Po hyjmë në
vitin e
konsumatorit
faqe 20 faqe 14
faqe 2
Gëzuar
festat e
fundvitit!
faqe 6
Nr. Br. No. XIII / Nëntor - Dhjetor / Novembar - Decembar / November - December / 2014 / GRATIS
KFOR-i
nderoi zonjat e
KEDS-it
Rritet siguria e
punëtorëve të
KEDS-it
Gëzuar festat e fundvitit!
Më lejoni që nga zemra t’ju uroj festat
e fundvitit. Viti 2014 padyshim që
ishte vit i sfidave të mëdha, por edhe i
sukseseve.
Falë angazhimit tonë të përbashkët,
KEDS gjatë këtij viti lëvizi fuqishëm
drejt konsumatorit, duke qenë më afër
tij, duke e edukuar dhe duke ndërtuar
partneritet me të. Lëvizje të mëdha
ndodhën në këtë drejtim. Hapi i parë
i rëndësishëm ishte implementimi i
projektit të leximit përmes pajisjeve të
dorës- Hand Held. Kjo rriti transparencën karshi konsumatorit, zvogëloi
në 40 për qind numrin e ankesave të
tyre, sikurse na mundësoi të kemi një
sistem më të saktë të adresave të tyre.
Nuk qëndruam duarkryq as sa i përket
rrjetit të shpërndarjes. Implementuam
mbi 200 projekte anekënd vendit, ku
përfituan direkt dhjeta mijë konsumatorë. U ndërtuan shtatë largpërçues në
të shtatë distriktet, përderisa përmes
zëvendësimit të rrjetit të vjetruar me
atë të riun, u vendosën mijëra e mijëra
shtylla të reja, qindra kilometra kabllo
të reja dhe rreth 20 mijë njehsorë në
shtyllat elektrike. Këto veprime bënë
2
që konsumatorët të kenë shërbime më
kualitative, përderisa humbjet të ulen
në parametrat e kërkuara nga ZRrE.
Kjo u arrit falë angazhimit të të gjithë
neve së bashku, prandaj duhet të jemi
krenarë pa dallim.
Sot, KEDS është kompani thuajse e
konsoliduar, komplet funksionale dhe
gëzon respektin e qytetarëve. Ne të
gjithë duhet të ndjehemi krenar për
këtë. Ne e përmbushëm misionin
tonë - të ofrojmë energji elektrike për
konsumatorët dhe e rritëm kualitetin e
shërbimeve.
Pos misionit tonë madhor, ne kemi
dëshmuar edhe përgjegjësi të lartë shoqërore me pjesëmarrjen ose përkrahjen e shumë aktiviteteve. Tregues i
seriozitetit tonë në këtë drejtim është
konsolidimi i Akademisë së KEDS-it,
që fitoi katër çmime kryesore Stevie
Award.
Përgjegjësia shoqërore vetëm sa do të
rritet në të ardhmen, sepse në kujdesemi për kompaninë tonë dhe për vendin
tonë.
Ne nuk jemi në udhëkryq. E kemi marrë drejtimin tonë dhe po ecim shpejt.
Natyrisht, edhe shpejtësia ka limitet
e veta që duhet respektuar. Duam të
shkojmë sa më larg, por me kujdes dhe
me vëmendje të plotë ndaj të gjitha
rrethanave eksterne, veçanërisht konsumatorëve. Për këtë arsye vitin 2015
e kemi quajtur edhe Viti i Konsumatorit. Këtë e përforcon fakti se po ndërtojmë një Qendër moderne të Thirrjeve,
përderisa janë në ristrukturim të gjitha
qendrat për konsumatorë.
Siç e dini, në bazë të vendimit të
ZRrE-së dhe obligimeve ligjore, KEDS
është shthurur, prej nga është krijuar
edhe kompania e re, KESCO. Kjo
kompani do të merret ekskluzivisht me
konsumatorët, përderisa KEDS do të
menaxhojë me asetet e shpërndarjes.
Krijimi i dy kompanive nënkupton sfida
të dyfishta dhe nevojë për angazhim të
dyfishtë në punë për tejkalimin e tyre.
Por, jam i bindur se përkushtimi i të
gjithë neve nuk do të mungojë dhe do
ia dalim mbanë së bashku, siç kemi
bërë deri tash.
Fundviti le të shërbejë si mbushje me
energji për realizimin e tyre.
Gëzuar 2015!
Nis ligjëratat gjenerata e
dytë e Akademisë së KEDS-it
Pjesëmarrësit e gjeneratës së dytë të Akademisë së KEDS-it kanë qenë mjaft të entuziazmuar
gjatë mbajtjes së ligjëratave të para. Për ta Akademia është zgjerim i njohurive dhe ndihmesë e
madhe për zhvillim më të lehtë dhe më të suksesshëm të profesionit të tyre
Vikendin e 8 dhe 9 nëntorit
kanë nisur ligjëratat e para
gjenerata dytë e Akademisë së KEDS-it.
Ata janë parë mjaft të
disponuar dhe kanë qenë
të angazhuar për të marrë
njohuri të reja. Studentët
kanë marrë njohuri si të
komunikojnë me konsumatorët dhe për tarifat nga
ligjërues të KEDS-it, përkatësisht, Petrit Pepaj dhe
Ymer Rudari. Ndërsa nxënësve u ka ligjëruar gjatë
dy ditëve të vikendit, Ismet
Latifi, në lidhje me matjet
e energjisë sipas grupeve
matëse dhe shkyçjet dhe
rikyçjet e konsumatorëve.
“Konsumatorët janë pjesa
më e rëndësishme e
secilës kompani. Kjo është
shumë më e rëndësishme
për KEDS-in, që ka të bëjë
me krejt popullatën e vendit. Komunikoni në bazë
të specifikave për secilin
rast”, tha Pepaj. Komunikimi me konsumator është
baza e zhvillimit të kompanisë. “Ju gjatë takimit
me konsumatorë duhet ta
keni parasysh që nuk po e
prezantoni vetveten. Ju jeni
kompania dhe duhet të
silleni konform asaj. Qëllimi
në secilin rast duhet të jetë
avancimi i marrëdhënieve
me ta”, porositi studentët,
Pepaj. Një ditë pas, studentët kanë marrë njohuri
për tarifat dhe metodologjinë e përcaktimit të tyre.
“Baza e aplikimit tarifor për
një kompani si KEDS-i fillon
në të ardhurat e vitit paraprak. Nëse ato janë më të
larta se të lejuarat, atëherë
aplikimi nis nga zbritja e
shumës në aplikimin për
vitin vijues. Nëse janë më
të ulëta, nis nga shtimi i
asaj shume”, tha ligjëruesi
Rudari. Ai u ka shpjeguar
në detaje metodologjinë e
tarifave përmes shembujve praktikë dhe formulave për llogaritjen e tyre.
Studentët kanë qenë mjaft
të interesuar.
Ismet Latifi pati fatin që i
pari të zhvillojë ligjëratën
me nxënësit në edicionin e
dytë të KEDS Akademisë.
“Ju mund të komunikoni
me konsumatorin me anë
të gjuhës së trupit apo të
folurës. Gjuha e trupit përbën pjesën më të madhe.
Jini sa më korrekt dhe të
kujdesshëm”, porositi Latifi
nxënësit.
Saranda Ibrahimi,
studente në Fakultetin
Teknik, dega Elektroenergjetik Industriale
Ligjërata e sotme ishte
pak më ndryshe se ato të
fakultetit. Mësuan shumë
gjëra që nuk i kishim ditur
më parë. Gjatë ligjëratës
kishte shumë komunikime
mes trajnerit dhe
studentëve dhe gjatë
gjithë kohës ishte një
vëmendje e shtuar nga
ana e pjesëmarrësve. Këto
ligjërata shihet qartë se do
të shtojnë njohuritë e mia
lidhur me profesionin që
e kam zgjedhur dhe do të
më ndihmojnë jashtëzakonisht shumë ta zbatoj
atë në praktikë. Falënderoj
KEDS-in për mundësinë e
dhënë.
3
tani i kemi përvetësuar shumë mirë dhe sot
kryesisht kemi pasur
përsëritje. Shembujt që
mori profesori për sjelljen
ndaj konsumatorëve ishin
mjaft të qarta që ne në të
ardhmen do t’i përdorim në
praktikë”, thotë Andonjeta
Imeri, nxënëse nga Shkolla
e Mesme Elektroteknike
“Gjin Gazuli” në Prishtinë .
“Për mua sot është hera
e parë që demonstroj me
një njehsor digjital dhe
po më duket shumë më i
avancuar dhe më modern
krahasuar me njehsorët
mekanikë, ku kemi ushtruar kyçjen dhe shkyçjen
në shkollë”, thotë Leonard Komani, i cili vjen nga
Shkolla e MesmeTeknike
“ Nexhmedin Nixha” në
Gjakovë.
Ismail Selmani, nxënës
nga Shkolla e Mesme
Teknike ‘ Gjin Gazuli ‘,
Prishtinë
Ishte një ligjëratë interesante dhe profesori ka
qenë shumë i qartë gjatë
shpjegimit. Mësuam llojet
e njehsorëve, dizajnimin
e tyre dhe mënyrën e
aktivizimit dhe të lidhjes.
Kjo do të na ndihmojë në
jetën e përditshme dhe
shpresoj që sukseset nuk
do të mungojnë. Pjesa e
shkyçjeve sigurisht është
mjaft sfiduese dhe me
shumë të papritura në terren. Falënderoj profesorin
Latifi që barti përvojën e tij
shumëvjeçare te ne.
Java e përsëritjeve dhe
testeve
Në javën e dytë të ligjëratave të KEDS Akademisë
më 15 dhe 16 nëntor,
pjesëmarrës sipas programit kanë qenë vetëm
nxënësit. Tema e ligjëratës
për nxënësit ishte pak
e ndjeshme , por edhe
shumë atraktive. Ata mësuan procesin e kyçjes dhe
të shkyçjes të njehsorëve
, për mënyrën e sjelljes
ndaj konsumatorëve dhe
përsëritën mësimet e përvetësuara deri tani.
“Mësimet e marra deri
4
Pjesëmarrësit e KEDS
Akademisë avancojnë
njohuritë
Grupi i studentëve vikendin e fundit të muajit
nëntor sipas programit u
aftësuan për tregun energjetik dhe menaxhimin
e Burimeve Njerëzore nga
stafi menaxherial i KEDSit. Drejtoresha e Departamentit të Balancës
së Tregut Energjetik
në KEDS, Nermin Arapi,
transmetoi te kandidatët
përvojën dhe zotësinë e
saj.
“Studentët kanë parë për
së afërmi menaxhimin me
tregun energjetik gjatë
vizitës së Departamentit
të Balancës së Tregut
Energjetik në KEDS, ku
u njoftuan me pajisjet
që ne shfrytëzojmë për
përcjelljen e trendeve
të çmimeve të energjisë elektrike në berzat e
ndryshme që operojnë në
Europë”, tha Arapi.
katër grupe nga pesë
studentë përpiluan një
detyrë imagjinare për
zgjedhjen e një punëtori
dhe përcaktuan kushtet
për përzgjedhje.
Për studentët tema ishte
mjaft atraktive dhe kanë
qenë shumë aktiv në
zgjidhjen e detyrave të
parashtruara.
Gjatë trajnimit janë përgatitur edhe detyra që
konkretisht pasqyronin
tregun tonë në situata të
ndryshme të operimit të
gjithë akterëve në treg.
“Kjo zgjoi interesim të
madh te studentët pasi
ata u treguan shumë aktiv
në pyetjet që shtronin
gjatë dhe pas prezantimit.
Gjithashtu edhe gjatë
punimit të detyrave u
treguan të gatshëm për
të punuar në grup . Në
përgjithësi unë krijova
bindjen se u krijua një
klimë shumë interesante
e një leksioni interaktiv
shumë të dobishëm dhe
njëkohësisht të këndshëm’’, shtoi Arapi.
Kurse të dielën studentët
mësimet i morën nga
lëmi në Menaxhimin e
Burimeve Njerëzore, të
ligjëruar nga Drejtoresha
e Burimeve Njerëzore
në KEDS, Valbona Kadrijaj. Mësuan gjithçka që
ka të bëjë me kuptimin,
sfidat e menaxhimit, rolin
strategjik, teknologjinë,
kompetencat dhe etika
e Burimeve Njerëzore.
Me shembuj të ndryshëm nga përvoja e saj
ajo njoftoi pjesëmarrësit
për procesin e punësimit, selektimit, rekrutimit,
kushtet që duhet të
plotësojnë kandidatët
për punë, e shumë të
tjera. Përveç ligjëratave
një formë shumë atraktive për kandidatët ishte
ushtrimi përmes detyrave.
Kandidatëve iu kërkua të
hartojnë një konkurs për
zgjedhjen e një punëtori.
Studentët të ndarë në
Marigona Krasniqi,
studente
“Jam mjaft e kënaqur me
KEDS Akademinë. Ligjëratat janë më ndryshe nga
ato të fakultetit, jemi më
të lirë, mund të pyesim
gjithçka që nuk e kemi të
qartë dhe ligjëruesit janë
shumë të mirë. Jemi duke
mësuar shumë gjëra të
reja dhe konkrete. Edhe
pse kemi mbajtur vetëm tri
ligjërata, ne jemi avancuar
mjaft mirë”.
KEDS INFO
Shqipëron Bajraktari,
student
“Në krahasim me fakultetin
që mësojmë veç teori, këtu
po ushtrojmë edhe punë
praktike. Ligjërata është
mjaft komunikatave dhe
profesionale. Jam shumë
i kënaqur që jam pjesë e
Akademisë, sepse do të
na ndihmojë të përgatitemi për tregun e punës.
Stafi i KEDS Akademisë
është i përsosur, korrekt
dhe mjaft transparent dhe
mendoj që janë përzgjedhur më të mirët.”
Bashkëpunimi ndërmjet nxënësve rrit efikasitetin në Akademinë e
KEDS-it
Fatmirja, Ardonjeta e
Arbenita vikendin e 6 dhe
7 dhjetorit po dëgjonin
ligjëratat në Akademinë e
KEDS-it që kishin të bënin
në lidhje me Sigurinë
Elektrike, ku ligjërues ishte
Lulëzim Krasniqi, koordinator për trajnim dhe zhvillim
në KEDS.
“Vazhdimisht e ndihmojmë
njëri- tjetrin në kuptimin
dhe kryerjen e detyrave
për lëndët, ku njëri nga
ne ka më tepër njohuri”,
thotë Arbenita, e cila është
mjaft komunikuese. Ato
nuk mendojnë asnjëherë
vetëm për vetveten. Flasin
me admirim për mësimet
e përbashkëta, duke qenë
të vetëdijshme se vetëm
ashtu mund të jenë më
të fuqishme dhe më të
përgatitura për tregun
energjetik.
“Është kënaqësi e madhe
të ligjërosh për nxënësit
e Akademisë së KEDSit. Nxënësit kanë qenë
shumë të interesuar të
mësojnë dhe të kuptojnë
se si të punojnë në mënyrë
më të sigurt dhe profesionale. Përkushtimi nuk ju ka
munguar në asnjë moment
gjatë kohës së ligjëratave”,
thotë ligjëruesi Krasniqi.
Nxënësit janë aftësuar për
sigurinë elektrike në vendin e punës, mbrojtjen nga
rreziku, faktorët e rrezikut,
përdorimin e pajisjeve
personale mbrojtëse, për
qëllimin dhe sigurinë në
punë, ndihmën e parë në
rastet e goditjes elektrike,
si dhe mbrojtjen nga zjarret
dhe përdorimin e aparateve.
Gjatë vikendit nxënësit
kanë mësuar edhe se
si të komunikojnë me
konsumatorë. “Që konsumatori të jetë i kënaqur
ju duhet të keni njohuri
të plota rreth çështjeve
që ndërlidhen me energjinë elektrike, duke filluar
nga furnizimi e deri te
njohja detaje e tarifave të
aplikuara në Kosovë dhe
të gjitha çështjeve përcjellëse”, porosit nxënësit
Sabri Tërnava, Menaxher i
Departamentit për Analizë
dhe Performancë. Ai ka
shpjeguar në detaje çështjen e tarifave të energjisë
elektrike. “Nxënësit janë
mjaft të përkushtuar. Jam
optimist se do të jetë një
gjeneratë mjaft e suksesshme e Akademisë së
KEDS-it”, thotë Tërnava.
Nxënësit janë ndarë mjaft
të kënaqur me ligjërimet
gjatë të dy ditëve të
vikendit.
5
Po hyjmë në
vitin e konsumatorit
Divizioni i Furnizimit nga 1 janari do të kalojë në kompaninë e re, KESCO, me vendim
të aksionarëve dhe kërkesës së ZRrE-së dhe ligjeve të aplikueshme në Kosovë. Kjo
kompani do të merret ekskluzivisht me konsumatorët, prandaj viti 2015 është quajtur
Vit i Konsumatorit
Divizioni i Furnizimit gjatë
vitit 2014 ka ndërruar
qasjen ndaj konsumatorëve
duke qenë shumë më afër
tyre. Projektet e implementuara në këtë divizion,
kanë bërë që të ketë rritje
6
në të gjitha aspektet. Lidhur më to dhe më projektet për vitin 2015, KEDS
Info intervistoi Drejtorin
e këtij divizioni, z. Alper
Erbas.
KEDS Info: Z. Erbas, çka
ndryshoi gjatë vitit 2014
në Divizionin e Furnizimit?
Alper Erbas: Kanë ndryshuar shumë gjëra. Padyshim, kthesa e madhe u bë
në lexim, që tashmë bëhet
përmes pajisjeve të dorës,
Hand Held. Ky sistem
është treguar shumë i suksesshëm, duke përmirësuar si leximin ashtu edhe
imazhin e KEDS-it, sepse
KEDS INFO
e ka ofruar atë me konsumatorin. Gjithashtu, ky
sistem ka pasur ndikim në
uljen e humbjeve, sikurse
ka minimalizuar ankesat
e konsumatorëve, që janë
ulur në shkallën 30-40 për
qind.
Në strukturën organizative ne bëmë ndërrime
thelbësore të cilat krijuan
efekt në performancë dhe
treguesit kyç në aspektin
pozitiv. Veçanërisht, ne u
fokusuam në vitin 2014
në riorganizimin e menaxhmentit qendror dhe
menaxhmentit të distrikteve. Gjatë riorganizimit ne
kishim parasysh dy aspekte: të jemi më funksional
dhe më të organizuar.
Gjithashtu, të gjitha ndryshimet në metrim, shkyçje,
lexim, CCP, janë bërë për
të qenë më efiçientë. Nëse
krahasojmë shifrat mesatare në fillimin e vitit dhe
në fundvit, atëherë mund
të konkludojmë se efiçienca është rritur. Në kemi
nevojë të avancohemi tutje
në këtë drejtim, por rritja
e nivelit të deritashëm tregon se operimi në Kosovë
mund të jetë më i miri në
zonën e Ballkanit.
Përgjithësisht viti 2014
ishte vit ku ne u organizuam dhe i analizuam
të gjitha çështjet që na
dërgojnë drejt avancimit,
që ndodhi për të gjitha
çështjet madhore. Si ekip,
ne kemi më shumë kontroll
ndaj të gjitha operimeve
dhe i kuptojmë shumë më
tepër dinamikat e operimit
të kompanisë.
KEDS Info: Çka ndodhi me
humbjet?
Alper Erbas: Humbjet
kanë rënë për 3 për
qind dhe janë brenda
parametrave të kërkuara
nga Zyra e Rregullatorit
të Energjisë. Sigurisht,
ndikim kanë pasur pos
sistemit Hand Held edhe
vendosja e njehsorëve në
shtylla, ndryshimi i qasjes
ndaj konsumatorëve dhe
rritja e efikasitetit në
punë. Sot punëtorët janë
me efiçientë. Për shembull në fillim një ekip
ndërronte nga 5 njehsorë
brenda ditës, sot ndërrojnë
nga 15. Por, sa i përket
efikasitetit ka ende shumë
punë për t’u bërë, sidomos në rritjen e efiçiencës
në punë. Në vitet e para
mund ta zëmë hapin dhe
të arrijmë aty ku duhet
vetëm me punë sepse
efekti i investimeve nuk
mund të jetë i menjëhershëm.
Ne e centralizuam Departamentin e Humbjeve që
u mor me proceset. Kjo
na ndihmoi që të krijomë
standardet që dërguan në
reduktimin e ankesave prej
konsumatorëve tanë dhe
rriti efiçiencën. Gjithashtu,
neve na krijoi kapacitete
që të monitorojmë rezultatet në mënyrë më të
qartë dhe të themelojmë
sistemin që bazohet në
performancë.
KEDS Info: Si të rritet tutje efikasiteti i punëtorëve?
Alper Erbas: Jemi në
fazën e ristrukturimit.
Disa nëndistrikte , ato që
janë afër distrikteve, do
të inkorporohen brenda
tyre. Punët duhet ristrukturuar në mënyrë që të
arrijmë efektin maksimal.
Përgjegjësia do të jetë e
qartë për kryerjen e secilës
punë. Punëtorët duhet të
kenë qasje dhe angazhim
maksimal me qëllim që
të arrijmë aty ku synojmë.
KEDS është shtëpia jonë
e përbashkët dhe vetëm
duke u përkujdesur të
gjithë për të, ajo do të jetë
më e fortë dhe do të tejkalojnë me sukses secilën
sfidë që i del përpara.
KEDS Info: Furnizimi do
të kalojë në KESCO nga 1
janari. Çka do të ndodhë?
KEDS Info: Cilat janë
prioritetet tjera për vitin
2015?
Alper Erbas: Me vendim
të Bordit të Aksionarëve
dhe në përputhje të plotë
me kërkesën e ZRrE-së
dhe ligjeve në fuqi, nga
1 janari do të krijohet
kompania e re e furnizimitKESCO. Kjo kompani do
të merret ekskluzivisht me
konsumatorët, përderisa
KEDS-i do të vazhdojë të
merret me mirëmbajtjen
dhe operimin e rrjetit. Por
nuk do të ndryshojë asgjë.
Punëtorët e furnizimit
do të vazhdojnë t’i kenë
detyrat e njëjta.
Ne jemi duke implementuar shumë projekte
që kanë të bëjnë me
konsumatorin, prandaj
viti 2015 do të jetë Vit i
Konsumatorit. Është duke
u ndërtuar Qendra moderne e Thirrjeve që do t’i
përgjigjet secilës kërkesë
të konsumatorit në kohë
reale. Kjo qendër do të
komunikojë me të gjithë
konsumatorët anekënd
vendit dhe do të jetë në
dispozicion gjatë 24 orëve.
Të njëjtën kohë ka filluar
ristrukturimi i qendrave
për konsumatorë. Këto
qendra do të jenë të
inkorporuara me arkat
nëpër distrikte dhe do të
funksionojnë bashkërisht.
Prioritet në çdo rast do
të kenë konsumatorët
që kanë ardhur të bëjnë
ndonjë ankesë. Kjo do
të funksionojë përmes
sistemeve të ndryshme që
do të vendosen në lokacionet e arkave- qendrave
për konsumatorë. Ata
që e shtypin numrin në
softuerin për ankesa, kanë
përparësi dhe punëtorët
merren menjëherë me të
në krahasim me konsumatorët që kanë ardhur për të
bërë pagesa.
Alper Erbas: Siç e ceka
më parë, ne planifikojmë
të zhvillojmë më tepër
sektorin e kujdesit ndaj
konsumatorëve dhe rritjen
e cilësisë së shërbimeve
që konsumatorët të jenë
sa më të kënaqur. Në të
njëjtën kohë, për të arritur
në këtë cak, ne planifikojmë të zhvillojmë shumë
projekte të Teknologjisë
Informative, që freskojnë
sistemet tona ekzistuese.
KEDS Info: Cili është
mesazhi juaj për punëtorët
me rastin e festave të
fundvitit?
Alper Erbas: Të punojnë
shumë, të shtojnë tempon,
në mënyrë që të arrijmë
objektivat në vitin që po
hyjmë. Secili le t’i kryejë
detyrat e veta me përkushtimin më të madh. Kjo
është mënyra më e mirë
dhe më e lehtë edhe për
arritjen e aspiratave individuale.
Që nga fillimi KEDS ka
qenë i përkushtuar në
përmbushjen e motos së
vet “Burimi i Energjisë jeni
ju”. Kur themi “ju”, ne
nuk e kemi fjalën vetëm
për konsumatorët, por
edhe për punëtorët tanë
dhe ekipet tona. Prandaj,
ne besojmë se mund t’i
arrijmë të gjitha qëllimet
së bashku me kolegët tanë
si ekip.
Gëzuar dhe me fat 2015!
7
Rrjeti afron KEDS-in
me konsumatorët
Divizioni i Rrjetit ka përmbyllur një vit të suksesshëm. Nga investimet në mbi
200 projekte kanë përfituar dhjeta mijë konsumatorë, të cilët kanë shërbime
më kualitative. Investimet kanë zvogëluar edhe humbjet, duke bërë që përfitimet të jenë të dyanshme. Reformimi i divizionit ka sjellë edhe përmirësim
të jashtëzakonshëm në mirëmbajte, ku rëniet e daljeve 10 kV janë zvogëluar
me 70 për qind
KEDS Info: Z. Koç, çka
ndodhi gjatë vitit 2014?
Mehmet Koç: Gjatë vitit
2014 padyshim që ka pasur shumë lëvizje. E para
që mund të veçohet, është
ristrukturimi i divizionit,
ku tashmë Operimet dhe
Mirëmbajtja funksionojnë si njësi të ndara. Kjo
ndodhi më 1 korrik dhe
rezultatet janë evidente.
Tashmë kemi mirëmbajtje
preventive dhe kjo siguron
shërbime shumë më kualitative për konsumatorët.
KEDS Info: Çka përfituan
konsumatorët?
Divizioni i Rrjetit gjatë vitit 2014 ka arritur përparime në shumë aspekte.
Fryma e re e punës ndihet në të gjithë divizionin. Lidhur me lëvizjet që
ndodhën dhe planet për vitin 2014, KEDS Info ka intervistuar udhëheqësin e
këtij divizioni, z. Mehmet Koç
8
Mehmet Koç: Shikoni, në
Kosovë kemi një mesatare
prej 5-6 stuhive në vit.
Gjatë këtij moti të keq një
numër i madh i daljeve 10
kV janë prishur dhe një
numër i madh i konsumatorëve kanë mbetur pa
rrymë. Tani ky numër ka
zbritur në normat minimale. Pra, jemi duke
folur për përmirësime prej
60-70 për qind, si rezultat i marrjes së masave
parandaluese. Rezultatet
janë të njëjta po ashtu për
periudha të gjata kohore.
Për shembull, brenda
muajit janë prishur 3000
dalje prej 10 kV, dhe
tash ky numër ka rënë në
1000. Faktor përcaktues
ka qenë edhe zëvendësimi i transformatorëve në
KEDS INFO
zonat e mbingarkuara. Për
këtë ne e kemi shfrytëzuar
sezonin e verës dhe i kemi
zëvendësuar afërsisht 100
transformatorë të mbingarkuar.
KEDS Info: A është afruar
KEDS me konsumatorin?
Mehmet Koç: Po, pa
dyshim. Gjatë këtij viti
ne kemi krijuar ekipet
Black out (të ndalesave
të energjisë) për secilin
distrikt dhe nëndistrikt,
gjithsej 27 ekipe. Ato janë
në dispozicion gjatë 24
orëve dhe intervenojnë në
secilin cep të vendit në
periudhën më të shkurtër
të mundshme kohore.
KEDS Info: Ç’po ndodh
me investimet në Rrjetin e
Shpërndarjes?
Mehmet Koç: Investimet
janë të ndara në disa
sektorë. Kemi investime në
rrjetin e shpërndarjes si në
tension të lartë ashtu edhe
atë të ulët, në mirëmbajtje, si dhe në ndërrimin
e njehsorëve paralel me
zgjerimin e rrjetit. Sivjet
janë implementuar mbi
200 projekte, që e kanë
bërë rrjetin më të qëndrueshëm, kanë ofruar energji
elektrike më kualitative për
konsumatorët, si dhe kanë
zvogëluar humbjet teknike.
Padyshim, zhvillimi më
madhor ka të bëjë me
përforcimin e rrjetit dhe
dislokimin e njehsorëve në
shtylla elektrike. Në këtë
sektor të investimeve janë
implementuar vetëm sivjet
112 projekte anekënd
vendit. Përfitues direkt
janë 20 mijë konsumatorë
në të gjitha distriktet.
Projektet kanë si synim
kryesor rritjen e kualitetit
të shërbimeve për konsumatorë dhe zvogëlimin
e humbjeve. Investimet
janë fokusuar në zonat me
përparësi, ku ka nevojë më
të madhe. Në Distriktin e
Prishtinës që është edhe
distrikti me numrin më të
madh të konsumatorëve,
janë 30 projekte që përfshin mbi 5200 konsumatorë, në Distriktin e Pejës
për shkak të gjendjes
që mbizotëron atje, janë
në finalizim e sipër 27
projekte që përfshin mbi
5000 konsumatorë, mbi
3500 konsumatorë në
Distriktin e Mitrovicës,
në atë të Prizrenit 1700,
Ferizajt mbi 1500 dhe në
Distriktin e Gjilanit mbi
800 sosh.
Implementimi i këtyre
projekteve është treguar
mjaft i suksesshëm në
dy drejtimet, kanë rritur
kualitetin e shërbimeve
për konsumatorë dhe kanë
zvogëluar humbjet në shkallë të madhe në trafot ku
janë bërë investimet.
KEDS Info: Po me tensionin e lartë çka po
ndodh?
Mehmet Koç: Sivjet kemi
implementuar shtatë
largpërçues në shtatë
distrikte, pra, synim yni
ka qenë që të përfshihen
konsumatorët në të gjitha
distriktet. Bëhet fjalë
për largpërçuesin e ri të
Bellanicës që përfshin
Distriktin e Gjakovës, atë
të Fushës së Pejës- Distrikti i Pejës, Maxhunaj
të Vushtrrisë që përfshin
Distriktin e Mitrovicës,
Gadime të Lypjanit brenda
Distrikti të Ferizajit, Gërmovë të Vitisë, që përfshin Distriktin e Gjilanit,
Komoran të Drenasit
që plotëson Distriktin e
Prishtinës dhe Mamushën
në Distrikt të Prizrenit.
Krahas finalizimit të largpërçuesve, kemi angazhuar
edhe një kompani për
trajnimin e stafit në reletë
mbrojtëse të implementuara në stabilimentet
shpërndarëse 10(20) kV .
Trajnimi është konsideruar i domosdoshëm, me
që këto pajisje dallojnë
nga ato të vendosura në
kthinat shpërndarëse të
mëhershme.
KEDS Info: Çka do të
ndodhë me rrjetin e
shpërndarjes?
Mehmet Koç: Padyshim
që investimet nuk do të
ndalen. Në këtë drejtim
kemi dy objektiva kryesore,
të përfitojnë konsumatorët shërbime kualitative
përmes tensionit stabil,
dhe të ulen në minimumin
e mundshëm humbjet
teknike. Sa i përket objektives së parë, atë synojmë
ta arrijmë brenda 5 vjetëve
të ardhshme. Pra, që të
gjithë konsumatorët të
kenë furnizim me tension
stabil, pa mbingarkesa dhe
me mirëmbajtje preventive.
Për këtë, pos investimeve
edhe duhet punuar shumë,
prandaj apeloj te të gjithë
punëtorët që të bëjnë
maksimumin në mënyrë
që të shijojmë së bashku
me konsumatorët sukseset
prej të cilave përfitojmë
si konsumatorët, ashtu
edhe ne si KEDS. Paralel
me këtë, presim të arrihet
edhe objektiva e zvogëlimit
në minimum e humbjeve
teknike, që padyshim ka
karakteristika të veçanta dhe varet nga shumë
faktorë.
KEDS Info: Mesazhi juaj
për punëtorët me rastin e
Vitit të Ri?
Mehmet Koç: Të gjithë
punëtorëve të KEDS-it,
me theks të veçantë atyre
të Divizionit të Rrjetit, u
uroj Vitin e Ri 2015, me
dëshirën që të jetë vit i
realizimit të aspiratave, si
atyre të përbashkëta brenda KEDS-it, ashtu edhe
atyre individuale. Gëzuar
2015!
9
E forcuam KEDS-in
brenda dhe jashtë
Serviset e përbashkëta të korporatës janë shtylla e KEDSit që lehtëson punën në çdo aspekt të aktiviteteve kyçe,
shpërndarjes dhe furnizimit. Këto shërbime e kanë bërë
KEDS-in gjatë vitit 2014 më të fortë si nga brenda ashtu
edhe nga jashtë. Lidhur me lëvizjet në këtë sektor, KEDS
Info zhvilloi një intervistë me z.Zafer Yilmaz, Drejtor i
Divizionit
10
KEDS Info: Z. Yilmaz, çka
ndodhi gjatë vitit 2014 në
Serviset e Përbashkëta të
KEDS-it?
Zafer Yilmaz: Padyshim
që kemi punuar me tempo
të shtuar këtë vit. Ndryshimet janë për të mirë
si nga brenda ashtu edhe
nga jashtë. Sa u përket
atyre të jashtmeve, ato
vërehen qysh në hyrje të
objektit qendror të KEDSit, që duket shumë më
bukur dhe me në rregull.
Renovime janë bërë në
të gjitha katet dhe sot
objekti është shumë më
funksional. Hap tjetër që
KEDS INFO
nevojitet për punët jashtë,
pra, në terren është blerja
e 150 automjeteve të reja
që e kanë lehtësuar dukshëm punën në terren të
punëtorëve si të rrjetit ashtu edhe të furnizimit, duke
ulur edhe shpenzimet në
shkallë mjaft të lartë në të
njëjtën kohë. Gjithashtu,
kemi blerë edhe 8 korpa
të reja për secilin distrikt
që i kanë bërë shumë më
efiçiente intervenimet në
rrjet.
KEDS Info: Divizioni ka
qenë shumë aktiv edhe
në aktivitetet shoqërore.
Akademia e KEDS-it ka
fituar edhe çmime ndërkombëtare. Si e komentoni
këtë?
Zafer Yilmaz: Akademia e
KEDS-it na bënë krenarë
të gjithëve. E nisëm me
vizionin e qartë që t’i
ndihmojmë gjeneratat e
reja në profesionalizimin e
mëtutjeshëm si në aspektin teorik, ashtu edhe
atë praktik. Sot, e tërë
gjenerata e parë prej 50
studentësh janë punëtorë
të rregullt të KEDS-it. Ky
është një realizim i ëndrrës
së tyre dhe i misionit tonë.
Se çfarë programi ishte
Akademia e KEDS-it e
tregon edhe fakti se menjëherë pas përfundimit të
gjeneratës së parë, ajo fitoi
katër çmime prestigjioze
Stevie Awrds, çmime që i
kishin fituar më herët kompani me renome botërore
si Apple, Samsung, Acer,
Proctor & Gamble, etj. Kur
KEDS renditet në mesin
e këtyre kompanive duke
fituar çmime të njëjta,
vërtet është një ndjenjë e veçantë. Çmimet e
pranuara në tetor janë
motiv shtesë për të gjithë
ne që të punojmë tutje
në sferën e përgjegjësisë
shoqërore duke e treguar
vendosmërinë tonë, se
pos aktivitetit primar që
është furnizimi me energji
elektrike, të jemi faktorë edhe në zhvillimet e
përgjithshme të shoqërisë
kosovare.
Në vazhdën e kësaj kemi
filluar edhe edicionin e
dytë të Akademisë së
KEDS-it, sikurse kemi
ndihmuar edhe në shumë
punë tjera komunitare.
KEDS Info: Çfarë bashkëpunimi ka KEDS me
palët e interesit dhe
mediat?
Zafer Yilmaz: Gjatë këtij
viti nuk kemi qëndruar
indiferent as në fuqizimin
e marrëdhënieve me
palët jashtë KEDS-it,
ku rol primar kanë palët
e interesit dhe mediat.
KEDS gjatë vitit 2014
ka rritur bashkëpunimin
duke mbajtur takime të
përbashkëta me secilën
palë. Është satisfaksion i
veçantë kur punëtorët e
divizionit shpërblehen me
mirënjohje për bashkëpunim nga KFOR-i apo mediat
pasqyrojnë gjithnjë e më
drejtë punën e KEDS-it.
KEDS Info: Çka mund të
thoni për stafin e KEDS-it
dhe cili është mesazhi juaj
për këtë fundvit?
Zafer Yilmaz: Viti 2014
ka qenë vit i riorganizimit
dhe ristrukturimit. Padyshim, jemi ballafaquar
me sfida që janë tejkaluar
me sukses. Qëllim yni ka
qenë që secili punëtor të
kryejë punën në mënyrë
sa më efikase për të mirën
e kompanisë dhe atë ia
kemi arritur. Fundi i vitit
2014 e gjeti KEDS-in me
shumicën e reformave në
strukturën organizative
të përfunduar, duke bërë
që Burimet Njerëzore të
japin kontribut shumë më
të madh në avancimin e
kompanisë.
Imazhi i KEDS-it është
i rëndësishëm. Por, ne
nuk mendojmë vetëm
për imazh, por edhe për
kushtet e punëtorëve që
të plotësohen të gjitha.
Çdo punëtor në KEDS ka
vlerë. Secili që është këtu
dhe secili i ri që do të vije
është një vlerë për ne.
Imazhi i KEDS-it është
i rëndësishëm. Por, ne
nuk mendojmë vetëm
për imazh, por edhe për
kushtet e punëtorëve që
të plotësohen të gjitha.
Çdo punëtor në KEDS ka
vlerë. Secili që është këtu
dhe secili i ri që do të vijë
është një vlerë për ne.
Me dëshirën që punëtorët
të jenë edhe më efikas
gjatë 2015 në kryerjen
e detyrave të tyre për të
mirën e përbashkët, unë ju
uroj të gjithë punëtorët e
KEDS-it që të kenë shëndet, lumturi e prosperitet
për vete dhe familjet e
tyre.
Urime 2015!
11
Urimet e
menaxherëve të
distrikteve
Milazim Avdiu
Drejtor i Distriktit të Prishtinës
Të nderuar punëmarrës të Distriktit të Prishtinës!
Ju uroj festat e fundvitit, me dëshirat më të mira për shëndetin dhe mirëqenien tuaj
personale dhe të familjeve tuaja.
Dëshiroj që viti që po vjen të jetë më i suksesshëm në kryerjen e punëve të
përditshme për arritjen e objektivave tona të përbashkëta, për një afarizëm sa më
pozitiv të mundshëm të kompanisë sonë.
Përgjegjësia në kryerjen e punëve tona të përditshme është obligim i të gjithë
neve të punësuarve, kjo na bën neve të ndihemi të vlerësuar dhe të nevojshëm për
mbarëvajtjen e kompanisë.
Detyra jonë kryesore është ofrimi i shërbimeve sa më të mira dhe efikase ndaj konsumatorëve tanë. Jemi në rrugë të duhur, por mbetet shumë për t’u bërë
Urime 2015!.
Vehebi Sofiu
Drejtor i Distriktit të Prizrenit
Me gjithë sfidat dhe sakrificat që kanë përcjellë Distriktin e Prizrenit, një falënderim i veçantë ju takon punëtorëve, të cilët kanë pasur një angazhim dhe përkushtim
të vazhdueshëm në arritjen e objektivit dhe përmirësimin e performancës. Këtë e
tregojnë edhe rezultatet afariste të distriktit që janë inkurajuese dhe paraqesin rritje të
madhe në krahasim me vitin paraprak. Po ashtu duhet theksuar se janë bërë të gjitha
përgatitjet e nevojshme që të kapërcehet sezoni dimëror duke i falënderuar ekipet e
përgjithshme që kanë bërë përforcime të vazhdueshme të shumë projekteve në rrjet, si
përforcime dhe ndërrime të pikave matëse, si rezultat i të cilave janë zvogëluar edhe
humbjet e përgjithshme. Me këtë rast ju shpreh falënderimet më të sinqerta gjithë
punëtorëve të Distriktit të Prizrenit duke ju uruar shëndet, begati dhe mirëqenie për
ta dhe familjet e tyre, me dëshirën që viti 2015 të jetë vit edhe më i suksesshëm dhe
më i begatshëm për të gjithë punëtorët pa dallim.
Gëzuar 2015!
Agron Haxhiu
Drejtor i Distriktit të Mitrovicës
Të nderuar punëtorë të KEDS-it, e veçanërisht ju të Distriktit të Mitrovicës!
Në pragun e festës së Vitit të Ri, po shfrytëzoj rastin t’ju përgëzoj për punën tuaj
të palodhshme gjatë gjithë vitit 2014. Njëkohësisht, juve dhe familjeve tuaja ju
uroj vitin që vjen, duke dëshiruar shëndet, lumturi dhe dinjitet në vitin 2015.
Duke besuar në Zot dhe duke punuar fort, ju kolegë të dashur, nderoni dhe
respektoni familjen tuaj, kompaninë ku ju punoni, pra, KEDS-in dhe shtetin tonëKOSOVËN.
Puna, respekti dhe besimi në njëri- tjetrin kanë bërë që ne si distrikt ta përmbyllim këtë vit me mirë së asnjëherë më parë. Ky rezultat do të na japë kurajë që në
vitin 2015 të jemi njeri prej distrikteve me të mirë duke qenë në shërbimin e të
gjithë konsumatorëve.
Festën e Vitit të Ri ua uroj edhe stafit menaxhues në Prishtinë dhe kolegëve tjerë,
duke i falënderuar për mbështetje në të gjitha aspektet rreth punës që ne bëjmë.
Pra, urime viti 2015!
12
KEDS INFO
Berat Lahu
Drejtor i Distriktit të Ferizajit
Ka magji në besim… Ka ëndrra të cilat bëhen realitet.
Urimet më të mira për Vitin e Ri!
Një kohë për shokë të mirë, një kohë për gëzim, një kohë për të uruar lumturi, një
kohë për punë, angazhim e suksese! Atje ku ka dyshim, le të sjellë besim atje ku ka
dëshpërim, le të siellë shpresë, atje ku gënjeshtra dominon, le të sjellë të vërtetën!
Le të festojmë me sofrën plot e përplot shëndet, fat e lumturi!
Urimet më të mira nga kolegët e Distriktit të Ferizajit për kolegët e KEDS-it.
Në emër të të gjithë punëtorëve të Distriktit të Ferizajit, Drejtori i Distriktit, Berat
Lahu.
Betim Elezaj
Drejtor i Distriktit të Pejës
Të nderuar kolegë,
Viti 2014 ishte vit i angazhimeve në punë, ku ju nuk u kursyet aspak. Si rrjedhojë e kësaj nuk munguan as sukseset të cilat rezultuan që viti që lëmë pas të
jetë mjaft i suksesshëm. Padyshim, shumë sfida u desh të tejkalohen dhe shumë
të tjera do të na dalin përpara. Prandaj, koha e ndërrimit të motmoteve është
periudha e festimeve, sikurse e reflektimit. Është koha kur ne lëmë pas të vjetrën
dhe fillojmë ta përgatisim vetveten për të renë, vitin që po hymë. Distrikti ynë po
shkon përpara, por është nevojë jona e përbashkët që ai të ecë edhe tutje, duke
përshpejtuar hapin. Për këtë na duhet angazhim edhe më i madh. Unë shpresoj
në këtë, pasi vullneti juaj për punë është treguar në vazhdimësi, për çka jam
falënderues.
Duke ju dëshiruar shëndet, sukses e lumturi për ju dhe familjet tuaja, viti 2015
qoftë vit i realizimit të aspiratave si në aspektin individual, ashtu edhe të përgjithshëm.
Gëzuar 2015!
Agnez Furra
Drejtor i Distriktit të Gjakovës
Të nderuar bashkëpunëtorë të KEDS-it, Distrikti Gjakovë !
Kam nderin dhe kënaqësinë që natën më të hareshme të ndërrimit të motmoteve, ku
të gjithë giendemi në këtë frymë festive, t’ju shpreh urimet e mia më të përzemërta,
ku dashuria, lumturia dhe shëndeti me suksese ju përcjelltë gjatë gjithë jetës suaj!
Viti që po e lëmë pas ishte një vit i punës dhe sakrificës sonë të përbashkët.
Në këtë natë gëzimi t’i bashkojmë dëshirat, vullnetin, veprimet dhe sakrificat për një
distrikt sa më të suksesshëm, prosperues dhe më të fortë në shërbim të
konsumatorëve. Në emër të menaxhmentit të KEDS-it, Distrikti i Gjakovës, të gjithë
punëtoreve të KEDS-it ua uroj: Gëzuar Vitin e Ri 2015, duke ju dëshiruar që ky vit të
jetë realizim i ëndrrave dhe sukseseve tuaja në të gjitha sferat e jetës,
Urime!
Ramadan Ahmeti
Drejtor i Distriktit të Gjilanit
Me rastin e Vitit të Ri, shfrytëzoj rastin që t’i përgëzoj të gjithë punëtorët KEDS-it,
e në veçanti, punëtorët e Distriktit të Gjilanit, për punën dhe angazhimin e tyre me
qëllim të arritjes së objektivave.
Misioni i Kompanisë tonë është që t’i sigurojmë energji dhe dritë pandërprerë
Kosovës.
