YIL: 54 SAYI: 16186
Fiyatı 50 Krş.
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
Harç parasının nerede kullanıldığını da soran Gaytancıoğlu:
"Yurt dışına çıkış
harcını kaldırma
çalışmanız var mı?"
Haksız vergi
Haberi 3. Sayfada
Açık Öğretim Enezliler Turizm Geliştirme
Yardımlaşma ve Sosyal
Lisesi'nin iş ve Dayanışma
Derneği Başkanı
işlem takvimi
Muharrem Çirozlar oldu
belli oldu
Haberi 3. Sayfada
Kerman: "İpsala'nın 93 yıllık
kanalizasyon sorunu bitti"
Haberi 9. Sayfada
Uzman çavuş
kazayla kendi vurdu
Haberi 9. Sayfada
Haberi 10.
Sayfada
Saros'da levrek bereketi
Sırtındaki
tüfek ateş
alan genç
kolundan
yaralandı
Haberi 3. Sayfada
Haberi 4. Sayfada
Dumlupınar
Denizaltısı
Ünzile neden
donarak öldü?
Talat Şalk'ın yazısı
2. sayfada
Turan Şallı'nın yazısı
5. sayfada
Türkiye'nin Elektrik Üretim
Kaynakları Yeterli İken Neden Dışa
Bağımlılık ve Nükleer Santral?
En haksýz vergilerden
biri de TRT’ye ödenen
vergi olmalý..
Bu vergi, elektrik
faturalarýyla, %2 ‘TRT
Payý’ olarak tahsil
ediliyor..
Bilindiði gibi,TRT bir
devlet kurumudur..
Ancak, hükümete ve
hükümet partisine hizmet
verir..
‘Yandaþtýr’ yani...

Bu vergi, TRT’nin
kuruluþunda yasaya
konulmuþ..
Özel tv’ler, radyolar
çýkmýþ..
Birçok önemli içlerinde PTT de
olan- kamu kurumlarý
özelleþtirildiði halde
TRT’ye dokunulmuyor,
iktidar borazaný olarak
kullanýlýyor...

Gazetelere yansýyan
haberlere göre:
“2014 yýlýnda elektrik
faturalarýndan 802
milyon, bandroldan da
600 milyon lira
toplayan TRT, bu
para ile ‘yandaþ yayýn’ý
desteklediði için devlet
bütçesinden ayrýca
6 milyon lira kaynak
aktarýldý”

Halkýn, yasa yoluyla
haraca baðlandýðýný ileri
süren CHP’nin, ‘TRT Payý’
adý altýnda
alýnan bu ‘haksýz
vergi’nin kaldýrýlmasý için
TBMM’ne baþvurduðu
öðrenildi...

Sözün özü þu ki:
Anayasa maddelerinin
çoðunu deðiþtiren, torba
yasalarla hukuk sistemini
altüst eden
-ve yine anayasa
deðiþikliði için
bastýran- iktidarýmýz,
haksýzlýklarý giderecek,
demokrasiyi geliþtirecek
yaþamsal maddelere
dokunmuyor!..-FAK.
Duygu Sucuka'nın yazısı 7. sayfada
FLAŞ ASANSÖR
akım
evizyon
narım
Üretim: Zahireciler Sitesi B-Blok No: 12 KEŞAN
Tel: 0530 975 09 89 - 0535 859 94 55
e-mail: [email protected] / www.onurkazan.com
BR
O
Anafartalar Cad. No: 71
İrtibat Bürosu Tel:
0284 714 28 24 - 0544 529 51 50
+
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
Ahmet diyorlar” demezdi. Hiçbir siyasetçi, konuþma yapacaðý
topluluða; “Bakýyorum da, Kürt,
Çerkez, Abaza, Laz, Boþnak,
Türk… Her etnik guruptan
vatandaþ var” demezdi. Türk,
Talat ŞALK
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran milEmekli Cumhuriyet Savcısı
letin adýdýr.
Cumhuriyeti kuran Atatürk;
Temmuz ayýnda oðlumu ziyaret etmek için Gelibolu’ya
“Bugünkü sýnýrlarý içinde cumhuriyeti kuran
gitmiþtim. Hamza koyda, havuzun içinde burnu havaya
halkýn adý Türktür” demiþtir.
kalkmýþ, batmakta olan, oldukça büyük bir denizaltý
Þimdi o günler için, “eski Türkiye” diyorlar.
maketi gördüm. Maketin neyi anlattýðýný anlayamadým.
Baþbakan bir konuþmasýnda “Eski Türkiye’yi, yedi kat
Yanýmdakine; “Bu batmak üzere olan denizaltý
yerin dibine gömdük” diyor. “Yeni Türkiye” dediði,
neyi anlatýyor?” diye sordum.
bugünkü Türkiye’den çok memnun herhalde.
Yanýmdaki arkadaþ “Bir Norveç gemisi, bizim
Yeni Türkiye’ye, yeni anayasa yapmak istiyorlar.
bir denizaltýmýza çarpmýþ, þiddetli çarpýþmadan
Mevcut anayasaya, darbe anayasasý diyorlar. Anaaðýr hasar gören denizaltýmýz, hemen batmýþ.
yasa, 12 Eylül döneminde yapýlmýþtýr. Bugüne kadar
Denizaltýmýz kurtarýlamamýþ. Denizaltýmýzýn bütün
yüzden fazla maddesi deðiþtirilmiþtir. Deðiþtirilen
mürettebatý þehit olmuþ. Bu denizaltý maketi, batan
maddelerinin çoðu, insan hak ve özgürlükleri ile
denizaltýmýzýn ve þehit olan subay, ast subay ve
ilgilidir. Deðiþikliklerle, insan hak ve özgürlükleri
erlerimizin anýsýna yapýlmýþ” dedi.
geniþletilmiþ, Anayasa teminatý altýna alýnmýþtýr.
Birden olayý hatýrladým. Keþan Ortaokulu’nda
Anayasaya, darbe anayasasý demek doðru deðildir.
okuduðum yýllara döndüm. 1953 yýlýnýn nisan ayýnda
Hele bütün yetkilerini Anayasadan alan siyasiler için
Norveç’in Naboland isimli þilebi, bizim Dumlupýnar
hiç doðru deðildir.
denizaltýmýza çarpmýþ, aðýr yaralanan gemimiz sulara
Yeni Türkiye’nin sayýn yöneticileri demokrasiyi
gömülmüþtü. Ben o tarihte Keþan Ortaokulu’nun
insan hak ve özgürlüklerini yanlýþ yorumluyorlar.
son sýnýfýndaydým. Olayý çok iyi hatýrlýyorum. Batan
Sýnýrlarýmýz içinde yaþayan hiçbir etnik grubun,
denizaltýmýzýn mürettebatý hemen þehit olmamýþlardý.
kendi özyönetimini, kendi silahlý gücünü oluþturmak,
Denizaltýmýzýn subay, astsubay ve erleriyle telsiz
kendi mahkemelerini kurmak, kendi diliyle eðitim
yoluyla baðlantý kuruldu. Günlerce denizcileriverdirmek gibi hakký yoktur. Oysa bize bunlar etmizin kurtarýlacaðýný ümit ettik. Denizcilerimizin,
nik gruplarýn demokratik haklarý gibi anlatýlýyor ve
“kurtarýldýlar” haberini duyabilmek ümidiyle günlerce
dayatýlýyor. Doðru deðildir.
radyo dinledik. Ancak kurtarýlmalarý mümkün olmadý.
Devletlerin sýnýrlarý içinde yaþayan etnik gruplarýn
Son olarak radyodan, denizcilerimizin kurtuluþ ümidi
bireylerinin insan hak ve özgürlükleri vardýr. A.Ý.H.S.’nde,
kalmadýðý duyuruldu. Þehit olacaklarýný anlayan
kiþi hak ve özgürlükleri düzenlenmiþtir. Ne A.Ý.H.S.’nde
denizcilerimizin son sözleri; “Vatan sað olsun,
ne de Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi’nde gurup
milletimiz var olsun” olmuþtu. Denizcilerimizin,
hakkýndan bahsedilmez. Grup hakký yoktur.
þehit olacaklarýný anladýklarýnda, telsizle ilettikleri
Yeni Türkiye yönetimi, tarihi de doðru
son sözlerini, Türkiye Radyolarý duyurdu. Üzüldük,
yorumlayamamýþtýr. T.C. Devleti’ni Türk Milleti
milletçe þehitlerimizin yasýný tuttuk.
kurmuþtur. Cumhuriyet’ten Osmanlý Devleti, on1953 yýlýnda 23 Nisan Bayramý Perþembe güdan önceki Selçuklu Devleti de Türk devletleriydi.
nüne rastlamýþtý. Okul idaresi Cuma gününün tatil
Yurdumuza Türkiye adýný, 13. asýrda ticaret için,
olmasý sebebiyle Gelibolu ve Çanakkale’ye gezi
Türkiye’ye gelen Ýtalyan tüccarlar takmýþtýr. Neden
düzenlemiþti. Hocalarýmýz çok çalýþkan ve milli konuTürkiye demiþlerdir? Çünkü ticaret yaptýklarý bütün
larda çok duyarlýydý. Matematik öðretmenimiz Þaban
insanlarýn Türkçe konuþtuklarýný, Türk olduklarýný
Arslanbakan, Türkçe öðretmenimiz Ýlhan Özalp,
görmüþlerdir.
Fizik öðretmenimiz Ayþe Özkul, Tarih, Coðrafya
Tarihe biraz ilginiz varsa açýn okuyun. Bizden önce
öðretmenimiz Ali Bey, bizim iyi yetiþmemiz için
bu
topraklarýn sahibi Bizans’tý. Biz, bu topraklarý,
fazladan mesai yaparlardý.
Türkiye’nin
tamamýný, Bizans’tan aldýk.
Dumlupýnar denizaltýmýz, Nisan ayýnda batmýþtý.
Anadolu’da
yaþayan Ermeniler, Bizans hâkimiyeÇanakkale’ye giderken denizcilerimizin acýsý devam
tindeydi. Anadolu’nun sahibi, Selçuklular yani Türkler
ediyordu. Öðretmenlerimiz yola çýkmadan önce, bize
olunca Ermeniler de Türklerin tebaasý oldu. Bizans
büyük bir çiçek buketi hazýrlatmýþtý. Gelibolu’dan
idaresi Ermenilere zulmetmiþti. Bugün bizi Ermenilere
Çanakkale’ye giderken, denizaltýmýzýn Naboland
soykýrým yapmakla suçlayan Ermenilerin, o günkü
þilebiyle çarpýþtýðý ve battýðý yerin karþýsýnda otobüdedeleri, Türk idaresinden çok memnundu. O devirde
sümüz durdu. Öðretmenlerimiz ve bütün öðrenciler
yaþamýþ Ermeni tarihçilerinin yazdýklarý kitaplarýnda,
otobüsten indik. Önceden hazýrladýðýmýz çiçekleri,
Türklerin adaletli idaresi çokça övülmüþtür.
merasimle denize býraktýk, þehitlerimize yolladýk.
Ermenilerden baþka, bugün vatandaþýmýz olan
Ruhlarý þad olsun, Allah rahmet eylesin.
etnik gruplardan hiçbiri, bizden evvel Türkiye’de
O günler, baþka günlerdi. Milli konularda hassastýk,
yaþamýyordu. Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk
milletçe üzülür, milletçe sevinirdik.
boylarý arka arkaya Anadolu’ya göç etti, kýsa za1951 yýlýnda Kore’ye bir tugay asker göndermiþtik.
manda Anadolu’da nüfus çoðunluðu Türklere geçti.
Kore’de, askerimizin gösterdiði kahramanlýk, göðsümüzü
Asýrlar boyu savaþlar ve baþka sebeplerle diðer etnik
kabarttý, askerimizin kahramanlýðýna sevindik. Kunuri
gruplar da Türkiye’ye göç etti. Milletimiz, göçle gelen
Savaþlarýnda, Mehmetçik, ABD ordusunu yok edilMüslüman kardeþlerine kucak açtý, onlarla bütünleþti.
mekten kurtarmýþ, ancak biz de çok þehit vermiþtik.
Kimse onlarýn Türk olmadýðýný söyleyemez.
Mehmetçikle gurur duyduk, þehitlerimize üzüldük.
Kýbrýs, doðulusu ve batýlýsýyla, milletimizin me15. asýrda ve 16. asrýn baþlarýnda doðu ve güneydoðu
selesiydi.
bölgelerimizde, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türk
Dediðim gibi, o günler, baþka günlerdi ama güzel
devletleri vardýr. Diyarbakýr, Akkoyunlu Devleti’nin
günlerdi. O günlerde hiçbir siyasetçi; “Bana Serok
baþþehridir. Yani 15. ve 16. Asýrlarda, doðu ve
Dumlupınar
Denizaltısı
Aylık 16 bin
TL maaşla
bilişim uzmanı
alınacak
Bakanlýðýn internet sitesinde yer
alan duyuruya göre, Bilgi Ýþlem
Dairesi’nde çalýþmak üzere tam
zamanlý 12 biliþim uzmaný alýnacak. Baþvurular, 13 Ocak’a kadar
yapýlabilecek. 20 Ocak’ta da sözlü
sýnava girmeye hak kazanan adaylar duyurulacak. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý, sektörde 5
yýllýk deneyim ararken, iþe alýnacak
personel, yazýlým ve sistem güvenlik
uzmaný gibi pozisyonlarda görev
alacak. (ÝHA)
SAYFA: 2
güneydoðu bölgelerimiz Türk yurdudur.
Diyarbakýr, Yavuz Sultan Selim zamanýnda Þah
Ýsmail’den alýnmýþ, Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr.
Yavuz Sultan Selim zamanýnda, Diyarbakýr ve baðlý
sancaklarýnda araþtýrma yapýlmýþ ve çýkan sonuçlar deftere kaydedilmiþtir. Yapýlan araþtýrmanýn
kaydedildiði Osmanlý’dan kalma tahrir defterinde,
Diyarbakýr ve baðlý sancaklarýnda 18 Kürt köyü
bulunduðu yazmaktadýr. Diyarbakýr dâhil, diðer bütün
yerleþim bölgelerinde Türkler oturmaktadýr. Yerleþim
bölgelerinin isimleri de Türkçe isimlerdir. Bazýlarýnýn
iddia ettiði gibi Kürtler doðu ve güneydoðu bölgelerimizin bizden önceki sahipleri deðillerdir. Doðu ve
güneydoðu bölgelerimize, bizden sonra gelmiþler
asýrlarca bizimle birlikte yaþamýþlar, kýz almýþlar, kýz
vermiþler, bizimle kaynaþmýþlar, ayrýlmaz parçamýz
olmuþlardýr.
Türkiye’nin yeni yöneticilerinin yukarda anlattýðým
tarihi gerçekleri iyi bilmesi ve düþünmesi gerekir.
Türkiye’nin yeni yöneticilerinin T.C. Devleti’nin
kuruluþ ilkelerini benimsemedikleri, kendi düþüncelerine
göre bir yol izledikleri anlaþýlmaktadýr. Ama gidiþ doðru
deðildir. Türkiye’nin geleceðinden endiþe duyuyorum.
Endiþeli olan, Türkiye’de olanlara bakýp üzülen yalnýz
ben miyim? Gündemi takip eden vatandaþlarýmýzýn
çoðu, olanlarý endiþe ile izliyor.
Terör örgütü ile çözüm süreci adý verilen bir
anlaþmaya varýldý. Terör örgütü, verilen sürede silahlarýný býrakacak, Türkiye’yi terk edecekti.
Karþýlýðýnda, terör örgütüne bazý haklar verilecekti.
Yöneticilerimiz, anayasal yetkileri olmadýðý halde,
terör örgütünün istediði, kendi yönetimlerini, silahlý
güçlerini kurmak gibi bazý haklar vermeye çalýþacaktý.
Ama terör örgütü sözünde durmadý. Çözüm sürecini, þehirlerde örgütlenmek, þehirlere silah yýðmak,
hendek kazmak, muhtemel çatýþmalara hazýrlanmak
için fýrsat saydý. Bütün bunlar, elleri kollarý baðlanan
güvenlik güçlerimizin gözleri önünde oldu. Nihayet
yanlýþ yapýldýðý anlaþýldý. 24 Temmuzdan beri askerimiz
ve polisimiz, Türkiye kýrsalýný ve þehirlerini teröristlerden temizlemeye çalýþýyor. Ama neyin pahasýna?
Arkalarýnda gözleri yaþlý yüzlerce ana, baba, kardeþ
ve yetim çocuklar býrakmak pahasýna.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter ve milli devlet
olarak kurulmuþtur. Kuruluþ ilkeleri, çaðýn þartlarýna
göre belirlenmiþtir. Dýþ politikada, dünyanýn o günkü
þartlarý ve en önemlisi Türkiye’nin yararý gözetiliyordu.
Türkiye komþularý ile iyi geçinmeliydi. Ýran, Irak ve
Suriye ile yapýlan anlaþmalar, Balkan Paktý, dünyanýn
o günkü þartlarýnda, Türkiye’nin yararý da gözetilerek
yapýlmýþtý. Komþularýmýzla iyi geçinmeliydik ama
sýnýrlarýmýzý da korumalýydýk.
Bugün Irak, Suriye, Mýsýr ve hatta Ýran ile iliþkilerimiz
iyi deðil. Bunlara bir de Rusya eklendi. Beþar Esat,
belki de Türkiye’ye öfkelenmesi sebebiyle, P.Y.D.’yi
serbest býraktý. P.K.K.’nýn tam kendisi olan P.Y.D.,
Fýrat’ýn batýsýna geçemeyecekti, geçmeye kalktýðýnda,
P.Y.D.’yi vuracaktýk. Bu, bizim kýrmýzý çizgimizdi.
Ama P.Y.D. Fýrat’ýn batýsýna geçti, biz seyrettik. Artýk
kýrmýzý çizgimiz de kalmadý. Bu olanlar, Türkiye için
iyi midir? Tabii ki iyi deðildir. Türkiye, içerden ve
dýþardan kuþatýlmýþ tehdit edilmektedir. Türkiye’nin
bütün komþularý ile iliþkilerinin bozulmasýnýn, Orta
Doðuda yalnýz býrakýlmasýnýn sebebi nedir, bütün
bunlar neden olmuþtur? Cumhuriyetin kuruluþ felsefesini benimsemeyen, Türkü herhangi bir etnik
topluluk gibi gören, bugünkü Türkiye yönetiminin,
Dünya ve Türkiye gerçeðinden uzak saplantýlara
dayanan politika izlemesi bu sonuçlarý getirmiþtir.
Bu anlayýþ terkedilmeli, Türkiye gerçekçi politikalara
dönmelidir.
3.1.2016
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
SAYFA: 3
Harç parasının nerede kullanıldığını da soran Gaytancıoğlu:
4 yılın sonunda
"Yurt dışına çıkış harcını
tüm aşılar Türkiye'de
üretilecek
kaldırma çalışmanız var mı?"
Mecliste yaptýðý çalýþmalar ile
Edirne’yi, Edirne’nin sorunlarýný
sürekli gündemde tutan CHP
Edirne Milletvekili Doç.Dr.
Okan Gaytancýoðlu son olarak Gümrük ve Ticaret Bakaný
Bülent Tüfenkçi’ye bir soru
önergesi verdi. Anayasa’da
yurt dýþýna çýkýþlarýn ancak suç
soruþturmasý sebebiyle hakim
kararý ile sýnýrlanabileceðini,
ancak Yurt Dýþý Çýkýþ Harcý olan
15 TL ödemeyen vatandaþlarýn
ülkeden ayrýlmasýna izin
verilmediðini, bu durumun
da T.C. Anayasa’sýna aykýrý
olduðunu belirterek bu harcýn
kaldýrýlmasý yönünde Bakanlýðýn
bir çalýþmasý olup olmadýðýný
sordu. Halen yurt dýþýnda oturma izni bulunanlar, 7 yaþýndan
küçükler, yurt dýþýna ticarî amaçla sefer yapan kara, deniz,
hava ve demiryolu araçlarýnýn
mürettebatlarý hariç herkesin
bu harcý ödediðini belirten
Gaytancýoðlu, “Edirne gibi
sýnýr kapýsý bulunan illerimizde vatandaþlarýmýz çok
sýk yurt dýþýna çýkmakta ve
her seferinde bu ücreti ödemektedirler.” dedi.
Vatandaþlardan alýnan bu
harçlarýn nerede toplandýðýný
ve 2007’den bu yana kaç
para toplandýðýný da soran
Gaytancýoðlu’nun verdiði soru
önergesi þu þekilde;
“Ýlk olarak 1963 yýlýnda
“Dýþ seyahat harcama vergisi” adýyla yürürlüðe girmiþ
olan Yurt dýþý çýkýþ harcý
daha sonra “Toplu Konut
Fonu” adýyla uygulanmaya
baþlamýþtýr. Söz konusu
harç, 2001 yýlýnda 50 ABD
dolarýna yükseltilmiþ, 2007’de
de 15 TL’ye düþürülmüþtür.
Halen yurt dýþýnda oturma
izni bulunanlar, 7 yaþýndan
küçükler, yurt dýþýna ticarî
amaçla sefer yapan kara,
Gaytancıoğlu
deniz, hava ve demiryolu
araçlarýnýn mürettebatlarý
hariç herkes bu harcý ödemektedir. Özellikle serhad
þehrimiz Edirne gibi sýnýr
kapýsý bulunan illerimizde
vatandaþlarýmýz çok sýk yurt
dýþýna çýkmakta ve her seferinde bu ücreti ödemektedirler.
Buna göre;
1-Anayasa’da belirtildiði
üzere yurt dýþýna çýkýþ, ancak suç soruþturmasý sebebiyle hakim kararý ile
sýnýrlanabilmektedir. Ancak
Yurt Dýþý Çýkýþ Harcý olan 15
TL ödemeyen vatandaþlarýn
ülkeden ayrýlmasýna izin verilmemesini T.C. Anayasa’sýna
aykýrý bulmuyor musunuz?
2-Özellikle sýnýr kentlerimizde yaþayan vatandaþlarýmýz
aileleri ile birlikte çok sýk
hatta günü birlik yurt dýþýna
çýkmakta, bu yüzden her seferinde kiþi baþýna 15 TL ödemektedirler. 15 TL olan bu yurt
dýþý harcýnýn kaldýrýlmasýyla
ilgili Bakanlýðýnýzýn bir
çalýþmasý var mýdýr?
3-Vatandaþlarýmýzdan
alýnan bu 15 TL, nerede biriktirilmekte, biriktirilen para hangi amaçlarda
kullanýlmaktadýr?
4-2007’den bu yana alýnan
15 TL yurt dýþý harcýndan devlerin kasasýna ne kadar para
girmiþtir?”
Sırtındaki tüfek ateş alan
genç kolundan yaralandı
Dün, saat 14.45 sýralarýnda,
Þükrüköy’de meydana gelen
olayda bir kiþi, sýrtýnda asýlý olan
tüfeðin kazayla ateþ almasý
sonucu sað kolundan isabet
eden saçmalarla yaralandý.
Ýddiaya göre, Þükrüköy
kýrsalýnda ava giden Velican
Koç (24), bir süre sonra tüfeðini
askýsýndan omzuna asarak köye
geri dönmek üzere yola çýktý.
Köye yürüdüðü sýrada ayaðý
sendeleyen Koç’un sýrtýndaki
tüfek düþerek ateþ aldý. Velican Koç, sað koluna isabet
eden saçmalarla yaralandý.
Çevredekilerin olay yerine
çaðýrdýðý ambulansla Keþan
Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan
Koç, ilk müdahalesinin ardýndan
ameliyata alýndý. Koç, daha
sonra Edirne Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne sevk edildi.
Müezzinoğlu
Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu açýklamalarda bulunuyor.
Gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Bakan Müezzinoðlu, 31 Temmuz 2015’te yerli aþý süreci ile ilgili sözleþmeyi
imzaladýklarýný belirterek, 4 yýlýn sonunda da tüm aþýlarýn Türkiye’de
üretilecek noktaya geleceðini söyledi.
AKRABA DIÞI VERÝCÝDEN ORGAN NAKLÝ
Akraba dýþý vericiden organ nakli ile ilgili olarak, kararý verecek
olanýn Bilim Kurulu olduðunu kaydeden Bakan Müezzinoðlu,
“Buna Saðlýk Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý karar veremez,
hukukçular da karar veremez. Burada, Bilim Kurullarý ve
Etik Komisyonlar karar verir ve yetki onlardadýr. Bununla
ilgili yasal düzenleme gerekiyorsa yapacaðýz” ifadelerini
kullandý.
Açık Öğretim Lisesi'nin iş
ve işlem takvimi belli oldu
Açýk Öðretim
Feyzullah KoLisesi’nin iþ ve
çak, 2. dönem sonu
iþlem takviminin
sýnavlarýn 19-20 Mart
belirlendiðini ifa2016 tarihlerinde
de eden Keþan
gerçekleþtirileceðini
Mesleki Eðitim
bildirerek 2015-2016
Merkezi Müdürü
Eðitim-Öðretim Yýlý
Feyzullah Koçak,
2. dönem sýnav
takvim hakkýnda
sonuçlarýnýn 28
bilgi verdi.
Nisan’da, internetFeyzullah Kote yayýnlanacaðýný
çak, 1. dönem
ifade etti. Koçak,
Koçak
sonu sýnavlarýnýn
“2015-2016 Eðitim
2-3 Ocak 2016 tarihlerinde
Öðretim Yýlý 3. dönem kayýt
gerçekleþtirildiðini söyleyerek,
yenileme iþlemleri 28 Niöðrencilerin hazýrlanan takvim
san-12 Mayýs 2016 tarihleri
doðrultusunda hareket etmeleri
arasýnda yapýlacak. 3. dönem
gerektiðini aktardý. Feyzullah
ders geçme ve sýnav merkezi
Koçak, “Açýk Öðretim Lisesi
güncellemesinin açýlmasý
2015-2016 Eðitim-Öðretim Yýlý
28 Nisan’da, 3. dönem ders
1. dönem sonu sýnav sonuçlarý
seçme ve sýnav merkezi gün25 Ocak’ta açýklanacak. 2.
cellemesinin kapatýlmasý 13
dönem yeni kayýt iþlemleri 18
Mayýs’ta, 3. dönem sýnav
Ocak-5 Þubat 2016 tarihleri
giriþ yerlerinin internette
arasýnda yapýlacak.” dedi.
yayýnlanmaya baþlanýlmasý 20
Kaydý alýnan öðrencilerin veri
Haziran’da olacak. 3. dönem
giriþlerinin sisteme son giriþ
sonu sýnavlarý ise 2-3 Temmuz
tarihinin 5 Þubat olduðunu
tarihleri arasýnda yapýlacak.
da bildiren Koçak, 2. dönem
Bu sýnavlarýn sonuçlarý da
kayýt yenileme iþlemlerinin ise
28 Temmuz’da internette
25 Ocak - 5 Þubat tarihleri
yayýnlanacak. 2-3 Temmuz
arasýnda yapýlacaðýný, 2. dönem
2016 tarihlerinde yapýlacak
ders seçme ve sýnav merkezi
olan 3. dönem sýnavlarýna
güncellemesinin açýlmasýnýn 18
Açýk Öðretim Lisesi’ne kayýtlý,
Ocak’ta, kapatýlmasýnýn ise 8
sýnavýn yapýldýðý ilk gün
Þubat’ta gerçekleþtirileceðini,
itibarýyla 17 yaþýný doldurmuþ,
sýnavlara giriþ yerlerinin 14
18 yaþýndan gün almýþ (1
Mart tarihinden sonra internette
Temmuz 1999 ve daha önceki
yayýnlanmaya baþlayacaðýný
doðumlu) silik, donuk veya
kaydetti.
aktif öðrencilerimiz, 3. dönem
2. DÖNEM SONU
kayýt yenileme yaptýrmalarý
SINAVLARI
halinde katýlacaktýr.” dedi.
19-20 MART’TA
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
Babadan kalma mesleðini devam ettiriyor
Yün ip satışları arttı
Mehmet ATICI
Kýþýn kendini iyiden iyiye
hissettirdiði þu günlerde yün
iplik satýþlarýnda artýþ görüldü.
Keþan’da babasýndan kalma
yün iplik satýcýlýðý mesleðini
devam ettiren Ayhan Dinçer
havalarýn soðumasýyla beraber
iþlerinin arttýðýný ve bu durumun
kendilerini oldukça memnun
ettiðini söyledi.
Havalarýn soðumasýyla birlikte vatandaþlar yün ipliklere
yöneldi. Vatandaþlar özellikle
kýþ aylarýnýn vazgeçilmezi atký
ve bereleri için yünlü iplere
daha fazla talep göstermeye
baþladý.
60 yýl önce babasýnýn kurduðu
iþyerinde hala yün iplik sattýklarýný
ve mesleði babasýndan devralarak bugünlere getirdiðini
aktaran esnaf Ayhan Dinçer,
“Vatandaþlarýmýz þu anda kýþa
yönelik el örgüsü için ürünler
alýyorlar. Hazýr giyim sektörünün gün geçtikçe geliþmesi
iþlerimizi etkiliyor ancak bizim de özel müþterilerimiz
var.” dedi.
Bu yýl hardal rengi ve grinin
tonlarýnýn revaçta olduðunu aktaran Dinçer, bordo ve lacivertin
tonlarýnýn da ilgi gördüðünü
söyledi.
Daha önceleri alýnan ipliklerden kazak ve yelek örüldüðünün
altýný çizen Ayhan Dinçer,
bu geleneðin artýk kaybolmaya yüz tuttuðunu ve þu anda
vatandaþlarýn tercihinin atký
ve bere örmek olduðunu ifade
etti. Dinçer, bu durumu, teknolojinin geliþmesi ve kadýnlarýn
iþ hayatýnda aktif olmaya
baþlamasýyla kendilerine vakit
ayýramamasýna baðladý.
Yün iplik satýcýlýðý yapan
Ayhan Dinçer vatandaþlarýn
örgüden
vazgeçmemesi
gerektiðinin altýný çizerek bu geleneklerin yaþamasý gerektiðini
vurguladý.
Babasýnýn 60 yýl önce kurduðu
iþyerini 30 yýldýr iþlettiðini aktaran
Dinçer bu mesleðin sürmesi
için elinden geleni yapacaðýný
kaydetti. Dinçer kendi oðlunun
da günü geldiðinde bu iþyerini
iþletebileceðini ifade etti.
Son olarak Keþan Çarþý’da
yün iplik satýcýlýðý yapan esnaf Ayhan Dinçer yeni yýlýn
herkese saðlýk ve mutluluk ve
huzur getirmesi temennisinde
bulundu.
SAYFA: 4
OKURLARDAN
Yeşilköy'de hala
elektrikler kesik
Keþan Yeþilköy’de yaþayan bir vatandaþ olarak;
02.01.2016 tarihinde gece 23.30 sýralarýnda köyümüzde ve
çevre köylerde elektrikler arýzadan dolayý kesilmiþ, 05.01.2016
tarihi itibari ile halen elektrikler gelmemiþtir. Çevre köylerde
04.01.2016 tarihinde akþam saatlerinde elektrikler gelmiþtir.
Yeþilköy’de hala elektrikler yoktur. Yaklaþýk 3 ay önce TREDAÞ
Müdürlüðü’nce sabah 06.00-17.00 arasý kýþ bakýmý yapýlacaðý
sebebiyle köyümüze elektrik trafosu bakýmý yapýlacaðý bildirilerek
köyümüze elektrik verilmedi. Acaba o gün gelen ekip mangal
yapýp geri mi döndü?
Köyümüzde hayvancýlýk ile geçimini saðlayan vatandaþlar
bulunmaktadýr. Süt saðýmý yapamayan çok sayýda maddi zararý
bulunan vatandaþlar bulunmaktadýr. Köyümüzün elektrik hatlarý
Çeltik Köyü hattýndan gelmektedir. Çam aðaçlarýnýn içerisinden
kablolar geçmektedir. Aðaçlar hiçbir zaman budanmamaktadýr.
Rusya’da ülkemize göre kat kat aðýr kýþ þartlarý olmakta ve bu
þekilde elektrik kesintileri olmamaktadýr. Enerji Bakanlýðý kýþ
þartlarýný göz önüne alarak bu elektrik hatlarýný düzenlememekte midir?
Köyümüze seçim zamanýnda parti ilçe yönetimleri, milletvekilliði,
il genel meclisi ve muhtar adayý arkadaþlar birçok vaatlerde
bulunmaktalar ancak icraat kýsmýna geldiklerinde uygulama
ve sorun çözme anlamýnda hiçbir giriþimde bulunmamaktadýr.
Kendilerine ulaþtýðýmýzda TREDAÞ’ýn sorununun kendilerini
ilgilendirmediði konusunda cevap vermektedir. Köylü vatandaþlar
üçüncü sýnýf vatandaþlar mýdýr?
TREDAÞ Kurumu Genel Müdürlüðü köyümüzde halen gelip
durum tespiti dahi yapmamýþtýr. Arýzanýn sebebi hakkýnda tarafýmýza
bilgi vermemekte, elektriklerin ne zaman geleceði konusunda
ve yapýlan arýza giderimi hakkýnda bilgi vermemektedir.
Bu sebeple Yeþilköy vatandaþlarý olarak maðdur
durumdayýz…
Üçüncü Sýnýf Vatandaþ
Hüseyin Gürsel
Sokakta hareketsiz yatarken bulunup hastanede
hayatını kaybeden kişi dün toprağa verildi
Geçtiðimiz Pazar
akþamý, sokakta hareketsiz yatarken bulunan
ve kaldýrýldýðý hastanede
hayatýný kaybeden kiþi,
dün topraða verildi.
Olay, Ýspat Cami
Mahallesi Sarmaþýk
Çeþme Sokak üzerinde meydana geldi.
Ýddiaya göre, sokakta yürüyen
Mehmet Oral (45) bir anda
fenalaþarak yere yýðýldý. Çevredeki vatandaþlarýn haber
vermesi üzerine olay yerine
gelen ambulansla Keþan Devlet
Hastanesi’ne kaldýrýlan Oral, tüm
müdahalelere raðmen hayatýný
kaybetti. Mehmet Oral’ýn cenazesi, hastane morgunda nöbetçi
Cumhuriyet Savcýsý ve polisin
incelemesinin ardýndan kesin
ölüm sebebinin belirlenmesi
için Ýstanbul Adli Týp Kurumu’na
gönderildi. Mehmet
Oral’ýn geçirdiði
kalp krizi sonucu
hayatýný kaybettiði
üzerinde durulurken, polis olayla
ilgili soruþturma
baþlattý.
TOPRAÐA
Oral
VERÝLDÝ
Mehmet Oral’ýn yakýnlarý
tarafýndan teslim alýnan cenazesi, dün Keþan’a getirildi.
Oral’ýn cenazesi, ikindi vakti
Sarayavlularý Camii’nde kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan
Enez Yolu Mezarlýðý’nda topraða
verildi. Mehmet Oral, Keþan
eþrafýndan merhum Sadri Oral
ve Adile Oral’ýn oðlu, Sadri ve
Soner Oral’ýn babalarý idi.
Merhum’a Allah’tan rahmet,
ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý
dileriz.
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
SAYFA: 5
Ünzile neden
donarak öldü?
Turan ŞALLI
Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı
Saros'da
levrek
bereketi
Mehmet ATICI
Saros’da meydana gelen
levrek akýný balýkçýlarýn yüzünü
güldürüyor.
Bu durumun kendilerini oldukça mutlu ettiðini aktaran Keþanlý
balýkçýlar, havalarýn soðumasý
ve yaþanan donlara raðmen
balýk fiyatlarýnda pek deðiþiklik
olmadýðýný aktardýlar.
Keþan Balýk Hali’nde bulunan
tezgahlarda, deniz çuprasý ve
levreðinin kilosu 20, istavrit
15, hamsi 10, sarý kanat 30,
çinekop 25, sardalya 7 Türk
Lirasý’ndan satýlýyor.
Milletvekili Purçu, çadırda
soğuktan ölen vatandaşın
ailesini ziyaret etti
CHP Ýzmir Milletvekili Özcan
Purçu, Çanakkale’nin Ezine
ilçesinde naylon ve brandadan
yapýlan çadýrda soðuktan ölen
vatandaþýn ailesini ziyaret etti.
Milletvekili Özcan Purçu,
Ezine’de yaþadýðý çadýrda
hayatýný kaybeden Ünzile
Türkmen’in (48) yakýnlarýný
ziyaret etti. CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve
Bülent Öz ile birlikte Camikebir
Mahallesi’nde mezarlýk baþýndaki
çadýrda Ünzile Türkmen’in eþi
Mucahit Türkmen ve diðer
Roman vatandaþlarla görüþen
Purçu, verilen sözlerin yerine
getirilmediðini söyledi. Purçu, “Yýl 2016. Halen Roman
kardeþlerimiz çadýrda soðukta
donarak ölmeye devam ediyor.
3 hafta önce bunu mecliste
konuþtum. Fotoðraflarla gösterdim. Gerekeni yapalým, ‘biz
güçlü devletiz’ dedik. Ama
halen mülteci gibi yaþamaya,
ölmeye devam ediyoruz. Burada nasýl yaþanýr bu soðukta?
Allah aþkýna yarým saattir
buradayýz, ayaklarýmýz buz
tuttu. Çoluk çocuk, yaþlý, genç
burada nasýl yaþasýn? Lütfen
artýk bir el atýn. Ýþsizlikten
mahvolduk. Çocuklarýmýzýn
yüzde 97’si iþsiz. Barýnma,
eðitim sorunumuz var. Roman
açýlýmý dedik. Toplantýlardan
býktýk, ama sahaya inemedik.
Sayýn Maliye Bakanýma da
burada sesleniyorum.
Fakirimize yoksulumuza,
garibanýmýza pay ayrýlsýn.
Ýnsanca yaþamak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Yan çadýrda 10
çocuðumuz bir çadýrda
yaþýyor. Devlet kurumlarý
yok. Ne zaman Romanlar askere gidecek o
zaman devlet ortaya
çýkýyor” þeklinde konuþtu.
Purçu ve milletvekilleri
daha sonra Geyikli beldesinde çadýrlarda kalan
vatandaþlarý ziyaret etti.
(ÝHA)
Geçen hafta cumartesi günü Çanakkale Ezine ilçesinde, Roman vatandaþlarýn üzerinde branda ve naylonlarla kaplý çadýrlarýn
birinde bir Roman kadýn donarak öldü. Suçu yoksul olması,
metruk bir çadýrda kalmasý, birinci sýnýf vatandaþ olmamasýydý.
Hükümetin açýlým politikalarýný hep destekledik. En büyüðü ve
bize göre anlamlý olaný “Roman açýlýmý” idi. Hepimizde büyük
bir heyecan yarattý. Bu ülkede yaþayan bir tek Roman çadýrda
kalmayacaktý. Romanlar için 10 bin konut müjdesi verilmiþti,
öncelik çadýrda yaþayan Romanlarda olacaktý.
Gelinen noktada yapýlan konut sayýsý 400 civarý. Donarak
yaþamýný kaybeden Ünzile Türkmen gibi binlerce Roman
vatandaþýmýz derme çatma çadýrlarda yaþamlarýný sürdürmekte, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu tür ölümlerin
yaþanmamasý için Romanlar için yaþam koþullarýna göre konutlarýn
yapýmý ve hýzlandýrýlmasý kaçýnýlmazdýr.
Türkiye’de sosyal eþitlik istiyoruz. Sadece Romanlar için deðil,
bizim gibi sosyal sorunlarý yaþayan ýrký, dini, mezhebi ne olursa
olsun, bu ülke coðrafyasýndaki insanlarýmýz Ünzile Türkmen
gibi ölmesin. Edirne Roman Eðitim Gönüllüleri Derneði’ni ilk
kurduðumuz günlerde, çadýrda yaþayan Romanlarýn sorunlarýný
yerinde görmüþ, kýþýn karda metruk bir yaþam süren 12 aile
için imkânlarýmýz ölçüsünde tüm yardýmlarý yapmýþtýk. Kalýcý
çözüm çerçevesinde kendilerine uygun konut yapýlmasý için
Edirne Belediye Baþkanlýðý ile irtibata geçmemiz sonucunda
Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliði giriþimiyle ücretsiz 12 konut
yapýlmýþtý. Memlekette doðrularý söylemekten çekinmeyelim.
Doðru bir tane vardýr. Elbette vatan, devlet bizim ama Ünzile
Türkmen’in ölümü devletimizin ayýbýdýr. Çingene derneklerinin çoðunluðunun en iyi bildiði beceri siyaset yalakalýðýdýr.
Bakanlýklarda bir yere gelelim diye Ankara’yý arþýnlayan çoktur.
Onlar için çadýrda yaþayan Ünzile'nin önemi yok mudur?
Asýl sorun; Ünzile Türkmen neden donarak öldü?
Gazetemize, 714 11 45-0541 714 55 73
numaralı telefonlardan ve
[email protected]
e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
SAYFA: 6
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
Türkiye'nin Elektrik Üretim
Kaynakları Yeterli İken Neden Dışa
Bağımlılık ve Nükleer Santral?
Duygu SUCUKA
Petrol Mühendisi / [email protected]
Elektrik Mühendisi Sebahattin Ulay’ýn “Türkiye
Enerji Görünümü ve Deðerlendirilmesi” baþlýklý
derleme çalýþmasý, Türkiye’nin enerji politikalarýnýn (en
azýndan bugüne kadar) çok da doðru yönetilmediðini
açýkça ifade etmektedir.
Çalýþmadaki veriler doðrultusunda, Türkiye’nin
elektrik üretimi için mevcut ve ispatlanabilir 2015 yýlý
verilerine göre, yerli kaynak potansiyeli, ülkemizin
ihtiyacýnýn yaklaþýk iki katý olmasýna raðmen “neden
enerjide dýþa baðýmlýyýz ve Nükleer Santrala yönelme var?” sorusunun cevabýný aramak vatandaþýn
hakkýdýr.
Sözünü ettiðim çalýþmadaki tablolar, grafikler,
çizimler, karþýlaþtýrmalý deðerlendirmeleri burada
format olarak veremesem de özet deðerlendirmeleri
vermeye çalýþacaðým.
Ýþte o çalýþmadan ana hatlar;
***
TÜRKÝYE’NÝN GÜNCEL ELEKTRÝK
ENERJÝSÝ VERÝLERÝ;
TEÝAÞ verilerine göre,
Elektrik kurulu güç: 71.855 MW (Aðustos 2015)
Yýllýk elektrik üretim:252 Milyar kWh (2014 yýlý)
2013 yýlý itibari ile elektrik üretiminde ithal birincil kaynak oraný: %57,9 yerli kaynaklarýn oraný ise
%42,1 dir.
Oluþmuþ en yüksek ani puant: 43.289 MW (Tem.
2015), (oluþmuþ en yüksek tüketim deðeri)
TÜRKÝYE’NÝN ELEKTRÝK ÜRETÝMÝ ÝÇÝN
EKONOMÝK YERLÝ KAYNAK POTANSÝYELÝ
Hidrolik Enerji: 140 milyar kWh/yýl
Güneþ Enerjisi: 101 milyar kWh/yýl
Rüzgar Enerjisi: 143 milyar kWh/yýl
Jeotermal Enerji: 9.24 milyar kWh/yýl
Linyit: 120 milyar kWh/yýl
Biogaz: 42.09 milyar kWh/yýl
Toplam: 555.33 milyar kWh/yýl
***
TÜRKÝYE NÜKLEER GÜÇ SANTRAL
(NGS) PROGRAMI
ETBK verilerine göre; 2023 yýlýna kadar biri Akkuyu, diðeri Sinop’ta olmak üzere 2 adet nükle-
er güç santralinin devreye alýnmasý ve 3. santralin inþasýna baþlanmasý
planlanmaktadýr.
Sinop’ta nükleer santral tesisi kurulmasýna yönelik olarak 2013 yýlý içinde anlaþma imzalanmýþ ve
çalýþmalar sürdürülmek-
tedir.
Mersin-Akkuyu sahasýnda, 12.05.2010 tarihinde Türkiye ile Rusya arasýnda bir nükleer güç santralýnýn tesisine ve iþletimine dair iþbirliði anlaþmasý imzalanmýþtýr.
Adý geçen anlaþmanýn gerçekleþtirilmesi kapsamýnda
Proje Þirketi, 13 Aralýk 2010 tarihinde Ankara’da Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Þ. adý ile kurulmuþtur.
Mersin-Akkuyu NGS Projesi:
Akkuyu NGS Elektrik A.Þ’nin ortaklarý Rus ve
Avustralya þirketleridir. Proje toplam 4.800 MW Kurulu güce sahip olacaktýr. Projenin Teknik Referans
Santrali, Rusya’da inþaatý devam eden AES-2006
projeli Novovoronejskaya-2 Nükleer Santrali’dir.
Santralýn iþletme ömrü 60 yýl; seçilen model,
‘yap-sahip ol-iþlet’; yýllýk üretilecek enerji miktarý,
35 milyar kWh.
Santral ünitelerinin ticari iþletmeye geçiþlerini
müteakip, 15 yýl süre ile programlanan üretimin
%50’sini, 12.35 cent/kWh bedel ile alým garantisi
verilmiþtir. Ayrýca 15 yýllýk sürenin sonunda Türk
tarafýna yýllýk bazda Proje Þirketinin net karýnýn %20
si verilecektir.
Alým garantisi verilen tahmini enerji miktarý
ve bedeli:
Toplam: 27.636.336.000 USD,
Yýllýk : 1.842.422.400 USD/ Yýl
15 yýl süresince toplam: 27.636.336.000 USD kaynak dýþarýya aktarýlmýþ olacak; bu süre içinde alým
garantisi verilen enerji miktarý kadar enerjinin iç kaynaklardan karþýlanmasý 15 yýl ötelenmiþ olacaktýr
Genel NGS’ler:
Özellikle ilk yatýrým maliyetleri çok yüksektir. Ucuz
deðil pahalý elektrik üretilecektir. Söküm maliyetleri
ve atýk yönetme maliyetleri çok yüksektir.
Baþlangýçta öngörülen inþaat süreleri, hiçbir zaman
tutturulamamaktadýr. Bu da maliyetlerin, öne sürülenden çok daha yüksek olmasýna neden olmaktadýr.
Nükleer atýklarýn güvenilir bir þekilde nihai
depolanmasý henüz mümkün deðildir.
Nükleer kazalar, telafisi mümkün olmayan ve gelecek nesilleri de tehdit eden doða felaketlerine se-
SAYFA: 7
bep olmaktadýr.
***
Ülkemizin mevcut elektrik üretim sisteminde, hidrokarbon kökenli yakýtla çalýþan (Doðalgaz ve ithal
kömür) santral kapasitesi 27.503 MW’týr, toplam kurulu gücün %38.3’dür. Dýþa baðýmlýlýk hususunda son
derece yüksek olan bu deðer, EPDK Ocak 2015 verilerine göre doðal gazda 17.879 MW, ithal kömürde ise 6.176 mw olmak üzere toplam 24.055 MW
gücünde ek santrale lisans verilerek çok daha fazla
artýrýlmaktadýr. Ülkemizin enerjide dýþa baðýmlýlýðýnýn
azaltýlmasý, en azýndan artýrýlmamasý için, yürütülen bu
uygulamanýn acilen deðiþtirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin elektrik üretimi için mevcut ve ispatlanabilir verilere göre yerli kaynak potansiyeli 555,330
milyar kWh’týr. Bu deðer 2015 yýlý için öngörülen yüksek talep tahmini olan 303,140 milyar kWh’lýk elektrik enerjisini karþýladýðý gibi, 2021 yýlý için öngörülen
yüksek talep tahmini olan 467,260 milyar kWh elektrik enerjisinden 86 milyar kWh daha fazladýr.
Ülkemizin tereddütsüz var olan bu kaynaklarýnýn
tümünü enerji üretiminde kullanýp, enerjide dýþa olan
baðýmlýlýðýný bitirerek karþýlýðýnda yurt dýþýna ödediði
milyarlarca dolarý ülke sýnýrlarý içinde kamu yararýna
kullanýlabilmesi için;
-Deðerleri doðasal olaylarla deðiþen yenilenebilir
enerji kaynaklarýnýn (rüzgâr, güneþ, hidrolik vb.)
emre amade ve verimli bir þekilde enerji üretiminde kullanýlabilmesi amacýyla, pompaj depolamalý
olacak þekilde gerekli projelendirme ve uygulama
çalýþmalarýnýn teþvik edilmesi;
- Yenilenebilir enerjiden üretilecek tüm enerjinin
sýnýrsýz þekilde ülke þebeke aðýna verilmesi için gerekli
altyapý deðiþiminin yapýlmasýnýn saðlanmasý;
- Düþük kalorifik deðere sahip kömür cevherini
yakýt olarak kullanan teknolojiye sahip santrallerin
kullanýlmasýný ve yaygýnlaþtýrýlmasýný teþvik ederek,
ülkemizdeki tüm kömür potansiyelinin kullanýmýnýn
saðlanmasý gereklidir.
04.01.2016 / Ankara
------------------------------------Yararlanýlan kaynaklar:
1. Necdet PAMÝR, Türkiye’nin Enerji Baðýmlýðý Bir
Kader mi? / Ulusal Eðitim Derneði 30 Mayýs 2015
2. Oðuz Türkyýlmaz, Türkiye Enerji Görünümü /
TMMOB MMO Temmuz 2015
3. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüðü
4. TMMOB EMO Elektrik Mühendisliði Dergisi,
Aðustos 2014
5. TEÝAÞ
6. EPDK
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
SAYFA: 8
İpsala'da elektrik
Uzman çavuş
kazayla kendi vurdu direkleri devrildi
Dün, saat 08.30 sýralarýnda,
Kazým Karabekir Kýþlasý’nda
meydana gelen olayda bir uzman çavuþ temizlediði beylik
silahýnýn ateþ almasý sonucu
sol bacaðýndan yaralandý. Ýddiaya göre, Kazým Karabekir
Kýþlasý’nda görev yapan Uzman Çavuþ M.Ü. (27), beylik
tabancýsýný temizlemek istedi. Bu sýrada kazayla
ateþ alan tabancadan çýkan mermi
M.Ü.’nün sol diz kapaðýndan girerek
kalçasýndan çýktý. Yaralanan M.Ü.
olay yerine çaðrýlan ambulansla
Keþan Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý.
M.Ü. ilk müdahalesinin ardýndan
ameliyata alýndý. M.Ü.’nün ortopedi
servisinde tedavisinin sürdüðü
öðrenildi. Olayla ilgili baþlatýlan
soruþturma sürüyor.
Şap virüsüne karşı
aşılama başlatıldı
Türkiye’de ilk kez görülen
ve yayýlým gösteren yeni tip
þap virüsüne (Þap A-Nepal)
karþý Malkara Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þubesi personelleri tarafýndan koruyucu
aþýlama çalýþmasý baþlatýldý.
Hayvancýlýðýn en büyük
sorunlarýndan olan þap
hastalýðý ekonomik verim
kaybýnýn yanýnda, hayvandan
hayvana bulaþan bir hastalýk
olarak biliniyor. Kolay yayýlan
ve büyük zararlara yol açan
þap hastalýðýnýn yetiþtiricileri
maðdur ettiði hatýrlatýldý.
Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þubesi
personelleri tarafýndan baþlatýlan
aþýlama programý kapsamýnda
Malkara ilçe merkezi ve mahallelerdeki büyükbaþ hayvanlara
þap aþýþý uygulamasý baþlatýldý.
Konu ile ilgili açýklama yapan
Ýlçe Müdürü Cengizhan Erbaþ,
“Ülke genelinde ilk kez görülen yeni tip þap virüsüne
(Þap A - Nepal) karþý Þap
Enstitüsü Müdürlüðünce
yeni aþý geliþtirilmiþ olup,
bu yeni aþýnýn uygulamasý
ilçemizde baþlattýk. Ýlçemiz
hayvancýlýðýnýn
þap
hastalýðýndan etkilenmemesi için hayvan sahiplerinin
konuya duyarlý olarak tüm
hayvanlarýný aþýlatmalarýný ve
aþýlama personeline yardýmcý
olmalarýný istiyoruz” dedi.
(ÝHA)
Bölgemizde hüküm süren aðýr kýþ þartlarý Ýpsala’nýn bazý
köylerinde elektrik direklerini devirdi. Bazý köylere elektrik ve su
verilemiyor.
Bölgede bir aðaç da kýrýlmýþ durumda.
Köy kahvelerinde elektrik olmadýðýndan eskiden olduðu gibi lüks
lambalarý kullanýlýyor.
Bu arada sular akmadýðý için hayvanlar da çeþmelerden su
içmek zorunda kalýyor.
Ýpsala’da aðaçlar da buzla kaplý olduðundan ilginç görüntüler
oluþturuyorlar.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
MÜHÜRLÜ
BASIM
HİZMETLERİMİZ
DEVAM
ETMEKTEDİR.
SAYFA: 9
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
Kerman: "İpsala'nın 93 yıllık
kanalizasyon sorunu bitti"
Ýpsala Belediye Baþkaný
Mehmet Kerman, 4 Ocak 2016
Pazartesi günü inþaatý biten
kanalizasyon sistemi hakkýnda
açýklamalarda bulundu.
Vatandaþlarýn, yeni yýlýný kutlayan Belediye Baþkaný Mehmet
Kerman, ilçenin bugün tarihi bir
günü yaþadýðýný ve hayal olan
kanalizasyon çalýþmalarýnýn artýk
tamamlandýðýný söyledi.
Kerman, hava þartlarý elveriþli
olduðu sürece ufak rötuþlar
yapýlmak üzere kanalizasyon
çalýþmalarýnýn tamamlanarak
biteceðini belirtti.
Belediye Baþkaný Mehmet
Kerman, kanalizasyon inþaatý
devam ederken üstün gayretler
içerisinde çalýþmalarýný sürdüren
Atilla Ýnþaat Firmasý sahibi Korhan Atilla, þantiye þefi Erkan
Havlucu'ya ve gecesini gündüzüne katarak bir an önce bu iþin
bitmesi için gayret eden Aslan
Bey ve þantiye çalýþanlarýna basýn
mensuplarý önünde teþekkürlerini
ifade etti.
Kerman, ilçenin kanalizasyon
çalýþmalarýnýn çok zorlu geçtiðini
ve bilhassa Köprü Mahallesi’nde
kot tutturulmasý için verilen mücadelelerin büyük bir mühendislik
bilgisi arz ettiðini söyledi. Topraðýn
çok kaygan ve kumlu olmasýndan,
zeminin deniz seviyesinden düþük
olmasýndan dolayý ciddi sýkýntýlar
yaþandýðýný ifade eden Kerman,
“Allah’a þükürler olsun. Yapýlan
bütün bu zorlu çalýþmalar neticesinde sona ulaþtýk. Bugün
itibariyle, vatandaþlarýmýzýn
evlerinin pis su giderlerini yeni
hatta baðlamasý için izin vermekteyiz.” dedi.
Bu çalýþmalar yapýlýrken Köprü Mahallesi sakinlerinin ciddi
anlamda sýkýntýlar yaþadýðýný
dile getiren Belediye Baþkaný
Mehmet Kerman, “Bu iþlerin
kýþ dönemine kalmamasý için
Atilla Ýnþaat Firmasý’nýn sahibi
Korhan Bey’den çalýþmalarý
24 saat aralýksýz yapmasýný
rica ettik. Ve çalýþmalarý çift
vardiyaya çevirdi. Bazen bu
çalýþmalarýmýzdan rahatsýz olan
mahalle sakinlerimiz oldu. Çocuklar, hastalar rahatsýz oldu.
Hepsinden özür diliyorum.
Bütün bu zorlu çalýþmalarýn
karþýlýðýnda hepsi bitti ve güzel
sona geldik.
Bu vesile ile ilçemizde bugün
itibariyle çalýþmalarý bitmiþ olan
inþaatta 40 km kanalizasyon
hattý, ayný zamanda 1750 m
yaðmur suyu hattý döþenmiþtir.
1 adet terfi merkezi inþaatý da
bitmiþ durumdadýr.
Tüm vatandaþlarýmýzýn artýk
evlerinin pis su giderlerini yeni
yapýlan kanalizasyon sistemine
baðlamasýný rica ediyorum. Bu
ayný zamanda bizim için bir
kontrol olacak. Yapýlan sistemin
çalýþýp çalýþmadýðýný ihaleyi alan
firma buradan gitmeden bu iþten
tam anlamýyla ayrýlmadan kontrolünü de yapmýþ olacaðýz.
Vatandaþlarýmýzýn ricasý
bizim için emirdir. Biz, onlar
istediði için bu kadar hizmeti
getiriyoruz. Benim de onlardan
ricam, yapmýþ olduðumuz bu
hizmetin bir an önce çalýþýp
çalýþmadýðýný test etmek
amacýyla yeni kanalizasyon
sistemine baðlamalarýný rica
ediyorum.” dedi.
T.C. ENEZ İCRA DAİRESİ
2015/104 TLMT
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine
istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artımadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 25/12/2015
1. İhale Tarihi : 16/02/2016 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
2. İhale Tarihi : 07/03/2016 günü, saat 15:00 - 15.10 arası.
İhale Yeri
: Çeribaşı Köyü Muhtarlık Önü
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL
1
40.000,00
(İİK m. 114/1, 114/3)
1
%1
22 RN 697 plaka sayılı Valtra Marka A 75 4x4 tipli lastik tekerlekli traktör 2011 Model, X11759 Motor No'lu, HVA75S00668
Şasi No'lu, Motor Hacmi 3298 cm3, Rengi Kırmızı, 02275,1
saat çalışmış lastikler iyi durumda
(Ö/1)
Kışı, yolda kalmadan
geçirmek için
dikkatli olmalıyız
Geçen haftadan itibaren Türkiye yoðun kar yaðýþýnýn
etkisi altýna girdi. Hem sürücülere hem yayalara zor anlar
yaþatan kar yaðýþý bazý araçlarýn yolda kalmasýna, insanlarýn
düþmesine neden oldu. Peki karda yürümenin tekniði
nedir? Araçlarýn yolda kalmamasý için ne yapýlmalý?
Öncelikle ellerinizi cebinizden çýkartýn. Yoksa...
1. Kullanýlan ayakkabýlar kaymayanlardan olmalý. Topuklu ayakkabýlardan kaçýnýlmalý, erkekler ise kösele tarzý
ayakkabýlardan uzak durmalý. Eðer düþtüyseniz mümkünse
soðuk uygulama yaparak þiþkinliði engelleyiniz ve en
yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
2. Yokuþlardan kaçýnýn.
3. Düþer düþmez kalkmayýn, biraz bekleyin.
4. Yaþlýlar buz tutan yollara çýkmasýn.
ÝÞTE KIÞIN YOLDA KALMAMANIZ ÝÇÝN DÝKKAT
ETMENÝZ GEREKENLER:
1. Farlar sýk kullanýlanlar listesinde olunca, akü þarjýný
kontrol etmek önemli bir hal alýyor. Aküyü buna göre þarj
etmeniz hazýrlýksýz yakalanmanýzý engelleyecektir.
2. Motor soðutma sývýsýnýn yeteri kadar buz çözücü
içerdiðinden emin olun.
3. Tüm ýþýklarý sýk sýk kontrol edin, çalýþmayanlarý
mutlaka deðiþtirin.
Kýþýn erken kararan havada sis, yaðmur ve karda hem
sizin yolu hem de yoldakilerin sizi görmesi için farlarýn,
sinyallerin sorunsuz olmasý büyük önem taþýr.
4. Þasi, gövde ve lastikleri yoldaki tuzdan korumak için
aracýnýzý düzenli olarak yýkayýn.
ARAÇ TEMÝZLÝÐÝ HER DAÝM ÖNEMLÝ
5. Takip mesafesini koruyun. Kýsa izleme mesafelerinden kaçýnýn.
Kaygan yollarda kýsa izleme mesafeleri kazalara yol
açar. Seyir halindeyken aracýn baþka bir araca arkadan
çarpmasýný engelleyecek takip mesafesini korumak güvenlik açýsýndan önemlidir.
6. Ön cam silecek sývýsýnýn kývamýný su katarak azaltmayýn;
sývý donarsa kendinizi bir anda korku filminin içinde bulabilirsiniz.
Karlý ve buzlu yollarda ön cama sýçrayan tuz parçalarý
nedeniyle aracýn camý çabucak beyaza bürünebilir. Ýþe
yarar bir tavsiye olarak, ön cam silecek sývýsýnýn kývamý su
katýlarak azaltýlmamalýdýr; aksi halde, soðuk kýþ aylarýnda
sývý donabilir.
7. Hava filtresi, genellikle kýþa girerken temizlenmesi ya
da yenilenmesi gereken parçalardan biridir, unutmayýn.
Motorun çekiþinin düþmesini önler.
8. Yaz günlerinde ihtiyacýnýz olmayan arka cam rezistansý,
ayna rezistanslarý kýþýn hayati bir önem kazanýr.
Özellikle arka cam rezistansýnýn mutlaka çalýþýyor
olmasý gerekir.
9. Soðukta motor çalýþtýrýlýrken kontak anahtarýnı ilk
kademeye alýn.
Gerekli kontrollerden sonra marþ yaparak motoru
çalýþtýrýn.
10. Taþýtýnýzý harekete geçirirken patinaj kontrol sistemi
gibi güvenlik donanýmlarýný aktif hale getirin.
Tekerlek patinaj yapýyorsa olabildiðince yüksek vitesle
kalkýþ saðlayýn.
11. Sert hareketlerden kaçýnýn, yavaþ seyredin.
12-Kýþýn yollarda oluþabilecek çukur tümsek gibi bozuk yol þartlarýnda sadece sürüþ konforu deðil amortisör
gibi donanýmlar da olumsuz etkileneceði için soðuk
hava þartlarýnda her zamankinden yavaþ seyredilmesi
gerekir.
13-En önemlisi, kýþ lastikleriniz ve kar zincirleriniz yoksa
hiç yola falan çýkmayýn.
Soðuk hava koþullarýnda aracýn güvenlik ve kontrolünü
en üst düzeye çýkarmak için, kýþ lastikleri kullanýlmalýdýr.
Lastik basýncý düzenli olarak kontrol edilmelidir.
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
SAYFA: 10
Enezliler Turizm Geliştirme
Yardımlaşma ve Sosyal
Dayanışma Derneği Başkanı
Muharrem Çirozlar oldu
Merkezi Keþan’da bulunan
Enezliler Turizm Geliþtirme
Yardýmlaþma ve Sosyal Dayanýþma Derneði Olaðan
Kongresi yapýldý.
Geçtiðimiz Pazar günü
Þehitlik Caddesi Alipaþa Ýþ
Merkezi'nde yapýlan kongre sonrasý göreve seçilen
yeni Yönetim Kurulu da
toplanarak görev bölümünü
gerçekleþtirdi.
Yönetim Kurulu; Baþkan:
Muharrem Çirozlar, Baþkan
Yardýmcýsý: Ömer Çakýcý,
Muhasip: Zafer Gegeoðlu,
Üye: Sevtap Engin, Taner
Karatepe.
Denetim Kurulu: Kubilay
Alkan, Ahmet Yörük, Zeki
Sunar şeklinde oluştu.
Dernek Baþkaný Muharrem
Çirozlar, yaptýðý açýklamada;
“Enezliler Turizm Geliþtirme
Yardýmlaþma ve Sosyal
Dayanýþma Derneði’mizin
olaðan kongresini yaparak görev bölümünü de
gerçekleþtirmiþ bulunuyoruz.
Bundan sonraki faaliyetlerimiz devam edecek. Keþan’da
yaþayan Enezlileri ve Enez’e
kayýtlý olan vatandaþlarýmýzý
derneðimize üye olmaya
davet ediyoruz. Birlik ve
beraberlik içersinde güzel þeyler yapacaðýmýza
inanýyoruz.” dedi.
EDİRNE'DE
SAHİBİNDEN SATILIK
TRİPLEKS VİLLA
Edirne'de, Bahçeşehir ve Doğa Koleji'ne
150 metre mesafede, E-5 yoluna cepheli,
Volkswagen'e bitişik,
ARSEVEN Villalarında satılık villa.
TEL: 0533 706 38 28
SERİ İLANLAR
SATILIK DAİRE
135 m2, 3+1, 2. kat daire satılıktır.
İRTİBAT TEL: 0539 429 33 81
(7-)
SATILIK DAİRE
Çamlıkent Bel-Per'de çam ormanı ve park
manzaralı 4. kat, 2+1 daire satılıktır.
Tel: 0536 240 11 80
FİYATI: 66.000 TL
SATILIK
TRAKTÖR
Ali İŞÇİ
TIR-KAMYON-İŞ MAKİNESİ
BEYİN TAMİRİ
AİRBAG BEYİN TAMİRİ
DİJİTAL GÖSTERGE TAMİRİ
ABS BEYİN TAMİRİ
OTO BEYİN TAMİRİ
İMMOBİLİZER PROGRAMLAMASI
0284 712 39 87 - 0537 414 01 21
Paşayiğit Cad. Alipaşa Halk Çarşısı
Z. Kat No: 3/C KEŞAN
1992 model 265 Massey
Ferguson (kabinli)
1 adet 16 numara 2'li pulluk,
1 adet 10 numara 3'lü pulluk,
1 adet gübre saçıcı,
1 adet 21'li aysan, 1 adet 4 tonluk
damperli römork (4 teker),
1 adet tırmık ile birlikte satılıktır.
TEL: 0539 690 12 64
(30-7)
SATILIK ÇAPALAMA
MAKİNESİ
32 dişli, KAMA Marka, çok az kullanılmış 10 HP
gücünde çapalama makinesi, sabanı ve arabası ile
birlikteya ve arabasız sahibinden satılıktır.
İsmail Özdemir
Yayla Köyü - KEŞAN
(6-8)
SATILIK TARLA
Küçükdoğanca Köyü'nde 5300 m2, yol, elektrik, suyu
mevcut, hayvancılığa elverişli sahibinden satılık tarla.
TEL: 0553 544 02 92
(6-8)
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
"69. Verem Eğitim ve Propaganda
Haftası" etkinlikleri kapsamında
öğrencilere eğitim düzenlendi
03-09 Ocak 2016 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilen “69. Verem Eðitim
ve Propaganda Haftasý” etkinlikleri
kapsamýnda, Keþan Toplum Saðlýðý
Merkezi tarafýndan Ahmet Yenice
Ortaokulu öðrencilerine eðitim
düzenlendi.
5 Ocak 2016 Tarihinde saat
10:00’da Ahmet Yenice Konferans
Salonu’nda düzenlenen eðitim,
Keþan Toplum Saðlýðý Merkezi’nde
görevli Dr. Ozan Hýra tarafýndan
tamamlandý.
SAYFA: 11
İNSAN VE SAĞLIK
Özyaral: 'Pet şişedeki
turşularınızı atın'
Halk Saðlýðý
Uzmaný Doç. Dr.
Oðuz Özyaral, pet
þiþelere kurulmuþ
turþularýn kullanýlmadan atýlmasý
gerektiðini söyledi.
Özyaral, “Pet
þiþeler tek kullanýmlýk ürünlerdir, geri kullanýma uygun
deðildir. Ýçerisindeki su tüketildikten sonra hiçbir þekilde
gýda amaçlý saklama kabý olarak kullanýlmamalý, geri
dönüþüme gönderilmelidir. Eðer bu kaplarýn içine turþu
kurduysanýz, bunlarý tüketmeden hemen atýn” þeklinde
konuþtu.
Doç. Dr. Oðuz Özyaral, pet þiþelere kurulmuþ turþular
konusunda vatandaþlarý uyardý. Asit ve tuz karýþýmýnýn pet
þiþenin içindeki kimyasalý turþuya karýþtýrdýðýný vurgulayan
Özyaral, “Lezzetli görünen turþu, kimyasal ve kanserojen
deposuna döner.
Kýþýn sofralarýmýzýn önemli bir yiyeceði olan turþularý
ister kendiniz yapýn, ister çarþýdan ya da köy pazarlarýndan
alýn, dikkat edilmesi gereken iki önemli unsur vardýr.
Ýlki nasýl bir kabýn içinde olduðu ve hangi malzemeden
yapýldýðý, ikincisi ise kullanýlan malzemenin tazeliðidir.
Turþularýn içinde bulunduðu kaplar asla daha önce
kullanýlmýþ pet þiþeler olmamalýdýr. Bu iki ayrý saðlýk
sorununa yol açar. Birincisi hijyenik açýdan tamamen
saðlýksýzdýr. Daha önce kimin, ne þekilde kullandýðýný
bilmediðiniz, birilerinin aðzýný deðdirdiði bir þiþenin
kullanýlmasý söz konusudur. Ayrýca bu þiþelerin nereden
toplandýðý, nasýl mikropsuzlaþtýrýlýp dezentefekte edildiði
bilinmemektedir. Bu durum karþýsýnda hijyen standardý
düþük bu kaplar hastalýklara kapý açabilir. Gelelim diðer
büyük soruna: Ýçerisinde limon, sirke, tuz, sarýmsak vb
ürünler ihtiva eden karýþým, pet þiþenin kendi içeriðini
en kýsa zamanda çözündürerek turþuya karýþtýracaktýr.
Bilindiði üzere pet þiþelerin içerisindeki Bis-fenolA (BFA)
maddesi geliþim çaðýndaki gençlerde jinekomasti (özellikle erkek çocuklarýnda göðüslerin büyümesi) , mestrual
bozukluklar ve hormonal dengesizliklerin tetikleyicisi
olabilmektedir. Saðlýklý bir yaþam için turþularýnýzý pet
þiþelere koymayýn, sokak satýcýlarýndan pet þiþe içerisindeki ürünleri almayýn” dedi.
(Sürecek)
NÖBETÇİ ECZANE
TÜRKKAL
Devlet Hastanesi Karşısı No: 48 Tel: 714 93 44
KEKİK SOSLU
MAKARNA
Malzemeler:
1 paket makarna
Tuz
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
3 diş sarımsak
1 -1,5 tatlı kaşığı kekik
Yarım tatlı kaşığı nane
Yapılışı: Makarna tuzlu suda haşlanır. Haşlandıktan sonra suyu süzülür.
Ayrı bir tavada tereyağı, sıvı yağ ile birlikte kavrulur. Kavrulduktan sonra salça eklenir.
Salça iyice eridikten sonra rendelenmiş sarımsaklar, kekik ve nane eklenerek kavrulmaya devam edilir. 3-4 dakika sonra altı kapatılır.
Suyu süzülen makarna tekrar orta hararetli ateşte, tencereye alınır. Üzerine sos eklenir. İyice karıştırılır. 4-5 dakika sonra altı kapatılır.
Kuruluş Tarihi:
26/04/1962
KEŞAN’DA YAYIMLANIR
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
(Yerel Süreli Yayın)
SAHİBİ:
ÖNDER
GAZETECİLİK MATBAACILIK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADINA
FEYZULLAH AKTAN
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
DİZGİ-BASKI:
ÖNDER BASIMEVİ
Ofset ve Tipo Tesisleri
Önder Caddesi No: 16/A
22800 KEŞAN (Edirne)
Tel: (0284) 714 11 45
Cep: 0541 714 55 73
Faks: (0284) 714 46 54
e-mail:
[email protected]
CENGİZHAN AKTAN
web sitesi:
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:
www.ondergazetesi.com
www.ondergazetesi.com.tr
DERYA AKTAN
EDİTÖR:
ASUMAN HALİL
FİYATI: 50 Kr.
(KDV Dahil)
Resmi İlan (1 Sütun/Cm): 9,63 TL
ÖNDER, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
SAYFA: 12
6 OCAK 2016 ÇARŞAMBA
“TÜRKÝYE ÞEHÝTLERÝNÝ ANIYOR”
ÇANAKKALE ÞEHÝDÝ DEDEM DRAMALI HALÝL OÐLU MUSTAFA
ADINA DÜZENLENEN TÖREN DOLAYISIYLA GENELKURMAY’A
AÇIK TEÞEKKÜRÜM. ARZ EDERÝM.
Org. Hulusi AKAR
Genel Kurmay
Başkanı
Org. Salih Zeki
ÇOLAK
Kara Kuvvetleri
Komutanı
Oramiral Recep
Bülent BOSTANOĞLU
Deniz Kuvvetleri
Komutanı
Org. Abidin ÜNAL
Hava Kuvvetleri
Komutanı
Org. Galip MENDİ
Jandarma Genel
Komutanı
Korgeneral
İlhan TALU
Önkal KILAVUZ
Şehit Torunu
TÜM KUVVET KOMUTANLARIMA, (İSİMLERDE YANLIŞLIĞA MEYDAN
VERMEMEK ADINA) HARBİYE ASKERİ MÜZE KOMUTANLIĞI'NDAKİ
TÖRENDE EMEĞİ GEÇEN TÜM KOMUTANLARIMA SAYGILARIMI SUNARIM.
ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN.
ATALARINI ARAYAN TORUNLARINA KILAVUZLUÐA HAZIRIM.
Şehit-Dramalı Halil oğlu Mustafa
Sevk EDİRNE
2. Kor. 15'inci Tb. 3'üncü Bölük
Şehadet Tarihi: 5 Mayıs 1915
Yer: Zığındere (Sığındere)
Tören: Harbiye Askeri Müzesiİstanbul
ÖNKAL KILAVUZ (ŞEHİT TORUNU)
Atatürk'ün Kurduğu Parti 25. Dönem
Edirne Milletvekili Aday Adayı
Download

Keşanlılar yeni yıla, -6 derecede sokak partisi ile girdi