ÝÇÝNDEKÝLER
GÝRÝÞ
GARANTÝ VE SERVÝS
SEMBOLLER
EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR
ÜRÜN
Genel Özellikler
Ürün Notasyonu
Teknik Özellikler
AMBALAJ
MONTAJ
Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi
Duvara Asýlmasý
BAÐLANTILAR
Yoðuþma suyu Tahliye Baðlantýsý
Atýk Gaz Baca Baðlantýsý
Gaz ve Su Borusu Baðlantýsý
Elektrik Baðlantýsý
ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM
Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler
Kumanda Paneli
Çalýþma Fonksiyonlarý
Gaz Valfý Ayarý ve Yanma Kontrolü
GAZ DÖNÜÞÜMÜ
HATA & ARIZALARIN TESPÝTÝ VE GÝDERÝLMESÝ
BAKIM
STANDARTLAR / TALÝMATLAR
EKLER
GÝRÝÞ
E.C.A. Confeo Premix 24/30 kW yoðuþmalý kombiler, verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma
ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Confeo Premix 24/30 kW yoðuþmalý
kombiler istenilen yakýt tercihine göre Doðalgaz veya LPG ile çalýþabilme imkanýna sahiptir. Ayrýca,
seçilen özel baca tipine göre; monte edildikleri ortam havasýndan baðýmsýz þekilde
(hermetik -> C tipi) iþletilebileceði gibi ortam havasýna baðýmlý olarakta iþletilebilirler (B tipi).
Bu kýlavuzda istenilen yakýt tercihine göre çalýþabilen 24 ve 30 kW yoðuþmalý kombilerin montaj ve
kullaným bilgileri bulunmaktadýr. Cihazýn teknik özellikleri, monte edilecek yerin seçimi, su, gaz, baca
ve elektrik baðlantýlarýnýn yapýlmasý, gaz dönüþümü, bakým bilgileri ve muhtemel arýzalarýn tespit
edilerek giderilmesi konularýnda kýlavuzda ayrýntýlý bilgiler verilmiþtir. Cihazýnýzýn tüm özelliklerinden
yararlanmak ve uzun süreli olarak sorunsuz bir þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzunuzu dikkatlice
okuyunuz.
Cihazýnýz ile birlikte verilen tüm dökümanlarý gerektiðinde baþvurmak üzere saklayýnýz.
GARANTÝ VE SERVÝS
Tüm talimat ve senelik bakýmlar E.C.A. yetkili servislerince yapýlmalýdýr. Montaj ve kullaným
kýlavuzunda belirtilen talimat ve uyarýlara uyulmasý kaydýyla cihaz malzeme ve iþçilikten doðabilecek
her türlü arýza karþý 3 yýl süre ile E.C.A. servis garantisine sahiptir.
Ýlk iþletmeye alma iþlemi mutlaka E.C.A. yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Garantinin geçerli
olabilmesi için kýlavuzla birlikte verilen garanti belgesini yetkili servis tarafýndan ilk iþletmeye alma
esnasýnda ilk çalýþtýrma tarihini de mutlaka iþleterek onaylatmanýz gerekir.
Bu E.C.A mamulü normal kullaným þartlarýnda tamir gerektirmez. Ancak her hangi bir hususta
yardýma ihtiyacýnýz olduðu taktirde yurt sathýna yayýlmýþ E.C.A. satýþ sonrasý müþteri hizmetleri teþkilatý
EMAR her an emrinizdedir.
E.C.A Yetkili servis adresleri listesi ayrýca verilmiþtir.
Kombi cihazlarý için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nca tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 15 yýldýr.
SEMBOLLER
Aþaðýdaki semboller cihazýn kullaným ve montajýyla ilgili önemli noktalara dikkat çekmek amacý ile
metin içerisinde gerekli noktalara yerleþtirilmiþtir. Sembollerin ne anlama geldiði aþaðýda ifade
edilmiþtir.
- DÝKKAT: Maddi yada hafif ferdi zarar meydana gelebileceðini
ifade eder.
- TEHLÝKE: Aðýr ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder.
Information
- Kullanýcýnýn göz önünde bulundurmasý gereken bilgileri
ihtiva eden açýklamalardýr.
- Kullanýcýnýn müdahale etmemesi gereken ve yetkili servisin
sorumluluðunda olan durumlarý gösterir.
3
EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR
Emniyet Kurallarý
Gaz kokusu hissedilmesi durumunda;
- Cihazýn gaz vanasýný ve gaz ile çalýþan diðer tüm cihazlarýn vanalarýný kapatýn,
- Ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatarak alevlerini söndürün,
- Kibrit, çakmak vb. yakmayýn, sigarýnýzý söndürün,
- Kapý ve pencerelerinizi açarak bulunduðunuz ortamý havalandýrýn,
- Elektrikli cihazlarýnýzýn düðmelerine ve fiþlerine kesinlikle dokunmayýn,
- Daire ve bina giriþindeki gaz vanalarýný kapatýn,
- Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonlarý kullanmayýn,
- Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz þirketine haber verin ve durumu en yakýn yetkili
servise bildirin.
Yanýcý ve patlayýcý özelliði bulunan maddeleri cihazýnýzýn yakýnýnda bulundurmayýnýz ve kullanmayýnýz.
Temizlik, gaz kaçak testi vb. iþlemler sýrasýnda su, köpük gibi maddeleri elektriksel baðlantýlardan
uzak tutunuz.
Cihazýnýzda yakýt olarak LPG (tüpgaz) kullanýyorsanýz cihazla gaz tüpü arasýndaki baðlantýlarýn zarar
görerek ciddi tehlikeler yaratmamasý için gaz tüpünü kesinlikle sallamayýnýz veya yatýrmayýnýz.
Cihazýnýzýn bulunduðu ortamda atmosfere açýlan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle
kapatmayýnýz.
Tesisat
Cihazýnýzýn montajý yapýlmadan önce doðalgaz, kalorifer ve sýcak kullaným suyu tesisatlarýnýn hazýr
olmasý gerekir. Doðalgaz tesisatý, yetkili bir mühendislik bürosu tarafýndan projelendirilmiþ, onaylatýlmýþ
ve yaptýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm bu iþlemlerin giderleri kullanýcýya aittir.
Gaz Dönüþümü
Cihazýnýzýn, kullanacaðý yakýt türüne göre (LPG veya Doðalgaz) satýn alýnmýþ olmasý gerekir. Kullanýcý
cihazý satýn aldýktan sonra gaz dönüþümü talebinde bulunursa, bu iþlem ücrete tabidir.
Gaz dönüþüm iþlemi kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemi sonrasýnda
mutlaka gaz kaçak testi yapýlmalýdýr.
Dönüþüm iþlemi sonrasýnda; gaz dönüþüm etiketi, mamul bilgi etiketinin yanýna yapýþtýrýlmalýdýr
ve gaz valfi üzerinde bulunan basýnç ayar vidalarý, özel etiketi ile kapatýlmalýdýr.
Montaj
Cihazýn montajý yetkili tesisatçý bayi tarafýndan, montaj kýlavuzunda yer alan TSE ve yetkili gaz
kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara (yer seçimi, baca baðlantýsý vb.) uygun olarak yapýlmalýdýr.
Cihaz su buharý, deterjan buharý vb. etkilere direk maruz kalacak biçimde monte edilmemelidir.
Baca baðlantýlarýnda yetkili servise danýþýlmadan herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr.
Ýþletmeye Alma
Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn iþletmeye alýnabilmesi
için yetkili gaz þirketi tarafýndan gazýn açýlmýþ olmasý gerekir.
Bilgi etiketinde yer alan, cihazýn gaz tipi (doðalgaz/LPG), gaz besleme basýncý (mbar), kullanabildiði
maksimum su basýncý (bar) ve elektrik beslemesi anma gerilimi (V) bilgilerinin yerel besleme þartlarý
ile uyum kontrolleri eksiksiz olarak yapýlmalýdýr.
Baca gazlarýnýn cihazýn monte edildiði odaya sýzma riskini ortadan kaldýrmak için baca baðlantýsý
yapýlmadan önce sifon su ile doldurulmalýdýr.
Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik
tertibatlarý hakkýnda bilgi isteyiniz.
Baca elemanlarý içinde bulunan sýzdýrmazlýk contalarý (EPDM) montaj iþleminden önce yaðlanmalýdýr.
Gres ve makina yaðý kesinlikle kullanýlmamalýdýr.
4
Kullaným ve Bakým
Montaj ve kullaným kýlavuzundaki uyarýlarý dikkate alýnýz. Böylelikle yanlýþ kullaným ve bunun
doðuracaðý tehlikeler önlenmiþ olacaktýr.
Cihazýnýzýn her yýl mevsim baþýnda genel bakýmý yapýlmalýdýr. Bakým iþlemlerini mutlaka ECA yetkili
servislerine yaptýrýnýz.
Cihazýn dýþ yüzeylerinin temizliði deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece
nemli bir bezle yapýlmalýdýr. Deterjan vb. kimyasal kullanýmý cihazýnýzda paslanmalara ve çizilmelere
sebep olabilir.
ÜRÜN
Genel Özellikler
E.C.A. Confeo Premix 24/30 kW yoðuþmalý kombiler, verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma
ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. Confeo Premix 24/30 kW yoðuþmalý
kombiler istenilen yakýt tercihine göre Doðalgaz veya LPG ile çalýþabilme imkanýna sahiptir.
Cihazýn çalýþma fonksiyonlarý ve güvenliði tek bir merkez olan "Ana Kart" üzerinden saðlanýr. Ana
kart, gaz valfi, fan, sirkülasyon pompasý ve üç yollu vanayý kumanda eder. Brülörde alev olup
olmadýðý sürekli kontrol edilir.
Kumanda paneli ergonomik bir yapýda tasarlanmýþ olup, kullanýmý kolaydýr. Þeffaf plastik kapaðý
sayesinde kapaðýn açýlmasýna gerek kalmadan kalorifer ve kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmelerinin
konumu görülebilir. Gösterge paneli mavi renkte bir LCD ekran ve 4 adet sarý renkli çalýþma konumlarýný
gösteren fonksiyon LED'lerine sahiptir. LCD ekran üzerinde, kalorifer devresi ve kullaným suyu ayar
deðerleri, kalorifer devresi suyu güncel sýcaklýk deðeri, hata/arýza kodlarý ve kalorifer suyu tesisat
basýncýný görebilirsiniz.
Ýki farklý Sýcak Kullaným Suyu seçeneði:
Comfort Konumu (Seçilebilir Ön ýsýtma Kontrolü) / Normal Konum
Comfort konumunda cihaz, son 24 saat içindeki sýcak kullaným suyu taleplerinizi izler ve kaydeder.
Kaydettiði bu bilgilere göre diðer 24 saat içinde oluþabilecek kullaným suyu taleplerinizi tahmin
ederek, sýcak kullaným suyunuzu plaka eþanjör içinde hazýr bekletir. Böylelikle daha kýsa sürede sýcak
kullaným suyu temin edilebilir.
Normal konum, ekonomik kullaným suyu kontrolü içindir. (ön ýsýtmasýz kullaným suyu)
Cihazýnýzda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin hem de cihazýnýzýn tam emniyeti saðlanmýþtýr.
Bu emniyet sistemleri:
Baca Gazý Aþýrý Isýnma Emniyeti (105 °C)
Alev Sönme Emniyeti
Kalorifer Devresi Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (2 koruma seviyesi : 95 °C ve105 °C)
SKS (Sýcak Kullaným Suyu) Aþýrý Isýnma Emniyeti
Yüksek Su Basýnç Emniyeti (3 bar)
Düþük Su Basýnç Emniyeti (0,4 bar)
Yüksek Voltaj Emniyeti (260 VAC)
Düþük Voltaj Emniyeti (160 VAC)
EMC (Elektromanyetik uyumluluk) Filtre
Sýcak Su Yýðýlma Emniyeti (By-Pass devresi ve pompa ek çalýþmasý)
Donma Emniyeti
Su Akýþ Denetimi
Pompa Kuru Çalýþma Emniyeti (0,3 bar)
Pompa Sýkýþma Emniyeti
3 Yollu Valf Sýkýþma Emniyeti
Otomatik Hava Purjörü
Genleþme Tanký (10 litre)
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
6
Paslanmaz Çelik Eþanjör
Hava /Gaz Karýþýmý Giriþ Borusu
Frekans Kontrollü Fan
Pompa
Hidroblok - Gidiþ Manifoldu
Gaz Valfi
Su Basýnç Sensörü
Kalorifer Gidiþ NTC Sýcaklýk Sensörü
Kalorifer Dönüþ NTC Sýcaklýk Sensörü
Türbin
Hava /Gaz Karýþtýrýcý
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -
Ateþleme Trafosu
Ateþleme Elektrodlarý
Ýyonizasyon Elektrodu
Baca Gazý NTC Sensörü
Hidroblok - Dönüþ Manifoldu
Manuel Hava Purjörü
Baca Adaptörü Ø 80/125 mm
Genleþme Tanký (10 litre )
Sifon
Plaka Eþanjör
Isýl Emniyet Sigortasý (160 °C)
Ürün Notasyonu
Tablo 1
Notasyon
Açýklama
CP 24 HM
ECA Confeo Premix Yüksek Verimli Yoðuþmalý Kombi
- 24 kW Kalorifer Devresi Isýtma Gücü
- 26 kW Kullaným Suyu Isýtma Gücü
CP 30 HM
ECA Confeo Premix Yüksek Verimli Yoðuþmalý Kombi
- 30 kW Kalorifer Devresi Isýtma Gücü
- 31 kW Kullaným Suyu Isýtma Gücü
Teknik Özellikler
Confeo Premix yüksek verimli yoðuþmalý kombiler, seçilen özel baca tipine göre; monte
edildikleri ortam havasýndan baðýmsýz þekilde iþletilebileceði (C tipi) gibi ortam havasýna baðýmlý
olarakta iþletilebilirler. (B tipi)
C tipi (C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x)) cihazlar monte edildikleri ortam
havasýndan baðýmsýz olarak (hermetik) çalýþýrlar. Yanma için gerekli olan taze hava, özel baca
baðlantýsý ile cihazýn monte edildiði ortamdan baðýmsýz olarak dýþ ortamdan alýnýr ve yine
özel baca baðlantýsý ile oluþan atýk gaz dýþ ortama geri verilir.
B tipi (B23, B33) cihazlar monte edildikleri ortam havasýna baðýmlý olarak çalýþýrlar. Yanma
için gerekli olan hava cihazýn monte edildiði ortamdan alýnýr, oluþan atýk gaz uygun bir baca
baðlantýsý ile dýþ ortama verilir.
7
Tablo 2
CP 24 HM
CP 30 HM
II 2H 3B/P
II 2H 3B/P
B23, B33
C13(x), C33(x), C43(x),
C53(x), C63(x), C83(x)
B23, B33
C13(x), C33(x), C43(x),
C53(x), C63(x), C83(x)
Gaz Kategorisi
Tip
Birim
Gaz Tipi
G 20
G 30/G31
G 20
G 30/G31
Kalorifer Devresi
Min Isýtma Gücü (80/60 °C)
Maks. Isýtma Gücü (80/60 °C)
Min Isýtma Gücü (50/30 °C)
Maks. Isýtma Gücü (50/30 °C)
Min. Isýl Yük
Maks. Isýl Yük
6,6
22,2
7,3
24
6,8
22,8
7,9
22,2
8,8
24
8,2
22,8
8,1
27,3
9
30
8,4
28
9,6
27,3
10,8
30
10
28
kW
kW
kW
kW
kW
kW
6,7
26
6,8
27
8
26
8,2
27
8,2
31
8,4
32
9,7
31
10
32
kW
kW
kW
kW
Sýcak Kullaným Suyu
Min Isýtma Gücü
Maks. Isýtma Gücü
Min. Isýl Yük
Maks. Isýl Yük
Gaz Tüketimi*
Doðalgaz (Maks. yükte)
Doðalgaz (Min. yükte)
LPG (Maks. yükte)
LPG (Min. yükte)
Propan (Maks. yükte)
Propan (Min. yükte)
Gaz Giriþ Basýncý
Doðalgaz (G20)
LPG (G30/G31)
Propan (G 31)
Sýcak Kullaným Suyu
Min. Su Debisi
Maks. Su Debisi
Su Debisi ( t=35 °C için)
Min. Su Basýncý
Maks. Su Basýncý
Sýcak Su Ayar Aralýðý
Kalorifer Devresi
Min. Su Basýncý
Maks. Su Basýncý
Sýcak Su Ayar Aralýðý
Genel
Elektrik Beslemesi
Elektrik Tüketimi
Genleþme Tanký
Boyutlar (YxGxD)
Aðýrlýk (Net)
2.38
0.71
1.78
0.64
1.77
0.64
2,92
0,88
2,19
0,78
2,17
0,77
m³ / h
m³ / h
kg / h
kg / h
kg / h
kg / h
20
37
37
20
37
37
mbar
mbar
mbar
3
12 ( t=31 °C)
10,6
0,4
10
35-60
3
14 ( t=32 °C)
12,7
0,4
10
35-60
I / dak
I / dak
I / dak
bar
bar
°C
0.4
3
30-80
0.4
3
30-80
bar
bar
°C
230V AC- 50Hz
115
10
750x454x365
42,6
230V AC- 50Hz
115
10
750x454x365
43
VAC/Hz
watt
litre
mm
kg
* Gaz tüketim hesabýnda; Doðalgaz : Hu=9,59 kWh/m³
LPG (Bütan / Propan): Hu=12,793 kWh/kg
Propan : Hu=12,91 kWh/kg
8
Elektrik Devre Þemasý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
9
230 VAC Oda Termostatý Baðlantýsý
230 VAC Besleme Kablosu
230 VAC Pompa
230 VAC Gaz Valfi
230 VAC Ateþleme Trafosu
Ateþleme Elektrodlarý
Ýyonizasyon Elektrodu
230 VAC Fan
230 VAC 3 Yollu Motorize Valf
Bilgisayar Baðlantý Yuvasý
KD Dönüþ Suyu NTC Sensörü
KD Gidiþ Suyu NTC Sensörü
Isýl Emniyet Sigortasý 160°C
Baca Gazý NTC Sensörü
Fan Devir Kontrol
Su Basýnç Sensörü
Þekil 1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Türbin
BCC Baðlantý Yuvasý
Sigorta 4A
Açma / Kapama Anahtarý
KD Ayar Düðmesi
SKS Ayar Düðmesi
Reset Butonu
Brülör LED’i (Mavi)
Arýza LED’i (Kýrmýzý)
MICS 20 Baðlantý Yuvasý
Basýnç Butonu
Kalorifer Devresi LED’i
Sýcak Kullaným Suyu LED’i
Comfort LED’i
Servis LED’i
LCD Ekran
AMBALAJ
- DÝKKAT: Cihazýn nakliye ve depolanmasý sýrasýnda karton
ambalaj üzerindeki uyarýlara dikkat edilmelidir.
- Cihaz, 867 x 522 x 447 (YxGxD) mm boyutlarýnda alt ve üst straforlar ile desteklenmiþ þekilde
karton bir kutu içerisinde teslim edilir (Þekil. 2a).
Nipet 3/4”
Kalorifer Devresi
Borularý
Nipet 1/2”
Montaj braketi
Duvar Aský Braketi
Kullaným suyu
Baðlantý Borularý
Gaz Giriþ Borusu
Üst Strafor
a)
b)
Þekil 2
Cihazýn montajý için gerekli olan parçalar üst strafora konulmuþtur. (Þekil. 2)
a) Montaj braketi
b) Kalorifer suyu baðlantý borularý (3/4'', 2 adet)
c) Kullanma suyu baðlantý borularý (1/2'', 2 adet)
d) Gaz giriþ borusu (3/4'', 1 adet)
e) Nipeller (1/2'', 2 adet - 3/4'', 3 adet)
f) ½" ve ¾" Contalar (su ve gaz yalýtýmlarý için)
g) Duvar aský braketi (3adet dübel ve 3 adettespit vidasý ile beraber)
10
- Cihazdan ayrý bir karton kutu içerisinde hermetik baca seti teslim edilir.
Standart hermetik baca seti (7006951232 & 7006951333) aþaðýdaki parçalardan oluþur
(Þekil. 3):
a ) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm)
- Düz sýzdýrmazlýk elemaný
- Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 80 mm)
- Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 125 mm)
b) 90° dirsek, (Ø 80/125 mm)
- Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 80 mm)
- Sýzdýrmazlýk elemaný, EPDM (Ø 125 mm)
c) Baca çýkýþ terminali, L=760mm, (Ø 80/125 mm) (7006951333)
- Ýç ve dýþ duvar baðlantý flanþlarý, EPDM, 2 adet (Ø 125 mm)
a)
b)
c)
Þekil 3
11
MONTAJ
Cihaz Ýçin Montaj Yerinin Seçimi
Cihazýn monte edilebileceði yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca verilen bir takým sýnýrlamalarýn
yanýnda, servis, bakým ve kullaným açýsýndan cihazýn etrafýnda kalmasý gereken mesafeler
Þekil - 4' de görüldüðü gibi olmalýdýr.
min. 500 mm
750 mm
114 mm
182 mm
239 mm
min. 500 mm
Þekil 4. Cihazýn üstten ve yan cephelerden kalmasý gereken minimum mesafeleri gösterir.
(Boyutlar mm olarak verilmiþtir).
454 mm
378 mm
min. 50 mm
a)
min. 50 mm
b)
Þekil 4
Information
: Kombinizi direkt güneþ ýþýnlarýna maruz kalacak yerlere
monte etmeyiniz. Güneþ ýþýnlarý,zaman içinde cihazýnýzýn dýþ
yüzeyinde renk deðiþikliðine sebep olabilir.
- Maksimum ýsýtma gücünde, cihazýn dýþ yüzey sýcaklýðý 85 °C 'den yukarý çýkmadýðýndan
yanabilen yapý malzeme ve elemanlarýna karþý özel koruyucu tedbir gerekli deðildir.
12
Ortam Havasýndan Baðýmsýz Ýþletim (C Tipi)
TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk
gaz baca baðlantýsý TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen
talimatlara uymalýdýr.
C Tipi (hermetik) cihazlar, dýþ ortam montajlarý için uygun deðildir. Bu cihazlar bina içine
monte edilmelidir.
- C Tipi kombiler bulunduklarý ortamdan yalýtýlmýþ özellikte olsalar bile her hangi bir gaz kaçaðý
durumunda monte edildikleri yerin TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca gerekli görülen havalandýrma
talimatlarýna uygun olmalýdýr.
TEHLÝKE: Havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle
kapatmayýnýz..
