OCAK
AOX-6014
Deðerli Müþterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite
kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle
kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu
kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne
müracaat ediniz.
BU ÜRÜN ELEKTRÝK VE GAZ AKSAMLARI ÝÇERDÝÐÝ ÝÇÝN, ÜRÜNÜN ÝLK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
ÝÞLEMÝNÝN VEYA SÖZ KONUSU ÝSE TAÞINMA ÝÞLEMÝ SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLÝDÝR. AKSÝNE DURUMLARDA MEYDANA GELEBÝLECEK SORUNLARDAN
VESTEL TÝCARET A.Þ. VEYA VESTEL BEYAZ EÞYA A.Þ. SORUMLU TUTULAMAZ.
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir.
Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde
belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin
kalktýðýný önemle belirtiriz.
CE Uygunluk Beyaný;
Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir.
- Gazlý cihazlar direktifi, 90/396/EC (Yönetmelik EK1 – Madde 3.2.3’e de uygundur)
- Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC
- EMU direktifi, 2004/108/EC
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
ÝÇÝNDEKÝLER
1. ÜRÜN MODELLERÝ
2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ
3. GÜVENLÝK TALÝMATLARI
4. KURULUM
5. KULLANIM
6. TEMÝZLÝK VE BAKIM
Bölüm 1: ÜRÜN MODELLERÝ
4 Gazlý, inox, düðmeden çakmaklý, döküm ýzgara, cezvelik, çift taraflý kontrol
1
AOX-6014
Bölüm 2: ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ
3
2
1
4
5
Þekil 1
1- Küçük ocak beki
2- Orta ocak beki
3- Büyük ocak beki
4- Ocak kontrol düðmeleri
5- Döküm ýzgara
2
Bölüm 3:GÜVENLÝK TALÝMATLARI
CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARI DÝKKATLÝCE VE TAMAMINI OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE BAÞVURMAK
ÝÇÝN UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ.
CiHAZ KILAVUZU BÝRDEN FAZLA MODEL BÝLGÝSÝ ÝÇÝN OLUÞTURULMUÞTUR. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE BAHSEDÝLEN
ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT EDÝN.
Genel Güvenlik Uyarýlarý:
Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve
karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya tecrübe
ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz
olarak yapýlmamalýdýr.
Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna
dokunmaktan kaçýnmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa 8
yaþ altýndaki çocuklar uzak tutulmalýdýr.
UYARI: Katý veya sývý yað ile ocakta dikkatsizce yapýlan piþirme iþlemi tehlikeli
olabilir veya yangýna sebep olabilir, ASLA yangýný su ile söndürmeye çalýþmayýnýz,
ancak cihazýn devresi kapatýlýr ve sonra örneðin bir kapak veya bir yangýn
battaniyesi ile alev örtülür.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn devresini
kapatýnýz.
Ocak kapaðý bulunan ocaklar için, ocak kapaðý açýlmadan önce kapak üzerine
dökülmüþ herþey uzaklaþtýrýlmalýdýr. Ve ayrýca kapak kapatýlmadan önce ocak
yüzeyinin soðumasý beklenmelidir.
Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak
üzere tasarlanmamýþtýr.
3
Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal
spatula ile temizlemeyiniz.
Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý
veya yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleyici kullanmayýnýz.
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir.
Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlýr. kurulumun ve bakýmýn yetkili
olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn özelliklerini
deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn)
ve cihazýn ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir.
DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr ve baþka herhangi bir amaç ya da
baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr. Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným
gibi.
Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatýna baðlanmamýþtýr. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine
göre baðlanmalý ve tesis edilmelidir. Havalandýrma ile ilgili þartlara özel özen gösterilmelidir.
Eðer 15 sn sonunda bek alev almaz ise, cihazý çalýþtýrmayý durdurun ve bulunduðunuz odanýn kapýsýný açýn
yada/ve yeniden çalýþtýrmak için en az 1 dakika bekleyin.
Eðer ürün etiketi üzerinde ülke sembolü var ise bu talimatlar geçerlidir. Eðer sembol yok ise, bu ülkenin kullaným
þartlarýna göre üründe yapýlacak deðiþiklikleri içeren teknik talimatlara baþvurmak gereklidir.
Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik yaparken
çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan kaçýnýlmalýdýr.
Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu zarar
görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir.
Eðer cihazýn piþirme yüzeyi camdan ise;
DÝKKAT: "Piþirme yüzeyindeki camýn kýrýlmasý durumunda":
- derhal tüm gazlý yanýcýlarý , elektrikli yanýcýlarý kapatýn ve cihazý güç kaynaðýndan izole edin.
- cihazýn yüzeyine dokunmayýn
- cihazý kullanmayýn.
4
Kurulum Uyarýlarý:
Cihazý, kurulumu tamalanmadan çalýþtýrmayýnýz.
Bu cihaz yetkili bir tesknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlmýþ
hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanacilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu deðildir.
Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olmasý
durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba, strafor… vs)
çocuklar zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve derhal atýlmalýdýr.
Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz.
Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100°C olmalýdýr.
Kullaným Sýrasýnda:
Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken yakýnýna koymayýn.
Katý veya sývý yaðlar ile piþirirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna
neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak
amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn.
Tencereleri her zaman piþirme bölgesinin merkezi üzerinde konumlandýrýn ve tutamaklarýný devrilme çarpmaya
karþý güvenli konumda tutun.
Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý
kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun.
Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.
Uyarý: “Bir gaz piþirme cihazýnýn kullanýlmasýyla, bulunduðu odada nem ve ýsý ve yanma ürünleri ortaya çýkar.
Özellikle cihaz kullanýmdayken mutfaðýn iyi havalandýrýldýðýndan emin olunuz: doðal havalandýrma deliklerini
muhafaza ediniz veya bir mekanik havalandýrma tertibatý taktýrýnýz (fýrýn üstü aspiratör).
Cihazýn uzunca bir müddet yoðun kullanýmý ilave bir havalandýrma isteyebilir, örneðin, bir pencerenin açýlmasý
veya daha etkili havalandýrma varsa mekanik havalandýrma seviyesinin yükseltilmesi gibi
Temizlik ve bakým sýrasýnda;
Her zaman, temizleme ya da bakým gibi iþlemleri önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi takýlmadan veya ana kumanda
anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz.
Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin.
CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, DAÝMA ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ HALÝNDE
SADECE VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASINI GEREKMEKTEDÝR.
Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz.
5
Bölüm 4: KURULUM
Cihazýn kurulumu için tavsiyeler
Cihaz yetkili servis teknisyeni tarafýndan kurulmalý, düzenlenmeli ve gerekiyorsa gaz dönüþümü gerçekleþtirilmelidir. Aksi
halde cihazýn garantisi geçersiz hale gelecektir.
• Cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak kurulmalýdýr.
• Yetkili servis teknisyeni havalandýrma ve atýk gazlarýn tahliyesiyle ilgili yürürlükteki kanunlara uymalýdýr.
• Bakým ya da tamir iþlemlerine baþlamadan önce mutlaka cihazýn gaz baðlantýsý kesilmelidir.
• Cihaz ýsýya dayanýklý ünitelerin içine yerleþtirilmelidir.
• Ocaðýn çalýþma yüzeyi, ocaðýn yerleþtirileceði ünitenin yüzeyinden yüksek olmalý ve oda sýcaklýðýndan 60 derece daha
yüksek bir sýcaklýða dayanabilir özellikte olmalýdýr.
• Cihaz, kolay tutuþabilen maddelerden(perde vs.) uzak bir bölgeye(en az 20 cm uzaða) kurulmalýdýr.
• Cihazýn baðlantýsý tamamlandýktan sonra cihazda gaz kaçaðý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Bu kontrol gaz kaçak
dedektörü ile yapýlmalýdýr. Uygulamanýn ardýndan baðlantý etrafýnda hiçbir gaz kaçaðý gözlenmemelidir. Aksi halde
baðlantý tekrar kontrol edilmelidir.
• Cihazýn gaz baðlantýlarý için kullanýlan tüm gaz baðlantý parçalarý ve gaz daðýtým bileþenlerinin ulusal ve uluslararasý
gerekliliklere uygun olduðundan emin olunmalýdýr.
GAZ BAÐLANTILARINI ALEVLE KONTROL ETMEYÝNÝZ.
YERLEÞÝM
• Cihazýnýz yalnýzca evde kullaným için tasarlanmýþtýr ve onayý alýnmýþtýr. Ticari ya da yarý ticari mekanlarda kurulup
kullanýlmamalýdýr. Bu þekilde kullanýldýðý takdirde oluþan cihaz arýzalarý garanti kapsamý dýþýndadýr.
• Cihazýnýzýn kurulumu en uygun alan mutfaktýr. Cihazýnýz nemli ya da sürekli suya maruz kalacaðý alanlarda kurulmamalýdýr.
HAVALANDIRMA ÝHTÝYACI
• Cihazýnýz sürekli havalandýrmanýn olacaðý bir yerde kurulmalý ve kullanýlmalýdýr. Çünkü cihazýnýz kullaným esnasýnda nem ve
ýsý açýða çýkarýr. Kapý, pencere gibi doðal veya aspiratör gibi bir mekanik havalandýrma tertibatý taktýrýn.
• Cihazýnýzýn iyi çalýþabilmesi için ortamda gazýn yakýlmasýný saðlayacak kadar hava bulunmalýdýr.
• 5 m3 hacimden küçük odalar için 100 mm2 ‘lik boþ kalýcý havalandýrma alanýna ihtiyaç vardýr.
• 5 m3 ile 10 m3 arasýnda hacme sahip odalarda direkt açýk havaya açýlan bir pencere olmadýkça 50 cm2 havalandýrma alanýna
ihtiyaç vardýr.
10 m3 ‘ten büyük hacme sahip odalarda havalandýrmaya gerek yoktur.
6
KURULUMU YAPACAK KÝÞÝ
ÝÇÝN TEKNÝK BÝLGÝLER
•
Ocaðýn alt yüzeyi ile ocaðýn altýnda yer alacak bir
baþka cihazýn ya da iç rafýn üst yüzeyi arasýnda en az
30 mm boþluk olmalýdýr.
•
Ocak ile üzerinde yer alacak dolap ya da ocaðý örtecek
þekilde hemen üzerinde konumlandýrýlmýþ herhangi
bir eþya arasýnda en az 750 mm mesafe
olmalýdýr(Þekil 2).
•
750 mm
Ocak tablasýnýn banko boþaltmasýna kurulumunu yapabilmek
için Þekil 2’ de gösterilen boyutlarda alan açýlmalý ve
aþaðýdaki adýmlar takip edilmelidir;
500 mm
Cihaz ile yerleþtirileceði yüzey arasýna mutlaka bir
sýzdýrmazlýk bandý konulmalýdýr.
Cihaz perde gibi tutuþabilen malzemelerin yanýna
kurulmamalýdýr.
Þekil 2
Ankastre Ocak ve Banko Boþaltmasý Ölçüleri
510mm
580 mm
25 mm
Min. B
560mm
Min.
42 mm
A
m
490m
100 mm
Þekil 3
7
Komþu duvarlar
Min. A
Min. B
Yanabilir Malzeme
60 mm
150 mm
Yanmaz Malzeme
40 mm
50 mm
OCAK TABLASININ YERLEÞTÝRÝLMESÝ
• Mutfak tezgahý üzerinde meydana gelebilecek sývý
sýzýntýsý sorunlarýný önlemek amacýyla, ocaðýnýzla
birlikte özel bir sýzdýrmazlýk macunu temin edilmiþtir.
Bu macunu mutfak tezgahýnda Þekil 3' te belirtilen
ölçülere uyan banko boþaltmasýnýn çevresine beþ
parça halindeki macunu çekip uzatarak uygulayýn.
Þekil 4.1
• Ocak tablasýný banko boþaltmasý üzerine düzgün bir
biçimde yerleþtiriniz (Þekil 3).
Þekil 4.1
• 'A' braketinin konumunu ayarlayýnýz ve 'B' vidasý ile
ocak tablasý konumunu sabitleyiniz (Þekil 4.2).
KURULUM BRAKETLERÝNÝN
YERLEÞTÝRÝLMESÝ
t>20 mm
• Cihazýnýzýn banko boþaltmasý üzerine monte
t
edilebilmesi için braket ve vidalardan oluþan bir
kurulum kiti mevcuttur.
• Ocak tablasýný banko boþaltmasý üzerine yerleþtiriniz.
A
'A' braketlerini Þekil 4.2 deki gibi yerleþtiriniz, 'B' de
görüldüðü gibi vida konumunu ayarlayýnýz.
B
Þekil 4.2
CÝHAZINIZIN MUTFAK DOLABINA GÖRE KONUMU
(Þekil 5)
Boþluk
• Cihazýnýzýn alt yüzeyi ile mutfak dolabý
Kapý
arasýnda en az 60mm mesafe bulunmalýdýr.
Baðlantý
Boþluðu
8
60 mm
Þekil 5
Ocaðýnýzýn Elektrik Baðlantýsý
Elektrik baðlantýsýný yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.
*Ev elektrik þebekesinin ve ürünün baðlanacaðý prizin akým taþýma kapasitesinin, ocaðýn kullandýðý maksimum
güç için uygun olduðundan emin olunuz.
*Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalýþma geriliminin, þebeke gerilimi ile ayný olduðundan emin olunuz.
*Ürünü direkt prize baðlayýnýz. Arada trafo vs. tür þeyler olmamalýdýr.
*Toprak hatlý prize baðlayýnýz.
Ocaðý yerleþtirdikten sonra kumanda düðmesinin “0” kapalý konumda olduðundan emin olunuz ve fiþi prize
takýnýz.
Cihazla birlikte besleme kablosu ve fiþ bulunmaktadýr. Gerektiðinde besleme kablosu, yetkili bir servis
teknisyeni tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Her bakýmdan önce cihazýn fiþini çekiniz. Yeniden baðlanmak
Sarý+Yeþil
Mavi
Kahverengi
için þekil 6’daki baðlantýyý yapýnýz. Koruyucu toprak baðlantýsý
iþaretli ( ) terminal ucuna baðlanmalýdýr. Yalýtým kablolarýný
mutlaka kullanýnýz.
Þekil 6
Cihazýn elektrik baðlantýsý Yetkili Servis tarafýnfan yapýlmalýdýr.
Besleme kablosu H05V V-F tipinde olmalýdýr.
9
GAZ BAÐLANTISI
Bu cihaz LPG (G30-28/30mbar) ile çalýþacak þekilde ayarlanmýþtýr. Uygun gaz tipleri ve gaz dedektörlerine iliþkin bilgiyi Gaz
Tüketim Tablosunda bulabilirsiniz. Eðer kullanýlan gaz basýncý bu deðerlerden farklý yada deðiþken ise gaz tesisatýna uygun bir
basýnç regülatörü takýlmasý gerekmektedir. Bu ayarýn yapýlmasý için mutlaka Vestel Yetkili Servisine baþvurun.
Cihazýnýzýn NG yada LPG’ye göre kurulumu yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu iþlem gerçekleþtirilirken yürürlükteki
yönetmelikler ve standartlar göz önüne alýnmalýdýr.
Cihazýnýzýn gaz baðlantýsýný yapmadan önce fabrika gaz çýkýþ ayarýný görmek için kapasite etiketine baþvurabilirsiniz.
NOTLAR
LPG gazý için baðlantý yapýlýrken, cihazýn gaz giriþine kelepçe ile sabitlenen plastik hortum kullanýlmalýdýr. Cihazýnýzý mümkün
olduðunca kýsa ve sýzdýrmaz bir hortum ile gaz kaynaðýna baðlayýnýz. Izin verilen maksimum hortum uzunluðu 1.5 m’ dir.
Cihazýnýzýn gaz baðlantý hortumu güvenliðiniz için yýlda 1 kez yenisiyle deðiþtirilmelidir.
Gaz baðlantý hortumlarý en fazla 90°C sýcaklýða dayanabilirler(Bu hortumlar yürürlükteki standartlara uygun olarak üretilmiþ
olmalýdýr).
NG baðlantýlarý için tasarlanmýþ gaz hortumlarý LPG baðlantýsýný yapmak için kullanýlmamalýdýr.
Gaz baðlantý hortumlarý ezilmemeli, zedelenmemeli ve hortumlarýn keskin, köþelere, hareketli nesnelere temas
ettirilmemelidir.
Gaz baðlantýsýnda oluþabilecek gaz kaçaðý uygun bir sývý ya da gaz kaçak dedektörü yardýmýyla kontrol edilmelidir.
Gaz baðlantýsý etrafýnda köpük oluþumu, gaz kaçaðý gözlendiði takdirde baðlantý tekrar tekrar kontrol edilmelidir.
Gaz kaçaðý asla ateþle test edilmemelidir.
1
Hortum Baðlantý Ucu Deðiþimi
2
Bu cihaz, fabrika çýkýþý olarak LPG için ayarlanmýþtýr. LPG’ den doðalgaza
dönüþüm esnasýnda, yetkili servis tarafýndan temin edilen baðlantýlar
ürüne takýlmalý (Þekil 7) ve flex hortum ile baðlantý yapýlmalýdýr.
Her gaz deðiþiminde hortum ucu deðiþtirilirken, baðlantý ara yüzeylerine
sýzdýrmazlýðý saðlamak amacý ile (2) nolu contanýn yerleþtirilmesi
gerekmektedir.
3
2
1- Ocak gaz daðýtým borusu
2- Sýzdýrmazlýk contasý
3- Dirsek (NG Baðlantýsý için)
Ocaklarda gaz dönüþümü mutlaka yetkili Vestel Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.
10
Þekil 7
GAZ DÖNÜÞÜMÜ
GAZLI OCAKLARIN ENJEKTÖR DEÐÝÞÝMÝ
Cihazýnýzda kullanýlan enjektörün çapý, enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri hassasiyetle verilmiþtir. Dönüþüm setiyle
birlikte verilen enjektör dönüþüm bilgi kýlavuzuna göre deðiþtirilecek enjektörü seçiniz. Sonrasýnda enjektör deðiþimi için:
• Ocak ýzgarasýný ve ocak beklerini çýkarýnýz.
•Uygun lokma ile “J” (Þekil 7.1 - 7.3) enjektörünü yerinden çýkarýnýz ve yerine cihazda kullanýlan gaz türüne uygun olan yeni
enjektörü monte ediniz.
J
Þekil 7.1
KISIK ALEV KONUMUNUN AYARLANMASI
Kýsýk alev konumu için rölanti vidasý LPG’ den doðalgaza dönüþte gevþetilmelidir. Doðalgazdan LPG’ye geçiþte ise ayný vida
sýkýþtýrýlmalýdýr. Cihazýn fiþinin takýlý olduðundan, gaz beslemesinin açýk olduðundan, ocak piþirici þapka ve adaptörlerinin
yerlerine yerleþtirilmiþ olduðundan emin olun. Ocaklarý yakýn ve kýsýk konuma alýn..
Düðmeleri çekerek çýkarýn. Rölanti vidasý musluk gövdesi üzerinde yer almaktadýr(Þekil 7.2). Küçük aðýzlý düz bir tornavida
ile vidayý sýkýn/ gevþetin. Bu ocaðýn kýsýk konumdaki alevinin artmasý ya da azalmasýný saðlar. Alev uzunluðu 4 mm olacak
þekilde vidayý ayarlayýn. Düðmeyi yerine takarak alevin piþirici tam yanma konumundan kýsýk konuma 1 sn’ lik sürede
ayarlandýðýnda sönmediðinden emin olun.Yukarýda anlatýlan iþlemleri herbir ocak için tekrarlayýn.
Þekil 7.3
Þekil 7.2
11
Bölüm 5: KULLANIM
Gazlý Ocaklarýn Kullanýmý
Gazlý Ocaklarýn Elektrikle Ateþlenmesi
Ürünümüz otomatik ateþleme sistemi ile donatýlmýþtýr. Kullanmak istediðiniz gazlý ocaðýn kontrol düðmesini
bastýrýnýz ve saat yönünün tersine çeviriniz. Düðmeyi basýlý tuttuðunuz sürece otomatik çakmak çalýþacaktýr.
Ýlgili ocaðýn yandýðýný gördükten sonra düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan
emin olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp önceki iþlemleri tekrarlayýnýz.
Ateþleme süresinden sonra gaz emniyetinin devreye girme süresi en fazla 10 saniyedir. Bu süre boyunca
düðmeyi tam basýlý tutunuz. Düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan emin
olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp, önceki iþlemleri tekrarlayýnýz Kontrol düðmesi kapatýlmadan, kazara alev
söndüðü taktirde, sönme emniyetinin devreye gimesi için gereken süre en fazla 90 saniyedir.
Enerji Tasarrufu
* Kullanilan tencere tabaninin büyüklügüne uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir.
* Pisirme süresini düsürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalidir.
* Pisirme süresinin uzun olmamasi için gereken miktardan fazla su yada yag kullanilmamalidir.
* Yiyecek kaynama basladiktan sonra sicaklik ayari düsürülmelidir.
12
Tavsiyeler:
Ocaðýnýz farklý boyutlarda ocak beklerine sahiptir. Gazý en ekonomik kullanmanýn yolu, piþirme tencerenizin
boyutuna uygun gazlý ocaðý seçmek ve kaynama noktasýna ulaþýldýktan sonra alevi en düþük seviyede
tutmaktýr. Tencerenizin kapaðýný daima kapalý tutmanýz önerilir.
Ocaðýnýzdan en iyi þekilde verim alabilmeniz için, aþaðýdaki çaplara sahip tencereler kullanmanýz önerilir.
Büyük Piþirici
Orta Piþirici
Küçük Piþirici
: 22-26 cm
: 14-22 cm
: 12-18 cm
Þekil 8
Ocaklarý kullandýktan sonra, kontrol düðmesini kapatmayý unutmayýnýz.
13
UYARILAR
Ýlk kullanýmda veya elektrikli ocak uzun süre kullanýlmadýysa, elektrikli ocaðý yaklaþýk 20 dakika en düþük
ayarda çalýþtýrarak, ocaðýn içinde oluþmuþ olabilecek nemin giderilmesi gerekmektedir.
*Yanlýzca ocak çaplarýna uygun tencereler kullanýnýz.
*Tencereyi ocak üzerine koymadan önce tencere tabanýnýn ýslak olmadýðýndan emin olunuz.
*Tencere sýcaklýklarý cihaz kullanýmdayken yüksek olabilir. Dolayýsýyla çalýþma sýrasýnda ve sonrasýnda, çocuklarý
ve evcil hayvanlarý ocaðýnýza eriþebilecekleri yerlerden uzak tutmanýz tavsiye edilir.
*Kullanýmdan sonra, sürekli etkili þekilde çalýþmasýný ve uzun ömürlü olmasýný saðlamak amacýyla, ocaðýnýz
uygun temizlik malzemeleri ile iyice temizlenmelidir.
*Gazlý ocaklar hiçbir zaman ýzgarasýz kullanýlmamalýdýr.
14
Bölüm 6: TEMÝZLÝK VE BAKIM
Temizlik
Temizlemeden önce, ocaðý elektrik kaynaðýndan ayýrýnýz ve ana gaz beslemesini kapatýnýz.
Ocak Bekleri ve Izgaralar
Emaye tencere ýzgaralarýnýn, emaye bek þapkalarýnýn, ocak bek baþlýklarýnýn periyodik olarak sabunlu su ile
yýkanmasý, iyice durulanmasý ve kurutulmasý gerekir. Ýyice durulandýktan sonra düzgün þekilde yerlerine tekrar
takýnýz.
Emaye Parçalar
Bu parçalarýn ilk günkü gibi yeni kalmalarý için, ýlýk sabunlu su ile sýk sýk temizlenmeleri ve yumuþak bir bezle
kurulanmalarý gerekmektedir. Parçalarý sýcakken yýkamayýnýz ve asla zedeleyici temizlik maddeleri
kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý emaye parçalarla temas edecek
þekilde uzun süre býrakmayýnýz.
Inox Ocak Tablasý
Inox ocak tablasý yumuþak nemli sabunlu bir süngerle sýk sýk temizlenmeli ve yumuþak bir bezle kurulanmalýdýr.
Zedeleyici temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý
ocak tablasý üzerinde uzun süre býrakmayýnýz.
"Inox yüzeylerin bakýmý ve temizliði için kullandýðýnýz maddeler bazý kimyasal bileþikler içerir. Bu maddelerle
yüzey temizliði yapýldýðýnda kalýntý býrakmayacak þekilde silinmelidir. Aksi durumlarda yüzeyde kalan
kimyasal artýklarý ürünün kullanýmý sýrasýnda (yüksek sýcaklýk gibi etkenlerden dolayý) yüzeyde yanarak ocak
tablasýnda kalýcý sararmaya sebep olabilir.”
“Inox tablanýz üzerinde beklemiþ artýklar ( taþan yemek, süt vb artýklar) da yüksek ýsýya maruz kaldýðýnda
yüzeyde yanarak yapýþabilirler ve bu durumda inox tablanýzda kalýcý hasar oluþabilir. Bu duruma sebebiyet
vermemek için düzenli olarak temizlik yapýn ve taþan artýklarý bekletmeden silin.”
15
! UYARI : Kontrol Düðmeleri Montajý
Sol düðmeler
uzun sýrýklýdýr.
Düðme Konum Ýþareti
Sað düðmeler
kýsa sýrýklýdýr.
Uzun sýrýk
Þekil A
Kýsa sýrýk
Þekil B
Herhangi bir nedenle düðmelerin yerinden çýkarýlmasý gerektiðinde, ürün düðmeleri mutlaka kapalý olmalýdýr.
Kapalý durumda düðme üzerindeki iþaret yukarý yöndedir. (Þekil A)
Sol ve saðda konumlandýrýlmýþ düðmeler birbirlerinden farklýdýr. Düðmeleri yerine takarken, doðru düðmenin
doðru yere takýldýðýna emin olunmalýdýr. Sol konum düðmeleri uzun sýrýklý, sað konum düðmeleri kýsa sýrýklýdýr.
(Þekil B) Düðmelerin hatalý takýlmasý durumunda, düðme üzerindeki iþaret aþaðý yönde kalacaktýr ve soldaki
düðmeler ocak tablasýna temas ederken, saðdaki düðmeler ocak tablasýndan oldukça yukarý mesafeli konumda
duracaktýr.
16
ENJ. DÖNÜÞÜM TABLOSU
Toplam Güç
G30 28-30mbar
7.5 kW 545 g/h
Gaz Kategorisi : II2H3B/P
Sevk edileceði ülke : TR Sýnýf: 3
BÜ Y Ü K BE K
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1 Saatlik Tüketim
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1 Saatlik Tüketim
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1 Saatlik Tüketim
KÜ ÇÜ K BE K
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
1 Saatlik Tüketim
NG
G20 20 mbar
LPG
G30 28-30 mbar
115
3
285,7 l/h
85
3
218,1 g/h
97
1,75
166,7 l/h
65
1,75
127,2 g/h
97
1,75
166,7 l/h
65
1,75
127,2 g/h
72
1
95,2 l/h
50
1
72,7 g/h
Bu cihaz AEEE yönetmeliðine uygundur.
17
Teknik Ö zellikler
AOX-6014
Ürün Boyutlarý
Yükseklik * Geniþlik * Derinlik
mm
42 * 580 * 510
mm
560 * 490
Büyük Bek Ø10cm
W
3000
Orta Bek Ø7.5cm
W
1750
Küçük Bek Ø5.5cm
W
1000
Ø 180 mm Hotplate Kafa
W
Banko Boþaltmasý Boyutlarý
Geniþlik * Derinlik
Ocak Ö zellikleri
Diðer Ö zellikler
Toplam Güç Tüketimi
kW
Voltaj
7,5
V
230
Paketli Boyutlarý (Geniþlik*Derinlik*Yükseklik)
mm
645x570x158
Net Aðýrlýk Maksimum
kg
11
Brüt Aðýrlýk Maksimum
kg
12
18
0
0
Þekil 2
Þekil 1
Kýsýk alev konumu için düðmeyi maksimum-minimum konumlarý arasýna getiriniz(Þekil 1).
Ocak beklerini kesinlikle maksimum ile kapalý konumlarý arasýnda kullanmayýnýz(Þekil 2).
Ocak beklerini düðme maksimum konumda iken ateþleyiniz.
Ocak bekini çalýþtýrmadan önce, bek kafasýnýn doðru yerleþtirildiðinden emin olunuz.
Ocak bekini çalýþtýrmadan önce, bek gövdesi kanallarýnýn kuru ve temiz olduðundan emin
olunuz.
Bek yataðý ve enjektör deliðinin, temiz ve kuru olduðundan emin olunuz.
52017054
19
52133245 11/13
Download

AOX-6014