ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ
EN DOĞAL SEÇİMDİR
PERFORMANS
KONFOR
ORİJİNAL PARÇALAR
ORİJİNAL PARÇALAR
GÜVENLİK
ORİJİNAL PARÇALAR
AMBİANS
ORİJİNAL PARÇALAR
AKSESUARLAR
DEĞERLER
ORİJİNAL PARÇALAR
ORİJİNAL PARÇALAR
ORİJİNAL PARÇALAR
NASIL TANINIR?
Orijinal bir parçayı tanmak için parçaların, fren sisteminden cam sileceklerine, amortisörlerden polen filtresine
kadar, daima Orijinal Parçalar üzerinde net bir ekilde görünür olan markalarımızı taşıyıp taşımadığını
kontrol ediniz.
Tüm Orijinal Parçalar
parça güvenilirliğinin test
edilmesi amacıyla, sıkı kontrollerden geçmektedir. Bu, uzun süre boyunca siz ve
performans ve güvenliği Orijinal bir
Parçanın
Orijinal
parça
Orijinal
parça
Orijinal
parça
Polen filtresi
Amortisör
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 1
Deðerli Müþterimiz,
FIAT’ý tercih edip, Fiat 500L’yi seçtiðiniz için tebrik ederiz.
Bu kitabý, yeni Fiat 500L’nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için
hazýrladýk.
Otomobilinizi kullanmadan önce, kitabý tamamen okumalýsýnýz.
Bu kitapta, Fiat 500L’nizin teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; otomobilin kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz.
Bu sayfalarda yer alan aşağdaki semboller ile belirtilen uyarlar ve açklamalar dikkatle okumanz tavsiye ederiz:
Şahsi güvenlik;
Otomobilin korunmasý;
Çevrenin korunmasý.
Ýliþikte sunulan Servis Rehberi’nde, Fiat’ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.
Otomobilinizi keyifle kullanmanz dileriz.
Bu kitapta bütün Fiat 500L tiplerine ait bilgiler verilmektedir.
Bu sebeple lütfen satn aldğnz otomobilin tip, motor ve donanm özellikleri hakkndaki bilgileri dikkate alnz.
Bu kitaptaki bilgiler örneklerle açklanmştr. Fiat bu kitapta anlatlan model özellikleri üzerinde, herhangi bir
zamanda değişiklik yapabilir. Daha fazla bilgi için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 2
ÇOK ÖNEMLÝ!
YAKIT
ÇEVRENÝN KORUNMASI
Benzin motorlu tipler: Avrupa normu EN 228’e uygun ve sadece minimum 95 oktanl (RON) kurşunsuz
benzin kullannz.
Bu özelliklere uymayan benzinin kullanlmas, EOBD
uyar lambasnn yanmasna ve motorda hasara sebep
olabilir.
Dizel motorlu tipler: Sadece Avrupa Standard EN
590’a uygun dizel yakt kullannz. Diğer ürünlerin veya karşmlarn kullanlmas, tamiri mümkün olmayan hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz olmasna sebep olabilir.
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
El freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vitesi boşa alnz. Gaz pedalna basmadan, debriyaj pedalna sonuna kadar basnz; daha sonra kontak anahtarn MARON konumuna getirerek Y ve muyarý lambasýnýn
sönmesini bekleyiniz (dizel tiplerde); kontak anahtarýný
AVV konumuna çeviriniz ve motor çalýþýr çalýþmaz anahtarý býrakýnýz.
OTOMOBİLİN YANICI MADDELER ÜZERÝNE
PARK EDÝLMESÝ
Katalitik konvertör çalýþýrken çok yüksek sýcaklýklara
ulaþýr. Otomobilinizi; otlarýn, kuru yapraklarýn, çam yapraklarýnýn veya diðer yanýcý maddelerin üzerine park etmeyiniz; yangýn tehlikesi.
Otomobiliniz, çevre korunmasýna daha çok dikkat edilmesini saðlamak için emisyonlara baðlý parçalarýn sürekli takibini mümkün kýlan bir sistemle donatýlmýþtýr.
ELEKTRÝKLÝ AKSESUARLAR
Eðer otomobilinizi satýn aldýktan sonra, elektrik çeken
(akünün yavaþça boþalmasý riski ile birlikte) aksesuarlarý monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Fiat servisi
ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacaðý tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taþýyýp taþýmayacaðý kontrol edilecektir.
PERÝYODÝK BAKIM
Doðru bakým; otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmasýný, çevrenin korunmasýný ve düþük
kullaným giderlerinin zaman içinde deðiþmemesini saðlar.
KULLANICI EL KÝTABI...
... otomobilin doðru kullanýmý, sürüþ güvenliði ve zaman
içinde otomobilin bakýmý ile ilgili önemli bilgiler, tavsiyeler ve uyarýlar bulacaksýnýz.
(þahsi güvenlik)
(çevrenin korunmasý)
(otomobilin korunmasý)
sembollerine özellikle dikkat ediniz.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 3
OTOMOBİLİN TANITIMI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
ÖN PANEL
Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn varlýðý ve yerleri otomobilin tipine baðlý olarak değişiklik gösterebilir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 1
F0Y0042
1. Ayarlanabilir hava difizörleri 2. Direksiyon simidi üzerindeki ses sistemi kumanda butonlar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
3. Dş aydnlatma kumanda kolu 4. Gösterge paneli 5. Ön cam/arka cam sileceği/araç bilgisayar kumanda kolu 6. Ayarlanabilir orta hava difizörleri 7. Sabit üst hava difizörü 8. Ön yolcu hava yastğ 9. Üst torpido gözü (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
10. Eşya saklama gözü 11. Alt torpido gözü 12. Kumanda butonlar, 13. Istma/havalandrma sistemi veya manuel klima sistemi
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) veya otomatik çift bölgeli klima sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 14. USB
bağlant noktas/AUX girişi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 15. UConnect® (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) veya radyo sistemi için ön donanm 16. Kontak anahtar yuvas 17. Sürücü ön hava yastğ 18. Cruise kontrol/Hz sabitleyici kumanda kolu (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
3
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
09:47
Sayfa 4
KUMANDA PANELİ VE GÖSTERGELER
Gösterge rengi ve tipi otomobilin tipine göre çeşitlilik gösterebilir.
m ve
Sadece dizel motorlu tiplerde bulunan uyar lambalardr. Dizel tiplerde devir saatinin snr değeri 5000
devir/dakikadr.
ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGEYE SAHİP TİPLERDE
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Cuma 15 Mart
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
4
şekil 2
F0Y1107
A. Kilometre saati (hz göstergesi) B. Çok fonksiyonlu gösterge C. Devir saati D. Yakt seviye göstergesi ve rezerv
uyar lambas E. Motor soğutma svs scaklk göstergesi ve aşr scaklk uyar lambas
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 5
AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGEYE SAHİP TİPLERDE
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Cuma
15
Mart
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
şekil 3
F0Y1108
A. Kilometre saati (hz göstergesi) B. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge C. Devir saati D. Yakt seviye göstergesi
ve rezerv uyar lambas E. Motor soğutma svs scaklk göstergesi ve aşr scaklk uyar lambas
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
5
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 6
KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Otomobilin hýzýný gösterir.
MOTOR DEVÝR SAATÝ
Motor devir saati, motorun devrini gösterir.
YAKIT GÖSTERGESÝ
Gösterge yakýt deposundaki yakýt seviyesini gösterir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
E - Depo boş
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Otomobili, yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: az yakýt miktarý otomobilin katalizörüne zarar verebilir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
C - Motor soğutma svs scaklk seviyesi düşük.
H - Motor soğutma svs scaklk seviyesi yüksek.
B uyarý lambasý (şekil 4) motor su sýcaklýk seviyesinin çok
yüksek olduðunu belirtmek için yanabilir (baz tiplerde ilgili bir mesaj ile birlikte), bu durumda motoru durdurunuz
ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
F - Depo dolu
A (şekil 4) uyar lambas yandýðýnda (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) depoda yaklaþýk 6-8 litre yakýt
kalmýþ demektir; bu durumda en ksa zamanda yakt alnz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Normal şartlarda ibre, çalşma şartlarna bağl olarak skalann orta değerlerini göstermelidir.
İbre kýrmýzý bölge üzerinde ise motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
DÝKKAT Eðer ibre (A) uyarý lambasýnýn devamlý yanýp sönmesi ile birlikte (E) üzerinde ise, bir arýza mevcut demektir. Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK
GÖSTERGESÝ
Bu gösterge, motor soðutma svsnn sýcaklýðýný gösterir ve
sýcaklýk 50°C’nin üzerine çýktýktan sonra çalýþmaya baþlar.
E
C
İNDEKS
6
şekil 4
F0Y0118
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 7
EKRAN
Otomobilde, kullanm esnasnda faydal bilgiler verebilen
çok fonksiyonlu veya ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge
bulunabilir.
Kontak anahtar çkarlmş durumda, kap açlp/kapatldğnda gösterge lambas yanar ve birkaç saniye
için zaman ve toplam değeri (km veya mil cinsinden) gösterir.
NOT Çok düşük dş hava scaklklarnda (0°C'nin altnda) bilgilerin ekranda görüntülenmesi biraz gecikebilir.
ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE “STANDART”
EKRANI
Standart ekran (şekil 5) aþaðýdaki bilgileri gösterir:
A Tarih
B Dualdrive elektrik destekli direksiyonun (CITY sembolü) veya ECO sürüş modunun (ECO sembolü) devreye alnmas
C Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
D Far ayar pozisyonu (sadece ksa farlar devrede iken)
E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil)
F Saat (kontak anahtar çkarlmş ve kaplar kapal olsa
bile her zaman gösterilir)
G Start&Stop fonksiyonu göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
H Dş scaklk göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
I "Hz snrlayc" (Speed limiter) ekran (öngörülen baz
pazarlarda/versiyonlarda)
Cuma 15 Mart
OTOMOBİLİN
BAKIMI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 5
F0Y1101
7
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
09:47
Sayfa 8
AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU
GÖSTERGE “STANDART” EKRANI
"Hz snrlayc" (Speed Limiter) mevcut olmayan
tiplerde
Standart ekran (şekil 6) aþaðýdaki bilgileri gösterir:
E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil)
F Far ayar pozisyonu (sadece ksa farlar devrede iken)
G Otomobilin durumu (örneğin kaplar açk, yolda muhtemel buzlanma vb.)
Baz tiplerde ekranda türbin basnc gösterilir (şekil 7).
A Saat
B Tarih veya katedilen kilometre (veya mil)
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
C Dş scaklk göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
D Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Cuma
15
Mart
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
8
şekil 6
F0Y1102
şekil 7
F0Y0186
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 9
"Hz snrlayc" (Speed Limiter) mevcut tiplerde
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ekran (şekil 8) aþaðýdaki bilgileri gösterir:
G Dş scaklk göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
H Otomobilin durumu (örneğin kaplar açk, yolda muhtemel buzlanma vb.)
A Saat
B Tarih veya katedilen kilometre (veya mil)
C Vites değişim göstergesi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
D Hz
snrlayc
ekran
pazarlarda/versiyonlarda)
F Far ayar pozisyonu (sadece ksa farlar devrede iken)
(öngörülen
baz
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
E Kilometre saati (katedilen kilometre/mil)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Cuma
15
Mart
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 8
F0Y1103
9
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 10
VİTES DEĞİŞİM GÖSTERGESİ
KUMANDA BUTONLARI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GSI sistemi (Vites Değişim Göstergesi) kumanda paneli
üzerinden bir gösterge ile vitesi değiştirmeyi önerir
(şekil 9).
NOT
ve
butonlar sonraki sayfalarda anlatlmştr. Baz tiplerde ▲ ve ▼ butonlar bulunur.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
GSI'de gösterildiğinde vitesin değiştirilmesi, sürücünün yakt tasarrufu yapmasna yardmc olur.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Gösterge üzerinde vites yükseltme (SHIFT UP) sembolü
(▲ SHIFT) belirdiğinde, GSI daha yüksek bir vites seçmenizi öneriyor ve vitesi küçültme (SHIFT DOWN) (▼
SHIFT) sembolü ise daha düşük bir vites seçmenizi öneriyor demektir.
Gösterge panelindeki ibare, sürücü vites değiştirene kadar ya da sürüş koşullar tüketimi azaltmak için vites değiştirmenin gerekli olmadğ bir duruma gelene kadar açk
olarak kalmaktadr.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Gösterilen menüde gezinmek, ilgili opsiyonlarda yukarý gitmek veya ekrana gelen deðerleri arttýrmak için kullanýlýr.
Menünün görüntülenmesini ve/veya bir sonraki ekrana gidilmesini veya seçimin onaylanmasn sağlar.
Butona uzun süreli baslmas standart ekrana geri dönülmesini sağlar.
Gösterilen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý
gitmek veya ekrana gelen deðerleri azaltmak için kullanýlýr.
ve
butonlar aşağdaki durumlarda farkl fonksiyonlar devreye alr:
❒ Menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý gezinme.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
❒ Ayarlama sýrasýnda deðerleri arttýrmak ve azaltma.
Cuma
15
Mart
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Cuma 15 Mart
İNDEKS
10
şekil 9
F0Y1104
001-060 Fiat 500L
13.03.2014
12:13
Sayfa 11
AYAR MENÜSÜ
Menü,
ve
butonlarý ile aþaðýdaki paragraflarda
verilen farklý iþlemlere ve ayara (setup) eriþilebilen, bir
seri düzenlenmiþ fonksiyondan oluþmaktadýr. Bazý maddeler için bir alt menü mevcuttur.
Ayar menüsü
bilir.
butonuna kýsaca basýlarak devreye alýna-
Kullaným modlarý, seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak birbirlerinden ayrýlýrlar.
❒ MENÜ (MENU)
❒ VİRAJ IŞIKLARI (CORNER LIGHTS) (öngörülen baz
pazarlarda/versiyonlarda)
❒ YAĞMUR SENSÖRÜ (RAIN SENSOR) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
❒ TRIP B GÖRÜNTÜLEME (TRIP B ACTIVATION/DATA)
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ SAAT AYARI (SET TİME)
❒ TARİH AYARI (SET DATE)
❒ OTOMATİK KİLİTLER (AUTOCLOSE)
❒ IŞIKLAR (LIGHTING)
❒ ÖLÇÜM BİRİMİ (MEASUREMENT UNIT)
❒ FAR AYARI (HEADLIGHT ALIGNMENT) (öngörülen
baz pazarlarda/versiyonlarda)
❒ DİL SEÇİMİ (LANGUAGE)
❒ UYARI SEVİYESİ (WARNINGS VOLUME)
❒ HIZ UYARISI (SPEED BEEP)
❒ EMNİYET KEMERİ SESLİ UYARISI (BELT BUZZER)
❒ FAR SENSÖRÜ (HEADLIGHT SENSOR) (öngörülen
baz pazarlarda/versiyonlarda)
❒ SERVİS (SERVICE)
❒ HAVA YASTIĞI/YOLCU HAVA YASTIĞI (AIRBAG/PASSENGER BAG) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
❒ GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI (DAYTIME RUNNING
LIGHTS) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
❒ AKTİF ŞEHİR İÇİ GÜVENLİK SİSTEMİ (CITY BRAKE
C./COLLISION MITIGATION) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
❒ MENÜDEN ÇIKIŞ (EXIT MENU)
İNDEKS
şekil 10
F0Y0035
11
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 12
Alt menü olmadan ana menüden bir opsiyonun seçilmesi:
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
12
MENÜ SEÇENEKLERİ
❒ Seçtiðiniz menü opsiyonunu ayarlamak için kýsaca
tonuna basýnýz.
bu-
❒ Yeni ayarý seçmek için kýsaca (tek tek basýþ)
ya
butonuna basýnýz.
ve-
Not UConnect® sistemi ile (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) baz menü admlar UConnect sisteminin ekrannda görüntülenir ve gösterge panelinin ekrannda gösterilmez.
❒ Yeni ayarýn kaydedilmesi ve önceki menü opsiyonuna
geri dönmek için
butonuna kýsaca basýnýz.
Menü (Menu)
Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun seçilmesi:
Bu madde ayar menüsüne ulaşmanza izin verir.
❒ İlk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için
tonuna kýsaca basýnýz.
bu-
Çeşitli menü maddelerini seçmek için
tonlarna basnz.
❒ Tüm alt menü opsiyonlarýnda gezinmek için
ya
butonuna basýnýz (tek tek basýþ).
ve-
Standart ekrana geri dönmek için
tutunuz.
❒ Görüntülenen alt menü opsiyonunun seçilmesi ve ilgili
ayar menüsünün açýlmasý için
butonuna kýsaca basýnýz.
❒ Bu alt menü için yeni ayarlarý seçmek için
(tek tek basýþ)butonuna basýnýz.
veya
❒ Yeni ayarlarý kaydetmek ve önceki alt menü opsiyonuna geri dönmek için
butonuna kýsaca basýnýz.
veya
bu-
butonunu basl
Gösterge aydnlatma ayar
(Lighting)
(sadece park lambalar için)
Bu fonksiyon park lambalar açkken gösterge panelinin,
UConnect® sistemi kumandalarnn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve otomatik klima kontrol sistemi ekrannn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) parlaklğn 8 seviyede ayarlamak için kullanlr.
Aydnlatma seviyesini ayarlamak için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒
butonuna ksaca basnz: ekranda aydnlatma seviyesi görünecektir.
❒ Ayar değiştirmek için
lannz.
veya
butonlarn kul-
❒ Menü ekranna dönmek için
butonuna ksa bir süre basnz veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu basl tutunuz.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 13
Not Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde ayar işlemi farlar kapal konumdayken de (parlaklk
seviyesi "gündüz/daytime" iken) farlar açk konumdayken
de (parlaklk seviyesi "gece/nighttime" iken) gerçekleştirilebilir.
Far Ayar (Headlamp alignment)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu fonksiyon, farlarn 4 farkl seviyede ayarlanmasn sağlar;
Aşağdaki işlemleri yapnz:
❒
butonuna ksaca basnz: ekranda ayar seviyesi görünecektir.
❒ Ayar değiştirmek için
veya
butonlarn kullannz.
❒ Menü ekranna dönmek için
butonuna ksa bir
süre basnz veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu basl tutunuz.
Hýz uyar (Speed Beep)
Bu fonksiyon ile, otomobil için bir hz limiti (km/saat veya
mil) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen
uyarmak mümkündür
Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Kýsaca
butonuna basýnýz, ekranda (Hz uyar) mesajý görüntülenecektir.
❒ Hýz limiti fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çýkartmak için (Off),
veya
butonuna
basýnýz.
❒ Fonksiyon devrede iken, hýz limitini seçmek için
veya
butonuna ve seçimi onaylamak için
butonuna basýnýz.
Not Seçilen birime göre, 30 ve 200 km/saat veya 20 ve
125 mil/saat arasýnda seçim yapýlabilir. “Ölçü birimleri ayar” paragrafna baknz.
/
butonuna her basýldýðýnda,
bir birim artýþ veya azalma gerçekleþir.
/
butonuna sürekli olarak basýldýðýnda, hýzlý bir artýþ veya azalma
saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz.
❒ Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca
butonuna basýnýz.
Ayarlamayý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz:
❒ Kýsaca
butonuna basýnýz: Ekranda (On) yazýsý yanýp
sönecektir.
❒
butonuna basýnýz: Ekranda (Off) yazýsý yanýp
sönecektir.
❒ Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca
butonuna basýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
13
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
14
11:21
Sayfa 14
Far sensörü (Headlight sensor)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Farlar devreye almak/devreden çkarmak için aşağdaki işlemleri uygulaynz:
Bu fonksiyon, dş aydnlatma koşullarna bağl olarak farlarn yanmasn ya da sönmesini sağlar.
❒
Bu fonksiyonla, ýþýk sensörü hassasiyetini 3 seviyeli olarak
ayarlamak mümkündür (seviye 1 = en düþük seviye, seviye 2 = ortalama seviye, seviye 3 = en yüksek seviye); hassasiyetin yükseltilmesi, dýþ lambalarýn daha düþük dýþ ýþýk
yoðunluðunda yanmasý demektir.
❒ Seçim yapmak için
Ayarlamak için aşağdaki işlemleri uygulaynz:
Yağmur sensörü (Cam sileceği hassasiyet ayar)
(Rain sensor)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
❒
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
13.03.2014
butonuna ksaca basnz: önceden ayarlanan değer
ekranda görünecektir.
❒ Ayar değiştirmek için
lannz.
veya
butonlarn kul-
❒ Menü ekranna dönmek için
butonuna ksa bir süre basnz veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu basl tutunuz.
Viraj şklar (Cornering lights)
(Farlarn direksiyonun döndüğü yere doğru
dönmesi)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu fonksiyon viraj farlarn devreye alr/devreden çkarr
(“Dş Aydnlatmalar” paragrafna baknz).
butonuna ksaca basnz: önceki ayara bağl olarak “On” veya “Off” ekranda yanp sönecektir.
veya
butonlarna basnz.
❒ Menü ekranna dönmek için
butonuna ksa bir
süre basnz veya kaydetmeden standart ekrana dönmek
için butonu basl tutunuz.
Bu fonksiyon yağmur sensörü hassasiyetini 4 seviyede ayarlamaya imkan verir.
İstenilen hassaslk seviyesini ayarlamak için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒
butonuna ksaca basnz: önceden ayarlanan değer
ekranda görünecektir.
❒ Ayar değiştirmek için
lannz.
veya
butonlarn kul-
❒ Menü ekranna dönmek için
butonuna ksa bir süre basnz veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu basl tutunuz.
001-060 Fiat 500L
14.03.2014
14:03
Sayfa 15
❒ Ayarlamak için
Trip B görüntüleme
(Activation/Trip B data)
Ayrntl bilgi için Uconnect 5.0 ek kitapçğnda bulunan
“Ekran” bölümüne baknz.
Saat ayarý (Time adjustment)
Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: “Saat” (Time) ve “Saat format” (Format);
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒
butonuna kýsaca basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: “Saat” (Time) ve “Saat format” (Format).
❒ İki alt menüde gezinmek için
na basýnýz.
❒ İstenen opsiyonu seçin ve ardýndan
ca basýnýz.
veya
butonubutonuna kýsa-
❒ “Saat” (Time) alt menüsüne girerken: kýsaca
butonuna basýnýz, “saatler” (hours) mesajý ekranda yanýp sönecektir.
❒
veya
butonuna basýnýz.
butonuna kýsaca basýnýz, “dakikalar” (minutes) mesajý ekranda yanýp sönecektir. Ayarlamak için
veya
butonuna basýnýz.
❒ “Format” alt menüsüne girerken:
butonuna ksaca basnz: önceden ayarlanan format ekranda yanp sönecektir;“24saat” (24h) veya “12saat” (12h) seçimini
yapmak için
veya
butonuna basýnýz. Ýstenilen
ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek
için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana
dönmek için uzunca
butonuna basýnýz.
Ayarlama işleminden sonra, menü ekranna geri dönmek
veya ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için
butonuna basnz.
DİKKAT
veya
butonuna her basýlýþýnda, ayar
bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý
bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda,
ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
15
001-060 Fiat 500L
13.03.2014
11:21
Sayfa 16
Tarih ayarý (Set Date)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini saðlar (gün - ay yýl).
Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒
butonuna kýsaca basýnýz: “yl” (year) yazýsý ekranda
yanýp sönecektir.
❒ Ayarlamak için
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒
❒
butonuna basýnýz.
butonuna kýsaca basýnýz: “ay” (month) yazýsý ekranda yanýp sönecektir.
❒ Ayarlamak için
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
veya
veya
butonuna basýnýz.
butonuna kýsaca basýnýz: “gün” (day) yazýsý ekranda yanýp sönecektir.
❒ Ayarlamak için
veya
butonuna basýnýz.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca
butonuna basýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
DİKKAT
veya
butonuna her basýlýþýnda, ayar
bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý
bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda,
butona kýsaca basarak ayar iþlemini tamamlayýnýz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
16
Otomatik kilitler (Araç hareket halindeyken kaplarn otomatik kilitlenmesi) (Autoclose)
Devredeyken (On), bu fonksiyon otomobilin hýzý 20 km/s
deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler.
Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden çýkartmak için
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒
butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir.
❒ Ayarlamak için
veya
butonuna basýnýz.
❒ Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca
butonuna basýnýz.
❒ Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için
butonunu
basýlý tutunuz.
001-060 Fiat 500L
10.03.2014
10:43
Sayfa 17
Ölçü birimi (Unit of measurement)
Bu fonksiyon üç alt menüde ölçü birimlerinin ayarlanmasý
için kullanýlabilir: "Mesafe" (Distances), "Yakt tüketimi"
(Consumption) ve "Scaklk" (Temperature).
Ýstenilen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için
tonuna kýsaca basýnýz.
❒ Üç alt menüde gezinmek için
na basýnýz.
bu-
veya
butonu-
❒ İstenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan
kýsaca basýnýz.
butonuna
❒ “Mesafe” (Distance) alt menüsüne girerken:
butonuna kýsaca basýnýz: “km” veya “mil” birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre).
❒ Ayarlamak için
veya
butonuna basýnýz.
❒ “Tüketim” (Consumption) alt menüsüne girerken:
butonuna kýsaca basýnýz: “km/l ”, “l/100km” veya “mil” birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara
göre). Uzaklýk birimi ayarý “km” ise, yakýt tüketimi birimi km/I veya I/100 km olarak görüntülenecektir. Mesafe birimi ayarý “mil” ise, yakýt tüketimi birimi “mpg”
olarak görüntülenecektir.
❒ Ayarlamak için
veya
butonuna basýnýz.
❒ “Scaklk” (Temperature) alt menüsüne girerken:
butonuna kýsaca basýnýz: “°C” veya “°F” birimi ekranda
görüntülenir (önceki ayarlara göre).
❒ Ayarlamak için
veya
butonuna basýnýz.
Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri
dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca
butonuna basýnýz.
Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için
butonunu basýlý tutunuz.
Dil (Language)
Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde görüntülenebilir:
Ýtalyanca, Almanca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Portekizce, Lehçe, Flemenkçe, Türkçe (listedeki diller pazarlara göre farkllk gösterebilir).
Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanmýþ “lisan”
(language) ekranda yanýp sönecektir.
❒ Ayarlamak için
veya
butonuna basýnýz.
❒ Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca
butonuna basýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
17
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
18
10.03.2014
09:56
Sayfa 18
Uyarý seviyesi (Warnings volume)
Servis (Service)
Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan
sesli uyarýnýn ses þiddetini 8 seviyede ayarlamak mümkündür.
Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna baðlantýlý bilgilerin görüntülenmesi mümkündür.
Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒
❒ Kýsaca
butonuna basýnýz: önceden ayarlanan “seviye” ekranda görünecektir.
❒ Ayarlamak için
veya
butonuna basýnýz.
❒ Menü ekranna dönmek için
butonuna ksa bir süre basnz veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu basl tutunuz.
SBR sesli uyars (Seat belt buzzer)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu fonksiyon yalnýzca sistem yetkili bir Fiat servisi tarafýndan devreden çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir (“Güvenlik Sistemleri” bölümünde “S.B.R. sistemi” ile ilgili paragrafa bakýnýz).
Bu fonksiyonu tekrar devreye almak için aşağdaki işlemler yaplmaldr:
❒
butonuna ksaca basn, ekranda "Off" ibaresi yanp söner.
veya
butonuna basldğnda ekranda "On" ibaresi görüntülenir.
❒ Menü ekranna dönmek için
butonuna ksa bir süre basnz veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu basl tutunuz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
butonuna kýsaca basýnýz: daha önceki ayarlara baðlý
olarak km veya mil biriminde bakým görüntüye gelecektir (“Birimler” paragrafýna bakýnýz).
❒ Menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca
butonuna basýnýz.
Not ”Periyodik Bakým” programýna göre otomobilin her
20.000 km’de bakým yapýlmasý gerekir, Bu, bakým aralýðýna
2.000 km kalýnca (veya eþit mil deðeri) kontak anahtarý
MAR-ON konumuna çevrilince ve otomatik olarak her
200 km’de (veya eþit mil deðeri) bir görüntüye gelir. Bu
mesaj bakým zamanýna 200 km kala, daha sýk görüntülenir. Bu mesaj, ayarlanan uzaklýk birimine göre kilometre
veya mil olarak görüntülenir. Periyodik bakým zamaný
(“Bakým aralýðý”) yaklaþtýðýnda, kontak anahtarý MAR-ON
konumuna çevrildiðinde, ekranda “Bakým” (Service) mesajý kilometre veya mil olarak görüntülenir. “Periyodik
Bakým Programý”na göre bakým iþlemleri ve görsel bilgileri sýfýrlamak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
001-060 Fiat 500L
13.03.2014
11:24
Sayfa 19
Yolcu Airbag (Ön yolcu ön ve yan hava yastğnn
devreye alnmas/devre dş braklmas)
(Airbag/Passenger bag)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/
devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒
butonuna basýnýz ve (Yolcu airbag devre dýþý (Bag
pass: Off)) (devreden çýkartmak için) mesajý görüntülendikten sonra veya (Yolcu airbag devrede (Bag pass:))
(devreye almak için) mesajlarýn
ve
butonlarýna basarak görüntüledikten sonra
butonuna tekrar basýnýz.
❒ Onay talebi mesajý ekrana gelecektir.
❒ Evet (Yes) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya Hayr (No) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için
veya
butonuna basýnýz.
❒ Menü ekranýna geri dönmek için
butonuna kýsaca
basýnýz veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný butona basýnýz.
Gündüz sürüş farlarnn devreye
alnmas/devreden çkarlmas
(Daytime Running Lights) (DRL)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu fonksiyon gündüz sürüş farlarnn devreye alnmasn/devreden çkartlmasn sağlar.
Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden çkartmak için
aşağdaki işlemleri yapnz:
❒
butonuna ksaca basnz: ekran bir alt menü gösterecektir.
❒ Gündüz sürüş farlarn devreye almak (On) ya da
devreden çkarmak (Off) için
butonuna basnz.
❒ Ayarlamak için
veya
butonuna basnz.
❒ Alt menü ekranna dönmek için
butonuna ksa
bir süre basnz veya kaydetmeden ana ekrana dönmek
için butonu basl tutunuz.
❒ Standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için
butonunu
basýlý tutunuz.
Aktif şehir içi güvenlik sistemi
(City Brake Control - "Collision Mitigation")
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu fonksiyon sistemin devreye alnmasn ("On") veya devreden çkarlmasn ("Off") sağlar.
Ayar işlemi için aşağdaki admlar uygulaynz:
❒
butonuna ksaca basnz. En son yaplmş olan
ayarn durumuna bağl olarak ekranda "On" veya "Off"
ibaresi yanp söner.
❒ Onay talebi mesajý ekrana gelecektir.
❒ Evet (Yes) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya Hayr (No) (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için
veya
butonlarýna basýnýz.
❒ Onay mesajýný ekrana getirip menü ekranýna geri dönmek için
butonuna kýsaca basýnýz veya ayarlarý
kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca ayný
butona basýnýz.
Sistem devre dş brakldğnda gösterge panelinde ilgili
uyar lambalar yanar ("Uyar lambalar ve mesajlar" bölümüne baknz).
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
19
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
09:47
Sayfa 20
Menüden çkş (Exit Menu)
YOL BÝLGÝSAYARI
Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü
ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur.
Genel özellikler
Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri dönmek için
kýsaca
butonuna basýnýz.
Ýlk menü opsiyonuna (Speed Beep-Hýz Uyars) geri dönmek için
butonuna basýnýz.
“Trip computer” (Yol Bilgisayarý) otomobilin kullaným durumuna göre bilgi verir (kontak anahtarý MAR-ON konumundayken). Bu fonksiyon otomobilin iki ayrý ve baðýmsýz
“Trip A” ve “Trip B” yolculuğundan oluþmaktadýr.
Her iki fonksiyon da sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý).
“Trip A” fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir:
❒ Menzil (Yakýt almadan gidilebilecek mesafe-Range)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ A gidilen yol (Distance travelled)
❒ A ortalama tüketimi (Average consumption)
❒ Anlýk tüketim (Current consumption)
❒ A ortalama hýz (Average speed)
❒ A seyahat süresi (Trip time A).
“Trip B” fonksiyonu aþaðýdaki bilgileri gösterir:
OTOMOBİLİN
BAKIMI
❒ B gidilen yol (Distance travelled B)
❒ B ortalama tüketim (Average consumption B)
❒ B ortalama hýz (Average speed B)
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
20
❒ B seyahat süresi (Trip time B).
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 21
Not “Trip B” fonksiyonu devre dýþý býrakýlabilir (bkz. bölüm “Trip B”). “Menzil” (Range) ile “Anlk tüketim” (Instant consumption) fonksiyonu sýfýrlanamaz.
Ortalama tüketim (Average consumption)
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama
yakýt tüketimini gösterir.
Ekrana gelen deðerler
Anlk tüketim (Instantaneous consumption)
Bu deðer, anlýk yakýt tüketimini gösterir (her saniye güncellenir). Otomobil motor çalýþýyorken park edilmiþse, ekranda “- - - -” simgesi görünür.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Ortalama hz (Average speed)
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama
hýzý toplam zamanýn bir fonksiyonu olarak gösterir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Dş scaklk (Outside temperature)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Otomobilin dşndaki scaklk gösterilir.
Menzil (Yakt almadan gidilebilecek mesafe-Range)
Bu deðer, otomobilin deposunda bulunan mevcut yakt
ile gidebileceði mesafeyi (km veya mil), sürüþ þartlarýnýn
deðiþmediði varsayýmý altýnda belirtir. Gösterge aþaðýdaki
durumlarda “----” gösterir:
❒ 50 km’den (veya 30 mil) daha küçük deðerler.
❒ Otomobil uzun bir süre için motor çalýþýr halde park
edilmiþse.
DÝKKAT Yakýt almadan gidilecek mesafe deðeri birçok
nedenler ile deðiþebilir: sürüþ þekli, yol tipi (otoyol, þehir
içi, daðlýk yollar gibi), otomobilin durumu (yükleme, lastik
basýnçlarý gibi). Seyahat planý yukarýdaki þartlara göre
yapýlmalýdýr.
Gidilen yol (Distance travelled)
Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren katedilen mesafeyi gösterir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Seyahat süresi (Trip time)
Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren geçen
zamaný gösterir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
DÝKKAT Herhangi bir veri eksik olduðunda, Yol Bilgisayarý “- - - -” simgesini gösterir. Normal çalýþma koþullarý
sýfýrlandýðýnda, deðiþik birimlerin hesaplanmasýna düzenli
olarak yeniden baþlanacaktýr. Arýzadan önce gösterilen
deðerler sýfýrlanmayacaktýr.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
21
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
09:47
Sayfa 22
EKRANDAKİ BİLGİLER
Aşağda belirtilen ekran bilgileri örnek olarak sunulmuştur: Daha detayl bilgileri bu bölümdeki "Ekran" başlğ altndaki ilgili ksmlarda bulabilirsiniz.
Ekranda bir değer görüntülendiğinde aşağdaki bilgiler de
beraberinde gösterilir (şekil 11):
❒ A - Ekrann üst ksmndaki sembol;
❒ B - Ölçülen değer ve birimi (örneğin “Menzil 150 km”);
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ C - “Trip” kelimesi (“Trip A” veya “Trip B”).
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Birkaç saniye sonra ölçülen değer sembol ile yer değiştirecektir (baknz şekil 12).
Parametrelerin grafik sembolleri aşağdaki gibidir:
❒
"Menzil" (Yakt almadan gidilebilecek
mesafe)
❒
"A ortalama tüketim” (Trip A aktif ise,
veya “B” Trip B aktif ise)
❒
"A gidilen yol” (Trip A aktif ise, veya “B”
Trip B aktif ise)
❒
"Anlk tüketim”
❒
"A ortalama hz” (Trip A aktif ise, veya
B Trip B aktif ise)
❒
"A seyahat süresi” (Trip A aktif ise, veya “B” Trip B aktif ise)
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Menzil
150 km
İNDEKS
22
şekil 11
F0Y1105
şekil 12
F0Y1106
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 23
TRIP butonu
Sað kumanda kolunda bulunan TRIP butonu (şekil 13),
(kontak anahtarý MAR konumundayken) aþaðýdaki açýklanan fonksiyonlarý girmek için kullanýlýr.
❒ Farklý deðerlerin görüntüye gelmesi için kýsaca basma.
❒ Sfrlamak ve yeni bir yolculuða baþlamak için uzun basma.
Yeni yolculuk
❒ “Gidilen yol” (Trip Distance) deðeri 99999.9 km deðerine ulaþtýðýnda veya “Seyahat süresi” (Travel time) deðeri
999.59 (999 saat ve 59 dakika) deðerine ulaþtýðýnda otomatik olarak sýfýrlanabilir.
❒ Akü baðlantýsýný kestikten/yeniden baðladýktan sonra
sýfýrlanabilir.
DÝKKAT “Trip B” fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi ise, yalnýzca bu fonksiyonun
bilgilerini sýfýrlar.
Sýfýrlama ve yeni yolculuk başlatma:
Trip prosedürü başlatma
❒ TRIP butonuna basýlarak sürücü tarafýndan “manuel” olarak yapýlabilir.
Kontak anahtarý MAR konumundayken fonksiyonu sýfýrlamak için TRIP butonunu 2 saniyeden daha fazla basýlý
tutunuz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Trip fonksiyonundan çýkýþ
TRIP fonksiyonu, tüm deðerler görüntülendikten veya
butonuna 1 saniyeden daha uzun süre basýldýktan sonra devreden çýkar.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 13
F0Y0045
23
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
08.03.2014
09:47
Sayfa 24
SEMBOLLER
FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ
Otomobilinizin bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna,
renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr.
Otomobilinizde, hýrsýzlýða karþý ekstra koruma saðlayan
elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Bu
sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik
olarak devreye girer.
Bu sembollerin bir listesi, motor kaputunun altýnda görülebilir.
Her anahtarýn üzerinde motorun çalýþtýrýlmasý esnasýnda
kontak anahtarý bloðunda bulunan bir anten ile verilen sinyali modüle etme görevi olan bir elektronik tertibat mevcuttur. Sinyal, ünitenin anahtarý tanýyýp motorun
çalýþtýrýlmasýna onay veren ve her çalýþtýrmada farklý olan
bir “þifre”den oluþmaktadýr.
ÇALIÞMA ŞEKLİ
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrilerek araç her
çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn
kaldýrýlmasý için motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Bu þifre ancak elektronik vericiyi içeren kontak anahtarýndan gönderilen þifrenin tanýnmasý halinde gönderilir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Kontak anahtarý STOP konumuna her çevrildiðinde, Fiat
ÞÝFRE sistemi, motor elektronik kontrol ünitesinin fonksiyonlarýný devre dýþý býrakýr.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Eðer motorun çalýþtýrýlmasý sýrasýnda þifre doðru olarak
tanýnmazsa gösterge panelinde Y uyarý lambasý yanmaktadýr.
İNDEKS
24
Bu durumda kontak anahtarýnýn STOP konumuna sonra da
MAR-ON konumuna döndürülmesi gerekir; eðer blokaj
devam ederse otomobil ile birlikte verilen diðer anahtarlar denenmelidir. Otomobil hala çalýþmýyor ise yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 25
Otomobil hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn
yanmasý
ANAHTARLAR
Eğer Y uyarý lambasý yanýyorsa bu sistemin kendi kendisini test etmekte olduðu anlamýna gelmektedir (örneðin
voltaj düþüklüğü sebebiyle). Eğer Y uyarý lambasý yanmaya
devam ediyorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz
MEKANİK ANAHTAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Metal uç (A-şekil 14) aşağdakileri çalştrr:
❒ Kontak anahtar yuvas.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ Kapý kilitleri.
Anahtar çoğaltma talepleriniz için kimlik ve araç ruhsat dokümanlarnz ile Fiat yetkili satcsna başvurabilirsiniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 14
F0Y0117
25
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
09:47
Sayfa 26
UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Kaplarn ve bagaj bölümü kilidinin açlmas
Anahtarýn metal ucu A (şekil 15) aþaðýdakileri çalýþtýrýr:
❒ Kontak anahtar yuvas.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Kapý kilitleri.
Yakýt kesme düðmesi devreye alýndýðýnda kapý kilitleri otomatik olarak açýlýr.
Metal ucu açmak/kapatmak için B butonuna basýnýz.
Kaplar kilitlendikten sonra, bir veya daha çok kap veya
bagaj kapağ düzgün kapatlmamşsa, led ve sinyal lambalar hzl şekilde yanp sönmeye başlar.
UYARI
B butonuna, sadece anahtar vücudunuzdan, özellikle gözlerinizden ve zarar görebilecek diðer objelerden (örneğin giysiler) uzaktayken basýlmalýdýr. Düðmeye yanlýþlýkla basabilecek kimselerin, özellikle çocuklarýn, anahtara
ulaþamayacaklarýndan emin olunuz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Kapýlarýn ve bagajýn kilitlenmesi
butonuna kýsa süreyle basýnýz: kapýlar ve bagaj uzaktan
kumandayla kilitlenir, tavan lambasý söner ve sinyal lambalarý bir kez yanýp söner (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
Kapýlardan birisi açýk ise, kilitleme iþlemi gerçekleþmez. Bu
durum, sinyal lambalarýnýn hýzlý bir þekilde yanýp sönmesi
ile belirtilir (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Bagaj açýk iken kapýlar kilitlenebilir.
Eðer fonksiyon devreye alýnmýþ ise, otomobilin hýzý 20
km/saat üzerine çýkýnca kapýlar otomatik olarak kilitlenir
(sadece ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde).
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Eğer kaplar dşardan kilitlenirse (uzaktan kumanda ile), q
butonu üzerindeki led birkaç saniyeliğine yanar ve sonra
yanp sönmeye başlar (caydrma fonksiyonu).
İNDEKS
26
butonuna kýsa süreyle basýnýz: kapý ve bagaj açýlýr,
tavan lambalarý zamanlamalý kapanýr ve sinyal lambalarý iki
kez yanýp söner (baz pazarlarda/versiyonlarda).
şekil 15
F0V0004m
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 27
Kaplar q butonuna baslarak içerden kilitlenmişse LED
sürekli olarak yanar.
UZAKTAN KUMANDA KAPAÐININ
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Bagajýn uzaktan kumanda ile açýlmasý
Pili değiştirmek için, aşağdaki işlemleri yapnz:
Bagajýn uzaktan kumanda ile açýlmasý için R butonunu
basýlý tutunuz.
❒ A (şekil 16) butonuna basnz ve B metal ucunu açk
konuma getiriniz.
Bagajýn açýlmasý sinyal lambalarýnýn iki kez yanýp sönmesi ile
bildirilir.
❒ C vidasn küçük bir tornavida kullanarak
muna getiriniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
konu-
❒ Pil tutucu D parçasn çkartnz ve kutuplarna dikkat
ederek E pilini değiştiriniz.
Anahtarýn içersindeki elektronik parçalar sert
darbelere maruz kalýrsa zarar görebilir. Anahtarn içindeki elektronik parçalarn düzgün çalşmas için anahtar direkt güneş şğna maruz brakmaynz.
UZAKTAN KUMANDAYI ÝÇEREN ÝLAVE
ANAHTARLARIN ÝSTENMESÝ
❒ D parçasn taknz, C vidasn
ynz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
butonuna vidala-
Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut
kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde
imha edilmeli ya da yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçilmelidir.
Sistem, uzaktan kumandayý içeren en çok 8 adet anahtarý
tanýyabilir. Uzaktan kumandalý yeni bir anahtar gerektiðinde ÞÝFRE kartýnýzý, kimliðinizi ve otomobilin sahibi olduðunuza dair belgeleri de beraberinize alarak yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 16
F0V0022m
27
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
08.03.2014
09:47
Sayfa 28
GÜVENLİK KİLİDİ (SAFE LOCK)
FONKSİYONU
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Sistemin devreden çkarlmas
Bu güvenlik fonksiyonu iç kap kollarnn ve kap kilit butonlarnn çalşmasn engeller.
❒ Kap kilitlerinin açlmas (uzaktan kumandal anahtardaki
butonuna baslmas veya anahtarn metal ucunun sürücü kaps kilidinin içinde çevirilmesi ile).
Bu sistem, camýn kýrýlarak içeri girilmesi gibi bir durumda,
kapýnýn içeriden açýlmasýný engelleyen güvenlik teçhizatýdýr.
Otomobilinizi her park edişinizde bu fonksiyonu devreye
almanz tavsiye ederiz.
Sistem aşağdaki durumlarda otomatik olarak devreden çkar:
❒ Kontak anahtarnn MAR konumuna çevrilmesi.
Sistemin devreye alnmas
Sistem anahtar üzerindeki
kilde basarak devreye alnr.
UYARI
butona iki kez hzl bir şe-
Sistemin devreye girdiği sinyal lambalarnn üç kez yanp
sönmesi ile q butonu (şekil 17) üzerindeki ledin yanp sönmesi ile belirtilir. Bir veya birden fazla kap doğru olarak
kapatlmadğnda sistem devreye alnamaz.
Güvenlik kilidinin (safe lock) devreye alnmasnn ardndan, kaplarn içeriden açlmas
mümkün değildir. Sistemi devreye almadan önce içeride kimsenin kalmadğn kontrol ediniz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
28
şekil 17
F0Y0039
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 29
KONTAK ANAHTARI YUVASI
UYARI
Anahtar, 3 farklý konuma çevrilebilir (şekil 18):
❒ STOP: Motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Bazý elektrikli sistemler (örneğin ses sistemi, merkezi kilit sistemi...) çalýþabilir.
❒ MAR: Sürüş konumu, bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir.
❒ AVV: Motorun çalýþtýrýlmasý.
Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP konumuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile
donatýlmýþtýr.
Eðer kontak herhangi bir þekilde kurcalanmýþ
ise (örneðin hrszlk girişimi), en ksa zamanda yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
UYARI
Araçtan indiðinizde, araçta bulunan birinin
yanlýþlýkla kumandalarý çalýþtýrmasýný önlemek için, kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz.
El frenini çekmeyi ve araç yukarýya meyilli bir yerde park edilmiþse aracý birinci vitese geçirmeyi unutmayýnýz. Aþaðý doðru duruyorsa geri vitese takýnýz.
Çocuklarý araçta kesinlikle tek baþlarna býrakmayýnýz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 18
F0Y0044
29
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 30
KOLTUKLAR
DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Devreye alma
Anahtar STOP konumunda iken çýkartýnýz ve kilitlenene
kadar direksiyonu çeviriniz.
Devreden çýkarma
Kontak anahtarýný MAR konumuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz.
UYARI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
30
UYARI
Koltuk ayarlarýný ancak otomobil hareketsiz
konumdayken yapýnýz.
Direksiyon sistemini veya direksiyon milini
modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir
satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr
(örneğin hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda otomobilin performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz olmasýna sebep
olabilir.
UYARI
Otomobil hareket halinde iken, kontak
anahtarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde, direksiyonu ilk çeviriþinizde direksiyon kilitlenecektir. Otomobil çekilirken de bu durum geçerlidir.
Otomobilinizin kumaş kaplamalar normal
kullanmdan kaynaklanan aşnmalara uzun
süre dayanacak şekilde tasarlanmştr. Bununla birlikte metal kilit, halka, yapşkan keçeli
(amerikan fermuar) tip bağlantlara sahip kyafet
ve aksesuarlarnn koltuk kaplamalarna sürterek
ve taklarak buralarda aşnma ve/veya uzamaya
sebep olmalar engellenmelidir. Aksi halde ayn bölgele uzun süreli basnçl bir etki olduğunda kumaş
dokusu olumsuz etkilenebilir ve dolaysyla koltuk
klf ve kaplamalarnn hasar görebilir.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 31
ÖN KOLTUKLAR
Koltuğun ileri geri hareket ettirilmesi
A (şekil 19) kolunu kaldýrýp, koltuðu ileri veya geri itiniz.
Sürüþ pozisyonunda iken, kollarýnýz hafifçe bükülmüþ ve elleriniz direksiyon simidi üzerinde bulunmalýdýr.
Yükseklik ayar
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Kolu (B-şekil 20) istediðiniz yüksekliði elde edene kadar
aþaðýya veya yukarýya doðru hareket ettiriniz.
DİKKAT Ayar iþlemi yapýlýrken koltukta birinin oturuyor
olmasý gerekir (sürücü ya da yolcu taraf).
UYARI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Ayar kolunu býraktýktan sonra, koltuðu ileri-geri hareket ettirmeye çalýþarak, kýzaklar
üzerindeki kilitlerine oturduðundan emin olunuz.
Koltuðun yerine oturmamasý, kýzaklar üzerinde hareket etmesine ve otomobilin kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 19
F0Y0218
şekil 20
F0Y0216
31
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
09:47
Sayfa 32
Koltuk sýrtlýðýnýn ayarlanmas
Koltuk srtlğnn eğimini şekil 21'de gösterilen C kolunu
kullanarak ve gövdeniz ile koltuk srtlğna bask yaparak
ayarlayabilirsiniz (koltuk srtlğ istenilen konuma gelene
kadar kolu çekili tutun ve ardndan braknz).
Yolcu koltuğunun masa olarak kullanlmas
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
A kolunu kullanarak koltuðu tamamen geri itiniz (bkz. "Koltuğun ileri geri hareket ettirilmesi"), C kolunu istenilen konum elde edilene kadar çeviriniz ve kolu braknz.
Bu işlemi sol eliniz ile koltuğun dş ksmndan uygulamanz tavsiye edilir.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
32
şekil 21
F0Y0217
Ön yolcu koltuğu tamamen öne katlanmadan önce koltuk üzerindeki nesneler
uzaklaştrlmaldr.
UYARI
Koltuk üzerinde bir çocuk veya bir çocuk koltuğu bulunuyorken koltuk srtlğ ile ilgili bir
ayar yapmaynz.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 33
Elektrikli bel desteği ayar
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Sürüş esnasnda maksimum konforu sağlamak amacyla bel
desteğini ayarlamak için koltak anahtar MAR-ON konumundayken A butonuna basnz (şekil 22).
İstenilen konum elde edildiğinde butonu braknz.
Sürücü Koltuğu Kol Dayanağ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Baz tiplerde sürücü koltuğu kol dayanağ ile donatlmştr.
Kol dayanağ ok ile gösterilen yönlerde indirilebilir ve kaldrlabilir (şekil 23).
Elektrikli Koltuk Istcs
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu fonksiyonu devreye almak/devreden çkarmak için kontak anahtarn MAR-ON konumuna getirerek B butonuna basnz.
Fonksiyon devreye alndğnda, buton üzerinde bulunan led
yanar.
DİKKAT Elektrikli koltuk stcs motor kapal konumda
çalştrlrsa akünün boşalmasna sebep olabilir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 22
F0Y0215
şekil 23
F0Y0159
33
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
09:47
Sayfa 34
Eşya Saklama Gözü
Ön koltuklarn arka ksmnda bir eşya saklama gözü bulunur (şekil 24).
Masa
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Baz tiplerde ön koltuklarn arka ksmnda bardak ve kutu
içecek yuvasna sahip olan bir açlr masa bulunur. Masay
açmak için B noktasn bastrnz (şekil 25).
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
34
şekil 24
F0Y0270
şekil 25
F0Y0271
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 35
Koltuk srtlğnn arka ksmnda eşya saklamak için bir file
(C) bulunur (şekil 25).
DİKKAT Masann üzerine 3 kg'dan daha ağr nesneler koymaynz. Aksi durumda masa bağlant noktalarndan kopar.
UYARI
KAYDIRILABİLİR VE KATLANABİLİR ARKA
KOLTUKLAR
Uzunlamasna hareket ettirme
A kolunu (şekil 26) orta ksmnda tutun ve yukar çekin,
daha sonra koltuğu ileri veya geri yönde kaydrnz.
Koltuğun her iki parças birbirinden bağmsz olarak ayarlanabilir.
Masa açk konumdayken arac sürmeyiniz.
Daima doğru bir şekilde kapandğndan
emin olunuz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 26
F0Y0074
35
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
09:47
Sayfa 36
Koltuk srtlğnn eğiminin ayarlanmas
B kolunu (şekil 27) yukar çekin ve koltuk srtlğnn eğimini gövdenizi kullanarak ayarlaynz. Sürüş konforunu artrmak için koltuk srtlğ katlanabilir.
Koltuk ile koltuk başlğ arasndaki mesafeyi büyütmek için
koltuk başlğndaki C tutamağn (şekil 28) tutun ve manyetik D noktasna sabitleyiniz. Ardndan B kolunu kullanp koltuk srtlğn istenilen konuma getiriniz.
Arka koltuk kol dayanağ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Kol dayanağn (şekil 29) kullanmak için şekilde gösterildiği gibi koltuk dayanağn aşağ yönde çekip açnz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 28
F0Y0066
şekil 29
F0Y0163
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
36
şekil 27
F0Y0259
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 37
KOLTUK BAŞLIKLARI
ÖN KOLTUK BAŞLIKLARI
Başlklarn yüksekliği ayarlanabilir ve otomatik olarak istenilen konumda kilitlenebilmektedirler.
Yukar ayar: kilitlenme sesini duyuncaya kadar başlğ kaldrnz.
Aşağ ayar: A (şekil 30) butonuna basnz ve başlğ indiriniz.
Başlklar çkarmak için:
❒ Başlğ maksimum yüksekliğine kadar kaldrnz.
❒ A ve B butonlarna basnz ve başlğ yukar doğru kaydrarak çkarnz.
ARKA KOLTUK BAŞLIKLARI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Başlklarn yüksekliği ayarlanabilir ve otomatik olarak istenilen konumda kilitlenebilmektedirler. Baz tiplerde orta koltukta koltuk başlğ mevcuttur.
Yukar ayar: kilitlenme sesini duyuncaya kadar başlğ kaldrnz.
Aşağ ayar: A (şekil 31) butonuna basnz ve başlğ indiriniz.
Başlklar çkarmak için:
❒ Başlğ maksimum yüksekliğine kadar kaldrnz.
❒ A ve B butonlarna (şekil 31) basnz ve başlğ yukar
doğru kaydrarak çkarnz.
DÝKKAT Arka koltukta seyahat eden yolcular baþlýklarý her
zaman kullaným konumunda tutmalýdýrlar.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 30
F0Y0163
şekil 31
F0Y0061
37
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 38
DİREKSİYON
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
UYARI
Sürücü, direksiyon simidinin derinlik ve yükseklik ayarýný
isteðine göre deðiþtirebilir.
Ayar için, A kolunu (þekil 32) aþaðýya 1 konumuna getiriniz, sonra direksiyonu ayarlayýnýz ve A kolunu 2 konumuna getirerek kilitleyiniz.
UYARI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Direksiyon simidi üzerindeki her türlü ayarlama otomobil hareketsiz ve motor
çalýþmýyorken gerçekleþtirilmelidir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
38
şekil 32
F0Y0043
Direksiyon sistemini veya direksiyon mili modifikasyonlarýný kapsayan herhangi bir satýþ
sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (örneğin hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu) bu durumda otomobilin performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz kýlýnmasýna sebep
olabilir ve onay þartlarýný gerçekleþtirmesine engel
olabilir.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 39
DİKİZ AYNALARI
ÝÇ DÝKÝZ AYNASI
İç dikiz aynasnda þiddetli bir çarpýþma durumunda serbest
kalmasýný saðlayan bir emniyet tertibatý mevcuttur.
Ayna, A kolu (şekil 33) kullanlarak iki farkl konuma
hareket ettirilebilir: Normal konum ve yansma önleyici
konum.
ELEKTROKROMİK (KENDİNDEN KARARAN)
İÇ DİKİZ AYNASI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Baz tiplerde kendinden kararma fonksiyonunu devreye almak/devreden çkarmak için bir ON/OFF anahtarna sahip
(şekil 34) elektrokromik ayna bulunmaktadr.
Otomobil geri vitese takldğnda ayna daima gün içinde
kullanma ayarlanr.
KAPI AYNALARI
Manuel ayarlama
Aynalar otomobilin içinden ayarlamak için A (şekil 35)
ayar çubuğunu kullannz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
şekil 34
F0Y0225
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 33
F0Y0223
şekil 35
F0Y0275
39
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
09:47
Sayfa 40
Elektrikli ayna ayar
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Kap aynalar sadece kontak anahtar MAR konumunda iken
ayarlanabilir.
Aşağdakileri uygulaynz;
Manuel katlama
Gerektiğinde aynalar manuel olarak 1 konumundan 2 konumuna katlanabilir (şekil 37).
DİKKAT Otomobil hareket halinde iken aynalar daima (1)
konumunda olmaldr.
❒ Ayarlamak istediðiniz aynayý (sað veya sol) seçmek için,
A (şekil 36) düðmesini kullanýnýz.
❒ A düğmesini B konumuna getiriniz ve sol aynay ayarlaynz.
❒ A düğmesini D konumuna getiriniz ve sağ aynay ayarlaynz.
Ayar yapldktan sonra, A düğmesini C ara konumuna
(kilit konumu) getiriniz.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
40
şekil 36
F0Y0250
şekil 37
F0Y0226
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 41
ORTA HAVA DİFİZÖRLERİ
A şekil 40 - Ayarlanabilir orta hava difizörleri.
KLİMA KONTROL SİSTEMİ
YAN HAVA DİFİZÖRLERİ
A şekil 38 - Ayarlanabilir yan hava difizörleri.
❒ Difizörleri istenen konuma ayarlamak için B çubuğunu kullannz.
❒ Difizörleri istenen konuma ayarlamak için B çubuğunu kullannz.
❒ Hava dağtm yönünü ayarlamak için C düğmesini sola doğru çeviriniz.
❒ Hava dağtm yönünü ayarlamak için C düğmesini sola doğru çeviriniz.
D - Sabit yan hava difizörleri.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
ÜST HAVA DİFİZÖRLERİ
A şekil 39 - Ayarlanabilir üst hava difizörleri. Ayarlamak
için B çubuğunu çeviriniz.
C - Sabit üst hava difizörleri.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 39
F0Y0108
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 38
F0Y0107
şekil 40
F0Y0109
41
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 42
KLİMA KONTROL
OTOMOBİLİN
TANITIMI
DİFİZÖRLER
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
42
şekil 41
F0Y0222
1. Üst sabit hava difizörü 2. Ayarlanabilir yan hava difizörleri 3. Yan camlar için sabit hava difizörleri 4. Ayarlanabilir
orta hava difizörleri 5. Ayarlanabilir üst hava difizörleri
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 43
ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA
OTOMOBİLİN
TANITIMI
KUMANDALAR
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
şekil 42
F0Y0156
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
43
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 44
A - Hava scaklğ ayarlama düğmesi
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ Mavi bölge = Soğuk hava
❒ Krmz bölge = Scak hava
B - Klima kompresörü açma/kapatma butonu
C - Fan devreye alma/hz ayar düğmesi
❒ 0 = Fan kapal
❒ 1-2-3-4 = Fan hz
D - Istmal arka cam açma/kapama butonu
E - Hava dağtm düğmesi
❒ A düğmesini krmz bölgeye çeviriniz.
❒ E düğmesini
konumuna getiriniz.
❒ C düğmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan hz).
Ardndan istenilen konfor koşullarn devam ettirmek için
kumandalar kullannz.
DİKKAT Motor soğukken, sistem svsnn çalşma scaklğna erişmesi için birkaç dakika beklemelisiniz.
Havann orta ve yan difizörlere taşnmas.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Havann orta, yan, ön ve arka alt hava difizörlerine taşnmas.
Havann ön ve arka alt difizörlere taşnmas.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
YOLCU BÖLMESİNİN ISITILMASI
Aşağdaki işlemleri uygulaynz:
Ön ve arka alt hava difizörlerinden çkan havann ön cam ve yan camlara taşnmas.
Havann ön cam ve yan camlara taşnmas.
HIZLI BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME
Bu fonksiyon ön cam ve ön yan camlarn, buğu giderme/
buz çözme işlemini otomatik olarak yapar.
Aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ A düğmesini krmz bölgeye çeviriniz.
❒ İç hava sirkülasyonunu devreden çkarmak için B butonuna basnz (buton üzerindeki led söner).
❒ C düğmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan hz).
❒ E düğmesini - konumuna getiriniz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
44
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 45
Camn buğusunu çözme
Klima kontrol sistemi yüksek seviye nem olmas halinde
camlarn buğu yapmasn önleme konusunda çok kullanşldr.
Dş ortamda yüksek düzeyde nem ve/veya yağmur ve/veya
yolcu bölümünde iç ve dş scaklk arasnda belirgin bir değişiklik olmas halinde camda oluşan buğuyu gidermek için
aşağdaki şekilde hareket ediniz:
❒ A düğmesini krmz bölgeye çeviriniz.
❒ İç hava sirkülasyonunu devreden çkarmak için B butonuna basnz (buton üzerindeki led söner).
❒ E düğmesini - konumuna veya buğu biterse
numuna getiriniz.
ko-
❒ C düğmesini 2. hz konumuna getiriniz. Kendi isteğinize uygun bir hz kademesini de ayarlayabilirsiniz.
ISITMALI ARKA CAM BUĞU GİDERME/BUZ
ÇÖZME
Fonksiyonu devreye almak için D (() butonuna basnz:
Fonksiyon devredeyken buton üzerindeki led yanar. Bu
fonksiyon zaman ayarlýdýr ve 20 dakika sonra otomatik olarak devreden çýkarýlýr.
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda ( butonuna basarak dş dikiz aynalarnn ve stmal ön camlarn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) buzunu çözebilir / buğusunu giderebilirsiniz.
DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine çkartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
45
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
46
08.03.2014
09:47
Sayfa 46
İÇ HAVA SİRKÜLASYONU
B butonuna (T) basnz. Buton üzerindeki led yanacaktr. İç hava sirkülasyonu fonksiyonunun skşk trafikte
veya tünelde yolcu kabini içine dşardan kirli havann girmesini önlemek için kullanlmas tavsiye edilir.
Özellikle otomobilin kalabalk olmas halinde, camlarn buğulanmasn önlemek için, bu fonksiyonu uzun süreli olarak kullanmaktan kaçnmak gerekir.
DİKKAT İç hava sirkülasyon sistemi istenilen “stma” veya “soğutma” şartlarna daha hzl ulaşlmasn sağlar. Camlarn içeriden daha fazla buğulanmas söz konusu olduğu
için, bu fonksiyonun yağmurlu/soğuk havalarda kullanlmas
tavsiye edilmez.
HAVA DAĞITIMININ SEÇİMİ
Yolcu bölümünde olas beş hava dağtm ayarndan birini
manuel olarak seçmek için E düğmesini çeviriniz:
Havann buğu giderme / buz çözme işlemi için ön
cama ve ön yan camlara gönderilmesi.
Havann ön ve arka alt difizörlere dağtm. Bu hava dağtm yolcu bölümünün hzl bir şekilde soğutulmasn sağlar.
Havann orta / yan panel difizörlerine ve ön/arka
difizörlere gönderilmesi.
-
Havann orta / yan torpido gözü havalandrmalarna gönderilmesi (yolcu gövdesi).
Havann ön cam ve yan camlara gönderilmesi.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 47
MANUEL KLİMA KONTROL SİSTEMİ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
KUMANDALAR
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
şekil 43
F0Y0041
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
47
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
İNDEKS
48
Sayfa 48
❒ F düğmesini
❒ Mavi bölge = Soğuk hava
❒ Klima kontrol sistemini devreye almak için D butonuna basnz ve C düğmesini en az 1’e getiriniz (1. hz);
daha hzl soğutmak için C düğmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan hz).
DİKKAT Dş hava şartlarna bağl olarak klima sistemi iç
hava sirkülasyonu fonksiyonunu devreye alr (ek stcnn
bulunduğu öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
❒ Krmz bölge = Scak hava
B - Klima kompresörü açma/kapatma butonu
C - Fan devreye alma/hz ayar düğmesi
❒ 0 = Fan kapal
❒ 1-2-3-4 = Fan hz
D - Klima kontrol kompresörü açma/kapama butonu
E - Istmal arka cam açma/kapama butonu
F - Hava dağtm düğmesi
-
konumuna getiriniz.
Soğutma işleminin azaltlmas
❒ Scaklğ arttrmak için A düğmesini sağa çeviriniz.
Havann orta ve yan difizörlere taşnmas.
❒ İç hava sirkülasyonunu devreye almak için B butonuna basnz (buton üzerindeki led yanmaldr).
Havann orta, yan, ön ve arka alt hava difizörlerine taşnmas.
❒ Fan hzn azaltmak için C düğmesini çeviriniz.
Havann ön ve arka alt difizörlere taşnmas.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
TEKNİK
ÖZELLİKLER
09:47
A - Hava scaklğ ayarlama düğmesi
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
08.03.2014
Ön ve arka alt hava difizörlerinden çkan havann ön cam ve yan camlara taşnmas.
Havann ön cam ve yan camlara taşnmas.
KLİMA KONTROLÜ (soğutma)
Yolcu bölmesinin hzl şekilde soğutulmas için aşağdaki
işlemleri yapnz:
❒ A düğmesini mavi bölgeye çeviriniz.
❒ B butonuna basarak iç hava sirkülasyonunu açnz (butonun ledi yanar).
YOLCU BÖLMESİNİN ISITILMASI
Aşağdaki işlemleri uygulaynz:
❒ A düğmesini krmz bölgeye çeviriniz.
❒ İç hava sirkülasyonunu devreye almak için B butonuna basnz (buton üzerindeki led yanmaldr).
❒ F düğmesini
konumuna getiriniz.
❒ C düğmesini en az 1’e getiriniz (1. hz); daha hzl soğutmak için C düğmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan hz).
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 49
Istma işleminin azaltlmas
Camlardaki buğun giderilmesi
❒ Scaklğ azaltmak için A düğmesini sola çeviriniz.
Klima kontrol sistemi yüksek seviye nem olmas halinde
camlarn buğu yapmasn önleme konusunda çok kullanşldr.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Dýþarýda belirgin þekilde nem ve/veya yaðmur varsa ve/veya
yolcu bölmesinin içi ile dýþý arasýnda sýcaklýk farký yüksekse buðu oluþumunu engellemek için aþaðýdaki iþlemleri
yapýnýz:
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ A düğmesini krmz bölgeye çeviriniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ İç hava sirkülasyonunu devreden çkarmak için B
butonuna basnz (buton üzerindeki led söner).
❒ Fan hzn azaltmak için C düğmesini çeviriniz.
DİKKAT Motor soğukken, sistem svsnn çalşma scaklğna erişmesi için birkaç dakika beklemelisiniz.
HIZLI BUÐU GÝDERME/BUZ ÇÖZME
FONKSÝYONU
Bu fonksiyon ön cam ve yan camlarn hzl buğu giderme/buz çözme işleminin yaplmasn sağlar.
Hzl buğu giderme/buz çözme işlemi için aşağdakileri uygulaynz:
❒ F düğmesini - konumuna veya nem biterse
numuna getiriniz.
ko-
❒ C düğmesini 2. hz konumuna getiriniz.
❒ A düğmesini krmz bölgeye çeviriniz.
ISITMALI ARKA CAM BUĞU GİDERME/BUZ
ÇÖZME
❒ C düðmesini 4 konumuna getiriniz (maksimum fan hýzý).
Fonksiyonu devreye almak için E (() butonuna basnz:
❒ F düðmesini - konumuna getiriniz.
DİKKAT Bu şartlarda klima sistemi iç hava (dahili) sirkülasyonu iptal eder (B butonundaki led söner) ve klima kompresörünü devreye alr (D butonundaki led yanar). Bu işlemin amac camlarn buğu yapmasn önlemektir.
Bu fonksiyon devrede iken buton üzerindeki led yanar. Bu
fonksiyon zaman ayarldr ve 20 dakika sonra otomatik olara kapanr.
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda ( butonuna basarak dş dikiz aynalarnn ve stmal ön camlarn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) buzunu çözebilir / buğusunu giderebilirsiniz.
DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine çkartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
49
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
50
08.03.2014
09:47
Sayfa 50
İÇ HAVA SİRKÜLASYONU
B butonuna (T) basnz. Buton üzerindeki led yanacaktr. İç hava sirkülasyonu fonksiyonunun skşk trafikte
veya tünelde yolcu kabini içine dşardan kirli havann girmesini önlemek için kullanlmas tavsiye edilir.
Özellikle otomobilin kalabalk olmas halinde, camlarn buğulanmasn önlemek için, bu fonksiyonu uzun süreli olarak kullanmaktan kaçnmak gerekir.
DİKKAT İç hava sirkülasyon sistemi istenilen “stma” veya “soğutma” şartlarna daha hzl ulaşlmasn sağlar. Camlarn içeriden daha fazla buğulanmas söz konusu olduğu
için, bu fonksiyonun yağmurlu/soğuk havalarda kullanlmas tavsiye edilmez.
HAVA DAĞITIMININ SEÇİMİ
Yolcu bölümünde olas beş hava dağtm ayarndan birini
manuel olarak seçmek için E düğmesini çeviriniz:
Havann ön cama, ön yan cama ve ön/arka alt difizörlere gönderilmesi.
Havann ön ve arka alt difizörlere dağtm. Bu hava dağtm yolcu bölümünün hzl bir şekilde stlmasn sağlar.
Havann orta / yan panel difizörlerine ve ön/arka
alt difizörlere gönderilmesi.
Havann orta / yan torpido gözü havalandrmalarna gönderilmesi (yolcu gövdesi).
Havann ön cam ve yan camlara gönderilmesi.
Hava dağtm alt difizörlere (ayak bölümüne)/ön cama veya sadece ön cama yönlendirildiğinde klima sistemi kompresörü etkinleştirilir (klima sistemi A/C butonundaki led
yanar) ve iç hava sirkülasyonu modu "dş hava" konumuna ayarlanr (B butonundaki led söner). Bu işlemin amac
camlarda en iyi görme koşulunun sağlanmasdr. Kullanc
istediği zaman hava sirkülasyonunu ve klima kompresörünü ayarn değiştirebilir.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 51
START&STOP
Manuel klima kontrol sistemi
Sistem, Start&Stop fonksiyonu işletildiğinde kullanc tarafndan yaplan hava akm ayarn korur (hz sfr olduğunda motor kapatlr).
Bu koşullar altnda yolcu bölümünün soğutulmas ve
stlmas garanti edilmez çünkü kompresör ve motor soğutma pompasnn her ikisi de durdurulur.
Klima kontrol sisteminin işletimini sağlamak için,
Start&Stop fonksiyonunu kapatmak için ön panel üzerindeki butona basnz.
ELEKTRİKLİ EK ISITICI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu cihaz, yolcu bölmesinin ýsýtýlmasýný hýzlandýrmak için kullanýlýr.
Ek stc aşağdaki koşullarda devreye alnr;
❒ Dş hava scaklğ düşük olduğunda.
SÝSTEMÝN BAKIMI
Kýþ mevsimi boyunca, klima kontrol sistemi ayda bir kere
en azýndan 10 dakikalýðýna çalýþtýrýlmalýdýr.
Yaz mevsiminden önce, sistemi yetkili bir Fiat servisinde
kontrol ettiriniz.
Sistem, herhangi bir sýzýntý durumunda çevreyi
kirletmeyecek olan R134a soðutma sývýsý içermektedir. Sistem elemanlarýyla uyumlu olmadýðýndan ötürü, hiçbir þekilde R12 sývýsý kullanýlmamalýdýr.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Motor soğutma svs scaklğ düşük olduğunda.
❒ Motor çalştrldğnda.
❒ Fan hz 1. konuma ayarlandğnda.
❒ A düğmesi krmz bölgeye çevrildiğinde.
Ek ýsýtýcý, istenilen konfor koþullarýna eriþilince otomatik
olarak devre dýþý kalýr.
Not Akü voltaj düşük ise stc devreye alnmaz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
51
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 52
OTOMATÝK ÇİFT BÖLGELÝ KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
KUMANDALAR
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
şekil 44
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
52
F0Y0034
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 53
A - Sürücü taraf scaklk ayarlama düğmesi
B - İç hava sirkülasyonu açma/kapama butonu
C - Istmal arka cam ve termal konfor ön cam (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
D - Klima kontrol kompresörü açma/kapama butonu
E - Klima kontrol sistemi açma/kapama butonu
F - Fan hz ayar düğmesi
G - Fan hz göstergesi LED’i
H - Hava dağtm seçme butonu
I - MAX-DEF fonksiyonu ön cam hzl buğu giderme/buz
çözme fonksiyonu), stmal arka cam ve stmal dş aynalar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) devreye alma butonu
L - Yolcu taraf scaklk ayar düğmesi
M - MONO fonksiyonunu devreye almak için buton (ayarlanan scaklklarn uyumlu hale getirilmesi) sürücü/yolcu;
N - AUTO fonksiyonu devreye alma butonu (otomatik çalşma)
AÇIKLAMA
İki bölgeli otomatik klima kontrol sistemi scaklğ yolcu
bölümündeki iki bölgede ayarlar: sürücü taraf ve yolcu taraf.
Sistem, dş hava şartlarndaki değişiklikleri kompanse ederek otomobilin içindeki konfor seviyesini sabit olarak muhafaza eder.
Klima sistemi yolcu bölümündeki çok soğuk (veya çok scak) hava şartlarn tespit edebilir ve sistem performansn buna uygun olarak ayarlar.
Not En iyi konfor için referans scaklk değeri 22°C’dir.
Otomatik olarak kontrol edilen parametre ve fonksiyonlar aşağdaki gibidir:
❒ Sürücü / yolcu bölümü difizörlerindeki hava scaklklar.
❒ Sürücü / yolcu bölümü difizörlerine hava dağtm.
❒ Fan hz (hava akşnda sürekli değişim).
❒ Kompresör fan (soğutma/nem alma).
❒ İç hava sirkülasyonu.
Bütün bu fonksiyonlar bir veya birden fazla fonksiyon
seçilmesi ve parametrelerinin değiştirilmesi ile manuel olarak kumanda edilebilir.
Bu durumda fonksiyonlarn otomatik olarak kumanda edilmesi durdurulur: Sistemin bundan sonra ancak güvenlik
sebebiyle değişiklik yapabilir.
Manuel seçimler daima otomatik seçimlerden daha fazla
önceliğe sahiptir ve bunlar AUTO butonuna baslarak otomatik kontrole geçilene kadar devam eder (sadece güvenlik
sebeplerinden dolay sistem müdahalede bulunabilir).
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
53
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
09:47
Sayfa 54
Yolcu bölümüne girecek hava miktar aracn hzndan etkilenmez; elektronik kumandal fan vastasyla ayarlanr.
Hava scaklğ daima göstergede belirtilen scaklğa göre
otomatik olarak ayarlanr (sistemin çalşmamas ve baz durumlarda kompresör çalşmadğnda).
Sistem, aşağdaki fonksiyonlarn manuel olarak ayarlanmasna izin verir:
❒ Sürücü/yolcu tarafndaki hava scaklğ.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
54
❒ Fan hz (sürekli değişim).
❒ Hava dağtm (7 pozisyonda).
❒ Klima kontrol kompresörü butonu.
❒ Hzl buz çözme/buğu giderme.
❒ İç hava sirkülasyonu.
❒ Istmal arka cam.
❒ Sistemin devre dş braklmas.
Klima kontrol sistemi iç dikiz aynasnn altna
yerleştirilen bir kapak içine taklmş scaklk sensörü kullanmaktadr.Klima kontrol sisteminin
optimal işletimini temin etmek için, bu sensörün etki alann herhangi bir nesne ile kapamaynz. Aksi halde klima sistemi doğru şekilde çalşmayabilir.
KLİMA KONTROL SİSTEMİNİN DEVREYE
ALINMASI
Sistem farkl şekillerde açlabilir: İstenen scaklklar ayarlamanz için AUTO butonuna basmanz ve düğmeleri çevirmeniz tavsiye edilir.
Bu şekilde sistem scaklk, yolcu bölümüne verilen hava
miktarn ve dağlmn tamamen otomatik olarak ayarlamak için çalşr. Sistem ayn zamanda hava devir daimi sistemini ve klima kompresörün çalşmasn da yönetir.
Tam otomatik sistem işletimi srasnda, ayarlanan scaklklar, hava dağtmn ve fan hzn ilgili buton veya düğmeleri kullanarak değiştirebilirsiniz: sistem kendini yeni koşullara adapte edebilmek için ayarlarn otomatik olarak
değiştirir.
Tam otomatik işletim (AUTO) esnasnda hava akş ve/veya
hava dağtm (ekranda gösterilmez) değiştirilir ise otomatik işletim (AUTO) ledi söner ve sistem manuel modda çalşmaya başlar (hem hava akş hem de hava dağtm
ekranda gösterilir)
Klima kompresörü devre dş drakldğnda, klima sistemi,
araç içi hava konforunu sağlayacak durumda olduğu müddetçe otomatik (AUTO) işletim modunda kalmaya devam eder. Aksi halde sistem manuel çalşma moduna geçer (ayarlanan scaklk değerleri ekranda görüntülenir). Fan
hz aracn tüm ksmlar için ayn seviyede olur.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 55
HAVA SICAKLIĞININ AYARLANMASI
A veya L düğmesini scaklğ ayarlamak için sağ veya sola
çeviriniz: A ön sol bölge için, L ön sağ bölge için geçerlidir.
Ayarlanan scaklklar ekranda gösterilir.
İki bölgenin scaklğn düzenlemek için MONO butonuna
basnz.
Ayn scaklğa ayarlamak için L düğmesini kullannz.
HI (maksimum stma) veya LO (maksimum soğutma) için
srasyla düğmeleri tam olarak saat yönünde veya tersi yönde çeviriniz.
Bu fonksiyonlar devreden çkarmak için, scaklk düğmesini istenilen scaklğa çeviriniz.
HAVA DAĞITIMININ AYARI
H ( / / ) butonlarna basarak muhtemel 7 hava dağtm ayarn manuel olarak seçebilirsiniz.
Buğu giderimi ve buz çözme için ön cam ve ön yan cam
difizörlerindeki hava akm.
Scak mevsimlerde göğüs ve baş hizasn havalandrmak
için orta ve yan ön panel difizörlerine hava akm.
Ön ve arka ayak bölümüne hava yöneltilmesi; Yolcu
bölümünü çabuk stan hava dağtm modu, hzl snma hissi verir.
Ayaklara scak hava ve orta ve yan hava difizörleri (soğuk hava). Bu dağtm modu özellikle ilkbahar ve sonbahardaki güneşli günlerde faydaldr.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Ayaklar ve ön cam arasnda hava dağtm ve ön
yan cam buz/buğu giderme hava difizörleri. Bu havalandrma, yolcu kabininin uygun şekilde
stlmasn sağlar ve camlarn buğulanmasn önler.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Ön cam buz/buğu giderme ve ön panel yan ve orta hava difizörleri arasnda hava dağtm. Bu özellikle çok güneşli havalarda, havann ön cama gitmesine izin verir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Aracn bütün difizörlerine havann gitmesi.
Not Hava akş ön panel üzerindeki yan hava difizörlerinden gerçekleştirilir: Hava akşnn miktar ilgili difizörlerin
yanndaki ayar düğmesi kullanlarak ayarlanabilir.
AUTO modunda sistem otomatik olarak hava dağtmn
yönetir, H butonundaki led sönmelidir.
Manuel olarak ayarlandğnda, ayarlanan dağtm şekli butonlar üzerindeki LED'lerin yanmas ile belirtilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
55
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
09:47
Sayfa 56
Kombine fonksiyon modunda, önceden ayarlanan uygun
butonlarla eş zamanl olarak çalşma mümkündür. Aktif olan
bir fonksiyonun butonuna baslrsa, çalşma iptal olur ve
ilgili buton söner.
Manuel ayardan sonra tekrar otomatik hava dağtmna geçmek için AUTO butonuna basnz.
FAN HIZININ AYARLANMASI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Fan hzn arttrmak/azaltmak için F butonuna basnz.
Fan hz F butonu üzerinde yanan ledlerle (G) gösterilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
❒ Maksimum fan hz = Tüm ledler yanar;
❒ Minimum fan hz = Bir led yanar.
Fann çalşmas, yalnzca D butonuna baslarak klima kontrol kompresörünün kapatlmş olmas durumunda kesilir.
DİKKAT Manuel bir ayardan sonra, otomatik fan hzna
geçmek için, AUTO butonuna basnz.
AUTO BUTONU
AUTO butonuna basldğnda (butonu üzerindeki LED yanar), klima kontrol sistemi aşağdaki ayarlar otomatik olarak ayarlar:
❒ Yolcu bölümündeki hava miktar ve sirkülasyonu
❒ Klima kontrol kompresörü
İNDEKS
56
❒ İç hava sirkülasyonu
❒ Manuel ayarlarn iptal edilmesi
Fonksiyon devreye alnmas AUTO butonu üzerindeki
LED’in yanmas ile belirtilir.
AUTO ledi yanarken AUTO butonuna baslrsa sistem
manuel moda geçer. Ekranda hava akş ve hava yönlendirme ayar gösterilir ve bu ayarlar artk otomatik olarak
ayarlanmaz.
Sistem tarafndan otomatik olarak kumanda edilen sistemlerden (iç hava sirkülasyonu, fan hz, kompresör) en
az birinin manuel olarak ayarlanmas, LEDin sönmesine sebep olur ve bu şekilde sistemin artk otomatik olarak kontrol edilmediği belirtilir (scaklk hala otomatik olarak kontrol edilecektir).
DİKKAT Eğer yolcu bölümünün farkl bölgeleri için istenen scaklğa sistemin ulaşmas veya muhafaza etmesi mümkün görünmüyorsa, ayarlanan scaklk birkaç saniye yanp
sönecektir.
Bir veya daha çok manuel seçimden sonra otomatik sistem kontrolünü çalştrmak için AUTO butonuna basnz.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 57
MONO BUTONU
Sürücü ve yolcu bölümünün scaklğn ayn hizaya getirmek için MONO butonuna basnz (buton üzerindeki led
yanar).
Bu fonksiyon, sürücü tek başna seyahat ederken scaklk
ayarn kolaylaştrr.
Yolcu bölümündeki scaklğ ayarlamak için L düğmesini
çevirin ve hava scaklk yönetimini ayrmak için geri dönünüz.
İÇ HAVA SİRKÜLASYONU
Hava sirkülasyonu, aşağda açklanan çalşma mantklarna
uygun olarak işler:
❒ Zorunlu devreye giriþ (iç hava sirkülasyonu fonksiyonu daima devrede), B (T) butonunun üzerinde yer
alan ledin yanmasý ile belirtilir.
❒ Zorunlu devreden çýkýþ (dýþarýdan hava giriþi ile birlikte iç hava sirkülasyonu fonksiyonu daima devre dýþý),
B (T) butonunun üzerinde yer alan ledin sönmesiyle belirtilir.
B (T) butonuna baslarak takviyeli açma/kapama modu
seçilebilir.
butonuna basldğnda klima kontrol sistemi otomatik
olarak iç hava sirkülasyonunu devreye alr (B (T) butonu üzerindeki led yanar)
Dş hava sirkülasyonu T butonuna baslarak (led söner)
her zaman devreye alnabilir. Dş hava sirkülasyonu modundan tekrar iç hava sirkülasyonu moduna geçmek için
T butonuna tekrar baslmaldr (led yanar).
Otomatik işletim modunda dş hava şartlarna bağl olarak iç hava sirkülasyonu sistem tarafndan otomatik olarak
ayarlanr.
DİKKAT İç hava sirkülasyonunun devreye alnmas, istenilen stma/soğutma koşullarna daha hzl ulaşlmasn sağlar. Camlarda buðu oluþumunu belirgin þekilde arttýracaðýndan dolayý, yaðmurlu/soðuk günlerde iç hava sirkülasyonu fonksiyonunu kullanmayýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
İç hava sirkülasyonunun camlarn buğulanmasn önlemek için soğuk havalarda
kullanlmamas önerilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
57
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 58
KLİMA SİSTEMİ KOMPRESÖRÜ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Kompresörü açmak/kapatmak için D butonuna basnz
(kompresör devreye alndğnda buton üzerindeki LED yanar).
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Klima kompresörünün devre dş braklmş olduğu, motor durdurulduğunda da hafzada kaytl kalr.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Kompresör kapatldğnda iç hava sirkülasyonu buğulanmay önlemek için devre dş kalr. Bu durumda, sistem
istenen scaklğ muhafaza edebilecek kapasitede olmasna rağmen, AUTO ledi söner.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Bununla beraber sistem istenen scaklğ muhafaza edebilecek kapasitede değilse, AUTO ledi yanp söner.
Kompresör işlevinin otomatik olarak kumanda edilmesini
yeniden sağlamak için yeniden C butonuna veya AUTO
butonuna basnz.
DİKKAT Klima kompresörü kapal konumda iken, dş
ortam scaklğnn aşağsnda bir scaklk değeri ile yolcu
bölümüne hava alnmas mümkün değildir; bununla birlikte, özel çevre koşullar altnda camlar havann içindeki nem
miktar giderilemediğinden ötürü çok hzl bir şekilde buğulanma yapabilir.
HIZLI BUĞU GİDERME/BUZ ÇÖZME
(MAX-DEF fonksiyonu)
Ön ve yan cam hzl buz/buğu giderme fonksiyonunu devreye almak için - butonuna basnz (buton üzerindeki
LED yanar).
Klima sistemi aşağdaki işlemleri yerine getirir:
❒ Atmosferik şartlar izin verdiğinde kompresörü devreye alr.
❒ İç hava sirkülasyonunu kapatr.
Klima kompresörü kapal;
❒ Her iki bölgede de azami hava scaklğn (HI) ayarlar.
❒ Eğer dş hava scaklğ istenen scaklktan yüksekse, sistem bu talebi karşlamayacaktr. Scaklk değeri birkaç
saniyeliğine yanp sönecektir.
❒ Motor soğutma svs scaklğna bağl olarak fan devreye alr.
❒ Fan hz manuel olarak ayarlanabilir.
Kompresör devrede ve motor çalşyorken, fan hz ekranda birinci seviyeden daha düşük seviyeye getirilemez
(sadece bir LED açktr).
❒ Ön cam ve ön yan cam hava difizörlerine yöneltilen hava akş.
❒ Istmal arka cam devreye alr.
❒ Istmal ön cam devreye alr (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
❒ Fan hz görüntülenir (G ledi yanar).
İNDEKS
58
DİKKAT MAX-DEF fonksiyonu, motor uygun bir scaklğa ulaştktan sonra yaklaşk olarak 3 dakika devrede kalr.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 59
Fonksiyon devreye alndğnda AUTO butonu üzerindeki
led söner. Fonksiyonun devreye alnmas ile belirli ayarlar
fan hz, stmal arka cam devreye girer.
B, C, - veya AUTO butonlarna baslmas MAX-DEF
fonksiyonunu devreden çkarr.
Hava dağtm alt difizörlere (ayak bölümüne)/ön cama veya sadece ön cama yönlendirildiğinde klima sistemi kompresörü devreye alnr (A/C butonundaki led yanar) ve iç
hava sirkülasyonu modu "dş hava" konumuna ayarlanr
(T butonundaki led söner).
Bu işlemin amac camlarda en iyi görme koşulunun sağlanmasdr. Kullanc istediği zaman hava sirkülasyonunu ve
klima kompresörünü ayarn değiştirebilir.
ISITMALI ARKA CAM BUĞU GİDERME/BUZ
ÇÖZME
Fonksiyonu devreye almak için ( butonuna basnz.
Fonksiyonun devreye alnmas, gösterge panelindeki (
uyar lambasnn yanmas ile belirtilir.
Bu fonksiyon devrede iken buton üzerindeki led yanar. Bu
fonksiyon zaman ayarldr ve 20 dakika sonra otomatik olarak kapanr.
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda ( butonuna basarak dş dikiz aynalarnn ve stmal ön camlarn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) buzunu çözebilir / buğusunu giderebilirsiniz.
DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine çkartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
Istmal ön cam
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Fonksiyonu devreye almak için C
nz.
( butonuna bas-
Fonksiyon devreye alndğnda gösterge panelindeki
r lambas yanar.
uya-
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda (sadece araç çalşr durumdayken) ön camn ve kap aynalarnn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) buz çözme/buğu giderme işlemi için C butonuna basnz.
Bu fonksiyon zaman ayarldr ve ön cam için 4 dakika, arka cam ve kap aynalar için 20 dakika sonra devreden çkacaktr. Fonksiyonu daha önce devreden çkartmak için
C butonuna tekrar basnz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
59
001-060 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
09:47
Sayfa 60
Ön cam stcsn yeniden devreye almak için C butonuna basnz:
❒ Butona bir kez basldğnda gösterge panelindeki (
uyar lambas yanar.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ Butona ikinci kez basldğnda gösterge panelindeki
uyar lambas yanar (arka cam stcs uyar lambas yanmaya devam eder).
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ Butona üçüncü kez basldğnda
ve ( uyar lambalar söner.
DİKKAT Arka camda ýsýtma rezistanslarýnýn üzerine çkartma yapýþtýrmayýnýz, düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
KLİMA KONTROL SİSTEMİNİN KAPATILMASI
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
60
butonuna basnz.
Klima kontrol sistemi kapatldğnda:
❒ İç hava sirkülasyon fonksiyonu açktr, böylece yolcu
bölmesini dşardan izole eder.
❒ Kompresör kapal.
❒ Fan kapal.
❒ Istmal arka cam devreye alnabilir/devreden çkarlabilir.
DİKKAT Sistem, kapatlmasndan önce ayarlanmş olan scaklklar kaydedip herhangi bir butona basldğnda bunlar sağlamaya devam edecektir (D butonu hariç).
Klima sistemini tam otomatik modda tekrar çalştrmak isterseniz AUTO butonuna basnz.
START&STOP
Otomatik çift bölgeli klima kontrol sistemi
Otomatik klima kontrol sistem yolcu bölümünde yeterli
konforu sağlamak için Start&Stop fonksiyonunu yönetir
(hz sfrken motor kapaldr).
Özellikle, yolcu bölümünde yeterli konfor seviyesini sağlamak üzere hava çok scak veya çok soğukken Start&Stop
fonksiyonu kapatlr; dolaysyla hz sfr olsa bile bu geçici
koşullarda motor durdurulamaz.
Start&Stop fonksiyonu açkken ve motor sfr hz seviyesinde kapal iken, klima kontrol sistemi iç scaklk koşullar hzl bir şekilde bozulursa tekrar motoru çalştrr (veya
kullanc maksimum seviyede soğutma – LO – veya hzl
buğu çözme – MAX-DEF isterse).
Start&Stop fonksiyonu açk ve motor sfr hzda kapal iken,
sistem AUTO modunda iken (buton üzerindeki led açk)
hava akm mümkün olduğu kadar yolcu mahalindeki konfor koşullarn sağlayana kadar minimuma indirgenir.
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 61
Düşük seviyede hava akş ayarlandğnda klima sisteminin
kumanda cihaz Start&Stop fonksiyonunu devreye alr.
EK ISITICI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Klima sistemi, motorun kapatlmas (dolaysyla kompresörün ve soğutma maddesi pompasnn kapatlmas) sonucu ile oluşan konfor kaybn mümkün olan en iyi şekilde yönetmeye çalşr. Bunun yansra kullanc kumanda panelindeki ilgili butonu kullanarak, Start&Stop fonksiyonu
devre dş braklarak (bu bölümdeki "Start&Stop" başlğna baknz) klima sistemi fonksiyonu tercih edebilir.
Bu cihaz, aþýrý derecede soðuk ve motor soğutma svs
scaklğ düşük olduðunda, yolcu bölmesinin ýsýtýlmasýný
hýzlandýrmak için kullanýlýr.
Ek ýsýtýcý, istenilen konfor koþullarýna eriþilince otomatik
olarak devre dýþý kalýr.
Ek stc, hava koşullar uygun olduğunda ve motor çalştrldğnda otomatik olarak devreye alnr.
DİKKAT Ek stc sadece dş hava scaklğ ve motor soğutma svs scaklğ düşük ise devreye alnr. Akü voltaj
düşük ise stc devreye alnmaz.
Not Sert iklim koşullarnda hzl pencere buğulanmas ve
yolcu bölümünde hoş olmayan koku oluşumuna sebep olabilecek nem birikimi sonras, kompresörün sürekli olarak
açlp kapanmasn önlemek için Start&Stop fonksiyonu kullanmnn snrlandrlmas tavsiye edilir.
Not Start&Stop fonksiyonu aktif konuma getirildiğinde
(motor kapal ve araç hz sfr), otomatik devir daim yönetimi cam buğulanma olaslğn indirgeyerek dşardan içeriye her zaman hava alarak kapatlr (kompresör de kapatlr).
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
61
001-060 Fiat 500L
08.03.2014
09:47
Sayfa 62
DIÞ LAMBALAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
UYARI
Sol kumanda kolu, dýþ lambalarýn büyük bir kýsmýna kumanda eder.
Dýþ aydýnlatma sadece kontak anahtarý MAR konumunda
iken yapýlabilir.
Dýþ lambalar yakýldýðýnda gösterge paneli ve ön panelin üzerindeki çeþitli kumandalar aydýnlanmaktadýr.
Gündüz sürüş farlar, gündüz farlarnn yaklmasnn mecbur olduğu veya olmadğ
ülkelerde ksa farlara alternatif olarak kullanlabilir. Gündüz sürüş farlarnn kullanlmas, bulunduğunuz ülkenin Karayollar Kanunu ile düzenlenmiştir. Yasalara uyunuz.
UYARI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI (DRL)
"Daytime Running Lights"
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Kontak anahtar MAR-ON konumunda ve çentikli halka O
(A-şekil 45) konumunda iken, gündüz farlar otomatikman devreye girer; diğer aydnlatma ve iç aydnlatmalar
kapal kalr.
Gündüz sürüş farlar gece ve tünellerde ksa farlarn yerine kullanlamaz. Gündüz
sürüş farlarnn kullanlmas, bulunduğunuz ülkenin Karayollar Kanunu ile düzenlenmiştir. Yasalara uyunuz.
KISA FARLAR/PARK LAMBALARI
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Kontak anahtar MAR konumundayken, çentikli halkay 2
konumuna çeviriniz (A-şekil 45). Eğer ksa farlar devreye alnrsa, gündüz sürüş farlar sönecektir, park lambalar ve ksa farlar yanacaktr. Gösterge panelindeki 3 uyar lambas
yanar.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Kontak anahtar STOP konumuna çevrildiğinde veya anahtar yerinden çkarldğnda ve çentikli halka O konumundan 2 konumuna çevrildiğinde, bütün park lambalar ve plaka lambalar yanacaktr.
Gösterge panelindeki 3 uyar lambas yanar.
İNDEKS
62
şekil 45
F0Y0048
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:51
Sayfa 63
OTOMATİK AYDINLATMA KONTROLÜ
(AUTOLIGHT) (Gün şğ sensörü)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Eğer sensörde bir arza varsa farlar manuel olarak yaklmaldr. Arza ekranda da belirtilir. Sensörü devreden çkarp
farlar yakmak mümkündür.
Bu sensör bir infrared LED sensör olup yağmur sensörü
ile birlikte çalşmakta ve ön camda bulunmaktadr. Bu sensör ayar menüsünden seçilen hassasiyet seviyesine göre dş
şk değişikliklerini tespit eder. Yüksek hassasiyet dş aydnlatmalarn devreye alnmasnn kontrolü için gerekli şk miktar azdr.
DİKKAT Sensör sisi tespit edemez. Bu sebeple gerektiğinde sis farlar manuel olarak devreye alnmaldr.
Devreye alma
Gösterge panelindeki 1 uyarý lambasý yanacaktýr.
A konumuna getiriGün şğ sensörü A halkas (şekil 45) 2
lerek devreye alnr. Bu şekilde yan lambalar ve ksa farlar
dş ortam şk seviyesine göre otomatik olarak yanar.
Kolu yeniden direksiyona doğru çekildiğinde uzun farlar devre dş kalr, ksa farlar yanar ve 1 uyarý lambasý söner.
Lambalar sensör vastasyla yaklrsa, ön sis farlar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve arka sis lambalar da
yaklabilir. Lambalar otomatik olarak sönerse, sis farlar da
söner. Gelecek sefer lambalar otomatikman yandğnda, sis
farlar gerekirse manuel olarak yaklmaldr.
Sensör aktif olduğunda farlar yaklabilir fakat uzun farlar
yaklamaz. Uzun farlar yakmak isterseniz, A kumandasn 2
konumuna çeviriniz ve sabit uzun farlar yaknz.
Lambalar otomatik olarak yanp söndükten sonra, ilk olarak
ksa farlar söner, birkaç saniye sonra da park lambalar söner.
UZUN FARLAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Çentikli halka (A), 2 konumunda iken kolu direksiyona
doðru çekiniz.
Otomatik aydnlatma sistemi devredeyse, uzun farlar sabit
modda yaklamaz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
63
061-130 Fiat 500L
13.03.2014
11:32
Sayfa 64
SELEKTÖR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Çentikli halkann (A) konumuna baðlý olmaksýzýn farlar, kolun direksiyon simidine doðru çekilmesi ile (sabit olmayan
konum) selektör yaparlar.
Gösterge panelindeki 1 uyarý lambasý yanacaktýr.
SÝNYAL LAMBALARI
Kolu sabit pozisyona itiniz:
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Yukarya doğru: Saða sinyal verilir;
Aşağya doğru: Sola sinyal verilir;
Gösterge panelindeki ¥ veya Î lambalar yanp sönecektir.
Direksiyon simidi düz konuma getirildiğinde sinyal lambalar otomatik olarak söner.
Şerit değiştirme fonksiyonu
Şerit değiştirme işareti vermek isterseniz, şerit değiştirmek
üzere olduğunu göstermek için sol kumanda kolunu yarm
saniyeden az bir süre geçici pozisyonda tutunuz.
Seçilen yöndeki sinyal lambas beş kez yanp sönecek ve sonra otomatik olarak kapanacaktr.
“Viraj şklar” fonksiyonu (Cornering lights)
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
64
Ksa farlar devrede ve aracn hz 40 km/s'in altnda iken,
direksiyon dönüş açs geniş ise veya sinyal lambalar yanyor ise otomobilin yan tarafndaki görüş açsn daha iyi seviyeye getirmek için dönüş tarafndaki sis lambas içine entegre edilmiş olan bir lamba yanar.
“BENİ EVE KADAR İZLE” (FOLLOW ME)
FONKSÝYONU
Bu fonksiyon, otomobilin ön tarafýnýn ayarlanan bir süre boyunca aydýnlatýlmasýný saðlar.
Devreye alýnmasý: Kontak anahtarý STOP konumunda veya yerinden çýkartýlmýþ iken kumanda kolunun, motor durdurulduktan sonra 2 dakika içinde, direksiyon simidine doðru
çekilmesi ile devreye alýnýr.
Kolun her bir hareketi ile lambalarýn yanma süreleri 30 saniyeden 210 saniyeye kadar uzatýlmaktadýr, daha sonra lambalar otomatik olarak sönmektedir.
Kumanda kolu direksiyon simidine doðru her çekildiðinde,
gösterge paneli üzerinde yer alan 3 uyarý lambasý ekranda bir mesaj ile birlikte görüntülenir.
Kol ilk çalýþtýrýldýðýnda 3 uyarý lambasý yanar ve otomatik
fonksiyon otomatik olarak devreden çýkýncaya kadar yanýk
kalýr. Kolun her hareketi, lambalarýn açýk kalma süresini
uzatýr.
Devre dýþý býrakýlmasý: Kolu direksiyon simidine doðru
çekilmiþ olarak 2 saniyeden uzun bir süre tutunuz.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:51
Sayfa 65
CAM YIKAMA
Sað kumanda kolu ön cam ve arka cam sileceðini/yýkayýcýsýný
kumanda eder.
Kumanda kolunu serbest býraktýðýnýzda, kol orijinal konumuna döner ve ön cam sileceði otomatik olarak durur.
ÖN CAM YIKAMA/SİLME
Çentikli halka (A-şekil 46)
konumundayken silme hýzý
(sileceklerin hýzý) otomatik olarak otomobilin hýzýna göre
ayarlanýr.
Bu fonksiyon sadece kontak anahtarý MAR konumunda iken
çalýþýr.
Silecek çalýþýyor iken geri vitesin takýlmasý arka cam sileceðini
otomatik olarak çalýþtýrýr.
Bu kumanda kolu (A-şekil 46) dört ayrý konuma getirilebilir:
O
Ön cam sileceði kapalý.
Fasýlalý çalýþma.
Sürekli yavaþ.
Sürekli hýzlý.
A (sabit olmayan konum) konumundaki çalýþma, kol bu konumda tutulduðu süre boyunca devam eder.
Ön cam sileceðini kesinlikle cam üzerinde biriken kar ve buzu temizlemek amacý ile kullanmayýnýz. Bu þartlarda silecek aþýrý þekilde
zorlanýr ve motor koruma sisteminin devreye girmesine ve silme iþleminin birkaç saniye süresince durmasýna sebep olur. Eðer yeniden çalşmaya başlamaz
ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Ön camdan silecekler kaldrlmş şekilde ön
cam sileceğini asla çalştrmaynz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 46
F0Y0049
65
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:51
Sayfa 66
“Akýllý yýkama” fonksiyonu
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Kolun direksiyon simidine doðru çekilmesi (sabit olmayan
konum), ön cam yýkayýcýsýný çalýþtýrýr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Eðer kumanda kolu yarým saniyeden daha uzun bir süre
için direksiyon simidine doðru çekilir ise, silme ve ykama
iþlemi otomatik olarak gerçekleþir.
Kumanda kolu serbest býrakýldýktan sonra, ön cam sileceði
üç silme hareketi yaparak durur.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Ýlave bir silme hareketi 6 saniye sonra silme iþlemini tamamlar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
YAĞMUR SENSÖRÜ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Yağmur sensörünün devreye girmesi sileceğin bir silme hareketi ile bildirilir.
Çentikli halkay döndürmek suretiyle yaðmur sensörünün
hassasiyetini arttýrmak mümkündür (bu bölümdeki “Menü
Seçenekleri” ksmna baknz).
Yaðmur sensörü hassasiyetinin artmasý, sileceðin bir “silme”
hareketi ile bildirilir.
DÝKKAT Sensörün bulunduðu bölgeyi temiz tutunuz.
Ön cam ykaycsnn, yaðmur sensörü devrede iken
çalýþtýrýlmasý halinde; normal yýkama fonksiyonu, yaðmur sensörü normal otomatik çalýþma fonksiyonuna döndükten sonra gerçekleþir.
Yaðmur sensörü, iç dikiz aynasýnýn arkasýna monte edilen,
ön cam (şekil 47) ile kombine, elektronik bir tertibat olup;
fasýlalý çalýþma esnasýnda, yaðmurun þiddetine baðlý olarak,
silme sayýsýný otomatik olarak ayarlar.
Yaðmur sensöründe, cam kuru iken sileceðin hareketsiz olduðu konumdan (silme hareketi yok), þiddetli yaðmurda sürekli çalýþma konumuna kadar kademeli olarak deðiþen bir
ayar aralýðý mevcuttur.
Devreye alma
TEKNİK
ÖZELLİKLER
A (şekil 46) kumandasnn
konumuna çevrilmesiyle
devreye girer. Bu şekilde silecek cam üzerindeki su miktarna göre hareket eder.
İNDEKS
66
şekil 47
F0Y0255
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:51
Sayfa 67
Devre dýþý býrakýlmasý
Kumanda kolunu
konumuna hareket ettiriniz ve kontak anahtarýný STOP konumuna çeviriniz.
Daha sonra motor çalýþtýrýldýðýnda (MAR-ON konumu), kumanda kolu
konumunda kalsa bile tekrar devreye
girmez.
Bunun sebebi motor çalştğnda sileceğin istenmeyen bir
hareketinin önlenmesidir (ön camn ykanmas ve karla kapl olduğu durumlar).
Yaðmur sensörünü devreye almak için, A kumanda kolunu
konumundan O konumuna hareket ettirdikten sonra,
konumuna geri getiriniz.
Yaðmur sensörü bu þekilde tekrar devreye alýndýktan sonra; ön cam kuru olsa bile, silecek en az bir silme hareketi
yaparak, sensörün devreye girdiðini bildirir.
Yağmur sensörü tekrar devreye alndğnda cam sileceği tek
bir silme hareketi yapar. Eğer çalşma halindeyken yağmur
sensörünün hassasiyeti ayarlanrsa, değişikliği onaylamak için
tek bir silme hareketi yapar (baz tiplerde sensördeki arzalar ekranda gösterilir).
Sensör çalşmasna, devaml mod (1. veya 2.) hznda devam eder. Sensör aktif olduğu sürece hata işareti kalr.
Yaðmur sensörü, farklý bir hassasiyet gerektiren aþaðýdaki
þartlarý tanýyacaktr:
❒ Kontrol yüzeyi üzerinde yer alan pislikler (tuz, kirler,
vb.).
❒ Aşnmş silecek lastiğinin sebep olduğu su izleri.
❒ Gece ile gündüz arasýndaki fark.
Otomatik yýkama istasyonunda otomobil
yýkanýrken yaðmur sensörünü devreye almayýnýz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Ön camda buz oluþtuðunda, sistemin devreden çýkartýlmýþ olduðundan emin olunuz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
UYARI
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Ön camýn temizlenmesi gerektiðinde, sistemin devreden çýkartýlmýþ olduðundan
emin olunuz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
67
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:51
Sayfa 68
ARKA CAM YIKAMA/SÝLME
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Bu fonksiyon sadece kontak anahtarý MAR konumunda iken
çalýþýr.
Devreye alma
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
B halkasnn (şekil 46) O konumundan ' konumuna çevrilmesi, sileceğin aşağdaki faslal çalşmaya göre devreye girmesini sağlar.
❒ Ön cam sileceği kapalysa faslal çalşma.
❒ Ön cam sileceğiyle beraber senkronize çalşma (fakat yarm atm frekansyla).
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
❒ Geri vites takl ve ön cam sileceği açkken sürekli çalşma.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Kolun ön panele doğru itilmesiyle (sabit olmayan konum)
arka cam ykaycy devreye sokacaktr. Yarm saniyeden fazla kolun itili tutulmas arka cam sileceğini çalştrr. Kolun braklmas, akll ykama fonksiyonunu (ön cam sileceğinde olduğu gibi) devreye sokacaktr.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Geri vites takl ve ön cam sileceği açkken arka cam sileceği sürekli modda çalşr.
Devreden çkarma
Fonksiyon, kumanda kolu býrakýldýðýnda durur.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
68
Arka cam sileceðini kesinlikle cam üzerinde
biriken kar ve buzu temizlemek amacý ile kullanmayýnýz. Bu þartlarda silecek aþýrý þekilde
zorlanýr ve motor koruma sisteminin devreye girmesine ve silme iþleminin birkaç saniye süresince durmasýna sebep olur. Yeniden çalýþmaya baþlamaz ise
Fiat servisiyle temasa geçiniz.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:51
Sayfa 69
HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE CONTROL)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Elektronik olarak kumanda edilen bu sistem, gaz pedalna
basmaya gerek kalmadan, aracn istenilen hzda sabit kalmasna imkan sağlar.
30 km/saat hýzýn üzerindeki otomobilin, gaz pedalýna basmadan, uzun, kuru ve düz yollarda (örneðin otobanda) seçilen hýzda kullanýlmasýný saðlar.
Bu sistemin þehir dýþýnda, sýkýþýk trafik olmayan bölgelerde
kullanýlmasý tavsiye edilir. Þehir içinde kullanmayýnýz.
DEVREYE ALINMASI
Kolu (A-þekil 48) Ü konumuna çeviriniz. Sistem devrede
iken, gösterge paneli üzerindeki Ü uyarý lambasý yanar ve
baz tiplerde ekranda ilgili mesaj görüntülenir.
Hýz sabitleyici 1. viteste veya geri viteste devreye alýnamaz.
Sadece 4. ve daha büyük viteslerde devreye alýnmasý tavsiye edilir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Sistem devrede iken yokuþ aþaðý araç kullanýlmasý durumunda, otomobilin hýzý kaydedilen hýzdan daha fazla olabilir.
Hzn ayarlanmas
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ A (þekil 48) kumandasýný Ü konumuna getiriniz ve gaz
pedalýna basarak aracn istenilen hýza ulaþmasýný saðlayýnýz.
❒ Kolu en az üç saniye süresince (+) konumuna getirin
ve sonra býrakýnýz. Aracn hýzý kaydedilir, dolayýsýyla da
gaz pedalý serbest býrakýlabilir.
Gereken durumlarda (örneðin sollama yapýlýrken), sadece
gaz pedalýna basýlarak hýzlanýlabilir. Gaz pedalý býrakýldýðý zaman araç daha önce kaydedilmiþ olan hýz deðerinde yoluna
devam eder.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Kaydedilen hz değerinin sfrlanmas
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Eðer sistem; fren veya debriyaj pedalýna basýlarak devre dýþý
býrakýlýr ise, kaydedilen hýz deðeri, aþaðýda açýklanan þekilde
eski haline getirilebilir:
OTOMOBİLİN
BAKIMI
❒ Kaydedilen hýz deðerine yaklaþana kadar yavaþça
hýzlanýnýz.
❒ Hýz deðerinin kaydedildiði anda seçilmiþ olan vitese
takýnýz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
❒ CANC RES (B-þekil 48) butonuna basýnýz.
İNDEKS
şekil 48
F0Y0050
69
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:51
Sayfa 70
KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN ARTTIRILMASI
DEVREDEN ÇIKARTILMASI
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde arttýrýlabilir:
Sistem aþaðýdaki işlemlerle devreden çýkartlabilir;
❒ Gaz pedalýna basýlýp daha sonra ulaþýlan yeni hýz deðerini kaydederek.
❒ Çentikli halka (A), O konumuna getirildiğinde.
veya
❒ Fren, debriyaj veya gaz pedalna basldğnda, tamamyla
devreden çkmaz. Yalnz gaz pedalnn talebine öncelik
verilir. Önceki şartlara dönüş için CANC RES butonuna baslmadğ sürece sistem devrede kalacaktr.
❒ Kolu, otomatik olarak hafýzaya alýnacak yeni hýza ulaþýncaya kadar, yukar (+) konumuna hareket ettirerek.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Kumandanýn her kademesinde hýz deðeri yaklaþýk 1 km/saat
artar, kumanda sürekli olarak çevrildiðinde ise, hýz deðeri
sürekli olarak artar.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
KAYDEDİLEN HIZ DEĞERİNİN AZALTILMASI
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
70
Hafýzaya alýnan hýz iki þekilde azaltlabilir:
❒ Sistem devre dýþý býrakýlarak ve daha sonra yeni hýz
deðerini kaydederek.
veya
❒ Kolu, otomatik olarak hafýzaya alýnacak yeni hýza ulaþýncaya kadar, aþaðýya (–) doðru hareket ettirerek.
Kolun her kademesinde hýz deðeri yaklaþýk 1 km/saat azalýr,
kumanda sürekli olarak çevrildiðinde ise, hýz deðeri sürekli
olarak azalýr.
❒ Motor durdurulduðunda.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:51
Sayfa 71
Otomatik devreden çkma
Aşağdaki hallerden birinde de cihaz otomatik olarak devreden çkmaktadr:
❒ ABS veya ESC sistemi devreye girerse.
❒ Otomobilin hz ayarlanmş limitin altnda(yken).
❒ Sistem arzalysa.
Gerektiğinde (örneğin araç sollama srasnda) gaz pedalna
tamamen baslarak hz limiti aşlabilir.
Gaz pedalna uygulanan basknn kademeli olarak azaltldğnda, araç hz programlanmş hzn altna ulaştğnda, hz snrlandrc fonksiyonu tekrar etkinleştirilir.
Hz snrlandrcnn devreye alnmas
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Hz snrlandrcy devreye almak için şekil 48'de gösterilen
A düğmesini
konumuna çeviriniz.
UYARI
Cruise control devredeyken, vites kolunu
boþa almayýnýz.
UYARI
Eðer sistem arýzalý veya çalýþmaz durumda ise, A kumandasýný “O” konumuna
getiriniz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
HIZ SINIRLANDIRICI
Bu sistem, araç hznn sürücü tarafndan öncesinde programlanmş değer doğrultusunda snrlandrlmasna imkan
verir.
Azami hz hem araç hareketsiz konumdayken hem de hareketli konumdayken programlanabilir. Ayarlanabilecek minimum hz saatte 30 km'dir.
Hz snrlandrc devreye alndğnda, aracn hz gaz pedalna yaplan baskya bağldr ve programlanmş hz limitini geçmez. ("Hz limitinin programlanmas" paragrafna baknz).
Hz snrlandrcnn devreye alnmas gösterge panelindeki
uyar lambasnn yanmas ve baz tiplerde ekranda ilgili bir mesajn ve en son kaydedilen hzn gösterilmesi ile belirtilir.
Hz limitinin programlanmas
Hz limitinin programlanmas için hz snrlandrcnn devreye alnmas mecburi değildir.
Ekranda görüntülenenden daha yüksek bir hz kaydetmek
için A kolunu yukar yönde (+) hareket ettirin. Kolun her
hareketi saatte 1 km'lik bir hz artşna tekabül eder. Kol sürekli olarak yukarda tutulursa saate 5 km'lik ayar artşlar
yaplr.
Ekranda görüntülenenden daha düşük bir hz kaydetmek
için A kolunu aşağ yönde (-) hareket ettirin. Kolun her hareketi saatte 1 km'lik bir hz azaltmna tekabül eder. Kol sürekli olarak aşağda tutulursa saate 5 km'lik ayar azalşlar
yaplr.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
71
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:51
Sayfa 72
Hz snrlaycnn devreye alnmas/devre dş
braklmas
Hz snrlayc, CANC RES butonuna basarak devreye alnr/devre dş braklr.
Hz snrlaycnn devreye alnmas, gösterge panelindeki
uyar lambasnn yanmas ile belirtilir.
Hz snrlandrcnn devre dş braklmas, gösterge panelindeki
uyar lambasnn yanmas ile belirtilir
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Programlanan hzn aşlmas
Programlanan hz, hz snrlandrc etkin konumdayken de
gaz pedalna tamamen baslmas suretiyle aşlabilir.
DİKKAT Gaz pedalna sonuna kadar basldğnda bir sarsnt ve artrlmş yük alglanr. Bu, hz snrlaycnn devre
dş kaldğn sürücüye bildirir.
Bu durumda hz snrlandrc geçici olarak devre dş kalr
ve ayarlanan hz ekranda yanp söner.
Araç hz, programlanan hzn altna indiğinde hz snrlandrc fonksiyonu tekrar etkinleştirilir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
72
DİKKAT Hz snrlayc devre dş kaldğnda, otomobil
maksimum hza ulaşr. Snrlaycnn devre dş kalmasyla
da sarsnt oluşur.
Programlanan hzn ekranda yanp sönmesi
Programlanan hz aşağdaki durumlarda ekranda yanp söner:
❒ Gaz pedalna tamamen baslmas sonucu araç hznn
programlanan hz aşmas durumunda.
❒ Yol şartlarndan dolay hz snrlandrcnn aracn hzn
düşürememesi durumunda.
❒ Ani hzlanmalarda.
Hz snrlandrcnn devre dş braklmas
Hz snrlandrcy devre dş brakmak için A düğmesini O
konumuna çeviriniz.
Hz snrlandrcnn devre dş braklmas, gösterge panelindeki
uyar lambasnn yanmas ve baz tiplerde ekranda
sembolünün ve ilgili bir mesajn görüntülenmesi ile belirtilir.
Hz snrlandrcnn otomatik olarak devre dş
braklmas
Sistemde bir arza oluşmas durumunda, hz snrlandrc otomatik olarak devre dş braklr.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:51
Sayfa 73
TAVAN LAMBALARI
ÖN TAVAN LAMBASI
A düğmesi (şekil 49) tavan lambasn açar/kapatr.
A düğmesini devreye alnz:
❒ Orta konum: Kaplar açlp kapandğnda, C ve E lambalar devreye girer ve devreden çkar.
❒ Sol konuma basnz (kapal konum): C ve E lambalar
kapaldr.
❒ Sağ konuma basnz (
devrededir.
konumu): C ve D lambalar
DÝKKAT Otomobilden ayrýlmadan önce, her iki butonunda orta konumda olduðundan emin olunuz. Bu durumda,
kapýlar kapandýðýnda her iki tavan lambasý da sönecektir.
Yine de, düðme istenmeden on (açýk) konumunda
býrakýlmýþsa, tavan lambas otomatik olarak motor durdurulduktan 15 dakika sonra söneceklerdir.
TAVAN LAMBASI ZAMANLAYICISI
Bazý tiplerde, otomobilin içine girerken ve dýþarý çýkarken
kullanýlmak üzere iki zamanlama modu mevcuttur.
Otomobilin içine girerken tavan lambas
zamanlamas
Tavan lambasý aþaðýdaki durumlarda yanar:
Lambalar yavaş yavaş açp kapatnz.
❒ Ön kapý kilitleri açýldýðýnda yaklaþýk 10 saniye.
B düğmesi C lambasn açar/kapatr.
❒ Yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk 3 dakika.
D düğmesi E lambasn açar/kapatr.
❒ Kapýlardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk 10 saniye.
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiðinde zamanlama devreden çýkar.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 49
F0Y0098
73
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:51
Sayfa 74
Kapatmak için üç mod mevcuttur:
ARKA TAVAN LAMBASI
❒ Tüm kapýlarý kapatýrken, üç dakikalýk zamanlama ayarlanýr; Zamanlama, kontak anahtarý MAR-ON konumuna
çevrilince devreden çýkar.
Sürgülü tavan (sun roof) veya cam tavan olmayan
modeller
❒ Kapýlar kilitlenince (uzaktan kumanda veya sürücü tarafý kapýsýndan anahtar ile) tavan lambasý söner.
❒ Akü seviyesini korumak için 15 dakika sonra iç aydýnlatmalar söner.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Otomobilden çkarken tavan lambas
zamanlamas
Tavan lambasý, kontak anahtarý yerinden çýkartýldýðýnda
aþaðýdaki durumlarda yanar:
❒ Motor stop edildikten sonra üç dakika içinde yaklaþýk 10
saniye.
Şekil 50'de gösterilen A koruyucu camna basarak tavan lambasn açabilir ve kapatabilirsiniz. Araç kaplar kapatldktan
sonra tavan lambas birkaç saniye yanar ve sonrasnda otomatik olarak söner.
Kontak anahtar MAR-ON konumuna çevrildiğinde tavan
lambas söner.
Araç kaplarndan birisi açk unutulursa tavan lambas birkaç
dakika sonra söner. Lambay tekrar açmak için başka bir kapy açn veya açk olan kapy kapatp tekrar açn veya tavan lambasnn koruyucu camna (A) basarak lambay açnz.
❒ Yan kapýlardan birisi açýldýðýnda yaklaþýk 3 dakika.
❒ Kaplardan birisi kapandýðýnda yaklaþýk 10 saniye.
Kapýlar kilitlendiðinde zamanlama otomatik olarak devreden
çýkar.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
74
şekil 50
F0Y0101
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 75
Sürgülü tavan (sun roof) veya cam tavana sahip
modeller
MAKYAJ AYNASI LAMBASI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Sürgülü tavan (sun roof) veya cam tavana sahip modellerde yan ksmlarda (arka kaplarn üst bölümlerinde) iki adet
tavan lambas (A) vardr (şekil 51).
Baz tiplerde, güneşliklerin arkasnda makyaj aynas lambas
bulunur.
Tavan lambalarn açmak/kapatmak için lamba koruyucu cam
kapağnn üzerindeki + işaretine basnz.
Lambay açmak/kapatmak için A düğmesini (şekil 53) kullannz.
Ön tavan lambasnn yanmas ile sonuçlanan durumlarn hepsinde arka tavan lambalar da yanar.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
BAGAJ BÖLÜMÜ TAVAN LAMBASI
Bagaj lambas (A-şekil 52), bagajn sol tarafnda yer alr. Bagaj lambasýna sahip tiplerde bagaj kapaðý açýldýðýnda otomatik olarak yanar ve kapatýldýðýnda da söner.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Bu lambalar kontak anahtarnn konumundan bağmsz olarak devreye girer.
şekil 52
F0Y0102
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 51
F0Y0252
şekil 53
F0Y0100
75
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:52
Sayfa 76
TORPİDO GÖZÜ LAMBASI
KUMANDALAR
Torpido gözü aydnlatma lambas (A-şekil 54), göz açlnca
otomatik olarak yanar ve kapannca da söner.
DÖRTLÜ FLAÞÖR
Bu lambalar kontak anahtarnn konumundan bağmsz olarak devreye girer.
Butona (şekil 55) basýldýðýnda; flaþör, kontak anahtarýnýn konumundan baðýmsýz olarak çalýþýr. Dörtlü flaþör devrede iken
gösterge paneli üzerindeki Î ve ¥ uyarý lambalarý yanp söner.
DİKKAT Dörtlü flaþörlerin kullanýlmasý, bulunduðunuz
ülkenin Yol Trafik Kanunu ile düzenlenmiþtir. Bu kurallarý
gözetiniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Acil durum freni
Acil durumda frenlemede, acil durum lambasý otomatik olarak yanar ve ayný zamanda gösterge paneli üzerindeki Î ve
¥ lambalarý yanar.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Acil durum frenlemesi durunca fonksiyon otomatik olarak
devreden çýkar.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
76
şekil 54
F0Y0099
şekil 55
F0Y0037
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 77
ÖN SÝS FARLARI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
KAPI KİLİDİ
Farlar açp/kapatmak için 5 (şekil 56) butonuna basnz.
Farlar devredeyken buton üzerindeki led yanar.
ARKA SİS LAMBALARI
Merkezi olarak kaplar kilitlemek için q butonuna (şekil 57)
basnz (kaplar kilitlendiğinde buton üzerindeki led yanar).
Kilitleme, kontak anahtarnn konumundan bağmsz olarak
çalşr.
Lambalar açp/kapatmak için 4 (şekil 56) butonuna basnz.
Lambalar devredeyken buton üzerindeki led yanar.
Arka sis lambalar sadece ksa farlar yanarken devreye girebilir. Lambalar kapatmak veya farlar ve/veya ön sis farlarn kapatmak için tekrar butona basnz (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 56
F0Y0038
şekil 57
F0Y0039
77
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
12:52
Sayfa 78
ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ
(DUALDRIVE )
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Fonksiyonu devreye almak için CITY butonuna (şekil 58)
basýnýz. Fonksiyon devrede iken, gösterge paneli üzerinde
CITY mesaj görüntülenir.
Bu fonksiyon hafzaya kaydedilir ve motor yeniden çalştrldğnda, motorun en son durdurulmasnda etkin olan ayarlar geçerli kalmaya devam eder.
Detayl bilgi için bu bölümdeki "Elektrik destekli direksiyon sistemi (Dualdrive)" paragrafna baknz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ECO FONKSİYONU
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Fonksiyonu devreye almak için ECO butonuna (şekil 59)
basýnýz.
ECO fonksiyonu devreye alndğnda araç, direksiyonda daha az efor ve az yakt tüketimi öngören şehir içi sürüşe ayarlanr (Dualdrive sistemi açk).
Baz tiplerde, fonksiyon devreye alndğnda ekranda ilgili bir
mesaj görüntülenir.
Bu fonksiyon hafzaya alnr ve bir sonraki çalştrmada, sistem motor kapatlmadan önce yaplan ayar hafzasnda tutar. Fonksiyonu kapatmak ve normal sürüş ayarn geri almak için ECO butonuna tekrar baslmaldr.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
78
şekil 58
F0Y0036
şekil 59
F0Y0260
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 79
YAKIT KESME SİSTEMİ
Sfrlama işlemi için aşağdakileri uygulaynz:
Bir kaza annda aşağdakileri devreye alr:
❒ Kontak anahtarn MAR konumuna çeviriniz.
❒ Motorun durmas ile yakt beslemesini kapatr.
❒ Sağ sinyal lambasn yaknz.
❒ Kap kilitleri otomatik olarak açlr.
❒ Sağ sinyal lambasn kapatnz.
❒ Otomobilin içindeki tüm aydnlatmalar yanar.
❒ Sol sinyal lambasn yaknz.
❒ Dörtlü flaşörler devreye alnr.
❒ Sol sinyal lambasn kapatnz.
Baz tiplerde sistemin devreye girmesi ekrandaki mesaj ile
belirtilir.
❒ Sağ sinyal lambasn yaknz.
DİKKAT Otomobilde herhangi bir sznt olmadğn (motor bölümünde, otomobilin altnda veya yakt deposu yaknnda) dikkatle kontrol ediniz. Bir kaza sonrasnda, akü şarjn korumak için kontak anahtarn STOP konumuna çeviriniz.
❒ Sol sinyal lambasn yaknz.
❒ Sağ sinyal lambasn kapatnz.
❒ Sol sinyal lambasn kapatnz.
❒ Kontak anahtarn STOP konumuna çeviriniz.
❒ Kontak anahtarn MAR-ON konumuna çeviriniz.
UYARI
Eğer herhangi bir kaza sonrasnda benzin
kokusu duyar veya yakt sisteminde sznt görürseniz, yangn tehlikesinden kaçnmak için
sistemi sfrlamaynz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
79
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
12:52
Sayfa 80
Baz modellerde torpido gözleri klima sistemine bağl bir hava difizörü ile soğutulabilir. (Torpido gözündeki hava akş
miktarnn ayarlanmas için şekil 61'de gösterilen B çarkn
kullannz).
İÇ DONANIMLAR
GÜNLÜK KULLANIM BÖLÜMLERİ
Üst torpido gözü
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Bu gözü açmak için şekil 60'da gösterilen A butonunu yukar doğru bastrn ve bu konumda resimde gösterildiği gibi "yukar yönde" tamamen açnz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
DİKKAT Torpido gözünün düzgün şeklide kapatlmasn önleyecek ebatlardaki nesneleri torpido gözüne koymaynz.
Sürüş esnasnda torpido gözünün tamamen kapal konumda olduğundan emin olunuz.
Torpido gözünün soğutulmas ancak klima sisteminin devrede olduğu durumlarda mümkündür.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
80
şekil 60
F0Y0055
şekil 61
F0Y0056
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 81
Alt torpido gözü
Torpido gözünü açmak için şekil 62'de gösterilen A tutamağn kullannz. Torpido gözü açldğnda torpido gözünün
aydnlatma lambas yanar.
Koltuğun altndaki eşya muhafaza gözü
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Baz modellerde ön yolcu koltuğunun altnda bir eşya muhafaza gözü bulunur. Şekil 63: Bu göze 1,5 kg'dan daha ağr
nesneler koymaynz.
Eşya muhafaza gözünü açmak için A tutamağn kullannz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 62
F0Y0057
şekil 63
F0Y0160
81
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
08.03.2014
12:52
Sayfa 82
ELEKTRİK PRİZLERİ
Bagaj bölümü elektrik prizi
Yolcu bölümü elektrik prizleri
Bagaj bölümünün sol tarafnda bulunur (şekil 65). Kontak
anahtar MAR-ON konumunda iken çalştrlabilir.
Orta konsolda (şekil 64) el frenine yakn ksmda bir elektrik prizi bulunur. Bu priz ancak kontak anahtar MAR-ON
konumundayken kullanlabilir.
DİKKAT Akm çekişi 180 Watt' geçen cihazlar elektrik prizine bağlamaynz. Uygun olmayan elektrik fişlerinin kullanlmas prize zarar verebilir. Bu yüzden uygun olmayan fişleri kullanmaynz.
DİKKAT Akm çekişi 180 Watt' geçen cihazlar elektrik prizine bağlamaynz. Uygun olmayan elektrik fişlerinin kullanlmas prize zarar verebilir. Bu yüzden uygun olmayan fişleri kullanmaynz.
Sigara içen kullanclar için olan opsiyon paketine sahip araçlarda elektrik soketinin olduğu yerde bir çakmak bulunur
("Çakmak" paragrafna baknz).
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
82
şekil 64
F0Y0052
şekil 65
F0Y0059
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 83
ÇAKMAK
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
UYARI
Orta konsolda (şekil 66) el freninin yannda bulunmaktadýr.
Çakmaðý devreye almak için A butonuna basýnýz.
Birkaç saniye sonra buton yeniden ilk konumuna dönecektir ve kullanýma hazýr olacaktýr.
DÝKKAT Çakmaðýn kapal olduðunu her zaman kontrol ediniz.
DİKKAT Akm çekişi 180 Watt' geçen cihazlar elektrik soketine bağlamaynz. Uygun olmayan elektrik fişlerinin kullanlmas sokete zarar verebilir. Bu yüzden uygun olmayan
fişleri kullanmaynz.
Çakmak aþýrý derecede ýsýnýr. Dikkatle kullanýnýz ve çocuklar tarafýndan kullanýlmadýðýndan emin olunuz: yangýn ve/veya
yanýk tehlikesi.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
GÜNEŞLİKLER
Güneş siperlikleri iç dikiz aynasnn her iki tarafndadr. Öne
ve yanlara doğru ayarlanabilir.
Güneşliği yan konuma getirmek için güneşlik, dikiz aynasna bakan köşesindeki tutamağndan çkarlmal ve yan cama doğru yönlendirilmelidir.
Baz tiplerde güneşliklerin arkasnda şkl bir makyaj aynas
bulunabilir. Bu şk, aynann zayf aydnlatma koşullarnda
bile kullanlmasn sağlar.
Aynay açmak için A kapağn şekil 67’de gösterildiği gibi kaydrarak açnz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 66
F0Y0058
şekil 67
F0Y0054
83
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
12:52
Sayfa 84
GÖZLÜK TUTUCU
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Sürücü güneşliğinin sol tarafnda kapnn üst ksmnda bulunur (şekil 68).
ARKA KOLTUKLARI GÖZETLEME AYNASI
(ÇOCUK AYNASI)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ön tavan lambasnn yannda bulunur.
Kullanma uygun pozisyona getirmek için şekil 69'da gösterilen A noktasndan tutup aynay aşağ doğru çeviriniz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Baz tiplerde, bagajda bir yangn söndürücü bulunur.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
84
şekil 68
F0Y0051
şekil 69
F0Y0122
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 85
SABİT CAM TAVAN
SIKIŞMAYI ÖNLEYİCİ GÜVENLİK SİSTEMİ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Rulo güneş perdesi skşmaya karş bir emniyet sistemi ile
donatlmştr. Bu sistem, perdenin kapanmas enasndaki
muhtemel engelleri tespit eder (ön ksm ve orta travers bölümünde).
Büyük bir cam panelinden oluşur ve elektrikli kumanda edilen bir rulo güneş perdesine sahiptir.
RULO PERDENİN HAREKET ETTİRİLMESİ
Perde ancak kontak anahtar MAR-ON konumundayken hareket ettirilebilir.
Şekil 70'de gösterilen A butonuna basn: Rulo perde aracn
arka ksmna doğru hareket ederek son noktasna kadar açlr.
Rulo perde tamamen açldğnda A butonuna basn: Perde
aracn ön ksmna doğru hareket ederek tamamen kapanr.
Açlma veya kapanma hareketi esnasnda rulo perdeyi durdurmak için A butonuna tekrar basnz.
Bir engel tespit edildiğinde perde hareketi durdurulur.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 70
F0Y0121
85
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 86
ACÝL DURUMDA ÇALIÞTIRMA
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Düðmenin çalýþmamasý halinde açýlýr tavan aþaðýdaki þekilde
manuel olarak hareket ettirilebilir:
❒ Şekil 71'de gösterilen iç kaplamada bulunan koruyucu kapağ (A) çkarnz.
❒ Bagajdaki takm çantasnda bulunan veya modele bağl
olarak bagajdaki Fix&Go Otomatik setinde bulunan lokma anahtar çkarnz.
❒ B anahtarn A yuvasna sokun ve rulo perdeyi açmak için
saat yönünde çevirin. Rulo perdeyi kapatmak için ise
saat yönünün tersine çeviriniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
RULO PERDEYİ YENİDEN DEVREYE ALMA
PROSEDÜRÜ
Akü baðlantýsý kesildikten veya bir acil durumda çalştrma
işleminden (bir önceki paragrafa baknz) sonra, rulo perde
devreye alýnabilir.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Kapalý konumda A butonuna basýnýz.
❒ A butonunu basl tutunuz: 10 saniye sonra rulo perde
geri yönde hareket eder. Hareket biter bitmez (rulo perde kapal konumda) A butonu braklmaldr.
❒ Kontak anahtarn STOP konumuna getiriniz ve 10 saniye bu konumda tutunuz.
❒ Kontak anahtarn MAR-ON konumuna getiriniz.
❒ Kapal konumda A butonuna basýnýz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Rulo perde tamamen kapanncaya kadar A butonunu basl tutunuz: Yeniden devreye alma prosedürü sona erer.
❒ Yeniden devreye alma prosedürünün sona ermesinden
itibaren 3 saniye içerisinde A butonuna tekrar basnz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
❒ A butonunu basl tutun: Rulo perde otomatik bir açma
ve kapama döngüsü yerine getirecektir: Eğer bu gerçekleşmez ise prosedürü en baştan tekrar ediniz.
❒ A butonunu basl tutarak, rulo perde tamamen kapanana kadar bekleyiniz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
86
şekil 71
F0Y0285
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 87
KAPATMAK İÇİN
ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN
(SUN ROOF)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Elektrikli açlr tavan (sun roof) iki cam panelden oluşur. Arka panel sabittir ve ön panel hareket edebilir. Arka panel
elektrik kumandal bir rulo güneş perdesine sahiptir.
Elektirikli açlr tavan (sun roof) ve rulo güneş perdesi ancak kontak anahtar MAR-ON konumundayken kumanda
edilebilir.
AÇMAK İÇİN
A butonunu (þekil 72) basýlý tutunuz, cam panel “spoiler” konumuna hareket eder.
"Spoiler" konumuna kadar açlmasnn ardndan A butonuna yarm saniyeden daha fazla basldğnda tavan otomatik
olarak tamamen açlr. Otomatik açlma hareketi esnasnda
A butonuna basldğnda açlma hareketi durdurulur.
Tamamýyla açýk pozisyonda iken, A butonuna (þekil 72) basnz: Ön cam panel "Spoiler" konumuna hareket eder.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
"Spoiler" konumuna kadar açlmasnn ardndan A butonuna yarm saniyeden daha fazla basldğnda, tavan otomatik
olarak tamamen kapanr. Otomatik kapanma hareketi esnasnda A butonuna basldğnda, kapanma hareketi durdurulur.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Aracnza tavan üstü bagaj taşyc tertibat
takldysa açlr tavan açmaynz. Üzerinde kar veya buz olduğunda açlr tavan açmaynz. Aksi halde açlr tavann hasar görmesine
sebep olabilirsiniz.
UYARI
Otomobilden ayrýlýrken, açýlabilir tavanýn
kazara açýlmasýný ve otomobil içinde bulunanlara zarar vermesini önlemek için, anahtar
otomobil üzerinde býrakýlmamalýdýr. Açýlabilir tavanýn yanlýþ kullanýlmasý tehlikeli olabilir. Açýlabilir tavaný açarken/kapatrken yolcularýn direkt
olarak açýlýr tavandan veya þahsi eþyalarýnýn açma-kapatma mekanizmasýna sýkýþmasý sonucu zarar görmeyeceklerinden emin olunuz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 72
F0Y0120
87
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
12:52
Sayfa 88
RULO GÜNEŞ PERDESİNİN HAREKET
ETTİRİLMESİ
Şekil 72'de gösterilen B butonuna basn: Rulo perde aracn
arka ksmna doğru hareket ederek son noktasna kadar açlr.
Rulo perde tamamen açldğnda B butonuna basn: Perde
aracn ön ksmna doğru hareket ederek tamamen kapanr.
Açlma veya kapanma hareketi esnasnda rulo perdeyi durdurmak için B butonuna tekrar basnz.
SIKIŞMAYI ÖNLEYİCİ GÜVENLİK SİSTEMİ
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Elektrikli cam tavan kenarnda bulunan skşmay önleyici güvenlik sistemi panelin yatay ve düşey kapanmas srasnda etkindir ve herhangi bir engel tespit ettiğinde açlabilir tavan
tekrar geri açlr.
ACÝL DURUMDA ÇALIÞTIRMA
Butonun çalýþmamasý halinde, açýlýr tavan aþaðýdaki þekilde
manuel olarak çalýþtýrýlabilir:
❒ Rulo perdenin hareket ettirilmesi: Şekil 73'de gösterilen iç kaplamada bulunan koruyucu kapağ (A) çkarnz.
❒ Açlr tavann hareket ettirilmesi: İç kaplamadaki
koruyucu kapağ (B) çkarnz.
❒ Bagajdaki takm çantasnda ya da baz tiplerde bagajdaki
Fix&Go hzl lastik tamir kitinin içinde bulunan lokma
anahtar (C) alnz.
❒ Şekil 73'te gösterilen C anahtarn A yuvasna (rulo perdeyi hareket ettirmek için) veya B yuvasna (açlr tavan hareket ettirmek için) sokun ve tavann (veya perdenin) açlmas için saat yönünde veya tavann (veya perdenin) kapatlmas için saat yönünün tersine çeviriniz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
88
şekil 73
F0Y0234
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 89
YENÝDEN DEVREYE ALMA PROSEDÜRÜ
KAPILAR
Akü baðlantýsý kesildikten veya bir acil durumda çalştrma
işleminden (bir önceki paragrafa baknz) sonra, açýlýr tavan
devreye alýnabilir.
KAPILARIN KİLİTLENMESİ/AÇILMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Kapalý konumda A (şekil 72) butonuna basýnýz.
Kaplar kapalyken, uzaktan kumanda üzerindeki
butonuna basnz veya anahtarn metal ucunu kullanarak sürücü
tarafndaki kilitten kaplar kilitleyiniz.
❒ Kontak anahtarn STOP konumuna getiriniz ve 10 saniye bu konumda tutunuz.
Kilitleme esnasnda q butonu (şekil 74) üzerindeki led yanacaktr.
❒ Kontak anahtarn MAR-ON konumuna getiriniz.
Kap kilidi, tüm kaplar kapal ve bagaj açk olduğunda devreye girer
❒ A butonunu tavan kapal konuma gelinceye kadar yaklaşk 10 saniye basl tutunuz. Hareket sonlandğnda (tavan kapal) A butonunu serbest býrakýnýz (eğer tavan zaten kapal konumda ise, sadece mekanik bir kilit sesi duyulur).
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Dşardan kilitleme
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
❒ Yeniden devreye alma prosedürünün sona ermesinden
itibaren 3 saniye içerisinde A butonuna tekrar basnz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ A butonunu basl tutun: tavan otomatik bir açma ve
kapama döngüsü yerine getirecektir: Eğer bu gerçekleşmez ise prosedürü en baştan tekrar ediniz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
❒ A butonunu basl tutarak, tavan tamamen kapanana kadar bekleyiniz.
❒ Yeniden devreye alma prosedürü sonlandrlacaktr.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 74
F0Y0039
89
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 90
Kaplarn dşardan açlmas
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Uzaktan kumanda üzerindeki
butonuna basnz veya
anahtarn metal ucunu kullanarak sürücü tarafndaki kilitten kaplar açnz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Kaplarn içeriden kilitlenmesi/kilitlerinin açlmas
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
90
Üzerinde bir led olan q butonuna basnz (buton kap kilitlerinin açk/kapal olduğunu belirtir).
Led yanacaktr: kaplar kilitlenir. Bütün kaplar merkezi olarak açmak için bir kez daha q butonuna basnz. Led sönecektir.
Led kapaldr: kap kilitleri açlr. Bütün kaplar merkezi olarak kilitlemek için bir kez daha q butonuna basnz. Kaplar, bütün kaplar kapalysa kilitlenecektir.
Kaplar uzaktan kumanda ile kilitlenmişse, q butonu ile açmak mümkün değildir.
Elektrik mevcut değilse (sigorta atmş, akü bitmiş, vb.) kaplar manuel olarak da kilitlenebilir.
DİKKAT Merkezi kilit devrede iken, kaplardaki kolun kaldrlmas kap kilidini açar (LED açk kalr). Sürücü kapsnda
bulunan kolun kaldrlmas bütün kap kilitlerinin açlmasn sağlar.
DİKKAT Çocuk emniyet kilidi devredeyken arka kaplar
içeriden açlamaz (bir sonraki paragrafa baknz).
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 91
ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ
❒ 1 konumu – emniyet kilidi devrede (kap kilitli).
Arka kaplarn içeriden açlmalarn önlemek içindir.
❒ 2 konumu – emniyet kilidi devre dş (kap içeriden açlabilir);
Çocuk emniyet A kilidi (şekil 75) sadece arka kaplar açk
iken devreye alnabilir:
Emniyet kilidi, merkezi kilit sistemi ile açlmş olsa dahi devreye alnr.
DİKKAT Çocuk emniyet kilidi devreye alndğnda arka kaplar içeriden açlamaz.
UYARI
Otomobilde çocuk taşrken bu kilitleri daima kullannz. Emniyet kilidini devreye aldktan sonra, kap iç açma kolunu çekerek kapnn açlmadğn kontrol ediniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 75
F0Y0111
91
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:52
Sayfa 92
ÖN YOLCU KAPISI VE ARKA KAPILAR İÇİN
ACİL DURUM KİLİTLEME SİSTEMİ
Ön yolcu kaps ve arka kaplar, elektrik akm mevcut
olmadğnda, kaplarn kilitlenmesini sağlayan bir sistem ile
donatlmştr.
Aşağdakileri uygulaynz:
❒ Anahtarn metal ucunu A (şekil 76) (ön yolcu kaps)
veya B (şekil 75) (arka kaplar) yuvasna taknz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Anahtar saat yönünde çeviriniz ve A ya da B yuvasndan çkarnz.
Kap kilitlerini ilk konumlarna geri getirmek için aşağdaki
işlemleri uygulaynz (sadece akü akm desteği tekrar uygun şekilde sağlandktan sonra).
❒ Uzaktan kumanda üzerindeki
butonuna basnz.
ya da
❒ Gösterge paneli üzerindeki kap kilitleme/kap kilidi
açma q butonuna basnz.
❒ Anahtarn metal ucunu ön kapnn anahtar yuvasna taknz.
ya da
❒ İç kap tutamağn çekiniz.
Çocuk emniyet kilidi devredeyse ve yukarda anlatlan kilitleme prosedürü gerçekleştirilmişse, iç kap kolu kullanarak kapy açamazsnz. Kapy açmak için, dş kap kolu kullanlmaldr. Merkezi kap kilitleme/ kilit açma butonu, acil durum kilidinin devreye girmesi ile q devre dş kalmaz.
Kap açma/kapama mekanizmasnn yeniden
devreye alnmas
Akü sökülmüşse veya koruma sigortas atmşsa, kap açma
/ kapatma mekanizmas şu şekilde tekrar başlatlmaldr:
❒ Tüm kaplar kapatnz.
❒ Uzaktan kumanda üzerindeki
butonuna veya gösterge paneli üzerindeki kap kilitleme / açma butonuna
q basnz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
❒ Uzaktan kumanda üzerindeki
butonuna veya gösterge paneli üzerindeki kap kilitleme / açma butonuna
q basnz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
92
ya da
şekil 76
F0Y0110
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 93
ELEKTRİK KUMANDALI CAMLAR
KUMANDALAR
Elektrikli camlar, kontak anahtarý MAR konumunda iken,
STOP konumuna çevrildikten veya yerinden çýkartýldýktan
sonra 3 dakika süre ile çalýþýr.
Sürücü kaps
(iki adet elektrikli cam kumandasna sahip tipler)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
A - şekil 77: Sol ön kap camnn açlmas/kapatlmas. Kontak anahtar MAR-ON konumunda olduğu sürece kap camnn açlmas/kapatlmas hareketi "otomatik olarak devam"
eder.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
B: Sağ ön kap camnn açlmas/kapatlmas. Kap camnn
açlmas/kapatlmas hareketi "otomatik olarak devam" eder,
"manuel" kullanm sadece cam kapatlrken gerçekleşir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Kontrol butonlar kap panellerinde bulunur (öngörülen
baz pazarlarda/versiyonlarda). Sürücünün kap paneli, tüm
pencereleri çalştrmak için kullanlabilir.
UYARI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Elektrik kumandalý camlarýn, usulüne
uygun olmayan şekilde kullanlmas tehlikelidir. Elektrik kumandalý camlarý kullanmadan
önce, yolcularýn direkt olarak veya þahsi eþyalarý
vasýtasý ile hareket halindeki camdan zarar görmeyeceklerinden emin olunuz. Araçtan indiðinizde, elektrik kumandalý camlarýn kazara çalýþtýrýlýp
içeride kalanlarýn yaralanmasýný önlemek için kontak anahtarýný yerinden daima çýkartýnýz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 77
F0Y0268
93
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
08.03.2014
12:52
Sayfa 94
Sürücü tarafý kapýsý
(dört adet elektrikli cam kumandasna sahip
tipler)
Ýstenilen camý açmak/kapatmak için butonlara basýnýz.
A (şekil 78): Ön sol camýn açýlmasý/kapanmasý. Camn açlmas ve kapatlmas otomatik şekilde sürdürülür ve skşma
önleyici sistem devreye alnr.
İstediğiniz cam açmak için butonlara basnz.
B: Ön sað camýn açýlmasý/kapanmasý. Camn açlmas ve kapatlmas otomatik şekilde sürdürülür ve skşma önleyici sistem devreye alnr.
C: Arka kap elektrikli cam kumandalarnn devreye alnmas/devreden çkarlmas
D: Sol arka kapý (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
açma/kapatma. Camn açlmas ve kapatlmas otomatik şekilde sürdürülür ve skşma önleyici sistem devreye alnr.
E: Sað arka kapý (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
açma/kapatma. Camn açlmas ve kapatlmas otomatik şekilde sürdürülür ve skşma önleyici sistem devreye alnr.
Butonlardan birine ksaca basldğnda cam kademeli olarak hareket edecektir. Eğer butona sürekli baslrsa camn açlma veya kapanma hareketi otomatik şekilde sürdürülecektir.
Butona tekrar basmak, camlarý istenilen konumda durduracaktýr.
Camn kapatlmas
Kapatmak istediğiniz camn ilgili butonuna yukar kaldrn.
Cam kapatma aşamas cam açma aşamas ile ayn mantkta yaplr.
Ön ve arka yolcu kaplar
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ön yolcu kapýsý ve bazý tiplerde arka kapý panelinde cama
kumanda eden butonlar mevcuttur.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
94
Camn açlmas
şekil 78
F0Y0240
061-130 Fiat 500L
10.03.2014
14:11
Sayfa 95
Skşmay önleme sistemi
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Camlarn, uzaktan kumandaya sahip bir anahtar ile
açlmas/kapatlmas
Otomobil, camn yukar doğru hareketinde bir skşma önleme sistemi ile donatlmştr.
Camlar, uzaktan kumandadaki açma butonuna (
) baslarak açlabilir ve kapama butonuna ( ) baslarak kapatlabilir.
Camn kapanmas esnasnda sistem bir cismin varlğn tespit ederse, cam durur ve konumuna göre geri hareket edebilir.
Bu cihaz çocuklar tarafndan camlarn kazara çalştrlmas
durumuna karş da faydaldr.
Skşmay önleme sistemi, camlarn hem manuel hem de otomatik çalşmasnda aktiftirler. Sistem devreye girdiğinde, camn hareketi aniden durur ve sonra geri hareket eder. Bu
srada cam hiçbir şekilde çalştrlamaz.
DİKKAT Eğer skşma önleme fonksiyonu bir dakika içinde 3 kez devreye girerse veya bir sistem arzas tespit edilirse, otomatik cam kapatma fonksiyonu devre dş kalr. Cam
kademeli olarak hareket edebilir. Yarm saniye içinde bir kademe hareket eder, ikinci admda buton serbest braklmaldr. Sistemin tekrar doğru şekilde işlemesini sağlamak için
ilgili cam aşağya indirilmelidir.
Camlar ilgili buton basldğ müddetçe hareket eder ve alt/üst
dayanma noktalarna ulaştklarnda veya buton serbest brakldğnda durur.
Elektrik kumandal camlarn yeniden ayarlanmas
Camlar hareket ederken, aracnzn elektrik beslemesinde
bir kesinti meydana gelirse, cam hareket mekanizmasnn yeniden ayarlanmas gerekir.
Bu ayar işlemi kaplar kapal konumdayken ve her ayr kap
için aşağda anlatldğ gibi yürütülmelidir:
❒ Ayar işlemi yaplacak olan cam manuel olarak tamamen
kapatnz.
❒ Cam en üst dayanma noktasna ulaştktan sonra, butonu 1 saniyeden fazla basl tutunuz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
95
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
12:52
Sayfa 96
MANUEL KUMANDALI ARKA CAMLAR
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Camlar açmak/kapatmak için tutamağ (şekil 79) kullannz.
BAGAJ
Bagaj elektrik kontrollü olarak açlr, otomobil hareket halindeyken devreye girmez.
BAGAJIN AÇILMASI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Kilit açldğnda, bagaj A tutamağ ile (şekil 80) dşardan açlabilir (kilidin açlmas sesi duyulur) veya uzaktan kumanda
üzerindeki R butonuna baslarak açlabilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Bagaj bölmesi açldğnda sinyal lambalar 2 kez yanp söner
ve bir iç lamba yanar. Bagaj kapandğnda lamba otomatik
olarak söner.
Eğer bagaj açk kalrsa, lamba birkaç dakika sonra kendiliğinden söner.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
96
şekil 79
F0Y0267
şekil 80
F0Y0146
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 97
❒ Şekil 81'de gösterilen sar renkli kulakçğ (A) çkarnz.
UYARI
Bagaj bölmesi kapağn açarken depolama rafndaki nesnelere çarpmamaya özen
gösteriniz.
❒ Ardndan bagajn kilit açma dilini tetikleyecek şekilde tornaviday şekil 82'de gösterilen B yuvasna yerleştiriniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Acil durumda içerden açma
Aşağdaki işlemleri uygulaynz:
❒ Arka koltuk başlklarn çkarnz ve koltuklar tamamen
yatrnz (“Bagajn genişletilmesi” bölümüne baknz).
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ Takm çantasnda bulunan veya modele bağl olarak bagajdaki hzl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) setinde bulunan tornaviday çkarnz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 81
F0Y0172
şekil 82
F0Y0173
97
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 98
BAGAJIN KAPATILMASI
BAGAJ BÖLÜMÜNÜN GENİŞLETİLMESİ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
A (şekil 83) tutamağndan çekiniz ve bagaj kapağn aşağya
indiriniz, kilidin yaknlarndan klik sesini duyana kadar bastrnz.
Bagaj bölümünün genişletilmesi ile ilgili detayl bilgi için
“Koltuk başlklarnn çkartlmas” ve “Koltuklarn katlanmas” bölümlerine baknz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
DİKKAT Bagaj kapatmadan önce anahtarlarn sizde olduğunu kontrol ediniz. Bagaj otomatikman kilitlenir.
Şapkalk bölümünün çkartlmas
BAGAJ BÖLÜMÜNÜN AÇMA/KAPAMA
MEKANİZMASININ SIFIRLANMASI
❒ Şekil 84'te gösterilen şapkalk (B) destek çubuklarnn (A)
uç ksmlarn, kopçalar (C) tutucu pimlerden çekmek
suretiyle klipslerinden kurtarnz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
DİKKAT Akü çkartlmş veya sigorta atmşsa, bagajn açma kapama mekanizmas aşağdaki gibi tekrar ayarlanmaldr:
❒ Bütün kaplar ve bagaj bölümü kapağn kapatnz.
❒ Uzaktan kumandann
butonuna basnz.
❒ Uzaktan kumandann
butonuna basnz.
Aşağdaki işlemleri uygulaynz:
❒ Şapkalğn arka uç ksmn şekil 85'de gösterildiği gibi kaldrnz.
❒ Şapkalğn dş tarafndaki pimleri (D - şekil 86) yerinden
çkartn ve şapkalğ (B) yukar doğru çekerek çkartnz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
98
şekil 83
F0Y0227
şekil 84
F0Y0065
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 99
❒ Şapkalk çkarldktan sonra, bagaj bölümünde ön koltuklar ile katlanmş arka koltuk arasndaki boşluğa yerleştirilebilir (bagaj bölümü tam olarak genişletildiğinde).
Arka koltuk srtlğnn yatrlmas (bagaj bölümünün
ksmi olarak genişletilmesi)
Aşağdak işlemleri uygulaynz:
❒ Arka koltuk başlklarn tamamen aşağ bastrarak en alt
konuma getiriniz.
❒ Emniyet kemerlerinin yanlarda, gergin ve düz şekilde durmasn sağlaynz.
❒ A kolunu (şekil 87) kullanarak koltuğu istenilen konuma
ayarlaynz.
❒ Koltuk srtlğn katlamak için B kolunu (şekil 88) kaldrnz (bkz. şekil 89).
Not Bu işlemleri sol elinizle ve koltuğun dş tarafndan yapmanz tavsiye edilir.
şekil 85
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
F0Y0067
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 86
F0Y0068
şekil 87
F0Y0074
99
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 100
Koltuk srtlğnn eski konumuna getirilmesi
OTOMOBİLİN
TANITIMI
UYARI
Koltuk srtlğn tekrar dik konuma getirmek için şekil 88'de
gösterilen B kolunu kaldrn ve koltuk srtlğn yukar kaldrnz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 88
F0Y0259
şekil 89
F0Y0075
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
100
Koltuk sýrtlýðýnýn ani frenlemelerde ileriye
doðru hareket ederek yolcularýn yaralanmasýna sebep olmasýný önlemek için her iki taraftan da uygun þekilde kilitlenmiþ olduðunu kontrol
ediniz.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 101
Arka koltuk srtlğnn ve koltuğun katlanmas
(bagaj bölümünün tam olarak genişletilmesi)
Koltuk srtlğ katlanmadan önce koltuğun
üzerinde bulunan nesneler uzaklaştrlmaldr.
Aşağdaki işlemleri uygulaynz:
❒ Arka koltuk başlklarn tamamen aşağ bastrarak en alt
konuma getiriniz.
UYARI
❒ Emniyet kemerlerinin yanlarda, gergin ve düz şekilde durmasn sağlaynz.
❒ En geniş bagaj alann sağlamak için (ön koltuklarn istenilen konumuna bağl olarak) A kolunu (şekil 87) kullanarak koltuğu en ön konuma getiriniz.
Üzerinde çocuk veya çocuk koltuğu varken
koltuk srtlğn ayarlamaynz ve katlamaynz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ Arka koltuk srtlğnn sol veya sağ ksmn katlamak için
B kolunu (şekil 90) kaldrn (koltuk srtlğ ve oturma
minderi otomatik olarak öne doğru katlanr, bkz. şekil
91). Gerekirse katlama işleminin ilk ksmnda koltuk srtlğn siz katlaynz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Not Bu işlemleri sol elinizle ve koltuğun dş tarafndan yapmanz tavsiye edilir.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 90
F0Y0073
şekil 91
F0Y0076
101
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 102
Arka koltuğun eski konumuna getirilmesi
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Arka koltuğu tekrar eski konumuna getirmek için şekil
92'de gösterildiği gibi koltuk srtlğn geriye doğru itin ve
yerine tam olarak kilitlenmesini sağlayn (doğru konuma
oturduğunda klik sesi duyulur).
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Koltuk sýrtlýðýnýn ani frenlemelerde ileriye
doðru hareket ederek yolcularýn yaralanmasýna sebep olmasýný önlemek için her iki taraftan da uygun þekilde kilitlenmiþ olduðunu kontrol
ediniz.
Koltuk srtlğnn eski konumuna getirilmesi
Koltuk srtlğn tekrar dik konuma getirmek için şekil 88'de
gösterilen B kolunu kaldrn ve koltuk srtlğn yukar kaldrarak en dik konuma getiriniz.
❒ Pozisyon 1 (Platform eşik seviyesinde): Bagaj bölümüne yük yerleştirme/yük boşaltma işlemi için kolaylk sağlayacak olan düz bagaj zeminini sağlar. Platformun
(zeminin) altnda kalan alan küçük veya kolay krlabilir
nesnelerin saklanmas için kullanlabilir.
❒ Pozisyon 2 (Platform en üst seviyede): Platform bu
pozisyondayken ayn zamanda arka koltuk srtlklar ve
ön yolcu koltuğunun srtlğ öne doğru katlanrsa bagaj
alannda uzun nesneler taşnabilir. Bu pozisyon sadece
uzun nesnelerin taşnmas için kullanlmaldr. Ardndan
tekrar pozisyon 0 veya pozisyon 1'e geçilmelidir.
Bagaj platformu, pozisyon 1'de maksimum
70 kg ve pozisyon 2'de maksimum 40 kg taşyacak şekilde tasarlanmştr. Daha ağr
yükler taşnmamaldr.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
102
Aracnz, bagaj alannn hacmini modüler olarak ayarlayabilmek için iki farkl yüksekliğe ayarlanabilen bagaj platformu
(zemini) ile donatlmştr:
❒ Pozisyon 0 (Platform en alt seviyede): maksimum
bagaj alan kapasitesi.
UYARI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
"CARGO MAGIC SPACE"
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
şekil 92
F0Y0077
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 103
İkinci yükleme alanna erişim
İkinci yükleme alanna erişmek için aşağdaki admlar uygulaynz:
DİKKAT Platform, bagaj alannn merkezi baz alnarak
hareket ettirilmelidir.
❒ Şekil 93'te gösterilen A tutamağn tutun ve platformu
(B) yukar kaldrn ve elinizle sabit tutunuz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ Uygun nesneleri şekil 94'te gösterilen C bölümüne yerleştiriniz.
❒ Ardndan platformu (B) tekrar şekil 95'te gösterilen yan
ksmlardaki ve arkadaki enine taşycdaki dayanak noktalarna (D) sabitleyiniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
şekil 94
F0Y0080
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 93
F0Y0079
şekil 95
F0Y0081
103
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 104
Platformun hareket ettirilmesi
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Platformun üst konumdan alt konuma getirilmesi için aşağdaki işlemleri uygulaynz:
❒ Şekil 93'te gösterilen tutamaktan tutarak platformu (B)
yukarya kaldrn ve elinizle sabit tutunuz.
❒ Platformu (B) şekil 96'da gösterilen, yanlardaki C ve D
dayanak noktalarna (yuvalara) konumlandrnz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Hzl lastik tamir kitine (Fix&Go Automatic)
erişim (Acil durum tekerleğinin çkarlmas)
Hzl lastik tamir kitine (Fix&Go Automatic) erişmek için
("Acil Durumda Yaplacaklar" bölümüne baknz) veya acil
durum tekerleğinin (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) çkarlmas için aşağdaki admlar uygulayn:
❒ Şekil 93'te gösterilen A tutamağn kullanarak platformu (B) çkarnz.
❒ Şekil 97'de gösterilen A kulakçğn çekin ve zemin kaplamasn (B) yukar kaldrnz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
104
şekil 96
F0Y0082
şekil 97
F0Y0083
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 105
BAGAJDAKİ YÜKÜN EMNİYETE ALINMASI
EŞYA SAKLAMA GÖZLERİ
Bagaj bölümünde şekil 98'de gösterilen iki adet kanca
bulunmaktadr. Bu kancalara halat ve ipler taklarak bagajda taşnan yükler emniyet altna alnabilir.
Yan bölümlerde iki adet esya saklama gözü bulunmaktadr
(şekil 100).
Ayrca arka travers (enine çubuk) üzerinde de iki adet kanca bulunmaktadr.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Bunun dşnda yan ksmlarda da iki adet kanca bulunur. Bu
kancalara çok ağr olmayan yükler sabitlenmelidir (örn. alşveriş poşetleri vs.)
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Bu kancalar kullanabilmek için şekil 99'da gösterilen A noktasna basnz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
DİKKAT Tekli eşya asma kancalarna 10 kg'dan adaha ağr
yükler asmaynz.
şekil 99
F0Y0062
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 98
F0Y0063
şekil 100
F0Y0078
105
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:52
Sayfa 106
Bagaj bölümünün iç ksmnda da bir eşya saklama gözü (A)
bulunur (şekil 101).
MOTOR KAPUTU
Eşya saklama gözünü boşaltmak için ilgili yuvadan yukar doğru çekilip çkarlmaldr.
Aşağdaki işlemleri uygulaynz:
Eşya saklama gözünü tekrar yerine yerleştirmek için yan kaplamadaki yuvalarn içine ilgili kulakçklar yerleştirin ve üç kayşn bagaj alanna doğru yönlendirilmiş olduğundan emin
olunuz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
KAPUTUN AÇILMASI
❒ A (şekil 102) kolunu ok yönünde çekiniz.
❒ B (şekil 103) kolunu ok yönünde çekiniz ve kaputu kaldrnz.
DÝKKAT İki tarafl gaz amortisörleri kaput açma yardm sağlamaktadr. Kaputun kaldrlmas srasnda amortisörlere dokunmaynz.
DÝKKAT Motor kaputunu açmadan önce, ön cam sileceklerinin kaldýrýlmamýþ olduðunu kontrol ediniz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Motor bölümünde şekil 104'te gösterilen etiket bulunmaktadr.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
106
şekil 101
F0Y0084
şekil 102
F0Y0228
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 107
MOTOR KAPUTUNUN KAPATILMASI
UYARI
Motor kaputunu motor bölmesinden yaklaþýk 20 cm yukarýya
kadar alçaltýnýz ve ardýndan býrakýnýz, tamamen kapandýðýndan
ve yalnýzca emniyet tutacaklarýndan tutulmadýðýndan emin
olunuz.
Eðer motor kaputu düzgün kapanmýyorsa aþaðýya doðru
bastýrmayýp yeniden yukarý kaldýrýnýz ve prosedürü tekrarlayýnýz.
Güvenlik nedenlerinden dolayý, seyahat esnasýnda yeniden açýlmamasý için motor kaputu uygun þekilde kapatýlmalýdýr. Bu yüzden, her
zaman düzgün þekilde kapatýlýp kapatýlmadýðýný ve
tutucunun devrede olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Seyahat esnasýnda tutucunun düzgün þekilde devreye alýnmadýðýný tespit ederseniz, otomobili hemen
durdurunuz ve motor kaputunu kapatýnýz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 103
F0Y0115
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 104
F0Y1100
107
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:52
Sayfa 108
PORT BAGAJ/KAYAK TAŞIYICISI
UYARI
Ekler, (A-şekil 105) şekilde gösterilen alanlarda bulunmakta olup sadece kaplar açkken erişilebilir.
Fiat aksesuar serisinde bu otomobil için port bagaj/kayak taşyc mevcuttur.
UYARI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Birkaç kilometre sonra, tutma vidalarýnýn sýký
olup olmadýðýný kontrol ediniz.
UYARI
İzin verilen azami yük sýnýrýný hiçbir şekilde
aþmayýnýz (bkz. bölüm ”Teknik bilgiler”).
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
108
şekil 105
F0Y0131
Otomobili sürerken yükü eþit daðýtýnýz, yan
rüzgarlardan dolayý hassasiyetin fazlalaþacaðýný unutmayýnýz.
Azami toplam boyutla ilgili mevcut yasal
düzenlemeleri gözetiniz.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 109
FARLAR
Far eðiminin ayarlanmasý
FAR YÜKSEKLÝK AYARI
Kumanda panelindeki
ve
butonlarýna (şekil 106)
basýnýz. Ayarlama iþlemi sýrasýnda ekranda konumlarýn görsel göstergesi görüntülenir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Konum 0 - ön koltuklarda bir veya iki kiþi.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Farlarýn doðru olarak ayarlanmasý, sürücülerin konfor ve
güvenliði açýsýndan çok önemlidir. Bu ayrýca özel bir kanunla da belirlenmiþtir.
Tüm sürücüler için en iyi görüþ mesafesi elde etmek için farlarýn uygun bir þekilde ayarlanmasý gereklidir.
Konum 1 - 4 yolcu.
Farlarý düzgün bir þekilde ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Konum 3 - sürücü + bagaj izin verilen maksimum yük ile
yüklenmiş.
Farlar, otomobilin yük durumuna göre veya yük daðýlýmý
deðiþtiðinde tekrar ayarlanmalýdýr.
DÝKKAT Taþýnan yükün her deðiþikliðinde far yüksekliðini
kontrol ediniz.
FARLARIN AYARLANMASI
ÖN SÝS FARI AYARI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Farlar, kontak anahtarý MAR konumunda ve kýsa farlar devrede iken elektrikli olarak ayarlanabilir.
Konum 2 - 4 yolcu + bagajda yük var.
Farlarý düzgün bir þekilde ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 106
F0Y0046
109
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:52
Sayfa 110
YURTDIÞINDA FAR AYARI
ABS SÝSTEMÝ
Kýsa farlar otomobilin satýþa sunulduðu ülkenin kanunlarýna
göre ayarlanmalýdýr. Trafiðin ters þeritten aktýðý ülkelerde,
karþýdan gelen aracýn gözleri kamaþtýrmasýný engellemek için
farlarýn kapsama alanýnýn, bulunulan ülkenin trafik akýþýna göre ayarlanmasý gereklidir (şekil 107 (ön sağ far), şekil 108
(ön sol far).
Otomobil, fren yapýldýðý zaman tekerleklerin kilitlenmesini
önleyen ve yolu daha iyi kavrayarak acil durumlarda ve zorlu koþullar altýnda fren yapýldýðý zaman daha iyi direksiyon
hakimiyeti saðlayan ABS fren sistemi ile donatýlmýþtýr.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Sistem, frenleme gücünü ön ve arka tekerlekler arasýnda
daðýtan EBD (Elektronik Fren Gücü Daðýtýmý) ile tamamlanmýþtýr.
DÝKKAT Fren sisteminden maksimum verimin alýnmasý için
otomobilin yaklaþýk 500 km yol yapmasý gerekmektedir. Bu
süre içinde, ani, tekrarlý ve uzun süren frenlemelerden
kaçýnýnýz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
110
şekil 107
F0Y0187
şekil 108
F0Y0188
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 111
UYARI
ABS fonksiyonu lastik-yol arasýndaki tutuþtan en iyi þekilde yararlanýlmasýný saðlar,
fakat bunu iyileþtiremez; bu yüzden kaygan yol yüzeylerinde seyahat ederken gereksiz tehlikelerden
kaçýnýp her türlü dikkati göstermelisiniz.
MSR SİSTEMİ
(motor frenlemesi tork kontrolü)
Bu sistem, ASR sisteminin entegre bir parçasýdýr ve ani vites deðiþtirmelerde motora gerekli tork kuvvetini vermek
ve dolayýsýyla özellikle zayýf tutuþ þartlarýnda stabilite
kayýplarýna yol açan çekiþ tekerleklerinin aþýrý yüklenmesini
önlemek üzere devreye girer.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
ABS SÝSTEMÝNÝN DEVREYE GÝRMESÝ
ABS fren sisteminin devreye girmesi, fren pedalýnýn gürültülü bir þekilde titremesinden anlaþýlýr: Bu titreme yol yüzey tipine uymak için otomobilin hýzýnýn deðiþtirilmesi gerektiði anlamýna gelir.
UYARI
ABS devreye girdiði ve fren pedalýnda titreþim hissettiðiniz zaman ayaðýnýzý pedaldan
çekmeyiniz ve basmaya devam ediniz, böylece mevcut yol þartlarýna göre mümkün olan en kýsa mesafede durursunuz.
UYARI
ABS sistemi devreye girerse, bu yol yüzeyi ile
lastik arasýndaki yol tutuþunun minimum seviyeye indiðinin belirtisidir: Mevcut yol tutuþuna uygun þekilde hýzýnýzý azaltmanýz gerekir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
111
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
08.03.2014
12:52
Sayfa 112
ESC SÝSTEMÝ
(Elektronik Stabilite Programý)
YOKUÞTA KAYMAYI ÖNLEYÝCÝ SÝSTEM
(HILL HOLDER)
ESC sistemi, lastiðin yol tutuþunda azalma olmasý durumunda
otomobilin dengesini kontrol eden elektronik bir sistemdir.
Yokuþta kayma önleyici sistem, ESC sisteminin bir parçasýdýr.
Bu sistem düşük yol tutuşlarnda otomobilin dengesini kontrol eden elektronik bir sistemdir. Sistemi, istikrar açsndan potansiyel olarak tehlikeli durumlar tanma kapasitesine sahiptir ve otomatik olarak, frenler üzerinde bir tork
istikrar sağlamak için müdahale eder.
❒ Yokuþ yukarý: Eðimi %5’den daha fazla olan bir yolda hareketsiz halde bulunan otomobilde motor çalýþýyor, debriyaj ve fren pedallarý basýlý, vites kutusu boþta veya geri vites hariç herhangi bir viteste iken.
ESC ayrca aşağdaki sistemleri içerir:
❒ Yokuşta kaymay önleyici sistem (Hill Holder)
❒ ASR sistemi
❒ HBA (Acil durum frenlemesi sýrasýnda fren baskýsýnýn otomatik artýrýlmasý)
❒ DST
❒ ERM
SÝSTEMÝN DEVREYE GÝRMESÝ
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
112
Sürücüye otomobilin kritik denge ve yol tutuþu þartlarýnda
bulunduðu gösterge paneli üzerindeki ESC uyarý lambasýnýn
yanýp sönmesi ile bildirilir.
SÝSTEMÝN DEVREYE ALINMASI
ESC sistemi motor çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer ve devre dýþý býrakýlamaz.
Aþaðýdaki durumlarda otomatik olarak devreye girer:
❒ Yokuþ aþaðý: Eðimi %5’den daha fazla olan bir yolda hareketsiz halde bulunan otomobilde motor çalýþýyor, debriyaj ve fren pedallarý basýlý ve geri vites devrede iken.
Çekiþ esnasýnda ESC sistemi çalýþtýrma için uygun tork
oluþana kadar veya her durumda maksimum 2 saniye tekerleklerdeki fren kuvvetini fren pedalýndan kolayca gaz pedalýna geçilmesi için koruyacaktýr.
Bu zaman içerisinde çalýþtýrma iþlemi gerçekleþmezse, sistem
otomatik olarak fren kuvvetini giderek azaltarak sistemi devreden çýkaracaktýr. Serbest býrakýldýðýnda, frenin devreden
çýkarýldýðýna ve otomobilin hareket edeceðine dair bir ses
duyulacaktýr.
DİKKAT Yokuşta kayma önleyici sistem park freni değildir,
aracnz kesinlikle el freni çekili değilken, motor stop edilmeden ve 1. vitese alnmadan terk etmeyiniz. (“Otomobilin Kullanlş” bölümündeki “Park Etme” ksmna baknz).
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 113
ASR SÝSTEMÝ (Anti Patinaj Sistemi)
ESC sistemine entegredir ve sürücünün otomobili kontrol
edebilmesi için dinamik tekerleklerden biri veya ikisi kaydýðý
zaman otomatik olarak devreye girer.
ASR sistemi, özellikle aþaðýdaki durumlarda faydalýdýr:
UYARI
ESC ve ASR sistemlerinin düzgün çalýþmasý
için lastikler tüm tekerleklerde kesinlikle ayný
marka ve tipte, mükemmel durumda ve en önemlisi belirtilen tipte, markada ve boyutta olmalýdýr.
❒ Eðer fazla güç aktarýmý sebebi ile her iki dinamik tekerlekte de kayma söz konusu ise, ASR sistemi müdahalede bulunur ve motor tarafýndan aktarýlan gücü azaltýr.
❒ Eðer kayma sadece bir çekiþ tekerleðini içeriyorsa, ASR
sistemi kayan tekerleði frenleyerek otomatik olarak devreye girer.
ASR sisteminin devreye alýnmasý /devreden
çýkartýlmasý
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
UYARI
Yedek lastik kullanlrken ESC sistemi çalşmaya devam eder. Bununla birlikte yedek
lastik, orijinal lastikten daha küçük boyuttaysa, daha az yol tutuşu sağlayacağndan daha dikkatli olunuz.
ASR fonksiyonu, motor her çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
ASR sistemi ASR OFF butonuna basýlarak devreden
çýkartýlabilir (şekil 109).
Sistemin devreye girişi baz modellerde ekranda bir mesaj ile belirtilir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
ASR devre dýþý býrakýldýðýnda ASR OFF butonu üzerindeki
led yanar ve bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj görüntülenir.
Eðer ASR sürüþ esnasýnda devre dýþý býrakýlýr ise motor yeniden çalýþtýrýldýðýnda otomatik olarak devreye girer.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Karlý yollarda kar zincirleri ile seyahat ederken ASR sisteminin devre dýþý býrakýlmasý uygun olur. Bu koþullarda,
otomobilin kalkýþý esnasýnda dinamik tekerleklerin kaymasý,
çekiþin daha iyi olmasýný saðlar.
İNDEKS
şekil 109
F0Y0164
113
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:52
Sayfa 114
UYARI
ESC ve ASR sistemlerinin, aktif güvenlik
açýsýndan saðladýðý performans, sürücünün
lüzumsuz riskler almasýný gerektirmez. Sürüþ tarzý;
daima yol yüzeyine, görüþ mesafesine ve trafik koþullarýna uygun olmalýdýr. Yol güvenliði ile ilgili sorumluluk daima sürücüye aittir.
UYARI
HBA, fizik kanunlarnn otomobile etki etmesini önleyemediği gibi yol koşullarna etki ederek çekiş miktarn da arttramaz.
UYARI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
HBA SİSTEMİ
(Acil durum frenlemesi sýrasýnda fren baskýsýnýn
otomatik arttýrýlmasý)
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
HBA, acil durum frenleme manevralar esnasnda, otomobilin frenleme kabiliyetini iyileştirmek için tasarlanmştr. Sistem, fren uygulamasnn orann ve miktarn hissederek bir acil durum frenlemesini alglar ve ardndan frenlere optimum basnç uygular.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Bu durum, frenleme mesafesinin azalmasna yardmc olabilir. HBA, ABS’yi tamamlar.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
114
Frenleri çok hzl uygulamak, en iyi HBA desteğine sebep
olur. Sistemin faydalarndan istifade etmek için, frenleme
esnasnda sürekli frenleme basnc uygulamalsnz.
Frenlemenin sona erdirilmesi gerekmedikçe fren pedalndaki basnc azaltmaynz.
Fren pedal bir kere serbest brakldğnda, HBA devreden
çkar.
HBA, virajlarda aşr hzdan, çok kaygan zeminlerde sürüşten veya su yastğndan
(aquaplanning) kaynaklanan kazalar önleyemez.
UYARI
HBA sistemi sadece sürücüye yardm için tasarlanmştr. Sürücü seyir esnasnda dikkatini asla azaltmamaldr. Sorumluluk her zaman sürücünündür ve sürücüde olacaktr. HBA sisteminin
performans, sorumsuzca tehlikeli bir şekilde asla test
edilmemelidir. Sürücünün, araç içindeki yolcularn,
trafikteki diğer araçlarn ve şahslarn emniyeti asla riske atlmamaldr.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 115
DST SİSTEMİ
(Dinamik Direksiyon Torku)
TAKLA ATMAYA KARŞI ELEKTRONİK EMNİYET
SİSTEMİ - ERM
DST fonksiyonu tüm aracn emniyet seviyesinin arttrlmas için ESC sistemi ile elektrikli servo direksiyon fonksiyonunu entegre eder.
Sürücü örneğin uygun olmayan yol şartlarnda bir engelden kaçnmak için yaptğ ani manevralarda aracn bir lastiğinin zeminle temas kesilmesi durumlarn tespit eder.
Kritik durumlarda (dşa savrulma/içe savurma, farkl zemin
tutunma şartlarndaki frenleme etkisi) ESC sistemi direksiyon sisteminin, direksiyon simidine ilave bir tork vermesini sağlar. Bu sayede sürücü en doğru manevray yapabilir.
Böyle bir durumda sistem frenleri ve motor gücünü devreye sokar ve tekerleklerin yerle temasnn kesilmesini engeller.
Fren ve direksiyon sisteminin koordinasyonu aracn güvenliğini ve kontrolünü arttrr.
UYARI
DST sistemi sürücüye yardmc olan ilave bir
sistemdir ancak sürücünün aracn emniyetli sürme sorumluluğunu ortadan kaldrmaz.
Yan eğilimi yüksek olan yollarda seyahat ederken veya bir
nesneye veya başka bir araca çarpldğnda ERM sistemi devrilmeyi engelleyecek durumda bulunmaz.
UYARI
ERM sistemine sahip bir aracn performans, araç ve araç içindeki yolcularn güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde test edilmemelidir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
115
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
12:52
Sayfa 116
ÇEKİŞ DESTEK (TRACTION PLUS)
SİSTEMİ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Çekiş Destek (Traction Plus) sistemi, yol tutuşunun zayf
olduğu durumlarda (kar, buz, çamur, vs.) her iki tekerleğin de kaymas halinde tahrik gücünün ayn aksa eşit şekilde dağtlmasn sağlayan bir sürüş ve kalkş yardmdr.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Çekiş Destek sistemi etkinleştirildiğinde, fren sistemi vastasyla ön akstaki diferansiyel kilidi etkinleştirilir; bu da
bozuk arazilerde çekiş gücünü optimize eder.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Çekiş Destek etkin olarak, yol tutuşu zayf olan (veya diğerlerinden daha fazla kayan) lastiği frenler, böylece tahrik gücünü daha fazla yol tutuşuna sahip olan tekerlere aktarr.
Çekiş Destek (Traction Plus) sistem arzas
Sistem arzalanrsa, gösterge panelinde ESC uyar lambas sürekli olarak yanar.
UYARI
Çekiş destek (Traction Plus) sistemi mekanik kilitli diferansiyel sisteminden farkl olarak çekiş sisteminin aktif olduğu aksta sağ ve sol tekerleklerin birbirinden farkl devirde dönmesi ile devreye girebilir.
İŞLETİMİ
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Sistem, otomobilin çalştrlmas srasnda devre dşdr.
Çekiş Destek sistemini etkinleştirmek için T+ butonuna
basnz (şekil 110): butonda bulunan led şğ yanar ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir.
Sistem 30 km/s altndaki hzlarda çalşr, bu hz aşldğnda
sistem otomatik olarak devre dş kalr (LED şğ yanmaya devam eder) ve hz saatte 30 km altna düştüğünde yeniden etkinleşir.
Sistemi devre dş brakmak için, bir kez etkinleştirildikten sonra, tekrar T+ düğmesine basnz.
İNDEKS
116
şekil 110
F0Y0248
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 117
SİSTEMİN MANUEL OLARAK DEVREYE
ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI
START&STOP SİSTEMİ
ÖNSÖZ
Start & Stop sistemi araç her durduğunda otomatik olarak
motoru durdurur ve sürücü hareket etmek istediğinde tekrar çalştrr.
Ön paneldeki
butonuna (şekil 111) basarak sistemi devreye alp/devreden çkarabilirsiniz.
Start&Stop sistemini devreye alma
Bu durum yakt tüketimi, zararl gaz ve gürültü kirliliğini azaltarak aracn verimliliğini iyileştirir.
Sistemi devreye aldğnzda
ner.
ÇALIŞMA MODLARI
Start&Stop sistemini devreden çkarma
Motor kesme modu
Çok fonksiyonlu gösterge bulunan tiplerde: Start&Stop sistemi
devreden çkarldğnda ekranda bir mesaj görüntülenir.
Araç durduğunda, vites boşta ve debriyaj pedal serbest
brakldğnda motor stop eder.
Not Yürüyüş hznda kullanrken sürekli stop edişleri
önlemek için sadece 10 km/s hza ulaştktan sonra motor
otomatikman stop edilebilir.
Motor stop ettiğinde göstergede
nir.
sembolü görüntüle-
butonu üzerindeki led sö-
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge bulunan tiplerde:
Start&Stop sistemi devreden çkarldğnda ekranda
sembolü ve ilgili bir mesaj görüntülenir.
Sistem devreden çkarldğnda
yanar.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
butonu üzerindeki led
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Motor tekrar çalştrma modu
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Motorun tekrar çalşmas için debriyaj pedalna basnz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 111
F0Y0040
117
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
12:52
Sayfa 118
MOTOR DURDURMA ŞARTLARI
TEKRAR ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI
Sistem devreye alndğnda, konfor, snrl emisyon ve güvenlik sebeplerinden belli şartlarda motor durmaz:
Konfor, zararl gaz snrlamas ve güvenlik amaçlaryla, güç
ünitesi hiçbir faaliyet olmakszn aşağdaki şartlar oluştuğunda sürücünün yerine arac çalştrabilir:
❒ Motor hala soğuk.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Belirli soğuk dş scaklk, uygun belirti sağlandğnda.
❒ Akünün yeterli şarj yok.
❒ Dizel partikül filtre (DPF) temizliği devam ediyor (dizel
motorlu tiplerde).
❒ Sürücü kaps kapal değil.
❒ Sürücü emniyet kemeri bağl değil.
❒ Geri vites takl (örneğin park manevralar).
❒ Otomatik klima kontrolü (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), konfor scaklğna henüz ulaşlmamşsa veya MAX DEF fonksiyonu devredeyse.
❒ İlk kullanm periyodu, sistem başlangçta.
❒ Akü şarj yeterli olmadğnda.
❒ Aşr frenleme basnc olduğunda (örneğin devaml fren
pedalna baslyor).
❒ Araç devaml virajl yolda olduğunda (örneğin dağ yollarnda).
❒ Start&Stop sistemi ile motor 3 dakikadan fazla stop edildiğinde.
❒ Konfor scaklğna ulaşmak için otomatik klima sistemi (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve/veya
MAXDEF fonksiyonu etkinleştirildiğinde.
Vites takl iken sadece debriyaj pedal tam basl iken motor otomatikman çalşabilir. Bu işlem gösterge panelindeki bir mesaj ile sürücüden istenir.
Notlar
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
118
Öncelikle klima konforu tercih edilecek ise,
klima kontrol sisteminin çalşmasnn devam
etmesi ve örneğin camlarn buğulanmasndan kaçnmak için Start&Stop sistemi kapatlabilir.
Motor kapal durumda 3 dakika geçmiş ve debriyaj pedal basl değilse bu durumda motor sadece anahtar kullanlarak çalştrlabilir.
Motor istenmeden durmuşsa, örneğin vites taklyken debriyaj pedal hzla braklmşsa, Start&Stop sistemi debriyaj
pedalna tam baslarak veya vitesi boşa alarak motoru çalştrabilir.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 119
GÜVENLİK FONKSİYONLARI
Motor Start&Stop sistemi ile durmuşsa, sürücünün emniyet
kemerinin bağl olmadğ, sürücünün veya yolcunun kapsnn açk olduğu durumlarda motor sadece anahtarla çalştrlabilir.
Sürücü bu durumdan bir uyar sesi ile haberdar edilir.
ENERJİ TASARRUFU FONKSİYONU
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Motor otomatikman çalştktan sonra, sürücü 3 dakika boyunca hiçbir faaliyette bulunmazsa Start&Stop sistemi, yakt tüketimini önlemek için otomatikman motoru durdurur.
Bu durumda motor sadece anahtar ile çalştrlabilir.
Not Herhangi bir durumda Start&Stop sistemi devre dş
braklarak motorun çalşmas devam ettirilebilir.
Start&Stop sistemi arzas durumunda Fiat yetkili servisine
başvurunuz.
OTOMOBİLİN ÇALIŞMAMASI HALİNDE
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Otomobilin uzun süre kullanlmamas (ya da akünün değiştirilmesi) durumunda, akü elektrik beslemesinin sökülmesi
gerekmektedir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
A (şekil 112) butonuna basarak akünün negatif kutbu üzerine takl akünün durumunu izlemek için C sensöründen
B bağlant parçasn ayrnz.
UYARI
Aküyü değiştireceğiniz zaman daima yetkili bir Fiat servisine gidiniz. Aküyü ayn tip ve
özelliklerdeki yenisi ile değiştiriniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Arza durumunda Start&Stop sistemi devre dş kalr.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Çok fonksiyonlu ekrana sahip tipler: Start&Stop sisteminin devre dş kaldğnda gösterge panelindeki
uyar lambas yanar ve ekranda bir mesaj görüntülenir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekrana sahip tipler:
Start&Stop sistemi devre dş kaldğnda ekranda
sembolü ve ilgili bir mesaj görüntülenir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
FONKSİYON ARIZALARI
İNDEKS
şekil 112
F0Y0095
119
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
12:52
Sayfa 120
Kontak anahtarnn STOP konumuna çevrilmesinin ardndan, aracn akü ile olan bağlantsn koparmadan önce mutlaka 1 dakika bekleyiniz.
UYARI
ACİL DURUMDA ÇALIŞTIRMA
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
ÖNEMLİ
Akü takviyesi esnasnda yedek akünün (–) ucunu akünün negatif kutbuna (A-şekil 113) değil, motor/vites kutusu şase
(topraklama) noktasna bağlaynz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Motor kaputunu açmadan önce motorun
kapal ve anahtarn STOP konumunda
olduğuna dikkat ediniz. Ön travers üzerindeki plakada yazan talimatlara uyunuz (şekil 114).Otomobilin içinde başka bir kişi varsa anahtar kontaktan
çkarmanz tavsiye edilir. Daima anahtar çkarldktan veya STOP konumuna çevrildikten sonra araçtan çklmaldr. Yakt alrken anahtarn çkarlmş
veya STOP konumunda olduğundan emin olunuz.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
120
şekil 113
F0Y0040
şekil 114
F0Y0040
061-130 Fiat 500L
13.03.2014
11:26
Sayfa 121
AKTİF ŞEHİR İÇİ GÜVENLİK SİSTEMİ
(CITY BRAKE CONTROL "Collision Mitigation")
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu sürüş asistan sistemi, aracn önünde seyreden diğer araç
ile olan mesafesinin belli bir yaklaşma snrn aşmasn tespit eder ve çarpşma tehlikesi söz konusu ise kazay önlemek veya hasar en aza indirmek için arac otomatik olarak
frenler.
Sistem ancak aşağdaki şartlarda aktif konumdadr:
❒ Kontak anahtar MAR-ON konumundayken.
❒ Araç hz saatte 5 ile 30 km arasndayken.
❒ Ön emniyet kemerleri takl konumdayken.
İstenildiğinde sistem, ekran ayar menüsü üzerinden devre
dş braklabilir (daha sonra tekrar etkinleştirilebilir) (bkz.
"Menü seçenekleri" paragraf)
Bu sistem, çarpşma tehlikesinin mevcut olduğu ve sürücünün doğru zamanda fren pedalna basmadğ durumlarda
devreye girer.
Sistem, önde seyreden araç ile bir çarpşma ihtimali alglarsa, arac acil frenleme işlemine hazrlayabilir.
Eğer sürücü çarpşmay önlemek için hiçbir şey yapmaz ise
çarpşmay önlemek için sistem araç hzn otomatik olarak
düşürebilir.
Çarpşma tehlikesinin olduğu durumlarda, sürücü fren pedalna yeteri kadar basmadğnda sistem devreye girebilir ve
fren sisteminin tetiklenmesini optimize ederek araç hzn
düşürebilir.
Yokuş aşağ yollarda sistem, fren sistemini devreye sokabilir.
Start&Stop sistemine sahip tiplerde: Otomatik frenleme işleminin sonunda Start&Stop sistemi etkinleştirilir
("Start&Stop sistemi" paragrafna baknz)
Manuel vites kutusuna sahip tiplerde: Otomatik frenleme işlemi sonrasnda, sürücü debriyaj pedalna basmaz
ise motor boğulabilir veya stop edebilir.
Otomatik vites kutusuna sahip tiplerde (öngörülen
baz pazarlarda/versiyonlarda): Otomatik frenleme işleminin
ardndan en son etkin olan vites kademesi etkin kalmaya
devam eder.
DİKKAT Hem manuel hem de otomatik vites kutusuna (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) sahip modellerde,
araç durdurulduktan sonra emniyet sebebiyle fren kaliperi
yaklaşk 2 saniye bloke olabilir. Araç ileri yönde hareket
etmeye başlarsa fren pedalna tamamen basldğndan emin
olunuz.
DİKKAT Sistem ancak, araç hz saatte 5 ile 30 km arasndayken etkindir.
DİKKAT Geri vitese takldğnda sistem etkin olmaz. Ön
koltuklarn emniyet kemerleri takl olmadğnda sistem
etkin olmaz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
121
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
12:52
Sayfa 122
LAZER SENSÖR
Virajlara girmek/virajlardan çkmak
Sistem, ön camn üst ksmna konumlandrlmş olan bir lazer sensöründen oluşur (şekil 115).
ÖZEL ŞARTLARDA SÜRÜŞ
Geçiş çapl virajlara girerken ve çkarken lazer sensörü aracn önünde olan ama ayn şerit içinde seyretmeyen (şekil
116) bir arac tespit edebilir. Bu durumda sistem devreye
girebilir.
Aşağdaki durumlarda sistem beklenmedik şekilde devreye
girebilir veya sistemin devreye girmesi gecikebilir:
Çok küçük veya yola (şerit çizgilerine) uygun
konumlandrlmamş araçlar
❒ Virajlara girer ve çkarken
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ Çok küçük veya yola (şerit çizgilerine) uygun konumlandrlmamş araçlar
Sistem lazer sensörünün menzil alan içinde olmayan bir arac tespit edemez. Sistem ayrca motorsiklet ve mobilet gibi
küçük araçlara tepki vermez (şekil 117).
❒ Diğer araçlarn şerit değiştirmesi
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Bu sebeple sürücü dikkatli olmaldr ve tam emniyetli bir sürüş için araç üzerindeki hakimiyetini korumaldr.
DİKKAT Zor şartlarda, sürücü sistemi Ayar (Setup) menüsü üzerinden iptal edebilir. (Bu bölümdeki "Menü seçenekleri" ksmna baknz)
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
122
şekil 115
F0Y0200
şekil 116
F0Y0320
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 123
Diğer araçlarn şerit değiştirmesi
ÖNEMLİ
Başka bir şeritten sizin bulunduğunuz şeride aniden geçiş yapan ve lazer sensörünün menzil alan içine giren araçlar (şekil 118) sistemin devreye girmesine sebep olabilirler.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
UYARI
Sistem sürücüye yardm etme amacyla tasarlanmştr ve asla sürücünün dikkatini
azaltmas için bir sebep olmamaldr. Sürüş sorumluluğu her zaman sürücüye aittir. Sürücü trafik kurallarna dikkat etmeli ve sürüş tarzn buna göre
adapte etmelidir. Sürücü önde seyreden araç ile arasndaki mesafeyi her zaman emniyetli bir seviyede
tutmaldr.
UYARI
şekil 117
F0Y0321
Sistem etkin şekilde devreye girmiş konumdayken sürücü fren pedalna sonuna kadar
basarsa veya direksiyonu çok hzl çevirirse otomatik frenleme fonksiyonu sona erebilir (örn. sürüş esnasnda bir engelden kaçlabilmesi için).
Lazer sensör, hava şartlarna bağl olarak,
yağmur, dolu, yoğun sis, kar ve ön camda
buz oluşumu durumlarnda fonksiyonunu
kstl olarak yerine getirebilir veya devre dş kalabilir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 118
F0Y0322
123
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
124
08.03.2014
12:52
Sayfa 124
Ön camda toz, yoğuşma suyu, kir veya buz
olmas veya uygun olmayan trafik şartlarnda (örneğin ayn yönde seyretmeyen
araçlarn olmas veya ayn şerit üzerinde karş trafikten bir aracn geliyor olmas veya dar virajlar),
kötü yol ve sürüş şartlarnda (arazide sürüş) sensörün çalşmas olumsuz etkilenebilir ve sensör çalşmayabilir. Ön camn her zaman temiz konumda
olmasna dikkat ediniz. Ön camn çizilmemesi için
daima uygun temizlik maddesi ve temiz bezler kullannz. Sensörün fonksiyonu baz sürüş, trafik ve
yol şartlarnda kstlanabilir veya durdurulabilir.
Araç tavanna yük yerleştirilmesi, sensörün
düzgün çalşmasn olumsuz etkileyebilir.
Arac çalştrmadan önce var olan yüklerin
sensörün etki alann kapatmadğndan emin olunuz.
Ön camdaki çizik ve yarklardan dolay ön
camn değiştirilmesi gerekiyorsa yetkili
Fiat servisine başvurunuz. Ön cam kendiniz değiştirmeyiniz. Aksi halde sensörün doğru çalşmas sağlanamaz. Lazer sensörün olduğu alanda
bir arza söz konusu olduğunda ön camn değiştirilmesi tavsiye edilir.
Lazer sensörü üzerinde herhangi bir değişiklik veya ayar yapmaynz. Dikiz aynasnn altndaki kapak üzerinde bulunan deliklerin üzerini kapamaynz. Sensörde herhangi bir
arza oluştuğunda yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
DİKKAT Çkntl veya sarkan dallara sahip ağaçlara yakn
yollardaki sürüşlerde, dallarn motor kaputu veya ön cam
bölümünde sistemi olumsuz etkilemesini engellemek için sistemi devre dş brakmanz tavsiye edilir.
Sensörün etki alan etiket veya diğer başka
nesneler ile kapatlmamaldr. Motor kaputu üzerindeki diğer nesneler de (örneğin
kar tabakas) sensörün çalşmasn olumsuz etkileyebilir. Bunlara dikkat edilmelidir.
UYARI
Lazer şğ çplak gözle görülmez. Asla direkt
olarak veya optik enstrümanlar (örn. lens)
kullanlarak lazer şğna asla 10 cm'den daha yakn mesafeden baklmamaldr. Aksi halde gözünüzde yaralanmalar olabilir. Kontak anahtar MAR-ON
konumundayken ve lazer sensörü çalşmyorken de,
lazer sensörü etkin değilken de, manuel olarak ekran ayar menüsünden ("Menü seçenekleri" paragrafna baknz) devre dş brakldğnda da lazer şğ mevcuttur.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 125
UYARI
Sistem, kendi şeridinde seyreden araçlarda
devreye girer. Küçük taştlar (örn. bisiklet,
motorsiklet), insanlar, hayvanlar ve nesneler (örn.
çocuk arabas) ve genel olarak düşük şk yanstan
faktörler (örneğin çamura bulanmş bir araç) sistem
tarafndan tespit edilemez.
Bir römork veya araç çekilirken sistem, ekran ayar menüsü üzerinden devre dş braklmaldr ("Menü seçenekleri" paragrafna baknz).
UYARI
ARKA KAMERA (PARKVIEW® ARKA
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Kamera otomobilin arka ksmnda yer alr (şekil 119).
DEVREYE ALMA/DEVREDEN ÇIKARMA
Kamera, “Ayarlar” menüsüsündeki Uconnect™ 5" Radio
üzerinden ya da (baz tiplerde) Uconnect™ 5" Radio Nav
üzerinden (bkz. “Emniyet/Yardm” bölümündeki “More
modu” ksm) devreye alnr/devre dş braklr.
Kamera devreye alndğnda, geri vitese taklnca ekranda
otomobilin arka ksm görünür (şekil 120).
Ekrandaki görüntüyle birlikte bir uyar mesaj belirir: Birkaç saniye sonra bu mesaj kaybolur.
Bakm çalşmalar için araç, rulolu test sistemleri (dinamometre, fren test cihaz gibi)
üzerine alnmas gerekiyorsa (saatte 5 ile 30 km hz
arasnda) veya otomatik araç ykama tertibatnda
temizlendiğinde, aracn önünde bir engel veya başka bir araç tespit edilebilir ve sistem devreye girebilir. Bu sebeple sistem, ekran ayar menüsü üzerinden devre dş braklmaldr ("Menü seçenekleri" paragrafna baknz).
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 119
F0Y0336
125
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
12:52
Sayfa 126
Araç geri vitesten çkarldğnda ekrandaki görüntü yaklaşk 10 sn. boyunca kalr; ardndan kaybolur ve bir önceki
ekranda bulunan görüntü gösterilir.
Not Ekrandaki görüntü biraz bozuk olabilir.
Görüntülendiğinde, noktal› orta çizgi arac›n ortas›n› gösterirken statik kafes çizgileri arac›n genişliğini gösterecektir.
Statik kafes çizgileri, arac›n arkas›na olan mesafeyi belirtmeye yard›mc› olacak olan ayr› alanlar› gösterecektir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Aşağ›daki tablo her bir alan›n yaklaş›k mesafelerini göstermektedir:
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Alan
(referans şekil 120)
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Aracn arkasndan uzaklğ
Krmz (A)
0 ÷ 30 cm
Sar (B)
30 cm ÷ 1 m
Yeşil (C)
1 m ya da fazla
Ekrandaki mesajlar
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Bagaj kapağ açlrsa, kamera aracn arkasndaki hiçbir engeli
tespit edemeyecektir. Ekranda bununla ilgili bir mesaj görüntülenir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Bu durumda, bagaj kapağn klik sesi duyulup kapanana kadar uygun şekilde tutarak indiriniz (bkz. “Bagaj bölümü” bölümündeki “Kapatma” ksm).
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
126
EKRANDAKİ SEMBOL VE MESAJLAR
şekil 120
F0Y0337
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 127
DİKKAT
DİKKAT Sensörlerin yüzeyindeki: buz, kar, çamur ve benzeri faktörler kamerann hassasiyetini düþürebilir.
DİKKAT Bagaj kapağnn tamir amacyla boyanmas gerektiğinde boyann kameraya bulaşmadğndan emin olun.
DİKKAT Otomobili park ederken, kamerann üzerindeki
veya altnda kalan engellere dikkat ediniz.
Düzgün çalýþmasý için, sensörler üzerindeki çamur, kir, kar ve buz temizlenmelidir.
Sensörleri temizlerken hasar görmemesi için
dikkatli olunuz. Kuru ve sert bezler kullanmayýnýz.
Gerekirse, sensörler temiz su ve otomobil deterjaný
ile yýkanabilir. Yýkama istasyonlarýnda, sensörleri
en az 10 cm mesafeden basýnçlý su veya buhar tutarak temizleyiniz. Sensörlerin üzerine etiket uygulamaynz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
Park etme ve diðer tehlikeli manevralar sürücünün sorumluluðundadýr. Manevra
alanýndaki insanlarýn, özellikle çocuklarýn veya hayvanlarýn mevcudiyetini kontrol ediniz. Kamera sürücüye yardýmcý bir sistemdir: Her durumda, tehlikeli manevralarda dikkatli olmalýsýnýz. Herhangi bir
terslik durumunda, annda frenleme yapabilmek için
her zaman düşük hzda manevra yaplmaldr.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
127
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 128
EOBD SÝSTEMÝ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
EOBD sistemi, emisyon sistemi ile ilgili elemanlarýn sürekli
test edilmesini saðlar. Bu koþullar gösterge panelindeki
uyarý lambasýný yakarak göstergedeki mesajla (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) birlikte sürücüyü
uyarýr (“Uyarý lambalarý ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON
(DUAL DRIVE) SÝSTEMÝ
Bu sistem sadece kontak anahtarý MAR konumunda ve motor çalýþýyor iken devreye alýnýr. Sürüþ þartlarýna ve sürücünün gereksinimlerine göre ayarlanabilir.
❒ Sistemin verimini kontrol altýnda tutmak.
DİKKAT Kontak anahtarnn hzla çevrilmesinden birkaç
saniye sonra elektrik destekli direksiyonun tüm fonksiyonlar devreye alnr.
❒ Emisyonlarýn verilen limitlerin dýþýna çýkmasýna sebep
olan arýzalarý bildirmek.
DEVREYE ALMA / DEVREDEN ÇIKARMA
(CITY fonksiyonu)
❒ Aþýnmýþ parçalarýn deðiþtirilmesini önermek.
Fonksiyonu devreye almak/devreden çýkartmak için kumanda paneli üzerindeki CITY butonuna (şekil 121) basýnýz.
Devreye alýnmasý gösterge paneli üzerindeki CITY mesajnn yanmasýyla bildirilir (ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde bu durum gösterge panelinde görünen CITY yazs ile bildirilir).
Burada amaç þudur:
Sistemin ayrýca, elektronik kontrol ünitesinin hafýzasýnda
bulunan arýza kodlarýnýn, diyagnostik bir konnektör ile
baðlantýsý olan uygun bir gösterge üzerinde, motorun
çalýþmasý ile ilgili spesifik parametreler doðrultusunda okunmasýný saðlamaktýr.
DÝKKAT Arýza giderildikten sonra sistemin komple kontrol edilmesi için yetkili Fiat servisleri test cihazlarý ile gerekli kontrolleri yapar.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
128
şekil 121
F0Y0036
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 129
CITY fonksiyonu ile direksiyon daha hafif hale gelir ve otomobilin park edilmesi esnasýnda daha az kuvvet gerektirir.
Bu sistem þehir içine kullanýmda faydalýdýr.
UYARI
Direksiyon sistemini ilgilendiren herhangi bir
satýþ sonrasý iþlemi veya direksiyon kolon modifikasyonu yapmak kesinlikle yasaktýr (örn.:
hýrsýzlýða karþý koruma cihazý), bunlar performansý
ve emniyeti olumsuz yönde etkiler, garantinin geçersiz kalmasýna sebep olur ve ayrýca otomobilin ülkenin yasalarýna göre uygunsuz olmasýna sebebiyet
verirler.
DÝKKAT Direksiyon, park manevralarýndan sonra sertleþebilir. Bu normaldir ve motorun aþýrý ýsýnmasýný önleyen
bir sistemden kaynaklanýr. Herhangi bir bakým gerektirmez.
Motor, otomobilin bir sonraki kullanýlýþýnda normal
çalýþmasýna geri dönecektir.
UYARI
Herhangi bir bakým iþleminden önce, özellikle tekerlekler yerden yükseltilmiþ ise, daima motoru durdurunuz, anahtarý yerinden çýkartýnýz
ve direksiyon kilidini devreye alýnýz. Bunun mümkün
olmadýðý durumlarda (örneðin kontak anahtarýnýn
MAR-ON konumunda bulunmasý veya motorun
çalýþmasý zorunluluðunda), bakým iþleminden önce
elektrik destekli direksiyonun koruyucu ana sigortasýný yerinden çýkartýnýz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
129
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 130
SES SİSTEMİ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Araç ön panelde iki adet eşya gözü ile donatlmş olabilir
(şekil 122).
Sistem aşağdakilerden oluşur;
Navigasyon sistemini bağlamak için şekil 123'de gösterilen
yuvasna özel destek braketinin taklmas gerekir.
❒ Ses sistemi elektrik kablolarý.
❒ Kap tutamaklarnda 38 mm çapnda 2 adet ön tweeter.
❒ Kap panellerinde 165 mm çapnda 2 adet mid-woofer.
❒ Kap panellerinde 165 mm çapnda 2 adet full-range hoparlör.
❒ Ses sistemi yuvas.
❒ Anten (araç tavannda).
Araç radyosu şekil 122'de gösterilen yuvaya (A) monte edilebilir. Montaj için önce yuva dşa doğru çekilerek çkarlmaldr. Yuva dşar çkarldğnda montaj için gerekli kablolara erişilebilecektir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
TAŞINABİLİR NAVİGASYON
SİSTEMİNİN TAKILMASI İÇİN ÖN
DONANIM
şekil 122
F0Y0139
şekil 123
F0Y0132
Araç güvenliği ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa sebep olmamak için radyo sistemi
kurulumu için yetkili Fiat servisine başvurunuz.
İNDEKS
130
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 131
LAVAZZA 500 ESPRESSO MAKİNASI
ÖN DONANIMI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ön donanm orta bölmedeki arka şişe tutucunun içindedir
(şekil 124).
Fiat üzerinden sipariş edilebilen Lavazza aksesuarlar, beraberlerinde verilen dokümanlara uygun olarak yerleştirilmeli ve işleme alnmaldr.
Kullanm için beraberinde verilen kullanm klavuzuna baknz.
UYARI
Bu aksesuar sadece otomobil hareketsiz konumdayken kullannz.
Akü şarjn korumak amacyla bu aksesuar motor kapal konumdayken kullanmaynz. Eğer ayn anda birden fazla cihaz akm kullanyorsa (klimann açk veya arka cam buz
çözücünün çalşyor olmas), donanm çalşmayabilir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 124
F0Y0244
131
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
12:52
Sayfa 132
ARAÇ SAHÝBÝ TARAFINDAN SATIN
ALINAN AKSESUARLAR
ELEKTRÝKLÝ/ELEKTRONÝK CÝHAZLARIN
MONTAJI
Otomobili satýn aldýktan sonra sürekli elektrik kaynaðýna
ihtiyaç duyan elektrikli donanýmlar (alarm, ahizesiz telefon,
uydudan hýrsýzlýk önleme fonksiyonu, vs) veya her zaman
elektrik beslemesine fazla yük bindiren aksesuarlar takmak
isterseniz, en uygun aksesuar ve cihazlar önermenin yaný
sýra elektrik sisteminin gereken gücü kaldýrýp kaldýramayacaðýný veya daha güçlü bir aküyle donatýlýp donatýlmayacaðýný kontrol ederek, toplam güç tüketimini deðerlendirecek nitelikli personele sahip yetkili bir Fiat servisine
danýþýnýz.
Otomobilinizi satýn aldýktan sonra, montaj yaplacak elektrikli ve elektronik cihazlarýn üzerinde aşağdaki etiketler
bulunmaldr (şekil 125):
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Fiat, alýcý-verici cihazlarýn, üreticinin belirttiði montaj þartlarýna uygun olan, mühendislik kurallarýna uygun olarak özel
merkezlerde yapýlan montajýný onaylar.
DÝKKAT Trafik polisi, otomobilin özelliðini deðiþtirecek
montajlarý onaylamayabilir. Bu montajlarýn direkt veya dolaylý olarak arýzalara sebep olmasý, garantinin geçersiz olmasýna sebep olabilir.
Fiat, kendisi tarafýndan saðlanmayan veya tavsiye edilmeyen ve/veya verilen açýklamalara göre monte edilmeyen aksesuarlarýn montajýndan kaynaklanan arýzalardan sorumlu
deðildir.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İlave spoiler, saç jant ve standart olmayan
jant kapaðý takarken dikkat ediniz: bunlar
frenlerin havalandýrmasýný azaltabilir; Bu nedenle
ani ve ard arda yapýlan frenlemelerde ve yokuþ aþaðý
kullanýmlarda frenleme etkisini azaltabilir. Frenlere
basýldýðýnda engel olabilecek nesnelerin pedalýn
altýnda bulunmadýðýndan emin olunuz.
İNDEKS
132
şekil 125
DISPOSITIVI-ELETTRONICI
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 133
RADYO VERİCİLERİ VE CEP TELEFONLARI
PARK SENSÖRLERİ
Radyo frekans ile çalşan alc-vericiler (cep telefonlarý, radyo sistemleri ve benzeri) otomobilin dýþýna ayrý bir anten
takýlmadýðý sürece içeride kullanýlmamalýdýr.
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
DÝKKAT Yolcu bölmesinde benzer cihazlarýn kullanýlmasý
(ayrý anten olmaksýzýn) rezonans etkisiyle yolcu bölmesindeki etkisi artan radyo frekansýnda elektromanyetik alanlar
yaratýr, bu da otomobilde bulunan elektrikli sistemlerin arýzalanmasýna yol açar. Bu durum, yolcularýn güvenliði için potansiyel bir tehlike teþkil eder.
Bunun yanýnda, bu sistemlerin ses alma ve gönderme fonksiyonlarý, otomobil gövdesinin koruyucu yapýsýndan da etkilenebilir. AB standartlarýna uygun cep telefonlarý konusunda ise (GSM, GPRS, UMTS), kesin þekilde cep telefonunun üreticisi tarafýndan verilen talimatlara uyunuz.
Park sensörleri otomobilin arka kýsmýnda bulunur (þekil 126),
otomobilin arkasýnda bulunan engelleri algýlar ve sürücüyü
uyarýr (akustik sinyal ile).
DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN
ÇIKARILMASI
Otomobil geri vitese takýldýðýnda sensörler otomatik olarak
devreye girerler. Sesli sinyal, otomobil ile engel arasýndaki
mesafe azaldýðý zaman artar.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 126
F0Y0140
133
061-130 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
12:52
Sayfa 134
AKUSTÝK SÝNYAL
ARIZA UYARILARI
Geri vitese alýndýðý zaman otomobilin arkasýnda bir nesne
tespit edildiðinde sinyal devreye alýnýr. Tampon ve nesne
arasýndaki mesafe deðiþtiðinde sesli sinyal seviyesi de
deðiþir.
Sistemdeki bir arýza durumunda, geri vitese alýnýrken, gösterge paneli üzerindeki è uyarý lambasý yanar. Uyarý lambasý yanar ve çok fonksiyonlu göstergede (öngörülen bazý
pazarlarda/versiyonlarda) mesaj görüntülenir (“Uyarý lambalar ve mesajlar” bölümüne bakýnýz).
Sinyal aralýðý:
❒ Otomobil ile engel arasýndaki mesafe 30 santimden daha az olduðunda sürekli duyulur ve mesafe artarsa durur.
❒ Otomobil ve engel arasýndaki mesafe azaldğnda sinyal
artar.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
❒ Mesafe deðiþmezse sabittir; eðer durum yan sensörlerle ilgiliyse, örneðin duvar boyunca manevra iþlemi
durumunda uyarý sinyallerini önlemek için sesli uyarýcý
yaklaþýk 3 saniye sonra devreden çýkacaktýr.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Eðer birkaç engel tespit edilirse, kontrol ünitesi en yakýn
olanýný gösterir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
134
RÖMORK ÝLE ÇALIÞMA ÞEKLÝ
Park sensörleri, römork elektrik kablosunun otomobildeki çeki kancasý soketine takýlmasý ile otomatik olarak devreden çýkar.
Sensörler kablonun çýkartýlmasý ile otomatik olarak tekrar devreye alýnýr.
Düzgün çalýþmasý için, sensörler üzerindeki çamur, kir, kar ve buz temizlenmelidir.
Sensörleri temizlerken hasar görmemesi için
dikkatli olunuz. Kuru ve sert bezler kullanmayýnýz.
Gerekirse, sensörler temiz su ve otomobil deterjaný
ile yýkanabilir. Yýkama istasyonlarýnda, sensörleri
en az 10 cm mesafeden basýnçlý su veya buhar tutarak temizleyiniz.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 135
GENEL UYARILAR
Otomobili park ederken, sensörlerin üzerindeki veya altýndaki engellere dikkat ediniz.
Otomobilin önünde veya arkasýnda bulunan bazý cisimler
algýlanamayabilir ve bu nedenle de otomobilin hasar görmesine sebep olabilir.
UYARI
Park etme ve diðer tehlikeli manevralar sürücünün sorumluluðundadýr. Manevra
alanýndaki insanlarýn, özellikle çocuklarýn veya hayvanlarýn mevcudiyetini kontrol ediniz. Park sensörleri sürücüye yardýmcý bir sistemdir: Her durumda,
tehlikeli manevralarda dikkatli olmalýsýnýz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Park sensörlerinin performansýný etkileyecek bazý durumlar:
❒ Sensörlerin hassasiyetini ve park etme performansýný
düþürebilen, sensörlerin yüzeyindeki: buz, kar, çamur,
birden fazla cila katmaný.
❒ Sensör, var olmayan bir nesneyi mekanik sesler sebebiyle varmş gibi tespit edebilir (“yanký karýþýklýðý”): yýkama, yaðmur (kuvvetli rüzgar), dolu gibi.
❒ Sensörler tarafýndan gönderilen sinyaller ses ötesi sistemler tarafýndan engellenebilir: Kamyon havalý frenleri
veya pnömatik çekiçleri gibi.
❒ Süspansiyon seviyesinin deðiþimi (amortisörlerin aþýnmasý,
süspansiyonlarýn aþýnmasý sebebi ile) veya lastik deðiþimi,
otomobilin aþýrý yükü, süspansiyon deðiþimi için otomobilin alçaltýlmasý nedenleri ile sensörlerin pozisyonunun
deðiþimi durumunda yardýmcý park sisteminin performansý etkilenebilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
135
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 136
YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Yakt dolumundan önce doğru yakt tipini kullandğnzdan
emin olunuz ve motoru durdurunuz.
BENZÝN MOTORLU TÝPLER
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Oktan deðeri 95 (RON)’dan düþük olmayan kurþunsuz benzin kullanýnýz.
DÝKKAT Çok az miktarda veya acil bir durumda bile asla
kurþunlu benzin kullanmayýnýz, katalizöre onarýlamayacak
zararlar verebilir.
DÝZEL MOTORLU TÝPLER
Düþük dýþ hava sýcaklýðýnda çalýþma
Dýþ hava sýcaklýðý çok düþük ise, parafin formasyonu nedeniyle dizel yakýtýn yoðunluðu artar ve yakýt filtresinde týkanmaya sebep olur.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Bu problemlerden sakýnmak için, mevsime göre farklý türde dizel yakýtlar daðýtýlýr: yaz tipi, kýþ tipi ve kuzey kutbu tipi (soðuk, daðlýk alanlarda).
İNDEKS
136
Otomobilinizi uzun süre park edecekseniz veya daðlýk veya soðuk bölgelerde kullanacaksanýz, yerel istasyonlardan
yakýt almanýz tavsiye edilir. Bu durumda, ayrýca deponuzu
%50 dolu tutmanýz tavsiye edilir.
DÝKKAT Verimi düþmüþ bir katalizör, çevreye zararlý gazlarýn yayýlmasýna ve dolayýsýyla hava kirliliðine yol açabilir.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Eðer dizel yakýtý bulunduðunuz hava sýcaklýðýna uygun deðil
ise, kutu üzerinde belirtilen oranlarda TUTELA DIESEL ART
karýþtýrýlmalýdýr. Önce antifriz, sonra yakýt doldurunuz.
Dizel motorlu tiplerde, sadece standartlara uygun kaliteli dizel yakýtý kullanýnýz
(EN590 standardý). Diðer ürünlerin veya
karýþýmlarýn kullanýlmasý, tamiri mümkün olmayan
hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz
olmasýna sebep olabilir. Eðer depoyu diðer tip yakýt
ile doldurursanýz, motoru çalýþtýrmayýp depoyu
boþaltýnýz. Eðer motor çok kýsa bir süre için dahi
çalýþtýrýlýrsa, yakýt deposunun yaný sýra yakýt sistemini de boþaltmanýz gerekir.
YAKIT DOLUMU
Yakýt deposunun tamamýyla dolmasý için dolum tabancasýnýn
ilk durmasýndan sonra iki kez dolum iþlemi yapýnýz.
Daha fazla seviye tamamlamayýnýz; bu yakýt besleme sisteminin arýzalanmasýna sebep olabilir.
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 137
YAKIT DOLDURMA PROSEDÜRÜ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
"Akll Yakt Sistemi" (Smart Fuel) yakt pompasnn taklmas/kaldrlmasna bağl olarak otomatik olarak açlan ve kapanan yakt dolum borusunun ağzna entegre edilmiş bir
cihazdr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
"Akll Yakt Sistemi" (Smart Fuel) yanlş yaktn doldurulmasn önleyen bir engelleyiciye sahiptir.
Yakt dolum prosedürü, yakt kapağnn içerisindeki aşağda B etiketi ile (şekil 127) gösterilmiştir. Bu etiket ayrca yakt tipini gösterir (Kurşunsuz benzin (UNLEADED FUEL),
Dizel yakt (DIESEL)).
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Yakt dolumu aşağdaki şekilde gerçekleşir:
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
❒ Kapağ (A-şekil 127) dşar doğru açnz.
❒ Yakt pompasn dolum ağzna dayayn ve yakt dolum işlemini gerçekleştiriniz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Yakt dolumu tamamlandğnda, pompay çkarmadan önce yaktn deponun içine tam olarak akmas için en az 10
saniye kadar bekleyiniz.
❒ Sonra pompay yakt dolum ağzndan çkarn ve kapağ
(A) kapatnz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
A kapağ (şekil 127) yakt deposunun doldurma ağznda çökeltilerin ve tozlarn kalmasn engelleyen bir yakt depo
kapağna (C) sahiptir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 127
F0Y0229
137
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 138
Acil durumda yeniden yakt dolumu
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Araçta yakt yoksa veya besleme devresi tamamen boşken,
depoya yakt yeniden doldurmak için aşağdaki maddeleri
takip ediniz:
❒ Kutudaki adaptörü tekrar tantn ve bagaj bölmesindeki
yerine geri koyunuz.
❒ Bagaj bölmesini açn ve araç kutusunda (küçük yedek lastik ile donatlmş olan modellerde - öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) (şekil 128) veya Fix&Go Otomatik Hzl Lastik Tamir Kitinde (Fix&Go Otomatik Hzl Lastik Tamir Kiti ile donatlmş modellerde) (şekil 129)
bulunan huniyi (B) alnz.
❒ Depo kapağn (A-şekil 127) dşar doğru çekerek açnz.
❒ Huniyi şekil 130’da gösterildiği gibi yakt deposunun ağzna yerleştirin ve yakt tekrar doldurunuz.
❒ Tekrar yakt dolumundan sonra huniyi yerinden çekin
ve kapağ kapatnz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 129
F0Y0232
şekil 130
F0Y0231
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
138
şekil 128
F0Y0230
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 139
ÖNEMLİ
DİKKAT Yakt bölümü yüksek basnçl su ile ykanacaksa,
suyu en az 20 cm mesafede tutmaya özen gösteriniz.
UYARI
Yakt deposunun ağzna herhangi bir nesne/
tkaç veya tpa koymaynz. Uyumsuz nesnelerin veya tkaçlarn kullanm tehlikeli durumlara yol açabilecek şekilde depo içerisinde basnç artşna sebep olabilir.
UYARI
Yakt deposuna çplak ateş veya yanan sigara ile yaklaşmaynz: Yangn riski! Zehirli
dumanlar solumaktan kaçnmak için yüzünüzü yakt deposuna yaklaştrmaynz.
UYARI
Yakt dolum pompasnn yaknlarnda cep
telefonunuzu kullanmaynz: Yangn tehlikesi
mevcuttur.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
139
061-130 Fiat 500L
08.03.2014
12:52
Sayfa 140
ÇEVRENÝN KORUNMASI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Benzinli motor emisyonlarýný azaltma sistemleri þunlardýr:
Üç yollu katalitik konvertör, oksijen sensörü, yakýt buharlaþma sistemi.
Buna ilaveten, test amacý ile olsa bile, kesinlikle bir veya
daha fazla bujiyi çýkartarak motoru çalýþtýrmayýnýz.
Dizel motor emisyonlarýný azaltma sistemleri þunlardýr: Oksitleyici katalitik konvertör, egzoz gazlarý devirdaim (E.G.R.)
sistemi, dizel partikül filtresi (DPF).
Dizel Partikül Filtresi, dizel motorlarýnýn egzoz gazlarýnda
bulunan partikülleri fiziksel olarak tutan ve egzoz sisteminin entegre bir parçasý olan mekanik bir filtredir.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
Dizel partikül filtresi mevcut / gelecek yasalara uygun olarak neredeyse her türlü partikülü tutacak þekilde tasarlanmýþtýr.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Otomobilin normal kullaným koþullarýnda motor kontrol
ünitesi belirli bir veri grubunu kaydeder (seyahat süresi,
gidilen yol tipi, sýcaklýk gibi) ve filtre tarafýndan ne kadar
partikül tutmuþ olduðunu hesaplar.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Bu filtre fiziksel olarak partikülleri hapsettiðinden dolayý,
düzenli aralýklarla karbon partiküllerin yakýlmasýyla temizlenmelidir (ýslah edilmelidir).
140
Ýþlem sýrasýnda aþaðýdaki durumlar oluþabilir: rölantinin hafifçe artmasý, fanýn devreye girmesi, hafifçe duman oluþmasý,
yüksek egzoz sýcaklýðý.
Bu durumlar arýza olarak görülmemelidir; otomobilin performansýný ve çevreyi etkilemez. Ýlgili mesajýn görüntülenmesi durumunda, “Uyarý lambalarý ve mesajlar” bölümüne bakýnýz.
DÝZEL PARTÝKÜL FÝLTRESÝ (DPF)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
İNDEKS
Temizleme iþlemi otomatik olarak motor kontrol ünitesi
tarafýndan filtre koþullarýna ve otomobilin kullaným koþullarýna göre kontrol edilir.
UYARI
Çalýþma esnasýnda katalizör ve dizel partikül filtresi (DPF) yüksek sýcaklýða ulaþýr. Bu
nedenle, otomobili yanýcý maddeler üzerine park etmeyiniz (çimen, kuru yapraklar, çam yapraklar vb.):
yangýn tehlikesi.
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 141
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
EMNÝYET KEMERLERÝ
UYARI
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KULLANILMASI
Emniyet kemeri, göðüs dik bir biçimde koltuk srtlýðýna
tamamýyla dayanmýþ durumdayken takýlmalýdýr.
Emniyet kemerlerini baðlamak için A (şekil 131) dilini alarak “klik” sesini duyana kadar B kilidinin içine yerleþtiriniz.
Kemeri takarken eðer kemer sýkýþýrsa, kýsa bir bölümünün geriye sarýlmasýna izin verip, yavaþça yeniden dýþarý
doðru çekiniz.
Kemeri serbest býrakmak için butona (C) basýnýz. Kemerin geriye sarýlýrken dönmesini önlemek için, kemeri elinizle yönlendiriniz.
Otomobil hareket halinde iken C butonuna (şekil 131) asla basmayýnýz.
Kemer, toplayýcýdan çözülüp, yolcunun vücudunu otomatik olarak, ona hareket özgürlüðü saðlayacak þekilde sarar.
Dik yokuþlarda kemer kilitlenebilir. Bu normaldir. Toplayýcý
mekanizma, kemer hýzla çekildiðinde, ani fren yapýldýðýnda,
çarpýþma durumunda veya yüksek hýzda viraj dönerken
kilitlenir.
Arka koltukta üç noktalý emniyet kemerleri vardýr. Arka
emniyet kemerlerini şekil 132’de gösterildiği gibi taknz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 131
F0Y0085
şekil 132
F0Y0086
141
131-157 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:25
Sayfa 142
UYARI
Þiddetli bir çarpýþma halinde, kemer takmamýþ olan arka koltuktaki yolcularýn
riske maruz kalmalarýnýn yaný sýra, ön koltuktaki
yolcular için de tehlike oluþturduðu unutulmamalýdýr.
DÝKKAT Koltuklarý seyahat konumuna geri getirdikten
sonra, bunlarý kullanýma hazýr hale getirmek için emniyet
kemeri pozisyonunu düzeltiniz.
EMNİYET KEMERİ HATIRLATMA
(SBR) SÝSTEMÝ
Otomobil, sürücü ile ön yolcuyu emniyet kemerini takmas
için uyaran bir sistem ile donatlmştr. Gösterge panelindeki < uyar lambas (şekil 133) (önce sürekli bir uyar
sesi sonrasnda kesik kesik bir uyar sesi ile birlikte) yanarak sürücü ve ön yolcuyu emniyet kemeri takmas konusunda uyarr.
Sistemi kalc şekilde devreden çkarmak için, yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz. SBR sistemi ancak ayar menüsü vastasyla yeniden devreye alnabilir ("Otomobilin
Tantm" bölümüne baknz).
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
142
şekil 133
F0Y0116
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 143
SÜRÜCÜ
ÖN GERDÝRÝCÝLER
Eğer sadece sürücü otomobilde bulunuyorsa ve emniyet
kemeri taklmamşsa, 5 saniyeden fazla bir süre için otomobilin hz 20 km/saati geçer veya hz 10 ile 20 km/saat
arasndaysa, ön koltuklar için bir sesli uyar çevrimi başlar
(6 saniye devaml sesli sinyal ve 90 saniye bip sesi) ve uyar lambas yanp söner.
Otomobiliniz, ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin daha etkili koruma saðlamasý için gerdirici sistem ile donatýlmýþtýr. Bu sistem, bir sensör yardýmý ile þiddetli bir
çarpýþma olduðunu algýlar ve kemerin birkaç santim daha
gerilip kýsalmasýný saðlar. Bu þekilde; kemer kullanýcýyý arkada tutmaya baþlamadan önce, gerdirici kemerin vücudu
boþluksuz bir þekilde sarmasýný saðlar.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Emniyet kemeri kilitlendiðinde, gerdiricinin devreye girdiði
anlaþýlýr ve emniyet kemeri el ile bile çekilmez.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Bir kez çevrim tamamlannca, otomobil stop edilene kadar uyar lambalar sabit bir şekilde yank kalr. Sürücü emniyet kemeri bağlannca sesli sinyal hemen durur ve uyar
lambas söner.
Eğer otomobil hareket halindeyken emniyet kemeri tekrar bağlanmazsa, sesli sinyal ve uyar lambasnn yanp sönmesi önceden açklandğ gibi tekrar başlar.
YOLCU
Yolcunun otomobilden inip sinyalin durmas haricinde, benzer durum ön yolcu için de geçerlidir.
Otomobil hareket halindeyken her iki ön emniyet kemeri bağl değilse, birkaç saniye dşnda, en son durumdan dolay sesli sinyal ve iki uyar lambas devreye girer.
Ayrca bu araçta ikinci bir gerdirici sistem vardr (eşik çtasnn bulunduğu yerde takldr) ve devreye girdiği metal kablonun ksalmasyla anlaşlr.
Küçük bir miktar duman ortaya çýkabilir. Bu duman hiç bir
þekilde zehirli deðildir ve bir yangýn tehlikesi oluþturmaz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
DÝKKAT Gerdiricinin maksimum koruma saðlamasý için
emniyet kemeri göðüs ve kalçalarý saracak þekilde baðlanmalýdýr.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Ön gerdiriciler herhangi bir bakým veya yaðlama gerektirmez. Orijinal konumunda yapýlan tüm deðiþiklikler, etkinliðini geçersiz kýlar. Ýstisnai doðal afetler (sel, deniz fýrtýnalarý gibi) sonucunda sistem ýslanýr veya çamurlanýr ise,
deðiþtirilmesi zorunludur.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
143
131-157 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:25
Sayfa 144
UYARI
Gerdirici sadece bir kez kullanýlabilir.
Devreye girdiði bir çarpýþmadan sonra
yetkili bir Fiat servisinde deðiþtirilmelidir.
Ön gerdirici etrafýndaki bölgede oluþan patlama, titreþim veya lokal ýsýnmaya (6 saate
kadar 100°C üzerinde) yol açan iþlemler sistemin hasar görmesine veya devreye girmesine
sebep olabilir. Bu cihazlar yol yüzeyindeki bozukluklarýn veya kaldýrým taþý gibi alçak engellerin
sebep olduðu sarsýntýlardan etkilenmez. Herhangi
bir yardým için yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz.
Hamile bayanlar da emniyet kemeri takmak zorundadýrlar.
Kemer takmamalarý halinde kendileri ve doðacak çocuklarý için kaza durumunda yaralanma riski daha fazladýr.
Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt kýsmý karýn bölgesinin altýndan geçecek þekilde ayarlamalýdýrlar (þekil 134).
Doğmamş bir bebeği korumann en iyi yolu annenin korunmasdr. Emniyet kemerinin doğru taklmas bir çarpşma annda doğmamş bebeğin korunmas için çok önemlidir. Tüm şahslar için olduğu gibi hamile kadnlar içinde
emniyet kemerinin doğru kullanlmas hayati önem
arzetmektedir.
YÜK SINIRLAYICILARI
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Yolcunun güvenliðini arttýrmak için, ön ve arka koltuk emniyet kemer makaralarý önden çarpma halinde, kemer
kilitleme sýrasýnda omuzlara ve göðüse uygulanan kuvvetin
miktarýný kýsýtlayan bir yük sýnýrlayýcýsý içerir.
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN KULLANIMI ÝLE
ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER
Sürücü emniyet kemerlerinin kullanýmý ile ilgili yerel trafik
kurallarýna uymak ve bunu otomobilin içerisindeki diðer
yolculara bildirmekle yükümlüdür. Emniyet kemerini her
zaman hareket etmeden önce takýnýz.
İNDEKS
144
şekil 134
F0Y0283
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 145
UYARI
Maksimum güvenlik için, koltuk srtlýðý dik
pozisyonda ayarlanmýþ olarak arkanýza
yaslanýnýz ve kemerin göðüs ve kalçalarýnýzýn üzerinden geçerek baðlandýðýndan emin olunuz. Ön
ve arka koltuklardaki yolcularýn emniyet kemerlerinin baðlý olduðundan mutlaka emin olunuz! Kemerlerinizi baðlamadan yola çýktýðýnýzda, çarpýþma
durumunda ciddi bir þekilde yaralanma veya ölüm
riskini artýrýrsýnýz.
Her bir emniyet kemeri sadece bir kişi içindir. Emniyet kemeri çocuğun üzerinden geçecek şekilde kucağnza çocuk
alarak seyahat etmeyiniz (şekil 136). Vücuda emniyet kemeri ile aranza gelecek şekilde herhangi bir nesne bağlamaynz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Hiç bir koþul altýnda emniyet kemerinin ve
ön gerdiricinin parçalarý kurcalanmamalý
veya deðiþtirilmemelidir. Tüm iþlemler kalifiye ve
yetkili personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Her
zaman yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.
Kemer kvrlmş olmamalýdýr. Üst kýsým, omuzun üzerinden
göðsü çaprazlamasýna geçmelidir. Alt kýsým kullanýcýnýn öne
doðru kaymasýný önlemek için karýn üzerinden deðil kalça
üzerinden baðlanmalýdýr (þekil 135), kemerin yolcunun
vücudunu sarmasýný önlemek için klipsler, tutucu parçalar
vs. kullanmayýnýz.
şekil 135
F0Y0015
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 136
F0Y0016
145
131-157 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
146
08.03.2014
13:25
Sayfa 146
UYARI
Eðer kemer ani ve sert bir þekilde çalýþmak
zorunda kalmýþ ise örneðin bir kaza sonrasýnda, kemerde gözle görülemeyen fakat direnç
özelliðini kaybetmiþ olma durumu söz konusu olabileceði için, baðlantýlarý, baðlantý tespit vidalarý
ve gerdiricisi ile birlikte kemerin komple deðiþtirilmesi gerekir. Aslýnda kemerde gözle görülür herhangi bir kusur olmasa da esnekliðini kaybetmiþ
olabilir.
EMNÝYET KEMERLERÝNÝN DAÝMA ÝYÝ
DURUMDA TUTULMASI ÝÇÝN YAPILMASI
GEREKENLER
Aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz:
❒ Kemer daima gergin, dönmemiþ ve hiçbir zorlukla
karþýlaþmadan serbest þekilde kayabilecek pozisyonda
kullanýlmalýdýr.
❒ Emniyet kemerinin fonsiyonunu kemeri takarak ve hzl bir şekilde çekerek test edebilirsiniz.
❒ Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra üzerlerinde herhangi bir hasar görünmese bile deðiþtiriniz. Ön
gerdiriciler devreye girmiþse emniyet kemerlerini her
zaman deðiþtiriniz.
❒ Emniyet kemerlerini sabunlu su ile yýkayýp durulayarak,
gölgede kurutunuz. Kemer dokusuna zarar verebilecek
türden; kuvvetli deterjanlar, çamaþýr suyu, renklendirici veya baþka kimyasal maddeler kullanmayýnýz.
❒ Toplayýcý makaralarýný kesinlikle ýslatmayýnýz. Sadece kuru kalmalarý halinde düzgün olarak çalýþmalarý garanti
edilir.
❒ Emniyet kemerlerini herhangi bir aþýnma veya üzerlerinde kesik tespit edildiði zaman deðiþtiriniz.
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 147
ÇOCUKLARIN GÜVENLÝ BÝR
ÞEKÝLDE TAÞINMASI
1,50 m’den daha uzun boylu olan çocuklar, koruyucu sistemlerin kullanýmý açýsýndan yetiþkin olarak kabul edilirler
ve normal emniyet kemerini kullanabilirler.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Bir çarpýþma anýnda en iyi koruma için tüm yolcular
oturur durumda ve yeterli tutma sistemiyle kuþanmýþ
olmalýdýrlar.
En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde yapýlan
araþtýrmalarýn sonuçlarý, Avrupa Standardý ECE-R44 içinde
yer almaktadýr. Bu standart aþaðýda beþ grupta belirtilen
koruyucu sistemlerin kullanýmýný þart koþar:
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Bu özellikle çocuklar için daha da önemlidir (otomobiliniz 2003/20/EC Avrupa direktiflerine uymaktadýr).
Grup
Ağrlk grubu
Çocuklarýn baþlarý; vücut aðýrlýklarýyla kýyaslandýðýnda
yetiþkinlerinkinden daha büyük ve aðýrken, kas ve kemik
yapýlarý da tam olarak geliþmemiþtir. Bir çarpşma, ani frenleme veya ani manevra durumlarnda yaralanma riskini en
aza indirmek için yetişkinler için olan emniyet kemeri
haricinde doğru taşma sistemleri gereklidir.
Grup 0
10 kg'a kadar
Grup 0+
13 kg'a kadar
Grup 1
9-18 kg aras
Grup 2
15-25 kg aras
Çocuklar emniyetli ve konforlu şekilde taşnmaldr.
Çocuğun özelliklerine bağl olarak olabildiğince uzun süre
(en azndan 3 veya 4 yaşna kadar) yönü aracn sürüş
yönünün tersine doğru bakan çocuk emniyet koltuklarnda taşnmaldr. Bu konum bir çarpşma annda en güvenli
konumdur.
Grup 3
22-36 kg aras
Çocuk emniyet koltuğunun seçimi, ilgili çocuğun ağrlğna bağldr. Birçok farkl çocuk emniyet koltuğu bulunmaktadr ancak kullanacak olan çocuğa uygun olan koltuğu
seçmek çok önemlidir.
Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri bulunmalý ve sisteme rijit olarak baðlanmýþ, sökülemeyen bir etiket üzerinde kontrol edildiðini gösteren iþaret bulunmalýdýr.
Her bir aðýrlýk grubundaki çocuklarýn Fiat marka otomobiller için özel olarak tasarlanmýþ ve denenmiþ Fiat
Aksesuar Serisinde bulunan çocuk koruyucu sistemlerini
kullanmalarýný tavsiye ediyoruz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
147
131-157 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
148
08.03.2014
13:25
Sayfa 148
UYARI
CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yastğ devrede ise çocuk koruyucu sistemini arkaya
bakar şekilde koltuğa monte etmeyiniz. Şişen hava yastğ, bebeğin ölümle sonuçlanabilecek yaralanmasna sebep olabilir. En güvenli yer arka koltuk olduğu için, çocuklar arka koltukta taşmanz tavsiye ediyoruz.
UYARI
Eğer ön yolcu koltuğuna otomobilin önüne doğru dönük bir çocuk taşma koltuğu
yerleştirme zorunluluğu varsa ön ve yan yolcu hava yastklarnn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ayar menüsüyle devreden çkartlmas ve bunun gösterge panelindeki
uyar lambasnn yanmas ile onaylandğnn kontrol
edilmesi gerekmektedir. Ayrca çocuk koltuğunun
ön göğüse temas etmesini önlemek için koltuğun
tamamen geriye çekilmesi gerekir.
UYARI
Ön veya arka koltuklar, üzerinde bir çocuk veya çocuk emniyet koltuğu varken
ayarlamaynz.
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 149
“UNIVERSAL” ÇOCUK EMNİYET
SÝSTEMÝNÝN MONTAJI
(emniyet kemerleri ile)
Koruyucu koltuk, otomobilin koltuðuna emniyet kemeri
ile baðlanýr (þekil 137), çocuðun da koruyucu koltuðun kemerleri ile baðlanmýþ olmasý gerekir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GRUP 0 ve 0+
UYARI
UYARI
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz.
Bu tür çocuk oto koltuğu, üçüncü sradaki koltuklara (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) yerleştirilmemelidir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
13 kg aðýrlýða kadar olan bebekler; bebeðin baþýný destekleyen ve arka tarafa bakar þekilde monte edilen özel tipte koruyucu koltuklara oturtulmalýdýr (şekil 137).
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 137
F0Y0202
149
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 150
GRUP 1
GRUP 2
OTOMOBİLİN
TANITIMI
UYARI
UYARI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz.
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
9 kg ve 18 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar, ön tarafýnda
yastýklar bulunan çocuk koruyucu koltuklarýna, öne bakar
þekilde oturtulmalýdýr (şekil 138).
15-25 kg arasýndaki çocuklar doðrudan otomobilin emniyet kemerleriyle baðlanabilirler (þekil 139).
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
UYARI
Isofix bağlantlarna sahip çocuk koltuklar, Isofix bağlantlar sayesinde aracn
emniyet kemerlerinin kullanlmasna gerek kalmadan çocuk koltuğunun araç koltuğuna emniyetli şekilde sabitlenmesini sağlarlar.
Koltuðun tek fonksiyonu çocuðu emniyet kemerine göre
doðru konumda tutmak, böylece çapraz kýsmýn boyun yerine göðüse ve enine kýsmýnda çocuðun karýn boþluðu yerine leðen kemiðine oturmasýný saðlamaktýr.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
150
şekil 138
F0Y0203
şekil 139
F0Y0204
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 151
GRUP 3
Þekil 140 arka koltukta çocuk koltuðunun uygun þekilde
yerleþtirilmesini göstermektedir.
UYARI
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz.
22 kg ve 36 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar için, çocuðun
sýrtýnýn koltuk srtlğndan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak üzere bir destek kullanýlmasýný gerektirmez.
1,50 m’den daha uzun boylu çocuklar yetiþkinler gibi emniyet kemeri takabilirler.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 140
F0Y0205
151
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 152
YOLCU TARAFI KOLTUKLARI ÝLE ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMININ UYGUNLUK TABLOSU
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Fiat, çocuk koltuklarýnýn otomobilin deðiþik yerlerine montajý ile ilgili 2000/3/EC Avrupa direktiflerine aþaðýdaki tabloda gösterildiði þekilde uymaktadýr:
5 koltuklu tipler
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Ağrlk ölçüsü
Ön yolcu
Arka orta
yolcu
Arka yan
orta yolcu
13 kg’a kadar
U
X
U
Grup 1
9-18 kg
U
X
U
Grup 2
15-25 kg
U
X
U
Grup 3
22-36 kg
U
X
U
Grup
Grup 0, 0+
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
152
U = Belirtilen “grup”lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre “Uluslararas” kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluðu.
X= Bu ağrlk grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu.
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 153
7 koltuklu tipler (öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)
Ağırlık
ölçüsü
Ön
yolcu
2. sıra arka
orta yolcu
2. sıra arka
yan yolcu
3. sıra arka
yan yolcular (*)
13 kg’a kadar
U
X
U
X
Grup 1
9-18 kg
U
X
U
UF (**)
Grup 2
15-25 kg
U
X
U
UF (**)
Grup 3
22-36 kg
U
X
U
UF (**)
Grup
Grup 0, 0+
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
(*) = (**) = X = !
"
#
$%
&
'.'/477
$"%
!
:
";
#
<<
<
<>
$"%
!
<
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
153
131-157 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
13:25
Sayfa 154
“UNIVERSAL ISOFIX” ÇOCUK
EMNİYET SÝSTEMÝNÝN MONTAJI
Yeni Avrupa standartlarna uygun bu sistem bebeklerin
taşnmas için öngörülmüştür.
DİKKAT Arka orta koltuk (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), herhangi bir çocuk koltuğu için onaylanmamştr.
Isofix sistemi, geleneksel çocuk güvenlik sistemleri ile birlikte kullanlabilir.
Çocuk koltuğu ile ilgili bir örnek şekilde (şekil 141) gösterilmektedir. “Universal Isofix”, çocuk koltuğu 1. ağrlk
grubunu kapsar.
UYARI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz.
Sadece özel olarak dizayn edilmiş ise kullanlabilen, diğer
ağrlk gruplarn kapsayan Isofix çocuk koltuklar bu otomobil için test edilmiş ve onaylanmştr (çocuk koltuğu
ile birlikte verilen listeye baknz).
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
154
şekil 141
F0Y0201
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
“UNIVERSAL ISOFIX”
SÝSTEMÝNÝN MONTAJI
Sayfa 155
ÇOCUK
EMNİYET
Çocuk koltuğunu, arka koltuk srtlğ ile arka koltuk minderinin arasnda bulunan metal alt halkalara (A-şekil 142)
bağlaynz. Üst kayş (çocuk koltuğu ile birlikte verilmektedir) arka koltuk srtlğnn arka alt ksmnda bulunan ilgili
halkalara (B - şekil 143) sabitleyiniz.
Hem geleneksel emniyet sistemini hemde “Universal Isofix”i, ayný anda kurmak mümkündür. Isofix çocuk koltuklarý söz konusu olduðunda, yalnýzca ECE R44/03 Universal Isofix iþaretine sahip koltuklarýn kullanýlabileceðini unutmayýnýz.
Herhangi bir kurulum/kullaným bilgisi için, çocuk emniyet
sisteminin imalatçýsý tarafýndan verilmesi gereken “Kullaným
Kýlavuzu”na bakýnýz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
UYARI
Çocuk emniyet sistemini sadece araç hareketsizken monte ediniz. Isofix çocuk emniyet sistemi, klik sesleri duyulduðunda montaj
braketlerine düzgün þekilde oturmuþtur. Her durumda, çocuk emniyet sisteminin imalatçýsý tarafýndan temin edilmesi gereken kurma talimatlarna uyunuz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
UYARI
Universal ISOFIX çocuk koltuğu ilgili tüm
bağlant noktalarna, usulüne uygun şekilde doğru bağlanmaz ise çocuğun emniyeti sağlanmamş olur. Bir çarpşma annda çocuk için
ağr yaralanma veya ölüm riski söz konusu olabilir.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 142
F0Y0088
şekil 143
F0Y0089
155
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 156
YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAÐLI YASAL UYGUNLUÐU
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Aþaðýdaki tablo ECE 16 Avrupa Standardýna göre Isofix emniyet sistemlerinin, Isofix Universal kemerleriyle donatýlmýþ
koltuklarda deðiþik þekilde kurulumunu göstermektedir.
Çocuk koltuðu
yönü
Isofix
boy grubu
Isofix konumu
yan arka
Arkaya bakan
E
IL
Arkaya bakan
E
IL
Arkaya bakan
D
IL
Arkaya bakan
C
IL (*)
Arkaya bakan
D
IL
Arkaya bakan
C
IL (*)
Grup 1
Öne bakan
B
IUF
(9 - 18 kg)
Öne bakan
B1
IUF
Aðýrlýk ölçüsü
Grup 0- (0 - 10 kg)
Grup 0+ (0 - 13 kg)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
IUF
A
Öne bakan
IL: "Özel araçlar", "kstl" veya "yar üniversal" kategorileri için olan ISOFIX çocuk koltuğu sistemlerine uygundur.
(*) : Isofix çocuk koltuğu, ön koltuk ayarlanarak monte edilebilir.
IUF: Öne (sürüş yönüne) bakan "üniversal" snf ve ayn zamanda ilgili ağrlk grubu için kullanmna izin verilmiş ISOFIX çocuk koltuk
sistemleri için uygundur.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
156
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 157
UYARI
Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin beraberinde bulunmasý gereken montaj talimatlarýna uyunuz.
Otomobilde çocuk taþýnýrken uyulmasý gereken
kurallar aþaðýda özetlenmiþtir:
❒ Bir kaza olmasý durumunda; otomobil içindeki en güvenli yer arka koltuk olduðundan, çocuk koruyucu sistemleri arka koltuða monte edilmelidir.
❒ Çocuklar olabildiğince uzun süre (en azndan 3 veya 4
yaşna kadar) yönü aracn sürüş yönünün tersine doğru bakan çocuk emniyet koltuklarnda taşnmaldr.
❒ Aracn arka koltuğuna, yüzü aracn sürüş yönünün tersine bakan bir çocuk koltuğu yerleştirilirken, çocuk koltuğunu olabildiğince aracn ön koltuğuna (ön koltuğun
konumu müsaade ettiği kadar) doğru konumlandrnz.
❒ Yolcu hava yastýðý devreden çýkartýlmýþsa, gerçekten devreden çýkartýldýðýndan emin olmak için her zaman gösterge panelindeki uyarý lambasýný kontrol ediniz.
❒ Çocuk koruyucu koltuğunun montaj ile ilgili imalatç
firma tarafndan verilen talimatlara uyunuz. Bu talimatlar, otomobilin belgeleri ve bu el kitab ile birlikte saklaynz. Montaj talimat olmayan çocuk koruyucu sistemlerini kullanmaynz.
❒ Bir çocuk koruyucu sistemine ayn anda sadece bir çocuk bağlanabilir.
❒ Emniyet kemerinin, çocuğun boğaz üzerinden geçmediğini daima kontrol ediniz.
❒ Emniyet kemerini çekerek, doğru bağlandğn her zaman kontrol ediniz.
❒ Seyahat esnasnda çocuğun yanlş oturmasna veya kemerleri çözmesine izin vermeyiniz.
❒ Emniyet kemerinin çapraz ksmnn, çocuğun kolunun
altna veya srtnn arkasna gelmesine asla izin vermeyiniz.
❒ Kucağnzda kesinlikle çocuk veya bebek taşmaynz. Ne
kadar güçlü olursa olsun, bir kaza annda hiç kimse bir
çocuğu tutamaz.
❒ Bir kaza durumunda koltuğu yenisi ile değiştiriniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
157
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 158
HAVA YASTIKLARI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
158
Aracnzdaki mevcut hava yastklar şunlardr: sürücü ve ön
yolcu için hava yastklar, sürücü diz hava yastğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), sürücü ve ön yolcu
üst/alt gövde ve omuz ksmn koruyan koltuğa monte edilmiş yan hava yastğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), sürücü, ön yolcu ve arka koltuktaki yolcularn baş bölgelerinin korunmas için perde hava yastğ.
Hava yastklarnn bulunduğu direksiyon simidi, gösterge
paneli, yan kaplamalardaki noktalarda veya hava yastğnn açlma alannda bir etiket üzerinde "AIRBAG" yazs bulunmaktadr.
ÖN HAVA YASTIKLARI
Sürücü/yolcu ön hava yastklar ve sürücü diz hava yastğ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), orta/yüksek þiddetteki herhangi bir önden çarpýþma anýnda sürücü/yolcu
ile direksiyon simidi veya ön panel arasýna bir yastýk yerleþtirerek yolcularý korumak üzere tasarlanmýþtýr.
Ön hava yastýklarý, önden çarpýþmalarda otomobilin içerisinde bulunan yolcularý korumak için tasarlanmýþtýr ve bu
yüzden diðer tip çarpýþmalarda tetiklenmemesi (yan
çarpýþmalar, arka bindirmeler, taklalar, vb) normaldir.
Ön hava yastklar (sürücü/yolcu) emniyet kemerlerinin yerine geçmez. Avrupa’da ve dünyanýn pekçok ülkesinde kanunlarla da belirlendiði gibi, emniyet kemerlerinin daima
takýlmasý gerekir.
Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan yolcu, öne doðru
hareket eder ve þiþmekte olan hava yastýðý ile temas edebilir. Bu durumda hava yastýðýnýn saðladýðý koruma etkisi
azalýr.
Ön hava yastklar aşağdaki durumlarda devreye girmeyebilir:
❒ Otomobilin ön yüzeyine hasar vermeyecek nesnelere
çarpýldýðýnda (tampon bariyerlere çarptýðýnda).
❒ Koruyucu bariyerlerin altýna girildiðinde (örneðin bir
kamyonun veya bariyerlerin altýna girildiðinde).
Emniyet kemerlerinin yan sra ilave bir koruma sağlamayacaklarndan ve dolaysyla açlmalar gerekli olmayacağndan yukarda belirtilen durumlarda hava yastklar açlmaz.
Hava yastklarnn belirtilen durumlarda açlmamas bir arza olarak yorumlanmamaldr.
UYARI
Direksiyon simidi, yolcu tarafý hava yastýðý
kapaðý ya da tavan yan kaplamasýnýn üzerine etiket veya baþka nesneler yapýþtýrmayýnýz.
Yolcu hava yastýðýnýn gereken þekilde þiþmesini engelleyerek, aðýr yaralanmalara yol açabilecekleri için ön panelin yolcu tarafýna herhangi bir nesne (örneðin araç telefonlarý) koymayýnýz.
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 159
Sürücü ön hava yastğ
Direksiyon simidinin merkezindeki özel bölmede hemen
þiþebilen hava yastýðýdýr (şekil 144).
UYARI
Hava yastýðýnýn serbestçe þiþebilmesini
saðlamak ve kendinizi ciddi þekilde yaralanmaktan korumak için, otomobilinizi daima her
iki eliniz ile direksiyon simidinden tutarak kullanýnýz. Otomobilinizi direksiyon simidine doðru
eðilerek deðil, dik bir þekilde, sýrtýnýzý koltuða yaslayarak oturup kullanýnýz.
UYARI
CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yastýðý devredeyken, hiçbir zaman bir çocuk koltuðunu arka tarafa bakacak þekilde yerleþtirmeyiniz, hava yastýðýnýn devreye girmesi çocuða ciddi hatta ölümcül þekilde
zarar verebilir. Bu hava yastýklarý ön yolcu koltuðunda çocuk koltuðu bulunduðunda devre dýþý
býrakýlmalýdýr. Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðuyla
ön konsol arasýndaki baðlantýyý engellemek için
en geri konuma ayarlanmalýdýr. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuk taþýmak uzun süre gerekli
olmadýðý sürece hava yastýðýný hemen tekrar devreye almanýz tavsiye edilir.
Yolcu ön hava yastğ
Ön paneldeki özel bölmede hemen þiþebilen ve sürücü hava yastýðýndan daha büyük olan hava yastýðýdýr (şekil 145).
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 144
F0Y0112
şekil 145
F0Y0113
159
131-157 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
13:25
Sayfa 160
Sürücü diz hava yastğ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Gösterge panelinin alt ksmnda özel bir kapağn altnda
bulunur (şekil 146). Herhangi bir ön çarpýþmada ilave koruma saðlamak için tasarlanmýþtýr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
160
şekil 146
F0Y0207
Ön yolcu ve yan hava yastğnn manuel olarak
devreye alnmas/devreden çkarlmas
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ön koltukta bir çocuk taþýnmasý zorunlu olduðunda, otomobilde bulunan yolcu hava yastýðýnýn ve yan hava yastýðýnýn
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) devre dýþý
býrakýlmasý gereklidir.
Gösterge panelindeki
uyarý lambasý hava yastklar
devreden çkarldğnda yanacaktýr.
DÝKKAT Hava yastklarn devreden çýkarmak için, “Otomobilin tantm” bölümündeki “Menü seçenekleri”
paragrafýna bakýnýz.
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 161
YAN HAVA YASTIKLARI: KOLTUĞA MONTE
EDİLMİŞ YAN HAVA YASTIĞI (öngörülen baz
pazarlarda/versiyonlarda) VE PERDE HAVA
YASTIĞI
Araç içindeki yolcularn güvenliğini arttrmak için araç, yandan çarpşma durumlar için tasarlanmş olan sürücü ve ön
yolcu için yan hava yastğ (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) ve perde hava yastğ ile donatlmştr.
Koltuğa monte edilmiş yan hava yastğ
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ön koltuklarn koltuk srtlklarnda (şekil 147) bulunan iki
tip hava yastğndan oluşur ve orta seviyedeki bir yan çarpşmada araç içindeki yolcularn göğüs ve omuz bölgesini
korur.
Perde hava yastğ
Perde hava yastýklar, tavan kaplamasýnn iki yannda yer
alan “perde” şeklinde bir sistem olup özel bir trim ile kaplanmýþtýr (şekil 148).
Yolcu ve sürücünün baþlarýný korumak için düþünülen bu
çözüm, geniþ yüzeyi ile yandan çarpýþma durumunda en üst
seviyede koruma saðlar.
Önemsiz yandan çarpmalarda (emniyet kemerlerinin koruma etkisinin yeterli olduðu) koltuğa monte edilmiş konumdaki yan hava yastklar açýlmaz.
Yan çarpşma durumunda, eğer yolcu doğru konumda oturuyor ise hava yastğ doğru olarak şişerek en iyi korumay
sağlar.
DİKKAT Ceket asksna veya tutamaklara sert nesneler
takmayýnýz.
DİKKAT Hava yastýðýnýn þiþme aþamasýnda yaralanma ihtimalini önlemek için, baþýnýzý, kollarýnýzý ve dirseklerinizi
kesinlikle kapýda, camlarda ve pencere hava yastýðý açýlma
bölgesinde dinlendirmeyiniz.
DİKKAT Başnz, kollarnz ve dirseklerinizi asla camdan
dşar sarktmaynz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 147
F0Y0090
161
131-157 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:25
Sayfa 162
ÖNEMLİ
Koltuklarý basýnçlý buhar veya su ile yýkamayýnýz (manuel
veya otomatik yýkama istasyonlarýnda).
Basamaklar, bordür taşlar gibi çkntl cisimlere şiddetli bir
şekilde çarplmas, büyük çukurlara veya yol üzerindeki
çökmüş bölgelere düşülmesi gibi, otomobilin, alt ksmn
etkileyecek şiddetli darbelere veya kazalara maruz kalmas halinde, ön ve/veya yan hava yastklar şişebilir.
Hava yastýklarý þiþerken, dýþarý az miktarda toz þeklinde bir
madde yayýlýr. Bu zararlý olmayýp bir yangýnýn baþlangýcýna
iþaret etmez. Ayrýca, þiþen hava yastýðýnýn yüzeyi ve otomobilin içi de toz halindeki bu madde ile kaplanabilir. Bu
madde, cildi ve gözleri tahriþ edebilir. Vücudunuzun bu
maddeye maruz kalan bölgelerini, sabun ve su ile yýkayýnýz.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
UYARI
Kontak anahtarýný MAR-ON konumuna
çevirdiðinizde ¬ uyarý lambas yanmýyor
veya seyahat esnasýnda yanýyorsa güvenlik sistemlerinde bir arýza anlamýna gelir. Bu durumda
herhangi bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve
ön gergiler tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda
da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol etmek
için yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz.
UYARI
Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda
ve ¬ uyarý lambalarnda bir arza olduğunda yan yolcu hava yastklarnn piroteknik
şarjlar devre dş braklr.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
162
Hava yastýðý ile ilgili tüm kontrol, tamir ve deðiþtirme iþlemleri yetkili bir Fiat servisinde yapýlmalýdýr.
Otomobiliniz hurdaya çýktýðýnda, hava yastýðýnýn devre dýþý
býrakýlmasý için, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Ön gerdiriciler ve hava yastýklarý; elektronik kontrol ünitesi tarafýndan çarpýþmanýn tipine baðlý olarak devreye
alýnýrlar. Dolayýsýyla, bu tertibatlarýn birinin veya bir kaçýnýn
devreye girmemesi, sistemin arýzalý olduðu anlamýna gelmez.
şekil 148
F0Y0206
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 163
UYARI
Koltuğa monte edilmiş konumdaki yan hava yastklarna sahip tiplerde koltuk srtlklarn kaplama ve klfla örtmeyiniz.
UYARI
Kucağnzda veya önünüzde göğüs hizasnda bir nesne taşyarak ya da ağznzda
(pipo, kalem gibi) nesneler varken yolculuk yapmaynz. Bir kaza esnasnda hava yastklarnn şişmesiyle ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.
UYARI
Otomobile hrszlk girişiminde bulunulursa, tahrip edici hareketlere ya da sel basmasýna maruz kalnrsa hava yastýðý sistemini yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
UYARI
Kontak anahtarý MAR-ON konumunda ve
motor çalýþmýyorken, hareket eden baþka
bir araç çarptğnda hava yastýðýnýn hareketsiz
haldeyken de devreye girebileceðini unutmayýnýz.
Bu yüzden otomobil hareketsiz halde olsa bile, çocuklarý kesinlikle ön koltuklara oturtmayýnýz. Hava yastýðýnýn devreye girmesi çocuða ciddi hatta
ölümcül þekilde zarar verebilir. Eğer ön yolcu koltuğuna yönü arkaya bakan bir çocuk taşma koltuğu yerleştirme zorunluluğu varsa yolcu hava
yastklarnn (Karn-göğüs-omuz korumal ön ve
yan hava yastklar) devreden çkartlmas gerekir. Ön yolcu koltuðu, çocuk koltuðuyla ön konsol arasýndaki baðlantýyý engellemek için en geri
konuma ayarlanmalýdýr. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuğun ön koltukta taşnmas artk gerek kalmadğ andan itibaren hava yastýðýný hemen tekrar devreye almanýz tavsiye edilir. Diðer
yandan kontak anahtarý STOP konumunda ise
herhangi bir çarpma halinde emniyet tertibatlar
devreye girmez (hava yastklar veya gerdiriciler);
bu durumda bu tertibatlarn tetiklenmemesi bir
sistem hatasý olarak düþünülmemelidir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
163
131-157 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
13:25
Sayfa 164
UYARI
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna
çevrildiðinde
uyarý lambasýnýn birkaç saniye yanýp sönmesi bir çarpýþma halinde yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnacaðýný hatýrlatýr,
daha sonra söner.
UYARI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
164
uyar lambasnn yanp sönmesi ¬
uyarý lambasnn arzal olduğunu bildirir:
Bu durumda yan yolcu hava yastklarnn piroteknik şarjlar devre dş braklr. Sistemi kontrol
etmesi için en ksa zamanda yetkili Fiat servisine
başvurunuz.
UYARI
Hava yastýklarý, ön gerdiricilerin devreye
girdiði darbelerden daha þiddetli darbelerde þiþer. Dolayýsýyla, bu iki darbe þiddeti
arasýnda sadece ön gerdiricilerin devreye girmesi
normaldir.
UYARI
Hava yastýðý emniyet kemerlerinin yerine
geçmez, fakat kemerler ile daha etkin bir
koruma saðlar. Ayrýca, ön hava yastýklarý düþük
hýzda önden çarpmalarda, yan çarpýþmalarda, arkadan darbelerde veya devrilmelerde devreye girmeyeceðinden, bu durumlarda yolcular sadece her
zaman takýlmasý gerekli olan emniyet kemerleri
ile korunurlar.
131-157 Fiat 500L
08.03.2014
13:25
Sayfa 165
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
165
158-168 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:35
Sayfa 166
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
0.9 TwinAir 105 HP tiplerinde motorun
çalştrlmas
BENZÝNLÝ TÝPLERDE ÇALIÞTIRMA
PROSEDÜRÜ
(0.9 TwinAir 105 HP tipleri hariç)
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ El freninin çekili olduðundan emin olunuz ve vitesi boþa
alýnýz ya da vites boş konumdan herhangi bir konumda
iken debriyaj pedalna tamamen basnz.
❒ Kontak anahtarýný AVV konumuna getiriniz ve motor
çalýþýr çalýþmaz serbest býrakýnýz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ El freninin çekili olduðundan emin olunuz ve vitesi boþa
alýnýz.
❒ Gaz pedalýna basmadan debriyaj (veya fren) pedalýna
basýnýz.
❒ Kontak anahtarýný AVV konumuna getiriniz ve motor
çalýþýr çalýþmaz serbest býrakýnýz.
ACİL DURUMDA
BIRAKILACAKLAR
Eðer motor çalýþmaz ise, kontak anahtarýný STOP konumuna çeviriniz ve iþlemi tekrarlayýnýz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Eðer kontak anahtarý MAR-ON konumunda iken, Y ve
U uyarý lambalarý birlikte yanarsa, kontak anahtarýný STOP
konumuna ve sonra MAR-ON konumuna çeviriniz; eðer
uyarý lambasý hala yanarsa otomobili verilen diðer anahtarlar ile tekrar deneyiniz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Motor hala çalşmyorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
Motor çalýþmýyor iken kontak anahtarýný MAR-ON konumunda býrakmayýnýz.
İNDEKS
166
Not Eðer motor çalýþmaz ise, kontak anahtarýný STOP konumuna çeviriniz ve vitesi boşa alp debriyaj pedalna tamamen basarak iþlemi tekrarlayýnýz.
Eðer kontak anahtarý MAR-ON konumunda iken, Y ve
U uyarý lambalarý birlikte yanarsa, kontak anahtarýný STOP
konumuna ve sonra MAR-ON konumuna çeviriniz; eðer
uyarý lambasý hala yanarsa otomobili verilen diðer anahtarlar ile tekrar deneyiniz.
Motor hala çalşmyorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
Motor çalýþmýyor iken kontak anahtarýný MAR-ON konumunda býrakmayýnýz.
158-168 Fiat 500L
08.03.2014
13:35
Sayfa 167
DÝZEL TÝPLERDE ÇALIÞTIRMA PROSEDÜRÜ
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ El freninin çekili olduðundan emin olunuz ve vitesi boþa
alýnýz.
❒ Kontak anahtarýný MAR-ON konumuna getiriniz; gösterge panelinde Y ve m uyarý lambalar yanar.
❒ Y ve m uyarý lambalarý sönünceye kadar bekleyiniz.
❒ Gaz pedalýna basmadan debriyaj pedalýna basýnýz.
❒ m uyarý lambasý söner sönmez kontak anahtarýný AVV
konumuna çeviriniz. Eðer uzun süre beklerseniz, ýsýtma
bujilerinin fonksiyonundan yararlanamazsýnýz. Motor
çalýþýr çalýþmaz, kontak anahtarýný serbest býrakýnýz.
DÝKKAT Motor soðuk iken, kontak anahtarýný AVV konumuna çevirirken gaz pedalý tamamen serbest
býrakýlmalýdýr.
Eðer motor ilk denemede çalýþmaz ise, kontak anahtarýný
STOP konumuna çeviriniz ve iþlemi tekrarlayýnýz.
Eðer kontak anahtarý MAR-ON konumunda iken Y uyarý
lambasý yanarsa, anahtarý STOP konumuna ve daha sonra
da MAR-ON konumuna çeviriniz; uyarý lambasý yanarsa
otomobil ile birlikte verilen diðer anahtarlar ile tekrar
deneyiniz.
Eğer motor hala çalşmyorsa yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
m
uyarý lambasý, ýsýtma bujileri sisteminde arýza olduðunu belirtmek için motor
çalýþýnca 60 saniye veya uzun marþ süresince yanýp söner. Eðer motor çalýþýrsa otomobili
kullanabilirsiniz fakat mümkün olan en kýsa sürede
yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
UYARI
Otomobilin kapal yerlerde çalştrlmas
tehlikelidir. Motor oksijeni tüketip karbondioksit, karbonmonoksit ve diğer zararl gazlarn dşar atlmasna sebep olur.
UYARI
Motor çalşmadğ sürece, servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin
çalşmayacağn unutmaynz, bundan dolay fren
pedal ve direksiyon simidi için daha fazla güç gerekecektir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Otomobili ilk kullanmaya başladğnz zaman, tam performans ile kullanmamanz
(aşr süratli olarak uzun mesafeler gidilmemesi, aşr gaz vermeme, sert fren yapmama gibi) tavsiye ederiz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
167
158-168 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
BIRAKILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
168
08.03.2014
13:35
Sayfa 168
Aküden gereksiz güç harcanmasn önlemek
için, motor durduktan sonra kontak anahtarn MAR-ON konumunda brakmaynz.
Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuþ aþaðý býrakarak çalýþtýrmayýnýz, bu metod, katalitik egzoz sistemine yakýt dolmasýna ve tamir edilemeyecek biçimde zarar görmesine sebep olabilir.
ÇALIÞTIRILDIKTAN SONRA MOTORUN
ISITILMASI
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Motoru orta devirlerde çalýþtýrarak, yavaþça ileri doðru
hareket ediniz.
❒ İlk birkaç kilometrede motoru fazla zorlamayýnýz.
Motor soğutma svs scaklk göstergesinin ibresi
hareket edinceye kadar bekleyiniz.
MOTORUN DURDURULMASI
Motor rölantide çalýþýrken kontak anahtarýný STOP konumuna getiriniz.
DÝKKAT Otomobilinizi zor koþullarda kullandýktan sonra, motoru durdurmadan önce soðutma svs sýcaklýðý
düþene kadar kýsa bir süre rölantide çalýþtýrýnýz.
Motoru durdurmadan önce motor devrini
yükseltmenin hiç bir amacý yoktur ve gereksiz yere yakýt harcar. Ayný zamanda fazla yakýt tüketimine sebep olur ve özellikle turboþarja zarar verir.
158-168 Fiat 500L
08.03.2014
13:35
Sayfa 169
PARK ETME
EL FRENÝ
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz.
❒ Otomobilin yokuþ yukarý durmasý halinde birinci vitese,
yokuþ aþaðý durmasý halinde geri vitese takýnýz ve
direksiyonu çevrili býrakýnýz.
El freni kolu iki ön koltuk arasýnda bulunmaktadýr.
Eðer otomobil dik bir eðimde park edilmiþ ise tekerleklere bir tahta veya taþ takoz yerleþtiriniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Otomobil hareket etmeyinceye kadar el frenini (A)
yukarý çekili halde braknz (şekil 149).
Otomobil dik bir eðimde ya da yüklü iken on veya on bir
diş gerekmesine raðmen düz bir yüzeyde iken dört veya
beþ diş yeterlidir.
Akünün boþalmasýný önlemek için anahtarý kontaða takýlý
halde býrakmayýnýz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
Eðer durum böyle deðilse, el frenini ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
UYARI
Çocuklarý otomobilin içinde asla yalnýz
býrakmayýnýz. Otomobilinizden inerken
kontak anahtarýný daima yanýnýza alýnýz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 149
F0Y0047
169
158-168 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:35
Sayfa 170
El freni çekilmiþ ve kontak anahtarý MAR-ON konumunda iken gösterge panelindeki x uyarý lambasý yanar.
El frenini indirmek için:
❒ El frenini hafifçe kaldýrýnýz ve B butonuna basýnýz.
❒ B butonuna basýlý tutarak kolu indiriniz. Gösterge
panelindeki x uyarý lambasý söner.
Bu iþlemi yaparken aracýn kazara hareket etmesini önlemek için fren pedalýna basýnýz.
DİKKAT Ön kol desteği bulunan otomobillerde, el frenini kullanrken çalşmasna engel olmamas için kol desteğini kaldrnz.
VÝTESÝN KULLANILMASI
Vitesi deðiþtirmek için debriyaj pedalýna tamamýyla basýnýz
ve vites kolunu istenilen pozisyonlardan birine getiriniz
(þekil 147’de düğme üzerinde de verilmiþtir).
0.9 TwinAir Turbo 105 HP ve 1.4 16V tiplerinde boþta konumdan geri vitese (R) takmak için vites kolu topuzunun
altýndaki kayýcý halkayý (A) kaldýrýp ayný anda kolu saða ve
daha sonra da geriye doðru çekiniz (şekil 150).
1.3 16V MultiJet tiplerinde boþta konumdan geri vitese (R)
takmak için vites kolunu saða ve daha sonra da geriye
doðru çekiniz.
1.6 16V MultiJet tiplerinde boşta konumdan geri vitese (R)
takmak için düğmenin altndaki kayc halkay (A-şekill 150)
kaldrp ayn anda kolu sola ve daha sonra da öne doğru
çekiniz.
ACİL DURUMDA
BIRAKILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
170
şekil 150
F0Y0136
158-168 Fiat 500L
08.03.2014
13:35
Sayfa 171
6. vitese takmak istediðinizde (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), yanlýþlýkla 4. vitese geçmesini önlemek
için, vites kolunu sað tarafa doðru bastýrýnýz. Ayn durum
6. vitesten 5. vitese geçilmesi halinde de sözkonusudur.
YAKIT TÜKETÝMÝNÝN AZALTILMASI
DİKKAT Otomobilin geri vitese takýlmasý için, otomobil
tamamen durmuþ olmalýdýr. Motor çalýþýyorken, geri vitese takmadan önce diþlilere hasar vermemek ve ses yapmasýný önlemek için debriyaj pedalýna en az 2 saniye basarak bekleyiniz.
GENEL TAVSÝYELER
DİKKAT Debriyaj pedal sadece vites değiştirilirken kullanlmaldr. Ayağnz debriyaj pedal üzerinde iken kesinlikle seyahat etmeyiniz. Öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda, debriyaj pedal elektronik olmas nedeni ile arza durumunda yanlş sürüş halinde devreye girebilir.
Lastikler
UYARI
Düzgün vites deðiþtirmek için debriyaj
pedalýna tamamen basmalýsýnýz. Bu yüzden pedallarýn altýnda bir þey olmamasý gereklidir:
paspaslarýn yere düzgün serildiðinden ve pedallar
ile zemin arasýnda engel teþkil etmediðinden emin
olunuz.
Eliniz vites üzerinde iken seyahat etmeyiniz. Uygulanan güç çok hafif de olsa vites
kutusu elemanlarnn zamanndan önce
aşnmasna sebep olacaktr.
Yakt ve zararl emisyonlar azaltmanz sağlayacak baz tavsiyeler verilmiştir.
Otomobilin bakýmý
“Periyodik bakým” programýnda belirtilen kontrol ve ayar
iþlemlerinin yapýlmasý gereklidir.
Lastiklerin en azndan 4 haftada bir kez kontrol edilmesi
gereklidir: düşük lastik basnçlarnda, lastiğin dönme hareketine karş direnci fazla olacağndan dolay yakt tüketimi artar.
Aşr yük
Bagajda aşr yük ile seyahat etmeyiniz. Otomobilin ağrlğ (özellikle şehir içinde seyahat ederken) ve aksesuarlar
yakt tüketimini ve dengeyi oldukça etkiler.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Portbagaj/kayak taþýyýcýsý
Eğer kullanmayacaksanz, portbagaj ve kayak taşycsn sökünüz. Bu aksesuarlar, otomobilin aerodinamik özelliğini
bozar ve yakt tüketimini artrr.
Özellikle büyük boyutlu yükler taşnrken römork kullanlmas daha uygundur.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
171
158-168 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
13:37
Sayfa 172
Elektrikli cihazlar
Gereksiz manevralar
Elektrikli cihazlar, sadece gerekli olduğunda kullannz. Arka stmal cam, ilave farlar, ön cam silecekleri ve stc
fan çok fazla miktarda enerji çekerler ve bu nedenle o andaki yakt tüketim gereksinimini artrrlar (şehir içi kullanmda +%25 seviyesine kadar).
Trafik şklarnda beklerken veya motoru durdurmadan önce ani gaz vermeyiniz. Bunlar, sadece yakt tüketiminin ve
çevre kirliliğinin artmasna sebep olur.
Klima kontrol sistemi
Trafik şartlar uygun olur olmaz bir üst vitese geçiniz. Hzlanmak için düşük viteslerde gaza fazla baslmas yakt tüketimini artrr.
Klima sistemi, yakt tüketiminin artmasna neden olur (ortalama %20 civarnda): dş hava scaklğ uygun ise havalandrma sistemini kullannz.
Aerodinamik aksesuarlar
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
BIRAKILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
172
Onaylanmamýþ aerodinamik aksesuarlar, hava sürtünmesi
ve yakýt tüketim seviyesi üzerinde olumsuz etki yapabilir.
SÜRÜŞ ŞEKLİ
Çalştrma
Yüksek ya da düşük devirlerde motoru stmaynz: bu şekilde motor çok daha yavaş snr, yakt tüketimi ve emisyonlar artar.
Motorun hzl snmas için, yavaşça hareket ederek motoru düşük devirlerde çalştrnz: bu şekilde motor daha
çabuk snr.
Vites seçimi
Ayn şekilde yüksek vitesin gereksiz şekilde kullanlmas tüketimi, emisyonlar arttrr.
Maksimum hz
Yakt tüketimi otomobil hz ile orantl olarak artar. Mümkün olduğunca hznz değiştirmeyiniz, yakt tüketiminin
ve emisyonlarn artmasna sebep olan gereksiz frenlemelerden kaçnnz.
Hýzlanma
Gaza birden yüklenerek motor devrini artrmak, yakt tüketimini ve emisyonlar artrr. Hznz yavaş yavaş artrnz.
158-168 Fiat 500L
08.03.2014
13:35
Sayfa 173
KULLANIM ÞEKLÝ
RÖMORK ÇEKÝLMESÝ
Soðuk motorun çalýþtýrýlmasý
ÖNEMLÝ NOTLAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Kýsa yolculuklar ve sýk sýk soðuk motorun çalýþtýrýlmasý, optimum çalýþma sýcaklýðýna eriþilmesini engeller.
Karavan veya römork çekebilmek için, otomobilinizde
onaylanmýþ bir çeki kancasý ve uygun elektrik sistemi olmalýdýr. Montaj iþlemi, trafiðe çýkmak için gerekli özel belge saðlayacak uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Bu tüketim seviyelerinin ve zararl gaz emisyonlarnn
önemli ölçüde artmasýna (þehir içinde +%15 ila +%30
arasýnda) yol açar.
Trafik ve yol durumu
Tüketim seviyesinin yükselmesi, daha yoðun trafik koþullarýna, örneðin sýkýþýk trafikte sýk sýk düþük vites kullanma
veya þehir içi çok fazla trafik ýþýðý olmasý ile iliþkilidir.
Ayrýca, virajlý yollar ve kötü yol yüzeyleri tüketim üzerinde olumsuz etki yapar.
Trafikte durulmasý
Uzun süre durmanýz gerekiyor ise motoru durdurunuz.
Trafik kurallarýna uygun özellikte ve/veya ilave dikiz aynalarý takýnýz.
Otomobilinizin, üzerindeki yüke göre maksimum eðimdeki yokuþlarý çýkmakta zorlanacaðýný, frenleme aralýðýnýn
yükseleceðini ve önünüzdeki aracý sollamanýn daha uzun
süre alacaðýný unutmayýnýz.
Yokuþ aþaðý giderken sürekli frenleri kullanma yerine düþük
vitese geçiniz.
Çeki kancasýndaki yük otomobilin çekiþ gücünü ayný oranda azaltýr. Maksimum çekme aðýrlýðýný (araç ruhsatýnda belirtilen) geçmediðinizden emin olmak için, aksesuarlar ve
þahsi yüklerde dahil olmak üzere römorkun tam yüklü
aðýrlýðýný göz önüne almanýz gerektiðini unutmayýnýz.
Bulunduðunuz ülke içinde geçerli hýz sýnýrlamalarýný
aþmayýnýz. Her durumda 100 km/saat hýzý aþmayýnýz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
173
158-168 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
BIRAKILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
174
08.03.2014
13:35
Sayfa 174
Elektrik fren sistemi kesit alaný, asgari 2.5 mm2 olan bir kablo ile doðrudan aküye baðlanmalýdýr.
Elektrikli fren veya diðer cihazlar motor çalýþýrken kullanýlmalýdýr. Elektrik baðlantýlarýna ilave olarak, otomobilin
elektrik sistemi besleme kablosuna sadece elektrikli fren
ve 15W’ýn üzerinde olmayacak dahili lambalar baðlanabilir. Baðlantýlar için 2.5 mm2’den az olmayan kesite sahip akü
kablolarý ile birlikte baðlantý ünitesi kullanýnýz.
DÝKKAT Elektrikli fren veya diðer cihazlar motor çalýþýrken
kullanýlmalýdýr.
DİKKAT Römork kancasn taktrmak için yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
ABS fren sistemi römork frenlerine etki etmez. Bu sebeple kaygan yollarda çok
dikkatli olunuz.
UYARI
Kesinlikle, römork frenlerine kumanda etmek için otomobilin fren sisteminde
deðiþiklik yapmayýnýz. Römorkun fren sistemi,
otomobilin hidrolik fren sisteminden tamamen
baðýmsýz olmalýdýr.
ÇEKME TERTİBATININ TAKILMASI
Çekme tertibatnn otomobil gövdesi üzerine, uzman personel tarafndan aşağda verilmekte olan talimatlar doğrultusunda ve/veya bununla birlikte yürürlükte olan ve cihaz imalatçs tarafndan sağlanan bilgiler doğrultusunda taklmaldr.
Çekme tertibat 94/20/EC direktifi ve kurallar esaslarna
göre yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olmaldr.
Kullanlan her tipteki çeki kancas, monte edilen otomobilin maksimum çekme kapasitesi ile uyum sağlamaldr.
Elektrik bağlantlar için genellikle normal olarak çekme
tertibat üzerine taklan bir özel brakete bağlanan ve özel
birleşik soket kullanlmas ve römork harici şk kontrolü
içinde özel ECU kullanlmaldr.
Elektrik bağlants için 7 veya 13 uçlu 12VDC bağlants
kullanlmas gerekmektedir (CUNA/UNI ve ISO/DIN Standartlar). Otomobil üreticisi ve/veya çeki kancas üreticisi
tarafndan verilen talimatlara uyunuz.
Montaj şemas (şekil 151)
Çekme tertibat, toplam 8 adet cývata kullanýlarak şekil ile
gösterilen noktalardan baðlanmalýdýr.
08.03.2014
13:35
Sayfa 175
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
158-168 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
TOPUZU
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
1
F0Y116
İNDEKS
175
158-168 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
BIRAKILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
176
08.03.2014
13:35
Sayfa 176
Trekking tipleri için montaj şemas (şekil 152)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Çekme tertibat, toplam 8 adet cývata kullanýlarak şekil ile
gösterilen noktalardan baðlanmalýdýr.
UYARI
Montajdan sonra, egzoz gazýnýn içeri sýzmasýný önlemek için baðlantý deliklerinin
sýzdýrmazlýðýný saðlayýnýz.
08.03.2014
13:35
Sayfa 177
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
158-168 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
TOPUZU
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
1
F0Y11
İNDEKS
177
158-168 Fiat 500L
08.03.2014
13:35
Sayfa 178
KAR LASTÝKLERÝ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
BIRAKILACAKLAR
Otomobiliniz ile birlikte verilen standart lastikler boyutunda kar lastikleri kullanýnýz.
Fiat Servisleri, müþteri taleplerine en uygun lastikler için
gerekli tavsiyeleri vermekten mutlu olacaklardýr.
Kullanýlacak lastik tipi ile ilgili olarak þiþirme basýnçlarý ve
kar lastiklerinin özellikleri için “Teknik Özellikler” kýsmýndaki “Lastikler” paragrafýnda verilen talimatlarý takip ediniz.
Diþ derinliði 4 mm’nin altýna indiði zaman lastiklerin kýþ
özellikleri azalmýþ demektir. Bu durumda deðiþtirilmeleri
gerekmektedir.
Kar lastiði olma özeliklerine baðlý olarak normal kullaným
þartlarý altýnda veya uzun otoban seyahatlerinde bu lastiklerin performanslarý normal lastiklerden daha düþüktür. Bu
nedenle kullaným amaçlarý doðrultusunda kullanýlmalarý gerekmektedir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
DİKKAT Kar lastikleri kullanlrken otomobilin yapabileceği maksimum hz limitleri indeksi, yolcu kabini içinde sürücünün görebileceği yerde bulunmaldr; daima arac kullandğnz ülkedeki kar lastiği kullanm ile ilgili yasal düzenlemelere uyunuz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
Frenleme esnasýnda daha iyi kontrol için, yüksek sürüþ
güvenliði tüm lastiklerin ayný marka ve ebatta olmasýný gerektirir. Lastiklerin dönme yönünün deðiþtirilmemesi gerektiðini unutmayýnýz.
İNDEKS
178
UYARI
Kar lastikleri maksimum hýzlarý: “Q”
iþaretli lastikler için 160 km/saat, “T”
iþaretli lastikler için 190 km/saat, “H” iþaretli
lastikler için 210 km/saat’tir. Bununla birlikte
trafik hýz limitlerine kesinlikle uyulmalýdýr.
158-168 Fiat 500L
08.03.2014
13:35
Sayfa 179
KAR ZÝNCÝRLERÝ
Zincir kullanýmý otomobilin kullanýldýðý ülkenin kurallarýna
göre uygulanmalýdýr.
Kar zincirleri sadece çekiþ tekerleklerine (ön tekerleklere) takýlmalýdýr.
Birkaç metre gittikten sonra kar zincirlerinin gerginliðini
kontrol ediniz.
17" lastikler kar zinciri kullanmna uygun değildir. Diğer
lastiklerde (15" ve 16") lastik profili üzerinde ancak 9 mm
kadar olacak (ebat küçültülmüş) kar zincirlerinin kullanmna izin verilir.
DÝKKAT Yedek lastiðe (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) kar zinciri takýlmasý mümkün deðildir.
Eðer ön lastiklerden birisi patlar ise, önce arka lastiklerden birisini yedek lastik ile deðiþtiriniz ve sonra patlak lastiðin yerine çýkartýlan arka lastiði takýnýz. Böylece, ön lastikler normal boyutta olacaðý için üzerlerine kar zinciri
takýlabilir.
Otomobilinize kar zinciri takýlmýþ ise,
hýzýnýzý düþürünüz. 50 km/saat hýzý geçmeyiniz. Çukurlara, kaldýrýmlara, kasislere
dikkat ediniz ve otomobili uzun süre kar olmayan
yerlerde kullanmayýnýz.
OTOMOBİLİN UZUN SÜRE
KULLANILMAMASI
Eðer otomobiliniz uzun müddet çalýþtýrýlmayacaksa aþaðýda
verilen tedbirlere dikkat edilmelidir:
❒ Otomobili kapalý, kuru ve mümkünse yeterli havalandýrmasý olan bir yere park ediniz.
❒ Herhangi bir vitese takýnýz ve el freninin çekilmediðini
kontrol ediniz.
❒ Negatif bağlant akü kutbundan çkarnz (Start&Stop sistemine sahip tiplerde “Otomobilin Tantm” bölümündeki “Start&Stop sistemi” paragrafna baknz); akü ile
aracn elektrik sistemi arasndaki bağlanty ayrmazsanz her 30 günde bir akünün şarj durumunu kontrol ediniz.
❒ Boyalý bölümleri temizleyiniz ve korumak için koruyucu cila yapýnýz.
❒ Parlak metal bölümleri özel bir ürün ile temizleyiniz ve
koruyunuz.
❒ Ön ve arka cam silecek lastikleri üzerine talk pudrasý
sürüp, silecekleri cam üzerinden kaldýrýnýz.
❒ Otomobili bir bez veya delikli plastik bir örtü ile örtünüz. Deliksiz plastik örtüler kullanmayýnýz çünkü bunlar otomobilin gövdesindeki nemin buharlaþmasýna engel olurlar.
❒ Lastikleri normal basýnçlarýndan 0,5 bar daha yüksek
basýnçla þiþiriniz ve basýncý aralýklarla kontrol ediniz.
❒ Motor soðutma sistemi svsn boþaltmayýnýz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
179
169-182 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
180
08.03.2014
13:46
Sayfa 180
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
GENEL UYARILAR
Her bir arýza gösterimi, varsa gösterge panelindeki ilgili
uyarý mesajý ve sesli uyarý ile belirtilir. Bu gösterimler tedbir amaçlýdýr ve otomobilde herhangi bir arýza durumu
söz konusu olduðunda sürücünün hýzlýca yapmasý gereken iþlemi gösterme hedefi taþýr. Arýza belirtisi durumunda, bu bölümde bulunan bilgilere başvurunuz.
DÝKKAT Ekranda bildirilen arýza gösterimleri iki kategori
altýnda toplanýr: çok ciddi ve daha az ciddi arýzalar.
Çok ciddi arýzalar tekrarlanan ve uzun süre devam eden
uyarý “çevrimi” ile bildirilir.
Daha az ciddi arýzalar sýnýrlý bir uyarý “çevrimi” ile bildirilir.
Bu “çevrimi” durdurmak için
butonuna basýnýz: Bu
durumda ise arýza giderilene kadar arýza simgesi ekranýn alt
tarafýnda durmaya devam eder.
x
DÜÞÜK FREN HÝDROLÝÐÝ SEVÝYESÝ
(krmz) / EL FRENÝ ÇEKÝLÝ (krmz)
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir.
DÜŞÜK FREN HİDROLİĞİ SEVİYESİ
Devrede olasý bir sýzýntýdan dolayý fren hidroliðinin asgari
seviyenin altýna düþmesi durumunda uyarý lambas yanar.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
UYARI
x uyarý lambasý, hareket halinde iken ya-
narsa otomobili derhal durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
EL FRENİ ÇEKİLİ
Bu uyar, kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmelidir.
Uyarý lambasý (veya ekranda bir sembol) el freni çekili olduðunda yanar. Eðer otomobil hareket halinde ise sesli
uyarýcý devreye girecektir.
169-182 Fiat 500L
08.03.2014
13:46
Sayfa 181
DÝKKAT Uyarý lambasý, otomobil hareket halinde iken yanarsa el freninin çekili olmadýðýný kontrol ediniz.
x >
ESC
EBD ARIZASI
(kýrmýzý) (sar)
Motor çalýþýyorken x ve > uyarý lambalarnn birlikte
yanmasý EBD sisteminde bir arýza olduðunu bildirir.
Bu durumda þiddetli bir frenleme esnasýnda arka tekerlekler zamanýndan önce kilitlenebilir ve kaymaya yol açabilir.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
Dikkatli olunmasý ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçilmesi gerekir.
¬
HAVA YASTIÐI ARIZASI (kýrmýzý)
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir.
Eðer hava yastýðý sisteminde bir çalýþma arýzasý varsa uyarý
lambasý sürekli olarak yanar.
Bazý tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir.
Sistemi kontrol ettirmek için, otomobilinizi en yakýn Fiat
servisine kadar çok dikkatli bir þekilde kullanarak götürünüz.
>
ABS SİSTEM ARIZASI (sarý)
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir.
Uyarý lambasý (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ile birlikte) sistem etkisiz veya arýzalý olduðunda yanar. Bu durumda,
fren sisteminin performansý deðiþmez, fakat ABS sisteminden yararlanýlamaz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
UYARI
Kontak anahtarýný MAR-ON konumuna
çevirdiðinizde ¬ uyarý lambas yanmýyor
veya seyahat esnasýnda yanýyorsa, güvenlik sistemlerinde bir arýza mevcut demektir. Bu durumda herhangi bir çarpýþma anýnda hava
yastýklarý ve ön gergiler tetiklenmeyebilir ve bazý
durumlarda da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi
kontrol ettirmek için yetkili bir Fiat servisi ile
baðlantý kurunuz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
181
169-182 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:46
Sayfa 182
UYARI
¬ uyar lambasndaki arza, yolcu hava
yastğnn devre dş brakldğn bildiren
uyar lambasnn yanmas ile bildirilir. İlave olarak, hava yastğ sistemi otomatik olarak
yolcu taraf hava yastğn devreden çkarr (ön ve
yan hava yastklarn (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda). Bu durumda ¬ uyar lambas
sistemde arza olduğunu işaret etmez. Sistemi
kontrol ettirmek için en ksa zamanda yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
ÖN YOLCU HAVA YASTIÐI DEVRE
DIÞI (sarý)
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Uyarý lambasý
ön yolcu hava yastýðý ve yan
hava yastğ devre dýþýyken yanar.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Ön yolcu hava yastýðý devreye girdiðinde kontak anahtarý
MAR-ON konumuna çevrildiği zaman,
uyarý lambasý
4 saniye boyunca sürekli yanar, ardýndan sonraki 4 saniye
boyunca yanýp söner ve daha sonra tamamen söner.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
182
UYARI
Hava yastğ
uyar lambasnn, ¬
uyar lambas ile birlikte yanmas bir arzay belirtir. İlave olarak, hava yastğ sistemi otomatik olarak yolcu taraf hava yastğn devreden
çkartr (ön ve yan). Sistemi kontrol ettirmek için
en ksa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
EMNÝYET KEMERLERÝ BAÐLI DEĞİL
(krmz)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Sürücü veya yolcu emniyet kemeri bağlanmamş ve araç
hareketsiz ise uyar lambas sabit olarak yanar.
Otomobil hareket halinde iken ön emniyet kemerleri
bağlanmamş ise, uyar lambas yanp söner ve sesli bir uyar
duyulur.
Eğer S.B.R. (emniyet kemeri hatrlatcs) sisteminin sesli
uyarsn devaml olarak iptal ettirmek isterseniz, en yakn
yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. Baz tiplerde sistem
ayar menüsü kullanlarak tekrar devreye alnabilir (“Otomobilin tantm” bölümüne baknz).
169-182 Fiat 500L
w
08.03.2014
13:46
Sayfa 183
DÜÞÜK AKÜ ÞARJI (kýrmýzý)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Anahtarýn MAR konumuna çevrilmesiyle gösterge paneli
üzerindeki uyarý lambasý yanar, ancak motor çalýþtýrýldýktan
hemen sonra sönmelidir (motor rölantide çalýþýyorken lambanýn sönmesi kýsa bir süre gecikebilir).
Eðer uyarý lambasý hala yanýyor ise (baz tiplerde ekranda
ilgili mesaj ya da sembol ile birlikte) derhal yetkili bir Fiat
servisine baþvurunuz.
v
SÜREKLİ YANAR: DÜÞÜK MOTOR
YAÐ BASINCI (kýrmýzý)
YANIP SÖNER: YETERSİZ YAĞ
(DPF’li Multijet tiplerinde – krmz)
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge
panelindeki uyarý lambasý yanmalý, ancak motor
çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir.
1. Düþük motor yaðý basýncý
Uyarý lambas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
ekranda ilgili mesajla birlikte sistem, motor yaðý basncnn düşük olduğunu tespit ettiðinde yanýp sönmeye baþlar.
UYARI
v uyarý lambasý seyir halinde iken
yanarsa (bazý versiyonlarda ekrandaki mesajla birlikte) motoru hemen durdurunuz ve yetkili
bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
2. Motor yağ kalitesi düşük
(DPF’li Multijet tiplerinde)
Bir yanp bir sönen uyar lambas yanacak ve ekranda bir
mesaj (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) görülecektir.
Uyar lambas modele bağl olarak, aşağdaki şekillerde
yanp sönebilir.
❒ her iki saatte bir 1 dakika
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ yağ değiştirilene kadar 3 dakikalk çevrimlerle ve 5 saniyelik aralklarla uyar lambasnn yanp sönmesi.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Yağ değiştirilene kadar, ilk uyardan sonra motor her çalştrlşnda, uyar lambas yukarda tarif edildiği şekilde yanp sönecektir. Özel bir mesaj uyar lambasna ilave olarak
ekranda görülecektir (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Uyar lambas yanp sönerse bu otomobilin arzalandğ anlamna gelmez, fakat düzenli araç kullanmnn sonucu olarak yağ değiştirmenin gerekli olduğu konusunda sürücüyü basitçe bilgilendirmektedir.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
183
169-182 Fiat 500L
08.03.2014
13:46
Sayfa 184
Motor yağ bozulmas aşağdaki durumlarda daha hzl olur.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
184
❒ Otomobili şehir içi kullanmda çok kullanmak, DPF
temizliğinin daha sk olmas.
❒ Otomobili ksa mesafelerde kullanmak, bu durumda
motor çalşma scaklğna ulaşmaz.
❒ Temizleme sürecinin devaml olarak kesilmesi, bu
durum DPF uyar lambasnn yanmas ile belirtilir.
UYARI
Uyar lambas yandktan sonra, asla 500
km’yi geçirmeden mümkün olan en ksa
sürede motor yağ değiştirilmelidir. İlk 500 km
içinde yağnn değiştirilmemesi motorda ciddi hasara ve garantinin geçersiz olmasna sebep olur.
Unutmaynz ki uyar lambasnn yanmas
motor yağ seviyesi düşük anlamnda değildir, yani motor yağ eklemenize gerek yoktur.
MOTOR SOÐUTMA SIVISI
SICAKLIÐI ÇOK YÜKSEK
(kýrmýzý)
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir.
Uyarý lambasý (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ya da sembol ile birlikte) motor aþýrý ýsýndýðýnda yanar.
Eðer uyarý lambasý sürüþ sýrasýnda yanarsa, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Normal sürüþ durumunda: Otomobili durdurup,
motoru stop ediniz ve soðutma svsnn MIN işaretinin altýnda olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eğer altnda
ise motorun soðumasý için birkaç dakika bekleyiniz,
sonra kapaðý yavaþ ve dikkatli bir þekilde açýnýz, soðutma svsyla tamamladýktan sonra rezervuardaki seviyenin MIN ve MAX iþaretleri arasýna gelip gelmediðini
kontrol ediniz. Gözle sýzýntý kontrolü yapýnýz. Motoru
tekrar çalýþtýrdýðýnýzda uyarý lambasý yanarsa, yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
❒ Zor þartlarda kullanýmda (örneðin yokuþ yukarý römork çekiyor veya otomobil tam yüklü iken): Yavaþlayýnýz, eðer uyarý lambasý sürekli yanarsa, otomobili
durdurunuz. Motoru çalýþýr durumda 2 veya 3 dakika
býrakýnýz ve motor soðutma svsnn sirkülasyonunu
hýzlandýrmak için, hafifçe gaza basýnýz ve
motoru stop ediniz. Önceden açýklandýðý gibi uygun
soðutma svs seviyesini kontrol ediniz.
DÝKKAT Zor þartlarda kullaným durumunda, motoru durdurmadan önce motor çalýþýr durumda iken birkaç dakika hafifçe gaza basýnýz.
169-182 Fiat 500L
08.03.2014
13:46
Sayfa 185
YAKIT REZERVÝ (sarý)
Depoda 6 ile 8 litre yakt kaldğnda uyar lambas yanar.
Yaklaşk 50 km menzil kaldğnda baz tiplerde ilgili bir mesaj ekranda görüntülenecektir.
DÝKKAT Uyarý lambas bir arýzayý iþaret etmek için yanýp
sönerse, sistemi kontrol ettirmek için yetkili bir Fiat servisi ile en kýsa zamanda temasa geçiniz.
U
EOBD/ENJEKSÝYON SÝSTEMÝ ARIZASI
(sarý)
Normal koþullar altýnda, kontak anahtarý MAR konumuna çevrildiðinde uyarý lambasý (baz tiplerde ekranda ilgili
mesaj ile birlikte) yanar, fakat motor çalýþýr çalýþmaz sönmesi gerekir.
Enjeksiyon/egzoz sisteminde bir arýzayý, olasý performans
düþüklüðünü, düþük sürüþ kalitesini ve yüksek tüketim
deðerlerini bildirmek için uyarý lambas sabit olarak yanar
veya seyahat esnasýnda yanar.
Bu koþullar altýnda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere çýkýlmadan yola devam edilmesi mümkündür.
Bu durumda en kýsa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Arza giderilince uyar lambas söner ve arza sistem hafzasnda kaytl kalr.
NOT (sadece benzin motorlu tipler için)
Uyar lambasnn yanp sönmesi katalitik konvertörün hasar görmüş olabileceğini belirtir.
Eðer uyarý lambasý yanýp söner ise, motor devrini düþürmek için, uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi sona erene kadar
gaz pedalýný serbest býrakmak gerekir; yolunuza uyarý lambasýnýn yanýp sönmesine sebep olmayacak þekilde normal
hýzda devam ediniz ve mümkün olan en kýsa sürede yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Eðer kontak anahtarý MAR-ON konumuna
çevrildiðinde U uyarý lambasý yanmaz veya sürüþ esnasýnda sabit olarak yanar veya yanýp söner ise (ekrandaki mesaj ile birlikte) derhal yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. U uyarý
lambasýnýn çalýþmasý özel cihazlar ile kontrol edilebilir. Daima trafik kurallarýna uyunuz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
185
169-182 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
186
08.03.2014
ESC
13:46
Sayfa 186
ESC SÝSTEMÝ ARIZASI (sarý)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor
çalýþtýrýldýktan birkaç saniye sonra sönmelidir.
Uyarý lambas sönmezse veya seyahat esnasýnda yanarsa
(baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ve sembol ile birlikte),
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Seyahat esnasýnda uyarý lambasýnýn yanýp sönmesi ESC sisteminin devrede olduðunu belirtir.
Y
FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ ARIZASI (sarý)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Fiat şifre sisteminde arza olmas durumunda uyar lambas (baz tiplerde ekranda ilgili mesaj ve sembol ile birlikte)
yanar. En ksa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
m
ISITMA BUJÝLERÝ DEVREDE/ISITMA
BUJÝLERÝ ARIZASI
(Dizel tiplerinde - sarý)
BUJİ ÖN ISITMASI
Yokuşta kaymay önleyici sistem (Hill Holder)
arzas
Baz tiplerde uyar lambasnn ekrandaki mesaj ve
sembolü ile birlikte yanmas Hill Holder sisteminde bir arza
olduğunu belirtir. Bu olay meydana gelirse en yakn yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Çekiş Destek (Traction Plus) sistem arzas
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Çekiş destek sisteminde bir arza meydana gelmesi durumunda gösterge panelindeki ESC uyar lambas yanar.
Kontak anahtarý MAR-ON konumuna çevrildiðinde uyarý
lambasý yanar; ýsýtma bujileri istenilen sýcaklýða eriþtiklerinde de söner. Uyarý lambasý söndükten hemen sonra motoru çalýþtýrýnýz.
DÝKKAT Ortam sýcaklýðýnýn yüksek olmasý durumunda,
uyarý lambasý kýsa bir süre için yanabilir.
ISITMA BUJİSİ ARIZASI
Uyar lambas yanp sönerse (baz tiplerde ekranda bir mesaj ve sembol ile birlikte) bu durum stma bujilerinin ön
stma sisteminde bir arzann olduğunu belirtir.
Arzay gidermek için mümkün olan en ksa sürede yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.
169-182 Fiat 500L
08.03.2014
13:46
Sayfa 187
ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON
(DUALDRIVE) ARIZASI (kýrmýzý)
Otomobil durur konumdayken
Bu uyar lambas, anahtar MAR-ON konumuna çevrildiğinde yanar ancak birkaç saniye sonra sönecektir. Eğer
yanmaya devam ederse, kontak anahtarn STOP konumuna çevirin ve motoru yeniden çalştrnz.
Eğer uyar lambas (baz tiplerde göstergede bir mesaj ve
bir sembol ile birlikte) yank kalyorsa, direksiyonu kullanmaya devam etmek mümkündür ancak direksiyon simidinin çevrilmesi için daha fazla güç gerekebilir.
Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Sürüş esnasnda
Uyar lambas sürüş esnasnda yanarsa (baz tiplerde göstergede bir mesaj ve bir sembol ile birlikte) direksiyon servo desteği devre dş kalmş olabilir. Direksiyonu kullanmak mümkündür ancak direksiyon simidinin çevrilmesi için
daha fazla güç gerekebilir.
DİKKAT Baz durumlarda elektrikle destekli direksiyonun
bağmsz faktörleri gösterge panelindeki uyar lambasnn
yanmasna sebep olabilir. Bu durumda, arac hemen durdurun (hareket halinde ise), motoru yaklaşk 20 saniye süre
ile durdurun ve sonra motoru tekrar çalştrnz. Eğer uyar
lambas (baz tiplerde göstergede bir mesaj ve bir sembol
ile birlikte) yank kalmaya devam ediyorsa yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
DİKKAT Akü bağlantlarnn sökülüp tekrar taklmas durumunda elektrikli direksiyon ile ilgili bir uyar lambas yanar. Elektrikli direksiyon sisteminin tekrar devreye girmesi için direksiyonu bir yönde sonuna kadar çevirin veya
otomobili birkaç yüz metre düz bir hat üzerinde sürünüz.
HIZ SABİTLEYİCİ (CRUISE
CONTROL) (yeşil)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge
panelindeki uyarý lambasý yanmalý ve motor çalýþtýrýldýktan
birkaç saniye sonra sönmelidir.
Hz sabitleme halkas Ü konumuna çevrildiğinde uyar lambas yanar (“Otomobilin Tantm” bölümündeki "Hz Sabitleyici" paragrafna baknz).
Baz tiplerde ekranda ilgili mesaj görüntülenir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
187
169-182 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:46
Sayfa 188
HIZ SINIRLAYICI (SPEED LIMITER)
(yeşil)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Kontak anahtar MAR-ON konumuna çevrildiğinde uyar
lambas yanmaldr ancak HIZ SINIRLAYICI (Speed limiter) devre dş durumdaysa uyar lambas bir kaç saniye
sonra sönmelidir.
(sadece DPF'li Dizel tiplerinde - sar)
Devreye alma
Temizleme prosesi ile DPF'nin partiküllerden temizlenmesine gerek olduğunu sürücüye belirtmek için uyar lambas (baz tiplerde ekranda ilgili bir mesaj ve sembol ile birlikte) yank kalr.
Hz sabitleme düğmesi
konumuna çevrilirse ("Otomobilin Tantm" bölümündeki "Hz Sabitleyici" paragrafna baknz) uyar lambas yanar.
Baz modellerde sistem devreye girdiğinde ekranda bir mesaj, sembol ve son kaydedilen hz görüntülenir.
Devreden çkarma
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
188
DPF (DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ)
TEMİZLENMESİ DEVAM EDİYOR
Sistem devre dş brakldğnda göstergedeki
uyar
lambas söner. Baz modellerde ise ekranda bir mesaj ve
sembolü görüntülenir
Kontak anahtar MAR-ON konumuna çevrildiğinde, uyar lambas yanar fakat birkaç saniye sonra sönmelidir.
Her DPF temizleme prosesinde uyar lambas yanmaz,
fakat sadece sürüş şartlar gerektiğinde uyarmak için yanar.
Temizleme prosesi bitene kadar otomobil hareket halindeyse uyar lambas sönecektir.
Proses normal olarak 15 dakika sürer. İşlemin tamamlanmas için optimum şartlar, otomobili 60 km/s hzla, 2000
dev/dakikann üzerinde kullanmaktr.
Uyar lambas yanarsa, otomobil arzal demek değildir, yani otomobili servise götürmeye gerek yoktur. Baz tiplerde uyar lambas yandğnda ilgili mesaj ekranda belirir.
169-182 Fiat 500L
08.03.2014
13:46
Sayfa 189
UYARI
Daima trafik şartlar, yol ve hz limitlerine
uygun bir hzda otomobili kullannz. DPF
uyar lambas yanmasna rağmen motor durdurulabilir ancak temizleme sürecinin devaml olarak
kesilmesi motor yağnn erken bozulmasna sebep
olabilir. Bu nedenle, motoru kapatmadan önce
yukardaki talimatlara uyarak uyar lambasnn sönmesini beklemek her zaman tavsiye edilir. Otomobil dururken, DPF temizlenme prosesinin tamamlanmasn beklemek iyi bir fikir değildir.
è
GENEL ARIZA BÝLDÝRÝMÝ (sarý)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Aşağdaki durumlarda uyar lambas yanar: arzann giderilmesi için en ksa zamanda yetkili bir Fiat servisiyle
temasa geçiniz.
Hz limiti aşld
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Otomobil, ayarlanan hz snrn aştğnda uyar lambas
yanar.
Otomobil, ayarlanan hz snrn aştğnda baz tiplerde ekranda bir uyar mesaj ve sembol görüntülenir ve bir uyar sesi duyulur.
Ataletli yakýt kesme anahtarý
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ataletli yakýt kesme anahtarý tetiklendiðinde uyarý lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Dş aydnlatma arzas
Aşağdakilerden birinde arza tespit edilmesi durumunda
uyar lambas yanar:
❒ Gündüz sürüş farlar (DRL) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
❒ Yan lambalar/park lambalar.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ Sinyal lambalar.
❒ Arka sis lambalar.
❒ Geri vites lambalar.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ Plaka lambalar.
❒ Fren lambalar (sadece çok fonksiyonlu göstergeye
sahip tiplerde).
Bu lambalarla ilgili arzalar şunlar olabilir: bir veya birden
fazla yanmş ampul, bir sigortann atmas ve elektrik bağlantsnda bir kopukluk.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
189
169-182 Fiat 500L
13.03.2014
11:27
Sayfa 190
DST sistemi arzas
OTOMOBİLİN
TANITIMI
DST sisteminde bir arza tespit edildiğinde uyar lambas
(ekrandaki ilgili bir mesaj ile birlikte) yanar.
Dizel Filtresinde Su olmas
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
190
Dizel filtresinde su tespit edildiğinde uyar lambas (ekrandaki ilgili bir mesaj ile birlikte) yanar.
Start&Stop sistemi arýzasý
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Start&Stop sisteminde bir hata tespit edildiğinde uyar lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar.
LPG/Metan seviye sensörü arzas
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
LPG/Metan seviye sensöründe bir arza tespit edildiğinde
uyar lambas (ekrandaki ilgili bir mesaj ile birlikte) yanar.
Aktif şehir içi güvenlik sisteminde
(City Brake Control "Collision Mitigation")
geçici veya sürekli arza
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Aktif şehir içi güvenlik sisteminde geçici veya sürekli arza
tespit edildiğinde uyar lambas (ekrandaki ilgili bir mesaj
ile birlikte) yanar.
Yağmur sensörü arzas
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Yağmur sensörü sisteminde bir hata tespit edildiğinde uyar lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar.
Park desteği arzas
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Park desteği sisteminde bir hata tespit edildiğinde uyar
lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar.
Karanlk sensörü arzas
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Karanlk sensörü sisteminde bir hata tespit edildiğinde uyar lambas (ekranda ilgili mesaj ile birlikte) yanar.
Motor yağ basnc sensörü arzas
Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler: Motor yağ basnc
sensöründeki arzalarda gösterge panelindeki ilgili uyar
lambas yanar.
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tipler: Motor
yağ basnc sensöründeki arzalarda ekranda ilgili bir sembol yanar.
169-182 Fiat 500L
13.03.2014
11:30
Sayfa 191
ISITMALI ARKA CAM (sar)
Arka cam stcs (rezistans) devreye girdiğinde uyar lambas yanar.
ISITMALI ÖN CAM (sar)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ön cam stcs (rezistans) devreye girdiğinde uyar lambas yanar ("Otomobilin Tantm" bölümündeki "Otomatik
çift bölgeli klima sistemi" paragrafna baknz).
3
PARK/ARKA LAMBALAR VE KISA
FARLAR (yeşil)/BENİ EVE KADAR
İZLE (FOLLOW ME)
FONKSİYONU (yeşil)
PARK/ARKA LAMBALAR VE KISA FARLAR
Park/arka lambalar ve kýsa farlar yandýðýnda uyarý lambas
yanar.
BENİ EVE KADAR İZLE (FOLLOW ME)
FONKSİYONU
Uyarý lambas (baz tiplerde ekranda ilgili bir mesaj ve sembol ile birlikte) Beni eve kadar izle fonksiyonu devreye
alýndýðýnda yanar (bkz. “Otomobilin Tantm” bölümünde
“Beni eve kadar izle” kýsmý).
1
UZUN FARLAR (mavi)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Uzun farlar yakýldýðýnda, gösterge paneli üzerindeki
uyarý lambasý yanar.
Î
SOL SÝNYAL UYARI LAMBASI (yeşil)
(faslal)
Sinyal lambalarý, kumanda kolu aþaðý doðru hareket
ettirildiðinde veya dörtlü flaþör butonuna basýldýðýnda,
sað sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner.
¥
SAÐ SÝNYAL UYARI LAMBASI (yeşil)
(faslal)
Sinyal lambalarý, kumanda kolu yukarý doðru hareket
ettirildiðinde veya dörtlü flaþör butonuna basýldýðýnda,
sol sinyal lambasý ile birlikte yanýp söner.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
191
169-182 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
13.03.2014
CITY
11:28
Sayfa 192
ELEKTRİK DESTEKLİ DİREKSİYON
(DUALDRIVE) SİSTEMİ AÇIK (yeşil)
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
"Dualdrive" elektrik destekli direksiyon sistemi ilgili buton
kullanlarak etkinleştirildiğinde ("Otomobilin Tantm"
bölümündeki "Dualdrive" elektrik destekli direksiyon"
paragrafna baknz) CITY ibaresi yanar (baz modellerde
ekranda bir sembol görüntülenir).
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Butona yeniden basýldýðýnda CITY simgesi (veya ekrandaki sembol) söner.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
AKTİF ŞEHİR İÇİ GÜVENLİK (City
Brake Control - "Collision Mitigation")
SİSTEMİNİN DEVRE DIŞI
BIRAKILMASI (sar)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Aktif şehir içi güvenlik sistemi ayar (Setup) menüsü üzerinden devre dş brakldğnda uyar lambas yanar.
("Otomobilin Tantm" bölümündeki "Menü seçenekleri"
paragrafna baknz).
START&STOP SİSTEMİNİN DEVREYE
ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI
Start&Stop sisteminin devreye alnmas
KAPI/BAGAJ/KAPUT AÇIK (krmz)
Bir veya daha fazla kap veya bagaj düzgün şekilde kapanmadğnda uyar lambas (baz tiplerde ekranda ilgili bir
mesaj ve sembol ile birlikte) yanar.
Herhangi bir kap açk ve otomobil hareket ediyorsa, bir
uyar sesi duyarsnz.
Start&Stop sistemi devreye alndğnda ekranda bir mesaj
görüntülenir.
Ön paneldeki
butonunun üzerinde bulunan led
sönecektir (“Otomobilin tantm” bölümündeki
“Start&Stop” paragrafna baknz).
Start&Stop sisteminin devreden çkarlmas
❒ Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde: Start&Stop sistemi devreden çkarldğnda ekranda bir mesaj görüntülenir.
❒ Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde:
Start&Stop sistemi devreden çkarldğnda
sembolü ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir.
Sistem devreden çkarldğnda
led yanar.
İNDEKS
192
butonu üzerindeki
169-182 Fiat 500L
08.03.2014
13:46
Sayfa 193
START&STOP SİSTEMİ ARIZASI
Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde
Start&Stop sisteminde bir hata alglandğnda è uyar lambas (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) yanar ve
ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir.
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip
tipler
Start&Stop sisteminde bir arza tespit edilmesi durumunda
sembolü yanp söner.
ÇEKİŞ DESTEK (TRACTION PLUS) SİSTEMİNİ
DEVREYE ALMA/DEVREDEN ÇIKARMA
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Çekiş destek sistemi ilgili butona baslarak devreye alnabilir/devre dş braklabilir (“Otomobilin Tantm”
bölümündeki "Çekiş destek sistemi" paragrafna baknz).
Ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Bu durumda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
193
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:59
Sayfa 194
ACÝL DURUMDA YAPILACAKLAR
Acil durumda, Garanti Kitapçğnda bulunan acil servis numarasn aramanz tavsiye edilir. Ayrca, en yakn
yetkili servisi www.fiat.com.tr sitesinden bulabilirsiniz.
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
Eðer Y uyarý lambasý uzun süreli yanarsa, yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
OTOMOBİLİN TAKVÝYE ÝLE ÇALIÞTIRILMASI
Eðer akünüz boþalmýþ ise motoru ayný kapasitedeki veya
biraz daha yüksek kapasitedeki baþka bir yardýmcý akü ile
çalýþtýrabilirsiniz.
❒ Her iki akünün pozitif (+) kutuplarýný takviye kablosu ile
birbirine baðlayýnýz (şekil 153).
❒ İkinci bir takviye kablosu ile, yardýmcý akünün negatif (–)
kutup baþýný, aküsü boþalmýþ motor veya vites kutusu
üzerindeki E topraklama noktasýna baðlayýnýz.
❒ Motoru çalýþtýrýnýz.
❒ Motor çalýþtýðýnda, takviye kablolarýný yukarýdaki sýranýn
tersine göre çýkartýnýz.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Start&Stop sistemine sahip araçlarda takviye ile çalştrma
için “Otomobilin Tantm” bölümündeki “Start&Stop sistemi” ksmna baknz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Birkaç denemeden sonra motoru çalýþtýramazsanýz; daha
fazla denemeyiniz ve en yakýn yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz.
DÝKKAT Her iki akünün negatif kutup baþlarýný direkt olarak birbirine baðlamayýnýz: kývýlcýmlar aküden yanýcý gazlarý ateþleyebilir. Eðer yardýmcý akü diðer bir araçta ise, bu
araç ile aküsü boþalmýþ araç arasýndaki metal parçalara dokunmaktan kaçýnýnýz.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
194
şekil 153
F0Y0137
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 195
Otomobilinizi çalştrmak için kesinlikle
hzl akü şarj cihaz kullanmaynz: aksi
takdirde, elektronik sistemlere zarar verebilirsiniz.
UYARI
Bu çalýþtýrma prosedürü kalifiye personel
tarafýndan gerçekleþtirilmelidir, çünkü
yanlýþ iþlemler yüksek yoðunlukta elektrik deþarjýna sebep olabilir. Akü elektroliti, zehirli ve çürütücüdür. Cildinize veya gözünüze bulaþmamasýna çok dikkat ediniz. Açýk alev ve yanan sigara
ile akünün yanýna yaklaþmayýnýz, kývýlcýmlara neden olmayýnýz.
OTOMOBİLİN ÝTEREK VB. ÞEKÝLLERDE
ÇALIÞTIRILMASI
Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuþ aþaðý
býrakarak çalýþtýrmayýnýz.
DÝKKAT Motor çalýþmadýðý sürece, servo fren sisteminin
ve hidrolik direksiyon sisteminin (baz tiplerde) çalýþmayacaðýný unutmayýnýz. Bu sebeple, fren pedalý ve direksiyon
için oldukça fazla güç uygulamanýz gerekir.
TEKERLEK DEĞİŞİMİ
GENEL BİLGİLER
Otomobil Hzl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) hzl
lastik tamir kiti ile donatlmştr. Bu ekipmann kullanlmas
için "Hzl lastik tamir kiti" bölümüne baknz.
Hzl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) hzl lastik tamir
kitine alternatif olarak küçük yedek lastik de araçta bulunabilir. Takip eden sayfalardaki tekerlek değişimi talimatlarna baknz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
Yedek tekerlek (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) otomobilinize özeldir,
bu tekerleği kesinlikle baþka modellerde kullanmayýnýz veya diðer modellere ait yedek tekerlekleri de kendi otomobilinizde kullanmayýnýz. Yedek
tekerlek sadece acil durumlarda ve mümkün olduğunda az kullanlmaldr. Yedek tekerlek üzerindeki janta kesinlikle standart lastik takmayýnýz.
Etiket üzerinde dört ayrý dilde verilen aþaðýdaki
açýklamalar yer alýr: Dikkat! Sadece geçici olarak kullaným içindir! Maksimum hýz 80 km/s! En
kýsa zamanda standart tekerlek ile deðiþtiriniz. Bu
açýklamalarýn üzerini kapatmayýnýz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
195
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
196
08.03.2014
13:59
Sayfa 196
UYARI
Yürürlükteki kurallara uygun olarak otomobilin durmuş olduğunu belirtiniz: dörtlü flaşörler, üçgen reflektör gibi. Yolcular otomobilden çkmal ve güvenli bir yerde beklemelidir.
Otomobili yokuş yukar veya aşağ park etmeniz
durumunda, tekerlek altna hareketini engelleyecek bir nesne yerleştiriniz. Hasar gören tekerleği mümkün olan en ksa sürede tamir ettiriniz
ve yerine taknz. Takmadan önce hiçbir zaman
bijonlarýn diþlerini greslemeyiniz.
UYARI
Otomobilin sürüş özellikleri yedek tekerlek taklnca değişebilir. Ani hzlanma ve
fren, ani direksiyon dönüşleri ve keskin virajlara
hzl girmeden saknnz. Yedek tekerleğin toplam
servis ömrü yaklaşk 3000 km'dir, bu mesafe aşldktan sonra ayn tipten bir lastikle değiştirilmelidir. Yedek tekerlek için tasarlanan bir tekerlek göbeğine asla geleneksel lastik takmaynz.
Hasar gören tekerleği mümkün olan en ksa sürede tamir ettirin veya değiştiriniz. Ayn anda iki
veya daha fazla yedek tekerlek kullanm yasaktr. Takmadan önce bijonlarn başlarn greslemeyiniz: gevşeyip çkabilirler.
UYARI
Kriko, sadece bulunduğu veya ayn
model otomobilin tekerleklerini değiştirmek için kullanlmaldr. Krikoyu başka amaçlar
için veya başka modeldeki araçlar kaldrmak için
kullanmaynz. Kriko, otomobilin altnda tamirat
yaplrken kesinlikle kullanlmamaldr. Krikonun
yanlş şekilde yerleştirilmesi, kaldrlmş otomobilin düşmesine sebep olabilir. Krikoyu, üzerinde
yer alan etikette belirtilenden daha ağr yükleri
kaldrmak için kullanmaynz. Kar zincirleri yer tasarrufu sağlayan (küçük ebatl) yedek tekerleğe
asla taklmamaldr. Bu sebep ile ön tekerleklerden bir tanesi patlar ise arka lastiklerden bir tanesi öne ve yer tasarrufu sağlayan (küçük ebatl)
yedek tekerlek ise arkaya taklmaldr. Bu şekilde acil bir durum karşsnda iki adet normal çekiş lastiğini de zincir taklabilir.
UYARI
Lastiðin hareket esnasýnda çýkmamasý için
jant kapaðýný doðru bir þekilde takýnýz.
Þiþirme supabýný kesinlikle kurcalamayýnýz. Jant
ile lastik arasýna hiçbir zaman baþka araçlar koymayýnýz. Lastiklerin ve yedek tekerleğin hava
basýnçlarýný kontrol ediniz ve gerekiyorsa “Teknik
özellikler” bölümünde verilen deðerlere göre
düzeltiniz.
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 197
KRİKO
Önemli notlar:
❒ Krikonun aðýrlýðý 1,76 kg’dýr.
❒ Takm çantasnda verilen anahtar (A-şekil 155) kullanarak, kilitleme cihazn gevşetin, takm çantasn (B) alp
değiştirilecek olan tekerleğin yanna yerleştirin ve daha sonra tekerleği (C) alnz.
❒ Kriko ayar gerektirmez.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ Kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýrsa, yenisi ile deðiþtirilmelidir.
❒ Kriko üzerine sadece kendi kaldýrma kolu takýlabilir.
Tekerleği aþaðýda açýklanan þekilde deðiþtiriniz:
❒ Otomobili, trafik akýþýna engel teþkil etmeyecek ve lastiði güven içinde deðiþtirebileceðiniz bir yere park ediniz. Zemin düz ve yeterli derecede sert olmalýdýr.
❒ Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz, birinci vitese
veya geri vitese taknz, diğer sürücülerin sizi farketmesi
için üçgen reflektörünü uygun bir şekilde yola yerleştiriniz.
❒ Bagaj kapağn açnz, A tutamağn (şekil 154) çekerek
haly kaldrnz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 154
F0Y0083
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 155
F0Y0096
197
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
13:59
Sayfa 198
❒ Verilen anahtarla (A-şekil 156) bir kez döndürerek tekerleğin bijonlarn gevşetiniz; otomobilde alaşm jant
mevcut ise jant çkarmak için biraz zorlaynz.
❒ Takozu (A) alet çantasndan çkarn ve şekilde gösterildiği gibi açnz (şekil 157).
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
❒ Değiştirmek istediğiniz tekerlerin karş çaprazna takozu
yerleştirerek (şekil 158) araç kaldrldğnda hareket etmemesini sağlaynz.
❒ Krikoyu aracn altna, değiştirilecek olan tekerleğin yanna yerleştiriniz.
❒ Krikoyu yükseltmek için, krikonun üst kýsmýný (B), C yuvasýna düzgün þekilde oturana kadar yükseltmek üzere
A (þekil 156) elemanýný kullanýnýz (işaretin yaknna).
❒ Kaldýrýlacak olan otomobilin yakýnýndaki kiþileri uyarýnýz.
Tekrar yere indirilene kadar otomobilden uzakta durulmalý ve otomobile dokunulmamalýdýr.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 156
F0Y0093
şekil 157
F0Y0211
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
198
şekil 158
F0Y0212
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 199
❒ Krikoyu çalýþtýrmak için D (şekil 159) kolunu, kriko üzerindeki A teçhizatýna takýnýz ve tekerlek yerden kalkacak þekilde otomobili birkaç cm kaldýrýnýz.
❒ Jant kapağna sahip tipler için, 4 bijonu çkardktan sonra jant kapağn çkarn ve ardndan beşinci bijonu da
çkarp tekerleği çkarnz.
❒ Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan ve
üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine sebep
olabilecek pislikler bulunmadýðýndan emin olunuz.
❒ Bijonu, supaba en yakn deliğe iki diş takarak yedek lastiği yerleştiriniz.
❒ Bijonu iki diş skarak takn ve ardndan diğer bijonlar da
ayn şekilde taknz.
❒ A (şekil 156) bijon anahtar ile bijonlar tam olarak sknz.
❒ Krikonun kolunu (D) cevirerek otomobili indiriniz ve
krikoyu çkartnz.
❒ A bijon anahtar ile bijonlar şekilde gösterilen sra ile
sabitleyiniz (şekil 160).
❒ Alaşm janta sahip lastiği değiştirirken yedek lastik bölmesine sağlam taraf üste gelecek şekilde geçici olarak
yerleştiriniz.
Standart tekerleği en ksa sürede takn çünkü ilgili bölmesine yerleştirildiğinde, bagaj bölümü yük platformu, standart tekerlek yedek tekerlekten daha büyük olduğundan
eriyecektir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 159
F0Y0014
şekil 160
F0Y0013
199
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
200
08.03.2014
13:59
Sayfa 200
STANDART LASTÝÐÝN TAKILMASI
Yukarýda açýklanan iþlemleri yaparak otomobili kaldýrýnýz ve
yedek lastiði çýkartýnýz.
Çelik jantlý tipler için
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:
❒ Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan ve
üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine sebep
olabilecek pislikler bulunmadýðýndan emin olunuz.
❒ Standart lastiði 5 bijonun yuvalara oturacaðý þekilde
takýnýz.
❒ Jant kapağn, þiþirme valfinin özel yuvaya denk geleceði
þekilde takýnýz.
❒ Verilen anahtar ile bijonlarý sabitleyiniz.
❒ Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz.
❒ Anahtarý kullanarak, bijonlarý önceki þekilde gösterildiði sýra ile sabitleyiniz.
Alaþým jantlý tipler için
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:
❒ Verilen anahtarý kullanarak mevcut bijonlarý sabitleyiniz.
❒ Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz.
❒ Verilen anahtar kullanarak 5 bijonu sknz.
❒ Jant kapağn tekrar takn ve bu esnada üç plastik pimin tekerlekteki ilgili boşluklara denk gelmesine dikkat
edin. Jank kapağn hafifçe bastrn ve bu esnada ilgili plastik pimlerin zarar görmemesine dikkat ediniz.
DÝKKAT Jant kapaðýnýn uygun þekilde takýlmamasý, otomobil hareket halinde iken kapağn düþmesine sebep olur.
Lastiği değiştirdikten sonra
❒ Küçük yedek lastiği bagaj içindeki yerine yerleþtiriniz.
❒ Krikoyu ve el aletlerini tekrar kutudaki yerlerine
koyunuz.
❒ Kutuyu aletleri tamamlanmýþ bir þekilde küçük yedek
tekerleðin üzerine yerleþtiriniz.
❒ Bagaj halsn yeniden yerleþtiriniz.
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 201
Hzl Lastik Tamir Kiti
(Fix&Go Automatic)
Hzl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) lastik tamir kiti
bagaj bölümünde şekil 161’de gösterilen (subwoofer'sz
modellerde) veya şekil 162'de gösterilen (subwoofer'l modellerde - öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) hazne içinde bulunur. İlgili haznede ayn zamanda bir tornavida ve çeki kancas bulunur.
Kit aþaðýdakileri içerir:
❒ Yaltm svsn içeren tüp (A-şekil 163) aþaðýdakilerden
oluşur.
❒ Dolum borusu B.
❒ “Azami 80 km/h” yazýsý olan bir etiket, lastik onarýldýktan
sonra sürücünün göreceði bir þekilde (gösterge paneline) yerleþtirilmelidir (C).
❒ İbre ve baðlantýlar dahil olmak üzere kompresör (D).
❒ Hýzlý lastik tamir kitini hýzlý ve uygun þekilde kullanmak
ve ardýndan lastik tamir kiti ile onarýlan lastiðin üzerinde
çalýþacak olan personele verilmek için bir talimat broþürü
(þekil 164).
❒ Kompresörün yan boþluðunda yer alan bir çift koruma
eldiveni.
❒ Farklý elemanlarý þiþirmek için adaptörler.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 162
F0Y0176
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 161
F0Y0135
şekil 163
F0Y0012
201
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 202
UYARI
UYARI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Kit ile onarýlan lastik üzerinde iþlem yapacak olan personele talimat broþürünü
veriniz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Lastiðin yabancý nesneler tarafýndan patlatýlmasý durumunda lastik izi üzerinde veya kenardaki hasar azami 4 mm çapa kadar tamir edilebilir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
UYARI
Eğer tekerlek jant zarar gördüyse (kanal
hava kaçağna sebep olacak kadar deforme olmuş) tamir edilemez. Yabanc cisimleri lastikten çkarmaynz (vidalar ya da çiviler).
UYARI
Kompresör,
20
dakikadan
fazla
çalýþtýrýlmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma tehlikesi
vardýr! Hýzlý lastik tamir kitiyle tamir edilen lastikler sadece geçici olarak kullanýlmalýdýrlar.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
202
Lastiğin yanağndaki hasar tamir etmek
mümkün değildir. Eğer hasar düz bir lastikle seyahat etmekten kaynaklanyorsa, hzl tamir takmn kullanmaynz.
şekil 164
F0Y0011
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 203
UYARI
Tüp etilen glikol içermektedir. Tüp lateks
içerebilir ve bu alerjik reaksiyonlara yol
açabilir. Yutulduðunda veya solunduðunda zararlýdýr ve gözleri tahriþ edebilir. Herhangi bir temas halinde hemen su ile yýkayýnýz ve kirli giysilerinizi çýkarýnýz. Yutulursa, kusmayýnýz, aðzýnýzý
çalkalayýnýz, çok miktarda su içiniz ve hemen doktora haber veriniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Bu
ürün astým hastalarý tarafýndan kullanýlmamalýdýr.
Buharlarýný solumayýnýz. Alerjik reaksiyonlar olduðunda hemen doktora baþvurunuz. Tüpü bu
amaç için öngörülen bölümde saklayýnýz ve sýcaktan uzak tutunuz. Yaltm svsnn snrl bir ömrü vardr. Kullanm ömrü geçmiş yaltm svs içeren tüpleri değiştiriniz.
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:
❒ El frenini çekiniz. Lastik şişirme supabnn kapakçğn çevirerek çkarn, elastik dolum hortumunu (A şekil
165) çkarn ve halka somununu (B) lastik supabna skca taknz.
❒ Kompresör þalterini (A-þekil 166) 0 (kapalý) konumuna getiriniz, motoru çalýþtýrýp elektrik prizini orta ksma ya da bagaj bölümüne (şekil 167) takýnýz ve ardýndan
kompresör düğmesini (A) I (açýk) konumuna getirerek
çalýþtýrýnýz. Lastiði “Teknik özellikler” bölümündeki
“Şişirme basnçlar” kýsmýnda belirtilen basýnçlarda þiþiriniz. B göstergesinde lastik basýncýný kontrol ediniz,
deðerleri doðru þekilde okumak için kompresörü kapatýnýz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Yaltm svs tükenirse tüpü deðiþtiriniz. Tüp
ile yalýtým sývýsýný atmayýnýz. Yaltm svsný
ve tüpü ulusal ve yerel kanunlara uygun
olarak tasfiye ediniz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
ÞÝÞÝRME PROSEDÜRÜ
TEKNİK
ÖZELLİKLER
UYARI
Hýzlý lastik tamir kiti ile birlikte verilen koruma eldivenlerini giyiniz.
İNDEKS
şekil 165
F0Y0010
203
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
13:59
Sayfa 204
❒ 5 dakika sonra asgari 1.8 barlýk deðere ulaþmak mümkün olmuyorsa valfý kullanarak kompresörü ve akým
çýkýþýný devre dýþý býrakýn, ardýndan macunun lastiðe eþit
þekilde daðýlmasýný saðlamak için otomobili yaklaşk 10
metre ileri hareket ettirin ve þiþirme iþlemini tekrarlayýnýz.
❒ Bu iþlemin 5 dakika sonrasýnda yine de 1.8 bar deðerine ulaþmak mümkün olmuyorsa, lastik aþýrý þekilde hasarlandýðýndan sürmeye baþlamayýnýz, hýzlý lastik tamir kiti lastiðin uygun þekilde tamir edilmiþ olduðunu garanti
edemez, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
Lastiðin hýzlý lastik tamir takýmý ile tamir
edildiðini belirten bir etiketi, sürücünün kolayca görebileceði bir yere yapýþtýrýnýz. Özellikle virajlarý dönerken, otomobili dikkatli sürünüz. 80 km/s
hýz sýnýrýný aþmayýnýz. Ani hýzlanmalardan veya sert
fren yapmaktan kaçýnýnýz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 166
F0Y0176
şekil 167
F0Y0012
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
204
❒ 10 dakika kadar otomobili sürdükten sonra durup el
frenini çekin ve lastik basnçlarn kontrol ediniz. Park
edildiğinde aracn güvenliğini sağlamak için “Otomobilin
Kullanlş” bölümündeki “Park Etme” ksmna baknz.
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 205
UYARI
Eðer basýnç 1.8 barýn altýna düþerse, lastik
aþýrý derecede hasarlý olduðundan otomobili stop ediniz: hýzlý lastik tamir kiti, uygun þekilde
tamir edilmiþ olduðunu garanti edemez. Yetkili bir
Fiat servisiyle temasa geçiniz.
❒ En az 1.8 barlýk bir basýnç varsa, uygun basýncý þiþirin
(motor çalýþýyor ve el freni çekili vaziyetteyken) ve yeniden çalýþtýrýnýz. Dikkatli bir þekilde sürerek en yakýn
Fiat servisine gidiniz.
UYARI
Lastiðin kesinlikle hýzlý lastik tamir kiti ile tamir edilmiþ olduðunu belirtmelisiniz. Talimat
broþürünü kit ile tamir edilmiþ olan lastik üzerinde
iþlem yapacak olan personele veriniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
205
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
13:59
Sayfa 206
LASTİK BASINCININ KONTROLÜ VE
DÜZELTÝLMESÝ
Kompresör ayný zamanda basýncýn düzeltilmesi için de kullanýlabilinir. Hýzlý baðlantýyý (A-þekil 168) sökünüz ve doðrudan şişirilecek lastiğin supabna bağlaynz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
TÜP DEÐÝÞTÝRME PROSEDÜRÜ
Tüp deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Baðlantýyý sökünüz (A-þekil 169).
❒ Deðiþtirilecek tüpü saat yönü tersine döndürünüz ve
yükseltiniz.
❒ Yeni tüpü takýn ve saat yönünde çeviriniz.
❒ A baðlantýsýný veya B hortumunu yuvasýna yeniden takýnz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
206
şekil 168
F0Y0008
şekil 169
F0Y0007
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 207
AMPULÜN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
GENEL BÝLGÝLER
❒ Bir ampulü deðiþtirmeden önce ilgili sigortayý kontrol
ediniz.
❒ Bir ampulü deðiþtirmeden önce, baðlantý yerinin oksitlenip oksitlenmediðini kontrol ediniz.
❒ Yanan ampuller, ayný tip ve güçte ampuller ile deðiþtirilmelidir.
❒ Bir lamba yanmýyorsa, ampulü deðiþtirmeden önce ilgili sigortayý kontrol ediniz. Sigortalarýn yerleri için “Bir
sigortanýn değiştirilmesi” bölümüne bakýnýz.
UYARI
Elektrik sisteminde (elektronik kontrol üniteleri üzerinde) yapýlan modifikasyonlarýn
veya tamirlerin düzgün þekilde yapýlmamasý ve sistemin özelliklerini gözetilmeden gerçekleþtirilmesi
arýzalara ve yangýn tehlikesine yol açabilir.
UYARI
Halojen ampuller yüksek basýnçlý gaz içerirler ve kýrýlmalarý halinde etrafa cam parçacýklarý sýçrayabilir.
Halojen
ampulleri
sadece
metal
kýsýmlarýndan tutunuz. Ampülün cam
kýsmýna dokunulduðu takdirde, ýþýk yoðunluðu düþer ve ampulün kullaným ömrü kýsalýr. Yanlşlkla ampule dokunmanýz halinde, alkol ile nemlendirilmiþ bir bez ile silip, kurumaya býrakýnýz.
Mümkünse ampulleri yetkili bir Fiat servisinde değiştiriniz. Dş aydnlatma lambalarnn düzgün çalşmas ve ayarlanmas, güvenlik nedeni ile ve yerel kanuni uygulamalar için
zorunludur.
DİKKAT Hava soğuk veya nemli veya ağr bir yağş veya
ykama işlemi sonrasnda, far veya arka far yüzeyleri buharlaşma yapp ve/veya iç tarafndan yoğunlaşmadan kaynaklanan damlamalar yapabilir. Bu bir arzaya işaret etmeyen ve aydnlatma cihazlarnn normal çalşmasn etkilemeyecek camn iç ve dş bölümleri arasndaki scaklk ve
nem farkndan kaynaklanan doğal bir fenomendir. Difizörün merkezinden başlayp uç ksmlara doğru yaylan şekilde meydana gelen buğu farlarn açlmasyla hzl bir şekilde kaybolur.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
207
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 208
AMPUL TÝPLERÝ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Otomobilde farklý tiplerde ampuller mevcuttur:
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Cam ampuller (A tipi): Yerlerine klipslenmiþlerdir.
Çýkartmak için sadece çekiniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
208
Pim kilitli ampuller (B tipi): Bu tip ampulü tutucusundan çýkarmak için ampulün üzerine bastýrýn, saat tersi yönde
döndürünüz.
Tüp tipi ampuller (C tipi): Çýkarmak için baðlantýlarýndan çýkarýnýz.
Halojen ampuller (D tipi): Ampulü çýkarmak için ampulü yerinde tutup klipsi açýnýz.
Halojen ampuller (E tipi): Ampulü çýkarmak için ampulü
yerinde tutup klipsi açýnýz.
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 209
Ampuller
Tipi
Güç
Referans şekil
Ksa/uzun farlar
H7
55W
D
Ön park lambalar/Gün şğ lambalar (DRL)
W21/5W
21W/5W
B
Arka park lambalar/Fren lambalar
P21/5 W
21W/5W
B
Ön sinyal lambalar
WY21W
21 W
B
Yan sinyal lambalar
WY5W
5W
A
Arka sinyal lambalar
P21W
21 W
B
3. fren lambas
LED
–
–
Sis farlar
H11
55W
E
Geri vites lambas
W16W
16 W
B
Arka sis lambalar
W16W
16 W
B
Plaka lambas
C5W
5W
C
Ön tavan lambas
C5W
5W
C
Ön tavan lambalar (güneşlikler)
C5W
5W
C
Bagaj bölümü tavan lambas
W5W
5W
A
Torpido gözü lambas
C5W
5W
C
Arka tavan lambas
C5W
5W
C
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
209
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 210
BÝR DIÞ AMPUL YANDIÐINDA
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Ampul tipi ve güç oraný için, “Ampulün deðiþtirilmesi”
bölümüne bakýnýz.
ÖN LAMBA ÜNÝTELERÝ
Ön lamba üniteleri sinyal lambalarýný ve kýsa far ampullerini içermektedir.
Ünitenin içindeki ampuller aþaðýdaki gibi yerleþtirilmiþtir
(şekil 170):
A Sinyal lambalar
B Ksa farlar
SÝNYAL LAMBALARI
Ampulü deðiþtirmek için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Koruyucu kapağ (A-şekil 170) çkartnz.
❒ B (şekil 171) muhafazasn saat yönünde çeviriniz,
ampulü (C) çkarnz ve değiştiriniz.
❒ Yeni ampulü taknz ve yerine oturduğundan emin olunuz.
❒ Ampul muhafazasn yerine taknz ve kilitlenme sesini
duyana kadar saat yönünde döndürünüz.
❒ Koruyucu kapağ (A-şekil 170) uygun şekilde taknz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
210
şekil 170
F0Y0021
şekil 171
F0Y0022
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 211
KISA FARLAR
Ampulü değiştirmek için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Kapağ (B-şekil 170) çkartnz.
❒ Konnektörü çkarnz ve ampul tutucusunu (C-şekil 172)
yuvasndan çkarnz.
❒ Ampulü (E) konnektörden (D) çkartn ve değiştiriniz.
❒ Doğru kilitlendiğinden emin olarak yeni lambay taknz.
❒ Konnektörü tekrar taknz ve ampul tutucusunu (C) yuvasna taknz.
❒ Kapağ (B-şekil 170) yerine taknz.
ÖN ALT FAR GRUBU
Uzun far ve park lambas/gündüz sürüş farn (DRL) içerir.
Farlarn konumlar şöyledir (şekil 173):
C Uzun farlar
D Park lambalar/gündüz sürüş farlar (DRL)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 172
F0Y0023
şekil 173
F0Y0024
211
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
13:59
Sayfa 212
UZUN FARLAR
Ampulü değiştirmek için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Lastiği tamamen çeviriniz;
❒ Vidalar (A-şekil 174) gevşetiniz ve B koruma kalbn
çkarnz;
❒ Kapağ (C-şekil 173) çkarnz;
❒ Konnektörü ve ampul tutucusunu (D-şekil 175) çkarnz;
❒ Ampulü (E) konnektörden (F) çkarnz ve değiştiriniz;
❒ Yeni ampulü konnektöre taknz ve yerine kilitlendiğinden emin olunuz;
❒ Konnektörü tekrar taknz ve ampul tutucusunu (D)
yuvasna taknz;
❒ Kapağ (C-şekil 173) yerine taknz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
212
şekil 174
F0Y0145
şekil 175
F0Y0025
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 213
PARK LAMBALARI/GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI
(DRL)
Ampulü değiştirmek için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Lastiği tamamen çeviriniz.
❒ Vidalar (A-şekil 174) gevşetiniz ve B koruma kalbn
çkarnz.
❒ Kapağ (D-şekil 173) çkarnz.
❒ Ampul tutucusunu (E-şekil 176) saat yönünde çeviriniz, ampulü (F) konnektörden (G) sökünüz ve değiştiriniz.
❒ Yeni ampulü konnektöre taknz ve yerine kilitlendiğinden emin olunuz.
❒ Ampul muhafazasn (E) yerine taknz ve kilitlenme
sesini duyana kadar saat yönünde döndürünüz.
❒ Kapağ (D-şekil 173) yerine taknz.
SİNYAL LAMBALARI
Ampulü değiştirmek için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ A (þekil 177) transparan kapaðý iç tutucularýna (B-şekil
178) doðru bastýrýnýz ve üniteyi çýkartýnýz.
❒ Ampul tutucusunu (C) saat yönü tersine çeviriniz ve
bastýrýnca oturan ampulü (D) çýkartýp deðiþtiriniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 177
F0Y0147
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 176
F0Y0026
şekil 178
F0Y0171
213
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:59
Sayfa 214
❒ Ampul tutucusunu (C) saat yönünde çevirerek lenslere takýnýz.
❒ Kancasý (B) yuvasýna kliklenecek þekilde üniteyi yeniden yerleþtiriniz.
❒ Ampul tutucusunu (E) çevirerek çkarnz.
❒ Ampulü çkarnz ve değiştiriniz.
❒ Yeni ampulü taknz ve prosedürü tersten uygulayarak
işlemi tamamlaynz.
SİS FARLARI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ampulü değiştirmek için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Lastiği tamamen çeviriniz.
❒ Vidalar (A-şekil 179) gevşetiniz ve B koruma kalbn çkarnz.
❒ Tutucu yaya (C) bastrn (şekil 80) ve elektrik soketini
(D) sökünüz.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
214
şekil 179
F0Y0148
şekil 180
F0Y0033
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 215
ARKA LAMBA ÜNİTELERİ
Bu ünite arka lambalarn, fren lambalarnn ve sinyal lambalarnn ampullerinden oluşmaktadr.
Ampulü değiştirmek için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Takm çantasndaki lokma anahtar (A) alnz (şekil 181).
❒ Kulakçğa (B) bastrp (şekil 182) koruyucu kapağ (C)
çkarn (bagaj bölümü tarafndadr).
❒ Arka far grubunun tespit parçalarn (D-şekil 183) sökmek için lokma anahtarn (A) kullannz.
❒ Far grubunu her iki elinizle ok yönünde çekerek çkarnz (şekil 184).
❒ Elektrik bağlant soketini ayrn, tespit civatalarn (E) çkarn (şekil 185) ve ampul tutucusunu çkarnz.
❒ İlgili ampulu değiştiriniz: F=Sinyal lambas G=Park lambas/Fren lambas (şekil 186).
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 182
F0Y0150
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 181
F0Y0149
şekil 183
F0Y0258
215
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
13:59
Sayfa 216
SABİT ARKA LAMBA GRUBU
Arka sis lambas (sol taraf) ve geri vites lambasn içerir.
Ampulü değiştirmek için aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Bagaj bölümünü açn, dekoratif çerçeveyi çkarn, dört
tespit cvatasn (A - şekil 187) sökün ve far grubunu (B)
çkarnz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 184
F0Y0151
şekil 186
F0Y0028
şekil 185
F0Y0027
şekil 187
F0Y0032
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
216
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 217
❒ Konnektörü sökünüz ve ampul tutucusunu (C) saat
yönünün tersine çeviriniz (şekil 188).
❒ Ampulü (D) tutucusundan çkarnz ve değiştiriniz.
❒ Yeni ampulü yuvasna taknz ve yerine kilitlendiğinden
emin olunuz.
❒ Ampul tutucusunu (C) tekrar cama monte edin ve
saat yönünde çeviriniz. Konnektörü tekrar bağlaynz.
❒ Far grubunu (B- şekil 187) tekrar doğru şekilde takn ve
dört tespit cvatasn (A) taknz. Bagaj kapatnz.
ÜÇÜNCÜ FREN LAMBASI
Bunlar bagajda bulunmaktadr ve led şeklindedir. Bu lambalarn değişimi için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 188
F0Y0029
217
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
13:59
Sayfa 218
PLAKA LAMBALARI
Ampulü değiştirmek için, aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Lensi çkarnz (A-şekil 189).
❒ Yan tutucularndan çkararak ampulü değiştiriniz
(B-şekil 190).
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 189
F0Y0030
şekil 190
F0Y0031
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
218
❒ Yeni ampulü (B) yerleştiriniz ve tutuculara düzgün
şekilde geçtiğinden emin olunuz.
❒ Lens ünitesini tekrar taknz (A-şekil 189).
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 219
BİR İÇ LAMBA YANDIĞINDA
ÖN TAVAN LAMBASI
Arka koltuklar gözetleme aynas (çocuk aynas)
olmayan modeller
Ampulü değiştirmek için aşağdakileri uygulaynz;
❒ Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak lambayý çýkarýnýz
(A-şekil 191).
❒ Lamba soketinin (B - Şekil 192) cvatalarn sökün ve
dşa doğru çekin. Ardndan ampulü (C) değiştiriniz.
❒ Yeni ampulü doğru şekilde ilgili sokete (B) taknz.
❒ Tavan lambasn (A - Şekil 191) yuvasna sabitleyin ve
tam olarak oturduğundan emin olunuz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 191
F0Y0193
şekil 192
F0Y0192
219
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
08.03.2014
13:59
Sayfa 220
Arka koltuklar gözetleme aynas (çocuk aynas)
olan modeller
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ampulü değiştirmek için, aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Aynay A noktasnan tutup aşağ çekerek açnz.
❒ Cvatay sökün ve kapakçğ (C - şekil 193) çkarnz.
❒ Tavan lambasn arka ksmndan aşağya çekerek sökünüz.
Tekrar geri takarken sökme işleminin tersi uygulanmaldr.
Ampul değişimi için "Arka koltuklar gözetleme aynas (çocuk aynas) olmayan modeller" paragrafna baknz.
Sabit cam tavana veya açlr cam tavana sahip
modeller
Tavan lambasnn sökülmesi ve ampulün değiştirilmesi için
yetkili Fiat serisine başvurunuz.
ARKA TAVAN LAMBASI
Açlr cam tavana sahip olmayan tiplerde
Ampulü değiştirmek için, aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak ön tavan lambasýný çýkarýnýz (A-þekil 194).
❒ Koruma kapağn açnz (C-şekil 195), yan tutuculardan çýkartarak ampulü (B) değiştiriniz.
❒ Yeni ampulü taknz ve ampulün tutucularna doğru şekilde oturduğundan emin olunuz.
❒ A (şekil 194) tavan lambasn yerine tam olarak oturduğundan emin olarak yuvasna taknz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
220
şekil 193
F0Y0224
şekil 194
F0Y0103
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 221
Açlr cam tavana sahip tiplerde
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ampulü değiştirmek için, aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Oklarýn gösterdiði noktalarý kullanarak ön tavan lambasýný çýkarýnýz (A-þekil 196).
❒ Yan tutuculardan çýkartarak ampulü (B-şekil 197)
değiştiriniz.
❒ Yeni ampulü taknz ve ampulün tutucularna doğru
şekilde oturduğundan emin olunuz.
❒ A (şekil 196) tavan lambasn yerine tam olarak oturduğundan emin olarak yuvasna taknz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 195
F0Y0104
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 196
F0Y0261
şekil 197
F0Y0194
221
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
08.03.2014
13:59
Sayfa 222
BAGAJ LAMBASI
Ampulü değiştirmek için, aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Bagajý açýnýz ve ampulü (A-şekil 198) oklarla gösterilen
noktada indirip çýkarýnýz.
❒ Koruyucu muhafazayý açýnýz (B) ve ampulü deðiþtiriniz.
❒ Lensin üstündeki koruyucu kapaðý (B) yeniden kapatýnýz.
❒ Doðru konumda önce bir ucu ardýndan diðer ucu
yuvasýna kliklenene kadar A elemanýný takýnýz.
TORPİDO GÖZÜ LAMBASI
Ampulü değiştirmek için, aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Torpido gözünü açnz ve lamba ünitesini (A-şekil 199)
çkartnz.
❒ Koruyucu muhafazayý açýnýz (B) ve ampulü deðiþtiriniz.
❒ Lensin üstündeki koruyucu kapaðý (B) yeniden kapatýnýz.
❒ Doðru konumda önce bir ucu ardýndan diðer ucu
yuvasýna kliklenene kadar A elemanýný takýnýz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
222
şekil 198
F0Y0105
şekil 199
F0Y0104
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 223
SİGORTA DEĞİŞİMİ
GENEL ÖZELLÝKLER
Sigortalar, elektrik sistemi için koruyucudur: genelde bir
arýza durumunda veya sistemdeki uygunsuz bir geliþme
olduðunda devreye girer.
Cihazlardan birisi çalýþmadýðý zaman, öncelikle sigortasýný
kontrol ediniz: iletken eleman (A-þekil 200) bozulmamýþ
halde durmalýdýr. Kopmuþsa, sigortayý ayný amper deðerinde (ayný renkte) yenisiyle deðiþtiriniz.
B = Yanmamýþ sigorta;
C = Hasarlý tele sahip sigorta.
Sigorta deðiþtirmek için takým çantasýnýn içindeki aleti (D)
kullanýnýz.
Koruyucu sigortalar için ilerideki sayfalardaki tabloya
bakýnýz.
UYARI
Değiştirilen sigorta yeniden yanarsa, yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
Sigorta yerine metal tel veya başka bir
madde kullanmaynz.
UYARI
Bir sigortayý daha yüksek amper deðerine sahip bir baþka sigortayla deðiþtirmeyiniz; YANGIN TEHLİKESİ.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 200
F0Y0091
223
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
13:59
Sayfa 224
UYARI
Bir genel sigortann (MEGA FUSE, MIDI
FUSE, MAXI FUSE) yanmasý durumunda,
herhangi bir tamir yapmayýnýz ve yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
UYARI
Sigortayý deðiþtirmeden önce, kontak
anahtarý çýkarýlmýþ ve diðer elektrikli cihazlar kapatýlmýþ olmalýdýr.
UYARI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
224
Eğer güvenlik sistemleri, (hava yastğ sistemi, frenleme sistemi) güç ünitesi sistemleri (motor sistemi, aktarm sistemi) ya da direksiyon sistemi için olan genel bir koruma tapas
tetiklenmiş ise, yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 225
SİGORTALARIN YERİ
Motor bölümündeki sigortalar
Akünün yannda bulunur (şekil 202).
Sigortalara erişmek için aşağdaki iþlemleri yapýnýz:
❒ Vidalar sökünüz (A-şekil 201).
❒ Kapağ (B) okla gösterilen yönden çkarnz.
Motor bölümünü ykatmanz gerekiyorsa,
basnçl su püskürtücülerinin direkt olarak
sigorta kutusuna ve cam sileceği motoruna
yönlendirilmemesine dikkat ediniz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
DİKKAT Kapak (B) çkarlmadan önce her iki bayonet cvatay (A) yavaşça içe bastrn ve çözülü konuma gelene
kadar saat yönünün tersine çeviriniz (bunun için mevcut
olan tornaviday kullann). Çözülü konuma geldiklerinde
cvata başlar yukar doğru kalkar.
İlgili her bir sigortaya bağl elektrikli elemanlarn numaralar kapağn arkasndadr. Sigortay değiştirdikten sonra,
sigorta kutusunun B kapağn kapatnz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 201
F0Y0071
şekil 202
F0Y0072
225
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
13:59
Sayfa 226
Ön paneldeki sigortalar
Sigortalar şekil 203’de gösterilen sigorta kutusunda bulunur. Sigortalara ulaşmak için A kapağn açnz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
226
şekil 203
F0Y0280
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 227
Bagaj bölümündeki sigortalar
Sigortalar şekil 204'de gosterilen sigorta kutusunda bulunur ve bagaj bölümünün sol tarafnda yer alr. Sigortalara erişmek için kapağ (A) çkarnz.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 204
OTOMOBİLİN
BAKIMI
F0Y0177
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
227
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 228
MOTOR BÖLÜMÜ SİGORTA KUTUSU
OTOMOBİLİN (şekil 202)
TANITIMI
KULLANIM
SİGORTA
AMPER
F10
15
F20
30
F85
15
F86
15
F88
7,5
Korna
GÜVENLİK SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI !"#
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
228
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 229
ÖN PANEL SİGORTA KUTUSU
(şekil 203)
KULLANICI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
SİGORTA
AMPER
Elektrikli arka cam (sol taraf)
F33
20
Elektrikli arka cam %
#
F34
20
&"% versiyonlarda), Uconnect™ 5" Radyo, Uconnect™ 5"
&*+-
+ %+#
F36
10
.
F38
20
/
F43
20
9
#
F47
20
9
(!
#
F48
20
:!
(sol taraf)
F90
7,5
:!
%
#
F91
7,5
<
(sol taraf)
F92
7,5
<
%
#
F93
7,5
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
229
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
13:59
Sayfa 230
BAGAJ BÖLÜMÜ SİGORTA KUTUSU
(şekil 204)
KULLANICI
!
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ !
HI-FI OTOMOBİLİN 9
+
!
KULLANILIŞI
9
+
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
230
SİGORTA
AMPER
F1
15
F2
15
F3
20
F5
20
F6
20
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 231
AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ
DÝKKAT Akünün þarj edilmesi ile ilgili açýklamalar sadece
bilgi için verilmiþtir. Bu iþlem yetkili bir Fiat servisi
tarafýndan yapýlmalýdýr.
Aküyü çok düþük amper deðerinde ve yaklaþýk 24 saatlik
bir süre içerisinde, yavaþça doldurmanýz tavsiye edilir. Akünün çok uzun süre þarj edilmesi, zarar görmesine sebep
olabilir.
Start&Stop SİSTEMİ OLMAYAN TİPLER
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Aküyü aşağdaki şekilde değiştiriniz:
❒ Akü negatif kutbunu sökünüz.
❒ Kutuplarý doðru olarak þarj kablolarýný aküye baðlayýnýz.
❒ Şarj cihazýný açýnýz.
❒ Şarj iþlemini tamamladýðýnýz zaman, akü baðlantýlarýný
sökmeden önce þarj cihazýný kapatýnýz.
❒ Akü negatif kutbunu tekrar baðlayýnýz.
Start&Stop SİSTEMİNE SAHİP TİPLER
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Aküyü aşağdaki şekilde değiştiriniz:
❒ Akünün içinde bulunduğu koşullar izleyen C sensöründen (D akünün negatif kutbu üzerindedir) A bağlant
parçasn (şekil 205) çkarmak için B butonuna basnz.
❒ Pozitif (art) kabloyu akünün pozitif (art) kutbuna bağlaynz.
❒ Negatif (–) kabloyu akünün negatif (–) ucundaki D sensörüne bağlaynz;
❒ Şarj cihazn çalştrnz; bitirdiğinizde, aküden sökmeden
önce şarj cihazn kapal konuma getiriniz;
❒ Şarj cihaznn bağlantsn söktükten sonra A bağlant
parçasn (şekil 205) yeniden akü sensörüne (C) bağlaynz.
UYARI
Akü suyu zehirli ve aþýndýrýcýdýr. Cilde veya göze temasýndan kaçýnýnýz. Akü þarj
iþlemi iyi havalandýrýlmýþ, muhtemel alev ve
kývýlcým kaynaklarýndan uzak bir yerde
yapýlmalýdýr: Patlama ve yangýn tehlikesi.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 205
F0Y0153
231
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
08.03.2014
13:59
Sayfa 232
UYARI
Donmuþ bir aküyü þarj etmeye
çalýþmayýnýz: ilk önce buzu çözülmelidir,
aksi takdirde patlayabilir. Donma gerçekleþmiþse,
iç elemanlarýnýn zarar görmediðinden ve zehirli ve
aþýndýrýcý asitin akmasý riskini doðuracak þekilde
dýþ muhafazasýnýn çatlamadýðýndan emin olmak
için akü, uzman bir personel tarafýndan kontrol
edilmelidir.
OTOMOBÝLÝN KALDIRILMASI
Otomobil kaldýrýlacaksa, kriko veya lifte sahip olan yetkili
bir Fiat servisine gidiniz.
UYARI
Otomobili sadece şekil 206 ve şekil 207'de
(arac arka taraftan kaldrmak için) gösterilen noktalardan, kriko veya atölye lifti kollarn yerleştirerek kaldrnz.
Aerodinamik spoylere ve yan eteklere (mevcutsa) zarar vermemek için kaldrma kollarn veya tezgahn yerleştirirken özellikle
dikkat edin.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
232
şekil 206
F0Y0266
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 233
OTOMOBÝLÝN ÇEKÝLMESÝ
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Otomobille birlikte verilen çeki kancasý, bagaj halsnn
altýndaki alet kutusundadýr.
ÇEKME HALKASININ TAKILMASI
A başlğn (ön tampon şekil 208, Trekking versiyonu için
şekil 209) veya arka tampon (şekil 210, Trekking versiyonlar için şekil 211) alt ksmna bastrarak elle çkarnz.
B çekme tertibatn (ön tampon, şekil 208; arka tampon,
şekil 210) muhafazasndan çkarn ve ön veya arka dişli pimine skca vidalaynz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
şekil 208
F0Y0144
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 207
F0Y0143
şekil 209 - Trekking tipi
F0Y0363
233
183-222 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
13:59
Sayfa 234
UYARI
UYARI
Otomobili çekmeye başlamadan önce,
kontak anahtarn önce MAR ve sonra
STOP konumuna çeviriniz. Eğer kontak anahtar yerinde takl değil ise, direksiyon otomatik olarak kilitlenebilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
şekil 210
F0Y0144
şekil 211 - Trekking tipi
F0Y0363
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
234
Kancayý takmadan önce, vidalý yuvasýný
iyice silip temizleyiniz. Çekmeye baþlamadan önce, kancanýn sýkýca baðlandýðýndan
emin olunuz.
Otomobili çekerken; takviyeli fren ile hidrolik direksiyonun devre dş olduğunu,
frene basmak ya da direksiyonu çevirmek için
daha fazla güç harcamanz gerektiğini unutmaynz. Otomobilin çekilmesi için, esnek kablolar/halatlar kullanmayýnýz. Çekme iþlemi
yapýlýrken, baðlantý halkasnn, temasta bulunduðu parçalara zarar vermediðinden emin olunuz.
Otomobili çekerken; çeki kancasý ile ilgili koþullara ve trafiðe açýk yollarda araçlarýn çekilmesiyle ilgili yasalara uyunuz. Otomobil çekilirken
motoru çalştrmaynz.
183-222 Fiat 500L
08.03.2014
13:59
Sayfa 235
UYARI
Ön ve arka çeki kancalar sadece acil durumda kullanlmaldr. Trafik kurallar ile
uyumlu özel teçhizatlar (esnek olmayan barlar)
kullanlarak otomobilin yol üzerinde ksa mesafelerde veya özel araç üzerinde çekilmesi işlemlerine izin verilir. Çeki kancas, yoldan ve engellerden uzaklaştrmak için otomobili çekmek
ve/veya esnek kablolar kullanarak çekmek için
kullanlmamaldr. Yukardaki açklamalara ilave
olarak, çekme işlemi iki araç ile (birisi çeken, diğeri çekilen), olabildiğince ayn merkez aks çizgisinde birbirine hizal olarak gerçekleşmelidir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
235
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 236
OTOMOBİLİN BAKIMI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
PERÝYODÝK BAKIM
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
236
Otomobilinizin en iyi şartlarda uzun kullanm ömrüne sahip olabilmesi için, bakm programnn doğru olarak yaplmas şarttr.
Fiat, her 20.000 kilometrede (dizel tipler için) yaplacak bir
dizi kontroller ve servis bakm işlemleri düzenlemiştir.
20.000 km’de ve bakm onarm hizmet süreleri arasnda
Periyodik Bakm Plan üzerindeki öğeleri (örn. sv seviyelerinin kontrol edilmesi, lastik basnc vs.) kontrol ediniz.
Periyodik Bakm Plan, belli bir zaman çizelgesine göre bütün Fiat servisleri tarafndan verilmektedir. Her bir işlem
srasnda, bu belirlenmişler dşnda, ek değişikliklere veya
onarmlara ihtiyaç olursa, bunlar ancak müşterinin açkça
kabul etmesi durumunda gerçekleştirilebilir. Aracnz
sklkla çekmek için kullanlyorsa bir servis işlemi ile sonraki işlem arasndaki aralk azaltlmaldr.
UYARI
Bir sonraki servis işleminin ardndan 2.000 km sonra göstergede bir mesaj görüntülenecektir.
Periyodik Bakm Plan aralklar Üretici tarafndan belirlenir. Bunlara uyulmaz ise garantiyi geçersiz klabilir.
Küçük çaptaki hata ve onarmlar için bir sonraki bakm zamann beklemeden yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçmeniz tavsiye edilir.
DÝKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motorlarda motor yağ ve motor yağ filtresi değişimi her 10.000 km’de bir yaplmas gerekmektedir.
Bakanlýkça belirlenen 10 yýllýk kullaným ömrü boyunca, satýþ sonrasý servis hizmetleri ve yedek parça temininin imalatçý/ithalatçý firma tarafýndan saðlanmasý zorunludur.
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 237
PERİYODİK BAKIM TABLOSU
Kilometre 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
GENEL
KONTROLLER
TÜM MOTOR
TPLER
TÜM MOTOR
TPLER
MOTOR
BENZNL
MOTORLAR
DZEL
MOTORLAR
KAVRAMA
TÜM MOTOR
TPLER
AAIDAKDURUMLARIN GÖZLE KONTROLU
GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUÇUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLARBURÇLAR GB),
YAN SÜRGÜLÜ KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEMZLNN KONTROLÜ(Veya her EXAMINER LE ELEKTRONK SSTEMLERN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can A
ı vb.)
SIVI SEVYELERNN TAMAMLANMASI
(MOTOR SOUTMA, ÖN CAM YIKAMA, AKÜ VS) AKÜ, SOUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOUNLUKLARININ ÖLÇÜLMES,
GEREKRSE UYGUN YOUNLUK DEERNN SALANMASI.
YARDIMCI SSTEM KAYILARININ DURUMLARININ VE GERGNLKLERNN KONTROLU VE GEREKSE AYARI
k Ka
Gergisiye Taan Kayar Hariç)
YARDIMCI SSTEM KAYILARININ DEM( atör, Ka Kompresörü, Hidrk Direksiyon Pom
YARDIMCI SSTEM KAYILARINA AT RULMANLARIN DEM(Aternatör, Ka Kompresörü, Hidrik Direksiyon Pompa
TRGER KAYIININ / ZNCRNN DURUMUNUN KONTROLU
MOTOR VE YAKIT SSTEMLERKARBON TEMZL(Emme du Temizi
i (**)
MOTOR YAI DEM(1.3 ve 1.9 Motorarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)
MOTOR YA FLTRES DEM(1.3 ve 1.9 rda Her 10.000 Km' de Bir) (***)
HAVA FLTRES DEM (***)
ATELEME BUJLERNN DEM (****)
YAKIT DEPO BUHARLAMA GERDÖNÜ HATTININ KONTROLÜ
TRGER KAYII VE RULMANLARININ DEM(*) (Hare ve Sabit R!mar)
EGSOZ EMSYON KONTROLU (Gaz Anaiz Cihazı ie)
YAKIT FiLTRES DEM
ZNCRLTRGER MOTORLARDA ZNCR SETNN DEM(*) (Zincir, Gergi, Dier, Sabiteme Civataarı ve Paeter)
DZEL PARTKÜL FLTRESKONTROLÜ GEREKYORSA TEMZLENMES(**)
KAYILI TRGER MOTORLARDA TRGER KAYII VE RULMANLARIN DEM(*) (Hareke ve Sabit Rum
DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazı e)
KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFESNN KONTROLÜ VE AYARI (Hidr Kuma" Tipar Hariç)
DEBRYAJ SSTEMVERMLLK KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREKRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEM(**)(***)
VTES KUTUSU ( TÜM VTES KUTUSU TPLER ÇN ) YA SEVYE KONTROLÜ
MANUEL VTES KUTUSU YAI DEM(veya Her 3 Yı" Bir) (MTA VTES KUTULU ARAÇLAR DAHL)
OTOMATK VE SPEEDGEAR TPVTES KUTULARININ YA DEM (veya Her 2 Yı" Bir)
ROBOT MEKANZMASI SSTEM YAI SEVYE KONTROLÜ
TÜM MOTOR
VTES KUTUSU
TPLER ROBOT MEKANZMASI SSTEM YAI DEM
DFERANSYEL
ROBOTZE (Seespeed&MTA) VTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRYAJ AKTÜATÖRÜ HDROLK KUMANDA SSTEM YA SEVYESNN
KONTROLÜ (veya Her 2 Y" Bir) (1.4 Benzin Mo! Araç Hariç)
ROBOTZE (Seespeed&MTA) VTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRYAJ AKTÜATÖRÜ HDROLK KUMANDA SSTEM YAININ DEM
(veya Her 2 #" Bir) (1.4 Benzin ! Araçar Hariç)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
X
X
X
X
X
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
X
X
X
X
X
OTOMOBİLİN
TANITIMI
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
X
X
İNDEKS
237
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
FREN SSTEM
TÜM MOTOR
TPLER
DREKSYON
SSTEM
TÜM MOTOR
TPLER
SÜSPANSYON
TÜM MOTOR
TPLER
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
238
Sayfa 238
Kilometre 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
OTOMOBİLİN
TANITIMI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
14:10
ARJ VE MAR
SSTEM
KONTROLU
KLMA
ELEKTRKL
CHAZLAR
BOYA
TÜM MOTOR
TPLER
FREN HDROLK SIVISI DEM(veya Her 2 Yılda Bir)
FREN HDROLNN SEVYE KONTROLU VE GEREKRSE TAMAMLANMASI
FREN HDROLK YAININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ
ÖN FREN DSK VE BALATALARI AINMA KONTROLÜ, GEREKRSE DEM(**)(***)
ÖN DSK FREN BALATA AINMA UYARI LAMBASI ÇALIMA KONTROLÜ
ARKA FREN DSK VE BALATA AINMA KONTROLÜ, GEREKRSE DEM(MEVCUT OLAN TPLERDE) (**)(***)
ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE AINMA KONTROLÜ, GEREKRSE DEM(**)(***)
EL FRENKURSUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR SE EL FREN BALATASI AINMA KONTROLÜ, GEREKRSE DEM(**)
LASTKLERN AINMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREKRSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)(***)
ÖN DÜZEN AYARI(***)
BALANS AYARI (**)
HDROLK DREKSYON SSTEMYAININ DEM (veya Her 2 Yılda Bir)
ÖN VE ARKA SÜSPANSYON ELEMANLARININ BOLUK KONTROLÜ, GEREKRSE LGLELAMANLARIN DEM (**) (Rotba Ro l,
Salıncak Burcu, Amo sör )
ALTERNATÖR ARJ VOLTAJININ KONTROLÜ(***)
ALTERNATÖR KABLOLARININ BALANTI KONTROLÜ
AKÜ VOLTAJININ VE AKÜ GÖZLERYOUNLUK KONTROLÜ(***$%+"
AKÜ KUTUP BALARI VE BALANTILARININ KONTROLÜ, YÜZEYLERN TEMZLENMES
TÜM MOTOR KLMA SSTEM ÇALIMA PERFORMANSI KONTROLÜ
TPLER
POLEN FLTRESNN DEM(veya Her Yıl)(***)
AYDINLATMA SSTEMKONTROLÜ, FARLAR, SNYAL LAMBALARI, DÖRTLÜ FLAÖRLER, BAGAJ, YOLCU KABN, TORPDO GÖZÜ
TÜM MOTOR AYDINLATMASI, UYARI LAMBALARI vb.
TPLER
ÖN CAM YIKAMA / SLME SSTEM KONTROLÜ, FISKYELERN AYARI
ÖN CAM VE ARKA CAM SLECEKLERPOZSYON VE AINMA KONTROLÜ, GEREKRSE DEM(**)
TÜM TPLER BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANTBELGESNN LGLBÖLÜMÜNE KAYDEDLMES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(*) Veya kilometre dolmaz ise her 5 yılda bir, zor artlar altında kullanımda her 3 yılda bir.
(**) Periyodik bakım içilik 678 dahil olmayan ek ücrete tabi ilemler veya kontroller sonrası de
i8rilmesi öngörülebilecek parçalara ait ek ücrete tabi içilikler.
(***) Zor artlar altında kullanımda periyodik bakım tablosunda belir8en sürelerden daha kısa sürelerde yapılması tavsiye edilir.
(****):;<=<!">!"
!?!77""@?Q<W[\[]^W__[_W`fj66"88"!+
!@"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 239
Kilometre 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
GAZ KAÇAK KONTROLÜ
1- DOLUM BORUSU, DOLUM AZI
2- MULTVALF
3- ELEKTROVALF
4- BASINÇ DÜÜRÜCÜ REGÜLATÖR
5- TÜM BORU VE HORTUMLAR.
X
GÖRSEL KONTROLLER: LPG SSTEMN OLUTURAN TÜM PARÇALARDA AINMA, SÜRTÜNME, BALANTI
KONTROLLER
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEKANK SUBAP TCL TPLERDE SUBAP AYARININ KONTROLÜ VE GEREKYORSA YAPILMASI (1.4 8V Fire
LPG SSTEML ARAÇLARA motor 8erinde)
AT LAVE BAKIMLAR
(EK ÜCRETE TAB
LPG enjektör te
i
LEMLER)
SIVI FAZ LPG FLTRESNN DEM (ELEKTROVALF)
GAZ FAZI FLTRESNN DEM(REGÜLATÖR-YAKIT DAITICI ARASI)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LPG LE ÇALIMADA EGSOZ EMSYONUN KONTROLÜ ( GAZ ANALZ CHAZI LE )
BENZN ELEKTRONK KONTROL ÜNTES OTOMATK BLG PARAMETRELER SIFIRLAMA
LPG ÜNTES PARAMETRE GÜNCELLEME (GAZ AYARI)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GAZ KONUMUNDA YANMA VERMLL/ ENJEKTÖR KONTROLÜ GEREKRSE DEM
DEPO BALANTILARININ TORK KONTROLÜ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OTOMOBİLİN
TANITIMI
X
X
X
X
X
X
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
239
223-244 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
240
08.03.2014
14:10
Sayfa 240
YILLIK BAKIM
Bir yl içerisinde 20.000 Km'ye ulaşlmamas durumunda
aşağdaki işlemler ve kontroller yaplmaldr.
❒ Motor yağnn değişimi;
❒ Motor yağ filtresinin değişimi;
❒ Hava filtresinin değişimi;
❒ Polen filtresinin değişimi (Klimal modeller için)
❒ Ateşleme bujilerinin değişimi (Benzin motorlu tipler)
❒ Svlarn kontrolü ve gerekiyor ise tamamlanmas (Motor soğutma svs, fren hidrolik yağ, cam ykama svs,
akü vb)
❒ Akü şarj durumunun kontrolü
❒ Triger ve yardmc sistem kayşlarnn kontrolü
❒ Ön fren balatalarnn ve ön fren disklerinin aşnma ve
çalşma kontrolü, gerekirse değişimi (**)
❒ Ön/arka cam silecekleri aşnma ve pozisyon kontrolü,
gerekirse değişimi (**)
❒ Klima verimlilik ve gaz kaçak kontrolü
❒ Ön cam silecekleri çalşma kontrolü, fskiyelerin ayar
❒ Lastiklerin durumu/aşnma kontrolü ve gerekirse
basnçlarnn ayar (yedek lastik dahil)
❒ Ön ve arka süspansiyon elemanlarnn boşluk kontrolü,
gerekirse ilgili elemanlarn değişimi (**) (Rotbaş, Rotil,
Salncak Burcu, Amortisör)
❒ Aydnlatma sistemlerinin kontrolü (farlar, sinyaller,
dörtlü flaşör, bagaj lambas, yolcu kabini aydnlatma lambas, uyar lambalar)
❒ Gözle yaplacak kontroller; motor, vites kutusu, transmisyon, borular (egzoz, yakt, fren borular), kauçuk
parçalar
❒ Examiner ile elektronik sistemlerin kontrolü (Motor,
ABS, Araç bilgisayar, Can Ağ vb.)
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 241
SEVİYE KONTROLLERİ
UYARI
Motor bölmesinde çalýþýrken asla sigara
içmeyiniz; gaz ve yanýcý buhar ve yangýn
riski olabilir.
UYARI
Motor sýcakken, yanma tehlikesini önlemek için motor bölmesinin içinde
çalýþýrken dikkat ediniz. Motor sýcakken, fanýn
aniden çalýþmaya baþlayabileceðini unutmayýnýz:
yaralanma tehlikesi. Eþarplar, atkýlar, kravatlar
ve diðer bol giysiler; hareketli parçalara takýlabilirler.
Seviye tamamlarken, farklý tipteki sývýlarý
birbirleri ile karýþtýrmayýnýz, bunlar birbirleri ile uyumlu olmayabilirler ve otomobilin
zarar görmesine sebep olabilirler.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
241
223-244 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
14:10
Sayfa 242
0.9 TwinAir Turbo 105 HP tipleri
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
$ "212
F0Y0180
OTOMOBİLİN A. C. D. BAKIMI . !"""#
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
242
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 243
1.4 16V tipleri
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
$ "%&'
()(&*&
A. . C. D. . !"""#
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
243
223-244 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
14:10
Sayfa 244
1.3 16V MultiJet tipleri
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
244
$ "214
F0Y0182
A. . C. D. . !"""#
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 245
1.6 16V MultiJet tipleri
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
$ "215
F0Y0314
A. . C. D. . !"""#
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
245
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 246
MOTOR YAÐI
Motor yağ tüketimi
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Motor durdurulduktan birkaç dakika sonra (yaklaþýk 5),
otomobil düz bir zemine park edilmiþ haldeyken yað seviyesini kontrol ediniz.
Maksimum motor yaðý tüketimi genellikle 1000 km’de 400
gramdýr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
1.4 16V ve 1.3 16V MultiJet ve 1.6 16V MultiJet
tipleri için
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Motor yağ çubuğunu (A) çkartn, iz brakmayan bir kumaş
parças ile temizleyip tekrar yerine takn. Motor yağ
çubuğunu tekrar çkartn ve seviyenin çubuk üzerindeki
MIN ve MAX işaretleri arasnda olup olmadğn kontrol
ediniz.
MIN ile MAX arasýndaki mesafe yaklaþýk bir litrelik yaða
tekabül eder.
Yað seviyesi MIN iþaretine yakýn veya altýndaysa MAX iþaretine kadar B dolum aðzýndan yað dolumu yapýnýz.
Yað seviyesi kesinlikle MAX iþaretini
geçmemelidir.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
0.9 TwinAir 105 HP tipleri için
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
246
Motor yağ çubuğu (A), B kapağ ile bütünleşiktir.
Kapağ gevşetin, çubuğu iz brakmayan kumaş bir bezle
temizleyin ve çubuğu yerine tekrar takp kapağ sknz.
Motor yağ çubuğunu tekrar çkartn ve seviyenin çubuk
üzerindeki MIN ve MAX işaretleri arasnda olup olmadğn
kontrol ediniz.
Yeni otomobilin alýþma devresinden geçmesi gerekir, bu
nedenle motor yað tüketiminin ancak ilk 5.000 - 6.000 km’den sonra dengeleneceði dikkate alýnmalýdýr.
DÝKKAT Yað eklenmesi veya deðiþtirilmesinden sonra ve
seviye kontrolü yapmadan önce motorun birkaç dakika
çalýþmasýna izin veriniz.
Motorda bulunan yaðdan farklý özellikte
yað ilave etmeyiniz.
Kullanýlmýþ motor yaðlarý çevreye zarar
veren tehlikeli maddeler içerir. Yaðýn ve
filtrenin deðiþtirilmesi için, yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz.
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 247
MOTOR SOÐUTMA SIVISI
UYARI
Soðutma svsnn seviyesi, motor soðukken kontrol
edilmeli ve genleþme haznesindeki MIN ile MAX iþaretleri arasýnda olmalýdýr.
Ön cam yýkama sývýsý haznesi boþ iken yola çýkmayýnýz: görüþünüzü arttýrmak için
ön cam yýkama sisteminin kullanýlmasý gereklidir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Eðer seviye düþükse, depo kapağn (C) çkarnz (bir önceki sayfaya baknz) ve “Teknik Özellikler” bölümünde açklanan özelliklerde sv ekleyiniz.
Piyasada bulunan bazý cam yýkama sývýsý katkýlarý
yanýcýdýr. Motor bölmesi içindeki sýcak parçalar
ile temas etmeleri halinde alev alabilirler.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Motor soðutma sisteminde, PARAFLU UP
koruyucu antifriz kullanýr. Tamamlama iþlemi sýrasýnda, soðutma sisteminde mevcut olan
sývýnýn aynýsýný kullanýnýz. PARAFLU UP antifriz, baþka
tip antifrizlerle karýþtýrýlamaz. Eðer farklý özellikte bir
sývý ile karýþtýrýlmýþ ise, motoru çalýþtýrmayýnýz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
FREN HİDROLİK SIVISI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
Soðutma sistemi basýnçlýdýr. Gerekiyorsa,
kapaðý sadece orijinaliyle deðiþtirin, aksi taktirde sistem verimliliði düþebilir. Motor sýcakken hazne kapaðýný açmayýnýz: Yanma tehlikesi.
ÖN CAM/ARKA CAM/FAR YIKAMA SIVISI
Tamamlamak için, hazne kapağn (D) kaldrnz (bir
önceki sayfaya baknz) ve “Teknik Özellikler”
bölümünde açklanan özelliklerde sv ekleyiniz.
Haznedeki hidrolik yað seviyesi, MAX iþaretini geçmemelidir.
Eğer sv ilave edilmesi gerekirse, kapaðý (E) (önceki sayfalara baknz) çevirerek açýnýz ve "Teknik özellikler" bölümünde önerilen fren svsn kullannz.
Not E hazne kapağn ve çevresini uygun bir şekilde temizleyiniz.
Kapağ açarken haznenin içine zararl maddelerin girmemesi için çok dikkatli olunuz.
Seviye tamamlarken, açklğ 0,12 mm veya daha az olan,
entegre filtreye sahip bir huni kullannz.
DÝKKAT Fren sývýsý nem çeker. Bu nedenle otomobil baðýl
nemin yüksek olduðu alanlarda kullanýlacak ise; fren hidrolik sývýsýnýn “Bakým Programý”nda belirtilenden daha sýk
aralýklarla deðiþtirilmesi gerekir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
247
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 248
Yüksek derecede aþýndýrýcý fren sývýsýnýn boyalý
yüzeylere damlamamasýna dikkat ediniz.
Damlamas durumunda hemen suyla ykay-
OTOMOBİLİN
TANITIMI
nz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
248
UYARI
Fren hidroliði zehirli ve çok aþýndýrýcýdýr.
Kazara temas edilmesi halinde, etkilenen
bölgeyi su ve sabun ile yýkayýp durulayýnýz. Fren
sývýsýnýn yutulmasý durumunda, derhal doktora
baþvurunuz.
UYARI
Kutu üzerindeki π sembolü sentetik tip
fren hidroliðinin, mineral tip hidrolikten
ayýrt edilmesini saðlar. Mineral tip sývýnýn kullanýlmasý; fren sisteminin özel kauçuktan üretilmiþ
parçalarýna, tamir edilemeyecek þekilde hasar
verir.
HAVA FÝLTRESÝ/POLEN
FİLTRESİ/DİZEL FİLTRESİ
Filtre deðiþimi yetkili bir Fiat servisinde gerçekleþtirilmelidir.
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 249
AKÜ
Akü, normal çalşma koşullar altnda kullanlan elektrolitin saf su ile seviye tamamlanmasn gerektirmez. Bununla
birlikte, akünün durumunu periyodik olarak yetkili bir
Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
AKÜ DEÐÝÞÝMÝ
Gerekiyorsa aküyü, ayný özelliklere sahip yeni bir akü ile
deðiþtiriniz. Akü üreticisi firmanýn vermiþ olduðu açýklamalarý uygulayýnýz.
AKÜ KULLANIM ÖMRÜNÜN UZATILMASI
ÝÇÝN YARARLI TAVSÝYELER
Akünüzün boþalmasýný önlemek ve ömrünü uzatmak için,
aþaðýdaki göstergelere bakýnýz:
❒ Otomobilinizi park ettiğinizde araç içindeki tavan lambalarndan herhangi birinin açk kalmasn önlemek için
bütün kaplarn ve bagaj kapağnn ve kaputun kapal konumda olduğundan emin olunuz.
❒ Otomobilin içindeki tavan aydnlatmalarn kapatnz:
Otomobil, tüm iç aydnlatmalar otomatik olarak söndüren bir sistem ile de donatlmştr.
❒ Motor çalýþmýyor iken güç çeken aksesuarlarý (radyo,
dörtlü flaþör, park lambalarý gibi) uzun süre açýk býrakmayýnýz.
❒ Elektrik sisteminde herhangi bir çalýþma yapmadan evvel, akünün negatif kutbunu çýkartýnýz.
❒ Akü baðlantýlarý her zaman sýkýca takýlý olmalýdýr.
DİKKAT %50’den daha az şarjda tutulan bir akü, ateşleme
gücünde azalmaya yol açan oksitlenme ile birlikte hasar görecektir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Ayrca akünün daha fazla donma riski vardr (-10°C'de donar). Eğer otomobil uzun süre kullanlmamş ise, “Otomobilin kullanlş” bölümündeki “Otomobilin uzun süre
park edilmesi” paragrafna baknz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Otomobili satýn aldýktan sonra sürekli elektrik kaynaðýna
ihtiyaç duyan elektrikli donanýmlar kurmak isterseniz
(alarm, ses sistemi), en uygun akseuar ve cihazlarý önermenin yaný sýra otomobilin elektrik sisteminin gereken gücü kaldýrýp kaldýramayacaðýný veya daha güçlü bir aküyle donatýlýp donatýlmayacaðýný kontrol ederek toplam güç tüketiminin deðerlendirilmesi için yetkili bir Fiat servisine
danýþýnýz.
UYARI
Akü sývýsý zehirli ve aþýndýrýcýdýr. Deri ve gözler ile temas ettirmeyiniz. Açýk alev veya
muhtemel kývýlcým kaynaklarýný aküye yaklaþtýrmayýnýz: patlama ve yangýn tehlikesi.
UYARI
Akünün elektrolit seviyesi düþükken kullanýlmasý tamir edilemeyecek þekilde zarar
görmesine ve ayrýca patlamasýna sebep olabilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
249
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 250
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Elektrikli ve elektronik donanýmýn yanlýþ
takýlmasý otomobile ciddi hasarlar verebilir.
Otomobilinizi satýn aldýktan sonra, sürekli
elektrik çeken ilave aksesuarlar (alarm sistemleri, ses
sistemi, cep telefonu araç kiti gibi) takmak isterseniz
yetkili bir Fiat servisine gidiniz. Buradaki uzman personel, size aksesuar serisinden en uygun aksesuarlar
önermenin yan sra, otomobilin elektrik sisteminin yeterli olup olmadğn kontrol edecek veya daha yüksek kapasitede bir akünün monte edilmesinin gerekip gerekmediğini de belirleyecektir.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Aküler çevreye zarar veren maddeler ihtiva
ederler. Akünüzü yetkili bir Fiat servisinde
deðiþtirmeniz tavsiye edilir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
UYARI
Eðer otomobiliniz uzun bir süre soðuk ortamda kalacaksa donmasýný önlemek için
aküyü sökünüz ve daha sýcak bir ortamda saklayýnýz.
UYARI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
250
Akü üzerinde veya yakýnýnda çalýþýrken daima özel bir koruyucu gözlük takýnýz.
FRENLER
Araçta dört adet fren balatas mekanik aşnma detektörü
bulunur (Her tekerlek için bir adet).
Fren balatalar tamamen aşnmak üzereyken, hafif bir tslama sesi duyulur; bu durum yaklaşk 100 km boyunca etkin kalr (sürüş tarzna ve yol şartlarna bağl olarak).
Bu durumda dikkatli bir şekilde araç sürülmeye devam edilebilir.
Aşnan fren balatalarnn değiştirilmesi için yetkili bir Fiat
servisine başvurunuz.
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 251
JANTLAR VE LASTÝKLER
ÖNEMLÝ NOTLAR
Ýki haftada bir ve uzun yolculuklarýn öncesinde tüm lastiklerin ve stepnenin basýncýný kontrol ediniz. Hava basýnç
deðerlerinin, lastikler soðukken veya soðuyuncaya kadar beklendikten sonra ölçülmesi gerekir.
❒ Mümkün olduðu kadar ani frenlemelerden ve sert
kalkýþlardan kaçýnýnýz. Kaldýrým kenarlarýna ve diðer
sert engellere çarpmayýnýz, çukurlara girmeyiniz. Bozuk zeminli yollarda uzun süre kullanmak, lastiklere
zarar verebilir.
Doðru basýnç deðerleri için “Teknik Özellikler” bölümündeki “Lastikler” konusuna bakýnýz.
Yanlýþ basýnç anormal lastik aþýnmasýna yol açar (þekil
216):
A normal basýnç: Lastik homojen þekilde aþýnýr.
B normalden az basýnç: Lastik kenarlardan aþýnýr.
C yüksek basýnç: Lastik orta kýsýmlardan aþýnýr.
Lastikler, lastik diþleri 1.6 mm’den daha az olursa deðiþtirilmelidir. Her şartta, otomobilin kullanýldýðý ülkedeki
kanunlara uyunuz.
❒ Lastiklerde anormal þiþlikler, düzensiz aþýnmalar ve
lastik yanaklarýnda kesilmeler olup olmadýðýný periyodik olarak kontrol ediniz.
❒ Aşr yüklü konumda iken araç ile seyahat etmekten
kaçnn. Bir lastik patlarsa derhal arac durdurun ve
lastiği değiştiriniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ Ön ve arka lastiklerin eşit olarak aşnmalarn sağlamak için, her 10-15 bin kilometrede bir lastiklerin yerini değiştirmeniz gerekir. Dönme yönlerinin değişmemesi için, ayn taraftaki lastikleri birbiri ile değiştiriniz.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
❒ Bir lastik deðiþtirilecekse þiþirme supabýný da deðiþtiriniz.
F0Y0006
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ Lastikler çok fazla kullanýlmasa da eskir. Diþlerde ve
yanaklarda oluþan çatlaklar, lastiðin eskidiðinin iþaretidir. Her halükarda, lastikler bir araçta 6 seneden
fazla bir süredir bulunuyorsa hala kullanýlýp kullanýlamayacaklarýnýn deðerlendirilmesi için uzman bir personel tarafýndan kontrol edilmelidirler. Ayrýca stepneyi de (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
kontrol etmeyi unutmayýnýz.
❒ Lastik değiştirme durumunda, daima yeni lastik kullannz ve nereden geldiği belli olmayan lastikleri kullanmaktan kaçnnz.
şekil 216
OTOMOBİLİN
TANITIMI
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
251
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 252
UYARI
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Yol tutuþunun doðru þiþirilmiþ lastiklere de
baðlý olduðunu unutmayýnýz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
UYARI
Düþük lastik basýncý, hasar verecek þekilde
lastiklerin ýsýnmasýna sebep olabilir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
252
UYARI
Soldaki lastiði saða takarak veya tersini yaparak, lastikleri çapraz olarak deðiþtirmeyiniz.
UYARI
Alaþým jantlar, jantlarýn mekanik özellikleri
bozulabileceðinden 150 °C üzerindeki
sýcaklýklara maruz býrakýlmamalýdýr (Lastiklerin mekanik özellikleri azaltýlabilir).
ÖN CAM/ARKA CAM SİLECEKLERİ
SÝLECEK LASTÝKLERÝ
Lastikler bükülmüþse veya yýpranmýþsa deðiþtirilmelidirler. Her durumda yýlda bir kez deðiþtirilmelidirler.
Birkaç basit bilgi lastiklerin hasar görmesi olasýlýðýný azaltabilir:
❒ Sýcaklýk sýfýr derecenin altýna düþtüðünde, silecek süpürgelerinin donarak cama yapýþýp yapýþmadýðýný kontrol ediniz. Eðer gerekiyor ise, buz çözücü bir antifriz ile çözülmelerini saðlayýnýz.
❒ Cam üzerinde biriken karlarý temizleyiniz: bu þekilde silecek süpürgelerini korur ve elektrikli ön cam
silecek motorunun zorlanýp, fazla ýsýnmasýný engellemiþ olursunuz.
❒ Ön cam/arka cam sileceklerini kuru cam üzerinde
çalýþtýrmayýnýz.
UYARI
Görüþ mesafesini azaltacaðý için, aþýnmýþ silecek süpürgeleri ile yola çýkmak tehlikelidir.
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 253
Silecek lastiklerinin kaldrlmas
Silecek lastiklerinin ön camdan kaldrlmas gerektiğinde (örn.; kar yağmas halinde veya silecek lastiklerinin
değiştirilmesi gerektiğinde) aşağdaki şekilde hareket
ediniz:
❒ Döner düğmeyi (A - şekil 217) O konumuna çeviriniz.
❒ Kontak anahtarn OFF konumuna çeviriniz.
❒ Kontak anahtarn STOP konumuna getirdikten sonra iki dakika içinde sağ kolu en azndan yarm saniye
boyunca oynatarak, silecek kolunun ksa bir hareket
yapmasn sağlaynz.
❒ Yukarda belirtilen işlem, sileceği değişiklik için en uygun konuma getirme amacyla arka arkaya en fazla 3
defa uygulanmaldr.
❒ Silecek kolunu aşağya indirmek için kontak anahtarn MAR-ON konumuna çeviriniz.
DİKKAT Silecekler çalştrlmadan önce veya kontak
anahtar MAR-ON konumuna çevrilmeden önce silecek kollar mutlaka tekrar camn üzerine yerleştirilmelidir.
Ön cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
❒ Cam silecek kolunu (A-şekil 218) kaldýrýnýz, silecek
lastiğini koldan çkarnz.
❒ Yeni silecek lastiğini, kilitlendiðinden emin olarak
takýnýz.
❒ Ön cam silecek kolunu ön camn üzerine indiriniz.
Ön cam sileceklerini ön camdan kaldrlmş
haliyle çalştrmaynz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 217
F0Y0049
şekil 218
F0Y0114
253
223-244 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
14:10
Sayfa 254
Arka cam silecek lastiklerinin değiştirilmesi
SU FISKİYELERİ
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
Ön cam su fskiyesi
❒ Kapağ (A-şekil 219) kaldrn, cvatay (B) kaldrn ve
kolu çkarnz.
Ön cam su fskiyeleri sabittir (A-şekil 220). Eðer hiç sývý
püskürmüyor ise, önce rezervuarda sývý olup olmadýðýný
kontrol ediniz (bu bölümde yer alan “Seviye kontrolleri” kýsmýna bakýnýz).
❒ Kolu doğru şekilde oturtun, cvatay (B) skn ve kapağ (A) indiriniz.
Daha sonra, fýskiye deliklerinin týkalý olup olmadýðýný
kontrol ediniz, gerekiyor ise bir iðne kullanarak temizleyiniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
DÝKKAT Açýlýr tavan mevcut otomobillerde, su püskürtücüleri çalýþtýrmadan önce açýlýr tavanýn kapalý olduðunu kontrol ediniz.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
254
şekil 219
F0Y0208
şekil 220
F0Y0209
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 255
Arka cam ykaycs
KAROSER
Arka cam ykaycsnn su püskürtücüleri sabittir. Püskürtücüleri içeren taşyc parça arka camn üzerinde
bulunur (şekil 221).
OTOMOBÝLÝN KÖTÜ HAVA
ÞARTLARINDAN KORUNMASI
Otomobilinizin karoserini pasa karþý etkin bir biçimde
korumak için, Fiat yüksek teknolojiye sahip çözümler
uygulamýþtýr.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Bu çözümler þunlardýr:
❒ Otomobilin paslanma ve çizilmeye karþý dirençli olmasýný saðlayan boya sistemleri ve ürünleri.
❒ Pasa karþý yüksek direnci olan galvanizli (veya ön iþlem
görmüþ) çelik sac kullanýlmasý.
❒ Gövdenin altýna, motor bölmesine, çamurluk iç
kýsýmlarýna ve diðer parçalara yüksek koruyucu özelliklere sahip, balmumu ihtiva eden ürünlerin püskürtülmesi.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
❒ İçeride pas oluþturabilecek yoðuþma ve nem ceplerinin önlenmesi için “açýk” kutulu bölümlerin kullanýmý.
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Otomobiliniz bütün orjinal karoser konstrüksiyonu ve
gövde parçalarý pas nedeni ile delinmeye karþý garanti
edilmiþtir.
Bu garantinin genel þartlarý için “Garanti Kitapçýðý”na
bakýnýz.
F0Y0210
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
❒ Dýþ etkiye açýk; kapý altý, çamurluk içleri ve kenarlar
gibi bölgelerin korunmasý için plastik kaplama malzemelerinin püskürtülmesi.
GÖVDENÝN VE ALT KISIMLARIN
GARANTÝSÝ
şekil 221
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
255
223-244 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
256
08.03.2014
14:10
Sayfa 256
GÖVDENÝN ÝYÝ DURUMDA TUTULMASI
ÝÇÝN ÖNERÝLER
Boya
Boya sadece otomobilinizin çekici görünmesini saðlamaz, ayný zamanda sacý korur.
Boyanýn iyi durumda kalabilmesi için yapýlacak en temel işlem otomobilin yýkanmasýdýr, yýkama iþleminin
sýklýðý otomobilinizin kullanýldýðý þartlara ve çevreye
baðlýdýr. Örneðin otomobilinizi hava kirliliðinin yüksek
olduðu yerlerde kullanýyorsanýz, tuz serpilmiþ yollarda
kullanýyorsanýz, sýk sýk yýkamanýz tavsiye edilir.
Otomobilinizi doðru þekilde yýkamak için:
❒ Otomatik yýkama makinelerinde hasar görmesini önlemek için, anteni tavandan sökünüz.
❒ Eğer yüksek basnçl su kullanlyorsa, gövdenin hasar görmemesi için su püskürtücüsünün en az 40 cm
uzaktan kullanlmasn sağlaynz. Uzun vadede, basnçl su kullanmnn gövdeye zarar verebileceği unutulmamaldr.
❒ Gövdeyi düþük basýnçlý su ile ýslatýnýz.
Kuruturken suyun bulunabileceði kapý kenarlarý, kaput
ve farlarýn etrafý gibi gözle az görülür alanlara özellikle
dikkat ediniz. Yýkama iþleminden hemen sonra otomobili kapalý bir alana götürmeyip, açýkta býrakarak üzerindeki suyun buharlaþmasýný saðlayýnýz.
Otomobilinizi, uzun süre güneþte park edilmiþ ise veya
motor kaputu sýcak iken yýkamayýnýz; boyanýn cilasýný bozarsýnýz.
Dýþ plastik parçalar da otomobilin geri kalanýyla ayný
þekilde temizlenmelidir.
Mümkün olan yerde aðaç altýna park etmeyin; bir çok
aðacýn ürettiði reçinemsi maddeler boyaya mat bir görünüm verip paslanma sürecini hýzlandýrma olasýlýðýný
artýrýr.
DÝKKAT Kuþ pislikleri, derhal büyük bir dikkatle yýkanmalýdýr. Bunlarýn asidi zararlýdýr.
Deterjanlar sularý kirletir. Bu sebeple; otomobilin, yýkama esnasýnda kullanýlan suyun
toplanýp, arýtýlabileceði bir yerde yýkanmasý
gerekir.
❒ Süngeri sýk sýk sabunlu suya batýrarak, otomobili
yýkayýnýz.
❒ Su ile iyice durulayýp, hava püskürterek kurutunuz veya güderi bir bez ile kurulayýnýz.
Araç boyasnn estetik görünümünü korumak amacyla kullanlan aşndrc ürünler
ve/veya cila arac temizlemek için kullanlmamaldr.
223-244 Fiat 500L
08.03.2014
14:10
Sayfa 257
Camlar
OTOMOBÝLÝN ÝÇÝ
Özel cam temizleyicisi ürünlerini kullanýnýz. Camý çizmemek veya þeffaflýða hasar vermemek için temiz kumaþlar kullanýnýz.
Sacýn paslanmasýna sebep olabileceði için, paspaslarýn
altýnda su birikip birikmediðini düzenli olarak kontrol
ediniz.
DÝKKAT Rezistansa zarar vermemek için, rezistanslý arka camýn iç kýsmýný rezistanslarýn yönüne paralel olarak
yavaþça siliniz.
Ön farlar
Yumuşak ve nemli bir bez ve araba deterjan kullannz.
DÝKKAT Ön farlarý temizlemek için aromatik maddeler (örn. Petrol) veya keton (örn. aseton) kullanmayýnýz.
DİKKAT Otomobili yüksek basnçl su ile ykarken suyu otomobilin farlarndan en az 20 cm mesafede tutunuz.
Motor bölümü
Kýþ sonunda, motor bölmesinin içi su jeti doðrudan elektronik kumanda birimlerine tutulmadan dikkatlice yýkanmalýdýr. Motoru yýkatmak için uzman bir servis ile temasa geçmeniz tavsiye edilir.
DÝKKAT Otomobil; motor soðuk ve anahtar STOP konumundayken yýkanmalýdýr. Yýkama iþleminden sonra
çeþitli korumalarýn (lastik kapaklar ve çeþitli kaplamalar gibi) hasar görmediðinden veya çýkmadýðýndan emin
olunuz.
UYARI
Otomobilin içini hiçbir zaman yað, eter veya iþlenmiþ petrol ürünleriyle temizlemeyiniz. Silme sýrasýnda oluþabilecek elektrostatik
kývýlcýmlar yangýna sebep olabilir.
UYARI
Otomobil içinde aerosol kutularý bulundurmayýnýz, patlama tehlikesi vardýr. Aerosol
kutularýnýn 50°C daha fazla sýcaklýða maruz kalmamalarý gerekir. Hava ýsýnmaya baþladýðýnda, otomobil içindeki sýcaklýk bu rakamn üzerine çýkabilir.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
257
223-244 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
258
08.03.2014
14:10
Sayfa 258
KOLTUKLARIN, KUMAÞ VE
BÖLÜMLERÝN TEMÝZLENMESÝ
KADÝFE
Tozu temizlemek için yumuþak bir fýrça veya elektrik
süpürgesi kullanýnýz.
Fýrça hafif ýslatýlýrsa, kadife daha iyi temizlenebilir.
Koltuklarý, doðal deterjanlý suyla hafifçe ýslatýlmýþ bir süngerle siliniz.
ÝÇ PLASTÝK PARÇALAR
Plastik parçalarý su ve aþýndýrýcý olmayan nötr bir deterjan ile nemlendirilmiþ bezle siliniz. Gres veya sert kirleri çýkarmak için parçalarýn görünümlerini koruyacak
uygun bir ürün kullanýnýz.
Gerekirse su ile nemlendirilmiş mikro fiber bez kullanarak tozlar temizleyiniz. Artklar brakabileceğinden,
kağt maddelerin kullanm tavsiye edilmez.
DÝKKAT Gösterge panelinin camýný temizlemek için alkol veya benzin kullanmayýnýz.
DERÝ KAPLI DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ/VÝTES
KOLU TOPUZU
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bu elemanlar su ve nötr sabun ile temizlenmelidir. Kesinlikle ispirto veya alkol bazlý ürünler kullanmayýnýz. Ýç
mekaný temizlemek için herhangi bir özel ürün kullanmadan önce, etiket talimatlarýný ve bilgilerini, bunlarýn
ispirto ve/veya alkol bazlý maddeler içermediklerinden
emin olmak için dikkatlice okuyunuz.
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 259
TEKNİK ÖZELLİKLER
OTOMOBİL TANITIM PLAKALARI
Tantm kodlarn not almanz önerilir. Plakalarda basl
olarak verilen tanmlama verileri ve yerleri aşağdaki gibidir:
❒ Otomobil tantm plakas (VIN).
TANITIM PLAKASI (VIN)
Arka bagajn (şekil 222) sol tarafnda yer alr (ulaşmak için
paspas kaldrnz) ve aşağdaki bilgileri içerir:
D Şasi numaras.
❒ Boya tantm plakas.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
B Tip onay numaras.
C Tip kodu.
❒ Şasi kod numaras.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
E Azami yüklü ağrlk.
❒ Motor numaras.
F Römorkla birlikte tam yüklü maksimum ağrlk.
G Azami ön aks yükü.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
H Azami arka aks yükü.
I Motor tipi.
L Şasi versiyon kodu.
M Yedek parça kodu.
N Duman indeksi için bölüm (dizel motorlu tipler).
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 222
F0Y0130
259
245-271 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
14:16
Sayfa 260
BOYA TANITIM PLAKASI
ÞASÝ NUMARASI
Motor kaputunun iç tarafndadr ve aşağdakileri içerir
(şekil 223):
Şasi numaras yolcu bölümü taban sacnda yer alr ve aşağdakileri içerir:
❒ Model.
❒ Şasi numaras.
A Boya üreticisi.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
B Renk ismi.
C Fiat renk kodu.
MOTOR NUMARASI
D Yeniden boyama ve rötuş kodu.
Motor iþareti silindir bloðu üzerine basýlmýþtýr, model ve
numarasýný içerir.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
260
şekil 223
F0Y0003
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 261
MOTOR KODLARI-AS VERSYONLARI
Tipler
Motor kodlar
asi versiyonlar
OTOMOBİLİN
TANITIMI
199LYC1B L2B
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
199B6000
199LYC1B L2E (*)
199LYC1B L2G (**)
1.4 16V
843A1000
1.3 16V MultiJet
199B4000
(*) (**) Trg GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
199LYB1B L1
199LYB1B L1B (**)
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
199LXY1A L0H
199LXY1A L0D (**)
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
261
245-271 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
08.03.2014
14:16
MOTOR
Tipler
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
1.4 16V
Motor kodu
199B6000
843A1000
Çevrim
Benzinli
Benzinli
80.5 x 86.0
72.0 x 84.0
875
1368
10 ± 0.2
11 ± 0.2
%"
!
#+,$
#-$
77/72 #:$
70
%"
!
#+,$
#;$
105/98 #:$
95
5500/5750 #:$
6000
%"
#+,$
#=$
145/120 #:$
127
%"
#+,$
#$
14.8/12.2 #:$
12.9
<
#$
2000/1750 #:$
4500
Bujiler
=>K [email protected]>N
=>K <,IO+P=PQR
S
F"""
JU
V
#IV=$
#+=
N
$
F"""
JU
V
#IV=$
#+=
N
$
!
""
#$
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
262
Sayfa 262
3
%
&'
#'
$
<
#$
#:$ +,V
""
W
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Tipler
Sayfa 263
1.3 16V MultiJet
1.6 16V Multijet 120 HP
199B4000
955A3000
Dizel
Dizel
69.6 x 82.0
79.5 × 80.5
1248
1598
16.8 ± 0.4
16.5 ± 0.4
%"
!
#+,$
#-$
62
88
%"
!
#+,$
#;$
85
120
<
#$
3500
3750
%"
#+,$
#=$
200
320
%"
#+,$
#$
20.4
32.6
<
#$
1500
1750
Motor kodu
Çevrim
!
""
#$
3
%
&'
#'
$
S
Dizel motorlu tipler
#+=
UJR
$
Dizel motorlu tipler
#+=
UJR
$
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
263
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 264
OTOMOBİLİN YAKIT BESLEME
TANITIMI Tipler
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ 1.4 16V
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Yakıt besleme
<
W
&
Z
!
[
\
Z&
[
1.3 16V MultiJet
1.6 16V MultiJet
+
"
'
#
W""'""$
,
I
%"]
[
8<$5,
<DNºWVLVWHPLQGH\DSºODFDNGH­L»LNOLNOHULQYH\DRQDUºPODUºQGR­UXRODUDNYH\DWHNQLN³]HOOLN
OHULQGLNNDWHDOºQDUDN\DSºOPDPDVº\DQJºQULVNLLOHELUOLNWHDUº]DODUDVHEHSRODELOLU
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA AKTARMA ORGANLARI
YAPILACAKLAR Tipler
Vites kutusu
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
OTOMOBİLİN 1.4 16V
BAKIMI
1.6 16V MultiJet
TEKNİK
ÖZELLİKLER 1.3 16V MultiJet
İNDEKS
264
Debriyaj
Çekiş
^
_
!
`
_
!
F
""
Ön
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 265
FRENLER
Tipler
Ön frenler
Arka frenler
El freni
Disk
Kol ile kumanda edilir,
arka frenlerde çalýþýr
OTOMOBİLİN
TANITIMI
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
1.4 16V
1.3 16V MultiJet
F
&
disk
1.6 16V MultiJet
DÝKKAT Yoldaki su, buz ve tuz fren balatalarý üzerinde birikebilir, bundan dolayý ilk frenleme esnasýnda
performans düþüklüðüne neden olabilirler.
SÜSPANSÝYONLAR
Tipler
Ön
Arka
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
1.4 16V
1.3 16V MultiJet
1.6 16V MultiJet
`W
%'&
!
W
'
"
ve viraj demiri (stabilizatör bar)
h
!""W"
W
tekerlekler
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
265
245-271 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
266
08.03.2014
14:16
Sayfa 266
DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ
Tipler
Dönüþ çapý (m)
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
10,7
1.4 16V
10,7
1.3 16V MultiJet
10,7
1.6 16V MultiJet
10.7
Tip
F
"
elektrik destekli direksiyon sistemi
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 267
TEKERLEKLER
JANTLAR VE LASTÝKLER
Preslenmiş sac veya alaşm jantlar. Radyal tubeless lastikler. Onaylanan lastikler kayt kitapçğnda belirtilmiştir.
Hareket halinde otomobilin güvenliğini sağlamak için tüm
jantlara tanmlanmş olan ayn marka ve tipte lastik taklmaldr.
DİKKAT Tubeless lastiklerde kesinlikle iç lastik kullanmaynz.
YEDEK LASTÝK
Pres çelik jant. Tubeless (iç lastiksiz) lastik.
Lastiðin maksimum hýz endeksi
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Q = 160 km/s’e kadar.
R = 170 km/s’e kadar.
S = 180 km/s’e kadar.
T = 190 km/s’e kadar.
U = 200 km/s’e kadar.
H = 210 km/s’e kadar.
V = 240 km/s’e kadar.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Kýþ lastikleri için maksimum hýz endeksi
QM + S = 160 km/s’e kadar.
TM + S = 190 km/s’e kadar.
HM + S = 210 km/s’e kadar.
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
TEKERLEK AYARLARI
Toplam ön toe in: 0.5 ± 1 mm
Bu değerler otomobilin normal çalşma durumu içindir.
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
LASTİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİN DOĞRU
OKUNMASI
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Örnek (şekil 224): 195/65 R 15 82T
195
Nominal genişlik (S, mm cinsinden iki kenar arasndaki mesafe).
65
Yükseklik/genişlik oran yüzdesi (H/ S).
R
Radyal lastik.
15
İnç cinsinden jant çap (Ø).
82 = Yük (kapasite) oran.
T = Maksimum hz oran.
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 224
F0Y0004
267
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 268
Yük endeksi (kapasite)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
268
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
JANT ÜZERÝNDEKÝ BÝLGÝLERÝN DOÐRU
OKUNMASI
Örnek (şekil 224): 6 J x 15 H2
6
J
15
H2
Jant genişliği inç olarak (1).
Lastik topuğunun oturduğu jantn yan çkntsnn
profili (2).
İnç cinsinden jantn nominal çap (taklacak jantn çapna karşlk gelir) 3 = Ø.
Tekerlek kamber açs (disk/jant destek düzlemi ile
tekerlek jant merkezi arasndaki mesafe).
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 269
STANDART JANT VE LASTİKLER
Küçük yedek lastik
Tipler
Jantlar
Lastikler
Kar Lastikleri
(*)
Jant
Lastik
195/65 R15 91H
195/65 R15 91Q
(M+S)
205/55 R16 91H (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
7Jx17 H2 ET 41
225/45 R17 91H(*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
6Jx15 H2 ET 39
195/65 R15 91H
195/65 R15 91Q
(M+S)
205/55 R16 91H (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
225/45 R17 91H(*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
6Jx15 H2 ET 39
0.9 TwinAir Turbo
105 HP
1.4 16V
6Jx16 H2 ET 36.5
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
6Jx16 H2 ET 36.5
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
7Jx17 H2 ET 41
(*) OTOMOBİLİN
TANITIMI
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
269
245-271 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
14:16
Sayfa 270
Küçük yedek lastik
Tipler
Jantlar
Lastikler
Kar Lastikleri
(*)
Jant
Lastik
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
1.3 16V MultiJet
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
1.6 16V MultiJet
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
195/65 R15 91H
195/65 R15 91Q
(M+S)
205/55 R16 91H (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
7Jx17 H2 ET 41
225/45 R17 91H(*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
6Jx15 H2 ET 39
195/65 R15 91H
195/65 R15 91Q
(M+S)
205/55 R16 91H (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
225/45 R17 91H(*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
6Jx15 H2 ET 39
6Jx16 H2 ET 36.5
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
6Jx16 H2 ET 36.5
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
7Jx17 H2 ET 41
(*) OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
270
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 271
Trekking tipleri
Küçük yedek lastik
Tipler
Jantlar
Lastikler
Kar Lastikleri
(*)
Jant
Lastik
0.9 TwinAir Turbo
105 HP – 1.4 16V –
1.3 16V MultiJet –
1.6 16V MultiJet
6Jx16 H2 ET 36.5
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
7Jx17 H2 ET 41
205/55 R16 91H (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
225/45 R17 91H(*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
(*) Not~
QJUU
IQU
JQ;
RUUU
IQ
JQ;
Z
J
""
"
!
'
"€
UU
IQO
JQ;
'
€
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
271
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 272
SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar)
OTOMOBİLİN
TANITIMI @
'
!_
W
R€‚
€
F
!
!
W
R€
€
@
W"
'
€
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Yüksüz/Ortalama yük
Tam yük
Lastikler
Ön
Arka
Ön
Arka
(**)
R (**)
5 / N (**)
5 / J (**)
RUU5 R16 91H
€ € (**)
€R
€U
€U
U5 R17 91H
€ € (**)
€R
€U
€U
OTOMOBİLİN 195/65 R15 91H
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI (*) VE MESAJLAR (**) Q€6 16V %"Jt Trekking tipleri
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR Lastikler
RUU5 R16 91H
OTOMOBİLİN
BAKIMI U5 R17 91H
Yüksüz/Ortalama yük
Ön
Arka
Ön
Arka
€
€
€
€N
€
€
€
€N
(*) TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
272
Tam yük
Yedek lastik
(*)
Yedek lastik
(*)
€
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 273
JANT KORUYUCU LASTİKLER
OTOMOBİLİN
TANITIMI
UYARI
Çelik jantlara (yaylar ile) sabitlenmiş olan
entegre jant kapaklarna sahip araçlara ve
satş sonrasnda jant korumal (Rim Protector)
lastiklerin (şekil 225) kullanldğ araçlara jant kapaklar TAKMAYINIZ. Uygun olmayan lastiklerin ve
jant kapaklarnn kullanlmas, lastik basncnn
aniden azalmasna sebep olabilir.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
şekil 225
F0Y0005
273
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 274
BOYUTLAR
OTOMOBİLİN
TANITIMI `"
'
Z
„
……„
!
!
!
#
$€
S
W
!
!€
BAGAJ HACMİ `„
[
&'
#†<^
…$
= Q
re
GÜVENLİK #
"
"
Q‚OU
$
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI

TEKNİK
ÖZELLİKLER
ˆRSRQ
A
B
C
D
E
F (*)
G
H (*)
I
QO
NJ
Q
OR
QU
QU
RQN
QUQJ
QON
(*$ ]
W
"
W
!
€
İNDEKS
274
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 275
TREKKING TİPLERİ
OTOMOBİLİN
`"
'
Z
„
……„
!
!
!
#
$€
TANITIMI
S
W
!
!€
BAGAJ HACMİ `„
[
&'
#†<^
…$
= Q
re
GÜVENLİK
#
"
"
Q‚OU
$
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
O
ˆRSR‚‚
A
B
C
D
E
F (*)
G
H (*)
I
O0
N8
Q
OJ0
QOJ
QUQ‚QU
RQ8
QUQQQUQJ
1800
TEKNİK
ÖZELLİKLER
(*$ ]
W
"
W
!
€
İNDEKS
275
245-271 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
14:16
Sayfa 276
PERFORMANS
Otomobilin ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz.
Tipler
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
276
km/h
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
180
1.4 16V
170
1.3 16V MultiJet
165
1.6 16V MultiJet
181
1.6 16V Multijet 120 HP
189
Trekking tipleri
Tipler
km/h
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
173
1.4 16V
165
1.3 16V MultiJet
160
1.6 16V MultiJet
175
1.6 16V Multijet 120 HP
183
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 277
AÐIRLIKLAR
Tipler
Boþ aðýrlýk
#…
"
ŒJR
"
$
#$~
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
1.4 16V
QR
QOR
#:::$
QU
QUU
#:::$
UR
UU
#:::$
UR
UU
#:::$
– ~
1050
1050
– ~
1000
1000
– ~
QNR
QNQU
#:::$
QNRU
QNRR
#:::$
1000
1000
– Z
~
400
400
h
"
~
60
60
Çekme baðlantýsýnda maksimum
#Z
$
#$~
60
60
'
&
„…'
#$
#:$
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

"
#$ #::$
I
!
#$
– Z
~
(*$ …
#!……
!
……
$
……„
………
„…
…
…€
(**$ S

„………€
`[
……
"
……
""
'
""""…€
(***$ h
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
277
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 278
Tipler
OTOMOBİLİN
TANITIMI Boþ aðýrlýk
#…
"
ŒJR
"
$
#$~
GÜVENLİK Sürücü dahil taþýnabilecek yük (kg) (*)
SİSTEMLERİ
1.3 16V MultiJet
1310 (***)
550 / 545 (***)
1.6 16V MultiJet
1365/1375 (***)
550

"
#$ (**)
– ~
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI – ~
– ~
UYARI Römork çekme yükü (kg)
LAMBALARI
VE MESAJLAR – Z
~
– Z
~
ACİL DURUMDA h
"
~
YAPILACAKLAR
Çekme baðlantýsýnda maksimum
#Z
$
#$~
1050
1050
1000
1000
1845 / 1850 (***)
1920 / 1930 (***)
1000
1100
400
400
60
60
60
60
OTOMOBİLİN (*) …
#!……
!
……
$
……„
………
„…
…
…€
BAKIMI (**) S

„………€
`[
……
"
……
""
'
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
278
""""…€
(***) Trekking tipleri
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 279
KAPASÝTELER
0.9 TwinAir Turbo
105 HP
1.4 16V
Yakýt deposu (litre):
50
50
Yedek yakýtla birlikte
(litre):
6÷8
6÷8
Motor soðutma sistemi
(litre):
5,3
4,5
Motor yað karteri (litre):
2.8
2.8
%
W
Z
(litre):
3,3
2,95
†
"""Z
"&Z…
#$~
1,76
1,76
TUTELA TRANSMISSION
GEARFORCE
;
Z
#$~
0,5
0,5
TUTELA TOP 4
'
'
Z
yýkayýcý sývý haznesi (litre):
2,9
2,9
Su ve TUTELA
PROFESSIONAL
,
‚U
Benzinli tipler
UP
Yakýtlar ve
orijinal ürünler
Minimum 95 R.O.N.
(oktanlý) kurþunsuz benzin
(EN228 Stan.)
%50 su ve %50
PARAFLUUP karýþýmý (*)
SELENIA DIGITEK P.E.
(0.9 TwinAir Turbo 105 HP
tipi)
SELENIA K P.E.
(1.4 16V tipi)
(*) V
&
"
"
ŒR
[email protected]
ŒR
"
"€
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
279
245-271 Fiat 500L
OTOMOBİLİN
TANITIMI
08.03.2014
14:16
Dizel tipler
Sayfa 280
1.3 16V MultiJet
Yakýtlar ve
orijinal ürünler
1.6 16V MultiJet
50
50
6 ÷8
6 ÷8
5,9
6,35
3,0
4,3
3,2
4,75
2,0
1,76
TUTELA TRANSMISSION
GEARFORCE
;
Z
#$~
0,5
0,5
TUTELA TOP 4
ACİL DURUMDA '
'
Z
YAPILACAKLAR ……'…
……
&
#$~
2,9
2,9
"
h˜h+@^
PROFESSIONAL SC 35
Yakýt deposu (litre):
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Yedek yakýtla birlikte (litre):
Motor soðutma
sistemi (litre):
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI Motor yað karteri (litre):
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
%
W
filtresi (litre):
Vites kutusu/diferansiyel
muhafazasý (litre):
Dizel motorlu araçlar
için yakýt (EN590 Stan.)
ŒUR
"
ŒUR
PARAFLU UP karýþýmý (*)
SELENIA WR P.E.
UP
OTOMOBİLİN (*) V
&
"
"
ŒR
[email protected]
ŒR
"
"€
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
280
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 281
YAÐLAR VE SIVILAR
OTOMOBİLİN
^'
W
W
W'
TANITIMI
€
<W"
W'
"
"
W
"
W€
SW'
"
!
'€
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
TAVSÝYE EDÝLEN ÜRÜNLER VE TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Kullaným
Otomobilin en iyi şekilde kullanýmý için
yað ve sývýlarýn teknik özellikleri
Orijinal yaðlar
ve sývýlar
Deðiþim
aralıkları
Benzinli motorlar
için yaðlar
(0.9 TwinAir
Turbo 105 HP
tipi)
FIAT 9.55535-GS1 spesifikasyonlarýný
karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli
SAE 0W-30 ACEA C2 yaðý.
SELENIA DIGITEK
P.E.
h
Referans No F020.B12
Periyodik bakým
planýna göre
Benzinli motorlar
için yaðlar
(1.4 16V tipi)
FIAT 9.55535-S2 spesifikasyonlarýný
karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli
SAE 5W-40 ACEA C3 yaðý.
SELENIA K P.E.
h
Referans No F603.C07
Periyodik bakým
planýna göre
Dizel motorlar
için yaðlar
FIAT 9.55535-S1 spesifikasyonlarýný
karþýlayan sentetik bazlý çok dereceli
^+
U-P‚R
W
SELENIA WR P.E.
h
Referans No F510.D07
Periyodik bakým
planýna göre
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
W'
'"
W
'
""
'
"
^,+^
Z
€
`"
""
Z
€
TEKNİK
R€J
h›^
QRU
;
!
^+
Z
&
W'
"€
ÖZELLİKLER
<XNDUþGDEHOLUWLOHQOHUGHQGDKDG¹Ä¹NNDOLWHOL\DNþWODUþQNXOODQþOPDVþPRWRUGDKDVDUDQHGHQ
RODELOLUYHEXKDVDUODUJDUDQWLNDSVDPþQDJLUPH]
İNDEKS
281
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
OTOMOBİLİN Kullanım
TANITIMI
Transmisyon
için yaðlar ve
OTOMOBİLİN gresler
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Fren hidroliði
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
282
Sayfa 282
Otomobilin en iyi şekilde kullanýmý için
yað ve sývýlarýn teknik özellikleri
Orijinal
yaðlar ve sývýlar
Uygulamalar
TUTELA
TRANSMISSION
GEARFORCE
Z
=€
ˆRR€ˆQR
Mekanik vites kutusu
Z
S
'
""
Z
!
W€
ˆ?^h
J€UUUNR
Z€
[email protected]>?€
QP
"""
<
&
Z
!
"
W€
ˆ?^h
J€UUUNR
Z€
[email protected]>?€
RPQ
"""
TUTELA ALL STAR
Z
=€
ˆOR€>RO
h
Z
&
Z
TUTELA STAR 700
Z
=€
ˆORQ€,RO
&
Z
Z
Z
ˆ%†
€
QQ
<Vh
?V
JU
^+
]QOR
ˆ?^h
J€UUUJO
Z
TUTELA TOP 4
Z
=€
ˆRRQ€^J‚
Fren ve
debriyaj hidrolik
"
^+
OU-
W
ˆ?^h
J€UUUURP%œ
Z
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
14:16
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 283
Orijinal
yaðlar ve sývýlar
Uygulamalar
Radyatörler için
koruyucu sývý
CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 spesifikasyon
V€^€h
Z
Z
""'"
ˆ?^h
J€UUU‚
Z
PARAFLUUP (*)
Z
=
ˆQRQ€%RQ
I
Z
~
ŒUR
"
ŒUR
PARAFLUUP (**)
<
<
!
""'"
€
TUTELA DIESEL ART
Z
=€
ˆ[email protected]
<
#QR
!
U
''$
TUTELA
PROFESSIONAL
SC 35
Z
=€
ˆRQ€<R
'
……'…
'
sulandýrýlarak veya
"……
"………
Kullanım
'
…
sývýsý
Otomobilin en iyi şekilde kullanýmý için
yað ve sývýlarýn teknik özellikleri
^
"
PZ
,˜=^
=,
JUPQQ
ˆ?^h
J€UUU
Z€
(*) <FF^h
`
&
Z…
&
……
"
……
…„………€
UP
(**) V
&
"
"
ŒR
PARAFLU
ŒR
"
"€
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
283
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 284
YAKIT TÜKETİMİ
OTOMOBİLİN
TANITIMI ^„…
…

^"
`
=
„
&
…
„€
^„…
!
!
!„„~
GÜVENLİK
ž&
!
!~
"
!………
„&
!
„
SİSTEMLERİ
„
"……€
ž&
…„…
!~
„&
…„…
Z
„
…
…
&…
"……~
„
&……
R
QR
…
„
€
OTOMOBİLİN
V
…
~
„…
Œ‚O
„&
!
Z
„…
Œ‚
„&
…„
Z
KULLANILIŞI
"…
€
<FF^h
S
"""
Z
&
„…
„
„
…
"
!
[
'…
UYARI """
'…

Z
…
_
!
…
P
LAMBALARI 
Z……
€
VE MESAJLAR
<FF^h
S
'
‚RRR
Ÿ
&
'€
ACİL DURUMDA AVRUPA NORMLARINA GÖRE YAKIT TÜKETİMLERİ
YAPILACAKLAR (litre/100 km)
Tipler
0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*)
OTOMOBİLİN
BAKIMI 0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*) (**)
1.4 16V
TEKNİK 1.3 16V MultiJet
ÖZELLİKLER 1.6 16V MultiJet
1.6 16V MultiJet 120 HP
İNDEKS
284
Þehir içi
Þehir dýþý
Ortalama
U€O
€‚
€N
U€
€
€O
N€‚
U€R
€
U€R
‚€O
€
U€
‚€J
€U
U€UU€
#:::$
€R‚€J
#:::$
€€U
#:::$
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 285
Trekking tipleri
Tipler
Şehir içi
Şehir dışı
Ortalama
0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*)
6,0
4,6
5,1
1.4 16V
8,4
5,3
6,4
1.3 16V MultiJet
5,2
3,8
4,3
1.6 16V MultiJet
5,6
4,1
4,7
1.6 16V MultiJet 120 HP
5.8
4.2
4.8
(*) T
€
€
(**) €
#:::$
RUUU
IQ
JQ;
€
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
285
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 286
OTOMOBİLİN CO2 EMİSYONLARI
TANITIMI Egzoz gazlarý içindeki CO emisyonlarý ortalama kullanýmda tespit edilmiþtir.
2
Tipler
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ 0.9 TwinAir Turbo 105 HP
0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*)
Avrupa normlarına göre CO2 emisyonları (g/km)
112
109
OTOMOBİLİN 1.4 16V
KULLANILIŞI 1.3 16V MultiJet
110
1.6 16V MultiJet
117
UYARI
LAMBALARI (*) VE MESAJLAR Trekking tipleri
Tipler
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR 0.9 TwinAir Turbo 105 HP
İNDEKS
286
Avrupa normlarına göre CO2 emisyonları (g/km)
119
1.4 16V
149
1.3 16V MultiJet
114
OTOMOBİLİN
BAKIMI 1.6 16V MultiJet
TEKNİK
ÖZELLİKLER
145
122
245-271 Fiat 500L
08.03.2014
14:16
Sayfa 287
BELİRLİ PAZARLARDA GEÇERLİ RESMİ TİP ONAYI
Ülke
Radyo frekanslı uzaktan kumanda
tip onayı ilkeleri (TRF198)
Araç Bilgisayarı tip
onayı ilkeleri (BCML7)
Ürdün
TRC/LPD/2011/102
TRC/LPD/2012/75
Fas
Meksika
AGREE PAR L'ANRT MAROC
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément : MR 6345 ANRT 2011
Date d'agrément :
13 JUIN 2011
Numéro d'agrément : MR 6968 ANRT 2012
Date d'agrément :
22 FEV 2012
RLVMABC11-0959
RLVMABC12-0020
TRF198= 34540-164/12-3
Simge
BCML7= 34540-83/12-4
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
Simge
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
Suriye
TA-2011/1915
TA-2011/505
Güney Afrika
APPROVED
APPROVED
Simge
Tunus
OTOMOBİLİN
TANITIMI
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Simge
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
287
061-130 Fiat 500L
06.03.2014
18:15
Sayfa 116
5
0
0
L
L
I
V
I
N
G
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 291
Bu bölümde, 500L LIVING modelinin 5 ve 7 koltuklu versiyonlar açklanmştr.
Açklamalar 500L modeline ait El Kitapçğnda yer alanlardan farkl olanlar için geçerlidir.
500L Living
10.03.2014
14:19
Sayfa 292
İÇİNDEKİLER
KOLTUKLAR ................................................................................................................................................................................................. 293
İÇ EKİPMANLAR ............................................................................................................................................................................................ 298
BAGAJ BÖLÜMÜ ............................................................................................................................................................................................ 298
EMNİYET KEMERLERİ .................................................................................................................................................................................. 301
"UNIVERSAL" ÇOCUK KOLTUĞU SİSTEMİNİN MONTAJI (EMNİYET KEMERİ İLE) .............................................................. 302
HIZLI LASTİK TAMİR KİTİ (FIX&GO AUTOMATIC) ........................................................................................................................ 305
TEKERLEK DEĞİŞİMİ ..................................................................................................................................................................................... 308
AMPUL DEĞİŞİMİ .......................................................................................................................................................................................... 315
MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI .......................................................................................................................................... 317
TEKERLEKLER ................................................................................................................................................................................................ 318
BOYUTLAR ...................................................................................................................................................................................................... 325
PERFORMANS ................................................................................................................................................................................................ 327
AĞIRLIKLAR .................................................................................................................................................................................................... 328
YAKIT TÜKETİMİ .......................................................................................................................................................................................... 331
CO2 EMİSYONLARI .................................................................................................................................................................................... 333
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 293
KOLTUKLAR
UYARI
ÜÇÜNCÜ SIRA ARKA KOLTUK
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Baz modellerde, arka koltuklarn arka ksmnda iki adet
“katlanr” koltuk daha bulunur (bkz. şekil 1).
Bu koltuklar, bagaj bölümünde daha fazla yer açlmas için
katlanabilir: Daha fazla bilgi için bkz. “Bagaj bölümü”.
şekil 1
F0Y0375
Hareket etmeden önce, koltuklarn, sabitleme parçalaryla yerlerine düzgün
oturduğundan emin olunuz.
DİKKAT Üçüncü sra koltuklarda, sadece 1,64 m’den ksa kişilerin oturmas önerilir.
293
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 294
Üçüncü sra arka koltuklara erişim
UYARI
Aşağdaki admlar takip ediniz:
❒ İkinci sra koltuk başlklarn tamamen indiriniz.
❒ Emniyet kemerini, düzgün bir şekilde gerdirildiğinden
ve katlanmş olmadğndan emin olarak yana kaydrnz.
İkinci sradaki koltuklar tekrar eski konumlarna getirirken ayaklarnzn zeminde yer alan krmz şeridi (bkz. şekil 5) geçmediğinden emin olarak üçüncü sra koltuklara oturunuz.
❒ A kolunu (şekil 2) kullanarak ikinci sradaki koltuklar
öne ittiriniz.
❒ İkinci sra koltuklar tamamen katlamak için B açma kolunu kaldrnz: Koltuk srtlğ ve minderi otomatik olarak öne doğru katlanacaktr (bkz. şekil 4). Gerekli hallerde, koltuk srtlğn katlama esnasnda indiriniz.
294
şekil 2
F0Y0074
şekil 3
F0Y0073
şekil 4
F0Y0076
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 295
İkinci sra arka koltuklarn eski konumlarna
getirilmesi
Arka koltuğu tekrar eski konumuna getirmek için şekil 6’da
gösterildiği gibi koltuğu geriye doğru itin ve kilitlenmesini sağlayn (yerine oturduğunda bir klik sesi duyulur; bu,
koltuğun düzgün bir şekilde yerleştiğini gösterir).
Koltuk srtlğnn eski konumuna getirilmesi
Koltuk srtlğn normal kullanm konumuna getirmek için
B kolunu (şekil 7) kaldrn ve ardndan dik konuma ulaşana kadar srtlğ yukar kaldrnz.
DİKKAT Yukarda açklanan prosedürlere uygun hareket
edilmesi tavsiye edilir.
UYARI
Üçüncü sra koltuklarda oturan yolcu varsa, ikinci sra koltuklar zemine düzgün bir
şekilde sabitlenmiş olmal ve srtlk dik konuma
getirilmelidir.
şekil 5
F0Y0400
şekil 6
F0Y0077
şekil 7
F0Y0259
295
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 296
UYARI
Ani frenleme esnasnda srtlğn ileriye
doğru hareket ederek yolcular için bir tehlike oluşturmamas için düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. Düzgün kilitlendiğinde metalik bir klik sesi duyulur.
ÜÇÜNCÜ SIRA KOLTUK SIRTLIKLARININ
KATLANMASI
Aşağdaki admlar takip ediniz:
❒ Sol/sağ koltuk srtlğn katlamak için A kolunu (şekil
9) yukar çekin. Srtlk otomatik olarak öne doğru katlanacaktr. Gerekli hallerde, koltuk srtlğn katlama esnasnda indiriniz.
Koltuk srtlklar katlandğnda bagaj bölümünün kapasitesi artar.
Koltuk srtlklarn tamamen yatrmadan
önce, üzerlerinde bulunan tüm nesneleri alnz.
❒ Üçüncü sra koltuk başlklarn tamamen indiriniz.
❒ Emniyet kemerini, düzgün bir şekilde gerdirildiğinden
ve katlanmş olmadğndan emin olarak yana kaydrnz.
❒ A (şekil 8) kolunu kullanarak (her iki köşe için) bagaj
perdesini yan yuvalardan çkarnz.
296
şekil 8
UYARI
Arabada bir çocuk varken koltuğu hareket ettirmeyiniz.
şekil 9
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 297
ÜÇÜNCÜ SIRA KOLTUKLARIN ESKİ
KONUMLARINA GETİRİLMESİ
BARDAK/İÇECEK KUTUSU TUTUCU
Üçüncü sra koltuklarn arasna yerleştirilmiştir (şek. 11).
Arka koltuk srtlklarnda bulunan A çekme aparatlarn (şekil 10) kendinize doğru çekiniz.
DİKKAT Srtlğ hareket ettirmeden önce, B kapaklarnn, srtlğn arka ksmnda tamamen katl olduğundan emin
olun.
DİKKAT Bagaj perdesini çkarmadan önce üçüncü sra koltuklar hareket ettirmeyiniz.
şekil 10
şekil 11
F0Y0382
297
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 298
İÇ EKİPMANLAR
BAGAJ BÖLÜMÜ
BAGAJ BÖLÜMÜ GÜÇ SOKETİ
(7 koltuklu tipler)
BAGAJ PERDESİ
Güç soketi, rulo perdenin yannda (şekil 12), bagaj bölümünün sol tarafnda bulunur.
Elektrik bağlant soketi, yalnzca kontak anahtar ile MARON konumundayken çalşr.
DİKKAT Sokete 180 W gücünden yüksek cihazlar bağlamayn. Uygun olmayan adaptörler kullanarak sokete zarar vermeyin.
Bagaj perdesi A (şekil 13) rulo haline getirilebilir ve çkarlabilir.
Zarar görmemesi için perdenin üzerine ağr
eşyalar koymaynz.
UYARI
Perdenin üzerine koyulmuş eşyalar, bir kaza veya ani frenleme esnasnda yolcu bölümüne devrilebilir ve yaralanma riski ortaya çkabilir.
298
şekil 12
F0Y1141
şekil 13
F0Y0371
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 299
Perdeyi rulo haline getirme
Perdeyi rulo haline getirmek için, C kolunu tutun (şekil
13) ve ardndan B pimlerini (şekil 14) serbest brakn (her
bir köşe için). Ardndan perdeyi bagaj bölümünün ön ksmna doğru yavaşça hareket ettiriniz.
Perde çkarldktan sonra, üçüncü sradaki koltuklarn arkasndaki yerine (B) taknz.
Tekerlek değişiminden sonra srtlk ve bagaj kapağ arasndaki alana hasar gören tekerleğin koyulmas durumunda, perde, ikinci sra koltuklarn önüne yerleştirilmelidir.
Perdeyi çkarma
Perdeyi çkarmak için önce rulo haline getirin, ardndan iki
kancay (A) (şekil 15) okla gösterildiği gibi bagaj bölümünün içine doğru çekiniz (her bir köşe için).
Perdeyi yukar doğru kaldrn ve çkarnz.
Perdeyi konumlandrma
7 koltuklu tipler
Perde, sadece üçüncü sra koltuklar katl haldeyken çkarlabilir.
şekil 14
F0Y0373
şekil 15
F0Y0374
şekil 16
F0Y0157
299
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 300
BAGAJ PERDESİNİN ESKİ KONUMUNA
GETİRİLMESİ
Çkarldktan sonra, bagaj perdesi yan panellerdeki (D-şekil 17) yerlerine yerleştirilmelidir (her iki köşe için).
Ardndan bagaj perdesini (A) tutamak (C-şekil 17) ile kendinize doğru çekiniz ve düzgün bir şekilde B (şekil 18) yuvasna yerleştiriniz.
300
Muhafaza perdeleri
İki adet muhafaza perdesi, bagaj kapama perdesinin ön ksmnda bulunur.
Bu perdeleri kullanmak için A kayşn (şekil 19) dşar doğru çekin ve şekilde gösterildiği gibi koltuk başlklarnn destek ksmlar ile birleştiriniz.
şekil 17
şekil 19
şekil 18
şekil 20
F0Y0376
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 301
UYARI
7 koltuklu tiplerde perde, emniyet kemerleri yana çekilerek üçüncü sra koltuklarn arkasna konumlandrlmaldr. Emniyet
kemerleri daima erişilebilir ve kullanma hazr halde olmaldr.
UYARI
Ani frenleme esnasnda srtlğn ileriye
doğru hareket ederek yolcular için bir tehlike oluşturmamas için düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. Düzgün kilitlendiğinde metalik bir klik sesi duyulur.
EMNİYET KEMERLERİ
ÜÇÜNCÜ SIRA ARKA KOLTUK EMNİYET
KEMERLERİNİN KULLANIMI
Üçüncü sradaki koltuklar (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda), üç noktal emniyet kemeri ve geri sarma mekanizmas bulunan aktif gergili emniyet kemeri ile
de donatlmştr.
Emniyet kemerlerini şekil 21'de gösterildiği gibi taknz.
şekil 21
F0Y0379
301
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 302
UYARI
Şiddetli bir çarpma esnasnda, emniyet kemeri takmayan arka koltuktaki yolcularn
çok ciddi tehlike içinde bulunduklarn ve ayrca
ön tarafta oturan yolcular için de tehlike yaratabilecek durumlara neden olacaklarn unutmaynz.
DİKKAT Arka koltuğu normal konumuna geri alrken, katlama işleminin ardndan, skşmamas ve bunun sonucunda herhangi bir tehlike arz etmemesi için emniyet kemerinin düzgün şekilde durduğundan emin olunuz.
"UNIVERSAL" ÇOCUK KOLTUĞU
SİSTEMİNİN MONTAJI
(Emniyet kemerleri ile)
Sadece 1, 2, 3 Grubu öne bakan çocuk oto koltuğu sistemleri, üçüncü sradaki koltuklara yerleştirilebilir.
GRUP 1
UYARI
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz.
9 kg ve 18 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar, çocuk koruyucu koltuklarýna, öne bakar þekilde oturtulmalýdýr (şekil 22).
302
şekil 22
F0Y0203
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 303
GRUP 2
GRUP 3
UYARI
UYARI
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz.
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
beraberinde bulunmasý gereken baðlama talimatlarýna uyunuz.
15-25 kg arasýndaki çocuklar doðrudan otomobilin emniyet kemerleriyle baðlanabilirler (þekil 23).
22 kg ve 36 kg arasý aðýrlýkta olan uygun çocuk emniyet sisteminin kullanlmas emniyet kemerinin taklmasn kolaylaştrr.
Koltuðun tek fonksiyonu çocuðu emniyet kemerine göre
doðru konumda tutmak, böylece çapraz kýsmýn boyun yerine göðüse ve enine kýsmýnda çocuðun karýn boþluðu yerine leðen kemiðine oturmasýný saðlamaktýr.
şekil 23
F0Y0204
Þekil 24 arka koltukta çocuk koltuðunun uygun þekilde yerleþtirilmesini göstermektedir.
1,50 m’den daha uzun boylu çocuklar yetiþkinler gibi emniyet kemeri takabilirler.
şekil 24
F0Y0205
303
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 304
YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAÐLI YASAL UYGUNLUÐU
Aþaðýdaki tablo 2000/3/EC Avrupa Standardýna göre Isofix emniyet sistemlerinin, Isofix Universal
kemerleriyle donatýlmýþ koltuklarda deðiþik þekilde kurulumunu göstermektedir.
7 koltuklu tipler (öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)
Grup
Grup 0, 0+
Ağırlık
grubu
Ön yolcu
2. sıra arka
orta yolcu
2. sıra arka
yan yolcu
3. sıra arka
yolcular (*)
13 kg’a kadar
U
X
U
X
Grup 1
9 - 18 kg
U
X
U
UF (**)
Grup 2
15 - 25 kg
U
X
U
UF (**)
Grup 3
22 - 36 kg
U
X
U
UF (**)
(*) = (**) = X = !!
"
#
$
!!
!
"
!
%&
"'
!
"
#4
$
!!
!
"
!
%&
"'
!
"
304
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 305
HIZLI LASTİK TAMİR KİTİ (Fix&Go Automatic)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Bagaj bölümünde bir çanta içinde bulunur. Şekil 25 (5 koltuklu tipler) veya şekil 26 (7 koltuklu tipler).
Kit aþaðýdakileri içerir:
❒ Yaltm svsn içeren tüp (A-şekil 27) aþaðýdakilerden
oluşur:
❒ Dolum borusu B.
❒ “Azami 80 km/h” yazýsý olan bir etiket, lastik onarýldýktan
sonra sürücünün göreceði bir þekilde (gösterge paneline) yerleþtirilmelidir (C).
❒ İbre ve baðlantýlar dahil olmak üzere kompresör (D).
❒ Hýzlý lastik tamir kitini hýzlý ve uygun þekilde kullanmak
ve ardýndan lastik tamir kiti ile onarýlan lastiðin üzerinde çalýþacak olan personele verilmek için bir talimat
broþürü (þekil 28).
❒ Kompresörün yan boþluðunda yer alan bir çift koruma
eldiveni.
❒ Farklý elemanlarý þiþirmek için adaptörler.
şekil 25
F0Y0353
şekil 26
F0Y0354
şekil 27
F0Y0012
305
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 306
HIZLI LASTİK TAMİR KİTİNİN KULLANIMI
GENEL BİLGİLER
Kitin kullanmyla ilgili El Kitapçğnda bulunan (uygun modellerde) “Hzl Lastik Tamir Kiti (Fix&Go Automatic)” ksmn okuyunuz.
Otomobil hzl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) ile donatlmştr. Bu ekipmann kullanlmas için "Hzl Lastik Tamir Kiti (Fix&Go Automatic)" bölümüne baknz.
Hzl lastik tamir kiti (Fix&Go Automatic) hzl lastik tamir kitine alternatif olarak küçük yedek lastik de araçta bulunabilir. Takip eden sayfalardaki tekerlek değişimi talimatlarna baknz.
UYARI
Yedek tekerlek (öngörülen baz pazarlarda/ versiyonlarda) otomobilinize özeldir,
bu tekerleği kesinlikle baþka modellerde kullanmayýnýz veya diðer modellere ait yedek tekerlekleri de kendi otomobilinizde kullanmayýnýz. Yedek
tekerlek sadece acil durumlarda ve mümkün olduğunda az kullanlmaldr. Yedek tekerlek üzerindeki janta kesinlikle standart lastik takmayýnýz.
Etiket üzerinde dört ayrý dilde verilen aþaðýdaki
açýklamalar yer alýr: Dikkat! Sadece geçici olarak kullaným içindir! Maksimum hýz 80 km/s! En
kýsa zamanda standart tekerlek ile deðiþtiriniz. Bu
açýklamalarýn üzerini kapatmayýnýz.
306
şekil 28
F0Y0011
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 307
UYARI
Yürürlükteki kurallara uygun olarak otomobilin durmuş olduğunu belirtiniz: dörtlü flaşörler, üçgen reflektör gibi. Yolcular otomobilden çkmal ve güvenli bir yerde beklemelidir.
Otomobili yokuş yukar veya aşağ park etmeniz
durumunda, tekerlek altna hareketini engelleyecek bir nesne yerleştiriniz. Patlak lastiği mümkün olan en ksa sürede tamir ettiriniz ve yerine
taknz. Takmadan önce hiçbir zaman bijonlarýn
diþlerini greslemeyiniz.
UYARI
Otomobilin sürüş özellikleri yedek lastik
taklnca değişebilir. Ani hzlanma ve fren,
ani direksiyon dönüşleri ve keskin virajlara hzl
girmeden saknnz. Yedek lastiğin toplam servis
ömrü yaklaşk 3000 km'dir, bu mesafe aşldktan
sonra ayn tipten bir lastikle değiştirilmelidir. Yedek lastik için tasarlanan bir tekerlek göbeğine asla geleneksel lastik takmaynz. Delinen lastiği
mümkün olan en ksa sürede tamir ettirin veya değiştiriniz. Ayn anda iki veya daha fazla yedek lastik kullanm yasaktr. Takmadan önce bijonlarn başlarn greslemeyiniz: gevşeyip çkabilirler.
UYARI
Kriko, sadece bulunduğu veya ayn model
otomobilin lastiklerini değiştirmek için kullanlmaldr. Krikoyu başka amaçlar için veya başka modeldeki araçlar kaldrmak için kullanmaynz. Kriko, otomobilin altnda tamirat yaplrken
kesinlikle kullanlmamaldr. Krikonun yanlş şekilde yerleştirilmesi, kaldrlmş otomobilin düşmesine sebep olabilir. Krikoyu, üzerinde yer alan
etikette belirtilenden daha ağr yükleri kaldrmak
için kullanmaynz. Kar zincirleri yer tasarrufu sağlayan (küçük ebatl) yedek tekerleğe asla taklmamaldr. Bu sebep ile ön tekerleklerden bir tanesi patlar ise arka tekerleklerden bir tanesi öne
ve yer tasarrufu sağlayan (küçük ebatl) yedek tekerlek ise arkaya taklmaldr. Bu şekilde acil bir
durum karşsnda iki adet normal çekiş tekerleğine de zincir taklabilir.
UYARI
Lastiðin hareket esnasýnda çýkmamasý için
jant kapaðýný doðru bir þekilde takýnýz.
Þiþirme supabýný kesinlikle kurcalamayýnýz. Jant
ile lastik arasýna hiçbir zaman baþka araçlar koymayýnýz. Lastiklerin ve yedek lastiðin hava
basýnçlarýný kontrol ediniz ve gerekiyorsa “Teknik
özellikler” bölümünde verilen deðerlere göre düzeltiniz.
307
500L Living
10.03.2014
14:22
Sayfa 308
KRİKO
Önemli notlar:
❒ Krikonun aðýrlýðý 1,76 kg’dýr.
❒ Kriko ayar gerektirmez.
❒ Kriko tamir edilemez. Eðer arýzalanýrsa, yenisi ile deðiþtirilmelidir.
❒ Alet çantasnda şunlar bulunur: Çeki kancas, tornavida,
kriko, takoz, bijonlar/kriko ile kaldrma işlemi için bijon
anahtar, açlr tavan (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) acil durumda açmak/kapatmak için alyen anahtar, acil durumda yakt ikmali için yakt ağzlğ.
❒ Kriko üzerine sadece kendi kaldýrma kolu takýlabilir.
TEKERLEK DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ
Tekerleği aþaðýda açýklanan þekilde deðiþtiriniz:
❒ Otomobili, trafik akýþýna engel teþkil etmeyecek ve lastiði güven içinde deðiþtirebileceðiniz bir yere park ediniz. Zemin düz ve yeterli derecede sert olmalýdýr.
❒ Motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz, birinci vitese
veya geri vitese taknz, diğer sürücülerin sizi farketmesi
için üçgen reflektörünü uygun bir şekilde yola yerleştiriniz.
şekil 29
F0Y0359
şekil 30
F0Y0351
❒ 5 koltuklu tiplerde: Bagaj bölümünü açn, A kulpunu (şekil 29) tutun ve “Cargo Magic Space” alann açmak için
B platformunu bir elinizle tutarak yukar kaldrnz. Ardndan alet çantasn aln (şekil 30). “Cargo Magic Space” yükleme platformunun hareketi bagaj bölümüne özgü olarak merkezi bir pozisyonda yer almaldr.
❒ 7 koltuklu tiplerde: Bagaj kapağn açnz, A tutamağn (şekil 31) çekerek haly kaldrnz.
308
500L Living
10.03.2014
14:22
Sayfa 309
❒ Bagaj bölümünde yer alan A klapesini (şekil 32) kaldrn,
alet çantasndan B bijon anahtarn (şekil 33) çkarn ve
C yuvasna geçiriniz.
❒ Yedek tekerleği araçtan çkarmak için bijon anahtarn
kullannz (şekil 34).
❒ Küçük yedek tekerlek tutucusunu sökmek için bijon
anahtarn (şekil 33) saat yönünün tersine çeviriniz.
C
şekil 31
F0Y0352
şekil 33
F0Y0355
şekil 32
F0Y0383
şekil 34
F0Y0356
309
500L Living
10.03.2014
14:22
Sayfa 310
❒ Küçük yedek tekerleği, lastik tutucusundan (E) ayrmak
için D aparatn çeviriniz (şekil 35).
❒ Ardndan küçük yedek tekerleği yerinden çkarnz (şekil 36).
310
❒ Verilen anahtarla (A-şekil 37) bir kez döndürerek tekerleğin bijonlarn gevşetiniz; otomobilde alaşm jant
mevcut ise jant çkarmak için biraz zorlaynz.
❒ Takozu (A) alet çantasndan çkarn ve şekilde gösterildiği gibi açnz (şekil 38).
şekil 35
F0Y0357
şekil 37
F0Y0093
şekil 36
F0Y0358
şekil 38
F0Y0211
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 311
❒ Değiştirmek istediğiniz tekerlerin karş çaprazna takozu yerleştirerek (şekil 39) araç kaldrldğnda hareket etmemesini sağlaynz.
❒ Jant kapağna sahip tipler için, 4 bijonu çkardktan sonra jant kapağn çkarn ve ardndan beşinci bijonu da
çkarp tekerleği çkarnz.
❒ Krikoyu aracn altna, değiştirilecek olan tekerleğin yanna yerleştiriniz.
❒ Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan ve
üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine sebep
olabilecek pislikler bulunmadýðýndan emin olunuz.
❒ Krikoyu yükseltmek için, krikonun üst kýsmýný (B), C yuvasýna düzgün þekilde oturana kadar yükseltmek üzere
A (þekil 40) ekipmann kullanýnýz (işaretin yaknna).
❒ Bijonu, supaba en yakn deliğe iki diş takarak yedek lastiği yerleştiriniz.
❒ Kaldýrýlacak olan otomobilin yakýnýndaki kiþileri uyarýnýz.
Tekrar yere indirilene kadar otomobilden uzakta durulmalý ve otomobile dokunulmamalýdýr.
❒ Bijonu iki diş skarak takn ve ardndan diğer bijonlar da
ayn şekilde taknz.
❒ Krikoyu çalýþtýrmak için D (şekil 40) kolunu, kriko üzerindeki A teçhizatýna takýnýz ve tekerlek yerden kalkacak þekilde otomobili birkaç cm kaldýrýnýz.
❒ Krikonun kolunu (D) çevirerek otomobili indiriniz ve
krikoyu çkartnz.
şekil 39
F0Y0212
❒ A bijon anahtar ile bijonlar tam olarak sknz.
şekil 40
F0Y0014
311
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 312
❒ A bijon anahtar ile bijonlar şekilde gösterilen sra ile
sabitleyiniz (şekil 41).
❒ Alaşm janta sahip lastiği değiştirirken yedek tekerlek
bölmesine sağlam taraf üste gelecek şekilde geçici olarak yerleştiriniz.
En ksa sürede yedek tekerleği standart tekerlek ile değiştiriniz.
Prosedür bittiğinde, aşağdakileri uygulaynz:
❒ A aparatn küçük yedek tekerlek tutucusuna tekrar takn (şekil 42).
❒ Bijon anahtarn (C) D yuvasna yerleştirin ve küçük yedek tekerlek tutucusunu gevşetmek için saat yönünde
çevirin (şekil 43). Sar şerit E penceresindeki delikte göründüğünde aparat düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir.
312
şekil 41
F0Y0358
şekil 42
F0Y0093
şekil 43
F0Y0211
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 313
❒ Patlak tekerleği A klfna yerleştirin (şekil 44).
7 koltuklu tipler
❒ Üçüncü sra koltuklar katl haldeyken: Patlak tekerleği bagaj bölümüne, srtlklarn üzerine yerleştiriniz.
UYARI
Küçük ebatl yedek tekerlek aparatnn
kaldrma/kilitleme işlemini tamamladktan sonra bijon anahtarn yanlş yönde ÇEVİRMEMEK için bijon anahtar yerinden çkarlmaldr .
❒ Üçüncü sra koltuklar katl halde değilken: Bagaj perdesini
çkarn (ikinci sra koltuklarn önüne yerleştirilmiş olmaldr), ardndan patlak tekerleği şekil 45'de gösterildiği gibi bagaj bölümüne yerleştiriniz (bagaj kapağn kapatrken tekerleğin düşmemesi için tekerlek göbeği yolcu bölümüne dönük halde olmaldr).
Patlak tekerleğin yerleştirilmesi
5 koltuklu tipler
Patlak tekerleği bagaj bölümüne yerleştiriniz.
şekil 44
F0Y0367
şekil 45
F0Y0368
313
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 314
STANDART TEKERLEĞİN TAKILMASI
Alaþým jantlý tipler için
Yukarýda açýklanan iþlemleri yaparak otomobili kaldýrýnýz ve
yedek tekerleği çýkartýnýz.
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:
Çelik janta sahip tipler
❒ Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz.
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:
❒ Verilen anahtar kullanarak 5 bijonu sknz.
❒ Lastik ile temas edecek yüzeylerin temiz olduðundan ve
üzerlerinde bijonlarýn daha sonra gevþemesine sebep
olabilecek pislikler bulunmadýðýndan emin olunuz.
❒ Standart lastiði 5 bijonun yuvalara oturacaðý þekilde
takýnýz.
❒ Jant kapağn, þiþirme valfinin özel yuvaya denk geleceði
þekilde takýnýz.
❒ Verilen anahtar ile bijonlarý sabitleyiniz.
❒ Otomobili indiriniz ve krikoyu çýkartýnýz.
❒ Anahtarý kullanarak, bijonlarý önceki þekilde gösterildiði sýra ile sabitleyiniz.
314
❒ Verilen anahtarý kullanarak mevcut bijonlarý sabitleyiniz.
❒ Jant kapağn tekrar takn ve bu esnada üç plastik pimin tekerlekteki ilgili boşluklara denk gelmesine dikkat
edin. Jant kapağn hafifçe bastrn ve bu esnada ilgili plastik pimlerin zarar görmemesine dikkat ediniz.
DÝKKAT Jant kapaðýnýn uygun þekilde takýlmamasý, otomobil hareket halinde iken kapağn düþmesine sebep olur.
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 315
Yedek tekerlek çkarlp yerine standart tekerlek
takldktan sonra
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:
❒ Küçük yedek tekerleği bagaj içindeki yerine yerleþtiriniz.
❒ Krikoyu ve el aletlerini tekrar kutudaki yerlerine koyunuz.
❒ Kutuyu aletleri tamamlanmýþ bir þekilde küçük yedek tekerleðin üzerine yerleþtiriniz.
❒ Bagaj halsn yeniden yerleþtiriniz.
AMPUL DEĞİŞİMİ
ÜÇÜNCÜ SIRA ARKA KOLTUK TAVAN
LAMBASI
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ampul tipi: C5W
Güç: 5 W
Ampulü çkarmak için aşağdaki admlar izleyiniz:
❒ Oklarla gösterilen noktadaki A tavan lambasn çkarn
(şekil 46).
❒ C klapesini açn (şekil 47) ve yan temas noktalarndan
çekerek B ampulünü çkarnz.
❒ Yeni ampulü yerleştirin ve temas noktalarna düzgün
oturduğundan emin olunuz.
❒ A tavan lambasn (şekil 46) düzgün konumuna yerleştirerek tekrar takn; yerine yerleşene kadar (yerleştiğinde bir klik sesi duyulur) önce bir tarafn, sonra diğer tarafn geçiriniz.
şekil 46
F0Y0152
315
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 316
❒ Yeni ampulü yerleştirin, ardndan B kapağn lens üzerinde tekrar kapatnz.
BAGAJ BÖLÜMÜ TAVAN LAMBASI
Ampul tipi: W5W
Güç: 5 W
Ampulü çkarmak için aşağdaki admlar izleyiniz:
❒ Bagaj bölümünü açn ve okla gösterilen yerde A tavan
lambasn çekiniz (şekil 48).
❒ A tavan lambasn düzgün konumuna yerleştirerek tekrar takn; yerine yerleşene kadar (yerleştiğinde bir klik
sesi duyulur) önce bir tarafn, sonra diğer tarafn geçiriniz.
❒ B kapağn açn ve ampulü çkarnz.
316
şekil 47
F0Y0104
şekil 48
F0Y0380
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 317
MOTOR KODLARI-ŞASİ VERSİYONLARI
Tipler
Motor kodları
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
199B6000
1.3 16V MultiJet
199B4000
1.6 16V MultiJet 105 HP
199B5000
1.6 16V MultiJet 120 HP
955A3000
Şasi versiyonları
199LYC1B L2H (*)
199LYC1B L2L (**)
199LXY1A L0E (*)
199LXY1A L0F (**)
199LYD1B L4E (*)
199LYD1B L4F (**)
199LYE1B L6 (***)
199LYE1B L6B (****)
199LYE1B L6C (*****)
199LYE1B L6D (ˆ)
199LYE1B L6E (€)
(*) 5 koltuklu tipler
(**) 7 koltuklu tipler
(***) 500L tipleri
(****) 205/55 R16 91H lastikli 500L tipleri
(*****) 500L Trekking tipleri
(ˆ) 500L Living tipleri (5 koltuklu)
(€) 500L Living tipleri (7 koltuklu)
317
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 318
TEKERLEKLER
JANTLAR VE LASTÝKLER
Preslenmiş sac veya alaşm jantlar. Radyal tubeless lastikler. Onaylanan lastikler kayt kitapçğnda belirtilmiştir.
Hareket halinde otomobilin güvenliğini sağlamak için tüm
jantlara tanmlanmş olan ayn marka ve tipte lastik taklmaldr.
DİKKAT Tubeless lastiklerde kesinlikle iç lastik kullanmaynz.
YEDEK TEKERLEK
Pres çelik jant. Tubeless (iç lastiksiz) lastik.
Lastiðin maksimum hýz endeksi
Q = 160 km/s’e kadar.
R = 170 km/s’e kadar.
S = 180 km/s’e kadar.
T = 190 km/s’e kadar.
U = 200 km/s’e kadar.
H = 210 km/s’e kadar.
V = 240 km/s’e kadar.
Kýþ lastikleri için maksimum hýz endeksi
QM + S = 160 km/s’e kadar.
TM + S = 190 km/s’e kadar.
HM + S = 210 km/s’e kadar.
TEKERLEK AYARLARI
Toplam ön toe in: 0.5 ± 1 mm
Bu değerler otomobilin normal çalşma durumu içindir.
LASTİK İLE İLGİLİ BİLGİLERİN DOĞRU
OKUNMASI
Örnek (şekil 49): 195/65 R 15 91H
195
65
R
15
91
H
318
Nominal genişlik (S, mm cinsinden iki kenar arasndaki mesafe).
Yükseklik/genişlik oran yüzdesi (H/ S).
Radyal lastik.
İnç cinsinden jant çap (Ø).
= Yük (kapasite) oran.
= Maksimum hz oran.
şekil 49
F0Y0004
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 319
Yük endeksi (kapasite)
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
JANT ÜZERÝNDEKÝ BÝLGÝLERÝN DOÐRU
OKUNMASI
Örnek (şekil 49): 6 J x 15 H2
6
J
15
H2
Jant genişliği inç olarak (1).
Lastik topuğunun oturduğu jantn yan çkntsnn
profili (2).
İnç cinsinden jantn nominal çap (taklacak jantn çapna karşlk gelir) 3 = Ø.
Tekerlek kamber açs (disk/jant destek düzlemi ile
tekerlek jant merkezi arasndaki mesafe).
319
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 320
STANDART JANT VE LASTİKLER
5 koltuklu tipler
Tipler
0.9 TwinAir Turbo
105 HP
1.3 16V MultiJet
Jantlar
Lastikler
Kar Lastikleri
6Jx15 H2 ET 39
195/65 R15 91H
195/65 R15 91Q
(M+S)
205/55 R16 91H (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
7Jx17 H2 ET 41
225/45 R17 91H (*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
6Jx15 H2 ET 39
195/65 R15 91H
195/65 R15 91Q
(M+S)
205/55 R16 91H (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
225/45 R17 91H (*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
6Jx16 H2 ET 36.5
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
6Jx16 H2 ET 36.5
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
7Jx17 H2 ET 41
(*) 320
Küçük yedek lastik
(*) Jant Lastik
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
500L Living
08.03.2014
Tipler
1.6 16V MultiJet
14:38
Sayfa 321
Jantlar
Lastikler
Kar Lastikleri
6Jx15 H2 ET 39
195/65 R15 91H
195/65 R15 91Q
(M+S)
205/55 R16 91H (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
225/45 R17 91H (*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
6Jx16 H2 ET 36.5
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
7Jx17 H2 ET 41
Küçük yedek lastik
(*) Jant Lastik
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
(*) Not
!
"
"#
"#
$
%%
&&
%#%&%
'#"
#
,
#&8
:
!
"
"#
#
,
"#%-
321
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 322
7 koltuklu tipler
Tipler
Jantlar
6Jx16 H2 ET 36.5
0.9 TwinAir Turbo
105 HP
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
7Jx17 H2 ET 41 (*)
6Jx16 H2 ET 36.5
1.3 16V MultiJet
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
7Jx17 H2 ET 41 (*)
6Jx16 H2 ET 36.5
1.6 16V MultiJet
6½Jx16 H2 ET 39 (*)
7Jx17 H2 ET 41 (*)
(*) Not
!
"
"#
"#
$
%%
&&
%#%&%
'#"
#
,
#&8
:
!
"
"#
#
,
"#%-
322
Lastikler
Kar Lastikleri
205/55 R16 91H
205/55 R16 91Q
(M+S)
225/45 R17 91H (*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
205/55 R16 91V (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
225/45 R17 91V(*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
205/55 R16 91V (*)
205/55 R16 91Q
(M+S)
225/45 R17 91V(*)
225/45 R17 91Q
(M+S)
Küçük yedek lastik
(*) Jant Lastik
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
4JX16 H ET 15
T135/70 R16 100M
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 323
SOÐUK LASTÝK ÞÝÞÝRME BASINCI (bar)
;"#
,#
#
'%<
=
>-?
#%@
"#
"##
'%
""
"#
'
=
>-
#%;"#
=&#
#
,
"#
#"
5 koltuklu tipler
Lastikler
Yüksüz/Ortalama yük
Tam yük
Ön
Arka
Ön
Arka
195/6 R16C 97H
-4
-
-5
-
195/65 R15 91H
-4
-4
-G
-7 / - (**)
5 R16 91V
-4
-
-5
-
85 R17 91V
-4
-
-5
-
Yedek lastik
(*)
8-
(*) (**) -6 16V I&"Jt "
7 koltuklu tipler
Lastikler
Yüksüz/Ortalama yük
Tam yük
Ön
Arka
Ön
Arka
195/6 R16C 97H
-4
-
-7
-:
5 R16 91V
-4
-
-7
-:
85 R17 91V
-4
-
-7
-:
Yedek lastik
(*)
8-
(*) 323
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 324
JANT KORUYUCU LASTİKLER
UYARI
Çelik jantlara (yaylar ile) sabitlenmiş olan
entegre jant kapaklarna sahip araçlara ve
satş sonrasnda jant korumal (Rim Protector)
lastiklerin (şekil 50) kullanldğ araçlara jant kapaklar TAKMAYINIZ. Uygun olmayan lastiklerin ve
jant kapaklarnn kullanlmas, lastik basncnn
aniden azalmasna sebep olabilir.
324
şekil 50
F0Y0005
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 325
BOYUTLAR
Boyutlar mm cinsinden ifade edilmiþtir ve standart lastiklerle donatýlmýþ olan araçlar için geçerlidir.
K###
=
#
"%
'
'-
P#
51
F0Y0335
A
B
C
D
E
F (*)
G
H (*)
I
4352
829
2612
911
1667
1513/1522
2018
1511/1519
1784
(*) O"
"
=
#
&"
=
#'#
%
-
325
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 326
BAGAJ BÖLÜMÜ KAPASİTESİ
Kapasite (V.D.A. standartlar)
5 koltuklu tipler
Normal oturma pozisyonundaki arka koltuklarla: 560 litre.
Tamamen katl arka koltuklarla: 1428 litre.
7 koltuklu tipler
Normal oturma pozisyonunda iken üçüncü sra koltuklarla: 168 litre.
Tamamen katl üçüncü sra koltuklarla: 416 litre.
Tamamen katl ikinci ve üçüncü sra koltuklarla: 1584 litre.
326
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 327
PERFORMANS
Otomobilin ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz.
Tipler
km/h
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
180
1.3 16V MultiJet
165
1.6 16V MultiJet
181
1.6 16V MultiJet 120 HP
189
327
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 328
AÐIRLIKLAR
Tipler
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
5 koltuklu tipler
7 koltuklu tipler
WZ
[\\#
]#\"
&
^
&_
"%
#%
%#`
]#`
1290
1320
j,
q
"Z\,#
#]#`
]ww`
515
645
{
#
1050
1050
{
#
#
1000
1080
{
"%
1805
1965
{
$
%#
1000
1000
{
$
%#
400
400
|#
%#%&%
#
60
60
}#%
["\\
%#%&%
#
]$
%#`
]#`
60
60
%#%&%
#
]#`
]www`
%#
'#%
#
]#`
]ww` \%
]'\\
"_
'#%
["\\
`
"#\%\Z
#
"%
[\\[\
"#
"
"Z\
#
%#"\
\]www` K#
[
Z\%%\\-
W~#
"#
#
%#
\\
&
\\
&&%
,
&%&&[&\-
328
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 329
1.3 16V MultiJet
Tipler
5 koltuklu
tipler
1.6 16V MultiJet
7 koltuklu
tipler
5 koltuklu
tipler
7 koltuklu
tipler
WZ
[\\#
]#\"
&
^
&_
"%
#%
%#`
]#`
1315
1305
1395
1425
j,
q
"Z\,#
#]#`
]w`
550
715
520
650
{
#
1050
1050
1050
1050
{
#
#
1000
1080
1000
1080
{
"%
1865
2020
1915
2075
{
$
%#
1000
1000
1100
1100
{
$
%#
400
400
400
400
|#
%#%&%
#
60
60
60
60
}#%
["\\
%#%&%
#
]$
%#`
]#`
60
60
60
60
%#%&%
#
]#`
]ww`
%#
'#%
#
]#`
]w` \%
]'\\
"_
'#%
["\\
`
"#\%\Z
#
"%
[\\[\
"#
"
"Z\
#
%#"\
\]ww` K#
[
Z\%%\\-
W~#
"#
#
%#
\\
&
\\
&&%
,
&%&&[&\-
329
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 330
Fiat 500L LIVING
1.6 16V
5 koltuklu tipler
7 koltuklu tipler
Boþ aðýrlýk
]#\"
&
^
&_
"%
#%
%#`
]#`
1400
1430
j,
q
"Z\,#
#]#`
]w`
540
645

%#%&%
#
]#`
– #
– #
#
– "%
1050
1000
1940
1050
1080
2075
%#
'#%
#
]#`
– $
%#
– $
%#
1100
400
1100
400
|#
%#%&%
#
60
60
Çekme baðlantýsýnda maksimum
#
]$
%#`
]#`
60
60
Arlklar (kg)
]w` \%
]'\\
"_
'#%
["\\
`
"#\%\Z
#
"%
[\\[\
"#
"
"Z\
#
%#"\
\]ww` K#
[
Z\%%\\-
W~#
"#
#
%#
\\
&
\\
&&%
,
&%&&[&\-
330
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 331
YAKIT TÜKETİMİ
€Z[\#
"
#\"
"#"%
[
€&
W[
%
%Z
q%
""
\#
%Z"-
€Z[\#
"#"%
'%#
'
'#Z"%Z"
‚q
'
'%
%"
[&#
#
'\#\\
"%
Zq
'
Z%
#
Z"
#&\\‚q
\Z\
'%
"%_
Zq
\Z\
"$[#
Z"_
"
"
\#
\#
q\#
#&\\
Z
q\\
#%
\
[Z##
"ƒ"%
#\"
"#"%
"%
#Z\#
^?:
%
Zq
'
"$#"
#Z\#
^?
Zq
\Z
"$#"
#&\#
„@@€|
K
&&%&_
"$#_
q
Z"\_
Z
Z#_
\%_
#&_
'"#
#_
"~_
,\
&&%&
,\
%#
#
"#
[
$#"
[\
#<
'#
#\"
"#"%_
†
"
[
$#\\#
"„‡@@€|
K#"
"#"%
,
#
?
#%ˆ
q
,#"-
331
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 332
AVRUPA NORMLARINA GÖRE YAKIT TÜKETİMLERİ
(litre/100 km)
Tipler
Şehir içi
Şehir dışı
Ortalama
0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*)
5,7
4,3
4,8
0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*) (**)
5,6
4,2
4,7
1.3 16V MultiJet
5,0
3,7
4,2
1.6 16V MultiJet
5,4
3,9
4,5
1.6 16V MultiJet 120 HP
5.5
4.0
4.6
(*) |
""
-
""
P(**) -
332
500L Living
08.03.2014
14:38
Sayfa 333
CO2 EMİSYONLARI
Egzoz gazlarý içindeki CO2 emisyonlarý ortalama kullanýmda tespit edilmiþtir.
Tipler
Avrupa normlarına göre CO2 emisyonları (g/km)
0.9 TwinAir Turbo 105 HP
112
0.9 TwinAir Turbo 105 HP (*)
109
1.3 16V MultiJet
110
1.6 16V MultiJet
117
1.6 16V MultiJet 120 HP
120 (**) / 117 (***) / 125 (****)
(*) ]ww`
;
;
;Š!Š‹
"]www`
"#
;
"(****) 500L Trekking tipleri.
333
5” Radio
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 337
İÇİNDEKİLER
TANITIM........................................................................... 339
TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL
BİLGİLER ........................................................................... 340
TAVSİYELER .............................................................. 340
MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES
DOSYALARI VE FORMATLARI ........................... 342
TESCİLLİ MARKALARLA İLGİLİ NOTLAR........ 342
HARİCİ SES KAYNAKLARI ................................... 343
HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA.............................. 343
TEKNİK ÖZELLİKLER............................................. 344
KISA TANITIM ................................................................ 344
ÖN PANELDEKİ KUMANDALAR ...................... 345
ÖN PANELDEKİ KUMANDALAR
ÖZET TABLOSU...................................................... 346
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR........ 347
TANITIM .................................................................... 347
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR
ÖZET TABLOSU...................................................... 348
SİSTEMİN AÇILMASI/KAPATILMASI......................... 349
RADYO (TUNER) MODU..................................... 349
RADYO MODU SEÇİMİ......................................... 349
FREKANS BANDI SEÇİMİ...................................... 349
EKRANDAKİ BİLGİLER .......................................... 350
RADYO İSTASYONU SEÇİMİ .............................. 350
BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ İSTASYONUN
ARANMASI ................................................................ 351
BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ İSTASYON
HIZLI ARAMA........................................................... 351
AM/FM RADYO İSTASYONU SEÇİMİ................ 351
DAB RADYO ........................................................... 352
ÖN SEÇİM AYARLARI ........................................... 353
SES................................................................................ 353
MEDIA MODU................................................................ 356
ŞARKI DEĞİŞTİRME (bir önceki/bir sonraki) ..... 356
HIZLI İLERİ/GERİ SARMA ..................................... 356
ŞARKI SEÇİMİ (Browse).......................................... 356
SES KAYNAĞI SEÇİMİ............................................ 357
PARÇA BİLGİ EKRANI ........................................... 357
RASTGELE ŞARKI ÇALMA .................................... 357
PARÇA TEKRARI ..................................................... 357
CD ÇALAR ...................................................................... 358
CD’NİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI.................... 358
Bluetooth® KAYNAĞI ................................................ 359
BİR Bluetooth® CİHAZININ KAYDEDİLMESİ 359
USB/iPod SOKETİ ........................................................... 360
AUX SOKETİ ................................................................. 360
TELEFON MODU .......................................................... .361
TELEFON MODUNU DEVREYE ALMA ............ 361
ANA FONKSİYONLAR.......................................... 361
EKRANDAKİ BİLGİLER .......................................... 361
BİR CEP TELEFONUNUN KAYDEDİLMESİ...... 362
CEP TELEFONU REHBERİNE İSİM/NUMARA
KAYDETME ............................................................... 362
BİR TELEFON YA DA Bluetooth® CİHAZININ
BAĞLANMASI/BAĞLANTISININ KESİLMESİ ... 363
BİR TELEFON YA DA Bluetooth® CİHAZININ
SİLİNMESİ ................................................................... 363
337
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 338
CEP TELEFONU VEYA BİR Bluetooth® SES
CİHAZININ FAVORİ OLARAK
AYARLANMASI ................................................................. 364
TELEFON VERİLERİNİN (TELEFON REHBERİ VE SON
ARAMALAR) SİLİNMESİ ................................................. 364
TELEFON VERİLERİNİN (TELEFON REHBERİ VE SON
ARAMALAR) AKTARILMASI ......................................... 364
BİR ARAMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ .................. 365
GELEN ARAMALARIN YÖNETİLMESİ ................... 366
İKİNCİ BİR GÖRÜŞMENİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ................................................... 366
İKİ ARAMANIN YÖNETİLMESİ.................................. 367
BİR GÖRÜŞMENİN SONLANDIRILMASI ................ 367
YENİDEN ARAMA......................................................... 367
BİR GÖRÜŞMENİN DEVAM ETTİRİLMESİ............... 367
MİKROFONUN DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN
ÇIKARILMASI .................................................................. 367
BİR GÖRÜŞMENİN AKTARILMASI ........................... 368
SMS OKUYUCU ............................................................. 368
338
"MORE" MODU.............................................................. 368
YOL BİLGİSAYARI ................................................... 368
SAAT ........................................................................... 369
eco:Drive .................................................................... 369
AYARLAR ................................................................. 371
SESLİ KOMUTLAR ......................................................... 375
SESLİ KOMUTLARIN KULLANIMI ...................... 375
SESLİ KOMUTLARIN DEVREYE ALINMASI İÇİN
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALARIN
KULLANILMASI........................................................ 375
SESLİ KOMUT OTURUM DURUMU.................. 376
ÇOKLU SEÇİM ......................................................... 376
EVRENSEL SES KOMUTLARI................................ 377
TELEFON SESLİ KOMUTLARI.............................. 378
RADYO AM/FM/DAB SESLİ KOMUTLARI........ 382
MEDIA SESLİ KOMUTLARI ................................... 384
MÜŞTERİ SERVİSİ NUMARA LİSTESİ......................... 387
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 339
TANITIM
Otomobilinizdeki ses sistemi, yolcu kabininin özelliklerine göre ve özellikle de ön panelin görünümüne uyum saðlayacak þekilde dizayn edilmiþtir.
Sistem, hem sürücü hem de yolcu için ergonomik bir konuma kurulmuştur ve ön ksmdaki grafik ekrandan kolayca
ulaşlabilen kumandalar, cihazn kullanmn kolaylaştrr.
Çalnmaya karş korumay arttrmak amacyla, sistem, sadece ilk kez kurulduğu araçta kullanlabilmesini sağlayan özel
bir koruma sistemiyle donatlmştr.
Aşağda verilen kullanm talimatlarn dikkatlice okumanz ve her zaman elinizin altnda (örneğin torpido gözünde) bulundurmanz öneririz.
Otomobilinizi keyifle kullanmanz dileriz.
Bu yayndaki bilgiler çeşitli örneklerle sunulmuştur. Fiat Group Automobiles S.p.A., teknik veya pazarlama
amaçlarna yönelik olarak, bu yaynda yer alan araç modeli özelliklerini dilediği anda değiştirebilir.
Ayrntl bilgi için Fiat yetkili satcsna başvurunuz.
339
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 340
TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL
BİLGİLER
FAYDALI TAVSİYELER
Yol güvenliği
Aracý kullanmadan önce çeþitli radyo fonksiyonlarýnýn nasýl
kullanýlacaðýný öðrenmeniz tavsiye edilir.
Bu klavuzu dikkatle okuyunuz.
UYARI
Aracýnýzý, ses çok açýk iken kullanýrsanýz; hem
kendi hayatýnýzý, hem de diðer insanlarýn hayatýný tehlikeye atarsýnýz. Bu yüzden ses yüksekliðini
her zaman çevrenizdeki sesleri duyabilecek þekilde ayarlayýnýz.
Koruma ve bakým
Sistemin eksiksiz çalşabilmesi için lütfen aşağdakilere uyunuz:
❒ Ekran çizilmeye, svlara ve deterjanlara karş hassastr.
Ekran asla sivri uçlu veya sert cisimlerle temas etmemelidir; aksi takdirde yüzeyi hasar görebilir. Temizlerken ekrana bastrmaynz.
❒ Sisteme sv nüfuz etmesini önleyiniz: onarlamayacak hasarlar meydana gelebilir.
Ön paneli, sadece yumuþak, anti-statik bir
bez ile temizleyiniz. Temizlik ve cilalayýcý
maddeler yüzeye zarar verebilir. Paneli veya
ekran temizlemek için alkol veya benzeri ürünler kullanmaynz.
Önemli
Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý
Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý, araç hareket halinde iken her zaman deðiþebilir. Özellikle dinlediðiniz istasyonun vericisinden çok uzakta olmanýz halinde yayýnlar; daðlar, binalar veya köprülerin varlýðýndan etkilenebilir.
DÝKKAT Trafik raporlarý, normal yayýnlara göre daha yüksek ses seviyesinde yayýnlanabilinir.
340
Bir arza durumunda sistem sadece yetkili bir Fiat servisinde kontrol edilmeli ve onarlmaldr.
Scaklk çok düşükse, ekrann optimum parlaklğa ulaşmas
zaman alabilir.
Araç bir süreliğine durdurulmuşsa ve dş ortam scaklğ çok
yüksekse, sistem "termal koruma" moduna girerek yolcu
bölmesindeki scaklk kabul edilebilir seviyelere ulaşana kadar çalşmay duraklatabilir.
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 341
CD
CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya deformasyonlarýn,
atlamalara ve ses kalitesinin bozulmasýna sebep olabileceðini unutmayýnýz. CD’den en iyi performansý elde etmek
için aþaðýdaki tavsiyelere uyunuz:
Optimum kalite ve kullaným için her zaman orjinal CD’ler
kullanýnýz. Usulüne uygun olarak hazýrlanmayan R/RW (tekrar yazýlabilir) CD’ler ve/veya 650 MB’tan daha fazla kapasiteye sahip CD’lerin düzgün çalýþmasý garanti edilmez.
❒ Sadece aþaðýdaki markaya sahip CD’leri kullanýnýz:
DİKKAT CD’ler için piyasada satýlan koruyucu filmleri veya stabilizör içeren diskleri kullanmayýnýz; bunlar iç mekanizmaya sýkýþabilir ve CD’nin hasar görmesine sebep olabilir.
❒ Tüm CD’lerin üzerindeki parmak izlerini ve tozlarý, yumuþak bir bez kullanarak dikkatle temizleyiniz. CD’leri
dýþ kenarlarýndan tutunuz ve merkezinden baþlayýp kenarýna doðru temizleyiniz.
Kopyalanmaya karþý korumalý CD’lerin kullanýlmasý durumunda, çalmaya baþlamadan önce bir kaç saniye beklemeniz
gerekebilir. Sürekli yeni koruma metotlarýnýn oluþturulmasýndan dolayý CD çalar tüm korumalý CD’leri çalmayabilir. Korumalý CD’ler CD kabýndaki küçük bir harf iþareti veya okunmasý zor olan küçük karakterler ile gösterilmektedir. Üzerlerinde genelde þu ifadeler olabilir: “COPY
CONTROL”, “COPY PROTECTED”, “THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC” veya aþaðýdaki gibi
semboller kullanýlmýþ olabilir:
❒ CD’leri temizlemek için kesinlikle kimyasal ürünler (sprey
þeklindeki temizleyiciler, antistatik veya inceltici maddeler gibi) kullanmayýnýz; aksi takdirde CD yüzeyi hasar
görebilir.
❒ CD çalýnýrken atlamalara sebep olabilecek lekeleri ve çizilmeleri önlemek için, CD’leri kullandýktan sonra kutularýna koyunuz.
❒ CD’lerin eðilmesini önlemek için; uzun sürelerle direkt
güneþ ýþýðýna, yüksek sýcaklýklara ve neme maruz býrakmayýnýz.
❒ CD’nizin kayýt tarafýna çýkartma yapýþtýrmayýnýz ve üstüne yazý yazmayýnýz.
❒ Çok çiziðe sahip, kýrýk veya eðik vb. diskler kullanmayýnýz. Bu disklerin kullanýmý CD çalarda arýza veya hasara yol açar.
DİKKAT Çok oturumlu bir disk yerleştirilmişse, sadece ilk
oturum oynatlr.
341
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 342
MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES
DOSYALARI VE FORMATLAR
Sistem CD, USB ve iPod kaynaklarndan aşağdaki uzant
ve formattaki dosyalar çalabilir:
MARKALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
iPod, iTunes ve iPhone, Apple Inc.’in tescilli markasdr.
Diðer bütün markalar ilgili sahibin mülkiyetidir.
❒ .MP3 (32 – 320Kbps)
❒ .WAV
❒ .WMA (5 – 320Kbps) mono ve stereo
❒ .AAC (8 – 96KHz) mono ve stereo
❒ .M4A (8 – 96KHz) mono ve stereo
❒ .M4B (8 – 96KHz) mono ve stereo
❒ .MP4 (8 – 96KHz) mono ve stereo.
Apple bu aygtn çalşmasndan veya mevzuat ve emniyet
standartlarna uygunluğundan sorumlu değildir.
Ayrca, aşağdaki çalma listesi formatlarn sistem tüm ses
kaynaklarndan (CD, AUX, iPod and Bluetooth®) çalabilir:
❒ .M3U
❒ .PLS
❒ .WPL
NOT Son eklerin büyük veya küçük harfle yazlmas farkllk yaratmaz.
342
DAB/DAB+/DMB Dijital Radyo fonksiyonu, Snf A - Ses
Hizmetleri "ARD" beyaz etiketinin teknik özelliklerine göre sertifikalandrlmştr. ARD, İtalya merkezli Associazione per la Radiofonia Digitale'nin ticari markasdr.
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 343
HARİCİ SES KAYNAKLARI
Gizli þifrenin girilmesi
Araçta diğer elektronik cihazlar (örneğin iPod, PDA, vb.)
kullanlabilir.
Sistem açlnca, kod gerekiyorsa, ekranda "Lütfen Hrszlk Önleme Kodunu Giriniz" (Please enter Anti-Theft Code) yazs görüntülenir ve gizli kodun girilmesi için video
sayfasnda bir tuş takm çkar.
Bu cihazlardan bazlar elektromanyetik çakşma yaratabilir. Sistemde performans düşüklüğü meydana geliyorsa cihazlar kapatnz.
NOT Sistem sadece FAT32 formatndaki USB aygtlar destekler. Sistemi, 64 GB'den yüksek kapasiteli aygtlar desteklemez.
HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA
Gizli þifre, 1 ila 9 arasýnda yer alan dört rakamdan meydana gelir: Þifrenin ilk rakamýný girmek için, ilgili butona
basýnýz. Benzer þekilde þifrenin diðer rakamlarýný da giriniz.
Dört rakam da girildikten sonra, uconnect® sistemi çalşmaya başlar.
uconnect® kendisi ile aracýn içerisine monte edilmiþ elektronik kontrol ünitesi (Body Computer) arasýnda gerçekleþen bilgi alýþ veriþine dayanan bir hýrsýzlýk önleme sistemiyle donatýlmýþtýr.
Eðer hatalý þifre girilirse, ekranda “Hatal kod. Radyo kilitlendi. 30 dakika bekleyiniz” (Incorrect Code. Radio locked. Please wait 30 minutes) ibaresi görüntülenir. Bu durum, kullanýcýya doðru þifrenin girilmesi gerektiðini belirtir.
Sistem en yüksek güvenlik derecesini temin eder ve radyo beslemesinin baðlantýsýnýn her kesilmesinde gizli þifrenin girilmesini önler.
Kod 3 defa hatal girilirse, sistem “Hatal kod. Radyo kilitlendi. 30 dakika bekleyiniz” (Incorrect Code. Radio locked. Please wait 30 minutes) mesaj görüntülenir: bekleme süresi görüntülenir. Mesaj ekrandan kaybolduktan sonra, þifrenin girilmesi prosedürünü yeniden uygulamaya
baþlamak mümkün olur.
Otomatik kontrolün sonuçlarý olumsuz ise ses sistemi
çalýþmaya baþlar, eðer þayet karþýlaþtýrma kodlarý ayný olmazsa veya elektronik kontrol ünitesi deðiþtirildi ise cihaz kullanýcýyý uyarýr ve sonraki paragraflarda bahsedilen
prosedürlere göre gizli þifreyi girmesini ister.
343
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 344
Þifre Kartý
TEKNİK ÖZELLİKLER
Þifre kartý, sistemin sahibi olduðunuzun belgesidir. Þifre
kartý üzerinde; sistemin modeli, seri numarasý ve gizli þifre yer alýr.
Temel özellikler için hoparlörler
DÝKKAT Hýrsýzlýk durumunda yetkili makamlara gerekli bilgileri verebilmek için, þifre kartýný güvenli bir yerde saklayýnýz.
Araç radyosu pasaportunun kayb durumunda, kimliğinizi
ve ruhsatnz alarak Fiat Satcsyla irtibata geçiniz.
YAZILIM GÜNCELLEMELERİ
UconnectTM 5" Radyo sistemine yönelik yazlm güncellemesi bir Fiat Servisi ile iletişime geçerek güncel yazlm
indirilebilir.
Ön hoparlörler
❒ Kap tutamaklarnda 38 mm çapnda 2 adet tweeter.
❒ Kap panellerinde 165 mm çapnda 2 adet mid-woofer.
Arka hoparlörler
❒ Kap panellerinde 165 mm çapnda 2 adet full-range hoparlör.
Hi-Fi sistem için hoparlörler
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ön hoparlörler
❒ Kap tutamaklarnda 38 mm çapnda 2 adet tweeter.
❒ Kap panellerinde 165 mm çapnda 2 adet mid-woofer.
Arka hoparlörler
❒ Kap panellerinde 165 mm çapnda 2 adet full-range hoparlör.
❒ Bagajda 8 kanall 1 adet amplifikatör.
❒ Bagajda 1 adet subwoofer kutusu (konumu sürümlere
göre değişebilir).
344
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 345
KISA TANITIM
ÖN PANELDEKİ KUMANDALAR
şekil 1
F0Y0001
345
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 346
ÖN PANEL KUMANDA ÖZET TABLOSU
Buton
Mod
Kontak
2-
!"
3-
#$
4
CD –
5-
%
6-
&&
7 - BROWSE
ENTER
'(
)&
1-
346
Fonksiyon
8 - MORE
*&+,-.(
/e 0((&" 9 - PHONE
10((&
10 - SETTINGS
..+
11 - MEDIA
Bluetooth®
12 - RADIO
3+
/ CD- 2!- .UX 272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 347
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
AÇIKLAMA
Ana sistem fonksiyonlarna ait kumandalar, kullanm kolaylğ bakmndan direksiyon simidine yerleştirilmiştir.
Baz durumlarda, seçilen bir fonksiyonun etkinleşmesi, aşağda açklandğ gibi butona baslma süresi ile (ksa
veya uzun) kontrol edilir.
şekil 2
F0Y0002
347
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 348
DİREKSİYON KUMANDALARI ÖZET TABLOSU
Buton
Etkileşim (butona basma/çevirme)
- Gelen aramanýn kabul edilmesi
- )
0(&+
- 100
- 67
- &
- )
(
- (&+
/
- 0(&+
0
- CD, 2P-Bluetooth ® !&
- 3 0
9:
+
/
- /;<0ree), S , - - &
- 67
- &
+
/
- Ra / >
®
- CD, 2P- Bluetooth/&
SRC
348
/
- / ra, CD, 2P, AUX Bluetooth ®
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 349
SİSTEMİN AÇILMASI/KAPATILMASI
RADYO MODU SEÇİMİ
RADYO (TUNER) MODU
Radyo modunu açmak için ön paneldeki RADIO butonuna (12-şekil 1) basnz.
butonuna/düğmesine (ON/OFF) basldğnda sistem
açlabilir/kapatlabilir (1-şekil 1).
Elektronik ses ayar kumandas, durma konumu olmakszn
her iki yöne doğru kesintisiz olarak (360°) döner.
Ekrandaki ilgili buton kullanlarak farkl kanal ayar modlar seçilebilir (bkz. şekil 3).
Her kanal ayar modu özel bir ön seçim ayarna sahiptir.
Sesi yükseltmek için butonu/düğmeyi saat yönüne çeviriniz. Sesi azaltmak için butonu/düğmeyi saat yönünün tersine çeviriniz.
FREKANS BANDI SEÇÝMÝ
Sistem aşağdaki radyo alclarna sahiptir: AM, FM ve DAB
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
DAB ayarlaycs mevcutsa, "AM/FM", "AM/DAB",
"FM/DAB" butonlarna ksa süreli basarak istediğiniz frekans bandn seçiniz.
İstenilen frekans bandn seçmek için ksaca "AM/FM" butonuna basnz.
şekil 3
F0Y1001
349
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 350
EKRANDAKİ BİLGİLER
Altta: Aşağdaki butonlar görüntülenir:
İstediğiniz radyo istasyonu ekranda seçilince (bkz. şekil
4) aşağdaki bilgiler görüntülenir:
❒ "Tara" (Browse): Mevcut radyo istasyonlarnn listesi.
Üstte: Kaytl (ön ayarl) radyo istasyonlarnn listesi görüntülenir; dinlenmekte olan kanal vurgulu olarak gösterilir.
Ortada: Dinlenmekte olan radyo istasyonu ve bir sonraki ya da bir önceki radyo istasyonunu seçmek için kullanlabilecek butonlar görüntülenir.
❒ "AM/FM", "AM/DAB", "FM/DAB": İstenen frekans band seçimi (buton, seçilen frekans bandna göre yeniden
yaplandrlabilir: AM, FM veya DAB).
❒ "Ayar" (Tune): Manuel radyo istasyonu ayar (DAB radyolar için mevcut değildir).
❒ "Bilgi" (Info): Dinlenmekte olan kaynak hakknda ilave
bilgiler.
❒ "Ses" (Audio): "Ses sistemi ayar" ekranna erişim.
RADYO İSTASYONU SEÇİMİ
İstediğiniz radyo istasyonu aramak için
veya
butonlarna veya ekrana basn ya da direksiyon simidindeki
kumandalar kullannz.
350
şekil 4
F0Y1000
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 351
BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ RADYO
İSTASYONUNUN ARANMASI
Ekrana
veya
butonlarna ksa süreli basmak:
buton brakldğnda önceki veya sonraki radyo istasyonu
görüntülenir.
İleri doğru arama yaplrken sistem, frekans bandnn sonuna ulaşrsa, aramann başlatldğ kanala geri dönerek burada durur.
BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ RADYO
İSTASYONUNUN HIZLI ARANMASI
Hzl aramay başlatmak için
veya
butonlarna
veya ekran basl tutun: buton brakldğnda, ayarlanabilecek ilk radyo istasyonu duyulur.
Kanaln son hanesini girdikten sonra "Ayar" (Tune) ekran devreden çkar ve sistem otomatik olarak seçilen kanala
ayarlanr (radyo kanalnn numaras "Ayar" (Tune) metin
kutusunda görüntülenir).
Ekran 5 saniye sonra otomatik olarak veya "GİT" (OK)
ya da
(Sil) butonlarna baslnca kaybolur.
Eksik kalan radyo istasyonu seçimi "GİT" (OK)
Seçilen radyo istasyonunu ayarlamak için ekranda
"GİT" (OK) butonuna basn ve "Direk Ayar" (Direct Tune) ekrann kapatnz (manuel ayarlamaya geçilir).
"Direk Ayar" ekranndan çkma
Sistemin ana ekranna geri dönmek için ekrandaki çkş işaretine (X) veya "Radio" (Radyo) butonuna basnz.
AM/FM RADYO İSTASYONU ARAMA
Bir radyo istasyonu seçmek için "Ayar" (Tune) butonunu
kullannz.
Ekranda "Ayar" (Tune) butonuna basn ve istediğiniz radyo istasyonunun ilk numarasn seçiniz (bkz. şekil 5).
Ekrandaki grafik tuş takm, kanal numarasn girmek için
kullanlr.
Bu modda, + ve – butonlarn kullanarak frekansta ince
ayar yapabilirsiniz.
Hatal bir numaray silmek için
(Sil) butonuna basnz ve doğru istasyon numarasn giriniz.
şekil 5
F0Y1007
351
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 352
DAB RADYO
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
"Tara" (Browse) butonu şunlar görüntülemek için
kullanlr:
Ekranda DAB radyo modu seçilince, dinlenmekte olan radyo istasyonuna ait bilgiler görüntülenir (bkz. şekil 6) ve aşağdaki modlar mevcut hale gelir:
❒ Tüm DAB istasyonlarnn listesi.
Önceki/sonraki radyo istasyonu şu şekilde seçilebilir:
❒ "Topluluklar"a göre filtrelenmiş istasyonlarn listesi
(yayn grubu).
❒ BROWSE ENTER butonunu çevirerek (7-şekil 1).
İstediğiniz harfe atlamak için iç ksmdaki "ABC" butonunu kullannz.
❒
veya
butonlarna ksa süreli basarak.
❒ Direksiyon simidindeki
basarak.
veya
İstasyon listesinde hzl gezinmek için
tonlarna basl tutunuz.
352
❒ "Türler"e göre filtrelenmiş istasyonlarn listesi.
şekil 6
butonlarna
veya
F0Y1020
bu-
"Yenile" (Refresh) butonu, DAB radyo istasyonlar listesinin güncellenmesini sağlar: güncelleme, birkaç saniye ile iki
dakika arasnda sürebilir.
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 353
ÖN SEÇİMLERİN AYARLANMASI
SES
Ön seçimler tüm sistem modlarnda mevcuttur ve ekrann üst ksmndaki ön seçim butonlarndan birine dokunularak etkinleştirilir.
"Ses" (Audio) menüsüne girmek için, ön paneldeki
AYARLAR (SETTINGS) butonuna (10-şekil 1) basn, menüde aşağ/yukar ilerleyin ve ekranda "Ses" (Audio) öğesine basnz.
Dinlenmekte olan radyo istasyonunu kaydetmek için, istediğiniz ön ayara denk gelen butonu sesli bir onay sinyali duyulana kadar basl tutunuz.
"Ses" (Audio) menüsü kullanlarak aşağdaki ayarlar yapabilirsiniz:
Sistem her modda en fazla 12 radyo istasyonu kaydedebilir: 4 radyo kanal ekrann üst ksmnda gösterilir.
❒ "Ekolayzer" (Equalizer) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
Seçilen frekans bandnda kaytl olan tüm radyo istasyonlarn göstermek için ekranda "All" (Hepsi) butonuna
basnz.
❒ "Balans/Fade" (Balance/Fade) (sağ/sol ses dağlm /
ön/arka ses dağlm).
❒ "Hza/Ses ayar" (Volume/Speed) (Hi-Fi sistemli tipler
hariç) hza bağl otomatik ses ayar.
❒ "Loudness" (ses seviyesi düþükken bas ve tiz sesinin vurgulanmasý) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
❒ "Otomatik Radyo" (Auto-On Radio).
❒ "Gecikmeli Radyo Kapatma" (Radio Off Delay).
"Ses Sistemi" menüsünden çkmak için
ne) butonuna basnz.
NOT Bir ayar değiştirilince, butonun yerini
(Done) kelimesi alr.
/Yapld (DoYapld
353
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 354
Ekolayzer (Equalizer)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Balans/Fade (Balance/Fade)
(sağ/sol ses dağlm/ön/arka ses dağlm)
Bas, orta ve tiz tonlarn seçmek için ekranda "Ekolayzer"
(Equalizer) seçiniz.
Ön ve arka hoparlörlerden gelen sesi ayarlamak için Balans/Fade (sağ/sol ses dağlm/ön/arka ses dağlm) butonuna basnz.
İstediğiniz ayarlar yapmak için "+" veya "–" butonlarn kullannz (bkz. şekil 7).
"Ses"
(Audio) menüsüne geri dönmek
/Yapld (Done) butonuna basnz.
için
Ön veya arka hoparlörlerden gelen ses seviyesini ayarlamak için ▲ veya ▼ butonuna basnz (bkz. şekil 8).
Sağ veya sol hoparlörlerden gelen ses seviyesini ayarlamak
için ¯ veya ˙ butonuna basnz.
sembolünü ekrann sağ tarafna hareket ettirerek yukar/aşağ/sol/sağ ayar yapmak mümkündür.
Ayarlar dengelemek için ortadaki "C" butonuna basnz.
"Ses" menüsüne geri dönmek için
butonuna basnz.
354
şekil 7
F0Y1002
şekil 8
/Yapld (Done)
F0Y1003
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 355
Hza/Ses ayar (Volume/Speed)
"Hza/Ses ayar" (Volume/Speed) butonuna basarak "Kapal" (Off) ile "1, 2 veya 3" arasnda seçim yapnz.
Loudness (ses seviyesi düþükken bas ve tiz sesinin
vurgulanmasý)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Ses seviyesini, kademeli olarak yaplan seçime arttrmak
için "1, 2 veya 3"ü seçiniz.
Düşük ses seviyelerinde ses kalitesini arttrmak için
"Loudness" (ses seviyesi düşükken bas ve tiz sesinin vurgulanmas) fonksiyonunu devreye alabilir/devre dş brakabilirsiniz.
“Ses”
Otomatik Radyo (Auto-On Radio)
Yaplan seçim görüntülenir (bkz. şekil ?).
(Audio) menüsüne geri dönmek
/Yapld (Done) butonuna basnz.
için
Kontak anahtar MAR konumuna getirilince, radyonun ne
yapacağn ayarlamak için kullanlr.
Radyo açma, radyo kapama veya kontak anahtar STOP
konumuna getirildiği andaki konuma geri dönme seçenekleri mevcuttur.
Gecikmeli Radyo Kapatma (Radio Off Delay)
Kontak anahtar STOP konumuna getirildikten sonra önceden ayarlanan bir süre boyunca radyonun açk kalmas
için kullanlr.
şekil 9
F0Y1004
355
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 356
HIZLI İLERİ/GERİ SARMA
MEDIA MODU
®
Bu bölümde CD, Bluetooth , AUX, USB/iPod kullanmyla ilgili etkileşimli modlar açklanmaktadr (şekil 10).
ŞARKI DEĞİŞTİRME (önceki/sonraki)
Sonraki şarkya geçmek için
butonuna ksa süreli
dokunun veya BROWSE ENTER butonunu (7-şekil 1) saat yönünde çeviriniz; seçilen şarknn en başna geri dönmek veya 8 saniyeden daha ksa süre boyunca çalnmşsa
önceki şarknn başna gitmek için
butonuna ksa süreli dokunun veya BROWSE ENTER butonunu saat yönü
tersine çeviriniz.
Seçilen şarky hzlca ileri sarmak için
sl tutun, hzlca geri sarmak için
basnz.
butonunu babutonuna sürekli
Buton braklnca veya önceki/sonraki şarkya ulaşlnca hzl ileri/geri sarma durdurulur.
ŞARKI SEÇİMİ (Gözat)
Aktif aygttaki şarklar seçmek veya şarklar arasnda gezinmek için bu fonksiyonu kullannz.
Seçime ait ek seçenekler, bağl olan aygta veya taklan
CD'nin türüne göre değişir.
Örneğin, bir ses CD'si taklysa çalnacak şarky seçebilir,
CD-ROM, USB/iPod veya Bluetooth® cihaz taklysa şarklarda bulunan bilgilere bağl olarak sanatçlar, müzik türleri ve albümler arasnda gezebilirsiniz.
Listede istediğiniz harfe atlamak için iç ksmdaki "ABC"
butonunu kullannz.
NOT Bu buton baz Apple® aygtlarnda devre dş braklmş olabilir.
NOT “Tara” (Browse) butonu, AUX aygtnda hiçbir işlem yaplmasna izin vermez.
356
şekil 10
F0Y1008
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 357
NOT Bluetooth® ses aygtlarnn ve desteklenen fonksiyonlarn bir listesini görmek için www.fiat.com.tr internet sitesini ziyaret ediniz.
Çalnmakta olan kaynakta bu fonksiyonu etkinleştirmek
için “Tara” (Browse) butonuna basnz.
İstediğiniz kategoriyi seçmek için BROWSE ENTER (7-şekil 1) butonunu çevirin ve seçimi onaylamak için butona
basnz.
ŞARKI BİLGİSİ EKRANI
Bu fonksiyonu destekleyen aygtlarda geçerli olmak üzere,
dinlenmekte olan şarknn bilgilerini ekranda görüntülemek
için "Bilgi" (Info) butonuna basnz.
Ekrandan çkmak için "X" butonuna basnz.
RASTGELE ŞARKI ÇALMA
Fonksiyonu iptal etmek için "X" butonuna basnz.
CD, USB/iPod veya Bluetooth® içindeki şarklar rastgele olarak çalmak için öncelikle ">" butonuna, ardndan da
"Karşk" (Shuffle) butonuna basnz.
NOT Bir USB aygtn içindeki dosyalarn dizilme süresi, takl olan ortam aygtna göre değişebilir (baz durumlarda
birkaç dakika sürebilir).
Bu fonksiyonu devreden çkarmak için "Karşk" (Shuffle)
butonuna tekrar basnz.
SES KAYNAĞI SEÇİMİ
PARÇANIN TEKRAR EDİLMESİ
CD, USB/iPod, AUX ya da Bluetooth® şeklinde istenen
ses kaynağn seçmek için Kaynak (Source) butonuna basnz.
Fonksiyonu devreye almak için ">" butonuna, daha sonra
"Tekrarla" (Repeat) butonuna basnz.
Hiçbir kaynak seçilmezse, ekran birkaç saniye sonra kaybolur ve yeniden ana ekrana dönülür.
Fonksiyonu devreden çkarmak için "Tekrarla" (Repeat)
butonuna yeniden basnz.
357
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 358
CD ÇALAR
CD’NÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ/ÇIKARTILMASI
CD modunu etkinleştirmek için ilgili yuvaya (4-şekil 1) bir
ses CD'si veya MP3 yerleştirin veya ön paneldeki ORTAM
butonuna (11-şekil 1) basnz.
Mekanizmayý harekete geçirmek için, CD’yi dikkatle yuvasýna yerleþtiriniz; mekanizma CD’nin doðru konuma geçmesini saðlar ("CD" sembolü ekranda görüntülenir).
Bir CD taklysa, "Kaynak" (Source) grafik butonuna basn
ve "CD"yi seçiniz.
Sistem devredeyken bir CD yerleştirildiğinde CD modu
otomatik olarak seçilir ve sistem parçalar çalmaya başlar.
Taklan CD okunamyorsa (CD-ROM yerleştirilmesi,
CD'nin yanlş yerleştirilmesi veya okuma hatas gibi nedenlerle) ekranda bir hata mesaj görüntülenir.
Ekranda parçann numaras ve süresi gösterilir (dakika ve
saniye olarak).
CD’yi yerinden çýkaran mekanizmayý çalýþtýrmak için, ses
sistemi açýkken ˚ (EJECT) (3-şekil 1) butonuna basýnýz.
Çýkartma iþleminin ardýndan, ses kaynağ otomatik olarak
seçilecektir.
Bir CD’nin çkarlmş ancak 10 saniye içinde yerinden alnmamş olmas durumunda, yeniden CD çalara taklacaktr.
358
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 359
Bluetooth® KAYNAĞI
®
Bu mod, müzik parçalar içeren bir Bluetooth cihaznn
sisteme kaydedilmesi suretiyle etkinleştirilir.
BİR Bluetooth® SES CİHAZININ
KAYDEDİLMESİ
Bir Bluetooth® ses cihazn kaydetmek için aşağdakileri uygulaynz:
❒ Cep telefonunun Bluetooth® fonksiyonunu etkinleştiriniz.
❒ Ön paneldeki MEDIA butonuna (11-şekil 1) basnz.
❒ "Media" kaynağ etkinse "Kaynak" (Source) butonuna
basnz.
❒ Kayt başaryla tamamlanrsa bir ekran görüntülenir.
Bluetooth® ses cihazn favori cihaz olarak eklemek
için soruya "Evet" (Yes) şeklinde yant verin (cihaz,
daha sonra kaydedilen cihazlara göre bir önceliğe sahip olacaktr). "Hayr" (No) derseniz, öncelik sras yaplan bağlant srasna göre belirlenir. Bağlanan son cihaz en yüksek önceliği alr.
❒ Ön paneldeki AYARLAR (SETTINGS) butonuna (10şekil 1) basp "Telefon/Bluetooth®" (Phone/Bluetooth®)'u
seçerek de bir ses cihazn kaydedebilirsiniz.
DİKKAT Cep telefonu ile sistem arasndaki Bluetooth®
bağlants kesilirse, cep telefonunun kullanm klavuzundan
yardm alnz.
❒ Bluetooth® media kaynağn seçiniz.
❒ "Cihaz Ekle" (Add Device) butonuna basnz.
❒ Bluetooth® cihaznda uconnect® araynz (kayt işlemi srasnda, ilerlemeyi gösteren bir ekran görüntülenir).
❒ Ses cihaz tarafndan talep edilince sistem ekrannda gösterilen PIN kodunu girin veya PIN'i gösterildiği cihazdan onaylaynz.
359
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 360
USB/iPod SOKETİ
AUX SOKETİ
USB/iPod modunu devreye almak için, ilgili cihaz (USB veya iPod) araç üzerindeki USB bağlant noktasna (şekil 11)
taknz.
AUX modunu devreye almak için, aracn AUX bağlant
noktasna uygun bir cihaz taknz.
Sistem açkken bir USB/iPod cihaz taklrsa, cihazda bulunan şarklar çalnmaya başlar.
Sistem açkken bir cihaz yerleştirilirse, cihazdaki şarklar
çalnmaya başlar (ilk şarkdan başlanarak).
Ön ksmda bulunan
butonu (1-şekil 1) veya bağl
cihazda bulunan ses ayar butonunu kullanarak sesi ayarlayabilirsiniz.
"Ses kaynağ seçimi" fonksiyonu hakknda bilgi almak için
"Media Modu" bölümüne baknz.
ÖNEMLİ NOTLAR
AUX soketine bağl bulunan cihazn fonksiyonlar, doğrudan cihazn kendisi üzerinden kumanda edilir; parça/dosya/çalma listesinin radyo veya direksiyon kumandalar üzerinden değiştirilmesi mümkün değildir.
Hoparlörlerden slk seslerinin gelmesini önlemek amac
ile, bağlantnn kesilmesinin ardndan taşnabilir cihaznzn kablosunu AUX soketinde takl brakmaynz.
360
şekil 11
F0Y0097
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 361
“TELEFON” (PHONE) MODU
“TELEFON” (PHONE) MODUNUN DEVREYE
ALINMASI
Telefon modunu devreye almak için ön paneldeki
PHONE (9-şekil 1) butonuna basnz.
❒ Daha hzl ve daha kolay erişim için maksimum 10 adet
cep telefonu/ses aygt kaydetmek.
❒ Sistemdeki aramalar cep telefonuna veya cep telefonundakileri sisteme aktarmak ve özel görüşmeler için
mikrofonla görüşmeyi devre dş brakmak.
ANA FONKSİYONLAR
Cep telefonunuzun sesi aracn ses sistemi üzerinden iletilir. Sistem, telefon fonksiyonu kullanlrken radyonun sesini otomatik olarak keser.
Ekrandaki butonlar kullanarak şunlar yapabilirsiniz:
EKRANDAKİ BİLGİLER
❒ Telefon numaras çevirmek (ekrandaki grafik tuş takmn kullanarak).
Sisteme bir telefon bağlannca ekranda çeşitli bilgiler (varsa) görüntülenir:
❒ Cep telefonunun adres defterindeki kişileri görüntülemek ve aramak.
❒ Dolaşm durumu.
❒ Çağr kaydnda yer alan kişileri görüntülemek ve aramak.
❒ Cep telefonu pil durumu.
Aşağdaki ekran görüntülenir (bkz. şekil 12).
❒ Şebeke sinyal gücü.
❒ Cep telefonunun ad.
NOT Cep telefonlarnn ve desteklenen fonksiyonlarn bir
listesini görmek için www.fiat.com.tr internet sitesini ziyaret edin.
şekil 12
F0Y1012
361
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 362
CEP TELEFONUNUZUN KAYDEDİLMESİ
UYARI Bu iþlemi sadece hareket halinde olmayan araçta
uygulayýnýz. Araç hareket halindeyken fonksiyon devre dş kalr.
Cep telefonu kayt prosedürü aşağda açklanmş olsa da,
cep telefonunun kullanm klavuzuna da mutlaka bakmanz öneririz.
Cep telefonunuzun kaydedilmesi için aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnz:
❒ Cep telefonuzunun Bluetooth® fonksiyonunu etkinleştiriniz.
❒ Ön paneldeki Telefon (PHONE) butonuna (9-şekil 1)
basnz.
❒ Sisteme henüz hiçbir cep telefonu kaydedilmemişse, ekranda özel bir yardmc ekran açlr.
❒ Kayt işlemini başlatmak için "Evet" (Yes) seçin ve cep
telefonunda uconnect® cihazn arayn ("Hayr" (No)
seçilirse Telefon ana ekran görüntülenir).
❒ Cep telefonu tarafndan talep edilince, telefonun tuş takmn kullanarak sistem ekrannda gösterilen PIN kodunu girin veya PIN'i gösterildiği cep telefonunda onaylaynz.
❒ "Telefon" ekrannda, "Ayarlar" (Settings) butonuna basarak dilediğiniz anda bir cep telefonu kaydedebilirsiniz:
"Cihaz Ekle" (Add Device) butonuna basn ve yukarda
açklandğ gibi ilerleyiniz.
❒ Kayt işlemi srasnda, ilerlemeyi gösteren bir ekran görüntülenir.
362
❒ Kayt başaryla tamamlanrsa bir ekran görüntülenir: cep
telefonunu favori cihaznz olarak kaydetmek için soruya "Evet" (Yes) şeklinde yant verin (cep telefonu, daha sonra kaydedilen telefonlara göre bir önceliğe sahip olacaktr). Başka bir cihaz kaydedilmezse, sistem
ilk kaydedilen cihaz favori (sk kullanlan) olarak alglar.
Not
Favori olarak ayarlanmamş cep telefonlarnn öncelik sras, bağlant sralarna göre belirlenir. Bağlanan son telefon en yüksek önceliği alr.
CEP TELEFONU REHBERİNE İSİM/NUMARA
KAYDETME
Cep telefonunuzu kaydetmeden önce, aracn eller serbest
sistemini kullanarak arayabilmeniz için kişi isimlerini cep
telefonunuzun telefon rehberine eklediğinizden emin olunuz.
Telefon rehberinizde hiçbir isim yoksa, en sk kullanlan
numaralar için yeni isimler giriniz.
Detayl bilgi için cep telefonunuzun kullanm klavuzuna baknz.
DİKKAT Telefon numaralar veya ad/soyad bilgileri içermeyen telefon rehberi kaytlar görüntülenmez.
272 RADYO Fiat 500L
10.03.2014
14:35
Sayfa 363
BİR CEP TELEFONU YA DA Bluetooth® SES
CİHAZINA BAĞLANMASI/BAĞLANTININ
KESİLMESİ
Bir Cihazn Bağlantsnn Kesilmesi
Bir Cep Telefonu veya Cihaza Bağlanma
❒ Ön panelde bulunan Ayarlar (SETTINGS) butonuna (10şekil 1) basnz.
Sistem otomatik olarak kapsam içindeki en yüksek öncelikli kaytl telefona bağlanacaktr.
Belirli bir telefon ya da Bluetooth® ses cihaz seçmek için
aşağdakileri uygulaynz:
❒ Ön panelde bulunan Ayarlar (SETTINGS) butonuna (10şekil 1) basnz.
Belirli bir telefon ya da Bluetooth® ses cihaznn bağlantsn kesmek için aşağdakileri uygulaynz:
❒ Ekranda “Telefon / Bluetooth” (Phone / Bluetooth) seçiniz.
❒ Ekrandaki ilgili butonu kullanarak "Kaytl Telefonlar"
(Paired Phones) veya "Kaytl cihazlar" (Paired Devices)
listesini seçiniz.
❒ Ekranda "Telefon / Bluetooth" (Phone / Bluetooth) seçiniz.
❒ Cihaz seçiniz (cep telefonu ya da Bluetooth® cihaz).
❒ Ekrandaki ilgili butonu kullanarak "Kaytl Telefonlar"
(Paired Phones) veya "Kaytl cihazlar" (Paired Devices)
listesini seçiniz.
CEP TELEFONU VEYA BİR Bluetooth® SES
CİHAZININ SİLİNMESİ
❒ Cihaz seçiniz (cep telefonu ya da Bluetooth® cihaz).
Bir cep telefonu ya da Bluetooth® ses cihazn silmek için
aşağdakileri uygulaynz:
❒ "Cihaz devreye sok" (Connect) butonuna basnz.
❒ Bağlant işlemi srasnda, ilerlemeyi gösteren bir ekran
görüntülenir.
❒ Bağlanan cihaz listede vurgulu olarak gösterilir.
❒ "Devreden çkar" (Disconnect) butonuna basnz.
❒ Ön panelde bulunan Ayarlar (SETTINGS) butonuna (10şekil 1) basnz.
❒ Ekranda “Telefon / Bluetooth” (Phone / Bluetooth) seçiniz.
❒ Ekrandaki ilgili butonu kullanarak "Kaytl Telefonlar"
(Paired Phones) veya "Kaytl cihazlar" (Paired Devices)
listesini seçiniz.
❒ Cihaz seçiniz (cep telefonu ya da Bluetooth® cihaz).
❒ "Cihaz Sil" (Delete Device) butonuna basnz.
363
272 RADYO Fiat 500L
10.03.2014
12:06
Sayfa 364
❒ Bir onay ekran görüntülenecektir: cihaz silmek için
"Evet" (Yes) ya da silme işlemini iptal etmek için "Hayr" (No) tuşuna basnz.
Kayt işlemi srasnda, "Rehberin ve son aramalarn indirilmesini istiyor musunuz?" (Do you want to download your
phone data and recent calls?) sorusu çkar.
CEP TELEFONU VEYA BİR Bluetooth® SES
CİHAZININ FAVORİ OLARAK AYARLANMASI
Tüm telefon rehberini ve çağr kaytlarn sisteme kopyalamak için "Evet" (Yes)'i seçiniz.
Bir cep telefonu ya da Bluetooth® ses cihazn sk kullanlan olarak ayarlamak için aşağdakileri uygulaynz:
İşlemi daha sonra yapmak isterseniz "Hayr" (No) seçiniz.
❒ Ön panelde bulunan Ayarlar (SETTINGS) butonuna (10şekil 1) basnz.
❒ Ekranda “Telefon / Bluetooth” (Phone / Bluetooth) seçiniz.
❒ Ekrandaki ilgili butonu kullanarak "Kaytl Telefonlar"
(Paired Phones) veya "Kaytl cihazlar" (Paired Devices)
listesini seçiniz.
❒ Cihaz seçiniz (cep telefonu ya da Bluetooth® cihaz).
❒ "Favorilere ekle" (Make Favourite) butonuna basnz.
❒ Seçilen cihaz listenin en üst srasna alnacaktr.
TELEFON VERİLERİNİN (TELEFON REHBERİ VE
SON ARAMALAR) SİLİNMESİ
Çağr kaytlarn ve telefon rehberi kopyasn silmek için ekranda "Telefon bilgilerini sil" (Phone Data Delete)'i seçiniz.
TELEFON VERİLERİNİN (TELEFON REHBERİ VE
SON ARAMALAR) AKTARILMASI
Bu özellik, cep telefonunuzda Bluetooth® üzerinden telefon rehberi aktarma/gönderme özelliği varsa kullanlabilir.
364
İlk telefon verisi aktarmndan sonra, cep telefonu ile sistem arasnda bir Bluetooth® bağlants olmas şartyla
telefon rehberinin aktarlmas ve güncellenmesi işlemi hemen başlar (bu özellik destekleniyorsa).
Sisteme her cep telefonu bağlandğnda, her telefon için
en fazla 1000 kişi indirilebilir ve güncellenebilir.
Telefon rehberinden indirilmiş olan öğelerin miktarna bağl olarak, indirilen son isimlerin kullanlmas için ksa bir süre geçmesi gerekebilir. Bu süre boyunca, önceden indirilmiş olan telefon rehberi (varsa) kullanlacaktr.
Sadece sisteme o anda bağl olan cep telefonunun telefon
rehberine erişilebilir.
Cep telefonundan indirilen telefon rehberi, uconnect®
sistemi kullanlarak değiştirilemez veya silinemez: cep telefonu daha sonra bağlannca değişiklikler sisteme aktarlr ve güncellenir.
272 RADYO Fiat 500L
10.03.2014
13:54
Sayfa 365
BÝR ARAMANIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ
Aşağda açklanan işlemlere, sadece kullanlan cep telefonu tarafndan destekleniyorsa erişilebilir.
Kullanlabilecek tüm fonksiyonlar için cep telefonunuzun
kullanm klavuzuna baknz.
Bir arama şöyle yaplabilir:
❒
simgesi seçilerek (cep telefonu rehberi).
Cep telefonunu kullanarak telefon numaras
arama
Telefon numarasn cep telefonunuzdan çevirdiğinizde de
sistemi kullanmaya devam edebilirsiniz (sürüş srasnda dikkatinizin dağlmamasna özen gösteriniz).
Cep telefonunuzun tuş takmn kullanarak bir telefon
numaras çevirdiğinizde, görüşmenin sesi aracnzn ses sisteminden verilir.
❒ "Son aramalar" (Recent Calls) seçilerek.
Çağr kayd
❒
Aşağdaki görüşmelere ait son çağrlarn bir listesi görüntülenebilir:
simgesi seçilerek.
❒ "Tekrar ara" (Redial) butonuna baslarak.
Ekrandaki "tuş takm" simgesini kullanarak
telefon numaras çevirme
❒ Gelen aramalar
❒ Giden aramalar
Görüntülenmekte olan grafik tuş takmn kullanarak
telefon numarasn giriniz.
❒ Cevapsz aramalar
Aşağdakileri uygulaynz;
Bu çağr türlerine erişmek için, telefonun ana ekranndaki "Son aramalar" (Recent Calls) butonuna basnz.
❒ Ön panelde “TELEFON” (PHONE) butonuna (9-şekil
1) basnz.
❒ Tüm aramalar
❒ Ekrandaki
butonuna basn ve numara girmek için
numara butonlarn kullannz.
❒ Arama yapmak için "Ara" (Call) butonuna basnz.
365
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 366
GELEN ARAMANIN YÖNETÝLMESÝ
Bir aramanýn cevaplandýrýlmasý
Çağr kumandalar
Cep telefonuna bir arama gelince, sistem otomatik olarak müzik sistemini devre dş brakr (o anda etkinse) ve
bir ekran görüntüler.
Ekrandaki butonlar, telefonla ilgili aşağdaki çağr fonksiyonlarnn yerine getirilmesini sağlar:
❒ Sonlandrma
Gelen aramay yantlamak için
"Cevapla" (Answer)
butonuna veya direksiyon simidi kumandalarndaki ilgili butona basnz.
❒ Reddetme
Bir aramanýn reddedilmesi
❒ Beklemeye alma/devam etme
Gelen aramay reddetmek için
"Yoksay" (Ignore) butonuna veya direksiyon simidi kumandalarndaki ilgili butona basnz.
❒ Yantlama
❒ Mikrofonu etkinleştirme/devreden çkarma
❒ Görüşmeyi aktarma
❒ Bir görüşmeden başka bir görüşmeye geçme
❒ İki aktif görüşmeyi birleştirme/konferans görüşmesi başlatma
Devam eden bir telefon görüþmesi esnasýnda
gelen bir aramanýn cevaplandýrýlmasý
Başka bir görüşme yaparken gelen bir aramay yantlamak
için, "Cevapla" (Answer) butonuna basarak mevcut görüşmeyi beklemeye aln ve gelen yeni aramay yantlaynz.
DİKKAT Bir görüşme yaplrken gelen yeni bir çağrnn yantlanmas özelliği baz cep telefonlar tarafndan desteklenmiyor olabilir.
366
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 367
İKİ GÖRÜŞMENİN YÖNETİLMESİ
TEKRAR ARAMA
Ayn anda iki görüşme yaplmas söz konusu olduğunda (biri aktif diğeri beklemede), "Beklemeye Al" (Call On Hold)
butonuna basarak mevcut görüşmeler arasnda geçiş yapabilir veya "Görüşmeleri birleştir" (Merge calls) butonlarna basarak iki görüşmeyi birleştirerek konferans görüşmesine geçebilirsiniz.
Son aradğnz kişiyi/numaray tekrar aramak için "Tekrar
Ara" (Redial) butonuna basnz.
Not
Etkin bir görüşme, manuel olarak sonlandrlana veya maksimum 20 dakika (yaklaşk) geçene kadar sürdürülür.
Kullandğnz telefonun ikinci görüşmelerin yönetilmesini
ve "Konferans" modunu desteklediğini kontrol ediniz.
GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRMA
Mevcut görüşmeyi sonlandrmak için
"Kapat" (End)
butonuna veya direksiyon simidi kumandalarndaki
ilgili butona basnz.
Sadece devam eden görüşme sonlandrlr ve beklemede
olan görüşme aktif hale getirilir.
Cep telefonunun türüne bağl olarak, devam eden bir görüşme arayan kişi tarafndan sonlandrlrsa, beklemede olan
görüşme otomatik olarak etkinleştirilemeyebilir.
İKİNCİ BİR ARAMA YAPMA
BİR TELEFON GÖRÜŞMESİNE DEVAM ETME
Motor durdurulduktan sonra da telefon görüşmenize
devam edebilirsiniz.
Sistem kapatlnca bu görüşme cep telefonuna aktarlr.
MİKROFONUN DEVREYE
ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI
Bir görüşme srasnda, ön paneldeki (veya direksiyon
simidi kumandalarndaki) butona ya da ekrandaki
"Sessiz" (Mute) butonuna basarak mikrofonu devre dş brakabilirsiniz.
Mikrofon devre dş brakldktan sonra da devam eden bir
görüşmeyi dinleyebilirsiniz.
Mikrofonu devreden çkarmak için ilgili butona tekrar
basnz.
Bir görüşme devam ederken ikinci bir arama yapmak için
şu admlar izleyiniz:
❒ Çağr kayd listesinden kişiyi/numaray seçiniz.
❒ Telefon rehberinden bir kişi seçiniz.
❒ "Beklet" (Hold) butonuna basn ve ekrann grafik tuş takmn kullanarak numaray çeviriniz.
367
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 368
BİR GÖRÜŞMENİN AKTARILMASI
Bir telefon görüşmesini, görüşmeyi sonlandrmadan cep
telefonundan sisteme ya da sistemden cep telefonuna
aktarabilirsiniz.
Görüşmeyi aktarmak için, "Aktar" (Transfer) butonuna
basnz.
"MORE" (DAHA FAZLA SEÇENEK)
MODU
Aşağdaki seçenekleri görüntülemek (bkz. şekil 13) için ön
paneldeki MORE (Daha fazla seçenek) butonuna (8-şekil
1) basnz:
❒ Yol bilgisayar
SMS MESAJ OKUYUCU
❒ Saat
Sistem, cep telefonunuza gelen mesajlar okuyabilir.
❒ eco:Drive
Bu fonksiyonu kullanmanz için Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile donatýlmýþ cep telefonunuzun SMS okuma fonksiyonunu desteklemesi gerekir.
YOL BİLGİSAYARI
Fonksiyon desteklenmiyorsa,
kalr (görünmüyor).
butonu devre dş
Bir metin mesaj alnnca, "Dinle", "Ara" veya "Yoksay" ("Listen", "Call" veya "Ignore") seçimlerinin yaplabildiği bir ekran görüntülenir.
Aracn yolculuk bilgilerini görüntülemek için "Trip" butonuna (bkz. şekil 13) basnz.
Bu fonksiyon, aracn sarfiyat seviyelerini görebilmenizi ve
bir yolculuk boyunca aracn tüm bilgilerini birbirinden bağmsz olarak görüntüleyebildiğiniz "Trip A" ve "Trip B"
şeklinde iki farkl yolculuk tanmlayabilmenizi sağlar.
Cep telefonuna gelen SMS mesajlarnn listesine erişmek
için
butonuna basnz (listede en fazla 60 adet mesaj görüntülenir).
368
şekil 13
F0Y1013
272 RADYO Fiat 500L
10.03.2014
09:59
Sayfa 369
Her iki fonksiyon da sýfýrlanabilirdir (sýfýrlama - yeni yolculuk baþlangýcý): istediğiniz "Trip" seçeneğini sfrlamak için
"Trip A" veya "Trip B" butonlarn basl tutunuz.
Sürüş stilinin genel bir değerlendirmesi, aşağdaki "ekonomik" sürüş stili kriterlerine uyulduğunda elde edilen
optimum stiller olarak kabul edilmiş 4 indeksle gösterilir:
SAAT
❒ Hzlanma/Hz düşüşü (Acceleration/Deceleration): Ani hzlanmalardan/yavaşlamalardan kaçnn ve hz kademeli
arttrmay/azaltmay tercih ediniz.
Saati görüntülemek için "Saat" (Clock) butonuna basnz
(bkz şekil 13).
eco:Drive
eco:Drive uygulamas (şekil 14), sürücünün, sürüş stilini
izleyerek yakt sarfiyatn ve emisyonu azaltacak daha
verimli bir sürüş stili seçmesine yardmc olur.
Bu izleme, ekranda gerçek zamanl olarak görüntülenir;
ancak, eco:Drive sitesine bakarak daha detayl bilgilere de
erişilebilir (bkz. paragraf "Veri Aktarm").
❒ Vites değişim (Shifting): En yüksek yakt verimliliğine ulaşmak için, yol koşullarna en uygun vitesi seçiniz (otomatik şanzmanl araçlarda, "Otomatik" mod kullanldğnda bu parametre gösterilmez).
❒ Hz (Speed): Trafiğin yoğun olmadğ yollarda, bozuk zeminler veya olumsuz trafik koşullar nedeniyle yavaşlamanz gerekebileceğini düşünerek en uygun (tercihen
sabit) sürüş hzn koruduğunuz bir sürüş stili benimseyiniz.
NOTLAR
Ölçülen değerler yakt sarfiyatyla doğrudan bağlantl
olmamakla birlikte, sürücünün yakt sarfiyatn azaltmak için
sürüş stilini ne şekilde değiştirebileceği konusunda bir
fikir vermeyi amaçlamaktadr.
Trafik koşullar, yolculuğun uzunluğu veya soğuk çalştrma gibi muhtelif dş etkenler nedeniyle, sürüş stili ayn
olsa bile farkl yolculuklarda farkl değerler elde edilebilir.
"eco:Drive", trafik koşullar buna sklkla izin vermese bile daha "akşkan" bir sürüşü ifade eder. Daha "agresif" bir
sürüş ise, daha sk yavaşlama/hzlanmay içeren ve bu nedenle yakt sarfiyatnn ve zararl gaz emisyonlarnn daha
yüksek olduğu bir sürüşü ifade eder.
şekil 14
F0Y1014
369
272 RADYO Fiat 500L
13.03.2014
11:44
Sayfa 370
Devreye alnmas
Fonksiyona erişmek için "eco:Drive" butonuna (bkz. şekil
14) basnz.
Fonksiyonu devreye almak için "eco:Drive ON" (eco:Drive
AÇIK) butonuna basnz.
Devreden çkarlmas
Yukarda bahsedilen 4 indeksi gösteren bir ekran görüntülenir (bkz. şekil 15).
Bu fonksiyonu devreden çkarmak için "eco:Drive Off"
(eco:Drive Kapal) butonuna basnz.
Sistem, sürüş stilinizi değerlendirmeye yetecek miktarda
veri toplayana kadar veya uzun süreli durmalarda bu indeksler gri hale döner.
Veri aktarm
Yeterince veri toplannca, yaplan değerlendirmelere bağl olarak indeksler 4 farkl renk alr: yeşil (çok iyi), sar,
turuncu ve krmz (çok kötü).
Şekil 15'deki "Güncel endeks" (Current Index), yukarda
bahsi geçen indekslerin gerçek zamanl olarak hesaplanan
ve sürüş stilinin eko sürdürülebilirliğini 0 (düşük) ile 100
(yüksek) arasnda değerlerle gösteren toplam ortalamalar ifade eder.
370
Önceki yolculuğa ait veri ortalamasn görüntülemek için
(bir "trip" (yolculuk) kontak anahtar MAR konumuna getirildiği anda başlayp STOP konumuna getirildiği anda bitmiş kabul edilir), "Önceki güzergah" (Previous Trip) butonunu seçiniz (bkz. şekil 16).
şekil 15
F0Y1015
Yolculuk verileri sistemin belleğinde saklanr. USB cihazn doğru şekilde yaplandrp eco:Drive sitesine giderek,
kişisel profilinize ait geçmiş yolculuklara erişebilir, yolculuk verilerinin ve sürüş stilinin genel bir analizine başvurabilirsiniz.
Veriler tamamen ya da ksmen kaybedilebileceğinden, tüm
veriler sistem tarafndan indirilene kadar USB çubuğunu
çkarmaynz.
şekil 16
F0Y1016
272 RADYO Fiat 500L
10.03.2014
14:39
Sayfa 371
USB sürücüsüne veri aktarm srasnda, kullancnn neler
yapmas gerektiğini gösteren baz mesajlar ve talimatlar ekranda görünebilir; bu talimatlara uyunuz.
Bu talimatlar/mesajlar, sadece kontak anahtar STOP konumundayken ve sistemin kapanma gecikmesi 0 dakikadan
uzun olarak ayarlandğnda görüntülenir.
Menü aşağdakileri içerir:
❒ Ekran (Display)
❒ Saat/Tarih (Time & Date)
❒ Emniyet/Yardm (Safety/Assistance) (öngörülen baz
pazarlarda/versiyonlarda)
NOTLAR
❒ Işklar (Lights) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
USB depolama aygt tamamen dolunca uyar mesajlar görüntülenir.
❒ Kaplar ve Kilitler (Doors & Locks)
Uzun bir süre geçmesine rağmen eco:Drive verileri USB
depolama aygtna aktarlmazsa, uconnect® sisteminin dahili belleği dolmuş olabilir.
❒ Telefon / Bluetooth (Phone / Bluetooth)
Bu durumlarda da uyar mesajlar görüntülenir: kaydedilmiş verilerin kaybedilmemesi için, eco:Drive için yaplandrlmş USB depolama aygtnn bağlanmas gerekir.
❒ Ses (Audio)
❒ Konfigüras. Radyo (Radio)
❒ Ayarlara geri dön (Restore Default Settings).
AYARLAR
"Ayarlar" (Settings) ana menüsüne (bkz. şekil 17) ulaşmak
için ön paneldeki Ayarlar (SETTINGS) butonuna (10-şekil 1) basnz.
NOT Görüntülenen menü öğeleri, sürümlere göre farkllk gösterebilir.
şekil 17
F0Y1005
371
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 372
Ekran
"Ekran" (Display) menüsü aşağdakileri içerir:
❒ "Aydnlatma" (Brightness) (ekran modu "Otomatik" (Automatic) olarak ayarlanmşsa bu ayar kullanlamaz): "Aydnlatma" (Brightness) seçeneğini seçin ve farlar açk
ya da kapalyken "+" veya "–" butonlarna basarak ekran parlaklğn ayarlaynz.
❒ "Ekran modu" (Display Mode): ekran parlaklğn "Gün"
(Day), "Gece" (Night) ya da "Otomatik" (Auto) ("Gündüz", "Gece" veya "Otomatik") durumuna göre ayarlamak için "Ekran Modu" (Display Mode) butonuna basnz. "Otomatik" modda, ekran parlaklğ gösterge panelinin parlaklğ ile ayn parlaklğa getirilir.
❒ "Dil" (Language): mevcut dillerden istediğinizi seçmek
için "Dil" (Language) butonuna basnz.
❒ "Ölçü birimi" (Units): "Scaklk" (Temperature) ("°C" veya "°F"), "Mesafe" (Distance) ("km" veya "mil") ve
"Tüketim" (Fuel Consumption) için doğru birimi seçmek için "Ölçüm birimi" (Units) butonuna basnz. Mesafe "km" olarak ayarlanmşsa, "km/l" veya "l/100km" seçilebilir. Mesafe "mil" olarak ayarlanmşsa "mil/galon"
("mpg") otomatik olarak ayarlanr.
❒ "Sesli Cevap Uzunluğu" (Voice Resp. Length): sistem tarafndan sunulan sesli mesajlarn ve görüntülenen tavsiyelerin ayrnt düzeyini ayarlamak için ilgili butona basnz.
372
❒ "Touchscreen Uyars" (Touchscreen Beep): ekrandaki butonlara baslnca sesli bir sinyal verilmesini devreye almak/devre dş brakmak için ilgili butona basnz.
❒ "Trip B Görüntüleme" (Display Trip B): gösterge panelindeki Trip B bilgilerinin görüntülenmesini devreye almak/devre dş brakmak için ilgili butona basnz.
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 373
Saat & Tarih (Clock & Date)
Tarih ayar
Saati ayarlamak için bu fonksiyonu kullannz.
Tarihi ayarlamak için, saati ayarlama admlarnn aynlarn
izleyin: gün, ay ve yl ayarlamak için "Tarih Ayar" (Set Date) öğesini seçiniz.
Zaman ayar
Ön paneldeki Ayarlar (SETTINGS) butonuna (10-şekil 1)
basnz ve "Saat & Tarih" (Clock & date) ayarn seçiniz (bkz.
şekil 17).
Saat ve dakika ayarn yapmak için "Saat ayar" (Set Time)
seçiniz ve ▲ veya ▼ butonuna (bkz. şekil 18) basnz.
Saat formatn seçmek için "12h" veya "24h" butonuna basnz.
"Am" ve "pm" saat modlar "12" saat modunda mevcuttur.
Ekrann üst ksmnda saatin gösterilmesini devreye almak/devre dş brakmak için, Saat (Clock) menüsünde
"Saati göster" (Show Time Status) seçeneğini seçebilirsiniz (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
Emniyet/Yardm (Safety/Assistance)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Yağmur sensörü hassasiyeti, bu fonksiyon ile ayarlanabilir
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda); ayrca, otomobil geri vitese takldğnda arka kamerann etkinleştirilmesi/devre dş braklmas da (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) kontrol edilebilir.
Işklar (Lights)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Aşağdaki ayarlar yapmak için bu fonksiyonu kullannz:
❒ "Far sensörü" (Twilight sensor) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda): Farlarn yanma hassasiyetinin ayarlanmas.
❒ "Gündüz sürüş farlar" (Daytime Lights) (DRL) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda): Gündüz sürüş farlarn devreye alr/devreden çkarr.
❒ "Viraj şklar" (Cornering Lights) (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda): Viraj aydnlatma lambalarn devreye alr/devreden çkarr.
şekil 18
F0Y1006
373
272 RADYO Fiat 500L
10.03.2014
10:58
Sayfa 374
Kaplar ve Kilitler (Doors & Locks)
Konfigüras. Radyo (Radio)
Otomobil hareket halindeyken otomatik kap kilitleme mekanizmasn devreye almak/devreden çkarmak için bu fonksiyonu kullannz ("Otomatik kilitler" fonksiyonu).
Aşağdaki seçenekleri yaplandrmak için bu fonksiyonu kullannz:
Ses (Audio)
“Sistemin açlmas/kapatlmas” ksmndaki “Ses” paragrafna baknz.
❒ "Trafik Anonslar" (Traffic Announc.): Trafik anonslarnn otomatik ayarlanmasn devreye almak/devre dş
brakmak ("TA" fonksiyonu);
Telefon / Bluetooth (Phone / Bluetooth)
❒ "Alternatif Frekans" (Altern. Frequency): Seçilen kanal
için en güçlü sinyalin otomatik ayarlanmasn devreye
almak/devre dş brakmak ("AF" fonksiyonu);
"Telefon Modu" bölümündeki "Cep telefonu veya
Bluetooth® ses cihaz bağlama" paragrafnda yer alan açklamaya başvurunuz.
❒ "Bölgesel" (Regional): Bölgesel haber yayn yapan bir
kanaln otomatik olarak ayarlanmasn devreye almak/devre dş brakmak ("REG" fonksiyonu);
❒ "DAB anonslarnn çalnmas" (Playing DAB Announcements): DAB anonslarna otomatik ayarlamay ve kullanlabilecek anons kategorilerinin seçilmesini devreye
almak/devre dş brakmak.
Ayarlara Geri Dön
(Restore Default Settings)
Ekran, saat, tarih, ses ve radyo ayarlarn üretici tarafndan ayarlanmş orijinal değerlerine geri döndürmek için bu
fonksiyonu kullannz.
374
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 375
SESLİ KOMUTLAR
SESLİ KOMUTLARIN KULLANIMI
Sesli komutlarýnýzýn her zaman anlaþýldýðýndan emin olmak
için, aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnýz:
SESLİ KOMUTLARI DEVREYE ALMAK İÇİN
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALARIN
KULLANIMI
"Telefon" (Phone) butonu
❒ Konuşmadan önce daima “bip” sesini bekleyiniz.
Direksiyondaki
butonu, arama yapmak, son gelen/giden aramalar ve telefon rehberini görüntülemek vs.
için "Telefon" ses tanma sistemini devreye alr.
❒ Sistem, talimatlar veren kişinin cinsiyetine, ses tonuna
ve vurgulamasna bakmakszn verilen tüm sesli komutlar alglama özelliğine sahiptir.
butonuna her basldğnda bir "bip" sesi duyulur ve
kullancnn sesli bir komut vermesini hatrlatan bir öneri
ekran görüntülenir.
❒ Ýçerideki sesleri mümkün olduðunca aza indiriniz.
"Ses" (Voice) butonu
❒ Sesli komutu vermeden önce araçta bulunan yolculardan konuþmamalarýný rica edin. Sistemin kelimeleri telaffuz eden kiþiye baðlý olmaksýzýn tanýmasýndan dolayý,
sizin konuþmanýz esnasýnda gelen baþka kelimeleri de
tanýyabilir.
Direksiyondaki
butonu, aşağdakilerin yaplabilmesi için "Radyo/Media" ses tanma sistemini devreye alr:
❒ Normal bir ses seviyesi ile konuþunuz.
❒ Belli bir radyo kanalna gitme.
❒ Belli bir AM/FM radyo frekansna gitme.
❒ Etkili bir kullaným saðlamak amacý ile aracýnýzýn açlabilir cam tavaný (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
kapatmanýzý tavsiye ederiz.
❒ USB bellek veya iPod/CD MP3'teki bir şarky çalma.
DİKKAT Sesli komutlar sadece emniyetli sürüş koşullar
altnda, içinde bulunduğunuz ülkenin yürürlükteki yasalarna uygun bir şekilde, cep telefonu doğru kullanlarak verilmelidir.
butonuna her basldğnda bir "bip" sesi duyulur ve
kullancnn sesli bir komut vermesini hatrlatan bir öneri
ekran görüntülenir.
❒ USB bellek veya iPod/CD MP3'teki bir albüm şarksn
çalma.
375
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 376
Sesli etkileşimin hzl kullanlmas
Sistemin sesli mesaj özelliği etkinken
veya
butonlarna basldğnda, sesli komut doğrudan verilebilir.
Örneğin, sistem sesli bir yardm mesaj söylüyorsa ve siz
de sisteme verilecek komutu biliyorsanz,
veya
butonlarna baslarak sesli mesaj kesebilir ve istediğiniz sesli komutu doğrudan söyleyebilirsiniz (sesli yardm
mesajnn tamamn dinlemeye gerek kalmadan).
Sistem kullancnn bir sesli komut girmesini beklerken
veya
butonlarna baslrsa, sesli komut oturumu kapatlr.
❒
(krmz simge): Sesli etkileşim kullanc tarafndan sonlandrlnca görüntülenir. Bu durumda, sesli
komut veremezsiniz.
ÇOKLU SEÇİM
Birkaç özel durumda, sistem verilen sesli komutu tam olarak alglayamayabilir ve maksimum 4 alternatif arasndan
seçim yaplmasn isteyebilir.
Örneğin, telefon rehberindeki bir kişinin aranmasn istediyseniz ve benzer isimlerde birkaç kişi varsa, sistem mevcut alternatiflerin nümerik bir listesini getirir (bkz. şekil 19)
ve ilgili numaray söylemenizi ister.
SESLİ KOMUT OTURUM DURUMU
Sistem, sesli komut oturum durumunu belli simgelerle görüntüler:
376
❒
(yeşil simge): Sistem dinliyorken görüntülenir.
Bu durumda, sesli komut verebilirsiniz.
❒
(yeşil simge): Sistem söylenen sesli komutu
kesip ilgili fonksiyonu yerine getirince görüntülenir. Bu
durumda, sesli komut veremezsiniz.
❒
(yeşil simge): Sistem, verilen bir sesli komutu işliyorken görüntülenir. Bu durumda, sesli komut veremezsiniz.
❒
(sar simge): Sistem bir yardm, bilgilendirme
veya çoklu seçim sesli mesaj söylüyorken görüntülenir.
Bu durumda, sesli komut veremezsiniz.
şekil 19
F0Y1046
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 377
SES KOMUTLARI
uconnect ® SES KOMUTLARI
YARDIM
(HELP)
20
(CANCEL)
F0Y1040
377
272 RADYO Fiat 500L
28.01.2014
14:48
Sayfa 378
TELEFON SES KOMUTLARI
uconnect® SES KOMUTLARI
Bluetooth®
uconnect®
Bluetooth®
<Mehmet Çetin>
<Mehmet Çetin>
5678*
Mehmet Çetin ile
"#&
!
"#$%%&'##
*+,NOT 1 ve 4)
Mehmet Çetin için
!"#$%%
&'##*+,NOT
2 ve 4)
uconnect®
./
3
-
TEKRAR ARA
-
NOT
21
378
F0Y1041
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 379
uconnect ® SES KOMUTLARI
Bluetooth®
uconnect® sistemine bir cep telefonu
m
m
tan sonra ana ekranlar
bu komutlar verilebilir. Bluetooth®
m
r telefon
r
Lütfen bir telefon
r r.
devam eden bir telefon
uconnect® sistem
da
:
;
.
/
:=
?.?
-@
.
3.
/
:.:
/
-3/-
B# a
rin
eksiksiz bir listesini
BG#JJ#OB
elen.
(bkz. NOT
Giden aramal
listesini BG#Jtüler.
(bkz. NOT
r
listesini BG#Jtüler.
(bkz. NOT
r.
ekil 22
F0Y1042
379
272 RADYO Fiat 500L
28.01.2014
14:48
Sayfa 380
uconnect ® SES KOMUTLARI
Bluetooth®
uconnect®
Bluetooth®
GELEN
ARAMALAR
(INCOMING
CALLS)
TELEFON
@;
(PHONEBOOK)
NOT
23
380
uconnect®
<Mehmet Çetin>
BUL
(SEARCH FOR)
<Mehmet Çetin>
<cep> (mobile)
BUL
(SEARCH FOR)
rinde Mehmet Çetin
rinde Mehmet
Çetin’i aramak
NOT
NOT 2
DISPLAY SMS
MESSAGES
(GELEN MESAJLARI
GÖRÜNTÜLE)
NOT
F0Y1043
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 381
NOTLAR
\,5/]^8_*"$`!""+"#]*#]#]B*#$g#*#,
!58/]'5$8^B#!#%$+'##$
g%$$"#%'#*#O
ARA <Mehmet> <Çetin>
ARA <Çetin> <Mehmet>
<Mehmet> <Çetin> ARA
<Çetin> <Mehmet> ARA
j,567!"8_'6"q*#*#g#*#O5'8`58`5g#8,
!58/]'5$8^B#!#%$+'##$
g%$$"#%'#*#O
ARA <Mehmet> <Çetin> <cep>
ARA <Çetin> <Mehmet> <cep>
<Mehmet> <Çetin> <cep> ARA
<Çetin> <Mehmet> <cep> ARA
q,7!"5wjxyxqjj8_!#%*#!"#$%g#*#,
y,;"!$`$6;"]#6%%g%*g67!"!#]*#'
uconnect{$$$BG#J##$$#$'*"##
7%%$"%*#,
5. Bu fonksiyon sadece Bluetooth{#6%%g%uconnect{$$*g67!"
/$~%$$"!$""$#$"%*#,
24
F0Y1044
381
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 382
RADYO AM/FM/DAB SES KOMUTLARI
uconnect® SES KOMUTLARI
<I05.5><FM>
FM KANALINA
:
.
NOT
<940> <AM>
..:
.
5//-8
FM
..:
.
NOT
NOT
25
382
5
-~8
-;..
:.
-;@..
NOT
F0Y1045
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 383
NOTLAR
\,5w,8_'6"**#‚/*%!#$%g#*#,
j,5ƒyw8_'6"**#/*%!#$%g#*#,
q,5//-8_#"&g**#‚/%%%g#*#,@##%
*"]+$*#,
y,5
-~8_-;#"&g**#-;%%%g#*#,@#-;
%*"]+$*#,
2€
F0Y1050
383
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 384
MEDIA SES KOMUTLARI
uconnect® SES KOMUTLARI
PARÇA ÇAL
(PLAY SONG)
<Volare>
ALBÜM ÇAL
(PLAY ALBUM)
<l Giardini di
Marzo>
SANATÇI ÇAL
(PLAY ARTIST)
<Lucio Battisti>
NOT
TÜR ÇAL
(PLAY GENRE)
<Jazz>
^/
ÇAL
(PLAY PLAYLIST)
<Recenti>
NOT
NOT
NOT
NOT
devam
27
384
F0Y1047
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 385
devam
uconnect SES KOMUTLARI
PODCAST ÇAL
(PLAY
PODCAST)
<Radio l>
^
(PLAY
-;
<La Divina
Commedia>
NO'LU PARÇAYI
ÇAL
(PLAY
NUMBER) <5>
3.ˆ
-ˆ‰
(CHANGE
SOURCE TO)
<USB>
GÖSTER
(SHOW)
<Album>
NOT
NOT
NOT
28
NOT
NOT
F0Y1048
385
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 386
NOTLAR
\,$"#%&%*#&`/-#%;*`;%`/q-
*"""$#%#%*B##%%`$&%`*J`J#`76$`$$7g#"*#
#%%%#,
j,5#8_$$%!"#"/-g%;*`;%`/q-
*""**##%%g#*#,
q,5:#/#+8_$$%!"#"/-g%;*`;%
`/q-*""**#*J%g#*#,
y,5"6;$8_$$%!"#"/-g%;*`;%`
/q-*""**#$&%%g#*#,
,5‹+8_$$%!"#"/-g%;*`;%`/q-
*""**#J+J#Jg#*#,
€,5$&%8_$$%!"#"/-g%;*`;%`
/q-*""**#&$$g#*#,
x, 5
8 _ $$ % ! "#" /- g% ; % *"" *
76$%g#*#,
Œ,5-'8_$$%!"#"/-g%;%*""
*$$7%g#*#,
ƒ,58_$$%!"#"/-g%$$-$*""**##%"#$%
g#*#,
\w,5;8_**#/-g%g#*#OŽ;Ž`ŽŽ`Ž-Ž`ŽŽ'Ž;"]Ž,
\\,5*J8_**#B#g#*#O
_Ž#&#Ž`Ž&%#Ž`Ž*J#Ž`ŽJ##Ž`Ž^$#Ž;*`;%`/q-
_Ž$G##Ž;*`/q-
_Ž76$#Ž`Ž$$7#Ž;%,
jƒ
386
F0Y1049
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 387
®
OTOMOBÝLÝNÝZ ÝÇÝN MÜKEMMEL SEÇÝM
®
Her zaman servisinizden bu ürünü isteyiniz.
387
389
272 RADYO Fiat 500L
08.03.2014
15:48
Sayfa 388
Yağ değişimi için uzmanlar Selenia’yı öneriyor
Selenia, en ileri uluslararası koşullara uyan motor yağı
ürünleri yelpazesidir. Üstün teknik özellikleri Selenia'nın
motorunuza en yØksek performans ile koruma sağlamasını garanti eder.
Selenia ürünleri yelpazesi teknoloji bakımından gelişmiş aşağıdaki ürünleri içerir:
SELENIA K PURE ENERGY
SELENIA MULTIPOWER
Bu sentetik yağlayıcı son nesil düşük emisyonlu benzinli Özellikle yeni nesil benzinli motorların korunması için idealdir. Zor hava koşullarında da tam etki gösterir. Düşük yakıt
motorlar için tasarlanmıştır.
Özel formülü sayesinde yüksek performanslı ve yüksek tüketimi sağlar ve alternatif motorlar için de idealdir.
termal gerilime sahip turboşarjlı motorlar için en üst düzey
koruma sağlar. Düşük kül içermesi sayesinde modern
katalizatörlerin devamlı temiz kalmasına yardımcı olur.
SELENIA SPORT
SELENIA WR PURE ENERGY
Bu tam sentetik yağlayıcı en güncel dizel motor gereksinimlerini karşılar. Düşük kül içermesi sayesinde yakı işlemi
sonrasında ortaya çıkan artıklardan korur. İleri yakıt
ekonomisi sistemi önemli derecede yakıt tasarrufu sağlar.
Türbinin kuruma tehlikesini azaltarak yüksek performanslı
dizel motorlarının korunmasını sağlar.
Tam sentetik bu yağlayıcı yüksek performans motorlarının
gereksinimlerini karşılar. Motoru yüksek termal gerilim
koşullarında da koruduğu kanıtlanmıştır. Artık maddelerin
türbinde birikmesini engelleyerek emniyetli yüksek performans sağlar.
Ürün yelpazesinde ayrıca şu ürünler bulunur: Selenia StAR Pure
Energy, Selenia Racing, Selenia K, Selenia WR, Selenia 20K,
Selenia 20K AR. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret ediniz:
www.flselenia.com.
272 RADYO Fiat 500L
28.01.2014
14:48
Sayfa 391
OPAR, OTOMOBİLİNİZ İÇİN TAVSİYE EDİLEN SEÇİMDİR.
257-268 500 LUM TR 2e 7
13.03.2014
12:09
Sayfa 391
İNDEKS
3. fren lambas (ampul
değişimi) ................................ 217
ABS ......................................... 110
ABS (sistem) ........................... 110
Ağrlklar .................................. 277
Aktarma organlar ................ 264
Aktif şehir içi güvenlik
sistemi ....................................121
Akü (şarj edilmesi)................. 231
Akü .......................................... 249
– akü ömrünün uzatlmas için
tavsiyeler................................ 249
– değişim ................................. 249
Ampul değişimi
– dş aydnlatmalar ................ 210
– iç aydnlatmalar................... 219
Anahtarlar.................................. 25
Anahtarlar
– uzaktan kumandasz
anahtar .................................... 25
– uzaktan kumandal anahtar 26
– uzaktan kumanda pilinin
değiştirilmesi .......................... 27
– ilave anahtarlarn
istenmesi ................................. 27
Aracn çekilmesi ......................233
Araç sahibi tarafndan satn
alnan aksesuarlar................. 132
Arka cam sileceği
– lastik değişimi...................... 254
– silecek lastikleri ................. 252
– seviye
kontrolleri ............................ 247
Arka cam ykaycs ................ 255
Arka cam ykayc
– arka cam ykama svs
seviyesi .................................. 247
Arka cam ykama/silme ........... 68
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Arka far grubu ....................... 215
Arka Kamera ..........................125
Arka kol dayanağ ................... 36
Arka tavan lambas
– ampul değişimi .................... 220
Ayar menüsü ............................ 11
Ayarlanabilir çok fonksiyonlu
gösterge...................................... 8
ASR sistemi ............................ 113
ASR (sistem) .......................... 113
Aydnlatmalar
– ampuller (değişim) ............. 207
– genel bilgiler ....................... 207
– ampul tipleri ........................ 208
Bagaj bölümü............................ 96
Bagaj bölümü tavan lambas ....75
– ampul değişimi .................... 220
Boyutlar .................................. 274
Beni eve kadar izle ...................64
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
391
257-268 500 LUM TR 2e 7
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
392
13.03.2014
12:09
Sayfa 392
Cam temizleme ...................... 65
Debriyaj................................... 264
Camlar (temizleme) ............. 257
"Cargo Magic Space" ........... 102
CO2 emisyonlar..................... 286
Cruise Control
(Hz sabitleyici) ....................... 69
Dş aydnlatmalar .................... 62
Dikiz aynalar............................. 39
Direksiyon ................................ 38
Direksiyon kilidi ...................... 30
Direksiyondaki kumanda kollar
– sol kumanda kolu ................. 62
Direksiyon sistemi ................ 266
Dizel filtresi............................. 248
Dörtlü flaşör ............................ 76
DPF (partikül filtresi) ............ 140
DRLs (Gündüz sürüş farlar) . 62
DST sistemi............................. 115
DST (sistem) ............................115
Dualdrive (elektrik destekli
hidrolik direksiyon) ............... 78
Dualdrive elektrik destekli
hidrolik direksiyon arzas . 187
– Kumanda butonlar ............. 10
El freni...................................... 169
Elektrik kumandal camlar ...... 93
Elektrik prizleri ........................ 82
Elektrikli/elektronik cihazlarn
montaj .................................. 132
Elektrikli tavan cam ............... 85
Emniyet kemerleri
– yük snrlayclar ................. 144
– bakm ................................... 146
– ön gerdiriciler .................... 143
– SBR sistemi.......................... 142
– emniyet kemerlerinin
kullanm ............................... 144
EOBD sistemi......................... 128
EOBD (sistemi) ...................... 128
ESC sistemi ............................ 112
ESC (sistemi) arzas.............. 186
Ek stc ..................................... 61
Far grubu
Ekran ............................................. 7
– ksa farlar (ampul değişimi)211
Çakmak .................................... 83
Çevrenin korunmas...............140
Çocuk koltuğu kullanma
uygunluk tablosu ................. 152
Çocuklarn güvenli bir şekilde
taşnmas ............................... 147
– çocuklarn güvenli bir şekilde
taşnmas ............................... 147
– çocuk koltuğu sistemleri . 149
– "Isofix" çocuk güvenlik
sisteminin montaj .............. 154
"Universal" çocuk koltuğu
kullanmnn yasal
uygunluğu .............................. 159
Çok fonksiyonlu gösterge ....... 7
257-268 500 LUM TR 2e 7
13.03.2014
12:09
– sinyal lambalar (ampul
değişimi) ................................ 213
– sis farlar (ampul değişimi) 214
– ön alt far grubu
(ampul değişimi)................... 211
– ön üst far grubu
(ampul değişimi)................... 210
– uzun farlar (ampul
değişimi) ............................... 212
– sinyal lambalar
(ampul değişimi)................... 213
– park lambalar/gündüz
sürüş farlar (DRL)
(ampul değişimi)................... 213
Farlar ........................................ 109
– yurtdşnda far ayar ........... 110
– ampul değişimi .................... 210
– far yükseklik ayar............... 109
– farlarn ayarlanmas ............ 109
Fren (mekanik aşnma
dedektörü) ............................ 250
Frenler
– fren hidrolik svs ................247
Sayfa 393
– teknik özellikler ................. 265
Fiat ŞİFRE (sistemi) ................. 24
Fiat ŞİFRE sistemi .................... 24
Fix&Go Otomatik hzl lastik
tamir kiti ............................... 201
– çocuklarn güvenli bir şekilde
taşnmas ................................ 147
– "Isofix" çocuk güvenlik
sisteminin montaj .............. 154
– emniyet kemerleri ............ 141
Göstergeler
HBA sistemi.............................114
– motor soğutma svs scaklk
göstergesi................................... 6
– çok fonksiyonlu gösterge ...... 4
– ayarlanabilir çok fonksiyonlu
gösterge...................................... 5
Gösterge paneli .......................... 4
Gözlük tutucu........................... 84
GSI (Gear Shift Indicator)
Vites değişim göstergesi ..... 10
Gün şğ sensörü ..................... 63
Gündüz sürüş farlar (DRL)
– "Gündüz sürüş farlar" ..........62
Güneşlikler ............................... 83
Günlük kullanm bölümleri..... 80
Güvenlik sistemleri .............. 141
HBA (sistemi) ........................ 114
Hava filtresi ............................. 248
Hava yastğ ............................ 158
– Ön yolcu hava yastğ ve yan
hava yastğnn devre dş
braklmas ............................ 160
– Perde hava yastğ .............. 161
Hava yastklar
– Ön hava yastklar ............. 158
Hz snrlandrc........................ 71
Hill Holder sistemi ............... 112
Hill Holder (sistemi) ............ 112
Istma, soğutma,
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
havalandrma .......................... 43
393
257-268 500 LUM TR 2e 7
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
394
13.03.2014
12:09
"Isofix" çocuk güvenlik
sisteminin montaj................ 154
İç ekipmanlar ............................ 80
Jantlar
– jant ile ilgili bilgilerin doğru
okunmas ............................... 268
– Jant koruyucu lastikler ...... 273
– jantlar ve lastikler ............. 267
– jantlar ve lastikler............... 251
Jantlar ve lastikler
– Tekerlek değişimi ............. 195
– Fix&Go Otomatik (kit) ..... 201
– soğuk lastik şişirme
basnçlar .................................272
– jantlar ve lastikler............... 251
Jant koruyucu lastik............... 273
Kaplar ...................................... 89
– Kilitleme/kilit açma............... 89
Kar zincirleri ........................... 179
Karoser
Sayfa 394
– bakm ................................... 255
– kötü hava şartlarndan
korunmas.............................. 255
– garanti .................................. 255
Ksa farlar
– kumanda ................................ 62
Kilometre saati . ......................... 6
Klima kontrol............................ 41
– Yolcu bölümü hava
difizörleri ................................ 41
Klima kontrol............................ 42
Koltuk başlklar........................ 37
Koltuklar. ................................... 30
– koltuklarn ayarlanmas ...... 31
Kontak anahtar yuvas .......... 29
Kriko ....................................... 197
Kullanm şekli ........................ 172
Kumanda paneli ve
göstergeler ............................... 4
Kumandalar ............................... 76
Lastikler
– Fix&Go Otomatik (kit) ..... 201
– soğuk lastik şişirme
basnçlar .................................272
– lastik ile ilgili bilgilerin doğru
okunmas.................................267
– Jant koruyucu lastikler ...... 273
Lastikler - Bakm .................... 251
Lastik değişimi ........................ 195
Lavazza 500 .............................131
Lazer Sensör ...........................122
Maksimum hzlar .................. 276
Manuel klima kontrol sistemi 47
Masa .............................................34
Menü seçenekleri ..................... 12
Motor
– motor soğutma sv seviyesi
kontrolü ............................... 247
– tantm kodlar..................... 259
– teknik özellikler .................. 261
Motor bölümü
– seviye kontrolü................... 246
– ykama ................................. 257
257-268 500 LUM TR 2e 7
13.03.2014
12:09
Motor devir saati........................ 6
Motor kaputu ......................... 106
Motor kodlar ........................ 261
Motor soğutma svs scaklk
göstergesi................................... 6
Motor yağ
– tüketim ................................. 246
– seviye kontrolü................... 246
– özellikler............................... 281
Motorun çalştrlmas.... 166-194
MSR sistemi............................. 111
MSR (sistemi).......................... 111
Orta hava difizörleri .............. 41
Otomatik çift bölgeli klima
sistemi ..................................... 52
Otomobilin bakm
– periyodik bakm tablosu .. 237
Otomobilin bakm................. 236
– yllk bakm ........................... 240
– periyodik bakm ...................236
Otomobilin içi (temizlik) ..... 257
Sayfa 395
Otomobilin kaldrlmas ....... 232
Otomobilin tantm .................. 3
Otomobilin uzun süre
kullanlmamas....................... 179
Ön cam silecekleri
– seviye kontolü ......................252
Ön cam silecekleri
– silecek lastikleri ................. 252
– silecek lastiklerinin
değiştirilmesi......................... 253
Ön cam ykama
– ön cam ykama svs
seviyesi .................................. 247
Su fskiyeleri ............................ 254
Ön cam ykama/silme ............. 65
Ön gerdiriciler .........................143
Ön panel ..................................... 3
Ön sis far ayar ..................... 109
Ön tavan lambas
– ampul değişimi .................... 219
Park etme............................... 169
Park sensörleri ...................... 133
Parkview arka geri görüş
kameras..................................125
Partikül filtresi (DPF) ........... 140
Perde hava yastğ ...................161
Performans
(maksimum hzlar) .............. 276
Periyodik bakm tablosu ...... 237
Plaka lambalar (ampul
değişimi) ................................ 218
Polen filtresi ........................... 248
Portbagaj/kayak taşyc......... 108
Römork çekilmesi................. 173
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
Sabit cam tavan........................ 85
Sabit arka lamba grubu
(ampul değişimi)................... 215
SBR sistemi.............................. 142
Ses sistemi .............................. 130
Ses sistemi (kablolar) ............ 130
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
395
257-268 500 LUM TR 2e 7
OTOMOBİLİN
BAKIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
396
13.03.2014
12:09
Seviye kontrolleri ................. 241
Svlar (özellikler) .................. 281
Sigortalar
– Ön panel sigorta kutusu .. 229
– Motor bölümü sigorta
kutusu..................................... 228
– Bagaj bölümü sigorta
kutusu..................................... 230
– sigorta değişimi................... 225
Sigorta değişimi...................... 225
Sigorta kutular (yerleri)....... 225
Sinyal lambalar
– kumanda ................................ 64
Standart jantlar ve lastikler 269
Start&Stop sistemi................. 117
Sürüş şekli .............................. 172
Süspansiyonlar ........................ 265
Şasi
– Şasi versiyonlar ................. 261
"Şerit değiştirme" fonksiyonu 64
Sayfa 396
Tantm kodlar
– boya tantm plakas .......... 260
– şasi numaras ...................... 260
– motor numaras.................. 260
– tantm plakas .................... 259
Taşnabilir navigasyon
sistemi .................................... 130
Tavan lambalar ....................... 68
– makyaj aynas lambas............75
– ön tavan lambas .................. 73
– torpido gözü lambas .......... 76
– bagaj lambas.......................... 75
– arka tavan lambas ................ 74
Tekerlekler.............................. 267
Tekerlek ayarlar.................... 267
Teknik özellikler ................... 259
Temizlik ve bakm
– karoser ................................. 255
– otomobilin içi ...................... 257
– motor bölümü ................... 257
– ön farlar................................ 257
– deri kapl parçalar .............. 258
– plastik parçalar.................... 258
– koltuklar .............................. 258
– camlar .................................. 257
Torpido gözü lambas
– ampul değişimi .................... 222
Traction Plus sistemi .............116
TRIP butonu ............................. 23
Universal çocuk güvenlik
sisteminin montaj .............. 149
Uyar lambalar ve mesajlar . 180
Uzaktan kumandal anahtar
(pil değişimi).............................. 27
Uzun farlar
– kumanda .................................63
Üst hava difizörleri ................ 41
Viraj aydnlatma .................... 64
Vites değişim göstergesi
(sistem) ................................... 10
Vites kutusu (kullanm) ........ 170
Vitesin kullanlmas..................170
257-268 500 LUM TR 2e 7
13.03.2014
12:09
Sayfa 397
Yağlar ve svlar
(özellikler) ............................. 281
Yağmur sensörü....................... 66
Yakt besleme ......................... 264
Yakt deposunun
doldurulmas .......................... 136
Yakt dolumu
– kapasiteler............................ 279
Yakt seviye göstergesi ............. 6
Yakt tüketimi ........................ 284
Yakt tüketiminin
azaltlmas ............................. 171
Yan hava difizörleri.................. 41
Yan hava yastklar (yan perde hava yastklar) ...........161
Yangn söndürücü ................... 84
Yol bilgisayar
– TRIP butonu ......................... 23
– Yol bilgisayar......................... 20
– Ekrana gelen değerler...........21
Yük snrlayclar ................... 144
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI
VE MESAJLAR
ACİL DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
397
257-268 500 LUM TR 2e 7
10.03.2014
11:39
Sayfa 398
Tofaş Türk Otomobil Fabrikas A.Ş.
Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu 34394 İstanbul
Bask. 603.99.404 -10/2013 - 2. bask
Download

indeks