CIA SERTÝFÝKASINA YÖNELÝK ÝNGÝLÝZCE
HAZIRLIK SEMÝNERLERÝ
“Farklý olmak, Güncel kalmak için...”
Seminer Lideri
Jean Pierre Garitte - IIA ve ECIIA Eski Baþkaný
CIA I
CIA II
CIA III
ÝÇ DENETÝMÝN TEMELLERÝ
ÝÇ DENETÝM UYGULAMALARI
ÝÇ DENETÝM BÝLGÝSÝ UNSURLARI
10-11 ÞUBAT 2015
12-13 ÞUBAT 2015
16-17 ÞUBAT 2015
- UMUǒa göre IIA
Zorunlu Rehber: Taným,
Etik Kurallarý ve
Uluslararasý Standartlar
- Ýç Kontrol ve Risk
Çerçeveleri
- Ýç Denetim Görevlerinin
Yürütülmesi Ýçin
Denetim Araç ve
Teknikleri
- Ýç Denetim Fonksiyonunun Yönetilmesi
- Münferit Ýç Denetim
Görevlerinin Yönetilmesi
- Suiistimal Riskleri ve
Kontroller
- Organizasyonel
Yönetiþim ve Etik
- Risk Yönetimi Teknikleri
- Organizasyonel Yapý ve
Ýþ Süreçleri
- Ýletiþim Prensipleri
- Yönetim ve Liderlik
Prensipleri
- BT/Ýþ Sürekliliði
- Finans, Finansal ve
Yönetim Muhasebesi
- Küresel Ýþ Çevresi
* Seminer dili Ýngilizcedir
JEAN PIERRE GARITTE, CIA, CA, CISA, CFE, RFA, CCSA
Jean-Pierre Garitte uzun yýllardýr kurumsal yönetim, risk yönetimi ve
denetim eðitmeni ve danýþmaný olarak çalýþmaktadýr. 20 yýlý aþkýn bir süre,
J. Van Breda & Co bünyesinde Ýç Denetim Direktörü olarak çalýþmýþtýr. JeanPierre, 2010 yýlýnýn Haziran ayýna kadar Deloitte Enterprise Risk Services’in
ortaðý olarak Avrupa, Orta Doðu ve Afrika için kurumsal yönetim, iç denetim
ve risk yönetimi alanlarýnda liderlik yapmýþtýr. Ýç denetim fonksiyonlarýnýn
stratejik deðerlendirilmesi ve yeniden geliþtirilmesi alanýnda uzmanlaþmýþtýr.
Daha önce KPMG için küresel elçi vazifesini yürütmüþ ve þu anda, Orta
ve Doðu Avrupa’da iç denetim uygulamasý geliþtirmek üzere PwC’ye destek
olmaktadýr. Jean-Pierre, iç denetim mesleðinin deðerini kanun yapýcýlara,
düzenleyicilere ve diðer çýkar gruplarýna tanýtmak üzere, Avrupa seviyesinde destek çabalarýna liderlik
etmiþtir. Günümüzde parlamentolara, ulusal denetleme ofislerine ve maliye bakanlýklarýna yeni mevzuatlar
üzerinde danýþmanlýk yapmaktadýr. IIA, Dünya Bankasý ve Avrupa Komisyonu adýna iç denetim fonksiyonlarýnýn
deðerlendirmelerini gerçekleþtirmiþtir.
Antwerp’de bulunan UAMS Management School ve Brüksel’de bulunan Vlaamse Economische
Hogeschool’da kurumsal yönetim, iç ve bilgi sistemleri denetimi alanýnda eðitim vermektedir. Rotterdam’da
bulunan Erasmus University’de ve Londra’da bulunan South Bank University’de misafir profesördür.
Türkiye dahil bir çok ülkede yönetim kurullarýna danýþmanlýk yapmakta olan Jean Pierre, Belçika,
Macaristan, Polonya, Romanya, Türkiye, Malezya, Tayland, Yunanistan, Fas ve Tunus’ta iç denetim
birimlerine eðitim vermektedir. Uzmanlýk alanlarýndan biri de, adaylarý global sertifikasyon programlarý CIA
ve CGAP’a hazýrlamak üzere seminerler düzenlemektir.
Jean-Pierre, Asya ve Avrupa’da profesyonel iç denetçilere eðitim vermektedir. Birçok Avrupa, Orta
Doðu, Asya, Kuzey ve Latin Amerika iç denetim konferansýnda konuþmacý olarak katýlmýþtýr. Ticaret ve
Finans Bilimi alanýnda lisans derecesine ve muhasebe alanýnda master derecesine sahiptir.
Jean-Pierre, akýcý bir biçimde Fransýzca, Ýngilizce ve Almanca dillerini konuþabilmesinin yaný sýra
Ýspanyolca ve Portekizce de bilmektedir.
TÜRKÝYE ÝÇ DENETÝM ENSTÝTÜSÜ
CIA (ULUSLARARASI ÝÇ DENETÇÝ) SINAVI HAZIRLIK SEMÝNERÝ
10-11 Þubat 2015
CIA 1
1400 TL. +KDV(%18)
1652 TL
12-13 Þubat 2015
CIA 2
1400 TL. +KDV(%18)
1652 TL
16-17 Þubat 2015
CIA 3
1400 TL. +KDV(%18)
1652 TL
- Üyelik Ýndirimi (aidat borcu olmamak kaydýyla) % 10
- Grup Ýndirimi (ayný kurumdan ayný seminere) 5 kiþi %10
- Seminer ücretine, öðle yemeði dahildir.
- TÝDE; Seminer Lideri, Seminer yeri ve zamanýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar.
- Seminer dili Ýngilizcedir
ADI SOYADI
.......................................................................................................................................................
E-POSTA
.......................................................................................................................................................
KURUM ÝSMÝ
.......................................................................................................................................................
GÖREVÝ
.......................................................................................................................................................
ADRES
.......................................................................................................................................................
TELEFON
.......................................................................................................................................................
FATURA BÝLGÝLERÝ
.......................................................................................................................................................
KURUM ÜNVANI
.......................................................................................................................................................
ADRES
.......................................................................................................................................................
V.DAÝRESÝ VE NO
.......................................................................................................................................................
BAÞVURU ÝÇÝN
TÝDE Telefon: 0212 212 55 24-25 TÝDE Faks: 0212 212 55 26 [email protected]
ÖDEME ÞEKLÝ
BANKA BÝLGÝLERÝ
HAVALE
KREDÝ KARTI
INGBANK - MECÝDÝYEKÖY ÞUBESÝ
HESAP NO: 107-9924317-MT-1
IBAN
: TR47 0009 9009 9243 1700 1000 03
KREDÝ KARTI NO
GEÇERLÝLÝK TARÝHÝ
GÜVENLÝK NO: (Telefonla istenecektir)
TÜRKÝYE ÝÇ DENETÝM ENSTÝTÜSÜ
YILDIZ POSTA CAD. AKIN SÝTESÝ 1. BLOK NO.6 D.10 34349 GAYRETTEPE/ÝSTANBUL
Download

11 Şubat