos ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18
milyon 532 bin 604 adet taþýtýn %52,1'ini otomobil,
%16,3'ünü kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,6'sýný
traktör, %4,2'sini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,1'ini
otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Aðustos ayýnda 87 bin 885 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý
Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 87 bin
885 taþýt içinde otomobil %50 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %24,4 ile motosiklet, %14,4 ile kamyonet,
%5,7 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre %19,7 azaldý
Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý
Temmuz ayýna göre %19,7 azaldý. Bu azalýþ otomobilde
%30,1, otobüste %6, kamyonette %9,7, kamyonda
%21,9, motosiklette %5,8, özel amaçlý taþýtlarda %37,5
olarak gerçekleþti. Minibüste %6,2, traktörde ise %16,3
artýþ oldu.
Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn ayný
ayýna göre %1,9 arttý
Aðustos ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe
kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %1,9 artýþ gerçekleþti. Bu
artýþ minibüste %27,9, kamyonette %23,6, kamyonda
%20, motosiklette %6,8, traktörde %45,2 oldu. Otomobilde %8,9, otobüste %26,2, özel amaçlý taþýtlarda ise
%2,3 azalýþ oldu.
Trafikteki toplam taþýt sayýsý Ocak - Aðustos döneminde 593 157 adet arttý
Ocak-Aðustos döneminde 672 bin 864 adet taþýtýn
trafiðe kaydý yapýldý, 79 bin 707 adet taþýtýn ise trafikten
kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 593
bin 157 adet arttý.
Aðustos ayýnda 468 760 adet taþýtýn devri yapýldý
Devri(1) yapýlan toplam 468 bin 760 taþýt içinde
otomobil %69,1 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %15,9 ile kamyonet, %5,9 ile motosiklet, %2,9 ile minibüs takip etti. Aðustos ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn
%6,2'sini ise otobüs, kamyon, özel amaçlý taþýtlar ve
traktör oluþturdu.
Trafiðe kayýtlý LPG'li otomobil oraný %41,4 oldu
Aðustos ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon
659 bin 550 adet otomobilin %41,4'ü LPG'li, %29,6'sý
benzinli, %28,5'i dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise %0,5'tir.
Aðustos ayýnda 43 902 adet otomobilin trafiðe kaydý yapýldý
TSO ve TEB tarafýndan ortaklaþa düzenlenen TEB KOBÝ Akademi eðitimi dün gerçekleþtirildi.
TEB KOBÝ Akademi Çorumlu
giriþimcilerle bir araya geldi
EROL TAÞKAN
T
SO ve TEB tarafýndan ortaklaþa düzenlenen TEB KOBÝ Akademi eðitimi Anitta Otel'de
gerçekleþtirildi. Bankacýlýk sektörüne kattýðý farklý bakýþ açýlarý ve ürünleriyle dünyada örnek gösterilen Türk Ekonomi
Bankasý (TEB), KOBÝ'lere yönelik sunduðu TEB
KOBÝ Akademi'nin eðitim zincirine Çorum'da
devam etti.
Vali Ahmet Kara,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO
Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, SMMMO
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve çok sayýda yatýrýmcý ve giriþimcinin takip etitði eðitim seminerinin açýlýþ konuþmasýný
TEB KOBÝ Bankacýlýðý
Genel Müdürvekili Turgut Boz yaptý.
Saat 09,00'da kayýt
iþlemleri ile baþlayan eðitim, saat 17,30'a kadar
devam etti.
Turgut Boz, TEB'in
çalýþmalarý ve aldýðý ödülleri aktardýðý açýlýþ konuþmasýnda, KOBÝ'lere yönelik hizmetlerinin tanýtýmýný yaparak, KOBÝ'lerin
ekonomi ve istihdamda
önemli bir yer tuttuðunu,
KOBÝ'lerin rekabet gücünü korumasý ve artýrmasý
için danýþmanlýk hizmetleri ile destek verdiklerini
aktardý.
Vali Ahmet Kara da
yaptýðý konuþmasýnda
KOBÝ'lere sahip çýkmanýn, ülkeye sahip çýkmak
anlamý taþýdýðýný ifade
ederek, TEB yöneticilerine KOBÝ'lere yönelik
saðladýðý katkýlar için teþekkür etti.
Açýlýþ töreninden
sonra eðitimin ilk dersini
veren Giriþim Eðitim ve
Danýþmanlýk Merkezi
Uzmaný Mehmet Sanlý,
Deðiþen Dünyada Güçlü
Ýþletmeler Olmak baþlýklý
sunumunu yaptý.
Kahve molasýndan
devam eden eðitimin öðleden sonraki kýsmýnda
ise Giriþim Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi Uzmanlarý Mehmet Sanlý ve
Adnan Þahsüvar tarafýndan Bugünün Baþarýlý
KOBÝ'si Geleceði Nasýl
Yönetecek? ve Giriþim
Haritasý konularýnda sunum yaptý.
Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 43 bin 902
adet otomobilin %15,8'inin Volkswagen, %11,1'inin Renault, %8,5'inin Ford, %6,8'inin Hyundai, %6,4'ünün
Opel, %6,2'sinin BMW, %5,7'sinin Fiat, %5'inin Toyota, %4,9'unun Dacia, %4,2'sinin Nissan olduðu,
%25,4'ünün ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü.
Trafiðe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli
otomobillerin kaydý yapýldý
Ocak-Aðustos döneminde trafiðe kaydý yapýlan
373 bin 810 adet otomobilin %40,8'i 1501-1600,
%20,8'i 1401-1500, %18,2'si 1300 ve altý, %13,8'i 13011400, %4,6'sý 1601-2000, %1,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen
otomobillerin oraný ise %0,1'dir.
Trafiðe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydý
yapýldý
Ocak-Aðustos döneminde trafiðe kaydý yapýlan
373 bin 810 adet otomobilin %63'ü beyaz, %17'si gri,
%9,5'i siyah ve %4,6'sý kýrmýzý iken %5,9'u diðer renklerdedir. (Haber Merkezi)
(Ç.HAK:2502)
ürkiye
Ekonomi
Bankasý (TEB) KOBÝ Bankacýlýðý Genel
Müdürvekili
Turgut
Boz, giriþimci olmayan
KOBÝ'lerin rekabet þansýný yitirdiðini söyledi.
Anitta Otel'de düzenlenen TEB KOBÝ Akademi eðitiminde konuþan
Boz, "Klasik kafalarý
terk etmemiz lazým,
Türkiye'de iþletmelerin
% 20'si 5 yýl içinde kapanýyor. Giriþimci deðilseniz, rekabet edemezsiniz." dedi.
Türkiye'de KOBÝ'lerin istihdam ve
ekonomik anlamda büyük bir kitleyi temsil ettiðine iþaret eden Turgut
Boz, Türkiye'de faaliyet
gösteren 2 milyon 600
Anitta Otel'de düzenlenen eðitime sanayici ve iþadamlarý katýldý.
Seminerin açýþ konuþmasýný TEB KOBÝ Bankacýlýðý
Saat 09,00'da kayýt iþlemleri ile baþlayan eðitim, saat 17,30'a kadar devam etti.
Seminerde KOBÝ'lere yönelik hizmetlerinin tanýtýmý yapýldý.
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Çorum tarýmý iyi yolda
EMRE KUT
Ç
Ziraat Odasý bilgilendirme toplantýsý düzenledi.
orum'da tarým sektöründe ikinci ürünün
alýnmaya baþlandýðý belirtildi. Bu durum kent tarýmýnýn iyi yolda ilerlediðinin göstergesi oldu.
Ziraat Odasý dün
çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenledi.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans
Salonu'nda bugün düzenlenen toplantýya Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ , Ziraat Odasý
Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan Ziraat Odasý Baþkan
Yardýmcýsý Abidin Gündoðar
ve çiftçiler katýldý.
Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Ziraat Odasý
Baþkan Yardýmcýsý Abidin
Gündoðar, bilgilendirme se-
minerlerinin devam edeceðini söyledi.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise, tarýmýn zor bir zanaat
olduðunu söyledi. Tarým sektörünü üsttü açýk bir fabrikaya benzeten Ermiþ, sektörün
her türlü tehlikeye açýk olduðunu ifade etti. Teknolojinin
sürekli geliþtiðini hatýrlatan
Ermiþ, "Bizim çiftçilerimiz
hala traktör almak için peþinde koþuyor, neden daha teknolojik makinalar alýnmýyor.
Tarýmda para kazanmak için
para yatýrmak gerekiyor.
Dünyayý beslemek için üretim yapmak zorundayýz. Pazarlarda kýsa deðil, uzun dönemli olmalýyýz. Çorum da
bazý dengeler deðiþmeye baþladý. Ýkinci ürünleri almaya
baþladýk. Bundan yararlan-
mayý da bilmeliyiz." Dedi.
Konuþmalarýn ardýndan
Ziraat Mühendisi Halit Yýldýrým ile Tarým Danýþmaný Tuðba Þeker, Tarým Danýþmanlýðý
hakkýnda bilgi verirken, Ziraat Mühendisi Gökhan Cihanoðlu ise, Toprak Analizi ve
Gübreleme ile ilgili sunum
yaptý.
Toplantý sonunda katýlýmcýlara ikram bulunuldu.
Torba yasa uyarýsý
Çorum’da 36 bin traktör var
T
ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn bu yýlýn Ocak-Aðustos döneminde 34 bin 804 adet artarak 1 milyon
600 bini ilk kez geçtiðini bildirdi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2013
yýlý sonunda 1 milyon 565 bin 817 adet
olan toplam traktör sayýsýnýn 2014 Aðustos
ayý sonunda 1 milyon 600 bin 621 adede
çýktýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, 2004 yýlýnda 1 milyon 210 bin 283 adet olan traktör sayýsýný 2005 yýlýnda 1 milyon 247 bin
767’ye, 2006 yýlýnda 1 milyon 290 bin
679’a, 2007 yýlýnda 1 milyon 327 bin
334’e, 2008 yýlýnda 1 milyon 358 bin
577’ye, 2009 yýlýnda 1 milyon 368 bin
32’ye çýktýðýný bildirdi. 2010 yýlýnda 1,4
milyon adedi geçerek 1 milyon 404 bin 872
adede yükselen traktör sayýsýnýn 2011 yýlýnda 1 milyon 466 bin 208’e, 2012 yýlýnda
1,5 milyonu aþarak 1 milyon 515 bin 421
adede, 2013 yýlýnda ise 1 milyon 565 bin
817 adede yükseldiðini bildiren Bayraktar,
en son Aðustos ayý sonunda 1 milyon 600
bin 621 adede ulaþtýðýný belirtti.
Bayraktar, Aðustos ayýnda traktör sayýsýnýn Temmuz ayýna göre 4 bin 954 adet
arttýðýný kaydetti.
ÝLLERÝN
TRAKTÖR SAYILARI
Traktör
sayýsýnda Manisa’nýn 77 bin
129 traktörle ilk
sýrada olduðunu
ifade eden Bayraktar, þunlarý
kaydetti:
“Manisa’yý 75 bin 618
traktörle Konya,
56 bin 293 adetle Balýkesir, 55
bin 603 adetle
Ýzmir, 55 bin
493 adetle Bursa, 47 bin 504 adetle Ankara, 46 bin 819 adetle Samsun, 46 bin 487
adetle Adana, 42 bin 927 adetle Denizli, 41
bin 707 adetle Antalya izledi. Aydýn’da 38
bin 639, Tokat’ta 37 bin 514, Afyonkarahisar’da 36 bin 894, Çorum’da 36 bin 43,
Þanlýurfa’da 32 bin 470, Sakarya’da 32 bin
155, Mersin’de 30 bin 295, Kütahya’da 30
bin 101 traktör var. Traktör sayýsý Edirne’de 29 bin 235, Çanakkale’de 29 bin
149, Yozgat’ta 28 bin 594, Tekirdað’da 27
bin 545, Sivas’ta 27 bin 540, Muðla’da 26
bin 918, Gaziantep’te 26 bin 317, Kastamonu’da 25 bin 810, Kayseri’de 24 bin
781, Ýstanbul’da 21 bin 750, Diyarbakýr’da
20 bin 976, Eskiþehir’de 20 bin 232, Malatya’da 20 bin 88’i buluyor. Hatay’da 19 bin
400, Burdur’da 19 bin 213, Isparta’da 19
bin 38, Nevþehir’de 18 bin 971, Bolu’da 18
bin 932, Kýrklareli’nde 18 bin 761, Amasya’da 17 bin 675, Kahramanmaraþ’ta 17
bin 310, Kars’ta 16 bin 702, Uþak’ta 16 bin
417, Aksaray’da 16 bin 304, Erzurum’da
15 bin 632, Niðde’de 14 bin 587, Kocaeli’nde 14 bin 582, Osmaniye’de 14 bin
435, Adýyaman’da 13 bin 428, Çankýrý’da
11 bin 734 traktör var. Traktör sayýsý, Karaman’da 9 bin 858, Kýrþehir’de 9 bin 755,
Muþ’ta 9 bin 747, Bilecik’te 9 bin 595,
Düzce’de 9 bin 350, Mardin’de 9 bin 310,
Zonguldak’ta 8 bin 803, Elazýð’da 8 bin
524, Ardahan’da 8 bin 445, Kýrýkkale’de 8
bin 270, Sinop’a 7 bin 945, Van’da 7 bin
806, Aðrý’da 7 bin 443, Erzincan’da 6 bin
56, Karabük’te 5 bin 69, Batman’da 5 bin
64 adette kalýyor.”
Kilis’te 4 bin 795, Bartýn’da 4 bin
667, Iðdýr’da 3 bin 671, Gümüþhane’de 3
bin 185, Bitlis’te 2 bin 915, Giresun’da 2
bin 799, Bayburt’ta 2 bin 700, Yalova’da 2
bin 293, Siirt’te 2 bin 241, Ordu’da 2 bin
144, Þýrnak’ta 2 bin 74 traktör bulunduðunu bildiren Bayraktar, “En az traktör 41
adetle Rize’de bulunuyor. Tunceli bin 306,
Artvin bin 77, Bingöl 975, Hakkari 765,
Trabzon 186 traktörle son sýralarý paylaþýyor” dedi.
EN FAZLA AYLIK ARTIÞ 270
ADETLE KONYA’DA
Bayraktar, traktör sayýsýnda en fazla
artýþýn 270 adetle Konya’da görüldüðünü,
Konya’yý 201 adetle Manisa ve 152 adetle
Ýzmir’in takip ettiðini bildirdi. Traktör sayýsýndaki aylýk artýþýn Adana’da 143, Afyonkarahisar’da 138, Denizli’de 135, Þanlýurfa’da 134, Ankara’da 130, Balýkesir’de
125, Bursa’da 115, Gaziantep’te, 113, Tekirdað’da 111, Sivas’ta 108, Yozgat’ta 107,
Sakarya’da 105 ve Aydýn’da 102 adet olduðunu belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:
“Aðustos ayýnda traktör sayýsý, Samsun’da 96, Mersin’de 92, Erzurum’da 91,
Tokat’ta 87, Kastamonu’da 86, Adýyaman’da 84, Çanakkale’de 82, Ardahan’da
81, Antalya’da 80, Muðla’da 78, Kayseri’de
77,
Muþ’ta 76, Çorum’da 75, Kütahya’da 71,
Diyarbakýr ve
Uþak’ta
70
adet arttý. Artýþ,
Kýrklareli’nde
67, Edirne’de
66, Kahramanmaraþ’ta 63,
Nevþehir ’de
60, Aksaray ve
Elazýð’da 58,
Burdur’da 53,
Mardin’de 49
Bolu’da 48,
Osmaniye ve
Düzce’de 47 adet oldu. Traktör sayýsý,
Aðustos ayýnda Niðde ve Siirt’te 44, Hatay’da 42, Ordu’da 41, Karaman ve Bilecik’te 39, Ýstanbul ve Amasya’da 38, Kilis’te 35, Kars’ta 34, Malatya, Kýrþehir ve
Þýrnak’ta 33, Çankýrý’da 32, Eskiþehir ve
Isparta’da 29, Van’da 26, Kýrýkkale ve Erzincan’da 21 adet arttý. Yalova’da 19, Kocaeli, Bartýn ve Bitlis’te 18, Iðdýr’da 17, Sinop’ta 16, Zonguldak’ta 15, Aðrý ve Batman’da 14, Gümüþhane’de 10 adet artýþ
yaþandý.”
RÝZE’DE TRAKTÖR SAYISI DEÐÝÞMEDÝ, BÝNGÖL’DE 2, TRABZON’DA 3 ADET ARTTI
Bayraktar, Rize’de traktör sayýsý deðiþmezken, Bayburt’ta 9, Giresun ve Artvin’de 8, Tunceli’de 5, Karabük ve Hakkari’de 4, Trabzon’da 3, Bingöl’de 2 adet arttýðýný bildirdi. Bayraktar, “Traktör sayýsýndaki artýþ, Ekim’de Eskiþehir ve Niðde’de
49, Kastamonu’da 48, Kýrklareli ve Osmaniye’de 47, Kýrþehir’de 46, Bilecik’te 45,
Burdur’da 43, Uþak’ta 42, Hatay’da 40,
Batman ve Van’da 39, Tekirdað ve Kilis’te
37, Çankýrý, Düzce ve Siirt’te 36, Aðrý’da
35, Iðdýr’da 31, Edirne’de 24, Elazýð’da 22
oldu. Ekim ayýnda traktör sayýsýndaki artýþ,
Kýrýkkale’de 18, Nevþehir’de 16, Bayburt’ta 14, Isparta’da 13, Erzincan’da 12,
Bartýn’da 11, Sinop ve Gümüþhane’de 10,
Yalova’da 8, Bingöl’de 7, Tunceli’de 6, Ýstanbul, Karabük, Bitlis ve Hakkari’de 5,
Þýrnak’ta 4, Artvin’de 3, Ordu’da 2, Rize’de 1’de kaldý” dedi. (ÝHA)
Ç
orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, torba yasa ile
zammý gibi feri alacaklardan vazgeçileceðini bildiren Bektaþ,
birlikte vergi mükellefiyeti sona eren ancak borsa üyeliði
þunlarý kaydetti; “Bu üyelerimiz 1 Adalýk 2014 tarihine kadar
devam eden üyelerin, yýllýk aidat borçlarý ile, üyelikleri halen
borsamýza yazýlý olarak baþvurmalarý halinde,yýllýk aidatlara
devam eden üyelerin borsaya olan ödenmemiþ aidat borçlarý,
ait borç asýllarý için taksitlendirme ve indirim imkanlarýndan
tescil ücreti ve gecikme zamlarý konularýnda düzenlemeler geyararlanabileceklerdir. 11 Eylül 2014 tarihinden önce kýsmen
tirildiðini açýkladý.
ödeme olmuþ olmasý halinde,ödenen kýsma ait feri alacaklar
silinecek, kalan kýsma gecikme zammý uygulanmaya devam
Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, iþ býrakma yada reedilecektir. 1 Aralýk 2014 tarihine kadar borçlarýnýn yapýlandýsen terk nedenleriyle vergi mükellefiyetleri sona eren ancak
rýlmasý için yazýlý baþvuru yapan üyelerin, borç aslýna, YÝborsa üye kayýtlarý devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetleÜFE aylýk deðiþim oraný üzerinden uygulanacak tutar ile birrinin sona erdiði tarihten sonra tahakkuk etmiþ aidat borçlarýlikte bulunacak olan borç aslý toplamý,8 takside bölüneceknýn asýllarý ile birlikte, feri borçlarýnýn tamamýnýn bir baþvuru
tir.Ýlk taksidin son ödeme günü, 31 Aralýk 2014’tür,kalan 7
aranmaksýzýn yönetim kurulu kararý ile silineceðini belirtti.
taksit 3’er aylýk dönemler halinde tahsil edilecektir. Aidat
Bektaþ, ayrýca vergi kaydýnýn silindiði tespit edilen gerborçlarý nedeniyle haklarýnda icra iþlemleri baþlatýlan üyeleriçek kiþi üyelerin, üyelik kayýtlarýnýn da borsa tarafýndan silinAli Bektaþ
mizin taksit ve indirim için baþvurmalarý halinde icra iþlemlemesi için, (vergi kayýtlarýnýn silinmesinden önceki döneme ait
ri durdurulacaktýr. Bu üyelerden borç asýllarýnýn tamamen tahborçlarý olsa da) öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüðü’ne durum
sil edilmesi halinde icra masraflarý ile vekalet ücreti alýnmayacaktýr. Borsabildireceðini ve sicil kaydýnýn silinmesinin ardýndan, borsadan üyelik kaymýza dava açmýþ borçlularýn bu hükümlerden yararlanabilmesi için davaladýnýn da silineceðini, üyelik kayýtlarý silinse de, vergi kayýtlarýnýn silinmerýndan vazgeçmiþ olmalarý gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süsinden önceki borçlarýna gecikme zammý uygulanmaya devam edeceðini,
resinde ödenmemesi halinde,ödenen taksitler düþülerek,kalan kýsým için tabu haliyle hesaplanacak borçlarýný ödemek isteyenler için,1 Aralýk 2014 takibe devam edilecektir. Borsamýza halen üyeliði devam eden üyelerimirihine kadar yazýlý baþvurmalarý halinde taksit ve indirim yapýlacaðýný açýkzin,kanunun yürürlük tarihinden önce borç asýllarýný kýsmen veya tamamen
ladý.
ödemiþ olmalarý halinde,ödenmiþ borç asýllarýna isabet eden faiz,gecikme
Her hangi bir baþvuru þartý olmaksýzýn, borsaya halen üyeliði devam
faizi gecikme zammý gibi feri alacaklar,silinecektir. Tüm bu düzenlemeeden ancak kanunun yürürlük tarihi olan 11 Eylül 2014 tarihinden önce borler,anýlan kanun kapsamýnda geçici madde ile düzenlendiðinden, bir defaya
saya ödenmemiþ borç asýllarýna isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme
mahsus uygulanacak,sürekli uygulanmasý mümkün olmayacaktýr”(ÝHA)
Çiftçiye ÇKS uyarýsý
A
laca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan
Yýlmaz, 2015 yýlý Çiftçi Kayýt
Sistemi (ÇKS) kayýtlarýnýn 1 Eylül
2014 tarihi itibariyle baþladýðýný hatýrlatarak, çiftçilerin herhangi bir
maðduriyet yaþamamalarý için ÇKS
kayýtlarýný yaptýrmalarýný ve düzenli
olarak güncellemelerini istedi.
Baþvurularýn 31 Aralýk 2014 tarihinde sona ereceðini belirten Yýlmaz, konuyla ilgili þu açýklamalarda
bulundu; “2014 yýlý içerisinde yapýlan ve 1 Ekim 2014 tarihinde sona
eren ÇKS kayýtlarý, ÇKS yönetmeliðinin geçici 1. Maddesi gereðince
2014 yýlý üretim sezonu için yapýlan
baþvuru ve kayýtlar olup, 2015 yýlý
üretim sezonu ÇKS kayýtlarýnýn da
belirtilen tarihler arasýnda mutlaka
güncellenmesi gerekmektedir.
Çiftçiler bu süre içerisinde yapacaklarý baþvurularýnda 2015 yýlý
üretim yýlý için halihazýrdaki ve planladýklarý tarýmsal faaliyet bilgilerinin
tamamýný beyan edeceklerdir. Baþvuru esnasýnda 2015 üretim yýlýna iliþkin ekili/dikili olan tarým arazisi ve
üretim bilgileri ile baþvuru esnasýnda
ekili dikili olmayan ancak 2015 üretim yýlýnda tarýmsal faaliyette bulunacaklarý tarým arazileri ile bu araziler
üzerinde
yapýlmasý
planlanan
ekim/dikim bilgileri beyan edilecektir. Çiftçiler tarafýndan beyan edilen
bu bilgiler Çiftçi Kayýt Sistemine
kaydedilecektir. Çiftçiler tarafýndan
beyan edilen ve ÇKS'ye kayýt edilen
araziler üzerinde meydana gelen
üretim bilgisi deðiþikliklerine iliþkin güncellemeler için çiftçi baþvurularý 15 Mart-15 Mayýs 2015
tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Bunun yanýnda mücbir sebeplerden
kaynaklanan üretim bilgisi deði-
þikliklerine ve birinci üretimden sonraki ürün ekim/dikimlerine iliþkin
çiftçi baþvurularý ise üretim yýlý içerisinde yapýlabilecektir.
Üreticilerin girdi maliyetlerinin
düþürülerek uluslararasý alanda daha
rekabetçi bir üretici kitlesi oluþturulmasý ve daha ucuza üretilen ve pazarlanan tarýmsal ürünler elde edilebilmesi için üreticilerimizin tarýmsal
desteklemelerden azami derecede yararlanmasý, bunun içinde ÇKS kayýtlarýný yaptýrmasý ve düzenli olarak
güncellemesi gerekmektedir.
(Haber Merkezi)
Ýlhan Yýlmaz
ÇATAK toplantýsýna katýlým
S
amsun'da ÇATAK deðerlendirme toplantýsý
Gýda Tarým Ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüðü'nce düzenlenen Çevre
Amaçlý Tarýmsal Alanlarýn Korunmasý (ÇATAK) Projesi deðerlendirme toplantýsý 11 ilin katýlýmýyla
Samsun'da gerçekleþtirildi.
Amisos Otel'de düzenlenen
toplantýya Samsun, Amasya, Ankara, Çankýrý, Çorum, Kastamonu, Kýrýkkale, Sakarya, Tokat Yozgat Ve
Zonguldak, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüklerinden personel
katýldý.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Samsun Gýda Tarým Ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir Güven,
Samsun'un ÇATAK Projesi kapsamýnda 2010 ile 2014 yýllarý arasýnda
önemli bir yol katettiðini söyledi.
"Samsun'da 2014 yýlýnda toplamda 47 bin 140 dekar alanda 6 ilçede 97 köyde 760 üreticide ÇATAK
Projesi yürütülmektedir" diyen Güven, þöyle devam etti:
"Ýlimizde Çatak Projesi alan
bazlý bir proje olup, seçilmiþ köylerde belli alanlarda uygulanýr. Kiþi
bazlý bir proje deðildir ve desteklenen parsellerde 3 yýl süre ile uygulanmaya devam eder. Dünyada ve
ülkemizde yanlýþ tarým uygulamalarý
sonucunda ortaya çýkan, biyolojik
çeþitliliðin azalmasý, iklimsel deðiþiklikler, küresel ýsýnma, ozon tabakasýnýn zarar görmesi, topraklarýn
verimsizleþmesi ve çoraklaþmasý,
yeraltý yüzey sularýnýn azalmasý ve
nihayetinde kirlenmesi, saðlýk sorunlarýnýn hýzla artmasýna sebep olmuþtur."
Topraðýn, suyun ve havanýn
gelecek nesillere korunarak intikalini saðlamayý hedeflediklerini vurgulayan Güven, "Bakanlýðýmýzca uygulamaya konulan 'Ýyi Tarým Uygulamalarý Projesi'nin ülkemizde hayat
bulmasý için Bafra ilçesi 2005 yýlýndan bu yana önderlik görevini baþarýyla sürdürmektedir. Samsun'da yaþayan 1 milyon 300 bin insan içme
suyunu Çakmak Barajý'ndan kullanmaktadýr. Samsun Türkiye’de içme
suyunu çeþmeden içen 4 ilden biridir. Baraj çevresinde tarýmsal üretim
alanlarýnda kullanýlacak kimyasal
gübre ve ilaçlarýn atýklarý doðal dengeyi bozmasý yanýnda yaðmur, kar
ve diðer etkenlerle içme suyuna karýþma riskini önlemek için barajýn etrafýnda bulunan tüm köylerde tarým,
kontrollü gübre ilaç kullanýmý þeklinde uygulanmalýdýr. Eðer temiz su
içmek istiyorsak bu zorunludur" diye konuþtu. (A.A.)
AÇILIÞA DAVET
Pazar günü saat 13.00’de gerçekleþtirilecek olan açýlýþýmýza tüm müþteri eþ, dost,
akraba ve Çorum halký davetlidir.
ÞENTÜRKLER KIRAAATHANESÝ
(Ç.HAK:3026)
Toplantýda Çorum tarýmýnda yaþanan sevindirici geliþmeler aktarýldý.
Metin ÞENTÜRK (Limoncu Metin)
Akpýnar Cad. 6/C (Halk Eðitim Merkezi altý)
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
Bilim Dünyasý’ndan Hitit
Üniversitesi’ne tam not
K
ültür Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Kamil Eren, Türkiye’nin son zamanlarda kazandýðý ivmeye haritacýlar olarak büyük bir katký yapabilecekleri kanýsýnda olduklarýný belirterek, bunun akademisyenler ve kamu kurumlarýna görev düþtüðünü söyledi.
