laboratuar sarf malzemeleri
77
maskeler - “toz”
Ýnce toz, sývý partiküller, ince inert parçacýklar, toksik
ve zararlý parçacýklara karþý ideal koruma saðlar.
DIN EN 149:2009 standartlarýna uygun ve CE iþaretli
olarak mikrofiberglas hammaddeden üretilirler.
Kumaþ kaplý yumuþak burun köpüðü rahat kullanýmý
saðlar ve özel tasarýmý gözlük ile kullanýldýðýnda buðlanmayý
engeller.
Dýþ bükey þekili, burun klipsi ve ekstra geniþlikte kayýþý
deðiþik þekillerdeki yüz hatlarýna mükemmel uyum
saðlar ve kullaným rahatlýðýný garanti eder.
Nefes verme valfi, ýlýk ve nemli havayý yüzden
uzaklaþtýrarak, gözlüklerde oluþabilecek buðulanmayý
engeller.
valfli
toz maskesi
080.41.001
080.41.002
080.41.003
renk
kodu
sarý
mavi
kýrmýzý
filtre
sýnýfý
FFP1 NR
FFP2 NR
FFP3 NR
korunma
alanlarý
ince inert partiküller
hafif toksik partiküller
fazlaca toksik partiküller
uygulama
limiti
4,5 kat NPF deðerine kadar
12,5 kat NPF deðeri ve NR deðerine kadar
50 kat NPF deðeri ve NR deðerine kadar
ambalaj
adedi
12 adet
12 adet
5 adet
maskeler - “yarým yüz korumalý”
DIN EN 140 standartlarýna uygun olarak saf ve
yumuþak silikondan üretilirler.
Deðiþtirilebilir bileþenleri ve ayarlanabilen kayýþlarý ile
yüze tam uyum saðladýklarýndan kesin sýzdýrmazlýðý
garanti eder.
Aðýrlýkça hafiftir (145 g) ve yüz kýsmý burun, aðýz ve
çeneyi tam kapatacak þekilde tasarlanmýþtýr.
Maskenin özgün tasarýmý, geniþ görüþ alaný ve gözlük
ile birlikte kullanýlabilme olanaðý saðlar.
Ayarlanmasý kolay kayýþ sistemi hýzlý ve kolayca
takýp çýkarmayý saðlar.
Hava giriþ vanasý, hava akýmýný ve nefes alýþý
kolaylaþtýrýr. Maske içerisinde ýsý birikimini engeller.
Filtresiz olarak teslim
edilirler. 95 mm çapýndaki
özel filtreler ayrýca satýlýrlar.
Organik gaz, buhar ve toksik
maddelerin partiküllerine karþý
koruma saðlayan tekrar
kullanýlabilir filtre.
Katalog numarasý: 080.44.011
katalog
no
080.44.001
ambalaj
adedi
1 adet
Organik gaz ve buharlara,
inorganik gaz ve buharlara,
kükürt dioksit, amonyak ve
toksik madde partiküllerine karþý
koruma saðlayan tekrar
kullanýlabilir filtre.
Katalog Numarasý: 080.44.012
Son kullaným tarihi filtre üzerinde yazýlýdýr. Ambalajýn açýlmasýndan altý ay içinde filtrenin kullanýlmasý gerekir.
Download

Ürün detayları için tıklayınız