1. YILLIK İZİNLER İLE İLGİLİ BİLİNMESİ VE YAPILMASI GEREKENLER
1.1. YILLIK İZİN SÜRELERİ : Devlet Memurlarından; hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (On yıl
dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için otuz gün yıllık izin verilir. (Zorunlu
hallerde bu sürelere gidiş ve dönüşler için en çok ikişer gün eklenebilir izin hakkının az ve iznin
geçirilebileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin vermeye yetkili amirin
gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılabilir, bu izin genel hale getirilemez)
1.2. YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI : Yıllık İzinlerde amirin uygun bulacağı zamanlarda
toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Kullanılan izinlerde geçmiş yılda kalan izinler
önce kullandırılır. (memurun ve amirin uygun görmesi ile kullandırılır).
.
1.3. YILLIK İZİNİN SINIRLANDIRILMASI : Yıllık izinlerin kullanılmasında idareye verilen
takdir yetkisi, yalnızca yıllık izinlerin kullanılış usul ve esaslarının tespitine ilişkindir, personele
kanunla verilen izin hakkını ortadan kaldıracak biçimde genişletilemez. Olağanüstü haller sebebiyle
izinlerin kullanılması bakanlıkça ve valilikçe durdurulmuş olmadıkça her takvim yılının ilk mesai
gününden itibaren hiçbir talimata gerek kalmaksızın yıllık izin kullandırılır.
1.4. MEMURİYETE YENİDEN DÖNENLERİN YILLIK İZİNİ : İstifa suretiyle veya başka
bir nedenle memuriyetten ayrılıp bilahare yeniden memuriyete dönenler, yıl içinde ne zaman göreve
başladıklarına bakılmaksızın ve herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadan o yıla ait yıllık izinlerini
kullanabilirler
1.5. ADAY MEMURUN YILLIK İZİN : Memuriyette bir yıllık hizmet süresini dolduran aday
memurlar yıllık izinlerini kullanabilirler. Bir yılını dolduran memura o yılın senelik izni verilir.
(
27.12.2015 yılında 1 yılını tamamlayan memura yılın son 4 gününe bakmaksızın 20 senelik izni
verilecektir. İzni kullanmayan memur 2016 yılı içinde 2015 yılına ait 20 gün + 2016 yılına ait 20 gün
olmak üzere toplam 40 gün izin birleştirilerek verilebilir)
1.6. ASKERLİK DÖNÜŞÜ YILLIK İZİN : Askerlik hizmetini yaparak terhis olup, görevine
dönen memurlar, göreve döndüğü yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.
1.7. YILLIK İZİNDE KIDEMİN HESAPLANMASI : Yıllık izin süresinin tespitinde; Hangi
Statüde olursa olsun, kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri, Aynı Kanunun 87 nci Maddesine tabi
kurumlarda sigortalı olarak geçen hizmet süreleri ile bu Maddeye tabi olan kurumların yurt dışı
teşkilatlarında hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süreleri, Askerlik görevini ifa edenlerin, Emekli
Sandığına borçlanıp, borçlanmadığına bakılmaksızın askerlikte geçen hizmet süreleri, dikkate alınarak
memurun izin süreleri hesaplanacaktır.
.
1.8. YILLIK İZİNLERİ VERMEYE YETKİLİ AMİRLER : Yıllık izinleri vermeye yetkili
amirler; İl merkezinde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar, eğer yetki verilmiş ise sağlık tesisi yöneticisi
veya başhekimlerince verilecektir.
1.9. YILLIK İZİNLERİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER : Memurların yıllık ve
mazeret izinlerinin verilmesi işlemlerinde; görev yapan tüm personelin izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış
tarihlerine ilişkin tüm diğer bilgiler ve işlemlerin takibi ve ÇKYS ye kayıtları ve takipleri görevli birim
personellerin sorumluluğu ve takibinde olup Genel Sekreterlikte bulunan "Kişisel Özlük Dosyasına
gönderilecektir.
1.10. ŞUA İZİNİ
: Hizmetleri sırasında radyo aktif ışınlarla çalışan personele, her yıl
yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
1.11. İDARİ İZİN
: Zorunlu hallerde izin vermeye yetkili amirin takdiri ile ayda sekiz
saati geçmemek üzere personele kısa süreli izin verilebilir.
1.12. MAZERET İZİNİ : Memurlara Devlet Memurları Kanunun 104.maddesi gereğince;
Memurun doğum yapması (Kadın memurlara doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı
tarihten geçerli olmak ve özlük hakları devam etmek üzere 8 hafta doğum izni verilir) erkek memura
karısının doğum yapması halinde 3 gün, memurun kendisinin ve çocuklarının evlenmesi, anne, baba,
eşi, çocukları ve kardeşlerinin ölümümü halinde 5 gün izin verilir. Bu izinler olayın vuku bulduğu
tarihlerde kullanılması gerekir.
Not :Amirin Uygun Bulması Halinde Verilen Mazeret İzni
1. Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak amirler
tarafından en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. Zorunlu olması halinde en çok 10 gün daha
mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin ertesi yıla ait yıllık izinden mahsup edilir.
2. Yıllık izne hak kazanmayan aday memurlara mazeretleri halinde en çok 10 güne kadar mazeret
izni verilebilir.
Download

1. yıllık izinler ile ilgili bilinmesi ve yapılması