7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumu sona erdi. Yurt içi ve yurt
dýþýndan çok sayýda bilim adamýnýn katýldýðý sempozyum kapsamýnda gerçekleþtirilen 11 oturumda 97 bildiri sunuldu. Uluslararasý sempozyuma ev sahipliði yapan Hitit Üniversitesi yaptýðý organizasyonla bilim dünyasýndan tam
not aldý.
Dünyadaki istihdamýn yüzde
50’sinin bilgi teknolojilerinde olduðunu
dile getiren prof. Dr. Kamil Eren, bilgi
teknolojilerindeki çalýþmalarýn yüzde
80’inide haritacýlýk, kadastro gibi tüm
mühendislik ölçmelerinden oluþtuðunu
dile getirdi.
BÝLÝM DÜNYASINDAN HÝTÝT
ÜNÝVERSÝTESÝNE TAM NOT
Mühendislik ölçmelerinde Türkiye’nin büyük bir geçmiþe sahip olduðunu açýklayan Eren, “Piri Reis’ten baþlayan ve bugünlere gelen þuanda 17 bine
yakýn harita mühendisi olan bir ülkede-
rumda olduðunu anlatan Prof. Dr. Kamil Eren, “Diðer konularda ortak bir sivil haritacýlýk herkesin ulaþabileceði bir
haritacýlýk artý mekansal olarak doðru
bir kadastro sistemiyle ve þuanda uydu
görüntüleri planlamada ve deðiþiklerin
izlenmesinde yeteri kadar kullanan bir
ülke olmak zorundayýz. Bu sempozyum ve diðer sempozyumlarýn ülkemizde bu alandaki eksikliklerini gidermesinde çok büyük bir katkýsý olacak.
Ortadoðu’da ve dünyanýn diðer bölgelerinde bizimde akademik ve firma olarak çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu
sempozyum sonunda ve çalýþmalarla
Türkiye’nin son zamanlarda kazandýðý
ivmeye bizde haritacýlar olarak büyük
bir katký yapabileceði kanýsýndayým. Ve
bu yönde hem akademisyenlere hem
bizlere hem de kamu kurumlarýna görev düþmekte. Þuanda ülkenin ihtiyacý
olan altlýklarýn bir sivil haritacýlýk kanalýyla yürütülmesi, kadastro bilgilerinin
elektronik ortamda tapu kadastro bilgi
sistemine dönüþmesi, uydu teknolojilerinden istifade ederek tüm Türkiye’nin
görüntü altlýklarýnýn oluþturulmasý tüm
belediyelerin kamu kurumlarýnýn alt yapýdan ulaþýmdan planlamaya kadar hizmete açýlmasý hem ekonomik hem zaman açýsýndan büyük bir kazanç saðlayacak” diye konuþtu.(ÝHA)
Kültür Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Kamil Eren
yiz. Mühendislik ölçmelerindeki bu tür
sempozyumlarla yurt içindeki ve yurt
dýþýndaki meslektaþlarýmýzla meslekteki geliþmeleri ve bu alandaki çalýþmalarýmýzý paylaþýyoruz. Bu çok büyük bir
önem arz ediyor. Bu yýl 7. Türkiye’nin
en temiz þehirlerinden olan Çorum’da
Hitit Üniversitesi’nde baþarýlý gerçekleþtirdik. Hitit Üniversitesi Rektörümüz
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn sempozyuma sahip çýkmasýyla burada en üst
düzeyde bir katýlým saðlandý. Hem katýlýmýn hem de sunulan bildiriler açýsýndan çok üst düzeyde baþarýlý bir sem-
pozyum oldu” dedi.
Tüm yatýrýmlarýn altlýðýný haritacýlýk, bilgi sistemleri, kadastro ve geometrik mühendisliðinin oluþturduðunu
anlatan Eren, bu alanda hem Türkiye’de hem yurt dýþýnda verilecek çok
büyük hizmetler bulunduðuna dikkat
çekti. Eren, bu hizmetlerin verebilmesi
eðitim alanýnda iyi bir noktada Türkiye’nin uygulama noktasýnda yeni bir
yapýlanma ve yaklaþým ortaya koymasý
gerektiðini belirtti.
Türkiye’nin haritacýlýkta þuanda
dünyadaki geliþmeleri yakalamýþ du-
Mesleki eðitime öncelik
S
Genç MÜSÝAD yönetimi
Rektör Alkan’ý ziyaret etti
M
üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði’nin (MÜSÝAD)
alt kuruluþu olan Genç MÜSÝAD
Çorum Þubesi Yönetim Kurulu
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Genç MÜSÝAD’ýn çalýþmalarý
hakkýna bilgi veren Þube Baþkaný
Alper Týðlý, üniversitede yürütülen
baþarýlý çalýþmalardan duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Genç
MÜSÝAD platformu olarak yapacaklarý çalýþmalarda üniversitenini
görüþlerini çok önemsediklerini
söyledi.
Sanayici ve iþ adamlarýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda üniversiteden eðitim desteði almalarý konusunda görüþlerini de belirten Týðlý,
“Sizin üniversitemiz ve þehrimiz
için gayretli çalýþtýðýnýzý görüyoruz
ve saygý duyuyoruz. Bizler de üniversitemiz için elimizden geleni
yapmaya hazýrýz”dedi.
Toplumun geliþmesinde çok
önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluþlarýný, üniversitenin en
önemli paydaþlarýndan biri olarak
gördüklerini belirten Rektör Alkan, üniversitelerin eðitim faaliyetlerinin yaný sýra yürüttüðü ARGE çalýþmalarý ile STK, özel sektör ve kamuyla çok daha yakýn iþ
birliðine geçmesi gerektiðine dikkat çekerek, bu baðlamda Genç
MÜSÝAD ile her alanda her türlü iþ
birliðine açýk olduklarýný belirtti.
“Üniversite olarak tüm paydaþlarýmýzla sinerji saðlanmasý için
üzerimize düþeni yapma gayretindeyiz” diyerek Üniversitemizin
toplum yararýna çalýþan herkesle
iþbirliði yapmaya her zaman hazýr
olduðunu ifade eden Rektör Alkan,
“Devletimizin saðladýðý imkanlar
çok güzel. Hep birlikte topluma
faydalý çalýþmalar yaparak sunulan
fýrsatlarý iyi deðerlendirmeliyiz.
Üniversite ile sektör iþ birliðinin
saðlanabilmesi için herkesin taþýn
altýna elini koymasý gerekiyor.”
dedi.
Yakýn bir zamanda açýlýþý gerçekleþtirilecek olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM)
ve inþaatý hýzla devam eden Teknokentin tüm paydaþlarla yapýlan ortak çalýþmalarla geliþip büyüyeceðine dikkat çeken Rektör, “Üniversitemiz yürüttüðü AR-GE çalýþmalarýný somut projelere çevirmeye
hazýrdýr. Hitit Üniversitesi Sürekli
Eðitim Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi’nde (HÝTÝTSEM) de sanayicilerimizin ve iþ adamlarýmýzýn ihtiyaçlarý doðrultusunda kurslar verilecek” diye konuþtu.
Haber Merkezi
uluova Kaymakamý
Hayatý Taþdan, Suluova Þehit Erkan Ayas
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan "Mesleki Teknik Eðitimin Kalitesini Artýrýyoruz"
Projesi'nin kabul edilerek 1 Eylül 2014 tarihi
itibariyle uygulanmaya
baþlandýðýný belirtti.
Taþdan, yaptýðý
açýklamada, 250 bin
Avro bütçeli ve 12 ay
süreli projenin ortaklarýnýn Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
ile Çorum Mimarlar
Mühendisler ve Teknik
Elemanlar Derneði olduðunu söyledi.
Projenin
temel
amacýnýn, Amasya ve
Çorum illeri baþta olmak üzere bölge illerinde faaliyet gösteren
sektörlerin nitelikli iþ
gücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý için öðrencilerin ve mezunlarýn mesleki kapasitelerinin geliþtirilmesi olduðunu
vurgulayan Taþdan,
"Bunlarýn yanýnda diðer amaç özellikle öðretmenler, usta öðreticiler ve okul yöneticileri temel alýnarak eðiticilerin pedagojik ve
mesleki kapasitelerini
sektörlerin beklentilerini dikkate alarak ve onlarla temas içinde geliþtirerek mesleki ve teknik eðitimin kalitesini
artýrmaktýr” dedi.
Projeyi hazýrlayan
Okul Müdürü Ýbrahim
Bal ve proje ekibine
emek ve özverili gay-
yapýlacaktýr. Ýþletmelerimizde çalýþan teknik
elemanlar eðitimden
geçirilerek ihtiyaçlarý
doðrultusunda yeterlilikleri artýrýlacaktýr.
Bölgemizdeki
ortaokullar ve liselerdeki
rehber öðretmenlerimiz, öðrencileri mesleki eðitime yönlendirme
konusunda eðitime alýnacak böylece mesleki
eðitimi tanýmalarý ve
ihtiyaçlarýný bilmeleri
saðlanarak yönlendirme çalýþmalarýnýn geliþtirilmesi ve de daha
kalifiye eleman yetiþtirilmesi saðlanacaktýr.
Ayrýca okulumuza makine teçhizat ve teknik
donaným alýnarak eðitim ortamlarý geliþtirilecek, mezunlarýmýz ile
iþletmelerimizi bir araya getirecek çalýþmalar
yapýlarak istihdam olanaklarý her iki tarafýn
lehine geliþtirilecektir."
(A.A.)
Kardeþlik
nasýl olur?
'Eðer müminlerden iki grup birbiriyle
kavgaya tutuþursa hemen aralarýný düzeltin;
ikisinden biri diðerinin hakkýna tecavüz etmiþ
olursa –Allah'ýn emrine geri dönünceye kadar–
haksýzlýða sapanlara karþý savaþýn; dönerlerse
aralarýndaki anlaþmazlýðý adaletle çözüme
baðlayýn ve herkese hakkýný verin. Allah hakký
yerine getirenleri sever./Müminler ancak
kardeþtirler, öyleyse iki kardeþinizin arasýný
düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakýnýn ki
rahmetine mazhar olasýnýz.' Hucurat: 49/9-10)
Ýslâm'dan önce Arap kabileleri arasýnda sýk
sýk anlaþmazlýklar ve çatýþmalar olur, çözüm ise
adaletten çok güce dayanýr, gücü ve arkasý
olanlar istediklerini alýrlardý. Allah'ýn
isimlerinden biri 'hak', diðeri de 'adil'dir, Kur'an
hakký hâkim kýlmak için gönderilmiþ, dine 'hak
din' ve 'hak dini' denilmiþ; ümmete de hakký
yerine getirmek, haksýzlýklarý önlemek (emir
bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker) ödevi
verilmiþtir. Toplu hayatta fertler ve gruplar
arasýnda anlaþmazlýklarýn ortaya çýkmasý,
karþýlýklý taleplerin haklýsý yanýnda haksýzýnýn
da bulunmasý, haksýz olanlarýn kuvvete
baþvurmalarý, –istenmemekle beraber– nâdir
olaylardan deðildir. Nitekim Ýslâm, hem bütün
insanlarýn kök itibariyle kardeþ hem de
müminlerin ayný dine mensup, ayný hukuk,
ahlâk ve deðerler sistemine baðlý bulunduklarý
için kardeþ olduklarýný ilân ettiði halde
müminler arasýnda da anlaþmazlýklar çýkmýþ,
anlaþmazlýðýn taraflarý birbirine saldýrmýþ,
dalaþma ve çatýþmalar olmuþtur. Hz.
Peygamber'den sonra birinci halife Hz. Ebû
Bekir zamanýnda zekât yükümlülüðünü yerine
getirmeyen ve devletin memurlarýný kovan bazý
gruplara karþý askerî tedbire dahi
baþvurulmuþtur. Üçüncü halife Hz. Osman
zamanýnda iç karýþýklýklar ve halifeye karþý
isyan hareketi ortaya çýkmýþ, ancak Hz. Osman
askerî tedbire baþvurmamayý tercih etmiþtir. Hz.
Ali'nin halifeliðinde Muâviye ve
çevresindekiler, halifeye biat etmeyip Hz.
Osman'ýn katillerini yakalayarak kendilerine
teslim etmesini biat þartý olarak ileri sürmüþler,
Hz. Ali müzakere ve nasihatle yola gelmeyen
muhaliflerine karþý savaþmak mecburiyetinde
kalmýþ ve meþhur Sýffîn Savaþý yapýlmýþtýr. Hz.
Âiþe, Talha, Zübeyir gibi önemli kiþilerin Hz.
Ali'ye karþý olan tarafta yer aldýklarý Cemel
Savaþý da siyasî ihtilâf ve itaatsizlik sebebine
dayalý bir iç savaþtýr.
9. âyet haksýz yere devlete baþ kaldýran
gruplar ile devlet arasýndaki savaþtan deðil,
halk arasýnda meydana gelen anlaþmazlýk ve
kavgalardan, bunlara karþý güçlü çoðunluðun,
halkýn geri kalanlarýnýn adalet ve hakkaniyet
ölçüleri içinde taraflarý anlaþtýrma, aralarýný
bulma ve gerekirse güce baþvurarak haksýzlýðý
önleme yükümlülüðünden bahsetmektedir.
Devlete baþ kaldýran, hukuka boyun eðmeyen
âsi gruplar (bâðîler), halkýn geri kalanýna karþý
da haksýz yere savaþ ilân etmiþ olduklarý ve
zarar verdikleri için müctehidlerce bu âyetin
kapsamýna alýnmýþlar; –bazý istisnalar dýþýnda–
ayný hükme ve muameleye tâbi tutulmuþlardýr.
Fýkýh kitaplarýnýn 'baðiy ve cihad' bölümlerinde
bu konu detaylarýyla iþlenmiþtir.
Özet olarak Ýslâm toplumu, hem dýþarýda
hem içeride meydana gelen haksýz çatýþmalar
karþýsýnda ilgisiz ve duyarsýz kalamaz, barýþ ve
adaletin gerçekleþmesi için elinden geleni
yapmakla yükümlüdür.
Müminler hem bütün insanlýktan hem de
iman kardeþlerinden sorumludurlar; dünyada
haksýzlýðýn engellenmesine (Âl-i Ýmrân 3/108),
din ve vicdan özgürlüðü baþta olmak üzere
temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasýna
katkýda bulunmak (Nisâ 4/75; Hac 22/40),
ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeþler
arasýndaki anlaþmazlýklarý adaletle çözüme
kavuþturmak, haksýzlýkta ýsrar edenlere karþý
haklýnýn yanýnda yer almakla yükümlüdürler.
10 numaralý âyet ikinci yükümlülüðe –bunun
dayanaðý olan kardeþliðin altýný çizerek– dikkat
çekmektedir.
Genel kurallar böyledir; ancak müminlerin
kurallara uyma yükümlülüðü mutlak olmayýp
kurallar, 'imkan, þartlar, özel þartlar sebebiyle
dinî maksatlara uygunluðun bulunup
bulunmamasý' gibi durumlara baðlý olarak
uygulanacak ve daima ehli ile istiþare
(danýþma) yapýlacaktýr.
ÖSYM’den tercih uyarýsý
T
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
sektörle iþbirliðinin önemine dikkat çekti.
Suluova Kaymakamý Hayatý Taþdan
retleri dolayýsýyla teþekkür eden Taþdan,
þöyle devam etti:
"Proje faaliyetleri
olarak, Amasya ve Çorum illeri merkezi olmak üzere bölgemizde
mesleki eðitimle ilgili
eðitim
kadrolarýnýn
(yönetici, teknik öðretmen ve usta öðretici)
yetkinliðini artýracak
eðitimler ve mesleki
Ýngilizce eðitimleri yapýlacaktýr. Bölgemizdeki iþ gücü talepleri dikkate alýnarak öðrencilerin yeterli donanýmda
yetiþtirilmesi yönünde
çalýþmalar ve eðitimler
düzenlenecektir. Amasya, Çorum, Samsun ve
Tokat’ý da kapsayan
bölgesel iþ gücü arz ve
talep taraflarýnýn birlikte olacaðý ve birbiriyle
uyum içinde çalýþmalarýný, karþýlýklý ihtiyaçlarýnýn farkýndalýk ve
karþýlanmasýna yönelik
konferans, toplantý, seminer ve de çalýþmalar
Hayrettin
Karaman
US ve DUS tercihleri 20 Ekim Pazartesi
günü sona erecek
ÖSYM, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ
Sýnavý (TUS) ve Diþ Hekimliðinde
Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýna girecek
adaylardan, Saðlýk Bakanlýðýnca yaptýrýlan
sýnavda yabancý dil yeterliliðini
saðlayanlarýn, ilgili kurum tarafýndan
ÖSYM'ye bildirilen kimlik numaralarýnýn,
merkezin kayýtlarýndaki T.C. kimlik
numaralarý veya Yabancý Uyruklu (YU)
numaralarýndan farklý olmalarý durumunda
bu adaylarýn tercih iþlemi yapamayacaðýný
bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan
duyuruya göre, önceki gün baþlayan TUS
ve DUS tercihleri 20 Ekim'de sona erecek.
Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe giren "Týpta ve Diþ Hekimliðinde
Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði"nde "TUS
ve DUS sonucuna göre yerleþtirilme
iþleminin yapýlabilmesi için yabancý dil
yeterliliði aranýyor. Yabancý dil yeterliliði
için Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca
dillerinin birisinden bakanlýk tarafýndan
yapýlan ya da yaptýrýlan sýnavdan veya
ÖSYM tarafýndan yapýlan Yabancý Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda 100
üzerinden en az 50 puan almýþ olmak ya da
ÖSYM tarafýndan bu puana denk kabul
edilen uluslararasý geçerliliði bulunan bir
belgeye sahip olmak þarttýr" hükmü yer
alýyor.
Bu hüküm gereðince Saðlýk
Bakanlýðýnca yaptýrýlan sýnavda tercih
yapabilmek için yabancý dil yeterliliðini
saðlayan adaylarýn, TUS veya DUS
sonbahar dönemi sýnavýna baþvuru yaparken
ÖSYM'ye bildirmiþ olduklarý T.C. kimlik
numaralarý veya Yabancý Uyruklu (YU)
numaralarýnýn sýnavý yapan kurum
tarafýndan ÖSYM'ye bildirilmesini
saðlanmasý gerekiyor. Bakanlýkça yaptýrýlan
sýnavda yabancý dil yeterliliðini saðlayan
adaylarýn, ilgili kurum tarafýndan ÖSYM'ye
bildirilen kimlik numaralarýnýn, merkezin
kayýtlarýndaki T.C. kimlik numaralarý veya
Yabancý Uyruklu (YU) numaralarýndan
farklý olmalarý durumunda bu adaylarýn
tercih iþlemi yapmalarý mümkün
olmayacak.(TRTHaber)
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Çorum’a yarayacak atama
HURÞÝT BOZKURT
rý Kemal Madenoðlu’nun AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý’nýn hem sýnýf hem de ev arkadaþý olduðu, 1989 yýlýnda DPT’de Beþir AtaMadenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Reslay’ýn yanýnda birlikte çalýþtýklarý öðrenildi.
mi Gazete'de yayýmlandý.
Baðcý ve Baþbakanlýk Müsteþarý’nýn geçmiODTÜ mezunu olan Baþbakanlýk Müsteþaþe dayalý dostluðunun
Çorum’a ciddi yansýmalarýnýn da olduðu belirtildi.
Edinilen bilgilere
göre, Hitit Üniversitesi
bütçe artýþlarý ile Çorum’un da içinde yer aldýðý Kýrýkkale-ÇorumSamsun
Demiryolu
Projesi’nin hükümet
programýna girerek ismen zikredilmesinde
Baðcý’nýn arkadaþý olan
Müsteþar Kemal Madenoðlu’nun ciddi katkýlaODTÜ mezunu olan Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu’nun AK Parti Çorum rý bulunuyor.
Müsteþarlýðýna, Kalkýnma BaBaþbakanlýk
kanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý.
Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý’nýn arkadaþý.
Kentsel dönüþüm için geliyorlar
Ç
evre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce’nin talimatýyla illerde riskli yapý tespit itirazlarýný deðerlendirmek üzere 15 teknik heyet oluþturuldu.
Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Çevre
Þehircilik Bakanlýðý kentsel dönüþüm alanýndaki
çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. 6306
sayýlý kanun kapsamýnda 48 bin 854 adet binada,
150 bin 717 adedi konut, 23 bin 912 adedi dükkân
olmak üzere toplam 174 bin 629 adet birimin (baðýmsýz bölümün) risk tespiti yapýldý. 6306 sayýlý
kanun kapsamýnda risk tespiti yapýlan binalardan
11 bin 242 adet bina (40 bin 85 birim-baðýmsýz bölüm) yýkýldý.
16 Ekim 2014 tarihi itibarýyla Uygulama Yönetmeliði kapsamýnda riskli yapý tespit itirazlarýný
deðerlendirmek üzere toplam 15 adet teknik heyet
oluþturuldu. Oluþturulan teknik heyetler iller kapsamýnda Ýstanbul ili merkez olmak üzere Ýstanbul,
Edirne, Tekirdað, Kýrklareli ve ayrýca Ýstanbul için
ikinci ve üçüncü teknik heyetler teþkil edildi. Ankara ili merkez olmak üzere Ankara, Bolu, Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Zonguldak, Bartýn, Kastamonu, Karabük, Yozgat, Nevþehir, Niðde, Kayseri,
Sivas. Eskiþehir ili merkez olmak üzere Eskiþehir,
Kütahya, Bilecik; Trabzon ili merkez olmak üzere
Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüþhane, Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum; Konya
ili merkez olmak üzere Konya, Burdur, Antalya,
Afyon, Isparta, Aksaray, Karaman; Bursa ili merkez olmak üzere Bursa, Balýkesir, Çanakkale; Denizli ili merkez olmak üzere Denizli, Muðla, Aydýn; Ýzmir ili merkez olmak üzere Ýzmir, Manisa,
Uþak; Erzurum ili merkez olmak üzere Erzurum,
Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Aðrý, Iðdýr,
Tunceli, Bingöl; Diyarbakýr ili merkez olmak üzere Diyarbakýr, Muþ, Bitlis, Batman, Siirt, Mardin,
Þýrnak, Van, Hakkâri; Elazýð ili merkez olmak üzere Elazýð, Malatya, Kahramanmaraþ, Osmaniye,
Adýyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Þanlýurfa;
Adana ili merkez olmak üzere Adana, Mersin; Sakarya ili merkez olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce olarak belirlendi.
Konuyu deðerlendiren Çevre ve Þehircilik
Bakaný Ýdris Güllüce, “Kentsel dönüþüm çok büyük bir iþ. Bu alanda vatandaþlarýmýzla iþbirliði
içinde baþarýlý olacaðýmýza hiç kuþkum yok” dedi.
(ÝHA)
Mülâkat sýnavý öncesi uyarý
T
ürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim
baþýnda mý? Tabi tüm bunlarý hep birlikAydýn, Milli Eðitim Müdürlüklerinde
te göreceðiz. Þu anda alanlarda ben mümüdür yardýmcýlýðý için yapýlacak müladürüm diye gezenleri, kimlerin yüksek
katý adalet sýnavý olarak deðerlendirdi.
puanlar verilerek kayýrýlacaðý noktasýnda
, bizler bir takým tespitlerde bulunAydýn, yaptýðý açýklamada, okullarduk.Bakalým bizim hazýrladýðýmýz liste
da müdürlerin deðiþmesiyle birlikte karile ne derece örtüþecek sonuçlar.
maþa yaþandýðýný savunarak, önümüzdeki günlerde yapýlacak müdür yardýmcýlýðý
Komisyon üyelerine en çetin hesamülakat sýnavýna dikkat çekti. Aydýn,
býn kul hakký ve hukuku olduðunu buraþöyle dedi; "Geçtiðimiz günlerde hep birdan bir kez daha hatýrlatmak istiyolikte kaosa neden uygulamalarla okul
rum.Ýþlerinin gerçekten zor olduðunu , bu
müdürlerimiz görevlerinden alýnmýþtý.
noktada kesinlikle adaletten ve hakkaniBundan dolayýdýr ki okullarýmýzda büSelim Aydýn
yetten ayrýlmamalarý gerektiðini özellikle
yük bir boþluðun olduðunu hep birlikte göbelirtmek istiyorum.Daha önce yapýlan hatalara düþrüyoruz. Bu boþluk þu ana kadar eðitim öðretimde
memelerini aksi takdirde telafisi mümkün olmayan
eksikliklere, problemlere ve karmaþaya sebebiyet
kýrgýnlýklarýn yaþanacaðý kaçýnýlmaz olacaktýr. Ahvermiþtir. Öðrencisi, velisi hatta eðitim çalýþanlarý
laksýzlýðý ahlak edinmiþ kesimlerce birilerine koltuk
muhatap bulmakta dahi zorlanmýþtýr. Milli Eðitim
daðýtýldýðýný çok iyi biliyoruz.Ýnþallah bu süreçte
Müdürlüðü ise çözümlerde maalesef yetersiz kalmýþbunlar yaþanmaz. Her türlü kirli tezgahtan nemalantýr. Okul Yöneticileri deðerlendirme sürecinde kendi
yandaþý olmayan okul müdürlerimize yapýlan haksýz,
ma gayesi güdenlere inat, Türk Eðitim-Sen'in duruhukuksuz iþlemlerle bu zamana dek görevini baþarýyþu diðer konularda olduðu gibi bu süreçte de
la yerine getirmiþ okul müdürlerimize kasýtlý olarak
Hak,Hukuk ve Adaletin ön planda olduðu ,Allah kor75 altýnda puan verilerek görevlerine son verilmesi
kusunun ve kul hakkýnýn gözetildiði , kariyer ve liyaeðitim-öðretimde de problemleri ve kargaþayý getirkatin gözetildiði bir puanlama yapýlmasýndan yana
miþtir. Okul müdürlerimizi sadece eðitim-öðretimi ve
taraf olacaktýr.Aksi yönde hareket edilmesi durumunülke menfaatlerini düþündükleri için, yandaþ ve birida bir önceki mesnetsiz puanlamalardaki eylemleri
lerine kapýkulu olmadýklarý için 75 altýnda puanlandýgölgede býrakacak ve sonuçlarý telafisi mümkün olrarak elediklerini bugün kamuoyu çok iyi bilmektemayan durumlar ortaya çýkarabilecek,istenilmeyen
dir. Elbette ve inanýyoruz ki bu haksýz iþlem yargýdan
olaylara sebebiyet verebilecektir.Bu süreç hatalarýn
dönecektir.
düzeltilmesine katký saðlama, ve yýkýlan adalet anlaMalumunuz olduðu üzere , yeniden veya ilk deyýþýný onarma noktasýnda derin anlam ifade etmekle
fa okul müdürlüklerine görevlendirme iþlemleri netibirlikte,bozulan eðitim barýþý ve iade-i itibar noktacesinde, ilimizde de 16-23 Ekim tarihleri arasýnda
sýnda þüphesiz önem arz etmektedir. Bu süreçte yösözlü sýnav yapýlacaktýr. Önceliklerle bu sürecin eðineticilerimize düþen görev ve sorumluluk eðitime
tim camiasýna ve ilimize hayýrlý olmasýný temenni
ediyor, sýnava girecek olan eðitim çalýþanlarýna da
katký saðlama noktasýnda belki de bir fýrsattýr.Türk
þahsým ve yönetim kurulum adýna baþarýlar diliyoEðitim-Sen olarak bu fýrsatýn deðerlendirilme noktarum.
sýnda tanýyacaðýmýz tek durum; Hak, Hukuk ve AdaBu süreç Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin adalet
let anlayýþýyla yapýlacak olan puanlama olacaktýr. Bisýnavýdýr. Türk Eðitim-Sen olarak her zaman ve þartrilerinin o makamlarý iþgal edenlerin iradelerini ipota bu sürecin baþýndan beri takipçisi olduk.Kýsa bir
tek altýna almýþ olmalarý veya onlarý kullanmalarý,
süre önce gerçekleþtirilen taraflý tarafsýz her kesimin
kendilerini bu vebalden kurtarmaz. Þunu da belirtetepkisini çeken uygulamalara þahit olduk.Bir takým
lim ki; adaletsizliðin ve hukuksuzluðun olmadýðý bir
Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri , göreve yeni baþlayan
yerde kimse bizden de merhamet beklemesin.
þube müdürleri , birilerinin vermiþ olduðu listeler ekBir konuya daha deðinmeden geçemeyeceðim,
seninde tetikçiliðe soyunmuþlardý. Vermiþ olduklarý
Ek-2 puanlamalarýnýn doðru yapýlmadýðýný, ihmallemesnetsiz ve gerekçesiz puanlamalarla çok arkadaþýmýzýn hakkýný yemiþ, büyük haksýzlýklara neden olrin olduðunu da özellikle belirtmek istiyorum. Elimimuþlardý.Bütün bunlarýn devamýnda þu anda Ýl Milli
ze ulaþan belgelerde ciddi hesap yanlýþlýklarýn olduEðitim Müdürlükleri bu sýnavý verecektir.
ðu çok net ortada, konuyla ilgili þikayet dilekçemizi
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde , Ýl Milli
de Valilik makamýna bugün itibariyle teslim etmiþ
Eðitim Müdürlüne sýnav komisyonlarýnda kimler göbulunmaktayýz. Her ne kadar kiþilerin itiraz haklarý
rev alacak diye yazý yazdýk ama maalesef , cevap veolsa da puanlamayý yapanlarýn , baþvuruda bulunanremeyeceklerini bildirdiler. Tabi bu durum bizi endilarýn ibraz ettiði evraklara raðmen bu hatalarý yapþelendirmedi deðil.Acaba Milli Eðitim Müdürlüðü
malarý kabul edilebilir deðildir.” (Haber Merkezi)
neden çekiniyor? Yoksa tetikçi þube müdürleri yine iþ
Körfez ülkeleri heyeti, Vali Ýbrahim Þahin’i makamýnda ziyaret etti.
Turistler günü birlik gelecek
T
ürk Hava Yollarý (THY) tarafýndan Samsun’u tanýtmak amacýyla düzenlenen organizasyon çerçevesinde kente gelen Körfez ülkeleri heyeti, Vali Ýbrahim Þahin’i makamýnda ziyaret etti.
Samsun’un sahip olduðu turizm potansiyelini
Cidde, Riyad, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Umman,
Kuveyt ve Bayreyn gibi Körfez ülkeleri ve þehirlerinde tanýtmak amacýyla Türk Hava Yollarý tarafýndan düzenlenen kapsamlý tanýtým turuna (fam trip)
katýlmak üzere Samsun’da bulunan konuk heyeti Vali Þahin kabul etti.
THY Samsun Bölge Müdürü Arif Ali Gezmiþoðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, “Türk Hava Yollarý Samsun Bölge Müdürlüðü olarak, Türk Hava
Yollarý'nýn pazarlama faaliyetlerinden biri olan famtripi gerçekleþtirmek üzere Körfez bölgesine odaklanmýþ bulunuyoruz. Samsun’u körfez bölgesi ülkelerinin 8 þehrinde tanýtmak amacý ile bu programý düzenledik. Dört gün sürecek bu programda amacýmýz
bölgedeki insanlarýn ilgisini çekip Samsun’u tanýtmaya çalýþmaktýr” dedi.
Vali Ýbrahim Þahin ise ziyarette yaptýðý konuþmasýnda þunlarý kaydetti: “Samsun sizlerin de fark
ettiði gibi turizme son derece elveriþli bir þehir. Samsun’u huzur ve güven kenti olarak tanýmlayabiliriz.
Turistlerin gittikleri yerde en çok aradýklarý þey huzur
ve kendilerini güvende hissetmeleridir. Onun için biz
Samsun’a getireceðiniz her turiste garantör olacaðýz.
Türk Hava Yollarý’na bu organizasyonu düzenlediði
için çok teþekkür ediyorum. Türk Hava Yollarý dünyada ülkemizin bayrak taþýyýcýsýdýr. Özellikle son on
yýlda Türk Hava Yollarý’nýn yaptýðý baþarýlý çalýþmalar ve çýkýþlar tüm dünyada gýpta ve hayranlýkla izlenmektedir. Bu organizasyonun düzenlenmesinde
ve gelen konuklarýmýza ev sahipliði yaptýðý için
Samsun Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza ve Türk
Hava Yollarý Samsun Bölge Müdürlüðümüze çok teþekkür ediyorum. Bu projenin bilgisini öðrendiðimde ben de büyük bir heyecan duydum.
Samsun’a göreve geldiðim günden bu yana
üzerinde durduðum konulardan bir tanesi de Samsun’un turizm potansiyelidir. Bu konuda gerekli ça-
lýþmalarý büyük bir hýzla gerçekleþtireceðiz. Sizlerin
körfez bölgesi ülkelerinden bizleri ziyarete gelmeniz
bu konuda bizleri hem heyecanlandýrdý, hem de
umutlandýrdý. Körfez ülkelerinde yaþayan Arap kardeþlerimiz daha önceki yýllarda Trabzon, Rize ve
Artvin gibi Karadeniz Bölgemizin diðer illerinin turizm potansiyelini keþfettiler. Þimdi sýra Samsun’da.
Samsun’da gerçekten çok rahat edeceksiniz ve keyifli vakit geçireceksiniz. Samsun Karadeniz kýyýsýnda
dört ulaþým modunu da bünyesinde bulunduran ildir.
Samsun’da kara, deniz, demir ve havayolunun olmasý ilimizin diðer iller ve ülkelerle baðlantýsýný rahat
saðlýyor. Bu da Samsun’a gelen misafirlerimize ilimizin komþu illeri olan Amasya, Tokat ve Çorum illerini günü birlik gezip, ziyaretlerini zenginleþtirme
imkaný saðlayacaktýr. Samsun’un turizmle ilgili
önemli bir avantajý da saðlýk sektörü ile ilgili olan
avantajýdýr. Saðlýk turizmi açýsýndan ilimiz gerçekten
de dikkate alýnmasý gereken bir yerdir. Gerek plastik
cerrahi gerekse normal saðlýk ve tedavi konusunda
Samsun öne çýkmýþ bir þehirdir. Þu anda birçok özel
hastane bulunmaktadýr. Ayrýca dünyada sadece Almanya ve Pakistan’da üretimi yapýlan cerrahi el aletleri üretimi Türkiye’de Samsun ilimizde yapýlmaktadýr. Samsun’dan kuzey ülkelerine havayolu trafiði
oluþturulursa, kuzey ülkelerinden Samsun’a turist
akýný olacaktýr. Biz bunu saðlarsak hem kuzey ülkelerinden, hem de körfez ülkelerinden gelen turist misafirlerimizle Samsun, kuzey ve güneyin buluþtuðu
bir þehir olacaktýr. Ben sizlere tekrar ilimize hoþ geldiniz diyorum. Siz ve sizinle beraber Samsun’a gelecek Arap kardeþlerimizin burada rahat etmesi için
baþta ben ilin Valisi ve Samsunlularýn ellerinden geleni yapacaðýný belirtiyorum. Biz sizlerle kardeþiz.”
Vali Þahin konuþmasýnýn ardýndan Körfez ülkeleri turizm acentelerinin temsilcileri ile bir süre sohbet ederek turizm konusunda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu.
Ziyaretin sonunda karþýlýklý hediye takdimi yapýldý. (ÝHA)
‘Zevk için yenilen
yemek ihanettir’
Z
iraat Mühendisleri Odasý Temsilciüreten çok az sayýdaki ülkelerden bisi Necati Gül, Dünya Gýda Günü
riyiz. Gýda israfýný önlemezsek, biznedeniyle bir açýklama yaptý. Gül, söz
ler de yetersiz beslenen insanlardan
konusu günün tarihçesi, dünya ve ülbiri oluruz. Ekmek, yemek gibi bekemizde besin üretimi, dünyadaki hýzsinlerimizi yeteri kadar alalým, piþilý nüfus artýþý karþýsýnda besin dengesi,
relim, yiyelim. Kesinlikle çöpe besin
ekonomik gücü olmayan fakir ülkeleartýklarý atmayalým. Bu konuda Gýda
rin durumunu özetledi.
Tarým ve hayvancýlýk Bakanlýðýnýn
ekmek israfý ile ilgili destekleyelim
Gül'ün açýklamasý þöyle; "Birleþve her yer ve zamanda bunu dile gemiþ Milletler Gýda ve Tarým Kuruluþu
tirelim.
FAO 16 Ekim gününü "Dünya Gýda
Günü" olarak kabul etmiþtir. Her yýl 16
Dünyadaki hýzlý nüfus artýþý da
ekim günü Birleþmiþ Milletlere üye
beslenme dengesini bozan en önemli
Necati Gül
olan ülkelerde (Türkiye'de bu ülkelere
sebeptir. Nüfus planlamasýna uymadahil) gýda üretimi ve tüketimi, açlýk,
yan insanlar, hýzla çoðaltmaktadýrlar.
beslenme gibi çok önemli hayati konular incelenir.
Ürettiði tükettiðine yetmemektedir. Böylece denBuna baðlý olarak ülkemizde 9-16 Ekim tarihleri
gesiz ve yetersiz beslenme olmakta, yer yer açlýk
arasýndaki hafta "Dünya Gýda Günü - Beslenme ve
görülmektedir.
Gýda Ýsrafýný Önleme Haftasý" olarak kabul edilEkonomik gücü olmayan fakir ve geliþmemiþ
miþtir. Bu hafta çocuklarýmýzýn önemle üzerinde
ülkelerde yetersiz beslenme, açlýk çok görülür.Bu
durduðu haftalardan biridir. Besin, beslenme doðülke insanlarýna yapýlacak en iyi yardým, ülkelerin
rudan doðruya saðlýklý yaþamýmýzla ilgilidir. Büekonomik güce kavuþturulup daha çok üretmesini
yümemizi, geliþmemizi, enerji kazanmamýzý, hassaðlamaktýr. Kamyonlar, uçaklar, gemiler dolusu
talýklardan korunmamýzý aldýðýmýz besinler saðlar.
gýda maddeleri göndermek kýsa süreli geçici önÖnemli olan vücudumuzun ihtiyacý olan besinleri
lemlerdir. Ülkemiz gibi bol gýda maddeleri üreten
yeteri kadar almaktýr. Yani dengeli beslenmedir.
ülkelere, gýda israfýný önleyerek elde edilen gýdalaYeterli beslenme saðlýklý yaþamýn temel þarrýn dünya insanlarýna daha çok ve eþit biçimde datýdýr. Dengeli beslenmek için gerekli olan besin
ðýlmasýný saðlarlar. Böylece dünyada açlýk çeken,
maddelerinin yeteri kadar üretilmesi zorunludur.
açlýktan ölen insanlarýn sayýsý azalmýþ olur. Ayrýca
Ne yazýk ki Dünyanýn birçok ülkesi bu imkana saihtiyacýmýzdan fazla besin maddelerini satmakla
hip deðildir. Artan nüfusunu besleyemeyen yoksul
ekonomik gücümüz artar.
ülkelerde açlýk, hastalýk ve ölüm sayýsý gittikçe artYediðimiz bir lokma ekmeðin, bir kaþýk yemaktadýr. FAO'nun üzerinde durduðu en önemli
meðin, bir bardak sütün, bir zeytin tanesinin, bir
konu budur. Yetersiz beslenme, açlýk aslýnda bütün
meyvenin üretilmesinde, hazýrlanmasýnda harcauluslarýn ortak sorunudur. Birleþmiþ Milletlere üye
nan emekleri unutmamalýyýz. Dengeli beslenip,
ülkeler, Dünya Gýda Günü'nde yaptýklarý toplantýyeteri kadar besin tüketelim. Gýda israfý, emeklerin
larda yeterli beslenmeyi saðlamak, açlýðý önlemek
çöpe atýlmasý demektir. Gýda israfý, milletçe fakiriçin kararlar alýrlar. Bütün milletleri bu kararlara
liðe
doðru giden yolu hazýrlamak, hýzlandýrmaktýr.
uymaya çaðýrýrlar.
Çok üretelim, yeteri kadar tüketelim.
Dünyada ve ülkemizde besin üretimi ve tükeUnutulmamasý gereken bir baþka noktada ve
timinde bilgisiz hareket edilmektedir. Özellikle gýyaþamýmýz için bir kural olmasý gereken 'Sadece
da maddelerinde tutumlu davranmayarak gýda isaç iken yemek yemek' oldukça önemlidir. Zevk
rafýnda oldukça fazladýr. Þehirlerimizde yapýlan
için yenilen her türlü yemek özellikle abur cubur
araþtýrmalara göre, besin maddelerimizin yaklaþýk
insanýn kendisine yaptýðý büyük bir ihanettir. Bu
onda biri çöpe atýlmaktadýr. Bu, bilgisizliðin sebep
konu da herkesin çok dikkatli ve bilinçli olmasý da
olduðu çok büyük bir kayýptýr. Ne mutlu bizlere ki,
gerekmektedir. (Haber Merkezi)
Dünyada yeterli ve bol miktarda besin maddesi
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
Külcü belediye baþkanlarý
toplantýsý için Amasya’da
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
Çevre Komisyonu Baþkaný, Ýstanbul
Milletvekili Erol Kaya, Yerel Yönetimmasya'da gerçekleþtirilecek Belediler Baþkan Yardýmcýsý Kocaeli Milletveye Baþkanlarý Toplantýsý ve Amasya
kili Ýlyas Þeker, Yerel Yönetimler BaþBelediyesi tarafýndan yaptýrýlan projelekan Yardýmcýsý Niðde Milletvekili Alrin toplu açýlýþ töreni yarýn gerçekleþtiripaslan Kavaklýoðlu, Yerel Yönetimler
lecek.
Baþkan Yardýmcýsý Konya Milletvekili
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun
Mustafa Baloðlu, Yerel Yönetimler Baþyaný sýra bazý bakanlarýn katýlacaðý topkan Yardýmcýsý Ýstanbul Milletvekili Oklantýya Çorum'un da içinde yer aldýðý 30
tay Saral, Yerel Yönetimler Baþkan Yarkent belediye baþkaný katýlýyor. Belediye
dýmcýsý Zonguldak Milletvekili Özcan
Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý bakanlaUlupýnar, Yerel Yönetimler Baþkan Yarrýn katýlacaðý ilk toplantýya iþtirak etmek
dýmcýsý MKYK Yedek Üyesi Nazým
üzere dün akþam Amasya'ya gitti. GeceMuzaffer Külcü
Maviþ, Yerel Yönetimler Baþkan Yaryi Amasya'da geçiren Baþkan Külcü, budýmcýsý Denizli Milletvekili Bilal Uçar
gün Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun kada katýlacak.
týlacaðý toplu açýlýþ töreni ve mitingine iþtirak edecek.
Davutoðlu ve Bakanlarýn yapacaðý toplantý için
Külcü, akþam Baþbakan Davutoðlu baþkanlýðýnda
Amasya'ya giden belediye baþkanlarý þöyle;
düzenlenecek belediye baþkanlarý istiþare toplantýsýnda hazýr bulunacak.
Adýyaman Belediye Baþkaný Fehmi Hüsrev Kutlu, Afyonkarahisar Belediye Baþkaný Burhanettin ÇoDün akþam Elma Otel'de yapýlan toplantýlara
ban, Artvin Belediye Baþkaný Mehmet Kocatepe, BiAK Parti Yerel Yönetimler Baþkaný Abdülhamit Gül,
lecik Belediye Baþkaný Selim Yaðcý, Bingöl Belediye
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Saðlýk BaBaþkaný Yücel Barakazi, Bolu Belediye Baþkaný Alakaný Mehmet Müezzinoðlu, Çevre ve Þehircilik Baaddin Yýlmaz, Çankýrý Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç,
kaný Ýdris Güllüce, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, TOKÝ
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Elazýð BeBaþkaný Mehmet Ergün katýlýyor. Bakanlar toplantýda
belediye baþkanlarýna hitap ettiler ve bilgi alýþveriþinlediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz, Erzincan Belediye
de bulundular.
Baþkaný Cemalettin Baþsoy, Gümüþhane Belediye
Baþkaný Ercan Çimen, Kastamonu Belediye Baþkaný
Bugün ise, Baþbakan Ahmet Davutoðlu AmasTahsin Babaþ, Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar Bahya'ya gidecek. Yavuz Selim Meydaný'nda Amasyalýçeci, Kütahya Belediye Baþkaný Kamil Saraçoðlu,
lar'a hitap edecek olan Davutoðlu, Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yapýmý tamamlanan Yörgüçpaþa KöpMuþ Belediye Baþkaný Feyat Asya, Nevþehir Beledirüsü, Ferhat Köprüsü, Hal Binasý, Otogar ve Kapalý
ye Baþkaný Hasan Ünver, Niðde Belediye Baþkaný
Otoparký'nýn toplu açýlýþýný gerçekleþtirilecek. DavuFaruk Akdoðan, Rize Belediye Baþkaný Reþat Kasap,
toðlu, Valilik, AK Parti Ýl Baþkanlýðý ve Belediye
Sivas Belediye Baþkaný Sami Aydýn, Tokat Belediye
Baþkanlýðýný ziyaret edecek, ardýndan 30 kentin BeBaþkaný Eyüp Eroðlu, Uþak Belediye Baþkaný Nurullediye Baþkaný ile toplantý yapacak.
lah Cahan, Yozgat Belediye Baþkaný Kazým Arslan,
Amasya'da düzenlenecek belediye baþkanlarý
Aksaray Belediye Baþkaný Haluk Þahin Yazgý.
toplantýsýna Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý
A
Yardýmsever vatandaþlara ödül
Ç
orum'un Sungurlu
ilçe Müftülüðüne
baðlý camilerin bakým,
onarýmý ve yapýmýna
maddi ve manevi destek veren vatandaþlara
teþekkür belgesi ile
ödüllendirildi.
Sungurlu Ýlçe
Müftü vekili Ramazan
Þen, "Yapýlan bu hayýrdan dolayý hizmeti
geçen bu vatandaþlarýmýza çok müteþekkiriz. Yapýlan bu yardýmlarýn ve hizmetlerin,
dinimizin emrettiði ve
övdüðü sadaka-i cariyenin güzel bir örneði-
Camilerin bakýmyapýmýna maddi ve manevi
destek veren vatandaþlara teþekkür belgesi ile ödüllendirildi.
dir" dedi.
Þen, camilerin ba-
kým, onarýmý ve yapýmý konusunda katký
saðlayan vatandaþlarý-
mýza, hayýrlý ve uzun
ömürler temennisinde
bulundu.(ÝHA)
13 zanlý yakalandý
K
ayseri'de 21 ilde 66
hýrsýzlýk olayýna
karýþtýklarý belirlenen
suç örgütüne yapýlan
operasyonda gözaltýna
alýnan 13 kiþi, 4 gün süren sorgularý sonrasýnda adliyeye sevk edildi.
Kayseri Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ
Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Kayseri,
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Gaziantep, Kilis, Ýstanbul,
Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Nevþehir, Ordu, Samsun,
Þanlýurfa, Rize, Tokat,
Trabzon ve Yozgat olmak üzere 21 ilde toplam 66 hýrsýzlýk olayýna
karýþan suç örgütüne 26
ayrý yerde eþ zamanlý
operasyon yapýldý. Yapýlan operasyonda 4’ü
çocuk olmak üzere aralarýnda kadýnlarýn da
bulunduðu toplam 27
kiþi gözaltýna alýndý.
Gözaltýna alýnan þahýslardan 13’ü Emniyet
Müdürlüðünde 4 gün
süren sorgusunun tamamlanmasýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi.(ÝHA)
Polis zanlýlarý adli makamlara sevk etti.
Üniversite mezunu polis alýnýyor
Ü
niversite mezunu polis alýnýyorEmniyet Genel Müdürlüðü'nden POMEM alýmý açýklamasý
yapýldý.
Emniyet Genel Müdürlüðü
resmi internet sitesinden daha önce
yapýlan açýklamada 3 bin 250 aday
alýnacaðý belirtilmiþti. Kurumdan
yapýlan yeni ilanda Polis Meslek
Eðitimi Merkezlerine (POMEM) 6
bin 500 adayýn asýl olarak alýnacaðý
belirtildi.
Adaylarýn 4 yýllýk üniversite
mezunu olmasý, 2013 ve 2014 yýllarý Kamu Personel Seçme Sýnavýnýn
birinden KPSS - P3 puan türünden
60 ve üzerinde puan almasý gereki-
yor. Ýlanda denkliði kabul edilen
yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olanlarýn da
baþvurabileceðine yer verildi.
Polis Meslek Eðitimlerine 6
bin 260 erkek, 240 bayan olmak
üzere toplam 6 bin 500 aday asýl
olarak alýnacak. Baþvuran adaylarýn
yüzde 30’u olan toplam bin 950 kiþinin ise yedek olarak belirleneceði
belirtildi.
RÝ
MÜRACAAT ÝÞLEMLE-
Adaylarýn, ikamet ettikleri ildeki il emniyeti müdürlükleri eðitim þube müdürlüklerine 20 Ekim-
7 Kasým tarihlerinde istenen belgelerle birlikte þahsen baþvurmalarý
gerekiyor.
EÐÝTÝM
ATAMA
SONUNDA
Polis Meslek Eðitim merkezlerinde eðitimlerini baþarý ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüðü kadrolarýna aday polis memuru olarak atanacak.
Askerliðini yapmamýþ erkek
ve bayan adaylar için 22/12/1987
tarihi ve sonrasýnda doðanlar, askerliðini yapan, erkek adaylar için
22/12/1985 tarihi ve sonrasýnda
doðmak gibi þartlar aranýyor.
Eczacý Aylin Akman Anaklý tarafýndan Ebru sergisi açýldý.
Kanserli hastalar için sergi açtý
YÜKSEL BASAR
E
czacý Aylin Akman
Anaklý tarafýndan
Ebru sergisi açýldý.
Devlet Tiyatrosu
Fuayesi'nde Onkoloji
Hastalarý Yardýmlaþma
ve Savaþma Derneði(Onko-Sav) yararýna
önceki gün düzenlenen
Ebru sergisinin açýlýþýna Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca,
Onko-Sav Çorum Þube
Baþkaný Olcay Ünal ile
çok sayýda davetli katýldý.
Gelirinin tamamýnýn Onko-Sav'a baðýþlanan sergide 34 adet
ürün sergilendi.
Açýlýþ öncesi kýsa
bir konuþma yapan Eczacý Aylin Akman
Anaklý, kanserin günümüzün en büyük hastalýklarýndan birisi olduðunu söyledi. Anaklý,
amaçlarýndan biri de
kanserli hastalarýn ve
yakýnlarýnýn yanýnda
durarak onlara maddi
manevi destek vermek
olduðunu belirterek,
Onko-Sav
Derneði
üyelerine teþekkür etti.
Sergi açýlýþýnýn ardýndan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Ebru sergisinin açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý.
Gelirinin tamamýnýn Onko-Sav'a baðýþlanan sergide 34 adet ürün sergilendi.
Þemsek, Çay ve Aksoy
cenaze törenine katýldý
B
ir süredir tedavi
gördüðü hastanede
vefat eden 21. Dönem
MHP Mersin
Milletvekili Ali
Güngör, Kocatepe
Camii'nde kýlýnan
cenaze namazýnýn
ardýndan son
yolculuðuna uðurlandý.
Bir süredir Ankara
Bayýndýr Hastanesi'nde
akciðer tedavisi gören
ve dün sabah
saatlerinde vefat eden
Ali Güngör (64) için
ilk tören TBMM'de
yapýldý. TBMM'de
düzenlenen törenin
ardýndan Güngör'ün
naaþý, Kocatepe
Camii'ne getirildi.
Güngör için burada
cuma namazýna
müteakip cenaze
namazý kýlýndý. Cenaze
namazýna Güngör'ün
eþi Asuman, oðlu
Oðuzhan ve kýzý
Hatice Burcu Bayur'un
yaný sýra yakýnlarý,
TBMM Baþkanvekili
Sadýk Yakut, BBP
Genel Baþkaný
Mustafa Destici, eski
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Yaþar
Okuyan, MHP Grup
Baþkanvekilleri Oktay
Vural, Yusuf
Halaçoðlu, eski MHP
Çorum Milletvekili
Muharrem Þemsek,
Ülkü Ocaklarý Genel
Baþkaný Olcay Kýlavuz
ile partililer katýldý.
Ali Güngör
Daha önce cenazeye
katýlacaðý açýklanan
MHP Genel Baþkaný
Devlet Bahçeli'nin ise
yarýn Antalya'nýn
Korkuteli ilçesindeki
ziyaretleri nedeniyle
bölgeye gideceði için
cenazeye katýlamadýðý
öðrenildi.
Kocatepe
Camii'nde cenaze
namazýn kýlýndýðý
sýrada Melek Yýlmaz
adlý bir kadýn,
tabutlarýn önüne
geçerek cenaze namazý
kýldý. Ýslam dinine göre
imamýn önünde cenaze
namazý kýlýnmasýnýn
caiz olmamasý
nedeniyle ilginç anlar
yaþanmasýna neden
olan Yýlmaz, hayýr için
Allah için namaz
kýldýðýný belirtti.
Cenaze
namazýnýn ardýndan
Güngör'ün Türk
Bayraðý'na sarýlý
tabutu, partililerin
omzunda cenaze
aracýna taþýndý.
Tekbirler eþliðinde
tabutu Kocatepe
Kültür Merkezi önüne
kadar taþýyan partililer,
cenaze aracýnýn orada
olmadýðýný görünce
yaklaþýk 10 dakika
omuzlarýnda tabutla
beklediler. Daha sonra
tabutun taþýndýðý yere
TBMM cenaze nakil
aracýnýn getirilmesiyle
Güngör'ün tabutu
araca konuldu.
Partililer ve yakýnlarý
tarafýndan son
yolculuðuna uðurlanan
Ali Güngör'ün
cenazesi, Karþýyaka
Mezarlýðý'nda topraða
verildi.
Öte yandan
emekli Topçu Kurmay
Albay Mehmet Besim
Akalýn ve emekli
Piyade Yüzbaþý
Sadettin Baysal için de
cuma namazýna
müteakip tören
düzenlendi. (ÝHA)
Muharrem Þemsek, Abdülhaluk Çay ile Bekir Aksoycenazeye katýldý.
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Çorumlu sanayicilere
Ar-Ge'nin önemi anlatýldý
M. ALÝ CEYLAN
'
Avrupa Birliði Çerçeve
Programlarý ve Horizon
2020 Programý Bilgilendirme Günü' nedeniyle
dün Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý (TSO)'nýn
evsahipliðinde bir program düzenlendi.
Hitit Üniversitesi
ve TÜBÝTAK iþbirliðinde düzenlenen program-
Reha Metin Alkan
da 'Horizon 2020 Ar-Ge
Programý' hakkýnda bilgiler verildi.
TSO Meclis Salonu'nda gerçekleþen programa Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, TSO Genel
Sekreteri Murat Zeybel,
bazý akademisyenler ve
TSO üyeleri katýldý.
TÜBÝTAK Ulusla-
rarasý Daire Baþkanlýðý'ndan Ahmet Atýlgan'ýn
konuþmacý olarak katýldýðý programýn açýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný
Mehmet Aydýnkal yaptý.
Mehmet Aydýnkal, katýlýmcýlarý selamlayarak
baþladýðý konuþmasýnda,
düzenlenen programda
meselenin en ince ayrýn-
Mehmet Aydýnkal
Ahmet Atýlgan
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)'nýn evsahipliðinde bir program düzenlendi.
týsýna kadar konuþulacaðýný söyledi.
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan ise, "Üniversitelerin klasik anlamda yapýla gelen temel
iþleri, eðitim faaliyetlerinin
sürdürülmesidir.
Çünkü etrafta gördüðünüz her türlü faaliyeti
yerine getirecek olan,
teknik ve diðer anlamdaki insanlarý yetiþtiren tek
kurum üniversitelerdir.
Klasik üniversiteler bunun ötesine hiçbir zaman
geçememiþtir. Ancak deðiþen ve geliþen dünyada
pek çok þey farklý hale
geldi. Üniversiteler insan hayatýna deðmeye
baþladý. 'Kaç öðrenciniz
var?' yerine, 'Katma deðer olarak neler yapýyorsunuz?' diye sorulmaya
baþlandý. Ýnsanlar üniversitelerin etkisini hayatlarýnda
doðrudan
doðruya hissetmek istiyor" diye konuþtu.
Yapýlan sunumlarýn
ardýndan kürsüye gelen
Ahmet Atýlgan, katýlýmcýlara Avrupa Birliði Horizon 2020 Ar-Ge Programý hakkýnda bilgiler
verdi. Programda ayrýca
Horizon 2020'de hangi
ülkelerin, kuruluþlarýn
desteklendiði, çalýþma
alanlarý, proje çaðrýsý ve
çaðrý döngüsü ile uluslararasý iþbirlikleri hakkýnda bilgiler verildi.
Evsizlere ev projesi
Ç
orum’un Ýskilip ilçesinde evi olmayan ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olmasýna yönelik yürütülen “Evi Olmayana Ev
Projesi” yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Kaymakam Þuayib
Gürsoy, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý aracýlýðýyla yürütülen barýnma yardýmlarý
ile fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýn saðlýksýz ve bakýmsýz evlerde
deðil, insan onuruna yakýþýr þekilde hayatlarýný
devam ettirmeleri için gereken her türlü desteði
saðlamaya devam edeceklerini söyledi.
Bu kapsamda Ýkipýnar köyünde bir ihtiyaç
sahibinin evinin yapýla-
M
“Evi Olmayana Ev Projesi” yüzleri güldürmeye devam ediyor.
rak teslim edildiðini dile
getiren Kaymakam Gürsoy, “Hallý köyünde heyelan nedeni ile evinde
oturulmayacak derecede
çatlaklar meydana gelen
bir vatandaþýmýzýn da evi
tamamlanmak üzere. Bunun haricinde dört vatandaþýmýzýn evi de büyük
onarýmdan geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
tin Müezzinoðlu, Saðlýk-Sen
Ýlçe Temsilcisi Cafer Baykal, Diyanet-Sen Ýlçe Temsilcisi Zabit Gül, Bem-BirSen Yetkilisi Nureddin Ars-
lan, Büro Memur-Sen Ýlçe
Temsilcisi Cemil Yalçýn ve
Toç Bir-Sen Ýlçe Temsilcisi
Serkan Sayýn ile birlikte
Alaca Kaymakamlýðýna ata-
Ramazan Kurtyemez’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunuldu.
Hisseli tapular sebebiyle
bu imkandan yararlanamayan vatandaþlarýmýzýn
sorunlarý da çözülmeye
çalýþýlýyor” dedi.(ÝHA)
nan Ramazan Kurtyemez’e
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette ilçenin sosyal, kültürel, eðitim, ekonomi ve tarým konularýnda fikir
alýþ veriþinde bulunuldu.
Memur-Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, ziyarette
yaptýðý konuþmada Kaymakam Kurtyemez’in yeni görevinin þahsý ve ilçe adýna
hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Þimþek, “Ýlçemiz için yapacaðýnýz bütün çalýþmalarýnda
Memur-Sen olarak her zaman yanýnýzda olacaðýz.”
dedi.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Kaymakam Kurtyemez de
Memur-Sen Ýlçe Temsilciliðine baþarýlar diledi. (Haber
Merkezi)
Ýskilip ve Bayat’ta enerji kesintisi
Ç
Ýlk proje ‘Akýllý
Ýlaç Kullanýmý’
MURAT ÇETÝN
Ç
orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman
Koca ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli
Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti.
Yeni eðitim-öðretim yýlýnýn hayýrlý uðurlu olmasýný dileyen Eczacý Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Süleyman Koca, 2014-2015
eðitim öðretim yýlýnda Milli Eðitim Müdür-
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Ýskilip ve Bayat ilçelerinde
enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn 08.3012.30 saatleri arasýnda Ýskilip Hacýpiri Mahallesi, Kanara Mevki, Baðözü Mevki, Kazanlý Mevki ve Kü-
çük Sanayi Sitesi, Ýskilip Belediyesi
Su Deposu, Sezer Petrol Ürünleri,
Ganik Þekerleme, Grayder Ayakkabý Fabrikasý, Ýkram Beton Santrali,
Soyocak Tavuk Çiftliði, Basmacý
Tarým Ürünleri, Ahmet Alpsar, Ýskilip Belediyesi Meyve Bahçesi, Melih Alpsar, Anadolu Öðretmen Lise-
si’ne; 09.00-15.00 saatleri arasýnda
Çetmi köyüne ve yine 08.30-12.30
saatleri arasýnda Bayat’ýn Yatukçu
Mahallesi, Çorum Caddesi ve Tepebayat Mahallesi komplesi, Bayat
Devlet Hastanesi’ne programlý olarak elektrik verilemeyecek.
(Haber Merkezi)
lüðüyle ortak proje geliþtirilmesi konusunda
görüþ alýþ veriþinde bulundu. Görüþmenin
sonunda 'Akýlcý Ýlaç Kullanýmý' ile ilgili projenin uygulanmasý kararlaþtýrýldý.
Ziyaretlerinden dolayý memnuniyetini
dile getiren Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük de, Çorum Eczacý Odasý yönetimine
teþekkür etti.
Okul müdürleri toplandý
014-2015 eði2senetim-öðretim
yýlý
baþý eðitim bölgesi okul müdürleri
Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda
yapýldý.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen
toplantýya, müdür
yardýmcýlarý, þube
müdürleri ve okul
müdürleri katýldý.
Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük'ün açýþ konuþmasý ile baþla-
Ý
Kurtyemez’e hayýrlý olsun ziyareti
emur-Sen ve EðitimBir-Sen Ýlçe Temsilcisi
Kadir Þimþek, Eðitim-BirSen Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Urunca ve Bedret-
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti.
yan
toplantýda;
2013-2014 eðitim
öðretim yýlý deðerlendirilerek eðitim
kalitesinin yükseltilmesi, yapýlacak çalýþmalarýn planlanmasý ve mevzuat de-
ðiþiklikleri ele alýndý.
(Haber Merkezi)
Okul müdürleri Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþkanlýðýnda toplandý.
Baþkan Çatma ‘Ankara
Konuþuyor’a konuk oldu
skilip Belediye Baþkaný
Recep Çatma Kon
TV'nin 'Ankara Konuþuyor' isimli televizyon
programýnda Ýskilip gündemine iliþkin açýklamalarda bulundu.
Program sunucusunun sorularýný yanýtlayan
ve göreve geldiði günden
bu yana belediyede yapýlan çalýþmalar hakkýnda
özet bilgiler veren Baþkan
Çatma, zamaný, parayý,
personeli ekonomik anlamda kullanma yolunda
adeta yarýþtýklarýný söyledi.
Kentin 100 yýllýk yarasýna çare olacak derecede alt yapý çalýþmalarýna
eðildiklerini aktaran Çatma, bütün enerjilerini bu
yönde kullandýklarýný kaydetti. Kentte ayrý ayrý devam eden 5 alt yapý çalýþmasýný 2016 yýlýnýn sonlarýnda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Çatma,
hedefe adým adým ilerlediklerini kaydetti.
Kanalizasyon
ve
yaðmur suyu çalýþmalarýnýn bu ayýn sonunda biteceði müjdesini veren Çatma, "Kanalizasyon projemiz 20 trilyon. Yaðmur suyu projemiz ise 7 trilyonluk bir yatýrým. Var gücümüzle çalýþýyoruz. Halkýmýz tozdan çamurdan ne
kadar muzdaripse, ben de
Belediye Baþkaný olarak
muzdaripim" dedi.
Bu yýlýn sonunda
elektrik kablolarýnýn da
yer altýna alýnmasý çalýþmasýnýn tamamlanacaðýna
dikkat çeken Çatma, "Bu
yýl alt yapý çalýþmalarýmýzdan üçünü bitiriyoruz.
Bunlar kanalizasyon, yaðmur suyu ve elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmalarý" diye konuþtu.
'DOÐALGAZ
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Kon TV'nin
'Ankara Konuþuyor' isimli televizyon programýna konuk oldu.
2016'DA BÝTECEK'
Baþkan Çatma, þöyle devam etti: "Þimdi büyük bir hýzla doðalgaza
çalýþýyoruz. Doðalgaz hattýmýz Osmancýk üzerinden
gelecek. Kamulaþtýrma çalýþmalarý bitmek üzere. Ýnþallah 2016 yýlý içerisinde
Doðalgaz çalýþmamýzý da
bitirmiþ olacaðýz. Þehir içi
içme suyu þebekesinin deðiþtirilmesi çalýþmasý da
kýsa süre içerisinde baþlayacak.
'BORÇLAR YAPILANDIRILDI'
Ya p ý l a n d ý r ý l m ý þ
borçlarýmýz var. Ben bunlarý sorun etmiyorum.
Bunlar ödenemeyecek þekilde borçlar deðil. Belediye Baþkanlýðý için beþ
yýl kýsa bir süre. Beþ aydýr
yoðun bir þekilde Ankara
trafiðimiz var. Haftada iki
gün Ankara'dayýz. Zamana karþý yarýþýyoruz. 2015
Yýlý bütçe görüþmelerinde
Ýskilip'in ihtiyaç duyduðu
önemli konularýn yatýrým
programýna alýnmasý için
yoðun çaba sarf ediyoruz.
Belediyemizin mali disiplininde sýký bir politika takip ediyoruz"
'HÝÇ KÝMSENÝN
ÝÞÝNE SON VERMEDÝK'
Þu ana kadar hiçbir
personelimizin iþine son
vermedik. Personel konusunda ekonomik davranmak için birimler arasý geçiþler yaptýk. Belediye
Baþkanlýðýmýzýn kapýsý da
ilk günden bu yana her zaman açýk. Her vatandaþýmýzýn sorununu dinliyor,
çözüm yollarý arýyoruz.
'TARÝHE GEÇECEK ÇALIÞMALAR'
Yapmýþ olduðumuz
çalýþmalar 1-2 aylýk çalýþmalar deðil. Ak Parti çalýþmýyor diyen arkadaþlarýmýz var. Belediyemiz þu
anda tarihe geçecek çalýþmalara imza atýyor. 30
Martta hedefimiz üç yýl
demiþtik. Üç yýl gibi kýsa
sürede alt yapý çalýþmalarýmýzý bitirerek belki de
Türkiye tarihine geçeceðiz.
'VERDiGÝMÝZ SÖ-
ZÜN ARKASINDAYIZ'
"Her mahalleye en
az ikiþer adet park yapacaðýz. 30 Mart seçimlerinde
ne söylediysek halen arkasýndayýz. Biz düðün salonu, park sorununu çözeceðiz. Toplamda 30 adet çocuk parký yapacaðýz. Ýskilip-Çankýrý yolunun 2015
yatýrým programýna alýnmasý için var gücümüzle
çalýþýyoruz. Ýskilip esnafýmýzý ayaða kaldýrmak adýna Açýk Tarým Ceza Evi
projemiz var. Dere Kargýn
mevkiinde gölet projemiz
var. Bu göletimiz baraj gölü yüksekliðinde olacak.
Maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýmýzý ev
sahibi yapabilmek için
TOKÝ projemiz var. Saðlýk
Meslek Lisesi'ne yeni bina
kazandýracaðýz. Kale projemizle ilçemizin turizmine katký saðlayacaðýz. Sokak Saðlýklaþtýrma projelerimiz devam ediyor" dedi. (Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
18,5 milyonu aþtý
O
cak-aðustos döneminde 79 bin
707 taþýtýn trafikten kaydý
silindi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK), bu yýlýn aðustos ayýna
iliþkin motorlu kara taþýtlarý
istatistiklerini açýkladý.
Buna göre trafiðe kayýtlý araç
sayýsý, aðustos ayý itibarýyla 18
milyon 532 bin 604'e ulaþtý.
Kayýtlý araçlarýn yarýsýndan
fazlasýnýn yüzde 52,1'i ile otomobil
oluþturdu.
Ýkinci sýrada yüzde 16,3 ile
kamyonet yer alýrken bunu yüzde
15,2 ile motosiklet, yüzde 8,6 ile
traktör izledi.
Kayyýtlý araçlarýn yüzde 0,2'sini
de özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
AÐUSTOS KAYITLARI
Aðustosta ayýnda ise trafiðe
toplam 87 bin 885 araç kaydedildi.
Bu rakam tummuz ayýna göre yüzde
19,7 daha az oldu.
Yýllýk bazda ise trafiðe kaydolan
araç sayýsý yüzde 1,9 arttý.
Ocak-aðustos döneminde 672
bin 864 taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý,
79 bin 707 taþýtýn trafikten kaydý
silindi. Böylece trafikteki toplam
taþýt sayýsý 593 bin 157 arttý.
LPG'LÝ ARAÇ ÖNDE
Aðustos sonu itibarýyla trafiðe
kayýtlý 9 milyon 659 bin 550
otomobilin yüzde 41,4'ü LPG'li,
yüzde 29,6'sý benzinli, yüzde 28,5'i
dizel yakýtlý araçlardan oluþtu. Yakýt
türü bilinmeyen otomobillerin oraný
yüzde 0,5 olarak
gerçekleþti.(Haber7)
81 ile Ebola rehberi
S
di
aðlýk Bakanlýðý’nýn hazýrladýðý rehberde Ebola þüphesi taþýyanlarýn gideceði 36 ilde 45 hastane belirlen-
Saðlýk Bakanlýðý, Batý ve Orta Afrika kaynaklý ebola salgýnýna karþý “Ebola Vaka Yönetimi Rehberi” hazýrlayarak 81 ile gönderdi. Türkiye’nin 25 bölgeye ayrýlýp
ebola virüsü þüphesi taþýyanlarýn tetkik ve tedavi edilmesi için 36 ilde 45 Hastane belirlendiði rehberde 2014 yýlý içinde Liberya, Gine, Sierra Leone ve Nijerya’da ebola salgýný yaþandýðý ifade edilen rehberde, 12 Aðustos itibarýyla toplam vaka sayýsýnýn bin 848 olduðu; bunun bin
13’ünün ise ölüm ile sonuçlandýðý bildirildi.
HASTANELER BELÝRLENDÝ
Avrupa’da en
çok biz
konuþuyoruz
B
ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu
Baþkaný Tayfun Acarer, Türkiye'nin
konuþmada Avrupa'da birinci olduðunu
söyledi.
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu
Baþkaný Tayfun Acarer, mobil geniþ
banttaki data artýþýnýn þebekeleri
zorlamaya baþladýðýný, önlem alýnmazsa 23 yýl sonra aranan kiþiye hemen
ulaþýlamayacaðýný belirtti.
Acarer,yaptýðý açýklamada, ortalama
aylýk 364 dakikalýk mobil kullaným
süresiyle Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri
arasýnda kiþi baþýna en fazla mobil
görüþme yapan ülke olduðunu
söyledi.(AA)
Rehbere göre Türkiye’de, Ebola ile ilgili referans
hastaneler de belirlendi. Rehberde Türkiye 25 bölgeye
ayrýlarak, Ebola virüsü þüphesi taþýyanlarýn tetkik ve tedavisi için 36 ilde 45 hastane tespit edildi. Bölgeler,
Adana, Ankara bilkent, Ankara Etlik, Antalya, AydýnDenizli, Bursa, Diyarbakýr, Elazýð-Malatya, Erzurum,
Eskiþehir, Gaziantep, Ýstanbul Anadolu Kuzey, Ýstanbul
Fatih, Ýzmir Güney, Ýzmir Kuzey, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Mersin, Samsun, Sivas-Tokat, Þanlýurfa, Trabzon, Trakya ve Van olarak sýralandý.
Hastaneler arasýnda ise Ýstanbul Haydarpaþa Numune, Ýstanbul Haseki, Ankara Atatürk ve Ýzmir Tepecik
eðitim ve Araþtýrma Hastaneleri de yer aldý. Hastaneler
arasýnda çocuk hastalýklarý hastanelerine de özellikle yer
verildi.
UÇUÞ ÖNCESÝ TARAMA
Rehberde, Türkiye’ye Ebola görülen bölgelerden
gelen seyahat araçlarýnda Sivil Havacýlýk tarafýndan alýnmasý gereken önlemler de belirlendi. Ebola virüsü görülen bölgelerden Türkiye’ye yapýlacak uçuþlar öncesinde,
tüm yolcularýn “Ebola” taramasýndan geçirilmesi; ateþi
tespit edilen vakalarýn ise uçuþ öncesi doktor veya saðlýk otoritesinden “seyahat edebilir” belgesi almasý durumunda seyahatine izin verilmesi istendi. Uçakta Ebola
hastasý þüphesi yaþanmasý durumunda ise þu önlemlerin
alýnmasý önerildi:
“Hasta yolcu ile yalnýzca tek bir kabin memurunun
ilgilenmesi ve bu kabin memurunun baþka herhangi bir
hizmette görev almamasý saðlanmalýdýr. Kabin personeli için N95 maske, koruyucu gözlük, yüz siperliði, sývý
geçirmez önlük ve pantolon-tulum ve sývý geçirmez
ayakkabý koruyucu kullanmasý saðlanmalýdýr. Ayrýca üst
üste iki adet kalýn lateks eldiven giyerek hasta yolcu ile
temas etmelidir.”
Rehberde, Ebola görülen bölgelerden gelen uçaklardaki yolculara, Ebola’nýn, o bölgede görüldüðünü,
ateþ veya ciddi baþ aðrýsý, kas aðrýsý, aþýrý halsizlik, bulantý, kusma, ishal, karýn aðrýsý olmasý durumunda acilen
bir saðlýk kuruluþuna baþvurmasý ve uçakta anons yapýlmasý da istendi.
DÜNYA ALARMA GEÇTÝ
Baþta ABD ve Fransa olmak üzere pek çok ülke
Ebola virüsüne karþý önlemlerini sýkýlaþtýrdý. Havaalanlarýnda riskli bölgelerden gelen yolcular, ateþleri ölçülmeden ülkeye sokulmuyor
Kan ve diðer vücut sývýlarý yoluyla bulaþan Ebola
virüsü dünya çapýnda birçok ülkeyi önlemler almaya
zorladý.
ABD’de beþ havalimanýnda baþlatýlan Ebola kontrolleri çerçevesinde salgýnýn bulunduðu Afrika ülkelerinden gelen yolcularýn ateþleri ölçülüyor. Saðlýk görevlileri bu sýrada hastaya dokunmadan ateþ ölçebilen termometreleri kullanýyor. Hastanýn ateþinin yüksek çýkmasý durumunda kiþi, ABD Hastalýk Kontrol ve Korunma Merkezi’nin (CDC) Atlanta’daki merkezine yönlendiriliyor. Daha sonra daha ayrýntýlý bir test uygulanýyor.
Yetkililer günde 150 yolcunun ateþinin ölçüldüðünü
açýkladý.
ABD Baþkaný Barack Obama da Ebola salgýný hakkýnda hükümet temsilcileriyle Beyaz Saray’da görüþmeler yapmak için resmi bir seyahatini iptal etti.
Fransýz yetkililer de baþkent Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimaný’nda yolcularý kontrol etmeye
baþladý.
Dünya Saðlýk Örgütü’ne göre bugüne dek yaklaþýk
9 bin kiþi bu hastalýða yakalandý. Bunlardan 4 bin 447’si
hayatýný kaybetti.(Milliyet)
Bal her derde deva
Y
Tatilciler bu
habere üzülecek
Ö
nümüzdeki yýl dini bayramlarda uzun tatil
yapýlamayacak. Edinilen bilgiye göre,
önümüzdeki Ramazan Bayramý 17 Temmuz
2015 Cuma günü baþlayacak. Üç gün sürecek
olan bayram Pazar günü sona erecek ve
Pazartesi resmi iþ baþý yapýlacak. Eðer,bayramýn
bir gün öncesi olan Perþembe günü resmi tatil,
kamu görevlileri izinli sayýlýrlarsa, Ramazan
Bayramý tatili 4 güne çýkmýþ olacak.
Önümüzdeki Kurban Bayramý ise 24 Eylül
2015 Perþembe günü baþlayacak. Dört gün
sürecek olan Kurban Bayramý Pazar akþamý
sona erecek ve Pazartesi günü resmi iþ baþý
yapýlacak. Eðer, bayramýn bir gün öncesi olan
Çarþamba günü resmi tatil ilan edilirse, Kurban
Bayramý tatili 5 güne çýkmýþ olacak.(ÝHA)
apýlan araþtýrmalar sonucunda fare deneyleri üzerinde balýn þizofreniye iyi geldiði görüldü.
Ýzmir Þifa Üniversitesi'nde Ege Üniversitesi, Canik Üniversitesi, Türkiye Apiterapi Derneði ve Ýzmir Arý Yetiþtiricileri Birliði'nin iþbirliðiyle, Apiterapi Arý ve Saðlýk Sempozyumu düzenlendi.
Açýlýþta konuþan Sempozyum Baþkaný,
Þifa Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr.
Eren Akçiçek, Türkiye'nin pek çok
nektarlýk bitkisi bulunan, florasý çok
zengin bir ülke olduðuna dikkat çekti.
Akçiçek, “Ülkemiz arý kovaný
bakýmýndan dünyada ikinci ve bal
üretimi olarak da 4'üncü sýrada yer
alýyor. Bal kadim bir besin maddesi
ve ayný zamanda asýrlardan beri insanlýðýn pek çok derdine çare olmuþ,
kadim bir ilaçtýr" dedi.
Hipokrat, Galen ve Ýbni Sina'nýn
eserlerinde bala ait çok deðerli bilgilerin bulunduðunu belirten Akçiçek,
“O gün geleneksel þekilde kullanýlan
ve hakikaten faydalý sonuçlar vermiþ
arý ürünlerinin bugün hangi mekanizmalarla iþlem yaptýðýný biliyoruz.
Bugün bal, yanýk ve yara tedavisinde kullanýlan çok güçlü bir antibiyotik,
onun dýþýnda arý poleni bugün astronotlara
gýda maddesi olmakta, arý sütüyle 'anti-aging'
denilen gençleþtirme yapýlmaktadýr. Propolis, tümörden korunmada ve tümör tedavisinde çok iyi
sonuçlar veren bir arý ürünü olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Arý ürünleri ile romatizmal hastalýklarda iyi sonuçlar alýnmakta, yine son zamanlarda kovan havasý ile alerjik hastalýklarýn tedav i s i
giderek yaygýnlýk kazanmaktadýr" diye konuþtu.
ÞÝZOFREN FARELER BALLA ÝYÝLEÞTÝ
Þifa Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Týp
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Sarsýlmaz da
balýn içinde bulunan 'Cape' maddesi üzerinde
bugüne kadar bir çok uluslararasý çalýþma yaptýðýný söyledi. Bunlardan birinin þizofreni ile ilgili olduðunu belirten Prof. Dr. Sarsýlmaz, fare deneyleri üzerinde balýn þizofreniye iyi geldiðini
gördüklerini söyledi. Prof.Dr. Sarsýlmaz, "Ýnsanlar üzerinde deney yapmadýk. Ancak balýn
þizofreniye de çok iyi geldiðini düþünüyorum.
Bilim adamlarý alýþmalarýný bu yönde yoðunlaþtýrmalý" dedi.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Akýn Olgun ise konuþmasýnda arý
ürünleri sektörünün sorunlarýna deðindi ve
sektörün potansiyelini tam olarak kullanamadýðýný söyledi.
Arýcýlýðýn topraða baðýmlý olmadan yapýlabilen nadir tarýmsal faaliyetlerden birisi olduðunu belirten Prof. Dr. Olgun, “Arýcýlýk ayný
zamanda yaþlý nüfusun istihdamý açýsýndan da
büyük bir avantaj saðlýyor. Ýlla gençlerin yapmasý gereken bir faaliyet deðil. Üstelik bunun için
bir mülke, topraða da ihtiyacýnýz yok. Ormanlýk
alanlarda, benzeri yerlerde rahatlýkla yapýlabiliyor. Ancak kovan sayýsý yönünden dünya ikincisi olsak da sektörün rakamlarý bal üretiminde
önde gelen ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda oldukça
gerilerde kalýyoruz" dedi.(DHA)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
9
Bakan kendinden örnek verdi
AB
Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr,
"Twitter'ýn kapatýlmasýnýn hata olduðu
þeklinde bir açýklama yaptým ve hala bakaným"
dedi.
Carnegie Uluslararasý Barýþ Vakfý Avrupa
Temsilciliðinde Türkiye'nin yeni AB stratejisini
anlatan ve sorularý cevaplandýran Bozkýr, ifade ve
basýn özgürlüðünün, hükümetin baskýsý altýnda
bulunduðu iddiasýnýn gerçeði yansýtmadýðýný
söyledi.
Türkiye'de bir dönem birçok sektörde faaliyet
gösteren medya sahiplerinin ihale alabilmek,
rakiplerini safdýþý býrakabilmek ve hatta
hükümetleri dizayn etmek ve deðiþtirebilmek için
sahip olduklarý basýn organlarýný kullanmaktan
kaçýnmadýklarýný anlatan Bozkýr, "Þimdi ise
medyada farklý düþüncelerin temsil edildiði daha
dengeli bir tablo olduðunu düþünüyorum ama yine
imaj sorunu var. Bazý medya sahipleri ekonomik
menfaatleri için gazetecilerin yazdýklarýndan
korkuya kapýlabiliyorlar. Sorun hükümetin (bu
medya sahiplerine) ne söylediðinden
kaynaklanmýyor" dedi.
Bozkýr, "Eðer baþka ekonomik çýkarlarý
bulunmayan bir medya sahibiyseniz, varsa bu tür
baskýlara direnebilirsiniz ama farklý ekonomik
menfaaatleri bulunan medya sahibi 'neden (bu
gazetecinin yazdýklarý sebebiyle) çýkarlarýmý
tehlikeye atayým' diyebilir, gazeteci baþka
gazeteye gidiyor. Bu, baský olarak
deðerlendirilmemeli" þeklinde konuþtu.
Volkan Bozkýr, Türkiye'de yüzlerce
televizyon ve binlerce radyo kanalý bulunurken,
çok sayýda gazete yayýnlanýrken ve 35 milyon
internet kullanýcýsý mevcutken, basýna baský varsa
bile istenen sonucun elde edilemeyeceðini dile
getirdi.
Bozkýr, interneti kapatmanýn mümkün
olmadýðýný vurgulayarak "Twitter'ýn
kapatýlmasýnýn hata olduðunu söyledim ve hala
bakaným. Birçoklarý (bunlarý söylemem nedeniyle
sýkýntý olabileceðini) düþündü. gerçeði söylemek,
gerçeði söyleyecek kadar cesur olmakta yanlýþ bir
þey yok çünkü Twitter'ý kapattýðýnýzda gerçekte
hemen hiçkimse Twitter'dan uzaklaþmadý, baþka
yöntemlerle girdi" dedi.
Türkiye'de çok sayýda gazetecinin
hapsedildiði iddiasýnýn gerçeði yansýtmadýðýný
belirten Bozkýr, bu yönde hazýrlanan listelerde yer
alan birçok ismin çok farklý suçlardan
tutuklandýklarýný ya da mahkum olduklarýný
anlattý.(Hürriyet)
Genetiðe uygun
beslenme önerisi
U
zmanlara göre ‘Genetik yapýya göre beslenme,
hücrelerdeki eksik olan moleküllerin de yerine
konulmasýna olanak saðlýyor"
Günümüzdeki teknolojik geliþmeler ile birlikte
sadece bireysel tedavilerin deðil, bireysel beslenme
programlarýnýn da hayatýmýza hýzla gireceðini belirten uzmanlara göre, ‘Genetik yapýyý dikkate alarak
beslenmek, hücrelerdeki eksik olan moleküllerin de
yerine konulmasýna olanak saðlýyor.
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doða
Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan,
yakýn gelecekte hayatýmýza girecek bireysel beslenme programlarýnýn özellikle hastalýklarýn önlenmesi
konusunda büyük katký saðlayacaðýný belirterek
þunlarý söyledi:
ÝÞÝN SIRRI
‘Hastalýklara yatkýnlýk ve davranýþ biçimlerimiz genetik yapýmýzýn kontrolü altýndadýr. Birçok
hastalýðýn geliþmesinde, beslenme ve yaþam þeklimiz çok etkilidir. Genlerimizde bulunan ve polimorfizm adý verilen genetik varyasyonlar, bizlerin hangi besinlerden ne kadar faydalanabileceðimizi gösteriyor.
Örneðin bazý bireyler, diyetle alýnan veya vücudumuz tarafýndan sentez edilen D vitamininden
gerektiði gibi faydalanamýyor, sebebi D vitaminini
hücrelerimizde algýlayan polimorfizmler. Bu örnekleri çoðaltabiliriz. Bu polimorfizmlerin saptanmasý,
bizlerin ne tarz bir beslenme þeklimizin olacaðýný
belirliyor. Hangi besinlerden ne kadar ölçüde tüketebileceðimizi söylüyor.
BÝR ÖNLEM PROGRAMI
Genetik yapýmýza uygun beslenme kalýplarýnýn
oluþturulmasý, insanlarda kilo alýp-vermenin saðlanmasýndan ziyade ileride görülebilecek hastalýklara
önlem alýnmasýný saðlayacak. Zaten vücudumuz,
uygun þekilde beslendiðinde ideal ve olmasý gereken molekül kompozisyonuna ulaþacaktýr. Bu program, aslýnda bir önlem programýdýr, hastalýk ve ileride meydana gelebilecek sorunlara karþý önlem, bir
nevi anti- aging uygulamasýdýr. Nasýl sporcu beslenmesi normal beslenme programlarýndan farklýysa,
her bireyin de beslenme programý birbirinden farklý
olmalýdýr.’
BÝREYSEL BESLENME PROGRAMLARI
Günümüzdeki teknolojik geliþmeler ile birlikte
sadece bireysel tedavilerin deðil, bireysel beslenme
programlarýnýn hayatýmýza hýzla gireceðini belirten
Doç.Dr. Korkut Ulucan, ‘Çünkü bizler, yediðimiz
besinlerden genetik yapýmýzýn metabolize edebildiði ölçüde yararlanabiliyoruz. Genetik yapýya göre
beslenme, ayný zamanda hücrelerdeki eksik olan
moleküllerin de yerine konulmasýna olanak saðlayacak, bizlerin daha dinç ve enerji dolu olmamýzý saðlayacaktýr. Vitamin ve mineral dengemiz yerine gelecek, bu sayede ileride görülebilecek tansiyon,
kalp- damar hastalýklarý, Alzheimer gibi hastalýklarýn oluþmasý veya ilerlemesi önlenebilecektir.’ dedi.(TRTHaber)
Yeni yargý paketi Salý
günü komisyona geliyor
Y
eni yargý paketi, 21 Ekim Salý günü
TBMM Adalet Komisyonu'nda
görüþülecek.
Adalet Komisyonu'ndan yapýlan
açýklamada, "yeni yargý paketi" olarak
bilinen, AK Parti milletvekillerinin verdiði
"Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun
Teklifi'nin görüþmelerine 21 Ekim Salý günü
baþlanacaðý bildirildi.
Komisyon söz konusu teklifi görüþmek
üzere 15 Ekim Çarþamba günü toplanmýþ,
ancak daha önce verilen, hakim ve savcýlarýn
özlük haklarýnda düzenlemeyi de içeren
baþka bir teklifle birleþtirilmesi için toplantýyý
ertelemiþti.(AA)
Pazar günü milyonda
bir görülen olay var
P
azar günü, Mars'ýn yakýnýndan kuyruklu
yýldýz geçecek.
Amerikan Havacýlýk ve Uzay Dairesinden
(NASA), kuyruklu yýldýzýn Kýzýl Gezegen'in
140 bin kilometre yakýnýndan, saatte 202 bin
767 kilometre hýzla geçeceðini açýkladý.
Milyon yýlda bir görülen gök olayý,
halihazýrda Mars yörüngesinde bulunan uzay
araçlarý tarafýndan izlenecek.
NASA'nýn Maven uzay aracý, iki gün önce
Kýzýl Gezegen'den ilk görüntülerini göndermiþti.
Yaklaþýk on ay süren 711 milyon kilometrelik
yolculuðun ardýndan 21 Eylül'de Mars'ýn
yörüngesine giren Mars Atmosfer ve Deðiþken
Oluþum (Mars Atmosphere and Volatile
Evolution-Maven) robotik uzay aracý, Güneþ'ten
kopan ve uzayda dolaþan parçacýklarýn Mars'ta
neden olduðu fýrtýnayý görüntülemiþti.
NASA'nýn yaný sýra Avrupa Uzay Ajansý
(ESA), Rus Uzay Ajansý ve Hindistan Uzay
Ajansý'nýn da Mars yörüngesinde uzay araçlarý
bulunuyor.(TRTHaber)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
18 EKÝM 2014
Hyundai’nin yýldýzý
2014’de de parlýyor
RECEP MEBET
Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil
sayfasý tarafýndan düzenlenen ‘7. Tanýtým Günleri’
sürüyor.
Otomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip
edilen ‘OTOPARK Tanýtým Günleri’, Hyundai yetkili
satýcýsý Karataþ Otomotiv’in evsahipliðinde
gerçekleþti.
Dün düzenlenen programa Hyundai Satýþ
Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Servis Müdürü Lokman
Örskaya, Satýþ Danýþmaný Mehmet Gençkurt ile
Hyundai müþterileri katýldý.
Düzenlenen programda konuþan Karataþ
Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý,
Hyundai’nin otomotiv sektöründeki daralmaya inat
Çorum’da pazar payýný artýrdýðýný söyledi.
2014 yýlýnýn ilk 9 aylýk dönemindeki satýþ
rakamlarýnýn geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde
13 arttýðýný belirten Ýbrahim Saçmacý, “2014 yýlýnda
da Hyundai’nin yýldýzý parlýyor” dedi.
Hyundai’nin dünyanýn en deðerli markalarý
arasýnda yer aldýðýna da iþaret eden Saçmacý,
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Karataþ Otomotiv olarak Hyundai Accent Blue,
Elantra, Santa Fe, yeni i10, i20, i30, i40 ve ix35 binek
modellerimizin yaný sýra H100 kamyonet gibi ticari
modellerini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz.
‘EN SEVÝLEN MARKA
OLMAK HEDEFÝMÝZ’
Hyundai müþterileri, uygun fiyat, üstün konfor,
yüksek kalite ve pratik kullaným özellikleriyle
beraber markayla aralarýnda oluþan duygusal baða da
önem veriyor. Bu nedenle Hyundai dünyanýn en
deðerli markalarý arasýnda yer alýyor.
Hyundai, hem hacim hem de marka deðeri
açýsýndan en hýzlý büyüyen otomobil markalarýndan
biri ve her yýl baþarýlarýna bir yenisini ekliyor. Marka
imajýný geliþtirirken müþteri memnuniyetini birinci
hedef olarak belirleyen Hyundai, her beklentiye
uygun modelleriyle öne çýkýyor. Geniþ bir yelpazede
sunduðu kaliteli
ürünlerindeki iddialý
tasarýmlar, konfor
unsurlarý ve fiyatlar,
marka ve kullanýcýlarý
arasýnda duygusal bir bað
oluþturmada etkili rol
oynuyor.
Markamýzla ilgili
tüm faaliyetlerimizde
müþteri memnuniyetini
göz önünde
bulunduruyoruz ve sadece
satýþ odaklý olarak
yolumuzda ilerlemiyoruz.
Hedefimiz çok satýlan
deðil, en çok sevilen
marka olmak.
Bu hedef
doðrultusunda faaliyet
Hyundai, otomotiv sektöründeki daralmaya raðmen Çorum’da satýþ rakamlarýný artýrdý.
gösteren Karataþ
Otomotiv, müþteri
memnuniyetinde
yakaladýðý baþarý ile
Çorum ve bölgesinde
pazar payýný artýrdý.
Devam eden
kampanyamýz dahilinde
Hyundai sahibi olmak
isteyenlere 20 aya varan
vade seçenekleriyle sýfýr
faizli kredi desteði
sunuyoruz.
Hyundai’nin
birbirinden gözde
modellerini yakýndan
görmek, test etmek ve
detaylý bilgi almak
isteyen herkesi Ankara
Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazamýza
OTOPARK otomobil sayfasý tarafýndan düzenlenen ‘7. Tanýtým Günleri’ sürüyor. bekliyoruz.”
Yeni i20 yakýnda Çorum’da
Hyundai’nin gözde modelleri arasýnda yer alan
i20 yenilenen tasarýmýyla yakýnda Çorum’da görücüye
çýkacak.
Hyundai Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, geniþ
mekaný ve yepyeni teknolojik özellikleriyle dikkat
çeken yeni i20’nin Kasým ayýnýn ilk haftasýndan
itibaren Karataþ Plaza’da yerini alacaðýný açýkladý.
Ýbrahim Saçmacý, “Hyundai’nin geleneksel
tasarým çizgisinin kullanýldýðý yeni i20’yi, benzinli ve
dizel motor seçenekleri ile satýþa sunacaðýz” dedi.
Yeni i20’nin özelliklerinden bahseden Saçmacý,
þöyle konuþtu:
“Hyundai Assan, B-segmentindeki tüm dengeleri
deðiþtirecek yeni modeli i20'nin seri üretimine baþladý.
Almanya’da tasarlanan ve geliþtirilen yeni i20,
otomobil tutkunlarýnýn beklentilerine uygun olarak
Hyundai’nin Ýzmit’teki fabrikasýnda Türk iþçisinin
emeðiyle üretiliyor.
Hyundai’ i20, iki benzinli bir de dizel motor
seçeneði ile satýn alýnabilecek. 1.2 lt benzinli ve 1.4 lt
dizel motorlar sadece manuel þanzýmanla sunulurken
1.4 lt benzinli motor ise yalnýzca otomatik þanzýman ile
satýn alýnabilecek. 2015 yýlý içerisinde ise 1.0 lt turbo
beslemeli motor da i20 ürün gamýnda yer alacak. Ýki
Hyundai Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý
farklý donaným seviyesine sahip olan i20’de açýlabilir
cam tavan sunulacak.
Artýrýlan kalitesi, geniþ mekaný ve yepyeni
teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni i20, benzinli
ve dizel motorlarýyla hem genç kullanýcýlar hem de
aileler için ideal çözüm olarak öne çýkýyor.
Hyundai’nin karakteristik tasarým felsefesi ‘Fluidic
Sculpture 2.0 - Akýcý Tasarým’, yeni i20’yle beraber
bambaþka bir boyuta geçiþ
yapýyor. Hyundai için
tasarým anlamýnda yeni bir
çaðýn baþlangýcýný
simgeleyen yeni i20,
estetik çizgileri, zarif
hatlarý ve modern yapýsýyla
B segmentinin en þýk
temsilcisi olma iddiasýný
ortaya koyuyor.
Yeni i20’yi yakýndan
görmek ve detaylý bilgi
almak isteyen herkesi
Kasým ayýnýn ilk
haftasýndan itibaren
Ankara Yolu 3.
kilometrede hizmet veren
Karataþ Otomotiv Hyundai
Plaza’ya bekliyoruz.”
Yeni i20, Kasým ayýnýn ilk haftasýndan itibaren Karataþ Plaza’da yerini alacak.
Hyundai yetkili servisi Karataþ Otomotiv’de ‘Avantajlý Servis Günleri’ devam ediyor.
Servis hizmetlerinde
kampanya avantajlarý
Hyundai yetkili
servisi Karataþ
Otomotiv’de ‘Avantajlý
Servis Günleri’ devam
ediyor.
22 Eylül’de
baþlayan kampanya
hakkýnda bilgi veren
Hyundai Servis Müdür
Vekili Murat Karakeçi,
periyodik bakým, fren,
debriyaj, süspansiyon,
egzos, klima parça ve
iþçiliklerinde yüzde 30’a
varan indirimler
uyguladýklarýný açýkladý.
31 Ekim 2014
tarihine kadar sürecek
kampanya dahilindeki
fýrsatlardan bahseden
Murat Karakeçi,
“Hyundai Blue Card
sahiplerine periyodik
bakým ve iþçilikte
kaçýrýlmaz avantajlar
sunuyoruz” dedi.
Kampanya
döneminde servise gelen
müþterileri için cazip
seçenekler
hazýrladýklarýný anlatan
Karakeçi, Hyundai marka tüm binek ve hafif ticari araçlarýn hizmetinde
olduklarýný hatýrlattý.
Son teknoloji ürünü
cihazlarla donatýlan
Hyundai Karataþ Servis’in uzman kadrosuyla
müþteri memnuniyetinde
lider olduðunu vurgulayan Karakeçi, þöyle konuþtu:
“Hyundai yetkili
servisi Karataþ
Otomotiv’de 31 Ekim
tarihine kadar sürecek
avantajlý servis günleri
devam ediyor. Hyundai
Blue Card sahiplerini
bekleyen avantajlar
arasýnda üstün fiyat
avantajlarý, bolca
puanlar ve uygun ödeme
koþullarý yer alýyor.
‘Hyundai’nizi
servisimize getirin, ilk
günkü heyecanýnýzý size
geri verelim’ sloganýyla
duyurduðumuz
kampanya dahilinde
periyodik bakým, fren
debriyaj, süspansiyon,
egzoz,klima parça ve
iþçiliklerinde; 1-5 yaþ
arasý araçlarda % 15
indirim, 5 yaþ üstü
araçlara yaþlarýnýn 3 katý
indirim, garantisi biten
araçlara 3 bin Blue Puan
hediyesi ve ücretsiz
check-up hizmeti
sunuyoruz.
Kýþ bakýmý için
servisimize gelecek
Hyundai kullanýcýlarý,
Blue Card sahibi
olmanýn ayrýcalýklarýný
hissedecekler.
Hyundai, servis
avantajlarýndan ve Blue
Card ile birlikte sunulan
fýrsatlardan yararlanmak
isteyen herkesi Karataþ
Otomotiv Hyundai Plaza’ya davet ediyoruz.”
Hyundai Servis Müdür Vekili Murat Karakeçi, kampanya hakkýnda bilgi verdi.
22 Eylül’de baþlayan servis kampanyasý 31 Ekim’e kadar sürecek.
Kampanya döneminde servise gelen müþterileri cazip seçenekler bekliyor.
Hyundai kullanýcýlarý, Blue Card sahibi olmanýn ayrýcalýklarýný yaþýyor.
SALI: Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
11
Promedes’ten ‘Emlak Çorum Projesi’
RECEP MEBET
Promedes Ýnternet ve Yazýlým Teknolojileri
tarafýndan geliþtirilen ‘Emlak Çorum Projesi’, emlak
ve inþaat sektörü baþta olmak üzere mimarlýk ve
dekorasyon firmalarýna özel çözümler sunuyor.
Çorumlu giriþimci Eþref Söker tarafýndan
hazýrlanan Emlak Çorum Projesi, firmalara özel
internet sitesi imkaný saðlýyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Promedes yetkilisi
Eþref Söker, “Emlak Çorum, süper özellikleri ve
uygun fiyatý ile harika bir sistem” dedi.
Gayrimenkul firmalarý baþta olmak üzere
sektörün beklentilerine komple çözümler sunan
sistemi tanýtan Söker, benzersiz özellikleriyle dikkat
çeken Emlak Çorum sayesinde en uygun maliyetle en
yeni altyapýya sahip olmanýn artýk mümkün olduðunu
söyledi.
Çorum’daki seçkin emlak ve inþaat firmalarýnýn
kullanýmýna sunulan sistemle ilgili açýklamalarýný
sürdüren Söker, þu bilgileri verdi:
‘HARÝKA BÝR SÝSTEM’
“Promedes Ýnternet ve Yazýlým Teknolojileri
olarak web sitesi tasarýmý, e-ticaret sistemleri, tek
sayfa web sitesi, bayi sipariþ sistemleri, web site
arayüz tasarýmý, sosyal medya danýþmanlýðý, domain
ve hosting hizmetleri sunuyoruz.
Yaptýðýmýz Ar-Ge çalýþmalarý sonucunda inþaat,
emlak, mimarlýk ve dekorasyon firmalarýnýn dolayýsý
ile inþaat sektörünün internet sitesi ihtiyacýný
yönetilebilir, kolay ve güncel bir altyapý ile çözmek
için Emlak Çorum Projesi’ni geliþtirdik.
Emlakcorum.net adlý internet sitemiz aracýlýðýyla
da tanýttýðýmýz bu proje süper özellikleri ve uygun
fiyatý ile harika bir sistem.
6 aylýk bir Ar-Ge çalýþmasý sonucunda
geliþtirdiðimiz sistemi tercih eden firmalara özel
internet sitesi hazýrlýyor ve 1 yýl ücretsiz teknik
destek hizmeti veriyoruz.
Ýsteyen müþterilerimiz ile yýllýk bakým anlaþmasý
imzalayarak, müþterilerimizin emlak sistemini sürekli
olarak güncelliyoruz.
Ýlk site kullaným eðitimi ücretsiz. Video anlatýmý
þeklinde kullaným kýlavuzu ile eðitim almadan site
kolayca kullanýnabiliyor. Eðer talep edilirse sonradan
kiþi baþý cüz’i bir bedelle yeniden eðitim hizmeti de
veriyoruz.
SÝSTEMÝN AVANTAJLARI
Sistem sayesinde emlak ofislerine, kolayca
harita üzerinde ilan yayýnlama, mobil cihazlara
uyumlu, en ekonomik website altyapýsý sunuyoruz.
Hazýrladýðýmýz sistemle inþaat firmalarý için
satýþdaki ve tamamlanmýþ projelerin en güzel þekilde
sunulabileceði profesyonel website altyapýsý kurduk.
Mimarlýk ofislerinin yapmýþ olduðu projelerini tam
ekranda geniþ bir þekilde sunabileceði geliþmiþ
website altyapýsý oluþturduk. Dekorasyon firmalarýnýn
çalýþmalarýný da detaylý bir þekilde sunabileceði,
kolayca resimlerini ekleyebileceði bir altyapý imkaný
saðladýk.
Üstelik bu sistem sayesinde yüksek maliyetli
çözümler yerine uygun koþullarda ilan ve tanýtým
imkaný sunan firmalara özel web sitesi çözümleri
sunuyoruz.
Kullanýcýlarýný hayran býrakan özelliklere sahip
bu sistem cep telefonu ve tablet bilgisayarlar dahil
tüm mobil cihazlarda rahatlýkla kullanýlabiliyor.
Firmalar sitesine ilan eklediðinde sistem
otomatik olarak o ilaný kurumsal Facebook
adresinden de sosyal medyada paylaþýma sunuyor.
HÝZMET SEÇENEKLERÝ
‘Emlak1’ adlý site versiyonumuz, emlak ofisleri
ve inþaat firmalarýnýn satýlýk ve kiralýk mülklerin
ilanlarýnýn yayýnlanmasý için hazýrlandý. Sistemin en
önemli özelliði, firma ilanlarýnýn google harita
üzerinde gösterilmesi.
‘Emlak2’ adlý versiyonumuz ise sade basit ve
kullanýþlý olmasý hedefi ile hazýrlandý. Emlak ofisine
daha uyumlu olmasýna raðmen bir inþaat firmasý
portföyü için de rahatlýkla kullanýlabiliyor.
‘Ýnþaat1’ adlý seçeneðimiz, inþaat firmalarýnýn
satýlýk ve kiralýk mülklerin ilanlarýnýn yayýnlanmasý
için hazýrlandý. Sistemin en önemli özelliklerinden
biri firmanýn ilanlarýný google harita üzerinde
gösterilmesi.
‘Mimar1’ adlý versiyonumuz, mimarlýk
ofislerinin hazýrladýðý çalýþmalarý tam ekranda geniþ
bir sunumla hedef kitlelerine sunabilmesi amacý ile
hazýrlandý. Projeler tam ekranda gösterilerek
ziyaretçilere daha güzel bir görünüm sunmak
hedeflendi.
SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ
Kolay ilan yönetimi, 500’den fazla renk ve
yerleþim seçeneði, ilana sýnýrsýz resim ve video
yükleyebilme, ilanlara emlak uzmaný ekleme,
geliþmiþ ilan arama filtresi, sade ve modern arayüz
tasarýmý, þehir haritasý üzerinde ilanlarýn gösterimi,
detaylý ziyaretçi istatistikleri, ilan resimlerine
otomatik filgran basýmý, tablet ve cep Telefonlarýna
yüzde 100 uyumlu tasarým, yüzde 100 Google
uyumlu altyapý (SEO), Dokunmatik Uyumluluk
(Dokunmatik cihazlarla kolayca kullanýlabilir formlar
ve sayfalar), kolayca Facebook’da ilan paylaþýmý
sistemin baþlýca özellikleri.
Mobil cihazlara tam uyumlu site
seçeneklerimizde müþterilerimiz porföylerinde yer
alan ilanlarý harita üzerinde de sunabiliyor. Büyük ilgi
gören proje ve hazýrladýðýmýz sistemi otomotiv
sektörünün de kullanýmýna sunmayý planlýyoruz.
Referanslarýmýzý görmek ve örnek sitelerimizi
inceleyerek detaylý bilgi almak isteyenlerler
www.emlakcorum.net adresini ziyaret edebilirler.”
Eþref Söker tarafýndan hazýrlanan Emlak Çorum Projesi, firmalara özel internet sitesi imkaný saðlýyor.
Akþemsettin Camii’nde
tezyinat iþlerini inceledi
RECEP MEBET
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, geçtiðimiz
günlerde Akþemsettin Camii Yaptýrma
ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti.
Devam eden
tezyinat çalýþmalarýný yerinde inceleyen
Baþkan Külcü, beraberindeki heyetle
birlikte caminin bölümlerini gezdi.
Akþemsettin
Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz’ün
ev sahipliðindeki ziyarette yüklenici firma temsilcileri ile
bazý dernek yöneticileri de hazýr bulundu.
Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Muzaffer Külcü, inþaa
çalýþmalarýnýn hýz
kesmeden devam
edeceðini kaydetti.
Muzaffer Külcü, geçtiðimiz günlerde Akþemsettin Camii inþaatýný gezdi.
A L E GÖZ’DEN HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI
‘Emlak Çorum Projesi’, emlak ve inþaat sektörü baþta olmak üzere mimarlýk ve dekorasyon firmalarýna özel çözümler sunuyor.
Ýhsan Derneði’nin
açýlýþý 20 Ekim’de
RECEP MEBET
Ýhsan ilim
Kültür Hizmet
Derneði binasý 20
Ekim 2014
Pazartesi günü saat
16.00’da açýlacak.
Ulukavak
Mahallesi Damat
Þükrü 3. Sokak
numara 27/A’da
düzenlenecek
açýlýþa Ýstanbul
emekli Vaizi
hemþehrimiz
Abdulmetin
Balkanlýoðlu da
Abdulmetin Balkanlýoðlu
katýlacak.
Açýlýþ
hazýrlýklarýnda sona gelindiðini belirten Dernek Baþkaný
Ömer Faruk Saðdýç, “Ýnsanlýða hizmet yarýþýnda yerini
alan Ýhsan Derneði’nin açýlýþýna tüm Çorum halkýný
davet ediyoruz” dedi.
Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak program
hakkýnda bilgi
veren Ömer Faruk
Saðdýç, Abdulmetin
Balkanlýoðlu’nun
da katýlýmcýlara
hitaben bir
konuþma
yapacaðýný
duyurdu.
Akþemsettin
Camii Yaptýrma ve
Yaþatma Derneði
Külcü, inþaa çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam edeceðini kaydetti.
Baþkaný Celal Aleinþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe
göz, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý
ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþile yapýmýna baþlanan caminin Çorum Belediyesi taramalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden
fýndan tamamlanacaðýný hatýrlattý.
kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desAlegöz, “Taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun
teðini bekliyoruz.
ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz”
Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak
dedi.
isteyenler Farabi Caddesi’ndeki camii inþaatý altýnda
‘Meydan Camii’ adýyla yapýmýna baþlanan ve
bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, 224 98 06,
‘Akþemsettin Camii’ adýný alan mâbedin inþaa çalýþma0537 471 50 47 ve 0542 487 72 47 numaralý telefonlalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, cenaze narýmýzdan detaylý bilgi alabilirler.
mazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve tuvaletlerin
Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak
yapýmýnýn ardýndan tezyinat çalýþmalarýna geçildiðini
ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Dernesöyledi.
ðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.
Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam
Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katkýettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
da bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere
“Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin
teþekkür ediyor, baðýþlarýnýn devamýný bekliyoruz.”
BÝRLÝK ve
BERABERLÝÐÝ
ANLATACAK
Ýstanbul
emekli Vaizi
hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu’nun konuþmacý
olarak katýlacaðý ‘Ümmetin Birlik ve Beraberliði’ ile
‘Eski Yýllara Tevbe, Hicri 1436. Yeni Yýlýmýza
Bismillah’ konulu vaaz programý 20 Ekim 2014
tarihinde Çorum’da gerçekleþecek.
Abdibey Camii’nde gerçekleþecek olan vaaz
programý yatsý namazýnýn ardýndan baþlayacak.
Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa
tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken
bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi.
Devam eden tezyinat çalýþmalarýný yerinde inceleyen Baþkan Külcü, caminin bölümlerini gezdi.
12 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Türkiye, Fransa,
Ýtalya ve Ýspanya’yý geçti
T
arým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, tarýmsal
üretim hasýlasý bakýmýndan Türkiye'nin Avrupa'da
4. sýradan 1. sýraya çýktýðýný açýkladý.
"TARIMSAL ÜRETÝM HASILASINDA
AVRUPA BÝRÝNCÝSÝYÝZ"
Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Þiþli'de
bir otelde gerçekleþtirilen Dünya Gýda Günü etkinliðinde konuþtu. Hükümeti devraldýklarýnda Türkiye'nin tarýmsal üretim hasýlasý deðerinin 23 milyar dolar olduðunu belirten Eker, bu miktarý 62 milyar dolara çýkardýklarýný söyledi.
"HEPSÝNÝ GEÇTÝK"
Tarýmsal üretim hasýlasý bakýmýndan Türkiye'nin
Avrupa'da 4. sýradan 1. sýraya çýktýðýný açýklayan Bakan
Eker, "Fransa'yý, Ýtalya'yý, Ýspanya'yý, hepsini geçtik"
dedi.
"DÜNYADAKÝ AÇLIK ENGELLENEMÝYOR..."
"1 milyar insanýn aç olduðu bir dünya, sadece açlar için deðil toklar için de güvenli olmaz" diyen Eker,
"Açlýkla mücadelede konulan hedefler gerçekleþtirilemiyor. Ne 96 yýlýndaki milenyum hedefi gerçekleþti, ne
de ondan sonraki hedefler" diye konuþtu. (DHA)
Güvenli bölge netleþiyor
T
ürkiye'nin bölgede artan IÞÝD tehdidi ve 2
milyona yaklaþan sýðýnmacý sorununa karþý
uluslararasý alanda gündeme getirdiði ve Batý'da da
yanký bulan "güvenli bölge" önerisinin detaylarý
netleþmeye baþladý.
Suriye'de, IÞÝD'in ilerleyiþi karþýsýnda ABD
önderliðinde kurulan koalisyona Türkiye'nin
vereceði destek üzerine görüþmeler sürerken, Suriye
sýnýrlarý içinde güvenli bölgeler oluþturulmasýna
yönelik yeni detaylar ortaya çýkmaya baþladý.
Suriye'nin kuzeyindeki Kobani (Ayn el Arap)
bölgesinden binlerce Suriyelinin IÞÝD'den kaçarak
Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesine giriþ yapmasý ve
bölgedeki artan çatýþmalar, Türkiye'yi sýnýrýn diðer
tarafýnda güvenli bölge kurulmasý için harekete
geçirdi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, geçen
ayki Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Kurulu'na
katýlmak için gittiði New York'ta güvenli bölgenin
önemine iþaret etmiþ hem Galler'deki NATO
zirvesinde hem de ABD Baþkaný Barack Obama ile
yaptýðý görüþmede bu konuyu gündeme getirdiðini
söylemiþti.
ABD Savunma Bakaný Chuck Hagel da
Amerikalý yetkililerin, Türk liderlerle bu hafta
yaptýklarý görüþmelerde söz konusu meseleleri
gündeme getirdiðini, Ankara hükümetinin, Suriye
sýnýrýnda güvenli bölge oluþturulmasý konusunda
ýsrarlý talebinin "bilfiil deðerlendirilmediðini" ancak
Amerikalý yetkililerin bunu tartýþmaya açýk olduðunu
ifade etmiþti.
Amerikalý yetkililerin konuyla ilgili görüþlerine
karþýn Baþbakan Ahmet Davutoðlu, ilk defa güvenli
bölgenin kapsamýna iliþkin bölge isimleri verdi. El
Cezire'ye verdiði özel mülakatta Davutoðlu, "Eðer
gerçekten bir müdahaleye ihtiyaç varsa bütün
uluslararasý toplum hep birlikte sadece Ayn el-Arap'a
deðil Suriye'deki bütün zulümlere müdahil olmasý
lazým" dedi.
Güvenli bölgenin sýnýrlarýyla ilgili Davutoðlu,
"Biz bunun belli yoðunluklu nüfuslarýn olduðu
yerlerde... Mesela Halep’in kuzeyinde olmasý lazým.
Çünkü Halep’te hem rejim saldýrýlarý var hem IÞÝD
saldýrýlarý var. Halep’le Türkiye sýnýrlarý arasýnda
olmasý lazým. Ýdlib’in Türkiye sýnýrlarýna yakýn
yerlerinde, ayný þekilde Lazkiye’nin kuzeyinde, yine
Haseke’de belli bölgelerde ve þu anki Cerablus
bölgesinde, Ayn el-Arap’ta. Bütün bu kuþakta
yerleþim merkezlerinin olduðu alanlara göre derinliði
deðiþebilir" diye konuþtu.
UÇUÞA YASAK BÖLGE
Baþbakan Davutoðlu, sivillerin güvenli
alanlarda barýnabilmesini saðlayacak güvenli bölge
ilanýný gerekli gördüklerini belirterek ayný þekilde
IÞÝD'e karþý verilen mücadele sonrasýnda rejimin
hava bombardýmanýndan sivil halký korumak için de
bir uçuþa yasak bölge istediklerini aktardý.
Davutoðlu, "Hepimiz tabii ki Ayn el-Arap'taki
olaylara üzülüyoruz ama bugünlerde dahi kimse
Suriye rejim uçaklarýnýn Halep'i bombaladýðýndan
bahsetmiyor, kimse Suriye rejiminin zulmünün
devam ettiðinden bahsetmiyor" ifadesini kullandý.
"BM’NÝN KARAR ALMASINI
BEKLÝYORUZ"
BM'den onay alýnmasý durumunda güvenli
bölgenin uluslararasý meþruiyetinin güçleneceðine
iþaret eden Davutoðlu, "Ama BM eðer bu konuda
karar alamýyorsa ki biz 3,5 yýldýr BM’nin karar
almasýný bekliyoruz. Hiçbir karar alamýyor BM
Güvenlik Konseyi, belli vetolar sebebiyle. O zaman
Suriye’ye müdahale konusunda oluþan uluslararasý
koalisyon ve gönüllüler koalisyonu bu konuda belli
kararlar alýp havadan koruma saðlayabilir" diye
konuþtu.
Türkiye'nin böyle bir koruma alaný oluþtuðunda
her türlü katkýyý vermeye hazýr olduðunu dile getiren
Davutoðlu, böyle bir koruma alaný yokken tek baþýna
Türkiye’nin müdahalesini istemenin bütün bu riski
tek baþýna Türkiye’nin üstlenmesini istemek
olduðunu vurguladý.
Sadece bir noktaya ve sadece IÞÝD’den gelen
tehdide teksif olunursa bunun meseleye sadece geçici
çözüm getireceðini söyleyen Davutoðlu, "Biz artýk
Suriye’de kalýcý bir çözümün zamanýnýn geldiðini ve
geçmekte olduðunu düþünüyoruz" dedi.
GÜVENLÝ BÖLGE UYGULAMASI
BM tarafýndan belirlenen ve savaþ sebebiyle
tehlike altýndaki sivillerin yine kendi topraklarý
içinde ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve güvenli biçimde
barýnmalarýný saðlayan alanlara, güvenli bölge adý
veriliyor.
BM tarafýndan BM Þartý'nýn 7. Bölümü'ne
dayanýlarak ilan edilen bu bölgelerin güvenliðini,
BM'ye baðlý çok uluslu askeri güçler saðlýyor.
Güvenli bölgeler gerek görülmesi halinde, tesis
edilecek tampon bölge ve uçuþa yasak bölgelerle de
desteklenebiliyor.(AA)
Diplomalý anneler geliyor
aðlýk Bakanlýðý, gebelerin doðumla ilgili
S
bilgilendirilmesi, bilinçli doðum yapabilmesi
ve yeni rollerini benimseyebilmesi için bilgi ve
becerilerin kazandýrýlacaðý "Gebe Bilgilendirme
Sýnýflarý" açacak.
Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Eyüp Gümüþ,
gebe bilgilendirme sýnýflarý ile ilgili valiliklere
genelge gönderdi.
Anne ve bebeklerin, saðlýk hizmetleri
açýsýndan risk altýnda ve öncelik tanýnmasý
gereken iki önemli grup olduðu için özellikli
hizmet almasý gerektiðini ifade eden Gümüþ, her
kadýnýn üreme saðlýðý kapsamýnda gebelik,
doðum, doðum sonu ve yenidoðan bakýmý
konusunda yeterli eðitim ve bilgi alma hakký
bulunduðunu belirtti.
Gümüþ, anne adayýný gebelik döneminde
bilgilendirmenin annelik hakký olduðuna iþaret
ederek, bu kapsamda, Gebe Bilgilendirme Sýnýfý
Programý ile tüm gebelerin doðum öncesi,
doðum ve sonrasý dönemlere iliþkin bilgi sahibi
olmalarýnýn ve bilinçli doðum yapmalarýnýn
saðlanmasýnýn, anne ve baba adaylarýna normal
doðum eylemi, aðrý yönetimi ve yeni rollerini
benimseme konusunda bilgi ve beceri
kazandýrýlmasýnýn amaçlandýðýný bildirdi.
Programýn bir an önce baþlatýlabilmesi için
çalýþmalarýn en kýsa sürede tamamlanmasýný
isteyen Gümüþ'ün yayýmladýðý genelgeye göre,
program kapsamýnda þu çalýþmalar yürütülecek:
Toplum saðlýðý merkezi bünyesinde belirli
standartlar çerçevesinde gebe sýnýfý oluþturulacak
ve form doldurularak il halk saðlýðý
müdürlüðünce Kadýn ve Üreme Saðlýðý Daire
Baþkanlýðýna ulaþtýrýlacak.
Gebe Bilgilendirme Sýnýfý Programý
yürütmek isteyen doðum öncesi, doðum ve
doðum sonu bakým hizmeti veren 2. ve 3.
basamak saðlýk kuruluþlarýnca yine belirlenen
standartlar çerçevesinde gebe sýnýfý oluþturulacak
ve form doldurularak il halk saðlýðý müdürlüðü
aracýlýðýyla Kadýn ve Üreme Saðlýðý Daire
Baþkanlýðýna ulaþtýrýlacak.
Sýnýflar için düzenli eðitim takvimi
hazýrlanacak. Saðlýk personelince gebelere
bilgilendirme ve danýþmanlýk, bireysel veya grup
eðitimi þeklinde 3 oturumda verilecek. Birinci
oturumda gebelik süreci, ikincisinde doðum
süreci ve aðrýyla baþ etme, üçüncüsünde ise
doðum sonu dönem ve yenidoðan bakýmý
konularýnda bilgilendirme yapýlacak.
Eðitim verilen gebelere bilgilendirme
broþürleri ve katýlým belgesi verilecek.
Bilgilendirmelerde, bakanlýðýn hazýrladýðý
"Gebe Bilgilendirme Sýnýfý Eðitim Kitabý"ndan
yararlanýlacak.
Eðitim sonrasý bilgi formlarý doldurularak
eðitim verilen saðlýk kuruluþunda dosyalanacak.
Eðitimlerle ilgili raporlar, aylýk ya da 3 aylýk
sürelerde ilgili birimlere yollanacak.(AA)
Vitaminle
doðum
aðrýlarý
azaltýlýyor
D
vitamini düzeyinin yüksek olmasýnýn
doðum sýrasýnda çekilen aðrýyý
azaltabileceði belirlendi.
ABD'de yapýlan bir araþtýrma, D vitamini
düzeyi yüksek kadýnlarýn doðum sýrasýnda daha
az aðrý kesiciye ihtiyaç duyduðunu gösterdi.
Bilim adamlarý, katýlýmcýlarýn kanýndaki D
vitamini düzeyini doðumdan önce saptadý. Bu
düzey, doðum sýrasýnda verilen aðrý kesicilerin
miktarýyla karþýlaþtýrýldý.
Kanýndaki D vitamini oraný düþük olan
kadýnlarýn daha fazla aðrý kesiciye ihtiyaç
duyduðu görüldü.
Araþtýrmaya imza atanlardan Dr. Andrew
Geller, gebelik sýrasýnda kadýnlarýn kanýndaki D
vitamini oranýn genellikle düþtüðünü belirterek
bu vitaminin düzeyinin düþmesinin
engellenmesinin doðumda daha az aðrý
çekilmesini saðlayabileceðini vurguladý.
Araþtýrmanýn sonuçlarý New Orleans'ta
düzenlenen bu yýlki Amerikan Anestezi
Kongresi'nde sunuldu.(AA)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:24 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:5 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:166
2014
18
EKÝM
Tüketici Koruma Haftasý - Kýrlangýç
Fýrtýnasý
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.19
06.45
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.33 AKÞAM 18.09
15.35 YATSI
19.27
Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir
gün oruç tutmaktan daha aðýr gelir.
Yûnus bin Ubeyd "Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
Çocuklar, gençler ve deðerler
Dünya, bir deðerler dünyasýdýr
rak karþýmýza çýkýyor. Bir kuþak
aslýnda. Zihniyete, yaþam koþullarýyaþlanmadan, hayatýna anlam kaDEÐÝNMELER
na göre anlam ve bütünlük kazanan
tan, içerik kazandýran bir çok debir deðerler dünyasý. Ýnsana bakýþ
ðer, yetiþmekte olanlarýn gözünde
da bu baðlamda ele alýnabilir evren"eski" özelliði kazanýyor. Dolasýysel izlekte.
la ilgisiz kalýnýyor.
*
Sözlü iletiþim ve rahat ortamlarda yapýlan sohbetler kuþaklar
Çocuklar ve gençler hep günarasý deðer aktarýmýnda önemlidir.
demde.
Sözel iletiþimin en aza indirgendiGazetelerde, televizyonlar,
ði çaðdaþ dünyada elektronik iletiradyolarda, internette onlarla ilgili
þim imkanlarý insana deðer paylahaberler eksik olmuyor. Kavgalarþýmý çerçevesinde yeterli gelmiyor
Þahin
ERTÜRK
dan, göçlerden, savaþlardan, depolmalý ki, bireysel bakýþ açýlarýyla
remlerden, salgýn hastalýklardan kýbireysel duyuþlarýn aðýr bastýðý hasacasý insanlýðýn yaþadýðý tüm zoryat anlayýþlarýnýn yoðunluk kazanluklardan fazlasýyla etkilenmekteler.
dýðý yorumlarý yapýlýyor dünya genelinde. Artýk
Öte yandan çocuklarla gençlerin çokça oy- insanlar arasýnda eskisi gibi paylaþýmcý bir tükenadýklarý oyunlarýn bir kýsmýnýn savaþ, þiddet ni- tim anlayýþý da yüceltilmiyor. Sofrasýný kendisi
telikli olduðunu uzmanlar belirtiyor. Oyuncakla- açan, azýðýný sadece kendisi için hazýrlayan bir
rýn önemli bir bölümünün de savaþ araç gereçle- anlayýþýn yaygýnlaþtýðýný söyleyen uzmanlar, çori olduðu oyuncakçýlara girildiðinde görülüyor.
cuklarla gençlerin bu anlayýþla yetiþmeleri neti*
cesinde "ben" merkezli dünya algýsýnýn giderek
Toplumlar çocuklarýyla gençlerini koruma- zihniyete dönüþeceðinden bahsediyorlar.
ya çalýþýyor imkanlar ölçüsünde. Aileler, ilgili
Türk milleti, bu "ben" merkezli anlayýþlarkurumlar üzerine düþen vazifeleri yapýyor. An- dan en az etkilenen toplumlarýn baþýnda gelir
cak, çaðýn koþullarý öylesine hýzlý deðiþiyor ki; bence. Aile yapýmýz saðlam çok þükür. Soframýz
bir önceki kuþakla çocuk ve gençler arasýnda an- herkese açýk, sohbetimiz devam ediyor. Çocuklayýþ farklýlýðý meydana geliveriyor birkaç yýlda. larýmýzla, gençlerimizle iletiþim kanallarýmýz da
Bu, neredeyse yaþam üslubu farklýlaþmasý bo- açýk. Dileriz, modern dünyanýn iletiþim sorunlayutlarýna ulaþabildiði için iletiþim sorunlarý ola- rýndan etkilenmeyiz.
Bitkisel hayattaki hastalara
iliþkin yeni bulgular
Bitkisel hayattaki bazý hastalarýn bilinçli olduðuna dair yeni bulgular saptandý
Bilim insanlarý, bitkisel hayattaki hastalarýn
bazýlarýnýn beyninde saðlýklý kiþilerdekine benzer elektriksel etkinlik saptadý.
Cambridge Üniversitesi'nden bir grup araþtýrmacý, bitkisel hayattaki 13 hastanýn kafataslarýna takýlan elektrotlar aracýlýðýyla beyin ve sinir
sistemlerindeki elektriksel etkinliðin haritasýný
çýkardý.
Daha sonra elde edilen veriler, saðlýklý kiþilerden alýnanlarla karþýlaþtýrýldý. Bitkisel hayattaki 13 kiþiden dördünün beyninde saðlýklý kiþilerdekine son derece benzer elektriksel etkinlik
görüldü. Deneyin ikinci aþamasýnda bu hastalara kendilerini tenis oynarken hayal etmeleri söylendi ve beyin aktiviteleri Manyetik Rezonans
Görüntüleme ile kaydedildi. MRI sonuçlarý, bitkisel hayattaki hastalardan üçünün beyninde hareketlerin planlanmasýndan sorumlu alanýn aktif
olduðunu gösterdi.
Araþtýrmayý yöneten Dr. Srivas Chennu,
"Saðlýklý yetiþkinlerdeki bilinçlilik düzeyini
destekleyen beyin aðlarýndan bazýlarýnýn, bitkisel hayattaki kimi hastalarda da faaliyet gösterdiðini belirledik. Hastanýn farkýndalýk aðlarý aktifse çevresinde ne olup bittiðini de biliyor demektir" dedi.
Araþtýrma, "PLoS Computational Biology"
dergisinde yayýmlandý.
Bitkisel hayattaki hastalarýn çevrelerinde
olanlarýn farkýnda olup olmadýðý konusu, bilim
adamlarýnýn uzun süredir ilgisini çekiyor.
Batý Ontario Üniversitesi Beyin ve Zihinsel
Süreçler Merkezi araþtýrmacýlarý, 2011'de beyin
dalgalarýndaki deðiþimleri tespit eden bir araç
geliþtirmiþti. Bitkisel hayattaki 16 hastaya, sað
ellerini yumruk yaptýklarýný ya da ayak parmaklarýný hareket ettirdiklerini hayal etmeleri için talimat vermiþ, daha sonra hastalarýn kafa derilerine iliþtirilen elektrotlarla beyin aktivitelerini ölçmüþtü. Bitkisel hayattaki hastalardan alýnan verileri karþýlaþtýrmak için 12 saðlýklý gönüllüden
alýnan verilerin de kullanýldýðý araþtýrmada, bedenlerine hapsolmuþ durumdaki bu hastalardan
üçünün, ayný talimatý alan saðlýklý deneklerde
aktif hale geçen beyin merkezlerini harekete geçirebildiði saptanmýþtý.
Bilim adamlarý, 2012'de de 10 yýldýr bitkisel
hayatta olan bir hastayla iletiþim kurmayý baþarmýþtý. 39 yaþýndaki hasta, sorulara evet hayýr
olarak yanýt vermiþ, nerede ve kim olduðunun
tamamen farkýnda olduðunu göstermiþ ve aðrýsý
olmadýðý mesajýný vermiþti.
13
Bir mevlid vardý…4
"Basýnda :
"Sözlerimin arkasýndayým!"
Sözü büyük bir takdir toplamýþtý..
Sonraki yýllarda Kocate- Tefekkür
pe mevlidi için yapýlan mü- Dünyamýz
racaatlarda Yeni Asya’ya
müsbet cevap verimedi..
Ve bu günlere geldik..
Þu an Yeni Asya içten ve
dýþtan yoðun bir saldýrýnýn
hedefidir…
Yeni Asya’nýn, yayýnlarý Raþit Yücel
objektif olarak devam ederrasityücel@
ken, iktidara tam destek ver- corumhakimiyet. net
memesi bünyede ve iktidar
tarafýndan hazmedilemiyor..
Bize düþen, doksanlý yýllarda nasýl Kocatepe’yi doldurduðumuz gibi yine daha
yoðun bir katýlým ile doldurarak bir mesaj
verelim..
"Yýkýlmadýk ayaktayýz!"
Mesajý çok önemlidir..
"Nurlarýn her tarafta intiþarý, neþriyat
ile ve bazýlarýnýn nazarý dikkatini celb etmek ile olur" sözüne masadak olalým.
Ýþimizi ona göre ayarlayalým.
Otobüsler ile,
Münibüsler ile,
Hususi otomobiller ile,
Tüm aile efradý ile,
Trenler ile,
Mümkün deðilse yaya ile,
Bu þerefli davete icab edelim..
Kýytýrýk maddi þeyleri,
Zaman ve zemini,
Tembelliði ve yeknesaklýðý bir tarafa
býrakalým.
Kocatepe’de buluþalým …
Ahtý uhuvvet yapalým …
Ankara’yý Nurlandýralým…
Ankara’da buluþmak üzere…
(Son)
2.8832
2.8839
2.2479
2.2489
Gram
ALIÞ
89,50
SATIÞ
89.55
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
224 44 94
Yýl:24 Sayý: 7021
18 EKÝM 2014
CUMARTESÝ
METEOROLOJÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
NÖBETÇÝ ECZANELER
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
CUMARTESÝ
ÞAHÝN ECZANESÝ
EBRU GÜBEN
M. SÝNAN MAH 5. CAD.
NO:1/C - METROPOL
YANI
234 73 00
DÝKEN ECZANESÝ
ZEYNEP BAYRAK
U. KAVAK E. HOCA CAD.
NO: 11/B - 23 NÝSAN
ÝLKOKULU KARÞISI
227 00 20
ABALI ECZANESÝ
AHMET ABALI
BAHÇELÝEVLER MAH.
BAHABEY CAD. NO:105
- YEÞÝL FIRIN YANI
223 00 20
ÖMÜR ECZANESÝ
REFÝKA KADÝROÐLU
GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ
DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK
KARÞISI
212 35 07
PAZAR
SEVDA ECZANESÝ
SEVDA BULUT
BAHABEY CAD. 35/A ÖZDOÐANLAR
SÝNEMASI YANI
221 86 36
KONAK ECZANESÝ
EROL EBÝL
ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B.
BANK KARÞISI
225 40 47
VEFAT EDENLER
1-Yukarý Cerit köyünden gelme, Ömer DEVRÝK"in oðlu
Hatap un fabrikasýndan emekli, Hacý Hilmi DEVRÝK.
2-Konaklý köyünden gelme, Bayýndýrlýkta þube müdürü Elvan YALÇIN ve Ýlhan YALÇIN"ýn annesi, Sündüs YALÇIN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
18 EKÝM 2014
Kaymakam okullarý inceledi
O
Ortaköy Ýlçe Kaymakamý Kenan Aktaþ, 100. Yýl
Ýlkokulu ve Cumhuriyet Ýlkoðretim okullarýný ziyaret etti.
rtaköy Ýlçe Kaymakamý Kenan Aktaþ,
100. Yýl Ýlkokulu ve
Cumhuriyet Ýlkoðretim
okullarýný ziyaret etti.
Aktaþ, okul müdürleri Hayati Özdemir,
Cengiz Demirci ve Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir’in de eþlik ettiði ziyaretlerde bir takým
incelemelerde bulundu.
Okullarda yapýlan
ve yapýlacak olan çalýþmalarla ilgili Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir’den bilgi alan Kaymakam Aktaþ, çalýþmalarý yerinde takip edeceðini söyledi.
(Haber Merkezi)
Kaymakam Aktaþ, okul idareci ve öðretmenlerinden bilgi aldý.
BÝKTUDER’den Müze
Müdürlüðü’ne ödül
Ortaköy’de ‘Cami ve
Gençlik’ konferansý
Camiler ve Din Görevliler Haftasý kapsamýnda Ortaköy'de "Cami ve Gençlik" konferansý düzenlendi
C
amiler ve
Din
Görevliler
Haftasý
kapsamýnda
Ortaköy'de
"Cami ve
Gençlik"
konferansý
düzenlendi.
Konferansa
konuþmacý
olarak Alaca
Müftüsü Ýhsan
Caner katýldý.
Caner, gençlerin
cami ile
buluþturulmasýný
n önemine
dikkat çekti.
(A.A.)
Konferansa konuþmacý olarak Alaca Müftüsü Ýhsan Caner katýldý.
B
ilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme DerneEðitim ve Uygulama Merkezinde atölyeler, drama ve
ði (BÝKTUDER), Çorum için yaptýðý örnek tanýtým çasergi alaný ile birlikte bir de Hitit Evi bulunmaktadýr. Eðilýþmalarý için Müze Müdürlüðü’ne ödül verdi.
time katýlanlar Hitit Evi'nde Hitit yaþantýsý ile ilgili olarak
müze profesyonellerinden, eðitim atölyelerinde ise eðitim
Dernek olarak Çorum’un turizm ve kültürel tanýtýmýuzmanlarýndan uygulamalý olarak eðitim almaktadýrlar.
na önem verdiklerini ve Çorum Müze Müdürlüðü’nün de
Çorum’un tanýtýmý adýna yaptýðý çalýþmalarýný takdirle karYapýlan müze eðitimi sonucunda öðrencilerin geçmiþ
þýladýklarýný belirten BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam,
uygarlýklarý tanýma ve günümüzle baðlantý kurabilmesi,
Müze Müdürü Arkelolog Dr. Önder Ýpek’e plaket vererek
planlama, sosyal, kültürel ve sanatsal katýlýmýn saðlanmakutladý.
sý, organizasyon yeteneðinin geliþtirilmesi, yaratýcý düþünme ve takým çalýþmasýna yatkýn bireyler olarak hayata haTanýtýmýn devamlýlýk isteyen bir süreç olduðunu da
zýrlanmalarýna katkýda bulunulmaktadýr.
dile getiren Hayati Çam, dernek olarak bu süreçte aktif olarak yer alan bir kamu kuruluþuna ve bir özel kuruma her
Yine Çorum Müzesi tarafýndan Orta Karadeniz Kalyýl turizm ve kültür tanýtým ödülü vereceklerini söyledi.
kýnma Ajansý Çorum YDO destekli hazýrlanan ve Merkezi
Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan kabul edilen ‘SometMüze Müdürlüðü tarafýndan Orta Karadeniz Kalkýnhing's Happening In The Çorum Museum-Çorum Müzema Ajansý (OKA) destekli hazýrlanan ‘Herkes Müzeye’ ve
sinde Bir þeyler Oluyor’ projesi 2012-2013 yýllarýnda uy‘Çorum Müzesinde Birþeyler Oluyor’ adlý projelerden
gulanmýþtýr. Proje kapsamýnda Amasya, Çorum, Samsun
bahseden BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam, þu açýklamave Tokat Müze
larda bulundu:
yetkilileri ile öð“Orta Karetmen ve eðiticiradeniz Kalkýnlere yönelik Ankama Ajansý'nýn
ra
Üniversitesi
‘Küçük Ölçekli
Eðitim Bilimleri
Altyapý Geliþfakültesi öðretim
elemanlarý tarafýntirme, Kültürel,
dan kürasyon, perTuristik Deðerformans sanatlarý
leri ve Ekolojik
ve drama eðitimleDengeleri Kori verilmiþtir.
ruma ve ÝyileþEðitime toptirme
Mali
lamda 84 kiþi kaDestek Progratýlmýþtýr. Bunlarýn
mý’ çerçevesin46'sý öðretmen, dide Çorum Valiðerleri ise farklý illiði adýna Çolerden gelen müze
rum Müzesi taelemanlarý, müze
rafýndan hazýrprofesyonelleri ile
lanan ‘Herkes
üniversitelerin arMüzeye’ projekeoloji, sanat tarihi ve diðer ilgilisi hazýrlanarak
Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme
lerdir. Eðitim ça2012 yýlýnda
lýþmalarý Çorum
Derneði Müze Müdürlüðü’ne ödül verdi.
uygulamaya
Müzesi, Boðazkageçirilmiþtir.
le-Hattuþa'da ve
Projede amaç, son yýllarda dünya müzelerinde hâkim olan
Alacahöyük'te uygulamalý olarak gerçekleþtirilmiþtir.
Yeni Müzecilik yaklaþýmýný ve uygulamalarýný Çorum MüAyrýca,
çocuklara,
öðrencilere
ve
gençlere yönelik
zesinde de geliþtirmek ve yerleþtirmektir. Projede, müzeleuygulamalý mitolojik taký tasarým eðitimi verilmiþtir. Çarin her þeyden önce birer eðitim kurumu olduklarýný vurgulýþmada çocuklarýn ve gençlerin kolay anlamasýna imkan
layýcý, ziyaretçi odaklý bir yaklaþýmla müze ve içeriðini eriverecek nitelikte görsel aðýrlýklý el broþürleri hazýrlanarak
þilebilir kýlan, toplumun her kesimini kapsayan faaliyetler
müzede yer alan Hitit Dönemi'ne ait taký örnekleri kullanýlbulunmaktadýr. Bu çerçevede Çorum Müzesi binasý içerimýþtýr. Eðitime katýlan öðrenci gruplarý, Çorum Müzesi
sinde bulunan lojman ve misafirhaneler ‘Eðitim ve UyguEðitim ve Uygulama Merkezi'nde kendilerine ayrý ayrý set
lama Merkezi’ne dönüþtürülmüþtür.
halinde verilen malzemelerden yararlanarak eðitimci eþliÇorum Müzesi Eðitim ve Uygulama Merkezinin yaðinde taký tasarlayýp kullanýlabilir hale getirmiþtir.
pýlmasýnýn ardýndan müze ziyaretlerinin sürekli olmasý ve
Yine proje kapsamýnda, proje tanýtýmýna iliþkin 5000
kültürler arasý iletiþimin canlý tutulabilmesi hedeflenmiþtir.
adet Türkçe-Almanca-Ýngilizce kitapçýk bastýrýlmýþtýr.
Ayrýca Müzenin eðitim bütünlüðü içerisinde önemli bir roÇorum Müzesinde ‘Çorum Museum Collection’
lünün olduðunun benimsetebilmesi amacýyla Ýlköðretim
isimli mobil uygulama hayata geçirilmiþtir. Akýllý telefonöðrencilerine yönelik olarak Hitit yaþam kültürü ile ilgili
lara ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulamada kullanýcýuygulamalý eðitim çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
lar; Çorum Müzesi, Boðazköy ve Alacahöyük Örenyerleri
Yine bu proje içerisinde müze teþhir salonlarýnda yeve Hitit Uygarlýðý ile ilgili bilgilere eriþebilmektedirler. Hinilikçi uygulamalar çerçevesinde Hitit Dönemine Ait Katitlerle ilgili yapýlmýþ olan canlandýrma resimlerden dönebartmalý Vazolara Yeni Vitrin Yapýlmasý ve Dokunmatik
min yaþamý hakkýnda bilgiler edinilirken, müzede sergileEkran ile Görselleþtirilmesi, Hatti Dönemi Ölü Gömme
nen eserlerin nasýl yapýldýklarý veya ne için kullanýldýklarý
Töreninin Ýnteraktif Animasyonu, Simülatörlü Hitit At
da öðrenilmektedir. Müzeyi gezerken de kullanýlabilecek
Arabasý ile Boðazköy-Hattuþa Örenyerinde Sanal Gezi ve
bir araç olan uygulama, kullanýcýlarýn telefonlarýnda saklaRoma Dönemi Güneþ Saati Sergi Alaný uygulamalarý da
yabilecekleri ve her zaman eriþebilecekleri bir bilgi bütüyapýlmýþtýr.
nüdür. Uygulamaya Google Play veya App Store'dan ücÇorum Müzesi Eðitim ve Uygulama Merkezinde
retsiz olarak eriþilmektedir.
Müze eðitimine katýlmakta olan öðrenciler, Türkiye'de ilk
Çorum Müze Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmakez uygulamaya geçirilen ve müze binasý içerisinde oluþlar nedeniyle dernek olarak kutluyor baþarýlarýnýn devamýturulan yatakhanede kalarak müze eðitimlerini tamamlayaný bekliyoruz.” (Haber Merkezi)
bilmektedirler.
Ortaköy Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir, okullarý ziyaret etti.
Ýsbir proje çalýþmalarýný inceledi
O
rtaköy Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir, ‘Okullar Hayat Olsun’ ve ‘Güvenli
Okullar’ projeleri kapsamýnda ilçede yapýlan
çalýþmalarý yerinde inceledi.
100. Yýl Ýlkokulu
Okul Müdürü Hayati
Özdemir’den çalýþmalarla ilgili ayrýntýlý bilgi
alan Ýsbir, yürüyüþ parkuru ve yeni güvenli
öðrenci giriþ çýkýþýný da
kontrol etti. Ýsbir, öðrencilerin daha güvenli
giriþ çýkýþlarý için yapýlan yeni giriþin ve
gençlerin rahatça spor
yapabilecekleri yürüyüþ ve koþu parkurunun yapýmýnýn tez zamanda yapýlarak mili
bayramlardaki törenlerin daha rahat düzenleneceðini söyledi.
Ýsbir ayrýca, projeler kapsamýnda yapýlan
çalýþmalar için Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir, Belediye Fen Ýþleri Müdürü Kürþat Boyacý ve Ziraat Mühendisi Gazi Erdemir ile
Belediye iþçilerine teþekkür etti.
Okul Müdürü Hayati Özdemir de, projeler kapsamýnda en ufak
ayrýntýlarý bile gözardý
etmeden çalýþacaklarýnýn garantisini verdi.
(Haber Merkezi)
‘Okullar Hayat Olsun’ ve ‘Güvenli Okullar’ projeleri incelendi.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
Kan baðýþý kampanyasý
15
Ç
Camiler ve Din Görevlileri Haftasý dolayýsýyla kan baðýþýnda bulunuldu.
Müftülük personelinin yaný sýra din görevlileri de kan baðýþýnda bulundu.
orum’un Sungurlu
ilçesi Müftülüðü
personeli, Camiler ve
Din Görevlileri Haftasý dolayýsýyla kan baðýþýnda bulundu.
Ýlçe Müftülüðü
ile Sungurlu Kýzýlay
Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan, kan baðýþýnýn
önemine dikkat çekmek amacýyla Ulu Camide kan baðýþý kampanyasý organize edildi.
Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan, yaptýðý
açýklamada, toplumda
kan baðýþýnýn öneminin daha iyi anlaþýlmasý için kampanya düzenlediklerini belirterek, "Bir hayat kurtarmak, bütün insanlýðý
kurtarmak gibidir. Bu
nedenle insanlarýmýzý
kan baðýþýnda bulunmaya davet ediyoruz"
dedi.
Müftülük personelinin yaný sýra din
görevlileri de kan baðýþýnda bulundu.(ÝHA)
Hava soðuyacak
Türkiye soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girerken, hava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak.
H
ava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak.
Türkiye soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine
girerken, hava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak.
Meteoroloji Müdürlüðünden edindiðimiz
bilgiye göre, Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz
üzerinden gelen yeni bir yaðýþlý sistemin etkisine
girdi.
BUGÜN VE YARIN YAÐIÞ VAR
Bugün ve yarýn Çorum’da yaðýþ tahmini
var. Yaðýþla birlikte sýcaklýk 12 dereceye kadar
düþecek. Pazartesi gününün ardýndan hafta içine
doðru yaðýþ yok. Sýcaklýk tahmini ise 19 derece.
(Haber Merkezi)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
21 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Kaloriferlik portakal tipi
ithal kömür ve odun
alýmý iþi.
Yer: Rektörlük Binasý
Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Arýtma Tesislerine
personel hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum Gýda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüðü
ICP-MS laboratuvar
cihazý alýmý iþi.
Yer: Çorum Gýda
Kontrol Laboratuvar
Müdürlüðü (Hýdýrlýk
Caddesi No: 171)
Saat: 10.00
***
22 EKÝM
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü mutfaðýnda
yemek piþirme yoluyla
mamul yemek alýmý,
daðýtýmý ve servis
hizmetleri alýmý iþi.
Yer: Çorum KamileHacý Ahmet Akdað
Huzurevi Yaþlý Bakým
ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Bilgi Ýþlem personeli
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
23 EKÝM
Çorum Adliyesi
2015 Mali Yýlý Çorum
Adliyesi ve Ek Binasý
için malzemesiz 9 kiþilik
temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Ulukavak Mah.
Fatih Cad. No 13 Çorum
Saat: 10.30
***
24 EKÝM
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Mecitözü ilçesi
Emirbað Ýlköðretim
Okulu onarým inþaatý
yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik
Ýl Müdürlüðü ile baðlý
Sosyal Güvenlik
Merkezleri hizmetlerinin
yürütülmesinde
kullanýlmak üzere
02/01/2015 ile
31/12/2015 tarihleri
arasýnda 254 gün 2 adet
sürücülü binek (sedan)
araç temini hizmet alýmý
iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No:
120
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey
Kampüsü Mühendislik
Fak. yaný Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen
marka Jetta 1.2 TSÝ
105PS CMFRT MAN
tipli, beyaz renkli aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
2015-2016 yýllarý bir iþçi
ile asansör periyodik
bakým onarým ve servis
hizmetleri hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Saat: 10.00
***
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý
iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale
Salonu
Saat: 14.00
***
Ýdaresi Konferans
Salonu
Saat: 10.30
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye
Sarayý Müzayede
Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
3 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Özel Güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk
köyü, Çayýr mevkii, 130
ada no, 22 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk
köyü, Çayýr mevkii, 130
ada no, 20 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum KamileHacý Ahmet Akdað
Huzurevi Yaþlý Bakým
ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve
Ýç Su Ekosistemleri
Biyolojik Çeþitlilik
Envanter ve Ýzleme iþi
hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel
14 KASIM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii
Tatar köyü merkez/
Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde
tarýma uygun taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere
Mevkiinde tarýma
elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
Hava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak.
‘Þiddetin karþýsýnda
barýþý savunacaðýz’
E
ðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme kurulu tarafýndan
yapýlan açýklamada, AK Parti hükümetinin son zamanlarda yaþanan olaylarda toplumu kutuplaþtýrdýðý ve þiddet
dýþýnda bir çözüm üretmediði iddia edildi.
Açýklamada, “Emperyalizmin Ortadoðu beslemesi
IÞÝD, tüm dünyanýn gözü önünde köylere kentlere saldýrýyor. Kadýnlarý cariye yapýyor, köle pazarlarýnda satýyor. Etnik ve dini olarak herkesi ötekileþtiriyor. Bu yapý, Ortadoðu'yu kan gülüne çevirmekte ve saldýrýlarýný her tarafta yoðunlaþtýrmaktadýr. Ülkemizde hem tezkereye hem de IÞÝD
çetelerinin yaptýklarýna karþý protestolar yapýldý. Bu protestolara yönelik uygulanan þiddet ile 40'ýn üzerinde insan hayatýný kaybetti. Yüzlercesi ise yaralandý.
Uygulanan politikalar sonucu bu kadar insanýn yaþamýný yitirdiði bir dönemde hükümet tehdit, þiddet dýþýnda
bir çözüm üretemedi. Böylesi bir sürecin her tür provokasyona gebe olmasý ise kaçýnýlmaz olmuþtu. Bu olaylarda
toplum bir kutuplaþmaya doðru itilmiþti. Eðitim Sen olarak
halký kutuplaþtýran her türlü siyasetin karþýsýnda olacaðýmýzý belirtmiþtik. Bu kadar insanýn hayatýný kaybettiði bir
dönemde bile kýþkýrtýcý ve kutuplaþtýrýcý bir dil kullanýldý.
Üç yýldýr cihatçý çetelere sýnýr açanlar göç yollarýna düþmüþ kadýnlara ve çocuklara pasaport sormayý ihmal etmemiþti.
‘Hiç kimse toplumsal deðerlere saldýramaz’
Geniþ kitleleri harekete geçirmenin en kolay yolu,
kutsal sayýlan ya da toplumsal olarak deðer verilen þeylere
saldýrmaktan geçmektedir. Üstelik bu saldýrýnýn yarattýðý
kývýlcým, adeta toplumsal ve siyasal bir körlüðe neden olmaktadýr. Bir algý yönetimi olan bu tuzaða düþmemenin
yolunun, faillerin ve ardýndaki görünmez iliþkilerin peþine
düþmekten geçtiðini herkes bilmelidir.
Belirtmek gerekir ki bizim açýmýzdan; Atatürk büstlerinin parçalanmasý, okullarýn yakýlmasý kamu mallarýna ve
halkýn malýna zarar verilmesi kabul edilemez provakatif
eylemlerdir. Bu eylemleri kýnýyor ve ardýndaki gerçekliðin
irdelenerek ortaya çýkarýlmasýný istiyoruz.
‘Baskýlara ve þiddete hayýr diyoruz’
Gözlerimiz önünde olan biten kimi olaylar ise
AKP`nin hakikat olarak bizlere dayattýðýndan bambaþka
bir hakikat olduðunu her defasýnda göstermektedir. Þiddet
içermeyen, demokratik eylemlerin dahi devlet þiddetine
maruz kalmasý bu durumun en açýk ifadesidir. Geçen günlerde Ýstanbul Atatürk Havaalaný`nda Kobani ile dayanýþma eylemi yapan ve sadece "IÞÝD`e geçit yok" pankartý
açan Barýþ Ýçin Kadýn Ýnisiyatifi`nden 46 kadýnýn nasýl darp
edildikleri ve gözaltýna alýndýklarý ortadadýr. Ýçlerinde üyelerimizin de olduðu arkadaþlarýmýza vahþice saldýrýlanlarýn
vermek istediði mesaj, Ýçiþleri Bakaný ya da Baþbakan`ýn
"misliyle þiddet" açýklamalarýyla aynýdýr! Üstelik en demokratik hakkýn kullanýmýnda dahi!
Üniversitelerde yaþananlar ise AKP`nin sýkýyönetim
uygulamalarýný ve þiddeti yaþamýn her alanýna nasýl taþýmak istediðini göstermektedir. Ýstanbul Üniversitesi`nde
çivili sopalarla öðrencilere saldýran IÞÝD destekçileri ellerini kollarýný sallayarak gezerken, saldýrýya maruz kalan
öðrencilerin gözaltýna alýnmasý bu durumun en açýk ifadesidir. Daha önce Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleþkesi`nde yaþananlar ise tüm üniversitelere dönük bir tehdidin
en açýk ifadesi olmuþtur. Ankara Üniversitesi Rektörü, üniversite kavramýndan bihaber olarak polisin yerleþkeye ve
fakülte içlerine kadar girmesini istemiþtir. Sýnýflarýn içlerine ve kütüphanelere kadar giren polis, öðrencilerini ve üniversiteyi üniversite yapan deðerleri korumaya çalýþan araþtýrma görevlisi üyelerimizi darp ederek gözaltýna almýþtýr.
Bir üniversite rektörünün, üniversite öðretim elemanlarýný
ve öðrencilerini gözü dönmüþ polis þiddetine terk etmesi
durumun vahametini gözler önüne sermektedir.
Eðitim Sen olarak belirtmek isteriz ki her türlü barbarlýðýn, vandalizmin ve þiddetin karþýsýnda barýþý, kardeþliði ve bir arada yaþamý savunacaðýz.” denildi.
(Haber Merkezi)
16 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Öðrenciler için Kariyer Günleri
ürkiye Odalar ve BorT
salar Birliði (TOBB)
Çorum Kadýn Giriþimciler
(KGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri ile bu yýl üçüncüsü düzenlenen Kariyer
Günleri Etkinliði'nde bir
araya geldi.
TOBB KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin
Kepçeli, Ýcra Komitesi
Üyesi Nilüfer Akýn ve Ayþe Garipoðlu, KTML öðrencileri ile yaptýklarý sohbette, eðitime ve kiþisel ge-
liþime son derece önem
vermeleri ve mutlaka kendilerine bir hedef koymalarý gerektiði konusunda tecrübelerini paylaþtý.
TOBB KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin
Kepçeli, öðrencilere iþ ha-
Çorum Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Üyeleri öðrencilerle buluþtu
Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi’nde etkinlik düzenlendi.
Kadýnlar için iþ hayatýnýn hem mutlu hem de zorlu bir süreç olduðu belirtildi.
yatý içerisinde olan kadýnlarýn daha özverili olmalarý
gerektiðini, iþ hayatýnýn
hem mutlu hem de zorlu
bir süreç olduðunu söyledi.
Kadýn
Giriþimler,
eðitimin özellikle kýz çocuklarý için daha önemli
olduðunu vurgulayarak,
"gönül ister ki hepiniz üniversiteyi bitirin iyi yerlere
gelin, üniversite mezunu
olun ama üniversite eðitimi
alamayan arkadaþlarýmýz
için de farklý alternatifler
var. Kýzlarýmýzýn iþ hayatýna atýlmasý, giriþimci olmasý ve kendi ayaklarý üzerinde durmasý artýk çok
önemli. Bu yüzden kiþisel
ve mesleki geliþiminizi en
iyi þekilde tamamlamanýz
gerekir. Ýþ hayatý içerisinde
olan kadýn giriþimcilerin
deneyim ve tecrübelerinden faydalanmanýz bu baðlamda size faydalý olacaktýr" dedi.
Kadýn Giriþimciler,
öðrencilere, kendilerine
sunulan eðitim fýrsatýný çok
iyi deðerlendirmeleri gerektiðini, eðitim süreçlerinde kendilerini iyi bir þekilde geliþtirmeleri durumunda, iþ hayatýnda rahatlýkla
yer alabileceklerini ifade
ettiler.
Kadýn Giriþimciler, "
Bizler, geleceðin sahipleri
olan siz gençleri, hatta gelecek nesilleri yetiþtirecek
birer anne adayý olarak sizleri çok önemsiyoruz. Bu
nedenle buradayýz. Sizlerin
eðitimini, bilinçlenmesini,
bir sosyal sorumluluk olarak deðerlendiriyoruz" diye konuþtular.
Birer kadýn giriþimci
olarak iþ hayatýna nasýl atýldýklarý, ne gibi aþamalardan geçtikleri ve bugün nasýl bir noktaya geldiklerini,
kendi hayatlarýndan somut
örnekler vererek anlatan
Kadýn Giriþimciler, bu anlamda Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerine birer rol model oldular.
Sohbette öðrencilerin
sorularýný da yanýtlayan
Kadýn Giriþimciler, kendilerini öðrencilerle buluþturmasýndan dolayý Okul
Müdürü Sabriye Esen'e te-
Alperenler teþekkür
A
Alperen Ocaklarý Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn'a teþekkür etti.
lperen Ocaklarý Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn'a
teþekkür etti.
Alperen Ocaklarý
Baþkaný Fatih Yücel, yaptýðý açýklamada, "Düvenci
Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, ocaðýmýzýn
açmýþ olduðu kermesi ziyaret etti. Kermesten
memnun kaldýk. Kermesimizde bizi yalnýz býrakmayan ve katýlýmlarý ile
kermesimizi þereflendiren
Düvenci Belediye Baþkanýmýz Sayýn Necmettin
Yalçýn'a caný yürekten teþekkür ederiz." dedi. (Ha-
Timag Agro’dan akýllý
gübre semineri
Timac Agro tarafýndan düzenlenen akýllý gübre tanýtým semineri düzenlendi.
imac Agro
T
tarafýndan
düzenlenen akýllý
gübre tanýtým
semineri Üyük
Köyü Tarým Kredi
Kooperatifi’nde
gerçekleþtirildi.
Timac Agro
Bölge Teknik
Sorumlusu Ziraat
Mühendisi Melih
Basar’ýn sunum
yaptýðý seminere
Ovasaray, Kadýkýrý
ve Boðabað’dan
üreticiler katýldý.
Timac Agro ile
ilgili bilgi vererek
konuþmasýna
baþlayan Melih
Basar, Akýllý gübre
firmasý Timac
Agro’nun Ege ve
Akdeniz
bölgelerinden sonra
Çorum, Amasya ve
Tokat bölgesine
giriþ yaptýðýný
söyledi. Çiftçilerin
klasik gübre
kullandýklarýný
ancak tarýmýn
geliþmiþ olduðu
ülkelerde akýllý
gübrenin
kullanýldýðýna vurgu
yapan Basar,
“Timac Agro sadece
satýþ odaklý bir
firma deðil. Firma
olarak teknik destek
de saðlamakta.”
dedi.
Timag Agro
akýllý gübrenin
içeriði ve üretime
saðladýðý
katkýlardan da
bahseden Basar,
seminer sonunda
üreticilerin
sorularýný cevapladý.
(Haber Merkezi)
Basar, seminer sonunda üreticilerin sorularýný cevapladý.
Melih Basar’ýn sunum yaptýðý seminere Ovasaray,
Kadýkýrý ve Boðabað’dan üreticiler katýldý.
ber Merkezi)
Hizmet-Ýþ iþyeri temsilcilerini
H
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde iþyeri temsilci seçimi yapýldý.
Temsilci seçimlerine Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu katýldý.
izmet-Ýþ
Sendikasý’na
baðlý Hitit
Üniversitesi
Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi’nde
iþyeri temsilci
seçimi yapýldý.
Temsilci
seçimlerine
Hizmet-Ýþ
Sendikasý Ýl
Baþkaný Mustafa
Köroðlu, Sekreter
Adem Yalçýnkaya,
Mali Sekreter
Radi Solak, Öz
Saðlýk Ýþ
Sendikasý Ýl
Temsilcisi Hüsnü
Aykan, yüz üye ve
davetliler katýldý.
Þeffaf ve
demokratik bir
ortamda
gerçekleþtirilen
seçimlerde 99
üyenin oy
kullanýmýyla iþyeri
temsilcileri
seçildi.
(Haber Merkezi)
Etkinlik Üyük Köyü Tarým Kredi Kooperatifi’nde gerçekleþtirildi.
TEOG tarihleri belli oldu
T
EOG kapsamýnda 8. sýnýf
öðrencilerinin gireceði merkezi
ortak sýnavlar, birinci dönem 26-27
Kasým, ikinci dönem ise 29-30
Nisan'da yapýlacak.
Temel Eðitimden
Ortaöðretime Geçiþ sistemi
kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin
gireceði merkezi ortak sýnavlar,
birinci dönem 26-27 Kasým, ikinci
dönem ise 29-30 Nisan'da
yapýlacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý
(MEB), 2014-2015 eðitim öðretim
yýlýnda gerçekleþtirilecek sýnavlara
iliþkin uygulama takvimini illere ve
ilgili kurumlara gönderdi.
Buna göre, Bakanlýk bu yýl 42
sýnav gerçekleþtirecek.
Ortaöðretime geçiþ sistemi
kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin
gireceði, merkezi ortak sýnavlar,
birinci dönem 26-27 Kasým'da,
mazeret sýnavý 13-14 Aralýk'ta
yapýlacak.
Ýkinci dönem ise merkezi
ortak sýnav 29-30 Nisan 2015'te,
mazeret sýnavý ise 16-17 Mayýs
2015'te gerçekleþtirilecek.
Merkezi sýnavlar, 2015-2016
eðitim öðretim yýlýnda ise birinci
dönem 25-26 Kasým 2015'te,
mazeret sýnavý ise 12-13 Aralýk
2015'te yapýlacak.
Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk
Sýnavý (PYBS) ise 5,6,7,9,10 ve 11.
sýnýflar için 13 Haziran 2015'te saat
14.00'te gerçekleþtirilecek.
MEB, bu sýnavlarýn dýþýnda,
açýk ortaokul, lise ve ehliyet
sýnavlarýný da gerçekleþtiriyor.(AA)
Otomobil motosiklete çarptý
Ç
orum'da otomobil ile motosikletin çarpýþmasý
sonucu, iki kiþi yaralandý.
Fatih B. (43) yönetimindeki 19 ET 009
plakalý otomobil, Gazi Caddesi'nde Ýsmet Ç.’in(21)
kullandýðý 19 AB 963 plakalý motosikletle çarpýþtý.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki
Mesut Ç. (21) yaralandý.
Yaralýlar, ambulansla Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýldý.(AA)
www.corumhakimiyet.net
Amatörlerin
Amatör malzeme sevinci
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü
tarafýndan Amatör
Spor Haftasýnda
amatör kulüplere
malzeme yardýmý
dün düzenlenen
törenle 56 kulübe
daðýtýldý. Atatürk
Spor Salonu’nda
düzenlenen törenle
geçen yýl faal olan
56 kulübe Genel
Müdürlük
tarafýndan
eþorfman, forma,
þort ve çantadan
oluþan malzeme
çantalarý kulüp
yetkililerine
daðýtýldý.
Amatör Spor Haftasý açýlýþ yürüyüþüne katýlanlar
HALÝL ÖZTÜRK
G
ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan
Amatör Spor Haftasý etkinlikleri arasýnda amatör kulüplere yapýlan
malzeme yardýmý dün
düzenlenen törenle daðýtýldý. Protokolün katýlýmý
ile yapýlan kýsa bir yürüyüþün ardýndan Atatürk
Spor Salonu’ndan geçen
yýl faal olan 56 kulübe
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü tarafýndan
gönderilen malzemeler
daðýtýldý.
Vali Ahmet Kara,
Garnizon Komutaný Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan,
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü Personel Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Ahmet Erdem,
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ile çok sayýda branþýn il temsilcisi,
kulüp baþkan ve yöneticileri ile sporculardan
oluþan yaklaþýk 600 civarýnda sporcu katýldý.
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünden baþlayan yürüyüþ Güreþ
Eðitim Merkezi önü tenis kortlarýndan Atatürk
Spor Salonu’nda sona
erdi. Burdaki tören saygý
duruþu ve Ýstiklal Marþa’nýn ardýndan ASKF
Baþkaný Sefer Kurtaran,
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Personel
Daire Baþkanlýðý Þube
Müdürü Ahmet Erdem’in konuþmalarýnýn
ardýndan malzeme daðýtýmýna geçildi.
Törende konuþan
ASKF Baþkaný Sefer
Kurtaran ve Gençlik
Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, amatör kulüplere katký saðlamak konusunda bu malzeme daðýtýmýnýn çok
önemli olduðunu belirterek bu organizeyi yapan
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü’ne teþekkür
ettiler. Malzemelir tüm
amakön kulüpleri hayýrlý
olmasýný dileyerek yeni
sezonun tüm spor camiasýný baþarýlý geçmesini
temenni ettiler.
Personel Þube Müdürü Ahmet Erdem’de
bugün 81 ilde amatörlere
malzeme yardýmý yapýldýðýný belirterek bu yardýmýn sporcu yetiþmesi
ve kulüp yöneticilerin
yükünü azaltmaya yönelik olduðunu belirterek
tüm amatör camiaya
malzemelerin hayýrlý olmasý dileðinde bulundu.
Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürlüðü ile
Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu tarafýndan
geçtiðimiz yýl faal olan
56 kulübe hazýrlanan
malzemeleri daðýtýldý.
Kulüplere yapýlan malzeme yardýmýnýn içinde
eþorfman, forma, þort,
yaðmurluk ve çanta bulunuyor. Dün düzenlenen törenle malzeme daðýtýlan kulüpler, 19 Mayýs Gençlikspor, Akademi Gençlikspor, Alaca
BElediyespor,
Altýn
Hamle
Gençlikspor,
Anadolu Ýþ Okulu, Ay
Yýldýzspor, Bahar Gençlikspor, Bahçelievler Salim Akaydýn, Basketbol
Akademi Gençlikspor,
Basketbol Ýhtisas, Bayat
17
Minik Cimnastikçiler Amatör Spor Haftasý yürüyüþ pankartýný taþýdýlar
Belediyespor, Belediye
Osmancýkspor, Buhara
Gençlikspor, Çimentospor, Çorum 1907 Gençlikspor, Çorum Anadolu
Yýldýzlarý, Çorum Belediyespor, Çorumspor,
Çorum Yýldýzlarý Eðitim
Kurulmlarý, Emekspor,
Eti Lisesi Gençlikspor,
Gençlerbirliði, Gençlik
Çepnispor, Gençlik Görkemspor, Gençlik Mimar Sinanspor, Gençlikspor, HE Kültürspor,
Hattuþaþ Halk Oyunlarý,
Hedef Gençlikspor, Kargýgücüspor, Mecitözüspor, Hitit Gençlikspor,
Hitit Otomobil Spor Kulübü, Hitit Üniversitesispor, Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipgücü Eðitim Kültürspor, Ýskilipspor, Ýþitme Engelliler, Kale
Gençlikspor,
Kültür
Anadolu Gençlikspor,
Merkez YÝBO Gençlikspor, Oðuzlar Belediyespor, Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor,
Osmancýk Gençlikspor,
Tedaþ Çorumgücüspor,
Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý, PTT Gençlikspor, Sungurluspor, Sungurlu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi, Sungurlu
Tevfik
Odabaþýspor,
Ulukavakspor, Yazýçarþý
Gençlikspor, Yetiþtirme
Yurdu Gençlikspor, Osmancýkspor, Zübeyde
Haným Gençlikspor, Osmancýkgücüspor.
Vali Ahmet Kara amatör kulüplerin malzemeleri ni verirken baþarýlar diledi
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Ahmet
Erdem amatör kulüplere malzemelerini verirken görülüyor
Amatör Spor Haftasý yürüþüme katýlan protokol ve sporcular Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünden Atatürk Spor
Salonu’na kadar yürüdüler ve ardýndan burada düzenlenen malzeme daðýtým törenine katýldýlar
Yýlmaz ve Demir’e plaketleri verildi
Malzeme daðýtým törenine katýlan sporcular açtýklarý pankarlarla sporun önemine dikkat çektiler
‘Alt yapý eksiðine raðmen
V
ali Ahmet Kara, amatör kulüplere malzeme yardým
töreninde yaptýðý konuþmada, Çorum’da alt yapýda
eksikler olduðunu ancak buna raðmen elde edilen baþarýnýn mutlu edici olduðunu söyledi.
Kara, tesisleri çoðaltýp güçlü alt yapýlar oluþturduklarý taktirde bu baþarýlarýn artacaðýna inandýðýný belirterek ‘Burada fazla söze gerek býrakmamýþsýnýz, Tribündeki açýlan pankartlar günün önemine anlatmaya ye-
terli. Benim sizlerden isteðim Ulu Önder Atatürk’ün
‘Ben sporcunun zeki çevik ve ayný zamanda ahlaklýsýný
severim’i düstur edinen ve bu doðrultuda çalýþýn.
Bizlerde sizlere çok daha iyi þartlarda spor yapabilmeniz için gerekli çalýþmalarý yapýyoruz. Yapýlacak
yeni tesislerle birlikte Çorum sporu çok daha iyi noktalara sizlerin çabasý ile gelecektir. Malzemelerin tüm kulüplerimize hayýrlý olmasýni diliyorum’ dedi.
A
matör Spor Haftasý’nda dün amatör kulüplere malzeme yardým töreninde Beden Eðitimi Öðretmenleri Ertan Yýlmaz ve Ümit Demir’e plaketleri verildi.
Hafta baþýnda Okul Sporlarý açýlýþ töreninde düzenlenen törene katýlamayan Beden Eðitimi Öðretmeni ve
Atletizm antrenörü Ertan Yýlmaz ile 23 Nisan Beden
Eðitimi Öðretmeni Ümit Demir voleybolda yarý finalde
mücadele etmeleri nedeniyle hazýrlanan plaketleri dün
düzenlenen törenle verildi. Ýki Beden Eðitimi Öðretmeninin plaketleri Vali Ahmet Kara verdi.
‘Dönüm maçý’
18 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf
Aydemir, iki takýmýnda ligde
bulunduklarý konuk açýsýndan çok zor
bir maç olacaðýný amaçlarýnýn bu maçý
kazanarak çýkýþa geçmek olduðunu
Y
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir
arýn Bafraspor ile deplasmanda oynayacaklarý maçýn iki takým açýsýndan da çok önemli olduðunu belirten Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir
kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.
Ligde ilk dört hafta sonunda grupta iki puanla son
iki sýrada yer alan takýmýn maçýnda Bafraspor’un ev sahibi olma avantajýný kullanarak kazanmak isteyeceðini
belirten Aydemir ‘Bizde hafta boyunca çok iyi çalýþtýk.
Aramýza sonradan katýlan arkadaþlarýnda uyum sürecini
atmasý ve alternatif isimlerin çoðalmasýyla daha iyi duruma geldik.
Rakibimiz evinde agresif oynuyon bizde onlarýn
bu mücadelesine karþýlýk vereceðiz. Bizim için deplasman iç saha ayrýmý yok. Her maça kazanmak için çýkýyoruz. Bu maçý dönüm maçý olarak görüyoruz ve sahada bunun için mücadele edeceðiz. Bu maçtan alacaðýmýz galibiyetle çýkýþa geçmek ve kendimize üst sýralarda yer bulmak istiyoruz’ dedi.
Geliþim’de bu hafta
rakip Samsunspor
Geliþim Liginde Çorum Belediyespor bugün Samsun’da U 14 ve U 15 kategorilerinde
Samsunspor ile Doðupark Haluk Ulusoy tesislerinde karþýlaþacak. Ýki takýmýn U 16 ve U
17 takýmlarý ise yarýn Çorum’da Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak. Ýlk maçlar saat 12
ikinci maçlar ise saat 14.00’de baþlayacak.
HARUN AKKAYA
G
eliþim Liginde Çorum
Belediyespor’un bu haftaki rakibi
Samsunspor. Belediyespor bugün Samsun’da U
14 ve U 15 kategorilerinde yarýn ise Çorum’da U
16 ve U 17 kategorilerinde Samsunspor önünde
puan mücadelesi verecek.
Bugün saat 12.00’de
Doðupark Haluk Ulusoy
Tesisleri’nde baþlayacak
günün ilk maçýnda Samsunspor ile Çorum Belediyespor U 14 takýmlarý
karþýlaþacaklar. Bu kategoride Samsunspor 7 puanla üçüncü sýrada yer
alýrken Çorum Belediyespor ise 3 puanla beþinci sýrada bulunuyor.
Samsunspor ile Çorum Belediyespor U 14
takýmlarý arasýndaki maçý
Samsun’dan Cengiz Þengül, Samet Özsüleyman
ve Serhat Ersan hakem
üçlüsü yönetecek.
Bu maçýn ardýndan
ise ayný sahada saat
14.00’di iki takým U 15
kategorisinde mücadele
edecekler. Bu kategoride
Çorum Belediyespor 9
puanla ikinci sýrada yer
alýrken Samsunspor ise
beþ puanla beþinci sýrada
yer alýyor. Bu karþýlaþmayý ise Egemen Artun, Burak Ýlgen ve Mehmet
Þenkaya triosu yönetecek.
U 16 ve U 17
maçlarý
Çorum’da
Geliþim
Liginde
Çorum Belediyespor ile
Samsunspor takýmlarý ise
yarýn Çorum’da Mimar
Sinan sahasýnda karþýlaþacaklar. Yarýn saat
12.00’de Mimar Sinan
sahasýnda oynanacak ilk
maçta U 16 kategorisinde
iki takýmýn mücadelesi
öncesinde Çorum Belediyespor 6 puanla dördüncü
sýrada yer alýrken Samsunspor 4 puanla beþinci
sýrada bulunuyor. Karþýlaþmayý Çorum hakemleri Emrah Okan, Abdullah
Akkoyun ve Berkant Arman yönetecek.
Ayný sahada saat
14.00’de ise Çorum Belediyespor ve Samsunspor
U 17 takýmlarý karþýlaþacak. Çorum Belediyespor
6 puanla üçüncü sýrada
yer alýrken Samsunspor
ise 4 puanla hemen ardýndan beþincisýrada yer alý-
yor. Bu karþýlaþmayý ise
Yüksel Basar, Ömür Soytemiz, Tahsin Samet Avcý
hakem üçlüsü yönetecek.
Maçýn dördüncü hakemi
ise Baran Avcý.
Ulukavakspor, Bafra’da puan arayacak
Ulukavakspor yarýn grupta kendisi gibi son sýralarda bulunan Bafraspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek
BAL’daki temsilcimiz Ulukavakspor ligin beþinci hafta maçýnda yarýn saat 15.00’de 1930
Bafraspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Grupta son iki sýrada yer alan iki
takýmýn maçýndan iki takýmda kazanarak çýkýþa geçmek amacýnda.
HALÝL ÖZTÜRK
B
ölgesel Amatör Lig
temsilcimiz Ulukavakspor beþinci hafta maçýnda yarýn eski günlerinden çok uzak bir görüntü
çizen 1930 Bafraspor
deplasmanýnda puan mücadelesine çýkacak.
Ligde ilk dört hafta
sonunda iki beraberlik
alan ve grupta son iki sýrada bulunan iki takýmn
maçý yarýn saat 15.00’de
Bafra Ýlçe Sahasýnda oynanacak. Temsilcimiz
Ulukavakspor sezon baþý
yaþadýðý ve halen devam
eden sýkýntýlar nedeniyle
Tirespor yeniden
liderlik peþinde
3. Lig 1. Grup’ta yarýn 7. hafta karþýlaþmalarýnýn tamamý oynanacak. Temsilcimiz Tire
1922’nin Sebat Proje Trabzon Akçaabat takýmýný
aðýrlayacaðý yedinci haftanýn tüm karþýlaþmalarý saat
15:30’da baþlayacak. Takýmýmýz, 4 Eylül
Stadyumu’nda binlerce taraftarýnýn önünde yapacaðý
bu önemli karþýlaþmayý mutlak kazanmak ve son üç
haftadýr yaþadýðý moral bozukluðunu bitirmek
amacýnda.
Lige flaþ bir giriþ yapan ve ilk dört hafta liderlik koltuðunu elinde bulunduran temsilcimiz, þuanda
sýralamada 4. sýrada. Takýmýmýzýn konuk edeceði
Trabzon temsilcisi ile grupta 14. sýrada yer almakta.
Rakibini yenerek, üç haftadýr hasret kaldýðý 3 puana
uzanmak ve yaþadýðý düþüþü kýsa tutup yeniden yükseliþe geçmek amacýndaki ekibimizin yapacaðý bu
önemli müsabakayý; Ýlker Güneþ (orta), Murat
Yücebaþoðlu ve Deniz Caner (yan) hakem üçlüsü
saha içinde yönetecek. Karþýlaþmanýn dördüncü
hakemi Murat Ceyhan olacak. Karþýlaþmanýn
gözlemcisi ise M. Yalçýn Bayrakçý olacak.
Kulüp yönetimi, teknik heyet ve sahaya çýkacak olan Tire 1922’nin oyuncularý tek isteklerinin
maç saatinde tribünlerin dolu olmasý ve taraftarýn
takýmý tezahüratlarý ile yalnýz býrakmamasý
olduðunu belirterek, Tireli futbolseverleri maça beklediklerini belirtti.
U 15 ve U 17 hakemleri açýklandý
Batman taraftarý seri istiyor
Çorum Belediyespor U 14 takýmý bugün Samsun’da puan mücadelesinde
B
atmanlý futbolseverler, Petrolspor’un bir hafta içinde yapacaðý üç
maçtan seri galibiyetler istiyor. Geçen
hafta takýmýn maç yapmayarak yeni teknik direktör Erdal Alpaslan’ýn takýmý yakýndan tanýma fýrsatý bulduðunu belirten
futbolseverler; “Seri olarak kazanacaðýmýz maçlarýn artýk geldiðini düþünüyoruz. Bu yüzden hem Niðde Belediyespor’u yenmeli, hem de gelecek maçlarýmýzý da kazanmalýyýz" dediler.
Batmanlý futbolseverler, Petrols-
por’un çýkýþa geçmesini bekliyor. Üst
üstte puan kayýplarýn takýmý dibe indirdiðini belirten futbolseverler, þöyle devam
ettiler; “Üst üste puan kayýplarý kötü oldu. Yarýn Niðde Belediyespor bizden puan almak için mücadele edecek. Çok zor
bir maç olacak. Zaten hiçbir maç kolay
geçmiyor. Ancak galibiyet serisi yakalamanýn zamaný. Takýmýmýzý desteklemeye devam edeceðiz. Seri galibiyetlerle
karabulutlarýn daðýlacaðýna inanýyoruz’
dedi
Ç
orum amatör futbolunda devam eden U
15 ve U 17 kategorilerinde bugün ve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý.
Ýl Hakem Kurulundan
yapýlan açýklamaya göre
haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle:
U 17 LÝGÝ: HE
Kültürspor- Gençlerbirliði: Mehmet Tuðluk,
Abdullah Akkoyun, Abdülselam Koçak. Ýskilipgücüspor- Çimentospor:
Özkan Kaya, Ömür
Soytemiz, Fatih Derviþoðlu. Osmancýkspor - Ýl
Özel Ýdarespor: Yunus
Dursun, Soner Derviþoðlu, Barýþ Karakuþ.
U 15 LÝGÝ: Mimar
Sinan - Ýl Özel Ýdarespor: Mehmet Zeki Sevim, Mehmet Tuðluk,
Onur Kindar. Gençlerbirliði- 1907 Gençlikspor: Ercan Davarcýoðlu,
Onur Alagöz, Vuslat Ay.
Ýskilipgücüspor - Osmancýkspor: Erdoðan
Yandým, Tarýk Bozkurt,
Arslan Iðnak. Alaca Belediyespor- Çimentospor: Soner Derviþoðlu,
Harun Tecimer, Hacire
Aykut. SungurlusporOsmancýkgücüspor: Barýþ Karakuþ, Okan Baykara, Müjde Arça.
kadrosunu bir türlü oluþturamadý.
Sýkýntýlý sürecin ardýndan sezonun ilk dört
haftasýnda savunmadaki
sýkýntýlarý çözüme kavuþturamayan Ulukavakspor
bugün yapýlacak Genel
Kurul’la yeni ve güçlü bir
yönetim
oluþturmayý
amaçlýyor. Siyah Beyazlý
takým geçen hafta sahasýnda grubun þampiyon
adaylarýndan Bartýnspor
önünde aldýðý 2-0’lýk
maðlubiyetle üst üste
ikinci maçýndan da puansýz ayrýldý.
Ev sahibi 1930 Bafraspor ise geçtiðimiz yýllarda hep zirveye oynayan görüntüsünden uzak
görünüyor. Ligin ilk dört
haftasýnda sadece iki beraberlik alabilen ve kalesinde dokuz gol gören ev
sahibi takým puan sýralamasýnda son sýrada yer
alýyor. Ýki takýmda son sý-
ralardan uzaklaþmak adýna sahaya kazanmak için
çýkacaklar.
Ulukavakspor ’da
dün sona eren transfer
döneminin son günlerinde kadrosuna kattýðý iki
yeni isimle savunma ve
kalesini güçlendirdi. Geçen sezon Çorumspor ka-
lesini koruyan kaleci
Akýn ile geçen sezon
þampiyon olan kadroda
takým kaptaný olan Bülent
ile nihayet anlaþtý. Yarýn
Bafraspor ile deplasmanda oynayacaðý maçta kazanarak alt sýralardan çýkýþa geçmek istiyor.
Hakem Trabzon’dan
B
AL temsilcimiz Ulukavakspor’un yarýn
1930 Bafraspor ile deplasmanda oynayacaðý
maçý Trabzon’dan Alpaslan Þen yönetecek.
Yarýn saat 15.00’de
Bafra ilçe sahasýnda oynanacak maçýn yardýmcýlýklarýný ise ayný ilden
Mustafa Uslu, Erhan Tuna yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Özkan
Akaydýn.
Bülent döndü
Alpaslan Þen
U
lukavakspor’da sezon baþýndan buyana
süren görüþmelerde kaptan Bülent ile nihayet anlaþma saðlandý ve takýma döndü.
Profesyonel ve amatör olarak bir çok kulüpte forma giydikten sonra geçen sezon ortasýnda Ulukavakspor’a transfer olan Bülent
Keskin takýmýnýn amatör küme þampiyonluðu
ve baraj maçýndaki galibiyetinde büyük pay
sahibi olmuþtu. Sezon baþýndan bu yana yönetimlerde yaþanan sorunlar nedeniyle bir türlü
anlaþma saðlanamayan Bülent transferin son
gününde Ulukavakpor’la anlaþtý.
Tecrübeli futbolcu yarýn oynanacak Bafraspor maçý kadrosunda yer alacak ancak antrenman eksiði nedeniyle sonradan oyuna girmesi bekleniyor.
Öte yandan Ulukavakspor’da forma giyen ancak sakatlýðý nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Serdar Bilal’de çalýþmalara
baþladý. Bu futbolcununda önümüzdeki haftadan itibaren takýmýndaki yerini almasý bekleniyor.
Ulukavakspor bugün yolcu
B
AL temsilcimiz Ulukavakspor yarýn oynayacaðý Bafraspor maçý için
bugün yola çýkýyor. Siyah beyazlý takým Bafraspor maçýnýn hazýrlýklarýný
dün yaptýðý antrenmanla tamamladý.
Bugün saat 13.00’de Çorum’da
yiyecekleri öðle yemeðinin ardýndan
Bafra’ya hareket edecek olan Ulukavakspor kafilesi akþam saatlerinde maçýn oynanacaðý sahada ter idmaný yapacak ve ardýndan Bafra Öðretmenevinde
kampa girecek.
BAL’da iki triomuza görev
Mehmet Ali Cýrýl Torulspor - Bayburt
Belediyespor, Serhat Sarkandý ise
Keçiören Baðlumspor - Cumhuriyet
Üniversitesi maçýný yönetecek.
YÜKSEL BASAR
B
Mehmet Ali Cýrýl
Serhat Sarkandý
ölgesel Amatör Lig’de yarýn oynanacak maçlarda
Çorum’dan iki hakem triomuz görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre Bal 2.
grupta yarýn saat 14.00’da Torul Ýlçe Stadý’nda Torulspor ile Bayburt Belediyespor takýmlarý arasýndaki maçý
Mehmet Ali Cýrýl yönetecek. Yardýmcý hakemlerde ilimizden Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit. Dördüncü hakem ise Emre Alagöz.
5, grupta yarýn saat 15.00’de Baðlum Stadý’nda oynanacak Keçiören Baðlum Belediyespor ise Cumhuriyet Üniversitesi takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ise
ilimizden Serhat Sarkandý yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Burak Þahinkara ve Yalçýn Kara. Maçýn dördüncü hakemide ilimizden Furkan Alagöz.
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHÝBÝNDEN SATILIK
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
TARLA
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:3028)
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:2607)
TARLA
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
ÝDEAL HOME KÝRALIK ÝÞYERÝ ELEMAN ELEMANLAR
ARANIYOR
BAYAN ÇALIÞMA
ARANIYOR
ARKADAÞLARI
TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI
ÇORUM ÞUBESÝ
YÝTÝK
(Ç.HAK:3031)
(Ç.HAK:3012)
(Ç.HAK:2977)
(Ç.HAK:3019)
(Ç.HAK:2884)
(Ç.HAK:3030)
Mür. Tel: 411 85 29 Cep: 0 531 315 79 93
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:2958)
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
Satýlýk Lüks ELEMAN ARANIYOR
Daire
Buhara 5. caddede Halil Boz
Apartmanýnda 85 m2 lüks daire
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 537 794 40 07
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:3020)
YÝTÝK
Çorum Saðlýk Meslek Lisesinden 2011 yýlýnda almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Kadir SOYDAN
Hakký oðlu 1993 Çorum
Doðumlu
Simge Nakýþ
Ulukavak Mah. Garantievler 8. Sok. No: 4-C
ÇORUM
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön
muhasebeden anlayan Bay veya Bayan
eleman alýnacaktýr.
Müracaat Adresi: Kale Mah. Cengiz Topel
Caddesi No: 48/A
Mür. Tel: 0 532 441 07 21
Özyýldýz Isý Mühendislik
Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22
0 532 498 76 48-0 537 285 76 26
(Ç.HAK:2989)
Büro Elemaný
Aranýyor
Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 22 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
SATILIK BAÐLAR
(Ç.HAK:3030)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
* Ahçýlar’da 131 ada, 20 parsel,
1100 m2 içinde evi var.
310.000 TL pazarlýklý
* Ahçýlar’da 127 ada, 68 parsel,
1521 m2 bað satýlýktýr.
480.000 TL pazarlýklý
Mür. Tel: 0 543 564 37 50
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik
ustalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Hasan Demiral Elektrik Ltd. Þti.
Adres: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41
Tel: 213 64 94-0 533 264 59 39
(Ç.HAK:2981)
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
VÝLLA
Tel: 0 535 401 27 95
Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak
üzere zýmpara yapabilen, astar
atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek
üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Alev YANARDAÐ
Muzaffer kýzý
03/07/1982 Ankara
Doðumlu
0 533 771 08 18
Devren Satýlýk Motor Elektrik Usta ve
Dikiþ Nakýþ Penye Kalfalarý alýnacaktýr
Dükkaný
Kuþcuoðlu Otomotiv
PAPSÝ PÝZZA
YÝTÝK
Gazi Üniversitesi
Çorum Meslek Yüksek
Okulundan almýþ olduðum geçici mezuniyet
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum
B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:3030)
SATILIK ÝÞYERÝ KÝRALIK
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
SATILIK LOKANTA
MALZEMELERÝ
(Ç.HAK:3016)
(Ç.HAK:3024)
(Ç.HAK:1589)
% 50 indirim
Murat YETÝK
Ýsmail oðlu 1987 Sungurlu Doðumlu
Plastik iþinde çalýþtýrýlmak
üzere Bay-Bayan eleman
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 542 550 96 02
Masa, sandalye, mutfak
malzemeleri, temiz, sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:3023)
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Aþaðý Sanayi 5. Çelik
Sokakta bulunan Pimapen
Atölyesi devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 505 309 02 04
Binevler Çavdar Sitesi’nde
MODA GELÝNLÝK EVÝ
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0364 666 16 69
CEP TEL : 0533 926 7757
Devren Satýlýk
Bay-Bayan SATILIK LÜKS
Pimapen Atölyesi Eleman Aranýyor DAÝRELER
ÇÝÐDEM
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Þahin Paslanmaz
0 532 601 04 98
(Ç.HAK:3035)
(Ç.HAK:3034)
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Maaþ+SSK+Yemek
(Ç.HAK:2985)
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ÇIRAK-KALFAUSTALAR alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3006)
Eleman Aranýyor
Mehmet AÞIK
Ýl Müftüsü
Vakýf Þb. Bþk.
* Makina Ressamý ve Makine Mühendisi
* LKS programý kullanabilen
Ön Muhasebe elemaný
* Diksiyonu düzgün Sekreter
* Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný
* Depo Sorumlusu
* Forklift ve Araç Þoförü
Demir doðrama,
paslanmaz korkuluk ve
alüminyum korkuluk
iþlerinden anlayan
(Ç.HAK:3029)
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
Ýrtibat Tel: 0 533 636 53 03
(Ç.HAK:3001)
(Ç.HAK:2956)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2991)
ARIYORUZ
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý’na ait olan
Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Baha Bey
Caddesi Pafta 59, Ada 484, Parsel 4’de kayýtlý
Gayrimenkulde bulunan 8/43 arsa paylý Zemin
kat Bodrum ve Asma katý mevcut toplam 337
M2’lik iþyeri kiralýktýr.
Kira ihalesi ile ilgili gerekli þartname Çorum
Müftülüðü binasonda bulunan Türkiye Diyanet
Vakfý Çorum þubesi bürosundan ücretsiz olarak
temin edilir. Ýsteklilerin 20.10.2014 Pazartesi günü saat 17’ye kadar ayný yere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Ýhale 21.10.2014 Salý
günü saat 15’de gerçekleþecektir.
Ýlanen duyurulur.
Bay-Bayan garson ve paketçi
elemanlar alýnacaktýr.
Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey
Cad. 36/B (Ýþbank yaný)
Tel: 223 19 19
Amatörlerin malzeme sevinci
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan ‘Amatör
Spor Haftasý’ kutlamalarýnda dün 56 kulübe malzeme
desteði verildi. Haftanýn açýlýþý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
Stadý önünde baþlayýp Atatürk Spor Salonu’nda sona
eren yürüyüþle baþladý. Yürüyüþün ardýndan Atatürk
Spor Salonu’nda düzenlenen törenle Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürlüðü ile ASKF tarafýndan geçen sezon
aktif olan 56 kulübe Genel Müdürlük tarafýndan
eþorfman, forma, þort ve çantadan oluþan malzemeleri
daðýtýldý.
CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014
Haberi ve fotoðraflarý 17. sayfamýzda
Ýstanbul’da Boða avý
Çorum Belediyespor bugün saat 15.30’da Ýstanbul Bahçelievler Ýl Özel Ýdare
sahasýnda grupta üçüncü sýrada bulunan Ýstanbulspor önünde puan mücadelesi
verecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sakat Mehmet Akif, Sefa Akýn ve Emre
bulunmuyor. Karþýlaþmayý Malatya’dan Batuhan Gültek yönetecek.
3 . Ýstanbulspor
10. Çorum Bele
HALÝL ÖZTÜRK
O G B M A Y P
6 4 1 1 10 2 13
6 2 3 1 5 4 9
Ç
orum Belediyespor ligin yedinci hafta maçýnda bugün
saat 15.30’da Ýstanbulspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ligde ilk altý hafta maçlarý sonunda Ýstanbulspor oynadýðý altý maçta topladýðý 13 puanla üçüncü sýrada yer alýyor.
Sarý Siyahlý takým yakaladýðý çýkýþý Çorum Belediyespor maçýnda da sürdürerek zirveye yaklaþmak amacýnda.
Geçen hafta Gaziosmanpaþa deplasmanýndan golsüz beraberlik ve bir puanla dönen Ýstanbulspor sahasýnda kazanmak amacýnda.
Çorum Belediyespor ise Kýrýkhan deplasmanýnda aldýðý üç puanýn verdiði moralle evinde oynadýðý Manavgatspor maçýnda yaþadýðý hakem hatalarý sonucunda sahadan
golsüz berabere ayrýlarak iki puan kaybetmiþti. Kýrmýzý Si-
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
yahlý takým sahasýnda kaybettiði bu iki puaný Ýstanbulspor
maçýný kazanarak telafi etmek amacýnda. Çorum Belediyespor’da sakatlýklarý nedeniyle Mehmet Akif, Sefa Akýn
ve Emre Ýstanbulspor maçýnda forma giyemeyecekler.
Bugün saat 15.30’da Bahçelievler Ýl Özel Ýdare Stadý’nda oynanacak Ýstanbulspor- Çorum Belediyespor maçýný Malatya bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Elazýð’dan Adnan Akbulut ve Erkan Yýlmaz. Maçýn dördüncü hakemi Mustafa Ýnan, Maçýn
gözlemcisi ise Can Filat.
Futbolculara
para dopingi
YÜKSEL BASAR
Ç
orum
Belediyespor’da bugün oyna-
Fatih
Osman Ýmam Akýn
Eray
Buðra Nedim Furkan Murathan
Çaðlar Turgay
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Ýstanbulspor-Çorum Bel: Batuhan Gültek (Malatya)
Tirespor-Sebat Proje: Ýlker Güneþ (Kýrklareli)
Niðde Belediye-Batman: Harun Toplar (Tokat).
Darýca Gencler- Zonguldak: Bahattin Þimþek (Aydýn)
Adliye-Gaziosmanpaþa: Enez Kaplan (Van).
Kýrýkhanspor-Kýzýlcabölük: Yakup Bakýr (Sivas).
Tuzlaspor - Tutap Þeker: Cihad Sizer (Samsun)
Manavgat - Bursa Nilüfer: Veli Karakaya (Uþak).
Mustafa Özbayram
nacak Ýstanbulspor maçý
öncesinde futbolculara
para dopingi yapýldý.
Mali As Baþkan ve
Basýn Sözcüsü Mustafa
Özbayram yönetim olarak yaptýklarý çalýþmalar
sonucunda futbolcular,
teknik heyet ve personele
toplam 152 bin lira para
daðýttýklarýný açýkladý.
Özbayram, futbolcularýn maaþlarýyla birlikte bir miktar prim bir
miktarda maç baþý olmak
üzere tüm futbolculara
para daðýtýldýðýný söyledi.
Özbayram, amaçlarýnýn
futbolcularýn alacaklarýný
ödeyerek bu sezonda kulübe borçsuz olarak sezon
sonuna ulaþtýrmak olduðunu belirtti.
‘Gol eksiðimizi giderirsek kazanýrýz’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz
Ýncedal son haftalarda futbolcularýn ortaya
koyduðu futbol ve mücadelen memnun olduðunu
söyledi. Ýncedal tek eksikleri olan gol yollarýnda
baþarýlý olmalarý halinde Ýstanbulspor
deplasmanýndan puan yada puanlarla döneceklerine
inandýðýný söyledi.
HARUN AKKAYA
Ç
ÝBD’nin yeni hedefi Olimpiyat
orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal son haftalardaki futbol ve mücadelelerine tek eksikleri olan golüde ekledikleri takdirde Ýstanbul’dan üç puanla döneceklerine inandýðýný söyledi.
Takým olarak son haftalarda istedikleri futbolu oynamaya ve mücadeleyi sahaya koymaya baþladýklarýný belirten Ýncedal ‘Ortaya koyduðumuz futbolun karþýlýðýný aldýðýmýzý söyleyemem. Üstün oynadýðýmýz maçlarda gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca hakettiðimiz puanlarý
malesef alamadýk.
Hafta boyunca çalýþmalarýmýzda özellikle gol vuruþu üzerine yaparak bu eskiðimizi gidermeye çalýþtýk. Futbolcularým bugünki maçta
son haftalardaki mücadele ve kazanmak isteklerini sahaya yansýtýr ve
gol yollarýnda baþarýlý olursa Çorum’a puan yada puanlarla döneceðimize inanýyorum.
Ýstanbulspor oturmuþ bir kadroya sahip ve son üç yýldýr play-off
oynamayý baþarýyor. Onlarda evlerinde kazanmak isteyecektir
bu yüzden zorlu geçecek maçta hedefimiz hem bizi hemde taraftarlarýmýzý mutlu edecek bir skorla Çorum’a dönmek’ dedi.
Osmancýk ÝBD’nin milli takým sporcusu Yaren Dölcü ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar
Slovenya’da 17-19 Ekim’de yapýlacak olan Gençler Turnuvasýnda mücadele edecekler.
Antrenör Barýþ Boyar hedeflerinin 2020 Olimpiyatlarýna sporcu göndermek olduðunu bunun
içinde ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý gerektiðini belirterek destek istedi.
O
Barýþ Boyar ve Yaren Dölcü Sýrbistan’da mücadele edecekler
smancýk Ýsmail Burak Derinderespor’un milli gururlarý gururlandýrmaya devam ediyor.
Yaren Dölcü ve Barýþ Boþar Slovenya’da yapýlacak olan Gençler Turnuvasýnda milli takýmda görev yapacaklar.
Dün Slovenya’nýn Mirna þehrinde baþlayan
Slovenya Gençler Turnuvasýnda mücadele eden
milli takýmda Yaren Dölcü spocu olarak Barýþ Boyar’da antrenör olarak görev yapacak. Bu yýl baþýnda yapýlan Yýldýzlar Avrupa Þampiyonasý’nda
üçüncü olan Yaren Dölcü yaþý küçük olmasýna
raðmen üst kategorilerde gösterdiði performansla
büyük beðeni topladý. Dölcü, Olimpiyat elemeleri
içinde deðiþik turnuvalarda mücadelesini sürdürüyor.
Osmancýk ÝBD Milli takým antrenörü Barýþ
Boyar, hedeflerinin 2020 Olimpiyatlarýna sporcu
göndermek olduðunu söyledi. Boyar, bu turnuvalarda iyi puanlar toplayabilmek için sadece kulübün deðil tüm Çorumlularýn desteðini istediklerini
belirterek ‘Olimpiyat hedeflerini tutturmak için
sentetik badminton kortuna ve bol miktarda tüy
topa ihtiyacýmýz var.
Biz ilimize ve ilçemize baþarýlar kazandýrmak için elimizden gelen çabayý gösteriyoruz, kulüp baþkanýmýzda her zaman yanýmýzda. Ancak
hedefler büyüdükçe tabiki ihtiyaçlarda büyüyor.
Bu kadar yükün bir tek kulüp tarafýndan karþýlanmasý zor. Hedefe ulaþma noktasýnda sýkýntýlar yaþanýyor bunun içinde herkesin desteðini bekliyoruz. Bizlerin bu noktaya gelmesinde en büyük pay
sahibi kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ve
diðer katkýda bulunanlara teþekkür ediyorum’ dedi.
Zakir Ardahanlý
Adliye’yi izleyecek
MURAT KARASU
Ç
orum
Belediyespor’da yardýmcý antrenör Zakir Ardahanlý
bugün Ankara’da Adliyespor ile Gaziosmanpaþaspor arasýndaki maçý
izleyecek.
Ligde hafta içi maçýnda 22 Ekim’de sahasýnda Adliyespor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor’da yardýmcý
antrenör Zakir Ardahanlý
bu takým hakkýnda Teknik Heyete rapor vermek
için bugün Ankara’da
Adliyespor ile Gaziosmanpaþaspor takýmlarý
arasýndaki maçý izleyecek.
Download

18 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi