FIRIN
AFB-902VT - AFX-902VT
AFW-902VT
Deðerli Müþterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen
ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Kullanma klavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek
verimle kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel
bilgileri içeren bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en
yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne müracaat ediniz.
“BU ÜRÜN ELEKTRIK AKSAMLARI IÇERDIGI IÇIN, ÜRÜNÜN ILK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
ISLEMININ VEYA SÖZ KONUSU ISE TASINMA ISLEMI SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKILI SERVISLERI
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLIDIR. AKSINE DURUMLARDA MEYDANA GELEBILECEK SORUNLARDAN
VESTEL TÝCARET A.S. VEYA VESTEL BEYAZ ESYA A.S. SORUMLU TUTULAMAZ.”
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Ticari ya da
toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz
onarým ve garanti süresi içindeki arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz.
CE Uygunluk Beyaný;
Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir.
- Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC
- EMU direktifi, 2004/108/EC
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
ÝÇÝNDEKÝLER
1. Ürün Tanýtýmý ve Özellikleri
2. Uyarýlar
3. Kurulum ve Kullanýma Hazýrlýk
4. Fýrýnýn Kullanýmý
5. Fýrýnýn Temizlik ve Bakýmý
6. Servis ve Nakliye
1
Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLÝKLERÝ
1
2
3
Ankastre Fýrýn
6
9
7
10
8
4
11
5
Parça Listesi:
1- Dokunmatik Kontrol Paneli
2- Fýrýn Kapak Kulbu
3- Fýrýn Ön Kapak
4- Tepsi
5- Alt Isýtýcý
6- Üst Isýstýcý
7- Tel Izgara
8- Raflar
9- Fýrýn Lambasý
10- Turbo Isýtýcý
11- Hava çýkýþ panjurlarý
2
Bölüm 2: UYARILAR
CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARIN TAMAMINI TAMAMINI OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE BAÞVURMAK
ÝÇÝN UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ.
CiHAZ KILAVUZU BÝRDEN FAZLA MODEL ÝÇÝN OLUÞTURULMUÞTUR. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE BAHSEDÝLEN
ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT EDÝN.
Genel Güvenlik Uyarýlar:
Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve
karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya tecrübe
ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz
olarak yapýlmamalýdýr.
Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna
dokunmaya özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa 8 yaþ altýndaki
çocuklar uzak tutulmalýdýr.
UYARI: Yangýn tehlikesi: Malzemeleri piþirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn devresini
kapatýnýz.
Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak
üzere tasarlanmamýþtýr.
Kullaným sýrasýnda, cihaz ýsýnýr. Fýrýn içersinde yer alan ýsýtýcýlara dokunmamaya
özen gösterilmelidir.
Kullaným sýrasýnda,kulp normal bir kullaným için kýsa süre içersinde ýsýnabilir.
3
Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal
spatula ile temizlemeyiniz.
Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý veya
yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleyici kullanmayýnýz.
UYARI:Elektrik çarpmasý riskini yok etmek için lamba deðiþtirilmeden önce cihazýn
elektrik baðlantýsýnýn kesildiðinden emin olunmalýdýr.
DÝKKAT:Piþirme veya ýzgaranýn kullanýmý sýrasýnda ulaþýlabilen kýsýmlar sýcak
olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalýdýr.
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir.
Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurulumun ve bakýmýn
yetkili olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn
özelliklerini deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn)
ve cihaz ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir
DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek için ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr ve baþka herhangi bir amaç ya
da baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr. Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným
gibi.
Ürünü kapý kulbundan tutarak çekmeye ya da kaldýrmaya çalýþmayýn.
Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik yaparken
çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan kaçýnýlmalýdýr.
Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu zarar
görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir.
Fýrýn kapýsý açýk iken çocuklarýn kapýya týrmanmasýna veya kapý üzerine oturmasýna izin verilmemelidir.
Eðer cihazýn piþirme yüzeyi camdan ise;
DÝKKAT: "Piþirme yüzeyindeki camýn kýrýlmasý durumunda":
- derhal tüm gazlý yanýcýlarý , elektrikli yanýcýlarý kapatýn ve cihazý güç kaynaðýndan izole edin.
- cihazýn yüzeyine dokunmayýn
- cihazý kullanmayýn
4
Kurulum Uyarýlarý:
Cihazý, kurulumu tamamlanmadan çalýþtýrmayýnýz.
Bu cihaz yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlmýþ
hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu deðildir.
Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olmasý
durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba, strafor… vs)
çocuklar zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve derhal atýlmalýdýr.
Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz.
Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100°C olmalýdýr.
Kullaným Sýrasýnda :
Cihazý ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda izolasyon malzemesi ve ýsýtýcýlardan keskin bir koku gelecektir. Bu sebeple, fýrýný
kullanmadan önce 45 dakika boyunca maksimum sýcaklýklýkta çalýþtýrýn ve ayný zamanda cihazýn kurulu olduðu
odayý havalandýrýn.
Kullanýmý sýrasýnda, fýrýnýn iç ve dýþ yüzeyleri ýsýnýr. Fýrýn kapaðýný açarken, fýrýndan çýkan sýcak buhardan
kaçýnmak için geri çekilin. Yanma riski olabilir.
Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken yakýnýna koymayýn.
Her zaman fýrýna yiyecek koymak ve fýrýndan yiyecek almak için fýrýn eldiveni kullanýn.
Katý veya sývý yaðlar ile piþirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna
neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak
amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn.
Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý
kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun.
Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.
Tepsiler çýkarýlýrken eðim yapabilir. Sýcak sývýnýn dökülmesine izin vermemek için dikkatli olun.
Fýrýn kapý veya çekmece açýkken, üzerine herhangi bir þey býrakmayýn. Cihazýnýzýn dengesi bozulabilir veya kapak
kýrýlabilir.
Çekmece içine aðýr veya yanýcý þeyler (naylon, plastik torba, kaðýt, kumaþ ... vb) koymayýn.
5
Cihaza veya tutamaçlara havlu, bulaþýk bezi veya giysi asmayýnýz.
Temizlik ve bakým sýrasýnda:
Her zaman, temizleme ya da bakým gibi iþlemleri önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi takýlmadan veya ana kumanda
anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz.
Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin.
CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, BÝZ DAÝMA ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ
HALÝNDE SADECE BÝZÝM YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASINI TAVSÝYE EDÝYORUZ.
PCB içermez.
Cihazýnýzý Kullanýrken Þu Hususlara Dikkat Edin !!!
Cihazýnýzý mutlaka topraklý hat ile kullanýn.
Cihazýn elektrik kablosunu sýcak yerlere yakýn koymayýn. Ocak yakýnýndan geçirmeyin. Elektrik kablosu hasar
gördüðünde en yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne baþvurun.
Saatli modellerde ilk kullanýmda veya elektrik kesintilerinde saati mutlaka ayarlayýn.
* Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz.
6
Bölüm 3: KURULUM VE KULLANIMA HAZIRLIK
En kaliteli parçalar ve malzemeler ile üretilen bu modern, fonksiyonel ve pratik fýrýn; ihtiyaçlarýnýza her bakýmdan cevap
verecektir. Ýlerleyen zamanlarda herhangi bir sorun yaþamamanýz ve baþarýlý sonuçlar alabilmeniz için mutlaka bu
kýlavuzu okumalýsýnýz. Aþaðýdaki bilgiler, doðru yerleþtirme ve servis iþlemleri için gerekli olan kurallardýr. Özellikle cihazý
yerleþtirecek teknik kiþi tarafýndan okunmalýdýr.
FIRININIZIN MONTAJI ÝÇÝN VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSÝ’NE BAÞVURUNUZ!!!
3.1 FIRININ YERLEÞTÝRÝLMESÝ:
Fýrýnýnýzý yerleþtirirken dikkat edilmesi gereken bazý hususlar vardýr. Daha sonra ortaya çýkabilecek sorunlarýn ve tehlikeli
durumlarýn önüne geçebilmek için mutlaka aþaðýdaki önerilerimizi dikkate alýn!
Fýrýnýn yeri seçilirken, buzdolabý yanýnda olmamasýna, yakýnýnda çabuk tutuþacak perde, muþamba v.b. yanýcý ya da
parlayýcý maddeler olmamasýna dikkat edilmelidir.
Fýrýnýn yakýnýndaki mobilyalar oda sýcaklýðýndan 50º C üzerindeki sýcaklýða dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr.
3.2. FIRININ MONTAJI:
Dolap Ölçüleri
1. veya 2. montaj
þeklini tercih edebilirsiniz.
2. Tip montajda ürün tamamen dolaba gömülür.
1. Tip montajda ise yalnýzca arka gövde tamamen dolaba gömülür.
A DETAYI
En az 4 cm ya da giriþin
sonuna kadar bir
parça yerleþtiriniz.
Montaj vidalarý
7
Bölüm 3: KURULUM VE KULLANIMA HAZIRLIK
Ürün ölçüleri
C DETAYI
B DETAYI
Ahþap kýsým
Ön çerçeve
Mutfak tezgahý
Tezgah üstü
ile fýrýn pano
arasý min. 25mm
Pano
olmalý
Ankastre fýrýn
Ocak
Tezgah üstü ile fýrýn
düzlemi arasý
min. 50mm
olmalý
Montaj vidasý
Ara parçasý
Fýrýný öne doðru iterek dolabýn içine yerleþtirin. Fýrýn kapaðýný açýn, fýrýn çerçevesi üzerinde bulunan deliklere 2 adet vida takýn
ve ürün çerçevesi ahþap yüzeyine sabitlenene kadar vidalarý sýkýn.
Fýrýnýnýn montajýnýn yapýlacaðý dolabýn ölçülerinin ve malzemesinin doðru olmasý ve sýcaklýk artýþýna dayanmasý gerekir. Doðru
bir montaj iþleminde; elektrikli parçalarla veya izole edilmiþ parçalarla temasýn önlenmiþ olmasý gerekmektedir. Ýzolasyonu
saðlayan parçalarýn, hiçbir alet kullanýlarak çýkarýlmayacak þekilde takýlmasý saðlanmalýdýr.
Cihazý buzdolabý veya derin dondurucu yakýnýna kurmanýz tavsiye edilmez. Aksi halde yayýlan ýsý nedeniyle bu cihazlarýn
performansý olumsuz yönde etkilenecektir.
3.3 ELEKTRÝK BAÐLANTISI VE EMNÝYETÝ :
Elektrik baðlantýsý sýrasýnda, kesinlikle aþaðýdaki talimatlara uyulmalýdýr:
Topraklama kablosu, mutlaka( ) topraklama iþareti olan vidayla baðlanmalýdýr. Besleme kablosunun baðlantýsý Þekil 1’
deki gibi olmalýdýr. Eðer cihazýn kurulacaðý yerde, yönetmeliklere uygun topraklý priz mevcut deðilse, derhal Yetkili Servisi
arayýn.
Topraklý priz cihazýn yakýnýnda olmalýdýr. Kesinlikle uzatma kablosu kullanýlmalýdýr.
Besleme kablosu ürünün sýcak yüzeyine temas etmemelidir.
Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisi’ ni arayýn. Kablo, Yetkili Servis tarafýndan
deðiþtirilmelidir.
Cihazýn elektrik baðlantýsý Yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. H05VV-F tipi besleme kablosu kullanýlmalýdýr.
Yanlýþ elektrik baðlantýsý cihaza zarar verebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamýnda deðildir.
Cihaz 220-240~ elektriðe baðlantý yapýlabilecek þekilde ayarlanmýþtýr. Þebeke elektriði, verilen bu deðerden farklý ise derhal
Yetkili Servisi arayýnýz.
8
MAVÝ
KAHVERENGÝ
N
SARI + YEÞÝL
L
Üretici Firma Güvenlik Normlarýna Uymamaktan
Kaynaklanan Her Türlü Hasar ve Zarara Karþý
Hiçbir Sorumluluk Taþýmadýðýný Beyan Eder!
Þekil 1
3.4 GENEL UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Cihazýnýz; elektrikli cihazlara iliþkin ilgili emniyet talimatlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Bakým ve onarým çalýþmalarýný,
sadece üretici firma tarafýndan eðitilmiþ Yetkili Servis teknikerlerinin yapmasý gerekir. Kurallara uyulmadan yapýlan kurulum
ve onarým çalýþmalarý tehlikeli olabilir.
Cihazýnýz çalýþýrken dýþ yüzeyleri ýsýnýr. Fýrýnýn iç yüzeyini ýsýtan elemanlar ve dýþarý çýkan buhar oldukça sýcaktýr. Cihaz
kapatýlmýþ olsa dahi bu kýsýmlar belli bir süre daha sýcaklýðýný muhafaza eder. Sýcak yüzeylere kesinlikle dokunmayýn.
Çocuklarý uzak tutun.
Fýrýnýnýzda piþirme yapabilmeniz için fýrýn fonksiyon ve sýcaklýk ayar düðmelerinin ayarlanmasý ve fýrýn saatinin
programlanmasý gerekir. Aksi durumda fýrýn çalýþmaz.
Fýrýn kapýsý açýkken üzerine herhangi bir þey koymayýn. Cihazýn dengesini bozabilir ya da kapaðý kýrabilirsiniz.
Cihazýnýzý kullanmadýðýnýz zamanlarda fiþi prizden çýkarýn.
Cihazýnýzý atmosferik etkilerden koruyun. Güneþ, yaðmur, kar, toz, v.b. etkiler altýnda býrakmayýn.
9
Fýrýn (Piþirme) Fonksiyonlarý
Fýrýn lambasý devreye girer.
Fýrýn operasyon ikaz lambasý ve fan devreye girer.
Donmuþ olan yiyecekleri çözme iþlevini yerine getirir.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan ve turbo ýsýtýcý devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile alt ve üst ýsýtýcýlar devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, alt ve üst ýsýtýcýlar devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, alt ve turbo ýsýtýcýlarý devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile ýzgara ýsýtýcýsý ve tavuk çevirme fonksiyonu
devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile ýzgara ve üst ýsýtýcýlarý ve tavuk çevirme
fonksiyonu devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, ýzgara ve üst ýsýtýcýlarý ve tavuk çevirme
fonksiyonu devreye girer.
Vap Clean Fonksiyonu, fýrýnýnýzýn iç yüzeyini daha kolay
temizlenebilmesi için hazýrlar.
10
Fýrýn Fonksiyonlarý Kullanýmý:
Aþaðýda anlatýlan fonksiyonlarýn varlýðý ürün modeline göre deðiþir.
Buz Çözücü Fonksiyon (Defrost) :
Kontrol paneli fonksiyon göstergesinde belirtilen iþareti seçmek suretiyle, donmuþ
gýdayý fýrýna yerleþtirerek buz çözme iþlemini baþlatabilirsiniz. Bu fonksiyon; yiyeceði
piþirmeyen, sadece buzlarýnýn kýsa zamanda çözülmesine yardýmcý olan bir programdýr.
Buzu çözülecek yiyeceði; alttan üçüncü raf desteðine koyacaðýnýz tel raf üzerine
yerleþtirin (Þekil 2). Buzun çözülmesinden dolayý birikecek suyu toplamak için alt rafa
bir fýrýn tepsisi yerleþtirin.
Þekil 2
Turbo Fan Fonksiyonu :
Turbo fan fonksiyonu, fýrýnýn ýsýsýný eþit olarak yaymaktadýr. Fýrýnýn sýcaklýðýný istenen dereceye ayarlayýn. Kontrol paneli
fonksiyon göstergesinde de, Turbo fonksiyon sembolünü gösterecek þekilde ayarlayýn. 10 dakikalýk ön ýsýtmayý yaptýktan
sonra uygun piþirme kaplarýna konmuþ yiyeceklerinizi fýrýna yerleþtirin. Bu fonksiyon; birden çok yemeðin piþirilebilmesi için
uygundur.
Fýrýnýnýzda ayný anda iki tepsi ile piþirme yapacaksanýz; piþirme ýsýsýný ayarlarken piþirme tablosunda yiyecekleriniz için uygun
olan sýcaklýklardan hangisi daha düþük ise, piþirme için o sýcaklýðý kullanýn. Ýki tepsi ile piþirme, tek tepsili piþirmeye göre ilave
piþirme süresi gerektirir. Genellikle her iki tepsideki yiyecekler ayný anda piþmezler. Bunun için piþtiðini gözlemlediðiniz
tepsiyi fýrýndan alarak, diðer tepsi için piþirme iþlemine devam edin.
Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak
fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak
tutun.
Fýrýn sýcaklýðý 70°C ye ulaþtýðýnda displayde “HOT” sembolü görünecektir.
Meyve & Sebze Kurutma
Kurutmak istediðiniz meyve veya sebzeyi ince dilemler veya oyulmuþ (dolmalýk patlýcan ve kabak gibi) halde tel ýzgaranýn
üstüne tek sýra þeklinde dizin ve fýrýnýn 3. rafýna sürün. Fýrýn þalter ve termostat ayarlarýný
konumuna getirip, piþirme
zamanýný zamanlayýcýyý kullanarak aþaðýdaki tabloda tavsiye edilen sürelerde ayarlayýn. Fonksiyon sonunda kurutulmuþ
meyve ve sebzeleriniz hazýr olacaktýr.
11
Sebze & Meyve Çeþidi
Kabak
Patlýcan
Domates
Kayýsý
Erik
Armut
Elma
Muz
Tavsiye Edilen Kurutma Süresi
6 - 8 saat
8 - 10 saat
8 - 10 saat
8 - 10 saat
8 - 10 saat
8 - 10 saat
10 - 12 saat
10 - 12 saat
NOT: Bazý elektronik fýrýn modelleri zamanlayýcý ayarlanmadan çalýþtýrýldýðýnda, güvenlik gereði 6 saat sonunda ürünün
açýk unutulduðunu varsayýp, bir hata kodu ile ürünü kapatýr. Bu sebeple kurutma fonksiyonunda zamanlayýcýnýn
ayarlanmasý gerekmektedir.
Alt - Üst Isýtýcý Fonksiyonu ( Statik Piþirme ) :
Geleneksel yöntem olarak tanýmlanan bu piþirmede; alt ve üst rezistanslardan eþit olarak fýrýnýn içerisine yayýlan ýsý
piþirdiðiniz yiyeceðin alt ve üstünün eþit olarak piþmesini saðlar. Fýrýnýnýzýn sýcaklýk ayarýný, yapacaðýnýz piþirme için piþirme
tablosunda tavsiye edilen dereceye ayarlayýn. Fýrýna 10 dakika kadar ön ýsýtma yapýlmasý tavsiye edilir. Uygun piþirme kabýna
konmuþ olan yiyeceði tavsiye edilen süre boyunca piþmeye býrakýn. Bu konum; kek, pandispanya, börek, fýrýnda makarna,
lazanya, pizza piþirilmesinde tercih edilen bir fonksiyondur.
Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak
fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý uzak tutun.
Fýrýn sýcaklýðý 70°C ye ulaþtýðýnda displayde “HOT” sembolü görünecektir.
12
Fan ve Alt - Üst Isýtýcý Fonksiyonu ( Fanlý Statik Piþirme ) :
Alt ve üst rezistanslardan gelen havanýn fan motoru ve pervanesi yardýmýyla fýrýnýn içerisine daðýtýldýðý konumdur. Fýrýnýnýzýn
sýcaklýk ayarýný, yapacaðýnýz piþirme için piþirme tablosunda tavsiye edilen dereceye ayarlayýn. Fýrýnýn fonksiyonunun
sembolünü gösterecek þekilde programý seçin ve fýrýn saatini piþirme için önerilen zamana ayarlayarak, fýrýna 10 dakika kadar
ön ýsýtma yaptýrýn. Uygun piþirme kabýna konmuþ olan yiyecek fýrýna yerleþtirilir ve piþirme iþlemi yapýlýr. Bu konum genelde,
hamur iþlerinin piþirilmesinde çok iyi sonuç alýnan bir konumdur. Yiyeceklerin her bölgesi bu konumda eþit olarak piþecektir.
Tek tepsi ile piþirme için uygundur.
Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak
fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak
tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70°C ye ulaþtýðýnda displayde “HOT” sembolü görünecektir.
Ekmek Yapýmý
Malzemeler
2 su bardaðý beyaz un
1,5 su bardaðý kepek unu
1,5 su bardaðý su
1 çay kaþýðý kuru maya
1 çay kaþýðý tuz
1,5 çorba kaþýðý keten tohumu (isteðe baðlý)
1 çorba kaþýðý haþ haþ tohumu (isteðe baðlý)
Hazýrlanýþý
Kuru maya ile beyaz unu karýþtýrýn. Kalan malzemeyi ilave edip özdeþleþinceye kadar, yaklaþýk 10-15 dakika
boyunca yoðurun.
Hamuru ayrý bir kaba aktarýp üzerini streç film ile kaplayýn. Hamurun kabarmasý için yaklaþýk 1 saat oda
sýcaklýðýnda bekletin.
Kabaran hamuru, yumruk büyüklüðündeki küçük parçalara ayýrýp yuvarlayýn. Yuvarladýðýnýz hamurlarý yaðlý kaðýt
serilmiþ fýrýn tepsisine koyup, üzerine nemli bir bez örtün. Tepsiyi bu þekilde yaklaþýk 30-40 dakika kadar fýrýn
dýþýnda bekletin.
Fýrýnýn þalter ve termostat ayarlarýný
konumuna getirip yaklaþýk 5 dakika sürecek ön ýsýtmanýn
tamamlanmasýndan sonra tepsiyi, üzerindeki bezi kaldýrýp, fýrýnýn 3. rafýna sürün. Bu konumda 18-20 dk. kadar
piþirme sonunda ev yapýmý ekmeðiniz hazýr olacaktýr.
13
Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu :
Tavuk sýkýþtýrma kelepçesi
Þekil 3
Bu fonksiyon ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için kullanýlýr.
Çevirme yapmak için çevirme þiþini kullanýn (Þekil 3). Izgara yapmak
için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin.
Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz.
2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn
toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn sýcaklýk ayarýný bu sýcaklýðý gösterecek þekilde ayarlayýn. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi
fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn
kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve
çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70°C ye ulaþtýðýnda displayde “HOT” sembolü görünecektir.
Fýrýnýnýzda Yoðurt Yapma Fonksiyonu
Fýrýnýnýz, özellikleri itibari ile evinizde kendi yoðurdunuzu yapma imkaný saðlar. Yoðurt yapýmý ile ilgili detaylar
aþaðýda verilmiþtir.
Fýrýn ayarý: Bunun için fýrýnýnýzýn aþaðýda gösterildiði þekilde fonksiyon ve termostat düðmelerinin ‘yoðurt’
ayarýna getirilmesi gerekmektedir. Bu þeklide ayarlanan fýrýnýnýzýn içi yoðurdun mayalanmasý için ideal sýcaklýkta
kalacaktýr.
Sütün hazýrlanmasý: Sütün mayalanmasý gereken sýcaklýk, yaklaþýk 40-50C olmalýdýr ve bu, ýsýtýlýp parmak ile
kontrol edildiðinde ne eli yakacak ne de soðuk olacak þeklinde pratik olarak ifade edilir. Açýk olarak alýnacak
sütlerin kaynatýlmasý gerekmektedir. Paketli sütlerin ise kaynatýlmasýna gerek yoktur. Sütün kalitesi ve ideal
sýcaklýkta mayalanmasý yapýlacak yoðurdun kalitesini direk etkileyecektir. Bu yüzden süt seçimine ve ideal
sýcaklýða getirilmesine dikkat edilmelidir.
Maya çalma:Süt, ideal sýcaklýða getirildiðinde 1-2 yemek kaþýðý yoðurt ile mayalanacaktýr. Maya çalma sýrasýnda
yoðurdun çok soðuk olmamasý tavsiye edilir. Bunun için öncelikle yoðurt küçük bir tabakta, ýsýtýlan sütten
alýnacak birkaç kaþýk süt ile ezilir. Kývamýna gelen yoðurt süt karýþýmý süt kabýnýn içine dökülür ve çok fazla
karýþtýrýlmadan daðýtýlýr.
