laboratuar sarf malzemeleri
48
pisetler - “geniþ boyunlu - “yüzey baskýlý”
Þiþe gövdesi P.E ve P.P’den üretilmiþ olup geniþ boyun sývý aktarýmýnda
kolaylýk saðlar. Piset yüzeyinde kimyasal içerik isimleri ve önemli diðer bilgiler
dört deðiþik (Ýngilizce - Almanca - Fransýzca - Ýspanyolca) dilde basýlmýþtýr.
(EC)1272/2008(GHS) benzeri Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygun
üretilmiþlerdir.
Diðer ürünlere göre aþaðýdaki avantajlarý saðlarlar;
Tek kalýptan üretilmiþ HDPE kapak, sývý boru formu ve hassas sývý
boþaltým ucu.
Sývý geri akýþýný önleyen ve türbülanssýz sývý aktarýmýný saðlayan özgün
tasarýmlý sývý aktarým borusu.
Piset içeriðinin ayýrt edilmesini kolaylaþtýran deðiþik renk kodlu kapak
ve gövde.
Piset içindeki ürünün hatasýz tanýmlanmasýný garanti eden yüzey
baskýlý kimyasal isimler, formüller ve CAS numaralarý.
Yeni sistem piktogramlar desteði ile en son yönetmeliklere göre
uyarlanmýþ uluslararasý kodlama sistemli yüzey baskýsý.
katalog
no
062.50.500
062.51.500
062.51.501
062.51.502
062.52.500
062.53.500
062.54.500
062.55.500
062.56.500
062.57.500
062.58.500
piset içi
ürün adý
aseton
su
distile su
deionize su
etanol
etil asetat
izo-propanol
metanol
metiletilketon
tetrahidrofuron
toluen
materyal
P.P
P.E
P.E
P.E
P.E
P.E
P.E
P.E
P.P
P.P
P.E
þiþe
hacmi
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
pisetler - “dar boyunlu”
kapak
rengi
kýrmýzý
mavi
mavi
mavi
yeþil
beyaz
sarý
oranj
kahverengi
siyah
turkuaz
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Piset içeriðinin ayýrt edilmesini kolaylaþtýran
deðiþik renk kodlu kapak ve gövde.
piset taþýma sepeti
Düþük yoðunluklu polietilenden
üretilirler.
Esnek ve yarý saydamdýrlar. Hafifce
bastýrýlarak kolaylýkla kullanýlabilirler.
Sývýnýn akýþ hýzý, el ile uygulanan
basýnçla kolaylýkla kontrol edilebilir.
Boþaltma ucu rahat akýþ saðlar ve
istendiði zaman geriye kývrýlarak
akýþ hýzý artýrýlabilir.
Boþaltma ucu kesilerek daha geniþ
sývý aktarýmý saðlanabilir.
katalog
no
062.05.100
062.05.250
062.05.500
062.05.901
hacim
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
ABS’den üretilmiþ olup 500 ml
hacminde 6 adet pisetin rahat ve pratik
taþýnmasýna olanak saðlar.
Hafif fakat dayanýklý gövde yapýsý
ve ergonomik tutma sapý pisetlerin
rahat taþýnmalarýný saðlar. Özgün
gövde tasarýmý sayesinde üst üste
istiflenebilirler.
katalog
no
062.66.500
þiþe
hacmi
500 ml
ambalaj
adedi
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız