laboratuar sarf malzemeleri
pipet puarý - “bulb”
10
pipet puarý - “bulb”
Pipetlere zarar vermeden
kavrayan konik silikon
adaptör pipetin kullaným
sýrasýnda çatlama ve
kýrýlma olasýlýðýný azaltýr.
Pratik pipetleme iþlemleri
için çok uygun basit fakat
etkin kullanýmlý puarlardýr.
Katkýsýz, saf silikondan
üretilmiþlerdir.
Pipeti kavrama haznesine
yerleþtirin. Sývý çekimi
için pompayý sýkýn ve
gevþeterek sývýyý çekin.
Bileðe baðlanabilmesi için
pratik elastik bant ile teslim
edilir. Maksimum pipet
kullaným hacmi 15 ml’dir.
katalog
pipet ambalaj
no
hacmi
adedi
011.04.001 maks. 15 ml 1 adet
katalog
no
011.04.003
011.04.005
011.04.010
maksimum
pipet hacmi
3 ml
5 ml
10 ml
ambalaj
adedi
10 adet
10 adet
10 adet
pipet pompasý
Ergonomik yapýsý pompanýn rahatça kavranmasýna,
aðýrlýkça hafif oluþu ise saatlerce yorulmadan pipetleme
çalýþmalarýnýn yapýlabilmesine olanak saðlar.
Tutmayý kolaylaþtýran özel doku, sað ve sol el ile
kullanýlabilme, konkav düðmeler gibi özellikli bir
tasarýma sahiptir. Kontrol edilmesinin kolay oluþu,
saatlerce stressiz bir boþaltým ve dolum çalýþmasý
yapýlabilmesini saðlar.
Dolum ve boþaltým hýzý tek bir düðme ile 8 ayrý hýzda
kolaylýkla ayarlanabilir. Düþük veya yüksek hýzlý
boþaltým modu ile veya motor gücü kullanýlmaksýzýn,
yerçekimi yardýmýyla sývý pipetten atýlabilir.
1 ml ile 100 ml arasýnda farklý hacimlerdeki plastik
veya cam pipetler için uygundur. Polipropilen baþlýkta
yer alan filtre, kontaminasyonu önler.
Pompa sýrtýnda yer alan geniþ LCD ekran kalan enerji
gücünü ve ayarlanan operasyon hýzýný gösterir.
Uzun ömürlü lityum-ion pili çok uzun süreli çalýþmaya
olanak saðlar. Çoklu kullaným amaçlý masa üzeri pipet
standý ile teslim edilir.
katalog
no
010.01.005
pipet
hacmi
maks. 100 ml
ambalaj
adedi
1 adet
Pompa sýrtýnda yer alan geniþ LCD
ekran kalan enerji gücünü ve
ayarlanan operasyon hýzýný gösterir.
Hýz ayar butonu yardýmý ile istenen
pipetleme hýzý seçilir.
pipet pompasý
duvar askýsý ile teslim
edilir.
çoklu kullaným amaçlý masa üzeri pipet standý ile teslim edilir.
Download

Ürün detayları için tıklayınız