KULLANILDIÐI ÜRÜNLER VE DOZ
Ürün
Doz
Bað, Elma , Armut, Kiraz, Kayýsý,Þeftali, Ýncir,
Nar, Nectarin, Erik, Narenciye, Muz
Domates, Biber, Hýyar, Patlýcan, Kabak, Lahana,
Enginar, Soðan, Patates, Bezelye, Sarýmsak,
Fasulye, Karnýbahar, Ispanak, Pýrasa, Maydonoz,
Havuç
Þeker Pancarý, Hububat, Pamuk, Ayçiçeði,
Mýsýr, Mercimek, Soya, Çeltik, Nohut, Tütün
10-30 ml /100 lt su
ADEPT SW 7
10-30 ml / da
10-30 ml/da
Zeytin, Fýndýk, Antep Fýstýðý
10-30 ml / 100 lt su
Kavun, Karpuz, Çilek, Süs bitkileri, Çim
10-30 ml / da
GENEL BÝLGÝ VE ETKÝ ÞEKLÝ
Adept SW 7, Tetraethyl silicate içeren, tarým ilaçlarý ve bitki besin
maddelerinin etkilerini arttýrmak için kullanýlan yeni nesil silikon
grubuna ait bir üründür.
Silicon-Oksijen zincirinin hydrohobic ve organik baðýn hydrophilic
olmasý nedeniyle, klasik yayýcýlara nazaran daha hýzlý, derin ve geniþ
kaplama saðlar. Kullanýlan ilaç ve bitki besin maddelerinin yaðmur
veya sulama ile yýkanmasýna da engel olur.
KULLANMA ÞEKLÝ
1. Ýlaçlama aletini temizleyiniz.
2. Ýlaçlama aletinin deposunun 2/3 ünü su ile doldurunuz.
3. Karýþýmda kullanýlacak pestisit veya gübreyi etiket tavsiyelerine
ve aþaðýdaki sýraya uygun olarak koyunuz.
a) Gübre ve bitki besin maddeleri
b) Kuru akýþkan ( DF) ve suda daðýlabilen granül ( WG)
formulasyonlar
c) Suspansiyon konsantre ( SC) formulasyonlar.
d) Suda çözünen konsantre (SL) ve suda çözünen toz ( WP)
formulasyonlar.
e) Emülsiyon konsantre ( EC) formulasyonlar.
4. Karýþtýrmaya devam ederek deponun % 90'ýný doldurunuz.
5. Adept SW 7, ilave ederek 2-3 dakika karýþtýrýnýz.
6. Ýlaçlama deposunu tamamlayýncaya kadar su ilave ediniz.
:
:
:
:
Ýmal Tarihi
Son Kullanma Tarihi
Þarj No
Azami Parekende Satýþ Fiyatý
(KDV dahil)
Net Miktarý : 1 LT
YENÝ NESÝL SÜPER YAYICI
ORGANÝK SÝLÝKON
DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
ÖNCE ETÝKETÝ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARIN ERÝÞEMEYECEÐÝ YERLERDE,
KARIÞABÝLÝRLÝÐÝ : Adept SW 7, bütün bitkiler için
hertürlü ilaç ve bitki besin maddesi ürünler ile karýþabilir.
Ancak karýþým sýrasý dikkate alýnmalýdýr.
KULLANMA VE DEPOLAMA :
Tüm koruyucu tedbirler alýnarak kullanýlmalý ve muhafaza
edilmelidir.
DEPOLAMA :
Orijinal ambalajýnda , aðzý kapalý olarak yiyeceklerden uzakta,
çocuk ve hayvanlarýn ulaþamayacaðý , serin ve kuru ortamda
depolanmalýdýr.
Normal depolama þartlarýnda ve orijinal ambalajýnda depolandýðý
taktirde üretim tarihinden itibaren 2 yýl raf ömrüne sahiptir.
FÝRMA BEYANI :
Firma, ilacýn belirtilen kimyasal bileþimine uygun olarak imal
edildiðini ve etikette belirtilen þartlar dahilinde kullanýlmasý
durumunda , yazýlý tavsiyelere uygunluðunu garanti eder.
ÝNSAN, HAYVAN VE GIDALARDAN
ÝMALATÇI :
UZAK TUTUNUZ.
OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
ÝLACI ORÝJÝNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
ÝLAÇ BUHARINI VE ZERRELERÝNÝ
Saddlebow Road King’s Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG ENGLAND
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501
TENEFFÜS ETMEYÝNÝZ.
ÝTHALATÇI VE SATICI FÝRMA :
MASKE, KORUYUCU ELBÝSE, ELDÝVEN
VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
ÝLAÇLAMA SIRASINDA HÝÇBÝR ÞEY YEMEYÝNÝZ,
SÝGARA ÝÇMEYÝNÝZ.
ULUSAL ZEHÝR MERKEZÝ : ( UZEM) 114
1671 Sokak No:2/1 A Blok Kat : 1 D:2
35600-Bahçelievler - Karþýyaka / ÝZMÝR
Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17
8
6
9
7
4
5
2
8
0
5
1
5
8
Download

SW 7 ETİKET