E kemi kaluar një vit të vështirë, por me shumë suksese.
Duke u bazuar në investimet që do të bëhen vitet në vijim dhe duke llogaritur në angazhimin maksimal të secilit prej nesh, besojmë se këtë mision do ta bëjmë realitet.
Uroj që Viti i Ri 2015 të sjellë shëndet, fat dhe suksese te ju dhe familjet tuaja!
Abedin Salihu
shkyçës në Malishevë, Distrikti i Gjakovës
Falë angazhimit maksimal patëm suksese në punë dhe nuk u ndalëm. Punët ecën mirë në KEDS
dhe ka përmirësime në të gjitha aspektet. Por në aspektin e përgjithshëm shoqëror, përkatësisht të
vendit tonë viti 2014 nuk ishte vit edhe aq i mirë. Dihet gjendja që mbizotëroi sidomos gjatë pjesës
së dytë të vitit në rrafshin institucional që afektoi të gjitha familjet kosovare. Fatmirësisht ajo
gjendje po tejkalohet. Me dëshirën që viti 2015 të jetë vit i sukseseve, lumturisë e mbarësisë për
të gjithë kolegët e mi dhe familjet e tyre, me zotimin se do të punojmë drejt arritjes së sukseseve të
reja, urime 2015!
Gani Ademaj
Specialist i Daljes, Distrikti i Pejës
Mendoj që viti 2014 ishte vit i mirë si në aspektin e punës, ashtu edhe atë personal. Pati shumë
arritje pozitive të cilat me bëjnë të ndihem mirë. Sigurisht që viti 2015 pres të jetë edhe më i mirë,
si për mua ashtu edhe për krejt vendin. Prandaj, të gjithë kolegëve u uroj që të kenë një vit plot
dashuri dhe prosperitet. Gëzuar 2015!
Pajtim Halili
punëtor i rrjetit, Distrikti Gjilan
Padyshim viti 2014 ishte sfidues për mua dhe kolegët e mi, por i tejkaluam të gjitha me sukses. Puna
kolegiale është indikatori kryesor i suksesit. Jam shumë falënderues ndaj tyre, sidomos për ndihmën që
na japin ata më me përvojë se ne. Kjo e bën jetën edhe më interesant, sepse kur kapërcehet një pengesë
të gjithë e ndiejmë veten mirë. Ne e dimë që sfida të reja na presin edhe në viti 2015, por jemi të përgatitur t’i tejkalojmë edhe ato. Me shpresën se viti 2015 do të jetë vit i begatë për të gjithë, urime 2015!
Berat Pajaziti
koordinator i Njësisë Ndërtimore, Departamenti i Mirëmbajtjes - Prishtinë
Puna jonë është ekipore dhe kështu funksionojmë më së miri. Ekipi ynë përbëhet prej shtatë vetave
dhe ia kemi vënë vetes detyrë që të japim maksimumin. Vitin 2014 për ne ishte një vit me plot
angazhime dhe mendoj që ia kemi dalë ta përmbyllim me sukses të plotë. Fokusi i punëve ka qenë
renovimi, rregullimet e zyrave dhe lyerja nga brenda e ndërtesës qendrore të KEDS-it dhe shumë
punë të tjera nëpër distrikte. Kurse viti që vjen për ne do të jetë vazhdim i punës dhe përmbushje e
objektivave të reja.
Të gjithë punëtorëve të KEDS-it u uroj shëndet, mirëqenie dhe suksese për Vitin e Ri 2015!
Bardhyl Murati
udhëheqës i grupit të shkyçjeve, Distrikti i Ferizajit
Viti 2014 përgjithësisht ka qenë vit i mirë, sidomos në punë. Si ekip kemi marrë bonuse në vazhdimësi si rezultat i suksesit të vazhdueshëm, për çka ndihemi mirë. Mendoj përgjithësisht viti ishte i
mirë.
Për vitin 2015 shpresoj të jetë vit edhe më i mirë. Me këtë rast, të gjithë kolegëve ua uroj vitin 2015
me dëshirën që të kenë suksese në punë shëndet e lumturi për ta dhe familjet e tyre, urime 2015!
Edon Gashi
specialist i daljes, Distrikti i Prizrenit
Me punë mund të arrihet shumë. Këtë e dëshmuam gjatë vitit 2014, që falë angazhimit tonë të
përbashkët mund të konsiderohet vit mjaft i suksesshëm. Natyrisht, as ky vit nuk kaloi pa vështirësi.
Por, kur përgatitesh të mos mposhtesh edhe arrin në cakun e dëshiruar. Për vitin 2015 pres që të
jetë edhe më i suksesshëm. Por, jo vetëm për mua, për të gjithë kolegët, të cilëve u uroj lumturi,
shëndet e prosperitet gjatë vitit 2015, gëzuar!
Burim Jashari
specialist i daljes, Distrikti i Ferizajit
Viti 2014 ishte sfidues, por sfidat e bëjnë jetën interesante. Punuam sa mundëm në terren dhe u
gjendem më së miri, duke i tejkaluar të gjitha pengesat. Natyrisht, puna e drejtpërdrejtë me konsumatorë e ka të veçantën e vet, ku të papriturat janë pjesë e përditshmërisë. Por, ajo të kalitë dhe
të bën më të fortë. Kur e kthej kokën pas, shoh që vërtet ka qenë vit i suksesshëm që më motivon
për vitin 2015 të hyj me objektiva të reja. Me urimin që viti që po hyjmë të jetë edhe më i mirë për
të gjithë, gëzuar 2015!
14
KEDS INFO
KFOR-i nderoi zonjat e KEDS-it
Bashkëpunimi KEDS-KFOR është në nivelin më të lartë falë angazhimit të Syrmije Kikës dhe
Eglantina Hoxhës, të cilat kanë marrë edhe mirënjohje nga forcat paqeruajtëse
Syrmije Kika, koordinatore
për vebfaqe dhe punë administrative, dhe Eglantina
Hoxha, koordinatore për palë
të interesuara dhe ngjarje,
janë punëtoret e vetme nga
të gjitha kompanitë publike
që kanë pranuar mirënjohje
me dhe në vazhdimësi.
Bashkëpunimi i një kompanie energjetike me forcat
paqeruajtëse të KFOR-it
u ndihmon më së shumti
qytetarëve të vendit.
“Departamenti ynë gjithmonë mban takime të rreg-
Departamenti për Komunikime dhe Marrëdhënie me
Publikun i KEDS-it është
urë lidhëse ndërmjet palëve
dhe kompanisë. “Ndarja e
mirënjohjeve nga KFOR-i
është tregues i qartë që
e kemi kryer punën me përg-
përfundon misionin e tij në
Kosovë. Ai ka vetëm fjalë të
mira për KEDS-in. “Unë kur
erdha për herë të parë me
forcat e para të KFOR-it në
vitin 1999, kur komunikoja
me telefon me familjen, ata
dëgjonin të shtëna armësh,
nga KFOR-i. Falë angazhimit të tyre, bashkëpunimi në
mes të KEDS-it dhe KFOR-it
është në nivelin më të lartë.
“Shpreh falënderimet për
profesionalizmin e treguar
gjatë punës dhe disponueshmërinë për të gjithë
çështjet që është interesuar KFOR-i”, ka shkruar
Perna Gerrardo, pjesëtar
nga kontigjenti italian i këtij
formacioni paqeruajtës.
“Letër vlerësimi për bashkëpunim të shkëlqyeshëm”,
shkruan në mirënjohjen
tjetër.
Mirënjohjet janë të pafund-
ullta mujore me KFOR-in me
të cilët këmbejmë informacione lidhur me investimet,
ndërprerjet e mundshme
të energjisë për shkak të
punimeve në rrjet dhe në
përgjithësi për çështjet që
kanë të bëjnë me furnizimin
e qytetarëve me energji
elektrike”, thotë Kika.
“Bashkë me Eglantinën jemi
munduar gjithmonë që të
krijojmë raporte të mira me
ekipet e KFOR-it, duke u
përpjekur që në këtë mënyrë
sado pak t’ia kthejmë të
mirat që ata ia sollën vendit
tonë”, shton ajo.
jegjësi dhe përkushtim. Ato
janë edhe motiv shtesë për
punën tonë”, thotë Hoxha.
Ajo së bashku me Kikën
shpesh kanë qenë mysafire të KFOR-it në shumë
ngjarje, ndërrim komandash
dhe evenimente tjera. Ato
falënderojnë shumë KFORin së pari për interesimin
dhe bashkëpunimin me
kompaninë dhe për mirënjohjet që ua kanë dhënë.
Shefi i ekipit për Infrastrukturë dhe Edukim, z.
Nicodemo Padulo, ishte
personi kontaktues me
KFOR-in, i cili këto ditë po
nuk kishte drita, vendi ishte
i shkatërruar... ndërsa tash
çdo gjë është ndryshe. Tash
më vjen mirë kur takoj ekipet e KEDS-it në terren në
fshatrat kufitare apo në ato
të thella malore duke riparuar rrjetin e dëmtuar energjetik apo duke investuar në
rrjet. Më gëzojnë përparimet
që shoh anekënd”, theksoi
z.Padulo.
15
KEDS rinon
rrjetin në Gllarevë
Vendosja e 45 shtyllave të betonit dhe e 5.7
kilometrave rrjet, ka rritur sigurinë dhe kualitetin
e shërbimeve për një nga fshatrat më të mëdha
të komunës së Klinës
Gllareva e Klinës tashmë ka
shtrirë në tërë vendin dhe
rrjet të ri. Nga ky investim i
përfitues direkt janë 20 mijë
KEDS-it konsumatorët kanë
konsumatorë në të gjitha
përfituar direkt shërbime
distriktet. Projektet kanë
më kualitative. “Falënderoj
si synim kryesor rritjen e
KEDS-in për këtë inveskualitetit të shërbimeve për
tim. Gjendja ka ndryshuar
konsumatorët dhe zvogëlimdukshëm për të mirë. Rrjeti
in e humbjeve. Investimet
i ri e ka rritur edhe sigurinë,
janë të fokusuar në zonat
sidomos për fëmijët”, tha
me përparësi ku ka nevojë
Rexhep Abazi, banor i
më të madhe. Në Distriktin
fshatit.
e Prishtinës që është edhe
Investimet
janë bërë
Gjendja ka ndryshuar dukshëm për
sipas planit
të
mirë. Rrjeti i ri e ka rritur edhe
dhe dinamikës
së paraparë.
sigurinë, sidomos për fëmijët”
Falë investimit
Rexhep Abazi, banor i Gllarevës
në të gjitha
hallkat e rrjetit
të shpërndarjes qendra e një
distrikti me numrin më të
prej fshatrave më të mëdha
madh të konsumatorëve,
të Klinës, tashmë ka pamje
janë 30 projekte që përfshin
të re. “Në TS Gllareva V
mbi 5200 konsumatorë. Në
Shkolla janë investuar 5.7
Distriktin e Pejës për shkak
kilometra kabllo dhe janë
të gjendjes që mbizotëron
vendosur 45 shtylla të
atje janë në finalizim e sipër
betonit. Këto pajisje kanë
27 projekte që përfshin mbi
zëvendësuar me ato të
5000 konsumatorë, mbi
vjetrat”, tha Adem Hajdini,
3500 konsumatorë në Disprojektmenaxher në KEDS.
triktin e Mitrovicës, në atë
Rrjeti i ri pos që ka përmirëtë Prizrenit 1700, Ferizajt
suar shërbimet për konmbi 1500 dhe në Distriktin
sumatorë, ka ndikuar direkt
e Gjilanit mbi 800 sosh.
edhe në zvogëlimin e humbVendosja e njehsorëve në
jeve teknike dhe komerciale.
ormanë metalikë në shtylla
Ky projekt është pjesë e
elektrike kishte nisur si
112 projekteve anekënd
pilotprojekt vitin e kaluar
vendit për përforcimin e
në Nëndistriktin e Drenasit.
rrjetit dhe dislokimin e njeNë fshatin Orllat të Drenasit
hsorëve në shtylla elektrike
humbjet komerciale kishin
që KEDS i ka në finalizim
rënë nga 70 në 5 për qind.
e sipër. Ky projekt është i
“
16
Qendra e Vitisë me rrjet nëntokësor
Tashmë sheshi qendror i Vitisë furnizohet me rrjet nëntokësor, që ka zëvendësuar furnizimin
nga 9 shtylla, që ishin rrezik i përhershëm për qytetarët. Nga investimet vetëm në qendër të
këtij qyteti, kanë përfituar mbi 500 konsumatorë
KEDS ka vendosur në Qendër
të Vitisë kabllot nëntokësore.
Kjo mundëson që në sheshin
qendror të këtij qyteti tashmë
furnizimi me energji elektrike
të bëhet përmes rrjetit modern. Ky investim prej rreth
40 mijë eurosh në infrastrukturën nëntokësore, ka rritur
sigurinë e furnizimit, sikurse
kualitetin e shërbimeve.
“Në Viti te sheshi apo qendra
kryesore e qytetit e kemi
eliminuar furnizimin nga 9
shtylla të drurit, që kanë qenë
në gjendje të rëndë dhe me
përçues të zhveshur ajror,
që kanë paraqitur rrezik të
përhershëm për qytetarët
e asaj zone”, thotë Besnik Ferati, inxhinier mbikëqyrës.
shtylla dhe rreth 8 kilometër
Për të mos bërë hapje të
kalimtar i rastit.
kabllo”, tha Ferati.
kanaleve të reja, KEDS i ka
Por, pos sheshit qendror,
Tashmë edhe mirëmbajtja e
shfrytëzuar me këtë rast një
KEDS ka rinuar rrjetin edhe
rrjetit është më e lehtë dhe
pjesë të madhe të kanaleve
në pjesët tjera të qendrës
më efikase.
ekzistuese, duke mos krijuar
së këtij qyteti, duke bërë që
“Esenciale për këtë projekt
rrëmujë dhe duke ruajtur
pjesa kryesore të ketë tjetër
ka qenë siguria e qytetarëve
infrastrukturën.
pamje. “Vetëm në qytetin e
dhe mirëmbajtja më e lehtë
Investimet janë pritur mjaft
Vitisë është bërë ndërrimi
në të ardhmen nga ekipet
mirë edhe nga qytetarët e
i rrjetit për mbi 500 konpërgjegjëse të rrjetit, duke i
kësaj komune. “Furnizimi
sumatorë. Janë vendosur 73
zhvendosur me këtë
me kabllo nëntokësore ka qenë
“Në Viti te sheshi apo qendra kryesore e rast të gjitha rrjetet
ekzistuese që kanë
domosdoshmëri e
qytetit kemi eliminuar furnizimin nga 9
kaluar nëpërmjet
kohës për qytetin
tonë. Investimet e shtylla të drurit që kanë qenë në gjendje oborreve të konsumatorëve dhe vendosja e
tilla që eliminojnë të rëndë dhe me përçues të zhveshur
të reja nëpër
rreziqet, janë të
ajror duke paraqitur kështu rrezik perma- rrjeteve
rrugica, gjegjëmirëseardhura dhe
nent për qytetarët e asaj zone”
sisht nëpër lagjet e
po na rrisin edhe
banorëve që jetojnë
kualitetin e jetës”,
këtu”, tha Ferati.
tha Astrit Krasniqi, Besnik Ferati, inxhinier mbikëqyrës
Nga rrjeti i ri përfitojnë mbi 300 konsumatorë në Gjilan
Paralelisht me komunën e Vitisë, KEDS ka investuar edhe ne Gjilan. Pjesa e Bregut të Thatë të kësaj komune tashmë ka rrjet
të ri dhe furnizim dukshëm më kualitativ dhe më të sigurt me energji elektrike. “Në trafostacionin Bregu i Djegur kemi ndërruar mbi 5.2 kilometër kabllo, 43 shtylla ndërrohen me ato të betonit, nga ku kanë përfituar 310 konsumatorë”, tha inxhinieri
mbikëqyrës, Besnik Ferati.
Të kënaqur nga investimet e bëra prej KEDS-it janë shprehur të jenë edhe qytetarët e asaj pjese. Nga vendosja e rrjetit të ri
janë ulur humbjet teknike po ashtu edhe ato komerciale. Kjo ishte pjesë e investimeve të KEDS-it për përforcimin e rrjetit
dhe dislokimin e njehsorëve në shtylla elektrike
Distrikti i Gjilanit
Dalja 10 kV
Kodi
NS 10/0.4 kV
Kabllo Shtylla
Konsumator
Dalja e Vitisë
61067005006
Viti - Te Pasqyra
7942 73
503
Bregu i Thatë
60063011019
Gjilan - Bregu i Djegur 5277 43
310
Kosto financiare për Viti rreth 40 000 euro | Kosto financiare për Gjilan rreth 27 000 euro
17
Behare Fazliu
praktikante në Departamentin për Rikthimin e Humbjeve
Të them të drejtën, u gëzova shumë kur mora rrogën e parë në KEDS.
Ndjehesha e lumtur që edhe unë po kontribuoja në buxhetin e shtëpisë.
Edhe pse të ardhurat nga kjo rrogë desha t’ua japë prindërve që t’u
ndihmoja për të paguar ndonjë shërbim, qoftë rrymën apo telefonin, ata
nuk pranuan dhe vendosën që rrogën time të parë ta mbaja për vete.
Atëherë, unë të gjitha i shpenzova për të blerë dhurata për më të
dashurit e mi. Duke filluar nga prindërit, motrave dhe vëllait, pastaj
gjysheve dhe shoqeve. Gjithashtu edhe në punë për kolegët mora ca
gjëra, duke pasur parasysh qe rroga e parë ishte minimale, u mundova
qe sado pak të jem modeste në blerjen e dhuratave.
Leonat Bërbatovci
Pagën e parë e përdora për mbulimin e shpenzimeve. Sigurisht, dola
me të fejuarën time që të festojmë të ardhurat e mia të para. Ishte
ndjenjë e mirë dhe më gëzoi. Isha i kujdesshëm në shpenzime, sepse
ne jemi në fillimet e punës dhe të ardhurat janë minimale dhe unë dua
qysh në fillim të menaxhoj si duhet më to, pra të mos shpenzoj më
tepër se paga.
Mund të them se krijimi i pavarësisë financiare është një motiv i madh
që unë të punoj edhe më shumë që të jap kontributin tim në familje
për një jetë edhe më të mirë.
Alketa Sahiti
praktikante në Departamentin Bilanci Energjisë dhe Tregtimit
Tashmë janë bërë disa muaj që jam bërë pjesë e KEDS-it dhe që atëherë
shumë gjëra kanë ndryshuar. Nga një jetë tipike studentore e rrethuar çdo
ditë nga librat dhe duke kaluar kohën në fakultet, tani kam ca rregulla
tjera, një orar të paracaktuar që ma dikton edhe pjesën e mbetur të ditës
duke planifikuar çdo gjë. Çdo mëngjes duke filluar nga ora 08:00 kur
edhe për mua fillon orari i punës fillon një sfidë tjetër, një mundësi për
të mësuar diçka të re. Aq më shumë kur e gjen veten në një departament
të tillë siç edhe është Bilanci i Energjisë dhe Tregtimi. Më të vërtetë po
e ndjej veten me fat që çdo ditë e kaloj e rrethuar me persona të mrekullueshëm si nga ana profesionale ashtu edhe ajo njerëzore. Aty çdo ditë jo
vetëm që i shoh problematikat më të cilat ballafaqohen, por edhe unë po
bëhem pjesë e tyre. Kjo punë ka filluar të më japë kënaqësi dhe me shumë
dëshirë të kaloj pesë ditë të javës në këtë mes.
Donika Bajrami
praktikante në Distriktin e Ferizajit
Angazhimi gjashtëmujor në KEDS Akademi rezultoi përpos çertifikimit edhe me një mundësi të re drejt fushës sonë profesionale , më konkretisht një kontratë të përkohshme si praktikant
në KEDS. Personalisht, ndonëse ishte edhe dëshirë e imja, unë u
caktova në Distriktin e Ferizajit. Si në çdo ambient të ri që duhet
kohë në përshtatje dhe integrim me punën dhe detyrat e reja
që vijnë në interaksion me njerëz të moshave të ndryshme, tani
pas gati rreth gjashtë muaj të kaluar në këtë mjedis pune, mund
të them se ia kam dalë që të ndjehem pjesë e stafit punonjës.
Natyrisht, jam mirënjohës të gjithëve në mbështetje dhe përkrahje,
posaçërisht drejtorit të distriktit, z.Berat Lahu , si edhe bashkëpunimin
profesional që më kanë ofruar disa inxhinierë me përvojë.
18
KEDS INFO
KEDS
elektrifikoi
palestrën
sportive në Obiliq
KEDS ka vendosur në afat rekord trafon e re dhe të gjitha pajisjet e tensionit të lartë dhe të
ulët në mënyrë që palestra sportive e Obiliqit të furnizohet me energji elektrike
KEDS ka vendosur trafon
dhe të gjitha pajisjet përcjellëse në palestrën sportive
të Obiliqit. Kjo është bërë
me qëllim të energjizimit të
këtij objekti.
Trafo dhe pajisjet e tensionit
të lartë dhe atij të ulët deri
te kyçja e palestrës sportive
ishin bërë në një afat kohor
prej tri ditësh. Ekipet e
KEDS-it ishin mobilizuar në
mënyrë që palestra të ishte
e gatshme për 28 Nëntor.
“Ne kishim një kërkesë
nga kryetari i komunës së
Obiliqit z.Xhafer Gashi. Iu
përgjigjëm ftesës pozitivisht dhe e vendosëm trafon
në afat rekord”, tha Avni
Alidemaj, Drejtor i Sistemit
të Operimit në KEDS.
Kostoja e investimeve kap
një shifër prej mbi 10 mijë
euro dhe është një kontribut
i drejtpërdrejtë i KEDS-it
për zhvillimin e aktiviteteve
sportive në këtë komunë.
Një falënderim të veçantë ka
shprehur edhe kryetari i komunës. “Një investim i tillë
është i mirëseardhur, sepse
mundësoi funksionalizimin
e palestrës së re sportive që
gjallëron jetën në komunën
tonë. Ne jemi të përkushtuar
që të ndërtojmë partneritet
bashkëpunimi me KEDSin”, tha kryetari Gashi.
Edhe KEDS ka shprehur
gatishmërinë që të vazhdojnë ndërtimin dhe forcimin
e partneritetit me të gjitha
komunat e Kosovës, me
qëllimin e vetëm, realizimin
e projekteve të përbashkëta, ku përfitues janë direkt
qytetarët e Kosovës.
Vendosja e trafos në palestrën e Obiliqit është në
vazhdën e investimeve që
po bën kompania në rrjetin
e shpërndarjes. Sa i përket
pajisjeve energjetike, vetëm
gjatë muajve të fundit KEDS
ka ndërruar dhjetëra trafo
të mbingarkuara anekënd
vendit. Paralelisht me to
janë zëvendësuar qindra
kilometra përçues dhe janë
vendosur mijëra shtylla të
betonit që kanë zgjeruar,
përforcuar dhe modernizuar
rrjetin e shpërndarjes. Kjo
ka bërë që mijëra konsumatorë të kenë shërbime më
kualitative. Investimet në
rrjet janë në vlugun më të
madh dhe do të vazhdojnë tutje. Ato janë pjesë
e zotimit të KEDS-it për
investime të parashikuara
nga kompania në shumën
prej 110 milionë euro në
pesë vitet e ardhshme dhe
një shumë prej më shumë
se 300 milionë euro në
periudhën 15- vjeçare.
19
Fëmijët shkollorë njihen me KEDS-in dhe
energjetikën
Zyrtarët e KEDS-it sot patën një vizitë ndryshe nga ato të zakonshmet.
Një grup nxënësish prej 30 vetave të Qendrës Kreative, Institucion
Parashkollor në Prishtinë, qëndruan për një vizitë informative në KEDS.
Shkallët e Ndërtesës Qendrore gumëzhinin nga zërat gazmorë të fëmijëve të kësaj Qendre, të shoqëruar nga drejtoresha dhe disa mësuese.
Fëmijët u pritën nga Drejtoresha e Burimeve Njerëzore në KEDS,
Valbona Kadrijaj, e cila u shpjegoi në përgjithësi fëmijëve procesin e
shpërndarjes së energjisë elektrike. Pastaj vazhduan në Departamentin e Kalibrimit, dhe aty fëmijët panë nga afër njehsorët për matjen e
energjisë elektrike dhe bënë shumë pyetje. Si ndalet energjia elektrike,
si vjen ajo deri te shtëpitë e tyre, pse duhet ta kursejmë rrymën, ishin
disa nga pyetjet e parashtruara nga nxënësit. Përgjigjet i morën nga
Shukri Aliu, nga Departamenti i Kalibrimit, i cili me shembuj sa më të
qarta ua shpjegoi të gjitha në detaje fëmijëve.
Nxënësve u pëlqeu shumë vizita dhe disa prej tyre shprehën dëshirën
që kur të rriten të vijnë të punojnë këtu.
“ Unë kur të rritem dua të bëhem inxhinier dhe të punoj në KEDS”,
thotë Edvin Rakovica, nxënës i klasës së dytë. Kurse nxënësja Liza
Siqani, thotë: “ Unë pashë sot orët e vjetra dhe ato të rejat për matjen
e rrymës, por ato digjitalet më pëlqyen më shumë”. Kurse njëri prej
nxënësve tha: “ Mua më së shumti më pëlqeu lëngu”.
Duke qeshur dhe duke kënduar ata përfunduan vizitën me shpresën që
të takohemi përsëri.
Nënshkruhet Marrëveshje mes
KFOR-it dhe KEDS-it
Baza italiane e KFOR-it në Pejë do të furnizohet me energji
elektrike nga KEDS
Përfaqësuesit e KEDS-it nënshkruajnë një Marrëveshje me trupat
paqeruajtëse të KFOR-it italian në Pejë, për furnizim me energji elektrike. Marrëveshja u nënshkrua gjatë muajit nëntor dhe të pranishëm
ishin, Avni Alidemaj, Drejtor i Sistemit të Operimit në KEDS dhe Kolonel Komandant Michele de Santis nga KFOR-i.
KFOR-i italian i vendosur në Pejë që nga paslufta deri më tani nuk
kanë qenë të kyçur në rrjetin energjetik dhe gjatë kësaj kohe janë
furnizuar me rrymë nga gjeneratorët. Pas disa takimeve të rregullta
me përfaqësuesit e KEDS-it dhe KFOR-it, të dy palët janë pajtuar që
pjesën e infrastrukturës për t’u kyçur në rrjet brenda bazës së KFOR-it,
ku do të ndërtohen pesë trafo të vogla 10/04 kV dhe rrjetin e tensionit
të ulët, që do të shpërndajnë rrjetin, me investimet vetanake të KFORit. Kurse KEDS-i është obliguar që të ndërtojë një trafostacion 35 10/
kV jashtë bazës së KFOR-it, si dhe pajisje tjera të nevojshme për kyçje
të bazës së KFOR-it.
Një kontribut të veçantë ka dhënë edhe Kuvendi Komunal i Pejës duke
ndihmuar lidhur me çështjet pronësore juridike duke ndarë një pjesë të
tokës për ndërtimin e NS 35/10kV afër bazës së KFOR-it.
KEDS ka caktuar një afat gjashtëmujor për përfundimin e punimeve.
“ Kyçja e KFOR-it italian në rrjetin energjetik për KEDS-in KFOR-i do
të jetë një konsumator i rëndësishëm, ashtu siç është edhe në vendet
tjera, ku është treguar si konsumator i mirë dhe është privilegj për ne
që të kemi një konsumatorë të tillë” , thotë Avni Alidemaj.
20
KEDS INFO
Rritet siguria e punëtorëve të KEDS-it
Punëtorët e KEDS-it po trajnohen në vazhdimësi për sigurinë në punë.
Kjo automatikisht mënjanon apo zvogëlon lëndimet në vendin e punës
KEDS është duke i trajnuar të gjithë punëtorët e vet lidhur me sigurinë
në punë. Gjatë vikendeve nga 30 punëtorë nga të gjitha distriktet janë
duke u aftësuar se si të veprojnë gjatë punës në asetet elektrike në
mënyrën më të sigurt të mundshme, si dhe si të reagojnë në situata të
jashtëzakonshme.
“Përmes këtyre trajnimeve rritet siguria e punëtorëve. Prioritet kanë
parashikimi dhe mënjanimi i aksidenteve si dhe minimalizimi i ekspozimit të punëtorëve ndaj tyre”, tha Lulëzim Krasniqi, Koordinator
për Trajnim dhe Zhvillim në KEDS.
Siguria në punë përfshin masat dhe mjetet për krijimin e kushteve të
sigurta të punës që realizohen me largimin e shkaqeve të lëndimeve,
sëmundjeve, invaliditetit dhe rasteve vdekjeprurëse në procesin e
punës. “Brenda një viti parashohim që trajnimin për sigurinë në punë
ta kryejnë të gjithë punëtorët e korporatës”, shtoi Krasniqi.
Punëmarrësit e KEDS-it kanë treguar përkushtim në realizimin e këtyre
objektivave. “Kontakti me energjinë elektrike është i rrezikshëm dhe
punëtorët duhet të dinë si të veprojnë. Kjo automatikisht zvogëlon aksidentet”, tha Bujar Jupaj, Menaxher në Departamentin për Zvogëlimin e
Humbjeve dhe Matjeve në KEDS dhe ligjërues gjatë trajnimit. “Ata janë
aktiv në ligjërata dhe po mësojnë me shpejtësi të gjitha parametrat e
sigurisë dhe mbrojtjes kundër zjarrit”, shtoi Jupaj.
Punëtorët kanë përfituar shumë nga trajnimet e deritashme dhe janë
shprehur mjaft të kënaqur nga njohuritë e fituara.
Siguria në punë është e rregulluar edhe me ligj dhe KEDS e zbaton
pikë për pikë, duke krijuar ambient sa më të sigurt për punë dhe duke
i pajisur me masa mbrojtëse dhe trajnime adekuate të gjithë punëtorët.
Pos punëdhënësit, obligime kanë edhe punëmarrësit. “Çdo punëmarrës
është i obliguar që pajisjet personale mbrojtëse t’i përdorë me kujdes
dhe t’i mbajë në gjendje funksionale”, thotë Ligji i Sigurisë në Punë.
Pos trajnimeve për siguri, të gjithë punëtorët e KEDS-it kanë edhe
sigurim shëndetësor të cilin e paguan kompania.
Bujar Jupaj, ligjërues
“Ata janë aktiv në ligjërata dhe po mësojnë me shpejtësi të gjitha parametrat e sigurisë dhe mbrojtjes kundër zjarrit”
Takimi në komunën e Hanit të Elezit
Rritja e bashkëpunimit dhe implementimi i projekteve të përbashkëta
është fokusi i takimeve të KEDS-it me komunat. Në këtë vazhdë të
takimeve gjatë muajit dhjetor përfaqësuesit e KEDS-it, të udhëhequr
nga Drejtori i Sistemit të Operimit, Avni Alidemaj, patën një takim në
komunën e Hanit të Elezit. Në këtë takim me kryetarin e komunës, Rufki Suma, palët nënshkruan një Marrëveshje Mirëkuptimi për riparimin
e rrjetit të tensionit të ulët në fshatin Gorancë. Në këtë marrëveshje
komuna participon me 80 për qind të investimeve, ndërsa KEDS-i me
20 për qind. Në këtë investim do të eleminohet rrjeti i vjetër, që përveç
prishjeve të shpeshta, ka paraqitur rrezik për kalimtarët, sidomos për
nxënësit e shkollës fillore të këtij fshati.
Kryetari i komunës shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar me
KEDS-in në projekte të ndryshme në të mirë të konsumatorëve për një
furnizim të sigurt dhe cilësor me energji elektrike.
21
Srečno u novogodišnjim praznicima!
Poštovane kolege, prijatelji i saradnici
Dozvolite mi da vam od srca čestitam novogodišnje praznike. Godina
2014 je bila nesumnjivo godina puna
izazova, ali i uspeha.
Zahvaljujući našem zajedničkom
angažovanju, KEDS je tokom ove
godine snažno krenuo prema
potrošaču, da bi bio bliže njemu,
obrazovao ga i izgradio partneritet
sa njim. Velika kretanja su se desila
u ovom pravcu. Prvi važan korak je
inmplementacija projektit očitavanja
preko ručne opreme - Hand Held.
Ovo je povečalo transparentnost prema potrošaču, smanjenje na 40 posto
broj njihovi žalbi, kao i omogućio da
imami jedan tačan sistem njihovih
adresa.
Nismo sedeli skrštenih ruku što se
tiće distributivne mreže. Implementirali smo iznad 200 projekta širom
zemlje, gde su direkto bili obuhvačeni desetine hiljada potrošača.
Izgrađena su sedam dalekovoda u
u svih sedam distrikta, dok je preko
zamene zastarele mreže sa onom
novom, postavljena hiljade i hiljade
novih stubova, na stotinu kilometara
22
novih kablova i oko 20 hiljada brojila
na električnim stubovima. Ova delatnost čini da potrošači imaju kvalitetnije usluge, dok se gubici smanjuju
u tržanim parametrima od strane
RUE. Ovo je postignuto zahvaljujeući
angažovanju svih nas zajedno, zato
treba da budemo ponosni svi bez
razlike.
Danas, KEDS je takoreći konsolidovana kompanija, komplentno funkcionalna i uživa poštovanje građana. I svi
treba da budemo ponosni na to. Mi
smo ispununili našu misiju –da pružimo električnu energiju potrošačima i
povećali kvalitet usluga.
Osim naše glavne misije, mi smo
dokazali i veliku društvenu odgovornost sa učestvovanjem ili podržavanjem mnogih aktiviteta. Pokazatelj
naše ozbiljnosti u ovom pravcu je
konsolidacija KEDS Akademije, koja
je dobila četri glavne nagrade Stevie
Award.
Društvena odgovornost će se samo
povečavati u budućnosti, jer se mi
staramo za našu kompniju i našu
zemlju.
Mi nismo u raskrsnici. Imamo svoj
pravac i koračamo brzo. Prirodno,
i brzina ima svoja ograničenja koja
treba poštovati. Želimo da idemo
što dalje, ali sa pažnjom i potpunom
savešću prema svim ekstremnim
okolnostima, posebno potrošača.
Zbog ovog razloga godinu 2015 smo
nazavali kao Godnia Potrošača. To
potvrđuje činjenica da gradimo jedan
Moderan Pozivni Centar, dok su u
ristruktuiranju svi centri za potrošače.
Kao što znate na osnovu odluke
RUE-a i zakonskih obaveza, KEDS je
razdvojen, od čega je svtorena i nova
kompanija, KESCO. Ova kompanija
će se ekskluzivno baviti potrošačima,
dok će KEDS menadžirati sa imovinom distribucije.
Stvaranje dve kompanije podrazumeva dvostruke izazove i potrebu za dvostrukim angažovanjem u
njihovom prevazilaženje. Ali , ubeđen
sam da posvećenost svih nas neće
nedostajati i da ćemo ih zajedno
prebroditi, kao što smo radili do sada.
Zadnji dani godine neka služe kao
punjenje energijom u njihovom ostvarivanju.
Srečna 2015!
KEDS INFO
Druga generacija KEDS Akademije
počela sa prvim predavanjima
Učesnici druge generacije KEDS Akademije bili su ushićeni tokom održavanja prvih predavanja.
Za njih je akademija proširenje znanaja i velika pomoć u lakšem i uspešnijem razvoju njihove
profesije
Tokom vikenda 8 i 9 oktobra počela su prva predavanja druge generacije
KEDS Akademije.
Oni su bili dosta raspoloženi i angažovani u dobijanju
novih znanja. Studentima
je objašnjeno kako da komuniciraju sa potrošačima
i o tarifama od strane predavača iz KEDS-a, tačnije
Petrit Pepaj i Ymer Rudari.
Takođe, učenicima je
predavao tokom dva dana
vikenda, Ismet Latifi, u vezi
sa merejenjem energije
prema mernim grupama
kao i isključivanje i ponovni
priključak potrošača.
“Potrošači su najvažniji deo
svake kompanije. Ovo je
veoma bitno za KEDS što
se tiče celog stanovnišva
u zemlji. Komunicirajte
na osnovu specifikacija
za svaki slučaj”, rekao je
Pepaj. Komuniciranje sa
potrošačima je osnova razvoja kompanije.“Vi tokom
susreta sa potrošačima
treba da imate u vidu da
ne predstavljate sebe. Vi
ste kompanija i treba da
se ponašate srazmerno
tome. Cilj u svakom slučaju
je unapređenje odnosa sa
njima”, poručio je studentima, Pepaj.
Dan kasnije, studenti su
dobili znanja o tarifama
i metodologiju njihovog
određivanja.“Osnova
tarifne aplikacije za jednu
kompaniju kao KEDS
počinje u prihodima za
prethodnu godinu. Ako su
one više od dozvoljenih,
onda primena počinje od
sniženja iznosa u primeni
za sledeću godinu. Ako su
niže, počinje sa povećavanjem tog iznosa”, rekao
je predavać Rudari. On je
objasnio u detalje metodologiju tarifa preko praktičnih primera i formula za
njihov obračun. Studenti su
bili veoma zainteresovani.
Ismet Latifi je imao tu
sreću da prvi održi predavanje sa učenicima drugog
izdanja KEDS Akademije.
“Vi možete kominicirati
sa potrošačem pomoću
govora tela ili pričanjem.
Govor tela sadrži najveći
deo. Budite što korektniji
i pažljiviji”, poručio je studentima Latifi.
Saranda Ibrahimi,
student Tehničkog
Fakulteta, smer Industrijske Elektroenergetike
Današnje predavanje je
bilo malo drugačije od
onog u fakultetu. Naučili
smo mnoge stvari koje
nismo znali ranije. Tokom
predavanja je bilo mnogo
komuniciranja između
predavača i studenata i tokom celog vremena je bila
povećana pažnja od strane
učesnika. Jasno se vidi da
će ova predavanja proširiti
moja znanja u vezi sa profesijom koju sam izabrala i
veoma će mi pomoći da to
primenim u praksi. Zahvaljujem KEDS na pruženoj
mogućnosti.
23
Ismail Selmani, učenik
Srednje Tehničke Škole
“Gjin Gazuli “, Priština
smo veoma dobro savladali i danas smo uglavnom imali ponavljanje.
Primere “koje je profesor
uzimao o ponašanju
prema potrošačima bila
su dosta jasni da bismo ih
mi u budućnosti koristili
u praksi”, kaže Andonjeta
Imeri, učenica Srednje
Elektrotehničke Škole “Gjin
Gazuli” u Prištini .
“Za mene je danas prvi put
da demonstriram na jednom digitalnom satu i čini
mi se da je mnogo napredniji i moderniji u poređenju
sa mehaničkim brojilima na
kojima smo vežbali priključak i isključenje u školi”,
kaže Leonard Komani, koji
dolazi iz Srednje Tehničke
Škole “ Nexhmedin Nixha”
u Djakovici.
Nedelja ponavljanja i
testova
24
kandidate je bilo vežbanje preko zadataka. Od
kandidata je zahtevano
da izrade jedan zamišljen
zadatak u izboru jednog
radnika i odredili uslove
odabiranja.
Za studente tema je bila
veoma atraktivna i oni su
bili veoma aktivni u rešavanju priloženih zadataka.
Tokom obuke su pripremljeni i zadatci koji
konkretno oslikavaju naše
tržište u raznim situacijama operiranja svih aktera
na tržištu.
“Ovo je probudilo veliko
interesovanje kod studenata pošto su se oni
pokazali veoma aktivni u
pitanjima koja su izložila
tokom i nakon prezentacije. Takođe i tokom
rešavanja zadataka su se
pokazali spremnost za
rad u grupi. Generalno
ja sam stekla utisak da
je stvorena jedna veoma
interesantna klima jedne
mnogo korisne interaktivne lekcije i istovremeno
prijatna’’, dodala je Arapi.
IBilo je jedno interesantno
predavanje i profesor je bio
mnogo jasan tokom objašnjenja. Naučili smo vrste
brojila, njihov dizajn, način
aktiviranja i povezivanje.
Ovo će nam pomoći u svakodnevnom životu i nadam
se da uspesi neće nedostajati. Deo oko isključenja
sigurno je veoma izazovno
i sa puno iznenađenja
na terenu. Zahvaljujem
profesoru Latifi što je nama
preneo njegovo dugogodišnje iskustvo.
U drugoj nedelji predavanja KEDS Akademije
dana 15 i 16 novembra,
učesnici prema programu
su bili samo učenici. Tema
predavanja za učenike je
bila je bila malo osetljiva,
ali veoma atraktivna. Oni
su naučili proces priključka i isključenja brojila, o
načinu ponašanja prema
potrošačima i ponovili savladane lekcije do sada.
Dobijene lekcije do sada
gđa. Nermin Arapi, prenela je kandidatima svoje
iskustvo i umeće.
“Studenti su sa blizine
videli menadžiranje energetskim tržištem tokom
posete Departmanu
za Balans Energetskog
Tržišta u KEDS-u, gde
su se upoznali sa opremom koju mi koristimo
za praćenje trendova
cena električne energije
u raznim berzama koje
operiraju u Evropi”, rekla
je Arapi.
Učesnici KEDS Akademije unapređuju
znanja
Grupa studenata u poslednjem vikendu meseca
novembra prema programu su osposobljavani
za energetsko tržište i
menadžiranje Ljudskim
Resursima od strane
rukovodećeg osoblja
KEDS-a. Direktor Departmana za Balans Energetskog Tržišta u KEDS-u,
Dok su u nedelju studenti
uzimali lekcije u oblasti
Menadžiranja Ljudskih
Resursa, koje je predavala
Direktor Ljudskih Resurasa u KEDS-u Valbona
Kadrijaj. Naučili su sve
što se tiće razumevanja,
izazova u menadžiranju,
strateškoj ulozi, tehnologiji, nadležnostima
i etici Ljudskih Resursa.
Sa raznim primerima iz
njenog iskustva ona je
upoznala učesnike sa
procesom zapošljenja,
selektriranjem, regrutacijom, uslovima koje treba
da ispunjavaju kandidati
za rad i drugim primerima.
Osim predavanja jedan
veoma atraktivan način za
Marigona Krasniqi,
student
“Veoma sam zadovoljna
KEDS Akademijom. Predavanja se razlikuju od onih
u fakultetu, slobodniji smo,
možemo da pitamo sve što
nam nije jasno i predavaći
su veoma dobri. Učimo
mnoge nove i konkretne
stvari. Iako smo održali
samo tri predavanja, mi
smo dobro napredovali”.
KEDS INFO
Shqipëron Bajraktari,
student
U poređenju sa fakultetom
gde učimo samo teoriju,
ovde učimo i praksu. Predavanja su komunikativna i
profesionalna. Veoma san
zadovoljan što sam deo
Akademije, jer će nam pomoći da se pripremimo za
tržište rada. Osoblje KEDS
Akademije je perfektno
i korektno, transparetni
su i mislim da su izabrani
najbolji.”
Saradnja između učenika povečava efikasnost u KEDS Akademiji
Fatmira,Ardonjeta i Arbenita su tokom vikenda 6 i 7
decembra slušali predavanja u Akademiji KEDS-a
koje se tiču bezbednosti ,gde je predavači bio
Lulzim Krasniqi, koordinator za obuku i razvoj u
KEDS.
“Neprestano pomažemo
jedna-drugoj u razumevanju i izvršavanju zada-
taka u predmetima gde
jedna od nas ima više
znanja”, kaže Arbenita, koja
je veoma komunikativna.
One nikad ne misle samo
o sebi. Pričaju sa oduševljenjem o zajedničkoj
nastavi, svesne da samo
tako mogu biti snažnije i
pripremljene za energetsko tržište
“Veliko je zadovoljstvo da
predaješ učenicima KEDS
Akademije. Učenici su bili
veoma zainteresovani da
nauće i shvate kako da
rade profesionalno i na
bezbedan način. Njihova
predanost nije nedostajala
nijednog mometa tokom
vremena predavanja”, kaže
Krasniqi.
Učenici su se osposobili
za električnu bezbednost
na radnom mestu, zaštitu
od opasnosti, faktorima
opasnosti, upotrebu lične
zaštitne opreme, o nameni
bezbednosti na radu, prvoj
pomoći u slučaju strujnog
udara kao i zaštitu od
požara i upotrebu aparata.
Tokom vikenda učenici su
učili i kako da komuniciraju sa potrošačima. “Da bi
potrošač bio zadovoljan
vi treba da imate potpuna
znanja oko pitanja koji su
nadovezana električnom
energijom, počevši od
snabdevanja pa do poznavanja u detalje primenjivih
tarifa na Kosovu i sva
prateća pitanja”, poručio je
učenicima Sabri Tërnava,
Menadžer u Departmanu
za Analizu i Učinak. On je u
detaljima objasnio pitanje
tarifa električne energije.
“Učenici su bili veoma
posvećeni. Ja sam optimista da će to biti jedna
veoma uspešna generacija
Akademije KEDS-a”, kaže
Tërnava.
Ućenici su bili veoma
zadovoljni sa predavanjima
tokom dva dana vikenda.
25
Ulazimo u
godini potrošača
Divizija Snabdevanja će od 1 Januara preći u novu kompanjiju, KESCO, odlukom
akcionara i zahtevom RUE-a kao i primenjivih zakona na Kosovu. Ova kompanija se bavi
ekskluzivno potrošačima, zato je 2015 godina poroglašena kao Godina Potrošača
Divizija Snabdevanja tokom
2014 godine je promenila
pristup prema potrošačima tako što je bila mnogo
bliže njima. Impletacija
projekata u ovoj diviziji, su
dovele do toga da imamo
26
porast u svim aspektima.
U vezi sa time i projektima
za 2015 godinu 2015 KEDS
Info je imao intervju sa
Direktorom u ovoj diviziji, g.
Alper Erbas.
KEDS Info: G. Erbas, koje
su promene bile tokom
2014 godine u Diviziji
Snabdevanja?
Alper Erbas: Promenili su
se mnoge stvari. Nesumn-
jivo, najveći zaokret je bio
u očitavanju, koji se sada
vrši preko ručne opreme,
Hand Held. Ovaj sistem se
pokazao veoma uspešnim,
tako što se poboljšalo
očitavanje kao i slika o
KEDS INFO
KEDS-u, jer nas je približila
sa potrošačem. Takođe
ovaj sistem je imao uticaja
na smanjenju gubitaka,
kao i minimizirao žalbe
potrošača, koje su pale na
stepenu od 30-40 posto.
U organizacionoj strukturi
mi smo uradili suštinske
promene koje su stvorille
efekat u učinku i ključni
pokazatelj u pozitivnom
aspektu. Posebno, mi smo
bili fokusirani u 2014 godini
na reorganizaciji glavnog
menadžmenta i menadžmenta po Ditrikitma. Tokom reorganizacije mi smo
imali u vidu dva gledišta:
da budemo što funkcionalniji i organizovaniji.
Takođe, sve promene u
merenju, isključenjima, očitavanju CCP, su urađene
kako bi bile efikasnije.
Ako uporedite prosečne
šifre na početku i na kraju
godine, onda možemo
zaključiti da je efikasnost
povećana. Mi imamo potrebe da i dalje napredujemo u ovom pravcu, ali
porast dosadašnjeg nivoa
u ovom pravcu pokazuje
da operiranje na Kosovu
može biti najbolji u zoni
Balkana.
Uopšteno 2014 godina je
bila godina kada smo se mi
organizovali i analizirali sva
pitanja koja će nas poslati
ka unapređenju, koji se desio u svim glavnim pitanjima. Kao ekipa, mi imamo
veću kontrolu prema svim
operacijama i mnogo više
razumemo dinamiku operiranja kompanije.
KEDS Info: Šta se desilo sa
gubicima?
Alper Erbas: Gubici su
pali za 3 posto i unutar
su traženih parametara
od Regulatornog Ure-
da za Energiju. Sigurno,
osim sistema Hand Held
uticaj su imali i postavljanje brojila na stubovima,
promena pristupa prema
potrošaću i povećanje
efikasnosti u radu. Sada
su radnici efikasniji. Na
primer u početku je jedna
ekipa zamenjivala 5 brojila
u toku jednog dana, sada
oni menjaju po 15. Ali, što
se tiće efikasnosti još uvek
ima mnogo toga da se
uradi, naročito u povečanju efikasnosti na radu. U
prvim godinama možemo
uhvatiti korak i da stignemo tamo gde treba samo
radom jer efekat investicija se ne može se desiti
odmah.
Mi smo centralizovali
Departman Gubitaka koji
se bavi ovim procesom.
Ovo nam je pomoglo da
stvorimo standarde koji su
doveli do smanjenja žalbi
od naših potrošača i povečanja efikasnosti. Takođe,
nama je stvorio kapacitete
da monitorišemo rezultate
na mnogo jasniji način i
da osnujemo sistem koji
zasnovan po učinku.
KEDS Info: Kako da se
dalje poveča efikasnost
radnika?
Alper Erbas: U fazi smo
restruktuiranja. Nekoliko poddistrikta, oni koji
su blizu distrikta, biće
inkorporisani unutar njih.
Radove treba restruktuirati na način da postignemo maksimalni efekat.
Odgovornost će biti jasna
za izvšenje svakog posla.
Radnici treba imaju maksimalni pristup i angažovanje
sa namerom da stignemo
tamo gde ciljamo. KEDS
je naša zajednička kuća i
samo kada se svi brinemo
o njoj, ona će biti jača i mi
ćemo uspešno prebroditi
svaki izazov sa kojim se
suočimo.
KEDS Info: Snabdevanje
će preći u KESCO od 1
januar. Šta će se desiti?
Alper Erbas: Odlukom Borda Akcionara i u potpunom
skladu sa zahtevom RUE-a
i Zakonima na snazi, od 1
januara će se stvoriti nova
kompanija snabdevanja
- KESCO. Ova kompanija
će se baviti ekskluzivno sa
potrošačima, dok KEDS
će nastaviti da se bavi
održavanjem i operiranjem
u mreži. Ali se neće ništa
menjati. Radnici u snabdevanju će nastaviti da
imaju iste zadatke.
Mi smo fazi implementacije mnogih projekata što
se tiću potrošača, zato
2015 godina biće Godina Potrošača. Gradi se
moderni Pozivni Centar
koji će odgovoriti svakom
zahtevu potrača u stvarnom vremenu. Ovaj centar
će komunicirati sa svim
potrošačima širom zemlje i biće na raspolaganju
tokom 24 časa.
Istovremeno je počelo
restruktuiranje centrova za
potrošače. Ovi centri će biti
inkorporisani sa blagajnama po distriktima i funkcioniraće zajedno. Prioritet
u svakom slučaju će imati
potrošači koji su došli da
izlože neku žalbu. Ovo će
funkcionisati preko raznih
sistema i biće postavljene
u lokacijama blagjni-centrima za potrošače. Ono
koji pritisnu broj na softveru za žalbe, imaju prednost
i radnici će se baviti njima
odmah u poređenju sa
potrošačima koji su došli
da izvrše plačanje.
KEDS Info: Koji su drugi
prioriteti za 2015 godinu?
Alper Erbas: Kao što sam
ranije napomenuo, mi
planiramo da više razvijemo sektor brige prema potrošačima i porast kvaliteta
usluga kako bi potrošači
bili što zadovoljniji. Istovremeno, da bi stiglji na cilj,
mi planiramo da razvijemo
mnogo projekata Informativne Tehnologije, koje
osvežavaju naše postojeće
sisteme.
KEDS Info: Koja je vaša
poruka za radnike povodom Novogošnjih Praznika?
Alper Erbas: Da mnogo
radimo, da ubrzamo tempo, na način kako bismo
dostigli ciljeve u godini u
kojoj ulazimo. Svako neka
zavši svoje zadatke sa
većom posvećenošću. Ovo
je najlakši i najbolji način i u
postizanju ličnih aspiracija.
Još od početka KEDS je
bio posvećen u ispunjenju
svog slogana “Vi ste Izvor
Energije ”. kada kažemo
“vi”, mi ne mislimo samo
na potrošače, nego i za
naše radnike i ekipe. Zato,
mi verujemo da možemo
postići sve ciljeve zajedno
sa našim kolegama kao
ekipa.
Živeli i srečna 2015!
27
Mreža približava
KEDS sa potrošačima
Divizija Mreže je zaokružila jednu uspešnu godinu. Od ivesticija u više
od 200 projekta korist su imali ne desetine hiljadu potrošača, koji imaju
kvalitetnije usluge. Investicije su smanjili i gubitke, tako što će korist biti
dvosmerna. Reforme u diviziji su imali izvanredna poboljšanja u održavanju, gde su ispadanja izlaza 10 kV smanjena za 70 posto
KEDS Info: G. Koç, šta
se dešavalo tokom 2014
godine ?
Mehmet Koç: Tokom
2014 godine je nesumnjivo bilo mnogo pokreta. Prvu koja se može
izdvojiti je ristruktuiranje u diviziji, gde sada
Operiranje i Održavanje
funkcioniraju kao odvojene jedinice. Ovo se
desilo 1 jula i rezultati su
evidentni. Sada imamo
preventivno održavanje
i to obezbeđuje mnogo
kvalitetnije usluge za
potrošače.
KEDS Info: Kakvu su korist imali potrošači ?
Divizija mreže je tokon 2014 godine postigla napredak u svim aspektima. Novi duh u radu se oseća u celoj diviziji. U vezi sa kretanjima koja su
se dešavala i planovima za 2014 godinu KEDS Info je intrevjuisao rukovodioca u ovoj Diviziji, g.Mehmet Koç
28
Mehmet Koç: Vidite, na
Kosovu imamo jedan
prosek od 5-6 oluja
u godini. Tokom ovog
lošeg vremena jedan
veliki broj izlaza 10 kV su
bili u kvaru i jedan veliki
broj potrošača je ostalo
bez struje. Sada je ovaj
broj pao na minimalnim
normama. Dakle, pričamo o poboljšanju od
60-70 posto, kao rezultat
preduzimanja preventivnih mera. Rezultati
su takođe isti i za duže
vremenske periode. Na
primer, u toku meseca
su ispadala 3000 izlaza
od 10 kV, sada je ovaj
broj smanjen na 1000.
Odlučujući faktor je bio i
zamena transformatora u
KEDS INFO
preopterećenim zonama.
Za ovo mi smo iskoristili
letnju sezonu i zamenili
blizu 100 preopterećenih
transfotmatora.
KEDS Info: Da li se KEDS
približio sa potrošačima?
Mehmet Koç: Da,bez
sumnje. U toku ove godine mi smo formirali ekipe Black out (isključenje
energije ) za svaki distrikt
i poddistrikt, ukupno 27
ekipa. One su na raspolaganju tokom 24 časa
i inrervenišu na svakom
kraju mesta u što kraćem
mogućem vremenskom
periodu.
KEDS Info: Šta se dešava
sa investicijama u Ditributivnij mreži?
Mehmet Koç: Investicije
su podeljene u nekoliko
sektora. Imamo investicije u distributivnoj mreži
kao i na visokom i niskom
naponu, u održavanju,
kao i zamenu brojila
paralelno sa proširenjem
mreže. Ove godine su implementirana iznad 200
projekata, što je dovelo do stabilnije mreže,
pružili smo kvalitetniju
električnu energiju za potrošače kao i smanjenje
tehničkih gubitaka.
Nesumnjivo, najveći razvoj se tiče pojačavanjem
mreže i premeštaja brojila
u električnim stubovi-
ma. U ovom sektoru
investicija su implementirana samo ove godine
112 projekata svuda po
zemlji. Direktni korisnici
su 20 hiljada potrošača u
svim distriktima. Projekti
imaju za glavni cilj povečanje kvaliteta usluga
za potrošaće i smanjenje
gubitaka. Investicije su
fokusirane u prioritetnim zonama, gde ima
više potrebe. U Distriktu
Prishtine zbog stanja u
kojem je Distrikt sa največim brojem potrošača,
imami 30 projekata koji
obuhvataju iznad 5200
potrošača, U Distriktin
Peći zbog stanja koje
tamo preovladava u
finalizaciji su 27 projekata koji obuhvataju iznad
5000 potrošača, iznad
3500 potrošača u Distriktu Mitrovice, u onom u
Prizrenu 1700, Uroševac
iznad 1500 i u Distriktu
Gnjilana iznad 800 sličnih.
Implementacija ovih
projekata se pokazala
mnogo uspešnom u dva
pravca, povečalio su
kvalitet usluga za potrošače i smanjili gubitke
na visokom stepenu u
trafioma gde su uradjene
investicije.
KEDS Info: Šta se dešava
sa visokim naponom?
Mehmet Koç: Ove godine
smo implementirali
sedam dalekovoda u
sedam distrikta, dakle, naš cilj je bio da se
obuhvate potrošači u
svim Distriktima. Radi
se o novom dalekovodu
Belanice koja obuhvata
Distrikt Djakovice, onom
u Pećkom Polju, - Distrikt
Peći, Mađunaj kod Vučitrna koji obuhvata Distrikt
Mitrovice, Gadimlje kod
Lipljana unutar Distrikta
Uroševca, Grmova kod
Vitine, koji obuhvata
Distrikt Gnjilana, Komoran kod Glogovca koji ispunjava Distrikt Prištine i
Mamuša u Distriktu Prizrena. Uporedo finalizaciji
dalekovoda, angažovali
smo i jednu kompaniju za
obuku osoblja u zaštitnim
relejima primenjene u
distributivnim postrojenjima 10(20) kV . Obuka je
smatrana neophodnom,
pošto se ova oprema razlikuje od one postavljene
u ranijim distributivnim
čelijama.
unutar sledećih 5 godina.
Dakle, da svi potrošači
imaju stabilno snabdevanje naponom, bez
preopterećenja i sa preventivnim održavanjem.
Za ovo, osim investicija
treba se mnogo raditi,
kako bi svi potrošači
imali snabdevanje pod
stabilnim naponom, bez
preopterećenja i sa preventivnim održavanjem.
Za ovo, osim investija
treba de se radi mnogo, zato apelujem kod
svih radnika da daju svoj
maksimum na način kako
bismo ukusili zajedno sa
potrošačima uspehe od
kojih koristi imaju potrošači , takođe i mi kao
KEDS. Paralelno sa ovim
očekujemo da potsignemo i objektiv u smanjenju
na minimum tehničkih
gubitaka, koji bez sumnje
imaju posebne osobine i
zavise od mnogih faktora .
KEDS Info: Šta će se
desiti sa distributivnom
mrežom?
KEDS Info: Vaša Poruka
radnicima povodom
Nove Godine?
Mehmet Koç: Bez sumnje
investicije neće stati. U
ovom pravcu imamo
dva glvna objektiva, da
potrošači imaju koristi od
kvalitetnijih usluga preko
stabilnog napona i da se
tehnički gubici smanje na
mogući minimum. Što se
prvog objektiva, mi ciljamo da ga postignemo
Mehmet Koç: Svim
radnicima KEDS-a, sa
posebnim naglaskom onima u Diviziji mreže,čestitam novu 2015 godinu,
sa željom da ova godina
bude ostvarenje vaših
aspiracija, kao onih zajedničkih unutar KEDS-a,
tako i onih ivdividualnih.
Srečna 2015!
29
Pojačali smo
KEDS iznutra i vani
Zajedničke službe su stubovi KEDS-a koji olakšavaju
rad u svakom aspektu kjučnih aktivnosti,distribucije
i snabdevanja. Ove službe su učinile da KEDS tokom
2014 godine bude jači kao iznutra tako i spolja. U
vezi sa kretanjima u ovom sektoru, KEDS Info je imao
inretvju sa g.Zafer Yilmaz, Direktor Divizije
30
KEDS Info: G. Yilmaz, šta
se desilo tokom 2014
godine u Zajedničkim
Službama KEDS-a?
Zafer Yilmaz: Nesumnjivo
smo radili sa produženim tempom ove godine.
Promene su na bolje
kao iznutra tako i spolja.
Što se tiče onih spoljnih,
one se primećuju još na
KEDS INFO
ulasku u glavni objekat
KEDS-a, koji izgleda
mnogo lepše i urednije.
Renoviranja je bilo u svim
spratovima i danas je objekat mnogo funkcionalniji. Drugi potrebni korak
za vanjske radove, dakle
na terenu je kupovina 150
novih vozila koji su vidljivo olakšali rad na terenu
radnicima mreže kao i
onima iz snabdevanja,
smanjujući i troškove na
viši stepen istovremeno. Takođe, kupili smo
i 8 novih korpi za svaki
distrkt koje su uradile
efikasnijim intervencije u
mreži.
KEDS Info: Divizija bila
mnogo aktivna i u društvenim aktivnostima. Akademija KEDS-a je dobila
međunarodna priznanja.
Kako ovo komentarišete?
Zafer Yilmaz: Svi smo
ponosni na Akademiju KEDS-a. Počeli smo
sa jasnom vizijom da
pomognemo nove generacije u daljoj profesionalizaciji kao u teorijskom
aspektu tako i na onom
praktičnom. Danas, cela
prva generacija od 50
studenata su redovni radnici KEDS-a. Ovo je ostvarenje njihovog sna i naše
misije. Kakav program je
imala Akademija KEDS-a
pokazuje i činjenica da
odmah nakon završetka
prve generacije, ona je
dobila četri prestižne
Stevie Awrds, nagrade
koje su ranije dobijali kompanije svetskog
renomea kao Apple,
Samsung, Acer, Proctor
& Gamble, i dr.. Kada se
KEDS poredi među ovim
kompanijama dobijajući
iste nagrade, zaista je to
jedan poseban osećaj.
Primljene nagrade u oktobru su dodatni motiv za
sve nas da i dalje radimo
u sferi društvene odgovornosti, pokazujući našu
odlučnost da osim primarne aktivnosti koja je
snabdevanje električnom
energijom, da ćemo biti i
faktor u opštem napretku
kosovskog društva.
U nastavku ovoga smo
počeli sa drugim izdanjem Akademije KEDS-a,
kao i pomogli smo i u
mnogim ostalim radovima zajednicama.
KEDS Info: Kakvu saradnju ima KEDS sa stranama interesa?
Zafer Yilmaz: Tokom ove
godine nismo bili indiferentni prema osnaživanju
odnosa sa stranama van
KEDS-a, gde primarnu
uloga imaju strane interesa i mediji. KEDS je tokom
2014 godine povečao
saradnju održavajući
zajedničke susrete sa
svakom stranom. Posebna satisfakcija je kada se
radnici u diviziji nagrađuju
zahvalnicama za saradnju
sa KFOR-om ili mediji
oslikavaju sve ispravnije
poslove KEDS-a.
KEDS Info: Šta možete
da kažete sa osoblje
KEDS-a i koja je vaša
poruka na kraju ove
godine ?
Zafer Yilmaz: 2014 godina je bila godina reorganizacije i restruktuiranja.
Nesumnjivo , suočavali
smo se sa izazovima koje
smo uspešno prevazišli.
Naš cilj je bio da svaki
radnik završi posao na
što efikasniji način za
dobrobit kompanije i to
smo postigli. Kraj 2014
godine je zatekao KEDS
sa mnogim završenim
reformama u organizativnoj strukturi, tako što su
Ljudski Resursi dali jedan
veliki doprinos u napredovanju kompanije.
Slika o KEDS-u je veoma
važna. Ali , mi ne mislimo
samo o imidžu, nego i
za uslove radnika koji se
trebaju svi ispuniti. Svaki
radnik u KEDS-u ima
vrednosti. Svako ko je
ovde i svaki novi koji će
doći je jedna vrednost za
nas.
Sa željom da radnici
budu još efikasniji tokom
2015 godine u izvršenju njihovih zadataka
za zajedničku dobit, ja
čestitam svim radnicima
KEDS-a i želim da imaju
zdravlja, sreću i napredak
za sebe i svoje porodice.
Čestitamo 2015!
31
Čestitke
okružnih
menadžera
Milazim Avdiu
Direktor Distrikta Prištine
Poštovani radnici Distrikta Prištine!
Čestitam vam novogodišnje praznike, sa najlepšim željama za vaše zdravlje i
blagostanje u vašim familijama.
Želim da godina koja dolazi bude uspešnija u izvršenju svakodnevnih zadataka
i dostizanju naših zajedničkih ciljeva, u što moguće pozitivnom poslovanju naše
kompanije.
Odgovornost u izvšavanju naših svakodnevnih poslova je obaveza svih nas
zaposlenih, to nas čini da se osećamo vrednim i potrebnim za napredak kompanije.
Naš glavni zadatak je pružanje što boljih i efikasnih usluga prema našim potrošačima. Na dobrom smom putu, ali ostaje mnogo da se uradi.
Vehebi Sofiu
menadžer u Distriktu Prizrena
Uprkos svih izazova i požrtvovanja koje su pratile Distrikt Prizrena, jedna posebna zahvalnost pripada radnicima, koji su imali jedno neprestano angažovanje i
posvećenost u postizanju ciljeva i poboljšanje učinka, Ovo pokazuju i poslovni
rezultati u disriktu koji su ohrabrujući i predstavljaju veliki porast u poređenju sa
prošlom godinom. Takođe treba naglasati da su izvšene sve potrebne pripreme
kako bi se prevazišla zimska sezona, zahvaljujući svim ekipama koje su neprekidno radile na mnogim projektima u mreži, kao što su pojačavanje i zamene mernih
tačaka, koje su rezultat smanjenja opštih gubitaka.
Ovim slučajem izražavam iskrenu zahvalnost svim radnicima u Distriktu Prizrena,
želim im zdravlje, izobilje i blagostanje njima i njihovim porodicama, sa željom da
im 2015 godina bude uspešnija i blagotvorna za sve radnike bez razlike.
Srečna 2015!
Agron Haxhiu
menadžer u Distriktu Mitrovice
Poštovani radnici KEDS-a, posebno vama iz Distrikta Mitrovice!
Na pragu Novogodišnjih praznika, koristim priliku da vam čestitam na vašem
neumornom radu tokom cele 2014 godine. Ujedno, vama i vašim porodicama
čestitam dolazeću godinu, želeći vam zdravlje, radost i dostojanstvo u 2015 godini. Sa verom u boga i snažnim radom, poštovane kolege, poštujte i uvažavajte
vašu porodicu, kompaniju gde vi radite, dakle KEDS kao i našu državu, Kosovo.
Vera, poštovanje i rad sa jedni-drugim su učinili da mi kao Distrikt zaokružimo
ovu godinu bolje nego ikada ranije. Ovaj rezultat će nas ohrabriti da u 2015
godini budemo jedan od najboljih distrikta , kako bismo bili na usluzi svih
potrošača . Novogodišnje praznike čestitam i menadžerskom osoblju u Prištini
i ostalim kolegama, zahvaljujuči im na podršci u svim aspektima za posao koji
radimo.
Čestitamo 2015 godinu !
32
KEDS INFO
Berat Lahu
menadžer u Distriktu Uroševca
Imam magiju u verovanje … Ima snova koji postaju realnost.
Najlpše želje za Novu Godinu! Vreme za dobre drugove, vreme za radost,
vreme da poželimo sreču, vreme za rad, angažovanje i uspehe! Tamo gde postoji sumnja, neka bude verovanja, tako gde ima razočarenja, neka donese nadu,
tamo gde dominira laž, neka donese istinu!
Da slavimo u punoj trpezi sa puno zdravlja, sreće i radosti .
Najbolje želje od Kolega u Distriktu Uroševca za kolege KEDS-a.
U ime svih radnika Distrikta Uroševca, Direktor Distrikta, Berat Lahu.
Betim Elezaj
menažer u Distriktu Peći
Poštovane kolege,
Godina 2014 je bila godina angažovanosti u radu, gde se niste štedeli nimalo.
Shodno tome nisu izostali uspesi koji su rezultirali da ova godina koju ostavljamo iza nas bude veoma uspešna. Bez sumnje, mnoge je izazova trebalo
prevazići i mnogo ohih koji će biti ispred nas. Zato, vreme smene u godini je
period kada se proslavlja,kao odražavanje. Vreme ja kada iza nas ostavljamo
staru i počinjemo da pripremimo sebe za novu godini u koju ulazimo. Naš
Distrikt ide napred, zato je naša zajednička potreba da on korača dalje, ubrzavajući korak. Za ovo nam treba još veće angažovanje. Ja se nadam u ovome,
pošto vaša volja za radom se pokazala neprekidno, za šta sam vam zahvalan.
Želim vam zdravlje, uspeh i sreču za vas i vaše porodice. Godina 2015 neka
bude godina ostvarenja želja kako u pojedinačnom aspektu, tako i u opštem.
Srečna vam 2015!
Agnez Furra
menadžer u Distriktu Djakovice
Poštovani saradnici u KEDS-u, Distrikt Djakovice !
Imam čast i zadovoljstvo da najveseliju noć smene godine, gde se svi nalazimo u
ovom svećanom duhu, da vam izrazim moje srdačne čestitke, da vas ljubav, sreča
i zdravlje uspešno prate tokom vašeg života. Godina koju ostavljamo za nama
bila je jedna godina rada i nešeg zajedničkog požrtvovanja. U ovoj noći radosti da
ujedinimo želje, volje, delovanje i požrtvovanja za jednim što upešnijem,naprednim
i jačim Distriktom na usluzi potrošača.
I ime menadžmenta KEDS-a, Distrikta Djakovice svim radnicima KEDS-a čestitam:
Srečnu Novu 2015 godinu, želići im da ova godina bude ostvarenje vaših snova i
uspeha u svim sferama života, Živeli !
Ramadan Ahmeti
Direktor Distrikta Gnjilane
Povodom Nove Godine, koristim priliku da čestitam svim radnicima KEDS-a,
a posebno radnike Distrikta u Gnjilanu, na njihovom radu i angažovanju u cilju
postizanja objektiva.
Misija naše Kompanije je da obezbedimo energiju i svetlo bez prestanka Kosovu.
Prošli smo jednu tešku godinu, ali sa puno uspeha.
Zasnivajući se na investicijama koje će biti u sledećim godinama i računajući
na maksimalnom angažovanju svakog od nas, verujemo da će ova misija biti
realnost.
Želim da Nova 2015 godina donese zdravlja, sreče i uspehe vama i vašim
porodicama!
33
Abedin Salihu
radi na isključenjima u Mališevu, Distrikt Djakovice
Zahvaljujući maksimalnom angažmanu imali smo uspeha na radu i nismo stali. Poslovi su išli
dobro u KEDS-u i ima poboljšanja u svakom aspektu. Ali u opštem društvenom aspektu, tačnije
u našoj zemlji 2014 godina njie bila tako dobra. Zna se stanje koje je vladalo naročito u drugom
delu godine na institucionalnom polju koje je uticalo u svim kosovskim porodicama. Srećom
ovo stanje se prevazilazi. Sa željom da 2015 godina bude godina uspeha, sreće i blagostanja
za sve moje kolege i njihove porodice, sa obavezom da ćemo raditi u pravcu postizanja novih
uspeha, srečna 2015!
Gani Ademaj
Specialista na Izlazima, Distrikt Peći
Mislim da je 2014 godina bila dobra kao u aspektu rada, takođe i u onom ličnom. Bilo je mnogo
pozitivnih dostignuća zbog koji se osečam dobro. Sigurno da očekujem da će 2015 godina biti
još bolja, kao za mene tako i za celu zemlju. Zato, svim kolegama želim da imaju jednu godinu
sa puno ljubavi i prosperiteta . Srečna 2015!
Pajtim Halili
radnik mreže, Distrikt Gnjilane
Nesumnjivo 2014 godina je bila izazovna za mene i moje kolege, ali smo to uspešno prevazišli.
Kolegijalni rad je glavni pokazatelj uspeha. Ja sam zahvalan njima, naročito na pomoći koju nam daju
oni sa većim iskustvom od nas. Ovo čini život interesantnijim, jer kada se savlada jedna prepreka svi
se osećamo bolje. Mi znamo da nas u očekuju novi izazovi i u 2015, ali smo spremni da ih prevaziđemo. Sa nadom da će 2015 godina biti jedna plodna godina za sve, srečna 2015!
Berat Pajaziti
koordinator u Građevinskoj Jedinici, Departaman Održavanja - Priština
Naš rad je timski i tako najbolje funksionišemo. Naša ekipa se sastoji od sedam radnika i dali
smo sebi zadatak da dajemo maksimun. Godina 2014 je bila jedna godina sa puno angažovanja i
mislim da smo uspeli da je sa punim uspehom zaokružimo. Fokus je bio na renoviranju, regulisanje kancelarija i unutrašnje farbanje glavne zgrade KEDS-a i mnogi ostali radovi po distriktima. Godina koja dolazi za nas će biti nastavak radova i ispunjenje novih objektiva.
Svim radnicima KEDS-a želim zdravlje, blagostanje i uspeh u Novoj godini 2015 !
Bardhyl Murati
rukovodilac grupe za isključenjat, Distrikt Uroševac
Godina 2014 generalno je bila dobra godina, naročito na poslu. Kao ekipa smo redovno uzimali
bonuse kao rezultat neprestanog uspeha, zbog toga se dobro osečamo. Uopšteno mislim da je
bila jedna dobra godina.
Za 2015 godinu nadam se da će biti još bolja godina. Ovim slučajem, svim kolegama čestitam
2015 godinu sa željom da imaju uspehe u radu, dobro zdravlje kao i sreče njima i njihovim porodicama , Srečna 2015!
Edon Gashi
specijalista na izlazima, Distrikt Prizrena
Radom se može postići mnogo. Ovo smo dokazali tokom 2014 godine, zahvaljujući našem
zajedničkom angažovanju možemo smatrati kao veoma uspešnu godinu. Naravno, ni ova godina
nije prošla bez poteškoća. Ali, kada se prirpemiš da ne bi bio poražen, postigneš željeni cilj. Za
2015 godinu očekujem da će biti još uspešnija. Ali, ne samo za mene, za sve kolege, kojima želim
sreču, zdravlje i prosperitet tokom 2015 godine, Živeli!
Burim Jashari
specijalista na izlazima, Distrikt Uroševac
Godina 2014 bila je puna izazova, ali izazovi čine život interesantnim. Radimo koliko možemo na
terenu i snalazimo se veoma dobro, prevazilazimo sve prepreke. Naravno, direktan rad sa potrošačima ima posebna svojstva, gde su iznenađenja deo svakodnevnice. Ali, to te kali i činite te
jačim. Kada se osvrnem, vidim da je stvarno to bila uspešna godina koja me motiviše da u 2015
godini ulazim sa novim objektivima. Sa željom da godina koja dolazi bude mnogo bolja za sve,
srečna 2015!
34
KEDS INFO
KFOR je pohvalio gospođe KEDS-a
Saradnja KEDS-KFOR je na najvećem nivou zahvaljujući angažovanju Syrmije Kika i
Eglantina Hoxha, koje su dobile i zahvalnice od strane mirovnih snaga
Syrmije Kika, koordinator
za vebstranu i administrativne poslove i Eglantina
Hoxha, koordinator za
zainteresovane strane i
događaje, su jedine radnice u svim javnim kompanijama koje su dobile
Priznanja su beskrajnja
i u toku. Saradnja jedne
energetske kompanije
sa mirovnim snagama
KFOR-a najviše pomaže
građanima u zemlji.
“Naš Departman ima
stalno redovne mesečne
za našu zemlju.”, dodala
je ona.
Departman za Komuniciranje i Odnose sa Javnošću
u KEDS-u je most povezivanja između stranaka
i kompanije. “Dobijena
zahvalnica od strane
Obrazovanje, g. Nicodemo
Padulo, je osoba sa kojom
se kontaktiralo u KFOR-u,
koji ovih dana završava
svoju misiju na Kosovu. On
ima samo reči pohvale za
KEDS. “Prvi put kada sam
ja došao sa prvim snagama
priznanje od KFOR-a.
Zahvaljujući njihovoj
angažovanosti, saradnja
između KEDS-a i KFOR-a
je na najvišem nivou.
“Izražavam zahvalnost za
pokazani profesionalizam
tokom rada i dostupnost
u svim pitanjima za koje je
bio zainteresovan KFOR”,
napisao je Perna Gerrardo,
član italijanskog kontigenta
ove mirovne formacije.
“Pismo zahvalnosti na
odličnoj saradnji”, piše u
drugoj pohvalnici.
sastanke sa KFOR-om sa
kojim izmenjujemo informacije u vezi sa investicijama, mogućim prekidima
energije zbog radova u
mreži i uopšte o pitanjima
koje se tiču snabdevanjem građana električnom
energijom”, kaže Kika.
“Zajedno sa Eglantinom
uvek smo se trudili da
izgradimo dobre odnose
sa ekipama KFOR-a, nastojeći da na ovaj način prema
mogučnostima zahvalimo
njima za sve što su učinili
KFOR-a je jasni pokazatelj da smo posao izvršili
odgovorno i predano. To
je i dodatni motiv za naš
rad”, kaže Hoxha. Ona
zajedno sa Kikom često
su bile gošće KFOR-a
u mnogim događajima,
kao zamena komande i
ostalim manifestacijama.
One su mnogo zahvalne
KFOR-u, kao prvo zbog
interesovanja i saradnje sa
kompanijom i na dobijenim
zahvalnicama.
Šef ekipe za Infrastrukturu i
KFOR-a, 1999 godine, dok
sam pričao telefonom sa
porodicom, oni su slušali
pucnjavu, nije bilo svetla,
mesto je bilo uništeno...
dok je sada sve drugačije.
Veoma mi je drago kada
sretnem ekipe KEDS-a na
terenu u pograničnim ili u
dalekim planinskim selima
popravljajući oštećenu
energetsku mrežu ili investirajući u mreži. Radostan zbog napretka kojeg
vidim svuda”, naglasio je g.
Padulo.
35
KEDS podmlađuje
mrežu u Glarevu
Postavljanje 45 betonskih stubova i 5.7 kilometara mreže povečalo je bezbednost i
kvalitet usluga za jedno od najvećih sela u
opštini Klina
Glarevo kod Kline sada ima
po celoj zemlji i direktni
novu mrežu. Iz ove inveskorisnici su 20 hiljada poticije KEDS-a potrošači
trošača u svim distriktima.
su imali direktnu korist u
Glavni cilj ovih projekata je
kvalitetnijim uslugama.
povečanje kvaliteta usluga
“Zahvaljujemo KEDS-u za
za potrošače i smanjenje
ovu investiciju. Stanje se
gubitaka. Investicije su
vidljivo promenilo na bolje.
fokusirane u prioritetnim
Nova mreže je povećala
zonama gde ima više
bezbednost, naroćito za
potrebe. U Distriktu Prišdecu”, rekao je Rexhep
tine koji ima najveći broj
Abazi, stanovnik sela.
Stanje se vidljivo promenilo na
Investicije
su urađene
bolje. Nova mreže je povećala bezprema planu
bednost, naroćito za decu”
i predviđenoj
dinamici.
Rexhep Abazi, stanovnik Glareva
Zahvaljujući
investicijama u
svim alkama distributivne
potrošača su 30 projekata
mreže centar u jednom
koji obuhvataju iznad 5200
od najvećih sela u Klini,
potrošača. U Distriktu Peći
sada ima novi izgled. “U TS
zbog stanja stanja koje je
Glarevo V Škola investirana
tamo u završnoj fazi su 27
su 5.7 kilomeatra kabla i
projekata koji obuhvataju
postavljena 45 betonskih
više od 5000 potrošača,
stubova. Ova oprema je
iznad 3500 potrošača u
zamenila onu staru”, rekao
Ditriktu Mitrovice, u onom
je Adem Hajdini, projektu Prizrenu 1700, u Uroševmenadžer u KEDS-u.
cu iznad 1500 i u DistrikNova mreža osim što je
tu Gnjilana više od 800
poboljšala usluge za popotrošača.
trošače, direktno je uticala
Postavljanje brojila u
i na smanjenju tehničkih i
metalnim ormarima je
komercijalnih gubitaka.
počeo kao pilotprojekat
Ovaj projekat je deo 112
prošle godine u Poddistrikprojekata KEDS-a širom
tu Glogovca. U selu Orlat
zemlje za pojačavanje
komercijalni gubici su pali
mreže i premeštaj brojila
od 70 na 5 posto.
u električnim stubovima
koji su u završnoj fazi.
Ovaj projekat je proširen
“
Centar Vitine sa podzemnom mrežom
Sada se glavni trg Vitine snabdeva podzemnom mrežom, koja je zamenila snabdevanje
iz 9 stubova, koja su bila stalna opasnost za građane. Samo od investicije u centru ovog
grada, korist će imati više od 500 potrošača
KEDS je postavio u Centru
Vitine podzemne kablove.
Ovo omogučuje sada da
se glavni trg ovog grada
snabdeva električnom
energijom preko moderne
mreže. Ova investicija
od oko 40 hiljada eura u
podzemnoj infrastrukturi,
povečala je bezbednost
snabdevanja kao i kvalitet
usluga.
“U Vitini kod trga ili u
glavnom centru grada smo
eliminisali snabdevanje iz
9 drvenih stubova, koji su
bili u teškom stanju i sa
vazdušnim neizolovanim
provodnicima, koji su predstavljali stalnu opasnost
za građane te zone”, kaže
više od 500 potrošača.
Besnik Ferati, projektmenam kvalitet života”, rekao
Postavljena su 73 novih
nadžer.
je Astrit Krasniqi, slučajni
stubova i oko 8 kilometara
Da ne bi otvarali nove
prolaznik.
kabla”, rekao je Ferati.
kanale, KEDS je ovom priAli, osim glavnog centra,
Sada i održavanje mreže
likom iskoristio jedan veliki
KEDS je podmladio mrežu
je lakše i efikasnije.
deo postojećih kanala,
i u ostalim delovima centra
“Suština ovog projekta je
kako ne bi stvarali pometnovog grada, tako što glavni
bila bezbednost građaju i očuvali infrastrukturu.
deo sada ima drugi izgled.
na i lakše održavanje u
Investicije su veoma dobro
“Samo u gradu Vitine
budućnosti za odgovorne
primljene i od strane
zamenjena je mreža za
ekipe u mreži,
građana ove
ovim
opštine. “Snab“U Vitini kod trga ili u glavnom centru premeštajući
slučajem svu posdevanje podzemgrada smo eliminisali snabdevanje iz tojeću mrežu koja
nim kablovima
9 drvenih stubova, koji su bili u teš- je prolazila preko
je bilo neophoddvorišta potrošača
nost vremena
kom stanju i sa vazdušnim neizoloi postavljanje nove
za naš grad.
vanim provodnicima, koji su predmreže po ulicama,
Slične investicije
stavljali stalnu opasnost za građane tačnije u naseljima
eliminišu opasstanovnika koji
nosti, dobrodošle te zone”
ovde žive”, rekao je
su i povečavaju
Besnik Ferati, projektmenadžer
Ferati.
Koristi od nove mreže za više od 300 potrošača u Gnjilanu
Paralelno sa opštinom Vitine, KEDS je investirao i u Gnjilanu. Deo Suvog Brega ove opštine sada ima novu mrežu,vidljivo
kvalitetnije i bezbednije snabdevanje električnom energijom. “U trafostanici Spaljeni Breg zamenili smo iznad 5.2 kilometara
kabla, 43 drvenih stubova zamenjeni su onim betonskim, gde su od toga imali koristi 310 potrošača”, rekao je projektmenadžer, Besnik Ferati.
Zadovoljstvo zbog izvršenih investicija od strane KEDS-a su izrazili i građani tog dela. Od postavljanja nove mreže su smanjeni tehnički gubitci kao i oni komercijalni. Ovo je bio deo investicija KEDS-a za pojačavanje mreže i premeštanje brojila na
električnim stubovima.
Distikt Gnjilana
Izlaz 10 kV
Kod
PS 10/0.4 kV
Kabla
Stubov
Potrošača
Izlaz Vitina
61067005006
Vitina – Kod Ogledala
7942
73
503
Suvi Breg 60063011019
Gnjilane – Spaljeni Bregu
43
310
5277
Finansijski troškovi za Vitinu oko 40 000 Eura | Finansijski troškovi za Gnjilane oko 27 000 Eura
37
KEDS završio
elektrifikaciju
sportske hale u
Obiliću
KEDS je u rekordnom roku postavio novi trafo i sva postrojenja visokog i niskog napona
kako bi se sportska hala u Obiliću snabdevala električnom energijom
KEDS je postavio trafo
i svu prateću opremu u
sportskoj hali u Obiliću.
Ovo je urađeno u cilju
elektrifikacije ovog objekta.
Trafo i oprema za visoki
i niski napon pa sve do
priključka sportske hale
su izvršeni u jednom
vremenskom roku od pet
dana. Ekipe KEDS-a su
bile mobilisane kako bi
hala bila spremna za 28
Novembar.
“Mi smo imali jedan
zahtev od strane predsednika opštine Obilića
g. Xhafer Gashi. Pozitivno
smo odgovorili zahtevu
i postavili smo trafo u
38
rekordnom roku”, rekao
je Avni Alidemaj, Direktor
Sistema za Operiranje u
KEDS-u.
Troškovi investicija obuhvataju jednu cifru iznad 10
hiljada eura i to je jedan
direktni doprinos KEDS-a
za razvijanje sportskih
aktivnosti u ovoj opštini.
Posebnu zahvalnost je izrazio i predsednik opštine.
“Jedna takva investicija
je dobrodošla, jer omogućava funkcionalnost
nove sportske hale koja
će ispuniti život u našoj
opštini. Mi smo posvećeni
da izgradimo partneritet
saradnje sa KEDS-om”,
rekao je predsednik Gashi.
I KEDS je izrazio spremnost da nastavi izgradnju
i jačanje partneriteta sa
svim opštinama na Kosovu,
sa jedinim ciljem, realizaciju zajedničkih projekata,
gde će direktni korisnici biti
građani Kosova.
Postavljanje trafoa u hali u
Obiliću je nastavak investicija koju vrši kompanija
u distributivnoj mreži.
Što se tiće energetskih
postrojenja, samo u zadnjim mesecima KEDS je
zamenio desetak preopterećenih trafoa svuda po
Kosovu. Paralelno sa njima
je zamenjeno na stotinu
kilometara provodnika i
postavljena su na hiljade
betonskih stubova koji su
proširili, pojačali i modernizovali distributivnu mrežu.
Ovo je dovelo do toga da
na hiljade potrošaća imaju
kvalitetnije usluge. Investicije u mreži su na vrhuncu
i nastaviće se dalje. One su
deo posvećenosti KEDS-a
u predviđenim investicijama kompanije u iznosu od
110 miliona eura u sledećih
pet godina i jednom iznosu
više od 300 miliona eura u
15 (petnaesto) godišnjem
periodu.
KEDS INFO
Povećanje bezbednosti za radnike KEDS-a
Radnici KEDS-a se neprestano obučavaju za bezbednost u radu.
Ovo automataski otklanja ili smanjuje povrede na radnom mestu
KEDS obučava sve svoje radnike u vezi sa bezbednošću na radu.
Tokom vikenda po 30 radnika iz svih distrikta se osposobljavaju kako
da deluju tokom rada na električnim sredstvima na najbezbedniji
mogući način, kao i kako reagovati u vanrednim situacijama.
“Preko ovog obučavanja se povečava bezbednost radnika. Prioritet
imaju predviđanje i otklanjanje nesrećnih slučajeva kao i minimizacija izloženosti radnika u tome”, rekao je Lulëzim Krasniqi, Kordinator
za Obuku i Razvoj u KEDS-u.
Bezbednost na radu obuhvata mere i sredstva za stvaranje bezbednih uslova u radu koji se ostvaruju otklanjanjem uzroka povreda,
bolesti, invaliditeta i smrtnih slučajeva u procesu rada. “Unutar jedne
godine predviđamo da obuku za bezbednost na radu završe svi
radnici korporacije”, dodao je Krasniqi.
Radnici KEDS-a su pokazali predanost u ostvarivanju ovih objektiva.
“Kontakt sa električnom energijom je opasan i radnici treba da znaju
kako da deluju. Ovo automatski smanjuje nezgode”, rekao je Bujar
Jupaj, Menadžer u Departmanu za Smanjivanje Gubitaka i Merenja
u KEDS-u, predavač tokom obuke. “Oni su aktivni u predavanjima
i brzo nauče sve parametre bezbednosti i protivpožarne zaštite”,
dodao je Jupaj.
Radnici su imali mnoge koristi od dosadašnje obuke i izrazili su
zadovoljstvo za dobijena znanja.
Bezbednost na radu je regulisana zakonom i KEDS primenjuje svaku
tačku, stvarajući što sigurniji ambijent za rad i opremajući zaštitnim
merama i adekvatnom obukom sve radnike. Osim poslodavca,
obaveze imaju i radnici. “Svaki radnik je obavezan da ličnu zaštitnu
opremu pažljivo upotrebi i održava u funcionalnom stanju”, stoji u
Zakonu za Bezbednost na radu.
Osim obuke o bezbednosti, svi radnici KEDS-a imaju i zdravstveno
osiguranje koje plaća kompanija.
Bujar Jupaj, predavač
“Oni su aktivni u predavanjima i brzo nauče sve parametre bezbednosti i protivpožarne zaštite”
Susret u opštini Elez Hana
Povećanje sadadnje i implementacija zajedničkih projekata je u
fokusu susreta KEDS-a sa opštinama. U nastavku susreta tokom
meseca decembra, predstavnici KEDS-a, na čelu sa Direktorom
Sistema Operiranja, Avni Alidemaj, imali su susret u opštini Elez
Hana. Na ovom sastanku sa predsenikom opšzine, Rufki Suma,
strane su potpisale jedan Sporazum o Razumevanju za renoviranje
mreže niskog napona u selu Gorance. U ovom sporazumu opština
učestvuje sa 80 posto u investicijama, dok KEDS sa 20 posto. U ovoj
investiciji će biti eliminisana stara mreža, koja osim čestih kvarova,
predstavlja i opasnost za prolaznike, naročito za učenike osnovne
škole ovog sela.
Predsednik opštine je izrazio spremnost za saradnju sa KEDS-om u
raznim projektima u korist potrošača za jedno bezbednije i kvalitetnije snabdevanje električnom energijiom.
39
Season’s greetings!
Dear colleagues, friends and associates,
Allow me please to wish you from the
bottom of my heart Happy Holiday
Season. Year 2014 for sure was a year of
great challenges, but also a year of many
successes.
Thanks to our joint commitment, this
year KEDS has steadily approached the
customers by being closer to them and
by building a partnership that triggered
great developments to occur. One of the
first significant steps is implementation
of the project on meter reading through
Hand Held Units by enhancing the
transparency towards the customer. This
undertaking caused the decrease of the
number of complaints to 40 %, enabling
us to have more accurate system of their
addresses.
With regards to distribution network we
have also made a huge impact. Year
2014 acknowledges implementation
of over 200 projects throughout the
country, where tens of thousands of customers have directly benefited. In seven
districts seven (7) OL were constructed,
through replacement of old network with
the new one thousands of new poles
have been placed, hundreds kilometers
40
of new transmission cable placed and
with the placement of around 20 thousand meters into electrical poles. These
undertakings have led to a better quality
of services for customers, whilst causing
the reducing of losses to the parameters
required by ERO. Dear colleagues and
friends, all this was achieved thanks to
the commitment of all of us together,
therefore we should be proud.
Today, KEDS is almost a consolidated
company, fully functional and is highly
respected by citizens. We should all be
proud of this. We have completed our
mission - to provide reliable electricity
for the customers and increase the
quality of services. wIn addition to our
major mission, we have also shown our
high social responsibility in participating
and supporting many activities. Consolidation of KEDS Academy and winning
of four major awards by Stevie Awards,
an international recognized institution,
is an indicator of our seriousness in this
direction.
The social engagement will only grow
in the future, because we care for our
company and our country.
We are not in a crossroad. We know our
direction and we are advancing progressively. Of course, the speed limits need
to be respected. We want to reach as
further as possible, being cautious and
tangible with full attention to all external
circumstances, especially out dear customers. For this reason we have named
year 2015 as the Year of the Customer.
This is reinforced with the building of
a Modern Call Center at the HQ and
restructuring of all centers for customer
support. As you know according to ERO
decision and legal obligations, KEDS is
unbundled, from where a new company called KESCO is established. This
company is going to deal exclusively with
customers, whilst KEDS will manage the
distribution assets.
Establishment of two companies means
dual challenges and commitments at
work in order to overcome them. But, I
am convinced that the dedication and
hard work of all of us will not be missing
so we can make it together, as we did
so far.
Lets the end of the year serve us as energy boost for achieving the goals.
Happy New Year 2015 to you and your
families!
KEDS INFO
Second Generation of KEDS
Academy attended the lectures
Participants of second generation of KEDS Academy were so excited during the first lectures.
To them the Academy represents the expansion of knowledge and great support for easier and
successful development of their profession
On November 08-09,
during the weekend are
held the first lectures for
the second generation of
KEDS Academy.
They seemed so disposed
and they were engaged to
get new knowledge. The
students have received
knowledge on how to
communicate with customers and on tariffs from
KEDS lecturers, namely
Petrit Pepaj and Ymer
Rudari. Whilst, the lectures
for the secondary school
students during the weekend, were held by Ismet
Latifi regarding the energy
metering according to
metering groups and disconnections and reconnections of customers.
“The customers are the
most important part of the
company. And this is much
more important for KEDS
as they provide services
to the whole population
of the country. Try to
communicate based on
specifics for each case”,
said Pepaj. Communication with customers is the
foundation of company’s
development.”When
meeting the customers
you should be aware that
you do not represent
yourself. You represent the
company and you should
act in conformity with that.
In each case the aim is the
advancement of relations
with them”, advised the
students, Pepaj.
A day after, the students
have received knowledge on tariffs and tariff
determination methodology. “The basis of tariff
application for a company
such as KEDS starts from
revenues of the previous
year. If they are higher than
the allowed ones, then the
application starts from deducting the amount in the
application for the following year. If they are lower,
starts from increasing the
amount”, says Rudari. He
explained in detail the
tariff methodology through
practical examples and
formulas for calculating
them. The students were
quite interested.
Ismet Latifi was the first
one to hold the lectures
with students of second
edition of KEDS Academy.
“You can communicate
with the customer through
body language or verbally.
Be as correct and vigilant”,
advised the students Latifi.
Saranda Ibrahimi,
student in Technical
Faculty, branch Industrial Power
The lecture today was a
bit different than those of
the faculty. We learned
many things that we had
not known before. During
the lecture there was a
communication between
the trainer and students
and during the whole time
there was an increased
attention from the participants’ side. These lectures
will obviously boost my
knowledge on the profession that I have chose and
will extremely help me
to apply that in practice. I
thank KEDS for the opportunity given to me.
.
41
IIsmail Selmani, student from the Secondary Technical School
‘Gjin Gazuli’, Prishtina
“We have learned very
well the lessons held so far
and today we had mainly
repetition of lessons. The
examples taken by the
professor on behavior
toward the customers
were very clear and we
gone use them in practice
in future”, says Andonjeta Imeri, a scholar from
Secondary Electro-Technical School “Gjin Gazuli” in
Prishtine.
“It is the first time for me to
demonstrate with a digital
meter and it seems to be
more sophisticated and
advanced in comparison
to the mechanical meters
on which we exercised the
connection and disconnection at school”, says
Leonard Komani, from
the Secondary Technical
School “ NexhmedinNixha”
in Gjakova.
Ishte një ligjëratë intereIt
was an interesting lecture
and the professor was very
comprehensible during the
lecture. We learned about
types of meters, meter design and the way activation
and connectivity. This will
help us in our everyday life
and hope that the success
will not be lacking. The
part with disconnections
for sure is very challenging
and with many surprises in
the field. I thank professor
Latifi for sharing his long
experience with us.
The week of repetition
of lessons and tests
NIn the second week of
lectures of KEDS Academy, on November 15
and 16, according to the
program the participants
where only the scholars.
The topic of the lecture
for the scholars was a bit
sensitive, but also very attractive. They have learned
about the connection and
disconnection process of
meters, on the way of behaving with customers and
they have repeated all the
lessons learned so far.
42
Participants of KEDS
Academy have advanced their
knowledge
Grupi i studentëve vikenIn
the last weekend of
November, according to
the program the groups
of students have been
trained on energy market
and Human Resources
management by KEDS
managerial staff. The Di-
rector of the Department
of Energy Market Balance
Mrs. Nermin Arapi has
conveyed her experience
and skills to the candidates.
“Students have seen
closely the energy market
management during
the visit at the Department of Energy Market
Balance in KEDS, where
they had a chance to get
familiar with devices that
are used to monitor the
trends of electricity prices
in various bursas operating in Europe”, said Arapi
During the training where
prepared also the tasks
that specifically reflect
our market in different
situations of operation
of all stakeholders in the
market.
.
“This stirred up great
interest among the
students since they have
shown to be very active
in the questions made
during the presentation.
Also when working in the
tasks they showed that
they are ready to work
in group. In general I
got the impression that
it was established a very
interesting climate and
an interactive lesson very
useful and entertaining
at the same time”, said
Arapi.
While on Sunday the
students received lessons
from the field of Human
Resources Management,
lectured by the Director
of Human Resources in
KEDS, Valbona Kadrijaj. They have learned
everything that has to
do with understanding,
management challenges,
strategic role, technology,
competences and ethics
of Human Resources.
Through various examples taken from her experience she introduced
the participants with
process of hiring, selection, recruitment, terms to
be met by candidates for
the job and much more.
In addition to the lectures
a very attractive form
for the candidates was
exercising through tasks.
The Candidates were
asked to draft a vacancy
announcement for selection of an employee. The
students divided into four
groups of five students
each prepared an imaginary task for selection of
an employee and defined
the terms for selection.
The subject for the students was very attractive
and they were very active
in solving the tasks set
forward.
Marigona Krasniqi,
student
“I am quite satisfied with
KEDS Academy. The
lectures are different from
those at the faculty, we
are more free, we can
ask everything that is not
clear to us and the trainers
are very good. We are
learning many new and
concrete things. Although
KEDS INFO
we received only three
lectures, we are very well
advanced”.
Shqipëron Bajraktari,
student
“In comparison to the faculty where we learn only
the theory, here we are
learning practice as well.
The lecture is very communicative and professional. I am very pleased
to be part of Academy,
because it will help us
prepare for the job market.
The staff of KEDS Academy is perfect and fair,
transparent and I believe
that the best were chosen”.
Cooperation between
scholars enhances
the efficiency of KEDS
Academy
Fatmirja, Ardonjeta and
Arbenita on December 6
and 7 in weekends where
attending the lecturers
of KEDS Academy on Electrical Safety, where the assigned trainer was Lulëzim
Krasniqi, coordinator for
training and development
in KEDS.
“We constantly help each
other in understanding and
carrying out the tasks for
the subjects where one of
us has more knowledge”,
says Arbenita which is very
communicative person.
They do not thing only
about themselves. They
speak with admiration for
the joint lessons, being
aware that only in that way
they can be stronger and
more prepared for the
energy market.
“It’s a pleasure to keep
lectures for the scholars
of KEDS Academy. The
scholars were so interested to learn and understand how to operate safer
and professionally. Their
dedication has not missed
for any moment during
the time of lectures”, says
Krasniqi.
Scholars are trained on
electrical safety at the
work place, protection
against the risk, factors of
the risk, utility of personal
protection equipments,
on the purpose and safety
at work, first aid in case of
electrical shocks, as well
as protections against fires
and use of apparatuses.
Over the weekend scholars have also learned how
to communicate with customers. “To keep the customer satisfied you should
have full knowledge of the
issues related to electricity
starting from the supply up
to the detailed knowledge
of tariffs applied in Kosova
and all the auxiliary matters”, advised the scholars
Sabri Tërnava, Manager
of the Department for
Analysis and Performance.
He has explained in details
the issue of energy tariffs.
“The scholars are very
committed. I am sure that
it is going to be a very successful generation of KEDS
Academy”, says Tërnava.
The scholars are so
pleased with the lectures
during the weekend.
43
We are entering the
Year of the Customer
Since January 1 st Supply Division will be transferred to the new company-KESCO with the
decision of the shareholders and the request of ERO and applicable laws in Kosova. This
company will deal exclusively with customers, therefore the year 2015 is named the Year of
the Customer
Supply Division during
2014 has changed the
approach to the customers
by being closer to them.
The projects implemented
in this division have led to
44
increase in every aspect.
Regarding these projects
and the projects of 2015
KEDS interviewed the
Director of this division Mr.
Alper Erbas
KEDS Info: Mr. Erbas
what has changed during
2014 in Supply Division?
Alper Erbas: Many things
have changed. For sure,
great turn was made in
reading, which is performed now through hand
held units. This system
has been very successful,
improving the reading, as
KEDS INFO
well as KEDS image, as
it managed to approach
closer to the customer.
This system has had also
an impact on losses reduction and has minimized
the customer complaints
which have dropped to 3040 percent.
We have made fundamental changes in organizational structure that have
affected the performance
and key indicators in
positive terms. We were
especially focused in 2014
on reorganization of the
central level management
and district management.
During reorganization we
took into account two aspects: to be more functional and more organized.
Also, all the changes in
metering, disconnection,
reading, CCP, are made
to be more efficient. If
we compare the average
figures at the beginning
of the year and end year,
then we can conclude that
efficiency is increased. We
need to advance further in
this direction, but increasing level so far indicates
that the operation in Kosova may be the best in the
Balkan area.
In general 2014 was
the year in which we got
organized and analyzed
all the issues that lead
toward the advancement,
which has occurred on all
major issues. As a team we
have more control over all
operations and understand
much more the dynamics
of the operation of the
company.
KEDS Info: What happened to losses?
Alper Erbas: Losses have
dropped for 3 percent
and are within parameters
required by Energy Regulatory Office. Certainly, apart
from Hand Held system
the impact came also from
installation of meters in
electrical pole, changing
the approach toward the
customers and increase
of work efficiency. Today
the employees are more
efficient. For example at
the beginning one team
has replaced 5 meters per
day, today they replace 15
per day. But, as far as efficiency there is still much
work to be done, especially
in enhancing the efficiency
at work. In the early years
we can catch the pace
and get where is required
only by working because
the impact of investments
cannot be immediate.
We have centralized
Department of Losses that
was dealing with processes. This has helped us to
create the standards that
led to decreased number
of complaints from the
customers and increase of
efficiency. Also, it facilitated us to create capacities
to monitor the results more
clearly and to establish the
system based on performance
KEDS Info: How should
be enhanced the efficiency
of employees?
Alper Erbas: We are at
the stage of restructuring.
Some sub districts, those
close to the districts will
be incorporated within
them. The duties should
be restructured in order
to achieve the maximum
effect. The responsibility
shall be clear for performing each job. Employees
should have access and
maximum engagement
in order to get where
we intend. KEDS is our
common home and only by
caring for it by all of us it
shall be stronger and we
will successfully overcome
every challenge that comes
on the way.
KEDS Info: Supply will become KESCO from January
1. What will happen?
Alper Erbas: With the
decision of the Board
of Shareholders and in
full compliance with the
request of ERO and applicable laws from January 1
will be established a new
supply company-KESCO.
This company will deal
exclusively with customers,
while KEDS will continue
to deal with maintenance
and operation of network.
But nothing is going to
change. Employees in the
supply division will continue with the same tasks.
We are implementing
many projects that have to
do with customers, therefore 2015 will be the Year
of the Customer. It is being
build Modern Call Center
that will respond to each
request of the customer in
real time. This center will
communicate with all customers across the country
and will be available 24
hours.
At the same time is
initiated the restructuring
of the Centers for customers. These centers will be
incorporated with cash offices through the districts
and will operate together.
In any case the priority will
be the customers who have
come to file a complaint.
This will operate through
various systems which will
be placed at locations of
Cash-Center for customers.
Those who are going to
press the number in the
software for complaint
will have priority and
the employees will deal
immediately with him/her
compared to the customers
who have come to make
the payments.
KEDS Info: What are the
priorities for 2015?
Alper Erbas: As I mentioned earlier, we plan to
develop further customer
care sector and increase
the level of customer satisfaction. At the same time,
we plan to develop many
projects of Information
Technology to reach the
targets that will refresh our
existing systems.
KEDS Info: What is your
message to employees on
the occasion of the holiday
season?
Alper Erbas: Let’s work
hard, increase the pace in
order to achieve the objectives in the year we are
entering. Everyone should
perform the duties with
great commitment. This is
the best and easiest way
for achieving individual
aspirations.
Since the beginning KEDS
was dedicated to fulfill the
motto “Source of energy is
you”. When we say “you”
we do not refer only to
customers but also to our
employees and teams.
Therefore, we believe that
we can achieve all the
goals together with our
colleagues as a team.
Happy and good luck in
2015!
45
Network brings together
KEDS with customers
Network Division has completed a successful year. From the investments
made in over 200 projects have benefited tens of thousands of customers,
who are having now better quality of services. The investments have reduced
losses as well, making the benefits to be mutual. Reformation of the division
has brought tremendous improvement in maintenance, where the failures of
10 kV feeders are reduced by 70 percent.
KEDS Info: Mr. Koç, what
happened in 2014?
Mehmet Koç: During 2014
there were certainly a lot
of movements. The first
thing to be mentioned
is restructuring of the
division, where now Operations and Maintenance
are functioning as separate
units. This has happened
on July 1 and the results
are apparent. We already
have preventive maintenance and this provides
much better quality of
services for the customers.
KEDS Info: What have
benefited the customers?
Network Division during 2014 has achieved improvements in various aspects. New Spirit of work is felt throughout the Division. Regarding the
movements that have occurred and the planes for 2014 KEDS info has interviewed the head of this division, Mr. Mehmet Koç.
46
Mehmet Koç: Well in
Kosova there is an average
of 5-6 storms per year.
During that bad weather
a big amount of 10 kV
feeders have failed and a
large number of customers
were left without electricity. Now this number
has dropped to minimal
rates. So we are talking
about an improvement of
60-70 percent, as a result
of undertaking preventive
measures. The results are
same also for long time periods. For example, within
the month use to fail an
average of 3000 feeders
of 10 kV, and now this
number has dropped to
1000. Determining factor
was also the replacement
KEDS INFO
of transforms in overloaded
areas. For this we have
used the summer season
and have replaced nearly
100 overloaded transformers.
KEDS Info: Has KEDS
become close to the customer?
Mehmet Koç: Yes, without
a doubt. During this year
we have established the
Blackout teams (for energy
failures) in each district
and sub district, in total
27 teams. They are available during 24 hours and
are responding in every
corner of the country in a
shortest possible period of
time.
KEDS Info: What is
happening with investments in Distribution
Network?
Mehmet Koç: The investments are shared into
several sectors. We have
investments dedicated to
high voltage distribution
network as well as low voltage network, maintenance,
and replacement of meters
in parallel with network
expansion. This year we
have implemented over
200 projects, which have
affected in more reliable
network, have provided
better quality of electricity
for the customers, and
have reduced technical
losses.
For sure, the major development has to do with
network reinforcement and
dislocation of meters into
electrical poles. In this
sector of investments only
this year are implemented
112 projects throughout
the country. Immediate beneficiaries are 20
thousand customers in all
districts. The projects are
aiming the quality increase
of services for customers
and reduce of losses. The
investments are focused
in areas with priorities,
where is needed the most.
In Prishtina District which
is one of the districts with
the largest number of
customers, there are 30
projects that involve over
5200 customers, in Peja
District due to the situation that prevails there are
being finalized 27 projects
that involve over 5000
customers, in Mitrovica
District over 3500 customers, in Prizren District
1700, Ferizaj District over
1500 and Gjilane District
over 800 customers.
Implementation of these
projects has been very successful in both directions,
it has increased the quality
of services for customers
and significantly reduced
losses in the transformers
where the investments
took place.
KEDS Info: And what is
happening with high voltage level?
Mehmet Koç: This year
we implemented seven
overhead lines in seven
districts, namely, our goal
was to involve customers
in all districts. It is about
a new overhead line of
Bellanica that includes
Gjakova District , the one
of Fusha e Pejes-Peja District, Maxhunaj of Vushtrri
that includes Mitrovica
District, Gadime of Lypjan
within Ferizaj District
, Germove of Vitia that
includes Gjilane District,
Komoran of Drenas that
includes Prishtina District
and Mamusha in Prizren
District. Besides finalizing
the overhead lines, we
have engaged also a company for training the staff
on protection relays implemented in the switchgears
10 (20) kV. Training is
considered necessary,
since these devices differ
from those placed in earlier distribution cubicles.
KEDS Info: What will
happen with distribution
network?
Mehmet Koç: For sure the
investments are not going
to stop. We have two key
objects in this direction,
customers benefiting
better quality of services
through stable voltage, and
technical losses reduced to
a minimum. Regarding the
first objective, we are aiming to achieve that within
5 years. It means, all the
customers will have supply
with stable voltage, without overloads and with preventive maintenance. For
this, besides the investments it’s needed also a
hard work, therefore I call
all employees to do the
utmost in order to enjoy
along with the customers
the successes from which
will benefit the customers,
as well as us KEDS . In
parallel to this we expect
to achieve the objective
of reducing the technical losses to a minimum
that obviously has special
features and depends from
many factors.
KEDS Info: Your message
to employees on the occasion of New Year?
Mehmet Koç: To all KEDS
employees with special
emphasis to those of
Network Division, happy
New Year 2015, wishing
this year to be the year of
realization of aspirations,
like those common within
KEDS, as well as
individual ones.
Happy 2015!
47
KEDS became stronger
from inside and outside
Corporate Shared Services is KEDS pillar that facilitates
the work in every aspect of key activities, distribution and
supply. These services have made KEDS to become stronger during 2014 from inside as well as from outside. Regarding the movements in this sector KEDS info held an
interview with Mr.Zafer Yilmaz, Director of this Division.
48
KEDS Info: Mr. Yilmaz,
what happened during
2014 in KEDS Shared
Services?
Zafer Yilmaz: Obviously
we worked with increased
pace this year. The changes are for the better both
from inside and outside.
As for those of outside,
they can be noticed since
entering the entrance
of KEDS main building,
KEDS INFO
which looks much nicer
and more orderly. Renovations where made in
every floor and today the
building is much functional. Another step that
is required for the outside
works, which means in
the field, is the purchase
of 150 new vehicles that
have significantly facilitated the work in the field
of the network employees
as well as supply employees, by decreasing at the
same time considerably
expenses. We have also
purchased 8 new cherry
pickers for each district
that have made intervention in the network more
efficient.
KEDS Info: The Division
was quite active in social
activities as well. KEDS
Academy has won international award. What is your
comment on this?
Zafer Yilmaz: KEDS
Academy makes all of us
proud. We began with a
clear vision to support
new generations in further
professionalism theoretically, as well as practically. Today, entire first
generation of 50 students
are regular employees of
KEDS. This is a realization
of their dream and our
mission. For the quality of
KEDS Academy program
speaks the fact itself that
immediately after the end
of the first generation,
the Academy has won
four prestigious awards
Stevie Awards, which
awards where won earlier
by famous companies
such as Apple, Samsung,
Acer, Proctor & Gamble,
etc. Having KEDS ranked
between these companies by winning the same
prices, it is really a special
feeling. Prices received
in October are additional
motivation for all of us to
work further in the area
of social engagement by
showing our determination
that besides the primary
activity that is electricity
supply, we are also a factor
in overall developments of
Kosovo society.
In addition to this we have
also initiated the second
edition of KEDS Academy,
and we assisted also in
many other community
works.
KEDS Info: What is the
cooperation of KEDS with
stakeholders and media?
Zafer Yilmaz: During this
year we did not stay indifferent even to strengthening of relationships with
parties outside KEDS,
where the primary roles
belong to stakeholders and
media. KEDS during 2014
has increased the cooperation by holding joint
meetings with each party.
It is a special satisfaction
when employees of the
division are rewarded with
appreciation for cooperation by KFOR, and media
are reflecting more fairly
the work of KEDS.
KEDS Info: What can you
say to KEDS staff and
what is your message for
this end year?
Zafer Yilmaz: 2014 was a
year of reorganization and
restructuring. For sure we
faced challenges that were
overcome with success.
Our intention was to have
each employee performing
the work in more efficiently for the benefit of the
company and we achieved
that. The end of 2014 has
found KEDS with most of
reforms accomplished in
organizational structure,
making human resources
to provide greater contribution in advancement of the
company.
KEDS images is very
important. But, we dont
think only for the image,
we also care for conditions
of employees to have them
fully set. Every employee
in KEDS is an asset / has
value. Each on of them
here at present, and all
the new forthcomiong ones
shall be an asset to us.
With the desire to have
the employees even more
efficient during 2015 in
performing their duties for
the common good, I wish
to all KEDS employees
health, happiness and
prosperity for themselves
the their families.
Happy 2015!
49
Congratulations of
the district
managers
Milazim Avdiu
Director of Prishtina District
Dear employees of Prishtina District
Happy holiday season, with the best wishes for you and your families.
I wish that coming year is more successful in carrying out our daily duties in order
to achieve our common objectives, for more successful business of our company.
Responsibility while performing our daily duties is obligation of all of us employees;
this makes us feel appreciated and needed for the wellbeing of the company.
Our main duty is to provide the best and efficient services to our customers. We are
on the right way, but there is much left to be done.
Happy 2015!
Vehebi Sofiu
District Manager of Prizren
Considering all the challenges and sacrifices that have accompanied the District of
Prizren this year, special thanks belongs to employees that have shown their engagement and continues commitment in achieving the objectives and improving performance. This is shown by business results of the district that are encouraging and
present great increase in comparison to the previous year. It should also be noted that
all the required preparations to overcome the winter season have been made thanks to
the teams in general who have performed constant network reinforcement according to
many projects, such as reinforcement and replacement of metering points, as a result
of which have been reduced overall losses. In this occasion let me express my sincere
thanks to all employees of Prizren District wishing them health, prosperity and well
being for them and their families, with the hope that 2015 will be more successful
and prosperous year for all employees regardless.
Happy 2015!
Agron Haxhiu
District Manager of Mitrovica
Dear employees of KEDS, especially those of Mitrovica District!
On the eve of New Year, I take the opportunity to congratulate you for the hard
work performed throughout 2014. At the same time, I wish you and your families
in the next year, health, happiness and dignity in 2015.
By believing in God and by working hard, my dear colleagues you are honoring
and respecting your families, the company where you work, KEDS and our country
KOSOVA.
Trust, respect for each other and work have made us in this district to close this
year better than before. This result will give us the courage to make our district in
2015 one of the best districts by being in service to all the customers.
Happy holiday season to the managerial staff in Prishtina and other colleagues
also for the support provided to us in all aspects.
So, Happy 2015 !
50
KEDS INFO
Berat Lahu
Director of Ferizaj District
There is magic in the faith… There are dreams that come true.
Best wished for the New Year!
A time for good friends, a time for joy, a time to wish happiness, a time for work,
engagement and success! Where there is doubt, let us bring faith, where there is
despair, let us bring hope, where lie dominates, let us bring the truth!
Let’s celebrate with table full of good health, luck and happiness!
Best wishes from the colleagues of Ferizaj District to KEDS colleagues.
On behalf of all employees of Ferizaj District, Director of District, Berat Lahu.
Betim Elezaj
District Manager of Peja
Dear colleagues,
2014 was a year of commitments at work, where you gave the best from yourselves. As a result there were successes that resulted to leave behind quite
successful year. Undoubtedly, many challenges had to be overcome and many
others will come our way. Therefore, New Year’s Eve is the period of celebrations
as well as reflection. It is the time when we leave the past behind and prepare
ourselves for the New Year that we are entering. Our District is moving ahead, but
is our common need that the district goes even further, accelerating the pace. For
this we need grater engagement. I believe in this, since your readiness to work is
shown constantly, for which I am thankful.
Wishing you health, success and joy for you and your families, let 2015 be the
year of aspirations whether in individual aspect, as well as in general.
Happy 2015!
Agnez Furra
District Manager of Gjakova
Dear associates of KEDS, Gjakova District !
It’s my honor and pleasure that in the most joyful nigh of year shifting, when all of us
feel the holiday spirit, to express my cordial congratulations, where love, happiness
and health keeps you throughout your life.
The year that we left behind was a year of hard work and common sacrifice.
In this nigh of joy let us join the wishes, willingness and sacrifices for more successful, prosperous and stronger district in service to all the customers.
On behalf of KEDS management, Gjakova District I wish to all employees of KEDS:
Happy New Year 2015, by wishing that this year is the year in which our dreams and
successes will become true in all aspects of life, Congratulations!
Ramadan Ahmeti
Director of Gjilane District
On the occasion of New Year, I take the opportunity to congratulate to all KEDS
employees and in particular employees of Gjilane District, for their hard work and
engagement in order to achieve the objectives.
The mission of our Company is to provide reliable energy and light to Kosova.
It was a difficult year, but with many successes.
Having in consideration the investments that will take place in the future and considering the maximum engagement of each of us, we believe that this mission will
become a reality.
I wish that the New Year 2015 brings health, luck and success to you and your
families!
51
Abedin Salihu
disconnection employee in Malisheva, Gjakova District
Thanks to our maximum commitment we have reached the result at work and we did not stop with
that. The business was going well in KEDS and there are improvements in all aspects. But in terms
of overall social aspect, namely for our country 2014 was not a good year. Known situation that
prevailed especially during the second part of the year at institutional level has affected all Kosova
families. Thankfully that situation is resolved. With the desire that 2015 will be a year of successes, happiness and prosperity for all my colleagues and their families, with the commitment that we
will work toward achieving new successes, Happy 2015!
Gani Ademaj
Feeder Specialist , Peja District
I believe 2014 was a good year in terms of performing, as well as in personal life. There were many
positive achievements that make me feel good. Of course I expect 2015 to be even better, for me
as for the whole country. Therefore, I wish to colleagues to have a year full of love and prosperity.
Happy 2105!
Pajtim Halili
network employee, Gjilane District
Certainly 2014 was challenging for me and my colleagues, but we have overcome all of the problems with
success. Team work is the key indicator of success. I am very thankful to them, especially for the assistance
provided by those who have more experience than us. It makes life more interesting, because when you overcome an obstacle everyone feels better. We know that new challenges are expected also in 2015, but we are
ready to overcome them too. With the hope that 2015 will be a year of prosperity for all of us, Happy 2015!
Berat Pajaziti
coordinator of Construction Unit , Maintenance Department - Prishtina
Our work is team work thus it functions perfectly. Our team consists of seven persons and we have
assigned a goal to ourselves to give the best. 2014 for us was a year of many commitments and I
believe we have managed to close this year with full success. The focus of the work has been renovation, office arrangements and painting from inside of the main building of KEDS and many other
duties throughout the districts. But for the coming year it will be continuation of duties and achievement of new objectives.
To all KEDS employees I wish you success, wellbeing and success for 2015!!
Bardhyl Murati
head of disconnection group, Ferizaj District
2014 was generally a good year, especially at work. As a team we have received bonuses constantly
as a result of continued success, for which we feel good. I think in general it was a good year.
For 2015 I hope to be even better. On this occasion, to all colleagues happy 2015 with the wish to
have success at work and happiness for them and their families, happy 2015!
Edon Gashi
feeder specialist , Prizren District
Through work can be achieved a lot. We have proved this during 2014, that due to our joined
commitment can be considered a very successful year. Certainly, even this year did not pass without
difficulties. But when you prepared yourself to not be defeated then you reach the desired destination. I expect 2015 to be more successful year. But, not only for me, for all the colleagues, to whom
I wish happiness, health and prosperity during 2015, Happy 2015!
Burim Jashari
feeder specialist, Ferizaj District
The year 2014 was challenging, but challenges make life more interesting. We worked hard in the
field and we did great, overcoming all the obstacles. Naturally, the work directly with the customers
has its own specific, where the unexpected events are part of everyday life. But that strengthens you
and makes you stronger. When I turn back and see, I notice that it was really a successful year that
motivates me to approach 2015 with new objectives. With wishes that the year that we are entering
is even better for all of us, happy 2015!
52
KEDS INFO
KFOR honored the ladies of KEDS
Cooperation KEDS-KFOR is at the high level thanks to the commitment of Syrmije Kika and
Eglantina Hoxha, which have even received recognition from peacekeeping forces
Syrmije Kika, coordinator of
the webpage and administrative work and Eglantina
Hoxha, coordinator for interested parties and events,
are the only employees from
all the public companies
nition.
Recognitions are endless
and consistently. Cooperation of an energy company
with KFOR peacekeeping
forces is going to help the
most the citizens of the
country”, she adds.
KEDS Department for
Communication and Public
Relation is a liaison bridge
between parties and the
company. “Receiving
appreciations from KFOR
Nicodemo Padulo, was the
contact person with KFOR,
who is ending the mission in
Kosova these days. He has
only good words for KEDS.
“When I came for the first
time with initial KFOR forc-
that have received recognition from KFOR. Thanks to
their efforts, the cooperation
between KEDS and KFOR
is at the highest level. “Let
me express my gratitude
for the professionalism
shown during the work and
availability on all the issues
that KFOR showed its interest”, wrote Perna Gerrardo,
member of Italian contingent of this peacekeeping
formation.
“Letter of Appreciation for
excellent cooperation”, is
written in the other recog-
country.
“Our Department holds always regular monthly meetings with KFOR with whom
we exchange information
regarding the investments,
potential electricity outages
due to the planned works in
the network and in general
on the matters related to
electricity supply of citizens”, says Kika. “Together
with Eglantina we have tried
to establish good relations
with KFOR teams, trying in
this way to do good things
for them as they did for our
is a clear indicator that we
have performed our job with
responsibility and dedication. They are additional
motivation for our work”,
says Hoxha. Together with
Kika has often been a guest
of KFOR in many events,
replacement of commands
and other events. They are
thankful to KFOR for the
expressed interest and cooperation with the company
and for the appreciations
awarded.
Chief of the infrastructure
and Education team, Mr.
es in 1999, when communicating by phone with my
family, they heard gunshots,
there was no light, the
country was destroyed… and
now everything is different.
Now I am pleased to meet
KEDS teams in the field in
the villages at the border
or mountain villages while
repairing the damaged electrical network or investing
in the network. It makes
me feel happy to see the
improvements around”, said
Mr.Padulo.
53
KEDS renews
the network in Gllareva
Placement of 45 poles of concrete and 5.7 km
of network has increased the safety and quality
of services for one of the largest villages of Klina
municipality
Village Gllareva of Klina muby KEDS. This project is
nicipality has already a new
implemented throughout
network. From this investthe country and from it
ment of KEDS the customare directly benefitting 20
ers have directly benefited
thousand customers in all
better quality of services.”I
the districts. The main aim
thank KEDS for this investof the projects is to increase
ment. The situation has
the quality of services for
changed significantly for the
the customers and decrease
better. The new network has
losses. The investments are
also increased the safety,
focused in the areas with
especially for the children”,
priority where is needed the
said Rexhep Abazi,
resident of the
The situation has changed
village.
The investments
significantly for the better,
are done according
especially for children”
to the anticipated plan and work
Rexhep Abazi, resident of Gllareva
schedule. Thanks
to the investment made in
most. In Prishtina District
entire distribution network
which is the district with the
rings the center of one of
greatest number of customthe largest villages of Klina,
ers are focused 30 projects
has already a new view. “In
that include over 5200
SS Gllareva V School are
customers. In Peja District
invested 5.7 km of cable
due to the situation preand are placed 45 concrete
vailing over there are being
poles. These equipments
finalized 27 projects that
have replaced the old ones”,
include over 500 customers,
said Adem Hajdini, project
in Mitrovica District over
manager in KEDS.
3500 customers, in Prizren
New network apart from
District 1700, in Ferizaj
improving the customer
District over 1500 and in
services has also impacted
Gjilane District over 800
directly the decrease of
customers.
technical and commercial
Installation of meters in
losses.
metallic boxes in electrical
This project is part of the
poles has started as a pilot
112 projects across the
project last year in Sub discountry on reinforcement of
trict of Drenas. In the village
network and relocation of
Orllat of Drenas the commeters in electrical poles
mercial losses have dropped
which are almost finalized
from 70 to 5 percent.
“
54
KEDS INFO
Central Boulevard of Vitia with
underground network
The central boulevard of Vitia is supplied through the underground cable and this has replaced the supply from 9 poles, which have posed permanent hazard for the citizens. Over
500 customers have benefited from these investments only in the center of this city
KEDS has installed in the
Center of Vitia the underground cables. This has
enabled the supply of the
central boulevard through a
modern network. This investment of around 40 thousand
euro made in the underground infrastructure has
enhanced the reliability of
supply as well as the quality
of services.
“In Vitia at the central
boulevard of the city we have
removed the supply with 9
wooden poles that were in
serious condition and with
damaged conductors, which
have posed permanent risk
for the citizens of that area”,
says Besnik Ferati, project
Now the network maintemanager.
central boulevard, KEDS has
nance is easier and more
To avoid digging new cable
also renewed the network in
efficient.
channels, KEDS has used in
other parts of the city, estab“ Essential to this project was
this case a majority part of
lishing as such a different
the safety of citizens and easexisting channels, by not creview for the main part. “Only
ier maintenance in the future
ating the mess and maintain
in the city of Vitia is replaced
by network teams in charge,
the infrastructure.
the network for over 500
moving in this case all
The investments are well recustomers. Are installed 73
existing networks that have
ceived also from the citizens
poles and around 8 kilomepassed through the yards of
of this municipality. “Supply
ters of cable”, says Ferati.
the customers and
with underground
establishing new
cable was imper“In Vitia at the central boulevard of the
networks in the roads,
ative of time for
city we have removed the supply with 9
namely through the
our city. Such
neighborhoods of resinvestments that
wooden poles that were in serious conidents that live here”,
eliminate risks, are
says Ferati.
welcomed as they dition and with damaged conductors,
impact the quality which posed permanent risk for the citiof life”, says Astrit zens of that area”
Krasniqi, passerby.
But, besides the
Besnik Ferati, project manager
Over 300 customers in Gjilane benefit from the new network
In parallel with Vitia, KEDS has invested also in Gjilane. The part Bregu i Thate in this municipality have already a new
network and significantly better quality and reliably electricity supply. “In the substation Bregu i Djegur we have replaced over
5.2 kilometers of cable, 43 poles are replaced with concrete ones, from where have benefitted 310 customers”, says Besnik
Ferati, project manager.
Satisfied from the investments made by KEDS are also the citizens of that area. With installation of the new network are decreased the technical and also commercial losses. This was part of the investments of KEDS for reinforcement of network and
dislocation of meters into electrical poles.
Gjilane District
Feeder 10 kV
Code
SS 10/0.4 kV
Cable Pole
Customer
Feeder of Vitia 61067005006
Viti - Te Pasqyra
7942 73
503
Bregu i Thatë
Gjilan - Bregu i Djegur 5277 43
310
60063011019
Financial Cost for Viti around 40 000 Euro | Financial Cost for Gjilan around 27 000 Euro
55
Behare Fazliu
intern in the Reclaim Losses Department
To be honest, I was so happy when I received first salary in KEDS. I
felt happy that I was contributing to the household budget. Although
I wanted to give this salary to my parents to support them for paying
any of the services, either electricity of phone service, they refused and
decided that I should keep for myself the fist salary.
So, I spent all of it in buying gifts for my beloved ones, starting from
my parents, sisters and brother, then grandmothers and friends. I also
bought some things for my colleagues, and having in consideration that
it was a minimal salary I tried to be modest in buying gifts.
Leonat Bërbatovci
I used the first salary to cover all the expenses. O course, I went out
with my fiancée to celebrate my first income. It was a good feeling and
it made me happy. I was careful in spending, as we have just started
the work and the incomes are minimal so I want to learn since the
beginning how to manage it, to not spend more than salary.
I want to say that having financial independency is a huge motivation
for me to work harder in order to give my contribution in the family for
a better life.
Alketa Sahiti
intern in Energy Balance and Market Department
Few months have already passed since I became part of KEDS and since
then many things have changed. From a typical student life surrounded
every day by books and spending time in college, today I have other rules,
the schedule set that dictates the rest of the day for me by planning
everything.
Every morning from 08:00 o’clock when I start working begins a new
challenge, a opportunity to learn something new. And even better when the
working place suits you such as Energy Balance and Market Department.
I really feel lucky to spend every day surrounded by wonderful people from
the professional aspect as well as humanity side. Apart from seeing every
day the problems that this Department is facing I also became part of it.
This job is giving me pleasure and I spend willingly five days of the week in
this environment.
Donika Bajrami
intern in Ferizaj District
Apart from certification, the six months of commitment in KEDS
Academy has resulted also with another new opportunity toward our
professional area, more specifically with a temporary contract as intern
in KEDS. Personally, even though it was also my desire I was assigned
in Ferizaj District. Having in consideration that in a new environment
it needs time to be adopted and integrated in work and new tasks
that come in interaction with people of different ages , today after
almost six months spend in this working environment , I can say that I
managed to become part of the staff. Of course I am grateful to all for
the support and help, especially to District Director Mr. Berat Lahu, as
well as professional cooperation provided to me by some experienced
engineers.
56
KEDS INFO
KEDS electrifies
Sports Center in
Obiliq
KEDS has installed in record time the new substation and all equipment of high and low voltage so that the Sports Center of Obiliqi is supplied with electricity
KEDS has installed substation and all auxiliary
equipment in Sports Center
of Obiliqit. This was done
with purpose to energize
this object.
Substation and high and
low voltage equipment up
to the connection of sports
gym were completed in time
deadline of 3 days. KEDS
teams were mobilized so
that gym can be ready for
28 November.
“We had one request from
mayor of Obiliqi municipality Mr. Xhafer Gashi.
We responded to invitation
positively and we installed
substation in record dead-
line”, said Avni Alidemaj,
Director of Operation System in KEDS.
Cost of investments has
amount of 10 thousands
euro and it is direct contribute of KEDS for development of sports activities in
this municipality. A special
thanks was expressed by
mayor of municipality. “such
investment is welcomed because it made possible the
functioning of new Sports
Center which enlivens life
in our municipality. We are
dedicated to build partnership of cooperation with
KEDS”, said mayor Gashi.
Also KEDS has expressed
readiness to continue the
building and strengthening
the partnership with all municipalities of Kosovo, with
the only purpose the realization of joint projects where
beneficiaries are directly the
citizens of Kosovo.
Installation of substation
in Center of Obiliq is in the
continuation of investments
that company is doing in
distribution network. Concerning energy equipment,
only during the last months
KEDS has replaced tens
of overloaded substations
around country. In parallel with them there have
been replaced hundreds of
kilometers of conductors
and have been installed
thousands of concrete
poles that have extended,
reinforced and modernized
the distribution network.
This has made possible that
thousands of customers
have more quality services.
Investments in network are
in greatest peak and will
continue further. They are
part of KEDS commitment
for foreseen investments
from company in amount of
110 million euro in next five
years and amount of more
than 300 million euro in 15
years period.
57
School children get familiar with KEDS
and energetic
Today officials of KEDS had one visit different from those common
ones. One group of 30 pupils from Creative Center, Preschool Institution in Prishtina, stayed for an informative visit in KEDS.
Central building stairs were whizzing from cheerful voices of children of
this Center accompanied by the director and some teachers.
Children were welcomed by Director of Human Resources in KEDS,
Valbona Kadrijaj, which explained in general to children the process of
electricity distribution. Then they continued in Department of Calibration, and there children saw closely meters for measurement of electricity and make many questions. How the electricity is stopped, how it
arrives up to their houses, why we have to save electricity, were some of
the questions made by pupils. Answers they received from Shukri Aliu,
from Department of Calibration, who with very clear examples explained
all in details to children.
Pupils liked very much the visit and some of them expressed the wish
that when they grow up to come and work here.
“Myself when I grow I want to become engineer and to work in
KEDS”, says Edvin Rakovica, pupil of second class. While pupil Liza
Siqani, says “ I saw today the old meters and new meters for measuring
electricity but those digital ones I liked more”. Whereas one of pupils
said: “To me I liked most the juice”.
By laughing and singing they have completed the visit with hope on
meet again.
Agreement signed between
KFOR and KEDS
KFOR Italian Base in Peja will be supplied with electricity from
KEDS
KEDS representatives sign the Agreement with Italian KFOR peacekeeping troupes in Peja for electricity supply. The Agreement was
signed during November and in attendance were present Avni Alidemaj,
Director of System Operations in KEDS and Commander Col. Michele
de Santis from KFOR.
Italian KFOR located in Peja from the period after the war till now was
not connected to electrical network and during that time they were supplied through the generators. After few regular meetings between KEDS
and KFOR, both parties have agreed to connect the infrastructure part
to electrical network within KFRO base where shall be constructed five
small substations 10/0.4 kV and low voltage network, which will distribute the network, with KFOR investments. Whereas, KEDS is obliged
to construct a substation of 35 10 kV outside KFOR base, and other
necessary equipments for connection of the KFOR base.
A special contribution was provided by Municipal Assembly of Peja by
facilitating with legal property issues and by sharing a piece of land for
construction of SS 35/10 kV near KFOR base.
KEDS set a six-month deadline for completion of works.
“ Connection of Italian KFOR into electrical network for KEDS is significant as KFOR will be an important customer, as it is in other countries, where it has shown to be a good customer and it is a privilege for
us to have such a customer”, says Avni Alidemaj.
58
KEDS INFO
The safety of KEDS workers is Increasing
KEDS workers are trained consistently for safety.
This automatically eliminates or reduces injuries in the workplace
KEDS is training all its employees regarding safety at work. On the
weekends 30 workers from all districts are being trained how to act
when working in electrical assets in the most secure way possible, and
how to react in emergency situations.
“These trainings will increase the safety of workers. Priority is given to
forecasting and prevention of accidents and minimizing the exposure of
workers to them, “said Lulëzim Krasniqi, Coordinator for Training and
Development in KEDS.
Occupational Safety includes measures and tools for creating safe
working conditions that are established by removing the causes of
injuries, illness, disability and death cases in the workplace processes.
“Within a year we anticipate that the occupational safety training is
provided to all corporate employees,” Krasniqi added.
KEDS employees have shown dedication in achieving these objectives.
“Contact with electricity is dangerous and employees must know how to
act. This automatically reduces accidents, “said Bujar Jupaj, Department Manager for Loss Reduction and Metering in KEDS and lecturer
during the training. “They are active in lectures and teaching very fast
all parameters of safety and fire protection,” added Jupaj.
Workers have benefited from training to date and stated quite satisfied
by the knowledge acquired.
Safety at work is regulated by law and KEDS applies every point of it,
by creating a more secure environment for work and equipping with
safeguards and adequate training all employees. Besides employers,
the employees have obligations too. “Every employee is required to use
carefully his personal protective equipment and keep them functional,”
says the Occupational Safety Law.
Besides the safety training, all KEDS workers are also provided with the
health insurance which is paid by the company.
Bujar Jupaj, lecturer
“They are active in lectures and teaching very fast all parameters of
safety and fire protection”
Meeting with municipality of Hani i Elezit
Increase of cooperation and implementation of joint projects is the
focus of KEDS meetings with municipalities. In the sequence of
meetings, KEDS representatives led by Director of Operations, Avni
Alidemaj, during December had a meeting with Municipality of Hani
i Elezit. In this meeting that was held with the mayor of municipality
Rufki Suma, the parties have signed a Memorandum of Understanding on reparation of the low voltage network of village Gorance. In
this agreement the municipality participates with 80 percent of the
investment, while KEDS with 20 percent. With this investment will be
removed the old network, that apart from frequent failures has posed a
risk for the citizens, especially for the scholars of primary school of this
village.
Mayor of Municipality expressed the readiness to cooperate with KEDS
in various projects for the good of customers and for a reliable and
better quality electricity supply.
59
Download

faqe 2 faqe 20 faqe faqe 14