laboratuar sarf malzemeleri
33
nuçe erlenleri - “cam”
Isýya ve tüm kimyasallara dayanýklý
çok kalýn borosilikat 3.3 camdan
DIN 6556 ve 12476 standartlarýna
uygun olarak üretilirler.
Su baðlantý için yan kollar cam veya
P.P üretilmiþtir.
Polipropilen yan kol, kolaylýkla sökülen
ve takýlan vidalý baðlantýsý ile hortumun
gövdeye daha kolay ve emniyetli
takýlmasýný garanti eder. 6-10 mm
çapa kadar hortum baðlanabilir.
cam
yan kol
040.01.100
040.01.250
040.01.500
040.01.901
040.01.902
P.P
yan kol
040.02.100
040.02.250
040.02.500
040.02.901
040.02.902
adaptörler - “kauçuk” - “nuçe erleni için”
çap
17 mm
25 mm
32 mm
42 mm
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
su pompasý - “P.P”
Özel tasarlanmýþ þekli
sayesinde huni ve erleni
ortalayarak hunilere destek
saðlamaktadýr.
Sürekli filtreleme iþlemleri
için uygun dayanýklý ve
yüksek kalite P.P’den
üretilirler.
Esnek ürün yapýsý boyunda
koruma saðlayarak darbe
hasarýný azaltýr.
Temizleme amacýyla
kolaylýkla sökülebilirler.
Nuçe erlen kenarý ve huni
arasýnda sýzdýrmazlýk
saðlayarak süzme iþlemini
hýzlandýrýr.
katalog
no
040.05.001
040.05.002
040.05.003
040.05.004
hacim
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
yükseklik
10 mm
15 mm
25 mm
25 mm
kullanýlabilir
erlen hacmi
100 ml
250 - 500 ml
1000 ml
2000 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
tek yönlü vana
10 kg/cm2 basýnca kadar
dayanýklýdýr. Geri akýþý
engellemek için özel tek
yönlü vanaya sahiptir.
Filtre iþlemlerinin yaný sýra
atýk kimyasallarýn emilmesi
için de kullanýlabilir.
katalog
no
040.10.001
ambalaj
adedi
1 adet
vakum pompasý - “manuel”
Basýnç düþüþlerinde
suyun geri akmasýný
engeller.
Hafif, portatif ve elle çalýþan
vakum pompasý 625 mm/Hg
basýnç uygulayabilmektedir.
Her türlü vakum düzeneði
ve deðiþik hortum çaplarý
ile kullanýlabilir.
Pompalama hýzý, her vuruþ
için 15 ml’dir ve oluþan
basýncý serbest býrakmaya
olanak veren vanasý
bulunmaktadýr.
Pompa ucu, iç çapý 6 mm
olan standard hortumlara
uygundur.
Maksimum çalýþma basýncý
2 bar, oda sýcaklýðýnda
minimum çalýþma basýncý
ise 0.07 bar’dýr.
katalog
tüp
ambalaj
no
çapý
adedi
040.10.005 8 - 11 mm 1 adet
katalog
no
040.10.015
ambalaj
adedi
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız