KULLANIM KLAVUZU
EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI
Ambalaj içinde bulunanlar:
Köpük korumasý
Kuluçka makinesi
Güç kablosu
Talimat kitapçýðý
Açýklama:
1. Ýlk önce makineyi test ediniz.
2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz.
3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL ve AH).
4. Nem alarm parametre ayarlarý (AS).
5. Sýcaklýk sensor göstergesinin kalibrasyonu (CA).
6. Sýcaklýk Üst ve alt limit ayarý (HS ve LS).
7. Isýtma ünitesi (HÜ ve HD).
8. Ekran Sembolleri.
9. Kuluçka makinesi kullanma.
Ýlk kullanma talimatý:
1. Kapak bölmesinde bulunan kabloyu yumurta viyolandaki sokete takýnýz.
2. Kuluçkanýn panosunda bulunan sokete elektrik kablosunu baðlayýnýz.
3. Güç kaynaðýný açýnýnýz.
4. Cihazýnýzý açýnýz.
5. Düþük sýcaklýk / nem nedeniyle bir alarm duyacaksýnýz.
6. Alarmý iptal etmek için yeþil düðmelerden birine basýnýnýz.
7. Kuluçka makinesi açarak su kanallarýný doldurduktan sonra nem artýþýný göreceksiniz.
8. 2 saat süre ile yumurta viyolunu döndürerek dikkatle çalýþtýrýnýz.
Sýcaklýk ayarý:
1. Ýlk kez “SET” düðmesine uzun basýnýz.
2. "+" veya "-" Ýstenilen sýcaklýðý seçiniz.
3. Çýkmak için bir kez daha "SET" düðmesine kýsa basýnýz.
Sýcaklýk alarmý parametre ayarlarý: (AL ve AH)
Sýcaklýk alarm ayarýný 1 derecenin üzerinde ya da altýnda çalmasý için fabrika ayarlýdýr.
Bu yeterli ve bu ayarlarda herhangi bir deðiþiklik yapmanýz gerekmez.
1. Düþük sýcaklýk alarm parametre ayarý.
2. 3 saniye “SET” düðmesini basýlý tutunuz.
3. Sýcaklýk "AL" ekranda görünene dek "+" veya "-" basýnýz.
4. “SET” düðmesine basýnýz.
5. "+" veya "-" istediðiniz alt alarm ayarýný ayarlamak için basýnýz.
www.efe-kulucka.com
KULLANIM KLAVUZU
EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI
Yüksek sýcaklýk alarmý parametre ayarý: (AH)
1. 3 saniye “SET” düðmesini basýlý tutunuz.
2. Sýcaklýk "AH" ekranda görünene dek "+" veya "-" basýnýz.
3. “SET” düðmesine basýnýz.
4. "+" veya "-" istediðiniz üst alarm ayarýný ayarlamak için basýnýz.
Nem alarmý parametre ayarlarý: (AS)
Nem alarmý %45 nemde fabrika ayarlýndadýr. Eðer bu deðer yeterli deðil ise ve alttaki ayar sistemi ile
nem deðerini %55-60’e yükseltmeniz gerekmektedir.
1. Düþük nem alarm parametre ayarý. (AS)
2. 3 saniye “SET” düðmesini basýlý tutunuz.
3. Sýcaklýk "AS" ekranda görünene dek "+" veya "-" basýnýz.
4. “SET” düðmesine basýnýz.
5. "+" veya "-" istediðiniz alt alarm ayarýna ayarlamak için basýnýz.
Sýcaklýk ölçümleme okuma sensoru: (CA)
Termometre doðru okuma “0” derece olarak ayarlanýr. Eðer sýcaklýk okuma kalibre termometre
kullanarak yanlýþ olduðunu bulmak ise termometre tarafýndan verilen okuma ayarlanabilir.
1. Sýcaklýk ölçümü sensoru kalibrasyonu.
2. 3 saniye “SET” düðmesini basýlý tutunuz.
3. Sýcaklýk "CA" ekranda görünene dek "+" veya "-" basýnýz.
4. “SET” düðmesine basýnýz.
5. Doðru ölçüm ayarlamak için "+" veya "-" basýnýz.
Ýnkübatör ýsýsý çok düþükse veya yüksek ise ayar termometre okumalarý arasýnda fark olduðunu
unutmayýnýz. Kuluçka sýcaklýk okumasý için ise yüksek ve normal deðeri (belirten “+” ve "-" deðeri) ile
ayarlanmalýdýr.
Sýcaklýk Üst ve alt limit seti. (HS ve LS)
HS - (Yüksek Ayar) ve LS - (Düþük Ayar). Kuluçka sýcaklýk ayarý istenen sýcaklýk ayarýnýn ayar aralýðý
sýnýrýný ayarlamak HS 38,2 olarak ayarlanýr ve LS 37,4 olarak ayarlanýrsa, tavsiye edilen sýcaklýk ise 38,2
arasý 37,4 deðiþtirilebilir, bu yüzden bile minimum sýcaklýk 37,2 ile sýnýrlý olacaktýr "-" tuþuna basarak
tutulur. Ayný yüksek ayar sýnýrýna gider.
- Bu sýcaklýk aralýðý ayarý yanlýþlýkla seçilen dereceyi önlemek içindir.
Isýtma ünitesi: (HÜ ve HD)
Parametre HU ve HD, fabrika tarafýndan ayarlýdýr ve kullanýcý tarafýndan deðiþtirilmesine gerek
deðildir.
HU - Varsayýlan ayar 18 derecedir. 1~ 90 derece aralýðý istenilen sýcaklýk ayarýna (kuluçka sýcaklýk
ayarý) ayarlanabilir. Ýstenilen dereceye getirmek için ýsýtýcý güç kontrolü ile devreye alabilirsiniz.
HD -. Varsayýlan ayar 11 derecedir. 1~80 derece aralýðý istenilen sýcaklýk ayarýna (kuluçka sýcaklýk
ayarý) ayarlanabilir. Ýstenilen dereceye getirmek için ýsýtýcý güç kontrolü ile devreye alabilirsiniz.
www.efe-kulucka.com
KULLANIM KLAVUZU
EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI
Ekran Sembolleri:
Kuluçka Makinesinin kullanýmý:
1. Düzgün çalýþtýðýný görmek için makineyi sýnayýn.
2. Yumurta bölmesindeki kontrol fiþini yumurta tepsisindeki sokete takýnýz.
3. Yerel nem düzeylerine baðlý olarak bir ya da iki su kanallarýný doldurunuz.
4. Yumurtanýn sivri tarafýnýn aþaðý gelecek þekilde ayarlayýnýz.
5. Kapaðý kapatýn ve makineyi çalýþtýrýnýz.
6. Sýfýrlamak ve günlük sayacý "0" dan baþlatmak için (yeþil düðmeye sol tarafta) sýfýrlama düðmesine
basýnýz. (Geri sayým 01:59 de çevirme duracaktýr).
7. Nem göstergesine göz atininiz ve gerektiðinde su kanallarýný doldurunuz. Normalde her 4 günde
gerekebilir.
8. 18 inci günde dönen mekanizmasý ile tepsiyi kaldýrmanýz gerekir ve altta bulunan çýkým sepetinin
üstüne yumurtalarý yerleþtiriniz.
9. Ayný zamanda, nemi arttýrmak için su kanalýný doldurmak önemlidir. Civcivler yumurta kabuklarýný
kýrmalarý için yeterli yumuþak olmasýný saðlamak için nem çok önemlidir.
10. Civcivler yumurtadan çýkmaya baþladýðýnda kapaðý asla açýk býrakmayýnýz. Bunu yaparsanýz, nem
kaybý olur. Yumurta kabuklarýnýn kurumasýna neden olur ve yumurta kabuðunu kýrmak mümkün
olmaz.
Kuluçka ipuçlarý:
Yumurta ve Kuluçka hijyeni:
Uygun hijyen iyi kuluçka sonuçlarýný elde etmektedir. Kötü hijyen ise ilk 10 gün içinde civcivlerin
ölümüne neden olur. Sadece temiz yumurtalarý kuluçka makinesi yerleþtiriniz. Kirli yumurta ideal ýsý
ve nem koþullarýnda hastalýklarýn potansiyel taþýyýcýlarýdýr. Eðer, kirli yumurta varsa (dezenfektanlar
uygundur) kuluçkaya üreticisi tarafýndan önerilen bir oranda Dezenfektan içeren ýlýk su (44-49derece)
yýkayýn ve kâðýt havlu kullanarak yýkadýktan sonra hýzlý bir þekilde yumurtalarý kurutunuz.
Soðuk suda yumurtayý yýkamayýnýz ve 4 dakikadan fazla su altýnda tutmayýnýz. Fazla su altýnda
tutmanýz doðurganlýðý etkiler ve yumurta kabuðu ile bakteriyel penetrasyona teþvik eder.
Yumurtayý hijyeninde hemen sonra yardýmcý ürünlerde tavsiye edilir. Uygun bir fümigan (her bir
uygulama için uygun miktarlarda için Tablo 1 'e bakýnýz), formalin (hacim ile), 1.5 parça potasyum
permanganat (Condy's kristaller) 1 parçasý karýþtýrýlmasýyla yapýlmýþtýr ve formaldehit gazý vardýr.
Kuluçka kattlarýna bir tabak kimyasallar yerleþtirin. Ýlk yemeðin içine Condy's kristalleri yerleþtirin ve
www.efe-kulucka.com
KULLANIM KLAVUZU
EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI
sonra bunun üzerine formalin dökün. Hýzlý þekilde kuluçkanýn kapýsýný kapattýn ve odayý boþaltýnýz.
Doðru tütsülemek için, doðru sýcaklýk ve nem ile normal makineyi çalýþtýrýn. 20 dakika sonra, delikleri
veya kapýyý açýnýz ve bir kaç dakika için makineyi havalandýrýn ve odayý boþaltýnýz.
Saðlýklý stok:
Bazý hastalýklar yumurta yoluyla bulaþabilir, sadece saðlýklý bir sürüden yumurta kullanýnýz. Yumurtabulaþýcý hastalýklar ise salmonella enfeksiyonlarý, tavuk tifo ve Mycoplasma gallisepticum en fazla
görünmektedir. Hastalýðý ile enfekte kuþlar tarafýndan atýlmýþtýr yumurtalar doðurganlýkta baþarýsýz
olabilir. Bazý kuþlar kuluçka sýrasýnda ölebilir ve ölüm taþýyýcýlarý olarak hareket edebilirler ve saðlýklý
civcivleri enfekte edebilirler. Kaynaðý belli olmayan yumurtalarý kuluçka makinesinde kullanmayýnýz,
aksi durumda diðer yumurtalarda riske edilir.
Önemli Notlar:
Kuluçka makinesini 3 saat çalýþtýrdýktan sonra belirtmiþ olduðumuz deðerlere ancak ulaþacaktýr. Isý
hýzlý þekilde normal deðerlere ulaþýr, fakat nem deðeri daha geç önerilen orana ulaþýr.
Yumurta cinsine göre nem ve ýsý derecesini alttaki þemada görebilirsiniz. Ayrýca çýkýma 3-4 gün kala nem
ayarýný en az %60-65’e çýkarmanýz civcivlerin kolay çýkmasýný aðlayacaktýr.
KÜMES HAYVANLARI KULUÇKA SÜRELERÝ
* BU TÜRLER CÝNSLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERMEKTEDÝR
www.efe-kulucka.com
KULLANIM KLAVUZU
EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI
EFE KULUÇKA MAKINELERI
Güller pýnarý mah.Hasan Akçalýoðlu Cad.Aslý Apt. No:73
07400 Alanya / ANTALYA
Satýþ
Fikret KOÇAK
0544 232 40 85 - 0530 910 91 94
Teknik Destek ve Danýþma
Murat GÜLER
+90 532 709 43 32
FAX
0242 522 5454
Web
www.efe-kulucka.com
E-Posta Adreslerimiz:
Yardým : [email protected]
Satýþ : [email protected]
www.efe-kulucka.com
Download

kullanım klavuzu