Baca çýkýþ terminali, hava giriþinin ve atýk gaz çýkýþýnýn kesintisiz olarak saðlanabileceði
bir dýþ ortama açýlmalýdýr.
- Baca çýkýþ yeri belirlenirken TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uyulmalýdýr.
- Yoðuþmalý kombi yatay baca kiti uygulamalarýnda baca baðlantýsý , yoðuþma suyunun
cihaza geri dönüþüne izin verecek þekilde 2° veya 3° yukarý meyil alacak biçimde monte
edilmelidir.
Information
:Yoðuþmalý kombi atýk gaz borusunun içi her zaman nemlidir.
Information
: Soðuk veya aþýrý nemli hava þartlarýnda, atýk gaz içindeki
su buharý bacayý terk ederken yoðuþabilir.
13
Ortam Havasýna Baðýmlý Ýþletim (B Tipi)
TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk
gaz baca baðlantýsý TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen
talimatlara uymalýdýr.
Kurulduklarý ortamýn havasý ile çalýþan B tipi yoðuþmalý cihazýnýzý, yatak odasý, banyo ve WC'lere,
içinde her türlü kolay yanabilen madde bulunan odalara monte edilmemelidir. Ayrýca yüksek
miktarda
toz , nem içeren
mahallere de monte etmekten kaçýnýlmalýdýr.
Cihazýn monte edileceði oda hacminin yeterli olup olmadýðý, cihazýn toplam anma ýsýl gücüne
göre karar verilir. Her 1 kW ýsýl güç için 1m³ hacim olmalýdýr. Buna göre, 24 kW kombi için oda
hacmi 24 m³ olmalýdýr (Þekil. 5a).
- Cihazlarýn bulunduðu mahallerde atmosfere açýlan havalandýrma menfezi bulunmalýdýr. Menfez,
döþemeden en az 1.80 m yükseklikte ve serbest enkesit alaný 150 cm² olmalýdýr. Menfez baðlantýsý
için hava sirkülasyonu saðlayan bina aydýnlýklarý da kullanýlabilir.
- Eðer oda hacmi yeterli deðil ise yanma havasý, cihazýn monte edileceði odaya bitiþik bir veya
birden fazla odadan her biri en az 150 cm² serbest enkesit alanlý iki menfez ile temin edilebilir.
Bu þekilde birbirine bitiþik odalarýn toplam hacmi yine 1 kW anma ýsýl gücü baþýna en az 1m³
olmalýdýr. Ýki menfez de ayný duvara açýlmalý, üst menfez tabandan en az 1.80 m yüksekliðe,
alttaki menfez döþemeden en fazla 45 cm yüksekliðe açýlmalýdýr (Þekil. 5b).
- Yatak odasý, banyo ve WC, yanma havasý için montaj odasý ile irtibatlandýrýlan komþu mahal,
olmamalýdýr.
TEHLÝKE: Cihazýnýzýn montajýný yaptýðýnýz odaya temiz hava
giriþini saðlayan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle
kapatmayýnýz..
Taze Hava Giriþi
Taze Hava Giriþi
min. 150 cm²
min. 150 cm²
Þekil 5
(a) oda hacmi
14
1m³ / kW
(b) 1 nolu oda hacmi
1m³/ kW
1 ve 2 nolu odalarýn toplam hacmi
1m³/ kW
(1'nolu bölüm montaj odasýný göstermektedir )
(bitiþik oda 2 nolu bölüm olarak gösterilmiþtir.)
Cihazýn Duvara Asýlmasý
Kombinin asýlacaðý yer belirlendikten sonra
- Cihazýn ambalaj kutusu içinden çýkan montaj þablonu kullanýlarak , duvar aský braketinin ve montaj
braketinin tespit vidalarýnýn yerleri iþaretlenir.
- Ýþaretlenen yerler delindikten sonra cihazýn ambalajý içinden çýkan dübel ve tespit vidalarý ile duvar
aský braketi ve montaj braketi, duvara iyice sabitlenir.
- Son olarak kombinin arka yüzeyinde bulunan aský braketi, duvara monte ettiðiniz aský braketinin
üstündeki kancalarýn üzerine oturtularak kombi duvara asýlýr.
a)
b)
Þekil 6
15
BAÐLANTILAR
Yoðuþma Suyu Tahliye Baðlantýsý
Information
:Yoðuþmalý kombilerde yanma esnasýnda yoðuþma meydana
gelmektedir. Yoðuþma suyu miktarý cihazýn çalýþma þartlarýna
göre farklýlýk gösterir. 1 m³ doðalgaz tüketilmesi ile maksimum
1.7 litre / saat yoðuþma suyu meydana gelir.
-Yoðuþma suyu, sifonun ucuna baðlanan plastik bir hortum yardýmý ile bir gidere baðlanmalýdýr.
- Eðer tahliye hortumu bina dýþýndan bir gidere baðlanacak ise hortumun donmamasý için gerekiyorsa
izolasyon yapýlmalýdýr.
- Yoðuþma suyu tahliye hortumu ve ara baðlantý parçalarý plastik malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr.
- Tahliye hortumunda akýþýn iyi saðlanabilmesi için bütün yatay hortum baðlantýlarý 2° veya 3° aþaðý
doðru meyille yapýlmalýdýr.
Kombinizin baca baðlantýsýný yapmadan önce, sifonun yaklaþýk 1 litre su ile doldurulmasý
gereklidir. Bunun için hazýrladýðýnýz su kabýný Þekil 7' de gördüðünüz gibi kombinizin atýk gaz bacasý
içerisine dikkatlice dökünüz. Sifonun su ile doldurulup hazýr hale getirilmesi olasý bir baca gazý
sýzmasýný engelleyecektir.
TEHLÝKE: Baca gazlarýnýn cihazýn monte edildiði odaya sýzma
riskini ortadan kaldýrmak için baca baðlantýsýný yapmadan
önce sifon su ile doldurulmalýdýr.
1 Litre
Þekil 7
16
Baca Baðlantýsý
Confeo Premix yoðuþmalý kombilerde atýk gaz tahliyesi 4 farklý þekilde yapýlabilmektedir:
a) Yatay olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý / taze hava terminali
b) Dikey olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý / taze hava teminali
c) Atýk gazýn tahliyesi ve taze hava temini için 2 ayrý borunun kullanýldýðý ikiz baðlantý
d) Temiz havanýn oda içinden alýndýðý özel baca baðlantýsý (B tipi).
Information
:Cihazýnýzla verilen hermetik baca kiti yatay olarak
kurulabilecek baca baðlantýsýna elveriþlidir. Diðer baca tipleri
için yetkili ECA bayisinden sipariþ edilmelidir.
a Yatay Baca Baðlantýsý
- Baca adaptörü, 90°’lik dirseðin serbestçe 360° dönebilmesine imkan saðlar (Þekil 8).
- Standart yatay baca kiti parçalarý Þekil.3’ te yer almaktadýr.
Information
:Yatay baca baðlantýlarý, yoðuþma suyunun cihaza geri
dönüþüne izin verecek þekilde 2° veya 3° yukarý meyil alacak
biçimde monte edilmelidir.
Þekil 8
17
Information
:Baca baðlantýsýný yapmadan önce sýzdýrmazlýk contalarýnýn
iç yüzeylerini, kolay birleþim saðlayabilmek için silikon esaslý
kaydýrýcý sürülmesi tavsiye edilir. Standart ince ve kalýn yaðlar
(gres) EPDM contalar için uygun deðildir.
Eðer baca uzunluðu yetersiz ise ilave baca aksesuarlarý ECA yetkili servislerinden sipariþ edilmelidir.
Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz.
- Yatay hermetik baca kiti aksesuarlarý (Þekil 9)
a) L= 500 mm uzatma borusu (Ø80/125 mm) (7006951236)
L=1000 mm uzatma borusu (Ø80125 mm) (7006951235)
b) 90°’lik dirsek (Ø80/125 mm) (7006951234)
c) 45°’lik dirsek (Ø 80/125 mm) (7006951233)
a)
b)
c)
Þekil 9
18
Yatay hermetik baca setinin toplam uzunluðu 12 m’ yi geçmemelidir. Ayrýca bu toplam uzunluk
her 90°’lik dirsek veya iki adet 45°’lik dirsek kullanýmýnda 1 m kýsalýr.
Lmax = 12 m
a)
Lmax = L1+L2=11m
L2
b)
L1
c)
L2
L1
Lmax = L1+L2+L3=11m
Þekil 10
19
L2
b Dikey Baca Baðlantýsý
- Standart hermetik dikey baca seti (7006951237 & 7006951344) Þekil 11’ de görülmektedir.
a) Baca adaptörü (Ø80/125 mm) (7006951344)
- Düz sýzdýrmazlýk elemaný
- Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø80 mm)
- Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø125 mm)
b) Dikey baca adaptörü (ölçüm tapalý) (Ø80/125 mm)
- Sýzdýrmazlýk elemaný (Ø80 mm)
- Sýzdýrmazlýk elemaný (Ø125 mm)
c) Dikey baca çýkýþ terminali L=995 mm, (Ø80/125 mm)
- Dýþ baca halkasý ve sabitleme vidasý (Ø 3,9 x 13)
- Þekil 11- C’ de görüldüðü gibi çatý yüzeyinden min 370 mm açýklýk býrakýlmalýdýr.*
Þekil 11
20
1177 mm
a)
955 mm
c)
* Min. 370 mm
b)
Eðer baca seti uzunluðu yetersiz ise, ilave baca aksesuarlaý ECA yetkili servislerinden sipariþ
edilmelidir. Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz.
- Dikey hermetik baca seti aksesuarlarý
a) Baca uzatmasý L=500 mm Ø80/125 mm (Þekil 9a) (7006951236)
- Baca uzatmasý L= 1000 mm Ø80/125 mm (Þekil 9a) (7006951235)
b) 90°’lik dirsek Ø80/125 mm (Þekil 9b) (7006951234)
c) 45°’lik dirsek Ø80/125 mm (Þekil 9c) (7006951233)
d) Eðik çatý adaptörü (ayarlanabilir) Ø125 mm (Þekil 12) (7006901417)
Þekil 12
21
Þekil 13 (a)
Lmax=12 m
min. 370mm
Dikey baca baðlantýsý, Ø80/125 mm çaplý hermetik baca setleri ile kurulabilmektedir. Dikey
bacanýn toplam uzunluðu Ø80/125 mm çaplý hermetik bacalar için 12 m’yi geçmemelidir.
Ayrýca, bu toplam uzunluk ilave her 90°lik dirsek veya iki parça 45°’lik dirsek kullanýmýnda 1m azalýr
(Þekil 13).
L2
min. 370 mm
L1
b)
min. 370 mm
LMAX=L1+L2=11m
c)
L2
L1
LMAX=L1+L2=10m
22
Þekil 13
c Ýkiz Baca Baðlantý
- iki farklý standart ikiz baca seti vardýr.
Ýkiz Baca Seti - 1 (7006951258 & 7006951344) : Hava giriþ ve atýk gaz borularý yatay olarak monte
edilir (Þekil 14 ve 17b).
a) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm) (7006951344)
- Düz sýzdýrmazlýk elemaný
- Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm)
- Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø125 mm)
b) Ýkiz baca adaptörü (ölçüm tapalý) (Ø 80 - Ø 80 mm)
- iki adet sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm)
c) Taze hava giriþ terminali L=939 mm Ø 80 mm
d) Atýk gaz çýkýþ terminali L= 985 mm Ø 80 mm
e) Ýki adet 90°’ lik dirsek (Ø 80 mm)
- iki adet sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø80 mm)
d)
c)
b)
e)
e)
a)
Þekil 14
23
Ýkiz Baca Seti - Il (7006951259 & 7006951344 ) : Temiz hava giriþ baca baðlantýsý yatay olarak
yapýlýrken atýk gaz tahliye borusu dikey olarak baðlanýr (Þekil 15 ve 17a).
a) Baca adaptörü ( Ø 80 - 125 mm ) (7006951344)
- Düz sýzdýrmazlýk elemaný
- Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 80 mm)
- Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM (Ø 125 mm)
b) Ýkiz baca adaptörü (Ø 80 - Ø 80mm)
- iki adet sýzdýrmazlýk elemanýý EPDM (Ø 80 mm)
c) Temiz hava giriþ terminali L= 939 mm (Ø80 mm)
d) Dikey atýk gaz çýkýþ terminali L= 1380 mm ( Ø 80 mm’den Ø 80/125 mm’ye)
e) 90°’ lik dirsek (Ø 80 mm)
-Sýzdýrmazlýk elemaný EPDM ( Ø 80 mm)
min. 370 mm
e)
a)
b)
Þekil 15
24
d)
1380 mm
c)
Eðer baca seti uzunluðu yetersiz ise, ilave baca aksesuarlarý ECA yetkili servislerinden sipariþ
edilmelidir. Farklý marka ve tipteki baca seti parçalarý kullanmayýnýz.
- Ýkiz baca seti ve aksesuarlarý (Þekil 16)
a) Baca uzatmasý L= 500 mm, Ø80 mm (7006951285)
- Baca uzatmasý L= 1000 mm, Ø80 mm (7006951286)
b) 90°’ lik dirsek, Ø 80 mm (7006951287)
c) 45°’lik dirsek, Ø 80 mm (7006951288)
d) Eðik çatý adaptörü (ayarlanabilir) Ø 125mm (7006901417)
a)
b)
d)
Þekil 16
25
c)
Hava giriþ ve atýk gaz çýkýþ borularýnýn toplam uzunluðu 32 metreyi geçmemelidir (Þekil 17).
b
min. 370 mm
a)
a
b)
a
b
Þekil 17
26
Lmax=a (hava giriþ borusu)+b (atýk gaz çýkýþ borusu) =32 m
d Yanma havasýnýn oda içinden saðlandýðý özel B tipi baca baðlantýsý
B tipi baca seti; bu baca seti cihazýn monte edildiði odadan temiz hava alýþý saðlar.
Yanma için gerekli hava cihazýn monte edildiði ortamdan alýnýr ve yanma sonucu oluþan atýk gazlar
iç borudan taþýnarak dýþarý atýlýr.
a) Baca adaptörü (Ø 80/125 mm)
(7006951232)
b) 90°’lik dirsek (Ø 80/125 mm)
c) B tipi baca terminali (Ø 80/125 mm) (7006951257)
d) T adaptör (M-M-F) (Ø 80 mm) (7006951289)
e) Yoðuþma suyu haznesi (Ø 80 mm) (7006951290)
f ) Bükülebilir boru (Ø 80 mm) (7006951291)
g) Merkezleme parçasý (7006951292)
h )Baca çýkýþ terminali L=1380 mm, (Ø 80 mm’ den, Ø 125 mm’ ye) (7006951293)
Baca Çýkýþ Terminali
Merkezleme Parçasý
Bükülebilir Boru
B Tipi Baca Terminali
Dirsek
Adaptör
Yanma Havasý
Giriþi
T Adaptör
Yoðuþma Suyu Haznesi
Þekil 18
- Cihazýnýzý monte edeceðiniz yeri seçmeden önce Sayfa 14’ e bakýnýz.
TEHLÝKE: Yoðuþmalý kombinizin monte edilecek yeri ve atýk
gaz baca baðlantýsý TSE ve Yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen
talimatlara uymalýdýr.
27
Gaz ve Su Borusu Baðlantýlarý
- Duvara sabitlenmiþ montaj braketi ile kombi arasýndaki su ve gaz baðlantýlarý, boru grubu ve
nipeller ile þekilde görüldüðü gibi monte edilir (Þekil 19).
Yoðuþma suyu
çýkýþ hortumu
Þekil 19
a) Kalorifer borusu 3/4’’ gidiþ hattý (sýcak)
b) Kullaným suyu borusu 1/2’’ çýkýþ hattý (sýcak)
c) Gaz giriþ borusu hattý 3/4’’
d) Kullaným suyu borusu 1/2’’ giriþ hattý (soðuk)
e) Kalorifer borusu 3/4’’ dönüþ hattý (soðuk)
- Su ve gaz boru hatlarýna kendi çaplarýna uygun birer vana yerleþtirilmelidir. Ayrýca, kullaným
suyu borusu (1/2”) giriþ ve kalorifer borusu (3/4”) dönüþ hatlarýna pislik tutucu konmalýdýr.
- 3 bar emniyet ventilinden çýkan hortum pis su gider hattýna baðlanmalýdýr.
- Cihaz ile bina içi gaz hattý arasýndaki baðlantý, esnek bir baðlantý elemaný (flexible boru) ile
yapýlmalýdýr.
28
Elektrik Baðlantýsý
Kombiniz mutlaka 230V AC 50 Hz'lik gerilim saðlayabilecek topraklý priz hattýna baðlanmalýdýr.
Voltaj dalgalanmalarý sebebi ile oluþan kart arýzalarý garanti kapsamý dýþýndadýr.
TEHLÝKE: Cihazý elektrik baðlantýsý yapýlýrken, elektrik hattýnda
kesinlikle gerilim olmamasýna dikkat edilmelidir.
TEHLÝKE: Besleme kablosunun hasar görmesi halinde üretici
firma yada yetkili servis veya eþit derecede kalifiye bir kiþi
tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Oda Termostatý (Opsiyonel)
Sistemin ýsýtma kontrolünü saðlamak için cihazýnýz ile uyumlu opsiyonel olan iki farklý oda termostatýndan
biri kullanýlabilir.
- Oda Termostatý (7006901312) (Þekil 20.a)
- Programlanabilir Haftalýk Dijital Oda Termostatý (7006901313) (Þekil 20.b)
a)
Þekil 20
- Kullanýmý kolay oda termostatý
- +10 °C … +30 °C aralýðýnda ayar imkaný
Information
b)
- Haftanýn 7 günü için ayrý programlanabilme
- Her gün için 3 farklý zaman aralýðý
- Donma korumasý
: Kombinizde sadece ECA yetkili servislerinin uygun gördüðü
oda termostatlarý kullanýlmalýdýr. Aksi durumda, cihazýnýzýn
arýzalanmasýna sebep olabilir Bu gibi durumlarda sorumluluk
kabul edilmez.
- Oda Termostat baðlantýsý Þekil 1' de devre þemasýndaki gibi 1 nolu sokete (X1A) yapýlýr.
- X1A soketindeki köprü baðlantýsýný çýkartýn ve oda termostatýnýn uçlarýný bu sokete baðlayýn.
29
Uzaktan Kumanda Ünitesi (Opsiyonel)
Telefon hattý üzerinden Uzaktan Kumanda Ünitesi yardýmý ile kombinizi evinizin dýþýndan da kontrol
edebilirsiniz.
- 6 adet ikaz LED' i
- Elle kumanda anahtarý
- Fabrika ayarlarýna dönüþ butonu (RESET)
Þekil 21
i) Eðer Kombinize her hangi bir oda termostatý baðlý deðil ise; Þekil 1' deki X1A baðlantý yuvasýndaki
köprüleme kablosunu çýkartýn.
- Uzaktan Kumanda Ünitesinin ilk terminali ile X1A baðlantý soketinin direkt olarak baðlanmasý
Þekil 22' de görüldüðü gibi yapýlmalýdýr. Ayrýca, uzaktan kumanda cihazýnýn 9V AC adaptör giriþi
ve telefon hattý baðlantýlarý da burada görülmektedir.
ii) Eðer cihazýnýza bir oda termostatý baðlý ise; oda termostatý, Þekil 22’ de görüldüðü gibi hatta seri
olarak baðlanmalýdýr.
X1A baðlantý soketi
(Þekil 1)
Telefon
Hattý
Oda termostatý
Þekil 22
30
ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM
Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler
Information
: Kombinin TSE ve yetkili gaz þirketi standartlarýna uygun olarak
montaj yerinin belirlenip duvara asýlmasý; baca, elektrik, su ve gaz
borularý baðlantýlarýnýn tamamlanarak montaj iþleminin bitirilmesi
neticesinde aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yetkili tesisatçý bayi
tarafýndan yapýlmalýdýr.
1 Kombiye ve kalorifer tesisatýna su doldurulmasý
- Öncelikle tüm radyatör vanalarý açýlýr.
- Kombinin kalorifer gidiþ – dönüþ hatlarýnýn vanalarý açýk olmalýdýr. Kontrol ediniz.
- Eþanjör üzerindeki manuel purjör açýlýr (kombinin üst tarafýnda bulunan (Þekil 23) manuel hava
purjörü’ne bir hortum takýlmalýdýr).
- Bu iþlemlerden sonra doldurma vanasý yavaþça açýlarak su doldurma iþlemi baþlatýlýr. Manuel
hava purjöründen su çýkmaya baþlayýnca rakor sýkýlýr. LCD ekran üzerinden 1,5 – 2 bar su basýnç
deðeri okunana kadar doldurma iþlemine devam edilir ve sonra doldurma vanasý kapatýlýr.
DÝKKAT: Su doldurma vanasýný mutlaka kapatýnýz, tesisat
suyu akarak ortama zarar verebilir.
- Kalorifer tesisatýnýn havasýnýn alýnabilmesi için radyatör purjörleri gevþetilerek su gelene kadar
havanýn dýþarý çýkmasýna izin verilir. Bu iþlem tüm radyatörler için yapýlýr.
LCD ekran üzerinden basýnç tekrar kontrol edilir. Doldurma vanasý açýlarak tekrar
1,5 - 2 bar seviyesine çýkartýlýr.
- Kalorifer tesisatýnda tekrar hava olup olmadýðý radyatör purjörlerinden bakýlýr. Tam verimli ýsýnma
için tüm hava tesisattan tahliye edilmelidir.
- Son olarak radyatör ve tesisat borularýnda herhangi bir sýzýntý olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Manuel hava purjörü
Þekil 23
31
DÝKKAT: Eþanjörün kireçlenmesini önlemek amacýyla þebeke
suyundan hariç olarak kuyu suyu, doðal kaynak suyu vs.
kullanmamanýz tavsiye edilir.
2 Sýcak su musluðunu açarak kullaným suyu tesisatýný kontrol ediniz. Tesisat borularýnda herhangi
bir sýzýntý olup olmadýðýna bakýnýz.
3 Atýk gaz baca grubu talimatlara uygun olarak orijinal parçalardan kurulmuþ olmalýdýr.
Ayrýca,
Cihazýn elektrik baðlantýsý cihaz için yeterli gerilimi (230 V AC, 50 Hz) saðlayabilecek bir topraklý priz
hattýna baðlanmýþ olmalýdýr.
Gaz hattý, yetkili gaz kuruluþu tarafýndan kontrol edilmiþ ve açýk olmalýdýr.
Tüm bu iþlemlerim tamamlanmasýndan sonra cihazýn iþletmeye alýnmasý için yetkili servis çaðrýlmalýdýr.
Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Information
32
Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili
servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik tertibatlarý hakkýnda
bilgi isteyiniz.
Kumanda Paneli
Cihazýnýzýn kumanda paneli Þekil-24' de görüldüðü gibidir ve aþaðýdaki elemanlardan oluþur;
5
2
6
4
1
3
7
Þekil 24
1 ON/OFF (Açma / Kapama) Düðmesi
Cihazýnýzýn açýlýp / kapanmasý bu düðme kullanýlarak yapýlýr.
2 Gösterge Paneli: Gösterge paneli üzerinde mavi zemin aydýnlatmalý LCD
ekran ve 4 adet sarý fonksiyon LED' i mevcuttur.
a) LCD Ekran
LCD ekran üzerinde, kalorifer devresi ve kullaným suyu ayar deðerleri, kalorifer
devresi suyu güncel sýcaklýk deðeri, hata/arýza kodlarý ve kalorifer suyu tesisat
basýncýný görebilirsiniz.
b) Cihazýn 4 Farklý Çalýþma Konumunu Gösteren LED' ler
- Kalorifer Devresi LED' i
- Sýcak Kullaným Suyu LED' i
- Comfort LED' i
- Servis (Bacacý) LED' i
3 Kalorifer Devresi Su Sýcaklýk Ayar Düðmesi
Kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesi Þekil 25' de görüldüðü gibi 3 farklý fonksiyona sahiptir
a) Kalorifer suyu sýcaklýðý 30 °C ile 80 °C arasýnda ayarlanýr
Information
33
: Kalorifer devresi su sýcaklýk ayarý cihaza baðlanmýþ bir oda
termostatý vasýtasýyla da yapýlabilir. Bu durumda oda termostatý
aktif iken kalorifer suyu sýcaklýk kontrolü kumanda paneli
üzerinden deðil oda termostatý ile yapýlýr (kalorifer suyu
sýcaklýk ayar düðmesi maksimum konumda olmalýdýr).
b) Cihazýn yaz ve kýþ konum seçimi de bu düðme ile yapýlýr.
- Kýþ konumunda kombiniz min. (30 °C) ile max. (80 °C) aralýðýnda çalýþýr.
- Ayar düðmesinin yaz konumuna getirilmesi ile, kýþ konumu devreden çýkarak
yaz konumu aktif hale gelir.
Tablo 3
38
48
44
.48
1.8
38
11
48
Stand-by (Bekleme) Konumu: Gerek kalorifer
gerekse kullaným suyu ihtiyacýnýn olmadýðý durumlardýr,
LCD ekranda o an ki kalorifer suyu sýcaklýðý okunur.
Kalorifer Devresi Aktif Konumu: Bu durumda, LCD
ekranda, kalorifer suyu sýcaklýðý okunur ve kalorifer
devresi LED’ i yanar.
Sýcak Kullaným Suyu Devrede: Sýcak kullaným suyu
ihtiyacý için cihazýn devrede olduðunu gösteren LED
yanar durumdadýr.
Sýcaklýk Ayar Konumu: Kalorifer ve kullaným suyu sýcaklýklarýný
düðmelerinden ayarlarken seçilen sýcaklýk deðerini LCD
ekranda görebilirsiniz. Ýki haneli ekranýn solundaki nokta
10 saniye yanýp söndükten sonra, LCD ekran tekrar kalorifer
suyu sýcaklýðýný gösterir konuma döner.
Manometre Konumu: Ekranýn üst tarafýndaki basýnç
butonuna basmak sureti ile 10 saniye kalorifer devresindeki
suyun basýncý LCD ekrandan görülebilir.
Comfort Konumu: Cihazýnýz kullaným suyu düðmesi ile
Comfort konumuna ayarlandýðýnda gösterge panelindeki
Comfort LED’i yanmak suretiyle devrede olduðunu belirtir.
Arýza Konumu: Cihazýnýzýn her hangi bir sebepten
arýzaya geçmesi veya hata vermesi durumunda LCD
ekranda arýza kodu yanýp sönerek uyarýr. Ayrýca, brülör
LED’i arýza giderilene kadar sürekli kýrmýzý yanar.
Servis/Bacacý Konumu: Yetkili servis tarafýndan kalorifer
düðmesi servis konumuna getirildiðinde gösterge
panelindeki servis LED’i yanmak sureti ile devreye girdiðini
gösterir. Bu fonksiyon sadece yetkili servis içindir.
YAZ KONUMU
SERVÝS KONUMU
Þekil 25
c) Cihazýn servis konumuna geçmesi için kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesini saat yönünde
en sona kadar döndürülür. Bu özellik sadece yetkili servisler tarafýndan kullanýlmalýdýr.
34
: Servis konumu sadece yetkili servisler tarafýndan kullanýlmalýdýr.
4 Sýcak Kullaným Suyu (SKS) Ayar Düðmesi
SKS ayar düðmesi 3 farklý fonksiyona sahiptir.
a) SKS sýcaklýðýný min. (35°C) ile max. (60 °C) arasýnda ayarlayabilirsiniz.
b) Comfort / Normal Konum Seçimi
- Comfort ve Normal konumlarýndan birini seçmek için SKS ayar düðmesini saat yönünde sonuna
kadar çevirdikten sonra, 3 saniye içinde arzu ettiðiniz bir sýcaklýk deðerine getirin ( 1 -> 2 ) (Þekil26a).
- Eðer gösterge panelinde Comfort LED' i yanýyor ise Comfort seçeneði devreye alýnýrken Normal
konum seçeneði de devre dýþý býrakýlýr. Gösterge panelindeki Comfort LED' i yanmýyorsa, bu konuma
geçebilmek için düðmeyi saat yönünde sona kadar çevirin ve tekrar 3 sn. içinde arzu ettiðiniz
sýcaklýk deðerine getirmeniz yeterli olacaktýr ( 2 -> 3 -> 2 ) (Þekil26a).
Kullaným Suyu Ýptali
COMFORT
NORMAL KONUM
SEÇÝMÝ
Kullaným Suyu Ýptali
COMFORT
NORMAL KONUM
SEÇÝMÝ
3
1
2
Þekil 26a
Þekil 26b
c) Sýcak Kullaným Suyu Önceliðinin Ýptal Edilmesi.
Bu seçeneði devreye sokmak için kullaným suyu düðmesini saat yönünün tersine sonuna kadar
çevirin (Þekil 26b).
5 Basýnç Butonu
Kalorifer devresindeki suyun basýncýný bar cinsinden LCD ekranýnýn üzerinde görmek için basýnç
butonuna basýnýz. Okunan basýnç deðeri LCD ekranda 10 sn. süre ile kalýr (Bakýnýz Tablo3, Manometre
Konumu).
6 Reset Butonu / Brülör LED'i
- Reset butonu, cihazýn bir arýza veya hata sebebi ile kilitlenmesi durumunda ana kartýn (cihazýnýzýn)
tekrar çalýþmasýný saðlar.
- Brülör LED'i, brülörün çalýþtýðýný mavi ýþýkla gösterirken, cihazýn arýza /hata konumuna geçtiðini kýrmýzý
ýþýk vererek gösterir.
7 Kumanda Paneli Þeffaf Kapaðý
35
Çalýþma Fonksiyonlarý
1 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý ve Kapatýlmasý
- Açma / Kapama düðmesini Þekil 27a' da görüldüðü gibi "ON" konumuna getiriniz. Açýlýþ iþlemi
birkaç saniye ekranda belirir. Sistem açýlýþ iþlemini baþarý ile tamamladýktan sonra LCD ekranda
kalorifer suyu sýcaklýðý okunur. Eðer Sýcak Kullaným Suyu yada Kalorifer Isýtma ihtiyacý yok ise, her iki
konuma ait LED'ler sönük kalarak cihazýn beklemede olduðunu gösterir. Eðer kalorifer devresi suyu
sýcaklýk ayar düðmesi kýþ konumunda ise ateþleme iþlemi brülörü yakmak için otomatik olarak
devreye girer ve sonrasýnda kalorifer suyunu ýsýtmaya baþlar.
Þekil 27a
- Ateþlemenin gerçekleþmemesi durumunda, cihazýnýz otomatik ateþleme iþlemini kendi kendine
3 kez tekrarlar. Eðer bu üç ateþleme giriþiminin baþarýsýz olmasý durumunda, cihaz "Alev sinyali yok
uyarýsý” vererek kendini durdurur. Brulör LED’ i kýrmýzýya döner ve 04 hata kodu LCD ekranda yanýp
sönerek cihazýn kilitlendiðini belirtir. Kombinizi bu durumdan çýkartmak için "Reset (sýfýrlama) butonuna
basýnýz. Cihazýn kilitlenme durumu reset tuþuna basýlmasýna raðmen devam ediyor ise,
Sayfa 46'daki Hata / arýza tespiti ve giderilmesi bölümüne bakýnýz.
- Cihazý tamamen kapalý konuma getirmek için açma / kapama düðmesini “OFF” konuma getiriniz
(Þekil-27b). Böylelikle, kumanda paneli üzerindeki tüm LED'ler ve LCD ekran sönecektir.
2 Kalorifer Devresinin Çalýþtýrýlmasý
Þekil 27b
- Kalorifer Devresi (KD) düðmesi ile yaz veya kýþ konumu seçilebilir.
a ) Yaz konumu
- KD düðmesini '
' konumuna getirin, yaz konumunda iken kalorifer devresi çalýþmaz. Cihaz yaz
konumunda, yalnýzca sýcak kullaným suyu saðlar (Þekil 28b).
b) Kýþ konumu
- KD düðmesini ' ' konumuna getirin (Þekil 28a). Cihaz kýþ konumunda, kalorifer devresi ýsýtmasýný
ve istenildiðinde de sýcak kullaným suyu saðlar.
36
- KD düðmesini çevirerek, gidiþ suyu sýcaklýðýný 30 °C ile 80 °C arasýnda ayarlayabilirsiniz. Ayar deðeri
LCD ekranda görünür ve bu esnada rakamlarýn sol tarafýndaki nokta yanýp söner. 10 saniye sonra,
ayar deðeri yerine güncel KD su sýcaklýðý görünür ve soldaki nokta kaybolur. Cihaz, istenilen sýcaklýða
göre çalýþacaktýr (Þekil 28a). Cihazdan sýcak kullaným suyu istendiðinde, cihaz Kalorifer Devresi
ýsýtmasýný sýcak kullaným suyu isteði sona erene kadar kesecektir (Þekil 29a).
Kalorifer devresi çalýþýyor
LCD
Yanýyor
Yanmýyor
Yanmýyor
Yanmýyor
Þekil 28a
- KD düðmesini (saat yönünün tersine) sonuna kadar çevirin (Þekil 28b). Yaz konumu aktif olacak
ve sistem tekrar bekleme konumuna geçecektir.
Cihaz bekleme konumunda
LCD
Yanmýyor
Yanmýyor
Yanmýyor
Yanmýyor
Þekil 28b
3
Sýcak Kullaným Suyu (SKS) Alýnmasý
- Cihaz,
a) Bekleme (stand-by) konumundayken (Þekil 27a) veya
b) Kalorifer devresi çalýþýyorken (Þekil 28a) sýcak kullaným suyu alýnabilir. (Cihaz sýcak kullaným suyu
önceliklidir bu yüzden kalorifer devresi çalýþýyorken de sýcak kullaným suyu alýnabilir eðer kullaným
suyu önceliði iptal edilmemiþ ise (bakýnýz syf.38).
- SKS' nu çalýþtýrmak için sýcak kullaným suyu musluðunu açýn (Þekil 29a).
- SKS düðmesiyle sýcak kullaným suyunu 35 °C ile 60 °C arasýnda ayarlayabilirsiniz. SKS ayar deðeri
LCD ekranda görünür ve sol tarafýndaki nokta yanýp söner. 10 saniye sonra, ayar deðerinin yerini
güncel KD su sýcaklýðý deðeri alýr ve soldaki nokta kaybolur. Cihaz, istenilen sýcaklýða göre çalýþacaktýr
(Þekil 29a).
Sýcak kullaným suyu (SKS) alýnýyor
LCD
Yanmýyor
Yanmýyor
Yanýyor
Yanmýyor
Þekil 29a
37
- Sýcak kullaným suyu musluðu kapatýldýðýnda SKS konumu da kapanýr. Cihaz bir önceki konumuna
geri döner (Þekil 29b - Þekil 29c).
- SKS isteði sonrasýnda motorize 3 yollu valf belirli bir süre sonra KD konumuna döner. Bu durum,
kýsa süre içerisinde bir defadan daha fazla sýcak kullaným suyu istendiðinde, sýcak kullaným suyu
konforunu arttýrmak içindir.
Cihaz bekleme konumunda
LCD
Yanmýyor
Yanmýyor
Yanmýyor
Yanmýyor
Þekil 25b
Þekil 29b
Kalorifer devresi çalýþýyor
veya
LCD
Yanýyor
Yanmýyor
Yanmýyor
Yanmýyor
Þekil 29c
4 Comfort Konumu (SKS Ön ýsýtma) / Normal Konum
Comfort konumunda cihaz, son 24 saat içindeki sýcak kullaným suyu taleplerinizi izler ve kaydeder.
Kaydettiði bilgilere göre diðer 24 saat içinde oluþabilecek kullaným suyu taleplerinizi tahmin ederek,
sýcak kullaným suyunuzu plaka eþanjör içinde hazýr bekletir. Böylelikle, daha kýsa sürede sýcak kullaným
suyu temin edilir. Ön ýsýtma çevrimi yaklaþýk 1 dakikadan daha az sürer. Normal konumunda ise,
SKS ön ýsýtma fonkiyonu iptal edilmiþ olur.
Comfort konumunu seçmek için, SKS Sýcaklýk ayar düðmesini saat yönünde tam olarak çevirin,
daha sonra 3 saniye içinde istenilen sýcaklýk ayar deðerine getirin. Bu durumda, Comfort LED' i
yanacaktýr.
Normal SKS kontrolünü seçmek için (ön ýsýtmasýz SKS), ayný ayar iþlemini tekrarlayýn (SKS sýcaklýk ayar
düðmesini saat yönünde tam olarak çevirin, daha sonra 3 saniye içinde istenilen sýcaklýk ayar
deðerine getirin). Bu durumda, Comfort LED'i sönecektir
5 SKS Önceliðinin Ýptal Edilmesi
SKS konumu, KD konumuna göre önceliklidir ama SKS ayar düðmesi üzerinde bir SKS iptal bölgesi
vardýr. SKS ayar düðmesi iptal bölgesine çevrildiðinde, sýcak kullaným suyu musluðu açýlsa bile sýcak
su alýnamaz.
38
6 Donma Korumasý
Cihaz, su hatlarýný donmaya karþý korumak için, KD gidiþ sensöründen alýnan güncel su sýcaklýðý
deðerine göre otomatik olarak devreye girer ve çýkar. Bu özellik KD ve SKS devresini korur.
Cihaz, Stand-by (açýk ve bekleme) konumunda iken (KD gidiþ sensörü sayesinde) tesisatta
(5 °C' den az) düþük bir su sýcaklýðý algýladýðýnda KD çalýþmaya baþlar. KD su sýcaklýðý (KD gidiþ
sensöründen yaptýðý ölçüme göre) 19 °C' nin üzerine çýktýðýnda KD ýsýtmasý sona erer (brülör söner).
Information
Donma Korumasýnýn çalýþabilmesi için cihaz stand-by
( a ç ý k v e b e k l e m e ) ko n u m u n d a b ý r a k ý l m a l ý d ý r.
7 Pompa & 3-Yollu Vana Blokaj Koruma Fonksiyonu
Blokaj korumasý, pompanýn uzun süre çalýþmadýðý durumlarda olasý blokaja karþý pompayý korur.
Bu fonksiyon, pompanýn son 24 saatte çalýþmamasý durumunda, (pompanýn) KD konumunda
otomatik olarak birkaç saniye çalýþtýrýlmasýný saðlar.
Ayný özellik 3-yollu vana için de geçerlidir. 3-yollu vana korumasý, son 24 saatte 3-yollu vana hiç
yön deðiþtirmemiþ ise yön deðiþtirmesini saðlayarak blokaja karþý korur
39
Brulör Yanma Kontrolü ve Gaz Valfi Ayarlarý
- Baca gazý analiz cihazýný, baca sistemi üzerinde yer alan (dirsek, dikey adaptör veya ikiz adaptör
üzerindeki) ölçüm noktasýna baðlayýnýz.
- Yanma gövdesi kapaðý kapalý olmalýdýr.
- Cihazý maksimum yük konumunda çalýþtýrýn (Bakýnýz Sayfa 42' deki servis konumu)
- Cihazýn maksimum konumda (max. fan hýzýnda) çalýþtýðýndan emin olun. Okunan deðerlerin sabit
hale gelmesi için yaklaþýk olarak 4 dakika bekledikten sonra Tablo 4' deki CO2 deðeri ile karþýlaþtýrýnýz.
- Eðer CO2 deðeri olmasý gereken deðerin ± 0,2 toleransýnýn dýþýnda ise, gaz valfi ayarý yapýlmalýdýr.
-Gaz valfinden brülöre giden gaz akýþý, Þekil 31’ de görülen debi ayar vidasýný 2,5 mm alyen anahtar
ile saat yönünün tersine (+ yöne doðru) çevirerek arttýrabilir veya saat yönünde
( - yöne doðru) çevirerek azaltýlabilir.
- Tablo 5' teki olmasý gereken CO2 deðerini (± 0,1) ayarlayýnýz
- Deðerlerin sabit hale gelmesi için bekleyiniz.
- Cihazý minimum yük konumunda çalýþtýrýn (Bakýnýz Sayfa 42' deki servis konumu)
- Cihazýn minimum konumda (min. fan hýzýnda) çalýþtýðýndan emin olun. Okunan deðerlerin sabit
hale gelmesi için yaklaþýk olarak 4 dakika bekledikten sonra Tablo 4' deki CO2 deðeri ile karþýlaþtýrýnýz.
- Eðer CO2 deðeri olmasý gereken deðerin ± 0,2 toleransýn dýþýnda ise, gaz valfi ayarý yapýlmalýdýr.
- Min. % CO2 deðeri, Þekil 31' de görülen offset ayar vidasýný 2,5 mm alyen anahtar ile saat yönünde
(+ yöne doðru) çevirerek arttýrabilir veya saat yönünün tersine (- yöne doðru) çevirerek azaltýlabilir.
- Tablo 5' teki olmasý gereken CO2 deðerini (± 0,1) ayarlayýnýz
- Deðerlerin sabit hale gelmesi için bekleyin.
- Her yapýlan ayar bir önceki ayarlarý deðiþtirdiðinden minimum ve maksimum yükteki çalýþma
deðerleri tekrar kontrol edilmelidir (Þekil 30).
Tablo 4.1 Kontrol Deðerleri [Doðalgaz ve Propan Kullanýmýnda)
Model
Propan
Doðalgaz
Fan Hýzý (rpm)
CO2 (%)
O2 (%)
Fan Hýzý (rpm)
CO2 (%)
O2 (%)
Confeo Premix
CP 24 HM
1560
8,7 (±0,2)
5,6 (±0,3)
1800
9,9 (±0,2) 5,8 (±0,3)
4560
9,3 (±0,2)
4,5 (±0,3)
4320
10,9 (±0,2) 4,4 (±0,3)
Confeo Premix
CP 30 HM
1560
8,5 (±0,2)
6,1 (±0,3)
1860
9,7 (±0,2) 6,2 (±0,3)
4740
9,0 (±0,2)
5,1 (±0,3)
4380
10,8 (±0,2) 4,4 (±0,3)
Max. ve min. CO2 (%) deðerleri arasýndaki farkýn eðimin (þekil 30a) korunmasýna dikkat edilmelidir.
CO2 (%) deðerleri toleransýn içinde olsa bile, max. ve min. CO2 (%) deðerleri arasýndaki fark bozulmuþsa ayar yapýlmalýdýr.
Tablo 4.2 Kontrol Deðerleri [LPG (Bütan / Propan karýþýmý) Kullanýmda]
Model
Propan
Bütan
Fan Hýzý (rpm)
CO2 (%)
O2 (%)
Fan Hýzý (rpm)
CO2 (%)
O2 (%)
Confeo Premix
CP 24 HM
1800
10,3 (±0,2)
5,4 (±0,3)
1800
8,6 (±0,2) 7,9 (±0,3)
4320
11,7 (±0,2)
3,1 (±0,3)
4320
10,0 (±0,2) 5,6 (±0,3)
Confeo Premix
CP 30 HM
1860
10,6 (±0,2)
5,2 (±0,3)
1860
9,1 (±0,2)
4380
11,9 (±0,2)
3,0 (±0,3)
4380
10,1 (±0,2) 5,5 (±0,3)
7,1 (±0,3)
Max. ve min. CO2 (%) deðerleri arasýndaki farkýn eðimin (þekil 30a) korunmasýna dikkat edilmelidir.
CO2 (%) deðerleri toleransýn içinde olsa bile, max. ve min. CO2 (%) deðerleri arasýndaki fark bozulmuþsa ayar yapýlmalýdýr.
40
Tablo 5.1 Ayar Deðerleri [Doðalgaz ve Propan Kullanýmýnda]
Model
Doðalgaz
Propan
Fan Hýzý (rpm)
CO2 (%)
O2 (%)
Fan Hýzý (rpm)
CO2 (%)
O2 (%)
Confeo Premix
CP 24 HM
1560
8,7 (±0,1)
5,6 (±0,2)
1800
9,9 (±0,1) 5,8 (±0,2)
4560
9,3 (±0,1)
4,5 (±0,2)
4320
10,9 (±0,1) 4,4 (±0,2)
Confeo Premix
CP 30 HM
1560
8,5 (±0,1)
6,1 (±0,2)
1860
9,7 (±0,1) 6,2 (±0,2)
4740
9,0 (±0,1)
5,1 (±0,2)
4380
10,8 (±0,1) 4,4 (±0,2)
Tablo 5.2 Ayar Deðerleri [LPG (Bütan / Propan karýþýmý) Kullanýmýnda]
Model
Propan
Bütan
Fan Hýzý (rpm)
CO2 (%)
O2 (%)
Fan Hýzý (rpm)
O2 (%)
Confeo Premix
CP 24 HM
1800
10,3 (±0,1) 5,4 (±0,2)
1800
8,6 (±0,1) 7,9 (±0,2)
4320
11,7 (±0,1) 3,1 (±0,2)
4320
10,0 (±0,1) 5,6 (±0,2)
Confeo Premix
CP 30 HM
1860
10,6 (±0,1) 5,2 (±0,2)
1860
9,1 (±0,1) 7,1 (±0,2)
4380
11,9 (±0,1) 3,0 (±0,2)
4380
10,1 (±0,1) 5,5 (±0,2)
%
%
Brülör Yükü
(Fan Hýzý)
Brülör Yükü
(Fan Hýzý)
a) Debi Ayarý
a) Offset Ayarý
Þekil 30
Geri Besleme Baðlantýsý
Debi Ayarý
(vidasý)
Offset Ayarý
(vidasý)
41
CO2 (%)
Þekil 31
SERVÝS KONUMU
- Cihazýnýzýn kumanda panelinde yer alan kalorifer suyu ayar düðmesini saat yönünde sonuna
kadar çevirerek servis (bacacý) konumuna getiriniz. Servis LED' i yanacaktýr. (Tablo 3’e bakýnýz).
- Ýlk olarak softstart fonksiyonu devreye girecektir. [24kW modellerde (fan hýzý = 2520 rpm) 90 sn.,
30 kW modellerde 120 sn.]
- Softstart fonksiyonu tamamladýktan sonra kombi minimum yükte (min. fan hýzýnda) çalýþmaya
baþlayacaktýr.
- Cihazý maksimum yükte (max. fan hýzýnda) çalýþtýrmak için kalorifer suyu ayar düðmesini kýþ
konumuna alýp, 3 sn. içinde tekrar servis (bacacý) konumuna getiriniz. Eðer ayar düðmesi kýþ
konumunda kalýrsa, ana kart servis konumunu iptal eder.
- Servis konumu ile kýþ konumu arasýnda 3 sn. içinde yapýlan her deðiþim kombinin minimum yükten
-> maksimum yüke veya maksimum yükten -> minimum yüke geçiþini saðlayacaktýr.
- Servis konumu 10 dk. boyunca aktif kalýr.
- Ýstenildiði taktirde (softstart fonksiyonu devrede iken), kalorifer suyu ayar düðmesini önce kýþ
konumuna ardýnda 3 sn. içinde servis konumuna getirmek sureti ile softstart fonksiyonu iptal edilebilir.
: Servis konumu sadece yetkili servisler tarafýndan kullanýlmalýdýr.
ÖNEMLÝ NOT :
- Cihazýnýz kullanacaðýnýz yakýt türüne göre Doðalgaz veya LPG ayarlý satýn alýnmýþ olmasý gerekir.
Propan ile kullaným istenmesi durumunda LPG’ li cihaz talep edilir, gerekli gaz valfi ayarlarý yetkili
servis tarafýndan yapýlýr
42
GAZ DÖNÜÞÜMÜ
LPG' den doðalgaza veya doðalgazdan LPG' ye gaz dönüþüm iþlemi kesinlikle
yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihaz satýn alýndýktan sonra gaz
dönüþümü talebinde bulunulursa bu iþlem ücrete tabidir.
Gaz dönüþüm iþlemi, gaz valfinin ve gaz kýsma pulunun deðiþimi, BCC’ nin anakarta monte edilmesi
ve atýk gaz deðerlerinin kontrol edilmesi olarak 3 aþamadan oluþmaktadýr.
- Gaz dönüþüm seti aþaðýdaki parçalardan oluþmaktadýr.
- Gaz valfi
- Gaz kýsma pulu
- BCC
- Gaz dönüþüm etiketi
Toplam 4 farklý Gaz dönüþüm seti mevcuttur. Bunlar:
- 24 CP HM LPG' den Doðalgaza dönüþüm seti
- 24 CP HM Doðalgazdan LPG' ye dönüþüm seti
- 30 CP HM LPG' den Doðalgaza dönüþüm seti
- 30 CP HM Doðalgazdan LPG' ye dönüþüm seti
1 Gaz Valfinin ve Gaz Kýsma Pulunun Deðiþimi
TEHLÝKE: Gaz valfinin ve kýsma pulunun deðiþimi süresince gaz hattý
vanasý ve elektrik devresi kesinlikle kapalý olmalýdýr.
- Cihazý Açma/Kapama (ON/OFF) düðmesini OFF konumuna getirerek kapatýnýz ve gaz hattý
vanasýnýn da kapalý olduðundan emin olunuz.
- Ön paneli, alt köþe kenarlarýnda yer alan iki adet vidayý sökerek çýkartýnýz.
- Kumanda paneli kenarýndaki vidalarý da sökünüz ve kumanda panelini dýþarý alýnýz.
- Yanma gövdesi ön kapaðýný etrafýndaki 6 vidayý sökerek çýkartýnýz.
- Besleme kablosunu, þebeke hattýndan ayýrýn, cihaza elektrik gelmediðinden emin olun.
- Gaz valfi geri besleme hortumunu çýkartýnýz.
- Gaz valfini ve gaz kýsma pulunu Þekil 32’ de görüldüðü gibi deðiþimi yapýnýz.
- Yanma gövdesi kapaðý, kumanda paneli ve ön panel tekrar monte edilir.
- Cihaz tekrar çalýþtýrýlmadan önce gaz sýzdýrmazlýk testi yapýlmalýdýr.
Tablo 6
43
Gaz Kýsma Pulu
Ýç çapý
CP 24 HM - Doðalgaz
Ø 5,9 mm
CP 24 HM - LPG
Ø 4,8 mm
CP 30 HM - Doðalgaz
Ø 6,7 mm
CP 30 HM - LPG
Ø 5,5 mm
Hava / Gaz karýþtýrýcý
Conta
Gaz Kýsma Pulu
Conta
Somun
Nipel
Conta
O-ring
Conta
Gaz Valfi
O-ring
Þekil 32
2 BCC
BCC, programlanmýþ hafýzaya sahip bir sokettir (Þekil 33). Bu soket, cihazýn bir gaz tipinden bir baþka
gaz tipine dönüþtürüldüðünde ana kart hafýzasýndaki parametrelerin güncellenmesi için kullanýlýr.
- Cihazýnýzý Açma/Kapama (ON/OFF) düðmesini OFF konumuna getirerek kapatýnýz.
- Ön paneli, alt köþe kenarlarýnda yer alan iki adet vidayý sökerek çýkartýnýz.
- Kumanda paneli kenarýndaki vidalarý da sökerek, kontrol panelini aþaðýya doðru eðerek ters
çevirin. Arka yüzündeki üç adet vidayý çýkartarak, alt kablo geçiþ kapaðýný alýnýz.
- BCC’ yi, ana kart üzerindeki X9 baðlantý yuvasýna takýnýz (Bakýnýz sayfa 9, Þekil 1).
- Demonte edilen parçalarý tekrar vidalayýp gruplayýnýz.
44
Þekil 33
Ana Kart içindeki parametrelerin güncellenebilmesi için aþaðýdaki iþlemlerin sýra ile yapýlmasý
gerekmektedir.
- Cihazý, Açma / Kapama düðmesini "ON" konumuna getirerek çalýþtýrýnýz.
- Brülör LED’ i kýrmýzýya döner ve LCD ekranda kod “50” yanýp sönmeye baþlar.
- Kopyalama iþlemini baþlatmak için reset butonuna basýnýz. Brülör LED’ i kýrmýzý yanmaya devam
edecek ve LCD ekranda kod “52” yanýp sönecektir.
- Yaklaþýk 3 sn. bekleyiniz.
- Reset butonuna tekrar basarak sistemin aktif hale gelmesini saðlayýn.
- Bu aþamalardan sonra, ana kart içindeki mevcut parametreler sýfýrlanacak ve takýlan BCC’ den
aktarýlan yeni parametrelerle sistem çalýþmaya baþlayacaktýr.
- Eðer yükleme esnasýnda hata oluþur ise Brülör LED’ i kýrmýzý ýþýk vermeye devam eder.
ÖNEMLÝ NOTLAR:
- Eðer anakart üzerindeki parametreler, BCC takýlmak suretiyle bir kez deðiþtirildiðinde bu soket ana
kartýn üzerinde sürekli olarak takýlý kalmalýdýr. Aksi durumda ise, bir BCC yerine takýlýncaya kadar ana
kart, cihazý bloke konumda tutar ve çalýþtýrmaz.
- Cihaz açýk konumda (ON) iken asla BCC takýlmamalý veya yerinden çýkarýlmamalýdýr.
- Bir baþka BCC ile parametreleri tekrar güncellemek mümkündür.
- BCC ile güncellenen ana karttaki parametrelere (orijinal fabrika ayarlarýna) dönmek mümkün
deðildir.
3 Atýk Gaz Deðerlerinin Kontrol Edilmesi (Yanma Kontrolü)
- Tüm bu iþlemlerden sonra atýk gaz deðerlerinin kontrol edilmesi gerekir.
- Yanmanýn kontrolü için sayfa 40-41’ e bakýnýz.
TEHLÝKE: Dönüþüm iþlemi sonrasýnda; gaz dönüþüm etiketi mamul bilgi
etiketinin yanýna yapýþtýrýlmalýdýr ve gaz valfi üzerinde bulunan ayar
vidalarý özel etiketi ile kapatýlmalýdýr.
TEHLÝKE: Gaz kaçaðý sonucu yangýn, patlama , ciddi yaralanma yada
ölüm tehlikesi bulunduðundan , dönüþüm iþleminden sonra gaz kaçaðý
testi yetkili servis elemanlarýnca yapýlmalýdýr.
GAZ KAÇAK TESTÝ
- Sabunlu su ile elde edilen köpüðü tüm gaz boru baðlantýlarýna sürün. Kabarcýk oluþmasý, baðlantýda
gaz kaçaðý olduðunu gösterir.
- Gaz kaçaðý tespit edilmiþ ise, bu baðlantýyý iyice sýkýn ve baðlantý yerlerine köpük uygulayarak
tekrar kontrol edin.
- Gaz kaçaðý devam ediyorsa sýzdýrmazlýk elemanýný (Conta) ve/veya baðlantý parçalarýný deðiþtirin.
DÝKKAT: Gaz kaçak testi sýrasýnda sabunlu su ve köpük , elektrik
baðlantýlarýndan uzak tutulmalýdýr.
45
HATA & ARIZALARIN TESPÝTÝ VE GÝDERÝLMESÝ
Cihazýn emniyetli çalýþabilmesi amacýyla çeþitli kontroller mevcuttur. Bu kontrollerde aksaklýklar
oluþtuðu zaman veya izlenen deðerlerde anormallikler söz konusu olduðunda cihaz hata veya
arýza durumuna geçer. Bu durumda, brülör LED’ i kýrmýzý olarak yanacak ve arýzalarý tanýmlayan
arýza kodlarý otomatik olarak ekran üzerinde görünerek sizi uyarýcaktýr (Tablo 7).
Cihazýnýzýn emniyeti iki türlü saðlanmýþtýr.
1- Hata durumlarý (Kilitlenme)
2- Arýza durumlarý (Bloke olma)
Cihazýnýzda meydana gelen bir hata durumunda cihazýnýz kilitlenme pozisyonuna geçecektir.
Bu hatalar; baca gazý aþýrý sýcaklýk kilitlenmesi, aþýrý sýcaklýk kilitlenmesi, alev sinyali yok uyarýsý,
alev kaybý uyarýsý, alev devresi arýzasý, su akýþ denetimi uyarýsý, gaz valfi devresi arýzasý ve fan
hýzý arýzasýdýr. Bu durumda, Tablo 7’de görüldüðü gibi arýza kodlarý 2 dijitli LCD ekran üzerinde
görünerek hatayý bildireceklerdir. Reset düðmesi basýlarak bu hatalar giderilmeye çalýþýlýr. Ancak
tekrarlanýyorsa yetkili servise haber verilmelidir.
Kilitlenme durumlarýnda cihazýnýzý tekrar çalýþtýrmanýz için:
- Reset butonuna basýn, ana kart resetlenecek ve cihaz Stand-by konuma geçecektir.
Bir arýza durumunda ise cihazýnýz bloke pozisyonuna geçecektir. Bu arýzalar; aþýrý sýcaklýk uyarýsý
KD gidiþ suyu sensörü (NTC) arýzasý, baca gazý sensörü (NTC) arýzasý, SKS sensörü (NTC) arýzasý,
KD dönüþ suyu sensörü (NTC) arýzasý voltaj uyarýsý ve düþük su basýnç uyarýsýdýr.
Bloke olma durumlarýnda arýza resetlenemez, cihazýnýzýn tekrar çalýþabilmesi için arýzaya sebep
olan sorunun giderilmesi gerekir. Örneðin, bir sýcaklýk deðerinin sýnýr deðerini aþmasý durumunda,
bir miktar süre ertesinde deðerin normale dönmesi ile sistem kendiliðinden resetlenir.
46
Tablo 7
Hata
Arýza Kodlarý
Hata/Arýza Tanýmlarý
Sýcaklýk
01
Aþýrý sýcaklýk kilitlenmesi
06
Aþýrý sýcaklýk uyarýsý
07
Baca gazý aþýrý sýcaklýk kilitlenmesi
12
KD gidiþ suyu sensörü (NTC) arýzasý
13
Baca gazý sensörü (NTC) arýzasý
14
SKS sensörü (NTC) arýzasý
16
KD dönüþ suyu sensörü (NTC) arýzasý
(Yalnýzca harici bir boyler baðlanabilen kazanda mevcuttur)
Alev Denetimi
04
Alev sinyali yok uyarýsý
05
Alev kaybý uyarýsý
11
Alev devresi arýzasý
Elektrik
32
Voltaj uyarýsý
Su Basýncý & Akýþ denetimi
40
Düþük Su basýnç uyarýsý
42
Su akýþ denetimi uyarýsý
Gaz Valfi
20
Gaz valfi devresi arýzasý (V1/V2)
Diðer
24
Fan hýzý arýzasý
30
CRC - uzman parametresi hatasý
31
CRC - güvenlik parametresi hatasý
34
CRC - BCC-ID hatasý
35
BCC yok (takýlmamýþ)
36
CRC - BCC-data hatasý
37
Farklý BCC yazýlýmý (firmware)
38
Hatalý BCC - ID numarasý
39
Hatalý BCC montajý
50
52
47
99
BCC aktivasyon
BCC kopyalama
Sistem hatasý
Tablo 8
Hata/Arýza ve arýza kodu
ON/OFF düðmesi 'ON' konumuna
getirilmesine raðmen cihaz
çalýþmýyor
Muhtemel Neden
- Cihaza elektrik gelmiyodur.
Çözüm
- Prizi ve sigortalarý kontrol ediniz.
Baca gazý aþýrý sýcaklýk kilitlemesi
- Yetersiz baca çekiþi olabilir.
- Yetersiz veya hiç su akýþý
olmayabilir.
- Baca gazý (NTC) sensörü
iþletme deðerini aþmýþ
(limit sýcaklýk 105 °C' dir).
- Baca baðlantýlarýný kontrol ediniz.
- Su devrelerini kontrol ediniz.
- KD giriþ vanasý ile radyatör
vanalarýnýn açýk olup olmadýðýný
kontrol ediniz.
- Reset butonuna basýnýz.
- Reset sonrasý kilitlenme durumu
devam ediyorsa (veya
tekrarlanýyorsa) ECA yetkili servisine
haber veriniz.
07
Aþýrý sýcaklýk kilitlenmesi
01
Aþýrý sýcaklýk uyarýsý
- Eðer KD su sýcaklýðý 105 °C' nin
üzerine çýkarsa, aþýrý sýcaklýk
kilitlenmesi meydana gelir.
- Su devrelerini kontrol ediniz.
- KD giriþ vanasý ile radyatör
vanalarýnýn açýk olup olmadýðýný
kontrol ediniz.
- Reset butonuna basýnýz.
- Reset sonrasý kilitlenme devam
ediyor ise (veya tekrarlanýyorsa)
ECA yetkili servisine haber veriniz.
- Eðer KD su sýcaklýðý 95 °C' nin
üzerine çýkarsa, sistem bloke olur.
- KD su sýcaklýðý 80°C’ nin altýna
düþmedikçe, cihazýnýz bloke
durumda kalacaktýr.
- Tekrarlanýyorsa ECA yetkili servisine
haber veriniz
06
KD gidiþ suyu sensörü (NTC) arýzasý - Ýlgili kablolar kopmuþ veya
baðlantýsý yerinden çýkmýþ olabilir.
12
- Ýlgili kablolar birbirine temas etmiþ
olabilir.
- ECA yetkili servisine haber veriniz
- Ýlgili kablolar kopmuþ veya
baðlantýsý yerinden çýkmýþ olabilir.
- Ýlgili kablolar birbirine temas etmiþ
olabilir.
- ECA yetkili servisine haber veriniz
- Ýlgili kablolar kopmuþ veya
baðlantýsý yerinden çýkmýþ olabilir.
- Ýlgili kablolar birbirine temas etmiþ
olabilir.
- ECA yetkili servisine haber veriniz
KD dönüþ suyu sensörü (NTC) arýzasý - Ýlgili kablolar kopmuþ veya
baðlantýsý yerinden çýkmýþ olabilir.
- Ýlgili kablolar birbirine temas etmiþ
16
olabilir.
- ECA yetkili servisine haber veriniz
Baca gazý sensörü (NTC) arýzasý
13
SKS sensörü (NTC) arýzasý
14
48
Tablo 8
Hata/Arýza ve arýza kodu
Alev sinyali yok uyarýsý
04
Alev kaybý uyarýsý
Muhtemel Neden
Çözüm
- Elektronik ateþleme
gerçekleþmemiþtir. 3 ateþleme
denemesinin ardýndan brülörde
alev oluþmadýðýnda meydan gelir.
- Reset butonuna basarak
ateþlemeyi devam ettiriniz.
- Reset sonrasý otomatik
ateþlemeden sonuç alamýyorsanýz
gaz giriþ vanasý açýk mý kontrol
ediniz.
- Tüm denemelerden sonuç
alamýyorsanýz ECA yetkili servisine
haber veriniz.
- Kombi çalýþýrken brülörde alev
kaybý olduðunda meydan gelir.
- Reset butonuna basarak
ateþlemeyi devam ettiriniz.
- Reset sonrasý otomatik
ateþlemeden sonuç alamýyorsanýz
ECA yetkili servisine haber veriniz.
05
Alev devresi arýzasý (yalýþ alev sinyali) - Gaz valfi kapalý iken brülörde alev
algýlanýrsa meydana gelir.
11
- Reset butonuna basýnýz.
- Reset sonrasý hata durumu
devam ediyor ise ECA yetkili
servisine haber veriniz.
Voltaj uyarýsý
- Þebeke voltajý 160 V AC’ den
düþük olduðunda meydan gelir.
- Voltaj normal deðerine geri
dönmedikce sistem bloke vaziyette
kalýr ve ýsý talepleri karþýlanmaz.
- Su basýnç sensörü cihazýnýz için
sakýncalý düþük su basýncý
(0,4 bar) algýladýðýnda sistem bloke
olur.
- Ýlgili kablolar kopmuþ veya
baðlantýsý yerinden çýkmýþ olabilir.
- Ýlgili kablolar birbirine temas etmiþ
olabilir.
- Su basýncý normal deðerine geri
dönmedikce sistem bloke vaziyette
kalýr ve ýsý talepleri karþýlanmaz.
- Vanalarýnýzý ve tesisatýnýzý
kaçaklara karþý kontrol ediniz.
- Sistemin su basýncý normal
deðerinde ise
ECA yetkili servisine haber veriniz.
32
Düþük su basýnç uyarýsý
40
Gaz valfi devresi arýzasý (V1/V2)
-
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
20
Fan hýzý arýzasý
- Fan hýzý, çalýþma limitlerinin dýþýna
çýktýðýnda meydan gelir.
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
- Kalorifer devresinde yetersiz veya
hiç su akýþý yok
- Pompa zarar görmüþ veya ilgili
kablolar yerinden çýkmýþ olabilir.
- Su devrelerini kontrol ediniz.
- KD giriþ vanasýnýn açýk olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
- Reset butonuna basýnýz.
- Reset sonrasý kilitlenme devam
ediyor ise ECA yetkili servisine
haber veriniz.
24
Su akýþ denetimi
42
49
Tablo 8
Hata/Arýza ve arýza kodu
CRC - uzman parametresi hatasý
Muhtemel Neden
-
Çözüm
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
30
CRC - güvenlik parametresi hatasý
-
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
31
CRC - BCC-ID hatasý
-BCC kazan ile uyumlu deðil. Yanlýþ - ECA yetkili servisine haber veriniz.
BCC takýlý.
34
BCC yok (takýlmamýþ)
- BCC takýlmýþ ve çýkarýlmýþ.
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
35
CRC - BCC-data hatasý
-
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
36
Farklý BCC yazýlýmý (firmware)
Ana kartýn program yazýlýmý ile BCC - ECA yetkili servisine haber veriniz.
yazýlýmý ayný (denk) deðil.
37
Hatalý BCC - ID numarasý
38
50
- BCC kazan ile uyumlu deðil. Yanlýþ - ECA yetkili servisine haber veriniz.
BCC takýlý.
Tablo 8
- BCC'nin montajýnda hata var.
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
BCC aktivasyon
50
- BCC aktivasyon prosedürü
tamamlanmamýþ.
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
BCC kopyalama
52
- BCC aktivasyon prosedürü
tamamlanmamýþ.
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
Hatalý BCC montajý
39
Sistem hatasý
99
51
- Elektronik kart arýzalý.
- ECA yetkili servisine haber veriniz.
BAKIM
- Cihazýnýzýn her yýl mevsim baþýnda genel bakýmý yapýlmalýdýr. Bakým iþlemlerini mutlaka ECA
yetkili servislerine yaptýrýnýz.
- Cihazýn dýþ yüzeylerinin temizliði deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece
nemli bir bezle yapýlmalýdýr. Deterjan ve kimyasal maddeler cihazýnýzda paslanmalara sebep olabilir.
STANDARTLAR / TALÝMATLAR
Bu kýlavuzda açýklanmýþ olan cihazýn kurulumu ve kullanýmý ile ilgili uyarýlara ve talimatlara ek olarak,
gazla çalýþan cihazlarla ilgili tüm yasalara, yönetmeliklere, standartlara ve yerel gaz þirketi talimatlarýna
kesinlikle uyulmalýdýr.
HER HAKKI MAHFUZDUR.
Firmamýzýn ürettiði mamüller, kullanma ve montaj kýlavuzlarý üzerinde önceden belirtmeksizin deðiþiklik
yapma hakkýný saklý tutar.
52
EKLER
1
Pompanýn su basýnç yüksekliði karakteristik eðrisi (Basma yüksekliði - debi)
Download

ine. - Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü