Genel Katalog Ekim 2014
Ar›tma tesislerinde bulunan ve kimyasal madde içeren beton
havuz ve depolar›n yal›t›m›nda KÖSTER NB Super ve KÖSTER
Polysil TG 500 sistem halinde kullan›l›r.
Poliürea hibrit esaslý su yalýtýmý
Poliürea hibrit esaslý, iki bileþenli ve sýcak püskürtme tekniði ile uygulanan
izolasyon ürünüdür. Özel uygulama ekipmaný ile uygulanan KÖSTER
KB-Pur 560, uygulandýktan sonra 5-15 saniye içinde kurur ve eksiz bir su yalýtýmý
katmaný oluþturur.
2 mm kalýnlýðýnda uygulanan elastomerik su yalýtýmý ürünü KÖSTER KB-Pur 560 yüksek
elastikiyete (% 400) sahiptir.
Yüksek aþýnma direnci sayesinde gölet, otopark, teras ve temel bohçalama yalýtýmý
gibi pek çok uygulamada kullanýma uygundur.
Özel astar kullanýmý sayesinde beton, þap, ahþap, metal ve benzer pek çok farklý
yüzeye uygulanabilmektedir.
Yüksek mekanik ve darbe mukavemetinin yaný sýra çatlak köprüleme kapasitesine
ve soðuk hava koþullarýnda dahi elastikiyete sahiptir.
KÖSTER MS-Flexfolie MS Polimer esaslý, çok elastik su yalýtýmý ürünü
MS Polimer esaslý, tek bileþenli ve sürülürek uygulanan su yalýtýmý ürünüdür. Uygulandýðý yüzeylerde süratle kuruyarak eksir
ve derzsiz bir su yalýtýmý katmaný oluþturur.
Çok elastiktir ve yüzeydeki kýlcal çatlaklarý köprülerek su sýzdýrmazlýk saðlar. Pek çok farklý yapý malzemesine kuvvetle yapýþýr.
Güneþ ýþýnlarýna karþý çok dayanýmlýdýr, zamanla solma veya kararma yapmaz, elastikiyetini kaybetmez.
Çatý, çatý deresi ve teraslarýn yalýtýmýnda, temel ve perde duvarlarýn yalýtýmýnda, detaylarýn su yalýtýmýnda (su gideri, aydýnlýk,
kenet ve ek yerleri, baca dipleri, duvar baðlantý noktalarý vb) baþarý ile kullanýlýr.
FARKLI YÜZEYLERE
MÜKEMMEL YAPIÞMA
Beton, sýva ve ahþap
Ahþap ve OSB
Betopan yonga levha
Polikarbon levha
Aluminyum ve sac
PVC ve CTP
Ambalaj : 6 kg ve 25 kg teneke
Sarfiyat : 1,50 - 2,50 kg/m2
K
Karbon Takviyeli EPS
Karbon Takviyeli EPS
Karbon Takviyeli EPS Sistem
Karbon Takviyeli EPS Sistem nedir ?
KÖSTER Comfortherm Karbon Takviyeli EPS Sistem
Paketi sert gri Karbon Takviyeli EPS levha ve
çimento esaslý yapýþtýrma - sývama - kaplama
harcýndan oluþan üstün nitelikli ýsý yalýtýmý sistem
paketidir. Karbon Takviyeli EPS levhalar daha iyi
ýsý yalýtýmý saðlamaktadýr.
Bu sebeple özellikle eski binalarýn dýþ cephelerinde
daha ince levhalarýn kullanýmýna imkan
vermektedir, bu sayede denizlik ve doðrama gibi
baðlantý noktalarýnda oluþan detay sorunlarý en
aza indirilmektedir.
Çimento esaslý yapýþtýrma-sývama ve dekoratif
kaplama harçlarý ile beraber yüksek nitelikli bir ýsý
yalýtýmý sistemi oluþturulur.
Karbon Takviyesi nedir ?
Karbon Takviyeli EPS ürünün formülasyonundaki
mikroskobik büyüklükteki karbon grafit taneleri
kýzýlötesi ýþýnlarý bünyesinde absorbe ederek daha
verimli ýsý yalýtýmý saðlamaktadýr.
Grafit maddesinin gümüþ griye yakýn renginden
ötürü Karbon Takviyeli EPS levhalar özel gri bir
renge sahip olmaktadýr ki, gri renge boyanmýþ
standart EPS levhalar ile karýþtýrýlmamalýdýr. Tüm
bu özellikleri sayesinde Karbon Takviyeli EPS
levhalar %20 daha ince kalýnlýkta kullanýlsa dahi
ayný ýsý yalýtým özelliðini taþýmaktadýr.
KÖSTER Karbon Takviyeli EPS
Karbon Takviyeli EPS Isý Yalýtým Levhasý
Karbon Takviyeli EPS Isý Yalýtým Levhalarý tercih edilmektedir.
KÖSTER Karbon Takviyeli EPS
Karbon Takviyeli EPS Isý Yalýtým Levhasý
KÖSTER Level A tek bileþenli, çimento esaslý, akýþkan kývamlý ve kendiliðinden
yayýlan zemin tesviye þapýdýr. 2-10 mm arasýndaki katman kalýnlýklarýnda
kullanýma uygundur. Sadece su ile karýþtýrýlarak hazýrlanan akýþkan kývamlý
þap, zemin hazýrlýðý yapýlmýþ zeminlere uygulanarak düzgün ve pürüzsüz
zeminler elde edilir. Uygulama yapýldýktan sonra zeminlere PVC, linoleum,
kauçuk, halý ve lamine parke uygulamalarý yapýlabilir. Çabuk kuruma özelliði
ile kýsa sürede üzeri kaplanabilir. Yüksek mukavemete sahiptir, mobilya
ayaklarýnýn basýncýna dayanýmlýdýr.
Küf mantarý nemli ve soðuk duvarlarda kolayca oluþmakta ve siyah (veya koyu sarý) lekeler halinde
görülmektedir. Özellikle saðlýk sorunlarýna yol açmasý sebebi ile süratle ve kalýcý olarak giderilmesi
gereklidir.
Genellikle duvar ve tavan birleþim noktalarýnda gözlenen ve soðuk duvarlarda yoðuþma sonucu
oýuþan küf mantarý sadece su ile silinerek temizlenememekte ve sporlarý uzun süre canlý kalmaktadýr.
KÖSTER Küf Temizleme Solüsyonu mevcut küf oluþumunu güvenli þekilde temizlemek için
geliþtirilmiþtir ve pratik püskürtücü þiþesi ile kolayca uygulanabilmektedir.
Download

E-Katalog (Pdf)