Yoðurdun tatlandýrýlmasý için isteðe göre 1-2 çay kaþýðý þeker eklenebilir. Ayrýca kývamýn arttýrýlmasý için süt tozu
ilavesi yapýlabilir.
Mayalanma: 40-50C’ye ýsýtýlmýþ, içine maya çalýþmýþ süt mayalanmasýný tamamlamak için daha önceden
ayarlanýp ideal sýcaklýðýna ulaþmýþ fýrýnýn içine konur. 5 saat süreyle fýrýnýn içinde tutularak mayalanmasý için
beklenir. Bu süreyi takip etmek için fýrýnýnýzdaki ‘zamanlayýcý’ özelliðini kullanabilirsiniz. Zamanalayýcý ayarý için
kulanma kýlavuzuna bakýnýz.
14
Bekletme: Mayalanma sonunda süt, fýrýndan alýnýp bir süre dýþarýda bekletildikten sonra buzdolabýnda 12 saate
kadar kývamýna gelmek üzere bekletilir.
Her tarifte olduðu gibi yoðurt yapýmýnda da kullanýlan malzeme etkisinin yanýnda siz de damak zevkinize göre
kendinize en uygun yöntemi yukarýda beirtilen referans bilgiler üzerinden bulabilirsiniz.
Turbo Fan ve Alt Isýtýcý Fonksiyonu :
Turbo fan ve alt ýsýtýcý fonksiyonu; pizza piþirmek için ideal bir fonksiyondur. Turbo fan; fýrýnýn ýsýsýný eþit olarak yayarken, alt
ýsýtýcý pizzanýn hamurunun piþmesini saðlar. Fýrýnýnýzýn fonksiyonunu, bu fonksiyonun iþaretini gösterecek þekilde ayarlayýn.
10 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin.
Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak
fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak
tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70°C ye ulaþtýðýnda displayde “HOT” sembolü görünecektir.
15
Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu :
Bu fonksiyon daha hýzlý ve geniþ yüzeyli ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için kullanýlýr. Çevirme yapmak için çevirme þiþini
kullanýn (Þekil 3). Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa
yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz.
2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn sýcaklýðýný bu sýcaklýðý gösterecek þekilde ayarlayýn. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fýrýnýnýza
yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk
tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan
uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70°C ye ulaþtýðýnda displayde “HOT” sembolü görünecektir.
Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu :
Bu fonksiyon ýsýyý fýrýn içine eþit daðýtarak daha geniþ yüzeyli ve hýzlý ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için kullanýlýr.
Çevirme yapmak için çevirme þiþini kullanýn (Þekil 3). Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki
rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz.
2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn sýcaklýðýný bu sýcaklýðý gösterecek þekilde ayarlayýn. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fýrýnýnýza
yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk
tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan
uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70°C ye ulaþtýðýnda displayde “HOT” sembolü görünecektir.
16
Vap Clean Fonksiyonu
Fýrýnýnýzýn kumanda düðmesini Vap clean sembolüne getirin. Fýrýn tabana yerleþtireceðiniz küçük ýzgara tepsisine 200-250ml
su (yaklaþýk 1 su bardaðý) koyun.
Fýrýný yaklaþýk 20 dakika çalýþtýrýn, çalýþma tamamlandýktan sonra fýrýn içi kolayca silinebilecek þekilde hazýr hale gelir.
Enerji Tasarrufu
Elektrikli ocakta piþirme yapýlýrken düz tabanlý tencere kullanýlmalýdýr.
Kullanýlan tencere tabanýnýn büyüklüðü uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir.
Piþirme süresini düþürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalýdýr.
Piþirme süresinin uzun olmamasý için gereken miktarda fazla su ya da yað kullanýlmamalýdýr.
Yiyecek, kaynama baþladýktan sonra sýcaklýk ayarý düþürülmelidir.
Yiyecekler piþerken fýrýn kapaðý sýk sýk açýlmamalýdýr.
17
Visio Kontrol Ünitesinin Kullanýmý
Saat Gösterge
Ekraný
Mod Tuþu
Saat Ayarý/Tuþ Kilidi
M
Figure 4
Alarm Tuþu Fýrýn Fonksiyon
Ekraný
Sýcaklýk Gösterge
Ekraný
Saat Ayar Tuþu
Gün saatinin Ayarlanmasý
Ankastre fýrýnýn ilk kurlumu yapýldýktan sonra aþaðýdaki yönergelere göre günün saati ayarlanmalýdýr. Fýrýn ilk kurulduðunda
ekranda “0.00“ flaþlamaya baþlar.”M” sensörüne basarak veya “+” ve “-“ sensörüne ayný anda basarak gün saati modeuna
geçilir. “+” ve “-“ tuþlarýný kullanarak istenilen saati ayarlanýr.
Otomatik piþirme modu kapalý ise,”+” ve “-“ sensörlerine ayný anda basarak gün saati moduna geçilir. ,”+” ve “-“
sensörleri ile zaman ayarý yapýlýr. Fýrýn fonksiyonlarýný kullanmak için gün saatini ayarlamanýz gerekmektedir.
Piþirme Zamanýnýn Ayarlanmasý
Piþirme zamaný bekleme konumunda ve çalýþma sýrasýnda ayarlanabilir.
Sesli Uyarý Zaman Ayarý
Bu fonksiyon ayarlanan süre sonunda sesli ikaz almak için kullanýlýr.
Alarm sensörüne basýnýz.Ekranda alarm iþareti yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Saat gösterge ekranýnda “0.00” görülür. Alarm
sembolü yanýp sönmeye devam ettiði süre içerisinde “+” ve “-“ sensörleri ile
istenilen zaman ayarlanýr.Bir süre sonra alarm sembolü ekranda sabit olarak görünmeye baþlayacaktýr.Alarm sembolü
ekranda sabit olarak görüldüðü zaman sesli uyarý zaman ayarý tamamlanmýþ olmaktadýr.Ayarlanan süre tamamlandýðýnda
alarm sembolü yanýp sönmeye baþlayacak ve sesli uyarý verilecektir. “+” veya “-“ sensörlerine basýlarak sesli uyarý
durdurulur ve alarm sembolü kaldýrýlýr.
16
18
Piþirme Süresi Zaman Ayarý
Bu fonksiyon, istenilen süre aralýðýnda piþirme yapmak için kullanýlýr.
Fýrýn içerisine yiyecek konulur.Ýstenilen piþirme fonksiyonu seçilir.Fýrýn sýcaklýðý piþirilecek yiey4eceðe göre ayarlanýr.”M”
sensörüne ekranda basýlýr. Ekranda “ |>| ” sembolü görülür.Ekranda “AUTO” sembolü görülür.
Timer piþirme süresi zaman ayarý modun da iken “+” ve “-“ sensörlerini kullanarak istenilen süre ayarlanýr.Bir süre sonra
ekranda günün saati görünecek ve “ |>| ”
Sembolü sürekli yanmaya baþlayacaktýr.
Ayarlanan süre tamamlandýðýnda,fýrýn çalýþmayý durduracak ve sesli ikaz verecektir.”Auto”sembolü yanýp sönmeye
baþlayacaktýr.”+”,”-“ sensötlerine ayný ayda basarak “Auto” modu tamamlanýr.
Piþirme Bitiþ Zaman Ayarý
Bu fonksiyon belirli bir zaman sonra belirli bir süre piþirmek için kullanýlmaktadýr.Piþirlmesi istenilen yiyecek fýrýna konulur.
Piþirilecek yiyeceðe göre istenilen fýrýn fonksiyonu ve sýcaklýðý ayarlanýlýr.
Ekranda “ |>| ” sembolü görünene kadar “M” sensörüne basýlýr. “AUTO” ekranda yanýp sönmeye baþlayacaktýr.Bu sýrada
piþirme yapmak istenilen süre “+” ve “-“ sensörlerini kullanarak ayarlanýr.Ekranda “ >| ” görününceye kadar “M”
sensörüne basýlýr.Günün saati ekranda yanýp sönmeye baþlar.Piþirmenin biteceði zamaný “+” ve “-“ sensörlerine basarak
ayarlanýlýr.Bir süre sonra günün saati ekranda görünecek ve “ >| ” sembolü sabitlenecektir.Fýrýn piþirme süresi ve piþirme
bitiþ zamanýný hesaplayarak ayarlanýlan zamanda çalýþmaya baþlayacak ve bitecektir. Piþirme sonunda sesli uyarý verilecek ve
ekranda “Auto” yanýp sönmeye baþlayacaktýr.”+” ve “-“ tuþlarýna ayný anda basarak otomatik piþirme sonlandýrýlýr. Ekranda
“Auto” sembolü sönecektir.
Uyarý Ses Tipi Ayarý
“-“ sensörüne ses duyulana kadar basýn.Ses duyulduktan sonra “-“ sensörüne basýn. Her basýldýðýnda farklý bir sinyal tipi
duyulacaktýr.Ýstenilen sinyal sesi duyulduðunda “-“ sensörüne tekrar basýlmaz.
Tuþ Kilit Fonksiyonu
Tuþ kilit fonksiyonu herhangi bir nedenle hatayla fonksiyonlarýn çalýþmasýný engeller.”+” tuþuna ekranda kilit sembolünü
görene kadar basýnýz. Tuþ kilit fonksiyonunda çýkmak için ekrandan tuþ kilit kaybolana kadar “+” sensörüne basýlýr.
Ürün çalýþýrken 3 saat boyunca her hangi bir düðmesine basýlmaz ise fýrýn kendisini kapatýr.
16
19
4.4 FIRINDA KULLANILAN AKSESUARLAR:
Fýrýnýnýzda piþireceðiniz yiyeceðin özelliðine baðlý olarak piþirme tablosunda (Tablo: 3) belirtilmiþ olan piþirme kaplarýnýn
kullanýlmasý tavsiye edilir. Fýrýnýnýzla birlikte verilen fýrýn tepsileri, tutacaklý küçük tepsi seti ve iç ýzgara dýþýnda, piyasadan temin
edebileceðiniz, fýrýnda kullanýma uygun olan cam kaplar, kek kalýplarý, özel fýrýn tepsilerini de kullanabilirsiniz. Konuya iliþkin
olarak imalatçý firmanýn vermiþ olduðu bilgilere dikkat edin.
Küçük boyutlu kaplarýn kullanýlmasý durumunda, bu kabý iç ýzgara teli üzerine, telin tam orta yerine gelecek þekilde yerleþtirin.
Emaye kaplar için de aþaðýda verilen bilgilere uyulmasý gerekmektedir.
Eðer piþirilecek yiyecek fýrýn tepsisini tamamen kaplamýyorsa, yiyecek derin dondurucudan çýkmýþsa veya tepsi ýzgara iþlemi
sýrasýnda akan yiyecek sularýný toplanmasý için kullanýlýyorsa, piþirme ya da kýzartma esnasýnda oluþan yüksek ýsý sebebiyle
tepside þekil deðiþmeleri gözlenebilir. Ancak piþirme sonrasýnda tepsi soðuyunca tekrar eski halini alacaktýr. Bu; ýsý transferi
sýrasýnda ortaya çýkan normal fiziksel bir olaydýr.
Cam tepside ya da kapta piþirme yaptýktan hemen sonra bu tepsiyi ya da kabý soðuk ortama býrakmayýn. Soðuk ve ýslak zeminler
üzerine koymayýn. Kuru bir mutfak bezi ya da üzerine yerleþtirerek yavaþ yavaþ soðumasýný saðlayýn. Aksi halde cam tepsi ya da
kap kýrýlabilir.
Fýrýnýnýzda ýzgara yapacaksanýz; ürün ile beraber tepsi içinde verilen ýzgarayý kullanmanýzý tavsiye ederiz (ürününüz bu
malzemeyi içeriyorsa). Böylece sýçrayan ve akacak olan yaðlar fýrýnýn içini kirletmeyecektir. Eðer, büyük tel ýzgarayý
kullanacaksanýz; yaðlarýn toplanmamasý için alt raflardan birine tepsi koyunuz. Temizlik kolaylýðý açýsýndan da içine bir miktar su
koyunuz.
Izgara yaparken 3. veya 4. rafý kullanýnýz ve ýzgara yapacaðýnýz malzemenin ýzgaraya yapýþmamasý için ýzgarayý yaðlayýnýz.
! Aksesuarlar modellere göre deðiþmektedir.
20
Standart Ýç Izgara
Teleskopik Izgara
Þekil 4
Þekil 5
Katalitik Panelin Sökülmesi
Tel Rafýn Sökülmesi
Tel rafý resimde görüldüðü
gibi çekiniz. Klipsler
kurtulduktan sonra yukarý
doðru kaldýrarak çýkarýnýz.
1
Katalitik paneldeki tüm
vidalarý resimde
görüldüðü þekilde sökerek
çýkarýnýz.
2
Þekil 7
Þekil 6
Teleskopik Ray (Çiftli)
Þekil 8
21
þiþ sapý
þiþ geçme delik kapaðý
þiþ geçme deliði
Tavuk çevirme
tepsi
Tavuðunuzu þiþe geçirip, þiþin sivri ucunu iç gövdenin arka
kýsmýnda bulunan deliðe takýn
ve gövdeye iyice dayandýðýndan emin olun. Bunun için
önce þiþ deliðinin önündeki kapaðý þekildeki gibi yana
çevirmelisiniz. Þiþi 3 no lu rafa koyacaðýnýz þiþ ýzgarasýna
takýn.
þiþ
Bu iþlemleri yaparken fýrýnýn çalýþmadýðýndan emin olunuz.
þiþ ýzgarasý
Þekil 9
FIRIN HACÝMLERÝ
TEL IZGARA : Izgara yapmak veye fýrýn
tepsisinden farklý kaplarý, üzerine koymak için,
5. Raf
4. Raf
3. Raf
2. Raf
1. Raf
SIÐ TEPSÝ : Börek vb. hamur iþilerini
piþirmekte,
DERÝN TEPSÝ : Sulu yemek piþirmekte,
CAM TEPSÝ : Sulu yemek ve hamur iþi
piþirmekte kullanýlýr.
Þekil 10
UYARI - Izgara, seçilen rafa düzgünce yerleþtirilmeli
ve sonuna kadar itilmelidir.
22
Bölüm 5: FIRININIZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI
5.1 TEMÝZLÝK :
Fýrýnýnýzý temizlemeden önce bütün kontrol düðmelerinin kapalý olduðundan ve cihazýnýzýn soðuduðundan emin olun. Cihazýn fiþini
çekin. Fýrýnýnýzýn emaye ve boyalý kýsýmlarýný çizebilecek, tanecikler içeren temizlik maddelerini kullanmayýn. Tanecik içermeyen
krem veya sývý temizleyiciler kullanýn. Yüzeylere zarar verebileceði için; kostik kremler, aþýndýrýcý temizlik tozlarý, kaba tel yünü veya
sert aletler kullanmayýn. Ocaðýnýzýn etrafýna taþan sývýlarýn yanmasý halinde emaye zarar görebilir. Taþan sývýlarý hemen temizleyin.
Fýrýnýn Ýçinin Temizlenmesi
Temizliðe baþlamadan önce fýrýnýn fiþini prizden mutlaka çekin. Emaye fýrýnýn içini, fýrýn ýlýkken temizlerseniz en iyi sonucu alýrsýnýz.
Fýrýný her kullanýmdan sonra sabunlu suya batýrýlmýþ yumuþak bir bezle silin. Daha sonra ýslak bir bez ile bir kez daha silerek, ardýndan
kurulayýn. Zaman zaman sývý bir temizlik maddesi kullanarak komple bir temizlik yapmak gerekebilir. Temizleme iþlemini kuru ve
toz temizleyicilerle yapmayýn.
Katalitik Temizleme: Fýrýnýn iç gövdesinde bulunan katalitik paneller piþen yemeklerden sýçrayan yaðlarý tutarak, fýrýnýnýzýn iç
yüzeyini temiz tutar, fýrýn içindeki oluþabilecek kötü kokularý engeller.
Tel rafý yandaki resimde görüldüðü gibi
çekiniz. Klipsleri çýkardýktan sonra tel
rafý yukarý doðru çýkarýnýz.
1
2
Þekil 11
5.2 BAKIM :
Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi
Bu iþlemi Yetkili Servise yaptýrmanýz önerilir. Önce fýrýnýn fiþini prizden çekin ve fýrýnýn soðuk olmasýna dikkat edin. Lambanýn
önündeki kapaðý çýkardýktan sonra ampulü de yerinden çýkarýn. Yetkili Servislerden temin edeceðiniz, 300C'ye dayanýklý yeni
ampulü çýkardýðýnýz ampulün yerine takýn. Daha sonra lamba koruma camýný tekrar yerine yerleþtirin. Bu iþlemden sonra fýrýnýnýz
kullanýma hazýr olacaktýr.
Diðer Kontroller
En ufak bir anormallik sezdiðinizde teknik servisi haberdar edin. Ayrýca ocak ve fýrýn kumanda düðmeleri çalýþmalarýnda
anormallik sezdiðinizde Yetkili Servisi arayýn.
23
Bölüm 6: SERVÝS VE NAKLÝYE
Servise Baþvurulmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler
Fýrýn Çalýþmýyor ise;
Fýrýnýn fiþi çekilmiþ, sigorta atmýþ olabilir. Saatli modellerde ise, saat ayarlanmamýþ olabilir.
Fýrýn Isýtmýyor ise;
Fýrýn ýsýtýcý kumanda düðmesi ile sýcaklýk ayarý yapýlmamýþ olabilir.
Ýç Aydýnlatma Lambasý Yanmýyor ise;
Elektriklerin olup olmadýðýný kontrol edin. Lambanýn arýzalý olup olmadýðýný kontrol edin. Arýzalý ise servis çaðýrýn.
Piþirme (alt - üst kýsým eþit piþirmiyor ise);
Kullaným kýlavuzuna göre raf konumlarýný, piþirme süresi ve sýcaklýk deðerlerini kontrol edin.
·
Bunlarýn dýþýnda, ürününüzde hala bir problem var ise lütfen
"VESTEL Yetkili Servisini" arayýn.
Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler
Eðer nakliyeye ihtiyacýnýz olursa;
Ürünün orjinal kutusunu saklayýn ve taþýnmasý gerektiði durumlarda orjinal kutusu ile taþýyýn. Kutu üzerindeki taþýma
iþaretlerine uyun.
Üst tabladaki gazlý ocak, þapka ve kafalarýný ve ocak ýzgaralarýný piþirme tablasýna bantlayýn.
Üst kapak ve piþirme tablasý arasýna kaðýt yerleþtirerek üst kapaðý kapatýp, fýrýnýn yan yüzeylerine bantlayýn.
Fýrýnýnýzýn içindeki iç ýzgara ve tepsilerin nakliye sýrasýnda fýrýn kapaðýna zarar vermemeleri için, fýrýn ön kapaðý iç camý
üzerine tepsilere denk gelecek þekilde mukavva ya da kaðýt bantlayýn.
Orjinal kutusu yok ise;
Fýrýnýn dýþ yüzeylerine (cam ve boyalý yüzeyler) gelebilecek darbelere karþý önlem alýn.
Taþýma sýrasýnda fýrýnýnýzý dik konumda tutun ve üzerine hiçbir yük koymayýn.
24
Tablo 3
AEEE Yönetmeliðine uygundur.
25
AFB-902VT
AFX-902VT
AFW-902VT
Teknik Özellikler
Boyutlar
Ürün Boyutlarý ( Yükseklik * Geniþlik * Derinlik( Kontrol paneli dahil)
mm
595 * 595 * 570
Banko Boþaltma Ölçüleri (Geniþlik / Yükseklik / Derinlik) 1. Tip
mm
560 / 575 / 555
Banko Boþaltma Ölçüleri (Geniþlik / Yükseklik / Derinlik) 2. Tip
mm
600 / 600 / 580
lt
70
Fýrýn iç hacmi
mm
430 x 330 x 395
Fýrýn Lambasý
W
25
Üst ýsýtýcý
W
1200
Alt ýsýtýcý
W
1100
Grill Isýtýcý
W
1400
Double Grill Isýtýcý
W
2600
Fan
W
23 -35
Turbo Isýtýcý
W
2000
Toplam Güç (Modele göre deðiþir) Maksimum
kW
3,1
Soðutucu fan
W
11,5
Voltaj
V
230
Enerji Sýnýfý
-
A
Enerji Standartlarýna göre Enerji Tüketimi
kWh
0.88 / 0.78
Paketli Ürün Boyutlarý (Geniþlik / Derinlik / Yükseklik)
mm
680 x 630 x 640
Net Aðýrlýk (Modele göre deðiþir) Maksimum
kg
35
Brüt Aðýrlýk (Modele göre deðiþir) Maksimum
kg
37.7
Fýrýn Özellikleri
Fýrýn Hacmi
Diðer Özellikler
26
Marka
AFB-902VT
Model
A (Çok Verimli)
B
C
D
E
F
G (Az Verimli)
Standart Yükte Enerji Tüketimi
E (kWh)
E < 1.00
1.00 < E < 1.20
1.20 < E < 1.40
1.40 < E <1.60
1.60 < E < 1.80
1.80 < E <2.00
2.00 < E
Enerji Tüketimi (kWh)
Geleneksel : 0.88
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 0.78
Kullanýlabilir Hacim (lt)
70
Hacim
Küçük
Orta
Büyük
Enerji Verimlilik Sýnýfý
Geleneksel : 48
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 43
Piþirme Süresi (dk)
Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda
Güç Tüketimi (Wh)
2
Piþirme Yüzey Alaný (cm )
0.9
1300
Marka
AFX-902VT
Model
A (Çok Verimli)
B
C
D
E
F
G (Az Verimli)
Standart Yükte Enerji Tüketimi
E (kWh)
E < 1.00
1.00 < E < 1.20
1.20 < E < 1.40
1.40 < E <1.60
1.60 < E < 1.80
1.80 < E <2.00
2.00 < E
Enerji Tüketimi (kWh)
Geleneksel : 0.88
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 0.78
Kullanýlabilir Hacim (lt)
70
Hacim
Küçük
Orta
Büyük
Enerji Verimlilik Sýnýfý
Geleneksel : 48
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 43
Piþirme Süresi (dk)
Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda
Güç Tüketimi (Wh)
2
Piþirme Yüzey Alaný (cm )
0.9
1300
27
Marka
AFW-902VT
Model
A (Çok Verimli)
B
C
D
E
F
G (Az Verimli)
Standart Yükte Enerji Tüketimi
E (kWh)
E < 1.00
1.00 < E < 1.20
1.20 < E < 1.40
1.40 < E <1.60
1.60 < E < 1.80
1.80 < E <2.00
2.00 < E
Enerji Tüketimi (kWh)
Geleneksel : 0.88
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 0.78
Kullanýlabilir Hacim (lt)
70
Hacim
Küçük
Orta
Büyük
Enerji Verimlilik Sýnýfý
Geleneksel : 48
Fanlý Hava Dolaþýmlý : 43
Piþirme Süresi (dk)
Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda
Güç Tüketimi (Wh)
2
Piþirme Yüzey Alaný (cm )
0.9
1300
28
ESKÝ MAKÝNENÝZÝ ELDEN ÇIKARMA
Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atýðý
gibi muamele görmemesi gerektiðini gösterir. Bunun
yerine elektrikli ve elektronik donanýmýn geri
dönüþümünü yapan geçerli toplama noktasýna teslim
edilmelidir. Bu ürünün doðru þekilde imha edilmesini
saðlayarak, ürünün yanlýþ atýk muamelesi kaynaklý
çevre ve insan saðlýðý ile ilgili potansiyel olumsuz
sonuçlarýný önlemeye yardýmcý olursunuz. Malzemelerin
geri dönüþümü, doðal kaynaklarý korumaya yardýmcý
olacaktýr. Bu ürünün geri dönüþümü ile ilgili daha
ayrýntýlý bilgi icin lütfen yerel belediye, ev atýklarý imha
servisi veya ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa
geçin.
29
Vestel Beyaz Eþya Sanayi ve Ticaret A.Þ
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - TÜRKÝYE
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Vestel Ticaret A.Þ
Zorlu Plaza Avcýlar 34310 Ýstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
52135367 R001 01/14
Download

AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT