Rektör Alkan'dan Ýmam Hatip
öðrencilerine tavsiyeler
"Güçlü
toplum
saðlýkla olur"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ýmam
Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleþi programýna katýlarak öðrencilerle bir
araya geldi.
Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Ýmam Hatip Lisesi
Müdürü Hüseyin Kýr, Rektör Alkan'ýn Ýmam Hatip Lisesi'ne çok SAYFeA
5’D
büyük ilgi gösterdiðini ve sunulan tüm tekliflere olumlu yaklaþtýðýný
ifade ederek....
Rumi Bekiroðlu
14
MART
2015
www.yildizhaber.com
CUMARTESÝ
YGS heyecaný
yarýn
A
SAYF
3’DE
"Saðlýk
çalýþanlarýna yönelik
þiddete çeþitli
yaptýrýmlar geliyor"
Cahit Baðcý
Sayfa 10’DA
AK Parti'de hedef
400 milletvekili
40 KURUÞ
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu 14
Mart Týp Bayramý nedeniyle kutlama mesajý
yayýmladý.Bir ülkede týp ne kadar geliþirse
toplumun geleceðinin o kadar saðlýklý
FA
ve güven içinde olacaðýný belirterek S2A’YDE
mesajýna baþlayan AK Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu...
"Coðrafyamýzda 100 yýl önce
olan hadiseler tekrarlanýyor"
Su ürünleri
av yasaðý
baþladý
Çorum
sýnýrlarý içerisinde
bulunan akarsu, göl ve
göletlerde sazan, kadife,
þiraz, yayýn ve tatlýsý kefali
balýklarýn üreme ve yumurtlama
zamaný olan 15 mart - 15 haziran
tarihleri arasýnda, sudak ve tatlýsu
levreði türlerinin ise15 Mart-30
Nisan tarihleri arasýnda avlanmalarýnýn yasaklandýðý
belirtildi.Konu hakkýnda Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðünden yapýlan açýklamada "Ayrýca 2014
yýlýnda pullu sazan
A
SAYF
balýk yavrusu
3’DE
atýlarak...
AK Parti Çorum Teþkilatlarýnda 7 Haziran'da
yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi hazýrlýk çalýþmalarý yoðun bir
tempoda sürdürülüyor.
Ýlçe danýþma meclisi toplantýlarýnýn SAYFA
E
devam ettiði AK Parti'de Boðazkale ve 4’T
Mecitözü Ýlçelerinde danýþma meclisi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarýnýn kurduðu Siyasallýlar Vakfý tarafýndan düzenlenen
"Birinci Dünya Savaþý'dan 100 Yýl Sonra: Türkiye ve Ýslam
Coðrafyasý" konulu konferansta konuþmacý olarak Çorum
eski Belediye Baþkaný ve AK Parti Milletvekili aday adayý
Prof. Dr. Arif Ersoy, "Bundan yüzyýl önce 1914- 1918 yýllarý arasýnda cereyan eden Birinci Dünya savaþý bütün
ülkeleri etkileyen ve sonuçlarý dünyanýn hemen her
tarafýnda hissedilen ilk küresel bir savaþ olmuþtur. Bu savaþ, Ýkinci Dünya Savaþý'na ortam
hazýrlamýþ ve küresel felakete yol açmasýn- AYFA
S
dan endiþe duyulan Üçüncü Dünya Savaþý'na 7’TE
götürecek sorunlarýn altlýðýný oluþturmuþtur"
dile getirdi.
"Doktora yapýlan þiddet
olayýnýn takipçisiyim"
14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Ýl
Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve
saðlýk çalýþanlarý Vali Ahmet Kara'yý
makamýnda ziyaret etti. Ziyarette
konuþan Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel,
14 Mart tarihinin hafta sonuna denk
gelmesi nedeniyle kutlamalarý erken
tarihe çektiklerini söyledi. Yücel, saðlýk
çalýþanlarýnýn maruz kaldýðý þiddete
karþý hükümet tarafýndan önlemler
alýndýðýný dile getirerek hastanelerde
saðlýk çalýþanlarýna yönelik saldýrýlarda
24 saat gözetim cezasý verileceðini eðer
saldýrý birçok kiþi tarafýndan
organize edilmiþse gözetim
A
SAYF
süresinin...
6’DA
Kozören'de yeþil
seferberliði
Çorum Belediyesi tarafýndan Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü
ve Mehmet Akif Ersoy'u
Anma Günü etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "94.
Yýlýnda Ýstiklal Marþý ve
Mehmet Akif" konulu
konferansa konuþmacý
A
olarak þair-yazar
SAYF
E
D
’
5
Mustafa Özçelik
katýldý.
Mecitözü Ýlçesi'ne baðlý Kozören
Köyü'nde aðaçlandýrma seferberliði
FA
baþlatýldý. Köy Muhtarý Muharrem SA’YDE
4
Toraner'in giriþimleri sonucu köyün giriþinde ve aðaçlandýrýlacak...
Ýskilip'te TOKÝ konutlarý deðerlendirmesi
SAYFA 2’DE
"Ýstiklal Marþý
ayný zamanda
istikbal
marþýmýzdýr"
47 bin öðretmen kadrosunu ilk Baðcý duyurdu
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
14
MART
2015
HABER
CUMARTESÝ
2
"Güçlü toplum
saðlýkla olur"
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu 14 Mart
Týp Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý.
Bir ülkede týp ne kadar geliþirse toplumun geleceðinin o kadar saðlýklý ve güven içinde olacaðýný
belirterek mesajýna baþlayan AK Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu,
"Türkiye'de týp alanýndaki geliþmeler, baþarýlar
tüm dünyada ilgi çekmektedir. Ülkemiz genelinde
saðlýk kuruluþlarýnýn sayýlarýnýn ve donanýmlarýnýn
artmasý bunun en önemli göstergesidir. Burada
saðlýk sektöründe görev yapan tüm doktorlarýmýz ve
saðlýk çalýþanlarýmýzýn da, meslek onuruna yakýþýr
bir þekilde fedakarca, var güçleriyle çalýþýyor
olmalarýnda payý büyüktür. Bizim için siyasetinde
icraatýnda temel insandýr. "Ýnsaný yaþat ki devlet
yaþasýn" felsefesi düsturumuzdur" dedi.
Bütün dünyada insan saðlýðýnýn her zaman
öncelikli konular arasýnda yer aldýðýný kaydeden
Bekiroðlu, "AK Parti iktidarý bugüne dek her alanda olduðu gibi saðlýk alanýndaki kaliteli ve herkesin
eriþebildiði hizmetleri saðlayarak dev bir dönüþüm
gerçekleþtirmiþtir. Çünkü güçlü toplum hedefi
öncelikle saðlýklý bir toplum oluþturmayý gerekli kýlmaktadýr. AK Parti iktidarý bugüne dek her alanda
olduðu gibi saðlýk alanýndaki kaliteli ve herkesin
eriþebildiði hizmetleri saðlayarak dev bir dönüþüm
gerçekleþtirmiþtir. Çünkü güçlü toplum hedefi
öncelikle saðlýklý bir toplum oluþturmayý gerekli kýlmaktadýr. AK Parti bilindiði gibi saðlýkta kapsamlý,
yapýsal ve fonksiyonel iyileþtirmeyi 'Saðlýkta
Dönüþüm Programý' adý altýnda uygulamaya koymuþtur. Bu sayede saðlýkta önemli ilerlemeler
kaydedildi. Bir bütün olarak sistemi dönüþtürerek
halkýmýzýn saðlýk hizmetlerine ulaþýmý kolaylaþtýrdý.
Çok daha etkili, verimli ve kaliteli bir saðlýk sistemi
oluþturuldu. Bu yeni sistemi oluþtururken finansmanýndan organizasyona yeni kurallar oluþturmaktan ödeme biçimlerine kadar bir çok alanda yenilikler gerçekleþti. Çünkü AK Parti siyasetinin temel
ilkesi olan 'millete hizmetkarlýk' anlayýþýdýr. Hayal
bile edilemeyenler gerçekleþmiþtir. Parasý olmayanlarýn hastanelerde rehin alýndýðý dönemler tarihe
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Rumi Bekiroðlu
Recep Tayyip Erdoðan'ýn
baþbakan olmasý (2003) - Týp
Bayramý - Selimiye Câmii'nin
ibâdete açýlýþý (1575) - Rûmî
Yýlbaþý (1430)
Yüreðim sýzladýðý zaman
karýþtýr. Otel konforunda hastaneler inþa edildi. Bu
süre içinde 'Saðlýkta Dönüþüm Programý' ile bir çok
baþarýya imza atýlmýþtýr. Saðlýkta 2023 hedefimiz fert
ve toplum saðlýðýnýn en üst düzeyde korunduðu,
saðlýk sorunlarýna en hýzlý ve en etkili çözüm
sunulan bir Türkiye'dir. Ýnsanlarý saðlýðýna kavuþturmak için gece gündüz demeden her koþulda
büyük özveriyle görev yapan hekimlerimiz ve saðlýk
çalýþanlarýmýzýn yeri hiçbir zaman doldurulamaz.
Toplum saðlýðýnýn korunmasý hedefiyle hekimlerimiz baþta olmak üzere yoðun emek veren tüm
saðlýk çalýþanlarýmýzýn bayramýný en içten dileklerimizle kutluyorum" ifadelerini kullandý.
Atanmayý bekleyen öðretmenlerin dört gözle beklediði MEB'na 47
bin öðretmen kadrosunun TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul
edildiðini ilk duyuran Milletvekili,
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu
Üyesi
Çorum
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý oldu.
Baðcý twitter aracýlýðý ile verdiði
müjdeyi "47 bin öðretmen kadrosu
TBMM Plan Bütçe Komisyonunda
kabul edildi. Hayýrlý Olsun" ifadeleri
ile gece 00.30 duyurdu. Haber
Servisi
Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik
gruplara profesyonel bayan öðretmen
eþliðinde yüzme dersi verilir
NO:66 ÇORUM TEL:(0364) 213 2110)
14.03.2015
Günün Þiiri
YÜZME DERSÝ
VERÝLÝR
Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK.
04:22
05:48
11:57
15:13
17:53
19:12
Allahým! Beni çok þükreden ve çok
sabreden eyle! Hadis-i Þerif
47 bin öðretmen kadrosunu ilk Baðcý duyurdu
EKOL SPOR SALONU
:
:
:
:
:
:
Yüreðim sýzladýðý zaman
Gece yarýlarýndan sonra,þafaktan önce
Bilmediðim bir istasyondan,bilmediðim bir
müzik geliyor kulaðýma:
Uzak
vahþi
Karanlýk...
Gece denizleri gibi bir müzik,
Batýk gemilerli gece denizleri gibi bir müzik,
Çaðýrýyor,çaðýrýyor beni durmadan
Ve belki de iþte o zaman baþlýyor sýzlamaya
yüreðim.
Yüreðim sýzladýðý zaman
Duvarlarý banka afiþli çok eski bir þehrin
Cumhuriyet Caddesi'nde iki tüfek bir kelepçe,
Tüfekler garip garip
Kelepçe garip...
Öyle beter
Öyle çamur
Bir yaprak döne yuvarlana,
Bir akarsu bata çýka...
Koþuyor koþuyor bir kadýn kelepçenin ardýndan
Ve belki de iþte o zaman baþlýyor sýzlamaya
yüreðim.
Hasan Hüseyin Korkmazgil
Ýskilip'te TOKÝ konutlarý
deðerlendirmesi
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,6260
2,8216
STERLiN 3,9632
JPY YENi 2,1642
2,6279
2,8231
3,9663
2,1658
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Ýskilip Sakarya Mahallesinde bulunan alanýn
Toplu Konut Ýdaresine (TOKÝ) tahsis edilmesinde
büyük emeði geçen DSÝ 54. Çorum Þube
Müdürlüðü teknikeri Mustafa Kaleycik ve
beraberinde Þeker Fabrikalarý yetkilileri ile
Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret ettiler.
Ýskilip Belediyesinden ziyaret hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre kendiside Ýskilipli olan
ve DSÝ 54. Þube Müdürlüðünde Ýnþaat Teknikeri
olarak görev yapan Mustafa Kaleycik Ýskilip'te
TOKÝ evlerinin yapýlacaðý alanda ve proje
üzerinde Belediye Baþkaný Recep Çatma ile görüþ
alýþveriþinde bulundu. Ziyarette Çorum Þeker
Fabrikasý Ýþletme Müdürü Ali Miroðlu, Müdür
Yardýmcýsý Bedirhan Aka, Þeker Ýþ ve Türk Ýþ Ýl
Baþkaný Sefer Kahraman'da hazýr bulundu.
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür. Cengiz oðlu 1991
doðumlu Ýsa Duzcu
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 11 Sayý: 3031 14 MART CUMARTESÝ 2015
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
NÖBETÇÝ ECZANELER
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
14
MART
2015
CUMARTESÝ
YGS heyecaný yarýn
2015- Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnýn
(YGS) 15 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak.
Sýnav sabah saat 10.00'da baþlayarak 160
dakika süre ile tek oturum halinde uygulanacak ve zamanýnda
baþlatabilmesi
için,
adaylarýn kimlik denetimleri yapýlarak salonlara alýnmalarýna
ise saat 09.00'da baþlanacak.
Sýnava Çorum'da,
48 sýnav binasýnda 14
bin 085 aday katýlacak.
Yaklaþýk 2 bin personelde görev yapacak.
Nüfus cüzdanlarýný
kaybeden adaylarýn
maðdur olmamalarý
için Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü Pazar günü saat 07.00 - 10.15
arasýnda açýk tutulacak.Haber Servisi
Solunum sýkýntýsý çekenlere, "Pulmoner
Rehabilitasyon Programý" tavsiyesi
"Pulmoner Rehabilitasyon Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde, Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve
Kanser Þube Müdürlüðü
Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar
Birimi koordinasyonunda "Pulmoner Rehabilitasyon Programý" konulu eðitim düzenlendi.
Halk Saðlýðý Müdürlüðünden etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamada eðitime Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Týp Fakültesi öðretim üyesi
Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Sertaç Arslan'ýn konuþmacý
olarak katýldýðý ifade edildi.
Eðitimin birinci kýsmý Çorum Halk Eðitim
Merkezi kursiyerlerine,
ikicisi ise Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Merkez Toplum
Saðlýðý personeline verildi.
Eðitim öncesi toplantý
salonlarýnda "Pulmoner
Rehabilitasyon Programý"
hakkýnda farkýndalýk oluþturmak amacýyla, bilgi içeren pankart ve afiþler sergilendi. Eðitim sonunda
katýlýmcýlara konu ile ilgili
broþürler daðýtýldý.
Eðitimde Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç.
Dr. Sertaç Arslan tarafýndan, solunum sýkýntýsýna
sebebiyet veren baþta KOAH-Astým olmak üzere solunum hastalýklarý ve nedenleri hakkýnda aydýnlatýcý bilgi verilirken, bu problemlerle çok yönlü baþ edebilmenin yöntemlerini tek
bir program içinde barýndýran, "Pulmoner Rehabilitasyon Programý nedir?"
sorusuna ýþýk tutuldu.
Eðitim sonunda ise
Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý
Uzm.Dr.Özlem
Terzi, eðitime katkýsý olan Yrd. Doç. Dr. Sertaç
Arslan teþekkür etti.
HABER
3
YGS öncesi 'sýnav stresi' semineri
Çorum Belediyesi Aile Eðitim
Merkezi tarafýndan toplum eðitim
ve bilinçlendirme seminerleri
düzenlenmeye devam ediyor.
15 Mart Pazar günü gerçekleþtirilecek olan YGS için Osmanbey Kýz
Yurdu'nda sýnav kaygýsý ve baþa
çýkma yollarý konulu seminer
düzenlendi. Aysun Tonbul tarafýndan verilen seminerde sýnav kaygýsý
ve kaygýya neden olan unsurlar
üzerinde duruldu. Seminer hakkýnda belediyeden yapýlan açýklamaya
göre sýnav kaygýsýnýn olumsuz etkilerinin ve sýnav kaygýsýyla baþa
çýkma yollarýný da anlatan Aysun
Tonbul, "Kaygý ve baþarý arasýndaki
iliþki rüzgâr ve uçurtma arasýndaki
iliþki gibidir. Az rüzgâr uçurtmayý
havalandýrmaz, aþýrý rüzgar da rüzgarýn çakýlmasýna neden olur.
Kaygýnýn da azý ve çoðu zararladýr.
Normal kaygý ise öðrenmeye ve
baþarýya olumlu etki eder" ifadeleri-
ni kullandý. Aysun Tonbul, Çorum
Belediyesi Aile Eðitim Merkezi
olarak YGS'ye girecek tüm öðrencilere baþarýlar dilediklerini söyledi.
Vali Kara'dan Týp
Bayramý mesajý
Vali Ahmet Kara 14 Mart Týp Bayramý
nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.
Mesajýna, "14 Mart tarihi, bilindiði gibi,
ülkemizde "çaðdaþ týp biliminin" baþlatýlmasý
olayýnýn yýldönümüdür. Modern týp eðitiminin
kuruluþ tarihine atýfla, 14 Mart ülkemizde Týp
Bayramý olarak kutlanmaktadýr" diyerek
baþlayan Vali Kara, "Modern týbbýn hýzlý
geliþmesi karþýsýnda, insanýmýza kolay eriþilebilir
ve etkili saðlýk hizmeti sunmak çaðdaþ devlet
anlayýþýnýn doðal bir sonucudur. Son yýllarda
saðlýk alanýnda yapýlan yeniliklerle, ülkemizin
her köþesinde olduðu gibi ilimizde de kaynaklarýmýzýn etkin kullanýldýðý, insana insanca
hak ettiði hizmetin gerekirse ayaðýna
götürülerek verildiði, hasta haklarýnýn korun- Vali Ahmet Kara
duðu bir yapýlanmadan söz etmek artýk
insan odaklý, özverili, bilgi ve tecrübe sahibi saðlýk
mümkün" dedi.
Nitelikli, toplumun saðlýk sorunlarýnýn ve çözüm yol- çalýþanlarýnýn gayretleri ile olmaktadýr. 14 Mart Týp
larýnýn bilincinde olan, yeniliklere açýk, iletiþim Bayramý vesilesiyle bu kutsal, saygýn ve onurlu mesleði
tekniklerini iyi kullanan hekimler ve saðlýk çalýþanlarý büyük özveriyle yerine getiren kendimizin ya da yakýnsayesinde þu anda modern dünyada uygulanan birçok larýmýzýn canlarýný emanet ettiðimiz bilgili, donanýmlý,
taný ve tedavi yöntemi ülkemizde ve ilimizde uygu- etik deðerlere sahip saðlýk çalýþanlarýmýzýn Týp
landýðýný ve halkýn hizmetine sunulduðunu dile getiren Bayramýný kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim" þekKara, "Bütün bu geliþme ve alýnan mesafeler elbette ki linde kaydetti.
Ýstiklal'de Ýstiklal
Su
ürünleri
av
yasaðý
baþladý
Marþý etkinliði
manýn Mehmet Akif Ersoy' u anlamaktan geçtiðini belirterek, Mehmet Akif'in
hayatýnýn iyi okunmasý ve anlaþýlmasý
gerektiði üzerinde durdu.
Okuldan etkinlik hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre program, bayrak, Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif Ersoy konulu þiirlerin okunmasý ile devam etti.
Ýstiklal Marþý'nýn kabulü konulu tiyatro
oyununun ardýndan program sona erdi.
Ýstiklal
Ýlkokulu'nda
Ýstiklal
Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy'u anma programý düzenlendi.
Okulun konferans salonunda
gerçekleþen programda günün anlam
ve önemini belirten konuþmayý Okul
Müdürü Vedat Keskin yaptý.
Keskin konuþmasýnda "94 yýl önce
kabul edilen bu büyük marþý anla-
Çorum sýnýrlarý içerisinde bulunan akarsu, göl ve
göletlerde sazan, kadife, þiraz, yayýn ve tatlýsý kefali
balýklarýn üreme ve yumurtlama zamaný olan 15 mart
- 15 haziran tarihleri arasýnda, sudak ve tatlýsu levreði
türlerinin ise15 Mart-30 Nisan tarihleri arasýnda
avlanmalarýnýn yasaklandýðý belirtildi.
Konu hakkýnda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðünden yapýlan açýklamada
"Ayrýca 2014 yýlýnda pullu sazan balýk yavrusu
atýlarak balýklandýrma çalýþmasý yapýlan, Alaca Ýlçesi
Gölbaþý ve Kýzkaraca Göletleri,Boðazkale Ýlçesi
Sarýçiçek ve Ýbekçam Göletleri, Osmancýk Ýlçesi
Karalar güney Göleti ile 2015 yýlýnda balýklandýrma
çalýþmasý için programa alýnan , Kargý Ýlçesi Aksu ve
Gökçedoðan
Göletleri,Laçin
Ýlçesi
Laçin
Göleti,Mecitözü Ýlçesi Çayköy Göleti,Uðurludað Ýlçesi
Kuyumcu Göletlerinde 2015 yýlý boyunca avcýlýðýn yapýlmamasý gerekmektedir.
Dinlenme ve mesire yeri olan göl ve akarsu
kenarlarýnda amatör ve ticari amaçlý avcýlýðýn yapýldýðý
balýk istihsal alanlarýnda, avcýlarýn zaman ve tür yasaklarýna, azami ölçüde uymalarý avcýlýðýn sürdürülebilmesi ve balýk nesillerinin devamlýlýðý açýsýndan önem arz
ettiðinden, avcýlarýn ve vatandaþlarýn kurallara riayet
etmesi gerekmektedir" denildi.
Mazot gübre desteðine
müracaat süresi uzatýldý
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada 31 Aralýk 2014 tarihinde biten 2014 yýlý
mazot gübre desteði müracaat süresinin 30 Mart 2015
tarihine kadar uzatýldýðý belirtildi.Açýklamada 2014 yýlý
çiftçi kayýt sistemi dosyasýný teslim etmiþ ancak mazot
gübre dilekçesi vermediði için para alamayan çiftçilerin
"30 Mart 2015 tarihine kadar Ýl/Ýlçe Müdürlüklerine gelerek 2014 MGD Dilekçesi vermesi gerektiði ifade edildi
TEK
YILDIZ
2
14
MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
4
Kozören'de yeþil seferberliði
Mahir ODABAÞI
KÖYLERDE
UNUTTUKLARIMIZ
- 26
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Mecitözü Ýlçesi'ne baðlý Kozören
Köyü'nde aðaçlandýrma seferberliði baþlatýldý.
Köy Muhtarý Muharrem Toraner'in giriþimleri sonucu köyün giriþinde ve aðaçlandýrýlacak alanlarýnda yüzlerce fidan
toprakla buluþturuldu.
Köy Muhtarý Muharrem Toraner etkinlik
hakkýnda yaptýðý açýklamada fidan dikim
çalýþmasýna Mecitözü Kaymakamý Ahmet
Demirci, Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Kýd.
Baþçavuþ Sefa Üzümcü, Muhtar Muharrem
Toraner, Öðretmen Rabia Dönder ve köy
halkýnýn katýldýðýný söyledi.
Kozören Köyü'nde 750 adet çam fidaný
dikimi yapýlýrken, köy muhtarý Toraner, fidan
dikim çalýþmalarýna önümüzdeki dönemlerde
ve gelecek yýllarda da devam edeceklerini,
temiz, yaþanabilir ve yeþil bir köy oluþturacaklarýný kaydetti.
Fidanlarý sadece dikmenin yeterli
olmadýðýný dile getiren
Toraner, dikilen fidanlarýn
bakýmlarýný,
sulamasýný
yapacaklarýný, gerekli özeni
göstereceklerini, bu noktada
tüm köy halkýna da görev
düþtüðünü söyledi.
Fidan dikim çalýþmasýna
katýlan ve kendilerine destek
veren Mecitözü Kaymakamý
Ahmet Demirci ve Ýlçe
Jandarma Komutan Vekili
Kýd. Baþçavuþ Sefa Üzümcü'ye teþekkür eden Muhtar
Muharrem Toraner, ayrýca fidan dikilmek
üzere köye tarlasýný baðýþlayan Baki Demir'e
de teþekkürlerini iletti.
Uðurlu, Kur'an-ý Kerim ve Safahat hediye etti
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý
Dr. Yaþar Uðurlu ziyaretlerine devam ediyor.
Uðurlu AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Melek Pehlivan'ý, AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Yaþar Anaç'ý, Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneði Çorum Þubesi
Baþkaný ve Çorum Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ve
Hizmet Ýþ Sendikasý Ýl Temsilciliðini
ziyaret etti.
Uðurlu ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada, 12 Mart'ýn, Ýstiklal
Marþý'nýn kabulünün 94. yýldönümü
olmasý nedeniyle Kur'an-ý Kerim'le
Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ýný
hediye ettiðini ve Milli Þairin "Allah
bu milleti bir daha Ýstiklal Marþý yazmak zorunda býrakmasýn" sözleriyle konunun
önemine dikkat çektiðini belirtti.
TDED kurucularýndan olan Uðurlu,
Çorum Þubesi'nin gösterdiði baþarýdan dolayý
Turhan Candan'ý kutladý ve baþarýlarýnýn
devamýný diledi. TDED'in Türk Dilinin korunmasý ve geliþtirilmesinde üstlendiði role
dikkat çeken Uðurlu, dilin milletin hafýzasý
olduðunu bu nedenle herkesin dil konusunda
hassas davranmasý gerektiðini sözlerine ekledi.
Hak Ýþ'in kuruluþundan beri emek dünyasý
için verdiði mücadelenin önemli olduðunu
söyleyen Uðurlu, "Hak Ýþ, insan haklarý
alanýnda da yaptýðý çalýþmalarla, sadece
Türkiye'de deðil tüm dünyada haklý bir yer
edinmiþtir" dedi. Özgürlüklerin, adaletin ve
yaþama hakkýnýn temel, vazgeçilmez insan
hakký olduðu üzerinde duran Uðurlu, geleceðin daha mutlu, daha müreffeh olacaðýna
iliþkin inancýný dile getirdi
Salih Osman Fýndýk'tan esnaf turu
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý
Salih Osman Fýndýk, seçim gezilerine aralýksýz devam ediyor. Fýndýk, esnaflarýn yaný sýra
kurumlarý da ziyaret ediyor.
Fýndýk, esnaf ziyaretleri ile ilgili olarak
yaptýðý açýklamada "Çorumlu esnaf kardeþlerimizin iþyerlerinde ziyaretine giderek hasbihal ediyoruz. Çorum insanýmýzýn derdini
en iyi bilecek olan esnaflarýmýzý ziyaretlerimizde karþýlýklý fikir alýþ veriþlerimizle talep ve
önerileri alýp not ediyoruz ve biz her zaman
esnafýmýzýn
yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi.
Ziyaretlerinde konuþan Fýndýk, sýk sýk,
çözüm süreci, yeni Anayasa ve Baþkanlýk sistemine vurgu yaparak, partisinin 400 milletvekili çýkarabilmesi için vatandaþlardan
destek istedi. Partisinin, þu ana kadar hiçbir
iktidara benzemediðini de anlatan Salih
Osman Fýndýk, "Diðer iktidarlarýn korkudan
elini taþýn altýna koymadýðý sorunlar için AK
Parti bedenini taþýn altýna koydu. Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip
Erdoðan,
Baþbakanýmýz
Ahmet Davutoðlu ve
diðer büyüklerimiz
gecelerini gündüzlerine kattý. Biz de
onlarýn yolunda
yürümek, onlarýn
bize yansýttýðý ýþýkla,
sorunlarý aydýnlatmaya talibiz" þeklinde kaydetti.
Yoðun bir tempo içerisinde olduklarýný ve
seçimlerden sonra ülkenin bütün sorunlarýnýn çözülmesi için yoðun bir þekilde
çalýþacaklarýný vurgulayan Fýndýk, "Partimiz
hep halkýn içindeydi. Bundan sonra da
halkýn içinde olacak. Halkla beraber iktidarýmýzý pekiþtirip, geleceðe daha güvenle
bakacaðýz" ifadelerini kullandý.
*
ÝLK GECE:
Bazý köylerimizde üç aylarýn baþlangýcý olan ilk geceyi oruç tutmak isteyenlere hatýrlatmak ve manevi bir ortam içerisinde köy
halkýyla bir araya gelip cami bahçesinde, köy odasýnda toplu
yemek için camiden ''Dikkat dikkat, yarýn akþam ilk gecedir. Köy
halkýna duyurulur'' diye anons yapýlýrdý. Buna göre yemeðini alan
cami bahçesine gelir ve toplu yemek yenirdi.
*
ÇEYÝZ HAZIRLAMA:
Eskiden köy yerlerinde çeyizlerin ayrý bir önemi vardý. Bu
nedenle olsa gerek ki analarýmýz onca iþin gücün arasýnda birde
oturur kýzlarýna nakýþ öðretebilmek ve el âlem içerisinde mahcup
olmamak için çeyizini hazýrlamakla uðraþýrlardý. Gündüz iþ güçleri
olduðu için nakýþlar ekseriya gaz lambasýnýn ýþýðýnda gece yarýlarýna kadar iþlenmeye çalýþýlýrdý. Bazen de akranlar arasýnda kim
önce bitiriyor havasý oluþurdu. Diðer taraftan da yeni bulunan
nakýþ örneði öyle herkese verilmezdi. Hazýrlanan bu çeyizler özel
olarak ceviz aðacýndan yaptýrýlan sandýklarda muhafaza edilirdi.
Þimdi artýk el emeði göz nuru çeyizlerin yerini fabrikasyonlar
aldý.
GELÝN ODASINI KÝLÝTLEME:
*G
Arada husumet olan kiþiler veya önceki dünürcüler tarafýndan
gelin - damat arasýný bozmak için muska, büyü vs. yapanlar olabilir zannýyla gelin odasý hazýrlandýktan sonra kapýsý kilitlenir ve
anahtarý kýz tarafýnda muhafaza edilirdi. Gelin odasýnýn gezmeye
gelindiði gün ise herhangi bir olumsuzluk yaþanmamasý için
odada kýz tarafýndan mutlaka uyanýk bir nöbetçi bulundurulurdu.
Þehirleþme kültürü bu adetleri de bitirdi.
*
GELÝN EVÝNÝ GEZME:
Eskiden köy yerlerinde kýz çocuklarý ya hiç okula gönderilmez
ya da en fazla ilkokulu bitirebilirlerdi. Dolaysýyla kýz çocuklarý
ilkokuldan sonra bir taraftan iþ güçle meþgul olurken diðer
taraftan da çeyiz hazýrlýðýna baþlarlardý. Çünkü düðünden bir iki
gün önce gelinin çeyizleri oðlan evine gönderilir ve kýz evinden
gelinin yakýnlarý o çeyizleri düðün günü gelin eve geldikten sonra
herkesin bakmasý için gelinin yatak odasýnda sergilerlerdi.
Gelin evine geldikten sonra erkekler ayrýlýr köydeki tüm kadýnlar gelinin çeyizine bakmaya gelirdi. Çeyiz göz doldurursa gýpta ile
bakýlýr, kendi kýzlarýnýn çeyizleriyle veya yakýnda düðün olmuþsa o
gelinin çeyiziyle karþýlaþtýrýlýr þayet göz doldurmazsa gelin ve
annesi hakkýnda epey dedi kodu yapýlýrdý. Çünkü O zamanýn þartlarýnda çeyiz gelin için çok önem arz etmekteydi. Hatta anneler
kýzlarýna dünürcü gelmesini istediði ailelerin yanýnda kýzlarýnýn
çeyizlerini ve maharetlerini durmadan överlerdi.
Þehirleþmenin etkisiyle daha doðrusu kýz çocuklarýnýn da
ilkokuldan üniversiteye kadar okutulmaya baþlamasýyla beraber
çeyiz iþi geri plana düþtü. Sýnavlar erkek çocuklarýn yaþamýndan
oyunlarý, kýz çocuklarýnda da çeyizleri de aldý. 'Varsa da sýnav
yoksa da sýnav. Evlilikte iyi meslek sahipleri tercih edilirken, çeyizlere kim bakar' misali artýk toplumda da çeyizin de pek önemi
kalmadý. (yazar: 536 5681141)
*Yarýn YGS girecek oðluma ve tüm adaylara baþarýlar diliyorum. Emekleri zayi olmasýn. Allah yar ve yardýmcýlarý olsun.
Rabbim herkese hakkýnda hayýrlý olaný nasip eylesin. Bahtlarý iki
cihanda açýk olsun…
Þunu asla unutmayalým ki ''bir hiç uðruna HÝÇ olan nesillerin
artýþ gösterdiði günümüzde çocuklarýmýzýn bi-RÝNCÝ olmasý iyidir
ama bir -ÝNCÝ olarak birinci olmasý daha iyidir.''
Rektör Alkan'dan
Týp Bayramý
kutlamasý
Külcü, Týp Bayramýný kutladý
Muzaffer Külcü
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, 14 Mart Týp Bayramý
nedeniyle yazýlý bir açýklama
yaptý.
Týp Bayramý'nýn Türkiye'deki
saðlýk problemlerinin, saðlýk
alanýndaki mesleki isteklerin ve
beklentilerin
konuþulmasýna
vesile olduðunu ifade eden
Külcü, saðlýk alanýnda verilen
hizmetlerin
ülkenin
geliþmiþliðine ve kalkýnmýþlýðý
bakýmýndan
bir
gösterge
olduðunu söyledi.
Külcü, "Saðlýk hizmetlerinin
en üst seviyeye verilmesi ve
toplum saðlýðýnýn bütünüyle
güvence altýna alýnmasý sosyal
devlet anlayýþýnýn bir gereðidir.
Son yýllarda gerek ülkemizde,
gerekse ilimizde, saðlýk alanýnda
çok önemli geliþmeler oldu ve
oluyor. Ýnsanlarýmýzýn hak ettiði
bütün saðlýk hizmetleri yine
insanlarýmýza yakýþan þekilde
verilmektedir.
Ýnþallah
bu
geliþmeler artarak devam edecektir" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, "Saðlýklý bireyler ve
saðlýklý
bir
toplum
için
samimiyetle çalýþan, milletimizin
daha müreffeh bir hayat sürmesi
için samimiyetiyle çalýþan bütün
saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart
Týp Bayramý'ný yürekten kutluyor, göstermiþ olduklarý üstün
gayretten ötürü hemþehrilerim
adýna teþekkür ediyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Reha Metin Alkan
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan "14
Mart Týp Bayramý" nedeniyle
kutlama mesajý yayýmladý.
Rektör Alkan kýsa mesajýnda,
"Ýnsanlýða daha saðlýklý bir
yaþam sunmayý ilke edinerek
zaman ve mekan sýnýrý
gözetmeksizin bu saygýn ve
onurlu mesleði büyük fedakârlýkla yerine getiren baþta hekimlerimiz olmak üzere tüm saðlýk
çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp
Bayramýný kutlar, bu kutsal
görevlerinde baþarýlarýnýn
devamýný dilerim" dedi.
TEK
2
YILDIZ
14
MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
5
"Ýstiklal Marþý ayný zamanda
istikbal marþýmýzdýr"
Çorum Belediyesi tarafýndan
Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy'u Anma
Günü etkinlikleri kapsamýnda
düzenlenen "94. Yýlýnda Ýstiklal
Marþý ve Mehmet Akif" konulu
konferansa konuþmacý olarak
þair-yazar Mustafa Özçelik
katýldý.
Belediye basýn bürosunda
konu hakkýnda yapýlan açýklamada Devlet Tiyatro
Salonu'ndaki konferansa Ýl
Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Müdür Yardýmcýsý Yahya
Çoban, Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü Mustafa Ercan, Ýmam
Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin
Kýr, AK Parti Milletvekili Aday
Adayý Prof. Dr. Þakir Þahin ile
çok sayýda dinleyici katýldý.
Þair-Yazar Mustafa Özçelik,
Ýstiklal Marþý'nýn tarihi bir belge
olduðuna, taþýdýðý mana zenginliði ve fikirleriyle de geleceðe ýþýk
tutan bir metin olduðuna dikkat
çekti. Ýstiklal Marþý'nýn bir
emanet olduðunu hatýrlatan
Özçelik, "Emanet korumayý
gerektirir. Korumak demek
sadece programlarda okumak
demek deðildir. Onun anlam
dünyasýndaki deðerleri tanýmak,
bugün de bu deðerler
çerçevesinde bir hayat sürmek,
geleceði de bu deðerler
çerçevesinde þekillendirmektir.
Bu nedenle Ýstiklal Marþý'mýz
ayný zamanda Ýstikbal
Marþýmýzdýr. Sanki bugün
yazýlmýþ gibi yeniden okumak,
anlamlandýrmak ve ifade
edilen kavramlarý
içselleþtirerek hayatýmýza
yerleþtirmemiz gerekiyor" dedi.
-"ÝSTÝKLAL MARÞI
PEK ÇOK KEZ
DEÐÝÞTÝRÝLMEK
ÝSTENDÝ"Mehmet Akif' Ersoy'u
Osmanlý'dan
Cumhuriyete geçiþ sürecinin
tanýðý olarak nitelendiren
Özçelik,94 yýllýk süre zarfýnda
ilki 1926 olmak üzere toplumsal kýrýlma dönemlerinde Ýstiklal Marþý'nýn deðiþtirilmesi giriþimlerinde bulunulduðunu
ancak tüm bu giriþimlerin
sonuçsuz kaldýðýný kaydetti.
Katýlýmcýlara, Akif'in kendi
duasý olan "Allah bu millete bir
daha Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn"
sözlerini hatýrlatan Özçelik,
"Marþýmýz, vatan, millet, din ve
devlet olmak üzere 4 temel esas
üzerine kuruludur. Dolayýsýyla
marþýmýz bizi tarif eder"
ifadelerini kullandý.
Milli Þair Mehmet Akif'in
hayatýnýn son 10 yýlýný Mýsýr'da
sürgün olarak yaþamak zorunda
kaldýðýna da vurgu yapan
Mustafa Özçelik,
"Bu acý veren bir
olaydýr. Ancak milletimiz özellikle
gençlerimiz Akif'e
hiç de vefasýz
davranmadý.Gençler
cenazesini kaldýrdý.
Yine gençlerimiz
harçlýklarýyla
mezarýný yaptýrdý"
diye konuþtu.
Milli þair Merhum Akif'i ve
Ýstiklal Marþý'nýn taþýdýðý anlamlarý daha iyi yorumlamaya fýrsat
veren Mustafa Özçelik'e Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan çiçek takdim etti.
Candan, Mustafa Özçelik'in bilgece bir sunum gerçekleþtirdiðini
belirterek, "Ýstiklal Marþý gibi ruh
taþýyan bir metni Akif'in dýþýnda
birinin yazabileceðine ihtimal
vermiyoruz" diyerek sözlerini
tamamladý.
Hüseyin Kýr
Beþinci yýlýnda Suriye dramýný anlatacaklar
Ýlke-Der ve Çorum ÝHH Suriye
dramýnýn beþinci yýlý nedeniyle bir
konferans düzenliyor.
ÝHH'dan konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre konferans da
Suriye'de fiili son durumu ÝHH
Suriye
Yardým
Koordinatörü
Muhammed Yorgancýoðlu anlatacak
ve sahadan direk bilgileri paylaþacak.
Suriye'de yaþananlarýn siyasi ve
uluslararasý boyutunu ise Av. Ömer
Kýlýç aktaracak.
Konferans ÝHH konferans salonunda 15 Mart 2015 Pazar günü saat
13.30'da yapýlacak.
Ömer Kýlýç
Muhammed Yorgancýoðlu
Rektör Alkan, milletvekilleri
ile istiþare yaptý
eye saðlamýþ olduklarý katkýlar için teþekkür etti.
Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Üniversitede yürütülen baþarýlý çalýþmalar beraberinde memnuniyet verici
geliþmeler yaþanmakta olduðunu ifade eden Milletvekili Salim Uslu,
Üniversitenin her alanda yapacaðý çalýþmalara desteklerinin artarak
devam edeceðini belirterek Çorum'da ki tüm paydaþlarýn koordineli
bir þekilde çalýþmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Her geçen gün daha da büyüyerek yoluna devam eden Üniversitenin her türlü projesine destek olmaya devam edeceklerini ifade
eden Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Üniversitede yürütülen baþarýlý
çalýþmalarýn Çorum açýsýndan da büyük önem arz ettiðini ifade
ederek meydana gelen sinerji neticesinde kýsa bir süre içerisinde
olumlu sonuçlar alýndýðýný belirtti.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum
Milletvekilleri Salim Uslu ve Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret etti.
Hitit Üniversitesinde yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, dünyanýn pek çok ülkesinden, özellikle de Türk Dünyasýndan gelecek bilim insanlarýnýn katýlýmlarýyla Üniversite ev sahipliðinde 7-9 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilecek olan IV. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi
Forumu'na iliþkinde fikir alýþveriþinde bulunarak Milletvekillerinden
destek istedi. Rektör Prof. Dr. Alkan, 6 Nisan 2015 tarihinde Üniversitenin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek olan "Katýlým Bankacýlýðýnda
Yeni Ufuklar" adlý panele de Milletvekillerini davet ederek Üniversit-
Rektör Alkan'dan Ýmam Hatip
öðrencilerine tavsiyeler
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Çorum Ýmam Hatip Lisesi'nde
düzenlenen söyleþi programýna
katýlarak öðrencilerle bir araya
geldi.
Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný
yapan Çorum Ýmam Hatip Lisesi
Müdürü Hüseyin Kýr, Rektör
Alkan'ýn Ýmam Hatip Lisesi'ne
çok büyük ilgi gösterdiðini ve
sunulan tüm tekliflere olumlu
yaklaþtýðýný ifade ederek Ýmam
Hatip
Liselerinin
geçmiþte
olduðu gibi günümüzde de
Türkiye'nin geleceði için önemli
bir iþleve sahip olacaðýna
inandýðýný belirtti.
Öðrencilerin baþarýlý olmalarý
ve kendilerini geliþtirmeleri adýna
yoðun bir tempoyla çalýþtýklarýný
dile getiren Kýr, üniversitenin
yaptýðý çalýþmalara isminden söz
ettirir hale geldiðini ve tanýnýrlýðýnýn her geçen gün artarak
devam ettiðini ifade ederek
katýlýmlarýndan dolayý Rektör
Alkan'a teþekkür etti.
Tüm katýlýmcýlarý selamlayarak sözlerine baþlayan Rektör
Dr. Reha Metin Alkan ise,
"Sizlerle gücüm yettiði kadar her
fýrsatta bir araya gelmeyi ve
sizlerle samimi düþüncelerimi
paylaþmayý her zaman çok
önemsiyorum. Kuruluþundan bu
yana 100 yýldan fazla zaman
geçmiþ ve bu anlamda da Ýmam
Hatip Liseleri ülkemizin en eski
ve köklü eðitim kurumlarýndandýr. Sizleri çok þanlý ve
gerçekten muazzam bir eðitim
kurumunun
içerisinde
yer
almanýzdan dolayý tebrik ediyorum. Açýkçasý þu an da baktýðýnýz
zaman günümüzde Türkiye'yi
deðiþtiren, sadece Türkiye'yi
deðil, dünyanýn da kaderini
deðiþtiren ekibin mayasýnýn
atýldýðý ve eðitimini aldýðý bir
kurumdasýnýz. Gerçekten ülkemizde bizlere görev verip bu memlekete
hizmet
edilmesini
saðlayan ekipten tutun da þuanda dünya çapýnda çok þey yapmamýzý saðlayan ekip Ýmam
Hatip Liselerinden mezun olan
ve toplumun duyarlýlýklarýný
bilen insanlarýndan oluþtuðu
için atýlýmlar yaptýk" diyerek
son dönemlerde Çorum'da ve
Türkiye'de çok büyük deðiþikliklerin olduðunu vurguladý.
Üniversite olarak tüm
dünyaya entegre olunmasý
gerektiðine inandýðýný ifade
eden Rektör Prof. Dr. Alkan,
"Makul zamanlar çerçevesinde
dünyanýn her yerine ulaþabilir
bir hale geldik. Diðer taraftan
bizler için yurtdýþýna gitmek çok
zordu ancak artýk TÜBÝTAK
burslarýndan baþlayan ve kamunun pek çok kaynaðýna varýncaya kadar gerçekten muazzam
bir destek var. Eðer biraz cesaretiniz varsa yurtdýþýnda yüksek
lisans, doktora gibi her türlü
imkandan yararlanabilirsiniz"
dedi.
Üniversiteden söyleþi hakkýnda yapýlan açýklama göre
"Ülkemizde maddi olanaklarýn
yaný sýra çok muazzam geliþmeler kat edildi. Bunun manevi
olarak tam desteklenmemesi
halinde, bizi biz yapan kavramlarýn eksik olmasý halinde daha
büyük eksiklikler meydana gelecektir. Ýkisi birbirini dengeleyen,
biri olmadan diðerinin çok
anlamý olmayan þeyler" diyen
Rektör Prof. Dr. Alkan, tek baþýna maddi kavramýn bir unsur
olmadýðýný, baþarý için tüm
imkanlarýn ahenkli bir þekilde
yoðurulmasý gerektiðini ifade
etti.
Türkiye'de saðlanan bir çok
fýrsatýn olduðunu ve mazeret
üretmenin bir çözüm olmadýðýný
dile getiren Rektör Prof. Dr.
Alkan, artýk dünyada mazeret
üreten insan topolojisinin yerini
iþ yapan, elini taþýn altýna koyan
insana býraktýðýný ifade ederek
hayatýn
tercihten
ibaret
olduðunu ve bu tercihi farklý
olmaktan yana kullanýlmasýný
gerektiðini belirtti.
Rektör Prof. Dr. Alkan,
öðrencilere
"Sizler
'Z'
kuþaðýsýnýz. Teknolojiyi seven ve
iyi kullanabilen, hýzlý öðrenen ve
hýzlý kavrayan bir nesilsiniz" diyerek bu memleketin çalýþan
insana ihtiyacýnýn olduðunu
söyledi ve "Kararýnýzý verin.
Sýradan bir insan mý olmak
istersiniz yoksa insan hayatýný
deðiþtiren bir insan mý olmak
istersiniz. Sizlere verilen imkanlarla ve çok çalýþarak insanlarýn,
ülkemizin kaderini deðiþtirebilirsiniz" ifadelerini kullandý.
"Kararlý, azimli olunduðu
zaman yapýlamayacak iþ yok.
Kendinize güvenin ve haksýzlýk
etmeyin" diyerek sözlerini sonlandýran Rektör Alkan, etkinlik
sonunda katýlýmcýlarýn sorularýný
cevaplayarak üniversite hakkýnda
da bilgiler verdi.
Reha Metin Alkan
TEK
YILDIZ
2
14
MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
Tüketici Hakem Heyeti'nden
Vali Karay ziyaret
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
nedeniyle Ticaret Ýl Müdürü ve Ýl
Tüketici Hakem Heyeti Baþkaný Fikret
Yýldýrým ile Tüketici Hakem Heyeti
üyelerinden oluþan heyet Vali Ahmet
Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
Tüketicilerin artýk daha bilinçli
olduðunu vurgulayan Vali Ahmet
Kara, "Tüketiciler, her geçen gün haklarý konusunda daha da bilinçleniyor.
Tüketici Hakem Heyetimizden çýkan
kararlara güveniyor. Vatandaþlarýmýzýn
maðdur olmamasý için, gelen müracaatlarý seri þekilde karara baðlamalýyýz" diyerek, Dünya Tüketiciler
Gününü kutladý.
Haber Servisi
"Týp Bayramýnda hayal
kýrýklýðý yaþýyoruz"
Saðlýk Sen Ýl Teþkilatý düzenlediði eylemde hem taleplerini dile getirdi hemde saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete tepki gösterdi.
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi önünde yapýlan
eylemde konuþan Saðlýk Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý, "Saðlýk
çalýþanlarý insanýmýzýn saðlýðýnýn emanetçileri, saðlýk sisteminin sigortasýdýr. Saðlýk çalýþanlarý bugüne kadar kendisine uzanan hiçbir eli geri çevirmediði gibi bundan sonra
da insan hayatýna zarar verecek hiçbir eylemin içinde
olmayacaktýr. Bu nedenle, saðlýk çalýþanlarý olarak bugün
de iþimizin baþýnda, aziz milletimizin hizmetindeyiz.
Ancak, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklediði, yýpranma
payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda
yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve
kreþ hakký gibi konular nedeniyle 14 Mart Týp Bayramýnda
hayal kýrýklýðý yaþýyoruz" dedi.
Baþbakan tarafýndan müjde olarak açýklanan nöbet
ücretlerinde yüzde 50 oranýnda artýþý, çalýþanlar olarak
memnuniyetle karþýladýklarýný dile getiren Saatcý, "Nöbet
ücretleri dýþýnda saðlýk çalýþanlarý olarak, uzun yýllardýr
mücadelesini verdiðimiz yýpranma payý ve ek
ödemelerinin emekliliðe yansýmasý konularýnda ise Saðlýk
Bakanlýðý yetkililerinin Sayýn Baþbakaný yanýlttýðý
ortadadýr. Saðlýk çalýþanlarýna müjde denilerek yapýlan
açýklamalar, Saðlýk Bakanlýðý'nýn sýnýfta kaldýðýný göstermiþtir. Sendikamýzýn düzenlediði programa katýlan
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn,
'sizler umudun adýsýnýz' diyerek onurlandýrdýðý biz saðlýk
çalýþanlarý; yýpranma payý, lisans tamamlama ve kreþ
konusunda Cumhurbaþkanýmýzýn verdiði sözlerin, Saðlýk
Bakanlýðý yetkilileri tarafýndan yerde býrakýldýðýný üzülerek
görmekteyiz. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde; bütün
meslek gruplarýný kapsayan yýpranma payý hakkýdýr. Biz
saðlýk çalýþanlarý için müjde, hekim / hekim dýþý ayrýmý
gözetmeden bütün çalýþanlarýn ek ödemelerinin emekliliðe yansýtýlmasýdýr. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, 110
bin saðlýkçýyý ilgilendiren lisans tamamlama hakkýnýn 2015
yýlýnda baþlatýlacaðýnýn açýklanmasýdýr. Bu nedenle Saðlýk
Sen olarak; sayýn Baþbakan tarafýndan yapýlan açýklamalarýn sahanýn beklentilerini karþýlamaktan uzak
olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz. Saðlýk-Bakanlýðý
yetkililerinin çok hýzlý bir þekilde beklentilerimizi karþýlayacak çalýþmalarý tamamlamasý elzemdir. Saðlýk Bakanlýðý
yetkililerinin çalýþanlarý hüsrana uðratan bu hatalarýný bir
an önce telafi etmesi elzemdir. Saðlýk-Sen olarak, taleplerimizin olduðu kadar verilen sözlerin hayata geçmesi
konusunun da takipçisi olmaya devam edeceðiz" þeklinde
kaydetti.
Saðlýk Sen olarak üyelerine ve bütün saðlýk çalýþanlarýna verdikleri sözün arkasýnda olduklarýný dile getiren
Saatcý, "2015 yýlý bütün saðlýk çalýþanlarý için yýpranma
payý yýlý, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýldýðý yýl olacaktýr.
2015 yýlý, lisans tamamlama eðitim ve öðretimlerinin
baþladýðý yýl olacaktýr. Bizler Saðlýk Sen üyeleri olarak
"Bugün iþimize sahip çýktýðýmýz ve iþimizi býrakmadýðýmýz
gibi, hedefe ulaþana dek bu iþin peþini de asla býrakmayacaðýz" diyoruz. Birkaç gün önce Osmancýk Devlet
Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.
Caner Kesere yapýlan saldýrýyý þiddet ve nefretle kýnýyoruz.
Doktorumuza Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak geçmiþ
olsun dileklerimizi iletiyor, bu saldýrýyý yapanýn en aðýr bir
þekilde cezalandýrýlmasý, bu cezalandýrmanýn örnek teþkil
etmesi için konunun takipçisi olacaðýmýzý, bu iþin peþini
býrakmayacaðýmýzý tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz.
Bu tip olaylarýn son bulmasý için hükümetten, saðlýkta þiddet konusunda günü kurtaran açýklamalara deðil, þiddeti
sonlandýracak caydýrýcý cezalar konusunda üzerine düþeni
yapmasýný ivedilikle bekliyoruz. Saðlýk Sen olarak bu tip
saldýrýlara maruz kalan saðlýk çalýþanlarýna bir kez daha
geçmiþ olsun diyor, þiddeti uygulayanlarý bir kez daha
kýnýyor ve artýk þiddet saðlýkta son bulsun istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT
Fikret Yýldýrým
"Tüketicilerin
korunmasýnýn yolu
bilinçlenmekten
geçer"
Ýl Ticaret Müdürü ve Ýl Tüketici Hakem Heyeti Baþkaný Fikret Yýldýrým,
"15 Mart Dünya Tüketiciler Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, Ülkemizde
tüketicileri korumaya yönelik ilk yasal
düzenleme olan 4077 sayýlý Tüketicinin
Korunmasý Hakkýnda Kanun'un, 1995
yýlýnda yürürlüðe girdiðini hatýrlattý.
Son yýllarda büyük bir hýzla yaþanan bilimsel ve teknolojik geliþmelerin, bir taraftan insan yaþamýný oldukça kolaylaþtýrýrken, diðer taraftan tüketim açýsýndan da insana bol seçenek
sunduðunu dile getiren Fikret Yýldýrým,
"Gümrük duvarlarýnýn kaldýrýlmasý ve
ekonomik entegrasyonlarýn kurulmasý,
piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin
artýþýna ivme kazandýrmýþtýr. Mal ve
hizmet arzýndaki artýþ, etkin reklamcýlýðý, yeni pazarlama tekniklerini ve yeni satýþ yöntemlerini beraberinde getirmiþtir. Özellikle mesafeli satýþ, internet aracýlýðýyla satýþ, kredi kartý ile satýþ, maket üzerinden konut satýþý gibi
yeni satýþ yöntemlerinin geliþtirilmesi,
tüketicinin alým gücü olmasa bile mal
ve hizmet almasýný kolaylaþtýrmýþtýr.
Tüketicilerin alýþveriþ imkanlarý artarken buna paralel olarak sorunlarý da
artmýþtýr. Bu nedenle, tüketicileri koruyucu tedbirlerin alýnmasý, geliþmiþ ülkelerin standardýnda yasal zeminin
hazýrlanmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Bu sebeple 28 Mayýs 2014 tarihinde
4077 Sayýlý Tüketicinin Korunmasý
Hakkýnda Kanun yürürlükten kaldýrýlarak 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda yeni bir kanun yürürlüðe
konulmuþtur. Ancak tüketici haklarýnýn korunmasýnda yasal düzenlemeler
tek baþýna yeterli olmamaktadýr. Ne
kadar mükemmel yasal düzenlemeler
hazýrlanýrsa hazýrlansýn haklarýný ve
yükümlülüklerini bilmeyen satýcý, üretici ve tüketicilerin var olduðu piyasalarda bu yasalarý tam anlamýyla uygulamak mümkün olmamaktadýr" dedi.
Tüketicilerin korunmasýnýn yolunun bilinçlenmekten geçtiðinin altýný
çizen Yýldýrým,
"Alýþveriþ esnasýnda yararlý, gerekli
ve kaliteli ürünü seçebilecek, ürünün
kullaným aþamasýndaki bakýmý konusunda sahip olduðu yeterli bilgi ile
ürün ömrünü uzatarak israftan kaçýnacak, tükettiklerinin çevreye maliyetini
düþünebilecek, enerjiyi verimli kullanarak tüketimi sürdürebilir kýlacak,
alýþveriþ sonrasýnda karþýlaþtýðý olasý
problemlere karþý haklarýný ve hak arama yollarýný bilecek, gibi noktalarda,
bilinçlenen tüketici hem kendi ekonomik çýkarýný maksimize edebilecek,
hem de mevcut rekabet ortamýný kendisi için bir avantaja dönüþtürebilecektir.
Çünkü hak arama bilincine sahip
tüketicilerin rol aldýðý bir ekonomi,
üreticileri de daha kaliteli üretim yapmaya, hukuka uygun davranmaya ve
tüketici memnuniyetine deðer vermeye yönlendirecektir. Nitekim son yýllarda, piyasanýn gerçek yöneticilerinin
tüketiciler olduðunu idrak eden birçok
firmanýn tüketici çaðrý merkezleri kurmalarý ve tüketici memnuniyetini ilke
edinen politikalar geliþtirmeye çalýþmalarý hak arama bilincine sahip tüketicilerin üretim üzerinde de etkili olabildiklerinin en açýk kanýtýdýr. Tüketicilerin hak ve sorumluluklarýný tam olarak bilmeleri ve korumalarý yalnýzca
tüketiciler için deðil üreticiler için de
önem taþýmaktadýr. Tüketicilerin bilinçli ve seçici tavrý karþýsýnda, yoðun
rekabet ortamýnda, en iyi mal ve hizmetleri üreten, kendi ekonomik çýkarlarý kadar tüketicilerin ekonomik çýkarlarýný ve güvenliðini de gözeten,
hukuka saygýlý dürüst iþletmeler ayakta kalýrken bu hassasiyete sahip olmayan ve aslýnda piyasa düzenini bozan
iþletmeler ise sistemden ayýklanacaktýr. Böylelikle, ülkemiz ekonomisinin
uluslararasý pazarlarda rekabet edilebilirlik gücü akýlcý hareket eden, haklarýnýn ve sorumluluklarýnýn farkýnda
olan, aþýrý duygusallýða dayalý karar
vermekten çekinen, eðitimli ve bilinçli
tüketicilerin piyasada mevcut olan mal
ve hizmetleri kalite, saðlýk, güvenlik,
çevre ve fiyat kriterlerine göre deðerlendirerek alýþveriþ yapmalarý ile büyüyecektir" ifadelerini kullandý.
Ýl Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti
Baþkanlýðý olarak da tüketicilerin yaþadýklarý uyuþmazlýklarýnýn çözümü noktasýnda yasal mevzuatlarda iþaret edilen kriterlere uygun olarak deðerlendirmeler yapýlarak tüketici þikayeti
baþvurularýný sonuçlandýrdýklarýnýn
ifade eden Yýldýrým, "Bu doðrultuda
da 2014 yýlý içerisinde 52 bin 029 adet
tüketici þikayeti baþvurusu yapýlmýþ
olup, bu baþvurulardan, 34 bin 348
adedi tüketici lehine, 5 bin 393 adedi
ise tüketici aleyhine sonuçlandýrmýþtýr.
Kalan 12 bin 288 adet baþvuru ise 2015
yýlýna devrederek iþlemleri devam etmektedir. 2015 yýlý Þubat ayýna kadar
hakem heyetimize gelen 6 bin 550 adet
þikayet baþvurusu ile 2014 yýlýndan
devren 12 bin 288 adet þikayet baþvurusunun toplamý olan 18 bin 838 adet
þikayetten 4 bin 137 adedi tüketici lehine, 4 bin 355 adedi ise tüketici aleyhine sonuçlandýrmýþtýr. Kalan 10 bin
346 adet baþvurunun ise iþlemleri devam etmektedir" þeklinde belirtti.
Yýldýrým, 2014 yýlý içerisinde yapýlan
ve 2015 yýlý içerisinde de geçerli olan
tüketici þikayeti baþvuru konularýna ise
'banka sözleþmeleri, elektronik cihazlar ile ilgili baþvurular, iþyeri dýþýnda
yapýlan satýþlar, mesafeli satýþlar gibi
þikayetlerden oluþtuðunu söyledi.
Bu türden veya farklý sorunlar ile
karþýlaþýldýðýnda vatandaþlarýn öncelikli olarak "Alo 175"tüketici hattýný
arayarak baþvuru yöntemleri hakkýnda
bilgi alabilecekleri gibi ikamet ettikleri
yerlerdeki, illerde Ticaret Ýl Müdürlüðü, Ýlçelerde ise Kaymakamlýklar bünyesinde faaliyet gösteren "Tüketici Hakem Heyeti Baþkanlýklarýna" þikayete
konu oluþturan mevcut belgeleri ile
birlikte zaman kaybetmeden müracaat
etmeleri gerektiðini anlatan Yýldýrým,
"Bu açýklamalar doðrultusunda tüm
tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler gününü kutlar, sorunsuz alýþveriþler dilerim" diyerek açýklamasýný tamamladý.
TEK
YILDIZ
2
14
MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
7
"Doktora yapýlan þiddet
olayýnýn takipçisiyim"
14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Ýl Saðlýk
Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve saðlýk çalýþanlarý
Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette konuþan Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail
Yücel, 14 Mart tarihinin hafta sonuna denk
gelmesi nedeniyle kutlamalarý erken tarihe çektiklerini söyledi.
Yücel, saðlýk çalýþanlarýnýn maruz kaldýðý þiddete
karþý hükümet tarafýndan
önlemler alýndýðýný dile
getirerek hastanelerde saðlýk
çalýþanlarýna
yönelik
saldýrýlarda 24 saat gözetim
cezasý verileceðini eðer
saldýrý birçok kiþi tarafýndan
organize edilmiþse gözetim
süresinin 48 saate çýkabileceðini kaydetti.
Vali Ahmet Kara ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýl
Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel
ve saðlýk çalýþanlarýna
teþekkür etti. Kara, "24 saat
nöbet tutan saðlýk çalýþanlara hükümetin nöbet
ücretlerini arttýrmasý doðru
bir karar saðlýk çalýþanlarý
ne kadar mutlu olursa
kendileri de o kadar mutlu
olacaktýr.
Hekimlerin
geçim kaygýsýyla veya
baþka bir sorunla gözünün
arkada kalmamasý gerekiyor. Hekim ne kadar
huzurlu ve mutlu olursa
hastalarla da öyle ilgilenir.
Osmancýk'ta bir doktora
karþý
yapýlan
þiddet
olayýnýn da takipçisiyim
hekimlere
ve
saðlýk
çalýþanlarýna yönelik fiili fiziki veya hakaret
içerikli saldýrýlarda, saldýrganlarýn tutuklanmasý
yönünde kanunlar deðiþtirildi. Osmancýk'ta
yaþanan tatsýz olayýn son olmasýný temenni
ediyorum" dedi.Yýlmaz MERT
Ýsmail Yücel
AK Parti'de hedef
400 milletvekili
AK Parti Çorum Teþkilatlarýnda 7 Haziran'da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi hazýrlýk çalýþmalarý yoðun
bir tempoda sürdürülüyor.
Ýlçe danýþma meclisi toplantýlarýnýn devam
ettiði AK Parti'de Boðazkale ve Mecitözü Ýlçelerinde danýþma meclisi toplantýlarý yapýldý.
Toplantýlarda AK Parti'nin anayasa deðiþikliði yapabilmek için en az 400 milletvekili çýkartmasý gerektiði vurgulanarak, partililerin bu hedef doðrultusunda çalýþmalarý istendi.
Toplantýlar hakkýnda AK Parti'den yapýlan
açýklamada Boðazkale Ýlçe Danýþma
Meclisinin oldukça
verimli
geçerken,
toplantýya katýlýmýnda yoðun olduðu ifade edildi.
Toplantý öncesi Ýl
Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve beraberindekiler
Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaret
ederek bir süre görüþtü. Ziyarette belediye çalýþmalarý deðerlendirildi. Ýlçe Danýþma Meclisi'ne;
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim
Kurulu Üyeleri; Mesut Ceylan, Þeyda Önen,
Musa Arif Erkan, Mehmet Yetim, Mehmet Emin
Türker, Bünyamin Aydemir, Ömer Eren, Ýl
Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Erdem Burak Bakýrcý, Osman Akar ile birlikte çok sayýda partili
katýldý. Toplantýda Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, parti çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da ülke ve Çorum gündemini deðerlendirdi.Partililerin kapý kapý,
ev ev gezerek parti politikalarýný ve yaptýðý
icraatlarý halka çok iyi anlatmasýný isteyen
Bekiroðlu, bu seçimde anayasayý deðiþtirecek çoðunluða ulaþmak ve en az 400 milletvekili çýkartmak zorunda olduklarýnýn altýný
çizdi. Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk da
"Geliþmiþliðin en önemli
göstergelerinden biri saðlýktýr"
yakýn ilgisi ve destekleri nedeniyle Ýl Baþkaný
Bekiroðlu ve beraberindekilere teþekkür etti.
Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve beraberindekiler ardýdan, Mecitözü Ýlçesi'nde de ilçe
danýþma meclisi toplantýsýný gerçekleþtirdiler.
Toplantýda bir konuþma yaparak partililere
seslenen Ýl Baþkaný Bekiroðlu, "Teþkilatlarýmýzýn yaptýðýmýz bu tür toplantýlara gönülden
iþerini güçlerini býrakarak katýlmasý, bizlerin
ve partimizin halkýmýz tarafýndan ne denli sahiplendiðinin göstergesidir. Partimiz sizlerle var
olmaktadýr. 7 Haziran seçimlerinde sizlerin özverili, insanlarýmýzý kucaklayýcý çalýþmalarý neticesinde ilçemizde de Anayasa deðiþikliði için elde edeceðimiz oy patlamasýný yaþayacaðýmýzdan hiçbir endiþem yoktur. Yapacaðýmýz Anayasa deðiþikliði vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini
artýrmak, daha özgürlükçü, daha yenilikçi bir
Türkiye içindir. Anayasa deðiþikliði, içeriden ve
dýþarýdan baskýlara maruz kalmadan, kendi milletimizin emeði ile yoðrulan partimizin devletimize vereceði destek ile
gerçekleþecektir. Bu sebeple tüm teþkilatlarýmýz gece gündüz demeden, evinden, iþinden, ailesinden ödün
vererek çalýþmalarýný
sürdürmektedir. Sizlere de çok teþekkür ediyorum. Partimiz sizlerle var olmuþtur ve var olacaktýr" dedi.Bekiroðlu, 7 Mart'ta tüm teþkilatlarda, köy ve mahallelerde "Sandýða Sahip Çýkýyoruz" adlý çalýþma gerçekleþtirdiklerini, bu çalýþmanýn bir devamý olarak da 14 Mart Cumartesi
günü yine tüm Türkiye'de genelinde il teþkilatlarýnýn öncülüðünde Köy/Mahalle Baþkanlarý
Eðitim Toplantýsý düzenleneceðini bildirdi.
Bekiroðlu, "Bizler yorulmadan, sýkýlmadan,
durmaksýzýn partimizin ve Hükümetimizin hedefleri doðrultusunda ilerleyerek yarýnlarýmýza
aydýnlýkla bakacaðýz" diye konuþtu.
14 Mart Týp Bayramý nedeniyle
dün Atatürk Anýtýn da tören düzenlendi. Törene Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ve saðlýk çalýþanlarý katýldý.
Tören saygý duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla
baþladý. Daha sonra Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel Atatürk Anýtýna çelenk sundu. Törenin sonunda Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel bir konuþma
yaptý. Ýsmail Yücel, 'saðlýklý bir dünyada yaþamanýn, ulaþýlabilir ve kaliteli bir saðlýk hizmeti almanýn' bütün
insanlýðýn özlemi olduðunu ifade etti.
Yücel, "Bakanlýðýmýzýn öncelikli
hedefi olan çaðdaþ saðlýk hizmeti anlayýþý, insanýmýza ulaþýlabilir ve kaliteli saðlýk hizmeti sunmanýn yanýnda
saðlýðý korumaya ve geliþtirmeye yönelik çalýþmalarý da kapsamaktadýr"
diyerek "Ýnsanýn saðlýk
çalýþaný olabilmesi için
yüreðinin, sevgilerin
en güzeli en anlamlýsý
olan insan sevgisiyle
dolu olmasý gerekir.
Ancak bu þekilde hoþgörü ve özveriyle insanlara hizmet edebilir, sorunlarýný, dertlerini paylaþabilir ve çareler üretebilirler. Böylesine zor bir görevi
yerine getiren çalýþanlarýmýzýn saðlýk sistemimizin bu günlere
gelmesinde büyük katkýsý bulunmaktadýr"
dedi.
Geliþmiþliðin
en
önemli göstergelerinden birinin saðlýk olduðunun altýný çizen Yücel,
"Ülkemiz, saðlýk alanýnda elde
ettiði baþarýlarla takdir toplamýþ ve
birçok ülkeye örnek gösterilmiþtir.
"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözüyle büyük önder Atatürk'ün güven ve takdirini kazanmýþ
deðerli hekimlerimizi ve her düzeydeki saðlýk çalýþanlarýnýn; yaþama
hakkýnýn korunmasýnda gösterdiði
titiz ve insanüstü gayretleri, her türlü
övgünün üzerindedir. Ýnsaný yaþatmayý ve insanýn acýsýný azaltmayý, insanlýða daha nitelikli bir yaþam sunmayý amaç edinen, bu kutsal saygýn
ve onurlu mesleði yerine getiren hekimlerimizin ve tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn insan yaþamýna saygýyý ifade
eden 14 Mart Týp Bayramýný kutluyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný
diliyorum" þeklinde konuþtu. Uður
ÇINAR
"Coðrafyamýzda 100 yýl önce
olan hadiseler tekrarlanýyor"
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
mezunlarýnýn kurduðu Siyasallýlar Vakfý tarafýndan düzenlenen "Birinci Dünya Savaþý'dan 100
Yýl Sonra: Türkiye ve Ýslam Coðrafyasý" konulu
konferansta konuþmacý olarak Çorum eski
Belediye Baþkaný ve AK Parti Milletvekili aday
adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, "Bundan yüzyýl önce
1914- 1918 yýllarý arasýnda cereyan eden Birinci
Dünya savaþý bütün ülkeleri etkileyen ve sonuçlarý
dünyanýn hemen her tarafýnda hissedilen ilk
küresel bir savaþ olmuþtur. Bu savaþ, Ýkinci Dünya
Savaþý'na ortam hazýrlamýþ ve küresel felakete yol
açmasýndan endiþe duyulan Üçüncü Dünya
Savaþý'na götürecek sorunlarýn altlýðýný oluþturmuþtur"
dile getirdi.
Konu hakkýnda yaptýðý açýklamasýnda bugün, Birinci
Dünya Savaþýnýn meydana gelmesinden 100 yýl sonra
Ýslam alemi ve yoksul býrakýlmýþ ülkelerin, tarihlerinin en
bunalýmlý dönemlerinden birini yaþadýklarýný kaydeden
Arif Ersoy, "Az geliþmiþ ülkelerin ve Müslüman ülkelerin
kaynaklarý Batýlý emperyalist
mihraklar
tarafýndan
sömürülmektedir. Dünya
nüfusunun yaklaþýk %80'ýnýn
yaþadýðý ülkelerin ekonomileri, ýrkçý, tekelci emperyalist
çevreler
tarafýndan
sömürülmekte ve üretken
güçleri adeta tahrip edilmektedir. Ýktisadi ve sosyal
geliþmeleri engellenmektedir. Yoksulluk ve sefalete
mahkum
edilmektedir.
Sömürgeci emperyalizm iktisadi çýkarlarýný sürekli koruma amacýyla doðal dengeyi tahrip etmeye devam etmektedir. Dünyada iklim deðiþikliði, sýcaklýklarýn artmasý ve
kuraklýðýn küresel bir afet haline gelmesi, doðal dengenin bozulmasý, yani ifsat edilmesinin bir neticesidir.
Ýslam coðrafyasýnýn bir bölümü yalan ve hilelerle iþgale
uðramýþtýr. Her gün binlerce insanýn kaný akýtýlmaktadýr.
Afganistan ve Irak'ýn kaynaklarý adeta talan edilmektedir. Filistin halkýnýn dramý artarak devam etmektedir.
Suriye, Yemen ve Libya'daki iç savaþlar devam etmekte;
silah üretenler kara borsa üzerinde öldürücü silahlarýný
pazarlamayý maharetle sürdürülmektedir. Çatýþmalarýn
sürdüðü bazý bölgelerde yiyecek ve giyecek darlýðýyla
karþýlaþýlmasýna raðmen silah darlýðýyla karþýlaþýlmaktadýr. Irkçý-tekelci mihraklar Türkiye'yi sýcak çatýþmaya
sokmaya çalýþmaktadýr. Yöneticilerimizin feraset ve
dirayeti þimdiye kadar küresel emperyalist mihraklarýnýn
sinsi planlarýnýn gerçekleþmesini
engellemiþtir. 100 sene önce
Birinci Dünya Savaþ'ýný çýkartanlar
önce Osmanlý Devleti içinde
ýrkçýlýðý ve ayrýlýkçý güçleri organize ederek devleti güçsüzleþtirdiler. Daha sonra hile ile Birinci
Dünya Savaþýna soktular ve
Osmanlý Devletinin yýkýlmasýna
ortam hazýrladýlar. Emperyalist
güçler daha sonra Anadolu'yu
iþgale yeltendiler. Milletimiz
kendi dünya görüþü ve deðer
ölçülerinin etrafýnda toplanarak Anadolu'yu iþgalden
kurtardý. Coðrafyamýzda 100 sene önce cereyan eden
hadiseler yeniden tekrarlanmaktadýr. Ülkemizin etrafý
alev çemberi içindedir. Emperyalizmin bu sinsi planlarýný
alt etmek için yeniden kendi dünya görüþü ve deðer
ölçülerimiz etrafýndan toplanarak hep birlikte Hak ve
adalet merkezli "Yeni Türkiye'yi" inþa etmeliyiz. Gün
birlik ve dayanýþma günüdür. Gün sorun üretme günü
deðil, çözüm üretme zamanýdýr" diyerek sözlerini
tamamladý.
TEK
YILDIZ
Neresinden?
Kore'de Türk Tugayýndan iki
Anadolu'lu asker biraz gezmek
için firar ederler. Þehirde bir
aþaðý bir yukarý dolaþýrken inzibat subayý bunlarý yakalar ve
sorar : -Hani sizin izin kaðýtlarýnýz?... Erler subayý atlatýrýz
2
14
MART
2015
CUMARTESÝ
Günün Sudoku Bulmacasý
Çözümü
8
umuduyla : -Biz
Amerikalýyýz...diye cevap verirler. Subay durumu anlar, ama
hiç bozuntuya vermez : Amerika'nýn neresindensiniz?
diye sorunca :
-Ýçindenik kumandaným!...
Kelime Avý
Sudoku Bulmacanýn
YAÞAM
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
19:55
Sinema
Sýnavdan bir gün önce telefon
kapatýlmalý, bol oksijenli
ortamda bulunulmalý
15 Mart Pazar günü yapýlacak
olan Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý
(YGS) öncesi sýnava girecek öðrenciler son hazýrlýklarýný yapýyor. Fem
Dershaneleri Elazýð Þubesi öðretmenlerinden Cengiz Olcay öðrencilerin ve ailelerin sýnav öncesi ve
günü
yapmasý
gerekenleri
anlattý.Olcay, " Çocuklarýmýz zor ve
uzun maratondan sonra YGS sýnavýna girecekler. Yaklaþýk 3 ay sonrada
LYS sýnavý yapýlacak. YGS önemli
bir sýnav ama LYS, YGS' den daha
önemli sýnavdýr. Sýnav beklentilerinin altýnda da geçse ikinci sýnava
daha özverili çalýþmalarý gerekmektedir. Sýnav öncesi ve sonrasý önem
verilmesi gereken bazý hususlar
vardýr.Bu hususlara önem verildiði
taktirde öðrencilerin baþarýsý daha
da artacaktýr." dedi.
Öðrencilerin sýnavdan bir gün
önce ders çalýþmayý býrakmalarý ve
bol oksijenli ortamda bulunmalarý
gerektiðini söyleyen Olcay, "Güneþe
fazla maruz kalacak ortamdan
kaçýnýlmalýdýr. Sýnavdan bir gün
önce cep telefonlarý kapatýlmalý
arkadaþ ve akrabalarýmýzla uzun
telefon konuþmalarý yapýlmamalýdýr.
Yapýlacak konuþmalarýn içeriði
öðrencilerin moral ve motivasyonunu bozabilir. Sýnavdan bir gün
önce beslenmemize ve uyku düzenimize dikkat etmeli. Sýnav günü
yaþayacaklarýmýzýn benzerini bir
gün önce yaþamamýz gerekmektedir. Sýnavdan bir önce sýnav günü
uyanýlacak saatte uyanmalý, alýþagelen kahvaltý yapýlmalý, þekerli ve
proteinli
besinler
tüketilmelidir.Sýnav akþamý aðýr gýda
içeren yemekler yenilmemelidir."
diye konuþtu.
Öðrencilerin uykularýna da dikkat
etmeleri gerektiðini belirten Olcay:
"Sýnav akþamý öðrencilerin saatinde
uyumasý gerekir. Sýnav öncesi gün
içerisindeki uyku düzenine özen
gösterilmeli, gün içinde uyumamak
gerekir. Sýnav akþamý da uyku getirici süt ürünleri aþýrý tüketilmemeli,
uyku ilacý kesinlikle alýnmamalýdýr.
Sýnavdan 2-3 saat önce uyanmalý
trafik göz önüne alýnarak sýnavdan
en az 45 dakika önce sýnav yerinde
hazýr olunmalýdýr." þeklinde konuþtu.
Öðrencilerin sýnava yüksek bir
motivasyonla girmelerinin yararlarýna olacaðýný ve oluþan heyecanýn
sorularý çözdükçe yatýþacaðýný ifade
eden Olcay þöyle konuþtu: "Öðrenci
sýnava ne kadar ve motivasyonu
yüksek olarak girerse sýnav baþarýsý
o kadar yüksek olacaktýr. Sýnavýn ilk
10 dakikasýnda sorularý hatýrlamama
gibi
heyecanlara
kapýlabiliriz.
Sorulara doðru cevaplar verdikçe
heyecan yatýþýr. Sýnavda en iyi bilinen testten baþlamalý sýnavýn süre
sýnavý olduðu unutulmamalýdýr.
Çözemediðimiz sorulara fazla takýlmamalý turlama tekniði ile çözülemeyen sorulara iþaret konulmalý
bütün testler bittikten sonra baþa
dönüp çözülmeyen sorulara tekrar
bakýlmalýdýr. Sýnavda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kodlama tekniðidir sayfa sayfa kodlama
yapýlmalý kodlamanýn tamamý sýnav
sonuna býrakýlmamalýdýr."
Bitirim Karýnca
Lucas, 10 yaþýnda, hayatýndan hiç de mutlu
olmayan bir çocuktur. Ailesiyle kýsa bir süre
önce yeni bir þehre taþýnmýþtýr ve kendisini çok
yalnýz hissetmektedir. Henüz mahallede hiç
arkadaþ edinememiþ olmasý ve buna bir de,
anne babasýnýn ilgisiz tavýrlarý, ablasý
Tiffany’nin her fýrsatta onu hýrpalamasý,
mahalledeki serseri çocuklarýn bitmeyen tartaklamalarý ve uçuk kaçýk babaannesi
Mommo'nun kafayý uzaylýlarla bozmuþ olmasý
eklenince, sýkýntýlarý daha da artmýþtýr.
20:00
Sinema
Skyfall
Daniel Craig, Casino Royale ve Quantum of
Solace’dan sonra, James Bond olarak üçüncü kez
karþýmýzda... Ýçinde tüm gizli ajanlarýn bilgilerini
bulunduran bir bilgisayar çipini geri almasý
gereken James Bond, sürat halindeki bir trenin
üzerindeki çatýþma sýrasýnda, bir MI6 ajaný
tarafýndan kaza sonucu vurulur. Aylarca inzivaya
çekilen Bond’un herkesçe öldüðü sanýlmaktadýr.
Ancak MI6’nýn M’inin, kaybolan listeden kendisini sorumlu tuttuðunu öðrenince göreve dönmeye karar verir. M, Bond’dan kaybolan çipi geri
getirmesini ister.
20:00
Sinema
Afacanlar Yuvada
Çalýþtýklarý þirket tarafýndan iþlerine son verilen
Charlie ve asistaný Phil, evde oturup çocuk
bakmak yerine, bir kreþ açmaya karar verir. Bu
cesur kararla gaza gelen iki arkadaþ, bir süre
sonra çocuklarýnýn eski kreþi olan Chapman
Academy ile ciddi bir rekabete girer ve bu
geliþmeler birbirinden komik olaylara neden
olur.Oyuncular : Eddie Murphy, Jeff Garlin,
Steve Zahn, Anjelica Huston
Yönetmen : Steve Carr
BALIK
SOSU
Cenap Þahabettin
1870'te Manastýr’da doðdu.
Babasýnýn Plevne'de þehit düþmesinden sonra ailesiyle Ýstanbul'a geldi.
Ýlköðrenimini Tophane'deki Fevziye
Mektebinde yaptý. Gülhane Askeri
Rüþdiyesini bitirdi. Týbbiye Ýdadisinden sonra 1890'da Askeri Týbbiyeden
mezun oldu. Ýhtisas yapmak üzere
Paris'e gönderildi. .Paris’te dört yýl
cilt hastalýklarý ihtisasý yaptý. Yurda
döndükten sonra hekim yüzbaþý
olarak Mersin, Rodos, Cidde’de
karantina hekimliði ve sýhhiye
müfettiþliði yaptý. 1914’te emekliye
ayrýldýktan sonra Darülfünûn’da
"Batý Edebiyatý"[1], "Fransýz Dili"[1],
"Türk Edebiyatý Tarihi" dersleri
okuttu.12 Þubat 1934’te beyin kanamasý nedeniyle Ýstanbul’da yaþamýný
yitirdi.[2] 14 Þubat'ta sade bir törenle Bakýrköy Mezarlýðý'nda kýzý
Destine
Haným'
ýn
yanýna
gömüldü.Edebiyata ilgili bir ailede
doðan Cenap Þahabettin küçük
yaþta þiir yazmaya baþladý. Ýlk þiiri
1885’te daha öðrenciyken Saadet
gazetesinde yayýnlandý. Önceleri
Muallim Naci’nin etkisiyle divan
edebiyatý tarzý þiirle uðraþtý. Daha
sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve
Abdülhak Hamit Tarhan’dan ve
özellikle Paul Verlaine'den etkilenerek[1] Batý tarzý þiire yöneldi.
Servet-i Fünun dergisinde þiirleri
yayýmlandý. Tevfik Fikret ve Halit
Ziya Uþaklýgil’le birlikte Servet-i
Fünun edebiyatýnýn üç önemli
isminden biriydi.
Gelenekçi þairlerin en çok
saldýrdýðý yenilikçi þairdi. Diðer
Servet-i Fünuncularýn tersine bireysel þiiri tercih etti.
Edebiyat-ý Cedide’nin en aþýrý
örneklerini verdi.1908'den sonra düz
yazý aðýrlýklý yazmaya baþladý. Tanin,
Hürriyet,
Kalem
ve
Hak
gazetelerinde makaleler yazdý.[1]
Þiirleri ölümünden sonra kitaplaþtýrýlan yazarýn gezi, makale ve
tiyatro eserleri saðlýðýnda basýlmýþtý.
Malzemeler
1 su bardaðý çiçek yaðý
1 yumurta sarýsý
1 çay kaþýðý kara biber
1 çay kaþýðý kýrmýzý
toz biber
1 çay kaþýðý kekik
1 çay kasýðý hardal
1 limon
Yemeðin Tarifi
Malzemelerin hepsini
bir kapta toplayýn. Üzerine limonu sýkýn. Mikserle
ve çatalla bu karýþýmý iyice
çýrpýn. Balýk sosunuz artýk
hazýr.Balýk sosunu tavada
veya ýzgarada piþirdiðiniz
balýðýn üzerine istediðiniz
miktarda dökün.
Satýn aldýðýnýz
balýðýnýzý eðer tava
yapacaksanýz: Temizleyip
yýkadýktan sonra suyunu
çekmesi için iki kat kaðýt
havlunun üzerine serin.
Üzerine de ayný kaðýttan
koyun ve kaðýdýn balýðýn
suyunu çekmesini bekleyin. Daha sonra una
bulayýp kýzgýn yaðda
kýzartýn. Bu iþlem balýðýn
daha lezzetli olmasýný ve
balýktaki unun yaðý yakmamasýný saðlar.
Kimden kaçýyoruz, kendimizden mi?
Ne olmayacak þey!
Kimden kapýp kurtarýyoruz, Hak'tan mý?
Ne boþ zahmet. Hz.Mevlana
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
Yerli Dizi
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:00 Ekip
20:00 Afacanlar Yuvada
21:50 Boks Gecesi
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:45 Elif
Yerli Dizi
20:45 Ýki Kardeþ Bir Sevda
22:00 Tv Filmi
23:30 Gündüz Gece
04:30 Dila Haným
07:00 Pis Yedili
Yerli Dizi
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Skyfall
23:15 Silah
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Güllerin Savaþý
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Bitirim Karýnca
21:45 Stadyum
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Sungurlar
20:50 Sungurlar
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
14
MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
9
Uslu'ya yol süpürme
aracý teþekkürü
Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun,
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret etti.
Torun ziyarette yaptýðý konuþmada,
"Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan talep
ettiðimiz ve giriþimleriniz sonucunda ilçemize kazandýrdýðýmýz yol süpürme aracýmýz
geldi ve hizmete baþladý. Ýlçe halkýmýz adýna
göstermiþ olduðunuz ilgi ve desteklerden
dolayý teþekkür ederiz" dedi.
Uslu ise "30 yýldýr gündemde olan,
77.050 dekar araziyi sulayacak Kýzýlýrmak Týmarlý Sulamasý 2.Kýsým 2 Nisan 2015 tarihinde Ýhale edilecek. Þendere Ýçme Suyu
projemizle ilgili de süreç devam ediyor.
Uðurludað ve 54üniteye içmesuyu saðlayacak olan Þendere Ýçmesuyu Projesinin
Yapým Ýhalesi 23 Mart 2015 günü Çorum Ýl
Özel Ýdaresi' nde yapýlacaktýr. Ýlçemize hayýrlý
uðurlu olsun" þeklinde kaydetti.
YGS öncesi son deðerlendirmeler yapýldý
Yarýn yapýlacak olan Yükseköðretime Geçiþ
Sýnavýnýn saðlýklý yürütülebilmesi amacýyla Ýl
Sýnav Koordinatörlüðü, YGS sýnavýnda görev
alacak olan Bina Sýnav Sorumlularý (BSS),
Bina Sýnav Sorumlusu Yardýmcýlarý (BSSY) ve
Bina
Yöneticilerine
(BY)
yönelik,
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýnda yapýlan
deðiþiklikler ile YGS sýnavýnýn uygulanmasýna yönelik bilgilendirme toplantýlarý yapýldý.
Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre, 2015-YGS çerçevesinde
yapýlan eðitim ve bilgilendirme toplantýlarýnýn ilki, 12 Mart 2015 tarihinde, sýnav
yapýlacak olan Milli Eðitim Müdürlüðü
bünyesinde bulunan Okul Müdür/Müdür
Yardýmcýlarýnýn katýlýmý ile Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü Konferans salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya Ýl Jandarma Komutanlýðý
temsilcileri ile Ýl Emniyet Müdürlüðü temsilcileri de katýldýlar. Bu toplantýlarýn ikincisi ise
sýnavda görev alan Bina Sýnav Sorumlularý
(BSS), Bina Sýnav Sorumlusu Yardýmcýlarý
(BSSY) ve Bina Yöneticilerinin (BY) katýlýmlarý
ile 13 Mart 2015 Cuma günü Rektörlük
Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Her iki toplantýda da sýnav öncesi, sýnav
aný ve sýnav sonrasýnda sýnavý etkileyebilecek
her türlü duruma karþýlýk alýnmasý gereken
önlem/tedbirler ile adaylara huzur ve güven
içerisinde bir sýnav ortamý saðlanmasý
yönünde yapýlasý gereken iþlemler hakkýnda
detaylý bilgiler verildi. Toplantýlarda ayrýca,
adaylarýn bir hak kaybýna uðramamalarý ve
sýnavýn hatasýz olarak uygulanabilmesi için
adaylarýn kurallara mutlaka uymalarý ve
sýnavýn her aþamasýnda görev alan tüm personelin görevlerini kusursuz olarak yapmalarý
gerektiði vurgulandý.
Tarým Müdürlüðü personeline
"Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi"
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Ýlçe Müdürlüðü Personeline "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitimi" verildi.
Müdürlükten eðitim hakkýnda yapýlan açýklamada konferans salonunda 2-3-4-5-9 Mart
tarihlerinde gerçekleþtirilen eðitimlerde, açýlýþ
konuþmasýný yapan Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'in Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinin önemine deðindiði ifade
edildi.
AKA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Genel Koordinatörü
Ahsen Uysal ise, 6331 sayýlý Ýþ
Güvenliði ve yasasý hakkýnda
bilgi verdi. Alýnacak önlemlerle iþ kazalarýnýn %98,meslek
hastalýklarýnýn ise %100 oranýnda önlenebileceðini belirten Ahsen Uysal, iþ kazalarýnýn
%88 oranýnda çalýþan hatalarýndan kaynaklandýðýný, ülkemizin iþ kazalarý istatistiklerin-
de dünyada 3. sýrada, Avrupa
ülkeleri arasýnda 1. sýrada yer
aldýðýný belirtti.
Yapýlan eðitimlerde AKA
Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi
Ýþ Güvenliði uzmanlarý; Mustafa Akyel, Murat Kýlýçlý, Levent Özen, il ve ilçe müdürlüðü çalýþanlarýna, çalýþma
mevzuatý ile ilgili bilgiler verdiler.
Ýþyeri Hekimi Ýsmail Özkaraoðlu ve saðlýk personeli
Mustafa Karaoðlu ise meslek
hastalýklarý ve sebepleri, hastalýklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasý, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve ilkyardým konularýnda çalýþanlarý bilgilendirdiler.
Eðitim sonunda yapýlan sýnav sonucuna göre, sýnavda baþarýlý olan çalýþanlara Eðitim Katýlým Sertifikasý düzenlendi.
Yatýrýmlarýmýzý müþterilerimizde takip etti
YEDAÞ, Avrupa standartlarýndaki teknolojiyi bölgesine taþýdý ve daðýtým þebekesini Avrupa ile ayný seviyeye getirdi. Genel Müdür Türkoðlu, "Þehir merkezi ve kýrsal bölge demeden büyük bir yatýrým bütçesiyle,
kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirerek, yatýrýmlarýmýzý gerçekleþtirdik" dedi.
Samsun, Çorum, Ordu, Amasya
ve Sinop illerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan YEDAÞ,
bölgesinde gerçekleþtirdiði teknolojik yatýrýmlarla Avrupa standartlarýndaki teknolojiyi sistemine entegre
etti. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada yatýrým sürecinin
tüm müþterilerce an ve an takip edildiðini belirtin Genel Müdür Nurettin
Türkoðlu, "Avrupa'daki son teknolojiyi, 2011 yýlýndan itibaren sorumluluk bölgesine getiren ve SCADA/DMS, GIS, SAP, AMI, AMR gibi
bir çok teknolojik yatýrýmý sistemine
sorunsuz bir þekilde entegre eden
YEDAÞ, tüm iþ süreçlerinde teknolojinin kullanýmýna büyük önem vermektedir. Hizmet kalitesinin en kritik anahtarý 'Teknoloji'dir" þeklinde
kaydetti.2011 yýlýndan itibaren mev-
cut daðýtým þebekesinde yenileme,
bakým ve onarým çalýþmalarýna devam ettiklerini belirten Genel Müdür
Türkoðlu, YEDAÞ'ýn yatýrýma açýk,
sürekli iyileþtirmeyi amaçlayan bir
þirket olduðunun altýný çizdi. Dünyadaki büyük ülkelerin gerek daðýtým
þebekesinde, gerekse de iþ süreçlerinde en iyi bilgi teknolojilerine sahip olduðuna dikkat çeken Türkoðlu,
"Biz de bu teknolojik yatýrýmlarý gerçekleþtirerek, þebekemizdeki enerji
akýþýný ve iþ süreçlerimizi hýzlandýrdýk. Hangi bölgenin ne kadar yatýrýma ihtiyacý var biliyoruz. YEDAÞ,
müþteri memnuniyetine önem veriyor. Hedefimiz Avrupalý'nýn kullandýðý elektrik enerjisi hizmetinin, gün
boyunca bizim bölgemizde de kaliteli ve kesintisiz bir þekilde müþterilerimize ulaþmasýdýr" diye konuþtu.
Daðýtým þebekesinde gerçekleþen
yatýrýmlarý müþterileriyle tüm yayýn
organlarýný kullanarak paylaþtýklarýna dikkat çeken Türkoðlu, EPDK'nýn
belirlediði Hizmet Kalitesi Yönetmeliði'nde yer alan hükümleri de yerine
getirdiklerinin
belirtti.Türkoðlu,
"Yönetmelik'teki hükümlerde, gayet
açýk ve net ifadelerle ne yapýlmasý
gerektiði anlatýlýyor. Daðýtým þirket-
lerinin amacý, kabul edilebilir maliyetler çerçevesinde, asgari kesinti
süresi ve sýklýðý ile elektrik enerjisi
daðýtýmý hizmeti sunmak. Bunun da
gerçekleþmesi için yatýrým þart. YEDAÞ da, 2011-2015 yýllarý arasýnda
elektrik daðýtýmý alt yapýsýna, tarifesi
gereði yapýlmasý gereken yatýrým sorumluluðunu yerine getirmekle birlikte bakým onarým bütçesinin çok
üstünde harcamalar gerçekleþtirerek,
eskimiþ þebekesini günümüz teknolojisine dönüþtürüyor" dedi. Müþterilerini planlanan kesintilerden dolayý en az 72 saat öncesinden yazýlý ve
görsel yayýn organlarýyla bilgilendirdiklerini belirten Türkoðlu, "Yatýrým
döneminde müþterilerimizi bilgilendirerek, yönetmeliðin hükümlerini
yerine getiriyoruz. Müþteri memnuniyeti çerçevesinde tüm yazýlý ve
görsel yayýn organlarýný kullanarak,
müþterilerimize gerçekleþen programlý elektrik kesintilerinden haberdar ediyoruz. Þirketimize ait web adresimizden, yazýlý ve görsel medya
aracýlýðý ile ve SMS yoluyla müþterilerimize ulaþarak, yenileme, bakým
ve onarým çalýþmalarý hakkýnda en
az 72 saat öncesinden bilgilendiriyoruz" dedi.
Boðazkale ve Ortaköy'ün isim deðiþikliðine
Baþbakan Davutoðlu'da sýcak bakýyor
TBMM Genel Kurulu'nda uzun
süredir görüþülen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazý Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Öngören Tasarý'nýn görüþmelerinin son gününde Baþbakan
Ahmet Davutoðlu, Meclis'e sürpriz
bir ziyaret yaptý. Saat 21.55'te
TBMM'ye gelen Davutoðlu, iktidar
kulisine gelerek milletvekilleriyle
sohbet etti. AK Parti Grup Baþkan-
vekilleri tarafýndan karþýlanan Baþbakan Davutoðlu'na Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Leblebi ikram etti.Sohbet esnasýnda
Davutoðlu,
Uslu'ya
12.03.2015 tarihinde Macaristan
Cumhurbaþkaný Janos Ader'in eþi
Anita Herczegh'in Boðazkale Hattuþa'yý ziyaret ettiðini söyledi.Baþbakan Davutoðlu'nu Çorum'a davet
eden Uslu, Çorum'un turizm potan-
siyeli açýða çýkartacak olan, literatürde Boðazkale'nin baþkent ismi Hattuþa, Ortaköy'ün ise Þapinuva olduðunu ve isim deðiþikliði için fikirlerinin tartýþtýrýldýðýný, olgunlaþtýðýnda
teklif vereceklerini söyledi. Baþbakan Davutoðlu ise isim deðiþikliðine
sýcak bakarak "olabilir" yanýtýný verdi. Daha sonra Milletvekilleriyle ilgilenip selamlaþan Davutoðlu, tek tek
hal hatýr sordu.
"Ýstiklal Marþý, adanmýþlýðýn edebî ve ebedi anýtýdýr"
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hamza ruhla kazanýlmýþtýr. Tarihteki þanlý yürüyüþümüzü, milKalýnsazlýoðlu, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün yýldönümü letimizin karakterini, kahramanlýðýný, baðýmsýzlýk
nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Ýstiklal Marþý, milletimizin, tutkusunu, vatan sevgisini en veciz biçimde ortaya koyan
istiklal ve istikbalini Anadolu'da tüten her ocaðýn emeði, Ýstiklal Marþý'nýn her mýsrasý büyük anlamlar yüklüdür ve
teri, gözyaþýyla yoðurduðu varoluþ mücadelesinin edebi nereden gelip nereye gittiðimizi, asla unutmamamýz
anýtý, ebedi tescilidir" dedi.
gereken deðerleri bize anlatmaktadýr. Mehmet Akif, "Allah
"Bazý ruhlar kendi bedenine sýðmaz, o yüzden milletinin bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn" diyerek, bu
sinesinde yaþar" ifadeleriyle açýklamasýna devam eden süreçte çekilen zorluklarý en çarpýcý biçimde ortaya koymuþKalýnsazlýoðlu, "Ýþte bu destan, bu yüzden yazýldýðý dönemi tur. Milli deðerlerimizin, baðýmsýzlýk idealimizin, milli þuuaþan, milletimizi oluþturan her bireyin varoluþ amacýna rumuzun ve istiklal ruhumuzun veciz bir þekilde ifade eden,
dönük eylemini kahramanlýða tebdil eden deðermilli mücadele günlerinin heyecanýný destansý bir
lerin manzum manifestosu; kimliðimizin kurucu
þekilde yansýtan Ýstiklal Marþý, dün olduðu gibi
unsurlarýný içinde taþýyan bir manzume, ideallerbugün de, kalplerimizi, ruhlarýmýzý birleþtirmekte,
imizin, tarihsel mirasýmýzýn ve toplumsal
yolumuzu aydýnlatmaktadýr. Ýstiklal Marþý'nýn ihtiözümüzün dile gelmiþ halidir. Geçmiþten kopva ettiði manayý anlamaya ve yaþamaya dönük bir
madan, geleceðe uzanan nizamýn yol haritasý olan
çaba içerisinde bulunmak, Ýstiklal Marþý ile zihni
Ýstiklal Marþý, uçsuz bucaksýz ve iç içe geçmiþ
bir örtüþme içerisinde bulunan herkesin üzerine
dünyalarýn simgesel anlatýmý, adanmýþlýðýn ve
bir borçtur. Ýstiklal Marþýmýzý, Mehmet Akif
kahramanlýðýn edebî ve ebedi minhacýdýr. Büyük
Ersoy'u ve onun ideallerini yaþamak, nice yýllar
Hamza Kalýnsazlýoðlu
þair, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, Ýstiklal Marþý
yaþatmak asli sorumluluklarýmýzdan biridir. Bu
ile milletimizin özgürlük mücadelesini ve ezelden
coðrafyanýn her yöresinde Akiflerin ve Asýmlarýn
ebede yürüyüþünü destanlaþtýrarak herkesin duygularýna yetiþmesinde, en önemli sorumluluðun bizim omuzlarýmýztercüman olmuþ ve bu mücadeleyi ölümsüzleþtirmiþtir. da olduðunu bilerek hareket edeceðimizden hiç kimsenin
Mehmet Akif'in, Ýstiklal Marþý'ný tüm eserlerini topladýðý þüphesi olmasýn. Eðitim Bir Sen olarak, 94 yýl önce Millet
Safahat'a almayýp milletimize mal etmesi, onun alçak Meclisi'nde kabul edilen Ýstiklal Marþýmýzýn ebediyete
gönüllülüðünü ve vatanseverliðini en güzel biçimde ortaya kadar sürmesini dilerken, Milli Þairimizi de rahmet ve minkoymaktadýr. Milli mücadele, Akif'te de zuhur eden bu netle anýyoruz" ifadelerini kullandý.
TEK
YILDIZ
2
14
MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
10
"Saðlýk çalýþanlarýna yönelik
þiddete çeþitli yaptýrýmlar geliyor"
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum için çalýþýyor ve düzenlemeler getiriyoruz" ifadelerini kulMilletvekili Dr. Cahit Baðcý
lanan Baðcý, "Dün Sayýn Baþbakanýmýzýn açýkladýðý gibi;
"14 Mart Týp Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý ya- Týp Bayramý vesilesiyle fedakâr saðlýk çalýþanlarýmýzýn nöyýnladý.
bet ücretlerinde önemli bir iyileþtirmeye
Mesajýna, "14 Mart Týp Bayramý vesilegidiyoruz. Yapacaðýmýz düzenleme ile nösiyle yurdumuzun her köþesinde insan saðbet ücretlerine yüzde 50 zam yapýyoruz.
lýðý için fedakârca hizmet eden, karþýlaþtýðý
Hekimlerimiz yanýnda diðer tüm saðlýk çatürlü güçlüklere raðmen vatandaþlarýmýzýn
lýþanlarý da bu zamlý ücretten yararlanasaðlýk sorunlarýnýn çözümüne yönelik insacaktýr. Aciller ve diðer riskli yerlerde nöbet
nüstü gayret gösteren; hekimlerimizi, hemtutanlarýn ücretlerine ise yüzde 75 zam yaþirelerimizi, hastabakýcýlarýmýzý, ebelerimipýyoruz. Maaþlardaki bu iyileþtirmeyle birzi, ATT'lerimizi, Ambulans görevlilerimizi
likte çalýþmak isteyen hekimlerimizin 70
ve tüm saðlýk çalýþanlarýmýzý tebrik ediyor,
yaþýna kadar çalýþmasýný mümkün kýlacak
hizmetleri için þükran ve sevgilerimi sunudüzenlemeleri de yapýyoruz. Ayrýca saðlýk
yorum" ifadeleriyle baþlayan Milletvekili
çalýþanlarýna yönelik þiddet konusunda,
Cahit Baðcý, "Bizler AK Parti Hükümetleri
saðlýk çalýþanlarýmýzýn 7/24 ulaþabileceði
Cahit Baðcý
olarak 12 yýl içinde devrim mahiyetinde reve þikâyetlerini dile getirebileceði Alo 113
formlar yaparken en önemlisini de saðlýk
telefon hattýnýn yaný sýra, Bakanlýk Avualanýnda yaptýk ve yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin katlarýndan hukuki destek alabilecekleri düzenlemeleri
refahýný ve kalitesini daha üst basamaklara çýkarmak ve hayata geçirdik. Bugünlerde TBMM'de görüþtüðümüz Ýç
halkýmýza kaliteli hizmet vermek adýna Saðlýkta Dönüþüm Güvenlik Paketi ile de saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulaProjesi ile ilklere imza atarak, saðlýk personelimizin ve di- yanlara yönelik çeþitli yaptýrýmlar getiriyoruz. Temennimiz
namik bir yapýsý olan saðlýk sektörümüzün sorunlarýný büyük bir aþkla fedakârca hizmet eden ve bu mesleðini icçözmeye devam ediyor, vatandaþlarýmýzýn saðlýk ihtiyacýný ra ederken þiddete maruz kalan, hekimlerimize, hemþirekarþýlamalarý konusunda Devlet olarak görevimizi yerine lerimize, hastabakýcýlarýmýza ve tüm saðlýk çalýþanlarýna
getiriyoruz. Olumlu sonuçlarýný görmeye baþladýk. yönelik þiddet olaylarýnýn son bulmasýdýr. Tekrar bu kutlu
2002'de yüzde 40'lar civarýnda olan saðlýk hizmetlerinden gün vesilesi ile saðlýk alanýnda gönül vermiþ, tüm saðlýk
memnuniyet bugün yüzde 75'lere ulaþmýþ durumdadýr" çalýþanlarýmýzýn Týp Bayramýný tebrik ediyor, hizmetleri
dedi.
için teþekkür ediyor, selamlarýmý sunuyorum" ifadeleriyle
"Saðlýk çalýþanlarýmýzýn sorunlarýný da biliyor, bunlar mesajýný tamamladý.
Salim Uslu'dan YGS mesajý
Salim Uslu
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, yaptýðý
açýklamada hafta sonu yapýlacak
olan YGS sýnavýna girecek tüm
öðrencilere baþarýlar diledi.
Açýklamasýna "15 Mart 2015
tarihinde ÖSYM tarafýndan
gerçekleþtirilecek
olan
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý
(YGS) öðrencilerimiz acýsýndan
son derece önemli" diyerek
baþlayan Salim Uslu, "Çocuklarýmýzýn geleceðini etkileyecek
bu önemli adýmda Çorumlu
hemþehrilerimizin sýnav saatlerinde,
sýnava giren öðrencileri düþünerek,
okullar bölgesinde daha duyarlý
davranacaklarýna
inanýyorum.Bu
süreçte öðrencilerimizi destekleyen
her zaman yanlarýnda olan annebabalarýna
ve
öðretmenlerine
teþekkür ediyor,öðrencilerimizacýsýndan son derece önemli olan, geleceklerini þekillendirecekleri üniversiteye
giriþin 1. basamaðý olan bu sýnavdabaþarýlar diliyorum" dedi.
Eski Belde Belediye
Baþkanlarýndan
Uslu'ya ziyaret
Çorum eski Belde Belediye Baþkanlarý Cevdet Dað,
Ýzzet Ünsal, Seyfettin Arslan,
Ertürk Daþdemir ve Adem
Yýlmaz, Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu TBMM'de ziyaret ettiler.
AK Parti Yerel Yönetimler
Baþkan Yardýmcýsý ve Zonguldak Milletvekili Özcan
Ulupýnar ve Ýstanbul Millet-
vekili Oktay Saral'ýnda bulunduðu ziyarette; Belde Belediye Baþkanlarý ile bir süre
deðerlendirmelerde bulunan
Ulupýnar, Saral ve Uslu,
"Yaptýðýnýz hizmetler için teþekkür ederiz. Þehirleþme ve
Kentleþme adýna hükümetimiz bir takým kararlar aldý.
Çorum olarak biz de bu kararlar çerçevesinde gerekli
önlemleri alarak düzenleme-
Ýl Özel Ýdaresinden Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi
Ýl Özel Ýdaresinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili olarak temel eðitimler verilmeye
baþlandý.A sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmaný Serdar Uluçay tarafýndan verilen eðitimlerin yýl
boyunca belirli aralýklarda devam edeceði
belirtildi.
Eðitim hakkýnda Ýl Özel Ýdaresinden yapýlan açýklamada Serdar Uluçay'ýn "Eðitimlerde, ilkyardým, çalýþma mevzuatý, çalýþanlarýn yasal hak ve sorumluluklarý, Ýþyeri temizliði ve düzeni, Ýþ kazasý ve meslek has-
Soysal ile Kudrettin Aydýn ve Çorumlu Yazar Mustafa Arýkoðlu Vali Ahmet
Kara'yý makamýnda ayrý ayrý ziyaret
ettiler. Vali Ahmet Kara ise çalýþmalarý
hakkýnda bilgi veren heyetlere ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.
"Sungurlu'da istihdamý arttýrmak için yatýrým yapmak þart"
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü ön
seçim çalýþmalarýný Sungurlu Ýlçesinde sürdürdü.
Ziyarette Ýlgü'ye partililer
eþlik etti.
Turgut Ýlgü ziyaretleri
hakkýnda yaptýðý açýklamada,
kahvehaneler
ve
esnaf
ziyaretleri yaparak destek
istediklerini söyledi.
Açýklamalarda bulunan
Ýlgü
"Ýktidar
ülkeyi
yönetemiyor. Vatandaþýmýz yoksullukla mücadele ediyor.
Ýktidar dýþ politikada facia durumda vatan topraðý terk
edilmiþ ancak iktidar bunu destan olarak gösteriyor. Hava
kuvvetlerinde eðitim verecek pilotumuz kalmadý vatan
evlatlarý þehit oluyor. Halký kandýrýyorlar. Sungurlu'da
devlet yatýrýmý yok yerel yatýrýmcýlar bir þeyler yapmaya çalýþýyor.
Sungurlu'da istihdamý arttýrmak
için yatýrým yapmak þart. Ýktidar
vatandaþýmýzýn yoksulluðundan
besleniyor. Cumhuriyet Halk
Partisi iktidarýna ihtiyaç var. Benim
pusulada yerim 6. Sýra sizlerden
Altý ok'un 6'sýna destek istiyorum
"dedi. Ardýndan CHP Sungurlu Ýlçe baþkanlýðýna ziyarette
bulunan Turgut Ýlgü CHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa
Þen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi
YEDAÞ'tan elektrik kesintileri
Yeþilýrmak
Elektrik
Daðýtým
A.Þ.
Ýl
Koordinatörlüðünden yapýlan açýklamada bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik
kesintisi yapýlacaðý ifade edildi.
YEDAÞ'ýn açýklamasýna göre kesintilerin yapýlacaðý
tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: "14.03.2015 tarihlerinde 08.00-13.00 saatleri arasýnda: Çorum Merkeze
baðlý Fatih Caddesinin bir kýsmý, Ahçýlar Sokaðýnýn bir
kýsmý ve Bayýndýr Sokaðýn bir kýsmýna ve Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu.
15.03.2015 tarihlerinde 12.00-14.00 saatleri arasýnda:
Kargý Ýlçesine baðlý Ýmambey Mahallesi, Mihrihatun
Mahallesi,Orta Mahallesi,Bahcelievler Mahallesi ve
Karakise köyüne ve Bilginler çeltik, Köseller Çeltik, Çelikler Çeltik, Özgen Plastik, Eken kereste, Hedef Tekstil.
14-15-16-17.03.2015 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri
arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sakarya 13., 14., 15.
Sokaklarda, Çatalhavuz 23., 24., 25., 26. Sokaklarda,
Atalay Sokakta, Atalay 11. Sokakta, Sakarya 1. Cadde ve
Eþrefhoca Caddesi.
16.03.2015 tarihinde 08.30-12.00 saatleri arasýnda:
Bayat baðlarý, Ömerbey ve Deliler köylerine ve Kýsmet
Tavukçuluk, Bayraktar Tavukçuluk.
18.03.2015 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasýnda:
Çorum merkeze baðlý Sakarya 3. Cadde ve Eþrefhoca
Caddesi. 18.03.2015 tarihinde 08.30-17. 00 saatleri arasýnda: Çorum Jandarma Ýl Komutanlýðý, Fuar alaný, Gençlik
Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü Yüzme Havuzu ve Ýtfaiye
civarý. 22-23-24-25.03.2015 tarihlerinde 08.30 -17:.0 saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sakarya 1., 2., 7., 8.,
Sokaklarda, Sakarya 1. Cadde ve Atalay 1. Cadde.
19-20-21.03.2015 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri
arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sakarya 1., 3., 4.
Sokaklarda ve Sakarya 2., 3. Caddeler."
talýðýndan doðan hukuki sonuçlar, meslek
hastalýklarýnýn sebepleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasý, ,Ýþ ekipmanlarýnýn
güvenli kullanýmý, Ýþ kazalarýnýn sebepleri
ve korunma teknikleri, Güvenlik ve saðlýk
iþaretleri, Kiþisel koruyucu donaným kullanýmý, tahliye ve kurtarma konularýnda eðitimler verileceðini ve böylece çalýþanlarýn
bilinçlenmesi ile iþ kazalarýnýn minimuma
indirilmesi saðlanmýþ olacaktýr" dediði ifade edildi.
"Örnek milletvekili olacaðým"
STK'lardan Vali Kara'ya ziyaret
LÖSEV Aile Komitesi Baþkaný Sevim Ozünel, Büro Memur-Sen Genel
Baþkan Yardýmcýlarý Nihat Tunç, Sezai
leri yaptýk. Ülkenin ve vatandaþlarýmýzýn menfaat ve çýkarlarý doðrultusunda çalýþmalarýmýza devam ediyoruz.
AK Parti ailesinin bir üyesi
olarak sizlerle çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yaptýðýnýz çalýþmalardan dolayý teþekkür ederiz. Hem eski beldemize hizmetlerimiz hem
de sizlere ilgimiz devam edecektir" dediler.
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday
adayý Saim Topgül, ilçe ve köy gezilerini
yoðun bir tempo içerisinde devam ettiriyor.
Geçtiðimiz günlerde Osmancýk, Laçin ve
Oðuzlar ilçelerini ziyaret ederek partililerle
buluþan Topgül, "Milletvekilliði olma yolunda þahsýma destek verilmesi halinde dönemimin sonunda CHP 2'nci milletvekilini
çýkarmasý için her türlü çabayý göstereceðim"
dedi.
CHP'nin Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri ile
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan
Kýzýltepe'nin de hazýr bulunduðu gezilerde ilk
önce Laçin ilçesi ziyaret edildi.
Topgül, ilk hedefinin önceden CHP'nin
elinde olan þimdi ise farklý partilerde bulunan
belediyeleri tekrar kazanmak olduðunu
söyledi. CHP'ye oy çýkmayan tüm köyleri
ziyaret edeceðini ve buralarý tekrar CHP'nin
kalesi yapacaðýný kaydeden Topgül, "Bunu
baþarmamýzýn önünde hiçbir engel yok.
Gidilmeyen yer senin deðildir. Biz her
yere gideceðiz ve partimizi anlatacaðýz.
Bu þekilde hem milletvekili sayýmýzý arttýracaðýz hem de belediye sayýmýzý arttýracaðýz" þeklinde konuþtu.
Ziyaretleri hakkýnda açýklama yapan
Topgül
Laçin'in
ardýndan
Osmancýk'a geçtiklerini belirtti.
Parti binasýnda yapýlan toplantýda milletvekili olmasý halinde
gerçekleþtireceði çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiði dile getiren Topgül,
"Çorum'da örnek milletvekili olacaðým" dediðini söyledi.
Yerel seçimlerde aldýðý oy ile CHP'yi
Osmancýk'ta ikinci parti yapan Alaattin Uður
ise Topgül'e gönülden destek verdiklerini
belirterek, Osmancýk'ta her CHP'linin Saim
Topgül'e mutlaka bir oy vermesi gerektiðini
dile getirdi.
Osmancýk ilçe merkezinde tüm parti
üyelerini gezen Topgül, 29 Mart'ta yapýlacak
olan ön seçimde destek verilmesi halinde
Çorum'un sorunlarýnýn çözümü noktasýnda
her türlü çabayý göstereceðini ifade etti.
Oðuzlar'ý da ziyaret eden Topgül, burada
Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve CHP Ýlçe
Örgütü mensuplarý ile bir araya geldi.
Ziyarette yaptýðý konuþmada AK Parti
hükümetinin tarýmda uyguladýðý politikalara
dikkat çeken Topgül, 7 Haziran'dan itibaren
hem çiftçinin, hem iþçinin, hem emeklinin,
hem de esnafýn yüzünün güleceðini dile
getirdi.
Ortaköy stadýna kavuþuyor
Þehir Stadyumu olmayan Ortaköy ilçesine
yapým için çalýþmalar tamamlanýyor. Konuyla
ilgili Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret eden Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir destek istedi.Belediye Baþkaný Ýsbir,
"Ýlçemizin tanýtýmý
için dün Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu görüþmeniz ve Hattuþa ile birlikte Þapinuva'yý gündeme getirmenizden dolayý teþekkür ederiz. Sentetik Çim Futbol Sahamýzý
biran önce yapmak istiyoruz. Destek ve katkýlarýnýzý bekliyoruz" dedi.Ýlçelerin ihtiyaçlarýný
öncelik ve ihtiyaçlarýna göre takip ettiklerini
ifade eden Uslu, "Ýlçenin kültürel tanýmý açýsýndan adýnýn Uluslararasý bilinen literatürde
geçen haliyle bilinmesinin önemsiyoruz.
Önerimize Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davu-
toðlu da sýcak baktý. Kamuoyunun beklentisine göre gerekli çalýþmalarý birlikte yapacaðýz.
Sentetik yüzeyli Futbol Sahasý ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanýmýz Sayýn Akif Çaðatay Kýlýç ve
Müsteþarýmýz ile görüþtük
gereken desteði saðlayacaklar. Önümüzdeki günlerde talep edilen 600 bin
ödenek için onay bekliyoruz. Ýlçemize hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi.Daha sonra, Uslu ve Ýsbir
TBMM'de Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþerek destekleri için teþekkür
ettiler.
Öte yandan Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca Gençlik Merkezinin Kalkýnma Bakanlýðýndan onay beklediðini, Ortaköy Sentetik Çim Sahasýna ilave
olarak, Mecitözü ilçesi içinde Sentetik Çim
Saha teklifinin yapýldýðýný belirtti.
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
14
MART
2015
CUMARTESÝ
HABER
Sungurlu Þehir
Stadyumu süreci
hýzlandýrýldý
Nizami ölçülerde bulunmamasý nedeniyle halen toprak
saha olarak hizmet veren
Sungurlu Þehir Stadyumu için
süreç hýzla devam ediyor.
Konuyu yakýndan takip eden
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu yaptýðý
açýklamada, "En büyük ilçemizin Þehir Stadýnýn günümüz
þartlarýna uymayan Þehir Stadý
bize yakýþmýyordu. Sungurlu
Belediye Baþkanýnýn Aralýk 2014 ayýnda bizi ziyarete gelerek
taleplerini iletmesi ile Stadyum
için gereken çalýþmayý hýzlý bir
þekilde
baþlatmýþtýk.
Ayný
ziyarette dile getirilen ve hayati
önem arz eden içme suyu
ve
þehir
merkezinin
derelerinin ýslahý ile ilgili
takibimiz
ve
çalýþmalarýmýz
sürüyor.
Sungurlu
Barajýndaki
höyük sorunu çözülüyor.
Derelerin ýslahý için de
proje
çalýþmalarýmýz
devam ediyor.
Gençlik
ve
Spor
Bakanýmýz Akif Çaðatay
Kýlýç, görüþmemiz sonrasý Þehir
Stadyumu için arsa takas sürecini baþlattý ve Spor Toto Teþkilat
Baþkanlýðýndan 1 milyon 300 Bin
TL ödenek onayý alýndý. Takas
iþlemi deðer tespiti için Ýl
Müdürlüðümüz yetkilendirildi.
Geçtiðimiz pazartesi günü ilçeye
komisyon gönderildi. Baðýmsýz
bir þirket tarafýndan yapýlacak
deðerlemeyi müteakip takas
iþleminin sonuçlanmasýyla Kamu
Ýhale Kurumunda ihale tarihi alýnarak iþe baþlanýlmýþ olacaktýr.
Önceliðimiz memleketimiz ve
insanýmýzdýr düsturu ile çalýþmalarýmýza devam ediyoruz"
dedi.
Atatürk Anadolu Lisesinde
Ýstiklal Marþý Programý
Çorum Atatürk Anadolu
Lisesinde Mart Ýstiklal Marþý'nýn
kabulünün 94.yýlý nedeniyle programý yapýldý.
Okuldan etkinlik hakkýnda
yapýlan açýklamada programýn
okulun
tiyatro
salonunda
Edebiyat Öðretmeni Aytekin
Kýrdýoðlu tarafýndan sunulurken
çok sayýda öðrencinin de izlediði
ifade edildi.
Bir milli marþ ihtiyacý duyulmasý ve ödüllü yarýþma açýlmasýnýn anlatýldýðý slaytta o
günkü zorluklar ve Mehmet
Akif'in yazdýðý ve ödülü kabul
etmediði günlere dönüldü.
Devlet tiyatrosu sanatçýlarýnýn
baþtan sona okuduðu þiirle de
program tamamlandý.
11
DES'ten
Ýstiklal Marþý
açýklamasý
Demokrat
Eðitimciler
Sendikasý
(DES)Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýl
dönümü dolayýsýyla mesaj yayýmladý.
DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak
mesajýnda, Türk Milletinin ezilen tüm uluslara
ilham ve güç veren istiklal mücadelesini en
derin duygularla anlatan ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin temellerini inanç, birlik,
beraberlik ve kardeþlik harçlarýyla yükselten
Ýstiklal Marþý'nýn, 'Yeniden Büyük, Güçlü ve
Muasýr Türkiye Hedef'inin temel ruh
dinamiklerinden birisi olduðunu söyledi.
DES Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, "Ýstiklal
Marþý'nýn kabul ediliþinin 94. yýl dönümünü
gururla kutluyoruz. Ýstiklal Marþý'nda ortaya
konan baðýmsýzlýk ve milli birlik ruhunun
oluþmasýna emeði geçen herkesi rahmetle
anýyoruz" dedi.
Ýstiklal Marþý'nýn 10 kýtasýnýn ilkokulda
ezberlenmesinin ve muhtevasýnda yer alan
milletimizin maddi-manevi deðerlerin özümsenmesi gerektiðini söyleyen Býçak, "Ýstiklal
Marþýmýz büyük milletimizin onurlu mücadelesinin, istiklal sevgisi ile dopdolu bir þairin
dizelerinde hayat bulmuþ halidir. Küresel güç
ve bölgesel lider olma yolunda emin adýmlarla ilerleyen Türkiye Cumhuriyetini bizlere
armaðan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaþlarý ile Ýstiklal Marþý yazarý Mehmet
Akif Ersoy ve bestecisi Osman Zeki Üngör'e
ve tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" þeklinde kaydetti. Ýslam Þairi Mehmet
Akif'in Ýstiklal Marþý'nda dile getirdiði
dizelerin önümüzde duran engel ve sorunlarý
aþma konusunda bize ufuk ve güç vermeye
devam ettiðini kaydeden Býçak, "Bu itibarla
Ýstiklal Marþý'nda dile getirilen hususlarýn
gereklerini layýkýyla yerine getirmek ve yýlmadan çalýþmak görevimizdir. Baþta eðitimcilerimiz olmak üzere tüm halkýmýzýn milli ve
manevi deðerleri muhafaza ederek, bu deðerler üzerinden ülkemizi dünya devletleri
arasýnda en saygýn, çaðdaþ ve rol model seviyeye çýkarmayý misyon edinmeliyiz. Ýstiklal
Marþý'nýn ruhuna ve medeniyetimizin mirasýna sahip çýkmalýyýz.
Görev ve sorumluluklarýnýn bir kez daha
farkýna varýlmasý gerekir. Ýstiklal Marþýmýzýn
dünyadaki diðer milletlerin marþlarýndan
ayýran en önemli nokta da budur" þeklinde
konuþtu.
Zonguldak Kömürspor kayýp
Ýkinci yarýda lige adeta sýrtýný dönen Zonguldak Kömürspor, direk þampiyonluktan olduðu gibi Play-Off'u da tehlikeye attý.
Ýkinci yarýdaki düþüþüyle önce þampiyonluk yarýþýndan kopan, ardýndan da Play-Off'u
tehli-keye sokan Zonguldak Kömürspor'daki
gerileme camiada büyük üzüntü yarattý. Ýlk
yarýda ilk 8 maçtan 18 puan çýkaran Zonguldak ekibi, ikinci yarýda ise bu rakamýn 8 puan
gerisinde kaldý. Bu düþüþ, camianýn direk
þampiyonluk hayallerini bitirirken, Play-Off
konusunda da endiþeye yol açtý. Takýmýn biran evvel toparlanmasý þart. Aksi halde düþüþ
devam ederse nefesini ensemizde hissettiren
rakipler fazla deðil, iki-üç hafta içinde yarýþta
Lacivert-Kýrmýzýlýlar'ý geride býrakabilir.
Ýlk yarýda yenilgisi yok
Zonguldak Kömürspor, ilk yarýda ilk 8
haftalýk bölümde fýrtýna gibi esti. 8 maçlýk periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan temsilcimiz, topladýðý 18 puanla liderliðe kadar yükseldi.8 maçlýk yenilmezlik serisine 1-0'lýk Batman Petrolspor galibiyetiyle baþlayan Zonguldak Kömürspor, devamýnda Gaziosmanpaþa, Kýzýlcabölükspor, Trabzon Akçaabat ve
Tire 1922 maçlarýný 3 puanla kapatýrken, Çorum Belediyespor, Bursa Nilüferspor ve Darýca Gençlerbirliði maçlarýný berabere tamamladý. Yendiði takýmlara kaybetti
Lacivert-Kýrmýzýlý takým, ilk yarýda ilk 8
maçta çizdiði istikrarlý grafiðini ikinci yarýya
taþýyamadý. Üstüne üstlük ilk yarýda galip geldiði 5 maçta bu kez önemli puanlar kaybetti.
Ýkinci yarýda Batman Petrolspor yenilgisiyle baþlayan temsilcimiz, Gaziosmanpaþaspor
karþýsýnda galip gelse de devamýnda oynadýðý
Çorum Belediyespor ve Bursa Nilüferspor
maçlarýný týpký ilk yarýda olduðu gibi berabere
kapattý. Yaþadýðý irtifa kaybýna Kýzýlcabölükspor beraberliðiyle devam eden Zonguldak'a,
oynamadan 3-0 hükmen kazandýðý Trabzon
Akçaabatspor galibiyeti de ilaç olmadý, takým
Darýca Gençberbirliði beraberliði ve Tire 1922
yenilgisiyle gerilemeye devam etti.
Liderin 10 puan gerisinde kaldý
Önlenemeyen düþüþüyle her geçen hafta
gerileyen Zonguldak Kömürspor'un direk
þampiyonluk þansý artýk hiç yok. 52'þer puanla ilk iki sýrada yer alan Tuzlaspor ile Darýca
Gençlerbirliði'nin 10 puan gerisinde kalan takým, iþin kötü yaný 2, 3, 4 ve 5'inci sýradaki takýmlarýn katýlacaðý Play-Off'u da ateþe attý.
Haftayý 42 puanla 4'üncü sýrada tamamlayan
Zonguldak Kömürspor, Play-Off'a kalabilmesi için kalan haftalarda seri tutturmasý þart.
Aksi halde garanti gözüyle bakýlan PlayOff'tan da olabilir. (Spor servisi)
Haþim Kýlýç: Yargý aslý sebebinden uzaklaþarak
Buharaevler MTAL'de
baþka
amaçlar
için
kullanýlmakta
yangýn tatbikatý
Buharaevler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinde
yangýn ikaz ve alarm tatbikatý
yapýldý. Okuldan yapýlan açýklamada tatbikatýn okul içerisindeki
dahili alarm sisteminin devreye
girmesi ile birlikte öðrencilerin
okul binasýný boþaltýp bahçede
toplanmasý ile baþladýðý
ifade edildi.
Daha sonra Çorum
Belediyesi Ýtfaiye
Müdürlüðü personeli ekipmanlarýyla birlikte senaryo
gereði 3. katta mahsur
kalan okul personelini kat
penceresinden itfaiye merdiveni ile kurtardý.
Ardýndan yangýn
söndürme tüplerinin kullanýmý ile ilgili bilgi verildi. Son
olarak da anasýnýfý öðrencilerine
itfaiye araçlarý tanýtýldý ve itfaiye
merdiveni kullandýrýldý. Okul
müdürü Sabriye Esen Çorum
Belediyesi itfaiye ekiplerine ve
tüm çalýþanlarýna teþekkür etti.
Anayasa Mahkemesi eski baþkaný Haþim
Kýlýç, yargýnýn aslý sebebinden uzaklaþtýrýlarak baþka amaçlar için kullanýldýðýný
söyledi. Yargý baðýmsýzlýðý ile ilgili çok problemin olduðunu belirten Kýlýç, "Bir korku
dünyasý ile yargýçlarýn, 'acaba ben ne zaman
tayin edileceðim, ne zaman sürüleceðim
korkusu' bu þuanda ki bir tabloyu ifade
etmiyorum. Bu kurulduðumuz günden beri
yargýnýn, ayný korkular, ayný endiþeler yaþanarak geldi. Belki bugün daha da fazla
yaþanýyor. Bu korkularla bu endiþelerle
hakime adil karar verdiremezsiniz. Adil kararý
verebilmesi için bu endiþelerden bu korkulardan arýnmýþ olmasý gerekiyor." dedi.Kýlýç,
Ankara'da katýldýðý bir programda gündeme
iliþkin açýklamalarda bulundu. Bugün itibarý
ile adaletin kestiði parmaðýn acýdýðýný
söyleyen Kýlýç, "Bütün Anadolu insanýnýn bir
inancý vardýr; Þeriatýn kestiði parmak acýmaz.
Bugün acýyor deðerli arkadaþlar. Bunun sebebi de hepinizin bildiði gibi yargý aslý sebebinden uzaklaþarak baþka amaçlar için kullanýlmaktadýr. O kimlik sahipleri kamu
gücünü kullanarak bir baþak kimliðe üstünlük
saðlama üzere bir yarýþýn içindeler. Bu kullanýlan kamu gücünün en önemlilerinden bir
de yargýdýr. Türkiye'ye baktýðýmýz zaman
cumhuriyetin kuruluþunun 2010 yýlýna kadar
askeri vesayet bu görevi üstlenmiþ
ve bu güne kadar getirmiþ.
2010'dan sonra yargýdaki bu
vesayet sisteminin kaldýrýlmasý
gerekirken 2010'da çok önemli
deðiþiklikler yapýldý. Ancak bir baktýk bir baþkasýnýn iþgali altýndaki
yargý, bir baþak grubun baþka kimliðin iþgali ile karþý karþýya kaldý.
Þimdi o iþgal kýrýldý bir baþka iþgal
baþladý. Bu iþgaller devam ettiði
sürece yargýnýn hak ihlallerini
ortadan kaldýrmasý mümkün deðil.
Kaldýramaz." ifadelerini kullandý.
"BU KORKULARLA BU ENDÝÞELERLE
HAKÝME
ADÝL
KARAR
VERDÝREMEZSÝNÝZ"
Baðýmsýzlýklarla ilgili çok sorun olduðunu
kaydeden Kýlýç, "Bir korku dünyasý ile
yargýçlarýn, 'acaba ben ne zaman tayin edileceðim, ne zaman sürüleceðim korkusu' bu
þuanda ki bir tabloyu ifade etmiyorum. Bu
kurulduðumuz günden beri yargýnýn, ayný
korkular, ayný endiþeler yaþanarak geldi.
Belki bugün daha da fazla yaþanýyor. Bu
korkularla bu endiþelerle hakime adil karar
verdiremezsiniz. Adil kararý verebilmesi için
bu endiþelerden bu korkulardan arýnmýþ
olmasý gerekiyor." deðerlendirmesinde
bulundu.
HSYK SEÇÝMLERÝ
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu üyelik seçimlerine de deðinen Kýlýç, "Yargýda
hele bir seçim meselesi var ki; yargýyý bitip
tüketen bir anlayýþ. 2010'da kendi seçimini
yapsýn diye, biz de AYM olarak buna destek
verdik. Sonuçta hiç de arzu edilen bir tablo
ortaya çýkmadý. Tabana yayýlmýþ bir daha
demokratik bir yargý düzeni amaçlanýrken
çok farklý bir yöne giden bir yargý ile karþý
karþýya kaldýk. Bu seçimler yargý mensuplarý
arasýndaki iliþkiyi bozdu. Seçimden dolayý
aradaki o samimiyet ortadan kalkýyor. Çok
hassas olan görevlerde bu þeylerden
vazgeçmek gerekiyor." þeklinde konuþtu.
Zeki Gül, hastanelik oldu
14
MART
2015
CUMARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Belediye baþkan yardýmýcýsý ayný
zamanda Çorum belediyespor kulüp
baþkaný olan Zeki Gül, özel bir hastenede kontrol amaçlý tedavi altýna
alýndý. Soðuk algýnlýðý ve aþýrý stresten
dolayý yorgun düþen kulüp baþkaný Gül,
geçtiðimiz Perþembe günü özel bir hastanenin dahiliye servisine yatýrýldý.
Doktarlarýn bir kaç gün hastanede gözetim
altýnda bulunmasýnýn faydalý olacaðýný
belirterek, 2 gün gözlem altýnda tutuldu.
Kulüp baþkaný Gül, ün bugün taburcu edilmesi bekleniyor. Tek Yýldýz
Gazetesi olarak, Gül'e acil þifalar diliyoruz. (Yasin Yücel)
Ýncedal istifa etti,
yönetim kabul etmedi
Yönetim Ýncedal
ile yola devam
kararý verdi
Çorum belediyespor kulübü basýn sözcüsü
Mustafa Özbayram, dün baþlayan Niðde
belediyespor maçýnýn hazýrlýk antrenmaný
öncesi yaptýðý açýklamada son günlerde alýnan
baþarýsýz sonuçlar üzerine teknik heyet yönetime istifasýný sundu, ancak yönetim kurlu
teknik heyetin istifasýný kabul etmeyerek
yolumuza ayný teknik ekiple devev edeceðiz
dedi.
Özbayram son haftalarda alýnan baþarýzý
sonuçlar ile ligili olrak þunlarý ifade etti"
Teknik heyetimiz geçtiðimiz Çarþamba günü
Ankarada oynanan ve 4-0 maðlubiyet ile sona
eren maç sonunda teknik heyetimizi yeni bir
kan deðiþikiliðinin takýma fayda getireceðini
belirterek istifasýný
yönetim
kurulumuza sunmuþtur.
Yönetim kurulumuzun
yaptýðý
görüþmeler
sonrasýnda,
yönetim
olarak
teknik
ekibimiz ile yola
devam etme kararýný
aldýk. Biz sezon
baþýnda yola çýktýðýmýz teknik ekiple
sezon baþýnda iki
yýllýk
sözleþme
imzaladýk ve bu
sözleþmemiz aynen
devam ediyor. Biz
yönetim olarak teknik ekibe ve futbolculara
güvenimz tamdýr. Biz bu kadroya inanýyoruz
ve güveniyoruz, play oof maçlarýna gideceðiz.
Alýnan kötü sonuçlar üzerine herkez üzerine düþen dersi alacaktýr ve almýþtýrda.
Sezonun ilk yarýsýnda zirve yolunda bu takým
nasýl baþarýlý olmuþ ise, bundan sonrada olacaktýr. Bundan sonra takýmda formayý hak
eden alacak ve baþarýlý olacaðýnýna
inandýðýmýz bir kadro ile sezonu tamamlayacaðýz. Bizler ve futbolcular bu kýrmýzý siyahlý
formanýn aðýrlýðýný biliyoruz. Onun için
þehrimizin beklentilerinide biliyoruz. Güzel
günleri hep birlikte yakalacaðýmýza inancýmýz
tamdýr" dedi.
Özbayram :Ýstanbulspor maçýnda alýnan
maðlubiyete para cezasý vereceðiz
Mustafa Özbayram, dün yapýlan antrenman öncesinde yaptýðý açýklamasýnýn son
bölümünde takýma para cezasý verileceðini
açýkladý.
Özbayram" Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda oynanan ve 3-0,lýk maðlubiyet ile biten
Ýstanbulspor maçýna yönetim olarak, para
cezasý vereceðiz. Þuanda cezanýn miktarý belli
deðil. Cezanýn miktarý önüzdeki günlerde
netlik kazanacaktýr" diye konuþtu. (Yasin
Yücel)
Mustafa Özbayram ve Hamit Iþýk
yönetim kurulunun kararý ile birlikte
teknik direktör Ýncedal ile yola
devam edeceklerini açýkladýlar
Rektör Alkan, Spor Toto
teþkilatýný ziyaret etti
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Spor Toto Teþkilâtý Baþkaný
Mehmet Muharrem Kasapoðlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette, Üniversitede yapýlacak olan spor
tesislerine iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan
Rektör Prof. Dr. Alkan, Kuzey Kampüsünün
1.etap inþaatlarýnýn baþladýðýný ve hýzla devam
ettiðini, yakýn bir zamanda da 2.etap projesinin baþlayacaðý bilgisini verdi.
Kuzey Kampüsünde yer alacak olan Kapalý
Spor Salonu binasýnýn özelliklerine de deðinen Rektör Prof. Dr. Alkan, Avrupa standart-
larýna ve dünya þampiyonasý müsabakalarýna
uygun yapýldýðýný ifade ederek bu baðlamda
2016 yýlýnda Üniversitenin ev sahipliðinde
yapýlacak olan 12. Dünya Üniversitelerarasý
Güreþ Þampiyonasý ve 2017 Avrupa Üniversitelerarasý Futsal Þampiyonasý'nýn bu spor
salonunda yapýlmasýnýn planlandýðýný açýkladý.
Rektör Prof. Dr. Alkan, Spor Toto Teþkilâtý
Baþkaný Kasapoðlu'na verdikleri desteklerden
dolayý teþekkür ederek çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Gerçekleþtirilen ziyaretten memnuniyet
duyduðunu belirten Spor Toto Teþkilâtý
Baþkaný Kasapoðlu, her zaman Hitit Üniversitesinin yanýnda olduklarýný ve imkânlarý
dahilinde ellerinden gelen desteði yapacaklarýný dile getirerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Spor servisi)
Belediyespor'da
moralsiz antrenman
Çorum Belediyespor'da Salý günü oynanacak Niðde Belediyespor
maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek antrenmanla baþlandý. Son haftalarda üst üste puan kayýplarý ve aðýr yenilgiler yaþayan KýrmýzýSiyahlýlar, zorlu maç öncesi ilk antrenmanýný teknik direktör Yavuz
Ýncedal idaresinde Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yaðmur altýnda yaptý. Antrenman öncesi, basýn sözcüsü Mustafa Özbayram ve
genel kaptan Hamit Iþýk, teknik direktör Yavuz Ýncedal'a ayný teknik
ekiple yola devam edeceklerini sözlü olarak teblið ettiler.
13.30'da baþlayan antrenmanda ilk olarak, Ýncedal futbolcular ile
klasik saha toplantýsýný gerçekleþtirdi. Daha sonra düz koþu ve açma
geröe hareketleri yapan kýrmýzý siyahlýlar, pas çalýþmasý ile antrenmana devam etti. Yaðýþlý soðuk bir havada yapýlan antrenmanýn son
bölümünde ise tam sahaya yakýn bir alanda taktik çift kale çalýþmasý
yapýldý. Çift kale maç sýrasýnda futbolcularýn istekli olmalarý dikkatlerden kaçmazken, yaþanan puan kayýplarýnýn da etkisiyle takýmýn
moralsiz olduðu gözlendi.
Kaptan Nedim Köseoðlu ve Çaðlar Yýldýzer'in sað dizlerindeki aðrý
nedeniyle tedbir amaçlý olarak katýlmadýðý antrenmanda diðer futbolcular hazýr bulundu. Çorum Belediyespor'da Niðde Belediyespor
maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapýlacak antrenmanla devam edecek.
Kaptan nedim ise, ömüzdeki Salý günü oynanacak olan Niðde bldspor maçýnda sarý kart cezalasý omasý sebebi ile forma giyemeyecek.
(Yasin Yücel)
Dart yarýþlarýnda
Çorum pilot il seçildi
"Fýrsatlarý elimizin
tersiyle ittik"
Batman Petrolspor Teknik Direktörü Erdal
Alpaslan, son haftalardaki kötü gidiþatý
deðerlendirdi. Fýrsatlarý ellerinin tersiyle ittiklerini belirten Alpaslan: "Son haftalarda takým
formdan düþtü. Ýyi futbol oynamýyoruz" dedi.
"ÞANSIMIZ SÜRÜYOR AMA..."
Son haftalarda aldýðý kötü sonuçlarla playoff iddiasýný zora sokan Batman Petrolspor'da
kötü gidiþat, taraftarlarý üzdü. Yakaladýklarý
fýrsatlarý ellerinin tersiyle ettiklerini belirten
Teknik Direktör Erdal Alpaslan, takýmýn kötü
futbol oynadýðýný söyledi. Alpaslan, þöyle
devam etti: "Son haftalarda iyi deðiliz. Bunu
saklayacak bir durumda deðiliz. Kimseyi
kandýrmanýn anlamý da yok. Kýsýtlý kadroya
raðmen belli mevkilerde alternatifi olmayan
bir takýmýz. Tabi bu da mazeret deðil. Ligin
ikinci yarýsýna da iyi baþladýk ama formdan
düþtük. Kulüpte çok iyi imkanlara sahip
olmamýza raðmen sýkýntýlar oluyor. Bunun
nedenlerini de belirleyip gereken revizyonu
elbette yapacaðýz. Matematiksel olarak iddiamýz sürüyor ama önümüzde zorlu maçlar
var. Bu süreçte en iyisini yapmaya gayret edeceðiz" dedi. Öte yandan Petrolspor, Salý günü
sahasýnda karþýlaþacaðý Tuzla maçýnýn hazýrlýklarýna dünden itibaren baþladý. (Spor
servisi)
Okullar düzeyinde yarýþmalar
yapýlacaktýr.Bu baðlamda ilimizde özellikle öðretmenlerimize
yönelik dart antrenörlük kursuna
ihtiyaç duyulmaktadýr. Bocce
Bowling ve Dart Federasyonu tarafýndan yapýlan ve Spor Genel
Müdürlüðünün onaylamýþ olduðu Bocce Bowling ve Dart'la Tanýþalým projesi kapsamýnda; kurs
ücretinden muaf tutularak kurslar baþladý. Ýl Temsilcisi Hakan
ÇITAK. Ilk gun Nafiz Çelebi dart
milli takým hocasý kursu baþlattý.
Temel egitim derslerini ise Çorum Besyo da verilecek.Kurs 12 21 Mart tarihleri arasýnda yüzme
havuzundadýr. 12 16 uygulama
17- 21 Mart temel eðitim dersleri
yapýlacak.(Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN