Meslektaþýmýzýn
acý günü
Anadolu Ajansý (AA)
Çorum muhabiri
meslektaþýmýz Kemal Karadað'ýn babasý Mustafa
Karadað vefat etti.Kara-
13 EYLÜL
Mecitözü'nün içme
suyu sorunu çözülüyor
Ýçme suyunda azalma yaþayan Mecitözü
ilçesinin su kapasitesini iki katýna çýkartýlmasý
için Mecitözü Belediyesi Ýller Bankasý'ndan
hibe olarak 5 bin metre polietilen boru ile 1 adet
dalgýç pompa talep etmiþti...SAYFA 5’DE
dað'ýn cenazesi Ulu Camii'de
dün ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze nama- SAYFA
zýnýn ardýndan Ulu Mezar- 7’DE
lýk'ta topraða verildi.
www.yildizhaber.com
2014 CUMARTESÝ
40 KURUÞ
93 bin öðrenci
ders baþý yapacak
"Yeni eðitim
öðretim dönemine
yine sorunlarla
giriyoruz"
Kamu
personeline ilk
yardým eðitimi
Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim
Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn,
düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni eðitim öðretim yýlý öncesinde eðitimcilerin yaþadýklarý
sorunlarý dile getirdi.Sendika binasýnda
gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda
YFA
konuþan Selim Aydýn, okullarýn, S7A’DE
2014-2015 eðitim-öðretim yýlýna dað
gibi sorunlarla baþladýðýný...
Sobada elbiselerini
yakmak isteyince…
Ýl Saðlýk
Müdürü Dr.
Ýsmail Yücel, her yýl
eylül ayýnýn ikinci
cumartesinin "Ýlk
Yardým Günü" olmasý
sebebiyle basýn
açýklamasý yayýnladý.
Açýklamasýnda ilkyardýmýn
önemini vurgulayan Ýsmail
Yücel, "Ýl Saðlýk
Müdürlüðünce, Saðlýk
Bakanlýðý talimatlarý
doðrultusunda,
AYFA
Kamu Kurum ve S5’DE
Kuruluþlarýnda...
2014-2015 eðitim-eðitim yýlý 15 Eylül Pazartesi günü baþlayacak. Çorum'da yeni
eðitim öðretim yýlýnda 92 bin 922 öðrenci
ders baþý yapacak.
Okullarýn açýldýðý hafta ayný zamanda Ýlköðretim Haftasý olarak da kutlanýyor.
15-19 Eylül tarihleri arasýnda kutlanacak hafta kapsamýnda çeþitli etkinlikler yapýlacak.
2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda Çorum'da okul öncesi eðitimde 4 bin 920, Ýlkokul 1. sýnýflarda ise 5 bin 774 öð-
renci eðitim-öðretime baþlayacak. Toplam olarak Ýlkokullarda, 28 bin 337, Ortaokullarda 30 bin 309 olmak üzere
toplam 63 bin 566 öðrenci Temel Eðitim okullarýnda, 29
bin 356 öðrenci ise Ortaöðretimde olmak üzere Çorum'da
92 bin 922 öðrenci 15 Eylül 2014 Pazartesi günü okullarýyla buluþacaklar.Ýlköðretim Haftasý Kutlama etkinlikleri
kapsamýnda ilk olarak 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.00'da Atatürk Anýtýna çelenk sunma
FA
töreni yapýlacak. Ardýnda ise saat 10.45'te Yu- SA’YDE
5
nus Emre Ýlkokulunda kutlama programý gerçekleþtirilecek.
TOKÝ konutlarýnda
37 dairenin kurasý çekildi
Karakeçili
Mahallesi
Azapahmet
Sokakta bulunan bir binada dün saat
15.45'de çýkan yangýn paniðe neden oldu.
Azapahmet Cami yanýnda bulunan Bahar
Apartmanýnýn 1. katýnda yangýn çýktý.
Apartman sakinleri hemen durumu SAYFA
A
itfaiyeye bildirdi. Kýsa sürede olay yerine 10’D
gelen itfaiye yollarýn hem...
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan
Kunduzhan Mahallesi Toplu Konut Projesi kapsamýnda inþa edilen konutlardan 37'sinin kurasý dün çekildi.Konutlara 181 kiþi baþvurdu. Endüstri
Meslek Lisesi Konferans Salonunda dün yapýlan kura çekimin saygý
A
duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý.
SAYF
A
10’D
Taþkaya
ve Ürküþ
ailelerinin
mutlu günü
Ýsmail Yücel
Buharaevler Ýmam Hatip Lisesi
bahçesi yenilendi
Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin,
Özge ve Mustafa çiftinin düðün törenler- AYFA
S
ine katýldý. Çorum
4’DE
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý...
Eðitim-öðretime destek veren Çorum Belediyesi yaz taA
tilinde bakým ve onarýma SAYDFE
5’
alýnan okullarýn eksiklerinin giderilmesine yardýmcý oluyor.
Genç Memur Sen'den AK Partili gençlere ziyaret
SAYFA 2’DE
Binevler Cami tuvaletleri yenilenecek
SAYFA 4’DE
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
HABER
2014 CUMARTESÝ
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Genç Memur Sen'den
A K Pa r t i l i g e n ç l e r e z i y a r e t
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Genç Memur Sen Ýl Temsilcisi Fatih
Çýnar ve yönetim kurulu üyeleri AK
Parti Ýl Gençlik Kollarýný ziyaret etti.
Ziyarette Genç Memur Sen Ýl Temsilciliði
ile AK Parti Ýl Gençlik Kollarý arasýnda ileri de
yapýlmasý planlanan çalýþmalar istiþare edildi.
Genç Memur Sen Ýl Temsilcisi Fatih Çýnar
ziyarette yaptýðý açýklamada, "Bizim
amacýmýz 'Asým'ýn Neslini' inþa etmektir.
Eðer Asým'ýn
Neslini inþa
edebilirsek,
gençlerimiz
iman, irfan,
fazilet ve
bilgi ile
donanmýþ,
karakterli,
ahlaklý, kiþilikli, vatanýna, milletine ve dinine
sahip çýkan, bir gençlik olacaktýr. Bu
düþüncelerimizden hareketle gençliðin önünü
açan çalýþmalar ve projeler üretiyoruz. Bu
projelerimizin bir kýsmýný gerçekleþtirdik.
Planlama aþamasýnda olduðumuz projelerimizi ise en kýsa zamanda hayata geçirmeyi
planlýyoruz" dedi.
AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan
Akar ise "Genç Memur Sen Ýl Temsilciliðinin
Çorum'da gençlik adýna yaptýðý çalýþmalarý
yakýndan takip ediyor ve çalýþmalarýný hem
önemsiyoruz hem de benimsiyoruz. Bizler
AK Partili gençler olarak, ahlaklý, þuurlu, bil-
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý
kaybettim.Hükümsüzdür. Zekeriya oðlu
1991 doðumlu Oðuzhan Yurttaþ
2012
2012
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Fiat
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
56.500
67.000
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Bülbül Avazlým
Bülbül gibi ne durursun burada
Eþin gelmiþ seni arar yuvada
Kendin kurbet elde gönül silada
Kalk gidelim nazlý yarim buradan
Bülbülün vataný tikenli güldür
Mevlayý seversen sen beni güldür
Ýnsaný yaþadan namustur ardýr
Kalk gidelim nazlý yarim buradan
Rýza Koçak
Bülbülü tutumda güle baðladým
Bülbül fuðan ettibende aðladým
Bu karip gönlümü sana aðladým
Kalk gidelim nazlý yarim buradan
Bülbülün zarýda baðrýmý deldi
Benide yanýna allahým saldý
Dünyada severdim böyle bir yardý
Kalk gidelim nazlý yarim buradan
Havalar bulandýda belki kar olur
Sevip sevip ayrýlmasý zor olur
Ayrýlýrsak buda bize ar olur
Kalk gidelim nazlý yarim buradan
Ýþte kar yaðyorda nasýl olacak
Yanýyor içimde nasýl duracak
Ayrýlýrsak bu dert bizi alacak
Kalk gidelim nazlý yarim buradan
(RIZA KOÇAK) bu sevðinin aslýne
Bizde kaldýk soðuk hava kýþ güne
Üþüdükte bizde döndük þaþkýna
Kalk gidelim nazlý yarim buradan
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,196
2,843
STERLiN 3,572
JPY YENi 2,053
2,196
2,843
3,573
2,054
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
YASEMÝN ECZANESÝ TEL224 50 20 GÖÐÜS
HASTALIKLARI HASTANESÝ KARÞISI
BÝLGE ECZANESÝ TEL:212 05 55 BAHABEY CAD.
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Yýl: 10 Sayý: 2883 13 EYLÜL 2014 CUMARTESÝ
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Günün Þiiri
Hamdi Ünal
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Çaylak Fýrtýnasý - Sakarya
Zaferi (1921) - (Polatlý)
Þehitleri'ni Anma Günü
NO:34/A - AK BANK YANI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
13.09.2014
Nefse kolay ve tatlý gelen þeyi saadet
zannetmemeli, nefse güç ve acý gelenleri
de felâket sanmamalýdýr. Ýmâm-ý Rabbânî
"Rahmetullahi aleyh"
Çiftçilik Belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mustafa oðlu 1975 doðumlu
Hasan Satýlmýþ
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Model
04:43
06:12
12:43
16:14
19:03
20:24
YÝTÝK
Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden aldýðým nüfus
cüzdanýmý, SRC-1 ve SRC-2 belgelerimi, ehliyetimi
ve çiftçilik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa oðlu 1978 doðumlu Hüseyin Satýlmýþ
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: 0505 234 66 89
YÝTÝK
YÝTÝK
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
inçli bir gençliðin yetiþmesi için çalýþmalarýmýzý aralýksýz olarak sürdürüyoruz. Biz
kökü mazide gözü istikbalde olan gençleriz.
Bizler tarihimizi çok iyi bilen ve atalarýmýzdan
devraldýðýmýz mirasýmýzýn omuzlarýmýzdaki
yükün farkýnda olan bir gençliðiz. Bizler
hiçbir zaman kavganýn ve çatýþmanýn deðil,
dayanýþmanýn ve kucaklaþmanýn tarafýnda
olan bir gençliðiz. Bu anlamda gençliðimiz
için geleceðimiz için
elimizden ne
geliyorsa
yapmaya
hazýrýz" þeklinde kaydetti. Akar
ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek Genç
Memur Sen Ýl Temsilciliði yönetimine
teþekkür etti ve "Zaman zaman sizlerle de
gençlik adýna ortak projeler üzerinde çalýþmaya hazýr olduðumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL
:
:
:
:
:
:
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
HABER
Gazeteniz Tek Yýldýz ile
Haberler anýnda bildirim
olarak cebinizde!
Çorum’da bir ilk
sizin gazetenizde
3
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
HABER
2014 CUMARTESÝ
Okul kantinleri ranta çevrilmemeli
Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi
Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý, kantin
ihalelerini Milli Eðitim Müdürlüðünün
veya diðer kurumlarýn gelir kapýsý olarak
görmemeleri gerektiðini belirtti.
"Fahiþ fiyatlarla verilen kantinler öðrencilerimizi ve velilerimizi olumsuz yönden etkilemektedir" diyen Kemal Þanlý, "Ýhaleyi yüksek fiyatlara almak durumunda kalan katýlýmcý, bu sefer fiyatlarý çok yüksekte tutup
öðrencilerin yararlanamamasýna neden
olmaktadýr. Bu da maddi açýdan ekonomik
sýkýntý içerisinde olan öðrencilerimizi psikolojik açýdan yaralamaktadýr. Kurumlarýmýz
aslýnda öðrencinin azami ölçüde yararlanmasý
gereken kantinleri ranta çevirmemeli. Tabii
ki okullarýmýzýn ve Milli Eðitim Müdürlüðü
için kantinler bir gelir kapýsýdýr. Fakat kar
oraný veya ihale tutarlarý yükseklerde uçunca
bu durum öðrencilerimizi etkilemektedir.
Ýhaleyi yüksek fiyata alan iþletmeci kendini
kurtarmak için piyasanýn üzerinde bir fiyat
uygulamasýna girmek durumunda kalýyor bu
da geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzý zor
durumda býrakýyor. Dolayýsýyla fiyatlarýn
denetimleri yapýlarak bir standart belirlenebilir. Dolayýsýyla ihale usulleri deðerlendirilmeli , kantinlerimiz çocuklarýmýzýn
beslenme
yerleri
olarak
düzenlenmelidir.Çünkü öðrenci kantinler
ticari amaçlý deðil bizzat öðrenci merkezli
olarak , okul içindeki ihtiyaçlarýný saðlýklý bir
þekilde karþýlayabilecekleri alanlar olarak
deðerlendirilmelidir. Sonuç olarak öðrencilerimiz para kazanma aracý olarak görülmemelidir. Türk Eðitim Sen olarak bu sürecin
takipçisi olacaðýmýz da bilinmelidir" þeklinde
kaydetti. Yýlmaz MERT
Kemal
Þanlý
Binevler Cami tuvaletleri belediye
tarafýndan yenilenecek. Tuvaletlerin
onarým ihalesi dün yapýldý.
Belediye ihale salonunda 136 bin 685 lira
tahminin bedelle gerçekleþtirilen ihaleye iki
firma katýldý. Ýhale giren Dörtçelik Ýnþ. 117 bin
lira, Ahmet Tuna ise 134 bin lira teklif verdi.
Bahadýr YÜCEL
SP Ýl Divaný toplanacak
büyük Türkiye, yaþanabilir bir Türkiye ve
yeni bir Dünyanýn kurulmasýdýr. Bu amaç ve
gaye doðrultusunda çalýþacak ve ümmet
adýna kardeþlerimiz adýna verilen bu büyük
mücadele de tüm Çorumlu hemþehrilerimizi de yanýmýzda görmekten büyük bir sevinç duyacaðýz. Çorum Saadet Partisi teþkilatlarý olarak 14.09.2014 Pazar günü saat
14.00'da Turgut Özal Ýþ Merkezi toplantý
salonunda eylül ayý il divan toplantýmýzý
gerçekleþtireceðiz.
Genel
Baþkan
Yardýmcýmýz Ýsmail Akkiraz'ýn teþrifleriyle
gerçekleþecek olan toplantýmýza tüm teþkilat görevlilerimiz, aileleri ve gönüllülerimiz
katýlacaktýr" dedi. Bahadýr YÜCEL
caðý müjdesini verdi.
Çalýþma kapsamýnda, Ýskilip Yazýkýran
mevkiinde bulunan 150 tonluk su deposunun
kapasitesi 500 tona, Kalede bulunan 450 tonluk deponun kapasitesi 800 tona çýkarýldý.
oðullarý Mustafa Taþkaya, hayatýný Ayþe
ve Nazif Ürküþ çiftinin kýzlarý Özge Ürküþ
ile birleþtirdi. Genç çiftler için dün Bursa
Hacýbey Lokantasýnda düðün yemeði verildi. Yemeðe, Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin
Geçenlerde dairede bir bölümde oturuyoruz. Arkadaþlar
iþlerin yoðunluðundan, yetiþmediðinden þikâyet ediyorlar.
Elbette haklýdýrlar. Çünkü bazý bölümler zaman zaman çok
yoðun olabiliyor. Bir arkadaþ, 'Mahir Bey bir þiirde buna yaz'
deyince ben de bunun üzerine geçmiþi yâd edebilmek adýna
aþaðýdaki þiiri kaleme almaya çalýþtým. Ümit ederim
beðenirsiniz. En azýndan daktilo memurluðu yapan emeklilerimiz okuyunca anýlarýný hatýrlarlar. Bildiðiniz üzere eskiden bilgisayar yoktu. Dolaysýyla yazýlar daktilo ile yazýlýrdý. (Bilgisayarla
tanýþýnca eski alýþkanlýðýný býrakmakta zorlanan daktilo ile yazmaya devam eden memurlar - amirler bile oldu.) O zamanlar
bilgisayarý görmediðimiz için belki zorlanmasak ta, þimdiyle
kýyasladýðýmýzda ne kadar zor olduðunu düþünüyorum. Çünkü
özellikle sayfanýn sonlarýna doðru yapýlacak bir kelime, bir
cümle hatasý o sayfayý toptan deðiþtirmeye sebep oluyordu. Bu
da ikinci bir emek demekti.
Ýlk daktilo yazýmda unutamadýðým bir anýmý paylaþayým
sizinle. Mecitözü Kaymakamlýðýnda çalýþýrken istenilen bir sayfa
yazýyý yazýp daktilodan çýkardým. Bir ne göreyim. Karbon
kâðýdýný ters takmýþým. Dolaysýyla ayný sayfayý yeniden yazmak
çok zoruma gitmiþti. Þimdi artýk teknoloji sayesinde kopyala
yapýþtýr hesabý iþler kolaylaþtý. Ancak þunu da ifade etmek
gerekir ki, eskiye göre yazýþmalar kat kat arttý. Birde bunun
yanýnda memurun vaktinin bir kýsmýný da internet almaya
baþladý. Eskiden iþler bitince memurlar bir araya gelip sohbet
ederdi. Þimdi ise iþler bitince tabiri caizse internet dünyasý ile
sohbet ediliyor. Ziyaretine gittiðiniz memur bir taraftan sizinle
konuþurken diðer taraftan internetle meþgul oluyor. Vesselam
eskinin samimi sohbetleri pek bulunmuyor dediðimde, 'hocam
eskinin hangi lezzeti kaldý ki?' sorusunu sorduðunuzu duyar
gibiyim. Haklýsýnýz... Sözüm yok…
Netice olarak, iþ yoðunluðu artmýþ olsa da geçmiþle
mukayese ettiðimizde þimdiki memurluk daha rahat. En azýndan istenilen bilgiye ulaþmak için bir tuþa dokunmak yetiyor.
MÜDÜRÜM
Henüz bilgisayarlar yoktu
Bir daktilo bir memura çoktu
Ama iþlerden de þikâyet yoktu
Þimdi iþler bitmiyor müdürüm
Gömleðin kolu kirlenmesin diye
Kolluðumuzu takardýk itina ile
Ýþlerde biterdi vaktinde yine
Þimdi iþler bitmiyor müdürüm
Tuþlara itina ile dokunulurdu
Bir harf yanlýþ olsa çarpý konurdu
Amire iþler zamanýnda sunulurdu
Þimdi iþler bitmiyor müdürüm
Geçmiþin zorluðunu bilmek gerek
Fazla olan bürokrasiyi kýrmak gerek
Biraz da çok emek vermek gerek
Þimdi iþler bitmiyor müdürüm
Ayrýca YEDAÞ hizmet binasýnýn arka kýsmýnda belirlenen 2 bin tonluk su rezervi de
þehir ana merkezi ile Sanayi Sitesini besleyecek. Diðer yandan eskimiþ borulardan kaynaklanan ve bu nedenle su þebekesinde kaybolan sularda yeni isale
hattýnýn yapýmý ile þehir içme suyu þebekesine tekrar kazandýrýlmýþ
olunacak.
Belediye Baþkaný
Recep Çatma bu çalýþma ile hem su rezervinin artacaðýný, hem de
Ýskilip'in insan saðlýðýný tehdit eden kanserojen asbest borulardan tamamen kurtulacaðýný
söyledi. Haber Servisi
Taþkaya ve Ürküþ
ailelerinin mutlu günü
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Özge ve
Mustafa çiftinin düðün törenlerine
katýldý. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý üyelerinden Mehmet Taþkaya'nýn
yeðeni, Emine ve Hacer Taþkaya'nýn
ESKÝDEN
DAKTÝLOLAR
VARDI
Karbon kâðýdý konurdu dizi dizi
Çok vurunca çýkardý tuþlarýn izi
Akþamda beklerdi kahveler bizi
Þimdi iþler bitmiyor müdürüm
Meclisten Baþkan Çatma'ya kredi yetkisi
Ýskilip'i kanserojen madde içeren asbestli borulardan kurtaracak "Þehir içme
suyu inþaatý" iþinde kullanýlmak üzere 5 milyon 100 bin TL'lik kredi kullanýlmasý için Ýskilip Belediyesi Meclis
üyeleri tarafýndan Belediye Baþkaný Recep Çatma yetki verildi.
Toplantýya katýlan meclis üyelerinin tamamýnýn kabul oylarýyla,
"þehir içme suyu inþaatýnda" kullanýlmak üzere 5 milyon 100 bin
TL kredi çekmeye yetkili kýlýnan
Baþkan Çatma, projenin toplam
maliyetinin 10 milyon 200 bin TL
olduðunu söyledi.
Projenin maliyetinin diðer
yüzde 50'lik kýsmýnýn Ýller Bankasý tarafýndan karþýlandýðýný söyleyen Çatma, projenin yapým iþi ihalesine eylül
ayý sonu veya ekim ayýnýn baþlarýnda çýkýla-
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Binevler Cami
tuvaletleri
yenilenecek
Saadet Partisi Ýl Teþkilatý Ýl Divan
toplantýsý yarýn yapýlacak. Toplantýya
SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Akkiraz'da katýlacak.
SP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Zorlu
yaptýðý açýklamada, "Ýnsanýn yaratýlýþ gayesi
olan Hakka hizmet ve kulluk görevlerimizin
gereði olarak yürüttüðümüz teþkilat çalýþmalarýmýz büyük bir hýzla devam etmektedir. Ve bu çalýþmalarýmýzda halkýmýzýn bize
olan teveccühünün giderek artan bir eðilim
göstermesi, bizleri öncelikle ümmetin ve
bütün
insanlýðýn
geleceði
için
ümitlendirmekte ve çalýþma azmimizi bir
kat daha artýrmaktadýr. Hedefimiz yeniden
4
ile Yönetim Kurulu Üyeleri Recep
Gökgüney ve Arap Ali Altýnkeser katýldý.
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin, genç çiftleri bu
mutlu günlerinde yalnýz býrakmadý. Haber
Servisi
ODABAÞI der, teknoloji geliþti
Kopyala yapýþtýr imdada yetiþti
Memurlar þimdi rahatlýða eriþti
Yine de iþler bitmiyor müdürüm
(M. Odabaþý -536 5681141)
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
Mecitözü'nün içme
suyu sorunu çözülüyor
Ýçme suyunda azalma yaþayan
Mecitözü ilçesinin su kapasitesini iki katýna çýkartýlmasý için Mecitözü Belediyesi
Ýller Bankasý'ndan hibe olarak 5 bin metre polietilen boru ile 1 adet dalgýç pompa talep
etmiþti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri
Salim
Uslu'nun
desteði
ile
de
Ýller
Bankasýndan 465 bin TL'lik
hibe onayý çýkarýlmýþtý.
Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, "Ýlçe
halkýmýzýn zaruri ihtiyacý
olan içme suyunda sýkýntý
yaþanmamasý, hemþerilerimize olan sorumluluðu-
HABER
Buharaevler
Ýmam Hatip Lisesi
bahçesi yenilendi
muzun gereði olarak
siyaset
gözetmeksizin
Belediye Baþkanýnýn talebi
üzerine Ýller Bankasý
Genel Müdürü Mehmet
Turgut Dedeoðlu ile
görüþerek gerekli onayý
almýþtýk. Sürecin hýzlý bir
þekilde sonuçlanmasý için
yaptýðýmýz takip ile Üst
Yapý Deðerlendirme Daire
Baþkanlýðý 28 Aðustos
2014
tarihinde
alým
ihalesini gerçekleþtirdi.
Altý firmanýn teklif verdiði
ihalenin yasal sürecinin 26 Eylül itibariyle
sonuçlanmasýný bekliyoruz. Ýhalenin sonuçlanmasýyla da en geç 1 ay içerisinde borular
Mecitözü Belediyesine teslim edilmiþ olacaktýr.
Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Haber Servisi
Kamu personeline
ilk yardým eðitimi
5
Eðitim-öðretime destek veren Çorum Belediyesi yaz tatilinde bakým ve onarýma alýnan
okullarýn eksiklerinin giderilmesine yardýmcý oluyor.
Bu çerçevede onarýma alýnan Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin bahçe düzenlemesi asfaltý ve bordürü Çorum
Belediyesi tarafýndan yenilendi. Belediye ekipleri,
bahçeyi yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlayacaðý
15 Eylül Pazartesi gününe
hazýr hale getirdi.
ZAHÝR: ÖÐRENCÝLERÝN RAHATI
ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ
Ekiplerin çalýþmalarý
Alper Zahir
hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum'da eksiði olan, çevre düzenlemesine ihtiyaç duyan tüm
okullarýn eksiklerinin Çorum Belediyesi tarafýndan
giderildiðine dikkat çekti. Sosyal bir belediye olmanýn insana yatýrým yapmayý gerektirdiðini anlatan
Ýl Saðlýk Müdürü Dr.
Ýsmail Yücel, her yýl eylül
ayýnýn ikinci cumartesinin
"Ýlk Yardým Günü" olmasý
sebebiyle basýn açýklamasý
yayýnladý.
Açýklamasýnda ilkyardýmýn
önemini vurgulayan Ýsmail
Yücel,
"Ýl
Saðlýk
Müdürlüðünce,
Saðlýk
Bakanlýðý talimatlarý doðrultusunda, Kamu Kurum ve
Kuruluþlarýnda çalýþmakta olan
Ýsmail
personellerin temel saðlýk bilgilerinin arttýrýlmasý, ilkyardým bilgi ve
becerilerinin öðretilmesi ve kazalara baðlý
ölüm riskinin azaltýlmasýna yönelik olarak,
Saðlýk Bakanlýðý Personeli ile asayiþ ve kurtarma görevleri yapan Ýl Afet ve Acil Durum
Müdürlüðü, Ýtfaiye, emniyet ve jandarma
93 bin öðrenci
ders baþý yapacak
Yücel
personellerine "Sertifikalý Temel Ýlkyardým
Eðitimleri"
verilmekte.
Ýl
Saðlýk
Müdürlüðünce bugüne kadar 109 personele "Sertifikalý Temel Ýlkyardým Eðitimi"
verildi ve eðitimler ise düzenli olarak devam
ediyor" dedi. Uður ÇINAR
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler
ve etkilenecek yerler þöyle:"16.09.2014 tarihlerinde 09.00-15.00 saatleri arasýnda: Ankara yolu sol taraf Özel Müþteri Grubu ENH'da Bakým
Onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý
Eser Tavuk, Sefa Tavuk, Servet Görücü Tavuk
Çiftliði, Aydoganlar Nakliyat, Pýnar Tavukçuluk, Yýldýrým Tavukçuluk, Afacan Akaryakýt tesisleri. 16.09.2014 tarihlerinde 09.00-12.00 sa-
Zahir, "Bu zamana kadar hiçbir ayrým yapmadan
hangi okulun neye ihtiyacý varsa bu eksiklikleri gidermeye çalýþtýk. Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi bahçesinin aþýnan asfaltýný tamamen yeniledik. Bahçeye yaklaþýk 500 ton asfalt serdik. Ekiplerimiz ayrýca okulun bahçesine 400 metre uzunluðunda
bordür taþý da döþeyerek
okulun eksikliklerini gidermiþ oldu" dedi.
Geçtiðimiz günlerde de
Adnan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ile Mimar Sinan
Anaokulu'nun bahçesini asfaltladýklarýný hatýrlatan Alper Zahir, "2013 yýlýnda da
Bahçelievler, Albayrak, Salim Akaydýn, Bekir Aksoy Ýlkokullarý ile 23 Nisan Ortaokulu ve Anadolu Lisesinin bahçelerini de asfaltladýk. Gençlerimizin daha
rahat ortamlarda eðitime devam etmesi için bundan
sonra da eðitim kurumlarýmýza yönelik çalýþmalarýmýz devam edecek" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
atleri arasýnda: Aþdaðul Beldesi ENH'da Bakým Onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý
Aþdaðul Beldesinin tamamý, Semerþah Maden
tesisleri. 16.09.2014 tarihlerinde 13.00-17.00
saatleri arasýnda: Ortaköy Ýlçesi Ýncesu köyü.
17.09.2014 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri
arasýnda: Ortaköy Ýlçesine baðlý Bahçelievler
Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Suyolu
Mahallesi. 17.09.2014 tarihlerinde 09.00-16.00
saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Dorukseki Köyü ve Pancarlýk Köyü. 17.09.2014 tarihlerinde 09.00-11.00 saatleri arasýnda: Silimkent." Bahadýr YÜCEL
2014-2015 eðitim-eðitim
yýlý 15 Eylül Pazartesi günü
baþlayacak. Çorum'da yeni
eðitim öðretim yýlýnda 92 bin 922
öðrenci ders baþý yapacak.
Okullarýn açýldýðý hafta ayný
zamanda Ýlköðretim Haftasý olarak
da kutlanýyor.
15-19 Eylül tarihleri arasýnda
kutlanacak hafta kapsamýnda çeþitli
etkinlikler yapýlacak.
2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda Çorum'da okul öncesi eðitimde 4
bin 920, Ýlkokul 1. sýnýflarda ise 5
bin 774 öðrenci eðitim-öðretime
baþlayacak.
Toplam olarak Ýlkokullarda, 28
bin 337, Ortaokullarda 30 bin 309
olmak üzere toplam 63 bin 566 öðrenci Temel Eðitim
okullarýnda, 29 bin 356 öðrenci ise Ortaöðretimde olmak
üzere Çorum'da 92 bin 922 öðrenci 15 Eylül 2014
Pazartesi günü okullarýyla buluþacaklar.
Ýlköðretim Haftasý Kutlama etkinlikleri kapsamýnda
ilk olarak 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.00'da
Atatürk Anýtýna çelenk sunma töreni yapýlacak.
Ardýnda ise saat 10.45'te Yunus Emre Ýlkokulunda
kutlama programý gerçekleþtirilecek.
Ayrýca Yunus Emre Ýlkokulunda 17 Eylül 2014
Çarþamba günü saat 14.00'da Merkez Rehberlik ve
Araþtýrma Merkezi öðretmenleri Mahmut Yaser Mert ve
Kürþat Deðirmenci öðrenci velilerine "Veli, çocuk, okul
iliþkileri" konulu konferans verecekler. Fatih AKBAÞ
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Emek ve Demokrasi Platformundan 12 Eylül protestosu
12 Eylül askeri darbesi düzenlenen eylemle protesto edildi.
Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafýndan yapýlan
eylemde Özdoðanlar kavþaðýnda toplanan vatandaþlar Diþ
Hastanesi önüne kadar yürüyerek burada açýklama yaptýlar.
Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adýna konuþan KESK
Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, "Bundan
34 yýl önce Türkiye halklarýnýn, emekçilerinin ve gençlerinin yaþamlarýna bir karabasan gibi çöken 12 Eylül'ün karanlýðý, dünden bugüne
faþizan anlayýþýyla birlikte sürmektedir" dedi.
"ABD'nin 'bizim çocuklar baþardý', dönemin TÝSK baþkaný Halit
Narin'in 'gülme sýrasý bizde' sözleriyle özetlenen 12 Eylül faþist darbesi, emperyalizmin ve sermayenin çýkarlarý doðrultusunda gerçekleþmiþ, finans oligarþilerinin ve uluslararasý tekellerin ihtiyaçlarýna
yönelik kurulan muhafazakar-sað dünya düzeninin Türkiye'ye giriþ
kapýsý olmuþtur. O güne kadar emekçilerin yoðun mücadeleler ile
kazandýklarý haklarýnýn üzerinden geçen bir silindir vazifesi görmüþ,
Türkiye halklarýnýn biriktirdiði tüm deðerleri ezen tank paletlerinin
sesi olmuþtur" diyerek sözlerine devam eden Mehmet Öztürk,
"Emekçi halkýn kendi kaderine sahip çýkma iradesi büyük bir zorbalýkla kýrýlýrken, 650 bin kiþiyi gözaltýna alýnmýþ, 1 milyon 683 bin kiþi
fiþlenmiþ, 517 kiþi idam cezasýna çarptýrýlmýþ,50 kiþi acýmasýzca asýlmýþ,
yüz binlerce insan akýl almaz iþkencelere, gözaltýlara, cezaevlerinde
ölüme terk edilmiþtir. 12 Eylül'de emperyalizmin ve sermayenin
çýkarlarý doðrultusunda gerçekleþtirilen faþist darbenin yarattýðý
siyasal-toplumsal iklim, bugün AK Parti eliyle sürdürülmektedir. Tam
34 yýldýr darbenin yarattýðý hukuk ve kurumlarla yönetilen ülkemiz
bugün AK Parti iktidarý ile daha otoriter bir rejime sürüklenmektedir.
Doðrudan ABD'nin onayý ve desteðiyle gerçekleþen 12 Eylül'ün aklý,
ayný strateji ile Türkiye'yi Ortadoðu'da emperyalist iþgal politikalarýnýn
taþeronu yapmýþ, AK Parti hükümeti izlediði dýþ politikada bu stratejiden baðýmsýz bir hat izlememiþtir. Bugün Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta,
Rojava'da, Þengal'de, tüm Ortadoðu'da insanlýk kitlesel biçimlerde
katledilirken, halklarýn bugünleri, gelecekleri ve bir arada yaþama
umutlarý yok edilmektedir. AK Parti iktidarý ise Türkiye'de ve
Ortadoðu'da izlediði ýrkçý, ayrýmcý, tekçi, mezhepçi bir siyaset
ekseniyle ülkemizi bu katliamlarýn ortaðý haline getirmiþtir" þeklinde kaydetti.
Öztürk sözlerine þöyle devam etti:
"12 Eylül faþist cuntasýnýn tüm hukuk-kurum ve
yasalarý bugün iktidarda, demoklesin kýlýcý gibi emekçi
halklarýn üzerinde sallanmaya devam etmektedir. Tek
adam diktasýna doðru sürüklenen otoriter rejim,
toplumsal yaþamýn her hücresini kendi politikalarý
doðrultusunda dönüþtürmeye devam etmektedir. 12
Eylül'ün ürünleri olan ÖYM ve TMK'lar tarihsel görevlerinin yaný sýra bugün de- isimleri deðiþtirilmiþ olsa
bile-yine birçok insanýn özgürlüðünü elinden almakta, iktidarýn baský
aracý olarak kullanýlmaktadýr. 12 Eylül'ün daraðaçlarýnda, cezaevlerinde, daðlarda ve sokaklarda gerçekleþtirdiði katliam ve baský aðý,
bugün tüm ülkede özgürlük ve demokrasi alanlarýný kuþatmaya devam
etmekte, Gezi Direniþi'nde görülen vahþeti eþliðinde, iktidar sopasýyla
ülkeyi polis ve gaz cehennemine dönüþtürmektedir. Ýþçilerin ve
emekçilerin kendi kaderlerini belirleme haklarýný ellerinden alan,
iradelerini yok sayan 12 Eylül tarafýndan kapýlarý açýlmýþ olan 24 Ocak
kararlarýnýn hükmü bugün de iþçilerin ve emekçilerin yaþamlarýný tek
baþýna belirlemektedir. Ýþçilerin yaþamlarýný bile deðersiz gören
19.yy'ýn kölelik koþullarý bu hükümlerden aldýðý mirasla bugün
yaþamýmýza taþýnmaktadýr. Azgýn sömürü ve kar hýrsýyla tarihin en
büyük iþçi katliamlarýna imza atan AK Parti hükümeti, bu katliamlara
neden olan güvencesiz ve taþeron çalýþmayý yasalarla kalýcý hale
getirirken, sadece kamu emekçilerini deðil, en temel hak olan kamu
hizmetlerinden yararlanan tüm halkýn yaþamýna doðrudan
etki eden kamu alanýný da taþeron cehennemine
dönüþtürmektedir. Bugün, halkýn büyük çoðunluðunun
yoksulluk ve sefalet içinde yaþadýðý, özgürlüklerinin kýsýtlandýðý, gençlerin gelecek umutlarýnýn yok edildiði, ülkemizin siyasi, ekonomik ve askeri bakýmýndan emperyalizme
daha da baðýmlý olduðu, gericiliðin toplumsal alaný kuþattýðý
bir ülkede yaþýyorsak, bu 12 Eylül ile birlikte kurulan yeni
sömürü düzeninin bir sonucudur. Bu darbeci ve çeteci
sömürücü
düzenle
hesaplaþmak,
ülkemizin
eþit,özgür,demokratik bir ülke olmasý için, bir arada yaþamý
savunmak için mücadele etmektir. Emek ve Demokrasi Güçleri
olarak, 12 Eylül'ün 34 yýldýr sürdürülen karanlýðýnda AK Parti ile þiddetlenen tüm saldýrýlara karþý eþit, özgür, demokratik, tam baðýmsýz,
barýþ içinde bir Türkiye mücadelemizi sermaye egemenliðini ve faþizmi lanetlemeye, geriletmeye dönük toplumsal muhalefetin tüm
unsurlarýyla büyütmeye devam edeceðiz." Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
HABER
7
"Yeni eðitim öðretim dönemine
yine sorunlarla giriyoruz"
Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
Selim Aydýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni eðitim öðretim yýlý
öncesinde eðitimcilerin yaþadýklarý sorunlarý dile getirdi.
Sendika binasýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan
Selim Aydýn, okullarýn, 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýna dað gibi sorunlarla baþladýðýný ifade ederek, "Bugün elimizde kaybedilmiþ, boþa
geçen koca bir yýl bulunmaktadýr. Bu dönemde de iþinde yetkin olmayan, beceriksiz, eðitime, eðitimciye uzak, birleþtirmekten çok bölen,
ayrýþtýran, kadrolaþmayý hedefleyen kiþiler tarafýndan yönetilen Milli
Eðitim Bakanlýðý sorunlarýn merkezi haline gelmiþtir" dedi.
-"100 BÝN ÖÐRETMEN ATAMASI ÝSTÝYORUZ"Türk Eðitim Sen olarak, kanunun bir an önce çýkmasý, atamalarýn
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn söz verdiði gibi en geç 20 Eylül tarihine kadar yapýlmasý ve öðretmenlerin göreve baþlamasýný istediklerini kaydeden Aydýn, "Bu süreç asla ekim ayýna sarkmamalýdýr. Bir diðer önemli talebimiz de atama sayýsýnýn artýrýlmasýdýr. Zira Þubat
ayýnda yapýlan 10 bin, Eylül'de de yapýlacak 40 bin atama ile birlikte
2014 yýlýnda atamasý yapýlan öðretmen sayýsý 50 bin olacaktýr. 50 bin
atama hiçbir derde deva olmayacaktýr. Sendikamýz, TBMM Genel Kurulu'nda Torba Kanun Tasarýsý'nýn
görüþmeleri sýrasýnda öðretmen atama sayýsýnýn 100 bine çýkarýlmasý
konusunda kanun teklifi hazýrlayarak, TBMM'ye sunmalarý için tüm
milletvekillerine göndermiþti. Peki
neden 100 bin atama istiyoruz? Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý 126 bin
öðretmen açýðý olduðunu ifade etmiþti. 350 bin memleket evladý da
yýllardýr KPSS'ye girmekte, 'atama'
diye feryat etmektedir. Okuldan
mezun olmasýnýn üzerinden 8-10 yýl
geçmesine raðmen hala anne-babasýndan harçlýk alan öðretmenlerimiz vardýr. 37 öðretmenimiz atanamadýðý için intihar etmiþtir. Henüz
öðretmen atamalarý yapýlmadan illerde ücretli öðretmen baþvurularý
alýnmaya baþlanmýþtýr. Bu demek oluyor ki, Milli Eðitim Bakanlýðý ücretli öðretmen alýmýný asal istihdam gibi sürdürmekte kararlýdýr. Bu
demek oluyor ki, insanlar 300-500 TL'ye sömürülmeye devam edecektir. Bu demek oluyor ki, eðitimde yine baþarý ve verim düþecektir"
þeklinde kaydetti. Aydýn sözlerine þöyle devam etti:
-"ÖZÜR GRUBU YER DEÐÝÞTÝRMELERÝ 2
. KEZ YAPILMALIDIR"Milli Eðitim Bakanlýðýnca bu yýl takvimde bulunmamasýna karþýn il
içi ve iller arasý isteðe baðlý yer deðiþtirmeler ikiþer kez yapýlmýþ, yine
yapýlan iller arasý özür grubu yer deðiþtirmelerinde eþler norm bulunmasa dahi eþinin çalýþtýðý ilçeye, ilçe emrine atanmýþlardýr. Bu uygulamalar hem eðitim camiasý, hem de kamuoyu tarafýndan takdirle karþýlanmýþtýr. Ancak, il içi özür durumuna baðlý yer deðiþtirme talebinde bulunan kiþilerin sadece özürlerinin bulunduðu yerde boþ bulunan
kadrolara atamalarý gerçekleþmiþtir. Norm kadro açýðý olmayan yerlere dolayýsý ile atamalarý gerçekleþmemiþtir.Ayrýca, öðretmenlerin 2014
Yaz Dönemi Ýl Ýçi ve Ýller Arasý Özür Durumuna Baðlý Yer Deðiþtirme
Kýlavuzunda iller arasý özür durumuna baðlý yer deðiþtirme talebinde
bulunacak olanlarýn tercihlerine yerleþemedikleri
takdirde özürlerinin bulunduðu ilçe emrine atanacaklarýna iliþkin herhangi bir açýklama yer almamýþtýr. Bu nedenle kiþiler bir nebzede olsun
özürlerini giderebilmek için özürlerinin bulunduðu yerden uzak olan ilçeleri tercih etmek zorunda
kalmýþlardýr.
Yine, 2. Ýller arasý yer deðiþtirme döneminde
eþlerden birine açýk olan bir ilin diðer eþe kapalý
olmasýndan dolayý veyahut hizmet puaný yetersizliði sebebi ile atamasý gerçekleþmeyen eþler bulunmaktadýr. Bu durum yeni parçalanmýþ ailelerin oluþmasýna neden
olmuþtur. Öðrenim özrü konusunda bakanlýk inadýndan vazgeçmelidir. Öðrenim özrünü özür gruplarý içinden çýkarmak, MEB'in misyonu
ile de baðdaþan bir tutum olamaz. Öðrenim özrü, tekrar özür gruplarý içine alýnmalý ve MEB yüksek lisans ve doktora yapmanýn önündeki tüm engelleri kaldýrmalýdýr. Ayrýca 1-5 Eylül tarihinde isteðe baðlý
iller arasý yer deðiþtirmelerde geçerli gerekçesi olan ve iptal dilekçesi
veren öðretmenlerimizin talepleri dikkate alýnmalýdýr.
-"YÖNETÝCÝ OLMANIN TADI KAÇTI"MEB'in en büyük problemi siyasi müdahalelere açýk bir bakanlýk
haline gelmiþ olmasýdýr. Yýllarýn tecrübesi ile oluþturulan, yönetici atama sisteminin bozulmasý, baþlý baþýna bir problem haline gelmiþtir. Siyasetin, tek yetkili olma isteði, yeni bir hastalýk olmamakla birlikte, bu
kadar tavan yaptýðý bir devir görülmemiþtir. Siyasetin bu onulmaz
hastalýðý bellidir ama garip olan, daha adil, daha insani bir düzenin
mücadelesini vermesi gereken sendikalarýn, bilhassa, malum bir sendikaca, bu gayri adil sisteme çanak tutmasýdýr. Daha da anlaþýlmazý,
bu adaletsizliðe teslim olmuþ insanlarýn, sayýsýnýn çokluðudur.
MEB'in, özellikle, yönetici atama konusunda, adeta bir bataklýða saplanmasý, bugüne kadar oluþturulan düzeni, zaman içinde alt üst edecektir. Kadrolaþmak, emir eri ordusu yaratmak adýna, oluþturulan bu
kokuþmuþluk, önümüzdeki süreçte her alana yayýlacaktýr. Liyakat ve
kabiliyetin göz ardý edildiði, adaletsizliðin alabildiðine arttýðý bir kurumun, arzu edilen baþarýlarý saðlamasý mümkün olmayacaktýr. Ümidimiz odur ki müdür görevlendirmelerin de yaþanan kýyým ve tasfiye
müdür yardýmcýlýklarýnda yaþanmaz. Aksi durumda herkes kaybeder.
Bu iþin kazananý olmaz.
-"YÖNETÝCÝ GÖREVLENDÝRMELERÝNDE
SINAV KAZANANLAR ÖNCELÝKLÝ OLMALIDIR"2011 yýlý Ekim ayýnda yapýlan eðitim kurumu müdürlüðü ile müdür
baþyardýmcýlýðý ve müdür yardýmcýlýðý seçme sýnavýnda baþarýlý olanlardan sýnav sonucuna göre yöneticiliðe görevlendirilmesi yapýlmamýþ
olanlarýn eðitim kurumlarýnda müdür baþyardýmcýsý ve müdür yardýmcýsý olarak öncelikle deðerlendirilmeleri hususunda Türk EðitimSen olarak Bakanlýða yazýlý baþvuruda bulunmuþ bulunmaktayýz.
-"ÝL ÝÇÝ SIRALAR ÇALIÞTIRILMALIDIR"Milli Eðitim Bakanlýðýnca, il içi ve iller arasý isteðe baðlý yer deðiþtirme iþlemleri yapýlmýþ ve özür durumuna baðlý yer deðiþtirme iþlemleri de tamamlanmýþtýr. Bu suretle birçok öðretmenin yer deðiþikliði
gerçekleþmiþ ve öðretmenler yeni okullarýnda göreve baþlamýþlardýr.
Bu yer deðiþtirmelerden dolayý, birçok okulun, norm durumunda de-
ðiþiklik olmuþtur. Ayrýca kurumlarda yapýlan yer deðiþiklikleri, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle norm açýklarý meydana gelmiþtir. Bulunduðu okulda norm kadro fazlasý olan öðretmenler sýralar çalýþtýrýldýðýnda
norm açýðý bulunan eðitim kurumlarýna yer deðiþtirebilecek ve açýk
normlar bu þekilde hakkaniyete uygun olarak doldurulacaktýr. Kaldý
ki; Yönetmelik hükmüne raðmen Bakanlýk tarafýndan sýralarýn çalýþtýrýlmasý þeklinde bir uygulama yapýlmamýþtýr.
Yukarýda izah edilen sebeplerden ötürü Aðustos ayýndaki sýra listeleri üzerinden sýralarýn çalýþtýrýlmasý sureti ile yaþanan maðduriyetlerin giderilmesi için Türk Eðitim-Sen olarak Bakanlýða yazýlý baþvuruda bulunduk.
-"EÐÝTÝMÖÐRETÝM ÖDENEÐÝ TÜM EÐÝTÝM
ÇALIÞANLARINA ÖDENMELÝDÝR"Anayasamýzýn 10.maddesinde 'Herkes dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþittir. Hiçbir kiþiye, aileye, zümreye veya sýnýfa imtiyaz tanýnamaz. Devlet organlarý ve idare organlarý ve idare makamlarý bütün iþlemlerinde kanun önünde eþitlik ilkesine uygun
olarak hareket etmek zorundadýr' hükmü yer almaktadýr.
Öðretmenlere ödenen bu
ödeneðin diðer eðitim çalýþanlarýna ödenmemesi, Anayasa'nýn
eþitlik ilkesine uymamakta ve çalýþma huzurunu bozmaktadýr.
Anayasa'da yerini bulan 'eþitlik'
ilkesine uyulmasý ve çalýþma barýþýnýn saðlanmasý için, söz konusu ayrýmcýlýðýn kaldýrýlmasýný
ve 'Eðitim-Öðretim Yýlýna Hazýrlýk Ödeneði'nin bütün eðitim çalýþanlarýna verilmesi talep ediyoruz.
-"HÝZMETLÝ MEMUR ARKADAÞLARIMIZIN
BEKLENTÝLERÝNE CEVAP VERÝLMELÝDÝR"MEB, hizmetli, memur ve teknisyen arkadaþlarýmýzýn beklentilerine uygun çalýþmalarý hýzlandýrmalýdýr. Bu kapsamda, bu personelin
görev tanýmlarý yapýlmalý, angarya ile karþý karþýya kalmalarý önlenmelidir. MEB, bu personelin fazla çalýþma süreleri karþýlýðýnda, ücret almalarýný saðlayacak bir çalýþma yapmalýdýr. KPDK'da aldýðýmýz karar
gereði, bu personelin ek gösterge problemi giderilmelidir. Görevde
yükselmeleri, belli bir düzen ve hakkaniyet çerçevesinde yapýlmalýdýr.
-"OKUL BÝNA YAPIMI ÝHTÝYAÇ DÜZEYÝNDE
BELÝRLENMELÝDÝR"Yeni okul binasý yapýmlarýnda mevcut öðrenci sayýlarý dikkate alýnmalýdýr. Öðrenci sayýlarýnýn gün geçtikçe arttýðý ve bina ihtiyacýnýn olduðu ilçelerimize öncelik verilmeli, özellikle yerel yönetimlerin de katkýsýyla bina ihtiyaçlarý belirli bir program dâhilinde ve ülke gerçekleri
ve gelecek stratejileri belirlenerek yapýlmalýdýr.
-"ALO 147 SORUNU DEVAM ETMEKTEDÝR"Alo 147 hattýnýn uygulamaya girdiði yaklaþýk iki yýllýk süre içerisinde öðretmen, yönetici ve kurum personeli hakkýnda yapýlan isimsiz
þikâyetler üzerine iþlem baþlatýldýðý ve bu iþlemler nedeni ile yöneticilerimiz ve denetmenlerin iþ yükünün katlanarak arttýðý gözlemlenmiþtir. Yöneticilerimiz ve denetmenler asýl iþlerini yapamaz
duruma gelmiþlerdir. Ýhbar hattý þeklinde iþleyen ALO 147
hattýnýn kapatýlmasý kaçýnýlmaz hale gelmiþtir.
-"ÜNÝVERSÝTE GELÝÞTÝRME ÖDENEÐÝ
KESÝLMEMELÝDÝR"19.04.2005 tarih ve 25791 sayýlý Resmi Gazete 'de yayýmlanan 04.04.2005 tarih ve 2005/8681 Sayýlý Bakanlar
Kurulu Kararý ile yürürlüðe giren "Geliþtirme Ödeneði
Ödenmesine Dair Karar" gereði diðer yükseköðretim kurumlarýna göre sosyo-ekonomik açýdan daha az geliþmiþ
yerlerde öðretim yapan ve/veya yeterli sayýda öðretim elemaný saðlanamayan yükseköðretim kurumlarý ile bunlarýn bölümlerinde görevli öðretim elemanlarýna bu kararda belirlenen oranlarda
ödenmekte olan geliþtirme ödeneði, 15.12.2014 tarihinden itibaren
ödenmeyecektir. Bu kurumlarda eðitim-öðretimin geliþmesi açýsýndan
önem arz eden geliþtirme ödeneðinin bu tarihten sonra da ödenmeye
devam etmesi eðitim-öðretim hayatýmýzýn saðlýklý iþleyiþi açýsýndan
gerekli olacaðý durumu belirtilerek bu ödeneðin 15.12.2014 tarihinden
sonra da ödenmeye devam etmesi için düzenleme yapýlmasý hususunda Baþbakanlýða sendikamýz tarafýndan talepte bulunulmuþtur.
-"4/C PERSONELÝNÝN DURUMU ACÝL ÇÖZÜM
BEKLEMEKTEDÝR""Ülkemizde her alanda maðduriyet yaratmayý ilke edinen iktidar
þimdi de 4/C'li personeli ikiye bölerek 'özelleþtirme maðduru' ve
'özelleþtirme maðduru olmayan' þeklinde bir ayrýma gitmektedir. Toplamda 24 bin kiþiye kadro vermekten kaçanlar, binlerce 4/C'liye zulmetmeye karar vermiþtir. Zaten tayin, terfi, izin gibi haklarý kýsýtlý olan
düþük ücretle ve güvencesiz bir yapýda çalýþmak zorunda kalmýþ
4/C'lileri kadroya geçirmeyen AK Parti, þimdi de özelleþtirme maðdurlarýna yönelik bir düzenleme getirerek, geçici personel çalýþtýrma
konusundaki mevzuatý tamamen içinden çýkýlamaz bir sorunlar yumaðýna dönüþtürmek istemektedir.Torba kanun tasarýsýnýn 69.maddesinin ayný fýkrasý uyarýnca çalýþtýrýlan personelin farklý muameleye
tutularak bir bölümüne kýsmi bir güvence vermek, diðerlerini yok saymak yalnýzca AK Parti'nin adalet anlayýþýna uygun bir tavýrdýr. Biz bütün 4/C'li personelin kadroya geçirilmesini beklerken, verdiði sözde
durmayan yetkililerin böyle bir uygulamaya imza atmalarý, TÜÝK çalýþanlarý baþta olmak üzere binlerce 4/C'liye yapýlan yeni bir zulümdür.
Zaten yapýlan düzenleme yetersizken ve 4/C'lilerin taleplerini karþýlamazken bu kýsýtlý hakký bile bölerek bir kesimi göz ardý etmek doðru
bir yaklaþým deðildir. AK Parti bu zulümden bir an önce vazgeçmeli ve
en azýnda Tasarýdaki maddeyi tüm 4/C'lileri kapsayacak þekilde geniþletmelidir. Aksi bir durum, ayrýmcýlýðý ve maðdur oluþturmayý genlerine iþlemiþ olan iktidarýn yeni bir ayýbý olarak kayda geçecek ve kapsam
dýþý kalan 4/C'lilerin bir kez daha yýkýlmasýna neden olacaktýr." Görüldüðü üzere okullarýmýz yeni eðitim-öðretim yýlýna yine çözülmeyi
bekleyen uzun bir sorunlar listesiyle girmektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý sendikamýzýn tespit ettiði bu sorunlara el atmalý, saðlýklý, kaliteli bir
eðitim-öðretim yapýlabilmesi için tüm imkânlarýný seferber etmelidir.
2014/2015 eðitim öðretim yýlýnýn tüm eðitim çalýþanlarýna hayýrlar getirmesini yönetim kurulum adýna temenni ediyorum."
Bahadýr YÜCEL
Dr.Ýsmail Yücel
ÝLK YARDIM
HERKESÝN
SORUMLULUÐUDUR!
Ýl Saðlýk Müdürü
ÝLKYARDIM NEDÝR
Ýlk yardým, herhangi bir kaza ya da yaþamý tehlikeye
düþüren bir durumda,saðlýk görevlerinin yardýmý saðlanýncaya kadar, hayatýn kurtarýlmasý ya da durumun daha
kötüye gitmesini önlemek amacýyla olay yerinde, týbbi araç
ve gereç aranmaksýzýn mevcut araç gereçlerle yapýlan ilaçsýz
uygulamalardýr. Ýlkyardým bu konuda eðitim almýþ herkesin
olayýn olduðu yerde bulabildiði malzemeleri kullanarak
yaptýðý hayat kurtarýcý müdahaledir.
ÝLK YARDIM NÝÇÝN ÖNEMLÝDÝR?
Kaza yerinde ilk beþ dakika içerisinde uygulanacak
etkili
bir ilkyardým ile ölümleri önlemek mümkündür.
Kaza ölümlerinin;
%10'u ilk beþ dakika içinde,
%54'ü ilk yarým saat içinde meydana gelmektedir.
Kaza yerinde ilk beþ dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardým ile ölümlerin yaklaþýk yarýsýný önleme þansý
vardýr.
ÝLKYARDIMIN ÖNCELÝKLÝ AMAÇLARI NELERDÝR?
¢Hayati tehlikeyi ortadan kaldýrmak,
¢Yaþamsal fonksiyonlarýn sürdürülmesini saðlamak,
¢Hasta/yaralýnýn durumununkötüleþmesini önlemek,
¢Ýyileþmeyi kolaylaþtýrmak.
Olay/Kaza mümkün olduðu kadar hýzlý bir þekilde telefon veya diðer kiþiler aracýlýðý ile gerekli yardým kuruluþlarýna bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardým gerektiren her
durumda telefon iletiþimleri, 112 acil telefon numarasý
üzerinden gerçekleþtirilir.
112'NÝN ARANMASI SIRASINDA NELERE
DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR?
¢Sakin olunmalý ya da sakin olan bir kiþinin aramasý
saðlanmalýdýr.
¢112 Komuta Kontrol Merkezi (KKM) tarafýndan sorulan sorulara net bir þekilde cevap verilmelidir,
¢Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayýn olduðu
yere yakýn bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin( okul,
market,resmi kurum vb.) adý verilmelidir,
¢Hasta/yaralý sayýsý ve durumu bildirilmelidir,
¢Eðer herhangi bir ilkyardým uygulamasý yapýldýysa nasýl
bir yardým verildiði belirtilmelidir,
¢112 hattýnda bilgi alan kiþi, gerekli olan tüm bilgileri
aldýðýný söyleyinceye kadar telefon kapatýlmalýdýr.
Unutmayalým: Ýlk Yardým Hayat Kurtarýr!
Meslektaþýmýzýn
acý günü
Anadolu Ajansý
(AA) Çorum muhabiri meslektaþýmýz
Kemal Karadað'ýn babasý Mustafa Karadað
vefat etti.
Karadað'ýn cenazesi
Ulu Camii'de dün ikindi
namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi.
Tek Yýldýz, merhuma
Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
TEK
2
YILDIZ
Boz Kartal
Milli Park Polisleri, adamýn
birini, nesli tükenmekte
olduðu için koruma altýna alýnan bir Boz Kartal'ý kesmiþ,
piþirip yerken görmüþ ve derhal tutuklamýþlar. Mahkemede
adamýn avukatlarý müthiþ bir
savunma yapmýþlar:"Bu adam
ormanda yolunu kaybetmiþti.
Günlerdir aç olduðu için ya
kartalý öldürecekti, ya kendisi
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
ölecekti." diye... Yargiç bu
savunmayý kabul edebileceðini
söylemiþ. Kararýný açýklamadan önce, sanýða dönmüþ:
-Son bir þey sormak istiyorum
demiþ,
-Ben de av meraklýsýyým
da. Bu Boz Kartalýn tadý nasýl
bir þey? -Valla efendim. Tam
olarak Kelaynak ile Mavi
Gagalý Puhu Kuþu tatlarýnýn
arasýnda bir þey!
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
YAÞAM
Stres yok olunca gaz
Problemi yok oluyor
Bebeklerin ortak derdi gaz sancýsýný,
özellikle ilk gebeliðini geçiren annelerin
çeþitli konular nedeniyle yaþadýðý stresin
tetiklediði bildirildi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Týp
Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Metin
Kýlýnç, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, özellikle 0-8 ay arasýndaki bebeklerin
yaþadýðý gaz sancýsýnýn, ebeveynleri en
çok tedirgin eden konularýn baþýnda
geldiðini söyledi.
Gaz sancýsýnýn adeta bebeklerin ortak
derdi olduðunu ifade eden Kýlýnç,
"Bebeklerin bu sýkýntýsý karþýsýnda
ebeveynlerin yanlýþ tutumlarý da eklenince durum daha can sýkýcý hale geliyor.
Aslýnda gaz sancýlarý zarar verici
olmayan, belli süreyle sýnýrlý fizyolojik bir
olaydý" dedi.
STRES BÝTÝNCE GAZ
PROBLEMÝ YÜZDZE 99 BÝTÝYOR
Sancýnýn, bebekteki saðlýk sorunlarýna
baðlý gündeme gelebileceðini belirten
Kýlýnç, þöyle konuþtu:
"Bebeðinizin bu problemi yaþamasýný
istemiyorsanýz, stresten uzak durun. 20
yýllýk meslek hayatýmda, stresini ortadan
kaldýrdýðýmýz annelerin bebeklerinin
ancak yüzde 1'inde gaz sancýsý devam
etti. O da çocuklardaki çeþitli saðlýk
sorunlarýndan kaynaklanýyordu. Bugün
yaþanan gaz sancýlarýnýn neredeyse
tamamýnýn altýnda annenin yaþadýðý stres
yatýyor. Bu stres de genellikle ilk gebeliðini yaþayan annelerde sýklýkla görülüyor. Çünkü tecrübesiz olan anneler, birçok
konuda 'þimdi ne yapacaðým' endiþesi
taþýyor."
Kýlýnç, stresten uzak duran annelerin
ise bu sýkýntýyý yaþamamak için bazý tedbirler alabileceðini vurguladý.
Bebeklerin emerken hava yutabildiklerine iþaret eden Kýlýnç, "Bebeði
emzirdikten sonra halk arasýnda 'týpýþlamak' olarak tabir edilen bebeði omza
yatýrýp sýrtýna vurmak gerekir. Her
beslenmeden sonra yapacaðýmýz bu iþlemi 'gark' sesi gelinceye kadar
sürdürmeliyiz. Ayrýca bebeði yatýrýrken
yaklaþýk 30 derecelik açýyla dik olacak
þekilde arkadan desteklemek, hava yutmasýný engelleyecektir" diye konuþtu.
BÝLÝMSEL OLARAK NOHUT
GAZ YAPMIYOR
Kýlýnç, halk arasýnda emziren kadýnlarýn "nohut yeme bebeðe gaz yapar"
gibi söylemlerle bazý besinlerden
mahrum býrakýldýðýný ifade etti.
Bilimsel olarak nohut yiyen annenin
sütünde bebeðe gaz yapacak herhangi bir
bulguya rastlanmadýðýný dile getiren
Kýlýnç, þunlarý kaydetti:
"Dolayýsýyla bu söylem biraz yanlýþ.
Bu gibi yanlýþ ifadeler anneyi bazen
sevdiði yiyeceklerden mahrum býrakabiliyor. Oysa biz, tüm annelere
'sevdiðiniz ve günlük hayatta sizi rahatsýz
etmeyen herþeyi gebelik ve emzirme
döneminde de tüketmeye devam edin'
diyoruz. Ayrýca emziren annelerin sývý
besin tüketmeye ve günlük ena az 2 litre
su tüketmeye dikkat etmeleri de bebek
için yararlý olacaktýr."
Aþýrý sýcak banyo, varis
Oluþumunu tetikliyor
Uzun süre ayakta kalmayý ya da sürekli
oturmayý gerektirecek mesleklerde çalýþan
kadýnlarda
görülen
varis,
tedavi
edilmediðinde daha ciddi hastalýklara yol
açýyor.
Özel Medline Konya Hastanesi Kalp ve
Damar Cerrahisi’nden Opr. Dr. Özgür Mart,
varisin gece kramplarý, bacaklarda kaþýntý ve
þiþkinlik, ayakta kalýndýðýnda aðrýya yol
açtýðýný söylüyor. Birinci derece akrabalarýnda varis hastalýðý olanlarýn risk taþýdýðýný
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
8
belirten uzman, “Sigara içmek, hýzlý kilo
almak, hamile olmak ve doðum yapmak
varise neden olabilir.” diyor. Özgür Mart,
varisi olanlara þunlarý öneriyor: “Çok sýcak
suyla banyo yapmayýn, kaplýca, sauna gibi
sýcak ortamlardan uzak durun. Çok yüksek
topuklu ayakkabý giymeyin. Düzenli
yürüyüþ yapýn. Bacaklarý çalýþtýrdýðý için
yüzme de varise iyi gelir. Dolaþým bozukluklarýna neden olduðu için dar kot pantolon
giymeyin. Aþýrý kilo almayýn.”
19:55
Dizi
Seksenler
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl
etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi
bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere
tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ
eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý
yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli
arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide
görecek.
20:00
Sinema
Arthur: Maltazar'ýn Ýntikamý
Arthur, çok heyecanlýdýr çünkü bu gece ayýn
onuncu evresini görecektir. Bu da onun en
sonunda Minimoylar'ýn ülkesine geri dönmesi
ve Selenia ile kavuþmasý anlamýna gelmektedir. Bu arada Minimoylar, Arthur’un onuruna
bir þölen düzenler. Arthur’un babasý ise
büyükannenin evindeki tatillerini yarýda
kestiklerini söylemek için bu günü seçer. Tam
ayrýlmak üzerelerken, bir örümcek Arthur’un
eline “YARDIM” yazýlý bir pirinç tanesi
býrakýr. Hiç þüphe yok ki Selenia tehlikededir!
23:20
Sinema
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Açlýða Doymak
Sena, sol örgüt mensubu devrimci aðabeyinin
ani ölümüyle derin bir üzüntü yaþar. Yaþanan
bu travmatik süreç içinde Sena örgüte dahil
olur. Nasýl olduysa bir anda kendisini
aðabeyinin davasý içinde ve onun yarým kalmýþ
iþlerini tamamlarken bulur. Artýk protesto için
ölüm orucuna yatan eylemciler arasýndadýr.
Burcu ise farklý bir depresyon içindedir...
Yaþadýðý berbat bir aþk acýsý neticesinde,
daðýlan psikolojisini yemekle ve alkolle düzeltmeye çalýþýr. Tabii ki bu beyhude bir çabadýr.
BALIK BUÐULAMA
Nebahat Çehre
Nebahat Çehre, Samsun'da
dört çocuklu bir ailenin kýzý
olarak
dünyaya
gelmiþtir.
Ailenin tek kýzý olan Çehre
anne tarafýndan Gürcü, baba
tarafýndan ise Laz kökenlidir.[2]
Beþ yaþýndayken ailesi Ýstanbul'a göç eden Çehre, 15 yaþýndayken
"Türkiye
güzeli"
seçilmiþtir[1][3], fotomodellik
ve mankenlik yaparken gelen
teklifler üzerine 1961'de Yaban
Gülüm filmi ile ilk sinema
deneyimini yaþadý. 1964 yýlýnda
Yýlmaz Güney'le tanýþarak
Kamalý Zeybek filmde rol aldý
ve Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yýlmaz Güney'le evlenmiþ, kendi deyimiyle "Ülke
meselelerinden yaþama bakýþýna kadar her türlü konuda bakýþ
açýsý kazanmasýnda Yýlmaz
Güney’in katkýsý oldu. O
zamanlar ayaklarý yere bas-
mayan genç kýz, yani ben iþin
ciddiyetini
Yýlmaz’dan
öðrendim" diyerek Güney'in
deneyimlerinden
çok
þey
öðrendiðini belirtmiþtir.[4] Bir
süre sinemadan uzak kalan
Çehre, Güney'den boþanýnca
tekrar kamera önüne çýktý. 70'li
yýllarda baþlayan seks filmleri
furyasýnda sahneye çýkarak
þarkýcýlýk yapan Çehre, ikinci
evliliðinin ardýndan sahne hayatýna ara veren Çehre, ikinci
eþinden ayrýldýktan sonra televizyon dizilerinde rol almýþtýr.
Çehre'nin "Büklüm Büklüm"
adýný taþýyan bir de þarkýsý
bulunmaktadýr. Bestesi Sezen
Aksu'ya ait olan þarký için
Çehre, "1980'de sevgili Sezen
Aksu'nun bir þarkýsýný yorumladým. Yaptýðým albüm ve
söylediðim þarký listelerde birinci sýraya yerleþti." demiþtir.
Malzemeler
1 adet beyaz etli balýk
1 buçuk su bardaðý
domates suyu
1 su bardaðý su
2 adet defne
yapraðý
2 diþ
sarýmsak
1 adet
soðan
3 çay
kaþýðý sývý
yað
1 çorba kaþýðý
un
1 çay kaþýðý karabiber
1 çay kaþýðý kýrmýzýbiber
1 dilim limon
1 çorba kaþýðý soya sosu
Tuz
Yemeðin Tarifi
Mevsimlik beyaz etli balýðý
fileto biçiminde temizleyin.
Geniþ bir tencereye alýn. 1
buçuk su bardaðý domates
suyu ve 1 su bardaðý suyu
tencereye dökün. 2 adet defne
yapraðýný tencereye ekleyin. 2
diþ sarýmsaðý dövün.
Soðaný yemeklik
doðrayýn. Sývý yaðla birlikte tencereye alýn. 1
dilim limon, soya sosu,
1 çay kaþýðý karabiber,
1 çay kaþýðý kýrmýzýbiber
ve yeterli miktarda tuz
ilave edin. Tenceredeki su
kaynayýnca, üzerine 1 çorba
kaþýðý unu yavaþ yavaþ serpin.
Topaklaþmamasý için kaþýkla
iyice karýþtýrýn. Bu þekilde 5-10
dakika daha kaynatýn.Daha
sonra çukur bir servis tabaðýna
alýn. Dilerseniz üzerine bir
miktar baharat ve ince kýyýlmýþ
dereotu ekleyip sýcak þekilde
servis yapýn.
Hayatta bir masal gibidir,
ne kadar uzun olduðu deðil
nasýl yaþandýðý önemlidir.
Lucius Annaeus Seneca
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
Yerli Dizi
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Bugünün Saraylýsý
23:20 Açlýða Doymak
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
15.50 Baþkasýnýn Parasý
17.50 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
Eden Bulur
19.45 Keloðlan
Aramýzda
21:30 Tokatçý
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Arthur: Maltazar’ýn
Ýntikamý
22:30 Yýlanlarýn Öcü
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.30 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.00 Güllerin Savaþý
23.15 Karanlýklar Ülkesi
Uyanýþ
07.00 Sabah Haber
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Seksenler
Yerli Dizi
21:55 Stadyum
03.00 Tekrar Programlar
06.25 Merhaba Yenigün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Karýnca Z
20:00 Þefkat Tepe
23.00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
HABER
9
Hakim Altun, kendi kararlarýný
uyguladýðý için tutuklanan polislerin
tutukluluk durumlarýný deðerlendirdi
Polise yapýlan operasyonda hukuk tarihine geçecek yeni bir geliþme yaþandý. Tevhit Selam Kudüs
Ordusu Terör Örgütüne yönelik soruþturma kapsamýnda hâkim ve savcý kararlarýný uyguladýklarý için tutuklanan 3 polisin tutukluluk durum deðerlendirmesini, Selam
dosyasýnda 154 dinleme kararýnda imzasý olan hâkim Bekir
Altun, yaptý. Avukat Ömer Turanlý duruþmada, hâkime bu
hususu hatýrlattý. Avukat Turanlý, polislerin hâkim kararlarýný uyguladýðýný vurgulayarak, “Sizinde dosyada dinleme
kararlarý aldýðýnýzý biliyoruz”
dedi. Hakim Bekir Altun,
kararýný pazartesi günü açýklayacaðýný bildirerek duruþmayý kapattý.Tevhit Selam
soruþturmasýnda görev alan
polislere yönelik operasyonda tutuklanan emniyet amiri
Kürþat Durmuþ, Osman
Özgür Açýkgöz ve Ramazan
Bolat’ýn aylýk tutukluluk
durum incelemesi yapýldý.
Avukat
Ömer
Turanlý,
Hâkimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu’nun (HSYK) polislere
yönelik operasyonda hukuksuz uygulamalara imza atan
hakim ve savcýlar hakkýnda soruþturma açtýðýný belirterek,
“Bu lehe bir durumdur, müvekkillerimin tahliye edilmesi
gerekir” þeklinde konuþtu.
Hâkim Altun’un Bakmaktan Kaçýndýðý Dosya Önüne
Geldi
Tutukluluk durum deðerlendirmesi polislerin tutuklanmasýna gerekçe yapýlan Tevhit-Selam dosyasýnda 150’den
fazla izleme, dinleme kararýnda imzasý olan hâkim Bekir
Altun yapmasý dikkat çekti. Altun, Selma dosyasýnda görev
alan 75 polis adliyeye sevk edildiðinde de nöbetçiydi. Ancak
Hkaim Altun, ‘yoðun’ olduðunu belirterek bu dosyaya bakmaktan kaçýnmýþtý. Onun yerine Hâkim Ýslam Çiçek, bakmýþtý. Ancak sulh ceza hâkimliðindeki kýsýr yapý hâkim
Altun’u yine bu dosyayla karþý karþýya getirdi.
Avukat Turanlý, HSYK’nýn inceleme kararýný hatýrlattý
Polislerin aylýk rutin tutukluluk deðerlendirmesi yapýldý.
Usul gereði yaþýlan duruþmada polislerin avukatý Ömer
Turanlý, müvekkillerinin 4 günlük gözaltý süresi dolmasýna
raðmen adliyede tutulmaya devam edildiklerini hatýrlattý.
Ardýndan ifadesi alýnamayan 17 polisin serbest kaldýðýný
belirtti. Turanlý, tutukluluk durumlarý deðerlendirilecek
olan polisler Kürþat Durmuþ, Ramazan Bolat ve Osman
Özgür Açýkgöz’ünde yasal süre içinde ifadeleri alýnamadýðý
için serbest kalan 17 isim arasýnda olduðunu kaydetti.
Müvekkillerinin yeni bir delil ortaya
konulmadan haklarýnda yakalama
kararý çýkarýldýðýný anlatan Turanlý,
“Bu yüzden HSYK’ya þikâyette
bulunduk. Ancak müvekkillerimiz
yeni bir delil elde edilmeden haklarýnda yakalama kararý çýkarýlarak
çýkarýldýklarýný mahkemece tutuklandýlar. Oysa HSYK’nýn ilgili dairesi þikayete konusunu inceleyerek
oybirliði ile hâkim hakkýnda yeni bir
delil yokken yakalama kararý
çýkarýlmasýný
yasaya
uygun
olmadýðý gerekçesiyle soruþturma
izni verdi. Bu yüzden müvekkillerimizin tutuklu kalmasý yasaya aykýrýdýr. Serbest býrakýlmalarýný talep ediyoruz. Bu husus lehe bir delildir.” Dedi.
Avukattan hâkime: Müvekkillerim sizin kararlarýnýzý
uyguladý
Avukat Turanlý, müvekkillerinin mahkeme kararlarýný
uyguladýðýný vurgulayarak, Hakim Bekir Altun’a “Sizinde
dosyada dinleme kararlarý aldýðýnýzý biliyoruz” ifadelerini
kullandý. Hakim Bekir Altun, kararýný pazartesi günü açýklayacaðýný belirterek duruþmayý kapattý.
Hakim Altun, Tevhit Selam Kudüs Ordusu dosyasý kapsamýnda 154 karara imza attýðý ortaya çýkmýþtý. Tevhit selam
dosyasýnda görev alan polislere operasyon yapýldýðý hafta
nöbetçi olan hakim Bekir Altun’un bu polislerin sorusunu
yapmasý gerekiyordu. Ancak Altun, yoðun olduðunu
gerekçesiyle bu dosyadan gelen polislerin ifadelerine
girmemiþti. Onun yerine Ýslam Çiçek, sorguya bakmýþtý.
Bakan Þimþek:
Bu yýl zorlu
olacak
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, NTV Ankara Ýstihbarat Þefi
Ahmet Ergen'in sorularýný yanýtlýyor.
Sayýn Baþbakan'la dün bir araya geldiniz. Baþbakan'a makroekonomi sunumu yaptýnýz. Yýlýn 8 ayý geride kalmýþken
genel durumu konuþarak baþlayalým.
Hedefler açýsýndan nasýl bir noktadayýz?
Tabii bu sene oldukça zorlu bir sene
olacak. Çünkü jeopolitik gerginlikler hat
safada. Ortadoðu'da Libya'daki durum
ortada. Rusya kuzeyde yaþanan sorunlar. Bu bir eksenini oluþturuyor. AB'deki
durgunluk önemli ölçüde devam ediyor.
Türkiye'de de 2 seçim yaþandý bu seçimler öncesinde bir miktar siyasi belirsizlik
onun yansýmalarý buna raðmen büyümede yýlýn ilk yarýsýný yüzde 3,3'lük bir
oraný yakaladýk. Ýkinci çeyrekte yavaþlama olduysa da daha dengeli büyüme oldu. Bu önemli bir husus. Net ihracat kanalýyla gördüðümüz bir büyüme söz konusu .Bu sene için yüzde 4'lük bir büyüme öngörüyorduk ancak bunun yüzde 3
ile 4 arasýnda gerçekleþme ihtimali artmýþtýr. Yýlýn tamamý için yüzde 3 ile 4
arasýndaki büyüme son derece önemlidir. Bu þartlar altýnda fena deðil. Enflasyon ciddi bir sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Zaman zaman çift haneye çýkmýþ
bir enflasyon deneyimimiz var. Biz hükümetlerimiz döneminde bunu tek haneye indirdik. Son dönemde gýda fiyatlarýndaki artýþla enflasyonda yükseliþ ol-
du. Ne gerekiyorsa yapýlmasý konusunda tereddüt yok. Gýda fiyatlarý kaynaklý
kur kaynaklý enflasyonda artýþ söz konusu. Burada bahane üretemeyiz. Bizim
enflasyonu çok hýzlý bir þekilde yüzde
5'in altýna çekmemiþ lazým.
Bunun için gerekli adýmlarý nerede
görüyorsunuz?
Parasal çýkýlaþtýrmayla bu sonucu elde etmek kolay deðil. Merkez Bankasý
üzerine düþeni yapacak. Mikro reformlar yapýlmasý gerekiyor. Rekabet artacak
mý verimlilik artsýn. Bir reform boyutu
var bir para politikasý durumu var. Tarlada çiftçimiz üretiyor onun fiyatý 1 lira
ise tüketiciye ulaþana kadar çok ciddi fiyat farklýlýklarý oluþuyor. Bu hususlarýn
da incelenmesi gerekiyor.
Büyüme rakamlarýný deðerlendiren
bazý çevrelerden, büyümede model deðiþtirmeliyiz deðerlendirmeleri geldi.
Yeni dönemde nasýl bir ekonomik model öne çýkacak? Ýstikrarlý ve sürdürülebilir büyümenin temel dayanaklarý neler
olacak?
2011 sonrasýnda çok ciddi tedbirler
aldýk. Türkiye'nin büyümesi için yatýrýma ihtiyacý var. Bir taraftan istihdamý artýrma var. Rekabet gücü çok önemli bunu artýracak tedbirler. Dolayýsýyla burada en sihirli sözcük tasarruf oranlarýný
yükselmesi için ilave tedbirler gerebilir.
Tüketici kredilerini sýnýrlamaya yönelik
adýmlar atýyoruz.
Amerikalý uzmanlardan 'Bank Asya' tepkisi:
ABD baþkaný bile bunu yapsa hesabýný verir
tý.
Penn State Üniversitesi Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Indrit Hoxha, Bank Asya'ya karþý yürütülen dezenformasyon ve linç kampanyasýnýn,
Türkiye ekonomisine büyük zarar verebileceði uyarýsýnda bulundu. Hoxha, Bank Asya'nýn batýrýlmasýnýn ekonomi üzerinde uzun vadeli zararlara neden olacaðýný söyledi. Hoxha, özel bir bankaya yapýlan bu tip sistemli saldýrýlarýn, baþta ABD olmak
üzere geliþmekte olan hiçbir ülkede hayal bile edilemeyeceðini vurguladý.
Amerikalý ekonomi profesörü, Bank Asya'nýn
bir katýlým bankasý olduðunu hatýrlatarak, "Bankanýn zarar görmesi, müþteriler üzerinde negatif etki
yapar. Özellikle faizsiz bankacýlýðý tercih eden
müþteriler bu durumdan çok etkilenecek. Banka
hisseleri halka açýk olduðu için hissedarlar da
olumsuz etkilenir. Fakat asýl Türkiye ekonomisi
uzun vadede büyük zarar görecek. Yatýrýmcýya,
Türkiye'de yatýrým yapmanýn güvenli olmayacaðý
mesajý verilmiþ olacak. Bu da Türkiye'ye gelen yabancý fonlarýn azalmasýna, hatta fonlarýn çýkýþýna
neden olacak. Uzun vadede ekonomi olumsuz etkilere maruz kalacak." dedi.
'Hem mantýksýz hem zararlý'
Bankaya hem siyasi hem de kurumsal düzeyde,
her seviyede zarar verilmeye çalýþýlmasýný þaþkýnlýk
içinde takip ettiðini belirten Prof. Hoxha, "Devlet
organlarýnýn ana rolü, finansal kurumlarýnýn saðlýðýný deðerlendirmek ve ekonomik þoklara karþý sistemin hassasiyetini analiz etmektir. Finansal aktörlerden biri veya birkaçýný seçerek saldýrýda bulunmak, ekonomi için hem mantýksýz hem de zarar
vericidir." diye konuþtu. Bankalarýn ekonomi sisteminin kalbi olduðunu ifade eden Hoxha, ABD'de
2008'de yaþanan ekonomik krizde hükümetin finansal sistemi kurtarmak için çabaladýðýný hatýrlat-
Ýþ dünyasý ve bankalar için kamu algýsýnýn
büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Hoxha,
medyada Bank Asya'yla ilgili çýkan olumsuz
haberlerin hukuku çiðnemek anlamýna geldiðini söyledi. Bank Asya'nýn bu haberlerle ilgili
açtýðý davalarýn, Türkiye'de hukuk üstünlüðü
adýna gösterge olacaðýný belirten Amerikalý
uzman, "Hukukun üstünlüðünün çiðnendiði
bir ortamda, gerekli cezalandýrmalarýn yapýlmasý lazým. Bu durumun yatýrýmcýlar tarafýndan nasýl algýlanacaðý ise çok önemli." dedi.
FED uzmaný: ABD'de kriz çýkýnca mevduata devlet garantisi yükseltildi
Amerikan Merkez Bankasý'nda (FED) görev yapan ve isminin yazýlmasýný istemeyen bir baþka
ekonomi uzmaný ise bir devlet görevlisinin bankanýn durumunun iyi olmadýðýný söylemesinin, bankanýn batmasýný istemekle eþdeðer olduðunu söyledi.Bankacýlýkta hiçbir banka sermayesinin yeterli
olmadýðýný belirten ekonomi uzmaný, "Bankanýn
sermayesini yeterli kýlan devletin vatandaþa güvence verip mevduatýný garanti etmesidir. Nitekim
2008 krizinden önce ABD'de FDIC 100 bin dolara
kadar olan mevduata garanti verirken, krizin doruk
noktasýna çýktýðý 2008 Ekim ayýnda bu limiti 250
bin dolara yükseltip piyasalarý teskin etmeye çalýþtý." diye konuþtu.
'Türkiye'de yapýlan, kendi ayaðýna kurþun sýkmaktýr'
ABD'nin Quinnipiac Üniversitesi öðretim üyesi
Prof. Dr. Osman Kýlýç ise dünyanýn hiçbir demokratik ülkesinde, devlet yetkililerinin ekonominin
can damarý olan bankacýlýk sistemine dâhil bir finans kurumu için, bu þekilde saldýrýda bulunamayacaðýný belirtti.
Bankacýlýk sisteminin en büyük özelliðinin insanlarýn bankalara duyduðu güven olduðunu; bu
güvenin kaybolmasý halinde geri getirmenin çok
zor olduðunu kaydeden Kýlýç, ABD'de 2008-2009
yýllarý arasýnda yaþanan krizin en büyük sebeplerinden birinin bankacýlýk sistemine olan güvenin
(Lehman Brothers'in batmasý ile birlikte) çok hýzlý
bir þekilde kaybolmasý olduðunu hatýrlattý. Kýlýç,
krizin üzerinden 6 sene geçmesine ve hükümetin
trilyonlarca para harcamasýna raðmen, insanlarda
hala bankacýlýk sistemine karþý tam güvenin oturmadýðýný belirtti.Finans profesörü Kýlýç, "Türkiye'de yapýlmaya çalýþýlan sanki avcýnýn kendi aya-
ðýna kurþun sýkmasý gibi. Bu yaþanan olaylar halkýn
(mevduat sahiplerinin) bankacýlýk sistemine ve tüm
bankalara ciddi bir þekilde güvenini azalttý. Eðer bu
hemen durdurulmaz ve gerekli tedbirler alýnmaz
ise "bank run" dediðimiz insanlarýn banka kapýlarýnda bekleyerek, bütün bankalardan parasýný almaya baþlama sürecine girebiliriz." uyarýsýnda bulundu.
'ABD Baþkaný bile bunu yapsa hesap verir'
Türkiye gibi yüksek cari açýðý olan bir ekonomide, yabancý yatýrýmcýyý cezbedecek ve burada uzun
vadeli olarak kalýcý kýlacak en önemli etkenin uluslararasý hukukun üstünlüðü olduðunu hatýrlatan
Prof. Kýlýç, ABD gibi ülkelerde bu tür olaylarýn yaþanma ihtimalinin olmadýðýný, yapan devlet baþkaný dahi olsa kanun karþýsýnda hesap vermek zorunda olduðunu belirtti.Yabancý yatýrýmcýnýn hiçbir zaman bu tür sýkýntýlarýn yaþandýðý bir ülkeye yaklaþmayacaðýný hatýrlatan Kýlýç, tam tersi, yaptýðý yatýrýmlarý nasýl çýkaracaðýný düþünmeye baþlayacaðýný
ifade etti. Kýlýç "Þu an tahminim birçok yabancý yatýrýmcýnýn bu yönde hareket etmeye baþladýðý þeklindedir." dedi.Sömek: Bank Asya'nýn batýrýlmasý
demokraside küme düþtüðümüzü gösterir
New York merkezli Caravel Yatýrým Þirketi ortaklarýndan Ekonomi uzmaný Çaðlar Sömek ise
Türkiye'de banka batýrmanýn ekonomide uzun vadeli kalýcý yaralar açacaðýný söyledi. Hükümet gerçekten özel bir bankayý batýrmaya çalýþýyorsa bu
Türkiye için büyük bir kayýp olur diyen ekonomist
Sömek, "Özellikle demokrasi, hukuk ve insan haklarýnda küme düþtüðümüzün göstergesi olur. Bazý
yatýrýmcýlar, yatýrýmlarýna devam edebilir; ama hiçbir þeyin artýk garantisinin olmadýðýný, Türkiye'nin
hukuk devleti olmadýðýný düþünüp yatýrýmlar erteleme ya da iptal edilebilir." dedi. Hükümet yetkililerinin banka aleyhinde kamuoyuna açýk bir þekilde konuþmasýnýn, Türkiye'ye olan güveni sarsacaðýný kaydeden Sömek, ABD'de böyle bir durumda
yargýnýn, karalama kampanyasýný yapanlar hakkýnda direkt hukuki iþlem baþlatabileceðini ifade etti.
Türkiye'de kurumlarýn politize edildiði bir döneme girildiðini kaydeden ekonomist Sömek,
"Otonom olmasý gereken Merkez Bankasý'na yapýlan baskýlar, BDDK ve devlet bankalarýna kadar gidiyor. Bu süreç Türkiye ve Türk Lirasý aktiflerini kötü etkileyip, ülkeyi orta ve uzun vadede bir güven
bunalýmýna götürebilir." þeklinde uyarýlarda bulundu.
Soylu'ya Erdoðan
aleyhindeki sözleri
hatýrlatýldý, cevap
veremedi
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Süleyman Soylu, 2008 yýlýnda Demokrat
Parti (DP) genel baþkaný olduðu
dönemde Denizli'de zamanýn Baþbakaný Recep
Tayip Erdoðan aleyhine söylediði sözlerle ilgili
soruya cevap vermedi.AK Parti'nin '5. Olaðan
Kongre Teþkilat Bilgilendirme ve Eðitim
Toplantýsý' Denizli Dedeman Park Otel'de
baþladý. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Soylu, toplantý öncesi düzenlediði basýn
toplantýsýnda kongre hazýrlýklarý hakkýnda bilgi
verdi. Recep Tayyip Erdoðan'ý cumhurbaþkaný
seçtirdikleri için gururlu olduklarýný söyleyen
Soylu'ya, DP genel baþkaný olduðu dönemde;
Erdoðan'a ve çevresine yaptýðý yolsuzluk suçlamalarý soruldu. Bir gazetecinin, "2008 yýlýnda
DP Denizli il kongresinde Erdoðan hakkýnda,
'Etrafýndakileri temizlesen adam kalmaz Tayyip
Bey' demiþtiniz þimdi fikrinizi deðiþtiren ne
oldu?" sorusu üzerine Soylu, bir süre güldü,
"Baþka soru var mý?" diye diðer gazetecilere
döndü. Baþka soru sorulmayýnca toplantý sona
erdi.
ERDOÐAN'I YOLSUZLUKLA
SUÇLAMIÞTI
Soylu, 2008 yýlýnda DP genel baþkaný
olduðu dönemde, AK Parti ve CHP'yi arsenikli
partiler olarak suçlamýþ, Erdoðan hakkýnda,
"Tayyip Erdoðan diyor ki 'durmak yolsuzluða
devam…' …Hani millete efeleniyorsun ya! O
yakýnýndakilere efelensene, aðzýndan bir laf
kaçýrdý 'Etrafýmýzda bu tür kiþiler olursa temizleriz' dedi. (Temizlesen) adam kalmaz Tayyip
Bey, adam kalmaz etrafýna bir bak bakalým…"
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
esnafý Caner'e elinden geldiðinde destek oluyor. Voleybol il temsilcisi Zekai Cangöz ve
birçok esnaf kombine alarak destek oldular.
Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, kendilerine
destek olan tüm esnafa teþekkür etti.
TOKÝ konutlarýnda
37 dairenin
kurasý çekildi
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý
(TOKÝ)
tarafýndan
Kunduzhan Mahallesi Toplu Konut
Projesi kapsamýnda inþa edilen konutlardan 37'sinin kurasý dün çekildi.
Konutlara 181 kiþi baþvurdu. Endüstri
Meslek Lisesi Konferans Salonunda dün
yapýlan kura çekimin saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okun-
10
Kartlar canýmýzý sýktý
Zonguldakspor’a
kombineli destek
Takýma gelir saðlamak için bastýrýlan
kombine biletlere duyarlý vatandaþlarýmýz
ve esnafýmýz büyük ilgi gösteriyor. Kulüp
Baþkaný Süleyman Caner, esnafýmýzý kapý kapý
dolaþarak destek oluyor. Duyarlý Zonguldak
HABER
masýyla baþladý.
Daha sonra görevliler konut sahiplerine
çeþitli bilgiler verdi. Çorum 2. Noteri
tarafýndan yapýlan kura çekiminde B tipi
2+1 odalý 32 konut için 32 asil 32 yedek, C
tipi 3+1 odalý 5 konut için 5'i asil 5'i yedek
olmak üzere 37 konutun kuralarý çekildi.
Sözleþmeler 18-19 Eylül tarihlerinde
yapýlacak. Yasin YÜCEL
Türkiye Kupasý birinci tur maçýnda 2 önemli
oyucunun
kýrmýzý
kart
görmesi
,
Zonguldakspor'da, keyifleri kaçýrdý. Teknik
Direktör Cahit Terzi, cezalý olan Burak Et ve Emrah
Ergün'ün yerine 2 oyuncu monte etmek için çözüm
üretiyor
Spor -Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden
ve Ýlk maçýnda Batman Petrolspor'u 1-0 yenerek
sezona iyi bir baþlangýç yapan Zonguldakspor, Çarþamba günü oynadýðý Türkiye kupasý maçýnda Bartýnspor'u
3-2 yenerek tur atlamýþtý. Peþ peþe iki maçý kazanmanýn mutluluðu yaþanan Zonguldakspor'da hafta
sonu oynanacak olan zorlu Gaziosmanpaþa maçý
öncesinde iki önemli oyuncusunun kýrmýzý kart görmesi keyifleri kaçýrdý. Ýki oyuncusunun oynamayacak
olmasýndan dolayý planlarý alt üst olan teknik direktör
Cahit Terzi, B planý üzerinde çalýþýyor.
Kupa maçýný kazandýklarý için mutlu olduklarýný
ancak zorlu lig maçý öncesinde iki önemli oyuncusunun
kart cezalýsý olmasýnýn keyiflerini kaçýrdýðýný belirten
Teknik Direktör Cahit Terzi, yaptýðý açýklama þunlardý
söyledi; "Öncelikle 9 kiþi kalmamýza raðmen maçý
kazanarak kupada yolumuza devam etmemiz bizi
sevindirdi. Ancak 2 oyuncumuzun atýlmasý bizi üzdü.
Bizim için galibiyetten daha önemli olan buradan
sakatsýz ve kartsýz bir þekilde dönmek ve maçýn centilmence geçmesiydi.
Maç istediðimiz gibi geçti. Kartlar canýmýzý çýktý.
Hakem bize göre kartlarý çok yanlýþ ve basit kullandý.
Lig maçý öncesi iyi bir þekilde bizi budadý diyebiliriz. O
yönden üzgünüz, Yoksa biz kazanmýþýz, Bartýn kazanmýþ önemli deðil. Biz kazandýk. Yolumuza devam edeceðiz. Oynadýðýmýz lig ve kupa maçýnda çok gol
kaçýrdýk. Bunun farkýndayýz. Net pozisyonlar kaçýrdýk.
Basit iki gol yedik. Bu þekilde sýkýntýmýz var. Bu sýkýntýmýzý gidermek için çalýþýyoruz. Bundan sonra gerek
defansta, gerekse gol yollarýnda daha dikkatli olmamýz
gerekiyor."
B PLANI DEVREDE
Kupa maçýnda gördükleri kartlarýn lig maçýna yan-
sýdýðýný, Burak ve Emrah'ýn hafta sonu oynanacak olan
Gaziosmanpaþa maçýnda takýmdaki yerlerini alamayacaðýný belirten Terzi," Kartlara gerçekten üzüldük.
Ama yapacak bir þey yok. Lig devam ediyor. Bizim
kadromuzda 27 tane futbolcumuz var. Hepsi birbirinden deðerli. Oynamayacaklarýn yerine sahaya
çýkacak olan futbolcularýmýzda ellerinden geldiði kadarý
ile en iyisini yapmaya çalýþacaklardýr. Oynayan ve ya
oynamayan tüm futbolcularýmýza güvenimiz tam. Biz
bir ekibin. Formayý alan çýkar sahaya gereðini yapar"
diye konuþtu
Sobada elbiselerini
yakmak isteyince…
Karakeçili Mahallesi Azapahmet Sokakta bulunan bir binada dün saat 15.45'de çýkan yangýn
paniðe neden oldu. Azapahmet Cami yanýnda bulunan
Bahar Apartmanýnýn 1. katýnda yangýn çýktý. Apartman
sakinleri hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Kýsa sürede
olay yerine gelen itfaiye yollarýn hem dar olmasý hemde
araç parklarý nedeniyle apartmana ulaþmakta zorluk
çekti. Aklý dengesi yerinde olmayan 57 yaþýnda ki Hatice
Þiþli, evde ki kýyafetlerini soba da yakmak isteyince
yangýnýn çýkmasýna neden oldu. Ýtfaiye ekipleri yangýna
müdahale ederek kýsa sürede söndürdüler. Yangýnda
can kaybý meydana gelmedi. Hatice Þiþli ise saðlýk
görevlilerince Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýldý. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
SPOR
11
Soðuksu'da
hedef 3. lig
Ulukavakspor Safranbolu deplasmanýnda
Ýlimizi Bölgesel amatör ligde temsil edecek olan Ulukavakspor
yarýn deplasman da Karabük Safranbolu temsilcisi Kaptan D.Ç
soðuksu yenicespor ile karþýlacak. Maç Safranbolu ilçe stadyumda saat 15:00 da baþlayacak.
Ulukavakspor teknik direktörü Yusuf aydemir, yarýn deplasman da
karþýlaþcaklarý maç için þunlarý söyledi" Bölgesel amatör ligde Çorum
ilimizi en iyi þekilde temsil etmek istiyoruz. Sezon öncesi gerek maddi
gerek ise, manevi olrak zor günler yaþadýk. Bunlarýn hepsi geride
Çorumspor kulübünden açýklama
Çorum Spor Kulübü olarak 2014-2015
Futbol Sezonunda katýlacaðýmýz 4 kategoride hazýrlýklarýmýz tüm hýzýyla devam etmektedir. Geçtiðimiz sezon çalýþtýðýmýz Selahattin
Karaca'nýn görevi býrakmasýndan dolayý Deðerli
Hocalarýmýz Korkmaz Alben ve Alpaslan Hoþgör
ile anlaþma saðlayýp bu konuda ki eksiðimizi
tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun
yaný sýra 2 yardýmcý Antrenörle de görüþmelerimiz devam etmektedir.
Kulüp olarak bundan önce olduðu gibi bundan sonrada çocuklarýmýzý ve gençlerimizi artan
günlük streslerden, kötü alýþkanlýklardan ve yanlýþ çevre faktörlerinden Spor yoluyla uzaklaþtýrmak, ahlaklý ve saðlýklý bireyler haline getirmek,
bunun yaný sýra elit sporcular yetiþtirerek önce
Çorum, sonrasýnda Ülke Sporuna katkýda bulunmak en büyük hedefimiz olmaya devam etmektedir. Lisanslý Sporcularýyla bir toplantý düzenleyecek olan Çorum Spor Yönetimi ve Antrenörleri bu
görüþmelerin ardýndan haftanýn her günü
18:00'den sonra antrenmanlarýna devam edeceðini, katýlým göstermek isteyen tüm sporculara
kapýlarýnýn sonuna kadar açýk olduðunu dile
getirdi.
kaldý. Artýk yarýn ligler baþlýyor. Sezona en iyi þekilde hazýrlandýk.
Sahada elimizden geldiðince centilmence ve iyi bir futbol sergileyeceðiz.
Bugün öðle yemeðenin ardýndan safranboluya hareket edeceðiz.
Safranboluda 100. Yýl misafir hanesinde konaklayýp burada maç saatini bekleyeceðiz. Bölgesel amatör lig maçlarý Ulukavakspor2a ve
grubumuzdaki tüm takýmlara hayýrlý olsun. Kazasýz belasiz bir lig
mücadelesi diliyorum" dedi.
malarýmýzý tamamlayarak lig
öncesi Gerede'de enerji topladýk. 78 ilden 11 grup 149 takýmýn mücadele edeceði BAL'da
Kaptan D.Ç Soðuksu Yenicespor olarak hedefimiz 3. lig. Bu
amaç doðrultusunda bu hafta
ilk maçýmýza çýkýyoruz ve lige
merhaba diyeceðiz. Pazar günü
yapacaðýmýz ilk maçýmýzdan
saha ve seyirci avantajýný kullanarak galibiyetle baþlamak istiyoruz. Uzun bir maratan sonucunda inþallah arzuladýðýmýz
noktalara ulaþmanýn gayreti
içinde olmanýn yaný sýra, tüm
bölge halkýnýn bu maçlarda
bizlere seyrici desteðini vermesini istiyoruz" dedi.
Kara Elmas'ýn
Yozgatspor'a taraftar desteði
"Onur" u
Bu sezon Bölgesel Amatör
Ligi6. Grupta mücadele verecek
Yozgatspor'a, pazar günü konuk
edeceði Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ligin ilk haftasýnda oynayacaðý
maç
öncesinde
taraftarlarýndan
destek geldi.
Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi6.
Grupta
mücadele
verecek
Yozgatspor'a, pazar günü konuk edeceði Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile
ligin ilk haftasýnda oynayacaðý maç
öncesinde taraftarlarýndan destek
geldi. Bozok Stadý'nda yaptýðý çift
kale antrenman sonrasýnda kendi
tesislerinde dinlenmeye çekilen kýr-
mýzý - siyahlý ekibin futbolcularýna,
bir grup taraftar sürpriz yaptý. Akþam
kulüp binasý önünde toplanan
taraftarlar meþale yakýp, havai fiþek
attý. ''Þampiyon Yozgatspor'' diye
slogan atan taraftarlara teknik heyet
ve futbolcular da katýldý. Yozgat Valisi
Abdülkadir Yazýcý da kulüp binasýný
ziyaret etti. Taraftarlar tarafýndan
karþýlanan Vali Yazýcý, takýma destek
verilmesi halinde sezon sonunda
yeniden 3. lige çýkabileceðini söyledi.
Taraftarlarla ve futbolcularla sohbet
eden Vali Yazýcý, teknik heyetten de
takýmýn son durumu hakkýnda bilgi
aldý.
Sinan Þamil Sam karaciðer bekliyor
Bazý sporlar vardýr ismini bir yerde
okuduðunuzda veya televizyon izlerken
karþýnýza çýktýðýnda sadece bir isim aklýnýza gelir. Boks da benim için bu kategorideki
sporlardan… Belki aklýma dünyadan sadece
bir isim gelmiyor ama Türkiye'deki isim çok
net: Sinan Þamil Sam…
Takvimler 20 Kasým 2004'ü gösterdiðinde
sadece bizler deðil tüm dünya ona hayran oldu… 'Boðazýn Boðasý' Almanya'nýn
Kempten kentinde Rus boksör Denis
Bakthov'u 10. raundda nakavt ederek
WBC klasmanýnda 'Dünya Kýtalararasý Aðýrsýklet Boks Þampiyonu oldu.
Ancak bu baþarýdan sonra en
önemlisi bunu korumaktý. 22 Þubat
2005'te Lawrence Clay-Be'yi, 11 Haziran 2005'te Peter Okhello'yu yenerek unvanýný korudu… Ancak 12 Kasým 2005'te Rus Oleg Maskaev'e kariyerindeki toplam 4 yenilgiden birini
yaþayarak unvanýný kaybetti.
Þamil Sam için kötü günler arka arkaya
gelmeye baþladý. Son darbe 2010 yýlýnda vuruldu. Boðaz'ýn Boðasý, karaciðer yetmezliði
sebebiyle yoðun bakýma alýndý. Uzun süre devam eden tedaviler sonrasýnda taburcu olan
Þamil Sam, þimdilerde yeni bir karaciðer bekliyor.Þampiyon olduðu yýllarda 114 kg olan
þampiyon sporcu, þu anda tam 140 kilo…
Sonradan aldýðý 26 kilonun kendisini çok zorladýðýný söyleyen Þamil Sam, gününün çoðunu güvercinleri ile geçiriyor.
Bölgesel
Amatör
Lig'de (BAL) mücadele
edecek olan Kaptan D.Ç
Soðuksu Yeniceppor ilk maçýnda sahasýnda Ulukavakspor'u
konuk edecek.BAL'da 5. Grupta mücadele edecek olan siyah
beyazlý kulübün baþkaný Murat
Orhan, çok kýsa sürede transfer
ve kamp çalýþmalarýný tamamlayarak lige merhaba diyeceklerini söyledi.Orhan, 14 Eylül
Pazar günü Safranbolu sahasýnda saat 15: 00'de baþlayacak
karþýlaþmaya tüm sporseverleri
davet ederek,"Takýmýmýz bu yýl
iki takýmýn birleþmesi ile oluþtu. Kýsa sürede yapýlan birleþmenin ardýndan transfer çalýþ-
Ýþte 40 yaþýndaki þampiyon sporcunun yaþadýklarý…
"DOÐUÞTAN HEPATÝTÝM"
Ben doðuþtan hepatitim, taþýyýcýyým. Bir
hepatit hastasýnýn da devamlý dinlenmesi gerek. Ben dinlendim mi? Hayýr. 20 yýl boks
yaptým. Almanya'da yaþadýðým yýllarda steroid(Özellikle sporcularýn tercih ettiði, performans arttýrýcý madde) kullandým. Ýþte tüm
bunlarýn sonucunda bu hastalýkla boðuþuyorum.""
"UYGUN CÝÐER BULUNDU AMA
OLMADI"
1 yýldýr nakil bekliyorum. Kadavra ve uygun ciðer bekleniyor. Akrabalardan kýz kardeþim ile uygunluk oldu ancak aradaki yüksek
kilo farkýndan dolayý nakil gerçekleþmedi.
Beklemeye devam ediyorum. Normal hayatýmý sürdürmeye devam ediyorum. Güvercinlerimi uçurup zaman geçiriyorum.
"HER ÞEY BANA BAÐLI"
Doktorlar 'þu kadar ömrün kaldý' demediler. Zaten doktorlarýn da bir þey söylemesi pek
de önemli deðil. Her þey bana, benim yaþamýma baðlý. Allah'ýn dediði olur."
"ÖNCELÝK ASLA ÝSTEMEM"
Organ nakli için kimseden öncelik istemedim istemem de. Baþka insanlarýn hayat þanslarýný asla çalmak istemem. Ölümse ölüm. Sýram gelince, uygun organ bulununca nakil yapýlýr.
"ÝYÝ BESLENMAM LAZIM"
Ýstanbul'daki Ahmet Cömert
Turnuvasý'na gelmedim. Zaten neden geleyim ki davet de gelmedi.
Oraya tribünde oturmak için mi gideceðim. Hem zaten orada düzgün
beslenemem de. Benim çok dikkatli beslenmem lazým. Sadece ýspanak, pýrasa, mantar, bezelye, bamya ve fasulye gibi yiyecekler yemeliyim.
"FEDERASYON BAÞKANI ÝLE
DÜÞMANIZ"
Ben kimseden ne maddi ne de manevi bir
yardým gördüm. Zaten Federasyon baþkaný ile
de düþmanýz. Kendisi baþkanlýktan anlamayan biri.
"TÜRK BOKSU BÝTTÝ"
"Türkiye'de boks bitmiþ durumda, yerlerde sürünüyor. Sadece kadýn boksuna umut
baðlanmýþ. Dünyada kadýn boksör diye bir þey
yoktur. Ama biz onlara umut baðladýk" dedi.
Türkiye
Kupasý'nda
Bartýnspor'u
3-2 yenen
Zonguldak
Kömürspor'da
oynadýðý futbol ve
attýðý mükemmel
golle alýnan galibiyette büyük payý
olan genç futbolcu
Onur Eriþ, adeta
havalarda uçuyor.
Sezona iyi baþlayan
Onur'un yükselen
performansý, teknik
direktör Cahit
Terzi'yi mutlu etti.
Zonguldak
Kömürspor'da
sezona müthiþ
baþlayan Onur
Eriþ'in yükselen
form grafiði memnun ediyor.
Geçen sezonun devre
arasýnda Kestel
Belediyespor'dan transfer
edilen Onur, 2014-15 sezonuna hýzlý bir giriþ yaptý.
Hazýrlýk döneminin formda
futbolcusu, baþarýlý performansýný lige ve Türkiye
Kupasý'na taþýdý. Ligin ilk haftasýnda Batman Petrolspor'la
oynanan ve 1-0 kazanýlan
maçta sergilediði performansla
spor adamlarýndan tam not
alan Onur, Çarþamba günü
Bartýnspor'la oynanan Türkiye
Kupasý maçýna ilk 11'de çýktý.
Genç futbolcu, 90 dakika
sahada kalýrken, sergilediði
futbolla teknik direktör Cahit
Terzi'nin yüzünü kara çýkarmadý.
Güzel futbolunu golle
süsledi
Karþýlaþma boyunca ayak
basmadýk yer býrakmayan
Onur, takýmda ön plana çýkan
isim oldu. Orta alanda
üstlendiði görevi layýkýyla yerine getiren Onur, 35'inci
dakikada attýðý klas vole
golüyle izleyenleri kendisine
bir kez daha hayran býraktý.
Ligdeki performansýný yükselerek kupaya yansýtan Onur'un
otaya koyduðu futbol, baþta
teknik direktör Cahit Terzi
olmak üzere Kulüp Baþkaný
Süleyman Caner ve yöneticilerin beðenisini kazandý. Terzi,
formunun zirvesinde olan
Onur için, "Genç, yetenekli ve
akýl dolu. Her hocanýn
takýmýnda görmek isteyeceði
bir yetenek. Sezona çok iyi
baþladý. Bartýnspor'a on
numara bir gol attý. Çok da iyi
futbol oynadý. Kendisini tebrik
ediyorum"ifadelerini kullandý.
Savunmacý Rýdvan'ýn ilk
gol onuru
Zonguldak Kömürspor formasýyla bu sezon ki ilk golünü
Türkiye Kupasý'nda kaydeden
defans oyuncusu Rýdvan
Okuþ, büyük gurur yaþýyor.
Savunma elemaný, "Ligden
sonra kupayada galibiyetle
baþladýk. Galibiyetin yaný sýra
bir de gol atmak ayrý bir mutluluk. Bu gol, Zonguldak
Kömürspor formasýyla attýðým
ilk goldü. Bu yüzden deðeri
çok büyük." dedi.
Eski kaptan
Amatöre dönüþ yaptý
13 EYLÜL
2014 CUMARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Bir dönemler Çorumspor formasý giyen ve takým kaptanlýðýný
yapan Ömür Bölgesel lig takýmlardan Mardin spor ile anlaþtý. Geçtiðimiz günlerde Mardinsporlu kulüp
yöneticileri ile bir araya gelen tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Mardin
formasý altýnda Mardinspor'a hizmet verecek.Ömür Aðgün Mardin
spor'un bu hafta oynanacak olan lig maçýnda forma giymesi bekleniyor.
Tecrübeli krampon'un takýma katýlmasý ile birlikte Mardin spor, Bölgesel
amatör ligde (BAL) grubunda þampiyonluk da iddalý bir kadro kurdu.
Mardinspor Bölgesele amatör küme de 1. Grup da mücadele ediyor.
Çorum Belediyespor pusu'da
Sebat projespor
Çorum belediyespor
Çorum belediyespor, yarýn Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu stadyumunda Ligin ikinci hafta
maçýnda sahasýnda Trabzon temsilcisi Sebat
proje takýmý konuk edecek. Kýrmýzý siyahlýlar ligin
ilk hafta açýlýþ maçýnda deplasman da Denizli
temsilcisi Kýzýlcabölük takýmýna 3-2 maðlup olrak
lige puansýz merhaba dedi.
Lig maçýnýn ardýndan Ziraat Türkiye kupasýnda yine deplasman da ayný grup da puan mücadelesi verdiði Ankara temsilcisi Tutap þekerspor ile
karþýlaþtý. Kupa maçýnýn sonucu 1-1 beraberlikle
tamamlandý. Karþýlaþmanýn uzatma bölümlerinde
rakibini 3-2 maðlup eden Çorum Belediyespor
kupada tur atlayan takým oldu. Çorum belediye
spor bu sezon ligin ikinci hafta maçýn da seyircisinin karþýsýna çýkacak. Her iki takým içinde
önemli bir karþýlaþma olacak. Sebat proje takýmý
ligin ilk hafta maçýnda Ýstanbul temsilcisi Gazi
Osmanpaþa takýmý ile 1-1 berabere kalarak puanlarý paylaþmýþlardý. Trabzon temsilcisi kupa maçýnda Ardahan spor'u 2-1 maðlup ederek tur atlayan takým oldu.Her iki takýmda kupada tur atlayan ve kupa yorgunu olarak ligin ikinci hafta maçýnda karþý karþýya gelecekler. Çorum Belediyepsor da Tutap Þekerspor maçýnda ayak bileðinden
sakatlanan Emre ve geçtiðimiz sezon 3 maç ceza
alan ve bu maç sonunda cezasý bitecek olan Mehmet Akif forma giyemeyecek.Belediyespor da diðer bir sakat defans oyuncusu Osman Bodur ise,
Yavuz Ýncedal: Sezonun
ilk maçlarýna Sezon
öncesi sendromu diyoruz
Çorum Belediyespor yarýn sahasýnda
konuk edeceði Trabzon temsilcisi Sebat
proje maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek
antrenman ile tamamladý. Antrenmana sakat
olan Emre katýlmadý.
Teknik direktör Yavuz
Ýncedal Pazar günü karþýlaþacaklarý Sebat proje maçý ile ilgili
olarak þöyle konuþtu" Grubun
iddialý bir takýmý ile Pazar günü
sahamýzda
karþýlaþacaðýz.
Transferde büyük paralar harcanayn sebatspor grup da iddialý bir takým konumundadýr.
Bizde ligde iddialý bir takýmýz.
Yavaþ yavaþ takým olrak lige
aðýrlýðýmýzý koyacaðýz. Bizde
grup da baþarýyý istiyoruz. Bu
kadromuz ile bu baþarýyý
yakalayacak kapasitede oyuncularýmýz var.
Sezonun ilk maçlarýna
sezon öncesi sendromu diyoruz. Ýlk maçýmýzda deplasmanda kaybettik, bu bir
mazaret deðildir. En azýndan
ilk maçýmýzda bir puan bizim
hakkýmýzdý. Pazar sezonun
ikinci maçýnda ilk kez taraftarlarýmýzýn huzuruna çýkacaðýz.
Bu maçta taraftarlarýmýzýn da
desteðini yanýmýzda görmek
istiyoruz. Onlarýn bizlere saha
içinde verecekleri destekler ile
sahadan birlikte mutlu ayrýlmak istiyoruz.
Ben bu maçta hem futbolcularýmýza hem de taraftarlarýmýza sonsuz güveniyorum.
Her geçen gün takým olrak
daha iyi bir konuma geliyoruz.
Ligin ileryen haftalarýndan
daha iyi bir takým görüntüsünde içinde olacaðýz.Hafta içersinde yaptýðýmýz çalýþmalarý sahaya yansýttýðýmýz sürece
Sebat karþýnda 3 puan ile sahadan ayrýlan taraf
oluruz" diye konuþtu.Yasin Yücel
maç günündeforma giyip giymeyeceði belli
olacak.Teknik direktör Yavuz Ýncedal kupa maçý
nedeni ile takýmýn yorgunluk durumunu göz
önüne alarak Perþembe günü hafif bir antrenman
programý uyguladý.
Pazar günü Dr Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda oynanacak olan Çorum Belediyespor, Sebat
proje maçýna futbol severlerin ilgi göstermesi bekleniyor. Bilet fiyatlarý ise, açýk tribün 5, kapalý tribün 10 lira olarak belirlendi.
Karþýlaþmayý Sivas bölgesi hakemlerinden
Adem Sarýtaþ yönetecek. Yardýmcýlarý ise, Eser Eti,
Volakn Sarýkaya yapacaklar. Karþýlaþmada 4,üncü
hakem olarak Volkan Yalýn görev yapacak.
Galibiyet primi maç
saatinde açýklanacak..!
Pazar günü sebatspor ile oynanacak olan ligin
kritik karþýlaþmasýnda belediyespor Kulüp baþkaný Zeki Gül maç öncesi galibiyet primini açýklayacaðý öðrenildi.
Kulüp baþkaný Gül maçýn baþlamasýna saatler
kala Sebatspor maçýnýn galibiyet primini açýklamasý beklenirken, olasý alýnacak maðlubiyette ise,
takýma ne kadar para cezasý verileceði de maç öncesinde belirlenecek.
Yasin Yücel
Belediyespor'a köstek
deðil destek olunmalý
Çorum belediyespor taraftarlarý dün Ptt
önünde
basýn
açýklamasý
yaparak,
Belediyespor kulübünün yol boylarýnda aldýðý oto
park ihalesini mahkemeye taþýyan Cumhuriyet
halk partisi belediye meclis üyesi Ayhan Þamlý'yý
protesto ettiler.
Dün saat 18:00 da Ptt önünde bir basýn açýklamasý yapan taraftar grubu, Belediyespor'a köstek
deðil destek olunmalý, bu sadece Belediyenin spora
vereceði destek ile saðlanmamalýdýr. Sadece
belediyenin vereceði destek ile 2. Lige ulaþmak
mümkün deðildir.
Oto park ihalesini Belediyespor kulübü kazan-
25 Eylül'de
Belediyespor'a destek
yemeði verilecek
Çorum belediyespor'a eski Çorumspor
yöneticilerinden Enver Þen baþkanlýðýnda yeni
sezon öncesi yemek organizasyonu yapýldý.Eski
Çorumspor kulüp baþkanlarýndan Enver Þen Çorum
belediyespor'a 2014-2015 futbol sezonda verilecek
destek yemeðinde Vali ,belediye baþkaný, Kulüp
baþkaný, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve
kulüp yönetim kurulunun katýlmasý bekleniyor.
Yemeðin verileceði yer ise, daha sonra açýklanacak
mýþtýr. Bu türkiyede diðer þehirlerde kulüpler oto
park uygulamasý yapmaktadýr. Belediyespor baþka
bir ülkenin takýmý deðildir. Bu düþmanca davranýþý
kýnýyoruz. Belediye meclis üyesi Ayhan Þamlý'nýn
açýklamalarýný kýzýyoruz. Belediye meclis üyesinin
Belediyespor ayaðýna çelme takmak istiyor. Biz
buna müsaade etmeyeceðiz.
Taraftar gurubu daha sonra basýn açýklamasý
sonunda olaysýz daðýldýlar.Bilindiði üzere Çorum
belediyesi tarafýndan açýlan oto park ihalesini
Çorum belediyespor'a verilmesi nedeni ile ihale
þartlarýna Ayhan Þamlý itiraz ederek, konuyu
mahkemeye taþýmýþtý.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN