Kamu Ýç Denetçileri Derneði ve Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü
“Kamu Ýdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim
Ýçin Nasýl Bir Ýç Denetim?” Konferansý
29 Eylül 2014, Büyük Grup Toplantý Salonu, TBMM Ana Bina, Bakanlýklar, Ankara
PROGRAM
08:00-09:00
KAYIT
09:00-10:00
AÇILIÞ KONUÞMALARI
Faruk UYSAL, Kamu Ýç Denetçileri Derneði (KÝDDER) Baþkaný
Gürdoðan YURTSEVER, Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü (TÝDE) Baþkaný
Ýlhan HATÝPOÐLU, Maliye Bakanlýðý Ýç Denetim Koordinasyon Kurulu (ÝDKK) Baþkaný
Dr. Ýrfan NEZÝROÐLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri
Mehmet ÞÝMÞEK, Maliye Bakaný (Teþrifleri halinde)
10:00 -10:30
KAHVE ARASI
10:30 -12:00
I. OTURUM
Oturum Baþkaný
“Yönetimin Performans Hedefini Saðlamada
Ýç Denetimin Rolü ve Sorumluluklarýn Kapsamý”
Erhan USTA, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yrd.
Kemal ÖZSEMERCÝ, Sayýþtay Uzman Denetçisi
Murat ÇAÐLAR, CFE, SMMM, CRMA - TÝDE Baþkan Yrd. - Koç Holding Denetim Koordinatörü
Dr. Bertan KAYA, CIA - Control Solutions International Yönetici Ortak
12:00 -13:30
ÖÐLE YEMEÐÝ
13:30 - 13:45
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANI SAYIN CEMÝL ÇÝÇEK’ÝN KONUÞMALARI
“Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde Ýç Denetimin Yönetime Katkýsý”
13:45 -15:15
II. OTURUM
Oturum Baþkaný
Prof. Dr. Nuran CÖMERT, YMM,CFE, CRMA, TÝDE Yönetim Kurulu Üyesi ve M.Ü. Ýþletme Fakültesi Öðr. Üyesi
Burhanettin AKTAÞ, Hazine Müsteþar Yardýmcýsý
Fuat ÖKSÜZ, SMMM - Enerjisa Enerji A.Þ. Planlama ve Kontrol Bölüm Baþkaný
Aysan SÝNANLIOÐLU, CISA,CRISC,CRMA - Kurumsal Risk Yönetimi Derneði (KRYD) Baþkaný,
Doðuþ Grubu Risk Yönetimi Bölüm Baþkaný
Þerif OLGUN ÖZEN, CGAP - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýç Denetim Birimi Baþkaný,
Kamu Ýç Denetçileri Derneði Yönetim Kurulu Üyesi
15:15 -15:45
KAHVE ARASI
Kamu Ýdarelerinde Ýç Denetimin 10 Yýllýk Geçmiþi ve Özel Sektör
Karþýlaþtýrmalarýyla Geleceðine Ýliþkin Deðerlendirmeler
15:45 - 17:45
PANEL
Panel Baþkaný
Ýlhan HATÝPOÐLU, Ýç Denetim Koordinasyon Kurulu Baþkaný
Faruk UYSAL, CGAP - Kamu Ýç Denetçileri Derneði Baþkaný, TBMM Ýç Denetim Baþkaný
Halis KIRAL, CIA,CCSA,CGAP - ÝDKK Ýç Denetim Merkezi Uyumlaþtýrma Daire Baþkaný
Gürdoðan YURTSEVER, SMMM, BD, CRMA, CFE – Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü Baþkaný
Tekstilbank Ýç Kontrol ve Uyum Baþkaný
Menteþ ALBAYRAK, CRMA - TÝDE Baþkan Yardýmcýsý, Anadolu Endüstri Holding Denetim Grup Koordinatörü
Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC - Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Baþkaný
TÝDE AKADEMÝ VE ÝÇ DENETÝM DERGÝSÝ KATKILARIYLA...
Baþvuru ve Kayýt Ýçin: 0212 212 55 24-25 [email protected]
Konferans katýlýmcýlarý 8 CPE “Sürekli Mesleki Geliþim Kredisi” kazanacaktýr.
Download

Sınav Programı