7210 5200 – 10/2002 TR(TR)
Kullanma kýlavuzu
Yoðuþmalý kazan
Logamax plus GB122-11/19/24/24K
U122
K
Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz
Kullanýcý için
Ýçindekiler
Önsöz
1
2
Kullaným ile ilgili önemli genel uyarýlar
Teknik cihazý ancak amacýna yönelik bir þekilde ve
kullanma kýlavuzuna uygun olarak çaliþtýrýnýz. Cihazýn
bakýmý ve tamirini yalnýzca yetkili uzmanlara yaptýrtýn.
Teknik cihazý ancak kullanma kýlavuzunda belirtilmiþ olan
ek aksesuar ve yedek parçalarla çaliþtýrýn.
Bunlarýn dýþýndaki kombinasyon ve aksesuarlar, ancak
verilen özelliklere uyuyorsa kullanýlmalýdýr.
5
Emniyetle ilgili uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . 3
Kalorifer kazanýnýn yerleþtirildiði
mekan/kazan dairesi . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kalorifer tesisatý ile ilgili çalýþmalar . . . . 3
Tesisatýn iþleyiþ ve kullanýmý ile
ilgili bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ýlk devreye alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
Ýþletmeye hazýrlýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Su basýncýnýn kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tesisat suyu devresinin havasýnýn alýnmasý . . . . . 6
Isý ayarlarýnýn yapýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Yakýtlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kalorifer tesisatý için donma korumasý . . . . . . . . . 8
Çalýþma ve arýza sinyalleri (tablo 4) . . . . . . . . . . . 9
6
Devre dýþý býrakma . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
4
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
2
Teknik deðiþiklik yapma hakký saklýdýr!
Sürekli geliþtirme nedeniyle çizimlerin, iþlem adýmlarýnýn ve
teknik verilerin deðiþmesi mümkündür.
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
Kullanma kýlavuzu
Sayýn kullanýcý,
Buderus Logamax plus GB122-11/19/24/24K yoðuþmalý
kazaný en son teknik buluþlar ve emniyet kurallarýna göre
hazýrlanýp imal edilmiþtir. Bu baðlamda kullaným kolaylýðýna
ayrýca özel önem verilmiþtir.
Tesisin optimal emniyetle, ekonomik ve çevreyi gözeten bir
biçimde kullanýlabilmesi için emniyet ile ilgili uyarýlarý ve
kullanma kýlavuzunu dikkate almanýzý tavsiye ederiz.
1
Emniyetle ilgili uyarýlar
ADÝKKAT!
Gaz kokusu geliyor ise:
1. Ateþ yakmayýn! Sigara içmeyin
2. Kývýlcým oluþmasýný önleyin!
Hiç bir elektrik þalterini kullanmayýn, telefon
veya zil kullanýmý ve fiþlerin prizden çýkarýlmasý
veya takýlmasý da buna dahildir!
3. Ana gaz vanasýný kapatýn!
4. Pencere ve kapýlarý açýn!
5. Binada bulunanlara tehlikeyi haber verin ve
binanýn boþaltýlmasýný saðlayýn!
6. Doðal gaz daðýtýmýný yapan firmaya ve Buderus
yetkili servisine binanýn dýþýndan telefon edin!
IUYARI!
Diðer tür tehlike hallerinde derhal ana gaz vanasýný
kapatarak tesisin elektriðini kesin, mesela kalorifer
dairesinin önünde bulunan kalorifer acil þalterini
kapatýn.
2
Kalorifer kazanýnýn
yerleþtirildiði mekan/
kazan dairesi
ADÝKKAT!
Havalandýrmaya yarayan giriþ ve çýkýþlarýn
küçültülmemesi veya kapatýlmamasý gereklidir.
ADÝKKAT!
Yanýcý madde veya sývýlarýn kalorifer kazanýnýn
yakýnýnda bulundurulmasý veya kullanýlmasý
yasaktýr!
IUYARI!
Kalorifer kazanýnýn zarar görmemesi için yanma
havasýnýn halojen hidrokarbonlar ile (ki bu
maddeler sprey kutularýnda, temizlik ve çözme
sývýlarýnda, boyalarda ve yapýþtýrýcýlarda bulunur) ve
kuvvetli miktarda toz ile kirlenmesinin önlenmesi
gerekir. Kalorifer kazanýnýn bulunduðu kazan
dairesinin iyi havalandýrýlan ve dona karþý
korunmuþ bir yerde bulunmasý zorunludur.
3
Kalorifer tesisatý ile ilgili
çalýþmalar
ADÝKKAT!
Tesisatýn montajý, gaz baðlantýsý ile baca
baðlantýsýnýn kurulup ilk devreye alýnmasý, elektrik
baðlantýlarýnýn kurulmasý ve bakým ile gözetimi
mutlaka uzman bir firma tarafýndan yapýlmalýdýr.
Gaz dolaþýmý ile ilgili bölümlerle ilgili iþlerin yalnýzca
yetkili bir uzman firmaya yaptýrýlmasý zorunludur.
IUYARI!
Temizlik ve bakýmýn yýlda bir yapýlmasý zorunludur!
Bu yapýlýrken kalorifer tesisatýnýn bir bütün olarak
kusursuz iþleyip iþlemediðinin denetlenmesi
gerekir. Ortaya çýkabilecek aksamalarýn derhal
giderilmesi zorunludur.
Uzman bir firma ile bir bakým sözleþmesi yapmanýzý tavsiye
ederiz.
4
Tesisatýn iþleyiþ ve kullanýmý
ile ilgili bilgiler
Kalorifer tesisatýný kuran firma, kullanýcýya kalorifer
tesisatýnýn iþleyiþini ve kullanýmýný açýklayýp göstermek ve
teknik belgeleri teslim etmekle yükümlüdür.
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
3
Kullanma kýlavuzu
5
Ýlk devreye alma
5.1
Ýþletmeye hazýrlýk
Lütfen kumanda aletinin (Logamatic) kullanma
kýlavuzuna da bakýn!
3
5.1.1
1
Su basýncýnýn kontrol edilmesi
z Kumanda bölümünün kapaðýný açýn.
60
120
4
2
°C
bar
1
20
0
I
0
z Su basýncýný kontrol edin (resim 1, pozisyon 1).
Optimal su basýncý 1,0 ila 1,2 bar arasýnda bulunmakta,
azami su basýncý ise 1,5 bar tutmaktadýr.
1
11
KW
10
1
10
1
0
1
1
2
10
Su basýncý 1,0 bar altýna düþmüþ ise "Kalorifer tesisatýnýn
doldurulmasý" bölümündeki iþlemi yapýnýz, yoksa 5.1.3
bölümündeki "ýsý ayarlamalarýný” yapýnýz.
Resim 1 Basýnç göstergesi
z Harici deposu olan Logamax plus GB122-11/19/24
kombi cihazlarda gidiþ geliþ baðlantýlarýndaki bakým
vanalarýný açýnýz (resim 2, pozisyon 1 ve 2).
1
2
Resim 2 Bakým vanalarý (örnek: Logamax plus GB122-24K,
sýva üstü)
z Su ile dolu hortumu doldurma - boþaltma musluðuna
(resim. 3) takarak vanayý mevcut dörtlü anahtarla
(ambalajýn içinde bulacaksýnýz) açýnýz.
z Temiz su musluðunu açarak tesisatý 1,0 - 1,2 bar
basýnca kadar (resim 1, pozisyon 1) doldurun.
Optimal doldurma basýncý 1,0 bar’dýr.
z Temiz su musluðunu ve yoðuþmalý kazandaki doldurmaboþaltma musluðunu kapatýnýz.
z Radyatörlerdeki hava alma pürjörleri ile tesisatýn
havasýný alýnýz.
Resim 3 Kalorifer tesisatýnýn doldurulmasý
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
4
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
Kullanma kýlavuzu
Harici boylerli Logamax plus GB122-11/19/24 kombi
cihazlarda:
z Gidiþ ve dönüþ baðlantýlarýndaki bakým vanalarýný açýn
(resim 2, pozisyon 1 ve 2).
z Kombi-cihazlarda veya harici boylerli cihazlarda, üç yollu
vanayý (resim. 4) orta pozisyona getiriniz. Bu amaçla üç
yollu vanadaki manivelayý bir tornavida veya benzeri alet
ile saða doðru iterek bastýrýn. Ýçi su dolu hortumu
doldurma – boþaltma musluðuna takýn (resim. 3) ve
musluðu mevcut dörtlü anahtarla (ambalajýn içinde
bulacaksýnýz) açýn.
z Temiz su musluðunu açarak tesisatý 1,0 - 1,2 bar
basýnca kadar (resim 1, pozisyon 1) doldurun.
Optimal doldurma basýncý 1,0 bar’dýr.
z Temiz su musluðunu ve yoðuþmalý kazandaki
doldurma-boþaltma musluðunu kapatýnýz.
z Radyatörlerdeki hava alma pürjörleri ile tesisatýn
havasýný alýnýz.
Resim 4 Üç yollu vana (harici deposuz kombine cihazlarda
Logamax plus GB112-11/19/24’te mevcut deðildir)
Logamax plus GB122-11/19/24 kombi cihazlarda:
z Gidiþ ve dönüþ baðlantýlarýndaki bakým vanalarýný açýn
(resim 2, pozisyon 1 ve 2).
z Kombi-cihazlarda veya harici depolu cihazlarda, üç yollu
vanayý (resim. 4) orta pozisyona getiriniz. Bu amaçla üç
yollu vanadaki manivelayý bir tornavida veya benzeri alet
ile saða doðru iterek bastýrýn.
z Su doldurma vanasýnýn her iki musluðunu da açarak
(resim. 5) tesisatý 1,0 - 1,2 bar basýnca kadar (resim 1,
pozisyon 1) doldurun. Optimal doldurma basýncý
1,0 bar’dýr.
z Su doldurma vanasýnýn her iki musluðunu da kapatýn.
z Radyatörlerdeki hava alma pürjörleri ile tesisatýn
havasýný alýnýz.
Resim 5 Baðlantý kesicinin (diskonektörün) musluklarý
(Yalnýzca Logamax plus GB122-24K kombine
cihazlarda mevcuttur)
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
5
Kullanma kýlavuzu
5.1.2
Tesisat suyu devresinin havasýnýn alýnmasý
z Hardallarý (resim 6, pozisyon 1) açarak brülör
bölümünün kapaðýný çýkarýn.
1
1
Resim 6 Brülör bölümünün kapaðýný çýkarýn
z Kalan havanýn çýkabilmesi için otomatik hava
pürjöründeki kapaðý bir tam tur çevirerek açýn
(resim. 7).
z Hava alma sonucunda.
z Brülör bölümünün kapaðýný yeniden monte edin.
z Hortumu doldurma-boþaltma musluðundan çýkararak
hortum baþlýðýný sökün ve kapaðý takýn.
IUYARI!
Eðer sýk sýk su kaybý oluyorsa, bunun sebebinin bir
uzman firma tarafýndan tesbit edilerek giderilmesini
saðlayýn.
Resim 7 Otomatik hava pürjörü
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
6
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
Kullanma kýlavuzu
5.1.3
Isý ayarlarýnýn yapýlmasý
z Gidiþ suyu sýcaklýðýný termostatta (resim 8, pozisyon 6)
ayarlayýn (tablo 1’e bakýnýz).
z Entegre edilmiþ sýcak su sistemli Logamax plus
GB122-24K için suyun sýcaklýðýný kumanda üzerinden
ayarlayýn (resim 8, pozisyon 3) (tablo 2’ye bakýn).
Enerji tasarrufu için (suyu sýcak tutma iþlevi devrede
deðil) kumandayý soðuk çalýþtýrma konumuna getirin “1”
(resim 8, pozisyon 3).
Bu durumda çýkýþ sýcaklýðý 60 °C dir.
2
1
I
0
6
z Harici depolu Logamax plus GB122 da sýcak su
sýcaklýðýný kontrol panelinde (resim 8, pozisyon 3)
tablo 3’ün yardýmýyla ayarlayýn.
1
11
KW
10
1
1
1
2
3
10
1
5
z Oda sýcaklýðýný kontrol panelinde veya uzaktan
kumandada en yüksek deðere getirin.
0
10
4
z Gaz vanasýný açýn: Bastýrýn ve sola, dik konuma çevirin
(resim 8, pozisyon 4).
z Þebeke þalterini (resim 8, pozisyon 1) "I" konuma
getirin. Cihaz çalýþma programýný baþlatacak ve yaklaþýk
30 saniye sonra brülör tutuþacaktýr.
Resim 8 Kumanda bölümü, basýnç göstergesi, gaz kesme
vanasý, sýcaklýk göstergesi
z Kumanda bölümünün kapaðýný kapatýn.
z Oda sýcaklýðýný kontrol panelinde veya uzaktan
kumanda aleti üzerinde istenilen deðere ayarlayýn.
*
Kumanda paneli
Kullanma alaný
Kumanda konumu/ Gidiþ suyu sýcaklýðý
Logamatic
RC, ERC, 4111
Yerden ýsýtma
Kalorifer
13 (50 °C, azami fabrika ayarý yerden ýsýtma)
17 (75 °C, asgari fabrika ayarý kalorifer)*
On / Off sýcaklýk termostadý,
24 V
Kalorifer
15
10
(62 °C, yeni bina)
(90 °C, eski bina)
Ana ayar: Logamatic termostadý üzerinden ve UBA’nýn kumanda bölümünde bu tesis için yapýlmasý gereken özel
ayarlamalarýn yetkili servis tarafýndan yapýlmasý gerekir.
Tablo 1
Gidiþ suyu sýcaklýðý
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
7
Kullanma kýlavuzu
Tablo 2
Potansýn konumu
Sýcak tutma iþlevi [°C]
Çýkýþ sýcaklýðý [°C]
1
-
60
2
-
60
3
40
40
4
43
43
5
46
46
6
49
49
7
52
52
8
55
55
9
58
58
10
60
60
Logamax plus GB122-24K’ta kullanma su sýcaklýðý
Kullaným alaný
Termostadýn konumu
Harici depodaki su sýcaklýðý
Daha az konfor, daha az ýsý kaybý
1
27 °C
Orta derecede konfor, orta derecede ýsý kaybý
5
41 °C
En iyi konfor, normal ýsý kaybý
10
60 °C
Tablo 3
5.2
Harici boylerde kullanma su sýcaklýðý
Yakýtlar
Doðal gaz, likit gaz
5.3
Kalorifer tesisatý için donma korumasý
Kalorifer tesisatý için don tehlikesi mevcut ise:
z Kumanda bölümünün kapaðýný açýn.
2 3 4
z 2. kumanda bölümünün kapaðýný açýn
(resim 9, pozisyon 1).
11
KW
z Þalteri
"2" konumuna (pompanýn çalýþmaya devam
etme süresi 24 saat) getirin (resim 9, pozisyon 5).
5
z 2. kumanda bölümünün ve kumanda bölümünün
kapaklarýný kapatýn.
10
0
I
1
1
10
1
0
1
1
2
10
11
KW
10
1
10
1
0
1
1
2
10
1
Resim 9 2. kumanda bölümü
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
8
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
Kullanma kýlavuzu
5.4
Çalýþma ve arýza sinyalleri (tablo 4)
Çalýþma durumu ve olasý bir arýza ekranda (resim 10,
pozisyon 4) gösterilir. Sinyal iki iþaretten ibarettir.
Servis tuþuna (resim 10, pozisyon 3) basýldýðýnda ikinci
iþaret gösterilir.
2 3 4
11
KW
5
Tablo 4’te bulunmayan bütün bildirimleri not alýnýz.
Bunlar, giderilmesi için uzman firmaya baþvurmanýz
gereken arýzalardýr.
10
0
I
1
1
10
1
0
1
1
2
10
11
KW
10
1
10
1
0
1
1
2
10
1
Resim 10 Çalýþma ve arýza sinyalleri
Gösterge
*
Servis tuþuna bastýktan
sonraki gösterge
Anlamý
0
A, H, L, P, U, Y
Cihaz iþletilmeye hazýr
6*
A
Brülör yanmýyor
-.
H
Normal ýsýtma iþletmesi
=.
H
Normal sýcak su iþletmesi
Giderilmesi
Resetleme tuþuna basýnýz (resim 10,
pozisyon 2). Bir kaç kere açtýktan sonra
brülör hala çalýþmýyorsa yetkili servise
baþvurun.
Üç kez denedikten sonra yanýp söner.
Tablo 4
Ýþletme ve arýza sinyalleri
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
9
Kullanma kýlavuzu
6
Devre dýþý býrakma
z Kumanda bölümünün kapaðýný açýn.
z Þebeke þalterini (resim 11, pozisyon 1) "0" konumuna
getirin.
z Gaz vanasýný kapatýn: saða çevirin (resim 11,
pozisyon 2).
z Kumanda bölümünün kapaðýný kapatýn.
z Uzun süre cihaz çaliþmayacaksa su besleme vanasýný
da kapatýn.
11
KW
1
1
10
1
10
1
0
1
1
2
10
Kalorifer tesisi için donma korumasý
z Þebeke þalterini "I" konumuna getirin ve gaz kesme
vanasýný açýk býrakýn.
2
z Ayar aleti veya uzaktan kumanda aletinde oda
sýcaklýðýný en düþük deðere veya donma koruma
derecesine getirin.
IUYARI!
Eðer tesisi don tehlikesi varken de tamamen devre
dýþý býrakacaksanýz, tesiste bulunan bütün suyun
boþaltýlmasý zorunludur.
Antifriz maddesi (donmayý önleyici katký)
kullanýlmamalýdýr.
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
10
Resim 11 Þebeke þalteri, gaz kesme vanasý
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
Notlar
Teknik düzeltmeler nedeniyle deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur!
Kullanma kýlavuzu Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Basým 10/2002
ISISAN Buderus • http://www.isisan.com
11
ISISAN-BUDERUS DAÍMA YAKININIZDADIR.
Yüksek kaliteli ýsýtma teknolojisi profesyonel bir montaj ve bakým gerektirmektedir. Isýsan-Buderus tüm
ürünlerini yetkili bayileri aracýlýðý ile Türk piyasasýna sunmaktadýr. Yetkili bayimizden Buderus hakkýnda bilgi
edinebilirsiniz. Ayrýca Türkiye çapýnda daðýlmýþ bölge müdürlüklerimize de danýþabilirsiniz.
MERKEZ:
Bestekar Þevki Bey Sokak, No. 1 80700 Balmumcu z ÍSTANBUL
Tel. (0-212) 288 96 96 ­ 272 53 00 z Fax. (0-212) 272 22 32 ­ 266 11 34
BALMUMCU SHOWROOM:
Barbacos Bulvarý, No. 38 80700 Balmumcu z ÍSTANBUL
Tel. (0-212) 267 31 85 ­ 267 31 86 z Fax. (0-212) 266 87 72
KADIKÖY SHOWROOM:
Ankara Asfaltý Üzeri, Onur Sokak No. 16 81020 Koþuyolu z Kadýköy z ÍSTANBUL
Tel. (0-216) 325 80 80 z Fax. (0-216) 340 40 17
SERVIS MÜDÜRLÜÜ:
Ankara Asfaltý Üzeri, Onur Sokak No. 16 81020 Koþuyolu z Kadýköy z ÍSTANBUL
Tel. (0-216) 325 80 80 z Fax. (0-216) 325 80 77
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ:
VE SHOWROOM
Akay Caddesi, No. 22 06640 Dedeman Oteli karþýsý z ANKARA
Tel. (0-312) 418 32 20 z Fax. (0-312) 417 92 55
SERVIS MÜDÜRLÜÜ:
Gersan Sanayi Sitesi 657, Sokak No. 35 Ergazi, Batikent z ANKARA
Tel. (0-312) 256 99 266 z Fax. (0-312) 256 10 12
ÍZMÍR BÖLGE MÜDÜRLÜÜ:
VE SHOWROOM
Akçay Caddesi, No. 283 z Emlak Bankasý Konutlarý Karþýsý z
35410 Gaziemir z ÍZMÍR
Tel. (0-232) 251 30 50 z Fax. (0-232) 251 91 81
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ:
VE SHOWROOM
Yalova Yolu, 9. km 16250 Ovaakça z BURSA
Tel. (0-224) 267 04 85 z Fax. (0-224) 267 00 69
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ:
VE SHOWROOM
Ali Çetinkaya Caddesi, No. 152 07100 PTT karþýsý z ANTALYA
Tel. (0-242) 322 04 44 z Fax. (0-242) 322 27 25
ESKÍÞEHÍR BÖLGE MÜDÜRLÜÜ: Cengiz Topel Caddesi, No. 258 26170 Anadolu Üniversitesi karþýsý z ESKÍÞEHIR
VE SHOWROOM
Tel. (0-222) 323 99 80 z Fax. (0-222) 321 00 54
Turgut Özal Bulvarý sema Apt. No. 129 Seyhon z ADANA
Tel. (0-322) 232 70 20 z Fax. (0-322) 232 70 25
Yetkili Servis:
721.052A - 2075A - 10/2002
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜÜ:
VE SHOWROOM
Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
e-mail: [email protected]
Download

Kullanma kılavuzu